You are on page 1of 4

Nazwa modu!

u: Wst"p do kulturoznawstwa
Rok akademicki: 2014/2015 Kod: HKL-1-101-s Punkty ECTS: 5
Wydzia!: Humanistyczny
Kierunek: Kulturoznawstwo Specjalno#$: -
Poziom studiw: Studia I stopnia Forma i tryb studiw: -
J"zyk wyk!adowy: Polski Profil kszta!cenia: Oglnoakademicki (A) Semestr: 1
Strona www: http://www.wh.agh.edu.pl/main/pl/programy-zajec-i-sylabusy
Osoba odpowiedzialna: Trzci%ski &ukasz (lukasz.trzcinski@agh.edu.pl)
Osoby prowadz'ce: Trzci%ski &ukasz (lukasz.trzcinski@agh.edu.pl)
Opisy efektw kszta!cenia dla modu!u
Kod EKM Student, ktry zaliczy! modu! wie/umie/potrafi Powi'zania z
EKK
Sposb weryfikacji
efektw kszta!cenia (forma
zalicze%)
Wiedza
M_W001 Posiada podstawow' wiedz" dotycz'c' dyscyplin i
nauk tworz'cych kanon kulturoznawstwa
KL1A_W01 Egzamin
M_W002 Rozumie specyfik" kulturoznawstwa i relacje z innymi
naukami, rozumie podstawowe zasady
metodologiczne charakterystyczne dla
kuoturoznawstwa
KL1A_W02 Egzamin
Umiej"tno#ci
M_U001 Umie poprawnie zastosowa$ terminologi"
kulturoznawacz'
KL1A_U05 Egzamin
Kompetencje spo!eczne
M_K001 Prezentuje otwarto#$ na nowe idee, potrafi je wst"pnie
oceni$
KL1A_K02 Egzamin
Matryca efektw kszta!cenia w odniesieniu do form zaj"#
1 / 4
Kod EKM Student, ktry zaliczy! modu!
wie/umie/potrafi
Forma zaj"$
W
y
k
!
a
d
(
w
i
c
z
e
n
i
a
a
u
d
y
t
o
r
y
j
n
e
(
w
i
c
z
e
n
i
a
l
a
b
o
r
a
t
o
r
y
j
n
e
(
w
i
c
z
e
n
i
a
p
r
o
j
e
k
t
o
w
e
K
o
n
w
e
r
s
a
t
o
r
i
u
m
Z
a
j
"
c
i
a
s
e
m
i
n
a
r
y
j
n
e
Z
a
j
"
c
i
a
p
r
a
k
t
y
c
z
n
e
I
n
n
e
E
-
l
e
a
r
n
i
n
g
Wiedza
M_W001 Posiada podstawow' wiedz" dotycz'c'
dyscyplin i nauk tworz'cych kanon
kulturoznawstwa
+ + - - - - - - -
M_W002 Rozumie specyfik" kulturoznawstwa i
relacje z innymi naukami, rozumie
podstawowe zasady metodologiczne
charakterystyczne dla kuoturoznawstwa
+ + - - - - - - -
Umiej"tno#ci
M_U001 Umie poprawnie zastosowa$ terminologi"
kulturoznawacz'
+ + - - - - - - -
Kompetencje spo!eczne
M_K001 Prezentuje otwarto#$ na nowe idee, potrafi
je wst"pnie oceni$
+ + - - - - - - -
Tre$# modu!u kszta!cenia (program wyk!adw i pozosta!ych zaj"#)
Wyk!ad
1. Definicje i okre#lenia kultury. Analiza terminu kultura. Zapoznanie si" z
podstawowymi nurtami kulturoznawstwa. Kultura a natura. Aktualno#$ czy
dezaktualizacja tradycyjnych kategorii kulturoznawstwa.(dwa wyk!ady
p!toragodzinne)
2. Nauka a kultura. Nauka jako forma kultury. Hipotezy i teorie naukowe. Eksperyment
i obserwacja. Obraz #wiata: konieczno#$ i przypadek.Rodzaje zwi'zkw nauki z szeroko
rozumian' sfer' kultury. (trzy wyk!ady p!toragodzinne)
3. Religia jako forma kultury.Relacje mi"dzy nauk' i religi' w zarysie
historycznym.Wsp!czesne kontrowersje mi"dzy religi' i nauk' (teoria ewolucji a
inteligentny projekt, tezy psychologii ewolucyjnej i ich mo)liwe interpretacje)(dwa
wyk!ady p!toragodzinne)
4. My#lenie religijne a my#lenie magiczne. Religia i magia w perspektywie r)nych
wsp!czesnych dyscyplin naukowych.
5. Sztuka jako forma kultury. Koncepcja cz!owieka jako twrcy.
6. Kultura a cywilizacja. Rodzaje typologii cywilizacji.Problem globalizacji.Problem
wykluczenia w aspekcie globalizacji i warto#ci uniwersalnych. (dwa wyk!ady
p!toragodzinne)
7. Kultura spo!ecze%stwa informacyjnego nowa humanistyka i aksjologia.Problem
psychofizyczny w perspektywie rozwoju technologicznego (trzy wyk!ady
2 / 4
Karta modu!u - Wst"p do kulturoznawstwa
p!toragodzinne)
Ostatni wyk!ad: Podsumowanie problematyki
%wiczenia audytoryjne
G!wnym za!o)eniem zaj"$ jest przegl'd i porwnanie r)nych sposobw uj"cia
kultury, rozumienia jej genezy, znaczenia i metod interpretacji. Analizie zostan'
poddane teksty *rd!owe g!wnych przedstawicieli takich nurtw jak kulturalizm,
strukturalizm, hermeneutyka, postrukturalizm, psychoanaliza, czy marksizm.
Dok!adny program zaj"$:
1.Wprowadzenie do tematyki. Sposoby definiowania poj"cia kultura analiza
wybranych definicji.
2. Wprowadzenie do tematyki. Definiowanie cz!owieka w kategoriach kultury.
Lektura: E. Cassirer, Esej o cz!owieku: Wst"p do filozofii kultury, Warszawa 1977, s. 77-
131 (II Klucz do natury cz!owieka: symbol; III Od reakcji zwierz"cych do odpowiedzi
ludzkich; IV Ludzki #wiat czasu i przestrzeni)
2. Kulturalizm.
Lektury: F. Znaniecki Znaczenie rozwoju #wiata i cz!owieka, Kulturalizm, Rozr)nienie
faktw historycznych i kulturowych, Humanistyczny wsp!czynnik faktw kulturowych,
Warto#ci jako przedmioty kulturowe, w: J. Szacki, Znaniecki, Warszawa 1986, s. 189-
203, 209-224, 236-246.
3. Marksizm.
Lektura: K. Marks, F. Engels, Ideologia niemiecka, w: ten)e, Dzie!a, t. III, s. 18-55 ( A.
Ideologia w ogle, a zw!aszcza niemiecka)
4. Psychoanaliza.
Lektura: Z. Freud, Kultura jako *rd!o cierpie%, w: ten)e, Cz!owiek, religia, kultura,
Warszawa 1967, s. 235-314 (lub inne wydania).
5. Psychoanaliza cd.
Lektura: C.G. Jung, Archetypy i symbole. Pisma wybrane, Warszawa 1993, s. 61-125
(Ego, Cie%, Syzygia: anima i animus, Osobowo#$ maniczna, Ja*%)
6. Strukturalizm
Lektura: C. Levi-Strauss, Antropologia strukturalna, Warszawa 2000, s. 31-54 (II.
Analiza strukturalna w j"zykoznawstwie), s. 185-208 (IX. Struktura mitw)
7. Poststrukturalizm
Lektura: M. Foucault, Historia seksualno#ci, Warszawa 1995, s. 13-71 (I. My
wiktorianie, II. Hipoteza represji, III. Scientia sexualis), s. 118-139 (V. Prawo #mierci i
w!adza nad )yciem)
8. Poststrukturalizm cd.
Lektura: R. Barthes, Mitologie, Warszawa 2000, s. 81-83 (Powie#ci i potomstwo), s.
113-115 (Reklama i g!"bia), s. 186-189 (Striptiz), s. 237-296 (Mit, dzisiaj)
9. Postmodernizm
Lektura: J. Baudrillard, Precesja symulakrw, w: Postmodernizm: antologia przek!adw,
red. R. Nycz, Krakw 1997, s. 175-190.
M. Featherstone, Postmodernizm i estetyzacja )ycia codziennego, w: Postmodernizm:
antologia przek!adw, red. R. Nycz, Krakw 1997, s. 299-335.
10. Hermeneutyka.
Lektura: P. Ricouer, Egzystencja i hermeneutyka, w: ten)e, Egzystencja i
hermeneutyka. Rozprawy o metodzie, Warszawa 1975, s.128-149 .
12. Demistyfikatorska teoria kultury S. +i,ka
Lektura: S. +i,ek, Wznios!y obiekt ideologii, Wroc!aw 2001, s. 40-72 (od punktu
Totalitarny #miech do ko%ca rozdzia!u.
13. Feministyczne spojrzenie na kultur".
3 / 4
Karta modu!u - Wst"p do kulturoznawstwa
Lektura: H. Moore, P!e$ kulturowa i status wyja#nienie sytuacji kobiet, w: Badanie
kultury. Elementy teorii antropologicznej, Warszawa 2005, s. 309-339.
14. Kolokwium zaliczeniowe.
Sposb obliczania oceny ko&cowej
Przy wyliczaniu oceny z $wicze% brane s' nast"puj'ce elementy: obecno#$, aktywno#$ na zaj"ciach,
konspekty z zadanych lektur, wynik kolokwium ko%cowego.Ocena ko%cowa: wynik $wicze% 30% + wynik
egzaminu 70%
Wymagania wst"pne i dodatkowe
Obowi'zkowo do zako%czenia kursu i zamkni"cia I semestru studiw konieczne jest napisanie pracy
semestralnej, na temat ustalony z prowadz'cym zaj"cia.
Zalecana literatura i pomoce naukowe
Wybrana literatura do wyk!adu:
1. Eco U. Pejza) semiotyczny, Warszawa 1972.
2. Mead M. Kultura i to)samo#$, Warszawa 1978.
3. Kulturoznawstwo szanse i zagro)enia. numer monograficzny, Kultura Wsp!czesna nr 2, 1999.
Szczeg!owa literatura w syllabusie.
Informacje dodatkowe
Brak
Nak!ad pracy studenta (bilans punktw ECTS)
Forma aktywno#ci studenta Obci')enie
studenta
Samodzielne studiowanie tematyki zaj"$ 102 godz
Przygotowanie do zaj"$ 40 godz
Sumaryczne obci')enie prac' studenta 142 godz
Punkty ECTS za modu! 5 ECTS
4 / 4
Karta modu!u - Wst"p do kulturoznawstwa