You are on page 1of 8

3712-10 Egészségmegőrzés – Betegségmegelőzés követelménymodul szóbeli el!d!t!

i
3712-10 Egészségmegőrzés – Betegségmegelőzés
követelménymodul szóbeli el!d!t!i
1" #el!d!t
"él végi# kor! t!v!szi idősz!kb!n i!t!l munk!t$rs! erős könnyezéssel# orroly$ss!l# t%sszögve érkezik
munk$b!& '$z! nem volt# de $ll!(ot! n!gyon z!v!r)! munk$)$b!n&
*yőzze meg munk!t$rs$t !z !llergi!sz+rés ontoss$g$ról# előnyéről,
- el!d!t megv$l!szol$s! sor$n !z !l$bbi szem(ontokr! tér)en ki.
– ! betegség ki!l!kul$s$n!k rizikótényezői#
– légzőrendszeri megbetegedések ki!l!kul$s$n!k tényezői# következményei#
– sz+rővizsg$l!tok )elentősége# életkorok szerinti sz+rővizsg$l!tok orm$i# teendők# t%netek#
– ösztönzés# meggyőzés# )ut!lm!z$s# b%ntetés# (éld!mut!t$s# értékközvet/tés# mint! személyiség#
(ozit/v m!g!t!rt$s orm$in!k ki!l!k/t$s$b!n szere(et )$tszó módszerek
2" #el!d!t
0zomszéd)$b!n l!kó 12 éves# 12 éve 3ukorbeteg éri t!n$3sot kér 4ntől& -z utóbbi időben l$b!in
időnként érzéskiesést t!(!szt!l# de elv$ltoz$s még nem l$t5!tó& 6iét$)$t nem t!rt)!# sok!t dolgozik&
"$)ékozt!ss! ! beteget ! 3ukorbetegség szövődményeiről és ! megelőzés mód)$ról,
- el!d!t megv$l!szol$s! sor$n !z !l$bbi szem(ontokr! tér)en ki.
– diét! bet!rt$s$n!k )elentősége#
– ! izik!i !ktivit$s és ! gy!logl$s ontoss$g!#
– ! 3ukorbetegség krónikus szövődményei#
– t!n$3s!d$s ! di!beteses l$b $(ol$s$r!&
3" #el!d!t
72 éves# t8ls8lyos# m!g!s vérnyom$s betegségben szenvedő nőismerőse életmód v$ltozt!t$si t!n$3sot
kér 4ntől& "$)ékozt!ss! ! le5etőségekről,
- t$)ékozt!t$s sor$n !z !l$bbi szem(ontokr! tér)en ki.
– ! m!g!s vérnyom$s betegség ki!l!kul$s$n!k rizikótényezői#
– ! sz+rővizsg$l!tok )elentősége ! betegségek kor!i elismerésében#
– életmód szere(e ! betegség ki!l!kul$s$b!n#
– ! t$(!ny!g (ir!mis#
– t$(l$lék összetétele#
– egészséges szervezet t$(!ny!gsz%kséglete#
– t$(l$lkoz$si szok$sok#
– ! 5elyes t$(l$lkoz$s össze$ll/t$s$n!k szem(ont)!i#
– t8lzott t$(!ny!gbevitel következményei&
19:
3712-10 Egészségmegőrzés – Betegségmegelőzés követelménymodul szóbeli el!d!t!i
$" #el!d!t
;éternek <71 éves= két éve !gyvérzés mi!tt ! b!l old!l! bén!& -z !gyvérzést megelőzően n!gyon !kt/v
életet élt# verseket /rt# zenélt& >ntelligens# )ó 5umor8# ig!zi t$rs!s$gi ember volt& -zót! elv$lt# )elenleg
édes!ny$v!l él& Bott!l# ne5ezen közlekedik# ! b!l kezét nem tud)! 5!szn$lni& - környezetével v!ló
viselkedés megv$ltozott# z$rkózott lett# nem )$r t$rs!s$gb!& ?des!ny)! !z 4n seg/tségét kéri ! ki!l!kult
5elyzet megv$ltozt!t$s$5oz&
Beszélgessen el !z édes!ny$v!l,
- beszélgetés sor$n !z !l$bbi tém!körökre tér)en ki.
– önm!gunkról ki!l!k/tott ké(# ké(ességeink# korl$t!ink#
– megelelő önismeret#
– !k!r!terő#
– érzelmi st!bilit$s#
– k!(3sol!telvétel# t$rs!s k!(3sol!tok ki!l!k/t$s!#
– veszteség# !gresszió# 5!ngul!tv$ltoz$sok#
– seg/tő beszélgetés
%" #el!d!t
Egy 32 éves éri !rról (!n!szkodik# 5ogy !z utóbbi időben $r!dékony# reggel ne5ezen kel ki !z $gyból#
térd- és v$ll/z%letében $)d!lm!t érez& @eveset mozog# dolgozni !utóv!l )$r& 0z$m/tógé( előtt# %lő munk$t
végez& Ain3s ide)e 5ét közben s(ortolni# mivel m$sik 5elyen is dolgozik# este későn ér 5!z!# 3s!k !
5étvégé)e sz!b!d& 0zeretné izik!i erőnlétét# $llóké(ességét )!v/t!ni# 5ogy 5elyt tud)on $llni mindkét
munk!5elyén&
0eg/tsen oly!n mozg$s(rogr!m össze$ll/t$s$b!n# !mellyel izik!i erőnlétét# $llóké(ességét növel5eti,
-)$nl)on oly!n mozg$sorm$k!t# !melyeket ! munk!5elyén is el tud végezni,
- t!n$3s!d$s k!(3s$n !z !l$bbi szem(ontokr! tér)en ki.
– ! mozg$s szere(e !z egyén életében#
– ! rendszeres testedzés 5!t$s!i ! légző-# ! mozg$s- és ! sz/v- és keringési rendszerekre#
– ! mozg$s 5!t$s! ! izik!i $llóké(ességre és ! (szi35és $ll!(otr!#
– !z $llóké(ességet beoly$soló tényezők# $llóké(esség elmérése#
– ! mozg$s le5etséges mód)!i. sz!b!didős s(ortok# testedzési módok# mozg$sorm$k kiv$l!szt$s!
&" #el!d!t
@özeli rokon! ;!nni 12 éves# megismerkedett egy idősebb i8v!l# !kivel egy 5ón!()! m$r egy%tt )$r&
0zeBu$lis k!(3sol!tot szeretnének létes/teni# /gy elmer%lt benne ! og!mz$sg$tl$s kérdése is& "ekintettel
közeli b!r$ti k!(3sol!tukr! 4n5öz ordul t!n$3sért, - sz%lei éltik gyermek%ket# ezét vele nem tud)!
megbeszélni ! (roblém$)$t& 0eg/tsen t!n$3s!iv!l ! 5elyzet megold$s$b!n,
- beszélgetés sor$n !z !l$bbi szem(ontokr! tér)en ki.
– ($rk!(3sol!tok#
– nemiség kérdése# szeBu!lit$s#
– og!mz$sg$tl$s
– ! nemi szervek 5igiéné)ének )elentősége#
– szeBu$lis 8ton ter)edő betegségek és ! megelőzés mód)!i#
– s%rgősségi og!mz$sg$tl$s
– tinédzser !mbul!n3i$k
29:
3712-10 Egészségmegőrzés – Betegségmegelőzés követelménymodul szóbeli el!d!t!i
7" #el!d!t
2: éves nő# el5/zott# erős do5$nyos& Cérnyom$s3sökkentő gyógyszereket szed& 0zo3i$lis 5$ttere rossz#
szeretne ! do5$nyz$sról leszokni# és tests8ly$t 3sökkenteni& D!g!ss$g!. 11: 3m# testtömege. E0 kg&
-d)on t!n$3sot !z életmód-v$ltozt!t$ss!l k!(3sol!tb!n,
- el!d!t megv$l!szol$s! sor$n !z !l$bbi szem(ontokr! tér)en ki.
– egészségkult8r! og!lm!# összetevői#
– egészséges életvezetés#
– t8ls8ly# mint rizikótényező ! betegségek ki!l!kul$s$b!n#
– k$ros szenvedélyek# mint ! betegségek rizikótényezői#
– (revent/v szemlélet !z egészséges életmódr!#
– 5elyes t$(l$lkoz$s étrend)ének össze$ll/t$s!
'" #el!d!t
0zomszéd)! t!n$3sot kér 4ntől& 10 éves# krónikus keringési betegségben szenved# !z ősz végén
5$ziorvos$n$l )elentkezett vérnyom$s$n!k ellenőrzése mi!tt& Frvos! )!v!solt! !z inluenz! elleni védőolt$s
be!d$s$t&
"$)ékozt!ss! ! beteget !z inluenz! megelőzésének ontoss$g$ról ! meg!dott szem(ontok szerint,
– Egészség# betegség dein/3ió)!#
– Cédőolt$sok szere(e#
– Aem kötelező védőolt$sok ismertetése#
– >nek3iók megelőzésének mód)!i
(" #el!d!t
>smerőse ordul 4n5öz t!n$3sért gyermeke s8ly(roblém$)$v!l k!(3sol!tb!n& 1 éves kisi! t8ls8lyos#
keveset mozog# szeret n!ssolni& G és ér)e is s8lyelesleggel k%zd& -d)on életmódbeli t!n$3sot ! sz%lőknek !
gyermek%k életmód)$v!l k!(3sol!tos!n,
- el!d!t megv$l!szol$s! sor$n !z !l$bbi szem(ontokr! tér)en ki.
– ! 3s!l$d szere(e !z egészséges életvitel ki!l!k/t$s$b!n#
– ! nevelés szere(e !z egyén szok$s!in!k ki!l!k/t$s$b!n#
– ! megerős/tés ! )ut!lm!z$s szere(e ! gyermek nevelésében#
– ! rendszeres s(ortol$s előnyei#
– ! mozg$s le5etséges mód)!i kisgyermekkorb!n#
– !z egészséges t$(l$lkoz$s összetevői gyermekkorb!n#
– ! t8lzott t$(!ny!gelvétel következményei
10" #el!d!t
- 5elyi $lt!l$nos iskol! megkeresi !zz!l ! kéréssel# 5ogy ! :& oszt$lyos t!nulókn!k t!rtson
3s!l$dtervezéssel k!(3sol!tos elő!d$st&
"ervezze meg !z elő!d$st,
- el!d!t megv$l!szol$s! sor$n !z !l$bbi szem(ontokr! tér)en ki.
– k!(3sol!telvétel# t$rs!s k!(3sol!tok ki!l!k/t$s!# b!r$ts$g# szerelem# 3s!l$d# 3s!l$d!l!(/t$s#
– ! éri# női nemi szervek#
– ! nemi szervek 5igiéné)ének )elentősége# ! szeBu$lis élet 5igiéné)ének őbb szem(ont)!i#
– motiv$3ió# érdeklődés ennt!rt$s! !z ismeretek els!)$t/t$s$b!n#
– egyénekkel# 3so(ortokk!l történő munk!
39:
3712-10 Egészségmegőrzés – Betegségmegelőzés követelménymodul szóbeli el!d!t!i
11" #el!d!t
2: éves# 70 kg tests8ly8 v$r!ndós nőnek ! vér3ukorvizsg$l!t emelkedett vér3ukor értéket mut!t# emi!tt
életmód v$ltozt!t$sr! v!n sz%ksége&
0eg/tsen ! megelelő életmód ki!l!k/t$s$b!n !z !l$bbi szem(ontok szerint,
– ! diét$s gyógykezelés og!lm!# 3él)!#
– !z energi!sz%kségletet beoly$soló tényezők#
– !z !lk!lm!zott diét! )elentősége#
– !z étrend !)$nlott összetétele# ! 5elyes t$(l$lkoz$si szok$sok )3" és 11" el!d!tokb!n)
12" #el!d!t
- 5elyi $lt!l$nos iskol$ból elkérést k!(# 5ogy t!rtson elő!d$st ! :& oszt$lyos t!nulókn!k ! ment$lis
egészség ennt!rt$s$ról& - elkérés szerint k%lön kérik 5!ngs8lyozni ! drog és !z !lko5ology!szt$s k$ros
5!t$s!it& "ervezzen elő!d$st :& oszt$lyos t!nulók részére ! ment$lis egészség ennt!rt$s$ról,
-z elő!d$sb!n !z !l$bbi szem(ontokr! tér)en ki.
– ! ment$l5igiéné og!lm!#
– !z egészségnevelés 3él)!# el!d!t!# szinterei# intézményei
– ! drog# !z !lko5ol k!(3sol!t! ! ment$lis egészséggel#
– ! stressz t+rő ké(esség okoz$s!
– stressz oldó gy!korl!tok )elentősége
13" #el!d!t
1: éves t8ls8lyos l$ny keveset mozog# n!gy !z édesség igénye& Hs!l$d)$b!n többen 3ukorbetegségben
szenvednek# tud)!# 5ogy ! 3s!l$di 5!lmozód$s mi!tt ő is 5!)l!mos ! betegségre& Ielvil$gos/t$st kér 4ntől !
3ukorbetegségről& "$)ékozt!ss! !z érdeklődőt,
"$)ékozt!tó)! sor$n !z !l$bbi szem(ontokr! tér)en ki.
– 3ukorbetegség lényege# szövődményei#
– egészséges életmódr! nevelés#
– egészséges életmódn!k megelelő n!(irend össze$ll/t$s!#
– 5elyes t$(l$lkoz$s étrend)ének össze$ll/t$s!#
– motiv$3ió# !z érdeklődés ennt!rt$s!# !z egyén bevon$s! !z ismeret els!)$t/t$s$b! )(" és 10"
el!d!tokb!n)
1$" #el!d!t
J) dolgozó ker%l elvételre munk!5elyén# !z 4n el!d!t! t$)ékozt!tni ! munk!5elyén )ellemző ogl!lkoz$si
$rt!lm!król és !zok elker%lési le5etőségeiről& "$)ékozt!ss! !z 8)onn!n érkezőt,
"$)ékozt!tó)! sor$n ! következő szem(ontokr! tér)en ki.
– ogl!lkoz$si $rt!lom og!lm!#
– ! ogl!lkoz$si $rt!lom kóroki tényezői
– ! munk!ru5!# ! védőru5! és !z egyéni védőeszköz og!lm!
– egyéni védőeszközök 5elyes 5!szn$l!t! 9önm!g!# beteg# 5ozz$t!rtozó részére9
– !z egyszer5!szn$l!tos egyéni védőeszközök !lk!lm!z$s$n!k sz!b$ly!i
– munk!ru5! és ! védőru5! tiszt$nt!rt$s$n!k sz!b$ly!i
79:
3712-10 Egészségmegőrzés – Betegségmegelőzés követelménymodul szóbeli el!d!t!i
1%" #el!d!t
Ii!t!l !nyuk! és 7 éves kisl$ny$n!k k%lse)e $(ol!tl!ns$gr! ut!l& - kisl$ny bőre elt+nően sz$r!z# 5!)!
el5!ny!golt# körmei n!gyok és koszos!k& -z !ny! testsz!g! kellemetlen# ru5$z!t! (iszokk!l szennyeződött#
!r3! erősen sminkelt& Beszélgessen el !z !nyuk$v!l ! személyi 5igiénéről,
- beszélgetés sor$n tér)en ki ! meg!dott szem(ontokr!.
– 5igiéné og!lm! és $g!i#
– ! bőr védelmi szere(e#
– ! kéz# mint ertőzéseket közvet/tő szere(e#
– ! bőr és ! test minden ter%letének gondoz$s!# $(ol$s!#
– kozmetikumok és estékek 5!t$s! ! szervezetre#
– ! )ó közérzet és ! 5igiéné k!(3sol!t!#
– ! tiszt!s$g szere(e !z egészség megőrzésében
1&" #el!d!t
0eg/tséget kér öntől ! i!t!l !nyuk! első oszt$lyb! induló gyermeke részére !z egészséges életmódn!k
megelelő n!(irend össze$ll/t$s$b!n& - gyermek élénk# n!gy !z !lv$sigénye# étv$gyt!l!n# sok édességet
eszik# keveset mozog& -d)on t!n$3sot ! megelelő n!(irend ki!l!k/t$s$5oz,
- el!d!t megv$l!szol$s! sor$n !z !l$bbi szem(ontokr! tér)en ki.
– ! n!(irend og!lm!#
– !z egészséges életmód meg5!t$roz$s! és !z ezt beoly$soló tényezők ismertetése#
– ! nevelés szere(e !z egyén szok$s!in!k ki!l!k/t$s$b!n# )(" el!d!tb!n)
– ! 3s!l$d szere(e !z egészséges életvitel ki!l!k/t$s$b!n# )(" el!d!tb!n)
– ! testi erő ennt!rt$s!#
– ! rendszeres s(ortol$s előnyei#
– mozg$s(rogr!mok# gy!korl!tok kiv$l!szt$s$n!k szem(ont)!i
17" #el!d!t
0zomszéd)$b!n idős nő l!kik# !kinek l$t$s! gyenge# vérnyom$s! ing!dozik& Frvos5oz menet el3s8szott
! )eges 8ton és eltörte ! bok$)$t# ekvőgi(szet k!(ott& Egyed%l él# eddig ell$tt! m!g$t# és el)$rt ! nyugd/)!s
klubb! is& '$ny! 5etente l$tog!t)!# és seg/tséget kér 4ntől# 5ogy $tmenetileg 5ogy!n tudn$ megold!ni
édes!ny)! ell$t$s$tK -d)on t!n$3sot !z ell$t$s megszervezésé5ez,
- el!d!t megv$l!szol$s! sor$n !z !l$bbi szem(ontokr! tér)en ki.
– sz%kségletek 5ier!r35i$)!#
– idős emberek sz%kséglete#
– egy%ttm+ködés közösségekkel#
– egy%ttm+ködés ! kezelőorvoss!l#
– biztons$gos izik!i környezet ki!l!k/t$s!
29:
3712-10 Egészségmegőrzés – Betegségmegelőzés követelménymodul szóbeli el!d!t!i
1'" #el!d!t
B!r$t)! l!k$st szeretne v$s$rolni& @ét le5etőség között kell döntenie& -z egyik egy org!lm!s 8t mellett
t!l$l5!tó# közel v!n !z -BH és ! böl3sőde is !5ov$ most )$r ! kisi!& - m$sik l!k$s messzebb v!n !
köz(onttól# de kertv$rosi környezetben& 0eg/tsen b!r$t)$n!k ! döntésben,
- el!d!t megv$l!szol$s! sor$n !z !l$bbi szem(ontokr! tér)en ki.
– k$ros környezeti 5!t$sok elismerése
– betegségek ki!l!kul$s$n!k rizikótényezői
– !z egyén és ! t$rs!d!lom elelősége !z egészséges életvitel ki!l!k/t$s$b!n
– z!)$rt!lom# (or$rt!lom szövődményei# teendők !z elker%lés érdekében
1(" #el!d!t
Egyed%l élő# kissé t8ls8lyos# %lő munk$t végző nő# munk!ide)ének n!gy részét sz$m/tógé( előtt tölti#
%gyelek (roblém$iv!l ogl!lkozik& Estére tel)esen el$r!d testileg és szellemileg is# nin3s kedve egyed%l
s(ortolni# 5! 5!z!ér# "C-nézéssel tölti el ! sz!b!dide)ét& D$r többször elkezdett ! közelében lévő
edzőterembe )$rni# esténként utni# de mivel egyed%l volt# 5!m!r el!dt!& "!n$3sot kér 4ntől& -)$nl)on
testedzési (rogr!mot# !mivel ! izik!i erőnlétét okozni# $r!dts$g$t 3sökkenteni tudn$,
- el!d!t megv$l!szol$s! sor$n !z !l$bbi szem(ontokr! tér)en ki.
– ! rendszeres testedzés ontoss$g!# ! )ó testi és (szi35és kond/3ió ennt!rt$s! érdekében#
– egészségi $ll!(ot meg/télése# elmérése#
– egészséges életvezetés#
– mozg$s(rogr!mok# gy!korl!tok kiv$l!szt$s$n!k szem(ont)!i#
– egészséges lelki egyens8ly ennt!rt$s!#
– stressz t+rő ké(esség# !k!r!terő okoz$s!# )$" és 12" el!d!tokb!n)
– stressz oldó gy!korl!tok )elentősége
20" #el!d!t
3 éves kisgyermek )!nu$rtól óvod$b! og )$rni& ?des!ny)! él# 5ogy ! közösségben gy!kr!bb!n lesz
n$t5$s ! gyermeke& -d)on t!n$3sot !z édes!ny$n!k# 5ogy mit tegyen ! légzőszervi megbetegedések
elker%lése érdekében,
- el!d!t megv$l!szol$s! sor$n !z !l$bbi szem(ontokr! tér)en ki.
– légzőszervi betegségek ok!i# ki!l!kul$s$t előseg/tő tényezők# )1" el!d!tb!n is egy része)
– leggy!kr!bb!n előorduló légzőszervi betegségek#
– légzőszervi betegségek ter)edési mód)!#
– megelőzési el!d!tok ! ertőzés elker%lése érdekében#
– betegség szövődményei# teendők !z elker%lés érdekében
21" #el!d!t
0erd%lőkor8 gyermeke oszt$lyőnöki ór$n környezetvédelmi tém$)8 el!d!tot k!(ott# !mely5ez !z 4n
seg/tségét kéri&
Beszélgessen ! tém$ról gyermekével ! elsorolt szem(ontok !l!()$n.
– ! környezetszennyezés orm$i# és 5!t$s!i !z egyén egészségére
– ! környezetvédelem (riorit$s!i
– környezettud!tos m!g!t!rt$s
– egészséges környezet ennt!rt$s!
– ! természetes és mesterséges környezet %tközési (ont)!i# !z ember és !z élővil$g
5!rmóni$)$n!k9disz5!rmóni$)$n!k rövid és 5ossz8 t$v8 5!t$s!i
19:
3712-10 Egészségmegőrzés – Betegségmegelőzés követelménymodul szóbeli el!d!t!i
22" #el!d!t
-z elm8lt idősz!kb!n tele(%lés%kön több t%dő tb3-ben szenvedő betegről k!(t!k 5/rt& B!r$ti köréből
többen kész%lnek sz+rővizsg$l!ton részt venni ! "%dőgondozób!n& - 4n véleményét kérik ! részvételi
sz$ndékukról&
"$)ékozt!ss! b!r$t!it !z !l$bbi szem(ontok szerint,
– D!gy!rorsz$g l!koss$g$n!k egészségi $ll!(ot$t kie)ező tényezők#
– vezető 5!l$lokok#
– leggy!kr!bb!n előorduló légzőszervi betegségek# )20" el!d!tb!n)
– megelőzési el!d!tok ! betegségek elker%lése érdekében#
– ! sz+rővizsg$l!tok szere(e ! kor!i elismerésben# )1" el!d!tb!n)
– betegség szövődményei# teendők !z elker%lés érdekében# )20" el!d!tb!n)
– ! motiv$3ió# !z érdeklődés ennt!rt$s!# !z egyének bevon$s! !z ismerek els!)$t/t$s! érdekében )
13" el!d!tb!n)
23" #el!d!t
2: éves éri t!n$3sot kér egészséges életmód)$n!k ki!l!k/t$s$b!n& - 3s!l$d)$b!n édes!()$n!k
sz/vin!rktus! volt# n!gyb$ty)$n!k !gyvérzése# t8ls8lyos!k volt!k# mindketten do5$nyozt!k& -utóbusz
vezetőként dolgozik egy igen org!lm!s 8tsz!k!szon& Egészn!( %l# nem tud rendszeresen t$(l$lkozni#
do5$nyzik és tests8ly! is növekedett& Dunk!5elyét stresszesnek# $r!sztón!k t!rt)! ! esz/tett munk!tem(ó#
!z ut!sokk!l v!ló k!(3sol!t mi!tt& Dunk!idő beoszt$s! elég v$ltoz!tos# nem n!gyon v!n ide)e rendszeres
testmozg$sr!# $r!dts$g$t !z !lv$ss!l (rób$l)! 3sökkenteni& 0eg/tsen ! betegnek életmód)! ki!l!k/t$s$b!n,
- el!d!t megv$l!szol$s! sor$n !z !l$bbi szem(ontokr! tér)en ki.
– egészséget beoly$soló tényezők#
– rizikótényezők elismerése# megelőzése#
– életmódbeli 5ib$k
– ! testi erő ennt!rt$s! )1&" el!d!tb!n)# ! mozg$s le5etséges mód)!i# ! rendszeres s(ortol$s
előnyei#
– mozg$s(rogr!mok# gy!korl!tok kiv$l!szt$s$n!k szem(ont)!i# )1&" és 1(" el!d!tokb!n)
– !kt/v-(!ssz/v (i5enés#
– stressz t+rő ké(esség# )12" és 1(" el!d!tokb!n)
– 5elyes t$(l$lkoz$si szok$sok )11" el!d!tb!n)
2$" #el!d!t
- 5elyi közé(iskol! elkéri 4nt egy környezetvédelemről szóló elő!d$s megt!rt$s$r!&
"!rts! meg !z elő!d$st,
-z elő!d$s! sor$n !z !l$bbi szem(ontokr! tér)en ki.
– ! környezetvédelem og!lm!# 3él)!
– ! környezetszennyezés t/(us!i )21" el!d!tb!n)
– környezettud!toss$g og!lm!# ! környezettud!tos életmód
– !z ökoszisztém! )elentősége
– ! természeti és környezeti k!t!sztró$k !)t$i
– ! 5!v$ri$k emberre és !z élővil$gr! gy!korolt 5!t$s!i
79:
3712-10 Egészségmegőrzés – Betegségmegelőzés követelménymodul szóbeli el!d!t!i
2%" #el!d!t
-z 4n el!d!t!# 5ogy ! következő belső tov$bbké(zés keretében ! munk!5elyi egészségvédelemről
beszél)en& "!rts! meg !z elő!d$st,
-z elő!d$s! sor$n !z !l$bbi szem(ontokr! tér)en ki.
– !z egészséges munk!5ely kritérium!i
– munk!védelem !z egészség%gyi intézményekben <kóroki tényezők# eB(oz/3ió# munk!5elyre
von!tkozó megbetegedések=
– ! ogl!lkozt!t$s munk!védelmi eltételei
2&" #el!d!t
Dunk!5elyén 4n ! munk!védelmi elelős& ?szrevételezi# 5ogy munk!t$rs!i ! veszélyes 5ull!dékok
kezelése sor$n nem minden esetben t!rt)$k be ! biztons$gos 5ull!dékkezelés sz!b$ly!it&
"$)ékozt!ss! kollég$it ! sz!b$lyos 5ull!dékkezelésről !z !l$bbi!k részletezésével.
– ! környezetvédelem és ! 5ull!dékkezelés össze%ggései
– ! szelekt/v 5ull!dékgy+)tés og!lm!# sz!b$ly!i
– veszélyes 5ull!dékok !)t$i
– ! veszélyes 5ull!dékok t$rol$s!# kezelése
– ! veszélyes 5ull!dékok kezelésé5ez sz%kséges egyéni védőeszközök# 5!szn$l!tuk 3él)!
:9: