Een dagboek met zestig

jaar boordevol kleuren
(1954-2014)
jwr47
De hier opgetekende documentatie is samengesteld uit een 100 pagina's lang
fotoboek van mijn persoonlijke tekeningen en schilderijen uit de periode 1981 –
2014 !et oplossend vermogen van de foto's in de samenvatting is echter
gereduceerd om de "eb#applicaties een acceptabele respons te kunnen bieden
!et ontstaan van de schilderijen verloopt min of meer s$nchroon met de
bestudering van het androg$ne s$mbolisme% dat in &he !ermetic 'ode( en de
daarop volgende uitbreidingen is beschreven% )oals &he !ermetic 'ode( **
*n de regel heb ik bij de studies mijn concentratie versterkt door het maken van
kopie+n van een of t"ee meester"erken van mijn favoriete schilders% )oals
,icasso% *ngres% -auguin% ./nch% 0osch% 1ermeer% 2enoir% van -ogh% .onet% en
'olan 3r is mijns in)iens geen betere methode om kunst"erken te leren
bestuderen dan het kopi+ren van meester"erken
De androg$ne afbeeldingen "erden meermaals gevarieerd om de grafische
afbeeldingen van ,latonische *dee+n te optimaliseren De meest intense
inspiratie "erd daarbij geleverd door 'olan en ,icasso
1954 Rood = mannelijk, Blauw = vrouwelijk, Paars = zondig gepaard
1
4p de lager school in het 3indhoven van 1954 heeft een katholiek priester mij geleerd de mannelijke personen 67e)us% 8dam 9 -od: in rood en de
vrou"en 63va en de maagd .aria: in blauw ;a de )ondeval "erd het paar <paars= gekleurd !et concept heeft mij destijds "ellicht geboeid% alhoe"el
ik er pas veel later aan "erd herinnerd tijdens het schilderen met olieverf
1 -edocumenteerd in -odsdienstles 1954#1955
Fig. 2: Adam (rood) en Eva
(blauw)
Fig. 1: Na de zondeval is het
paar “paars
1981 Sce!sen in zwar! " wi!
De daarop volgende fase concentreerde )ich op schetsen%
die )ich meestal aan technische oplossingen ori+nteerden%
)oals 3phesis 2002% maar een van de eerste androg$ne
concepten "erd bijvoorbeeld ontleend aan een tekening van
7aime 'olan% die veel lijkt op de tekeningen% die in het internet
onder )ijn naam te vinden )ijn
2
4ok enkele e(perimentele kleurschetsen illustreren een
brainstorming om de functie van het s$mbolisme der kleuren
te leren begrijpen
2 http>??"""ra$mi#perude?"p#content?uploads?2011?09?7aime@'olan@0ild#A8B(1024jpg en
http>??media1abend)eitung#muenchende?mediamedia0dABA9C1#2Ccf#4b85#ac5f#Ae229bd2a0aenormali)edjpeg
1998 Scilderijen
1anaf 1995 leerde ik olieschilderijen op te bou"en met relatief felle% primaire kleueren Dommige ont"erpen baseerden op oude meester"erken%
andere op de oudere schetsen van eigen hand
#$$# %l&riede's verzameling
!et grootste deel van de schilderijen uit de)e tijd is in een collectie ver)ameld van een vriendin% die daarmee een vakantieverblijf opsierde
#$$( )rieda's verzameling
De schilderijen uit de daarop volgende periode )ijn grotendeels in een ver)ameling van een andere vriendin terecht gekomen
#$$1 *el&por!re!!en
#$$# +e ,oscana-verzameling
#$$# .ndrog/ne paren
#$$( 0e!amor&osen
#$11 1ewijd aan de !uin der lus!en van 2eroen Bosc
#$11 1ewijd aan Ber! Brec!'s gedic! 34erinnering aan 0arie .56
#$1(-#$14 *war!e ka!!en en wi!!e muizen
!et laatste hoofdstuk is s$mbolisch ge"ijd aan de kleuren )"art en "it &er illustratie geldt ook de schildersschort% die nu alle kleuren van de
regenboog bevat en ingeraamd een hoog"aardig% abstract schilderij oplevert !et is de stochastische kunst% die contrasteert ten op)ichte van het
s$mbolisme der kleuren rood% blau" en paars Eo mag mijns in)iens de kleur paars als de kleur van de )ondige paarvorming der .iddeleeu"se
denk"ereld beschou"d "orden De)e fotoserie is het dagboek van de)e )estigjarige speurtocht% die eindigt in )"art en "it
Contents
1954 2ood F mannelijk% 0lau" F vrou"elijk% ,aars F )ondig gepaard2
1981 Dchetsen in )"art 9 "itC
1998 Dchilderijen4
2002 3lfriede's ver)ameling5
200C Grieda's ver)ameling8
2001 Eelfportretten1B
2002 De &oscana#ver)ameling18
2002 8ndrog$ne paren21
200C .etamorfosen24
2011 -e"ijd aan de tuin der lusten van 7eroen 0osch2B
2011 -e"ijd aan 0ert 0recht's gedicht <!erinnering aan .arie 8=28
201C#2014 E"arte katten en "itte mui)enC0