You are on page 1of 14

ܺðøÆÜ Ò²ÚÜ

¶ºÐºÜÆ ²è ²øºÈ

հումորի միայն մի
մասն է հումոր։
Դիմակով անձին բարեկամ մի համարիր,
դիմակավոր բարեկամ կարող է դառնալ անգամ
թշնամիդ...

ܺðøÆÜ Ò²ÚÜ
¶ºÐºÜÆ ²è²øºÈ

ԳԵՀԵՆԻ ԱՌԱՔԵԼ © 2014
GEHENI ARAQEL © 2014

ܺðøÆÜ Ò²ÚÜ
Սեն յակու մ ն ա մ են ակ է ր, հան կարծ ին չ- որ մ եկը
բարև եց, ն ա շրջվ եց, բայց ոչ մ եկը չկար, կարծես, թ ե
իրեն թ վ աց: Ն որից խ որասու զ վ եց մ տք երի մ եջ: Ն որից
ող ջու ն եցին : Ն ա սթ ափ վ եց, սկսեց փ ն տրել, թ ե ով կա
սեն յակու մ :
— Ա յդ ես եմ , հեռու մ ի փ ն տրի, այն պես ես զ արմ ան ու մ , կարծես առաջին ան գ ամ ես
լսու մ , — ասաց
ձայն ը,
— Հա՛, առաջին ան գ ամ եմ լսու մ , — զ արմ ացած ասաց
ն ա,
— Լսի՛ր, այ մ իամ իտ ու ն կն դ իր, հլա մ ի հիշող ու թ յան դ
զ ոռ տու ր, մ եկ է լ տեսար հիշեցիր․ ․ ․
— Չ եմ հիշու մ , — զ արմ ացած ասաց ն ա:
— Հիշու ՞մ ես 88 թ վ ական ը:
— Հա՛, լավ եմ հիշու մ , բայց ք եզ չեմ
հիշու մ ․ ․ ․
— Բա ոն ց կհիշես որ, ա՛յ տղ ա, հո
դ ու ու տող
ու րացող չե՞ս, մ ի հատ ու ղ եղ իդ զ ոռ տու ր, մ են ակ
ստամ ոք սով մ տածել
գ իտեք ․ ․ ․
— Չ է , չեմ կարող ան ում հիշել․ ․ ․
— Լսի՛ր, այ հիշող ու թ յուն դ կորցրած ապերախ տ եսասեր, հիշու ՞մ ես գ ոն ե, որ կոմ ու ն իստ ես եղ ել․ ․ ․
— Հա՛, է դ մ եկը հիշու մ եմ , հլա պարտիական տոմ սս
է լ պահել եմ ․ ․․
— Ըհը՜, այդ մ եկը լավ է , որ հիշեցիր, — ծիծաղ եց
ձայն ը, — իսկ հիշու ՞մ ես ՀՀՇ - ը, մ շշը․ ․ ․
— Հա՜, ոն ց չ եմ հիշում , — ուրախ ացավ ն ա,
— Ի սկ չ ե՞ս հիշու մ , թ ե ք եզ ով խ որու րդ տվ եց, որ
կոմ ուն իստ հորդ ու մ որդ ուրան աս, — ասաց ն երք ին
ձայն ը:
— Ճ իշտն ասած՝ չ եմ հիշու մ , ի՞ն չ ուրան ալ, ին չ բա՜ն ,
2

— Լսիր, որ ելար ու է դ կոտրած ոտք ով գ ն ացիր,
Լև ոն ի ձեռը պաչեցիր ու կզ եցիր, որ մ ի հատ դ ոմ փ են , է դ է լ մ ոռացա՞ր․ ․․
— Հա՜, է դ մ եկը՜, — մ տաբերեց ն ա:
— Հա՛, հեն ց է ՛դ մ եկը, — կրկն եց ն երք ին ձայն ը, —
ա՛յ տղ ա, դ ոմ փ ելու ան ու ն ը որ չտայի, երև ի
չհիշեիր, — սկսեց ծիծաղ ել ձայն ը:
— Հա՜, հիշեցի․ ․․
— Հիշու ՞մ ես, որ ք եզ
են ժ ամ ան ակ խ որհու րդ է ի
տվ ել, որպեսզ ի պառտբիլետիցդ
հրաժ արվ ես ու դ առն աս ՀՀՇ - ական ․ ․․
— Հա՜, լավ եմ հիշու մ , — ասաց ն ա.
— Ա ՛յ տղ ա, բայց ես ասել է ի չէ , որ է դ
պառտբիլետդ կվ առես, բա ին չի՞ ես պահել․ ․ ․
— Դե, ես մ տածեցի, թ ե մ երոն ք է լի ետ են գ ալու ,
դ րա համ ար պահեցի, — արդ արացավ ն ա, — բայց
իսկապե՞ս դ ու իմ ն երք ին ձայն ն ես, — հարցրեց
Գագ իկ Հարու թ յու ն յան ը:
— Ա յո, չես ջոկու ՞մ :
— Ի սկ ին չու ՞ է իմ ն երք ին ձայն ը կան ան ցի ձայն ով խ ոսում , — հարցրեց ն ա:
— Եթ ե ք եզ հաճ ելի չ ի, կարող եմ տղ ամ արդ ու ձայն ով խ ոսել, — ասաց ն երք ին ձայն ը:
— Չ Է՜, այդ պես լավ է , — համ աձայն վ եց ն ա:
— Գոն ե հիշու՞մ ես, որ Հայաստան ու մ հարյու ր իշխ ան ու թ յու ն փոխ վ եց, ու դ ու մ իշտ մ ն ացիր վ երև ն երու մ
առան ց դ ժ վ արութ յան , և դ րա հեղ ին ակը ո՞վ
է ր:
— Դէ ՜, ի՞ն չ ասեմ ․ ․ ․
— Ոն ց թ ե, ին չ ասեմ ․․ ․, — զ արմ ացավ ձայն ը, — ասելու ոչ ին չ չուն ե՞ս, գ ոն ե մ ի դ ատարկ շն որհակալութ յուն ասեիր, թ ե՞ մ տածում
ես, շն որհակալու թ յու ն
ասացիր գ րպան ն երդ
կդ ատարկվ ի․ ․ ․
— Չ է չեմ
մ տածու մ :
3

— Ա ՛յ տղ ա, մ տածելու համ ար ու ղ եղ է պետք , իսկ
ք ո ու ղ եղ ի տեղ ը մ իայն
դ ատարկու թ յու ն է ... Ով
ասու մ
է , բան ս
խ իարա, աղ ն առն ու մ ես ու
վ ազ ու մ մ ոտը...
— Բայց լսի՛ր, արդ են ին ձ վ իրավ որու մ
ես...
Վերջապես ես արժ ան ապատվ ու թ յու ն
ու ն եմ ...
— Տո՜, ա՛յ
արժ ան ապատվ ու թ յու ն ու ն եցող , է դ որ
հազ ար շապիկ փ ոխ եցիր, հազ ար դ իմ ակ դ րեցիր,
ժ ող ով ու րդ ը է ս ք սան տարու ց ավ ելի թ ք ու մ է
դ եմ ք իդ , է դ արժ ան ապատվ ու թ յան մ ասին մ ի օր
չեղ ավ , որ մ տածեիր:
— Չ հասկացա՜... Դու իմ ն երք ին ձա՞յն ն ես, թ ե՞ իմ
թ շն ամ ին , — դ ժ գ ոհեց ն ա:
— Լսի՛ր, ան ու ղ ե՛ղ ան դ ամ , ք եզ չասացի՞, որ ք ո
ն երք ին ձայն ն եմ , բայց ք ո կարծիք ով ն երք ին
ձայն ը իրավ ու ն ք չու ն ի՞ ճ իշտ բան ասել, թ ե՞
արդ են սով որ եք լռեցն ել... Ն ստել ես
պաշտոն իդ
ու մ ոռացել ես ձայն ի ազ ատու թ յան
մ ասին ... Թ ե
մ ոռացա՞ր, որ ժ ամ ան ակին կու րծք է իր ծեծու մ ,
արդ արու թ յու ՜ն ան կախ ու թ յու ն է իր գ ոռու մ :
— Բայց ես այդ պիսի բան եր չ եմ արել, — զ արմ ացավ
Գագ իկը:
— Գիտեմ , որ չ ես արել, — ասաց ն երք ին ձայն ը, — դ ե,
խ ոսք է ր, ասեցի է լի, ք ո կարծիք ով ն երք ին ձայն ը
սխ ալվ ելու իրավ ուն ք չ ու ն ի՞:
— Ի ն չ իմ ան ամ :
— Չ է , ուն ի, շատ լավ է լ ու ն ի, — ք մ ծիծաղ եց
ն երք ին ձայն ը, — ճ իշտն ասած՝ դ ու է ն տպերից չես,
որ գ ոռաս, կուրծք ծեծես, դ ու լպրծուն սող ու ն ի
պես, պլստալով մ տն ում ես սրա ն րա հետու յք ը,
մ են ակ որ տաք ու ապահով
լին ի:
— Դէ ՜, դ է ՜, դ ե՜... Չ ափ դ
ճ ան աչի՛ր:
— Թ ե չէ ի՜ն չ ՙ... Կարող ա՞ լռեցն ես: է դ
որ խ եղ ճ
4

ժ ող ով րդ ին ես ք սան տարի է լռեցն ու մ եք , սով ահար
արեցիք ու հացից զ րկեցիք , որ չկարող ան ա
ան գ ամ խ ոսալ:
— Լսիր, ես ի՞ն չ կապ ու ն եմ լռեցն ելու հետ, — դ ըժ գ ոհեց ն ա, — դ ու չգ իտե՞ս, որ է ՛ս երկրու մ
ն ախ ագ ահը կամ թ ագ ավ որը չեմ , որ հարցեր լու ծեմ :
— Ոն ց թ ե, հլա մ ի հիշիր թ ե՞ որտեղ ես
աշխ ատու մ , — բղ ավ եց ն երք ին ձայն ը:
— Դե, Սահմ ան ադ րական դ ատարան ու մ :
— Ա ՛յ տղ ա, դ րան ից ու րիշ բարձր պաշտոն կա՞
Հայաստան ու մ :
— Հա, կա, ն ախ ագ ահն է , — մ իամ իտ ասաց ն ա:
— Լսի՛ր, սահմ ան ադ րական դ ատարան ու մ դ ռն ապան
հո չե՞ս:
— Չ է , Սահմ ան ադ րական դ ատարան ի դ ատավ որն եմ :
— Ի սկ է դ Սահմ ան ադ րական դ ատարան ի դ ատավ որի
պարտական ու թ յու ն ն երը ին չու ՞մ ն է :
— Դե, որ պաշտպան ի
սահմ ան ադ րու թ յան
դ րու յթ ն երը, — իրեն ից գ ոհ ասաց ն ա:
— Ու ՜ մ իայն դ ա՞....
— Ա յո՜ մ իայն դ ա:
— Բա լավ , իսկ մ արդ կու թ յուն ը ու ր մ ն աց, բարոյական ութ յուն ը:
Գագ իկը սկսեց
ծիծաղ ել:
— Լսիր, ին չ մ արդ կութ յու՜ն , ին չ բարոյական ու թ յու ՜ն ,
է ս որ դ արն է , որ մ արդ կութ յուն ով ու բարոյական ութ յամ բ փոր կշտացն ես:
— Ա յդ դ եպք ում ին չու ՞ ես մ ոռան ու մ , որ սահմ ան ադ րու թ յան հեն ց առաջին հոդ վ ածն է ասում ` մ արդ կութ յուն ու բարոյական ութ յու ն , ու դ ու պարտավ որ
ես պաշտպան ել սահմ ան ադ րու թ յուն ը, — ասաց ն երք ին
ձայն ը:
— Հա, բա ես է լ պաշտպան ու մ եմ , — դ ժ գ ոհ ասաց ն ա:
5

— Լսի՛ր, որ եթ ե պաշտպան ու մ ես, ժ ող ով րդ ին պատկան ող հարստու թ յու ն ը, ին չպե՞ս ես թ ու յլ տալիս,
որ վ աճ առեն օտարն երին , է դ է լ հո չե՛ս կարող
մ երժ ել:
— Դե, դ ու գ իտես, որ ես է ՛ս երկրու մ հարցեր չեմ
լու ծու մ :
— Բա որ չես կարող լու ծել, վ եր կաց ու սիկտիր
եղ իր, թ ող ք ո փ ոխ արեն գ ա մ եկը, որ կարող է
հարցեր
լու ծել:
— Քո կարծիք ով , որ ես գ ն ացի, է դ եկող ը ին ձան ից
լա՞վ ն է լին ելու , — ք մ ծիծաղ եց ն ա:
— Հն արավ որ է , որ լավ ը չլին ի, բայց ք եզ ան ից
հաստատ վ ատը չի լին ի:
— Դու գ իտես, որ ող ջ համ ակարգ ն է այդ պիսին , ես
գ ն ացի մ եկ ու րիշն է գ ալու , ավ ելի դ աժ ան ու
ան կու շտ, այն պես որ դ եռ պիտի ու րախ լին են որ
ես է ստեղ
եմ :
— Լսի՛ր, ին չ ու րախ ան ան , ու րախ ան ան , որ դ արձել
ես հրեշ ու ոճ րագ ո՞րծ:
— Լսի՛ր, չափ դ ճ ան աչի՛ր, ոճ րագ ործս որն է ՞, — բարկացավ Գագ իկ Հարութ յու ն յան ը:
— Լսի՛ր, դ ու՛, ա՛յ ծաղ րածու , ա՛յ կլոու ն , է հ որ
հարյու ր դ իմ ակ ու շապիկ ես փ ոխ ում , դ ա մ ոռացա՞ր: Քո ոճրագ ործ ըն կերն երի գ ործերը ով է
պարտակում ու փ ակու մ , դ ու , մ իայն դ ու ... Հլա
մ ի հիշի՛ր, ք ան ի հոգ ի ցմ ահ դ ատապարտյալ ու ն եք
է ս մ ի փ ոք ր երկրու մ , ու
դ րան ց 90% ան մ եղ
մ արդ իկ են , իսկ ոճրագ ործ գ են երալն երն ու արյու ն ախ ում պատգ ամ ավ որն երդ ազ ատ ֆ ռֆ ռու մ են , դ ա
դ եռ ք իչ է , ան ձեռն մ խ ելիութ յան մ ան դ ատն երը տվ ել
եք ձեռն երը ու խ րախ ու սում եք , որ ժ ող ով րդ ին
հոշոտեն , — բարկացած ասաց ն երք ին ձայն ը:
— Բայց ես ին չ կապ ու ն եմ դ րան ց հետ, — արդ արա6

ցավ ն ա:
— Ա յ, լա՜վ
ասացիր, որ գ ործ
չու ն ես, — ք մ ծիծաղ եց ն երք ին ձայն ը, — դ ե հեն ց ք ո գ ործ չու ն են ալն
է , որ է ս վ իճ ակին են ք , որ գ ործ
ու ն են այիր ու
ան եիր ապա մ ի գ ու ցե այս ան արխ իան չլին եր,
որպեսզ ի հան ցագ ործը
հասկան ա, որ իր հան ցան ք ի
համ ար կարող է պատժ վ ել, այլև ս ն ա չէ ր փ որձի
օրեն ք ը խ ախ տել, ին չպես ասու մ են ՝ « չդ ատապարտվ ած հան ցան ք ը, ավ ելի մ եծ հան ցան ք է ծն ու մ ...»
— Բայց ես սահմ ան ադ րական ի դ ատարան ի դ ատավ որն
եմ , ես պաշտպան ու մ եմ մ իայն սահմ ան ադ րու թ յու ն ը,
— արդ արացավ
ն ա:
— Տո՛, ա՛յ
պաշտպան , չե՞ս հասկան ու մ հայերեն ,
թ ե ք եզ ի ին չ եմ ասու մ , — բարկացավ ն երք ին ձայն ը,
— իսկ է դ ք ո
ասած
սահմ ան ադ րու թ յան մ եջ
կա՞
գ րվ ած, որ ժ ող ով ու րդ ը պետք է ծառայի իշխ ան ու թ յու ն ն երին , ոչ
թ ե հակառակը, որ հարու ստ
պատգ ամ ավ որը կարո՞ղ է օրը ցերեկով գ ն դ ակահարել
մ արդ ու ն ու
ան պատիժ մ ն ալ, երկրի ն ախ ագ ահը
կարող է ժ ող ով րդ ին թ ալան ել ու կող ոպտել:
— Չ է ՛, չկա...
— Բա որ չկա գ րվ ած, ին չու ես ասու մ թ ե պաշտպան ում ես սահմ ան ադ րու թ յու ն ը...
Սահմ ան ադ րու թ յուն ը ասու մ է
չէ ՝ արդ ար ու ազ ատ
ըն տրութ յուն ն եր:
— Ա յո, ասում է :
— Բա դ ու ին չու՞ ես հակառակը ան ու մ :
— Բայց ես ք եզ ասացի չ է , որ ես է ս երկրու մ
հարցեր չեմ լու ծու մ , ես մ իայն պետական պաշտոն յա եմ , ին չ կարգ ադ րու մ են
վ երև ից, այն է լ
ան ում
եմ :
— Լսիր, այդ դ եպք ու մ ին չ խ եռիս
սահմ ան ադ րու թ յուն , ին չ Սահմ ան ադ րական դ ատարան , մ իան գ ամ ից
7

ան ու ն ը դ ն եիք կառափ ն արան ու վ երջ:
— Ես չեմ հասկան ու մ , թ ե ին չ ես ասու մ :
— Դե, եթ ե ք եզ ձեռն ատու չէ , չես հասկան ու մ , — ք ըմ ծիծաղ եց ն երք ին ձայն ը:
— Լսի՛ր, ք ո կարծիք ով մ են ակ ե՞ս եմ այդ պիսին ,
որ հիմ ա եկել ես, կպել ես ու պոկ չես գ ալիս,
— դ ժ գ ոհեց
ն ա:
— Չ է , ո՛վ ասաց, թ ե մ են ակ ես, է ն ք ա՜ն ք եզ պեսն երը կան , կեսը սատկեցին կամ սատկացրեցին ,
իսկ մ ի մ ասն է լ տզ րու կի պես կպել է ժ ող ով րդ ին
ու արյու ն ն եք ծծու մ , մ ին չդ եռ ու րիշ բան պիտի
ծծեիք :
— Ես փ ոք ր մ արդ եմ , չես
հասկան ու մ :
— Լավ է լ հասկան ու մ եմ , գ իտես այդ ըն դ ու ն ակու թ յու ն ն երը, որ դ ու ու ն ես,
մ ի ք իչ օգ տագ ործեիր ի
օգ ու տ ժ ող ով րդ ի:
Գագ իկը փ ք վ եց
հաճ ոյախ ոսու թ յու ն ից:
— Շ ն որհակալու թ յու ն , որ կարող ան ու մ ես գ ն ահատել
ըն դ ու ն ակու թ յու ն ն երս, — ասաց
ն ա:
— Հա, ք ո ըն դ ու ն ակու թ յու ն ն երի համ ար
ասացի
արդ են ` լպրծուն ու սող ացող , — կատակեց ն երք ին
ձայն ը, — հա, մ եկ է լ դ իմ ակն եր փոխ ող :
— Գիտե՞ս ին չ, ն երք ին ձայն է ս, ին չ ե՜ս, — բարկացավ ն ա:
— Գագ իկ, գ իտես, ցավ ը այն է , որ դ ու մ են ակ
չ ես այդ պիսին , ք եզ
պես շատ կան , կարող եմ
թ վ արկել, ք ո խ ն ամ ին երից սկսած, բոլորն է լ իրար
բերան թ ք ած գ իշատիչն եր
են ՝ Լև ոն , Բագ րատյան ,
Խոսրով ու Վան ո, Վազ գ են ու Դեմ իրճ յան ,
Ծառուկյան ու Քոչ արյան , դ ե, վ երջին խ ն ամ իդ է լ
վ րադ իր, է լ ան ուն ը
չտամ : Բոլորը մ եկ կապու յտ
դ արձան , մ եկ է լ
կարմ իր, գ ն ու մ է ին է ն կող մ ,
կարմ րում է ին , գ ալիս է ին ես կող մ , կապտու մ է ին ,
8

ու է դ պես մ ի օր գ առան դ իմ ակ, մ ի օր է լ՝ գ այլի:
Բոլորդ դ իմ ակն եր փ ոխ ող , կարծես թ ե դ իմ ակահան դ ես է ր: Ն ախ ագ ահն երը
ըն տրու թ յու ն ից ըն տրու թ յու ն
է ին փ ոխ ու մ դ իմ ակն եը, իսկ դ ու է լ ն ախ ագ ահից
ն ախ ագ ահ, չհաշվ ած, որ տան եցին երը ան գ ամ չէ ին
հասցն ու մ սով որել մ եկ դ իմ ակին , ու հոփ ն որից
փ ոխ վ եց, ու այդ պես ք սաահն իգ տարի մ իշտ ջրի
վ րա, դ ու գ իտես, թ ե ջրի վ րա ին չն է մ ն ու մ ...
Դու է լ այդ կառն ավ ալի կամ ձեր գ րական ով ասած,
դ իմ ակահան դ եսի
արք այազ ն է իր, որը փ այլու մ է ր
իր
դ իմ ակի ճ ոխ ու թ յամ բ... Հա, չմ ոռան ամ ասել, որ
այդ դ իմ ակահան դ եսի արք այադ ու ստրն է լ ք ո կոմ սոմ ոլ ըն կերու հին է ր` Հրան ու շ Հակոբյան ը: Դու ու
Հրան ու շը երկու սդ է լ ն ու յն ը, որտեղ կեղ տ է ր, աղ բ,
դ ու ք ճ ան ճ ի պես այն տեղ է իք , գ իտե՞ս, ժ ամ ան ակը
ձեզ երև ի իրար համ ար է ստեղ ծել, ելել եք
մ րցակցու թ յան , պատգ ամ ավ որից սկսեցիք ն ախ արար վ արչապետ, բոլոր աթ ոռն երին ն ստեցիք , որտեղ
ն ստեցիք , ապական եցիք , որտեղ շրջապատու մ մ եկ
կամ երկու դ իմ ակ է ին փ ոխ ու մ , դ ու ք հարյու րն
է իք փոխ ում , ու է դ պես կոմ սոմ ոլի փ ոխ ան ցիկ
դ րոշի պես՝ ն ա ք եզ է ր փ ոխ ան ցու մ , դ ու է լ
իրան : Ի րար պաս տալով ՝ գ ն ացիք
առաջ... Բայց
ասեմ , որ ես է լ զ զ վ ել եմ ք եզ ան ից է լ ու ք ո
դ իմ ակն երից է լ, այն պես որ եկել է ի, որպեսզ ի
ասեի, որ հեռան ու մ եմ , սրան ից հետո հու յսդ
չ դ ն ես ն երք ին ձայն ի վ րա, ք ան ի որ իմ փ ոխ արեն
ք ո դ իմ ակն են րն են ան ու մ , ին չ պետք է , ք եզ
ուղ եղ է լ պետք չ ի, ք ո փ ոխ արեն որոշու մ են , դ ե
մ ն աս բարով չ եմ ասում , որով հետև դ րան արժ ան ի
չես, ես եկա, որ դ եմ ք իդ ասեի այս ամ են ը, որոշել
է ի ավ ելին ասել, բայց դ րան է լ արժ ան ի չ ես...
Ու հան կարծ լռութ յուն տիրեց, դ ատարկու թ յուն , ձայն
9

չկար, կարծես հան դ երձյալ աշխ արհի լռու թ յու ն ը
տեղ ափ ոխ վ եց աշխ ատասեն յակ: Գագ իկը ձայն եց մ ի
ք ան ի ան գ ամ , լռու թ յու ն է ր, չկար ն երք ին ձայն ը,
ն ա հեռացավ առան ց հրաժ եշտ տալու :
Գագ իկը վ երցրեց հետախ ոսը ու հավ աք եց հեռախ ոսահամ արը:
— Լսու մ եմ , — լսվ եց ք ն ք ու շ աղ ջկա ձայն ը:
— Սփ յու ռք ի ն ախ արարու թ յու ն ի՞ց է , — հարցրեց ն ա:
— Ա յո՜, — ասաց օրիորդ ը:
— Ա սացեք տիկին
Հակոբյան ին ,
որ Սահմ ան ադ րական դ ատարան ից Գագ իկ Հարու թ յու ն յան ն է զ ան գ ու մ :
Չ կ ա ո չի նչ առ ավել կ ար ծ անար ար , ք ան
անձ նակ ան շահ եր ի
ազ դ եց ո ւթյո ւնը
հ աս ար ակ ակ ան գ ո ր ծ եր ի վր ա:
Ժան Ժակ Ռ ո ւս ո

Հեղ ին ակային իրավ ուն ք ն երի իրավ ու ն ք ն երը
պատկան ու մ են դ րա
հեղ ին ակին ՝ Գեհեն ի Ա ռաք ելին :
Գրք ում տեղ գ տած ն յու թ երը պաշտպան վ ած են
Հեղ ին ակային իրավ ուն ք ով
GEH ENI ARAQEL © 2014
ge he niaraqe l@ gmai l.c o m

:

ԳԵՀԵՆԻ ԱՌԱՔԵԼ © 2014
GEHENI ARAQEL © 2014

¶ºÐºÜÆ ²è²øºÈ