You are on page 1of 1

í∫’®Ω’-¢√®Ωç 12 -V-™„j 2007 Ñ-Ø√-úø’ £j«-ü¿®√-¶«-ü˛ 2

Santushta: (Do) you know what happened Sankalpa: I can't wait to meet her. She was
yesterday? such a nice girl!)
(EØËoç ïJTçüÓ ûÁ©’≤ƒ?) (á°æ¤p-úÁ-°æ¤púø’ îª÷ü∆l´÷ ÅE ÖçC
Sankalpa: What happened? (àç ïJ-TçC?) ûª†E. áçûª ´’ç* Å´÷tßÁ÷!)
Santushta: I met our childhood playmate Santushta: She is equally anxious to see all of
Samyukta. us too. She said she would meet
(´’† *†o-Ø√öÀ ÊÆo£œ«-ûª’-®√©’ – ´’†ç us on the weekend.
ûª†ûÓ éπLÆœ Çúø’-èπ◊Ø√oç– Ææçߪ·-éπh†’ (ûª†’ èπÿú≈ ´’†-©oç-ü¿Ko éπ©’-Ææ’-éÓ-¢√-©E
éπ©’-Ææ’-èπ◊-Ø√o†’.) Çûª’-®Ω-ûªí¬ ÖçC. Ñ¢√®Ωç *´®Ω ´’†Lo
playmate = éπLÆœ Çúø’-èπ◊-ØË-¢√∞¡Ÿx. éπ©’-Ææ’-èπ◊ç-ö«-†çC.)
Sankalpa: (Do) you mean our Samyukta? Sankalpa: What about her sister Sampada? c) Cars pass by the building at great speeds
How come? Spoken English ™ ûª®Ω-îª’í¬ NE-°œçîË 'by' í∫’Jç*
(¢√∞¡x sister Ææç°æü¿ ᙫ ÖçC?) N°æ-K-ûª-¢Á’i† ¢Ëí∫çûÓ cars Ç building O’ü¿’í¬
(´’† Ææçߪ·-ÍéhØ√ †’´y-ØËC? ÅüÁ™« Santushta: An advocate by profession, she
ûÁ©’-Ææ’-èπ◊ç-ô’Ø√oç í∫ü∆. ´’J-éÌEo N≠æ-ߪ÷©’ É°æ¤púø’
ïJ-TçC?) îª÷ü∆lç. ¢Á∞«h®·.
frequently acts in TV serials it 3) By qualification = Nü∆u-®Ω|-ûª© Kû√u–
How come?= ᙫ? Look at the following sentences from the
seems. a) Some Telugu film actors are doctors by
How come you are here at this time? = Ñ dialogue above:
time ™ †’´¤y Ééπ\úø Öçúøôç àN’öÀ?/ ᙫ
(´%AhéÀ lawyer, é¬F ûª®Ω-îª’í¬ TV seri-
1) I met her just by chance.
qualification =
als ™ †öÀ-≤ÚhçC.)
2) I was walking by the State Bank building.
Ææ綵º´ç? éÌçûª-´’çC ûÁ©’í∫’ ÆœF-†-ô’©’ Nü∆u-®Ω|-ûª© Kû√u
Santushta: I met her just by chance. I was Sankalpa: I see. How is she doing as a ¢Ájü¿’u©’/ ¢Ájü¿u Nü∆u-®Ω|ûª éπ©-¢√∞¡Ÿx.
3) By qualification an engineer but by choice a
walking by the State Bank building. lawyer? b) Though an engineer by qualification, he
bank officer.
When some one from behind put (Å™«í¬. became a cricketer by profession =
4) An advocate by pro-
their hands on my shoulder. As I ™«ßª’-®˝í¬ Åûª†’ engineering Nü∆u-®Ω|ûª Ö†o-°æp-öÀéÃ
fession. cricket
-Ççí∫x-¶µ«-≠æ-ù
turned round in shock and surprise Ç¢Á’ ᙫ véÃú≈-é¬-®Ω’-úø-ߪ÷uúø’, ´%Ah Kû√u.
who did I see there but our old 330 5) She goes by the c) Dr. YSR is a doctor by qualification but a
Öçü¿ô?)
Samyukta! book. politician by choice =
Santushta: Not much
6) She must be feeling that she
(State Bank building °æéπ\ØË ¢Á∞¡Ÿhçõ‰ of a success, I under- chose law by mistake.
îªü¿’-´¤-èπ◊-†oC medicine, áç-èπ◊-†oC ®√ï-éÃ-ߪ÷©’.
stand. It seems she 4) By profession =
1) By chance =
á´®Ó ¢Á†éπ †’ç* ûª† îËûª’©’ Ø√ ņ’-éÓ-èπ◊çú≈, ûª©-´E ´%Ah-Kû√u
¶µº’ïç O’ü¿ ¢Ë¨»®Ω’. Cví¬s¥çA, Ǩ¡a-®ΩuçûÓ goes by the book and ûª©ç-°æ¤í¬, é¬éπ-û√-S-ߪ’çí¬ a) His parents are doctors by profession =
you know, in profes-
¢Á†éÀ\ AJT îª÷ÊÆh, ÉçÈé-´®Ω’? ´’† a) They met by chance on train and ÅûªE ûªLx-ü¿ç-vúø’©’ ´%Ah-Kû√u ¢Ájü¿’u©’.
Ææçߪ·éπh!) sions like law, just going became very close friends in just a year b) An advocate by profession, he takes an
Sankalpa: What is she and where is she? interest in music =
by the book doesn't ņ’-éÓ-èπ◊çú≈ train ™ éπ©’-Ææ’-èπ◊-Ø√o®Ω’ ¢√∞¡Ÿx,
(àç îË≤ÚhçC? áéπ\-úø’çC?) help. M.SURESAN Ææç´-ûªq®Ωç ™°æ™‰ v§ƒù-N’-vûª’-©-ߪ÷u®Ω’. ´%Ah-Kû√u Çߪ’† lawyer, é¬F ÆæçU-ûªç™
Çߪ’-†èπ◊ ¶«í¬ ÇÆæéÀh.

She goes by the book


5) Go/ do by the book = E•ç-üµ¿-†-©†’ éπ*a-ûªçí¬
§ƒöÀç-îªôç/ àüÁjØ√ ¨»ÆæY v°æ鬮Ωçí¬ îËߪ’ôç.
a) In dealing with any situation, she always
goes by the book =
à Ææçü¿-®Ωs¥ç™ àC îËߪ÷-LqØ√ Ç¢Á’ E•çüµ¿-†©
b) It's by chance that he entered politics. He ¢Ë’®ΩÍé îËÆæ’hçC.
Santushta: By qualification an engineer, but by (Åçûª Nïߪ’ç §Òçü¿-™‰-ü¿ØË Å†’-èπ◊ç- never thought he would make a career in b) You cannot always play by the book =
choice a bank officer. She is an ô’Ø√o. Åçû√ rules v°æ鬮Ωç §ÚßË’-ô’xçü∆ politics = ®√ï-éÃ-ߪ÷-™xéÀ Åûª†’ v°æ¢Ë-Pç-îªôç
officer in the industries sector of Å´÷t®·. ûÁ©’-Ææ’-í∫ü∆, rules (¨»ÆæY)
á°æ¤púø÷ ¨»ÆæY-v°æ-鬮Ωç ÇúËç-ü¿’èπ◊ O©’ç-úøü¿’.
the bank.
àüÓ é¬éπ-û√-S-ߪ’çí¬ ïJ-TçC. Åûª-ØÁ-°æ¤púø÷ ņ’- (Åçõ‰ É™«çöÀ Ææçü¿-®√s¥™x É™«, É™« Çú≈L
(Qualification
v°æ鬮Ωç §Ú´úøç °ü¿l ûÓúøp-úøü¿’.) éÓ-™‰ü¿’ ®√ï-éÃߪ’ç ÅûªE ¢√u°æ-éπ-´’-´¤-ûª’ç-ü¿E. ÅE E°æ¤-ù’©’ ņ’-èπ◊ØË v°æ鬮Ωç Çúøôç, play-
°æ®Ωçí¬ Å®·ûË ûª†’ Sankalpa: That's right. She must be feeling Å™«Íí by luck Åçö«ç, Åü¿%-≠d-´æ -¨»ûª’h ÅØË ing by the book)
Engineer, é¬F ûª†’ áç-èπ◊-†oC that she chose law by mistake.
bank officer ÖüÓuí∫ç. Bank °æJ- Å®ΩnçûÓ. c) Srikanth never played by the book =
v¨¡-´’© N¶µ«-í∫ç™ Ç¢Á’ ã ÅCµ-é¬J) (ÅC correct. §Ò®Ω-§ƒ-ô’† ™«ßª’®˝ ´%Ah c) By luck I happened to meet my favourite Srikanth (cricketer)
¨»ÆæY v°æ鬮Ωç á°æ¤púø÷ Çúø-™‰ü¿’.
áç-èπ◊Ø√o†E ņ’-èπ◊ç-ô’çú≈L ûª†’.) star = Åü¿%-≠d-´æ -¨»ûª’h Ø√ ÅGµ-´÷† û√®Ω†’ (É™«çöÀ bowling †’ É™«, É™« áü¿’-®Ó\-¢√L..
Sankalpa: Has she been here for long?
Santushta: Is seems she is quite a success on éπ©’-Ææ’-éÓ-´ôç ïJ-TçC. ÅE E°æ¤-ù’©’ ņ’-èπ◊†o Nüµ¿çí¬ é¬èπ◊çú≈)
(Ç¢Á’ î√™«-é¬-©çí¬ Öçü∆ Ééπ\úø?) the small screen. She has good 2) By the State Bank building
Santushta: No; just two weeks since she was 6) By mistake = §Ò®Ω-§ƒ-ô’†.
offers too, Samyukta says. Not far By
transferred here. She has taken
-Åçõ‰ °æéπ\† ÅØË Å®Ωnç Öçü¿E ´’†èπ◊ ûÁ©’Ææ’. a) By mistake I picked up her bag and left
off is the day when she may take Å®·ûË Ééπ\úø walk by, pass by ÅØË expres-
residence somewhere near the my bag behind =
to full time acting.
sions ™ by Å®Ωnç, Ç ¢Áj°æ¤í¬, Åô’-¢Áj°æ¤, ã v°æü˨¡ç §Ò®Ω-¶«-ô’†, Ç¢Á’ bag †’ ؈’ BÆæ’-èπ◊E, Ø√
bank. She was asking about you (TV ™ ûª†èπ◊ ¶«í¬ØË Öçü¿ô. Éçé¬
and our other friends. O’ü¿’í¬ ÅE. bag †’ Åéπ\úø Öçî˨».
´’ç* offers èπÿú≈ ´Ææ’h-Ø√o-ߪ’ô. TV a) The procession has passed by the col-
(™‰ü¿’. È®çúø’-¢√-®√© éÀçü¿ô transfer b) The Maoists sometimes kill innocent peo-
†ôØË °æ‹Jh ¢√u°æéπ´’ßË’u ®ÓV áçûÓ lege = college
Å®· Ééπ\-úø-éÌ-*açC. Bank èπ◊ ü¿í∫_-®Ωí¬ Ç ÜÍ®-Tç°æ¤ O’ü¿’í¬ ¢ÁRxçC. ple by mistake =
ü¿÷®Ωç ™‰ü¿ô.)
b) He walks by our home at 8 every evening
Sankalpa: Good for her. (ÅC ûª†èπ◊ ´’ç*C)
áéπ\úÓ É©’x BÆæ’-èπ◊çC. E†’o, ´’† ´÷N-Æˇd©’, äéÓ\-≤ƒJ §Ò®Ω-¶«-ô’† Å´÷-ߪ’-èπ◊-©†’
Éûª®Ω friends í∫’Jç* ÅúÕ-TçC.) v°æA ®√vA 8 í∫çô-©èπ◊ ´÷ ÉçöÀ O’ü¿’í¬ ¢Á∞«h-ú≈-ߪ’†. îªç°æ¤-ûª’ç-ö«®Ω’.
☺ ☺ ☺ ☺ ☺

-v°æ-¨¡o: ÉçTx≠ˇ Ø√èπ◊ Å®Ωn-´’-´¤-ûª’çC. é¬F ´÷ö«x-úø-™‰†’. -v°-¨æ ¡o: 1. ÉçTx-≠ˇ™ ÂÆpLxçí˚ N’ÊÆdé˙q 2. Verb ™‰éπ-§ÚûË sentence é¬-ØË é¬ü¿’. 6 verb 2. †’´¤y Éçûªèπ◊´·çü¿’ ØËE-*a† Å°æ¤p B®Ωa-éπ-§Úí¬,
Ñ É•sç-C-ØÁ™« ÅCµ-í∫-N’ç-î√L? °æ-üÓ -ûª®Ωí∫-A ®√èπ◊çú≈ ÖçúÕ, pronunciation forms ™ àüÓ äéπ-õ„jØ√ ™‰E group of words ´’Sx Å°æ¤p Åúø’-í∫’-ûª’-Ø√o´¤.
sentence On the other hand - È®çúø’ N≠æ-ߪ÷-©†’ §Ú©’-Ææ’h-
-v°æ-¨¡o:
N-ü∆u®Ω’n-©’ -Å-Gµ-v§ƒ-ߪ÷-©-†’, -™‰-ê-©-†’ ®√-ߪ’-úøç éπÈ®-èπ◊dí¬ Öçú≈-©çõ‰ àçîÁߪ÷u™ é¬ü¿’.
á-™« -ØË®Ω’aéÓ-´-îÓa -ûÁ-©’°æí∫-©®Ω’. ûÁ©’-°æçúÕ. éÀçC-¢√-öÀéÀ Å®√n©’ ûÁL-ߪ’-ñ‰-ߪ’í∫-©®Ω’. †o-°æ¤púø’ ¢√-úø-û√ç. Ééπ\úø ¢Á·ü¿öÀ Å°æ¤p îÁLxç-îª-éπ-
2. ÉçTx-≠ˇ™ 6 verb forms Ö°æ-ßÁ÷- 1. My father earns Rs.3000 whereas my moth-
-ï-¢√-•’: The best way to speak English is to
– ¢Á÷£æ«Ø˛. Èé, Hµ´’-´®Ωç §Úí¬ È®çúÓ-≤ƒJ Å°æ¤p Åúø’-í∫’-ûª’-Ø√o-úø’. Å®·ûË
í¬©’, v§ƒ´·êuç N´-Jç-îªçúÕ. er earns Rs.7000. Ééπ\úø, on the contrary Åçõ‰ better (ü∆EéÀ
start speaking English in daily life whenever Verb forms Ç-Jç-öÀ™ à äéπ- 2. You have not cleared my earlier loan on ´uA-Í®-éπçí¬).
you have an opportunity. Read as much õ„jØ√ Öçõ‰ØË Ç ¢√éπuç éπÈ®èπ◊d ÅE other hand you are asking for another loan. 3. Éçé¬ áèπ◊\´ Gߪ’uç 鬢√-©†o demand Éçé¬
English as you can - short story books. Lis- îÁ§ƒp®Ω’.verb forms ™‰E 3. Kerala demand for more rice yet to be con- É´y-•-úø-™‰ü¿’– ´÷´‚©’ ûÁ©’-í∫’™ ´’J-éÌçûª
ten to TV English news casts. In the begin- ¢√é¬u©’ èπÿú≈ éÌEo éπÈ®Íéd éπü∆. ûËú≈ ûÁ©’-°æçúÕ. ceded. Gߪ’uç 鬢√-©ØË Íé®Ω∞¡ demand -†’ Éçé¬ ä°æ¤p-
ning you may not understand all of it, keep 4. Kumaraswamy to meet Manmohan.
-ï-¢√-•’: 1. Spoken English lesson No.1 †’ç*
– áç. Nvéπ¢˛’ éÓ-™‰ü¿’ (Íéçvü¿ç)
listening. These are the ways you can speak 4. ´’ØÓt-£æ«-Ø˛†’ éπ©’-Ææ’-éÓ-†’†o èπ◊´÷-®Ω-≤ƒyN’.
-ï-¢√-•’: 1. ´÷ Ø√†o- ØÁ©èπ◊ ®Ω÷.3000 Ææ秃-CÊÆh,
– ≤ƒy-N’, é¬u-ûªí¬-†ÈéÈ® (éπ®√g-ôéπ)
good English. computer ™ download (Eenadu.net) îËÆæ’èπ◊E
10th class students, write a few sentences on ¢Á·ü¿öÀ lesson †’ç*, 1st 50 lessons ´÷ Å´’t ØÁ©èπ◊ 7000 ®Ω÷§ƒßª’©’ Ææ秃-C-Ææ’hçC.
any topic. Write longer passages. This is the ¢Á·ü¿ô îªü¿-´çúÕ. O’ ÆæçüË-£æ…-©-Eoç-öÀéÀ Ææ´÷-üµ∆†ç Whereas - ´÷´‚-©’í¬ ûËú≈†’ Ææ÷*ç-îËç-ü¿’èπ◊
only way. üÌ®Ω’-èπ◊-ûª’çC. ¢√-úø-û√ç.

Spoken English -§ƒ-ûª -¢√u≤ƒ-©éÓÆæç -éÀxé˙ -îË-ߪ’ç-úÕ.. URL: http://www.eenadu.net/spoken/spoken.htm