You are on page 1of 8
δδδιαδριαδριαδρομομομέέέςςς Τεῦχος 6 ο - Σεπτέμβριος 2014 Οἱ

δδδιαδριαδριαδρομομομέέέςςς

δδδιαδριαδριαδρομομομέέέςςς Τεῦχος 6 ο - Σεπτέμβριος 2014 Οἱ
δδδιαδριαδριαδρομομομέέέςςς Τεῦχος 6 ο - Σεπτέμβριος 2014 Οἱ
Τεῦχος 6 ο - Σεπτέμβριος 2014
Τεῦχος 6 ο - Σεπτέμβριος 2014

Οἱ γεωργοί καί ἡ ἄμπελος. Μικρογραφία εἰκονογραφημένου χειρογράφου, 11ος αἰ. μ.Χ., Ἐθνική Βιβλιοθήκη Παρισίων.

Ν ο ητ ικ έ ς δ ια δ ρ ο μ έ ς σ
Ν ο ητ ικ έ ς δ ια δ ρ ο μ έ ς
σ τ ό ν
χ ῶ ρ ο
τ ῆ ς π ίσ τ η ς

Μηνιαῖο φυλλάδιο τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίας Τριάδος Πετρουπόλεως | Σουλίου 167 - Τηλ.: 210 5013108 |

ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr - agiatriadapetroupoleos.gr - facebook: agiatriadapetroupolis

agiatriadapetroupoleos.gr - facebook: agiatriadapetroupolis Δρόμος δέν ὑπάρχει τόν δρόμο τόν
agiatriadapetroupoleos.gr - facebook: agiatriadapetroupolis Δρόμος δέν ὑπάρχει τόν δρόμο τόν

Δρόμος δέν ὑπάρχει τόν δρόμο τόν ἀνοίγουμε προχωρώντας καί συγχωρώντας

προχωρώντας καί συγχωρώντας Ξεκινοῦν οἱ Δραστηριότητες τοῦ
προχωρώντας καί συγχωρώντας Ξεκινοῦν οἱ Δραστηριότητες τοῦ

Ξεκινοῦν οἱ Δραστηριότητες τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Πετρουπόλεως

ἐíïñßá

ÅÍÏÑÉÁÊÇ ÄÑÁÓÇ ¸êôáêôï ðáñÜñôçìá
ÅÍÏÑÉÁÊÇ ÄÑÁÓÇ
¸êôáêôï
ðáñÜñôçìá

Ἐφημέριος Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Πετρουπόλεως, Ὑπεύθυνος Νεότητας π. Σπυρίδων Ἀργύρης

ἐí äñÜóῃ!

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, Μέ χαρά σᾶς προσκαλοῦμε ὅλους στήν ἔναρξη τῶν Κατηχητικῶν

Σχολείων καί τῶν Νεανικῶν Συνάξεων τοῦ Ναοῦ μας καί ὅλων τῶν ὑπολοίπων δραστηριοτήτων πού γίνονται σ' αὐτόν. Στίς 14 Σεπτεμβρίου, Κυριακή τοῦ Σταυροῦ καί ὥρα 11:00 π.μ., μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ναοῦ μας, θά τελεσθεῖ ὁ Ἁγιασμός γιά τήν ἔναρξη τῶν Κατηχητικῶν μας Σχολείων καί ὅλων τῶν δράσεων. Ἤδη ἔχουν ξεκινήσει οἱ Σχολές Ζωγραφικῆς καί Ἁγιογραφίας. Τό ἀναλυτικό πρόγραμμα γι' αὐτές ἀναφέρεται στίς ἑπόμενες σελίδες τοῦ παρόντος τεύχους.

Ἄς κάνουμε τήν ἐνορία μας ἐπίκεντρο καί σημεῖο ἀναφορᾶς τῆς ζωῆς μας. Ἄς ἀφήσουμε τήν εἰκονική πραγματικότητα καί ἄς γευτοῦμε τήν ἴδια τή ζωή. Ἄς γίνουμε κοινωνοί τῶν βιωμάτων μας στήν ἐν Χριστῷ ζωή. Ἄς ἀναβαθμίσουμε ὅλοι τήν καθημερινότητά μας μέ τό κάλεσμα τῆς ἐνορίας μας. Ἡ ἐνορία μας εἶναι ἡ οἰκογένειά μας. Εἶναι αὐτή πού μᾶς συνδέει μέ τή ζωή, μέ τόν ἴδιο τό Χριστό.

Μακάρι νά καταφέρουμε νά σπάσουμε τά δεσμά τοῦ καναπέ, τοῦ laptop καί τοῦ tablet, τῆς τηλεόρασης καί γενικότερα τῆς εἰκονικῆς καί ψεύτικης πραγματικότητας, ἡ ὁποία μᾶς ὁδηγεῖ σέ ἀδιέξοδο. Ἄς ἐπικοινωνήσουμε μέ τούς ἐν Χριστῷ ἀδελφούς μας, ἄς μήν ὑπάρξει οἰκογένεια πού δέν θά προτρέψει τά παιδιά της ὥστε αὐτά νά δώσουν τό παρόν στόν ἁγιασμό τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων. Τήν προηγούμενη χρονιά, χάρη στήν εὐλογία τοῦ Κυρίου, συμμετείχαν πάνω ἀπό 80 παιδιά καί 35 ἔλαβαν μέρος στίς κατασκηνώσεις τῆς Μητροπόλεώς μας. Μέσα ἀπό τά Κατηχητικά οἱ ἀξίες τῆς πίστεως, τῆς οἰκογένειας καί τοῦ Ἔθνους μποροῦν νά μεταλαμπαδευτοῦν στά παιδιά μας, τή στιγμή πού ὅλοι θεωροῦν ὅτι εἶναι ἀπαρχαιωμένες.

Συντακτική ὁμάδα > Ὁμάδα Νεότητας Ἁγίας Τριάδος Πετρουπόλεως
Συντακτική ὁμάδα
> Ὁμάδα Νεότητας
Ἁγίας Τριάδος Πετρουπόλεως

> π. Σπυρίδων Ἀργύρης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΟΡΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ 2014-2015

ΚΥΡΙΑΚΗ

-

-

ÐÑÙÉÍÏ ÊÅÑÁÓÌÁ ÃÉÁ ÔÁ ÐÁÉÄÉÁ ÔÙÍ ÊÁÔÇ×ÇÔÉÊÙÍ Ó×ÏËÅÉÙÍ

ÊÁÔÇ×ÇÔÉÊÁ Ó×ÏËÅÉÁ

Áèëïðáéäéåò (ÐÏÄÏÓÖÁÉÑÏ) ÔÌÇÌÁ ÐÁÉÄÉÊÏ ÄÇÌÏÔÉÊÏ

Áèëïðáéäéåò (ÐÏÄÏÓÖÁÉÑÏ) ÔÌÇÌÁ ÅÖÇÂÉÊÏ ÃÕÌÍÁÓÉÏÕ- ËÕÊÅÉÏÕ ÅÍÔÅÕÊÔÇÑÉÏ - ÅËÅÕÈÅÑOÓ ×ÑÏÍÏÓ

ÅÐÉÔÑÁÐÅÆÉÁ ÐÁÉ×ÍÉÄÉÁ - ÐÉÍÊ ÐÏÍÊ (ÈÇËÅÙÍ)

ÅÍÔÅÕÊÔÇÑÉÏ - ÅËÅÕÈÅÑOÓ ×ÑÏÍÏÓ

ÅÐÉÔÑÁÐÅÆÉÁ ÐÁÉ×ÍÉÄÉÁ - ÐÉÍÊ ÐÏÍÊ

Ó×ÏËÇ - ÔÌÇÌÁÔÁ ÓÊÁÊÉÏÕ

- 20.00 ÓÕÍÁÎÇ ÖÏÉÔÇÔÙÍ-ÅÑÃÁÆÏÌÅÍÙÍ- ÍÅÙÍ ÔÇÓ ÅÍÏÑÉÁÓ ÌÁÓ

 

ΔΕΥΤΕΡΑ

ÓÕÓÓÉÔÉÏ ÁÐÏÑÙÍ

Ó×ÏËÇ ÆÙÃÑÁÖÉÊÇÓ

ÅÍÏÑÉÁÊÏÓ ÊÕÊËÏÓ ÊÕÑÉÙÍ (×ÑÕÓÏÕËÁ ×ÁÔÆÇ) 13/10

ÃÕÌÍÁÓÔÉÊÇ ÃÉÁ ÏËÅÓ ÔÉÓ ÇËÉÊÉÅÓ

- 20.30 ÊÕÊËÏÓ ÍÅÙÍ ÌÇÔÅÑÙÍ (ê. ÐÁÍÁÃÉÙÔÁ ÊÁÌÁÑÉÁÍÁÊÇ) 13/10

11.00

15.00

16.00

- 12.00

- 16.00

- 1900

ΤΡΙΤΗ

ÓÕÓÓÉÔÉÏ ÁÐÏÑÙÍ

ÅÍÉÓ×ÕÔÉÊÇ ÄÉÄÁÓÊÁËÉÁ ÄÇÌÏÔÉÊÏÕ ÃÕÌÍÁÓÉÏÕ

Ó×ÏËÇ ÆÙÃÑÁÖÉÊÇÓ

ΤΕΤΑΡΤΗ

11.00 - 12.00 ÓÕÓÓÉÔÉÏ ÁÐÏÑÙÍ 15.00 - 18.00 Ó×ÏËÇ ÁÃÉÏÃÑÁÖÉÁÓ Á 18.00 - 21.00
11.00
- 12.00
ÓÕÓÓÉÔÉÏ ÁÐÏÑÙÍ
15.00
- 18.00
Ó×ÏËÇ ÁÃÉÏÃÑÁÖÉÁÓ Á
18.00
- 21.00
Ó×ÏËÇ ÁÃÉÏÃÑÁÖÉÁÓ B
16.00
- 18.00
ÅÍÉÓ×ÕÔÉÊÇ ÄÉÄÁÓÊÁËÉÁ
ÄÇÌÏÔÉÊÏÕ - ÃÕÌÍÁÓÉÏ
(ÖÉËÏËÏÃÉÊÁ - ÌÁÈÇÌÁÔÉÊÁ)
17.00
- 18.00
ÃÕÌÍÁÓÔÉÊÇ ÃÉÁ ÏËÅÓ ÔÉÓ ÇËÉÊÉÅÓ
18.00
- 19.00
ÐÁÑÁÊËÇÓÉÓ ÅÉÓ ÔÏÍ ÁÃÉÏ ÖÁÍÏÕÑÉÏ
19.00
- 20.00 ÊÕÊËÏÓ - ÌÅËÅÔÇÓ ÁÃÉÁÓ ÃÑÁÖÇÓ
(ð.ÓÐÕÑÉÄÙÍ ÁÑÃÕÑÇÓ) 15/10
ÃÑÁÖÇÓ (ð.ÓÐÕÑÉÄÙÍ ÁÑÃÕÑÇÓ) 15/10 11.00 11.00 - - 12.00 12.00 ÓÕÓÓÉÔÉÏ ÁÐÏÑÙÍ
11.00 11.00 - - 12.00 12.00 ÓÕÓÓÉÔÉÏ ÁÐÏÑÙÍ 16.00 16.00 - 19.00 - 19.00 18.00
11.00 11.00
- - 12.00 12.00
ÓÕÓÓÉÔÉÏ ÁÐÏÑÙÍ
16.00 16.00
- 19.00
- 19.00
18.00
18.00
- - 19.00 19.00
ÁÊÏËÏÕÈÉÁ ÉÅÑÏÕ ÅÕ×ÅËÁÉÏÕ
19.00
19.00
- - 20.00 20.00
ÁÑ×ÏÍÔÁÑÉÊÇ 16/10
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
11.00 11.00
- 12.00
- 12.00
ÓÕÓÓÉÔÉÏ ÁÐÏÑÙÍ
17.00
17.00
- - 18.00 18.00
ÃÕÌÍÁÓÔÉÊÇ ÃÉÁ ÏËÅÓ ÔÉÓ ÇËÉÊÉÅÓ
18.00
18.00
- - 19.00 19.00
Ó×ÏËÇ ÐÁÑÁÄÏÓÉÁÊÙÍ ×ÏÑÙÍ
(ÅÍÇËÉÊÙÍ)
19.00
19.00
- - 20.00 20.00
Ó×ÏËÇ ÐÁÑÁÄÏÓÉÁÊÙÍ ×ÏÑÙÍ
(ÌÁÈÇÔÙÍ)

ΠΕΜΠΤΗ

Ó×ÏËÇ ÊÅÑÁÌÉÊÇÓ & ÅÊÊËÇÓÉÁÓÔÉÊÙÍ ÅÉÄÙÍ 16/10

ΣΑΒΒΑΤΟ 11.00 11.00 - 12.00 - 12.00 ÓÕÓÓÉÔÉÏ ÁÐÏÑÙÍ 10.00 10.00 - - 13.00 13.00
ΣΑΒΒΑΤΟ
11.00
11.00
- 12.00
- 12.00
ÓÕÓÓÉÔÉÏ ÁÐÏÑÙÍ
10.00
10.00
- - 13.00 13.00
Ó×ÏËÇ ÆÙÃÑÁÖÉÊÇÓ
15.30
15.30
- - 16.30 16.30
ÊÁÔÇ×ÇÔÉÊÅÓ ÓÕÍÁÎÅÉÓ ÍÅÙÍ ÌÅÓÙÍ
ÊÁÉ ÁÍÙÔÅÑÙÍ ÁÑÑÅÍÙÍ ÃÕÌÍÁÓÉÏÕ-
ËÕÊÅÉÏÕ
16.30
16.30
- - 17.30 17.30
ÅÍÔÅÕÊÔÇÑÉÏ - ÅËÅÕÈÅÑÏÓ ×ÑÏÍÏÓ
- ÅÐÉÔÑÁÐÅÆÉÁ ÐÁÉ×ÍÉÄÉÁ - ÐÉÍÊ ÐÏÍÊ
17.30
17.30
- - 18.30 18.30
Ó×ÏËÇ ÈÅÁÔÑÏÕ
ÄÇÌÉÏÕÑÃÉÊÇ ÁÐÁÓ×ÏËÇÓÇ ÍÅÙÍ
ÐÁÉÄÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÄÇÌÏÔÉÊÏÕ
(ÈÅÁÔÑÉÊÁ ÄÑÙÌÅÍÁ-ÔÑÁÃÏÕÄÉ)
18.30
18.30
- - 19.30 19.30
Ó×ÏËÇ ÈÅÁÔÑÏÕ
ÄÇÌÉÏÕÑÃÉÊÇ ÁÐÁÓ×ÏËÇÓÇ ÍÅÙÍ
ÅÖÇÂÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÃÕÌÍÁÓÉÏÕ
(ÈÅÁÔÑÉÊÁ ÄÑÙÌÅÍÁ-ÔÑÁÃÏÕÄÉ)
18.30
18.30
- - 19.30 19.30
Ó×ÏËÇ ÌÏÕÓÉÊÇÓ – ÁÑÌÏÍÉÏ
ÄÇÌÉÏÕÑÃÉÊÇ ÁÐÁÓ×ÏËÇÓÇ ÍÅÙÍ
×ÏÑÏÄÉÁ ÅÍÏÑÉÁÓ
ÌÏÕÓÉÊÇÓ – ÁÑÌÏÍÉÏ ÄÇÌÉÏÕÑÃÉÊÇ ÁÐÁÓ×ÏËÇÓÇ ÍÅÙÍ ×ÏÑÏÄÉÁ ÅÍÏÑÉÁÓ 2
ÌÏÕÓÉÊÇÓ – ÁÑÌÏÍÉÏ ÄÇÌÉÏÕÑÃÉÊÇ ÁÐÁÓ×ÏËÇÓÇ ÍÅÙÍ ×ÏÑÏÄÉÁ ÅÍÏÑÉÁÓ 2
ÌÏÕÓÉÊÇÓ – ÁÑÌÏÍÉÏ ÄÇÌÉÏÕÑÃÉÊÇ ÁÐÁÓ×ÏËÇÓÇ ÍÅÙÍ ×ÏÑÏÄÉÁ ÅÍÏÑÉÁÓ 2
ÌÏÕÓÉÊÇÓ – ÁÑÌÏÍÉÏ ÄÇÌÉÏÕÑÃÉÊÇ ÁÐÁÓ×ÏËÇÓÇ ÍÅÙÍ ×ÏÑÏÄÉÁ ÅÍÏÑÉÁÓ 2
>> > Νεανικές Σ Συνάξεις ÔÜ Êáôç÷çôéêÜ ìáò Ó÷ïëåßá èÜ
>> >
Νεανικές
Σ Συνάξεις
ÔÜ Êáôç÷çôéêÜ ìáò Ó÷ïëåßá èÜ ëåéôïõñãïῦí ὡò ἐîῆò:
ÓÜââáôï 15:30-16:30 ì.ì.
ÌÅÓÏ ÁÑÑÅÍÙÍ (Á´, ´ Ãõìíáóßïõ)
ÁÍÙÔÅÑÏ ÁÑÑÅÍÙÍ
(Á´, ´, ô Ëõêåßïõ)
ìÝ ôüí ê. Èùìᾶ Ἀíáóôüðïõëï
ìÝ ôüí ê. ÓùêñÜôç ÄÝëãá
16:30 - 17:30 ì.ì.
ἘíôåõêôÞñéï - ἘðéôñáðÝæéá ðáé÷íßäéá - ἐëåýèåñïò ÷ñüíïò
ÊõñéáêÞ 11:00-12:00 ð.ì.
ÐÑÏ-ÊÁÔÙÔÅÑÏ
(íÞðéï & Á´,´ Äçìïôéêïῦ)
ìÝ ôÞí ê. ἙëÝíç Ëïýðïõ
êáß ôÞí ê. ÍéêïëÝôôá ÄñåôôÜêç
ÊÁÔÙÔÅÑÏ ÁÑÑÅÍÙÍ
(ô,Ä´,Å´,ÓÔ´ Äçìïôéêïῦ)
ìÝ ôüí ê. ÓùêñÜôç ÄÝëãá
êáé ôüí ê. ἈíäñÝá Êïõêïýëç
ÊÁÔÙÔÅÑÏ ÈÇËÅÙÍ
(ô,Ä´,Å´,ÓÔ´ Äçìïôéêïῦ)
ìÝ ôÞí ê. Ìáñßá ÐáðáìÞôñïõ
ÌÅÓÏ ÈÇËÅÙÍ (Á´,´ Ãõìíáóßïõ)
ìÝ ôÞí ê. Ðáíáãéþôá Êïõêïýëç
ÁÍÙÔÅÑÏ ÈÇËÅÙÍ
(ô Ãõìíáóßïõ & Á´,´,ô Ëõêåßïõ)
ìÝ ôÞí ê. Ðáíáãéþôá ÓáñÜöïãëïõ
18.30 - 20.00
ÓÕÍÁÎÇ ÖÏÉÔÇÔÙÍ-ÅÑÃÁÆÏÌÅÍÙÍ-
ÍÅÙÍ ÔÇÓ ÅÍÏÑÉÁÓ ÌÁÓ
ìÝ ôüí ê. Ãåþñãéï Ἀñáìðáôæüãëïõ
12:00-13:00 ì.ì.
Ἀèëïðáéäåßåò - Ðïäüóöáéñï (ãÞðåäï 5×5 Ãñçãïñßïõ) Äçìïôéêïý
13:00-14:00 ì.ì.
Ἀèëïðáéäåßåò - Ðïäüóöáéñï (ãÞðåäï 5×5 Ãñçãïñßïõ) Ãõìíáóßïõ - Ëõêåßïõ
12:00-14:00 ì.ì.
ἘíôåõêôÞñéï - ἘðéôñáðÝæéá ðáé÷íßäéá - ἐëåýèåñïò ÷ñüíïò ÈÇËÅÙÍ

4

> Ζωγραφική ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ & ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
> Ζωγραφική
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ & ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΙΕΡΟΣ
ΝΑΟΣ
ΝΑΟΣ
ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ∆ΟΣ
ΑΓΙΑΣ
ΤΡΙΑ∆ΟΣ
ΙΕΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
> Ἁγιογραφία
> Κεραμική
> Σχολή σκακιού
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ,
ΑΧΑΡΝΩΝ & ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
Σχολή -
ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ∆ΟΣ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
Εργαστήρι Ζωγραφικής
Με την καταξιωμένη ζωγράφο
Φωτεινή Αθανασίου
στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού μας Ναού
Έναρξη μαθημάτων:
06
/ 09 / 2014
Ώρες μαθημάτων:
Σάββατο 10:00 –
Δευτέρα 16:00 –
13:00
19:00 και
Τρίτη
16:00 –
19:00
Ενηλίκων
Τμήματα: Νηπιακό, Παιδικό, Εφήβων και
του Ναού
Εγγραφές εντός του Πνευματικού Κέντρου
ÓÏÕËÉÏÕ
167 - ÔÇË.: 210-5013108
agiatriadapetroupolis@yahoo.gr
Μαθήματα Αγιογραφίας
Με την καταξιωμένη αγιογράφο Ασπασία Παπαχρυσανθάκη
στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού μας Ναού
Έναρξη
μαθημάτων:
10 / 09 / 2014
Ώρες μαθημάτων: Τετάρτη
15:00 –
18:00 και
18:00 – 21:00
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ & ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
Τμήματα: Εφήβων και Ενηλίκων
Εγγραφές εντός του Πνευματικού
Κέντρου του Ναού
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ∆ΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ÓÏÕËÉÏÕ
ÓÏÕËÉÏÕ 167
167 - ÔÇË.: 210-5013108
- ÔÇË.: 210-5013108
agiatriadapetroupolis@yahoo.gr l s@yahoo.gr
ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΩΡΑ 18.30 - 19.30
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΑΣ
ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΚΑΚΙΟΥ
ÓÏÕËÉÏÕ 167 - ÔÇË.: 210-5013108
agiatriadapetroupolis@yahoo.gr
> Σχολή Θεάτρου > Χορωδία ΣΑΒΒΑΤΟ 17.30 - 18.30 Ó×ÏËÇ ÈÅÁÔÑÏÕ
> Σχολή Θεάτρου
> Χορωδία
ΣΑΒΒΑΤΟ
17.30 - 18.30
Ó×ÏËÇ ÈÅÁÔÑÏÕ
ÄÇÌÉÏÕÑÃÉÊÇ ÁÐÁÓ×ÏËÇÓÇ ÍÅÙÍ
ÐÁÉÄÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÄÇÌÏÔÉÊÏÕ
(ÈÅÁÔÑÉÊÁ ÄÑÙÌÅÍÁ-ÔÑÁÃÏÕÄÉ)
18.30 - 19.30
Ó×ÏËÇ ÈÅÁÔÑÏÕ
ÄÇÌÉÏÕÑÃÉÊÇ ÁÐÁÓ×ÏËÇÓÇ ÍÅÙÍ
ÅÖÇÂÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÃÕÌÍÁÓÉÏÕ
(ÈÅÁÔÑÉÊÁ ÄÑÙÌÅÍÁ-ÔÑÁÃÏÕÄÉ)
18.30 - 19.30
Ó×ÏËÇ ÌÏÕÓÉÊÇÓ – ÁÑÌÏÍÉÏ
ÄÇÌÉÏÕÑÃÉÊÇ ÁÐÁÓ×ÏËÇÓÇ ÍÅÙÍ
×ÏÑÙÄÉÁ ÅÍÏÑÉÁÓ
ÌÏÕÓÉÊÇÓ – ÁÑÌÏÍÉÏ ÄÇÌÉÏÕÑÃÉÊÇ ÁÐÁÓ×ÏËÇÓÇ ÍÅÙÍ ×ÏÑÙÄÉÁ ÅÍÏÑÉÁÓ 5
Γυμναστική γιά ὅλες τίς ἡλικίες! μέ τήν Σταυρούλα Ἀγγελοπούλου
Γυμναστική γιά ὅλες τίς ἡλικίες! μέ τήν Σταυρούλα Ἀγγελοπούλου

Γυμναστική γιά ὅλες τίς ἡλικίες!μέ τήν Σταυρούλα Ἀγγελοπούλου ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ óôßò 17.00 - 18.00 ΤΕΤΑΡΤΗ

μέ τήν Σταυρούλα Ἀγγελοπούλου

μέ τήν Σταυρούλα Ἀγγελοπούλου ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ óôßò 17.00 - 18.00
μέ τήν Σταυρούλα Ἀγγελοπούλου ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ óôßò 17.00 - 18.00
ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ óôßò 17.00 - 18.00 ΤΕΤΑΡΤΗ óôßò 17.00 - 18.00 καί ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ
óôßò 17.00 - 18.00
ΤΕΤΑΡΤΗ
óôßò 17.00 - 18.00
καί ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
óôßò 17.00 - 18.00
- 18.00 καί ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ óôßò 17.00 - 18.00 Σχολή Παραδοσιακῶν Δημοτικῶν
- 18.00 καί ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ óôßò 17.00 - 18.00 Σχολή Παραδοσιακῶν Δημοτικῶν

Σχολή Παραδοσιακῶν Δημοτικῶν χορῶν- 18.00 καί ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ óôßò 17.00 - 18.00 ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18.00 - 19.00 Ó×ÏËÇ

Παραδοσιακῶν Δημοτικῶν χορῶν ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18.00 - 19.00 Ó×ÏËÇ
Παραδοσιακῶν Δημοτικῶν χορῶν ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18.00 - 19.00 Ó×ÏËÇ
Παραδοσιακῶν Δημοτικῶν χορῶν ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18.00 - 19.00 Ó×ÏËÇ
ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18.00 - 19.00 Ó×ÏËÇ ÐÁÑÁÄÏÓÉÁÊÙÍ ×ÏÑÙÍ (ÅÍÇËÉÊÙÍ) 19.00 -
ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
18.00 - 19.00
Ó×ÏËÇ ÐÁÑÁÄÏÓÉÁÊÙÍ ×ÏÑÙÍ
(ÅÍÇËÉÊÙÍ)
19.00 - 20.00
Ó×ÏËÇ ÐÁÑÁÄÏÓÉÁÊÙÍ ×ÏÑÙÍ
(ÌÁÈÇÔÙÍ)
×ÏÑÙÍ (ÅÍÇËÉÊÙÍ) 19.00 - 20.00 Ó×ÏËÇ ÐÁÑÁÄÏÓÉÁÊÙÍ ×ÏÑÙÍ (ÌÁÈÇÔÙÍ) 6
Ὁ Ναός προσφέρει συσσίτιο καί τίς 7 ἡμέρες τῆς ἑβδομάδος, καί τό
Ὁ Ναός προσφέρει συσσίτιο
καί τίς 7 ἡμέρες τῆς ἑβδομάδος,
καί τό Σάββατο διπλή μερίδα,
σέ πάνω ἀπό 100 ἀπόρους
συνενορίτες μας,
καθώς ἐπίσης ἐξασφαλίζει
καθημερινά σέ 23 ὑποσυτιζόμενα
παιδιά τό πρωινό τους γεῦμα
στά σχολεία τῆς ἐνορίας μας.
>
>

Πρόγραμμα

> Ἐνισχυτικῆς Πνευματικές ὁμιλίες στό Ναό μας διδασκαλίας
>
Ἐνισχυτικῆς
Πνευματικές ὁμιλίες
στό Ναό μας
διδασκαλίας

ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ

15.00 - 16.00 ÅÍÉÓ×ÕÔÉÊÇ ÄÉÄÁÓÊÁËÉÁ ÄÇÌÏÔÉÊÏÕ - ÃÕÌÍÁÓÉÏÕ καί ΤΕΤΑΡΤΗ

16.00 - 18.00 ÅÍÉÓ×ÕÔÉÊÇ ÄÉÄÁÓÊÁËÉÁ ÄÇÌÏÔÉÊÏÕ - ÃÕÌÍÁÓÉÏÕ (ÖÉËÏËÏÃÉÊÁ - ÌÁÈÇÌÁÔÉÊÁ)

(ÖÉËÏËÏÃÉÊÁ - ÌÁÈÇÌÁÔÉÊÁ) Α. Ἕνα σημαντικό ἐκκλησιαστικό
(ÖÉËÏËÏÃÉÊÁ - ÌÁÈÇÌÁÔÉÊÁ) Α. Ἕνα σημαντικό ἐκκλησιαστικό

Α. Ἕνα σημαντικό ἐκκλησιαστικό πρόσωπο θά τελεῖ ὁμιλία στό Ναό μας 1 φορά τό μῆνα.

Β. Ἀρχονταρίκι ἀνά δεκαπενθήμερο.

Γ. Σχολή νέων μητέρων μέ τήν κ. Καμαριανάκη.

Δ. Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς μέ τόν π. Σπυρίδωνα Ἀργύρη.

Ε. Κύκλος Κυριῶν μέ τήν κ. Χρυσούλα Χατζή.

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΤΟ ΝΑΟ: ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ 18:00 ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΦΑΝΟΥΡΙΟ ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ 18:00 ΙΕΡΟ ΕΥΧΕΛΑΙΟ & 1 ΦΟΡΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ:

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ:

Α) ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΕ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ

Α) ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΕ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ

Β) ΚΑΘΕ ΔΙΜΗΝΟ ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

Β) ΚΑΘΕ ΔΙΜΗΝΟ ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ & ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ & ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ∆ΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
Προσκυνηματική εκδρομή
ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΝΗΣΟ
ΠΑΤ Μ ΟΥ- Λ Ε ΙΨ Ω Ν
της Ενοριακής Δράσης του Ιερού Ναού
Αγίας Τριάδος Πετρουπόλεως
Η Ενοριακή Δράση της Αγίας Τριάδος Πετρουπόλεως θα πραγματοποιή-
σει προσκυνηματική εκδρομή στο ιερό νησί της Πάτμου, όπου θα επισκε-
φθεί το Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, το καστρομονάστηρο του Αγίου
Ιωάννου του Θεολόγου, την Ιερά Μονή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και
την Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής.
Ελεύθερος χρόνος στο νησί της Πάτμου.
Μετάβαση στο κοντινό νησί των Λειψών για προσκύνημα και παράκληση
στην Ιερή και Θαυματουργή Εικόνα της Παναγίας του Χάρου.
Η Θεία Λειτουργία της Κυριακής θα τελεστεί στο Ιερό Σπήλαιο της Απο-
καλύψεως.
Διαμονή με πρωινό στο «Chris Hotel»  στη Σκάλα Πάτμου.
Αναχώρηση την Παρασκευή 03/10/2014, ώρα 5 μ.μ. από τον Ναό.
Επιστροφή την Δευτέρα 06/10/2014, ώρα 7 π.μ.
Πληροφορίες - εγγραφές έως 28/09/2014.
Τηλ. Ι.Ναού: 210 5013108 - 6981040520 - 6972787685

• Ὅλες οἱ ἐκδρομὲς ὅπως ἀναφέρονται στὸ πρόγραμμα

• Μεταφορὰ μὲ πολυτελῆ κλιματιζόμενο ποῦλμαν

Στὴν τιμὴ δὲν περιλαμβάνονται:

• Ὅτι ἀναφέρεται προαιρετικὰ στὸ πρόγραμμα

• Εἴσοδοι μουσείων καὶ ἀρχαιολογικῶν χώρων

• Ἡ ἐκδρομὴ στοὺς Λειψοὺς 14,00 (ἀναχώρηση 09:00πμ ἐπιστροφὴ 16:00)

Τὸ πρόγραμμα μπορεῖ νὰ τροποποιηθεῖ, γιὰ τὴν καλύτερη ἐκτέλεσή του, χωρὶς νὰ ἀφαιρεθεῖ κάτι ἀπὸ αὐτό.

4ΗΜΕΡΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΣΤΗΝ ΠΑΤΜΟ

03/10 – 06/10

1η ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 Ἀναχώρηση 17:00μμ ἀπὸ τὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Τριάδας Πετρουπόλεως μὲ προορισμὸ μας τὸ λιμάνι τοῦ Πειραιᾶ. Ἐπιβίβαση σὲ καράβι τῆς blue Star 2 καὶ ἀπόπλους στὶς 19:00 γιὰ τὸ ἱερὸ νησὶ τῆς Ἀποκάλυψης. Ἄφιξη στὸ νησὶ 03:15 καὶ τακτοποίηση στὸ ξενοδοχεῖο.

2η ΗΜΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 04 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 Μετὰ τὸ πρωινὸ ἀναχώρηση γιὰ τὸ σπήλαιο τῆς Ἀποκάλυψης ὅπου ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος ἔγραψε τὴν Ἀποκάλυψη, ὅταν ἔφτασε τὸ 95 μ.Χ. στὴν Πάτμο, ἐξόριστος τοῦ Ρωμαίου Αὐτοκράτορα Δομιτιανοῦ. Ἑπόμενος σταθμὸς μας τὸ καστρομονάστηρο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη στὴν χώρα τῆς Πάτμου ἕνα ζωντανὸ μουσεῖο τῆς Ὀρθοδοξίας. Μετὰ ἀπὸ σχετικὴ παραμονὴ ἀναχώρηση γιὰ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Ζωοδόχου Πηγῆς. Στὴν συνέχεια θὰ ἐπισκεφτοῦμε τὸ μοναστήρι τοῦ Εὐαγγελισμοῦ. Ἐπιστροφὴ στὴν χώρα γιὰ φαγητό, χρόνος ἐλεύθερος.

3η ΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 05 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 Νωρὶς τὸ πρωὶ Τέλεση τῆς θείας λειτουργίας στὸ μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου. Ἐπιστροφὴ στὸ ξενοδοχεῖο γιὰ τὸ πρωινό. Προαιρετικὴ ἐκδρομὴ στοὺς Λειψοὺς γιὰ νὰ προσκυνήσουμε τὴν Παναγία τοῦ Χάρου, ὅπου καὶ θὰ πραγματοποιηθεῖ ἡ παράκληση σὲ αὐτή. Ἐπιστροφὴ στὴν Πάτμο 16:00μμ. Ἡ ὑπόλοιπη ἡμέρα ἐλεύθερη στὴ χώρα. Ἀργὰ τὸ βράδυ 23:55 ἐπιβίβαση στὸ καράβι Blue Star 2 τακτοποίηση στὶς καμπίνες (Αβ4 Ἐσωτερικὲς) καὶ ἀπόπλους γιὰ τὸ λιμάνι τοῦ Πειραιᾶ.

4η ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 06 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 Ἄφιξη στὸ λιμάνι τοῦ Πειραιᾶ στὶς 08:05 πμ, ἐπιβίβαση στὸ ποῦλμαν καὶ ἀναχώρηση γιὰ τὸν Ἱερὸ Ναό. Τέλος προσκυνήματος.

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 150€ τὸ ἄτομο σὲ δίκλινο δωμάτιο

Στὴν τιμὴ περιλαμβάνονται:

• Ἀκτοπλοϊκὰ εἰσιτήρια Πειραιὰ – Πάτμο – Πειραιὰ (σὲ οἰκονομικὴ θέση στὴν ἀναχώρηση καὶ τετράκλινες ἐσωτερικὲς καμπίνες, στὴν ἐπιστροφὴ)

• 2διανυκτερεύσεις, σὲ δίκλινο δωμάτιο μὲ πρωινὸ (ξενοδοχεῖο KRIS***)

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΩΣ 28/09 ΣΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΤΟΥ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ

Η ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΟΜΙΣΤΡΩΝ ΕΩΣ 28/09