You are on page 1of 161

Prezentacija o had

Prezentacija o had

u i umri
u i umri
Ova prezentacija moe posluiti:
Brai i sestrama koji idu na had ove godine
Brai i sestrama koji planiraju ii na had u budunosti
Vodiima i agencijama za had kako bi buduim hadijama
pruili adekvatne informacije
Molimo vas da potujete autorska prava navedena ispod. To je
emanet.
U ovom dokumentu koritene su slike dostupne na internetu.
Zahvaljujemo svim ljudima koji su ih uinili dostupnim.
Pripremio: Omar Bellal (obellal@yahoo.com)
Prijevod na bosanski jezik: islambosna.ba
Copyright Copyright: : Umno Umno avanje, kopiranje i distribucija ovog dokumenta dozvoljeni su po avanje, kopiranje i distribucija ovog dokumenta dozvoljeni su pod d
sljede sljede im uvjetima: im uvjetima:
1. 1.Ne smije se napla Ne smije se napla ivati naknada za gore navedene radnje ivati naknada za gore navedene radnje
2. 2.Tekst dokumenta ne smije se mijenjati ni na koji na Tekst dokumenta ne smije se mijenjati ni na koji na in in
3. 3.Sve kopije ovog dokumenta moraju sadr Sve kopije ovog dokumenta moraju sadr avati ovu napomenu u sve tri ta avati ovu napomenu u sve tri ta ke ke. .
izdanje: 2007
Sadr
Sadr

aj
aj
(1)
(1)
Uvod:
Vrijednost obavljenog hada
Had mebrur (ispravno obavljen had)
Pripreme za had
ta ponijeti
Definicije vezane za had i umru
Vrijeme hada
Vrste aranmana za had
Vrste hada
Geografija hada i umre
Mikati
Harem Meke
Sadr
Sadr

aj
aj
(2)
(2)
Putovanje
Dan polaska
Dolazak u Dedu
Umra korak po korak
Ihram i telbija
Tavaf
Saj izmeu Safe i Merve
Potkraivanje kose
Boravak u Meki
Sadr
Sadr

aj
aj
(3)
(3)
Had korak po korak
Ihrami - =`
Mina (8. zul-hidde) - _--
Arefat (9. zul-hidde) - =
Muzdelifa (9. zul-hidde no) - -'-
Mina (10. zul-hidde):
Remj (bacanje kamenia na Akabi) - -'
Klanje kurbana - =-'
Brijanje glave ili potkresivanje kose - ,---' '='
Meka (10. zul-hidde):
Tavaful-ifade - -'` ,=
Saj izmeu Saffe i Merve - -' '--' ,- -'
Mina (11, 12. i 13. zul-hidde):
Remj (bacanje kamenia na tri demreta) - -'
Meka (posljednji dan)
Tavaful-veda'i (oprotajni tavaf) - ,' ,=
Sadr
Sadr

aj
aj
(4)
(4)
Kratak pregled: Farzovi/vadibi
Posjeta Medini
Harem Medine
Vrijednost Medine
Posjeta Poslanikovoj, a.s., damiji
Posjeta damiji Kuba
Posjeta mezarju El-Baki
Kori
Kori

tene reference (1)


tene reference (1)
Getting The Best out of Hajj
(Ebu Munir Ismail Davids) 474 strane
Sveobuhvatan vodi s vrstim i provjerenim
fikhskim propisima zasnovanim na Kuranu i
Sunnetu, kao i brojnim praktinim
informacijama zasnovanim na dugogodinjem
iskustvu autora. Jedan od najboljih vodia o
hadu.
Hajj, Umrah & Ziyarah
(ejh Abdulaziz bin Baz) 95 strana
Pitanja hada i umre objanjena i potvrena u
svjetlu Kurana i Sunneta. Bez slika.
Kori
Kori

tene reference (2)


tene reference (2)
Hajj & Umrah From A to Z
(Mamduh N. Muhamed) 90 strana
Jednostavan vodi za had koji sadri glosar, opise
obreda i mnogo slika.
Handbook for Hajj and Umrah
(Sarwar Alam Raz) 94 strane
Praktian i koristan vodi koji govori o jednoj
kompleksnoj temi na neposredan, koncizan i
razumljiv nain.
A Manual of Hajj and Umrah
(Riaz Ahmed Ahtar) 196 strana
Ilustriran praktini vodi korak po korak, ukljuujui
pitanja o zdravstenoj zatiti i enska pitanja.
Vrijednost obavljenog had
Vrijednost obavljenog had

a
a
(1)
(1)
Poslanik, a.s., je rekao: Umra do
umre brie ono to je izmeu
njih od grijeha, a za ispravan i
primljen had nema druge
nagrade osim denneta.
[Buhari i Muslim]
= , - - ,- '- ,'= - _'-
' : _=' '-+-,- '-' '- -' _' -'
-=' ` = ' ,' --' .
['-- '=-']
Ebu Hurejre, r.a., prenosi: "uo
sam Poslanika, a.s., kad veli: 'Ko
obavi had i u toku nonje
ihrama ne bude imao odnos sa
enom, niti rune rijei izgovarao,
vratit e se s hada s oprotenim
grijesima kao na dan kad ga je
majka rodila."'
[Buhari i Muslim]
' , - = : ,'= - _'- --' ---
,-, '- : ,, _= --, ' -, ' _= -
- --' . ] =-' '=-' [
=-' '-- } --, ' -, ' -,-' - _- -
- --' ,, _= {
Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je
Poslanik, a.s., bio upitan koja su
djela kod Allaha, d.., najvrednija.
Vjerovanje u Allaha i Njegova
Poslanika. A zatim?, pitali su.
Borba (dihad) na Boijem putu. A
poslije toga? Had koji je primljen,
kabul, odgovorio je Poslanik.
[Buhari i Muslim]
= , - -= - - ' :
--' .-- '- ,'= - _'- .- '-=`
' : ',- -'- '-, ' '- ` ., '+=
- .,-- ' '- ` ., _= -- .
['-- '=-']
Aia, r.a., prenosi: "Rekla sam
Poslaniku, a.s.: 'Budui da je dihad
najvrednije djelo, zato mi ne idemo
u dihad?' 'Najbolji dihad je kabul
had', odgovorio je Poslanik."
[Buhari]
-'' '+-= - - --'= = : - ,- ', -'
'- -'=- ` '-=` .- '+=' - : '
-- _= '+=' .- .
] '=-' - [
Vrijednost obavljenog had
Vrijednost obavljenog had

a
a
(
(
2
2
)
)
Aia, r.a., prenosi da je Allahov
Poslanik, a.s., rekao: Nikada vei
broj ljudi ne bude osloboen vatre
dehennemske kao na dan Arefata.
Uzvieni Allah se ponosi hadijama
pred Svojim melekima, govorei:
'ta ele ovi ljudi?
[Muslim]
= -,--' - -'' ' --'=
- ,- '- ,'= - _'- ' : ,, - '-
,, - '-' - --= , - -, - `
= - ` ,--,' '- ,-, -`-' +- '-,
`, .
['--]
Obavljajte had i umru, jer vam oni
odstranjuju siromatvo i grijehe, kao
to kovaki mijeh odstranjuje u
kovanici trosku rude eljeza, zlata i
srebra. Za had primljen kod Allaha
nema druge nagrade osim
denneta!
[Nesai i Tirmizi]
= '' - - = ' :
'' , - ' ' - , ' = '' _ ' - : , - , -' -
-' - - ' ' , - - , ' - + - ' - ' _ = ' - - , ' - , -
, ' - - = _ = ' ' , ' - - ' - -' -, - = '
- = ' , ` - - ' .
[---' -'--']
Vrijednost obavljenog had
Vrijednost obavljenog had

a
a
(
(
3
3
)
)
Cilj
Cilj
:
:
Had
Had

me
me
brur
brur
Had mebrur (ispravno obavljen had) je:
Had obavljen bez grijeha, tj. obavljen uz potpunu
pokornost Allahu, d..
Had obavljen nadajui se samo Allahovom zadovoljstvu
(potpuna iskrenost)
Had obavljen u skladu sa sunnetom Poslanikovim, a.s.
Had koji poslije ne prati nepokornost
Jo
Jo

jedna dimenzija had


jedna dimenzija had

a
a
mebrura
mebrura
Dabir, r.a., prenosi da je Resulullah,
a.s., rekao: Za primljen had kod
Allaha ne postoji druga nagrada
izuzev denneta! Prisutni su upitali:
Koji je to primljeni had, Allahov
Poslanie? Odgovorio je: U kome je
hadija dijelio hranu potrebnim i
obraao se drugima lijepom i
prijatnom rijeju!
[Ahmed, Taberani (hasen), Ibn
Huzejma (u svom Sahihu), Bejheki,
El-Hakim (sahih)]
,'= - _'- --' = -= - - -'= =
' '- : ` = ' ,' --' _='
., -=' : ' -- '- : ~-= '=- '=
>-- . '--'- =-` --=' --= -
'=' -+,-' =,=- -,= - -=
'--` _,=- ' .
Pripreme za had
Pripreme za had

(1)
(1)
Iskrenost
Pokajati se zbog svih prolih grijeha
Rijeiti sve meuljudske konflikte i zatraiti oprost od
drugih
Platiti/zapisati sve dugove
Napisati/revidirati testament
Osigurati sredstva za had iz halal izvora
Odabrati drutvo potenih muslimana
Nauiti to je mogue vie o hadu i umri:
fikhske propise i kako se obavlja had
smisao, duhovne i historijske aspekte
Pripreme za had
Pripreme za had

(2)
(2)
Nauiti neke dove iz Kurana i Sunneta
Nauiti kako se klanja denaza namaz
Nauiti pravila posjeivanja mezarja
Nauiti propise o namazu putnika i meshu preko
arapa u abdestu
Obaviti fizike pripreme i zdravstveni pregled
Dugovi
Dugovi
Biti ist od dugova nije preduvjet za obavljanje hada.
Ali dug je vrlo ozbiljno pitanje koje se ne smije olahko uzimati, naroito kad
se ide na had.
Prenosi Seleme bin El-Ekve: Donesen je mejjit Poslaniku, s.a.v.s., da bi
mu on klanjao denazu. On je upitao: Da li je bio u dugovima? Kad su
ljudi odgovorili negativno, on je klanjao denazu namaz. Donesen je
drugi mrtav ovjek i Poslanik, s.a.v.s., je upitao: Da li je bio u
dugovima? Ljudi su mu odgovorili: Jeste. On je (odbio da predvodi
denazu, te) rekao: Predvodite denazu svom prijatelju.
Abu Katada je rekao: O Allahov Poslanie! Ja u preuzeti njegov dug.
Nakon toga je Allahov Poslanik, s.a.v.s., predvodio namaz. (Buhari)
Platite sve dugove prije odlaska na had, ukoliko je to mogue.
Ukoliko nije mogue, dogovorite da se dugovi isplate u vaem odsustvu ili
ak u sluaju smrti.
Upoznajte lanove porodice s postojeim dugovima.
Napiite islamski testament i zapiite sve dugove.

ta ponijeti?
ta ponijeti?
(1)
(1)
Kad pakujete stvari za had, imajte na umu sljedee:
Ne nosite puno. Viak stvari koji vam ne treba samo e
poveati teret koji ete morati nositi okolo.
Ponesite neophodne stvari, kao to su, npr., vai redovni
lijekovi.
Birajte kompaktne i lahke stvari. Odjel za kampovanje u
radnjama je dobro mjesto za kupovinu.
Ne nosite vrijedne stvari. Rizikujete da ih izgubite, a samo
vam poveavaju brigu.
Veina stvari dostupna je u Saudijskoj Arabiji, a najee
je i jeftinija. Prednost je u tome to ete kupiti samo ono
to vam zaista treba.

ta ponijeti?
ta ponijeti?
(2)
(2)
Osnovne stvari
Osnovne stvari
arafe za ihrame (za mukarce), ako prvo stiete u Meku
Lijekove
Novac (za novanice od $100 dobit ete bolju razmjenu po
deviznom kursu)
Jednu kreditnu karticu za hitne sluajeve (ne drite je
zajedno s novcem)
Torbicu za put (tzv. bubreg) / torbicu za had
Torbica za had
Bubreg

ta ponijeti?
ta ponijeti?
(3)
(3)
Odje
Odje

a
a
Udobna i pristojna odjea kao to su indopakistanski
alvar kamis i saudijska galabija (odjea iz jednog dijela
koja pokriva cijelo tijelo) idealna je i preporuljiva za
mukarce.
ene mogu nositi svoju uobiajenu udobnu odjeu.
Izbjegavajte odjeu od sintetike.
Toplu jaknu, naroito za hladna jutra u Medini.
arape: korisne za tavaf i saj, osim za tavafi-kudum
(nastupni tavaf) i saj u okviru njega (za mukarce) kad
ete biti u ihramima.
Papue/sandale/udobne cipele.
Ovakva obua odgovarajua je za ihram

ta ponijeti?
ta ponijeti?
(4)
(4)
Za spavanje
Za spavanje
Uglavnom za no na Muzdelifi
Spuvastu prostirku za kampovanje
Vunenu deku/vreu za spavanje
Jastuk na napuhavanje za kampovanje ili jastuk za putovanje

ta ponijeti?
ta ponijeti?
(5)
(5)
Razno
Razno
Balije za ihrame
epie za ui
Medicinske maske
(kad niste u ihramima)
titnike za oi
Brojanice za tavaf/saj

ta ponijeti?
ta ponijeti?
(6)
(6)
Razno
Razno
Bezmirisni vazelin, samoljepljive flastere
Toaletne potreptine, noktaricu, male makaze, ealj
Malu baterijsku lampu, sat budilnik za putovanje,
baterije
Torbu u kojoj ete nositi cipele/papue dok ste u damiji
(u Meki i Medini): vrlo korisno
Torbicu za kamenie
Prazan kofer, za poklone/stvari koje ete tamo kupiti
Mali MP3 player s uenjem Kurana i vaim omiljenim
predavanjima
Malu zbirku vjerodostojnih dova

ta ponijeti
ta ponijeti
(7)
(7)
Za komunikaciju
Za komunikaciju
Mobilni telefoni mogu vam olakati komunikaciju
dok ste u Meki/Medini/na Mini, naroito ako
putujete s porodicom.
Specifikacije za mobilne telefone:
GSM
Multi band (tri band ili quad band
pokrivenost) s frekvencijom od 900 MHz.
Trenutno je ovo jedina frekvencija koja
funkcionira u Saudijskoj Arabiji.
Nezakljuan
Moete kupiti SIM kartice u Saudijskoj Arabiji.
Uvijek iskljuite svoj telefon u damiji!

ta ponijeti
ta ponijeti
(8)
(8)
Neophodno
Neophodno
I sauvajte strpljenje do samog kraja. Tad e vam
najvie trebati.
Ne ljutite se.
Vidjet ete mnogo iritirajueg i pogrenog ponaanja.
Pokuajte djelovati mudro i lijepim rijeima ako se
moete kontrolisati, u suprotnom, ne govorite nita.
Zamolite Allaha, d.., da vam u tome pomogne.
Budite pozitivni.
MNOGO STRPLJENJA!!!
Neke definicije
Neke definicije
Farzovi hada ( ): obavezne radnje hada, kao to je boravak
na Arefatu, bez ijeg obavljanja had nije valjan.
Vadibi hada (-=): obavezne radnje hada, kao to je bacanje
kamenia na demretima, koje, ukoliko iz bilo kojeg razloga
izostanu, stvaraju obavezu klanja kurbana
Sunnet: preporuljiva radnja hada koja ne spada u farzove ili
vadibe.
Menasik ) =-'-- ( : mnoina od mensek ) =--- ( , obredi hada ili umre.
Ihramske zabrane: radnje koje se ne smiju initi sve dok se ne
oslobodite ihrama.
Fidja/hedj ) ,- / - ( : otkupnina za izostavljanje nekog vadiba ili
krenje ihramske zabrane.
Hedj je kurban koji se kolje na ime propusta u hadskom obredu.
Fidja je post u trajanju od tri dana, nahraniti estero gladnih ili zaklati
kurban.
Mjeseci i dani had
Mjeseci i dani had

a
a
Mjeseci hada
Hidretski kalendar:
1. muharrem
2. safer
3. rebiul-evvel
4. rebiul-ahir
5. dumadel-ula
6. dumadel-uhra
7. redeb
8. aban
9. ramazan
10. evval ) ,- (
11. zul-kade ) --' (
12. zul-hidde ) ==' (
Dani hada
Svi u 12. mjesecu zul-hidde:
8. zul-hidde: dan tervije ) ,-' ,, (
9. zul-hidde: dan Arefata ) = ,, (
10. zul-hidde: dan kurbana ) =-' ,, (
(Bajram)
11. zul-hidde: 1. dan terika
12. zul-hidde: 2. dan terika
13. zul-hidde: 3 . dan terika
Mjeseci hada
Na stranici http://www.islamicfinder.org moete odrediti
odgovarajue mjesece po gregorijanskom kalendaru.
Dani terika ) ,--' ', (
Vrste aran
Vrste aran

mana za had
mana za had

(1)
(1)
Tri perioda:
Boravak u Meki
Boravak u Medini
Dani hada: 813. zul-hidde
Va aranman za had bit e kombinacija ova tri
perioda, u zavisnosti od hronolokog reda.
U Meki je velika guva sedmicu prije dana hada, tj. od
1. do 7. zul-hiddeta, dok je u Medini manja guva.
Preporueno je postiti u prvim danima zul-hiddeta i u
Meki i u Medini, ali ne i tokom dana hada, zbog fizikog
napora tokom tih dana.
Vrste aran
Vrste aran

mana za had
mana za had

(2)
(2)
Ako
Ako
prv
prv
o idete u Meku
o idete u Meku
Oblaite ihrame za umru prije slijetanja u Deddu.
Dedda je izvana mikata (granice Meke koje se ne smiju
prei bez oblaenja ihrama).
Trebate ponijeti sa sobom jedan ihram za umru. Drugi za
had moete kupiti u Meki ili Medini ili oprati i ponovo
obui onaj koji ste koristili za umru.
Obavezno ponesite svoj ihram u runom prtljagu. Ne
stavljajte ga u kofer.
Obucite ihrame na aerodromu odakle ete se ukrcati na
let za Deddu. Veoma je teko obui ihrame u avionu.
Vrste aran
Vrste aran

mana za had
mana za had

(3)
(3)
Ako p
Ako p
rvo idete u Medinu
rvo idete u Medinu
Ne morate obui ihrame
Moete kupiti ihrame u Medini
Va mikat za umru je Zul-Hulejfa (poznata i kao Ebjar Ali)
Ako napustite Medinu 7. ili 8. zul-hiddeta, bit e vam
teko obaviti umru prije hada. U tom sluaju obucite
ihrame za had (ifrad obavljanje samo hada bez umre).
Moete ii u Meku da obavite prvo tavaf i saj, onda na Minu
i zavriti had kao to e poslije biti objanjeno ili direktno
otii na Minu. Ako obavite tavaf i saj prije odlaska na Minu,
ne morate obaviti saj nakon tavaful-ifade. Nakon hada
moete obaviti umru ako elite (oblaenje ihrama na
Tenimu ili Mesdidu Aia). U ovom sluaju nije potrebno
klanje kurbana.
Vrste had
Vrste had

a
a
Temetu ( _---' )
Prvo umra pa onda had tokom mjeseci hada
Obavezno klanje kurbana
Kiran ( -' )
Had i umra tokom mjeseci hada
Obavezno klanje kurbana
Poslanik je rekao ashabima da obave temetu
had, iako je on obavljao kiran, jer je bio donio
kurban sa sobom.
Ifrad ( ` )
Had u mjesecima hada
Nije obavezno klanje kurbana
Had
Umra
Had
Umra
Had
Gdje se to nalazi
Gdje se to nalazi
?
?
-
-
Geografija had
Geografija had

a
a
-
-
Mikati
Mikati
(1)
(1)
Mevakit (mikati) (-,,-) su mnoina od mikat ( '-,- ):
geografske granice koje osoba koja namjerava obaviti
had ili umru ne smije prei bez oblaenja ihrama za
had ili umru, ili oboje.
Musliman koji namjerava obaviti had ili umru, a pree
mikatsku granicu bez ihrama, ima obavezu vratiti se na
mikat i obui ihrame tamo. Ako se ne vrati i ne obue
ihram u mikatu, mora zaklati kurban.
Mikati
Mikati
(2)
(2)
Pria Ibn Abbas: Allahov
Poslanik, s.a.v.s, uinio je Zul-
Hulejfu mikatom za stanovnike
Medine; El-Duhfu za stanovnike
ama; Karn el-Manazil za stanovnike
Nedda i Jelemlem za narod Jemena;
i ovi mikati su za ljude iz tih mjesta, i
osim njih za one koji dou kroz ta
mjesta s namjerom obavljanja hada
i umre; i ko god ivi unutar tih
granica moe obui ihram iz mjesta iz
kojeg kree i stanovnici Meke mogu
obui ihram u Meki. (Buhari i
Muslim)
= '-= - '
--' '- ,'= - _'- - -,--' .`
-,'=' '-' .` -==' -=- .`
'--' -,' .` '-', +,'= _- -' +'
' - -' _=' -- ,= -
_-= '-- -,= - =' - . - -
['-- '=-']
Mikati
Mikati
(3)
(3)
Ebu Zubejr je uo Dabira b. Abdullaha da kae:
uo sam (mislim da je on prenosio direktno od
Poslanika, s.a.v.s.) da je rekao: Za stanovnike
Medine Zul-Hulejfa je mjesto ulaska u stanje
ihrama, a za (ljude koji dolaze iz drugih smjerova
poput Sirije) to je Duhfa; za narode Iraka to je
Zatu 'Irk; za ljude iz Nedda to je Karn (El-
Menazil) i za narod iz Jemena to je Jelemlem.
(Muslim)
-'= = ,-' - = , ' : _ --= ---
' '- ,'= - _'- - ,- _' -,-=' : }
-,'=' - -,--' . .+- , =` ,='
-==' , - ' . .+- ,- , .+-
- -=- . , '-', - -,' . .+- { .
[ '-- ]
Pria Ibn Omer: Kad su ova dva grada (Basra i
Kufa) osvojena, stanovnici su otili do Omera i
rekli mu: O emirul muminin! Poslanik, s.a.v.s,
odredio je Karn kao mikat za stanovnike Nedda,
to je izvan naih puteva i teko nam je proi kroz
njih. On je rekao: Uzmite za svoj mikat mjesto
suprotno od Karna, koje se nalazi na vaim
uobiajenim putevima. I tako je on odredio Zatu
'Irk (kao njihov mikat). (Buhari)
= -= - '-+-= - - '
,- --' - _- '-' -= ,''- ,- ',
,--,-' - ,- '- ,'= - _'- -=
.` -=- '- , ,= '- '--,= =
'- '- - '-,'= ' =-' '-= -
+' -= -,= =
[ '=-' ]
Zatu-irk ) = (
Dolazak iz pravca Iraka
Drugi nazivi: Ed-Daribe
88 km sjeveroistono od Meke
Karnul-menazil ) '--' (
Dolazak iz pravca Nedda (Rijad
), UAE
Drugi nazivi: Karnul-menazil je
dolina, sjeverni dio se zove Es-
Sejlul-Kebir, a juni Mahram
dolina. Udaljenost izmeu ovo
dvoje je oko 32 km.
80 km istono od Meke
Jelemlem ) '-', (
Dolazak iz pravca Jemena
Drugi nazivi: Es-Sadijje
129 km juno od Meke
Zul-Hulejfa ) -,' =' (
Dolazak iz pravca Medine
Drugi nazivi: Ebjaru Ali (Alijini bunarevi)
~ 410 km sjeverno od Meke
El-Duhfa ) -= =' (
Dolazak iz pravca Sjeverne Afrike,
Sirije
186 km sjeverozapadno od Meke
Rabig: 204 km sjeverozapadno od Meke
Har
Har
e
e
m
m
Meke
Meke
=
=
-
-
Harem Meke je prostor Meke i njenog predgraa.
Ibrahim, a.s., uinio je Meku haremom po uputstvu
Dibrila, a.s.
Nakon osvajanja Meke, Poslanik Muhammed, a.s.,
poslao je Temima Ibn Asda el-Huzaija da obnovi granice
Harema.
Postavljane su zastave na planinama i brdima da bi se
naznaile granice Harema. Broj zastava je u jednom
momentu bio dostigao 943, ali veina ih je unitena.
Povrina Harema = 550 km
2
(212 mi
2
)
Obim Harema = 127 km (79 mi)
Har
Har
e
e
m
m
Meke
Meke
-
-
map
map
a
a
Arefat
Muzdelifa
Mina
Ka'ba
N
Ka Deddi
Ka Medini
Grad Meka
Granice H
Granice H
ar
ar
e
e
m
m
a
a
M
M
e
e
k
k
e
e
Tenim ) ,--' ( : 7.4 km sjeverno
Nahla ) '=- ( : 12.8 km sjeveroistono
Hudejbija ) ,-,-=' ( : 21.7 km zapadno
Azahu Libn ) -' -'- ( : 16 km juno
Brdo Arefat ) = .-= ( : 21.7 km istono
Diraneh ) - =' ( : 21.7 km
sjeveroistono
N
H
u
d
e
j
b
i
j
a
Arefat
T
e
n

i
m
Diraneh
N
a
h
l
a
Azahu Libn
Meka
Haram Boundary
Haram Boundary
Granica Harema
Haram Boundary (from Jeddah)
Haram Boundary (from Jeddah)
Granica Harema (autoput u Deddi)
Har
Har
e
e
m
m
je svet
je svet
"Nevjernicima i onima koji
odvraaju od Allahova puta i
asnog hrama - a Mi smo ga
namijenili svim ljudima, kako
za mjetanina tako i za
doljaka - i onome ko u njemu
bilo kakvo nasilje uini dat
emo da patnju nesnosnu
iskusi."
[Sura Had, 25]
= - - , - , - '
- ' = ' - = - - ' '' ., - -
, - ' ' , - ' -' ' -' - ' =
' = - ' = ' ' - , , - ' -'
, ' - = - - -
[ _=' . 25 ]
Restri
Restri
kcije u Haremu Meke
kcije u Haremu Meke
Biljke se ne smiju rezati.
Divlja se ne smije plaiti.
Izgubljene stvari koje se nau ne smiju se uzeti, osim
osoba koja objavljuje da trai vlasnika.
Ne smije se nositi oruje radi borbe.
Napomena:
Gore navedeno je dio Poslanikovog hadisa.
Ove restrikcije odnose se i na harem Medine.
Restrikcije se odnose na svakoga, bez obzira na to da li je u
ihramu ili ne, u svako doba godine.
Zul-Hulejfa
El-Duhfa
Zatu Irk
Karnul-menazil
Jelemlem
Dedda
Mikati
Mikati
i
i
Har
Har
e
e
m M
m M
e
e
k
k
e
e
Napomena: dato samo u svrhu ilustracije, nije u
odgovarajuoj razmjeri.
N
H
u
d
e
j
b
i
j
a
Arefat
T
e
n

i
m
Diraneh
Nahla
Azah Libn
Mekka
Harem
Meke
Dan polaska
Dan polaska
Ponovo provjerite sve potrebne stvari koje
nosite. Koristite listu.
Klanjajte dva rekata kod kue prije polaska.
Uite dovu za putovanje kad uete u auto...
Dova za putovanje
Dova za putovanje
Allah je najvei, Allah je najvei, Allah je
najvei. Neka je slavljen Onaj Koji nam
je omoguio ovo putovanje, a mi ga ne
bismo bili sposobni obaviti sami. Mi se,
doista, Gospodaru naem vraamo.
Allahu, molimo Te da nas prati dobro na
putu naem i odanost Tebi, a od naih
djela samo ona kojima si Ti zadovoljan!
Allahu, olakaj nam ovo putovanje, a
razdaljinu njegovu uini podnoljivom!
Allahu, Ti si Gospodar na putu i uvar u
porodici, zato - zatiti me od zamora i
nesree na putu, te tuge koja bi me
mogla zadesiti zbog imovine i porodice!
(Muslim)
_ ' - '' ,- '-+-= '' - -= - =
'=' = -, - _ ' = , - - ' ' - , ' = - '
' ` '``` - -- : ' - ' =- -' '= --
, - ' -- -' ' - - _' ' - ,-- - ' ' - '- - . + ''
' - ,- -' -' - ' - - - = ' ' - - ' - '- . -
_- - . - - - ' -= , = - ' - -- '- , '= , + ''
` -, ' =' - -' - =' -' -- + '' . .
-' - -' ' ` = - = - , = - + '' =--'
-' ,' .` '-' - '- --' , - _ =
+ , +'' : ' - - ' - -' = ,- -' - ,- ,'
- -' =
;-~- -
Dolazak u D
Dolazak u D

eddu
eddu
Ako vam je prva destinacija
Meka, ve ste trebali obui
ihrame prije dolaska u Deddu.
Prvo proete carinu, zatim
saekate autobus (Odjela za
prevoz Ministarstva za had),
koji e vas odvesti u Meku.
Obavite namaz na vrijeme i u
dematu.
Dedda e biti prvi ispit vaeg
strpljenja. Vrijeme ekanja na
terminalu za had moe trajati
od 2 do 12 ili vie sati.
Budite strpljivi i budite ljubazni
prema osoblju. Veina njih su
volonteri koji rade satima.
Propisi za had
Propisi za had

i umru za
i umru za

ene
ene
Pria Dabir: Aia je pratila
Poslanika, s.a.v.s, u Meku kad
je dobila menstruaciju.
Poslanik, s.a.v.s, joj je naredio
da obavi sve obrede izuzev
tavafa i namaza, sve dok ne
postane ista. (Buhari)
' - --= - -'= = ... : --'
--'= - --- - -'=
--' '-' '- ,'= - _'-
=--- ` '+- ,= '+' =-'--'
+=- _-= '-- ` ,=- ...
} '=-' {
Generalno pravilo
Umra
Umra
)
)
-'
-'
(
(
-
-
Sa
Sa

etak
etak
Ihram ( =`)
Tavaf ) ,=' (
Saj izmeu Safe i Merve ) -' '--' ,- -' (
Halk ( '=') - brijanje glave
ili taksir (,---') - potkresivanje kose
Ihram
Ihram
(1)
(1)
=`
=`
Dolazak na mikat. Ako ste unutar Harema Meke (npr. u
vaem smjetaju u Meki) morate izai iz Harema Meke
da obuete ihram. Tenim (ili Mesdidu Aia) je najblia
taka izvan Harema Meke.
Skratite brkove.
Skratite nokte, uklonite stidne dlake i dlake ispod
pazuha.
Uzmite gusul za ihram. To je sunnet.
Stavite miris na tijelo (glavu, bradu...).
Obucite ihram (rida i izar) ( ) (samo
mukarci).
Ihram (2)
Ihram (2)
=`
=`
Klanjajte dva rekata ili klanjajte propisani namaz ako
mu je nastupilo vrijeme.
Napomena: Sve dosad su samo pripreme za ihram.
Donesite nijjet i recite:
Lebbejkellahumme umra -= +'' =,-'
Od ovog momenta vi ste u ihramu!
T
T
elbija
elbija
(1)
(1)
,-'-'
,-'-'
Nakon to ste donijeli nijjet, izgovorite telbiju naglas:
Lebbejkellahumme lebbejke,
lebbejke la erike leke
lebbejke. Innel-hamde
vennimete leke vel-mulku la
erike leke.
"Odazivam Ti se, Gospodaru,
odazivam. Odazivam Ti se, Ti
nema nikakva druga.
Odazivam Ti se. Tebi pripada
svaka hvala, blagodat i vlast,
u tom nema sudruga."
--=' =,-' =' =,- ` =,-' =,-' +'' =,-'
=' =,- ` ='-' =' --'
(kliknite da ujete telbiju)
T
T
elbija
elbija
(2)
(2)
,-'-'
,-'-'
Telbiju treba izgovarati sve dok ne vidite Kabu
(ili do remja - bacanja kamenia kod najveeg
demreta u sluaju hada).
Izgovarajte telbiju naroito:
kad ulazite ili izlazite iz vozila,
kad se pridruujete nekoj grupi ljudi,
nakon svakog namaza,
ujutro i naveer.
T
T
elbija
elbija
(3)
(3)
,-'-'
,-'-'
Telbiju treba uiti naglas. Izgovaranje telbije u sebi nije u
skladu s Poslanikovim, a.s., sunnetom.
Muhammed, a.s., jednom prilikom
je rekao: "Doao mi je Dibril i
saopio: 'Naredi ashabima da
glasno izgovaraju telbiju jer to
spada u propise vjere!'"
[Ahmed i Tirmizi]
' '- ,'= - _'- ,-' = -,-=' :
-'=- -' --' -'- .,--=
``'- +-,- ,, .
---' --=
Prenosi Ebu Bekr, r.a, da je
Muhammed, s.a.v.s, upitan: Koji
had je najvredniji? Odgovorio je:
U kome se telbija ui naglas i u
kome se zakolje kurban!
[Tirmizi i Ibn Made]
= ,--' - -
--' '- ,'= - _'- .-- : _='
' .- : _' _`' .
--' ='- - ---'
T
T
elbija
elbija
-
-
N
N
apomene
apomene
Telbija je sunnet, ali neki uenjaci je smatraju
vadibom i smatraju da je potrebno zaklati
kurban ako se izostavi.
Ponavljanje telbije za vodiem takoer nije u
skladu sa sunnetom. Poslanikovi, a.s., ashabi
su je izgovarali pojedinano.
Ihra
Ihra
m i telbija za
m i telbija za

ene
ene
Sunnet je i za enu da uzme gusul prije oblaenja
ihrama.
ena s menstruacijom ili nifasom (postporoajnim
krvarenjem) uzima gusul i oblai ihrame, ali ne klanja
prije oblaenja ihrama.
Veina uenjaka kau da ena ne izgovara telbiju
naglas. Ali El-Albani kae da nema razlike izmeu
mukaraca i ena u tom pogledu, osim ako se ena ne
boji da e stvoriti fitnu. Aia, r.a., izgovarala je telbiju
glasno.
I
I
hram
hram
ske
ske
zabrane
zabrane
(1)
(1)
=` ,==-
=` ,==-
Odjea:
Mukarci ne smiju nositi ivenu odjeu kao to su
koulja, turban, ogrta s kapuljaom, hlae, donji ve ili
cipele. ene mogu nositi svoju uobiajenu odjeu, ali bez
pokrivanja lica ili ruku.
Ono to je zabranjeno nositi dok ste u ihramu nije ivena
odjea sama po sebi, ve odjea koja se pravi da bi
odgovarala udovima i koju ljudi inae nose, kao to su
majice, hlae, itd.
Ne smijete nositi rukavice, ali moete umotati ruke u
platno.
Mukarci ne mogu pokrivati glavu neim to je dotie.
I
I
hram
hram
ske
ske
zabrane
zabrane
(2)
(2)
=` ,==-
=` ,==-
Miris:
Ne smijete namirisati sebe, svoju odjeu, hranu ili pie
nakon oblaenja ihrama. Ne biste trebali koristiti ni
mirisni sapun.
Nema tete ako je ostalo neto od mirisa koritenog
prije oblaenja ihrama.
I
I
hram
hram
ske
ske
zabrane
zabrane
(3)
(3)
=` ,==-
=` ,==-
Seksualni odnos:
i sve to vodi ka tome kao to je ljubljenje, dodir ili
razgovor o seksualnom odnosu sa suprunikom.
ienje:
Ne smijete uklanjati dlake s bilo kojeg dijela tijela.
Ne smijete rezati nokte.
Ne smijete ubijati ui.
Uenjaci se razilaze po pitanju kupanja, osim u sluaju
polucije (izbacivanje sjemena u snu). Ali prenosi se da se
Poslanik, a.s., kupao dok je bio u ihramu.
I
I
hram
hram
ske
ske
zabrane
zabrane
(4)
(4)
=` ,==-
=` ,==-
Sklapanje braka:
Ne smijete se vjenavati niti ugovarati brak za sebe
ili drugog.
Lov:
Ne smijete loviti niti pomagati drugom u lovu.
Ne smijete ubijati ivotinje, osim onih koje su tetne
ili bi napadale ljude, kao to su mievi, zmije ili
korpije.

ta je dopu
ta je dopu

teno
teno
u i
u i
hram
hram
u
u
=` '='--
=` '='--
Moete koristiti kiobran/suncobran, krov auta ili ator da biste
se zatitili od sunca. Moete nositi i svoj prtljag iznad glave.
Moete nositi sandale koje ne pokrivaju zglobove, prstenje,
naoare, sat (i na ruci i kao privjesak oko vrata).
Moete nositi aparat za sluh ili govor.
Prema veini uenjaka, moete se oprati bezmirisnim
sredstvima, oprati i poeati glavu i tijelo, ak i ako neke dlake
opadnu nenamjerno.
Moete oprati ihrame ili obui nove.
Moete nositi bubreg/torbicu za novac i dokumente i zavezati
svoj izar (donji dio ihrama). iveni kaievi su dozvoljeni.
Odlazak u
Odlazak u
M
M
esd
esd

idul
idul
-
-
h
h
aram
aram

Al
Al
-
-
Masjid Al
Masjid Al
-
-
Haraam (1)
Haraam (1)
Safa
Merva
Kapija Feth
Kapija Umra
Kapija Fahd
Kapija Abdulaziz
Kapija Es-selam
M
M
e
e
s
s
d
d

id
id
ul
ul
-
-
h
h
aram (2)
aram (2)
Zemzem
Mekami Ibrahim
Crni kamen
Vrata Kabe
Hidri Ismail
Prema Safi
4
3
1
2
1 oak s crnim kamenom
2 Jemenski oak
3 amski oak
4 Iraki oak
Zatvoreno od 2004
Zemzem esme
Kapija Kralja Abdulaziza (# 1)
Znate li nazive
Znate li nazive
?
?
?
?
?
?
?
?
Vrata
Mekami Ibrahim
Hidri Ismail
oak s Crnim kamenom
Jemenski oak
amski oak
Iraki oak
?
Iz pro
Iz pro

losti
losti
(
(
poplave
poplave
)
)
Ta
Ta
v
v
af
af
ul
ul
-
-
k
k
ud
ud
u
u
m
m
(
(
nastupni tavaf
nastupni tavaf
)
)
--' ,=
--' ,=
SAETAK
Dolazak u Mesdidul-haram ( =' -=--')
Crni kamen ( ,-` ==')
Tavaf
Elidtiba - otkrivanje desnog ramena ( ' - =-` )
Er-remel urno hodanje ( . - ' )
Klanjati dva rekata
Napiti se Zemzem vode
Dolazak u
Dolazak u
M
M
e
e
s
s
d
d

idul
idul
-
-
h
h
aram (1)
aram (1)
Uzmite gusul prije ulaska
u Meku, ako je mogue
Kad ulazite u mesdid ne
zaboravite ui prvo
desnom nogom i recite:
Allahumme salli ala Muhammedin ve
sellim. Allahumme eftah li ebvabe
rahmetik.
,- ' _- +'' '- --=- _'= .- +''
=--=
Euzu billahil-azim ve bi vedihihil-
kerim ve sultanihil-kadim mine-
ejtanir-radim.
,--' -'='- ,' +=,- ,=' -'- ,=
,=' '=,-' -
Dolazak u
Dolazak u
M
M
e
e
s
s
d
d

idul
idul
-
-
h
h
aram
aram
(2)
(2)
Kad vidite Kabu podignite
ruke ako elite kao to je
inio Ibn Abbas.
Nema posebne dove koju je
ovdje uio Poslanik, a.s.
Zato uite dovu koju elite.
Ne trebate misliti da je
bolje ui u mesdid s neke
posebne kapije. Dozvoljeno
je ui sa svih kapija.
Dolazak u
Dolazak u
M
M
e
e
s
s
d
d

idul
idul
-
-
h
h
aram
aram
(3)
(3)
Dova koju je uio Omer, r.a:
Allahumme entes-selam
ve minkes-selam, fe
hajjina rabbena bis-
selam
Allahu! Ti si mir i od
tebe je mir. Allahu!
Podari nam smiraj.
`-' -- +''
`-' =--
'-- '-,=
`-''-
Crni kamen
Crni kamen
(
(
Had
Had

erul
erul
-
-
esved
esved
)
)
(1)
(1)
Idite direktno do Crnog kamena i
izgovorite tekbir gledajui ga.
Dotaknite ga desnom rukom i poljubite
ga, pa uinite seddu, kao to je
Poslanik, a.s., inio.
Ako ga niste u mogunosti poljubiti,
dotaknite ga desnom rukom, pa poljubite
ruku.
Ako ga niste u mogunosti dotaknuti,
okrenite lice i dlanove prema njemu, ali
bez ljubljenja ruke.
To inite u svakom krugu tavafa.
Nemojte se gurati i praviti guvu da
biste stigli do Crnog kamena, poto je
Poslanik tako savjetovao Omera.
Crni kamen (
Crni kamen (
Had
Had

erul
erul
-
-
esved
esved
)
)
(2)
(2)
Vrijednost dodira Crnog kamena
Poslanik, a.s., je rekao: "Tako mi
Allaha, Allah e ga proivjeti na
Sudnjem danu. Imat e dva oka
kojima e gledati, i jezik kojim e
priati, pa e svjedoiti svakom
onom ko ga je s pravom
(bogobojaznou) dodirnuo!"
[Ahmed i Ed-Darimi]
= ' - = -
'' , - ' - , ' = '' _ ' - ' '' ` - , '
' - + - - - , ' - , = ' -' , - ' ,, = = ' - = - , ' - '
= - - ' - - - ' - - + - ,
[ --' --=]
I rekao je: Dodirivanje Crnog
kamena i jemenskog oka brie
grijehe."
[Tirmizi, Ibn Hibban, El-Hakim i Ez-Zehebi]
'== ','==' '==, -'-,' ' ,-` ==' _--
[ --' '=' '-= - ==- ---' --=]
I rekao je: "On je kamen iz
denneta, bio je bjelji od snijega,
ali su ga ljudski grijesi uinili
crnim."
[Tirmizi i Ibn Huzejme]
= ' - = -
'' , - ' - , ' = '' _ ' - ' , - ' ' = = '
- _ - = _ ' `' - ' -' , - - - ' - = ' - ' ,' = = - ,
-' .
[ ---' --=]
Ta
Ta
v
v
af
af
ul
ul
-
-
k
k
ud
ud
u
u
m
m
(1)
(1)
--' ,=
--' ,=
Kudum znai dolazak (nastup)
Tavaf oko Kabe:
Kaba treba biti na vaoj lijevoj strani
Obiite oko Kabe pored Crnog kamena sedam puta
El-idtiba ( ' - =-` ):
nositi ihram ispod desnog pazuha i preko lijevog ramena
tako ostati kroz svih sedam krugova tavafa
Er-remel ( . - ' ):
urno hodati uz potreskivanje ramenima
to inite prva tri kruga, onda u ostatku hodate normalno
Ta
Ta
v
v
af
af
ul
ul
-
-
k
k
ud
ud
u
u
m
m
(2)
(2)
Dotaknite jemenski oak desnom rukom svaki put kad
proete pored njega i ne ljubite ga, a ako ga niste u
mogunosti dodirnuti, onda nema potrebe da okreete
dlanove prema njemu.
Izmeu dva oka trebate izgovoriti:
Rabbena atina fid-dunja
haseneten ve fil-ahireti
haseneten ve kina 'azaben-nar
Gospodaru na, daj nam dobro na
ovome svijetu i dobro na
drugome svijetu!
Sauvaj nas dehennemske vatre!
=` --= ',--' '--' '--
'-' -= '- --=
Ta
Ta
v
v
af
af
J
e
m
e
n
s
k
i

a
k

a
m
s
k
i

a
k I
r
a

k
i

a
k
C
r
n
i

k
a
m
e
n
Mekami Ibrahim
Poetna linija
Hidri Ismail
Vrata
Ka'ba
Pravac ka
Zemzemu
Pravac ka Safi
N
Ta
Ta
v
v
af
af

Napomene
Napomene
(1)
(1)
Ne morate naglas izgovoriti svoj nijjet da uinite tavaf.
Poslanik, a.s., nije izgovarao naglas svoje nijjete osim
kad je po oblaenju ihrama govorio: Lebbejkellahume
umra ve had.
Morate imati abdest za sve vrste tavafa.
ena s menstruacijom ne ini tavaf dok joj ne prestane
menstruacija.
Sve vrste tavafa, ukljuujui dobrovoljni tavaf, sastoje se
od sedam krugova oko Kabe.
Ta
Ta
v
v
af
af

Napomene
Napomene
(
(
2
2
)
)
Nastavite tavaf bez prekida, osim ako je nuno, inae nee
biti valjan.
Kad nastupi vrijeme obaveznog namaza, prekinite tavaf,
pridruite se namazu iz svog mjesta i nastavite tavaf tamo
gdje ste stali.
Ako trebate ii u toalet, moete prekinuti tavaf i otii.
Uzmite abdest prije vraanja da biste nastavili tavaf.
Nastavite tavaf tamo gdje ste stali. Meutim, neki uenjaci
kau da trebate poeti ispoetka (ovo je sigurnija opcija).
Kaba vam treba biti s lijeve strane. Ne obavljajte tavaf
leima ili desnom stranom okrenuti prema Kabi. Ne
hodajte unazad.
Tavaf treba obavljati u okviru Mesdidul-harama.
Ta
Ta
v
v
af
af

Napomene
Napomene
(
(
3
3
)
)
Ne morate dotai Crni kamen da bi vam
tavaf bio valjan. Ako je guva, moete
okrenuti dlan prema kamenu i rei Allahu
ekber.
Nemojte povrijediti nekoga da biste
poljubili Crni kamen.
Nemojte dugo stajati u redu za Crni
kamen. Okrenite desni dlan prema njemu,
recite Allahu ekber i nastavite dalje.
Ne dodiruju se amski ili iraki oak.
Ne ljubite jemenski oak, samo ga dodirnite.
Ne okreite dlan prema jemenskom oku i ne izgovarajte tekbir.
To vai samo za Crni kamen.
Ta
Ta
v
v
af
af

Napomene
Napomene
(
(
4
4
)
)
Nema posebnog zikra za tavaf, pa moete uiti iz
Kurana ili uiti zikr koji elite.
Ne slijedite zbirke dova koje propisuju posebnu dovu za
svaki krug oko Kabe. Uite iz Kurana, upuujte dovu iz
srca i veliajte Allaha.
Upuujte dovu sami, ne inite to viui s grupom.
Ne otirite zidove Kabe tokom tavafa. Boiji Poslanik,
a.s., nije dirao nita osim Crnog kamena i jemenskog
oka.
E
E
l
l
-
-
Mult
Mult
e
e
z
z
e
e
m
m
-'-'
-'-'
El-Multezem: moete se
drati za prostor izmeu
Crnog kamena i vrata
Kabe (~2 m), stavljajui
prsa, lice i podlaktice na
ovaj prostor i uputiti
dovu.
M
M
ek
ek
am
am
i
i
Ibrah
Ibrah
i
i
m
m
,- '--
,- '--
Kad zavrite 7. krug pokrijte desno
rame, doite na Mekami Ibrahim i
recite:
Neka Mekami Ibrahim bude izmeu
vas i Kabe i klanjajte dva rekata.
Uite sure El-Kafirun i El-Ihlas.
"_'-- ,- '-- - -=- "
Vettehizu mim-mekami Ibrahime musalla.
[2:125]
"Neka vam mjesto na kojem je stajao
Ibrahim bude prostor iza koga ete molitvu
obavljati!
[Sura Bekare, 125]
M
M
ek
ek
am
am
i
i
Ibrah
Ibrah
i
i
m
m
Tragovi stopala Poslanika Ibrahima, a.s.
Z
Z
e
e
mz
mz
e
e
m (1)
m (1)
-
-
Nakon klanjanja napijte
se Zemzem vode i
prospite malo i na glavu.
Onda se vratite na Crni
kamen, recite Allahu
ekber i dodirnite ga kao
prije, ako je mogue.
esme sa Zemzem vodom
Z
Z
e
e
mz
mz
e
e
m (2)
m (2)
esme sa Zemzem vodom
Z
Z
e
e
mz
mz
e
e
m (3)
m (3)
-
-
Zemzem voda je dostupna
u hladnjacima svugdje u
Mesdidu.
Tokom sezone hada
hladnjaci se uklanjaju iz
prostora za tavaf, ali su
dostupni u drugim
dijelovima Mesdida.
Zemzem voda u hladnjacima
Sa
Sa

j izme
j izme

u
u
Saf
Saf
e i
e i
M
M
e
e
r
r
ve
ve
(1)
(1)
-' '--' ,- -'
-' '--' ,- -'
SAETAK
Ponite sa Safom
Uite ajet iz sure Bekare,
158 (vidi naredni slajd)
Zikrite i upuujte dove
Hodajte do Merve (prvi
obilazak)
Na Mervi uinite isto kao i
na Safi
Hodajte nazad do Safe
(drugi obilazak)
Zavrite sedam obilazaka
na isti nain
Sa
Sa

j izme
j izme

u
u
Saf
Saf
e i
e i
M
M
e
e
r
r
ve
ve
(2)
(2)
Dok stiete do podnoja Safe uite:
Safa i Merva su Allahova
asna mjesta, zato onaj koji
Kabu hodoasti ili umru
obavi ne ini nikakav prestup
ako krene oko njih. A onaj
koji drage volje uini kakvo
dobro djelo - pa, Allah je
doista blagodaran i sve zna.
[Bekare, 158]
- '' -' - - - ' ' - -'
, ' = ' - = ` - - = - , - ' _ =
'' ' , = , = - - ' - + - ,= ,
, ' = ' -
[ --' 158 ]
Sa
Sa

j izme
j izme

u
u
Saf
Saf
e i
e i
M
M
e
e
r
r
ve
ve
(3)
(3)
Onda se popnite na Safu dok ne vidite
Kabu. To nije jednostavno s dananjom
konstrukcijom. Zato je dovoljno da se
samo okrenete prema Kabi.
Zatim izgovorite:
"- - -- '-- ---"
`-' `-' ,'= --' ' '-
Nebdeu bima bedeallahu bihi.
Poinjemo s onom s kojom je Allah
poeo (tj. sa Safom).
(Kao to je rekao Poslanik, a.s.)
Sa
Sa

j izme
j izme

u
u
Saf
Saf
e i
e i
M
M
e
e
r
r
ve
ve
(4)
(4)
Kad se popnete na Safu, okrenite se prema Kabi i recite:
Sve ovo uite tri puta!
Trei put preskoite posljednju dovu.
Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu
ekber
- - - - - -
La ilahe illallahu vahdehu la erike leh,
lehul-mulku, ve lehul-hamd, juhji ve
jumit, ve huve 'ala kulli ej in kadir.
--=' ' ='-' ' ' =,- ` --= - ` ' `
,- - . _'= , -,-, ,=,
La ilahe illallahu vahdehu la erike leh,
endeze va'-deh ve nesare' abdeh, ve
hezemel-ahzabe vahdeh!"
---= -- --= =- ' =,- ` --= - ` ' `
--= =`
Uputite dovu Allahu za ta god elite --- '-- -
Sa
Sa

j izme
j izme

u
u
Saf
Saf
e i
e i
M
M
e
e
r
r
ve
ve
(5)
(5)
Nakon toga se spustite sa Safe
i ponite hodati u smjeru
Merve.
Hodajte dok ne vidite zeleni
znak (vidi sliku). Onda trite
(srednjom brzinom) dok ne
stignete do narednog zelenog
znaka. Zatim hodate do Merve
i popnete se.
Uinite na Mervi isto to ste i
na Safi. To ini jedan
kompletan krug.
Sa
Sa

j izme
j izme

u
u
Saf
Saf
e i
e i
M
M
e
e
r
r
ve
ve
(6)
(6)
Onda se vraate dok se ne popnete
na Safu, trei izmeu zelenih
znakova i to je drugi obilazak.
Onda se vratite na Mervu i tako
dalje, dok ne upotpunite sedam
obilazaka, zavravajui na Mervi.
Moete uiti sljedeu dovu na saju:
` =` -- =- = -=
Rabigfir verham inneke entel-ea'zzul-
ekrem
Gospodaru oprosti mi i smiluj mi se,
jer Ti si Najplementiji i Najdareljiviji
Izlaz iz Merve
Halk (b
Halk (b
rijanje glave
rijanje glave
)
)
ili
ili
taksir
taksir
(
(
podrezivanje kose
podrezivanje kose
)
)
,---' '='
,---' '='
Kad zavrite sedmi obilazak na
Mervi podrezujete kosu i time
zavravate umru.
Kosa se mora podrezati na
cijeloj glavi (ianje). Nije
dovoljno samo odrezati kosu sa
strana.
ene skrauju kosu tako to
odsijeku samo pramen kose.
Sve to vam je bilo zabranjeno
pri oblaenju ihrama ponovo
postaje dozvoljeno.
Berbernice na izlazu s Merve
Boravak u Meki
Boravak u Meki
(1)
(1)
Ako ste obavili temettu had, zavrili ste umru i
ostajete u stanju bez ihrama (hill .=) do dana
jevmut-tervije (8. zul-hidde).
Iskoristite dragocjeno vrijeme u Meki. Izbjegavajte
troiti previe vremena na kupovinu i prazne
diskusije.
U Haremu se nagrada za dobra djela umnoava
mnogo puta, kao i kazna za grijehe.
Boravak u Meki
Boravak u Meki
(2)
(2)
Potrudite se ne izostaviti nijedan namaz u Mesdidul-haramu;
svaki namaz vredniji je od 100.000 namaza obavljenih
drugdje: to je jednako 55 godina namaza!
Obavljajte dobrovoljni tavaf koliko god moete, jer je on bolji
od namaza u Mesdidul-haramu. Nemojte se premoriti.
Budite zauzeti namazom, uenjem Kurana, tavafom, zikrom i
razmiljanjem. Upuujte dove.
Ne zanemarujte druge oblike ibadeta: sadaka, post,
pomaganje drugima, nazivanje selama, osmijeh, itd.
Pokuajte ne hodati ispred ljudi koji klanjaju u Mesdidu.
Klanjajte dva rekata tehijjetul-mesdida (nafila namaz po
ulasku u damiju) ako ne namjeravate obaviti tavaf.
Namaz u d
Namaz u d

ematu
ematu
Crowded Makkah Streets
Crowded Makkah Streets
Ulice pune ljudi oko Mesdidul-harama u Meki
Hi
Hi
d
d

r
r
i
i
Ism
Ism
ai
ai
l (Hat
l (Hat
i
i
m)
m)
.,='-- = =
.,='-- = =
)
)
,=='
,=='
(
(
Oko 3 metra Hidri
Ismaila su dio Kabe. Ako
imate priliku ui u Hidr,
klanjajte unutar ta tri
metra pored Kabe.
Obavljanje vi
Obavljanje vi

estrukih umri
estrukih umri
(1)
(1)
Ova praksa nema utemeljenja u Poslanikovom, a.s.,
sunnetu niti u praksi ashaba, r.a. Nema predaje da su
Poslanik niti ashabi nakon njega inili vie umri tokom
boravka u Meki ekajui had.
Isto vai i za umre nakon hada, ako ste ve obavili
umru u tom putovanju.
Ponavljanje umre uzrokuje potekoe za hadije koji
mogu propustiti farz-namaze zbog iscrpljenosti.
Onaj ko ponavlja umru moe se uporediti s onim ko
klanja sunnete sabaha, pa dok eka farz-namaz odlui
da ustane i ponovi sunnete nekoliko puta ili s onim ko
odlui ponoviti vitr-namaz nakon jacije.
Obavljanje vi
Obavljanje vi

estrukih umri
estrukih umri
(2)
(2)
Izuzetak ovdje je umra koju neko obavlja za:
Umrlu osobu
(Trajno) bolesnu ili staru osobu koja je sama ne
moe obaviti
Ispunjenje zavjeta
Jedan od najboljih vidova ibadeta dok ste u
Meki, nakon zavretka umre, jeste tavaf.
Tavaf moete obavljati koliko god elite.
Ha
Ha
d
d

Ha
Ha
d
d

korak po korak
korak po korak
-
-
Sa
Sa

etak
etak
Ihram - ,=(
Mina (8. zul-hidde) - _--
Arefat (9. zul-hidde) - -,-
Muzdelifa (9. zul-hidde no) - --,-
Mina (10. zul-hidde):
Remj (bacanje kamenia na Demretul-akabi) - -,-
Klanje kurbana - ,=--
Brijanje glave ili potkresivanje kose - ,-~--- _-=-
Meka (10. zul-hidde):
Tavaful-ifade - ~'-( ;=
Saj izmeu Safe i Merve - ,-- '-~- Q-- ~-
Mina (11, 12. i 13. zul-hidde):
Remj (bacanje kamenia na 3 demreta) - -,-
Meka (posljednji dan)
Tavaful-veda' (oprosni tavaf) - ;- ;=
G
r
a
n
i
c
e
Mesdidul-haram
(Meka)
Mina
Muzdelifa
Arefat
Azizijja
Hajj Sites
Hajj Sites
-
-
Distances
Distances
Mesdidul-haram
- Meka-
Demreta
- Mina -
Mearil-haram
- Muzdelifa -
Mesdid Namira
- Arefat -
4.5km
3
.
2
k
m
2
.
2
5
k
m
3
.
5
k
m
6
.
4
k
m
2.15km
Mjesta na hadu Udaljenost
Precizni podaci
G
r
a
n
i
c
e
Iz Meke do
Iz Meke do
Min
Min
e
e
Put
T
u
n
el F
ejsa
lijja
Mina
Demreta
Mesdidul-Haram
Pjeaki put
Tunel
Ihram
Ihram
i
i
za
za
h
h
a
a
d
d

Ako ste u Meki, oblaite ihrame u svom mjestu


boravka (hotelu, stanu, itd).
Ako ste u Medini, oblaite ihrame na mikatu
Zul-Hulejfa.
Obavljate iste stvari koje ste inili i za umru.
Nastavljate izgovarati telbiju dok ne bacite
kamenie na Demretul-akabi 10. zul-
hiddeta.
Mina
Mina

8
8
. z
. z
ul
ul
-
-
hid
hid

d
d

e
e
Idite na Minu na jutro
jevmut-tervije (8. zul-
hidde).
Klanjajte podne, ikindiju,
akam, jaciju i sabah u
njihova vremena uz
skraivanje (skraivanje
podne, ikindije i jacije na 2
rekata).
Provesti no na Mini je
sunnet. Za neke uenjake je
vadib.
Iskoristite vrijeme za
razmiljanje i pripremu za
naredni dan: dan Arefata.
Klanjajte u Mesdidul-hajfu (Mina). Prenosi se da je
70 poslanika klanjalo u ovoj damiji.
Masjid al
Masjid al
-
-
Khaif at night
Khaif at night
Mesdidul-hajf nou - Mina
Mina
Mina
Mina
Mesdidul-hajf
Azizijja
Demreta
(u izgradnji)
Pravac ka Meki
M
u
z
d
e
l
i
f
a
G
r
a
n
i
c
e

M
i
n
e
Dolina Muhassir
Leaving Mina for Arafah
Leaving Mina for Arafah
Odlazak s Mine na Arefat 9. zul-hidde
Arefat
Arefat

9
9
.
.
zul
zul
-
-
hid
hid

d
d

e
e
Nakon izlaska sunca na dan Arefata krenite ka
Arefatu izgovarajui telbiju ili tekbire.
Klanjajte podne i ikindiju u Mesdidu Nemira, po dva
rekata, spojena za vrijeme ikindije.
Nemira nije dio Arefata, ali dio damije je unutar
granica Arefata.
Arafah
Arafah

Satellite Picture
Satellite Picture
Mesdidu
Nemira
Brdo milosti
Pravac ka
Muzdelifi
AREFAT
Ar
Ar
efat
efat
(
(
nastavak)
nastavak)
Nakon namaza krenite ka
svom mjestu unutar granica
Arefata, okrenite se licem
prema Kibli, dignite ruke i
upuujte dove ili izgovarajte
telbiju.
Poslanik, a.s., je rekao:
Najbolje to smo ja i
poslanici izgovarali u veer
Arefata je:
'La ilahe illallahu vahdehu la
erike leh, lehul-mulku, ve
lehul-hamdu ve huve 'ala
kulli ej in kadir.
Vrijednost dana Arefata
Vrijednost dana Arefata
Poslanik,a.s., je rekao:
Nikada vei broj ljudi ne
bude osloboen
dehennemske vatre kao
na dan Arefata. Uzvieni
Allah se ponosi
hadijama pred Svojim
melecima, govorei: 'ta
ele ovi ljudi?
Odlazak s Arefata
Odlazak s Arefata
Kad sunce zae, krenite
s Arefata na Muzdelifu,
smireno i polahko, ne
gurajui ljude; a ako
budete imali prostora,
idite bre.
Muzd
Muzd
e
e
lifa (1)
lifa (1)

no
no

10
10
.
.
z
z
ul
ul
-
-
h
h
i
i
d
d

d
d

eta
eta
Kad stignete na
Muzdelifu klanjajte
akam i jaciju, skraujui
i spajajui namaze.
Ne klanjate nita izmeu
njih niti nakon jacije. Ali
uvijek klanjajte vitr.
Ovdje moete prikupiti
kamenie.
Spavajte do sabaha.
Klanjajte sabah im
nastupi.
Muzd
Muzd
e
e
lif
lif
a
a
(2)
(2)

no
no

10
10
.
.
z
z
ul
ul
-
-
h
h
i
i
d
d

d
d

eta
eta
Dozvoljeno je
slabijima,
enama i djeci
da odu nakon
pola noi ako ih
je strah da e
se povrijediti u
guvi.
Muzd
Muzd
e
e
lif
lif
a
a
(3)
(3)
-
-
no
no

10
10
.
.
z
z
ul
ul
-
-
h
h
i
i
d
d

d
d

eta
eta
Zatim stiete na El-Me'aril-
haram (malo brdo na Muzdelifi)
i penjete se na njega, okreete
se prema Kibli i uite tekbire,
tehlile (la ilahe illallah) i
upuujete dove dok se nebo ne
razvedri.
Onda odlazite na Minu prije
izlaska sunca, mirno i
izgovarajui telbiju.
Kad stignete u dolinu Muhassir
(koja je dio Mine) pourite ako
ste u mogunosti.
Damija El-Me'aril-haram
El-Me'aril-haram
G
r
a
n
i
c
e

M
u
z
d
e
l
i
f
e
Pravac ka Arefatu
Mina
Muzdelifa
Mina
Mina

10
10
. z
. z
ul
ul
-
-
h
h
i
i
d
d

d
d

e
e
Stiete na Minu ujutro,
10. zul-hiddeta.
U ovom danu inite
najvie stvari dok ste na
hadu:
1. Bacate kamenie na
Demretul-akabi
2. Koljete kurban
3. Brijete glavu ili
podrezujete kosu
4. Idete u Meku da
obavite tavaful-ifade i
saj i vraate se na
Minu
Mina
Mina

10
10
.
.
z
z
ul
ul
-
-
hid
hid

d
d

e
e
Bacate kamenie na
Demretul-akabi samo na
ovaj dan, sa po sedam malih
kamenia malo veih od
ljenjaka.
Uite tekbir pri bacanju
svakog kamenia.
Prestajete izgovarati telbiju
kad bacite posljednji
kameni.
Ne moete obaviti bacanje
kamenia dok ne izae
sunce. Moete odgoditi
bacanje do poslije podne, ak
i do noi, ako vam priinjava
potekou da to obavite prije
podne.
Mina
Mina
-
-
D
D

emreta
emreta
Demreta
T
T
eh
eh
al
al
l
l
ul
ul
-
-
.'=-'
.'=-'
Kad bacite kamenie na demretima, sve vam ponovo
postaje dozvoljeno, osim seksualnih odnosa, ak i ako
niste klali kurban ili obrijali glavu pa moete obui
svoju odjeu i namirisati se. Ova djelimina sloboda
naziva se tehallulul-evvel (prvo osloboenje od obaveza).
Hanbelijska kola fikha zahtijeva ispunjenje 2 od 3
radnje hada da bi djelimini tehallul nastupio: remj,
hedj - kurban, brijanje glave. afijska kola zahtijeva
remj i brijanje glave. Hanefijska kola zahtijeva sve tri.
Meutim, trebalo bi obaviti Tavaful-ifade isti dan (prije
akama) ako elite nastaviti bez ihrama inae, ako
niste obavili tavaf prije akama, vraate se u stanje
ihrama kao prije bacanja kamenia.
Mina
Mina

10
10
.
.
z
z
ul
ul
-
-
hid
hid

d
d

e
e
Preskoite ovaj korak ako ste uinili
tevkil" za klanje kurbana (kupili
kupon)
Zakoljite svoj kurban na bilo kojem
dijelu Mine ili Meke.
Vrijeme klanja je etiri dana
Bajrama.
Sedmero ljudi moe dijeliti jednu
kamilu ili kravu.
Onaj ko ne moe priutiti klanje
kurbana treba postiti tri dana na
hadu (ak i 3 dana terika) i sedam
dana kad se vrati svojoj porodici.
Mina
Mina
-
-
10
10
.
.
z
z
ul
ul
-
-
hid
hid

d
d

e
e
Zatim brijete glavu ili
potkresujete kosu.
Brijanje glave je bolje.
Ako potkresujete kosu,
morate je skratiti na cijeloj
glavi, a ne samo na dijelu
glave (recimo sa strana).
Ponite s desnom stranom
glave.
ene skrauju kosu
odsijecanjem pramena
duine jednog prsta.
M
M
e
e
ka
ka
-
-
10
10
.
.
z
z
ul
ul
-
-
hid
hid

d
d

e
e
Isti dan idete u Meku i
obavljate tavaful-ifade na
isti nain kao i nastupni
tavaf, osim to nema
otkrivanja desnog ramena
ili urnog hoda u ovom
tavafu.
Klanjajte dva rekata iza
Mekami Ibrahima.
M
M
e
e
ka
ka
-
-
10
10
.
.
z
z
ul
ul
-
-
hid
hid

d
d

e
e
Zatim obavite saj izmeu
Safe i Merve kao i ranije.
Nakon ovog tavafa
(tavaful-ifade) vi ste u
stanju potpunog tehallula
definitivnog oslobaanja
od ihramskih obaveza.
Napijte se Zemzem vode.
Vratite se na Minu.
Redoslijed
Redoslijed
had
had

skih obreda
skih obreda
10
10
.
.
z
z
ul
ul
-
-
hid
hid

d
d

eta
eta
Prenosi Abdullah ibn Omer: Vidio sam Poslanika, s.a.v.s,
blizu demreta i ljudi su mu postavljali pitanja. Jedan je
ovjek upitao: O Allahov Poslanie! Zaklao sam ivotinju
prije obavljanja remja (bacanja kamenia)? Poslanik,
s.a.v.s, je odgovorio: Uini remj i nema nikakve tete.
Druga osoba je upitala: Allahov Poslanie! Obrijao sam svoju
glavu prije nego to sam zaklao ivotinju. Poslanik, s.a.v.s,
je odgovorio: Prinesi rtvu sada i nema tete. I na taj dan,
na svako pitanje koje je postavljeno Poslaniku, s.a.v.s, a koje
se odnosilo na obrede hada obavljene prije ili poslije...
njegov odgovor je bio: Uradi to sada i nema tete. (Buhari)
Mina
Mina
-
-
11, 12
11, 12
. i
. i
13
13
.
.
z
z
ul
ul
-
-
hid
hid

d
d

e
e
Ostajete na Mini u danima
terika (,--' ' ,) i njihovim
noima.
Preporuljivije je ostati na
Mini tokom ovih dana nego
otii u Meku. Ovo je
Poslanikov sunnet.
Veina uenjaka boravak
na Mini smatra vadibom.
Mina
Mina
-
-
11, 12
11, 12
. i
. i
13
13
.
.
z
z
ul
ul
-
-
hid
hid

d
d

e
e
(
(
nastavak
nastavak
)
)
Bacajte kamenie na tri
demreta, sa po sedam
kamenia u svakom od tih
dana, nakon to sunce proe
zenit, tj. u vrijeme podne-
namaza.
Nakon prvog i drugog
demreta krenite naprijed i
stanite okrenuti prema Kibli
dugo upuujui dove s
podignutim rukama.
Mina Border Sign
Mina Border Sign
Znak na granici Mine
Mina at night
Mina at night
Mina nou
New Jamarat Shape
New Jamarat Shape
Novi oblik demreta
Old Jamarat Shape
Old Jamarat Shape
Stari oblik demreta
Old Jamarat Bridge
Old Jamarat Bridge
Stari most na demretima
The New Jamarat Bridge
The New Jamarat Bridge
Nova struktura na demretima
Jamarat 1953
Jamarat 1953
Demreta Mina, 1953.
[asopis National Geographic juli 1953.]
M
M
e
e
ka
ka

posljednji dan
posljednji dan
Poslanik, a.s., je rekao: Niko
od vas ne treba otii dok ne
obavi posljednji tavaf.
Oprosni tavaf je obavezan za
sve osim za ene s
menstruacijom.
Poslanik, a.s., je nosio vodu
Zemzem sa sobom u
mijehovima i posudama za
vodu i njome polijevao
bolesne i davao im da piju.
Kad zavrite tavaf naputate
mesdid normalnim hodom
ne hodajui unazad.
1. Ihrami
Obucite ihrame na mikatima ili u vaem mjestu
boravka ako ste u Meki
Oistite se i okupajte
Obucite ihramsku odjeu i sandale/papue
Klanjajte dva rekata ili propisani namaz
Donesite nijjet i recite: Lebbejkellahumme had
Izgovorite telbiju
Idite na Minu
Muzdelifa
Mina
Arefat
3. Dan Arefata 9. zul-hidde
Stiete na Arefat prije ili oko podneva
na 9. dan
Klanjajte podne i ikindiju zajedno za
vrijeme podneva
Provedite dan u upuivanju dova i
sjeanju na Allaha
Krenite s Arefata na Muzdelifu nakon
zalaska sunca
2
Mikati
2. Mina 8. zul-hidde
Stiete na Minu ujutro
Provedite dan i no tamo
Klanjajte podne, ikindiju, akam, jaciju i
sabah u njihovim vremenima uz
skraivanje
Krenite s Mine na Arefat nakon izlaska
sunca (9. dana)
1
1
4. Muzdelifa 10. zul-hidde
Stiete na Muzdelifu u noi
Klanjajte akam i jaciju zajedno
Spavajte do sabaha
Klanjajte sabah na vrijeme i zikrite
Krenite s Muzdelife na Minu malo prije izlaska
sunca
3
5. Mina 10. zul-hidde
Stiete na Minu ujutro
Idite na Demretul-akabu i bacite 7 kamenia
Zakoljite kurban
Obrijte glavu ili potkreite kosu
Prvo osloboenje od ihramskih obaveza: sve je
dozvoljeno osim seksualnih odnosa
Okupajte se i obucite graansku odjeu
Idite u Meku da obavite tavaful-ifade
4
6. Meka 10. zul-hidde
Krenite ka Mesdidul-haramu
Obavite tavaful-ifade
Obavite saj
Definitivno oslobaanje od
ihramskih obaveza
Vratite se na Minu
5
7. Mina - 11, 12. i 13. zul-hidde
Provedite dane terika i njihove noi na
Mini
Bacajte kamenie na 3 demreta svaki
dan izmeu podne i ikindije
Moete otii 12. dan nakon bacanja
kamenia i prije izlaska sunca ako
elite
6
8. Meka posljednji dan
Obavite oprosni tavaf
Neka to bude posljednja stvar koju ete
uiniti u Meki
7
Farzovi
Farzovi
h
h
a
a
d
d

a
a
_=' '
_=' '
1. Ihram
2. Stajanje na Arefatu
3. Tavaful-ifade
4. Saj izmeu Safe i Merve
Farzovi hada
Vad
Vad

ibi
ibi
h
h
a
a
d
d

a
a

_=' '-=
_=' '-=
1. Oblaenje ihrama na mikatima
2. Stajanje na Arefatu do iza zalaska sunca
3. Provesti jednu no na Muzdelifi (nakon Arefata)
4. Noenje na Mini tokom dana terika
5. Bacanje kamenia na demretima, po redoslijedu
6. Brijanje glave ili potkresivanje kose
7. Tavaful-veda (oprosni tavaf)
Vadibi hada
Farzovi
Farzovi
u
u
mr
mr
e
e
1. Ihram
2. Tavaf
3. Saj izmeu Safe i Merve
Farzovi umre
Vad
Vad

ibi
ibi
u
u
mr
mr
e
e
1. Oblaenje ihrama izvan Harema
2. Brijanje glave ili potkresivanje kose
Vadibi umre
Posjeta
Posjeta
M
M
edini...
edini...
Har
Har
e
e
m
m
Medine
Medine
Allahov Poslanik, a.s.,
proglasio je Medinu
svetom kao to je
Ibrahim, a.s., proglasio
Meku. Poslanik, a.s., je
rekao: Proglaavam
haremom ono to je
izmeu dvije gomile lave
(crno vulkansko
kamenje)."
Vrijednost
Vrijednost
M
M
e
e
din
din
e
e
(1)
(1)
To je mjesto Poslanikove, a.s.,
hidre.
Stanovnici Medine bili su njegove
komije i oni koji su ga
podravali.
To je prebivalite islama, jer e
se vjera tu vratiti na kraju
vremena.
Na njenim ulazima su meleci
uvari. Ni Deddal ni kuga u nju
nee moi ui.
To e biti posljednji grad na
svijetu koji e se unititi.
To je mjesto Objave.
Vrijednost
Vrijednost
M
M
e
e
din
din
e
e
(2)
(2)
Allahov Poslanik, a.s.,
upuivao je sljedee dove:
Allahu! Omili nam Medinu kao
to si nam omilio Meku, pa i
vie(Ibn Made)
Allahu! Udvostrui Medini
blagodati koje si dao Meki
(Buhari i Muslim)
Allahu! Blagosiljaj Medinu,
blagosiljaj sa' i mudd, (mjere
za koliinu) i udvostrui svoj
rahmet. (Taberani)
Ko moe, dopusti neka umre
u Medini
Madinah
Madinah
-
-
Satellite
Satellite
Glavno podruje s
hotelima
Poslanikova damija
Trg
El-Baki
Kibla
D
D

amije koje
amije koje

ete posjetiti
ete posjetiti
Jedine dvije damije u Medini koje ete posjetiti s
namjerom obavljanja namaza su Poslanikova damija i
Mesdidu Kuba (prva damija u islamu).
Druge damije i mjesta u Medini moete posjetiti zbog
njihove historijske vrijednosti.
Nije obaveza niti preduvjet za had da posjetite
Poslanikovu damiju niti njegov mezar.
Postoji mnogo lanih hadisa o posjeivanju Poslanikovog
mezara. Budite paljivi kad itate ove hadise i uvijek
provjerite njihovu vjerodostojnost.
M
M
e
e
s
s
d
d

idu
idu
K
K
uba
uba
Poslanik, a.s., iao bi u
Mesdidu Kuba subotom
ujutro i klanjao dva
rekata tamo. U jednom
hadisu se prenosi da je
Poslanik, a.s., rekao da
je to jednako obavljanju
jedne umre.
Mesdidu Kuba
Mesd
Mesd

id
id
un
un
-
-
N
N
ebevi
ebevi
Namaz u Poslanikovoj
damiji bolji je od 1.000
namaza drugdje, osim u
Mesdidul-haramu.
Namaz u proirenim
dijelovima damije ima
istu vrijednost kao i
namaz u njenim
originalnim dijelovima.
40
40
namaza u Poslanikovoj d
namaza u Poslanikovoj d

amiji
amiji
Albani smatra hadis o
obavljanju 40 uzastopnih
namaza u Poslanikovoj
damiji slabim, ali drugi ga
smatraju vjerodostojnim
(Hejsemi, Munziri, Ibn
Hader).
Bilo bi lijepo obaviti 40
namaza u Poslanikovoj
damiji ako to ne
predstavlja potekou.
Hadis: Osoba koja obavi 40 namaza zaredom u mojoj damiji, bez
proputanja namaza izmeu, bit e sigurna od dehennemske vatre, bit
e sauvana od briga i licemjerja. (Ahmed, Taberani, Tirmizi)
Revda
Revda
-,-' -'
-,-' -'
Prenosi Ebu Hurejre (u
Buharijinog zbirci) da je
Poslanik, s.a.v.s, rekao:
"Izmeu moje kue i
moga minbera je jedna
od dennetskih bai, a
moj minber na mome je
Bazenu (dennetskom).
Revda je uvijek puna i tu
je teko nai mjesto za
namaz.
Map
Map
a
a
Poslanikove d
Poslanikove d

amije
amije
Es-Suffa
1
2
4
5 6
7
8
1. Poslanikov minber
2. Poslanikov mihrab
3. Stup El-Muhallak
4. Hazreti Aiin stup
5. Stup pokajanja
6. Stup Es-Serir
7. Stup El-Mahris
8. Stup delegacije (El-Vufud)
Dibrilova vrata
enska vrata
Poslanik, a.s.
Ebu-Bekr, r.a.
Omer, r.a.
Kibla
Mihrab Osmanov
3
Revda
Pogledajte naredni slajd
Poslanik, a.s.
Omer, r.a.
Ebu-Bekr, r.a.
Poslanikov mezar
Poslanikov mezar
Poslanik, a.s.
Ebu-Bekr, r.a.
Omer, r.a.
Posjeta Poslanikovom mezaru
Posjeta Poslanikovom mezaru
(1)
(1)
Pravila za ulaz u Poslanikovu
damiju ista su kao i za ulazak u
bilo koju damiju. Uite prvo
desnom nogom, prouite dovu i
klanjajte 2 rekata tehijjetul -
mesdida.
Hodajte mirno i s potovanjem,
nazovite selam Poslaniku, a.s.,
kad doete ispred prve velike
cjeline u srednjem dijelu zaslona
od mesinga.
Pomjerite se do sljedee male
cjeline i nazovite selam Ebu Bekru
es-Siddiku, r.a.
Krenite do tree male cjeline i
nazovite selam Omeru ibn el-
Hattabu, r.a.
Ponavljanje posjete
Ponavljanje posjete
(1)
(1)
Posjetite Poslanikov, a.s., mezar i nazovite mu
selam. Ali ne ponavljajte posjetu, jer postoji
upozorenje od njega da se ne ponavlja posjeta
stalno. On je rekao:
Ne pretvarajte svoje domove u
groblja (ne prestajte moliti u
njima) i nemojte uiniti moj
kabur mjestom svetkovanja,
donosite salavat na mene, jer,
zaista, va salavat dolazi do
mene, ma gdje vi bili.
(Ahmed i Ebu Davud)
- ,'=- ` ,- -,,- ,'=- `
-,= -'-- -`- ' '= ,'-
-- -,= .
] ,- --= [
Ponavljanje posjete
Ponavljanje posjete
(2)
(2)
Bilo ko moe poslati selam Poslaniku (neka je
mir na njega) iz bilo kojeg mjesta.
Pria Said ibn Mensur da je
Abdullah ibn Hasan ibn Hasan ibn
Ali vidio ovjeka kako ini mnogo
posjeta kaburu Poslanika, s.a.vs,
rekao mu je: O ti! Poslanik,
s.a.v.s., je rekao: Ne inite moj
kabur mjestom svetkovanja i
donosite salavat na mene bez
obzira na to gdje se nalazite, jer
e va salavat doi do mene. Ti i
ovjek iz Andaluzije ste isti po
ovom pitanju.
- - --= ,--- - -,-
` , `= '= - -= - -=
,'= - _'- --' - _' `-=`
' '- '- " : - ,- - ',
' '- ,'= - _'- : -=-- `
' -- '-`,= '= ,'- -,= -
-'-- -`- .= -- '-
,- ` -- '--`'- "
Posjeta
Posjeta
mezarju El
mezarju El
-
-
Beki
Beki

Posjetite mezarje El-Beki ) _,--' ( gdje je ukopana veina


Poslanikovih, a.s., ashaba i njegovih supruga i uputite
dovu za njih. Poslanik bi govorio:
"Es-selamu alejkum ehlel-
dijari minel-muminine vel-
muslimine ve inna inaallahu
bikum lahikun. Neselullahe
lena ve lekumul-afijeh.
`-' ,--,-' - ',-' . ,'=
,-=` - - '- '- ,-'--'
,'' ' '-' - '--
Mezarje E
Mezarje E
l
l
-
-
B
B
eki
eki

Poslanikova d
Poslanikova d

amija i E
amija i E
l
l
-
-
B
B
eki
eki

_,--' ,--' -=--'


_,--' ,--' -=--'
Kibla
Damija
El-Beki
Uhud
Ulaz
Kapija El-Beki
Kapija Es-selam
Kraj
Kraj
Ne zaboravite nas u svojim dovama
Ne zaboravite nas u svojim dovama
.
.
Neka vam Allah, d
Neka vam Allah, d

.
.

., primi
., primi
h
h
ad
ad

!
!
Prijevod na bosanski jezik:
Prijevod na bosanski jezik:
islambosna.ba
islambosna.ba
Copyright Copyright: : Umno Umno avanje, kopiranje i distribucija ovog dokumenta dozvoljeni su avanje, kopiranje i distribucija ovog dokumenta dozvoljeni su
pod sljede pod sljede im uvjetima: im uvjetima:
1. 1.Ne smije se napla Ne smije se napla ivati naknada za gore navedene radnje ivati naknada za gore navedene radnje
2. 2.Tekst dokumenta ne smije se mijenjati ni na koji na Tekst dokumenta ne smije se mijenjati ni na koji na in in
3. 3.Sve kopije ovog dokumenta moraju sadr Sve kopije ovog dokumenta moraju sadr avati ovu napomenu u sve tri ta avati ovu napomenu u sve tri ta ke ke. .