You are on page 1of 10

MODUL PENINGKATAN PRESTASI TINGKATAN 5

TAHUN 20 14

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA ( KEDAR )

MonDL 2

BAHASACINA
if!.~
Kertas 1
~4Satu jam empat puluh lima minit
1 Ij' at 45 7J

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERIT AHU


1.

Modul ini mengandungi dua bahagian : Bahagian A dan Bahagian B.

2.

Jawab satu so alan daripada Bahagian A dan satu soalan daripada Bahagian B.

3.

Jawapan anda hendaklah ditulis dalam kertas jawapan yang disediakan.


Sekiranya kertas jawapan tidak mencukupi, sila dapatkan helaian tambahan
daripada pengawas peperiksaan.

Modul ini mengandungi 3 halaman bercetak.

n tf"

1.

J$:.- is\. t--)j--

2.

~'0Jj;~,

L.d~ ~iL ,

-4- ~iL ~ .iZt.$- -

Yrl~flhiaJJ~El~Zk _o

[ 30)j--]

)1. ~:
~ 1-1t.$- at 'X: ~~ Jf]
~ 1t A. ft-J j~ JJl

T iIiJ tr.; ~fl

~J:Jl:.

10, lalan Duta


50605 Kuala Lumpur

20, lalan Jaya


62604 Putrajaya

(-) 11}~ 'f ~ if'-.:t. (ij: %- i2.1r 111 i~ t~ ~-};u1r~' Jf- ~ -r- tt t~k+~~,

~\. y),;fd; fJ

W~1rI1lim*~*~~1-, %~~%-#~~~o

(~) *~'f(ij:~)j--~~~@tr.;~~, fr~~%-@~o~~~ ~ ~*4


~f:;

+ ~ x.. , ~;;. -

!I1 1
Ji! %,

Pt it;f~ r9 -&- ~ i'- ~ Ej 49f ~ ;f; #J

(-)

%#

KERTASSOALAN TAMAT

MODUL PENINGKATAN PRESTASI TINGKATAN 5


TAHUN 2014
MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA ( KEDAH )

MODUL 2
BAHASA CINA

Kertas 1

PERATURAN PEMARKAHAN

UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

____________________________________________________________
Peraturan pemarkahan ini mengandungi 5 halaman bercetak.

[Lihat halaman sebelah

30

29-30

27-28
A

25-26

23-24

21-22

19-20

17-18
C

15-16
13-14
11-12

9-10
7-8

5-6

3-4

1-2

0
[Lihat halaman sebelah

0
D+ 12
( 1 1

1 1
4 18 C+

A
3
B

A+

29-30

27-28

A-

25-26

B+

23-24

4
2-3
C
2
D
1
E

21-22

B-

19-20

C+

17-18

15-16

C-

13-14

D+

11-12

9-10

D-

7-8

E+

5-6

3-4

E-

1-2

3 18

1.

2.

()

()

3 ( 0 )
1

3 ( 0 )

10 ( 0 )
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

7 ( 0 )
1

[Lihat halaman sebelah

6170

6970

6
6568

6164

5760
5356
B

4960

4952

4548
4144
C

3748

3740

3336

2536

2932

2528

2124
E

1324

0112

1720

1316

0912

0508

0104