You are on page 1of 88

HMEROLARX2013_Layout 1 /1010/12 10:20 AM Page 1

2O13

HMEROLARX2013_Layout 1 /1010/12 10:20 AM Page 2


,
,
, ,
, ,
, ,
.
(
)

HMEROLARX2013_Layout 1 /1010/12 10:20 AM Page 3

. . .
.. .
(. . , 18.10.2008.)

HMEROLARX2013_Layout 1 /1010/12 10:20 AM Page 4

. .. .
4

HMEROLARX2013_Layout 1 /1010/12 10:20 AM Page 5


.
. ,
, , .
, , , , , .
, , , ,
. . . .
.
.

.

, , 5

HMEROLARX2013_Layout 1 /1010/12 10:20 AM Page 6

.

,
.
, ,
,
,
.

. ,

. .
, ,
.
. . . , , , , .

HMEROLARX2013_Layout 1 /1010/12 10:20 AM Page 7

.,


,
,, ,


.
7

HMEROLARX2013_Layout 1 /1010/12 10:20 AM Page 8

KANONION TOY THPIOY ETOY 2013


KAOPIZON TON HXON, TO EINON KAI TA EYA
KAI A
TOY OOY ENIAYTOY

IANOYAPIO
EYAON

HXO EINON

6
13
20
( )
27
( )

EBPOYAPIO
EYAON

3 I
( )
10
( )
17
( )
24
( &)

HXO EINON

EYAON

HXO EINON

3
( )
10
17
24
( )
31
( )

MAPTIO

HMEROLARX2013_Layout 1 /1010/12 10:20 AM Page 9

APIIO
EYAON
7
()
14
21
28

A

()


HXO EINON

HXO EINON

EYAON

HXO EINON

2

9

16
.
.
23

30
( )


.
.


MA
EYAON
5

12
19

26

IOYNIO

HMEROLARX2013_Layout 1 /1010/12 10:20 AM Page 10

IOY
EYAON

7
14 . .
21


. .
,

,

28

HXO EINON

AYOY
EYAON
4
11
18
25

A
,

,

,

,

HXO EINON
.

TEMBPIO
EYAON

1
8

15

22

29

10

HXO EINON

HMEROLARX2013_Layout 1 /1010/12 10:20 AM Page 11

OKTBPIO
EYAON
6
13

.
20
27

HXO EINON

,.
,

,

NOEMBPIO
EYAON
3
10
17
24

A
,

,

,

,

HXO EINON

EYAON
1
8 ,
15
22

29

A
,

,


HXO EINON
.

11

HMEROLARX2013_Layout 1 /1010/12 10:20 AM Page 12


2013-2020
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

12

5
20
12
1
16
8
28
19

HMEROLARX2013_Layout 1 /1010/12 10:20 AM Page 13

TO ON TOY ENIAYTOY

17
16
29
76

24
( . , )
: 10

: 30
: 31
: 5
: 13
: 23
30
-


13

HMEROLARX2013_Layout 1 /1010/12 10:20 AM Page 14


:
1) .
2) 40 .
3)
.
4) .
5) ,
6)
(15 ).
:
1)
(14 ).
2) T
(24 ).
3) T (5 ).
4)
(29 ).
4 ,
, .
14

HMEROLARX2013_Layout 1 /1010/12 10:20 AM Page 15

: 5.00 ..
: 7.15 ..

: 5.00 ..
: 7.15 ..

: 5.00 ..
: 7.00 ..

: 6.00 ..
: 7.00 ..

:6.30 ..
: 7.00 ..

: 7.00 ..
: 6.45 ..

: 7.00 ..
: 6.45 ..

: 6.30 ..
: 7.00 ..

: 6.00 ..
: 7.00 ..

: 5.30 ..
: 7.15 ..

: 5.00 ..
: 7.15 ..

: 5.00 ..
: 7.15 ..

15

HMEROLARX2013_Layout 1 /1010/12 10:20 AM Page 16

I A N OYA PI O 20 13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
16

, ,
., .,
., ., .
70 , ., .
& .,
(. )

, ., &
., . .,
. , .
. , .
, , 8
& ., .
, .
, , .
. , . .
, .
&
, , .
(10 ), , .
., . ,
., , .
. ., ., .
., ., ., .
, ., ,
& . & , .
(), .
. , , .
. . , .
, . . .
& .,

HMEROLARX2013_Layout 1 /1010/12 10:21 AM Page 17

IANOYAPIO

.

EYA

. 8-12

. 11-14,
4-7
. 1-8
. 7-13
. 17-21
. 7-16
. 6-15
. 26 - 2
. 26 - 2
. 7-16

. 20-21,
40-52
. 13-17

7
13
17
18
20
25
27
30

. 29-34
. 12-17
. 17-23
. 14-19
. 12-19
. 9-16
. 1-10
. 14-19

HX

EINON

. ,
.

.
(. 16, 28)


5 , .
11 ,
(1832).
13 .
17 .
22
(1511).
29 , .
17

HMEROLARX2013_Layout 1 /1010/12 10:21 AM Page 18

OYA PI O 201 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
18

., /, .
, ., .
, , ., , .
, ., .
, ,
., ., &
, . , . .
., ., ,
., , .
, ., . .
., , .
. , , .
& ., ., .
, , ., .
., , .
., , .
(), , &
, ,
, ., .
. , ,
, ,
. ., ., .
. , ,
( & ) & . . . . . .
,
. , . & .,
, ,
., . /, .

HMEROLARX2013_Layout 1 /1010/12 10:21 AM Page 19

EBPOYAPIO

.

EYA

2
3
10
17
24

. 7-17
. 6-15
. 1-10
. 16- 1
. 6-15

. 22-40
. 35-46
. 14-30
. 21-28
. 10-14

HX

EINON

,
. , .
(. ,
. 1, PG 61, 618)


3
4
7

,
.
,
(868).
,
(1846).
19

HMEROLARX2013_Layout 1 /1010/12 10:21 AM Page 20

I O 2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
20

., & ., . .
., ., ,
(), , , , .
. , &
. , . , .
42 ,
. , , , .
. , .,
, 40
, ,
, ,
, , .
., . .
,
., , .
., ,
, , .
, ., ,
, .
. . . , .
, . ., . .
, ., ., .
, & 199 ., .
(/), /

,
, &
, , .
, ., . & .
., . , . .
(. ), .

HMEROLARX2013_Layout 1 /1010/12 10:21 AM Page 21

MAPTIO

.

EYA

3
9

. 12-20
. 13-17

10
17
23
24

. 8- 2
. 11- 4
. 1-10
. 24-26,
32-40
. 11-18
. 10- 3

. 11-32
. 8-9,
25-27, 33-36
. 31-46
. 14-21
. 23- 5
. 44-52

40

. 24-38
. 1-12

25
31

HX

EINON


;
, ,
, .
( . 3, 16-17)


15 ,
(1792).
17 ( .).
20 ,
(1793).
31
.
21

HMEROLARX2013_Layout 1 /1010/12 10:21 AM Page 22

I O 2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
22

. , ., .,
. ., ., .
., ,
. , , .
, ., ., .
/, 120 ., .
(/) & .
, , , 70 .,
, .,
/, ,
,
, , ,
, ,
( ), ,
. . ,
, , &
., .,
. , ., . &
, ., ,
, , .
, ., ., .
, , .
, .
. ., . , .
, , .
., & .,
, .
, 9 , .
. , , & .
. , 10 , , ,

HMEROLARX2013_Layout 1 /1010/12 10:21 AM Page 23

API

.

EYA

HX

. 14 - 6

. 34- 1

EINON

14

. 13-20

. 17-31

21

. 11-14

. 32-45

27

. 28- 8

. 1-45

28

. 4-9

. 1-18


,
. , .
, .
, .
(. , . 75,
12, 279)


3
7

,
(833).
,
(1770).
23

HMEROLARX2013_Layout 1 /1010/12 10:21 AM Page 24

O 2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
24

. , , ,
. , , . . .
. , , &
. , ,
, , .
., ., .
, .,
&, .
., .,
, . , .
& ., ., .
, ., , .
, ,
, .,
, , .
, , .
& .,
, , , , &
, & .
., ,
& , .
& . ,
, ., ., .
. ,
, .
, & 70
., ., .
. , .,
, ., .
., ., . .
, ., .

HMEROLARX2013_Layout 1 /1010/12 10:21 AM Page 25

MA

.

5
6
8
10
12
19
21
26
29

EYA

HX

EINON

. 1-8
. 1-17

. 1-11
. 18-28

. ' 22-38
. 25-28,

1-7
24-25
. 1-8
. 12-22

. 12-20
. 19-31

. 1-7
. 43- 8

. 1, 12-20
. 1-9
/ &
. 32-42
. 1-15

. 6-18
. 14-30

;
( ,
, PG 78, 1504).


1 , (1826), .
14 (1643),
.
14 ,
( .).
15
.
,
1826 ,
.
25

HMEROLARX2013_Layout 1 /1010/12 10:21 AM Page 26

I OY I O 2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
26

., ,
, , .
& . & 4 ,
& , /
., ., .
. (. ), ., .
, ., .,
. . , ., .
, ., ., & 4 .
& ., .
& ., ,
, .,
, ., &
., ., .
., , &
. 318 & .
, , ,
, , &
, , .
. , ,
., ., .
, , , & .
., .
, . .,
., .,
/, ., . .
., & ., .
. & ,
&
( ), 12 .

HMEROLARX2013_Layout 1 /1010/12 10:21 AM Page 27

IOYNIO

.

EYA

2 . 19-30
. 5-42
9 . 16-34
. 1-38
12
. 22-28
. 36-47
13
. 1-12
. 36-53
16 . 16-18, 28-36
. 1-13
22 . 13-17
. 14-25
23
. 1-11
. 37-52, 12
24
. 8-19
. 1-25, 57-68
76, 80
29 . 21- 9
. 13-19
30 . 33- 2
. 36, 1-8

HX

EINON


. ,
.
&
.


, ,
, ,
.
(. 14, 7-8)


9 (
.).
14 , ( .).
23
(1821-1822).
25 ,
.
28 (
.).
27

HMEROLARX2013_Layout 1 /1010/12 10:21 AM Page 28

I OY I O 20 13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
28

& , / .
,
., ,
, ,
, ., .
, 24 .
, ., .
., .
., () .
45 ., .
., ., .
& , , .
. ,
, . ( . ), ., .
& .,
, , .
, , .
., , & ., .
& ,

, & , .
, .
., ., . , . .
, .
. , , .
., ., .
. & , . .
, , ,
& . ,
, , , & 70 .
,

HMEROLARX2013_Layout 1 /1010/12 10:21 AM Page 29

IOY

.

1
7
11
14
17
20
21
25
26
27

. 27 - 8
. 22- 5
. 1-10
. 8-15
. 23- 5
. 10-20
. 18-23
. 22-27
. 23 - 5
. 1-10

28

. 1-10

EYA

HX

EINON

. 1, 5-8
.
. 18-23

. 36-50

. 14-19

. 24-34

. 22-30

. 5-13

. 16-21

. 24-34

. 12-19

. 17-. 2
. 28-


2 : .
2 .
4 (712).
5 .
9 , (1793).
10 (1905) (1920), .
12
( .).
14 ,
.
14 ,
(1681).
29

HMEROLARX2013_Layout 1 /1010/12 10:21 AM Page 30

O 2 01 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
30

,
. . . , .
& , ., /
, 7 ,
., . ., .

., . ., .
,
, 10
,
, ,
& , &
., , & ,
., .

, , , .
., & ,
, & , .
, .
., .,
., & (, , )

, ., .
. , ., . . .
,
& ., , ,
, , .
. , ,
,
, ,

HMEROLARX2013_Layout 1 /1010/12 10:21 AM Page 31

AY

.

EYA

HX

EINON

4 . 6-14
. 1-8
.

6 . 10-19
. 1-9

11
. 1-7
. 27-35
.

15 . 5-11 . 38-42, 27-28


18 . 10-17
. 14-22

23 . 5-11 . 38-42, 27-28 . .


25 . 9-17
. 22-34
.

29 . 25-32
. 14-30

31
. 1-7 . 38-42, 27-28


7 ,
(1874).
8 . , .
11 .
12 .
17 , .
18 (1698).
21
( .). /.
23 . ,
(1788).
25 . ,
.
, .
,
&
.
31

HMEROLARX2013_Layout 1 /1010/12 10:21 AM Page 32

PI O 20 13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32

, , ., . 40 .
, , . ,
, , ,
., ., . .
, .
. . , .
., , .
,
&
, , ., .
, ,
, ., .,
., . ,

, .,
, ,
, , & ., &
, .,
, , ,
. &
, , ,
, ., & ., .
, ., &
, .,
., ,
,
., , .
, , ., .
, , . .
. , &

HMEROLARX2013_Layout 1 /1010/12 10:21 AM Page 33

1
8
14
15
22
23
26
29

EYA

HX

EINON

. 1-7
. 16-22

. 11-18
. 13-17

. 18-24 . 6-11, 13-20,


25-28, 30
. 16-20
. 34 - 1

. 13-24
. 1-11

. 22-27
. 5-25

. 12-19
. 25-27, .
24-25
. 21- 4 . 31-36
.


1
2
4
11
15
18
20
20
24
25

(
.).

(658).
,
(1781).
, .
, (1811).
, ( .).
,
(1027).
, (1804).
, .
,
.
33

HMEROLARX2013_Layout 1 /1010/12 10:21 AM Page 34

PI O 2 01 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
34

, , , . .
& ., .
, ., ,
, ., ,
., , . , .
, .,
& .,
, , ., .
. , & .
& ., ., . (.)
, .
, , .,
, , ., , .
, ,
. ., ., , .
, . &
., . , .
,
, . 120 .
, ., . , . .
. , ,
, 7
. , .
, ,
& , .,
, .
, ,
, .
. , . & .
& ., & .
, , ., .

HMEROLARX2013_Layout 1 /1010/12 10:21 AM Page 35

OKT

.

3
6
13
18
20
23

. 16-34
. 6-15
. 8-15
. 5-11, 14-18
. 22- 2
. 11-19

26
27
28

EYA

HX

EINON

. 17-30

. 11-16
.

. 5-15

. 16-21

. 27-39
.

. 54-58

. 1-7
. 1-10
. 17 - 2

. 6-11
. 41-56

. 1-7 . 38-42, 27-28.
( . 4, 4)


7
8
10
13
17
20
20
28


,
(1632).
, ( .).
, ( .).
, (1601).
. . , (
).
. , .
. . , .
,
(1824).
35

HMEROLARX2013_Layout 1 /1010/12 10:21 AM Page 36

N OEMBPI O 20 13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
36

& . , .
, , , & .
, , . . . & .
, .,
& ., & .
. , ,
33 , .
& & . . .
, ., .
, ., , , .
., , .,
, ,
/ & ,
, .
, & & , .
& ,
, ., &
, ., .
, & , .
., .
, .
, , ., .
. , .,
, , .
& , , .
, , .
. , , .
. ., .
., .,
, .

HMEROLARX2013_Layout 1 /1010/12 10:21 AM Page 37

NOEMBPIO

.

1
3
8
9
10
13
14
16
17
21
24
25
30

EYA

. 27 - 8 . 1, 5-8
. 31- 9 . 19-31
. 2-10
. 16-21
. 8-11
. 37-43
. 11-19
. 25-37
. 26- 2
. 9-16
. 9-16
. 44-52
. 11- 2
. 9-13
. 16-20
. 16-21
. 1-7
. 38-42, 27-28
. ' 11-18
. ' 18-27
()
()
. 23- 5
. 24-34
. 9-16
. 35-52

HX

EINON


' .' ()

,
,
.
(. ,
. 2, PG 47, 449)


11 .
22 , , .
26 ,
( .).
27
.
27 , .
37

HMEROLARX2013_Layout 1 /1010/12 10:21 AM Page 38

EKEMBPI O 20 13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
38

, ,
, . , .
, .,
., , .
. ,
.
, .
, , , . ., .
. (. ), . (. . )
, , .
& , & .
., .
, , , , .
, , , , .
, . &
., ,
. ., . & .
, & . .,
. & ., & .
. , ,
& 500 , .
,
. . , ,
, .

, . & .
. &.,
. . , .
14.000
& , .
,

HMEROLARX2013_Layout 1 /1010/12 10:21 AM Page 39

EKEMBPIO

.

1
4
5
6
8
9
12
15
22
25
26
27
29

EYA

. 4-10
. 23 - 5
. 22 - 2
. 17-21
. 14-22
. 22-27
. 8-19
. 8-18
. 9-10, 32-40
. 4-7
. 11-18
. 8 5, 47-60
. 11-19

. 35-43
. 24-34
. 27-30
. 17-23
. 10-17
. 16-21
. 9-16
. 16-24
. 1-25
. 1-12
. 13-23
. 33-42
. 13-23

HX

EINON,
(. ,
. 6, 34, 620).


11 (966).
23 ( .),
.
30
.
39

HMEROLARX2013_Layout 1 /1010/12 10:21 AM Page 40


,
,
.
1, . , 4149/1961

.

40

HMEROLARX2013_Layout 1 /1010/12 10:21 AM Page 41
,,

.
EPA: HPAKEION KPHTH
25, 71201
www.iak.gr/GreekEkklKritis.htm
. : 2810 288658 & 2810 335864.
Fax: 2810 288658, e-mail: isynodec@otenet.gr
41

HMEROLARX2013_Layout 1 /1010/12 10:21 AM Page 42


,
, . (), 1933.
, .
Warminster .
Bristol , - .
23 1975. 30 2006.
: 23 .

42

HMEROLARX2013_Layout 1 /1010/12 10:21 AM Page 43

.
: HPAKEION,
. : 25,
.. 712 01 .
: www.iak.gr
e-mail: iak@iak.gr, info@iak.gr,
Fax 2810.289817.
: , .
2810.282632, Fax 2810.335863 - 2810.335867,
e-mail:arxiepkritis@iak.gr.
:
: , . 2810.282209, 6936141142.
: , . 2810.335845.
: . , . 2810.335848, fax
2810.335861 e-mail: grafeiontypou@iak.gr
frmakarios@gmail.com.
:
, . 2810.335844 .
, . 2810.335840.
: ,
43

HMEROLARX2013_Layout 1 /1010/12 10:21 AM Page 44

. fax 2810.335865, 6932423414, e-mail:


philmavrakis@gmail.com
:
- :
. . , . 2810. 335840.
- :
. , . 2810.335841.
: . . , . 2810.335849.
: . ,
. 2810.335846.
......: . , 2810.335847.
: . ,
2810.256774.

: . , . , .
. . . . & fax:
2810.335865, e-mail: antiairetiko@iak.gr
: .
: . , 2810.335849.
-: . .
:
1) . : .
. . : . , . / , 44

HMEROLARX2013_Layout 1 /1010/12 10:21 AM Page 45

. , /
... . / - . . : .
.
2) . : .
. . : . . .
: . .
3) .
: . . . : . . : .
, , , .. , ,
, , : . :
, : .
, : . . . 2810.320931- fax 2810.326759.
4) ...... : . . . : . . - :
. .
45

HMEROLARX2013_Layout 1 /1010/12 10:22 AM Page 46

5) . : .
. . :
, .
: .
, , , , , - ,
, , -: . .
6) . : . . . : .
.
, . .
: .. ,
.. , ,
. ... . :
. 2810.284852, fax 2810.286295.
: 127. : 310. : 362. N : 85. :
147. : 45. : 166,
41, 2, 2. : 202. : 10.
: 211.
46

HMEROLARX2013_Layout 1 /1010/12 10:22 AM Page 47:
. .

. 2810.245171, 2810.335845.

1. . .. 712 01, .
2810.282402, fax 2810.342242. : . 2810.227848, . 2810.238120, . 2810312398. :
. 2810.315132.
2. . .. 713 02, .
2810.346221, fax 2810.221009. : , .
2810.542123, .
2810.258174, .
2810.318575.
3. . .. 712 02, .
47

HMEROLARX2013_Layout 1 /1010/12 10:22 AM Page 48

2810.282183, fax 2810.282653. :


. 2810.236428, / . 6973691358, . 6942648044, .
4. . .. 713
07, . 2810.245171, fax 2810.229044. : , . 2810.245517,
, .
2810.310177, .
5. (). ..
713 02, . - fax 2810.283866. : . 28970.41429,
. 2810.791378, /.
6. .
.. 713 06, . 2810.231154. : / . 2810.253002, . 2810.251361, .
: .
7. . .. 713
06, . 2810. 346079, fax 2810.282554. : . 2810.237842,
. 2810.231340, : .
8. .
48

HMEROLARX2013_Layout 1 /1010/12 10:22 AM Page 49

.. 713 07, .-fax 2810.223827. :


. 2810.320858, . 2810.237577,
.
9. . .. 713 04, .-fax 2810.256441. : . 2810.781248,
. 2810.822550, . 2810.317448, .
10.
. .. 712 01, . - fax 2810.286764.
: .
2810.300893, .
2810.343023. : .
11. . .. 713 05, . 2810.231719. : . 2810.230897,
. 2810.233781, . 2810.256208. :
.
12. . .. 713 06, .
-fax: 2810.237491. :
/ . 2810.224682.
49

HMEROLARX2013_Layout 1 /1010/12 10:22 AM Page 50

'
:
. .
. 2810.335844 fax 2810.289817.
,
. 2810.221156 & fax 2810.224584.
12. . .. 714 09,
.-fax 2810.232513. :
. 2810.236799,
. 2810.238016.
13. . .. 714.09, . fax 2810.210244.
: . 2810.
325844, . 2810.281985.
14. . .. 713 06, . 2810.232148 fax
2810.328479. : .
2810.326399, .
2810.233863, .
15. , . .. 716 01, . 2810.221156. fax 2810.
224584. :
. 6937327900, . 6974
120542, . 2810.841376.
50

HMEROLARX2013_Layout 1 /1010/12 10:22 AM Page 51

16. . .. 713 07, . 2810.226786. fax


2810.226788. : . 2810.220023,
. 2810.244021, .
17.
. .. 713 07, .-fax 2810.234996.
: . 2810.239821,
. 2810.256774, . 2810.237490.
18. . ..
714 09, .-fax 2810.232575. : . 28910.23460,
. 2810.229584.
19. . .. 713 07,
. 2810.235548. : . 2810.220549, .
2810.323604, . 2810.224682.
20. . .. 714 09,
.-fax 2810.232883. :
. 2810.344586, . 2810. 229795.
21. , . .. 716.01, . 2810.228083. : . 2810.235744.
51

HMEROLARX2013_Layout 1 /1010/12 10:22 AM Page 52

22. . .. 716 01, . 2810.226752.


: . 2810.225350,
. 2810.743587, . 6945879784.
23. . ..
713 07, . 2810.327076 :
, . 2810.542953. .
24. ,
.. 715 00. : ,
. 2810.260015.
25.
-, .. 715 00, .-fax
2810.380058. : ,
. 2810.380344.
'
:
.
: 2810-300893-6972950313.
26. . .. 713 03,
. 2810.255745. :
52

HMEROLARX2013_Layout 1 /1010/12 10:22 AM Page 53

. 2810.258866, .
2810.250684, . 2810.
371253, ,
. 6945 148364
27. . .. 713 05,
. 2810.252827. : . 6977383889, .
2810.310411.
28. . .. 713 05, . 2810.231804. fax
2810.234314. :
. 2810.245448, .
2810.821933, . 2810.236026,
. 2810.237385,
.
29. . ..
713 04, .-fax 2810.251473. : . 2810.212155,
. 2810.791637.
30. .
.. 714 10, .-fax 2810.250739. : . 6973796837,
. 2810.326333, . 2810.251121.
53

HMEROLARX2013_Layout 1 /1010/12 10:22 AM Page 54

31. (). ..
715 00, .-fax 2810.261830 : . 2810.259874, . 6973231675, .
32. . .. 715 00, . 2810.255335.
: -.
33. .
.. 715 00, . 2810.239579. : /.
34. .
.. 714 10, .-fax 2810.317273. :
. 2810.251175.
35. .
.. 714 10, . 2810.315296. : . 2810.223602,
. 2810.212619.
36. .
.. 713 05, . 2810.318680, fax 2810.370529.
: . 2810.
314621, .
37. . .. 714
09, .-fax 2810.236949. : . 2810.210012.
38. -. ..
715 00, .-fax 2810.881386. : 54

HMEROLARX2013_Layout 1 /1010/12 10:22 AM Page 55

. 2810.318218, . 2810.230337.
39. -. ..
715 00, . 2810.312682, fax. 2810.731498. : . 6978597809.
'
:
.
:
. 2810.771405 fax 2810.771272
40. - . .. 700 08, .-fax 2810.772068. : , . 2810.771456.
41. - .
.. 700 08. :
. 6984467126.
42. - . ..
700 08, . 2810.781143. /.
43. - . ..
700 14. : .
44. - . .. 700 08. : ,
. 6945254977.
55

HMEROLARX2013_Layout 1 /1010/12 10:22 AM Page 56

45. - . ..
700 08. : , .
2810.771798.
46. - . ..
700 14, .-fax 28970.42870 : , . 2810.763102.
47. - . ..
715 00, .-fax 2810.762560. : . 2810.761261,
. 2810.763151.
48. - .
.. 700 08 .-fax 2810.781300. :
, . 2810.221555.
49. - . .. 700
08, .-fax 2810.771272 : , . 2810.771405, .
50. -
. .. 700 08. : , . 2810.881561.
51. - . .. 700 14. : . 6972872918.
52. -
56

HMEROLARX2013_Layout 1 /1010/12 10:22 AM Page 57

. .. 700 08. . 6976316064.


53. - . .. 700 14. :
, . 2810.240725, .
54. - . .. 715 00, . 2810.762701. :
, . 2810.761108, , . 2810.761132.
55. - . .. 700 14. .-fax: 2897.042790. : . 6975782059.
56. - .
.. 700 08. : ,
. 6972235157.
57. - . ..
700 14. : , .
2817.704307.
58. -
. .. 700 08. :
, .-fax 28910.41626.
59. - . ..
700 14, . 28970. 41887. : , . 2810.242774.
57

HMEROLARX2013_Layout 1 /1010/12 10:22 AM Page 58


:
.
:
: 2810.751965, 6972201625 fax : 2810.751769.
60. - . .. 701 00, .-fax 2810.742321. : , . 2810.743355.
61. - .
.. 701 00. .-fax 2810.751769. : , . 2810.751965, , . 2810.751641,
, . 2810.752165, .
62. - . , . 6936527221.
63. - .
.. 700 10. : , . 6944.164207.
64. - . .fax 743881. : ,
. 6987022200.
65. - . ..
700 10. : , .
28940.51177.
58

HMEROLARX2013_Layout 1 /1010/12 10:22 AM Page 59

66. - . ..
701 00, . 2810.741074. :
, . 2810.211109.
67. - .
.. 701 00. .-fax 2810.752609. :
, . 28940.51093.
68. - .
.. 701 00. : ,
. 2810. 751417.
69. -
. .. 701 00, . 2810.742023. : , . 2810.743890.
70. - . ..
701 00. : , . 2810. 213309.
71. -
. .. 700 10. :
, . 28940.51182.
72. -
. .. 701 00. :
, . 2810. 742064.
73. - .
.. 701 00, .-fax 2810.731642. :
, . 6949612772.
59

HMEROLARX2013_Layout 1 /1010/12 10:22 AM Page 60

74. - .
.. 701 00, .-fax 2810.743715. :
, . 2810.743472.
75. - .
.. 701 00, . 2810.742405, fax 2810.743423.
: , . 2810.211703.
'
:
.

: 2810.831233, 6977654988.
76. - .
.. 715 00, .-fax 2810.250598. :
, . 2810.239727, . 6932214184.
77. -
. .. 71500, . 2810.811350. : , . 2810.822009.
78. - .
.. 715 00, . 2810.251722. : , . 2810. 310478.
.
79. - 60

HMEROLARX2013_Layout 1 /1010/12 10:22 AM Page 61

. .. 740 51. : .
80. -,
. .. 715 00. :
, . 2810.251712.
81. - .
.. 715 00, . 2810.821528. : , . 2810.316889.
82. -
. ..715 00. : , . 2810.841372.
83. - .
.. 715 00, . 2810.811990. : , . 6989802953.
84. - . .. 715 00. .-fax 2810.821363. : , . 2810.256084, .
85. - ,
. .. 715 00, .fax 2810. 823014. : ,
. 28970.42090, .
86. - .
.. 715 00. : ,
. 2810.317595.
61

HMEROLARX2013_Layout 1 /1010/12 10:22 AM Page 62

87. - . .. 740 51, .-fax


2810.510158. :
. 6932942284
88. - .
: , . 6974823770.
89. - .
.. 715 00. .
90. - . ..
740 51. : , .
2810.771874.
91. - . ..
715 00. : , . 6946565682.
92. - .
.. 715 00. : .
93. -
. .. 715 00. :
, . 2810.822939.
94. - . .. 715 00, .-fax 2810.851373. : , . 6972129742.
95. - .
. 2810.521551. .. 715 00. : / . 6946049762.
62

HMEROLARX2013_Layout 1 /1010/12 10:22 AM Page 63

96. - . ..
715 00, .-fax 2810.831477. : , . 2810.213571.
97. - . .. 715 00, .-fax 2810.841429. : , . 2810.841304.
98. - . ..
715 00. : , .
2810.831233. .
99. - . ..
715 00, .-fax 2810.521412 : , . 6989916400.
'
:
.
: . 2810.721201,
2810.721217, fax 2810-722040, . 6944373497.
100. - .
.. 700 13, . 2810.721201, fax 2810.712040.
: , .
2810.721217.
101. - .
63

HMEROLARX2013_Layout 1 /1010/12 10:22 AM Page 64

.. 700 13. T.-fax 2810861188. :


/, . 6934101223.
102. -
. ..700 13, .-fax 2810.861516.
: , . 2810.
312319. .
103. - .
.. 700 13. :
. 6956547587.
104. - . ..
715 00, .-fax 2810.851300. : , . 2810.851009.
105. - . .. 700 01, .-fax 2810.711397. : , . 2810.711454.
, . 2810.711380, .
106. - .
.-fax 2810.851064. T.. 700 01. :
, . 6979097252.
107. -
. .. 700 13, .-fax 2810.721312.
: X . 2810.521197.
108. -
. .-fax 2810.722061. .. 700 13.
64

HMEROLARX2013_Layout 1 /1010/12 10:22 AM Page 65

: , .
6948949996.
109. - ..
700 13. : , . 2810. 721257.
110. - . ..
700 13. : , .
6984.448671.
'
:
.
, . 2810.791298, 6974039757.
111. - .
.. 715 00. : ,
. 2810.310259.
112. - . ..
715 00 .-fax 2810.881239. : , . 2810.851262.
113. - -
. .. 715 00. : , . 6938184880.
114. - . ..
700 11. .-fax 2810.791103, : 65

HMEROLARX2013_Layout 1 /1010/12 10:23 AM Page 66

, . 6932284125.
115. -
. .. 700 11. :
, . 2810. 262132.
116. - . .-fax 2810.721426. .. 700 13. : /, . 2810. 322862.
117. - . .. 700
11. : , .-fax
2810.791298, .
118. -
. .-fax 2810.721426. .. 700 11.
: , .
6947.522234
119. - . ..
700 11 .-fax 2814.004985. : , . 6950835497.
120. - . .. 700 11. : , . 2810. 328191.
121. - .
.. 715 00. :
. 6972966675.
122. -
. .. 715 00, .-fax 2810.871212. 66

HMEROLARX2013_Layout 1 /1010/12 10:23 AM Page 67

: , . 2810.871454,
. 6930356759.
123. -- . .-fax 2894.22002. .. 700 11. : , . 28940. 22078.
124. - . .. 700
11. : , .-fax
2810.228170.
125. - .
.. 700 13, .-fax 2810.721435. :
, . 2810.881612.
126. - .
.-fax 2810.871098. .. 715 00. : , . 2810.262701.

67

HMEROLARX2013_Layout 1 /1010/12 10:23 AM Page 68

1. : . ,
.
2. : . :
/, . 2810.324160.
3. : ) , . 2810.368000.
: . 6972779771,
)
, . 2810.392761. : , . 2810.315723, . 6940565867.
4. : . . : . . 6946121965.
5. :
) . : ,
. 6987112124.
) ,
( . ).
68

HMEROLARX2013_Layout 1 /1010/12 10:23 AM Page 69

) , ( ).
) , .
6. :
) .... ....
) 126 ..
) 51 ..
) .
)
( ).
: . .
2810.212267.
7. , (
. ).
8. ( .
): . 2810.221193.
9. - :
.

69

HMEROLARX2013_Layout 1 /1010/12 10:23 AM Page 70


:
1) ,
.. 700 08 . : . (. 29), . 2810.771621
fax: 2810.771832.
2) ,
.. 700 10 . : . (. 40), . 28940.51231,
28940.51183, fax: 28940.51395.
3) ,
.. 700 08 . : . (. 3). . 2810.781349, fax:
2810-781444.
4) ,
.. 715 00 , . 2810.521281. . , (. 2).
5) ,
.. 700 13 . : .
, (. 2), . 2810.861390.
70

HMEROLARX2013_Layout 1 /1010/12 10:23 AM Page 71

6) .
.. 714 10 . : . , (. 4). . 2810.236543.

:
1) .
.. 700 11 . : (. 23). . 2810.791331,
2810.791720.
2) .
.. 715 00 . : (. 15), . 2810.841296, 2810220.579.
3) .
.. 700 01 . : (. 11), . 2810.711780.

71

HMEROLARX2013_Layout 1 /1010/12 10:23 AM Page 72

1) ,
.. 715 00 . : (. 15), . 2810.542204.
2) ,
.. 715 00 . : 2, .
2810.851140.
3) ,
715 00 . : (. 8), . 2810.841375.
4) ,
.. 715 00 . : N (. 3), . 2810.841376.
5) ,
.. 715 00 . : , (. 9), . 2810.841383.
6) , .. 700 08 . : (. 2), . 2810.771677.
72

HMEROLARX2013_Layout 1 /1010/12 10:23 AM Page 73


1) ) , ) ,
.
2) , . 28970.42344. - :
. K , . 6987112501,
.. 700 14 . .

NEYMATIKH IAKONIA
) :
1) : . . 6946.005504
. . 6944.516120.
2) : .
.
:
,
.
73

HMEROLARX2013_Layout 1 /1010/12 10:23 AM Page 74

) :
.
) :
.
) : .
) :
.
) :
. . 6974810000 .
.

74

HMEROLARX2013_Layout 1 /1010/12 10:23 AM Page 75

&


1. ..
() . 2810.282632, E-mail:
iak@iak.gr
2. . , ()
2810.282209 Fax: 2810.289817, E-mail:
prot_met@hotmail.com , protosigelos@iak.gr
3. . (,
), . 2810.335840
4. . (, ), . 2810.751965 Fax 2810.
751769. E-mail: kassavetakis@cyta.gr
5. , (, ), . 2810.287682 Fax 2810.281350
-mail: kserp@mind.gr
6. , (,
), .
2810.224189
7. . , (,
) . 2810.761204,
75

HMEROLARX2013_Layout 1 /1010/12 10:23 AM Page 76

-mail: ilogiadi@otenet.gr
. (
) . 2810.284852
E-mail: papoutsakisva@hotmail.com
: . 2810.320931, Fax: 2810.326759.
: , .
6974583004, E-mail: gerakisg@teicrete.gr - (...
, . 188, 14-3-1997).
1. :
99,7 F.. : .
, . 2810.360412. : 2810.
360419, 2810.360420. Fax: 2810.360415. 2. : . .
2810.283141, Fax: 2810.280659. 3. : , , , ,
: . , , . 4.
: . , -
. 5. : :
. , . 2810.321474. .
, .
: . , . 2810.335847. 6.
76

HMEROLARX2013_Layout 1 /1010/12 10:23 AM Page 77

. 7.
. 8. , . 2810. 287967: . , . 9. .
, . 2810.282402: . ,
. 10.
, . 2810.320931. 11. : .
, , . 2810.320931. 12.
- : . , , . 6972235157. 13. : .
, , .
2810.320931 - . 14. : ) )
.
.


.
. : . .
. 2810.335841. ,
.
77

HMEROLARX2013_Layout 1 /1010/12 10:23 AM Page 78

. :
1) .
. . 2810.282402, 2810.242375.
2) , . 2810.282183.
3) , . 2810.
343654.
4) , . 2810.
231719.
5) / .
6) , . 27, . 2810.
300110. ,
.
8.00 .. 13.00 ..
: . ,
. .
. : , , ,
,
.
. . . ,
. 6946514854.
. , . 2810.
542033. IBAN: GR4808700970000000011214272
. , . 2810.335860.
. . . 10-12 ..
78

HMEROLARX2013_Layout 1 /1010/12 10:23 AM Page 79
: , ,
. , , , , 5 , 14 29 .

.
:
,
.

HMEROLARX2013_Layout 1 /1010/12 10:23 AM Page 80


1)
.
2) ,
.
3)
.
4) .
5)
, .


,
,
.
.

.

80

HMEROLARX2013_Layout 1 /1010/12 10:23 AM Page 81

99,7 F.M.

: . , . 2810.
360412,
:. , fax 2810.
360415.
: 2810.360410, 2810.360420, fax 2810.
360422. : 6, . .

www.iak.gr

81

HMEROLARX2013_Layout 1 /1010/12 10:23 AM Page 82

: . 25
T.K. 71201
( . )
.: 2810.283141
fax: 2810.280659.

82

HMEROLARX2013_Layout 1 /1010/12 10:23 AM Page 83

) 7 -
. 2810.244452
& 2810.282209.
)
. 6958946403.

HMEROLARX2013_Layout 1 /1010/12 10:23 AM Page 84

84

HMEROLARX2013_Layout 1 /1010/12 10:23 AM Page 85


..
2012.


. .

HMEROLARX2013_Layout 1 /1010/12 10:23 AM Page 86

T H E N A

86

HMEROLARX2013_Layout 1 /1010/12 10:23 AM Page 87

T H E N A

87

HMEROLARX2013_Layout 1 /1010/12 10:23 AM Page 8835.000

:
" ",
, 16 .
,
.
: