You are on page 1of 7

Waarom proces van Delphine wellicht met

sisser afloopt
Thierry Debels
@thierryd
14/9/14
1
Op 23 september 2014 wordt het proces van
Delphine Bol verder!e"et# $ierop %ri&!t de
rechtban% een maand de ti&d om een 'itspraa%
te doen# Te!en de"e 'itspraa% %an vervol!ens
door alle parti&en ho!er beroep aan!ete%end
worden#
De rechts"aa% met dossiern'mmer 2013 / ( /
922) bevat en%ele mer%waardi!e elementen#
*o is de advocaat van Delphine de
"a%enadvocaat (lain De +on!e#
2
,ol!ens de website van de advocaat is -(lain
De +on!e !especialiseerd in b'r!erli&% recht.
handels- en vennootschapsrecht# $i& hee/t
een r'ime ervarin! in het be!eleiden van
nationale en internationale investeerders bi&
vastgoedoperaties. meer bepaald
investerin!en in %antoor!ebo'wen.
commercieel vast!oed en shoppin! centra.
hotels en woonwi&%ontwi%%elin!# Daarnaast
hee/t hi& een al!emene ervarin! in het
ondernemingsrecht en adviseert hij clinten
bij overnames, vennootschapsrechtelijke
vraagstukken en diverse contracten# $i& is
tevens actie/ bi& het beslechten van !eschillen#0
1aarom een der!eli&%e advocaat en !een
advocaat !especialiseerd in /amilierecht2
3
$et proces "el/ is een tweetrapsraket# 3n
eerste instantie moet aan!etoond worden door
de advocaten van Delphine en moeder 4ybille
dat +ac5'es Bol niet de vader is van
Delphine#
De strate!ie van vader Bol is nooit p'blie%
!emaa%t. maar wellicht "al hi& de claim van
4
Delphine en 4ybille aanvechten#
1
$et is oo%
niet irrealistisch om aan te nemen dat het
paleis de man onder "achte dr'% "et om de eis
van Delphine en 4ybille te ont%rachten#
(ls de dames Delphine en 4ybille de"e eerste
horde niet %'nnen nemen. dan is het proces
a/!elopen# $et is een ele!ante 'itwe! voor
(lbert 33. het paleis 6n vooral +ac5'es Bol#
De rol van de"e laatste wordt immers
onderschat# $i& moet immers p'blie%eli&%
toe!even dat "i&n vro'w hem ti&dens "i&n
h'weli&% hee/t bedro!en#
*el/s indien het vaderschap van +ac5'es Bol
betwist %an worden. dan no! is er !een
1
*ie http7//www#lalibre#be/act'/bel!i5'e/&ac5'es8boel8ne8se8laissera8pas8/aire8
)22ea91)3)903d:e4:d4031:
)
"e%erheid op s'cces# De media hebben alti&d
aan!enomen dat Delphine de dochter is van
(lbert# ;aar is dat wel "o2
2

3n het boe% van <ric =oens over 4ybille le"en
we dat de dame in de &aren "esti! en "eventi!
andere mannen -"a!0#
<en D>(8test %an e//ectie/ 'itsl'itsel !even
en dat "o' 'iteraard de snelste en beste
oplossin! "i&n# ;aar "o wer%t het niet# (lbert
moet toestemmin! !even# 4tel dat hi& wei!ert#
3s dat dan a'tomatisch een er%ennin! van "i&n
-sch'ld02 >een#
,raa! is oo% tot slot wel%e rechter in dat
laatste !eval de moed "al hebben om een
beslissin! in het voordeel van Delphine en
4ybille te nemen# Oo% op dat nivea' "o' het
paleis wel eens machti!er %'nnen "i&n dan
velen vermoeden#
?ortom. de %ans dat Delphine en haar moeder
@daar moeten we toch niet aan twi&/elen2A voor
het eind van dit &aar een &'ridische beslissin!
2
Dephine beweert steevast dat "e op %onin!in (strid li&%t# Dat is on"inni!# *e li&%t
/ysie% en%el op 4ybille en bovendien is dat !een !eldi! &'ridisch ar!'ment#
B
%ri&!en waar "e op hopen. is in/initesimaal
%lein#
Thierry Debels is a'te'r van Vorstelijk
vermogen
9