You are on page 1of 424

REPUBLIKA HRVATSKA I DOMOVINSKI RAT 1990.-1995. DOKUMENTI

Knjiga 4.

DOKUMENTI INSTITUCIJA POBUNJENIH SRBA

U REPUBLICI HRVATSKOJ (sije~anj-lipanj 1992.)

REPUBLIKA HRVATSKA I DOMOVINSKI RAT 1990.-1995. – DOKUMENTI KNJIGA 4. BIBLIOTHECA CROATICA: SLAVONICA, SIRMIENSIA ET BARANYENSIA Hrvatski demokratski pokret i Domovinski rat – Dokumenti, knjiga 4.

Nakladnik Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata, Zagreb Hrvatski institut za povijest – Podru`nica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Slavonski Brod

Za nakladnika:

Dr. sc. Ante Nazor Dr. sc. Mato Artukovi}

Urednik:

Mate Rupi}, prof.

Recenzenti:

Prof. dr. sc. Ozren @unec Dr. sc. Zdenko Radeli}

Suradnici:

Julija Barun~i}, prof. Ivan Brigovi}, prof. Ana Holjevac Tukovi}, mr. sc. @eljka Kri`e, prof. An|ela Ljubas, mr. sc. Josipa Maras Kraljevi}, prof. Natko Martini} Jer~i}, prof. Ivan Rado{, prof. Slaven Ru`i}, prof. Janja Sekula, prof. Domagoj [tefan~i}, prof. Ilija Vu~ur, prof.

Lektorica:

Julija Barun~i}, prof.

Izrada kazala:

Ana Holjevac Tukovi}, mr. sc.

Prijepis:

Indira Alpeza

Priprema za tisak:

Kolumna d.o.o.

Tisak

##

Naklada

## primjeraka

REPUBLIKA HRVATSKA I DOMOVINSKI RAT 1990.-1995.

DOKUMENTI

Knjiga 4.

DOKUMENTI INSTITUCIJA POBUNJENIH SRBA U REPUBLICI HRVATSKOJ (sije~anj-lipanj 1992.)

Zagreb – Slavonski Brod, velja~a 2008.

SADR@AJ

Predgovor

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1

Kratice

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

3

1. 1992., sije~anj 4., Knin – Izjava predsjednika Republike Srpske Krajine o odluci Predsjedni{tva SFRJ o prihva}anju plana dolaska mirovnih snaga UN-a na okupirano podru~je Republike

 

Hrvatske

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

5

2. 1992., sije~anj 8., Beograd – Otvoreno pismo Slobodana Milo{evi}a Milanu Babi}u u kojem ga optu`uje da odbijanjem mirovnog plana Cyrusa Vancea i dolaska mirovnih snaga opstruira stavove Predsjedni{tva SFRJ i rukovodstva Srbije za mirno rje{enje krize u Jugoslaviji

3. 1992., sije~anj 8., Petrinja – Iz izvje{}a de`urnih Stanice javne bezbjednosti Petrinja o

6

ubojstvu Hrvata u Jo{avici

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

8

4. 1992., sije~anj 11., Knin – Odgovor Milana Babi}a na otvoreno pismo predsjednika Srbije Slobodana Milo{evi}a u kojem obrazla`e da je glavni razlog neprihva}anja mirovnog plana

 

Cyrusa Vancea to {to plan teritorij Krajine tretira kao hrvatski teritorij pod za{titom snaga

UN-a

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

8

5. 1992., sije~anj 12., Glina – Izvje{}e Op}inskog {taba civilne za{tite Glina Zapovjedni{tvu 1. brigade TO Glina o asanaciji boji{ta u selu Mala Solina

 

11

6. 1992., sije~anj 17., Glina – Priop}enje za javnost sa sastanka politi~kog i vojnog vodstva Srba

 

Banovine i Korduna o mirovnom planu Cyrusa Vancea i dolasku mirovnih snaga

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

12

7. 1992., sije~anj 21., Glina – Izvje{}e Op}inskog {taba civilne za{tite Glina Komandi 1. brigade TO Glina o asanaciji boji{ta u selu Mala Solina

 

17

8. 1992, sije~anj 22., Knin – Zapisnik 20. sjednice Vlade Republike Srpske Krajine

 

18

9. 1992., sije~anj 22., Novi Sad – Zahtjev Ministarstva informiranja Vlade Srpske oblasti Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema Ministarstvu zdravstva da pripremi podatke o ranjenim i poginulim pripadnicima TO i civilnim invalidnim licima koja su stradala u “obrani srpstva”, kako bi od Skup{tine SFRJ zatra`ili da preuzme socijalnu za{titu za njih i

 

njihove obitelji

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

22

10. 1992., sije~anj 23., Beograd – Ministarstvo za veze sa Srbima izvan Republike Srbije dostavlja Vladi RSK popis op}ina za pomo} i suradnju op}inama RSK

 

24

11. 1992., sije~anj 27., Knin – Zapisnik sastanka Milana Babi}a i Marracka Gouldinga,

 

stru~njaka za mirovne operacije i podtajnika za posebne politi~ke poslove glavnog tajnika

 

UN-a, na kojem su razmatrana pitanja o dolasku mirovnih snaga

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

29

12. 1992., sije~anj 27., Knin – Zapisnik 21. sjednice Vlade Republike Srpske Krajine

.

.

.

.

.

.

.

.

.

46

13. 1992., sije~anj 27., Svinjarevci – Zaklju~ci Mjesne zajednice Svinjarevci o promjeni naziva

 

mjesne zajednice u Kraljevo te izmjeni naziva ulica

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

49

14. 1992., sije~anj 28., Lovas – Prijedlog Izvr{nog savjeta Mjesne zajednice Lovas Izvr{nom savjetu SO Vukovar o promjeni naziva ulica u Lovasu

 

50

15.

1992., sije~anj 29., Beograd – Elaborat Savjeta Srpske oblasti Zapadna Slavonija o ciljevima

i zadacima Vlade Oblasti

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

51

16. 1992., sije~anj 29., Knin – Elaborat Mile Daki}a o mirovnom planu Cyrusa Vancea i krizi

 

u

Jugoslaviji

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

54

17. 1992., sije~anj 30., Petrinja – Plan rada Stanice javne bezbjednosti Petrinja za 1992. godinu

. 59

18. 1992., velja~a 2. – svibanj 22., Iz dnevnika Save Rado{evi}a o stanju na okupiranom dijelu

 

zapadne Slavonije

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

64

19. 1992., velja~a 2., Glina – Izvje{}e de`urnih Stanice javne bezbjednosti Glina o o~evidu ubojstva ~etvero Hrvata u Bi{}anovu kod Gline

 

69

20. 1992., velja~a 2., Beograd – Priop}enje sa sjednice Predsjedni{tva SFRJ o prihva}anju mirovnog plana Cyrusa Vancea na sjednici kojoj su prisustvovali predstavnici pobunjenih

 

Srba iz Hrvatske

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

69

21. 1992., velja~a 2., Beograd – Pismo potpredsjednika Predsjedni{tva SFRJ generalnom

 

sekretaru UN-a u kojem ga obavje{tava da su savezni organi i Predsjedni{tvo prihvatili

 

mirovni plan, te o~ekuju upu}ivanje mirovnih snaga

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

71

22. 1992., velja~a 5., Vrginmost – Odluka SO Vrginmost o prihva}anju koncepta mirovnog

 

plana prihva}enog na pro{irenoj sjednici Predsjedni{tva SFRJ

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

72

23. 1992., velja~a 5., Glina – Zapisnik sjednice Ratnog predsjedni{tva SO Glina na kojoj je razmatrana politi~ka situacija nakon {to je predsjednik Skup{tine RSK potpisao plan o slanju mirovnih snaga na okupirano podru~je Hrvatske

 

73

24. 1992., velja~a 5., Petrinja – Zapisnik sastanka Ratnog predsjedni{tva SO Petrinja na kojem

 

je

razmatrana politi~ka situacija na okupiranom podru~ju RH nakon prihva}anja mirovnog

 

plana Cyrusa Vancea

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

76

25. 1992., velja~a 6., Knin – Zapisnik 23. sjednice Vlade Republike Srpske Krajine

26. 1992., velja~a 6., Knin – Priop}enje sa sjednice Vlade RSK o novoj teritorijalnoj organizaciji

80

na okupiranom podru~ju RH

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

82

27. 1992., velja~a 6., Knin – Obavijest predsjednika RSK Milana Babi}a poslanicima Skup{tine RSK da je Vlada RSK sazvala sjednicu Skup{tine u Glini 10. velja~e, na kojoj }e se raspravljati o odlukama Predsjedni{tva SFRJ o mirovnom planu Cyrusa Vancea

83

28. 1992., velja~a 7., Knin – Priop}enje za javnost zaklju~aka Vlade RSK s 24. sjednice na kojoj

 

je

razmatran mirovni plan Cyrusa Vancea i stavovi pro{irene sjednice Predsjedni{tva SFRJ

 

84

29. 1992., velja~a 7., Beograd – Zapisnik sjednice Vlade Srpske autonomne oblasti Zapadna

 

Slavonija

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

87

30. 1992., velja~a 9., Vojni} – Poziv predsjednika Kluba poslanika Skup{tine za Baniju i Kordun predsjedniku SO Vrginmost da hitno po{alje poslanike u Glinu na Skup{tinu RSK

31. 1992., velja~a 9., Glina – Zapisnik Skup{tine RSK koju je sazvao predsjednik Skup{tine

89

Mile Paspalj

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

90

32. 1992., velja~a 10., Knin – Zapisnik 25. sjednice Vlade Republike Srpske Krajine

 

91

33. 1992., velja~a 10., Knin – Zapisnik izvanredne sjednice Skup{tine RSK koju je sazvao Milan Babi}, na kojoj je razmatran plan dolaska mirovnih snaga na okupirano podru~je RH

 

93

34. 1992., velja~a 10., Li~ka Kaldrma – Pismo Du{ana Bursa~a Milanu Babi}u, predsjedniku

 

RSK, u kojem ga upozorava na gre{ke njegove politike koja je donijela veliku {tetu srpskom

 

narodu

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

100

35.

1992., velja~a 11., Knin – Priop}enje Srpske demokratske stranke RSK o ogla{avanju Srpske demokratske stranke i navo|enju sjedi{ta stranke u Kninu te o odbijanju mirovnog plana

bez referenduma

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

102

36. 1992., velja~a 14., Glina – Poziv na sastanak Skup{tine RSK, na kojemu }e se raspravljati o

 

radu i postupcima predsjednika RSK Milana Babi}a

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

103

37. 1992., velja~a 16., Glina – Zapisnik sastanka sjednice Skup{tine RSK na kojoj je raspravljano

o

radu Vlade RSK

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

104

38. 1992., velja~a 16., Glina – Priop}enje za javnost Skup{tine RSK o smjeni Vlade RSK te

 

opozivu predsjednika RSK

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

110

39. 1992., velja~a 17., Glina – Zapisnik sjednice Skup{tine RSK na kojoj se raspravljalo o analizi rada i postupaka predsjednika Republike Srpske Krajine poslije odluka Skup{tine Republike

Srpske Krajine 9. velja~e 1992. u Glini

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

112

40. 1992., velja~a 17., Petrinja – Plan operativnog rada Stanice javne bezbjednosti Petrinja za

 

akciju “Povratak”, pra}enje osoba koje su Hrvati ili onih koji na bilo koji na~in kontaktiraju

 

s

osobama na slobodnom podru~ju Hrvatske

 

115

41. 1992., velja~a 18., Knin – Pismo predsjednika Skup{tine RSK generalnom sekretaru UN-a

 

i Savjetu sigurnosti UN-a, u kojem ih moli da ne donose odluku o slanju mirovnih snaga na okupirano podru~je Republike Hrvatske dok Srbi ne provedu referendum o mirovnom

planu

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

117

42. 1992., velja~a 19., Knin – Informacija SUP-a Knin o zlo~inima Jedinice za specijalne

 

namjene MUP-a RSK na podru~ju Vrhovina tijekom 1991. godine

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

118

43. 1992., velja~a 21., Beograd – Poziv Predsjedni{tva SFRJ Milanu Marti}u za sudjelovanje na

 

sjednici “pro{irenog Predsjedni{tva”, na kojoj }e se raspravljati o dolasku mirovnih snaga UN-a na okupirano podru~je Republike Hrvatske, Zakonu o ostvarivanju prava naroda na

samoopredjeljenje te ure|enju Jugoslavije kao zajedni~ke dr`ave

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

121

44. 1992., velja~a 21., Udbina – Izvje{}e Stanice milicije Udbina Stanici javne bezbjednosti

 

Korenica o plja~kanju preostalih Hrvata u Podlapa~i

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

128

45. 1992., velja~a 24., Knin – Zapisnik 27. sjednice Vlade Republike Srpske Krajine

 

129

46. 1992., velja~a 26., Borovo Selo – Izlaganje Mile Paspalja, predsjednika Skup{tine RSK na

 

sjednici u Borovu Selu

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

137

47. 1992., velja~a 26., Borovo Selo – Odluka Skup{tine RSK o progla{enju amandmana na

 

Ustav Republike Srpske Krajine

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

150

48. 1992., velja~a 26., Borovo Selo – Odluka Skup{tine RSK o izboru predsjednika Republike

 

Srpske Krajine

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

152

49. 1992., velja~a 26., Borovo Selo – Odluka Skup{tine o izboru predsjednika Skup{tine

 

Republike Srpske Krajine

.

.

.