இற தததர மஹமமத (ஸல) அவரகள ன இறத ப ப ரற

இதறக மன எனறபம இரநத த அளவ றக ம ப ரம கடடதத ல அனற சஙறகம க
மகக வ ன பன த ளள வ சல ந ம வழ நதத, அஙக கடய ரநபத ன உளளசசமம
வணகக வழ டகளம அவரகள ன ஆனம க உணரவகள மழறம அறடநத ரநதறத
பவள ப டதத க பக ணடரநதன.
அதத ன ஹ ஜ 10 ஆம ஆணட ஹஜ கடறமறய ந ற பவற கடய ரநத ம ப ரம
கடடதத ன எத ரதத ந ற9ய கம. அ ப9கம மழவத லம ரநத சம ர ஒர இ9டசதத
இர த ய தத றகம அத கம னவரகள அஙபக கழம ய ரநத ரகள. அதவம ஒர மகதத ன
வணககதறத, மகதத ன இற தததர மஹமமத (ஸல) அவரகளடன பசரநத
ந ற பவறறக மன மக ழசச ய ல த றளதத ரநத ரகள.
இற தததர மஹமமத (ஸல) அவரகள அஙக வநத ரநத அறனவற யம தல ஹஜ ற
எடடன நடப கலககப
க மகக வ லரநத "ம ன 'வ றக அறழததச பசன ரகள. அஙக
ளஹர, அஸர, மக ப, இஷ , ஸBபஹB ஆக ய பத ழறககறள மடததவ டட ச ய
உதயதத றகப ன, பத ழரகளடன அ ஃ
பந கக ப ப ப டட ரகள. அஙக நம
ளளதத கக ல ந யவரகளகக க கட ம அறமககப டடரநதத. அத ல ச யன உசச
ப ழறதக கடககம வற தஙக இரநத ரகள. அதன
க தமத "கஸவ ' ஒடடகதறதத
தய ர டததக க , அத ல யண தத, " தனலவ த ' எனம கத கக வநத ரகள. அறமத
க தத ந ற9ய ல அநத மககள ந (ஸல) அவரகறளப
ரதத ட ந றக, அபத இடதத ல தமத
ஒடடகதத ன மFதமரநத ட ந யவரகள ஒர பச றப ழ வ ஆற ன ரகள.
ந (ஸல) அவரகள அபப த ஆற ய அநத உற பய "ந யவரகள ன இறத ப ப ரற "
என த க இனற அ யப டக த.
கடடம
ம ணடம க இரநதத ல, ந (ஸல) அவரகள ன பச றப ழ வ அறனவ ன
பசவ களககம பசன றடவத ச தத யம லற9 என ந ற9 உரவ னத. எனபவ,
அஙக ரநபத ப9பய ம க உ தத க ல பக ணடரநத ப இபன உமயய இபன க9ஃற
அறழதத, தமத ப சறச எலப9 ரம பசவ யறம வ தம க ஒவபவ ர வ கக யம ய த ரம ச
பச லலம ற ண தத ரகள. (அல த ய இபன கஸர 5/189)
பத டகக தத பம ழ கள
ந சசயம க எல9 ப பகழம அல9 ஹவகபக! அவறனபய ந ம பகழக ப ம; அவன டபம ந ம
உதவ பதடக ப ம. நமமறடய மன இசறசகள ன பகடத கறள வ டடம, நமமறடய
பசயலகள ன தFறமகறள வ டடம அல9 ஹவ டம
தக வல பதடக ப ம. ய ரகக
அல9 ஹ பநரவழ க டடவ பன , அவற வழ பகடப வர ய ரம இலற9. ய ற அல9 ஹ
வழ பகடடல வ டடவ டவ பன , அவற பநரவழ ய ல பசலதத வர ய ரம இலற9.
இனனம, ந ன ச டச பச லக ப ன: "அல9 ஹறவத தவ வணககதத றக யவன ய ரம
இலற9. அவன தன ததவன; அவனககக கடட ள ய ரம இலற9.' பமலம, ந ன ச டச
பச லக ப ன: "ந சசயம க மஹமமத, அவனறடய அடய ரம அவனறடய ததரம ஆவ ர.'
ஸBனன இபன ம ஜ 1892,1893)

www.steps2paradise.blogspot.com

வ ன மனன வ பப
ஒ... மககபள! என ப சறச கவனம கக பகளஙகள! இநத ஆணடறகப
க மFணடம இநத
இடதத ல சநத பப ன என த எனககத பத ய த (த Fக இபன கலதன 2/58, இபன
ஹ ஷ ம 2/603, அர ஹFக அலமகதம 461)

ல உயரவ த ழவ க டட தFர!

மககபள! உஙகளத இற வன ஒரவபன; (உஙகளத தநறதயம ஒரவப !) அ நத
பக ளளஙகள: எநத ஒர அ ககம ஒர அ
அல9 தவற வ டபவ , எநத ஒர அ
அல9 தவரககம ஒர அ றய வ டபவ எநத பமனறமயம ச பபம இலற9. எநத ஒர
பவளறளயரககம ஒர கரப ற வ டபவ , எநத கரப ரககம ஒர பவளறளயற வ டபவ
எநத பமனறமயம ச பபம இலற9. இற யசசம மடடபம ஒரவ ன பமனறமறய
ந ரணய ககம. ந சசயம க அல9 ஹவ டதத ல உஙகள ல ம கச ச நதவர உஙகள ல அத கம
இற அசசம உளளவரத ன. (அஸஸலஸ9தல ஸஹFஹ 2700, அததரகFப வததரஹFப,
அலற ஹகF, தஹ வ )
த9றமககக கFழப டவர!
ஒ... மககபள! அல9 ஹறவ அஞச க பக ளளஙகள கரபப ந (அ சFன ய) அடறம ஒரவர
உஙகளககத தற9வ க ஆககப டட லம அவர அல9 ஹவ ன பவததறதக பக ணட
உஙகறள வழ நடதத அறத உஙகளகக றடய ல ந ற9ந றததம க 9பமல9 ம (அவ த
பச லற9க) பகடட நடஙகள; (அவரககக) கFழப டயஙகள! (ஸBனன நஸ ய 4192, ஜ ம வத
த ரம த 1706)
ர உடறமறயப ப ணவர!
ஒ... மககபள! இநத (தலஹஜ) ம தமம, இநத (தலஹஜ 9 ம) ந ளம, இநத (மகக ) நக மம
எவவளவ பன தம னறவபய , அப டபய உய ரகளம, உஙகள உடறமகளம உஙகள ம னம
ம ய றதகளம உஙகளககப பன தம னறவ.

ஜகம பசயய தFரகள!

அ நத பக ளளஙகள! எனககப
க ஒரவர மற வ ன கழதறத பவடட ம யததக
பக ளளம வழ பகடடவரகள ய இற ந க ப ளரகள ய ம
வ ட தFரகள. (ஸஹFஹBல
பக
4403)
உஙகளத இற வறன நFஙகள சநத ககம வற (இப டபய வ ழஙகள!) நFஙகள அறனவரம
தவ மல அல9 ஹவ ன மனன ற9ய ல ஆஜ கப ப க Fரகள! அபப த அல9 ஹ
உஙகளத பசயலகறளப ற வ ச ப ன. ந ன ம ரககதறத உஙகளகக எடததற தத
வ டபடன. உஙகள ல எவ வத மற வரறடய ப ரள ன மFத ப றபப ற ரநத ல, அறத
அவர உ ய மற ய ல அதன உ றமய ள டம ஒப றடதத வ டடடம! (ஸஹFஹ மஸலம
2334, ஸஹFஹBல பக
67, 105, 1741, 1742)

www.steps2paradise.blogspot.com

ண ய ளரகறளப ப ணவர!
ஒ..மககபள! மஸலமகள அறனவரம சபக த ரகள. உஙகள அடறமகள வ ஷயதத ல
ப றபபணரபவ ட நடநத பக ளளஙகள! அவரகறள நன கப
ம யஙகள! நFஙகள
உண றதபய அவரகளககம உணணக பக டஙகள; நFஙகள உடததவறதபய அவரகளககம
உடததச பசயயஙகள! (த க த இபன ஸஅத, மஹமமத அநந யயல க த ம ம ஜ த அல
க ன)
மறறமகக அஞசவர!
ஓ... கற ஷ கபள! ந றள மறறமகக ன தய பபடன மககள வரமப த நFஙகள உஙகள
ட கள ன மFத உ9கச சறமகறளச சமநதபக ணட வநத வ ட தFரகள. அபப த
அல9 ஹவ ன ப தத லரநத ந ன எநத ஒர வ ஷயதத லம உஙகளககப 9ன அள தத ட
மடய த (மஜமவஸ ஸவ ய த 272/3)
அநFதம அழ பபர!
அ ய றமகக 9 அறனதத வ வக ஙகளம என
தஙகளககக கFழ பறதப ப டட
வ டடன. பமலம, இனற வற ய 9 ன எல9 வடடக கணகககறளயம ததச பசயத
வ டபடன. என னம, உஙகளத ம9தனம உஙகளகபக உ யத.
வடடறய அல9 ஹ தறடபசயத வ டட ன. எனபவ, மதலல (என கடம தறதச பசரநத)
அப ஸ இபன அபதல மததல ன வடடறயச பசல9 தத க ஆககக ப ன.
அ ய றமகக 9 இ ததப ழ கள அறனததம தத பசயயப டட வ டடன. இன , றழய
பக ற9ககப ழ வ ஙகம உ றம எவரககம இலற9. இத ல மத9 வத க என கடம தறதச
பசரநத பஆ இபன அலஹ ஸ இபன அபதல மததலப பக ல9ப டடதறக ன
ழ வ ஙகற9 ததச பசயக ப ன. அ ய றமக க 9 பக ற9 கற தத ல இறத ந ன
மத9 வத க தளள ட பசயக ப ன (ஸஹFஹ மஸலம 2334, இபன ம ஜ 3074)
மற தவ

நடகக தFர!

அ நத பக ளளஙகள! கழநறத வ பபகபக பச நதம னத. (அனமத ககப டட த ரமண
உ வடன இரககம கணவனகபக கழநறத உ யத கம) மணமடததக பக ணட
கம
வ ச ம பசய வர கலப9 நத பக ல9ப ட பவணடம. எவர தம தநறத அல9 தவற
தமமறடய தநறதய க அறழகக ப , எவர தம உ றமய ளர அல9 தவரடன தமறம
இறணததக பக ளக ப , அவரகள மFத அல9 ஹவறடய, வ னவரகளறடய இனனம,
மககள அறனவரறடய ச மம உணட கடடம! அவரகள ன கடறமய ன உ ய ன எநத
வணககமம ஏறறக பக ளளப ட த. (இபன ம ஜ 2712, ஸஹFஹBல ஜ ம இ 1789)
உ றமகறள மF

தFர!

ஒர ப ண தமத கணவ ன வடடலரநத அவ த அனமத ய ன எறதயம பச9வ
பசயயககட த. அபப த, "உணறவயம ?' எனற பகடகப டடத. அதறக ந யவரகள,
"ஆம! அதத ன நமத பசலவஙகள ல ம கச ச நதத' என ரகள. (ஸஹFஹBல ஜ ம இ 1789,
ஸBனன அப த வத 3565)

www.steps2paradise.blogspot.com

ஒ... மககபள! ஒவபவ ரவரககம பச தத ல அவ வ ன உ றமகறள அல9 ஹ வழஙக
இரகக ன ன. இன , எவரம தமத எநத வ சககம உய ல எழதக கட த.(நஸ ய 3642,
ஸBனன அபத வத 2870, 3565, த க த இபன ஸஅத)
இ வ9 க வ ஙகப டட ப ரடகள உ யவ டபம ஒப றடககப டபவணடம; ற9க
பக ணட யனப
பக டப டட க லநறடகள (அவற ன யன ட தFரநதவடன)
அவற ன உ றமய ள டபம த ரப க பக டககப ட பவணடம; கடனகள ந ற பவற ப ட
பவணடம; இழபபடகறள ந ற பவற தற9வபன ப றப ளன. (ஸBனன அபத வத 3565,
ஜ ம வத த ரம த 2120, 2121, ஸBனன இபன ம ஜ த க த இபன ஸஅத, த Fக இபன
இஸஹ க)
ப ணகறள மத பபர!
கவன யஙகள! ப ணகள வ ஷயதத ல அல9 ஹறவ அஞச க பக ளளஙகள; அவரகளகக
நனறமபய ந டஙகள; அவரகள உஙகளககக கடடப டடவரகள. அல9 ஹவறடய
அம ன தம க அவரகறள நFஙகள ப றறளளFரகள! எப ட உஙகள மறனவ யர மFத
உஙகளகக உ றமகள இரகக ன னபவ , அபத ப ல உஙகள மறனவ யரககம உஙகள
மFத உ றமகள இரகக ன ன. அவரகள உஙகளககச ச நத மற ய ல ண வ றட
ஆற டடம! அவரகளகக ய கடறம எனனபவன ல, நFஙகள எவற வ ரம ம டடரகபள ,
அவற அவரகள வடடககள அனமத கக மல இரககடடம; இனனம, ம னகபகட ன
பசயற9ச பசயய மல இரககடடம! அவரகள கற ம ப நத ல, அவரகறளத தணடகக
உ றமயம உஙகளகக உணட. அத அவரகறள இப9ச க க யம ட த ட அடப த கம.
அவரகளகக ஒழஙக ன மற ய ல உணவம உறடயம வழஙகஙகள; அவரகளகக
நனறமறய ந டஙகள; அவரகள உஙகள ன உதவ ய ளரகள கவம உஙகறளச
ச ரநதவரகள கவம இரகக ரகள. அல9 ஹவ ன ப யற மனபம ழ நபத நFஙகள
அவரகளடன மணவ ழகறக பமறபக ணடளளFரகள! (ஸஹFஹ மஸலம 2334, ஸஹFஹ
ஜ ம இ 7880)
இ ணறடப

ன றறவர!

மககபள! ச நத ததப ப நத பக ளளஙகள; எனத ப சறச கவனம க பகடடக பக ளளஙகள.
ந ன எனத
ச தறத உஙகளகக எடததற தத வ டபடன. உஙகள றடபய அல9 ஹவ ன
பவததறத(யம அவனத தத ன வழ மற யம) வ டடச பசலக ப ன. நFஙகள அவறற ப
ன ற ன ல, ஒரப தம வழ பகட ம டடரகள! (ஸஹFஹ மஸலம 2334, இபன ம ஜ
3074) (மஅதத இம ம ம லக/ம ஷக த182. ஸஹFஹBத தரகFப 40.)
எசச கறகய க இரபபர!
மககபள! உஙகளத இநத நக தத ல, த ன வணஙகப டவறதப ற றஷதத ன நம கறக
இழநத வ டட ன. ஆன லம, அவன மக ழசச யறம வ தம ய நFஙகள அற ம க கரதம ச 9
வ ஷயஙகள ல அவனகக நFஙகள கFழப டவரகள. ஆகபவ, உஙகளத ம ரகக வ ஷயதத ல
அவன டம எசச கறகய க இரநத பக ளளஙகள! ( கஹB ச 456. ஸஹFஹ ஜ ம இ
7880/மஸதத கல ஹ க ம. ஸஹFஹBத தரகFப 40)
இனனம, (மக ப யயன) தஜஜ ற9ப ற யம உஙகளகக எசச கக ப ன. அல9 ஹ
அனப ய எநத இற தததரம (அவறனப ற த) தம சமத யதத ற எசச கக மல

www.steps2paradise.blogspot.com

இரநதத லற9. (இற த ததர) நஹ அவரகள (தம சமத யதத ரகக) அவறனப ற
எசச தத ரகள. அவரகளககப னன ல வரறக தநத இற தததரகளம எசச தத ரகள.
பமலம, (என சமத யதத ன ன) உஙகள றடபயத ன (இறத க க 9தத ல) அவன
பத னறவ ன. அவனத (அறடய ளத) தனறமகள ல எபதனம ச 9 உஙகளககப
ப9ப ட மல ப ன லம, ந சசயம க உஙகளறடய இற வன உஙகளககத
பத ய தவனல9ன என த உஙகளகக நன கபவ பத யம! உஙகள இற வன ஒறற க
கணணன அல9ன. அவபன , (தஜஜ ப9 ) வ9த கண கரட னவன. அவனத கண (ஒப
கற9ய ல) தரதத க பக ணடரககம த டறச ப னற இரககம. (ஸஹFஹுBல பக
4402)
இற ஏற

டறட ம ற

தFர!

(ம ததத ன ந டகறள தன இஷடப ட) மன னன ககவபதல9 ம இற ந க பற
அத க ககம பசய9 கம. ஆதன ல ந க ப வரகளத ன வழ பகடககப டக ரகள.
எபனன ல, அவரகள தஙகள இஷடப ட ம தஙகறள மன னன கக ஒர அணடல
அமம தஙகள ல ப ர ப வறத ஆகம கக க பக ளக ரகள. மறப ர ஆணடல அபத
ம தஙகள ல ப ர ப வத கட த எனற தடதத வ டக ரகள. இவவ ற அவரகள
பசயவதன பந ககபமல9 ம த ஙகள தடதத ரககம ம தஙகள ன எணண கறகறய அல9 ஹ
தடதத ரககம ம தஙகள ன எணண கறகககச ச ய கக , அல9 ஹ தடதத ரககம
ம தஙகறளயம த ஙகள ஆகம கக க பக ளவதறகதத ன. (அலகரஅன9:37) (த Fக இபன
கலதன 59/2)
அ நத பக ளளஙகள: ந சசயம க க 9ம, வ னஙகறளயம பம றயயம அல9 ஹ றடதத
அன ரநத அதன அறமபற ப ப னப , இபப தம சற வரக ன த. அல9 ஹவ டதத ல
ம தஙகள ன எணண கறக னன ணட கம. இப டதத ன வ னஙகறளயம பம றயயம
அல9 ஹ றடதத அனற, அவனத பததகதத ல த வ பசயயப டடளளத. அவற ல ந னக
ம தஙகள சஙறககக யன. மனற, பத டரநத வர றவ. அறவ தலகஅத , தலஹஜ,
மஹர ம, ந னக வத ஜBம தல உ9 வ றகம ஷஅ ன றகம இறடய ல உளள ஜப ஆகம.
(ஸஹFஹBல பக
4662, ஸBனன அபத வத 1942)
சபக த ம ப ணவர!
ஒவபவ ர மஸலமம மற மஸலமககச சபக த ர ஆவ ர. மஸலமகள அறனவரம
சபக த ரகபள! ஒர மஸலம ன ப ரள
ரகக அ பவ ஆகம னதல9; மனமவநத
பக டதத ப9 தவ ! உஙகளகக நFஙகள அநFதம இறழததக பக ளள தFரகள (ஸஹFஹBல
ஜ ம இ 7880, த Fக இபன கலதன 59/2, ஃ கஹBஸ ஸ 456)
பச ரககம பசல9 இதத ன வழ !
ஒ... மககபள! உஙகள இற வறனபய வணஙகஙகள; உஙகள இற வனகபக யநத
பக ளளஙகள; கடறமய ன ஐபவறளத பத ழறககறளயம தவ த ப ணஙகள; ( மழ ன ல)
பந னப பந றற வ ரஙகள; வ ரப மடன ஸக த பக டதத வ டஙகள; அல9 ஹவ ன
இல9தறத ஹஜ பசயயஙகள; உஙகள ல அத க ம உறடபய ரககக கடடப டட நடஙகள;
நFஙகள பச ரககம பசலவரகள!. (ஜ ம வத த ரம த 616, ஸஹFஹBத த ரம த 516, ம ஷக த 576,
மஸனத அஹமத, த Fக இபன ஜ Fர, த Fக இபன அஸபக ர, மஆத னல அஃம ல 1108,1109)

www.steps2paradise.blogspot.com

கற வ ள பய தணடகக டவ ர!
ஒரவர கற ம பசயத ல அதறக ன தணடறன அவரகபக பக டப டம; மகனறடய
கற தத றக க தநறதபய , தநறதய ன கற தத றக க மகபன தணடககப ட ம டட ர.
(ஸஹFஹBல ஜ ம இ 7880, ஜ ம வத த ரம த 2159,3078, ஸஹFஹBத த ரம த 373,461, ஸBனன
இபன ம ஜ 3055, ஸஹFஹ இபன ம ஜ 1015.)
இஸ9 ம மழறமய க வ டடத!
ஒவபவ ர இற ததத ன
ரதறனயம (இவவ9க ப9பய) மடநத வ டடன; என
ரததறனறயத தவ ! ந ன அறத மறறம ந ளகக க என இற வன டம பசம தத
றவதத ரகக ப ன. அ நத பக ளளஙகள; மறறம ந ள ல இற தததரகள தஙகளத
சமத யதத னர அத கம க இரப றதக கணட மக ழசச யறவ ரகள. அபப த எனறன
நFஙகள பகவ9ப டதத வ ட தFரகள. ந ன உஙகளகக க கவஸர நFர தட கதத றக அரக ல
உடக ரநத ரபப ன. (மஜமவஸ ஸவ ய த 271/3)
மககபள! எனககப ன எநத ஒர இற தததரம இலற9; உஙகளககப ன எநத ஒர
சமத யமம இலற9. (ள 9 லஸ ஜனன 1061)
இஙக வநத ரப வரகள, வ தவரகளகக இநத வழ க டடலகறள எடததச பச ல9டடம;
வ ஷயம பசனற பசர வரகள ல ச 9ர, பந டய க பகட வற வ ட நனக ஆ யம தனறம
உறடயவ க இரகக9 ம. (ஸஹFஹBல பக
67,105,1741)
க ந (ஸல) அவரகள மககறள பந கக , மறறம ந ள ல உஙகள டம எனறனப ற
வ ச ககப டமப த நFஙகள எனன பச லவரகள?'' எனற பகடட ரகள. அதறக மககள,
""நFஙகள (ம ரகக ப தறனகள அறனதறதயம எஙகள டம) பத வ தத வ டடரகள;
(உஙகளத ததததவப ப றபற ) நFஙகள ந ற பவற வ டடரகள; (சமத யதத றக)
நனறமறய ந டனFரகள என ந ஙகள ச டச யம அள பப ம'' என ரகள. உடபன
அல9 ஹவ ன ததர (ஸல)அவரகள, தமத ஆடக டட வ ற9 வ றன பந கக உயரதத
றசறக பசயதவ டடப
க, அறத மககறள பந கக த த ழதத ""இற வ ! இதறக நFபய
ச டச ! இற வ ! இதறக நFபய ச டச ! இற வ ! இதறக நFபய ச டச !'' எனற மடதத ரகள.
(ஸஹFஹ மஸலம 2334)
இவவ ற அவரகள க ய அபத இடதத ல அல9 ஹவ ன ப தத லரநத கFழ வரம ற
இற வசனம இ ஙக யத:
""இனற ய த னம உஙகளகக க உஙகளறடய ம ரககதறத மழறமய கக வ டபடன;
பமலம, ந ன உஙகள மFத என அரடபக றடறயப பரதத ய கக வ டபடன; இனனம,
உஙகளகக க ந ன இஸ9 ம ம ரககதறதபய பதரநபதடததக பக ணபடன. (அஙகFக ததக
பக ணபடன.)'' (அலகரஅன 5:3) (ஸஹFஹுBல பக
4406, 4407, மஸனனஃப இபன அப
றஷ , த Fக இபன ஜ Fர, த Fக இபன கஸர, அததரரல மனஸBர)

www.steps2paradise.blogspot.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful