You are on page 1of 1

F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

593 S t r o n a
M Mo on ns st tr ru um m M Me ei is st te er ra a B Be er rg gh ho ol lt tz za a: :
LICZBA MODELI W DRUYNIE: 0-1
KOSZT REKRUTACJI: SPECJALNE
OD: SPECJALNE
PRESTI DRUYNY: +31 PUNKTW
PODSTAWKA: !0 " !0 MM
Cieszcy si zasuon niesaw Meister Altbert Bergholtz znany jest wrd uczonych
Starego wiata ja!o insanus baccalaureus " szalony bakaarz# Bowie$ nawet %rzez sobie
%odobnych czarno!sini!w %arajcy si &e!ro$ancj %ro'esor (niwersytetu w
&uln uwaany by za ob!anego i bardzo niebez%iecznego#
)rzez cae swoje ycie %ochodzcy z &uln Nekromanta %racowa nad Magis
invocationem Nehek " Wiksz inwokacj Nehek* rytuae$ !try $ia %ozwoli+
czarno!sini!owi na stworzenie nowego rodzaju oywie,ca* nieu$arego $onstru$
%ozbawionego wielu saboci Zombie# )o zde$as!owaniu i ucieczce z &uln* Meister
Bergholtz %rzez !il!a de!ad wdrowa %o %rze!ltych zie$iach Syl-anii* gdzie
!orzystajc z ochrony za%ewnianej %rzez $ury nawiedzonych za$!w .a$%irzych
/sit* wraz ze wit swych uczniw cier%liwie dos!onali rytua* a %o wielu latach
$udnych i nie %rzynoszcych ocze!iwanych rezultatw bada, osign cel#
&iestety o!azao* e Monstrum !tre stworzy Meister Bergholtz* nie tyl!o
%rzewysza zwy!e Zombie na %ozio$ie corporalis* czyli 'izyczny$ ale rwnie na
%aszczy0nie mentalis* czyli %sychicznej# 1rawiony obde$ u$ys Nekromanty o!aza
si zbyt saby* aby za%anowa+ nad stwore$ i %o !rt!iej walce insanus baccalaureus wraz
z wi!szoci swych uczniw zgin rozszar%any %rzez Monstrum %owoane do
istnienia dzi!i 'or$ule Magis invocationem Nehek.
Monstrum %rzez wiele lat wzbudzao strach wrd $iesz!a,cw graniczcych
z Syl-ani %rowincji 2$%eriu$# 2 do%iero !il!a de!ad %0niej* %odczas %rowadzonej
%rzez /arla 3ranza zbrojnej wy%rawy do Syl-anii* towarzyszcy$ 2$%eratorowi
owcom czarownic udao si wytro%i+ i nie bez trudu zniszczy+ blu0niercze Monstrum
Meistera Bergholtza#
2 cho+ wielu uwaao* e to ju !oniec horroru ja!i %ozostawi %o sobie insanus
baccalaureus* to nie!trzy z uczonych Starego wiata %owiadaj* e Meister Bergholtz
%ozostawi %o sobie !il!a !o%ii Magis invocationem Nehek* z %o$oc !trych
Nekromancji $og %owoa+ do nie!ycia !olejne Monstra Meistera Bergholtza#
UWA#I: Monstrum Meistera "ergholtza $oe zosta+ zatrudnione %rzez nast%ujce #ru!yny4
Nieumara $wita hrabiego von %arstein& Nieumary orszak ksi!nej 'ahmi& Nieumary poczet
(rwawych )mok*w oraz Nieumary sabat ro#u Nekrarch i Nieumary tabor lu#u )trigosu#
Aby zatrudni+ +osta, -ramatu sucy w szeregach !o$%anii MA5 $usi %osiada+ !o%i
Magis invocationem Nehek 6zobacz ROZDZIA "$: EKWIPUNEK7* a !o$%ania w
tra!cie rozgrywe! %owinna Wyczy, z akcji. $odel 859A* !try w wyni!u rzutu na
TABEL% POWANYC& OBRAE' uzys!a wyni! MARTWY#
Monstrum Meistera Bergholtza* !tre osigno !olejny %ozio$ dowiadczenia i
w ra$ach rozwoju wylosowao N/W0 1M23456N/78 $oe nauczy+ si jednej
zdolnoci z listy u$iejtnoci .A:/2 lub S2;8.<C=# )onadto* stwr $oe nauczy+
si jednej z wy$ienionych %oniej u$iejtnoci s%ecjalnych4
NIEPOKOJ(CY: Stwr $a w swoi$ wygldzie co ta!iego* e %rzeciwnicy
staj si nies%o!ojni# Ata!ujce Monstrum Meistera Bergholtza wrogie
$odele $usz wy!ona+ na %oczt!u !adej 9azy strzelania lub 9azy walki
wrcz test CP# &ie%owodzenie oznacza* e otrzy$uj $ody'i!ator >1 do
wszyst!ich testw tra9ienia stwora wy!onywanych w biecej 9azie strzelania
i w 9azie walki wrcz# ?dolno+ nie dziaa na istoty %odlegajce zasadzie
s%ecjalnej &2@?;8M&8A#
KRZEPKI: +osta, -ramatu $oe nosi+ )A&C@9?@ ignorujc uje$ne
$ody'i!atory do I i SZ# )onadto* bohater wye!wi%owany w )A.BC
6zobacz ROZDZIA "$: EKWIPUNEK7 $oe biega,#
ZABJCZY CIOS: .szyst!ie ATAKI wy!onane %rzez bohatera specjalnego w
9azie walki wrcz %odlegaj zasadzie s%ecjalnej ?ABDEC?< C28S#
C&ARAKTERYSTYKA MONSTRUM MEISTERA BER#&OLTZA:
MONSTRUM SZ WW US S WT W I A CP
)oczt!owa
F G H I I G H H J
Ma!sy$alna F F K K K K F K L
BRO')PANCERZ: Monstrum Meistera "ergholtza %osiada MAC?(5B 859D.* gracz
wedle uznania $oe wy%osay+ %osta+ w dodat!owy or i %ancerz z LISTY
EKWIPUNKU DRUYNY#
ZASADY SPECJALNE:
DUY CEL* NIEUMARY* PRZEPASTNE TRZEWIA* STRAC&* TEMPY#
BYCZA SZARA: Eeli w dowolnej turze $odel Monstrum Meistera "ergholtza szar!uje
na %rzeciwni!a znajdujcego si w odlegoci $ini$u$ +,* zadaje !ade$u
wrogie$u $odelowi z !try$ sty!a si %odstaw! jedno auto$atyczne tra9ienie
wyni!ajce z i$%etu szar!y# 6ra9ienie rozstrzyga si w o%arciu o %odstawow
warto+ ws%czynni!a SIA# 6ra9ienie z i$%etu szar!y zadawane jest na sa$y$
%oczt!u wal!i* zani$ !try!olwie! z $odeli zdy zaata!owa+#
MONSTRUM: Monstrum Meistera "ergholtza jest oywiony$ stwore$
uwarun!owany$ ta!* by strzeg M8.DMC< !o$%anii lub sucego w
szeregach #ru!yny MA5A# Eeeli na %oczt!u tury Monstrum Meistera "ergholtza nie
znajduje si w odlegoci do +, od M8.DMC< lub MA5A auto$atycznie %odlega
e'e!to$ zasady s%ecjalnej 5;()81A#
TRUDNY DO ZABICIA: Monstrum Meistera "ergholtza to wyjt!owo twardy
8ywieniec* !try walczy nawet rozczon!owane# Stwr zostaje Wyczony z
akcji. jedynie %rzy wyni!u + w rzucie na TABEL% E-EKT ZRANIENIA# .yni! 1-
5 tra!towany jest ja!o /szoomiony.#
OD: Byt uwiziony wewntrz Monstrum Meistera "ergholtza trawiony jest
nieustanny$ gode$* !try zas%o!oi+ $oe jedynie energia ani$ujca innych
oywie,cw# . grze odzwierciedla to zasada* zgodnie z !tr w tra!cie sekwencji
po potyczce* #ru!yna $usi %owici+ jeden $odel Zombie* !try zostaje po!arty %rzez
Monstrum Meistera "ergholtza# Model stronnika naley usun+ z KARTY DRUYNY#
Eeeli stwr nie zostanie na!ar$iony* naley wy!ona+ rzut K+# .yni! 1 oznacza*
e Monstrum Meistera "ergholtza chwilowo za%o$ina o trawicy$ je godzieN z
!olei wyni! .+ oznacza* e stwr rozsy%uje si w %roch* a bohatera specjalnego
naley usun+ z KARTY DRUYNY#
M Ma ag gi is s i in nv vo oc ca at ti io on ne em m N Ne eh he ek k: :
Niepozorny, oprawiony w czarn skr wolumin zawiera opis blunierczego rytuau
stworzonego przez Meistera Altberta Bergholtza znanego wr! uczonych "tarego #wiata
$ako Magis in%ocationem Nehek& 'owia!a$, (e prawi!owo przeprowa!zony ceremonia
pozwala Nekromantom wezwa) na swego usugi pot(ne i miertelnie niebezpieczne
Monstrum&

M8.DMCA !o$%anii* w szeregach !trej suy MA5 %osiadajcy Magis invocationem
Nehek $oe w czasie rozgrywania sekwencji po potyczce %rbowa+ zatrudni+ Monstrum
Meistera "ergholtza 6zobacz ROZDZIA "$I: NAJEMNE OSTRZA / POSTACIE
DRAMATU7#
UWA#I: Magis invocationem Nehek jest #ostpny wycznie dla $odeli
%odlegajcych zasadzie s%ecjalnej MA5 sucych w szeregach
!o$%anii Nieumarej $wity hrabiego von %arstein& Nieumarego orszaku ksi!nej
'ahmi& Nieumarego pocztu (rwawych )mok*w oraz Nieumarego sabatu ro#u
Nekrarch i Nieumarego tabor lu#u )trigosu#
CENA: 50+.K+ zkN DOST%PNO01: 10#