BOÙNG ÑAÙ

CAÀU THUÛ THI ÑAÁU NHIEÀU TRAÄN NHAÁT Thuû moân ngöôøi Anh Peter Shilton ñaõ thi ñaáu 1.390 traän ñænh cao. Ñoù laø caùc traän ñaáu ôû giaûi voâ ñòch trong nöôùc (keå caû baûng ngoaïi haïng vaø haïng thaáp hôn); cuùp F.A; Cuùp Lieân ñoaøn; caùc cuùp chaâu Aâu vaø caùc traän ñaáu cuûa ÑTQG CAÀU THUÛ GHI BAØN NHIEÀU NHAÁT Caàu thuû Brazil Artur Fridenreich ghi 1.329 baøn thaéng trong voøng 26 naêm (1909-1935). Kyû luïc naøy ñöôïc nhieàu nôi coâng nhaän nhöng khoâng coù taøi lieäu chính thöùc. Peùleù (teân thaät laø Edson Arantes do Nascimento) ghi ñöôïc 1.281 baøn thaéng cho ñoäi tuyeån Brazil vaø caùc CLB Santos, New York Cosmos töø ngaøy 7/9/56 ñeán 1/10/77. Kyû luïc naøy coù taøi lieäu chính thöù ghi nhaän. CAÀU THUÛ GHI NHIEÀU BAØN NHAÁT TRONG MOÄT TRAÄN ÑAÁU Ñoù laø Stephan Static. Trong traän gaëp Aubry Asturies ôû cuùp nöôùc Phaùp vaøo ngaøy 13/12/42. Stanis ñaõ ghi 16 baøn thaéng cho CLB cuûa mình laø Racing Club de Lens. CAÀU THUÛ GHI HAT-TRICK LIEÂN TUÏC NHIEÀU NHAÁT Masahi Nakayama (Nhaät baûn) ñaõ laäp kyû luïc veà vieäc ghi hat-trick trong nhöõng traän ñaáu lieân tuïc ôû giaûi VÑQG nhieàu nhaát. Trong 4 traän ñaáu lieân tieáp vaøo thaùng 4/98, Nakayama ñaõ ghi ñöôïc 5 baøn; 4 baøn; 4 baøn vaø 3 baøn. BAØN THAÉNG SÔÙM NHAÁT Coù 3 baøn thaéng ñöôïc ghi nhaän laø sôùm nhaát: ñeàu ñöôïc ghi ôû giaây thöù 6 cuûa traän ñaáu. Ñoù laø baøn thaéng cuûa Albert Mundy (CLB Aldershot) trong traän gaëp Hartlefield ôû giaûi haïng 4 nöôùc Anh vaøo thaùng 10/58; baøn thaéng cuûa Barrie Jones (Notts County) trong traän

gaëp Torquay United ôû giaûi haïng 3 nöôùc Anh vaøo thaùng 3/62 vaø baøn thaéng cuûa Keith Smith (Crystal Palace) trong traän Derby ôû giaûi haïng nhì nöôùc Anh vaøo thaùng 12/64. CUÙ HAT-TRICK NHANH NHAÁT. Khoaûng thôøi gian ngaén nhaát giöõa 3 baøn thaéng do moät caàu thuû ghi ñöôïc trong moät traän ñaáu laø 2 phuùt 13 giaây. Ñoù laø thaønh tích cuõ Jimmy O’Connor (Shelbourne) ghi ghi ñöôïc trong traän gaëp Bohemians vaøo ngaøy 19/11/1967. CUÙ HAT-TRICK NHANH NHAÁT TRONG CAÙC TRAÄN ÑAÁU QUOÁC TEÁ. Khoaûng thôøi gian ngaén nhaát giöõa 3 baøn thaéng ghi ñöôïc trong moät traän ñaáu do moät caàu thuû ghi ñöôïc trong moät traän ñaáu quoác teá laø 3 phuùt röôõi. Ñoù laø thaønh tích do George Hall (Anh ) ghi ñöôïc trong traän gaëp Ireland ngaøy 16/11/1938 taïi Manchester. TRAÄN ÑAÁU COÙ TÆ SOÁ ÑAÄM NHAÁT Trong moät traän ñaáu thuoäc cuùp Scotland dieãn ra ngaøy 5/9/1885, ñoäi Arbroath ñaõ thaéng Bon Accord 36-0 treân saân nhaø. TRAÄN ÑAÁU QUOÁC TEÁ COÙ TYÛ SOÁ ÑAÄM NHAÁT. Iran thaéng Maldives 17-0 ôû voøng loaïi World Cup 98 taïi Damascus (Syria) vaøo thaùng 6/97. Anh cuõng thaéng Uùc 17-0 taïi Sydney vaøo ngaøy 30/6/1951. Tuy nhieân, ngöôøi Anh khoâng coâng nhaän ñaây laø moät traän quoác teá. TRAÄN CHUNG KEÁT CUÙP QUOÁC GIA COÙ TYÛ SOÁ ÑAÂÏM NHAÁT Naêm 1935, ñoäi Lausanne-Sports ñaõ thaéng Nordsterm Basel 10-0 ôû traän chung keát cuùp Thuïy Só. Hai naêm sau, tyû soá töông töï ñöôïc laäp laïi cuõng ôû traän chung keát cuùp Thuïy Só, vaø cuõng lieân quan ñeán Lausanne.

Tuy nhieân, laàn naøy hoï thua Grasshopper 0-10! KYÛ LUÏC VOÂ ÑÒCH QUOÁC GIA CLB CSKA Sofia ñaõ laäp kyû luïc chaâu Aâu veà vieäc leân ngoâi VÑQG töø sau Ñeä nhò theá chieán ñeán nay: 27 laàn voâ ñòch Bulgaria, keå caû hai laàn voâ ñòch vôùi teân cuõ laø CFKA Sredets. Tuy nhieân kyû luïc chaâu Aâu veà soá laàn voâ ñòch VÑQG lieân tieáp thuoäc veà Dynamo Berlin: 10 laàn lieân tieáp voâ ñòch Ñoâng Ñöùc (1979-1988). THÔØI GIAN GIÖÕ CHÖÙC VOÂ ÑÒCH QUOÁC GIA DAØI NHAÁT Kyû luïc naøy thuoäc veà CLB Al Ahly thuoäc thuû ñoâ Cairo (Ai Caäp). Suoát töø muøa boùng 48-49 ñeán muøa boùng 59-60, chöùc voâ ñòch Ai Caäp naèm trong tay Al Ahly. Tuy nhieân, giaûi voâ ñòch Ai Caäp ñaõ bò huûy boû moät laàn vì cuoäc caùch maïng naêm 1952 vaø giaûi naêm 55 keát thuùc giöõa chöøng. CLB VOÂ ÑÒCH CHAÂU AÂU( HAY COØN GOÏI LAØ ÑOAÏT CUÙP C1 CHAÂU AÂU) NHIEÀU NHAÁT Ñoù laø Real Madrid (Taây Ban Nha): 8 laàn (1956, 57, 58,59, 60, 66,98, 2000). Giaûi naøy ra ñôøi vaøo naêm 1955, ñöôïc tranh chaáp giöõa nhöõng ñoäi VÑQG ôû chaâu Aâu. CLB ÑOAÏT CUÙP C2 NHIEÀU NHAÁT Barcelona (Taây Ban Nha) giöõ kyû luïc vôùi 4 laàn ñoaït cuùp vaøo caùc naêm 1979, 82, 89, 97. Giaûi naøy ñöôïc tranh chaáp giöõa caùc ñoäi ñoaït cuùp quoác gia ôû chaâu Aâu.

ÑOAÏT CUÙP LIEÂN LUÏC ÑÒA NHIEÀU NHAÁT Ñoàng taùc giaû cuûa kyû luïc naøy laø Penarol (Uruguay, 3 laàn ñoaït cuùp vaøo caùc naêm 61, 66, 82); Nacional (Uruguay, 71, 80, 88) vaø AC Milan (YÙ, 69, 89, 90). Cuùp

naøy ñöôïc tranh chaáp giöõa CLB voâ ñòch Copa Libertadores vaø ñoäi voâ ñòch chaâu Aâu, baét ñaàu töø naêm 1960. CLB VOÂ ÑÒCH CHAÂU PHI NHIEÀU NHAÁT Ñoù laø Zamalek (Ai Caäp): 4 laàn, vaøo caùc naêm 1984, 86, 93,96. CLB ÑOAÏT CUÙP C2 CHAÂU AÂU NHIEÀU NHAÁT Ñoù laø Al Ahly (Ai Caäp): 4 laàn, vaøo caùc naêm 1984, 85, 86, 93. THUÛ MOÂN THAØNH COÂNG NHAÁT Khoaûng thôøi gian daøi nhaát maø moät thuû moân khoâng ñeå loït löôùi baøn naøo trong boùng ñaù ñænh cao laø 1.275 phuùt. Thaønh tích naøy do Albel Resino (CLB Atletico Madrid, Taây Ban Nha) laäp naêm 1991. THUÛ MOÂN THAØNH COÂNG NHAÁT TRONG MAØU AOÙ ÑOÄI TUYEÅN QUOÁC GIA Khoaûng thôøi gian daøi nhaát maø moät thuû moân khoâng ñeå loït löôùi baøn naøo khi khoaùc aùo ÑTQG laø 1.124. Thaønh tích naøy do Dino Zoff (YÙ) laäp töø thaùng 9/72 ñeán thaùng 6/74. THUÛ MOÂN GHI BAØN NHIEÀU NHAÁT Ñoù laø Jose Luis Chilavert, chôi cho CLB Velez Sarsfield (Argentina) vaø ñoäi tuyeån Paraguay. Töø thaùng 7/ 92 ñeán 5/ 99, Chilavert ghi ñöôïc 44 baøn thaéng trong caùc traän ñaáu chính thöùc. Ngoaøi ra coøn laø thuû moân duy nhaát töøng ghi baøn ôû voøng loaïi World Cup vaø laø thuû moân duy nhaát ghi 2 baøn trong moät traän ñaáu. TRAÄN ÑAÁU VOÂ KYÛ LUAÄT NHAÁT Ñoù laø traän ñaáu giöõa Sportivo Ameliano vaø General Caballero ôû giaûi voâ ñòch Paraguay, dieãn ra ngaøy

1/6/93. Raéc roái xaûy ra khi troïng taøi ñuoåi 2 caàu thuû Sportivo. Caùc caàu thuû ñoâi beân lieàn nhaûy ra aåu ñaû vaø keát quaû laø troïng taøi ñuoåi tieáp 18 caàu thuû (trong ñoù coù toaøn boä ñoäi hình Sportivo). Traän ñaáu laäp töùc chaám döùt CAÀU THUÛ KHOAÙC AÙO ÑOÄI TUYEÅN QUOÁC GIA NHIEÀU NHAÁT Ñoù laø kyû luïc cuûa Majed Abdullah Mohammed (Saudi Arabia). Trong khoaûng thôøi gian 1978-1994, anh ñaõ khoaùc aùo ÑTQG 174 laàn. CAÀU THUÛ GHI BAØN NHIEÀU NHAÁT TRONG MOÄT TRAÄN ÑAÁU QUOÁC TEÁ Ñoù laø Sojus Nielsen (Ñan Maïch) vaø Gottfried Fuchs (Ñöùc). Nielsen ghi ñöôïc 10 baøn trong traän thaéng Phaùp 17-1 taïi Olympic 1908. Fuchs cuõng ghi 10 baøn trong traän thaéng Nga 16-0 ôû Olympic 1912. CAÀU THUÛ VOÂ ÑÒCH THEÁ GIÔÙI NHIEÀU NHAÁT Peùleù laø caàu thuû duy nhaát trong lòch söû ñaõ 3 laàn ñoaït chöùc VÑQG (1958, 62, 70). CAÀU THUÛ GHI BAØN NHIEÀU NHAÁT ÔÛ CAÙC VOØNG CHUNG KEÁT WORLD CUP Ñoù laø Gerd Muller (Taây Ñöùc) toång coäng 14, goàm 10 baøn ôû World 70 vaø 4 baøn ôû World cup 74. CAÀU THUÛ GHI BAØN ÑEÀU ÑAËN NHAÁT TRONG MOÄT VOØNG CHUNG KEÁT Ñoù laø Just Fontaine (Phaùp): Ghi 13 baøn taò World cup 58 CAÀU THUÛ GHI BAØN ÑEÀU ÑAËN NHAÁT TRONG MOÄT VOØNG CHUNG KEÁT WORLD CUP Zairzinho (Brazil, taïi World cup 70) vaø Alcides Ghiggia (Uruguay, tai world cup 50) laø 2 caàu thuû duy nhaát trong

taát caû caùc traän ñaáu cuûa ñoäi mình, trong ñieàu kieän ñoäi boùng cuaû hoï ñaù ñuû soá traän toái ña ôû moät voøng chung keát World cup. CAÀU THUÛ GHI ÑÖÔÏC HAT-TRICK NHIEÀU NHAÁT ÔÛ CAÙC VOØNG CHUNG KEÁT WORLD CUP Coù 4 caàu thuû ghi ñöôïc 2 cuù hat-trick oû caùc VCK World Cup. Ñoù laø Sandor Kocsis (Hungary, taò World cup 50); Just Fontaine (Phaùp, taïi World Cup 58), Gerd Muller (Taây Ñöùc, taïïiWorld Cup 70) vaø Gabriel Batistuta (Argentina, taïi World Cup 94 vaø World Cup 98). Batistuta laø caàu thuû duy nhaát töøng ghi 2 hat-trick ôû 2VCK World Cup CAÀU THUÛ GHI BAØN NHIEÀU NHAÁT TRONG MOÄT TRAÄN ÑAÁU ÔÛ VOØNG CHUNG KEÁT WC Ñoù laø Oleg Salenko (Nga), ngöôøi ghi 5 baøn thaéng Cameroon 6-1 taïi World Cup 94.