διαδρομές

Ν ο ητ ι κ έ ς

διαδρομές

στόν

χῶρο

τῆς

πίστης

Μηνιαῖο φυλλάδιο τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίας Τριάδος Πετρουπόλεως | Σουλίου 167 - Τηλ.: 210 5013108 | Τεῦχος 6ο - Σεπτέμβριος 2014
ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr - agiatriadapetroupoleos.gr - facebook: agiatriadapetroupolis

Δρόμος δέν ὑπάρχει...
τόν δρόμο
τόν ἀνοίγουμε...
προχωρώντας
καί συγχωρώντας...

ï
ô
ê
ôá ç ì á
ê
¸ Üñô
ðáñ

Οἱ γεωργοί καί ἡ ἄμπελος.
Μικρογραφία εἰκονογραφημένου
χειρογράφου, 11ος αἰ. μ.Χ.,
Ἐθνική Βιβλιοθήκη Παρισίων.

Ξεκινοῦν οἱ Δραστηριότητες τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
Ἁγίας Τριάδος Πετρουπόλεως

ÅÍÏÑÉÁÊÇ ÄÑÁÓÇ... ἐíïñßá

ἐí äñÜóῃ!

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
Μέ χαρά σᾶς προσκαλοῦμε ὅλους στήν ἔναρξη τῶν Κατηχητικῶν
Σχολείων καί τῶν Νεανικῶν Συνάξεων τοῦ Ναοῦ μας καί ὅλων τῶν
ὑπολοίπων δραστηριοτήτων πού γίνονται σ' αὐτόν.
Στίς 14 Σεπτεμβρίου, Κυριακή τοῦ Σταυροῦ καί ὥρα 11:00 π.μ., μετά τό πέρας τῆς Θείας
Λειτουργίας στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ναοῦ μας, θά τελεσθεῖ ὁ Ἁγιασμός γιά τήν ἔναρξη
τῶν Κατηχητικῶν μας Σχολείων καί ὅλων τῶν δράσεων.
Ἤδη ἔχουν ξεκινήσει οἱ Σχολές Ζωγραφικῆς καί Ἁγιογραφίας. Τό ἀναλυτικό πρόγραμμα γι'
αὐτές ἀναφέρεται στίς ἑπόμενες σελίδες τοῦ παρόντος τεύχους.

Ἄς κάνουμε τήν ἐνορία μας ἐπίκεντρο καί σημεῖο ἀναφορᾶς τῆς ζωῆς μας.
Ἄς ἀφήσουμε τήν εἰκονική πραγματικότητα καί ἄς γευτοῦμε τήν ἴδια τή ζωή.
Ἄς γίνουμε κοινωνοί τῶν βιωμάτων μας στήν ἐν Χριστῷ ζωή.
Ἄς ἀναβαθμίσουμε ὅλοι τήν καθημερινότητά μας μέ τό κάλεσμα τῆς ἐνορίας μας.
Ἡ ἐνορία μας εἶναι ἡ οἰκογένειά μας. Εἶναι αὐτή πού μᾶς συνδέει μέ τή ζωή,
μέ τόν ἴδιο τό Χριστό.
Μακάρι νά καταφέρουμε νά σπάσουμε τά δεσμά τοῦ καναπέ, τοῦ laptop καί τοῦ tablet, τῆς
τηλεόρασης καί γενικότερα τῆς εἰκονικῆς καί ψεύτικης πραγματικότητας, ἡ ὁποία μᾶς ὁδηγεῖ σέ
ἀδιέξοδο.
Ἄς ἐπικοινωνήσουμε μέ τούς ἐν Χριστῷ ἀδελφούς μας, ἄς μήν ὑπάρξει οἰκογένεια πού δέν θά
προτρέψει τά παιδιά της ὥστε αὐτά νά δώσουν τό παρόν στόν ἁγιασμό τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων.
Τήν προηγούμενη χρονιά, χάρη στήν εὐλογία τοῦ Κυρίου, συμμετείχαν πάνω ἀπό 80 παιδιά
καί 35 ἔλαβαν μέρος στίς κατασκηνώσεις τῆς Μητροπόλεώς μας. Μέσα ἀπό τά Κατηχητικά οἱ
ἀξίες τῆς πίστεως, τῆς οἰκογένειας καί τοῦ Ἔθνους μποροῦν νά μεταλαμπαδευτοῦν στά παιδιά
μας, τή στιγμή πού ὅλοι θεωροῦν ὅτι εἶναι ἀπαρχαιωμένες.
Ἐφημέριος Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Πετρουπόλεως,
Ὑπεύθυνος Νεότητας
π. Σπυρίδων Ἀργύρης

Συντακτική ὁμάδα

> Ὁμάδα Νεότητας
Ἁγίας Τριάδος Πετρουπόλεως
> π. Σπυρίδων Ἀργύρης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΟΡΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ 2014-2015
ΚΥΡΙΑΚΗ
10.30 - 11.00

ÐÑÙÉÍÏ ÊÅÑÁÓÌÁ ÃÉÁ ÔÁ ÐÁÉÄÉÁ
ÔÙÍ ÊÁÔÇ×ÇÔÉÊÙÍ Ó×ÏËÅÉÙÍ

11.00 - 12.00

ÊÁÔÇ×ÇÔÉÊÁ Ó×ÏËÅÉÁ

12.00 - 13.00 Áèëïðáéäéåò (ÐÏÄÏÓÖÁÉÑÏ)
ÔÌÇÌÁ ÐÁÉÄÉÊÏ ÄÇÌÏÔÉÊÏ

ΠΕΜΠΤΗ
11.00 - 12.00

ÓÕÓÓÉÔÉÏ ÁÐÏÑÙÍ

16.00 - 19.00 Ó×ÏËÇ ÊÅÑÁÌÉÊÇÓ & ÅÊÊËÇÓÉÁÓÔÉÊÙÍ
ÅÉÄÙÍ 16/10
18.00 - 19.00 ÁÊÏËÏÕÈÉÁ ÉÅÑÏÕ ÅÕ×ÅËÁÉÏÕ
19.00 - 20.00 ÁÑ×ÏÍÔÁÑÉÊÇ 16/10

13.00 - 14.00 Áèëïðáéäéåò (ÐÏÄÏÓÖÁÉÑÏ)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ÔÌÇÌÁ ÅÖÇÂÉÊÏ ÃÕÌÍÁÓÉÏÕ11.00 - 12.00 ÓÕÓÓÉÔÉÏ ÁÐÏÑÙÍ
ËÕÊÅÉÏÕ
12.00 - 14.00 ÅÍÔÅÕÊÔÇÑÉÏ - ÅËÅÕÈÅÑOÓ ×ÑÏÍÏÓ 17.00 - 18.00 ÃÕÌÍÁÓÔÉÊÇ ÃÉÁ ÏËÅÓ ÔÉÓ ÇËÉÊÉÅÓ
- ÅÐÉÔÑÁÐÅÆÉÁ ÐÁÉ×ÍÉÄÉÁ - ÐÉÍÊ ÐÏÍÊ
18.00 - 19.00 Ó×ÏËÇ ÐÁÑÁÄÏÓÉÁÊÙÍ ×ÏÑÙÍ
(ÈÇËÅÙÍ)
(ÅÍÇËÉÊÙÍ)
17.00 - 18.30 ÅÍÔÅÕÊÔÇÑÉÏ - ÅËÅÕÈÅÑOÓ ×ÑÏÍÏÓ
19.00 - 20.00 Ó×ÏËÇ ÐÁÑÁÄÏÓÉÁÊÙÍ ×ÏÑÙÍ
- ÅÐÉÔÑÁÐÅÆÉÁ ÐÁÉ×ÍÉÄÉÁ - ÐÉÍÊ ÐÏÍÊ
(ÌÁÈÇÔÙÍ)
18.30 - 19.30 Ó×ÏËÇ - ÔÌÇÌÁÔÁ ÓÊÁÊÉÏÕ
ΣΑΒΒΑΤΟ
18.30 - 20.00 ÓÕÍÁÎÇ ÖÏÉÔÇÔÙÍ-ÅÑÃÁÆÏÌÅÍÙÍ11.00 - 12.00 ÓÕÓÓÉÔÉÏ ÁÐÏÑÙÍ
ÍÅÙÍ ÔÇÓ ÅÍÏÑÉÁÓ ÌÁÓ
10.00 - 13.00 Ó×ÏËÇ ÆÙÃÑÁÖÉÊÇÓ
ΔΕΥΤΕΡΑ
15.30 - 16.30 ÊÁÔÇ×ÇÔÉÊÅÓ ÓÕÍÁÎÅÉÓ ÍÅÙÍ ÌÅÓÙÍ
11.00 - 12.00 ÓÕÓÓÉÔÉÏ ÁÐÏÑÙÍ
ÊÁÉ ÁÍÙÔÅÑÙÍ ÁÑÑÅÍÙÍ ÃÕÌÍÁÓÉÏÕ16.00 - 1900 Ó×ÏËÇ ÆÙÃÑÁÖÉÊÇÓ
ËÕÊÅÉÏÕ
17.00 - 18.00 ÅÍÏÑÉÁÊÏÓ ÊÕÊËÏÓ ÊÕÑÉÙÍ
16.30 - 17.30 ÅÍÔÅÕÊÔÇÑÉÏ - ÅËÅÕÈÅÑÏÓ ×ÑÏÍÏÓ
(×ÑÕÓÏÕËÁ ×ÁÔÆÇ) 13/10
- ÅÐÉÔÑÁÐÅÆÉÁ ÐÁÉ×ÍÉÄÉÁ - ÐÉÍÊ ÐÏÍÊ
17.00 - 18.00 ÃÕÌÍÁÓÔÉÊÇ ÃÉÁ ÏËÅÓ ÔÉÓ ÇËÉÊÉÅÓ
17.30 - 18.30 Ó×ÏËÇ ÈÅÁÔÑÏÕ
ÄÇÌÉÏÕÑÃÉÊÇ ÁÐÁÓ×ÏËÇÓÇ ÍÅÙÍ
18.00 - 20.30 ÊÕÊËÏÓ ÍÅÙÍ ÌÇÔÅÑÙÍ
ÐÁÉÄÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÄÇÌÏÔÉÊÏÕ
(ê. ÐÁÍÁÃÉÙÔÁ ÊÁÌÁÑÉÁÍÁÊÇ) 13/10
(ÈÅÁÔÑÉÊÁ ÄÑÙÌÅÍÁ-ÔÑÁÃÏÕÄÉ)
ΤΡΙΤΗ
18.30 - 19.30 Ó×ÏËÇ ÈÅÁÔÑÏÕ
11.00 - 12.00 ÓÕÓÓÉÔÉÏ ÁÐÏÑÙÍ
ÄÇÌÉÏÕÑÃÉÊÇ ÁÐÁÓ×ÏËÇÓÇ ÍÅÙÍ
ÅÖÇÂÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÃÕÌÍÁÓÉÏÕ
15.00 - 16.00 ÅÍÉÓ×ÕÔÉÊÇ ÄÉÄÁÓÊÁËÉÁ
(ÈÅÁÔÑÉÊÁ ÄÑÙÌÅÍÁ-ÔÑÁÃÏÕÄÉ)
ÄÇÌÏÔÉÊÏÕ ÃÕÌÍÁÓÉÏÕ
16.00 - 1900

Ó×ÏËÇ ÆÙÃÑÁÖÉÊÇÓ
ΤΕΤΑΡΤΗ

11.00 - 12.00

ÓÕÓÓÉÔÉÏ ÁÐÏÑÙÍ

18.30 - 19.30 Ó×ÏËÇ ÌÏÕÓÉÊÇÓ – ÁÑÌÏÍÉÏ
ÄÇÌÉÏÕÑÃÉÊÇ ÁÐÁÓ×ÏËÇÓÇ ÍÅÙÍ
×ÏÑÏÄÉÁ ÅÍÏÑÉÁÓ

15.00 - 18.00 Ó×ÏËÇ ÁÃÉÏÃÑÁÖÉÁÓ Á
18.00 - 21.00 Ó×ÏËÇ ÁÃÉÏÃÑÁÖÉÁÓ B
16.00 - 18.00 ÅÍÉÓ×ÕÔÉÊÇ ÄÉÄÁÓÊÁËÉÁ
ÄÇÌÏÔÉÊÏÕ - ÃÕÌÍÁÓÉÏ
(ÖÉËÏËÏÃÉÊÁ - ÌÁÈÇÌÁÔÉÊÁ)
17.00 - 18.00 ÃÕÌÍÁÓÔÉÊÇ ÃÉÁ ÏËÅÓ ÔÉÓ ÇËÉÊÉÅÓ
18.00 - 19.00 ÐÁÑÁÊËÇÓÉÓ ÅÉÓ ÔÏÍ ÁÃÉÏ ÖÁÍÏÕÑÉÏ
19.00 - 20.00 ÊÕÊËÏÓ - ÌÅËÅÔÇÓ ÁÃÉÁÓ ÃÑÁÖÇÓ
(ð.ÓÐÕÑÉÄÙÍ ÁÑÃÕÑÇÓ) 15/10

2

3

3

> Νεανικές
Συνάξεις

ÔÜ Êáôç÷çôéêÜ ìáò Ó÷ïëåßá èÜ ëåéôïõñãïῦí ὡò ἐîῆò:
ÓÜââáôï 15:30-16:30 ì.ì.

16:30 - 17:30 ì.ì.
ÊõñéáêÞ 11:00-12:00 ð.ì.

18.30 - 20.00

ÌÅÓÏ ÁÑÑÅÍÙÍ (Á´, ´ Ãõìíáóßïõ)
ÁÍÙÔÅÑÏ ÁÑÑÅÍÙÍ
(Á´, ´, ô Ëõêåßïõ)

ìÝ ôüí ê. Èùìᾶ Ἀíáóôüðïõëï
ìÝ ôüí ê. ÓùêñÜôç ÄÝëãá

ἘíôåõêôÞñéï - ἘðéôñáðÝæéá ðáé÷íßäéá - ἐëåýèåñïò ÷ñüíïò
ÐÑÏ-ÊÁÔÙÔÅÑÏ
ìÝ ôÞí ê. ἙëÝíç Ëïýðïõ
(íÞðéï & Á´,´ Äçìïôéêïῦ)
êáß ôÞí ê. ÍéêïëÝôôá ÄñåôôÜêç
ÊÁÔÙÔÅÑÏ ÁÑÑÅÍÙÍ
ìÝ ôüí ê. ÓùêñÜôç ÄÝëãá
(ô,Ä´,Å´,ÓÔ´ Äçìïôéêïῦ)
êáé ôüí ê. ἈíäñÝá Êïõêïýëç
ÊÁÔÙÔÅÑÏ ÈÇËÅÙÍ
(ô,Ä´,Å´,ÓÔ´ Äçìïôéêïῦ)
ìÝ ôÞí ê. Ìáñßá ÐáðáìÞôñïõ
ÌÅÓÏ ÈÇËÅÙÍ (Á´,´ Ãõìíáóßïõ)
ìÝ ôÞí ê. Ðáíáãéþôá Êïõêïýëç
ÁÍÙÔÅÑÏ ÈÇËÅÙÍ
(ô Ãõìíáóßïõ & Á´,´,ô Ëõêåßïõ)
ìÝ ôÞí ê. Ðáíáãéþôá ÓáñÜöïãëïõ
ÓÕÍÁÎÇ ÖÏÉÔÇÔÙÍ-ÅÑÃÁÆÏÌÅÍÙÍìÝ ôüí ê. Ãåþñãéï Ἀñáìðáôæüãëïõ
ÍÅÙÍ ÔÇÓ ÅÍÏÑÉÁÓ ÌÁÓ

12:00-13:00 ì.ì.

Ἀèëïðáéäåßåò - Ðïäüóöáéñï (ãÞðåäï 5×5 Ãñçãïñßïõ) Äçìïôéêïý

13:00-14:00 ì.ì.

Ἀèëïðáéäåßåò - Ðïäüóöáéñï (ãÞðåäï 5×5 Ãñçãïñßïõ) Ãõìíáóßïõ - Ëõêåßïõ

12:00-14:00 ì.ì.

ἘíôåõêôÞñéï - ἘðéôñáðÝæéá ðáé÷íßäéá - ἐëåýèåñïò ÷ñüíïò ÈÇËÅÙÍ
3

>
>
>
>

Ζωγραφική

ΙΕΡΑ ΜΗ ΤΡ ΟΠΟΛ
ΙΣ ΙΛΙΟΥ , ΑΧ ΑΡΝΩ
Ν & ΠΕ ΤΡ ΟΥ ΠΟΛΕ
ΩΣ

Ἁγιογραφία

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ∆ΟΣ ΠΕ
ΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

Κεραμική
Σχολή σκακιού
Σ
, ΑΧΑΡΝΩΝ & ΠΕΤ ΡΟΥΠΟΛΕΩ
ΙΕΡΑ ΜΗΤ ΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΕΩΣ
ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ∆ΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛ

Σχολή - Ερ γα στ ήρ ι Ζω

Με την κατ αξι ωμ ένη ζωγ

γρ αφ ικ ής

ράφ ο Φω τει νή Αθ ανα σίο

στο Πνε υματικό Κέν τρο

του Ιερ ού μας Ναο ύ

υ

Ένα ρξη μαθ ημάτων : 06
/ 09 / 201 4
Ώρ ες μαθ ημάτων : Σάβ
βατ ο 10: 00 – 13: 00
Δευ τέρ α 16: 00 – 19: 00
και
Τρί τη
16: 00 – 19: 00
Τμ ήματα: Νη πια κό, Πα
ιδικ ό, Εφ ήβω ν και Ενη
λίκ ων
Εγγραφ ές εντ ός του Πν
ευμ ατι κού Κέν τρο υ του
Να ού

Μα θήμ ατα Αγι ογρ αφί ας

Με την κατα ξιωμ ένη αγιογράφο Ασπα

σία Παπαχρυσ ανθά κη

στο Πνευ ματικ ό Κέντρ ο του Ιερού

ÓÏÕ ËÉÏ Õ 167 - ÔÇË .:
210 -50
agiatriadapetroupolis@yaho 1310 8
o.gr

μας Ναού

Έναρ ξη μαθη μάτω ν: 10 / 09 / 2014
– 18:00 και
Ώρες μαθη μάτω ν: Τετά ρτη 15:00
18:00 – 21:00
Τμήμ ατα: Εφήβ ων και Ενηλ ίκων
Κέντρου του Ναού
Εγγρ αφές εντό ς του Πνευ ματικ ού

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ & ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

8
ÓÏÕËÉ ÏÕ 167 - ÔÇË.: 210-5 01310
agiatriadapetroupolis@yahoo.gr

ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ∆ΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ

ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΩΡΑ 18.30 - 19.30
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΑΣ
ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΚΑΚΙΟΥ

ÓÏÕËÉÏÕ 167 - ÔÇË.: 210-5013108
agiatriadapetroupolis@yahoo.gr

4

5

5

> Σχολή Θεάτρου
> Χορωδία
ΣΑΒΒΑΤΟ
17.30 - 18.30
Ó×ÏËÇ ÈÅÁÔÑÏÕ
ÄÇÌÉÏÕÑÃÉÊÇ ÁÐÁÓ×ÏËÇÓÇ ÍÅÙÍ
ÐÁÉÄÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÄÇÌÏÔÉÊÏÕ
(ÈÅÁÔÑÉÊÁ ÄÑÙÌÅÍÁ-ÔÑÁÃÏÕÄÉ)
18.30 - 19.30
Ó×ÏËÇ ÈÅÁÔÑÏÕ
ÄÇÌÉÏÕÑÃÉÊÇ ÁÐÁÓ×ÏËÇÓÇ ÍÅÙÍ
ÅÖÇÂÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÃÕÌÍÁÓÉÏÕ
(ÈÅÁÔÑÉÊÁ ÄÑÙÌÅÍÁ-ÔÑÁÃÏÕÄÉ)
18.30 - 19.30
Ó×ÏËÇ ÌÏÕÓÉÊÇÓ – ÁÑÌÏÍÉÏ
ÄÇÌÉÏÕÑÃÉÊÇ ÁÐÁÓ×ÏËÇÓÇ ÍÅÙÍ
×ÏÑÙÄÉÁ ÅÍÏÑÉÁÓ

5

> Γυμναστική γιά ὅλες τίς ἡλικίες!
μέ τήν Σταυρούλα Ἀγγελοπούλου

ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ
óôßò 17.00 - 18.00
ΤΕΤΑΡΤΗ
óôßò 17.00 - 18.00
καί ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
óôßò 17.00 - 18.00

> Σχολή Παραδοσιακῶν Δημοτικῶν χορῶν

ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
18.00 - 19.00
Ó×ÏËÇ ÐÁÑÁÄÏÓÉÁÊÙÍ ×ÏÑÙÍ
(ÅÍÇËÉÊÙÍ)
19.00 - 20.00
Ó×ÏËÇ ÐÁÑÁÄÏÓÉÁÊÙÍ ×ÏÑÙÍ
(ÌÁÈÇÔÙÍ)

6

7

7

Ὁ Ναός προσφέρει συσσίτιο
καί τίς 7 ἡμέρες τῆς ἑβδομάδος,
καί τό Σάββατο διπλή μερίδα,
σέ πάνω ἀπό 100 ἀπόρους
συνενορίτες μας,
καθώς ἐπίσης ἐξασφαλίζει
καθημερινά σέ 23 ὑποσυτιζόμενα
παιδιά τό πρωινό τους γεῦμα
στά σχολεία τῆς ἐνορίας μας.

Πρόγραμμα
>
Ἐνισχυτικῆς
διδασκαλίας
ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ
15.00 - 16.00 ÅÍÉÓ×ÕÔÉÊÇ ÄÉÄÁÓÊÁËÉÁ
ÄÇÌÏÔÉÊÏÕ - ÃÕÌÍÁÓÉÏÕ
καί ΤΕΤΑΡΤΗ
16.00 - 18.00 ÅÍÉÓ×ÕÔÉÊÇ ÄÉÄÁÓÊÁËÉÁ
ÄÇÌÏÔÉÊÏÕ - ÃÕÌÍÁÓÉÏÕ
(ÖÉËÏËÏÃÉÊÁ - ÌÁÈÇÌÁÔÉÊÁ)

> Πνευματικές ὁμιλίες
στό Ναό μας
Α. Ἕνα σημαντικό ἐκκλησιαστικό
πρόσωπο θά τελεῖ ὁμιλία στό Ναό μας
1 φορά τό μῆνα.
Β. Ἀρχονταρίκι ἀνά δεκαπενθήμερο.
Γ. Σχολή νέων μητέρων μέ τήν κ.
Καμαριανάκη.
Δ. Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς μέ τόν
π. Σπυρίδωνα Ἀργύρη.
Ε. Κύκλος Κυριῶν μέ τήν κ. Χρυσούλα
Χατζή.
7

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΤΟ ΝΑΟ: ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ 18:00 ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΦΑΝΟΥΡΙΟ
ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ 18:00 ΙΕΡΟ ΕΥΧΕΛΑΙΟ & 1 ΦΟΡΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ

Π Ρ ΟΣ Κ Υ Ν Η Μ ΑΤ Ι Κ Ε Σ Ε Κ Δ Ρ Ο Μ Ε Σ :

Α) ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΕ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ
Β) ΚΑΘΕ ΔΙΜΗΝΟ ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

4ΗΜΕΡΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΣΤΗΝ ΠΑΤΜΟ
03/10 – 06/10
1η ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014
Ἀναχώρηση 17:00μμ ἀπὸ τὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Τριάδας
Πετρουπόλεως μὲ προορισμὸ μας τὸ λιμάνι τοῦ Πειραιᾶ.
Ἐπιβίβαση σὲ καράβι τῆς blue Star 2 καὶ ἀπόπλους στὶς
19:00 γιὰ τὸ ἱερὸ νησὶ τῆς Ἀποκάλυψης. Ἄφιξη στὸ νησὶ
03:15 καὶ τακτοποίηση στὸ ξενοδοχεῖο.
2η ΗΜΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 04 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014
Μετὰ τὸ πρωινὸ ἀναχώρηση γιὰ τὸ σπήλαιο τῆς
Ἀποκάλυψης ὅπου ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος
ἔγραψε τὴν Ἀποκάλυψη, ὅταν ἔφτασε τὸ 95 μ.Χ. στὴν
Πάτμο, ἐξόριστος τοῦ Ρωμαίου Αὐτοκράτορα Δομιτιανοῦ.
Ἑπόμενος σταθμὸς μας τὸ καστρομονάστηρο τοῦ Ἁγίου
Ἰωάννη στὴν χώρα τῆς Πάτμου ἕνα ζωντανὸ μουσεῖο τῆς
Ὀρθοδοξίας. Μετὰ ἀπὸ σχετικὴ παραμονὴ ἀναχώρηση
γιὰ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Ζωοδόχου Πηγῆς. Στὴν συνέχεια
θὰ ἐπισκεφτοῦμε τὸ μοναστήρι τοῦ Εὐαγγελισμοῦ.
Ἐπιστροφὴ στὴν χώρα γιὰ φαγητό, χρόνος ἐλεύθερος.
3η ΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 05 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014
Νωρὶς τὸ πρωὶ Τέλεση τῆς θείας λειτουργίας στὸ
μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου.
Ἐπιστροφὴ στὸ ξενοδοχεῖο γιὰ τὸ πρωινό. Προαιρετικὴ
ἐκδρομὴ στοὺς Λειψοὺς γιὰ νὰ προσκυνήσουμε τὴν
Παναγία τοῦ Χάρου, ὅπου καὶ θὰ πραγματοποιηθεῖ ἡ
παράκληση σὲ αὐτή. Ἐπιστροφὴ στὴν Πάτμο 16:00μμ.
Ἡ ὑπόλοιπη ἡμέρα ἐλεύθερη στὴ χώρα. Ἀργὰ τὸ βράδυ
23:55 ἐπιβίβαση στὸ καράβι Blue Star 2 τακτοποίηση
στὶς καμπίνες (Αβ4 Ἐσωτερικὲς) καὶ ἀπόπλους γιὰ τὸ
λιμάνι τοῦ Πειραιᾶ.
4η ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 06 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014
Ἄφιξη στὸ λιμάνι τοῦ Πειραιᾶ στὶς 08:05 πμ, ἐπιβίβαση
στὸ ποῦλμαν καὶ ἀναχώρηση γιὰ τὸν Ἱερὸ Ναό. Τέλος
προσκυνήματος.
ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 150€ τὸ ἄτομο σὲ δίκλινο
δωμάτιο
Στὴν τιμὴ περιλαμβάνονται:
• Ἀκτοπλοϊκὰ εἰσιτήρια Πειραιὰ – Πάτμο – Πειραιὰ
(σὲ οἰκονομικὴ θέση στὴν ἀναχώρηση καὶ
τετράκλινες ἐσωτερικὲς καμπίνες, στὴν ἐπιστροφὴ)
• 2διανυκτερεύσεις, σὲ δίκλινο δωμάτιο μὲ πρωινὸ
(ξενοδοχεῖο KRIS***)

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ & ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ∆ΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

Προσκυνηματική εκδρομή

Σ Τ Η Ν Ι Ε ΡΑ Ν Η Σ Ο

Π ΑΤ Μ Ο Υ- Λ Ε Ι Ψ Ω Ν
της Ενοριακής Δράσης του Ιερού Ναού
Αγίας Τριάδος Πετρουπόλεως

Η Ενοριακή Δράση της Αγίας Τριάδος Πετρουπόλεως θα πραγματοποιήσει προσκυνηματική εκδρομή στο ιερό νησί της Πάτμου, όπου θα επισκεφθεί το Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, το καστρομονάστηρο του Αγίου
Ιωάννου του Θεολόγου, την Ιερά Μονή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και
την Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής.
Ελεύθερος χρόνος στο νησί της Πάτμου.
Μετάβαση στο κοντινό νησί των Λειψών για προσκύνημα και παράκληση
στην Ιερή και Θαυματουργή Εικόνα της Παναγίας του Χάρου.
Η Θεία Λειτουργία της Κυριακής θα τελεστεί στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως.
Διαμονή με πρωινό στο «Chris Hotel» στη Σκάλα Πάτμου.
Αναχώρηση την Παρασκευή 03/10/2014, ώρα 5 μ.μ. από τον Ναό.
Επιστροφή την Δευτέρα 06/10/2014, ώρα 7 π.μ.
Πληροφορίες - εγγραφές έως 28/09/2014.
Τηλ. Ι.Ναού: 210 5013108 - 6981040520 - 6972787685

• Ὅλες οἱ ἐκδρομὲς ὅπως ἀναφέρονται στὸ
πρόγραμμα
• Μεταφορὰ μὲ πολυτελῆ κλιματιζόμενο ποῦλμαν
Στὴν τιμὴ δὲν περιλαμβάνονται:
• Ὅτι ἀναφέρεται προαιρετικὰ στὸ πρόγραμμα
• Εἴσοδοι μουσείων καὶ ἀρχαιολογικῶν χώρων
• Ἡ ἐκδρομὴ στοὺς Λειψοὺς 14,00 (ἀναχώρηση
09:00πμ ἐπιστροφὴ 16:00)
Τὸ πρόγραμμα μπορεῖ νὰ τροποποιηθεῖ,
γιὰ τὴν καλύτερη ἐκτέλεσή του,
χωρὶς νὰ ἀφαιρεθεῖ κάτι ἀπὸ αὐτό.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΩΣ 28/09
ΣΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΤΟΥ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ
Η ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΣΧΥΕΙ
ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΟΜΙΣΤΡΩΝ
ΕΩΣ 28/09