You are on page 1of 186

A cm angolul: The Beautiful Flowers of Chaos

Ali rights reserved!


A cmlapfestmnyt
Sendrei Ti!or
"stette
#SB$ %&' ()*+ ,, ,
#SS$ +-+,.),+)
Copyright / !y Cheru!ion 0ft12 +%%,
$emes #stv3n
Cheru!ion
04nyv"iad5 s Solg3ltat5 0ft1
A A6A78$ 0iad5i Csoport tag9a
Felel:s "iad5:
$emes #stv3n s $emes ;udit <gyveet: igagat5"
=>sa"i ser"est:: Bihonn 0ir3ly ?dit
Sa"mai tan3csad5: Bihon Ti!or
Sedte s t4rdelte a Cheru!ion 04nyv"iad5
$yomta a Alf4ldi $yomda @t1
A nyomdai megrendels t4rss3ma: &+,,1&&.+*.+
Felel:s veet:: Ay4rgy Aa verigagat5
Ter9edelem: +- v
0s<lt Be!recen!en2 +%%,.!en
. 6issav3g5t a"aro"! . mordult fel a nagy dara! soldos2
a"ine" elrongyol5dott ruh393r5l s lapos ersnyr:l lertt2 hogy
rg lehetett pnes meg!59a1
7ucinda f3radtan s5ha9tott2 s felpillantott a s4re f4l4tt a i.
g3ga ala"ra1 A frfi Cgy nett "i2 mint a"it egy 95"ora lap3ttal
m3olta" "pen2 de e "<ls:sge" ellenre sem l3tsott olyan.
na"2 mint a"i!en cs4rgedei" nmi or" vr1 6al5sn>leg nem a
fa9i 9ellegetessge"2 hanem egy p"lap3t egyengette ilyen la.
posra a arcvon3sait1
. =i !a9odD E morogta 7ucinda1
A frfi d<h4sen hadon3sott1
. =egismers2 ugyeD
7ucinda csCfond3rosan a "p!e vigyorgott1
. Aondolod2 lehet ilyen cs3!os pof3t elfele9teniD
. Te111 . h4rd<lt fel a frfi2 s 4"4l!e sortotta segecselt
!:r"esty>s 9o!!93t1 =iel:tt aon!an folytathatta volna2 valami
"<l4n4s dolgot r"elt a 3gy"a "4r<l1 7epillantott2 s meg
h>lt !enne a vr1 ?gy 95 harminc centi hossC penge hegye fe
s<lt "opott !:rnadr3g93na" ppen ott2 ahol a "idudorodott a
l3!a "44lt1 $em is t:r volt a2 in"3!! egy "ise!!fa9ta "ard2
vagy egy gyilo"1 B3nni volt is a2 meglehet:sen vesedelmes
ne" t>nt2 s a soldos gyantotta2 hogy ppen al"almas arra2 hogy
egy semvillan3s alatt herltet csin3l9on !el:le1
Fs hogy e a "egyetlen es"4 mi"nt "er<lt oda2 ahol most
a frfiass3g3t fenyegette2 at sen"i sem l3tta1 S:t2 a "ocsm3!an
tolongo" "4<l sinte sen"i sem rtette2 mi lehet a o"a2 hogy a
hat l3! magas hCstorony ily v3ratlanul elhallgatott1
7ucinda nem a"art a eddiginl is nagyo!! felt>nst "elteni1
$yugodtan vissacsCstatta a t:rt a h<vely!e2 s "edvesen a
h3pog5 fic"5ra mosolygott1
. $a2 mi a !3nat2 pa9tiD $y4gd m3r "i! Be ha lehet2 csa"
egyser>en! 0er<ld a s5vir3go"at!
A soldos meredten !3multa a flvr or" n:stny t:rh<ve.
lyt2 mely!en ismt ott nyugodott a vesedelmes penge1 Frete2
hogy amilyen ola9oott modulattal a helyre "er<lt a t:r2
ugyanolyan hirtelen ismt ott fes<lhet2 ahol a el:!!1 $agy in.
dulatai ett:l a gondolatt5l le99e!! lohadta" valamelyest1
Aon!an a cim!or3i2 a"i" "igCnyolt3" s felt<elt"2 most
ott tolongta" a h3ta m4g4tt2 s nem rtett" a dolgot1
. =i van2 Gash2 meg"u"ult3lD . mordult r3 a egyi"1 . =eg.
mondod2 mit a"ars2 vagy m3ris a inad!a s3llt a !3tors3godD
. =int mindig2 ami"or n:t l3t111 . r4h4g4tt vala"i a h3ltr.
!en1
A t4!!ie" een 95t mulatta"1 7ehette" vagy nyolcan1 Be nem
nagyon lehetett pontosan eld4nteni2 hogy h3nyan tartona" a
cim!or3i "42 mert s5ra"o3st gyantva a "ocsma t4!!i ven.
dge is "4ele!! hC5dott1
A Gash neveet> soldos er:t vett mag3n1
. Tegnap este s"anderotun" . morogta1 . ?lnyerted a pn
em1
7ucinda mer:n nte a fic"5t1
. Fs most ide94ttl a cim!or3iddal2 hogy er:vel vedd vissa
t:lemD . "rdete angyali hangon1 . =i!:l gondolod2 hogy et
megCshatodD 7ehet2 hogy meg4lt4"2 de arra a savamat adom2
hogy so"at magammal vise" a hal3l!a "4<lete"111 s te lesel
a els:2 arra mrget vehets1
A h3ttr!en t4!!en r4h4gte"1 ?e" val5sn>leg nem volta"
9elen tegnap este2 ami"or meglec"tette a nagyhangC tah5"at1
=rt ha l3tt3" volna2 hogyan gy:te le egym3s ut3n a "ocsma
!i"3it2 nem csa" egy sles v3llC2 3m loncsos or" n:stnyt l3t.
n3na" !enne1
=ert hogy 7ucinda sohasem adott tCl so"at a "<lse9re1 Hi.
sen tudta : 95l2 hogy hi3!a 4lt4ne fel a vil3g legcsod3latosa!!
"ir3lyn:i ruh393!a2 randa or" pof39a2 lapos orra2 apr5 malacse.
mei2 se!helyes nyCls39a s imos2 dara!os ala"9a Cgyis elronta.
n3" a 4sshat3st1 Fppen ert Cgy 4lt44tt2 ahogy at a legp.
ra"ti"usa!!na" tartotta1 B: s3rC2 sarvas!:r nadr3g93t . mely
t4!! helyen meg"opott m3r2 s egy tallrnyi rsen "i is lyu"adt
. hegyes orrC2 vasalt csim39a s3r3!a !C9tatta1 Sles csp:9n
s "idudorod5 fene"n fes<lt a nadr3g2 s "iadta ao"at a for.
m3it2 melye" l3tt3n a legt4!! or" frfi elismer:en csettintett2 s
melye" ter9edelme l3tt3n a egy! fa9!a tarto5 hme" nem is
fo9tana" tov3!! a esetleges rde"l:d: mustr3l3st1 $os igen2
or" semmel 7ucinda fa93na" egyi" legse!! n:stny pld3nya
volt2 mg ha . flvr lvn . minduntalan "i<t"4te" ra9ta a
em!eri fa9 9ellegetessgei1 Aon!an em!eri semmel nve
olyan l3tv3nyt nyC9tott2 mely alap93n csa" sClyos seIu3lis el.
von3s!an senved: hme" vagy lersegedett mach5" fanya.
lodta" volna r31 $o s perse a nyence"2 a"i" ppen a randa.
s3g3rt s "<l4ncsgrt serette" volna !ele1 ?gy tel9es 9sa.
"3ra1
Fen"!en s csp:!en passos nadr3g93t sles 4v fogta
4sse2 melyr:l a al"amyi hossCs3gC r4vid"ard h<velyn s
t:rne" h<velyn "v<l h3rom !:rersny l5gott1 Hogy mi"et
tarthatott ee"!en2 at nem lehetett "inni2 de val5sn>leg
csa" a egyi" solg3lhatott pn t3rol3s3raJ ppen a2 mely 9e.
lenleg a leglaposa!!na" t>nt1 A m3si" "ett:!en in"3!! valami.
fle por vagy f>2 vagy hasonl5 puha dolog lehetett1
A fels:testn halv3ny""re sneett2 hossC u99C selyemin.
get viselt2 ef4l4tt u99atlan2 s<r"e post5e"t2 mely f4l4tt pedig
viharvert !:rvrtet2 amin meg sem lehetett s3molni a "aicol3.
so"at2 "armol3so"at2 apr5!! folytonoss3gi hi3nyo"at1 Klt4ett
3ltal3!an mg egy meghat3rohatatlan sn> s 3llagC "4.
pennyel is "iegstett2 de e a ruhadara! most nedvesen hevert
a n: mellett a padon1
A nya"3!an egy apr5 medalion l5gott2 amit mg a ap93t5l
4r4"4lt2 s semre nem t>nt nagy rt"ne"1 6al3sn>leg nem is
volt a1
BCs s3lC2 fe"ete ha93t a homlo"3n vsett rp3nt fogta
4sse2 s h3tul a tar"593n "tu99nyi vastag var"ocs!a fonva visel.
te2 amit apr5 s rt"telen lendori gy4ngy4" dstette"1
. $em hallottad2 mit mondtamD
7ucinda mg mindig nem 3llt fel a astala mell:l1 ? 3llt5.
lag egy civili3lt v3ros1 63ros:rsg2 "atonas3g2 t4rvnye"2 mi.
egym3s1 #tt nem so"3s fnyes nappal lems3rolni vala"it a
"ocsm3!an1 Hisen a ilyesfa9ta dolgo"at el lehet intni m3s
m5don is1 =egv3rni a illet:t 9sa"3na" ide9n valamelyi" si.
"3tor!an1 Ahol nincsene" tanC"1
A "ocsm3ros 9elent meg egy "i s3mser99al a "e!en2 s
flretasig3lta egy!ecs:d<lt vendgeit1
. H2 Gash111 itt nem les vere"eds! . harsogta harciasan1 .
A n vendgl:m!en nem les t4!! ra!l3s s gyil"oss3g2 at
garant3lom!
A soldos "omoran meredt a s3mser9ra1
. Fn csa" vissav3g5i a"aro"111 . morogta elgedetlen<l2 s
lertt r5la2 hogy m3r meg!3nta et a egset1 . $em vere"e
dst2 sa!3lyos s"anderest111
7ucinda nevetett1
. Ha a pnedet a"arod vissanyerni2 "3r f3radonod111 elit.
tam tegnap este a utols5 rig a egset1 Ha pedig art
a"ars C9a!! "<delmet2 mert sgyelled2 hogy egy assony
gy:4tt le2 f4l4sleges ismt pr5!3l"onod111 egy ismtelt "udarc
miatt csa" mg 9o!!an "igCnyoln3na" a cim!or3id111
. =g egyser nem 1gy:4l le! . morogta inger<lten Gash1
.B3rmi!e fogado"2 hogy nem gy:4l le mg egyser!
7ucinda v3llat vont1
. =3ris megnyerted a fogad3st . vetette oda flegm3n1 . $em
gy:le" le mg egyser1 =3r csa" art sem2 mert nem mr":.
4" veled C9ra1
. =icsodaD . h4rrent lel Gash1 . Ay3va vagyD
7ucinda "4ele!! hCta mag3ho a s4r4s"ors593t2 s ivott
p3r "ortyot1
. $e vestegesd tov3!! a id:det . mondta hal"an1 . 03r
minden tov3!!i s5rt1 $em fogo" s"anderoni veled1
. Ay3va111
. =ond92 amit a"ars1 $em s"anderoo"1
Gash meg<t"4ve nett a cim!or3ira1 ?llenttes relme"et
l3tott1 $h3nyan gCnyosan vigyorogta"2 m3so" rtetlen<l me.
redte" a or" n:re2 megint m3so" pedig m3r unt3" a egset1
A soldos !ionytalanul nyClt a "ardh<velye fel1
. $em 9avaslom! . recsegte a "ocsm3ros1 E @4gt4n itt a :r
sg.
;5form3n mg "i sem mondta a utols5 s5t2 a a9t5 megnyi
"ordult2 s felt3rult1 A "inti slvihar "iragadta a nyl3s3r5t a
!elp: "e!:l2 s nagy csattan3ssal a ":falna" csapta1 ?gy s4
tt "4penyes2 si"3r frfi lpett !e2 lefel indult a lpcs:n a m
lytett iv5rs!e2 s minden lpsnl er:sen !icegett1 A !al93!an
egy g4cs4rt4s !otot tartott2 arra t3mas"odott1
. ? nem a :rsg! . r4h4g4tt vala"i1
7ucinda hirtelen felegyenesedett1
. ?lg e!!:l . 9elentette "i2 s egsen "4el lpett a meg
h4""ent soldosho1 . $em re" r31 Fppen ert nem s"ande
roo" veled1 Ha vere"edni a"ars2 "edd el most2 ne ra!old a
id:met!
Gash ismt lepillantott1 A gyil"os fegyver mg nem fes<lt
a 3gy"3na"1 A or" n: 9o!! "ene" u99ai visont m3r r3.
csCsta" a t:r mar"olat3ra1
A soldos felh4rd<lt2 s elh3tr3lt1
. =i aD . v3gta oldal!a egy cim!or39a1 . $em te"ered "i a
vas"os nya"3tD
. Te"erd "i te . vetette oda Gash2 s d<h4sen mell!e tastotta
a t3rs3t1
A frfi2 a"i a 4lt4et!:l tlve ugyancsa" valami elcsapott
soldos lehetett2 villog5 semmel ugrott 7ucinda fel1 Hogy fe.
nyeget:ni a"art.e2 vagy egy!:l t3madni2 a nem der<lt "i1
?gyi"re sem maradt ide9e1
7ucinda 4"4l!e sortott !al "ee elemi er:vel v3gta gyom.
ron2 s ahogy a fic"5 4sseg4rnyedt2 a or" n: ne"itastotta a
t4!!ie"ne"1 A"adt vala"i2 a"i et ross nven vette2 s "st r3n.
tott1 7ucinda "irCgta a "e!:l2 ma9d a "4ny4"vel Cgy oldal!a
v3gta2 hogy 95l hallatsott a t4r4tt !ord3" reccsense1 A frfi
4ssecsu"lott1
. 6issa! . ordtotta 7ucinda2 s el:r3ntotta a hossC gyilo.
"ot1 . Fn nem !3nto" sen"it111 de a"i r3m t3mad2 meg4l4m!
Tistult a "4r1 Lm nem olyan legnye" volta" e!!en a cse.
h5!an2 a"i" megi9edte" volna a pusta sava"t5l s egy mete.
len penge villog3s3t5l1 Fenyeget:en morogva leste" a megfele.
l: pillanatot1
. ?lg e!!:l! E ordtotta a "ocsm3ros1 . @4gt4n itt a :rsg!
Mda se figyelte" r31 $h3nyan el:hCt3" a "s<"et1 =3so"
sClyos 5lom"up3"at ragadta" fel a "4rnye: astalo"r5l1
. Tantsu" tistessgre et a or" ri!ancot! . morogta vala"i1
. =it "pel e a idegen sa9haD . sisegte vala"i m3s1
7incsels saga Csott a leveg:!en1 A fel.ielt3mad5 sl
meg.megragadta a a9t5t2 s ilyen"or Cgy csapta ne"i a falna"2
mintha feltett s3nd"a lett volna2 hogy vagy a nyl3s3r5t2
vagy a rogyado5 falat podor93v3 Ca1
7ucinda pr5!3lt Cgy helye"edni2 hogy a h3ta vdve legyen1
Lm 9o!!an m3r nem h3tr3lhatott a "andall5ho2 mert fl: volt2
hogy a "icsap5 l3ngo" !ele"apna" a ruh393!a1
. Tegyte" el a fegyvert2 vagy minden"i meghal! . "i3ltotta
fenyeget:en2 minden idegessg nl"<l1
. 0i mond9a etD E ny4gte inger<llen a a fic"52 a"it a
el:!! gyomron v3gott1 . Tal3n teD
. $em . felelte 7ucinda cseng: hangon2 s a a9t5 fel muta.
tott1 .N: fog vgeni velete"!
=inden sem a mutatott ir3ny!a fordult1 A lpcs:n a a !ice.
g:2 g4rnyedt2 fe"ete "4penyes vnem!er 3llt !otra t3mas"od.
va2 a"ine" a el:!! a sl "ir3ntotta a "e!:l a a9t5t1 $yomo.
rult "oldusna" t>nt2 egy vnsges vn flholt sen"ih3ina"1 Lm
ami"or a hirtelen !e3llt csend!en fel9e fordult a figyelem2 a
4reg megt3mas"odott a !ot93ra a negyedi" lpcs:fo"on2 s a
9o!! "evel olyasmi modulatot tett maga el:tt2 mintha a f<st4t
a"arn3 elhessegetni1
Lm a f<st ahelyett2 hogy elillant volna2 csa" mg in"3!! !e.
s>r>s4d4tt1 S:t2 a ""ess<r"e "avarg3s elsne:d4tt2 eggy
3llt2 s valami form3t "edett 4lteni1 ?gy m3sfl em!ernyi ma.
gas2 "armo""al s agyara""al ell3tott2 snes dmoni ala"ot1
. #llCi5! . "i3ltotta vala"i1
A dmon "tl3!ra 3llt1 Mlyan volt2 a"3r egy gorilla2 egy "ro.
"odil s egy or" "ever"e1 Fel3gas"odott2 s a gne" emelte a
"ar9ait1 Fs a""or3i !4m!4lt2 hogy a f4ld alatti "ocsma !elere.
megett1
7ucinda egy "edves mosollyal elra"ta a fegyvert1
. Fn most elmegye" . "44lte1 . A"ine" "ifog3sa van e el
len2 a vele !esl9e meg1
A em!ere" d4!!enten h3tr3lta"2 s "rd: pillant3so"at ve.
tette" egym3sra2 legin"3!! a vnsg arcvon3sait serelt" volna
"if<r"sni1 Lm a 4regem!er arc3t 9avarst :ses !orosta2
sros.fehr ha9 s a "p!e l5g5 sles "alap"ariina ta"arta1
A dmon nem !4m!4lt t4!!et1 $yugodtan 3llt2 mint egy ido.
mtott 3llat2 de v4r4sen i5 semvel egyen"nt sem<gyre
vett minden Cgol5d5t2 s mg a "tely fosl3nyait is eloslatta
a ir3ny!an2 hogy egy pusta illCi5val 3lln3na" sem!en1
A lpcs:n 3ll5 vnsg mg most sem s5lt semmit1 Ogy t>nt2
minden energi393t le"4ti2 hogy a f<st!:l t3madt dmont f"en
tartsa1
7ucinda "t e<st4t do!ott a astalraJ a s4rrt s a vendg.
l3t3srt fietett1 $o nem art2 mintha a ut5!!i h5napo"!an r3.
so"ott volna arra2 hogy fiessen a s4rrt1 Lm itt m3s volt a
helyet1 @gr:l ismerte a "ocsm3rost2 s tov3!!i <leti "apcso.
lato"at terveett vele1 =irt rontan3 el aal a 95 visonyt2 hogy
fiets nl"<l t3voi"D
Fs mellesleg nem hagyhatta "i a lehet:sget2 hogy eel is
!ossantsa a hoppon maradt vere"ed:"et1
Felragadta a "4penyt s a !atyu93t2 at3n "t nyugodt lpst
tett a fes<lten v3ra"o5 dmon ir3ny3!a2 ma9d vissafordult2 s
te"intetvel at a soldost "ereste2 a"ivel tegnap s"anderoott1
. Gash! . vetette vissa1 . ;5l 9egyed meg! Fn soha111 sen"i
vel111 nem mr":4" meg "tser!
?lfordult2 ruganyos lpte""el fels4"ellt a lpcs:fo"o"on2 s
egyser>en "erest<lg3olt a dmonon2 mintha a ott sem lett
volna1
A "ocsma!elie" egy em!er"nt h4rd<lte" fel1
.#llCi5!
. ?gy 3t"oott illCi5!
. Kl9te" meg a n:t! . ordtott3" t4!!en1
7ucinda elrohant a dermedten 3ll5 vnem!er mellett2 s "t
gyors s4"ellssel "isurrant a nyitott a9t5n1
A legel4l 3ll5" vrsom9as <v4ltssel rontotta" ut3na1 A
4regem!er valamit ri""antott2 tett "t modulatot2 s h3tat ford.
tott1 A i<stdmon ismt hatalmasat !4m!4lt2 s "it3rt "aro""al
3llta Ct93t a felfel rohan5"na"1
A els: va"mer:2 a"i ugyanCgy "erest<l a"art rohanni ra9ta2
ahogy at a or" n:stny tette2 lepattant a dmonr5l s hatalma.
sat ordtott f39dalm3!an1
.Fget2 mint a t>!
Fs miel:tt mg elmagyar3hatta volna2 mire gondol2 a d.
mon vadul ne"irontott a t4!!ie"ne"2 s a pof393!5l el:mered:2
rettenetes agyaraival el"apptt egy fel9e d4f: "eet2 s csu"l5!5l
leharapta1 ?gy "4el!e "er<l: fe9et pedig egyser>en lesa".
tott a nya"r5l1 6astag sug3r!an 4ml4tt a vr1 ?gy harmadi"
va"mer: a dmon fel !4"4tt hossC "ard93val1 A "ard csi"or.
dulva csCsott oldalra2 s a illet: trdre esett a dmon el:tt1 A
dmon a far"3val legyintette meg2 s gyil"os reccsens hallat.
sott1
. ?lg! . harsogta egy stentori hang a lpcs: tete9r:l2 s a
dmon2 mely C9a!! gyil"os csap3so"ra "s<lt2 egy semvilla
n3s alatt megmerevedett1
A megmaradla" isonyodva hC5dta" el2 s csa"nem odaso.
rtott3" egym3st a falho nagy flelm<"!en1
A 4reg megv3rta2 amg a "i3lto3s2 a ordto3s el<l2 s ami.
"or m3r csa" a se!es<lte" ny4s4rgse hallatsolt2 !al "et a
"alap93ho emelte2 mintha el"4s4nne1
. $em illCi5 . nye"eregle !CcsC"ppen er5Ps lendori a"cen
tussal1 . S mindaddig nem les !a92 amgQ ti nem modulto"1 Ha
fl5r3n !el<l !3r"i11: ismtlem2 !3r"i111 elmodul egy lpsnl
messe!!re ali5l a helyt:l2 ahol most 3ll111 sen"i sem hagy9a el
lve et a helyisget! Fl5ra mClt3n111 a f<st sertefosli"111
6ad "ia!3l3s "ed:d4tt1 Be l3tva a f4ld4n fe"v: fe9etlen t4r.
set2 a "iontott vrt s a "t ny4s4rg: se!es<ltet2 sen"i sem
mert modulni1
A 4reg megfordult2 s lassC2 "4r<lmnyes lpte""el2 a !ot9a
segtsgvel fel"apas"odott a lpcs:"4n2 s "is3nti"3lt a a9t5n1
A vihar2 mintha csa" et a vnsget solg3lta volna2 pp e""or
unta meg a 93tsado3st a a9t5val2 s Cgy csapta a rooga faal .
"otm3nyt a falho2 hogy a apr5 dara!o"ra t4rt1
Mda"inn megd4rd<lt a g2 s olyan vihar t4rt "i2 amilyet v.
s3ado" 5ta nem tapastalt m3r 0hedor v3rosa1
A dmon modulatlanul 3llt2 stt3rt "aro""al2 a t4rse egyre
3ttets:!! v3lt2 95l l3tsott a !enne "avarg5 pipaf<st2 s mintha
m3r a seme sem iott volna olyan po"oli v4r4sen2 mint ne.
gyed5r3val "or3!!an1
. Fs ha csa" !l4ff111 . "oc"3tatta meg vala"i1
. Hogy rted etD . "rdete.Gash ordan1 Att5l tartott2 hogy
a t4!!ie" :t fog93" o"olni a t4rtnte" miatt2 s megpr5!3lta eleve
elvenni a "edv<"et a mogorvas3g3val1
. ? a valami111 meg sem modul1 7ehet2 hogy nem is iga2
amit a 4reg mondott111
A vere9t"e: "ocsm3ros a !esl:re emelte a s3mser93t1
. Ha "i mered pr5!3lni111
. A egyrtelm> . magyar3ta a el:!! s5l5 .2 hogy enne"
a valamine" a tudat3t a vnsg uralta1 Lm a fic"5 !iony3ra
m3r messe 93r1
A "ocsm3ros a le9t r3ta1
. $em a"arom meg"oc"3tatni2 hogy tved9! At l3thatod2
hogy nem illCi51 Hisen egyel meg4lt2 "ett:t pedig megse!es
tett111 73thatod1
Gash idegesen pillantott el:s4r a fe9etlen hull3ra2 ma9d pedig
arra1a se!es<ltre2 a"i a padl5n trdelt2 s fl39ultan ny4gdcselve
sorongatta a csu"l59a cson"93t1 A fic"5 ny4gsei "esen !io.
nytott3"2 me""ora f39dalmai lehetne"2 Aon!an111
. H! . "i3ltotta Gash d4!!enten2 s Cgy rete2 meg "ell
:r<lnie1 . ?111 e111 $te"!
A fic"5 sa!3lyos id:"44n"nt f39dalmas ny4gse"et halla.
tott . 3m a s39a pp a""or 3rult 4sse2 ami"or ny4g4tt2 s flig
nyitott s399al hallgatott1 =intha a hang9a elcsCsott volna p3r
m3sodpercet1
=3s is r3d4!!ent2 mire gondol a egy"ori soldos1
. Semfnyvests! . h4rrent fel egy v4r4s sa"3llas fic"52
s haragos3n r4h4g4tt1 . H<lyt csin3lta" !el:l<n"!
. ?gy3ltal3n111 "i e a serencstlenD . "rdete vala"i2 a"i
mg mindig nem rtette2 mir:l !eslne"1
A "ocsm3ros a homlo"3t r3ncolta1
. Sosem l3ttam et a h3rmat111 s !e94nni sem l3ttam :"et111
Gash 5vatosan meg!4"te a l3!3val a csu"l593t sorongat5
fic"5t2 s nagyon meg sem lep:d4tt2 ami"or a l3!fe9e a"ad3lyta.
lanul haladt tov3!!2 ahol a se!es<lt trd!en meg "ellett volna
a"adnia1
. #llCi5111 e is2 s a m3si" "ett: is111
. Fs a dmonD
A ne"ivadult frfia" "omoran meredte" egym3sra1 =ost m3r
a "ocsm3ros sem fenyeget:4tt a s3mser93val1
. $em 3llo" itt tov3!!2 mint egy !arom! . h4rd<lt fel Gash2
mert Cgy rete2 : o"ota2 ne"i "ell megoldania a helyetet1 0i.
r3ntotta a "ard93t2 s ne"irontott a dmonna"1 A sCr3sa a"a.
d3lytalanul haladt "erest<l a f<stgomolyos testen1 S Gash nagy
igye"eet!en elvestette a egyensCly3t2 s trdre esett a lp.
cs:n1 A fe9e s a fels:teste egy pillanatra elt>nt a "avarg5 f<sta.
la"!an2 de egy pillanat mClva m3r el: is !u""ant1 Arc3ra olyan
isonyat <lt "i2 mintha a p3r m3sodperc alatt valami elviselhe.
tetlen s4rny>sg rte volna1
. =eg4l4m! . sisegte1 . A or" n:t is s a 4reget is!
. =i111 mi t4rtniD
. #llCi5 . s4gete le a soldos1 . Ltverte" !enn<n"et1
6adul uhogott a es:2 s oly er:vel verte a rooga "unyh5"
n3dfedelt2 mintha elt4"lt s3nd"a lenne2 hogy utat nyit ma.
g3na" a la"5tr!e1
7ucinda nem a egyi" ilyen v3rossli "unyh5!an hCta
meg mag3t2 hanem a 7uhan.foly5 v3gta hossanti v4lgye" si".
l3i!an "p:d4tt termsetes !arlango" egyi"!en v3ra"oott1
A!!an a re9tett !arlang!an2 melyet mg gyerme""or3!an fede.
ett fel2 s ahol a5ta m3r "t !en tal3l"oott tito"atos meg!.
5ival1
=ost egyel:re mag3nyosan "uporgott a hevenysett t>
mellett2 eml"ein merengve !3multa a nedves T3la"at2 s nha.
nha fel"4h4g4tt2 ami"or si"er<lt !ellegenie a ross sell:.
s> helyisg!en !ennsorul5 f<st4t1
0iss elr"eny<lt a egy"ori eml"e"t:l2 s hogy mg 4n.
maga el:tt is leplee megillet:d4ttsgl2 "egyetlen2 ord "pet
v3gott1
Cuppog5 lpte" "4eledte"2 s a t> odavet<l: lny!en egy
s4tt ala" ra9ol5dott "i a !arlang ov3lis !e93rat3!an1
7ucinda a t> mellett guggolt2 3t3ott g4nceit melengette2 s
pp csa" felpillantott a 94vevnyre1 Rgyana a 4reg var3sl5.
forma frfiC volt2 a"i a "ocsm3!an a illCi5t "ellette1
. Csa"hogy . morogta a or" n:stny elgedetten1 . =3r at
hittem2 el"apta"1
A 4reg "4ele!! lpett2 a fe9t r3ta2 s hunyorogva mo.
+
solygott1 ?gs meg9elens!en a volt a legcsod3latosa!!2
hogy amg a or" n: !:rig 3ott a "inti uh!an2 a id:s frfina"
mg a sa"3lla sem nedvesedett 3t1 ?nne" ellenre Cgy t>nt2
svesen hC5di" a t> meleg !>v"4r!e1
. ;5 l3tni tged2 7ucinda . motyogta a frfi2 s seretettel9e
sen vgig93ratta a semt a termetes2 vas"os n:stnyen1 . =i
lyen rs C9ra itthonPS
A l3ny v3llat vont1
. Gocs"1
04ele!! lpte" egym3sho2 s meghitt m5don 4sse4lel"e.
te"1 $em mint serelmese"2 in"3!! mint rgi !ar3to"2 a"i" ve"
5ta nem l3tt3" egym3st1 =ind"etten mosolyogta"2 s egym3s
arc3t f<r"st"2 pr5!3lva meg!ecs<lni2 mifle v3lto3so" 3ll.
hatta" !e ra9tu"2 ami5ta nem tal3l"ota"1 T A vnsg els:
pillant3sra "44nsges csavarg5na" t>ntJ 3m ami"or feltolta a
arc3t ella"ar5 "alap "arim393t2 a 3ll3t ta"ar5 :ses !orosta alatt
se!helye" virtotta"2 s vas"os2 !i!ircs5"os orra f4l4tt fiatalos2
ln" te"intet csillogott1 S e a semp3r el3rulta2 hogy e!!en a
megviselt2 elhanyagolt fe9!en t4!! !4lcsessg s intelligencia
la"ohat2 mint at a "<ls:sge"!:l se9teni lehetne1 Fs volt mg
valami "<l4n4s e!!en a semp3r!an2 ha vala"i alaposa!!an
megnte1 A sem vil3gos!arna volt2 de mg in"3!! s4tt
narancssn>1 S most a vi!r3l5 l3ngo" fny!en mg a seme
Ufehr9eU is in"3!! halv3ny s3rga volt2 semmint fehr1
7ucinda nem egyser megcsod3lta m3r et a furcsa te"inte.
tet2 de sohasem tudta eld4nteni2 hogy e a em!er m3r gy s<.
letett2 vagy pedig valamilyen tito"atos m3gi"us tev"enysgt:l
lett ilyen a seme1 A tny2 hogy ami5ta csa" ismerte2 e a sem
m3r ilyen volt2 s a5ta semmit sem v3ltoott1
HossC m3sodperce"ig 3llta" a tal3l"o3s e meghitt p53!an2
at3n elengedt" egym3st2 ma9d mind"etten leguggolta" a t>
mell2 s a vgtag9ai"at melengett"1 gy2 a es:s vsa" vge
fel "egyetlen hideg tudott elural"odni a sa"."arthni Trial.
cor tartom3ny!an2 s !3r 7endor alig p3r s3 mrf4lddel esett
dle!!re ett:l a helyt:l2 ott a 5ce3ni id:93r3s "evs! ord :st 2
hoott2 s 7ucinda elso"ott m3r a so"atlan h>v4st:l1
A id:s frfi a l3ngo" fel nyC9totta mind"t "et2 mintha
<dv44lni a"arn3 ao"at2 s nem nett fel2 ami"or megs5lalt1
Frdes2 recseg: hang9a sinte l3that5an regett 7ucinda s a
fa"52 ov3lis arc "44tt im!olyg5 l3ngo"!an1
. F3olD . "rdete1
. 0i!rom1
A frfi el:reha9olt2 s a tenyer!:l valami ""es port s5rt a
l3ngo" "42 ao" menten er:re "apta"2 s ropogva nyC9togatt3"
v4r4s nyelv<"et2 mintha tov3!!i t3pl3l"ot a"arn3na"1 ?gy
semvillant3s alatt melege!! lett2 de ugyana""or a f<st is meg.
s>r>s4d4tt1 A id:s frfi mosolygott2 s "iss h3tr!! hC5dottJ
a f<st "4r<llengte ha9lott ala"93t2 s : sinte !eleolvadni l3tsott a
s<r"e gomolyg3s!a1 A or" n: nem volt "pes r"elni2 hol
vg:di" a fe"ete "4peny s "alap2 s hol "ed:di" a s<r"e f<st1
. =ilyen volt a utadD . rde"l:d4tt a 4reg1
. Semmi fontos1
A 4reg ernyedten elmosolyodottJ nem is annyira !eslge.
t:partnerre2 mint in"3!! csa" maga el1
. Fs a S3nta T4rp!enD Ogy eml"sem2 a!!an maradtun"2
"er<l4d a felt>nst1
7ucinda v3llat vont1
. =irt111 serinted n llt>n:s"4dtemD Te csin3ltad ao"at a
lg!:l "apott dmono"at2 nem n1 ?e" ut3n ne csod3l"o2 ha
nh3nyan furcsa semmel nne" ma9d r3d 7amserg!en!
A 4reg a fe9t r3ta1
. $e"em m3r nem volt v3last3som1 0iss fes<lt volt a
hangulat1 Csin3lnom "ellett valamit1 $em hagyhattam2 hogy
ne"ed essene"1
7ucinda hars3nyan nevetett1
. =i5ta vagy ilyen 3t"oottul lovagias2 ThimorD
. Ami5ta "edves aty3d meg!ott2 hogy gondos"od9a" r5lad1
#ga2 nem tudtam 3lland5an ra9tad tartani a semem2 de leg.
al3!! ami"or a "4eled!en vagyo"2 seretn" mlt5 lenni aty3d
!ialm3ra1
7ucinda ismt r4h4g4tt1
. Fs a pnre2 amit t:le "apt3lD
A 4reg v3llat vont1
. $e "utassu" a em!eri lle" motiv3ci5ina" re9telmeit1
Amit rted tettem s tese"2 a nem t>r elemst1
7ucinda !ar3ts3gosan vigyorgott a 4regre1
. ?lismerem2 95 p3rsor mentetted meg a letemet111 de
most s<"sgtelen volt "4!eavat"onod1 ?l!3ntam volna eel
a cs:csel""el egymagam is1
. $a perse1 =indig et mondod1
. $em mindig1 $ha elismerem2 hogy nl"<led nem !oldo.
gultam volna1
. ?gyetlen egyser ismerted el1 Anna" is m3r t4!! mint t
ve1
. #gen111 nl"<led nemigen mene"<lhettem volna meg a !a"5
!3rd9a al5l111 $o de2 hagy9u" a mCltat!
A or" n: . mintha csa" s4"ni a"ama a "ellemetlen tma
el:l E !eletCrt a t> mellett hever: !atyu!a2 s egy lapos "ula.
csot hCott el:1 Fles fogaival "ir3ntotta a dug593t2 megl4ty4gtet.
te a holmit2 ma9d a l3ngo"at gondosan el"er<lve a "evel a
4reg fel nyC9totta1
. ?gy "is 95flt2 ThimorD
. 7endoriD
7ucinda nem felelt2 csa" mosolygott1
A 4reg elvette a "ulacsot2 !elesagolt2 meglelte2 at3n "o.
m5tosan "ortyolt !el:le1
. #lyen p3lin"3t nem f:ne" errefel . ismerte el2 s "ortyolt
mg egyet2 miel:tt vissaadta a n:ne"1 7ucinda elgondol"odva
ivott2 s mg csa" el sem fintorodon a er:s italt5l1
. @g v3rs r3mD E "rdete at3n a frfi1
7ucinda v3llat vont1
. Ogy111 m3sfl hete1 $emigen s3moltam n a napo"at1
=eglehet:sen egyhangCan telte"2 megpr5!3ltam s5ra"oni
egy "icsit1
. ;4ttem volna hamara!! is . !iccentett Thimor1 . Lm nem
messe innen tal3l"o5m volt mg vala"ivel1
7ucinda nem firtatta2 hogy "ivel1 $yilv3n e is <leti <gy1
Ha Thimor Cgy gondol9a2 !esl r5la2 ha pedig meg a"ar9a tarta.
ni a tit"ait2 a is a : dolga1
A frfi aon!an mag3t5l hoa"odott el:1
. =eg fogs lep:dni2 ha megtudod2 "ivel fogs tal3l"oni
p3r 5r3n !el<l1
. Fesengve v3rom1
. $em is se9ted2 "i lehetD
7ucinda grimasolt1
. $em vagyo" tal3lgal5s "edvem!en2 Thimor1
. ?ml"sel mg arra2 ami"or ht vvel eel:tt 7endoron
megfC9tu" a shamari gym3nto"atD At3n pedig a egyi" t3r
sun" meglpett a s3"m3nnyal111
7ucinda felhor"ant1
. Hogy a len!e ne eml"en" arra a 3t"oott caf"3ra! H3t
lehet at elfele9teniD A em!ert nem mindennap lop9a meg a sa
93t hCga!
Thimor s5ra"oottan vigyorgott1
. Art nem volt e olyan rettenetes !>n1 Hisen Carla nem
destestvred1 U
. #geeen . morogta 7ucinda1 . Carla csa" fltestvrem111 s
ppen ert el is hat3rotam2 hogy ha mg egyser a let!en
megl3tom2 "elt!e hastom111 hogy in"3!! "t negyedtestvrt
csin3l9a" !el:le111
Thimor nevetett1
. ?t hamarosan megleheted2 ha e minden v3gyad1 Holnap
tal3l"ool vele1
7ucinda mereven sortotta 4sse a a9"ait2 s "utat5n nett
a 4regre1
. Ha at a"arod mondani2 hogy : a a tito"atos meg!52
a"i ide"retetl111 a""or nem v3llalom a mel5t!
. $em2 nem : a1 $em Carla =orian a meg!5d2 7ucy1
. Be a""or111 mit "eres itt a a 3t"oott "is su"aD
. Serinted : nem trhet haa nha a s<l:v3ros3!aD A
or" n: a fe9t r3ta1
. Ha a!!an !i"2 hogy m3r elfele9tett"2 mit m>velt111
. Arra m3r sen"i sem eml"si"2 7ucy1 Fs ha a"ad is mg
vala"i2 a"i "ptelen volt feledni a so" vvel eel:tti s4rny>s
ge"et2 "i3rt dolog2 hogy a mostani feln:tt Carl3!an r3ismer9en
arra a "amas "isl3nyra2 a"i itt lt egy"oron1
7ucinda elmerengett1 Csa"ugyan oly rg volt1
. =irt111 tal3l"ot3l Carl3valD . !u"ott "i !el:le a "rds1
. Rgyanart 94tt2 amirt te1 Fn <entem ne"i2 n hvattam
haa1
7ucinda a homlo"3t r3ncolta2 at3n idegesen megnyalta a
s39a slt1
. At a"arod mondani2 hogy ne"em s Carl3na"111 egy<tt
"ellene dolgonun"D Tudod2 milyen "ptelensg eD Fn m3r r
ges.rg egyed<l dolgoo"1 Fs ludod2 mirtD =ert nem !o"
meg sen"i!en1 7egf:"ppen pedig olyano"!an nem2 a"i" egy
ser m3r megcsalta"1
Thimor mosolygott1
. Tegnap !esltem vele1 A mostohahCgod nagyon !3n9a a
tettt1 $em a"art : meglopni111 csa" ppen "ptelen volt ellen
3llni a gym3nto" csillog3s3na"1 Be most m3r nagyon !3n9a111
s ha nem verte volna el a gym3nto"rt "apott vagyont a utol.
s5 rtallrig2 legsvese!!en vissaadn3 ne"ed a egset1
7ucinda hunyorgott1
. ?t : mondtaD
. ?gsen pontosan gy fogalmaott1
. S5val111 mg gCnyol5di" is a "is ri!ancPD! Aroomsra es"<.
s4m2 "iv3gom a 3lno" nyelvt!
Thimor a l9t r3ta1
- ;5 lenne2 ha v3rn3l eel1 =eggondolatlan csele"edet len.
ne1 Fs tal3n nem is solg3lt r32 hogy ennyire gy>l4ld1 RgyanCgy
a ap3d l3nya2 mint te1 Rgyanat tanulta meg a lett:l2 amit te1
Ti "etten egyform3" vagyto"111 iga2 "<ls:leg "<l4n!4t4" n.
melyest2 de a lel"ete" ugyanolyan1
7ucinda s5ha9tott1
. Fn sohasem loptam volna meg :t1
. ;5 et hallani . rotyogott Thimor1 . =3r csa" art is2 mert
n at hisem2 hasonl5 helyet!en te is pontosan ugyanat cse.
le"edted volna2 amit :1 =i sorongatott helyet!e "er<lt<n"1
Aal2 hogy vissarohan ho3n"2 nem so"at segt1 gy legal3!!
!itons3g!a helyete a s3"m3nyt111
. Bitons3g!aPD . sisegte 7ucinda1 . ?llopta t:lem2 ma9d
pedig elherd3lta1 ?t neveed te !itons3gna"PD
Thimor legyintett1
. Te tal3n mg nem loptad meg egyetlen t3rsadat semPD $em
93tsott3l "i sen"it ao" "4<l2 a"i" !ta" !ennedD
7ucinda a homlo"3t r3ncolta1
. H3t2 el:fordult egyser.egyser111 de sohasem loptam meg
a sa93t testvremet1
. =indegy1 B3rhogy legyen is2 : nem a"ar emialt vit3t1
. A : hely!en n sem a"arn" . !5logatott 7ucinda1 . 6i.
sont n vagyo" a meglopott1 Fs egy"4nnyen nem !ocs3to"
meg ne"i2 annyit mondhato"!
Thimor egy pillanatig csend!en <lt2 at3n "omoran pillantott
fel1
. $em gondoltam2 hogy ilyen mlyen gy4"erei" a lel"ed
!en a harag2 7ucy1 ;5 4tletne" tartottam2 hogy le s Carla egy<tt
dolgoato"2 hisen gyere""oroto" 5ta ismerite" egym3st2 s
dolgotato" m3r egy<tt "or3!!an is1 Be ha gyantom2 hogy te
ennyire gy>l4l4d Carl3t111 mindent el"4vete"2 hogy le!esl9em
r5la a meg!5to"at2 hogy mind"etl:t4"et al"almaon1 Tal3n
Carla 4nmag3!an is elegend: lehetett volna111
7ucinda a homlo"3t r3ncolta1
. CarlaD Te Carl3t hvtad volna2 nem engemD Serinted :111
9o!!2 mint nD
Thimor elmosolyodott2 mert rete2 hogy a or" n: r"eny
pont93ra tapintott1
. $em2 7ucy1 Serintem te vagy a 9o!!1 Lm a meg!5to"
ragas"odi" ahho2 hogy Carla vgee el a mun"3t1 Te csa"
m3sodi" gondolat"nt "er<ltl s5!a111 s:t2 a igaat megvallva
in"3!! csa" harmadi""nt2 hisen van mg vala"i2 a"i111
7ucinda megremegett1
. =ifle mun"a e2 hogy egy egs !and3ra van s<"sgD
=ifle mun"a a2 amit n egyed<l111 a te segtsgeddel ne tud
n" elvgeniD Fs "i a harmadi"D
Thimor felemelle a u993t1
. A meg!3sr5l n nem !eslhete"1 =a9d megtudod2 ha el
94n a ide9e1 Annyit visont elmondhato"2 hogy minden111 amit
eddigi leted!en 4sselopt3l2 4ssera!olt3l2 9elent"telen "is
semmisg ahho a hatalmas vagyonho s hatalomho "pest2
amire enne" a meg!3sna" a vgreha9t3s3val tehets sert1 A
vil3g 4sses gym3nt9a s aranya hever ma9d a l3!ad el:tt2 f:Cri
rangra emel"edhets2 s annyi ra!solg3t "aps2 amennyit csa"
"v3ns1
7ucinda een elgondol"odott1
. 6al5!an ily nagy 9elent:sg>111
. H3t2 mit gondolt3l2 7ucy111 valami 9elent"telen tyC"lop3s
miatt hvatla" haa a vil3g tCls5 vgr:lD At hitted2 pust3n
art tettem t>v rted 7endort s a "4rnye: !irodalma"at2
mert ismt l3tni serettem volna a "edves or" pof3datD $em2
"isl3ny1 Mlyasmir:l van itt s52 ami leted vgig gadagg3 s
hatalmass3 les2 s amirt tal3n rdemes flretenni a n:vreid
ir3nt rett gy>l4letedet1 Hidd el2 :" nem gy>l4lne" tged2 s
m3r rg tCl9utotta" aon2 hogy gCnyol5d9ana" s lenene"
pust3n art2 mert lged or" anya s<lt1 A a lnyeg2 hogy a
ap3to" "44s2 s ugyana a vr cs4rgedei" a ereite"!en111
7ucinda felemelte a "et1
. H2 h! . "i3ltotta1 . Csa" nem at a"arod mondani2 hogy a
harmadi"2 a"ivel egy<tt "ell dolgonom2 a a su"a @om3na111 a
n "edves n:vrem2 a"i elvette t:lem a egyetlen frfit2 a"it
svem minden hevvel sereltem2 s a"i at3n a !a"5 !3rd9a al3
"<ld:nD
. A : hely!en te sem csele"edtl volna m3s"nt2 7ucy
.mondla csendesen Thimor1 . Hisen t4!!e" el:tt at ordtotad
t!olyultan2 hogy mind"ette9<"et meg4l4d2 ami"5r megtudtad2
hogy @vaid :t v3lastotta1 Hogyan alhatott volna aut3n nyu.
godtan2 ha tud9a2 hogy te a vrre 3htoolD =eg "ellett sa!a.
dulnia t:led2 nem volt m3s v3last3sa1 Lm m3r111 : sem t3pl3l
haragot a sv!en ir3ntad2 "isl3ny1 Fs "rve "rle"2 ap3d eml.
"re111 fele9tsd el a mCltat2 s sa!adul9 meg a lel"ed!en la"o5
gy>l4lett:l!
. Arooms vrre . motyogta 7ucinda1 .. At "v3nod t:lem2
hogy egy<ttm>"4d9e" a "l leg3ino"a!! teremtmnnyel2 a"it
valaha is ismertemD At "v3nod t:lem2 hogy ne 3ll9a" !ossCt
art ra9tu"2 amit ellenem el"4vette"D
. #gen2 et "v3nom1 . Thimor "omoran nett a tpel:d:
n:re1 . Te m3s vagy2 mint :"2 !ionyos te"intet!en mgis ha.
sonl51 =ost s<"sg<" van r3d2 s ne"ed is s<"sged van :r3.
9u"1 Ti h3rman111 ha "ell:en 4ssedolgoto"111 "pese" vagyto"
elvgeni a feladatot1 ?gym3s nl"<l visont111 el!u"to"1
. Ha pedig h3rman les<n"2 "inyr9u" egym3st . tette ho3
7ucinda1
A frfi a le9t r3ta1
. Alig hisem1 Bitosra vesem2 hogy ha megtudod2 mir:l
van s52 flretesed a "icsinyes !ossCt1 Fs mellesleg engem
aal !ta" meg111 hogy figyel9ele" !ennete"et2 s ha s<"sges2
aonnal lp9e" "4!e111
7ucinda 4ssehCott semmel mregette a id:s frfit1
. Hogy rted etD
Thimor v3llat vont1
. Fn "ees"edtem rted1 Be ha te cir"usols111 =eg "ell 4l
n4m at2 a"i a si"ert veslyeteti111
A or" n:stny mg mindig nem tudott hat3roni1
. HossC utat lettem meg id3ig . motyogta1 . H5napo" 5ta
vagyo" Cton2 hogy meg9elen9e" a hv3sodra1 A gyomrom is re
meg arra a gondolatra2 hogy hamarosan visontl3thatom at a
undort5 posv3ny v3rost2 ahol annyi megal3tat3s!an rses<l
tem1 Fs felforr a ereim!en a vr2 ha arra gondolo"2 hogy itt
lenne a lehet:sg2 hogy "inyom9am Carla s @om3na semt111
Be ha a s3"m3ny lnyleg oly hatalmas2 mint mondtad111
. ?l sem tudod "pelni!
7ucinda s5ha9tott1
. Sa9ogna a lel"em2 ha "ihagyn" egy ilyen lehet:sget2 de
valami at sCg9a2 hogy a lenne a leg9o!!2 ha most aonnal h3
tat fordtan"2 s vissatrn" 7endorra111 vagy in"3!! valami
olyan v3ros!a2 ahol mg nem "4r4ne"111
Thimor !iccentet!1
. Most mg vissafordulhats1 6issautasthatod a meg!.
3st2 ha Cgy l3tod 95na"1 Lm ha elfogadod111 vgig "ell csin3l.
nod !3rmi 3ron!
. =i t4rtni"2 ha nem v3llalom1
. A n:vreid s n csal5dotta" les<n"1 0nytelene" les<n"
"eresni vala"i m3st111 a"i tal3n "evs! al"almas2 mint te1
7ucinda felegyenesedett a t> mell:l2 "inyC9t5tatta elgm.
!eredett tag9ait2 s fel.al3 93r"3lt p3r m3sodpercig1 Aondterhelt
arc3r5l lertt2 mily neheen tud9a elhat3roni mag3t1
. 6anna" feltteleim .9elentette "i vg<l1
Thimor is fel3llt1 ?lmosolyodott1
. ? nem lep meg1 =ifle felttele"2 "isl3nyD
. Carla111 a mostani s3"m3ny!5l a utols5 rtallrig vissa
fieti ne"em a shamari gym3nto"!5l "i93r5 rsemet111 @om3
na pedig111 egyetlen 3rva cl3st sem tehet a UspsgemreU111 s
csa" a""or !eslhet ho3m2 ha a feladat meg"4veteli1
Thimor elmosolyodott1
. 04l4m vel<" ee"et a felttele"et1 6al5sn>leg :" is el.
fogadhat5na" tal3l93"1
. Fs van mg valami111 6eled "apcsolat!an111
. 6elemD Tal3n at "v3nod2 hogy n se s5l9a" ho3dD
. At a"arom2 hogy vigy3 r3m2 Thimor!
A id:s frfi flig lehunyt sempill3i al5l f<r"ste a l3nyt1
. 6igy3o" . felelte vg<l1 . ?fel:l ne legyene" "tsgeid!
. Ogy vigy3 r3m2 hogy ne essen !a9om! . morogta 7ucin.
da1 . B3nni legyen is a feladat2 a ellensgt:l meg tudom vde.
ni magam111 3m ha srevesem2 hogy a n:vreim ellenem t4r.
ne" s te nem figyelmetets111 meg4lle" tged is!
Thimor s5ha9tott1
. Sen"i sem fog 3rm3ny"odni ellened1 Be ha mgis111 n
ma9d vdelmele"1 ?t meggrem1
. Fs ha @om3na !3rmifle !>!39t vagy m3s var3slatot pr5.
!3l r3m !ocs3tani111
. $em fog hatni r3d1 ?rr:l n gondos"odom1
7ucinda s5ha9tott2 s a l3ngo"!a rvedt1
. =i les a dolgomD
Thimor "4ele!! lpett ho32 s sinte tenyrnyi t3vols3g.
r5l suttogta a arc3!a1
. 0aps t:lem egy veet:t2 a"i ma9d mutat9a a utat2 s elve.
et a meg!5dho1
. =icsodaD . hor"ant fel 7ucinda1 . $em "ell ne"em sem.
mifle veet:1 =ondd meg2 hov3 "ell mennem2 ismerem a v3.
rost2 odatal3lo" magam is!
Thimor v3las helyett oldalra fordult2 p3r rthetetlen s5t
mormogott toro"hangon2 at3n gyors modulato"at tett a "e.
vel2 vg<l "it3totta a s393t2 mintha fuldo"olna1 7ucinda a hom.
lo"3t r3ncolva nte2 mit m>vel2 de nem s5lalt meg1
A id:s var3sl5 t3tott s393!5l halv3ny r5sasn ha! tolult
el:2 s a ha! !else9!:l egy di5nyi mret>2 3ttets: !u!or"
emel"edett a magas!a1 =3r.m3r !elevesett a "avarg52 s<r"e
f<st!e2 ami"or e a !u!or" megnyClt2 n4ve"edett2 s hat3root.
tan "edett form3t 4lteni1 Lttets: volt2 sinte l3tni sem lehetett2
s a "ontCr9ait siv3rv3nyos csillog3s ragyogta "4r<l1 7ucinda
el:s4r valamifle ragado5 mad3rna" nte2 csa" t<etese!!
visg3lat ut3n d4!!ent r32 hogy egy macs"a nagys3gC2 3ttets:
s3r"3ny le!eg a fe9e f4l4tt1
=inden pillanat!an v3rta2 hogy a !u!or"!5l lett lny st.
pu""an vagy sertefosli"2 de ehelyett egsen m3s t4rtnt1 A
!u!or"s3r"3ny "ett:t csapott tenyrnyinl alig nagyo!! s alig
l3that5 s3rnyaival2 s magasa!!ra r4ppenve !e!ur"ol5ott a
s<r"e f<st!e1
. #llCi5D . "rdete a or" n:1
Thimor a fe9t r3ta1 A csuh39a u993val let4r4lte a s393r5l a
r5sasn> ha! marad"3t2 s hangosat csu"lott1
. GriI a neve . mondta a"ado5 hangon1 . =indaddig sol
g3l tged2 amg n vissa nem hvom2 vagy amg el nem pus
tul111
. =3rmint amg st nem pu""adD
Thimor mosolygott1
. $e higgy a l3tsatna"! GriI nem olyan elpu""an5s fa9ta2
mint amilyenne" hised1 =a9d l3tni fogod2 hogy igen hasnos
"<d:t3rs les2 ha a s<"sg Cgy "v3n9a1
P7ucinda a homlo"3t r3ncolva pr5!3lta felfedeni a Uigen
hasnos "<d:t3rsatU a s<r"e f<st!en2 de a seme cser!en.
hagyta1
. Fs van mg egy igen hasnos tula9dons3ga . folytatta a va
r3sl51 . Csa" te l3tod :t2 s te is csa" aligJ minden"i m3s s3
m3ra l3thatatlan marad1
7ucinda f<ttyentett1
. $em semmi! =3gi3val sem r"elhet:D
. Bionyos m3gi3" el:tt l3thatatlan marad111 de r"elhetet.
len semmi esetre sem1 =3r most figyelmetetle"2 hogy !3r"i
tudni fog a 9elenltr:l2 a"i minim3lis var3shatalommal rendel.
"ei"1 Be pr5ai haland5" ellen!en 9: hasn3t veheted1
7ucinda mg mindig a f<st!e olvadt lnyt "ereste1
. Fs111 mi o"!5l !ocs3tod a rendel"esemre et a valamitD
. Hogy l3sd2 mennyire a svemen viselem a !itons3godat1
GriI at a parancsot "apta2 hogy a"3r a sa93t lete 3r3n is vdel.
meen tged1
.?meghat51 Be mi"ppen tudom111 utastani1
. TeD Sehogy1
7ucinda megnyalta a s39a slt1
. Be a""or111
. GriI niindig at tesi2 amit 95na" l3t1 Frti2 amit !esls2 de
nem !itos2 hogy engedelmes"edi" ne"ed1 $ha el fog t>nni a
semed el:l2 de !itos lehets !enne2 hogy olyan"or is a "4e.
led!en le!eg2 s "ell: pillanat!an C9ra l3tni fogod1 S5lhats
ho32 s ha magadho hvod vagy s5ltod2 val5sn>leg enge.
delmes"edi" a "rsne"2 de nem a parancsna"1 Ogy gondol9 r32
mint egy 4n3ll5 t3rsra2 a"i a 9avadat a"ar9a2 de nem ha9land5
solg3lni tged1
. Serinted1:2 s<"sgem van egy ilyen111 micsod3raD
. Felttlen<l1 Ha csa" nincs m3s es"44d a m3gi"us t3ma.
d3so" "ivdsre1
A or" n: rde"l:dve pillantott a f<stgomoly fel1
. Ogy rted2 hogy e a valami111
. ? a9cho!ri lgs3r"3ny igen 9elent:s defenv m3gi3val
rendel"ei"1 Bhats !enne1
. GriI! . hvta 7ucinda1
A s<r"e gomolyg3s!5l siv3rv3nyos csillog3s "Csott el:1
A or" n: pislogva pr5!3lta "ivenni a "<l4n4s lny "4rvonalait2
de csa" rslete"et l3tott2 a s3r"3nyser> form3t nem tudta fel.
fedeni1
. Gr5!3ld meg nem elvesteni sem el:l . tan3csolta a va.
r3sl51 . Fe9magass3g!an vagy valamivel af4l4tt fog rep<lni2
egy."t lpssel el:tted1 04vesd :t2 s : ma9d elveet tged a pa.
lot3!a111
. A palot3!aPD . h4rrent fel 7ucinda1 . Ogy rted2 hogy a
Hercegi Galot3!aD
Thimor elmosolyodott1
. $em emltettem mgPD Heclor Aol"har2 Trialcor tartom3ny
hercege a meg!5d111
7ucinda itt s<letett Trialcor!an2 s !3r a h5hr!3rd el:li me.
ne"<lse 5ta eltelt t v alatt a "4rny" igen so"at v3ltoott2 a
f: 9ellegetessge"2 mint pld3ul a 7uhan.foly5 "es"eny "a.
nyon9a2 a S3r"3nyfog Sirt s a Fagy5ri3s =enhre v3ltoatla.
no" maradta"1
A 9sa"3t a 7amserg "4el!en lv: !arlang!an t4lt4tte2 s
miel:tt aludt p3r 5r3t2 mg hossan !eslgetett a :s var3sl5.
val1 Thimor igen s>"savCan mind4sse annyit 3rult el a meg.
!3sr5l2 hogy felt>ns nl"<l !e "ell 9utnia a Hercegi Galot3!a2
s ott mag3n3l a hercegnl 9elent"enie1 =ag3t5l a nagyCrt5l
fog9a meg"apni a utast3so"at1
Thimor igen s5fu"ar volt a meg!3st illet:en2 3m ann3l !e.
sdese!!2 ami"or arr5l "ellett !es3molnia2 hogy mi t4rtnt
vele2 ami5la 7endoron elv3lta" egym3st5l1
Ha9nalt39!an el3llt a es:2 de a felh:" mg nem oslotta" elJ
h>v4s2 "omor :si nap "4s4nt4tt a vil3gra1
7ucinda s Thimor s5s2 s3rtott <r<hCst reggelite"2 at3n
leisedel:"4dte"1 ?gyi"<" sem hoott so" holmit mag3val1
. Serencss utat! . "v3nta a var3sl51 . Fs 95l vigy3 Tri.
alcor!an! A"adna" nmelye"2 a"i" ross semmel ni" a her.
ceg tny"edst2 s esetleg megse9ti"2 hogy ne"i fogs dolgo.
ni1
. Te merre tartasD
A 4reg elmosolyodott2 s 95 alaposan a fe9!e hCta a "alap.
93t1
. =g a"ad nmi elintnival5m2 7ucy1 Be ne agg5d92 GriI
melletted les helyettem is111 s ami"orra s<"sg les r3m2 n is
megr"ee" a Galot3!a1
7ucinda a r4vide!!i" utat v3lastotta a v3ros fel2 s a sem
avarta2 hogy a 3ttets: "ho!ri lgs3r"3ny gya"orta elvesett
a seme el:l1 #smerte : a utat nagyon is 95l1
=ivel mindvgig a 7uhan !al part93n maradt2 nem "ellett 3t.
"elnie a 3rad5fl!en lv: foly5n2 csa" egy "ise!! pata" !o"3n
fl<l r:2 hideg vin "ellett 3tg3olnia1 A "omor el:hegysg
egyre in"3!! elmaradt m4g4tte2 s a hull3m5 dom!o" is egyre
laposa!!a" lette"1 Fs ami"or m3sfl 5r3s gyalogl3s ut3n fel"a.
pas"odott egy lan"3s dom! tete9re2 a tCloldalon vgerhetet.
lenne" t>n: s"s3g nyC9t5ott el:tte1 7ucinda pontosan tudta2
hogy e a s"s3g2 mely a 0arthn 0ir3lys3g!an csa" Al"amir
=lyf4ld vagy Al"amir 7ap3ly nven ismeretes2 "ise!!.na.
gyo!! megsa"t3so""al2 apr5cs"a dom!s3go""al t4!! mint
h3romeer mrf4ld4n 3t egsen a 0eleti.5ce3nig hC5di"1 1
Fenn sa"on a 0ehmar.hegyl3nc hat3rol9a2 dlen pedig a a
sinte 4ssef<gg: vfel<let2 melyet Vert"erd.t5 nven ismerne"
anna" ellenre2 hogy val593!an in"3!! ingov3nyos ter<let2
semmint t51
7ucinda mindet nemcsa" a s5!esd!:l tudta2 de ve""el
eel:tt vgig!arangolta m3r et a hatalmas s"s3got2 miel:tt a
"eleti parton ha95ra s3llt2 s a mess gadags3gC 7endorra ha95.
ott1 Mtt at3n perse "ider<li2 hogy a legend3" 7endor Umese.
!eli "incseir:lU enyhn s5lva tClona"2 s a meglhets !iony
ott is csa" ugyanolyan2 mint m3shol1
Lm 9o!! dolga nem lvn ott id:4tt ve"en 3t2 nuPg vg<l
"nyser>sg!:l t3vonia "ellelt a sigetr:l2 ha nem a"art egy
fe99el megr4vid<lni1 Fs a sors ir5ni39a2 hogy !3r 7endoron nem
egyser "ise!! vagyono"at mulatott el2 a sigetr:l ugyanolyan
<res se!e""el t3voott2 mint ahogyan odar"eeti1
Fs mintha csa" cser!enhagyta volna a serencs9e2 pphogy
el tudott teng:dni egyi" napr5l a m3si"raJ a nagy s3"m3ny va.
lahogy v3ratott mag3ra1 Fs pp ert "ap5ra 94tt2 ami"or a
egyi" "ocsm3!an meg9elent el:tte Thimor le!eg: "pm3sa2 s
egy 95 mun"a gretvel haa s5ltotta1 A <enetho52 m3gi.
"us "pm3s2 mely megtal3lta :t2 nem volt al"almas arra2 hogy
"ommuni"3l9on vele2 csa" at a v3last tudta fogadni2 hogy el.
94n.e 7ucinda a 7amserg melletti !arlang!a1
7ucinda nem so"at ha!oott1 Rnta m3r a si"ertelensget2 s
CgyQ gondolta2 !3rmi mun"a 9o!!2 mint a ttlensg1
Fs most een t4prengve2 m3r ott 3llt a dom! tete9n2 s mi"4.
!en meg3llt sussanni egyet2 te"intett vgig93ratta a elt3rul5
s"s3gon1
A 7uhan2 a lusta2 s3rga vi>2 agyagos foly5 een a rsen "i.
slesedett2 s "un"oro"at lerva !C9t el: a dom!o" "4<l1 Ah.
ho a pontho "pest2 ahol 7ucinda 3llt2 a foly5 dli ir3ny!a
fordult2 mintha "i a"arn3 "er<lni a v3rost2 de p3r mrf4ld ut3n
merede"en mgis vissatrt a helyes ir3ny!a2 s egyenesen ne"i.
futott a tartom3ny f:v3ros3na"1 #nnen nem l3tsott a 0r2 a a
"ise!! foly52 mely a 7uhan!a tor"ollott2 de 7ucinda tudta 95l2
hogy pp e "t folyam tal3l"o3sa miatt p<lt ide Trialcor m3s.
fl vs3addal eel:tt1
A rgi se"rCt alig "ivehet:en "anyargott el:tte2 hogy at3n
a s"s3gra lerve nylegyenesen vegye a ir3nyt a t3vol!an
emel"ed: v3rosfala"2 s a aon tCli tornyo"2 "upol3"2 cserepes
h3tet:" ir3ny3!a1 A v3rosfalon "v<l sCfolt "unyh5"2 "alyi.
!3" s nyomortany3" sora"ota"2 ao"on tCl pedig megm>velt
f4lde"en dolgos parasto" mun"3l"odta"2 s mg err!!2 a
dom!s3g ir3ny3!an2 alig "t nyll4vsnyire att5l a pontt5l2 ahol
a or" n: 3llt2 "t tucatnyi !ir"a legelsett a rteri2 t:l<" dl.
nyugatra pedig nagy porfelh: "avargott1 7ucinda le3rny"olta a
semt a napt5l2 Cgy nte2 mi lehet a1 At l3tta2 hogy lova"1
?l:s4r at gondolta2 hogy lovaso" <ld4ne" vala"it2 de at3n
l3tta2 hogy mind4sse egy."t 95s3g h3t3n <l lovas2 s r394tt2
hogy csa" a mnest futtat93" a p3storo"1
?!!:l a t3vols3g!5l is l3tsott2 hogy a v3ros $yugati 0apu9a
nyitva 3ll2 s pp egy 4t se"r!:l s "sret!:l 3ll5 "arav3n
igye"si" !e9utni1 Trialcor2 a hasonnev> tartom3ny f:v3rosa
mg h3!orC ide9n is rendseresen megtartotta messe f4ld4n
hres v3s3rait2 s most een a f4ld4n lassan m3r egy vtiede
!"e honolt2 s a "apu" sinte 3lland5an nyitva 3llta" a v3ndor
"eres"ed:"2 s t3voli f4lde" "alm3rai el:tt1
7ucinda s5ha9tott1
$em gondolta volna2 hogy ilyen lel"i f39dalmai o"o ne"i a
v3ros l3tv3nya1 Ami"or t vvel eel:tt elmene"<lt2 Cgy hagyta
a h3ta m4g4tt2 hogy soha t4!! nem "v3n9a l3tni1 Rndorodott
ett:l a v3rost5l s a la"osait5l2 s megfogadta2 hogy csa" a""or
tr ma9d vissa2 ha elg vagyont serett ahho2 hogy egy sol.
doscsapat ln feldCl9a s porig gesse Trialcort2 s egy 95 "ssel
megcsapol9a a n5Pvre tor"3t2 a"i 3lno" m5don a vrpadra 9uttatta
:t1
Fs most mgis megsa9dult a sve e v3ros l3tt3n2 s fel"ava.
rodta" !enne a rgi eml"e"1 =ert a so" csCfs3g mellett2 amit
vele m>velte"2 art a"adta" sp pillanatai is gyerme""ori le.
tne"1 Ha minden"i m3s gy>l4lte is s gCnyol5dott randa or"
3!r3at3n2 a desap9a :sintn serette2 s nem tit"olta2 hogy :t
tart9a legt4!!re h3rom le3nygyerme"e "4<l1 =ert hogy @om3.
na o"os volt s fondorlatos2 Carla pedig sp s hal3los2 3m :2
7ucinda egymag3!an egyestve !rta mindeen tula9dons3go"at
. a spsget "ivve perse .2 s mindemellett olyan er:s volt2
hogy !3rmelyi" "ora!eli fiCt a f4ldh4 tudta teremteni1
Be at3n a apa meghalt2 s irigy n:vrei "imutatt3" a fogu"
fehr9t1 A gCnyol5d3s!an s a megvets!en f:"ppen @om3na
9eles"edett2 a gyenge 9ellem> sp Carla eleinte nem volt tCl !a.
r3ts3gtalan2 aon!an vg<l is a legid:se!! n:vre p3rt93ra 3llt1
$em so""al ap9u" eltemetse ut3n felt>nt a v3ros!an egy min.
denre els3nt "alandor2 @vaid2 a"i hogy2 hogy nem2 de pp 7u.
cind3t semelte "i mag3na"1 @om3na csa"nem megpu""adt a
irigysgt:l2 nem t>rhette2 hogy a 3ltala megvetett Uor" su"aU
ily 9eles frfiCt tal3l9on mag3na"1 B>!399al s fondorlatos va.
r3spra"ti"3""al elcs3!totta @evaldot1 S ami"or : "arddal
a"arta s3mon "rni et a ga csele"edetet2 a n:vre egy va.
r3slattal el"3!totta2 s m3"onyos 3lma "4epette a porosl5"
"ere adta1 =ire mag3ho trt2 a f:!r5 m3r tl"eett f4l4lte
.val5!an el"4vetett s el nem "4vetelt !>n4" miatt .2 s a !a"5
"4s4r<lni "edte a !3rd93t1 Ha nincs Thimor 4netlen segts.1
ge2 aon a vsterhes reggelen 7ucinda l9e por!a hulli"111
F>t4tte a gy>l4let s a !ossC2 de t4!! ese volt ann3l2 mint.
hogy estelen m5don vissatr9en a v3ros!a !ossCt 3llni1 Tudta2
hogy a n:vre s3mt erre2 s var3spra"ti"3i rvn aonnal
leleplen2 amint a "4el!e mers"edne1
=ostohahCg3val2 Carl3val a s4"si "4vet: "t v mClt3n ta.
l3l"oott1 =ivel egym3s ir3nt a""or mg nem t3pl3lta" haragot2
"44sen tervet" "i2 hogy megseri" a hres shamari gym3n.
to"at Caltonius "eres"ed: 95l :r4tt udvarh33!5l1 Aon!an
Thimor m3gi"us t3mogat3sa dac3ra a :r4" felfedet" a !eha.
tol3st2 s igen sorult helyet!e "er<lte"1 Fs a""or Carla =ori.
an2 a a 3t"oott sp arcC "gy5 ahelyett2 hogy nylvess:""el
fedete volna a s4"s<"et2 elorota t:l<" a tel9es s3"m3nyt2 s
elv3gta at a "4telet2 amine" rvn a "Cton 3t "im3shatta" vol.
na111
Csa" egy m5don mene"<lhette" meg2 s eserint csele"edte"1
W s Thimor v3llt v3llna" vetve a utols5 em!erig lems3rol.
t3" a "eres"ed: "t tucat test:rt2 nyolc solg3l593t2 mag3t Cal.
toniust2 s npes csal3d93t1 At3n vrt:l cs4p4gve2 a 39ul3sig "i.
mer<lve "it3molyogta" a udvarh3 "apu93n2 mivel m3r sen"i
nem maradt2 a"i e!!en mega"ad3lyota volna :"et1 Fs miut3n
csod3val hat3ros m5don si"er<lt "i93tsaniu" a csataa9ra odasi.
et: lendori vrtese"et2 egy hten 3t nyalogatt3" a se!ei"et2 s
mutat"oni sem merte"2 lvn hogy a egs v3ros a "<lhoni
ra!l5"at "ereste1 =ivel semtanC nem maradt2 7endor v3ros3.
!an v3logat3s nl"<l !egy>9t4tte" minden idegent2 s fl tucatnyi
var3sl5 s halottid: pap nyomota2 hogy mi t4rtnt1
7ucinda s Thimor egy !>4s csatorn3!an lapulta"2 nyers
pat"3nyhCson lte"2 s csa"nem !elefulladta" sa93t mocs"u"!a1
At3n pedig mire elcsitulta" a esemnye"2 s :" C9ra mutat"o.
hatta"2 a sp Carl3na" m3r !ottal <thett" a nyom3t111
7ucinda a""or s ott hat3rota el2 hogy soha t4!! nem !i"
meg sen"i!en2 de legf:"ppen a ro"onai!an nem1
?s most mgis Cgy n "i2 hogy egy<tt "ell m>"4dnie a n:.
vreivel111
7ucinda ott 3llt a dom! tete9n2 le3rny"olt semvel a t3voli
v3rosfala"at nte2 s "9esen megnyalta a s39a slt1
Ha a n:vrei a t4rtnte" ut3n Cgy ri"2 hogy r3 van s<"sg2
enne" t4!! o"a lehet1 7egal3!! h3rom1 ?gy: a meg!at3s val5.
!an oly nagy 9elent:sg> s oly nagy 9utalommal "ecsegtet2
amihe valamirt ppen :r3 van s<"sg1 0ett:: a s3"m3ny
"oloss3lis2 s mivel a n:vrei tartana" a !ossC93t5l2 gy a"ar93"
"iengestelni2 hogy ha9land5" osto"odni vele1 6agy a vgn
ismt "isemminiD H3rom: a n:vrei tartana" a !ossC93t5l2 s
most art csalt3" haa2 hogy egyser s minden"orra vgee.
ne" vele1
Be ha e a harmadi" a igas3g2 a""or a e id3ig messe.
men:en meg!hat5 s h>sges Thimor va9on "ine" a p3rt93n
3llD
7ucinda leeres"edett a lan"3s dom!oldalon2 s r3r:s lp.
te""el a cse"ly s3mC !ir"any39 fel vette a ir3nyt1 A gyap9as
95s3go"at "t 9uh3s s h3rom hatalmas "utya :rite2 s a !"ei.
d:" ellenre "t !:rvrtes harcos <ld4glt egy "iv3gott fat4n.
"4n1
Fln"en t3rsalogta"2 de a "4eled: n: 94ttre fel3llta"2 s a
l3nds39u" nyelre t3mas"odva v3ra"ota"1
7ucinda fel:l fC9t a sl2 s a !ir"3" megrehett" a or".
sagot2 mert nyugtalano" lette"2 s a h3rom "uty3na" meg a "t
p3storna" mindent el "ellett "4vetnie2 hogy egy !oly!an tud9a
tartani :"et1
. H! . "i3ltotta oda a egyi" "atona m3r t lps t3vols3g
!5l1 . 0i a fene vagy teD
Hm1 Arra vonat"o5an2 hogy hasn3l9a.e a eredeti nevt2
Thimor nem adott semmi utast3st1
7ucinda "4ele!! lpdelt2 meg3llt "t lpsnyire a 3polatlan
"aton3"t5l2 s Cgy d4nt4tt2 hogy a mCltra val5 te"intettel 9o!!
a el:vigy3atoss3gJ nem hasn3l9a a nevt1
. Bana Vard . v3lasolta ny39as mosollyal1 . =un"3t "ere.
se" a v3ros!an1
. At3n mifle mun"3tD . "rdete a magasa!!i"2 egy forra.
d3sos 3llC2 !a9sos2 cserett "p> ala"1 . $em Cgy nel "i2
mint a"i tud9a2 a "apa melyi" vgt fog9a meg1 =3s mun"a pe.
dig errefel nemigen a"ad1
.F:leg pedig nem a magadfa9t3na" . vetette oda gCnyosan a
t3rsa2 a"i annyira !ehCta a nya"3t a v3llai "42 mintha nem
a"arn32 hogy s<sse a nap1
7ucinda ho3so"ott m3r a ilyesfle gCnyol5d3sho2 s
t4!!nyire megtorolta2 de most nem a"art felt>nst "elteni holmi
er:fitogtat3ssal1
. Art n serencst pr5!3lo" . vetette oda a v3lla f4l4tt2 s
m3r indult volna1
7egnagyo!! meglepetsre a eddig nyugodtan 3ll5 "aton3"
megl5dulta"2 s a forrad3sos 3llC egy "i3lt3ssal r3vetette mag3t1
Mlyan v3ratlan volt e a t3mad3s2 hogy 7ucinda 95form3n mg
vde"eni sem tudott1
.0apd el!
. 6igy3!
A "t 9uh3s f<tty4gve hvta a "uty3"at2 s "4!en rohanva
"4eledte" a ny39 tCloldal3r5l2 !ottal a "!en1
7ucinda nem vitat"oott1 A l3mad59a h3tulr5l pr5!3lta lefogni
oly m5don2 hogy a "et a lesthe prselte1 A t3rsa a l3ndsa
nyelt lendtette meg2 hogy aal "5lintsa homlo"on1 Semmel
l3that5an nem meg4lni a"art3"2 hanem lve 4lfogni1
A or" n: megfestette a imait2 megr3ntotta a testt2 s ol.
dalra fordult1 A "ise!!i" "atona m3r nem tudta vissafogni a
<tst2 s a g4cs4rt4s l3ndsanyl a elfordul5 7ucinda "o!a"9a
helyett a t3rsa tar"593n csattant1 A or" n: rete2 hogy a maga.
sa!!i" t3mad59a felny4g2 a sort3sa elernyed2 s a sClyos test a
f4ldre hanyatli"1 A "ise!!i" "atona "e!en aon!an m3r ismt
suhogott a l3ndsanyl1
Lm et 7ucinda m3r nem v3rta !e1
?gsen "4el ugrott2 s !3r a l3ndsanyl eltal3lta2 ilyen "X.
elr:l nem <t4tt nagyot1 S C9a!! pr5!3l"o3sra m3r nem ha.
gyott id:t a fic"5na"1 $em vestegette arra a id:t2 hogy "ardot
r3ntson2 a 9o!! 4"lvel v3gott !ele a "atona arc3!a1 #sonyatos
ere9>2 "egyetlen <ts volt2 "is lend<lettel2 de ann3l nagyo!! er:.
vel1 7ucinda hossC ve"en 3t gya"orolta et a modulatot22
amg t4"lyre fe9lestette1 $em "ellett ho3 a""ora lend<let s
a""ora tr2 mint egy Uparastleng:ne"U2 de a hat3sfo"a legal3!!
olyan eredmnyes volt1
@eccsens hallatsott2 a "atona !ehCott nya"a h3tra!icsa".
lott2 a orr3!5l s a s393!5l 4mleni "edett a vr1 A l3nds3t
ele9tette2 s ny4gve trdre rogyott1
6ad morg3ssal e""or r"eett a els: "utya1 Hatalmas ter.
met> 95s3g volt2 villog5 agyara""al2 de alapvet:en nem arra
"pet" "i2 hogy em!ere"et gyil"ol9on2 hanem arra2 hogy !ir.
"3"at terel9en1 ?nne" ellenre vesedelmes ellenfele lehetett
volna egy 3tlagos em!erne"1
Csa"hogy 7ucinda nem em!er volt2 hanem flor"2 s semmi
esetre sem 3tlagos1
Ahelyett hogy "itrt volna a r3t3mad5 3llat el:l2 sem!eug.
rott vele2 s vill3mgyors <tssel v3gott !ele a f4ldr:l elrugas"o.
d52 leveg:!en Cs5 "utya pof393!a1 A 3llat a f4ldre uhant2 s
vinnyogva h3tr3lt meg1
Aon!an a m3si" "t e! nem o"ult a t3rsu" tveds!:l1 Fs
7ucinda eCttal nem volt olyan "mletes2 mint el::leg1 6il.
l3mgyors modulattal r3ntotta el: r4vid2 gyilo"ser> "ard93t2 s
mind"t l3!3t megvetve fogadta a "t "utya roham3t1
A "t fenevad csa"nem egyserre rugas"odott el a tala9t5l1
A !arna foltos a n: tor"3t "ereste2 a gu!ancos2 s<r"e s:r> pe.
dig a "ardot tart5 "et a"arta el"apni1 7ucinda egy vad ordt3s.
sal ugrott oldalra2 s ugyanaal a modulattal a agyar3t csat.
togtat5 !arna foltos e! tor"3!a d4fte a "ard93t1 B3r vill3mgyors
volt a modulata2 a leveg:!en Cs5 "utya valami hihetetlen ma.
n:verrel mgis "i tudott trni a villan5 penge el:l2 gy a elhi.
!3ta a tor"3t1 Csa" a oldal3t hastotta fel1 B3r a se! f39dalmas
lehetett2 semmi"ppen nem hal3los2 s a megse!ett 3llat csa"
mg in"3!! megvadult1
A m3si" "utya visont m3r nem tudta "orrig3lni a ugr3s3t2 s 1
mivel 7ucinda flreugrott2 a vesedelmes agyara" a "ardot tart5
csu"l5 helyett csa" a leveg:!en csattanta" 4sse1
A or" n: eredetileg Cgy "al"ul3lt2 hogy a foltost led4fi2 s
ut3na m3r csa" egy fenevaddal "ell el!3nnia2 3m a hi!a miatt
most "t morg52 acsar"od5 fenevadat "ellett mag3t5l t3vol tar.
tania1
A sr<ltet "t gyors rCg3ssal si"er<lt t3vol tartania2 de a s<r.
"e dar5cs:r> eCttal <gyese!!ne" !ionyult1 0itrt 7ucinda
va"t3!an leadott v3g3sa el:l2 s m3r el is rugas"odott a f4ldt:l2
hogy gyil"os agyarait a n: vdtelen<l maradt tor"3!a m.
lyesse1
7ucinda 4st4n4sen megpr5!3lta a tor"a el "apni a "et2
de rete2 hogy m3r el"sett1
A "utya ugrott111
At3n mintha a far"3n3l fogva r3ntotta volna vissa valami
elemi er:2 Cgy uhanth3tra2 hogy a f4ld !eleremegett1
A se!es<lt m3si" visont mg nem adta lel1
7ucinda vad csap3st ir3nyott a vr: oldalC "utya fel2 s oly
heves volt e a v3g3s2 hogy sinte "ett selte vele a serencst.
len 3llat hossC"3s fe9t1
=3ris megperd<lt2 hogy sem!es3ll9on a p5rul93rt m3sodi".
"al is2 s hirtelen megrtette2 mi t4rtnt a gu!ancos s:r>2 s<r.
"e 3llattal1 6al5!an a far"3n3l fogva r3ntott3" vissa111
A siv3rv3nyosan csillog5 "ontCrC2 "ho!ri lgs3r"3ny t3.
madta meg h3tulr5l a nyomorult 95s3got2 s mi"4!en a ny<.
stve2 rettegve pr5!3lt mene"<lni2 a m3slts"!eli isonyat ren.
d<letlen<l falatoott ra9ta1
A l3tv3ny oly meglep: s oly vissatast5 volt2 hogy mg a
so"at tapastalt 7ucinda is t3gra nylt semmel h3tr3lt el1
A "is !u!or" halma3llapotC s3r"3nys4rny2 mely nem
so""al lehetett nagyo!! egy macs"3n3l2 hatalmasra tudta t3tani
a pof393t2 mely Cgy megnyClt2 mintha gumi!5l lett volna1 S
hogy a l3tsat ellenre val5!an nem leveg: al"otta a testt2 an.
na" "es !ionyt"a volt2 hogy 3ttets: agyarai !elemlyedte"
a "ifordul5 sem> "ulya h3tul93!a2 s egyser>en "ett harapt3"1
A h3ts5 rs . !elertve a far"at2 a l3!a"at2 a h3t s a has egy
rst . egyser>en elt>nte" a alig l3that5 9elens pof393n tCli
snes derengs!en1 6r 4ml4tt serte2 csonto" ropogta"2 !ele"
t<rem"edte" el:1 Fs "4!en a "utya mg lt! 7egal3!!is vala.
melyest mg pisl3"olt !enne a ltes par3nyi si"r39a1 =ells:
mancsaival a f4ldet "aparta2 4ssecsattan5 agyarai "4<l vres
ha! !ugy!or"olt el:2 s m3r in"3!! h4rg4tt2 mint vinnyogott1
Fs a lgs3r"any nem 3llt le een csod3l"oni1 ?gy s3rnycsa.
p3ssal el:r!! lend<lt2 ismt harapott2 s a "uty3!5l a vr. s mo.
cso"folto"on "v<l m3r csa" a lettelen fe9 maradt2 a t4!!it egy
semvillan3s alatt nyelte mag3!a a flig l3thatatlan isonyat1 S
at3n a legcse"lye!! fenyeget: vagy morg5 hang nl"<l a f4l.
d4n hever:2 vres fe9cson"ra is r3vetette mag3t2 s elt<ntette 4n.
n4n teste mlyn1
7ucinda t3gra nylt semmel2 dermedten meredt a isonya.
tos l3tv3nyra1 Hogy hov3 t>nt el a "is mret> test!en a legal3!!
4ts4r a""ora "utya2 nem tudta volna megmondani1 Fs a m3svi.
l3gi 9elens mg nem la"ott 95l1 Semmel alig "4vethet: villa.
n3ssal a "ett hastott "opony39C2 foltos e!re vetette mag3t2 s
a el::e"he hasonl5an folytatta isonyatos la"m3ro3s3t1
7ucinda elfordult1 A "t 9uh3s t:le hat.ht lpsnyire der.
medten 3llt1 =intha a f4ld!e gy4"ereett volna a l3!u" a l3t.
v3nyt5l1 A or" n: d<h4sen r39u" ri""antott2 s tett egy lpst
a ir3nyu"!a a "ard93val1 A "t alult3pl3lt frfi ordtva rohant
el1
7ucinda meg tudta rteni :"et1 =g a : gyomra is neheen
vette !e a t4rtnte"et2 pedig : tudta2 mir:l van s51 A m3svil3gi
!u!or"s3r"3ny falta fel a e!e"et1 6isont a "ho!ri lgs3r.
"3ny l3thatatlan a 9uh3so" s3m3raJ gy :" csa" annyit l3that.
ta"2 hogy a "edvenc e!ei" dara!o"ra sa"adna"2 s nagy rse"
t>nne" el !el:l<" a semmi!e111
7ucinda at a "uty3t "ereste a te"intetvel2 mely els:"nt t3.
madt r32 s melyet pof3n csapott1 =3r nem l3tta sehol1 Csa" egy
vres foltot l3tott p3r lpssel arr!! a f<v4n1 A lgs3r"3ny at
ette meg el:s4r1
A 9uho" !getve saladta" st1 Fs a "ho!ri lgs3r"3ny
.miut3n a harmadi" "utya maradv3nyait is elt<ntette fene"etlen
!end:9!en . egy 3rva hang nl"<l vette :"et <ld4:!e1
7ucinda "4vette a te"intetvel a fura lnyt2 s l3tta2 mi"nt le.
!eg a siv3rv3nyos csillog3s egy.egy hal3lra rm<lt !ir"a f4l4tt1
S l3tta at a villan3st2 ahogy lecsapott1 S l3tta elt>nni a !ir"3t a
siv3rv3nyos csillog3s!an1
Fs ami a egs!en a legrde"ese!!ne" t>nt . hogy !3r.
mennyi !ir"3t falt is !e a m3svil3gi s4rnyeteg2 a mretei v3lto.
atlano" maradta"1 =g most sem t>nt nagyo!!na" egy "44n.
sges macs"3n3l1
7ucinda nem 3llt le elt4prengeni aon2 hogy va9on hov3 "e.
r<lne" a megevett hCsdara!o"2 s mg csa" aal sem t4r:d4tt2
va9on mennyi protein elfogyast3sa ut3n si"er<l a "icsiny iso.
nyatna" csillaptania a tv3gy3t1 8 in"3!! t3rgyilagosa!! "r.
dse""el foglal"oott1
Sem<gyre vette a "t "aton3t1 A forrad3sos 3llC 95"or3t
"aphatott a l3ndsanyllel a tar"593ra2 mg mindig esmletle.
n<l fe"<dt1 A alacsonya!!i"2 nyislett fic"5 visont a f4ld4n
trdepelt2 s mi"4!en isonyodva forgatta a semt2 fl "el
pr5!3lta !efogni a orr3t2 hogy el3lltsa a orra vrst1
7ucinda vissara"ta a "ard93t a h<vely!e2 s stvetett l3!a".
"al2 csp:re tett "el meg3llt a hal"an ny4gdcsel:2 trdepl:
ala" el:tl1 Hogy felhv9a mag3ra a figyelmet2 meg!4"te a fic"5t
a csim39a hegyes orr3val1
A egyser>en oldalra hanyatlott2 s f39dalmasan ny4g4tt1
7ucinda egy hanyag modulattal a fic"5 nya"3ra tette a !al l3.
!3t2 s pr5!a"ppen r3helyete a testsClya egy rst1
. ;a92 neee! . h4r4gte a serencstlen1 . 0rle"2 ne !3nts!
7ucinda nagy "egyesen 3thelyete a testsCly3t a 9o!! l3!3ra2
de a !al93t ottfele9tette a fic"5 nya"3n1 A "atona ih3lva vette a
leveg:t2 s rettegve forgatta a semt1
. =i111 mi t4rtnt a "uty3""alD . re!egte1
. Ha nem felels leg9o!! tud3sod serint a "rdseimre . 9e
lentette "i 7ucinda .2 hamarosan tudni fogod1 Sa93t tapastalat
!5l1
.Felele"2 felele"111
. =i a nevedD E "rdete "edvcsen a or" n:1
. 0ires"wew"y1
. H<lye egy neved van . 3llaptotta meg 7ucinda ut3l"ova1
E 0i se lehet mondani1
A "atona megreent1
. =inden"i csa" U0irU.ne" hv1
. ;5l van2 0ir111 most leveseni r5lad a l3!am2 de marad9
csa" spen fe"ve2 s ne tgy hirtelen modulatot2 ha nem
a"ars a "uty3" sors3ra 9utni111
?lvette a !al l3!3t2 s nyugodtan le<lt a m3si" "atona testre1
0ir fe"ve maradt1 =g mindig remegett egy "icsit a s39a a
isonyatt5l2 ahogy a vres f> fel pislogott1
A t3vol!an !3r3nyo" srta"111 egyre "evese!!en1
. =i a fenrt t3madtato" r3m2 0irD . rde"l:d4tt 7ucinda2
mi"4!en a semt le nem vette a "aton3r5l1 $em csod3l"oott
aon2 hogy anna" milyen !3mulatosan gyorsan els3llt a harci
"edveJ1"44nsges talpas lehet2 nem valami speci3lisan "i"p.
ett test:r1 7ehet2 hogy mg csat3!an sem volt eel:tt2 s a!!an
mer<lt "i a feladata2 hogy a 9uh3so"at :rie1
. Ha el3rulom111 meghalo" . ny4gte res"etve a "atona1
. Ha hallgats2 a""or is meghals . !itostotta a n:1 . Lm
95 ha tudod111 hal3l s hal3l "44tt is van "<l4n!sg111
. Auhpf. felelte a remeg: fic"52 s mi"4!en "icsattant s39a
slt tapogatta2 olyan ideges s agg5d5 "pet v3gott2 mintha
pontosan rten2 mifle "<l4n!sg ltehet egyes hal3lneme"
"44tt1
. $a2 hall9am! . s<rgette 7ucinda1 . =it 3rtottam ne"te"D A
fic"5 ha!ova megnyalta vr: a9"3t1
. Ha elmondo" mindent111
. =eg"mlem a irh3dat . !itostotta a or" n:1 . $em va
gyo" !ossC3ll5 tpus1
. Tudtu"2 hogy 94nni fogs . hadarta a fic"52 mintha gyor.
san meg a"ama sa!adulni a terhel: vallom3st5l1 . Felismert<"2
hogy te vagy a1
. =3rmint "icsodaD . rde"l:d4tt 7ucinda1 E Serinted "i
vagyo" nD
. 7ucinda =orian1 =3s nven: 6res 7ucy1
A or" n: meglepetten f<ttyentett1 #lyen megh4""ent: fordu.
latra nem s3mtott1
. #smers engemD . !u"ott "i !el:le1 . Tal3l"otun" m3rD
. Serencsre eddig mg nem1
. A""or111 honnan tudod2 hogy "i vagyo"D
. A "apit3ny Cr mondta1
. 0apit3nyD =ifle "apit3nyD
A fic"5 a semt forgatta1
. #mer Samoth1 A v3ros test:r"apit3nya1 A test:r4" f:pa
rancsno"a1 Hector Aol"har mlt5s3gos hercegCr legf:!! !ial
masa1
7ucinda a homlo"3t r3ncolta1
. #mer SamothD Sosem hallottam et a nevet1
. =3rpedig : ismer tged1 Gontosan tudta2 hogy ma vagy
holnap erre fogs 94nni111 s : parancsolta2 hogy 4l9<n" meg1 Fi.
gyelmetetett !enn<n"et2 hogy vigy3un" veled111 ?rt t3.
madtun" h3tulr5l111
. #mer SamothPD . fontolgatta 7ucinda1 . $em tudom2 "i a2
de at hisem2 hamarosan meg fogun" ismer"edni egym3ssal1
. $incs n3la 9o!! vv5 a v3ros!an111 de tal3n mg a egs
tartom3ny!an sem1
?lhal5 frfisi"oly hallatsott a t3voli erd: fel:l1 A "ho!ri
lgs3r"3ny val5sn>leg r3unt a !ir"ahCsra2 s utolrte a egyi"
9uh3st1
7ucinda ideges pillant3st vetett a s4tt lom!o" ir3ny3!a1 Ha
enne" a valamine" ilyen s4rny> a tv3gya2 hogy f"ei ma9d
meg a v3ros!an2 ha "orogni "ed a fene"etlen gyomraD
. Honnan tudtad2 hogy n vagyo" 7ucinda =orianD . "r
dete a n:1
A fic"5 elhCta a s39a slt1
. ?gy termeles or" assonys3got v3rtun"111 s tudod2 errefel
a or" nm!ere" nem m3s"3lna" "arddal a oldalu"on1 Csa"
te lehettl1 Ha pedig tvedt<n" volna111 egy or""al t4!! vagy
"evese!!111
7ucinda nem srt:d4tt meg een a meg9egysen1 Lm!3r
mag3!an Cgy rt"elte2 hogy 0ime" egyre in"3!! romlana" a
let!enmarad3si eslyei1
. =irt a"ar engem meg4lelni a "apit3nyodD . "rdete1
. $em mondta1
. Be mgis111 mit gondolsD
. H3t111 a v3ros!an olyastle plety"a "apoti l3!ra2 hogy a
herXeg meghvta a udvar!a a egyi" rgi sa9h393t . motyogta
a fic"51 . ?s et a 94ttment or" n:semlyt a"ar9a megtenni a
test:r4" parancsno"3v3111 ?t pedig a "apit3ny nem vesi 95 n.
ven111
. Ogy gondol9a2 hogy mltatlan lenn" a test:r"apit3nyi
cmreD
. $em egsen1 . 0ir megnyalta vr: s393t1 . A "arthn
t4rvnye" serint egy tartom3nyi herceg mell csa" a""or "e.
r<lhet C9 test:r"apit3ny111 ha a el:: m3r111 elhal3loott1
. Ah . 9egyete meg 7ucinda1 . Be ha e a #mer Samoth
mg l111 hogyan lphetn" n a hely!eD
0ir hal"an2 "edvetlen<l g4c4g4tt1
. Ogy2 hogy meg4l4d :t1
. Csa" Cgy egyser>en meg4l4mD . csod3l"oott 7ucinda1
.?tt:l tartD
. $em Ucsa" Cgy egyser>enU . vigyorgott 0ir1 . Anna"
rend9e s m5d9a serint111 a "arthn udvari eti"ettne" megfelel:en
"ihvod p3r!a9ra a udvar te"intlyeine" sne el:tt111
?en a !adars3gon m3r a gondterhelt 7ucinda is elvigyoro.
dott1
. G3r!a9raD FnD111 Fura lenne111 Be ha olyan 95 vv52 mint
ahogy mondtad2 nem rtem2 mirt tart t:lem111 egy ismeretlen
flvr or" harcosn:t:l111
0ir "nyelmetlen<l pislogott1
. =ert h3t111 ott van a 95slat111
. =ifle 95slatD Besl92 te! 6agy at a"arod2 hogy a l3thatat.
lan dmonom dara!o"ra saggassonD
. ?gy 95slat111 melyet egy v3ros!li 9avasassony 94vend4lt
n"i . hadarta a "atona1 . Hogy egy !ionyos flvr or" har.
cosn: meg fog9a 4lni p3r!a9!an111 mg a tl !e3llta el:tt111
7ucinda mer:n nte a fic"5t1 Ha nem most tal3l9a "i a eg.
set2 a helyet "ed meglehet:sen rde"esen !onyol5dni1
. Ayantom2 hogy ha e iga111 a""or #mer Samoth nem
4r<lne anna"2 ha m5dom!an 3llna p3r!a9ra hvni :t1
0ir nem felelt2 csa" pislogott1
. ?e" serint s3mthato" arra2 hogy egy "ise!! hadsereg
fog9a utamat 3llni a v3ros"apu!anD . morogta1
A "atona a fe9t r3ta1
. ?t #mer Samoth nem teheti meg . magyar3ta1 . A2
hogy engem s 0eschert tito"!an fel!relt a meg4lsedre111 a
hagy93n2 de ha nyilv3nosan "aton3"at 3lltana ellened2 elveste
n a !ecs<lettD
7ucinda een csa" nevetni tudott1
. A mi9tD
. 0arthni3!an nagyon so"at s3mt a !ecs<let . morogta a
frfi2 !3r a hang9a elhal"ult2 ami"or a t3vol!5l ismt egy hal3lsi.
"oly hallatsott1
. S5val2 a !ecs<let . nyugt3ta 7ucinda1 . Mlyan rgen hal.
lotta m3r et a s5t2 hogy csa"nem elfele9tette a 9elentst1
.?e" serint avartalanul !e9uthato" Trialcor!aD
. H3t111 a "apu:r4" val5sn>leg nem fogna" mega"ad3lyo.
ni2 de ha lmer Samoth nem !i" !enn<n"2 s fel!relt mg
m3so"at is111 lehet2 hogy orgyil"oso" lesne" r3d1
7ucinda s5ha9tott1
. $em e les a els: eset1
A or" n: elt4prengett egy dara!ig2 at3n arra a "4vet"ete.
tsre 9utott2 hogy esetleg megtudhat valamit a meg!at3s3r5l1
=ert ha valami so"atlan t4rtni" a v3ros!an2 amir:l minden"i
!esl2 a""or ahho val5sn>leg "4e les a : meg!at3s3.
na" is1
. M"os fiC vagy te2 0ir . "edte "edlyesen1 . ;5 veled !e
slgetni1
A "atona idegesen pislogott1
. H3t111 i111 n igye"sem111
. Fs mondd csa"2 nem hallott3l valami rde"es plety"3t2 ami
esetleg engem is rde"elhetD
A frfi a fe9t r3ta1
. Amit tudtam2 m3r elmondtam1
. $a 9a1 Be !iony3ra csa" van valami2 ami igalom!an tart9a
a v3rost111 valami nagy esemny111 esetleg h3!orCs el:9ele"2 egy
"4el!en gar3d3l"od5 ra!l5!anda2 egy 3tuta5 dCsgadag
"arav3n111 esetleg egy tartom3nyi v3s3r2 vagy valami <nnep111
0ir a homlo"3t r3ncolva pr5!3lt r394nni2 va9on mire a"ar a
or" n: "ilyu"adni1
. =Clt h5nap!an volt a $agy v3s3r . he!egte1 . $incs h3!o
rC2 mi5ta 0arthnia meger:stette a !"eser:dst a S"alt Biro
dalommal111 s mi5ta 0egyes ?dg3r a ngy v3ros"apura s4ge.
tette 05dor Bu"urc ngy!e v3gott dara!9ait2 a5ta a ra!l5!an
d3" is el"er<lne" !enn<n"et111
7ucinda s5ha9tott1
. Semmi rend"v<li nem t4rtni" e!!en a v3ros!anD
. ?t n nem mondtam . ma"ogta a "atona1 . Csa" ppen
nem tudom2 mire vagy "v3ncsi1
. =esl9 valamit pr5!a"ppen2 s ma9d eld4nt4m2 hogy r.
de"el.e2 vagy sem!
. H3t111 Bimagos.vitur udvari var3sl5 "t h5nap9a egy "sr.
let "4!en felro!!antotta a sa"i torony!an lv: la!orat5riu.
m3t111 s 4nmag3t is2 mivel serencstlen m5don pp ott tart5.
"odott1 0is"an3llal "apart3" 4sse a dara!9ait1
7ucinda v3llat vont1
. =3sD
. H3t111 h3t111 i111 a v3ros gy3s!an van2 mert a ro!!an3s!an
Timnia hercegn is lett vestette111
7ucinda 3stott1
. =egesi" a ilyesmi1
. A visont m3r nem mindennapos . folytatta 0ir csillog5
semmel .2 hogy a mlt5s3gos herceg Cr 95form3n mg el sem
temette a assony3t2 m3ris C9 assonyra v3gyi"!
7ucinda nevetett1
. #smere" frfia"at2 a"i" mg ennyi ideig sem !rn3" "i
assony nl"<l!
. ;52 95111 de art a m3r mgis g!e"i3lt52 hogy "<lhon!5l
hoat mag3na" felesget1 ?nnyire art mgsem sa!adna meg.
al3nia a tartom3ny npt! ?gy "<lhoni caf"a111 =gho3 nem
is a"3rhonnan2 hanem egyenesen 7endorr5l!
7ucinda ismt 3stani a"art2 de csa"nem a torkn akadt a
3st3sa!
. =iD . "rdete rossat se9tve1 . =it !eslsD ?gy lendori
hercegn:D
0ir legyintett fe"t!en1
. =g ha hercegn: lenne! Be e a n: valami gadag polg3ri
semly lehet111 s mg csa" "t hete van itt2 de Cgy hrli"2 m3ris
si"er<lt megut3ltatnia mag3t a :si "arthn nemessg minden
itteni "pvisel:9vel111
. =ivelD
. A hival"od3s3val . vetette oda a "atona1 . Lllt5lag mg
csa" "t hete l a palot3!an2 s m3ris Cgy parancsolgat minden.
"ine"2 mintha m3ris : lenne a hercegn2 s a udvari nemessg
pedig a : solg3i111
7ucinda agy3!an "edett lei"4dleni valami1
. ? a "<lhoni n:semly111 mifle nvre hallgatD
0ir a fe9t r3ta1
. H3t egsen pontosan nem tudom a nevt s a cmeit2 de
annyi !ionyos2 hogy a neve Cgy "ed:di"111 Yivenda "he Alli.
mertia el =aIimilienne111 a"3rmi111 6an mg vagy h3rom cme2
amit nem tudtam meg9egyeni . 3rta le a esmefuttat3st 0ir1
. Rrun" !3rmennyire is el"4telete mag3t a npe rde"eine"
aal2 hogy mly gy3s3t le"<dve siet aonnal C9 hercegnt ta.
l3lni Trialcor tr5n93ra111 ami perse !4lcs 3llamfrfiho ill: vi.
sel"eds a rsr:l111 de art nem lenne sa!ad ily durv3n meg.
srtenie a "arthn eti"ettet111 a3uohhhhh!
0ir semmel l3that5an mg tov3!! s3nd"oott volna ecse.
telni a vlemnyt2 de valami t4rtnhetett2 hogy "ere"re nylt
semmel egy hars3ny ordt3ssal 3rta le a mondatot1
Fs e pillanat!an 7ucinda at rete2 hogy a magasa!!i" sol.
dos esmletlen teste megmodul a fene"e alatt1 Hisen eddig
ra9ta <lt1
A or" n: nem a"art nagy fene"et "erteni a dologna"2 s
sinte oda sem nve a tenyere lvel sa!3lyos <tst mrt a
mogol5d5 "atona tar"593ra1
. #genD . fordult svlyes mosollyal 0irhe1 . Folytasd! Fi
gyele"1
0ir "iss felemel"edett a f4ldr:l2 s isonyatt5l t3gra nylt
semmel2 nm3n t3togva mutatott a or" n: mell1
Fs 7ucinda csa" e""or d4!!ent r32 hogy a <ts ellenre a
m3si" "atona teste mg mindig moog a fene"e alatt1 Gedig 95
<ts volt1 ?gy e""ora <ts ut3n nem lenne sa!ad mocorognia1
Fs e""or a csonto" ropog3s3!5l2 s egy! undort5 hango"!5l
r3d4!!ent2 hogy mirt mocorog alatta a esmletlenne" hitt
test1 A "ho!ri lgs3r"3ny vgehetett a !ir"3""al s a 9uh3.
so""al1 =ost vissatrt2 les3llt 7ucinda mell a f>re2 s nemes
egyser>sggel falni "edte a n: alfele alatt hever: 3ldoat l3.
!3t1
7ucinda Cgy ugrott fel2 mintha "gy5 marta volna meg1
. GriI! . <v4lt4tte felh3!orodottan1 . A fene a fal3n" fa9t3
dat!
At3n ami"or l3tta2 hogy a megrov3s semmivel sem cs4".
"enti a m3svil3gi isonyat tv3gy3t2 arr!! lpett2 hogy a ser.
tefr4cs4g: vr ne sennyee ma"ul3tlanna" amCgy sem ne.
vehet: 4lt4"t1 =a9d egy 95l ir3nyott.ICg3ssal megpr5!3lta
sre trteni 0irt2 a"i a le9t a f>!e fCrva Cgy vistott2 mintha a
l3thatatlan dmon ra9ta falatona2 nem a t3rs3n1
. $yugod9 m3r meg2 te! . mordult r3 a or" n:stny1 E =e
sl9 mg valamit!
.Felfal111 engem is111
7ucinda "egyesen intett1
. $e"ed nem "ell flned1 0ssges volt3l111 t3vohats !3n
tatlanul111 h2 GriI2 a any3d! Ha van ne"ed olyan111 :t ne edd
meg!111 A sentsgit2 !eslhet ne"ed a em!er2 te h<lye2 fal3n"
!estia!
7ucinda "elletlen<l hC5dolt arr!!1 #ga2 hogy sa!ads3got
grt enne" a serencstlen fic"5na"2 de h3t mint "ider<lt2 a l3t.
hatatlan dmon nem iga3n engedelmes"edi" ne"i1 GriI ugyan.
is2 ami"or vgett a magasa!!i" "atona ilfal3s3val2 "t s3rny.
csap3ssal 0ir mell r4ppent2 s ami"or a nyomorult frfi a arca
el "apta a "et2 a "ho!ri lgs3r"3ny rettenetesre t3rta 3ttets:
pof393t2 s a vde"esre emelt "ee""el egy<tt leharapta 0ir
fe9t1
Fs a falato3s 4""en:" nl"<l folytat5dott tov3!!1
7ucinda nem volt finny3s2 de mg a : vass4get is meg.
emst: gyomra is fel"avarodott a l3tv3nyt5l1
. =i a fene vagy teD . morogta2 s ami"or a siv3rv3nyosan
csillog5 "4rvonalC "is s3r"3nys4rny m3r 0ir csim3s l3!3n
cuppogott2 a !itons3g "edvrt "ivonta a "ard93t1
=ivel "4el s t3vol nem l3tott elesgne"val5t2 tartott att5l2
hogy GriI mg nem la"ott 95l2 s vele fog9a tov3!! csillaptani
a tv3gy3t1
GriI pillanato" alatt vgett a "atona utols5 maradv3nyaival2
de eCttal nem r4ppent arr!!2 csa" le!egett a vrfoltos f>tor.
so" f4l4tt2 mint egy 3ttets: lgg4m!1 S p3r m3sodperc mClt3n
a "ho!ri lgs3r"3ny "iadta a els: hangot2 amit 7ucinda hallott
t:le: hatalmasat !4f4g4tt1
. 6getlD . morogta ross"edv>en 7ucinda1 Sohasem
"edvelte a olyan t3rsa"at2 a"i""el "apcsolat!an nem tud9a2 mi
"or mire s3mthat1
A !u!or"s3r"3ny nem felelt2 csa" le!egett1 A siv3rv3nyos
ragyog3s egyre fa"ult2 vg<l tel9esen elenysett2 mintha a !u.
!or" sertefoslott volna1
. ? reme" . 9egyete meg 7ucinda1 . @emlem2 most egy
vig nem lesel hes!
=integy v3las"ppen les ri"olt3s hallatsott a magas!5l2
p3r csepp langyos vr hullott a or" n:stny hat3roott orr3ra2
ma9d egy "5sa far"toll le!egett el a seme el:tt1
Ami"or felpillantott2 egy riadtan verdes:2 flig megevett
d4g"esely>t l3tott nmi siv3rv3nyos csillog3ssal "4rtve2 s mg
h3rom "esely>t vad csap3so""al t3volodni a helysnt:l111
7ucinda s5ha9tott1
. At hisem2 haatrsem Trialcor!a a te t3rsas3god!an
igen l3tv3nyos les111
f
Aon!an !al95s se9telmei nem igaol5dla" !e2 s ami"or a "u.
"oricaf4lde"en "ap3lgat5 parasto"ho rt2 nem "er<lt sor
C9a!! atrocit3so"ra1 GriI vagy 95lla"ott2 vagy vissafogta iso.
nyatos tv3gy3t2 de nyugodtan le!egett 7ucinda el:tt2 mintha
csa" arra lenne 952 hogy a utat mutassa1
A parasto" perse nem l3tt3"1 A mag3nyos or" n:t l3tt3"2
de aon "v<l2 hogy elhaladt3!an megs<vegelt"2 !am!3n meg.
!3mult3" vagy fennhangon "4s4nt4tt"2 nem nagyon igye"e.
te" !esd!e elegyedni vele1 HossC ve" tapastalata tantotta
arra :"et2 hogy a"ine" "ard l5g a oldal3n2 aal nem nagyon
illend: haver"odni2 mg a""or sem2 ha csa" egy viharvert2 "o.
sos or" a illet:1
7ucinda siet:sre vette a temp5t1 Anna" ellenre2 hogy a "ho.
!ri lgs3r"3ny falato3s3t5l fel"avarodott a gyomra2 hat3root.
tan "edett hes lenni2 s dli harangs5ra seretett volna valami
megra"ott astal mell letelepedni1 A lamsergi fogad5!an nyert
annyi pnt s"andero3ssal Gasht5l s m3s soldoso"t5l2 ami.
vel fedeni tudta p3r napi r"est . m3r amennyi!en nem "ap
s3ll3st a palot3!an1
Thimor ugyanis hat3roottan at mondta2 hogy a Hercegi Ga.
lot3!a men9en2 s a hercegnl 9elent"een "ihallgat3sra1 A f.
nyessges ural"od5 m3r v3r9a1
Be val5!an gy vanPD Tudni fog9a a fnyessges tartom3nyi
herceg2 hogy "icsoda :D
A or" n: "omoran elvigyorodott1 A !itos2 hogy a"ad
olyan em!er a palot3!an2 a"i tud9a1 #mer Samoth test:r"api
t3ny m3r !iony3ra igatottan v3r9a a r"est1 N
7ucinda siet:s lpteit tov3!! sapor3ta a poros se"rCton1
=3r a falon "v<lre p<lt "<lv3rosi segnynegyed nyomorCs3.
gos "unyh5i "44tt lp"edett2 s igencsa" "er<lgetnie "ellett a
tegnapi uh ut3n megmaradt t5cs3"at2 s a vel "everedett
semetet s tr3gyalevet1
7ucind3t perse 3ltal3!an nem avarta2 ha ilyesmi!e lpett2
de most a Hercegi Galot3!a igye"eett2 s seretett volna a meg.
9elensvel megnyer: !enyom3st "elteni1
$em so""al a "apu el:tt si"er<lt utolrnie "t se"eret1 A
egyi" egy 95 "tm3s3s "oc3t s3lltott2 a m3si"on pedig "etre.
ce"!e 3rt csir"" "ushadta"1
7ucinda agg5dva pillantott GriIre2 de Cgy t>nt2 a "ho!ri lg.
s3r"3nyt ugyanCgy hidegen hagyt3" a s3rnyaso"2 mint a disn5
s a se"r !a"93n <l: parasto"1 ?tt:l a !"s visel"edst:l a
or" n: valamelyest megnyugodott1 Tito"!an ugyanis att5l flt2
hogy GriI ne"i3ll2 s felfal minden"it a v3ros!an1 Ami perse
nem is lenne olyan csapnival5 fe9lemny2 de e eset!en so.
hasem tudn3 meg2 mifle meg!at3s v3r r31
7ucinda utolrte a h3ts5 se"eret2 s "4vetlen modor!an
s5!a elegyedett a se"r m4g4tt lp"ed: inges.gaty3s siheder.
rel2 a"i arra fel<gyelt2 hogy le ne essen valamelyi" tyC""etrec1
. 63s3rraD . "rdete1
A if9C rde"l:dve mrte vgig2 s !andsa seme mega"adt
a termetes n: der"4vn l5g5 "ardon1 6alamelyest cs4""ent a
nel:d: "edve1
. A Galot3!a . ma"ogta !<s"n1 . A holnapi la"om3ra111 a
mlt5s3gos herceg Cr nemes s nagy!ecs> vendgeine" astal3.
ra111
. ? reme" . felelte 7ucinda2 s mivel e""or r"ete" a "apu.
ho2 fl semmel a :r4"et figyelte1
Lm nem "ellett agg5dnia1 Ao" meg!3mult3" ugyan2 de
nem 3lltott3" meg2 s mg csa" oda sem s5lta" ne"i1 A se"e.
re" 3tg4rd<lte" a "apu !oltve alatt2 s 7ucinda nyugodtan lp"e.
dett a siheder mellett1
. Tud9a2 assonyom . magyar3ta a fiC .2 ee" a csir"" a
leg9o!! hCsCa" a "4rny"en2 de tal3n a egs tartom3ny!an is1
A a tit"a2 hogy mi111
A "ho!ri lgs3r"3ny elr4ppent el:re1
. Kr<ltem a !eslgetsne" . vetette oda 7ucinda2 s
meggyorstotta a lpteit1 B3r tudta2 hogy 9uthat leg"4nnye!!en
a palot3ho2 nem a"arta sem el:l tvesteni a alig l3that5 s3r
"3nys4rnyet1
GriI gyorsa!! iramra v3ltott2 ami at 9elentette2 hogy 3ttets:
s3rnyaival nem percen"nt2 hanem flpercen"nt csapott
egyet1 ?gyenesen a palota fel tartott2 s 7ucinda ha!o3s nl.
"<l "4vette1 #ga2 mg nem d4nt4tte el2 hogy a f:"apun pr5!3l.
"oi".e a !e9ut3ssal2 vagy egy oldal!e93raton 4rget !e2 de re.
mlte2 hogy a lgs3r"3ny ma9d megold9a et a dilemm3t1
Fs Cgy is lett1 Alig t percnyi gyalogl3s ut3n 3tt4rte" a piac.
tren ny<sg: t4megen2 elhaladta" Yennon Temploma mellett2
vgigmente" a palota"ert v4r4s tglafala mentn2 s GriI meg3l.
lapodott egy !ronveretes a9t5 el:tt1 7ucinda !itosra vette2
hogy e a Galota egyi" !e93rata2 de mivel a a9t5 el:tt nem 3llt
ala!3rdos2 meggysn> 3talvet:t visel: :r2 gyantotta2 hogy et a
solg3" hasn3lhat93"1 Lm a ilyesmi!:l sosem csin3lt pro!l.
m3t1
. #tt men9e" !eD . "rdete GriIet1
A "ho!ri lgs3r"3ny nem hogy nem felelt2 de mg csa" a
f<le !ot93t sem modtotta1 Csa" le!egett a a9t5 el:tt1
7ucinda v3llat vont2 megragadta a orosl3nos "opogtat5t2 s
95 alaposan !e4rgetett1
Trialcor mg vil3gvisonylat!an is hatalmas v3rosna" s3m.
tott nyolcvaneres la"oss3g3val2 s a falat "4r<lvev: nyomorCs3.
gos el:v3roso""al roppant ter<letet foglalt el a "t foly5 tal3l"o.
3s3n3l1
7ucinda2 !3r e!!en a l<"tet:2 gig3si metropolis!an s<le.
tett2 nem a gadaga!! negyed!en lte gyerme""or3t2 hanem a
sa"i "<lv3ros segnynegyed!en2 s mind4sse egyser 93rt a
Hercegi Galot3!an . a""or is a v3rt4ml4c!en2 a tletre2 ma9d
pedig a !a"5 !3rd93ra v3rva1
Att5l nem tartott2 hogy !3r"i is felismerheti !enne at a ti.
enves l3nyt2 a"it h3romsoros gyil"oss3grt t vvel eel:tt
hal3lra tlte"1 A5ta alaposan megv3ltoott a "<lse9e2 s a eltelt
ve" alatt val5sn>leg t4!! s3 hasonl5 tletet ha9totta" itt
vgre2 mint ami el:l ne"i si"er<lt megs4"nie1 Rgyan "i eml".
si" m3r arra a rgi id:reD
=ivel fl perc mClt3n sem nylt "i a a9t52 ismtelten megra.
gadta a "opogtat5t2 s a el::nl so""al er:sa"osa!!an 4r.
getett !e1
0isv3rtatva "ulcscs4rgs hallatsott2 ma9d nyi"orogva "it3.
rult a a9t52 s egy meggysn> 3talvet:s2 orosl3ncmeres ala.
!3rdos "u""antott "i meg egy hasonl5 4lt4et> frfi "es"eny
peng9> "arddal a oldal3n1 A ala!3rdos sisa"93!5l snes tol.
la" meredte" a magas!a2 a m3si" nem viselt sisa"ot2 aranys:.
"e2 g4nd4r ha9f<rt4" hullta" a v3ll3ra1 A or" n: l3tt3n 9elent:.
sgtel9es pillant3st vetette" egym3sra1
7ucinda e pillant3s l3tt3n m3r.m3r a "ard9a ut3n nyClt2 de
egyel:re vissafogta mag3t1
. Ogy tudom2 v3rna" itt engem . morogta1
A sisa"talan frfi 95val magasa!! volt a t3rs3n3l2 a fe9e !C!9a
a m3si" sisa"tollaina" hegyvel volt egy sint!en1 6al5s3gos
5ri3sna" hatott1
. 7p9 !e! . mondta hal"2 higgadt hangon1 ?gy olyan em!er
hang93n2 a"i parancsol3sho so"ott1
A "ho!ri lgs3r"3ny !esi"lott a folyos5ra1 7ucinda 5vatos
lpte""el indult ut3na1 =ivel tartott t:le2 hogy #mer Samoth
"apit3ny et a "t :rt is lefiethette2 igye"eett nem a h3ta m4g
engedni :"et1 ;o!!93t a "ard9a mar"olat3n pihentette2 s l3tta2
hogy e a apr5s3g nem "er<lte el a s:"e frfi figyelmt1
A ala!3rdos !e3rta a a9t5t2 s elfordtotta a "ulcsot1 Rdva.
riasan el:re a"arta engedni a 94vevnyt2 de 7ucinda hat3root.
tan v3ra"oott1 $em 4r<lt volna2 ha a egyi" fic"5 el:tte2 a m3.
si" pedig a h3ta m4g4tt st3l1 $eh ilyen sendvics.poci5!an
hat3sosan vde"eni1
A s:"e 5ri3s elrtette a ha!o3s3t2 a s39a s4glet!en mo.
soly villant1 #ntett a t3rs3na"2 s maga is megfordult1
. ;499 velem2 "rle"! . mondta udvariasan2 s megindult a
"ong5 folyos5n egy t3voli a9t5 ir3ny3!a1
A t3rsa p3r lps ut3n meg3llt2 s !elpett egy flig nyitott a9.
t5n2 ahol mg "t hasonl5 4lt4"> :r "oc"3ott a astal mel.
lett1
A s:"e ment tov3!!1
7ucinda "elletlen<l "4vette1 gy mgiscsa" a h3ta m4g "el.
lett engednie a :rfiil"!en lv: h3rmast1 Ha tervene" ellene
valamit1 Rt3na 94hetne"2 s a "es"eny folyos5n igencsa" meg.
sorthat93"1
?lhessegette !al95s gondolatait1 Ha meg a"ar93" 4lni2 gy is
Cgy is megteheti"1 Hov3 mene"<lhetneD
Aon!an Cgy t>nt2 a hatalmas termet> frfi nem forgat sem.
mit a fe9!en2 s gond nl"<l odarte" a sem"4ti a9t5ho1 A
nem volt "ulcsra 3rva1 A frfi !enyitott2 egy pillanatra 4st4n4.
sen meg3llt2 mintha udvariasan el:re a"arn3 engedni a n:t1
. A nevem Bran . mondta dallamos hang93n1 . $incs mit:l
tartanod1
. $incsD . visshangota 7ucinda1 A
frfi !iccentett1
. Csa" "evesen tudna" a 94veteledr:l1
. Fs teD
. Fn a !itons3godrt felele"1
7ucinda nem felelt1 =g mindig v3rt1
Bran v3llat vont2 at3n egy flegma flmosollyal mgis :
ment el:re1
?en a C9a!! folyos5n m3r hat3roottan r"elni lehetett
a let 9eleit1 6alamifle f>seres s<lt illata s3llt2 ednye" cs4.
r4gte"2 vala"i "ia!3lt2 dCdol3s hallatsott2 vala"i" 4ssevissa
rohang3lta"2 s olyasfle u!og3s s sercegs hallatsott2 mint
ami"or a "ondr!5l "ifut5 folyad" s sr a l3ngo" "4 cso.
rog1 7ucind3na" nem "ellett tCl nagy er:fests ahho2 hogy
"i"4vet"etesse: a "onyha "4rny"n 93rna"1
. A herceghe megy<n"D . "rdete 7ucinda2 s mivel a fo
lyos5 elg sles volt "ette9<"ne" is2 a v3llas frfi mell lpett1
Bran a fe9t r3ta1
. =g nem . felelte el:"enyen1 . ;elentenem "ell a Cr
n:mne" a r"esedet1 At3n a so!3d!a "srle"1
.A UCrn:dne"UD
. 7ady Yivenda utastott2 hogy a Solga"apun3l v3r9a" r3d2
s amint megr"eel2 "sr9ele" ho31
7ucinda grimasolt1
. Fs honnan vesed2 hogy n vagyo" a2 a"it v3rt3lD
. A2 hogy pp een a egy!"nt hasn3latlan !e93raton
4rgettl2 4nmag3!an !ionyt9a a "iltedet1 ?en"v<l a Cr.
n:m elg pontos ler3st adott a "<ls:dr:l1
. =3rmint hogy or" vagyo"D
A s:"e 5ri3s "edvesen r3mosolygott1
. @s!en1 Lm een"v<l megismertem a homlo"p3ntodat
s a medalionodat1 E Te 7ucinda =orian vagy2 nemdeD =esser
Thimor Ahan p3rtfogolt9a111
. Aha . morogta 7ucinda1 =3r "edte gyantani2 hogy innen
fC9 a sl1 Thimor s5lhatott a r homlo"p3ntr5l s a nya"3!an
l5g5 medalionr5l1 A vn var3stud5 valami o"!5l 4sses>rte a
levet a leend: hercegassonnyal2 s val593!an nem is a herceg
fog ne"i meg!3st adni2 hanem a a n:semly1
S5tlanul lp"edte"2 3thaladta" tov3!!i "t a9t5n2 s a harma.
di" el:tt m3r ala!3rdos :r4" 3llta"1 A s:"e frfi l3tt3n vigy3.
!a v3gt3" magu"at2 s mell<"re tett "el tistelegte"1
A a9t5n tCl egy "4r ala"C terem v3rta :"et2 melyne" "4e.
pn egy astalon s<lte"2 gy<m4lcs s egy "ancs5 !or v3ra"o.
ta"1
.Ha hes vagy111
7ucinda hes volt2 s alig le"<dhet: v3gy fogta el egy "orty
!or ut3n2 3m enne" ellenre mgis nemet intett1 ?gyser m3r
megitatt3" m3"onyos !orral2 s a csa"nem a let!e "er<lt1
=ost nem fog9a meg"oc"3tatni1 7ehet2 hogy csapda1 7ehet2
hogy a 3rm3nyos #mer Samoth altat5t ttetett a !or!a1
F3radtan letelepedett a egyi" "eleti "erevetre2 s aal sem
t4r:d4tt2 hogy "opott !:madr3g93r5l aonnal mocso". s alvadt
vr folto" "Csna" 3t a <l:al"almatoss3gra1
. =ost magadra hagyla" p3r percig . magyar3ta Bran1 .
Frtestenem "ell a Crn:met a 94tt4dr:l1 A a9t5t hercegi ala!3r
doso" :ri"2 nem fenyeget semmi vesly1
7ucinda elmosolyodott1
. ;5 et tudni1
Bran figyelmetet:en felemelte a u993t1
. =indaddig nem fenyeget vesly2 amg nem hagyod el
egyed<l et a so!3t1 =ert ha innen "ilps2 sen"i sem "ees"e
di" a letedrt1 A "<s4!4n 3ll5 nagy esemny miatt a herceg
ugyancsa" megsigortotta a !itons3gi int"edse"et a palota
ter<letn1 ?gy magadfa9ta idegen2 a"ir:l ordt2 hogy nem palota
!eli111 a leggyanCsa!!a" "4 tartoi"1
7ucinda v3llat vont1
. $em m3s"3lo" el1 Be111 mifle "<s4!4n 3ll5 esemnyt
emlegetsD
Bran flegm3n vigyorgott maga el1
. S3mosan a"adna" a f:nemessg sorai!an2 a"i" nem ni"
95 semmel a mlt5s3gos herceg Cr s 7ady Yivenda frigyt1 A
hre" serint l3ong3s v3rhat52 mely mega"ad3lyoni hvatott a
holnap esti mennyeg: ltre94ttt1
. =iD E h4rd<lt fel 7ucinda meglepetten1 . A mennyeg:111
m3r holnap este lesD
Bran elvigyorodott1
. A mlt5s3gos herceg Cr nem "v3n9a hossan v3ratni a n.
pt1
. Hacsa" a feltteleett l3ad5" meg nem hiCst93" a terveit
.9egyete meg 7ucinda tal3nyosan1
Bran a fe9t r3ta1
. A sertart3s 4""en:" nl"<l fog lea9lani1 Fn a fe9emmel
fiete" ert111 s tudom3som serint tged is aon cllal hvat
ta" ide2 hogy segts vdelmeni a dolgo" nyugodt menett1
7ucinda pislogott1
. Aha1 S5val e les a feladatom1 Ay3m"odni a herceg s a
leend: hercegn !itons3ga f4l4tt1
. 7es mg egy! dolgod is . !itostotta Bran1 . Be lnye.
g!en e a feladatod1
. Fs111 mirt ppen nD
Bran ismt elmosolyodott1
. 0i m3s gondos"odhatna a !itons3g3r5l2 mint a2 a"i!en
mind a herceg2 mind pedig 7ady Yivenda messemen:"ig
meg!i"2 s a"ine" a "pessgeit mind"etten igen so"ra tart
93"111
7ucinda rtetlen<l r3ncolta a homlo"3t1
. =eg!na"111 m3rmint !ennemD =ind"ettenD A hercegD Fs
a leend: hercegn isD Be h3t honnan a fen!:l ismerne" en
gemD
Bran se9telmesen elmosolyodott2 mintha tudna valamit1
. Fogalmam sincs . 9elentette "i1 . Be tal3n :" magu" se.
mlyesen el3rul93" ma9d ne"ed1
. Alig v3rom m3r2 hogy tal3l"oa" a te "egyes Crn:ddel1
. =ilyen iga . felelte a s:"e fic"51 . #de9e rtestenem1
0rle"2 v3r9 t<relemmel!
A magas termet> frfi udvariasan megha9totta s:"e2 !oon.
tos fe9t a mocs"os or" n: el:tt2 mintha a Crh4lgyt:l !CcsC.
na2 ma9d egy <vegeett a9t5n "erest<l a "erten 3t t3voott1
7ucinda "edvetlen<l semeett a !orral s s<lte""el2 de egyi.
"et sem merte meg"oc"3tatni1 ?helyett in"3!! "inyitotta a
"ertre nyl5 a9t5t2 s sem<gyre vette a terepet2 ha ppen vissa.
vonul3sra vagy gyors mene"<lsre "er<lne sor1
A "ho!ri lgs3r"3nyt sehol sem l3tta1 A "ert andalt5 vir3gil.
latot s rett gy<m4lcs4" sag3t sodorta fel1 A snpomp3s2
sles t3nyrC vir3go" "44tt mhe" <mm4gte"2 pillang5"
rep"edte"N s egy gr3n3talmafa tete9n egy fe"ete.s3rga ne"es.
mad3r trill3ott1
At3n a trill33s v3ratlanul lesen si"olt5 hang!a fordult2 s
7ucinda e!!:l aonnal tudta2 merre "eresse a telhetetlen GriIet1
Fs a "ho!ri lgs3r"3ny a "4vet"e: pillanat!anQm3r ott le!e.
gett a "erta9t5 el:tt2 mintha mi sem t4rtnt volna1 Lttets: test.
ne" "4rvonalai alig r"elhet:en csillogta" a ernyedt2 :si
nap er:tlen fny!en1
. =icsoda moh5 fenevad vagy . morogta 7ucinda1 . ?l nem
tudom "pelni2 hogy a megevett !ir"any39 ut3n pont e a va
ca" "is ver! csillaptotta a tv3gyadat!
A "ho!ri lgs3r"3ny l3ts5lag meg sem hallottaJ !"sen
s<t"reett a gyenge napfny!en1 At3n "t gyors s3rnycsa.
p3ssal felre!!ent a leveg:!e2 s a palota "upol3s tornyai f4l4tt
"4r44tt2 mgnem 7ucinda "3pr35 seme elvestette1
Csa" remlni tudta2 hogy GriI nem a tov3!!i dorg3l3so" el:l
mene"<lt el2 hanem art r4ppent a magas!a2 hogy egy minden
rsletre "iter9ed:2 gondos terepsemlt tartson1
7ucinda maga is a terepsemle mellett d4nt4tt1 0ilpett a
"ert!e2 s mivel Cgy rt"elte2 hogy a hercegi udvar!an nyilv3n
nem so"3s mreggel vdeni a gy<m4lcs4t a tolva9o"t5l2 sietve
lesa"tott egy tClrett alm3t2 !elet4r4lte mocs"os "4peny!e2
ma9d 95 tv3ggyal !elev39ta egssges fogait1
. H2 h! . si"oltotta egy les2 sipt5 hang1 . =it "pels
magadr5l2 te111
7ucinda m3ris "ardot r3ntott2 de at3n l3tta2 hogy nem les
s<"sg r31 ?gy fegyvertelen la"39 "4eledett cicom3s g4nc4".
!en2 s egy alm3val flig telt "os3r"3val a h5na alatt1
. 0i vagy teD Fs hogy mersels "ardot r3ntani a herceg la
"393raD . "i3ltotta d<h4sen a frfi2 s inger<lten hadon3sott a
sa!ad "evel1
Fura 9elensg volt a p5"hasC2 "amp5s orrC2 cs"os ruh3s2
nyurga fic"52 a"ine" apr5 "ecs"esa"3ll l5gott hegyes 3ll3r5l2
mintha nem is igai lenne2 csa" Cgy ragastott3" volna oda1
. $yugalom! . intette 7ucinda1 . A herceg vendge vagyo"1
Z maga invit3lt2 hogy nyugodtan la"om3a" a "ert9e gy<m4l.
csei!:l1
. ? nem iga! . si"oltotta a la"391 . Ha gy lenne2 tudn" er.
r:l! Wrsg! Wrsg! Tolva9111
7ucinda "4ele!! ugrott2 s a "ard9a hegyt a fic"5 p5"has3.
ho rintette1 A Cgy hallgatott el menten2 mintha a les penge
a hangs3lait metsette volna el1
. $em vagyo" tolva9 . magyar3ta 7ucinda negdes mo
sollyal1 . Fn itt vendg vagyo"1 73thatod2 ott !enn a astalon
"ir3lyi t"e" v3rna" arra2 hogy elfogyassam111 3m n in"3!!
gy<m4lcsre hetem1 Aondolod2 hogy ha nem a herceg vend
ge lenn"2 ily gadag tert""el v3rta" volnaD
A mulats3gos al"atC la"39 csa" t3togott2 nem 94tt "i hang a
tor"3n1
Aon!an a "4vet"e: pillanat!an l3!a" do!og3sa hallatsott2
s "t ala!3rdos ln egy medve termet>2 lo!og5 s4rny>
aranyvrtes ala" viharott el: "ivont "arddal a "e!en1
. Hol a tolva9D
7ucinda eltastotta mag3t5l a hangtalanul h3pog5 la"39t2 de
nem r3ntott "ardot1 =egnyugtat3s"ppen felemelte mind"t "e.
t2 mutatva2 hogy fegyvertelen1 Csa" egy liig megevett alma
volt a !al93!an1 1
. A herceg vendge vagyo" . morogta1 . Hagy9ato" m3r !
"n!
A lo!og5 s4rny> frfi a sa"i !ar!3ro" 9ellegetes von3.
sait viselte a arc3n1 6ad volt2 s a seme mlyr:l 94v: "egyet.
lensget sugallt1 Termete s dagado5 imai alap93n 7ucinda
meg sem lep:d4tt volna2 ha a fic"5 at 3llt9a2 hogy s3mos
medvt fo9tott m3r meg pusta "el1
Lm a fic"5 nem "edett semmilyen medve"aland9a ecsetel.
s!e1
. $incs tudom3som arr5l2 hogy a hercegne"111 ilyen vendge
r"eett volna . 9elentette "i1 $em is mondta2 val5s3ggal "4pte
a sava"at2 s "ie9tsn r:d4tt a idegen a"centus1
. Bran igaol . v3gta oda 7ucinda1 . T perce r"etem1
Fppen audehci3ra v3ra"o5"1
. BranD . A aranyoott mellvrt> !ar!3r s4gletes arc3n
4sser3ndulta" a vas"os von3so"1 . Bran Be"lerD A a s"alt
pat"3nyD A : sava s3momra semmit sem r1
7ucinda megh4""ent1 A eddigie" alap93n a a !enyom3s
ala"ult "i !enne2 hogyha s:"e 5ri3s valamifle magas rangC
tist lehet a palot3!an1 Lm a 9ele" serint e csa" a l3tsat1 $os2
igen1 Hisen mindvgig Cgy emlegette 7ady Yivend3t2 mint Cr.
n:9t1 6al5sn> teh3t2 hogy Bran nem tartoi" a Galota se.
mlyethe2 sem a herceg test:reiheJ :t val5sn>leg a leend:
hercegn: hota mag3val1
A medve termet> !ar!3r sCr5s te"intettel mrte vgig a or"
assonyt1
. Add 3t a "ardod2 s ne tanCsts ellen3ll3st! . parancsolta a
fe"ete s4rny>2 ord frfi1 .A <gy tist33s3ig :riet!en vagy!
7ucinda v3llat vont2 s laa modulattal el"edte lecsatolni a
"ard4vt1 $:i sve hevese!!en "edett do!ogni enne" a ig.
vrig frfina" a l3tv3ny3ra1 A piper":c4"et mindig is megvetette2
s 3ltal3!an nem rde"elt" a frfia"2 de a ilyen vad hme" nha.
nha es!e tudt3" 9uttatni2 hogy !3r a harcoso" Ct93t 93r9a2
art : mgiscsa" n:ne" s<letett1
. @end!en . felelte 95anul1 . Arii tudnom "ell2 hogy "ine"
adom meg magam1
A frfi elrthette a or" n:stny semne" rde"l:d: csillo.
g3s3t2 mert !<s"n "ihCta mag3t2 hogy eel mg hatalma.
sa!!na" l3tsson1
. Tudd meg2 assony2 hogy a herceg test:r"apit3nya 3ll el:t
ted111 #mer Samoth1
7ucinda vadul fel"i3ltott2 flre<t4tte a fe"ete s4rny> !ar!3r
hanyagul tartott "ard93t2 el:r3ntotta sa93t peng9t2 s a flig le.
csatolt "ardtart5 4v lecsCsott a trdre1
.6issa! N
#mer Samoth ocsCdott fel el:s4r a meglepets!:l2 s egy
csu"l5modulattal a n: "ard93ra v3gott1 At gondolta2 hogy si.
"er<l "iverni a "ardot a n: "e!:l2 s minden !ionnyal si"e.
r<lt is volna2 ha egy 3tlagos n:r:l van s51 Csa"hogy 7ucinda
"pett harcos s orgyil"os volt2 a"it 7endor serte 6res 7ucy
nven ismerte"1 $em e volt a els: al"alom2 hogy "i a"art3"
verni a "ardot a "e!:l1
73tta a test:r"apit3ny vill3mgyors modulat3t2 megse9tette2
mi a cl9a2 s mivel m3r "itrni nem tudott2 er:sen sortotta
fegyvere mar"olat3t2 s r4vid v!en felfel csapott1
A "t penge si"r3t h3nyva csattant 4sse1 7ucinda Cgy re.
te2 mintha a "fe9e csu"l5!5l "it4rt volna2 a meglepett !ar!3r
"e!:l visont p4r4gve rep<lt el a "ard1
7ucinda C9a!! csap3sra emelte a peng9t2 de miel:tt a vil.
l3mgyorsan h3tras4""en:2 medve termet> frfit megse!ehette
volna2 a felocsCdott "t ala!3rdos is r3t3madt a hossC fegyve.
re""el1 7ucinda refleI!:l csapta flre a egyi" fel9e !4": ala.
!3rdot2 s ugyana""or valami csod3latos 4st4nt:l verelve t3n.
colt el a alattomosan a gyomr3t megcl5 m3si" d:lst:l1
A m3sod93ra t3mad5 ala!3rdos "i!illent a egyensCly3!5l2 s
egy pillanat alatt harc"ptelenn v3lt volna2 ha e""or nem t4rt.
ni" valami olyasmi2 amir:l a rm<lt or" n: megfeled"eett1 A
flig "ioldott "ard4v lecsCsott a trdr:l a !o"393ra2 s ahogy
megpr5!3lt tov3!! elt3ncolni a fel9e lend<l: ala!3rd el:l2 a
l3!a 4ssea"adt2 s : egy ordt3ssal elv3g5dott1
=g l3tta2 ahogy a egyi" ala!3rd hegyes vge a arca fel
Cg2 s pp annyit tudott tenni2 hogy flre"ap9a a fe9t1 A fegyver
sinte sCrolta a f<lt2 a f4ld!e fCr5dott2 s odasegete a n: var.
"ocs3t1 7ucinda hi3!a r3ngatta a fe9t2 nem tudta "isa!adtani1
A medve termet> test:r"apit3ny id:"4!en megtal3lta a
"ard93t2 s a megal3otts3gt5l !4m!4lve rontott el:1
. =egd4gles2 te !<d4s ringy5!
=3ris csap3sra emelte a "ard93t2 mi"4!en a ala!3rdos mg
"emnye!!en prselte a f4ld!e es"4vel a or" n: var"ocs3t1
7ucinda tit"on arra s3mtott2 hogy meg9eleni" GriI2 s foly.
tat9a la"om393t1 Lm ami"or a "ard m3r a magas!a emel"edett2 s
a siv3rv3nyos ragyog3sna" mg nyom3t sem l3tta2 r3 "ellett
d4!!ennie2 hogy a "ho!ri lgs3r"3nyra sem s3mthat1
A sles peng9> "ard elrte holtpont93t2 s megremegett2 mie.
l:tt lefel csapott volna1 Lm e""or egy hossC"3s t3rgy Cgott
el a feld<h4d4tt "apit3ny arca mellett2 nagyot "oppanva 3llapo.
dott meg a almafa t4rs!en2 s mg p3r m3sodpercig iegve
regett1
?gy 9fe"ete nyel> do!5t:r volt a1 S a "oppan3ssal egy id:.
!en egy cseng: n:i hang is felharsant1
. Lll9! Samolh "apit3ny! Flre onnan!
A medve termet>2 fe"ete s4rnyes frfi arc3n vadul r3ngat5.
ta" a imo"1 Ogy fordult meg2 mint egy himp5"os l52 a"it nem
engedne" a a! "4el!e1
.? a n:111
. ? a n: a semlyes vendgem2 Samoth "apit3ny! . "i3l
totta a cseng: hang1 . Fs a herceg el:tt fogs felelni2 amirt "e
et mertl emelni r3!
A !ar!3r arc3n d<h4s "ife9es vi!r3lt1
.7ady Yivenda2 n111
. ?lg! . tor"olta le a n:1 . =en9 a dolgodra! $incs veled
t4!! !eslnival5m!
7ucinda idegesen pr5!3lta 9o!!ra fordtani a fe9t2 hogy l3t.
hassa a hang gad393t2 3m a f4ldh4 s4geett var"ocsa nem
engedte1 Csa" a seme sar"3!5l l3tta2 amint a :sir5sa !o"ro"
"44tti "es"eny "avics4svnyen egy p3r form3s !o"a "4ele.
di"1 S een a !o"3n gym3nto""al s smaragdo""al "ira"ott
"4s4nty>" csilingelte"1
7ucinda fogva tartott fe9e miatt nem l3tott t4!!et a "4eled:.
!:l2 de volta"ppen m3r e is t4!! volt a "elletnl2 hisen a
hang9a alap93n felismerte1
A mostohahCga volt a: Carla1
A"i most ppen 7ady Yivend3na"2 a herceg menyassony3.
na" adta "i mag3t!
7ucinda Cgy rete2 menten el39ul1 So" mindenre s3mtott2
deNerre nem1 6alami igen nagysa!3sC terv lehet "s<l:!en2 ha
a sp Carla ilyen pimas csal3sra vetemedett1
Sp lassan "edett m3r 4sse3llni a "p1
. ?lengedni! . parancsolta Carla2 s a solg3lat"s Bran
maga ugrott oda2 hogy a ttova palota:r "e!:l elr3ngassa a
ala!3rdot1
7ucinda "isa!adult2 s megsemmis<lten t3p3s"odott fel1
$em iga3n mert a hCga sem!e nni2 mert mg a parancsol5
hang!an is rete2 hogy Carla alig "pes vissatartani a gCnyos
nevetst1
H3t2 !iony2 nem ilyenne" "pelte el a csal3di tal3l"o3st1
#d:"4!en a "apit3ny tistelgs gyan3nt a""or3t csapott sa93t
mell"as3ra2 hogy csa" Cgy d<!!ent1 At3n sar"on fordult2 s to.
v3!!i sava" nl"<l indulatosan elsietett1 A "t ala!3rdos s a
mag3!a ros"adt nyurga la"39 alig tudott loholni a nyom3!an1
. ? sp volt2 7ucy! . sisegte Carla gCnyosan2 ami"or a
test:r"apit3ny s "t ala!3rdosa2 meg a h5rihorgas la"39 hall5t3
vols3gon "v<l rte"1 . Te at3n tudod2 hogyan "er<ld a felt>
nst!
7ucinda idegesen megnyalta a s39a slt2 s "emny pil.
lant3st vetett a hCg3ra1 $em so" hasonl5s3g volt "4t<"J egy
"<ls: semll: "ptelen lett volna felfedeni !enn<" !3rmifle
"44s ro"oni von3st1 =3r csa" art is2 mert Carla tista vr>
em!erassony volt2 7ucind3 pedig tista vr> or"1
7ady Yivenda2 alias Carla =orian sud3r ala"C2 "arcsC l3ny
volt2 form3s "e!le""el s hossC2 nyCl3n" com!o""al1 #gai
t3ncosn:i al"at2 a"ine" a mog3s2 a ritmus ott do!olt a vr!en1
B3r 7ucinda nem svlelte tCls3gosan2 at mg : is elismerte2
hogy a mostohahCga !39os !a!aarc3val2 t4"letes ala"93val br-
melyik frfi te"intett "pes fogva tartani1 Lm : at is tudta2
hogy a pise orr2 a cs5"olnival5 s392 a magas homlo" s a 3t.
hat5an "" semp3r sugallta !am!as3g s a macs"aser> puha.
s3g csa" l3tsat2 s Carla =orian fondorlatos s vesedelmes2
mint egy "gy51
Carla mindig is tudta2 hogyan 4lt4"4d94n1 7ehet:sg serint
vigy3ott arra2 hogy a ruh39a a leg"evese!!et ta"ar9on csod3la.
tos termet!:l2 de mgse mutasson meg annyit a !39ai!5l2 hogy
ne marad9ana" tit"ai1 =ost a "ar. s l3!perece"en "v<l egy
igagy4ngy4""el dstett fehr selyemruh3t viselt2 mely s>i.
es 3rtatlans3got sugallt2 s ugyana""or lo!og5 "acrs3got is en.
gedett retetni1 A mers "iv3g3so"2 s hast"o" ugyanis pp
et a m3sodi" clt solg3lt3"1
Carla ppoly te9fels:"e volt2 mint mindig2 csa" ppen most
megn4vestette a ha93t2 amit "or3!!an a pra"ti"um "edvrt fi.
Csan r4vidre v3gatott1 A hossC ha9 in"3!! fehr volt2 mint
aranys:"e2 s eel a l3ny egs lnyne" mg nagyo!! "<l4.
n4ssget "4lcs4n4tt1
7ucinda s5ha9tott1 =3r ve" 5ta nem tit"olta maga el:tt2
hogy irigyli a mostohahCga "<lse9t2 s !3rmit megadna2 ha cse.
rlhetne vele1 Aon!an aal is tist3!an volt2 hogy : ppenPa.
al lett ilyen nyers s "emny2 mint amilyen2 mert a ord "<ls:
nem volt al"almas arra2 hogy elcsavar9a egy dolgos frfi fe9t2
gyere"e"et s<l94n ne"i2 s !"s letet l9en1
Carla serelemre termett1 W pedig harcra1 =g @om3na
.romlotts3gra s gonoss3gra1
Carla lvete a n:vre csod3lat3t2 s r3"acsintott1
. Tetsi" a ruh3mD . "rdete !Cg5 hang93n1 . Te is "ap
hats egy hasonl5t2 ha ilyesmire v3gysD
7ucinda s5 nl"<l vissa"4l4tte mag3ra meglatott "ard4.
vt2 mely "or3!!an csa"nem a vestt o"ota2 s vissadugta a
"ard93t a h<vely!e1 =egpas"olta "ivnhedt !:rnadr3g93t2 s
apr5 porfelh: s3llt f4l1
. ;5 ne"em e is . morogta1 . $em val5 ne"em a cicoma111
Carla megad5an mosolygott1
. Be art a ma esti vacsor3ho ill:!! ruh3t 4ltes2 ugyeD Fs
ha nem a"ars "4!olr3n"o3st "elteni111 esetleg meg is mosa
"odhatn3l111 ?ngem nem avar a sagod2 tudod 95l2 de ee" a
"nyes "arthn nemesura" s h4lgye"111 "i3llhatatlano"!
. At hallottam2 :" pp ilyen vlemnnyel vanna" r5lad1
Carla cseng: hangon2 vid3man nevetett2 mintha valami 95
trf3t hallott volna1 At3n hirtelen el"omorult1
. Gu""ad9ana" meg! $agy 4r4m les holnap este l3tni a ar
cu"at111
7ucinda "v3ncsian pislogott1
. =ire "s<lsD
Carla r3d4!!enhetett2 hogy mg nincs itt a ide9e a rslete".
ne"2 mert sgyenl:sen elmosolyodott1 #lyen 3lsent tpus volt1
. Ayere! . lehelte1 . Ayere velem!
. ? les a so!3d . mutatta Carla1 . Be ne rende"ed9 !e
tCls3gosan! $em la"s itt p3r napn3l tov3!!111
7ucinda nem "rde:s"4d4tt1 Carla Cgyis elfog mondani
mindent2 ha ma9d el94n a ide9e1
A so!a egy t3gas torony m3sodi" sint9n voltJ "imondottan
vendgfogad3s cl93ra tartott3" fenn2 s mellesleg so""al dse.
se!! s pomp3val !erendeette!!2 mint !3rmi so!a2 ami!en
7ucinda valaha is la"ott1
Csa" :" "etten tart5"odta" !enn1 Carla r3parancsolt Branra2
hogy :rie a a9t5t1
S5tlanul 3llta"2 s egym3st !3mult3"1 7ucinda vissafo9tott
haraggal2 Carla l3ts5lag gyerme"i naivit3st5l 3titatott :sinte
v3ra"o3ssal1
7ucinda et a 3lsent "ife9est gy>l4lte leg9o!!an a hCg3.
n3l1 #lyen"or Carla Cgy nett "i2 mint a"i "ett:ig sem tud s3.
molni1 Ami pedig egy3ltal3n nem volt iga2 mert ha Carla rni
s olvasni nem is2 de s3molni legal3!! a 4ssead3s s a "ivo.
n3s sint9ig megtanult1
$em volt valami "pett n:semly2 de a tny2 hogy ha
nem a tolva9 s orgyil"os sa"m3ra ad9a a fe9t2 nagy snsn:
v3lhatott volna !el:le1 @eme"<l tudott snlelni1
. $a2 mi a 7ucy2 h3t nem is <dv4l4d a hrugic3datD . mo
solygott a l3ny negdesen1 . At ne mondd2 hogy nem r"e
ny<ltl el a visontl3t3st5l111
7ucinda val5!an rett valami ilyesflt2 de a lel"t rgt:l
fogva marcangol5 srtettsg s !ossCv3gy h3ttr!e sortott
minden r"eny<lst1
. 7endoron elfele9tettl el"4s4nni . morogta1
Carla fel<letesen "acagott1 v
. Ah111 h3t e a !a9D ?n m3r alig eml"sem r32 olyan rgen
t4rtnt1
. Fn visont 95l eml"sem . v3gta oda a or" n:1 . ?gsen
pontosan h3romeer.ngys3hCs arany rt"> gym3nt lett
volna a rsem1
. 82 h3t tudod2 !otlani em!eri dolog1 Sosem !rtam ellen3llni
a sp "sere"ne"1 Fs a gym3nto"na" "<l4n4sen mindig a
!olond9a voltam!
. $e feledd2 hogy tartool ne"em!
Carla a 9o!! "ee "4rmeit negette1 #gen !ossCs "pet v3.
gott1 A egyi"r:l egy gom!ost>hegynyi folton mintha lepattog.
ott volna a aranysn> fest"1
. =ivel a el:!! a "ert!en111 megmentettem a letedet111 9a.
vaslom2 te"ints<" "iegyenltettne" a tarto3st!
. =iD . hor"ant fel 7ucinda1
. 6agy tal3n nem ta"s3lod annyira a letedet2 mint egy ma.
r"nyi csillog5 dr3ga"4vetD . csod3l"oott :sintn Carla1
.Serintem most "vitte" vagyun"1 =egloptala"2 de aal2 hogy
megmentetlem a letedet2 "iegyenltettem a s3ml3t1 Fele9ts<"
el2 ami t4rtnt1 $incs harag1 Ads egy !"epusit a te aranyos
hugic3dna"D
7ucinda s5ha9tott1 $em rett ha9land5s3got a testvri pusil.
"od3sho1 A a!la"ho lpett2 s sem<gyre vette a terepet1 A.
t3n !e"u""antott a 3gy al32 a parav3n m4g2 a nagy uta5l3d3.
!a111
. S<"sgtelen . nevetett "edvesen Carla1 E =agam ellen:
ritem mindent1 ? !itons3gos hely1 $yugodtan !eslhet<n"1
Sen"i nem fog meghallani semmit1
7ucinda a a9t5 fel !4"4tt a h<vely"u993val1
.Fs:D
Carla legyintett1
. BranD M nem fontos1 $em so"ott hallgat5ni111 de mg ha
vletlen<l meg is hall valamit2 :t nem rde"li1 =aIim3lisan
meg!hatun" !enne1 Mlyan2 mint egy h>sges "utya1 T4!!
sempont!5l is1 Ami"or ellve2 mindig a nya"am!a liheg1
7ucinda meg<t"4ve meredt a csinos2 s:"e !a!3ra1
. 044nsges vagy!
. =3r te is "ededD . nevetett Carla1 . =i5ta itt vagyo"2
m3st sem hallo" suttogni a h3tam m4g4tt2 csa" at2 hogy U"4.
4nsgesU2 Uri!ancU2 Usa9haU2 meg111 "peld mg at is mond.
t3" r3m2 hogy UparastU2 pedig at te is nagyon 95l tudod2 hogy
sohasem volt "44m a f4ldm>velshe111
7ucinda leragadt a a9t5n "v<l v3ra"o5 s:"e 5ri3s tm393.
n3l1 Bran csa"nem annyira tetsett ne"i2 mint a medve termet>
#mer Samoth2 !3r a s:"e fic"5 a test:r"apit3nyho "pest el.
puhult2 el"nyetetett !ari"3na" t>nt1
. A seret:dD . "rdete1
Carla legyintett1
. Mlyasfle1 Be elg gyenge erests1 Fl 9sa"3ig se !r9a a
gy>r:dst a fiC1 Al"almasint ma9d lecserlem2 de egyel:re
s<"sg van a ragas"od3s3ra1 Aprop5111 olyan "iheettne" l3t.
sol111
. @eggel ettem utol93ra1
Carla een is h<lyn vihogott2 mint egy !uta li!a1
. $em Cgy gondoltam1 Tudodt1 Cgy nel "i2 mint a"it m3r
egy hete nem gy>rt maga al3 frfi111
7ucinda a homlo"3t r3ncolta1
. ?gy heteD . morogta1 . Ht ve se111
Carla meg<t"4ve nett r31
. Rgratni a"arsD
. $incs ne"em111 ignyem a ilyesmire111 Carla
!ar3ts3gosan megpas"olta a n:vre "ar93t1
. $incs2 miD . gCnyol5dott1 . Fn art lel"<ld4" ho3d ma
9sa"3ra egy !eleval5 pasit111 @onald5t! $em2 nem111 @onald5
a fl fogadra sem elg111 6itorX iga !r9a egs 9sa"3n 3t2 de
ne"i meg olyan "icsi a sers3ma111
. ?lg e!!:l! . morogta 7ucinda1 . ?ngem e a tma nem
rde"el1
. 6olta"ppen Alons5t2 a f:sa"3csot a93nlan3m111 de t4rt.
netesen : foglalt ma 9sa"3ra2 s !e "ell vallanom2 hogy mg a
95 testvri seretet <r<gyn sem fostan3m meg magam egy
ilyen "edves lmnyt:l111 mert hogy Alons5 els: pillant3sra egy
potrohos2 "4p"orC cs:d4r111 de n at3n tapastalat!5l mon.
dom111
. ?lg! . h4rrent fel most m3r val5!an indulatosan 7ucinda1
. ?ngem nem rde"el sem Alons52 sem m3s frfi!
Carla rtetlen<l r3ta a fe9t1
. Te tudod2 mit a"ars E vont v3llat1 .Fn egyetlen 9sa"a
sem mondan" le e nemes sportr5l1 A eltelt "t ht alatt "ipr5
!3ltam egy."t pasit2 de : volt a legin"3!! "edvemre val5111
7ucinda a sem4ld4"t 4ssevonva !iccentett a a9t5 fel1
. Fs amg te111 vendge"et fogads a so!3d!a2 Bran a a9t5d
el:tt :r"4di"D 6agy net3n a gyerty3t tart9aD
Carla ismt li!3san vihogott1
. A el:!! m3r emltettem ne"ed2 n:vr"m2 hogy Bran leg
9o!! eset!en is csa" fl 9sa"3n "erest<l !r9a111 s mindig a"
"or d:l "i2 ami"or n "eden" !ele94nni1 Ami"or visont "i
d:l2 Cgy elalsi"2 mint a !unda1 Fs a""or 9ele" Alons5na"111
7ucinda floldalasan elfordult2 mert nem a"art a hCga se.
m!e nni1 Flt2 hogy tCl nyilv3nval5an ler a arc3r5l a un.
dor s a rettenet1
. Fs a hercegD . "rdete "r3"ogva1 . Ogy tudom2 "t nap
mClva felesg<l fog venni tged111 7ady Yivend3t111
. gy van . re!egte meghatottan Carla2 s sgyenl:sen
megreegtette csod3latos2 "" semt !e3rny"ol5 fe"ete sem
pill3it1 . Holnap 9fl"or n m3r a herceg felesge lese"111 3m :
termsetesen nem rintheti ma"ul3tlan erny> menyassony3t
a n3s9sa"a el:tt111
7ucinda p3r pillanatig v3rta2 hogy mi"or sa"ad le a
mennyeet1 Be at3n tCltette mag3t a hallotta"on1 ?lvgre :t
nem art hvt3" ide2 hogy vlemnyt form3l9on hCga romlott
er"4lcseir:l1
Fs egy!"nt isJ ide9e r3trni a meg!at3s fontos "rdseire1
. =i"or fogod meg4lniD . "rdete hal"an1 . A n3s9sa"a
el:tt111 vagy csa" a a"tus ut3nD
Carla csod3l"o5 seme"et merestett r31
. =eg4lniD A hercegetD111 $e"ed elment a esed2 7ucy!
Honnan vetted et111
. Mlyan nyilv3nval5na" t>nt . morogta 7ucinda1 . Te valami
fondorlatos m5don elcs3!tottad a herceget1 $em tudom2 hogy
csin3ltad2 de e nem is rde"es1 @3vetted2 hogy vegyen fe.
lesg<l1 S ha m3r hercegn lesel2 a herceg meg fog halni111 s a
"arthn t4rvnye" serint te fogs ural"odni a tartom3nyi tr5.
non2 s el:9ogod2 hogy C9 fr9et v3lass magadna"111
Carla lerogyott a h3ta m4g4tti dv3nyra a snes selyemp3r.
n3" "42 s Cgy nevetelt2 hogy mg a "4nnyei is csorogta"1
?gy "icsit el is masatolt3" a seme al3 "ent s4ttt: fest"et1
. Z2 7ucy! ?er ve nem neveltem ilyen 95t! . h<pp4gte
Carla2 s a semt t4r4lgette1 =a9d minden 3tmenet nl"<l el"o
morult2 s gCnyosan r3ta a fe9t1 . #lyen "isstl>ne" hisel2 n:
vr"mD
7ucinda a homlo"3t r3ncolta1
.A""or111
. Ha csa" ennyi lenne a tervem . v3gott "4!e Carla .2 a".
"or mi s<"sgem lenne r3dD ?t egyed<l is meg tudn3m val5.
stani1
. A f:nemese" Cgol5dna" . morogta 7ucinda1 . Fs ha "it4r
a l3ad3s2 nem !itos2 hogy egy !39os mosoly segt a!!an2 hogy
a nya"adon marad9ort a fe9ed1 #de er:s imo" s les "ardo"
"ellene"1
. Aon!an elg egy "acr2 so"at gr: pillant3s . f>te to.
v3!! Carla E2 hogy s<"sg esetn a imo" s a "ardo" aon.
nal a vdelmemre "el9ene"1 $em2 nem2 7ucy2 te tveds!en
vagy1 A terv nem ilyen primitv1 At mindannyian tud9u"2 hogy
a !e"pelt "arthn nemese" sohasem t>rnne" meg engem
ural"od5n:9<""nt1 Fppen ert a hercegne" nem sa!ad meg.
halnia1 S:t2 lnie "ell! 7egal3!!is anna" a hercegne"2 a"it a np
ismer s solg3l111 Be hogy mifle lle" mogat9a et a testet2 a
m3r egy egsen m3s dolog1
7ucinda idegesen megnyalta a s39a slt2 mint mindig2 ha
nem egsen rtett valamit1
. =i a tervedD
Carla elmosolyodott1
.?l:s4r is111 nem a n tervem2 hanem @oman3 s Thimo.
r1 Fn csa" a vgreha9t5 es"44" egyi"e vagyo"111 =3sodsor
pedig111 te art vagy itt2 hogy minden!en segts2 s "44sen r.
ses<l9<n" a!!an a 9utalom!an2 amit "i"aparun" magun"na"111
. =g mindig nem rtem1
Carla nyC9t5"odott a snes p3rn3" "44tt2 mint valami 93t.
"os "iscica1
. ?gyser>1 A n3s9sa"3n @om3na meg n m3gi3val el"3
!t9u" a herceget2 a lel"t pedig el><"1 S a <resen maradt
test!e a po"ol legmlye!! !ugyr3!5l @om3na fe"ete m3gi3val
meg fog9a idni at a !>n4s s nyughatatlan lel"et2 amit mi
mindny39an seret<n" s tistel<n"111
.A S3t3ntD
. $em . harsant fel egy resel:s n:i hang 7ucinda h3ta m4U.
g<l1 . 7e"hart =oriant111 a ap3n"at!
7ucinda Cgy perd<lt meg2 mintha !elemarta" volna1 0or3!.
!an sen"i sem volt "ette9<"4n "v<l a so!3!an2 s most ott 3llt
m4g4tte a mostohan:vre2 @om3na1
Hogy mi"nt setten"edett oda2 at nem lehetett tudni2 de 7u.
cinda !itosra vette2 hogy m3gia van a dolog!an1 @om3na
ugyanis igen so"at tanult Thimort5l2 de een"v<l egy !osor.1
"3ny hr!en 3ll5 assony rvn m3sfle tanulm3nyo"at is fo9.
tatott1
7ucinda sv!:l gy>l4lte a n:vrt2 s tist3!an volt aal2
hogy valami hasonl5 rs @om3na lel"!en is ott la"ohat vele
"apcsolat!an1 W" "etten sohasem 94tte" "i egym3ssal2 @om3na
ott !3ntotta :t2 ahol tudta1 $em egyser mondta ut3l"ova2 hogy
art veri meg2 mert ut3l9a a !<d4s or"o"at1 At3n ami"or 7u.
cinda tin"t ves lett2 @om3na leso"!tt arr5l2 hogy "eet
emel9en r31 7ucinda ugyanis e""orra olyan imos lett2 hogy for.
dult a "oc"a1 @om3na egyi" versi "srlete fordtva s<lt el2 s a
id:se!! n:vr pphogy cl tudott mene"<lni !erser"er"nt vere.
"ed: hCga el:l1 0t nap mClt3n @om3na mg tett egy "srletet2
hogy vissa3lltsa csor!3t senvedett !ecs<lett2 de a "is flor"
csitri!en Uem!erre tal3ltU1 ?en 4ssecsap3s 5ta ferde a orrs4.
vnye2 hi3nyi" "t el<ls: mets:foga2 s a 9o!! l3!3ra !icegve
93r1 S ett:l fogva mg in"3!! gy>l4lt" egym3st111
H3rman volta" testvre"2 ugyanaon ap3t5l2 s h3rom "<l4n.
!4: any3t5l1 Ap9u" meglehet:sen sertelen letet lt2 mgnem
egy rossindulatC !esCg5 rvn utol nem rte a vgete egy
!un"5val hadon3s5 a"olitus semly!en2 ami"or "t t3rs3val
egyetem!en meg a"arta dsm3lni a trialcori Yennon Templom
95l :r4tt "incseit1
@om3na any9a tistes polg3ri csal3d!an n:tt fel 0ereath!an2
s egy gadag s"alt "alm3r "rte assony3na"1 A s<l:" 4r4m.
mel "nysertett" volna a l3nyu"at a el:ny4s frigy!e2 3m a
leend: ara a es"<v: el:tti 9sa"3n "im3sott a h3 a!la"3n2 s
megs4"4tt a a""or m3r tartom3nyserte "4r44tt siv3nnyal2
7e"hart =oriannal1 0ette9<" serelm!:l fogant a "is @om3na2
3m a any93t sohasem ismerhette meg2 mivel a !elehalt a s<.
ls!e1
?t "4vet:en 7e"hart =orian egy Gurronty neveet> or" fa.
lu!an hCta meg mag3t2 s mi"4!en : s4rny> gy3sa "4!en
egy Ale9"a Aava9 neveet> or" n:stny 3gy3!an vigastal5dott2
a "is @oman3t Ale9"a va93"os nagyany93ra2 0ecseri S"ranra
!ta1 gy h3t a em!ergyerme" @om3na a els: hat vt egy
"osos or" falu!an t4lt4tte2 s tal3n e lehet a o"a2 hogy annyira
ut3l9a a or"o"at1 S tal3n a 9avasassony !efoly3s3na" "4s4n.
het:2 hogy @om3na ser"ed: vei alatt is vissa.vissa93rogatott
0ecseri S"ran "unyh593!a2 s rde"l:dni "edett a m3gia !io.
nyos s4tte!! aspe"tusai ir3nt1
?en ve" alatt t4rtnt2 hogy 7e"hart =oriant egy le3ny.
gyerme""el a93nd"ota meg loncsos "edvese1 Ale9"a Aava9
nemcsa" hogy tCllte a "is 7ucinda megs<letst2 de mg arra
is maradt ide9e a hal3la el:tt2 hogy gyerme"t testne" te9vel
t3pl3l9a1 7ucinda ragas"od5 gyerme" voltJ a or"o" "4t so.
"3sos "t v helyett h3rom s fl ven "erest<l nem fogyas.
tott semmi m3s t3pl3l"ot2 csa" anyate9et1 Tal3n gy is lett volna
e mg tov3!!i ve"ig2 3m at3n Ale9"a Aava9 r3unt a anya.
s3gra2 s csal3d93t fa"pnl hagyva elindult2 hogy wyrme"re va.
d3sson a Har"as.hegysg!enU1 Sohasem trt vissa1
Carla any9a egy ross hr> le!u9!an t3ncolt metelen<l 0ha.
dalor v3ros3!an2 "ts3 mrf4ldnyire dlre Trialcort5l1 Hogy
mi"nt seretett !ele a v3rosserte ismert s csod3lt "urti3n a
a""or m3r megt4rt lel">2 s3nta s fl semt elvestett 7e"hart
=orian!a2 at sen"i sem tudta2 de Thimor2 a"i a""ori!an m3r
7e"hart cim!or393v3 seg:d4tt2 at 3llt9a2 hogy iga serelem
volt els: pillant3sra1 S val5sn>leg e gy lehetett2 mert egy pil.
lant3sn3l tov3!! nem is ha!ota"2 hogy a ist3ll5 salm393!an
"itel9ests" lel"i vonalmu"at testi serelemm1 =ivel 7e"hart
=orian nya"a "4r<l igencsa" sorult a huro" 0hadalor!an2 a
egs 9sa"ai serelmi 3ldo3s ut3n Thimor t3rsas3g3!an si"e.
r<lt "isurrannia a v3ros!5l1 Lllt5lag Carla any9a2 a la"pnl ha.
gyott t3ncosn: !ossC!5l fel9elentette2 s egy egs fal"a poros.
l5t Cdtotta" a nyom3!a1 7e"hart =orian aon!an felsv5dott2 s
t4!! mint "t v!e tellett2 mire a egy"ori t3ncosn: a nyom3ra
!u""ant Trialcor!an1 Tal3l"o3su" nem volt tCl dics:1 A spsgt
vestett n: m3r a ide9e vgt 93rtaJ nem lehetett gy5gytani a
sifilist1 6res ha!ot fr4cs4gve ordtoott2 "4ny4rg4tt s
fenyeget:4tt2 hogy 7e"hart nevel9e fel a gyerme"<"et1 =orian
eleinte fennhangon r4h4g4tt2 s "ptelensgne" nevete a eg.
set2 c3folta2 hogy a gyerme" t:le lenne2 s:t2 mg arra sem em.
l"eett2 hogy t4rtnt.e egy3ltal3n "44tt<" valami aon a 9.
sa"3n 0hadalor s4tt ist3ll593!an2 vagy csa" rsegen elaludt1
Aon!an ami"or egy pillant3st vetett a tienngy h5napos "is
Carl3ra2 aonnal !eadta a dere"3t1 Carla annyira hasonltott r32 1
mint sem a a""or m3r tienegyedi" ves @om3na2 sem pedig a
hetedi" ves 7ucinda1
H3t gy t4rtnt2 hogy a tistessgtelensg!en meg:s<lt vn
siv3ny 7e"hart =orian vg<l is h3rom le3nygyerme"et nevelt
fel2 s o"tatott "i gondosan a tolva9mestersg s a er:sa"os"o.P
d3s fortlyaira1 $o perse2 a nevels felel:ssgt nem egyed<l
v3llalta1 63ltott assonyo" pr5!3lta" any3s"odni a virgonc le3.
nyo" f4l4tt2 mgnem sorra elhullotta" a "il3t3stalan "<delem
mee9n1 ?gyed<l 7e"htar h> !ar3t9a2 Thimor tartott "i2 a"i fr.
fiho nem ill: ragas"od3ssal s "itart3ssal pr5!3lt em!ert fa.
ragni a l3nyo"!5l1 M volt a pld3ul2 a"i rni.olvasni tantotta a
l3nyo"at1 @om3na eset!en els4pr: si"errel2 7ucind3n3l mrs.
"elt si"errel2 Carla eset!en pedig sinte tel9es si"ertelensggel1
A any9a spsgt s ala"93t 4r4"l:2 m3r serd<l: "orC "isl3ny.
na" is mutat5s Carla ugyanis "ife9tette2 hogy : !iony nem
ront9a a semt ao""al a paprra masatolt apr5 "is rovaro""al2
mert el:fordulhat2 hogy a nagy er:fests!en a seme "4rny.
"e megr3ncosodi"2 s mi!:l fog ma9d meglni2 ha nem tetsi" a
frfia"na"1
H3t2 ilyen volt Carla111 : a id:" folyam3n nem so"at v3lto.
ott1
A legid:se!! n:vr visort ann3l t4!!et1 A eltelt t v
alatt2 ami5ta 7ucinda nem l3tta2 gustustalanul elhott2 apr5 to.
"3t erestett2 s a !:re nemcsa" hogy megr3ncosodott2 de val5.
s3ggal megfe"etedett1 =intha a s4tt m3gi"us tudom3nyo"2
melye"et tanulm3nyoott2 ily2 m5don 9elet" volna2 hogy
ignyt tartana" a testre2 lel"re1 Harminc"t ves volt2 de els:
pillant3sra 4tvenne" t>nt1 =3sodi" pillant3sra pedig legal3!!
hatvanna"1
Br3ga2 aranyhmses2 fehr flitteres2 !ord5 sn> !3rsonyru
h3t viselt2 melyet inf3nsn:"h4 ill: magastott dsgallr egs
tett "i1 64r4s ha93t a sag3!5l tlve frissen moshatta s fs<l
hette2 mgis Cgy nett "i2 mintha srt5l lenne gu!ancos1 $agy2
somorC !arna seme alatt s4tt t3s"3" fityegte"1 8 . Carl3val
ellentt!en . nem hasn3lt s4ttt: fest"et1 $em is volt s<"s
ge r31 [
. =indvgig 9elen voltam a !eslgets alatt . 9elentette !e
arrog3ns2 resel:s hang93n2 mi"4!en ut3l"o5 pillant3ssal 9e.
1 lete2 mint vle"edi" 7ucinda "<lse9r:l1 . =indent hallottam1
A or" n: 3ltal3!an "4nny>serrel "pes volt ural"odni a
relmein2 de most e a h3rmas tal3l"o3s Cgy fela"latta2 hogy
"ptelen volt s5 nl"<l megemsteni a hallotta"at1
.Fel a"arod111 t3mastani111 ap3tD . hitetlen"edett1
@om3na megvet:en meredt r31 Csa"nem le"4pte1
. A felt3mast3s a m3s1 Fn a lel"t a"arom vissahoni egy
idegen test!e1
. Be111 de mirt ppen :tD
Carla idegest:en vihogott1 @om3na gCnyosan mosolygott1
. Rgyan "i m3s lenne "pes !ossCt 3llni een a 3t"oott2
felfuval"odott v3roson2 mely!en annyi megal3tat3s!an volt r
s<n"D Rgyan "i m3st ismers2 a"i hat3rootta!!2 er"4lcstele
ne!!2 g3tl3stalana!! s gonosa!!2 mint a mi ap3n" voltD
Rgyan "i lehetne n3la fondorlatosa!! s 4tlete"!en gadaga!!2
ami"or megtorl3sr5l s !ossC3ll3sr5l van s5D 7ucinda et
"nytelen volt elismerni1
. ? gy iga1
. =i mindent t:le tanultun" . t5dtotta Carla .2 de ha mi h3r.
man 4ssefogn3n" s Cgy pr5!3ln3n" valami "iad5s gonoss3.
got "ital3lni2 ho3 "pest csa" 9elent"telen "iscser"se" len.
nn"111
. ? h3t a tervem . engte @om3na1 . 6issahou" ap3n"at
a let!e1 A herceg test!e1 W fog9a uralni a tartom3nyt2 s mi
vele egy<tt sarcol9u" ee"et a undort5 "arthno"at111
. Aondold csa" el! . "acagott !oldogan Carla1 . Ap3n" is.
mt vel<n" les! =ellette mi is hatalmaso" les<n"! A =orian
csal3d fog9a uralni Trialcort!
. S tal3n ve" mClt3n a 0ir3lys3got is!
7ucinda elmerengett een1 7e"hart =orian val5!an er"4lcs.
telen2 g3tl3stalan s gonos gaem!er volt2 a"i nem ismert se
em!ert2 se istent1 Lm :"et h3rm59u"at !ecs<lettel felnevelte2 s
serette mindh3rm59u"at1
. ?l sem hisem . motyogta1 . Ap3n"111 nagyon seretett
min"et111
Carla f<l!3nt5an vihogott1
. 7egf:"ppen engem . "i3ltotta !>!39os "ppel1 . A mel.
lem mg alig ser"ent2 ami"or el:s4r er:sa"olt meg11J
. #gen . !5logatott @om3na .2 eml"sem2 hogy at3n a "4.
vet"e: ve"!en mg h3nysor "ergetett "4r!e rsegen a csa.
torna "4r<l111
. Tiennyolcsor . 9elentette "i Carla1 . Fs mindah3nysor
utolrt111
. ?gyser engem is el"apott . morogta 7ucinda1
. #gen1 A""or d4fted com!on a halnyC5 "ssel111
. HC2 hogy mit "aptam ert! Ogy elvert a s93val2 hogy egy
htig <lni se tudtam111
. ?ngem meg eladott egy 9sa"3ra egy "ancs5 !orrt a sa.
t5csna" . eml"eett vissa @om3na1
. 6olta"ppen engem adott el . magyar3ta Carla .2 de a
nagy s4tt!en a rseg sat5cs tveds!:l ra9tad lelte 4r4mt11
J
At3n meg 7ucyra is r3 a"art m3sni2 csa" "4!en elaludt1 W
meg "ira!olta2 s at haudta2 hogy csa" "t r volt a ers.
ny!en111
. ? iga111 . r4h4g4tt 7ucinda1 . 6al593!an ma9dnem egy
arany"orona volt111 de ap3n" "ileste2 hogy hova dugtam el:le.
te"2 s ellopta111
. Be a sat5cs hull393t mgis ne"<n" "elleti el3sni a t4!!i
mell111
.H3t igen111
A h3rom n:vr csillog5 semmel eleventette fel a rgmClt
t4rtnseit1 6g<l 7ucinda 4ssegete a elhangotta"at1
. Ha nem volt rseg2 egs 95 apa volt111
A h3rom n:vr "omoran meredt egym3sra1 A arcu"r5l le.
rtt2 hogy a apa 95s3g3t illet:en megoslana" a vlemnye"1
Lm nem ragot3" tov3!! a "rdst1
Ogy t>nt2 mindh3rman elr"eny<lte" "iss1 A apa sem.
lye mg mindig 4ssetartotta :"et annyi !ossCs3g s gy>l4l"4.
ds ut3n1
. 0isl3nyo"! . s5lalt meg vg<l @om3na1 =ivel : volt "4
t<" a legid:se!!2 rge!!en mindig gy s5ltotta :"et2 ha "ia
gyalt valami fondorlatot ellen<"1 . 0isl3nyo"! Figyel9ete" r3m2
mondani a"aro" valamit111 Csa" at2 hogy fele9ts<" el2 ami r
gen t4rtnt! 6ess<n" f3tylat a mCltra! $e mara"od9un"! Seres
s<" egym3st! Bolgoun" egy<tt! Fn nem haragsom egyi":.
t4"re sem1 Ami t4rtnt2 megt4rtnt111 A5ta mindh3rman feln:tt
em!ere" lett<n"2 nem visel"edhet<n" Cgy tov3!!ra is2 mint a
mara"od5 gyere"e"111
7ucinda gyana"odva nett egyi" n:vrr:l a m3si"ra1 H3t
perse2 ne"i" "4nny> meg!ocs3tani!
Be va9on "omolyan gondol93"2 vagy csa" sn93t" a
egsD
Carla meghatottan "it4r4lt egy "4nnycseppet a seme sar"3.
!5l2 miel:tt a mg 9o!!an elmasatolhatta volna a arcfest"t1
. Fn mindig is arra v3gytam2 hogy mi h3rman seress<"
egym3st! Hisen ra9tato" "v<l ne"em nincs sen"im111 se "u.
ty3m2 se macs"3m111
. Sen"iD . eml"etette 7ucinda1 . Fs BranD Fs Alons5D Fs
a t4!!ie"D
. 82 :" nem s3mtana"! . h<pp4gte Carla1 . 8" s3momra
csa" "apcarongyo"2 ami!en a l3!amat t4r4lhetem! Be ti111 a
testvreim vagyto"111 seretle" !ennete"et2 s111 s111 s n nem
tudo" Cgy lni2 hogy ti gy>l4l9ete"111
@om3na2 ha lehet2 mg ennl is 9o!!an elr"eny<lt1
Mdalpett a mostohatestvrei "42 s !al93val Carl3t 4lelte 3t2
a 9o!!93t pedig 7ucinda v3ll3ra e9tette1 A or" n: een Cgy
meglep:d4tt2 hogy csa"nem elugrott a fel9e lend<l: " el:l1
Be at3n hagyta2 hogy @om3na a v3ll3t pas"ol9a2 a m3si" "e.
vel pedig Carl3t 4lelgesse1
A elr"enyeds pillanata volt e1
. 0isl3nyo"! . s5lalt meg @om3na "4nnye"t:l f3tyolos
hangon1 . Seress<" egym3st2 s fogad9u" meg2 hogy "itartun"
egym3s mellett111 a "44s cl rde"!en111 hogy vissahou" a
S4ttsg Birodalm3!5l a mi seretett ap3n" lel"t111
7ucinda gyana"odva figyelte a mostohatestvreit1 $em volt
!itos !enne2 de egy pillanatra Cgy t>nt2 mintha ao" "etten v3l.
totta" volna egy cin"os pillant3st1 Fs egy!"nt isJ @om3na
sinte seretettel fogdossa Carl3t2 mg :fel a seretet megnyil.
v3nul3sa mind4sse v3lipas"olgat3s!5l 3ll1
=indenesetre 7ucinda er:re "apott2 s si"er<li vgre ural"od.
ni a relmein1 7ehet2 hogy csa" "pel:d4tt2 s f4l4slegesen
gyana"si"2 de 9o!! a el:vigy3atoss3g1 Fppen emiatt perse
olyan arcot v3gott2 mint a"i tel9esen meghat5dott1
. =indent meg!ocs3to" . morogta ordan2 mert tudta2 hogy
ne"i Cgysem hinn" el a g<gy4gst1 . $em t3pl3lo" haragot a
svem!en ir3ntato"111 @om3na111 Carla111
Testvri pusit nyomott el:s4r a n:vre2 ma9d pedig a hCga
arc3ra1 @om3na arc!:re olyan volt2 a"3r a pergamenJ Carl3
so""al finoma!! s puh3!!2 de "iss fest">1
. Ogy 4r<l4"2 hogy mi h3rman C9ra egy<tt vagyun" . csicse.
regte Carla2 s Cgy verdesett hossC sempill3ival2 mint egy ri.
adt "ismad3r1
. Ap3n" !itosan 4r<lni fog2 hogy ilyen egyetrts!en tal3l
min"et .9elentette "i @om3na1
7ucinda :sinte rde"l:dssel nett a n:vrre1
. ?gsen pontosan111 hogy "peled et a egsetD . r
de"l:d4tt1
@om3na pa9"osan r3"acsintott2 ma9d intett2 hogy <l9ene" le2
s mindh3rman helyet foglalta" a "icsi2 "ere" astal "4r<l1 Carla
a dv3nyon2 a snes p3rn3" "44tt2 @om3na egy faragott "ar.
s"!en2 7ucinda pedig a toalettastalt5l hCta oda a t3ml3tlan
sto"it1
=integy sar"asti"usan 3llaptotta meg mag3!an2 hogy e
a <lsrend nagy93!5l "ife9ei a testvri poci5harc folyt3n "ia.
la"ult hatalmi visonyo"at1
. A terv lnyegt m3r elmondta Carla . "edte @om3na se9
telmes mosollyal1 . Be hallhatod egs pontosan a rslete"et
is111 A egset n s Thimor egy<tt tal3ltu" "i111 ami"or a vlet
len Cgy hota2 hogy Thimorna" egy "srletvel si"er<lt fel"el
tenie a te"intlyes Bimagos.vitur udvari f:var3sl5 rde"l:d
st2 s mag3ho vette a 6ar3storony!a1 Rgyan a mi Thimor !a
r3tun" 9elent"telen var3stud5na" s3mt a f:var3sl5 h3rom
els: tantv3ny3na" tud3s3ho "pest2 de : olyan uta"on sa93t
totta el a m>vsetet2 ami idegen een a t39on2 s emiatt meg"<
l4n!4tet: poci5t nyert el1
7ucinda Cgy tett2 mintha nem rten1
. Be ha : nem tud annyit2 mi"nt volt "pes a f:var3sl5 r.
de"l:dst mag3ra vonniD
. Lltalam . felelte !<s"n @om3na1 . Fn egy !osor"3nyt5l
tanultam a m>vsetet2 s egsen m3s alapo"on2 mint at a
"ir3lys3g var3sl5 is"ol3i!an o"tat93"1 Amit tudo"2 nem 9elent:.
se!!2 mint a udvari var3sl5"111 s:t2 tal3n gyeng!! nmely
te"intet!en111 de a !itos2 hogy egsen m3s1 Fs h !irto"3!an
vagyo" egy olyan hatalomna"2 amelyrt nagy 3rat "ellett fiet.
nem1 Thimor a t:lem tanulta""al 3llt el:2 s a "iss m3r senilis
Bimagos.vitur egsen t>!e 94tt a m3gia C9fa9ta megvil3gt3sa
hallat3n1 =g arra is ha9land5 volt2 hogy !e!ocs3t3st enged.
lyeen s3momra a palot3!a2 s itt "4vette el a alapvet: hi!3t1
. @om3na cin"os3n "uncogott1 . A herceg aur393t2 s a a!!an
!e3llt v3lto3so"at Bimagos.vitur leg"edvese!! tantv3nya2
=arois Tarna" folyamatosan sond3a s figyeli1 ?rt h3t2 ha
egyenesen a herceget pr5!3ltam volna valamifle !>!39 al3
vonni2 Tarna" aonnal rtes<lt volna r5la1 Csa"hogy Tarna"
ment3lis 3llapot3t egyes.egyed<l a f:var3sl52 Bimagos.vitur
hvatott id:n"nt ellen:rini1 Wt pedig adand5 al"alommal "ii".
tattu"1 . @om3na seme gonos fnnyel csillogott1 . ?gy "iss
meg!a!r3ltam a "srleti anyago"at2 s nh3nyat "4<l<" si"e.
r<lt felcserlnem Cgy2 hogy Bimagos.vitur semmit sem vett
sre111
Carla idtlen<l vihogott1
. Csa" at vette sre2 ami"or a ro!!an3s m3r cafato"ra tp.
te111
. A pust3n a vletlen m>ve volt2 hogy Tim5nia hercegn
pp a somsdos "4nyvt3r!an olvasgatott2 s : is hal3l3t lelte
.folytatta Carla1 . Lm ne"<n" pp "ap5ra 94tt111 A avaros id:.
sa"!an t4!!s4ri pr5!3l"o3sra si"er<lt !>!39 al3 vonnom \
=arois Tama"ot2 s !efoly3solnom a tudat3t1 Fs minden gy4.
ny4r>en egy!ev3gott1 #ga2 hogy Thimorna" a t4rtnte" ut3n
mene"<lnie "ellett a Galot3!5l2 de Bimagos.vitur hal3la ut3n
Tarna" lett a f:var3sl52 s nmi !efoly3sol3sra es!e sem 9utott2
hogy lete rtelmt2 a herceg aur393na" ellen:rst m3sra
test3l9a1 Tov3!!ra is : maradt a herceg lel"ne" felvigy359a2 s
e sen"ine" nem sCrt semet1 Fs a sem2 hogy Thimor t3vo3sa
ut3n n tov3!!ra is a palot3!an maradtam1 Hisen sen"i nem adott
parancsot a t3vo3sra111 . @om3na ismt "uncogott1 .?e" ut3n
termsetesen a herceget is !>!39 al3 vontam2 s mivel a
felvigy359a is a nQ !efoly3som alatt 3llt2 sen"i nem a"adt2 a"i
et slelte volna1 gy h3t nem volt neh a herceg tudat3t aon
ir3ny!a trtenem2 hogy sietve C9ra n:s<l94n1 S itt lpett !e a
"p!e a "ishCgun"1 A "ir3ly C9ran:s<lsi d4ntse111 a gy3sv
letelte el:tt e!!en a hagyom3nyo" sa!3lyota "ir3lys3g!an
t4!! mint so"atlan1 Siet:s s3nd"3r5l minden tan3csad59a
pr5!3lta le!eslni a herceget1 S a sietsget mind4sse egy do.
log magyar3hatta: ha a C9onnan v3lastott ara olyan2 a"irt a
legt4!! frfi mg a istent is megtagadn3111
. $os2 e vagyo" n . nyC9t5"odott "9esen Carla1 . Csa"
a a !ossant52 hogy a <gy rde"!en meg "ellett 93tsanom
a 3rtatlan s<et111
. Alig hisem2 hogy si"er<lt . morogta 7ucinda1
@om3na nem foglal"oott a "4!es5l3ssal1 =3r tCls3gosan
elmer<lt a fe9tegetsei!en1
. Carla egy pillanat alatt adott logi"us magyar3atot arra2
hogy mirt siet a herceg C9ra n:s<lni1 #ga2 a visel"edsvel
nem aratott ostatlan si"ert a Galot3!an111 de art m3ris si"er<lt
!efoly3sos t3mogat5"ra lelnie1
. =int pld3ul Alons52 a f:sa"3csD . csip"el:d4tt 7ucinda2
de at3n !ocs3nat"r:en a hCg3ra vigyorgott1 . Bocs!
.=3r minden el:"stve v3r. folytatta avartalanul @om3.
na1 . Holnap este megt4rtni" a sertart3s1 S pont!an 9fl"or2
ami"or a n3s9sa"3ra a herceg tanC" nl"<l vonul vissa C9
assony3val a h3l5so!3!a111 egy nagy hatalmC 3to""al el>4m
a lel"t2 vgreha9tom a nagy idst2 s ap3n" s4ttsg!en "5.
dorg5 lel"e s3m3ra megnyitom a utat a mi vil3gun" fel1
Carla !oldogan tapsi"olt1
. 0v3ncsi vagyo"2 mit fog s5lni a 4reg2 ha ismt Uide
fennU tal3l9a mag3t!
7ucinda t4prengve meredt a n:vrre1
. #lyen egyser>D
@om3na a fe9t r3ta1
. Semmi sem egyser>1 Ha vte" a nagy ids!en111 vagy
vala"i megavar111 4r4"re elvesthetem ap3n" lel"t2 amire a
alvil3g so" ves sond33sa ut3n !u""antam r3111
. S mg a is el:fordulhat . f>te ho3 t3gra nylt semmel
Carla .2 hogy a po"ol dmonai ra!ul e9ti" a n:vr<n" lel"t111
@om3na !5logatott1
. ? egy igen veslyes sertart3s1
7ucinda aon!an m3r valami egsen m3son t4prengett1
. Fs111 serintete" sen"ine" sem fog felt>nni2 hogy a herceg
egyi" napr5l a m3si"ra gy4"eresen megv3ltoi"2 s egsen
m3shogy visel"edi"2 mint addigD
. ?leinte igye"s<n" ma9d vissafogott visel"edsre inteni
ap3n"at . magyar3ta @om3na1
Carla legyintett1
. Fs a esetleges eltrse"et minden"i !etud9a ma9d a herceg
ir3ntam rett :r<lt senvedlyne"111
7ucinda mg mindig a hi!alehet:sge"en t>n:d4tt1
. Ha ilyen egyser> lenne elt<ntetni a tr5n93r5l egy tartom3.
nyi herceget2 mirt nem t4rtni" hasonl5 dolog serte a vil3g.
!anD
. ?gyser>D! . visshangota felh3!orodottan @om3na1
.7ucy2 ne"ed fogalmad sincs arr5l2 mi mun"3!a telt2 amg n s
Thimor minden !itons3gig 5vint"eds ellenre !efr":het.
t<n" a hercegi Galot3!a1 Fs minden er:l"4ds<n" ellenre is
"udarcot vallottun" volna2 ha nincs "ife9eett serencsn"111 Fs
ahho2 hogy Cgy tud9u" meg!a!r3lni Bimagos.vitur "srleti
anyagait2 hogy a f:m3gus ne vegye sre2 hogy !3r"i is 93rt a
t3vollt!en a la!orat5rium3!an2 a111 a111 megrne egy "<l4n
!ehatol3si tanulm3nyt a m3gi"us tudom3nyo" t4rtnet!en1
Harminchat111 s:t2 nem is111 4ssesen harmincht "ontrolltestet
"ellett fel"utatnom2 semlegestenem vagy le3rny"olnom111 a
f:var3sl5 figyelmt elterelnem111 s csa"nem a agyam s5tha.
sad3s3ig er:l"4dn4m2 mg vgre t4!!s4ri m3gi"us roham ut3n
!e tudtam fr":ni a els: tantv3ny agy3!a111 ?t neveed te
egyser>ne"D
7ucinda "nyelmetlen<l fesengett1
. $em a"artam n le"icsinyleni . ismerte el .2 csa" egyse
r>en nem rtem2 hogy lehet a2 hogy mind4sse egyetlen va
r3sl5n mCli" a tartom3nyi herceg m3gi"us aur393na" figyel
se111
@om3na t<relmetlen<l legyintett1
. Termsetesen itt is2 mint minden m3s hercegi udvar!an
egy sereg "ise!! m3gustanonc foglal"oi" "i3r5lag aal2
hogy folyamatosan sond3a a Galota !else9!en 9elenlv:
m3gi"us fes<ltsgg5co"at2 s minden apr5 var3slatr5l tudo
m3ssal !rna"2 ami a Galot3n !el<l t4rtni"1 Fs ugyana""or 3l
land5an figyeli" a herceg "4rnyeett2 s a semlyisgmint393
na" lenyomatait naponta letapogat93"111 2
7ucinda nem mly<lt el a var3studom3nyo"!an2 de annyit
art "onytott a m>vsethe2 hogy megrtse a n:vre savai.
na" 9avarst1
. Be ha gy van111 a""or hi3!a uralod =arois Tarna" tudat3t2
a "ise!! var3sl5" aonnal tudni fog93"2 ha a herceg semlyi
sg.lenyomata elt>ni"2 s helyette ap3n" lel"ne" lenyomata les
r"elhet:111
@om3na t<relmetlen<l leintette1
. =ine" nel te !enn<n"etD . sisegte fo9tott indulattal1 .
H3t at hised2 <gyeimen "v<l hagytun" egy ilyen 9elent:s "4
r<lmnytD
7ucinda v3llat vont1 @om3na folytatta1
. A herceg lel"t nem s3m><" a v3r!5l1 #tt fog maradni a
Galot3!an111 let!en1
A id:se!! =orian.n:vr hat3spau3t tartott2 al"almat adva
a tudatlano"na" a "rdsre2 de 7ucinda csa" art sem "rde.
ett "4!e1 gy h3t @om3na mag3t5l adta meg a magyar3atot1
. A v3rt4ml4c legmlyn van egy ra!2 a"it m3r 95 el:re fel.
"stett<n" erre a feladatra1 A lel"t m3r most semlegestett<"2
a teste pust3n egy <res porh<vely2 mely a !efogadand5 lle"te
v3r111
. Sa93t "e>leg v3gtam "i a nyelvt2 sCrtam "i a semt2 s
4nt4ttem forr5 viast a f<l!e . "otyogott "4!e Carla !>!39o.
s3n1 . A "ar9ait csa" ait nem csapattam le2 hogy legyen minl
fogva a falho !ilincselni1
. ? a seni3lis . "ontr3ott @om3na gonoss3gt5l csillog5
semmel1 . A herceg aur393na" megfigyelsvel pust3n =aro.
is Tarna" foglal"oi"111 : visont a n hatalmam alatt 3ll1 Fs a
herceg semlyisg.lenyomata tov3!!ra is rehet: les a Galo.
t3!an2 de maga a herceg semmit sem tehet2 hogy el3rul9a a hely.
ett111
. 7egfel9e!! ha meg4li mag3t . morogta 7ucinda1
. $em 4lheti meg mag3t . "otyogott "4!e ismt Carla1
.0ee2 l3!a !ilincse"!en2 modulni is "ptelen1 ?gy 95l fietett
em!erem t3pl3l9a nap mint nap mestersgesen1
7ucinda a homlo"3t r3ncolta1
. Fn nem tudom111 de nincs olyan var3slat2 amivel a t4!!i
var3sl5111 a"i nincs a hatalmad alatt111 esetleg r394het a csalafin.
tas3graD
. Csa" oly m5don2 ha valamelyi"<" vesi mag3na" a !3tor.
s3got2 hogy a legsigorC!! tilt3s ellenre megpr5!3l9on !epil.
lantani a herceg agy3!a1 ?gy ilyen csele"edetre mg a udvari
f:var3sl5na" is csa" a "ir3ly hat3roott utast3s3ra van 9oga1
0ise!! var3sl5" pedig meg sem "srelheti" et a f:var3sl5
r3sos engedlye nl"<l1 At pedig garant3lom2 hogy amg =a.
rois Tarna" tudat3na" n parancsolo"2 sen"i sem fog "iadni
ilyen engedlyt1 Fs ha valamelyi"<" mgis e tiltott m3gi3ra ve.
temedi"2 tehetetlen les2 hisen a herceg "oron39a lnyeg!en
egy !eptett tudatvdelmi abroncs, melyne" 3thatol3s3ra mg
a leg"pette!! var3sl5"na" is t4!! napi megfestett mun"3ra
van s<"sg<"1
. Fs ha a hercegr:l111 levesi" a "oron3tP1P . a"ad"os"odott
7ucinda1
@om3na aon!an ett:l nem lett a eddiginl is t<relmetle.
ne!!1
. Rgyan "i vehetn leD . sisegte1 . Ap3n" nem les olyan
osto!a1 =g aludni is a "oron393!an fog1 Fs ha pedig vala"i
meg"sreln er:vel levenni a fe9r:l2 a test:r"apit3ny mega"a
d3lyoa1
. nier SaniothD E hCta el a s393t 7ucinda1 . =i!:l gon
dol93to"2 hogy mellett<n" vanD Tal3n :t is meg!a!on3t3to"D
@om3na s Carla 4ssemosolyogta"1
. #mer SaniothD . visshangota @om3na1 . A a mosdat
lan !ar!3r disn5 sen"it sem rde"el1
. =it gondols2 mirt hvtun" tged ideD . "acagott Carla1
@om3na d4lyf4sen intett1
. Holnap 9flre111 ami"or ap3n" lel"e megtr C9 test!e2 m3r
te lesel a test:r"apit3ny2 7ucy!
7ucinda s5ha9tott1
. Aha1 0edeni m3r rteni1 ?ddig nem egsen tudtam2 mi
a n serepem a <gy!en1
Carla "edvesen !5logatott1
. S<"sg<n" van egy g3tl3stalan gyil"osra1
@om3na sietett helyes!teni a hCg3t1
. Ayil"oso"at pnit !3rmelyi" "ocsm3!an !relhetnn"
.vetette oda foghegyr:l1 . Art r3d esett a v3last3s111
. 111mert te vagy a leg9o!!2 a"it ismer<n" . "otyogott "4!e
Carla1
@om3na figyelmetet: pillant3st vetett a legif9a!! hCg3ra2
ma9d ny39asan 7ucind3ra mosolygott1
. Art "rtem meg Thiniort2 hogy hv9on ide2 mert111 mert
serettem volna "i!"<lni veled1 At a"artam2 hogy te is 9elen
lgy2 ami"or ap3n" vissatr a let!e2 s hogy te is rsesed9 a
s3"m3ny!5l s a hatalom!5l1 Gust3n a seretet motiv3lt2 hogy
erre a feladatra pp tged v3lassun"111 @emlem2 megrted et2
s nem fogod at gondolni2 hogy valamifle 3rm3ny vagy csapda
v3r itt r3d111 =i seret<n" tged2 7ucy111
7ucinda egyre gyana"v5!! lelt2 de et egyre in"3!! nem
mutatta "i1
. Gust3n annyi les a dolg!m . "rdete .2 hogy vgee"
#mer SamothtalD
. $agy93!5l . el:te meg @om3na a hCg3t2 a"i s5l3sra nyi.
totta r5sa!im!5 a9"ait1 . Fs mg egy apr5s3g111
7ucinda megfes<lt1 Frete2 hogy most 94n a 9ava1 A eddig
elhangotta" csa" a "4rtst solg3lt3"1 @om3na most fog9a "i.
ny4gni2 hogy iga3!5l mirt is van s<"sg a : 9elenltre1 A
seretet s a gyil"ol3si tud3sa csa" smafu1 A igai indo" most
"4vet"ei"1
@om3na2 miel:tt folytatta volna2 lopva a snes p3rn3" "4t
hevers: hCg3ra pillantott1
. A sertart3s2 mely rvn vissahohatom ap3n"at a let.
!e111 igen !onyolult . mondta1 . =indh3rom l3ny3na" 9elen "ell
lennie2 s a vrt adnia a po"ol uraina" a "egyessgrt111
. =iD . h4rrent fel 7ucinda1 . =icsodaD
. G3r csepp vrr:l van s5 . magyar3ta Carla1 . Fpphogy
csa" megv3g9u" a u99Cn"at egy t:rrel2 a vrt 4ssevegyt9<"2 s
elget9<"111
. Ahho2 hogy ap3n" C9ra lhessen . morogta diadalmasan
@om3na .2 mind4sse h3rom csepp vr s<"sges111 9elent"te.
len 3r111
. Hogy fogom meg4lni a test:r"apit3nytD . "rdete 7ucin.
da1 . F9sa"a !elop5do" a so!393!a2 s lesCrom 3lm3!anD
@om3na a fe9t r3ta1
. Ahho2 hogy 3t tudd venni a helyt2 nylt "<delem!en "ell
vgened vele2 savahihet: tanC" 9elenlt!en1
7ucinda s5ha9tott1
. $em gyenge fii"umC fic"5 .9egyete meg1 . Fsa"i !ar.
!3r2 igaD
. ?r:s2 mint a medve2 de osto!a2 mint egy tus"5 . magya.
r3ta Carla1 . @avass3ggal "ell legy:ni1
. Fs ha : gy:D
@om3na nevetett1
. $em fog gy:ni1
. ?nnyire !ol a "pessgeim!enD
. $em1 A sa93t "pessgeim!en !o"2 7ucy1 Ami"or 4sse.
csapto"2 egy ts3al"os lasst5var3st !ocs3to" r31 Sen"i sem
fog9a srevenni a mog3s3n1 Be ne"ed pp elg les1
. Aha1
. Fs sen"i sem fog csod3l"oni a hal3l3n2 mivel hete""el
eel:tt nyilv3nosan meg95soltam1 Tudom3sul vesi"2 hogy #.
mer Samothna" vge2 s C9 test:r"apit3ny :r"4di" ma9d a herceg
felett1
7ucinda a homlo"3t r3ncolta1
. =i"or csin3l9amD
. =a este1 A vacsora alatt1
. Fs hogy megy itt a ilyesmi nemesi "4r4"!enD Mda "ell
mennem ho32 s a "p!e v3gnom a "esty>metD
Carla vihogott1 @om3na a fe9t ingatta1
. Semmi esetre sem hvhalod "i1 Csa" a""or veheted 3t a po
ci593t2 ha : hv "i tged1
. Fs ha nem hv "iD
@om3na mosolygott1
. 0t ala!3rdos s a egyi" la"39 l3tta2 amint "i<t4tted a "e.
!:l aP"ard93t1 @3ad3sul Carla miattad nyilv3nosan megal3ta1
Ha ee" ut3n nem s5lt fel2 hogy "4vesd meg2 elvesti a !e.
cs<lett111 s te hallani sem a"ars arr5l2 hogy nyilv3nosan !o.
cs3natot "r9 t:le111 s m3r "s is a p3r!a9!
. Aha1
@om3na elgondol"odva nett maga el2 mintha aon t4p.
rengene2 hogy "ell.e mg mondania valamit1 At3n val5sn>.
leg arra a "4vet"etetsre 9utott2 hogy mindenr:l !es3molt2 s
!ar3ts3gosan 7ucind3ra vigyorgott1
. Biony3ra f3radt vagy a hossC Ct ut3n1 Carla ma9d ide"<l.
det nh3ny solg3t egy ds3val s p3r v4d4r meleg vel1
Tist3l"od9 meg111 95 alaposan2 at3n 4lt4 3t! Mlyan ruh3t
"aps2 amilyet a"ars1 Be ne feledd2 hogy a este folyam3n mg
vere"edned "ell1 Fs in"3!! harcosn: !enyom3s3t igye"e "el.
teni2 mint egy gadag n:t111
. A vacsora el:tt rted "<ld4m Brant . vette 3t a s5t Carla1
. W ma9d elveet a $agyterem!e1 ?l:tte "<ldete" "a93t2 s
egyl111 mert te nem fogs a astaln3l <lni1 =4g4ttem fogs 3ll.
ni Bran mellett2 s a udvar!an Cgy fogla" !emutatni2 mint rgi
test:r4met111 Ha #mer Samoth nem a"ar "ihvni2 esetleg n.
h3ny "eresetlen s5val felmagastalom ma9d a "pessgeidet2 s
megemlteni a "ert!li incidenst111
7ucinda elvigyorodott1
.=icsoda egy d4g vagy!
Carla h3l3san vihogott1
. @g hallottam ennl "edvese!! !5"ot1
. Fs mg egy apr5s3g .9utott es!e @ontan3na"1 . $h3ny
sele!urdi "arthn nemes val5sn>leg !alhni pr5!3l ma9d a
vacsora alatt1 M"t l3tv3nyosan "i "ell i"tatni2 hogy eleve elve.
gy<" a t4!!ie" "edvt111
. 0ii"tatniD . "rdete 7ucinda2 pust3n a pontost3s "edv.
rt1
@om3na 9elent:sgtel9es modulattal elhCta a tenyere lt a
tor"a el:tt2 s eel mindent megmagyar3ott1
$em so""al at "4vet:en2 hogy @om3na s Carla t3vota"2
fehr t5g3s ra!solg3" r"ete" egy 95"ora ds3val2 ma9d pe.
dig viet hordta" !ele1
=iut3n a frfi ra!solg3" "ivonulta"2 3ttets: f3tyol!a 4lt4.
4tt ra!solgan:" 9elente" meg2 illatos f<ve"et s5rta" a f<rd:.
v!e2 s megpr5!3lt3" ler3ncig3lni a megf3radt g4nc4"et a or"
harcosn:r:l1 7ucinda p3r "eresetlen s5val elhessegette :"et2 s
maga vet":4tt le1
Sosem volt semrmes2 de mgis meglep:d4tt2 ami"or "o.
pogta" a a9t5n2 s egy s3ll3 termet>2 v3llas frfi lpeti !e
fegyvertelen<l1 A frfi vigyorogva "4ele!! 94tt2 s anl"<l2
hogy "i"<ldte volna a vihogva v3ra"o52 f3tyolos l3nyo"at2 si.
etve vet":ni "edett1
. =it m>velsD . h4rrent r3 7ucinda2 s megmar"olta a "ard
9a mar"olat3t2 amit mg a f<rd:v!e is mag3val vitt1
A frfi csod3l"oni l3tsott1
. Segte" f<r4dni1
=3r a gaty393t r3ngatta2 !<s"n hCta el: mretes pnist2
s olyasmi modulato"at tett2 mintha !e a"arna m3sni a or" n:
mell a f<rd:v!e1
7ucind3t aon!an e nem hatotta meg1 ?gy ri""ant3ssal "ie.
mel"edett a illatos ha!o"!5l2 s fenyeget:en tartolta maga el
a "ard93t1
. Segtes 3m a 95 desany3dna"! Ta"arod9!
A frfi megh4""enve meredt a csillog5 pengre2 s 3gas"odni
"s<l: sers3ma sinte aonnal g4r!e v!e ha9lott1
. Be ne"em111 "t arany"oron3t fietett a fnyessges 7ady
Yivenda111 hogy minden!en tegye" a nemes h4lgy "edvre111
7ucinda nyelt egyet2 de hat3rootts3ga nem cs4""ent1
. Ha ne"em frfi "ell2 megserem magamna" . morogta1 .
Ta"arod9!
A frfi eloldalgott2 s 7ucinda et "4vet:en h3!ortatlanul
3tadhatta mag3t a meleg f<rd: 4r4meine"1 6alamivel "s:!!
egy la"39 r"eett2 e<st t3lc3n v3logatott finoms3go"at egyen.
sClyova1 7ucinda pusta el:vigy3atoss3g!5l minden egyes
fog3st meg"5stoltatott a la"399al2 ma9d miut3n anna" 4t perc
mClt3n sem t4rtnt l3that5 !a9a2 ne"iesett a s<lte" s s<tem.
nye" had3na"2 s a!3lt2 mint egy l51 6agy hogy stlusosan le.
gyen mondva: a!3lt2 mint egy "ho!ri lgs3r"3ny1
?lmosolyodott een a gondolaton2 3m r4gt4n el is "omoro.
dott1
. GriID E s5lalt meg fennhangon2 aal sem t4r:dve2 hogy a
f3tyol!a 4lt44tt ra!solgan:" esetleg h3!orodottna" ni"1 E
GriI!
A siv3rv3nyos csillog3sna" nyom3t sem l3tta2 s e "iss el.
"edvetlentette1 A !u!or"s3r"3nyt mg a "ert!en l3tta utol93ra2
a5ta semmi nyoma1 =g a""or sem sietett a segtsgre2 ami.
"or a ala!3rdos csa"nem a f4ld!e prselte a fe9t1
6a9on hov3 t>ntD =egfe"Cdie volna a gyomr3t a !e"e!ele.
ett !ir"any39D 6agy a moh5n !efalt ne"esmad3rD
=g egyser pr5!3l"oott1 6alamivel hangosa!!an1
. GriID
. ?gssgre2 assonyom! . "v3nta a egyi" ra!solga
l3ny2 s a t4!!ie" "5rus!an ismtelt" ut3na1 E ?gssgre!
A "ho!ri !u!or"s3r"3ny nem 9elent"eett2 s e aggast5
fe9lemny volt1 =int @om3na "ife9tette2 a Galot3n !el<li m3gi.
"us a"tivit3st var3stanonco" figyeli"1 S Thimor nem tagadta2
hogy GriI l3thatatlan ugyan2 de var3s"isug3r3sa r"elhet:1
7ehet2 hogy e5ta a udvari m3guso" valami m3gi"us tr<""el
m3r el"apt3" a "ho!ri lgs3r"3nyt2 s most pp a gad39a ut3n
nyomona"D
#smt "opogta"1 ?Cttal C9a!! la"39o" r"ete" v3ltoatos
ruhadara!o" s egy oll593t csattogtat5 sa!5mester t3rsas3g3.
!an1
7ehetett v3logatni1
7ucinda a els: megfelel:ne" t>n: dara!o""al megelge.
dett1 Bord5ra festett vad"an!:r nadr3got2 fe"ete selyeminget2
!:re"t s vastag !:rvrlet v3lastott1 A 4lt4tet: ugyan meg.
9egyete2 hogy a udvar!an minden 9elent:se!! semly leg.
al3!! e<st vrtet visel2 3m 7ucinda egy ide9e nem "edvelte a
fmp3nclo"at1 7endoron ugyanis egy p4"hendi druida a hal3la
el:tt mg el"4vetelt egy csCnya dolgot1 6alami rafin3lt var3s.
lattal felforr5stotta 7ucinda !ron mellvrt9t2 s : alaposan
meggettePmag3t2 mire le tudta ci!3lni mag3r5l a v4r4si3sig
hev<l: fmet1 A5ta "i3r5lag !:r mellvrtet ha9land5 viselni2
m3r csa" art is2 mert a!!an so""al sa!ada!!an mooghat2
mint egy fm p3ncl!an1
Hegyes csim393t nem engedte "ido!ni2 ahho ragas"odott1
=3r csa" art is2 mert minden eshet:sgre tartogatva "t apr5
ru!in volt eldugva a l3!!eli orr3!an1
?gy e<st44tt2 tollforg5s sisa""al is "acr"odott2 de at3n
elvetette a 4tletet2 mert egyrst nem "v3nta elre9teni dCs fe.
"ete var"ocs3t2 m3srst pedig harc esetn a sisa" cse"ly v.
delmet nyC9t2 visont a"ad3lyoa a gyors mog3s!an1
Ami"or fel4lt44tt2 s ruhadara!9ait a sa!5 r3igatotta2
minden"it "iavart a so!3!5l2 s fl3lom!a rvedve hever.
selt1 Afel:l nem agg5dott2 hogy a a9t5n "erest<l v3ratlan
vendge r"ei"2 hisen oda"inn "t !am!a ala!3rdos :r"4d4tt1
A a!la"p3r"3nyra pedig odara"ta a t3lc3t s a marad" hCso.
"at2 ev:es"44"et1 Ha vala"i itt "v3n !ehatolni2 s megtast9a
a a!la"o"at2 95"ora cs4r4mp4ls les2 ami"or a t3lca a f4ldre
hulli"1
?tt:l f<ggetlen<l !eren aludt1
;5 m3slel 5r3n "erest<l le!eghetett gy 3lom s !renlt "4.
4lt2 ami"or "opogla" a a9t5n1 7ucinda felriadt2 s u99ai m3ris
4ssesorulta" a "ardmar"olaton1
. 0i vagyD
A a9t5n tClr5l tomp3n2 de hat3roottan 94tt a !assus hangC
v3las1
. #mer Samoih1
Fs m3ris nylt a a9t5111
7ucinda !ialmatlanul pislogott a leng: s4rny>2 medve ter.
met> !ar!3r fel1
. =i a lent "eresel ittD
A frfi !ecsapta maga m4g4tt a a9t5t2 a ma9dP "isa"adt a
"eret!:l1
. Besln<n" "ell . mondta2 s a te"intet!:l l3tsott2 hogy
nem t>r ellentmond3st1
7ucinda lepattant a dv3nyr5l2 s a "ard93t maga el helyeve
vde"e: vv53ll3st vette fel1
A test:r"apit3ny mind"t "et felemelte1
.Fegyvertelen vagyo"1
Fs val5!an nem volt n3la fegyver2 hacsa" a hatalmas lap3tte.
nyere"9et nem lehet veslyesne" min:steni1
. =it a"arsD . morogta 7ucinda1 6alamivel le99e!! engedte
a "ard93t2 de mg nem tette el1
. Hogy mit a"aro"D . "rdeett vissa a !ar!3r ordan1
.Art 94ttem2 hogy figyelmetessele"1
. TeD ?ngemD
. Thimor Ahan "<ld4tt ho3d1
7ucinda idegesen megnyalta a s39a slt1
. =iD . "rdete2 s nagyon osto!3na" rete mag3t1 . Thi
morD TgedD
A frfi egy amulettser>2 s<r"s fmlemet hCott el: a er.
sny!:l1 A holmin egy csillag s egy "ard l3tsott hats4g!e
3rva1
. #smered etD
7ucinda nem nyClt ut3na1 $em egyser l3tta m3r Thimorn3l2
de at nem tudta2 mire solg3l1
.?el a"arod igaolni magadD
A frfi far"asser>en elvigyorodott2 s eltette a amuletlet a
helyre1
. ? a holmi Thimor Ahan1 =ega"ad3lyoa2 hogy !3r"i
lehallgassa a !eslgets<n"et vagy !ele"u""antson a gondola
tain"!a1
7ucinda mereven nte a frfit2 s a reng: imo"at2 a sles
v3lla"at2 a !oltoatos mell"ast s a c4l4pser> l3!a"at l3tva
UgyengeU n:ne" rete mag3t1 B3r mindee" ellenre se9tette2
hogy gyorsas3g!an s techni"3!an fel<l tudna "ere"edni een a
!ivalyer:s harcoson1
. =it a"arsPS
#mer Samoth "omoly "ppel letelepedett a!!a a fotel!e2
ahol 5r3""al eel:tt @ontana <lt2 elvett egy f<rt s:l:t a t3lc3r5l2
s mi"4!en "ettesvel tologatta a s393!a a di5nyi seme"et22a
or" n:t nte1
7ucinda mg mindig nem tette el a "ard93t1 7e<lt a dv3nyra2
s a penge lap93t a !!orsn> selyemp3rn3ra fe"tette1
. Art "erestl fel2 hogy !emutasd2 milyen gustusos3n tu
dod t4mni a fe9edD .9egyete meg 7ucinda incsel"edve1
Ha egy "ocsm3!an tal3l"ona"2 val5sn>leg megpr5!3lta
volna elcs3!tani et a !ar!3r 5ri3st2 hogy megsa!adtsa f4l4s.
leges pnt:l2 s a""or tudta volna2 milyen m5dsert al"alma.
on1 Lm most a "4r<lmnye"re val5 te"intettel2 nem a"art "is.
ded 93t"o"!a "edeni1
. A n:vreid a vestedet a"ar93" . 9elentette "i a test:r"api
t3ny1
7ucinda fennhangon r4h4g4tt1 S hirtelen r3d4!!ent a sava"
!els: 9elent:sgre1 7ehervadt a mosoly a arc3r5l1
. Te tudod2 hogy111
A !ar!3r megunta a lassC esegetst2 s a f<rt marad"3t !ele.
nyomorgatta a pof393!a2 at3n ahogy a sa"i hal3snpe" a
hal csontv33t letistogat93"2 oly csupason hCta el: a s:l:
"ocs3ny3t1 At3n egy dara!ig mg ny3mmogott a pofaacs"593t
"idudort5 s:l:seme"en1
. ;aha . mondta teli pof5val1 . 7ady Yivenda111 a fiatala!!
hCgod2 Carla =orian111 avagy ahogy =erv3ni3!an ismeri"2 Caf
"a Carla111 glu"""111 s itt lapul valahol a Galot3!an a id:se!!
n:vred is111 @om3na111
6gre lenyelte a s:l:t2 s a utols5 sava"at m3r rthet:en
mondta "i1
7ucinda 4ssehCott semmel !3multa1
. 0i vagy teD
. imer Samoth1 A herceg test:r"apit3nya1
. Ogy rteni111 honnan tuds le111
A !ar!3r t<relmetlenne" t>nt1 7nne" o"a tal3n a lehetett2
hogy nem tal3lt t4!! s:l:t1
. =ondtam2 hogy Thimor Ahan "<ld4tt1 A !ialmasa va.
gyo"1 =indent tudo"1
. =indentD
. Hogy a n:vreid mernyletet tervene" a herceg ellen1 ?gy
dmont a"arna" megidni1 A s4tt sertart3sho r3d is s<"s.
g<" van1 Be at3n meg4lne"111
7ucinda arca megr3ndult1 $em tartotta "i3rtna"2 hogy a tes.
t:r"apit3ny csa" art 94tt ho32 hogy esetleg inform3ci5"at
csi"ar9on "i !el:le1 Lm a !ar!3r m3ris pp eleget tudott altho2
hogy tov3!!i terhel: !ionyt"o"at gy>9ts4n1 S olyasmine" is
a tudat3!an van2 ami "iss meglep: egy ilyen nagysa!3sC terv
esetn1
Fs a n:vrei meg a"ar93" 4lniD A "4r<lmnye"he "pest el.
\ "pelhet:111
. =irt 94ttl ideD . morogta a or" n:1 . Hogy megosd ve
lem a el"pelseidetD
.$em1 Art2 hogy figyelmetessele"1
. ?t111 Thimor <eni ne"emD
. $em1 Fn magam1
. Be mirtD
A !ar!3r v3llat vont1
. =ert nem a"arom2 hogy a esemnye" Cgy ala"ul9ana"2
ahogy at a n:vreid eltervet"1 S4vetsgesre van s<"s
gem1 Te a segtsgemre lehetnl111
. Fs mi!:l gondolod2 hogy n ellen<" fordulo"D A
test:r"apit3ny mosolygott1
. =ert at hisem2 van s a le9ed!en1
.?111 nem tCl meggy:: magyar3at1
. Ha nem vagy osto!a vagy 4ngyil"os2 menteni a"arod a
leted111 s egyed<l semmire sem mgy1 S<"sged van r3m1
7ucinda a homlo"3t r3ncolta1
. Hol van ThimorD
. $em tudom1
. Hogy.hogy nem111 n at hittem111
A test:r"apit3ny a fe9t r3taJ holl5fe"ete ha9a hull3mott a
v3ll3n1
. A ro!!an3s ut3n : elment1 =inden"i :t "eresi111 nem 94het
a Galot3!a1 Lm ael:tt : at mondta ne"em111 !enned meg!
hato"111 s hogy et ad9am 3t111
A ersny!:l egy ahho hasonl5 fmlapot hCott el:2 mint
amit el::leg mutatott2 csa" een nem l3tsott semmi 3!ra1
Mv3lis s tel9esen sima1 B3r s<r"e volt2 nem acl!5l "s<lt2
hanem valami puh3!! fm!:l1 Tal3n 5lom!5l1
A !ar!3r 7ucinda tenyer!e nyomta1
. =indig legyen n3lad!
. =i eD
. Amulett1 Amg et magaddal hordod2 nem tud93" m3gi"us
Cton !efoly3solni a a"aratodat1
7ucinda elmosolyodott1 A nya"3!an l5g5 medaliont pp e
cl!5l viselte1 Art nem 3rt a dupla vdelem1 ?ltette1
. Ha most s4vetsgei a93nlas2 mirt a"artad a hal3lomat1
#mer Samoth mosolygott1
. $em a"artala" meg4lni1 Csa" elfogni1 B4rt4n!e 3rni1 Mtt
avartalanul !eslhettem volna veled1
. Lllt5lag most is Uavartalanul !eslgethet<n"U1
A !ar!3r enyhn elpirult1 Fe9!C!t5l nya"ig1
. 8sinte lese"1 Flteni2 hogy nem tudla" m3shogy
meggy:ni1 0nyserteni a"artala"2 hogy segts ne"em1 A sa
!ads3godat "n3llam volna cser!e1
7ucinda figyelmesen nte a r3"v4r4s arcC !ar!3rt1
. ? csa" s4veg\E morogta1 . Carla tudom3som serint 9e
lent:s !efoly3ssal rendel"ei"1 A n:vreim egy fl5r3n !el<l "i
hota" volna a r3cso" m4g<l1 Fs et te is tudod1 A igaat a"a
rom hallani1
A !ar!3r sem!en lepleetlen elismers csillant1
.;5l v3g a agyad1
. Tal3n ert vagyo" mg mindig let!en1
A test:r"apit3ny s5ha9tott1
. ;5l van1 ?lmondo" mindent111 Thimort rgr:l ismertem1
=g a!!5l a id:!:l2 ami"or : ap3to""al "alandoott2 n pedig
innen "teer mrf4ldnyire orosl3no""al s medv""el "<.
d4ttem2 hogy els5ra"otassam Thess3nia nemeseit111 $em un.
tatla" aal2 hogy mi"ppen ismer"edtem meg Thimor Ahan.
nal1 A lnyeg csa" annyi2 hogy a lett "4s4nheti ne"em2 s
at3n n a : segtsgvel s4"hettem meg a arn3!5l1 ?ut3n
mi "etten 4r4" !ar3ts3got fogadtun"2 s vrser:dst "4t4t.
t<n"111
. 6rser:dstD . visshangota 7ucinda gCnyosan1 E =3r.
mint te meg ThimorD
A !ar!3r mer:n !3mult a or" n:re1
. Gontosan1 At3n elv3lta" Ct9ain"2 s csa"nem tien4t v
mClt3n itt tal3l"otun" 4sse a Hercegi Galot3!an2 ahol n m3r
nyolc ve vagyo" Heclor Aol"har test:r"apit3nya1 Fs Thimor111
a n:vreid tudta nl"<l !eavatott minden!e1 T:le tudom2 hogy
mifle tervet eselt "i @om3na a herceg elpustt3s3ra s ap3to"
lel"ne" megidsre1 Thimor Ahan art merselt !eavatni
engem e!!e a hatalmas tito"!a2 mert tudta2 hogy a svem m
lyen gy>l4l4m a "arthno"at2 de legf:"ppen et a g:g4s s
fennh935 Hector Aol"hart2 a"i 4r4mt lelte a!!an2 hogy "ard
forgat5"at s orgyil"oso"at !relve fel tegye pr5!3ra a "pess
geimet111 Thimor tudta2 hogy nem fogom !e3rulni2 s at is tudta2
hogy s<"sg esetn !3rmi!en s3mthat r3m1 Fs at is el3rulta2
hogy nem !i" meg tel9es mrt"!en @oman3!an111 s seret
n2 ha lenne mellette vala"i2 ha sem!e "ell s3llnia a n:vred
del1
7ucinda a tor"3t "4s4r<lte1 A test:r"apit3ny :sinte "ppel
adta "4re a el:!!ie"et2 mgis2 ee" a sava" olyannyira me.
seser>ne" t>nte"1 =indenesetre a or" n: nem mutatta "i2
hogy elgedetlen a magyar3attal1 0i tud9aD Tal3n mgis igaa"
a !ar!3r 3llt3sai1 So" !ionyt" s5l melletteJ s mind4sse p3r
apr5s3g ellene1 Gld3ul a2 hogy111
. =irt !reltl fel orgyil"oso"at a meg4letsenireD
#nier Sarnolh nem rtette1
. =ir:l !eslsD
. Rgyan m3r! . t<relmetlen"edett 7ucinda1 . $e tgy Cgy2
mintha nem tudn3d! 0t !:rvrtes fic"5 v3rt r3m a $yugati 0a.
put5l ngy nyll4vsnyire a rgi se"rCtn3l1 H3tulr5l vetett"
r3m magu"at1 0egyetlen hal3lt halta"1
. =iD . morogta #mer Sanioth2 s !am!a arc3r5l lertt2 hogy
val5!an nem rti a helyetet1
. A egyi"<"2 egy 0ir neveet> fic"5 a hal3la el:tt !evallot.
ta2 hogy te fietted le :t s a t3rs3t1
#mer Sanioth er:ltetetten nevetelt1
. FnD =i o"om lett volna r3D
. Gld3na" o"3rt a 95slat111 . segtett eml"eni 7ucinda1
Ha lehet2 a !ar!3r mg a eddigie"nl is !am!3!! "pet v3
gott1
. =ifle 95slatD
. $e 93tsd a h<lyt!
.=ifle 95slatDDD!
7ucinda megh4""ent1
. =inden"i tud9a1 A n:vrem at 95solta ne"ed2 hogy egy
flvr or" n: fog meg4lni tged1
. $e r4h4gtess! Soha nem is tal3l"otam a n:vreddel1
.At a"arod mondani2 hogy nem 95solt ne"edD
. =ondom2 hogy nem tal3l"otun"! Be egy3ltal3n111 honnan
vesed et a "ptelensgetD
7ucinda mer:n !3multa a test:r"apit3nyt1 A fic"5 :sintne"
t>nt1
. 0ir 3rulta el a hal3la el:tt1 Hogy111 @om3na meg95solta ne
"ed2 hogy egy flvr or" n: les a vgeted111 s te hogy meg
el:d a 95slat !etel9es<lst2 lefiettl nh3ny orgyil"ost2 hogy
intene" el minden or" n:t2 a"i a v3rosho "4eledi"1 6agy
tal3n t3gadod2 hogy gy t4rtntD
#mer Sanioth a homlo"3t r3ncolta1
. $em !reltem fel sen"it1 Soha nem is so"tam1 Lltal3!an
magam intem a <gyeimet1
.Alig hinnm2 hogy 0ir haudott111 a hal3l tor"3!an111
. At 3lltotta2 hogy n fiettem leD
.Aha1
. Fs at is mondta2 hogy n semlyesen adtam 3t ne"i a
pntD
7ucinda een elt4prengett1
. A rslete"et nem taglalta1 Be1:2 mirt rde"es a2 hogy "i
adta 3t a pntD
. =ert lehet2 hogy a a fic"5 nem haudott1 7ehet2 hogy :
tnyleg at hitte2 n fiettem le1 Gedig vala"i m3s tette1 A n
nevem!en1
7ucinda a fe9t r3ta1
. 0ine" 3llt volna rde"!en2 hogy meg4lessenD
.A n:vreid111
. Fpp le 9ilondtad2 hogy s<"sg<" van r3m a sertart3sho1
=i el:ny<" s3rmaott volna a!!5l2 ha engem a dom!o" t4v
!en feltrancsro "t vastagnya"CD
A test:r"apit3ny elmer<lten t4prengett egy tel9es percig2 csa"
at3n pillantott fel1
E$ni tudom2 mire gondol9a"1 Csa" egy sser> magyar3at
"n3l"oi"1 =i van a""or2 ha ao"2 a"i" a serencstlen !rgyil.
"oso"at fiett"111 pontosan tudt3"2 hogy te "4nny> serrel el.
!3ns vel<"D
?t pedig 7ucinda nem rtette1Q
. Carla l3tott m3r vere"edni1 M tudhatta2 hogy a "t nyomo.
rult fic"5 fl fogamra sem elg111 Be nem rtem111
. Fs ami"or a n:vrei !eavatt3" a terv<"!e2 nem clota"
esetleg arra2 hogy engem el "ellene tenni l3! al5lD
7ucinda nem tudta2 erre mit mond9on1 At3n vg<l a :sin.
tesg mellett d4nt4tt1
. Tal3n1
.Mh51 #gen1
.=it UigenUD
A !ar!3r slesen vigyorgott1
. A rgi tr<""1 7efiette" "t !ale"ot a nevem!en1 Tudt3"2 2
hogy ao""al el!3ns1 Fs at is tudt3"2 hogy a hal3lu" el:tt "i
"rdeed :"et a motiv3ci5i"r5l1 Beadt3" ne"i" et a 95slat me
st1 Hogy engem fe"ettsene" !e1 Hogy te ismeretlen<l is hara
gud9 r3m1 FrtedD Hogy ne so"at sa!5d92 ha arra "rne"2 hogy
4l9 meg111
7ucinda agy3!an egyserre megvil3gosodott a "p1
.APffen!e!
. H3t e a1 Tud93"2 hogy a Ct9u"!an 3llo"2 s el a"arna"
t<ntetni1 S r3ad3sul ne"i" olyan test:r"apit3ny "ell2 a"i a : cl
9ai"at solg3l9a1 $em lep:dn" meg2 ha tged a"arn3na" meg
tenni a helyemre111
.;a1
A !ar!3r a fe9t r3ta1
. =icsoda n:stnydmono"! =indent alaposan megterve
te"1 =inden a"ad3lyt elh3rtana" a Ct!5l2 megidi" a dmont2
s 3ltala uralni fog93" a v3rost111 a tartom3nyt111 de tal3n mg a "i
r3lys3got is!
7ucinda nem tartotta s<"sgesne" !eavatni a test:r"api.
t3nyt olyan rslete"!e2 mint pld3ul2 hogy a megidend: d.
mon a tula9don desap9u"1
. Tegy<" lel2 hogy hise" ne"ed111 s s4vetsgre lp<n"111 .
"edte vontatottan1 . Be mg nem tudom2 hogy mit v3rs t:
lem1 Te mit a"arsD =it terveelD Fs mirtD
#mer Samoth elmosolyodott1
.=eg a"arom a"ad3lyoni a!!an a n:vreid tervt1
. Be mirtD =i rde"ed f>:di" ne"ed ehheD
A frfi t4prengett egy "eveset2 miel:tt v3lasolt1
. 0edett:l fogva megtehettem volna2 hogy Thimor infor
m3ci5i alap93n parancsot ado" a palota:rsgne"2 s a n:vreidet
vrpadra 9uttatom1 Lm mivel tudom3som serint @om3na a ha
talma alatt tart9a a herceg s a 9elenlegi f:var3sl5 tudat3t2 "t
sges2 hogy a test:r4" ne"em engedelmes"edte" volna111 vagy
a uru"na" s parancsol59u"na"D A legh>sgese!!e" a po"ol!a
is "4vetnne" engem111 3m itt2 0arthni3!an igen so"an hisne"
a hatalom ere9!en2 a !ecs<let!en2 s effl"!en111 a herceg v
delm!en ellenem fordulta" volna1 ?gym3st ms3roltu" volna
le2 s "i tud9a2 megment: helyett nem ppen l3ad5na" "i3ltotta"
volna "i engem1 $em111 n et nem a"artam meg"oc"3tatni1
=3r csa" art sem111 mert n is at seretnm2 ha a n:vredne"
si"er<lne megidnie a dmont2 s a elpusttan3 a herceget2 s
ee"et a g:g4s "arthn nemese"et111 =ert n a svem legmly
r:l gy>l4l4m :"et1 Kr4m lenne s3momra2 ha l3thatn3m :"et
rettegve mene"<lni2 fl:r<lt isonyat!an rohang3lni a palot3
!an111 ny<stve "4ny4r4gni "egyelemrt111 s vres hCsmassa
"nt el!u"ni111
7ucinda 4ssehCott semmel nte a 4nn4n savain lve.
"ed: !ar!3rt1
. Be ha te is et a"arod111 a""or m3r vg"pp nem rtem2 mit
a"arsD
#mer Samoth sgyenl:sen elmosolyodott2 mint egy "isfiC2
ami"or a anyu"39a onani393son "ap9a1
.Hogy mit a"aro"D111 Hatalmat!
.Ah!
A test:r"apit3ny fel3llt2 s a plafon fel emelte 9o!! "ar93t2
mintha mutatni a"arna valamit2 pedig csa" s5no"l3s!a "edett1
. At a"arom2 hogy a n:vreid id" meg a dmont1 At
a"arom2 hogy a dmon "ed9en el tom!olni2 s pusttsa el
mindao"at2 a"i" a palot3!an tart5"odna"111 hogy at3n n s 3
ho3m h> palota:r4" legy:<" a po"ol!li s4rnyeteget111 s
3tvegy<" a hatalmat111
+
7ucinda csa"nem elmosolyodott1 A serencstlen test:r"api.
t3nyna" fogalma sincs arr5l2 hogy mi"ppen fog t4rtnni a d.
monids1 ? a ala" at "peli2 hogy valami isonyatos s4r.
nyeteg 9eleni" ma9d meg a vacsora "4epn2 s halad"talanul
tom!olni "ed1 $em is se9ti2 hogy a dmon pp art les d.
moni2 mert sen"i sem se9ti ma9d2 hogy egy m3si" lle" "4lt44tt
a herceg test!e1
?rr:l a tvedsr:l perse egyel:re nem "v3nta felvil3gosta.
ni a hatalomv3gy5 test:r"apit3nyt1 Hadd melengesse csa" a
"e!ln ddelgetett terveit1 Tal3n al"alomadt3n 95l 94n mg a se.
gtsge1
. ?s a n:vreimD . "rdete1
#mer Samoth ordan nett 7ucinda sem!e1
. $em maradhatna" let!en1 A te dolgod les2 hogy a!!an a
pillanat!an2 ami"or a dmon meg9eleni"2 led4fd @oman3t1 A".
"or nem marad sen"i2 a"i a dmon a"arat3t ural9a2 s a sem les2
a"i a m3gi39a ere9vel t3mogassa1 Fs ne"em vanna" megfelel:
var3ssereim arra2 hogy el!3n9a" egy frissen megidett d.
monnal2 amine" mg nem volt ide9e er:re "apni e!!en a anya.
gi val5s3g!an111
. Fs CarlaD
. 8t r3m !hatod . morogta a test:r"apit3ny1 . A a "is ri.
!anc amCgy is a !egyem!en van1 Kr4m les vgeni vele1
7ucinda elmosolyodott1
. Fs mi!:l gondolod2 hogy si"er<lD
. ?gy r3nt3ssal "it4r4m a hattyCnya"3t1
. Feltve2 ha meg tudod ragadni1 Ayorsa!!2 mint gondoln3d1
Tal3n nem l3tsi" ra9ta2 de hal3losa!! s gyorsa!!2 mint a lecsa.
p5 "o!ra1 A "<lse9e so" frfit ha9lamos m3sfle hit!e ringatni1
#mer Samoth v3llat vont1
. Fn elintem1
. ? id3ig husonngy frfit "<ld4tt a m3svil3gra1 Kten "4.
<l<" vesedelmes orgyil"oso" volta"1 Fs e csa" a2 amennyi.
r:l n tudo"111
#mer Samoth nem hat5dott meg1
. Te csa" @oman3val t4r:d9! A t4!!it !d r3m1
. =g egy "rds111 =i a helyet velemD
A !ar!3r elrtette a "rdst1
. Ha nem !ol !ennem2 vrser:dst "4thet<n"1 B3rmire
meges"<s4" r32 hogy ha n lese" a herceg2 !3ntatlanul elme
hets s gadagon meg9utalmala"111
7ucinda Cgy rete2 ide9e most m3r sns"edni egy "icsit1
Fel"elt a dv3nyr5l2 s egy "icsit illegette mag3t1
. =ennyire gadagonD
. Te neveheted meg a 3rat1
. Z2 e der"1 Fs ha nem udvariatlans3g a "rdsem2 van
m3r 9el4lted a test:r"apit3nyi postraD Hisen nem lehets egy
semly!en te a herceg s a test:r"apit3ny is111 6ala"ine" !e
"ell t4ltenie et a poci5t1
#mer Samoth v3llat vont1
. #smere" nh3ny tistet2 a"i o"on fog9a venni111 de ha e a
v3gyad1
7ucinda cs3!os3n a !ar!3rra mosolygott1
. $os2 n nem ragas"od5" a test:r"apit3nys3gho111 ha "i
tudun" tal3lni s3momra valami hasonl5an 95 poci5t111
#mer Samoth gondol"odott1
. ?setleg lennl a f:tan3csno"omD
. ?setleg1 Be mivel n n: vagyo"111 te pedig frfi111 Aprop52
hercegnd van m3rD
A !ar!3r !3rgyCn elvigyorodott1
. At hisem111 err:l is !eslhet<n"111 Be most m3r mennem
"ell2 mert vala"ine" felt>nhet a t3volltem1
6al5!an menni "s<lt1 7ucinda megfogta a "ar93t2 s
vissatartotta1
. =g valami1 =a este a vacsor3n3l "ell meg4ln4m tged1
$yilv3nos p3r!a9!an1
A !ar!3r a fe9t r3ta1
. $em tesed meg1 $em vagy a "arthn nemessg tag9a2 s
mg csa" udvar!li sem111 $em hvhats "i1
. Fn nem is1 Te fogs p3r!a9ra hvni engem1
#mer Samoth nevetett1
. FnD Rgyan2 mirt tennmD
. Carla111 aa 7ady Yivenda rgi test:re"nt l5g !emutatni
engem1 S mi"4!en a "pessgeimet ecseteli2 nem fog9a elmu.
lastani2 hogy nh3ny s5!an meg ne eml"een arr5l2 ami ma
reggel a "ert!en t4rtnt1 Hogy "ivertem a "ardot a "eed!:l1
. A sentsgit! 2 T
. Fs mindaddig fog srtegetni s sapulni tged2 amg te a
!ecs<leted megvdse rde"!en "nytelen lesel "ihvni en.
gem111
EAPsssentsgit!
. Fs ha mg erre sem hvs "i p3r!a9ra2 maga a herceg fog
fennhangon r3d parancsolni2 hogy ha a sa93t !ecs<letedet nem
is tartod so"ra2 a hercegi test:rsg !ecs<lett lgy oly sves
megvdeni1 0i fogs hvni engem111
. APsssssssss111
. Tuds een a egy "3rom"od3son "v<l m3st is mondaniD
6an esetleg valami "on"rt 9avaslatod2 hogy mi legyen a p3r
!a99alD Beteget 9elentes2 s nem lesel ott a vacsor3nD 6agy111
A !ar!3r eddig "omor "ppel meredt maga el2 hirtelen fel.
csillant a seme2 s Cgy llvillanyo5dott2 hogy 4ssecsapta a te.
nyert1
.]seni3lis!
7ucinda rde"l:dve meredt r31
. Amennyi!enD
A !ar!3r olyan t>!e 94tt a lel"esedst:l2 hogy megfeled"e.
ett mag3r5l2 s mag3ho a"arta sortani 7ucind3t1 Z norm3lis
"4r<lmnye" "44tt is gyana"v3ssal fogadott volna egy ilyen
!ialmas gestust2 most aon!an eleve elutastotta1 Ogy ugrott
h3tra2 hogy csa"nem fel!ortotta a dv3nyt1
.$a!
A !ar!3r nem foglal"oott eel a nylt elutast3ssal1
. ? gy tal3n mg 9o!! is1 FrtedD Fpp "ap5ra 94n!
. =i vanD
. =a este a vacsor3n "ihvla" p3r!a9ra111 s te meg fogs
4lni111
7ucinda at hitte2 nem 95l hallott1
. Figyel92 nem !"<l"eny Umeg4lelsr:lU2 hanem meg4ls
r:l !esl<n"111
. 6al593!an nem fogs meg4lni . fe9tegette a !ar!3r lel"e
sen1 . Csa" ppen Cgy tes<n"1 0ardogatun" p3r percet2 hogy
a 93t" hiteles legyen111 at3n te led4fs2 a vrem sertefr4cs"4l2
n pedig l3tv3nyosan meghalo"1 =3r van is 4tletem a hal3ltus3
ra111
7ucinda figyelmese!!en sem<gyre vette a frfit1
. A s:l: vette el a esed2 vagy e n3lad mindennapos t<
netD
A !ar!3r legyintett1
. ?l93tssu" a egset1 ?gy marhavrrel telt !:rt4ml:t er:
ste" a mellvrt al3 a !al h5nal9amho1 Ami"or 9elt ado"111 "t
ser egym3sut3n gy csin3lo" a sem4ld4"4mmel111 ;5l megfi
gyeltedD Ami"or gy re!egtetem a sem4ld4"4m "tser egy
m3s ut3n2 "iss 9o!!ra fordulo"2 s vdtelen<l hagyom a !alolda
lamat111 te a mellvrt oldalrsn 3t megsCrod a !:rt4ml:t2 l3t
v3nyosan spriccelni fog a vr2 s n l3tv3nyosan "ilehelem a lel
"em111 A "t legh>sgese!! tistem2 a"i"et m3r el:re fel"s
te" a esemnye" ilyen "imenetelre111 aonnal odarohan2 s "i
vonsolna" a la"omaterem!:l1
7ucinda rtette m3r1 $em is olyan h<lye e a !ar!3r1
.Aha1
. ?tt:l "edve velem sen"i sem foglal"oi" ma9d1 @om3na
megnyugsi"2 s engem elintettne" te"int1 =e""ora les a
meglepetse2 ami"or ma9d v3ratlanul fel!u""ano" halottaim.
!5l!
. $em ross . !5logatott 7ucinda1 . =3r csa" egyvalamit
nem rte"1
. =gpedigD
. =i a serepe a egs!en Thimoma"D W hol vanD =it csi.
n3l 9elenlegD Fs : mi a fent a"arD 1
#mer Samoth v3llat vont1
. Ogy tudom2 a : feladata2 hogy ha el94n a ide9e2 elinte
=aroisTama"ot2 s 3tvegye a legnagyo!! m3gi"us hatalmat1 Ha
n lese" Trialcor hercege2 :t tesem meg f:var3sl5mna"1
7ucinda sand3n mosolygott1
. =ost m3r tnyleg csa" egyvalamit nem rte"111
. FspedigD
. $em rtem2 mirt !ol meg !ennem ennyire2 hogy tel9e.
sen "iadd magad1
A !ar!3r megpr5!3lta lepleni avar3t1
. 6ala"i!en s4vetsgest "ell tal3lnom1 Fs Thinior serint111
. Thimor pontosan tud9a2 hogy mennyire vagyo" meg!hat5
.9egyete meg 7ucinda er:s "trtelm>sggel1
. #iiigen . !5lintott vigyorogva imer Samoth1 . Hallottam
egyet s m3st111 3m at is tudom2 hogy ha megfietne"2 pontosan
elvged a mun"3t1
. 6olta"ppen a n:vreim is megfietne"1
. 6isont te mindig anna" "edveel2 a"i a legt4!!et fieti2
gy vanD Fs n3lam t4!!et sen"i nem fiethet1 Ha n lese" a
herceg111 mindent megado" ne"ed2 amit csa" "v3ns! Fs nem
l3tom a"ad3ly3t anna" sem2 hogy hercegnt csin3l9a" !el:led111
ha val5!an et a"arod1
7ucinda "edvesen elmosolyodott1
. =g nem tudom2 hogy val5!an a"aro".e hercegn lenni1
#mer Samoth r3vigyorgott2 s most valamivel 5vatosa!!
modulato""al2 mint a el:!! . egsen "4el lpett a or" n:.
h41 7ucinda megfes<lt2 de eCttal nem ugrott el1 A "ard9a egy
tenyrnyire volt a !al "et:l1
A medve termet> !ar!3r m3sfl fe99el volt magasa!! n3la1
Ahogy egym3ssal sem!en 3llta" rintsnyi t3vols3gra2 e a
magass3g"<l4n!sg riast5an nyilv3nval5v3 v3ll1 7ucinda arca
a frfi !oltoatos mell"as3val volt egy magass3g!an2 s ha a"ar.
ta2 l3thatta sa93t nem ppen !>!39os arc"pt anna" fnyesre si.
mogatott2 aranyvrteet!en vissat<"r4:dni1
#nier Samoth lassan . nagyon lassan2 hogy el ne riassa
."inyC9totta mind"t "et2 3tfogta a n: v3ll3t2 gyengden mag3.
ho hCta2 leha9totta ho3 a te9t2 s <nneplyes "ppel s39on
cs5"olta1
7ucinda t>rte1
At3n a !ar!3r elengedte a n:t2 tett egy lpst h3tra2 s elge.
detten meredt r31
. $aD . tuda"olta1 . ?e" ut3n sem tudod2 hogy seretnl.e a
hercegnm lenniD
7ucinda megnyalta a s39a slt2 s avartan pislogott1
. A meggy:: m5dsered igen hat3sos . suttogta1 E Be
mg111
. Tal3n nem tetsem ne"edD
. 0isl3ny"orom 5ta mindig ilyen dali3s2 er:s2 95"p> frfira
v3gytam111 de seretnm2 ha mg 9o!!an meggy:nl arr5l2
hogy milyen rfi vagy111
A !ar!3r !<s"n vigyorgott1
. 0ssggel megtennm m3r ma 9sa"a2 de mg s3mtalan
a dolgom111 Lm ha ma9d herceg lese"2 s te a hercegnm111 se
seri2 se s3ma nem les a serelmi "9!en 3thentergett 9sa
"3"na"111
7ucinda !oldogan s5ha9tott1
.Ogy legyen!
=iut3n #mer Samoth m4g4tt !ecsu"5dott a a9t52 7ucinda
let4r4lte a als5a9"3r5l s a 3ll3r5l a frfi ny3l3t2 s "iss "r3"o.
gott1 A !oldog mosoly helyt nylt gyana"v3s v3ltotta fel a ar.
c3n1 =indig ut3lta2 ha egy frfi r4gt4n a els: cs5" "4!en
meg"srli leer:sa"olni a nyelvt a nyel:cs4vn111
Am e 4nmag3!an mg nem adott volna o"ot a gyanCra1 A
visont f4l4tt!! "<l4n4s2 hogy e a medve termet>2 !i"anya"C
frfi . a"i minden val5sn>sg serint t4!! n:t "5stolt m3r2
mint lpesmet . olyan idtlen<l cs5"ol5i"2 mint egy 4ldf<.
l> "amas111
7ucinda m3r pp aon volt2 hogy "s<l:d94n a vacsor3ho2
ami"or ismt "opogta" a a9ta93n1 ?Cttal nem olyan hat3root.
tan2 mint #mer Samoth2 in"3!! tito"atos"odva2 se9telmesen1
7ucinda s5ha9tott1
.#gen!
At hitte2 hogy Carla 94tt rte semlyesen2 s igen meglep:.
d4tt2 ami"or dses ruh3atC nemesura" nyomulta" !e a so!3.
93!a1 ?gy pillant3ssal felmrte2 hogy e""ora poca""al s to"3.
val val5sn>leg nem lehetne" orgyil"oso"2 s ert nem r3ntott
"ardot2 de art nem mondott le a el:vigy3atoss3gr5l1
H3rman volta"1 =iut3n !ecsu"t3" magu" m4g4tt a a9t5t2
rgi "arthn so"3s serint h3roms4g ala"!an helye"edte" el1
7egel4l a legte"intlyese!!2 s "4vetlen<l m4g4tte a t3rsai1
A len 3ll5 frfi divatos "ecs"esa"3llat viselt2 mely csa"
rs!en ta"arta el reng: triplato"393t1 Aranys3las hms>2 dr3.
ga"4ve""el "ivarrt ment9t val5sn>leg mretre csin3ltathatta2
mert egy!"nt "isa"adt volna irdatlan poca"93n1 A sa!5
igencsa" so"at dolgohatott2 mert legal3!! "tser annyi anya.
got "ellett felhasn3lnia2 mint egy norm3lis mret> em!er eset.
!en1 ?tt:l f<ggetlen<l 95 mun"3t vgett2 mert a dses 4lt4"
alig.alig adta "i a frfi al"at3na" plusait . a mindenhol stfo.
ly5 h39at1 ? a "ecs"esa"3llas minden u993n csillog5 gy>r>"et
viselt2 a nya"3!an egy aranyrm"!:l 4ssef>4tt der"ig r:
l3ncot . mely 4nmag3!an is vagy t "il5 lehetett .2 a "ard4vn
pedig egy ru!ino""al "estett h<velyt2 s aranymar"olatC "ar.
dot1 A fe9n cicom3s2 h3roms4glet> "arthn nemesi "alap me.
redt el:re !:sen1 A "4nt4se mellrsn pedig gondos mun"3.
val2 csillog5 aranys3la""al egy lo!og5"t5l 4veett2 stili3lt s3r.
"3nyfe9et hmete"1
0t t3rsa tal3n nem volt annyira hival"od5an gadag 4lt4.
">2 de a ruh3atu" el3rulta2 hogy ne"i" is igencsa" van mit a
te9!e aprtaniu"1 B3r poca" te"intet!en messe el!C9hatta"
hord5hasC veet:9<" mellett1 Fs ha pontosan m4g9e 3llta" vol.
na2 tal3n a len 3ll5 tel9esen elta"arta volna mind"ett:9<"et1
0s csoda2 hogy a 94vevnye" veet:9e !eln a !e93raton1
7ucinda "edte megrteni2 mirt vanna" a palot3!an mindenhol
dupla s3rnyC a9t5"1
A 9o!! oldali fic"5 alig s34tven centi magas lehetett2 s testi
hi3nyoss3g3t egy csa"nem flmteres "Cpos tete9>2 csip"e"ari.
m3s fe9tet:vel igye"eett ellensClyoni1 A !al oldalon pedig egy
magas2 alapvet:en v"ony egyn 3llt2 nyegle "is dssisa""al a
fe9n2 aranyoott "arthn mellvrt!en2 melyen egy te"erg: ".
gy5"t5l "4r<lvett s3r"3nyle9 vsete l3tsott2 s dstelen vv5t:r
l5gott a oldal3n1 Harcias meg9elense ellenre e a frfi sem
t>nt vesedelmesne"1 =og3sa s testtart3sa elpuhult letm5dra
vallott1 =indenesetre 7ucinda a h3rom "4<l egyed<l !el:le
nte volna "i2 hogy l3tott m3r "4elr:l csat3t1
Hogy "i" lehette" s mirt 94tte" ho3 ee" a cicom3s
"arthn nemesura"2 arr5l se9telme sem volt2 de "omoly er:fes.
tssel tudta csa" vissafo9tani felt4rni "v3n"o5 r4h4gst1
A len 3ll5 frfi egy eleg3ns modulattal lehCta fehr "es.
ty>9t2 s anl"<l hogy megfordult volna2 h3tras5lt a arany
mellvrteshe1
. $os2 sir Bartolomeo2 mi a vlemnyeD
A megs5ltott frfi egy !atist "es"en:t hCott el:2 s meg.
t4r4lgette vele a orr3t1 6agy val5!an n3tha "nota2 vagy
annyira "nyes volt2 hogy mg a f<rds ut3n is avarta a or"
n: saga1
. 0tsg"v<l2 sir @odolfo2 "tsg"v<l . v3lasoltam "rde
ett ny3vog5 orrhangon1 . Felismerem1 A 9elenlv: h4lgy ao
nos aal a semllyel2 a"it 7endoron a nem ppen helg:2 3m
!3r "tsg"v<l elismerst "ife9e: U6res 7ucyU nvvel illet
le"1 =int ismeretes2 eme 6res 7ucy tag9a s alvere volt anna"
a rettegett or" !and3na"2 amit egy 0araidus nev> !andita vee
tett1 At !eslt"2 hogy 6res 7ucy a leggyorsa!! "e> s se
m>2 leg"mletlene!! orgyil"os2 a"i valaha vrt ontott 7endo
ron111 #gen2 "tsg"v<l : a2 sir @odolfo1 =inden "tsget "i3
r5an aonostom111
7ucinda meglepetten nel:d4tt1 0i" ee"D Fs mi a fent
a"arna" t:leD Tal3n gadag sand3ro"D A aranyvrtes fel
fordult1
. Tal3l"otun" m3rD
A frfi elmosolyodott2 de mg mindig nem vette el a !atist.
se!"end:t a orra el:l1
. H3rom ven 3t vendges"edtem 7endoron sir Thucador
udvarh33!an1 Aon a napon is volt serencsm 9elen lenni2
ami"or 0araidus Cr or"111 hm111 sa!adcsapata lerohanta a ud
varh3at !ionyos anyagi 9ava" remny!en111
7ucinda a homlo"3t r3ncolta1
. Hogy a fen!eD Hogy lehet a2 hogy maga ott volt111 s
most mgis itt vanD
A frfi enyhn elmosolyodott1
. $os2 igen1 H3igad3mat2 !ecses csal3d93t2 "aton3it s
solganpt a !andit3" a utols5 s3lig "ardlre h3nyt3"2 s a h3
at porig gett"111 e val5 iga1 =int ahogy a is val5 iga2
hogy n sem lehetn" most itt a l:" sor3!an2 ha t4rtnetesen
pp nem "no "egyetlen hascsi"ar3s2 s nem vagyo" "nytelen
a ostrom ide9n egy oly 9elleg> s>" helyisg fogs3g3ra "3r
hotatva111 mely!e 3ltal3!an a "ir3ly is gyalog 93r1 $os2 n een
isonyatos 3llapotom!an is megpr5!3ltam "ardot ragadva a h3
igad3mat vdeni2 3m e""or ismtelten oly gy4trelme" vette"
ra9tam er:t2 hogy futva "elleti vissamene"<ln4m a 3rnyas he
lyisg vdelm!e111 #d:"4!en perse 4ssemrtem "ardomat
s3mos !andit3val111 s een"4!en volt al"almam sa93t se
memmel l3tni 4nt2 "isassony111 At3n mire a gy4trelmeim csil
lapodta"2 s el:94hettem mened"em!:l2 h3igad3m csal3d93n
m3r nem segthettem2 s a h3 is nagy l3ngo"!an gett111 a fos
togat3s pedig rg vget rt2 s lendori vrtese" hemsegte" min
den<tt111
7ucinda a eml"ei!en "utatott2 s val5!an rmlett ne"i e a
cing3r2 s4rpoca"os ala"2 amint egy s3l als5gaty3!an2 villog5
"arddal rohang3l a dCl3s "4epette1 6alamifle sent :r<ltne"
tartott3"2 s 0araidus parancs3ra nem !3ntott3"1
. =it a"arna" a so!3m!anPD . "rdete fenyeget: llel1
A len 3ll5 hord5hasC f:Cri gestussal ha9totta meg a fe9t1
. A nevem Sir @odolfo de Telehir al Cygalpa2 Cygalpa
gr5f9a2 Telehir 4r4"letes ura111 H> "4vet:im111 Sir Bartolomeo
de Accrappa al =aloran2 =aloran !3r59a111 s Sir ;eolo de
=ar"oy2 =arcoya !3r59a111 Art 94tt<n" 4nh42 "isassony2
hogy semlyesen vehess<" sav3t2 s semlyesen gy::d9<n"
meg arr5l2 hogy 4n val5!an a2 a"ine" mond9a mag3t1 =int
hallhatta2 Sir @odolfo e te"intet!en hitelestette 4nt2 s gy 94ve
tel<n" els:dleges cl9a m3ris !etel9es<li111
7ucinda a r4h4gst vissa tudta ugyan tartani2 de a a9"a
"4r<l 93tsado5 mosoly ellen tehetetlenne" !ionyult1
. $"111 vagy !esl9ene" Cgy2 hogy n is rtsem2 vagy
hagy9ana" engem !"n! =i a fent a"arna"D
Ogy t>nt2 a nemesura" egyi"e sem <t"44tt meg een a
nyersesgen1 6alami ilyesfle modorra s3mthatta" egy or"
n:stnyt:l1
. =iut3n meg!ionyosodtun" arr5l2 hogy 4n val5!an a ne
veetes 6res 7ucy "isassony2 imm3r semmi m3s dolgun"
nincs2 mint a2 hogy sav3t vegy<"2 miserint gretet tes r32
hogy mg ma este elvgi a "rt mun"3t1
7ucinda t<relmetlen<l megreent1
. =itle mun"3tP1P
Sir @odolfo avartan pillantott maga "4r1 A !atistse!"en.
d:s Sir Bartolomeo vette 3t a s5t1
. At a bizonyos... s5!an forg5 mun"3t2 amine" tel9estse
vgett 4n a Galot3!a lett hvatva2 "isassony! S amelyrt mi t.
eer aranydu"3tot fiet<n" "i 4nne" gym3nto"!an111 "t rs.
let!en1 A els: rsletet most2 a m3sodi" rsletet a""or2 ha el.
vgete a mun"3t111
. TeerD . morogta 7ucinda2 s igye"eett nem "imutatni
a meglepetst1
Sir @odolfo intett a mind e id3ig s5tlan sir ;eol5na"2 a"i
egy t4m4tt ersnyt hCott el: valahonnan a teste ta"ar3s3!5l2
el:relpett2 s lera"ta a acs"5t a astalra a flig "i<r<lt gy<m4l.
cs4st3lca mell1
. A acs"5 tartalma . s5lalt meg a t4msi em!er felt>n:en
magas sopr3nhangon . egy dara! eer aranyat r:2 csisolt
gym3nt111 hat dara! 4ts3 aranyat r: csisolt gym3nt111 s t
dara! s3 aranyat r: csisolt gym3nt111 6alamennyit messer
Aars Theo!ald "ir3lyi "sers hitelestette2 s rt"<" fel:l "e.
es"edi"111
A "is em!er a helyre ment1 A hord5hasC "egyesen intett
7ucinda fel1
. ?llen:rie2 "isassony!
7ucinda "i!ontotta a ersny s393t2 s "is5rt p3r "4vecs"t
a tenyer!e1 ?gy pillant3s is elg volt2 hogy l3ssa: nem !eugra.
t3sr5l van s51 A gym3nto" rt"e minden !ionnyal elri a
4teret1 S e csa" a el:leg1
?e" at v3r93" t:le2 hogy meg4l94n vala"it1 =3rpedig ert
a tetemes summ3rt val5sn>leg nem valamelyi" "u"ta tor"3t
"ell elmetlnie1
B5lintott2 s gyors modulato""al feler:stette a gym3nto".
"al teli ersnyt a "ard4vre1 =a9d ha ee" elmente"2 sp sor.
!an lenyeldesi :"et1 ;elen "4r<lmnye" "44tt a has3!an les.
ne" a legnagyo!! !itons3g!an1
Ogy d4nt4tt2 hogy egyel:re nem 3rul9a el2 hogy se9telme
sincs a egsr:l1
. =i"orD . "rdete t3rgyilagosan1
Sir @odolfo a homlo"3t r3ncolta1
. =i Cgy rtes<lt<n"2 hogy ma este a dsla"om3n111
. $em "sle"edhet1 #mer Samolh nem rheti meg a holnapi
sertart3st . "ontr3ott sir Bartolomeo1 . Gustulnia "ell!
. #mer SamothD . visshangota 7ucinda1 #gye"eett "i4lni
a meglepetst a hang93!5l1 At hitte2 ert a pnrt mag3val a
herceggel "ell vgenie1
. =a : E vetette oda fennh935n sir @odolfo .2 holnap pe.
dig a herceg111 ha nem ha9land5 megha9olni a "arthfn nemessg
"44s a"arata el:tt1
. Fl9en 0arthnia! . harsogta sir Bartolomeo1 A
ni3si" "ett: egyserre "ontr3ott1
. Fl9en!
7ucinda "edett ideges lenni1 =i a fent a"arna" ee" t:leD
Hogy : gyil"ol9on le minden ellenfel<"et a Galot3!anD ?hhe
art mg a teer is "evs!
. Tist3u" a rslete"et! . 9elentette "i ordan1 . Hogyan
"v3n93"D
Sir @odolfo meglepetten fordult h3tra "t t3rsa felJ ao" is
csod3l"oni l3tsotta"1
. H3t :111 nem avatta !e 4nt a rslete"!eD
.WD
.Sir 6as4"4l111
7ucinda Cgy rete2 h<ly""el van "4r<lvve1
. USir 6as4"4lUD . visshangota hitetlen"edve1
A nemesura" h39as veet:9e t<relmetlen<l intett1
. =eglehet2 4n m3s nven ismeri :t111 et a nemes s hatalmas
frfiCt2 a"ine" a val5di "iltt mi sem ismer9<"2 de a"i
.olyannyira a svn viseli a "arthn !ecs<let <gyt2 hogy !3rmit
ha9land5 megtenni ert111
. Arr5l a nemes frfiCr5l van s52 a"i 4nt idehvta2 s a"i ti.
to"!an elrendete2 hogy 4n !e9usson a Galot3!a1
7ucinda a homlo"3t r3ncolta1 =i5ta hv93" Thimort USir 6a.
s4"4lU.ne"D Ha a vn csi!s 3lnevet a"ar "ital3lni mag3na"2
!iony3ra tal3lt volna "evs! idtlent is1
. Sir 6as4"4l arr5l t39"otatott !enn<n"et . magyar3ta Sir
@odolfo E2 hogy 4n a mai dsla"oni3n !ecs<letes p3rviadal!an
"ii"tat9a #mer Samothot2 s a "arthn t4rvnye" serint 3tvesi a
poci593t111
. Lm vigy3nia "ell . "otyogott "4!e sir Bartolomeo .2
hPogy #mer Samoth hv9a "i 4nt2 "<l4n!en 4n nem lehet test:r.
"apit3ny!
7ucinda !5lintott1
. $em ismeretes el:ttem . agg5dott sir @odolfo .2 hogy mi
"nt "v3n9a et elemi2 s egy3ltal3n mi"nt les "pes a la"oma
terem!e !ehatolni111 de err:l 4nne" "ell gondos"odnia1
7ucinda ismt !5lintott1
. =a este m3r n fogom fel<gyelni a herceg !itons3g3t1
. 8va intem . s5lalt meg ismt a aranyvrtes Bartolomeo
.2 mindaddig nem sa!ad meg4lnie a herceget2 amg el nem 94n
a ide9e!
. HolnapD . tal3lgatta 95 r""el 7ucinda1 . A sertart3s
el:ttD 04!enD 6agy ut3naD
. 04vetlen<l a sertart3s el:tt . "edte mly s5ha99al sir @o.
dolfo . mg egy utols5 "srletet tes<n"2 hogy she trts<"
a herceget1 Fn magam fogom fels5ltani2 hogy ne srtse meg a
"arthn t4rvnye"et2 s ne vegyen maga mell "4rend>2 "<lhoni
semlyt a tartom3nyi tr5nra1 Ha !el3t9a2 hogy hi!3ott2 s el3ll a
terveett frigyt:l2 tov3!!ra is ural"od5n""nt fog9u" tistelni111
a 4n mun"39a itt vget r2 s a marad" 4teer rt"> gym3ntot
e eset!en is meg"ap9a mg a 9sa"a folyam3n111
. Amennyi!en visont a herceg tov3!!ra is dacol a "arthn
t4rvnye""el2 s nemet mond a "rs<n"re . vette 3t a s5t sir
\ Bartolomeo "egyetlen "ife9essel E2 4n halad"talanul led4fi a
herceget1 =int test:re a h3ta m4g4tt fog 3llni2 nem les neh
dolga1 S a herceg hal3la les a 9el! S3mos hv<n" les 9elen a
la"om3n1 Ha "ell2 fegyverrel is aon les<n"2 hogy minden"i is.
mer9e el C9 hercegne" sir @odolf5t2 mint arra legillet"ese!.
!et111
Sir @odolfo enyhn meg!iccentette a fe9t a hel"ed: fel1
. Termsetesen aon les<n"2 hogy a "oron3t vront3s nl.
"<l "aphassam meg1 A herceg vr serinti uno"a4ccse vagyo"1
T4rvnyes 4r4"4se nem lvn2 hal3l3val a tr5n9a engem illet1
A"i et m3s"pp l3t9a2 a lgy vrrel felel!
. Fs a is a 4n lPeladata les . tette ho3 Sir Bartolomeo .2
hogy olyan em!ere"et 3lltson a la"omaterem :rsre2 a"i"
minden "4r<lmnye" "44tt !etart93" ma9d a 4n parancs3t111 s
ami"or a herceg meghal2 :" a 4n parancs3ra aonnal a C9 her.
ceg mell2 vagyis Sir @odolfo mell 3llna"111
7ucinda !5logatott1 0edett "iss tCl!onyol5dni a helyet2
de lassacs"3n si"er<lt 4ssera"osgatnia a dara!o"at1 @om3na s
Carla meg a"ar93" idni a ap9u" lel"t2 hogy a herceg test.
!en : legyen a ural"od51 Fs at a"ar93"2 hogy 4l9e meg #mer
Samothot1 #tt vanna" ee" a l3ad5 nemese"2 a"i"ne" a tr5nra
f39 a fogu"2 s els: lps"nt :" is at a"ar93"2 hogy 4l9e meg #.
mer Samothot1 #mer Samoth visont meg a"ar9a 4lni a herce.
get2 meg a"ar9a 4lni a l3ad5"at2 meg a"ar9a 4lni a n:vreit2 s
"i tud9a mg "i"et1
Fs minden"i :t2 7ucind3t te"inti megfelel: es"4ne" a ter.
veihe1
Sp "is "alama9"a!
=indee" ut3n m3r csa" at lenne 95 tudni2 hogy "i a a ti.
to"atos egyn2 a"i a h3ttr!:l a s3la"at mogat9a1 0i a a ti.
to"atos s nevetsges nev> USir 6as4"4lU2 a"i l3t9a a l3ad5.
"at2 s a"i !ea93nlotta :t1
$os2 a igas3g a2 hogy nem "ell ho3 tCl so" logi"a1 Hi.
sen arr5l2 hogy : ma a Galot3!a r"ei"2 nem tCl so"an tudhat.
ta"1 S a a vala"i2 a"i idehvta :t2 amCgy is pp eleget tito"a.
tos"odi"1
Be mi a fent a"arhat e!!:l a egs serve"eds!:l "iho.
ni a a vn csels4v: Thimor AhanD
Fs egy3ltal3n !itos2 hogy r5la van s5D 6alahogy nem val.
lana" r3 ee" a m5dsere"1
. A a !ionyos USir 6as4"4lU at is "44lte 4n4""el2 hogy
mifle felttele"et t3masto" a mun"a elvgsvel "apcsolat
!anD . tuda"olta rafin3ltan a or" n:slny1
A nemesura" meglepetten nte" 4sse1
. Feltlele"D
. Csa" a so"3sosa" . felelte 7ucinda1 . =iut3n meg"aptam
a m3sodi" rsletet2 pecsttel ell3tott menlevelet "re" a tarto.
m3ny hat3r3ig2 egy v3lt3s lovat2 "t heti lelmet2 s vala"it 4n4"
"4<l2 a"it tCsul magammal vihete"1
=indet most tal3lta "i2 de egs hat3sosna" !ionyult1 F:.
"pp a legutols5 "ittel1
. TCsulD . visshangota sir @odolfo1 . =i vg!:lD
. ?l:fordult m3r a praIisom!an2 hogy miut3n "ifiette" a
elvgett mun"a ut3n2 a meg!5im megpr5!3lt3" t:lem r4vid
Cton vissavenni a pnt1 ?t seretnm itt megel:ni1
. ?gy "arthn nemesem!er sava111
. Biony3ra so"at r2 de nem annyit2 mint maga a "arthn ne.
mes1
Sir @odoli! a"latottan meredt maga el1
. Sir 6as4"4l egy 3rva s5val sem 9elete a level!en2 hogy
ilyesfa9ta !itost"o" lesne" s<"sgese"111
7ucinda "apva "apott a s5n1
. 7evlD 73thatn3mD
Sir ;eolo egy 4ssete"ert pergament hal3sott el: valahon.
nan a ruh3ata re9te"!:l2 s 7ucinda fel nyC9totta1
. A r3s 9ellegt te"intve Sir 6as4"4l messemen: el:vi
gy3atoss3ggal 93rt el . trill3ta sopr3n hang93n a alacsony2
puf5" frfi1 . 6al5sn>leg megm3stotta a r3s3t2 s s3nd"o
san t4!! r3si hi!3t is e9tett2 hogy ne tud9u" "i"4vet"etetni a
stlus3!5l a semlyt111
7ucinda "ite"erte a pergament2 s aonnal r394tt2 hogy sir ;e.
olo meglehet:sen finoman "4rvonalata a val5s3got1 A levl
r59a nem lehetett a lCdtoll mestere2 hisen egy macs"a is se!!
!et>"et "apart volna ao"n3l2 mint amelye"!:l a irom3ny
4sse3llt1 @3ad3sul a r5 nem hasn3lt semmifle r3s9elet2 nem
ismerte a nagy!et>"et2 s nha indo"olatlanul "t.h3rom s5t is
egy!ert1
=ellesleg a levl val5!an arr5l s5lt2 hogy a mai napon meg.
r"ei" a a UmesterU2 a"it v3rna"2 s hogy mi"nt fiess" "i
ne"i a teer arany rt"> gym3ntot1 S a al3r3s val5!an gy
nett "i: USir 6as4"4lU1 Semmi t4!!1
7ucinda 4ssete"erte a pergament1
. =eg!ocs3thatatlan mulast3s . morogta1 . 6al5!an egy
s5 sem 3ll itt a feltteleimr:l1 S e eset!en el "ell te"intenem
t:l<"1 Rraim2 meg "ell !nom a nemesi savu"!an1 Savu"at
ad93"2 hogy a elvgett mun"3t "4vet:en a rsemre 93r5 gy
m3nto""al egy<tt sa!adon s !3ntatlanul t3vohato" Trialcor
tartom3ny ter<letr:l2 s e"4!en nem r semmi !3ntalom a
4n4" vagy meg!ottai" rsr:lD
Sir @odoli! a mennyeet fel emelte h39as !al "et1
. A mi magass3gos urun"2 =ar"Pyhennon nevre <nnep.
lyesen meges"<s4m1
. ? ne"em elg . felelte 7ucinda1 . ?t a levelet visont
megtartom1 Hogy !ionyt""nt a orra al3 tud9am d4rg4lni a
mulast3s3t1
. Fl9en 0arthnia! . engte sir @odoli!1
. Fl9en 0arthnia! . "ontr3ott sir Bartolomeo s sir ;eolo
egyserre2 s et3n m3r csa" Bartolomeo tette ho31 . Hal3l a
hagyom3nyseg:re2 s l9en Trialcor C9 hercege!
. Fl9en! . tette ho3 7ucinda nmi ir5ni3val1
=iut3n a nemesura" nagy neheen "ifura"odta" a s3mu"ra
meglehet:sen s>"re sa!ott a9t5n2 7ucinda ismt "ite"erte a le.
velet2 s hossan nte a ismer:s r3st1
Gontosan tudta2 hogy "i "4vette el ee"et a idtlen 3"om!3.
"omo"at1 Thimor mg a""or sem lett volna "pes ilyen gyer.
meteg m5don s ennyi hi!3val rni2 ha s3nd"osan t4re"si"
r31
A sp Carla visont mindig is ut3lta ee"et a paprra vetett
fura rovaro"at111
So!39a mag3ny3!an mg hossan gondol"odott a t4rtnte.
"en2 s pr5!3lta "i!ogoni a alaposan 4sse!onyol5dott s3la.
"at1 At3n pedig aon morfondroott2 hov3 t>nhetett GriI1 A
"ho!ri lgs3r"3nyna" a5ta nyoma vesett2 hogy a "ert!en fel.
falta at a nyomorult "an3rit2 vagy mit1 7ehet2 hogy a Galota
m3gi"us f<r"s:i felfedet" a m3svil3gi lny m3gi"us "is.
ug3r3s3t2 s megtelt" ellene a s<"sges int"edse"etD
A tny2 hogy e id3ig a "ho!ri s3r"3ny Cgyneveett segt:.
"ssge nem nagyon m>"4d4tt1 7egal3!!is a5ta2 hogy 3tlpte
a Galota "<s4!t2 semmi hasn3ra nem volt1
7ucinda2 amg arra v3ra"oott2 hogy rte <en9ene"2 "ihas.
n3lta a id:t2 s megnegette a t<nd4"l:n csillog5 gym3nto.
"at1 =a9d pedig anna" rend9e s m5d9a serint egyen"nt le.
nyelte :"et1 $agy rutin9a volt m3r a ilyesmi!en1 Am a rutin el.
lenre a eer aranyat r: dr3ga"4vet "tser is vissa4"lende.
te2 mire vgre si"er<lt a gyomra mlyn !itons3g!a helyenie1
Ami nem is csoda2 hisen e""ora mret> dr3ga"4vet mg so.
sem pr5!3lt lenyelni1
=3r !es4ttedett2 s este t "4r<l 93rhatott a id:2 ami"or is.
mt "opogta" a a9ta93n1
Bran Be"ler 9elent meg2 a sles v3llC2 s:"e if9C eleg3nsan
"i4lt4ve2 s egy m3lyva sn> 3talvet:!en2 melyne" "4epn pi.
ros liliom virtott1 ?gy hasonl5 ruhadara!ot nyC9tott 7ucinda
fel1
. A vacsoravendge" m3r megr"ete" . "44lte a fiatalem
!er dallamos !ariton hangon1 E 7ady Yivenda v3r9a2 hogy test:
reivel egy<tt !evonulhasson a la"omaterem!e1
7ucinda ellensgesen meredt a fel nyC9tott 3talvet:re1 =indig
is ut3lta et a snt1 .=i a fene eD
. =agadra "ell 4ltened . magyar3ta Bran1 . A liliom 7ady
Yivenda 9elvnye1 ? 9eli2 hogy a : "srethe tartool1 Fnei
"<l nem lphetnl a la"omatereni!e1
7ucinda mmel.3mmal mag3ra 4lt4tte a m3lyvasn> vaca.
"ot1 =3r enl"<l is tClottan eleg3nsna" rete mag3t2 s e a
sn sehogy sem illett a egynisghe1 A liliomo"at s hasonl5
vir3go"at pedig egy!"nt is sv!:l ut3lta1
?s!e 9utott2 hogy ap9a gya"orta emlegette Cgy :"et2 hogy
Udr3ga vir3gs3laimU1 =g vir3gnevet is adott ne"i"1 @om3na
"apta a U6adr5saU nevet2 mert mindig olyan t<s"s volt1 Carl3t
mindig U7iliomU.na" s5ltotta . eel is utalva tal3n a liliom.
tipr3sra2 amit leg"ise!! l3ny3n el"4vetett1 7ucind3t pedig stlu.
sosan egy rti vir3gr5l UB<d4s"U.ne" nevete111
Fs ami"or 7e"hart =orian egy.egy rit"a 95an pillanat3!an
!<s"n vgigneti ra9tu"2 fels5ha9tott: U=ilyen sp cso"or
vagyto"! Sinte l3tom2 ahogy a spsgete""el2 a gonoss3go.
to""al s a "egyetlensgete""el "3ost s pustt3st hoto" min.
den"ire! A 03os vir3gai111
A 3talvet: "iss !:ne" !ionyult2 de e 7ucind3t egy cs4p.
pet sem avarta1 Serelte2 ha sa!adon tud moogni a ruh3i!an1
. Ha gondolod2 "4lcs4n4hete" egy e<st mellvrtet . 9e
gyete meg Bran1 . ? a "4nny> !:r nem valami pra"ti"us vi
selet p3r!a9 esetn1
7ucinda v3llat vont1
. $e"em pp megfelel1
. Ahogy gondolod . !iccenteit a frfi .2 de ne feledd2 mi a
feladatod1
7ucinda gunyorosan elhCta a s393t1
. 6an mg vala"i a Galot3!an2 a"i nem tud r5laD
Bran enyhn megsrt:d4tt1
. ?lfele9ted2 hogy n Carla legf:!! !ialmasa vagyo"D 6agy
tal3n a hCgod nem emltette2 hogy a seret:mD
. F3rast5 mun"a lehet1
. $ha a . ismerte el Bran1 . Be Carla nem panas"odhat a
frfiass3gomra1 At hisem2 maIim3lisan "ielgtem minden
ignyt1
7ucinda s5ha9tott2 hogy lepleni tud9a r4h4gsi ingert1 P
E =inden !ionnyal . felelte1 Bran elgedetlen
!iccenteit1
. =ehet<n"D
. =g van egy "is dolgom1 Aonnal "s lese"1 Ha meg.
"rhetle"111 te addig v3r9 a a9t5 el:tt1
Bran rtetlen<l nett r31
. Sietn<n" "ellene111
. Csa" egy perc1 $em vagyo" elgedett a 4lt4etemmel1
=g el "ell vgenem a utols5 simt3so"at1 ? olyan n:i do
log111 =egrted2 ugyeD
Bran legyintett1
. Carla mellett volt m3r al"almam tapastalni2 hogy a n:"nl
a "s<l:ds flnapi mun"a1 Be 3lmom!an sem hittem volna2
hogy te is111
=iut3n a s:"e frfi m4g4tt !ecsu"5dott a a9t52 7ucinda
meglatotta a egyi" ersnye s393t2 s egy rongyo"!a !ugyo.
l3lt2 apr5 <vegcst hCott el:1 A "is holmi meg"4elt:leg fl
deciliter >rmret> lehetett1 ;5 alaposan megr3ta2 hogy a tartal.
ma fel"avarod9on1 8vatosan2 nagyon 5vatosan a "4rmeivel "i.
latotta a apr5 dug5t2 s vigy3va2 hogy a arra r3tapadt m.
sn> ragacs mg csa" vletlen<l se r9en a !:rhe vagy cs4p.
pen9en a ruh393ra2 a dug5t a ragaccsal felfel a t3lc3ra helyete1
At3n el:hCta a "ard93t2 at is a astalra f"tette1 =a9d pedig
ismt "4rmei "4 csippentette a dug5t2 s a !els: oldal3ra ta.
padt "rist3lyos2 s3rga ragacsot v"onyan2 sa"rt: m5d93ra fel.
"ente a "ard9a hegynl mlytett apr5 horony!a1 $em el:s4r
csin3lta et2 s nagy rutinnal fe9ete !e a m>veletet1 A s3rg3s ra.
gacs sinte srevtlen<l csillogott a "ard hegyn2 a"i nem tudta
volna2 hogy ott van2 anna" fel sem t>ni"1 Lm a"it e "ard hegye
meg"arcol ma9d2 a igencsa" megtapastal9a ma9d2 hogy milyen
rs2 ha hal3los mreg "er<l a vr!e111
7ucinda nagy 5vatoss3ggal vissaillestette a "is dug5t a
<vegcs!e2 at vigy3va !ete"erte a rongydara!!a2 ma9d pedig
vissara"ta a ersny!e1 A "ard93t 5vatosan dugta vissa a
h<vely!e2 !3r itt m3r nem volt s<"sg tClott 5vatos"od3sra1
A mreg ragacsos 3llaga miatt nem "ellett att5l tartani2 hogy le.
csepeg a h<vely!e1
Ami"or e m>velettel vgett2 7ucinda megigatotta mag3n
a "ard4vt s !: 3talvet:9t2 s elgedetten elmosolyodott1
Sohasem serette a !onyolult feladato"at2 s ahogy tudta2
igye"eett at a serepl:" s3m3na" cs4""entsvel leegyse.
r>steni1
Fs mellesleg mindig is "edvelte a snm>vsetet2 s gon.
dos"odni a"art r5la2 hogy a meg93tsott p3r!a9 vgn #mer Sa.
moth hal3ltus39a a lehet: legleth>!!re si"er<l94n111
>
HossC s egyre slesed: folyos5"on haladta" vgig ala!3r.
doso" "44tt1 ?l4l Carla lp"edett "sere" so"as3g3!an s egy
rafin3lt sa!3sC ruha"4ltemny!en2 mely l3ttatni engedett csa".
nem mindent2 s ugyana""or egyes dom!orulato"at mgis elta.
"art2 s ao"at a :t meg!3mulo" "peletre !ta1 HossC2
egyenes s3lC2 te9fehr ha93t pomp3s "onty!a "4t4tte2 s e ha9.
"4ltemnyt egy arany!a foglalt dr3ga"4ve"!:l 3ll5 tiara "oro.
n3ta meg1
0arcsC l3!ai hihetetlen<l hossCna" s nyCl3n"na" hatotta"2
ahogy "rmsn> !arnas3gu"!an "i!u""anta" a halov3ny m3ly.
vasn> ruha al5l2 s a !o"393n a dsl3nco" s !o"aperece" "ih.
v5an csilingelte"1
7ucinda2 mi"4!en ord test:r"nt masroott a mostohahC.
ga m4g4tt2 "nytelen volt elismerni2 hogy a "is caf"a val5!an
csod3latosan n "i1 Tal3n soha nem masroott mg vgig ee.
"en a folyos5"on elragad5!! s form3sa!! hercegn.9el4lt1
Aon!an 7ucinda pontosan tudta2 hogy mily romlott s "or.
had5 !els:t ta"ar a s>ies2 3rtatlan "<ls:2 s e tudat fny!en a
hCga spsgre "omor 3rny" vet<lt1
=3r "t tucatnyi ala!3rdos :r4n 9utotta" tCl2 ami"or vgre
elrt" a nagyterem slesre t3rt2 "ts3rnyC a9ta93t1
. A fnyessges Yivenda "he Alliniertia el =aIiniilienne
um 7endor2 =aIiniilienne tartom3ny 4r4"4s ur3na" le3nya111 s
"srete! . harsogta egy la"39 "<lse9>2 felcicom3ott egyn a
a9t5!5l2 s a orosl3nos 3talvel:l visel: test:r4" tistelgs gya.
n3nt a""or3t csapta" a mell<"re2 hogy e<st44tt mellvrt9<"
!iony3ra !ehorpadt a laa s4vet alatt1
. 7ucy2 hCd "i magad! . sisegte h3tra Carla anl"<l2 hogy
h3trapillantott volna2 s fensges mosollyal !eli!egett a nagyte.
rem!e1
Bevonul3sa enyhn s5lva is megoslott si"eit aratolt1 A "4.
el!en <l:" egy em!er"nt pattanta" lel2 hogy megha9olva
megad93" s3m3ra a "ell: tisteletet2 a t3vola!! <l:" "44tt . s
itt els:sor!an a tCloldalt helyet foglal5 "arthn f:nemese"et "ell
rteni . aon!an m3r a"adta" nh3nyan2 a"i" csa" mmel.3m.
mal emel"edte" fel roppant alfel<"r:l1 Fs megint csa" a"adta"
olyano" is2 a"i" <lve maradta"2 s mmelt"2 mintha nem l3tn3"
s nem hallan3" a mlt5s3gos "isassony r"est1 ?el a vi.
sel"edssel perse egy!:l le is leplet" magu"at111
7ucinda 95 alaposan a es!e vste2 hogy mely rsen fog.
lalna" helyet a l3ong5"1 Hogy ami"or ma9d el94n a id:2 pon.
tosan tud9a2 hov3 "oncentr3l9a t3mad3sa ere9t1
6onulta"1 Carla minden lptnl "ivillanta" !arn3ra s<lt
com!9ai2 s mg a fal mentn lpsen"nt sora"o5 test:r4"
.a"i"ne" modulatlanul2 reenstelen arccal "ellett volna dse.
legni<" . is ell3totta" a s39u"at2 s csa" "evesen tudt3" "4<l<"
f"en tartani a ny3ltermels<"et1
?gy!ir3nt a la"ofliaterem a""ora hod3ly volt2 ame""or3t
7ucinda eddigi let!en mg ist3ll5!5l sem l3tott1 ?ls: pillan.
t3sra le merte volna fogadni2 hogy e!!e a isonyatos terem!e
nemcsa" "arthnia nemessge2 de a egs tartom3ny 4sses n.
pessge !esCfol5dott1 A test:r4""el s a solg3""al egy<tt leg.
al3!! m3sfl eren ny<s4gte" a gig3si helyisg!en1 Lm lehet2
hogy m3sflser ennyien1
A astalo"at Cgy "pet" "i2 hogy egy el"pelhetetlen<l
hossCs3rC R.ala"ot "peene"1 A R Ual9aU egy "t l3! ma.
gas emelvnyen nyugodott2 s a itt elhelyeett hossC astal
mellett <lt a herceg s "4vetlen "sreteJ a vr serinti ro"onai2
a udvari f:var3sl52 a f:tan3csad52 s "i tud9a2 mg "icsoda1 A
emelvnyen meg"4elt:leg harminc f:re tertette"2 s a "4ps:
rsen sa!adon maradt egyetlen helyt:l elte"intve mindenhol
<lte"1 7eg"4epn maga a herceg2 egy potrohos2 dupla to"39C2
hegyes !a9sC2 vad"an "p> frfi2 a"i t<nd4"l:n si"r35 arany.
"oron3t viselt "opas fe9nJ te3scssnyi f<l!eval5"at a f<l.
cimp393!an2 s egy arany9ogart tartott a !al "e!en1
A emelvny "l oldal3n a !ro"3tf<gg4nnyel els4tttett a!.
la"o" el:tt hC5dott a R.9o!! fel:li s3raJ itt foglalta" helyet
"arthnia f:nemesei1 ?e" "44tt a"adta" ao"2 a"i" ma"acs.
"odta" tisteletet nyilv3ntani !evonul5 leend: hercegn9<" ir3.
ny3!an2 s 7ucinda nem lep:d4tt meg2 hogy r4gt4n a emel.
vnyhe leg"4ele!! sir Bartolome5t vlte felismerni ugyana!.
!an a aranyoott vrt!en2 mint ami!en p3r 5r3val eel:tt a :
so!393!an l3togat3s3t tette1 6al5sn>leg m3r elmClhatott a
n3th39a2 mert e al"alommal nem tartott !atistse!"end:t a
orra el:tt1 S:t2 pp a mellette <l: h4lgy "et vonta a orra el2
mintha "eet a"arna cs5"olni1 7ucinda aon!an arra gyana"o.
dott2 hogy elhagyhatta valahol a se!"end:9t2 s 9o!! h93n a
csip"s 4lt4"> nemesh4lgy "acs593t hasn3l9a fel een alantas
clra1
A l3ad5 nemese" veet:9e2 3 "4r!erhetetlen<l h39as sir @o.
dolfo a emelvnyen <lt2 a hercegt:l 9o!!ra a hatodi" s"!en1
A R.s3rai legal3!! s34tven mterre nyClhatta" el a te.
rem hossanti vge ir3ny3!a2 s a g:4lg: tele"t:l2 snes f<s.
t4"t:l a legsln <l:"et m3r alig lehetett l3tni1 At aon!an a
cicom3s lovago" 4lt4etne" milyensg!:l2 s h4lgyei" "se.
reine" mennyisg!:l egyrtelm>en "i lehetett "4vet"etetni2
hogy a R.ala" emelvny fel:li vgn <lhetne" a leggadaga!.
!a"2 a tCls5 vgen pedig a valamivel segnye!! ro"ono" s
"isnemese"1
A helyisg !elmagass3ga oly isonyatos volt2 hogy a
mennyeet lstelen s alig l3that5 fres"5i "4<l lel5g5 ma.
lom"er" nagys3gC csill3ro"on "arnyi vastag viasgyerty3"
f<st4lte"2 s a fali "andel3!ere" "44tt sirn form39C m3rv3ny.
so!ro" tartotta" f<st4lg: f3"ly3"at1
A ereett m3rv3nyfala"on aranyoott fre" futotta" "4r!e2
s a emelvny m4g4tti fala"on 0arthnia nemeti 3sl5i2 s a le.
ig3ott nemete" s v3roso" lo!og5i dselegte"1 A rs!en el.
hCott f<gg4ny4" m4g<l nhol megvillanta" a a!la"o" snes
<vegmoai"9ai2 s at is l3tni engedt"2 hogy a herceg nem !ta
a vletlenre a !itons3g3t1 A a!la"o" tCls5 oldal3n ord spalet.
t3" vdt" a termet a esetleges "<ls: !ehatol5"t5l1
S ha m3r a terem vdelmnl tartun"2 7ucinda figyelmt a
sem "er<lte el2 hogy a fala" mentn felsora"oott hercegi test:r.
sgen "v<l m3so" is <gyelne" a nagyCr !itons3g3ra1 A terem
fala mentn "t emelet magass3g!an2 sinte a lel5g5 csill3ro".
"al egy sinten "arat futott vgig2 amelyen ord s3mser93.
so" sora"ota"2 s nhol "44lt<" egy.egy var3sl5form39C2
csu"ly3s egyn is fel!u""anni l3tsott1
A fala"at . m3r ahol nem futott fr2 s ahol nem t4rt" meg
simas3g3t a f3"lyatart5 sirnso!ro" . Hector Aol"har tarto.
m3nyi herceg "pm3sai dstett" festett ola9"pe"2 mellso!.
ro"2 fres"5" s i"ono" form393!an1 A"adta" perse m3s te"int.
lye"r:l is 3!r3olato"2 amint vad3sna"2 hal3sna"2 csat3na"2
templom!an im3d"ona"2 la"om3na"2 n:""el henteregne"2 sa.
t4!!i . de a legt4!! 3!r3olat a Galota mostani ur3r5l "s<lt1
Carla s3nd"oltan le"ste a vacsora "edett . e aon n:i
pra"ti"3" "4 tartoi"2 amit hat3svad3s fog3s"nt gya"ran al.
"almaott .2 s m3r 9av3!an tartott a pomp3atos la"oma1 Sol.
g3" hada hordta folyamatosan a leg"<l4n!4:!! t"e"et s ita.
lo"at a astalo"ra2 pata"o"!an folyt a !or2 s 95cs"3n rep<lte" a
csonto" s hCsos cu!3"o" a astall3!a"n3l le!sel: "arthn
agara"na" is1 =g a gonosa!! nemese" aon lelt" 4r4m<"et2
hogy a "uty3"na" s3nt cu!3"o""al s csonto""al a R.ala"
"4ps: rsn t3ncol52 ugr3ndo52 ne"l:2 !ir"552 t>nyel:
s egy! mutatv3nyoso"at2 a"ro!at3"at do!3lt3"1 =ert hogy
mi"4!en a emelvny el:tt . s a astalo" mellett 4tven mte.
ren"nt . nagy lts3mC rees!and3" 93tsotta" vrforral5 "art.
hn himnuso"at s men<ette"et2 a leg"<l4n!4:!! mutatv3.
nyoso" s5ra"otatt3" a herceget s a egy!egy>lt vendgsere.
get1 A mutatv3nyoso" el:ad3s3na"9iienett tucatnyi cs"os ru.
h3s la"39 fel<gyelte s ir3nytotta1 M" gondos"odta" r5la2 hogy
a mutatv3nyoso" rafin3lt mog3s!an legyene"2 s 4t percnl t4!.
!et ne t4ltsene" egy astalrs el:tt1 Hogy miel:tt a ott <l:" r3.
unn3na" a "ardnyel:re2 m3ris egy songl:r"4d: er:m>vs
v3ltsa fel2 a"i 4tves "isl3nyo"at do!3lt a leveg:!e2 :t pedig
C9a!! 4t perc mClt3n metelen<l t3ncol52 copfos s"alt nom3dl3.
nyo" "4vess"2 ma9d pedig l3ngol5 "er"en 3tugr3l5 a"ro!at3"2
l3ncon tartott medvvel !ir"55 er:m>vse"2 cs4rg:sip"3s ud.
vari !olondo"2 versmond5 lantoso"2 "ifestett "p> 9en pantomi.
mes"2 "oith3ri !>vse" "4vet"eene"1 Fs "i tud9a2 mg mi.
fle l3tv3nyoss3go"111
Hector Aol"har herceg e id3ig aal foglalatos"odott2 hogy
u99nyi hCscafato"at ha9ig3lt a astala l3!3ho l3ncolt2 megcson.
"tott ra!o"na"2 a"i" rend"v<li <gyessggel a s39u""al "ap.
"odt3" el a alamisn3t a leveg:!:l1 ?e" a ra!o" Hector Aol".
har vr serinti testvrei volta" E h3rom frfi s "t n: .2 s nem
is "ap"odhatt3" volna el m3shogy a hCscafato"at2 lvn hogy
testvr!3ty9u" gondosan leamput3ltatta "e<"et2 l3!u"at2 ne.
hogy esetleg a hatalm3ra t4r9ene"1 =eg4lni perse nem volt s.
ve 4nn4n testvreit2 s amellett hogy igye"eett hasnu"at venni2
a gya"ori la"om3" al"alm3val l3tv3nyosan 95l tartotta :"et2
hogy alattval5i ne tarts3" svtelen ural"od5na"1
Carla r"etre minden"i fel3llt a emelvnyen2 s mg maga
a herceg is meg"srelte felemelni h39as alfelt1 ? "evs! si.
"er<lt2 3m enne" ellensClyo3s3ra megragadta leend: hitvese
"et2 s 4ssecuppogta sros s393val s "un"on !a9s3val1
7ucinda elismer:en mrte vgig mostohahCg3t: Carl3na" a
seme se re!!ent2 pedig undort5 srfolt maradt a "fe9n a
hercegi <dv4ls ut3n1
A herceg m4g4tt "ar!a font "el2 stvetett l3!!al "t tes.
t:r 3llt1 ?gyi"<" egy si"3r2 inas list volt2 a m3si" pedig f.
nyesre nyalt aranyvrt!en #mer Samoth1 ? ut5!!i t<ntet:en
nem vett tudom3st a r"e:"r:l2 merev tart3s!an2 reenste.
len arccal 3llt1
A herceg !al93n <res maradt a dses "ars"2 a 9o!!93n pe.
dig egy :s sa"3llas2 hossC"3s "p> frfi tur"3lta vill393val a
t3nyr93t1 Ha a homlo"3ra rta volna2 hogy Uvar3sl5 vagyo"U2
aal sem 3rul"odhatott volna 9o!!an a foglal"o3s3r5l2 mint
most a 4lt4"4dsvel2 a ha9viseletvel s "imrt modor3val1
6al5sn>leg : leheteti =arois Tarna"2 a C9 udvari f:var3sl51
A <res s"en tCl pedig egy "4vr p<sp4" <lt2 "t a"olitussal
maga m4g4tt1
. =3r hi3nyoltu" t<nemnyes 9elenlti2 "isassony . r4f4gte
a herceg1 . A 4n elragad5 semlye nl"<l nem volt tel9es a
4r4m<n"111 hopp!
? ut5!!it m3r nem Carl3na" mondta2 hanem lev3gott vgta.
gC2 megl3ncolt testvreine"2 mi"4!en hanyag csu"l5modulat.
tal egy tenyrnyi hCsdara!ot ha9tott oda1 0etten modult3" r31
A herceg egyi" n:vre s egy "arlhn ag3r1 A "utya volt a gyor.
sa!!2 s agyarait 5ssecsattintva elhappolta a cu!3"ot a megnyo.
mortott n: orra el:l1
A herceg fennen r4h4g4tt2 s a astalt csap"odta1
E ;5l van2 o"os "utya111
Carla =orian helyet foglalt a lPelsges Cr mellett2 s mi"4!en
cs3!os pillant3so""al igye"eett "iv3lastani a "4el!en <l:"
"4<l 94vend:!eli seret:9t2 Bran s 7ucinda laa terpes!en
elhelye"edte" m4g4tte1
A leend: hercegn: tisteletre fel3llt vendge" most vissae.
res"edte" a s"<"!e2 s a pomp3atos la"om33s avartalanul
folytat5dott1
7ucinda aon cs4ppet sem csod3l"oott2 hogy legid:se!!
n:vrt sehol sem l3t9a1 @om3na minden val5sn>sg serint
valahol 3 snfala" m4g<l fel<gyeli a herceg a"arat3t2 s valami
m3gi"us m5don figyeli a terem!en t4rtnte"et1
7ucinda nyugodtan 3llt2 s mg minden"i srt5l fr4cs4gve a.
!3lt2 : megpr5!3lta 4ssesedni a gondolatait1 Hogy "i "it a"ar
meg4lteni2 s hogy "i mit a"ar csin3lni1
A vacsora meglehet:sen unalmasan telt2 att5l a egy <de
snfoltt5l elte"intve2 ami"or "t f:Cri h4lgy felfedete2 hogy
tel9esen egyforma !3li ruh3!an r"ete"2 s "44s er:vel meg.
tpt" at a lovagot . egy harmadi" h4lgy fr9t .2 a"it:l a d.
ses 4lt4"et2 mint egyedi dara!ot "apt3"1
=3r 9fl "4r<l 93rhatott a id:2 ami"or a herceg fel3llt2 s
fennhangon !esdet mondott1 0iss avar5 volt2 hogy hCs
mteren"nt hrn4"4" 3llta"2 s hanger:st:""nt m>"4dve2 egy.
m3st tCl<v4ltve ismtelt" a herceg savait2 hogy a legt3vola!!
<l:" is pontosan rthess"1 =ellesleg enne" nem tCl so" rtel.
me volt2 mert a herceg a "t a"5nyi felh4rpintett !or ut3n m3r
"ptelen volt 4ssef<gg: mondato"at produ"3lni1 Aon!an mi.
vel s5at3t aal fe9ete !e2 hogy hirtelen 4"lendeni "edett2 s
egsen v3ratlanul a megr4"4ny4d4tt f:var3sl5 4l!e o"3dott2
a !esd vg<l is fergeteges si"ert aratott1
7ucinda e!!:l helyesen arra "4vet"etetett2 hogy a udvar.
!li nemesura" nem ro"onsenvene" tClottan a nemrgi!en
"ineveett f:var3sl5val1
=i"4!en "t la"39 egyes<lt er:vel igye"eett elt3voltani a
mosl"ot a falfehrr s3padt var3sl5 4l!:l2 Carla "ihasn3lta
a helyetet2 hogy minden sem fel9<" ir3nyul2 s cseng: han.
gon "i3ltotta a piron"od5 herceg f<l!e1
E 0ellemesen meg"4nnye!!<lt2 felsgD
E Ah<mmm111
E A""or111 ugye2 megengedi2 hogy els5ra"otassam egy
cse"ly"e t4rtneltel111
.$ah9ah111
Carla "iss megemelte a hang93t2 hogy legal3!! a leg"4e.
le!!i harminc.negyven em!er 95l hallhassa1
. Hallotta m3r2 milyen csCfos dolog esett meg ma reggel a
"ert!en a 4n egyi" vitvelD
. HeD HmmmD
. Csod3lom2 hogy nem hallotta mg et a aftos plety"3t a
megsgyentett papri"a9ancsir5l111 hisen a egs Galota een
mulat111
. =iD 0iD =inD HogyD
A herceg r3d4!!ent2 hogy tel9esen "i<r<lt a gyomra22 mert
mi"4!en fl f<llel hallgatta leend: assonya csacsog3s3t2 "t
"el t4mte mag3!a a hCscafato"at1
Carla ragyog5 arccal fordult "4r!e a rde"l:d: fe"intete"
el:tt2 s "ecses modulattal a v3lla f4l4tt #mer Samoth fel !4.
"4tt a h<vely"u993val1
. $em a"arom megneveni2 "in esett e a sgyenfolt111 de
ma reggel2 mi"4!en le a"art fegyvereni egy 3llt5lagos tol
va9t111 egy n:t111 a illet: 4nmag3t fegyverete le111 de a is lehet2
hogy a n: <t4tte "i a "e!:l a "ard93t111 T
.=iD
. B3rhogy t4rtnt is2 rettenetes sgyen! ?gy test:r"apit3ny
nem engedhet mag3na" ilyen luIust2 hogy elvestse a "ard93t1
=g serencse2 hogy "t ala!3rdos volt a "sret!en2 "<l4n!en
csCfosan 93rhatott volna a mi Samoth "apit3nyun"111
S3mosan r4h4gte" a "4el!en1
A herceg rtetlen<l !3mult egyi" vendgr:l a m3si"ra1
. #mer SamothD 8111 $a2 nem! 8t nem fegyverei le sen"i1
Carla csCfond3rosan nevetett1
. Rgyan m3r2 felsg2 et 4n 1sem gondolhat9a "omolyanP
?lismerem2 hogy Samoth "apit3ny ve"en 3t meg!hat5 vdel
met adott 4nne"2 3m att5l tarto"2 hogy a mi h>sges2 medve4l:
alattval5n" mostanra m3r maga is csa" egy "ivnhedt medve111
A herceg megt4r4lte sros s393t a gy4ngy4""el "ivarrt2
aranys3las "4nt4s u993val1
. Hidd el2 Yivenda2 #mer Samofhn3l sen"i sincs vite!! a
palot3m!an1 8 a leger:se!!111 a leg!i"3!!111 : "pes !3r"it111
H2 la"392 a!!an a "ancs5!an mg van !or! Hova a fen!e vi
sedD
Carla hitetlen"edve mosolygott1
. $em a"arom n a der" "apit3nyt !ecsmrelni111 van :
ne"i enl"<l is pp elg piron"odnival59a a ma reggel t4rtnte"
miatt111 de a a megl3t3som2 hogy vesly!en van felsged le
te2 ha olyan em!er vdi2 a"i elvestette a !ecs<lett111
#mer Samoth ennl a pontn3l lpett "4!e1
.Felsg!
. =it a"ars2 "apit3nyD
#mer Sanioth el:relpett2 s vagy nagyon mrges volt a !ur.
"olt srtse" miatt2 vagy nagyon 95l tudott snlelni2 mert r3"v4.
r4s volt a arca1 A "apit3ny lec4ve"elt a herceg oldal3n2 s "ie.
restette !assus3t2 hogy mg a terem vg!en is hall93"1
. 0rem2 engedlyee2 hogy "i"4s4r<l9em a !ecs<letemen
esett csor!3t!
A herceg pislogott1 A s393!5l "ifordult egy mar"nyi 4sse.
r3gott rises hCs1
. G3r!a9oni a"ars 7ady Yivend3valD =egvestl2 #merD
. $em2 felsg2 n aal a n:stnnyel "v3no" p3r!a9oni2 a"i
ma reggel megsrtett1 Mtt 3ll 7ady Yivenda m4g4tt1 A vrt
a"arom1
A sertart3smester rohant oda hossC2 elef3ntcsont vg> !ot.
93val1
. Samoth "apit3ny! Kn nyilv3nosan !ev3dol vala"it a f.
nyessges herceg sne el:ttD
. $em1 S3nd"om!an 3ll nyilv3nos p3r!a9ra "ihvni at a
n:t111 ott!
T4!!en hangosan felh4rd<lte"1 ?ddig sre sem vett" 7u.
cind3t1 Csa" egy test:r volt a so" "4<l1 Lm hogy most megl3t.
t3"2 mifle2 t4!!e"!en feliott a harag1
. ?gy or"!
.?gy !<d4s or"!
1 . Hal3l a pimasra!
. Hogy mer egy ilyen111 ide pof3tlan"odni!
Trialcor tartom3ny!an vtiedes hagyom3ny volt2 hogy gy>.
l4lni "ell a or"o"at1 $em art2 mert rond3" s !<d4se"2 ha.
nem art2 mert rge!!en pustt5 or" hord3" "tser is feldCl.
t3" a tartom3nyi f:v3rost2 s a "4rnye: v3roso"at1 Hogy at3n
vtiede""el "s:!! a em!ere" "tseres "egyetlensggel ir.
tott3" s >t" el :"et mg a "4rny"r:l is2 a semmit sem eny.
htett a :si gy>l4leten1
. ? a n: !3tor harcos! . 9elentelte "i Carla1 . A leg9o!! s
leg"pette!! test:r2 a"it valaha ismertem!
A !e"ia!3l3so" erre sem s>nte" meg1
. Bo!9a m3r "i vala"i!
. H2 nyanya2 a tr3gyadom!on mun"3so"at "eresne"!
. Te"erd "i a rusnya nya"3t!
#mer Sanioth mind"l "ar93t felemelte2 hogy lecsendestse a
h3!org5"at1
. ?ennel1111fels5ltom et a n:t2 hogy "4vessen meg2 s nyil
v3nosan "r9en !ocs3natot t:lem!
=inden sem 7ucind3ra ir3nyult1 A legt3vola!!i rsen so.
"an fel3llta" a s"ei"r:l2 s "4ele!! nyomulta"2 hogy le ne
marad9ana" a est fnypont93r5l1
. Bocs3natot "rsD . ri"oltotta tor"a tel9es ere9!:l a ser
tart3smester1
T4!!en r4h4gte"1
7ucinda flegm3n v3llat vont1
. $incs mirtD
A nagy hangavar!an a sertart3smester nem hallotta a or"
n: v3las3t1
. =eg"4veted a "apit3ny uratD . ri"oltotta ismt1
. ?sem!en sincs! . ordtotta 7ucinda2 s arra a esetre2 ha a
sertart3smester mg most sem rten a v3las3t2 a egyrtel.
m>sg "edvrt odaintett "4ny4"!en !eha9ltott2 4"4l!e sor.
tott "evel1
. =egtagad9a a !ocs3nat"rst! . ordtotta a sertart3smes.
ter2 s erre a""ora l9ens t4rt "i2 hogy a magas!an remegte" a
csill3ro"2 s s>r>n cs4p4g4tt le a vias a lenti pecseny"re1
A vendge" p3r!a9sagot orrontotta"2 s igatottan tolongta"2
ordi!3lta"2 egyes nemesura" pedig arra vetemedte"2 hogy foga.
d3so"at a93nl9ana" egym3sna"1 A !a9 csa" a volt2 hogy min.
den"i #mer Samothra a"arta feltenni a pnt a n: ellen!en1
#mer Samoth a herceg fel fordult1
. Csa" egy m5don vehete" elgttelt a srelmeimrt2 fels.
ges uram . ordtotta1 . 0rle"2 engedlyed2 hogy !ecs<letes
p3r!a9!an vegye" elgttelt a srelmeimrt1
. =3sfl ve !etiltottam a p3r!a9t a hercegi rendevnye"en
. morogta a herceg1 . A hull3" folyton 4ssevret" a padl5t111
s 4ssemasatolt3" a fehr m3rv3nyt1
Aon!an a t4meg m3r megrete a vrsagot2 s nem volt ha9.
land5 lemondani a mulats3gr5l1
. G3r!a9t! G3r!a9t! . "3nt3lt3" "5rus!an2 s addig a!!a sem
hagyt3"2 mg vg<l a herceg mlt5s3gtel9es intssel 9elete2
hogy legyen 5ha9u" serint1
. ?ennel2 n #mer Samoth2 :felsge ##1 Hector Aol"har
Tartom3nyi Herceg Cr test:r"apit3nya nylt s igas3gos p3rvia.
dalra hvom "i111 at a n:t ott!
. Lllom a "ihv3st! . "i3ltotta 7ucinda1
A""ora volt a hangavar2 hogy a rintett fele" "ia!3l3s3t is
csa" a leg"4ele!! 3ll5" hallott3"2 de minden"i m3s pust3n a
gestuso"!5l megrtette2 mily st3dium!an 3ll a helyet1
. =ost111 een helyen hivatalos p3rviadalra "er<l sor #mer
Samoth test:r"apit3ny s111 Hogy hv93" et a n:semlytD
. Bana Vard! . "i3ltotta oda 7ucinda a so"v3nyos 3lnevt1
$em a"arta a sa93t93t hasn3lni2 mert el:fordulhat2 hogy a"ad.
hatna" a 9elenlv:" "44li "or3!!i "3rosulta"2 a"i" esetleg o".
vetetlen"edne"1
. 111s Bana Vard "44tt! . harsogta a sertart3smester1 . A
!a9vv3s :si "arthn so"3s serint "arddal s hal3lig tart111 Ha
#mer Samoth gy:2 elgttel vtetett2 sen"i nem clohat a "o.
r3!!i2 srelme"re vagy !ecs<let!eli folto"ra111
. Fs ha a n test:r4m gy:D . "i3ltotta tor"a sa"adt3!5l
Carla2 hogy minl t4!!en hall93"1
?lg so"an hallott3"2 mert hars3ny r4h4gs harsant a els:
soro"!an2 s a "rdst olyan s5ra"otat5na" tal3lt3"2 hogy har.
sogva adt3" tov3!! m3so"na"1 A r4h4gs fut5t>"nt ter9edt1
. =i van ha 7u111 Bana Vard gy:D . ismtelte Carla1 . =i
vel a test:r"apit3ny hvta "i :t2 a gy:elme esetn elnyeri a po
ci593t111
O9a!! gCnyos nevetshull3m1 ?t a lehet:sget minden"i
"ptelensgne" tartotta1 Hisen 7ucinda a hatalmas iom"o.
lossusna" a mell"as3ig alig rt1 @3ad3sul #mer Samoth t4!!
tucatnyi al"alommal !ionytotta m3r a udvar el:tt2 hogy nincs
harcos2 a"i "pes lenne legy:ni1
?t a lehet:sget mg a sertart3smester is megmosolyogta2
de art v3lasolt a "rdsre1
. 8si "arthn hagyom3nyo" serint111 ha e a assonyseQ 1
mly gy:2 s meg4li "ihv593t111 : maga lphet a hely!e111 8
les Trialcor hercegne" test:r"apit3nya!
#mer Samoth nem vestegette tov3!! a id:t1 =ivel a
hossC astalsort s a ott tolong5"at meg"er<lni "4r<lmnyes
lett volna2 nagy lend<lettel felugrott a astalra2 s ahogy 3tg3olt
a dses t3la" "44tt2 si"eresen fel!ortott "t.h3rom !oros"an
cs5t2 s eltiport p3r "rist3lyserleget1 i
At3n m3r le is ugrott a emelvnyr:l a R.ala" sa!adon
hagyott "4ps: rs!e1 A vendge" egym3st tiport3"2 hogy 95
l3t5helyet foglal9ana" el1 A "4r !e3rult2 s alig ngy.4t mter 3t.
mr:9> rs maradt sa!adon a "<d:fele" s3m3ra1
. Ayere! . intett #mer Samoth1 . 0ard "i "ard!
7ucinda "4vette a !ar!3r pld393t2 s ugyancsa" nem f3ras.
totta mag3t a astal meg"er<lsvel1 A "4vet"e: pillanat!an
m3r ott 3llt a medve termet> frfival sem!en2 s : is "ivonta a
"ard93t1 Fut5 pillant3ssal meg3llaptotta2 hogy a mreg mg a
helyn van1
. =lt5s3gos herceg Cr! . harsogta a sertart3smester1 .
Ad9a meg a 9elet!
Hector Aol"har v3ra"o3stel9esen vigyorgott2 s "egyesen in.
tett1
#mer Samoth d<h4ng: !i"a"nt rontott a ellenfelre1 $em
is annyira a volt a cl9a2 hogy a "ard93val megse!ee2 hanem
a2 hogy teste lend<letvel elsodor9a2 feld4ntse2 eltipor9a1
A n:" egy em!er"nt ordtotta" fel1
?gy3ltal3n nem Cgy nett "i a helyet2 mintha a test:r"api.
t3ny a meg!eslt sn93t"ra "s<lne2 anna" pedig nyoma
sem volt a mog3s3n2 hogy @om3na valahonnan a h3ttr!:l las.
st5var3st !ocs3tott volna r31
Csengve csattanta" 4sse a "ardo"1 7ucinda "ivdte a er:s
<tst2 3m a test:r"apit3ny lend<lete oly nagy volt2 hogy a v3ll3.
val ne"icsattant a n:ne"2 s :t arr!! sodorta1 =iel:tt ocsCdha.
tott volna2 #mer Samolh m3r C9ra ra9ta volt2 s el:!! a homlo"3t
clota meg peng9vel2 ma9d egy ravas csellel felfel indtott
v3g3st a nya" ir3ny3!a2 s a utols5 pillanat!an elfordtva a pen.
g9t mgis in"3!! ellenfele gyomr3t "ereste1
7ucinda vdte a fe9v3g3st2 ma9d a nya"v3g3st a"arta h3rtani2
3m a utols5 pillanat!an slelte a cselt2 s csod3val hat3ros m5.
don si"er<lt h3tras4""ennie1 A "ard hegye gyomort39on felsr.
tette vadonatC9 mellvrt9t1
S ahogy : h3lraugrotl2 a test:r"apit3ny lend<lettel 94tt to.
v3!!2 s 7ucinda "tsg!eesetlen oldalra nem veti mag3t2 egy.
ser>en felny3rsal9a1 A ny3rsal3st5l egyel:re megmene"<lt2 a
"tsg!eesett vet:ds aon!an aal 93rt2 hogy elvestette a
egyensCly3t2 s a m3rv3nypadl5ra uhant1 =g 95form3n tala9t
sem fogott a teste2 a "apit3ny "ard9a m3ris f<lsi"ett: csend<ls.
sel vert si"r3"at a m3rv3nyon2 "4vetlen<l a fe9e mellett1 7u.
cinda oldalra g4rd<lt1 A "apit3ny Cgy dolgoott2 mint a cspha.
dar52 a "ard9a le alig millimtere""el hi!3ta el a oldalir3ny.
!an g4rd<l: n: fe9t1 S a utols5 csap3s sinte m3r a f<lt !orot.
v3lta111
@3ad3sul mg "l g4rd<lsre volt hely2 s a tov3!!i mene"<.
lsne" Ct93t 3llt3" a astall3!a"1
7ucinda hirtelen megfestette a testt2 s ahelyett2 hogy to.
v3!!g4rd<lt volna2 hasiom!5l fel<lt2 a lefel Cg5 "ardot ol.
dalra <t4tte2 s sinte mg ugyana!!an a pillanat!an csim39a
hegyes orr3val isonyatos rCg3st vitt !e ellenfele trd!e1
A "apit3nyt meglepte e a v3ratlan t3mad3s1 A "ard csa"nem
"irep<lt a "e!:l2 a rCg3st5l pedig val5s3ggal megroggyant1 Fs
e a llegetvtelnyi s<net pp elg volt 7ucind3na"1 Mldalra
d:lt2 !al l3!3t ellenfele v3dli9a m4g lendtette2 s ahogy vissa.
fel g4rd<lt a sa!ad trsg fel2 #mer Samoth !al !o"393t
megsortotta "t l3!a 4sse"ulcsol3s3val1
A hatalmas termet> s m3s3n fel<li 4sssClyC test:r"api.
t3ny a""or3t esett2 hogy megrepedt alatta a vastag m3rv3nylap1
Aon!an a fic"5t nem a"3rmilyen f3!5l faragt3"1 =ire 7u.
cinda talpra ugrott s "ihasn3lhatta volna helyeti el:nyt2 a
"apit3ny m3r fl trden volt2 s vad csap3so""al pr5!3lta t3vol.
tartani mag3t5l f<rgesgi "amatotatni pr5!3l5 ellenfelt1
7ucinda l3ts5lag vadul t3madott2 3m mi"4!en csengve
csap5dta" 4sse a "ardo"2 "icsit "ifC9hatta mag3t a nagy i9edt.
sg ut3n1
=i a fent a"ar e a fic"5D =eg a"ar9a 4lniD 6agy csa"
ennyire hiteless a"ar9a tenni a sn93t"otD
Csengte"2 csattogta" a "ardo"1 =ost 7ucinda is !emutatott
p3r cseles v3g3st2 pr5!3lva felmrni ellenfele tud3s3t s ere9t1
A "apit3ny rendre h3rtott minden csap3st2 3m oly uhatagse.
r>en 3porota" a egym3st "4vet: v3g3so"2 hogy egyser>en
"ptelen volt felegyenesedni fltrdr:l1 =eg at3n 7ucinda "o.
r3!!i rCg3s3t5l val5sn>leg "iss remeghetett mg a trde1
Fs id:"4!en let!e lphetett @om3na lasst5var3sa2 mert a
test:r"apit3ny mog3sa !ionytalann3 v3lt2 s meg.meg"selt a
vdssel1 A "<ls: semll:" e!!:l va9mi "eveset vehette" s.
re2 7ucinda sa"rt: seme visont felmrte2 hogy mi"nt v3l.
toott a helyet1
=egnyalta a s393t2 s "t csap3s "4!en ordan elmosolyo.
dott1
$a2 mi legyenD
#mer Samoth arca nem 9elete2 hogy valami nincs rend!en1
Gedig "iv3l5 "ardforgat5 voltJ sre "ellelt volna vennie1
=egpr5!3lt fel3llni fltrdr:l2 de a or" n: nem hagyta1 He.
ves "ardcsap3so""al vissasortotta a padl5ra1 At3n "ihagyott
egy <temet2 mintha a lend<lete al3!!hagyott volna1 A "apit3ny
aonnal megpr5!3lt fel3llni1 7ucinda visont csa" erre v3rt1
=3r lend<lt is a "ard9a1
#mer Samoth2 a"i pp a egyensCly3t "ereste2 a peng9t
m3r nem tudta volna a suhog5 "ard el r3ntani1 ?rt h3t elrCgta
mag3t a tala9t5l2 s volta"ppen el9e ment a v3g3sna"1 7ucinda
"ard9a a aranyoott mellvrten csattant2 s "iss !e is horpas.
totta at1
Lm a "4vet"e: pillanat!an a !ar!3r harcos hatalmas !al
mancsa megragadta 7ucinda "ardtart5 "ene" csu"l593t2 s ac.
los u99aival megsortotta1 =integy csapd3!a 3rta1
7ucinda nem tehetett m3st2 minthogy a m3si" "evel lem3.
solta a modulatot2 s : is el"apta a frfi "ardtart5 "et1 Lm tudta2
hogy e!!en a harcmodor!an a frfi medveere9vel sem!en 1
va9mi "evs a eslye1
=3st aon!an egyel:re nem lehetett1
Sortott3" egym3st2 s e"4!en a test<" egym3sna" fes<lt2 s
#mer Samoth s39a ott lihegett a or" n: fe9e f4l4tt1
A n:" is megret"2 hogy a or" n: tehetetlen2 s hatalmas
ov3ci5!an2 tapsvihar!an t4rte" "i1 A "<delem eld:ltne" t>nt1
G3r vvel eel:tt egy hasonl5 helyet!en #mer Samoth Cgy
vgett ellenfelvel2 hogy er:s sort3s3val egyser>en "it4rte a
harcos csu"l593t2 s miut3n a nem tudta hasn3lni tov3!! a
"ard93t2 "t m3sodperc alatt vget rt a lete111
=ost minden"i valami hasonl5 megold3sra s3mtott1 Hisen
!3rmily imos is a or" n:2 er:!en nem vete"edhet a megter.
mett !ar!3rral1
#mer Samoth egsen "4el r3ntotta mag3ho 7ucind3t2
mintha meg a"arn3 4lelni1
E =ost mind93rt! . sisegte a !ar!3r1 . Bal h5nal9!
7ucinda rete2 hogy 9o!! csu"l593n laul a sort3s1 Hirtelen
megr3ntotta a "et2 s a "isa!adult1 #mer Samoth arc3n sn.
lelt meglepets t<"r4:d4tt2 u99ai t3mpont nl"<l "apar3sta" a
leveg:!en2 mintha mg mindig a el:!!i csu"l5t "eresn"1 S
ahogy e a !al "ar enyhn megemel"edett a leveg:!e2 7ucinda
l3tta a !al h5nal9n3l a mellvrt sle s a il"arp3nt "44tt a
ing alatt at a "idudorod5 rst111 ^
Aondosan clova vitte !e a d4fst1 A "ard hegye egy villa.
n3sra a !ar!3r inge al3 mlyedt2 s a fel"ar9a !els: rst s3ntot.
ta fel el:!!2 s csa" at3n sCrta 3l a odare9tett marhah5lyagot1
A fel"aron e9tett se! nem volt tCl mly2 a !ar!3r val5sn>leg
nem is tula9dontott ne"i "<l4n4se!! 9elent:sget1 7ucinda vi.
sont pontosan tudta2 hogy a se!s mrt"e pp elegend: volt
ahho2 hogy a "ardhegyen lv: mreg !e"er<l94n a frfi vr"e.
rings!e111
A marhah5lyag apr5 pu""an3ssal adta meg mag3t2 s a "isp.
riccol5 vr teli!e tal3lt egy arany "sere"t:l ros"ado52 "4vr
Crh4lgyei2 a"i si"oltova pr5!3lta les4p4rni mag3r5l a langyos
nedvessget1
#mer Samoth val5!an nagyot ala"tott1
Ahogy a vr spriccolni "edett a h5na al5l2 hitetlen"edve
merevedett meg2 egy fl m3sodpercig "3!3n 3llt2 a seme "it3.
gult1 At3n a 9o!!93!5l "iesett a "ard2 u99ait a se!he sortotta2
mintha Cgy pr5!3ln3 el3lltani a vrst . de ravas m5don csa"
mg 9o!!an megnyomta a h5lyagot2 s a vr mg in"3!! spric.
colt1 At3n megingott2 trdre esett2 pislogott2 t3togott2 a padl5ra
!orull2 verg:d4tt2 h4rg4tt2 megtvest:n 4ssevrete a arc3t2
s ami"or felnett2 Cgy t>nt2 mintha a s393!5l is folyna a vr111
tov3!! remegett111
111at3n hirtelen egy minden eddiginl er:se!! remegs futott
vgig a testn!
=g megpr5!3lt fel"4ny4"4lni2 s hitetlen"edve nett 7u.
cind3ra1 ;o!! "ee mutat5u993t a n: fel emelte2 s a s393t h4r.
g: hango" hagyt3" el1
.Te111 teeeee1111
At3n a padl5ra !orult2 mg "t g4rcs4set rCgott2 s nem
modult t4!!1
? nem v3rt fordulat volt1
Hirtelen olyan csend 3llt !e a terem!en2 hogy mg a herceg
sunyi sellentst is hallani lehetett1
0t test:r t4rtetett 3t a t4megen2 a egyi"<" letrdelt a fe"v:
mell2 s a nya"i <t:ert pr5!3lta "itapintani1 G3r m3sodperc
mClt3n ord "ppel egyenesedett fel1
.Halott1
. Fl9en a C9 test:r"apit3ny! . s<v4lt4tte Carla1
?lsa!adult a po"ol!
=inden"i 4ssevissa ordtoott2 so"an a 4"l<"et r3t3" a
gy:tes fel2 s 7ucinda csa" most d4!!ent r32 hogy itt mg
rossa!!ra is fordulhatna" a dolgo"1 ?erseres tCler:vel nem
tud mit "edeni1
Aon!an minden"i csa" ugatott2 sen"i sem t3madt r31
. ? a111 "<lhoni n: gy:4tt! . ordtotta a sertart3smester1 .
?lnyerte a 9ogot2 hogy : legyen a111
A mondat !efe9est elnyelte a vad ordto3s1
A sertart3smester nem adta fel1
. =iel:tt C9 hivatal3!a i"tatn3n"2 meg "ell "rdenem2 van e
"4tete" olyan2 a"i meg"rd:9elei e d4ntst 9ogoss3g3tD A"i
Cgy ri2 hogy een or" n:semly rdemtelen<l "er<l ily ma
gas poci5!a2 a lp9en el:!
7ucinda d<h4sen 4ssesortotta a a9"ait1 Hisen err:l nem
volt s5! =ivel itt rettent:en ut3l93" a or"o"at2 nyilv3n tucat93.
val ugrana" ma9d el: a vrre som9a5 lovago"2 hogy p3rvia.
dalra hv93"111
7egnagyo!! meglepetsre aon!an egyetlen ellen:9e sem
a"adt1
. =i a fene111 . morogta oda Bran Be"lerne"2 a"i id:"4!en
valahogy mell9e "everedett2 s a "ar93n3l fogva hCta a emel.
vny fel1 . #tt ennyire tisteli" a hagyom3nyo"atD 6agy flne"
velem p3r!a9oniD
. $em . sCgta vissa Bran1 . A"i meg"rd:9elete volna a
gy:elmed 9ogoss3g3t2 csa" aut3n hvhatott volna "i p3r!a9ra2
miut3n 3tment a istene" tletn1
. A meg micsodaD
. 0t napot s "t 9sa"3t t4lt egy "gy5verem!en111
=ivel nem a"adtP ilyen 9elent"e:2 a sertart3smester f4ldig
ha9olt a mlt5s3gtel9es herceg ir3ny3!a1
Bran s mg nh3ny 95a"ar59a odatasig3lta 7ucind3t a
ural"od5 emelvnye el1
. A 9og s t4rvny alap93n . egyenesedett fel a herceg <nne.
plyes "ppel . eennel111 "inevele" semlyes vdelme:m.
m2 a test:reim "apit3ny3v3111 i111 hogyis111
. Bana Vard! . morogta 7ucinda1
. ? perct:l te vagy Trialcor Hercegne" test:r"apit3nya!
.harsogta a herceg1 . 6iseld a 9elvnyemel! Hol egy111 h2 ho.
on m3r vala"i!
Sietve ler3ngatt3" 7ucind3r5l a m3lyvasn>2 liliomos 3tal.
vet:t2 s helyette egy orosl3nos2 v4r4set adta" r31
. ?s"<d9 meg2 hogy utols5 leheletedig harcols Trialcor Her
cegrt . harsogta a sertart3smester .2 s vdelmeni fogod :t
tula9don vreddel is!
7ucinda megpr5!3lt :sinte "pet v3gni1
. ?s"<s4m! . "i3ltotta1
A nagyterem!en a"latott mormog3s fogadta et1 $h3ny el.
vetem<lt rseg E nem egsen fogva fel a dolgo" 9elent:sgt
. mg l9enett is1
A herceg 4ssecsapta a tenyert1
. Fs most111 folytat5d9" a la"oma! ;4994n a dessert! Fs e
nt!
7ucinda elfoglalta helyt a herceg dses tr5ns"e m4g4tt1
A "<delme sntere fel pillantott1
A vendge" tolongva igye"ete" vissa a hely<"re1 A ina.
so" t4m4tt soro"!an cipelt" a leg"<l4n!4:!! nyencsge"et1
#d:"4!en a "t test:r m3r "ivonsolta #mer Samoth mo.
dulatlan testt a terem!:l1 S ngy inas t<stn"edett2 hogy
ronggyal s vel elt<ntesse a vrt a padl5r5l1 Lm a fehr m3r.
v3nyna" megvan a a ross tula9dons3ga2 hogy "edveli2 ha tar.
t5san elsne:dhet1
=i"4!en a la"oma tov3!! folytat5dott2 s a vendge" elme.
r<lte" a s5ra"o3s2 a a!3l3s s a italo3s lveet!en2 "t tes.
t:rhadnagy illedelmesen gratul3lt 7ucind3na"2 egyi"<" felv3l.
totta :t a herceg tr5ns"e m4g4tt2 a m3si" . egy Bovar neve.
et> 95"p> ala". pedig flrevonta2 s elmagyar3ott egy."t
dolgot1
7ucinda elgedetten vette tudom3sul2 hogy a test:r"apit3ny.
na" volta"ppen semmi dolga nincs1 8 parancsol a Galot3!an
minden vrtes test:rne" s ala!3rdos palota:rne"2 de a :rsge"
!eost3s3t s ellen:rst a hadnagyai vgi"2 s mindenre meg.
van a megfelel: egyn2 a"i a 4""en:mentes solg3latell3t3srt
felel1 A test:r"apit3ny feladata volta"ppen annyi2 hogy : 3ll9on
a herceg m4g4tt a maiho hasonl5 dses esemnye"en2 s hogy
"edve serint ellen:rie s se"roa a :rsgen 3ll5"at1
=indamellett perse : egy semly!en felel a herceg sem.
lyes !itons3g3rt2 s ha a herceg lett orgyil"os oltan3 "i2 a tes.
t:r"apit3ny fe9t is lecsap9a a !a"51 =rgeses hal3l esetn ter.
msetesen a udvari f:"5stol5 "nytelen megv3lni a fe9t:l1
. Fs mg valami . o"totta a tist udvarias hangnem!en1 .
Holnap 9sa"a111 a mlt5s3gos herceg Cr n3s3na" ide9n111 a
test:r"apit3ny semlyesen "4teles :rini a hercegi h3l5so!a
a9ta93t111 A test:rtiste" s a postos test:r4" csa" megfelel: t3
vols3g!an2 a folyos5n lehetne" 9elen111 nem lehetne" tanCi sem
milyen illet"telen l3tv3nyna"2 vagy oly hangna"2 mely a h3l5
so!3!5l s>r:di" "i111
7ucinda elgedetten !5lintott1
. Frtem1
Ha : fog9a :rini a a9t5t2 semmi a"ad3lya nem les anna"2
hogy @om3na !esurranhasson1 Carla m3r oda!enn les2 : pedig
!3rmi"or !emehet1 @om3na 95l "itervelte: a sertart3sna" nem
les semmi a"ad3lya1
=ivel a vacsora h3tralv: rs!en a test:rhadnagy 4n"nt
s !<s"n festett helyette a herceg h3ta m4g4tt2 7ucinda Cgy
d4nt4tt2 hogy aludni tr a neh nap ut3n1
A"adt perse egy "is gond1 A herceg eddigre m3r t4" rsegre
itta mag3t2 nem forgott a nyelve2 s csa" hatodi" pr5!3l"o3sra
si"er<lt "iny4gnie a el!ocs3t5 engedly sav3t1
. 7el111 phets111
?gyed<l is vissatal3lt volna a so!393ho2 3m amint "ilpett
a la"omaterem a9ta93n2 egy f3radt "p> la"39 lpett el9e "t3gC
"andel3!errel a "e!en2 s m3ris mutatta a utat1
A la"omaterem a9ta93!an 3ll5 test:r4" reenstelen "ppel2
de ann3l reg:!! melld4ngetssel salut3lta" ne"i2 s ugyangy
adta" tisteletet mg tov3!!i "t :rp3ros mellett 3thaladva is1
Lm Cgy l3tsi"2 a gy:elme hrr:l mg nem minden"i rtes<lt2
mert a palota sa"i s3rny3!an 3ll5 ala!3rdoso" csa" meg!3.
mult3"2 nem tistelegte" ne"i1
Hogy a la"39 honnan tudta2 hogy : melyi" so!3!an la"i"2 a
"<l4n re9tly volt 7ucinda s3m3ra2 egsen addig2 amg 9o!!an
meg nem nte a 4reged:2 f3radt orc3t1
.@vaid!
A la"39 ernyedten elvigyorodott1 =ivel pp elhagyatott r.
sen 93rta"2 nyugodtan !eslhetett1
. =3r at hittem2 meg sem ismers e!!en a mas"ar3!an2
7ucy1
. Hogy "er<ls te ideD
A frfi f3radtan nevetett1
. $a2 mit gondols111
A "4el!:l vitat"o3s a9a s>r:d4tt fel9<"1 =3r csa" egy
fordul5nyira 93rta" a vendgso!3t5l1 7ucinda intett1
. Ayere!
Ami"or a vendgso!a a9ta9a !e3rult m4g4tt<"2 a or" n: 95
alaposan sem<gyre vette egy"ori serelmt1 Tula9don"ppen
csa" egyetlen egyser h3lta" egy<tt2 egynapi ismeretsg ut3n2
3m a if9C 7ucinda let!en e volt a els: "omolya!! rs2 s
at hitte2 a serelni<" 4r4"re s5l1
Be at3n @om3na . flt"enysg!:l2 irigysg!:l vagy pusta
gy>l4let!:l . !>!39 segtsgvel elvette t:le et a frfit2 s mag3.
ho l3ncolta
J
A""or 7ucinda "ardot ragadott2 hogy meggyil"ol9a
n:vrt1 Lm @om3na el"3!totta2 s a porosl5" "ere adta1
=inde rg volt111
A""or mg @vaid dali3s if9C voltJ sles v3llC2 95 "p>2
amolyan megf"ehetetlen cs:d4r tpus2 a"i nem ismer a"a.
d3lyt1 Bomlotta" ut3na a se!!nl se!! n:"2 3m : valami cso.
da folyt3n pp a nem tCl sp 7ucind3t v3lastotta1 Be at3n a
a 3t"oott @om3na111
Fs most: @vaid enyhn g4rnyedt tart3ssal 93rt2 mintha nagy
sClyt hordona a v3ll3n2 s f3radt te"intete2 elgy4t4rt "pe egy
4regem!erre eml"etetett2 pedig mg a negyvenet sem t4lt4tte
!e1
. Arooms vrre . morogta 7ucinda1 . =it m>velt veled a
a 3t"oott !osor"3ny2 te segnyD
A frfi v3llat vont1
. Csa" rs!en :111 a mun"a nagy93t a id: tette1
. Hisen mg negyven sem vagy!
A frfi somor"3s3n mosolygott1
.Hagy9u"!
7ucinda nem is tudta2 mit gondol9on1 6alaha serette et a
frfit2 s ve"en 3t ddelgette mag3!an a tervet2 hogy vissatr
ma9d2 meg4li a n:vrt2 @evaldot pedig megsa!adt9a vala.
hogy a !>!39 al5l2 s !oldogan lne" ma9d egy<tt111
Lm t4!! ve m3r2 hogy utol93ra gondolt @vaidra2 s sp
lassan "ifa"ulta" a relmei1 =ost m3r nem tudta eld4nteni2
hogy "pes lenne.e ismt seretni2 s hogy val5!an serette.e
egy3ltal3n2 vagy csa" "isl3nyi romanti"a nagytotta fel lel"!en
a dolgo" 9elent:sgt1
. G3r vvel eel:tt holthredr:l rtes<lt<n"111 E9egyete meg
@vaid hal"an1 . At meslt"2 hogy a sa93t seret:d gyil"olt
meg 7endoron1
7ucinda s5ha9tott1
. Fn ter9estettem el et a hrt1 0iss meleg lett a tala9 a l3
!am alatt2 s tov3!! "ellett 3llnom1 ?gy 3lno" nemesem!er !r.
gyil"oso"at fogadott fel2 hogy !ossCt 3ll9on a fia meggyil"ol3.
s3rt1 Fs Cgy inttem2 hogy tal3l9ana" egy hull3t1 6ala"i m3s
halt meg2 nem n1 Ogy 4ssegett2 hogy a sa93t any9a sem is.
mert volna r31 Fs mit tes isten111 a n 9ellegetes t3rgyaimat2
gy>r>imet tal3lt3" n3la1 _gy nyugodt lehettem2 hogy sen"i sem
fog <ld4ni1
.Aha1
7ucinda elrvedt a eml"ei!en1
. ?gy Yamael nev> :r<lt flor" lihegett a nyomom!an111 s
val5sn>leg a 4rd4ggel cim!or3lhatott2 mert !3rhol lapultam2
mindig a nyomomra tal3lt1
. $em pr5!3ltad lefietni2 hogy in"3!! a meg!593t 4l9e
megD
. $em so"ra mentem volna1 ?t a Yamaelt semlyes
!ossC ha9totta1 ?l"4vettem at a hi!3t2 hogy p3r nappal "or3!
!an egy var3sital segtsgvel h<lyt csin3ltam !el:le2 s sin
te minden!:l "iforgattam1 Fs a fic"5 nem rtelte a trf3t1 A sa
93t any93t is meg4lte volna art2 hogy ihasson a vrem!:l111
?rt h3t meg!esltem a volt seret:mmel2 0araidussal2 hogy
el93tssu" a hal3lomat1 M vette mag3ho a semlyes holmi9ai
mat2 hogy aal 9elent"een Sleophas nemesCrn3l a "it>4tt
vrd9rt1 =egegyet<n"2 hogy a vrd9 felt s a holmimat au
t3n elhoa ma9d Teragort!a2 de hi3!a so!rotam a!!an a tet>.
fse"!en "t hten 3t2 a 3t"oott fic"5 megint 3tv3gott2 nem
9elent"eett1 6al5sn>leg tudta2 hogy nem les mersem
vissatrni 7endor!a2 s la3n megtartotta a tel9es 4sseget111
@vaid a eml"ei!en "utatottJ amCgy is r3ncos homlo"a
most tel9esen !ar3d3ltna" t>nt1
. =eg4lt"1
. 0araidustPD . csod3l"oott 7ucinda1 . At a !ivalyer:s2 for.
tlyos !armotD 7ehetetlen!
. $emrgi!en !esltem vala"ivel2 a"i at 3llt9a2 hogy sa93t
semvel l3tta2 amint a a Yamael orvul h3t!a d4fte 0araidust1
Aonnal "ilehelte a lel"t1
7ucinda mg mindig "ptelen volt ural"odni a indulatain1
. YamaelD . morogta1 . Ha itt vge"111 a f4ld al5l is el:"er
tem at a 3t"oott disn5t!
@vaid "edvesen mosolygott1
. 6al5!an a fld alatt "ell "eresned :t1 Ahogy hallottam2
Yamael serencsecsillaga is le3ldoott1 Fpp a 4lte meg egy !u.
og3nycsap3ssal2 a"it:l 0araidus hal3l3r5l rtes<ltem1
. 0i aD
@vaid hamis"3san mosolygott1
. 6al5sn>leg eml"sel r3111 ao" ut3n2 ami"et : meslt r5
lad1
7ucinda a homlo"3t r3ncolta1
. A neveD
. San111 =oment3n most nem 9ut esem!e2 hogy hv93"1 ?gy
"elet."arthniai falu polg3rmestere a illet:1 ?lg fura fic"51
0s csoda2 hogy megt>ri" 0irovang!an1 Flvr or" : is2 mint
te magad111 s Cgy mesl r5lad2 mint lete nagy serelmr:l111
7ucinda elvigyorodott1
.Flor"D Fs111 polg3rmesterD 0i a fene lehetD
@vaid v3llat vont1
. Lm!3r meglehet2 hogy csa" hr!:l hallott r5lad1 Amolyan
s39h:s.fle a illet:1 So" fura dologr5l regl2 ami"or rsegre
issa mag3t2 s meslni t3mad "edve1 Serintem minden sav3
na" csa" a negyede iga1 At 3llt9a2 hogy rst vett =ar"Pyhen
non 03os.ellenes nagy had93rat3!an2 s valami olyasmit is em
leget2 hogy mag3t a@end #stent is l3tta egy !en111
7ucinda legyintett1
. =egr4g4tt haudo5 lehet1
. S"an111 =egvan! S"andar Araun a neve1 $em ismer:sD
7ucinda a homlo"3t r3ncolva "utatott a eml"ei!en1
. =it meslt2 honnan ismerD
. 7endor1 Lllt5lag pp ael:tt tal3l"otato"2 ami"or te elter.
9estetted a hal3lhredet1 W is Cgy tud9a2 hogy 0araidus vgett
veled1
. S"andar AraunD . t4prengett 7ucinda1 . @mli" valami1
?gy iomagyC2 !3ni!a fic"5111 igen2 at hisem2 se9tem "i a1
;5l 3tcsestem a agy3t1 Fs mg ntesl is r5lam111 a h<lye!
. =ondom: te volt3l lete nagy serelme!
7ucinda a com!93t csap"odta vgtelen 95"edv!en1
. A !aromig #gen2 tudom m3r2 "i a! ?ml"sem r31 $em
gyenge ala"1 W volt a egyetlen2 a"i legy:4tt s"ander!en! A
!arom! Be val5!an gy eml"si" r3mD
@vaid v3llat vont1
. Fn csa" egyser !esltem vele1 =3r csa"nem t4" rseg
volt1 Mda se figyeltem volna a so" hant3l3s3ra2 ha nem emlti a
neved1 =g srt is111
7ucinda csillog5 semmel !5logatott1
. Ha val5!an : a2 a"ire gondolo"2 volt is ne"i mirt
"4nnye"et hullatni111
. Aondoltam1
. At mondtad polg3rmesterD ?e" serint gadagD
. A fene se tud9a1 A 4lt4ete segnyes s a disn55l!an
trt nyugov5ra111 de minden"i igen nagy tistelettel !eslt vele1
. =it mondt3l2 mifle v3ros!an tal3lhat5 e a ala"D
. 0irovang!an1 #nnen "eleti ir3ny!an111 csa"nem a 5ce3n
part93n egy "4epes mret> falu1 A utols5 meg3ll5 a @ont3s
?rde9e el:tt1
7ucinda a homlo"3t r3ncolta1
. 0irovang2 0irovang111 $em fogom elfele9teni1 At hisem2
ha itt elrendeem a dolgo"at2 ell3togato" a!!a a falu!a1 0i tud
9a2 tal3n si"er<l 95 3ll3st tal3lnom1
@vaid vigyorgott1
. ;5 C9ra l3tni tged2 7ucy1 Semmit sem v3ltot3l2 csa" egy
"icsit imosa!! leltl111
. Fs valamivel id:se!!1
. 82 dehogy! Serintem te pp most vagy a leg9o!! form3d.
!an1
7ucinda elvigyorodott1
. O9a!!an gy so"t3l udvarolniPD $em fls2 hogy @om3na
flt"eny lesD 7efogadom2 hogy valami m3gi"us Cton most is
"ihallgat !enn<n"et1
@vaid el"omorodott2 s a fe9t r3ta1
. A sertart3st "sti el:2 nincs ide9e figyelni r3m1 ?rt
most "erestele" fel1
7ucinda a homlo"3t r3ncolta1
. =ert111 valami olyasmit a"ars mondani ne"em2 amir:l @o
m3na nem tudhatD
@vaid egy pillanatig "omoran meredt maga el2 at3n min.
den 3tmenet nl"<l trdre vetette mag3t 7ucinda el:tt2 megra.
gadta a !al "et2 s Cgy sorongatta2 mintha e lenne a utols5
salmas3l2 ami!e "apas"odhat1
. Segts ra9tam2 7ucy2 "rle"2 segts ra9tam! Te vagy a
egyetlen remnyem! Ha te nem segtes2 ne"em vgem2 ne"em
vgem111
@vaid hangosan o"ogni "edett2 s forr5 "4nnyei a or"
n: "fe9re peregte"1
7ucinda megindultan nett egy"ori serelmre1 =ost m3r
!itosan tudta2 hogy semmit sem re ir3nta1 7egfel9e!! sa9n3.
latot1
. $o2 no111 nyughass m3r! =i !a9odD
. Hogy mi !a9omD @om3na a !a9om! A a 3t"oott2 gonos
!osor"3ny! A ra!solg39a vagyo"2 a saru93t t4rli !elm2 s
minden nap "ital3l valami gonoss3got2 hogy tov3!! gy4t4rhes.
sen1 $ r3m! T v alatt harmincat 4regedtem! Fs mindet :
tette! Ay4t4r2 "no2 megal3 minden egyes nap! $em teli" Cgy
el nap2 hogy ne lnm 3t a legmlye!! po"ol legt<ese!! "n9a.
it1 ?ls4"ni nem tudo" t:le2 egy gonos !osor"3nyi 3to""al
mag3ho "4t44tt111 3rtani nem tudo" ne"i2 megigett1 Fel"4tni
pedig nem merem magam2 mert tudom 95l2 hogy a lel"emet :
"aparintan3 meg2 s mg holtom!an sem hagyna nyugtot ne.
"em! 0rle"2 7ucy2 "4ny4rg4"2 segts ra9tam111 "4ny4rg4"2
7ucy2 s3n9 meg2 s segts! =entsd meg nyomorult lel"emet a
gonost5l!
7ucinda ordan r3ncolta a sem4ld4"t1
. =it a"arsD
. Kld meg! Kld meg :t! =eg "ell tenned! 0rle"2 "4ny4r.
g4"2 tedd meg! Kld meg2 v3gd le a le9t2 s gesd el2 hogy soha
t4!! ne trhessen vissa2 hogy po"olra "er<l94n a fe"ete lel"e!
Kld meg2 4ld meg111
7ucinda indulatosan eltastotta mag3t5l a frfi fe9t2 mert a
cs5"olgatta a "et2 a vgn pedig m3r harapd3lta1
. =i a fene <t4tt !eld2 te 3llat!
@vaid hangosan o"ogott1
. Te vagy a egyetlen remnyem2 7ucy! Fs a te rde"ed is!
. =irtD Arra gondols2 hogy mg mindig seretle"2 s ma
gamna" a"arla"D
. =ert el a"ar pusttani tged! . si"oltotta esel:sen a frfi1
7ucinda nyugalmat er:ltetett a arc3ra1
. Honnan vesed etD
. W maga mondta1 0ihallgattam a !eslgetst Carl3val1
?gy gonos tervet eselte" "i1 6issa a"ar93" honi ap3to" lel.
"t2 hogy : ural9a a herceg testt2 ss3ltala ural"od9ana" a egs
tartom3ny f4l4tt1
. ?t tudom1
. Ahho2 hogy 7e"hart =orian lel"t megide a po"ol!5l2
mindh3rom l3nya 9elenlte s<"sgelteli"1 Am ut3na m3r nem
les r3d s<"sg111
7ucinda "omoran meredt maga el1
. =i"or a"ar meg4lniD
. Amint 7e"hart =orian lel"e vissatr a s4ttsg!:l1 =ivel
ap3to" tged seretett leg9o!!an2 @om3na fl2 hogy ami"or 4n.
tudatra "ap2 nem engedi ma9d a hal3lodat111
. 0nos1
@vaid a u99ait t4rdelte1
. Bitos !enne2 hogy a sertart3sig semmit sem terveel elle
ne E ma"ogta1 E =ert tud9a2 hogy te is a"arod ap3to" vissatr
tt111 de ut3na111 Fl t:led2 s miel:!! meg a"ar sa!adulni!
7ucinda "egyetlen<l elvigyorodott1
. At is tudod2 mi m5donD
. A f<lem hallat3ra !eslt" meg . magyar3ta @vaid
res"eteg hangon1 . Ami"or ap3d lel"e 4ntudatra !red2 tged
<dv44l ma9d el:s4r1 ? f3is!an @om3na ural9a mg a a"ara
t3t1 0it3r9a a "ar93t2 s meghatottan mag3ho 4lel1 Fs ee" a "a
ro" oly sorosan fon5dna" "4rd2 hogy modulni is "ptelen le.
sel ma9d111 amg Carla h3tulr5l a sved!e nem mlyesti a
mrgeett t:rt1
7ucinda d<h4sen d4rm4g4tt1
. CarlaD A a "is caf"a111
. A f<lem hallat3ra fe9tette "i @ontan3na"2 mennyire gy>l4l
tged1 At mondta2 alig v3r9a m3r a pillanatot2 ami"or megcsa.
polhat9a a s>r> vredet!
7ucinda seme d<h4sen villant a el:tte trdepl: frfira1
. Fs mi van a""or2 ha te is haudsD
. =irt haudn"D .9a9dult fel @vaid1
. =agad mondtad2 hogy @om3na "uty39a vagy1 7ehet2 hogy
most is : !esl a s3don "erest<l!
A frfi idegesen r3ta a fe9t1
. Serinted leleplen a terveit2 s arra a"arna r3venni tged2
hogy gyil"old meg :tD 6agy m3r elfele9tetted2 mit "re" t:ledD
Ayil"old meg a n:vredet2 7ucy!
7ucinda a fe9t r3ta1
. $em !hato" meg !enned1
. A""or ma9d holnap111 . srta @vaid1 . =a9d holnap muta.
to" ne"ed valamit2 ami tal3n meggy: a igaamr5l1
. =irt nem mostD
. Holnap! Holnap e!did:!en1 Fn hoom ma9d a so!3d!a
a e!dedet2 s a""or elvisle" magammal111 megmutatom111
=a9d megl3tod1 Hinni fogs ne"em! #genis2 hinni fogs ne"em!
Fs meg fogod 4lni @om3n3l2 s a""or n vgre megsa!adulo"
a 3to" al5l2 s C9ra lni fogo"111
7ucinda merengve nte a frfit1
.Art 94ttl ho3m2 ami rgen "elt:n" "44li t4rtntD =g
mindig Cgy red2 hogy engem seretsD Hogy n "elle" ne.
"edD
@vaid idegesen t4rdelte a u99ait1
.TeD 7ucy111 te mg nem tudod111 a igas3gotD
. =ifle igas3gotD
. Fn11
J
sohase sereltele" tged! Finny3s s v3logat5s frfi
voltam1 Fltem.haltam a n:i nemrt2 de csa" a 95 test>2 form3s
mell> s:""rt2 mint amilyen Carla volt111 Wt im3dtam2 :t a"ar.
tam meg"aparintani magamna"! At hised2 "pes lettem vol.
na111 megcs5"olni a ronda or" pof3dat111 ha nem "nysert m3.
giaD
7ucinda Cgy rete mag3t2 mintha orr!a gy>rt" volna1
.=icsodaD!
. $e haragud9 a :sintesgemrt2 7ucy2 de te nem a a tpus
vagy2 a"i111 Fs n Carla ir3nt ra9ongtam1 A""or este @om3na
meg"ereseti2 s elmondta2 hogy Carla egy "urva2 s in"3!! :t
v3lassam1 Fela93nl"oott ne"em2 ledo!3lta mag3r5l a ruh3it2 s
a 3gyamra fe"<dve hempergett1 Fn "ir4h4gtem2 s el a"artam
avarni111 s csa" ut5lag tudtam meg2 hogy mi t4rtnt! .=iD
. @om3na valamifle gonos var3slatot !ocs3tott r3m1 Fs
egs 9sa"a 4r4mt lelte !ennem1 Ami"or m3r lan"adt a frfi
as er:m2 C9ra s C9ra var3slato"at mormolt2 s n C9ra s C9ra
"nytelen voltam magamv3 tenni :t2 a"aratom ellenre111 s
at3n ho3d "<ld4tt1
7ucinda a homlo"3t r3ncolta1
. Be mi a fenne"D
. A""or nem tudtam2 mi t4rtni" velem1 @om3na !eslt a
n s3mon "erest<l2 : uralta a a"aratomat1 A n testemen "e.
rest<l : cs3!tott el2 mert meg"v3nt111 s mi"4!en tged a n
"arom 4lelt2 te val593!an vele seret"etl111
7ucinda 4"lendeni s "4p"4dni "edett1
. Fs mindet nemcsa" art2 hogy "ielgtse mocs"os nemi
v3gyait E folytatta @vaid "mletlen<l .2 hanem art is2 hogy
!ossCt 3ll9on ra9tad1 82 hogy gy>l4lt2 mennyire gy>l4lt tged!
$em art2 mert or" vagy2 hanem art2 mert : iga3!5l a n:"et
sereti2 s teste minden porci"393val "v3nt tged! Fpp tged!
.Gfu9!
. Ayere""oroto"!an egym3s mellett aludtato"2 s a hideg
!en egym3s testvel melengettte" egym3st1 Fs egyser2 ami
"or tged egy 9sa"a megpr5!3lt simogatni2 cir5gatni2 cs5"ol
gatni111 te durv3n ell4"ted magadt5l2 s egy "ssel a "eed!en
fenyegetted meg!
7ucinda a eml"eet!en "utatott1
. A""or mg csa" tienegy ves voltam!
. A5ta gy>l4l2 s a5ta mg 9o!!an "v3nta a tested1 Lm mi.
vel te er:se!! lettl n3la2 flt nyltan "4eledni1 @a9tam "eres.
t<l elgtette "i a v3gy3t1 Fs ut3na !ossCt 3llt1 Lltalam serel.
met lestett a sved!en2 s ami"or !enned leg9o!!an l3ngolt a
senvedly111 elragadott t:led engem1 Fs ami"or a sved "i
a"art sa"adni a melled!:l a f39dalomt5l2 el"3!tott2 s feladott
a hercegi porosl5"na"1 Fn voltam a els: frfi a leted!en111
de a volta"ppen nem n voltam2 hanem :1 W vette el a s<es.
sgedet 3ltalam2 s at a"arta2 hogy gy pustul9 el2 hogy soha
t4!! ne rinthessen m3s111 hogy at3n : ellop9a a lefe9eett tes.
tedet2 4rd4gi pra"ti"3""al megide a lel"edet2 egyfa9ta sosem
roml5 l:halottat csin3l9on !el:led2 ural9a a a"aratodat2 s
annyisor lel9e !enned "edvt2 ah3nysor csa" meg"v3n111
7ucinda d<h4sen felordtott2 s "ardot r3ntott1
. ?lg! Hallgass2 te disn52 mert "iv3gom a svedet!
. A enymetD . rtta @vaid vde"e:n1 . =indet nem n
tettem2 hanem @om3na!
7ucinda megsuhintotta a "ard9ai2 s lecsapott1 @vaid a arca
el "apta a "et2 s llvistott2 3m a penge nem :t selte "ett2
hanem at a "pm3st2 amit 7ucinda "pelt maga el1 Serette
volna2 ha 3lno" n:vre 3ll ott2 de a "ard csa" a leveg:t suhogtat.
ta1
. =eg4l4m111 Tged pedig111
. Fn nem tehete" semmir:l!
. At mondtad2 holnap !ionyt"ot solg3ltats1 ;5l vi
gy3! =ert ha nem111
. Holnap1 ?s"<s4m111
=g valamit mondani a"art2 3m a savait er:s "opog3s sa.
"totta fl!e1 7ucinda d<h4sen sorongatta a "ardot1 @emlte2
hogy @om3na r"ei"2 s a""or most aonnal111
Lm a a9t5n nem a id:se!! =orian.l3ny2 hanem egy piper.
":c "arthn nemes lpett !e1 Sir Bartolomeo2 a aranyoott
mellvrt> lovag1
Csod3l"ova nett a d<h4s "p>2 "ardot sorongat5 or"
n:re2 s a el:tte trdepl:2 "4nnye: la"39ra1
. ?lnst111 ha megavartam a lgyottot111 7ucinda
d<h4sen fC9tatott2 s r3mordult @vaidra1
. T>n9 el!
A retteg: frfina" nem "ellett "tser mondani1 Sinte fel
sem egyenesedett2 ma9dhogynem ngy"l3! "otort "i a so!3.
!5l1
A "arthn nemes s5ra"oott mosollyal fordult a "ioldalg5
la"39 ut3n1
. Sa9n3lom2 hogy elrontottam a s5ra"o3s3t2 h4lgyem111
. =aga csa" ne sa9n3l9on semmit! . mordult r3 7ucinda ha
rap5san1 . =it a"arD
Sir Bartolomeo megrete2 hogy ross"or 94tt2 s avartan fe.
sengett1
. ?l:s4r is gratul3lni seretn" #mer Samoth seni3lis "ii"
tat3s3ho s a C9 !eost3s3ho111 Fs tula9don"ppen <leti <gy
!en94ttem111
. ?lhota a m3sodi" rsletetD
Sir Bartolomeo a fe9t r3ta1
. $os2 nem egsen1 A el:: meg!at3sa a egs "arthn
nemessg "44s <gye1 Amirt n 94ttem2 a mag3n<gy1 Be leg
al3!! olyan 95l megfietnm111
7ucinda a homlo"3t r3ncolta2 s "4!en nagy leveg:"et vett2
hogy megnyugtassa mag3t1 ?l:s4r is vissadugta a "ard93t a
h<vely!e1 Tapastalat!5l tudta 95l2 hogy a indulato" semmit
sem oldana" meg1 Ha a em!er elragadtat9a mag3t2 cs4""en a
95an tl:"pessge2 s "4nnyen !a9!a "er<lhet1 0i "ell t4r4lnie
a fe9!:l mindent2 ami @oman3val "apcsolatos1 7ehet2 hogy
mgiscsa" @om3na "<ldte ho3 a serencstlen @evaldot2
hogy a mes9vel "ell:"ppen feld<htse :tD Be va9on mi lehet
eel a cl9aD ?h2 mindegy! Csa" higgadtan!
. 0it "ellene meg4ln4mD
Sir Bartolomeo avartan fesengett1
. A dolog nem ilyen egyser>2 h4lgyem1 $em is tudom2 ho.
gyan "ed9em!
. Csa" sapor3n! 0ede" 3lmosodni1 Gihennem "ell2 holnap
neh nap v3r r3m!
A "ari!in nemes "edvesen elmosolyodott1
. $os2 lnyeg!en p3r apr5s3got seretn" "rni111 i2 meg.
v3s3rolni 4nt:l1 =iut3n holnap este elvgi aon feladat3t2
melyre sir @odolfo !relte fel 4nt2 s felvette a 9utalm3t2 seret.
nm2 ha ne"em dolgona1
. Amennyi!enD
. ?l:s4r is tudatnom "ell 4nnel2 hogy sir @odolfo s3nd.
"ai111 nos2 hogy is mond9am111 lovagi sempont!5l nem ppen
fedheteflene"1 Termsetesen "ifieti 4nt anna" rend9e s m5d9a
serint2 3m111 ese 3g3!an sincs megengedni2 hogy lve elhagy9a
a Galot3t111
7ucinda idegesen megnyalta a s39a slt1
. A""or mi a fenne" fiet "iD ?linthetne anl"<l is1
Sir Bartolomeo a fe9t ingatta1
. =5d93!an 3llna2 de nem lenne !el:le so" hasna1 gy aon.
!an111 . A "arthn lovag ravas"3san elmosolyodott1 E Rgyanis
a 4n !rt sir @odolfo nem sa93t "incst3r3!5l fieti1 =3s "art.
hn nemese" ad93" 4sse s3m3ra1 TanC" el:tt 3tad9a 4nne" a
pnt2 at3n pedig111 tito"!an: nyiss! Fs a gym3nto" megma.
radna" ne"i1
. Ah! . 7ucinda elismer:en meredt maga el1 0i sem nte
volna et a !3rgyC "p>2 hord5hasC 99r5f!5l1 A mg mindig mo.
solyg5 Bartolome5ra pillantott1 . ?s 4nD =ost art 94tt ho.
3m2 hogy a inform3ci5rt illetve nmi s4"si segtsgrt cse.
r!e ossam meg 4nnel a gym3nt9aimatD
. $em ross 4tlet . vlte a lovag1 . Lm n egy ennl "edve.
:!! megold3st 9avaslo"1
POgyD
A lovag "4ele!! lpett2 s lehal"totta a hang93t1
. =iut3n 4n holnap este elvgi a feladat3t111
. =3r amennyi!en a herceg nem fogad9a el sir @odolfo pet.
ci593t111
Sir Bartolomeo legyintett2 s nem is foglal"oott a "4!es5.
l5val1
. S5val2 miut3n a herceg vr!e fagyva hever a tr5n9a l3!3.
n3l2 s sir @odolfo a hvei segedelmvel mag3ho ragadta a ha.
talmat2 s "i"i3ltat9a mag3t Trialcor C9 hercegne"111 nos2 a""or
94n el ismt a 4n ide9e1
. 0v3ncsian v3rom1
. Kn fennhangon 3rul5na" nevei sir @odol5t2 s leleplei a
"arthn f:nemessg el:tt2 mint a"i parancsot adott 4nne" Hector
Aol"har meggyil"ol3s3ra1
. ? 95pofa dolog lenne! .9egyete meg 7ucinda sar"asti.
"usan1 . Ayantom2 minden"i sir @odol5t ltetn2 amirt flre.
3lltotta a Ct!5l at a em!ert2 a"i egy n: "egyeirt "pes lett
volna megsrteni a sent "arthn hagyom3nyo"at2 istenn ma.
gastaln3"1
. 0or3ntsem! . "uncogott sir Bartolomeo1 . Rgyanis 4n !i.
onyt""al solg3lna arra vonat"o5an2 hogy sir @odolfo sa93t
meg"oron3tat3sa rde"!en mindenkppen parancs!a adta
Hector Aol"har meggyil"ol3s3t1
7ucinda fanyarul somolygott1
. Fs a "arthn nemese" nyilv3n va"on elhinn" a savam111
ne"em2 egy 94ttment or"na"111
. $os2 et magam sem hisem . nyugt3ta sir Bartolomeo
hamis"3s "acsint3ssal1 E Lm ha 4n produ"3ln3 s !emutatn3 a
nemessg el:tt sir @odolfo r3sos meg!at3s3t2 melyen sere.
pel :"egyessge sa93t al3r3sa2 s gr5fi pecstne" lenyomata111
nos2 e eset!en aligha lenne "tsges a 4n sav3na" hitele111
7ucinda csod3l"ova nevetett1
. Fs honnan sere" n ilyen r3st2 miD
Sir Bartolomeo felemelte !al "ar93t2 a 9o!!93na" u99aival !e.
nyClt a h5na al32 s horpadt mell"asa meg a dom!orC mellvrt
"44tti rs!:l egy lepecstelt2 4ssecsavart pergament hCott
el:1 7ucinda fl nyC9totta1
. me1
7ucinda elvette2 s megvisg3lta a pecstet1 ?gy s3r"3nyfe9
volt ra9ta2 "t lo!og5t5l "4refogva1 Rgyana a 9el2 amit 5r3""al
"or3!!an sir @odolfo dses ruh393n l3tott aranys3la""al oda.
hmeve1
. 8vatosan t4r9e fel a pecstet! . sugallta a lovag1 . Hogy a
cmer psg!en marad9on2 s "s:!! !ionyt""nt solg3lhas
son!
7ucinda egyser>en "ett!e t4rte a viaslenyomatot1 ?3ltal
a cmer "t dara!!an ugyan2 de 95l felismerhet:en megmaradt1
Sietve olvasta a "r3sos soro"at1 6al5!an egy meg!5le.
vl volt2 mely s5 serint utast3s!a adta a herceg meg4letst
a!!an a eset!en is2 ha a herceg megha9olna a nemese" a"arata
el:tt1 A al3r3s alig olvashat5 "apar3s volt2 de a U@odolfoU ne.
vet "i lehetett sila!i3lni a s3mos cm s rang felsorol3sa "4.
<l1
Sif Bartolonieo sernyen mosolygott1
. ? meg!3st sir @odollo aon indo"!5l adta r3s!a2 mert n
at 3lltottam2 hogy 4n !eslt velem111 s arra vonat"o5an2
hogy mi legyen a""or2 ha a herceg elfogad9a a "4vetelsei"et2
4n nem tudott egyrtelm>en 3ll3st foglalni1 Ami"or een sir @o
dolfo elgondol"odott2 s at "rte t:lem2 hogy aserint utastsam
4nt2 hogy a hercegne" minden"pp meg "ell halnia111 nos2 n a
4n nev!en "tsge"ne" adtam hangot1 =ert ha a herceg meg
ha9ol a "4vetelse" el:tt s 4n mgis meggyil"ol9a2 a feld<h4
d4tt nemese" esetleg a 4n fe9t "4veteli"111 vagy pp sir @odol
fo oldhat9a meg a3ltal a fes<lt helyetet2 hogy : maga <tteti le
a gyil"os fe9t1 ?en r3s !irto"3!an visont 4n igaolhat9a2
hogy "ine" a meg!3s3ra csele"edett111 Sir @odolfo vona"odott
ugyan egy ilyen irom3nyt el"steni2 3m n meggy:tem :t ar
r5l2 hogy a herceg Cgysem fog engedni a "4vetelse"ne"2 gy a
egs vita pust3n a"admiai 9elleget 4lt111 s egy!"nt is2 4nt
95l megfiet9<"2 s semmi el:nye nem s3rmana a!!5l2 ha fel
hasn3ln3 een r3st2 s ami"or meg"ap9a a m3sodi" 4teret2
ma9d vissa "ell solg3ltatnia111 m3srst pedig a : tervei alap
93n 4nt Cgyis utolri a vgete hamarosan111
7ucind3na" "iss Cgott a fe9e1
. ;5l van . s4gete le1 . =iut3n sir @odolfo hercegg "oro.
n3tat9a mag3t2 n lesCrom2 s igaol3somul el:3ll5" eel a le.
vllel1
. Sent iga1
. Be mit nyer 4n aal2 ha sir @odollo elt>ni" a "p!:lD
Sir Bartolonieo sernyen elmosolyodott1
. A uno"a4ccse vagyo"1 S mint leg"4ele!!i vrro"on2 a
"arthn t4rvnye" serint engem illet a tr5n1
7ucinda csod3l"ova nte a aranyvrtes nemest1
. =icsoda meglep: fordulat1 Be mi les a""or2 ha et a t4!!i
nemesCr esetleg nehemnyeiD
. 6agyo" olyan npser>2 mint sir @odolfo .9elentette "i a
lovag1 . S mindamellett2 higgye el2 megvanna" a sa93t es"4e.
im2 hogy "!en tartsam a <gyel1
. Fs a "ir3lyD =eg a p3paD Sentesti" ma9d a 4n hercegs.
gtD
Sir Bartolonieo nevetelt1
. #61 ;om3nD Alig hisem2 hogy !3rmi "ifog3sa lenne elle
nem1 7vn hogy m3r ve" 5ta ross semmel ni Hector
Aol"har elsa"ad3si t4re"vseit1 =g 4r<lhet is2 hogy megsa.
!adul t:le1 Fn visont meg"oron33som pillanat3!an fut3rt me.
neste" a "ir3lyi udvar!a2 s !itostom h>sgemr:l2 s arr5l2
hogy engedelmes vaallusa lese"1 Alig hisem2 hogy ;om3n
"ir3ly a mai pns>"4s helyet!en meg"oc"3tat egy "4lts.
ges s !ionytalan "imenetel> had93ratot Trialcor ellen111 s mel.
lesleg Trialcor nagyon messe van a "ir3lyi s"esf:v3rost5l2 s
alig hisem2 hogy !3r"it is avarna a udvar!an2 hogy "i lp ha.
talomra a dli vge"en111 7ucinda s5ha9tott1
. At m3r tudom2 hogy mit nyer een a <leten 4n1 Be va.
9on mit nyere" nD
. A eddigi mun"3"rt teret igne"1 Ha megtesi2 ami n
"re"2 tov3!!i harminceer <ti a mar"3t snarany!an s dr3ga.
"4ve"!en2 megmarad test:r"apit3nyomul2 s 4nre test3lom sir
@odolfo 4sses !irto"ait111 valami huson4teer hold f4ldet2 h3.
rom v3r"astlyt s tienhat falut111 s perse 4n Cygalpa gr5f9a
les2 Telehir 4r4"letes ura111
. $em hangi" rossul . vlte 7ucinda1
A 4n9el4lt herceg hamis"3san mosolygott1
. Fn111 sir @odoli:val ellentt!en aon a 3ll3sponton va.
gyo"2 hogy a h>sges hve"et rendesen meg "ell fietni111 hogy
"s:!! is s3mtani lehessen r39u"111
. ?t 4r4mmel hallom . mosolygott vissa 7ucinda1 . =3r
csa" art is2 mert esetleg csCnya dolgo" is megfordulhatn3na"
a fe9em!en1 =ert mi van a""or2 ha 4n111 dac3ra sir @odolfo !i.
onyt""nt felhasn3lhat5 levelne"111 mgiscsa" !>n4sne"
"i3lt "i herceggyil"oss3g!an2 s a emltett 9utalma" helyett
megr4vidt egy fe99elD
Sir Bartolomeo ny39as mosollyal !5logatott2 s egy C9a!! per.
gament hCott el: a el:!!i m5don a mellvrt9e re9te"!:l1
. ? a meg!5levl arr5l s5l2 hogy n terveltem "i a tarto
m3nyi herceg meggyil"ol3s3t2 s n utastom 4nt sir @odolfo
meggyil"ol3s3ra111 Garancsol9on2 gy::d94n meg r5la sa93t se
mvel1 Amennyi!en Cgy tapastal9a2 hogy n tistessgtelen
m5don "v3no" el!3nni 4nnel2 e a levl "esen !ionytani
fog9a a n !>n4ssgemet2 s felmutat3s3val a vestemet o"o
hat9a1 A trialcori f:nemese" "s 4r4mmel vesi" a n fe9emet2
hogy valamelyi"<" a helyemre <lhessen1 Rgyana""or111 a levl
al93n van egy "<l4n "ittel2 mely!en nemesi savamat adom2
hogy amint Trialcor Hercege lese"2 a emltett 9ava"at111 a le
vl!en rsleteve111 !elertve a harminceer aranydu"3tot is111
halad"talanul 3tadom2 s a !irto"o"at 4nre ratom1
7ucinda megvisg3lta a viaspecstet1 ?en is egy s3r"3ny.
fe9 volt2 de et nem "t lo!og5 fogta "4re2 hanem "t "gy5 te.
"ergett "4r<l4tte1
Sir Bartolomeo odamutatta pecstgy>r>9t2 s a aonoss3g
egyrtelm> volt1 =ellesleg et a cmert viselte aranyoott mell.
vrt9n is1
. Termsetesen een levelet vissa "ell ma9d adnia ne"em
aon al"alom"or2 ami"or a !irto"adom3nyo5 levlre r3<t4m a
hercegi "4rpecstet1 Hisen a !irto"o" s a gr5fi cm tula9dono
sa"nt m3r nem les s<"sg ily 9elleg> !itost"ra111
7ucinda slesen elmosolyodott1
. A levl!en nincs s5 el:legr:l111
. ? a levl a 4n !irto"3!an !3rmely el:legnl t4!!et r1
Aondolom2 a a93nlatom messemen:en "ielgt: s nincs
s<"sg tov3!!i el:legre2 hogy v3llal9a el a meg!3st!
. A 4n a93nlata igen fondorlatos s nagylel">111 felsg!
A leend: herceg megnyugodva s leeres"ed:en !5lintott1
. $e igyun" el:re a medve !:rre2 "isassony! . sugallta
4r4mt:l "ipirult arccal1 . =a9d r3r a""or gy s5ltani2 ha m3r
a "orona !irto"osa lese"111
=iut3n sir Bartolomeo t3voott2 7ucinda "i"u""antott a fo.
lyos5ra1 $em a a "t ala!3rdos 3llt :rt a a9t5 el:tt2 mini "or3!.
!anJ id:"4!en lev3ltott3" :"et1
Ami"or megl3tt3"2 do!!antotta"2 a ala!3rd nyelt a padl5.
ho "oppantott3"2 s !al "e<""el a mellvrt9<"re csapta"1
. Tud93to"2 hogy "i vagyo" nD . rde"l:d4tt 7ucinda1
. #gen2 uram! . harsogt3" egyserre1 . Kn a test:r4" "apit3.
nya1
. $: vagyo" . d4rm4gte 7ucinda1 . Be ha a"arto"2 s5lt.
hatto" Uuramna"U111
A "t ala!3rdos 4ssenett1 $os igen2 els: pillant3sra nem
nagyon lehetett a C9 test:r"apit3nyr5l meg3llaptani2 hogy mi.
lyen nem!e tartoi"1 A elnagyolt s durva or" arcvon3so"
meglehet:sen neh tesi" enne" eld4ntst2 a ruha s a !:r.
vrt pedig elta"ar9a a 3rul"od5 dom!orulato"at1
. #genis2 assonyom . motyogta a egyi"1
7ucinda ehhe a v3lasol5ho intte savait1
. =eddig 3llto" a a9t5m el:ttD
. =g h3rom s fl 5r3n 3t111 a""or r"ei" a v3lt3s1
7ucinda fontolgatta et1
. A so!3m a9ta93t !el<lr:l "ulcsra 3rom1 Ha !3rmi gyanC.
sat slelte" a 9sa"a folyam3n2 hangos "i3lt3ssal !ressete"
fel!
. #genis2 ur111 assonyom!
. ?t a utast3st ad93to" 3t a v3lt3sna" is!
. #genis2 assonyom1
. Fs mg valami111 ?gyi":t4" hoon lel a so!3m!a egy
v4d4r hidegviet1 Alv3s el:tt le a"aro" mosa"odni1
A egyi" ala!3rdos m3ris salut3lt2 s elsietett1 7ucinda
vissalpett a so!393!a2 s megv3rta a viet1
. Ha elalusto" a :rsgen2 meg"or!3csoltatla" !ennete"et!
. grte1
=iut3n a fic"5 megillet:d4tten t3voott2 7ucinda !e3rta a
a9t5t2 eltolta a retest2 s a vas"os "ulcsot h3romsor is elford.
totta a 3r!an1 Aut3n el:hCta a "ard93t2 s meg"edte a 9.
sa"ai el:"s<lete"et1 0arddal a "e!en vgig93rta a so!39a
minden ngyetcenti9t2 !esur"3lt a 3gy al32 a se"rny!e2 a
uta5l3d3!a2 de mg a snes selyemp3m3"at is egyen"nt v.
gigtapogatta1 ?gy mrges"gy5 vagy ilyesmi "is helyen is elfr1
=iut3n mindent vgigvisg3lt2 s nem tal3lt semmi gyanCs 9e.
let2 elra"ta a "ard93t2 s a rsnyire nyitott a!la"ho lpett1 7epil.
lantott a s4tt v3rudvar!a2 s meg3llaptotta2 hogy egy <gyes tol.
va9na" vagy orgyil"osna" nem o"ohatna "<l4n4se!! gondot
megm3sni a fala"at mg gy2 l3that5 "apas"od5" nl"<l is1
7ucinda v3llat vont1 A astalho lpett2 felemelt egy met.
sett <vegpoharat2 s 4sset4rte2 at3n a tov3!!i "ett:vel is ha.
sonl5"ppen csele"edett1 ?gy flig !efalt !an3nnal a e<stt3l.
c3ra s4p4rte a <vegcserepe"et2 odavitte a a!la"ho a t3lc3t2 s
' cserepe"et sp gondosan vgigs5rta a a!la"p3r"3nyon
.Cgy2 hogy felttlen felsrts" ma9d a 5vatlanul "apas"od5 u9.
9a"at1 Aut3n a f4ldre helyete a t3lc3t2 der"4vr:l lea"astotta
egyi" "is ersnyt2 s egy <vegcst hCott el:1 $em ugyanat2
amine" tartalm3val "or3!!an a "ard93t !e"ente1 ? m3si" <veg.
cse volt2 3m e!!en is mreg lehetett2 mert 7ucinda2 ha lehets.
ges2 eel mg 5vatosa!!an 93rt el2 mint a "or3!!an hasn3lttal1
Apr5 cseppe"et csepegtetett a <vegcserepe"re a mreg4ld fo.
lyad"!5l2 s <gyelt2 hogy mindenhov3 9usson1 Ay>l4lte2 hogy
ily "retn m5don el "ell paarolnia a dr3ga pnen vett2 aonnal
4l: mreg 9ava rst2 de et a mai 9sa"3t nyugodt "4r<lm.
nye" "44tt a"arta elt4lteni1 S ilyen"or a !itons3g mindene"e.
l:tt1
Ami"or vgett2 a mreg marad"3t gondosan ledugasolta
s elra"ta2 ma9d pedig a e<stt3lc3t nagy gonddal "iegyensC.
lyota a !e3rt a9t5 tete9n1 0i tud9a2 h3tha a retes s a "ulcs el.
lenre a nyl3s3r5 "v<lr:l is nyithat5111
Fs ha csa" egy centit is elmodul2 a e<stt3lca nagy cs4.
r4mp4lssel fog ma9d lehullani a "4veetre1
?t "4vet:en sietve levet":4tt2 a ruh3it a 3gy "4el!e hC.
ott sto"ira helyete2 "!e vette a v4dr4t2 s a viet gondosan
stlocsolta oly m5don2 hogy serte a so!3!an egy flu99nyi
4ssef<gg: t5csa ala"ult "i1
7ucinda lera"ta a <res v4dr4t2 s felheveredett a 3gyra1 A
so" !eslgets "4!en alaposan megsom9aott2 de nem mert
inni a !or!5l2 de mg a v4d4r!en lv: v marad"3!5l sem1
#ga2 hogy a tele"et s a "ancs5!an lv: !ort a dlut3n folya.
m3n egy la"399al meg"5stoltatta . 3m amg nem tart5"odott a
so!3!an2 !3r"i 93rhatott itt s megmrgehette1 #ga2 a 9elen
helyet!en e sen"ine" sem lehet rde"e2 de 9o!! a 5vatoss3g1
A a9"3ho emelte a nya"3!an l5g5 medaliont2 r3lehelt2 s "t
u993val megd4rs4lte2 ma9d elmormolta a var3ss5t1 Aludhat
nyugodtan1 Ha a "is amulett l: semly testi h:9t r"eli
."t lps t3vols3gon !el<l .2 aonnal fel!resti :t a legm.
lye!! 3lm3!5l is1
B3r e a "t lpses dolog tCl "4eli2 s e3ltal nem a leg!i.
tons3gosa!!2 de e a amulett e""ora hat5t3vols3g!5l reag3lt2 s
gy is s3mos al"alommal mentette m3r meg a lett1 S egy.
!ir3nt a a9t5 s a a!la" vdelme is rhet valamit1
=iel:tt elfC9ta volna a csa"nem t4vig gett gyerty3t2 mg va.
lamit el a"art vgeni1
?l:hCta a sir Bartolome5t5l "apott meg!5levele"et2 s san.
da te"intettel sem<gyre vette :"et1 At3n megnedvestette a
u993t a padl5n l5cs3ll5 v!en2 s 5vatosan megd4rs4lte vele sir
@odolfo levelne" legfels: sor3t1 A pergamen "is folton nedves
lett ugyan2 de a r3s tov3!!ra is megmaradt1
Rgyanet a m>veletet megismtelte a aranymellvrt> sir
Bartolomeo levelvel is1 Ahol nedves u99a a pergament rintette2
a tinta stfolyni l3tsott2 fa"ulni "edett2 at3n tel9esen elt>nt1
6ar3stint3! 6el rint"eve2 volt !ionyt"2 nincs !io.
nyt"!
7ucinda 4r4mtelen<l r4h4g4tt1
. Te h<lye p4cs! . d4rm4gte1 . Mlyan amat:rne" l3tso"2 a"i
!evesi et a 5cs"a tr<""4tPD
A !itons3gi el:"s<lete" ellenre 7ucinda meglehet:sen
nyugodt 9sa"3ra s3mtott1 Hisen a Galot3!an igen "evese".
ne" 3ll rde"!en2 hogy :t megavar9a a pihens!enJ in"3!! a
holnap 9sa"a les ma9d >r4se!!1
?nne" ellenre aon nyom!an fel!redt2 amint agy3!an fel.
harsant a amulett vsri"olt3sa1 6an vala"i a so!3!an! 0t l.
psen !el<l!
A "4vet"e: pillanat!an u99ai nestelen<l m3ris a teste mel.
lett hever: "ardra sorulta"1 ?tt:l elte"intve nem modultJ nem
a"arta el3rulni a tito"atos !ehatol5na"2 hogy tud a 9elenltr:l1
Csa" a seme 93rt ellensg ut3n "utatva2 s imai idegesen meg.
fes<lte"2 hogy a d4nt: pillanat!an rug5"nt tud9a mag3t ell4"ni
a 3gyt5l1
HossC ve" !eideg:dse voltJ e a rutin so"at segtett a
let!en marad3s!an1
A harmadi" negyed!en lv: hold s3padt tnye !evil3gtott
a a!la"on2 s sinte al"onyi l3that5s3got teremtett1 7ucinda va.
dul 93rtatta te"intett leerestett sempill39a al5l2 a !ehatol5t "e.
reste2 de nem l3tta1 Gedig a a!la" rsnyinl so""al slese!!en
nyitva volt2 s a amulett o"ota !isergs at 9elete2 hogy a !e.
hatol5 pp "4te s a a!la" "44tt helye"edi" el1 7ucinda
meg!orongott1
?gy ltatatlan orgyil"os setten"edi" a so!393!an1 Fs lehet2
hogy pp e pillanat!an emeli d4fsre a t:rt1
S e pillanat!an v"ony s4vet sCrl5d3s3t hallotta2 s rete2
hogy valami t3rgy fel9e modulJ megle!!ent a leveg:1 7ucinda
vadul oldalra r3ndult2 s flre"apta a fe9t1 A a rse t3madt2
mintha megragadt3" volna a ha93t2 vagy mega"adt volna vala.
mi!en1 6a"on a!!a a ir3ny!a d4f4tt1 0ard9a nem tal3lt clt1
7ucinda ismt t3madott1 A dv3ny megreccsent2 ahogy hasima
er:s r3nt3s3val fel<li2 s vadul el:resCrt a "ard93val1
@uha suhan3s3t hallotta2 s rete2 hogy 95 ir3ny!a d4f4tt2 de a
"ard9a csa" a leveg:t fCrta 3t1
Fs a amulett hat5ide9e le93rt1 Csa" arra solg3lt2 hogy 3lm3.
!5l felriassa2 nem pedig arra2 hogy l3thatatlan !ehatol5" helyt
aonostsa1
7ucinda a fog3t csi"orgatva "iugrott a 3gy!5l2 "4r!efordult2
s "4!en olyasfle "as3l5 modulato"at tett a "ard93val a teste
"4r<l2 mintha slmalomna" "peln mag3t1
=ivel nem l3tta a val5sn>leg l3thatatlann3 tv: var3slat
hat3sa alatt 3ll5 !ehatol5t2 a hall3s3ra !ta mag3t1 Te"intett a
padl5ra s4gete2 s legnagyo!! meg"4nnye!!<lsre l3tta2
hogy a el:vigy3atoss3g!5l a padl5ra 4nt4tt vfolto" mg
nem p3rologta" el tel9esen2 s nedves l5ito" mutat93" a !ehatol5
l3!3na" nyomait1
A ismeretlen a a9t5 fel hC5dott2 s val5sn>leg se9telme
sem lehetett arr5l2 hogy nyomai fennen 3rul"odna" holltr:l1
Fs 7ucinda a holdna" "4s4nhet:en "it>n:en l3tott e!!en a al.
"onyi flhom3ly!an1
0ard93t maga el tartva a a9t5 fel indult1
A l3thatatlan2 nestelen<l mog5 !ehatol5 a a!la" fel pr5.
!3lt "it4mi el:le1 7ucinda nem vagdal"oott a "ard93val2 3m at
mindig a!!a a ir3ny!a tartotta2 amerre a nedves padl5n a l3!a"
o"ota folto"at l3tta1 Ogy mogott2 hogy saro"!a sortsa a il.
let:t2 s a megfelel: id:!en t3madhasson1
Ami"or fel!redt s nem l3tott sen"it2 a m3sodperc tiedr.
sig 3tfutott a agy3n a gondolat2 hogy tal3n GriI2 a "ho!ri
lgs3r"3ny 9elenltt 9elete a amulett9eJ most m3r tudta2 hogy
nem1
A a!la" s a a9t5 "44tti saro" fel terelte l3thatatlan ellen
felt2 s ami"or a megpr5!3lt a a!la" fel surranva "it4rni2 7u
cinda megl5dult1 2
Fs a!!an a pillanat!an egy les hang csend<lt fel1
.=eg3ll9!
Mtt2 ahol a el:!! mg nem l3tsott sen"i2 most lefoslott a
3lc35 l3thatatlans3g2 s egy nyCl3n" n:i ala" ra9ol5dott "i a !e.
s<t: hold 3rul"od5 fny!en1
7ucinda nem tudott ural"odni a meglepetsn1
. Carla!
Carla =orian testhe tapad52 fe"ete tri"5t s laa nadr3got
viselt2 l3!3n rugalmas elf mo"asin fes<lt2 s eCttal nl"<l4te
a 3lland5an csilingel: "ar. s !o"aperece"et meg sClyos ".
sere"et1 R99ai "44tt egy fe"ete nyel>2 v"ony peng9> do!5.
t:rt egyensClyoott1 $em fenyeget:en2 pust3n 9elsrt">en1
. Hello2 7ucy! . suttogta a l3ny !>!39os mosollyal1 . Bocs2
hogy fel!restettele"! $em 3llt s3nd"om!an!
. At r4gt4n gondoltam . morogta 7ucinda1 . =it "eresel a
so!3m!anD
. A "ert!en st3ltam E pislogott 3rtatlanul Carla .2 s csillo.
g3st l3ttam a p3r"3nyodon1 Aondoltam2 megnem mi a111
$agy csal5d3s volt2 hogy csa" rt"telen <vegcserepe"1
. @emlem2 !eletenyereltl valamelyi"!e . d4rm4gte a or"
n:1
Carla legyintett1
. $em a"artala" aal f3rastani2 hogy fl 9sa"3n 3t "4
ny4rg4" ne"ed ellenmregrt111
7ucinda sosem "edvelte a hCga felleng:s modor3t2 de most
"ife9eetten idegestette1 ?gy fl lpssel "4ele!! tipegett2 s a
"ard93t Carla tor"a fel "4eltette1 A l3ny elt<ntette a do!5t:rt
a !al al"ar93ra csatolt h<vely!en2 s mind"t "et felemelte1
. $em art 94ttem2 hogy 3rtsa" ne"ed2 7ucy1
. Art111 ugye21megrted2 ha egy "iss mg !ialmatlan va.
gyo"1 73thatatlanul2 falm3s5 ruh3!an2 a 9sa"a "4epn111 a
n so!3m!an111 Rgye2 et te magad is elismered2 hogy ee"
nem so"v3nyos "4r<lmnye"D
Carla er:ltetetten nevetett1
. UA "v3ncsis3g lett a macs"a vesteU . idte !>!39os3n1 .
Bossant52 nemdeD
7ucinda arca meg se reent1
. =ir:l !eslsD
. =agamr5l1 Fn ugyanis mindig olyan Umacs"3sU voltam1
0ptelen vagyo" vde"eni a "v3ncsis3g ellen1 Ha valami fCr.
9a a oldalam2 nincs mese2 mennem "ell111 a""or is2 ha tudom2
hogy a vestemet o"ohat9a1
. Fs most mire volt3l "v3ncsiD Hogy milyen sn> vr cso.
rog !el:lem2 ha megpis"3lod a tor"om a t:r4ddelD
Carla cseng: hangon nevetett1
. Rgyan2 n:vr"m2 hagyd et a !utas3got! $em tudom2 mi
!:l gondolod2 hogy n 3rtani a"aro" ne"ed111 Be ha val5!an gy
lenne2 gondolod2 hogy nem lett volna al"almam tucatsor is a
tor"od!a v3gni a t:r4m2 mi"4!en te va"sin !otor"3lva "eres
tl2 hogy merre vagyo"D
7ucinda a homlo"3t r3ncolta1 Fpp elgser l3tta m3r a hCg3t
t:rt do!ni2 s el "ellett ismernie2 hogy e <gy!en igaa van1 Ha
art 94tt volna a so!3!a2 hogy meg4l9e :t2 nem lehetett s3m3.
ra a"ad3ly a sem2 hogy fel!redt1 A hCga aal a csod3latosan
"iegyensClyoott s"all do!5t:rrel "t lpsr:l mg egy legyet is
teli!e tal3lna1 @4pt!en1 Becsu"ott semmel1
. =i a fent "eresel ittD . "rdete mogorv3n1 . Ahelyett2
hogy valamelyi" seret:det tutu9gatn3d a !aldachinos 3gyad
!an111
. =3r mondtam1 A "v3ncsis3g1
.$em rteni111
Carla cin"os3n "acsintott1
. At hitted2 nem l3ttam2 hogy "ine" a t3rsas3g3!an hagytad
ott a la"omatermetD A deli @vaid C9ra serelmet vallottD A se
relmese" ismt tal3l"ota" annyi v ut3nD Tudom2 amit tudo"1
7efogadom2 hogy hevese!!en "edett verni a sved2 ami"or
megl3ttad111 RgyeD $e"em nyugodtan !evallhatod2 nem "4ple"
!e @oman3n3l!
7ucinda "omoran meredt a mostohahCg3ra1 6a9on mennyit
tud a!!5l2 amit @vaid elmondottD
. =irt m3st3l !e a so!3m!a 9ne" ide9nD . "rdete ren
dthetetlen<l1
Carla hars3nyan "acagott2 ma9d sgyen"e: arcot v3gott1
. Bitosra vettem2 hogy itt tal3lom a 95 @evaldot2 s meg
a"artala" lesni !ennete"et2 hogy csin3l93to"111 ?gy "is etyepe.
tye2 meg miegym3s111 Tudom2 hogy e nagyon csCnya dolog t:
lem2 de ha arra gondoltam2 hogy l3thatla" !ennete"et egym3s!a
ga!alyodva111 li!a!:r4s lett a h3tam a v3rhat5 "9t:l111 Rgye2
nem haragsolD
7ucinda mereven nte a hCg3t1
.A igaai a"arom hallani! =irt m3st3l !e ho3mD
Carla :sintn t3gra nyitotta a semeit1
. Be hisP e a igas3g1
7ucinda "edte elvesteni a t<relmt1
. $e s5ra"o velem2 h!
Carla megad5an s5ha9tott2 s a f<le t4vig elpirult1 7ucinda
"nytelen volt elismerni2 hogy iga3n 95l csin3l9a1
. Arra gondoltam2 7ucy111 de ne haragud9 meg r3m rte111 de
arra gondoltam2 hogy te111 lehet2 hogy nem is sereted a frfia
"at111 hanem n:""el so"t3l h3lni2 s111
. Rgyan m3r! . mordult fel 7ucinda d<h4sen1 . =ifle
maslagot a"ars te ne"em !eadniD
.Fn 9o!!n3l 9o!! frfia"at a93nlottam ne"ed2 de te "ap3s!5l
mindegyi"et elutastottad1 H3t te nem arra gondoln3l ilyen"or2
hogy e art van2 mert a hasonnem>e"et "edveledD Hisen a
egs al"atod olyan111 olyan frfias111
7ucinda s5ha9tott1
. =i a fenre a"ars "ilyu"adniD
. Csa" arra gondoltam2 hogy ha te esetleg a n:"et sereted111
a""or esetleg ma este mi "etten111
7ucinda meg<t"4ve nett enyhe igalommal res"et: hC.
g3ra1
. =egvestlD E morogta inger<lten1 . ?lment a esed2
vagy engem nel osto!3na"D
. $e gondold2 hogy n serelmes vagyo"Q !eld2 vagy ilyes.
mi . vde"eett riadtan a fiatala!! l3ny1 . Fn Cgy 3ltal3!an a
frfia"at "v3nom111 de mi"4!en Branra v3rtam a 3gyam!an2
s el:tte cir5gattam magam111 tudod2 Bran at sem tud9a2 mi a
a el:93t"111 s5val2 ahogy ott simogattam magam2 arra gondol.
tam2 hogy te itt f"sel a so!3d!an egyed<l2 s lehet2 hogy pp
arra v3rs2 hogy n felm3ssa" ho3d2 s mi "etten111 csa"
most a egyser2 el:s4r s egy!en utol93ra111 hogy mi "etten
megtapastal9u" egym3s "ar9ai!an111 s hogy n111 $e haragud92
de annyira igi e a helyet2 hogy nem !rom res"ets nl"<l111
7egsvese!!en m3ris lehCn3m a tri"5mat2 s111 hC2 micsoda
imaid vanna"2 7ucy!
7ucinda tenyere iadt2 mi"4!en egyre er:se!!en sortotta
a "ard9a mar"olat3t1
. =it a"ars t:lemD
Carla s5 serint remegett a seIu3lis igalomt5l2 ahogy a
csp:9t enyhn ringatta2 minden porci"39a vad v3gyat sug3r.
ott1
. 0v3nla"! 7e a"aro" fe"<dni veled2 7ucy! Hidd el2 95 les
ne"ed is! #lyet mg nem retl111 22
7ucinda a a!la" fel intett a fe9vel1
.0ifel!
Carla ma9dnem elsrta mag3t1
. ? a v3lasodD 0ihagyod et a nagy lehet:sget111 velemD
. H3romig s3molo" . mondta egyre idegese!!en 7ucinda1
.?gy111
. 7ucy2 "4ny4rg4"! Ha el"<ldes2 egs 9sa"a !ren ogo"
fe"<dni a 3gyam!an2 s r5lad ogo" fant3i3lni1 Gedig egy 5ra
alatt elinthetnn"111
. 111"ett:!
Carla csinos arcocs"393n csal5dotts3g l3tsott1 Tov3!!i sa.
va" nl"<l megfordult2 vigy3va2 hogy ne tenyerel9en egyetlen
<vegcserpre sem2 3tlpett a a!la"p3r"3nyon2 s m3sni "e.
dett lefel1 Ami"or a fe9e egymagass3g!a "er<lt a a!la"p3r.
"3nnyal2 mg egyser vissapillantott2 s a arc3n csal5dotts3g
l3tsott1
. Fn nagyon 95 vagyo"2 7ucy!
7ucinda v3llat vont2 "4ele!! lpett2 s !ecsu"ta a a!la"ot1
B<h4sen v3ra"oott egy pillanatig2 de mivel Carla fe9e nem
!u""ant fel C9ra2 vissament a 3gy3ho1
A l3ny v3gyt5l remeg: "pe nem hagyta nyugodni1 #smerte
95l a mostohahCga 9ellegetes arc"ife9eseit1 Tudta2 hogy rend.
"v<l 95l tud !3nni a arcvon3saival2 ha l5v3 a"ar tenni vala"it1
Be hogy ilyen 95l tud9a snlelni a v3gya"o3st111
7ehet2 hogy most a egyser igaat mondott2 s val5!an Cgy
gondolta2 hogy rde"es lehet "elte9<" "44tt egy "is 9sa"ai
"alandD
Be ha haudott2 a""or mirt 94tt a so!393!a tito"!an2 l3tha.
tatlanulD
7ucinda er:l"4dve t4rte a agy3t1 =i a fent a"arhatottD
=ivel : "<ldte USir 6as4"4lU nven at a idtlen levelet a
"arthn nemesura"na"2 nyilv3n tud r5la2 hogy 4teer arany rt.
"> gym3nt m3r itt van a !irto"3!an1 Tal3n art 94tt2 hogy at
ellop9a t:leD
#gen2 e nagyon sser> magyar3at111
Am van mg egy magyar3at2 ami legal3!! olyan sser>1
Carla val5!an art 94tt2 hogy t4"letes testvel vrfert:sre s
gustustalan2 les!i"us par3nas3gra cs3!tsa1 Csa"hogy nem
sa93t a"arat3!5l1 A testt @om3na uralta2 s ha : !ead9a a dere.
"3t9 a hCg3n "erest<l ismtelten @om3na lelte volna 4r4mt a
seIu3lis tus3!an . mint anna" ide9n @vaid eset!en!
7ucinda mg mindig Cgy sortotta a "ard9a mar"olat3t2
hogy csa"nem 4sseroppantotta1
. Lt"oott !osor"3ny! . mormolta1
Fs e a ut5!!i lehet:sg arra is v3last adott2 mi"nt tudott
Carla ltatatlanul osonni a so!393!a1 A !osor"3ny tette
a31
@om3na mindent !evetett2 hogy miel:tt vgleg meg4leti2
mg egyser utol93ra "edvt lel9e or" mostohatestvr!en111
=3snap ha9nal!an 7ucinda nagy rohang3l3sra !redt1 Aludt
volna mg tov3!! is2 de a l3!a" do!og3sa s a avaros "ia!3l3.
so" "iugrastott3" a 3gy!5l1
Sietve 4lt44tt2 s megnyugodva l3tta2 hogy a a!la" s a
a9t5 ugyanolyan poci5!an van2 ahogy hagyta1 Teh3t nem 94tt
C9a!! l3togat5 a so!393!a1
A a9t5 el:tt "t ismeretlen ala!3rdos 3lltJ ee"et "or3!!an
mg nem l3tta1
Ao" nagy d<!!enssel tistelegte"2 amint a a9t5 megnyi.
"ordult1 A "ia!3l3so" s a l3!do!og3s a 9o!! " fel:li folyos5.
rs ir3ny3!5l 94tt1
. =i e a felfordul3sD . "rdete1 . Tal3n s"alt sa!adcsapa
to" ostromol93" a Galot3tD
A "t ala!3rdos !am!3n r3ta a fe9t1
. $em tud9u"2 uram1
. URramUD . visshangota 7ucinda ross"edv>en1 . $em
l3t93to"2 hogy n n: vagyo"D
A ala!3rdoso" nagyon csod3l"ota"2 de nem merte" meg.
9egyst tenni1
7ucinda nem 3llt le vel<" "e"ec"edni1 A 9o!! oldali folyos5n
at a hadnagyot pillantotta meg2 a"i tegnap a C9 poci59a
3tvtele ut3n s3mos dologr5l inform3lta1 A mar"3ns arcC "art.
hn . a"i Bovar nven mutat"oott !e . egy var3sl5siiveges
frfival !ug5n sietett a ellenttes ir3ny!a1 $gy ala!3rdos pa.
lota:r "srte :"et1
. H! . "i3ltotta 7ucinda1
Lm a hadnagy s "sr:i nem hallott3" megJ "t lps ut3n
elfordulta" a folyos5"anyarn3l1
7ucinda fa"pnl hagyta a ala!3rdoso"at2 s d4ng: lpte".
"el eredt a hadnagy ut3n1 Fpp a""or rte utol :"et2 ami"or ao"
vgete" egy so!a 3tvisg3l3s3val s egy C9a!! a9t5 fel indul.
ta"1
. Bovar hadnagy!
A tist megperd<lt2 s ami"or felismerte2 hogy "i "4eledi"2
melld4ngetssel tistelgett1 A ala!3rdoso" aonnal leut3not3"
a modulatait1 A fiatal2 alig ser"en: !a9sC var3sinas csa" le.
sett r3 v"ony sem4ld4"e al5l1
. =i folyi" ittD
. 6alami UidegenU gar3d3l"odi" a Galot3!an2 assonyom
.felelte "imrten a hadnagy1 =ost nem t>nt olyan !ar3ts3gosna"2
mint tegnap2 de solg3lat"s volt1
. #degenD . visshangota 7ucinda1 . ?gy s"altD
. $em egsen . s5lalt meg a fiatal var3sinas "eserg:.
nye"erg: hangon1 . ? a idegen m3s lts"r5l r"eett ho.
3n" vendgsg!eD
. ?gy111 dmonD
. Fn at nem mondtam . nye"eregte a fiatal var3stanonc1
.Mlyasmi2 mint egy dmon2 de nem egsen a1 6alami "ise!!1
Be mgis elg 9elent:s ahho2 hogy slelhet: fel!olydul3st
o"oon a m3gi"us lsg5co"!an111
. ?gy igen agressv UidegenU . morogta ross"edv>en Bo.
var hadnagy1 . A 9sa"a folyam3n a 4sses lovat lems3.
rolta a ist3ll5!an1 $emes csatamne"et s ig3slova"at egya.
r3nt111 Fs valahov3 elvonsolta a tetem<"et2 mert csa" vrfolto.
"at tal3lun"2 hCscafato"at sehol111
. 6al5sn>leg felfalta :"et . 9egyete meg 7ucinda2 s :
m3r se9tette2 mifle UidegenU gar3d3l"odhatott 9sa"a a palo.
t3!an1 ?gy GriI neveet> "ho!ri lgs3r"3ny1
. FelfaltaD . fanyalgott le"eel:en a var3sinas1 . Ha 93ratos
lenne a m>vset!en2 uram2 a""or 4n is tudn32 hogy ennyi hCst
tucatnyi dmon sem tudna felfalni1
. 0ts34tven parip3r5l van s5! . t5dtotta a hadnagy1
.So".so" tonna hCs a1
. Be ami a leg"<l4n4se!! . folytatta a var3sinas .2 hogy a
4sses h3i3llatna" nyoma vesett a Galot3!5l1 $em l3tni egyet.
len "uty3t2 macs"3t111 de mg pat"3nyo"at sem111
. ? val5!an "<l4n4s .9egyete meg 7ucinda2 s a tov3!!i.
a"!an nem foglal"oott a <ggyel1 . Folytass3" csa" a "utat3st2
s ha el"ap93" et a UidegentU2 rtestsene"!
. $agy er:""el "utatun"2 uram .9elentette a hadnagy1 . Be
eddig nyom3t sem lel9<"1
. Fre<" a m3gi"us 9elenltt . morgol5dott a var3sinas1
.Be csa" egy.egy villan3sra1 =ire !emr9<"2 m3ris elt>ni" a
"p!:l1
7ucinda v3llat vont2 s lnyegese!! "rdst vetett fel1
. Hol lehet reggeliniD
A hadnagy m3ris intett "t ala!3rdosna"1
. 0sr9te" a test:r"apit3ny urat a tisti t"ed!e!111 0v3n
mg valamit2 uramD
7ucinda elgondol"odva r3ncolta a homlo"3t1
. 6olta"ppen csa" annyit2 hogy111 tudatosts3" a test:rsg s
a palota:rsg tag9ai!an2 hogy n! vagyok" Fs a"i dlt:l "edve
mg egyser UuramU.na" mersel s5ltani2 at "egyetlen<l
meg!ototatom!
. #genis2 ur111 assonyom!
7ucinda "egyesen intett1
. A !oto3si sigor termsetesen a tisti"arra nem vonat"o.
i"1 W"et egyser>en lefo"oom "4legnny1
. #genis2 assonyom!
7ucinda a "t ala!3rdos "sret!en fel"ereste a tisti t"e.
dt2 s mivel nem a"art "oc"3tatni egy esetleges mrgessel2
egy fiatal hadnagy el:l hCta el a m3r rs!en 4sser3gcs3lt2 fa.
gyott !ir"ahCst1 A fiatalem!er nagyon csod3l"oott2 de nem
mert re"lam3lni1
=iut3n csillaptotta ht tov3!!i "t palota:r fl!ehagyott
reggeli9vel2 "sr:i t3rsas3g3!an vgig93rta a Galota f:!! helyi.
sgeit1 $em egyser> "v3ncsis3g volt e rsr:lJ fel a"arta
mrni a terepet2 hogy tud9a2 milyen !Cv5helye"et vehet igny.
!e2 ha esetleg mene"<lsre "er<lne a sor1 6gig93rta a :rsget
is2 s fel"ereste a Galota 4sses "apu93t s a9ta93t2 amit csa" a
veet:i ismerte"1
A egyi" "apun3l pp e""or a9lott a :rsgv3lt3s1 ?gy sol.
g3lati "apu volt2 mint "sr:it:l megtudta2 et csa" a palota:r.
sg s a test:rsg tag9ai hasn3lhatt3"1 ? pp al"almasna" t>nt1
=i"4!en aon morfondroott2 hogyan tervee meg a
esetleges s4"st2 aon "apta mag3t2 hogy a egyi" lev3ltott :r
"iguvad5 seme""el figyeli1 7ucinda odapillantott2 s a fic"5.
!an at a "4te"ed: ala"ot ismerte fel2 a"ine" h3rom 9sa"3val
eel:tt s"ander!en elnyerte a pnt a lamsergi "ocsm3!an
s"anderes!en2 s a"i egy napra r3 vissav3g5t "4vetelve pr5.
!3lt vele !alhni1
Fs a!!5l2 ahogy e a Gash nev> ala" mer:n !3multa2 arra le.
hetett "4vet"etetni2 hogy minden "tsget "i3r5an : is felis.
merte1
7ucinda meg3lltotta a tistelgst "4vet:en elmasroni pr5.
!3l5 lev3ltott :r4" veet:9t2 egy dara!os "p>2 harcsa!a9usos2
himl:helyes arcC fic"5t1 =4g4tte Gash s :rt3rsai pihen9 3ll3s.
!an v3ra"ota"1
. $eveD
. 7attimor Stith2 assonyom1
. @ang9aD
A frfi egy "iss csod3l"oni l3tsott2 hogy a test:r"apit3ny
nem ismeri a rang9else"et2 de "4telessgser>en v3lasolt1
. A hercegi palota:rsg :rmestere vagyo"1
. Fs at tud9a2 hogy n "i vagyo"2 Stith :rmesterD
A frfi ha!o3s nl"<l v3lasolt1
. T39"otatva lettem2 assonyom1 Kn Bana Vard hercegi
test:r"apit3ny2 assonyom1
7ucinda !iccentett1
. =aga tetsi" ne"em2 Stith1 =eg9egyem a nevt1 Frtelmes2
95 "i3ll3sC "aton3na" l3tsi"1
A :rmester avartan pislogott1
. 04s4n4m2 assonyom1
. A palota:rsg lts3ni3ho "pest elenys:en "evsne"
tal3lom a tiste" s3m3t . folytatta "emnyen 7ucinda1 . =it
gondol2 meg tudna !ir"5ni a hadnagyi feladato" ell3t3s3valD
A :rmester sles "pn :sinte v3gya"o3s ter<lt st2
mg tal3n a nyelvt is "inyC9totta1
. Fre" magam!an annyi "ur3sit2 assonyom1
. @eme"1 Holnap tarto" egy semlt1 Aondom les mag3ra1
7elphet111 $em2 v3r9on csa" egy "icsit! Hogy hv93" at a fic.
"5tD
A :rmester odapillantott1
. Gash Cutter2 assonyom1 0rem2 !ocs3ssa meg2 ha a tart3
sa nem elg "aton3s1 O9onc1 =g csa" tegnap 5ta solg3l1
7ucinda !5lintott1
. =eddig tart a :rsolg3lataD
. =ost v3ltottam le . 9elentette a :rmester1 . Al"onyat"or
lp C9ra :rsg!e2 assonyom1
7ucinda mg egyser Gashra pillantott1
. A mai napra mentse fel a solg3lat al5l1 Bocs3ssa et a
em!ert a semlyes solg3lataimra! Bitosan a"ad vala"i2 a"i a
:rsg!en helyettesti1
. #genis2 assonyom1
A :rmester intett Gashna"2 hogy lp9en "i a sor!5l2 at3n
ami"or 7ucinda elfordult t:le2 tistelgett2 s indul3st venyelt a
sa"as3na"1
7ucinda intett a "t ala!3rdos3na"2 hogy egy "icsit marad9ana"
le2 s a egyi" oslop 3rny"3!an sem!efordult a !Csan T
"ullog5 Gashhal1
. ?ml"sel r3m2 ugyeD
A frfi "omoran s5ha9tott1
. #lyen a n form3m1 HossC id: ut3n vgre si"er<l egy 95
"is 3ll3st serenem2 s egy nap ut3n "i vagyo" rCgva111
7ucinda f<r"s:n !3multa a frfi arc3t1 Becs<letes2 egyse.
r> "pe volt1
. 0i mondta2 hogy "irCgatla"D
Gash agg5d5 "pet v3gott1
. =it a"ar velem2 assonyomD T4ml4c!e 3ratD =eg"or!3.
csoltatD ?s"<s4m2 ha tudom ott 7amserg!en2 hogy 4n a111 n
es"<s4m2 hogy nem mers"ede"111
. Hagyd m3r a locsog3st! . reccsent r3 7ucinda t<relmetle.
n<l1 . $em art r3ngattala" "i a sor!5l2 hogy 3rtsa" ne"ed1 At
a"arom2 hogy a semlyes solg3latomra lgy!
A fic"5 nem egsen 95l rtette1
. Garancsol2 assonyomD
. $e agg5d92 nem haragsom r3d a "ocsmai epi5d miatt1
S:t2 tal3n mg 95l is 93rhats "or3!!i ismeretsg<n""el1
. Assonyom2 n111
. Hagyd m3r et a idtlen pitist! . morogta 7ucinda1
.Besl9 norm3lisan2 s figyel9 r3m! =ennyit "eresel palota:r.
"ntD
. Heti 4t e<st4t grte"111
7ucinda gyors fe9s3mol3st vgett1
. A""or vente meg"4elt:leg huson4t aranydu"3tot "ere
sel2 igaD
A egy"ori soldos a homlo"3t r3ncolta1
.Mttan"4r<l111
. =ostant5l a n semlyes solg3latom!an 3lls2 "i fogla"
neveni :rmesterr s megngysereem a !redet1 Heti "t
arany <ti a mar"odat1 ? vente t4!! mint s3 aranydu"3t1
Gash nem a"ait hinni a f<lne"1
. =iD
. Lm ert felttlen engedelmessget "4vetele"1
. Assonyom2 ert a pnrt n !3rmit111
. ;5l megfietle" . suly"olta a fic"5!a 7ucinda1 . A !ial.
mas solg3m lesel1 Lm ha egyser ellenem tesel2 test:r"apit3.
nyi hatalmam minden sigor3val sC9to" le r3d2 s mrget ve.
hets arra2 hogy a v3rt4ml4c legmlyn rohads meg!
. Hven fogla" solg3lni2 es"<s4m!
. Tudod2 merre van 0irovangD
. A "eleti Cton "ell menni Amarill fel111 $gy napi lovag.
l3s111 =g nem 93rtam arra2 de odatal3lo"2 ha s<"sges111
. $em s<"sges2 csa" meg"rdetem1
7ucinda a ersny!en2 "eresglt1 Kssesen "t aranydu"3.
tot tal3lt !enne1 0evsne" gondolta1 Be art 3tadta1
. ? a eheti !red1 ?l:re "ifietem1
. 82 "4s4n4m111
. ?gy hadnaggyal vissatre"2 s "i3llttatom a :rmesteri
"inevesedet1 ?s ro" egy meg!5levelet is2 hogy sen"i ne
a"ad3lyoon a parancsom tel9ests!en1 Hol a s3ll3sodD
. A "ettes !ara""!an1
. 7e"<ld4m a "inevest111 s hCs aranydu"3tot a s3ll3sod.
ra1 Amint meg"apod a pnt2 a meg!5levl felmutat3s3val "i.
megy a v3ros!a2 s a hCs aranydu"3t!5l vesel "t 95 lovat111
Gash 3mulva nte a or" n:t1
. ?nnyi pnrt a"3r t lovat is "apo"1
. Csa" "ett:t vegyl2 de a at3n olyan legyen2 hogy tet is
megr9en!
. 7ovatD . A fic"5 csa" most "edett csod3l"oni1 . =ine"D
. H3t nem hallottad2 hogy valami fura lny1 a 4sses lovat
lems3rolta a palot3!anD . d4rm4gte 7ucinda1 . Holnap a her
ceg s C9 assonya semlt fog tartani a test:rei s a palota:rei
f4l4tt1 Hogy nne "i2 ha et gyalogosan tenn megD
Gash !am!3n !5logatott1
. 6ese" "t lovat1
. Ogy van1 At3n vissa94ss2 s itt ogs v3rni een a he.
lyen2 s Cgy vigy3ol a lova"ra2 mint a semed fnyre! =egr.
tettedD #tt v3rs r3m egsen addig2 amg a lova"at 3t nem ve.
sem t:led!
. #tt v3ro"1
. Fs ha vletlen<l nem re" r3 ide94nni s4ttedsig2 a""or itt
fogs str3s3lni a lova""al egs 9sa"3n 3t2 s:t2 ha "ell2 hol.
nap dlig is! =egrtettedD
. A"3r holnap dlig is111
. Fs ha !3r"i "rdei2 hogy mit csin3ls itt a lova""al2 mu.
tasd fel a n semlyes meg!5levelemet s a "inevesedet!
. A "inevesemt111
7ucinda s5ha9tott1
. ;5l van1 =ost lelphets1 A !ara""od!an v3rd a papro"at
s a pnt! Fs111 ha esetleg elfele9tenl vissa94nni a lova""al
meg a pn marad"3val111 ne feledd2 "i vagyo" n! A""ora ha
talmam van2 hogy a f4ld al5l is fel"utathatla"1 Fs ha megpr5
!3ls el!C9ni el:lem2 a"3r m3guso""al is "erestethetle"1 ?s ha
el"apla"2 h3rom napon s 9sa"3n 3t fogna" dolgoni ra9tad a
Galota leg"pette!! "n5mesterei2 s mire els3ll !el:led a l
le"2 mg at is eerser meg!3nod2 hogy valaha is megs<lettl!
Gash egs test!en meg!orongott1
. 6greha9tom a parancs3t2 s itt fogo" v3rni a lova""al2
assonyom!
=3r dl is elmClt2 mire 7ucinda megtal3lta a ismer:s had.
nagyot1 Sietve megrta a "inevest s a meg!5levelet2 s mi.
vel : mg nem rendel"eett a test:rparancsno"i pecstgy>r>vel
. a hatalom e 9el"pe #mer Samoth u993n maradt .2 a hadnagy
pecst9e hitelestette a : al3r3s3t1
At3n mg egy meg!3st "ellett rnia a hadnagy s3m3ra2
hogy ignyel9en a : nev!en hCs aranydu"3tot a "incst3r!5l1
=iut3n a pnt meg"apta2 utastotta a hadnagyot2 hogy : maga
vigye le a pnt a "ettes !ara""!a Gash Cutlerne"2 s inte el a
"inevesi cerem5ni3t a 9elenlv:" el:tt2 s ad9a 3t a meg!5le.
velet is1
=iut3n eel vgett2 a "t ala!3rdossal a nyom3!an lesietett
a tisti t"ed!e2 hogy el"4ltse e!d9t1 =eg sem lep:d4tt2
ami"or !elpte"or t4!!en felmordulta"2 s nh3nyan ideg!eteg
gyorsas3ggal "edt" "analani a leves<"et1
7ucinda e al"alommal nem fostott meg sen"it a adag93.
t5l2 3m semlyesen ellen:rite2 hogy a sa"3cs a "44s "on.
dr!5l sed9e "i a adag93t a s3m3ra2 s ugyanaal a mer:"a.
n3llal2 mint amivel a t4!!ie" "apta"1
A "t ala!3rdost 3t"<ldte a legnysgi "onyh3ra2 s at paran.
csolta ne"i"2 hogy egy 5ra mClva a so!39a el:tt v3r9ana" r31
Aon!an a e!d9t nem "4lthette el nyugodt "4r<lmnye"
"44tt1
63ratlanul Bran Be"ler toppant !e2 s egyenesen a : astal3.
ho sietett1 A sn93t" "edvrt sa!3lyser>en tistelgett2 ma9d
hars3nyan "44lte 94vetele cl93t1
. 7ady Yivenda "reti 4nt2 assonyom! . mondta1 =a9d
ami"or et 7ucinda ha9lamos lett volna egy !eleegye: fe9!5
lint3ssal nyugt3ni2 s a t"est folytatni2 a s:"e harcos s<rge.
t:leg tette ho3: . =ost aonnal!
A tiste" 4ssesCgta"2 s :"et nt"2 de sen"i nem mert
hangos meg9egyst tenni1 7ucind3na" aon!an pp elg 95 f<le
volt2 hogy megrtse2 mit nehemnyene"1 Hogy a "<lhoni ara
m3ris parancsolgat a Galot3!an2 pedig mg nincs is hivatalosan
hatalma1
7ucinda !3natos pillant3st vetett a letes ragura2 at3n ment
Brannal1
. Hol a fen!en "5s3lt3l egs dlel:ttD . morogta a s:"e
frfi durc3san2 amint "ettes!en maradta" a folyos5n1
. A test:r"apit3nyi cmmel feladato" is 93rna" . felelte 7u.
cinda1 . AyanCs lett volna2 ha nem 93ro" a dolgo" vgre1
. Carla m3r reggel 5ta "erestet! A egs Galot3t !e93rtam1
. Fn ugyanet tettem . d4rm4gte 7ucinda1 . ?l"er<lt<" egy.
m3st1
Carla pp f<rd4tt2 ami"or !enyitotta"1 ?gy hossC"3s f<rd:.
ds3!an <lt2 s csod3s testt nya"ig r5sasn> ha! !ortotta1
. Csa"hogy! . motyogta2 s p3r "eresetlen s5val "iparan
csolta a f<rdet:l3nyo"at1 At3n intett Branna"1 . 63r9 a a9t5
el:tt! $em 94het !e sen"i!
7ucinda a homlo"3t r3ncolva meredt a hCg3ra2 a"i nyilv3n
tel9esen csupason <lt a ha! ta"ar3s3!an1 Ha folytat9a a tegnap
esti mocs"os a93nlatait111
Carla megl3thatta a sem!en2 mire gondol2 s "omoly "p.
pel emelte fel a "et1
. $em! $em art111 ? most fontos! Felttlen !eslnem
"ell veled2 7ucy!
Ami"or a a9t5 !ecsu"5dott a s:"e test:r m4g4tt2 Carla "i.
s3llt a "3d!5l2 s sappanha!t5l foltos2 "arcsC testt sietve egy
m3lyvasn> f<rd:leped:!e !C9tatta1 ?gyrtelm>en nem art
csin3lta2 hogy mutogassa mag3t1
A f<rds "4!en is a "e!en tartott t:rt !elet>te a f<rd:le.
ped:t 4ssefog5 4v!e2 amCgy nedvesen letelepedett egy dr3ga
pl<ssfotel!e2 s intett a n:vrne"2 hogy 94994n "4ele!!1
. =eg a"arom magyar3ni a tegnap 9sa"3t . "edte min
den !39olg3s s snlels nl"<l2 sinte t3rgyilagosan1
7ucinda v3llat vont1
. =ine"D
. =ert at a"arom2 hogy megrtsd2 mi t4rtnt1 Tegnap 9sa.
"a nem n voltam a a so!3d!an1
7ucinda nem felelt1
. A testem ott volt2 de a a"aratomat uralta egy idegen a"a.
rat1 $em n a"artala" r3venni arra2 amire111 hanem :1
. @om3naD
. #gen1 Bitos vagyo" a!!an2 hogy : uralta a testemet1
. Bitosan tudod2 vagy csa" gyantodD
Carla "omolyan nett a mostohan:vrre1
. @om3na tagad9a2 de n !itosan tudom1
7ucinda elgondol"odott een1 F<r"s:n nte a mostohahC.
g3t1 6a9on mit a"arhat eel a vallom3ssalD
. S3nd"osan engedted meg ne"i2 hogy ural9a a tested2
vagy : maga vette 3t a tudatod f4l4tt a hatalmatD
Carla enyhn meg!orongott1
. ?t111 soha sen"ine" nem engedtem volna meg! .9elentette
"i olyan h3t!orongat5 "omors3ggal2 hogy el "ellett hinni1
.?ddig soha nem merselte et2 s n el sem hittem2 hogy "pes
engem111 uralni!
. FsD
Carla ismt meg!orongott1
. Tudod2 mit 9elent eD At2 hogy mostant5l "edve soha
nem vagyo" !itons3g!an2 s "i vagyo" solg3ltatva @om3na
a"arat3na"1 Ha ural9a a tudatomat2 at csin3l velem2 amit a"ar1
B3rmire "nyserthet111 s:t2 mg "nysertenie sem "ell2 egy.
ser>en elvgi helyettem1 A ra!solg39a lese"! $em2 nem le.
se"2 m3r most a vagyo"111
. =ost is : ir3nyt tgedD
. Yvorlra2 dehogy! . s4rnyedt el Carla1 . Ha megpr5!3ln32
arr5l tudn"111 Be fle"2 hogy !3rmi"or megteheti ismt!
. =irt hvatt3l ide ilyen s<rgetveD
. Hogy s4vetsget a93nl9a"1
. @om3na ellenD
Carla "e!en 4ssesorult a f<rd:leped: 3tnedvesedett da.
ra!9a1
. =eg "ell 4ln<n"2 miel:tt tCl "s: les!
7ucinda hossan vgigmrte a hCg3t2 miel:tt C9ra megs5lalt
volna1 Lm Carla flrerthette a hallgat3s3t2 mert sietve folytatta1
. Savamra2 7ucy2 n is csa" olyan es"4 vagyo" a "e.
!en2 mint amilyen serepet ne"ed s3n1 ?l:s4r csa" at gon..
doltam2 hogy a "<ls:met a"ar9a felhasn3lni a terveihe2 de
most m3r tudom2 hogy t4!!r:l van itt s5!
. T4!!r:l2 mint ap3n" lel"ne" vissah43s3r5lD
. 82 a csa" m3sodlagos @om3na s3m3ra . magyar3ta
Carla1 . A igai cl9a2 hogy min"et csapd3!a csal9on2 s meg.
sa!adul9on t:l<n"1 =indaddig s<"sge van r3n"2 amg a ser.
tart3st vgre nem ha9t9a1 Lm ut3na m3r csa" a terhre les<n"1
=eg fog sa!adulni t:l<n"1 N
7ucinda elhCta a s393t1
. Csa" t:lem1 Te hercegn lesel1 @3d tov3!!ra is s<"sge
les1
. Hali! Be hogyan! $e"i nem r3m2 Carl3ra les s<"sge2
hanem 7ady Yivend3ra2 egy !3!ra1 $em2 nem a"aro" egy a"a.
ratnl"<li2 !am!a es"4 lenni2 a : meghossa!!tott a"arata111
mint most a herceg s a f:var3sl5111
7ucinda "4r<lnett a fny>:en !erendeett2 t3gas terem.
!en1
. Hol van mostD
. A Galota "eleti s3rny3!an2 egy s>" "is toronyso!3!an111
egy csigalpcs: veet fel1 Sen"i nem hasn3l9a at a rst1
. Fs nem fls111 hogy at is "ihallgat9a2 amir:l most !es.
l<n"D
Carla a fe9t r3ta1
. Fpp ert a"artam miel:!! !eslni veled2 7ucy1 =ost
nem hallgathat "i !enn<n"et1 =3r meg"edte a sertart3s el:"
stst1 8r3"on 3t "ell folyamatosan "3nt3lnia2 hogy a po"ol
hercegei meghallgass3" a "rst2 s 3tad93" ne"i ap3n" lel"t111
7ucinda a homlo"3t r3ncolta1
. At a"arod2 hogy most r4gt4n t4r9<n" !e ho32 s 4l9<"
megD
. $em lehetsges1
7ucinda felhCta a sem4ld4"t1
. Rgyan mirt nemD
. At m3r tud9a2 hogy mi"nt ural9a a n a"aratomat1 Fs
tegnap 9sa"a2 ami"or a : a"arat3na" a uralma alatt !elop5.
tam a so!3d!a111 mire fel!redtl2 m3r lemetsettem egy tincset
a ha9ad!5l111 s e most n3la van!
. =iD . 7ucinda idegesen megnyalta a s39a slt1 #gen2
csa" most 9utott es!e2 hogy ami"or fel!redt a l3thatatlan !e.
hatol5 miatt2 megci!3lt3" a ha93t1 Carla a""or v3gta le a tincset1
. Be mine"D
. ?t t4rtnetesen tudom2 mi clt solg3l1 ?m!ervr!:l2 pat
"3ny!l!:l2 vias!5l2 t4m9n!:l s 3llati <r<l"!:l gyCr egy "i
csiny so!rot111 elhelyei !enne a ha9ad2 var3sig"et mond r32
s ami"or a so!or!5l "il5g5 ha9tincset meggyC9t9a2 a ha9 tula9
donosa nyom!an megmerevedi"2 mintha so!orr3 v3ltoott
volna1 Fs addig marad gy modulatlanul2 amg a so!or!an a
ha9 vgig nem g111
7ucinda "omoran r3ncolta a homlo"3t2 s gyil"os pillant3so.
"at vetett a mostohahCg3ra2 mintha a tehetne mindenr:l1
. Fs ami"or te ott 3lls modulatlanul111 valami m5don : 3t.
vesi a uralmat a a"aratom f4l4tt111 s 3ltal3!an so"ott n3lam
lenni egy les "s111
. Arooms vrre! . morogta 7ucinda1 . A 3t"oott !anya!
. 6an egy tervem . sisegte Carla1
. ?t meglepve hallom . gCnyol5dott a flor" n:1
A mostohahCga aon!an eel a meg9egyssel mit sem fog.
lal"oott1
. A!!an egyetrt<n"2 hogy ap3n" vissahoatala a po"ol!5l
mindannyiun"na" "44s rde"<n"2 ugyeD
7ucinda vona"odva !5lintott1
. Tula9don"ppen1
Carla folytatta1
. Addig2 amg e meg nem t4rtni"2 nem "ell att5l tartanun"2
hogy a n:vr"nt "ii"tat !enn<n"et1 6isont amint ap3n" letre
"el111 nagyon rsen "ell lenn<n"!
.;a1
A s:"e l3ny "acsintott1
. Gontosan tudom2 mi a terve1 A el:!! m3r mondtam1 6.
ge a sertart3ssal2 at3n meggyC9t9a a so!rocs"3d!5l "il5g5
ha9tincset2 te lemereveds2 velem pedig meg4let1
. ?t nem fogom "iv3rni1
. Gedig pp at a"arom2 hogy v3rd "i2 7ucy!
A flor" orgyil"osn: megfes<lt2 s a homlo"3t r3ncolta1
. ?111 nem tCl 95 terv .9egyete meg1
Carla "edvesen elmosolyodott2 s ragyog5 sem!en vissa.
fogatlan gonoss3g csillant1
. ;o!! mint els: hall3sra t>ni"1 @om3na mindig is gyana"v5
volt1 Semmit nem ! a vletlenre1 Fs ne feledd2 hogy !osor
"3ny! ?l sem hinnd2 nC mindenre "pes! =eg4lne : maga is a
"acif3ntos var3slataival2 3m ne"i a mai 9sa"3n minden csepp
m3gi"us ere9vel a nagy idsre "ell "oncentr3lnia1 Fpp csa"
annyi er:t hagyhat mag3!an2 amivel 3tvesi a uralmat a testem
f4l4tt1 Fs mg egy "evs"e !itons3gi tartal"ot arra a esetre2
ha a dolgo" "icsCsn3na" a "e!:l111 7ucinda a homlo"3t
r3ncolta1
. $em rtem2 mire a"ars "ilyu"adni1
. Ha te vagy a nyltan ne"it3madun"2 po"olt>el get
4sse !enn<n"et2 vagy egy si"raes:vel s4pri el a t3mad3sun.
"at2 vagy111 valami egy! !osor"3nys3ggal1 Fppen ert a""or
"ell r3t3madnun"2 ami"or m3r nem s3mt r31
. Serinted111 el"4veti et a hi!3tD
Carla elmosolyodott1
. ?l !iony1 Csa" o"osan "ell intni1
.M"osan111
. Spen "iv3r9u" a megfelel: id:pontot E folytatta lend<le
tesen2 nagy !elelssel a s:"e l3ny1 . Bitos vagyo" !enne2
hogy sre fog9u" venni2 ami"or @om3na meggyC9t9a modu
latlans3god viasgyerty393t111 de ha et nem2 a""or at minden
"ppen2 ami"or 3tvesi a hatalmat a testem f4l4tt1 Fs ami"or e
!e"4vet"ei"2 te pedig mereven 3lls2 n lesCrla"1 A hal3lod
feloldan3 a modulatlans3gvar3st2 s te eld:ls2 mint egy s3"111
s ami"or @om3na at hisi2 hogy halott vagy2 s velem foglal
"oi"2 te hirtelen felt3mads2 s meg4l4d111
7ucinda "edte m3r "apisg3lni a terv lnyegt1
. Aha2 s5val te csa" Cgy tesel2 mintha meg4lnl111 Be ha
@om3na ural9a a a"aratodat2 a""or hogy tuds snlelniD Fs ha
n modulatlans3gvar3s alatt 3llo"2 a""or111 hogyan tudo" el
d:lni2 mint egy s3"111
Carla cseng: hangon felnevetett1
. H3t pp e a terv lnyege E mondta1 . =3r megtettem a
el:"s<lete"et1 =iut3n @om3na elvette t:lem a te lev3gott ha9
tincsedet2 n vissatrtem a so!3m!a2 s ott elengedte a tudato
mat111 ?l:s4r nem rtettem2 hogy mi t4rtnt2 de at3n r394ttem1
Fs aonnal gondol"odni "edtem1 =3r ha9nal!an "ieseltem a
tervet2 s nem so""al "s:!! valami apr5 "is <r<ggyel !emen
tem @oman3ho1 Fs ami"or nem <gyelt elgg2 egy gyors mo
dulattal "icserltem a ha9adat a viasso!or!an111 $em hat ma9d
r3d a modulatlan s3gvar3s2 7ucy!
7ucinda el"pedt1
. 0icserltedD . visshangota1
. Tudod2 hogy a ilyesmi ne"em sosem o"oott pro!lm3t!
. nevetett Carla1
. #gen1 Te volt3l a egyetlen "4<l<n"2 a"i mg ap3n" ers.
nyt is el tudtad Cgy csenni2 hogy "4!en semmit sem vett s.
re1
. A nem volt neh . legyintett a s:"e l3ny1 . =i"4!en :
a seggemet fogdosta111
7ucinda elt4prengett1
. Fs111 "ine" a ha93t ra"tad a enym helyett a vias!3!u!aD
Carla csod3l"oni l3tsott1
. Hogy.hogy "itD A 4vt1
.@oman3tD!
. H3t perse1 A fs<l"4d:astala mell:l gy>9t4ttem1 Tudod2
ahogy 4regsi"111 egyre 9o!!an hulli" a ha9a1
7ucinda nem tudta2 hogy nevessen vagy csod3l"oon1
. @om3na a sa93t ha9tincst fog9a meggyC9taniD W mag3ra
fog hatni a modulatlans3gvar3sD
. =eg val5sn>leg arra a s<lt vad"anra2 amit a ma esti va.
csor3n a herceg astal3ra t3lalna"1 @om3na ha9a ugyanis 95val
selymese!! a tiednl111 srevehette volna a cselt2 ha nem ve.
gytem egy flmaro" vaddisn5s4rtvei2 amit a "onyh3r5l gy>9.
t4ttem !e1 gy m3r hasonlt1 $ha hasnos2 ha a em!er l3ny3.
na" egy f:sa"3cs a seret:9e111
7ucinda nevetett1
.@om3na fog lemerevedni2 mint egy so!orD ? m5"3s!
. Annyira nem2 mint gondolod . felelte Carla1 . T4!! olyan
!osor"3nyi var3slat is ltei"2 amelyet modulatlanul is meg
tud e9teni1 Gld3ul a a"arat3tvitel1 ?rt van s<"sg a sn93.
t"ra1 =ert ha sleli2 hogy : a merev2 te pedig moogs2 aon.
nal megpr5!3l vgeni veled1 ?gyser tanC9a voltam2 amint
pusta "oncentr3l3ssal cafato"ra ro!!antott egy dinnyt111 s at
mondta2 et egy fe99el is "pes megtenni1
. =iD
. Lm ha at l3t9a . ecsetelte tov3!! a tervt Carla .2 hogy a
modulatlans3gvar3s nemcsa" r32 de ugyana""or r3d is ha.
tott111 egy!:l tudni fog9a2 hogy a n "eem van a dolog!an2 s
r3m fog "oncentr3lni1 A !itons3g "edvrt aon!an el:s4r t:.
led a"ar megsa!adulni1 Ltvesi a uralmat a a"aratom f4l4tt2
s led4fet111
.Tov3!!ra sem tetsi" a 4tlet!
Carla 93t"osan elmosolyodott2 s s5ra"oott modulattal
el:hCta a t:rt1 0arcsC peng9> mestermun"a volt2 sinte 93.
t"t:r1 Mlyasmi2 amine" a peng9e egy rossul ir3nyott d4fsre
elpattanhat2 elha9olhat1 7ucinda aon!an pontosan tudta2 mifle
fegyver e: "imondottan gyors "e> orgyil"oso" s3m3ra ".
s<lt . a"i"ne" nem "ell nagy er:t "ife9teni<"2 hisen tud93"2
hova d4f9ene"1
. ? a t:r les n3lam . motyogta a l3ny1 . Fs a""or111 . Hir
telen egs test!en megfes<lt2 a seme t3gra nylt1 Fs felsi"ol
tott1 . @om3na2 n nem111
Arc3n rm<lte villant2 3m a "ee m3r modult is1 ?gy vil.
l3mgyors sCrr3ssal mar"olatig a sv!e d4fte a pengt1
. Arooms vrre! . "i3ltotta 7ucinda2 fegyvert r3ntott2 s
h3traugrott1 . =icsoda !osor"3nys3g111
@om3na mgis "ihallgatta :"et2 s most !ossC!5l 3tvette a
hCga f4l4tt a uralmat2 s 4ngyil"oss3gra "nysertette!
=ost : "4vet"ei"D
A fog3t csi"orgatva "ap"odta a fe9t1 7ehet2 hogy @om3na itt
van a so!3!an l3thatatlanulD
Aon!an nagy meglepetsre Carla . ahelyett2 hogy a pl<ss
"anapr5l lecsCsott volna a f4ldre . v3ratlanul fel<lt2 felneve.
tett2 s "ihCta a t:rt a "e!lei "4<l1
. $a2 elg meggy::D
7ucinda d<h4sen pislogott1
. =i volt eD . morogta vg<l1
. Csa" vicceltem . nevetett Carla1 . $e v3g9 m3r olyan fan
csali pof3t2 mintha h3t!asCrtala" volna! $em rted a trf3tD
7ucinda mg mindig a semt 93rtatta egyi" oldalr5l a m3.
si"!a1
. =i a fene volt eD . ismtelte egyre inger<lte!!en1
Carla legyintett2 s mutat3s"ppen C9ra s C9ra mag3!a d4fte
a "st1 ?gy csepp vr sem csordult2 egy par3nyi se! sem "p:.
d4tt1
. A peng9e illCi5 . magyar3ta1 . ?gy tart5s illCi51 $em
lehet vele 3rtani1
7ucinda mg mindig nem volt elgedett a magyar3attal1
. At "rdetem111 mi a fent m>veltlD! @om3na nevt eml
tetted111
Carla t<relmetlen<l s5ha9tott1
. Rgyan m3r! Csa" meg a"artala" viccelni1 =eg a"artam
mutatni2 mifle t:r e2 s "4!en megengedtem magamna" egy
"is trf3t111 hogy a l3tv3ny hitelese!! legyen1 $em volt elg
meggy::D
. TCls3gosan is a . d4rm4gte a flor" n:1 . A a serencsd2
hogy csa" Cgy U93ts3si!5lU nem engem a"art3l volna
megd4fni111 mert a""or m3r nem lnl!
Carla nevetett1
. Tudom2 hogy a trf3!an hol a hat3r . mondta1 E Be hogy
te ennyire nem rted a viccet111
. Lltal3!an rtem . morogta 7ucinda1 . B? ami"or "omoly
dolgo"r5l van s52 nem nagyon "edvelem1
Carla v3llat vont1 A nevetst m3r a!!ahagyta2 de a seme
mg mindig der>sen csillogott1 At3n "omolys3got er:ltetett
mag3ra1
. ? a t:r a tervem lnyege . 9elentette "i1 . Mlyan2 mintha
igai lenne2 de csa" a mar"olata "el l5ghat52 a peng9e lg.
nem>111 A "4vet"e:t fog9u" csin3lni1 Te el93tsod2 hogy r3d is
hatott a modulatlans3gvar3s1 Fn pedig e pillanat!an el:r3n.
tom a t:rt2 s @oman3ra t3mado"1 A n:vr"n" perse e snlelt
t3mad3s nl"<l is aonnal tudni fog9a2 hogy n "evertem a sart2
de gy so""al meggy::!!1 Termsetesen 3t fog9a vennf a
uralmat a a"aratom f4l4tt2 s ellened fordt1 Fs ett:l "edve n
m3r semmit sem tehete" sa93t a"aratom!5l1 Mdafogo" menni
ho3d2 s !eld m3rtom a "st1 Te aonnal 4ssecsu"las1 6a.
l5sn>leg @om3na a !itons3g "edvrt mg at a"ar9a2 hogy
d4f9ele" meg "tser.h3romsor111
. y agy in"3!! nyolcsor.tser111
. Fs 95 lenne2 ha tudn3l valami vrslit produ"3lni2 pld3.
ul Cgy2 hogy111
. =arhavrt re9te" a ruh3m al3 lapos t4ml:"!en2 s ami"or
te sCrs2 n "ipu""astom ao"at111
Carla elismer:en mosolygott1
. Fpp et a"artam 9avasolni111 Fs at3n2 ami"or te l3tsatra
m3r a vred!e fagyva fe"sel2 @om3na figyelme vgleg felm
fordul1 ?""or te meg4l4d1 Ayorsan2 hat3roottan2 ahogy illi"111
Fogalmam sincs2 mennyire les d<h4s r3m a mester"edsemrt2
s gyantom2 hogy els: felindul3s3!an aonnal meg a"ar !<n.
tetni2 de at nem hinnm2 hogy meg is a"ar 4lni1111
. $em hinndD . morogta 7ucinda1
. $em 3ll rde"!en1 Hisen !3rmi"or uralhat9a a tudatomat1
T4!!et re" s3m3ra lve2 mint holtan111
7ucinda sand3n leste mostohahCga arc3t1
. Fs ha111 nagyon.nagyon d<h4s les r3dD Fs ha els: felindu
l3s3!an Cgy d4nt2 hogy meg4lD
Carla a fe9t r3ta1
. $em tes ilyet1
. Ogy gondolodD
. ?gsen !itos vagyo" !enne . mondta Carla a legel!>v4.
l:!! mosoly3val1 . =3r egy ve egy<tt h3lun" minden holdfor.
dul5n111 s Cgy vettem sre2 rend"v<li 4r4mt leli !ennem111
7ucinda felh4rd<lt1
. Be ha nagyon.nagyon.nagyon d<h4s les s el!orul a
agya111 a""or sem fls att5l2 hogy vge veledD
Carla v3llat vont1
. 63llalni "ell nmi "oc"3atot1 Fs e amCgy sem s3motte
v:1 =ert gyantom2 ha meg a"ar 4lni2 a""or sem fog9a r3m pa
arolni a m3gi"us ere9t111 nem fog vill3mo"at2 meteores:t vagy
hasonl5t Cdtani r3m111 =irt is tennD Hisen egy semvilla
n3s alatt elinthet2 ha a a"arat3val 4ngyil"oss3gra "nyse
rt111 s e eset!en hi3!a fogom d4f"4dni magam a illCi5pen
gvel111 te pedig ealatt meg4l4d111
7ucinda seme megvillant1
. Fs ha n valami o"!5l esetleg111 "sle"ede"D
Carla gy4ngy4:n nevelett1
. M"osa!! vagy te ann3l2 hogy ilyesmi a esed!e 9usson1
$e fl92 erre is gondoltam1
7ucinda fogai a"aratlanul is megcsi"ordulta"1
. Frde"l:dve hallhatla"1
. Ha te netal3n "sle"ednl2 mi"4!en n magamat pr5!3.
lom megsCrni2 @om3na val5sn>leg m3r a harmadi".negye.
di" sCr3sn3l r3 fog d4!!enni2 hogy valami nem stimmel1 At
mind"etten tud9u"2 hogy egy3ltal3n nem !uta n:1 $yilv3n nem
fog megfeled"eni arr5l a "4r<lmnyr:l2 hogy esetleg r3d sem
hatott a d4fs2 ha r3m nem111 s e""or 94n a meteores: vagy a
agyro!!ant3s111 Fs val5sn>leg tged ves cl!a2 hisen n a
a"arata alatt lese"2 s nem 3rthato" ne"i111
. ? reme"1 . 7ucinda pillant3sa a hCga "e!en lv: fura
fegyverre v3ndorolt1 . Hol seretedD
. =g 7endoron1 ?ml"sel =iren."haiturraD
7ucinda a homlo"3t r3ncolta1
. Arra a nyislett var3sinasra2 a"ine" elcsavartad a fe9tD
=ost Carl3n volt a t4prengs sora1
. ?lcsavartam a111 Behogy! $e"i a tor"3t v3gtam el1 Gerse
csa" at "4vet:en2 hogy nh3ny !u9a 9sa"a ut3n r3vettem
egy."t tr<""4s holmi el"stsre1
7ucinda oda sem figyelt a magyar3atraJ m3r valami m3son
93rt a ese1
. Fs mi les at3n2 ha elintt<" @oman3tD
Carla v3llat vont1
. ?lh3rul a vesly1 Ap3n" les a herceg111 n a hercegn2 te
pedig a test:r"apit3ny111 =i h3rman egy<tt111 megtant9u" a vil3
got vas"esty>!e o!o3ni!
7ucinda sand3n pislogott1 Carla aonnal rtette2 mire gondol1
. =egrteni a gyana"v3sodat2 7ucy! Be arra "rle"2 most a
egyser ! !ennem! Ogy ! !ennem2 mint a testvred!en!
=ert a clun" "44s!
A or" n: a eml"ei!en "utatott1
. Gontosan ugyanet mondtad 7endoron is a""or2 ami"or le
a"artam !eslni Thimort arr5l2 hogy r3d !a a gym3nto"at111
s r3 egy 5r3ra elv3gtad magad m4g4tt a "4telet2 elv3gtad a
egyetlen "i9ut3si esly<n"et111 s magaddal vitted a gym3nto.
"at!
Carla pofonival5 3lsentsggel mosolygott1
. At hittem2 et m3r lerendet<"2 n:vr"m111
. $em eml"sem2 hogy megadtad volna a rsemet a ra!olt
gym3nto"!5l111
. $emD E csod3l"oott Carla1 . Fs a a 4teer aranydu"3t2
amit Sir @odolf5t5l "apt3l gym3nto"!an111 a ne"ed semmiD
. =iD
. $yilv3n r394ttl m3r2 hogy n ugrattam !e ao"at a agya.
l3gyulta"at1 Fn rtam ne"i" at a levelet2 s n utastottam :"et2
hogy a "iv3lastott !rgyil"osna" 4teer aranydu"3tot >esse.
ne" gym3nto"!an a herceg meggyil"ol3s3rt1 A el:leget nyil.
v3n meg"aptad111 s ahogy ismerle"2 a gym3nto"at !iony3ra
m3r le is nyelted111 $os2 n at hittem eel si"er<lt t4rleste.
nem at a rgi2 csCfos <gyet1
7ucinda a orr3t d4rg4lte1 Ogy rete2 !ossCs3ga les1
. H3t2 ha at vess<"111
. Termsetesen a lit ma9d ne"em "ell adnod . magyar3ta
Carla1 . =egostoun" testvriesen1
. =icsodaD . morogta 7ucinda1 . Fpp a el:!! mondtad2
hogy eel t4rlested a rgi ad5ss3got2 s111
. Serintem "teer4ts3 is pp elg t4rlests . vitat"oott
Carla1 . Ogyhogy a esemnye" forgatag3!an ma9d lgy s.
ves2 ne feled"e meg a n rsemr:l!
.At lesheted!
Carla egy pillanatra !ossCs "pet v3gott2 at3n !ar3ts3gosan
elmosolyodott1
. ;52 legyen a tied! 6itat"oun" itt p3r cse"ly"e rt"> csil
log5 ":r:l2 ami"or holnap ilyen"or m3r Trialcor minden "incse
a mien" les1 Fs a m3sodi" 4teerr:l is lemondo"111
7ucinda gunyorosan nevetett1 Frtette a trf3t1 Hisen a
egyrtelm>2 hogy nem les m3sodi" 4teer1 7vn hogy nem
4li" meg a herceget1
. 6an valami "on"rt tervete" a l3ad5 nemese""el2 vagy
r3m !3to" :"etD
Carla legyintett1
. Hagyd csa"! ? @om3na <gye1
. M a"ar "4!eavat"oni2 ami"or Sir @odolfo s hvei fegy.
vert r3ntana"D
Carla "acsintott1
. Bd csa" r3! Fn sem tudom2 mit terve111 de garant3ltan
l3tv3nyos les s hat3sos!
7ucinda v3llat vont1
. ?en nem ves<n" 4sse2 !3r serettem volna sa93t"e>leg
megmogyor5ni a egyi"<"et1
. Sir Bartolome5tD
. Honnan tudodD
. $em vagyo" va"1 73ttam2 ami"or ut3nad osont1 Csa" nem
tett valami gustustalan seIu3lis a93nlatot a a po93caD
7ucinda elhessegette a "rdst1 =g valamit tudni a"art1
. ?e" serint a a !ionyos USir 6as4"4lU nem ltei"D
. Thinior tal3lta "i a egset1 =3r egy ide9e h<lyti a f:ne.
mese"et1 Ogy gondolta2 ha a h3ttr!:l : ir3nyt9a a fel"elst2 a".
"or at "!en is tud9a tartani1 Hisen pontosan tud mindenr:l2
s at is tud9a2 hov3 "ell lecsapnia s mi"or1
7ucinda megrt:en !5logatott2 ma9d felhCta a sem4ld4"t1
. Hol van most ThimorD
Carla v3llat vont1
. At csa" : tud9a1 A tny2 hogy a Galot3!an persona non
grata lett2 mi5ta felro!!antotta Biniagos.viturt1 $yilv3n a "4
el!en 5l3l"odi"2 s ami"or el94n a ide9e2 ma9d meg9eleni"1
7ucinda elgondol"odott1
. Tula9don"ppen "i tal3lta "i et a egs tervet111 @om3na
vagy ThiniorD
?en m3r Carla is elt4prengett1
. Alapvet:<l @om3na 4tlete volt111 de hogy Thimor "ee
!enne van2 arra mrget vehets! #smerem a vn r5"3t 95l1 Sereti
meg"avarni a dolgo"at1 $em lep:dn" meg2 ha a vgn valami
"nos meglepetssel ru""olna el:111
. Te nem tartod gyanCsna" Thimor tito"atoss3g3t2 a mes.
ter"edseitD
Carla "edvesen elmosolyodott1
. Behogynem . suttogta "9esen1 . Lm n :ellene is "iesel
tem valami "edveset111 arra a esetre2 ha : serem lenni a hu
ny5111
7ucinda a elgondol"odtat5 meg!esls ut3n vissa a"art
trni a tisti t"ed!e2 hogy folytassa a e!d9t2 de nem volt
al"alma r31
A egyi" fordul5!5l @vaid ugrott el2 s a idegessgt:l re.
megve gesti"ul3lt1
. Ayorsan! 4yorsan!
. =it UgyorsanUD
. 6elem "ell 94nn4d aonnal2 7ucy!
. =ost nem1 =a9dP "ilyu"ad a gyomrom1 ?l:s4r ese"1
@vaid a u99ait t4rdelte idegessg!en1
. Be most "ell! Addig amg @om3na nem figyel r3n"! =ost
a sertart3st "sti el:111
. ?t m3r hallottam . morogta 7ucinda1 . Be egy3ltal3n mi
a fent a"arsD
. Tegnap mondtam2 hogy mutato" valami !ionyt"ot2 ami
meg fog gy:ni2 hogy meg4ld a n:vredet111
7ucinda v3llat vont1
. Alig hisem2 hogy egyetlen !ionyt" !3rmir:l is
meggy:hetne1 =ost so""al in"3!! rendet "ellene ra"ni a fe
9em!en1 ?l:!! vagy ut5!! el "ellene d4ntenem2 hogy milyen
pra"ti"uss3gi sorrend!en 4l9em meg ao"at2 a"i"ne" a "ii"tat3
s3ra fel!relte" vagy fel"rte"111
@vaid a fe9t r3ta1
. $em hisedD $em hised2 hogy meg fog gy:niD Aonnal
l3tni fogod111
7ucinda nem a"arta "ife9teni2 hogy tov3!!i !ionyt"o"
nl"<l is a"tu3lisna" tal3l9a @om3na meg4lst1 $em "ell a
ilyesmit nagydo!ra verni1 0i tud9a2 @vaid "ine" a rde"eit
"pviseliD
.Ayere velem!
7ucinda s5ha9tott1 $em a"art menni sehova1 =ost so""al in.
"3!! arra volt s<"sge2 hogy pontr5l pontra 3tgondol9a a tenni.
val5it1 $yugodt "4r<lmnye" "44tt1 =ond9u" egy e!d "4.
!en1 A els: s a m3sodi" fog3s "44tt eld4ntheti2 "it 4l94n meg
els:ne"1 Carl3t vagy @om3n3lD
6agy vala"i m3ssal "ed9eD
Hom3lyosan m3r "edett derengeni a fe9!en a terv2 de mg
so" s4tt pont volt1 Gld3na" o"3rt Thimor serepe1 6a9on mit
a"ar a tito"atos"od5 ThimorD Bar3t vagy ellensgD
Fs hov3 lett GriID =ifle serepet 93tsi" e!!en a "usa
4ssevissas3g!an a "ho!ri lgs3r"3nyD
Fs megintcsa": meg "ell 4lnie egy3ltal3n Carl3tD
7ucinda s5ha9tott1 Termsetesen meg "ell 4lnie2 e nem le.
het "rdses1 =ert ha : nem tesi2 Carla nyilv3n nem les ilyen
nagylel">1 6al5sn>leg m3r "s a vele "apcsolatos terve is2
mint ahogy aP9ele" serint minden"i m3sra gondolt1
A "rds csa" a2 hogy mi"or rdemes vgeni veleD Csa"is
a""or2 ha @om3na m3r "ilehelte fe"ete lel"t1 6isont Carla is
erre s3mt1
7ucinda elmosolyodott1 #smerte annyira a hCg3t2 hogy nagy.
93!5l megse9tse a tervt1 @om3na elintshe s<"sge van r31
Aon!an nem "i3rt2 hogy a !osor"3ny hal3la ut3n aonnal
a"ci5!a lp!
@sen "ell lenni!
. Ayere velem! . ny<stette @vaid m3r so"ad93ra1
A or" n: r3nett1
. Hov3D
. A "ata"om!3"!a1
i
Hamarosan elmaradta" m4g4tt<" a festett vagy "3rpitoott
fala"2 s ami"or egy vasr3csos a9t5ho rte"2 m3r durva nyers":.
fal hC5dott tov3!! a lefel veet:2 t4redeett lpcs: "toldal3n1
A vasr3cs el:tt "t :r 3lltJ nem cicom3s ruh3atC2 ala!3rdos
palota:r4"2 hanem "44nsges "4"aton3"1 =egviselt !:rvrtet
viselte" s "opott to"!an r4vid"ard l5gott a oldalu"on1
. Lll9! . mondta !ionytalanul a egyi"<"1
A id:se!!i" val5sn>leg r394hetett2 "i lehet a l3togat52 mert
vadul a t3rsa oldal3!a "4ny4"4lt2 at3n tistelgett1 A el::
fic"5 !ut3n meredt r31
. Ad9 tisteletet a mlt5s3gos herceg Cr test:r"apit3ny3na"!
. sisegte a id:se!!i"1
A fiatala!! :r i9edt "pet v3gott2 s at sem tudta2 hogy tis.
teleg9en1
7ucinda a a9t5 fel intett1
. $yiss3to" "i!
. $agyon sa9n3lom2 assonyom2 de csa" r3sos engedlyre
tehet9<"111
. =icsodaD . mordult fel 7ucinda1 . 0ine" a engedlye
"ellD A hercegD
. A test:r4" "ap111 . A fic"5 megrettent sa93t osto!as3g3t5l1
. A 4n2 assonyom111
. A""or nyisd "i! 6agy at a"arod2 hogy r3s!a ad9amD ?set
legPa engedly s4vegt a t:r4mmel vssem a h3t!:r4d!e2 s
t<es pecstet <sse" r3D
A r3cs sinte nyom!an "it3rult2 s a le9ut3sna" nem volt a"a.
d3lya1 @vaid leemelt egy f3"ly3t a fali"ar!5l2 s hagyta2 hogy
a egym3st l4"d4sve "ssges"ed: :r4" meggyC9ts3"1 Gisl3.
"ol5v f<st4s f3"lyafny!en indulta" lefel a "opott lpcs:"4n a
nagy folto"!an nedves fala" "44tt1
Hamarosan m3r a !<d4s2 mocs"os cell3" "44tt 93rta"2 s a
tr3gyasagC salmacsom5" "4<l csontig sov3nyodott2 3polat.
lan ala"o" !3multa" r39u"1 A legt4!!<" tel9esen csupas volt2
nmelye"en sa"adoott s 4ssevrett ruhafosl3nyo" l5gta"1
. Hova viselD . d4rm4gte 7ucinda1 . 04l4m veled2 hogy
nem re" r3 st3lgatni111
T percen 3t "anyarogta" a gustustalan 93rato"on2 amg v.
g<l a cellasoro" elmaradta" m4g4tt<"2 s egy vas"os !rona9t5
3llta Ct9u"at1 A a9t5 el:tt egy csa"nem legett f3"lya fny!en
egy nagy dara!2 3polatlan frfi <lt1 6al5sn>leg a a9t5t :ri.
hette1 Fs val5sn>leg 99el.nappal ne"i egymag3na" "ellett
:rinieJ a s" "4el!en lv: !arn3s.fe"ete "upaco" s a 3t.
hat5 vieletsag arra engedte" "4vet"etetni2 hogy a fic"5 na.
po" 5ta egy pillanatra sem t3gtott a :rhelyt:l1
? a !ehem5t ala" !uggyos s"alt nadr3got viselt2 a ha93t pe.
dig a legdle!!i s"alt t4rse" so"3sa serint "onty!a t>te2 s
egy arasnyi csontot font !ele1 A dli s"alto"r5l a a hr 93rta2
hogy mg mindig gya"orol93" a "anni!alimust1 Fs erre a fic.
"5ra elg volt r3nni2 hogy igaol5dni l3ts5d9" e a plety"a1
A "anni!3l enyhn ha9lott fels:testtel fel3llt1 At a roppant
cs:r4s !uog3nyt2 amit eddig a trdhe t3mastva tartott2 most
megragadta2 de nem emelte fel fenyeget:en1 =g #mer Sa.
mothn3l is magasa!! lehetett2 s 7ucinda fe9e !C!9a valahol a
mell"asa t393n vg:dhetett1
. #de sen"ise mehet !e! . morogta ellensgesen2 alig rthet:
s"alt "ie9tssel1 . T3guP9ato" innen!
7ucinda rde"l:dve felhCta a sem4ld4"t1
. A herceg test:r"apit3nya vagyo"1
. A""oP sem! T<ns!
A or" n: csod3l"ova pillantott @vaidra1 A v3ra"o5an
3llt1 ?gyrtelm>en at a valamit a"ar9a megmutatni ne"i !io.
nyt""nt2 ami a !rona9t5 m4g4tt van1
Fs egy!"nt is2 a "anni!3l "<l4n4s visel"edse felcsig3ta
a rde"l:dst1 =i a fene lehet ott !enn2 amit mg a herceg
test:r"apit3nya sem l3thatD
. 0ine" a parancs3t tel9estedD
. AhhoP ne"ed semmi "44d1
. OgyD Fn a test:r"apit3ny vagyo"1 =it s5ln3l ahho2 ha
"t tucat test:rrel 94nn" ideD
A nagy dara! mel3" v3llat vont1
. A""oP megd4glen"1
7ucinda csa" egy pillanatig ha!oott1
. =3rpedig n !e fogo" menni1
. $em ms te sehov3!
A "anni!3l "4nnyed csu"l5modulattal megemelintette rop.
pant fegyvert1 7ucinda a m3sodperc t4rt rse alatt "ardot r3n.
tott2 s el:relend<lt1 Lm ese 3g3!an sem volt2 hogy els: s3n.
d"!5l megt3mad9a a hatalmas fic"5t2 csa" cseleett1
A "anni!3l nem so"at te"et5ri3ott1 7ucinda "ard9a 95form3n
mg el sem hagyta a h<velyt2 a "egyellen !uog3ny megemel.
"edett2 a fic"5 "t "re fogta2 s ahogy 7ucinda fel9e modult2
m3r csapott is lefel isonyatos er:vel1 A utols5 pillanat!an ta.
l3n mg r394hetett2 hogy e csa" csel2 de m3r nem !rta vissa.
fogni a lend<lett1 A !uog3ny nagyolt csattant a 93rat term.
setes si"lapadl593n1 A fic"5 megrehette a vestt2 mert
isonyatos hangon felordtott2 s C9a!! csap3sra "s<lt1
7ucinda et a pillanatot v3rta1 ?gy gyors s4""ens2 s "ard.
9a mar"olatig mlyedt a 5ri3s termet> :r 3gy"3!a2 amit nem
vdett !:rp3ncl1
A "anni!3l most m3r nem ordtott2 hanem vistott2 trdre ro.
gyott2 s sem!:l "4nnye" csorogta"1 7ucinda mg a ess
el:tt "ir3ntotta a "ard93t2 s m3sod93ra nem sCrt2 hanem oldal.
ir3ny!an v3gott1 ?lnyeste a frfi gg9t2 a nya"ina"at2 imo"at2
a nya"i <t:eret2 s les "ard9a val5sn>leg mg a csigoly3"at is
meg!orotv3lta egy "icsit1 6r fr4ccsent serte1 At3n a verg:.
ds2 vres !ugy!or"ol3s sp lassan elcsendesedett1
@vaid elismer:en nett r31 7ucinda flrertette a nst1
. $em so"tam ilyen hossan 93tsadoni . morogta nehe.
tel:en1 . Be e a !arom feld<htett1 $em rdemelt gyors hal3lt1
. A 4vn l5g a "ulcs1
7ucinda megt4r4lte a "ard93t a hulla !uggyos nadr3g93!an1
. #m3d"o2 @vaid2 hogy legyen ott valami rde"es111 mert
ha a nagy semmirt hagytam "i a e!det2 megtantala" sop
r3nt ne"e!i!
=i"4!en a frfi a "ulccsal !a!r3lt a 3r!an2 7ucinda rde".
l:dve pislogott a "anni!3l der"4ve felJ valami ismer:s holmit
l3tott1 ?gy m3lyvasn> selyemdara!ot1 7eha9olt2 s egy r3nt3s.
sal "ihCta a 4v m4g<l1 ?gy m3lyvasn> selyemse!"end:
volt2 a "4epn egy hmett2 t>piros liliommal1
. Arooms vrre! A mlt5s3gos 7ady Yivenda se!"end:
9e111 . mordult fel 7ucinda meglepetten1 At3n hitetlen"edve
r3ta a fe9t1 . A em!er nem is hinn2 hogy a a "urva Carla
mifl""el "pes 4sse3llni!
A !rona9t5 csi"orogva.nyi"orogva t3rult "i2 s egy si"l3!a
vsett2 s4gletes t4ml4c t3rult fel el:tt<"1 8don penssag s
friss <r<l"!> csapta meg a folyos5n 3ll5"at1 7ucinda "arddal
a "e!en "4ele!! lpett1
. 6il3gts !e a f3"ly3val! . parancsolta1
Ami"or @vaid engedelmes"edett2 a flor" n: hunyorogva
!3mult a t4ml4c mlyre1 ?l:s4r "i sem tudta nni2 mi a a
s3nalmas rongycsom5 1a salma "44tt1 Be at3n r394tt1 A a
valami valaha em!er lehetettJ most m3r csa" egy l: cson" volt1
0ee.l3!a hi3nyott2 s a cson"o"at 3tvrett2 mocs"os rongyda.
ra!o" !ortott3"1 A serencstlen dere"3t egy negyven centi
sles vas!ilincs sortotta2 mely h<vely"nyi vastag l3ncse.
me""el csatla"oott a si"l3!a 3gyaott vasp5n3ho1 75gott
mg egy l3nc err:l a p5n3r5l2 mely a fogoly nya"3ra "ov3csolt
durva nya"4rvh4 csatla"oott1 A frfi . ha a volt egy3ltal3n
.s39a flig t3tva volt2 s a s4tt rs!en l3tsott2 hogy "mletlen<l
"itpt" a nyelvt2 va" sem<regei pedig arra utalta"2 hogy a
seme vil3g3t sem hagyt3" meg1
S 7ucinda gyantotta2 hogy a l3that5 dolgo"on fel<l a fic"5.
na" mg a do!h3rty393t is !esa"tott3"2 de val5sn>leg egy
!osor"3nyi var3slattal a lel"t is "i>t" a test!:l1 Hogy at3n
helyet ad9on ma9d a herceg lel"ne"2 ami"or 7e"hart =orian
vissatr a po"ol!5l2 hogy 3tvegye C9 helyt1
. =i a fenne" lopod a id:metD! . mordult r3 7ucinda @
vaidra1 . Gontosan tudom2 mi a serepe enne" a nyomorult
na"111
@vaid a a9"3!a harapott idegessg!en1
. Fs at is tudod2 "ogy ki ez a nyomorultD
7ucinda csa" most nte meg alaposa!!an a frfi arc3t2 s
u99ai csa"nem stprsel:dte" a "ardmar"olat sort3s3t5l1
. Arooms vrre! ?111 Thimor!
7ucinda sar"on fordult2 s ideges lpte""el rohanni "edett a
Galota fels:!! sint9eire veet: lpcs: fel1
. =arad9 itt s vigy3! . "i3ltotta vissa a v3lla f4l4tt1 . ?l
ne mer9 modulni!
0arddal a "e!en rohant1 Mlyan ideges volt2 hogy mg el.
ra"ni is elfele9tette fegyvert1
=ost m3r tudta2 hogy nagy !a9 van1 ?ddig is rete2 hogy
nincs minden rend!en2 de alapvet:en optimista volt2 s !ott a!.
!an2 hogy Thimor a2 a"i a h3ttr!:l ostogat9a a "3rtyalapo"at1
Bott a!!an2 hogy Thimor a "ell: pillanat!an meg9eleni"2 ala.
posan meg"everi a dolgo"at2 de at3n elri a cl93t1 Lm enne"
most m3r "icsi a eslye111
7ucinda d<h4sen morgott mag3!an1 Sa9n3lta Thimort1 A
ve" folyam3n meg"edvelte ap9a egyetlen !ar3t93t2 et a mogor.
va var3stud5t2 s messemen:en meg!ott !enne1 At tudta2
hogy r3 s3mthat2 s ha v3lastania "ell2 hogy "ine" segt a =o.
rian.l3nyo" "4<l2 !itosra vette2 hogy :mell fog 3llni1 =int
ahogy a""or is segtett2 s vele tartott2 ami"or t v el:tt @om3na
mester"edsei csa"nem a vrpadra 9uttatt3" 7ucind3t1
Be most m3r nem segthet!
Fs volt mg valami2 ami a id:s var3stud5 sors3val "apcso.
lat!an idegestette1 Ha et a csCfs3got @om3na s Carla meg
mert" tenni vele2 a""or valami rettenetes dologra "s<lhet.
ne"! Hisen at mind"ette9<"ne" tudniu" "ell2 hogy 7e"hart
=orian sohasem !ocs3tan3 meg ne"i"2 hogy gy el!3nta" a
egyetlen !ar3t93val1 7e"hart gonos volt2 g3tl3stalan2 er"4lcste.
len2 de egyvalamit mindig tistelet!en tartott: a iga !ar3ts3.
got1 A t>!e ment volna2 hogy megmentse Thimort1 =int
ahogy e fordtva is iga volt1
Fs ha et @om3na s C3rla meg mert" tenni2 a at 9elenti2
hogy nem lelne" a ap9u" !ossC93t5l!
7ehet2 hogy volta"ppen nem is "s<lne" 7e"hart =orian
megidsreD 7ehet2 hogy et csa" ne"i adt3" !e2 hogy egy<tt.
m>"4d94n vel<"D 7ehet2 hogy valami egsen m3s ocsm3ny.
s3gra "s<lne"D
Be mi a fenreD
7ucinda eddig visonylag nyugodt volt1 0stett egy elg
"on"rt tervet a vgs: les3mol3sra1 =ost visont e a v3ratlan
esemny a egset 4sseavarta1
Fs mg valami! Carla se!"end:9e a "anni!3ln3l arra enged
"4vet"etetni2 hogy a nagy mel3" a : parancs3ra postolt itt1
Fs ha e gy van2 Carla pontosan tud9a2 hogy "it :rine" oda.
!enn1 =inden val5sn>sg serint rse van a megcson"t3s3.
!an1 =3rpedig a""or Carla e te"intet!en is arc3tlanul haudott1
Hisen at 3lltotta2 hogy semmit sem tud Thimorr5l2 csa"
#$ -irar.3.iQ`0r9f.?asD0iESQ0_,b'1N*sD2U%i#gf##t#.&&-'cy(-g$$$)fitg#i'&&
m
d<l @om3na ha9totta vgre2 s :t art csalatta ide a t4ml4c4".
h42 hogy egyrst "imutassa a diadal3t2 m3srst pedig a se!.
"end: rvn a hCg3ra terel9e a gyanCt1 Hogy elvegye a "edvt
7ucind3na" a Carl3val val5 s4vet"est:l1 Ha gy van2 e na.
gyon ravas!
7ucinda rohant1 Csontsov3ny ra!o" tapadta" a r3csai"ho2 s
ny4s4r4gve nyC9togatt3" a "e<"et1 ?gy nagyo!! helyisg!en
flmetelen "n5mestere" pp vasa"at melengette" egy t>.
!en2 s egy harmadi" t3rsu" pp e""or "4t44tt fel egy metelen2
der"ig sa"3llas fic"5t a "npadra1
=indh3rman csod3l"ova nt"1 A 3ldoat nem1 $e"i m3r
rg nem volt mivel nnie1
7ucinda felrohant a lpcs:n2 s m3r messir:l "ia!3lta a
:r4"ne"1
. 0inyitni!
=ire felrt a legfels: lpcs:fo"ra2 a r3cs "it3rult el:tte1 7u.
cinda v3ltoatlan iram!an folytatta1 A egyi" a9t5 el:tt el"apta
egy palota:r v3ll3t2 s megperdtette1
. Hol van Bovar hadnagyD! . ordtotta a "p!e1 A
fic"5 els3padt1
. ?gy 5r39a nem l3ttam2 assonyom1
. Hol tudo" egy var3sl5t sereniD
A palota:r pislogott2 at3n egy t3vola!!i a9t5 fel intett1
. A!!an a so!3!an van egy2 de111
7ucinda nem v3rta meg a mondat vgt1 ?lrohant a so!a
ir3ny3!a1 Rgyana a fiatal2 p4"hendi var3sl5 volt2 a"i reggel
Bovar hadnagy t3rsas3g3!an a so!3"at ellen:rite a tito"atos
9sa"ai rm miatt1
$agyser>! Gont :t "ereste!
. Ayere velem!
A alig ser"ed: !a9sC var3sinas megrettent1 \
. FnD
. Ayer<n" m3r! $incs id:m!
A var3sinas a fe9t r3ta1
. $e"em a a feladatom2 hogy egyen"nt ellen:riem a he
lyisge"et eel a m>serrel1
A fura2 ngy3gC sarv ala"C holmi2 amit Um>serU.ne" neve.
ett2 csa"nem "iesett a "e!:l idegessg!en1
Aon!an "ette9<" "4<l 7ucinda volt a idegese!!1 0ard9a
hegyt a if9C tor"3ho rintette1
. O9 feladatot "aps! =ost aonnal velem 94ss2 vagy meg
hals!
A var3sinas dermedten torpant meg2 ami"or a f3"lya fny.
!en megpillantotta a isonyatosan megcson"tott ra!ot1 Fiatal
volt mg2 nem so" ehhe foghat5t l3thatott1
7ucinda el:s4r is "i"<ldte a er:sen ideges @evaldot2 s r3.
parancsolt2 hogy ne mer9en hallgat5ni1 At3n a fiatalem!erhe
fordult1
. 0pes vagy r"elni a lel"t a Um>sereddelUD
. Arra solg3l . morogta a ser"en: !a9sC1 . $em lehetne
esetleg2 hogy elvegye a "ard9a hegyt a nya"amt5l2 assonyomD
. $em1 Hol a lel"eD
. H3t111 . A fic"5 a m>serre pillantott2 s els3padt1 Hirtelen
megv3ltotatta a meg"edett mondatot1 . H3t111 e!!en a test!en
nincs lle"2 a !itos! Te 95 g! =i eD Fs "i 4lte meg at a
"ontyos harcost a a9t5 el:ttD =i folyi" ittD
. $em a te dolgod . r4f4gte d<h4sen 7ucinda1 . Te csa"
tedd2 anrire utastala"2 ha nem a"arod2 hogy megcsapol9am a gi.
g3dat!
A fiatalem!er mg in"3!! els3padt1
. =it tegye"D
. 0eresd meg a lel"t!
A fiatalem!er lassan . nehogy a or" n: "ee megremeg9en
valami hirtelen modulatt5l .2 nagyon lassan "4r!efordult2 s
e"4!en a m>sert figyelte1 7ucinda semmi v3lto3st nem r.
"elt2 de a var3sinas tal3lhatott valamit2 mert hirtelen megre.
megett1
. Mtt111 ott a saro"!an111
. ? !itosD Bitos2 hogy enne" a testne" a lel"eD
. ?gyrtelm>en a1 A senilyisglenyomat.fosl3nyo" p.
pen 4sseilles"edne"111
7ucinda a homlo"3t r3ncolva meredt a 9elett saro"!a2 de :
semmit sem l3tott1 7egfel9e!! mintha valamivel s>r>!! lett vol.
na a s4ttsg1
. =i m5don tudo" "apcsolatot teremteni veleD
. Sehogy1
7ucinda "ardhegye meg"arcolta a var3sinas nya"3t2 s siv3.
rogni "edett a vr1
. 6an egy m5dser! . "i3ltotta a if9C1 . 6an egy var3slat a
var3s"4nyvem!en2 amivel a testem!e tudn" csalogatni egy
ehhe hasonl5 lel"et2 s a""or a n s3mon "erest<l !esl.
hetne1 Lm n mg tCls3gosan "ed: vagyo" ahho2 hogy et a
lel"et "ord3!an tudn3m tartani2 s fl:2 hogy111
. @eme"! A"tivi3ld a var3slatot!
. Be2 uram! . si"oltotta a fiatal frfi1 . Fn mg csa" egy ve
tanulo" m3gi3t! 0ptelen vagyo" egy ilyen hatalmas var3sla.
tot memori3lni!
7ucinda a homlo"3t r3ncolta1
. =irt "ellene memori3lniD Ha egyser>en felolvasod a
var3s"4nyved!:l2 a""or is a"tiv3l5di"1
. Be ha felolvasom111 4r4"re elt>ni" a var3s"4nyvem!:l! A
or" n: v3llat vont1
. =a9d !elem3solod vala"i m3s "4nyv!:l111
A var3sinas megrettent1 =ost m3r "edett !enne tudatosul.
ni2 hogy 7ucinda minden sav3t "omolyan gondol9a1
. $agyon veslyes . motyogta1 . =eg"4elt:leg harminc
s3al" a eslye anna"2 hogy mi"4!en olvasom111 a var3s
"4nyv egyser>en stro!!an s levisi a "eem111
7ucinda s5ha9tott1
. At hisem2 et a "oc"3atot is vallanun" "ell!
A fiatal var3sinas seme 4ssevissa ci"3ott2 mintha valami
"iutat "eresne1 7ucinda a nagyo!! hat3s "edvrt megemelte
"iss a "ard9a hegytJ a fic"5 tor"3t5l a !al semgoly59a el
.hogy 9o!!an l3thassa1
. Hol a var3s"4nyvedD . "rdete1
. $incs n3lam . ny4s4r4gte a if9C1 E =irt nem in"3!!
egy tapastalt var3sl5t ho ide111
. Frte "3r lenne . d4rm4gte 7ucinda2 s sa!ad !al "evel a
fiatalem!er oldal3r5l lel5g5 tarisnyaser>sg!e nyClt2 s egy
vas"os "4nyvet hCott "i !el:le1 . $icsa"2 egy var3s"4nyv!
=icsoda m3li! @ossul eml"etl2 mgiscsa" n3lad van! $a2
fog9ad spen2 s olvassad! Be semmi tr<""!
A fiatal var3stanonc megl5gta a "4nyvet2 "inyitotta2 de mg
mindig ny4s4rg4tt1
. ?n csa" egy "ed:2 4ldf<l> var3sinas vagyo"111
. =g egy s5 . sugallta 7ucinda .2 s "iherlt2 4ldf<letlen
var3sinas lesel!
A fic"5 "tsg!eesett "ppel !elelapoott a "4nyv!e2 s mi.
"4!en a !al semvel mg most is alig l3tott a arc3t5l alig "t
centire mered: "ardhegyt:l2 lassan2 vontatottan olvasni "edte a
toro"hangC var3ssava"at1
At3n ami"or a rthetetlen agyvas3ggal vgett2 stt3rta a
"ar9ait2 s remeg: hangon savalta:
. ;4992 lle"2 hatol9 !elm! 0sen 3llo" a !efogad3sodra!
;5form3n mg "i sem mondta ee"et a sava"at2 egs teste
megr3ndult2 mintha orvul oldal!a tasa9tott3" volna2 s a hang9a
megremegett2 flig nyitott s393t vad sissens hagyta el1 A
arca megnyClt2 sinte mg a arcvon3sai is 3tala"ulta"1
. ThimorD . "rdete 7ucinda1
A fiatal var3sl5 remeg: testt h4rg: hango" hagyt3" el1
. 7ucyD
. 0i tette et veled2 ThimorD . "rdete 7ucinda1
A v3las csa" nh3ny m3sodperces "sssel r"eett1 A
egyes sava" dara!osan2 l<"tetve 94tte" "i a s393!5l2 mintha
minden egyes rsnl C9a!! er:festsre lenne s<"sge2 hogy
mondand593t "iprsel9e a idegen test!:l1
. Carla111 megcson"tott111 @om3na "i>4tt111 a testem!:l111
. =irt tett"D
. =ert111 r394tte"2 hogy meg a"arom111 a"ad3lyoni111 a terv<
"et111
7ucinda et nem rtette1
. Te nem a"artad volna2 hogy 7e"htar =orian letre "el9enD
. Fn111 igen1
.A""orD
A fiatal var3sl5 most ismt megr3ndult2 mintha oda!enn a
porh<vely!en a "t lle" vadul "<dene egym3ssal a test ural.
m3rt1
. @om3na111 letre "elti 7e"htait111 de nem Cgy2 ahogy111 n
a"artam111
. H3t hogyanD
. $em111 em!eri val593!an111
.=iD
. 7e"htar lel"e111 les a111 ami meg9eleni"111 de nem em!er
"nt111 hanem dmon"nt111
7ucinda megd4!!ent1
. ? eset!en mi a "<l4n!sgD
. 7e"htar =orian111 dmonian111 gonos em!er volt111 let.
!en111 7el"e a hal3l ut3n111 mg in"3!!111 eltorult111 Fs @om3na
at a"ar9a111 hogy e a dmoni lle"111 "el9en letre111 a po"ol.
!5l111
7ucinda idegesen nyalta meg a s39a slt1
. =g mindig nem rteni2 mi a "<l4n!sgD
. 7e"htar lel"e111 nem em!er les111 ami"or ismt ltet nyer111
hanem egy nagyhatalmC dmon111 igai2 gonos111 dmoni er:".
"el111 sttp111 stmarcangol minden"it111 s nem lehet elpust.
tani sinte semmivel111
.Arooms vrre! ? "ptelensg!
. ?gy estelen dmon111 ami csa" a pustt3srt111 a gyil"ol3
srt ltei"111 s amine" csa"111 egyetlen em!er111 parancsolhat111
.@om3na!
.A dmon 3ltal111 ural"odni fog111 a vil3gon111
7ucinda d<h4sen sit"o5dott1
. $em fog ural"odni semmin1 =eg4l4m mg a sertart3s
el:tt a mocs"os !osor"3nyt!
.$e111 tedd!
. =iD =i e a h<lyesgD At tan3csolod2 hogy ne 4l9em
megD
A var3stanonc a9"ai hangtalanul moogta" p3r m3sodper.
cig2 at3n ismt felhangotta" "4<l<" a h4rg:2 morg5 hango"1
. A dmon111 m3r Ct!an van111 a po"ol!5l111 B3rmi t4rtni"
is111 :t m3r111 nem lehet mega"ad3lyoni111 Gont!an 9fl"or111
7e"htar =orian111 dmoni lel"e111 letre "el111 Ha ael:tt111 4l4d
meg @oman3t111 miel:tt111 a dmon meg9elenne111 nem les sem
mi s sen"i111 a"i "ord3!an tarthatn3111 A dmon111 elsa!adul111
s meg4l mindent s minden"it111 a"i a Ct93!a "er<l111 Be ha
@oman3t111 a""or 4l4d meg111 ami"or m3r a dmon111 a : hatal
m3!an van111 a""or @oman3val egy<tt111 a dmon anyagi val59a
is111 elpustul111 a gonos lle" pedig111 vissatr a po"ol!a111
7ucinda a fe9t r3ta1
. Be ha a dmon m3r @om3na hatalma alatt 3ll111 nem fog9a
engedni2 hogy meg4l9em a Crn:9t! ?ngem pustt el els:"nt!
.cgyesne"111 "ell111 lenned!
7ucinda gCnyosan nevetett1
. Te magad mondtad2 hogy a dmon elpustthatatlan1 Aon.
dolom2 nem fog9a a "ardom1
. Hagyd111 a dmont! Te111 @oman3t 4ld meg! Fs a""or111 el.
pustul111 a dmon is!
7ucinda er:ltetetten nevelett1
. Furcsa les! Fn "4r!e."4r!e "ergeleni @onian3t a terem.
!en2 e"4!en pedig a dmon a nyomom!an lohol s h3tulr5l
marcangol9a a h3tamat!
. cgyesne"111 "ell lenned111
. Be hogyanD
. $em111 tudom1
7ucinda a fe9t cs5v3lta1
. Aonnal 4ssepa"olo"2 s elt>n4" e!!:l a 3t"oott Galo.
t3!5l!
. $e111 pr5!3ld meg! @om3na111 nem engedi111 Csa" 3ltalad111
a vred 3ltal111 sa93t vre 3ltal111 s Carla vre 3ltal111 ural"odhat
ap3d dmoni lel"e111 f4l4tt1 $em engedi111 hogy111 els4"9111 a Ga.
lot3!5l111
7ucinda er:ltetetten nevetett1
. Rgyan mi"ppen tudna mega"ad3lyoniD 7ev3gom a 3l.
no" fe9t2 s a disn5" el do!om!
. Be111 a 3rny"111 "4vetni fog tged111
. =ifle 3rny"D . d4!!ent meg a n:1
.A111 amine" a a dolga111 hogy mega"ad3lyoa111 a s4".
sedet111
. =ifle 3rny"D . ismtelte 7ucinda megr4"4ny4dve1
.GriID
. $em E felelte Thimor a var3stanonc s393n "erest<l1
.Fn1
. Addig111 nem t3vohato"111 e vil3g peremr:l111 amg 7e"h.
tar =5rion111 dmona111 meg nem 9eleni"111 Fs n vigy3o" r3d111
hogy ott lgy111 a sertart3son111
7ucinda mg mindig nem tudott "isa"adni a d4!!enet!:l1
. =eg4lnl2 ha mene"<lni pr5!3ln"D
. $em111 A sertart3son lve111 "ell ottlenned111 Lm a111 oly.
mindegy111 hogy pen s egssgesen111 avagy t4r4tt "aro""al111
t4r4tt l3!a""al111
A or" n: hitetlen"edve meredt maga el1
. 0pes lennl r3D Ao" ut3n2 hogy t4!! tucatsor oltalma
tad a letem ap3m helyeitD
.Te111 Thimor Ahan lel"vel111 !esls111 3m n111 m3r nem
: vagyo"111 $incs111 sa!ad a"aratom111
7ucinda mer:n nte a remeg: test> var3stanoncot1
. Fs meg is tudod tenni2 amir:l !eslsD $incs tested2 csa"
egy el>4tt lle" vagy1 Hogyan tudn3d te elt4mi a l3!amatD
. $e feledd111 . trt "i a "4vetlen v3las el:l Thimor1 . A""or
"ell111 meg4ln4d @oman3t111 ami"or m3r111 ural9a a dmont111
$em el:!!!
. Fs CarlaD
. Wt !3rmi"or111 meg4lheted111
7ucinda s5ha9tott1
. #galmasna" gr"ei" a este2 Thimor1
. cgyesne"111 "ell111 lenned!
7ucinda elgondol"odott1
. 63lasol9 mg valamire2 Thimor Ahan! Gust3n a a fel.
adatod2 hogy megg3told a esetleges s4"semetD
. $em .94tt a v3las1 . Amint @om3na111 hatalm3!a "erti111 a
dmont111 n111 meg fogla" 4lni111 tged111
7ucinda s5ha9tott1
. Tartottam valami ilyesmit:l1 A a su"a @om3na 95l "iter.
velte1 $em sa!ad meg4ln4m mindaddig2 amg a dmont a ha.
talm3!a nem "erti2 "<l4n!en a elsa!adul52 estelen2 po"ol!.
li lle" minden"it stmarcangol2 "4t<" engem is1 6isont ha
megv3rom2 amg a n:vr"m a hatalma al3 von9a ap3m lel"t2
te fogs vgeni velem1 Ha el a"aro" mene"<lni a sertart3s
el:l2 a""or ugyancsa" te lesel a n mumusom111
. A!!an a pillanat!an "ell111 meg4ln4d111 @oman3t2 ami"or111
a sertart3st !efe9ei111 Gontosan a""or111 ami"or a megsentsg.
telentett111 "arddal111 lesC9t 7e"htar =orian "opony393ra111 Gon.
tosan a""or111 $em el:!!111 nem "s:!!111
. Ah . morogta 7ucinda1 . 6gre egy hasn3lhat5 tan3cs!
. Gontosan a""or111 Ha elsieted111 ha "sle"eds111 minden.
"ppen vged111
7ucinda mg elt4prengett valamin1
. Tged hogyan lehet semlegesteni2 ThimorD
Csa" hossas ha!o3s ut3n 94tt a v3las1
. A sertart3s "edetig111 csa" egy !osor"3ny111 lle"!".
ly5111 var3slata111 pustthatna el111
. Fs ha "edett vesi a sertart3sD
. Ha a "4elem!en1:2 !3rmifle111 "oncentr3lt111 m3gi"us el.
lenhat3s111 "4vet"ei" !e111 n sertefoslo"111
7ucinda s5ha9tott1
. 0oncentr3lt m3gi"us ellenhat3sD =i a fene aD
. Ha pld3ul111 t4!! var3sl5111 egyaon pillanat!an a"tiv3l111
t4!! ellenttes el:9el> var3slatot111
7ucind3!an felmer<lt egy 4tlet1
. 6agy ha pld3ul egyserre felro!!an nh3ny var3st3rgyD
6agy egy111 var3s"4nyvD
. #gen . 94tt a v3las1 . #lyen esete"!en is111 "oncentr3lt111
m3gi"us ellenhat3s111 "elet"ei"111
. Be e ter3d csa" a sertart3s meg"edse ut3n hat2 igaD
. A sertart3s meg"edsig111 @om3na er:s vd:m3gi39a111
nem enged elpusttani111
. Fs mg valami . "edte elgondol"odva 7ucinda1
A var3sinas aon!an hirtelen megremegett2 pislogott2 s a
tor"3ho "ap"odott2 mintha valami fo9togatn32 vagy nem tudna
lenyelni egy 4"l4mnyi gom!5cot1 A arca megln"<lt2 elt>nt
r5la a !am!as3g1
. Fn vagyo" . nye"cregte1 . ? m3r n vagyo"2 asso
nyom111
. Thimor! . "i3ltotta 7ucinda1 . Hogy tuds te ne"em !3rmit
is 3rtani testetlen<lD
=intha csa" v3las lenne a "rdsre2 a fiatal var3sinas hirte.
len felvistott1 At3n olyasfle a9 hallatsott2 mint ami"or egy
megfagyastott lav5r!an megrepedei" a 9g1 Fs a var3sinas
fe9e hoss3!an "ettrepedt2 a repeds egyre t3gult2 s vr fr4cs.
"4lt "i1
7ucinda pphogy el tudott ugrani a vr el:l2 s d4!!enten
meredt a 4ssecsu"l5 if9Cra1 A fe9e Cgy stnylt2 mintha egy
h5hr!3rddal v3gt3" volna sem"4t1 B3r a hasonlat nem tel9es2
mert a !3rd in"3!! roncsolta2 mint v3gta volna a "opony393t1 #tt
visont valami igen les dolog lehetett a el"4vets es"4e111
7ucinda s5ha9tott1 63last "apott a "rdsre1 #ly m5don tud.
na 3rtani ne"i is Thimor Ahan lel"ne" 3rny"a1
A or" n: mg egy pillant3st vetett a fiatal var3sinasra2 de
oly nagyon nem sa9n3lta1 Ao" ut3n2 ami!e !elecs4ppent2 Cgyis
meg "ellett volna halnia1 Fs gy legal3!! nem "ell vitat"oni
vele2 hogy "4lcs4nad9a.e a var3s"4nyvt111
7ucinda felemelte a vrmocs"os f4ldr:l a ele9tett2 !:r"4ts>
"4nyvet2 s a h5na al3 csapta1
. S5val2 "oncentr3lt m3gi"us ellenhat3s . motyogta1 . Be
csa" a sertart3s meg"edse ut3n111
0ilpett2 !ecsu"ta maga m4g4tt a !rona9t5t2 s r3mosoly.
gott a t3vola!! v3ra"o5 @vaidra1
. H2 pa9t3s2 nincs "edved m3gi"us tanulm3nyo"at folytatniD
. ?leget tese" a "rsedne" s meg4l4m @oman3t . d4r.
m4gte @vaidna"1 . Lm e!!en ne"ed is segd"ened "ell!
A g4rnyedt tart3sC la"39ruh3s fic"5 arca "elletlen<l megre. i
ent1 P
. $e"emD N
. $e igul92 n:m les so" dolgod! =ind4sse annyit "ell ten.
ned2 hogy meg!C9s a hercegi h3l5so!a "4el!en2 s pont!an
9fl el:tt 4t perccel sp sor!an el"eded felolvasni a e
"4nyv!en tal3lhat5 s4veget111
. =ifle "4nyv eD . "rdete a frfi1
. 6ar3s"4nyv1 6ar3slato" vanna" !enne1 Te lesel a n
m3gi"us t3mogat5m @om3na ellen!en1 Csa" fel "ell olvasnod
ee"et itt111
@vaid a fe9t r3ta1
. Svesen segten"2 7ucy111 de te is tudod2 hogy soha nem
tanultam meg olvasni111
7ucinda !e3r"5ott a so!393!a2 s "t 5r3n "erest<l nem
csin3lt m3st2 csa" a lehet:sgein t4prengett1 At3n ami"or "e.
dett esteledni2 a var3s"4nyvet egy selyeming!e csavarta2 a
h5na al3 vette2 s lest3lt a la"omaterem ir3ny3!a1
?ste htre 93rt a id:2 mg volt egy 5ra a vacsora "edetig2
de a vendge" m3r sp s3mmal gy<le"ete"1 Cifra ruh3s pa.
lota:r4" sorfala "44tt st3lta" a la"omaterem a9ta93ig a "se.
re""el feldstett h4lgye" s ura"2 s igatottan csevegte"1 7u.
cinda l3tott "4t<" p3r "omoly "p> nemest2 a"i" pust3n a vi.
sel"eds<""el el3rult3"2 hogy "s<lne" valamire1
7ucinda nagy 4r4mre a r"e: vendge" "44tt egy felci.
com3ott2 p3v3s"od5 assonysemllyel a oldal3n Sir Bartolo.
me5t pillantotta meg1 Ami"or a frfi fel9e nett2 7ucinda a
semvel 9elett ne"i2 hogy mondani "v3n valamit1
Ami"or Sir Bartolomeo megsa!adult a h4lgyt:l s a "s.
r:it:l2 mag3val vonsolta egy t3voli terem!e2 melyet mind4sse
"t a9t5 v3lastott el a hercegi h3l5so!3t5l1 ? terem !e93rata
el:tt perse "t palota:r s "t test:r postolt2 3m 7ucinda siet.
ve mindegyi"et el"<ldte valahov3 egy.egy meg!at3ssal1
. 63ltoott a terv . suttogta a "arthn nemesne"2 ami"or "et
tes!en maradta" a terem!en1
Sr Bartolomeo idegesen fel"apta a fe9t1
. Hogy.hogy vltazik*
. Sa9nos2 at "ell mondanom2 hogy 3rul5 van 4n4" "44tt2
uram!
. ? "ptelensg! =i valamennyien egyet a"arun"2 s111
. Sir 6as4"4l 4nmaga t39"otatott . !l4ff4lt a or" n:1 E A
l3ad3st el3rult3"1 A herceg mindent tud2 s megtette a s<"s.
ges el:"s<lete"et1 A l3ad3st halad"talanul le fog93" verni2
amint Sir @odolfo "ardot ragad1 A l3ad5" veet:it hely!en
meg4li"2 a t4!!ie"et t4ml4c!e veti"2 s mgiscsa" sor "er<l ma
este a sertart3sra1
. Be h3t a""or111 vg<n" van!
. $em felttlen<l2 uram1 Sir 6as4"4l "idolgoott egy C9a!!
tervet2 amely 4nne" igencsa" nyre les1 Hisen enne" rvn
m3r a holnapi napon 4n!:l herceg lehet1
A girhes testal"atC lovag gyana"odva meredt a or" n:re1
7ucinda nem avartatta mag3t1
. Fn sem ismerem a tervet minden rslet!en2 de Sir 6as4.
"4l mindent alaposan "idolgoott1 $incs so" id:n"2 ert csa"
p3r s5!an t39"otatom1 A l3ad3s nem maradhat el2 mert a".
"or a herceg gyanCt fog2 aonnal visg3latot rendel el2 s a !e.
sCg5 m3r Cgyis pontosan "44lte a s5!anforg5 neve"et1 Aon.
!an ha minden Cgy a9li" le2 ahogy at a !esCg5 a hercegne"
el3rulta2 sen"i nem fog gyanCt1 6agyis111 Kn halad"talanul
vissatr a la"omaterem!e s t39"otat9a a hCs legh>sgese!!
s legmeg!hat5!! em!ert a !a9r5l1 A nagy t4meg!en nem
les felt>n:2 ha egyen"nt "ist3lna"2 s aon a Cton2 amelyen
mi ide94tt<n"2 :" is ide osonna"1 8" s maga nem lesne" ott2
ami"or Sir @odolfo va"mer:en "ardot r3nt2 s "it4r a l3ad3s111
amelyet egy pillanaton !el<l el fogna" fo9tani1 Sir @odolfo meg
fog halni2 err:l n semlyesen gondos"odom2 gy a "s:!!ie".
!en nem 3llhat a 4n Ct93!a1 At3n ami"or a l3ad5" egy rst
meg4lt"2 a t4!!i pedig t4ml4c!e "er<l2 folytat5di" a es"<v:i
sertart3s2 ma9d a at "4vet: la"oma111 =ivel Cgy se9tem2 hogy
eddigre m3r igen so" s" marad <resen2 a 4n4" t3vollte vg.
"pp nem fog felt>nni sen"ine"111 Fs n garant3lom2 hogy egy
5r3n 3t een a rsen nem lesne" :r4"1 #tt2 e!!en a terem!en
gy<le"eene"2 s v3ra"oana" nagyon csendesen s nagy t<.
relemmel1 At3n nem so""al 9ii el:tt2 ami"or a herceg elvo.
nul if9C assony3val2 hogy mege9tse a n3st2 n ide94v4"2 s
megnyitom a hercegi h3l5so!a fel:li folyos5ra nyl5 a9t5t1
=egpr5!3lom cvalami <r<ggyel el"<ldeni a ottani :r4"et2 de
ha gyanCt fogna"2 meg "ell 4lni :"et111 Fs pont!an a""or2 ami.
"or a 5ra 9flt <t2 4n4" !erontana" a hercegi h3l5so!3!a2 n
meg4l4m a herceget2 4n pedig "nyserti a frissen meg4ve.
gy<lt hercegnt2 hogy a 9elenlv: tanC" el:tt aonnal 4nh4
men9en felesg<l111 Sir 6as4"4l gondos"odi" a papr5l1
. Hivatalos les e gyD . tam3s"odott a lovag1
. =essemen:en1 Annyira legal3!!is minden"ppen2 hogy
a 4n hvei herceg<"ne" fog93" te"inteni 4nt2 4nnl les a her.
cegi 9ogar s a pecst2 s a test:r4" nem t3madhatna" 4nre2 hi.
sen enne" a r4gt4n4tt frigyne" a rvn 4n Trialcor Hercege
les2 s a test:r4" nem Hector Aol"hama"2 hanem Trialcor tar.
tom3nyi hercegne" tartona" h>sggel1 A legt4!!en "nytele.
ne" lesne" aonnal elfogadni 4nt2 nh3nyan nem tud93" ma9d2
hogy mit tegyene"2 at a "evs a"ad"os"od5t pedig elint<"
ott nyom!an1 At3n sietve "isa!adt9u" a este folyam3n t4m.
l4c!e "er<l: nemesura"at2 a"i" a sa!adt59u"at fog93" l3tni 4n.
!en2 s minden val5sn>sg serint el fog93" ismerni herceg<".
ne"111 A tov3!!ia" pedig ma9d "iala"ulna"111
.Fs mi van a""or . morogta Sir Bartolomeo .2 ha a herceg.2 n
in"3!! meghal2 minthogy igent mond9onD 7ucinda nevetett1
. 7ady Yivonde t4!!re !ecs<li a lett2 mint a elveit111
?gy!ir3nt Sir 6as4"4l alaposs3g3t 9eli2 hogy mg erre a es
het:sgre gondolt1 Fog9a111
7ucinda a meglepett lovag "e!e nyomta a vas"os "4nyvet1
. =i eD
. ?gy var3s"4nyv2 melyet Sir 6as4"4l "imondottan a 4n
s3m3ra "stetett1 Tele van olyan var3slato""al s !>!39o".
"al2 melye"re mind s<"sge les ma 99el1 Ha !>!39t sug3ro
7ady Yivonde fel2 : nem les "pes nemet mondani mag3na"2
!3rhogy a"arn3 is111 s eenfel<l a tov3!!i var3slato" a legv3.
logatotta! vdelmi m3gi3"2 ami" ma 9sa"3ra se!ehetetlenn
tesi" 4nt mindenfle v3g5. s sCr5fegyver2 "il:tt l4ved" s
m3gi"us t3mad3s ellen111 8nt lehetetlen les megse!eni ma 9.
sa"a2 Sir Bartolomeo! #stenser> h:s lehet a em!erei sem.
!en! =g ao" a test:r4" is a l3!a el fogna" !orulni2 a"i" tto.
v3n3na" elismerni 4nt herceg<""nt!
. ;52 95 . motyogta idegesen Sir Bartolomeo .2 de n nem
vagyo" var3sl5111 Hogy tudn" al"almani ilyesfle m3gi3"atD
. Semmi m3s dolga nem les . magyar3ta 7ucinda .2 mint
p3r perccel 9fl el:tt fennhangon felolvasni a els: lapo"on ta.
l3lhat5 soro"at1 $e agg5d9on! Sir 6as4"4l mindent "igondolt111
Rgye2 tud olvasni2 lovag CrD
?ut3n 7ucinda sietve mag3ho "rette Bovar hadnagyot2 s
elcipelte egy "4eli so!3!a1 Gerse nem a!!a2 ahov3 "or3!!an
a l3ad5"at invit3lta1
. Frtes<lseim serint ma este l3ad3s "s<l . mondta ne"i1
. A "arthn f:nemese" nem fog93" elt>rni2 hogy a herceg egy
"<lhoni caf"3t <ltessen maga mell a tartom3nyi tr5nra1 Fn iga
at ado" ne"i"2 s vel<" tarto"1 Fn fogo" 9elt adni a l3ad3sra1
Fs at a"arom2 hogy 4n minden!en t3mogasson2 hadnagy! ?er
aranydu"3t les a 9utalma2 ha gy:<n"!
Bovar felh4rrent2 h3traugrott2 "ardot r3ntott2 s ahogy a ar.
c3!a s4"4tt a vr2 olyan v4r4s lett2 mint a papri"a!
. ?t nem t>rhetem! E "i3ltotta1 . Ap3m a test:rsg tist9e
volt2 mint ahogy a nagyap3m s ne"i a ap9a is! Fs n is a va
gyo"! Mlyan tistessggel s !ecs<lettel fogom solg3lni a her
ceget2 mint :" tett"1 ?s a"i engem 3rul3sra cs3!t2 at "ardl
re111
7ucinda egy gyors rCg3ssal "ireptette a "ardot a fiatal had.
nagy "e!:l2 s a : var3slatos gyorsasaddal el:"er<l: fegyve.
rt m3ris a fic"5 tor"3na" segete1
Bovama" aon!an a seme se re!!ent1
. Kl94n meg! #n"3!! meghalo"2 mint hogy 3rul5 legye"!
Csa" at sa9n3lom2 hogy egy ilyen !ecstelen ala" "ee olt9a "i
a letemet!
7ucinda ahelyett hogy led:lte volna2 elvette a padl5r5l a fia.
talem!er "ard93t2 megveregette a v3ll3t2 s vissaadta a fegyve.
rt1
. $yugalom2 Bovar s3ados! $em vagyo" l3ad52 csa" 4nt
tettem pr5!3ra!
A fiatalem!er el:!! fel sem l5gta1
. S3adosD . visshangota at3n rtetlen<l1
7ucinda r3mosolygott1
. Fn idegen vagyo" itt2 de a herceget solg3lom1 $em tud.
tam2 "i!en !hato"1 Sa9nos a test:r4" "44tt is a"adna" olya.
no"2 a"i" a pnrt mg a any9u"at is el3ruln3"111
. Fn111
. =aga "i3llta a pr5!3t2 Bovar2 s ert "it<ntetst rdemel1
Holnap reggel els: dolgom les2 hogy hivatalosan is el:lpte.
tem s3adoss31 =aga les a helyettesem1 Be addig mg elg
so" dolgun" les! 7e "ell vern<n" a nemese" l3ad3s3t! =g.
ho3 Cgy "ell csele"edn<n"2 hogy ne fog9ana" gyanCt s ne
vegy" sre a el:"s<lete"et! A maga dolga a les2 hogy
4ssesed9e a legmeg!hat5!! em!ere"et2 s ao"at helyee
el a herceg "4el!en2 s a leg9o!! 93so"at a "aratra111 Be ad.
dig sen"i ne csin3l9on semmit2 amg n 9elt nem ado" mag3na"!
=egrtette a parancsot2 Bovar s3adosD
. #genis2 assonyom!
A hatalmas la"omaterem2 ha lehetsges2 mg a tegnapin3l is
so""al sCfolta!! volt2 s 7ucind3na" Cgy t>nt2 mintha tegnap
este 5ta a terem hoss3!an mg in"3!! megnyClt volna1 A R.
ala"!an elhelyeett astalo" p3rhuamos s3ra semre sinte
egy pont!an tal3l"oott1
A <lsrend nagy93!5l a tegnapiho volt hasonlatosJ 7ucinda
s3mos ismer:s arcot fedeett fel2 mg ha minden"i igye"eett
a tegnapi 4lt4etnl egy fo""al mg eleg3nsa!!na" l3tsani2 s
mg t4!! "sert viselni1
Ahogy a test:r"apit3nyn: vgignett a pomp3atos neme.
se"en2 a a "ptelen gondolata t3madt2 hogy mg mindig 7en.
doron van2 s 0araidussal s a or" !and3val pp arra "s<l.
ne"2 hogy "ifoss3" a mit sem se9t: vendge"et1 #ga2 itt a s3".
m3ny elcipelshe val5sn>leg s<"sg lenne nh3ny er:s
se"rre1
Aon!an : most nem ra!l5"nt volt 9elen2 hanem egy so""al
nagyo!! 93tsma rsese"nt1 W legal3!!is !ug5n remlte2
hogy a 93tsm3na" rszese lehet2 nem pedig bbu+a...
A herceg s a leend: hercegn mg v3ratott mag3ra2 a "t d.
ses tr5ns" <resen maradt2 de a t4!!ie" m3r elfoglalt3" a he.
ly<"et1 Fs p3r lpsre a "erestastalo" m4g4tt m3r fel3lltott3"
at a dses olt3rt2 mely minden !ionnyal a es"<v:i sertart3s
"ell"e les2 s ael:tt t4!! a"olitust5l "4r<lvve egy !!or s<ve.
ges2 dses 4lt4"> pap v3ra"oott reenstelen arccal1
7ucinda odast3lt a emelvnyen :r"4d:"h42 s 95form3n
oda sem figyelt2 mi"4!en egy tCl!ug5 s3ados 9elentst tett
ne"i1
. Gillanato"on !el<l !evonul a mlt5s3gos herceg s ar39a2
assonyom1 A sertart3smester arra "ri 4nt2 hogy a sertart3s
alatt 4n mindvgig a mlt5s3gos herceg Cr m4g4tt 3ll9on ma9d111
a mlt5s3gos 7ady Yivenda111 elnst a leend: hercegn test:
re mellett111
7ucinda egyel:re a a9t5" mellett st3lt vgig2 s a terepet
vette sem<gyre1 A seme sar"3!5l l3tta2 ahogy nh3ny "arfhn
nemes felt>ns nl"<l "ivonul a terem!:l1 Serencsre sen"i
sem figyelt oda r39u"2 "<l4n!en gyanCt foghatott volna aggo.
dalmas te"intet<"4n2 s felt>n:en er:ltetett "44ny<"4n1
Rgyana""or perse a sem volt "evs! felt>n:2 hogy oda.
f4nn a plafon"4eli "araton cserl:dte" a _93so"2 s a a9t5".
!an 3ll5 palota:r4" mellett p3nclos test:r4" 9elente" meg1
At3n v3ratlanul megs5lalta" a "4rt4"2 a so"as3g elcsende.
sedett2 s minden sem a emelvny m4g4tti a9t5 ir3ny3!a for.
dult1
. A mlt5s3gos Hector Aol"har am Beuwais de Arayth on
Trialcor2 Trialcor tartom3ny hercege . ordtotta tor"asa"adt3
!5l a sertart3smester1 . Fs !ecses ar39a2 a fnyessges Yivenda
"he Allimertia el =aIimilienne um 7endor2 =aIimilienne tar
tom3ny 4r4"4s ur3na" le3nya111
=ondott mg valamit2 de a""ora volt a hangavar2 hogy a
tov3!!i savait nem lehetett rteni1
A herceg egy dr3ga"4ve""el "ivarrt2 cicom3s "4nt4s!en fe.
stett2 a nya"3!an u99nyi vastag aranyl3nc l5gott2 ra9ta valami.
fle 9elvnnyel2 s a fe9n egy diPses 3m "es"eny "oron3t viselt1
H39as teste sinte gurult hitvese oldal3n1
Carla eCttal mg a tegnapin3l is "<l4nlegese!! ruh3t viselt2
amit nyilv3n "imondottan e clra varratott1 ?gy h5fehr csip".
!:l "s<lt pphogy 3ttets: 4lt4"et2 mely csod3latosan "iad.
ta t4"letes ala"93t1 A fehr ruha egy."t "erest!efut5 iga.
gy4ngysort5l s a fortlyosan 4ssef>4tt csip"t:l elte"intve
95form3n dstelen volt2 s ppen ert Cgy lestett2 hogy enne" a
ruh3na" a visel:9e 4nmaga a legf:!! "sere1 Arc3t lenge f3tyol
ta"arta2 s e f3tyol hossC rse h3tul a f4ldet s4p4rte volna2 ha
nem tart9a "t fehr ruh3s le3ny"a1
7ucinda csod3l"ova nte1 6a9on ee"et a gyere"l3nyo"at
honnan "aparta el: CarlaD
A herceg s leend: hitvese egyenesen a olt3rho vonulta"2
s 7ucinda sietett lev3ltani a "ivont "arddal m4g4tt<" lp"ed:
test:rhadnagypl1 M maga is "ivonta a "ard93t2 s !e3llt a had.
nagy helyre1
Carla m4g4tt Bran Be"ler 3llt "ivont "arddal2 s mereven n.
ett maga el1 $em fordult oda2 de a orra alatt odamotyogta1
. 0ed:di" a el:ad3s111
7ucinda nem felelt1 A mostohahCg3t f<r"ste2 de nem tudta
"ivenni a arcvon3sait a 3ttets: f3tyol alatt1
A herceg s Carla meg3llta" a emelvnyen a olt3r el:tt2
sem!efordulva a vendge""el1 A !!ors<veges papna" a ven.
dge" csa" a h3t3t l3thatt3"1 A pap intett2 s a a"olituso" csi.
lingel: h3roms4ge"et "edte" "ocogtam i egy r <t:vel2 s e.
el "edett vette a sertart3s111
=iel:tt aon!an a es"<v: val5!an el"ed:dhetett volna2 a
"4eli astalt5l Sir @odolfo egyenesedett fel1 A h39as em!er s3.
padtna" t>nt2 de sigorC "ppel indult meg a hercegi p3r el1 A
nyom3!an h3rom te"intlyes "<lse9> nemes igye"eett1
Mldalr5l egy pillanat alatt hercegi test:r4" sora"ota" !e Bo.
varral a len2 s sorfalat al"otta" a hercegi p3r s a nemese"
"44tt1
Sir @odolfo meglepetten torpant meg2 s a test:r"apit3ny te.
"intett "ereste2 de 7ucinda s3nd"oltan nem nett fel2 s
most m3r nem volt vissaCt1
. Halld a savam2 Hector Aol"har2 "i Trialcor hercegne"
neveed magad! . "i3ltotta enyhn remeg: hangon1 . 04vetel
s<n" van feld!
A herceg csa" pislogott1
. 0arthnia trialcori f:rang9aina" a nev!en fels5ltala"2
hogy ne srtsd meg a hagyom3nyain"at2 melye" hats3 v 5ta
lne" v3ltoatlanul111 s ne vgy "<lhoni n:t a tr5nodra! Ha
megtesed2 Trialcor f:rang9ai fell3adna" ellened2 s megfosta
na" a tr5nodt5l111
A herceg lesen felnevetett1
. At 3lltod2 a nemeseim nev!en !eslsD . "i3ltotta1 . Fn
csa" ngy felfuval"odott po93c3t l3to"! Hol vanna" a t3mogat5
idD Tal3n a csatorn3"!anD
?rre a srtsre mintegy m3sfls3 s" v3g5dott h3tra2 s
ugyanennyi lovag emel"edett fel a astalt5l1
=arois Tarna"2 a f:var3sl52 a"i eddig nm3n <ld4glve2
sar"asti"us vigyorral semllte a esemnye"et2 most hirtelen
talpra ugrott2 valami rthetetlen s5t "i3ltott2 s egy var3sp3lc3t
lengetett1 A p3lc3!5l h<vely"nyi 3tmr:9> s arasnyi hossC2
vi!r3l5 sug3rnyal3! v3g5dott "i2 s fe9magass3g!an vgigs3.
guldott a 9o!! oldali astalsoron2 at3n ami"or a vgre rt2 a
vi!r3l5 sug3rnyal3! "anyart rt le2 s vissafel suhant a !al oldali
soron2 ma9d pedig a f:var3sl5 p3lc393!an 3llapodott meg1 Fs
mi"4!en et a utat megtette2 ne"ipattant mindegyi" 3ll5 ala"
fe9ne"2 s rintetlen<l hagyta a dermedten <l:"et1 Mlyan volt a
egs2 mintha a 3ll5 lovago" egyi" f<ln a sug3rnyal3! a fe.
9<"!e hatolna2 a m3si" f<l<"4n pedig el:!u""anna1 Fs a"in a
sug3r gy U"erest<l!C9tU2 a Cgy maradt modulatlanul2 mintha
a l3!a gy4"eret erestett volna1 =g pislogni sem pislogta"1
=inde olyan hirtelen 93ts5dott le2 hogy a 9elenlv:"ne"
mg meglep:dni sem maradt ide9<"1 A egyi" pillanat!an a su.
g3r "iv3g5dott a var3sp3lc3!5l2 s t m3sodpercen !el<l m3r
vissa is csap5dott1
=g egy sa"as test:r rontott !e2 s most m3r tel9esen "4.
r<lvett" a ngy meglepett s5s5l5t1
Sir @odoli: d<h4sen "ardot r3ntott1
. Hal3lig harcolun"! Fl9en 0arthnia! Fl9en Trialcor! . Te
"intett 7ucinda fel fordtotta1 . Kld mdg! Kld meg a herceget!
7ucinda el:relpett1
. 6geete" vel<"! . parancsolta1 Fs m3ris uhogni "ed
te" a "aratr5l a nylvess:"1 At3n ami"or a nyl3por a!!a
maradt2 Bovar s em!erei mind a ngy s<ndisn5ser>en tele
l4v4ld44tt nemesne" lev3gt3" a fe9t1 A hull3"at "ivonsolt3"1
A mereven 3ll5"at pedig "etten."etten megragadt3"2 s elcipel
t" a t4ml4c4" fel1 =g ngyen a"adta"2 a"i" valamely leder.
mestett testvr<" vagy ro"onu" vdelm!en "ardot r3ntotta"1
?e"et a helysnen lesCrt3"1
T perc!e sem telt2 s m3ris csend lett a terem!en1 =ond.
hatni vissafogott2 dermedt csend1
A herceg "egyesen intett a !!ors<vegesne"1
. Folytat5d9" h3t a sertart3s!
7ucinda megv3rta2 amg elhangana" a !oldogt5 igene"2 a.
t3n ami"or a la"oma "edett vette2 3tadta a helyt a egyi"
hadnagyna"2 s : maga elsietett2 hogy elrendee a 9sa"ai
esemny el:"s<leteit1
6gigst3lt aon a folyos5n2 amelyne" vgn a nagy terem.
!en a maro"nyi l3ad5 nemes v3ra"oott1 A "or3!!an el"<ld4tt
:r4" m3r a hely<"4n postolta"2 s pp most v3ltott3" le :"et1
$em slelte" semmi gyanCsat1
$mi semll:ds tit3n 7ucinda intett a :rmesterne"2 a"i a
v3lt3st veette1
. #genis2 assonyom! . salut3lt aonnal a tag!asa"adt fic
"51
7ucinda arra "t :rre mutatott2 a"i" a 9elett a9t5 el:tt 3llta"1
. ? a "t em!er itt f4l4sleges2 :rmester . morogta1 . Hisen
ide a folyos5t :r:"4n "erest<l Cgysem 9uthat !e sen"i1 6i
sont tudo" egy helyet2 ahol igencsa" el"elne a 9elenlt<"111
A :rmester arc3n l3tsott2 hogy tudna ppen vitat"oni2 de
nem tett meg9egyst1
;4994n! Hoa a em!gereit!
6gigvitte :"et a folyos5n2 s meg3llt egy nagy !al"onn3l2
ahol "t rtetlen te"intet> palota:r postolt1
. =egvisg3ltam a terepet . mondta 7ucinda haragosan1
.A udvar fel:l mg egy "ed: orgyil"os is1"4nnyen fel tud "a.
pas"odni a !al"onra1 Fs ha et a "t :rt itt elinti"2 "4nnye.
dn !e9uthatna" a Galota leg!els:!! rs!e1 6lemnyem se.
rint erre a "t fic"5ra nagyo!! s<"sg van itt2 mint a folyos5
tClvgn! #tt 3ll9ana"!
. #genis2 assonyom1
?e" ut3n 7ucinda sistemati"usan vgig93rta a folyos5t2 s
!enyitott minden egyes so!3!a2 mintha ellen:rin ao"at1 6.
g<l !elpett a!!a a terem!e2 ahol nagy csendesen Sir Bartolo.
meo s a hCs lgyveres nemesCr v3ra"oott1
. Csa" csendesen! . intette :"et 7ucinda1 . A a9t5 el:l elt3
voltottam a :r4"et2 s a folyos5n csa" huson4t lpssel
viss3!! vigy33" a tan3csterem a9ta93t1 Aon!an egy hango.
sa!! s5t :" is meghallhatna"2 s a""or mindannyian nagy !a9
!a "er<l<n"111
. =i t4rtnt a nagyterem!enD . "rdete sCgva a egyi"
"ecs"esa"3llas frfi1 #llett ho3 a s:ret1 6al5!an Cgy nett
"i2 mint egy "ecs"e1
7ucinda somorC "pet v3gott1
. Sa9nos2 Sir @odolfo l3ad3sa el!u"ott . sisegte1 . 0i "ell
ma9d derteni2 hogy "i volt a 3rul52 s pld3san meg!<ntetni!
. =i lett111 a t4!!ie""elD
. A2 ami ilyen"or so"ott1 Sir @odoll5t s h3rom "sr:9t a
test:r4" lenyilat3"2 fe9<"et vett"2 a t4!!ie" pedig111 valami
s3harmincan111 a t4ml4c!en "u"solna"111 Fs mg ngy halott
van1
. Csa" ngyD . csod3l"oott Sir Bartolomeo idegesen1 . H3t
ilyen "4nnyen megadt3" magu"atD
7ucinda a fe9t r3ta1
. $em volt harc1 Ami"or Sir @odolfo hvei felugr3lta" a he.
ly<"r:l2 hogy t3mogass3" a veet:9<"et2 a udvari f:var3sl5
egy ravas var3slattal le!ntotta valamennyi<"et111
. Lt"oott =arois Tarna"! . sisegte vala"i1 . Amint gy:.
<n"2 : legyen a els:2 a"ine" a fe9t vess<"!
T4!!en es"<d4te"2 hogy :" magu" fog93" meg4lni a va.
r3sl5t1 7ucinda arca meg sem red<lt2 de a lel"e gCnyosan mo.
solygott1 6a9on mit s5ln3na"2 ha tudn3"2 hogy a udvari f:va.
r3sl5 semmir:l sem tehetJ hisen @om3na parancsol a a"ara.
t3na"2 s nyilv3n : indtotta Ct93ra at a ravas var3slatot1
. =ost111 nem maradhato" tov3!! . d4rm4gte 7ucinda1 .
AyanCt "eltene1 Csa" art 94ttem2 hogy mg egyser pontost
su" a tennival5i"at! Ha hi!3na"2 valamennyien ra9tavest<n"!
Sir Bartolomeo111 elmond9a2 mit "ell tennieD
A lovag "es"eny arca megreent1 73tsott ra9ta2 hogy van.
na" "telyei2 de et a hvei el:tt nem merte "imutatni2 s nem tett
fel "rdse"et sem1
. $em so""al tienegy ut3n 4n "inyit9a a tCls5 a9t5t2 elinti
a ottani :r4"et2 s mi 3tosonun" a herceg h3l5so!393na" som
sds3g3!a2 s ott csend!en v3ra"oun" egsen 9flig2 s a
t3n111
7ucinda felemelte a u993t1
. F9fl el!tt t perccel... ismtlem2 pontosan 4t perccel s
nem el:!!111 4n "inyit9a a var3s"4nyvet2 s el"edi felolvasni
ao"at a var3sig"et2 melye"111 megvdelmei" 4nt s a csapa
t3t111 s ami"or meghal9a a 9elet2 a!!ahagy9a a olvas3st2 s
fegyverrel a "!en !erontana"! Figyelem! A hercegnt sen"i
nem 4lheti meg2 mert a a egs tervet rom!a d4nten111
.Fs mi les a 9elD
7ucinda elmosolyodott1
. A herceg hal3lsi"olya1
i
A nagy mulato3s mg 9av3!an tartott2 de nem so""al tien.
egy ut3n a sertart3smester !e9elentette2 hogy a herceg s if9C
felesge vissavonulna"1 A !e9elents hatalmas ov3ci5t v3ltott
"i1 A vendge" fel3llta" a astalu"t5l2 s tapsolta"2 a l3!u""al
do!ogta"2 vagy ppen "anala"at csap"odta" 4sse1 ctemes do.
!og3s "srte a herceg s assonya "ivonul3s3t1
$yolc v3logatott test:r haladt el4l2 m4g4tt<" a g5lyal3!C
sertart3smester s a udvari f:var3sl52 ut3na a herceg s ne9e2
m4g4tt<" 7ucinda s Bran lp"edett2 ma9d "ettes soro"!an ti.
enhat test:r1
Ami"or a hercegi h3l5so!a el:terhe r"ete"2 a test:r4"
stnylta"2 s meg3llta" a a9t5 "toldal3n1
. Test:r"apit3ny! . s5lalt meg a sertart3smester1 . ?llen:
rie a h3l5so!a !itons3g3t!
7ucinda egyed<l vonult !eQ ?l:s4r a el:tr!e2 at3n !e a
"ir3lyi pomp3val !erendeett h3l5so!3!a2 melyne" falait t<".
r4" !ortott3"2 a "4ept pedig egy roppant mret> !aldachinos
3gy foglalta el1 Hatalmas mret> h3l5so!a volt2 !3lteremne" is
!eillett volna1 A or" n: a sertart3smester figyel: seme el:tt a
"ard9a mar"olat3val vgig"opogtatta a t<"r4"et2 megvisg3lta
a a!la"o"on a r3cso"at2 s mg a 3gy al3 is !enett1 At3n
ami"or a !els: so!3!an vgett2 a el:tr falait is vgig"opog.
tatta1 A el:trne" a 4lt4:so!3ra nyl5 a9ta9a 3rva volt1
. A h3l5so!a !itons3gos .9elentette1
. 0ees"edi" a fe9vel a herceg s a hercegn !itons3g3rtD
E "rdete a sertart3smester1
. 0ees"edem1
?ut3n a udvari f:var3sl5 fordul59a "4vet"eett1 04r!e93r.
ta a el:teret s a !els: helyisget2 mormogott2 hadon3sott2
"3nt3lt2 at3n : is 9elentette2 hogy nincs m3gi"us 9elenlt a so.
!3!an1 8 is "ees"edett a fe9vel a !itons3grt1
7ucinda csa"nem elmosolyodott1 @om3na nyilv3n e5ta m3r
oda!enn lapul valahol l3thatatlanulJ s a f:var3sl5 termsete.
sen nem sleli a 9elenltt2 hisen a !osor"3ny ural9a a a"ara.
t3t1
?en egy picit elgondol"odott1 6a9on mily mrt"!en ural9aD
#lyen"or tel9esen 3tvesi a helyt a f:var3sl5 test!en2 vagy
csa" parancso"at ad ne"iD
A eredmnyessg sempont93!5l e vg<l is mindegy1
A sertart3smester egy nagy "ulcsot nyC9tott 3t 7ucind3na"J
a el:tr folyos5ra nyl5 a9ta93na" "ulcs3t1
. 0apit3ny! . parancsolta "imrten1 . Foglal9a el poci593t!
]3r9a !e a a9t5t2 s sen"it ne enged9en !e mg a el:tr!e sem!
A em!erei a eti"ett meg"v3nta t3vols3g!an fogna" :r"4dni1
A h3l5so!3na" ma 9sa"a sen"i nem 9uthat a "4elsg!e! ?
a 4n felel:ssge1
7ucinda a el:tr tCls5 a9ta93ra mutatottJ ami a 4lt4:so!3.
!a nylt1
. Anna" a a9t5na" "inl van a "ulcsaD
. Rgyana a "ulcs 3r9a2 amit a "e!en tart1
7ucinda a a9t5ho sietett2 "inyitotta2 s l3tv3nyosan ellen:.
rite a 4lt4:so!3t is1
. #tt sincs sen"i1
. Fve" 5ta nincs hasn3lva . "44lte a sertart3smester1 .
Be f: a !itons3g!
A herceg r3mosolygott a felesgre2 s udvariasan intett a
h3l5so!a fel1
. Assonyom111
Carla gy4ngy4:en nevetett1 #vott p3r "ancs5 !ort E val5s.
n>leg fes<ltsgold5na" .2 ett:l a hasa egy picit megduadt2 s
a arca is "ipirult1 Lm e rettenetesen 95l 3llt ne"i1
A herceggel egy<tt !evonulta"1 Lm a a9t5!5l Carla mg
vissafordult1
. At a"arom2 hogy a n test:r4m is itt 3ll9on a el:tr!en
a a9t5 el:tt! .9elentette "i2
. Be felsges assony! . "i3ltott fel meg!otr3n"ova a ser.
tart3smester1 . A udvari eti"ett serint111
. $em rde"el a eti"ett! Fn at a"arom!
. Be e nem lehetsges111 Tilt93" a hagyom3nyain"!
Carla nem hagyta mag3t1
. A""or mostant5l e les a hagyom3ny!
A herceg csu"lott1 W legal3!! egy hord5nyi !ort megivott1
A : hasa is duadt2 s a "pe "iv4r4s4d4tt1 Lm ne"i nem 3llt
95l1
. A telesgem "rse parancs . mondta1 . =ostant5l e les
a hagyom3ny1
At3n !e3rta magu" m4g4tt a h3l5so!a a9ta93t1
7ucinda igye"eett nem "imutatni a nehetelst1 Mtt 3llta" a
h3l5so!a a9ta9a el:tt2 s a folyos5ra nyl5 a9t5t m3r !e3rt3"2 s a
vas"os retest is eltolt3"1
Bran 9elenlte nem v3rt fe9lemny"nt hatott2 egy C9a!! t.
nye:2 amire "or3!!an nem gondolt1 Fs Carla nyilv3n art ren.
del"eett gy2 mert valami terve volt a s:"e 5ri3ssal1
A h3l5so!3!5l fo9tott hango" s ny4gse" s>r:dte" "i1 ?d.
dig mg rend!en is lett volna a dolog2 3m a ny4gse"et apr5 n:i
si"olyo" s "aca9o" "4vett"1 Fs Bran fe9e m3r lilult a d<ht:l1
. =it m>velne" ee" oda!ennD . morogta inger<lten1
7ucinda ordan mosolygott1
. Friss h3aso"1 =a van a n3s9sa"39u"1
. Be h3t Carla a enym! =eggrtettem vele2 hogy egy u99al
sem engedi mag3ho rni a herceget!
7ucinda gCnyosan mosolygott1
. $e"em m3r so" mindent grt a hCgom . 9egyete meg1 .
Fs nem mindig tartotta !e a greteit1
. Be ne"em igen . morogta ellensgesen Bran1 . $e"em
mg sose haudott1 Fs m3s frfit mg csa" a "4el!e se enge
dett2 mi5ta a n n:m lett1
7ucinda a homlo"3t r3ncolta1
. Te val5!an ennyire h<lye vagy2 vagy csa" 93tsod magadD
. Ha at mered 3lltani2 hogy Carla h>tlen lett ho3m2 "iv3.
gom a haug nyelvedet!
7ucinda v3llat vont1
. Boldogo" a lel"i segnye"111
. ?el r3m cl5iD
7ucinda legyintett1 $em a"art nyltan vitat"oni1 =a9d r3.
d4!!en Bran hamarosan2 hogy milyen is a "edves Carla1
A or" n: elfordult2 s elst3lt a a9t5t5l1 A feli5ra m3r el<.
t4tte a tienegyet2 s ne"i mennie "ellene "inyitni a meg!C9t ne.
mese" termne" a9ta93t1 6isont amg Bran itt van2 nem hohat9a
ide :"et1 A s:"e test:r el3rulhat9a s meghiCsthat9a a terveit1
04vet"es"pp Brant "ell elt3voltani111
Bran Be"ler leha9olt2 s a h3l5so!a "ulcslyu"3n "erest<l
pr5!3lt !elesni2 s meg3llaptani2 mi a ny4gse" s a nevets for.
r3sa1
. ? nem lehet iga111
7ucinda nyugodtan m4g st3lt2 s a tenyere lvel tar"5n
v3gta1 At3n miel:tt a hatalmas termet> frfi nagy p3ncl. s
fegyvercs4rgssel eluhant volna a m3rv3nypadl5n2 el"apta2 s
sinte ugyanaal a lend<lettel "ivonsolta a fl39ult frfit a 4l.
t4:!e1 At3n ami"or ott Bran hal"an ny4gdcselni "edett2 "i.
hCta a "ard93t2 s a homlo"3t r3ncolva meredt a frfira1 A logi.1
"a at sCgta2 hogy ha!o3s nl"<l vgeen vele1 Lm : e egy.
ser a svre hallgatolt1 ? a h<lye2 naiv fic"5 nem vtett ne"i
semmit1 F4l4sleges meghalnia1
?rt h3t ahelyett2 hogy a "ard93t a lede: Bran sv!e
mlyestette volna2 a "ardgom!93val csapta Cgy fe9!e2 hogy an.
na" menten elmClt a ny4gdcselse1 ?ut3n 7ucinda lev3gta a
egyi" <resen l5g5 ruhatart5 "4telet2 s aal 95 alaposan meg"4.
t4te a s:"t1 A s393t egy rongydara!!al t4mte !e2 s at is 3t.
"4t4tte2 hogy ne tud9a "i"4pni2 ha mag3ho tr1 A "ard93t s a
t:rt elvette t:le2 s r4vid ha!o3s ut3n !eledugta a fal oldal3n
t3tong52 "es"eny sell::nyl3s!a1 At3n vissara"ta a r3csot1
At3n elfordtotta a "ulcsot a 4ll4:so!a tCloldali a9ta93n2
s "ilpett a folyos5ra1 T:le hCs lpsre "t palota:r emel"e.
dett fel s3padtan1 ?ddig a f4ld4n guggolta" s "oc"3ta"1 Ami.
"or megl3tt3" 3 test:r"apit3nyt2 i9edt<"!en a vr is "isaladt a
arcu"!5l1
7ucinda sigorC te"intetet vetett r39u"1
.H2 ti ott!.recsegte1 . #de111 de gyorsan! 1
A "t palota:r lihegve rohant oda1 7ucinda !eintette :"et a
4lt4:so!3ra2 s a 4sse"4t44tt Branra mutatott1
. 0i tette etD
. =i111 nem l3ttun" sen"it111
. Aonnal eloldoni!
=ind"t fic"5 ugrott a parancsra1 Fs ami"or leha9olta"2 7u.
cinda egy gyors d4fssel vesn sCrta a egyi"et1 A m3si"na"
pedig . a"i valami hatodi" r"t:l figyelmetetve megfordult
. a svt 93rta 3l a "ard1 At3n a !itons3g "edvrt mind"ett:.
ne" 3tv3gta a tor"3t2 s a ernyedt2 vres teste"et r3!ortotta a
4sse"4t44tt2 esmletlen Branra2 mintha gCl3t a"arna ra"ni1
?t "4vet:en megt4r4lte a "ard93t2 de mg nem dugta vissa a
h<vely!e1
A "t serencstlen palota:rre pillantott1 ?e" sem 3rtotta"
ne"iJ meg"mlhette volna a : let<"et is . no de egy napra
elg egy 95t"ony"od3s is!
Fs egy!"nt is2 megrdemli" a hal3lt: serencse93t"ot >.
te" a :rsg!en!
7ucinda lev3gott a egyi" fic"5 "4peny!:l egy 95"ora dara.
!ot2 s !elem3rtogatta a sCrt se!!e2 alaposan 3titatta vrrel1 A.
t3n et a vres rongydara!ot !egy4m4s4lte a !:rp3ncl9a al3 a
hasa mell1 Hogy legyen mivel vrst produ"3lni2 ha ma9d
Carla illCi5t:re l3ts5lag megsCr9a1 =iut3n 95 alaposan meg.
t4r4lte vrmasatos u99ait s "fe9t2 a "arddal a "e!en "io.
sont a folyos5raJ olyan nestelen<l 93rt2 mint egy macs"a1 6.
gigsetten"edett a folyos5n2 de nem l3tott C9a!! :r4"et a "4el.
!en1 6al5sn>leg csa" a folyos5 tClvgn postolna"1
=eg3llt a terem a9ta9a el:tt2 s hal"an !e"opogott1
. Fn vagyo"111
At3n2 mivel ehhe a a9t5ho nem volt "ulcsa2 a "ard93t il.
lestette a a9t5 rs!e2 s ne"ifes<lt1 ?t a so!3t nem 5vta
vas"os retes2 s a 3r is in"3!! ds"nt solg3lt2 mintsem igai
vdelem<l1 Fles pattan3s hallatsott2 s a a9t5 megnylt1
7ucinda hallgat5ott2 de nem slelte "4eled: l3!a" do!o.
g3s3t1
. ;499ene"! . suttogta1 . Ayorsan!
A hossC v3ra"o3st5l t<relmetlen s igatott nemese" nes.
telen<l setten"edte" "i a folyos5ra1 7ucinda hal"an !ecsu"ta a
a9t5t2 s pr5!3lta Cgy megt3mastani2 hogy els: pillant3sra ne
t>n94n fel a fesegets nyoma1 ? csa" fel<letesen si"er<lt1 Ha
vala"i ellen:rin2 aonnal srevenn a hi!3t2 de ha vala"i
csa" elmegy mellette2 anna" tal3n nem "elti fel a figyelmt1
Beterelte a ma9dP "ttucatnyi frfit a s>" 4lt4:so!3!a2 s a
a9"3ra tette a u993t1
. #tt mg csendese!!en "ell visel"edni<"!
Sir Bartolonieo egy pillant3st vetett a "t led4f4tt palota:rre1
. $em fog felt>nni egy ellen:rst vg: :rmesterne" a hi3
nyu"D . suttogta aggodalmasan1
7ucinda !5lintott1
. 0etten 4n4" "4<l 4lts" magu"ra a 4lt4et<"et2 s 3ll9a.
na" "i helyett<"1 $em s3mt2 ha egy "icsit vres111 messir:l
Cgysem l3tsi" a so" cicoma "44tt1 Gostol9ana"2 mintha :"
lennne" :rsgen1 At3n ha ellen:rs 94n2 4l9" meg :"et!
Csendesen s "mlet nl"<l111
. Ogy les1
7ucinda mg egy pillant3st vetett r39u"1
. 7ady Yivenda test:re is ott hever E mutatta1 . $e oldo3"
el s ne vegy" "i a s393!5l a pec"et! Fs ne feled9e2 Sir Barto.
lomeo111 a maga s mindny39un" rde"!en nagyon fontos2
hogy 9fl el:tt 4t perccel el"ed9e felolvasni a var3slato"at!
#nnen l3t9a a fali5r3n a pontos id:t111
7ucinda v3last sem v3rva sar"on fordult2 s "isietett a el:.
tr!e1 =g egyser ellen:rite2 hogy a retes "itart.e2 at3n a
h3l5so!a a9ta93ho lpett2 s "opogtat3s nl"<l !enyitott1
. Fpp id:!en! . mordult fel @om3na1 . =3r ma9dnem min
den "sen 3ll!
Mda"inn hirtelen felt3madt a sl2 s Cgva fes<lt ne"i a
"rist3ly!era"3sos a!la"o"na"2 mintha !e a"arn3 :"et roppanta.
ni1
A herceg metelen<l fe"<dt a 3gyon2 csupas hord5hasa ol.
dalra fittyedt1 L9ultan hevert2 s a sintn tel9esen csupas Carla
aon mun"3l"odott2 hogy a !aldachinos 3gy ngy n:i so!or.
oslop3ho "4t4e a esmletlen em!er "eeit s l3!ait1 Carla
e clra a 3gy mennyeett "pe: snes !ro"3ton "4r<lfut5
!3rsonysin5rt dara!olta fel2 s pp a utols5 mun"3lato"at v.
gete1
@om3na a 3gy vgnl 3lltJ egy egy!esa!ott2 s3"ser> da.
r5cruh3!an2 ha93!5l egy felfel mered: csur"3t "peett2 melyet
a fe9e tete9n egy ngysoros gy4ngyl3nccal fogatott 4sseJ arc3ra
"orommal s alvadt vrrel m3olt !onyolult rCn3"at s cs"o"at1
=3r "or3!!an odatolhatta at a astalt2 amelyen pp e""or
helyete el a sertart3s "ell"eit1 A astal2 mely egy!"nt
gy<m4lcs4" t3rol3s3ra solg3lt2 most in"3!! valamifle sent.
sgtelen olt3rho hasonltott1 $gy sar"3!an "amyi vastag fe"e.
te gyerty3" f<st4lte" l3ng nl"<l2 a 3gy fel:li "t gyertya "4.
4tt egy al"amyi magas2 <l: rmala" aranyso!ra csillogott2
mely sem"3pr3tat5 lett volna2 ha @om3na nem "eni !e 3llati
s em!eri <r<l"dara!o""al1 A so!or el:tt egy <t4tt."opott .
3m rCn3""al televsett . lapos rt3l"3!an egy hCst5l megtist.
tott em!eri "oponya tr5nolt2 s va" sem<regei s4tten meredte"
a 3llcsont9a el:tt hever:2 lil3san vi!r3l5 csupas r4vid"ardra1
@om3na pp guggolt2 felte"erte a vastag s:nyeget2 s egy
sros2 gyertyaser>2 v4r4s rCddal vonala"at ra9olt a ereett2
fehr m3rv3nypadl5ra1 ?gy 4ts4get2 anna" !else9!e egy 4t3gC
csillagot2 amine" hegyei a 4ts4g csCcsai!an vg:dte"2 ma9d
egy csa"nem sa!3lyos "4rt2 ami rintette ee"et a "ett:s csCcs.
ponto"at1 S at3n a "ormos "p> !osor"3ny e csCcsponto"!a
4t lev3gott "fe9et helyeett el2 s a felfel mered: u99a" "4
hasonl5 fe"ete gyerty3"at dugott2 mint ao"2 ami" m3r a astal
ngy sar"3!an f<st4lte"1
A sl ismt nagy er:""el rohamota a a!la"ot2 s 7ucind3.
na" olyan rse t3madt2 mintha a megidett lle" m3r oda.
"inn le!egne2 s : d4ngetn a 4"lvel2 hogy enged9" !e1
. Ap3n" lel"e . mondta diadalmasan @om3na . hamarosan
megr"ei"1
=eggyC9totta a 4t gyerty3t2 ma9d egy acs"5t oldott le da.
r5cruh39a 4vr:l2 s a!!5l e<stporral s5rta vgig a megra9olt
"4r peremt1 Aondosan <gyelt arra2 hogy a e<stpor "4re fo.
lyamatos legyen2 7ucinda pedig m3r most a eml"eet!e vs.
te2 hogy a megfelel: id:!en ne fele9tse el a l3!3val et a e<st.
port "iss strugdosni1
. Bran oda"int vanD . "rdete Carla2 s miut3n vgett a
esmletlen herceg le"4t4svel2 "inyC9t5tatta csupas testt1
. Be a"art 94nni2 ami"or meghallotta a si""ant3saidat . veQ
tette oda gCnyosan 7ucinda1 E Alig tudtam vissatartani1
A l3ny v3llat vont2 s r3r:sen 4lt4"4dni "edett1 Rgyanat
a ruh3t vette fel2 amit a es"<v:9n viselt2 csa" ppen a felesle.
ges f3tylat s csip""et lesaggatta r5la2 hogy "4nnye!!en tud.
9on moogni1 Fs a t:rt is felcsatolta a der"4vre1 6al5sn>.
leg egs id: alatt viselte a ruha alatt1
. A si"ongat3sod is a sertart3s el:"stshe tartoottD .
"rdete sar"asti"usan 7ucinda1 . 6agy megs3ntad a fic"5t
s sereni a"art3l ne"i p3r !oldog percet2 miel:tt a lel"e elt3
voi"D
Carla "edvesen elmosolyodott1
. $gy ve2 h3rom h5nap9a s nyolc nap9a nem virradt Cgy
r3m a reggel2 hogy ne lvetem volna "i a testem adotts3gait1
Aondoltam2 mirt pp ma t4r9em meg et a sp soroatot111 s
eddig mg egy!"nt sem pr5!3ltam soha egy lle"telen test
tel111
7ucinda t4prenge figyelte mostohan:vreit1 ?gyi"<"4n sem
l3tsott "<l4n4se!!en2 hogy igulna1 =ind"etten Cgy visel"ed.
te"2 mintha nem is valami 4rd4gi sertart3sra s egym3s
meggyil"ol3s3ra "s<l:dnne"2 csa" ppen egy hangulatos es.
tn vacsor3ho tertenne"1 Ha lett volna humorr"<"2 tal3n
mg viccel:dte" volna is1
. $e 3ll9 ott ttlen<l! . reccsent r3 @om3na 7ucind3ra2 s egy
!:rs3"ot nyomott a "e!e1 . S5rd sl a tartalm3t a 3gyon a
herceg "4r<l!
7ucinda m3ris indult1 A s3"!an d4gl4tt pat"3nyo"2 rothad5
hCsdara!o" s ismeretlen eredet>2 nagy mret> <r<l"dara!o"
volta"1 A or" n: sohasem volt finny3s2 sietve sts5rta ao"at
a !3rsony 3gyta"ar5n1
A herceg esmletlen<l hevert1 $em lehetett meg3llaptani2
hogy le<t4tt"2 meg!a!on3t3"2 vagy csa" a Carl3val t4l4tt vi.
haros n3s mertette "i a esmletlensgig1 7ucinda e ut5!!i.
ra tippelt1
Be val593!an tudta2 hogy a herceg teste m3r csa" egy <res
porh<vely2 s a lel"e val5sn>leg a legmlye!! t4ml4c!en2 Thi.
mor megcson"tott2 megnyomortott porh<vely!en ny<st a
f39dalomt5l1
=i"4!en : a !>4s t3rgya"at s5rta "i a s3"!5l2 Carla vg.
ett a 4lt4"4dssel2 meg3llt a t<"4rfallal sem!en2 s a ha93t
"edte fs<lni1
. Hagyd at! . mordult r3 @om3na1 . ?rre semmi s<"sg!
. Sp a"aro" lenni2 ami"or ap3n" megr"ei" . vetette
vissa a legfiatala!! l3ny1
. $e"i pp elg sp lesel gy is!
@om3na vgett a e<stporral2 at3n a el:!!i v4r4s
faggyCser>sggel a megra9olt pentagramma slt:l "t lps
t3vols3gra !alra s 9o!!ra is ra9olt egy.egy "is "4r4cs"t2 s
!ele a 4ts4get s a csillagot2 ide aon!an nem ra"ott gyerty3.
"at2 s e<stporral sem s5rta "4r<l1
. 7ucy2 te ide111 Carla pedig t:lem 9o!!ra! . rendel"eett @o.
m3na2 miut3n stnett s elgedetlen 3llaptotta meg2 hogy
tel9esen fel"s<lt a sertart3sra1 . Ayerte"! ?l "ell "eden<n"!
. =i a dolgun"D . morogta 7ucinda2 mi"4!en elfoglalta a
helyt a n:vre !al93n1
. Ami"or el94n a pillanat2 mindh3rni5n"na" er:sen "ell
a"arnun"2 hogy seretett ap3n" vissatr9en a hal3l!5l! Tudni
fog93to"2 hogy mi"or111
@om3na hideg te"intettel r3mosolygott "t mostohatestvr.
re2 at3n el:hCott a astal l3!3t5l egy rongy!a csavart "is via.
sso!rot2 "ig4ngy4lte2 s lera"ta a "oponya mell1
. 0ed9<"! . mondta1 . =g p3r perc s visontl3that9u"
:t111
. 82 Asniodeus2 Go"ol Fe9edelme . "3nt3lta @om3na .2 halld
savam! ;elen9 meg el:tt<n" iga val5d!an2 vedd magadho
fela93nl3sun"at2 engedd haa al3atos solg3dat2 a mi ap3n"at a
!irodalmad!5l111
=i"4!en @om3na egyre gyorsa!!an s egyre hat3rootta!.
!an "3nt3lta a ids s4vegt2 7ucinda "omoran pislogott a
utol93ra oda"stett fe"ete viasso!rocs"3ra2 melyne" a fe9e
!C!93!5l pontosan Cgy meredt felfel egy ha9. vagy s:rcsom52
mintha @om3na a sa93t friur393t m3solta volna le1
. 82 Asniodeus2 engedelmes hveid les<n"2 a te neved!en
gyil"olun"2 pusttun"2 s nem riadun" vissa a 95s3g gyal3atos
3rny"3t5l111
7ucinda hunyorogva meredt a "is so!orra1 A a ha9 . val5.
!an vaddisn5s4rte s @om3na fe9s:reteD 6agy Carla csa"
haudta2 hogy "icserlteD
@om3na id:"4!en m3r vgett a "3nt3l3s egy rsvel2 s
most m3r a ap9u"at s5longatta1
. Hvun" tged2 7e"htar =orian! 6r vagyun" a vred!:l2
lle" a lel"ed!:l2 nedv a tested!:l111
7ucinda lopva Carl3ra pillantott1 A s:"e spsg t>n:dve
3llt2 de a arc3r5l nem lehetett leolvasni "<l4n4se!! relme"et1
. 111s mid:n a 5ra el<ti a 9felet2 9499 vissa ho3n"2 vedd
!irto"!a a testet2 s lgy ismt a ap3n" s ir3nyt5n"111
A h3l5so!3!an nem "etyegett fali5ra2 gy 7ucinda nem tud.
ta2 mennyi lehet a id:2 de 95 r"e at sCgta2 hogy m3r csa"
perce" lehetne" 9flig1
. . 6r vagyun" a vred!:l2 s mi 4ssevegyt9<" vr<n"et2 s
n"ed "n3l9u"2 hogy megismer9 s megre !enn<n"et111
@om3na sertart3sos2 lassC modulattal a 9o!!93!a vette a li.
l3san vi!r3l5 "ardot2 s hegyt a !al "ee mutat5u993ho rintette1
Fpp hogy megsCrta2 3m a var3s"ard rettenetesen les s he.
gyes lehetett2 mert a cse"ly rint"essel is vrt !uggyantott "i
a n: u99!egy!:l1 A !osor"3ny 4sseprselte a u993t2 hogy a
vrcseppe" sapor3!!an cs4p4g9ene"2 s odahulla9totta ao"at a
rt3l"3ra2 ap9u" "opony39a mell1 $yolc v4r4s csepp "oppant
a "oponya "4r<l2 at3n @om3na letette a "ardot2 felemelte a r.
t3l"3t2 s vigy3va2 hogy a "oponya le ne csCsson !el:le2 7u.
cinda fel nyC9totta1
. ?n"eeddel add vredet2 id:se!!i" hCgom111 hogy vegy<l
94n 4sse a enymmel2 hogy vegy<l94n 4sse a hCgodval2 s
eggy v3l9on Asniodeus nev!en!
Tartotta a t3lat2 de nem lpett "i a pentagramm3!5l1 7ucinda
amCgy sem lett volna ha9land5 a var3s"arddal megsCrni a "e.
t2 de @om3na nem is nyC9totta at1
f
A or" n: el:hCta a t:rt2 megse!ete a u993t2 s hagyta
hogy s4tte!! ltnedve a n:vre vil3gosa!! vrre cs4p4g94n1
Gontosan nyolc cs4ppet engedett2 at3n @om3na elhCta a t3l.
"3t1
7ucinda resenstelen arccal2 l3ts5lag nyugodtan 3lltJ 3m
!3rmily rg5ta gya"orolta is a mestersgt2 most vad igalom
ci"3ott a test!en1 ?gy vad s bal+,s igalom!
?5ta Sir Bartolonieo m3r !iony3ra el"edte olvasni a va.
r3s"4nyv igit2 s a "4nyv !3rmelyi" pillanat!an felro!!anhat2 s
ltre94n a "oncentr3lt m3gi"us ellenhat3s111
Be a""or mirt nem hallatsana" !e "intr:l a "arthn nemes
hangfosl3nyaiD
@om3na most Carla fel nyC9totta a rt3lon nyugv5 "opo.
ny3t1
. Fs most te2 fiatala!!i" hCgom111 ?n"eeddel add vredet2
hogy vegy<l94n 4sse a enymmel2 hogy vegy<l94n 4sse a
"4ps: n:vredvel2 s eggy v3l9on Asmodeus nev!en!
Carla egy f<rge modulattal el:hCta "arcsC t:rt2 s megse.
!ete a u993t anna" hegyvel1
7ucinda csa"nem felordtott meglepets!en! Csa" hossC
ve"en 3t megaclosodott 4nuralma tudta ett:l vissatartani1
=ert hogy ha a a t:r lett volna a hCga "e!en2 amine" a pen.
g9e pusta <lCi52 a""or hogyan lett volna "pes vrt ser"enteni
a u993!5l1
6olta"ppen csa" a v3ratlan l3tv3ny lepte meg 7ucind3t2
nem a2 amit e l3tv3ny se9tetett1 =ert at "edett:l fogva gon.
dolta2 hogy Carla mg vletlen<l sem fog9a mag3t ahho a terv.
he tartani2 amit ne"i elmagyar3ott1 Ami"or a vias!3!u!an a
ha9 gni "ed2 s : el93tssa2 hogy elemerevedi"2 Carla nemcsa"
snlg fog9a lesCrni :t . de eel a igai t:rrel val593!an is1
Fs ut3na nyilv3n el a"ar !3nni ma9d a m3si" n:vrvel is1 Be
va9on mi m5don2 ha @om3na uralni fog9a a a"arat3tD
7ucinda csa" egy pillanatig t4prengett een2 at3n legsve.
se!!en elmosolyodott volna1 Bran! Carla Cgy tervei2 hogy a
s:"e 5ri3s a megfelel: pillanat!an !e fog rontani2 s @oman3ra
t3mad1 Fs ami"or a n:vre "nytelen a frfi t3mad3sa ellen v.
de"eni2 Carla egy t4red"nyi id:re "isa!adul a uralom al5l111
s ne"i egy pillanat is elg!
A dolog aon!an rde"es fordulatot vehet1 Bran ugyanis
mostani 4sse"4t44tt 3llapot3!an nemigen tud ma9d a serel.
me segtsgre sietni111
=i"4!en Carla "ipirult arccal cs4p4gtette a vrt a rt3l"3.
!a2 7ucinda idegesen pillantott a "is viasso!or fel1 6a9on va.
l5!an @om3na ha93val "evert vaddisn5s4rte 3ll "i a fe9!:l2
vagy a ott val593!an or" s:retD
=ennyi lehet a id:D Hol "sle"edi" Sir Bartolomeo m3gi.
"us "4nyvro!!ant3saPD A a var3sinas at mondta2 hogy ne"i
harminc s3al" eslye van arra2 hogy felro!!an a "4nyv a "e.
!en2 ha felolvas egy var3slatot1 Be va9on hogyan m5dosul.
na" a s3al"o"2 ha egy ho3.nem.rt: pr5!3l9a felolvasni
.a egs "4nyvetD
Att5l nem tartott2 hogy Sir Bartolomeo a meg!eslt t3mad3s
helyett mene"<lni pr5!3l1 Hisen a palota een rse tele van
:r4""el1 Ha megl3tn3" itt "5s3lni2 egy percig sem lne1 Fs a2
hogy ne tegyen eleget 7ucinda utast3s3na" . Sir 6as4"4l utas.
t3s3na" .2 a a 9elen helyet!en estelensg lenni1 Mlvasni fog9a
a var3slato" s4vegtJ csa" lehet2 hogy mg nem 94tt el a ide.
9e111
6agy mi van a""or2 ha valami 3t"oott !alserencse folyt3n
a el:tr fali5r39a elromli"2 s nem mutat9a tov3!! a id:tD
6agy111
7ucind3!a hirtelen egy igen "ellemetlen rs villant1 =i
van a""or2 ha a a osto!a lovag valami csoda folyt3n felolvassa
a var3slatot2 s a ahelyett hogy felro!!anna2 aktivl,dik" Fs
mi van a""or2 ha a els: felolvasand5 var3slat mozdulatlan-
sgvarzs, vagy esetleg csndvarzs...
7ucinda idegesen megnyalta a a9"3t1
@om3na maga el hCta a rt3l"3t2 hossasan motyogott rt.
hetetlen sava"at1 R993t !elem3rtotta a vr!a2 s h3rm59u" v4r4.
ses ltnedvt 4sse"avargatta1 At3n !evrett u993val a !e.
mocs"olt aranyso!orho nyClt2 s !e"ente vrrel a arc3t1
At3n gonosul elmosolyodott1
. Holta" 3rnyai! . "i3ltotta re"edt hangon1 . ;499ete"! Thi.
nior! @vaid!
7ucinda mint a :r<lt vetette oldalra mag3t1 Aa csa" a"ar.
ta1 Lm a l3!a nem modult2 mintha a talpa !eleragadt volna
a!!a a v4r4s "4r!e2 amit "or3!!an @om3na m3olt fel a vias.
gyerty3val1 Fs ahogy oldalra a"arta vetni mag3t2 a talp3n3l fog.
va vissar3ntotta valami rugalmas er:2 elvestette a lend<lett2
s trdre esett1
Hogy nem t4rt "i a !o"39a2 at csa" anna" "4s4nhette2 hogy
a talpa s a m3rv3nypadl5 "44tti dolog rugalmasan megnyClt
p3r centit1
. Tarts3to" :"et! . "i3ltotta a !osor"3ny1
7ucinda !ionytalanul t3p3s"odott fel2 s miel:tt a "ard93t
el:r3nthatta volna2 egy siv3rv3nyos2 3ttets: 9elens le!!ent
el9e . ami mg a lehetetlen form393!an is eml"etetett Thi.
mor Ahanra .2 s sorosan ho3tapadva 3t"arolta :t1 Fs ao"
a alig l3that5 sellem"aro" oly sorosan tartott3"2 mintha vas.
tag "4tllel "4t4tt" volna gCs!a1
. Lrul3s! . ordtotta d<h4sen 7ucinda1 . Carla111
Hi3!a hada"oott2 Thinior Ahan lel"ne" 3mya sorosan a
testhe sortotta a "et2 csa" a fe9t tudta forgatni d<h4sen1
73tta2 hogy a n:vre tClfeln Carla si"oltova "<d egy ha.
sonl5 sellemala" ellen1 A dlut3n folyam3n ee" serint a nyo.
morult @evaldot is utolrte a vgete1
. Asmodeus! . "3nt3lta diadalmasan @om3na1 . ct4tt a
5ra! ;elen9 meg igai val5d!an!
. $incs se! a u993n! . si"oltotta Carla esel:sen1 . =ag3t
nem sCrta meg! Csa" illCi5 volt!
Mda"inn isonyatos ere9: vihar tom!olt2 fa3gat "apott fel a
f4ldr:l2 s Cgy csap"odta.verte a snes a!la"<veget2 mintha !e
a"arn3 repesteni1 A sa!ad!an2 a falon tCl gonos lel"e" ny<.
stette"1
. Asmodeus! . sivtotta1 . Fogadd el :"et! 6r ap3n" vr
!:l2 "ett: egy helyeit! ;er2 Asmodeus2 9er!
Mda"inn egy va"t5 vill3m selte "ett a s4ttsget2 s at3n a
mennyd4rgssel egy id:!en isonyatos csattan3ssal v3g5dott !e
a a!la"2 a snes sil3n"o" egy rst felfogta a f<gg4ny2 de a
t4!!i 3tlyu"astotta a sClyos !ro"3tot2 egsen a sem"4ti falig
rep<lt2 ne"icsap5dott2 s olt podor93v3 t4rt1 #sonyatos er: C.
hatta !e a festeti <veget1 S ahogy egy sivt5 sll4"s megle!.
!entette a sClyos !ro"3tf<gg4nyt2 a vastag anyagon !orong3s
futott vgig2 mintha megremegne a "4eled: gonos hatalom
el:tt1 At3n e a !orong3s fodro5d3ss3 v3lt2 s mg "s:!!
vad hull3m3ss31 S a f<gg4ny vastag !ro"3t9a egy 4rd4gi 3!r3.
att3 ala"ult1 A a "t lyu"2 amit a "iv3g5d5 <vegcserepe" v3g.
ta"2 most gonos v4r4s sn!en iott2 mintha maga a Go"ol Fe.
9edelme !3multa volna :"et1 Fs lehet2 hogy e gy is volt1
. Asmodeus! . si"oltotta @om3na 4nn4n diadal3t5l megitta
sulva1 E ;er2 Asmodeus! A 3ldoat v3r tged! Fn tartom a sa
vam! 7e"htar =orian lel"rt cser!e meg"apod mind"t hC
gomat! ;er2 vidd a lel"<"et! Fs vidd ao"t is2 a"i" m3r Cgyis a
te solg3id!
A sClyos !ro"3tf<gg4ny lesa"adt a "arnisr5l2 s mintha
csa" a vihar fC9n32 a so!a "4epn 3ll5" fel lend<lt1
. 6g<n" van! . si"oltotta Carla1 . ? fel a"ar 3ldoni min
"et!
A !ro"3tf<gg4ny el:rev3g5dott2 s 3thatolhatatlan s4ttsget
tolt maga el:tt2 mely!:l csa" a gonosul i52 v4r4s semp3r
ragyogott "i1 ? a s4ttsg egy pillanat alatt "4r<lfolyta Carl3t2
s a sp l3ny Cgy vistott2 mintha nyCn3"1
At3n elcsendesedett!
. Bartolomeo! . ordtotta 7ucinda1 . Bartolomeo!
A !ro"3tf<gg4ny a so!a "4epn le!egett2 s Cgy csap"o.
dott a sleivel2 a"3r egy hatalmas2 lapos mad3r a s3rnyaival1
Fs a "4vet"e: pillanat!an a s4ttsg a vadul "3nt3l5 @oma.
n3t folyta "4r<l1
. ?ngem nem! . ordtotta re"edten a !osor"3ny1 . $em
tuds 3thatolni a pentagramm3n!
A s4ttsg 4rvnyleni "edett a e<stporral vgigs5rt "4r
pereme mentn2 s a "t lpsnyire 3ll5 7ucinda fuldo"lott a
f4rtelmes !>t:l2 s m3ris Cgy rete2 mintha vrnedves "ee"
fo9togatn3"1
.Bar111 tolomeo!
. T3vo t:lem! . "i3ltotta d<h4sen @om3na1 . Fn nem le
se" a tied! 6edd a m3si" 3ldoatot2 s men9!
A s4ttsg lassan2 fo"oatosan 7ucinda fel "avargott1 A le.
!eg: !ro"3ts:nyeg par3sl5 semp3r9a a flor" fel fordult1
? pillanat!an "iv3g5dott a a9t52 s a girhes Sir Bartolomeo
rontott !e ordtva2 h5na alatt a "4nyvvel1
. ?gy dmon! . si"oltotta esel:sen1 . 7ems3rol9a a em.
!ereimet!
. A "4nyv! . sivtotta 7ucinda1 . A var3sig"111
A s4ttsg hirtelen megl5dult a sellem"aro"t5l mg mo.
dulni is "ptelen n: fel1
7ucinda m3r nem tudott "i3ltani2 mert a els: s4tt cs3po" a
tor"3ra fon5dta"2 s !efolyta" a s393n2 a orr<regn2 mintha
valami ny3l"3s folyad"!a mer<lt volna1
=3r nem l3tta2 amint a isonyatt5l fl:r<lt Bartolomeo fel.
<ti a "4nyvet1
-Morgam... ant...tam, magraar...
Bumm! A var3s"4nyv felro!!ant1 7tre94tt a "oncentr3lt
m3gi"us ellenhat3s!
. 7ucinda csa" at rete2 hogy a sort5 sellem"aro" hirtelen
elt>nne" r5la2 a fe"etesg megl5dul "4r<l4tte2 s orr3!a2 s393!a
friss leveg: t5dul1 Rgyana""or fel"apta egy l3thatatlan er:2 s a
falna" csapta2 csa" Cgy nye""ent1
A f<le csengett a ro!!an3st5l2 s "3!3n r3ta a fe9t2 hogy el.
t>n94n a a so" eer dong52 ami mind ott r4p"4d4tt a "opony3.
93n !el<l1
. Asmodeus! . si"oltotta @om3na1 . 6idd a 3ldoatod2 As.
modeus!
7ucinda va"on felt3p3s"odott2 de at3n ismt megroggyant
a l3!a1 #n"3!! csa" se9tette2 mint l3tta2 ahogy a s4ttsg t3volo.
di"2 s at3n isonyatos sivt3ssal "iCdul a a!la"on1 Hirtelen
nagy csend lett1
. ?gy dmon! . si"oltotta Sir Bartolomeo fl:r<lten t3nto
rogva2 s !al "ene" f<st4lg: cson"93ra meredve1 . ?gy d
mon lems3rolt minden"it111 A te m>ved! ?rt meghals2 3l
no""<lhoni!
Lm miel:tt a "ard93ho nyClhatott volna2 egyser>en 4sse.
csu"lott2 s el39ult1
. 7e"htar =orian! . ne"elte a !osor"3ny1 . Tr9 vissa a
po"ol!5l! Tr9 vissa ho3m!
7ucinda l3t3sa Cgy.ahogy "itistult1 73tta Carla sp s fiatal
testt 4sseasottan2 lettelen<l heverni a hevenysett olt3r tCl.
oldal3n1 A oly !39os arc helyett most egy megr3ncosodott2 rot.
had5 hCscafat vigyorgott1
@om3na fel"apta a egyi" fe"ete gyerty3t2 s a f<st4l: rst
ahho a viasso!orho nyomta2 ami!:l a vaddisn5s4rte me.
redt el:1 A s:ret meggyulladt1
A or" n: "ardot r3ntott2 s ingado5 lpte""ei indult a n:.
vre fel1 Lm a "4vet"e: pillanat!an lemerevedett2 minden
tag93t fagyos h>v4ssg 93rta 3t2 s a imai nem engedelmes.
"edte" a a"arat3na"1 Mtt 3llt modulatlanul2 a"3r egy so!or1
?e" serint a "is so!or!an mgsem vaddisn5s4rte volt!
Carla haudott2 mgsem cserlte "i! Be va9on !ele"everte.e a
: ha9a "4 @om3na ha93tD 7ucinda !ug5n remlte2 hogy Car.
la legal3!! e te"intet!en igaat mondott1 Hisen ha mind"etten
modulatlann3 v3lna"2 Bran segtsgvel mind"t n:vrvel
vgehetett volna2
7ucinda modulni is "pleien volt2 csa" a semt tudta for.
gatni1 Fs l3tta2 hogy a mostohan:vcrne" es sincs leinere.
vedni1
@om3na gCnyosan "acagott1
. =ost nincs id:m foglal"oni veled2 te or" pat"3ny! . "i3l
totta diadalmasan1 . Ap3n" lel"e aonnal meg9eleni"2 s n a
hatalmam!a "ertem! L dmon engem fog solg3lni! Fs n111
ra9tad fogom "ipr5!3lni a ere9t! Fs egy orgamussal fog felr
ni2 ami"or l3tom ma9d2 mi"nt marcangol st tged2 te h<lye
su"a!
7ucinda mg a fog3t sem tudta1csi"orgatni1
Hol a fen!en vanna" a "arthn nemese"D =ind:9<"et lem.
s3rolta Asmodeus s4tt lel"eD
Mda"inn a el:tr!en egy cseng: U!immU hallatsott1 ?t
egy U!ammU "4vette1 A 5ra el"edte a 9flt <tni!
. 7e"htar =orian! . s<v4lt4tte @om3na1 . ct4tt a 5ra! Fog
lald el helyedet ismt e vil3g!an!
7ucinda nem tudta odafordtani a fe9t2 de a seme sar"3!5l
l3tta2 ahogy a 3gyon fe"v:2 le"4t44tt2 h39as test hirtelen meg.
r3ndul2 at3n isonyatos ny4gse"et hallat2 s vadul vonaglani
"ed1
. Asniodeus nev!en! . harsogta @om3na diadalmasan1 E A
vr s a lle" ere9e nev!en! A lle" "ard93na" nev!en111. @o
m3na a !al "ee u99ait !elem3rtotta a rt3l"3!an lv: v4r4s ra
gacs!a2 s vres mutat5u993val egy "acs"aring5s rCn3t m3olt a
"oponya tete9re1 . A hatalom 9elne" nev!en111 A urad le
se"2 s te engem fogs solg3lni!
Hirtelen modulattal lei"apta a lil3san vi!r3l5 "ardot2 s "ur.
ta2 de ann3l er:tel9ese!! modulattal lecsapott a "opony3ra2 s
apr5 sil3n"o"ra t4rte1 At3n fel"acagott1
. A enym vagy2 apm" A te dmoni er:d rvn uralni fo
gom a vil3gol!
A herceg . illetve a csupas2 h39as test!en 7e"htar =orian
estelen dmona . vadul el!4m!4lt2 s1 megpr5!3lta "isa!ad.
tani a vgtag9ait1
. ? a! . "i3ltotta 4r4mmel @om3na1 . =utasd meg a er:
det! Tpd el a "4telet!
A dmon ismt _el!4m!4lt2 s oly isonyatos er:vel r3ntotta
meg "4tl!"ly5it2 hogy a !aldachinos 3gy lesa"adt alatta2 s a
fels: !aldachint tart5 n:ala"os so!ro" mindenest:l r3d:lte"2 s
a egyi" "elt!e roppant1
@om3na nevetett1
. ?nym a hatalom! ?nym a diadal!
A dmon ismt fel!4ni!4lt1 ?Cttal nem fenyeget:en2 hanem
f39dalmasan1 #sonyatosat csapott a leveg:!e2 s 3gydara!o"2
!ro"3t s !3rsony le!!ente" a leveg:!e1 ?s a dmon csa" ord.
tott2 !4m!4lt2 ny<stett2 mintha pp most !elen"1 Fs e"4!en
Cgy verg:d4tt2 csap"odott2 mintha egy lefel hC5 mocs3r!5l
a"arna sa!adulni1
. ?lg! . ordtotta d<h4sen @om3na1 . 0el9 fel2 s 4l9! Ga
rancsolom!
A dmon h39as teste hirtelen "i!u""ant a roncso" "4<l1 ?gy
pillanatra Cgy t>nt2 nogy fel3ll2 de at3n eghyser>en elv3g5.
dott1 $em volt l3!a2 nem volt min 93rnia!
Fs mi"4!en @om3na t3tott s399al !3multa2 !oralmas2 cup.
pan5 hang hallatsott2 s a verg:d:2 ordt5 h39as dmon !al
com!9a helyn csa" egy vrt l4vell:2 stmarcangolt cson" 9e.
lent meg1 S m4g4tte egy siv3rv3nyos2 3ttets: lny "4rvonalai
!onta"ota" "i1
Fs a modulatlans3gra "3rhotatott 7ucinda hirtelen r3d4!.
!ent2 hogy nem Asniodeus s4tt lel"e volt a a dmon2 ami a
4lt4:!en v3ra"o5 nemese"et lems3rolta2 hanem111
GriI! A "ho!ri lgs3r"3ny!
Fs a macs"3n3l alig nagyo!!2 3ttets: s4rnyeteg most vadul
r3vetette mag3t a herceg verg:d:2 csap"od5 maradv3nyaira2 s
egyetlen fal3ssal leharapta a altestt2 egsen a poca"9a al93ig1
@5sasn !ele" 4ml4tte" el: vr s egy! !elserve" "sret.
!en1
. Asmodeus! . si"oltotta @om3na "tsg!eesetten1 . $em
veheted vissa t:lem!
. Asmodeus vissatrt a po"ol!a . s5lalt meg e""or egy
nyugodt hang "4vetlen<l 7ucinda h3ta m4g4tt2 s : 4ssere.
ent volna a i9edtsgt:l2 ha "ptelen modulni1 . Fn 94ttem el:2
hogy les3mol9a" veled!
@oman3na" mg a s39a is t3tva maradt1
. #mer Samoth! . si"oltotta1 . Te halott vagy!
A el:csarno"!5l e""or hallatsott a fali5ra utols5 U!ammU.
9
a
. 11
. ct4tt a 5r3d2 !osor"3ny! . mondta a medve termet> !ar.
!3r2 mg mindig 7ucinda h3ta mogulr5l1 . =ely po"ol!li
nagyCrna" a93nlod a fe"ete lel"edetD
. Gustul92 !ar!3r "utya! . si"oltotta @om3na1 G3r h5"usp5.
"ust csin3lt a "evel2 u99ai "44lt egy v4r4sen vil3gt5 la!da
9elent meg2 s at a !ar!3r fel ha9totta1 A sinte centimtere".
"el Cgott el 7ucinda f<le mellett2 s a or" n: sinte rete a
la!d3!5l sug3r5 po"oli h:sget1 Tudta2 mifle var3slat e1
$em tudott h3trafordulni2 de lel"i semeivel sinte l3tta2 ahogy
a forr5 g4m! cl!a tal3l2 l3ngo" lo!!anna"2 s isonyC h:sg.
gel elemstene" mindent2 amivel rint"ene"1
. Csa" ennyire tel<"PS . nevetett nyugodtan a frfi2 s a fel.
csap5 l3ngo" ropog3s3n tCl 7ucinda hallotta a lpteit1 . 73s.
sun" valami m3st!
@om3na seme t3gra nylt1 Be nem a csod3l"o3st5l1 Hanem
art2 hogy egy serceg:2 "ett:s energiap3sm3t l:94n "i a "4e.
led: !ar!3r fel1
Mlyasfa9ta sisegs hallatsott2 mint ami"or egy fehri3.
sig hev<lt vasat hideg v!e nyomna"1 Be nem a !ar!3r sise.
gett1 Z csa" nevetett1
Fs a "4vet"e: pillanat!an m3r 7ucinda is l3tta2 mert a med.
vetermet> !ar!3r meg"er<lte2 s anl"<l2 hogy egy pillant3st
vetett volna r32 ne"i h3ttal a !osor"3ny el 3llt1
. A 4rd4ggel cim!or3ls2 imer SamothD . ri"oltotta @o.
m3na d<h4sen1
. #mer SamothD . hCta el a s393t a nagydara! frfi1 . H3t
mg mindig nem 94ttl r32 te osto!a lle"D Fn Bimagos.vitur
vagyo"2 Trialcor leghatalmasa!! m3gusa!
.Be te111 halott vagy!
A !ar!3r nevetett1
. =inden"i at hitte1 Fs ma9dnem si"er<lt is meg4ln4t4"! A
a hmringy5 seret:d2 Thimor Ahan fel"eltette a rde"l:dse.
met a furcsa m3gi3val2 s n gyanCtlanul magam mell vettem1
$em nagyon volt id:m elmlyedni ao"!an a dolgo"!an2 ami.
"et mutatott2 s csa" gy ut5lag 94ttem r32 hogy a m3gia 9elleg.
ne" idegensge !el:led fa"adt1 =ert a !osor"3nyi m3gia volt2
ro"on a n m>vsetemmel2 de mgis m3s uta"at 93r1 Fs at3n
lpre mentem2 ami"or Thimor Aran egy ravas tr<""el felro!.
!antotta a la!orat5riumomat1 A testemet cafato"ra tpte a ro!.
!an3s2 s val5!an elenystem volna vgleg a l:" sor3!5l2 ha
vtiede""el eel:tt nem "s<l4" fel ilyesfa9ta 3rul3sra1 6olt
egy var3sserem2 amit hossC ve" mun"393val tudtam "ife9.
lesteni1 Arra solg3lt2 hogy a hal3lom pillanat3!an "itp9e a
lel"em a pustul5 test!:l2 s a egymrf4ldes "4elsg!en lv:
legpe!!2 legegssgese!! s leger:tel9ese!! test!e prsel9e2
gy h3t ne"em csa" a testem pustult el a la!orat5rium felro!.
!an3sa"or2 #mer Samothna" pedig a lel"e111 ?t perse ra9tam
"v<l sen"i sem tudta2 gy nyugodtan "utathattam aon er:"
ut3n2 amelye" a vestemre t4rne"1 Fs m3r a els: napon meg.
tudtam mindent2 mert a atalom ig+vel 3tvettem a uralmat
Thimor Ahan tudata f4l4tt2 s mindent "isedtem !el:le2 amit :
tudott1 Fs pp e""or2 mi"4!en tudatom Thimor Ahan agy3t
sond3ta2 e""or t3madtad meg :t te2 hogy felhasn3ld sa93t
cl9aidra1 ?""or "<ldted el 7amserg!e2 hogy tal3l"oon a "4.
ps: hCgoddal1 At gondoltad2 hogy Thimor Ahan ee" ut3n
minden!en a te parancsaidna" engedelmes"edi"2 de n el"sr.
tem2 vgighallgattam2 mi"et !esl a or" n:stnnyel2 s a "ell:
pillanat!an 3tvettem Thimor f4l4tt a uralmat2 hogy a t3rgyal3st
a magam rde"ei serint fordtsam1 Fs adtam a hCgod mell va.
lamit2 ami el"srte egsen a palot3ig2 s n ra9ta "erest<l
mindenhol 9elen voltam s mindent l3ttam1 Fs e a lny "4!en
sp lassan ho3"edett hogy anyagot gy>9ts4n111
. =ifle 3t"oott dmon a . morogta @om3na d<h4sen E2
ami felfal9a a n dmonomatPD 7e"htar =orian dmoni ere9.
ne" se!ehetetlenn "ellett volna tennie a herceg testt!
. Fs se!ehetetlen is . felelte a var3sl51 . Gust3n egy "ho.
!ri lgs3r"3ny "pes el!3nni vele1 ?lpusttani : sem tud9a1
Csa" 3tdolgoni1
. LtdolgoniD
A var3sl5 nevetett1
. =icsoda !otors3gra vall2 hogy ily cse"ly ismerettel elle.
nem mertl t3madni! Ami"or megtudtam Thimor Ahan tudat3.
!5l2 hogy te 3lls a gyal3atos t3mad3s m4g4tt2 els: indulatom.
!an ma9dnem dara!o"ra saggatala"1 Be at3n gondol"odni
"edtem2 s r394ttem2 hogy nem sa!ad elsietnem a dolgo"at1
Hisen te olyasmit a"art3l megval5stani2 amire n111 !3rmily
hatalmas is a er:m s a tud3som111 sohasem lettem volna ".
pes1 =eg tudtam idni "or3!!an is "ise!! dmono"at2 mint
amilyen GriI is111 3m egy oly isonyatos dmont2 mint amiv
7e"hart =orian v3lt a po"ol!an2 a sa93t er:m!:l sohasem let.
tem volna megidni2 s a uralmam al3 ha9tani! ?rre csa" a
"pes2 a"i a dmont a sa93t les3rmaottaina" vrvel csalogat9a
el:1 ?s n nem ismertein sen"it2 a"it fel3ldohattam volna e cl.
ra1 Fs e""or eseltem "i a tervet111 hogy megv3rom2 amg te
megided s a hatalmad al3 vonod a dmont2 n elvesem t:.
led!
. 0ptelensg! . ri"oltotta @om3na1 . W a enym! $incs r3
m5d2 hogy elvedd t:lem! Ha engem meg4ls2 elpustul a d.
mon is!
A var3sl5 mosolygott1
. A!!an a pillanat!an2 ami"or te el>ted a herceg lel"t2 GriI
!e!C9t a lle"telen porh<vely!e1 S ami"or 7e"hart =orian d.
moni lel"t megidted2 s a !ele a"art !C9ni a fel"n3lt test!e2
GriI el"apta2 miel:tt te a hatalmad!a "erthetted volna111
. FelfaltaD . hitetlen"edett a !osor"3ny1
. =ond9u" in"3!! Cgy2 hogy mag3!a olvastotta1 Fs e3ltal
n uralom1 A sa93t cl9aimra fogom felhasn3lni dmoni ere9t1
?lvettem t:led 7e"hlar =oriant2 mert "ell ne"em1 Lltala hatal.
mas lese"2 3ltala 4r4"" fogo" lni2 s uralni fogom a vil3got1
A ap3d t!olyult lel"e engem fog vdelmeni2 mint ahogy a te
tested s lel"ed is111
. $em gy:hets le2 te 3t"oott! . sisegte @om3na1 . 0p.
telen vagy !ehatolni a pentagramm3!a2 s et te is tudod!
A yar3sl5 v3llat vont1
. Fn nem is a"aro"1 GriI!
?ddigre a herceg h39as test!:l m3r csa" ter9edelmes vrfol.
to" maradta"1 Fs 7ucinda csa" at l3tta2 hogy a siv3rv3nyos
"is 95s3g megl5dul2 "4nnyedn !esi"li" a m3gi"us "4r4n !e.
l<lre2 s tpni2 marcangolni "edi a !osor"3nyt1 @om3na ese.
l:sen felsi"oltott2 de at3n a si"olya sUp lassan a!!amaradta"2
s csa" a undort5 cuppog3s hallatsott1
A hatalmas test:r"apit3ny tesi!e !C9t var3sl5 most megfor.
dult2 s gunyoros mosolyt vetlt a mg mindig modulatlanul
3ll5 7ucind3ra1 Be nem ss5lt egy s5t sem1
7ucinda mg mindig "ptelen volt modulni1 A seme sar.
"3!5l a lassan f<st4lg: "is so!or fel pillantott2 de nem tudta
meg3llaptani2 mennyi ideig tarthat mg "nyser> ra!s3ga1
A cuppog3s a!!amaradt2 s ott ahol "or3!!an @om3na 3llt2
csa" ocsm3ny folto" l3tsotta" a padl5n1
Bimagos.vitur sietve ledo!3lta mag3r5l a mellvrt9t s min.
den 4lt4"t2 s anyas<lt metelen<l sem!efordult 7ucind3.
val1 Lm nem ho3 intte a savait1
. 0ed9<"2 GriI! . suttogta 3tsellem<lten2 s stt3rta a "ar.
9ait1 E =ost n 94v4"!
Aon!an a "is dmon nem rontott r3 a hatalmas termet> !ar.
!3rra1 ?helyett !4f4g4tt2 4"lendeett2 ma9d undort5 hango"at
hallatva o"3dni "edett . "4vetlen<l a !ar!3r l3!a el1
GriI t percen "erest<l o"3dott1 Fs vrmocs"os2 gustusta.
lan dara!o"!an2 gennyes cafato"!an "i94tt !el:le minden2 amit
e id3ig megevett: a !ir"any392 a 9uh3so"2 a "uty3"2 a !rgyil.
"oso"2 a "esely>"2 a ne"esmadara"2 egy ist3ll5nyi l5hCs2 pa.
lota:r4"2 a l3ad5 "arthn nemese"2 a herceg h39as teste2 @om3na
cafat9ai2 s "i tud9a mg mi minden111
=eg"4elt:leg s3.s34tven . de a is lehet2 hogy eer.
eer4ts3 . tonna vres2 gennyes hCst h3nyt a var3sl5 l3!a el
isonyatos temp5!an2 s a csa" 4ml4tt !el:le2 mintha soha
nem a"arna a!!amaradni1
7ucinda el:s4r at hitte2 hogy a gustustalan h3nyad" egy
sempillant3s alatt el fog9a !ortani s maga al3 temeti Bima.
gos.viturt2 3m legnagyo!! meglepetsre nem e t4rtnt1 A "io.
"3dott testrse" s egye!e" val5!an el!ortott3" a stt3rt "arC
ala"ot2 de at3n siv3rv3nyos vill5d3s vette "4r<l a hCs"upa.
cot2 s e a vill5d3s Cgy svta mag3!a a vegyes cafato"at2
mintha valami fene"etlen "Ct!a hullotta" volna1
Fs ami"or GriI "i4"lendete a utols5 cingetollat is2 a s.
nes vill5d3s mg tov3!! m>"4d4tt2 s hangos sercegssel ma.
g3!a svta a var3sl5t !e!ort5 utols5 hCscafatot is1 Fs ami"or
a vill5d3s a!!amaradt2 7ucinda d4!!ent seme el:tt ismt ott
3llt a !ar!3r hatalmas ala"9a2 s mgcsa" egy vrfolt sem l3t.
sott a !:rn1
Bimagos.vitur a seme el emelte a "et2 "4elr:l megvis.
g3lta2 ma9d 4"4l!esortotta a "et2 mintha a imait pr5!3lgat.
n31 At3n leha9olt a f4ldre do!olt e<st mellvrtrt2 megfogta a
sleit "t "ee "t."t u993val2 s mindn er:l"4ds nl"<l "t.
rt ha9totta2 at3n gyors modulato""al !elemar"olt2 s Cgy
gy>rte 4sse a vas"os fmlapot2 mint egy ideges harcos a perga.
menlapot1 At3n ledo!ta et2 a "4eli falho lpett2 s minden
el:"sts nl"<l !elev3gott a 4"lvel1 A falat !ort5 t<"4rlap
dara!o"ra t4rt2 mint ahogy a falat al"ot5 tgl3" is1 A fic"5 egy.
ser>en "erest<l<t4tte a falat2 s ami"or vissahCta a "et2
mg csa" "arcol3s sem l3tsott ra9ta1 Bimagos.vitur nevetett1
. AclD Aym3nto"D111 =it sem rne" a hCs ere9he "pest!
Fs n !irto"lom et a er:t!
7ucind3ho lpett2 s a arc3!a nevelett1 At3n sar"on for.
dult2 s tenyervel isonyatosat csapott a f<st4lg: viasso!or.
ra1 A viasso!or stlapult2 alatta a faragott astal podor93v3
t4rt2 s a padl5 vastag m3rv3nylap9a "ettrepedt1
7ucinda Cgy rete2 mintha apr5 r3gcs3l5" harapn3na" min.
den idegs3l3!a2 s megr3ndult1 =3r nem fogta a modulatlan.
s3gvar3s2 de minden tag9a elsi!!adt1 =egroggyant alatta a
l3!a2 s csa"nem 4sseesett1
A frfi r3meredt a padl5 repedsre2 at3n felnevetett1
. Ho3 "ell ma9d so"nom ehhe a isonyatos er:h4 E
motyogta2 s a or" n: fel fordult1
7ucinda Cgy mar"olta a "ard93t2 ahogy csa" !rta1
. Seretnl lesCrniD . motyogta Bimagos.vitur2 s egsen
"4el lpett1 . Tedd meg!
7ucinda ha!oott1
. Kl9 meg! . parancsolta a frfi1 . SCr92 ha mondom!
A n: r4viden lendtette a "ar93t2 mmelve2 mintha sven
a"arn3 d4fni2 de at3n egy utols52 alattomos modulattal a "ar9a
hegyt egyenesen a !ar!3r metelen 3gy"3!a ir3nyota1
A frfi reileI.ser>en maga el "apta a "et2 de at3n mg.
sem vde"eett1
A "ard mar"olatig saladt a puha hCs!a2 s 7ucinda mg
meg is forgatta1 Lm a frfi nem ordtott fel a f39dalomt5l2 nem
g4rnyedt 4sse2 csa" mosolygott1 Fs ami"or 7ucinda isonyod.
va vissar3ntotta a "ar93t2 a var3sl5 csa" mosolygott1
. G3nclo"D =3gi"us vd:h9a"D . motyogta1 . $evetsges
pr5!3l"o3so"! A hCs a igai er:!
7ucinda nem sCrt mg egyser1 Centimterr:l centimterre
h3tr3lni "edett1
. GriI! . "i3ltotta Bimagos.vitur1 . @a!s3god vgetrt! Tr9
haa 0ho!rra111 s ne lp9 3t t4!! erre a lts"ra!
;5form3n mg "i sem mondta a utols5 s5t2 hal" pu""an3s
hallatsott2 s a siv3rv3nyos "is lny sertefoslott1 7ucinda a
"ard93t maga el:tt tartva h3tr3lt1 Bimagos.vitur nevetett1
. At hised mene"<lhetnl el:lem2 ha meg a"arn3la" 4lniD
. vetette oda1 . =3gi"us hatalmam megs3soro5dott2 meg.
eersere:d4tt111 egy semvillan3ssal hamuv3 gethetnle"!
7ucinda d<h4sen meredt a metelen frfira1
. =ifle dmon vagy teD
-r- Biniagus.vilui vagyo"1 A testemet nedD ? a test #mer
Samoth volt1 Lm most m3r a enym1 =eg"edveltem2 s et
tartottam meg1
. A "ardom mg csa" a vred sem ser"entette "i111
. =ert a a r4vid"e "is gy"les: nem 9utott el ho3m1 Lm
e nem meglep:2 hisP volta"ppen tser olyan hossC ny3rs
is "evs lenne111
7ucinda a homlo"3t r3ncolta1
. A a so" hCs2 amit GriI r3d o"3dott111
. ?gy er:s s 3thatolhatatlan p3ncl"nt olvadt "4rm! . fe.
lelte a var3sl51 . Mlyan e2 mintha legal3!! "ts3 harcos me.
netelne "4r<l4ltem2 s !3rmifle nylvess:ne"2 ami felm
s3ll111 s !3rmifle "ardsCr3sna" s mindenfle t3mad3sna"
el:!! 3t "ellene hatolnia mind a "ts3on2 hogy ho3m elr.
9en111 ? a igai er:2 e a igai hatalom! . A megrepedt m3r.
v3nypadl5ra mutatott1 . 73thattad2 mire vagyo" "pes
J
11 de e
mg mind semmi2 hisP nem is a"artam er:t "ife9teni! Fs a m3.
gi"us hatalmam111 sava"!an "ife9eni sem tudom! Te 95 g! A
m3gia alap9a a l: hCs!an re9tei"1 Fs engem isonyatos t4me.
g> l: hCs ves "4r<l!
7ucinda idegesen megnyalta a s393t1
. Se!ehetetlen vagyD
. =inden em!eri mrt" serint111
. Fs ha egy "ho!ri lgs3r"3ny esi" ne"edD
Bimagos.vitur elmosolyodott1
. ?gy "ho!ri lgs3r"3ny maIimum egy hetet !r elviselni a
mi lts"un"on2 ut3na slpu""ad mag3t5l1 A n 95 GriIem111
t4!! mint ngy napot t4lt4tt ilt2 s ealatt csa" evett2 evett2
eveti111
. 6agyis e at 9elenti . d4rm4gte 7ucinda .2 hogy ha egy
"ho!ri lgs3r"3ny t3madna r3d2 ngy napig "ellene cs3mcsog.
nia ra9tad egyfolyt3!an2 s a""or mg mindig csa" a111 UhCsp3n.
clodatU r3gcs3ln3111P
. Fs ealatt n sem <ln" "ar!a tett "el . !5lintott a frfi1
E G3r perc alatt elpusttan3m1 Fs e roppant er:" !irto"3!an
!3rmely var3sl5val sem!es3llhato"2 hisen a m3gi"us vdel.
mem oly er:s2 hogy sinte m3r 3thatolhatatlan111 s minl t4!!
em!ert 4l4" meg2 s a hCs3t olvastom !ele a "<ls: hCs!uro".
!a2 ann3l er:se!! s ann3l vdette!! lese"111
. Fs a mrge"D . rde"l:d4tt 7ucinda1
A frfi v3llat vont1
. Ao" esetleg hathatn3na" r3m1 Be mi m5don "er<lhetn
ne" a serveetem!eD Ha megsCrna"2 nem engem se!ene"2
hanem a "<ls: hCs!ur"omal1 ?ngem nem rint1 =ostant5l
"edve nincs s<"sgem t3pl3l"o3sra111 nem vese" magam.
ho semmilyen telt2 sem italt111 csa" olyat2 amit el:tte a leggon.
dosa!! m3gi3val megtisttottam111
. Fs a mrges g3o"D
Bimagos.vitur nevetett1
. A lgst perse nem hagyom a!!a2 de e sem pro!lma111
csa" egy folyamatos mregs>r: var3st "ell mondanom ma
gam "4r111
7ucinda a homlo"3t r3ncolta2 ma9d s5ha9tott1
. =it "v3ns t:lemD
A frfi v3llat vont1
. 0v3no"D . d4rm4gte2 . =i!:l gondolod2 hogy van veled
!3rmi s3nd"omD
. Ha nem lenne velem semmi clod2 nem 3llt3l volna le !e.
slgetni velem2 s n111 m3r rg a hCspa9sod rse lenn"111
Bimagos.vitur nevetelt1
. $incs veled clom2 7ucinda2 sa!adon t3vohats2 s el.
mondhatod minden"ine"2 micsoda fenyegets v3r a vil3gra111
. Be mirtD . d4rm4gte a or" n:1 . Fordtott eset!en n111
meg4lnle" tged1
. $em vagyun" egyform3" . felelte a frfi1 . Fn nem fogla"
!3ntani1 7egal3!!is most nem111 =en9 utadra2 s "er<l9 minl
messe!! ett:l a helyt:l2 at a93nlom!
7ucinda mg mindig nem rtette1
. 6al5!an elengedsD
A !ar!3r er:s von3sC "pn sar"asti"us mosoly 9elent
meg1
. Ami"or a ro!!an3s ut3n #mer Samoth test!en tal3ltam
magam s r394ttem2 mi folyi" a Hercegi Galot3!an2 aonnal
"!e vettem a ir3nyt3st1 $yugodtan megservehettem min
den lpsemet2 mert a n:vreidne" se9telm<" sem volt arr5l2 "i
vagyo" n val593!an1 Fs n lveettel semlltem a gonoss3
gu"at2 s sinte 4r4m4met leltem a!!an2 hogy egym3s ellen for
dtala" h3rm5to"at1 ?gym3s ut3n mind a h3rom l3nnyal s4vet
sget "4t4ttem1 Carl3val "<l4n4s"ppen111 de et hagy9u"2 ne
!esl9<n" a "udarcaimr5l111 S5val alaposan 4sseavartam s
meg!onyoltottam a dolgo"at2 mert flteni att5l2 hogy ha ti
egy<ttm>"4dt4"2 meghiCsthat93to" a tervemet1
7ucinda gCnyosan nevetett1
. ?gy<ttm>"4dniD Ayerme""orun" 5ta at lest<"2 mi"or te.
"erhetnn" "i egym3s nya"3t111
. ?tt:l f<ggetlen<l n gondos"odni a"artam arr5l2 hogy ne
unta"oato"1 =ert amg ti egym3ssal mara"odto"2 s egym3s
csels4vnyeire figyelte"2 n avartalanul lphete" "4!e a leg.
megfelel:!! pillanat!an111 Fs e gy is lett1 B3r egy "iss megle.
p:dtem2 ami"or !ehatoltam a h3l5so!a el:ter!e2 s hCs.egy.
nh3ny setten"ed: trialcori nemes!e !otlottam1 Serencsre a
meglepets mind"t fl rsr:l !e"4vet"eett2 f:leg miut3n
GriI falni "edte :"et111
7ucinda elgondol"odva nett a frfira1
. $em rtem2 miit "edted et neondani111
A !ar!3r legyintett1
. $agyon lvetem a fondorlataito"at1 Fs n a lehet: leggon
dosa!!an 93rtam el1 Csa" egyetlen egyser "4vettem el hi!3t2 s
ami"or r3d4!!entem2 nagyon megi9edtem1 ?ml"sel a p3r!a
9un"raD $em a"artam semmit a vletlenre !ni1 ?l:s4r a se
bezetetlensg vdelmi varzs+t ra"tam lel a testem "4r1 ?
vd !ionyos m3gi3""al s mindenfa9ta sCr5.2 v3g5. s <t:
fegyver ellen1 Art vde"etem ily m5don2 mert !itosra vet
tem2 hogy a"3rcsa" a n:vreid111 te is meg a"ars 4lni1 A vd:
m3gia 95volt3!5l nem tudt3l volnanieg sem se!eni2 ha val5
!an ilyesmit forgats a fe9ed!en1 Lm r4vid gondol"od3s ut3n
mgsem et a m3gi3t hasn3ltam1 Fs pp art2 mert arra gya
na"odtam2 hogy meg a"ars 4lni1 Hisen ha a p3r!a9 sor3n te
tnyleg meg"srels led4fni2 aonnal felfedeed2 hogy m3gia
vd2 s "i tud9a2 mit csele"edtl volna e eset!en111 A !itos2
hogy a s3modra aonnal leleple:d4tt volna2 hogy nem egy
egyser> !ar!3r test:r"apit3ny vagyo"111
7ucinda elmosolyodott1
. Ayantottam n2 hogy valami nem stimmel1 Ami"or meg
cs5"olt3l111 egy igai frfi m3shogy cs5"ol111
Bimagos.vitur nevetett1
. =3gi3val teltett letem sor3n nem so" id:t senteltem a
assonyo"ra2 s e igen "nosan ala"ult2 ami"or Carla !io
nyos111 "4ele!!i m5don is meg a"arta er:steni a s4vetsg<n
"et111 Be hagy9u" et! S5val2 a vd:m3gi3t elvetettem2 s vala
mi m3st tal3ltam "i1 $agyon !<s"e voltam magamra1 ?lhat3
rotam2 hogy hagyom magam megse!eni2 s:t mg meg is 4l
hets2 ha e a s3nd"od1 A "<delem el:tt egy olyan m3gi3t
mondtam magamra2 mely a o"o3st5l s3mtottan !egy5gyt
minden se!et2 s ha ott s a""or feldara!olt3l volna2 hat 5r3n !e
l<l 4ssweforrta" volna a egyes rseim1 =g remny"edtem
is !enne2 hogy legal3!! a fe9emet lev3god111 hisen a""or dr3
mai!! lehetett volna a C9ra meg9elensem! Be te nem tetted1
? "iss meglepett2 de .vg<l is nCnden a tervem serint ala"ult1
Csa" egy 5ra mClt3n i9edtem meg2 ami"or m3r egymagam la
pultam a sr"amra "4el!en1 A !al "eem enyhn si!!adni
"edett1 =egntem a "aromat2 s a h5nom alatt egy "arcol3st
fedetem fel1 Ami"or UlesCrt3lU2 sre sem vettem2 hogy a "ar.
dod hegye felhastotta a !:r4met111 Fs e""or r3d4!!entem2 hogy
roppant hi!3t "4vettem el! =ert arr5l megfeled"etem2 hogy te
esetleg mrget hasn3ls111 Fs ha val5!an gy lett volna2 ott ha.
lo" meg aon pillanat!an1 Rgyanis nem memori3ltam semmi.
lyen mregsemlegest: var3slatot2 s mivel a Galot3!an minde.
n<tt hemsegte" a :r4"2 ne"em este" volna aon nyom!an2
amint megpillantana"1 =g ha a m3gi3m meg is vd2 oda a
el:ny4m2 oda a tit"om! leleple:dtem volna1 Arr5l nem is !e.
slve2 hogy tal3n a mreg gyorsa!!an hat2 mint ahogy n meg.
serehettem volna a s<"sges semlegest: anyago"at111 Be
serencsre p3r perc mClt3n elmClt a "arsi!!ad3som2 s meg.
nyugodhattam111
7ucinda elmosolyodott1
. ? a o"a2 hogy futni hagysD Amirt nem mrgetele"
megD
A frfi a fe9t r3ta1
. Fn magamt5l nem "egyelmen" meg ne"ed2 de most
mgis megtesem1 ?111 apd egyetlen k(vnsga.
. =iD =icsodaD
. 7e"htar =orian dmoni hatalma tart9a egy!en a hCs!ur"o.
mat1 W engem solg3l1 Lltala vagyo" ily er:s111 Tartoo" ne"i
annyival2 hogy let!en hagyom a leg"edvese!! l3ny3t!
7ucinda elhCta a s39a slt1
. Sosem "edvelt1 =indig is Carla volt a "edvenc111
A var3sl5 a fe9t r3ta1
. A relmei esel:se"2 t!olyulta"111 de et a egyet !ito
san rem1 Tged seretett leg9o!!an! Fs n ert elengedle"1
=en9 h3t utadra2 te l3ny111 s ne "er<l9 t4!! elm!
7ucinda s5ha9tott1
. Fs :111 meddig fog solg3lni tgedD
. Ameddig a vil3g vil3g1 Ameddig meg nem halo"111 vagyis
a vgtelensgig!
. Fs ami"or ma9d meghalsD
Bimagos.vitur nevetett1
. ? pust3n elmleti "rds2 hisen n hamarosan a legha
talmasa!! istene"nl is er:se!! lese"1 Be111 ha valami !alse
rencss fordulat rvn mgis utolrne a vget2 ap3d lel"ne"
senvedsei vgleg vgetrne"111 Sertefosli" a 4r4""val5
s3g!an2 s egy 9o!! em!er"nt s<leti" ma9d C993111
7ucinda v3llat vont1
. 7egal3!! n is tettem rte valami 95t111 A
var3sl5 a homlo"3t r3ncolta1
. Hogy rted e2tD
A or" n: elra"ta a "ard93t a h<vely!e2 s f3radtan v3llat
vont1
. =ert ha n megmrgetele" volna tged2 @om3na "ertette
volna hatalm3!a ap3mat2 s a""or :t "ellene solg3lnia a vgte.
lensgig111 . 7ucinda s5ha9tott1 . =iel:tt elmegye"2 megl3togat.
hatom a "incst3ratD
. 1$em . felelte "emnyen Bimagos.vitur1 . T percet
"aps2 hogy elt>n9 mg a "4rny"r:l is! =eg"4elt:leg eer4t.
s3 l: em!er ny<s4g mg a Galot3!an1 =ire megvirrad2 va.
lamennyi a n er:met fog9a n4velni111 T>n9 el gyorsan2 miel:tt
sa!ad93ra engedem pustt5 hatalmamat111
. Tal3n dmono" loholna" a nyomun"!anD . ordtotta Gash2
s m3r remegett a f3radts3gt5l2 a"3rcsa" a vert"t:l csata"os l5
alatta1
. $e marad9 le! . <v4lt4tt vissa 7ucinda1
$em a"art arra gondolni2 amit a Galot3!an l3tott1 Amerre el.
haladt a !els: tra"tus!an2 a folyos5"on a postol5 :r4" helyn
csa" vrfolto"at l3tott2 9eleve2 hogy GriI igen alaposan m>"4.
d4tt1 Csa" a Galota leg"<ls: "er<letn tal3l"oott eleven em!e.
re""el2 a"i" olyan nyugodtan tett" a dolgu"at2 mint m3s"or1 W
nem magyar3"odott1 Gash a meg!eslt helyen v3rta2 "inyar.
galta" a "apun2 s a5ta pihen: nl"<l v3gtatta"1 A lova" sinte
m3r t3ntorogta"1
. Ha gy v3gtatun" tov3!!2 el:!!.ut5!! "it4r9<" a nya"un"at
a s4tt!en! . panas"odott Gash1
.Tov3!!!
. 6resre lovagoltam a seggem! $em !rom tov3!!!
7ucinda "elet fel pillantott1
. =g egy 5ra s megvirrad! Ayer<n"2 tarts "i!
Fl5ra mClva vrv4r4s cs" ter<lt st a l3that3ron2 s 7ucin.
da vgre vissafogta a "imer<ltsgt:l remeg: parip393t1 Gash
nem les3llt2 hanem lesd<lt a nyereg!:l1
. =irt12 mirt "ellett111
A or" n: sem rete valami frissne" mag3t1 7es3llt a lova
h3t3r5l2 s a fel"el: nap ir3ny3!a !3mult2 ma9d vissa nyugat
fel2 amerr:l 94tte"1
. =it gondols2 Gash . motyogta .2 3rthat ne"em vala"i e".
"ora t3vols3gon 3t111 egy nagyon er:s m3gus2 a"i 9elenleg Trial.
cor!an vanD
. =g egy isten se! . 9elentette "i meggy::dssel a sol.
dos1 . Be mi a fenrt mene"<l<n"D 0ira!oltad a udvari f:va.
r3sl5tD
. 6a9on r3d4!!ent m3r a hal3l "4elsgreD . d4rm4gte 7u.
cinda1 . 6a9on ri m3r2 hogy "4el a vgD 0v3ncsi vagyo"2
mit rehet111
Gash f39dalmas "ppel a <lept tapogatta2 s mogorv3n pil.
lantott a t3rsn:9re1 .0ir:l !eslsD
. Mlyasvala"ir:l2 a"i istenne" "pelte mag3t2 de mg at
sem tud9a2 hogy111 vanna" olyan mrge"2 ami" csa" 5r3" vagy
napo" mClt3n hatna"1 . S5ha9tott1 . $o2 mindegy! Gihen<n"
egy 5r3t2 at3n C9ra nyereg!e <l<n"2 s ir3ny 0irovang!
. 6olta"ppen mirt pont odaD
7ucinda elmosolyodott1
. =egl3togato" ott egy rgi !ar3tot1
. =ine"D
. $em 3rt nha felrissteni a rgi2 sp eml"e"et1
- regny meg(rsban tudtuk nlk.l is seg(tsgemre voltak
ide.l! zen+.kkel a k!vetkez!k/
Gro9ect Gitchfor"2 6omito $egro2 $ecrophilistic Anodyne2
The Grodigy2 And Mne2 Bance or Bie2 The #nvinci!le Spirit2
;ohn FoII2 =arc Alniond s a Second Becay111
0sznm nekik" - )on 1ald2ell