You are on page 1of 162

ZHUAN FALUN

nvrtind Roata Legii


Li Hongzhi
TRADUCEREA N LIMBA ROMN IANUARIE 2002
1
Aceast emblem Falun este miniatura universului i are de asemenea propria sa form de
eisten! i propriul su proces de evolu!ie "n toate celelalte dimensiuni# Astfel c "l denumesc o lume#
Li Hongzhi
$
CUPRINS
LUNYU.........................................................................................................................................................................................6
LECIA 1....................................................................................................................................................................................7
%&R'()%& *' A&+,-RA. /A(+%00 12R+ %0,+L'R0L+ %AL.+#######################################################################################################3
L+4+A ,AR0A5- &+ LA / &0(+%10'%+ LA AL.A##########################################################################################################################6
5H+% 1HA% R+% +1.+ 10%4'R'L *R0.+R0' &+ A &0F+R+%70A / 2+R1/A%- 8'%- &+ '%A R+A############################################################11
904/%4:'L +1.+ *'L.'R- 2R+01./R0*-#################################################################################################################################1;
904/%4:'L +1.+ *'L.0,AR+ <0 2RA*.0*-###############################################################################################################################1=
&+ *+ %':70 *R+<.+ +%+R40A *' ./A.+ *- 2RA*.0*0>##############################################################################################################1?
*ARA*.+R01.0*0L+ FAL'% &AFA##########################################################################################################################################$1
LECIA 2..................................................................................................................................................................................25
2R/8L+(A .0A%(':'L'0####################################################################################################################################################$=
*A2A*0.A.+A 1'2RA%/R(AL- &+ *LAR,050'%+#######################################################################################################################;1
*A2A*0.A.+A 1'2RA%/R(AL- 1'(0%4 ./%4#########################################################################################################################;$
.RA%1*+&+R+A *+L/R *0%*0 +L+(+%.+ <0 A *+L/R .R+0 .-R)('R0##########################################################################################;@
2R/8L+(A *-'.-R00##########################################################################################################################################################;3
LECIA ..................................................................................................................................................................................!2
0 */%10&+R &01*02/L00 (+0 2+ ./70 2RA*.0*A%700#####################################################################################################################@$
904/%4 AL <*/L00 8'&01.+ <0 8'&01(####################################################################################################################################@$
2RA*.0*AR+A '%+0 10%4'R+ *-0 &+ *'L.0,AR+########################################################################################################################@=
*A2A*0.-70 1'2RA%/R(AL+ <0 2/.+%7- +%+R4+.0*-################################################################################################################@?
*'L.0,AR+ 0%,+R1- <0 (2R'('. &+ +%+R40+#########################################################################################################################@3
F'.0################################################################################################################################################################################=1
L0(8AA'L */1(0*##############################################################################################################################################################=@
*+ A &A. %,-7-./R'L 2RA*.0*A%70L/R###############################################################################################################################==
*)(2'L &+ +%+R40+##########################################################################################################################################################=6
*'( AR .R+8'0 1- 2R/(/,+5+ 2RA*.0*A%700 FAL'% &AFA (AR+A L+4+###################################################################################=6
LECIA !..................................................................................................................................................................................62
20+R&+R+ <0 *)<.04############################################################################################################################################################?$
.RA%1F/R(AR+A BAR(+0####################################################################################################################################################?;
+L+,AR+A C0%C0%4:'L'0####################################################################################################################################################?D
4'A%&0%4#######################################################################################################################################################################31
C'A%4'A% 1H+E+0###########################################################################################################################################################3$
LECIA 5..................................................................................................................................................................................77
+(8L+(A FAL'%##############################################################################################################################################################33
<*/ALA 90(+%#################################################################################################################################################################3D
2RA*.0*AR+A *'L.0,-R00 (AL+F0*+######################################################################################################################################36
*'L.0,AR+A &'8L- A 8-R8A.'L'0 <0 A F+(+00########################################################################################################################D1
*'L.0,AR+A C0%C0%4:'L'0 <0 A ,0+700###################################################################################################################################D$
FA1H+%###########################################################################################################################################################################D;
BA04'A%4#######################################################################################################################################################################D;
5H'F/' B+#####################################################################################################################################################################D3
LECIA 6.................................................................................................................................................................................."#
&+(+%7A 2R/,+%0.- &0% *'L.0,AR+#####################################################################################################################################D6
A(+1.+*'L &+(/%0* % *'L.0,AR+######################################################################################################################################6;
0%.+RF+R+%7A &+(/%0*- &+ LA 2R/2R0A 0%0(-#######################################################################################################################63
*/%<.00%7A .A 2R0%*02AL- .R+8'0+ 1- .+ 4',+R%+5+############################################################################################################1GG
0%0(A .A .R+8'0+ 1- F0+ &R+A2.-######################################################################################################################################1GG
E'1H' 904/%4##############################################################################################################################################################1G@
(+%.AL0.A.+A &+ LA'&-#################################################################################################################################################1G?
LECIA 7................................................................................................................................................................................10#
;
&+12R+ /(/R#################################################################################################################################################################1G6
&+12R+ */%1'('L &+ *AR%+############################################################################################################################################111
0%,0&0A##########################################################################################################################################################################11@
*H+1.0'%+A ,0%&+*-R00 8/L0L/R########################################################################################################################################113
.RA.A(+%.'L % 120.AL <0 ,0%&+*AR+A 2R0% 904/%4#############################################################################################################1$G
LECIA "................................................................................................................................................................................12
804'#############################################################################################################################################################################1$;
F'R.'L &+ 90#################################################################################################################################################################1$@
*/L+*.AR+A &+ 90#########################################################################################################################################################1$=
*+L *AR+ 2RA*.0*- *'L.0,AR+A ,A /870%+ 4/%4################################################################################################################1$3
*0R*'0.'L *+R+1*###########################################################################################################################################################1;G
A.A<A(+%.'L +CAL.-R00##################################################################################################################################################1;=
C0' B/'#######################################################################################################################################################################1;?
LECIA #................................................................................................................................................................................1"
904/%4:'L <0 +C+R*0700L+ F050*+########################################################################################################################################1;D
0%.+%70A########################################################################################################################################################################1;6
/ 0%0(- *LAR- <0 *'RA.-################################################################################################################################################1@$
*AL0.A.+A %%-1*'.- ###################################################################################################################################################1@=
0L'(0%AR+#####################################################################################################################################################################1@?
/A(+%0 *' / (AR+ *AL0.A.+ %%-1*'.-############################################################################################################################1=G
$LOSAR..................................................................................................................................................................................155
@
HHHHHHHH##
La suprafa! limbaIul tetului J5huan FalunJ nu are multe "nflorituri i nu corespunde nici
mcar normelor gramaticii moderne# &ar dac a fi redactat aceast (are Lege dup normele gramaticii
moderneK ar fi aprut o problem serioasL structura lingvistic a tetului ar fi respectat norma i ar fi
fost elegantK dar n:ar fi avut un con!inut mai adnc i mai "nalt# *uvintele standard moderne nu pot
eprima "ndrumarea (arii Legi la diferite niveluri "nalte i manifestrile Legii la fiecare nivelK ceea ce
este necesar pentru determinarea schimbrilor fundamentale prin care benti:ul i gong:ul vor fi
transformate i "nl!ate#
HHHHHHHHHH##
L% H&'()*%
5 %+',+-%. 1##6
=
LUNYU
Fo Fa
1
este cea mai profund# +ste cea mai mistic i supranormal tiin! dintre toate teoriile
lumii# 2entru a eplora acest cmpK omul trebuie s fac o schimbare fundamental "n mentalitatea sa
conven!ional# Altfel adevrul universului va rmne mereu un mister pentru omenireK iar oamenii
obinui!i se vor tr mereu "ntre grani!ele delimitate de propria ignoran!#
&ar ce este Fo FaK atunci> +ste o religie> 1au o filozofie> Aceasta este numai "n!elegerea
Jcrturarilor buditi moderniJ# +i studiaz "n principal teoria# *lasific Fo Fa "n categoria filozofieiK o
studiaz i "i conduc cercetarea asupra ei cu un ochi critic# &e fapt Fo Fa nu este numai pu!inul
prezentat "n scripturile budisteK care sunt numai Fo Fa la nivelul elementar# Fo Fa este o ptrundere "n
toate misterele i cuprinde totul nelsnd "n afar nimic : de la particule i molecule pn la universK de
la mai micul pn la mai marele# +ste epunerea caracteristicii universului 5hen : 1han : Ren
$
eprimat la niveluri diferite i "n moduri diferite# *u alte cuvinte este .ao
;
la care se refer coala
taoistK sau Fa
@
aa cum se numete "n coala budist
=
#
*hiar i aa avansat cum esteK tiin!a modern uman reprezint numai o parte a miturilor
cosmice# /ricnd men!ionm fenomene specifice ale Fo FaK cineva va pretindeL J1untem deIa "n epoca
electronic i tiin!a este dezvoltat# %avele cosmice au atins deIa alte planete# &e ce s ne deranIm cu
nite supersti!ii att de demodate>J 2entru a vorbi deschisK indiferent ct de avansat este un computerK
nu poate egala creierul umanK care rmne pn astzi o enigm de neptruns# /rict de departe ar
aIunge o nav cosmicK nu poate trece dincolo de aceast dimensiune fizic a rasei noastre umane#
*unotin!ele fiin!elor umane contemporane sunt numai o bucat superficial i mult prea departe de
"n!elegerea veritabil a adevrului universului# 'nii oameni "ndrznesc chiar s nu priveascK abordezeK
sau s admit fapte ale fenomenelor eistente obiectiv pentru c sunt prea conservatori i nu doresc s:i
schimbe modul conven!ional de gndire# %umai Fo Fa poate dezvlui complet secretele universuluiK
spa!iul temporal i corpul uman# Fo Fa poate distinge cu adevrat binele de ruK dreptatea de nedreptate
i "nvinge toate falsurileK oferind rectificare#
(odelul ideologic pentru tiin!a uman modern este limitat numai la aceast lume fizic pentru
cercetare i dezvoltare# 'rmeaz o asemenea cale "nct un subiect nu este studiat pn nu este
recunoscut# *t despre fenomenele intangibile i invizibileK dar eistenteK care sunt reflectate "n
dimensiunea noastr fizic "n forme concreteK oamenii nu "ndrznesc s le abordeze i le alung ca fiind
fenomene necunoscute# /amenii doctrinari vor "ncerca s conving cu "ncp!nare i fr motiv c ele
sunt fenomene naturaleK "n timp ce aceia cu motive ascunse pur i simplu le clasific pe toate ca fiind
supersti!iiK "mpotriva contiin!ei lor# Acei oameni indiferen!i vor sta deoparte de problem cu scuza c
tiin!a nu este "nc suficient de dezvoltat# &ac oamenii i:ar putea schimba mentalitatea rigid pentru
a se eamina din nouK pe ei "nii i universulK omenirea va face un salt "nainte# Fo Fa poate furniza
omenirii ptrunderi "n lumile nemsurate i fr de limite# &in timpuri strvechi numai Fo Fa poate
oferi o epunere clar i perfect a omuluiK diverselor dimensiuni ale eisten!ei materialeK vie!iiK i
"ntregului univers#
1
cuvntul F& "nseamn buddhaK iluminatulK dar nu trebuie confundat cu persoana lui 1aMNamuni O4autama 1iddhartaP : ci
este traducerea din sansMrit a termenului buddhaK "nsemnnd persoana iluminatK la modul generalQ F+ reprezint Legea
'niversului aa cum este ea privit de toate cile de cultivare ale colii budiste : ce include budismulK cretinismulK etcQ
sensul aproimativ general al epresiei Fo Fa ar fi JLegea i 2rincipiile universuluiJK din punctul de vedere al colii budiste
de cultivareK %#.#
$
5hen R adevrQ 1han R buntateK bunvoin!Q Ren R toleran!K renun!areK capacitatea de a "nduraK %#.#
;
1# cunoscut i sub numele de &ao# .ermen taoist pentru J*alea naturii i a universuluiJQ $# persoan iluminat care a
ob!inut aceast *aleK %#.#
@
LegeaK dup cum o vom referi de acum "nainteK %#.#
=
Scoala budistT nu se refer la religia budistK ci este o clas de ci de cultivareK Oprintre ele unele care sunt religiiP unele
secreteK altele publiceK etc# *uprinde budismulK cretinismulK etc#K %#.#
?
L./0%+ 1
'1-,23'1 /, +1.45-+6 &+2.'%% 78-. '%4.9,-%9. :'+96.
2e "ntregul parcurs al prelegerilor mele despre Lege
?
i al sesiunilor de predare a eerci!iilor
practiceK sunt responsabil att fa! de societateK ct i fa! de practican!ii meiK astfel "nct ob!inem
rezultate bune i avem un efect bun asupra "ntregii societ!i# Acum c!iva ani apruser mul!i maetri de
Uigong
3
cu scopul de a preda UigongK dar vorbeau numai despre lucruri care apar!ineau de nivelul
vindecrii bolilor i pstrrii condi!iei fizice# 8ine"n!elesK nu spun c practicile lor de Uigong nu erau
buneK ci doar c n:au dezvluit nimic de nivel mai "nalt# *unosc bine situa!ia Uigong:ului din "ntreaga
!ar# n prezent sunt singurul care pred cu adevrat gong:ul "n dimensiuni "nalteK att "n !ar ct i "n
strintate# &e ce nu este altcineva care s:o poat face> 2entru c a face asta presupune rezolvarea
multor probleme mari i controversateK care implic originea "ndeprtat a Uigong:ului i care sunt de
scar larg# (ai multK predarea gong:ului la un nivel "nalt nu poate fi fcut de o persoan obinuitK
deoarece implic tratarea lucrurilor provenite din multe sisteme de Uigong# n particularK avem o serie
de practican!i care i:au adus corpul "n dezordine practicnd un sistem de Uigong aziK altul mineK
devenind astfel incapabili de a mai ascede "n cultivare# 1pre deosebire de cei care urc "n cultivare
urmnd o singur cale principal de cultivareK ei o apuc pe cele lturalnice# n timp ce o practic pe
aceastaK cealalt vine i interfereazK dac o practic pe cealaltK interfereaz aceasta# *um toate se
amestecK au devenit incapabili de a mai continua "n cultivare#
,om "ndrepta toate aceste lucruriK pstrnd lucrurile bune i eliminndu:le pe cele releK
permi!ndu:v s practica!i cultivare "n viitor# ns am s o fac numai pentru cei care au venit s "nve!e
(area Lege
D
cu adevrat i din toat inimaQ n:am s:o fac pentru cei care sunt ataa!i de diverse dorin!eK
pentru cei care au venit s caute capacit!i supranormaleK s:i vindece bolileK s asculte nite teoriiK sau
cei care au scopuri rele# &up cum v:am spusK sunt singurul care face asta# %u vor fi multe ocaziiK
pentru c nu pot preda mereu lec!ii "n acest fel# *red c cei care pot lua parte personal la lec!iile mele
sunt "ntr:adevr### ,e!i "n!elege despre ce vorbesc mai trziuK cnd ve!i realiza c aceast perioad este
etraordinar de pre!ioas# 8ine"n!elesK credem "n rela!ia predestinat# *e ne:a adus pe to!i aici "mpreun
este tocmai aceast rela!ie predestinat#
Haide!i s ne gndimK de ce predau eu gong ctre nivelurile "nalte> *e "nseamn aceasta> %u
oferim noi salvare oamenilor> 1alvarea oamenilor presupune cultivarea proprie "ntr:un sens veritabilK nu
numai vindecarea bolilor i pstrarea condi!iei fizice# AstfelK cultivarea adevrat cere studen!ilor mei
un ining
6
"nalt# &in moment ce to!i cei care sta!i aici a!i venit s "nv!a!i (area LegeK ar trebui s v
considera!i practican!i adevra!i i s v abandona!i ataamentele# %u ve!i ctiga nimic dac veni!i aici
s "nv!a!i gong:ul i Legea "n scopul urmririi diverselor interese personale# 1 v spun un adevrL
"ntregul curs al cultivrii este abandonarea ne"ncetat a ataamentelor# n societatea umanK omul
rivalizeaz cu cellaltK "ncearc s:l "nele sau s:l pcleasc pe cellalt i:l lovete pentru interese
personale mrunte# .oate aceste ataamente trebuiesc eliminate# n special pentru cei care "nva! gong:
ul aici astziK ele trebuiesc eliminate chiar mai temeinic#
%u voi vorbi aici despre vindecarea bolilor i nici nu voi vindeca boli# .otuiK un cultivator
adevrat nu se poate cultiva fr un corp sntos# Aa c am s v purific corpulK dar numai pentru cei
care au venit aici s "nve!e gong:ul i Legea cu adevrat# Aici a dori s accentuez c nu v putem aIuta
dac nu pute!i scpa singuri de ataamentele voastre i nu putem face nimic pentru voi dac nu v pute!i
abandona griIa fa! de boli# &e ce> 2entru c "n univers eist o astfel de LegeL conform budismuluiK
totul "n societatea uman este guvernat de o rela!ie cauzal# %atereaK btrne!eaK bolile i moartea
"nso!esc o persoan obinuit "n felul "n care o fac pentru c greelile pe care le:a fcut "n vie!ile sale
?
FaK chinez "n originalK %#.#
3
Uigong V UiRenergia universal care se poate gsi pretutindeniQ gongRenergie de cultivareK ob!inut "n urma cultivriiK
energie superioar Ui:ului# +erci!ii de UigongL o clas de eerci!ii care au de a face cu Ui:ulK %#.#
D
&afaK chinez "n originalK %#.#
6
natura inimii i a min!iiK caracter moralK %#.#
3
anterioare au indus datorii MarmiceK care o fac s sufere de boli i "ncercri# A suferi este pentru a:!i plti
datoriile MarmiceQ astfel c nimnui nu:i este permis s:o schimbe dup bunul plac# A o schimba
"nseamn c datoria pe care o are nu va fi pltit i nimnui nu:i este permis s fac asta dup bunul su
placK fiind echivalent cu comiterea de fapte rele#
'nii oameni cred c fac bine atunci cnd trateaz bolile sau le "mbunt!esc sntatea altora#
&up mine n:au tratat cu adevrat bolileK ci doar le:au amnat sau le:au transformatK "n loc s le scoat
afar din rdcinK cu adevrat# %umai prin dizolvarea Marmei cuiva "i po!i elimina "ncercarea# &ac
cineva atinge un astfel de nivel "nct poate vindeca boli i dizolva "ntr:adevr MarmaK trebuie s fie "ntr:
o dimensiune destul de "nalt# ,a fi vzut deIa adevrulK i anume c Legea societ!ii umane nu poate fi
"nclcat dup dorin!# n cursul cultivriiK practican!ilor li se permite s fac unele lucruri bune din
compasiuneK de eemplu s aIute oamenii s:i vindece bolile i s:i pstreze sntateaK dar nu pot s
vindece complet pacien!i# &ac ai fi capabil s vindeci complet bolile unei persoane obinuiteK un non:
practicant ar pleca fr nici o boal# *nd ar iei pe uK ar rmne o persoan obinuit# 1:ar "ntrece
mai departe pentru interes personalK asemenea oamenilor obinui!i# &e ce ar trebui el cur!at de Marma
sa> +ste absolut nepermis#
&e ce putem atunci face acest lucru pentru cultivatori> &eoarece cultivatorul este cel mai
pre!ios# ,rea s se cultive i acest gnd emanat de el este cel mai pre!ios# n budism se vorbete despre
natura de buddha# / dat ce aceast natur iese la ivealK fiin!ele iluminate "l pot aIuta# *e "nseamn
aceasta> n opinia meaK din moment ce predau gong "n dimensiunea "naltK implic principiile
nivelurilor "nalte i chestiuni de mare importan!# %oi vedem c "n acest universK crearea adevrat a
vie!ii unei fiin!e umane nu se face "n aceast lume umanK ci "n spa!iul cosmic# n univers eist destul
de multe substan!e creatoare de via!K de o varietate destul de mareK care prin interac!iune pot da natere
la via!# *u alte cuvinteK via!a real vine din univers# *hiar spa!iul cosmic este bun i plin de
compasiuneK avnd de fapt calit!ile 5hen : 1han : Ren
1G
K cu care au fost nscute fiin!ele umane# .otuiK
o dat ce au luat fiin! tot mai multe vie!iK au aprut rela!ii sociale "ntre grupuri de oameni# 'nii dintre
ei poate c au dezvoltat egoism i "n acest fel treptat nivelul lor a cobortQ n:au mai putut sta unde erau
i astfel au trebuit s cad la un nivel mai cobort# .otui la acest nou nivel au devenit ri din nou i n:
au mai putut sta nici acoloK aa c au continuat s cad pn au atins nivelul fiin!elor umane#
ntreaga societate uman se afl la acelai nivel# Fiin!ele vii care au czut pn "n acest stadiu ar
fi trebuit distruseK din punctul de vedere al capacit!ilor supranormaleK sau conform marilor ilumina!i#
.otuiK marii ilumina!i le:au acordat din compasiune benevolent "nc o ans i au creat un astfel de
mediu i spa!iuK "n care fiin!ele vii sunt destul de diferite de cele din toate celelalte spa!ii ale universului#
+le nu pot vedea fiin!ele vii din celelalte spa!iiK nici adevrul celorlalte spa!ii i nici adevrul
universuluiQ prin urmare sunt ca i pierdute "n labirint# 2entru a:i vindeca bolileK a:i opri suferin!a i a
scpa de MarmaK aceti oameni trebuie s cultive pentru a se "ntoarce la origine i a merge "napoi ctre
adevr# Acesta este punctul de vedere al tuturor colilor de cultivare# Adevratul scop al eisten!ei ca
fiin! uman este "ntoarcerea la origineK mersul "napoi ctre adevr# Aa c o dat ce un om vrea s se
cultiveK se spune c i:a dezvluit natura de buddha# Acest gnd este cel mai valorosK pentru c vrea s
se "ntoarc la origine i s mearg "napoi ctre adevrK urcnd deasupra nivelului oamenilor obinui!i#
2oate a!i auzit o zical din budismL cnd apare natura de buddhaK scutur cele 5ece &irec!ii ale
universului# /ricine vede va veni s dea o mn de aIutor necondi!ionat# 0lumina!ii salveaz oamenii
fr s pun nici o condi!ieK fr s cear nimic "n schimb# 2ot aIuta oamenii necondi!ionat# AstfelK
putem face multe lucruri pentru studen!ii notri# &ar nu vom aIuta o persoan obinuitK pentru c
aceasta vrea numai s rmn o persoan obinuit i s:i vindece bolile# 'nii pot gndiL Jvoi "ncepe
cultivarea cnd voi scpa de boliJ# %u se poate pune nici o condi!ie pentru cultivare# &ac vrea s
cultiveK poate s "nceap s:o fac# .otui unii oameni au venit aici cu corpuri nesntoase# 'nii poart
mesaIe dezordonate "n corpQ al!ii n:au practicat niciodat UigongQ mai multK al!ii practic de zeci de ani
rtcind "nc la nivelul strii de UiK fr s urce "n cultivare#
*e este de fcut deci> Le vom purifica corpurile pentru a le permite s urce la un nivel "nalt de
cultivare# n timpul cultivriiK la cel mai cobort nivel eist un proces notabil de purificare a corpului
1G
5hen R adevrQ 1han R buntateK bunvoin!Q RenR toleran!K renun!areK capacitate de a "nduraK %#.#
D
"n amnun!ime i completK golind creierul de gnduri releK cur!nd cmpul Marmic din Iurul corpului i
conducnd afar factorii ce cauzeaz boli# AltfelK cu un corp att de impurK "nnegrit i o minte murdarK
cum po!i atinge cultivarea "n dimensiunile "nalte> Aici nu eersm UiK aa c nu trebuie s practici
lucruri de nivel cobortK pentru c te vom "mpinge deasupra lorK pentru a:!i elibera corpul de boli# ntre
timp vom planta un sistem de lucruri gata formateK "n scopul aezrii funda!iilor la nivelurile mai
coborte# n acest fel po!i "ncepe s practici la un nivel foarte ridicat#
*onform conven!iei practicii de cultivareK aceasta consist "n trei fazeK incluznd practica Ui:ului#
ns cultivarea adevrat are numai dou mari etape Oecluznd practica de UiPL una este cultivarea 1hi:
Aian:Fa
11
Q cealalt este cultivarea *hu:1hi:Aian:Fa
1$
# Acestea sunt complet diferite de termenii Jn:
LumeJ i Jn:Afara:LumiiJ folosi!i de clugrii i clugri!ele din templeK care sunt ceva teoretic# *ele
dou mari etape ale noastre reprezint transformarea adevrat a corpului uman# 2e parcursul cultivrii
"n Legea:n:Lumea:.riplK corpul uman este purificat constant i ne"ncetat i cnd se aIunge la cea mai
"nalt form a Legii:n:Lumea:.riplK corpul este "nlocuit cu substan!e de energie "nalt# *ultivarea "n
Legea:&easupra:Lumii:.riple este de fapt cultivarea corpului de buddhaK un corp alctuit din substan!e
de energie "naltK toate puterile supranaturale fiind dezvoltate "nc o dat# %e referim la aceste dou
etape#
*redem "n rela!ia predestinat# &in moment ce stm to!i aiciK pot face asta pentru voi to!i# Acum
avem aici numai dou mii de oameniK dar o pot face pentru mai multe miiK sau chiar mai multK sau zece
mii# Asta "nsemnnd c nu trebuie s mai practica!i la un nivel cobort de acum "nainte# &up ce am s
v purific corpul v voi "mpinge peste acest nivel i apoi v voi echipa cu un set de sisteme integrate
pentru a v "ncepe cultivarea direct "n dimensiunea "nalt# ns voi face asta numai pentru cei care au
venit aici pentru cultivareK ne"nsemnnd neaprat c eti cultivator numai pentru c stai aici# !i putem
da toate acestea numai o dat cu schimbarea fundamental a mentalit!ii taleK iar ceea ce "!i dau nu se
limiteaz la asta# ,e!i "n!elege mai trziu ce am dat tuturor# %u inten!ionm s vindecm boli aiciK dar
v purificm "ntregul corp pentru a v permite s practica!i# *u un corp att de nesntos nu ve!i putea
dezvolta energie de cultivare# Aa c nu:mi cere!i s v tratez bolileK eu n:am s fac asta# 1copul
principal al ieirii mele "n public este de a "ndruma oamenii spre ierarhia "naltK a "ndruma oamenii spre
ierarhia "nalt cu adevrat#
L.(.+ 4+-%+)5 1. 9+ & 1%2.'7%,'. 9+ +96+
n trecutK mul!i maetri de Uigong afirmau c Uigong:ul este "mpr!it "n nivel elementarK
intermediar i avansat# Acestea toate apar!ineau de UiK ceva aflat "n faza eersrii Ui:ului i care mai era
"nc "mpr!it "n elementarK intermediar i avansat# *t despre ceea ce este cu adevrat avansatK marea
mas a practican!ilor de Uigong erau destul de ignoran!iK sau nu tiau deloc# &e acum "nainte am s
lecturez numai despre ceea ce se refer la Legea dimensiunii "nalte# n afar de astaK am s reabilitez
reputa!ia practicii cultivrii# n lec!iile mele am s vorbesc despre unele fenomene nesntoase din
lumea cultivrii i felul "n care trebuie ele privite i rezolvate# 0nten!ionez de asemenea s clarific aceste
lucruriK ca i problemele mari i chiar foarte serioase implicate "n predarea Legii i predarea practicii
eerci!iilor ordinii "nalte# ,reau de asemenea s dezvlui interferen!a venit din alte spa!ii "n societatea
noastr umanK "n special interferen!a "n lumea cultivrii# n acelai timp vom rezolva problemele pentru
studen!ii notri# Altfel nu ve!i putea practica# 2entru a rezolva problemele o dat pentru totdeaunaK
trebuie s v considerm cultivatoriQ o putem face pentru fiecare dintre voi# 8ine"n!elesK nu v va fi uor
s v schimba!i gndirea dintr:o datK dar "n lec!iile ce vor urma o ve!i schimba treptat i sper c ve!i
asculta atent# (etoda mea de predare a gong:ului este deosebit de a celorlal!i# *nd fac astaK unii
oameni pur i simplu spun ceva despre principiile lor de UigongK apoi cer studen!ilor s primeasc
mesaIele i sfresc prin a preda setul micrilor din mini# /amenii sunt deIa obinui!i cu o asemenea
cale de predare a Uigong:ului#
11
Legea:n:Lumea:.riplK %#.#
1$
Legea:&easupra:Lumii:.ripleK %#.#
6
2entru a preda un sistem de cultivare adevrat trebuie predat Legea i epus *alea
1;
# n cele
zece prelegeri ale mele am s epun toate principiile cultivrii de nivel "naltK "nct s te po!i cultivaQ
altfel pur i simplu n:o vei putea face# *eea ce predau al!ii !ine numai de stadiul vindecrii bolilor i
pstrrii condi!iei fiziceQ nu vei putea atinge cultivarea dimensiunilor "nalte fr "ndrumarea Legii
dimensiunii "nalte chiar dac ai vrea# +ste asemenea mersului la coal# +ti i rmi un colar dac te
duci la universitate dar "nve!i dup manuale de coal elementar# 'nii cred c au "nv!at multe feluri de
UigongK de la care au primit o grmad de certificateK dar cultivarea lor nu s:a ridicat "nc# *onfund
aceste lucruri cu esen!a adevrat i cred c despre asta este vorba "n Uigong# 1e "nealK pentru c
aceasta este numai partea superficial a Uigong:ului i ceva la nivelul cel mai cobort# 9igong:ul nu este
limitat la lucrurile acestea# +ste practic a cultivrii i ceva foarte larg i profund# n plus Legea variaz
de la o dimensiune la alta# Aa c nu este ceva ce practic UiK dup cum am aIuns s credem# ,a fi la felK
indiferent ct de mult ai "nv!at# &e eempluK ai studiat manuale de coal elementar englezetiK
manuale de coal elementar americaneK manuale de coal elementar Iaponeze i manuale de coal
elementar chinezeti# Rmi totui un colar# *u ct ai luat mai multe lec!ii de Uigong de nivel cobort
i cu ct ai absorbit mai mult din eleK cu att "!i fac mai mult ru# n corpurile tale deIa totul este de:a
valma#
.rebuie s accentuez "nc o problem i anume c practica noastr a cultivrii pred "mpreun
gong:ul i Legea# 'nii clugri din templeK "n special cei din budismul zenK vor avea probabil preri
diferite# / dat ce aud despre predarea LegiiK nu mai sunt interesa!i s asculte# &e ce> 8udismul zen
crede c Legea nu trebuie predatK c Legea care se pred nu mai este LegeK i c nu este Lege care s
poat fi predat pentru c ea nu se poate "n!elege dect prin minte i suflet# &rept urmare budismul zen
n:a putut preda nici o Lege pn astzi# 2atriarhul 8oddhidarma al budismului zen a predat aceste
lucruri bazndu:se pe o propozi!ie a lui 1aMNamuni
1@
K care a spus J%ici o &harma
1=
nu este definitivJ#
Apoi el a fondat calea de cultivare a budismului zen bazndu:se pe ceea ce a spus 1aMNamuni# %oi
considerm c aceast cale de cultivare este asemenea Jspatului "n cornul unui taurJ
1?
# &e ce spunem
asta> *nd 8oddhidarma a "nceput s sapeK a prut destul de spa!ios# *nd 2atriarhul al 00:lea a spatK
nu i s:a prut prea spa!ios# nc n:a fost prea ru pentru 2artiarhul al 000:lea i a devenit destul de "ngust
pentru 2atriarhul al 0,:lea# %:a mai fost aproape deloc spa!iu de "naintare pentru 2artiarhul al ,:lea# n
timpul lui HuinengK 2atriarhul ,0K a atins captul i n:a mai putut "nainta# &ac astzi te duci la un
budist zen pentru a studia LegeaK ar trebui s nu "ntrebi nimic# &ac "i pui vreo "ntrebareK se va "ntoarce
i te va lovi "n cap cu un b!K ceea ce se cheam Javertisment cu b!ulJ
13
# Aceasta "nseamn c ar trebui
s nu "ntrebi i s devii iluminat singur# ,ei spune JAm venit s studiez pentru c nu tiu nimic# Asupra
crui lucru ar trebui s m iluminez> &e ce m loveti cu b!ul>J Aceasta arat c budismul zen a aIuns
"ntr:o fundtur i nu mai poate preda nimic# nsui 8oddhidarma a afirmat c "nv!tura sa nu se va
putea transmite dect la ase genera!ii i nu va mai fi de nici un folos dup aceea# Au trecut mai multe
sute de aniK totuiK astzi eist oameni care !in ferm la principiile budismului zen# *are este "n!elesul
adevrat al propozi!iei J%ici o &harma nu este definitivJ pronun!at de 1aMNamuni> %ivelul lui
1aMNamuni a fost acela de .athagata
1D
# (ai trziu mul!i clugri nu s:au iluminat la nivelul lui
1aMNamuniK la mentalitatea trmului suK la "n!elesul adevrat al &harmei sale pronun!ateK ct i la
"n!elesul adevrat al spuselor sale# Aa c oamenii le:au interpretat mai trziu "ntr:un fel sau altulK cu
eplica!ii foarte confuze# Au crezut c J%ici o &harma nu este definitivJ "nseamn c nu trebuie
predat i c nu va mai fi &harma dac va fi predat# &e fapt n:a avut un asemenea "n!eles# *nd
1aMNamuni i:a terminat cultivarea i a devenit iluminat sub un copac 8oddhiK n:a aIuns imediat la
nivelul de .athagata# 1:a ridicat "n mod constant la niveluri mai "nalte "n cei patruzeci i nou de ani ct
a predat &harma# &e fiecare dat cnd s:a ridicat la un nivel mai "naltK a privit "napoi i a realizat c
1;
.ao sau &aoK chinez "n originalK %#.#
1@
8uddha istoricK 4autama 1iddhartha
1=
"nva!tura lui 8uddha 1aMNamuni
1?
fr ieireK %#.#
13
bangheK chinez "n originalK %#.#
1D
8uddha la cel mai cobort nivelK fiin! iluminat avnd Fruct al 1tatusului "n coala budist# +ste deasupra nivelurilor de
8odhisattva i Arhat %#.#
1G
&harma pe care tocmai o predase nu mai corespundea# *nd s:a ridicat din nouK a descoperit c ceea ce
tocmai predase nu mai corespundea# &up ce s:a ridicat mai multK a observat iari c ceea ce tocmai
predase nu mai corespundea din nou# A fcut asemenea progrese constant "n timpul celor patruzeci i
nou de ani# &e fiecare dat cnd atingea un nivel mai ridicatK descoperea c &harma pe care o predase
"n trecut era destul de superficial din punctul de vedere al "n!elegerii sale# A descoperit de asemenea c
&harma fiecrui nivel era "ntotdeauna manifestarea &harmei la acel nivel i c eist &harma pentru
fiecare nivel# &ar nici una nu era adevrul absolut al universului# &harma nivelurilor mai "nalte este mai
aproape de caracteristica universului dect cea a nivelurilor mai coborte# Astfel c a spus J%ici o
&harma nu este definitivJ#
n finalK 1aMNamuni a mai spus J%u am predat nici o &harma "n via!a meaJ# *eea ce a fost iari
"n!eles greit de budismul zenL cum c n:ar fi &harma de predat# 1aMNamuni atinsese deIa nivelul de
.athagata "n ultimii si ani# &e ce a spus c n:a predat nici o &harma> *e fel de problem a ridicat>
*eea ce a vrut s spun este J*hiar i la nivelul meu de .athagataK n:am vzut adevrul suprem al
universului i nici care este suprema &harmaJ# AstfelK i:a aten!ionat pe cei de dup el s nu ia ceea ce a
spus el drept adevrul absolut sau imuabil pentru c i:ar fi limitat laK sau mai Ios de nivelul de .athagata
i i:ar fi fcut incapabili s ptrund spre niveluri mai ridicate# (ai trziuK oamenii n:au putut "n!elege
sensul real al acestei propozi!ii i au crezut c &harma nu este &harma dac este predat# Au "n!eles:o
aa# &e faptK 1aMNamuni a vrut s spun c eist &harma diferit la niveluri diferite i c &harma la
oricare nivel nu este adevrul absolut al universului# .otuiK &harma la un nivel anume Ioac rolul de
"ndrumare la nivelul respectiv#
n trecutK mul!i oameniK "n special cei din budismul zenK au !inut la o astfel de preIudecat i la
un punct de vedere etrem de greit# *um s po!i practica i cultiva dac nu eti "nv!at i "ndrumat> n
budism eist multe poveti# 2robabil c unii au citit despre o persoan care s:a ridicat la cer# *nd a
aIuns acolo a descoperit c 1utra de &iamant
16
de acolo era diferit de cea de IosK i c "n!elesul era i el
altul# *um este posibil ca 1utra de &iamant s fie diferit de cea din lumea oamenilor obinui!i> +ist
oameni care spun Jscriptura "n 2aradisul Fericirii Absolute este total diferit de cea de aiciK de IosK nu
este deloc acelai lucru# %u numai cuvintele sunt diferiteK dar i implica!iile i de asemenea "n!elesul
sunt diferite i schimbate#J &e fapt aceasta este din cauz c aceeai Lege are transformri diferite i
forme de manifestare diferite "n diferitele dimensiuni i "i poate "ndruma pe practican!i la niveluri
diferite#
1e tie c "n budism eist o cr!ulie numit J'n tur al 2aradisului Fericirii AbsoluteJK care
spune c "n timp ce un clugr sttea "n medita!ieK Nuanshen:ul
$G
su s:a dus "n 2aradisul Fericirii
Absolute i a vzut cum arat# A petrecut o zi acolo i cnd s:a "ntors "n lumea umanK se scurseser
ase ani# L:a vzut el oare> L:a vzut# .otui ceea ce a vzut nu era adevrul real# &e ce> 2entru c
nivelul su nu era suficient de "nalt i ceea ce a vzut era numai manifestarea Fo Fa la nivelul su#
&eoarece un astfel de 2aradis este o anume manifestare a compozi!iei LegiiK el n:a putut vedea adevrul
adevrat# La asta m refer eu cnd spun J%ici o &harma nu este definitivJ#
Z*.' S*+' R.' .76. 7%'(,-,9 /-%6.-%, 1. + 1%;.-.'0%+ & 8.-7&+'5 <,'5 1. ,'+ -.+
n budism oamenii se "ntreab ce este Fo Fa# +ist de asemenea oameni care cred c &harma
men!ionat "n budism este toat Fo Fa# &e fapt nu este# &harma predat de 1aMNamuni a fost furnizat
oamenilor obinui!iK de nivel etrem de cobort de acum $#=GG de aniK care tocmai evoluaser din
societatea primitiv i care gndeau simplu# 2erioada de sfrit a &harmei la care s:a referit el este
acum# AcumK oamenii nu mai pot s practice cultivarea cu acea &harma# n perioada de sfrit a
&harmei cu greu se mai salveaz clugrii din templeK s nu mai vorbim de oferirea salvrii celorlal!i#
&harma predat de 1aMNamuni a fost bazat pe situa!ia eistent atunci# &e asemenea el n:a fcut
16
o scriptur budistK %#.#
$G
spiritul adevrat sau primordial# 1e subdivide "n spirit principal O5hu NuanshenP i spirit asistent OFu
FuanshenP# n cultura tradi!ional chinez se crede c "n corp locuiesc mai multe spiriteK care guverneaz anumite func!ii
i procese Ode e# este rspndit credin!a potrivit creia un spirit locuiete "n ficat i "i guverneaz func!iilePK %#.#
11
public toat Fo Fa pe care a "n!eles:o la nivelul su# Aa c este imposibil ca &harma sa s rmn la
fel pentru totdeaunaK fr s se schimbe#
1ocietatea se dezvolt i gndirea oamenilor devine din ce "n ce mai sofisticatK ceea ce nu va
permite uor oamenilor s cultive "ntr:o astfel de cale# &harma din budism nu poate rezuma toat Fo Fa
i este numai o mic por!iune a acesteia# +ist de asemenea multe alte ci mari de cultivare ale colii
budisteK care sunt predate "n societatea laic# &e:a lungul istoriei au fost predate unui singur discipol#
Legea variaz de la un nivel la altul i dimensiuni diferite au Legi diferiteK reprezentnd diversele
manifestri ale Fo Fa "n dimensiuni diferite i la niveluri diferite# 1aMNamuni a men!ionat de asemenea
c eist D@#GGG de ci de a cultiva buddha# ns budismul include numai ceva mai mult de zece ci de
cultivareL budismul zenK *alea *ultivrii .rmului 2ur
$1
K calea de cultivare .ian:taiK calea de cultivare
Hua:NanK tantrismK etc# care nu pot rezuma toat Fo Fa# 1aMNamuni "nsui n:a fcut public toat
&harma saK ci a predat numai o por!iuneK conform capacit!ii de "n!elegere a oamenilor acelui timp#
*e este atunci Fo Fa> *aracteristica fundamental a acestui univers : 5hen : 1han : Ren : este
cea mai "nalt manifestare a Fo Fa# +ste cea mai fundamental Fo Fa# Fo Fa are forme diferite de
manifestare la niveluri diferite i are diferite roluri de "ndrumare la niveluri diferite# *u ct nivelul este
mai cobortK cu att este mai complicat# +ist caracteristica de 5hen : 1han : Ren "n particulele
etrem de mici din aerK piatrK lemnK pmntK fier i o!elK corpul umanK ca de altfel "n toat materia# n
timpuri strvechi se spunea c cele *inci +lemente
$$
constituie toate lucrurileK cele zece mii de lucruri
ale crea!iei universuluiQ i ele con!in caracteristica 5hen : 1han : Ren# 'n practicant poate "n!elege
numai manifestarea specific a Fo Fa la nivelul pe care l:a atinsK care este nivelul su de cultivare i
Fructul 1tatusului su# ntr:un sens largK Legea este imens# +ste foarte simpl din punctul de vedere al
celui mai "nalt nivelK pentru c Legea este ca forma unei piramide# La cel mai "nalt punctK poate fi
rezumat "n trei cuvinteK i anume 5hen : 1han : Ren# +ste etrem de complicat cnd este manifestat
la niveluri diferite# 1 lum de eemplu o fiin! uman# <coala taoist consider corpul uman drept un
mic univers# / persoan are corp fizicK dar nimeni nu este complet numai cu corp fizic# .rebuie s aib
temperamentK personalitateK caracter i Nuanshen pentru a constitui o persoan completK independent i
o anume individualitate# La fel este cu universul# Acesta con!ine *alea LacteeK galaiiK via! i apK cele
zece mii de lucruri ale crea!iei acestui univers# .oate lucrurile i materia din univers sunt aspecte ale
eisten!ei materialeK dar eist "n acelai timp i aceast caracteristic fundamental 5hen : 1han : Ren#
/rice particul minuscul de materie poart o asemenea caracteristicK chiar i particulele etrem de
microscopice#
Aceast caracteristic 5hen : 1han : Ren este criteriul universuluiK cu care se poate msura
binele i rul# *e este bine sau ru> +ste Iudecat "n func!ie de asta# J&eJ
$;
men!ionate "n trecut sunt la
fel# *u siguran!K standardul moral al societ!ii umane este deIa schimbat i distorsionat# n prezentK
dac cineva "ncearc s "nve!e din Lei Feng
$@
K se va spune c are probleme la cap# .otuiK cine ar fi spus
aa ceva "n 16=G sau 16?G> 1tandardul moral uman este "ntr:un declin formidabil i valorile morale
umane se deterioreaz zilnic# /amenii umbl numai dup interes i le fac ru celorlal!i pentru ct de
pu!in interes personal# 1e "ntrec i se lupt unii cu al!ii apelnd la toate miIloacele# , rog gndi!i:vL
poate fi acest lucru lsat s continue> *nd cineva comite ceva ruK nu va crede nici dac i se va spune#
ntr:adevr nu va crede c face ceva ru# 'nii oameni se evalueaz dup acest standard moral deczut#
&eoarece criteriul de Iudecat s:a schimbatK ei cred c sunt mai buni dect al!ii# 0ndiferent cum se
schimb standardul moral al omeniriiK aceast caracteristic a universului nu se schimb i acesta este
singurul criteriu de diferen!iere a oamenilor buni de cei ri# *a practicantK "n conduit trebuie s urmezi
aceast caracteristic a universuluiK nu standardul oamenilor obinui!i# &ac vrei s te "ntorci la sinele
tu original i s termini cultivarea cu succesK trebuie s urmezi un astfel de standard# *a fiin! umanK
dac po!i urma caracteristica universuluiK 5hen : 1han : RenK eti o fiin! bun# / persoan care deviaz
de la aceast caracteristic este cu adevrat o persoan rea# La lucru sau "n societateK unii oameni pot
spune c eti o persoan reaK i totui po!i s nu fii neaprat ru# 'nii oameni pot spune c eti bun i
$1
AingtuK %#.#
$$
metalK lemnK apK focK pmnt %#.#
$;
virtu!iK dar i o form a materieiK %#.#
$@
un idol chinez al anilor ?GK %#.#
1$
totui po!i s nu fii bun cu adevrat# *a practicantK dac te asimilezi acestei caracteristiciK "nseamn c ai
ob!inut *alea# Att de simplu este principiul#
n practica 5hen : 1han : RenK coala taoist pune accent pe cultivarea 5hen# &e aceeaK coala
taoist crede "n cultivarea 5hen pentru a "mplini natura persoanei i crede c trebuie s spun adevrulK
s "nfptuiasc lucruri adevrateK s devin o persoan adevratK s mearg "napoi la sinele original
adevrat i s aIung "n final o persoan real# .otuiK include de asemenea 1han i RenK cu accent "ns
pe cultivarea 5hen# <coala budist pune accent pe cultivarea 1hanK din caracteristica 5hen : 1han : Ren#
&eoarece cultivarea 1han poate genera o mare compasiuneK o dat ce aceasta se dezvoltK observ c
toate fiin!ele sufer# &e aceeaK coala budist dezvolt aspira!ia de a oferi salvare tuturor fiin!elor#
.otui are 5hen i RenK dar pune accent pe cultivarea 1han# Falun &afa a noastr se bazeaz pe
standardul cel mai "nalt al universului : cultivarea simultan a 5hen : 1han : Ren# 4ong:ul pe care "l
cultivm este enorm#
=%(&'(>,9 .76. /,96,-5 8-.%76&-%/5
*e este Uigong:ul> (ul!i maetri de Uigong vorbesc despre aceasta# *e spun eu este diferit de ce
spun ei# (ul!i maetri de Uigong vorbesc despre asta de la nivelul lorK "n timp ce eu vorbesc despre
"n!elegerea Uigong:ului de la un nivel mai "nalt# +ste complet diferit de cum "n!eleg ei# 'nii maetri de
Uigong au spus c Uigong:ul are o istorie de dou mii de ani "n !ara noastr# &e asemenea eist oameni
care au afirmat c Uigong:ul are o istorie de trei mii de ani# 'nii oameni au men!ionat c Uigong:ul are o
istorie de cinci mii de aniK ceea ce este aproape de cea a civiliza!iei chineze# (ai multK unii au spusK
bazndu:se pe descoperirile arheologiceK c are o istorie de apte mii de aniK mult mai lung dect istoria
civiliza!iei chineze# .otuiK indiferent cum "n!eleg eiK Uigong:ul n:ar fi eistat mult "nainte de istoria
acestei civiliza!ii umane# *onform teoriei evolu!ioniste a lui &arWinK fiin!ele umane provin din plante
acvatice care au evoluat "n animale acvatice# Apoi s:au mutat pe pmnt i mai apoi "n copaci# Apoi au
devenit maimu!eK trind pe pmntK i apoi au devenit omul modernK avnd cultur i gnduri# *onform
acestui calculK de la apari!ia civiliza!iei umane n:au trecut mai mult de zece mii de ani# 'itndu:ne mai
mult "napoiK n:ar fi eistat nici mcar legatul nodurilor pentru memorare# Ar fi trebuit s eiste oameni
care se acopereau cu frunze i mncau carne crud# (ai "napoi ar fi trebuit s gsim oameni complet
slbatici sau primitiviK care probabil nici mcar n:ar fi tiut s foloseasc focul#
&ar noi am gsit o problem# n multe locuri din lume au fost lsate multe rmi!e culturaleK
datate mult "nainte de istoria civiliza!iei noastre umane# Aceste rmi!e antice au un nivel tehnologic
avansat# n ceea ce privete valoarea artisticK sunt la un nivel avansat# /menirea modern imit pur i
simplu artele oamenilor anticiK care au o mare valoare artistic# .otuiK acestea sunt relicve de zeci de
mii de aniK sute de mii de aniK cteva milioane de aniK sau chiar peste o sut de milioane de ani# , rog
s v gndi!i# %u fac ele de rs istoria de astzi> &e fapt nu este glumK pentru c omenirea s:a
perfec!ionat i s:a redescoperit pe sine constant# Aceasta este eact calea de dezvoltare a societ!ii# *eea
ce a fost "n!eles ini!ial poate s nu fie absolut corect#
(ul!i oameni au auzit probabil de Jcultura preistoricJK care se mai numete i Jciviliza!ie
preistoricJ# ,om vorbi despre civiliza!ia preistoric# 2e acest pmnt eist continenteL AsiaK +uropaK
America de 1udK America de %ordK /ceaniaK Africa i Antarctica# 4eologii le numesc plci
continentale# &e la formarea plcilor continentale pn "n prezent s:au scurs mai multe zeci de milioane
de ani# Adic de pe fundul oceanului a aprut mult pmnt# +ist de asemenea multe continente care s:
au scufundat pe fundul oceanului# Aceast stare prezent a fost stabil "n acest mod de zeci de milioane
de ani# .otuiK sub apa multor oceane au fost descoperite unele construc!ii arhitectonice "nalte i mari#
Aceste cldiri au fost construite foarte frumos i nu sunt motenirea cultural a omenirii moderne#
AtunciK trebuie s fi fost construite "nainte de a se scufunda pe fundul oceanului# *ine a creat aceste
civiliza!ii acum zeci de milioane de ani> 2e vremea aceeaK rasa noastr uman n:ar fi trebuit s fie nici
mcar maimu!e# *um puteam noi crea nite lucruri cu atta "n!elepciune> Arheologii au descoperit "n
lume un organism numit trilobitK care a eistat "ntre ?GG i $?G de milioane de ani "n urm# Acest
1;
organism a disprut cu $?G de milioane de ani "n urm# 'n om de tiin! american a descoperit o fosil
de trilobit cu o urm de picior uman pe el# / persoan "n pantofi a lsat acea urmK care s:a "ntiprit clar
pe fosil# %u rd lucrurile acestea de istorici> *um puteau eista fiin!e umane acum $?G de milioane de
aniK conform teoriei lui &arWin>
n muzeul universit!ii na!ionale din 2eru eist o piatr pe care este gravat o figur uman#
&up ce a fost studiatK s:a determinat c acea figur uman a fost gravat acum ;G de mii de ani# ns
aceast figur este "mbrcat "n haineK are plrie i pantofi i "n mn !ine un telescopK observnd cerul#
*um puteau oamenii de acum ;G de mii de ani s !eas i s poarte haine> <i mai incredibil este c
observ cerul cu un telescopK avnd unele cunotin!e astronomice# %oi aveam credin!a c cel care a
inventat telescopul a fost 4alileoK un europeanK cu numai peste trei sute de ani "n urm# Atunci cine a
inventat telescopul acum ;G de mii de ani> +ist "nc multe enigme nerezolvate# &e eempluK "n multe
peteri din Fran!aK Africa de 1ud i "n Alpi eist fresce gravate foarte realist i foarte natural# 4ravurile
siluetelor arat foarte rafinat i sunt colorate cu pigmen!i minerali# .otui aceti oameni poart to!i haine
contemporaneK care aduc pu!in cu costumele vestice i poart pantaloni strm!i# 'nii dintre ei !in ceva
asemntor pipelor de tutun i al!ii poart bastoane i plrii# *um puteau maimu!ele "n urm cu mai
multe de sute de mii de ani s fi atins un nivel artistic att de avansat>
'n alt eemplu dintr:o epoc i mai "ndeprtatL Republica 4abon din Africa are zcminte de
uraniu# Aceast !ar este relativ "napoiat# %:a putut etrage uraniu singurK aa c a eportat
zcmntul "n !rile mai dezvoltate# n 163$K l:a importat o fabric francez# &up eaminri a reieit c
zcmntul de uraniu fusese deIa etras i folosit# Li s:a prut foarte neobinuit i au trimis specialiti
pentru a cerceta# La fa!a locului s:au dus s studieze oameni de tiin! din multe alte !ri# n final s:a
stabilit c aceast min de uraniu fusese un mare reactor nuclearK cu o aezare etrem de ra!ionalK aa
cum oamenii moderni nici n:ar putea crea# Atunci cine l:a construit> A fost construit acum $ miliarde
de ani i a fost folosit timp de cinci sute de mii de ani# Acest numr este pur i simplu astronomic i nu
poate fi eplicat nicidecum cu aIutorul teoriei evolu!ioniste a lui &arWin# +ist multe asemenea
eemple# *eea ce au descoperit cercurile tiin!ifice i tehnologice astzi este suficient pentru a schimba
manualele# / dat ce vechile conven!ii ale omenirii au format un sistem de lucru i de gndireK ideile
noi devin foarte greu de acceptat# *nd adevrul iese la ivealK oamenilor le va fi fric s:l accepte i:l
vor respinge instinctiv# &atorit influen!ei concep!iilor tradi!ionaleK "n ziua de astzi nimeni n:a
organizat sistematic asemenea informa!ii# AstfelK concep!iile umane sunt "ntotdeauna "n urma
dezvoltrilor# / dat ce se vorbete despre asemenea lucruriK dei au fost deIa recunoscute dar n:au fost
larg publicateK unii oameni vor spune c sunt supersti!ii i nu le vor accepta#
(ul!i oameni de tiin! curaIoi din strintate deIa le:au recunoscut public ca fcnd parte
dintr:o cultur preistoric i civiliza!ie care a eistat "naintea celei de astzi# *u alte cuvinte "naintea
civiliza!iei noastre a eistat o alt perioad de civiliza!ie# &e fapt au eistat mai multe# &up eaminare
s:a dovedit c nu toate relicvele descoperite apar!in aceleiai perioade de civiliza!ie# AstfelK se crede c
dup ce civiliza!iile umane au fost anihilate de mai multe oriK numai foarte pu!ini oameni au supravie!uit
i au trit o via! primitiv# Apoi s:au "nmul!it treptatK au format o nou ras uman i au "nceput o nou
civiliza!ie# &up aceea au fost din nou etermina!i i din nou s:au "nmul!it pentru a forma o nou ras#
+ist o astfel de trecere prin diferite schimbri periodice# Fizicienii sunt de prere c micarea materiei
urmeaz anumite legi# 1chimbrile "ntregului nostru univers urmeaz de asemenea legi#
+ste imposibil ca planeta noastr s fi navigat mereu linitit "n universul acesta imens i "n
rota!ia *ii Lactee# 2oate c pmntul s:a ciocnit de vreo planetK sau a avut alte probleme care au dat
natere la mari dezastre# &in perspectiva capacit!ilor supranormaleK a fost planificat astfel# /dat am
investigat cu griI i am aflat c omenirea a trecut prin stadiul anihilrii complete de D1 de ori# %umai
pu!ini dintre oameni au supravie!uitK cu pu!ine rmi!e ale civiliza!iei precedente# +i au "nceput noua
perioad i au trit o via! primitiv# *nd omul s:a "nmul!it "ntr:un numr mareK a aprut din nou o
civiliza!ie# /mul a trit asemenea schimbri de D1 de ori i "nc n:am investigat pn la capt# *hinezii
vorbesc despre conIuncturi cosmiceK condi!ii favorabile ale pmntului i despre armonie uman#
1chimbri cosmice diferite i diferite timpuri cosmice pot aduce condi!ii diferite societ!ii umane
1@
obinuite# n fizic se spune c micarea materiei urmeaz anumite legi# Acelai lucru este valabil
pentru micarea universului#
1copul principal al men!ionrii culturii preistorice este de a v spune c nici Uigong:ul n:a fost
inventat de aceast omenire a noastr# A fost i el motenit dintr:o epoc destul de "ndeprtat i a fost
de asemenea cultur preistoric# n scripturile budiste putem gsi unele comentarii legate de aceasta#
1aMNamuni a spus odat c a ob!inut *alea "n urm cu mai multe sute de milioane de Iie
$=
# *!i ani are
un Iie> 'n Iie numr sute de milioane de ani# 'n astfel de numr enorm este pur i simplu de
neconceput# &ac este adevratK nu corespunde cu istoria uman i cu schimbrile "ntregului pmnt> n
plusK 1aMNamuni a mai men!ionat c "naintea sa au eistat ase buddha primordiali i c a avut maetriK
etc# care "i terminaser to!i cultivarea cu mai multe sute de milioane de Iie "nainte# &ac toate aceste
evenimente sunt adevrateK atunci eist astzi asemenea metode de cultivare printre cile de cultivare
cu adevrat ortodoe rspndite "n societate i cile de cultivare transmise cu adevrat> &ac m
"ntreba!i pe mineK cu siguran!# .otui sunt rar "ntlnite# n zilele noastreK Uigong:ul falsK Uigong:ul
"neltor i acei oameni cu futi
$?
au alctuit to!i ceva menit s "nele oameniiK iar numrul acestora este
de multe ori mai mare dect cel al practicilor adevrate de Uigong# +ste dificil s deosebeti Uigong:ul
adevrat de cel fals# 9igong:ul adevrat nu se identific uor i nici nu se gsete cu uurin!#
&e faptK nu numai Uigong:ul este transmis dintr:o epoc "ndeprtat# .aiIiK HetuK LuoshuK
5houNi
$3
K 8aguaK etc# sunt toate rmi!e preistorice# AstfelK dac le studiem i le "n!elegem din
perspectiva oamenilor obinui!iK de astziK nu le putem "n!elege "n nici un chip# &in punctul de vedereK
perspectiva i orizontul spiritual al min!ii oamenilor obinui!i nu se pot "n!elege lucrurile autentice#
=%(&'(>,9 .76. /,96%4+-. ?% 8-+/6%/5
&in moment ce Uigong:ul are o istorie att de lungK la ce se folosete> , spun tuturor c fiind
din marea cale de cultivare a colii budiste vom practica bine"n!eles cultivarea buddha# 0ar "n coala
taoist se va cultiva *aleaK pentru a ob!ine *alea# , spun tuturor c JbuddhaJ nu este o supersti!ie# +ste
un cuvnt din sansMritK o limb indian veche# *nd a fost introdus "n *hinaK s:a numit JFo .uoJ# 'nii
oameni l:au tradus JFu .uJ# / dat cu transmiterea cuvntuluiK chinezii notri au omis un caracter i l:
au numit JFoJ# *e "nseamnK cnd este tradus "n chinez> nseamn JiluminatulJK cel care a devenit
iluminat prin practicarea cultivrii# *e supersti!ie este "n asta>
, rog s v gndi!iL practicarea cultivrii poate dezvolta capacit!i supranormale# Astzi sunt
recunoscute ase capacit!i supranormaleK dar ele nu se limiteaz numai la acestea# A spune c eist
peste zece mii de capacit!i supranormale adevrate# *nd cineva st acolo fr s:i mite minile i
picioareleK poate face ceea ce al!ii nu pot face nici mcar dac:i folosesc minile i picioareleK i poate
vedea adevrul real al fiecrei dimensiuni din univers# 2oate vedea adevrul universului i ceea ce o
persoan obinuit nu poate vedea# %u este aceasta o persoan care a ob!inut *alea prin practicarea
cultivrii> %u este un mare iluminat> *um poate fi considerat o persoan obinuit> %u este o persoan
iluminat prin practicarea cultivrii> %u este corect s:l numim iluminat> .radus "n limba indian
vecheK este un buddha# Aa este de faptK iar Uigong:ul are un astfel de scop#
,orbind despre UigongK unii oameni pot spune J*ine va practica Uigong fr s aib o boal>J
Aceste cuvinte implic faptul c Uigong:ul folosete la vindecarea bolilorK ceea ce este o "n!elegere
foarte pu!in adnc i chiar superficial# %u este vina nimnui c mul!i maetri de Uigong fac "ntr:
adevr lucruri ca vindecarea de boli i pstrarea condi!iei fizice# +i vorbesc despre vindecarea bolilor i
pstrarea condi!iei fizice i nimeni n:a predat nimic ctre dimensiunile "nalte# Aceasta nu "nseamn c
practicile lor nu sunt bune# (isiunile lor sunt s predea ceva la nivelul vindecrii bolilor i pstrrii
condi!iei fizice i s promoveze Uigong:ul# +ist mul!i oameni care ar vrea s practice cultivarea spre
nivelurile mai "nalte# Au astfel de gnduri i astfel de dorin!eK "ns n:au ob!inut metodele potrivite de
$=
sau MalpaK perioad de timp %#.#
$?
posesiune de ctre spirite sau animale din alte dimensiuniK %#.#
$3
carte chinezeasc antic pentru ghicitK datnd din dinastia 5hou O11GG #*# : $$1 #*#P
1=
cultivareK ceea ce a avut drept rezultat multe dificult!i# Au ieit la suprafa! multe probleme#
8ine"n!elesK predarea cu adevrat a practicii spre niveluri mai "nalte implic probleme foarte profunde#
%oi suntem responsabili fa! de societate i fa! de oameni i rezultatul predrii practicii a fost "n
general bun# 'nele lucruri sunt cu adevrat destul de profunde i pot prea supersti!ii cnd sunt
discutate# .otuiK vom "ncerca pe ct posibil s le eplicm cu aIutorul tiin!ei moderne#
/ dat ce vom vorbi despre anumite lucruriK vor eista oameni care le vor numi supersti!ii# &e
ce> &up standardul lorK ceea ce tiin!a n:a "n!elesK sau ceea ce ei "nii n:au eperimentatK sau ceea ce
nu cred c poate eistaK sunt toate supersti!ii i idealisme# Aceasta este concep!ia lor# +ste aceast
concep!ie corect> Ar trebui ca tot ceea ce tiin!a n:a "n!elesK sau ceea ce este deasupra nivelului
dezvoltrii sale s fie etichetat drept supersti!ios i idealist> %u este o asemenea persoan ea "nsi
supersti!ioas i idealist> *onform unui astfel de conceptK cum poate evolua tiin!a i cum se poate
progresa> &e asemeneaK nici societatea uman nu va fi capabil s mearg "nainte# n trecut oamenii nu
aveau nici unul dintre lucrurile care au fost inventate de comunitatea tiin!ific i tehnologie# &ac toate
acestea sunt privite ca supersti!iiK bine"n!eles c nu era nevoie s le dezvoltm# 9igong:ul nu este ceva
idealist# +ist mul!i oameni care nu "n!eleg Uigong:ul i careK din acest motivK "l cred "ntotdeauna ceva
idealist# n zilele noastreK cu aIutorul aparatelor tiin!ificeK "n corpul maetrilor de Uigong s:au descoperit
infrasuneteK ultrasuneteK unde electromagneticeK infraroiiK ultravioleteK raze gammaK neutroniK atomi i
microelemente metalice# %u sunt aceste lucruri eistente material> 1unt de asemenea materie# %u este
totul fcut din materie> %u sunt celelalte spa!ii temporale fcute de asemenea din materie> *um poate fi
Uigong:ul etichetat ca supersti!ie> &in moment ce Uigong:ul este folosit pentru cultivarea buddhaK vor fi
implicate cu siguran! multe probleme profundeK despre care vom vorbi#
&ac Uigong:ul este folosit "ntr:un astfel de scopK de ce este denumit Uigong> &e fapt nu este
denumit Uigong# *um este denumit> +ste denumit Jcultivare i practicJ
$D
K i este chiar cultivare i
practic# 8ine"n!eles c are i alte nume specificeK dar numele su generic este practic de cultivare# &e
ce este atunci denumit Uigong> 1e tie c Uigong:ul a fost promovat "n societate de peste douzeci de ani
i a aprut prima oar "n miIlocul J(arii Revolu!ii *ulturaleJ# (ai trziu a atins popularitatea maim#
, rog s v gndi!i# n acele timpuri ideologia de stnga era foarte rspndit# %u vom men!iona ce
nume avea Uigong:ul "n timpul civiliza!iilor preistorice# n timpul dezvoltrii sale civiliza!ia noastr
uman a trecut prin feudalism# &rept urmareK este normal s fi avut nume cu elemente feudale#
2racticile legate de religii aveau "n mod uzual nume cu puternic tent religioas# &e eemplu eistau
aa:numita J(are *ale de *ultivare a *iiJK J&hNana a lui ,aIraJK J *alea Arhat:uluiJK J(area *ale de
*ultivare a 8uddha &harmaJ i JAlchimia 0ntern nnoitJK etc# .oate erau de acest gen# &ac aceste
nume ar fi fost folosite "n timpul J(arii Revolu!ii *ulturaleJK n:ai fi fost criticat> &ei dorin!ele
maetrilor de Uigong de a:l promova erau bune i "n ciuda faptului c aveau drept !el vindecarea bolilor
marelui public i pstrarea snt!ii acestuia i "mbunt!irea condi!iei fizice : ct de bine ar fi fost :
totui nu a fost permis# /amenii pur i simplu n:au "ndrznit s foloseasc numele "n acest fel# &e aceeaK
pentru a promova Uigong:ulK mul!i maetri de Uigong au luat dou cuvinte din tetele &an Aing i .ao
.sang i l:au numit Uigong# +ist chiar oameni care s:au specializat "n studiul terminologiei de Uigong#
%u:i nimic de studiat acolo# n trecut era pur i simplu numit practic de cultivare# JUigongJ este numai
un termen nou creatK pentru a se conforma ideologiei oamenilor contemporani#
D. /. ',>0% /-.?6. .'.-(%+ /, 6&+6. /5 8-+/6%/%@
&e ce nu:!i crete gong:ul
$6
cu toate c practici> (ul!i oameni gndesc "n felul urmtorL J%:am
primit "nv!tur adevrat# &ac un maestru m "nva! nite tehnici speciale i nite metode avansateK
gong:ul meu va creteJ# n zilele noastreK 6=X dintre oameni gndesc aa# 4sesc asta destul de ridicol#
&e ce este ridicol> 2entru c Uigong:ul nu este o tehnic a oamenilor obinui!i# +ste ceva complet
supranatural# n mod corespunztorK trebuie aplicate principiile nivelurilor superioare pentru a:l
$D
Ciu LianK chinez "n original %#.#
$6
energia de cultivareK %#.#
1?
eamina# , spun tuturor c motivul fundamental pentru care gong:ul nu progreseaz sunt cele dou
cuvinte JcultivareJ
;G
i JpracticJ
;1
K iar oamenii nu dau aten!ie dect practiciiK nu i cultivrii# &ac vei
cuta ceva "n afarK nu vei gsi cu nici un chip# *u corpul unui om obinuitK minile unui om obinuit i
mintea unui om obinuitK crezi c po!i transforma materia de energie "nalt "n gong> *um poate crete
energia ta de cultivare> *t de uor sunY n opinia mea este o glum# +ste ca i cum ai cere ceva din
afar i ai cuta ceva "n afar# %u vei gsi niciodat#
%u este asemenea unei tehnici a oamenilor notri obinui!iK pe care o po!i "nv!a pltind nite
bani# %u este aa ceva# +ste ceva deasupra nivelului oamenilor obinui!i# &in aceast cauzK de la tine se
va atepta s urmezi principiile supranaturale# *e se ateapt de la tine> ,a trebui s:!i cultivi sinele
interior i s nu cau!i "n afara sinelui tu# +ist at!ia oameni care caut ceva etern# Alearg dup ceva
astziK dup altceva mine# n plusK sunt obseda!i de ataamentul cutrii capacit!ilor supranormale i
au tot felul de inten!ii# +ist chiar oameni care vor s devin maetri de Uigong i s fac averi prin
vindecarea bolilorY Adevrata practic a cultivrii "!i va cultiva inimaK ceea ce se numete cultivarea
ining:ului# &e eempluK "ntr:un conflict interpersonalK trebuie s iei uor cele apte sentimente
omeneti i ase dorin!e# *nd te lup!i pentru interesul personalK vrei "n acelai timp s:!i "mbunt!eti
gong:ul# *t de imposibil esteY %u eti asemenea unei persoane obinuite> *um "!i poate crete gong:ul>
&e aceeaK numai prin accentuarea cultivrii ining:ului "!i poate crete gong:ul i !i se ridica nivelul#
*e este ining:ul> 0nclude J&eJK toleran!K calitate de iluminareK pierdereK abandonarea
diferitelor dorin!e i ataamente ale oamenilor obinui!i i de asemenea a fi capabil s suferi greut!iK
etc# 0nclude lucruri din multe aspecte# Fiecare aspect al ining:ului trebuie s:!i fie "mbunt!it pentru
a te putea "nl!a cu adevratK acesta fiind unul dintre factorii cruciali "n "mbunt!irea gongli
;$
#
'nii oameni pot gndi J(en!iona!i problema ining:ului# +ste ceva ideologic i !ine de trmul
spiritualK neavnd nimic de a face cu ce practicm noiJ# *um s nu fie aceeai problem> &e:a lungul
istoriei lumea academic a discutat i dezbtut dac materia determin spiritul sau invers# &e fapt v
spun tuturor c spiritul i materia sunt unul i acelai lucru# n cercetarea tiin!ific a corpului umanK
oamenii de tiin! de astzi cred c gndul generat de creierul uman este o substan!# &ac este ceva
eistent materialK nu apar!ine i spiritului uman> %u sunt ele acelai lucru> 'niversul este aa cum l:am
descris# %u are numai o eisten! materialK ci i o caracteristic# / persoan obinuit nu poate detecta
caracteristica 5hen : 1han : Ren "n universK deoarece to!i oamenii obinui!i sunt la acelai nivel# *nd
atingi nivelul de deasupra oamenilor obinui!iK "i vei putea detecta eisten!a# *um o detectezi> .oat
materia universuluiK incluznd toate substan!ele care satureaz universul sunt fiin!e viiK care gndescK i
sunt toate forme de eisten! a Legii la niveluri diferite# +le nu te vor lsa s te ridici# &ei vrei s te
ridiciK n:o po!i face# %u te vor lsa# &e ce nu te vor lsa> 2entru c ining:ul tu n:a fost "mbunt!it#
+ist criterii diferite pentru fiecare nivel# &ac vrei s atingi un nivel mai "naltK trebuie s:!i
abandonezi gndurile bolnave i s:!i cure!i murdriaK pentru a te asimila standardului cerin!elor
nivelului respectiv# %umai aa te po!i ridica#
/ dat ce ining:ul tu este "mbunt!itK "n corpul tu va avea loc o mare schimbare# &ac
ining:ul "!i va fi "mbunt!itK este garantat c materia corpului tu se va schimba# *e fel de schimbri
vor apare> ,ei abandona acele lucruri rele dup care umblai i de care erai obsedat# &e eempluK dac o
sticl umplut cu mizerie este "nchis i aruncat "n apK se va scufunda pn la fund# 1co!i o parte din
mizerie# *u ct sco!i mai multK cu att sticla se va ridica mai mult "n ap# &ac este complet golitK va
pluti complet la suprafa!a apei# n timpul practicii cultivrii !intim spre cur!irea diverselor lucruri rele
din corpul umanK pentru a te putea ridica# *aracteristica universului Ioac eact acest rol# &ac nu:!i
cultivi ining:ulK sau dac standardul tu moral nu se ridicK sau dac gndurile bolnave i materia rea
nu sunt cur!ateK ea nu te va lsa s te ridici# *um po!i spune c materia i spiritul nu sunt acelai lucru>
1 glumimL v rog s v gndi!iK poate fi posibil ca o persoan care are tot felul de sentimentalisme
umane i dorin!e "ntre oamenii obinui!i s se ridice i s aIung buddha> 2robabil c va gndi ceva
necurat dac va gsi o 8odhisattva
;;
att de frumoas# 2oate "ncepe un conflict cu buddha pentru c
;G
CiuK chinez "n original %#.#
;1
LianK chinez "n original %#.
;$
poten! energeticK %#.#
;;
Fruct al 1tatusului "n coala budistK %#.#
13
invidia nu i:a fost "ndeprtat# 2ot fi permise asemenea lucruri> *e ar trebui fcut atunci> .rebuie s:!i
elimini toate gndurile bolnave printre oamenii obinui!i i apoi te vei putea ridica#
*u alte cuvinteK trebuie s acorzi aten!ie cultivrii ining:ului i s practici cultivarea conform
caracteristicii universuluiK 5hen : 1han : Ren# &orin!ele oamenilor obinui!iK mintea imoral i
gndurile de a face lucruri rele trebuie toate "nlturate# Atta timp ct orizontul tu spiritual se
"mbunt!ete pu!inK unele dintre lucrurile rele vor fi eliminate din corpul tu# n acelai timpK ar trebui
de asemenea s suferi pu!in i s "nduri ceva dureri pentru a:!i reduce pu!in din Marma# &up aceea te
vei putea ridica pu!in# *u alte cuvinteK caracteristica universului nu te va mai constrnge att de mult#
2racticarea cultivrii depinde de individul "nsuiK "n timp ce transformarea gong:ului depinde de
maestru# (aestrul tu !i:a dat gong:ul care va contribui la dezvoltarea gong:ului tu# 2oate transforma
substan!a J&eJ din afara corpului tu "n gong# / dat cu "mbunt!irea ta constant i ridicarea "n
cultivareK gongzhu
;@
:ul tu va strpunge constant ctre niveluri mai "nalte# *a practicantK trebuie s te
cultivi i s treci prin "ncercri i greut!i "n mediul oamenilor obinui!i pentru a:!i abandona treptat
ataamentele i diferitele dorin!e# *eea ce este deseori considerat bun de omenirea noastrK este de
obicei ru din perspectiva nivelurilor mai "nalte# AstfelK oamenii consider bun dac cineva poate ob!ine
mai mult interes personal "ntre oamenii obinui!iK i dac duce o via! mai bun# 2entru "nalt ilumina!iK
aceast persoan va fi mai ru# *e este att de ru "n asta> *u ct ctig mai multK cu att "i va rni pe
ceilal!i mai mult# ,a ob!ine lucruri pe care nu le merit# ,a !ine la faim i interes i astfel "i va pierde
J&eJ:ul# &ac vrei s:!i "mbunt!eti gong:ulK aceasta nu se face fr a da aten!ie cultivrii ining:
ului#
n comunitatea cultivatorilor se spune c Nuanshen:ul nu moare# &ac "n trecut se discuta despre
NuanshenK oamenii "l considerau probabil o supersti!ie# 1e tie c cercetrile din fizic au gsit moleculeK
protoniK electroniK Uuarci iK de asemeneaK neutrino "n corpurile noastre umane# &ar nu pot fi vzute cu
microscopul# .otuiK sunt foarte departe de sursa primar a vie!ii i de sursa ini!ial a materiei# /ricine
tie c pentru a permite ruperea atomilor i a determina fisiunea nuclear este necesar o energie de
coliziune considerabil i o temperatur mare# *um pot muri nucleele din corpul unei persoaneK atunci
cnd aceasta moare> &e aceeaK am observat c atunci cnd moare cinevaK numai moleculeleK cele mai
mari elemente din aceast dimensiune a noastrK se desprindK "n timp ce corpurile din celelalte
dimensiuni nu sunt distruse# , rog s v gndi!i# *um arat corpul unei persoane la microscop>
ntregul su corp este "n micare# n timp ce stai aici linititK "ntregul tu corp este de fapt "n micare#
*elulele moleculare sunt "n micare i "ntreg corpul este afnatK ca i cum ar fi fcut din nisip# *orpul
uman arat eact aa atunci cnd este pus sub microscopK fiind destul de diferit de corpul uman pe care:l
vedem cu ochii notri# &eoarece aceast pereche de ochi umani "!i creeaz o impresie fals i nu te las
s vezi astfel de lucruri# *nd tianmu
;=
:ul se deschideK va putea vedea obiectul mrind# +ste de fapt o
capacitate uman "nnscutK care acum se numete capacitate supranormal# &ac vrei s dezvol!i
capacit!i supranormaleK trebuie s te "ntorci la sinele tu original adevrat i s practici cultivarea
"napoi#
1 vorbim despre J&eJ# *are este rela!ia specific dintre ele> / vom analiza "n detaliu# *a fiin!e
umaneK avem un corp "n fiecare dintre numeroasele dimensiuni# *el mai mare element al corpului uman
pe care:l vedem astzi este celulaK care alctuiete corpul nostru uman de carne# &ac po!i intra "n
spa!iul dintre celul i moleculK sau "n spa!iul dintre o molecul i altaK te vei gsi "n alt dimensiune#
*um arat forma eistent a acelui corp> 8ine"n!elesK nu putem folosi conceptele acestei dimensiuni
pentru a "n!elegeK iar corpul tu trebuie s "ndeplineasc cerin!ele formelor eistente "n acea dimensiune#
*orpul din alt dimensiune poate deveni mare sau mic i !i se va prea i !ie c este o dimensiune
etrem de larg# Aceasta este o form simpl a altor dimensiuniK care eist "n acelai timp i "n acelai
loc# / persoan are un corp anumit "n fiecare din multe alte dimensiuni# n plusK "ntr:o dimensiune
specific eist un cmp care "nconIoar corpul uman# *e fel de cmp este acesta> Acest cmp este
J&eJ:ulK pe care l:am men!ionat# J&eJ este o substan! alb i nu ceva spiritual sau ce !ine de ideologia
uman aa cum se credea "n trecut# Are o eisten! complet material# AstfelK vrstnicii vorbeau "n
;@
stlp de energie de deasupra capului unui practicantK %#.#
;=
al treilea ochiK %#.#
1D
trecut despre acumularea de virtu!i
;?
sau pierderea de virtu!iK ceea ce era foarte bine spus# Acest J&eJ
formeaz un cmp care "nconIoar corpul uman# n trecut coala taoist cerea ca maestrul s:i aleag
discipolulK "n loc ca discipolii s:i aleag maestrul# *e "nsemna asta> (aestrul verifica dac corpul
discipolului respectiv purta o mare cantitate de J&eJ# &ac discipolul avea o mare cantitate de J&eJK
putea s practice cultivarea uor# AltfelK n:o putea face uor i avea mari dificult!i "n dezvoltarea de
gong la niveluri "nalte#
n acelai timp eist o alt substan!K neagrK numit Marma de noiK sau Marma pctoas "n
budism# Aceste substan!eK neagr i albK eist simultan# *e fel de rela!ie eist "ntre aceste dou
substan!e> J&eJ este ob!inut cnd suferim dureriK "ndurm piediciK sau facem lucruri buneK "n timp ce
substan!a neagr este colectat cnd cineva comite pcateK lucruri greiteK sau ceart pe cineva# n zilele
noastreK unii oameni nu numai c umbl numai dup profitK dar comit tot felul de nelegiuiri# ,or comite
tot felul de nelegiuiri pentru baniK omoruriK cumprarea cu bani a vie!ii unei persoaneK homoseualitateK
abuz de droguriK etc# Fac tot felul de lucruri# &ac se va face o fapt greitK se va pierde J&eJ# *um se
pierde J&eJ> *nd cineva "nIur pe altcinevaK simte c a ctigat avantaIK aa c se simte bine# +ist un
principiu "n acest univers care spune c nimeni nu poate ctiga nimic fr s piard ceva# 2entru a
ctigaK trebuie s pierzi# &ac nu vrei s pierziK vei fi for!at s pierzi# *ine Ioac un astfel de rol>
*aracteristica universului este cea care Ioac un astfel de rol# Aa c nu este permis s te gndeti numai
la ctig# *e se va "ntmpla atunci> *nd "l "nIur i "l icaneaz pe cellaltK "i va arunca J&eJ:ul ctre
el# *um cellalt simte c i s:a fcut ru i a pierdut ceva i a suferit dureriK va fi astfel recompensat# n
timp ce aceast persoan "nIur aiciK o bucat de J&eJ din propria sa dimensiune pleac i cade pe
corpul celuilalt o dat cu "nIurtura# *u ct "nIur mai tareK cu att "i va da mai mult J&eJ# Acelai lucru
este valabil i pentru btutul i bruscarea celorlal!i# *nd cineva lovete sau d "n altcinevaK J&eJ:ul su
va fi dat dup ct de tare este btut cellalt# 'n om obinuit nu poate vedea acest principiu la un astfel
de nivel# ,a crede c se profit de elK nu poate suporta i gndeteL J&ac m lovetiK am s dau "napoiJ#
J2ocJK va da "napoi pumnul persoanei i "i va "napoia J&eJ:ul# %imeni n:a ctigat sau pierdut nimic#
2robabil c va gndiL J&ac m loveti o datK ar trebui s dau "napoi de dou ori# Altfel nu m simt
rzbunatJ# Atunci "l va lovi pe cellalt "nc o dat i o alt bucat din J&eJ:ul su va fi dat celuilalt#
&e ce este acest J&eJ att de valoros> *e fel de rela!ie eist "n transformarea J&eJ:ului>
Religiile spun J*u J&eJK se pot ob!ine lucruri "n via!a urmtoareK dac nu "n aceastaJ# *e se va ob!ine>
Avnd mult J&eJ se poate deveni un "nalt demnitar sau face o mare avere# 1e va ob!ine tot ceea ce se
vreaK fiind schimbat pe acest J&eJ# Religiile mai men!ioneaz c dac cineva n:are deloc J&eJK corpul i
sufletul su vor muri# Fuanshen:ul su va fi eterminat i la moarte va fi complet pierdutK fr s:i mai
rmn nimic# ns "n comunitatea cultivatorilor sus!inem c J&eJ:ul poate fi transformat direct "n gong#
,om vorbi despre cum se transform J&eJ "n gong# n comunitatea cultivatorilor eist o zicalK
i anume J*ultivarea depinde de individK "n timp ce transformarea gong:ului depinde de maestruJ# *u
toate acestea unii oameni vorbesc despre aezarea unui creuzet "n cuptor pentru a face dan
;3
cu plante
medicinale i activit!i mentaleK lucruri pe care le consider foarte importante# , spun c nu sunt deloc
importante i vor deveni un ataament dac v gndi!i prea mult# %u eti ataat cutriiK dac le dai atta
greutate> *ultivarea depinde de tineK "n timp ce transformarea gong:ului depinde de maestru# ,a fi
suficient s ai o asemenea dorin!# (aestrul este cel care face de fapt un asemenea lucruK deoarece tu n:
o po!i face nicicum# *um "!i po!i transforma corpul tu de om obinuit "n corpul unei vie!i mai "nalteK
fcut din substan!e de energie "nalt> +ste absolut imposibil i sun a glum# 2rocesul transformrii
corpului uman "n alte dimensiuni este foarte subtil i complicat# %u po!i face deloc aa ceva#
*e:!i va da maestrul> !i va da gong:ul care dezvolt energie de cultivare# &eoarece J&eJ:ul
eist "n afara corpuluiK energia de cultivare adevrat este generat din J&eJ# Att "nl!imea nivelului
cuiva ct i gongli sunt toate generate din J&eJ# (aestrul "i transform J&eJ:ul "n gongK care crete "n
spiral# 4ong:ul care "i determin cu adevrat nivelul crete "n afara corpului suK "ntr:o form spiralatK
pentru a forma pn la urmK dup ce trece de capul persoaneiK un gongzhu# *t de "nalt este nivelul
gong:ului su> *u o singur privire la "nl!imea coloanei se va putea spune ct de "nalt este gongzhu:ul
;?
&eK chinez "n originalK %#.#
;3
eliirul nemuririiK energie colectat din alte dimensiuniK %#.#
16
su# Acesta va fi nivelul su i Fructul 1tatusului
;D
su# n timp ce unii stau "n medita!ieK Nuanshen:ul lor
poate prsi corpul i atinge un anumit nivel# %u poate merge mai sus chiar dac "ncearcK i nici nu
"ndrznete# &in moment ce se ridic stnd pe gongzhuK poate atinge numai acel nivel# 2entru c
gongzhu:ul are o "nl!ime anumitK nu se poate ridica mai mult# Acesta este Fructul 1tatusului
men!ionat "n budism#
(ai eist i un etalon care msoar nivelul ining:ului# +talonul i gongzhu:ul nu eist "n
aceeai dimensiuneK dar eist simultan# *ultivarea ining:ului tu a fcut deIa progrese dacK de
eempluK atunci cnd eti "ntre oameni obinui!i nu spui nimic i eti foarte calm atunci cnd cineva te
"nIur# %u spui nimic i zmbeti atunci cnd cineva te lovete# Cining:ul unei astfel de persoane este
deIa foarte "nalt# AtunciK ce vei ob!ineK ca practicant> %u vei ob!ine gong> *nd ining:ul tu a fost
"mbunt!itK gong:ul va crete i el# %ivelul ining:ului cuiva este la fel de "nalt ca cel al gong:uluiK iar
acesta este un adevr absolut# n trecutK cnd oamenii practicau Uigong "n parcuri sau acasK o fceau cu
mult efort i destul de sincer i practicau destul de bine# / dat ce ieeau afar pe uK erau diferi!i i
mergeau pe cile lor# 1e "ntreceau i se luptau pentru faim i interes cu ceilal!i oameni obinui!i# *um
"i puteau ei "mbunt!i energia de cultivare> %u i:o puteau "mbunt!i deloc# %ici bolile lor nu puteau
fi vindecateK din acelai motiv# &e ce nu:i pot vindeca unii bolile dup o lung perioad de practic a
Uigong:ului> 9igong:ul este practicarea cultivriiK ceva supranaturalK nu un eerci!iu fizic al oamenilor
obinui!i# 2entru a putea fi vindecate bolile i crescut energia de cultivare trebuie acordat aten!ie
ining:ului#
'nii oameni cred "n aezarea unui creuzet i a unui cuptor pentru a face dan din plante
medicinale culese
;6
i cred c acest dan este energie de cultivare# %u este# Acest dan poate acumula
numai o parte a energieiK nu pe toat# *e fel de materie este dan> +ste cunoscut tuturor c i noi avem
lucruri pentru cultivarea vie!ii i corpurile noastre vor dezvolta de asemenea capacit!i supranormale i
multe alte abilit!iK maIoritatea lor fiind "ncuiateK nefiind permis aplicarea lor# +ist multe capacit!i
supranormaleK peste zece mii# ndat ce una dintre ele este dezvoltatK ea va fi "ncuiat# &e ce nu li se
permite s ias afar> 1copul este de a nu:!i permite s le aplici "n societatea uman obinuit pentru a
face ceva la "ntmplare# %u:!i este permis s perturbi la "ntmplare societatea uman obinuit i nici s:
!i demonstrezi la "ntmplare capacit!ile supranormale "n societatea uman obinuitK pentru c aceasta
ar perturba starea societ!ii umane obinuite# +ist mul!i oameni care practic cultivare prin iluminare#
&ac "!i demonstrezi toate abilit!ile "n fa!a lor i sunt martori la asta i vd c sunt realeK vor veni to!i
s practice cultivarea# ,or veni s practice cultivarea i oameni cu pcate de neiertatK ceea ce nu este
permis# %u:!i este permis s te lauzi "n felul acesta# &e asemeneaK po!i comite greeli foarte uorK din
moment ce nu po!i vedea rela!ia predestinat i natura sa# *rezi c faci o fapt bunK dar poate fi una
rea# &e aceeaK nu:!i este permis s le apliciK deoarece o dat ce comi!i fapta greitK "!i vei cobor" nivelul
i cultivarea ta va fi "n van# &rept rezultatK multe dintre capacit!ile tale supranormale vor fi "ncuiate# *e
se va "ntmpla> Atunci cnd cineva devine Maigong
@G
i iluminatK dan:ul su va fi o bomb care
eplodeaz pentru a deschide toate capacit!ile supranormaleK toate "ncuietorile corpului i sute de
pasaIe energeticeK J2aJK toate vor fi zguduite i deschise# La asta folosete dan:ul# *nd un clugr este
ars dup moarteK vor rmne sarira
@1
# 'nii oameni spun c sunt oase i din!i# &e ce oamenii obinui!i nu
le au> Acesta este dan:ul care a eplodat i energia sa a fost eliberat# *on!ine multe substan!e din alte
dimensiuni# La urma urmeiK este ceva material i totui n:are o utilitate prea mare# n zilele noastre
oamenii "l consider ceva foarte pre!ios# *on!ine energieK are lustru i este foarte tare# +ste un astfel de
lucru#
(ai este un alt motiv pentru care nu:!i crete energia de cultivareL cnd nu cunoti Legea
dimensiunilor "nalteK nu po!i progresa "n cultivare# *e "nseamn aceasta> Am men!ionat c unii oameni
au practicat multe eerci!ii de Uigong# !i spun c orict de multe ai studiatK este fr nici un folos#
Rmi un elev de coal elementarK un elev de coal elementar "n practicarea cultivrii# 1unt toate
principii de nivel cobort# Astfel de principii de nivel cobort nu pot Iuca vreun rol "n "ndrumarea
;D
nivelul realizrilor unui cultivatorK men!ionat "n budismK %#.#
;6
metafor taoist pentru alchimia intern sau eilirul nemuririi
@G
eliberarea final a energiei de cultivareK %#.#
@1
relicve dup moartea unui clugrK %#.#
$G
practicii cultivrii tale spre niveluri mai "nalte# &ac citeti manuale de coal elementar la colegiuK
rmi un elev de coal elementar# %u va avea nici o importan! oricte vei fi citit# &e faptK vei fi mai
ru# &imensiuni diferite au Legi diferite# Legea are roluri diferite de "ndrumare la dimensiuni diferite#
AstfelK principiile de nivel cobort nu te pot "ndruma "n practicarea cultivrii ctre dimensiuni mai
"nalte# Lucrurile despre care vom vorbi mai trziu sunt toate principii pentru practicarea cultivrii la
niveluri mai "nalte# ,orbesc despre ceva ce transcede niveluri diferite# AstfelK va avea "ntotdeauna un rol
"n "ndrumarea practicii cultivrii tale viitoare# Am mai multe cr!iK casete audio i video# !i vei da
seama c dei le:ai vzut sau ascultat o datK ele vor Iuca un rol de "ndrumare din nouK cnd le vei
viziona sau asculta din nou# .e vei "mbunt!i constantK de asemeneaK i ele vor avea constant acest rol
pentru tine# Aceasta este Legea# *eea ce am men!ionat mai devreme sunt cele dou motive pentru care
nu:!i po!i crete energia de cultivare# Fr a cunoate Legea dimensiunilor mai "nalte nu este posibil s
practici cultivarea# Fr cultivarea sinelui interior i a ining:ului nu se poate crete energia de
cultivare# Acestea sunt cele dou motive#
C+-+/6.-%76%/%9. F+9,' D+;+
Falun &afa a noastr este una din cele D@#GGG de ci de cultivare ale colii budisteK ce n:a fost
fcut public "n timpul perioadei istorice actuale a civiliza!iei noastre umane# ns a fost odat larg
utilizat pentru a asigura salvarea "ntr:o anumit perioad preistoric# / fac din nou public acumK "n
aceast perioad final a 'ltimului &ezastru# Aa c este etrem de pre!ioas# Am vorbit despre o
asemenea form de transformare a virtu!ilor "n energie de cultivare# +nergia de cultivare nu este de fapt
ob!inut prin practic# +ste ob!inut prin cultivare# (ul!i oameni caut s:i "mbunt!easc energia de
cultivare i dau aten!ie numai practiciiK fr s le pese de felul "n care cultiv# &e faptK energia de
cultivare este ob!inut numai prin cultivarea ining:ului# Atunci de ce predm noi aici eerci!ii> 2entru
"nceput voi spune de ce un clugr nu practic nici un eerci!iu# +l st de fapt "n transK recit scripturiK
"i cultiv ining:ul i apoi energia de cultivare va crete# +nergia de cultivare care "i determin nivelul
va crete# &eoarece 1aMNamuni a "nv!at oamenii s abandoneze totul "n lumeK incluznd corpurile lorK
nu este nevoie de nici o form de micare# *t despre coala taoistK aceasta nu ofer salvare tuturor
fiin!elor# 'nii oameni sunt mai egoiti "n timp ce al!ii sunt mai pu!in egoiti# n fa!a sa nu stau oameni
cu tot felul de mentalit!i i niveluri# i selecteaz discipolii# &ac trei discipoli sunt selecta!iK numai
unul dintre ei este "nv!at cu adevrat# ,a trebui s fie sigur c acest discipol este foarte virtuosK foarte
bun i c nu va grei# &e aceeaK va accentua predarea micrilor din mini pentru a cultiva via!a i a
cultiva puteri supranormale sau abilit!iK etc# 1unt necesare cteva micri#
Falun &afa este i ea o cale de cultivare a ining:ului i a vie!iiK care cere eerci!ii pentru
cultivare# 2e de o parte eerci!iile sunt folosite pentru a "ntri puterile supranormale# *e este "ntrirea>
+ste folosirea puternicei energii de cultivare pentru a "ntri capacit!ile supranormaleK fcndu:le s
devin din ce "n ce mai puternice# 2e de alt parteK "n corpurile voastre vor fi dezvoltate multe fiin!e vii#
n practicarea cultivrii de nivel "naltK coala taoist vorbete despre naterea NuanNing
@$
K "n timp ce
coala budist se refer la corpul indestructibil ,aIra# &e asemeneaK vor fi dezvoltate multe abilit!i
supranaturale# Aceste lucruri vor fi dezvoltate prin eerci!iile practice i eerci!iile practice cultiv
aceste lucruri# / cale complet de cultivare a ining:ului i a vie!ii cere att cultivare ct i practic#
*red c toat lumea a "n!eles cum ia natere energia de cultivare# 4ong:ul ce:!i determin nivelul
realizrilor nu este defel ob!inut prin practicK ci prin cultivare# 2rin traiul "ntre oamenii obinui!i i "n
cursul cultivrii "!i vei "mbunt!i ining:ul i te vei asimila caracteristicii universului# ApoiK
caracteristica universului nu te va mai restrnge# .e vei putea ridicaK iar J&eJ:ul va putea fi transformat
"n energie de cultivare# / dat cu ridicarea standardului ining:ului tuK energia ta de cultivare va
crete# +ist o astfel de rela!ie "ntre ele#
*alea noastr este cu adevrat o practic de cultivare simultan a ining:ului i a vie!ii# 4ong:
ul pe care "l cultivm se pstreaz "n fiecare celul din corp# 4ong:ulK alctuit din materie de energie
@$
infantul nemuritorK %#.#
$1
"naltK este pstrat chiar "n particulele microscopice primare ale materieiK "n starea microscopic
etrem# / dat cu creterea poten!ei energeticeK densitatea energiei de cultivare devine mai mare i din
ce "n ce mai puternic# / asemenea materie de energie "nalt are inteligen!# &eoarece este pstrat "n
fiecare celul a corpului uman pn la originea vie!iiK ea va lua treptat forma celulelor corpului tu i va
avea aceleai combina!ii ale moleculelor i aceeai form a nucleelor# .otui natura sa se va schimba i
nu va mai fi un corp alctuit din celulele de carne originale# %u vei fi "n afara celor *inci +lemente
@;
>
8ine"n!elesK practica ta nu se va fi sfritK trebuind "nc s practici cultivarea "ntre oamenii obinui!i# &e
aceeaK la suprafa! vei arta ca o persoan obinuit# 1ingura diferen! va fi c vei prea mai tnr dect
cei de vrsta ta# *u siguran!K lucrurile rele din corpul tu vor trebui mai "nti eliminateK incluznd
bolile# &ar noi nu vindecm boli aici# %oi "!i cur!m corpurileK i termenul nici nu este Jvindecarea
bolilorJ# l numim pur i simplu Jcur!area corpuluiJ i cur!m corpurile practican!ilor adevra!i# 'nii
oameni vin aici doar pentru tratarea bolilor# %u lsm pacien!ii foarte bolnavi s ia parte la clasK pentru
c nu pot abandona ataamentul vindecrii bolilor i ideea de boal# &ac cineva este foarte bolnav i
suferK o poate abandona> %u poate s practice cultivarea# Am accentuat "n mai multe rnduri c nu
admitem pacien!ii foarte bolnavi# Aici este pentru practicarea cultivriiK ceea ce este foarte departe de ce
gndesc ei# +i pot gsi al!i maetri de Uigong pentru asta# 8ine"n!elesK mul!i dintre practican!i au boli#
2entru c sunt practican!i adevra!iK vom avea griI de aceste lucruri pentru ei#
&up o perioad de practic a cultivriiK practican!ii Falun &afa vor arta destul de diferit la
"nf!iare# 2ielea le va deveni delicat i roz# Ridurile oamenilor mai "n vrst se vor "mpu!ina sau
chiar vor deveni foarte pu!ineK ceea ce este un fenomen comun# %u eagerez aici i mul!i dintre
practican!ii notri veterani o tiu# n plusK femeile "n vrst vor avea din nou ciclu menstrualK pentru c o
cale de cultivare a ining:ului i a vie!ii cere menstre pentru a cultiva corpul# *iclul va veniK dar fluul
menstrual nu va fi mare# n prezent acel pu!in va fi suficientK ceea ce este alt fenomen curent# AltfelK
cum "i pot ele cultiva corpul> Acelai lucru este valabil pentru brba!iL cel t"nr i cel "n vrst "i vor
sim!i tot corpul uor# *ei ce se cultiv cu adevrat vor sim!i o astfel de schimbare#
Aceast cale de cultivare a noastr cultiv ceva etraordinar de imensK spre deosebire de multe
ci care imit animalele "n practicarea cultivrii# Aceast cale de cultivare cultiv ceva pur i simplu
prea imens# 2rincipiile de care au vorbit 1aMNamuni i Laotse
@@
la timpul lor erau toate limitate la
principiile dinuntrul *ii noastre Lactee# *e cultiv Falun &afa> 2racticm cultivarea bazndu:ne pe
principiile de evolu!ie ale universului i ne ghidm cultivarea bazndu:ne pe cea mai "nalt
caracteristic a universului : 5hen : 1han : Ren# *ultivm ceva att de imens "nct este ca i cum am
cultiva "ntreg universul#
Falun &afa a noastr mai are o alt caracteristic unic i distinctK diferit de toate celelalte
practici# n prezentK toate practicile de Uigong rspndite "n societate !in de cultivarea dan:ului i
practic dan:ul# +ste foarte dificil pentru practicile de Uigong care cultiv dan:ul s ob!in Maigong i
iluminarea "ntre oamenii obinui!i# Falun &afa a noastr nu cultiv dan:ul# *alea noastr de cultivare
cultiv un Falun "n partea de Ios a abdomenului# l voi instala personal pentru practican!ii din clas# n
timp ce vorbesc despre Falun &afaK "l voi instala succesiv# 'nii oameni "l pot sim!iK "n timp ce al!ii nu#
(aIoritatea oamenilor "l pot sim!i# Aceasta deoarece oamenii au diferite condi!ii fizice# %oi cultivm
Falun "n loc de dan# Falun:ul este miniatura universului i are toate capacit!ile universului# 1e poate
roti automat# 1e va roti mereu "n partea de Ios a abdomenului tu# / dat instalat "n corpul tuK nu se va
mai opri i se va roti astfel pentru totdeaunaK an dup an# *nd se rotete "n sensul acelor de ceasK poate
absorbi automat energie de la univers i poate de asemenea transforma energiaK pentru a asigura energia
necesar transformrii fiecrei pr!i a corpului tu# n acelai timpK atunci cnd se rotete "mpotriva
acelor de ceas poate emite energie i materie utilizatK care se va dispersa "n Iurul corpului tu# *nd
emite energieK aceasta poate fi eliberat la o distan! destul de mare i va aduce din nou energie
"nuntru# /amenii din Iur pot beneficia de energia emis "n Iurul tu# <coala budist crede "n salvarea
proprie i salvarea celorlal!i# %u se cultiv numai pe eiK ci ofer i salvare celorlal!i# *eilal!i vor
@;
EuingK chinez "n originalK %#.#
@@
fondator al colii taoiste i autor al lucrrii &ao &e Aing O sau .ao .e *hingPQ se crede c a trit i a predat "n *hina "n
Iurul secolului = sau @ #*#
$$
beneficia de asemenea i vei putea s le rectifici corpurile i s le vindeci bolile neinten!ionatK etc#
8ine"n!elesK energia nu se va pierde# *nd Falun:ul se rotete "n sensul acelor de ceasK poate colecta
energia "napoiK pentru c se rotete continuu#
'nii oameni se pot "ntrebaL J&e ce se rotete Falun:ul continuu>J# 'nii oameni m:au "ntrebat
J*um se poate roti> *are este principiul>J# +ste uor s "n!elegi c dan:ul se poate forma cnd se
acumuleaz energieK dar este de neconceput ca Falun:ul s se roteasc# 1 v dau un eemplu#
'niversulK toate *ile Lactee i de asemenea toate galaiile se afl "n micare# *ele nou planete se
mic "n Iurul soarelui i pmntul "nsui se mic "n Iurul aei sale# , rog s v gndi!i# *ine le:a
"mpins> *ine a asigurat for!a> %u pute!i "n!elege asta cu concep!iile umane i este pur i simplu un astfel
de mecanism de rota!ie# Falun:ul nostru este la fel i este pur i simplu "n rota!ie# A rezolvat problema
practicii cultivrii "n condi!iile normale de via! pentru oamenii obinui!i prin acumularea timpului
practicii# *um acumuleaz timpul> 2entru c se rotete "n permanen! i absoarbe i transform constant
energie din univers# *nd te duci la lucruK te cultiv# 8ine"n!elesK "n afar de FalunK voi instala multe
alte mecanisme energetice i sisteme "n corpul tuK care se vor roti automat i te vor transforma
"mpreun cu Falun:ul# Aadar acest gong transform oamenii complet automat# n felul acesta se aIunge
ca J4ong:ul s cultive practican!iiJK ceea ce se mai numete i JLegea "i cultiv pe practican!iJ# 4ong:ul
te cultiv atunci cnd nu practici i te cultiv i atunci cnd practici# *nd iei masaK dormiK sau lucreziK
eti "n permanen! transformat de gong# *e rol are practica ta> 1copul practicii tale este de a "ntri
Falun:ulK toate aceste mecanisme energetice i sisteme pe care !i le:am asigurat# *nd cultivarea se
practic la niveluri "nalteK trebuie s fie fcut cu totul "n starea de non:ataament
@=
K iar micrile trebuie
s urmeze mecanismele fr s eiste nici o ghidare a inten!ieiK i nu trebuie folosite metode de respiratK
etc#
%u dm nici o importan! momentului sau locului practicii# 'nii oameni m:au "ntrebat J*are
este cel mai bun moment al zilei pentru practic> (iezul nop!ii> n zori> La prnz>J %u avem nici o
cerin! pentru momentul practicii# &ac n:ai practicat la miezul nop!iiK gong:ul te:a cultivat# &ac n:ai
practicat "n zoriK gong:ul te:a cultivat de asemenea# &ac dormiK gong:ul te cultiv de asemenea# *nd
mergiK gong:ul te cultiv# 4ong:ul te cultiv i atunci cnd lucrezi# %u reduce drastic timpul practicii
tale> (ul!i dintre voi au inim pentru ob!inerea *ii cu adevratK ceea ce este !elul practicii cultivrii#
/biectivul final al practicii cultivrii este ob!inerea *ii i terminarea cultivrii# .otuiK timpul de via!
care le:a mai rmas unora dintre oameni este limitat# Anii lor sunt numra!i i pot s nu fie suficien!i
pentru practicarea cultivrii# Falun &afa a noastr poate rezolva o astfel de problem i scurta timpul
practicii# n plus este o practic simultan a ining:ului i a vie!ii# / dat cu practicarea constantK
via!a "!i va fi constant prelungit# 2racticnd constantK "!i vei prelungi constant via!a# *ei "n vrst care
au calitate "nnscut bun vor avea timp suficient pentru practic# .otuiK eist un principiuK i anume
c via!a prelungit dup aceea este "n afara timpului predestinat vie!ii tale i este complet rezervat
practicii tale# &ac gndirea ta se abate numai un pic de la cile drepteK "!i va primeIdui via!aK pentru c
timpul vie!ii tale ar fi trebuit terminat de mult# %umai dac practici cultivarea "n afara 1hi:Aian:Fa va fi
o alt stare i nu vei mai avea o astfel de restric!ie#
%u dm "nsemntate practicii spre anumite direc!ii cardinaleK sau felului de "ncheiere al acesteia#
&eoarece Falun:ul se rotete pentru totdeaunaK nu poate fi oprit# &ac sun telefonul sau bate cineva la
uK te po!i duce s rspunzi imediatK far s trebuiasc s "nchei practica# &ac te opreti i "!i continui
treabaK Falun:ul se va roti o dat "n sensul acelor de ceas i va lua "napoi energia emis "n Iurul corpului
tu# 0ndiferent ct de mult efort depui pentru a !ine Ui cu minile i a:l turna prin vrful capuluiK Ui:ul va
fi pierdut# Falun:ul este ceva inteligentK care tie singur s fac astfel de lucruri# %u dm considera!ie
direc!iilorK pentru c "ntregul univers este "n rota!ie# *alea Lactee este "n micare i cele nou planete se
rotesc "n Iurul soarelui# 2mntul se rotete i "n Iurul aei sale# 2racticm conform unui principiu att
de mare al universului# 'nde sunt estK sudK vest sau nord> %u eist# A practica spre orice direc!ie
"nseamn a practica spre toate direc!iile i a practica spre orice direc!ie e la fel de bine cu a practica spre
estK sudK vestK nord# Falun &afa a noastr va proteIa practican!ii de devia!ie# *um te proteIeaz> &ac
eti un practicant adevratK Falun:ul nostru te va pzi# 1unt "nrdcinat "n univers# &ac cineva ar putea
@=
WuWeiK chinez "n originalK %#.#
$;
s:!i fac ru !ieK ar putea s:mi fac mie# (ai simpluK ar putea s fac ru acestui univers# *eea ce am
spus poate prea miraculos# ,ei "n!elege mai trziuK pe msur ce "naintezi "n studiu# (ai sunt i alte
lucruri prea profunde pentru a le putea face cunoscute# ,om epune sistematic Legea care guverneaz
dimensiunile "nalteK de la suprafa! "n profunzime# %u va fi permis dac ining:ul tu nu este drept#
&ac vei cuta cevaK po!i avea probleme# Am gsit c Falun:ul multor practican!i veterani s:a deformat#
&e ce> Au amestecat alte lucruri "n practica lor i au acceptat lucrurile altor oameni# Atunci de ce nu i:a
proteIat Falun:ul> &ac "!i este datK atunci este al tu i este controlat de gndirea ta# %imeni nu va
interfera cu ceea ce urmretiK acesta fiind un principiu al universului# &ac nu vrei s mai practici
cultivareaK nimeni nu te poate for!a s:o faci# Ar echivala cu o fapt rea# *ine te poate for!a s:!i schimbi
inima> .rebuie s te disciplinezi singur# A lua tot ce este mai bun de la fiecare coal va accepta lucruri
de la toat lumea# 2racticarea unei coli de Uigong astzi i a alteia mine are ca scop vindecarea bolilor#
7i:ai vindecat bolile> %u# Asta le poate numai amna# 2racticarea cultivrii "n dimensiuni mai "nalte
cere ca persoana s se specializeze "ntr:o singur coal i s stea cu acea coal "n cultivare# &ac
practic "ntr:o cale de cultivareK trebuie s:o fac din toat inima i s se concentreze pn devine
iluminat "n acea coal# Apoi po!i s practici cultivare "ntr:o alt coalK ceea ce va fi un alt sistem#
&eoarece un sistem care a fost transmis cu adevrat a supravie!uit o epoc destul de "ndeprtatK a trecut
printr:un proces complicat de transformare# 'nii oameni practic dup cum simt# *e semnific senza!ia
lor> +ste nimic# 2rocesul veritabil de transformare are loc "n alte dimensiuni i este etrem de complicat
i misterios# %u poate avea loc nici cea mai mic eroare# +ste eact ca un instrument de precizieK care va
fi scos din func!ie dac i se adaug o parte strin# *orpul tu "n fiecare dimensiune se schimb# +ste
etraordinar de subtil i nu poate devia nici un pic# ,:am spus deIa c practicarea cultivrii depinde de
individul "nsuiK "n timp ce transformarea energiei de cultivare depinde de maestru# &ac iei la
"ntmplare lucrurile altora i le adaugi practicii taleK mesaIele strine vor interfera cu lucrurile acestei
ci de cultivare# / vei lua razna# n plusK se va reflecta "n societatea uman obinuit i va aduce
probleme ale oamenilor obinui!i# Asta este ceea ce cau!iK iar ceilal!i nu te pot opri# +ste o problem a
calit!ii tale de iluminare# n acelai timpK ceea ce ai adugat "!i va face gong:ul haotic i nu vei mai
putea s practici cultivarea# 2oate apare o astfel de problem# +u nu cer nimnui s cultive Falun &afa#
&ac nu studiezi Falun &afa i ai primit "nv!tur adevrat de la alte practici de UigongK sunt de
asemenea de acord# .otuiK v spun c pentru a cultiva spre dimensiunile "nalte persoana trebuie s se
specializeze "ntr:o singur practic# (ai este un alt lucru pe care a vrea s:l subliniezK i anume c "n
prezent nu eist altcineva care s "ndrume oamenii ctre dimensiuni mai "nalteK ca mine# ,ei realiza ce
am fcut pentru tine "n viitor# AstfelK sper c n:ai o calitate de iluminare prea proast# / mul!ime de
oameni vor s practice cultivare ctre niveluri "nalte# 'n astfel de lucru !i se aduce "n fa! i tu probabil
n:ai realizat "nc# Ai fost peste totK cutnd maetriK cheltuind o grmad de bani i n:ai putut gsi
nimic# Astzi "!i este oferit la u i poate c n:ai realizat# n acest caz "ntrebarea este dac te po!i
ilumina "n aceast privin! i dac po!i fi salvat sau nu#
$@
L./0%+ 2
P-&<9.2+ 6%+'2,>,9,%
(ul!i maetri de Uigong au vorbit deIa despre tianmu# ns Legea are manifestri diferite la
niveluri diferite# 'n practicant a crui cultivare a aIuns la un anumit nivel poate vedea numai scenele
acelui nivel# %u va putea vedea adevrul deasupra acelui nivel i nici nu:l va crede# &e aceea va
considera drept adevr numai ce vede la nivelul su# 2n cnd cultivarea sa nu aIunge la un nivel mai
"naltK va crede c lucrurile respective nu eist i c nu sunt de crezut# Acest fapt este determinat de
nivelul su i mintea sa nu poate nici ea ascede la un nivel mai ridicat# n particularK despre problema
tianmu:uluiK unii oameni au vorbit "ntr:un anume felK iar al!ii "n alt fel# &rept rezultat au creat confuzie
i nimeni nu mai poate da o eplica!ie clar "n final# &e faptK tianmu:ul este de asemenea ceva ce nu
poate fi eplicat clar la un nivel cobort# &eoarece "n trecut structura tianmu:ului apar!inea secretului
secretelorK nu era permis s fie cunoscut de oamenii obinui!i# &e aceea nimeni n:a discutat despre asta
de:a lungul istoriei# ns noi nu vorbim aici despre asta bazndu:ne pe teoriile din trecut# %oi folosim
tiin!a modern i cel mai simplu limbaI modern pentru a:l eplicaK discutnd despre problema sa
fundamental#
.ianmu:ul la care ne referim este de fapt localizat uor deasupra i "ntre sprncene i este
conectat la corpul pineal# Acesta este canalul principal# n corp eist mul!i al!i ochi# <coala taoist
spune c fiecare Uiao
@?
este un ochi# <coala taoist denumete punctele de acupunctur UiaoK numite "n
medicina chinez ue# <coala budist spune c fiecare por este un ochi# &e aceeaK unii oameni pot citi
cu urechile i unii pot vedea cu minileK ca i cu spatele capului# (ai multK unii pot vedea cu picioareleK
sau cu stomacul# 1unt toate posibile#
2entru a discuta despre tianmuK vom vorbi mai "nti despre aceast pereche de ochi umani de
carne# n zilele noastreK unii oameni cred c aceast pereche de ochi poate vedea orice materie i obiect
din aceast lume# &e aceeaK unii oameni i:au format o concep!ie rigid conform creia tot ceea ce vd
cu ochii lor este real i nu vor crede ceea ce nu vd# n trecut se considera c aceti oameni au o calitate
slab de iluminareK iar unii nu puteau eplica clar de ce aveau calitate de iluminare slab# %u veziK nu
crezi# 2oate suna destul de rezonabilK dar din perspectiva unui nivel pu!in mai "nalt nu este rezonabil#
/rice spa!iu:timp este alctuit din materie# 8ine"n!elesK spa!iile temporale diferite au structuri fizice
diferite i felurite forme de manifestare ale diferitelor forme de via!#
1 v dau un eemplu# n budism se spune c toate fenomele societ!ii umane sunt iluzii i
ireale# *um pot fi ele iluzii> /biectele reale i concrete eist aiciK cine ar putea spune c nu sunt reale>
Forma obiectelor apare "ntr:un astfel de modK dar felul lor de manifestare nu este de fapt "n acest mod#
%umai c ochii notri au capacitatea de a stabiliza obiectele dimensiunii noastre fizice "ntr:o astfel de
stareK pe care o vedem "n acest moment# &e fapt obiectele nu sunt "ntr:o astfel de stare i nu sunt "ntr:o
astfel de stare nici mcar "n dimensiunea noastr# &e eemplu cum arat o fiin! uman sub microscop>
ntregul corp este format din molecule mici i libereK ca grun!ele de nisipK i sunt "n micare# +lectronii
se "nvrt "n Iurul nucleelor i "ntregul corp miun i este "n micare# 1uprafa!a corpului nu este neted
i regulat# .oat materia din universK o!elulK fierul i piatra sunt la fel i elementele moleculare
dinuntru sunt toate "n micare# %u po!i vedea "ntreaga sa formK careK de faptK nu este stabil# (asa
aceasta este de asemenea "n agita!ie i totui ochii n:o pot vedea# Aceast pereche de ochi poate crea o
impresie fals#
%u este vorba c nu putem vedea lucrurile din microcosmos i c oamenii n:au o asemenea
capacitate# Fiin!ele umane sunt nscute cu o asemenea capacitate i pot vedea lucruri "ntr:un anumit
microcosmos# %umai c aceast pereche de ochi pe care o avem "n aceast dimensiune fizic creeaz o
astfel de impresie fals i "mpiedic oamenii s vad# AstfelK "n trecut se spunea c oamenii care nu cred
ce nu pot vedea sunt privi!i de comunitatea cultivatorilor ca avnd calitate slab de iluminare i ca fiind
@?
deschidereK aperturK %#.#
$=
"nela!i de iluzii printre oamenii obinui!i i pierdu!i printre oamenii obinui!i# Aceasta este o afirma!ie
fcut "n trecut de religii# &e fapt i noi am gsit:o rezonabil#
Aceast pereche de ochi poate stabiliza lucrurile din dimensiunea noastr fizic "ntr:o astfel de
stare# n afar de asta n:are nici o alt calitate semnificativ# *nd priveti ctre cevaK imaginea nu se
formeaz direct "n ochi# /chii sunt ca lentilele unei camere de luat vederiK care ac!ioneaz numai ca
unelte# *nd privim la distan!K lentilele se vor deprtaQ o astfel de func!ie au i ochii notri# *nd
privim "n beznK pupilele se mresc# *nd un aparat foto face o poz "n "ntunericK diafragma sa devine
de asemenea mai mare# Altfel poza n:ar avea suficient epunere la lumin i ar fi "ntunecoas# *nd
cineva pete afar "ntr:o zon foarte luminoasK pupilele i se contract instantaneu# AltfelK ochii "i vor
fi orbi!i de lumin i nu va putea vedea nimic clar# 'n aparat foto are acelai principiuQ diafragma sa
trebuie s se micoreze i ea# 2oate numai s capteze imaginea unui obiectK fiind numai o unealt# *nd
vedem cu adevrat un obiectK o persoan i forma de eisten! a unui obiectK imaginile sunt formate "n
creier# &e faptK vedem prin ochiK iar imaginile sunt apoi transmise prin nervul optic la corpul pineal din
spatele creierului i reflectate "n acea zon# Aadar imaginile reflectate cu adevrat sunt vzute "n zona
corpului pinealK "n creierQ i medicina modern a descoperit acest lucru#
&eschiderea tianmu:ului despre care vorbim este evitarea folosirii nervului optic uman i
deschiderea unui canal "ntre sprnceneK astfel "nct corpul pineal s poat vedea direct afar# Asta se
numete deschiderea tianmu:ului# 'nii oameni se pot "ntrebaL JAsta nu e realist# Aceast pereche de
ochi poate pn la urm servi drept unealt i poate capta imaginea obiectelorK ceea ce n:ar fi posibil
fr ochiJ# &isec!iile medicinei moderne au descoperit deIa c sec!iunea frontal a corpului pineal este
echipat cu "ntreaga structur a unui ochi uman# &eoarece eist "n craniuK se spune c este un rudiment
de ochi# &ac este rudiment sau nuK comunitatea noastrK a cultivatorilorK are rezerve# &ar cel pu!in
medicina modern a realizat eisten!a unui ochi "n miIlocul creierului uman# *analul pe care:l vom
deschide !intete eact spre acel loc i corespunde cunotin!elor medicinei moderne# Acest ochi nu va
crea imagini falseK ca perechea de ochi de carneK ci va putea vedea natura materiei i esen!a materiei#
AstfelK cel cu un tianmu de nivel "nalt poate vedea dincolo de dimensiunea noastr "n alte spa!ii
temporale i poate vedea scene pe care oamenii obinui!i nu le vd# *el cu un tianmu de nivel cobort
poate avea vedere penetrant i vedea lucrurile prin perete i prin corpul uman# +ste pur i simplu
echipat cu o asemenea capacitate supranormal#
<coala budist vorbete despre cinci niveluri de vedereL ,ederea "n *arneK ,ederea *elestK
,ederea n!elepciuniiK ,ederea Legii i ,ederea 8uddha# Acestea sunt cele cinci niveluri maIore ale
tianmu:ului i fiecare nivel este "mpr!it "n superiorK mediu i cobort# <coala taoist vorbete despre de
nou ori nou niveluriK adic D1 niveluriK de ,edere a Legii# %oi aici deschidem tianmu:ul pentru toat
lumeaK dar nu:l deschidem laK sau mai Ios de nivelul ,ederii *eleste# &e ce> &ei sta!i aici i "ncepe!i s
practica!i cultivareaK o face!i de fapt ca persoane obinuite i "nc trebuie s abandona!i multe
ataamente de:ale oamenilor obinui!i# &ac vi se va deschide tianmu:ul sub ,ederea *elestK ve!i avea
capacitate supranormalK aa cum este ea privit de oamenii obinui!iK i ve!i putea vedea lucruri prin
pere!i i prin corpul uman# &ac asigurm o asemenea capacitate supranormal pe scar larg i dac
tianmu:ul fiecruia este deschis "ntr:un asemenea gradK va perturba societatea oamenilor obinui!i i va
strica starea societ!ii umane obinuite# 1ecretele na!ionale nu vor mai putea fi pzite# ,a fi acelai
lucru dac oamenii vor purta haine sau nuK iar de afar ve!i putea vedea oamenii din case# (ergnd pe
strad ve!i putea alege primul premiu la loterieK dac "l vede!i# Asta n:ar fi permisY , rog s v gndi!i#
Ar mai fi o societate uman dac tianmu:ul fiecruia ar fi deschis la nivelul ,ederii *eleste> +ste
absolut interzis ca starea societ!ii umane s fie perturbat grav# &ac v:a deschide "ntr:adevr tianmu:
ul la acest nivelK ve!i deveni probabil instantaneu maetri de Uigong# 'nii oameni visau "n trecut s
aIung maetri de Uigong# &ac tianmu:ul lor ar fi deschisK vor crede c pot vindeca pacien!i# %u v:a
conduce pe un drum greit "n cazul acesta>
Atunci la ce nivel v deschid tianmu:ul> , voi deschide tianmu:ul direct la nivelul ,ederii
n!elepciunii# Cining:ul vostru nu este suficient de bun pentru a vi se deschide la un nivel mai ridicat#
&ac v este deschis la un nivel mai cobort va perturba grav starea societ!ii umane# *u ,ederea
n!elepciunii nu ave!i capacitatea de a vedea lucruri prin perete sau prin corpul uman# .otuiK pute!i
$?
vedea scene eistente "n alte dimensiuni# *e beneficii are aceasta> , poate "ntri "ncrederea "n practic#
*nd vede!i cu adevrat lucruri pe care oamenii obinui!i nu le pot vedeaK ve!i crede "ntr:adevr c ele
eist# 0ndiferent dac pute!i vedea clar sau nu pentru momentK tianmu:ul vi se va deschide la acest
nivelK ceea ce este benefic pentru practic# 'n adevrat practicant Falun &afa poate ob!ine aceleai
rezultate dac citete aceast carteK dac "i impune cerin!e stricte de "mbunt!ire a ining:ului#
*are este factorul care determin nivelul tianmu:ului> %u "nseamn c dac vi se deschide
tianmu:ulK ve!i putea vedea orice# %u este aa# (ai eist i o "mpr!ire pe niveluri# Atunci ce determin
nivelurile> +ist trei factori# 2rimul este c tianmu:ul trebuie s aib un cmp dinuntru spre afarK pe
care "l denumim esen! de Ui# La ce folosete> +ste ca un ecran de .,# Fr stratul fluorescentK dac se
d drumul unui televizorK va fi numai ca un bec# ,a iluminaK fr s arate imagini# 0maginile pot fi
epuse datorit stratului fluorescent# 8ine"n!eles c acest eemplu nu este chiar eactK pentru c noi
vedem lucruri directK "n timp ce .,:ul "nf!ieaz imagini pe ecran# Aceasta este ideea "n mare# Aceast
buc!ic de esen! de Ui este etrem de pre!ioas i este alctuit din cea mai fin substan! rafinat din
J&eJ# n mod normal esen!a de Ui a fiecruia este diferit# 2robabil ca doi oameni din zece mii s aib
acelai nivel#
%ivelul tianmu:ului este manifestarea direct a Legii "n universul nostru# +ste ceva supranatural
i strns legat de nivelul de ining al persoanei# &ac cineva are un nivel de ining cobortK se afl la
un nivel cobort# &in cauza nivelului cobort de iningK o mare parte din esen!a de Ui va fi pierdut#
&ac nivelul de ining al unei persoane este ridicat i din copilrie pn la maturitate n:a dat
importan! faimeiK profituluiK conflictelor interumaneK ctigului personalK diverselor sentimentalisme
umane i dorin!elor "n societatea umanK esen!a sa de Ui poate fi pstrat relativ mai bine# AstfelK va
vedea mai clar dup deschiderea tianmu:ului# *opiii sub ase ani vor putea vedea destul de clar dup
deschiderea tianmu:ului# .ianmu:ul lor se deschide de asemenea uor# 'n cuvnt de:al meu "l va putea
deschide#
Afla!i "n puternicul curent i imensa cuv de vopsit a societ!ii umane obinuiteK ceea ce oamenii
consider adesea corectK este de fapt greit# *ine nu vrea s triasc o via! mai bun> A dori o via!
mai bun va clca peste interesul altoraK sau va nutri propriile dorin!e egoisteK sau va conduce la a
profita de ceilal!iK sau la a:i lovi sau rni# 2entru interes personal el se va "ntrece i va lupta cu ceilal!i
oameni obinui!i# %u merge aceasta "mpotriva caracteristicii universului> AstfelK ceea ce oamenii cred
c este corect poate s nu fie neaprat corect# n educarea unui copilK adultul de multe ori "i spune
acestuia J.rebuie s "nve!i s devii iste!J pentru a:i ob!ine ascensiunea "n societatea uman# JA fi iste!J
este deIa greit din perspectiva universului nostruK pentru c noi cerem urmarea ordinii naturale i ca
interesul personal s fie luat uor# Fiind att de iste! va !inti la urmrirea interesului personal# J&ac
cineva te bruscheazK du:te i plnge:te "nv!torului sau prin!ilor luiJK J0a banii pe care:i gseti pe
IosJ# *opilul va fi educat aa# &in copilrie pn la maturitateK cu ct copilul primete mai multe lucruriK
cu att mai mult va deveni treptat egoist "n societatea uman obinuit# ,a profita de ceilal!i i "i va
pierde J&eJ:ul#
1ubstan!a J&eJ nu dispare dup ce este pierdutK ci este transferat altei persoane# &ar aceast
esen! de Ui poate dispare# &ac cineva este foarte iret din copilrie pn la maturitate i are o dorin!
puternic pentru interes personal i umbl numai dup interesK "n mod normal tianmu:ul su nu va
func!iona sau vedea clar dup ce este deschis# .otui nu "nseamn c nu va mai func!iona niciodat# &e
ce> &eoarece "n timpul cultivrii noi !intim spre "ntoarcerea la sinele nostru originalK prin cultivare
persistent "l vom putea restabili constant i recupera# &e aceeaK trebuie acordat aten!ie ining:ului#
Accentum "mbunt!irea general i ascensiunea general# &ac ining:ul este ridicatK totul va urma
"mbunt!irea# &ac ining:ul nu este "mbunt!itK acea pu!in esen! de Ui nu va putea fi refcut#
+ist un astfel de principiu#
Al doilea factor este c atunci cnd cineva practic Uigong pe cont propriuK tianmu:ul su poate
fi deschis dac are calitate "nnscut bun# Adeseori unii oameni se sperie "n momentul "n care tianmu:
ul lor se deschide# &e ce li se face fric> 2entru c de obicei oamenii practic Uigong la miezul nop!iiK
cnd este "ntuneric i linite# n timp ce practicK persoana poate vedea brusc "n fa!a sa un ochi mareK
care:l va speria dintr:o dat# / astfel de sperietur este teribil i din acest moment i se va face fric s
$3
mai practice Uigong# *t de "nspimnttor esteY Acest ochi mare clipete i privete i se vede etrem
de clar# &e aceeaK unii oameni "l numesc ochiul demonuluiK al!ii ochiul buddhaK etc# &e fapt este
propriul tu ochi# 8ine"n!elesK cultivarea depinde de individK "n timp ce transformarea energiei de
cultivare depinde de maestru# ntregul proces de transformare a energiei de cultivare "n celelalte
dimensiuni este foarte complicat# *orpul nu se schimb numai "ntr:o singur dimensiuneK ci "n toate#
*orpurile din toate dimensiunile se schimb# 2o!i face asta singur> %u# Aceste lucruri sunt aranIate de
maestru i eecutate de maestru# &e aceea se spuneL cultivarea depinde de individul "nsuiK "n timp ce
transformarea energiei de cultivare depinde de maestru# .u po!i avea numai un astfel de gnd i o astfel
de dorin!# ns cel care face aceste lucruri cu adevrat este maestrul#
'nii oameni "i deschid tianmu:ul prin practica proprie# %oi "l numim ochiul tuK dar nu eti
capabil s !i:l dezvol!i singur# 'nii oameni au maetri i acetia "l vor transforma pentru eiK dac vd c
tianmu:ul lor s:a deschis# Acesta se numete /chiul Adevrat# &esigurK unii oameni nu au maetriK dar
pot beneficia de unul care este "n trecere pe acolo# n coala budist se spune J%u eist nici un loc "n
care s nu se afle ilumina!iJ# 1unt att de mul!i "nct eist ilumina!i pretutindeni# &e asemenea unii
oameni au spus J1e afl zeit!i la o palm deasupra capuluiJ "nsemnnd c sunt foarte mul!i# &ac un
maestru "n trecere vede c practici foarte bineK ai tianmu:ul deschis i ai nevoie de un ochiK !i:l va
dezvoltaK ceea ce va fi considerat rezultatul propriei tale cultivri# &eoarece nu eist nici o condi!ie sau
considera!ie pentru costK rsplatK sau faim pentru a oferi salvare oamenilorK ei sunt cu mult mai nobili
dect modelele eroilor oamenilor obinui!i# / fac "n "ntregime din compasiune benevolent#
&up ce tianmu:ul unei persoane s:a deschisK apare o stareL ochii "i vor fi orbi!i puternic de
lumin i vor fi irita!i# &e fapt cei care sunt orbi!i nu sunt ochii ti# &e fapt corpul pineal este cel care
este orbitK dar tu sim!i c ochii "!i sunt orbi!i# AceastaK deoarece n:ai ob!inut "nc acest /chi Adevrat# /
dat ce !i se va instala acest /chi AdevratK ochii nu:!i vor mai fi orbi!i# (ul!i dintre practican!i vor
putea sim!i sau vedea acest /chi Adevrat# &eoarece poart aceeai natur cu universulK este de
asemenea foarte inocent i curios# 1e uit "nuntru pentru a eamina dac tianmu:ul tu este deschis sau
nu i dac poate vedea# 1e uit i "nuntrul tu# Atunci cnd tianmu:ul "!i este deschisK !i se va face fric
cnd "l vei vedea brusc# &e fapt este /chiul tu Adevrat# &e acum "nainteK cnd vei privi din nou
lucrurileK te vei uita prin acest /chi Adevrat# *hiar dac tianmu:ul tu este deschisK fr acest /chi
Adevrat nu vei putea vedea nimic#
Al treilea factor sunt diferen!ele "n felul "n care sunt "nf!iate diversele spa!iiK atunci cnd se fac
treceri ctre alte niveluri# Aceasta este ceea ce determin cu adevrat nivelul realizrilor cuiva# n afar
de canalul principal prin care se vd lucruriK oamenii mai au i multe alte sub:canale# <coala budist
sus!ine c fiecare por al pielii este un ochiK "n timp ce coala taoist afirm c fiecare Uiao a corpului
este un ochi# *u alte cuvinteK toate punctele de acupunctur sunt ochi# 8ine"n!elesK ei vorbesc despre o
form de transformare a Legii "n corpK neeistnd nici o parte a corpului care s nu poat vedea#
%ivelurile despre care vorbim sunt totui diferite# n afar de canalul principal mai eist unele
sub:canale maIore "n diferite locuriL prin sprnceneK deasupra pleoapelorK dedesubtul pleoapei stngi i
de asemenea prin punctul 1hangen
@3
# +le determin trecerea nivelurilor# 8ine"n!elesK dac un practicant
obinuit poate vedea cu aceste locuri diferiteK el a atins deIa un nivel foarte "nalt# 'nii oameni pot vedea
i cu ochii lor de carneK cultivndu:i cu succes ochiiK acetia fiind echipa!i cu tot felul de capacit!i
supranormale# .otui dac acest ochi nu este folosit cum trebuieK deseori el poate vedea aceste lucruriK
dar nu pe celelalte# Asta nu va merge# &e aceea unii oameni folosesc un ochi pentru a privi o parte i pe
cellalt pentru a privi cealalt parte# %u eist nici un sub:canal sub acest ochi Oochiul dreptP deoarece
este strns legat de Lege# /amenii au tendin!a s foloseasc acest ochi drept atunci cnd fac lucruri rele#
Astfel c nu eist canal sub ochiul drept# Acestea sunt unele dintre sub:canalele maIore dezvoltate "n
timpul cultivrii "n 1hi:Aian:Fa#
&up ce se atinge un nivel etrem de "nalt i cultivarea "n *hu:1hi:Aian:FaK va fi format un ochi
asemntor cu ochiul compus# n partea de sus a fe!ei va apare un ochi mareK format din numeroi al!i
ochi mai mici# 'nii mari ilumina!i la niveluri foarte "nalte au cultivat un numr mare de ochiK care le
acoper fe!ele# .o!i ochii vor privi prin acest ochi mare i pot vedea tot ce vor s vad# *u o singur
@3
punct de acupunctur localizat "ntre sprncene
$D
privire pot vedea toate nivelurile# n zilele noastre zoologii i entomologii studiaz mutele# /chiul unei
mute este foarte mare# La microscop se observ c "nuntru are numeroi ochi mai miciK numindu:se
ochi compus# La un nivel etrem de "nalt poate apare o astfel de stare# 2entru a fi "n starea respectivK
cineva trebuie s fie de multe ori mai sus dect nivelul .athagata# .otuiK oamenii obinui!i n:o pot
vedeaK i nici practican!ii la nivel obinuit# Fiind "ntr:o alt dimensiuneK oamenii de la nivelul mediu n:o
pot vedeaK ei putnd vedea numai c este o persoan obinuit# Aceasta eplic trecerea la alte niveluri#
AstfelK problema este dac cineva poate atinge diferite dimensiuni#
Am eplicat deIaK "n mareK structura tianmu:ului# !i deschidem tianmu:ul cu o for! eternK
ceea ce este relativ mai rapid i mai uor# n timp ce vorbeam despre tianmuK fiecare dintre voi i:a
sim!it fruntea "ncordndu:se i c muchii s:au strns i au forat spre "nuntru# %u este aa> Aa este#
&ac v hotr!i cu adevrat s studia!i Falun &afa aiciK toat lumea va avea o astfel de senza!ie# For!a
etern foreaz "nuntru foarte puternic# Am eliberat energia specializat "n deschiderea tianmu:ului
pentru a v deschide tianmu:ul# n acelai timp am trimis Falun:ul pentru a v repara tianmu:ul# *nd
vorbeam despre tianmuK am deschis tianmu:ul tuturor celor care practic Falun &afa# ns nu neaprat
toat lumea va vedea clar i nu neaprat toat lumea va putea vedea# Asta depinde de tine "nsu!i# %u:i
nimic# %u conteaz dac po!i vedea sau nu cu el i:!i poate lua ceva timp s:l cultivi# &ac "!i ridici
constant nivelulK treptat vei putea vedea i vederea "!i va fi din ce "n ce mai clar# Atta timp ct practici
cultivare i eti hotrt s:o faciK vei recupera tot ceea ce a fost pierdut#
+ste relativ mai dificil s:!i deschizi tianmu:ul singur# 1 vorbim despre diferite forme de
deschidere a tianmu:ului pe cont propriu# &e eempluK "n timpul ederii "n medita!ieK unii dintre voi
sim!i!i c atunci cnd v uita!i la tianmu este "ntuneric "n frunte i c nu eist nimic acolo# / dat cu
trecerea timpuluiK se va vedea c treptat "n frunte va deveni alb# &up o perioad de practic a cultivriiK
se va descoperi c "n frunte "ncepe s fie luminos i apoi devine rou# n acest moment va "nfloriK aa
cum "nfloresc bobocii la televizor sau "n filmeK cnd "nfloresc "ntr:o secund# ,or fi asemenea scene#
*uloarea roie "ncepe prin a fi rou plat i mai apoi se va umfla "n miIlocK apoi va "nflori petal dup
petal# &ac vrei s:o faci singur s "nfloreasc pn la captK nici mcar D sau 1G ani nu vor fi prea multK
deoarece tianmu:ul tu este total blocat#
.ianmu:ul unora nu este blocat i este echipat cu un canal# .otui n:are nici un fel de energie
pentru c ei nu practic Uigong# &e aceeaK atunci cnd practic UigongK "n fa!a ochilor lor va apare
deodat un discK rotund i negru# &up un timp de practic discul va deveni treptat alb i apoi luminos#
n final va deveni din ce "n ce mai strlucitor i ochii vor fi pu!in orbi!i# 'nii oameni vor spuneL JAm
vzut soarele i am vzut lunaJ# &e fapt n:au vzut soarele sau luna# *e au vzut> Acelea sunt canalele
lor# 'nii oameni fac rapid treceri la alte niveluri# ,or putea vedea imediat ce li se instaleaz ochiul#
2entru al!ii va fi mai dificil# *nd practic UigongK vor sim!i c alearg "n afar prin acest canalK care
este ca un tunel sau un pu!# *hiar i "n somnK simt c alearg spre afar# 'nii simt ca i cum clresc un
calQ al!ii ca i cum zboarK al!ii ca i cum alearg i al!ii ca i cum merg repede cu maina# .otuiK simt
tot timpul c nu pot alerga pn la captK pentru c este foarte dificil de a deschide tianmu:ul pe cont
propriu# <coala taoist descrie corpul uman ca un mic univers# &ac este un mic universK v rog s v
gndi!iK va fi mai mult de o sut opt mii de li
@D
de la frunte pn la corpul pineal# AstfelK vor sim!i tot
timpul c alearg afar i c nu sunt capabili s aIung pn la capt#
Faptul c coala taoist consider corpul uman drept un mic univers are sens# %u "nseamn c
are o compozi!ie i structur similare cu cele ale universuluiK i nici nu se refer la forma corpului
eistent "n dimensiunea noastr fizic# ntrebm J*are este starea corpului fizic alctuit din elemente
mai mici dect celuleleK conform "n!elegerii tiin!ei moderne>J +ist configura!ii moleculare diferite#
(ai mici dect moleculele sunt atomiiK protoniiK nucleeleK electroniiK UuarciiK cele mai mici particule
studiate "n prezent fiind neutrino# Atunci care este cea mai mic particul> +ste "ntr:adevr foarte greu
de studiat# n ultimii si aniK 1aMNamuni a spusL J1pre afar este nemrginit de mareK spre "nuntru este
nemrginit de micJ# *e "nseamn asta> La nivelul de .athagataK este att de imens "nct nu se pot vedea
marginile universului i este att de minuscul "nct nu se poate vedea cea mai mic particul a materiei#
&rept rezultatK el a spus J1pre afar este nemrginit de mareK spre "nuntru este nemrginit de micJ#
@D
mile chinezetiK %#.#
$6
1aMNamuni a mai vorbit i despre teoria celor trei mii de lumi# A spus c "n universul nostru i "n
*alea noastr Lactee eist trei mii de corpuri cereti unde se afl fiin!e viiK asemntoare rasei noastre
umane# A mai spus c eist trei mii de astfel de lumi "ntr:un grunte de nisip# 'n grunte de nisip este
eact ca un universK "n care eist oameni cu "n!elepciuneK ca noiK corpuri ceretiK ct i mun!i i ruri#
1un de necrezutY &ac este aaK v rog gndi!i:v# +ist oare nisip "n cele trei mii de lumi> +ist
oare alte trei mii de lumi "n oricare dintre acele grun!e de nisip> Atunci eist cumva nisip "n acele trei
mii de lumi> <i atunci mai eist "nc trei mii de lumi "n oricare dintre acele grun!e de nisip> AstfelK la
nivelul de .athagata nu i se poate vedea captul#
Acelai lucru este valabil i cu celulele moleculare umane# /amenii "ntreab ct de mare este
universul# , spun c acest univers are i el marginile sale# ns la nivelul de .athagata va fi considerat
drept fr margini i infinit de mare# &ar corpul intern uman este la fel de mare ca acest universK de la
molecule la particulele microscopice din microcosmos# 1un de necrezut# *nd se creeaz o fiin!
uman sau o via!K elementele unice ale vie!ii sale i calit!ile sale esen!iale sunt deIa compuse "n
etremul microcosmos# Astfel c ceea ce studiaz tiin!a noastr modern este foarte departe de aceasta#
n compara!ie cu fiin!ele de pe alte planete din "ntregul univers pe care eist "n!elepciune mai ridicatK
nivelul tiin!ific al rasei noastre umane este destul de cobort# %u putem nici mcar atinge alte
dimensiuni care eist simultan "n acelai locK "n timp ce farfuriile zburtoare de pe alte planete pot
cltori direct "n alte dimensiuni# *onceptul acelui spa!iu:timp este diferit# &e aceeaK farfuriile
zburtoare pot apare i dispare att de repede "nct mintea uman nu poate accepta#
Am men!ionat o chestiune atunci cnd am vorbit despre tianmuK anume c atunci cnd sim!i c
alergi "n afar de:a lungul tuneluluiK sim!i c este fr de limite i fr de sfrit# 'nii oameni pot vedea
probabil alt situa!ieL nu alearg de:a lungul unui canalK ci de:a lungul unui drum nesfrit# n timp ce
alearg afarK eist mun!iK ruri i orae pe ambele margini ale acestui drumK ceea ce sun i mai
incredibil# mi amintesc c un maestru de Uigong a declarat c "ntr:un por al corpului uman eist un
ora i c "nuntru merg att trenuri ct i maini# 'nii vor fi foarte surprini s aud asta i o consider
de necrezut# 1e tie c particulele microscopice ale materiei includ moleculeK atomi i protoni# *nd se
cerceteaz mai departe pn la captK dac "n loc de un punct pute!i vedea planul fiecrui nivel i ve!i
vedea planul moleculelorK planul atomilorK al protonilor i planul nucleelorK ve!i vedea formele eistente
ale diferitelor dimensiuni# /rice materieK incluznd corpul umanK eist "n acelai timpK i este
conectatK cu niveluri ale dimensiunilor din univers# Fizica modern studiaz particulele materieiK
cercetnd particule microscopice numai prin analiz i fisiune# &up ce are loc fisiunea nuclearK se va
studia configura!ia# &ac ar eista un instrument prin care s se poat vedea "ntreaga manifestare a
tuturor elementelor atomice sau moleculare din acest planK sau dac s:ar putea vedea aceast imagineK
ve!i trece dincolo de aceast dimensiune i ve!i fi martori la scene reale eistente "n alte dimensiuni#
*orpul uman corespunde dimensiunilor eterne i are astfel de forme de eisten!#
(ai eist alte situa!ii care apar cnd cineva "i deschide tianmu:ul pe cont propriu# Am
men!ionat "n principal unele dintre fenomenele comune# &e asemenea unii oameni au observat c
tianmu:ul li se rotete# *ei care practic coala taoist vd deseori c tianmu:ul lor se rotete "nuntru#
&up ce placa .aiIi
@6
se rupe dintr:o datK vor vedea imagini# .otui nu "nseamn c au .aiIi "n cap# &e
fapt maestrul este cel care le:a instalat un set de lucruri de la bun "nceputK unul dintre ele fiind .aiIi# +l
le:a pecetluit tianmu:ul# Atunci cnd tianmu:ul este deschisK aceasta se va rupe# (aestrul a plnuit:o
inten!ionatK aceasta nefiind ceva care a eistat "n capul lor la "nceput#
'nii oameni caut s:i deschid tianmu:ul# *u ct practic mai mult pentru astaK cu att devine
mai pu!in probabil s se deschid# &e ce> +i "nii nu tiu# n principal deoarece nu se poate alerga dup
tianmu# *u ct cineva "l dorete mai multK cu att devine mai pu!in probabil s:l ob!in# &ac "l dorete
cu disperareK nu numai c va sta "nchisK dar din tianmu:ul su se va emana ceva care nu este nici alb nici
negruK care "i va acoperi tianmu:ul# / dat cu trecerea timpului va forma un cmp foarte mare# *u ct
curge "n afar mai multK cu att se acumuleaz mai mult# *u ct este mai dificil ca tianmu:ul su s se
deschidK cu att "l va cuta mai mult i cu att va iei afar mai mult materie# &rept rezultatK "i va
acoperi "ntregul corpK att de mult "nct va deveni foarte grosK avnd un cmp foarte mare# *hiar dac
@6
simbol al colii taoisteK cunoscut "n vest sub numele de Jsimbol Nin:NangJ
;G
tianmu:ul unei astfel de persoane va fi "ntr:adevr deschisK tot nu va putea vedea nimicK deoarece este
pecetluit de ataamentul su# &ac "n viitor nu se va mai gndi la asta i va abandona complet acest
ataamentK aceasta va dispare treptat# .otuiK va fi necesar o perioad de practic foarte chinuitoare i
foarte lung pentru a o "ndeprta# %u:i nevoie de aa ceva# 'nii oameni n:au tiut# (aestrul le:a spus s
nu alerge dup elK sau s nu:l cauteK dar ei nu l:au crezut# Au continuat s alerge dup el i "n final
rezultatul a fost eact opus#
C+8+/%6+6.+ 7,8-+'&-2+95 1. /9+-4%)%,'.
/ capacitate supranormal strns legat de tianmu se numete clarviziune# 'nii oameni afirmL
Jn timp ce stau aiciK pot vedea scene "n 8eiIing sau "n AmericaK sau scene de pe cealalt parte a
pmntuluiJ# 'nii oameni nu pot "n!elege i nici nu poate fi eplicat tiin!ific# *um este posibil> 'nii
oameni o eplic aaK al!ii altfelK dar nu pot eplica logic# 1e "ntreab cum de pot avea oamenii o
asemenea capacitate mare# %u este aa# 'n practicant la nivelul 1hi:Aian:Fa n:are o asemenea
capacitate# *eea ce vede elK clarviziuneaK ca i multe alte capacit!i supranormaleK func!ioneaz toate
"ntr:o dimensiune specific# n cel mai bun cazK nu trec deasupra dimensiunii acesteia fizice a rasei
noastre umane# n mod normal nu trec deasupra dimensiunii persoanei respective#
ntr:o dimensiune special a corpului uman eist un cmp diferit de cel al J&eJ# *ele dou nu
sunt "n aceeai dimensiuneK dar au aceeai mrime# Acest cmp corespunde cu universulL orice eist "n
universK va fi reflectat aici "n mod corespunztor# /rice poate fi reflectat# +ste un fel de imagineK dar nu
este real# &e eempluK pe pmnt eist America i Eashington# n acest cmpK America i Eashington
pot fi de asemenea reflectateK dar ele sunt imagini reflectate# .otui imaginile reflectate sunt i ele o
form de eisten! a materieiK fiind rezultatul reflec!iei respectiveK care se schimb "n concordan! cu
schimbrile de acolo# AstfelK capacitatea supranormal de clarviziune la care se refer unii oameni
const "n a vedea lucrurile care se afl "n propria dimensiune# Atunci cnd cineva practic cultivarea
peste nivelul 1hi:Aian:FaK nu va mai vedea lucrurile aa# ,a vedea lucrurile directK ceea ce se numete
putere divin a Fo FaK iar aceast putere mare nu cunoate limite#
*um poate func!iona capacitatea supranormal de clarviziune "n timpul cultivrii 1hi:Aian:Fa>
Am s dezvlui tuturor# n cmpul acestei dimensiuniK "n dreptul frun!ii eist o oglind# /glinda unei
persoane care nu practic este "ndreptat ctre aceastaK "n timp ce oglinda unui practicant se rotete#
*nd capacitatea supranormal de clarviziune a unei persoane este pe punctul de a iei afarK oglinda se
va roti ciclic# 1e tie c pentru un film se epun $@ de cadre pe secundK ceea ce permite filmului s
produc micri continue# &ac se folosesc mai pu!in de $@ de cadre pe secundK imaginea va sri#
,iteza oglinzii este mai mare de $@ de rota!ii pe secund i va reflecta ce este "n fa!a saK pentru a:!i
permite s vezi# 0maginile vor fi apoi terse "n timpul "ntoarcerii urmtoare# +a va reflecta i se va
"ntoarce i apoi va terge din nou imaginile# / astfel de rota!ie va fi continu# AstfelK ce vezi tu este "n
micare# !i permite s vezi ceea ce este reflectat "n propria ta dimensiuneK iar ceea ce eist "n cmpul
dimensiunii tale corespunde cu ceea ce eist "n marele univers#
Atunci cum poate vedea cineva ceva aflat "n spatele corpului su> *um poate o oglind att de
mic reflecta totul din Iurul corpului unei persoane> 1e tie c atunci cnd tianmu:ul unei persoane este
deschis deasupra ,ederii *eleste i este pe punctul de a atinge ,ederea n!elepciuniiK va aIunge dincolo
de dimensiunea noastr# n momentul "n care se face trecereaK tianmu:ul se schimb# *nd va privi
obiecteleK acestea au disprut# Att oamenii ct i zidurile vor dispare# %u va mai fi nici o eisten!
material# *u alte cuvinte cnd vei privi "n adncime "n aceast dimensiune particularK vei vedea c
oamenii nu mai eist# +ist numai aceast oglind care st "n cadrul cmpului dimensiunii tale# &ar
aceast oglind este la fel de mare ct "ntregul tu cmp dimensional# Astfel c atunci cnd se roteteK va
reflecta totul# 2oate reflecta tot ceea ce se afl "n acest cmpK atta timp ct corespunde lucrurilor
eistente "n univers# Aceasta este capacitatea supranormal de clarviziuneK aa cum o numim noi#
*nd oamenii de tiin! specializa!i "n studierea corpului uman testeaz o astfel de capacitate
supranormalK de obicei o pot nega uor# (otivul negrii este urmtorul# &e eempluK cineva este rugat
;1
s spun ce face "n 8eiIing o rud a unei anumite persoane# &up ce i se d numele rudei persoanei i i
se descriu lucruri de bazK persoana se va putea uita# ,a descrie cum arat cldireaK cum se intr pe u
i cum este mobilat cameraK atunci cnd se intr "n camer# *e spune el este corect# *e face ruda> +l
spune c ruda scrie# 2entru a proba lucrurile vor suna ruda i o vor "ntreba J*e faci "n momentul
acesta>J J(nncJ# %u este "n dezacord cu ce a vzut el> n trecut acesta era motivul pentru contestarea
acestei capacit!i supranormale# .otuiK mediul "nconIurtor pe care l:a vzut nu era deloc greit# +ist
o diferen! a conceptului de timp "ntre spa!iul i timpul nostruK pe care:l numim spa!iu:timpK i spa!iu:
timpul "n care se afl capacitatea supranormal# nainte omul scria# Acum mnnc# +ist o astfel de
diferen! de timp# &rept urmareK dac oamenii de tiin! care studiaz corpul uman "i construiesc
ipotezele i conduc cercetarea pe baza teoriilor conven!ionale i tiin!ei moderneK "i vor risipi eforturile
"n zadar chiar dac mai trec "nc zece mii de aniK pentru c aceste lucruri sunt oricum deasupra
oamenilor obinui!i# n mod corespunztorK omenirea trebuie s:i schimbe mentalitatea i trebuie s nu
mai "n!eleag aceste lucruri "n acest fel#
C+8+/%6+6.+ 7,8-+'&-2+95 S,2%'( T&'(
50
/ alt capacitate supranormal strns legat de tianmu este cea numit 1uming .ong# Astzi
sunt recunoscute public ase capacit!i supranormaleK incluznd tianmuK clarviziunea i 1uming .ong#
*e este 1uming .ong> +ste faptul c o persoan poate cunoate viitorul i trecutul alteia# Atunci cnd
capacitatea sa este mareK poate vedea apari!ia i declinul unei societ!i# *u o capacitate i mai mareK se
poate vedea legea tuturor schimbrilor corpului cosmic# Aceasta este capacitatea supranormal 1uming
.ong# &eoarece materia se mic respectnd anumite legiK orice materie dintr:o dimensiune anume are
forme de eisten! "n multe alte dimensiuni# &e eempluK atunci cnd corpul uman se micK celulele
din corp se mic de asemenea i toate elementele din microcosmosK de eemplu moleculeleK protoniiK
electroniiK ct i cele mai mici particuleK se vor mica i ele cu acest corp# .otui corpul are forma lui
independent de eisten!K iar formele corpului din alte dimensiuni se vor schimba de asemenea#
%:am men!ionat noi c materia nu moare> ntr:o anume dimensiuneK tot ceea ce a fcutK sau ceea
ce face o persoan cu o micare a minii are o eisten! material i tot ceea ce faci va lsa o imagine i
un mesaI# ntr:o alt dimensiune acestea nu mor i rmn pentru totdeauna# *el cu capacit!i
supranormale va ti ce s:a "ntmplat "n trecutK atunci cnd se uit la scenele din trecut care sunt "nc
acolo# n viitorK cnd vei avea capacitatea supranormal 1uming .ongK vei observa c forma lec!iei mele
de astzi va eista "nc# +ist i aici "n acelai timp# *nd cineva se nateK "ntreaga sa via! eist deIa
"ntr:un spa!iu specialK care n:are conceptul de timp# 2entru unii oameni acolo se afl mai mult de o
via!#
'nii oameni pot gndi J*e se va "ntmpla cu eforturile noastre de a ne schimba> %u vor deveni
ele inutile>J %u vor putea accepta# &e fapt eforturile individuale pot schimba lucruri minore ale vie!ii#
'nele lucruri minore pot fi schimbate prin eforturi individuale# &ar tocmai din cauza acestor eforturi de
schimbare se poate ob!ine Marma# Altfel n:ar eista problema producerii Marmei i nu va eista
chestiunea faptelor bune sau rele# *nd cineva insist s fac lucruri "ntr:un anume felK va profita de
al!ii i va comite lucruri greite# &e aceea se cere mereu urmarea mersului natural "n practicarea
cultivriiK pentru c prin strduin!ele tale vei face ru altora# &ac via!a ta n:are ceva anume i ai ob!inut
ceea ce apar!inea altei persoane din societateK "i vei fi dator#
*t despre evenimentele maIore din via!K un om obinuit nu le poate schimba deloc# +ist "ns
o cale de a o faceK i anumeK dac cineva face lucruri releK numai lucruri releK "i va putea schimba via!a#
ns se va "ndrepta ctre distrugerea complet a vie!ii sale# &e la un nivel superior vedem c atunci cnd
moare cinevaK Nuanshen:ul su nu moare# *um este posibil ca Nuanshen:ul s nu moar> &e fapt am
vzut c dup ce o persoan moareK cadavrul su de la morg nu este dect o mas de celule umane din
dimensiunea noastr# .oate !esuturile celulare ale organelor interne i "ntregul corp din acest spa!iu au
fost lepdate "n aceast dimensiuneK "n timp ce corpul format din particule mai mici dect moleculeleK
=G
precogni!ie i retrocogni!ieK %#.#
;$
atomiiK protoniiK etc# din celelalte dimensiuni nu este mort# +ist "n celelalte dimensiuni i "nc triete
"n microcosmos# *el care face tot felul de lucruri rele se va "ndrepta ctre dezintegrarea total a tuturor
celulelor saleK ceea ce "n budism se numete pierderea corpului i a sufletului#
(ai eist o cale de a schimba via!aK care este singura caleK i anumeK atunci cnd cineva ia calea
cultivrii# &e ce poate fi schimbat via!a saK dac ia calea practicrii cultivrii> *ine poate face cu
uurin! un astfel de lucru> / dat ce se gndete s ia calea practicii cultivrii i o dat ce un astfel de
gnd este formatK el strlucete ca aurul i scutur Lumea *elor 5ece &irec!ii# 0maginea colii budiste
despre univers este eprimat "n teoria Lumii *elor 5ece &irec!ii# 2entru o fiin! mai "naltK via!a unui
om nu este pentru a eista ca persoan obinuit# Aceasta e de prere c via!a omului se nate "n spa!iul
universului i "mprtete aceleai caracteristici cu acesta# ,ia!a este benevolent i este alctuit din
substan!a 5hen : 1han : Ren# ns vie!ile au i ele rela!ii sociale# *nd se asociaz cu al!ii din
comunitateK unii dintre ei devin ri i nu mai pot sta la nivelul respectiv i vor cobor" la un nivel mai Ios#
+i coboar "n permanen! "n acest felK pn cndK "n finalK aIung "n nivelul aceasta al oamenilor
obinui!i#
La acest nivel o astfel de persoan trebuia distrus i eliminat# .otuiK "n marea lor compasiune
benevolentK fiin!ele "nalt luminate au creat special un astfel de spa!iuK cel al societ!ii noastre umane# n
dimensiunea acestui spa!iu i se d "n plus un corp umanK de carne i aceast pereche de ochiK care poate
vedea numai "n aceast dimensiune fizic# Astfel este pierdut "n labirint i nu i se permite s vad
adevrul universuluiK care poate fi vzut "n toate celelalte dimensiuni# n acest labirint i "n astfel de
condi!ii i se mai d o ans# &eoarece este "n iluzieK el sufer multQ cu acest corp va putea suferi# &ac
cineva vrea s se "ntoarc la origine din aceast dimensiuneK coala taoist spune c trebuie s practice
cultivarea pentru a se "ntoarce la sinele su original# &ac are "nc inim pentru practicarea cultivriiK
natura sa de buddha a ieit la iveal# Aceast inim este considerat cea mai pre!ioas i oamenii "l vor
aIuta# n circumstan!e att de dificile aceast persoan "nc nu s:a pierdut i vrea s se "ntoarc# &rept
urmare oamenii "l vor aIuta i "i vor da o mn de aIutor necondi!ionat# l vor aIuta cu orice# Acesta
este motivul pentru care putem face un astfel de lucru pentru practican!iK dar nu i pentru oamenii
obinui!i#
*t despre oamenii obinui!i care vor s:i vindece bolileK nu:i putem aIuta cu nimic# / persoan
obinuit este numai o persoan obinuit# 'n om obinuit va trebui s se conformeze strii societ!ii
umane obinuite# (ul!i oameni au spus c buddha vorbesc despre oferirea salvrii tuturor fiin!elor i c
coala budist crede "n salvarea tuturor fiin!elor# , spun c pute!i cuta peste tot "n scripturi i nu ve!i
gsi nici una care spune c vindecarea bolilor oamenilor obinui!i reprezint oferirea salvrii tuturor
fiin!elor# *ei care au "ncurcat acest subiect sunt maetrii aceia fali de Uigong din ultimii ani# Adevra!ii
maetri de UigongK care au pavat drumulK nu v:au spus s vindeca!i bolile altora# ,:au "nv!at numai
practica i cum s v vindeca!i bolile i s v pstra!i singuri condi!ia fizic# *a om obinuitK cum po!i
vindeca boli dup ce ai studiat dou zile> %u este asta "nelarea celorlal!i> %u "ncuraIeaz ataamentul
tu> Aceasta este numai cutarea faimeiK bog!iei i a lucrurilor supranormaleK pentru a te fli cu ele "n
fa!a oamenilor obinui!iY +ste absolut nepermis# AstfelK cu ct unii alearg mai tare dup cevaK cu att
mai pu!in probabil s ob!in# %u:!i este permis s faci asta i nu:!i este permis s modifici la "ntmplare
starea societ!ii umane obinuite#
n univers eist un principiuL atunci cnd vrei s te "ntorci la sinele tu adevratK ceilal!i te vor
aIuta# 2rerea lor este c via!a uman trebuie s se "ntoarc de unde a venitK nu s rmn "ntre oamenii
obinui!i# &ac unuia i s:ar permite s nu aib nici o boal i s triasc "n confortK nu va fi interesat s
devin nemuritor nici dac i se propune# *t de minunat ar fi ca oamenii s nu sufere de boli sau
greut!iK i s aib tot ceea ce vorY Ar fi cu adevrat o lume de nemuritori# ns ai czut "n aceast
dimensiune pentru c ai devenit corupt iK de aceeaK nu te vei sim!i bine# +ste probabil ca omul s
comit lucruri rele atunci cnd se afl "n iluzieK ceea ce "n budism se numete principiul Marmic al
recompensei i rsplatei# &e aceea cnd unii oameni au greut!i sau nenorociriK "i pltesc Marma
conform principiului Marmic al recompensei i rsplatei# 1e mai spune "n budism c eist ilumina!i
peste tot# La micarea minii unui buddha bolile omenirii pot fi terseK este absolut posibil de ob!inut#
&e ce nu se face astaK cu at!ia ilumina!i "n Iur> 2entru c "n trecut omul a comis fapte rele i trebuie s
;;
"ndure suferin!e# &ac i:ai vindecat bolile va echivala cu "nclcarea principiului universului i cu faptul
c poate face lucruri greite fr a mai trebui s plteasc# %u este permis# AstfelK to!i pstreaz starea
societ!ii oamenilor obinui!i i nimeni nu vrea s:o saboteze# 1ingura cale de a aIunge confortabilK fr
boliK i de a atinge !elul libert!ii adevrate este practicarea cultivrii# 1alvarea real a tuturor fiin!elor
const "n a:i face pe oameni s practice Lege ortodo#
&e ce mul!i maetri de Uigong pot vindeca boli> &e ce vorbesc despre vindecarea bolilor>
2robabil c unii oameni i:au pus aceste "ntrebri# n maIoritatea lorK aceti maetri de Uigong nu vin din
coli de practic ortodo# n cursul cultivriiK atunci cnd realizeaz c toate fiin!ele vii suferK unui
maestru adevrat de Uigong i se permite s aIute pe cineva din compasiune i buntate# .otui nu poate
vindeca bolileK ci le poate numai reprima temporar sau amnaK astfel "nct s nu le ai acumK dar s le ai
mai trziuK sau le poate transformaK astfel "nct vor fi transmise rudelor tale# %u este capabil s:!i
elimine Marma cu adevratK complet# %u i se permite s fac asta la "ntmplare pentru un om obinuitK ci
numai pentru un practicant# +ist un astfel de principiu#
n coala budist salvarea tuturor fiin!elor implic aducerea ta la un nivel mai "nalt din cea mai
dureroas stare : a oamenilor obinui!i# %u vei mai suferi niciodat greut!i i te vei elibera de ele#
Aceasta este ceea ce implic# %:a men!ionat 1aMNamuni cealalt fa! a nirvanei> Acesta este "n!elesul
adevrat al salvrii tuturor fiin!elor despre care a vorbit el# 2resupunnd c trieti confortabil printre
oamenii obinui!i i ai o grmad de baniK "nct "i po!i folosi drept salteaK i n:ai nici o suferin!K n:ai fi
interesat s devii nemuritor nici dac ai fi rugat# *a practicantK cursul vie!ii tale poate fi schimbat#
%umai prin practicarea cultivrii se poate schimba cursul vie!ii tale#
*apacitatea supranormal 1uming .ong func!ioneaz astfelL eist un mic ecran fluorescent de
felul unui televizorK situat "n frunte# 2entru unii este la distan! fa! de frunte# Al!i oameni "l au aproape
de frunte# 'nii "l au "nuntrul frun!ii# 'nii oameni pot vedea lucruri cu ochii "nchii# *u o capacitate
mareK se pot vedea lucruri cu ochii deschii# +ste "ns invizibil pentru ceilal!i oameniK pentru c sunt
lucruri din perimetrul cmpului spa!iului tu# &up ce aceast capacitate supranormal este dezvoltatK
mai trebuie s eiste o alta care servete drept purttoareK pentru a reflecta imaginile din alt dimensiune
i a putea fi vzute cu tianmu:ul# 1e poate vedea foarte clar viitorul i trecutul cuiva# 0ndiferent ct de
bine func!ioneaz ghicitul viitoruluiK nu poate prevedea detalii i evenimente minore# n schimbK cu
capacitatea supranormal 1uming .ong se pot vedea toate detaliileK pentru c ceea ce se vede sunt
reflec!iile adevrate ale oamenilor i lucrurilor din dimensiuni diferite#
Atta timp ct practici Falun &afaK am s:!i deschid tianmu:ul# ns capacit!ile supranormale pe
care le:am men!ionat mai apoi nu:!i vor fi deschise# / dat cu "mbunt!irea constant a nivelului tuK
capacitatea supranormal 1uming .ong va apare "n mod natural# Astfel de lucruri vor apare "n practica
ta viitoare de cultivare# ,ei ti ce se "ntmpl atunci cnd se va dezvolta o astfel de capacitate# &e aceea
am dezvluit asemenea Lege i principii#
T-+'7/.1.-.+ /.9&- C%'/% E9.2.'6. ?% + /.9&- T-.% T5-32,-%
*e este J.ranscederea celor *inci +lemente i a celor .rei .rmuriJ> +ste o "ntrebare foarte
delicat# n trecutK mul!i maetri de Uigong au vorbit despre aceast chestiuneK fiind npdi!i de
"ntrebrile celor care nu cred "n Uigong# J*are dintre voi a trecut de cele *inci +lemente i cele .rei
.rmuri>J 'nii nu sunt maetri de Uigong dar pretind c sunt maetri de Uigong# &ac nu tiuK ar trebui
s tac# ns au "ndrznit s vorbeasc despre astaK iar al!ii i:au amu!it cu "ntrebri# Acest lucru a adus
multe preIudicii i mult haos comunit!ii cultivatorilor# 'nii oameni au folosit acest prileI pentru a ataca
Uigong:ul# .ranscederea celor *inci +lemente i a celor .rei .rmuri este o propozi!ie din comunitatea
cultivatorilorK "nrdcinat "n religii i care vine din religii# &e aceeaK nu putem vorbi despre aceast
chestiune fr a considera fundalul su istoric i circumstan!ele acelui timp#
*e "nseamn transcederea celor *inci +lemente> Att fizica antic din *hina ct i cea modern
consider corect teoria chinez a celor *inci +lemente# +ste adevrat c cele *inci +lementeL metalK
lemnK apK foc i pmntK formeaz totul "n universul nostru# AstfelK vorbim despre teoria celor *inci
;@
+lemente# *nd se spune c cineva a trecut de cele *inci +lementeK "n limbaI modern "nseamn c a
trecut dincolo de aceast lume fizic a noastr# 1un chiar de necrezut# , rog s v gndi!i la o astfel
de problem# 'n maestru de Uigong posed gong# +u am fost testatK i mul!i al!i maetri de Uigong au
trecut de asemenea prin astfel de eperimenteK pentru a le fi msurat energia# (ulte dintre aparatele
noastre pot detecta elementele materiale din energia de cultivare# Astfel c atta timp ct eist un
aparatK va putea fi detectat eisten!a componentelor energiei unui maestru de Uigong# Aparatele
moderne sunt capabile s detecteze infraroiiK ultravioleteK ultrasuneteK infrasuneteK electricitateK for!e
magneticeK raze 4ammaK atomiK neutroni# 'n maestru de Uigong are toate aceste substan!eK iar maetrii
de Uigong mai au i altfel de substan!eK care nu pot fi detectate pentru c nu eist aparate care s le
msoare# Atta timp ct eist aparateK toate pot fi detectateQ s:a observat c substan!ele emise de
maetrii de Uigong sunt etrem de bogate#
1ub efectul unui cmp magnetic specialK un maestru de Uigong poate emite o aur foarte
puternic i foarte frumoas# *u ct poten!a sa energetic este mai mareK cu att cmpul de energie este
mai mare# / persoan obinuit are i ea o aurK dar foarte slab# n studiul fizicii particulelor de "nalt
energieK oamenii cred c energia este format din particule ca neutroni i atomi# Au fost testa!i mul!i
maetri de UigongK incluzndu:i pe cei binecunoscu!i# <i eu am fost testat i s:a observat c emit de DG
pn la 13G de ori mai multe raze 4amma i neutroni termici dect materia normal# n acest punctK
indicatorul aparatului de testare a atins limita maim# Aparatul n:a mai putut arta ct de mult energie
aveam pn la capt# +ste pur i simplu de neconceput ca cineva s aib neutroni att de puternici# *um
poate avea cineva neutroni att de puternici> Aceasta demonstreaz faptul c noiK maetrii de UigongK
avem gongK aadar energieK lucru care a fost verificat de comunitatea tiin!ific#
2entru a transcede cele *inci +lemente i cele .rei .rmuriK trebuie urmat o cale de cultivare
integrat a ining:ului i a vie!ii# &ac practica nu este una de cultivare a ining:ului i a vie!iiK atunci
se poate "mbunt!i doar energia de cultivare care determin nivelul unei persoane# / practic de
cultivare care nu cultiv corpulK nu se preocup de acest lucru pentru c nu ia calea transcederii celor
*inci +lemente# / practic a cultivrii ining:ului i a vie!ii acumuleaz energie "n toate celulele
corpului# n generalK practican!ii notri i cei care abia "ncep s dezvolte gong elibereaz granule foarte
mari de energieK care au spa!ii "ntre ele i densitate mic# Astfel c puterea lor este slab# *u timpulK o
dat ce nivelul devine mai "naltK este posibil ca energia s devin de o sutK o mieK 1GG de milioaneK etc#
de ori mai mare dect densitatea moleculelor obinuite de apK deoarece cu ct nivelul este mai ridicatK
cu att densitatea este mai mare i granulele de energie mai miciK i cu att energia va fi mai puternic#
n aceste circumstan!eK energia va fi acumulat "n fiecare celul a corpului# / astfel de energie nu se
acumuleaz numai "n fiecare celul din corpul acestei dimensiuniK ci i "n moleculeleK atomiiK protoniiK
electronii tuturor corpurilor celorlalte dimensiuniK pn la particulele etrem de microscopice# / dat cu
trecerea timpuluiK "ntregul corp al unei persoane va fi umplut cu o astfel de materie de energie "nalt#
/ astfel de materie de energie "nalt posed inteligen! i are capacit!i# / dat ce este "n
cantitate mareK densitatea sa devine mare i umple toate celulele corpului i va putea inhiba celulele de
carne umaneK celulele cele mai incompetente# / dat ce celulele sunt inhibateK nu mai pot avea
metabolism# n finalK celulele de carne umane vor fi complet "nlocuite# 8ine"n!elesK "mi este foarte uor
s vorbesc despre acest lucru# ,a fi un proces de cultivare treptat i lent pentru a atinge acest stadiu#
*nd cultivarea ta va atinge acest stadiuK toate celulele din corpul tu vor fi "nlocuite de materie cu
energie "nalt# 4ndete:te la asta# ,a mai fi corpul tu format din cele *inci +lemente> ,a mai fi el
compus din materie din dimensiunea noastr> +ste deIa format din materie colectat din alte
dimensiuniK ce nu mai este controlat de spa!iu:timpul dimensiunii noastre# 1ubstan!a J&eJ este i ea de
asemenea materie din alte dimensiuniK care nu este controlat de cmpul spa!io:temporal al dimensiunii
noastre#
<tiin!a modern sus!ine c timpul are un cmp# &ac ceva nu este "n cmpul timpuluiK nu va fi
controlat de timp# *onceptele de timp:spa!iu din alte dimensiuni sunt diferite de cele ale noastre de aici#
*um poate timpul de aici s controleze materia din alte dimensiuni> %u se poate# , rog s v gndi!i#
%u ve!i transcede atunci cele *inci +lemente> ,a mai fi corpul vostru corpul unei persoane obinuite>
Absolut deloc# .otuiK o persoan obinuit nu va putea vedea deosebirile# &ei corpul a fost
;=
transformat "ntr:un astfel de gradK nu este sfritul practicii de cultivare# .rebuie "nc s progreseze
ctre niveluri superioare "n cultivare# AstfelK trebuie "nc s practice cultivarea printre oamenii obinui!iK
iar cultivarea nu va fi posibil dac oamenii nu:l vor putea vedea#
*e se va "ntmpla cu respectivul mai trziu> &ei "n timpul cultivriiK toate celulele sale la nivel
molecular sunt "nlocuite de materia de energie "naltK atomii au ordinea lor de combina!ie# *ombina!iile
moleculelor i configura!iile atomice nu se vor schimba# *ombina!iile moleculare ale celulelor sunt
astfel "nct se simte moale la atingere# *ombina!iile moleculare ale oaselor au o astfel de densitate "nct
se simt tari# &ensitatea moleculelor de snge este foarte mic i acesta este lichid# /amenii obinui!i nu
pot vedea schimbrile "n "nf!iarea eterioarK deoarece celulele moleculelor sale pstreaz "nc
structura i organizarea original# 1tructura nu se schimbK dar "nuntru energia se schimb# Astfel c
persoana va rmne venic tnrK din moment ce celulele sale nu vor muri# 2e parcursul cultivrii i
practiciiK va arta tnr i va rmne "n felul acesta pn la capt#
8ine"n!eles c oasele pot fi probabil "nc rupte atunci cnd corpul su este lovit de o main i va
sngera "nc atunci cnd este tiat cu un cu!itK deoarece combina!iile moleculare nu s:au schimbat#
%umai c celulele nu vor muri "n mod natural i nu vor "mbtrni "n mod natural# (etabolismul nu va
mai avea loc# Aceasta este ceea ce noi numim Jtranscederea celor *inci +lementeJ# *e supersti!ie este "n
asta> 2oate fi eplicat cu principii tiin!ifice# 'nii sunt incapabili s:o eplice i fac remarci la
"ntmplare# Al!ii vor spune c rspndesc supersti!ii# &eoarece aceast fraz vine din religiiK nu este
terminologie creat de Uigong:ul nostru modern#
*e "nseamn Jtranscederea celor .rei .rmuriJ> &up cum am men!ionat ieriK cheia
"mbunt!irii gong:ului const "n cultivarea ining:ului nostru i asimilarea la caracteristica
universului# n acest felK caracteristica universului nu te va mai limita# &ac ining:ul tu este
"mbunt!itK elementul de J&eJ va fi transformat "n gongK care va crete constant spre niveluri mai
"nalte# Apoi va forma un gongzhu# 2e ct este de "nalt gongzhu:ul tuK pe att de "nalt este nivelul
energiei tale# +ist zicalaL J(area Lege este fr limiteJ# *ultivarea depinde "n totalitate de inima ta#
nl!imea nivelului de cultivare depinde cu totul de capacitatea ta de Ren i de a "ndura suferin!e# &ac
!i:ai folosit substan!a albK substan!a ta neagr poate fi transformat "n substan! alb prin "ndurarea de
suferin!e# &ac tot nu este destulK atunci po!i purta pcatele prietenilor sau rudelor tale care nu practic
cultivareaK i "!i po!i "mbunt!i gong:ul# &ar acest lucru poate fi fcut numai de ctre un practicant care
este deIa "ntr:o dimensiune etrem de "nalt# 'n practicant obinuit nu trebuie s se gndeasc s poarte
pcate pentru rudele sale# *u o asemenea cantitate mare de MarmaK un practicant obinuit nu poate
cultiva# ,orbesc aici despre principii la diferite niveluri#
*ele .rei .rmuri men!ionate "n religii se refer la cele nou niveluri ale ceruluiK sau la cele
treizeci i trei de niveluri ale cerului# *u alte cuvinteK cerulK pmntul i sub pmntulK "mpreun cu
toate fiin!ele ce vie!uiesc acoloK constituie cele .rei .rmuri# n religii se spune c toate fiin!ele vii din
cele treizeci i trei de niveluri ale cerului trec prin ciclurile celor <ase *i ale Re"ncarnrii# *ele <ase
*i ale Re"ncarnrii "nseamn c cineva care este om "n aceast via!K poate deveni animal "n via!a
urmtoare# n budism se spune cL J.impul limitat al acestei vie!i trebuie folosit# &ac nu cultivi acumK
cnd o vei mai putea face>JK deoarece animalelor nu li se permite nici s cultive i nici s asculte Legea#
*hiar dac practic cultivareaK ele nu vor ob!ine &reapta Realizare# &ac nivelul gong:ului lor este prea
ridicatK vor fi omorte de cer# 2oate c nu vei putea ob!ine un corp uman mai multe sute de ani i poate
"l vei ob!ine "ntr:o mie de ani# / dat ce:l ob!iiK nici mcar nu tii s:l pre!uieti# &ac vei fi re"ncarnat
"ntr:o piatrK nu vei putea iei afar zece mii de ani# &ac acea bucat de piatr nu este sfrmat sau
roas de vremeK nu vei putea iei niciodat# *t de dificil este s ob!ii un corp umanY &ac cineva poate
ob!ine cu adevrat (area Lege este pur i simplu mult prea norocos# +ste dificil s ob!ii un corp umanK
ceea ce eplic un astfel de principiu#
2entru practican!i eist chestiunea nivelurilor de cultivare# %ivelul pe care "l ob!ii depinde "n
"ntregime de tine "nsu!i# &ac vrei s transcezi cele .rei .rmuriK cultiv:te "n continuare# Atunci cnd
energia ta de cultivare devine foarte foarte "naltK n:ai trecut deIa de ele> Atunci cnd unii oameni stau
cu picioarele "ncruciateK Nuanshen:ul prsete corpul i poate urca imediat foarte sus# 'nul dintre
practican!i a scris "n raportul suL Jnv!toruleK m:am urcat la mai multe niveluri ale paradisului i am
;?
vzut nite scene#J 0:am spus s urce mai sus# (i:a rspunsL J%:o pot face# %u "ndrznesc s urc mai sus
i nici nu pot urca mai sus#J &e ce> 2entru c gongzhu:ul su este de "nl!imea respectivK s:a urcat
acolo stnd pe vrful gongzhu:ului su# Acesta este Fructul 1tatusului men!ionat "n budismK iar
cultivarea sa a atins acest stadiu# .otuiK pentru un practicant nu este "nc cel mai "nalt stadiu# +l va
continua s se "nal!e i s se "mbunt!easc permanent# &ac gongzhu:ul tu trece de marginile celor
.rei .rmuriK nu vei transcede cele .rei .rmuri> Am cercetat i am observat c cele .rei .rmuri
men!ionate "n religii sunt cuprinse numai "n teritoriul celor nou planete maIore ale noastre
=1
# 'nii
oameni au vorbit despre zece planete maIore# A spune c nu este deloc adevrat# Am observat c unii
dintre maetrii de Uigong din trecut aveau gongzhu:uri foarte "nalteK care au trecut dincolo de *alea
Lactee# Au depit cu mult cele .rei .rmuri# .ranscederea celor .rei .rmuri despre care tocmai am
vorbit este de fapt o chestiune de niveluri#
P-&<9.2+ /5,65-%%
(ul!i oameni vin la locurile noastre de practic avnd ataamentul unor cutri# 'nii oameni vor
s ob!in capacit!i supranormale# Al!ii vor s asculte nite teorii# 'nii sper s:i vindece bolile# Al!ii
vor s ob!in un Falun# +ist tot felul de mentalit!i# 'nii chiar mi:au spusL J*ineva de acas nu poate
veni la lec!iiK am s pltesc ceva baniK v rog s:i da!i un Falun#J %e:a luat multe genera!iiK o perioad
etrem de lung i un numr "nspimnttor de ani pentru a forma acest Falun# *um crezi c po!i
cumpra un Falun cu cteva duzini de Nuani
=$
> *um de "l putem da necondi!ionat oricruia dintre voi>
&eoarece vre!i s v cultiva!i# / astfel de inim nu poate fi cumprat cu nici o sum de bani# 2utem
face un astfel de lucru numai atunci cnd v:a aprut natura de buddha#
.e ag!i de ataamentul cutrilor# Ai venit aici numai pentru un astfel de lucru> Fashen:ul meu
din alt dimensiune tie tot ce gndeti# &in cauza diferen!elor de timp dintre cele dou spa!ii temporaleK
formarea gndurilor tale se vede ca un proces foarte lent "n alt dimensiune# +l va putea ti tot ceea ce
gndeti "nainte s:o faci# Aa c ar trebui s:!i abandonezi gndurile incorecte# <coala budist crede "n
rela!ia predestinat# .oat lumea vine aici datorit rela!iei predestinate# &ac l:ai ob!inutK probabil c:l
meri!i# Astfel c ar trebui s:l pre!uieti i s nu por!i ataamentul nici unei cutri#
n practica religioasK "n trecutK coala budist vorbea despre JgolireJ# +i nu se gndeau la nimic
i intrau pe ua JgoliriiJ# <coala taoist pred JnimiculJ# %u aveau nimicK nu doreau nimic i nu cutau
nimic# 'n practicant accentueaz ob!inerea neinten!ionat de energie prin practica inten!ionat# &ac vei
cultiva "ntr:o stare liber de inten!ie i nu vei !ine la nimic "n afar de "mbunt!irea ining:ului tuK
vei progresa nivel dup nivel i vei ob!ine de la sine ceea ce trebuie s ob!ii# &ar dac te ag!i de
cutrile taleK nu "nseamn c ai un ataament> Am predat tuturor o asemenea Lege dintr:o datK aa c
cerin!ele pentru ining:ul vostru sunt cu siguran! "nalte# Aa c n:ar trebui s vii s "nve!i Legea cu
ataamentul cutrilor "n inim#
2entru a fi responsabili fa! de toat lumeaK v conducem pe calea cea dreapt i trebuie s v
eplicm amnun!it aceast Lege# *nd cineva alearg dup tianmuK acesta va fi blocat de ctre el "nsui
i corpul su poate fi pecetluit# n plusK v spun c toate capacit!ile supranormale pe care le dezvolt
cineva "n practicarea cultivrii "n 1hi:Aian:Fa sunt capacit!i "nnscute umaneK originareK ale corpului
fizicK pe care le are "n mod natural# n zilele noastre le numim capacit!i supranormale# +le pot
func!iona numai "n aceast dimensiune a noastr i pot controla oamenii obinui!i# 2entru ce cuta!i
aceste capacit!i i tehnici minore> 'mbla!i dup asta sau cealalt i ele nu vor putea func!iona deloc "n
celelalte dimensiuniK o dat ce aIunge!i peste 1hi:Aian:Fa# *nd se practic cultivarea *hu:1hi:Aian:FaK
toate aceste capacit!i supranormale umane vor trebui aruncate i ascunse "ntr:o dimensiune foarte
adnc pentru pstrare# n viitor vor servi drept mrturie a cultivrii tale i pot folosi numai "n acest
scop#
=1
sistemul solarK %#.#
=$
moned chinez Oapro# R G#1$ '1&P
;3
*nd se aIunge "n *hu:1hi:Aian:FaK trebuie s se ia cultivarea de la "nceput# *orpul va fi unul
care a trecut de cele *inci +lementeK dup cum tocmai am men!ionat# +ste corpul unui buddha# %u este
corect s numim acest tip de corpK corpul unui buddha> Acest corp de buddha trebuie s practice
cultivarea din nou de la "nceput i de asemenea s dezvolte din nou capacit!i supranormaleK care "n loc
s se mai numeasc capacit!i supranormaleK vor fi acum numite puteri divine ale Fo Fa
=;
K fiind etrem
de puternice i putnd controla dimensiuni diferiteK fiind ceva cu adevrat efectiv# &e ce s cau!i
capacit!i supranormale> %u vor to!i cei care urmresc capacit!i supranormale s le foloseasc i s se
laude cu ele "n fa!a oamenilor obinui!i> Altfel pentru ce le vrei> 1unt invizibile i intangibile# *a
decora!ieK ar trebui gsit ceva care s arate bine# +ste garantat c ai inten!ia subcontient de a le folosi#
+le nu pot fi urmrite ca meteugurile umane obinuite# 1unt ceva complet supranatural i nu:!i va fi
permis s le demonstrezi oamenilor obinui!i# Lauda este i ea un ataamentK un ataament etraordinar
de ruK o inim foarte reaK o inim pe care un practicant ar trebui s:o abandoneze# ,a fi interzis dac
vrei s ctigi bani i s faci avere cu eleK sau dac vrei s:!i atingi cu ele scopurile personale printre
oamenii obinui!i# Asta ar "nsemna folosirea lucrurilor de nivel mai "nalt pentru a perturba i distruge
societatea uman obinuit# 'n astfel de gnd este chiar mai ru# Astfel c nu se permite folosirea lor la
"ntmplare#
n mod normal apari!ia capacit!ilor supranormale este mai probabil la copii i cei "n vrst# n
particular femeile "n vrst "i pot men!ine bine ining:ul de obiceiK fr multe ataamente de:ale
oamenilor obinui!i# &up ce li se dezvolt capacit!ile supranormaleK se pot controla uor i n:au
dorin!a de a se luda cu ele# &e ce este mai dificil ca tinerii s dezvolte capacit!i supranormale> n
special brba!ii tineri vor "nc s fac eforturi pentru a:i atinge !elurile personale "n societatea uman
obinuitY / dat ce au capacit!i supranormaleK le vor folosi pentru a:i atinge !elurile# Aadar
capacit!ile lor supranormale nu vor aprea#
*hestiunea practicii cultivrii nu este o glum i nici o tehnic a oamenilor obinui!i# +ste o
chestiune etraordinar de serioas# &ac vrei s practici cultivarea i dac po!i s:o practici depinde
numai de cum "!i "mbunt!eti ining:ul# Ar fi groaznic dac cineva ar putea ob!ine cu adevrat
capacit!i supranormale prin cutare# Ai putea observa c nu:i pas de cultivare i c nici nu se gndete
la aa ceva# &eoarece ining:ul su este la nivelul oamenilor obinui!i i capacit!ile sale supranormale
sunt ob!inute prin cutriK poate comite tot felul de lucruri rele# n bnci eist o mul!ime de bani i
poate lua din ei# +ist destule bilete de loterie pe strad i poate lua premiul cel mare# &e ce nu s:au
"ntmplat asemenea lucruri> 'nii maetri de Uigong au spusL JFr a fi virtuosK cineva poate face foarte
uor lucruri releK dup ce a dezvoltat capacit!i supranormale#J A spune c aceast propozi!ie este
greit : nu este deloc aa# &ac nu pre!uieti virtutea i nu:!i cultivi ining:ulK nu vei dezvolta deloc
capacit!i supranormale# (ai eist un fenomenL dac ai un ining bunK dezvol!i capacit!i
supranormale la nivelul respectivQ mai trziu nu te po!i controla bine i faci lucruri care nu trebuiau
fcute# / dat ce faci lucruri greiteK capacit!ile tale supranormale vor fi slbite sau pierdute# &ac sunt
pierduteK sunt pierdute pentru totdeauna# n plusK cel mai ru lucru este c vor permite dezvoltarea
ataamentelor#
'nii maetri de Uigong spun c dac oamenii le studiaz practicile timp de trei sau cinci zileK vor
putea vindeca boliK ceea ce sun a reclam# Ar trebui numi!i vnztori de Uigong# , rog s v gndi!i#
*a om obinuitK cum po!i vindeca bolile altora doar prin emiterea Ui:ului tu> / persoan obinuit are
i ea Ui "n corpK ca i tine# Ai "nceput practica de curnd i po!i primi i emite Ui numai pentru c punctul
Laogong
=@
"!i este deschis# Al!i oameni au i ei Ui "n corp atunci cnd tu le tratezi bolile# 2oate c Ui:ul
lor a vindecat bolile taleY *um poate Ui:ul unei persoane s:l controleze pe al alteia> 9i:ul nu poate
vindeca boli deloc# n plusK cnd tratezi un pacientK formezi "mpreun cu acesta un cmp prin care Ui:ul
su patogenic vine "n "ntregime la tine# ,ei avea tot atta ct are i pacientulK dei "i are rdcina "n
corpul acestuia# &ac ai prea multK te vei "mbolnvi i tu# / dat ce crezi c po!i vindeca boliK vei "ncepe
s vizitezi pacien!i# %u vei refuza cererile i vei dezvolta un ataament# *t de "ncntat vei fi atunci
cnd vei putea vindeca boliY *um pot fi ele vindecate> %u te:ai gndit c acei maetri fali de Uigong au
=;
Fofa 1hentongK chinez "n originalK %#.#
=@
punct de acupunctur situat "n centrul palmeiK %#.#
;D
to!i futi "n corp# 2entru a te face s creziK "!i vor da pu!in din mesaIul lorK care va fi terminat dup ce
vindeci treiK cinciK optK sau zece pacien!i# +ste un fel de consum de energie i aceast pu!in energie nu
va mai eista dup aceea# .u nu ai propriul tu gongK atunci de unde vine> %oiK maetrii de Uigong am
practicat cultivare mai multe decenii# n trecut era foarte greu s practici cultivarea# &ac "n loc s se
urmeze o cale de cultivare ortodo se practic o cale lturalnic sau o cale micK este foarte dificil#
&ei unii maetri de Uigong sunt faimoi i binecunoscu!iK ei au cultivat mai multe decenii
pentru a ob!ine pu!inul de energie# .u n:ai practicat niciodat cultivarea# *um o po!i avea dup ce ai
luat parte la cteva cursuri de Uigong> *um poate fi posibil> &up aceea vei dezvolta un ataament# /
dat ce se formeaz ataamentulK dac nu vei putea vindeca o boal vei deveni nelinitit# 2entru a:i
men!ine reputa!iaK cnd trateaz o boalK unii gndescL J.e rog las:m s am eu boala astaK astfel "nct
pacientul s fie vindecat#J Acest gnd nu vine din compasiuneK pentru c inima lui pentru faim i
interes n:a fost abandonat deloc# %u poate dezvolta o asemenea compasiune "n nici un fel# i este fric
s nu:i piard reputa!ia i mai degrab s:ar "mbolnvi el "nsui pentru a:i salva renumele# *e
ataament puternic pentru faimY / dat ce o astfel de dorin! este eprimatK ei bineK acea boal poate
fi transferat corpului su pe loc# ,a avea loc cu adevrat# 1e va duce acas cu boala i pacientul "i va
reveni# &up ce a vizitat pacientulK va suferi acas# *nd te vei gndi c ai vindecat o boal i c al!ii te
numesc maestru de UigongK vei deveni ealtat i foarte mul!umit# %u este un ataament> Atunci cnd nu
po!i vindeca o boalK lai capul "n Ios i te sim!i descuraIat# %u este din cauza inimii tale pentru faim i
interes> n plusK Ui:ul patogenic al pacientului va veni "n corpul tu# &ei maetrii fali de Uigong te:au
"nv!at cum s:l "ndeprtezi din corpK "!i spun c n:o vei putea face delocK nici un picK pentru c tu "nsu!i
n:ai capacitatea de a distinge Ui:ul bun de cel ru# &up un timpK "nuntrul corpului tu este negru i
aceasta este Marma#
*nd vrei "ntr:adevr s practici cultivareK va fi un chin# *e po!i face> *t de mult trebuie s
suferi pentru a transforma Marma "n substan!a alb> +ste foarte greu# n particularK cu ct calitatea
"nnscut a unei persoane este mai bunK cu att este mai probabil s dea peste aceast problem# 'nii
umbl dup vindecri# &ac asta cau!iK un animal va vedea i va veni s te posede# Asta este futi# %u
vrei s vindeci boli> .e va aIuta s:o faci# &ar nu te aIut s vindeci boli de poman# %u se pierdeK nu se
ctig# +ste foarte periculos# n final "l vei invita s:!i posede corpul# *um vei mai putea continua s
practici cultivare> 1e va termina#
'nii oameni cu calitate "nnscut bun "i schimb calitatea lor "nnscut pe Marma altora# 'n
om bolnav are de obicei mult Marma# &ac vindeci un pacient foarte bolnavK cnd aIungi acas te vei
sim!i ru# (ul!i dintre practican!ii notri care au vindecat "n trecut cunosc acest sentiment# &up ce
pacientul "i reveneaK tu deveneai foarte bolnav acas# *u trecerea timpuluiK "!i era transferat mai mult
Marma# &ai J&eJ altora i iei "n schimb Marma# %u pierziK nu ctigi# &ei ce ai ob!inut este o boalK va
trebui s dai "n schimb din J&eJ:ul tu pentru asta# Acest univers are un asemenea principiuL nimeni nu
te va opri atta timp ct este ceea ce vrei i nu va spune nimeni c eti bun# Regula specific a
universului este c cine are mult Marma este o persoan rea# &ac dai din calitatea ta "nnscut altei
persoane pentru MarmaK cum po!i s practici cultivarea avnd din ce "n ce mai mult> *alitatea ta
"nnscut bun va fi total distrus de ea# %u este "nfricotor> 8oala sa este vindecat i acum se simte
bineK "ns tu suferi acas# &ac ai vindecat c!iva pacien!i de cancerK va trebui s le iei locul# %u este
periculos> *u siguran!K iar mul!i oameni nu tiu adevrul#
0gnor ct de binecunoscu!i sunt unii pseudo:maetri de Uigong# 'n maestru binecunoscut de
Uigong nu cunoate neaprat Uigong bine# *e tiu oamenii obinui!i> +i repet de fapt prerile altora i
cred orbete "n lucruri# 2rin ceea ce fac maetrii fali de Uigong le fac ru nu numai altoraK ci i lor
"nii# ,ei vedea ce li se va "ntmpla "ntr:un an sau doi# %u se permite distrugerea practicii cultivrii "n
acest fel# 2racticarea cultivrii poate vindeca boliK dar scopul ei nu este vindecarea bolilor# +ste ceva
supranaturalK nu o tehnic a oamenilor obinui!i# +ste absolut nepermis s fie distrus la "ntmplare# n
zilele noastreK unii maetri fali de Uigong au transformat:o "n haos i folosesc Uigong:ul pentru a:i
asigura faima i averea# ncearc s:i mreasc influen!a i s formeze o clic malefic# n zilele
noastre eist mult mai mul!i maetri de Uigong fali dect adevra!i# *hiar dac oamenii obinui!i spun
;6
to!i asta i fac "n felul acestaK "ns eist vreun motiv s:i crezi> 2oate crezi c Uigong:ul este numai
astaK dar nu este# *e v spun este principiul real#
*nd au loc diverse contacte sociale "ntre oamenii obinui!iK din cauza intereselor personaleK un
om obinuit va comite frdelegi i se va "ndatora celorlal!i# ,a trebui s "ndure suferin!e pentru a plti
datoria# 1 presupunem c tu tratezi la "ntmplare pacien!i# *um "!i poate fi permis s tratezi boala cu
adevrat> 0lumina!i eist peste tot# &ac sunt att de mul!iK de ce nu fac ei aa ceva> *t de minunat ar
fi dac un buddha ar face to!i oamenii s triasc "n confortY &e ce n:o face> .rebuie s plteti pentru
Marma ta# %imeni nu "ndrznete s "ncalce acest principiu# n timpul cultivriiK un practicant poate aIuta
ocazional pe cineva din compasiune# .otuiK asta nu poate dect amna boala# &ac nu suferi acumK vei
suferi mai trziu# 1au !i:o poate transformaK "nct "n loc s te "mbolnveti vei pierde bani sau suferi alte
neplceri# ,a fi probabil "n felul acesta# +liminarea real a Marmei poate fi fcut numai pentru
practican!iK nu pentru oamenii obinui!i# +u nu vorbesc aici despre un principiu al colii mele# ,orbesc
despre adevrul "ntregului univers i discut despre situa!ii actuale din comunitatea cultivatorilor#
Aici noi nu v "nv!m s vindeca!i boli# , conducem pe *alea cea (are i pe calea dreapt i
v ridicm# AstfelK "n lec!iile mele voi spune mereu c practican!ilor Falun &afa nu li se permite s
vindece boli# &ac vindeca!i boliK nu sunte!i practican!i Falun &afa# &eoarece v conducem pe calea cea
dreaptK "n timpul practicii cultivrii "n 1hi:Aian:FaK corpurile voastre vor fi purificate constantK pn
cnd vor fi transformate complet "n materie de energie "nalt# *um pute!i s practica!i cultivarea dac
tot mai aduna!i acele lucruri negre "n corp> Acelea sunt MarmaY %u vei mai putea s practici cultivare
deloc# *u prea mult Marma nu vei putea suporta# &ac suferi prea tareK nu vei mai putea s practici
cultivarea# Acesta este motivul# Am fcut public aceast (are Lege i probabil c "nc nu realiza!i ce
am predat# &in moment ce aceast (are Lege poate fi fcut publicK eist ci de a o proteIa# &ac
vindeci bolile altoraK Fashen:ul meu va lua "napoi toate componentele de cultivare instalate "n corpul
tu# %u "!i este permis s distrugi lucruri att de pre!ioase pentru faim i interes# &ac nu urmezi
cerin!ele LegiiK nu vei fi practicant Falun &afa# *orpul tu va fi adus "napoi la nivelul oamenilor
obinui!i i lucrurile rele !i se vor da "napoi pentru c vrei s fii o persoan obinuit#
&up lec!ia de ieriK mul!i dintre voi i:au sim!it corpurile foarte uoare# .otui un numr foarte
mic de oameni cu boli serioase au luat:o "naintea celorlal!i i au "nceput s se simt ru de ieri# &up ce
ieri am "nlturat lucrurile rele din corpul vostruK cei mai mul!i dintre voi i:au sim!it "ntregul corp uor
i foarte confortabil# .otui universul acesta are un principiuK i anumeL nu se pierdeK nu se ctig# %u
v putem "nltura toate lucrurile rele# +ste absolut nepermis ca voi s nu "ndura!i nimic# AstfelK am
"nlturat cauza primar a bolii i a snt!ii voastre ubrede# .otui mai ave!i un cmp de boal# *nd
tianmu:ul unei persoane se deschide la un nivel foarte cobortK poate vedea "n corpul tu nori de Ui
negru i Ui patogenic tulbureK care este de asemenea condensat "ntr:un nor de Ui negru de densitate mare#
/ dat difuzatK se va rspndi "n "ntregul tu corp#
&e azi "nainte unii dintre voi vor sim!i frig peste tot "n corpK ca i cum au o rceal zdravn i
probabil c "i vor durea i oasele# *ei mai mul!i dintre voi se vor sim!i neconfortabil undeva# 2oate c
v vor durea picioareleK sau poate capul va fi ame!it# !i vei sim!i din nou partea bolnav a corpului tuK
pe care o credeai vindecat de eerci!iile de Uigong din trecutK sau care a fost tratat de vreun maestru
de Uigong# Aceasta deoarece el nu !i:a vindecat boalaK ci numai a amnat:o# +ra "nc acolo i ar fi ieit
afar mai trziuK dac nu ieea acum# .rebuie s le dm pe toate afarK completK de la rdcin# n felul
acesta vei sim!i probabil c bolile !i:au revenit# Aceasta pentru a "nltura fundamental Marma ta# Aa c
vei avea reac!ii# 'nii oameni pot avea reac!ii "n unele locuri# 'nii se vor sim!i neconfortabil "ntr:un fel
sau altul i vor avea tot felul de suferin!e# 1unt toate normale# , spun c indiferent ct de mult
disconfort sim!i!iK trebuie s continua!i s veni!i la lec!iile mele# / dat ce intra!i "n clasK toate
simptomele vor trece i nu va fi nici un pericol# 'n singur lucru trebuie men!ionatK anume c orict de
mult disconfort "!i va aduce JboalaJK sper c vei continua s vii la cursuriK pentru c este foarte dificil s
ob!ii Legea# *nd te sim!i foarte neconfortabil "nseamn c lucrurile se vor schimba dup ce au atins
etremul i "ntregul tu corp va fi purificat# .rebuie s fie complet purificat# *auza bolii tale a fost
"nlturatK cu ecep!ia acestui Ui negru care va iei afar de unul singurK astfel "nct s "nduri unele
neplceri i unele dureri# %u este permis s nu "nduri absolut nimic#
@G
n societatea uman obinuitK te:ai "ntrecut cu al!ii pentru faim i interes# %u po!i dormi sau
mnca bine i corpul tu este "ntr:o form foarte proast# *nd corpul este privit din alte dimensiuniK
toate oasele sunt negre# *u un astfel de corp este imposibil s n:ai nici o reac!ie atunci cnd este
purificat dintr:o dat# Aadar vei avea reac!ii# 'nii oameni vor avea vrsturi i scaune moi# n trecut
mul!i practican!i din diferite locuri au men!ionat asta "n raportul progresului lorL Jnv!toruleK dup ce
am luat parte la lec!ieK am cutat toalete peste tot "n drumul spre cas#J Asta este din cauz c toate
organele voastre interne trebuiesc purificate# 'nii adorm i se trezesc din somn imediat cum termin
cursul# &e ce> &eoarece "n creierul lor eist boli care trebuiesc "nlturate# %u pot suporta dac se
lucreaz la creierul lor# Astfel c trebuiesc pui "ntr:o stare de anestezie sau incontien!# .otuiK unii
oameni n:au nici o problem cu auzul# &ei sforieK aud totul fr s scape vreun cuvnt# ,or deveni
energici dup aceea i nu vor fi somnoroi chiar dac n:au dormit de dou zile# .oate acestea sunt stri
care trebuiesc aIustate i "ntregul corp purificat#
&ac eti un practicant Falun &afa adevrat i "!i po!i abandona ataamenteleK vei avea reac!ii de
acum "nainte# *ei care nu:i pot abandona ataamentele pot sus!ine c au fcut:oK dar fr s:o fac cu
adevrat# AstfelK este foarte dificil s le fie purificate corpurile# +ist i oameni care vor "n!elege
con!inutul lecturilor mele mai trziu# ncep s:i abandoneze ataamentele i corpurile le sunt purificate#
Al!ii i:au sim!it deIa corpurile uoareK "n timp ce acetia abia "ncep s scape de boli i s se simt
neconfortabil# n fiecare clas eist oameni care rmn "n urma celorlal!i i au o calitate de iluminare
mai proast# Astfel c este normalK indiferent prin ce treci# Aa s:a "ntmplat i cnd am !inut lec!ii "n
alte pr!i# 'nii oameni s:au sim!it att de ru "nct nu mai micau "n scaun# Ateptau ca eu s cobor de
pe podium i s:i aIut# %:am s:o fac# n cultivare v ve!i "ntlni cu teste maIore de acum "nainte# &ac
nu pute!i trece acest testK cum mai pute!i s practica!i cultivarea mai trziu> %u pute!i trece o astfel de
"ncercare minor> .oat lumea o poate face# Astfel c ar trebui s nu veni!i la mine pentru vindecarea
bolilorK cci n:am s fac asta# / dat ce men!iona!i cuvntul JboalJK nu mai vreau s ascult#
/amenii sunt foarte greu de salvat# n fiecare clas eist "ntotdeauna circa cinciK zece la sut
dintre oameni care nu:i pot urma pe ceilal!i# +ste imposibil ca toat lumea s ob!in *alea# *hiar dac te
cultivi perseverent mai departeK rmne "nc de vzut dac po!i termina cultivareaK sau dac po!i fi ferm
hotrt s te cultivi# +ste imposibil ca toat lumea s devin buddha# 2rin citirea acestei cr!i un
practicant Falun &afa adevrat va avea aceleai eperien!e i va ob!ine tot ceea ce merit s ob!in#
@1
L./0%+
% /&'7%1.- 1%7/%8&9%% 2.% 8. 6&0% 8-+/6%/+'0%%
<ti!i ce lucruri fac> i consider discipolii mei pe to!i practican!iiK inclusiv pe cei care pot s
practice cu adevrat cultivarea prin studiu individual# 2entru a v conduce ctre dimensiuni "nalte
"nv!ndu:v practica de nivel "naltK dac nu v:a trata "n felul acestaK n:ar putea merge# Ar fi ca i cum
a fi iresponsabil i a crea haos# ,:am dat attea lucruri i v:am spus attea principii care n:ar trebui
cunoscute de ctre oamenii obinui!i# ,:am "nv!at aceast Lege i "n plus vi s:au dat attea alte lucruri#
*orpurile voastre au fost purificate i unele chestiuni legate de aceasta au fost implicate de asemenea#
&rept urmareK n:ar fi deloc permis dac nu v:a considera discipoli# %u este permis s dezvlui la
"ntmplare attea secrete cereti oamenilor obinui!i# ns trebuie fcut o precizare# Acum timpurile s:
au schimbat# %oi nu practicm ritualul prosternrii i al plecciunilor# Aceste formalit!i nu sunt de
folosK i arat ca o religieK noi nu facem asta# *e folos are prosternarea ta i venerarea maestruluiK dac
vei continua s te por!i ca de obicei atunci cnd iei pe ua astaK fcnd tot ce vreiK "ntrecndu:te i
luptnd pentru faim i interesele tale personale printre oamenii obinui!i> 2o!i strica reputa!ia Falun
&afa "n numele meuY
2racticarea real a cultivrii depinde "n "ntregime de inima ta# Atta timp ct practici cultivarea
i devii ferm "nrdcinat "n practicarea cultivrii pn la captK te vom trata ca discipol# %u s:ar face
dac nu te:a trata "n felul acesta# ns eist unii care nu se consider cu adevrat discipoliK pentru a
practica "nainte cultivarea# 2entru unii este imposibil s reueasc# ns mul!i vor cultiva cu adevrat#
Atta timp ct cultivi mai departeK te "ndrumm ca discipol#
2o!i fi considerat student Falun &afa numai pentru c practici cteva seturi de eerci!ii zilnic>
%u neaprat# &eoarece practica real de cultivare trebuie s urmeze cerin!ele de ining pe care le:am
stabilitK trebuie s:!i "mbunt!eti cu adevrat ining:ul : atunci este practic real de cultivare# &ac
practici numai eerci!iileK fr s:!i ridici ining:ul i fr energia puternic ce "ntrete tot ceea ce ai
cultivatK nu poate fi numit cultivareK i nu te putem considera discipol al (arii Legi# &ac vei continua
aa fr s urmezi cerin!ele noastre Falun &afa i te por!i ca de obicei printre oamenii obinui!iK fr s:
!i ridici ining:ulK po!i da peste alte necazuriK dei practici eerci!iile# 2o!i chiar sus!ine c practicarea
Falun &afa te face s:o iei razna# .oate acestea sunt posibile# Aa c trebuie s urmezi cu adevrat
cerin!ele noastre de ining# %umai atunci eti practicant# Am clarificat acest lucru pentru toat lumea#
Aadar v rog s nu veni!i la mine pentru formalit!i de genul venerrii maestrului# Atta timp ct
practica!i cu adevrat cultivareaK v vom considera astfel# +ist att de multe Fashen de:ale meleK "nct
sunt fr de numr# 1unt capabil s am griI de oric!i studen!i vor eistaK fr a:i mai men!iona pe
practican!ii de aici#
=%(&'( +9 ?/&9%% <,1%76. ?% <,1%72
9igong:ul de coal budist nu este budism# .rebuie s fac acest lucru clar pentru toat lumea#
&up cum nici Uigong:ul colii taoiste nu este taoism# 'nor practican!i de:ai notri astfel de lucruri le
sunt mereu neclare# 'nii sunt clugri din templeK al!ii sunt buditi laici# +i cred c tiu pu!in mai mult
despre budism i "l promoveaz cu entuziasm printre practican!ii notri# , spunK nu face!i un astfel de
lucruK pentru c nu apar!ine aceleiai coli de cultivare# Religia are forme religioaseK dar noi aici predm
o parte a colii noastre de cultivare# *u ecep!ia acelor clugri i clugri!e care sunt discipoli Falun
&afaK nimeni altcineva nu trebuie s urmeze formalitatea religioas# Aa c coala noastr nu este
budism "n perioada de sfrit a &harmei#
&harma budist este numai o mic parte a Fo Fa# +ist multe alte (ari Legi la niveluri "nalte#
%iveluri diferite au Legi diferite# 1aMNamuni a spus c eist peste D@#GGG de ci de cultivare# 8udismul
include numai cteva ci de cultivare# 0nclude numai calea de cultivare .ian:taiK calea de cultivare Hua:
@$
NanK budismul zenK coala AingtuK tantrismK etc# +le nu "nsumeaz dect un numr micY Aa c nu poate
reprezenta toat Fo FaK ci numai o parte minuscul a ei# Falun &afa a noastr este una din cele D@#GGG
de ci de cultivare din coala budistK nefiind legat de budismul de "nceputK sau de budismul din
perioada de sfrit a &harmeiK i n:are nimic de a face cu religiile moderne#
8udismul a fost fondat de 1aMNamuni "n 0ndia acum $#=GG de ani# Atunci cnd 1aMNamuni a
devenit Maigong
==
i iluminatK i:a amintit i a fcut public ce cultivase "n trecutK pentru a salva oamenii#
0ndiferent cte volume de scripturi au fost produse "n acea coalK era de fapt alctuit din trei cuvinte
J2ercept
=?
K 1amadhi
=3
i n!elepciuneJ# 2erceptul este abandonarea tuturor dorin!elor umaneK a te for!a s
abandonezi cutarea interesului i a te rupe de tot ceea ce este lumescK etc# n acest fel mintea persoanei
va deveni goalK fr s se gndeasc la nimic i va putea sta concentrat "n linite# 1e completeaz una
pe cealalt# / dat ce te po!i linitiK po!i sta "n concentrare pentru cultivare adevrat i po!i depinde de
puterea ta de concentrare pentru a progresa "n cultivareQ aceasta este adevrata parte de cultivare "n acea
coal# %:are nici un eerci!iu i nu schimb benti
=D
# *ultiv numai gong:ul care determin nivelul# Aa
c se cultiv numai ining:ul# %u se cultiv corpul i nu acord aten!ie transformrii gong:ului# n
acelai timpK se va "ntri abilitatea de concentrare "n medita!ie i se vor suporta dureri "n pozi!ia lotus
pentru a se elimina Marma# n!elepciunea se refer la faptul c persoana devine iluminatK ob!innd mare
"n!elepciuneK vede adevrul universului i de asemenea adevrul diferitelor dimensiuni ale universului#
/ astfel de persoan "i poate manifesta puterile divine supranormale# &eschiderea "n!elepciunii i
iluminarea mai este numit i Maigong#
Atunci cnd 1aMNamuni a fondat calea sa de cultivareK eistau opt religii predominante "n acea
perioad "n 0ndia# +ista religia adnc "nrdcinat numit brahmanism# &e:a lungul vie!ii saleK
1aMNamuni s:a luptat ideologic cu celelalte religii# 2entru c ceea ce preda el era o Lege ortodoK
&harma budist pe care o preda devenise din ce "n ce mai popular "n decursul predriiK "n timp ce restul
religiilor deveniser din ce "n ce mai slbite# *hiar i brahmanismul adnc "nrdcinat era "n pragul
dispari!iei# ns dup nirvana
=6
lui 1aMNamuniK celelalte religiiK "n special brahmanismulK i:au regsit
popularitatea# *are era "ns situa!ia "n budism> 'nii clugri au devenit Maigong i ilumina!i la diverse
niveluriK iar nivelurile lor de iluminare erau destul de coborte# 1aMNamuni a atins nivelul de .athagataK
dar mul!i clugri n:au aIuns la acest nivel#
Fo Fa are manifestri diferite la niveluri diferite# ns cu ct nivelul este mai ridicatK cu att este
mai aproape de adevr# *u ct nivelul este mai cobortK cu att este mai departe de adevr# *nd acei
clugri au devenit Maigong i ilumina!i la niveluri mai coborteK au folosit manifestarea universului pe
care au vzut:o la nivelul lor i situa!iile i principiile pe care le:au "n!eles pentru a interpreta ceea ce a
spus 1aMNamuni# *u alte cuvinte unii clugri au interpretat &harma budist "n felul acesta sau cellalt#
(ai multK unii clugri au rspndit ceea ce au "n!eles ei ca fiind cuvintele lui 1aMNamuniK "n loc s
foloseasc cuvintele originale ale lui 1aMNamuniK ceea ce a distorsionat &harma budist pn n:a mai
putut fi recunoscutK iar aceea n:a mai fost deloc &harma predat de 1aMNamuni# n final &harma
budist a fost fcut s dispar "n 0ndia# Aceasta a fost o lec!ie serioas a istoriei# &rept urmareK mai
trziu 0ndia n:a mai avut budism# nainte de dispari!ia saK budismul a trecut prin numeroase reforme# A
fost integrat cu ceva din brahmanism i "n final a devenit religia din zilele noastre "n 0ndiaK numit
hinduism# %u mai venereaz nici un buddhaK ci venereaz altceva# %ici nu mai crede "n 1aMNamuni#
Aceasta este situa!ia#
n timpul dezvoltrii saleK budismul a trecut prin unele reforme relativ maIore# 'na a luat natere
imediat dup plecarea lui 1aMNamuni# 'nii oameni au fondat (ahaNana
?G
bazndu:se pe unele principii
de nivel "nalt predate de 1aMNamuni# *redeau c &harma predat de 1aMNamuni "n public era menit
salvrii proprii a oamenilor obinui!i i ob!inerii nivelului de Arhat# %u oferea salvare tuturor fiin!elor i
==
eliberarea final a energiei de cultivareK iluminare completK %#.#
=?
moralitateK %#.#
=3
medita!ie "n transK %#.#
=D
corpul fizic i de asemenea corpurile din diversele dimensiuniK %#.#
=6
Odin sansMritP prsirea lumii umane la terminarea cultivrii "n coala lui 8uddha 1aMNamuniK lsnd aici corpul fizic
?G
budismul (arelui ,ehiculK %#.#
@;
astfel a fost numit HinaNana
?1
# *lugrii din Asia de sud:est "nc mai respect calea de cultivare
ini!ial practicat "n timpul lui 1aMNamuni# %oi "n regiunea Han
?$
o numim (icul ,ehicul# 8ine"n!elesK
ei nu cred acest lucruK ci cred c au motenit tradi!ia original a lui 1aMNamuni# +ste "ntr:adevr aaK au
motenit practic calea de cultivare din timpul lui 1aMNamuni#
&up ce aceast (ahaNana reformat a fost introdus "n *hinaK a prins rdcini "n !ara noastr i
a devenit budismul zilelor noastre "n *hina# &e fapt a luat o cu totul alt "nf!iare fa! de budismul din
timpul lui 1aMNamuni# .otul s:a schimbatK de la !inut pn la "ntreaga stare de iluminare i "ntregul curs
al cultivrii# n budismul ini!ial ca fondator era venerat numai 1aMNamuni# Acum "n budism eist mul!i
buddha i mari 8odhisattvaK i sunt venera!i mul!i buddha# 8udismul a devenit o religie multi:buddha
iar credin!a este dedicat multor .athagataK ca de eempluL 8uddha AmitabhaK 8haishaIaguruK (arele
1oare .athagata etc# &e asemenea eist multe mari 8odhisattva# n felul acesta "ntregul budism a
devenit total diferit de cel pe care l:a fondat 1aMNamuni "n timpul su#
n aceast perioad de timp a mai avut loc "nc o reform# 8odhisattva %agarIuna a fcut public
o cale secret de cultivare# ,enea din 0ndia i a fost introdus "n regiunea Han prin Afganistan i
CinIiang
?;
# A avut loc "n timpul dinastiei .ang
?@
i astfel a fost numit tantrism .ang# &eoarece *hina a
fost influen!at mult de confucianismK valorile sale morale erau diferite de cele ale altor na!ionalit!i# /
astfel de practic ezoteric preda cultivarea dubl a brbatului i a femeiiK care n:a putut fi acceptat de
societate "n timpul acela# Aa c a fost eradicat "n timpul Huichang al dinastiei .angK cnd budismul a
fost suprimatK tantrismul .ang disprnd complet din regiunile noastre Han# n zilele noastre eist
tantrism +stic "n AaponiaK care "n acea vreme a venit din *hina# ns n:a fost transmis prin guanding
?=
#
*onform tantrismuluiK dac cineva "l studiaz fr guandingK se consider furt de Lege i nu va fi
recunoscut ca unul transmis "n persoan# / alt varietate a fost introdus "n .ibet din 0ndia prin %epal i
se numea tantrism tibetan# A fost transmis pn "n zilele noastre# Aceasta este "n mare situa!ia "n
budism# Am rezumat pe scurt cursul dezvoltrii i evolu!ia sa# n timpul "ntregii dezvoltri a
budismuluiK i:au fcut apari!ia unele ci de cultivareK de eemplu budismul zenK fondat de
8oddhidarmaK coala AingtuK calea de cultivare Hua:NanK etc# Fondate toate pe "n!elegerea celor spuse de
1aMNamuni la timpul respectiv# +le apar!in toate budismului reformat# +ist peste zece asemenea ci de
cultivare "n budism i toate au luat forme religioase# &rept urmare apar!in toate budismului#
ns religiile fondate "n acest secolK i nu numai "n acest secolK ci i multe religii noi fondate cu
cteva secole "n urmK sunt maIoritatea false# nalt ilumina!ii au propriile lor paradisuri pentru a salva
oamenii# Aceti buddha .athagata ca 1aMNamuniK 8uddha AmitabhaK sau (arele 1oare .athagataK etc#
au to!i marile lor paradisuri pentru a salva oamenii# n *alea noastr Lactee eist peste o sut de
asemenea paradisuri# Falun &afa a noastr are i ea 2aradisul Falun#
'nde "i iau acele practici false discipolii pentru a:i salva> %u pot salva oameni# *eea ce
propovduiesc ei nu este Legea# 8ine"n!eles atunci cnd unii oameni au fondat la "nceput religiile nu
inten!ionau s devin demoni i s submineze religiile ortodoe# Au devenit Maigong i ilumina!i la
diverse niveluri# Au vzut unele principii i totui erau departe de ilumina!ii care pot salva oameni# +rau
la niveluri foarte coborte i au descoperit unele principii# Realizaser c unele lucruri nu sunt "n regul
printre oamenii obinui!iK i le spuneau acestora cum s fac lucruri bune# La "nceput nu erau "mpotriva
religiilor# n final oamenii "i venerau i considerau c ceea ce spuneau ei era rezonabil# Atunci oamenii
au "nceput s aib din ce "n ce mai mult "ncredere "n ei# &rept urmare au "nceput s:i venereze pe ei i
nu religiile# / dat ce ataamentul acestora pentru faim i interes a fost formatK au "nceput s cear
onoruri publice i unele titluri# Au "nceput atunci noi religii# , spun c acestea sunt toate religii
malefice# *hiar dac nu fac ru oamenilorK tot sunt practici malefice pentru c au interferat cu credin!a
oamenilor "n religiile ortodoe# Religiile ortodoe pot salva oameniiK "ns ei nu# / dat cu trecerea
timpului au aIuns s fac lucruri rele pe nesim!ite# Recent multe asemenea lucruri au fost introduse "n
*hina# Aa:numita coal 4uanNin este una dintre ele# Aa c fi!i aten!i# 1e spune c eist peste dou
?1
budismul (icului ,ehiculK %#.#
?$
*hinaQ grupul etnic maIoritar "n *hina %#.#
?;
provincie "n *hina de nord:vest
?@
una dintre cele mai prospere perioade ale *hinei O?1D &#*# : 6G3 &#*#P
?=
umplerea energiei prin vrful capuluiK ritual initia!ic %#.#
@@
mii de practici "ntr:o !ar din Asia de sud:est# +ist tot felul de credin!e "n !ri din Asia de sud:est i "n
!ri vestice# ntr:o !ar eist "n mod f!i practica de venerare a diavolului# Asemenea lucruri sunt toate
demoni iei!i afar "n perioada de sfrit a &harmei# 2erioada de sfrit a &harmei nu se refer numai la
cea din budismK ci i la corup!ia multor alte dimensiuniK de sub o dimensiune a unui nivel foarte "nalt#
2erioada de sfrit a &harmei nu se refer numai la budismK ci i la faptul c "n inimile oamenilor nu
mai eist Lege pentru a men!ine moralitatea "n societatea uman#
P-+/6%/+-.+ ,'.% 7%'(,-. /5% 1. /,96%4+-.
%oi cerem practicarea unei singure ci de cultivare# 0ndiferent cum practici cultivareaK trebuie s
nu !i:o strici prin adugarea altor lucruri# 'nii buditi laici practic budism "n timp ce practic Falun
&afa a noastr# , spun c "n final nu ve!i ob!ine nimicK pentru c nimeni nu v va da nimic# &eoarece
suntem to!i din coala budistK eist o problem de ining i de asemenea chestiunea specializrii "ntr:
o singur cale de cultivare# Ai un singur corp# +nergia de cultivare a crei coli se va dezvolta "n corpul
tu> *um poate fi transformat> 'nde vrei s mergi> ,ei merge oriunde te va duce coala ta# &ac
urmezi coala de cultivare AingtuK vei aIunge "n 2aradisul Fericirii AbsoluteK al lui 8uddha Amitabha#
&ac urmezi cultivarea lui 8haishaIaguru te vei duce "n 2aradisul (aIoliMa# Aa se spune "n religiiK
numindu:se Jcalea unicJ#
2ractica eerci!iilor la care ne referim noi este "ntr:adevr "ntregul proces de transformare a
gong:uluiK care urmeaz calea de cultivare respectiv# ncotro zici c vrei s mergi> &ac stai cu
picioarele "n dou brci "n acelai timpK nu vei ob!ine nimic# %u numai c trebuie ca practicile de Uigong
s nu fie amestecate cu budismul din templeK dar nu trebuie s apar nici amestecuri "ntre diversele ci
de cultivareK sau "ntre practici de Uigong i "ntre religii# *hiar i "n cadrul aceleiai religiiK diferitele sale
ci de cultivare nu trebuie amestecateK putnd fi aleas o singur cale de cultivare# &ac vei cultiva
coala AingtuK ar trebui s cultivi numai coala Aingtu# &ac vei cultiva budism zenK ar trebui s cultivi
numai budism zen# &ac vei cultiva tantrismK ar trebui s cultivi numai tantrism# &ac stai cu picioarele
"n dou brci "n acelai timp i le cultivi i pe aceasta i pe cealalt nu vei ob!ine nimic# *u alte cuvinteK
chiar i "n budism se cere practicarea unei ci unice de cultivare i nu se permite amestecul practicilor
de cultivare# 'n budist practic i de asemenea se cultivK iar procesul de evolu!ie al gong:ului su
urmeaz procesul practicii de cultivare i transformarea din calea de cultivare respectiv# n alte
dimensiuni eist de asemenea un proces de dezvoltare a gong:uluiK care este etrem de comple i greu
de desluit i cruia nu i se pot aduga lucruri de dragul cultivrii#
Atunci cnd unii buditi laici au aflat c noi practicm Uigong de coal budistK i:au luat pe
practican!ii notri la temple pentru a:i converti la budism# 1pun tuturor celor care stau aici c nimeni nu
trebuie s fac un astfel de lucru# Altfel ve!i ruina (area Lege a noastr ct i perceptele din budism# n
acelai timp ve!i interfera cu practican!ii i "i ve!i face s nu ob!in nimic# Acest lucru nu este permis#
2racticarea cultivrii este o chestiune serioasK trebuie practicat o singur cale de cultivare# &ei
por!iunea pe care o predm noi printre oamenii obinui!i nu este religieK !elurile "n practicarea cultivrii
sunt comuneK !intind la a deveni Maigong i iluminat i la terminarea cu succes a cultivrii#
1aMNamuni a spus c "n perioada de sfrit a &harmeiK chiar i clugrii din temple vor avea
dificult!i "n a se salvaK fr a:i mai men!iona pe buditii laici de care nu mai are nimeni griI# &ei ai
un maestruK aa:numitul maestru este i el un practicant# *ultivarea sa va fi "n zadar dac nu practic cu
adevrat# %imeni nu poate reui fr a:i cultiva inima# *onvertirea este o formalitate de:a oamenilor
obinui!i# ,ei fi o persoan din coala budist dup convertire> <i un buddha va avea griI de tine> %u
eist aa ceva# ,a fi de poman chiar dac te prosternezi zilnic pn "!i sngereaz capul i chiar dac
arzi be!ioare legtur dup legtur# .rebuie s:!i cultivi inima cu adevrat i onest# n perioada de
sfrit a &harmeiK universul a trecut prin schimbri mari# *hiar i locurile venerate de religii au devenit
corupte# *ei care au capacit!i supranormale Oinclusiv clugriiP au descoperit i ei aceast situa!ie# n
prezent sunt singurul din lume care pred Lege ortodo "n public# Am fcut ceva ce n:a mai fost fcut
de nimeni "n trecut i am deschis o astfel de u larg "n perioada de sfrit a &harmei# &e fapt o astfel
@=
de ocazie nu apare "ntr:o mie de aniK i nici chiar "n zece mii de ani# .otuiK dac un om poate fi sau nu
salvatK sau dac poate sau nu s practice cultivarea depinde de el "nsui# *e am spus este un principiu
cosmic enorm#
+u nu v cer s:mi studia!i Falun &afa# *eea ce am spus eu este un principiu# &ac vrei s
practici cultivareaK trebuie s practici numai o singur cale de cultivareK altfel nu po!i reui# 8ine"n!elesK
dac nu vrei s mai practici cultivareaK te vom lsa "n pace# Aceast Lege este predat numai
practican!ilor adevra!i# Aa c trebuie practicat numai o singur cale de cultivare i nu trebuie
amestecat nici mcar cu idei ale altor practici# +u nu predau aici activit!i mentale# %u eist nici un
fel de activit!i mentale "n Falun &afa a noastr# Aa c nu aduga nici un gnd practicii# Fii sigur c !ii
minte acest lucruK nu eist nici un fel de activitate mental# <coala budist cere golireK iar coala taoist
vorbete despre JnimicJ#
/dat am avut mintea conectat cu patru sau cinci "nalt ilumina!i i mari taoiti de la niveluri
etrem de "nalte# ,orbind despre niveluri "nalteL erau la niveluri att de "nalte "nct oamenilor le va veni
greu s accepte cnd aud# ,oiau s tie ce era "n mintea mea# Am practicat cultivare at!ia ani# +ste
absolut imposibil ca al!ii s:mi citeasc gndurileK iar capacit!ile supranormale ale altor oameni nu m
pot atinge nicicum# %imeni nu m poate "n!elege sau ti ce este "n mintea mea# ,oiau s tie ce este "n
mintea meaK aa c i:au conectat mintea cu a meaK pentru o perioad de timpK cu consim!mntul meu#
&up conectare a fost "ntr:o anumit msur greu de suportat pentru mineK pentru c indiferent ct de
"nalt sau de cobort este nivelul meuK deoarece sunt printre oameni obinui!i i fac "nc ceva cu scop :
salvez oamenii : inima mea este devotat salvrii oamenilor# ns ct de linitite erau inimile lor>
Linitea lor atingea un grad teribil# 2oate fi posibil ca o persoan s ating o astfel de liniteK dar acolo
stteau patru sau cinci persoane cu o pace ca aceea a unui eleteu de ap linititK nimic nu se mica
"nuntru# Am "ncercat "n zadar s le simt gndurile# (:am sim!it "ntr:adevr neconfortabil mental "n
acele zile i am avut un anume sentiment# (in!ile lor erau deasupra imagina!iei i "n!elegerii oamenilor
obinui!iK fiind total libere de ataament i goale#
n cultivarea de nivel "nalt nu eist nici un fel de activitate mentalK deoarece fundamentele
pentru asta au fost deIa aezate cnd te aflai la nivelul construirii fundamentelorK printre oamenii
obinui!i# &up ce ai aIuns la cultivarea de nivel "naltK "n special "n sistemul nostru de cultivareK totul
este automatK practicarea cultivrii fiind complet automat# Atta timp ct "!i ridici ining:ulK gong:ul
tu va crete# %ici mcar nu va trebui s faci vreun eerci!iu# +erci!iile noastre !intesc la "ntrirea
mecanismului energetic automat# &e ce se st "n nemicare "n medita!ie> +ste starea de non:ataament
complet
??
# 2o!i observa c coala taoist cere eerci!iul acesta sau cellaltK aa:numitele activit!i
mentaleK sau ghidarea activit!ilor mentale# , spun c de "ndat ce coala taoist aIunge deasupra
stadiului de UiK nu va mai avea nimic i nu va mai da deloc aten!ie acestei sau celeilalte inten!ii# &ar unii
care au practicat alt UigongK au mereu probleme "n a abandona metodele de respirat i activit!ile
mentaleK etc# +u le predau ceva de la universitateK iar ei m "ntreab mereu de lucruri de la nivelul colii
elementareK de eemplu cum s conduc i s foloseasc activit!ile mentale# 1:au obinuit "n felul
acesta i cred c Uigong:ul este pur i simplu "n acest felK dar de fapt nu este aa#
C+8+/%650% 7,8-+'&-2+9. ?% 8&6.'05 .'.-(.6%/5
(ul!i dintre practican!ii notri sunt neclari asupra termenilor de UigongK iar unii "i "ncurc
mereu# *onsider capacit!ile supranormale
?3
drept poten! energetic
?D
K sau invers# +nergia de cultivare
pe care o ob!inem prin cultivarea ining:ului nostru evolueaz din virtu!ile noastreK cnd ne:am
asimilat caracteristicii universului# +a determin nivelul realizrilorK tria poten!ei energetice i
"nl!imea pozi!iei Fructului# Acesta este gong:ul cel mai important# *e se va "ntmpla cu persoana "n
timpul cultivrii sale> i va putea dezvolta unele capacit!i supranaturale pe care le denumim pe scurt
??
WuWeiK chinez "n originalK %#.#
?3
4ongnengK chinez "n originalK %#.#
?D
4ongliK chinez "n originalK %#.#
@?
capacit!i supranormale# 4ong:ul eplicat de mineK care decide nivelulK este numit poten! energetic#
*u ct nivelul cuiva este mai ridicatK cu att poten!a sa energetic este mai mare i capacit!ile
supranormale pe care le are sunt mai puternice#
*apacit!ile supranormale sunt numai produse secundare ale procesului de cultivareK ele
nereprezentnd nivelulK "nl!imea realizrilor persoaneiK sau tria poten!ei sale energetice# 'nii pot
dezvolta mai multeK iar al!ii pot dezvolta mai pu!ine# n afar de astaK capacit!ile supranormale nu sunt
de ob!inut ca obiectiv principal al cultivrii# 1e pot dezvolta numai atunci cnd persoana este hotrt s
practice cultivarea realK nu pot fi considerate obiectivul principal al cultivrii# 2entru ce le cultivi> ,rei
s le foloseti printre oamenii obinui!i> !i este absolut nepermis s le foloseti la "ntmplare printre
oamenii obinui!i# AstfelK cu ct le cau!i mai multK cu att este mai pu!in probabil s le ob!iiK deoarece le
urmretiK iar urmrirea este ea "nsi un ataament# *e trebuie s abandonezi "n cultivare sunt eact
ataamentele#
(ul!i nu au capacit!i supranormale dei au atins niveluri "nalte i profunde de contien! "n
cultivare# (aetrii lor le:au "ncuiatK pentru cazul "n care nu se pot stpni i comit lucruri greite# Aa c
sunt incapabili s:i foloseasc capacit!ile supranormale# +ist destul de mul!i asemenea oameni#
*apacit!ile supranormale sunt controlate de minte# Respectivul poate s nu fie "n stare s se controleze
"n somnK i cu un vis se poate "ntmpla ca cerul i pmntul s fi fost "ntoarse pe dos diminea!a
urmtoareK iar asta nu este permis# &eoarece practicarea cultivrii are loc printre oamenii obinui!iK de
obicei celor cu capacit!i supranormale mari nu li se permite s le foloseasc# (aIoritatea lor le au
"ncuiateK dar acest lucru nu este absolut# +ist mul!i care practic foarte bine cultivarea i sunt capabili
s se stpneasc# Lor li se permite s pstreze unele capacit!i supranormale# &ac vei ruga o astfel de
persoan s:i demonstreze la "ntmplare capacit!ile supranormaleK se va putea stpni i n:o va face
deloc#
C,96%4+-. %'4.-75 ?% :28-,2,6 1. .'.-(%.
'nii n:au practicat niciodat UigongK sau au "nv!at unele micri "ntr:o clas de Uigong# ns
toate acestea sunt menite s vindece boli i s pstreze sntateaK ele nefiind practici de cultivare# *u
alte cuvinte aceti oameni n:au primit "nv!tur adevrat i totui au ob!inut brusc gong peste noapte#
,om vorbi de unde vine acest gong i despre formele sale generale#
'na dintre forme este cultivarea invers# *e este cultivarea invers> 'nii sunt relativ "n vrst i
vor s practice cultivarea# +ste prea trziu s practice de la "nceput# Atunci cnd Uigong:ul avea
popularitateK voiau i ei s practice cultivarea# <tiau c Uigong:ul poate fi folosit pentru a face lucruri
bune pentru ceilal!i oameni i c se puteau "n acelai timp ridica# Aveau o astfel de dorin! i voiau s se
ridice i s practice cultivarea# ns acum c!iva aniK cnd Uigong:ul se bucura de popularitateK maetrii
aceia de Uigong promovau to!i Uigong:ul dar nimeni nu vorbea despre ceva de nivel mai "nalt# *hiar
pn "n ziua de astzi nimeni altcineva nu pred Uigong ctre niveluri mai "nalte "n publicK sunt singurul
care face acest lucru# %u este nimeni altcineva care s o fac# .o!i acei oameni cu cultivare invers
aveau peste cincizeci de ani# +rau destul de "n vrst i aveau o calitate "nnscut foarte bunK aveau
lucruri bune "n corp i erau aproape suficient de buni pentru a fi discipolii i succesorii altora# ns erau
destul de vrstnici i voiau s practice cultivarea# Acest lucru nu este deloc uorY 'nde puteau gsi un
maestru> ns o dat ce se gndeau la cultivare i o dat ce aceast idee le aprea "n minteK strlucea ca
aurul i scutura Lumea celor 5ece &irec!ii# Aceasta este natura de buddha despre care vorbesc oamenii
i care se "nf!ia#
&in perspectiva nivelurilor mai "nalteK via!a unei persoane nu este pentru a tri ca om# &eoarece
via!a este nscut "n universK este asimilat cu 5hen : 1han : RenK caracteristica universuluiK iar natura
sa este bun i binevoitoare# ns dup ce numrul fiin!elor se multiplicK se formeaz interac!iuni
sociale# &rept urmare unii devin egoiti sau ri i nu mai pot sta la nivelurile foarte "nalte# ,or cobor" la
niveluri mai Ioase unde devin din nou riK i vor cobor" i mai IosK pn ce "n final aIung "n acest trm
al oamenilor obinui!i# Atunci cnd aIung la acest nivel ar trebui elimina!i complet# ns din compasiune
@3
benevolentK "nalt ilumina!ii au decis s dea oamenilor "nc o ans "n cel mai dificil mediuK aa c au
creat o astfel de dimensiune#
/amenii celorlalte dimensiuni nu au asemenea corpuri# 2ot levita i deveni mari sau mici# ns
"n dimensiunea aceastaK omului i se d un astfel de corp : corpul nostru de carne# *u un astfel de corp
persoana va suferi dac "i este frigK caldK dac este obositK sau "i este foame# +ste dureros indiferent ce
se "ntmpl# &ac eti bolnavK vei suferi# .rebuie s treci prin natereK btrne!eK boli i moarte pentru a:
!i plti datoriile Marmice prin suferin!# 7i se d o alt ans pentru a se vedea dac te po!i "ntoarce la
origine# Aa c omenirea a czut "n labirint# / dat ce cazi acoloK !i se d aceast pereche de ochiK
pentru a nu vedea celelalte dimensiuni i adevrata fa! a materiei# &ac te po!i "ntoarce la origineK cea
mai amar suferin! este cea mai pre!ioas# +ist o mul!ime de greut!i "n cultivare atunci cnd cineva
"ncearc s se "ntoarc la origine din labirint prin capacitate de iluminareK aa c se poate face repede#
&ac devii mai ruK via!a ta va fi eliminat# Aadar "n ochii "nalt ilumina!ilor via!a nu este dat pentru a
fi omK ci pentru "ntoarcerea la sinele original adevrat# 'n om obinuit nu poate realiza acest lucru# 'n
om obinuit este numai un om obinuit din societatea uman obinuitK care se gndete cum s se
dezvolte i s triasc bine# *u ct triete mai bineK cu att devine mai egoist i cu att vrea s posede
mai mult# 1e mic mai departe "n direc!ie opus caracteristicii universuluiK "ndreptndu:se spre
distrugere#
&e la nivelurile mai "nalte se vede c dei po!i crede c progreseziK de fapt regresezi# /mul crede
c evolueaz i c tiin!a progreseaz# &ar de fapt ele urmeaz numai Legea universului# 5hang
4uolao
?6
K una dintre cele opt zeit!iK clrea invers pe mgarul su# 2u!ini tiu de ce clrea el invers pe
mgar# &escoperise c mersul "nainte era mers "napoiK astfel c "i clrea mgarul invers# Aa c de
"ndat ce unii vor s practice cultivareaK persoanele "nalt iluminate consider aceast inim ca foarte
pre!ioas i vor da aIutor fr nici o condi!ie# +act ca practican!ii notri care stau astzi aici# &ac vrei
s practici cultivareaK te pot aIuta fr condi!ii# ns dac vrei numai s:!i vindeci bolileK sau umbli dup
lucrul acesta sau cellalt ca o persoan obinuitK nu va mergeK iar eu nu te voi putea aIuta# &e ce>
2entru c vrei s rmi o persoan obinuitK iar oamenii obinui!i trebuie s treac prin natereK
btrne!eK boli i moarte# .rebuie s fie "n felul acesta# .otul are o rela!ie cauz:efect care nu poate fi
"ntrerupt# ,ia!a ta nu includea ini!ial practicarea cultivriiK iar acum vrei s:o practici# Atunci via!a ta
viitoare va trebui rearanIatK i apoi corpul tu poate fi reaIustat#
/ persoan voia s practice cultivarea# ndat ce au vzut o asemenea dorin!K "nalt ilumina!ii au
considerat:o foarte pre!ioas# &ar cum o puteau aIuta> 'nde putea gsi un maestru "n lume> n plusK
avea peste cincizeci de ani# nalt ilumina!ii n:o puteau "nv!aK pentru c dac i s:ar fi dezvluit i ar fi
"nv!at:o i i:ar fi dat Legea i eerci!iileK ar fi fost o dezvluire de secrete cereti i ar fi comis
frdelegi i ar fi trebuit s cad ei "nii# /amenii cad "n labirint deoarece au comis frdelegi i trebuie
s practice cultivarea prin iluminareK "n labirint# Aa c "nalt ilumina!ii nu:i pot "nv!a# &ac un buddha
adevrat ar fi vizibilK sau ar preda Legea i eerci!iileK oamenii cu pcate de neiertat ar veni i ei s
"nve!e de la el i toat lumea ar crede "n acest lucru# Atunci la ce ar mai trebui s se ilumineze oamenii>
%u s:ar mai pune problema iluminrii# &eoarece oamenii au czut "n labirint singuriK ar fi trebuit
distrui# 7i se d "nc o ans de "ntoarcere la origine din labirint# &ac te vei putea "ntoarce la origineK
vei reui# &ac nu te po!i "ntoarce la origineK vei continua ciclul re"ncarnrii sau vei fi distrus#
Fiecare trebuie s mearg el "nsui pe calea aleas# *e este de fcut dac vrea s practice
cultivarea> Au gsit o cale# n perioada aceea Uigong:ul era foarte popularK aceasta fiind i ea o
schimbare a climatului cosmic# 2entru a coopera cu acel climat cosmicK ilumina!ii "i asigurau acestei
persoane energie pe msura nivelului ei de iningK printr:un tub moale care func!iona ca un robinet de
ap# +nergia venea dac era deschis# &ac persoana voia s dea energieK energia venea# *nd nu emiteaK
nu avea energie proprie# +ista o astfel de stare# 1e numete cultivare inversK "n care persoana se
cultiv de la nivel "nalt spre nivelul cobort#
%oi practicm de obicei cultivarea de la niveluri coborte spre niveluri "nalteK pn la Maigong i
terminarea cultivrii# *ultivarea invers era pentru acei oameni "n vrst care nu mai aveau timp s
?6
una dintre cele /pt 5eit!i "n coala taoist
@D
practice cultivarea de la ceea ce este cobort la ceea ce este "nalt# Astfel c era mai rapid ca ei s
practice de la niveluri "nalte ctre nivelurile coborte# A fost un fenomen al acelor timpuri# / astfel de
persoan trebuia s aib un ining de nivel foarte "naltK iar energia i se ddea dup meritul nivelului
su de ining# *are erau motivele> 'nul era de a se colabora cu climatul cosmic al acelui timp# +l
putea suferi "ncercri atunci cnd fcea lucruri buneK deoarece atunci cnd cineva este printre oamenii
obinui!iK diversele ataamente umane pot interfera cu el# *nd vindeca boala unui pacientK acesta putea
s nu "n!eleag# *nd trata pacientulK putea s:i "ndeprteze o grmad de lucruri rele din corp# &ei
vindeca pacientul "ntr:un astfel de gradK "n momentul respectiv putea s nu eiste nici o schimbare
evident# &ar pacientul nu era fericit i spunea c este "nelatK "n loc s:i eprime mul!umirea# *u
aceste problemeK mintea unei persoane putea fi testat "ntr:un astfel de mediu# 1copul de a:i da energie
era de a:i permite s practice cultivarea i de a se ridica singur# n timp ce fcea fapte buneK "i putea
dezvolta propriile capacit!i supranormale i propria energie de cultivare# ns unii nu tiau acest
principiu# %:am men!ionat c nimeni nu le putea preda Legea> &ac puteau "n!elegeK o ob!ineau# +ste o
chestiune de iluminare# &ac cineva nu poate "n!elege singurK nu se poate face nimic#
Atunci cnd unii au primit energieK s:au sim!it brusc foarte fierbin!i "ntr:o noapte "n somn i cu
greu mai puteau folosi pturile# &up ce se trezeau "n diminea!a urmtoareK aveau un oc electric pe
orice puneau mna# <tiau c aveau energie# 2uteau s vindece cu mna pe oricine avea dureri prin corpK
i func!iona destul de bine# &in acel moment tiau c au energie# 1e purtau ca maetrii de Uigong i "i
atrnau firmele# i puneau singuri eticheta de maetri de Uigong i "i "ntemeiau practicile# La "nceput o
astfel de persoan era destul de decent# *nd vindeca bolile altoraK acetia "i ofereau bani sau cadouriK
pe care le refuza probabil pe toate# ns nu putea rezista contaminrii marii cuve de vopsit a oamenilor
obinui!i# &eoarece asemenea oameni nu trecuser niciodat prin cultivarea adevrat a ining:uluiK le
era foarte dificil s:i stpneasc bine ining:ul# .reptat o astfel de persoan accepta mici cadouri#
(ai trziu accepta cadouri mari# n final se sim!ea ofensat cnd cadourile erau pu!ine# 2n la urm
spunea J&e ce "mi da!i attea lucruri> &a!i:mi baniYJ %u era mul!umit dac nu i se ddeau bani
suficien!i# &e asemeneaK nu:i respecta pe maetrii de Uigong ai "nv!turilor ortodoe i urechea i se
umplea de complimentele celorlal!i oameniK care "i spuneau ct de capabil este# &ac cineva "i spunea
ceva ruK se supra# Ataamentele sale pentru faim i interes personal se dezvoltau# *redea c este mai
bun dect restul i c este etraordinar# *redea c i s:a dat energie pentru a deveni maestru de Uigong
i a face avere# &e fapt i se ddea pentru practicarea cultivrii# / dat ce ataamentele sale pentru faim
i interes erau dezvoltateK nivelul su de ining de fapt czuse#
Am men!ionat c nivelul de gong este la fel de "nalt ca cel de ining# Atunci cnd nivelul su
de ining cdeaK nici energia furnizat nu mai era att de multK pentru c trebuia s i se dea conform
nivelului su de ining# %ivelul de gong este la fel de "nalt ca cel de ining# *u ct ataamentul su
pentru faim i interes era mai mareK cu att cobora mai mult printre oamenii obinui!iK iar ca urmare
energia sa se "mpu!ina# Atunci cndK "n finalK cdea complet la fundK nu i se mai ddea energie i nici nu
mai avea energie# *u c!iva ani "n urm erau destul de mul!i asemenea oameni# +rau relativ mai multe
femei peste cincizeci de ani# &ei puteai vedea o astfel de femeie practicnd UigongK nu ob!inuse
niciodat "nv!turi adevrate# 2oate c "nv!ase cteva micri pentru vindecarea i pstrarea condi!iei
fizice "n ceva clase de Uigong# ntr:o zi putea avea brusc energie# / dat ce ining:ul ei se "nrut!ea i
ataamentul pentru faim i interes era dezvoltatK cdea pn la fund# 1frea prin a nu mai avea nimicK
iar energia ei era i ea dus : o grmad de asemenea oameni cu cultivare invers au czut pn la fundK
numai foarte foarte pu!ini dintre ei au mai rmas# &e ce> +a nu tia c scopul era practicarea cultivriiK
i credea c i s:a dat pentru a face avere i reputa!ie i pentru a deveni maestru de Uigong# &e fapt era
pentru cultivarea ei#
*e este "mprumutul de energie> %:are nici o limit de vrstK "ns eist o cerin!K i anume
persoana trebuie s aib un ining etrem de bun# <tia c Uigong:ul poate fi folosit pentru practicarea
cultivrii i voia de asemenea s practice cultivarea# Avea inim pentru practicarea cultivriiK dar unde
putea gsi un maestru> *u c!iva ani "n urm eistau "ntr:adevr maetri de Uigong care predau Uigong:
ul# ns ce predau ei era ceva pentru vindecarea bolilor i pstrarea condi!iei fizice# %imeni nu preda
Uigong ctre niveluri mai "nalte# %imeni n:ar fi fcut acest lucru#
@6
,orbind despre "mprumutul de energieK trebuie s men!ionez o alt chestiune# n afar de zhu
Nuanshen
3G
o persoan mai are i fu Nuanshen
31
# 'nii au unaK douK treiK patruK sau cinci fu Nuanshen#
1eul fu Nuanshen nu este neaprat acelai cu cel al corpului de carne# 'nii sunt brba!i i unii femei#
1unt diferi!i# &e fapt nici seul zhu Nuanshen nu este neaprat acelai cu cel al corpului de carneK
deoarece am observat c "n zilele noastre o mul!ime de brba!i au Nuanshen feminin i multe femei au
Nuanshen masculin# *oncord perfect cu climatul cosmic aa cum este el descris de coala taoistK "n
care Nin i Nang sunt inversateK cu Nin:ul "n cretere i Nang:ul "n declin#
Fu Nuanshen:ul vine de obicei de la niveluri mai "nalte dect zhu Nuanshen# n special fu
Nuanshen:ul unora vine de la niveluri foarte "nalte# Fu Nuanshen nu este deloc futiK ci este nscut o dat
cu tineK din acelai uter matern# mpr!i!i acelai nume i acelai corp# n mod normal zhu Nuanshen este
cel care decide dac oamenii se gndesc la ceva sau fac ceva# Fu Nuanshen "ncearc "n principal s
previn ca zhu Nuanshen s comit greeli# ns dac zhu Nuanshen este foarte "ncp!natK fu Nuanshen
nu va putea aIuta# Fu Nuanshen nu este indus "n eroare de societatea uman obinuitK "n timp ce zhu
Nuanshen este cu uurin! "nelat de ea#
Fu Nuanshen:ul unora vine de la un nivel foarte "nalt i este probabil pe punctul de a ob!ine
&reapta Realizare a cultivrii# *hiar dac fu Nuanshen vrea s practice cultivareaK nu poate face nimic
dac zhu Nuanshen nu vrea# *nd Uigong:ul era foarte popularK "ntr:o zi zhu Nuanshen voia i el s
practice Uigong# n mod normal gndul cultivrii ctre niveluri mai "nalte era foarte simpluK fr dorin!e
pentru lucruri ca faim i interes# Fu Nuanshen era "ncntat J,reau s practic cultivareaK dar nu eu iau
deciziile# .u vrei s practici cultivareaK iar asta este eact ce vreau i eu#J ns unde putea gsi un
maestru> Fu Nuanshen era destul de capabil i putea prsi corpul pentru a cuta persoane "nalt
iluminate pe care le cunotea din via!a sa anterioar# &eoarece fu Nuanshen:ul unora venea de la niveluri
foarte "nalteK putea prsi corpul persoanei# &up ce se ducea acoloK "i eprima dorin!a pentru cultivare
i cerea energie cu "mprumut# +i vedeau dintr:o privire c persoana respectiv era destul de bun i cu
siguran! "i ddeau aIutor "n cultivarea sa# Aa c fu Nuanshen "mprumuta ceva energie# n mod obinuit
asemenea gong are energie uniform radiant i este livrat printr:o !eav# n unele cazuri energia
"mprumutat venea i ca produs finitK care "n mod normal "ngloba capacit!i supranormale#
Astfel c respectivul putea avea i capacit!i supranormale# / asemenea persoan se sim!ea i ea
fierbinte "n somn "ntr:o noapteK aa cum am mai men!ionat# *nd se trezea diminea!a urmtoareK
observa c are energie# Avea un oc electric pe orice punea mna# 2utea vindeca bolile altora i realiza
c ob!inuse energie# &e unde venea energia> %u:i era clar# Avea numai o idee "n mare c energia venea
din univers# ns nu tia eact de unde "i venise# Fu Nuanshen nu:i spuneaK pentru c fu Nuanshen era cel
care practica cultivarea# +a tia numai c are#
&e obicei nu eista limit de vrst pentru oamenii care "mprumutau energieK fiind relativ mai
mul!i oameni tineri# Aa c "n urm cu c!iva ani eistau unii oameni de douzeciK treizeciK sau patruzeci
de ani care apruser "n public# +istau i unii vrstnici# +ra mai greu ca o persoan tnr s se
controleze cum trebuie# 2uteai vedea c de obicei era destul de bun i c !inea pu!in la faim i interes
atunci cnd nu avea nici o capacitate "n societatea uman obinuit# / dat ce devenea binecunoscutK
era lesne interferat de faim i interes# 1im!ea c are "nc un drum lung de parcurs "n via! i voia s
fac orice efort pentru a atinge unele !eluri de:ale oamenilor obinui!i# Aa c o dat ce avea capacit!i
supranormale i unele abilit!iK le considera miIloace de a:i urmri scopurile "n societatea uman
obinuit# Atunci nu mai func!ionau i nu se permitea folosirea lor "n aceste scopuri# *u ct le folosea
mai multK cu att avea mai pu!in energie# n final sfrea prin a nu mai avea nimic# (ul!i asemenea
oameni au czut pn la fund# %u cred s mai fie vreunul rmas#
*ele dou cazuri pe care le:am men!ionat implicau energie ob!inut de oameni cu ining relativ
bun# Asemenea energie nu era dezvoltat prin propria lor practic de cultivare i venea de la "nalt
ilumina!i# Aa c energia "nsi era bun#
3G
zhuNishiK contiin!a principalK %#.#
31
fu NishiK paracontiin!K %#.#
=G
F,6%
72
(ul!i dintre voi a!i auzit probabil ceva despre posesiuni de ctre animale de genul vulpilorK
nevstuicilorK fantomelorK sau erpilorK etc# &espre ce este vorba> 'nii vorbesc despre dezvoltarea
capacit!ilor supranormale prin practica de Uigong# *apacit!ile supranormale nu sunt dezvoltate de
faptK ci sunt capacit!i instinctuale umane# %umai c o dat cu progresul societ!ii umaneK omul s:a
concentrat din ce "n ce mai mult pe lucruri tangibile din lumea noastr fizic i a devenit din ce "n ce
mai dependent de uneltele moderne# &rept urmare capacit!ile noastre instinctuale umane au degenerat
din ce "n ce mai multK pn au disprut complet#
2entru a avea capacit!i supranormaleK ele trebuie cultivate prin practic i prin "ntoarcerea la
sinele original adevrat# ns un animal n:are mintea att de sofisticatK aa c este "n ton cu
caracteristica universului i posed instinctul su primordial# 'nii afirm c animalele pot s practice
cultivarea i spun c vulpile tiu s cultive danK sau c erpii tiu s practice cultivareaK etc# %u c tiu s
practice cultivarea# La "nceput nici ele nu tiu deloc ce este cultivarea# Au numai acest instinct
primordial# ApoiK "n condi!ii i circumstan!e speciale poate avea ceva efect dup o lung perioad de
timp# ,or putea ob!ine energie i vor dezvolta unele capacit!i supranormale#
n felul acesta un animal va avea unele abilit!i# n trecut am fi spus c acest animal a ob!inut
inteligen! i ceva abilit!i# n ochii oamenilor obinui!i animalele sunt att de formidabile "nct pot
manipula cu uurin! oamenii# &e fapt a spune c nu sunt formidabile i c sunt nimic "n fa!a unui
practicant adevrat# &ei po!i observa c a practicat cultivarea de aproape o mie de aniK degetul mic va
fi suficient pentru a:l strivi# Am spus c animalele au un asemenea instinct primordial i pot avea unele
abilit!i# ns "n universul nostru eist un principiuK i anume c animalul nu poate reui "n cultivare#
Aa c "n cr!ile antice po!i gsi c animalul va fi omort o dat la cteva sute de ani "ntr:o calamitate
mareK sau un mic dezastru# &up o perioad de timp animalul va dezvolta energie i va trebui eliminatK
sau lovit de trznetK etc# %u i se permite s practice cultivarea pentru c n:are natur uman# %u poate s
practice cultivarea i va deveni "n mod legic demon# %u li se permite s cultiveK aa c cerul le va
omor"# *hiar i ele tiu acest lucru# &arK dup cum am spusK societatea uman este acum "ntr:un declin
teribil# 'nii oameni comit tot felul de pcate# %u va fi societatea uman "n primeIdie atunci cnd aIunge
"ntr:o astfel de stare>
n mod legic lucrurile se vor "ntoarce "n direc!ia opus atunci cnd ating limitaY Am observat c
de fiecare dat cnd societatea uman a trecut prin distrugeri periodice "n timpuri preistoriceK acest lucru
avea loc mereu atunci cnd rasa uman era corupt pn la limit# AcumK att dimensiunea noastr
umanK ct i multe alte dimensiuni sunt "ntr:o situa!ie etrem de primeIdioasK iar multe alte
dimensiuni ale aceluiai nivel sunt "n aceeai situa!ie# ,or i ele s scape ridicndu:se la niveluri mai
"nalte# *red c pot scpa de primeIdie dac "i ridic dimensiunea# ns cum se poate face acest lucru cu
uurin!> 2entru practica de cultivare "!i trebuie un corp uman# Acesta este unul dintre motivele pentru
care un practicant devine posedat de un spirit#
'nii se "ntreab de ce nu au "nalt ilumina!ii griI de acest lucruK de vreme ce sunt att de mul!i#
+ist un alt principiu "n universul nostruL dac vrei s urmreti un lucruK ceilal!i nu vor interveni# !i
artm cum s iei calea dreapt i "n acelai timp "!i eplicm cu amnun!ime LegeaK pentru a:!i permite
s devii iluminat tu "nsu!i# +ste treaba ta dac vrei s "nve!i sau nu# (aestrul te conduce prin por!iK dar
de tine depinde s practici cultivarea# %imeni nu te va for!a s:o practici# +ste treaba ta dac vrei s
practici sau nu cultivarea# *u alte cuvinte nimeni nu va interveni "n calea pe care o vei alegeK "n ceea ce
vrei sau ce "ncerci s ob!iiK "n afar de a:!i da un sfat binevoitor#
&ei vezi c unii oameni practic UigongK de fapt energia a fost toat ob!inut de futi# *um
ob!ine cineva futi> *!i practican!i de Uigong din toat !ara au futi "n spatele corpurilor lor> &ac voi
men!iona numrulK mul!i vor deveni prea speria!i pentru a mai practica Uigong# %umrul este "ntr:
adevr "nfricotorY &e ce a aprut o astfel de situa!ie> Asemenea lucruri aduc probleme mari societ!ii
oamenilor obinui!i# &e ce eist un asemenea fenomen sever> +ste i el indus de oameni# Apare
deoarece societatea este coruptK iar demonii sunt peste tot# n special acei maetri fali de Uigong poart
3$
posesiune de ctre spirite sau animale
=1
to!i futi "n corpurile lorK i asta este ce transmit ei o dat cu "nv!turile lor# &e:a lungul "ntregii istorii a
omuluiK animalelor nu li s:a permis s posede oamenii# &ac o fceauK erau omorte# /ricine vedea
acest lucruK "l "mpiedica# ns "n societatea noastr prezent unii oameni se roag ctre ele pentru aIutorK
le doresc i le venereaz# 'nii gndesc J&ar nu le:am rugat anumeYJ %u le:ai chematK dar ai urmrit
capacit!i supranormale# 7i le va da o persoan "nalt iluminatK care apar!ine unei practici de cultivare
ortodoe> 'rmrirea este un ataament al oamenilor obinui!iK care trebuie abandonat# *ine !i le va da
atunci> %umai demonii altor dimensiuni i diversele animale !i le pot da# %u este ca i cum le chemi>
0ar ele vor veni#
*!i practic Uigong:ul cu o inim dreapt> 2ractica de Uigong cere ca persoana s dea aten!ie
virtu!ilorK s fac lucruri bune i s fie bun# .rebuie s:!i impui tu "nsu!i acest fel de a fi "n orice
"mpreIurareK oriunde# *!i gndesc aa atunci cnd practic Uigong "n parc sau acas> %imeni nu tie ce
fel de Uigong practic unii# Atunci cnd practic i "i leagn corpulK plvrgesc J,aiK nora mea pur i
simplu nu m respect# *t de teribil este soacra meaYJ 'nii comenteaz de asemenea totulK de la
probleme de servici pn la afaceri de stat# %u eist nimic despre care s nu vorbeascK i vor deveni
destul de supra!i dac ceva nu se conformeaz felului lor de gndire# %umi!i asta practic de Uigong>
(ai multK unii practic eerci!iile "n picioare i stau acolo "n timp ce picioarele le tremur de oboseal#
ns min!ile lor nu se linitesc Jn zilele noastre lucrurile sunt att de scumpe i pre!urile au urcat#
1erviciul nu:mi poate plti salariul# &e ce nu dezvolt eu ceva capacit!i supranormale din practica de
Uigong> &ac le amK devin i eu maestru de Uigong i fac i avere# ,oi putea trata pacien!i i scoate ceva
bani#J / dat ce respectivul vede c ceilal!i au dezvoltat capacit!i supranormaleK va deveni mai
nerbdtor# ,a umbla cu totul dup ele i va alerga dup tianmu i dup capacitatea de a vindeca boli#
, rog s v gndi!i# *t de departe este de caracteristica universului nostruK 5hen : 1han : RenY (erge
total "mpotriva acestei caracteristici# 2entru a vorbi seriosK practic cultivarea maleficY ns o face
incontient# *u ct se gndete mai mult "n felul acestaK cu att mintea "i devine mai rea# / astfel de
persoan n:a ob!inut *alea i nu tie s dea aten!ie virtu!ilor# *rede pur i simplu c poate dezvolta
energie prin practicarea eerci!iilor i c va ob!ine ce dorete prin cutarea sa# *rede c aa ar fi#
i va atrage lucruri rele tocmai din cauza inten!iilor sale greite# 'n animal poate vedea acest
lucru# J/mul acesta vrea s fac avere prin practicarea Uigong:ului# ,rea s fie faimos i s ob!in
capacit!i supranormale# ,ai de mineK corpul su nu este ru i poart de asemenea ceva destul de bun#
&ar mintea lui este cu adevrat rea i umbl dup capacit!i supranormaleY Are probabil un maestruK dar
nu mi:e fric#J Animalul tie c un maestru al unei practici ortodoe nu:i va da capacit!i supranormale
atunci cnd vede c le urmrete "n felul acesta# *u ct le vrea mai multK cu att este mai pu!in probabil
ca maestrul s i le deaK deoarece acesta este eact un ataament care trebuie abandonat# *u ct se
gndete mai mult "n felul acestaK cu att va fi mai improbabil s le ob!in i cu att mai pu!in probabil
s se ilumineze la acest lucru# *u ct le urmrete mai multK cu att mintea "i devine mai rea# n final
maestrul "l va prsi cu prere de ruK dup ce realizeaz c acest om este fr speran!K i nu va mai
avea griI de el# 'nii oameni nu au maetriK dar sunt lua!i probabil "n griI de cineva care trece prin
apropiereK pentru c eist o mul!ime de persoane iluminate "n diversele dimensiuni# 'n "nalt iluminat
se va uita la el i "l va urma pentru o zi# ApoiK iluminatul "l va prsi cnd va vedea c nu este suficient
de bun# 5iua urmtoare un alt iluminat va trece prin apropiere i "l va prsi i el dup ce vede c nu
este bun#
'n animal tie c indiferent dac are sau nu un maestruK sau un maestru "n trecereK acetia nu:i
vor da ce urmrete# &eoarece animalele nu pot vedea dimensiunile "n care stau "nalt ilumina!iiK nu le
este fric de acetia i profit de situa!ie# n universul nostru eist un principiuK i anume c "n mod
normal ceilal!i nu pot interveni "n ceea ce vrea i ceea ce caut cineva# Animalul profit de aceast
situa!ie# J&ac vrea cevaK "i dau eu# %u este greit s:l aIutK nu>J Animalul i le va da# %u "ndrznete s:l
posede de la "nceputK i "i va da mai "nti ceva energie de "ncercare# ntr:o zi persoana observ brusc c
are energia dup care umbl i c poate vindeca boli# Atunci cnd vede c func!ioneazK animalul va
folosi acest lucru ca preludiu la o pies muzical J&in moment ce vreaK m voi ataa de corpul su# n
acest fel "i pot da mai multe i pot face acest lucru mai uor# %u vrea tianmu> Acum "i voi da orice#J <i
atunci "l va poseda#
=$
n timp ce mintea omului vrea astfel de lucruriK tianmu:ul su se va deschide i va putea de
asemenea elibera ceva energieK cu mici capacit!i supranormale# &evine foarte bucuros i crede c a
ob!inut "n final ce a vrutK prin eerci!ii# &e fapt n:a cptat nimic prin practica sa# *rede c poate vedea
prin corpul uman pentru a cerceta unde se afl bolile "n corp# &e fapt tianmu:ul su nu este deschis
delocK ci este animalul care "i controleaz mintea# Acel animal "i folosete proprii ochi pentru a vedea i
reflect ceea ce vede "n creierul persoaneiK lucru care o face pe aceasta s cread c tianmu:ul "i este
deschis# J,rei s dai gong> F:o#J Atunci cnd persoana "ntinde mna s dea energieK animalul "i
"ntinde i el labaK din spate# &e "ndat ce elibereaz energieK limba despicat a capului acelui arpe va
iei pentru a linge locul bolnavK sau partea umflat a corpului# +ist multe asemenea cazuri# Futi al
acestor oameni este ob!inut datorit propriilor lor cutri#
&eoarece umbl dup ceva i vrea s fac avere i un numeK i se dau capacit!i supranormale#
2oate vindeca boli i tianmu:ul su poate vedea unele lucruriK ceea ce "l face fericit# Animalul vede i
gndete J%u vrei tu s faci avere> 8unK te aIut s faci bani#J +ste prea uor s controlezi mintea unui
om obinuit# Animalul "i poate face pe mul!iK destul de mul!iK s vin acolo pentru tratament# ,ai de
mineK "n timp ce el eamineaz un pacient aiciK animalul "i determin pe ziariti s:i fac reclam "n ziar
dincolo# i controleaz pe oamenii obinui!i fcnd asemenea lucruri# &ac un pacient nu:i pltete
destui baniK nu mergeK iar animalul "l va face s aib o durere de cap# ,a trebui s i se dea oricum o
grmad de bani# 2ersoana respectiv a ob!inut i bani i faim# AcumK cnd face bani i ob!ine faimK
se poart ca un maestru de Uigong# n mod normal o astfel de persoan nu d aten!ie ining:ului i
"ndrznete s spun orice# 1us!ine c cerul este numrul unuK iar el este numrul doi# ndrznete s
sus!in c este re"ncarnarea Reginei (am
3;
sau a mpratului de Aad
3@
K i "ndrznete chiar s spun c
este un buddha# &eoarece n:a trecut prin cultivare adevrat de iningK va umbla dup capacit!i
supranormale "n practicK ceea ce:i va aduce drept urmare futi#
'nii gndesc probabil J*e este ru "n asta> + bineK atta timp ct se fac bani i se poate ob!ine
faim#J (ul!i gndesc aa# , spun c de fapt animalul are propriile lui inten!iiK i nu:!i d ceva
degeaba# Acest univers are un principiuK care se numete Jnu pierziK nu ctigiJ# *e ctig> 2i n:am
men!ionat mai devreme acest lucru> ,rea s ob!in esen!a corpului tu pentru a cultiva o form uman
i colecteaz aceast esen! din corp# 'n corp uman are numai o singur por!ie din aceast esen!#
2entru practicarea cultivrii eist numai o por!ie# &ac "l lai pe animal s:o ob!inK va trebui s ui!i de
practicarea cultivrii# *u ce vei mai cultiva> %u:!i va mai rmne nimic i nu vei mai putea s practici
cultivare deloc# 'nii pot spune J&ar eu nu vreau s practic cultivareaK ci vreau s fac bani# Atta timp
ct am baniK va fi "n regul# %u:mi pas#J , spun c dei vre!i s face!i avereK nu ve!i mai gndi aa
dup ce v spun care este motivul# &e ce> &ac "!i prsete corpul timpuriuK cele patru membre vor fi
foarte slbite# &in acest moment va fi aa pentru toat via!aK deoarece !i:a luat prea mult esen! uman#
&ac "!i prsete corpul trziuK vei fi ca o legum i vei sta "n pat pentru tot restul vie!iiK putnd numai
s respiri# &ei ai baniK "i po!i cheltui> &ei ai faimK te po!i bucura de ea> %u este "nfricotor>
Astfel de cazuri sunt notabile printre practican!ii zilelor noastreK eistnd o mul!ime# 'n animal
nu numai c poate poseda o persoanK ci "i poate chiar omor" Nuanshen:ul i poate de asemenea intra "n
palatul su %iWan
3=
pentru a locui acolo# ,zut din afar arat ca o fiin! umanK dar nu este# n zilele
noastre pot avea loc chiar astfel de lucruri# &eoarece valorile morale umane s:au schimbatK el nu te va
crede cnd "i spui c face lucruri greite# *rede c este "n drept i firesc s ctige baniK s alerge dup
bani i s fac avere# Aa c va face ru i "i va lovi pe ceilal!i# 2entru a face bani va comite tot felul de
pcate i va "ndrzni s fac orice# &ac animalul nu pierde nimicK nu va ctiga nimic# *um "!i poate da
ceva pe degeaba> ,rea s ob!in ce este "n corpul tu# 8ine"n!elesK noi am men!ionat c oamenii dau
peste astfel de necazuri din cauza conceptelor lor incorecte i pentru c inimile lor nu sunt drepte#
1 vorbim despre Falun &afa# n practicarea cii noastre de cultivareK atta timp ct "!i po!i
stpni ining:ulK nu vei da peste problemeK deoarece o minte dreapt poate supune o sut de rele#
&ac nu:!i po!i stpni ining:ul i umbli dup asta sau cealaltK "!i vei aduce "n mod legic unele
3;
"n mitologia chinez este zeitatea feminin cu cel mai "nalt nivel "n cele .rei .rmuri
3@
"n mitologia chinezK zeitatea care supervizeaz *ele .rei .rmuri
3=
termen taoist pentru corpul pinealK %#.#
=;
necazuri# 'nii pur i simplu nu pot abandona ce au practicat odat# *erem ca oamenii s practice o
singur cale de cultivareK din moment ce cultivarea adevrat trebuie s urmeze o singur cale# &ei unii
maetri de Uigong au publicat cr!iK v spun c acestea con!in tot felul de lucruri i sunt la fel ca ceea ce
practic eiL erpiK vulpi i nevstuici galbene# Atunci cnd citeti aceste cr!iK lucrurile acestea vor iei
dintre rnduri# Am spus c numrul maetrilor fali de Uigong este de multe ori mai mare dect cel al
celor adevra!iK nu po!i face distinc!ia# Aa c toat lumea trebuie s trateze aceste probleme cum
trebuie# %u v cer aici s practica!i Falun &afa# 2ute!i practica orice coal vre!i# ns "n trecut era o
vorb J&ect s practici ci malefice pentru o ziK mai bine nu ob!ii Lege ortodo o mie de ani#J Aa c
trebuie s te compor!i bine i s practici cu adevrat Lege ortodo# %u amesteca nimic altceva "n
practicarea cultivriiK nici mcar vreo inten!ie# Falun:ul unora s:a deformat# &e ce s:a deformat> +i pot
sus!ine c nu practic un alt fel de UigongK "ns cnd practicK adaug gnduri de la ceea ce obinuiau s
practice# %u adaug asta lucruri "n practic> &espre chestiunea posesiunii de ctre spirite vom men!iona
numai att#
L%2<+A,9 /&72%/
*e este limbaIul cosmic> +ste atunci cnd cineva poate vorbi brusc un limbaI ciudatK mormind
ceva de ne"n!eles chiar pentru el# *el cu putere telepatic poate prinde ideea generalK dar nu poate
spune eact despre ce este vorba# &e asemenea unii pot vorbi multe astfel de limbi diferite# 'nii cred c
acest lucru este remarcabil i "l consider o abilitateK sau o capacitate supranormal# %u este nici
capacitate supranormalK nici capacitatea unui practicant i nici nu poate reprezenta nivelul cuiva# *e
este atunci> (intea respectivului este controlat de un spirit strin# .otui el poate fi mul!umit i poate
s doreasc acest lucru# 1e bucur# *u ct te bucuri mai multK cu att te va controla mai bine# *a
practicant adevratK cum "l po!i lsa s te controleze> n plus vine dintr:un nivel etrem de cobort# *a
practican!i adevra!i n:ar trebui s invitm asemenea lucruri#
*a suflet al "ntregii materiiK omul este cel mai pre!ios# *um po!i permite s fii controlat de astfel
de lucruri> *t de trist este s nu vrei nici mcar propriul corpY 'nele astfel de lucruri sunt ataate de
corpurile umane# Altele nuK ci pstreaz o distan! fa! de oameni# &ar te manipuleaz i te controleaz#
*nd vrei s vorbetiK "!i permit s vorbeti i s mormi# LimbaIul poate fi transmis unei alte persoaneK
dac vrea s "nve!e# Atunci cnd este suficient de "ndrzne! s "ncerceK poate vorbi# &e fapt asemenea
lucruri vin i "n grup# &ac vrei s vorbetiK unul dintre ele va veni la tine i "!i va permite s vorbeti#
&e ce eist o asemenea situa!ie> &up cum am spusK i ei vor s:i ridice nivelul# ns dincolo
nu eist nici un fel de greut!iK astfel c nu pot s practice cultivarea i nu se pot ridica# 1:au gndit la
o ideeL vor aIuta oameniiK fcnd lucruri bune# ns ei "nii nu tiu cum s:o fac# &ar tiu c energia pe
care o pot elibera reprim bolile pacien!ilor i uureaz pe moment durerile pacientuluiK chiar dac nu le
poate vindecaK i mai tiu c folosirea gurii unei persoane poate Iuca rolul de eliberare a energiei# Asta
este ce se "ntmpl# 'nii "l numesc limbaI ceresc# Al!ii "l numesc limbaIul unui buddhaK ceea ce este o
calomnie pentru buddha# +u l:a numi simpl prostieY
1e tie c un buddha nu:i deschide gura la "ntmplare pentru a vorbi# &ac i:ar deschide gura
i ar vorbi "n dimensiunea noastrK ar cauza omenirii un cutremur# *um poate avea loc aa cevaK cu un
sunet att de puternic> 'nii au spus J.ianmu:ul meu a vzut un buddha care "mi vorbea#J %u !i:a vorbit#
'nii au spus c au vzut Fashen:ul meu fcnd acelai lucru# %u:!i vorbea# 4ndul pe care !i l:a
transmis era cu sunet spa!ial# Atunci cnd aIunge la urechile taleK !i se pare c l:ai auzit vorbind# &e
obicei vorbete "n dimensiunea sa# ns dup ce este transmis "n dimensiunea noastrK nu po!i auzi clar
ce spuneK deoarece conceptele de timp i spa!iu ale celor dou dimensiuni sunt diferite# 'n shichen este
o perioad de dou ore "n dimensiunea noastr# n dimensiunea aceea mareK un shichen de:al nostru
reprezint un an i timpul nostru este "ntr:adevr mai "ncet dect cel de acolo#
n trecut eista o vorb J/ zi "n cer este egal cu o mie de ani pe pmntJ ceea ce se referea la
paradisurile individualeK care nu au concept de timp i spa!iu# *u alte cuvinte acelea sunt paradisurile "n
care stau ilumina!iiK ca de eemplu 2aradisul Fericirii AbsoluteK 2aradisul (aIoliMaK 2aradisul FalunK
=@
2aradisul LotusK etc# ns "n dimensiunea aceea mareK timpul este "ntr:adevr mai rapid dect al nostru#
&ac "l po!i recep!ionaK vei auzi pe cineva vorbind# 'nii oameni au abilitatea de claraudi!ie i au
urechile deschise# 1unt capabili s aud pe cineva vorbindK dar nu clar# /rice auzi va fi ca un ciripitK sau
ca o "nregistrare care ruleaz cu vitez mare# %u se poate spune despre ce este vorba# 8ine"n!elesK unii
pot auzi muzic i discu!ii# ns sunetul poate aIunge la urechile tale numai printr:o capacitate
supranormal care s serveasc drept purttor i s "ndeprteze diferen!ele de timp# Atunci vei putea
auzi clar# Aceasta este situa!ia# 'nii "l denumesc limbaIul de buddhaK dar nu este deloc aa ceva#
Atunci cnd se "ntlnesc doi "nalt ilumina!iK pot "n!elege totul cu un zmbetK deoarece folosesc
telepatia fr sunetK care este recep!ionat "n sunet spa!ial# Atunci cnd zmbesc i:au comunicat deIa
ideile# %u este singura metod pe care o folosesc# 'neori mai folosesc i alt miIloc de comunicare# 1e
tie c "n tantrismK lama tibetani folosesc micri ale minilor# ns dac "ntrebi un lama ce sunt
micrile minilorK "!i va spune c sunt Foga 1uprem# &ar la ce folosesc eact> %ici el nu tie# &e fapt
este limbaIul "nalt ilumina!ilor# Atunci cnd sunt mul!i oameniK se vor folosi semne mari ale minilorK
care sunt foarte frumoase i sunt alctuite dintr:o grmad de micri mari ale minilor# *nd sunt
numai c!iva oameniK se vor folosi semne mici ale minilorK care sunt de asemenea foarte frumoase i
compuse din diferite micri mici ale minilor# 1unt foarte sofisticate i bogateK alctuind un limbaI# n
trecut acest lucru era considerat un secret cerescK pe care noi acum "l dezvluim# *e se folosete "n .ibet
sunt numai micri pentru practicK iar oamenii le:au clasificat i sistematizat# 1ervesc numai ca limbaI
"n practic i sunt "n forma mai multor eerci!ii# Adevratele micri ale minilor sunt destul de
sofisticate#
C. + 1+6 :'45056&-,9 8-+/6%/+'0%9&-
Atunci cnd m vedeau unii oameniK "mi strngeau mna i nu:i mai ddeau drumul# Atunci
cnd al!ii au vzut c acetia "mi strngeau mnaK au venit i ei s mi:o strng# <tiu ce era "n mintea
lor# 'nii erau ferici!i c pot strnge mna "nv!torului# Al!ii voiau s primeasc ceva mesaIe i nu mai
ddeau drumul minii mele# 7i:am spus c adevrata cultivare este treaba ta# %oi nu suntem aici pentru
a vindeca bolile i a:!i men!ine sntateaK sau pentru a:!i da mesaIe sau a:!i vindeca bolile# %ici nu
facem un astfel de lucru# 8olile tale vor fi vindecate direct de mine# *ei care practic la locurile pentru
eerci!ii vor avea bolile vindecate de Fashen ale mele# *ei care studiaz (area Lege prin citirea cr!iiK
vor avea de asemenea Fashen care s le vindece bolile# *rezi c "!i po!i "mbunt!i gong:ul dac "mi
atingi mna> %u este o glum>
4ong:ul depinde de cultivarea ining:ului fiecruia# &ac nu practici cu adevrat cultivareaK
gong:ul nu va creteK pentru c are un criteriu de ining# Atunci cnd gong:ul tu creteK o persoan de
la un nivel mai "nalt poate vedea c atunci cnd ataamentul tuK acea substan!K este "ndeprtatK
deasupra capului tu va crete un etalon# n plus acest etalon eist sub form de gongzhu# *u ct
etalonul este mai "naltK cu att gongzhu:ul tu este mai "nalt# Reprezint gong:ul cultivat de tine i de
asemenea nivelul tu de ining# %u va func!iona indiferent ct de mult "!i adaug al!ii# %u poate fi
adugat nici un picK pentru c nu va sta acolo i va cdea tot Ios# .e pot face s atingi starea de Jtrei flori
adunate deasupra capuluiJ
3?
instantaneu# ns de "ndat ce iei pe aceast uK tot gong:ul va cdea IosK
pentru c nu este al tu i nu provine din propria cultivare# Aa c nu poate sta acolo# &eoarece
standardul tu de ining n:a aIuns "nc acoloK nimeni nu:!i poate aduga energie acolo# Aceasta
depinde numai de propria cultivareK de cultivarea acelei inimi a ta# .e po!i ridica numai prin
"mbunt!irea ta constant i prin asimilarea la caracteristica universului# *nd unii "mi cer autografulK
nu sunt dornic s:o fac# 'nii sus!in c au autograful "nv!torului# 1e laud cu elK sau vor ca mesaIul
"nv!torului s:i proteIeze# %u este acesta un alt ataament> .rebuie s practici cultivarea tu "nsu!i# &e
ce vorbeti de mesaIe> Ar trebui s vorbeti despre un astfel de lucru "n cultivarea de nivel "nalt> *e va
fi acel lucru> Acela este ceva pentru vindecarea bolilor i pstrarea condi!iei fizice#
3?
1anhua AudingK chinez "n originalK %#.#
==
n starea etrem microscopic gong:ul dezvoltat de tineK fiecare particul microscopic a gong:
ului tuK arat eact ca tine# Atunci cnd atingi nivelul *hu:1hi:Aian:FaK eti deIa la cultivarea corpului
de buddha# Acel gong va lua "nf!iarea unui buddhaK care este foarte frumos i st pe floarea de lotus#
/rice particul minuscul va fi aa# ns energia unui animal este toat vulpi i erpi mici# n starea
etrem de microscopicK particulele lor minuscule sunt toate asemenea lucruri# (ai eist ceva numit
mesaI# *ineva "!i amestec ceaiul i tu "l beiK pentru c se presupune c este gong# / persoan obinuit
vrea numai s:i uureze temporar durerile i s:i amne i reprime boala# 2n la urm un om obinuit
este numai un om obinuit# %oi nu ne implicm "n felul "n care "i stric el corpul# ns deoarece sunte!i
practican!iK v spun aceste lucruri# &e acum "nainte nu mai face!i astfel de lucruri# %iciodat s nu cere!i
asemenea lucruriK de eemplu mesaIul acestaK sau pe cellalt# 'nii maetri de Uigong afirm J!i trimit
mesaIulK iar tu "l po!i primi "n orice parte a !rii#J *e primeti> , spun c asemenea lucruri nu sunt de
prea mare folos# 2resupunnd c sunt buneK vor fi numai pentru vindecarea bolilor i pstrarea condi!iei
fizice# ns ca practican!iK gong:ul nostru vine din propria cultivare# +nergia mesaIului primit de la al!i
oameni nu poate ridica nivelulK ci numai vindeca bolile i pstra condi!ia fizic a oamenilor obinui!i#
.rebuie men!inut o minte dreaptK i nimeni nu poate s practice cultivare pentru altcineva# %umai
atunci cnd practici cu adevrat cultivarea tu "nsu!i "!i po!i ridica nivelul#
*e v:am dat eu atunci> <ti!i c mul!i dintre practican!ii notri n:au practicat niciodat "nainte
Uigong i au corpuri bolnave# Al!iiK dei au practicat Uigong mul!i aniK persist "nc la nivelul de UiK fr
s aib gong# 8ine"n!eles unii au tratat pacien!iK i nici mcar nu tiu cum au fcut:o# Atunci cnd am
vorbit despre chestiunea posesiunii de ctre spiriteK "ndeprtasem deIa futiK indiferent ce eraK sco!nd
asemenea lucruri rele din interiorul spre eteriorul corpurilor celor care pot cultiva (area Lege cu
adevrat# &ac cel care citete aceast (are Lege poate cu adevrat s se cultive prin studiu individualK
"i voi cur!a de asemenea corpul# n plus "ntregul mediu de acas va fi de asemenea cur!at# Ar trebui s
arunci imediat altarul spiritului de vulpe sau de nevstuic pe care l:ai pstrat cu sfin!enie "n trecut#
.oate au fost "ndeprtate i nu mai eist# &eoarece vrei s practici cultivareaK putem deschide pentru
tine cea mai convenabil u i facem asemenea lucruri pentru tine# ns vor fi fcute numai pentru
practican!i# 8ine"n!eles unii nu vor s practice cultivarea i n:au realizat ceea ce spun nici pn "n acest
moment# %u vom putea avea griI de ei# Avem griI numai de practican!ii adevra!i#
(ai este un cazL oameni crora li s:a spus "n trecut c aveau futi# +i au sim!it:o de asemenea#
ns o dat ce este "ndeprtatK mintea lor "nc este "ngriIorat de asta# 1imt mereu c acea stare "nc
eist# *red c este "nc acoloK iar acesta este un ataament numit suspiciune# / dat cu trecerea
timpului i:l poate aduce "napoi# .u singur trebuie s clasezi obsesiaK deoarece aceast posesiune de
ctre spirite sau animale nu mai eist# 'nii au fost deIa vindeca!i de astfel de lucruri "n clasele mele
anterioare# Am fcut deIa astfel de lucruri i am "ndeprtat tot futi#
<coala taoist cere aezarea unor funda!ii la un nivel cobort al cultivriiK pentru a forma
circuitul cerescK cmpul dantian:ului
33
i alte lucruri# Aici v vom da Falun
3D
K UiIi
36
K toate mecanismele
pentru practicarea cultivrii i multe alte lucruriK mai mult de zece mii# .oate v vor fi date i vor fi
plantate "n corpurile voastre ca semin!e# &up ce v "ndeprtez bolileK voi face toate lucrurile necesare i
v voi da toate lucrurile care trebuie s vi se dea# Atunci ve!i putea termina cu adevrat cultivarea "n
calea noastr de cultivare# AltfelK dac nu v:a da nimicK ar fi numai vindecarea bolilor i pstrarea
condi!iei fizice# ,orbind deschisK unii nu dau aten!ie ining:uluiK ar face mai bine s practice eerci!ii
fizice#
&ac practici cultivarea real trebuie s fim responsabili fa! de tine# Acei practican!i autodidac!i
vor putea ob!ine aceleai lucruriK dar trebuie s fie practican!i adevra!i# &m toate aceste lucruri
practican!ilor adevra!i# Am spus c trebuie s v consider cu adevrat discipolii mei# n plus trebuie s
studia!i serios Legea nivelurilor mai "nalte i s ti!i cum s practica!i cultivarea# *ele cinci seturi de
eerci!ii v vor fi predate "ndat i le ve!i "nv!a pe toate# n timpul ce va veni ve!i ob!ine un nivel destul
de "naltK att de "nalt "nct este peste "nchipuirea voastr# %u va fi o problem s ob!ine!i &reapta
33
"n partea de Ios a abdomenuluiK %#.#
3D
Roata LegiiK o entitate din alt dimensiune i totodat 4ong al acestei coliK %#.#
36
mecanism energeticK %#.#
=?
Realizare a cultivrii# 2redau aceast Lege pentru niveluri diferite# n practicarea cultivrii voastre
viitoare la niveluri diferiteK ve!i vedea c are mereu un rol de "ndrumare pentru voi#
*a practicantK de acum "nainte calea vie!ii tale se va schimba# Fashen:ul meu o va rearanIa# *um
este rearanIat> *!i ani mai are de trit o persoan> %ici ea nu tie# 'nii se pot "mbolnvi grav dup
Iumtate de anK sau un an i pot fi bolnavi mai mul!i ani# 'nii pot suferi como!ii cerebraleK sau alte boli
i nu se vor mai putea mica de loc# *um po!i s practici cultivarea pentru restul vie!ii> .rebuie s
cur!m toate aceste lucruri pentru tine i s le prevenim# ns specificm clar din timp c asemenea
lucruri se vor face numai pentru practican!ii adevra!i# %u este permis s facem asemenea lucruri la
"ntmplare pentru persoanele obinuite# Ar echivala cu frdelegi# 2entru oamenii obinui!i lucrurile de
genul nateriiK btrne!iiK bolilor i mor!ii au toate rela!ii Marmice care nu pot fi subminate la "ntmplare#
i considerm pe practican!i drept cei mai pre!ioi oameniK astfel c putem face asemenea lucruri
pentru practican!i# *um facem> &ac maestrul are virtu!i puterniceK cu alte cuvinte dac maestrul are o
mare poten! energeticK "!i poate elimina Marma# &ac nivelul de energie al maestrului este mareK "!i
poate elimina mult Marma# &ac nivelul de energie al maestrului este mai redusK "!i poate elimina
numai o mic parte din Marma# 1 lum un eemplu# ,om pune "mpreun toate felurile de Marma
eistente "n cursul vie!ii tale viitoare i vom elimina o parte din eaK sau Iumtate# Aumtatea care rmne
este oricum mai mare ca un munteK tot n:o po!i depi# *e ar trebui fcut> Atunci cnd ob!ii *alea "n
viitorK probabil c mul!i vor beneficia# n felul acesta mul!i vor duce o por!ie pentru tine# 8ine"n!elesK
pentru ei este nimic# ,ei cultiva de asemenea multe fiin!e "n corpul tu# n afar de zhu NuanshenK fu
NuanshenK mul!i dintre tine vor lua i ei o bucat din Marma ta# %u va mai rmne aproape nimic atunci
cnd vei trece prin "ncercri# &ar dei nu mai este aproape nimicK tot va fi enorm i tot n:o vei putea
depi# *e se va "ntmpla atunci> ,a fi "mpr!it "n numeroase por!ii "n diferitele etape din cultivarea taK
i va fi folosit pentru a:!i "mbunt!i ining:ulK a:!i transforma Marma i a:!i dezvolta energia de
cultivare#
(ai multK nu este deloc uor atunci cnd cineva vrea s practice cultivarea# &up cum am spusK
este o chestiune etrem de serioas# +ste ceva de deasupra oamenilor obinui!i i este mai dificil dect
orice lucru de:al oamenilor obinui!i# %u este supranormal> Aa c are o cerin! mai ridicat dect orice
problem de:a oamenilor obinui!i# *a fiin!e umane avem NuanshenK iar acest Nuanshen nu moare# 1 ne
gndim# &ac Nuanshen:ul nu moareK n:a comis el unele frdelegi "n activit!ile sociale din vie!ile sale
precedente> +ste destul de probabil# +ste posibil s fi fcut lucruri ca omoruriK datorii ctre ceilal!iK s:i
fi brutalizat pe ceilal!iK s:i fi lovit pe uniiK etc# &ac a fost aaK ei te pot vedea clar atunci cnd practici
cultivarea aici# &ac vrei numai s:!i vindeci bolile i s:!i men!ii condi!ia fizicK nu le pasK deoarece
tiu c aa "!i amni numai plata# &ac nu plteti acumK vei plti mai trziuK i vei plti mai greu "n
viitor# Aa c nu le pas dac nu plteti pe moment#
/ dat ce te decizi s practici cultivareaK n:o vor permite J,rei s practici cultivarea i s pleci#
Atunci cnd dezvol!i gong nu vom mai putea aIunge la tine i nu te vom mai putea atinge#J %u vor
permite# ,or "ncerca totul pentru a:!i opri cultivarea# Aa c vor aplica tot felul de metode pentru a te
perturbaK sau chiar vor veni s te omoare# 8ine"n!eles c nu !i se va tia capul "n timp ce stai aici "n
medita!ie# Ar fi imposibil pentru c trebuie s respecte starea societ!ii umane obinuite# 2o!i s fi lovit
de main "ndat ce iei pe uK sau s cazi dintr:o cldireK sau s dai peste alt primeIdie# Asemenea
lucruri pot avea loc i vor fi destul de primeIdioase# *ultivarea adevrat nu este att de uoar cum "!i
imaginezi# *rezi c dac vrei s practici cultivareaK vei putea s:o faci> &e "ndat ce vrei cu adevrat s
practici cultivareaK via!a ta va fi instantaneu "n pericol i vei fi implicat "ntr:o astfel de chestiune# (ul!i
maetri de Uigong nu "ndrznesc s predea studen!ilor ctre niveluri mai "nalte# &e ce> 2entru c pur i
simplu nu pot face un asemenea lucru i nu:i pot proteIa#
n trecut eistau mul!i oameni care predau *alea# &ar acetia nu puteau s transmit "nv!turile
dect unui singur discipol i nu puteau proteIa dect un singur discipol# / persoan obinuit nu va
"ndrzni s:o fac pe scar att de larg# ns dup cum am spusK eu o pot face pentru c am numeroase
Fashen care posed supraputerile mele etraordinar divine# +le pot eercita puteri supranaturale mari i
puterea imens a Legii# n plusK ceea ce facem noi aici astzi nu este att de simplu pe ct vedem la
suprafa!# %:a fost un capriciu de moment cnd am ieit "n public# , pot spune c multe persoane "nalt
=3
iluminate observK iar aceasta este ultima oar cnd mai predm Lege ortodo "n perioada de sfrit a
&harmei# *eea ce facem acum n:are voie s mearg greit# %imeni nu va "ndrzni s te ating la
"ntmplare dac urmezi calea cea dreapt "n practicarea cultivrii# n plus ai protec!ia Fashen:ului meu
i nu vei trece prin nici o primeIdie#
/ datorie trebuie pltit# Aa c "n cursul practicrii cultivrii pot avea loc unele situa!ii
primeIdioase# ns atunci cnd au loc asemenea lucruri nu vei fi speriat i nici nu se va permite s fii "n
primeIdie adevrat# , pot da cteva eemple# 2e cnd !ineam o clas "n 8eiIingK o practicant trecea
strada pe biciclet# La o curb ascu!it a venit o main de lu i a dat:o Ios pe practicantK o femeie de
peste cincizeci de ani# (aina a dat peste ea instantaneu i a lovit:o foarte tare# J8angJ i a lovit:o eact
la cap cu acoperiul mainii# n acel moment picioarele practicantei erau "nc pe pedalele bicicletei#
&ei a fost lovit tare la capK n:a sim!it nici o durere# %ici n:a sim!it vreo durere i nici capul nu i:a
sngerat i nu i s:a umflat# <oferul s:a speriat de moarte i a srit din main# A "ntrebat:o "n grab dac
este rnit i i:a sugerat s mearg "mpreun la spital# +a a rspuns c este "n regul# 8ine"n!eles aceast
practicant a noastr avea un ining foarte bun i nu i:a gsit nici o vin oferului# 0:a spus c este "n
regulK dar maina avea o mare "ndoitur#
Asemenea evenimente au scopul de a lua via!a persoanei# ns aceasta nu va fi "n primeIdie#
'ltima oar cnd am !inut o prelegere la universitatea din AilinK un practicant "i "mpingea bicicleta prin
poarta principal a universit!ii din Ailin# &e "ndat ce a aIuns "n miIlocul strziiK dou maini l:au prins
la miIloc dintr:o dat# Aproape c l:au lovitK dar el nu s:a speriat deloc# n mod normal nu suntem deloc
speria!i atunci cnd dm peste astfel de lucruri# (ainile s:au oprit "n ultimul moment i nu s:a
"ntmplat nimic#
A mai fost un caz care a avut loc tot "n 8eiIing# 0arna se face "ntuneric relativ devremeK iar
oamenii se culc de asemenea devreme# 2e strad nu era nimeni# +ra foarte linite# 'n practicant se
grbea acas pe bicicletK avnd "n fa! numai un Ieep# 8rusc Ieep:ul s:a oprit# +l nu i:a dat seama i a
continuat s mearg "nainteK !inndu:i capul "n Ios# ns Ieep:ul a "nceput brusc s dea "napoiK
micndu:se cu vitez destul de mare# &ac s:ar fi ciocnitK cele dou for!e i:ar fi luat via!a# *hiar "nainte
de a se fi ciocnitK o for! i:a tras bicicleta "napoi mai mult de o Iumtate de metruK iar Ieep:ul s:a oprit
imediat lng roata sa# 2robabil c oferul Ieep:ului i:a dat seama c era cineva "n spate# &e asemeneaK
"n acel moment practicantul nu era speriat# %ici unul dintre cei care trec prin astfel de lucruri nu este
speriatK dei se pot speria mai trziu# 2rimul lucru care i:a trecut prin minte a fost J*ine m:a tras "napoi>
.rebuie s:i mul!umesc#J 1:a "ntors s:i eprime mul!umirileK dar a vzut c strada era linitit i
nimeni "mpreIur# A "n!eles imediat J*el care m:a proteIat a fost "nv!torulJ#
'n alt caz s:a petrecut "n *hangchun
DG
# Lng casa unui practicant se afla o cldire "n
construc!ie# n zilele noastre cldirile se construiesc foarte "nalteK iar schelele sunt fcute din stlpi de
fier de cinci centimetri diametru i patru metri lungime# nainte ca acest practicant s fi mers foarte
departe de casK din zgrie:nori a czut vertical o bar de fierK pn IosK spre capul su# Lumea de pe
strad "ncremenise# +l a spus J*ine m:a atins>J A crezut c cineva l:a atins pe cap# n acel moment i:a
"ntors capul i a vzut un Falun mare rotindu:se deasupra capului su# 8ara de fier a alunecat pe lng
capul su i s:a "nfipt "n pmntK rmnnd "n picioare# &ac lovea corpul cuivaK s ne gndimK era att
de grea "nct i:ar fi penetrat corpul aa cum trece b!ul prin fructele glasate de gherghin# A fost cu
adevrat primeIdiosY
Au eistat multe astfel de cazuriK numeroase# ns nimeni n:a fost "n primeIdie# %u toat lumea
va trece prin astfel de lucruriK ci numai pu!ini dintre practican!ii notri# 0ndiferent dac dai peste aa
ceva sau nuK te pot asigura c nu vei fi "n nici o primeIdie# 2ot garanta acest lucru# 'nii practican!i nu
urmeaz cerin!ele de ining i practic numai eerci!iileK fr a:i cultiva ining:ul# +i nu pot fi
considera!i practican!i#
,orbind despre ce v:a dat "nv!torulK v:am dat aceste lucruri# Fashen:ul meu v va proteIa pn
"n momentul "n care v pute!i proteIa singuri# n acel moment ve!i practica cultivarea "n *hu:1hi:Aian:
Fa i ve!i fi ob!inut deIa *alea# ns trebuie s v considera!i practican!i adevra!iK altfel n:o ve!i putea
face# +ra cineva careK "n timp ce mergea pe stradK striga !innd cartea mea "n mn JAm protec!ia
DG
capitala provinciei Ailin
=D
maestrului Li i nu mi:e fric de faptul c m poate lovi vreo main#J Aceasta este sabotare a (arii
Legi# Asemenea oameni nu vor fi proteIa!i# &e fapt un practicant adevrat nu va face aa ceva#
C328,9 1. .'.-(%.
Atunci cnd practicmK "n Iurul nostru eist un cmp# *e cmp este> 'nii "l numesc cmp de UiK
cmp magneticK sau cmp electric# &e fapt este impropriu oricum l:ai numiK deoarece materia con!inut
"n acest cmp este etrem de substan!ial i bogat# Aproape orice materie care constituie orice spa!iu al
universului este prezent "n aceast energie de cultivare# +ste mai corect s:l numim cmp de energie#
&rept urmareK "n mod normalK "l numim cmp energetic#
Atunci ce efect are acest cmp> &up cum ti!i to!iK practican!ii notriK ai unei Legi ortodoeK au
to!i sentimentul c cine a practicat cultivare "ntr:o Lege ortodo este benevolent i asimilat cu 5hen :
1han : RenK caracteristica universului# Aa c practican!ii notri "l pot sim!i to!i i "n timp ce stau aici "n
acest cmp min!ile lor sunt libere de gnduri rele# n plusK "n timp ce stau aiciK mul!i practican!i nici
mcar nu se pot gndi s fumeze# 1imt o atmosfer serenK care este etraordinar de confortabil#
Aceasta este energia pe care o poart cu el un practicant al Legii ortodoeK i care Ioac un astfel de rol
"n acest cmp# &up aceast clasK marea maIoritate a practican!ilor notri va avea gongK energie
dezvoltat cu adevratK deoarece ceea ce v "nv! eu este ceva pentru cultivare "n Legea ortodoK iar
voi ve!i "ncerca s ac!iona!i dup un astfel de criteriu de ining "n cultivare# / dat cu practicarea
constant i cu cultivarea conform cerin!elor noastre de iningK energia voastr va fi din ce "n ce mai
puternic#
2redm salvarea proprie ct i a celorlal!iK i a tuturor fiin!elor# Aa c Falun:ul poate salva
persoana respectiv prin rota!ii "nuntru i "i poate salva pe ceilal!i prin rota!ie "n afar# *nd se rotete
"n afarK elibereaz energie i ceilal!i pot beneficia# n acest felK cei care se afl "n cmpul acoperit de
energia ta vor beneficia i se pot sim!i foarte confortabil# 0ndiferent dac mergi pe stradK la serviciK sau
acasK po!i avea un astfel de efect asupra celorlal!i# 2o!i vindeca neinten!ionat bolile celor din cmpul
tuK deoarece un astfel de cmp poate rectifica orice stare anormal# *orpul uman n:ar trebui s se
"mbolnveascK iar starea de boal este o stare anormal# 2oate rectifica o astfel de stare anormal# &ac
o persoan cu minte malefic se gndete la ceva ruK "i poate schimba gndurile din cauza efectului
puternic al acestui cmp al tuK i poate c nu va mai vrea s fac rele "n acel moment# 2oate c cineva
vrea s "nIure pe altcineva# i poate schimba brusc inten!iaK rzgndindu:se# %umai cmpul de energie
din practica de cultivare a unei Legi ortodoe poate avea un astfel de efect# Aa c "n trecut eista o
vorb "n budism JLumina unui buddha poate ilumina totul i poate aduce calitatea i virtutea la
strlucire i perfec!iune#J Aceast zical eprim eact acest lucru#
C,2 +- 6-.<,% 75 8-&2&4.). 8-+/6%/+'0%% F+9,' D+;+ M+-.+ L.(.
(ul!i dintre practican!ii notri cred c aceast cale de cultivare este foarte bun i vor s:o
transmit rudelor sau prietenilor dup prelegere# &aK o pute!i to!i promova i transmite tuturor# ns
trebuie s precizez un lucru pentru toat lumea# Am dat tuturor attea lucruri care nu pot fi valorate cu
bani# &e ce vi le:am dat> +le sunt menite practicrii cultivrii# Aceste lucruri vi se pot da numai dac
practica!i cultivarea# *u alte cuvinteK atunci cnd o promova!i "n viitorK n:o pute!i folosi pentru a umbla
dup faim i interes# Aa c nu pute!i !ine prelegeri i lua onorarii cum fac eu# 2entru c noi trebuie s
tiprim cr!i i materiale i de asemenea s mergem s rspndim practicaK avem cheltuieli# /norariile
noastre sunt cele mai mici din !arK i am dat pe gratis cele mai multe lucruri# Aducem oamenii cu
adevrat spre niveluri mai "nalte i toat lumea a "n!eles acest lucru# Atunci cnd o promovezi "n viitorK
ca practicant Falun &afaK avem pentru tine dou cerin!e#
2rima cerin! este c nu po!i lua onorarii# ,:am dat attea lucruri care nu sunt pentru a face
avere i a umbla dup faimK ci pentru a te salva i a:!i permite s practici cultivarea# &ac iei onorariiK
=6
Fashen:ul meu va lua "napoi tot ce !i s:a dat i "n plus nu vei mai fi practicant Falun &afa# *eea ce vei
promova nu va fi Falun &afa a noastr# Atunci cnd o promovezi trebuie s nu umbli dup faim i
interes i trebuie s:i serveti pe ceilal!i voluntar# 2ractican!ii din toat !ara au fcut astfelK iar
instructorii diferitelor regiuni au dat asemenea eemple cu propriile lor fapte# &ac vrei s vii s
studiezi calea noastr de cultivareK o po!i faceK atta timp ct vrei s "nve!i# 2utem fi responsabili fa! de
tine i nu:!i vom cere nici un ban#
A doua cerin! este c nu trebuie s adaugi nimic personal "n (area Lege# *u alte cuvinte "n
timpul promovrii eiK indiferent dac tianmu:ul tu este deschisK dac ai vzut cevaK sau dac ai
dezvoltat vreo capacitate supranormalK nu po!i folosi ceea ce ai vzut pentru a eplica Falun &afa a
noastr# 2u!inul pe care l:ai vzut la nivelul tu este nimic i foarte departe de "n!elesul adevrat al Legii
pe care am predat:o# Astfel c atunci cnd o promovezi "n viitorK fii foarte atent la aceast chestiune#
%umai fcnd astfel se poate asigura c lucrurile originale din Falun &afa rmn neschimbate#
n plus nimnui nu i se permite s predea practica "n felul "n care o fac eu i nimnui nu i se
permite s predea Legea "n forma prelegerilor pe scar largK ca mine# %u eti capabil s predai Legea#
*eea ce am spus eu are implica!ii foarte profunde i "nglobeaz lucruri de niveluri "nalte# Acum voi
practica!i cultivarea la diverse niveluri# &up ce v ve!i "mbunt!i "n viitorK ve!i continua s v ridica!i
atunci cnd asculta!i din nou aceast "nregistrare# &ac o asculta!i constantK ve!i avea o nou "n!elegere
i ve!i ob!ine lucruri noi# ,a fi chiar mai mult atunci cnd citi!i aceast carte# Aceste prelegeri ale mele
"ncorporeaz ceva foarte "nalt i profund# Aa c nu pute!i preda aceast Lege# %u v este permis s
folosi!i cuvintele mele originale ca fiind ale voastre# Ar fi un act de furt de Lege# 2ute!i numai s rosti!i
cuvintele mele originale i pute!i aduga Jaa cum spune "nv!torulJK sau Jcum este scris "n carteJ#
2ute!i spune numai "n felul acesta# &e ce> 2entru c atunci cnd le spune!i "n acest felK poart puterea
Legii# %u pute!i promova ceea ce ti!i ca fiind Falun &afa# Altfel ceea ce promova!i nu este Falun &afa
i va echivala cu sabotarea Falun &afa a noastr# &ac spune!i ceva conform ideilor i prerilor voastreK
aceea nu va fi LegeaK nu poate salva oamenii i nici nu va avea vreun efect# Aa c nimeni altcineva nu
poate preda aceast Lege#
Felul "n care promova!i aceast practic de cultivare "n viitor trebuie s fie prin rularea casetelor
audio sau video pentru practican!i la locurile de practic sau de instruc!ieK i apoi instructorii pot preda
eerci!iile# 2ute!i folosi forma seminariilorK pentru a comunica unii cu al!iiK unde pute!i "nv!a unii de la
al!ii prin discu!ii i eprimarea gndurilor# , cerem s face!i "n felul acesta# n acelai timpK nu pute!i
numi practicantul OdiscipolulP care promoveaz Falun &afa J"nv!torJ sau JmaestruJ# n Falun &afa
eist un singur maestru# .o!i practican!ii sunt discipoliK indiferent cnd au "nceput practica de
cultivare#
Atunci cnd promoveaz practica unii pot gndi Jnv!torul poate instala Falun i aIusta corpul
unei persoane# %oi nu putem face acest lucru#J %u conteaz# ,:am spus deIa c "n spatele fiecrui
practicant se afl Fashen:ul meuK i nu numai unul# Aadar Fashen:ul meu va avea griI de astfel de
lucruri# *nd "i predai eerci!iulK dac meritK "n acel moment i se va da Falun:ul# &ac n:are o rela!ie
predestinat bunK "l poate ob!ine treptatK dup ce corpul su este aIustat i dup o perioad de practic#
Fashen:ul meu va aIuta la aIustarea corpului su# n plus fa! de acesteaK v pot spune c cine studiaz
Legea prin citirea cr!ii meleK urmrirea casetelor videoK sau ascultarea "nregistrrilorK dac se poate
purta cu adevrat ca practicant va putea ob!ine aceleai lucruri pe care le merit#
%u permitem practican!ilor s vindece bolile altora# 2ractican!ilor Falun &afa le este absolut
interzis s vindece bolile altor oameni# , "nv!m cum s v ridica!i "n cultivare i nu v lsm s
dezvolta!i vreun ataament sau s v ruina!i sntatea# Locurile noastre de eerci!ii sunt mai bune dect
oricare alte locuri "n care se practic Uigong# Atta timp ct merge!i la locurile noastre de practicK este
mult mai bine dect metoda voastr de vindecare a bolilor# Fashen ale mele vor sta "n cerc# &easupra
locului de eerci!ii eist un scutK peste care se afl un Falun mare# 'n Fashen mare pzete locul
deasupra scutului# Acel loc nu este unul obinuitK i nici un loc obinuit pentru practica de Uigong# +ste
un loc pentru practicarea cultivrii# (ul!i dintre practican!ii notri cu capacit!i supranormale au vzut
c acest loc unde se practic Falun &afa are un scut de lumin roieK fiind rou peste tot#
?G
Fashen:ul meu poate instala Falun:ul direct pentru un practicant# ns nu "ncuraIm ataamentul#
Atunci cnd predai eerci!iul cuivaK el poate spune JAhaK acum am FalunJ# 2o!i crede c tu l:ai plantatK
dar te "neli# , spun aceste lucruri pentru a nu dezvolta acest ataament# .otul este fcut de Fashen:ul
meu# 1tuden!ii Falun &afa trebuie s rspndeasc sistemul de cultivare "n felul acesta#
/ricine altereaz eerci!iile practice ale Falun &afa submineaz (area Lege i face ru acestei
ci de cultivare# 'nii au schimbat instruc!iunile de practic "n rime# %u putem permite aa ceva# / cale
adevrat de cultivare este transmis din perioade preistoriceK este pstrat din trecutul "ndeprtatK i "n
cadrul ei s:au iluminat persoane fr de numr# %imeni n:a "ndrznit s:o schimbe ctui de pu!in# 'n
astfel de lucru poate avea loc numai "n aceast perioad de sfrit a &harmei# %:a mai avut loc niciodat
"n istorie# .oat lumea trebuie s fie foarte atent la acest lucru#
?1
L./0%+ !
P%.-1.-. ?% /3?6%(
Rela!ia dintre pierdere i ctig este frecvent discutat "n comunitatea cultivatorilorK fiind
dezbtut i de oamenii obinui!i# *um ar trebui s priveasc practican!ii notri pierderile i ctigul>
+ste diferit de cum le privesc oamenii obinui!i# *eea ce caut oamenii obinui!i este interes personal i
s triasc mai bine i mai confortabil# n schimbK practican!ii notri nu sunt "n felul acestaK ci eact
opus# %oi nu cutm ceea ce urmresc oamenii obinui!i# 0ar ceea ce ob!inem este ceva ce oamenii
obinui!i nu pot ob!ine chiar dac i:ar dori : dect prin practicarea cultivrii#
2ierderile la care ne referim "n mod normal nu sunt pierderi "n sens restrns# *nd cineva
vorbete despre pierderiK se gndete la donarea unor bani i acordarea unei mini de aIutor celor "n
nevoieK sau la a da ceva de mncare unui ceretor pe strad# Acestea sunt i ele forme ale druirii i ale
pierderii# .otuiK aceasta indic numai faptul c persoana este mai pu!in preocupat de o singur
chestiune : a banilor i a posesiunilor# Abandonarea bog!iei este bine"n!eles un aspect al pierderilorK un
aspect maIor# &ar pierderile la care ne referim noi nu sunt limitate la un sens att de restrns# *a
practican!iK ataamentele pe care trebuie s le abandonm "n cursul cultivrii sunt foarte multeL
mentalitatea ludroasK invidiaK mentalitatea competitivK ealtareaK etc# .rebuiesc aruncate multe
ataamente de diverse feluri# 2ierderile despre care vorbim noi sunt pierderi "n sens larg# 2e "ntregul
parcurs al cultivrii trebuiesc abandonate toate ataamentele umane obinuite i diversele dorin!e
umane#
2oate c cineva se va "ntreba J2racticm cultivarea printre oamenii obinui!i# %u vom fi
asemenea clugrilor i clugri!elor dac pierdem totul> 2are imposibil s pierzi totulJ# n calea noastr
de cultivareK celor care cultiv printre oamenii obinui!i li se cere s:o fac eact "n felul acesta "n
societatea uman obinuit i s se pstreze ct mai aproape posibil de oamenii obinui!i# n ceea ce
privete interesul materialK nu vi se cere s pierde!i nimic cu adevrat# %u conteaz ct de "nalt este
pozi!ia voastr sau ct bog!ie poseda!i# *heia este s abandona!i acel ataament#
*ultivarea noastr !intete direct ctre inima omului# *heia este s lua!i uor i s nu v pese de
chestiunile de interes individual i de conflictele interpersonale# 2racticile de cultivare din temple sau
din mun!ii "ndeprta!i i pduri blocheaz accesul la societatea uman obinuit i for!eaz abandonarea
ataamentelor oamenilor obinui!iK interzicndu:!i orice interese materialeK astfel "nct s le pierzi# *el
care practic printre oamenii obinui!i nu ia o astfel de caleQ lui i se cere s le ia uor eact "n acest
mediu al oamenilor obinui!i# 8ine"n!eles c va fi foarte dificil# +ste de asemenea aspectul cel mai
crucial al cii noastre de cultivare# Astfel "nct pierderile despre care vorbim noi sunt pierderi "ntr:un
sens largK nu "n sens restrns# Haide!i s vorbim despre "nfptuirea lucrurilor bune i despre donarea de
bani sau bunuri# ,ezi c "n zilele noastre unii dintre ceretorii de pe strzi sunt de meserie i pot avea
chiar mai mul!i bani dect tine# Ar trebui s avem o viziune largK "n loc s ne concentrm pe chestiuni
minore# 2racticarea cultivrii ar trebui s !inteasc la o perspectiv larg "ntr:un mod nobil# *nd
pierdemK ceea ce pierdem cu adevrat sunt aceste lucruri rele#
/mul crede deseori c lucrurile pe care le urmrete sunt toate bune# &e faptK din perspectiva
nivelurilor mai "nalteK totul !intete la satisfacerea micilor interese printre oamenii obinui!i# Religiile
spun c indiferent ct de mul!i bani sau ct de "nalt este pozi!ia taK va dura numai cteva decenii# %:o
po!i aduce la natere i n:o po!i lua dup moarte# &e ce este energia de cultivare att de pre!ioas> +act
pentru c ea crete pe corpul Nuanshen:ului tuK putnd fi adus la natere i luat "napoi la moarte# n
plusK determin direct Fructul 1tatusului cultivrii tale# Astfel "nct va fi dificil de cultivat# *u alte
cuvinteK ceea ce pierzi sunt lucruri releK astfel "nct s te po!i "ntoarce la sinele tu original adevrat# *e
vei ctiga atunci> Ridicarea nivelului tu i "n final &reapta Realizare i terminarea cultivrii taleK care
va rezolva chestiunea fundamental# *u siguran! nu:!i va fi deloc uor s scapi imediat de toate
dorin!ele umane obinuite i s atingi criteriul unui practicant adevrat# 2entru aceasta va trebui timp#
*nd m auzi!i spunnd c va trebui timpK pute!i zice c maestrul v:a spus s:o face!i "ncet i o ve!i face
?$
"ncet# %u este permisY .rebuie s ave!i cerin!e stricte cu voi "niv# &ar v permitem s v "mbunt!i!i
treptat# &ac ai putea face totul astziK ai fi un buddha astzi# Aadar nu este realist# / vei putea ob!ine
treptat#
*eea ce pierdem esteK "n esen!K ceva ru# *e este> +ste MarmaK strns legat de orice ataament
al oamenilorK amndou promovndu:se i completndu:se una pe cealalt# &e eempluK oamenii
obinui!i au o mul!ime de gnduri bolnave# 2entru a ob!ine avantaIe personaleK ei comit diferite lucruri
rele i ob!in aceast substan! neagr : Marma# Barma este legat direct de inimile voastre# 2entru a
scpa de un lucru att de ru trebuie mai "nti s v schimba!i inima#
T-+'7;&-2+-.+ B+-2.%
+ist un proces de transformare "ntre substan!a alb i cea neagr# 1e petrece dup ce apare un
conflict interpersonal# 1ubstan!a alb : J&eJ va fi ob!inut prin facerea lucrurilor buneK "n timp ce
substan!a neagr : Marma : va fi ob!inut prin comiterea faptelor rele# (ai eist i un proces de
motenire# *ineva poate va "ntreba J%u este pentru c o persoan a comis fapte rele "n prima Iumtate a
vie!ii>J %u "n totalitateK deoarece un om nu acumuleaz Marma numai "ntr:o via!# n comunitatea
cultivatorilor se crede c Nuanshen:ul nu moare# &ac este aaK atunci a avut probabil activit!i sociale
"nainte de via!a aceasta# 2oate c datoreaz cuiva cevaK sau poate a certat pe cineva sau a fcut vreun alt
lucru ruK un omorK etc# ceea ce "i va aduce Marma# / astfel de Marma se va acumula mereu "ntr:o alt
dimensiune i va fi purtat mereu# Acelai lucru se "ntmpl i cu substan!a alb# Aceasta nu este
singura surs# (ai eist cazul "n careK prin arborele genealogicK strmoii pot acumula Marma pentru
genera!iile viitoare# n trecut vrstnicii fceau o astfel de afirma!ie J.rebuie s acumulezi virtu!i#
1trmoii si au acumulat virtu!i# 0ar el abuzeaz de ele i le pierdeJ# Acestea erau lucruri foarte corecte#
n zilele noastre oamenii obinui!i nu mai ascult o astfel de zical# &ac le vorbeti acestor tineri
despre pierderea de virtu!iK sau despre faptul c le lipsesc virtu!iK n:o vor pune de loc la inim# &e fapt
"n!elesul era "ntr:adevr foarte profund# %u este numai ideologia i standardul spiritual al oamenilor
moderniK ci are i o real eisten! material# *orpurile noastre umane au aceste dou feluri de
substan!e#
*ineva a "ntrebat Jnseamn atunci c cel care are prea mult substan! neagr nu va putea s
practice cultivarea ctre nivelurile superioare>J 1e poate spune acest lucruK deoarece calitatea de
iluminare a celui care are o grmad de substan! neagr va fi afectat# &eoarece substan!a neagr
formeaz un cmp "n Iurul persoanei i o "nvluie de Iur "mpreIurK ea va fi izolat de caracteristica
universuluiK 5hen : 1han : Ren# n felul acestaK calitatea sa de iluminare va fi probabil proast# *nd
oamenii vor vorbi despre practicarea cultivrii i UigongK le va considera supersti!ii i nu le va crede
deloc# 0 se vor prea ridicole# n mod normal este "n felul acestaK dar nu absolut# nseamn oare c unei
astfel de persoane "i este prea greu s practice cultivarea i s ob!in energie de nivel "nalt> %u este aa#
Am men!ionat c (area Lege n:are limite i c practicarea cultivrii depinde de inima ta# (aestrul arat
intrarea i practicarea cultivrii depinde de fiecare individ# .otul depinde de felul "n care practici
cultivarea tu "nsu!i# &ac po!i "nduraK sacrifica i suferi va determina "n "ntregime dac po!i s practici
cultivarea# &ac te hotrti s treci peste tot felul de dificult!iK a spune c nu va fi o problem#
*el cu mult substan! neagr va sacrifica mai mult dect cel cu mult substan! alb# &eoarece
substan!a alb este direct asimilat caracteristicii universuluiK 5hen : 1han : RenK atta timp ct "i poate
ridica ining:ul "n conflicteK gong:ul su va crete# +ste att de simplu# *el cu mult J&eJ are calitate
bun de iluminare# 2oate "ndura suferin!eK obosirea oaselor i a muchilorK i "i poate lsa s sufere
inima i mintea# *hiar dac "ndur mai multe dureri fizice i mai pu!ine mentaleK gong:ul su tot crete#
Acesta nu este cazul unuia cu mult substan! neagrK deoarece trebuie s treac mai "nti printr:un
proces de transformare a substan!ei negre "n substan! alb# 'n astfel de proces este de asemenea foarte
dureros# Astfel "nct unul cu calitate de iluminare mai proast trebuie s sufere "n mod normal mai
multe dureriK i "i va fi mai dificil s practice cultivareaK pentru c are mult Marma i calitate de
iluminare proast#
?;
1 lum un caz anume# 1 vedem cum practic el cultivarea# (edita!ia "n starea de ding
D1
cere ca
ambele picioare s stea "ncruciate unul peste cellalt pentru o perioad lung de timp# 2icioarele vor
durea i vor amor!i dup ce sunt "ncruciate# &up un timpK respectivul va "ncepe s:i simt inima
chinuit i va fi destul de neconfortabil# /bosirea muchilor i oaselorK lsarea inimii s sufereK pot face
corpul i mintea destul de neconfortabile# 'nii nu mai pot suporta durerile atunci cnd stau cu picioarele
"ncruciate i vor s renun!eK eliberndu:i picioarele# 'nii nu mai pot suporta chiar dup ce stau pu!in
mai mult cu picioarele "ncruciate# / dat ce picioarele sunt date IosK practica este "n van# *onsiderm
c practica este fr efect dac cineva se oprete o dat ce "ncepe s simt dureri i reia dup pu!in
micareK deoarece atunci cnd picioarele sale sufer durereaK putem vedea c substan!a neagr nvlete
spre picioare# 1ubstan!a neagr este Marma i poate fi eliminat i transformat "n J&eJ prin suferirea
durerilor# / dat ce durerea se face sim!itK Marma "ncepe s fie eliminat# *u ct coboar mai mult
MarmaK cu att mai mult durere va fi sim!it "n picioare# Astfel "nct durerea din picioare nu vine fr
motiv# n mod normalK picioarele celui care st "n pozi!ie de medita!ie vor sim!i durerea pe momentK cu
un moment de durere ascu!it i unul de ameliorare relativQ apoi un alt moment de durere# n mod
normal se "ntmpl "n felul acesta#
n timp ce Marma este eliminat bucat cu bucatK picioarele se vor sim!i mai bine dup ce o
bucat este eliminat i vor durea din nou atunci cnd vine bucata urmtoare# &up ce substan!a neagr
este eliminatK nu dispareK deoarece aceast substan! nu moare# &up eliminare este transformat "n
substan! albK care este J&eJ# &e ce este transformat "n acest fel> 2entru c ai suferitK sacrificat i
"ndurat dureri# Am spus c J&eJ este ob!inut atunci cnd "nduriK suferi dureriK sau faci fapte bune#
AadarK o astfel de situa!ie va apare atunci cnd se st "n medita!ie# 'nii oameni "i elibereaz picioarele
o dat ce "ncep s:i doar i vor relua pozi!ia dup pu!in micare# Asta nu va merge deloc# n timpul
eerci!iilor "n picioareK bra!ele pot "ncepe s doar i persoana le va cobor" o dat ce nu va mai putea
"ndura# Asta n:are nici un efect# *e conteaz aceast mic durere> A spune c ar fi prea uor dac
cineva ar putea cultiva cu succes numai prin !inerea minilor "n sus# Aceasta este situa!ia care apare la
cultivarea "n medita!ie#
*alea noastr de cultivare nu procedeaz "n principal "n acest felK dei o por!iune a ei Ioac un
asemenea rol# n principal noi transformm Marma prin conflicte interpersonale# &eseori se manifest "n
felul acesta# *nd cineva se afl "n conflictK ciocnirea dintre cei doi depete chiar durerea fizic# A
spune c durerea fizic este cea mai uor de "nduratK strngi din din!i i trece# (intea este cea mai greu
de controlatK atunci cnd are loc un conflict interpersonal#
&e eempluK cnd cineva aIunge la serviciK poate deveni etrem de suprat dac aude doi oameni
calomniindu:l cu un limbaI teribil# .otui am men!ionat c un practicant ar trebui s:i impun un
standard mai "nalt i s nu "ntoarc acelai lucru "napoi atunci cnd este lovit sau insultat# i aduce
aminte c "nv!torul i:a spus c noiK ca practican!iK n:ar trebui s ne comportm asemenea celorlal!iK ci
ar trebui s ne conducem "ntr:o manier mai bun# %u se va certa cu cei doi# &ar "n mod normalK cnd
apar problemeleK dac nu irit persoanaK aceasta nu se va putea ridica i ele vor fi nefolositoare i
degeaba# &rept rezultatK mintea sa nu va putea trece de asta i va fi perturbat# 1:ar putea ca inima
omeneasc s:l trag "n aa fel "nct va vrea mereu s se "ntoarc i s se uite la fe!ele celor doi# Atunci
cnd o faceK va vedea cele dou fe!e artnd meschin i conversnd aprins# %u va mai putea suporta i
va deveni foarte suprat# ,a "ncepe probabil s se certe cu cei doi# +ste foarte dificil s:!i controlezi
mintea "n timpul unui conflict interpersonal# A spune c ar fi foarte uor dac totul s:ar "ntmpla "n
timp ce se st aezat "n medita!ie# ns nu se va "ntmpla mereu "n acest mod#
*a urmareK vei avea tot felul de dificult!i "n practicarea cultivrii "n viitor# *um po!i s practici
cultivarea fr aceste dificult!i> *um "!i po!i ridica ining:ul doar stnd aiciK unde to!i sunt buni cu
ceilal!i i nu eist conflicte de interese i interferen!a min!ilor umane> +ste imposibil# .rebuie s te
cultivi cu adevrat i s te ridici singur prin eperien! real# 'nii oameni au "ntrebat J*um se face c
avem "ntotdeauna "ncercri atunci cnd practicm cultivarea> 0ar problemele pe care le avem sunt
aproape aceleai ca cele ale oamenilor obinui!iJ &eoarece practici printre oamenii obinui!i# %u vei fi
"ntors brusc cu picioarele "n sus i capul "n IosK plutind acolo i suferind "n aer# %u se va "ntmpla aa#
D1
mintea goal dar contientQ concentrareK %#.#
?@
.oate vor apare "n forma situa!iilor oamenilor obinui!iK de eemplu cineva te va irita astziK sau
altcineva te va supra dintr:o datK sau va spune ceva ru despre tine# &epinde numai de tine cum vei
reac!iona la aceste probleme#
&e ce "ntlneti aceste probleme> 1unt toate cauzate de Marma ta# 7i:am eliminat deIa
nenumrate buc!iK cu ecep!ia pu!inului pe care l:am lsat i l:am aranIat ca obstacole "n diferitele faze
ale cultivrii taleK pentru ridicarea ining:uluiK testarea min!ii tale i "ndeprtarea diferitelor tale
ataamente# .oate acestea sunt propriile tale "ncercri pe care trebuie s le treci i pe care le folosim
pentru a:!i "mbunt!i ining:ul# Atta timp ct "!i ridici ining:ul le vei putea treceK "n afar de cazul
"n care nu vrei s:o faci# Le vei putea treceK dac vrei s le treci# Astfel "nctK atunci cnd dai peste vreo
problem de acum "ncolo ar trebui s n:o consideri ceva accidental# &eoarece nu va fi o coinciden!
atunci cnd o problem va apare bruscK la un moment dat# 7intete la "mbunt!irea ining:ului tu#
Atta timp ct te consideri practicantK o vei putea trata cum trebuie#
8ine"n!eles c nu vei fi informat din timp cnd vin "ncercrile sau conflictele# *um po!i s
practici cultivarea dac !i se spune totul "nainte> %u va avea nici un efect# Adesea ele vor apare bruscK
pentru a testa ining:ul persoanei i pentru a:i "mbunt!i cu adevrat ining:ul# n acest fel se poate
vedea dac "i stpnete ining:ul# Astfel "nct atunci cnd apare o problemK nu va fi accidental# /
asemenea chestiune a transformrii Marmei va apare pe "ntregul parcurs al cultivrii# ,a fi mult mai greu
dect suferirea durerilor fiziceK aa cum "i imagineaz oamenii notri obinui!i# *um "!i po!i crete
gong:ul numai dac practici eerci!ii pu!in mai multK avnd dureri "n mini i picioare> *um "!i po!i
crete gong:ul numai dac practici mai multe ore> Asta va servi numai transformrii benti:uluiQ "ns tot
trebuie energie pentru "ntrire# %:are nici un efect "n ridicarea nivelului cuiva# *heia ridicrii nivelului
const "n depirea chinurilor inimii i min!ii# &ac cineva ar putea progresa numai prin obosirea
oaselor i muchilorK a spune c !ranii chinezi sufer de ele cel mai tare# %:ar trebui ei to!i s devin
maetri de Uigong> 0ndiferent ct de mult durere "nduriK tot nu este ct sufer un !ran care muncete
mult i din greu "n cmpK sub soarele arztor# %u este o chestiune att de simpl# AstfelK am men!ionat
c pentru a te "mbunt!i "n mod real trebuie s:!i "nal!i inima# Aceasta este adevrata "mbunt!ire#
n timpul procesului de transformare a MarmeiK pentru a te controla i a nu te comporta ca
oamenii obinui!i care "nrut!esc lucrurileK trebuie s ai "n permanen! o inim binevoitoare i o stare
de spirit panic# Atunci cnd apare deodat o problemK o vei putea rezolva corespunztor# &ac inima
ta este "ntotdeauna att de binevoitoare i plin de compasiuneK vei avea o zon:tamponK un timp de
gndireK fiind capabil s "ncetineti atunci cnd te "ntlneti brusc cu o problem# &ac te gndeti
mereu s te "ntreci cu ceilal!i pentru cevaK a spune c este garantat s "ncepi s te cer!i cu ceilal!i o dat
ce dai peste o problem# &e aceea am spus c atunci cnd dai peste o problemK scopul su este s:!i
transforme substan!a neagr "n substan! albK sau J&eJ#
*nd omenirea noastr evolueaz "ntr:un asemenea grad astziK aproape toat lumea se nate cu
Marma cldit peste Marma# .oat lumea are destul de mult Marma# &e aceeaK "n transformarea Marmei
un astfel de scenariu va apare adeseaL Marma ta va fi eliminat i se va transforma "n acelai timp cu
ridicarea gong:ului i a ining:ului# *nd se "ntlnete o problemK va fi probabil "nf!iat drept un
conflict interpersonal de ining# &ac "l po!i "nduraK Marma ta se va elimina i ining:ul tu va fi de
asemenea ridicat i la fel energia ta de cultivare# .oate acestea vor veni "mpreun# /amenii din trecut
aveau mult J&eJ i "i puteau crete gong:ul numai cu pu!in suferin!K deoarece ining:ul lor era deIa
la un nivel "nalt# &ar oamenii de astzi nu sunt aa i nu vor s practice cultivare imediat cum sufer
ceva dureri# n plusK au devenit mai greu de iluminatK fcnd practicarea cultivrii i mai dificil#
n timpul practicii cultivrii pot eista dou cazuriK atunci cnd apar conflicte specificeK sau cnd
cineva te trateaz prost# 'nul este c probabil ai tratat ru persoana respectiv "n via!a ta anterioar#
2oate "!i sim!i inima ne"mpcat J*um m poate trata "n felul acesta>J AtunciK tu de ce l:ai tratat "n felul
acesta "n trecut> 2o!i sus!ine c nu tii ce ai fcut "n trecut i c via!a de acum n:are nimic de a face cu
cea din trecut# Asta nu merge# *ellalt caz este legat de transformarea Marmic "ntr:un conflict# &e
aceeaK cnd avem de a face concret cu anumite problemeK ar trebui s avem o atitudine generoasK nu s
reac!ionm ca oamenii obinui!i# Aceasta ar trebui s se "ntmple la locul de muncK "n alte medii unde
?=
se munceteK sau "n "ntreprinderi privateK unde eist contacte umane# +ste imposibil s nu interac!ionezi
cu societatea# +ist mcar contact "ntre vecini#
,or apare tot felul de conflicte "n interac!iunea social# *t despre partea care va fi cultivat
printre oamenii obinui!iK nu conteaz ce fel de profesie aiK ct de mul!i bani aiK ct de "nalt este pozi!ia
taK sau ce fel de "ntreprindere privat sau companie conduci# .rebuie s trguieti cinstit i s men!ii o
inim dreapt# .oate profesiile societ!ii umane trebuie s eiste# 0nima uman este cea indecentK nu
profesiile oamenilor# n zilele de demult eista o vorb J%ou din zece negustori "nealJ# Aceasta este
o zical a oamenilor obinui!i# A spune c este o problem a inimii umane# Atta timp ct inima ta este
dreapt i trguieti cinstitK meri!i s ctigi mai mul!i bani dac munceti mai greuK pentru c eti
rspltit pentru efortul depus printre oamenii obinui!i# %u se pierdeK nu se ctig# *tigul este ob!inut
prin munc# 'n om poate deveni bun indiferent de statutul su socialK eistnd probleme diferite la
niveluri sociale diferite# +ist de asemenea probleme care trebuiesc rezolvate corespunztor chiar i "n
straturile sociale mai "nalte# .rebuie s "nve!i s devii bun la propriul tu nivel i s nu !ii la diferitele
tale dorin!e i ataamente# 'n om poate arta c este bun la orice nivel i poate s practice cultivarea la
propriul su nivel social#
n aceast !ar conflictele umane au devenit deosebit de unice "n zilele noastreK att "n
"ntreprinderile de stat ct i "n celelalte# &e:a lungul istorieiK acest fenomen n:a mai aprut "n alte !ri#
&rept urmareK conflictele pentru interes apar deosebit de intense# /amenii folosesc trucuri i se "ntrec
pentru profituri minuscule# 4ndurile pe care le au i trucurile pe care le folosesc sunt foarte vicioase#
+ste dificil chiar s fii om bun# &e eempluK atunci cnd aIungi la servici po!i observa c plutete ceva
"n aer# Apoi !i se spune c cineva te:a vorbit de ru i te:a raportat efului i te:a pus "ntr:o situa!ie
teribil# *eilal!i se uit la tine "ntr:un mod neobinuit# *um poate tolera asta un om obinuit> *um poate
suporta atta nedreptate> &ac cineva "mi face greut!iK voi face la fel# +l are oamenii luiK am i euK s
ne luptm# &ac faci asta printre oamenii obinui!iK vor spune c eti o persoan puternic# ns ca
practicant este groaznic# &ac intri "n competi!ie i lup!i ca un om obinuitK vei fi un om obinuit# &ac
ai fcut mai mult dect elK vei fi chiar mai ru dect acel om obinuit#
*um ar trebui s rezolvm aceast problem> *nd dm peste un asemenea conflictK ar trebui
mai "nti s ne pstrm capetele calme i s nu ne comportm ca el# 8ine"n!elesK "i putem eplica avnd
inten!ii buneK binevoitor i clar chestiunea# Asta este "n ordine# .otuiK nu te ataa prea tare de asta#
&ac dm peste astfel de problemeK nu ne "ntrecem i nu luptm ca ceilal!i# %u vei fi un om obinuit
dac faci acelai lucru ca el> %u numai c nu trebuie s te lup!i i s te zba!i ca elK dar nu trebuie nici s
fii suprat pe el "n sinea ta# Ar trebui s nu fii suprat deloc pe el# %u te vei enerva dac eti suprat>
AtunciK practicarea Ren nu !i:a reuit# %oi vorbim despre 5hen : 1han : Ren# 1han:ul tu nu se vede de
loc# Astfel "nct nu ne purtm ca cellalt i nu ne suprm teribil pe elK chiar dac ne pune "ntr:o situa!ie
att de "ngrozitoare "nct nici nu ne putem uita "n ochii celorlal!i oameni# n loc s fii suprat pe elK ar
trebui s:i mul!umeti din inimK s:i mul!umeti sincer# 'n om obinuit poate gndi J%u vom fi ca Ah
9
D$
>J , spun c nu este aa#
, rog s v gndi!i# *a practicantK n:ar trebui s ai un standard mai ridicat> %:ar trebui s te
compor!i folosind criteriile oamenilor obinui!iK nu:i aa> *a practicantK nu vrei s ob!ii ceva de nivel
mai "nalt> Atunci trebuie s urmezi principiile nivelurilor mai "nalte# %u vei fi ca el dac vei face ce a
fcut el> &e ce trebuie s:i mul!umeti> 4ndete:te# *e vei ob!ine> n acest univers eist un principiu
care spune c cineva nu poate ctiga fr s piard i c trebuie s piard pentru a ctiga# +l te pune
"ntr:o situa!ie proast fa! de oamenii obinui!i# +ste considerat drept partea care a ctigat avantaIul# *u
ct este mai proast situa!ia "n care te:a pus i cu ct este mai mare impactul asupra taK cu att mai mult
vei "ndura# *u att mai mult J&eJ va pierde el# .ot acest J&eJ !i se va da !ie# n timp ce ai "ndurat toate
acesteaK probabil c le:ai luat uorK nu !i:a psat i nu le:ai pus la inim#
(ai eist un principiu "n universK care spune c dac ai "ndurat o mul!ime de suferin!eK Marma
ta va fi transformat# 2entru c te:ai sacrificatK att ct ai "ndurat se va transforma "n aceeai cantitate de
J&eJ# %u vrea un practicant astfel de J&eJ> ,ei ctiga "n dou feluri i Marma ta va fi de asemenea
eliminat# *um "!i po!i ridica ining:ul dac el nu:!i creeaz asemenea circumstan!e> *um "!i poate
D$
un personaI ZprostZ dintr:un roman chinezesc
??
crete gong:ulK dac noi doi suntem buni unul cu cellalt i stm aici "n pace> 2entru c el !i:a creat un
conflict i un prileIK "l po!i folosi pentru a:!i ridica ining:ul# %u va fi ining:ul tu ridicat "n acest
fel> Al treilea ctig# *a practicantK nu va crete energia ta o dat cu creterea ining:ului> &intr:o dat
patru ctiguri# &e ce trebuie s:i mul!umeti> .rebuie s:i mul!umeti sincerK din adncul inimii# +ste
"ntr:adevr aa#
8ine"n!eles c gndul pe care l:a avut n:a fost decent# Altfel nu !i:ar fi dat virtu!i# .otuiK a creat
"ntr:adevr un prileI pentru "mbunt!irea ining:ului tu# nseamn c trebuie s acordm aten!ie
cultivrii ining:ului# n timp ce ining:ul este cultivatK Marma va fi eliminat i transformat "n J&eJK
astfel "nct s te po!i ridica la niveluri superioare# +ste reciproc benefic# &in perspectiva nivelurilor mai
"nalteK principiile s:au schimbat# .otuiK un om obinuit nu poate "n!elege# &ac vei vedea principiile de
la un nivel mai ridicatK totul va fi diferit# 2rintre oamenii obinui!i !i se poate pare corectK dar nu este cu
adevrat corect# +ste corect numai dac este vzut astfel de la niveluri superioare# n mod normal este "n
felul acesta#
Am eplicat amnun!it principiile pentru toat lumea i sper c "n viitorK atunci cnd ve!i cultivaK
fiecare se va comporta ca un practicant i va practica "ntr:adevr cultivareaK deoarece principiile sunt
prezentate aici# 2oate c unii oameni tot mai consider c interesul material este practicK pentru c
triesc printre oameni obinui!i# n puternicul curent al oamenilor obinui!iK o astfel de persoan "nc nu
se poate comporta conform standardului mai "nalt# &e faptK pentru a fi o persoan obinuit bun eist
eroi ca modelK fcu!i pentru oamenii obinui!i# &ac vrei s fii practicantK depinde numai de cultivarea
inimii tale i de propria capacitate de iluminareK deoarece nu eist modele# &in fericire astzi am fcut
public aceast (are Lege# &ac ai fi vrut s practici cultivare "n trecutK nimeni nu te:ar fi "nv!at# n
felul acesta po!i urma (area Lege i probabil c vei face bine# &ac po!i sau nu s practici cultivarea
precum i nivelul pe care "l po!i atinge depind numai de tine "nsu!i#
8ine"n!elesK transformarea Marmei nu se face numai "n felul pe care l:am descris# 1e poate
manifesta i "n alte domenii# 1e poate petrece "ntr:un mediu socialK sau acas# *ineva poate avea
necazuri cnd merge pe strad sau "n alte medii sociale# ,ei fi fcut s pierzi inima oamenilor obinui!i
pe care n:o po!i abandona# Atta timp ct ai ataamenteK toate vor trebui fcute s dispar "n diferite
circumstan!e# ,ei fi fcut s cazi i s "n!elegi de ce ai czut# 2racticarea cultivrii urmeaz o astfel de
cale#
(ai eist un alt scenariu relativ tipic# n timpul cultivriiK atunci cnd mul!i dintre voi practic
UigongK partenerul de via! devine deseori nefericit# &e "ndat ce "ncepi s practiciK partenerul va "ncepe
s se certe cu tine# %u va avea nimic "mpotriv dac faci altceva# 0ndiferent ct de mult timp "!i pierzi
Iucnd (ah Aong
D;
K partenerului nu:i va placeK dar nu va fi att de ru ca atunci cnd practici Uigong#
&ar nu practica Uigong:ului "l deranIeaz# +ste un lucru bunK din moment ce eersezi pentru a:!i pstra
condi!ia fizic i nici nu:l deranIeaz# .otuiK o dat ce "ncepi s practiciK partenerul va "ncepe s arunce
cu lucruri i s te certe# 'nele cupluri au aIuns aproape de divor! din cauz c unul dintre ei vrea s
practice Uigong# (ul!i nu s:au gndit de ce apare o astfel de situa!ie# &ac "!i "ntrebi partenerul mai
trziu J&e ce te:ai suprat att de tare cnd practicam Uigong>JK nu:!i va putea rspunde i nu va gsi
motive Jntr:adevr cum de m:am enervat att de tare i am fost att de suprat>J &e fapt care este
motivul> n timp ce practici eerci!iileK Marma ta este transformat# %u se poate ctiga fr s se piard
i ceea ce se pierde sunt de asemenea lucruri rele# .rebuie s dai ceva#
2robabil c partenerul va "ncepe cearta de "ndat ce intri pe u# &ac "l "nduriK Uigong:ul
practicat "n ziua respectiv nu va fi "n zadar# 'nii oameni tiu c trebuie s pre!uiasc virtu!ile atunci
cnd practic Uigong# Astfel "nctK "n mod normalK se "n!eleg bine cu partenerii lor# &ac "ns va gndi
Jn mod normal eu sunt cel care d ordineK iar ea ascult de mine# .otui astzi face cum vrea eaJK nu se
va putea stpni i va "ncepe cearta# Astfel "nct practica din ziua respectiv va fi "n zadar# Barma era
acolo i ea te aIuta s:o eliminiQ n:ai acceptat i ai "nceput s te cer!i# n mod corespunztorK Marma n:a
fost eliminat# +ist o mul!ime de astfel de cazuri care li s:au "ntmplat practican!ilor notri# +i nu s:au
gndit de ce era aa# 2artenerul tu n:avea nimic "mpotriv dac fceai orice altceva# 2ractica Uigong:
ului ar trebui s fie ceva bunK totui "!i gsete mereu vini# &e fapt te aIut s:!i elimini MarmaK dar el
D;
Ioc tradi!ional chinezesc Iucat "n patru
?3
"nsui nu tie# %u se certa cu tine doar superficialK fiind totui bun "n adncul inimii# %u era aa# +ra
suprare adevrat din adncul inimiiK pentru c oricine primete Marma se va sim!i neconfortabil# +ste
garantat "n felul acesta#
E9.4+-.+ C%'C%'(>,9,%
n trecut mul!i au dat peste o grmad de probleme dup ce au cultivat la un anumit stadiu i n:
au mai putut progresaK deoarece nu i:au eaminat ining:ul# 'nii oameni au "n mod natural un
ining relativ mai "nalt# .ianmu:ul lor este deschis imediat cum practic i poate atinge un anumit
nivel# 2entru c o astfel de persoan are calitate "nnscut i ining bunK energia sa de cultivare crete
rapid# Atunci cnd gong:ul su atinge nivelul ining:ului suK trebuie s:i "mbunt!easc ining:ul
pentru a:i crete "n continuare gong:ul# 2roblemele "ncep atunci s se ascutK pentru c trebuie s
continue s:i ridice ining:ul# n particular pentru cel cu calitate "nnscut bunL va sim!i c a mers
bine "n "mbunt!irea gong:ului su i practica sa merge de asemenea foarte bine# &e ce apar dintr:o
dat attea probleme> .otul merge prost acum# /amenii "l trateaz prost i chiar i eful lui a "nceput s
nu:l mai plac# *hiar i situa!ia de acas a devenit foarte tensionat# &e ce au aprut deodat attea
probleme> 2oate s nu "n!eleag# &in cauza calit!ii sale "nnscute bune i pentru c a atins un anumit
nivelK va apare o astfel de situa!ie# &ar cum poate fi acesta criteriul de terminare a cultivrii unui
practicant> +ste departe de a atinge sfritul practicii cultivriiY .rebuie s continui s te ridici# Ai atins
acest stadiu datorit pu!inei tale calit!i "nnscute# 2entru a progresa "n continuareK standardul trebuie de
asemenea ridicat#
*ineva poate spune JAm s ctig ceva bani pentru a:mi aranIa familia# &up aceea nu trebuie
s m mai preocup# Atunci voi cultiva *aleaJ# +u spun c visezi# %u po!i interfera cu via!a altora i nici
nu po!i interveni "n soarta celorlal!iK incluzndu:i pe so!iaK fiiiK fiiceleK prin!iiK sau fra!ii ti# 2o!i tu
decide lucrurile acestea> n plus cum po!i s practici cultivarea dac nu ai griIi i probleme> *um po!i
s practici cultivarea confortabil i "n linite> *um poate eista aa ceva> Asta este ce gndeti tu din
punctul de vedere al oamenilor obinui!i#
*ultivarea trebuie fcut eact "n miIlocul "ncercrilorK astfel "nct s fii testat dac po!i
abandona i lua uor diferitele sentimentalisme i dorin!e umane# &ac eti legat de aceste lucruri nu vei
reui "n cultivare# .otul are o rela!ie predestinat# &e ce pot oamenii fi umani> &eoarece fiin!ele umane
au sentimentalisme# +le triesc pentru aceste sentimente# Afec!iunea pentru membrii familieiK dintre un
brbat i o femeieK dragostea pentru prin!iK sentimenteK prieteniaK a face lucruri din prietenieK sunt toate
legate de astfel de sentimente# &ac unuia "i place s fac ceva sau nuK este fericit sau nefericitK iubete
sau urte cevaK totul "n "ntreaga societate uman obinuit vine dintr:o astfel de sentimentalitate# &ac
asemenea sentimente nu sunt abandonateK nu vei putea s practici cultivarea# &ac eti liber de o
asemenea sentimentalitateK nimeni nu te va putea afecta# 0nima unei persoane obinuite nu te va putea
mica# *eea ce ia locul este benevolen!a:compasiuneaK ceva de nivel mai "nalt# 8ine"n!eles c nu este
uor s abandonezi lucrurile acestea dintr:o dat# 2racticarea cultivrii este un proces lung i treptat de
abandonare a ataamentelor# &ar trebuie s ai standarde severe cu tine "nsu!i#
*a practicantK problemele pot apare dintr:o dat# *e trebuie s faci> .rebuie s ai "n permanen!
o inim cu compasiune i buntate i s pstrezi o stare armonioas a inimii# *nd vei da peste o
problemK o vei putea trata cum trebuieK pentru c vei avea o zon:tampon s "ncetineti# .rebuie s le
ar!i "ntotdeauna compasiune i buntate celorlal!i i s te gndeti la ceilal!i "nainte s faci orice# %u vei
face greeli dac atunci cnd apare o problemK primul lucru la care te gndeti este dac ceilal!i pot
suportaK sau dac va rni pe cineva# AstfelK trebuie s urmezi un standard din ce "n ce mai ridicat atunci
cnd practici cultivare#
&e multe ori unii oameni nu "n!eleg aceste lucruri# *nd tianmu:ul unei astfel de persoane este
deschis i "l poate vedea pe buddhaK merge acas i "l venereazK "n timp ce gndete J&e ce nu m aIu!i>
.e rog aIut:m s rezolv aceast problem#J Acel buddha nu va face bine"n!eles nimic pentru elK
deoarece problema este aranIat tocmai de el pentru a:i ridica ining:ul prin "ncercarea respectiv#
?D
*um !i:o poate rezolva> %u:!i va rezolva aceast problem deloc# *um "!i po!i ridica gong:ul i
"mbunt!i ining:ul dac el "!i rezolv problema> *heia este s:!i creti gong:ul# 2entru "nalt
ilumina!iK nu eti om pentru a fi uman i via!a unei persoane nu este pentru a fi o fiin! uman# 1copul
este de a te "ntoarce la origine# /mul sufer o mul!ime de greut!i# / fiin! "nalt iluminat este de prere
c cu ct cineva sufer mai multK cu att mai bine pentru elQ "n felul acesta "i va plti datoriile mai
repede# Aa gndete el# 'nii oameni n:au "n!eles acest lucru i "ncep s se plng de buddha dac
rugciunea lor nu func!ioneaz# J&e ce nu m ascul!i> Ard tmie i m prosternez "n fa!a ta "n fiecare
zi#J &in aceast cauzK o astfel de persoan va arunca statuia lui buddha pe Ios i din acel moment va
"ncepe s:l condamne# &in cauza acestei condamnriK ining:ul su a czut i gong:ul su a disprut# l
va ur" pe buddha chiar mai mult pentru c tie c totul este pierdut# *rede c buddha i:a fcut ceva ru#
(soar ining:ul acelui buddha din punctul de vedere al unui om obinuit# *um se poate face o astfel
de compara!ie> *um poate s func!ioneze dac trateaz ceva de nivel superior cu criteriul unui om
obinuit> &e aceeaK au aprut o mul!ime de astfel de cazuri "n care oamenii "i privesc greut!ile ca pe
ceva nedrept# (ul!i dintre oameni cad "n felul acesta#
n ultimii ani mul!i maetri de Uigong cu nume mari au czut rapid i ei# 8ine"n!elesK adevra!ii
maetri de Uigong au plecat deIaK dup ce i:au "ndeplinit misiunile lor istorice# %umai c!iva sunt
rmai "n urm i s:au rtcit printre oamenii obinui!i i sunt "nc activiK cu nivelul lor sczut de
ining# Asemenea oameni i:au pierdut deIa gong:ul# 'nii maetri de Uigong care erau binecunoscu!i
mai sunt "nc activi "n societate# *nd maestrul vede c aceast persoan s:a pierdut printre oamenii
obinui!i i nu mai este nici o speran!K neputnd s se elibereze de obsesia pentru faim i interesK "i va
lua cu el fu Nuanshen:ulK care poart tot gong:ul# +ist o mul!ime de asemenea eemple tipice#
n coala noastr de cultivare sunt relativ mai pu!ine astfel de cazuri i nici nu sunt notabileK
chiar dac eist cteva# +ist o mul!ime de eemple remarcabile de ridicare a ining:ului# +ist un
practicant care lucreaz pentru o fabric de tetile dintr:un ora al provinciei 1handong# &up ce a
studiat Falun &afaK le:a artat celorlal!i colegi cum s practice# *a urmare fabrica a cptat o nou
"nf!iare# Asemenea celorlal!i angaIa!iK obinuia s ia acas buc!i de prosop de la fabric# &up ce a
practicat (area LegeK "n loc s le mai ia acasK le:a adus "napoi la fabric pe cele pe care le luase
"nainte# *nd ceilal!i au vzut ce:a fcutK nimeni n:a mai luat lucruri acas i unii angaIa!i au adus i ei
"napoi ce luaser "n trecut# / astfel de situa!ie a avut loc "n "ntreaga fabric#
'n supraveghetor voluntar al centrului de asisten! Falun &afa dintr:un ora s:a dus la fabric
pentru a vedea cum le merge cu practica practican!ilor de acolo# L:a "ntmpinat directorul fabricii "n
persoanL J&up ce au "nceput s studieze (area LegeK aceti muncitori vin la servici devreme i pleac
trziu# 1unt foarte disciplina!i "n munc i fac orice le cer superiorii# %ici nu se mai lupt pentru
interesele personale# / dat ce au "nceput s fac astaK "ntreaga fabric i:a schimbat "nf!iarea i
profitul fabricii a devenit mai mare# 2ractica dumneavoastr este att de puternic "nct a vrea s asist
i eu atunci cnd "nv!torul dumneavoastr mai vine pe aiciJ# 1copul principal al cultivrii "n Falun
&afa este de a aduce oamenii la un nivel mai "nalt# .otui neinten!ionnd s fac aa cevaK poate Iuca un
mare rol constructiv "n promovarea civiliza!iei spirituale "n societate# &ac fiecare caut "nuntrul inimii
sale i se gndete cum s se poarte mai bineK a spune c societatea va fi stabil i standardul moral
uman se va "nl!a din nou#
*nd predam Legea i practica "n .aiNuan
D@
K era o practicant care avea peste =G de ani# ,enea
la curs "mpreun cu so!ul ei# *nd erau "n miIlocul strziiK a trecut o main cu vitez mare i hainele
femeii au fost prinse de oglinda mainii# *u hainele prinse de mainK doamnaK "n vrstK a fost trt
mai mult de zece metri dup care a czut la pmnt# (aina a oprit dup ce a mai mers douzeci de
metri# &up ce a srit din mainK oferulK foarte supratK a "ntrebat J&e ce nu te ui!i pe unde mergi>J n
zilele noastreK oamenii se comport "n felul acesta i evit mai "nti responsabilitatea atunci cnd dau de
vreo problemK indiferent dac este vina lor sau nu# 2asagerii din main au spus J,ezi ct de lovit este
i du:o la spital#J <oferul i:a revenit atunci i a "ntrebat repede J&oamnK cum este> 1unte!i lovit>
Haide!i la spital s vedem#J 2racticanta s:a ridicat "ncet de Ios i a spus J%:am nimic# 2o!i pleca#J <i:a
scuturat praful de pe haine i a plecat "mpreun cu so!ul ei#
D@
capitala provinciei 1hani
?6
A venit "n clas i mi:a spus povesteaK iar eu am fost bucuros s:o ascult# Cining:ul practicantei
noastre se ridicase cu adevrat# (i:a spus Jnv!toruleK astzi am studiat (area Lege# &ac n:a fi
studiatK nu l:a fi tratat astzi "n felul acesta#J , rog s v gndi!i# / pensionarK pre!urile att de
ridicate din zilele noastre i fr asigurri de sntate# / persoan de peste =G de ani a fost trntit pe Ios
i trt o asemenea distan! de o main# *are parte a corpului ei putea fi lovit> /ricare# 2utea s
rmn acolo "ntins pe Ios# (ergem la spital> (ergem# 2utea s aIung acolo i s nu mai plece# 'n
om obinuit ar fi fcut probabil aa# .otuiK ea era o practicant i n:a fcut asta# Am men!ionat c
binele sau rul vin din gndul instantaneu al unei persoaneK iar gndurile diferite pot produce consecin!e
diferite# La o astfel de vrstK dac ar fi fost un om obinuitK putea fi ea teafr> .otuiK nici mcar
pielea nu i:a fost zgriat# 8inele sau rul vin din gndul instantaneu# &ac s:ar fi "ntins acolo pe Ios i
ar fi zis J( simt groaznic# *eva nu e "n regul aici i acoloJK poate c oasele ei ar fi fost fracturate cu
adevrat i ar fi paralizat# *um te po!i sim!i confortabil "ntr:un pat de spital pentru restul vie!iiK
indiferent ct de mul!i bani !i se dau> 2rivitorilor li s:a prut chiar ciudat c persoana "n vrst nu:l
antaIeaz pe ofer i nu:i cere bani# n zilele noastreK standardul moral uman a fost distorsionat# <oferul
a condus "ntr:adevr maina prea repede# .otui cum putea lovi pe cineva inten!ionat> %:a fcut:o
neinten!ionat> .otui aa sunt oamenii din ziua de astziQ trectorilor li s:a prut nedrept c oferul nu
este antaIat# Am men!ionat c este dificil s se mai deosebeasc binele de ru# &ac cineva "i spune
altcuiva c face ceva ruK acesta nici nu va crede# &eoarece standardul moral uman s:a schimbatK unii
umbl numai dup interes i ar face orice pentru bani# A devenit chiar un motto c dac n:ai griI singur
de tineK cerul i pmntul te vor omor"#
&up cinK un practicant din 8eiIing i:a luat copilul la plimbare "n 9ianmen
D=
i a vzut o tonet
cu bilete de loterie# *opilul a devenit interesat i a cerut s Ioace la loterie# 0:a dat copilului un Nuan s
Ioace i acesta a ctigat premiul al doilea : o biciclet de lu pentru copii# 2utiul era etrem de
"ncntat# ns lui i:a venit brusc o idee J1unt practicant# *um pot cere aa ceva> *t J&eJ va trebui s
dau pentru c iau un lucru pe care nu l:am pltit>J 0:a spus copilului JHai s nu lum bicicleta# 2utem s
cumprm noi una#J *opilul s:a suprat# J.e:am rugat s:mi iei una i nu mi:ai luat# Acum nu m lai s:
o pstrez pe asta pe care am primit:o gratis#J 2lngea i !ipa ru# .atl n:a putut face nimic altceva dect
s ia bicicleta acas# AIuns acasK cu ct se gndea mai multK cu att devenea mai nelinitit# 1:a gndit
s trimit banii oamenilor cu loteria# Apoi i:a zis J8iletele de loterie s:au dusK nu vor "mpr!i banii "ntre
ei dac "i trimit> (ai bine s donez banii companiei la care lucrez#J
&in fericireK erau destui practican!i Falun &afa la locul su de munc i de asemenea eful l:a
"n!eles# &ac s:ar fi "ntmplat "ntr:un mediu obinuitK sau la un loc de munc obinuitK unde spui c eti
practicant i c nu vrei o biciclet pe care ai ctigat:o la loterie i c vei dona banii companieiK chiar i
eful tu s:ar putea s spun c ai probleme la cap# Al!ii pot comenta JA luat:o razna "n practica sa de
Uigong i a "nnebunit>J Am men!ionat c standardul moral este deIa distorsionat# 'n astfel de caz n:ar fi
fost mare lucru "n anii =G sau ?G# %imnui nu i s:ar fi prut ciudat#
Am spus c indiferent ct de mult s:a schimbat standardul moral umanK caracteristica universului
: 5hen : 1han : Ren : nu se va schimba niciodat# &ac cineva "!i spune c eti bunK po!i s nu fii
neaprat bun# &ac cineva spune c eti ruK nu eti neaprat ruK deoarece criteriul care determin
binele i rul este deIa distorsionat# %umai urmnd aceast caracteristic a universului po!i fi un om
bun# Acesta este singurul criteriu recunoscut de univers de determinare a binelui i rului# &ei "n
societatea uman au avut loc schimbri mariK standardul moral a deczutK valorile morale umane se
deterioreaz zilnic i profiturile au devenit singura motiva!ie# .otui schimbrile universului nu urmeaz
schimbrile omenirii# *a practicantK nu te po!i comporta pe baza standardelor oamenilor obinui!i# %u
este permis dac faci ceva pentru c unui om obinuit i se pare c este bine# Atunci cnd un om obinuit
spune c este bineK poate s nu fie neaprat bine# *nd un om obinuit spune c este ruK poate s nu fie
neaprat ru# ntr:o epoc "n care standardul moral este distorsionatK dac "i atragi aten!ia cuiva c face
ceva ruK nici mcar nu te va crede# *a practicantK po!i spune ce este cu adevrat bun sau cu adevrat ru
numai msurndu:le cu caracteristica universului#
D=
unul dintre sectoarele comerciale din 8eiIing
3G
$,+'1%'(
"6
n comunitatea cultivatorilor eist o formalitate numit guanding# 4uanding este un ritual
religios al cii de cultivare din tantrismul tibetanK din coala budist# 1copul acestei proceduri este de a
face persoana s nu mai urmeze alte coli de cultivare i de a o accepta ca discipol adevrat al cii
respective de cultivare# *iudat este c un astfel de ritual religios poate fi gsit "n practica de Uigong# %u
este eecutat numai "n tantrismK ci i "n coala taoist# Am men!ionat c to!i cei care promoveaz "n
societate ci de cultivare sub numele tantrismului sunt fali# &e ce spun asta> 2entru c tantrismul .ang
a disprut deIa din !ara noastr de peste 1#GGG de ani i nu mai eist# .antrismul tibetan n:a fost
niciodat capabil s intre complet "n regiunile noastre Han din cauza barierei lingvistice# n special
pentru c este o religie ezotericK trebuie practicat "n secret "n temple. &e asemenea trebuie predat "n
secret de maestru i acesta trebuie s ia persoana la practic "n secret# &ac aceast condi!ie nu este
"ndeplinitK "n mod categoric nu va fi transmis#
(ul!i dintre cei care se duc "n .ibet pentru a studia UigongK au inten!ia de a gsi un maestruK a
studia tantrismul tibetan i a deveni mai trziu maetri de Uigong pentru a aIunge faimoi i boga!i# ,
rog s v gndi!i# Adevra!ii buddha:lama "n via!K care au primit "nv!turi adevrateK au capacit!i
supranormale puternice i pot citi gndurile unui astfel de student# +l va "n!elege imediat de ce a venitK
cu o privire "n inima saL J,rei s vii aici s studiezi practica i s devii maestru de Uigong pentru faim
i avere i pentru a distruge calea noastr de cultivare a buddhaJ# *um se poate distruge la nimereal
aceast cale serioas de cultivare a buddhaK din cauza dorin!ei lui de faim i bani> *are este motiva!ia
sa> Aa c nu:l va "nv!a nimicK iar el nu va ob!ine nici o "nv!tur adevrat# 8ine"n!eles c se pot
"nv!a unele lucruri superficialeK pentru c acolo eist o grmad de temple# &ac inima unuia nu este
dreaptK cnd vrea s devin maestru de Uigong i s comit unele frdelegi va ob!ine futi# Animalele
futi au i ele gongK dar nu este al tantrismului tibetan# *ei care se duc "n .ibet pentru a cuta cu adevrat
&harmaK o dat aIuni se vor stabili probabil acolo# +i sunt practican!i adevra!i#
*iudat este c "n zilele noastre multe practici ale colii taoiste eecut i ele guanding# <coala
taoist vorbete de meridiane
D3
pentru a transmite energia# &e ce ar practica aa:numitul guanding> Am
fost "n 1ud pentru a preda practica# &up cte tiu euK acolo eistau cel pu!in zece practici heterodoe
care foloseau guandingK "n special "n regiunea 4uangdong# *e "nseamn asta> &ac maestrul "!i eecut
guandingK "nseamn c i:ai devenit discipol i c nu mai po!i practica nici o alt practic# &ac o faciK te
va pedepsi# Asta face el# %u este aceasta o practic malefic> *eea ce pred el este pentru vindecarea
bolilor i pstrarea condi!iei fizice# (asele "nva! numai pentru c vor prin aceasta s aib un corp
sntos# &e ce ar trebui ei s fac aa ceva> 'nii pretind c nu mai po!i face alte eerci!ii dup ce le
practici pe ale lor# .e pot ei salva ctre desvrire> Aceasta este "nelarea discipolilor# (ul!i fac asta#
<coala taoist nu pred guandingK dar acesta a aprut acolo# Am observat c stlpul de energie al
maestrului de Uigong care vorbete cel mai tare despre guanding este "nalt numai ct o cldire de dou
sau trei etaIe# +ste un maestru binecunoscut de Uigong darK dup cum vdK gong:ul i:a deczut Ialnic#
1ute de oameni s:au aliniat "n fa!a sa pentru a practica guanding# 4ong:ul su este limitat la acea
"nl!ime i "n curnd va cobor" la zero# *e va folosi el atunci pentru a face guanding> %u este aceasta
"nelarea oamenilor> ,zut din alt dimensiuneK guanding:ul adevrat "!i va face oasele albe ca IadulK
din cap pn "n picioareK rezultat al purificrii cu gongK materie de energie "nalt# 2oate acest maestru de
Uigong face asta> %u poate# *e face el> 8ine"n!eles c scopul su nu este tocmai de a practica ceva
religios# 1copul su este ca o dat ce:i studiezi practicaK s:i apar!ii# .rebuie s asiti la clase pentru a:i
studia lucrurile# 1copul real este de a:!i lua banii i nu va face nici un ban dac nimeni nu:i studiaz
practica#
Asemenea discipolilor celorlalte ci ale colii budisteK discipolii Falun &afa vor trece "n mai
multe rnduri prin guandingK eecutat de maetri din dimensiunile "nalteK dar nu li se va spune# *ei care
au capacit!i supranormaleK sau cei care sunt sensibili pot sim!i "n somn sau "n alte momenteK cnd un
D?
umplerea energiei prin vrful capului
D3
"n medicina chinez se spune c sunt canale de Ui care alctuiesc o re!ea complicat pentru circularea energiei
31
curent cald vine brusc din vrful capului peste totK pn la picioare# 1copul guanding:ului nu este de a:!i
aduga energie "naltK pentru c aceasta trebuie dezvoltat de tine "nsu!i prin practicarea cultivrii#
4uanding este o metod de "ntrire a purificrii corpului i de a:!i cur!a i mai mult corpurile# ,ei trece
prin guanding de multe ori : corpurile tale vor trebui cur!ate la fiecare nivel# &eoarece practicarea
cultivrii depine de tine "nsu!iK "n timp ce transformarea energiei depinde de maestruK noi nu practicm
formalitatea guanding#
'nii mai practic ceva de genul venerrii maestrului# 2entru c a venit vorbaK a vrea s
men!ionezL mul!i vor s fac asta cu mine# Aceast perioad istoric a noastr este diferit de cea din
*hina feudal# 2ot oare "ngenunchierea i prosternrile trece drept respectarea maestrului> %u practicm
o astfel de formalitate# (ul!i dintre practican!ii notri gndesc J&ac m prosternezK ard tmie i "l
venerez pe buddha cu inima sincerK energia mea de cultivare crete#J 4sesc c este destul de ridicol#
2racticarea cu adevrat a cultivrii depinde "n "ntregime de practicantul "nsui# Rugciunile nu aIut la
nimic# %u trebuie s te rogi la buddha sau s arzi tmie# Atta timp ct practici cultivarea conform
standardului unui practicantK acelui buddha "i va face plcere s se uite la tine# &ac faci mereu lucruri
greite afarK se va sim!i dezgustat s se uite la tine chiar dac arzi tmie i te prosternezi toat ziua# %u
este acesta adevrul> 2ractica adevrat a cultivrii depinde de practicantul "nsui# La ce folosete
prosternarea ta sau venerarea maestruluiK dac astzi faci ce vrei o dat ce iei pe u> %u dm deloc
importan! unei asemenea formalit!iQ mi:ai putea chiar strica reputa!ia#
%oi am dat tuturor att de multe lucruri# Am s tratez drept proprii mei discipoli pe to!i cei care
vor s practice cu adevrat cultivarea i urmeaz strict (area Lege# Atta timp ct practici Falun &afaK
te vom trata ca discipol# &ac nu vrei s practiciK nu vom putea face nimic pentru tine# &ac nu te mai
cultiviK de ce "!i trebuie un titlu> %u conteaz dac eti practicant din prima sesiune de cursuri sau din a
doua sesiune# *um po!i fi practicant de:al nostru numai pentru c eersezi micrile> 2entru a pstra
corpul sntos i a face progres real ctre nivelurile superioareK trebuie s urmezi standardul nostru de
ining "n cultivare# &e aceeaK nu dm importan! unor astfel de formalit!i# Atta timp ct te cultiviK
eti practicant al cii noastre de cultivare# Fashen:ul meu tie totul# <tie tot ce gndeti i poate face
orice# %u va avea deloc griI de tine dac nu practici cultivareaK dar te va aIuta pn la capt dac
practici cultivarea#
n unele practici de cultivareK practican!ii care nu i:au vzut niciodat maetrii sus!in c dac
pltesc cteva sute de Nuani i se prosterneaz "ntr:o anumit direc!ie vor deveni studen!ii acestora# %u
este aceasta auto:"nelciune i "nelarea altora> n plusK asemenea studen!i vor deveni foarte devota!i
din acel moment i vor "ncepe s:i proteIeze practica i maetrii# ,or spune celorlal!i s nu studieze alte
practici# 4sesc c este destul de ridicol# (ai multK cineva face ceva numit moding
DD
# %imeni nu tie ce
efect are loc dup atingerea sa#
%u numai cei care "i predau practicile sub numele tantrismului sunt faliK ci i to!i aceia care
predau Uigong:ul "n numele budismului sunt de asemenea fali# , rog s v gndi!iL de mai multe mii
de ani metodele de cultivare "n budism au fost eact "n aceste forme# ,a mai fi oare budism dac cineva
le schimb> (etodele de cultivare au drept scop cultivarea serioas a buddha# n plus sunt etrem de
compleeK iar o schimbare ct de mic va duce la dezordine# &eoarece transformarea energiei este foarte
complicatK ceea ce simt oamenii este zero i cultivarea nu se poate practica dup sim!uri# Forma
religioas pentru clugri este o metod de cultivareQ o dat schimbat nu va mai fi ceva ce apar!ine
acelei coli# +ist un "nalt iluminat responsabil de fiecare coal i "n fiecare coal s:au cultivat foarte
mul!i mari ilumina!i# %imeni nu "ndrznete s schimbe la "ntmplare metoda de cultivare a acelei coli#
&ar ce virtu!i formidabile poate avea un mic maestru de UigongK pentru a:l "nela pe maestru i a
schimba coala cultivrii de buddha> ,a mai fi ceva ce apar!ine colii respective dac este schimbat cu
adevrat> 9igong:ul fals se poate recunoate#
D,+'(,+' 7*.E.%
"#
DD
atingerea capului unui practicantK %#.#
D6
plasamentul pasaIului misterios
3$
Cuanguan sheWei mai este denumit i uanguan NiUiao
6G
# Asemenea terminologii pot fi gsite "n
cr!ile &an AingK .ao .sang i Cingming 4uizhi# &espre ce este vorba> (ul!i maetri de Uigong nu pot
eplicaK deoarece la nivelul unui maestru obinuit de Uigong nu se poate vedea i nici nu este permis s
se vad# &ac un practicant vrea s vadK trebuie s aIung la nivelul de sus al ,ederii n!elepciuniiK sau
mai sus# 'n maestru obinuit de Uigong nu poate aIunge la acest nivelK aa c nu poate vedea# &e:a
lungul vremii comunitatea cultivatorilor a eplorat ce este uanguan
61
K unde este NiUiao
6$
i cum va fi
plasat# n cr!ile &an AingK .ao .sang i Cingming 4uizhi pute!i gsi discu!ii teoreticeK dar nu v vor
spune esen!ialul# &in discu!ie "n discu!ieK vei fi condus spre confuzie# %u poate fi eplicat clar deoarece
nu este permis ca lucrurile esen!iale s fie cunoscute de oamenii obinui!i#
n plusK deoarece sunte!i discipoli ai Falun &afaK v spun aceste vorbeL J%iciodat s nu citi!i
acele cr!i heterodoe de UigongK "n afar de cr!ile clasice mai sus men!ionate#J ( refer la acele cr!i
false de UigongK scrise de oamenii de astzi# %ici mcar s nu le deschide!i# &ac prin cap "!i trece
gndul J'ite ideea asta pare rezonabilJK spiritul malefic din carte se va ataa de corpul tu o dat cu
acest gnd# (ulte cr!i sunt scrise sub controlul unui spirit maleficK care manipuleaz ataamentele
umane pentru faim i avere# 1unt destuleK chiar prea multe cr!i "neltoare de Uigong# (ul!i oameni
sunt iresponsabiliK unii sunt poseda!iK i scriu cr!i cu lucruri malefice i aiureli "n ele# n mod normal
este bine s nu citi!i nici mcar cr!ile clasice mai sus men!ionateK sau alte scripturi antice legate de eleK
deoarece este implicat chestiunea specializrii "ntr:o singur cale de cultivare#
'n oficial al 1ociet!ii *hineze de Uigong mi:a spus o poveste care m:a fcut "ntr:adevr s rd#
(i:a spus c "n 8eiIing eista cineva care asista frecvent la cursuri de Uigong# &up ce a ascultat multe
discursuriK a sim!it c Uigong:ul nu era nimic mai mult dect ce se men!iona acolo# &eoarece toat
lumea era la acelai nivelK vorbeau to!i despre aceleai lucruri# *a to!i ceilal!i maetri fali de UigongK
credea c Uigong:ul nu este nimic mai mult de attY Apoi a vrut s scrie o carte despre Uigong# , rog s
v gndi!i# / persoan care nu practic scrie o carte despre Uigong# n zilele noastre cr!ile de Uigong
sunt copiate unele dup altele# / dat cu progresul lucrrii saleK s:a oprit la chestiunea uanguan:ului#
*ine "n!elege ce este uanguan:ul> 2u!ini maetri veritabili de Uigong "n!eleg# 1:a dus s "ntrebe un
maestru fals de Uigong# %u tia c este un maestru fals de UigongK din moment ce oricum nu "n!elegea
Uigong:ul# .otuiK dac acest maestru fals de Uigong nu putea rspunde "ntrebriiK nu i:ar fi dat seama
toat lumea c este fals> Astfel "nct a "ndrznit s inventeze o povesteK spunnd c uanguan NiUiao se
afl "n vrful penisului# 1un foarte amuzant# %u rde!i# Aceast carte a fost deIa publicat# Aceasta
pentru a ilustra faptul c "n zilele noastreK cr!ile de Uigong au atins un asemenea grad ridicol# *e folos
are s citi!i aceste cr!i> %:are nici un rostK nefcnd dect ru#
*e este uanguan sheWei> n timpul practicii "n 1hi:Aian:FaK atunci cnd cineva aIunge deasupra
nivelului de miIloc sau de sus al 1hi:Aian:FaK "ncepe s dezvolte un NuanNing
6;
# FuanNing este diferit de
Ninghai
6@
pe care i:am men!ionat# Finghai sunt mici i Iucui i alearg voioi "mpreIur# FuanNing nu
se mic# &ac Nuanshen:ul nu ia controlul asupra saK NuanNing va sta pe floarea de lotusK cu picioarele
"ncruciate unul peste cellalt i cu minile unite# FuanNing crete din dantian i poate fi vzut atunci
cnd este chiar mai mic dect vrful unui ac "n microcosmos#
n plus mai trebuie clarificat o alt chestiune# +ist un singur dantian adevratL "n partea de Ios
a abdomenului# +ste localizat deasupra punctului HuiNin
6=
i mai Ios de buricK "nuntrul corpului uman#
(ulte forme de energieK multe capacit!i supranormale i multe puteri magiceK FashenK NuanNingK
Ninghai i multe alte fiin!e cresc din acest dantian#
'nii practican!i vorbeau "n trecut despre dantian:ul de susK dantian:ul de miIloc i dantian:ul de
Ios# +u spun c se "nelau# 'nii sus!in c maetrii lor i:au "nv!at "n felul acesta de genera!ii i c de
asemenea eist cr!i care l:au descris "n felul acesta# .rebuie s v spun c au eistat falsuri chiar i "n
6G
apertura pasaIului misteriosK %#.#
61
pasaIul misteriosK %#.#
6$
aperturaK %#.#
6;
copilul nemuritorK %#.#
6@
copii cultiva!iK %#.#
6=
punct de acupunctur aflat "n centrul perineum:ului Ozona dintre anus i organele genitaleP
3;
antichitate# &ei unele lucruri sunt motenite de mul!i aniK pot s nu fie neaprat corecte# 'nele ci
minore de cultivare au fost transmise mereu oamenilor obinui!iK "ns nu func!ionau de loc i nu erau
bune de nimic# *nd vorbesc despre dantian:ul de susK dantian:ul de miIloc i dantian:ul de IosK prin
dantian ei numesc locul unde poate crete dan:ul# %u este asta o glum> *nd mintea cuiva se
concentreaz "ntr:un punct din corp pentru mai mult timpK acel loc va putea dezvolta o mas energetic
i forma dan# &ac nu crede!iK !ine!i:v mintea concentrat mai mult timp pe bra!K !ine!i:o aa pentru un
timp mai "ndelungat i acolo se va forma dan# AadarK unii oameni au vzut o asemenea situa!ie i au
declarat c dantian este peste tot# 1un i mai ridicol faptul c unii oameni consider formarea dan:ului
pe care au vzut:o drept dantian# &e fapt este dan
6?
dar nu tian
63
# 2o!i afirma c dan este pretutindeniK
sau c eist dan de susK dan de miIloc i dan de Ios# ns nu eist dect un singur tian adevratK care
poate crete Legi numeroase i care este situat "n partea de Ios a abdomennului# Aadar afirma!ia cu
dantian:ul de susK dantian:ul de miIloc i dantian:ul de Ios este greit# &an se va forma oriunde se va
concentra mintea dup o perioad lung de timp#
FuanNing crete "ncet devenind din ce "n ce mai mare "n dantian : "n partea de Ios a
abdomenului# *nd crete de mrimea unei mingii de ping:pongK "ntreaga form a corpului su va fi
vizibilK iar nasul i ochii vor fi forma!i# *nd NuanNing este de mrimea unei mingii de ping:pongK
lng el se va forma un balon rotund# &up formareK balonul va crete "mpreun cu NuanNing# *nd
NuanNing atinge 1G centimetri "nl!imeK va apare o petal de floare de lotus# *nd NuanNing va aIunge
de 1$ sau 1= centimetriK petalele florii de lotus vor fi practic formate i va apare un strat de floare de
lotus# 'n NuanNing auriuK care arat foarte frumosK va sta pe fa!a aurie a florii de lotus# Acesta este
corpul ,aIraK cel care nu degenereaz niciodat i care se numete corpul buddha "n coala budistK sau
NuanNing "n coala taoist#
*alea noastr de cultivare cultiv i necesit ambele forme ale corpurilor i benti va trebui de
asemenea transformat# &up cum se tieK corpul unui buddha nu se permite vzut printre oamenii
obinui!i# *u oarecare efort "i poate "nf!ia forma i poate fi vzut ca lumin cu ochii unui om
obinuit# .otuiK dup transformare acest corp fizic va arta ca cel al unui om obinuit# / persoan
obinuit nu le va putea deosebiK dei acest corp poate trece "n alte dimensiuni# Atunci cnd NuanNing
atinge 1G sau 1$ centimetriK bula de aer va crete de aceeai mrime i va fi transparent ca un balon cu
aer# FuanNing va sta nemicat "n pozi!ia lotus# AtunciK bula de aer va fi matur i va prsi dantian:ul#
Aa c se va ridica# 2rocesul ridicrii este foarte lentK dar micarea sa poate fi observat zilnic# 1e mic
treptat din ce "n ce mai sus# i putem sim!i eisten!a cu mult aten!ie#
Atunci cnd bula de aer atinge punctul .anzhong
6D
K va sta acolo un timp# &eoarece acolo se afl
mult din esen!a corpului uman Oinima se afl de asemenea acoloPK va forma un sistem de lucruri "n bula
de aer# Aceast esen! va fi furnizat bulei de aer# &up un timp se va ridica din nou# *nd trece prin
gtK te vei sim!i sufocatK ca i cum vasele de snge ar fi toate blocate i umflateK destul de neconfortabil#
Aceasta va !ine numai cteva zile# (ai apoi balonul de aer se va ridica pn "n vrful capului i vom
spune c a atins palatul %iWan# 1e spune c a atins palatul %iWanK cnd de fapt este la fel de mare ca
"ntregul cap# !i vei sim!i capul umflat# &eoarece %iWan este un loc foarte important al corpului fiin!ei
umaneK esen!a sa va fi de asemenea format "n bula de aer# ApoiK bula de aer se va "nghesui afar prin
canalul tianmu:uluiK fcnd persoana s se simt destul de neconfortabil# .ianmu:ul su va fi strns "n
mod dureros i "i va sim!i tmplele umflate i ochii intrnd "nuntru# / asemenea senza!ie va dura pn
cnd bula de aer va iei afar "nghesuindu:se prin canalul tianmu:ului i va atrna "n fa!a frun!ii# ,a
atrna acoloK iar asta se numete uanguan sheWei#
n acest moment cei care au tianmu:ul deschis nu vor putea vedea nimic# 'a tianmu:ului este
"nchisK deoarece cile de cultivare ale colii budiste i taoiste au inten!ia de a grbi formarea unor
lucruri "nuntrul bulei de aer# +ist dou ui "n fa! i dou ui "n spateK la fel ca intrrile din .ian An
(en
66
"n 8eiIing cu cele dou ui mari pe fiecare parte# +le vor fi toate "nchise# 2entru a materializa i
forma ct mai repede posibil unele lucruri "n bula de aerK uile nu vor fi deschise dect "n circumstan!e
6?
energie colectat din alte dimensiuni
63
cmpK %#.#
6D
punct de acupunctur localizat aproimativ "n centrul pieptului
66
2oarta 2cii *elesteK %#.#
3@
etrem de speciale# *el care putea vedea cu tianmu:ulK n:o va putea face "n acest momentK nefiindu:i
permis s:o fac# &e ce atrn acolo> &eoarece acolo se "ntlnesc sute de pulsuri din corpul nostruK
acestea vor trece "n cerc prin uanguan i vor iei afar# 7elul este aezarea unor funda!ii adi!ionale i
formarea unui sistem de lucruri "n uanguan# &eoarece corpul uman este un mic universK va alctui o
mic lumeK cu esen!a uman format "nuntru# .otui este "nc numai o instala!ieK care nu poate fi "nc
pus complet "n func!iune#
Cuanguan este deschis "n practicile de cultivare ale <colii %eobinuite
1GG
# Atunci cnd uanguan
este scos afarK este ca un tub care se rotunIete treptatK astfel c uile de pe ambele pr!i sunt deschise#
&eoarece <colile %eobinuite nu cultiv buddha sau .aoK practican!ii si trebuie s se proteIeze singuri#
n coala budist i "n cea taoist eist o mul!ime de maetri care v pot pzi# %:ai nevoie s vezi i nu
vei avea nici o problem# &ar un practicant al <colilor %eobinuite nu poate proceda "n felul acestaK
trebuind s se proteIeze singurK aa c trebuie s:i pstreze abilitatea de a vedea# n acel moment va
vedea prin tianmu ca printr:un telescop# &up ce sistemul de lucruri se va forma "ntr:o lun sau douK
va "ncepe s intre "nuntru# La re"ntoarcerea "nuntruK se spune c uanguan i:a schimbat pozi!iile
1G1
#
*nd uanguan se "ntoarce "nuntruK persoana "i va sim!i din nou capul umflat i neconfortabil#
Apoi se va "nghesui afar prin punctul Fuzhen
1G$
# Aceasta va face din nou ca persoana s se simt
neconfortabilK ca i cum capul su s:ar fi crpat# uanguan va iei afar tot dintr:o dat i apoi
respectivul se va sim!i imediat uurat# La ieirea afarK uanguan va atrna "ntr:o dimensiune foarte
adnc i eist "n forma corpului dintr:o dimensiune adncK astfel "nct nu va fi sim!it "n somn#
.otuiK un lucru care se poate sim!i "n timpul primului uanguan sheWei este c "n fa!a ochilor pare c
eist ceva# &ei este "n alt dimensiuneK persoana va sim!i mereu c ochii si sunt tulburi ca i cum ar
fi acoperi!i de ceva i nu:i va fi comod# &eoarece punctul Fuzhen este unul foarte importantK bula de
aer va forma i aici un sistem "nainte de a se "ntoarce din nou "n corp# Cuanguan NiUiao
1G;
nu se refer
de fapt numai la un UiaoK pentru c uanguan "i va schimba pozi!iile de mai multe ori# Atunci cnd se
"ntoarce "n %iWanK va "ncepe s coboare prin corp pn "n punctul mingmen
1G@
# n punctul mingmen va
fi proiectat afar#
2unctul mingmen al corpului uman este un punct maIor etrem de important numit Uiao de ctre
coala taoistK sau 4uan
1G=
de noi# +ste un pasaI maIorK ca o poart de fier# Are ui de fier de numeroase
niveluri# &up cum se tieK corpul uman are multe straturi# *elulele noastre de carne sunt unul dintre
straturiK moleculele dinuntru : un altul# +ist o poart pentru fiecare strat de atomiK protoniK electroniK
particule infinitezimaleK particule infinit de minusculeK i de la particulele infinit microscopice pn la
cele mai infinitezimale particule# Astfel c eist numeroase capacit!i supranormale i multe puteri
magice "ncuiate "nuntrul por!ii fiecrui strat# Alte ci de cultivare cultiv dan# *nd dan:ul st s
eplodezeK punctul mingmen trebuie s eplodeze primul# &ac nu este eplodatK capacit!ile
supranormale nu vor fi eliberate# &up ce uanguan formeaz un sistem de lucruri "n punctul mingmenK
se va "ntoarce "napoi "n corp# Apoi se va "ntoarce "n regiunea de Ios a abdomenului# Aceasta se numete
"ntoarcerea uanguan "n pozi!ie
1G?
#
La "ntoarcerea saK uanguan nu aIunge "napoi "n locul ini!ial# Acum NuanNing a crescut destul de
mare# 8ula de aer "l va acoperi i "l va "nveli# Cuanguan va crete o dat cu NuanNing# n mod normalK
atunci cnd NuanNing crete pn la ?K 3 aniK "n coala taoist copilului "i va fi permis s prseasc
corpul umanK ceea ce se va numi naterea NuanNing
1G3
# 1ub controlul Nuanshen:ului se va putea mica "n
Iurul corpului# n timp ce corpul uman st nemicat "n timpul medita!iei O"n dingPK Nuanshen:ul va iei
afar# n generalK NuanNing:ul colii budiste va fi "n afar de orice pericol atunci cnd a cultivat s fie la
fel de mare ca practicantul "nsui# n acest moment i se va permite s prseasc corpul i s ias afar#
1GG
numite i 9imenK %#.#
1G1
uanguan huanWeiK chinez "n originalK %#.#
1G$
punct de acupunctur localizat "n partea de Ios a spatelui capului
1G;
deschidereaK apertura pasaIului misteriosK %#.#
1G@
Jpoarta vie!iiJK punct de acupunctur situat "n centrul regiunii lombare
1G=
pasaIK %#.#
1G?
uanguan guiWeiK chinez "n originalK %#.#
1G3
NuanNing chushiK chinez "n originalK %#.#
3=
A crescut acum la fel de mare ca practicantul "nsui i "nvelitoarea va fi de asemenea mare# nvelitoareaK
care este uanguanK va fi fost etins "n afara corpului# &eoarece uanguan a crescut att de mareK va fi
sigur etins "n afara corpului#
2oate c a!i vzut imagini de buddha "n temple i a!i observat c imaginea buddha este mereu
"ntr:un cerc# n particularK imaginea unui buddha are mereu un cerc "n care st acel buddha# / mul!ime
de imagini de buddha sunt aaK "n special portretele din templele antice# &e ce st un buddha "ntr:un
cerc> %imeni nu poate eplica clar# , spun c acela este uanguan:ul su# .otuiK "n acel moment nu
se mai numete uanguan# 1e numete paradisK dei nu este "nc un paradisK ci are numai aceast
capacitate# +ste ca o fabricK ce are un sistem de instala!iiK dar n:are capacitate de produc!ie# .rebuie s
eiste ceva energie i materii primeK "nainte de a fi dat "n produc!ie# *u c!iva ani "n urmK mul!i
practican!i spuneau J%ivelul energiei mele de cultivare este mai mare dect al unei 8odhisattva i
nivelul energiei mele de cultivare este mai "nalt dect al unui buddha#J Atunci cnd audK ceilal!i
consider de necrezut# &e faptK ceea ce a spus o astfel de persoan nu este deloc de necrezutK deoarece
energia de cultivare trebuie cultivat "ntr:adevr la un nivel foarte "nalt "n lumea uman#
&e ce eist atunci situa!ia "n care nivelul de energie este mai "nalt dect cel al unui buddha> %u
poate fi "n!eles "ntr:un mod att de superficial# +nergia sa de cultivare a atins "ntr:adevr un nivel foarte
"naltK deoarece atunci cnd cultivarea sa atinge un nivel foarte "nalt i cnd se aIunge la iluminarea
completK energia sa va fi "ntr:adevr la un nivel foarte "nalt# +act cu un moment "nainte de iluminarea
completK opt zecimi din energia sa de cultivare "i vor fi date IosK "mpreun cu standardul de iningK
deoarece energia va materializa paradisul suK propriul su paradis# 1e tie c energia de cultivareK "n
plus fa! de standardul de ining al unui practicantK a fost cultivat printr:o mul!ime de greut!i de o
via! "ntreag i prin "ncercri grele "n medii dificile# Astfel "nct este etrem de pre!ioas# /pt zecimi
din asemenea materie valoroas sunt folosite pentru a materializa paradisul su# &e aceeaK "n viitorK
atunci cnd cineva reuete "n cultivareK va primi orice va vrea numai prin "ntinderea minii i va avea
tot ceea ce "i va dori# 2oate face orice vreaK din moment ce "n paradisul su eist totul# Acestea sunt
virtu!ile puternice cultivate prin suferin!ele sale#
+nergia aceasta poate fi transformat "n orice# 2rin urmareK dac un buddha vrea s aib cevaK s
mnnce cevaK sau s se Ioace cu cevaK le va avea# Aceasta este ceea ce a cultivatK este Fo Eei
1GD
# Fr
aceasta nu va putea reui "n cultivare# n acest moment se poate numi propriul su paradis i el "i va
termina cultivarea i va ob!ine *alea cu cele dou zecimi de energie de cultivare rmase# &ei au rmas
numai dou zecimi din energia sa de cultivareK corpul su nu este "ncuiat# i poate abandona corpulK sau
"l poate pstra# &ar acest corp a fost deIa transformat de materia de energie "nalt# n acest moment "i
poate manifesta puterile sale divine
1G6
cu trie de neegalat# &ar "n timpul practicii cultivrii printre
oamenii obinui!iK o astfel de persoan va fi "n mod normal "ncuiat i nu va avea nici o capacitate
maIor# 0ndiferent ct de "nalt este nivelul energiei sale de cultivareK ea va fi "ngrdit# Acum este altfel#
1GD
statusul de 8uddhaK %#.#
1G6
1hentongK chinez "n originalK %#.#
3?
L./0%+ 5
E2<9.2+ F+9,'
1imbolul Falun &afa este Falun:ul# *ei care posed capacit!i supranormale pot vedea c Falun:
ul se rotete# Acelai lucru este valabil i pentru micile noastre insigneK Falun:ul rotindu:se de
asemenea# *alea noastr de cultivare este cluzit de caracteristica universului : 5hen : 1han : Ren : i
de principiile evolu!iei cosmice# AadarK ceea ce cultivm noi este cu adevrat enorm# ntr:un felK
aceast emblem Falun este miniatura universului# <coala budist descrie universul ca pe o lume cu
5ece &irec!iiK avnd patru fe!e i opt laturi# 2robabil c unii pot vedea un stlp vertical de energie
deasupra i dedesubtul Falun:ului# mpreun cu vrful i baza saK Falun:ul alctuiete astfel lumea celor
5ece &irec!ii i constituie acest univers# 1imbolizeaz sumarul universuluiK aa cum este el reprezentat
"n coala budist#
Acest univers este compus bine"n!eles din numeroase galaiiK incluznd *alea noastr Lactee#
ntregul univers este "n micareK asemenea galaiilor care:l compun# Astfel c simbolurile .aiIi i
simbolurile Wan
11G
O P mici de pe emblem se rotesc i ele# ntregul Falun se roteteK iar simbolul Wan
din centru se rotete i el# ntr:un felK simbolizeaz *alea noastr Lactee# &eoarece suntem de coal
budistK "n centru rmne simbolul colii budiste# Aa este descris la suprafa!# .oate substan!ele au
propriile lor forme "n alte dimensiuniK unde au un proces de evolu!ie i forme de eisten! foarte
substan!iale i complee# Aceast emblem Falun este miniatura universului i are de asemenea propria
sa form de eisten! i propriul su proces de evolu!ie# Astfel c "l denumesc o lume#
Atunci cnd Falun:ul se rotete "n sensul acelor de ceasK poate absorbi automat energie din
univers# *nd se rotete "n sens contrar acelor de ceasK poate emite energie# Rota!ia "n sensul acelor de
ceas ofer salvare proprieK iar rota!ia "n sens contrar acelor de ceas ofer salvare celorlal!i# Aceasta este
o caracteristic a cii noastre de cultivare# 'nii oameni au "ntrebatL J&e ce apare un .aiIiK din moment
ce noi apar!inem colii budiste> %u !ine .aiIi:ul de coala taoist>J &eoarece noi cultivm ceva foarte
imensK este ca i cum am cultiva "ntregul univers# AtunciK gndi!i:v# Acest univers consist din dou
coli mari de cultivareL coala budist i cea taoist# +cluznd unaK nu va mai alctui un univers
complet i nu mai poate fi numit un univers complet# &rept urmareK am inclus ceva din coala taoist#
.otuiK unii oameni au spus c "n plus fa! de taoismK mai eist i alte religiiL cretinismulK
confucianismulK etc# , spun c dup ce se cultiv la un nivel foarte "naltK confucianismul apar!ine colii
taoisteK "n timp ce multe religii vestice sunt clasificate ca apar!innd colii budisteK atunci cnd practicile
lor de cultivare ating niveluri superioare# +ist numai dou mari coli#
Atunci de ce eist dou simboluri .aiIi roii la vrf i albastre la baz i celelalte dou
simboluri .aiIi roii la vrf i negre la baz> *eea ce am "n!eles noi "n general este c .aiIi:ul este
alctuit din cele dou substan!eL alb i neagrK de cele dou UiL Nin i Nang# Aceast percep!ie vine de la
un nivel foarte cobortK deoarece .aiIi:ul are manifestri diferite "n dimensiuni diferite# La cel mai "nalt
nivelK culorile sale arat astfel# .ao pe care o "n!elegem "n mod curent este cea de culoare roie la vrf i
neagr la baz# &e eempluK tianmu:ul unor practican!i de:ai notri este deschisK ei descoperind c acea
culoare roie pe care o vd cu ochii de carne este verde "n dimensiunea adiacent# *uloarea aurie se
vede ca violet "n alt dimensiune# +ist o astfel de schimbare# *u alte cuvinteK culorile se schimb de
la o dimensiune la alta# .aiIi:ul de culoare roie la vrf i albastr la baz apar!ine (arelui 2re:taoismK
care include ci de cultivare neconven!ionale# *ele patru simboluri Wan mai mici apar!in colii budiste#
+le sunt asemntoare celui din miIlocK care este i el al colii budiste# Falun:ul cu aceste culori este
relativ luminos i "l folosim ca simbol al Falun &afa#
Falun:ul pe care "l vedem noi prin tianmu n:are neaprat aceleai culoriK deoarece culoarea sa de
fundal se poate schimbaK chiar dac modelul rmne acelai# Atunci cnd Falun:ul pe care vi l:am
11G
cunoscut i sub numele de srivatsaK Jroata luminiiJ din sansMritK simbol datnd de peste $#=GG de aniK ce a fost regsit
pe relicve arheologice "n 4reciaK 2eruK 0ndia i *hina# &e secole simbolizeaz noroculK reprezint soarele i are conota!ie
pozitiv# +ste diferit ca orientare de cel adoptat de HitlerK %#.#
33
instalat "n regiunea de Ios a abdomenului se roteteK tianmu:ul vostru "l poate vedea ca rouK violetK
verde sau poate incolor# *uloarea sa de fundal se schimb "n continuu "n ordineaL rouK oranIK galbenK
verdeK albastruK indigoK violet# *a urmareK ceea ce vede!i voi poate avea culori diferiteK "ns simbolurile
WanK culorile .aiIi:urilor i modelul rmn aceleai# 4sim c aceast culoare de fundal arat relativ
bineK de aceea noi am adoptat:o# *ei cu capacit!i supranormale pot vedea o mul!ime de lucruri dincolo
de acest strat al spa!iului#
'nii oameni au spusL JAcest simbol Wan seamn cu cel al lui HitlerJ# , spun c acest simbol
nu de!ine nici un concept de clas# 'nii oameni spun J&ac va avea col!ul "ndoit "n partea aceastaK este
al lui HitlerJ# %u este aaK deoarece se rotete "n ambele direc!ii# 1ocietatea noastr uman a "nceput s
afle pe scar larg despre acest simbol cu $#=GG de ani "n urmK "n timpul lui 1aMNamuni# &e pe vremea
lui Hitler i al celui de:al doilea rzboi mondial au trecut numai cteva decenii# L:a plagiatK dar culoarea
pe care a folosit:o era neagr i diferit de a noastr# n plusK simbolul su !intea sus i a fost folosit "n
pozi!ia "n picioare# Am s spun numai att despre acest FalunK men!ionndu:i numai forma superficial#
AtunciK ce simbolizeaz Wan "n coala budist> 'nii oameni spun c reprezint noroculK ceea ce
este interpretarea oamenilor obinui!i# , spun c Wan este simbolul nivelului unui buddha# +ist
numai la nivelul de buddha# / 8odhisattva sau un Arhat
111
nu "l au# .otui 8odhisattva senioareK cele
patru mari 8odhisattva "l au# Am observat c aceste 8odhisattva senioare au depit cu mult nivelul de
buddha obinui!iK fiind chiar mai sus de un .athagata# +ist numeroi buddha peste nivelul de
.athagata# 'n .athagata are numai un singur simbol Wan# *ei care au aIuns mai sus de nivelul de
.athagata vor avea mai multe simboluri Wan# 'n buddha al crui nivel este de dou ori mai ridicat dect
cel de .athagata va avea dou Wan# *ei care sunt i mai sus vor avea treiK patruK sau cinci WanK etc# 'nii
au att de multe "nct sunt peste tot pe corpurile lorK inclusiv pe capK pe umeri i genunchi# *nd sunt
foarte multeK ele vor apare chiar pe palmeK pe degetele de la miniK pe tlpi i pe degetele de la picioareK
etc# *u ct nivelul creteK cu att vor apare mai multe Wan# Astfel c simbolul Wan reprezint statusul
unui buddha# *u ct statusul unui buddha este mai "naltK cu att are mai multe Wan#
F/&+9+ =%2.'
112
n afar de coala budist i cea taoistK mai eist i calea de cultivare neconven!ionalK care se
auto:denumete practica de cultivare 9imen# &in *hina antic pn astzi eist o credin!
conven!ional referitoare la chestiunea metodelor de cultivareK anume c oamenii obinui!i au privit
coala budist i cea taoist drept ci de cultivare ortodoeK numindu:le coli de cultivare ortodoe#
Aceast coal 9imen n:a fost fcut public niciodat i foarte pu!ini oameni au aflat de eisten!a saK
auzindu:se de ea numai din operele literare#
+ist coala 9imen> &a# n timpul cultivrii meleK "n special "n ultimii aniK am dat peste trei
maetri "nalt ilumina!i apar!innd colii 9imenK care mi:au "mprtit cele mai bune lucruri ale lorK ceva
deosebit de special i deosebit de bun# 2ur i simplu pentru c aceast cale de cultivare este foarte
deosebitK rezultatul cultivrii este foarte straniu i nu poate fi "n!eles de ctre oamenii obinui!i# n plusK
ei sus!in c nu sunt nici de coal budist i nici de coal taoist# %u cultiv buddha sau .ao# Atunci
cnd oamenii aud c nu cultiv nici buddha i nici .aoK le:au denumit 2angmen 5uodao
11;
# +i se auto:
denumesc coala 9imen# 2angmen 5uodao are un "n!eles peiorativK dar nu negativK calea de cultivare
nefiind acuzat ca malefic# Aceasta "n mod sigur# %ici defini!ia literal nu implic o cale malefic# &e:
a lungul istorieiK coala budist i cea taoist au fost numite ci de cultivare ortodoe# Atunci cnd
aceast cale de cultivare nu este "n!eleas de publicK este numit 2angmenK sau ua lturalnicK nu o u
care duce spre o cale ortodo# *e "nseamn 5uodao> 5uoK JstngaJ "nseamn stngaciK ne"ndemnaticK
cale stngace# J1tngaJK ca termen vechi chinezesc de specialitateK "nseamna deseori stngaciK
ne"ndemnaticK coli lturalnice i ci stngaceK au acest "n!eles#
111
fiin! iluminat cu Fruct al 1tatusului "n coala budistQ unul care este deasupra celor .rei .rmuriK %#.#
11$
sau ci de cultivare neconven!ionalK %#.#
11;
coli lturalnice i ci stngaceK %#.#
3D
&e ce nu este o practic malefic> &eoarece are i ea cerin!e stricte de ining# 2ractica sa de
cultivare urmeaz i ea caracteristica universului# %u "ncalc caracteristica i Legea universului i nici
nu se angaIeaz "n comiterea de lucruri rele# &e aceeaK nu poate fi numit o practic malefic# *ile de
cultivare budiste i taoiste sunt coli ortodoe nu deoarece caracteristica universului nostru se
conformeaz practicilor lorK ci pentru c ele se conformeaz caracteristicii universului nostru# &ac
coala 9imen respect de asemenea caracteristica acestui universK nu este o coal maleficK ci una
ortodoK deoarece criteriul de Iudecat al binelui i rului i al bunvoin!ei i rut!ii este caracteristica
universului# *ultivarea sa urmeaz caracteristica universului aa c are de asemenea un curs corectK "n
ciuda faptului c cerin!ele sunt diferite de cele ale colii budiste i taoiste# %u pred discipolilor pe scar
larg i este transmis "ntr:un cerc restrns# <coala taoist are mul!i discipoliK "ns numai unul dintre ei
primete "nv!tur adevrat# <coala budist crede "n salvarea tuturor fiin!elor# /ricine dorete s
urmeze cultivarea o poate face#
2ractica colii 9imen nu poate fi motenit de dou persoaneQ de:a lungul unei mari perioade
istorice de timp numai o singur persoan este aleas i acesteia "i va fi transmis# AstfelK de:a lungul
istorieiK cultivarea sa n:a fost vzut de oamenii obinui!i# 8ine"n!eles c pe timpul cnd Uigong:ul
atinsese popularitatea maimK am observat c unii dintre oamenii acestei ci de cultivare ieiser "n
public pentru a o preda# .otuiK dup ce au fcut publice unele "nv!turi au realizat c nu se putea faceK
deoarece maestrul nu permitea dezvluirea public a unora dintre lucruri# &ac vrei s:o faci publicK nu
po!i selecta studen!iiK iar pe de alt parte acetia pot veni cu tot felul de niveluri de ining# ,in cu
diverse mentalit!i i sunt tot felul de oameni# %u vei putea selecta discipolii# Astfel c coala 9imen nu
poate fi larg promovat "n public# 2ot apare mari pericoleK deoarece este ceva etrem de deosebit#
'nii oameni se "ntreabL dac coala budist !intete la cultivarea buddha i cea taoist la
cultivarea .aoK ce va aIunge un cultivator al colii 9imen dup terminarea cultivrii> ,a fi un zeu
rtcitorK fr grani!e fie "n univers# 1e tie c .athagata 1aMNamuni are 2aradisul 1ahaK 8uddha
Amithaba are 2aradisul Fericirii Absolute i 8haishaIaguru are 2aradisul (aIoliMa# /rice .athagata sau
mare buddha are paradisul su propriu# /rice mare iluminat "i construiete propriul su paradisK "n care
triesc mul!i dintre discipolii si# .otuiK cel din coala 9imen n:are grani!e desemnate "n univers i va
fi ca un zeu rtcitorK sau un nemuritor singuratic#
P-+/6%/+-.+ /,96%45-%% 2+9.;%/.
*e este practicarea cultivrii malefice> Are mai multe forme# +ist oameni specializa!i "n
practicarea cultivrii maleficeK deoarece unii au transmis:o de:a lungul istoriei# &e ce a fost transmis>
2entru c ei umbl dup faimK interes propriu i bani printre oamenii obinui!i# 1unt interesa!i de astfel
de lucruri# 8ine"n!eles c nivelul de ining al unor astfel de oameni nu este "nalt i ei nu pot ob!ine
gong# *e pot ob!ine atunci> Barma# n cazul "n care Marma cuiva devine enormK va forma un fel de
energie# .otui el nu va ob!ine nici un nivel de cultivare i nici nu poate fi comparat cu un practicant#
&ar comparativ cu oamenii obinui!iK "i poate controla pe acetia deoarece Marma este de asemenea o
reprezentare a energiei i poate Iuca un rol "n fortificarea capacit!ilor supranormale umaneK atunci cnd
densitatea sa devine mare# AadarK este transmis de:a lungul anilor de unii oameni# / astfel de
persoan afirmL Jmi pot "mbunt!i gong:ul fcnd fapte rele i "nIurnd#J %u:i "mbunt!ete gong:
ul# &e fapt "i crete densitatea substan!ei sale negreK deoarece comiterea faptelor rele va aduce
substan!a neagr : Marma# Astfel c micile sale capacit!i supranormale pot fi "ntrite o dat cu
acumularea Marmei i poate dezvolta unele mici capacit!i supranormaleK dar care nu pot face nimic
semnificativ# Aceti oameni cred c fcnd fapte rele "i pot "mbunt!i gong:ulK aa spun ei#
'nii oameni men!ioneaz aa:zisa zical Jn timp ce *alea se "nal! cu un piciorK demonul se
"nal! cu 1G picioareJ# Aceasta este o afirma!ie fals de:a oamenilor obinui!i# Rul nu va fi niciodat
mai "nalt dect *alea# &e fapt universul pe care:l cunoatem ca fiin!e umane este minuscul printre
numeroase alte universuriK iar noi "l denumim pe scurt univers# &up un lung interval de timpK universul
nostru va trece printr:o catastrof care va distruge totul "n universK incluznd toate planetele i toate
36
vie!ile# 'niversul se afl "ntr:o micare ordonat# Rasa uman nu este singura care a devenit rea "n acest
univers al nostru# (ulte fiin!e au observat cK "n ceea ce privete timpul prezentK marea eplozie s:a
petrecut cu mult "n urmK "n spa!iul acestui univers# Astronomii de astzi n:o pot observaK pentru c ceea
ce putem vedea astziK folosind cel mai puternic telescopK este ceva de acum 1=G#GGG ani lumin# 2entru
a vedea schimbrile prezente ale corpului cosmic va trebui s ateptm "nc 1=G#GGG de ani# Aceasta
este o epoc destul de "ndeprtat#
n prezent universul a trecut prin schimbri mari# /ri de cte ori are loc o astfel de schimbareK
vie!ile din "ntregul univers vor fi anihilate i vor zace "n ruin# /ri de cte ori a avut loc un astfel de
evenimentK caracteristica universului precedent precum i toat materia dinuntru au fost eplodate# n
mod normal fiin!ele vor muri din cauza eploziei# .otuiK cumvaK de fiecare dat nu totul a fost complet
distrus# &up ce noul univers este reconstruit de "nalt ilumina!ii de la niveluri etrem de "nalteK mai
eist "nc unele fiin!e care au scpat de eplozie# Fiin!ele "nalt iluminate construiesc universul conform
propriilor lor caracteristici i standarde# Astfel c acesta are o alt caracteristicK diferit de cea a
universului precedent#
*ei care au scpat de eplozie ac!ioneaz "n acest univers dup caracteristica i principiile
precedente# 'niversul nou construit se conduce dup noua caracteristic i principiile acestuia# AstfelK
cei care au scpat de eplozie vor deveni demoni care vor interfera cu principiile universului# .otuiK nu
sunt att de riK ci doar !in la caracteristica universului precedent# 1unt ceea ce oamenii numesc &emoni
*ereti# .otui nu prezint nici un pericol pentru oamenii obinui!i i nici nu le fac ru acestora# %umai
c se conduc dup principiile lor atunci cnd "i desfoar activit!ile# n trecut acest lucru nu trebuia
tiut de oamenii obinui!i# Am men!ionat c eist numeroi buddha al cror nivel este mult mai mare
de .athagata# 2oate conta acel demon> *omparativK este foarteK foarte mic# ,rstaK boala i moartea
sunt forme ale demonilor# &ar acetia sunt de asemenea nscu!i pentru a men!ine caracteristica
universului#
8udismul crede "n cele <ase *i ale Re"ncarnriiK ceea ce deschide problema cultivrii de
Asura
11@
# &e fapt se refer la fiin!e eistente "ntr:o alt dimensiuneK dar care nu au natur uman# 2entru
o fiin! "nalt iluminatK acestea sunt la un nivel etrem de cobort i destul de neputincioase# ns ele
sunt teribile "n ochii oamenilor obinui!iK avnd o oarecare cantitate de energie# +le "i privesc pe
oamenii obinui!i ca pe nite animaleK plcndu:le s mnnce oameni# n ultimii ani acestea au aprut i
ele pentru a preda Uigong# *e fel de lucruri sunt> *um de pot arta ca oamenii> +ste foarte "nfricotor
s le "nve!i lucrurileK pentru c va trebui s mergi cu ei i s devii unul din specia lor# &ac "n timpul
practicii de Uigong unii oameni au "n minte gnduri greite care se conformeaz mentalit!ii acestoraK
acetia vor veni s:i "nve!e# / minte dreapt "nvinge o sut de rele# &ac nu urmreti nimicK nimeni nu
va "ndrzni s te deranIeze# &ac dezvol!i vreun gnd ru sau umbli dup ceva greitK vor veni s:!i dea
o mn de aIutor i vei urma o cale de cultivare demonic# / astfel de problem poate avea loc#
/ alt situa!ie se numete practicarea incontient a unei ci malefice# *e este practicarea
incontient a unei ci malefice> Apare atunci cnd cineva practic o cale malefic fr s realizeze#
Aceast problem este comun i rspndit# &up cum am men!ionat deunziK mul!i practic Uigong:ul
avnd gnduri greite "n minte# &ei stau acolo cu minile i picioarele tremurnd de obosealK mintea
lor nu se odihnete# 4ndesc J2re!urile cresc# &up ce termin eerci!iulK trebuie s m duc la
cumprturiK pentru c se mresc pre!urile#J Altcineva gndete JLa servici se dau apartamente# ,oi
primi i eu unul> *el care se ocup de asta nu se "mpac niciodat cu mine#J *u ct se gndete mai
multK cu att se enerveaz mai tare# J8ine"n!eles c nu:mi va da i mie unul# *um s m lupt cu el####J
.oate gndurile se ivesc brusc# &up cum am spus mai devremeK vor face comentariiK "ncepnd de la
chestiuni familialeK pn la probleme de stat i se vor enerva din ce "n ce mai tare atunci cnd vorbesc
despre unele lucruri neplcute#
2ractica Uigong:ului cere ca practicantul s pre!uiasc virtu!ile# n timp ce eecu!i eerci!iileK
dac nu te po!i gndi la ceva bunK ar trebui s nu te gndeti la ceva ru# *el mai bine este s nu te
gndeti la nimicK deoarece "n practica de nivel cobort se cer aezate unele funda!ii# Astfel de funda!ii
Ioac un rol foarte hotrtorK iar activit!ile min!ii umane au anumite efecte# , rog s v gndi!i# *e
11@
spirite ruvoitoareK %#.#
DG
adaugi energiei tale de cultivare> *um poate fi bun ceea ce practici> *um poate s nu fie negru> *!i
oameni practic Uigong fr asemenea idei> &e ce nu:!i dispar bolileK cu toate c practici tot timpul>
&ei unii oameni pot s nu aib acele gnduri rele la locurile de practicK practic Uigong:ul cu diferite
dorin!e puternice i ataamenteK incluzndu:le pe cele pentru capacit!i supranormaleK pentru asta sau
cealalt# &e fapt practic deIa cultivarea malefic incontient# &ac le spui c practic cultivarea
maleficK sunt neferici!i i spun J(:a "nv!at acel maestru de UigongJ# &ar maestrul de Uigong !i:a spus
s pre!uieti virtutea# Ai fcut:o> n timp ce practici UigongK amesteci "nuntru mereu unele gnduri
rele# *um po!i spune c rezultatul cultivrii tale este ceva bun> +ist o astfel de problem# Aceasta este
practicarea incontient a cultivrii malefice i este foarte comun#
C,96%4+-.+ 1,<95 + <5-<+6,9,% ?% + ;.2.%%
n comunitatea cultivatorilor eist o practic de cultivare numit cultivarea dubl a brbatului i
a femeii# 2oate a!i vzut "n calea de cultivare a tantrismului tibetan sculpturi sau portrete de buddha care
"nf!ieaz un brbat !innd "n bra!e o femeie "n practic de cultivare# Figura brbteasc arat cteodat
ca un buddhaK !innd "n bra!e o femeie dezbrcat# 'nele pot fi transformri ale buddha care apar ca o
figur ,aIra cu cap de bou i fa! de calK !innd "n bra!e o femeie dezbrcat# *e:i cu aceste lucruri> (ai
"nti v vom eplica aceast chestiune# n timpurile strvechiK pe planeta noastrK "ntreaga noastr ras
uman a avut valori morale similare# %u numai *hina a fost influen!at de confucianism# &e fapt o
astfel de cale de cultivare nu vine de pe planeta noastr# ,ine de pe alt planetK dar aceast metod
poate face "ntr:adevr cultivarea posibil# Atunci cnd aceast cale a fost introdus "n *hina la timpul
respectivK n:a putut fi acceptat de oamenii din *hina chiar din cauza cultivrii duble a brbatului i a
femeiiK ct i a unor por!iuni ale practicii sale secrete# Astfel c a fost interzis de "mpratul regiunilor
Han "n timpul perioadei Huichang a dinastiei .ang# A fost atunci numit tantrism .ang i predarea sa a
fost interzis "n interiorul *hinei# ns s:a stabilit "n mediul i regiunile deosebite din .ibet# &e ce
practic ei cultivarea "n acest fel> *ultivarea dubl a brbatului i a femeii are ca scop atingerea
echilibrului dintre Nin i Nang prin colectarea de Nin pentru a completa Nang i colectarea de Nang pentru
a completa NinQ se completeaz i se cultiv reciproc# n felul acesta va fi atins echilibrul dintre Nin i
Nang#
&up cum se tieK conform ambelor coliK budist sau taoistK corpul uman are Nin i Nang "n
mod firescK "n special conform teoriei taoiste a Nin i Nang# &eoarece corpul uman are Nin i NangK prin
cultivare pot apare o mul!ime de capacit!i supranormaleK fiin!e vii ca NuanNingK NinghaiK FashenK etc#
&in cauza eisten!ei Nin i NangK se pot cultiva multe fiin!e vii# ,a fi acelai lucru pentru corpul
brbtesc sau femeiescK ele crescnd din regiunea dantian# / astfel de teorie este foarte ra!ional# <coala
taoist afirm de obicei c Iumtatea de sus a corpului este NangK iar cea de Ios este Nin# 'nii oameni
spun c spatele este Nang i partea frontal a corpului este Nin# Al!ii consider partea stng Nang i pe
cea dreapt Nin# n *hinaK eist o vorbL c partea stng a corpului este masculin i cea dreapt este
femininK cu motive foarte "ntemeiate# &eoarece corpul uman de!ine "n mod natural Nin i NangK prin
interac!iunea lor se poate men!ine echilibrul dintre ele i se poate astfel da natere multor fiin!e#
Aceasta Iustific faptul c se poate ob!ine un nivel foarte ridicat "n cultivareK fr a se apela la o
asemenea metod# Atunci cnd cultivarea dubl a brbatului i a femeii este folosit incorectK va da
natere la interferen! demonic i va deveni o practic malefic# &ac tantrismul de nivel foarte "nalt
folosete dubla cultivare a brbatului i a femeiiK cere ca acel clugr sau lama s fi atins un nivel foarte
"nalt "n cultivare# Atunci maestrul su "l va conduce "n cultivare "ntr:o astfel de practic# &eoarece
nivelul su de ining este "naltK se poate comporta bine i nu va urma o cale malefic# ns aceast
metod nu trebuie cu nici un chip folosit pentru cineva cu nivel cobort de ining# AltfelK dac o va
folosiK este garantat c urmeaz o cale malefic# &in cauza nivelului su limitat de iningK nu i:a
abandonat ataamentele umane obinuite i dorin!a seual i nivelul su de ining este numai att de
sus# AadarK am men!ionat c dac se promoveaz la "ntmplare la un nivel cobortK este o practic
malefic#
D1
n ultimii aniK destul de mul!i maetri de Uigong au predat cultivarea dubl a brbatului i a
femeii# *e este ciudat> *ultivarea dubl a brbatului i a femeii a aprut de asemenea i "n practici ale
colii taoiste# n plus n:a "nceput "n zilele noastreK ci din timpul dinastiei .ang# *um poate include
coala taoist cultivarea dubl a brbatului i a femeii> *onform teoriei .aiIi:ului a colii taoisteK corpul
uman este un mic univers care are "n mod natural Nin i Nang# .oate marile ci de cultivare au fost
transmise din vremuri strvechi# /rice alterare "ntmpltoare sau "mprumutare "ntmpltoare va strica
acea cale de cultivare i va face imposibil ob!inerea !elului : terminarea practicii cultivrii# Aa c dac
o cale de cultivare nu include cultivarea dubl a brbatului i a femeiiK aceasta nu trebuie practicat
niciodat "n cultivare# Altfel ve!i devia i ve!i avea probleme# n particular "n coala noastrK Falun
&afaK nu eist cultivare dubl a brbatului i a femeii i nici nu o predm# Acesta este punctul nostru
de vedere asupra acestei chestiuni#
C,96%4+-.+ C%'C%'(>,9,% ?% + 4%.0%%
*hestiunea cultivrii ining:ului i a vie!ii v:a fost deIa eplicat# *ultivarea ining:ului i a
vie!ii se refer la faptul c atunci cnd se cultiv ining:ulK corpul este de asemenea cultivat# *u alte
cuvinteK benti este transformat# n timpul procesului de transformareK celulele umane vor fi treptat
"nlocuite de materia de energie "nalt i "mbtrnirea va fi "ncetinit# *orpul se va "ntoarce la tinere!e "n
mod treptat i se va transforma treptat pn cndK "n finalK va fi "nlocuit complet de materia de energie
"nalt# n acest momentK acest corp uman va fi fost transformat deIa "ntr:unul alctuit din alt materie#
Acel corpK dup cum am spus mai devremeK va transcede cele *inci +lemente# &in moment ce nu mai
este constrns de cele *inci +lementeK corpul su nu va mai degenera#
*ultivarea din temple nu se ocup dect de cultivarea ining:ului# Astfel c nu pred eerci!ii
i nu cultiv via!a# 2red nirvana# (etoda pe care a predat:o 1aMNamuni cere nirvana# &e fapt
1aMNamuni a avut propria sa cale mare de cultivare i benti:ul su putea fi complet transformat "n
materia de energie "naltK pentru a fi luat "mpreun cu el# 2entru a lsa metoda aceasta de cultivareK el a
luat calea nirvanei# &e ce a predat "n felul acesta> 1copul su a fost ca oamenii s abandoneze la maim
ataamentele i orice altcevaK inclusivK "n finalK corpurile lor# .oate ataamentele trebuie abandonate#
2entru ca oamenii s ob!in acest lucru la maimumK el a luat calea nirvanei# AstfelK de:a lungul istorieiK
clugrii buditi au luat calea nirvanei# %irvana se refer la faptul c la moartea saK un clugr "i
abandoneaz corpulK "n timp ce Nuanshen:ul su se ridic "mpreun cu gong:ul#
<coala taoist accentueaz cultivarea vie!ii# &eoarece "i selecteaz discipolii i nu ofer salvare
tuturor fiin!elorK are de a face cu practican!i iei!i din comun# Astfel c pred unele tehnici i pred
cultivarea vie!ii# ns "n colile speciale ale sistemului budist i "n special "n budism nu se pred# .otui
acest lucru nu este valabil pentru toate practicile colii budiste# (ulte dintre cile de cultivare de nivel
"nalt ale colii budiste o predau i eleK inclus fiind i calea noastr de cultivare# Falun &afa a noastr
cere att benti ct i NuanNingK acestea fiind diferite# FuanNing este de asemenea un corp format din
materia de energie "naltK dar care nu poate fi "nf!iat "ntmpltor "n aceast dimensiune a noastr#
2entru a men!ine aparen!a bentiK combina!ia moleculelor nu se va schimbaK dei celulele vor fi "nlocuite
de materie de energie "nalt# AstfelK acest corp va arta asemntor celui al unui om obinuit# .otui
eist o diferen!K acest corp poate intra "n alte dimensiuni#
/ cale de cultivare care cultiv att ining:ul ct i via!a va face practicantul s arate foarte
tnr la "nf!iareK va arta destul de diferit de vrsta sa real# ntr:o zi cineva m:a "ntrebatL
Jnv!toruleK c!i ani crede!i c am>J &e fapt avea aproape aptezeci de aniK dar arta de patruzeci# Fa!a
ei nu avea nici un rid# Avea o fa! frumoasK strlucind de sntate# %u arta deloc ca o persoan care se
apropie de aptezeci de ani# Acest lucru se va "ntmpla cu practican!ii Falun &afa# 2entru a glumiK fetele
tinere merg cu plcere la cosmeticK dorind ca pielea lor s devin mai frumoas# A spune c dac
practica!i cu adevrat cultivarea ining:ului i a vie!iiK ve!i aIunge la asta "n mod natural# 4arantat c
nu va mai trebui s v machia!i# %u vom mai da eemple "n acest sens# &eoarece "n trecut eistau mai
mul!i colegi vrstnici "n diferite profesiiK eu eram tratat ca un tnr# n zilele noastreK lucrurile se
D$
"mbunt!escK eist relativ mai mul!i tineri "n orice profesie# &e fapt nici eu nu mai sunt tnr# Am
aproape patruzeci i trei de ani i m "ndrept spre cincizeci#
F+7*.'
115
&e ce eist un cmp pe imaginea care reprezint un buddha> (ul!i oameni nu pot eplica# 'nii
spun J0maginea unui buddha are un cmpK deoarece clugrii i:au citit scripturi#J *u alte cuvinteK
cmpul ar veni din cultivarea clugrilor "n fa!a imaginii# *hiar dac este din cauza cultivrii clugrilor
sau a altoraK o asemenea energie ar trebui s fie radiat uniformK nu direc!ional# *mpul ar trebui s fie
la fel peste totK pe podeaK pe tavan i pe zidurile "ntregului templu# Atunci de ce este cmpul de pe
imaginea unui buddha att de puternic> n special imaginile buddha din mun!ii "ndeprta!iK sau din
peteriK sau pe pietreK au deseori un cmp# &e ce eist acest cmp> 'nii oameni interpreteaz "n felul
acesta sau "n cellaltK dar nu pot eplica clar# &e fapt imaginea unui buddha are un cmp deoarece are
Fashen:ul unui "nalt iluminat# Are energie din cauz c acolo eist Fashen:ul acestei fiin!e "nalt
iluminate#
0ndiferent dac erau 1aMNamuni sau 8odhisattva AvaloMitesvara
11?
K v rog s v gndi!iK dac
acetia au eistat cu adevrat "n istorieK n:au fost i ei practican!i "n timpul cultivrii lor> Atunci cnd
cineva practic cultivarea la un nivel considerabil deasupra *hu:1hi:Aian:FaK va nate Fashen# Fashen:ul
se nate din regiunea dantian i este alctuit din Lege i gong i se "nf!ieaz "n alte dimensiuni# Fashen
are multe dintre capacit!ile supranormale ale iluminatuluiK iar mintea i gndurile sale sunt controlate
de persoan# &ar Fashen este o fiin! completK independentK individual i real# Astfel c poate face
totul independent# *eea ce face Fashen este eact acelai lucru pe care l:ar face contiin!a principal a
persoanei# &ac ea face ceva "ntr:un anume felK Fashen va face "n acelai fel# Acesta este Fashen:ul
despre care vorbim# .ot ceea ce vreau eu s fac va fi eecutat de Fashen:ul meuK ca de eemplu
aIustarea corpurilor practican!ilor adevra!i# &eoarece Fashen n:are corpul unei persoane obinuiteK se
"nf!ieaz "n alte dimensiuni# *orpul su nu este fiK ci se poate face mare sau mic# 'neori devine
foarte mareK att de mare "nct nu i se poate vedea "ntregul cap# Alteori devine foarte micK mai mic dect
o celul#
G+%(,+'(
117
0maginile de buddha confec!ionate de o fabric sunt numai ceva artistic# Baiguang se face pentru
a invita Fashen:ul unui buddha pe imagineK careK dup aceastaK va putea fi venerat ca un corp tangibil
al buddha printre oamenii obinui!i# &ac un practicant are o astfel de inim respectuoas "n practicarea
cultivriiK Fashen:ul de pe imaginea acelui buddha va pzi Legea pentru elK "l va pzi i "l va proteIa#
Acesta este scopul real al Baiguang# %umai cu un gnd drept eprimat la ceremonia oficial de
BaiguangK un "nalt iluminatK sau un practicant care are o asemenea capacitate i care practic la un nivel
foarte "nalt pot face Baiguang#
.emplele cer ca imaginile buddha s treac prin Baiguang i sus!in c o imagine fr Baiguang
este nefolositoare# n zilele noastre clugrii din temple i acei mari maetri adevra!i au plecat de mult#
&e la J(area Revolu!ie *ultural
11D
JK unii clugri Iuniori care n:au primit "nv!tur adevrat au aIuns
acum s conduc templele i multe lucruri nu s:au mai transmis# &ac "l "ntrebi care este scopul
BaiguangK va spune c imaginea de buddha va avea efect dup Baiguang# %u poate eplica eact de ceK
aa c va !ine numai ceremonia# ,a pune o scriptur budist "nuntrul statuii acelui buddhaK apoi o va
sigila cu hrtie i va recita scripturi asupra ei# %umete aceasta Baiguang# .otuiK poate fi atins !elul
ceremoniei Baiguang> Aceasta depinde de cum se recit scripturile# 1aMNamuni a spus c scripturile
11=
un corp alctuit din 4ong i Lege
11?
una dintre cele dou mari 8odhisattva din paradisul Fericirii AbsoluteK binecunoscut pentru compasiunea sa
113
consacrareaK deschiderea luminiiK %#.#
11D
micare politic din *hina care denun! cultura i valorile tradi!ionale O16??:163?PK %#.#
D;
trebuiesc citite cu mintea dreapt i aten!ie total pentru a zgudui paradisul cii sale de cultivare i
pentru a invita un "nalt iluminat# 7elul procedurii Baiguang este atins numai atunci cnd Fashen:ul unui
"nalt iluminat aIunge pe imaginea de buddha#
n timp ce recit scripturiK unii clugri se gndesc la ct de mul!i bani li se vor plti dup
Baiguang# 1au "n timp ce recitK cineva se gndete Jcutare m trateaz foarte ruJ# *hiar i ei au intrigi
i lupte# Acum este perioada de sfrit a &harmei# .rebuie s admitem c un astfel de fenomen eist#
%oi nu criticm aici budismul# ns unele temple pur i simplu nu au pace "n perioada de sfrit a
&harmei# *um poate veni un "nalt iluminatK dac mintea lui este plin de astfel de lucruri i eprim
astfel de gnduri bolnave> 1copul Baiguang nu va fi atins deloc# .otui nu este absolutK eistnd de
asemenea temple budiste bune precum i mnstiri taoiste#
ntr:un ora am vzut un clugr care avea minile foarte negre# A pus scripturile "nuntrul
statuii buddha i a sigilat:o# &up ce a murmurat cteva cuvinteK procedura Baiguang a luat sfrit# Apoi
a adus o alt statuie buddha i a murmurat din nou cteva cuvinte# 2entru fiecare procedur Baiguang
cerea @G de Nuani# n zilele noastreK clugrii au comercializat Baiguang i au fcut avere din asta# *nd
m:am uitatK am vzut c Baiguang nu fusese ob!inut delocK deoarece el nu:l putea realiza# n zilele
noastreK clugrii "i permit chiar un astfel de lucru# *e altceva am mai vzut> ntr:un templuK o
persoan care prea budist laic eecuta Baiguang pentru o imagine buddha# A !inut o oglind "n soare
pentru a reflecta lumina pe imaginea buddha# 1us!inea c asta era Baiguang# A atins un astfel de grad
ridicolY 8udismul a atins astzi un astfel de stadiuK fiind un fenomen destul de comun#
/ mare statuie buddha de bronz fcut "n %anIing a fost aezat pe &aNushanK "n Hong Bong#
+ste o statuie buddha foarte mare# / mul!ime de clugri din toat lumea au venit s conduc ceremonia
de Baiguang pentru ea# 'nul dintre clugri a !inut o oglind "n soare pentru a reflecta lumina pe fa!a
statuii i a numit asta Baiguang# 'n astfel de fapt a putut avea loc "ntr:o ceremonie att de grandioas i
solemn ca aceasta# 4sesc c este cu adevrat pcatY %u este de mirare c 1aMNamuni a zis Jn timpul
perioadei de sfrit a &harmeiK clugrii vor avea greut!i "n a se salva ei "niiK ca s nu mai men!ionm
oferirea salvrii altoraJ# n plusK mul!i clugri interpreteaz scripturile budiste din propriile puncte de
vedere# *hiar i scriptura Reginei (ame i:a gsit locul "n temple# (ulte materiale clasice non:budiste
au intrat "n templeK care sunt aduse "n momentul de fa! "ntr:un mare haos i confuzie# 8ine"n!elesK mai
eist clugri care practic adevrata cultivare i sunt destul de buni# Baiguang esteK de faptK pentru a
invita Fashen:ul unui "nalt iluminat s stea pe imaginea buddha# Aceasta este Baiguang#
Aa c dac o imagine buddha n:a trecut prin Baiguang cu succesK n:ar trebui venerat# &ac
este venerat vor apare consecin!e serioase# *are sunt aceste consecin!e serioase> n zilele noastreK cei
specializa!i "n studierea corpului uman au descoperit c activit!ile min!ii umaneK sau gndurile umaneK
pot genera o substan!# La un nivel foarte "nalt am observat c este "ntr:adevr o substan!# .otuiK
aceast substan! nu este "n forma undelor cerebraleK aa cum s:a descoperit din cercetriK ci este "n
forma complet a unui creier uman# n mod normalK atunci cnd un om obinuit se gndete la cevaK
genereaz ceva "n forma creierului su# &eoarece n:are energieK aceast substan! se va dispersa "n scurt
timp# ns energia unui practicant poate fi pstrat mult mai mult timp# %u spun c o imagine a unui
buddha are minte dup ce a fost confec!ionat "n fabric# %:are o minte# 'nele imagini buddha n:au
trecut prin procedura de BaiguangK i cnd au fost duse la temple procedura de Baiguang n:a avut
succes# &ac procedura de Baiguang a fost eecutat de un maestru fals de Uigong sau de cineva care
urmeaz ci maleficeK va fi mult mai primeIdiosK deoarece o vulpe sau o nevstuic se vor ataa de
imaginea buddha#
,a fi etrem de periculos dac venerezi o imagine care n:a trecut prin procedura de Baiguang#
*t de periculos poate fi> Am men!ionat c pe parcursul evolu!iei omenirii pn "n prezent totul s:a
deteriorat# ntreaga societate i totul "n "ntregul univers se corupe succesiv# .ot ce li se "ntmpl
oamenilor obinui!i este cauzat de ei "nii# +ste foarte dificil s gseti i s urmezi o Lege ortodoK
deoarece interferen!a poate veni din multe pr!i# 2o!i s vrei s urmezi un buddhaK dar cine este un
buddha> +ste foarte dificil chiar s:l gseti# &ac nu crede!iK voi vorbi despre aceasta# ,a fi groaznic
atunci cnd prima persoan venereaz imaginea de buddha care n:a trecut prin procedura de Baiguang#
*!i oameni venereaz "n zilele noastre imaginea unui buddha pentru a ob!ine &reapta Realizare a
D@
cultivrii> 1unt prea pu!ini asemenea oameni# n ce scop venereaz imaginea buddha cei mai mul!i
oameni> 'mbl dup eliminarea greut!ilorK rezolvarea problemelor i strnsul averilor# 1unt cuprinse
aceste lucruri "n scripturile budiste> +le nu includ deloc astfel de lucruri#
&ac cel care:l venereaz pe buddha i care umbl dup bani se prosterneaz "n fa!a imaginii
unui buddha sau a 8odhisattva AvaloMitesvara i spune J.e rog aIut:m s fac ceva bani#JK ei bineK un
gnd complet este format# &eoarece este fcut ctre imaginea de buddhaK este "n felul acesta proiectat pe
imaginea de buddha# ntr:o alt dimensiuneK o entitate poate deveni mare sau mic# Atunci cnd gndul
acestei persoane aIunge pe imagineK ea primete un creier i o minteK dar n:are un corp# Al!ii vor veni de
asemenea s venereze acea imagine buddha# .reptatK oamenii "i vor da o oarecare cantitate de energie
prin aceast venerare# 2entru un practicant va fi i mai periculos s:o venerezeK deoarece acest lucru "i va
da treptat energieK permi!ndu:i s formeze un corp cu form# .otui acest corp tangibil este format "ntr:
o alt dimensiune# &up formareK va eista "ntr:o alt dimensiune i va putea afla pu!in din adevrul
universului# Astfel c va putea face ceva pentru oameni# n acest fel va dezvolta pu!in gong# ns va
aIuta oamenii cu condi!ii i contra cost# 1e mic liber "n alt dimensiune i poate controla cu uurin!
oamenii obinui!i# Acest corp tangibil arat eact ca imaginea acelui buddha# ,enerarea uman creeaz
o 8odhisattva AvaloMitesvara fals sau un .athagata falsK care seamn eact cu imaginea buddhaK
artnd ca un buddha# ns mintea acestui fals buddha sau a acestei 8odhisattva fals este etrem de rea#
'mbl dup bani# +ste nscut "ntr:o alt dimensiune i are minte# <tie pu!in adevr i nu "ndrznete s
comit nelegiuiri maIoreK dar "i permite s comit unele minore# 'neori "i mai aIut pe oameniQ altfel ar
fi complet malefic i ar fi omort# *um "i aIut pe oameni> *ineva se poate ruga J8uddhaK te rog d:
mi bani pentru c cineva de acas este bolnav#J 8ineK "!i va da o mn de aIutor# .e va face s donezi
banii "n cutia mileiK deoarece mintea sa este dup bani# *u ct dai mai mul!i baniK cu att boala se va
vindeca mai repede# 2entru c are energieK din alt dimensiune poate manipula un om obinuit# ,a fi
periculoas "n special dac este venerat de un practicant# 2entru ce se roag acest practicant> 2entru
bani# , rog s v gndi!iK de ce s:ar ruga un practicant pentru bani> *hiar i rugciunile pentru
eliminarea necazurilor i bolilor rudelor sunt un ataament al sentimentalit!ii pentru rude# ,rei s
manipulezi soarta celorlal!i oameni> Fiecare are soarta saY &ac o venerezi i te rogi J.e rog aIut:m s
fac nite baniJK ei bine te va aIuta# &orete ca tu s umbli dup bani deoarece cu ct "i vrei mai tareK cu
att poate ob!ine mai multe lucruri de la tine# +ste un trg cinstit# Al!ii care au venerat:o au aruncat o
mul!ime de bani "n cutia milei i te las s ob!ii c!iva# *um se "ntmpl> 2o!i gsi un portofel dup ce
iei pe uK sau poate de la servici !i se d o prim# ,a face astfel "nct s te lase s cape!i banii# *um te
poate aIuta necondi!ionat> %u se pierdeK nu se ctig# !i va lua din energia de cultivare dac are
nevoieK sau va lua dan:ul pe care l:ai cultivat# &orete astfel de lucruri#
'neori aceti buddha fali sunt foarte periculoi# (ul!i dintre practican!ii notri care au tianmu:
ul deschis cred c au vzut un buddha# *ineva spune c un grup de buddha a venit astzi la acest
templu# 2e buddha "l cheam cutare i conduce acest grup# Respectivul descrie cum a fost grupul de ieri
i cum este cel de astzi# 0mediat dup ce pleac un grupK vine altul# *ine sunt ei> Apar!in acestei
categorii# %u sunt buddha adevra!iK ci fali# &estul de mul!i dintre ei apar!in acestei categorii#
&ac un astfel de lucru se petrece "ntr:un templuK este mult mai periculos# &ac este venerat de
un clugrK va avea griI de acesta J%u m venerezi> <i tii eact c faci asta# %u vrei s practici
cultivare> ,oi avea griI de tine i "!i voi aranIa cultivarea#J !i va aranIa cultivarea# 'nde te vei duce
dup ce termini cu succes acea cultivare> &in moment ce cultivarea ta este aranIat de elK nici o alt cale
de cultivare de nivel mai "nalt nu te va mai accepta# ,a trebui s "l ascul!iK din moment ce cultivarea ta
este aranIat de el# %u va fi cultivarea ta "n zadar> Am spus c acum este foarte dificil ca oamenii s mai
ob!in &reapta Realizare# 'n astfel de fenomen este foarte comun# (ul!i dintre voi au vzut lumina lui
buddha "n mun!ii cunoscu!i i de:a lungul rurilor# &e cele mai multe ori apar!ine acestei categorii# Are
energie i poate fi vizibil# 'n "nalt iluminat adevrat nu se dezvluie la "ntmplare#
n trecut eistau ceva mai pu!ini aa:numi!i buddha pmnteni i .ao pmnteniK "ns "n zilele
noastre sunt mul!i# *nd comit vreo nelegiuireK fiin!ele "nalte vor vrea s:i omoare# *nd se petrece un
astfel de lucruK ei fug i se aeaz pe imaginea de buddha# n mod obinuitK un "nalt iluminat nu se va
amesteca "n principiile oamenilor obinui!i fr motive serioase# *u ct nivelul "nalt iluminatului este
D=
mai ridicatK cu att va "ncerca mai mult s nu se amestece "n principiile oamenilor obinui!iK nici mcar
ct de pu!in# +l oricum nu va distruge pe loc imaginea buddha cu un fulger# %u va face un astfel de
lucruK aa c "i va lsa "n pace dac se duc pe imaginile de buddha# +i vor ti c sunt "n primeIdie de a fi
omor!iK aa c se vor ascunde# AadarK este ceea ce ai vzut tu adevrata 8odhisattva AvaloMitesvara>
*e ai vzut este un buddha real> +ste greu de spus#
(ul!i dintre noi s:au gndit la o asemenea problemL J*e facem cu imaginile buddha de acas>J
2oate c mul!i s:au gndit la mine# 2entru a aIuta practican!ii "n cultivareK v spun c pute!i face
urmtoareleL pute!i lua cartea mea Odeoarece "n carte eist poza meaP sau poza mea i !ine imaginea de
buddha "n mn# Apoi face!i 1emnul (arii Flori de Lotus cu mnaK i cere!i Baiguang "nv!torului
adresndu:v mie# ,a fi fcut "n Iumtate de minut# , spun tuturor c acest lucru se poate face numai
pentru practican!ii notri# Acest Baiguang nu va func!iona pentru rude sau prieteniK pentru c noi nu
avem griI dect de practican!i# 'nii oameni spun c las poza mea "n casele rudelor sau prietenilorK
pentru a alunga spiritele rele# +u nu m aflu aici pentru a alunga spiritele malefice pentru oamenii
obinui!i# Acesta este cea mai mare lips de respect pentru "nv!tor#
,orbind despre buddha pmnteni i .ao pmnteniK mai eist o chestiuneL "n *hina antic
eistau mul!i oameni care practicau cultivarea "n mun!i "ndeprta!i i "n pduri adnci# *um de au
disprut cu to!ii "n zilele noastre> &e fapt n:au disprutK numai c nu vor ca oamenii obinui!i s tie de
ei# %u sunt deloc mai pu!ini# .o!i aceti oameni au capacit!i supranormale# %:au disprut "n to!i aceti
aniK sunt to!i aici# n lume "n zilele noastre eist mai multe mii# 7ara noastr are relativ mai mul!i
practican!i de acest felK "n special "n acei mun!i faimoi i de:a lungul marilor ruriK unii de asemenea "n
mun!ii "nal!i# / astfel de persoan "i va sigila petera cu capacit!i supranormaleK astfel "nct nu "i vei
putea vedea eisten!a# 2rogresul cultivrii sale se face relativ "ncet i metoda sa este relativ greoaieK
deoarece n:a prins esen!a cultivrii# n schimbK noi !intim direct ctre inima uman i practicm conform
celei mai "nalte caracteristici a universului i dup cum este universul# 2rin urmare energia de cultivare
crete rapidK deoarece calea de cultivare este ca o piramidK numai calea din centru este cea principal#
*ile lturalnice sunt minore i nu cer ining de nivel "nalt "n practicarea cultivrii# 1e poate ca astfel
de oameni s:i fi deschis gong:ulK chiar dac n:au cultivat la nivel "nalt# &ar acestea sunt foarte departe
de (area *ale a cultivrii adevrate#
'n maestru al unei astfel de ci lturalnice de practic are i el discipoli# &eoarece cultivarea sa
poate aIunge numai la un nivel anume i pentru c nivelul su de ining se poate ridica numai att de
susK discipolii si practic to!i cultivarea numai pn la acest nivel# *u ct o practic lturalnic este mai
aproape de periferia cultivriiK cu att are mai multe reguli i cu att calea sa de cultivare este mai
complicatK din moment ce nu poate prinde esen!a cultivrii# *ultivarea trebuie s cultive "n principal
ining:ul# +i tot nu "n!eleg asta i "i "nchipuie c pot s practice cultivarea suferind "n principal
greut!i# Astfel c trec prin perioade lungi de timp i ob!in pu!in energie de cultivare prin practicarea
cultivrii timp de mai multe sute de aniK sau peste o mie de ani# &e faptK n:au ob!inut energie de
cultivare din cauz c au "ndurat greut!i# *um au cultivat:o> +ste asemenea unuia care a avut o
mul!ime de ataamente "n tinere!e# / dat ce "mbtrneteK viitorul i se pare fr speran! i
ataamentele sale sunt abandonate i uzate o dat cu trecerea timpului# / astfel de cale lturalnic
folosete i ea aceast metod# /bserv c "i pot "mbunt!i energia de cultivare atunci cnd stau "n
medita!ieK prin capacitate de concentrare i prin "ndurarea greut!ilor# ns nu tiu c mentalitatea de om
obinuit este uzat treptatK dup o perioad lung de timp i c gong:ul crete "ncetK o dat cu
abandonarea acestei inimi#
*alea noastr de cultivare se concentreaz i !intete cu adevrat la inimK pe abandonare# &in
aceast cauz noi progresm rapid "n cultivare# Am fost "n unele locuri unde am "ntlnit deseori astfel de
persoane care au cultivat de mai mul!i ani# +i au men!ionat de asemenea J%imeni nu tie c suntem aici#
%u ne vom amesteca "n ceea ce faci tu i nu:!i vom cauza nici un fel de problemeJ# Acetia apar!in celor
relativ buni#
A trebuit de asemenea s avem de a face i cu oameni ri# &e eempluK atunci cnd am !inut
prelegeri "n 4uizhou pentru prima datK cineva a cutat s m vad i mi:a spus c marele su maestru
ar vrea s m vad# L:a descris pe marele su maestru i mi:a spus c acesta practic cultivarea de mul!i
D?
ani# Am observat c aceast persoan purta Ui Nin i arta foarte viciosK cu o fa! galben# Am spus c n:
am timp s:l vd i l:am refuzat# &rept urmareK btrnul su maestru s:a "nfuriat i a "nceput s:mi fac
probleme# A continuat s:mi fac probleme "n fiecare zi# 1unt o persoan creia "i displace s se lupte
cu ceilal!i i nici nu merita s m lupt cu el# &e cte ori "mi fcea problemeK le cur!amK dup care "mi
continuam prelegerea#
2e timpul dinastiei (ing
116
a eistat un practicant taoist careK "n timpul cultivrii saleK a fost
posedat de un arpe# (ai apoiK acest practicant a murit fr s:i termine cultivarea# <arpele a luat
corpul uman al acelui practicant i a cultivat o form uman# (aestrul acelui om era acel arpe "n forma
uman# &eoarece natura sa nu se schimbaseK se transforma "n arpe pentru a:mi face necazuri# (:am
gndit c a mers prea departeK aa c l:am prins "n mn# Am folosit o energie de cultivare foarte
puternic numit &izolvarea gong:uluiK pentru a:i dizolva partea de Ios a corpului i a o transforma "n
ap# 2artea de sus a corpului su a fugit "napoi acas#
ntr:o ziK supraveghetoarea centrului nostru de asisten! din 4uizhou a fost vizitat de discipolul
acestuiaK care i:a spus c marele su maestru ar vrea s:o vad# 1upraveghetoarea a mers acolo i a intrat
"ntr:o peter "ntunecoasK unde nu putea vedea nimic "n afar de o umbr care sttea acoloK i ai crei
ochi aruncau raze verzi# *nd "i deschidea ochiiK petera se lumina# *nd "i "nchideaK petera devenea
din nou "ntunecoas# 0:a spus "n dialect local JLi Hongzhi va veni din nou i de data aceasta nu voi mai
cauza probleme# Am greit# Li Hongzhi vine pentru a salva oameni#J &iscipolul su l:a "ntrebat din nouL
J(aestre v rog ridica!i:v# *e s:a "ntmplat cu picioarele dumneavoastr>J A rspuns J%u pot sta "n
picioareK deoarece mi:au fost rnite#J *nd a fost "ntrebat de ce i:au fost rnite picioareleK a "nceput s
povesteasc despre deranIul produs de el# La .rgul /riental al 1nt!ii din 166;K "n 8eiIingK a "nceput
din nou s:mi fac probleme# &eoarece a comis mereu frdelegi i s:a amestecat "n predarea Legii
meleK l:am eliminat complet# &up ce l:am eliminatK surorile i fra!ii si voiau to!i s ia msuri# Atunci
le:am spus cteva vorbe care i:au ocat pe to!iQ s:au "nfricoat att de tare "nct nici unul n:a mai
"ndrznit s fac nimic# Au "n!eles to!i ce se "ntmplase# 'nii dintre ei erau "nc oameni complet
obinui!iK dei practicau cultivarea de mult timp# Acestea sunt cteva eemple despre chestiunea
Baiguang#
Z*,H&, G.
*e este 5huNou Be> n comunitatea cultivatorilor eist mul!i oameni care o predau ca parte a
categoriei cultivriiK atunci cnd "i transmit "nv!tura# &e fapt nu apar!ine practicii cultivrii# +ste
predat ca trucuriK formule i tehnici# Folosete desenarea formulelorK arderea tmieiK arderea de hrtieK
recitarea de formule magiceK etc# 2oate vindeca boli i metodele sale de tratament sunt foarte aparte# &e
eempluK dac cineva are un abces pe fa!K practicantul va desena un cerc pe podea cu o pensul
"nmuiat "n cerneal de cinabru i va trasa o cruce "n centrul cercului# 2ersoana va fi rugat s stea "n
picioare "n centrul cercului# Apoi practicantul va "ncepe s recite incanta!ii# (ai apoiK practicantul va
folosi pensula "nmuiat "n cerneal de cinabru pentru a trasa cercuri pe fa!a persoanei# n timp ce
deseneazK practicantul recit incanta!ii# 2racticantul continu s deseneze pn cnd face un punct pe
abces cu pensula saK moment "n care incanta!iile sunt terminate# i va spune persoanei c este gata# *nd
aceasta "i palpeaz abcesulK este mai mic i nu att de dureros# 2oate avea efect# 2oate vindeca boli
minoreK dar nu pe cele maIore# *e face dac te doare bra!ul> ,a "ncepe s recite formule magice i "!i
cere s ridici bra!ul# ,a sufla "n punctul Hegu
1$G
al minii acesteia i "l va scoate prin punctul Hegu al
minii celelalte# ,ei sim!i o pal de vnt i bra!ul tu nu va mai fi att de dureros la atingere# (ai multK
unii oameni folosesc metode ca arderea hrtiilorK desenarea de simboluri magiceK lipirea de desene
magice# Fac astfel de lucruri#
116
"ntre 1;?D &#*# i 1?@@ &#*#K %#.#
1$G
punct de acupunctur aflat pe dosul palmeiK "ntre degetul mare i arttorK %#.#
D3
2racticile mici lumeti ale colii taoiste nu practic cultivarea vie!ii# 1unt complet angaIate "n
ghicirea adevruluiK fengshui
1$1
K eorcizarea relelor i vindecarea bolilor# (aIoritatea acestor practici
mici lumeti folosesc 5huNou Be# 2ot vindeca boliK dar metodele folosite nu sunt bune# %u vom
men!iona ce folosesc pentru vindecarea bolilorK dar practican!ii (arii Legi trebuie s nu le foloseascK
deoarece poart mesaIe foarte Ioase i foarte rele# n *hina anticK metodele de tratament erau clasificate
"n specialit!iK de eemplu metode de tratament al fracturilorK acupuncturK masaIK tratament
chiropracticK acupresareK vindecare prin UigongK tratamente cu ierburiK etc# +istau multe feluri# Fiecare
metod de tratament este o specialitate# Acest 5huNou Be a fost clasificat ca specialitatea a
treisprezeceaK astfel "nct numele su complet este 5huNouK a .reisprezecea specialitate# 5huNou Be nu
!ine de categoria cultivrii i nu este gong ob!inut prin practica de cultivare# +ste ceva de genul unei
tehnici#
1$1
geoman!ie chinezeascQ practica citirii peisaIelorK %#.#
DD
L./0%+ 6
D.2.'0+ 8-&4.'%65 1%' /,96%4+-.
n comunitatea cultivatorilor eist o epresieK i anumeL Jdemen!a provenit din cultivareJ#
Aceast epresie are o influen! considerabil asupra publicului# n special unii i:au fcut atta reclamK
"nct unii oameni au devenit prea speria!i pentru a mai practica Uigong# *nd oamenilor li se spune c
practicarea Uigong:ului poate conduce la demen! provenit din cultivareK vor fi prea speria!i pentru a
mai "ncerca# &e faptK v spunL demen!a provenit din cultivare nu eist deloc#
&estul de mul!i oameni au invitat futiK din cauza inimilor lor care nu sunt drepte# 5hu Nishi:ul
lor nu se poate controlaK iar ei o privesc drept energie de cultivare# *orpurile lor sunt controlate de
spiritele ce "i posed sau de animaleK ceea ce "i perturb mentalK aa c !ip i url# *nd unii vd c
practica de Uigong arat aaK de fric nu mai "ndrznesc s practice# (ul!i dintre voi cred c aceasta este
energie de cultivare# *um poate fi asta practicarea Uigong:ului> +ste numai forma cea mai cobort de
vindecare a bolilor i pstrare a condi!iei fiziceK care este "ns destul de primeIdioas# &ac te
obinuieti aaK zhu Nishi:ul tu va fi mereu incapabil s te controleze# n acest cazK corpul tu este
predispus s fie dominat de fu NishiK mesaIe strineK futiK etc# 2o!i manifesta unele apucturi
primeIdioase i po!i aduce preIudicii grave comunit!ii cultivatorilor# Acest lucru este cauzat de o inim
imoral i o mentalitate ludroasK nefiind demen! provenit din cultivare# %imeni nu tie cum au
devenit unii aa:numi!i maetri de Uigong# <i acetia vorbesc despre demen! provenit din cultivare# &e
faptK practicarea Uigong:ului nu duce la demen! provenit din cultivare# (aIoritatea oamenilor afl
despre un asemenea termen din opere literareK sau din romane de gong fuK etc# &ac nu creziK po!i s
verifici "n cr!ile anticeK sau "n cele despre cultivare i vei vedea c n:a eistat aa ceva# *um poate
eista demen! provenit din cultivare> +ste imposibil s apar aa ceva#
n general se crede c demen!a provenit din cultivare are mai multe forme# *eea ce am
men!ionat este una dintre ele# &in cauza min!ii imoraleK unii oameni au ob!inut futi sau au diverse
mentalit!iK de pild caut status de Uigong i se laud# 'nii oameni caut direct capacit!i
supranormaleK sau practic Uigong fals# /ri cte ori practic UigongK se obinuiesc s:i abandoneze zhu
Nishi# &evin incontien!i i "i dau corpurile altora# ,or fi iei!i din min!i i vor permite paracontiin!ei
sau mesaIelor strine s le controleze corpurile# +i manifest unele apucturi ciudate# / astfel de
persoan va sri de pe o cldire sau se va arunca "n ap dac i se spune# %u va mai vrea nici mcar s
triasc i "i va da corpul altora# Asta nu este demen! provenit din cultivareK ci este cauzat de luarea
unei ci greite "n practicarea Uigong:ului i provine din cutarea inten!ionat a unei astfel de stri de la
bun "nceput# (ul!i cred c practicarea Uigong:ului "nseamn legnarea "n incontien! a corpului "ncolo
i "ncoace# &e fapt dac Uigong:ul se practic "n acest fel va duce la consecin!e serioase# %u este
practic de UigongK ci un rezultat al ataamentelor i cutrilor oamenilor obinui!i#
(ai eist o alt situa!ieL practicantului i se face fric cnd Ui:ul este blocat undeva "n corp sau
cnd Ui:ul nu poate cobor" din vrful capului# *orpul uman este un mic univers# n special "n sistemul
de cultivare taoist vor apare astfel de problemeK cnd Ui nu trece prin pasaIe# &ac Ui:ul nu trece prin
pasaIeK se va opri acolo# 1e poate "ntmpla nu numai "n capK ci i "n alte pr!i ale corpului# ns cea mai
sensibil zon este capul# 9i:ul se va ridica "n vrful capului i apoi va cobor"# &ac Ui:ul nu coboar
prin pasaIK "i va sim!i capul greu i umflatK ca i cum ar purta o cciul groas de UiK etc# .otui Ui:ul nu
poate controla nimic# %u poate declana "n nici un fel vreo problem sau boal# 'nii oameni nu "n!eleg
deloc ce "nseamn de fapt Uigong:ul i au fcut afirma!ii misterioase care au condus la haos# ApoiK
oamenii vor crede c atunci cnd Ui:ul nu coboar din vrful capului va apare demen!a provenit din
cultivareK sau ceva ru# *a urmareK mul!i s:au speriat#
&ac Ui:ul nu coboar din vrful capuluiK este numai o etap temporar# Acest fenomen poate
dura timp "ndelungatK sau Iumtate de an pentru unii# &ac acesta este cazulK un maestru adevrat de
Uigong poate conduce Ui:ul "n Ios prin pasaIe# *ei dintre voi al cror Ui nu poate trece prin pasaIe sau
cobor" "n timpul practiciiK ar trebui s:i eamineze ining:ul pentru a afla dac au stat la acest nivel
D6
prea multK sau dac ar trebui s:i ridice ining:ul# / dat ce:!i "mbunt!eti "n mod real ining:ulK
vei observa c Ui:ul va cobor"# %u po!i "ncerca s:!i "mbunt!eti pur i simplu energia de cultivare din
corpul fizicK fr s:!i ridici ining:ul# mbunt!irea general va atepta ridicarea ining:ului# %u va
fi nici o problem chiar dac Ui:ul este "ntr:adevr blocat# &eseori persoana devine speriat datorit
propriilor factori psihologiciK sau datorit conceptului falsului maestru de UigongK conform cruia atunci
cnd Ui:ul se adun "n vrful capuluiK va cauza ceva ru# / astfel de fric "i poate aduce "ntr:adevr ceva
ru# 2entru c atunci cnd eti speriatK este fric# %u este acesta un ataament> %:ar trebui acest
ataament al tu aruncat o dat ce apare> *u ct "!i este mai fricK cu att vei arta mai bolnav# Acest
ataament al tu trebuie abandonat# .rebuie s "nve!i din aceast lec!ie pentru ca frica ta s fie
"ndeprtatK iar tu s te po!i ridica#
2ractican!ilor nu le va fi confortabil "n cultivarea viitoareK deoarece corpurile lor vor dezvolta
numeroase feluri de energie de cultivareK care sunt toate lucruri foarte puternice i care se mic prin
corpurile voastre# .e vei sim!i neconfortabil aici sau acolo# (otivul principal al disconfortului : "!i este
mereu fric s nu cape!i vreo boal# &e faptK corpurile tale au dezvoltat lucruri att de puterniceK iar ceea
ce s:a dezvoltat sunt toate energii de cultivareK capacit!i supranormale i multe fiin!e vii# &ac se
micK vei sim!i mncrimiK dureri i disconfortK etc# .ermina!iile sistemului nervos sunt "n special
sensibile# ,or apare diferite simptome# Atta timp ct corpul tu nu este complet transformat de materia
de energie "naltK te vei sim!i "n felul acesta# Ar trebui s fie un lucru bun# *a practicantK cum po!i s
practici cultivarea dac te consideri "n permanen! un om obinuit i crezi c ai boli> A spune c
ining:ul tu a czut pn la nivelul unui om obinuitK dac te consideri un om obinuit atunci cnd
apar "ncercri "n timpul practicii de cultivare# *el pu!in "n aceast privin! ai czut la nivelul unui om
obinuit#
*a practican!i adevra!i ar trebui s privim lucrurile de la un nivel foarte "naltK nu din
perspectiva oamenilor obinui!i# &ac crezi c ai o boalK probabil c vei deveni cu adevrat bolnavK
deoareceK o dat ce consideri c ai o boalK ining:ul tu va fi la acelai nivel cu cel al unui om
obinuit# 2ractica de Uigong i cultivarea adevrat nu vor conduce la boliK "n special "n asemenea
condi!ii# +ste tiut c pacien!ii sunt de fapt ;GX bolnavi fizic i 3GX psihologic# &e obicei cineva are
mai "nti o cdere psihic datorat unei poveri mariK ceea ce va agrava rapid condi!iile de boal# &e
obicei este "n felul acesta# , dau un eempluL a eistat un om care a fost legat de un pat# &up ce unul
dintre bra!ele sale a fost ridicatK i s:a spus c va fi tiat la bra! i lsat s sngereze# Apoi a fost legat la
ochi i bra!ul i:a fost zgriat o dat Onu l:au tiatP# 1:a dat drumul la un robinet de apK pentru ca el s
aud picturile# A crezut c ceea ce curgea era sngele su# /mul a murit la scurt timp dup aceea# &e
fapt nu sngeraK ceea ce picura era ap# A murit din cauza factorului su psihologic# &ac tu crezi mereu
c eti bolnavK ca urmare probabil c te vei "mbolnvi# 2entru c ining:ul !i:a czut pn la nivelul
oamenilor obinui!iK o persoan obinuit va avea bine"n!eles boli#
*a practicantK dac vei crede mereu c eti bolnavK de fapt o vei cere# &ac o ceri tu "nsu!iK boala
se poate strecura "nuntru# Cining:ul unui practicant ar trebui s fie la nivel mai ridicat# %u trebuie s:
!i fie mereu fric de boliK o astfel de fric este de asemenea un ataamentK care:!i poate aduce probleme
"n acelai fel# n timpul practicii de cultivare trebuie eliminat MarmaK iar acesta este un proces dureros#
*um poate fi posibil s:!i creti energia de cultivare atunci cnd te sim!i foarte confortabil> *um altfel
"!i po!i depi ataamentele> 1 v spun o istorie budist# A fost odat o persoan care a fcut mare efort
pentru a deveni Arhat# *um s nu fi fost el fericitK din moment ce era gata s ob!in &reapta Realizare a
cultivrii i s devin Arhat> +ra gata s transcead cele .rei .rmuriY ns o asemenea emo!ie este un
ataamentK ataamentul ealtrii# 'n Arhat ar trebui s fie liber de ataamente i inima sa trebuie s
rmn nemicat# A czutK i cultivarea sa a fost "n van# A trebuit s:o ia din nou de la "nceputK iar el a
luat:o de la "nceput# &up mult efort a cultivat la acest nivel din nou# &e data aceasta s:a speriat i i:a
amintitL JAr trebui s nu devin emo!ionat de data aceasta# Altfel cad din nou#J &eoarece s:a "ngriIoratK a
czut din nou# Frica este un alt ataament#
(ai este un cazL cnd cineva poate fi etichetat ca avnd demen! provenit din cultivare atunci
cnd este deranIat mental# 'nii oameni ateapt s le tratez tulburrile mentale# +u sus!in c tulburarea
mental nu este o boal i n:am timp s tratez astfel de lucruri# &e ce> 2entru c un pacient deranIat
6G
mental n:are un virusK iar corpul su n:are nici schimbri patologice i nici infec!iiK i "n opinia mea nu
este o boal# .ulburarea mental apare atunci cnd zhu Nishi:ul pacientului devine prea slab# *t de slab
poate fi> +ste ca atunci cnd cineva nu poate fi propriul su stpn# 5hu Nishi:ul pacientului este "ntr:o
astfel de stare "nct nu vrea s fie responsabil de corpul su# Rmne tot timpul "n trans i nu se poate
trezi cu adevrat# Atunci paracontiin!a i mesaIele strine vor "ncepe s interfereze cu el# +ist att de
multe niveluri "n fiecare dimensiune# .ot felul de mesaIe vor veni s:l deranIeze# n plus zhu Nuanshen a
comis probabil unele lucruri rele "n vie!ile sale anterioare i creditorii pot dori s:i fac ru# 2ot apare
tot felul de situa!ii# Acesta este modul "n care descriem noi tulburarea mental# *um "l pot trata> +u
afirm c aa apare cu adevrat tulburarea mental# *e ar trebui fcut> Ar trebui s:l educm i s:l
aIutm s se trezeascK ceea ce este totui destul de greu# ,ede!iK cnd un doctor dintr:un spital psihiatric
ia "n mn un baston electricK pacientul tace de fric i nu mai abereaz# &e ce> &eoarece zhu Nuanshen
se trezeteK fiindu:i fric s nu fie electrocutat#
&e obicei atunci cnd un om intr pe ua cultivriiK practic mai departe cu plcere# .oat lumea
are natur buddha i inim pentru cultivare# Astfel "nct dup ce "nva!K mul!i vor practica cultivarea
pentru restul vie!ii lor# 0ndiferent dac "i pot termina cultivareaK dac ob!in Legea sau nuK ei au inim
pentru cultivare i vor vrea "ntotdeauna s practice# Faptul c practic va fi cunoscut de colegii de la
serviciK vecini i de oamenii care locuiesc lng el# ns v rog s v gndi!iL cine practica "n mod real
cultivarea cu c!iva ani "n urm> %imeni# *ursul vie!ii sale poate fi rearanIat numai atunci cnd practic
cultivare adevrat# &ar ca om obinuitK va practica Uigong numai pentru a:i "mbunt!i i a:i pstra
sntatea# *ine "i poate schimba calea vie!ii> +ste natural ca un om obinuit s se "mbolnveasc "ntr:o
ziK sau s dea peste o problem "n alt ziK sau s capete o tulburare psihicK sau s moar# ntreaga via! a
unui om obinuit va fi "n felul acesta# &ei practic Uigong "n parcK de fapt nu practic cu adevrat
cultivare# &ei dorete s practice ctre un nivel mai ridicatK n:o poate face pentru c n:a ob!inut Legea
ortodo# .ot ce are este dorin!a de a practica ctre un nivel mai ridicat# Rmne un practicant care se
men!ine sntos i "i vindec bolile la un nivel cobort# %imeni nu:i va schimba calea vie!iiK aa c va
avea boli# &ac nu d aten!ie virtu!ilorK nici mcar bolile sale nu se vor vindeca# 2racticarea Uigong:ului
nu "nseamn c nu vei mai avea nici o boal#
.rebuie s se practice cu adevrat cultivarea i s se acorde aten!ie ining:ului# %umai practica
real a cultivrii poate vindeca bolile# .rebuie s eiste un principiu i un standard mai "nalt pentru
practican!iK deoarece practicarea Uigong:ului nu este un eerci!iu fizicK ci un lucru deasupra oamenilor
obinui!i# .rebuie s urmezi principii i standarde mai "nalte pentru a ob!ine !elul# .otui mul!i n:au
fcut aaK rmnnd oameni obinui!i# 2rin urmareK se vor "mbolnvi atunci cnd va veni timpul# ntr:o
zi pot avea brusc como!ie cerebralK sau pot face brusc boala aceasta sau cealaltK sau "ntr:o zi pot avea
o tulburare mental# .oat lumea tie c practic Uigong# / dat ce face o tulburare mentalK se va crede
c are demen! provenit din cultivare i va fi etichetat "n acest fel# , rog s v gndi!i# +ste rezonabil>
2rofanii nu tiu adevrul# *hiar profesionitiiK incluznd numeroi practican!iK pot ti cu greu adevrul
problemei# &ac devine deranIat mental acasK poate fi relativ mai pu!in problematicK dei unii vor
spune c a cptat:o din practicarea Uigong:ului# &ar dac se tulbur mental la locul de practicK va fi
dezastruos# +tichetrile i acuza!iile vor fi fcute Uigong:uluiK iar "ndeprtarea acestor etichetri i
acuza!ii va fi imposibil# 5iarele vor scrie c practica de Ui9ong a dus la demen! provenit din
cultivare# 'nii oameni care se opun orbete Uigong:ului vor spune JArtai destul de bine pu!in "nainteK
"n timpul eerci!iuluiK iar acum uite cum ai aIuns#J *a om obinuitK se va izbi de orice problem care "i
este destinatY 2oate s fac alte boliK sau s dea peste alte necazuri# +ste rezonabil ca pentru toate
acestea s fie "nvinuit Uigong:ul> +ste asemenea unui doctor dintr:un spital# 2entru c este doctorK ar
trebui s nu se "mbolnveasc niciodat : cum poate fi "n!eles "n felul acesta>
AstfelK se poate spune c mul!i fac afirma!ii ira!ionale fr s "n!eleag adevrul despre Uigong i
principiile sale# / dat ce apare o problemK Uigong:ului i se vor pune tot felul de etichete i i se vor
face tot felul de acuza!ii# 2entru c Uigong:ul este popular de o perioad scurt de timpK mul!i oameni
sunt "ncp!na!i i "l defimeaz i "l resping mereu# %u se tie ce fel de mentalitate au aceti oameniQ
sunt att de stui de UigongK de parc ar avea vreo legtur cu ei# / dat ce se men!ioneaz cuvntul
61
UigongK vor spune c este un idealism# 9igong:ul este o tiin!K o tiin! "nalt# %umai c aceti oameni
sunt prea "ncp!na!i i cunotin!ele lor prea mrginite#
n comunitatea cultivatorilor mai eist o alt situa!ie numit stare de Uigong# / astfel de
persoan are iluzii mentaleK dar nu demen! provenit din cultivareQ este deosebit de ra!ional# 1 v
eplic mai "nti ce este de fapt starea de Uigong# 1e tie c practica Uigong:ului implic chestiunea
calit!ii "nnscute# n orice !ar din lume eist oameni care cred "n religie# &e mai multe mii de ani "n
*hina eist oameni care cred "n budism sau taoism i care cred c binele va fi rspltit cu bine i rul
cu ru# &ar unii nu cred asta# n special "n timpul J(arii Revolu!ii *ulturaleJK religiile au fost etichetate
drept supersti!ii i criticate# 'nii oameni consider c ceea ce nu pot "n!elegeK ceea ce n:au "nv!at din
manualeK ceea ce nu este dezvoltat de tiin!a modernK sau ceea ce nu s:a descoperit "ncK sunt toate
supersti!ii# n urm cu c!iva ani eistau mul!i oameni de acest fel# Acum sunt relativ mai pu!ini# &ei
po!i s nu recunoti unele fenomeneK acestea se reflect cu adevrat "n dimensiunea noastr# 2oate c nu
"ndrzneti s le recunotiK dar "n zilele noastre unii oameni au curaIul s vorbeasc public despre ele#
Acetia au observat de asemenea unele lucruri despre situa!ia practicii de UigongK auzindu:le sau fiind
martori la ele#
'nii oameni sunt "ncp!na!i "ntr:un astfel de grad "nct vor rde din adncul inimiiK o dat ce
men!ionezi cuvntul Uigong# ,or crede c eti supersti!ios i prea ridicol# / dat ce aduci "n discu!ie
fenomene din practica Uigong:uluiK te vor privi drept mult prea ignorant# &ei o astfel de persoan are
preIudec!iK calitatea sa "nnscut poate s nu fie rea# n cazul "n care calitatea sa "nnscut este bun i
vrea s practice UigongK tianmu:ul su poate fi deschis la un nivel foarte "nalt i poate dezvolta i unele
capacit!i supranormale# %u crede "n UigongK dar nu poate garanta c "ntr:o bun zi nu se va "mbolnvi#
Atunci cnd se "mbolnveteK va merge la spital# &ac doctorul "n medicin vestic nu:l poate aIutaK se
va duce la un doctor "n medicin chinez# &ac doctorul "n medicin chinez nu:i va putea vindeca
boalaK i nici re!etele speciale nu vor avea efectK se va gndi la Uigong i va spune J( duc s:mi "ncerc
noroculK s vd dac Uigong:ul "mi poate vindeca boalaJ# / va face cu mult ezitare# &in cauza calit!ii
sale "nnscute buneK o dat ce "ncepe s practice UigongK o va face bine# 2robabil c un maestru va
deveni interesat de el i fiin!a aceea "nalt "i va da o mn de aIutor# .ianmu:ul su va fi deschis dintr:o
dat la un nivel foarte "naltK sau va fi "ntr:o stare de semi:iluminare# La un nivel foarte "naltK tianmu:ul
su poate vedea o parte din adevrul universului# n plusK va avea capacit!i supranormale# *rede!i c
mintea sa poate suporta> *e fel de stare mental crede!i c va avea> Lucrurile pe care le men!ionau al!ii
i pe care le:a crezut odat supersti!iiK absolut imposibileK sau ridicoleK eist toate "n fa!a ochilor si i
este "n contact cu ele# AtunciK mintea sa nu va putea suporta# 2resiunea sa mental va fi prea enorm#
*eea ce spune el nu va fi acceptat de ceilal!iK dei este logic# 2ur i simplu nu poate echilibra rela!ia
dintre cele dou pr!i# &escoper c ceea ce a fcut omul greit este de obicei bun pe partea cealalt#
&ac face lucruri aa cum ar trebui ele fcute dincoloK oamenii vor spune c este greit# %u:l pot
"n!elege i vor spune c are demen! provenit din cultivare#
&e fapt n:are demen! provenit din cultivare# &intre voi maIoritatea vor practica Uigong fr s
aIung vreodat aa# %umai oamenii cu preIudec!i pot manifesta stare de Uigong# Aici sunt mul!i
oameni care au tianmu:ul deschisK chiar foarte mul!i# Au vzut obiecte din alte dimensiuni# %u sunt
surprini i se simt bineK neavnd vreun un oc mentalK sau aceast stare de Uigong# n stare de UigongK
persoana este foarte ra!ional i vorbete foarte filozofic i logic# %umai c oamenii obinui!i nu vor
crede ce spune# !i poate spune ocazional c a vzut pe cineva care a murit i care l:a rugat s fac ceva#
2oate un om obinuit s cread aa ceva> (ai trziu va "n!elege c ar trebui s !in lucrurile acestea
pentru el i s nu vorbeasc despre ele# &up ce va putea controla cum trebuie rela!ia dintre cele dou
pr!iK va fi bine# &e multe oriK asemenea oameni au cu ei capacit!i supranormale# %ici asta nu este
demen! provenit din cultivare#
(ai eist un fenomen numit Jdemen! adevratJ i care este rar "ntlnit# J&emen!a adevratJ
la care ne referim nu "nseamn c respectivul este dement cu adevrat# n loc s aib un asemenea
"n!elesK se refer la cultivarea adevrului# *e este demen!a adevrat> A spune c un asemenea caz este
rar "ntlnitK poate unul dintr:o sut de mii de practican!i# &rept urmareK nu este comun i nici n:are
vreun impact asupra societ!ii#
6$
2entru demen!a adevrat eist de obicei o premizK anume c persoana trebuie s aib calitate
"nnscut etraordinar i trebuie s fie destul de "n vrst# &in cauza vrstei "naintateK va fi prea trziu
s mai practice cultivare# *ei care au calitate "nnscut etraordinar "n mod normal sunt aici "n misiuni
i vin de la niveluri "nalte# /ricine viziteaz aceast societate uman este speriatK deoarece nu va putea
recunoate pe nimeni dup ce memoria "i este splat# *nd aIunge "n acest mediu social al oamenilor
obinui!iK interferen!a uman "l va face s umble dup faim i avere i s cad "n final pn la nivelul
oamenilor obinui!i# *a urmare pentru el nu va fi nici o zi "n care s poat iei de aici# AadarK tuturor le
va fi fric s vin aici i to!i vor fi speria!i# +ist oameni care au venit aici pentru o vizit# La sosire nu
se pot controla bine printre oamenii obinui!i# 1e vor prbui cu adevrat pn la nivelul de Ios i vor
comite o mul!ime de frdelegi "n via!# *nd cineva se lupt pentru interesul propriu va comite o
mul!ime de fapte rele i va datora celorlal!i o mul!ime# *nd maestrul su realizeaz c persoana este pe
cale s cad i totui este cineva care de!ine deIa Fructul 1tatusuluiK el n:o va lsa s cad la "ntmplare#
*e trebuie fcut> (aestrul se va "ngriIora i nu va avea cum s:o fac s practice cultivare# 'nde poate
gsi un maestru "n acel moment> .rebuie s se "ntoarc la sinele su adevrat de la zero i s practice
cultivarea "napoi# &ar cum poate fi fcut acest lucru cu uurin!> Fiind "n vrstK este prea trziu pentru
a mai practica cultivare# 'nde poate gsi o cale de cultivare a ining:ului i a corpului>
%umai dac are calitate "nnscut etraordinar i "n astfel de circumstan!e etrem de speciale
poate fi aplicat metoda demen!ei adevrate# *u alte cuvinteK poate fi fcut dement prin aceast metod
numai cnd nu mai eist nici o speran! c se va "ntoarce singur la sinele su adevrat# / anume
por!iune a creierului su poate fi fcut s nu mai func!ioneze# &e eempluK ca fiin!e umaneK ne este
fric de frig i mizerie# 2or!iunea creierului su creia "i este fric de frig i mizerie va fi fcut s nu
mai func!ioneze# &up ce unele func!ii ale creierului sunt blocateK va avea tulburri mentale i aparent
va fi nebun sau dement# ns de obicei nu va comite nici un fel de frdelegi i nu va "nIura sau lovi
oamenii# &e multe ori va face fapte bune# ns este foarte crud cu el "nsui# &eoarece nu simte frigulK
iarna va alerga descul! "n zpad i va purta haine sub!iri# 2icioarele sale pot s "nghe!e pn sngereaz#
2entru c nu simte mizeriaK "ndrznete s mnnce ecremente umane i s bea urin uman# Am
cunoscut odat o asemenea persoan care mnca blegar de cal cu poftK dei era "nghe!at tun# 2utea
suferi ceea ce un om obinuitK cu o minte contientK n:ar putea "ndura# 0magina!i:v numai ct o putea
face s sufere aceast demen!# 8ine"n!eles c deseori o astfel de persoan are cu ea capacit!i
supranormale# (aIoritatea sunt femei "n vrst# n trecut femeile "n vrst aveau picioarele legate,
pentru a le face mai miciK dar ea putea sri peste un zid de doi metri sau chiar mai mult fr nici o
dificultate# Atunci cnd familia sa i:a dat seama c este dement i c fugea tot timpul de acasK au
"nchis:o "n cas# &e "ndat ce membrii familiei prseau casaK deschidea lactul "ndreptnd degetul spre
el i ieea afar# AtunciK au legat:o cu lan!uri de fier# *nd toat lumea prsea casaK scutura cu uurin!
lan!urile# +ra imposibil de oprit# n felul acesta suferea destul de multe greut!i# &in cauz c suferea
destul de multK pltea datoriile produse de faptele sale rele "n scurt timp# 0a cel mult trei aniK "n mod
normal unul sau doi# (izeria pe care o suferea era groaznic# &up aceea "n!elegea dintr:o dat ce se
"ntmplaseK aIungnd la sfritul cultivrii# *a urmare devenea brusc Maigong i "i ieeau la suprafa!
diverse capacit!i supranormale# Asemenea cazuri sunt etrem de rareK dar au eistat de:a lungul
istoriei# *elor ce au calitate "nnscut obinuit nu li se va permite s treac prin aa ceva# 1e tie c de:
a lungul istoriei "n documente apar clugri sau taoiti care au avut demen! adevratK ca de eemplu
povestea aa:numitului clugr nebun care l:a gonit pe 9in Hui
1$$
afar din templu cu o mturK sau
altele despre taoiti nebuni# +ist multe asemenea poveti#
2utem spune cu certitudine c demen!a provenit din cultivare nu eist# &ac cineva poate
produce foc "ntr:adevrK a spune c este destul de remarcabil# *nd cineva scuip foc pe gurK sau
aprinde focul prin "ntinderea miniiK sau dac poate aprinde o !igar cnd "ntinde mnaK a numi asta
capacitate supranormal#
A2.76./,9 1.2&'%/ :' /,96%4+-.
1$$
oficial malefic al cur!ii regale a dinastiei 1ong de 1ud O11$3 &#*# : 1$36 &#*#PK %#.#
6;
*e este amestecul demonic "n cultivare> 1e refer la interferen!a pe care o avem deseori cnd
practicm Uigong# *um atrage Uigong:ul o asemenea interferen! demonic> +ste "ntr:adevr foarte
dificil de urmat cultivarea# Fr protec!ia Fashen ale meleK cultivarea nu se va putea termina cu succes
"n nici un caz# &e "ndat ce iei pe u via!a ta poate fi "n pericol# 5hu Nuashen:ul nu moare# AtunciK "n
activit!ile sociale pe care le:a avut "n vie!ile anterioareK poate s:a "ndatorat celorlal!iK poate le:a fcut
ru unoraK sau poate a comis alte rele# *reditorii vor veni s:i ia plata# n budism se spune c via!a este
pentru pltirea datoriei Marmice# &ac datorezi cuiva cevaK va veni pentru plat# &ac va ob!ine prea
multK "n via!a viitoare "!i va "napoia ceea ce a luat "n plus# &ac fiul "i trateaz prin!ii nerespectuosK "n
via!a viitoare ei vor schimba locurile# Aa se "nvrte mereu# .otuiK am observat "ntr:adevr interferen!
demonicK ce v "mpiedic s cultiva!i# .oate acestea au rela!ii cauzale i nu apar fr motive serioase#
0nterferen!a fr motive nu este permis#
*ea mai frecvent form de interferen! demonic apare "n felul urmtorL mediul "nconIurtor
este relativ panic atunci cnd nu practici Uigong# 2entru c ai "nv!at UigongK "!i place s:l practici# ns
de "ndat ce te aezi s mediteziK brusc "n Iurul tu se face zgomot# 1un claoane de mainiK pai pe
holK conversa!iiK ui trntiteK radiouri de afar# 8rusc nu va mai fi linite# (ediul "nconIurtor va fi
linitit dac nu practici Uigong# *um "ncepi s practici UigongK va deveni zgomotos# (ul!i nu s:au
"ntrebat mai departe de ce este "n felul acestaK ci numai s:au sim!it JciudatJK descuraIndu:se i
deplngnd faptul c nu pot practica Uigong# / astfel de Jciud!enieJ "!i va opri practica# Aceasta este
interferen! demonic i manipuleaz oamenii pentru a te perturba# Aceasta este forma cea mai simpl
de interferen!K care !intete la oprirea practicii tale de cultivare# &ac practici Uigong i ob!ii LegeaK ce
se va "ntmpla cu datoriile nepltite ctre ceilal!i> &emonii n:o vor permite i nu te vor lsa s practici
Uigong# ns este un fenomen eistent la un anumit nivel i nu va mai fi permis dup o perioad de timp#
*u alte cuvinteK dup ce datoriile sunt uzateK nu i se va mai permite s vin s interfereze# &eoarece "n
cultivarea noastr se progreseaz destul de rapidK trecerea ctre alte niveluri se face rapid#
(ai eist o form de interferen! demonic# 1e tie c prin practicarea Uigong:ului se poate
deschide tianmu:ul# *u tianmu:ul deschisK unii pot vedea scene sau fe!e "nfricotoare "n timpul practicii
acas# 'nii dintre ei au pr lung i murdarK iar unii vor s vin s se lupte cu tine sau chiar fac diverse
micriK care sunt etrem de "nfricotoare# *teodat pot atrna la fereastr pe afar i pot prea foarte
"nfricotori# &e ce poate avea loc o astfel de situa!ie> .oate sunt forme ale interferen!elor demonice#
.otuiK asemenea cazuri sunt etrem de rare "n Falun &afa# 2oate c i se va "ntmpla unuia dintr:o sut
de practican!i# *ei mai mul!i nu vor "ntlni o asemenea situa!ie# &eoarece cultivarea noastr nu
beneficiaz dintr:o asemenea situa!ieK nu li se permite s interfereze cu tine "n felul acesta# Aceast
form de interferen! este foarte comun "n alte ci de cultivare conven!ional i poate dura timp destul
de "ndelungat# 'nii nu pot practica Uigong i devin speria!i numai din acest motiv# n mod normal
oamenii prefer s practice Uigong:ul noapteaK "ntr:un mediu linitit# &ac "n fa!a lor vd ceva care arat
pe Iumtate demon pe Iumtate omK pot deveni prea speria!i pentru a mai continua practica# n general
nu eist aa ceva "n Falun &afa# &ar sunt unele ecep!iiK etrem de pu!ine# *azurile unora sunt etrem
de speciale#
(ai eist o cale de cultivare care este i intern i etern# *ere practica artelor mar!iale
1$;
K ct
i cultivarea internK a min!ii# Acest tip de cultivare este "ntlnit frecvent "n coala taoist# / dat ce o
persoan studiaz aceast cale de cultivareK va da deseori peste un demon ce nu apare "n cadrul cilor de
cultivare obinuiteK ci numai "n cele "n care se practic cultivare intern i eternK respectiv cele ce
practic i arte mar!iale# ,a fi provocat la lupt# n lume eist mul!i practican!i taoitiK mul!i practicnd
arte mar!iale i studiind i cile de cultivare intern# 'n student al artelor mar!iale "i poate dezvolta i
el energia de cultivare# &e ce> &ac "i "nstrineaz dorin!ele de faim i interes propriu i alte
ataamenteK "i va cldi propria energie de cultivare# ns aceast dorin! de competi!ie va fi abandonat
ceva mai trziuK necesitnd timp# Astfel c va face cu uurin! aa ceva i se poate "ntmpla la anumite
niveluri# *nd st "n transK va ti cine practic arte mar!iale# Fuanshen:ul su va prsi corpul pentru a
provoca persoana respectiv la lupt i a vedea cine are gong Fu:ul mai bun i apoi va "ncepe lupta# 'n
1$;
WushuK chinez "n originalK %#.#
6@
astfel de caz se poate "ntmpla "n alt dimensiuneK atunci cnd cineva vine i:l provoac la lupt# &ac
refuzK acea persoan "l va omor" cu adevrat# Astfel c "ntre cei doi va izbucni lupta# *nd practicantul
adoarmeK cineva va veni i:l va provoca la luptK nop!ile sale devenind agitate# &e faptK este timpul ca el
s:i abandoneze dorin!a de competi!ie# &ac mentalitatea sa de competi!ie nu este abandonatK el va
rmne mereu "n felul acesta# *u trecerea timpuluiK va dura mai mul!i ani i va rmne la acelai nivel#
Astfel va fi "mpiedicat s mai continue cultivarea# &e asemeneaK corpul su fizic nu va mai putea face
fa! i va putea deveni invalidK datorit consumului prea mare de energie# AadarK o astfel de situa!ie
este "ntlnit frecvent "n cile care cultiv att intern ct i eternK fiind destul de comun# *alea noastr
de cultivare nu include o astfel de eperien! i aa ceva nu este permis s se "ntmple# Am men!ionat
numai cteva forme comune ale interferen!ei demonice#
(ai eist "nc o alt form de interferen! demonicK pe care o va "ntlni orice practicantK
incluznd orice membru al cii noastre de cultivareL demonul erotic# +ste ceva foarte serios# /menirea
se poate reproduce genera!ie dup genera!ie datorit vie!ii conIugale din societatea uman obinuit#
Aa se dezvolt rasa uman# n societatea uman eist ataamentul sentimentelor# Aa c se aliniaz
cerului i pmntului ca oamenii obinui!i s fac asta# 'n astfel de lucru este luat ca atare de oamenii
obinui!i# &in moment ce fiin!ele umane au sentimentalitateK a fi suprat este sentimentalitateK la fel ca
bucuriaK dragosteaK uraK a:!i plcea s faci cevaK a:!i displace s faci altcevaK faptul c preferi pe cineva
altcuivaK hobbN:uri i neplceri# .oate acestea sunt sentimenteK iar oamenii obinui!i pur i simplu
triesc pentru ele# AtunciK ca practicant i persoan supranormalK trebuie s nu urmezi un astfel de
principiu i ar trebui s depeti sentimentalitatea# &e aceeaK multe ataamente vin din sentimentalitatea
umanQ ar trebui s le lum uor i "n final s le abandonm# &orin!ele i erotica sunt asemenea lucruri
care apar!in ataamentelor umane i aceste lucruri trebuie toate abandonate#
*alea noastr de cultivare nu cere ca practican!ii care triesc printre oamenii obinui!i s devin
clugri sau clugri!e# .inerii practican!i trebuie s "ntemeieze mai departe familii# *um ar trebui s
tratm aceast chestiune atunci> &up cum am men!ionatK calea noastr de cultivare !intete direct ctre
inima uman i nu te face s pierzi cu adevrat vreun interes material# &impotrivK "!i cultiv ining:ul
"n fa!a interesului materialK printre oamenii obinui!iK iar ce se va ob!ine este elevarea ining:ului tu#
&ac po!i abandona ataamentulK vei putea abandona totul# Atunci cnd !i se va cere s renun!i la
interesul materialK vei putea s:o faci cu siguran!# &ac nu po!i renun!a la ataamentul respectivK nu vei
putea abandona nimic# Aadar scopul real al cultivrii este cultivarea inimii tale# 2racticarea cultivrii "n
temple te for!eaz s pierzi aceste lucruri pentru a te scpa de ataamentul tu# +i te for!eaz s respingi
complet ataamentulK nelsndu:te s te gndeti deloc la el# Au adoptat o astfel de metod# ns noi nu:
!i cerem s faci asta# %oi "!i cerem s !ii mai pu!in la interesul material din fa!a ta# &in aceast cauzK
cultivarea noastr este cea mai solid# %u v cerem s deveni!i clugri sau clugri!e# *um "n viitor
calea noastr va fi promovat din ce "n ce mai multK practican!ii notri care cultiv printre oamenii
obinui!i nu trebuie transforma!i "n clugri sau clugri!e# %u este permis ca oricare practicant Falun
&afa s devin aa# *eea ce cerem "n timpul practicii cultivrii este s nu divor!ezi din cauz c practici
cultivareaQ dei tu practici cultivareaK partenerul tu poate c nu# *u alte cuvinteK ar trebui s ne pese
mai pu!in de aceast chestiune i s nu:i acordm importan!a pe care o dau oamenii obinui!i# n
particular aa:numita libertate seual din societatea de astziK pornografiaK interfereaz cu oamenii#
'nii sunt foarte interesa!i de aceste lucruri# *a practican!i ar trebui s le lum foarte uor#
&in perspectiva nivelurilor mai "nalte se spune c oamenii obinui!i se Ioac cu noroi "n
murdrieK fr s:i dea seama c este murdar# Am spus c trebuie s nu cauzezi probleme familiale din
cauza aceasta# Aadar trebuie s dai mai pu!in considera!ie acestei chestiuni la acest nivel i va fi "n
regul dac vei duce o via! conIugal normal i armonioas# n viitorK cnd vei atinge un anumit nivelK
va eista o alt situa!ie la acel nivel# n prezent trebuie s fie aa i va fi "n regul dac v cerem s fi!i
"n felul acesta# 8ine"n!eles c trebuie s nu urmezi ceea ce se "ntmpl "n societatea modernK cum poate
fi permis aa ceva>
(ai este un punct legat de aceast chestiune# 1e tie c practican!ii notri poart cu ei energie#
DGX pn la 6GX dintre practican!ii din aceast clas nu vor deveni numai fr boliK ci vor dezvolta i
ceva energie de cultivare# AadarK corpurile voastre poart energie foarte puternic# +nergia ta de
6=
cultivare i nivelul de ining curent nu sunt "n propor!ie# .emporarK energia ta de cultivare este mai
mare i este cldit deodat# n prezent ining:ul tu este "n curs de elevare# .reptat este garantat c
ining:ul va prinde din urm energia de cultivare "n aceast perioad de timp# &rept urmareK am fcut:
o "n avans# *u alte cuvinteK ai o cantitate de energie# Fiind energie cultivat de o Lege ortodoK este de
dreapt credin! i benevolentK toat lumea care st aici poate sim!i o atmosfer de serenitate i
compasiune# +u "nsumi am cultivat "n felul acesta i port cu mine un astfel de lucru# .oat lumea care
st aici este "n armonieK fr gnduri bolnave "n minteK uitnd chiar s:i aprind o !igar# n viitor ar
trebui s urma!i cerin!ele (arii noastre *iK iar energia de cultivare pe care o ve!i dezvolta va fi tot aa#
/ dat ce poten!a de gong crete continuuK energia radiat uniform de corpul vostru va fi i ea destul de
puternic# *hiar dac nu este att de puternicK un om obinuit aflat "n cmpul tu sau "n casa ta va fi
probabil influen!at de tine# Rudele tale de acas pot s fie toate influen!ate de tine# &e ce este aa> %u
trebuie s te gndeti la astaK acest cmp este de pur serenitateK compasiune i buncredin!# Astfel c
oamenii nu vor gndi cu uurin! lucruri rele i nici nu vor comite uor fapte necorespunztoare# 2oate
avea un astfel de efect#
Am men!ionat "nainte c lumina unui buddha lumineaz pretutindeni i transform calitatea i
virtutea "n strlucire i perfec!iune# *u alte cuvinteK energia uniform radiat de corpurile voastre poate
rectifica toate condi!iile anormale# &e aceeaK dac sub impactul acestui cmp energeticK tu nu te gndeti
la asemenea lucruriK "!i vei tempera partenerul fr s realizezi# &ac nu te gndeti la astaK nu:!i vine s
te gndeti i nici el nu se va putea gndi la asta# &ar nu este absolut# n situa!ia actual eist tot felul
de lucruri la televizor# &ac este deschisK poate stimula uor dorin!ele# ns "n condi!ii normale po!i Iuca
un astfel de rol de temperare# n viitorK atunci cnd vei atinge un nivel mai "nalt "n cultivare vei ti ce s
faci i nu va trebui s:!i spun eu ce s faci# ,a fi o alt stare pentru a asigura o via! de familie
armonioas# &e aceeaK nu trebuie s:i dai prea mult aten!ieK a fi prea "ngriIorat de asta este de asemenea
un ataament# ntr:un cuplu nu apare chestiunea pornografieiK dar apare pofta# +ste "n regul dac pute!i
s nu:i acorda!i prea mare importan! i s fi!i echilibra!i psihologic#
*e fel de demon al seului ve!i "ntlni atunci> &ac nu eti capabil s atingi ding "n timp ce
mediteziK "!i va apare brusc "n somn# &ac dormi sau eti "n medita!ieK urmtoarele pot apare brusc#
&ac eti brbatK va apare o frumuse!eK iar dac eti femeieK va apare brbatul visurilor tale# ns ei vor
fi dezbrca!i# &ac ideea de se "!i trece prin minteK po!i eIaculaK transformnd:o "n realitate# , rog s
v gndi!i# n cultivarea noastrK esen!a lichidului seminal i a sngelui este folosit pentru a cultiva
via!a# %u trebuie s eIaculezi tot timpul# n afar de asta n:ai depit obstacolul dorin!ei seuale# *um
poate fi permis acest lucru> &e aceeaK v spun c to!i ve!i "ntlni aceast problem# n timp ce epun
aceast LegeK am imprimat deIa energie foarte puternic "n min!ile voastre# 2o!i s nu:!i aminteti eact
ce am spus dup ce iei pe uK dar "!i vei aminti atunci cnd vei avea de a face cu problema aceasta#
Atta timp ct te consideri practicantK "!i vei aminti pe loc ce !i:am spus i te vei putea controla# AtunciK
vei putea trece de acest test# &ac "l cazi prima datK va fi mai greu s:l treci a doua oar# .otui mai
este i cazul "n care cel care l:a czut prima oar va regreta foarte mult atunci cnd se trezete# / astfel
de mentalitate i o stare mental vor "ntri probabil impresia ta despre aceasta# Atunci cnd dai din nou
peste problemK te vei putea controla i o vei putea depi# &ac celui care n:a trecut testul nu:i pasK "i
va fi mai greu s treac testul mai trziu# +ste garantat "n felul acesta#
/ astfel de form de interferen! poate veni de la demoniK sau de la maestrul care transform un
obiect "n altul pentru a te testa# Ambele forme eistK pentru c toat lumea trebuie s treac acest test#
%oi "ncepem cultivarea ca oameni obinui!i i primul pas al oricrui practicant va fi acest test# 1 v dau
un eemplu despre un practicant dintr:o clas de:a mea din EuhanK care avea cam ;G de ani# 0mediat
dup ce a luat parte la lec!ieK s:a dus acas i a intrat rapid "n starea de ding "n medita!ie# n timp ce era
"n dingK i:a vzut deodat pe 8uddha Amitabha pe o parte i pe Laotse pe cealalt parte# Acestea mi:au
fost relatate de ctre acest practicant "n raportul eperien!ei sale# *nd au aprutK s:au uitat la el i n:au
spus nimic# Apoi au disprut# (ai trziu a aprut 8odhisattva AvaloMitesvara !innd "n mn o vaz din
care ieea un fum alb# 2racticantul sttea acolo i vedea totul clar# A devenit foarte "ncntat# 8rusc
fumul s:a transformat "n cteva frumuse!i# Frumuse!ile erau Apsaras zburtoare i artau foarte frumos#
Au dansat pentru el cu micri foarte gra!ioase# 1:a gndit J2entru c practic aiciK 8odhisattva
6?
AvaloMitesvara m rspltete transformnd nite frumuse!iK ca eu s privesc cum danseaz pentru mine
aceste zne zburtoare#J *um era el "ncntat de acest gndK acele frumuse!i i:au scos brusc hainele i au
venit s:l mngie i s:l "mbr!ieze# Cining:ul acestui practicant se ridicase rapidK aa c a devenit
dintr:o dat atent# 2rimul gnd care i:a venit a fost J+u nu sunt om obinuitK sunt practicant# %u m
pute!i trata "n felul acestaK sunt practicant Falun &afa#J / dat ce a emanat acest gndK toate au disprutK
pentru c oricum fuseser transformate# Apoi 8uddha Amitabha i Laotse au aprut din nou# Laotse a
artat spre acest practicant i i:a spus lui 8uddha Amitabha cu un zmbet JAcest tinerel este de "nv!at#J
*u alte cuvinteK acest tnr este bun i poate fi "nv!at#
&e:a lungul istorieiK din perspectiva dimensiunilor mai "nalteK chestiunea eroticii i dorin!ei este
critic pentru a determina dac respectivul poate s practice cultivarea# &e aceeaK trebuie s lum aceste
lucruri cu adevrat uor# ns practicm printre oamenii obinui!i i nu:!i cerem s:o abandonezi complet#
*el pu!in "n etapa curentK !i se cere s:i acorzi mai pu!in importan! i s n:o tratezi aa cum ai fcut
"n trecut# *a practicant trebuie s fie aa# /ricnd ai interferen! de un fel sau altulK ar trebui s te
eaminezi singur i s gseti ce nu ai abandonat "nc#
I'6.-;.-.'0+ 1.2&'%/5 1. 9+ 8-&8-%+ %'%25
*e este interferen!a demonic de la propria inim> *orpul uman are un cmp material "n
dimensiunea fiecrui nivel# ntr:un cmp special se poate reflecta totul din acest universK ca umbr# &ei
sunt umbre au o eisten! material# .ot ceea ce eist "n acest cmp este controlat de inten!ia creierului
tu# *u alte cuvinteK lucrurile la care eti martor vor fi adevrate numai dac priveti prin tianmu fr
nici un scopK linitit# &ac "ncepi s gndeti chiar foarte pu!inK ceea ce vei vedea va fi ireal# Aceasta se
numete interferen! demonic de la propria inimK sau Jtransformare dup propria inimJ# Apare pentru
c unii practican!i nu se pot controla aa cum trebuie s:o fac un practicant i sunt incapabili de a se
stpni cum trebuie# *aut capacit!i supranormale i devin ataa!i de ctigul de tehnici minoreK sau de
ceea ce aud din alte dimensiuni# 'mbl dup asemenea lucruri# Astfel de oameni vor dezvolta cel mai
uor interferen! demonic de la propria inim i vor cdea la nivelul de Ios# 0ndiferent ct de "nalt este
nivelul cultivrii cuivaK o dat ce va apare aceast problemK va cdea de "ndat pn Ios i va fi ruinat#
Aceast problem este etrem de serioas# +ste diferit de celelalte aspecteK ca atunci cnd cineva nu
trece un test de ining dar se poate ridica din cdere i "i poate continua cultivarea# Apari!ia
interferen!ei demonice de la propria minte nu este permis i aceast via! a sa va fi ruinat# n special
cei care au tianmu:ul deschis la anumite niveluri pot da uor peste o astfel de problem# n plusK unii
sunt interfera!i mereu "n contiinta lor de mesaIe strine i vor crede orice le spun acestea# 2oate apare o
astfel de problem# &e aceeaK unii dintre practican!ii notri care au tianmu:ul deschis vor avea o
mul!ime de interferen!e de la mesaIe din multe surse#
1 v dau un eemplu# +ste foarte dificil s:!i pstrezi inima netulburat la un nivel cobort de
cultivare# 2o!i s nu vezi clar cum arat maestrul tu# ntr:o zi po!i vedea brusc un nemuritor mare i
"nalt# !i va face cteva complimente i te va "nv!a ceva# &ac accep!i acel lucruK energia ta de cultivare
se va strica# / dat ce devii "ncntat i:l accep!i ca maestruK "l vei urma# &ar nici el n:a ob!inut &reapta
Realizare# n alt dimensiune corpul su se poate transforma i se poate face mare sau mic# Avnd asta
"n fa!a ochilorK vei deveni foarte "ncntat cnd vei vedea un astfel de nemuritor imens# %u:l vei urma o
dat ce ataamentul tu se va forma> 1alvarea unui practicant este foarte dificilK atta timp ct nu se
controleaz cum trebuie "i poate ruina cultivarea foarte uor# /amenii din cer sunt to!i zeit!iK dar nici
ei n:au ob!inut &reapta Realizare i trebuie s treac prin cele <ase *i ale Re"ncarnrii# 'nde te va
conduceK dac "l adop!i ca maestru la "ntmplare i:l urmezi> %ici mcar nu poate ob!ine &reapta
Realizare# %u va fi cultivarea ta "n zadar> +nergia ta de cultivare va fi pn la urm stricat# +ste foarte
dificil s:!i !ii inima netulburat# , spun tuturor c aceasta este o problem foarte serioas# (ul!i dintre
noi vor da peste o asemenea problem "n viitor# ,:am "nv!at Legea i depinde de voi dac v pute!i
conduce singuri cum trebuie# Am vorbit despre una dintre situa!ii# %u:!i lsa mintea tulburat atunci
cnd vezi un iluminat din alt coal de cultivare i rmi cu o singur cale de cultivare# 0ndiferent ce
63
buddhaK taoitiK nemuritoriK sau demoni nu trebuie s:!i mite inima# n felul acesta se "ntrevede
succesul#
0nterferen!a demonic de la propria minte mai are i alte forme# 0nterferen!e de la o rud care a
murit i care te roag printre lacrimi s faci lucrul acesta sau cellalt# 1e pot "ntmpla tot felul de
lucruri# ,a sta inima ta neclintit> Ai !inut la copilul tuK sau "!i iubeai prin!ii# 2rin!ii ti au murit i te
roag s faci ceva#### toate fiind lucruri pe care n:ar trebui s le faci# &ac le faciK va fi ru# +ste att de
greu s fi practicant# 1e spune c budismul este "ntr:o stare de haos# A "mprumutat lucruri din
confucianismK ca de eemplu respectul pentru prin!i i dragostea pentru copiiK etc# pe care budismul nu
le con!inea# *e "nseamn ele> &eoarece via!a adevrat a cuiva este NuanshenK mama real este cea care
a dat natere Nuanshen:ului tu# n timpul celor <ase *i ale Re"ncarnrii ai avut numeroase mame
umane i non:umane# Fiii i fiicele pe care le:ai avut "n diversele vie!i sunt de asemenea fr de numr#
*are este mama ta> *ine este fiul sau fiica ta> %u:l vei recunoate pe cellalt dup ce mori# .rebuie
"nc s plteti Marma pe care o datorezi# Fiin!ele umane triesc "n "ntuneric i nu pot abandona aceste
lucruri# 'nii oameni nu pot da uitrii moartea fiilor sau a fiicelor lor i se gndesc ce buni au fost
acetia i cum au murit# 1e gndesc ct de bune au fost mamele lor i cum au murit# 1unt att de
supra!i "nct ar vrea s:i urmeze pe mor!i pentru restul vie!ii lor# %u v:a!i gndit c au venit pentru a v
perturba> Folosesc o asemenea form de interferen! pentru a nu v lsa s duce!i o via! bun#
2oate c oamenii obinui!i nu "n!eleg# &ac eti ataat de asemenea lucruriK nu po!i s practici
cultivarea deloc# &e aceeaK budismul nu include un astfel de concept# &ac vrei s cultiviK
sentimentalitatea uman trebuie abandonat# 8ine"n!elesK "n timpul cultivrii "n societatea uman trebuie
s ne respectm prin!iiK s ne educm copiiiK s fim buni i s avem considera!ie pentru ceilal!iK
inclusiv pentru rudele noastreK "n orice "mpreIurare# .rebuie trata!i to!i la fel i trebuie s fim buni fa!
de prin!i i copii i de asemenea s ne gndim la ceilal!i "n tot ceea ce facem# / astfel de inim este
altruistK bun i binevoitoare# 1entimentalitatea este ceva ce apar!ine oamenilor obinui!i i acetia pur
i simplu triesc pentru asta#
(ul!i nu se pot controla bineK ceea ce cauzeaz dificult!i "n cultivare# +l poate sus!ine c un
buddha i:a spus ceva# n afar de cazul "n care !i se spune cum s iei dintr:o situa!ie care "!i amenin!
via!aK toate celelalte sunt interferen!e demoniceK ca de eemplu dac !i se spune cum s ctigi vreun
beneficiuK sau dac !i se spune cum s ocoleti un necaz pe care "l vei avea astziK sau dac !i se spune
numrul ctigtor la loterie# &ac ob!ii avantaIe printre oamenii obinui!i i nu po!i trece de un astfel
de testK nu te vei ridica# *um po!i s practici cultivare dac trieti confortabil printre oamenii obinui!i>
*um poate fi transformat Marma ta> *um poate eista un mediu pentru "mbunt!irea ining:ului tu
i transformarea Marmei tale> , rog s fi!i siguri c re!ine!i acest lucru# 'n demon v poate ridica "n
slvi i v poate spune ce mari sunte!i sau ce mari buddha sau mari taoiti sunte!iK v poate considera
nemaipomeni!iK toate acestea fiind false# *a practicant adevrat ctre nivelurile mai "nalteK trebuie s
abandonezi diversele ataamente# *nd v "ntlni!i cu astfel de probleme v rog fi!i siguri c sunte!i
aten!iY
.ianmu:ul tu va fi deschis "n timpul practicii cultivrii# *u tianmu:ul deschis vei avea
dificult!i "n cultivare# &ac tianmu:ul nu:!i este deschisK ai de asemenea dificult!i "n cultivare# %u este
uor s practici cultivarea "n nici unul dintre cazuri# *u tianmu:ul deschis vei avea "ntr:adevr multe
dificult!i "n a te controlaK atunci cnd o mul!ime de mesaIe interfereaz cu tine# n celelalte dimensiuni
totul strluceteK etraordinar de frumos i plcut i toate "!i pot atrage inima# / dat ce inima "!i este
micat de acesteaK vei fi probabil interferat i energia ta de cultivare este stricat# n mod normal este "n
felul acesta# Astfel c cel care are interferen! demonic de la propria minte poate da peste situa!ii "n
care nu se poate controla bine# &e eempluK o dat ce se dezvolt un gnd incorectK este foarte periculos#
ntr:o zi tianmu:ul su este deschis i poate vedea lucruri destul de clar# ,a gndi J.ianmu:ul meu este
deschis cel mai bine din acest loc de practic# 2oate c nu sunt o persoan obinuit# 2ot "nv!a Falun
&afa a maestrului Li Hongzhi i am studiat:o att de bineK mai bine dect to!i ceilal!i# 2robabil c nici
nu sunt o persoan obinuit#J 'n astfel de gnd este deIa incorect# +l va gndi J2oate sunt i eu un
buddha# Hai s m uit mai bine la mine#J Atunci cnd se uit la sine "nsuiK va vedea c este i el un
6D
buddha# &e ce> 2entru c toat materia din cmpul dimensiunii "mpreIurul corpului su se va
transforma conform gndurilor saleK ceea ce se numete Jtransformare dup propria inimJ#
.ot ceea ce se reflect din univers va fi transformat dup gndurile saleK deoarece orice se afl "n
aceast dimensiune este la comanda saK inclusiv umbrele care sunt i ele materie# ,a gndi J1unt
probabil un buddha# 2oate c ceea ce port sunt hainele unui buddha#J ApoiK va observa c ceea ce poart
sunt "ntr:adevr haine de buddha# JAhaK sunt "ntr:adevr un buddha#J ,a fi foarte bucuros# J2robabil c
nu sunt un buddha mic#J &intr:o singur privire va constata c este un mare buddha# J2oate c sunt mai
mare dect Li HongzhiYJ ,a privi din nou# JAhaK sunt "ntr:adevr mai mare dect Li HongzhiYJ +ist i
oameni care pot auzi lucrurile acestea cu urechile lor# &emonul se va amesteca i le va spune J+ti mai
mare dect Li HongzhiK cu att i att mai mare dect Li Hongzhi#J ,a crede# ,:a!i gndit cum ve!i
putea practica "n viitor cultivarea> A!i practicat vreodat cultivarea> *ine v:a "nv!at cultivare> *hiar un
buddha adevrat trebuie s practice cultivarea de la zero atunci cnd vine aici "n misiune# %u i se va da
energia sa de cultivare originalK singurul lucru fiind c va cultiva mai repede# Astfel "nct o dat ce
apare aceast problemK "i va fi foarte dificil s se controleze i va dezvolta instantaneu un astfel de
ataament# / dat ce ataamentul este creatK va "ndrzni s spun orice J1unt un buddha i nu trebuie s
mai "nv!a!i de la al!ii# +u sunt buddha# , spun eu ce s face!i#J ,a deveni astfel#
%u avem o astfel de persoan "n *hangchun> La "nceput era destul de bunK dar mai apoi a
"nceput s fac asemenea lucruri# *redea c este buddhaK iar "n final mai mare dect oricine# Acest lucru
a fost cauzat de faptul c n:a fost "n stare s se controleze bine i a dezvoltat un ataament# &e ce apare
un astfel de fenomen> n budism se spune c trebuie s ignori indiferent ce veziK pentru c nu sunt dect
iluzii demonice i c trebuie numai s te ridici "n cultivare prin medita!ie# &e ce nu !i se permite s le
vezi i s te ataezi de ele> 8udismul aten!ioneaz asupra apari!iei acestor probleme# n practica budist
nu eist nici o metod de cultivare intensiv i nici "ndrumri pentru cazul "n care apar asemenea
probleme# 1aMNamuni n:a men!ionat asemenea &harma "n acel timp# 2entru a evita chestiunile
interferen!elor demonice provenite de la inim i transformrile provenite de la inimK el a numit orice
scen visibil "n practicarea cultivrii o iluzie demonic# Astfel c o dat ce apare un astfel de ataament
va conduce la iluzii demonice de care va fi foarte greu s se stea deoparte# &ac nu este rezolvat
corespunztorK cultivarea practicantului va fi "n van i va urma o cale demonic# +l va intra "n lumea
demonilor pentru c s:a auto:denumit buddha# n final probabil c va ob!ine futi sau alte lucruri i va fi
total ruinat# (intea sa va deveni imoral i va cdea complet la fund# +ist mul!i asemenea oameni# n
aceast clas eist oameni care gndesc destul de "nalt despre ei "nii "n acest moment i vorbesc
avnd o atitudine diferit# %ici mcar "n budism nu:i este permis nimnui s tie ce este# *eea ce am
men!ionat este o alt form de interferen! demonic numit interferen! demonic provenit de la
propria inim i transformri conform inimii# +ist astfel de practican!i "n 8eiIing i "n celelalte
regiuniK care au interferat sever cu practican!ii#
*ineva m:a "ntrebat Jnv!toruleK de ce nu elimina!i aceast problem>J , rog s v gndi!i#
*um pute!i s practica!i cultivarea dac v cur!m toate obstacolele din calea cultivrii> %umai "n
astfel de condi!ii de interferen! demonic pute!i fi testa!i dac v pute!i continua cultivareaK dac pute!i
"n!elege *alea cu adevratK sau dac pute!i deveni netulbura!i de interferen! i dac v pute!i "nrdcina
ferm "n aceast cale de cultivare# 2racticarea cultivrii este ca valurile care spal nisipul# *eea ce
rmne la sfrit este aur adevrat# Fr o astfel de form de interferen!K a spune c este prea uor ca
cineva s:i urmeze cultivarea# <i din punctul meu de vedere cultivarea voastr ar fi deIa prea uoar#
2robabil c fiin!ele "nalt iluminate din celelalte dimensiuni vor gsi asta nedrept J&e ce faci asta> +ste
aceasta salvarea omenirii> 1e numete asta cultivareK cnd nu eist nici un obstacol "n calea cultivrii i
cnd cineva poate cultiva pn la capt> *um poate fi permis ca cineva s poat s:i practice cultivarea
pn la capt fr nici o interferen!K devenind din ce "n ce mai confortabil "n cultivare>J +ist o astfel
de problemK iar eu m:am gndit de asemenea la asta# La "nceput eliminam astfel de demoni# Am sim!it
i eu c nu era drept s fac acest lucru mereu# &e asemeneaK mi s:a spus J&eIa le:ai fcut cultivarea prea
uoar# /amenii au numai aceste mici greut!i ale lor i micile probleme dintre ei# Au "nc multe
ataamente pe care nu le pot abandonaY Rmne "nc de vzut dac pot "n!elege (area Lege din
confuzia "n care se aflJ# 0mplic o astfel de problem# AadarK vor fi interferen!e i teste# *eea ce am
66
men!ionat este o form de interferen! demonic# +ste foarte dificil s salvezi pe cineva# ns este
etraordinar de uor s ruinezi pe cineva# / dat ce mintea nu:!i este dreaptK vei fi ruinat dintr:o dat#
C&'?6%%'0+ 6+ 8-%'/%8+95 6-.<,%. 75 6. (,4.-'.).
&eoarece de:a lungul vie!ilor lor anterioare oamenii au comis o mul!ime de frdelegi care au
adus dezastre celorlal!i i au creat obstacole de Marma pentru practicantK "ntr:o via! vor eista natereK
btrne!eK boli i moarte# Acestea sunt Marma obinuit# .otui mai eist i o alt MarmaK puternicK
numit Marma gndurilorK care are un mare impact asupra practican!ilor# /amenii trebuie s gndeasc
atta ct triesc# 2entru c triesc printre oamenii obinui!iK dezvolt adesea gnduri de faimK interesK
eroticeK mnieK etc# Aceste gnduri formeaz treptat o puternic Marma a gndurilor# &in moment ce "n
alte dimensiuni totul are via!K Marma de asemenea# / dat ce se urmeaz o Lege ortodoK Marma
trebuie eliminat# +liminarea Marmei presupune c va trebui eradicat i transformat# 8ine"n!elesK
Marma va opune rezisten!K astfel c respectivul va avea de trecut greut!i i obstacole# ns Marma
gndurilor poate interfera direct cu mintea# 2rin urmareK "n mintea sa apar gnduri de condamnare a
"nv!torului i a (arii LegiK poate gnduri indecenteK sau "nIurturi# 'nii practican!i nu vor ti despre
ce este vorba i vor crede c acestea vin de la ei "nii# 'nii oameni mai cred c vin de la futi# &ar nu
sunt de la futi# Rezult din reflec!ia Marmei gndurilor "n mintea uman# 'nii oameni nu au o contiin!
principal puternic i urmeaz aceste gnduriK comi!nd frdelegi# Aceti oameni vor fi ruina!i i vor
cdea la fund# ns maIoritatea practican!ilor pot elimina i pot opune rezisten! Marmei gndurilor prin
gnduri subiective foarte dominante Ocontiin! principal puternicP# n felul acesta se indic faptul c
persoana respectiv poate fi salvat i c poate diferen!ia binele de ru# *u alte cuvinte are calitate bun
de iluminare# Fashen ale mele vor aIuta la eliminarea celei mai mari pr!i de Marma a gndurilor# Aa
ceva se "ntmpl frecvent# / dat ce are locK persoana este testat dac poate depi singur astfel de
gnduri rele# 2entru un practicant hotrt se poate elimina astfel de Marma#
I'%2+ 6+ 6-.<,%. 75 ;%. 1-.+865
*e "nseamn o inim care nu este dreapt> 1e refer la situa!ia "n care cineva nu se poate
considera "ntotdeauna practicant# 2e parcursul practicii cultivriiK un practicant va "ntlni necazuri#
Atunci cnd apare o problemK se poate manifesta printr:un conflict interuman# 2ot fi implicate tensiuni
i intrigiK etc#K care au toate un efect direct asupra ining:ului tu# ,or fi multe cazuri de acest gen# *e
vei mai "ntlni> 2oate c brusc "!i vei sim!i corpul neconfortabil# &eoarece Marma trebuie pltitK acest
lucru se va manifesta "n diferite moduri# La un moment dat vei fi fcut s nu mai tii dac e adevrat sau
falsK sau dac energia ta de cultivare eistK sau dac po!i s practici cultivarea i o po!i terminaK sau
dac eist buddha i dac sunt adevra!i sau fali# Asemenea situa!ii vor mai apare din nou "n viitor i
"!i vor da o impresie falsK ca i cum nu eistK i c sunt toate false i vei fi testat dac eti hotrt#
.rebuie s fii hotrt# *u o astfel de inimK dac pn atunci po!i fi ferm hotrtK vei trece cu bine "n
mod naturalK pentru c ining:ul "!i va fi fost ridicat# ns pe moment nu eti att de stabil# &ac !i se
acord un astfel de test imediatK nu:l vei putea "n!elege deloc i nici nu vei putea practica deloc
cultivarea# 2robabil c "ncercrile vor apare "n diverse forme#
/mul trebuie s practice cultivarea ctre niveluri mai "nalte "n felul acesta# &rept urmareK unii
practican!i vor crede c sunt bolnavi o dat ce nu se simt bine fizic# %u se pot considera practican!i
"ntotdeauna i cred c sunt bolnavi o dat ce li se "ntmpl ceva# &e ce apar attea probleme> , spun
c multe dintre probleme v:au fost deIa "nlturateK iar greut!ile voastre au fost deIa fcute foarte mici#
&ac nu v:ar fi fost "nlturateK a!i fi putut muri o dat ce v:a!i fi "ntlnit cu asemenea greut!iK sau este
posibil s nu v mai fi sculat din pat niciodat# *nd te "ntlneti cu o mic problemK te vei sim!i
neconfortabil# *um poate fi confortabil> &e eempluK cnd am !inut prelegerea "n *hangchunK eista
cineva care avea calitate "nnscut foarte bun i care "ntr:adevr promitea# Am devenit de asemenea
1GG
interesat de el i i:am mrit "ncercrileK pentru a:i grbi pltirea Marmei i pentru a deveni mai repede
iluminat# Aceasta a fost ceea ce am inten!ionat s fac# ntr:o ziK a prut brusc s sufere de hemoragie
cerebral i a czut Ios# A sim!it c nu se poate mica i c ceva nu este "n regul cu cele patru membre
ale sale# A fost dus la spital pentru recuperare de urgen!# &up asta a putut merge din nou# , rog s v
gndi!i# *um poate cineva s mearg i s:i mite bra!ele i picioarele att de repede dup o hemoragie
cerebral> n schimbK a dat vina pe Falun &afa pentru c l:a fcut s:o ia pe o cale greit# %u s:a gndit#
*um "i putea reveni att de repede dup o hemoragie cerebral> &ac n:ar fi practicat Falun &afaK ar fi
murit atunci cnd a czut# 2utea deveni invalid pentru restul vie!ii i putea face hemoragie cerebral cu
adevrat#
Aceasta pentru a ilustra ct de greu este s salvezi pe cineva# Att de multe au fost fcute pentru
elK dar "nc n:a "n!eles i "n schimb a spus aa ceva# 'nii practican!i veterani spun Jnv!toruleK de ce
m simt neconfortabil peste tot prin corp> ( duc mereu la spitalK dar medicamentele i inIec!iile nu m
aIutJ# +i "mi spun asta chiar fr ruineY 8ine"n!eles c nu aIut# *um ar putea aIuta dac nu este boal>
2o!i s te duci i s:!i faci eamenul medical# %u este nici o problemK pur i simplu nu te sim!i bine#
Am avut un practicant care a rupt cteva ace de siring cnd s:a dus la spital# n finalK medicamentul
lichid inIectat a ieit afarK acul tot nu l:a putut inIecta# Atunci a "n!eles JAhaK sunt practicantK aa c nu
voi face inIec!ii#J Atunci a realizat aceste lucruri i n:a mai fcut inIec!ia# Aa c ori de cte ori da!i
peste problemeK trebuie s acorda!i aten!ie acestei chestiuni# 'nii oameni cred c eu pur i simplu nu le
dau voie s se duc la spital i gndesc J&ac nu:mi da!i voie s merg la spital m voi duce s gsesc un
maestru de Uigong#J nc o consider o boal i vor s se duc s vad un maestru de Uigong# 'nde ve!i
gsi un maestru adevrat de Uigong> &ac ve!i gsi unul falsK ve!i fi ruina!i pe loc#
Am spusK cum po!i distinge un maestru de Uigong adevrat de unul fals> (ul!i maetri de Uigong
sunt auto:declara!i# Am fost verificat i am la mine documenta!ia eperimentelor fcute de organiza!ii
tiin!ifice# (ul!i maetri de Uigong sunt fali i auto:declara!i i mul!i dintre ei "neal oamenii# 'n
astfel de maestru de Uigong poate i el vindeca bolile# *um de o poate face> Are posesiune de ctre
spirite sau animaleK fr de care n:ar putea s "nele oameniiY Acel spirit malefic poate da i el energie i
poate vindeca bolile# +ist ca form de energie i poate controla uor oamenii obinui!i# &arK am spusK
ce v d futi atunci cnd v vindec bolile> n starea etrem de microK totul va purta imaginea acelui
futi# *e vei face dac !i se va da> +ste mai uor s invi!i un spirit dect s:l dai afar# %oi nu men!ionm
nimic despre oamenii obinui!i pentru c ei vor numai s fie oameni obinui!i i s gseasc uurare
temporar# ns tu eti practicant# %u vrei s:!i purifici constant corpul> &ac se lipete de corpul tuK
cnd vei putea scpa de el> n plusK mai are i o anumit cantitate de energie# 'nii se "ntreab cum de le
permite Falun:ul s intre "n corp# %u avem Fashen:ul "nv!torului cu noi pentru a ne proteIa> n
universul nostru eist un principiuL nimeni nu va interveni atunci cnd vrei s cau!i ceva tu "nsu!i#
Atta timp ct este ceea ce cau!i tuK nimeni nu va interveni# Fashen:ul meu te va opri i:!i va face unele
aluzii# &ac vede c eti mereu "n felul acestaK nu se va mai ocupa de tine# *um poate fi cineva for!at s
practice cultivarea> %u po!i fi fcut s:o practici cu for!a# 2rogresul real depinde de tine# %imeni nu
poate face nimic dac tu "nsu!i nu vrei s te ridici# 7i s:au eplicat principiile i Legea# 2e cine po!i da
vinaK atunci cnd tu "nsu!i nu vrei s faci progres> n mod certK Falun:ul i Fashen:ul meu nu vor
interveni atunci cnd urmreti ceva# 'nii oameni se "ntorc acas dup ce au asistat la cursul unui
maestru de Uigong i se simt ru# Asta este sigur# &e ce nu te:a proteIat Fashen:ul meu> &e ce te:ai dus
acolo> %:ai cerut singur cevaK din moment ce te:ai dus acolo> &ac n:ai ascultat tu "nsu!i cu urechile
taleK cum a intrat "n corpul tu> 'nii i:au deformat Falun:ul# , spun c acest Falun valoreaz mai
mult dect via!a voastr# +ste o via! superioar i n:ar trebui distrus aa la "ntmplare# n zilele noastre
eist mul!i maetri fali de UigongK iar unii dintre ei sunt destul de faimoi# ntr:o edin! cu
administratorii 1ociet!ii <tiin!ifice de Uigong din *hina am men!ionat c "n antichitate curtea regal a
fost la un moment dat npstuit de &a Ai
1$@
# ,ulpea aceea era destul de vicioasK dar nici pe departe ca
falii maetri de Uigong din zilele noastreK care au adus pur i simplu dezastru "n "ntreaga !ar i au fcut
s sufere at!ia oameniY ,ezi c acetia par destul de plcu!i# *!i oameni poart astfel de lucruri "n
1$@
concubin malefic a ultimului "mprat al dinastiei 1hang O13?= #*# : 11$$ #*#P# 1e crede c era posedat de spiritul
unei vulpi# A cauzat cderea dinastiei 1hangK %#.#
1G1
corp> 1unt att de vicioase "nct dac !i le dauK se lipesc "ndat de tine# Aa c este foarte greu ca un om
obinuit s poat deosebi aparen!ele#
'nii oameni probabil gndesc J*nd am ascultat ceea ce a spus Li Hongzhi astziK am realizat
ct de mare i profund este Uigong:ulY *nd vor mai fi alte seminarii de Uigong data viitoareK m voi
duce s asist#J A spune c trebuie s nu te duci "n nici un cazK pentru c dac vei ascultaK lucruri rele "!i
vor intra pe ureche# +ste foarte greu de salvat un omK i este de asemenea foarte greu s:i schimbi
mentalitatea i s:i purifici corpul# +ist pur i simplu prea mul!i asemenea maetri fali de Uigong#
*hiar i pentru un maestru de Uigong cu adevrat ortodoK cum poate garanta el c este curat> 'nele
animale sunt destul de vicioase# &ei nu se pot ataa de corpul suK nu le poate alunga# %:are capacitatea
de a lovi asemenea lucruri pe scar larg# n timp ce maestrul de Uigong emite energie de cultivareK sunt
o grmad de lucruri amestecate acolo "n eaK "n special printre studen!ii si# &ei maestrul de Uigong
poate fi el "nsui destul de decentK studen!ii si nu sunt i au tot felul de futiK o mul!ime#
&ac vrei s practici cu adevrat cultivarea "n Falun &afaK nu te duce acolo s ascul!i#
8ine"n!elesK dac nu vrei s practici cultivarea "n Falun &afa i vrei pur i simplu s practici oriceK po!i
s:o faci# +u nu te voi opri i nici nu vei fi un discipol Falun &afa# &ac ceva merge prostK atunci nu
spune c vine din practica Falun &afa# %umai urmnd standardul nostru de ining i practicnd
cultivarea conform (arii Legi po!i deveni practicant adevrat Falun &afa# 'nii oameni au "ntrebat J%e
putem "ntlni cu practican!i care practic alt Uigong>J , spun c ei practic numai UigongK "n timp ce
tu practici cultivarea (arii Legi# &up ce asiti la aceast lec!ieK "ntre nivelul tu i al lor va fi o distan!
mare# Acest Falun a fost format prin cultivarea multor genera!ii i are puteri imense# 1igurK dac atunci
cnd iei contact cu ei faci astfel "nct s nu primeti sau s ceri nimic i esti pur i simplu prietenK nu va
conta prea mult# .otuiK dac poart "ntr:adevr cevaK va fi ru# +ste mai bine s nu iei contact cu ei# n
ceea ce privete cuplurileK nu va avea prea mare importan! dac cellalt practic alt Uigong# &ar trebuie
men!ionat un lucruL din moment ce practici o Lege ortodoK practica unuia "i va face pe ceilal!i din Iur
s beneficieze# &ac el practic ceva maleficK poate purta lucruri rele "n corp# 2entru a:!i asigura
protec!ieK va trebui cur!at i el# .otul va fi cur!at pentru tine "n celelalte spa!iiK inclusiv mediul tu de
acas# *um po!i s practici cultivarea dac mediul tu nu este cur!at i ai tot felul de lucruri care
interfereaz cu tineK deranIndu:te>
ns eist o situa!ie "n care Fashen:ul meu nu poate cur!a# ntr:o zi un practicant s:a bucurat
vznd c Fashen:ul meu "l viziteazL JFashen:ul "nv!torului este aici# nv!torule v rog intra!i#J
Fashen:ul meu a spus JAceast camer este prea murdar i sunt prea multe lucruri#J Apoi Fashen:ul
meu a plecat# ,orbind la modul general eist foarte multe fiin!e inteligente "n celelalte dimensiuniK iar
Fashen:ul meu le va cur!a# .otui camera lui era plin de tot felul de cr!i de Uigong malefic# Acest
practicant a "n!eles i a cur!at:oK arznd cr!ile sau vnzndu:le# Apoi Fashen:ul meu s:a "ntors# Acestea
mi:au fost relatate de practicant#
(ai eist oameni care se duc la ghicitoare# Am fost "ntrebat Jnv!toruleK acum practic Falun
&afa# 1unt interesat i "n 5houNi i "n lucruri de genul ghicitului# Le mai pot folosi> 1 v eplic astfel#
&ac por!i o cantitate considerabil de energieK orice vei spune va avea impact# &ac ceva nu este "n
felul acela i vei spune cuiva c este "n acel felK vei comite un lucru ru# 'n om obinuit este foarte slab#
(esaIele pe care le are sunt instabile i se pot probabil schimba# &ac "!i deschizi gura i "i spui cevaK
acea "ncercare va eista probabil# &ac are de pltit o grmad de datorii Marmice i tu "i spui mereu c
are norocK se va permite ca el s nu:i poat plti Marma> %u:i faci ru> 'nii pur i simplu nu pot
abandona asta i sunt ataa!i de astfel de lucruriK de parc ar avea vreun talent# %u este un ataament>
*hiar dac tii "n realitate adevrulK ca practicant trebuie s:!i men!ii ining:ul i nu s divulgi la
"ntmplare secrete cereti oamenilor obinui!i# +ist un asemenea principiu# 0ndiferent cum se folosete
5houNi pentru ghicitK o parte a ei nu mai este adevrat# A fost folosit pentru a ghici "n stnga i "n
dreaptaK att cu dreptate ct i cu nedreptate# 1ociet!ii umane i se permite s practice lucruri de genul
ghicitului# &in moment ce eti o persoan cu energie de cultivareK a spune c un practicant adevrat
trebuie s urmeze standarde mai "nalte# ns unii practican!i "i gsesc pe al!ii care ghicesc i "i "ntreab
J%u:mi ghicetiK s:mi spui cum va fi cu mine> *um merge practicarea cultivrii mele> ( ateapt
vreun necaz>J / astfel de persoan va gsi pe cineva care s:i spun aceste lucruri# *um po!i face
1G$
progres "n cultivareK dac necazurile "!i sunt semnalate din timp> ntreaga via! a unui practicant este
rearanIat# *itirea palmei saleK a fe!eiK datele naterii ct i toate mesaIele din corpul su sunt deIa
diferiteK au fost schimbate# &ac te duci la o ghicitoareK o vei crede# Altfel de ce te duci la ea> *e:!i
poate spune ea sunt lucruri superficiale despre trecut# ns substan!a s:a schimbat deIa# Atunci te rog s
te gndetiL dac te duci la ghicitoareK n:o ascul!i i crezi ce spune> %u vei dezvolta o povar
psihologic> %u este un ataament dac te gndeti la asta cu povara respectiv> AtunciK cum poate fi
"nlturat un asemenea ataament> %:ai adugat tu "nsu!iK "n mod omenescK o povar> %u trebuie s
suferi "n plus pentru a depi acest ataament> /rice test i orice "ncercare sunt legate de progresul sau
regresul "n cultivare# +ste deIa dificilK iar tu "nc mai adaugi asemenea "ncercri auto:impuse# *um le
po!i depi> *a urmareK probabil c vei avea greut!i i probleme# *elorlal!i nu li se permite s:!i vad
calea schimbat a vie!ii# *um po!i s practici cultivareaK dac ceilal!i o pot vedeaK sau dac !i se spune
cnd vei avea greut!i> Aa c este absolut nepermis s poat fi vzut# %ici celor apar!innd celorlalte
ci de cultivare nu le este permis s:o vad i nici chiar practican!ilor aceleiai ci de cultivare nu le este
permis s:o vad# %imeni n:o va putea prezice corectK pentru c aceast via! a fost schimbat i este una
pentru practicarea cultivrii#
'nii m:au "ntrebat dac pot citi alte cr!i religioase i de Uigong# &up cum am spusK scopul
cr!ilor religioaseK "n special al celor apar!innd colii budisteK este de a arta oamenilor cum s:i ridice
ining:ul# %oi apar!inem de asemenea colii budiste i n:ar trebui s fie nici o problem# ns trebuie
fcut o precizare# (ulte pr!i din scripturi au fost schimbate "n timpul traducerii# n plus au fost fcute
multe interpretri ale scripturilorK la niveluri diferiteK iar defini!iile au fost fcute la "ntmplare# Acest
lucru a alterat &harma# Aceti oameni care au interpretat la "ntmplare scripturile au fost prea departe
de nivelul unui buddha i n:au prins "n!elesul adevrat al scripturilor# AstfelK au avut o "n!elegere
diferit asupra chestiunilor# %u v va fi foarte uor s le "n!elege!i "n "ntregime i nu le ve!i putea
"n!elege singuri# &ar dac spui J1unt interesat numai de studierea scripturilorJ i studiezi mereu
scripturiK vei practica "n acea coal de cultivareK din moment ce scripturile integreaz energia de
cultivare i Legea acelei ci de cultivare# / dat ce le studieziK vei practica acea cale de cultivare# +ist
o astfel de problem# &ac le vei studia profund i vei urma acea cale de cultivareK vei practica probabil
acea caleK "n loc s:o practici pe a noastr# &e:a lungul istoriei practicarea cultivrii cere s nu te angaIezi
"n dou coli de cultivare# &ac vrei "ntr:adevr s practici aceast cale de cultivareK ar trebui s citeti
numai scripturile acestei ci de cultivare#
n ceea ce privete cr!ile de UigongK ar trebui s nu le citi!i dac vre!i s practica!i cultivare# %u
citi!i "n special cr!ile de Uigong publicate "n zilele noastre# *t despre cr!i ca Huangdi %eiIingK
Cingming 4uizhiK sau .ao .sangK ele pot s nu con!in mesaIe releK dar con!in mesaIe de la diferite
niveluri# +le "nsele sunt ci de cultivare# / dat ce le citi!iK vor aduga ceva i vor interfera cu voi# &ac
vi se pare c o propozi!ie este corectK ei bineK ceva va fi invitat i adugat cultivrii voastre# &ei poate
s fie ceva nu neaprat ruK cum ve!i mai practica cultivarea atunci cnd altceva v va fi brusc adugat>
%u va cauza de asemenea probleme> *e se va "ntmpla cu un televizorK dac unei unit!i electronice a sa
i se adaug o alt parte> 1e va strica imediat# +ist un astfel de principiu# n plusK o mul!ime de cr!i de
Uigong din zilele noastre sunt false i poart o mul!ime de mesaIe# /datK "n timp ce un practicant de:al
nostru "ntorcea paginile unei astfel de cr!i de UigongK din carte a srit un arpe mare# 8ine"n!elesK n:am
de gnd s men!ionez "n detaliu# *e am spus este c deoarece nu sunt "n stare s se controleze cum
trebuieK unii practican!i de:ai notri "i pot crea unele probleme# *u alte cuvinteK problemele sunt
cauzate de inten!iile lor rele# +ste bine s vorbim despre astfel de chestiuni i spunem oricrui practicant
cum s le trateze i cum s le sesizezeK astfel "nct s nu apar probleme mai trziu# &ei n:am accentuat
prea tare ceea ce am spusK toat lumea trebuie s fie sigur c "i acord aten!ieK pentru c de multe ori
problemele apar aici i ies la suprafa! aici# 2racticarea cultivrii este o chestiune etrem de dificil i
etraordinar de serioas# &ac devii pu!in negliIentK te vei prbui probabil pn la fund i vei fi ruinat
pe loc# AadarK inima trebuie s:!i fie dreapt#
1G;
I,7*, J%(&'(
125
n afar de cile de cultivare interne mai eist i Wushu Uigong# *nd vorbim despre Wushu
UigongK trebuie s accentuez o chestiuneK i anume c "n zilele noastre "n comunitatea cultivatorilor se
vorbete despre multe forme de Uigong#
+ist aa:numitul Uigong al artelorK Uigong muzicalK caligrafie UigongK Uigong al dansului#
+ist tot felul# 1unt toate acestea Uigong> 4sesc acest lucru foarte ciudat# A spune c asta altereaz
Uigong:ul# %u este numai ruinarea Uigong:uluiK ci i Iignirea sa# *are este baza lor teoretic> ,a fi
Uigong dac suntem "n transK sau "n aa:numita stare de Uigong atunci cnd desenmK cntmK dansmK
sau scriem> %:ar trebui "n!eles aa# %u este asta Iignirea Uigong:ului> 9igong:ul este un studiu larg i
aprofundat al cultivrii corpului omenesc# *um poate fi starea de trans numit Uigong> *um se va
numi atunci cnd mergem la toalet "n stare de trans> %u ruineaz Uigong:ul> A spune c este
subminarea Uigong:ului# La trgul /riental de 1ntateK acum doi aniK eista ceva numit caligrafie
Uigong# *e era caligrafia Uigong> Am mers acolo s vd i am gsit pe cineva scriind# &up ce scriaK
ddea cu mna Ui:ul su fiecrui cuvntK iar Ui:ul era cu totul negru# (intea sa era preocupat "n
"ntregime de bani i faim# *um putea avea el gong> %ici Ui:ul su nu putea fi bun# 1crierile sale erau
ag!ate i vndute la pre!uri mari# &ar toate erau vndute strinilor# A spune c oricine cumpra aa
ceva i lua acasK avea ghinion# *um poate fi bun Ui:ul negru> Fa!a lui arta "ntunecat "n "ntregime# +ra
obsedat de bani i se gndea numai la bani# *um putea ob!ine gong> ns cartea sa de vizit purta o
grmad de titluriK ca de eemplu aa:numita *aligrafie 0nterna!ional de UigongK etc# A "ntreba cum
poate fi numit aa ceva Uigong>
, rog s v gndi!i# DGX pn la 6GX dintre oamenii din aceast clas nu numai c vor fi
elibera!i de orice boalK ci vor dezvolta i energie de cultivareK adevrata energie de cultivare# *orpurile
voastre poart deIa ceva destul de supranatural# &ac practica!i cultivarea singuriK nu le ve!i ob!ine nici
cultivnd o via! "ntreag# &ac cei tineri "i "ncep cultivarea acumK "n via!a lor ei nu vor ob!ine ce le:am
dat euK i oricum vor avea nevoie de "ndrumarea unui maestru cu adevrat bun# %e:a luat multe genera!ii
pentru a forma acest Falun i aceste mecanisme energetice pe care le:am instalat "n corpurile voastre
dintr:o dat# &e aceea v spunL nu le pierde!i uor doar pentru c le:a!i primit uor# 1unt etrem de
valoroase i nu pot fi cntrite cu bani# &up aceast prelegereK ceea ce ve!i purta cu voi este adevrata
energie de cultivare i materia de energie "nalt# Atunci cnd aIunge!i acas i scrie!i cevaK indiferent
dac scrisul este sau nu frumosK va purta energie de cultivare# &rept urmareK ar trebui oare ca toat
lumea din aceast clas s poat fi numit JmaestruJ i s deveni!i to!i maetri ai caligrafiei Uigong> A
spune c nu trebuie "n!eles "n acest fel# Avnd gong adevrat i energieK nu:i nevoie s:o elibera!i
inten!ionat# ,e!i lsa energie pe tot ceea ce atinge!i i aceasta va strluci puternic#
/dat am gsit "ntr:o revist un anun! care spunea c se va !ine un curs de caligrafie Uigong# L:
am citit repede pentru a vedea cum se pred# *e scria acolo era c trebuie mai "nti reglat respira!iaK
att inspirarea ct i epirarea# Apoi persoana trebuia s stea 1= pn la ;G de minute i s se gndeasc
la Ui:ul din dantian i s:i imagineze c ridic Ui:ul din dantian "n antebra!K apoi s apuce pensula i s:o
"nmoaie "n cerneal neagr# &up aceea "i va muta Ui:ul "n vrful pensulei# Atunci cnd gndul su
aIunge acoloK poate "ncepe s scrie# %u este asta "nelarea oamenilor> &eci atunci cnd cineva "i poate
muta Ui:ul undevaK asta se va numi Uigong> n cazul acestaK atunci cnd mncmK "nti stm "n medita!ie
un timp i lum be!eleK apoi mutm Ui:ul "n vrful be!elor i mncmK se va putea numi cin UigongK nu:
i aa> 0ar ceea ce mncm este chiar energie# &oar comentm o astfel de chestiune# +u numesc asta
ruinarea Uigong:uluiK pentru c persoana respectiv consider Uigong:ul drept ceva att de superficial#
Aadar Uigong:ul nu trebuie "n!eles "n felul acesta#
ns Wushu Uigong poate fi deIa considerat o practic independent de Uigong# &e ce> 2oate fi
privit drept un sistem completK pentru c are o motenire de mai multe mii de ani i un sistem complet
de teorii de cultivare i un sistem complet de metode de cultivare# n ciuda acestui lucruK Wushu Uigong
rmne la cel mai de Ios nivel "n cultivarea intern# 9igong:ul dur este o form de mas energeticK care
are drept unic scop lovirea# 1 v dau un eemplu# &up ce a asistat la un seminar de:al nostruK un
1$=
Uigong:ul artelor mar!ialeK %#.#
1G@
practicant din 8eiIing nu mai putea presa nimic cu minile# n timp ce "ncerca s cumpere un cru! de
copii a fost surprins s constate c s:a rupt "n momentul "n care "i "ncerca rezisten!a cu minile# *nd s:a
dus acas i s:a aezat pe scaunK nu:l putea presa cu minile# &ac o fceaK scaunul se rupea "n buc!i#
(:a "ntrebat ce se "ntmpl# %u i:am spusK pentru c nu voiam s i se dezvolte vreun ataament# 0:am
spus numai c este un fenomen natural i s:l lase s fie natural i s:l ignoreK din moment ce sunt toate
lucruri bune# &ac o astfel de capacitate supranormal se folosete cum trebuieK o bucat de piatr poate
fi fcut praf cu degetele# %u este acesta Uigong dur> ns el nu practicase niciodat Uigong dur# &e
obicei asemenea capacit!i supranormale pot fi toate dezvoltate "n cile de cultivare interne# &ar
deoarece ining:ul uman este greu de controlat cum trebuieK "n mod normal nu este permis ca aceste
capacit!i supranormale s fie folositeK atunci cnd se dezvolt# n special la un nivel cobort de
cultivareK cnd ining:ul nu este "nc ridicatK aceste capacit!i supranormale care apar la niveluri Ioase
nu se vor manifesta de loc# / dat cu trecerea timpului i cu ridicarea nivelului tuK asemenea lucruri
vor fi fr folos i nu vor mai trebui artate#
*um anume se practic Wushu Uigong> n practicarea Wushu UigongK este necesar ca persoana
s:i mite Ui:ul# ns dei vrea s:i mite Ui:ulK la "nceput poate s nu fie capabil s:o fac# *e este de
fcut> .rebuie s:i eerseze minileK ambele pr!i ale corpuluiK labele picioarelorK picioareleK bra!ele i
capul# *um le va eersa> 'nii oameni lovesc copacii cu minile i palmele# 'nii lovesc pietrele "n felul
acesta# *t este de dureros pentru oaseK din moment ce sngereaz dac lovesc pu!in mai tare# .otuiK
Ui:ul nu poate fi mutat# *e se poate face> .rebuie s "nceap s:i legene minile i s:i umfle palmele
i bra!eleK golindu:le de snge# &e fapt ele se vor umfla# &up asta oasele sale vor fi acoperite atunci
cnd va lovi o piatr# &in moment ce oasele sale nu vor mai lua contact direct cu piatraK nu va mai durea
la fel# *ontinund s practiceK maestrul su "l va "nv!a# / dat cu trecerea timpuluiK va "nv!a s:i
mite Ui:ul# ns abilitatea de a:i mica Ui:ul nu aIungeK pentru c "n lupta real oponentul nu va
atepta# 8ine"n!elesK atunci cnd cineva "i poate mica Ui:ulK va putea para lovituri i probabil c nu va
sim!i durerea atunci cnd este lovit cu un b!# &up ce:i mic Ui:ul "n bra!eK acestea i se vor umfla#
.otui Ui:ul este cel mai primitiv lucruK de "nceputK putnd fi transformat "n materie de energie "nalt
dac se continu practica# Atunci cnd este transformat "n materie de energie "naltK va forma treptat o
mas de energie de densitate mareK iar aceast mas energetic are inteligen!# AstfelK este o mas a unei
capacit!i supranormaleK cu alte cuvinte o capacitate supranormal# Fr "ndoial c o astfel de
capacitate supranormal este specializat "n lovire i pararea loviturilor i nu va putea fi folosit "n
vindecarea bolilor# &eoarece aceast materie de energie "nalt eist "ntr:o alt dimensiune i nu
cltorete "n dimensiunea noastrK "n dimensiunea cealalt se mic mai repede dect "ntr:a noastr#
*nd vei lovi pe cinevaK nu trebuie s:!i mai miti Ui:ul acolo sau s te gndeti la astaK pentru c
energia va fi aIuns deIa acolo# *nd "ncerci s parezi lovitura cuivaK energia ta va fi aIuns deIa acolo#
0ndiferent ct de repede lovetiK energia se va muta mai repede dect tineK deoarece conceptul de timp al
ambelor pr!i este diferit# 2rin practicarea Wushu Uigong se poate dezvolta aa:numita 2alm a %isipului
de FierK 2alm de *inabruK 2icior ,aIraK .alpa ArhatuluiK etc# care sunt toate tehnici ale oamenilor
obinui!i# 'n om obinuit va putea atinge acest nivel prin practic#
&iferen!a maIor dintre Wushu Uigong i calea de cultivare intern este c Wushu Uigong cere
practic "n micare# Astfel c Ui:ul cltorete pe sub piele# &eoarece cere practic "n micareK nu se
poate atinge starea de liniteK iar Ui:ul nu poate intra "n dantian# 9i:ul su se va mica pe sub piele i
prin muchi# Astfel c nu poate cultiva via!a i nici abilit!i de nivel "nalt# *alea noastr de cultivare
cere practicarea "ntr:o stare de linite# *ile conven!ionale de cultivare cer ca Ui:ul s intre "n dantianK "n
regiunea de Ios a abdomenului# +le cer practicarea "n stare de linite i transformarea benti# 2ot cultiva
via!a i practic cultivarea la niveluri "nalte#
A!i auzit probabil de astfel de gong fu "n romane care au descris aa:numitul 1cut al *lopotului
de AurK *maa de FierK lovitura printr:un plop de la o sut de pai# Avnd gong fu uorK persoana se
poate ridica i mica "ncoace i "ncolo# 'nii pot chiar intra "n alte dimensiuni# +ist astfel de gong fu>
&aK cu siguran!# ns nu eist printre oamenii obinui!i# *el care a cultivat "ntr:adevr un astfel de
gong Fu nu:l va putea demonstra "n public# &eoarece nu practic numai arte mar!ialeK aIunge la nivelul
de deasupra oamenilor obinui!i i trebuie s practice cultivarea conform cilor de cultivare interne# ,a
1G=
trebui s:i men!in i s:i ridice ining:ul i s ia uor lucrurile de felul interesului material# &ei
poate cultiva un astfel de gong FuK de acum "nainte nu:l va putea folosi la "ntmplare printre oamenii
obinui!i# i va fi permis s:l foloseasc atunci cnd nu este nimeni "n Iur# Atunci cnd citi!i acele
romaneK ve!i observa c personaIul se va lupta i va omor" pentru un manual de scrimK pentru o
comoarK sau pentru o femeieK toat lumea are capacit!i supranormale mari i cltorete "nainte i
"napoi ca zeii# , rog s v gndi!iK n:au cultivat cei care au cu adevrat asemenea gong Fu "ntr:o cale
de cultivare intern> Au cultivat numai prin "mbunt!irea ining:ului i devenind deIa dezinteresa!i de
faimK interes i diverse dorin!e# *um "i pot omor" pe ceilal!i> *um pot !ine att de mult la bani i
bog!ii> +ste absolut imposibil# Acestea sunt numai eagerri artistice# %umai c oamenii umbl dup
stimulare pshihologic i vor face totul pentru aceast sete# Autorii au aflat i ei despre aceast tendin!
i scriu orice:!i place sau ce cau!i# *u ct cr!ile devin mai incredibileK cu att "!i place mai mult s le
citeti# .oate acestea sunt numai eagerri artistice# *ei care au "ntr:adevr asemenea gong Fu nu vor
face asta# n special nu:l vor demonstra "n public#
M.'6+9%6+6.+ 1. 9+,15
&in cauza cultivrii printre oamenii obinui!iK mul!i dintre practican!ii notri nu:i pot abandona
multe ataamente# (ulte dintre aceste ataamente au devenit deIa naturale i nu le mai pot detecta# /
astfel de mentalitate este cea de laudK care se poate manifesta "n orice situa!ie i poate s apar chiar
atunci cnd se face o fapt bun# 2entru a ob!ine faimK interes i ceva beneficiiK oamenii "i fac adesea
reclam i se laud spunnd Jsunt capabil i "nvingtor#J Avem i noi asemenea cazuri# 'nor practican!i
care practic pu!in mai bine dect ceilal!iK sau care au viziuni cu tianmu:ulK sau ale cror micri arat
mai bine "n timpul eerci!iilor le place s se laude#
'nii spun JAm auzit ceva de la maestrul LiJ# /amenii "l vor "nconIura pentru a auzi ce spune# +l
va aduga ceva din "n!elegerea sa atunci cnd transmite ce s:a spus# *are este scopul> &e a se luda#
(ai multK unii rspndesc vorba de la unii la al!ii cu mult interesK de parc sunt bine informa!i sau de
parc mul!i dintre practican!ii notri nu "n!eleg la fel de bine ca ei# 2entru ei a devenit ceva naturalK sau
poate c nu:i dau seama# Au pur i simplu o mentalitate ludroas incontient# Altfel care ar fi scopul
rspndirii vorbelor> 'nii brfesc cum c "nv!torul se va "ntoarce "n mun!i# +u n:am venit din mun!i#
&e ce ar trebui s m "ntorc "n mun!i> Al!ii vorbesc c am spus ceva cuiva "ntr:o zi i c l:am tratat
special# *e aduce bun rspndirea unor astfel de lucruri> %u aduce nimic bun# ns am vzut c acesta
este ataamentul su de laud#
'nii oameni au venit la mine pentru autograful meu# &e ce> A avea autografe ca suvenir este
obiceiul oamenilor obinui!i# &ac nu practici cultivareaK autograful meu nu va avea nici un folos pentru
tine# Fiecare cuvnt din cr!ile mele poart imaginea mea i FalunK iar toate propozi!iile au fost rostite
de mine# &e ce mai ai nevoie de autograf> 'nii oameni presupun J*u un autografK mesaIul "nv!torului
m va putea proteIa#J nc mai cred "n lucruri de genul mesaIelor# %ou nu ne pas de mesaIe# Aceast
carte este deIa nepre!uit# *e mai cau!i "nc> .oate acestea sunt reflec!ii ale ataamentelor# (ai multK
dup ce au vzut felul de a fi i conduita discipolilor care cltoresc cu mineK unii oameni "i imit fr
s tie dac sunt buni sau ri# &e fapt nu conteaz cine este persoanaK eist o singur Lege# %umai
observnd aceast (are Lege se poate urma standardul adevrat# /amenii care muncesc lng mine n:
au primit nici un tratament specialK sunt la fel ca to!i ceilal!i# 1unt doar membri ai 1ociet!ii de
*ercetare# %u dezvolta o asemenea inim# &eseoriK o dat ce ai un asemenea ataamentK po!i submina
Legea neinten!ionat# ,orba pe care ai inventat:o poate duce la conflicte i poate nate "n practican!i
ataamentul de a fi aproape de "nv!torK pentru a auzi mai multe lucruriK etc# %u apar!in toate de o
asemenea problem>
La ce altceva poate conduce o astfel de mentalitate de laud> Am predat Legea de doi ani#
2rintre practican!ii Falun &afa veteraniK unii vor deveni "n curnd Maigong# 'nii dintre ei vor intra brusc
"ntr:o stare de iluminare treptat# &e ce nu au avut ei capacit!i supranormale mai devreme> .e:am
"mpins la un astfel de nivel ridicat dintr:o dat i ele nu erau permiseK din moment ce "nc nu !i:ai
1G?
abandonat ataamentele de om obinuit# *u siguran! ining:ul tu s:a ridicat deIa "n mod remarcabil#
&ar mai sunt multe ataamente de aruncat# AstfelK capacit!ilor supranormale nu li s:a permis s apar#
&up ce vei trece de o astfel de faz i vei deveni stabilK vei fi pus "ndat "ntr:o stare de iluminare
treptat# n timpul acestei stri de iluminare treptatK tianmu:ul tu va fi deschis la un nivel foarte ridicat
i vei avea multe capacit!i supranormale# &e fapt trebuie s v spun c din momentul "nceperii
cultivriiK a!i dezvoltat deIa multe capacit!i supranormale# A!i atins deIa un nivel att de ridicatK aa c
ave!i destul de multe capacit!i supranormale# n curnd mul!i dintre practican!ii notri se vor putea gsi
"ntr:o astfel de stare# .otui unii nu pot atinge un nivel ridicat "n cultivare# *eea ce auK "mpreun cu
capacitatea lor de Ren este predestinat# &rept urmareK unii vor deveni Maigong i ilumina!iK complet
ilumina!iK la nivel foarte cobort# ,or eista astfel de oameni#
Aduc aceast chestiune "n discu!ie pentru a v spune c o dat ce eist o astfel de persoanK
trebuie s fi!i siguri c n:o considera!i drept persoan iluminat remarcabil# Aceasta este o chestiune
foarte serioas "n practicarea cultivrii# %umai urmnd aceast (are Lege poate fi drept# %u:l urma!i
sau asculta!i pentru c are gongneng
1$?
sau 1hentong
1$3
sau pentru c a vzut ceva# i ve!i face ruK
pentru c va dezvolta un ataament al ealtrii i va sfri prin a pierde totul i a avea totul "nchis# n
final se va prbui# *el care a devenit Maigong se poate de asemenea prbui pn Ios# &ac nu se poate
controla cum trebuieK un iluminat se poate i el prbui# *hiar i un buddha se poate prbui pn Ios
dac nu se poate comporta corespunztorK ca s nu mai vorbim de un practicant ca tineK printre oamenii
obinui!iY Astfel c trebuie s te compor!i bineK indiferent ct de multe sau puternice capacit!i
supranormaleK sau puteri supranaturale ai dezvoltat# Recent sunt unii care stau aici i care pot s dispar
"ntr:un moment i s apar "n cellalt# +ste chiar "n felul acesta# 1e vor dezvolta puteri supranaturale
mai mari# *um te vei comporta "n viitor> *a discipoli i practican!i de:ai notriK nu trebuie s:l venera!i
sau s umbla!i dup lucruri de felul acestaK indiferent dac "n viitor lucruri de acest gen vi se "ntmpl
vou sau altora# / dat ce mintea ta nu este dreaptK se va termina "ndat i te vei prbui pn Ios# +ste
posibil s ai un nivel chiar mai ridicatK dar capacit!ile supranormale s nu:!i fi ieit "nc la iveal# *el
pu!in te:ai prbuit pn la fund "n aceast chestiune particular# n mod corespunztorK toat lumea
trebuie s acorde aten!ie special acestor chestiuni# 0:am acordat un loc foarte important pentru c
asemenea lucruri vor apare "n curnd# *nd aparK nu va fi acceptabil dac nu te vei putea comporta
corespunztor#
'n practicant care i:a dezvoltat gong:ul i a devenit Maigong sau cu adevrat iluminat trebuie s
nu se considere special# *eea ce a vzut este limitat la nivelul su# 2ractica sa de cultivare poate atinge
acest nivel deoarece capacitatea sa de iluminareK ining:ul su i "n!elepciunea sa pot aIunge numai
pn aici# Aa c probabil nu va crede ce eist la niveluri mai "nalte# .ocmai pentru c nu credeK va fi
de prere c ceea ce a vzut este absolutul i c asta este tot# (ai este "nc mult de mersK pentru c
nivelul su rmne acolo#
'nii oameni vor deveni Maigong la acest nivelK pentru c nu pot merge mai departe "n cultivare#
&rept urmare vor deveni ilumina!i numai la acest nivel# 2rintre cei care "i vor completa cultivarea "n
viitorK unii vor deveni ilumina!i pe cile cele mici i lumetiK unii vor deveni ilumina!i la niveluri
diferiteK iar al!ii vor deveni ilumina!i ob!innd &reapta Realizare# %umai cei care ob!in &reapta
Realizare sunt la nivelul cel mai "nalt i pot vedea lucruri i pot s apar la diferite niveluri# *hiar i
aceia care devin ilumina!i pe cele mai Ioase ci lumeti pot s vad unele dimensiuni i oameni
ilumina!i i pot s comunice cu ei# La momentul respectiv trebuie s nu se complacK pentru c
iluminarea pe cile mici lumeti la niveluri coborte nu poate ob!ine &reapta Realizare# Asta este sigur#
*e se poate faceK atunci> 2ot sta numai la acest nivel# n viitor se va pune problema dac vor s:i mai
continue cultivarea ctre niveluri mai "nalte# &e ce s nu devin MaigongK din moment ce cultivarea lor
nu poate aIunge dect pn aici> &ei te cultivi "n felul acestaK cultivarea ta nu va mai face progres#
Astfel c vei deveni MaigongK din moment ce i:a atins sfritul# ,or fi mul!i asemenea oameni#
0ndiferent ce se "ntmplK trebuie s men!ine!i un ining bun# %umai urmnd aceast (are Lege poate
fi drept# Ai ob!inut capacit!i supranormale i ai devenit Maigong prin cultivarea (arii Legi# &ac vei
1$?
capacit!i supranormaleK %#.#
1$3
puteri divineK %#.#
1G3
pune (area Lege pe plan secundar i capacit!ile supranormale pe cel principalK sau dac tu ca iluminat
crezi c ceea ce "n!elegi este corect "ntr:un fel sau altulK sau dac te consideri remarcabil i deasupra
(arii LegiK a spune c ai "nceput s cazi# ,ei fi "n pericol i vei deveni din ce "n ce mai ru# n acel
moment vei da peste necazuri i cultivarea ta va fi "n zadar# ,ei cdea pn la fund dac n:o po!i face
corect i cultivarea ta va fi "n van#
, mai spunL con!inutul acestei cr!i vine din Legea epus "n mai multe prelegeri de:ale mele
combinate# A fost toat rostit de mine i fiecare propozi!ie a fost rostit de mine# Fiecare cuvnt a fost
luat de pe "nregistrri i a fost scris cuvnt cu cuvnt# &iscipolii mei i practican!ii m:au aIutat s le
transcriu de pe "nregistrri i apoi eu am fcut rectificri de mai multe ori# .otul este Legea mea# *eea
ce am transmis eu este numai aceast Lege#
1GD
L./0%+ 7
D.78-. &2&-
*hestiunea omorului este foarte delicat# Am stabilit cerin!e foarte stricte pentru practican!iL nu
pot omor" fiin!e# 0ndiferent dac este vreo practic a colii budiste sau taoisteK sau a colii 9imenK toate
trateaz aceast chestiune absolut i interzic omorurileK atta timp ct sunt practici ale unei Legi
ortodoe# n mod cert# &eoarece consecin!a omorurilor este mult prea serioasK vom vorbi despre ea "n
detaliu# n budismul ini!ialK omorul se referea "n principal la omorrea unei vie!i umaneK care era actul
cel mai serios# (ai trziuK omorrea fiin!elor de dimensiuni ceva mai mariK sau a animalelor domestice
mariK sau a animalelor relativ mari erau toate privite ca acte foarte serioase# &e ce privea comunitatea
cultivatorilor chestiunea omorului att de serios> n budism se afirma "n trecut c fiin!ele care nu
trebuiau s moarK dac erau omorte deveneau spirite singuratice i stafii fr cas# *eremoniile de
mntuire din trecut erau eecutate pentru aceste suflete# Fr ceremoniile de mntuire aceste suflete ar fi
suferit de foame i de sete i ar fi suferit greut!i teribile# Acestea sunt afirma!iile fcute "n trecut de
budism#
%oi credem c cineva trebuie s plteasc o cantitate considerabil de J&eJ drept compensa!ieK
atunci cnd face ceva ru cuiva# Aici ne referim de obicei la cazul "n care se ia ceva ce apar!ine altor
oameniK etc# ns dac o via! este curmat bruscK indiferent dac este un animal sau alt creaturK va
genera o mul!ime de Marma# /morul "nsemna odat curmarea unei vie!i umaneK care cauzeaz relativ
mai mult Marma# &ar omorrea altor fiin!e nu este un pcat mai uorK cauznd direct enorm de mult
Marma# n special pentru un practicantL eist unele "ncercri care au fost aranIate "n diferitele faze ale
cultivrii tale# +le vin toate din Marma ta i sunt propriile tale "ncercriK fiind aezate la niveluri diferiteK
pentru ca tu s te "mbunt!eti# Atta timp ct "!i ridici ining:ulK le vei putea trece cu bine# nsK dac
ob!ii o cantitate att de mare de Marma dintr:o datK cum le vei mai putea depi cu bine> *u nivelul tu
de ining este imposibil s depeti "ncercrile i ele pot face imposibil continuarea cultivrii tale#
Am observat c atunci cnd se nate o persoanK mul!i JelJ sunt nscu!i simultan "ntr:un teritoriu
anume al spa!iului cosmic# +i arat to!i la felK au acelai nume i fac lucruri asemntoare# Aa c pot fi
privi!i ca fcnd parte din aceeai entitate# *hestiunea care se pune aici este c atunci cnd unul dintre ei
Oca "n cazul vie!ii unui animal mareP moare dintr:o datK iar ceilal!i dintre JelJ din celelalte dimensiuni
nu i:au terminat deocamdat cursul predestinat al vie!ii i mai au "nc mul!i ani de tritK cel care a
murit va fi fr cas i va rtci prin spa!iul universului# 1piritele singuratice i fantomele fr casK care
sufer de foameK seteK i greut!iK care au fost descrise "n trecutK pot fi asemenea cazuri# ns am
observat "ntr:adevr situa!ia teribil "n care suferK pentru c are de ateptat pn cnd destinul su final
este "mplinit i to!i dintre JelJ din diversele dimensiuni "i completeaz cltoria vie!ii# *u ct ateapt
mai multK cu att sufer mai mult# *u ct sufer mai mult cu att ucigaul va primi mai mult Marma
cauzat de aceast suferin!# 4ndi!i:v numai ct de mult Marma pute!i cldi# Am observat acest lucru
cu aIutorul capacit!ilor supranormale#
&e asemenea am mai observat o situa!ieL atunci cnd se nate cinevaK "ntr:o dimensiune anumit
va eista un profil complet al vie!ii sale# *u alte cuvinteK "ntreaga sa via! se afl acoloK unde triete i
ce ar trebui s fac# *ine aranIeaz aceste lucruri> +videntK sunt fcute de ctre o fiin! de un nivel mai
"nalt# &e eempluK la natere el apar!ine unei anumite familiiK unei anume coliK are un anumit loc de
munc "n societatea uman# &atorit serviciului su vor avea loc diverse contacte umane# *u alte
cuvinteK "ntreaga societate uman este planificat "n acest fel# &ar dac o via! este curmat brusc i
acest lucru nu se conformeaz aranIamentului ini!ialK lucrurile schimbndu:seK acea fiin! mai "nalt nu:l
va ierta pe cel care a fcut acest lucru# Haide!i s ne gndim# *a practican!iK sperm s cultivm spre
niveluri mai "nalte# Fiin!a de nivel "nalt nu:l va ierta pe uciga# *rede!i c acesta va mai putea s
practice cultivare> (aetrii unora nu sunt nici mcar la nivelul acestei fiin!e# Aa c maestrul su va fi
i el pedepsit i trimis Ios# 4ndi!i:v numai# +ste aceasta o problem oarecare> Aadar este foarte greu
ca cineva care a fcut acest lucru s mai poat cultiva#
1G6
'nii dintre practican!ii Falun &afa au luptat poate "n rzboaie# Acele rzboaie sunt condi!ii
aduse de marile schimbri ale climatului cosmicK iar tu erai numai un element al acelei stri# &ac nu
eist activit!i umane care s urmeze marile schimbri cosmiceK asemenea condi!ii n:ar fi fost aduse "n
societatea uman i nici n:ar mai putea fi numite schimbri cosmice# Acele evenimente au evoluat
conform marilor schimbri cosmice i n:au fost "n totalitate din vina ta# %oi aici ne referim la Marma
cauzat de faptele greite pe care cineva le comite pentru a ob!ine ctig personalK interese personaleK
sau ceva legat de propria persoan# %u este vina taK atta timp ct este legat de schimbri ale "ntregului
spa!iu cosmic sau de dezvoltri maIore ale societ!ii#
/morrea unei fiin!e poate aduce o cantitate enorm de Marma# 'nii s:au "ntrebat J%u putem
omor"K dar acas eu sunt buctarul# *um "mi voi hrni familiaK dac nu pot omor">J Aceast problem
specific nu este treaba mea# +u "i "nv! Legea pe practican!iK nu vorbesc la "ntmplare spunndu:le
oamenilor obinui!i cum s:i triasc via!a# Ar trebui s tratezi fiecare problem conform (arii Legi#
F ce vreiK atta timp ct !i se pare drept# /amenii obinui!i fac ce vorK aceasta fiind treaba oamenilor
obinui!i# +ste imposibil ca toat lumea s practice cultivare# *a practicant ar trebui s urmezi un
standard mai "naltK aadar eu pun aceast condi!ie numai practican!ilor#
n afar de fiin!ele umane i animaleK plantele sunt i ele vie!i# /rice materie "i poate "nf!ia
via!a "n celelalte dimensiuni# Atunci cnd tianmu:ul tu va atinge planul ,ederii LegiiK vei vedea c
totulK inclusiv pietrele i pere!ii pot vorbi i te vor saluta# 2oate c unii se "ntreab J4rnele i legumele
pe care le mncm sunt i ele vii# La fel mutele i !n!arii# *e trebuie s facem> +ste destul de
neconfortabil s fii picat de un !ntar "n timpul verii i va trebui s:l observm cum ne pic fr s:i
facem nimic# %:ar trebui s omorm muteleK ci s ne uitm la ele cum murdresc mncareaJ# , spun
c nu trebuie s omor!i la "ntmplareK fr motiv# ns nici nu trebuie s devenim gentleman:i ultra
precau!iK care "i concentreaz aten!ia pe chestiuni minore i care fac orice pas cu fricK srind cnd
mergK aten!i s nu omoare vreo furnic# A spune c trieti o via! obositoare# %u este i acesta un
ataament> &ei poate c n:ai omort furnica pentru c ai srit din precau!ieK este posibil s fi omort "n
felul acesta o mul!ime de microorganisme# +ist o mul!ime de vie!i mai mici "n microcosmosK inclusiv
microbi i bacteriiK peste care poate c ai pit i pe care le:ai omort ca urmare# n cazul acesta ar trebui
s nu mai trim# %u vrem s devenim asemenea oameniK iar acest lucru va face imposibil practicarea
cultivrii# Lucrurile trebuie privite dintr:o perspectiv mai largK iar cultivarea trebuie practicat cu
noble!e#
%oi oamenii trim i ar trebui s ne men!inem via!a omeneasc# Aa c mediul "n care trim
trebuie s asigure nevoile vie!ii unui om# %u putem face ru sau omor" vie!i inten!ionatK dar nu putem
nici deveni prea "ngriIora!i de asemenea banalit!i# &e eempluK legumele i grnele pe care le cultivm
sunt i ele vii# %u putem s nu le mai mncm doar pentru c sunt vii# Atunci cum mai putem s
practicm cultivarea> .rebuie s !intim ctre ceva mai ridicat i s fim deschii la minte# &e eempluK
atunci cnd mergiK unele furnici sau insecte se pot afla sub talpa ta i pot muri# 2oate "i merit moarteaK
din moment ce n:ai fcut:o inten!ionat# n lumea biologiei i microbiologiei eist i chestiunea
echilibrului ecologic# &ac o specie va avea prea mul!i indiviziK va fi o problem# Aadar cultivarea
trebuie practicat cu demnitate i "ntr:o manier dreapt i demn# &ac "n cas eist mute i !n!ariK
le putem da afar i putem instala o plas pentru a le !ine afar# 'neori ele nu pot fi date afar# n acest
cazK asta este# &ac vor ciupi i vor face ru oamenilor "n spa!iul "n care acetia triescK trebuie cu
siguran! gonite# &ac nu pot fi goniteK nu le po!i observa pur i simplu cum "i ciupesc pe ceilal!i# *a
practicant nu te deranIeaz i eti imun la eleK dar membrii familiei taleK care sunt oameni obinui!i i nu
practicK sunt "ngriIora!i de chestiunea bolilor contagioase# %u putem s permitem unui !n!ar s
ciupeasc fa!a unui copil#
1 v dau un eemplu# +ist o poveste despre 1aMNamuniK "n anii si de "nceput# ntr:o zi
1aMNamuni a vrut s fac baie "n pdure i a rugat un discipol s:i cure!e cada# &iscipolul su s:a dus la
cad i a vzut c era plin de insecte care miunau peste tot# &ac ar fi cur!at cadaK ar fi omort
insectele# &iscipolul a venit "napoi la 1aMNamuni i i:a spus J*ada este plin de insecte#J 1aMNamuni nu
l:a privit i i:a replicat J&u:te i cur! cada#J &iscipolul a mers "napoi la cad i n:a tiut cum s:o
cure!eK pentru c ar fi omort insectele# 1:a dus din nou "napoi la 1aMNamuni i a spus J(aestreK cada
11G
este plin de insecte# &ac o cur! vor fi omorte#J 1aMNamuni l:a privit i i:a spus J*eea ce te:am rugat
eu s faci este s cure!i cada#J &iscipolul a "n!eles brusc i s:a dus i a cur!at cada# Aceast poveste
spune un principiu# %u trebuie s srim peste baie pentru c "n cad sunt insecte i nici nu trebuie s ne
cutm alt loc "n care s locuim din cauza !n!arilor# %ici nu trebuie s ne sugrumm i s "ncetm s
mncm pentru c grnele i legumele sunt vii# %u trebuie s devenim aa# .rebuie s echilibrm corect
aceast rela!ie i s cultivm "ntr:o manier nobil# &ac nu vom face ru nici unei vie!i "n mod
inten!ionat va fi "n regul# n acelai timp oamenii au nevoie de un spa!iu de trai i condi!ii "n care s
supravie!uiascK iar acestea trebuie men!inute# Fiin!ele umane trebuie s:i men!in vie!ile i felul
normal de via!#
n trecutK unii maetri fali de Uigong sus!ineau J1e pot omor" fiin!e "n prima i cea de:a
cincisprezecea zi a luniiJ
1$D
# 'nii dintre ei afirmau chiar c este "n regul dac omori animale cu dou
picioareK ca i cum ele n:ar fi nite fiin!e# &ac pe "nti i cincisprezece ale lunii lum via!a cuivaK nu
este omorK este cumva sparea pmntului> 'nii maetri fali de Uigong pot fi identifica!i dup
cuvntriK conduita lor i dup ceea spun i dup ce urmresc# .o!i cei care spun asemenea lucruri au de
obicei futi# 'ita!i:v numai la felul "n care un maestru de Uigong posedat de o vulpe mnnc carne de
gin# Atunci cnd "nfulec gina nu vrea nici mcar s scuipe afar oasele#
%u numai c omorul aduce o mul!ime de MarmaK dar implic i chestiunea compasiunii# *a
practican!iK nu trebuie s avem compasiune> Atunci cnd compasiunea ta va iei afarK vei observa
probabil c toate fiin!ele i toat lumea sufer# ,or apare astfel de lucruri#
D.78-. /&'7,2,9 1. /+-'.
*onsumul de carne este de asemenea o problem sensibilK dar consumul de carne nu este omor#
%oi n:am cerut nimnui s nu mai mnnce carneK dei studia!i calea de cultivare de atta timp# (ul!i
maetri de Uigong v spun s "nceta!i s consuma!i carne atunci cnd intra!i "n clasele lor# 2robabil c
ve!i gndi J%u sunt "nc pregtit mental s "ncetez s mai mnnc carne dintr:o dat#J (ncarea servit
astzi acas poate s fie pui prIit sau pete prIitK care miros destul de bineK dar nu:!i va fi permis s le
mnnci# Acelai lucru este valabil "n cazul practicilor religioase care for!eaz abandonarea consumului
de carne# 2racticile obinuite ale colii budiste i unele dintre practicile taoiste spun acelai lucru i
interzic consumul de carne# Aici nu v cerem s face!i acest lucruK dar i noi avem o pozi!ie# *e v
cerem noi atunci> &eoarece calea noastr de cultivare este una "n care Legea cultiv practican!iiK
"nseamn c se vor ivi unele situa!ii determinate de gong i Lege# n timpul cultivriiK vor apare diferite
situa!ii la diferite niveluri# ntr:o bun ziK sau poate dup lec!ia mea de astziK unii se pot gsi "ntr:o
astfel de situa!ie "nct nu mai pot consuma carneK iar carnea poate s "nceap s le miroas urt# Le va
veni s vomite dac mnnc# %u eti for!at i nu trebuie s abandonezi tu "nsu!i consumul de carneK ci
vine de la tine# / dat ce ai atins aceast fazK nu vei mai putea consuma carne deoarece aceasta se va
reflecta din gong# ,a merge pn "ntr:acolo "nct chiar vei vomita dac mnnci carne#
2ractican!ii notri veterani tiu to!i c o astfel de stare va apare "n cultivarea Falun &afa# 1itua!ii
diferite vor apare la niveluri diferite# 'nii practican!i au o dorin! puternic pentru asta i un mare
ataament de a consuma carne# (nnc mult carne "n mod regulat# Atunci cnd altora li se pare
gre!oasK lor nuK i o mnnc fr probleme# *e trebuie fcut pentru a le "ndeprta ataamentul> /
astfel de persoan se va sim!i ru de la stomac atunci cnd va consuma carne# %u va avea aceast durere
dac nu consum carne# ,a apare o astfel de situa!ieK "nsemnnd c nu trebuie s mai mnnce carne#
nseamn cumva c din acel moment coala noastr nu va mai avea de a face cu consumul de carne> %u
este aa# *um trebuie s tratm aceast problem> A fi incapabil s mnnci carne va veni de la inim#
*are este scopul> Att interzicerea for!at a consumului de carne "n cile de cultivare din temple ct i
incapacitatea de a consuma carne "n calea noastr au ca scop eliminarea dorin!ei umane i a
ataamentului uman de a consuma carne#
1$D
din calendarul lunar chinezescK %#.#
111
'nii sunt pur i simplu incapabili s mnnce dac nu au carne "n farfurie# Acesta este
ataamentul unui om obinuit# ntr:o diminea!K cnd treceam prin intrarea din spate a parcului .riumf
din *hangchunK ieeau trei oameni care vorbeau tare# 'nul spunea J*e fel de Uigong se practicK "n care
oamenii nu pot consuma carne> A da mai degrab zece ani din via! dect s nu mnnc carneYJ *e
dorin! puternic este aceastaY 1 ne gndimL %:ar trebui aruncat un asemenea ataament> *u siguran!#
n timpul cultivrii se !intete ctre abandonarea diferitelor dorin!e i ataamente# 1pus mai simpluK dac
dorin!a consumului de carne nu este abandonatK nu "nseamn c acest ataament nu este prsit> *um
"i poate termina el cultivarea "n acest caz> AadarK atta timp ct eist un ataamentK trebuie eliminat#
ns asta nu "nseamn c nu vom mai consuma carne de acum "nainte# 1copul nu este de a nu consuma
carneK ci de a abandona acest ataament al tu# &ac "!i po!i abandona ataamentul "n timpul perioadei "n
care nu po!i consuma carneK vei putea probabil s mnnci din nou mai trziu# *arnea nu va mai mirosi
urt i nu va mai avea gust ru# %u va mai conta ce mnnci#
*nd vei putea consuma carne din nouK ataamentul tu i dorin!a pentru carne vor fi fost deIa
abandonate# ns va apare o mare schimbareL carnea nu !i se va mai pare delicioas# &ac se gtete
acasK o vei mnca "mpreun cu familia# &ac nu se va gti acasK nu:i vei mai duce lipsa# &ac o
mnnci nu !i se va mai pare delicioas# ,a apare o astfel de situa!ie# ns practicarea cultivrii printre
oamenii obinui!i este destul de complicat# &ac "n familia ta se gtete mereu carneK dup o perioad
de timp o vei gsi din nou gustoas# ,a apare o astfel de recidiv i se va repeta de multe ori "n cursul
cultivrii# 2o!i deveni brusc din nou incapabil de a consuma carne# Ar trebui s nu mnnci carne atunci
cnd nu po!i# ,ei fi cu adevrat incapabil s:o mnnci i vei vomita dac o faci# Ateapt pn cnd vei
putea mnca din nou i urmeaz cursul natural# 1copul "n sine nu este de a consuma sau nu carne# *heia
este abandonarea acelui ataament#
*alea noastr de cultivare Falun &afa permite un progres rapid# Atta timp ct "!i ridici ining:
ulK vei trece rapid la alte niveluri# 'nii prin natura lor nu au un ataament puternic pentru consumul de
carneQ nu le pas dac mnnc sau nu carne# Le va lua cteva sptmni pentru a uza acest ataament#
'nora le poate lua unaK douK sau trei luniK poate Iumtate de an pentru a face asta# n afara cazurilor
neobinuiteK nu va lua mai mult de un an pentru a putea s mnnci din nou carneK pentru c a devenit
deIa un produs de larg consum pentru omenire# ns practican!ii profesioniti din temple nu trebuie s
consume carne#
1 vorbim acum despre cum privete budismul consumul de carne# 8udismul la "nceputurile sale
nu interzicea consumul de carne# *nd 1aMNamuni "i conducea discipolii "n cultivare "n priva!iuni "n
pduriK nu eista o asemenea regul de ab!inere de la carne# &e ce nu eista> 2entru c atunci cnd
1aMNamuni a transmis &harmaK "n urm cu $#=GG de aniK societatea era foarte "napoiat# 'nele regiuni
aveau agriculturK altele nu# +ista foarte pu!in pmnt cultivatK iar pretutindeni eistau pduri#
*antitatea de grne era limitat i acestea erau etrem de rare# /amenii abia trecuser de societatea
primitiv i triau "n principal din vntoare# n multe regiuni se hrneau "n principal cu carne# 2entru a
abandona la maimum ataamentele umaneK 1aMNamuni nu le:a permis discipolilor accesul la nici un fel
de bog!ii materialeK etc# <i:a luat discipolii dup el s cereasc pentru mncare# Acetia mncau orice
li se ddea# (ai multK fiind practican!i nu:i puteau alege hrana care li se ddea i care putea include
carne#
n budismul de "nceput a eistat interzicerea pentru Hun
1$6
# Aceast regul vine din budismul de
"nceputK dar acum se spune c i carnea face parte din Hun# &e fapt Hun "n timpul acela nu se referea la
carneK ci la lucruri ca ceapK ghimbirK usturoiK etc# &e ce erau ele privite drept Hun> n zilele noastre
mul!i dintre clugri nu pot eplica acest lucruK printre multe alte lucruriK din cauz c nu practic cu
adevrat cultivare# *eea ce a transmis 1aMNamuni a fost J2erceptK 1amadhiK n!elepciuneJ# J2erceptJ se
refer la abandonarea tuturor ataamentelor oamenilor obinui!i# J1amadhiJ se refer la faptul c
practica se fcea "n stare de trans complet i prin aezarea "n pozi!ie de medita!ie i prin faptul c
practicantul trebuia s fie "n concentrare complet# /rice lucru care "i afecta starea de trans era
considerat interferen! serioas# /ricine mnca ceapK ghimbir sau usturoi mirosea tare# *lugrii acelui
timp stteau de obicei "n cerc unul lng cellalt "n pdure sau "ntr:o peter# *ine mnca asemenea
1$6
mncare interzis "n budism
11$
lucruri producea un miros destul de iritantK afectndu:i pe ceilal!i care stteau "n trans i interfera
puternic "n cultivarea lor# Astfel c a fost fcut aceast regulK iar asemenea mncare a fost considerat
Hun i interzis# (ultor fiin!e cultivate din corp le este destul de sil de asemenea mirosuri puternice#
*eapaK ghimbirulK sau usturoiul pot de asemenea stimula dorin!ele umane# &ac mnnc prea mult
oamenii pot deveni de asemenea dependen!i de ele# Aa c au fost considerate Hun#
n trecutK dup ce atingeau niveluri foarte "nalte "n cultivare i starea de Maigong sau semi
MaigongK mul!i clugri realizau i ei c de fapt acele reguli nu contau "n timpul practicii cultivrii# &ac
ataamentul acela era abandonatK materia propriu:zis nu avea nici un efect# *eea ce interfereaz "ntr:
adevr cu un practicant este acea inim# &rept urmareK de:a lungul istorieiK clugrii cu realizri au
observat i ei c dac cineva mnca sau nu carne nu era o chestiune critic# 2roblema cheie era dac se
putea abandona sau nu acest ataament# &ac cineva n:are ataamenteK nu este nici o problem ce
mnnc pentru a:i umple stomacul# &in moment ce unii clugri au practicat "n temple "n felul acestaK
mul!i oameni s:au obinuit cu asta# n plusK cu timpul n:a mai fost doar o regulK ci un lucru stabilit "n
templeL clugrii nu consum carne deloc# /amenii s:au obinuit i ei cu o asemenea cale de cultivare#
1 vorbim despre clugrul AigongK care a fost foarte popularizat "n operele literare# *lugrii n:ar
trebui s mnnce carne# +l a fcut:o i astfel a ieit "n eviden!# &e faptK fusese epulzat din templul
LingNinK iar hrana devenise principala sa griIK din moment ce se afla "ntr:o criz "n via!a sa# (nca ce
apucaK pentru a:i umple stomacul# Atta timp ct "i umplea stomaculK nu era ataat de o mncare
anume i nici nu:i psa ce mnca# La acel nivel de cultivare a "n!eles acest principiu# &e fapt Aigong a
consumat carne numai ocazionalK probabil o dat sau de dou ori# 1criitorii au devenit foarte interesa!i
cnd au auzit c un clugr a mncat carne# *u ct este mai surprinztor subiectulK cu att mai interesa!i
vor fi cititorii# /perele literare trebuie s fie inspirate din realitateK dar apoi aIung deasupra realit!ii#
Aa c a fost popularizat# &e faptK dac acel ataament este abandonat "ntr:adevrK nu conteaz ce
mnnci pentru a:!i umple stomacul#
n Asia de sud:estK sau "n regiunile de sud ale *hineiK ca de eemplu 4uangdong i 4uangiK
unii buditi laici nu spun c sunt buditiK pentru c ar suna prea demodat# Afirm c mnnc hran
budistK sau c sunt vegetarieniK ceea ce sugereaz c sunt vegetarieni buditi# *onsider cultivarea
buddha ca pe ceva att de simplu# *um este posibil ca a fi vegetarian s fie echivalent cu cultivarea
buddha> &up cum se tie consumul de carne este un singur ataamentK o singur dorin!# A fi
vegetarian presupune abandonarea acestui singur ataament# *ultivarea se poate termina numai prin
abandonarea tuturor dorin!elor umane i a ataamentelorK de eemplu invidiaK mentalitatea de
competi!ieK ealtareaK mentalitatea de laud i a celorlalte ataamente umane# *um este posibil ca prin
abandonarea acestui singur ataament al consumului de carne s se permit cultivarea buddha> Aceast
afirma!ie este incorect#
&espre problema hraneiK nu este vorba numai de consumul de carneK nu trebuie s devii ataat de
nici o alt mncare# Asta este valabil i pentru alte lucruri# 'nii pot spune c le place pur i simplu s
mnnce o anumit mncareK acesta fiind un alt ataament# &up atingerea unui anumit nivel de
cultivareK un practicant nu va mai avea un asemenea ataament# 8ine"n!elesK Legea noastr este predat
la un nivel foarte "nalt i se bazeaz pe o combina!ie de niveluri diferite# +ste imposibil ca cineva s
ating o asemenea etap dintr:o dat# Afirmi c "!i place s mnnci o mncare anumitK dar atunci cnd
"n cultivarea ta vine timpul s abandonezi acel ataamentK nu vei mai fi capabil s:o mnnci# &ac o
faciK poate s nu mai fie la fel de gustoas i va avea alt gust# *nd mergeam la lucru pe timpul acelaK
cantina locului de munc pierdea "ntruna bani i mai trziu a dat faliment# &up ce a dat falimentK
fiecare "i aducea prnzul de acas# +ra destul de problematic s te grbeti s gteti de diminea!#
'neori cumpram dou chifle "nclzite i brnz de soia "n sos de soia# .eoretic era o mas destul de
uoar# ns nu era permis s mnnc aceast mncare mereu i ataamentul trebuia de asemenea
abandonat# ( sim!eam ru de "ndat ce vedeam brnz de soia# &ac "ncercam s mnncK nu mai
puteamK pentru a nu dezvolta un ataament# 8ine"n!elesK aceasta se va "ntmpla numai atunci cnd vei
atinge un anumit nivel de cultivare# *hiar la "nceput nu va fi aa#
<coala budist nu permite butul alcoolului# A!i vzut vreodat un buddha care !ine un pahar de
vin "n mn> %u# Am spus c cineva poate s nu fie capabil s mnnce carneK dar dup ce ataamentul
11;
este abandonat "n timpul practicii cultivrii printre oamenii obinui!iK nu va fi nici o problem dac va
consuma carne din nou# ns dup ce renun!i la alcoolK nu trebuie s mai bei din nou# %u are un
practicant gong "n corp> &iferite forme de gong i unele capacit!i supranormale apar la suprafa!a
corpului tuK ele fiind toate pure# &e "ndat ce bei alcool toate "!i vor prsi corpul# ntr:o clipit "n
corpul tu nu va mai rmne nimicK pentru c le este fric de acel miros# +ste destul de ru dac cineva
este dependent de acest obiceiK iar butul poate face persoana ira!ional# &e ce unele dintre marile ci de
cultivare taoiste cer s se bea alcool> &eoarece nu cultiv zhu NuanshenK iar butul poate face zhu
Nuanshen incontient#
'nii iubesc alcoolul la fel de mult cum "i iubesc via!aK "n timp ce altora le place alcoolul# 'nii
au devenit intoica!i de alcool din cauza butului# %ici mcar nu:i vor ridica bolul de orez de Ios fr
s bea i trebuie s bea# *a practican!iK nu trebuie s fim aa# 8utul de alcool creeaz sigur dependen!e#
+ste o dorin! care stimuleaz nervii adictivi# *u ct bea mai multK cu att devine mai dependent de
aceasta# 1 ne gndimK n:ar trebui s abandonm un asemenea ataamentK ca practican!i> Acest
ataament trebuie de asemenea aruncat# *ineva poate gndi J+ste imposibilK pentru c trebuie s am
griI de "ntlniri cu clien!iiK sau sunt responsabil de contacte de business i nu:mi este uor s fac afaceri
fr s beau#J A spune c nu este neaprat aa# n mod normal cnd faci afaceriK mai ales atunci cnd ai
de a face cu striniiK oamenii "i aleg buturile# 2o!i comanda o butur rcoritoareK iar el poate
comanda ap mineral# 'n altul poate comanda bere# %imeni nu te va for!a s bei alcool# 2o!i face
propria alegere i po!i bea ct vrei# n special printre intelectualiK un astfel de caz este rar# n mod
normal este "n felul acesta#
Fumatul este de asemenea un ataament# 'nii spun c fumatul "i "nvioreaz# +u numesc asta
auto:"nelare i "nelarea celorlal!i# *nd se simt obosi!i din cauza muncii sau a scrisuluiK pot dori s ia o
pauz de !igarK i se pot sim!i "nviora!i dup ce fumeaz# &e fapt nu este aa# +ste din cauz c au luat
o pauz# (in!ile umane pot crea o impresie fals i o iluzieK care mai trziu devine un concept i o
credin! falsK ca de eemplu aceea c fumatul "nvioreaz# %u poate face asta deloc i nici nu poate Iuca
un astfel de rol# Fumatul nu face nimic bun corpului uman# &ac cineva fumeaz mult timpK la disec!ie
doctorul va descoperi c bronhiile i plmnii si sunt negri peste tot#
%u vor practican!ii notri s:i purifice corpurile> *orpurile tale vor fi purificate continuu i vei
progresa constant spre niveluri "nalte# ns tu adaugi acest lucru corpului tu# %u vei merge "n direc!ie
opus nou> n plus mai este i o dorin! puternic# 'nii tiu c este duntorK dar pur i simplu nu se
pot lsa# &e faptK v spun c nu este uor s te lai fr s ai "ndrumarea unei min!i drepte# *a
practicantK las:te astzi ca de un ataament i vezi dac po!i# i sftuiesc pe to!i cei care vor s practice
cu adevrat cultivarea s se lase de fumat de astzi i este garantat c se vor lsa# %imeni nu se gndete
s fumeze "n timpul acestui curs# &ac vrei s te laiK este garantat c vei putea# Atunci cnd mai fumezi
o !igarK nu va mai avea un gust plcut# *nd vei citi aceast lec!ieK va avea acelai efect# 8ine"n!eles c
noi nu vom avea griI de acest lucru dac nu vrei s practici cultivarea# *red c ar trebui s te laiK ca
practicant# /dat foloseam un astfel de eemplu JA!i vzut vreodat un buddha sau un taoist cu !igara "n
gur>J *um poate eista aa ceva> *are este scopul tuK ca practicant> %:ar trebui s te lai> AadarK eu
zic c dac vrei s practici cultivareaK ar trebui s te lai# i face ru corpului tu i este de asemenea o
dorin!K eact contrariul cerin!elor pentru practican!i#
I'4%1%+
(en!ionez frecvent problema invidiei atunci cnd transmit Legea# &e ce> 2entru c "n *hina
invidia se arat etrem de puternic# +ste att de puternic "nct a devenit natural i lumea nici n:o mai
sesizeaz# &e ce este att de puternic invidia la chinezi> Are propria sa origine# n trecutK chinezii au
fost puternic influen!a!i de confucianismK aa c sunt introverti!i# %u:i eprim suprarea sau bucuriaK
ci cred "n stpnire de sine i toleran!# &in cauza acestei obinuin!eK "n mareK na!iunea noastr a cptat
un caracter introvertit# 8ine"n!eles o astfel de personalitate are pr!ile ei buneK de eemplu a nu arta
for!a interioar# &ar are de asemenea dezavantaIeK care pot produce efecte negative# n special "n aceast
11@
perioad de sfrit a &harmeiK aspectele sale negative au devenit mai evidente i pot "ncuraIa adncirea
invidiei# &ac cineva are veti bune i le face publiceK ceilal!i vor deveni invidioi# 'nora le este fric
s:i men!ioneze premiile sau unele beneficii ob!inute "n muncK sau de alt naturK pentru ca ceilal!i s
nu se simt neplcut atunci cnd le aud# ,esticii o numesc invidie oriental sau invidie asiatic# ntreaga
regiune a Asiei este mai mult sau mai pu!in aaK din cauza influen!ei confucianismului chinezK iar "n
special "n *hina este foarte accentuat#
Aceast invidie este oarecum legat de egalitarismul absolut practicat odat# 2n la urmK dac
se prbuete cerulK toat lumea ar muri "mpreun# .o!i ar trebui s aib o parte egal din ceva bunK i
to!i ar trebui s aib aceeai mrire de salariu indiferent de procentul mririi# / astfel de mentalitate
pare bunK toat lumea s fie tratat egal# &ar de fapt cum pot oamenii fi la fel> 1arcinile sunt diferiteK
ct i cantitatea de munc depus# n acest univers eist un principiuK numit J%u se pierdeK nu se
ctigJ# 2entru a ctigaK trebuie s pierzi# 2rintre oamenii obinui!i se spune c nu ctigi dac nu
munceti pentru asta# *u ct munceti mai tareK cu att ctigi mai mult# *u ct munceti mai pu!inK cu
att ctigi mai pu!in# *u ct dai mai multK cu att ob!ii mai mult# +galitarismul absolut practicat "n
trecut sus!ine c to!i sunt nscu!i egaliK iar ceea ce schimb oamenii este via!a post:natal# *red c
aceast afirma!ie este prea absolut# *nd ceva este fcut absolutK devine incorect# Atunci de ce sunt
oamenii nscu!i brba!i i femei> &e ce nu arat la fel> %u sunt nscu!i la felK unii sunt nscu!i bolnavi
sau handicapa!i# &e la un nivel mai "nalt se poate vedea "ntreaga via! a unei persoane "n alt
dimensiune# *um poate fi la fel> /amenii vor to!i s fie trata!i la fel# &ac ceva nu este inclus "n via!a
cuivaK cum poate fi la fel> /amenii nu sunt la fel#
2rin compara!ieK personalitatea unui vestic este etrovertit# 1e poate spune dac este fericit sau
suprat din aparen!e# / astfel de personalitate are avantaIele eiK dar i dezavantaIe : nu poate eersa Ren#
*ele dou "nclina!ii bazate pe "nf!iri diferite pot aduce consecin!e diferite# &ac un chinez este ludat
i tratat favorabil de ctre un supervizorK ceilal!i "i pierd echilibrul psihic# &ac cineva ia o primK mai
bine o pune "n buzunar pentru ca ceilal!i s nu vad# +ste dificil s fii un muncitor model "n zilele
noastre# J&ac eti muncitor modelK po!i face treaba bine# Ar trebui s vii diminea!a devreme i s pleci
acas seara trziu# &in moment ce eti att de bunK po!i s faci tu tot# %oi nu suntem suficient de buni#J
*eilal!i vor spune ceva sarcastic# +ste dificil s fi om bun#
n strintate un astfel de caz este opus# <eful poate s:i dea muncitorului o prim "n plus dac a
fcut treab bun astzi# (uncitorul "i va numra fericit banii "n fa!a celorlal!i i va spune JAzi mi:a
dat eful at!ia baniJ# 2oate spune fericit celorlal!i despre asta fr nici o consecin!# &ac un astfel de
lucru se "ntmpl "n *hina i cineva ia o prim "n plusK chiar eful "i va spune s:i ascund banii i s
nu:i lase pe ceilal!i s vad# n strintateK dac un copil ia not maim la un testK alearg fericit acas
strignd JAm luat not maimK am luat not maimYJ Alearg "napoi tot drumul spre cas# 'nul
dintre vecini va deschide poate ua i va spune J8ravo .omK biat bunJ# Altul poate deschide fereastra
s:i spun J8ravo AacMK foarte bineYJ# &ac acest lucru se "ntmpl "n *hinaK este dezastru# *opilul
alearg acas i strig JAm luat not maimK am luat not maimYJ ,ecinul "ncepe s ocreasc "n
cas chiar "nainte s deschid ua# J*e este att de remarcabil c ai luat not maim> 1e laudY *ine n:
a luat not maim>J *ele dou feluri de a privi problema vor duce la rezultate diferite# 2oate conduce
la invidie# &ac unuia "i merge bineK de obicei oamenii "i vor sim!i inima ne"mpcat "n loc s se
bucure pentru el# 2oate apare o astfel de problem#
*u c!iva ani "n urm se practica un egalitarism absolut care a stricat conceptele ideologice ale
oamenilor# 1 dau un eemplu# La serviciK cineva poate sim!i "ntr:o zi c ceilal!i din birou nu sunt la fel
de capabili ca el# /rice ar face iese bine i crede c este "ntr:adevr remarcabil# i poate spune J1unt
calificat s devin director de fabric sau chiar patronK sau ceva mai "nalt# *red c pot deveni chiar prim
ministru#J <eful su poate de asemenea spune c este "ntr:adevr capabil i poate "ndeplini orice# *olegii
si pot spune i ei c este capabil i c are talent# n colectivul suK sau poate "n acelai birou poate
eista o alt persoan destul de incapabil s fac ceva bunK sau chiar bun de nimic# &ar "ntr:o bun zi
aceast persoan incompetent este promovatK nu elK devenind chiar eful acestuia# +l "i va pierde
echilibrul mental avnd inima ne"mpcat i se va duce s vorbeasc cu eful su i ceilal!i colegiK
devenind foarte suprat i invidios#
11=
, spun un astfel de principiuK pe care oamenii obinui!i nu:l pot realiza# 2o!i crede c eti bun
la toateK dar nu este inclus "n via!a ta# Altul poate c nu este bun de nimicK dar are acest lucru "n via!a saK
iar ca urmare va deveni ef# 0ndiferent ce cred oamenii obinui!iK este doar prerea oamenilor obinui!i#
&in perspectiva unei fiin!e mai "nalteK progresul societ!ii umane se face conform unei legi specifice de
dezvoltare# Aa c ceea ce face un om "n decursul vie!ii sale nu este aranIat conform capacit!ilor lui#
8udismul crede "n principiul Marmic al rsplatei i recompensei# ,ia!a "i este aranIat dup Marma sa#
0ndiferent ct de capabil etiK po!i s n:ai nimic "n via!a aceasta dac n:ai J&eJ# *rezi c el nu este bun
de nimicK dar are mult J&eJ# 2oate deveni un "nalt oficialK sau poate face o mare avere# 'n om obinuit
nu poate vedea acest lucru i crede mereu c ar trebui s fac eact ce se pricepe# Aa c se "ntrece i se
lupt toat via!a cu inima profund rnit# i este amar i se simte obosit# (intea sa nu este echilibratK nu
poate mnca sau dormi bineK fiind dezamgit# Atunci cnd "mbtrnete "i slbete sntatea i apar tot
felul de boli#
*a practican!iK cu att mai mult nu trebuie s devenim aa# 'n practicant trebuie s urmeze
cursul natural# &ac ceva "!i apar!ineK nu:l vei pierde# &ac ceva nu este al tuK nu:l vei ob!ine chiar
dac te lupti pentru asta# Acest lucru bine"n!eles nu este absolut# &ac ar fi att de absolutK n:ar mai
eista chestiunea comiterii relelor# *u alte cuvinteK eist unii factori de instabilitate# ns ca practicant
eti "n principiu proteIat de Fashen:ul maestrului i al!ii nu "!i pot lua ceea ce:!i apar!ine nici mcar dac
vor# Aa c noi credem "n urmarea cursului natural# 'neori crezi c ceva ar trebui s fie al tuK iar al!ii
"!i spun i ei c este al tu# &e fapt nu este al tu# 2o!i probabil crede c "!i apar!ineK dar "n final nu:!i
apar!ine# n acest caz se poate vedea dac po!i abandona acel lucru# &ac nu:l po!i abandonaK va deveni
un ataament# / astfel de metod va fi folosit pentru a te scpa de ataamentul pentru interes# Asta este
de fapt# &eoarece oamenii obinui!i nu se pot ilumina la acest principiuK ei to!i se vor "ntrece i se vor
lupta pentru propriile interese#
0nvidia se arat pur i simplu prea puternic printre oamenii obinui!i# 1e manifest destul de
mult i "n comunitatea cultivatorilor# %u eist respect "ntre diferitele practici de UigongK unii sus!in c o
practic nu este bun "n timp ce al!ii spun c este bunK se fac tot felul de comentarii# &up prerea meaK
apar!in toate de "mbunt!irea snt!ii i pstrarea condi!iei fizice# (aIoritatea acestor practici care se
lupt "ntre ele apar!in acelor practici de la futiK care nu !in la ining# *ineva poate practica Uigong
peste $G de ani fr s:i dezvolte nici o capacitate supranormalK "n timp ce al!ii le primesc la scurt
timp dup ce "ncep s practice# Apoi inima "i va deveni ne"mpcatL JAm practicat peste $G de ani fr
s dezvolt nici o capacitate supranormalK iar el le are# *e fel de capacit!i supranormale a primit>J 1e
va "nfuria# JAre futi i demen! provenit din cultivareYJ Atunci cnd un maestru de Uigong !ine o
prelegereK cineva de acolo st cu o atitudine lipsit de respect# JAhK ce fel de maestru de Uigong este>
%ici mcar nu m intereseaz ce spune#J (aestrul de Uigong poate fi "ntr:adevr incapabil s vorbeasc
la fel de bine ca aceast persoanK din moment ce nu vorbete dect despre propria sa coal de practicK
iar persoana respectiv studiaz totul i a luat parte la toate cursurile !inute de maetrii de Uigong i are
un vraf de diplome# ntr:adevr tie mult mai mult dect acel maestru de Uigong# &ar la ce:i folosete>
.otul este despre vindecarea bolilor i pstrarea condi!iei fizice# *u ct este mai "ncrcat de aceste
lucruriK cu att mai dezordonate i mai complicate vor deveni mesaIele i cu att mai greu "i va fi s
practice cultivarea# .otul va fi haotic# n cultivarea adevrat se vorbete despre concentrarea pe o
singur coalK i n:ar trebui s apar probleme# 2rintre cultivatorii adevra!i eist astfel de cazuri#
Lipsa reciproc de respect i faptul c mentalitatea de competi!ie n:a fost abandonat pot conduce cu
uurin! la invidie#
1 v spun o poveste# n cartea J0nvestitura 5eilorJ lui 1hen 4ongbao i s:a prut c Aiang 5iNa
este "n vrst i incompetent# &ar 5eul 2rimar al *erului l:a rugat pe Aiang 5iNa s ofere titluri
nemuritorilor# 1hen 4ongbao a devenit invidios J&e ce trebuie el rugat s ofere titluri nemuritorilor>
,ezi ct de capabil sunt# &up ce mi se taie capulK "l pot pune la loc pe umeri# &e ce n:am fost eu rugat
s ofer titluri zeilor>J A devenit att de invidios "nct "i fcea mereu greut!i lui Aiang 5iNa#
8udismul de "nceputK din timpul lui 1aMNamuniK vorbea despre capacit!i supranormale# ns "n
zilele noastre nimeni nu mai "ndrznete s men!ioneze capacit!i supranormale "n budism# &ac
men!ionezi capacit!ile supranormale vei fi acuzat de demen! provenit din cultivare# *e capacit!i
11?
supranormale> %u le vor recunoate# &e ce> n zilele noastre nici mcar clugrii nu mai tiu despre ce
este vorba# 1aMNamuni a avut zece mari discipoliK dintre care (u Aianlian era numit de el numrul unu
din punctul de vedere al capacit!ilor supranormale# 1aMNamuni a avut i femei drept discipoliK dintre
care Lian Huase era de asemenea numrul unu "n capacit!i supranormale# Atunci cnd budismul a fost
adus "n *hinaK era la fel# &e:a lungul istoriei au eistat mul!i clugri cu realizri# *nd 8oddhidarma a
venit "n *hinaK a clrit pe o tulpin de trestie pentru a traversa un ru# ns pe parcursul dezvoltrii
istorice capacit!ile supranormale au fost din ce "n ce mai respinse# (otivul principal este c oamenii de
genul clugrilor senioriK mentorilorK sau aba!ilor din temple nu sunt neaprat oameni cu "nalte calit!i
"nnscute# &ei devin aba!i sau clugri senioriK acestea sunt numai pozi!ii ale oamenilor obinui!i# 1unt
de asemenea practican!iK numai c sunt profesioniti# ,oi practica!i cultivarea acas ca amatori# Faptul
c cineva are succes "n cultivare sau nu depinde de cultivarea inimii# +ste acelai lucru pentru toat
lumea i nu poate fi deloc altfel# ns un clugr Iunior care gtete i !ine focul aprins poate s nu aib
calitate "nnscut proast# *u ct sufer mai multe greut!i cu att "i este mai uor s aIung Maigong# *u
ct clugrii seniori triesc mai confortabilK cu att le este mai greu s devin MaigongK pentru c este
implicat chestiunea transformrii Marmei# *lugrul Iunior sufer mereu i este obosit din cauza
muncii# i va plti Marma mai rapid i va deveni iluminat# 2oate c "ntr:o zi va deveni brusc Maigong#
&ac este Maigong sau iluminatK sau semi:iluminatK capacit!ile sale supranormale vor iei toate la
iveal# *lugrii din templu vor veni to!i la el s:i cear sfaturi i to!i "l vor respecta# ns un abate nu
va putea suporta J*um pot fi eu abate> *e iluminare> Are demen! provenit din cultivareY &a!i:l
afar#J ,a fi dat afar din templu# *u trecerea timpului nimeni "n budism nu mai "ndrznete s
men!ioneze capacit!ile supranormale "n regiunile Han# <ti!i ct de capabil era Aigong# 2utea muta
trunchiuri de copaci de la muntele +mei i putea arunca butenii "ntr:un pu!K unul dup cellalt# .otui
"n final a fost dat afar din templul LingNin#
*hestiunea invidiei este foarte serioas i este legat direct de terminarea cultivrii# &ac
ataamentul invidiei nu este abandonatK orice a!i cultivat va slbi# +ist o astfel de regul J&reapta
Realizare nu se va ob!ine "n nici un fel dac "n cursul practicrii cultivrii nu este abandonat invidia#J
2oate a!i auzit to!i cK "n trecutK 8uddha Amitabha a vorbit despre ridicarea "n paradis avnd Marma# &ar
aceasta nu se va putea "ntmpla dac nu abandona!i invidia# 2ute!i merge "n paradis dac ave!i MarmaK
pentru cultivare mai departeK dac sunt de "mbunt!it alte aspecte minore# ns este absolut imposibil s:
o face!i avnd ataamentul invidiei# Astzi le spun practican!ilor c nu trebuie s rmn "n confuzie i
neilumina!i "n aceast privin!# 7elul pe care "ncerca!i s:l atinge!i este practicarea cultivrii ctre
nivelurile mai "nalte# Ataamentul invidiei trebuie abandonat# Aa c am scos "n eviden! acest subiect
pentru discu!ie "n aceast lec!ie#
C*.76%,'.+ 4%'1./5-%% <&9%9&-
,orbind despre vindecarea bolilorK eu nu v "nv! s vindeca!i boli# (ai multK discipolii Falun
&afa adevra!i trebuie s nu trateze pacien!i# / dat ce vindeci boala cuivaK toate lucrurile de la Falun
&afa din trupul tu vor fi luate "napoi de ctre Fashen:ul meu# &e ce tratm aceast chestiune att de
serios> 2entru c este un fenomen de subminare a (arii Legi# %u numai c face ru propriei tale
snt!iK o dat ce unii au vindecat o boalK "i mnnc s:o fac din nou# ,or apuca pe oricine vd
pentru a le vindeca bolile i a se luda# %u este acesta un ataament> ,a "mpiedica sever practica de
cultivare#
(ul!i maetri fali de Uigong profit de dorin!a oamenilor obinui!i de a trata pacien!iK dup ce
au "nv!at Uigong# +i te "nva! lucruri de acest gen i sus!in c emiterea de Ui poate vindeca boli# %u este
o glum> Ai UiK dar el are de asemenea Ui# *um po!i trata un pacient cu Ui:ul tu> 2oate c Ui:ul lui te:a
tratat pe tineY %u eist nici o restric!ie "ntre acest Ui i cellalt Ui# Atunci cnd cineva dezvolt gong
prin cultivare de nivel "naltK ce emite este materie de energie "naltK care poate "ntr:adevr vindecaK
stpni i controla bolileK dar nu le poate elimina cauza# AadarK pentru a vindeca boli cu adevrat i a
scpa complet de o boalK sunt necesare capacit!i supranormale# +ist o capacitate supranormal
113
anume pentru vindecarea fiecrei boli# A spune c eist peste o mie de capacit!i supranormale pentru
vindecarea bolilorK eist tot attea cte boli# Fr aceste capacit!i supranormale orict de minunat ar fi
tratamentul tuK nu va func!iona#
'nii oameni au creat mult haos "n comunitatea cultivatorilor "n ultimii ani# 2rintre maetrii
adevra!i de UigongK care au aprut "n public pentru a vindeca bolile i a pstra sntateaK sau cei care au
pavat drumul la bun "nceputK cine preda vindecarea bolilor celorlal!i> *eea ce fceau ei era vindecarea
bolilor tale i "!i artau cum s practici cultivarea i s:!i pstrezi sntatea# .e "nv!au un set de
eerci!iiK iar tu "!i puteai vindeca bolile prin practica proprie# (ai trziu au aprut "n public falii
maetri de UigongK crend mult confuzie# /ricine va vrea s vindece boli folosind Uigong va atrage
posesiune de ctre spirite sau animale# +ste cu siguran! aa# n circumstan!ele din acea vremeK unii
maetri de Uigong au vindecat pacien!i# +ra pentru a coopera cu acel climat cosmic# .otui nu este o
"ndemnare a oamenilor obinui!i i nu putea dura venic# A fost o consecin! a climatului cosmic al
acelui timp i un produs al acelui timp# (ai apoiK cnd a "nceput s fie predat special pentru vindecarea
bolilorK a devenit haotic# *um pot oamenii obinui!i vindeca boli "n trei sau cinci zile> 'nii afirm J2ot
vindeca boala aceasta sau cealalt#J , spun c asemenea oameni poart to!i futi# <tii tu ce fel de lucru
ade "n spatele lor> 1unt poseda!i de un spiritK dar nu simt i nici nu tiu# 1e pot sim!i bine i se pot
crede capabili#
(aetrii adevra!i de Uigong trebuie s treac prin mul!i ani de cultivare grea pentru a atinge un
astfel de !el# .e:ai "ntrebat vreodat dac ai asemenea capacit!i supranormale puterniceK pentru a
elimina Marma unui pacient atunci cnd "l vindeci> Ai primit vreodat vreo "nv!tur adevrat> *um
po!i vindeca boli "n trei sau cinci zile> *um po!i vindeca boli cu minile unui om obinuit> ns aceti
maetri fali de Uigong profit de slbiciunile tale i de ataamentele oamenilor# %u doreti s vindeci
bolile altora> +i bineK organizeaz o clas de tratament care te "nva! unele metode de vindecareK de
eemplu acul UiK metoda iluminrii cu luminK eliberarea de UiK compensarea de UiK aa:numita
acupresurK aa:numita metod a prinderiiK etc# +ist o mul!ime de metodeK menite s:!i ia banii#
1 vorbim despre metoda prinderii# Am observat o astfel de situa!ie# &e ce se "mbolnvesc
oamenii> *auza fundamental a faptului c cineva se simte ru i a tuturor necazurilor sale este Marma i
cmpul Marmic de substan! neagr# +ste ceva negativ i ru apar!innd lucrurilor Nin
1;G
# Fiin!ele acelea
malefice sunt de asemenea ceva negativ i sunt toate negre# Aa c pot veniK pentru c mediul le:o
permite# Aceasta este cauza fundamental pentru care cineva este bolnavK cauza principal a bolilor#
8ine"n!elesK mai eist alte dou forme# 'na este o fiin! etrem de microscopic de densitate mareK ca
o mas de Marma# *ealalt este livrat ca printr:o conductK observndu:se foarte rar# +ste acumulat
toat de strmoi i dat mai departe# +ist astfel de cazuri#
1 vorbim despre ceva foarte comun# *ineva poate avea o tumoareK infec!ie sau proliferare
osoasK etc# undeva prin corp# &e faptK "n acel locK "n alt dimensiune eist o fiin!# +ist o fiin! "ntr:
o dimensiune foarte adnc# 'n maestru obinuit de Uigong sau o capacitate supranatural obinuit nu
pot detecta fiin!aQ pot vedea numai cmpul de Ui negru din corp# +ste corect s afirmm c oriunde
eist Ui negruK eist boal# ns nu Ui:ul negru este cauza fundamental a boliiK ci faptul c "ntr:o
dimensiune foarte adnc acolo eist o fiin! care creeaz un astfel de cmp# Aa c unii vorbesc
despre descrcarea sau "ndeprtarea cmpului de Ui negru# &escarc:l cum vreiY n scurt timp va apare
din nou# 'nele fiin!e sunt foarte puternice i vor aduce din nou Ui:ul de "ndat ce este "ndeprtat# l pot
aduce singure# .ratamentul nu va func!iona indiferent cum este aplicat#
*onform unuia care vede cu aIutorul capacit!ilor sale supranormaleK oriunde eist Ui negruK se
consider Ui de boal# 'n doctor "n medicin chinez va gsi canalele blocateK Ui:ul i sngele nu
circulK sau meridianele sunt "nfundate "n acel loc# 2entru un doctor "n medicin vesticK locul poate
prezenta simptomele unui ulcerK tumoareK proliferare osoasK sau inflama!ieK etc# +ist o astfel de
form manifestat "n dimensiunea noastr# &up ce "ndeprtezi acea fiin!K vei observa c nu va mai fi
nici o problem cu corpul "n dimensiunea aceasta# 0ndiferent dac este o hernie de disc sau o proliferare
osoasK dup ce "ndeprtezi acel lucru i cure!i locul vei observa c s:a vindecat instantaneu# 2o!i face
1;G
negativeK %#.#
11D
"nc o radiografie i vei observa c proliferarea osoas a disprut# (otivul fundamental este acea fiin!
care func!iona#
'nii oameni afirm c po!i vindeca boli "n trei sau cinci zile i "!i vor preda metoda prinderii#
Arat:mi i mieY /amenii sunt cei mai slabiK "n timp ce aceast fiin! este destul de puternic# !i poate
controla mintea i te poate manipula dup voie# !i poate chiar curma via!a cu uurin!# .u zici c o po!i
prindeK dar cum> %:o po!i atinge cu minile unui om obinuit# ncerci s:o apuci acolo "n zadarK iar ea te
va ignora i "n sinea ei va rde de tine# +ste destul de ridicol s "ncerci s apuci "n zadar# &ac o po!i
atinge cu adevratK "!i va rni minile instantaneu# Aceea va fi o ran realY Am vzut oameni ale cror
mini artau normalK la orice eaminare# *orpurile lor nu artau bolnave i cele dou mini nu artau
afectateK dar nu puteau fi ridicate i atrnau aa# Am dat peste un astfel de pacient# *orpul su din alt
dimensiune era lovitK fiind "ntr:adevr schilodit# &ac acel corp al tu va fi rnitK nu vei fi handicapat>
'nii m:au "ntrebat Jnv!toruleK voi putea practica Uigong> Am avut o opera!ie de sterilizare sau am
scos ceva#J +u spun c nu conteazK deoarece corpul din cealalt dimensiune n:a avut opera!ieK iar acela
este cel care conteaz "n timpul eerci!iilor# Aa cK dup cum am spus adineaoriK atunci cnd "ncerci s:o
apuci te va ignora i nu vei putea aIunge la ea# &ac o atingiK "!i va rni probabil mna#
2entru a spriIini un eveniment maIor de UigongK am luat cu mine c!iva discipoli pentru a
participa la .rgurile de (edicin /rientalK "n 8eiIing# Am fost cei mai remarca!i la ambele trguri# La
primul trgK Falun &afa a noastr a fost onorat ca 1teaua <colilor de Uigong# La cel de:al doileaK erau
att de mul!i oameni "nct nu se mai putea face mare lucru# %u erau prea mul!i oameni la celelalte
standuriK "ns la standul nostru era "mbulzeal# +rau trei cozi# 2rima coad era format de cei care se
"nregistraser diminea! devreme pentru tratementul de diminea!# *ea de:a doua coad era format din
cei care se "nregistrau la tratamentul de dup amiaz# *ea de:a treia atepta autograful meu# %oi nu
vindecm boli# &e ce am fcut acest lucru> Am participat pentru a spriIini un eveniment na!ional de
Uigong i a aduce o contribu!ie la cursul acestuia#
(i:am "mpr!it gong:ul discipolilor care erau cu mine# Fiecare discipol avea o parte care era ca
o mas energetic alctuit din peste o sut de capacit!i supranormale# Le:am sigilat minile# *hiar i
aaK minile unora au fost mucate i bicateK sau sngerauK lucru care s:a "ntmplat frecvent# Fiin!ele
erau destul de vicioase# *rezi c po!i "ndrzni s:o atingi cu minile unui om obinuit> n afar de astaK
nu po!i aIunge la ea# Fr acel tip de capacitate supranormal nu va func!ionaK deoarece din cealalt
dimensiune va ti ce gndeti o dat ce mintea ta "ncepe s gndeasc# Atunci cnd "ncerci s:o prinziK va
fugi# / dat ce pacientul iese pe uK se va duce "napoi acoloK iar boala i se va "ntoarce# 2entru a rezolva
acest lucruK este necesar capacitatea supranormal de !intuire a ei cnd "ntinzi mna# &up ce o !intuim
acoloK avem o alt capacitate supranormal care odat se numea (area *ale de 2rindere a 1ufletelorK iar
aceast capacitate este i mai puternic# 2oate scoate Nuanshen:ul cuiva afar i brusc persoana va fi
incapabil s mai mite# / astfel de capacitate supranormal are un scop anumeK iar noi am folosit:o
pentru a prinde# 1e tie c "n mna unui .athagataK bolul care:l acoper pe 1un EuMong
1;1
"l poate
transforma "ntr:un mic punctK dei tu "l vezi mare# / astfel de capacitate supranormal poate avea un
astfel de efect# 0ndiferent ct de mare sau de mic este fiin!aK va fi prins instantaneu cu mna i va
deveni foarte mic#
n plus nu este acceptabil ca mna cuiva s intre "n corpul de carne al unei persoane i s scoat
ceva de acolo# Aceasta ar aduce dezordine "n societatea uman# Aa ceva este absolut interzis# *hiar
dac este posibilK nu poate fi fcut "n felul acesta# (na care caut este una din alt dimensiune# 1
presupunem c cineva are necazuri cu inima# Atunci cnd aceast mn vine spre inim pentru a o
apucaK mna din cealalt dimensiune intr "n corp i o prinde "ntr:o clipit# &up ce o apucK mna ta de
afar prinde i ea i va fi !inut cu ambele mini# +ste destul de vicioas# 'neori "!i intr "n mn i vrea
s foreze "nuntru# Alteori muc i !ip# &ei pare mic atunci cnd este !inut "n mnK va deveni
destul de mare dac:i dai drumul# %u este ceva care poate fi atins de oricine# Fr o astfel de capacitate
supranormalK nu poate fi atins "n nici un fel# %u este att de simplu cum "i "nchipuie oamenii#
1;1
cunoscut i sub numele de Regele (aimu!K personaI al unui tet clasic chinezL *ltorie spre ,estK tradus de asemenea
"n romneteK %#.#
116
8ine"n!eles eisten!a acestei forme de tratament prin Uigong poate fi permis "n viitor# n trecut a
eistat "ntotdeauna# ns este necesar o condi!ie# 2ersoana respectiv trebuie s fie practicant# n timpul
practicrii cultivriiK "i este permis s fac un asemenea lucru pentru nite oameni buniK din compasiune#
&ar nu poate elimina Marma completK pentru c n:are virtu!i puternice# Aa c "ncercrile vor eistaK
numai c anumite boli vor fi vindecate# 'n maestru obinuit de Uigong nu este cineva care a ob!inut
*alea# +l poate numai amna sau eventual transforma boala# 2oate s fie capabil s:o transforme "n alte
necazuri# ns se poate ca el "nsui s nu tie c o amn# &ac sistemul su de cultivare cultiv
paracontiin!aK acest lucru va fi fcut de paracontiin!a sa# 2ractican!ii unor ci de cultivare par a fi
destul de faimoi# (ul!i maetri binecunoscu!i de Uigong nu au gongK deoarece acesta crete pe corpul
paracontiin!ei# *u alte cuvinteK unora le este permis s fac un astfel de lucru "n timpul cultivriiK
pentru c ei continu s stea la acest nivel# Au practicat de mai mult de zece aniK sau cteva decenii i nu
pot trece de acest nivel# Aa c viziteaz mereu pacien!i pe parcursul vie!ii lor# 2entru c rmn la acest
nivelK le este permis s fac acest lucru# &iscipolilor Falun &afa le este strict interzis s vindece boli#
&ac un pacient acceptK "i po!i citi aceast carteQ boala poate fi vindecat dac bolnavul o poate
accepta# &ar rezultatele difer "n func!ie de cantitatea de Marma pe care o poart fiecare#
T-+6+2.'6,9 :' 78%6+9 ?% 4%'1./+-.+ 8-%' J%(&'(
Haide!i s vorbim despre rela!ia dintre tratamentul "n spital i vindecarea prin Uigong# 'nii
doctori "n medicin vestic nu vor s recunoasc Uigong:ulK se poate spune c maIoritatea lor# &in
punctul lor de vedereK dac Uigong:ul poate vindeca boliK de ce mai este nevoie de spitale> nlocui!i:ne
spitaleleY &ac Uigong:ul vostru poate vindeca boli numai cu mnaK fr a mai apela la inIec!iiK
medicamenteK spitalizareK n:ar fi bine s ne "nlocui!i spitalele> / astfel de opinie nu este nici ra!ional i
nici rezonabil# 'nii nu cunosc Uigong:ul# &e fapt Uigong:ul nu poate fi asemenea tratamentelor
oamenilor obinui!i# %u este o tehnic a oamenilor obinui!iK este ceva supranatural# Fiind ceva att de
supranaturalK cum se poate permite s interfereze cu societatea uman obinuit pe o scar larg> 'n
buddha este etrem de capabil# 2oate terge toate bolile omenirii cu o singur micare a minii# &e ce n:
o face> n plusK eist att de mul!i buddha# &e ce nu:i arat ei mila vindecndu:!i bolile> &eoarece
societatea uman eist "ntr:o astfel de stareK avnd natereK btrne!eK boli i moarte# .oate acestea au
rela!ii Marmice de rsplat i retribu!ie# .rebuie s plteti datoria pe care o ai#
&ac ai vindeca boliK ar "nsemna c "ncalci acest principiu# *ineva ar putea face releK fr s mai
plteasc pentru ele# +ste "n regul> Atunci cnd n:ai o mare abilitate de a rezolva aceast problem
completK "!i este permis s:o faci din compasiune i ca persoan "n cursul cultivrii# 7i se permite s faci
aa ceva deoarece compasiunea ta a ieit la iveal# ns dac vei putea rezolva "ntr:adevr aceste
problemeK nu !i se va permite s:o faci pe scar larg# n acel cazK vei submina starea societ!ii umane
obinuiteK ceea ce nu este permis# Aa c nu va func!iona dac spitalele oamenilor obinui!i vor fi
"nlocuite de UigongK care este o Lege supranatural#
&ac "n *hina s:ar fi permis construirea de spitale de UigongK i o grmad de maetri de Uigong
ar veni s fac astaK cum crede!i c ar arta> %u va fi permisK pentru c ei to!i men!in starea societ!ii
umane obinuite# &ac s:ar crea spitale UigongK clinici UigongK centre de sntate i de tratament UigongK
eficacitatea maetrilor de Uigong ar scade bruscK i instantaneu rezultatele tratamentelor n:ar mai fi
bune# &e ce> 2entru c un astfel de lucru ar fi fcut printre oamenii obinui!i# Legea lor trebuie s fie la
fel de "nalt ca a oamenilor obinui!iK iar ei trebuie s fie la acelai nivel cu oamenii obinui!i#
+ficacitatea tratamentului lor ar trebui s fie aceeai cu a spitalului# Aa c tratamentele lor n:ar
func!iona bine# Ar avea nevoie de mai multe aa:numite sesiuni de vindecare pentru a trata o boal# n
mod normal este aa#
*u sau fr spitale UigongK nimeni nu poate nega faptul c Uigong:ul poate vindeca boli#
9igong:ul a fost promovat public de atta timp i mul!i au ob!inut cu adevrat vindecarea bolilor i
pstrarea condi!iei fizice prin practic# 0ndiferent dac boala a fost amnat de un maestru de UigongK
sau cum a fost tratatK pn la urm boala a disprut# *u alte cuvinteK nimeni nu poate nega faptul c
1$G
Uigong:ul poate vindeca boli# (aIoritatea oamenilor care au fost la un maestru de Uigong sunt cei cu
boli serioase sau dificileK care nu se puteau trata "n spital# 1:au dus la un maestru de Uigong pentru a:i
"ncerca norocul i "n final au fost vindeca!i# *ei care "i puteau vindeca bolile "n spital nu se duceau la
maetri de Uigong# n special la "nceputK oamenii gndeau "n acest fel# Aa c Uigong:ul poate vindeca
boli# &ar nu poate fi aplicat asemenea celorlalte lucruri care se fac "n societatea uman obinuit# /
interferen! pe scar larg este absolut nepermis# La scar micK sau fr s aib influen!K sau o
practic ce nu este notabilK se permite# &ar nu va lecui complet boalaK aceasta este sigur# *ea mai bun
cale de a vindeca boli este de a practica Uigong tu "nsu!i#
'nii maetri de Uigong afirm de asemenea c spitalele nu pot vindeca boli i c eficacitatea
tratamentelor din spitale este aa sau aa# *e putem spune despre asta> 8ine"n!eles sunt felurite motive#
&up cum vd euK cel principal este c standardul moral al omenirii a atins un punct cobortK ceea ce
conduce la o mul!ime de boli ciudate pe care spitalele nu le pot vindeca# %ici medicamentele nu au
efect# n plus eist o mul!ime de medicamente false# (otivul este c societatea uman a devenit
corupt "ntr:un astfel de grad# %imeni nu trebuie s dea vina pe ceilal!iK cci toat lumea a pus gaz pe
foc# &rept urmareK fiecare va avea necazuri "n practicarea cultivrii sale#
'nele boli nu pot fi diagnosticate "n spitalK dei eist# 'nii au fost diagnostica!i cu boli care nu
au nume i care n:au mai fost "ntlnite# 1pitalele le numesc pe toate acestea Jboli moderneJ# 2ot vindeca
spitalele boli> 8ine"n!eles c pot# &ac spitalele n:ar putea vindeca boliK de ce s:ar mai duce lumea
acolo la tratament> 1pitalele "nc sunt capabile s vindece boliK dar miIloacele lor de tratament !in de
nivelul oamenilor obinui!iK "n timp ce bolile sunt supranaturale# 'nele boli sunt destul de serioase# Aa
c "n cazul unei astfel de boliK spitalele cer tratament din timpK altfel vor nu vor mai putea fi de aIutor#
1upradozele de medicamente pot i ele intoica# n zilele noastre tratamentele medicale sunt la acelai
nivel cu tiin!a i tehnologia# .oate acestea sunt la nivelul oamenilor obinui!i# Aa c eficacitatea
tratamentului este aceasta# / chestiune care trebuie clarificat este c vindecarea obinuit prin Uigong
i tratamentul "n spital amn numai greut!ileK care sunt cauzele fundamentale ale boliiK poate ctre
partea a doua a vie!iiK sau mai trziu# +le nu "ndeprteaz complet Marma "n nici un fel#
1 vorbim despre medicina chinez# (edicina chinez este foarte aproape de vindecarea prin
Uigong# n *hina anticK capacit!ile supranormale erau "n general comune doctorilor "n medicin
chinezK de eemplu 1un 1imiaoK HuatuoK Li 1hizhenK 8ian 9ue
1;$
K etc# Aceti mari oameni de tiin!
medical aveau to!i capacit!i supranormale care au fost toate documentate "n lucrri medicale# ns
asemenea lucruri ecelente sunt deseori criticate "n zilele noastre# *eea ce a motenit medicina chinez
sunt numai re!etele sau eperien!a de cercetare# (edicina *hinei antice era destul de avansatK iar gradul
de progres era deasupra tiin!ei medicale de acum# 'nii oameni pot crede c tiin!a medical modern
este att de avansat i eist scanere *. pentru eaminarea corpului intern uman i scanere cu
ultrasuneteK fotografii i radiografii# &ei echipamentul modern poate fi destul de avansatK "n opinia mea
"nc nu este la fel de bun ca medicina antic chinez#
Huatuo a vzut o tumoare "n creierul lui *aocao
1;;
i a vrut s:o opereze# *aocao a crezut c vrea
s:l omoare aa c l:a aruncat "n "nchisoare# Huatuo a murit "n final "n "nchisoare# Atunci cnd *aocao
s:a "mbolnvit din nouK i:a amintit de Huatuo i l:a cutat# &ar Huatuo murise deIa# (ai trziu *aocao
a murit "ntr:adevr din cauza bolii sale# *um de a tiut Huatuo> A vzut:o# Aceasta este capacitatea
uman supranormal pe care o aveau to!i marii doctori din trecut# &up ce tianmu:ul este deschisK se pot
vedea toate cele patru laturi ale corpului omenescK dintr:o singur parte# 1e poate privi din fa! "n spateK
"n stnga sau "n dreapta# 1e poate vedea strat dup strat i se poate vedea cauza fundamental a boliiK de
deasupra dimensiunii acesteia# 2oate face tiin!a modern acest lucru> 1unt departe de aceasta# ,a lua
"nc o mie de aniY 1canerele *.K scanerele cu ultrasunete i radiografiile pot eamina interiorul
corpurilor umane# &ar echipamentele sunt prea mariK nu sunt portabile i au nevoie de curent electric#
*um se pot compara cu tianmu:ul care vine cu tine i care nu are nevoie de curent>
'nii vorbesc despre ct de minunat este medicina modern# A spune c nu este neaprat aa#
2lantele medicinale antice chinezeti puteau vindeca "ntr:adevr boli o dat ce erau aplicate# 1unt o
1;$
doctori faimoi "n medicina chinez antic
1;;
"mpratul unuia dintre cele .rei Regate O$$G &#*# : $?= &#*#P
1$1
mul!ime de lucruri care n:au mai fost transmiseK dar multe dintre ele nu sunt "nc pierdute i sunt "nc
folosite de oameni# *nd !ineam o prelegere "n 9iUihar
1;@
K am vzut pe cineva care avea un stand pe
strad i care scotea din!i pentru oameni# &intr:o privire am tiut c era din sudK pentru c nu era
"mbrcat ca unul din nord:est# %u refuza pe nimeni dintre cei care veneau la el# 1cotea din!i pentru toat
lumea care venea i avea acolo o grmad de din!i# 1copul su nu era s scoat din!iK ci s vnd un
medicament lichid# (edicamentul su lichid rspndea un Ui glbui foarte gros# *nd scotea din!iK
deschidea sticla cu medicament i o orienta ctre locul dintelui bolnavK pe eteriorul obrazului
pacientului# 2acientul era rugat s inhaleze Ui:ul medicamentului lichid glbuiK care abia era consumat#
Apoi sticla cu medicament era sigilat i pus deoparte# /mul scotea un b! de chibrit din buzunar# n
timp ce vorbea despre medicamentul suK "mpingea dintele bolnav cu b!ul de chibrit i acesta cdea# %u
era dureros# &intele avea cteva pete de sngeK dar nu eista sngerare# Haide!i s ne gndim# 'n b! de
chibrit poate fi rupt dac se aplic for!# &ar el "l folosea pentru a scoate un dinteK cu att de pu!in
for!#
Am spus c eist unele lucruri care au fost transmise printre oamenii din *hina i pe care
instrumentele precise ale medicinei vestice nu le pot egala# 1 vedem ce tratament este mai eficace#
8!ul su de chibrit putea scoate dintele# &ac un doctor "n medicin vestic vrea s scoat un dinteK "!i
va face mai "nti inIec!ii cu anestezic "n cteva locuri# 0nIec!iile sunt i ele destul de dureroase# ,a trebui
s atepte pn cnd anestezicul "i face efectul# Apoi va scoate dintele cu cletele# &ac nu:i atentK
rdcina se poate rupe "n gingieK dup mult efort# AtunciK doctorul va folosi un ciocan i o dalt pentru a
spa dup eaK fcnd pacientul s palpite de fric i emo!ie# &up aceeaK va fi folosit un instrument de
precizie pentru a sfredeli# 'nii au dureri att de mari din cauza forezeiK "nct sar# ,a sngera destul de
tareK iar pacientul va scuipa snge un timp dup aceea# *e tratament !i se pare mai bun> *are este cel
mai avansat> %:ar trebui s ne uitm numai la "nf!iarea uneltelorK ci la eficacitatea tratamentelor#
(edicina chinez antic era destul de avansat i nu poate fi prins din urm de ctre actuala medicin
vestic mul!i ani de acum "nainte#
<tiin!a chinez antic este diferit de tiin!a pe care noiK "n epoca modernK am "nv!at:o de la
vest# A luat o cale diferitK care poate aduce situa!ii diferite# Aa c nu putem "n!elege tiin!a i
tehnologia chinez din antichitate cu felul de "n!elegere prezentK deoarece tiin!a chinez antic !intea
direct la corpul umanK via! i univers# +ra concentrat pe aceste subiecteK drept urmare a abordat un
drum diferit# 1tuden!ii acelui timp trebuiau s stea cu ambele picioare "ncruciate i s men!in o
postur corect# Atunci cnd scriau cu pensule "nmuiate "n cernealK trebuiau s:i regleze respira!ia i
Ui:ul# .oate profesiile credeau "n cur!irea inimii i reglarea respira!iei# ntreaga societate era "ntr:o
astfel de stare#
'nii au spus J&ac am fi urmat tiin!a chinez anticK am mai fi avut maini i trenuri> Am mai
fi avut modernizarea de astzi>J A spune c nu trebuie s "n!elege!i circumstan!e diferite din punctul de
vedere al mediului prezent# Ar trebui s eiste o revolu!ie "n mintea voastr# Fr televizorK oamenii ar
avea unul "n frunte i ar putea urmri tot ceea ce vor# Ar putea avea de asemenea capacit!i
supranormale# Fr trenuri i avioaneK oamenii ar putea levita "n aer fr a mai folosi liftul# ,a aduce o
alt stare a dezvoltrii socialeK care nu este neaprat restrns la un asemenea cadru# Farfuriile
zburtoare ale etrateretrilor pot cltori cu o vitez incredibil i pot deveni mari sau mici# Au luat o
alt cale de dezvoltareK care este o alt abordare tiin!ific#
1;@
ora "n nord:estul *hinei
1$$
L./0%+ "
B%(,
15
'nii au men!ionat chestiunea bigu# +ist un astfel de fenomen de biguK att "n comunitatea
cultivatorilorK ct i "n cadrul unui numr mare de oameni din "ntreaga noastr societate uman# 'nii nu
mnnc sau nu beau mai mul!i aniK sau peste zece aniK dar triesc foarte bine# 'nii vorbesc despre bigu
ca despre o indica!ie a unui anumit nivelK "n timp ce al!ii "l iau drept semn al purificrii corpului# &e
asemeneaK unii "l consider un proces al cultivrii "nalte#
&e fapt nu este nimic de genul acesta# *e este atunci> &e fapt bigu se refer la o metod special
de cultivareK "ntr:un mediu anumit# n ce fel de circumstan!e va fi utilizat> n *hina anticK "n special
"nainte de apari!ia religiilorK mul!i practican!i au folosit o form de cultivare secret sau solitarK "n
mun!ii "ndeprta!i sau "n peteri care erau departe de aezrile umane# / dat ce alegeau aceast caleK se
punea problema hranei# 'n practicant nu putea s practice cultivare nicicum dac nu folosea metoda
biguK pentru c ar fi murit acolo de foame i de sete# Am mers de la *hongUing
1;?
la Euhan
1;3
cu
vaporulK "ndreptndu:m ctre est pe rul FangtzeK pentru a transmite Legea i practica# Am vzut unele
peteri "n sec!iunea de miIloc a mun!ilor de pe ambele pr!i ale celor .rei 2asuri# (ul!i mun!i
binecunoscu!i au de asemenea lucruri de acest gen# n trecutK dup ce se urca "ntr:o peter cu aIutorul
unei frnghiiK practicantul "i tia frnghia pentru a practica "n peter# &ac nu reuea "n cultivareK
murea "nuntru# ntr:o asemenea circumstan! specialK fr ap i mncareK apela la aceast metod
special de cultivare#
(ulte ci de cultivare includ bigu pentru c au trecut printr:un proces de motenire# / mul!ime
de practici de cultivare nu includ bigu# (aIoritatea cilor de cultivare ce au fost fcute publice "n zilele
noastre nu includ bigu# &up cum am men!ionatK ar trebui s ne specializm "ntr:o singur practic de
cultivare i trebuie s nu faci orice "!i trece prin cap# 2o!i crede c bigu este bun i po!i umbla dup aa
ceva# &e ce umbli dup aa ceva> 'nii cred c este bun i devin curioiK sau cred c tehnicile lor sunt
destul de bune pentru a se luda cu ele# +ist oameni cu tot felul de mentalit!i# *hiar dac aceast
metod este folosit pentru practicarea cultivriiK persoana "i va consuma propria energie pentru a:i
sus!ine corpul fizic# Aa c nu merit efortul# 1e tie c "n special dup apari!ia religiilorK celui care se
afla "n perioada "n care sttea "n medita!ie "n trans sau care cultiva solitar "n temple i se aducea ceai i
mncareK nefiind implicat aceast problem# n particularK noi practicm cultivarea "n societatea
uman# %:ai deloc nevoie s foloseti o asemenea metod# n plusK din moment ce calea ta de cultivare
nu include aa cevaK ar trebui s nu faci lucruri la "ntmplare# .otuiK dac vrei neaprat s foloseti
biguK o po!i face# &in cte tiu euK "n mod normal atunci cnd un maestru pred o practic de nivel "nalt
i aIut cu adevrat un discipolK sau atunci cnd calea sa de cultivare include biguK un astfel de fenomen
poate avea loc# ns n:o poate populariza# &e obicei "i ia discipolul pentru a practica secret sau izolat#
Acum eist maetri de Uigong care predau bigu# A fost realizat bigu> n final nu prea# *ine a
reuit> Am vzut mul!i oameni care au aIuns "n spitalK iar via!a unora este "n primeIdie# &e ce apare
atunci o astfel de situa!ie> %u eist fenomenul de bigu> 8a daK eist# ns eist un principiuL nu se
permite subminarea strii societ!ii noastre umane de ctre o persoanK nu se permite alterarea ei# Fr
s men!ionm c!i oameni din "ntreaga !ar n:ar mai trebui s mnnce i s beaK a spune c ar face
lucrurile mult mai uoare pentru cei din regiunea *hangchun dac n:ar trebui s bea i s mnnceY %:ar
mai fi nevoie s ne "ngriIim de pregtirea mesei# 7ranii asud att de tare pe cmp i totui nimeni n:ar
mai avea nevoie s mnnce# Acest lucru ar face "ntr:adevr lucrurile mult mai uoare# /amenii ar
munci numaiK fr s mai trebuiasc s mnnce# *um se poate permite acest lucru> Ar mai fi o
societate uman obinuit> +ste absolut nepermis# %u se permite o astfel de interferen! pe scar larg
"n societatea uman#
1;=
Jevitarea grnelorJQ termen antic pentru abstinen!a de la mncare i ap
1;?
cel mai populat ora "n sud:vestul *hinei
1;3
capitala provinciei Hubei
1$;
Atunci cnd unii maetri de Uigong au predat biguK via!a multora a fost pus "n pericol# 'nii au
devenit pur i simplu ataa!i de bigu# ns acest ataament n:a fost "ndeprtatK pe lng multe dintre
dorin!ele oamenilor obinui!i# 4ura unei astfel de persoane las ap atunci cnd vede mncare
delicioas# Atunci cnd izbucnete dorin!aK nu i:o poate controla i devine nerbdtor s mnnce
mncarea# Atunci cnd "i crete apetitul trebuie s mnnceQ altfel simte c "i este foame# ns dac va
mncaK va vomita# &in moment ce nu poate s mnnceK va deveni nervos i speriat# (ul!i au fost
interna!i "n spital i via!a multora este "n pericol real# +ist oameni care m:au cutat i m:au rugat s
rezolv asemenea cazuri haotice# %:am de gnd s:o fac# 'nii maetri de Uigong fac pur i simplu lucruri
iresponsabile# %imeni nu e dispus s rezolve asemenea lucruri pentru ei#
n plusK dac dai peste probleme cu biguK nu este ce !i:ai dorit tu "nsu!i> Am spus c asemenea
fenomene eistK dar nu reprezint aa:numita stare de nivel "nalt i nici vreun aa:numit indiciu special#
+ste numai o metod de practic folosit "n circumstan!e specialeK care "ns nu poate fi folosit pe scar
larg# &estul de mul!i oameni umbl dup bigu i:l clasific "n aa:numitul bigu sau semi biguK i:l
"mpart "n niveluri# 'nii sus!in c nu au nevoie dect s beaK "n timp ce al!ii sus!in c au numai nevoie s
mnnce fructe# .oate acestea sunt bigu false# +ste garantat c toate acestea vor eua o dat cu trecerea
timpului# 'n practicant adevrat va sta "ntr:o peter fr s mnnce sau s bea# Aceasta este bigu
adevrat#
F,-6,9 1. J%
*nd se vorbete despre furtul de UiK unii "nglbenesc de parc ar auzi de tigru i sunt prea
speria!i pentru a mai practica Uigong# &in cauza brfelor legate de fenomene de genul demen!ei
provenite "n cultivare sau furtului de UiK etc#K "n comunitatea cultivatorilor mul!i au devenit prea speria!i
pentru a mai practica sau a se apropia de Uigong# &ac n:ar eista asemenea remarciK probabil c mai
mul!i ar practica Uigong# ns eist maetri de Uigong cu ining imoralK care se specializeaz "n
predarea acestor lucruri i care produc haos "n comunitatea cultivatorilor# &e fapt nu este att de
groaznic cum au descris ei# Am men!ionat c Ui nu este dect UiK dei "l po!i numi Ui primar amestecatK
Ui de felul acesta sau cellalt# Atta timp ct corpul uman are UiK persoana este la nivelul vindecrii
bolilor i pstrrii condi!iei fizice i nu este "nc un practicant# Atta timp ct are "nc UiK corpul su n:a
fost "nc "nalt purificat i are "nc Ui de boal# Acest lucru este sigur# *el care fur Ui este i el la nivelul
de Ui# *are practicant de:al nostru ar vrea acel Ui impur> 9i:ul unui non:practicant este destul de impur
i poate deveni mai strlucitor prin practicarea de Uigong# Aa c aria bolnav va "nf!ia o mas de
substan! neagr de densitate mare# &ac va continua s practice i "i va vindeca "ntr:adevr bolile i va
deveni sntosK Ui:ul su va deveni treptat galben# &ac va continua mai departe cu practica saK bolile
sale vor fi vindecate cu adevrat i de asemenea Ui:ul su va dispare# ,a intra "n starea de *orp Alb ca
Laptele#
*u alte cuvinteK dac cineva are UiK are "nc boli# %oi suntem practican!i : la ce ne mai trebuie
Ui> *orpurile noastre trebuie purificateK ne trebuie nou acel Ui impur> *u siguran! c nu# *el care vrea
Ui este la nivelul de Ui# La acest nivel nu poate diferen!ia Ui:ul bun de cel ruK pentru c n:are "nc
aceast capacitate# 9i:ul adevratK din dantianK al corpului vostru nu poate fi "nlturat de elK pentru c
acest Ui primar poate fi "ndeprtat numai de ctre cineva cu capacit!i mai "nalte# *t despre Ui:ul impur
din corpul vostruK lsa!i:l s:l fure# %u:i mare lucru# &ac vreau s m umplu cu Ui "n timpul practiciiK
abdomenul meu va fi plin "n scurt timpK numai dac m gndesc la asta#
<coala taoist vorbete despre eerci!iul "n picioare .ianzi 5huangK "n timp ce coala budist
cere umplerea Ui:ului din vrful capului# +ist o mul!ime de Ui "n univers pentru a te umple zilnic#
&ac punctele laogong i baihui
1;D
"!i sunt deschiseK te po!i gndi la dantian:ul tu "n timp ce te umpli cu
Ui prin mini# ,ei fi plin "n scurt timp# La ce "!i folosete s te umpli de el> Atunci cnd unii au
practicat Ui mult timpK "i pot sim!i degetele i corpul umflate# Atunci cnd oamenii se apropie de o
astfel de persoanK simt un cmp "n Iurul ei J/hK ai practicat remarcabil de bineJ# A spune c nu
1;D
punct de acupunctur situat "n cretetul capului
1$@
"nseamn nimic# 'nde este gong:ul tu> +ste tot o practic de UiK care nu poate "nlocui gong:ulK
indiferent ct de mult posezi# 1copul practicii de Ui este de a:l "nlocui pe cel din corp cu Ui bun de afar
i de a:!i purifica corpul# &e ce s stochezi Ui> Atunci cnd eti la acest nivelK nu vei avea nici o
schimbare fundamentalK Ui tot nu este gong# *u tot Ui:ul pe care l:ai furatK tot nu vei fi nimic altceva
dect un sac mare de Ui# *e folos> nc nu este transformat "n materie de energie "nalt# Aa c de ce s:
!i fie fric> Las:l s fure Ui dac vrea cu adevrat#
, rog s v gndi!iL atta timp ct corpul vostru are UiK are "nc boli# AtunciK cel care "!i va fura
Ui:ulK nu va fura i Ui:ul de boal> %u le poate diferen!iaK pentru c cel care vrea Ui este "nc la nivelul
de UiK aa c n:are o asemenea capacitate# *ine are gong nu vrea UiK asta este sigur# &ac nu crede!iK
putem face un eperiment# Lsa!i:l pe cel care vrea cu adevrat s fure Ui s vin aici s fure# 2o!i s te
gndeti la umplerea corpului tu cu Ui din universK "n timp ce el "!i fur Ui:ul "n spate# ,ei vedea ct de
bun este acest trgK pentru c "!i va grbi purificarea corpuluiK fr s mai fie nevoie s:l umpli i s:l
descarci din corp# &eoarece gndul din mintea sa este vicios i fur lucruri de la al!iiK mai comite i
lucruri releK fapt care "l cost virtu!iK chiar dac nu fur ceva bun# Aa c "!i va da J&eJ# Formeaz un
circuit astfel "nct "!i ia Ui aici i "!i d J&eJ dincolo# *el care fur Ui nu tie aceste lucruriK pentru c
dac le:ar ti n:ar "ndrzni s le facY
.o!i cei care fur Ui au fe!e albstrii:verzui "ntunecateK to!i sunt "n felul acesta# (ul!i dintre cei
care practic Uigong "n parcuri !intesc la "ndeprtarea bolilor i au tot felul de afec!iuni# *nd cineva "i
vindec o boalK trebuie s "ncerce s:i "ndeprteze Ui:ul bolnav# ns cel care fur Ui nu va elibera Ui:ul
i va colecta tot felul de Ui bolnav peste tot prin corp# *hiar i corpul su intern devine destul de negru#
+l pierde mereu J&eJK i este negru "n eterior# Avnd un cmp mare de Marma i pierznd mult J&eJK
va deveni negruK att "n afarK ct i "nuntru# &ac cel care fur Ui "n!elege schimbarea care se produce
cu el i faptul c face un astfel de lucru prostesc i "i d J&eJ:ul altoraK n:o va mai face niciodat#
'nii au mistificat Ui:ul foarte mult J&ac eti "n America po!i primi Ui:ul pe care "l emitQ sau
dac atep!i de partea cealalt a unui zidK vei primi Ui:ul pe care "l emitJ# 'nii sunt destul de sensibili i
pot sim!i atunci cnd se emite acest Ui# ns Ui:ul nu cltorete "n aceast dimensiune# 1e mic "n alt
dimensiuneK unde nu eist acest zid# &e ce nu po!i sim!i nimic atunci cnd un maestru de Uigong emite
Ui la o suprafa! orizontal de pmnt> Aici eist o separa!ie "ntr:o alt dimensiune# Aa c Ui:ul n:are
o asemenea putere de penetrare cum au descris unii#
*eea ce func!ioneaz cu adevrat este gong# Atunci cnd un practicant elibereaz energie de
cultivareK el nu mai are Ui i poate emite substan! de energie "naltK care este vzut sub form de
lumin de ctre tianmu# Atunci cnd aIunge la o alt persoanK d o senza!ie de cldur i poate modera
un om obinuit# ns tot nu poate ob!ine !elul vindecrii bolilorK ci le poate numai reprima# 2entru a
vindeca boli cu adevrat este nevoie de capacit!i supranormale# +ist cte o capacitate supranormal
pentru fiecare boal# n etremul microcosmosK fiecare particul minuscul de gong "!i ia imaginea
proprie# 2oate recunoate oamenii i are inteligen!K fiind o materie de energie "nalt# &ac al!ii !i:o
furK cum poate sta acolo> %u va sta acolo i nu poate fi pus acolo pentru c nu este proprietatea lor#
Atunci cnd discipolii adevra!i dezvolt energie de cultivareK maetrii lor vor avea griI de ei# Atunci
cnd maestrul respectivului vede c vrei s:i iei cevaK va "mpiedica acest lucru#
C&9./6+-.+ 1. J%
Furtul i colectarea de Ui nu sunt probleme pe care trebuie s le rezolvm "n predarea practicii
cultivrii ctre niveluri mai "nalte# &ar deoarece am i inten!ia de a rectifica reputa!ia practicilor de
cultivare i de a face unele fapte buneK am s dezvlui asemenea fenomene indecente despre care n:a
vorbit nimeni "n trecut# ,reau ca to!i ai notri s tieK astfel "nct unii oameni s nu greeasc "ntr:una i
pentru ca cei care tiu pu!in despre adevrul Uigong:ului s nu se mai "nglbeneasc numai cnd aud
despre ele#
+ist destul Ui "n univers# 'nii vorbesc despre Ui:ul Nang al cerului i Ui:ul Nin al pmntului#
.u eti de asemenea un element al universului i po!i colecta ct Ui vrei# ns unii nu colecteaz Ui din
1$=
universK ci s:au specializat "n colectarea Ui:ului de la plante# 8a chiar i:au rezumat eperien!eleL Ui:ul
unui plop este albK Ui:ul unui pin este galbenK cum i cnd s se colecteze astfel de Ui# *ineva a spus Jn
fa!a casei eista un copac care a muritK pentru c i:am colectat Ui:ulJ# *e fel de capacitate este aceasta>
%u este o fapt rea> 1e tie c atunci cnd practicm cultivarea cu adevratK valorm mesaIele pozitive
i ne asimilm caracteristicii universului# %u trebuie s:!i pui problema compasiunii> 2entru a ne
asimila caracteristicii universuluiK 5hen : 1han : RenK trebuie s practicm 1han# *um "!i po!i crete
gong:ul dac faci mereu fapte greite> *um pot fi vindecate bolile tale> %u este eact opusul lucrurilor
pe care ar trebui s le fac un practicant> +ste de asemenea un omor i o fapt reaY 2oate c cineva va
spune J1unte!i din ce "n ce mai greu de crezut cnd spune!i c omorrea animalelor reprezint omorrea
unor vie!i i c omorrea plantelor este de asemenea omorrea unor vie!iJ# &e fapt este adevrat#
8udismul a men!ionat *ele <ase *i ale Re"ncarnriiK "n cadrul crora po!i fi schimbat "ntr:o plant#
Asta spune budismul# %oi aici nu vorbim despre acest lucru "n felul acesta# &ar spunem tuturor c i
copacii sunt vie!i# %u numai c i copacii sunt viiK dar au chiar i procese de gndire foarte avansate#
&e eemplu "n America eist o persoan specializat "n studii electronice i care preda folosirea
detectoarelor de minciuni# ntr:o zi i:a venit brusc o idee# A pus cei doi electrozi ai detectorului de
minciuni pe o Adhatoda ,asica
1;6
i i:a turnat ap la rdcin# Apoi a vzut cum creionul electronic al
detectorului de minciuni trasa rapid o curb# / astfel de curb este asemntoare cu cea creat de
creierul uman atunci cnd are un moment scurt de plcere i fericire# A fost surprins de faptul c o
plant poate avea sentimenteY Aproape c i:a venit s ias pe strad i s strige J2lantele au sentimenteJ#
0luminndu:se din aceast "ntmplareK i:a continuat studiile "n aceast arie i a fcut o mul!ime de
eperimente#
La un moment dat a luat dou plante "mpreun i a pus un student s:o strivesc i s:o omoare pe
una dintre ele "n fa!a celeilalte# Apoi a luat:o pe cealalt "n alt camer i a conectat:o la un detector de
minciuni# A rugat cinci dintre studen!ii si s intre "n camer pe rnd# %:a fost "nregistrat nici o reac!ie
atunci cnd au intrat primii patru studen!i# &e "ndat ce "n camer a intrat al cincileaK cel care omorse
plantaK creionul electronic a desenat rapid o curb care apare numai atunci cnd cineva este speriat# A
fost cu adevrat surprinsY Aceast "ntmplare implic un lucru foarte importantL noi am crezut
"ntotdeauna c fiin!ele umane sunt vie!i mai "nalteK cu func!ii senzoriale care pot distinge lucruri i cu un
creier care poate gndi# *um pot plantele distinge lucruri> %:au i ele organe de sim!> n trecut oamenii
care spuneau c plantele au organe de sim!K min!i care gndescK sentimenteK i pot recunoate oameniiK
erau eticheta!i drept supersti!ioi# n plusK se pare c ele au depit oamenii moderni "n anumite aspecte#
ntr:o zi a conectat detectorul de minciuni la plant i s:a "ntrebat J*e fel de eperiment s mai
fac> Am s:i ard frunzele pentru a vedea cum reac!ioneazJ# &e "ndat ce a gndit acest lucruK chiar
"nainte ca frunzele s fie arseK creionul electronic a desenat rapid o curb asemntoare cu cea creat
numai atunci cnd cineva !ip dup aIutor# Aceast func!ie super senzitiv numit citirea gndurilor era
"n trecut o func!ie poten!ial uman i o abilitate instinctiv# ns omenirea de astzi a devenit toat
degenerat# .rebuie s practici cultivarea de la "nceput i s te "ntorci la sinele tu adevrat i la natura
ta original "nainte s:o po!i regsi# ns planta o are i tie ce gndeti# 1un de necrezutK dar a fost un
eperiment tiin!ific# A fcut numeroase eperimenteK incluznd capacitatea de control la distan!# &up
ce au fost publicate rezultateleK a creat destul vlv "n toat lumea#
8otaniti ai diverselor !ri au "nceput s cerceteze acest subiectK "ncluzndu:i pe cei din !ara
noastr# %u mai este ceva supersti!ios# &up cum am spus deunziK ceea ce a "ncercatK inventat i
descoperit omenirea noastr este suficient s ne schimbe manualele# ns datorit influen!ei
mentalit!ilor conven!ionaleK oamenii nu vor s le recunoasc i nu este nimeni care s organizeze
sistematic asemenea lucruri#
n nord:est am observat c "ntr:un parc murise un grup de pini# %imeni nu tia ce fel de Uigong
practicau unii acolo# 1e rostogoleau peste tot pe Ios i apoi colectau Ui cu minile "ntr:o direc!ie i cu
picioarele "n cealalt# La scurt timp dup aceeaK to!i pinii de acolo s:au "nglbenit i au murit# *e au
fcut ei a fost o fapt bun sau una greit> &in perspectiva practican!ilor notri a fost un omor# *a
practicantK trebuie mai "nti s fii om bun i s te asimilezi treptat caracteristicii universului i s:!i
1;6
agavK %#.#
1$?
abandonezi lucrurile rele# %ici din perspectiva oamenilor obinui!i nu era o fapt bunK ci distrugea
proprietatea publicK spa!iile verzi i echilibrul ecologic# %u era o fapt bun din nici o perspectiv#
+ist destul Ui "n univers i po!i colecta ct vrei# Atunci cnd practic la un anumit nivel unii au o
mul!ime de energie i pot "ntr:adevr colecta Ui:ul plantelor pe o arie mare numai printr:o micare a
minii# %u este nimic altceva dect Ui# La ce ne folosete s colectm att de mult Ui> 'nii nu fac nimic
atunci cnd merg "n parc i sus!in J%u trebuie s practic Uigong# +ste de aIuns s colectez Ui atunci cnd
merg pe aici i practica mea va fi gata# +ste suficient s ob!in UiJ# +i cred c Ui este gong# *nd oamenii
aIung lng o asemenea persoanK "i simt corpul destul de rece# %u este Ui:ul plantelor de natur Nin>
2ractican!ii vorbesc despre echilibrul dintre Nin i Nang# &ei corpul unei asemenea persoane miroase a
rin de pinK aceasta mai i gndete c a practicat bine#
C.9 /+-. 8-+/6%/5 /,96%4+-.+ 4+ &<0%'. (&'(
*hestiunea legat de cine practic gong i cine este cel care ob!ine gong:ul este etrem de
important# *nd am fost "ntrebat despre avantaIele Falun &afaK am spus c Falun &afa poate permite
gong:ului s cultive practican!ii i poate reduce timpul de practic# Rezolv problema datorat faptului
c practican!ii nu au timp s practiceK ei fiind cultiva!i constant# n acelai timp calea noastr este una de
cultivare real a ining:ului i a vie!iiK iar corpurile noastre fizice vor suferi schimbri mari# Falun
&afa mai are un avantaIK cel mai importantK pe care "nainte nu l:am men!ionat# l men!ionez astzi#
&eoarece este legat de probleme foarte importante avnd considera!ii istorice i are un impact enorm
asupra comunit!ii cultivatorilorK de:a lungul istoriei nimeni n:a "ndrznit s:l dezvluie i nici n:a fost
permis nimnui s:l fac public# ns eu n:am alt alternativ dect s:l fac cunoscut#
'nii discipoli au spus J/rice propozi!ie pe care o rostete maestrul Li Hongzhi este un secret
ceresc i o dezvluire de secrete ceretiJ# ns noi aducem oamenii cu adevrat spre niveluri mai "nalteK
ceea ce "nseamn c salvm oameni# Ar trebui s fim responsabili fa! de toat lumea i ne putem asuma
o asemenea rspundere# Aa c nu este o dezvluire de secrete cereti# &ac cineva vorbete despre asta
iresponsabilK aceea va fi o dezvluire de secrete cereti# Astzi vom face public chestiunea celui care
practic gong i celui care ob!ine gong# n opinia meaK de:a lungul istoriei toate practicile de cultivareK
incluznd practicile colii budisteK coala taoist i coala 9imenK au cultivat fu Nuanshen:ul persoaneiK
iar fu Nuanshen este cel care a ob!inut gong:ul# 5hu Nuanshen pe care l:am men!ionat aici se refer la
propriile noastre min!i# 2ersoana trebuie s "n!eleag ce gndete i ce face# Acesta este sinele tu
adevrat# ns nu vei ti deloc ce face fu Nuanshen:ul tu# &ei a fost nscut simultan cu tineK cu acelai
nume i aceeai "nf!iare i controleaz acelai corpK el nu este tu "n sens strict#
n univers eist un principiu care spune c cel care ctig este cel care pierde i c cel care
ob!ine gong:ul este cel care se cultiv# &e:a lungul veacurilorK toate practicile au "nv!at practican!ii s
ating starea de trans "n timpul practicii i s nu se gndeasc la nimic# Atunci acetia intr "n starea de
trans adnc pn cndK "n finalK nu mai sunt contien!i de nimic# 'nii stau acolo trei ore de parc a
trecut un scurt moment# Al!ii pot admira abilitatea acestei persoane de a sta "n trans# &ar este el cel
care a practicat de fapt> %ici el nu tie# n particular coala taoist cere ca 1hishen s moar pentru ca
Nuanshen s se nasc# 1hishen la care se refer ei este numit de noi zhu NuanshenK iar Nuanshen la care
se refer ei este numit fu Nuanshen de ctre noi# &ac 1hishen:ul tu moare "ntr:adevrK tu vei fi mort
de:a binelea i zhu Nuanshen:ul tu va dispare cu adevrat# *ineva dintr:o alt practic de cultivare mi:a
spus Jnv!toruleK atunci cnd practic nu pot recunoate pe nimeni acasJ# (ai multK altcineva mi:a
spus J%:am nevoie s practic asemenea celorlal!iL devreme de diminea! sau noaptea trziu# &up ce m
duc acas i m "ntind pe canapeaK ies la practic eu "nsumi# l privesc cum practic "n timp ce stau
acoloJ# (i s:a prut foarte demn de milK dar de asemenea nu era demn de mil#
&e ce salveaz ei fu Nuanshen:ul> Lu &ongbin
1@G
a fcut odat o afirma!ie JA salva mai degrab
un animal dect un omJ# +ste "ntr:adevr prea dificil ca oamenii s se iluminezeK pentru c oamenii
obinui!i sunt pierdu!i "n iluziile societ!ii umane obinuite i nu:i pot abandona ataamentul "n fa!a
1@G
una dintre cele /pt 5eit!i ale colii taoiste
1$3
interesului palpabil# &ac nu crede!iK la sfritul acestei clase unii vor pi afar din acest auditoriu din
nou ca oameni obinui!i# %u vor putea suporta dac cineva "i va irita sau va da peste ei# &up o perioad
nu se vor mai comporta deloc ca practican!i# &e:a lungul istoriei mul!i practican!i au realizat acest
lucruL este foarte greu s salvezi pe cineva pentru c zhu Nuanshen:ul este foarte pierdut# 'nii au calitate
de iluminare bun i vor "n!elege lucrurile instantaneuK la o simpl aluzie# 'nii nu te cred indiferent ce
vei spune i vor crede c spui poveti mari# 0:am cerut s:i cultive ining:ul i totui se comport ca
de obicei o dat ce se afl printre oamenii obinui!i# *rede c interesul real i material la care poate
aIunge este practicK i:l urmrete# Legea "nv!torului sun rezonabilK dar n:o poate urma# 5hu
Nuanshen:ul uman este cel mai dificil de salvatK "n timp ce fu Nuanshen:ul poate vedea scene "n celelalte
dimensiuni# Aa c ei gndesc J&e ce s:!i salvez zhu Nuanshen:ul> Fu Nuanshen:ul tu este de
asemenea tu# %u va fi acelai lucru dac "l salvez pe el> +ste tot tu i nu conteaz cine "l ob!ine# .ot tu "l
vei ob!ine#
1 le descriu metodele specifice de practic# &ac cineva are capacitatea supranormal de
clarviziuneK va vedea probabil urmtoarea scenL o dat ce te aezi "n practicK de "ndat ce eti "n stare
de transK din corpul tu va iei brusc cinevaK artnd la fel ca tine# &ar care este propriul tu sineK dac
faci distinc!ie> .u stai chiar aici# &up ce "l priveti cum pleac din corpK maestrul "l va lua la practic
"ntr:o dimensiune transformat de maestruK care poate fi "n forma unei societ!i trecuteK o societate
contemporanK sau una dintr:o alt dimensiune# (aestrul "l va "nv!a practica i el va suferi multe
greut!i pentru o or sau douK zilnic# Atunci cnd se "ntoarce de la practicK tu vei iei de asemenea din
starea de trans# Acestea pot fi observate#
,a fi i mai trist dac persoana nu va putea vedea sau ti nimic i se va trezi dup dou ore de
trans i incontien!# 'nii dorm dou sau trei ore "n chip de practic i "i dau corpul altora# / astfel de
cultivare se completeaz intermitent cu un anumit timp de edere "n medita!ieK zilnic# / alt form de
cultivare este terminat deodat# 2robabil c toat lumea a auzit de 8oddhidarma care a stat nou ani "n
fa!a unui zid# n trecut au eistat mul!i clugri care stteau timp de decenii# &e:a lungul istorieiK
recordul pentru cel mai lung timp petrecut este de peste nouzeci de ani# 'nii au stat chiar mai multK pe
pleoape li se depune un strat gros de praf i pe corp le crete iarbaK iar ei "nc stau acolo# 'nii din coala
taoist o cer de asemeneaK "n special unele practici ale colii 9imen care cer ca persoana s doarm i s
doarm decenii fr s ias din starea de trans sau s se trezeasc# ns cine practic> *el care iese
afar la practic este fu Nuanshen# &ac persoana poate vedeaK va observa c maestrul "l scoate afar
pentru practic pe fu Nuanshen# Fu Nuanshen poate datora i el o mul!ime de Marma i maestrul va fi
incapabil s i:o elimine pe toat# Aa c maestrul "i va spune J.u stai aici i practic din greu# +u voi
pleca i m voi "ntoarce peste ctva timp# Ateapt:mJ#
(aestrul tie eact ce se va "ntmplaK dar trebuie s fac "n acest fel# 2n la urm un demon va
veni s:l sperie sau se va transforma "ntr:o frumuse!e pentru a:l atrage# +ist tot felul de lucruri# / dat
ce demonul realizeaz c "ntr:adevr nu este perturbat de astfel de lucruriK pentru c este ceva mai uor
pentru fu Nuanshen s practice cultivarea deoarece "n!elege adevrulK demonul se va irita i va "ncerca
s:i ia via!a drept rzbunare# +ste "ntr:adevr omort i datoria sa pltit "n "ntregime# La moarteK fu
Nuanshen va iei afar ca un fum care plutete i va fi re"ncarnat "ntr:o familie foarte srac# *opilul va
suferi greut!i de la o vrst foarte fraged# / dat ce crete i se maturizeazK maestrul su se va
"napoia# +videntK copilul nu:l va recunoate# (aestrul "i va descuia memoria stocatK folosind capacit!i
supranormale# *opilul "l va recunoate brusc i "i va aminti totul J%u este acesta maestrul meu>J#
(aestrul "i va spune JAcum este timpul s "ncepi practica#J AstfelK dup mul!i ani maestrul "i va
transmite ceva#
La terminarea predriiK maestrul "i va mai spune J(ai ai multe ataamente de abandonat#
.rebuie s te duci s pribegeti#J 2ribegitul prin societate este destul de torturant# ,a ceri pentru
mncare i va da peste tot felul de oameni care "l "nealK "l insultK sau profit de el# ,a "ntlni tot felul
de lucruri# 1e va comporta ca un practicant i "i va echilibra bine rela!iile cu ceilal!i i "n acelai timp
"i va ridica mereu ining:ul# %u va fi micat de tenta!ia diverselor interese ale oamenilor obinui!i# 1e
va "ntoarce dup mul!i ani de pribegie# (aestrul "i va spune JAi ob!inut deIa *alea i !i:ai terminat
cultivarea# &ac nu mai ai nimic de fcutK po!i s:!i strngi i s te pregteti s pleci# &ac mai ai ceva
1$D
de fcutK du:te i f:l i termin cu lucrurile umane obinuiteJ# &up mul!i astfel de aniK fu Nuanshen se
"ntoarce# La revenirea saK zhu Nuanshen:ul persoanei iese afar din trans i zhu Nishi se trezete#
ns nu el este cel care a practicat cultivarea cu adevrat# Fu Nishi:ul su a fcut:o i astfel c
acesta va ob!ine gong# &ar zhu Nuanshen a suferit i el# 2n la urm el i:a devotat "ntreaga tinere!e
ederii acolo i aceast via! a sa ca om obinuit este terminat# *e se va "ntmpla> La ieirea din starea
de transK va sim!i c a dezvoltat gong prin practic i c a ob!inut capacit!i supranormale# &ac vrea s
vindece boli sau s fac cevaK fu Nuanshen:ul su "i va "ndeplini dorin!ele# &eoarece este zhu NuanshenK
pn la urm el ar trebui s controleze corpul i s ia decizii# n plus i:a petrecut mul!i ani stnd aici i
aceast via! a sa s:a scurs# Atunci cnd moareK fu Nuanshen:ul pleac lundu:i gong:ul i fiecare o ia
pe drumul su# *onform budismuluiK el va trece mai departe prin cele <ase *i ale Re"ncarnrii#
&eoarece o mare fiin! iluminat a fost cultivat cu succes "n corpul suK el va acumula o mare cantitate
de J&eJ# *e se va "ntmpla mai apoi> ,a deveni probabil un mare oficial sau va face o mare avere "n
via!a viitoare# 2oate fi numai "n felul acesta# %:a cultivat el degeaba>
%e:a luat o mul!ime de efort pentru a ob!ine permisiunea de a face public un astfel de lucru# Am
dezvluit un misterul miilor de aniK secretul secretelorK care absolut nu putea fi dezvluit# Am dezvluit
rdcina tuturor practicilor de cultivare de:a lungul istoriei# %:am men!ionat eu c vor fi adnc
implicate considera!ii istorice> Acestea sunt motivele# 4ndete:te din nouL ce cale de cultivare sau
coal de practic nu face aa> 2ractici "ntr:unaK dar nu vei ob!ine gong# %u eti demn de mil> *ine
este vinovat atunci> /amenii sunt att de pierdu!i "n labirint i nu "n!eleg indiferent cum sunt fcute
aluziile# &ac li se eplic ceva de la un nivel mai "naltK li se va prea de necrezut# &ac li se eplic
ceva dintr:o perspectiv mai cobortK nu se vor ilumina ctre ceea ce este la nivel mai "nalt# *hiar i
atunci cnd vorbesc astfelK unii "nc vor ca eu s le vindec bolile# *u adevratK nu tiu ce s spun unui
astfel de om# %oi vorbim aici despre practicarea cultivrii i putem avea griI numai de cei care cultiv
spre niveluri mai "nalte#
n calea noastr de cultivareK zhu Nishi este cel care ob!ine gong:ul# Atunci va ob!ine zhu Nishi
energie de cultivareK dac aa spui tu> *ine "i d permisiunea> %u va merge aa ci trebuie s eiste "n
prealabil o condi!ie# &up cum se tieK calea noastr de cultivare nu evit cultivarea "n societatea uman
obinuit i nici nu evit sau fuge de probleme# n acest mediu complicat al oamenilor obinui!i trebuie
s fii cu mintea clar i s pierzi cu bun tiin! "n chestiunea interesului# Atunci cnd al!ii "!i iau
interesulK nu te vei duce s te "ntreci sau s te lup!i pentru el i vei suferi pierderi "n aceste cazuri de
interferen! de ining# ntr:un astfel de mediu dificil "!i vei ascu!i voin!a i "!i vei eleva ining:ul# 1ub
influen!a diverselor gnduri bolnave provenite de la oamenii obinui!i te vei putea ridica deasupra#
, rog s v gndi!iL nu eti tu cel care sufer contient> %u este zhu Nuanshen cel care face
aceste sacrificii> %:ai pierdut "n mod contient ce trebuie pierdut printre oamenii obinui!i> Atunci un
asemenea gong ar trebui s:!i apar!in !ieK pentru c cel care trebuie s ctige este cel care pierde# &e
aceeaK calea noastr de cultivare nu evit practicarea cultivrii "n mediul complicat al oamenilor
obinui!i# &e ce cultivm noi printre conflictele oamenilor obinui!i> 2entru c vom ob!ine gong noi
"nine# n viitorK cultivatorii profesioniti care vor practica "n temple vor trebui de asemenea s
cltoreasc "n lumeK printre oamenii obinui!i#
'nii au "ntrebat J%u practic i alte ci de cultivare printre oamenii obinui!i>J .otui aceste
practici au drept scop promovarea vindecrii bolilor i pstrrii condi!iei fizice# %imeni n:a fcut cu
adevrat publice ci de cultivare ctre nivelurile mai "nalteK "n afar de educarea unui singur discipol#
*ei care "i "nva! discipolii cu adevrat i:au luat deoparte pentru a le da educa!ie privat# &e:a lungul
anilor cine a vorbit despre asemenea lucruri "n public> %imeni n:a fcut:o# *alea noastr de cultivare
cere astaQ este eact felul "n care cultivm noi i este eact felul "n care ob!inem gong# ntre timp sute i
mii de lucruri ale cii noastre de cultivare vor fi instalate pe zhu Nuanshen:ul tuK pentru a:!i permite s
ob!ii gong# Am men!ionat c am fcut ceva ce n:a mai fost fcut de nimeni "n trecut i am deschis cea
mai larg u# 'nii au "n!eles aceste cuvinte ale mele i ce am spus nu este chiar de necrezut# 2ersonal
am obiceiul de a spune una dac am zece i tu "nc po!i crede c eagerez# *e am spus nu este de fapt
dect foarte pu!in# &in cauza enormei diferen!e de nivelK nu pot men!iona nimic mai mult din Legea de
nivel mai "nalt#
1$6
*alea noastr de cultivare practic "ntr:un astfel de mod "nct "!i permite s ob!ii gong tu "nsu!iK
ceea ce este pentru prima oar de la "nceputul cerului i pmntului i po!i verifica istoria# +ste bine
pentru c tu "nsu!i vei ob!ine gongK dar este de asemenea foarte dificil# 1 te ridici deasupra mediului
complicat al oamenilor obinui!i i deasupra fric!iunilor interpersonale de ining este cel mai
complicat# +ste dificil pentru c "!i pierzi interesele printre oamenii obinui!iK tiind clar i fiind testat
dac eti atins sau nu de interesul personalK de Iocurile pe care i le Ioac oamenii unii altora i de
durerile pe care le sufer rudele i prietenii ti# *um le evaluezi> *ineva mi:a spus Jnv!toruleK este de
aIuns s fii om bun printre oamenii obinui!i# *ine poate reui "n cultivare>J# *nd l:am auzit m:am
sim!it cu adevrat dezamgitY %u i:am spus nici un cuvnt# +ist tot felul de ining:uri# Fiecare se
illumineaz conform "nl!imii nivelului su# *ine va "n!elegeK va ob!ine#
Laotse a spus J.ao este calea care poate fi urmatK dar nu este o cale obinuit#J .ao n:ar fi
pre!ioas dac s:ar putea culege de peste tot de pe Ios i s:ar putea practica uor cu succes# *alea noastr
"!i cere s ob!ii gong din conflicte# Aa c ar trebui s tri!i ct se poate ca oamenii obinui!i i nu vi se
va cere s pierde!i cu adevrat nici un interes material# ns va trebui s v ridica!i ining:ul "n acest
mediu materialist# +ste convenabil chiar aici# *alea noastr de cultivare este cea mai convenabil i
poate fi practicat printre oamenii obinui!iK "n loc s deveni!i clugri sau clugri!e# +ste de asemenea
cea mai dificilK din moment ce vom practica cultivarea "n acest mediu complicat al oamenilor obinui!i#
ns este cel mai bineK pentru c v permite s ob!ine!i gong voi "niv# Aceasta este cea mai crucial
parte a cii noastre de cultivareK pe care astzi am dezvluit:o tuturor# 8ine"n!elesK atunci cnd zhu
Nuanshen ob!ine gongK fu Nuanshen va ob!ine i el# &e ce> Atunci cnd toate mesaIeleK fiin!ele vii i
celulele din corpul tu vor ob!ine gongK fu Nuanshen va ob!ine i elK cu siguran!# ns nivelul gong:ului
su nu va fi niciodat la fel de "nalt ca al tu# .u eti stpnulK "n timp ce el este paznicul Legii#
,orbind despre asta aiciK am s mai adaug ceva# +ist mul!i oameni "n comunitatea
cultivatorilor care au "ncercat mereu s practice cultivarea ctre niveluri mai "nalte# Au cltorit peste
tot i au cheltuit o grmad de baniK mergnd peste tot pentru a gsi un maestru renumitK dar n:au gsit#
A fi renumit nu "nseamn neaprat s cunoti lucrurile bine# n final au cltorit peste totK cheltuind o
mul!ime de bani pe nimic# Astzi noi am fcut public pentru voi aceast cale mare de cultivare i eu v:
am adus:o la u# &e voi depinde dac pute!i s practica!i cultivarea i s reui!i# &ac o pute!i faceK
pute!i continua "n cultivare# &ac n:o pute!i face i nu pute!i practicaK ar trebui s nu v mai gndi!i la
practicarea cultivrii de acum "nainte# *u ecep!ia demonilor care v vor "nelaK nimeni nu v va "nv!a
i nu ve!i mai putea practica "n viitor cultivarea# &ac eu nu v pot salvaK nimeni altcineva n:o va putea
face# &e faptK este mai greu s gseti un maestru adevrat al unei coli ortodoe care s te "nve!eK dect
s urci spre rai# %u mai eist chiar nimeni care s se ocupe de asta# n perioada de sfrit a &harmei
chiar niveluri foarte "nalte sunt i ele la 1fritul &ezastrului# %imeni n:are griI de problemele
oamenilor obinui!i# Aceasta este cea mai convenabil cale de cultivare i se practic direct conform
caracteristicii universului# +ste cea mai scurt caleK ce !intete direct la inima omului#
C%-/,%6,9 /.-.7/
<coala taoist a men!ionat marele i micul circuit ceresc# ,om eplica ce este un circuit ceresc#
*ircuitul ceresc la care ne referim "n general este pentru a conecta cele dou meridiane Ren i &u# 'n
astfel de circuit ceresc este la suprafa!a pielii i nu conteaz dect pentru vindecarea bolilor i pstrarea
condi!iei fizice# 1e numete micul circuit ceresc# 'n alt circuit cerescK care nu este numit micul circuit
ceresc i nici marele circuit cerescK este o form de circuit ceresc "n timpul ederii "n medita!ie# (erge
"n cerc prin corpK de la palatul %iWan la dantian i se ridic asemenea unui circuit interiorK fiind circuitul
ceresc adevrat al practicii cultivrii "n timpul ederii "n medita!ie# &up formarea unui astfel de circuit
cerescK acesta va deveni un curent energetic foarte puternic care va pune "n micare sute de meridiane
printr:unul singur i va deschide toate celelalte meridiane# <coala taoist pred circuitul cerescK "n timp
ce coala budist nu# Atunci ce pred budismul> Atunci cnd 1aMNamuni a predat calea sa de cultivareK
n:a men!ionat practicarea de eerci!ii i nici n:a vorbit despre asta# ns calea sa de cultivare are propria
1;G
form de transformare "n practicarea cultivrii# *um merg meridianele "n budism> ncep din punctul
baihui i merg dezvoltndu:se "n spiral din vrful capului ctre partea de Ios a corpului# n final sute de
meridiane se vor deschide "n acest fel#
n tantrism meridianul central are acelai scop# 'nii "ntreab J*um poate s cultive religia
tantrist un meridian central dac acesta nu eist>J &e fapt atunci cnd toate meridianele din corpul
uman sunt aduse "mpreunK numrul lor se va ridica la sute sau zeci de miiK asemenea vaselor de snge
care se intersecteaz "n diagonal i "n sec!iune transversalK iar numrul meridianelor este chiar mai
mare dect cel al vaselor de snge# %u eist nici un vas de snge "ntre organele interneK dar eist
meridiane# +le vor fi conectate din vrful capului la diverse pr!i ale corpuluiK "n diagonal i "n sec!iuni
transversale# 2ot s nu fie drepte de la "nceputK fiind deschise o dat ce se conecteaz unele cu celelalte#
(ai apoi ele vor fi mrite treptat i vor forma "ncet un meridian drept# Acesta va fi folosit ca a care se
rotete pentru a aduce "n micare mai multe ro!i conceptualeK "n rota!ii orizontaleK cu scopul de a
deschide toate meridianele din corp#
2racticarea cultivrii "n Falun &afa evit folosirea acestei metode "n care un meridian aduce alte
sute "n micare# %oi cerem ca sute de meridiane s fie deschise "n micare simultan de la bun "nceput#
&intr:o dat vom practica la un nivel foarte "nalt i vom evita asemenea lucruri de nivel cobort# &ac
vrei s deschizi toate pulsurile folosind:ul pe unul singurK "ntreaga ta via! poate s nu fie de aIuns# 'nii
trebuie s practice decenii i este foarte dificil# / mul!ime de practici de cultivare au spus c numai o
via! nu este suficient pentru a termina cultivarea cu succes# +ist o mul!ime de ci de cultivare care
pot prelungi via!a practican!ilor# %u vorbesc i ei despre cultivarea vie!ii> 2ot etinde via!a pentru
practicarea cultivriiK care va lua o perioad destul de lung#
(icul circuit ceresc !intete de fapt la vindecarea bolilor i pstrarea condi!iei fiziceK "n timp ce
marele circuit ceresc va fi practica energiei de cultivare# Atunci se practic "ntr:adevr cultivarea#
(arele circuit ceresc la care se refer coala taoist nu este att de puternic ca al nostruK care deschide
dintr:o dat sute de meridiane# Rota!ia marelui circuit ceresc "n coala taoist este una a sutelor de
meridianeK mergnd de la cele trei meridiane Nin i cele trei meridiane Nang ale miniiK la labele
picioarelor i la ambele picioareK i "n sus pn la prK trecnd o dat peste tot corpul# Acesta este marele
circuit ceresc "n micare# / dat ce marele circuit ceresc este "n micareK se va practica gong cu
adevrat# Aa c unii maetri de Uigong nu vor preda marele circuit cerescK pentru c nu predau dect
vindecarea bolilor i pstrarea condi!iei fizice# 'nii au vorbit despre marele circuit cerescK "ns nu v:au
plantat nimic "n corp# %u !i:l po!i deschide singur# Fr a se instala sistemul nu se va putea deschide
prin inten!ie# %u este la fel de uor ca a vorbi despre aceastaY ,a fi ca un eerci!iu de gimnasticK cum
poate fi deschis> 2racticarea cultivrii depinde de individK "n timp ce transformarea gong:ului !ine de
maestru# %umai atunci cnd !i se asigur JmecanismulJ intern poate Iuca un astfel de rol#
<coala taoist a privit de:a lungul istoriei corpul uman drept un mic univers# *rede c eteriorul
este la fel de mare ca interiorul su i c eteriorul arat la fel ca interiorul# Acest punct de vedere este
incredibil i nu este uor de "n!eles# Acest univers este foarte mare# *um poate fi comparat cu corpul
uman> , vom eplica acest principiu# Fizica studiaz astzi elemente ale materiei ca moleculeK atomiK
electroniK protoniK UuarciK pn la neutrino# *t de mult mai este pn la sfrit> n acest punctK un
microscop nu mai poate detecta# *are va fi particula etrem de microscopic mai departe pe acest
drum> %u se tie# &e faptK ceea ce a "n!eles pn acum fizica noastr este prea departe de cea mai
microscopic particul a universului# Atunci cnd o persoan n:are acest corp de carneK ochii si vor
putea vedea mrit i se va putea vedea microcosmosul# *u ct nivelul este mai "naltK cu att mai mare
microcosmosul pe care "l va putea vedea#
1aMNamuni la nivelul su a vorbit despre teoria celor trei mii de lumi# *u alte cuvinteK "n aceast
*ale Lactee mai eist oameni asemntori rasei noastre umaneK cu corpuri de carne# A men!ionat de
asemenea c un grunte de nisip con!ine trei mii de lumiK ceea ce se conformeaz "n!elegerii fizicii
noastre moderne# *are este diferen!a dintre rota!ia electronilor "n Iurul nucleelor i cea a pmntului "n
Iurul soarelui> Aa c 1aMNamuni a spus c "n microcosmos un grunte de nisip con!ine trei mii de lumi#
+ste eact ca un universK cu via! i materie "nuntru# &ac este adevratK v rog s v gndi!iK nu eist
oare nisip "n lumea acelui grunte de nisip> %u eist trei mii de lumi "n nisipul acelui grunte de nisip>
1;1
<i atunci nu eist nisip "n cele trei mii de lumi ale nisipului din gruntele de nisip> ,a fi fr de sfrit
dac se caut mai departe# AadarK la nivelul unui .athagataK 1aMNamuni a fcut o astfel de afirma!ie
Jnspre afar fr margini de mareK "nuntru fr margini de micJ# +ste att de imens "nct n:a putut
vedea perimetrul universului i este att de mic "nct n:a putut detecta cea mai mic particul de la
originea materiei#
'n maestru de Uigong a spus odat Jntr:un por eist un ora "n care se mic trenuri i mainiJ#
1un destul de greu de crezutK dar am observat c aceast afirma!ie nu este incredibilK dac o "n!elegem
cu adevrat i o studiem dintr:o perspectiv tiin!ific# Atunci cnd am vorbit despre deschiderea
tianmu:ului deunziK mul!i au observat un astfel de cazL atunci cnd le:a fost deschis tianmu:ulK alergau
de:a lungul unui tunel "n frunteK ca i cum nu puteau atinge sfritul# n fiecare zi "n timpul practicii
sim!eau c alergau afar de:a lungul acestui drum mareK cu mun!i i ruri pe ambele margini# n timp ce
alergauK treceau prin orae i vedeau o mul!ime de oameni# *redeau c este o iluzie# *e se "ntmpla> Au
vzut destul de clar i nu era o iluzie# Am spus c dac corpul cuiva este att de mare ca acela din
microcosmosK nu va fi o iluzie# &eoarece coala taoist a considerat de:a lungul istoriei corpul uman ca
fiind un universK dac este "ntr:adevr aaK distan!a de la frunte la corpul pineal va fi mai mult de o sut
opt mii de li# 2o!i alerga afarK dar este o distan! destul de "ndeprtat#
&ac marele circuit ceresc se va deschide "n cursul cultivriiK "i va aduce practicantului o
capacitate supranormal# *e fel de capacitate supranormal> 1e tie c marele circuit ceresc este
cunoscut i sub numele de circuitul ceresc al meridianelorK rota!ia 9ianMun
1@1
sau rota!ia Heche
1@$
# La un
nivel foarte cobortK rota!ia marelui circuit ceresc va forma un curent energetic care va deveni treptat
din ce "n ce mai densK pentru a transforma ctre niveluri mai "nalte i care va deveni o centur energetic
mare cu densitate "nalt# Aceast centur se va roti i cu aIutorul unui tianmu de nivel foarte cobort se
poate observa c poate face ca Ui:ul s:i schimbe locul "n corp# 9i:ul de la inim se poate mica la
intestinK Ui:ul ficatului poate cltori ctre stomac### n microcosmos putem vedea c poart ceva enorm#
&ac aceast centur energetic este eliberat "n eteriorul corpuluiK va avea puterea de teleportare# *el
cu energie de cultivare foarte puternic poate muta ceva foarte mareK ceea ce se cheam (area
.eleportare# 'nul cu o energie de cultivare foarte slab poate muta ceva foarte micK numindu:se (ica
.eleportare# Acestea sunt tipurile de teleportare i formarea lor#
2racticarea cultivrii "ncepe imediat cu marele circuit ceresc# Aa c va aduce condi!ii diferite i
diverse forme de gong# %e va aduce o stare foarte special# *e stare> .oat lumea a auzit probabil "n
cr!i antice ca 1henian 5huanK &an AingK .ao .sangK sau Cingming 4uizhiK de J8airi FeishengJ#
nseamn c persoana poate levita ziua "n amiaza mare# &e fapt v spun c se va putea levita o dat ce
marele circuit ceresc este deschisK este att de simplu# 'nii cred c eist destui oameni ale cror mari
circuite cereti s:au deschis dup at!ia ani de practic# A spune c nu este incredibil ca zeci de mii de
oameni s fi atins acest nivelK pentru c marele circuit ceresc este de fapt doar un pas de "nceput "n
practicarea cultivrii#
AtunciK de ce nu i:a vzut nimeni pe aceti oameni levitnd sau prsind pmntul> 1tarea
societ!ii umane obinuite nu poate fi perturbat i nici forma societ!ii umane obinuite nu poate fi
distrus sau alterat# *um poate fi permis ca oamenii s zboare to!i prin aer> ,a mai fi aceea o societate
obinuit> Acesta este un motivK principal# *ellalt este c fiin!ele umane nu triesc printre oamenii
obinui!i pentru a fi umaniK ci pentru a se "ntoarce la sinele lor adevrat# Aa c eist chestiunea
iluminrii# &ac cineva vede c mul!i oameni leviteaz cu adevratK va vrea de asemenea s practice
cultivarea i nu se va mai pune chestiunea iluminrii# Aa c dac o po!i face prin cultivareK ar trebui s
n:o ar!i celorlal!i la "ntmplare sau s:o demonstrezi "n fa!a celorlal!iK pentru c i ei trebuie s practice
cultivare# *a urmareK dup ce marele tu circuit ceresc este deschis nu vei putea levita dac un punct al
unui deget de la mnK de la piciorK sau o anumit parte a corpului tu va fi "ncuiat#
*nd marile noastre circuite cereti vor fi pe punctul s se deschid va apare un fenomenL unii
oameni se vor "nclina "nainte atunci cnd stau "n medita!ie# &eoarece circuitul de pe spatele oamenilor
se deschide mai uorK "i vor sim!i spatele uor i partea din fa! a corpului mai greoaie# 'nii se pot
1@1
cosmicK %#.#
1@$
vehicolul ruluiK %#.#
1;$
"nclina "n spate i simt c spatele este greu i partea din fa! este uoar# n cazul "n care corpul tu este
deschis bineK te vei sim!i ca ridicat i vei sim!i c levitezi de la pmnt# / dat ce po!i levita cu adevrat
nu !i se va permite s:o faci# &ar acest lucru nu este absolut# *ei care dezvolt capacit!i supranormale
sunt de obicei la cele dou etreme# *opiii nu au ataamente i nici vrstniciiK "n special femeile "n
vrst# +i pot dezvolta cu uurin! i pstra aceast capacitate# 2entru brba!iK "n special pentru cei
tineriK o dat ce au o capacitate nu se pot ab!ine s nu aib o mentalitate ludroas# n acelai timp o
vor folosi probabil ca miIloc de competi!ie printre oamenii obinui!i# Aa c nu va fi permis s eiste i
va fi "ncuiat de "ndat ce se va dezvolta "n timpul cultivrii# &ac o parte a corpului su este "ncuiatK
nu va mai putea levita# %u putem spune c nu !i se va permite "n nici un caz s ai o astfel de stare#
2robabil c "!i va fi permis s:o "ncerci i unora le va fi permis s:o pstreze#
Asemenea situa!ii au mai aprut oriunde am !inut prelegeri# 2e cnd !ineam o prelegere "n
1handongK eistau practican!i din 8eiIing i Ainan# *ineva a "ntrebat Jnv!toruleK ce mi s:a "ntmplat>
( simt ca i cum prsesc pmntul atunci cnd mergQ i atunci cnd dorm acas m simt ca i cum a
levita# *hiar i ptura de pe pat leviteaz cu mineK zbor "ntotdeauna ca un balon#J Atunci cnd am predat
unei clase din 4uiNangK era o practicant mai "n vrst din 4uizhouK o femeie "n vrst# Avea dou
paturi "ntr:o camerK unul dintre paturi lng un pereteK iar cellalt lng alt perete# Atunci cnd sttea "n
medita!ie "n pat a sim!it cum leviteaz i atunci cnd i:a deschis ochii a observat c a zburat "n cellalt
pat# <i:a spus JAr trebui s m "ntorc "n patul meuJ i atunci a zburat "napoi#
+ist un practicant "n 9ingdao care sttea "n medita!ie "n patK atunci cnd nu era nimeni
"mpreIurK la birouK "n timpul pauzei de prnz# &e "ndat ce s:a aezatK a levitat i s:a micat brusc "n sus
i "n Ios un metru# *obora dup ce se ridica i a repetat micarea zgomotosK cuverturile cznd pe Ios#
+ra pu!in emo!ionat i pu!in speriat# (icrile acestea sus:Ios au !inut toat perioada pauzei de prnz#
ntr:un finalK s:a auzit clopotul pentru reluarea muncii# <i:a spus J%:ar trebui s:i las pe ceilal!i s vad
ce se "ntmplK ar trebui s m opresc imediat#J <i a pus capt practicii# &in aceast cauz se pot
comporta mai bine oamenii mai "n vrst# &ac i se "ntmpla unui tnrK ar fi putut gndi JA sunat
clopotul# ,eni!i s m vede!i zburndJ# (entalitatea de laud care nu se poate controla uor se prezint
chiar aiciL J'ite ct de bine am practicatK pot zburaJ# / dat ce se laud cu astaK capacitatea va dispareK
pentru c nu se va permite s eiste "n felul acesta# +ist multe asemenea cazuri printre practican!i
peste tot#
%oi cerem ca sutele de meridiane s se deschid de la "nceput# 2n astziK DGX pn la 6GX
dintre practican!ii notri au atins starea "n care corpurile lor au devenit foarte uoare i lipsite de boli# n
acelai timp am men!ionatL nu numai c sunte!i "mpini "ntr:o astfel de stare "n care corpurile voastre
sunt purificateK dar "n corp vi se instaleaz multe lucruriK pentru a v permite s dezvolta!i gong "n
aceast clas# +ste ca i cum v ridic i apoi v "mping "nainte# Am predat Legea tuturor "n clas i de
asemenea ining:ul fiecruia a fost ridicat constant# / dat ce iei!i din aceast salK mul!i v ve!i sim!i
ca i cum a!i fi al!i oameni# *oncep!ia voastr despre lume se va schimbaK garantat# ,e!i ti cum s v
purta!i "n viitor i nu ve!i mai fi "ntr:o stare de zpceal# +ste garantat "n felul acesta# Aa c ining:ul
v:a fost deIa ridicat#
,orbind despre marele circuit cerescK dei nu:!i este permis s leviteziK "!i sim!i corpul uorK ca i
cum ai merge pe aer# n trecut te sim!eai obosit dac mergeai pu!in pe Ios# Acum va fi uor indiferent
ct de mult vei merge# .e sim!i ca i cum eti "mpins atunci cnd mergi pe biciclet i nu vei obosi
atunci cnd urci scrileK indiferent ct de mult trebuie s urci# +ste garantat astfel# *ei care citesc
aceast carte i practic singuri cultivarea pot ob!ine starea dup cum o merit# 1unt o persoan care nu
spune ce nu vrea s spun# &ar ce spun trebuie s fie adevrat# n special "n astfel de circumstan!eK dac
n:a transmite adevrul "n "nv!turile mele i a face afirma!ii eagerate i a rosti cuvntri la
"ntmplare fr motivK a preda o Lege malefic# %ici pentru mine nu este uor s fac un astfel de lucru#
ntregul univers observ i nu este permis o dat ce faci ceva greit#
/ persoan obinuit va cunoate numai acest circuit ceresc i asta va fi tot# &e fapt nu este
suficient# 2entru a putea "nlocui i transforma complet corpul "n materia de energie "nalt ct de repede
posibilK mai trebuie s eiste o alt cale de rota!ie a circuitului cerescK ce aduce "n micare cile tuturor
1;;
meridianelor din corp# Acesta este numit circuitul ceresc maoNou
1@;
K care este probabil cunoscut de
pu!in lume# /cazionalK un asemenea termen poate fi men!ionat "n cr!i# &ar nimeni nu l:a eplicat i nu
!i:a vorbit despre el# +ste discutat "n teorie ca secretul secretelor# l vom dezvlui pentru to!i cei de fa!#
*ircuitul ceresc maoNou poate "ncepe din punctul baihui Oi de asemenea din punctul HuiNinP i iese
afar pentru a se deplasa pe grani!a dintre Nin i NangQ se mic de la ureche "n Ios spre umrK apoi de:a
lungul fiecrui degetK apoi pe laterala corpului tuQ coboar pn la talpa picioruluiK apoi se ridic pe
partea dinuntrul coapsei i coboar pe interiorul celeilalte coapseK mergnd pe talpa celuilalt piciorQ se
ridic pe cealalt parte lateral a corpului tuQ merge din nou de:a lungul fiecrui deget i "n final atinge
din nou vrful capuluiK descriind astfel un circuit complet# Acesta este circuitul ceresc maoNou# Al!ii au
scris cr!i despre elK iar eu l:am descris "n cteva cuvinte# *red c n:ar trebui considerat un secret ceresc#
ns al!ii cred c asemenea lucruri sunt foarte pre!ioase i nu le vor discuta dect "n fa!a discipolilor lor
adevra!i# &ei l:am dezvluitK nici unul dintre voi n:ar trebui s:l practice cu ghidarea sau controlul
min!ii# &ac face!i asta nu practica!i Falun &afa a noastr# 2ractica adevrat ctre niveluri "nalte nu
este inten!ionat i este liber de orice activit!i mentale# .oate lucrurile instalate "n corpul tu sunt de
gata# 1e formeaz automat# Asemenea mecanisme interne te cultiv i se vor roti atunci cnd este
timpul# ntr:o zi capul tu se poate legna dintr:o parte "n alta "n timpul practicii# &ac se leagn "n
aceast parteK atunci se rotete "n acest sens# &ac se leagn "n cealalt parteK se rotete "n cellalt sens#
,or fi fcute rota!ii "n ambele sensuri#
Atunci cnd marele sau micul circuit ceresc au fost deschiseK persoana va da uor din cap "n
timpul medita!ieiK acesta fiind simptomul atunci cnd energia trece prin el# +erci!iul *ircuitului *eresc
Falun este la felK iar noi "l practicm "n felul acesta# &e fapt se rotete singur i atunci cnd nu practica!i#
1e rotete mereu# Atunci cnd "l practica!i "ntri!i mecanismele energetice# %:am spus noi c Legea
cultiv practican!ii> n mod normal vei descoperi c circuitul ceresc se rotete "n permanen!# *hiar
atunci cnd nu:l practiciK acest strat de mecanisme energetice plantate "n afara corpului tuK adic un
strat de mari canale energetice eterneK !i:a condus corpul "n practic# +ste automat# 2oate s fac i
rota!ii inverse# Rota!iile sale sunt "n ambele sensuri i ele "!i deschid constant meridianele#
Atunci care este scopul deschiderii circuitului ceresc> &eschiderea circuitului ceresc "n sine nu
este scopul practicii# *hiar dac circuitul tu ceresc s:a deschisK a spune c este "nc nimic# &ac se
continu cultivareaK se !intete la deschiderea sutelor de meridiane i a tuturor meridianelor din corp cu
un meridianK prin metoda circuitului ceresc# Am "nceput deIa s:o facem# &ac practica este continuat
mai departeK se va observa "n rota!ia marelui circuit ceresc c meridianele devin foarte lateK ct un degetK
i foarte adnci "nuntru# &eoarece energia va deveni i ea foarte puternicK curentul energetic va deveni
foarte larg i strlucitor la formarea sa# Aceasta nu este "nc nimic# *nd va fi suficient pentru practic>
1utele de meridiane vor trebui l!ite treptat i energia persoanei va trebui mrit i fcut mai
strlucitoare# n final mii de meridiane vor fi conectate "mpreun pentru a atinge starea "n care corpul nu
mai are nici un meridian i nici un punct de acupunctur# .ot corpul va fi conectat pentru a deveni un
"ntreg i acesta este scopul deschiderii meridianelor# /biectivul su este de a avea corpul uman
transformat complet de materia de energie "nalt#
n acest punct al practicii corpul a fost deIa transformat de materia de energie "nalt# *u alte
cuvinte cultivarea sa a atins cel mai "nalt nivel al cultivrii "n 1hi:Aian:Fa# *orpul uman de carne a fost
cultivat pn la ultima limit# Atunci se va intra "ntr:o alt stare# *e fel de stare> 4ong:ul se va fi
dezvoltat destul de substan!ial# .oate capacit!ile supranormale umane Ocapacit!i poten!ialeP "mpreun
cu totul "n cultivarea corpului unei persoane obinuite "n cultivarea 1hi:Aian:Fa vor iei la iveal# ns
ele sunt "ncuiate pentru maIoritatea celor care practic printre oamenii obinui!i# n plus gongzhu:ul va
fi crescut deIa destul de "nalt# ,or fi "ntrite puternic tot felul de forme de gong de ctre puternica
energie de cultivare# ns acestea pot func!iona numai "n dimensiunea noastr i nu pot controla nimic
din celelalte dimensiuniK pentru c sunt capacit!i supranormale cultivate din corpurile noastre de carne#
ns ele sunt deIa foarte substan!iale# ,or fi avut loc schimbri considerabile "n fiecare spa!iu i "n ceea
ce privete formele eistente ale corpului "n diferite spa!ii# *eea ce poart acest corp "n fiecare
dimensiune este destul de substan!ial i arat destul de "nfricotor# 'nii au ochi peste tot pe corpurile
1@;
perifericK %#.#
1;@
lor i to!i porii lor au devenit ochi# +ist ochi peste tot "n "ntreaga lor dimensiune# &eoarece este gong
al colii budisteK unii poart imagini ale 8odhisattva sau buddha peste tot pe corpuri# .oate formele de
gong vor fi atins un grad etrem de substan!ial# n plus vor fi multe fiin!e vii care se vor manifesta#
n acest punct eist o stare numit Jsanhua IudingJ
1@@
# +ste o stare foarte evident i care de
asemenea capteaz ochiul# 1e poate vedea fr un tianmu de nivel "nalt# ,or eista trei flori deasupra
capuluiK una fiind o floare de lotus# &ar nu este un lotus din dimensiunea noastr fizic# %ici celelalte
dou flori nu sunt din dimensiunea noastr fizicK fiind etraordinar de frumoase# Aceste trei flori se
rotesc pe rnd "n vrful capului# +le se vor roti "n sensul acelor de ceas i "n sens invers acelor de ceas i
fiecare dintre ele se poate roti i separat# Fiecare floare are un stlp uria al crui diametru este ct cel al
florii# Aceti trei stlpi uriai merg pn "n vrful cerului# &ar ei nu sunt gongzhu# +ist pur i simplu
"n aceast form i sunt etraordinar de neobinui!i# ,ei fi i tu ocat atunci cnd "i vei vedea# n acest
punct al cultivrii corpul va fi alb i pur i pielea sa va fi delicat# n acest punct s:a atins cea mai "nalt
form a cultivrii 1hi:Aian:Fa# ns nu este captul final# .rebuie s te cultivi mai departe i s mergi
mai departe "nainte#
La urmtorul pas se va intra "n nivelul intermediar dintre 1hi:Aian:Fa i *hu:1hi:Aian:FaK care
este numit starea de *orp Alb 2ur Oi mai este numit *orp Alb de *ristalP# &eoarece atunci cnd
cultivarea corpului fizic a atins cea mai "nalt form a 1hi:Aian:FaK numai corpul uman de carne a fost
transformat "n cel mai "nalt grad# Atunci cnd "ntregul corp a aIuns "ntr:adevr "n aceast formK este
alctuit "n "ntregime din materia de energie "nalt# &e ce este numit *orp Alb 2ur> 2entru c acel corp a
atins deIa puritatea absolut "n cel mai "nalt grad# Atunci cnd este vzut cu tianmu:ulK "ntregul corp este
transparent ca sticla i "n el nu eist nimic# ,a apare o astfel de stare# *u cuvinte simpleK corpul acela a
devenit deIa corp de buddha# AceastaK deoarece corpul din energie "nalt este deIa diferit de corpurile
noastre# n acest punct toate capacit!ile i puterile supranormale vor fi abandonate dintr:o dat# ,or fi
puse "ntr:o dimensiune foarte adnc pentru c vor deveni inutile i de acum "nainte nu vor mai avea
nici un folos# n viitorK "ntr:o ziK cnd "!i vei termina cu succes cultivareaK te po!i uita "napoi pentru a:!i
revedea cltoria cultivriiK sco!ndu:le pentru o privire# n acest moment vor mai rmne numai dou
lucruri# Rmne gongzhu i NuanNing pe care l:ai cultivat i care a crescut destul de mare# ns
amndou eist "n aceeai dimensiune adncK ce nu poate fi vzut de ctre cel cu nivel obinuit de
tianmu# .ot ceea ce poate vedea el este corpul transparent al acestui practicant#
&eoarece starea de *orp Alb 2ur este un nivel de trecereK o dat cu cultivarea mai departe el va
intra cu adevrat "n cultivarea *hu:1hi:Aian:FaK care mai este numit i cultivarea corpului de buddha#
ntregul corp va consta din gong# Acum ining:ul su va fi devenit stabil# ,a "ncepe practicarea
cultivrii din nou de la "nceput i va "ncepe s dezvolte capacit!i supranormale din nouK care "ns n:ar
mai trebui numite capacit!i supranormale# Ar trebui numite puteri divine ale buddhaK care pot controla
toate dimensiunileK avnd puteri nelimitate# &ac vei continua s practici cultivarea "n viitorK vei ti ce
se afl la niveluri mai "nalteK cum s practici cultivarea i diferitele forme de practic a cultivrii#
A6+?+2.'6,9 .C+965-%%
Am s vorbesc despre o chestiune care !ine de mentalitatea ealtrii# (ul!i practic Uigong de
mai mult timp# +ist oameni care n:au practicat niciodatK dar care au cutat i s:au "ntrebat despre
adevrul i rostul vie!ii umane# / dat ce o astfel de persoan studiaz Falun &afa a noastrK va "n!elege
brusc multe lucruri pe care a vrut s le "n!eleagK dar pentru care n:a putut gsi rspunsuri "n trecut#
2robabil c o dat cu aceast mare elevare a min!ii sale va deveni foarte bucuros# Asta este sigur# <tiu c
un practicant adevrat "i va "n!elege greutatea i va ti s:o pre!uiasc# ns deseori ia natere o problemL
din cauza bucuriei va dezvolta inutil mentalitatea de ealtareK care "l va face s se comporte anormal ca
formK sau "n rela!iile dintre oameniK "n societatea uman obinuitK sau "n mediul oamenilor obinui!i#
A spune c aa ceva n:ar trebui permis#
1@@
trei flori adunate deasupra capuluiK %#.#
1;=
(aIoritatea celor din calea noastr de cultivare vor practica "n societatea uman obinuit#
.rebuie s nu te distan!ezi de societatea uman obinuit i ar trebui s practici cultivarea avnd o minte
clar# Rela!ia dintre unul i cellalt trebuie s fie "n continuare normal# 8ine"n!elesK ining:ul tu va fi
foarte "nalt i vei avea o minte dreapt# !i vei ridica ining:ul la propriile tale niveluri i vei face fapte
bune "n loc s comi!i fapte releK aceasta trebuind s fie singura cale de conduit# 'nii se comport ca i
cum ar fi anormali mentalK sau ca i cum ar fi vzut destul din lumea aceasta secular# ,or spune lucruri
care nu pot fi "n!elese de ceilal!i# Al!ii pot "ntreba J*um de cel care studiaz Falun &afa devine astfel>
1e pare c are probleme mentale#J &e fapt nu este aa# 2ersoana a devenit prea bucuroas i pare
ira!ionalK ca i cum nu mai are bun sim!# , rog s v gndi!iL o astfel de conduit este i ea greitK ai
czut "n cealalt etremK fiind un alt ataament# Ar trebui abandonatK pentru a practica cultivarea i a
tri normal ca to!i ceilal!i printre oamenii obinui!i# Atunci cnd eti "ntre oameni obinui!iK dac vor
crede c mintea !i:a luat:o raznaK nu vor mai vrea s aib de a face cu tine i vor pstra distan!# %imeni
nu:!i va mai da posibilitatea s:!i ridici ining:ul i nimeni nu te va mai trata ca om normal# A spune
c nu este bineY AadarK toat lumea trebuie s acorde o aten!ie special acestui lucru i s se comporte
cum trebuie#
*alea noastr de cultivare nu este una care te face absent mentalK sau "n stare de transK sau s nu
mai tii ce:i cu tine# 2ractica noastr de cultivare cere s v cultiva!i cu o minte clar# 'nii spun mereu
Jnv!toruleK corpul meu se clatin de "ndat ce:mi "nchid ochii#J A spune c nu trebuie s fie neaprat
aa# Ai dezvoltat deIa obiceiul de a:!i abandona propriul zhu Nishi# / dat ce:!i "nchizi ochii acesta se
diminueazK sau nu mai este aici# Ai cptat deIa acest obicei# &e ce nu !i se leagn corpul cnd stai
aici> Rmi "n starea pe care o ai cu ochii deschiiK apoi "nchide:i uorK te clatini> Absolut nu# *rezi c
Uigong:ul trebuie practicat aa i !i:ai format un astfel de concept# / dat ce "nchizi ochiiK dispari i nu
vei mai ti unde eti# &up cum am men!ionatK zhu Nishi:ul tu trebuie s fie contientK pentru c aceast
cale de cultivare cultiv propriul tu sine# .rebuie s faci progres cu contiin!a clar# Avem i practic
"n medita!ie# *um va fi practicat acest eerci!iu> *erem tuturor s fie contien!i atunci cnd practicK
indiferent ct de concentra!i sunt cnd stau "n medita!ieQ trebuie s nu fi!i "n nici un caz "n stare de
transK "n care s nu mai ti!i nimic# Atunci ce fel de stare ar trebui s eiste> Ar trebui ca atunci cnd
sta!i acolo s v sim!i!i minunat i foarte confortabilK ca i cum a!i sta "ntr:o coaI de ouK fiind contien!i
c practica!i eerci!iulK dar sim!ind c "ntregul vostru corp nu se poate mica# Asta trebuie s se "ntmple
"n practica noastr de cultivare# (ai eist o stareL cnd "i face medita!ia ezndK va observa c i:au
disprut picioarele i c nu:i mai amintete unde sunt# i mai poate sim!i corpulK bra!ele i minile
dispruteK cu ecep!ia capului# 2racticnd mai departe va sim!i c i:a disprut chiar i capulK cu ecep!ia
min!ii i a micului gnd care este contient c el practic acolo# ,a fi suficient dac se atinge o astfel de
stare# &e ce> Atunci cnd se practic "n astfel de condi!iiK corpul va atinge starea supremei transformriK
care este cea mai bun stare# Aa c v cerem s ob!ine!i linitea "ntr:o astfel de stare# ns nu trebuie s
adormi!i sau s v pierde!i cunotin!aK pentru c lucrurile bune vor fi probabil practicate de al!ii#
.o!i practican!ii notri trebuie s fie siguri c nu se comport anormal printre oamenii obinu!i#
&ac Iuca!i un rol negativ printre oamenii obinui!iK ceilal!i se pot "ntreba de ce se comport aa to!i cei
care studiaz Falun &afa# ,a echivala cu stricarea reputa!iei Falun &afa# Fi!i siguri c acorda!i aten!ie
acestei chestiuni# &e asemenea fi!i siguri c nu dezvolta!i ealtare "n alte aspecte "n timpul practicrii
cultivrii# / astfel de mentalitate poate fi cu uurin! folosit de demoni#
D%,B&,
1!5
n trecut religiile cereau i ele iuMou# ns iuMou la care se refereau se aplica "n principal
practican!ilor profesioniti : clugri i taoiti care nu deschideau gura pentru a vorbi# &eoarece erau
practican!i profesionitiK !inteau la eliminarea ataamentelor umane "ntr:o msur mai mare# *redeau c
de "ndat ce o persoan gndeteK este Marma# Religiile au clasificat Marma "n Marma bun i Marma rea#
0ndiferent dac era Marma bun sau pctoasK conform abordrii JgoliriiJ a colii budisteK sau
1@=
cultivarea vorbirii
1;?
JnimiculuiJ "n coala taoistK nu trebuia fcut nimic# Aa c sus!ineau c nu vor face nimicK pentru c nu
vd rela!ia Marmic a materieiK sau dac acest lucru este bun sau ruK sau unele dintre rela!iile sale
Marmice# 'n practicant obinuit care n:a atins un astfel de nivel "nalt nu poate vedea asemenea lucruri i
"n consecin! se va "ngriIora c ceva poate s par un lucru bunK dar va fi poate ruK o dat "nfptuit# Aa
c "i va da silin!a s practice inac!iunea
1@?
i nu va face nimic pentru a nu ob!ine Marma# &eoarece o
dat ce creeaz MarmaK va trebui s i:o elimine i s sufere pentru asta# &e eempluK a fost deIa
determinat cnd i la ce stadiu vor deveni ilumina!i practican!ii notri# &ac adaugi inutil ceva la
Iumtatea drumuluiK va cauza dificult!i "n "ntreaga ta practic de cultivare# Aa c va practica
inac!iunea#
<coala budist cere iuMou# *u alte cuvinteK vorbirea uman este controlat de contiin!a min!ii#
AtunciK aceast contiin! are scopuri# *nd contiin!a min!ii vrea s gndeasc pu!inK s eprime cevaK
s fac cevaK sau s controleze organele de sim! i cele patru membreK va deveni probabil un ataament
printre oamenii obinui!i# &e eemplu eist conflicte de genulL el este bunK cellalt nu este bunK
cultivarea ta este bunK cultivarea lui nu este bun# +le "nsele sunt probleme# 1 vorbim despre ceva att
de comun ca Jeu vreau s fac asta sau cealaltK sau acest lucru ar trebui fcut aa sau inversJK lucruri
care probabil vor Iigni pe cineva neinten!ionat# &eoarece problemele dintre oameni sunt toate foarte
complicateK cineva poate comite Marma fr s realizeze# &rept urmare practicantul va vrea s:i sigileze
gura absolut i s nu mai spun nimic# n trecut religiile aveau cerin!e foarte serioase referitoare la
iuMouK i asta predau ele#
(aIoritatea practican!ilor notri Falun &afa practic printre oameni obinui!i Ocu ecep!ia celor
profesionitiP# Aa c nu pot evita ducerea unei vie!i normale "n societatea uman obinuit i
interac!iona cu societatea# Fiecare are un servici pe care ar trebui s:l fac bine# 'nii "i fac meseria prin
vorbire# %u va fi o problem> %u# &e ce nu este o problem> CiuMou la care ne referim noi este destul
de diferit de cel al altora# &atorit diferen!elor dintre cile de cultivareK cerin!ele sunt i ele diferite# Ar
trebui s vorbim numai conform ining:ului unui practicantK s nu crem vreun conflict sau s spunem
ceva ce nu este la locul su# *a practican!iK ar trebui s ne msurm cu standardul Legii pentru a
determina dac trebuie s spunem ceva# %u va fi nici o problem s spunem ce trebuie spus dac
standardul ining:ului unui practicant este conform Legii# n plus trebuie s vorbim despre Lege i s:o
promovmK aa c este imposibil s nu vorbim# CiuMou despre care vorbim noi se refer la faim i
interese care nu pot fi abandonate printre oamenii obinui!i i care de fapt nu au nimic de a face cu
munca unui practicant "n societate# 1au se refer la acele brfe fr sens dintre practican!ii aceleiai ci
de cultivareK lauda datorat ataamentelorK vehicularea zvonurilorK sau comentarea subiectelor la modK
sau a altor lucruri din societate# *red c acestea sunt toate ataamente de:ale oamenilor obinui!i# *red
c ar trebui s fim aten!i ce spunem referitor la aceste subiecte i aceasta numim noi iuMou# n trecut
clugrii luau aceste lucruri foarte seriosK deoarece cum se mica numai o dat un gndK produceau
Marma# &rept urmare cultivau J*orpK ,orbK 4ndJ# *ultivarea corpului despre care vorbeau "nsemna c
nu comiteau fapte rele# *ultivarea vorbirii era faptul c nu vorbeau# *ultivarea min!ii "nsemna pur i
simplu c nici mcar nu gndeau# n trecut practican!ii profesioniti din temple aveau cerin!e stricte
referitoare la asemenea lucruri# %:ar trebui s fie nici o problem dac spunem lucruri conform
standardului de ining al unui practicant i dac ne gndim bine ce trebuie spus i ce nu#
1@?
WuWeiK chinez "n originalK %#.#
1;3
L./0%+ #
=%(&'(>,9 ?% .C.-/%0%%9. ;%)%/.
La nivel obinuitK oamenii consider adesea c Uigong:ul este legat direct de eerci!iile fizice#
8ine"n!eles c de la un nivel cobort Uigong:ul are un scop comun cu eerci!iile fiziceL pstrarea
condi!iei fizice# ns metodele sale specifice de practic i miIloacele adoptate sunt mult diferite de cele
ale eerci!iilor fizice# 2entru a ob!ine pstrarea condi!iei fiziceK cantitatea eerci!iilor va trebui mritK
iar intensitatea antrenamentului fizic crescut# 2ractica de Uigong este eact opusK deoarece nu cere
oamenilor s se mite# &ac eist micriK acestea sunt lineK lente i curbe# +ste chiar nemicat i
linitit# Aceasta difer mult de eerci!iile fizice# &ac este vzut de la dimensiuni mai "nalteK Uigong:ul
nu este limitat numai la vindecarea bolilor i pstrarea condi!iei fiziceK ci cuprinde ceva de nivel mai
"nalt i de con!inut mai adnc# 9igong:ul nu este pu!inul de la nivelul oamenilor obinui!i# +ste
supranormal i are manifestri diferite la niveluri diferite# +ste un astfel de lucruK cu mult deasupra
oamenilor obinui!i#
*t despre natura eerci!iilorK difer i ea foarte mult# 2entru a:i pregti corpul la nivelul
competi!iilor moderne i pentru a atinge acele criteriiK un sportivK "n special "n zilele noastreK trebuie s
mreasc cantitatea eerci!iilor# Aa c trebuie s:i pstreze corpul "n cele mai bune condi!ii# 2entru a
ob!ine acest !el trebuie s mreasc cantitatea de eerci!ii pentru a face sngele s circule adecvat "n
corp# AstfelK capacitatea sa metabolic va crete i corpul su va fi men!inut "ntr:o stare de "mbunt!ire
constant# &e ce trebuie crescut aceast capacitate metabolic> 2entru c "n zilele noastreK corpul unui
sportiv trebuie men!inut constant "n stare de perfec!ionare i "n cea mai bun condi!ie pentru competi!ie#
*orpul uman este alctuit din numeroase celule care trec printr:un astfel de procesL via!a celulelor nou
divizate este foarte viguroas i manifest un proces de cretere# *rete pn "n ultimul punctK dup care
nu mai poate creteK iar mai departeK pn "n punctul finalK urmeaz declinul# Atunci o nou celul o va
"nlocui# &e eempluK s folosim intervalul de dousprezece ore a unei zile pentru a descrie acest lucru#
/ celul se divide la ?LGG diminea!a i va fi "n condi!ie de cretere "n toate perioadele DLGGK 6LGG sau
1GLGGK care sunt etrem de bune# Atunci cnd aIunge la 1$LGG la amiaz nu se mai poate ridicaK ci poate
numai s coboare panta# n timpul acestei perioade celula va mai avea "nc Iumtate de via!K dar
aceast Iumtate de via! rmas nu va fi potrivit condi!iilor de competi!ie ale unui sportiv#
*e trebuie fcut atunci> .rebuie s:i intensifice antrenamentul i s:i mreasc circula!ia
sanguin# AtunciK celulele nou divizate le vor putea "nlocui pe celelalte# 'rmeaz o astfel de cale# *u
alte cuvinte celula va fi "nlocuit "nainte ca "ntreaga cltorie a vie!ii sale s se termineK i atunci cnd
mai are "nc Iumtate din via!# n acest fel corpul va fi pstrat mereu puternic i va tinde spre
"mbunt!ire# ns celulele umane nu se pot diviza "n felul acesta la nesfritK eistnd o limit a
diviziunilor unei celule# 1 presupunem c "n timpul vie!ii unei persoaneK celula se poate divide de
numai 1GG de ori Ode fapt ea se poate divide de mai mult de un milion de oriP# 1 zicem c acea sut de
diviziuni a celulelor unei persoane normale presupune c aceasta poate tri o sut de ani# ns dac
celulele sale vor tri numai pn la Iumtatea vie!ii lorK omul va putea tri numai pn la cincizeci de
ani# .otui n:am vzut sportivi care s aib probleme maIoreK deoarece sportivii zilelor noastre vor fi
"nlocui!i "nainte s ating treizeci de ani# n special "n zilele noastreK nivelul competi!iei este att de
ridicat "nct numrul de sportivi "nlocui!i este i el mare# &rept urmare un sportiv "i va relua via!a
normal i nu va prea afectat foarte mult# .eoreticK "n esen!K este aa# +erci!iile "i pot permite s:i
men!in corpul sntosK dar "i vor scurta via!a# La "nf!iare sportivul adolescent arat ca de douzeci i
cevaK iar cel de douzeci i cevaK ca de treizeci i ceva# 1portivii dau deseori impresia de maturitate
timpurie i "mbtrnire timpurie# &in perspectiva dialecticK dac eist un avantaIK va eista i un
dezavantaI# &e fapt urmeaz o astfel de cale#
2ractica de Uigong este eact opus eerci!iilor fizice i nu cere micri violente# &ac este vreo
micareK ea va fi linK "nceat i curb# +ste lin i "nceat i chiar devine nemicat i linitit# 1e tie c
metodele de cultivare "n care se st "n trans cer starea de nemicare# .otul va fi "ncetinitK ca de eemplu
1;D
btile inimii i circula!ia sngelui# n 0ndia eist mul!i maetri de Noga care pot sta "n ap sau
"ngropa!i "n pmnt mai multe zile# 1e pot aduce complet "n nemicareK putndu:i controla chiar btile
inimii# 1 presupunem c celulele unei persoane se divid o dat pe zi# 'n practicant "i va face celulele
din corp s se divid o dat la dou zileK o dat pe sptmnK o dat la Iumtate de lunK sau o dat la o
perioad chiar mai mare de timp# n acel moment el "i va fi prelungit deIa timpul de via!# Aceasta se
refer numai la practicile care cultiv numai ining:ulK fr s cultive via!a# +i pot atinge aceast etap
i "i pot prelungi propriile vie!i# 'nii oameni se pot "ntreba J%u sunt predestinate via!a unei persoane i
timpul su de via!> *um pot ei tri o via! lung dac nu:i cultiv via!a>J 2otK deoarece via!a unui
practicant va fi prelungit atunci cnd nivelul su trece peste cele .rei .rmuri# &ar el va arta
etraordinar de btrn#
/ practic adevrat care cultiv via!a va acumula constant materia de energie "nalt colectat "n
celulele corpului suK i "i va crete constant densitatea pentru a reprima treptat i pentru a "nlocui "ncet
celulele umane obinuite# Atunci va apare o schimbare calitativK i anume va rmne mereu tnr#
8ine"n!eles c procesul cultivrii va fi unul foarte "ncet i treptatK iar el trebuie s abandoneze foarte
mult# %u este foarte uor s suferi fizic i mental# ,ei fi neclintit "n timpul unui conflict interpersonal>
,ei putea sta netulburat atunci cnd "n Ioc este pierderea interesului tu> ,a fi foarte dificil de realizat#
Aa c acest !el nu se ob!ine numai prin simpla dorin!K ci numai atunci cnd ining:ul i J&eJ:ul vor
fi fost cultivate pn la acest nivel#
(ul!i au fcut greeala s considere Uigong:ul drept eerci!ii fizice# &e fapt diferen!ele sunt att
de mari "nct nu sunt deloc acelai lucru# %umai atunci cnd se practic Ui la nivelul cel mai de IosK
obiectivul cel mai cobort al Uigong:ului este comun cu cel al eerci!iilor fiziceL vindecarea bolilor i
pstrarea condi!iei fiziceK ob!inerea unui corp sntos# ns la nivel mai ridicat ele sunt complet diferite#
2urificarea corpului din Uigong este i ea cu scop# n plusK practican!ii vor fi diriIa!i de principii
supranormaleK nu de cele ale oamenilor obinui!i# ns eerci!iile fizice sunt numai ceva pentru oamenii
obinui!i#
I'6.'0%+
&espre inten!ieK este pur i simplu activitatea min!ii noastre umane# *um privete comunitatea
cultivatorilor inten!ia Ocomanda mentalP care func!ioneaz "n creier> *um privete ea diferitele forme
de gndire uman Ointen!ieP> <i cum sunt acestea eprimate> (edicina modern "nc nu poate rezolva
multe dintre "ntrebrile legate de studiul creierului umanK deoarece nu este att de simplu ca studiul la
suprafa!a corpurilor noastre# La niveluri mai adnciK diferitele dimensiuni pot lua forme diferite# &ar nu
este aa cum au descris unii maetri de Uigong# 'nii maetri de Uigong chiar nu tiu deloc despre ce este
vorba ei "niiK i nici nu:i pot eplica clar# +i cred c o dat ce:i folosesc min!ile i se gndesc la
cevaK vor fi capabili s eecute# 1us!in c min!ile lor pot face lucruriK sau c inten!ia lor poate face
lucruri# &e fapt nu este deloc eecutat de inten!ia lor#
1 vorbim mai "nti despre originea gndului uman# n *hina antic eista o vorbL Jinima care
gndeteJ# &e ce eista o inim gnditoare> <tiin!a *hinei antice era etraordinar de avansatK deoarece
cercetarea sa !intea direct ctre lucruri de felul corpului umanK vie!ii i universului# 'nii simt "ntr:adevr
c inimile lor gndescK "n timp ce al!ii simt c cel care gndete este creierul lor# *um de se petrec astfel
de lucruri> +ste ra!ional ca cineva s vorbeasc despre inima care gndeteK deoarece noi am observat c
Nuanshen:ul unui om obinuit este minuscul i c mesaIul actual de la creier nu este o func!ie a
creierului "nsui# %u vine din creierul umanK ci de la Nuanshen# Fuanshen:ul nu st numai "n palatul
%iWan# 2alatul %iWan al colii taoiste este corpul pinealK aa cum a aIuns el s fie "n!eles de medicina
modern# &ac Nuanshen:ul se aeaz "n palatul %iWanK persoana va crede "ntr:adevr c cel care
gndete i trimite mesaIe "n afar este creierul# &ac este "n inimK va sim!i "ntr:adevr c inima este
cea care gndete#
*orpul uman este un mic univers# (ulte fiin!e vii din corpul unui practicant pot schimba locul#
Atunci cnd Nuanshen:ul "i schimb loculK se poate muta "n stomacK iar el va sim!i c stomacul este cel
1;6
care se gndete "ntr:adevr la ceva# &ac Nuanshen:ul se mic "n gamb sau clciK va sim!i c cea
care gndete este gamba sau clciul# +ste garantat "n felul acestaK dei este destul de incredibil# Atunci
cnd n:ai atins "nc un nivel foarte "nalt "n cultivareK vei sim!i c un astfel de fenomen eist# &ac
corpul uman n:ar avea Nuanshen i lucruri de genul temperamentuluiK caracterului i personalit!iiK ar fi
numai o bucat de carneK nu o persoan complet cu individualitate# *e func!ii are creierul uman> &up
cum vd euK "n aceast dimensiune fizic a noastr creierul uman este numai unitatea de procesare#
(esaIul real este trimis de NuanshenK "ns ce transmite nu este "ntr:un limbaIK ci un mesaI cosmicK avnd
un anume "n!eles# La primirea unei astfel de comenziK creierul nostru o va procesa "n limbaIul nostru
prezentK sau "n forme de epresie# / eprimm prin gesturi cu mnaK contact vizual i toate micrile
corpului# *reierul are numai acest rol# Att comanda actual ct i gndirea vin de la Nuanshen# &eseori
oamenii cred c este o func!ie direct i independent a creierului# &e fapt Nuanshen:ul este uneori "n
inimK iar unii simt "ntr:adevr c inimile lor gndesc#
n zilele noastre oamenii specializa!i "n studiul corpului uman cred c creierul transmite ceva ca
undele electrice# n primul rnd nu vom men!iona ce anume se transmite# ns ei au admis c are o
eisten! material# Aa c nu este o supersti!ie# *e func!ie are materia transmis> 'nii maetri de
Uigong au spusL Jmi pot folosi inten!ia pentru a teleportaK pentru a:!i deschide tianmu:ulK sau pentru a:!i
vindeca bolileK etcJ# &e fapt unii maetri de Uigong nici mcar nu tiu sau "n!eleg ce capacit!i au ei
"nii# <tiu numai c pot face oriceK atta timp ct se gndesc la treaba respectiv# &e fapt este inten!ia
lor care lucreaz# *apacit!ile supranormale sunt controlate de inten!ia creierului i efectueaz diferite
opera!iuni la comanda acesteia# ns inten!ia singur nu poate face nimic# Atunci cnd un practicant face
un lucru anumitK cele care func!ioneaz sunt capacit!ile sale supranormale#
*apacit!ile supranormale sunt abilit!i instinctuale ale corpului uman# / dat cu dezvoltarea
societ!ii umaneK mintea uman a devenit din ce "n ce mai compleK dnd mereu mai mult importan!
realit!ii imediate i fiind din ce "n ce mai dependent de aa:numitele unelte moderne# &rept urmareK
abilit!ile instinctuale umane au degenerat din ce "n ce mai mult# <coala taoist crede "n "ntoarcerea la
sinele original adevrat# n cursul practicii cultivrii vei cuta 5hen i te vei "ntoarce la sinele tu
original adevrat i la natura ta adevrat# Atunci "!i vei putea dezvlui aceste abilit!i instinctuale ale
tale# Acum noi le numim capacit!i supranormaleK dar ele toate sunt de fapt abilit!i instinctuale#
1ocietatea uman pare c progreseaz cnd de fapt regreseaz i se deprteaz de caracteristica
universului# &eunzi am men!ionat c 5hang 4uolao clrea invers pe mgarK dar oamenii probabil c
nu "n!eleg ce "nsemna# &escoperise c mersul "nainte era mers "napoi i c omenirea se "ndeprta "n
continuare de caracteristica universului# n timpul evolu!iei universuluiK "n special dup marele curent al
economiei de pia!K mul!i au devenit foarte corup!i moral i s:au "ndeprtat de 5hen : 1han : RenK
caracteristica unversului# /amenii care sunt dui de curent "n societatea uman obinuit nu pot realiza
gradul corup!iei moralei umane# Aa c unii "nc "l consider un lucru bun# %umai cei al cror ining
s:a "mbunt!it vor realizaK uitndu:se "napoiK c moralitatea uman a fost corupt "ntr:un grad att de
teribil#
'nii maetri de Uigong au spus J!i pot dezvolta capacit!ile supranormaleJ# *e fel de capacit!i
supranormale pot dezvolta ei> *apacit!ile supranormale ale unei persoane nu vor func!iona fr
energie# *um le po!i tu dezvolta fr energie> *um po!i tu dezvolta capacit!ile supranormaleK dac nu
sunt !inute "n form de energia sa> +ste absolut imposibil# *eea ce spuneau despre dezvoltarea
capacit!ilor supranormale era doar conectarea capacit!ilor supranormale cu creierul tuK iar ele
func!ionau la comanda inten!iei creierului tu# Asta fac ei "n ceea ce privete dezvoltarea capacit!ilor
supranormale# &e fapt nu !i:au dezvoltat nici o capacitate supranormalK ci au fcut numai acest mic
lucru#
0nten!ia unui practicant "i comand capacit!ile supranormaleK pentru ca ele s eecute sarcini# n
cazul unui om obinuitK inten!ia sa comand cele patru membre i organele de sim! i func!ioneaz eact
ca oficiul de produc!ie dintr:o fabric# &irectorul oficiului d ordineK care sunt mai apoi duse la
"ndeplinire de diversele departamente# +ste asemenea cartierului general al unei armate# 8iroul
comandantului d ordine i conduce "ntreaga armat pentru eecutarea unei anumite misiuni# *nd eram
plecat din ora pentru a !ine prelegeriK discutam frecvent aceast chestiune cu lideri ai societ!ilor locale
1@G
de Uigong# .o!i erau surprini J1tudiem ct de mare este energia poten!ial i contiin!a pe care o are
minteaJ# &e fapt nu este aaK ei au apucat pe un drum greit chiar de la "nceput# Am men!ionat c pentru
a studia tiin!a corpului umanK trebuie fcut o revolu!ie "n mintea umanK iar metodele deductive ale
oamenilor obinui!i i felul "n care ei "n!eleg problemele n:ar trebui aplicat pentru a "n!elege ceva
supranatural#
*t despre activitatea mentalK eist mai multe feluri# &e eemplu unii vorbesc despre
subcontientK incontientK inspira!ieK viseK etc# ,orbind despre viseK nici un maestru de Uigong nu vrea s
le eplice# &eoarece de "ndat ce eti nscutK sunt nscu!i mul!i tu simultan "n multe dimensiuni ale
universului# +i alctuiesc o entitate integrat cu tine i sunt to!i lega!i i conecta!i mental# n plus ai
propriul tu zhu NuanshenK fu Nuanshen i forme ale diferitelor fiin!e "n corp# Fiecare celul i organ
intern al tu sunt forme de eisten! "n alte dimensiuni i poart mesaIele imaginii tale. Aa c este
etrem de complicat# Atunci cnd ai un visK este astfel "ntr:un moment i "n cellalt fel "n momentul
urmtor# &e unde vine> <tiin!a medical spune c pe scoar!a cerebral apar schimbri i ele se manifest
ca reac!ii "n aceast form fizic# &e fapt este rezultatul primirii unor mesaIe din alte dimensiuni# &e
asta te sim!i neclar "n somn# %:are nimic de a face cu tine i nu trebuie s:i dai aten!ie# +ist un tip de
vis care este legat direct de tine# %:ar trebui deloc s numim vis un astfel de vis# *ontiin!a ta principal
a vzut poate "n vis cum o rud vine la tineK sau !i s:a "ntmplat cevaK sau poate ai vzut sau ai fcut
ceva# Atunci este acest zhu Nuanshen cel care a fcut sau vzut ceva "n alt dimensiune# *ontiin!a ta
este clar i real# Astfel de lucruri eist "ntr:adevrK numai c au loc "ntr:o alt dimensiune fizic i se
fac "n alt spa!iu:timp# l po!i numi vis> %u# *orpul tu fizic este "ntr:adevr aici i doarmeK iar tu nu po!i
dect s:l numeti vis# Asemenea vise sunt legate direct de tine#
,orbind despre inspira!ie umanK subcontientK incontientK etc# a spune c asemenea termeni
nu sunt inventa!i de oamenii de tiin!# 1unt termeni crea!i de scriitoriK baza!i pe starea obinuit a
oamenilor normali# %u sunt tiin!ifici# *e este incontientul la care se refer oamenii> +ste dificil de
eplicat clarK pentru c este prea general# &eoarece diversele mesaIe primite de oameni sunt prea
complicateK par a fi buc!ele de memorie vag# *t despre subcontientul la care se refer eiK acesta
poate fi eplicat uor# *onform defini!iei strii subcontientuluiK se refer "n mod normal la cazul "n
care cineva nu face ceva cu contiin!a clar# /amenii spun deseori c fac ceva subcontient sau
neinten!ionat# Acest subcontient este eact acelai lucru cu fu Nishi pe care l:am descris noi# Atunci
cnd zhu Nishi este relaat i nu controleaz creierulK este ca i cum ai adormiK fr s ai o contiin!
clar# n vis sau "ntr:o stare incontientK respectivul va fi uor controlat de fu Nishi sau de fu Nuanshen#
n acel momentK fu Nishi va putea face anumite lucruriK cu alte cuvinte vei face un lucru fr s ai o
contiin! clar# ns "n mod normal nu este uor s faci aceste lucruri greitK pentru c fu Nishi poate
vedea adevrul materiei din alt dimensiune i nu va fi "nelat de societatea noastr uman obinuit#
Aa cK dup ce persoana realizeaz ce a fcutK se va "ntreba J*um de am fcut lucrul acesta att de
prost> %:a face asta cu bun tiin!#J 2o!i spune c nu este bine acum# ns dup zece zileK sau Iumtate
de lunK dac "l eaminezi din nou vei spune J8ineK ct de bine a fost fcutY *um am fcut eu asta>J
Asemenea lucruri au loc deseori# &eoarece pe fu Nishi nu:l intereseaz efectul de momentK va Iuca un
rol bun pentru viitor# (ai sunt de asemenea lucruri fr consecin!e viitoareK care vor avea efect numai
pe moment# *nd fu Nishi face aceste lucruriK probabil le va face etraordinar de bine "n acel moment#
(ai eist o formK i anume cei dintre noi care au calitate "nnscut foarte bun vor face cu
uurin! lucruri la comanda nivelurilor mai "nalte# 8ine"n!eles aceasta este o chestiune diferit pe care n:
o vom discuta aici# ,orbim "n principal despre activitatea mental care vine din propriile noastre
corpuri#
*t despre inspira!ieK acesta este i el un termen inventat de scriitori# 1e crede "n general c
inspira!iaK ca acumulare a tiin!ei "ntregii vie!iK este o strfulgerare care ilumineaz "ntr:o secund# A
spune c din perspectiva materialismuluiK cu ct baza de cunoatere acumulat de:a lungul vie!ii este
mai mareK cu att mintea persoanei ar trebui s devin mai ascu!it# Atunci cnd asemenea cunoatere
trebuie aplicatK ar trebui s vin continuuK fr s se mai pun problema inspira!iei# ns "n toate
cazurile cnd apare aa:numita inspira!ieK nu se face "n astfel de condi!ii# n mod normal atunci cnd
cineva "i folosete creierulK "l folosete i foloseteK pn cnd simte c tiin!a sa este epuizatK ca i
1@1
cum ar fi la captul "n!elegerii sale# %u mai poate continua cu scrisulK sau nu mai tie cum s compun
muzicaK sau nu:i mai poate duce la capt proiectul tiin!ific de cercetare# &e obicei "n acest moment
devine obositQ mintea sa este terminat i peste tot pe Ios sunt o grmad de mucuri de !igri# l doare
capul din cauza impasului "n care se aflK i nu se mai poate gndi la nimic# n ce condi!ii apare
inspira!iaK "n final> &ac oboseteK "i va spune J/ las balt# Fac o pauz#J *u ct zhu Nuanshen:ul
controleaz mai mult creierulK cu att este mai pu!in probabil ca alte vie!i s poat interveni# / dat cu
aceast pauz i cu relaarea min!ii saleK "i poate aminti brusc ceva# (aIoritatea cazurilor de inspira!ie
apar astfel#
&e ce apare inspira!ia "n astfel de cazuri> &eoarece atunci cnd creierul este controlat de zhu
NishiK cu ct acesta folosete mai mult creierulK cu att este mai improbabil ca fu Nishi s poat intra
"nuntru# Atunci cnd are o durere de cap din cauz c s:a gndit prea mult i cnd sufer "nct nu mai
poate gndiK fu Nishi:ul su sufer de asemenea i are i el o durere foarte ascu!it de capK ca parte a
corpului suK deoarece a fost nscut simultan din acelai uter matern i controleaz o parte a corpului
su# Atunci cnd zhu Nishi:ul persoanei se relaeazK fu Nishi va reflecta ceea ce tie "n creier# &eoarece
vede adevrul universului "n alt dimensiuneK lucrul poate fi terminatK opera poate fi scrisK sau muzica
poate fi compus#
'nii au spus JAtunci s lum legtura cu fu Nishi#J Aa cum cineva a "ntrebat "nainte "ntr:o notK
J*um lum legtura cu fu Nishi>J %u po!i lua legtura cu elK deoarece practica ta tocmai a "nceput i n:
ai aceast abilitate# Ar fi mai bine s nu iei nici o legturK deoarece inten!ia ta se va transforma sigur
"ntr:un ataament# 'nii probabil gndesc J%u:l putem utiliza pe fu Nishi pentru a crea mai mult bog!ie
i a accelera dezvoltarea societ!ii umane>J %uY &e ce> 2entru c i cunotin!ele fu Nuanshen:ului tu
sunt foarte limitate# &imensiunile sunt foarte complee i eist foarte multe niveluri# 1tructura
universului este foarte complicat# +l poate ti numai ceea ce se afl "n dimensiunea sa i nu va ti ceea
ce se afl peste aceast dimensiune# n plus eist multe niveluri verticale diferite i dimensiuni#
&ezvoltarea omenirii poate fi controlat numai de fiin!ele de la un nivel foarte "naltK iar progresul se
face respectnd legea dezvoltrii sale#
1ocietatea noastr uman progreseaz conform legilor istoriei# .u po!i s vrei s:o dezvol!i "ntr:
un anume fel i s ob!ii un anumit !el# ns acea via! mai "nalt nu gndete astfel# %u se gndeau
oamenii din antichitate la avioaneleK trenurile i bicicletele de astzi> A spune c este improbabil ca ei
s nu se fi gndit# &ar deoarece istoria nu se dezvoltase pn "n acest stadiuK nu le:au putut inventa# La
suprafa!K sau din perspectiva teoriilor conven!ionale ale oamenilor obinui!i i cu cunotin!ele prezente
ale omeniriiK nu le puteau inventa din cauz c tiin!a uman din acel timp nu atinsese "nc un asemenea
nivel# &e fapt ritmul "n care ar trebui s se dezvolte tiin!a uman este i el aranIat de istorie# ,rei s
atingi omenete un anumit !elK dar n:o vei putea face# 8ine"n!eles c sunt oameni al cror fu Nishi poate
Iuca uor un rol# 'n scriitor spunea J2ot scrie mii de cuvinte pe zi la cartea mea i nu m simt de loc
obosit# &ac vreau s scriu o pot face foarte uorK iar cnd citescK ceilal!i vor spune c este foarte bun#J
&e ce este aa> +ste rezultatul eforturilor unite ale zhu Nishi i fu Nishi# Fu Nishi poate Iuca Iumtate de
rol aici# ns nu este tot timpul aa# (aIoritatea fu Nishi nu se implic deloc# &e asemenea nu este bine
s vrei s fac cevaK vei ob!ine rezultatul opus#
O 2%'6. /9+-5 ?% /,-+65
+ist mul!i care nu pot ob!ine linitea "n timpul practicii i merg peste tot pentru a "ntreba
maetri de Uigong Jnv!toruleK de ce nu pot intra "n starea de liniteK indiferent cum practic> / dat ce
m aezK m gndesc la oriceK inclusiv gnduri ciudate i idei#J +ste ca i cum "ntorci pe dos rurile i
mareaK totul iese la suprafa!# %u po!i ob!ine linite deloc# &e ce nu po!i intra "n starea de linite> 'nii
nu "n!eleg i cred c trebuie s eiste unele secrete# ,or gsi un maestru faimos i "l vor "ntreba J, rog
spune!i:mi nite trucuri avansate pentru a intra "n starea de linite#J 2rerea mea este c ceri aIutor
etern# &ac vrei s te ridiciK trebuie s cau!i "nuntru i s:!i concentrezi eforturile asupra inimii tale#
1@$
%umai atunci te vei putea "nl!a cu adevrat i vei putea ob!ine starea de linite "n medita!ie# Abilitatea
de a ob!ine linitea este gong# Adncimea ding:ului tu este o indica!ie a nivelului#
*um poate un om obinuit ob!ine starea de linite la comand> %:o poate face delocK cu ecep!ia
cazului "n care are o calitate "nnscut foarte bun# *u alte cuvinteK motivul fundamental pentru care nu
poate ob!ine starea de linite nu este legat de metodeK ci de faptul c mintea i inima sa nu sunt curate#
n societatea uman obinuit i "n timpul conflictelor interpersonale te "ntreci i te lup!i pentru interes
personalK tot felul de sentimentalisme umaneK dorin!e i ataamente# &ac nu:!i abandonezi aceste
lucruri i nu !ii mai pu!in la eleK cum po!i ob!ine cu uurin! linitea> n timp ce practic UigongK cineva
sus!ine J+u pur i simplu nu cred# .rebuie s intru "n starea de linite i s nu m mai gndesc la nimic#J
&e "ndat ce spune acest lucruK toate gndurile se ivesc din nou# +ste inima ta cea care nu este curat#
Astfel c vei fi incapabil s ob!ii linitea mental#
2robabil c unii nu sunt de acord cu prerea mea J%:au predat unii maetri de Uigong anumite
metode> %e putem concentra pe anumite lucruriK sau vizualiza cevaK sau ne putem gndi numai la
dantianK sau putem privi dantian:ul "nuntruK sau recita numele lui buddhaK etc#J Acestea sunt metode#
&ar nu sunt numai metodeK ci i manifestarea unei abilit!i# Aa c asemenea abilit!i sunt direct legate
de cultivarea ining:ului tu i de nivelul "mbunt!irilor tale# %u po!i ob!ine starea de linite numai
prin folosirea unei anumite metode# &ac nu creziK po!i "ncerca# *u diferitele tale dorin!e i ataamente
att de mari i cu incapacitatea ta de a abandona totulK po!i "ncerca s vezi dac po!i ob!ine starea de
linite# 'nii spun c poate merge dac se cnt numele lui buddha# 2o!i tu ob!ine linite prin recitarea
numelui lui buddha> 'nii sus!in J+ste uor s practici calea de cultivare a lui 8uddha Amitabha# (erge
o dat ce cn!i numele lui buddha#J &e ce nu "ncerci s reci!i> +u numesc asta abilitate# *rezi c este
uor# A spune c nu este uor# %ici o cale de cultivare nu este uoar#
1e tie c 1aMNamuni a predat 1amadhi# *e a spus el "nainte de 1amadhi> A men!ionat 2ercept i
abandonarea tuturor dorin!elor i dependen!elorK pn cnd nu mai rmne nimicK astfel "nct persoana
s poat ob!ine starea de 1amadhi# %u eist un astfel de principiu> ns 1amadhi este de asemenea o
abilitate# %u eti "n stare s ob!ii "ntregul 2ercept dintr:o dat# / dat cu abandonarea treptat a tuturor
lucrurilor releK capacitatea de concentrare "!i va fi i ea "mbunt!it de la nivelul ini!ial pn "n
adncime# Atunci cnd cineva recit numele lui buddhaK trebuie s:o fac din toat inimaK fr s mai
aib nimic altceva "n minteK pn cnd celelalte por!iuni ale creierului su amor!esc i pn cnd nu mai
este contient de nimic altcevaK cnd acest gnd le "nlocuiete pe toate celelalte mii i pn cnd fiecare
cuvnt din J8uddha AmitabhaJ apare "n fa!a ochilor si# %u este o abilitate> 1e poate face asta de la bun
"nceput> %u se poate face# &ac nu se poate face este absolut imposibil s se ob!in starea de linite#
&ac nu creziK "ncearc# Atunci cnd gura recit numele lui buddha i:l repetK mintea se va gndi la
orice J&e ce "i displace efului meu att de tare de mine> 2rima mea de luna aceasta este aa de mic#J
*u ct se gndete la astaK cu att devine mai supratK "n timp ce gura sa recit "nc numele lui buddha#
Ai spune tu c practic Uigong> %u este asta o problem de abilitate> %u este datorat faptului c inima
sa nu este curat> .ianmu:ul unora a fost deschis i pot privi la dantianK "nuntrul corpurilor lor# *t
despre dan:ul acumulat "n partea de Ios a abdomenuluiK cu ct acea materie energetic este mai purK cu
att devine mai strlucitor# *u ct este mai pu!in purK cu att acesta va fi mai opac i "ntunecat# 1e
poate ob!ine starea de linite doar datorit faptului c se privete la danK "n dantian> %u# %u conteaz
metoda# 2roblema este c inima i gndurile nu sunt clare i curate# Atunci cnd priveti la dantian:ul
din corpK dan:ul arat strlucitor i frumos# &ar imediat dan:ul se transform "ntr:un apartament#
J*amera aceasta va fi a fiului meuK atunci cnd se "nsoar# Aceast camer este pentru fiica mea# %oi
vom tri "n cealalt camerK fiind un cuplu "n vrstK iar cea din miIloc va fi sufrageria# *e bineY (i se
poate aloca aceast cas> .rebuie s m gndesc cum s fac rost de ea# *e ar trebui s fac>J /amenii
sunt pur i simplu ataa!i de asemenea lucruri# *rezi c po!i ob!ine linite "n felul acesta> 1:a spus
JAtunci cnd aIung "n aceast societate a oamenilor obinui!i va fi ca i cnd a lua o camer de hotel
cteva zile# ApoiK o iau din loc din nouK "n grabJ# 'nii devin pur i simplu obseda!i de acest loc i "i
uit propria cas#
2racticarea real a cultivrii trebuie s cultive inimaK s cultive "nuntru i s caute "nuntruK nu
"n afar# 'nele ci de cultivare au spus c buddha este "n inimK ceea ce este oarecum adevrat# 'nii
1@;
"ns au "n!eles greit aceast afirma!ie i au "n!eles c buddha este "n inimile lorK ca i cum ei "nii sunt
buddha i inimile lor au un buddha# Au "n!eles:o astfel# %u este greit> *um se poate "n!elege aa>
nseamn c trebuie s:!i cultivi inimaK astfel "nct s reueti "n cultivare : vorbete despre un astfel de
principiu# *um poate eista un buddha "n corpul tu> .rebuie s cultivi pentru a reui#
(otivul pentru care nu po!i ob!ine linitea este c mintea ta nu este goal i n:ai atins un nivel
att de "nalt# 1e ob!ine treptatK de la suprafa! pn "n adncimeK se completeaz i se "ntrete reciproc
cu ridicarea nivelului tu# / dat ce "!i abandonezi ataamenteleK nivelul tu se va ridica i abilitatea de
ding se va "mbunt!i i ea# &ac vrei s ob!ii starea de linite cu aIutorul unor tehnici i metodeK eu
numesc acest lucru cutare "n eterior# ns devierile de la practica de Uigong i practicarea cilor
malefice se refer eact la oamenii care caut etern# n special "n budism se spune c dac vei cuta
eternK vei lua o cale malefic# 2ractica adevrat a cultivrii "!i va cultiva inima# %umai dac !i:ai
elevat ining:ul poate deveni inima ta curat i liber de ataamente# %umai dac !i:ai ridicat ining:
ul po!i deveni asimilat caracteristicii universului i po!i abandona diversele dorin!e umane i alte lucruri
rele# .e vei putea ridica prin abandonarea lucrurilor tale rele i caracteristica universului nu te va mai
constrnge# AtunciK substan!a de J&eJ se va transforma "n gong# %u se complementeaz una pe cealalt>
+ist un astfel de principiuY
Acesta este motivul subiectiv pentru care o persoan nu poate urma standardul unui practicantK
devenind incapabil s intre "n starea de linite# n zilele noastre mai eist i o alt situa!ieK obiectivK
care interfereaz sever cu practica de cultivare ctre niveluri "nalte i care afecteaz sever practican!ii#
1e tie c o dat cu reforma i deschidereaK economia a devenit i ea fleibil i politicile sunt relaate#
Au fost introduse multe tehnologii noiK iar standardul uman de via! a fost "mbunt!it# /rice om
obinuit crede c este un lucru bun# &ar ar trebui privit dialecticK din ambele pr!i# / dat cu reforma i
deschiderea au fost importate i lucruri releK "n diferite forme# &ac o carte n:are un oarecare con!inut
seualK se pare c nu se va vindeK din cauz c se pune problema volumului vnzrilor# &ac filmele i
serialele nu prezint scene din dormitorK se pare c nimeni nu se va uita la eleK deoarece se pune
problema numrului de oameni care urmresc emisiunea# %imeni nu poate spune dac "ntr:o pies de
art este art adevrat sau altceva# n artele noastre tradi!ionale chinezeti nu eistau asemenea lucruri#
Aceast tradi!ie a na!iunii chineze n:a fost inventat i creat de cineva anume# Atunci cnd am vorbit
despre cultura preistoricK am men!ionat c totul are o origine# 1tandardul moral uman a fost
distorsionat i schimbat# *riteriul de Iudecat al binelui i rului s:a schimbat cu totul# Aceasta este
treaba oamenilor obinui!i# ns caracteristica universuluiK 5hen : 1han : RenK este singurul criteriu de a
Iudeca dac un om este bun sau ruK i nu se schimb# *a practicant trebuie s urmezi acest criteriu dac
vrei s te ridiciQ nu po!i folosi standardul oamenilor obinui!i pentru a msura lucrurile# Aa c obiectiv
eist aceast interferen!# +ist chiar mai multK homoseualitateK revolu!ie seualK abuz de droguriK
etc#
Atunci cnd societatea uman s:a dezvoltat pn "ntr:o astfel de stare astziK v rog s v gndi!iK
ce se va "ntmpla dac va merge mai departe aa> +ste permis s eiste aa la nesfrit> &ac omenirea
nu face cevaK va face cerul# /ri de cte ori omenirea a trecut prin catastrofeK a fost numai "n asemenea
condi!ii# n attea prelegeri n:am men!ionat problema marilor catastrofe ale omenirii# Aceast chestiune
arztoare a fost discutat de religii i de asemenea de mul!i oameni# 2un o astfel de "ntrebare tuturor# ,
rog s v gndi!iL standardul moral uman a trecut printr:o astfel de schimbare "n societatea noastr
obinuitY .ensiunile interpersonale au atins un astfel de gradY %u crede!i c au atins un punct etrem de
primeIdios> Aa c acest mediu prezent interfereaz obiectiv cu cultivarea practican!ilor ctre niveluri
mai "nalte# 2oze cu nuduri sunt "nf!iate chiar acolo i atrn "n miIlocul strzii# Le vei vedea "ndat ce:
!i ridici ochii#
Laotse a spus o dat JAtunci cnd un om cu calitate bun aude *alea
1@3
o va practica
srguinciosJ# Atunci cnd cel cu calitate bun de cultivare o audeK crede c ansa de a "nv!a calea
ortodo nu vine uor# &e ce s mai atept i s nu "ncep practica astzi> (ediul complicat este "n
opinia mea un lucru bunK de fapt# *u ct este mai complicatK cu att va produce oameni mai mari# &ac
cineva se poate ridica deasupra acestui mediuK cultivarea sa va fi cea mai solid#
1@3
.aoK chinez "n originalK %#.#
1@@
A spune c de faptK pn la urmK este un lucru bun pentru un practicant care se hotrte cu
adevrat s practice cultivarea# %u vei putea face progres fr s ai probleme i anse de a:!i ridica
ining:ul# .u eti bunK eu sunt bunK cum po!i s practici cultivarea> 2ractican!ii obinui!i apar!in de Jun
om cu calitate medie care aude *aleaJK cruia "i va fi indiferent dac practic sau nu cultivarea# / astfel
de persoan n:o va putea termina probabil# 'nii dintre cei ce stau aici gsesc c ceea ce spune
"nv!torul este rezonabil# &ar cnd se "ntorc "n societatea uman obinuitK tot mai cred c interesul
imediat este mai practic i mai real# +ste real# %u numai tuK ci mul!i milionari din vest i oameni boga!i
au descoperit c nu mai este nimic rmas dup moarte# 8oga!ia material nu vine la natere i nu pleac
"mpreun cu tine la moarte# 1e simt foarte goli!i# ns de ce este gong:ul att de pre!ios> &eoarece este
purtat pe corpul Nuanshen:ului tuK vine la naterea ta i pleac "mpreun cu tine dup moarte# Am spus
c Nuanshen:ul nu moareK iar aceasta nu este o supersti!ie# &up ce toate celulele corpului tu au
degeneratK particulele mai mici dect celulele din celelalte dimensiuni fizice nu mor# +le numai se
dezlipesc de pe coaI#
.ot ceea ce tocmai am men!ionat apar!ine de ining# 1aMNamuni a fcut odat o afirma!ieK i la
fel 8oddhidarmaL JAcest pmnt oriental al *hinei este un loc unde se nasc oameni cu mari virtu!i#J &e:
a lungul istorieiK mul!i clugri ct i mul!i chinezi au fost mndri de asta# 1e pare c pot cultiva gong la
niveluri mai ridicateK aa c mul!i au fost mul!umi!i i flata!i# J&e fapt trebuie s fie chinezii notri# 7ara
*hinei produce oameni cu "nalte calit!i "nnscute i cu mari virtu!iJ# &e fapt mul!i n:au prins "n!elesul
real# &e ce produce *hina oameni cu mari virtu!i i gong de nivel "nalt> (ul!i n:au "n!eles implica!iile
reale ale celor spuse de o persoan de nivel "naltK orizontul i starea spiritual a celor care sunt la
niveluri "nalte# 8ine"n!elesK dup cum am men!ionatK nu este necesar s eplicm ce "nseamn# , rog s
v gndi!iL numai "n cadrul celei mai complicate mase umane i "n cel mai complicat mediu se poate
cultiva gong:ul de nivel "nalt# Asta implic#
C+9%6+6.+ :''57/,65
*alitatea "nnscut este determinat de cantitatea de substan! J&eJ din corpK dintr:o alt
dimensiune# *u mai pu!in J&eJK sau mai mult substan! neagrK cmpul Marmic al persoanei va fi mare#
AtunciK ea va avea calitate "nnscut proast# *u multe virtu!iK sau substan! albK cmpul su de Marma
va fi mic# *orespunztorK va avea o calitate "nnscut bun# 1ubstan!ele alb i neagr pot fi reciproc
transformate# *um sunt ele convertite> nfptuirea lucrurilor bune va produce substan!a alb# 1ubstan!a
alb este ob!inut prin "ndurarea greut!ilorK suferin!eK sau "nfptuirea lucrurilor bune# 1ubstan!a neagr
se ob!ine prin "nfptuirea de lucruri rele i imoraleK i este Marma# +ist un astfel de proces de
conversie i "n acelai timp eist i un proces de acumulare# 2entru c urmeaz direct Nuanshen:ul
persoaneiK nu sunt dintr:o singur via!K ci se acumuleaz din timpuri "ndeprtate# Aa c eist o
acumulare de MarmaK ct i cldire de virtu!i# n plus ele pot fi acumulate de la strmoi# 'neori "mi
aduc aminte c anticii chineziK sau cei "n vrst obinuiau s spun J1trmoii si au strns virtu!i#
Acumuleaz virtu!i sau pierzi virtu!iJ# *t de adevrat eraY <i era "ntr:adevr foarte corect#
*alitatea "nnscut bun sau rea poate determina calitatea de iluminare bun sau rea a unei
persoane# *alitatea "nnscut proast poate determina o mai proast calitate de iluminare a persoanei#
&e ce> 2entru c cel care are calitate "nnscut bun are mult substan! albK i aceast substan! alb
este "n armonie cu universul nostruK poate fi contopit cu caracteristica 5hen : 1han : Ren fr ca "ntre
ele s eiste vreo despr!itur# *aracteristica universului se poate manifesta direct "n corpul tu i poate
comunica direct cu acesta# ns aceast substan! neagr este eact opusulK deoarece se ob!ine prin
"nfptuirea lucrurilor rele i merge eact "mpotriva caracteristicii universului# Aa c eist o separare
"ntre aceast substan! neagr i caracteristica universului# Atunci cnd aceast substan! neagr se
acumuleaz "n cantitate mareK va forma un cmp care "nconIoar corpul i care va "nveli persoana "n
miIloc# *u ct este mai mareK cu att densitatea ei este mai mare i este mai groasK i determin o mai
proast calitate de iluminare a persoanei respectiveK deoarece persoana va fi incapabil s primeasc
caracteristica 5hen : 1han : Ren de la univers i de asemenea deoarece a ob!inut aceast substan!
1@=
neagr prin "nfptuirea lucrurilor rele# n mod normal este mai pu!in probabil ca o asemenea persoan s
cread "n practicarea cultivrii# *u ct calitatea de iluminare este mai proastK cu att rezisten!a Marmei
peste care va da persoanaK va fi mai mare# *u att persoana sufer mai multe greut!i i cu att "i va fi
mai greu s cread i "i va fi mai greu s practice cultivarea#
*elui care are o mul!ime de substan! alb "i va fi mai uor s practice cultivareaK deoarece "n
timpul cultivrii saleK J&eJ:ul su va fi transformat "n gongK atta timp ct se asimileaz caracteristicii
universului i cnd ining:ul su este ridicat# ns eist un proces adi!ional pentru cel care are mult
substan! neagr# +ste asemenea produsului unei fabrici# Al!ii vin cu materiale gata fcuteK "n timp ce el
vine cu materiale bruteK care trebuiesc procesate# .rebuie s se treac printr:un asemenea proces# Aa c
va trebui mai "nti s sufere greut!i pentru a:i elimina Marma i a o transforma "n substan! albK
formnd aceast substan! de J&eJ# %umai atunci va putea dezvolta gong# ns o astfel de persoan n:
are "n mod normal o calitate de iluminare bun# &ac "i ceri s sufere "n plusK va fi mai pu!in probabil ca
ea s cread sau s suporte# Aa c este dificil ca cel care are mult substan! neagr s continue
cultivarea# n trecutK coala taoistK sau cile de cultivare care predau unui singur discipol cereau ca
maestrul s:i caute discipolulK i nu invers# +ra determinat de ct de multe asemenea lucruri purta
discipolul "n corp#
*alitatea "nnscut determin calitatea de iluminareK dar acest lucru nu este absolut# 'nii nu au
calitate "nnscut foarte bunK dar mediul lor "n familie este foarte bun i mul!i dintre membrii familiei
practic cultivarea# (ai sunt unii care cred "n religii i care cred foarte mult "n chestiunea cultivrii#
ntr:un astfel de mediuK vor fi fcu!i s cread "n asta i calitatea lor de iluminare poate deveni mai
bun# Aa c nu este absolut# (ai eist i oameni a cror calitate "nnscut este bunK dar care din
cauza educa!iei acelui pu!in de cunotin!e din societatea noastr practicK "n special din cauza metodelor
ideologice absolute din educa!ie de acum c!iva aniK au devenit foarte "nguti la minte i nu vor crede "n
nimic deasupra cunotin!elor lor# *alitatea lor de iluminare poate fi de asemenea sever afectat#
&e eempluK "n a doua zi de curs am men!ionat deschiderea tianmu:ului# 'nei persoane cu
calitate "nnscut bun i s:a deschis brusc tianmu:ul la nivel foarte "nalt# A vzut o mul!ime de scene pe
care mul!i al!ii nu le:au putut vedea# Le:a spus celorlal!i JAm vzut c "ntreaga sal era plin de Falun:
uri ca fulgii de zpadK care cdeau pe corpurile celor din sal# Am vzut cum arta "n realitate corpul
adevrat al maestrului LiK haloul maestrului Li i cum artau Falun:urile i cte Fashen erau acolo#J A
vzut c "nv!torul !inea lec!ii la niveluri diferite i cum aIusta Falun:ul corpurile practican!ilor# A
vzut de asemenea c gongshen
1@D
:ul "nv!torului !inea lec!ii la fiecare dintre diferitele niveluri "n
timpul prelegerii# n plus a vzut frumuse!ile cereti care rspndeau flori de Iur "mpreIurK etc# A vzut
ceva att de minunatK ceea ce indica faptul c avea o calitate "nnscut destul de bun# &up ce a spus
toate acesteaK "n final a adugat J&ar eu nu cred "n astfel de lucruriJ# 'nele dintre aceste lucruri au fost
deIa verificate de tiin!# (ulte lucruri pot fi de asemenea eplicate de tiin!a modern# %oi am discutat
cteva# 2entru c ceea ce "n!elege Uigong:ul este cu adevrat deasupra "n!elegerii tiin!ei moderne# n
mod cert# &intr:o astfel de perspectivK calitatea de iluminare nu depinde "n "ntregime de calitatea
"nnscut#
I9,2%'+-.
*e este iluminarea> J0luminareaJ este un termen din religii# n budism se refer la "n!elegerea
&harmei budiste de ctre practicantK iluminarea ca "n!elegereK referindu:se i la iluminarea finalK care
"nseamn iluminarea "n!elepciunii# ns "n zilele noastre se aplic deIa oamenilor obinui!i i "nseamn
c persoana este foarte istea! i c "n!elege ce este "n mintea efului su# i poate citi repede gndurile
acestuia i va ti cum s:l mul!umeasc# /amenii numesc acest lucru calitate bun de iluminare# n mod
uzual se "n!elege aa# ns o dat ce te ridici peste nivelul oamenilor obinui!iK vei vedea c de la un
nivel pu!in mai ridicatK principiile pe care le "n!eleg oamenii obinui!i sunt deseori greite# Aceasta nu
este deloc iluminarea de care vorbim noi# 0luminarea unei persoane iste!e nu este de fapt bunK pentru c
1@D
corpul fcut din 4ongK %#.#
1@?
cel care este prea iste! va face numai munca superficialK pentru a fi apreciat de efii sau supraveghetorii
si# %u va trebui atunci ca munca real s fie fcut de altcineva> Aa c se va "ndatora altora# 2entru c
este iste! i tie cum s plac celorlal!iK va ctiga mai multe beneficiiK "n timp ce al!ii vor avea mai
multe dezavantaIe# &eoarece este iste!K nu va pierde nimic i nici nu:i va fi uor s piard ceva# Aa c
ceilal!i vor trebui s piard ceva# ,a !ine din ce "n ce mai mult la micul su interes personal i va deveni
din ce "n ce mai "ngust la minte# ,a fi mai probabil s simt c interesul oamenilor obinui!i este ceva
ce nu poate fi lsat din mn i va crede c este mai practic aa# %u va suferi nici o pierdere#
+ist oameni care chiar invidiaz o asemenea persoanY , spun c nu trebuie s:o invidia!i# %u
ti!i ce via! obositoare duce# %u poate mnca sau dormi bine i "i este fric i "n vis s nu:i piard
interesul# ,a iei cu totul "n afar pentru interes personal# %:a!i spune c duce o via! obositoareK
trindu:i "ntreaga via! pentru asta> %oi spunem c dac atunci cnd eti "ntr:un conflict dai un pas
"napoiK vei vedea marea i cerul nemrginite i va fi cu totul o alt scen# ns o persoan de acest fel nu
va abandona i va tri cea mai obositoare via!# %u trebuie s "nve!i de la ea# n comunitatea
cultivatorilor se spuneL J/ astfel de persoan a fost pierdut complet# A fost total pierdut printre
oamenii obinui!i din cauza interesului materialJ# %u va fi att de uor s:i ceri s:i pstreze J&eJ:ulY
&ac "i ceri s practice cultivareaK nu te va crede J1 practic cultivarea> *a practican!i voi nu da!i "napoi
cnd sunte!i btu!i i nu rspunde!i atunci cnd sunte!i "nIura!i# *nd al!ii v fac problemeK "n loc s
face!i la felK voi v "ntoarce!i i v eprima!i mul!umirea "n gnd# A!i devenit to!i JAh 9JY 1unte!i to!i
bolnavi psihicYJ %u va fi nici o cale pentru ca o astfel de persoan s "n!eleag practica de cultivare# ,a
spune c sunte!i de ne"n!eles i proti# %:a!i spune c este dificil de salvat>
Aceasta nu este iluminarea la care ne referim noi# 0luminarea despre care vorbim noi este eact
ceea ce el numete prostieK "n cazul interesului personal# 8ine"n!elesK respectivul nu este cu adevrat
prost# %umai c trateaz cu indiferen! chestiunea interesului personalK "n timp ce "n alte domenii este
destul de strlucit# %oi suntem foarte clari "n eecutarea proiectelor tiin!ificeK sarcinilor date de
supervizori i a celorlalte "ndatoriri# %umai "n cazul interesului personal sau al conflictelor
interpersonaleK ne pas mai pu!in# *ine spune!i c este prost> %imeni nu va spune c sunte!i protiK
garantat#
1 vorbim despre un prost adevrat# Aceast logic este inversat la niveluri "nalte# +ste
improbabil ca un prost s comit frdelegi maIore printre oamenii obinui!iK sau s se "ntreac i s se
lupte pentru interes personal# %u caut faim i nu "i pierde J&eJ:ulK dar al!ii "i dau J&eJ# *nd "l bat i
"l "nIur "i vor da J&eJK iar o astfel de substan! este etrem de valoroas# n universul nostru eist un
astfel de principiu J%u pierziK nu ctigi# 2entru a ctigaK trebuie s pierziJ# *nd ceilal!i "l vd pe acest
mare prostK "l "nIur J*e prost etiYJ# &e "ndat ce "nIurtura prsete gura persoaneiK o bucat de J&eJ
va fi trimis "n partea cealalt# Ai ctigat avantaI i vei apar!ine pr!ii care ctig# Atunci trebuie s
pierzi ceva# &ac cineva se duce la el i "i d cu piciorul J+ti att de idiotJK ei bineK i se va da din nou o
bucat mare de virtu!i# Atunci cnd cineva "l brutalizeaz sau "l lovete cu piciorulK el zmbete JHaide#
mi dai virtu!i oricum i n:am s resping nici mcar o buc!icYJ# AtunciK conform principiului
nivelurilor mai "nalteK v rog s v gndi!iK cine este detept> %u este el> +l va fi cel mai detept# %u
pierde nici un pic de virtu!i# !i arunci virtu!ile ctre elK iar el nu respinge nici un pic# Le va accepta pe
toate cu un zmbet# +ste prost "n aceast via!K dar nu "n urmtoarea# Fuanshen:ul su nu este prost#
Religiile spun c cel cu o grmad de virtu!i va deveni un "nalt oficialK sau va face o mare avere "n via!a
viitoareK lucruri care sunt schimbate pe virtu!ile sale#
&up cum am men!ionatK virtu!ile pot fi direct transformate "n gong# %u depinde "nl!imea
nivelului de cultivare de transformarea acestui J&eJ> 2oate fi transformat direct "n gong# %u este gong:
ul cel care determin nivelul cuiva i poten!a energetic transformat din aceast substan!> %:ai spune
c este ceva foarte pre!ios> l po!i aduce cu tine la natere i "l po!i lua dup moarte# 1e spune "n budism
c Fructul 1tatusului cultivrii depinde de ct de "nalt este nivelul cultivrii tale# *t abandoneziK att
ctigi# +ist un astfel de principiu# Religiile men!ioneaz c avnd virtu!i se poate deveni un "nalt
oficialK sau se poate face o mare avere "n via!a viitoare# *u pu!in J&eJK persoana va avea greut!i chiar
cnd cerete pentru mncareK deoarece nu va avea J&eJ pentru a face schimbul# %u se pierdeK nu se
ctigY Fr nici un pic de J&eJK corpul i sufletul "i vor muri i va fi cu adevrat mort#
1@3
n trecut a eistat un maestru al crui nivel era destul de ridicat atunci cnd a ieit "n public# (ai
trziu acest maestru de Uigong a devenit obsedat de faim i interes# (aestrul su i:a luat fu Nuanshen:ul
deoarece apar!inea i el acelora care cultivau fu Nuanshen:ul# Atunci cnd fu Nuanshen:ul su era "nc
pe:aproapeK era controlat de fu Nuanshen# &e eempluK "ntr:o zi locul su de munc aloca un
apartament# 1upervizorul su a spus J.o!i cei care au nevoie de apartament s vin s:i descrie
condi!iile i s eplice pe rnd de ce au nevoie de apartament#J .oat lumea "i epunea motivele pentru
care are nevoie de apartamentK dar aceast persoan n:a spus nimic# n finalK supervizorul a decis c cel
care avea cea mai mare nevoie de apartament era chiar respectivul i c apartamentul ar trebui s i se
dea lui# Al!ii l:au contrazis J%uK apartamentul n:ar trebui s i se dea luiK ci mieK pentru c am nevoie
foarte mare de elJ# Atunci aceast persoan a spus JAtunci ia:lJ# 2entru o persoan obinuitK acest om
ar fi prost# *ei care tiau c este practicant l:au "ntrebat J*a practicant tu nu vrei nimic# *e vrei>J A
rspuns JAm s iau ceea ce al!ii nu vor#J &e fapt nu era prostK ci destul de strlucit# %umai "n chestiunea
interesului personal era "n felul acesta# *redea "n urmarea cursului natural# L:au "ntrebat din nou J&ar
ce nu vrea o persoan "n zilele noastre>J A rspuns J%imeni nu vrea bucata de piatr de pe IosK care este
aruncat "ncolo i "ncoace# Atunci o ridic eu#J /amenii obinui!i gsesc acest lucru de necrezut i nu pot
"n!elege un practicant# %u l:au putut "n!elege deoarece orizonturile spirituale erau prea deprtate i
distan!a dintre nivelurile lor era prea mare# 8ine"n!eles c n:ar fi ridicat acea piatr de pe Ios# 1pusese
un principiu pe care oamenii obinui!i nu:l pot "n!elege J%:am s urmresc nimic de:al oamenilor
obinui!iJ# 1 vorbim despre piatr# .oat lumea tie c "n scripturile budiste este scris Jn 2aradisul
Fericirii Absolute copacii sunt fcu!i din aurK i de asemenea pmntulK psrileK florile i casele# *hiar
i corpul buddha este fcut din aur strlucitorJ# %u se pot gsi pietre acolo# 1e spune c moneda care se
folosete acolo este piatra# +l nu pstra bucata de piatr pentru a merge acoloK dar a rostit un principiu
pe care oamenii obinui!i nu:l pot "n!elege# ntr:adevrK practican!ii vor spune J/amenii obinui!i au
dorin!ele lorK dar noi nu cutm aa ceva# %u suntem interesa!i de ceea ce au oamenii obinui!iK "ns
ceea ce avem noi este ceva ce oamenii obinui!i nu pot ob!ine chiar dac ar vrea#J
&e fapt iluminarea pe care tocmai am men!ionat:o este "nc cea din cursul practicrii cultivriiK
care este eact opusul celei a oamenilor obinui!i# 0luminarea real la care ne referim este cnd persoana
poate s realizeze c este practicant atunci cnd d peste necazuri "n practicarea cultivrii i dac poate
"n!elege i accepta Legea "nv!at de la maestru "n timpul cultivrii saleK sau .ao predat de maestru "n
coala taoist i dac poate urma aceast Lege "n practicarea cultivrii# 0ndiferent cum vorbeti despre
acest lucru unor oameniK ei pur i simplu nu te vor crede i vor gndi c este mai practic s fii o
persoan obinuit# / astfel de persoan va !ine la credin!ele ei "ncp!nate i nu le va abandonaK ceea
ce o face incapabil s cread# 'nii vor numai s:i vindece bolile# &e "ndat ce men!ionez c Uigong:ul
nu este deloc fcut pentru vindecarea bolilorK min!ile lor reac!ioneaz negativ# Aa c nu cred ceea ce
este predat mai trziu#
*alitatea de iluminare a unora pur i simplu nu poate fi "mbunt!it# 'nii fac "nsemnri la
"ntmplare "n cartea mea# *ei al cror tianmu este deschis pot vedea to!i c aceast carte arat foarte
colorat i auriu strlucitor# Fiecare cuvnt poart imaginea Fashen:ului meu# &ac a spune minciuniK a
"nela pe toat lumea# nsemnrile fcute de tine arat foarte "ntunecat# *um "ndrzneti s faci
"nsemnri la "ntmplare "n ea> *e facem noi aici> %u te conducem la practicarea cultivrii ctre niveluri
mai "nalte> +ist lucruri la care ar trebui s te gndeti# Aceast carte te poate "ndruma "n practicarea
cultivrii# %u crezi c este pre!ioas> Faptul c:l venerezi pe buddha "!i va permite s practici cultivarea
cu adevrat> Ai fost foarte credincios i n:ai "ndrznit s atingi imaginea lui buddhaK creia "i arzi zilnic
be!ioare# ns "ndrzneti s ruinezi (area Lege care "!i poate ghida cu adevrat cultivarea#
,orbind despre chestiunea calit!ii de iluminareK se refer la profunzimea "n!elegerii tale asupra
lucrurilor care apar la diferite niveluriK sau asupra unei Legi pe care !i:a predat:o maestrul "n timpul
practicrii cultivrii# ns tot nu este iluminarea fundamental la care ne referim# 0luminarea
fundamental la care ne referim "nseamn c pe parcursul vie!ii el se va "nl!a constant de la "nceputul
cultivrii sale i "i va abandona ataamentele umane i diversele dorin!e# 4ong:ul su crete i el
constantK pn "n etapa final a cultivrii sale# Atunci cnd substan!a de J&eJ este complet transformat
"n gong i cltoria cultivrii planificat de maestru a fost terminatK J8angYJ toate "ncuietorile corpului
1@D
vor fi eplodate "n aceast secund# .ianmu:ul su va atinge cel mai "nalt punct al nivelului su i va
putea vedea la nivelul su adevrul diverselor dimensiuniK forma eistent a fiin!elor din diferite spa!ii
temporaleK ct i adevrul universului# 2uterile sale divine vor fi "nf!iate i poate lua contact cu
diverse fiin!e# n acest momentK nu este o persoan "nalt iluminat> <i o persoan iluminat prin
practicarea cultivrii> .radus "n limba indian vecheK este un buddha#
0luminarea la care ne referim noi este iluminarea fundamentalK care apar!ine iluminrii brute#
0luminarea brusc presupune ca puterile supranormale s fie "ncuiate "n timpul cultivrii sale de o via!#
%u tie ct de ridicat este nivelul gong:ului suK sau care este forma gong:ului pe care l:a cultivat# %u
simte nimic i celulele din corpul su sunt toate "ncuiate# .ot gong:ul pe care l:a cultivat este "ncuiat
pn "n momentul finalK cnd poate fi eliberat# 2entru a reui trebuie s aib mare o calitate "nnscutK
iar practicarea cultivrii va fi destul de dificil# .rebuie s "nceap prin a fi bun# i "mbunt!ete mereu
ining:ulK sufer mereu greut!i i se ridic mereu "n cultivarea saK impunndu:i mereu elevarea
ining:ului# *ultivarea acestor oameni este cea mai greaK iar ei trebuie s posede o mare calitate
"nnscut# ,or practica mul!i ani cultivarea fr s tie nimic#
(ai eist o form de iluminare numit iluminarea treptat# (ul!i au sim!it rota!ia Falun:ului la
bun "nceput# n acelai timp am deschis tianmu:ul tuturor# &in diverse motive unii nu pot vedeaK dar o
vor putea face "n viitor# ,or putea s vad lucruri clarK dac acum nu vd clar i vor ti cum s:l
foloseascK dac acum nu tiu s:l foloseasc# %ivelul persoanei va fi ridicat constant# / dat cu
elevarea ining:ului i abandonarea diverselor ataamenteK numeroasele sale capacit!i supranormale
vor iei toate afar# ,a putea vedea sau sim!i schimbrile care intervin o dat cu evolu!ia "ntregului
proces de cultivareK i procesul de transformare al corpului# Aceasta va continua pn "n etapa finalK
cnd va "n!elege deplin adevrul universului i cnd va atinge cel mai "nalt punct pe care ar trebui s:l
ating cultivarea sa# Att transformarea bentiK ct i "ntrirea capacit!ilor supranormale vor atinge un
anumit grad i vor atinge treptat acest !el# Aceasta este iluminarea treptat# %ici aceast metod de
iluminare treptat nu este uoar# Avnd capacit!i supranormaleK unii nu sunt "n stare s:i abandoneze
ataamenteleK se laud cu uurin! i comit frdelegi# Astfel c "i vor pierde gong:ul# 2ractica de
cultivare va fi "n van i se va sfri "n ruin# 'nii pot vedea i pot fi martori la manifestarea diverselor
fiin!e la diferite niveluri# *ineva te poate ruga s faci lucrul acesta sau cellalt# .e poate ruga s:i
practici lucrurile i te poate accepta ca discipol# ns nu te poate aIuta s ob!ii &reapta Realizare "n
cultivareK pentru c nici el n:a ob!inut &reapta Realizare#
n plusK oamenii dimensiunilor mai "nalte sunt to!i zeit!i i pot deveni foarte mari i pot
manifesta capacit!i supranaturale puternice# &ac mintea ta nu este dreaptK nu "l vei urma> / dat ce:l
urmeziK cultivarea ta va fi "n zadar# *hiar dac este un buddha adevratK sau un taoist realK va trebui s:!i
"ncepi cultivarea din nou de la bun "nceput# %u sunt ei to!i zeit!iK indiferent de la ce nivel de cer vin>
%umai atunci cnd cultivarea atinge un nivel etrem de "nalt i i:a atins !elul se poate ridica deasupra
complet# ns pentru un om obinuit o zeitate poate apare "ntr:adevr "nalt i mare i cu o mul!ime de
capacit!i# &ar poate c n:a ob!inut neaprat &reapta Realizare a cultivrii# 2o!i s nu fii perturbat de
diversele mesaIe i diversele scene care te atrag> Aa c i cu tianmu:ul deschis este greu s practici
cultivarea i va fi mai greu s:!i controlezi bine ining:ul# ns mul!i dintre practican!ii notri sunt
norocoiK cci capacit!ile lor supranormale vor fi descuiate la Iumtatea procesului de cultivareK iar ei
vor atinge atunci starea iluminrii treptate# .ianmu:ul fiecruia va fi deschisK dar "n cazul multoraK
capacit!ilor lor supranormale nu li se va permite s ias afar# Atunci cnd ining:ul tu atinge treptat
un anumit nivelK cu o minte stabil i cnd te po!i controla bineK ele vor fi eplodate toate brusc# La un
anumit nivel !i se va permite s atingi starea iluminrii treptate# Atunci "!i va fi mai uor s te controlezi#
!i vor apare diversele capacit!i supranormale# .e vei ridica "n cultivare tu "nsu!i pn cndK "n finalK
toate vor fi descuiate# %u !i se va permite s le ai pn la Iumtatea cultivriiK iar mul!i dintre
practican!ii notri apar!in acestui grup# Aa c nu trebuie s fii nerbdtor s vezi lucruri#
2robabil toat lumea a auzit c budismul zen vorbete despre diferen!ele dintre iluminarea
brusc i cea treptat# HuinengK cel de:al aselea patriarh al budismului zen credea "n iluminare bruscK
"n timp ce 1heniu
1@6
K din coala %ordic a budismului zenK credea "n iluminare treptat# n istorieK
1@6
fondatorul <colii %ordice a budismului 5en "n dinastia .ang
1@6
disputa celor doi despre studii budiste a !inut o perioad lung de timp# A spune c a fost fr rost# &e
ce> &eoarece ei s:au referit numai la "n!elegerea unui principiu "n timpul practicrii cultivrii# n ceea ce
privete principiul respectivK unii "l pot "n!elege tot dintr:o datK "n timp ce al!ii "l pot cuprinde i
"n!elege treptat# *onteaz cum este "n!eles> ,a fi mai bine dac este "n!eles dintr:o datK dar va fi "n
regul i dac este "n!eles treptat# %u va fi tot iluminare> +ste tot iluminare# Aa c nici un caz nu este
greit#
O+2.'% /, & 2+-. /+9%6+6. :''57/,65
*e este o persoan cu mare calitate "nnscut> 1unt unele diferen!e chiar "ntre cei cu o mare
calitate "nnscut i cei care au calitate "nnscut bun sau proast# +ste prea dificil s gseti o persoan
cu mare calitate "nnscutK pentru c producerea unei astfel de persoane ia o perioad istoric relativ
lung# 8ine"n!elesK o persoan cu mare calitate "nnscut are "nainte de toate o mare cantitate de J&eJ i
un cmp enorm din aceast substan!# Asta "n mod sigur# ntre timpK poate "ndura suferin!e peste
suferin!e# .rebuie s aib de asemenea o inim de mare Ren i s poat pierde# ,a trebui s:i poat
pstra J&eJ:ul cu o calitate de iluminare bunK etc#
*e "nseamn suferin!e peste suferin!e> n budism se crede c a fi om este tocmai pentru a suferi#
Atta timp ct eti o fiin! umanK vei suferi# 1e crede c fiin!ele din toate celelalte dimensiuni nu au
corpurile noastre omeneti obinuite# Aa c nu se vor "mbolnviK nu vor avea problemele nateriiK
btrne!iiK bolilor i mor!ii# %u vor eista asemenea suferin!e# /amenii celorlalte dimensiuni pot levitaK
neavnd greutateK foarte frumos i minunat# &in cauza acestui corpK o persoan obinuit va avea
problemeL nu poate suporta dac "i este frigK caldK seteK foameK sau este obosit# (ai multK va avea
natereK btrne!eK boli i moarte# n orice caz nu se va sim!i confortabil#
Am citit "n ziar c "n timpul cutremurului din .angshan au murit mul!i# &ar unii au fost readui
la via!# 1:a fcut un sondaI pe acest grup de oameni# Au fost "ntreba!i J*um v:a!i sim!it "n starea
mor!ii>J 1urprinztorK to!i aceti oameni au vorbit despre aceeai situa!ie# <i anume "n clipa mor!ii nu s:
au sim!it speria!iK ci aveau un anume sentiment de eliberare i bucurie# 'nii s:au sim!it liberi de
constrngerile corporale i puteau levita cu uurin! i foarte frumos i "i puteau vedea propriile
corpuri# 'nii puteau chiar vedea fiin!e din alte dimensiuni# (ai multK unii au mers altundeva# .o!i
vorbeau de un fel de eliberare chiar "n secunda aceea i de un fel de bucurieK dar fr nici un sentiment
de suferin!# Aceasta sugereaz c este dureros numai atta timp ct avem corpurile umane din carne#
ns toat lumea vine aici din uterul mamei saleK aa c nu mai tim c este suferin!#
Am men!ionat c omul trebuie s "ndure suferin!e peste suferin!e# &up cum am men!ionat
deunziK conceptul de spa!iu:timp al omenirii este diferit de cel din spa!ii temporale mai mari# /
perioad shichen aici reprezint dou oreK dar "n cellalt spa!iu este un an# 1e va spune c cel care
practic cultivarea "n condi!ii att de dificile este "ntr:adevr remarcabil# 1e va spune c are inim
pentru *ale i vrea s practice cultivareaK va fi considerat pur i simplu etraordinar# n astfel de greut!i
"nc nu i:a pierdut natura original i vrea "nc s se "ntoarc la origine prin practicarea cultivrii# *um
de poate fi aIutat un astfel de practicant fr nici o condi!ie> %umai din aceast cauz# Atunci cnd st o
noapte "n medita!ie "n aceast dimensiune a oamenilor obinui!iK ei vor spune c este "ntr:adevr
remarcabilK dup ce vd c a stat acolo ase aniK deoarece o perioad shichen de:a noastr echivaleaz cu
un an dincolo# &imensiunea aceasta a omenirii este una etrem de special#
*um se "ndur suferin!e peste suferin!e> &e eemplu se duce la lucru "ntr:o zi# ntreprinderea sa
nu merge bine i aceast situa!ie nu mai poate continuaK deoarece oamenii nu:i fac treaba cum trebuie#
ntreprinderea se va restructura i va folosi contractori# 2ersonalul "n surplus va fi concediat# +l se afl
printre cei ale cror boluri de orez au fost brusc luate# *um se simte> %:are nici un alt loc de unde s
poat ctiga un salariu# *um poate tri> %u are nici o alt meserie# 1e duce acas trist# &e "ndat ce
aIunge acas afl c un printe este bolnavK i "nc grav# &evine "ngriIorat i se grbete s:l duc la
spitalK "mprumutnd cu mare greutate bani pentru spitalizare# Apoi vine acas s "mpacheteze cte ceva
pentru printe# &e "ndat ce aIunge acasK "nv!torul de la coal vine s:i spun J*opilul tu a btut pe
1=G
cinevaK du:te i veziJ# &e "ndat ce rezolv i aceast problem i se "ntoarce acas i se aeaz pu!in
IosQ sun telefonul i cineva "i spune J%evasta ta are pe altcinevaJ# 8ine"n!elesK probabil nu vei da peste
un astfel de caz# 'n om obinuit nu va putea suporta o asemenea greutate i se va gndi J&e ce mai
triesc> &e ce nu caut o frnghie s m spnzur i s termin totul>J +u spun numai c trebuie s pute!i
"ndura suferin!e peste suferin!e# 8ine"n!elesK ele pot s nu fie "ntr:o astfel de form# &ar conflictele
interpersonaleK fric!iunea de ining i competi!ia pentru interes personal nu sunt ceva mai uor dect
aceste probleme# +ist mul!i care triesc pentru prestigiul lor i se spnzur dac nu pot suporta# Aa
c trebuie s practicm cultivarea "ntr:un mediu complicat ca acesta i trebuie s putem "ndura suferin!e
peste suferin!e# ntre timpK trebuie s avem o inim de mare Ren#
*e este o inim de mare Ren> *a practicantK trebuie mai "nti s nu loveti "napoi atunci cnd
cineva te bate i s nu rspunzi cnd cineva te "nIur# .rebuie s fii tolerant# Altfel ce fel de practicant
eti> *ineva va spune J+ste dificil s fiu tolerant# Am un temperament ar!gos#J &ac temperamentul
tu nu este bunK schimb:l# 'n practicant trebuie s fie tolerant# 'nii "i pierd cumptul atunci cnd au
griI de copii i !ip la ei i fac scene# %u trebuie s fii aa atunci cnd disciplinezi copiii i n:ar trebui
s te enervezi cu adevrat# Ar trebui s:i educi prin convingereK astfel "nct s fie educa!i cu adevrat
bine# *um poate crete gong:ul tu dac nu po!i trece peste lucruri minore i "!i pierzi cumptul cu
uurin!> 'nii spun J&ac merg pe strad i cineva m bate cnd nu este nimeni "mpreIurK pot suportaJ#
A spune c nu:i de aIuns# 2oate c "n viitor vei primi palme peste fa! de dou ori i "!i vei pierde
prestigiul "naintea celor crora supor!i cel mai greu# 1e va vedea cum rezolvi aceast problem i dac
po!i "ndura# &e asemeneaK nu este suficient de bine s tolereziK dac "!i rmne "n minte# 1e tie c
atunci cnd cineva atinge nivelul de ArhatK nu pune nimic la inim# %u are nici o chestiune de:a
oamenilor obinui!i "n minte i este "ntotdeauna "ntr:o stare sufleteasc bun# 0ndiferent ct pierdeK
rmne "ntr:o stare sufleteasc bunK i nu:i pas# &ac po!i cu adevrat face acest lucruK ai atins deIa
nivelul de "nceput al Fructului 1tatusului de Arhat#
*ineva a spus J&ac toleran!a este atins "ntr:un astfel de gradK oamenii obinui!i vor spune c
suntem prea slabi i vor putea profita prea uorJ# +u nu numesc asta slbiciune# , rog s v gndi!i#
*hiar cei mai vrstnici i de asemenea cei cu educa!ie "nalt vorbesc despre stpnire i despre ab!inerea
de la cearta cu ceilal!iK ca s nu:i mai men!ionm pe practican!ii notri# *um poate fi acest lucru
considerat slbiciune> A spune c este manifestarea unei mari toleran!e i epresia unei voin!e
puternice# %umai un practicant poate avea o inim de o asemenea toleran!# +ist o zical JAtunci
cnd un om obinuit este umilitK va scoate sabia pentru a se lupta#J +ste natural pentru un om obinuit
J&ac m "nIuriK te "nIurK iar dac m lovetiK te lovesc i euJ# +ste doar un om obinuit# 2oate fi el
numit practicant> *a practicantK dac n:ai voin! puternic i nu te po!i controlaK nu vei putea face asta#
+ste cunoscut c "n antichitate eista un om numit Han CinK care era destul de capabilK general
senior al lui Liu 8ang
1=G
i coloana vertebral a !rii# *um de ob!inuse el aceste mari realizri> 1e spune
c Han Cin era o persoan etraordinar "nc de la o vrst fraged# 1e spune c Han Cin a suferit
umilin!a de a se fi trt printre picioarele unei persoane# Lui Han Cin "i plcea s practice arte mar!iale
"n tinere!eK iar practican!ii artelor mar!iale purtau de obicei o sabie# ntr:o zi mergnd pe stradK a fost
oprit de un huligan din partea loculuiK care sttea cu minile "n oldK blocndu:i calea J&e ce por!i
sabie> ndrzneti s omori pe cineva> &ac daK taie:mi capulJ# <i spunnd aceste lucruriK a "ntins capul#
Han Cin s:a gndit J&e ce s:i tai capul>J# n acele timpuri omorul era raportat guvernului i criminalul
trebuia s plteasc cu via!a# *um poate fi omort o persoan la dorin!> *nd huliganul a vzut c
Han Cin nu "ndrznete s:l omoareK a spus J&ac nu "ndrzneti s m omoriK trebuie s te trti
printre picioarele meleJ# Han Cin s:a trt "ntr:adevr printre picioarele sale# 1:a vzut c Han Cin avea
o inim de mare Ren# A putut realiza acele lucruri mre!e deoarece era diferit de oamenii obinui!i#
(otto:ul unui om obinuit este c trebuie s triasc pentru prestigiul su# , rog s v gndi!iL s
trieti pentru prestigiu# %u:i obositor> %u:i dureros> (erit> Han Cin era pn la urm un om
obinuit# %oi suntem practican!i i ar trebui s fim mult mai buni dect el# 7elul nostru este de a aIunge
deasupra oamenilor obinui!i i nzuim ctre niveluri mai "nalte# %u vom da peste o astfel de situa!ie#
ns umilin!ele i stnIenelile pe care le sufer un practicant printre oamenii obinui!i nu sunt neaprat
1=G
"mpratK fondator al dinastiei Han O$G? #*# : $; &#*P
1=1
mai uoare dect asta# Fric!iunile interpersonale de ining nu sunt mai uoare i vor fi chiar mai
dificile# 2ot fi destul de dure#
n acelai timp un practicant trebuie s fie capabil s renun!eK s renun!e la diversele ataamente
i dorin!e ale oamenilor obinui!i# +ste imposibil s:o faci dintr:o dat# / vei putea face treptat# &ac ai
putea:o face astziK ai fi deIa un buddha# 2racticarea cultivrii ia timp# ns nu trebuie s te relaezi# ,ei
spune Jnv!torul ne:a spus c practicarea cultivrii va lua un timp# 1:o facem "ncet#J Asta nu este
acceptabilY .rebuie s fii strict cu tine "nsu!i# n cultivarea Fo FaK trebuie s te strduieti "nainte
viguros#
.rebuie s:!i po!i pstra J&eJ:ulK s:!i men!ii ining:ul i s nu iei decizii la repezeal# %u
trebuie s faci ce:!i trece prin cap i trebuie s:!i men!ii ining:ul# / astfel de afirma!ie este deseori
auzit printre oamenii obinui!i Jnfptuirea lucrurilor bune acumuleaz virtu!iJ# 'n practicant nu
practic acumularea de J&eJ# %oi credem "n pstrarea J&eJ# &e ce credem "n pstrarea J&eJ:ului>
&eoarece am observat o astfel de situa!ieL "n acumularea de J&eJ crede o persoan obinuitK care vrea
s acumuleze J&eJ i s fac lucruri bune pentru a duce un trai bun "n via!a viitoare# ns noi nu avem o
asemenea problem# &ac vei avea succes "n practicarea cultivriiK vei ob!ine *alea i nu se va mai pune
problema vie!ii viitoare# (ai eist o alt umbr de "n!eles atunci cnd vorbim despre pstrarea de J&eJ
aici# *u alte cuvinte aceste dou substan!e din corpurile noastre nu sunt acumulate de:a lungul unei
singure vie!i# 1unt motenite dintr:o epoc "ndeprtat# &ei mergi pe biciclet prin tot oraulK po!i s nu
dai peste lucruri bune de fcut# *hiar dac vrei s faci lucrul acesta zilnicK po!i s n:ai asemenea ocazii#
(ai eist o alt umbr de "n!eles atunci cnd vrei s acumulezi J&eJ# 2o!i crede c ceva este un
lucru bun# ns dac:l faciK se arat a fi ceva ru# Atunci cnd crezi c ceva este un lucru ru i te
amesteciK poate s fie ceva bun# &e ce> 2entru c nu po!i vedea rela!ia Marmic# Legile regleaz lucrurile
oamenilor obinui!iK ceea ce nu este nici o problem# A fi practicant este supranormal# AtunciK ca
persoan supranormal trebuie s te compor!i conform principiilor supranormaleK nu dup cele ale
oamenilor obinui!i# &ac nu cunoti rela!ia Marmic a materiei vei comite cu uurin! erori atunci cnd
ai de a face cu ea# Aa c noi credem "n WuWei
1=1
# %:ar trebui s faci ceva numai pentru c vrei# *ineva
spune J,reau s:i disciplinez pe oamenii ri#J A spune c mai bine te faci poli!ist# ns noi nu:!i cerem
s stai deoparte "n cazul unei crime sau unui incendiu# 1pun c atunci cnd are loc un conflict
interpersonalK sau cnd cineva lovete pe altcinevaK este probabil ca acea persoan s fi datorat celeilalte
ceva "n trecutK iar ei "i aranIeaz conturile# &ac te bagi la miIloc i "i opretiK nu:i vor putea "nchide
conturile i vor avea de ateptat pn data viitoare pentru a o face# Asta "nseamn c dac nu po!i vedea
rela!iile Marmice vei comite frdelegi cu uurin! i drept urmare vei pierde J&eJ#
%u conteaz dac un om obinuit se implic "n afacerile oamenilor obinui!iK deoarece aplic
principii de:ale oamenilor obinui!i pentru a msura lucrurile# .u trebuie s foloseti principii
supranormale pentru a le eamina# +ste o chestiune de ining dac nu aIu!i la "mpiedicarea unei crime
sau a unui incendiuK atunci cnd le vezi# Altfel cum ar!i c eti bun> n ce altceva te impliciK dac nu
opreti o crim sau un incendiu> ns trebuie fcut o observa!ie# Asemenea lucruri n:au de a face cu
adevrat cu practican!ii notri# 2ot s nu fie aranIate "n calea ta# Am men!ionat c pstrarea de J&eJ
!intete la a:!i permite s evi!i comiterea de greeli# 2oate c dac vei "ncerca s faci pu!in din acel cevaK
este probabil s fi fcut ceva ru# Astfel c va trebui s pierzi J&eJ# / dat ce pierzi J&eJK cum "!i vei
mai putea ridica nivelul> *um vei ob!ine !elul ultim> +ist o asemenea problem# n plus trebuie s ai
calitate bun de iluminare# *alitatea "nnscut bun va determina probabil o bun calitate de iluminare#
(ediul poate Iuca i el un rol#
Am men!ionat c dac noi to!i ne:am cultiva sinele interior i ne:am eamina propriul ining
pentru a cuta cauzele defectelor i pentru a face mai bine "n viitorK i dac am avea mereu griI de
ceilal!i "nainte de a face oriceK societatea uman ar deveni mai bun iar valorile morale se vor "ntoarce la
standarde mai "nalte# *iviliza!ia spiritual ar deveni mai bunK i la fel securitatea public# 2oate c n:ar
mai eista nici un poli!ist# %imeni n:ar mai trebui controlat i toat lumea s:ar purta bine singur i i:ar
eamina propriul sine interior# %:ai spune c ar fi grozav> 1e tie c legile devin din ce "n ce mai
cuprinztoare i perfecte# Atunci de ce mai eist oameni care fac lucruri rele> &e ce nu se conformeaz
1=1
stare activ dar lipsit de inten!ie
1=$
ei legilor> 2entru c nu le po!i guverna inimile# Atunci cnd nu sunt vzu!i fac lucruri rele# &ac toat
lumea "i cultiv propriul sine va fi complet diferit# %u va mai trebui s lup!i "mpotriva inIusti!iei cu
Iusti!ie#
Aceast Lege poate fi predat numai pn la acest nivel# /b!inerea lucrurilor de nivel mai "nalt
depinde de cultivarea ta# ntrebrile pe care le:au pus unii oameni au devenit din ce "n ce mai specifice#
&ac eplic toate "ntrebrile din via!a taK !ie ce:!i mai rmne de cultivat> Ar trebui s practici cultivarea
i s devii iluminat tu "nsu!i# &ac "!i voi spune totulK nu mai rmne nimic pentru cultivarea ta# &in
fericire aceast (are Lege a fost fcut public deIa i po!i face lucruri conform (arii Legi#
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[
*red c "n mare timpul prelegerii mele despre Lege a luat sfrit# Aadar vreau s las tuturor
ceva adevratK astfel "nct s eiste Legea care s "ndrume pe toat lumea "n practicarea cultivrii "n
viitor# 2e parcursul "ntregii mele prelegeri despre Lege sunt responsabil fa! de toat lumea i "n acelai
timp fa! de societate# &e fapt i noi am urmat un asemenea principiu# %:am s discut dac a fost fcut
bine sau prostK lsnd acest lucru opiniei publice# 0nten!ia mea este s fac aceast (are Lege publicK
astfel "nct s beneficieze mai mul!i oameni de:ai notri i de asemenea s permit celor care vor cu
adevrat s practice cultivarea s se ridice "n practica lor de cultivare urmnd aceast Lege# n timp ce
am transmis LegeaK am men!ionat de asemenea principiile pentru a fi om bun i sper c dac nu po!i
urma aceast (are Lege "n practicarea cultivriiK dup curs s devii mcar un om bun# n felul acesta va
beneficia societatea# &up ce pleci de aici vei putea deveni un om bunK pentru c tii deIa cum s devii
bun#
n timpul prelegerii mele despre Lege unele lucruri n:au mers lin i au eistat diverse feluri de
interferen!K unele chiar enorme# &in cauza imensului spriIin pe care l:am avut din partea organiza!iilor
gazd i a conducerii diverselor domenii i de asemenea din cauza efortului membrilor personalului
nostruK lec!iile noastre au fost relativ de succes#
n timpul prelegerilor am vorbit numai despre lucruri care !intesc la "ndrumarea practicii
cultivrii fiecruia ctre niveluri mai "nalte# n trecut nimeni n:a men!ionat asemenea lucruri "n Legea
sa# *eea ce am predat noi este foarte clar i "ncorporeaz tiin! modern ct i tiin!a contemporan a
corpului uman# n plus a fost predat la un nivel foarte "nalt# 1copul su primar este de a permite
fiecruia s ob!in "n viitor Legea i s se ridice "n practicarea cultivrii# Acesta este punctul meu de
"nceput# n timp ce am epus Legea i gong:ulK mul!i au vzut c aceast Lege este destul de bunK dar
foarte dificil de urmat# &e fapt eu cred dac este dificil sau nu depinde de cine este persoana# 'n om
obinuit care nu vrea s practice cultivarea va crede c practicarea cultivrii este pur i simplu prea
dificilK de necrezutK i c n:o poate face# *a om obinuit nu vrea s practice cultivarea i crede c este
foarte dificil# Laotse a spus JAtunci cnd cel cu calitate bun de cultivare aude *aleaK o va practica
srguincios# *nd o aude cel cu calitate medie de cultivareK o va practica din cnd "n cnd# *nd o aude
cel cu calitate proast de cultivareK va rde de ea "n gura mare# &ac n:ar rde "n gura mareK n:ar fi
*alea#J A spune c pentru un practicant adevrat este uor i nu ceva prea "nalt de atins# &e fapt mul!i
cultivatori veterani care stau aici sau care nu sunt prezen!i practic deIa cultivarea la niveluri destul de
"nalte# %u v:am spus:o pentru a nu dezvolta ataamente sau deveni auto:mul!umi!iK lucru care ar afecta
dezvoltarea poten!ei energetice# *a practicant adevrat hotrtK vei putea "ndura orice i abandona orice
ataament "n fa!a diverselor interese i le vei putea lua uor# Atta timp ct po!i face acest lucruK nu va fi
dificil# /amenii gsesc c este dificil pentru c nu pot abandona asemenea lucruri# 2racticarea cultivrii
nu este dificil i nici ridicarea nivelului# &ar deoarece nu pot abandona inima omeneascK o numesc
dificil# &in cauz c le este foarte greu s cedeze "n fa!a interesului practic# 0nteresul este chiar aici#
*um po!i abandona acest ataament al tu> &e fapt acesta este motivul pentru care li se pare dificil#
&ac nu po!i practica Ren i nu te po!i comporta ca practicant "ntr:un conflict interpersonal a spune c
acest lucru nu este permis# Atunci cnd practicam cultivarea "n trecutK mul!i mari maetri mi:au spus
aceste lucruriL JAtunci cnd este dificil s "nduriK po!i s "nduri# Atunci cnd este imposibil s faciK este
1=;
posibil s fie fcut#J &e fapt aa i este# .oat lumea poate "ncerca dup ce se "ntoarce acas# ncerca!i
s o face!i "n timp ce depi!i "ncercri adevrate i greut!i# *nd este dificil de "nduratK "ncerca!i s
"ndura!i# *nd pare imposibil i se spune c este imposibilK "ncerca!i s vede!i dac este posibil# &ac o
pute!i face cu adevratK ve!i vedea "ntr:adevr c J&up ce treci de salciile umbroaseK vei "ntlni flori
strlucitoare i un alt sat "nainteYJ
&eoarece am vorbit att va fi poate dificil ca cineva s re!inK fiind men!ionate attea lucruri#
Am s trasez "n principal cteva cerin!eL 1per ca voi to!i s v considera!i practican!i "n timpul practicii
voastre viitoare i s v cultiva!i cu adevrat "n continuare# 1per c att veteranii ct i practican!ii noi
vor practica to!i cultivarea "nuntrul (arii Legi i vor ob!ine perfec!iunea i atinge iluminarea totalY
1per ca toat lumea s se foloseasc ct mai bine de timpul su pentru a practica "n cinste cultivarea la
"ntoarcerea acas#
1=@
$9&7+-
A* = un personaI prost al unui roman chinezesc
A-*+6
fiin! iluminat cu Fruct al 1tatusului "n coala budistQ unul care este
deasupra celor .rei .rmuri
A* = un personaI prost al unui roman chinezesc
A7,-+ spirite ruvoitoare Odin sansMritP
A?.)+-.+ ,',% /-.,).6 ?% +
,',% /,86&- 8.'6-, + ;+/. 1+'
1%' 89+'6. 2.1%/%'+9.
metafor taoist pentru alchimia intern
B+%*,% punct de acupunctur situat "n cretetul capului
B.'6% corp fizic al persoanei "mpreun cu corpurile sale "n celelalte dimensiuni
B%+' =,. doctor faimos "n medicina chinez antic
B%(, Jevitarea grnelorJQ termen antic pentru abstinen!a de la mncare i ap
B&1*%7+664+
fiin! iluminat cu Fruct al 1tatusului "n coala budist# (ai mic dect
un .athagataK dar mai mare dect un Arhat
B&1*%7+664+ A4+9&B%6.74+-+
una dintre cele dou mari 8odhisattva din paradisul Fericirii
Absolute# 8inecunoscut pentru compasiunea sa#
B,11*+
iluminatK termen din sansMritQ o persoan ce s:a iluminatK pe baza practicii
sale de cultivareQ a nu se confunda cu persoana lui 1aMNamuni : 4autama
1iddharta
C+&/+& "mpratul unuia dintre cele .rei Regate O$$G &#*# : $?= &#*#P
C.9. C%'/% E9.2.'6. metalK lemnK apK foc i pmnt
C.9. O86 Z.%650% taoiti binecunoscu!i ai istoriei chineze
C&-8 A9< /+ L+86.9. corp purificatK fr Ui
C&-8 A9< P,- un corp transparent la cel mai "nalt nivel al cultivrii 1hi:Aian:Fa
C*+'(/*,' capitala provinciei Ailin
1==
C*&'(J%'( cel mai populat ora "n sud:vestul *hinei
C*,>S*%>K%+'>F+ cultivare "n Legea:&easupra:Lumii:.riple
D+ K%
concubin malefic a ultimului "mprat al dinastiei 1hang O13?= #*# V 11$$
#*#P# 1e crede c era posedat de spiritul unei vulpi# A cauzat cderea
dinastiei 1hang
D+;+ J(area LegeJK J(area *aleJQ
D+' acumulare energetic "n corpul unui cultivatorK colectat din alte dimensiuni
D+' K%'( tet clasic chinez despre practica de cultivare
D+'6%+' cmpul eliiruluiQ regiunea abdominal Ioas
D. virtuteK merit Q o substan! alb pre!ioas
D*+-2+ "nva!tura lui 8uddha 1aMNamuni
D%'( stare a min!ii goal dar contient
D-.+86+ R.+9%)+-. ob!inerea Fructului 1tatusului "n coala budist
F+ Legea i principiile colii budiste
F+>'>L,2.+>T-%895L 7+,
L.(.+>'>L,2.+>T-%895
budismul sus!ine c o persoan trebuie s treac prin *ele <ase *i ale
Re"ncarnrii dac nu a aIuns la cultivarea "n Legea:&easupra:Lumii:.riple
O*hu:1hi:Aian:FaP sau deasupra celor .rei .rmuri
F+7*.' corpul LegiiQ un corp format din gong i Lege
F.'(7*,% geoman!ie chinezeascQ practica citirii peisaIelor
F& F+
cuvntul Fo "nseamn buddhaK dar nu trebuie confundat cu persoana
lui 1aMNamuni O4autama 1iddhartaP : ci este traducerea din sansMrit
a termenului buddhaK "nsemnnd persoana iluminatK la modul generalQ Fa
reprezint Legea 'niversului aa cum este ea privit de toate cile de cultivare
ale colii budiste : ce include budismulK cretinismulK etcQ sensul aproimativ
general al epresiei Fo Fa ar fi Jlegea i principiile universuluiJK din punctul
de vedere al colii budiste de cultivare
F-,/6,9 S6+6,7,9,%
nivelul realizrilor unei persoane "n coala budistK de eL ArhatK 8odhisattvaK
.athagataK etc#
1=?
$&'( 1# energie de cultivare Q $# practic ce cultiv o asemenea energie
$&'('.'(
abilit!i supranormaleK capacit!i supranaturaleK dezvoltate "n practica 1hi:
Aian:Fa
$&'(7*.' corp alctuit din gong
$,+'1%'( turnarea energiei "n vrful capului persoaneiQ ritual ini!iatic
$,+'(1&'( provincie "n sudul *hinei
$,+'(C% provincie "n sudul *hinei
$,+'H%' sectK cult denumit dup 8odhisattva AvaloMitesvaraK J5ei!a (ileiJ
$,%H+'( capitala provinciei 4uizhou
$,%)*&, provincie "n sudul *hinei
H+' grupul etnic maIoritar "n *hina
H+' D%' general senior al lui Liu 8ang "n dinastia Han O$G? #*# : $; &#*#P
H./*. Jvehicolul ruluiJ
H.(, punct de acupunctur aflat pe dosul palmeiK "ntre degetul mare i arttor
H.6, o diagram preistoric ce dezvluie schimbrile cursului naturii
H%'+H+'+ (icul vehicul "n budism
H,+6,& doctor binecunoscut al medicinei chineze antice
H,%H%'
punct de acupunctur aflat "n centrul perineum:ului Ozona dintre anus i
organele genitaleP
H,' mncare interzis "n budism
I'4.76%6,-+ Z.%9&- o poveste clasic chinez
K%+'( Z%H+ personaI din cartea J0nvestitura 5eilorJ
K%(&'( clugr budist binecunoscut al dinastiei 1ong de sud O11$3 &#*# : 1$36 &#*#P
1=3
K%'+' capitala provinciei 1handong
G+98+
perioad care dureaz dou miliarde de ani# Aici termenul este folosit ca
numr
G+-2+ substan! neagrK rezultat al greelilor trecutului
L+&(&'( punct de acupunctur situat "n centrul palmei
L+&67.
fondator al colii taoiste i autor al lucrrii &ao &e Aing O.ao .e *hingPQ se
crede c a trit i a predat "n *hina "n Iurul secolului = sau @ #*#
L.% F.'( personaI moral eemplar "n anii ?G
L%
mil chinezeasc ORG#= MmP# n chinezK J1GD mii de liJ este o epresie care
descrie frecvent distan!e foarte mari
L% S*%)*.' binecunoscut doctor "n medicina chinez antic
L%+'*,+7. una dintre cele 1G discipole maIore ale lui 8uddha 1aMNamuni
L%, B+'( "mpratK fondator al dinastiei Han O$G? #*# : $; &#*P
L, D&'(<%' una dintre cele /pt 5eit!i ale colii taoiste
L,&7*, diagram preistoric ce dezvluie schimbrile naturii
L,2.+ C.9&- Z./. D%-./0%% concep!ie budist asupra universului
M+* K&'( Ioc tradi!ional chinezesc Iucat "n patru
M+*+H+'+ J(arele ,ehiculJ "n budism
M+-.+ R.4&9,0%. C,96,-+95
micare politic chinez care denun! cultura i valorile tradi!ionale O16??:
163?P
M+-.9. 285-+6 1. K+1 "n mitologia chinezK zeitatea care supervizeaz cele .rei .rmuri
M+&H&, perifericQ circuitul la grani!a dintre pr!ile Nin i Nang ale corpului
M.-%1%+'.
"n medicina chinez se spune c sunt canale de Ui care alctuiesc o
re!ea complicat pentru circularea energiei
M%'( dinastie "ntre 1;?D &#*# i 1?@@ &#*#
1=D
M%'(2.' Jpoarta vie!iiJK punct de acupunctur situat "n centrul regiunii lombare
M&1%'(
dup cum sus!in unii maetrii de UigongK atingerea capului unui practicant "i
poate da energie
M,A%+'9%+' unul dintre cei zece mari discipoli ai lui 8uddha 1aMNamuni
N+'A%'( capitala provinciei Aiangsu
N%-4+'+
Odin sansMritP prsirea lumii umane la terminarea cultivrii "n coala lui
8uddha 1aMNamuniK lsnd aici corpul fizic
O/*% C.9.76 cunoscut i sub numele de Jal treilea ochiJK sau tianmu
O86 D%+(-+2.
din *artea 1chimbrilorK o diagram preistoric ce se crede c poate dezvlui
schimbrile cursului natural
P+9+6,9 N%E+' termen taoist pentru corpul pineal
P+92+ N%7%8,9,% 1. F%.-L
P+92+ 1. C%'+<-,L P%/%&-,9
M+A-+L P%/%&-,9 A-*+6,9,%
tipuri de tehnici "n artele mar!iale
R.(%'+ M+25
"n mitologia chinez este zeitatea feminin cu cel mai "nalt nivel "n cele .rei
.rmuri
=%
"n cultura chinez se crede c este Jenergia vitalJQ dar comparat cu gong:ul
este o form mai Ioas de energie
=%+'B,' *erul i 2mntul
=%+& deschidereK aperturK punct de acupunctur
=%+'2.' unul dintre sectoarele comerciale din 8eiIing
=%(&'( form tradi!ional de eerci!ii chinezeti care cultiv energie vital OUiP
=%A% mecanisme energetice
=%2.' coala ci de cultivare neconven!ionaleK <colile Rare
=%' H,%
oficial malefic al cur!ii regale a dinastiei 1ong de 1ud O11$3 &#*# V 1$36
&#*#P
1=6
=%'(1+& port al provinciei 1handong
=%J%*+- ora "n nord:estul *hinei
P.-%&+1+ 1. 7;3-?%6 + D*+-2.%
conform celor spuse de 8uddha 1aMNamuniK perioada de sfrit a &harmei
"ncepe =GG de ani dup moartea saK cnd &harma sa nu mai poate salva
oamenii
R.' toleran!K renun!areK capacitatea de a "ndura
S+BH+2,'% 8uddha istoricK 4autama 1iddhartha
S+2+1*% "n budism medita!ie "n trans
S+27+-+
*ele <ase *i ale Re"ncarnrii "n budism Oprin re"ncarnare se poate deveni
omK animalK plant sau alte forme de materieP
S58+-.+ :' /&-',9 ,',% 6+,- epresie chinez desemnnd mersul pe o cale fr ieire
S.2',9 M+-%% F9&-% 1. L&6,7 o postur a minii pentru consacrare
S*+' buntateK bunvoin!Q
S*+'(.' punct de acupunctur localizat "ntre sprncene
S*.' $&'(<+& personaI invidios din cartea J0nvestitura 5eilorJ
S*.'6&'( puteri supranaturaleK dezvoltate "n practica *hu:1hi:Aian:Fa
S*.'C%, fondatorul <colii %ordice a budismului 5en "n dinastia .ang
S*%>K%+'>F+ cultivare "n JLegea:n:Lumea:.riplJ
S*%/*.' unitate chinez de timp Oapro dou oreP
S*%7*.' termen taoist pentru spiritul principal
S8%-%6 +7%76.'6 suflet secundarQ paracontiin!
S8%-%6,9 P-%2&-1%+9
se subdivide "n spirit principal Ozhu NuanshenP i spirit asistent Ofu NuanshenP#
n cultura tradi!ional chinez se crede c "n corp locuiesc mai multe spiriteK
care guverneaz anumite func!ii i procese Ode e# este rspndit credin!a
potrivit creia un spirit locuiete "n ficat i "i guverneaz func!iileP
1?G
S8%-%6,9 P-%'/%8+9 sufletul principal al omuluiQ contiin! principal
S,' S%2%+& doctor binecunoscut "n istoria medicinei chineze
S,' I,B&'(
cunoscut i sub numele de Regele (aimu!K personaI al unui tet
clasic chinezL *ltorie spre ,est
S,6-+ 1. D%+2+'6 scriptur antic "n budism
F/&+9+ <,1%765
clas de ci de cultivareQ nu se refer numai la religia budist propriu:zisK ci
"nglobeaz o mul!ime de ci de cultivare ce au unele caracteristici comuneK
dintre care multe nu sunt religii Odar de e# multe religii vestice sunt
clasificate ca apar!innd acestei coliP
S-%4+67+
Jroata luminiiJ din sansMritK simbol datnd de peste $#=GG de aniK ce a fost
regsit "n relicve arheologice "n 4reciaK 2eruK 0ndia i *hina# &e secole
simbolizeaz noroculK reprezint soarele i are conota!ie pozitiv
T+%A% simbol al colii taoisteK cunoscut "n vest sub numele de Jsimbol Nin:NangJ
T+%H,+' capitala provinciei 1hani
T+'( N1%'+76%+O una dintre cele mai prospere perioade ale *hinei O?1D &#*# : 6G3 &#*#P
T+'(7*+' ora al provinciei Hebei
T+'6-%72 cale ezoteric de cultivare "n budism
T+')*&'( punct de acupunctur localizat aproimativ "n centrul pieptului
T+&
1# cunoscut i sub numele de &ao# .ermen taoist pentru Jcalea naturii i a
universuluiJQ $# persoan iluminat care a ob!inut aceast .ao
T+& T7+'( tet clasic chinez despre cultivare
T+6*+(+6+
fiin! iluminat avnd Fruct al 1tatusului "n coala budist# +ste deasupra
nivelurilor de 8odhisattva i Arhat
T%+' cmp
T%+'2, al treilea ochi
T%+'+'2.' 2oarta 2cii *eleste "n /raul 0nterzis "n 8eiIing
T%+')% Z*,+'( eerci!iu "n picioare al colii taoiste
1?1
U96%2,9 D.)+76-,
comunitatea cultivatorilor sus!ine c universul are trei faze de evolu!ie
O&ezastrul de nceputK &ezastrul de (iIloc i 'ltimul &ezastruP i c acum ne
aflm "n perioada de sfrit a 'ltimului &ezastru
I,*+' capitala provinciei Hubei
I,E.% non:ac!iuneK inac!iuneK stare fr inten!ie
D%'A%+'( 2rovincie "n *hina de nord:vest
D%'(2%'( $,%)*% tet clasic chinez pentru cultivare
D%'C%'( natura inimii sau a min!iiQ caracter moral
Y%' ?% H+'(
coala taoist crede c totul con!ine for!ele opuse ale Nin i NangK ce sunt
mutual eclusive i totui interdependenteK de e# Feminin ONinP vs# masculin
ONangP
Y,+' moned chinez Oapro# R G#1$ '1&P
Y,)*.' punct de acupunctur localizat "n partea de Ios a spatelui capului
Z*+'( $,&9+& una dintre cele /pt 5eit!i "n coala taoist
Z*.' AdevrK adevrat
Z*.' > S*+' > R.' adevr : buntateK bunvoin! : toleran!K renun!areK capacitatea de a "ndura
Z*&,H%
carte chinezeasc antic pentru ghicitK datnd din dinastia 5hou O11GG #*# :
$$1 #*#P
Z*,H&, B. practic a implorrilorK incanta!iilor
1?$