You are on page 1of 33

Chuyn bi dng HSG Ha hu c

Trng THPT chuyn L Qu n1

CHNG I: AMIN V MUI IAZONI
Bi: AMIN
I.KHI NIM
1.nh ngha
Amin l dn xut th H ca NH
3
, bng cc gc hirocacbon bo hay thm.
Amin loi bo: gc hirocacbon l gc ankyl hay xicloankyl
CH
3
-CH
2
CH
2
-NH
2

Amin thm, gc hyrocacbon l nhn thm:

NH
2

2.Bc amin:
Amin bc 1, c nhm chc amin -NH
2
nh vi 1 gc hirocacbon
Amin bc 2, c nhm chc amin NH nh vi hai gc hirocacbon
Amin bc 3, N nh vi 3 gc hirocacbon
RNH
2
(CH
3
)
2
CNH
2
R
2
NH CH
3
CH
2
NHCH
3
R
3
N (CH
3
)
3
N
amin bc nht amin bc hai amin bc ba
II.DANH PHP
Amin thng c gi theo tn thng thng hn l IUPAC

Tn gc hirocacbon+amin
(vit lin 1 ch)
X-amino + tn hirocacbon


Tn thng thng Tn IUPAC
CH
3
NH
2

(CH
3
)
2
NH
(CH
2
CH
2
CH
2
)
3
N
CH
3
CH
2
CH-NH
2
CH
3

CH
3
CH
2
CH - N - CH
2
CH
3
CH
3
CH
3

NH
2

N(CH
3
)
2

NH
2
C H
3

metylamin
imetylamin
tri-n-propylamin
sec-butylamin


metyletyl-sec-butylamin

phenylamin,anilinimetylphenylamin
imetylanilin

p-toluiin
aminometan
N-metylaminometan
N,N-ipropylaminopropan
Amino-2-butan


N, N-etylmetylamino-2-butan

aminobenzen(benzenamin)N, N-imetylbenzenamin
N, N-imetylanilin

p-aminotoluen

III.PHNG PHP TNG HP
1. Ankyl ha trc tip amoniac hay amin
NH
3
tc dng vi RX to thnh mui:
Chuyn bi dng HSG Ha hu cTrng THPT chuyn L Qu n

2
NHR NR
2
CH
3
NH
2
CH(CH
3
)
2
CH
3
NO
2
CH(CH
3
)
2
CH
3
NH
2
NH
2
CH
3
NO
2
NO
2
CH
3
CH
2
-Br + NH
3
CH
3
CH
2
NH
3
+
Br
-

NaOH
CH
3
CH
2
NH
2

2.Phn ng kh
a, Kh hp cht nitro
Nhm nitro b kh thnh amin bc nht. Phn ng ch yu dng iu ch amin thm. Tc nhn
kh c th l hiro ha xc tc hay tc nhn kh ha hc trong dung dch.


[H]
p, t
o


Fe
C
2
H
5
OH, HCl, t
o
b,Kh hp cht nitrin
Nitrin b kh bng hiro trn xc tc hoc bng LiAlH
4
trong dung dch to thnh amin bc
nht:
H
2/
Ni
R-CN R-CH
2
-NH
2

hay LiAlH
4

IV.CU TRC
Amin l sn phm th ca NH
3
, nn ni chung c cu trc ging cu trc ca NH
3
:
NH
3
R-NH
2
R-NH-R R-N-R
|
R
V.TNH CHT HA HC
1. Tnh baz
Amin l baz Lewis do amin c cp electron n khng lin kt N tng t nh ancol, ete.
Khi xt mt amin c tnh baz, cn so snh tnh n nh ca amin so vi mui amoni. Nu ion
amoni n nh hn amin th amin c tnh baz. Khi so snh tnh baz ca amin bo, cn ch
hai nhn t: nhn t phn cc v nhn t solvat ha.
Nu xt theo nhn t phn cc, khi tng gc R s lm tng mt electron N, va lm
tng kh nng kt hp proton, va lm tng tnh n nh ca ion amoni. Do tnh baz gim
theo th t:
R
3
N > R
2
NH > RNH
2

Nu xt theo nhn t solvat ha ca ion amoni, s lng proton ion amoni cng nhiu
th kh nng solvat ha ca ion cng ln, do , tnh baz thay i theo th t:
RNH
3
+
> R
2
NH
+
2
> R
3
NH
+
Tng hp c hai nhn t trn, s thay i tnh baz ca cc amin c bc khc nhau nh sau:
RNH
2
< R
2
NH > R
3
N
Tnh baz ca cc amin thm bo cng thay i theo th t nh trn:

< >


NH
2
Chuyn bi dng HSG Ha hu cTrng THPT chuyn L Qu n

3
2. S to mui
Do c tnh baz, amin c kh nng to mui vi axit:
C
6
H
5
NH
2
+ HCl C
6
H
5
NH
3
+
Cl
-

(CH
3
)
2
NH + HNO
3
(CH
3
)
2
NH
2
+
.NO
3
-

C
6
H
5
N(CH
3
)
2
+ RCOOH C
6
H
5
NH
+
(CH
3
)
2
.RCOO
-

Cc ion amoni c kh nng tan tt trong nc hn l amin:
CH
3
(CH
2
)
9
NH
2
+ HCl CH
3
(CH
2
)
9
NH
3
+
NH
3
+
Cl
-

( khng tan) (tan tt)
3.Phn ng ca hir ca N-H
3.1. Phn ng ankyl ha
Hiro nh vi N c th b th bi gc hirocacbon khi amin tng tc vi halogenua ankyl
bc 1, 2, 3 hay thm. Nu ankyl ha hon ton th thu c mui amoni bc 4:
RX RX RX
RNH
2


RRNH RR
2
N [RR
3
N]
+
X
-
Mui amoni bc 4 l hp cht inoic, c nhit nng chy cao v d tan trong nc
Ch : Cc dn xut thn ch tham gia phn ng khi c nhm ht electron v tr ortho v
pa ra, th d nh 2, 4-(NO
2
)C
6
H
3
F
3.2. Phn ng axyl ha
Amin bc nht v amin bc hai phn ng vi halogenua axit hay anhirit axit to thnh amit:
2CH
3
NH
2
+ CH
3
COCl CH
3
NH-CO-CH
3
+ CH
3
NH
3
+
Cl
-

CH
3
NH
2
+ (CH
3
CO)
2
O CH
2
NH-COCH
3
+ CH
3
COOH
Tng qut: R - NH
2
+ Cl - CO - R
+ tach cng
R - NH - COR + HCl
R - NH
2
+ RCOO - CO - R
+ tach cng
R - NH - COR + RCOOH
Nu dng clorua axit th cn 1 lng tng ng trung ha axit clohiric to thnh.
ng dng: bo v nhm -NH
2
trong tng hp hu c
Nh phn ng axetyl ho (dng axetyl clorua hoc anhirit axetic ngi ta bo v nhm amino
trong tng hp hu c ).
bo v nhm amino ca aminoaxit v peptit trong qua trnh tng hp peptit, khng dng
phn ng axetyl ho c, v khi mun gii phng nhm -NH
2
ra khi -NHCOCH
3
phi thu
phn, do lm t lun c lin kt peptit - CO - NH -. Tt hn ht nn dng C
6
H
5
CH
2
OCOCl
(benzyl oxicacbonyl clorua) v khi cn gii phng nhm - NH
2
c th dng phn ng kh bng
H
2
/Pd (khng nh hng ti lin kt peptit). Th d tng hp ipeptit Ala-Gly theo s :
C
6
H
5
CH
2
OCOCl H
2
NCH(CH
3
)-COOH
C
6
H
5
CH
2
OCO HNCH(CH
3
)-COOH
H
2
NCH
2
COOCH
2
C
6
H
5
DDC
C
6
H
5
CH
2
OCO HNCH(CH
3
)-CO HNCH
2
COOCH
2
C
6
H
5
H
2
/Pd/C
C
6
H
5
CH
3
CO
2
H
2
NCH(CH
3
)-CO HNCH
2
COOCH
2
C
6
H
5
+
2 + +

(DCC: ixiclohexylcacboiimit).
3.3. Phn ng vi axit nitr:
Axit nitr HONO gn nh khng tc dng vi amin bc 3, tr phn ng nitroso ho nhn
thm.
Axit nitr tc dng vi amin bc hai sinh ra nitrosoamin(N - nitrosoamin) c mu vng, nh
vy c th phn bit amin bc hai vi amin cc bc kh. Th d:
(C
2
H
5
)
2
NH + HONO
+) (
H
(C
2
H
5
)
2
N N = O + H
2
O
(Cht lng mu vng)
Amin bc mt tc dng HONO sinh ra mui iazoni RN
) (+
NX
(-)
(t RNH
2
) hoc
Chuyn bi dng HSG Ha hu cTrng THPT chuyn L Qu n

4
) ( +

ArN
) (+
NX
(-)
(t ArNH
2
). C ch phn ng ca amin bc mt tng t trng hp amin bc
hai ch lc u cng to ra hp cht nitroso, sau phn ng tip nh sau:

R - N = NOH
2
N
R- NH - N = O
H
R- NH = NOH
+
H -
+
R - N = NOH
H
+
+
R - N


ng ch l mui iazoni dy bo RN N khng bn nn chuyn ho ngay thnh ancol gii
phong kh nit. Trong khi y, mui iazoni dy thm li bn nhit thp v ch phn hu
thnh phenol ng thi gii phng N
2
khi un nng. Th d:

C
2
H
5
- NH
2
NaNO
2
C
2
H
5
- N NCl

OH
2
N
2
C
2
H
5
OH
HCl, 0
0
C
+
-
+ + HCl


C
6
H
5
- NH
2
NaNO
2
OH
2
N
2
C
6
H
5
OH
C
6
H
5
- N NCl
HCl, 0
0
C
+
-
+ + HCl
un

Mui iazoni thm ArN
2
(+)
X
(-)
c dng rng ri trong tng hp hu c.
3.4. Phn ng th nhn thm:
Cc nhm -NH
2
, -NHR v - NR
2
(R = ankyl) u hot ho nhn thm v nh hng ortho -
para.
a, Halogen ho
Nc brom d dng phn ng vi anilin cho 2, 4, 6 - tribromoannilin (kt ta trng), vi p -
toluidin p - CH
3
C
6
H
4
NH
2
cho 2,6 - ibrom - 4 - metylanilin.
Brom lng tc dng vo v tr para ca N - axetylanilin (hay axetanilit) C
6
H
5
NH -
COCH
3
; thu phn sn phm sinh ra s c p - bromanilin.
Iot trong hn hp vi NaHCO
3
( trung ho HI sinh ra trong phn ng) tc dng vi anilin
cho ta p - Iotanilin.
b, Nitro ho
Khng th trc tip nitro ho anilin bng HNO
3
, v khi y amin b proton ho tr thnh mui
amoni; nhm -
3
) (
H N
+
sinh ra s phn hot ho rt mnh v nh hng th vo v tr meta, mun
mononitro ho anilin phi bo v nhm - NH
2
ri mi nitro ho, sau gii phng - NH
2
.
NH
2 NHCOCH
3
NHCOCH
3
NO
2
NH
2
NO
2
(CH
3
CO)
2
O
HNO
3
, H
2
SO
4
H
3
O+
OH-
1)
2)

Nu mun a nhm nitr vo v tr ortho phi kho v tr para ri mi nitro ho:
Chuyn bi dng HSG Ha hu cTrng THPT chuyn L Qu n

5
NH
2 NHCOCH
3
NHCOCH
3
SO
3
H
(CH
3
CO)
2
O
H
2
SO
4
HNO
3
, H
2
SO
4
NHCOCH
3
SO
3
H
HNO
3
, H
2
SO
4
NHCOCH
3
SO
3
H
NO
2
H
2
SO
4
OH
2
NHCOCH
3
NO
2
Bi: MUI IAZONI

I.CU TRC CA CATION IAZONI
Ion iazoni c nhm N
2
hay NN mang in tch dng phn b trn c hai nit nhng tp
trung N nh vi phn t benzen nhiu hn:


N N N N

(Ar-N
2
)
hay
+ +
+

trong h lin hp, mt lin kt lin hp c vi h ca nhn benzen cn mt lin kt nm
thng gc vi mt phng ny
II.TNH CHT HA HC
Mui iazoni thm ArN
2
(+)
X
(-)
c th ng vai tr l cht phn ng trong cc phn ng
thay th nhm - N
2
(+)
, mt khc c th l tc nhn electrophin tham gia phn ng th electrophin
nhn thm, l phn ng ghp.
1. Phn ng th nhm -N
2
(+)

1.1. Th -N
2
(+)
bng -OH v bng -I

Ar - N N
-N
2
Ar - Y
+
Ar
+
Y
-

Khi un nng dung dch ArN
2
(+)
, H
2
SO
4
(-)
trong nc s sinh ra ArOH theo c ch nu trn
(H
2
SO
4
(-)
c tnh nucleophin km H
2
O). Phn ng ny c dng tng hp phenol t amin
thm. Th d:
m - NO
2
C
6
H
4
NH
2
NaNO
2
, H
2
SO
4
, H
2
O
m - NO
2
C
6
H
4
N
2
HSO
4
OH
2
m - NO
2
C
6
H
4
OH
N
2
+ -
t
0
+

Khc vi H
2
SO
4
(-)
c tnh nucleophin km nc, anion I
(-)
c tnh nucleophin cao hn nc
nhiu, nn d tc dng vi mui iazoni sinh ra ArI. Th d:

C
6
H
5
NH
2
NaNO
2
, HCl
C
6
H
5
N
2
Cl
KI
C
6
H
5
I
0 - 5
0
C
25
0
C
+
-

1.2.Th -N
2
(+)
bng - Cl, -Br v -CN (phn ng Sandmeyer)
Chuyn bi dng HSG Ha hu cTrng THPT chuyn L Qu n

6
Nh tng git huyn ph ca Cu
2
X
2
(X = Cl, Br hoc CN) vo dung dch ArN
2
(+)
X
(-)
lnh s
xy ra phn ng th -N
2
(+)
bng -X. Th d:

C
6
H
5
NH
2
NaNO
2
, HCl
C
6
H
5
N
2
Cl
KI
C
6
H
5
I
0 - 5
0
C
25
0
C
+
-


o-ClC
6
H
4
NH
2
NaNO
2
, HBr
o-ClC
6
H
4
N
2
Br
Cu
2
Cl
2
o-ClC
6
H
4
Br
0 - 5
0
C
+
-


p-CH
3
C
6
H
4
NH
2
NaNO
2
, HCl
p-CH
3
C
6
H
4
N
2
Cl
Cu(CN)
2
p-CH
3
C
6
H
4
CN
0 - 5
0
C
+
-
-

1.3. Th -N
2
(+)
bg -F v -NO
2

Sau khi iu ch mui areniazoni tetrafluoroborat ArN
2
(+)
BF
4
(-)
em nhit phn s c ArF
hoc cho tc dng vi NaNO
2
/Cu s c ArNO
2
. Th d:

p-NO
2
C
6
H
4
NH
2
NaNO
2
HBF
4
p-NO
2
C
6
H
4
N
2
BF
4
-N
2
, -BF
3
NaNO
2
/Cu
p-NO
2
C
6
H
4
F
p-(NO
2
)
2
C
6
H
4
+ -
t
o


1.4. Th -N
2
(+)
bng -H. Phn ng kh:
Dng axit hipophotphor(H
3
PO
2
) hoc etanol c th kh c mui iazoni ArN
2
(+)
thnh ArH:

ArNH
2
NaNO
2
, H
ArN
2
H
3
PO
2
C
2
H
5
OH
+
0 - 5
0
C
+
hoc
ArH

Nh phn ng ny ngi ta c th loi b nhm amino trong vng thm v do tng hp
c nhng dn xut th khng th iu ch bng phn ng th trc tip. Th d t toluen tng
hp m - bromotoluen:

CH
3
NHCOCH
3
Br
CH
3
CH
3
NH
2
Br
CH
3
N
2
(+)Cl-
Br
CH
3
Br
CH
3
NO
2
CH
3
NH
2
CH
3
NHCOCH
3
HNO
3
Sn, HCl (CH
3
CO)
2
O Br
2
H
3
PO
2
-H
3
PO
3
NaNO
2
OH
2
xt
HCl
2. Phn ng ghp:
Chuyn bi dng HSG Ha hu cTrng THPT chuyn L Qu n

7
Ion arenddiazoni ArN
2
(+)
l nhng tc nhn electrophin khng mnh, thng ch tc dng vi
nhng cht thm giu mt electron nh amin, phenol,...theo c ch electronphinin:

R - N N
Y H Y R-N=N
S
+
+
E
2

Cu t iazo Cu t azo Hp cht azo
2.1.Phenol v dn xut
Nu cu t azo l phenol, phn ng ghp xy ra v tr para v pH ti u l 9 - 10
chuyn -OH thnh -O
(-)
c hiu ng +C mnh hn. pH cao hn ArN
) (+
N s chuyn thnh ArN
= NOH v Ar - N = N-O
(-)
khng cn tnh electrophin. Th d:

C
6
H
5
- N N
O C
6
H
5
-N=N
S
O
+
+
E
2
(-) (-)

2.2.Amin thm
Nu cu t azo l amin thm bc 3 nh C
6
H
5
- NR
2
pH thun li l 5-9, phn ng cng xy
ra v tr para. Th d:

C
6
H
4
-N N
N(CH
3
)
2
N(CH
3
)
2
C
6
H
5
-N=N
+
+
Phn ng mui iazoni vi amin thm bc mt xy ra nguyn t nit. Th d:

C
6
H
5
- N N
C
6
H
5
-N=N - NH - C
6
H
5
H
2
N - C
6
H
5
+
+

i vi amin thm bc hai nh C
6
H
5
NHCH
3
phn ng xy ra c nit ln v tr para ca
vng thm. Th d:


C
6
H
5
- N N
NHCH
3
C
6
H
5
- N=N NHCH
3
C
6
H
5
- N=N - N(CH
3
)
2
+
+
Chuyn bi dng HSG Ha hu cTrng THPT chuyn L Qu n

8

CHNG II: AMINOAXIT - PROTIT

Bi: AMINOAXIT
I. NH NGHA-CU TRC - DANH PHP
1.nh ngha: Aminoaxit l cc HCHC tp chc, phn t c cha ng thi
nhm chc -NH
2
(amino) v -COOH (-cacboxyl)
2.Cng thc tng qut:
CT chung: (NH
2
)
x
R (COOH)
y

x = y hoc x > y hoc y > x
Khi x=1, y= 1, R: no, mch h th CT l
NH
2
- C
n
H
2n
- COOH
VD: C
3
H
7
O
2
N ng phn aa?(2 p)
3.Cu trc: a s cc aa thin nhin l cc , dy L
trng thi rn tn ti ion lng cc, trong dung dch tn ti dng cn bng
V d 1: Cu hnh R/S v D/L ca hu ht cc amino axit l g ? (b) Vit cu hnh tuyt i ca (i) L-
cystein v (ii) L-serin.
(a) S v L
(b) (i)
COO
CH
2
SH
H H
3
N
(ii)
COO
CH
2
OH
H H
3
NV d: (a) Vit tt c cc ng phn lp th ca threonin (dng cng thc Fischer).
(b) Xc nh L-threonin v cho bit danh php R/S ca n.
(a)
COO
-
CH
3
H
OH
H
3
N
+
H

COO
-
CH
3
+
NH
3
H
H
HO

COO
-
CH
3
H
H
H
3
N
+
HO

COO
-
CH
3
+
NH
3
OH
H
H

racemat-1 (threo) racemat-2 (erythro)

(b) Cc cu hnh tng ng vi racemat-1 l L- v D-threonin, vi racemat-2 l L- v D-
allothreonin, L- c xc nh theo cu hnh ca C

. Nu c mt C bt i trong nhm R, cu
hnh ca n khng lin quan n k hiu D,L hay R,S ca amino axit. L-threonin l (2S,3R). ng
phn lp th dia - (2S,3S)-threonin- c gi l L-allothreonin
4.Danh php:

a,Tn thng:
Axit +K hiu v tr (-NH
2
) [(,,,...)]+ amino + tn thng thng ca axit tng ng

b,Tn quc t:
Axit+v tr nhm -NH
2
+amino+tn quc t ca axit HC.


5.Tnh axit , baz ca aa
Chuyn bi dng HSG Ha hu cTrng THPT chuyn L Qu n

9

Tn K hiu Cng thc
Monoaminomonocacboxylic
Glixin Gly H
3
N
+
CH
2
COO
-
Alanin Ala H
3
N
+
CH(CH
3
)COO
-

Valin
*
Val H
3
N
+
CH(i-Pr)COO
-

Leuxin
*
Leu H
3
N
+
CH(i-Bu)COO
-

Isoleuxin
*
ILeu H
3
N
+
CH(s-Bu)COO
-

Serin Ser H
3
N
+
CH(CH
2
OH)COO
-

Threonin
*
Thr H
3
N
+
CH(CHOHCH
3
)COO
-

Monoaminodicacboxylic v dn xut amit
Axit aspatic Asp HOOC-CH
2
-CH(
+
NH
3
)COO
-
Asparagin Asp(NH
2
) H
2
NOC-CH
2
-CH(
+
NH
3
)COO
-

Axit glutamic Glu HOOC-(CH
2
)
2
-CH(
+
NH
3
)COO
-

Glutamin Glu(NH
2
) H
2
NOC-(CH
2
)
2
-CH(
+
NH
3
)COO
-

Diaminomonocacboxylic
Lysin
*
Lys H
3
N
+
-(CH
2
)
4
-CH(NH
2
)COO
-

Hydroxylizin Hylys H
3
N
+
-CH
2
-CHOH-CH
2
-CH
2
-CH(NH
2
)COO
-

Arginin
*
Arg H
2
N
+
=C(NH
2
)-NH-(CH
2
)
3
-CH(NH
2
)COO
-
Aminoaxit cha lu hunh
Systein CySH H
3
N
+
CH(CH
2
SH)COO
-
Cystin CySSCy
-
OOC-CH(
+
NH
3
)CH
2
S-SCH
2
CH(
+
NH
3
)COO
-
Methionin
*
Met CH
3
SCH
2
CH
2
CH(
+
NH
3
)COO
-
Aminoaxit thm
Phenylalanin
*
Phe PhCH
2
CH(
+
NH
3
)COO
-
Tyrosin Tyr p-C
6
H
4
CH
2
CH(
+
NH
3
)COO
-
Aminoaxit d vng

Histidin
*

His
N
HN
CH
2
CH
+
NH
3
COO
-


Prolin

Pro
N
H H
H
COO
-Hydroxyprolin


Hypro
N
H H
H
COO
-
H
HOTryptophan
*


Try
N
H
CH
2
CH
+NH
3
COO
-


Chuyn bi dng HSG Ha hu cTrng THPT chuyn L Qu n

10


II. Tnh cht vt l:
Cht rn, khng mu, a s tan tt, c nhit nc tng i cao.

III. Tnh cht ho hc:
1. Tnh cht axit-baz: im ng in
Tnh lng tnh


baz tnhaxit tnh


OH
-
+ H
3
N
+
CHRCOOH H
3
N
+
CHRCOO
-
+
H
2
O
H
2
NCHRCOO
-
+ H
3
O
+
cation A ion lng tnh B anion C
(+1) (0) (-1)
Gi tr pH m ti phn t aminoaxit tn ti dng ion lng cc (I) cn bng v in tch
v khng di chuyn v mt in cc no c c gi l im ng in v k hiu l pH
1
.
Gi tr v im ng in ca cc aminoaxit thin nhin c gii thiu bng 17.1.
im ng in ca cc axit monoaminomonocacboxylic tnh c theo biu thc:

2
2 1
1
a a
pK pK
pH
+
=
Gi tr pK
a1
ng vi nhm -COOH, pK
a2
ng vi nhm .
3
H N
+
V d i vi glyxin, pK
a1
=
9,6 tnh c pH
1
= (2,34 + 9,6) : 2 = 5,97.
Cc aminoaxit c gi tr pH
1
khc nhau nn mt gi tr pH xc nh cc aminoaxit s dch
chuyn v catot hoc anot vi nhng vn tc khc nhau. Da vo c tnh ny ngi ta xy
dng phng php in di phn tch aminoaxit t hn hp ca chng.
2. Tnh cht ca nhm cacboxyl:
a, Phn ng este ho:
Tng t axit cacboxylic, aminoaxit phn ng vi ancol c axit v c xc tc cho este ( dnh
mui). V d:

H
3
N - CH(R) - COO C
2
H
5
OH H
3
N - CH(R) - COOC
2
H
5

OH
2
Cl
+
bo ha kh HCl
+
+ -
+

Ra sn phm bng dung dch NH
3
s thu c este:
H
2
N

- CH(R) - COOC
2
H
5
.
b, Phn ng ecacbolxyl ho:
Phn ng tch CO
2
t nhm cacboxyl xy ra trong c th nh enzim ecacboxyllaza:
H
2
N - CH(R) - COOH
za decaboxyla
R - CH
2
- NH
2
+ CO
2

3. Tnh cht ca nhm amino:
a, Phn ng vi axit nitr HNO
2

Tng t cc amin bc mt, aminoaxit phnu ng vi axit nitr gii phng ra N
2
v to thnh
hiroxiaxxit:
O H N COOH R CH HO HONO O CO R CH N H
2 2 3
) ( ) ( + + +
+

Da vo th tch N
2
thot ra c th tnh c lng aminoaxit trong dung dch.
b, Phn ng eamino ho (tch nhm amino)
Phn ng xy ra trong c th nh enzim, aminoaxit chuyn thnh xetoaxit v NH
3
. V d:
CH
3
- CH(NH
2
) - COOH
[ ]

enzim O ,
CH
3
- C - COOH + NH
3

O
Alamin Axit

piruvic
c, Phn ng ankyl ho hoc aryl ho
Chuyn bi dng HSG Ha hu cTrng THPT chuyn L Qu n

11
Nhm amino ca aminoaxit c ankyl ho hoc aryl ho bng dn xut halogen to ra dn
xut N-ankyl hoc N - aryl tng ng. V d :

CH
3
I H
3
N - CH
2
- COO N
H
H
C H
3
CH
2
-COO + +
HI
- +
+
-

F O
2
N
NO
2
H
3
N - CH
2
- COO
O
2
N
NO
2
NH-CH
2
-COOH
- +
+
+ HF
N-(2,4-dinitrophenyl) glyxin
d, Phn ng axyl ho:
Nhm amino ca phn t aminoaxit c axyl ho dng bi halogenua axit trong mi
trng kim. Vd:

O
C
6
H
5
- C - Cl H
3
N - CH(R) - COO
OH /H
2
O
H
O
C
6
H
5
- C - NH(R) - COOH + HCl
- +
+
1)
-
2)
+

Cng c th axyl ha bng anhirit axetic:
Cng c th axyl ha bng anhirit axetic:

O
(CH
3
- CO)
2
O H
3
N - CH(R) - COO
O
CH
3
- C - NH(R) - COOH + CH
3
COOH
+
- +
t
0

e, Phn ng ngng t vi anehit fomic (Phn ng sorenxen)
Aminoaxit phn ng d dng vi anehit fomic to thnh dn xut cha nhm metylenamino:
O H COOH R CH N CH O HCH O CO R CH N H
2 2 3
) ( ) ( + = = +
+

Do nhm amino b kho nn c th chun nhm cacboxyl bng kim. y l phn
ng quan trng dng nh lng aminoaxit v nh gi mc thu phn protein.
4. Tnh cht ca c phn t:
a, Tc dng ca nhit
Cc -aminoaxit (hoc este cachng) khi un nng to thnh iamitvng 6 cnh c gi l
ixetopiperazin, do hai phn t aminoaxit b tch hai phn t nc (hoc hai phn t ancol). V
d:

O
C H
2
N H
NH
CH
2
O
OH
2
NH
3
C H
2
O
C
O
H
3
N-CH
2
C = O O
Dixetpiperazin
+
t
0
+
+
-
-
+Chuyn bi dng HSG Ha hu cTrng THPT chuyn L Qu n

12
NH
2
R - C OC
2
H
5
C
O
H
2
N- CH - R
C = O C
2
H
5
O
O
R-CH
N H
NH
CH-R
O
C
2
H
5
OH
+
+
+
t
0
Diankyldixetopiperazin

Tng t cc amit, cc i xetopiperazin b phn hu trong mi trng axit hoc baz, trc
ht m vng tao thnh hai phn t aminoaxit:

O
C H
2
N H
NH
CH
2
O
H
2
O, H
O
H
3
N CH
2
- C - NH - CH
2
- COOH
H
2
O, H
H
3
N - CH
2
- COO
+
+
(nhm peptit) Dipeptit
+
- +
2

Khi un nng, ipeptit li khp vng to thnh ixetopiperazin.
Cc -aminoaxit b tch NH
3
bi nhit to thnh axit , -khng no:

H
3
N - CH
2
- CH
2
- COO CH
2
=CH-COOH +NH
3
-
+
t
0

Cc va , -aminoaxit di tc dng cuat nhit b tch nc to thnh amit vng, thng
gi l lactam:

CH
2
- CH
2
- CH
2
C = O O NH
3
C=O
C
H
2
C
H
2
C H
2
NH
OH
2
- +
t
o
+
Butirolactam

b, Phn ng to hp cht phc
Cc -aminoaxit phn ng c vi mt s ion kim loi nng cho hp cht phc kh tan,
thng c mu c trng. V d hp cht phc ca glyxin vi Cu
2+
:

OH
2 Cu
O C
1
C H
2
NH
2
O
O C
1
CH
2
N H
2
O
CH
2
- COO
NH
3
Cu(OH)
2
+
-
+
2
+
Kt ta mu xanh
2

5. Phn ng mu ca aminoaxit:
a, Phn ng vi ninhirin
Cc -aminoaxit phn ng vi ninhirin (cn gi l trixeto hirinen hirat) cho sn phm
mu tm xanh tan trong nc (ring prolin cho sn phm mu vng):

Chuyn bi dng HSG Ha hu cTrng THPT chuyn L Qu n

13

OH
OH
O
O
R - CH - C O OH
NH
2
OH
H
O
O
NH
3
C O
2
RCH= O
O
O
N
O
O
NH
3
+
+ + +
t m xa n h
+ Nin h id r in
+

Phn ng rt nhy, c th pht hin n microgam -aminoaxit, v vy phn ng ny c
dng phn tch nh tnh v inh lng cc -aminoaxit. nh lng -aminoaxit c th
dng phng php so mu o cng mu dung dch phn ng, hoc dng phng php o th
tch CO
2
.
b, Phn ng xangtoproteic
Cc aminoaxit c gc hirocacbon thm (Phe, Tyr, Trp...) phn ng vi HNO
3
c nng cho
sn phm mu vng.
c, Phn ng vi thuc th Milon
Cc aminoaxit c gc phenol (Tyr...) phn ng vi thuc th Milon (hn hp Hg(NO
3
)
2
v
HNO
3
c) khi un nng cho sn phm mu .
d, Phn ng Pauli
Phn ng Pauli c trng cho tryptophan. Tryptophan phn ng vi axit iazobenzensunfonic
trong dung dch kim cho sn phm c mu anh o.
e, Phn ng Aamkevic v Hopkin
Phn ng c trng cho aminoaxit cha vng inol nh tryptophan. Tryptophan phn ng vi
axit gloxilic (O=CH-COOH) c mt H
2
SO
4
c cho sn phm c mu tm.
g, Phn ng Sacaguchi
Phn ng c cho arginin. Arginin phn ng vi hn hp natri -naphtolat v natri hipobromat
cho sn phm mu .
IV-IU CH AMINOAXIT
1. Thu phn protein
Thu phn protein nh xc tc axit, hoc kim hay enzim thu c hn hp cc L-aminoaxit:

H
2
N-CH
R
CO NH -CH CO -
R'
HN-CH
R"
CO - ...
H
2
O/H
H
2
N-CH
R
COOH H
2
N-CH
R'
CO HN-CH
R"
COOH
+ + ....

Nh cc phng php thch hp (sc, k, in li...) c th tch ring r tng aminoaxit.
2. Amin ho axit -halogencacboxylic (phong php Peckin)
Cho axit -halogencacbylic tc dng vi dung dch amoniac c nhit phng thu c
-aminoaxit.

H
2
N-CH
X
COOH NH
3
H
2
N-CH
NH
3
COO
-
NH
4
Br
+
2
+
+

3. Ankyl ho cc este ca axit aminomalonic N-th
Chuyn bi dng HSG Ha hu cTrng THPT chuyn L Qu n

14
Este ca axit aminomolonic N-th (III) c iu ch t ietyl monobrommalonat (I) v kali
phtalimiat (II):

O
O
N
-
BrCH(COOC
2
H
5
)
2
O
O
N
CH(COOC
2
H
5
)
2
K
+
+
-KBr
DietylN-phtalimitmalonat
(I)
(II)
(III)
ietyl N-phtalimit malonat (III) c ankyl ho bi ankyl halogenua hoc hp cht caconyl
, -khng no, sau un nng sn phm ankyl ho trong mi trng axit xy ra qua qu trnh
thu phn este v ecacboxyl ho thu c -aminoaxit:

O
O
N
CH(COOC
2
H
5
)
2
O
O
N
CR(COOC
2
H
5
)
2
H
3
O+
-CO
2
R-CH - COO
NH
3
COOH
COOH
C
2
H
5
OH
(III)
1)Bazo
RX 2)
(III)
-
+
+
+

Phng php ny c dng iu ch nhiu a-aminoaxit, v d methionin, axit glutanic...:

O
O
N
CH(COOC
2
H
5
)
2
C
2
H
5
ONa
C
2
H
5
ONa
CH
3
SCH
2
CH
2
Cl
CH
2
=CH-COOC
2
H
5
H
2
O/H+
H
2
O/H+
CH
3
SCH
2
CH
2
-CH - COO
NH
3
HOOCCH
2
CH
2
-CH - COO
NH
3
(III)
1)
2)
2)
1)
t
o
t
o
-
+
+
-
Me thionin
Axit glutamic
4. Tng hp Streck (Strecker)
Cc -aminoaxit cng c tng hp bng cch thu phn cc -aminnonitrin theo s
phn ng:

RCH=O +NH
3
+ HCN
R-CH-N
N
NH
2
H
2
O/H
R-CH
NH
3
COO
-
+
+
+

5. iu ch v -aminoaxit
Axit - aminocaproic v axit - aminoenantoic (u khng c trong thin nhin) l nguyn
liu quan trng sn xut t capron v t enang.
Axit - aminocaproic c iu ch t oxim ca xiclohexanon. Khi un nng oxim ny vi
H
2
SO
4
c thu c caprolactam, sau thu phn thnh axit -aminocaproic:
Chuyn bi dng HSG Ha hu cTrng THPT chuyn L Qu n

15

O
H
2
N-OH
OH
2
N-OH
H
2
SO
4
C
H
2
C
H
2
C=O
C H
2
NH
C
H
2
C
H
2
H
2
O/H
H
2
N-(CH
2
)
5
-COOH
Oxim ca xiclohexanon
c
+

Axit -aminoenantoicc iu ch t etilen v cacbon tetraclorua nh phn ng telome ho
to thnh 1, 1, 1, 7 - tetraclohepan, sau thu phn v amin ho:

CH
2
=CH
2
CCl
4
ClCH
2
-(CH
2
)
5
-CCl
3
H
2
O/H
2
SO
4
ClCH
2
-(CH
2
)
5
-COOH
NH
3
NH
2
CH
2
-(CH
2
)
5
-COOH
3Bi: PEPTIT
I - Trng thi thin nhin:
Mt s cht peptit c trong c th ngi. V d nh trong m c c cacnozin v anserin (u l
ipeptit), gan v no c glutation (tripeptit). Glutation cn c trong mm la m v mt s loi
nm. Mt s peptit l hormon trong c th sinh vt nh insulin, oxytoxin...
II - Cu trc v danh php:
1. Cu trc
Peptit thin nhin l hp cht polime ca cc oaxit a min , gm t 2 n khong 50 n v
oaxit a min kt hp vi nhau nh cc lin kt peptit.
Lin kt peptit

... - HN-CH
R
CO NH-CH
R1
CO - ...

Nhm peptit
Tu thuc vo s n v (2, 3, 4, ..., n) aminoaxit trong phn t ngi ta phn chia thnh
ipeptit, tripeptit, tetrapeptit...polipeptit. Theo quy c mt peptit c phn t khi trn 10000
c gi l polipeptit; nhng peptit c phn t khi thp hn c gi l oligopeptit.
Trong phn t peptit, u mch cha n v aminoaxit cn nhm -NH
2
(
+
NH
3
) c gi l
u N, cn u mch kia cha n v aminoaxit cn nhm -COOH (hay COO
--
) c gi l
ui C. Theo quy c, u mch c nhm -NH
2
c vit pha bn tri, cn u c nhm -
COOH c vit pha bn phi:

-CH
R
CO NH
H
2
N-CH
R
CO
NH - CH
R
COOH
Aminoaxit u N Aminoaxit u C

Nhm peptit -CO -NH- c cu trc phng, nguyn t H ca nhm -NH- nm v tr anti i
nguyn t O ca nhm cacbonyl. Lin kt peptit C-N mang mt phn c im ca lin kt i
C=N
Chuyn bi dng HSG Ha hu cTrng THPT chuyn L Qu n

16
Do vy lin kt peptit kh quay t do xung quanh trc C-N, trong khi kh nng quay t do
ca cc lin kt n gia C

vi nhm peptit l rt ln. l nguyn nhn dn n cu trc xon


ca mch polipeptit (xem bi protein).
Tng t aminoxit, phn t peptit cng tn ti dng ion lng cc, peptit l hp cht
lng tnh.
*Tnh axit v baz
V d: C mt hn hp protit gm pepsin (pH
I
= 1,1), hemoglobin (pH
I
= 6,8) v prolamin
(pH
I
= 12,0). Khi tin hnh in di dung dch protit nu trn pH = 7,0 thi c ba vt cht (xem
hnh)
Xut pht
Cc (+) Cc (-)
A B C

Cho bit mi vt cht c trng cho protit no ? Gii thch.
Bi gii :Vt A l pepsin, vt B l hemoglobin v vt C l prolamin.
Gii thch : Pepsin l protit c tnh axit mnh (pH
I
= 1,1) nn tn ti dng anion khi pH =7,
di tc dng ca in trng s chuyn v cc dng (anot). Hemoglobin (pH
I
= 6,8) hu
nh tn ti lng cc vi in tch bng khng khi pH = 7, do gn nh khng chuyn
dch. Prolamin l protit c tnh baz mnh (pH
I
= 12,0) nn tn ti dng cation khi pH =7,
di tc dng ca in trng s chuyn v cc m (catot).

2. Danh php
Tn ca cc peptit c gi theo quy tc sau:
- Ghp tn cc aminoaxit to nn phnt peptit theo trt t sp xp ca chng trong mch.
- Nhng aminoaxit c nhm cacboxyl tham gia to lin kt peptit c gi tn bng cch i
ui in thnh ui yl (xem bi 17.1), aminoaxit ng cui mch cn nhm cacboxyl (ui C)
c gi nguyn tn. V d:
H
2
N CH
2
CO NH CH(CH
3
) COOH Glyxylalanin (Gly Ala)

H
2
N CH(CH
3
) CO NH CH
2
COOH Alanyl glyxin (Ala Gly)

H
2
N CH
2
CO NH CH CO NH CH
2
COOH Glyxyl phenylalanylglyxin
C
6
H
5
CH
2
(Gly-Phe-Gly)
III- Tnh cht:
1. Tnh cht vt l:
Nhng peptit c phn t khi thp l nhng cht kt tinh tan tt trong nc. Cc peptit c phn
t khi ln l nhng cht v nh hnh, to thnh dung dch keo vi nc.
2. Tnh cht ho hc:
a, Phn ng thu phn:
Cc peptit b thu phn hon ton trong dung dch axit nng hoc dung dch kim nng cho sn
phm cui cng l hn hp cc aminoaxit. Thng thu phn bng dung dch HCl 2N 110
0
C
trong khong 24 - 72 gi. V d: H
+
, t
0


H
2
N-CH
R
CO NH-CH CO -
R'
HN-CH
R"
CO - ... nH
2
O
H
2
N-CH
R
COOH H
2
N-CH
R'
COOH
H
2
N-CH
R"
COOH
+
+ + + ....

Cc peptit c th c thu phn khng hon ton nhng on peptit ngn hn nh cc enzim
c hiu:
Chuyn bi dng HSG Ha hu cTrng THPT chuyn L Qu n

17
- Aminoaxit N -u mch c tch ra khi mch nh enzim aminopeptiaza. V d:
aminopeptiaza

H
2
N-CH
R
CO NH-CH CO -
R'
HN-CH
R"
CO - ... nH
2
O
H
2
N-CH
R
COOH H
2
N-CH
R'
CO HN-CH
R"
COOH
+
+ + ....

- Aminoaxit C-u mch c tch ra khi mch nh enzim cacboxipeptiaza.
cacboxipeptiaza
... - HN-CH
R
CO NH-CH CO -
R'
HN-CH
R"
COOH nH
2
O
... - HN-CH
R
CO HN-CH
R'
COOH
H
2
N-CH
R"
COOH
+
+ + ....
- phn cch mt s lin kt peptit xc nh trong phn t peptit (hoc protein) c th dng
cc enzim proteaza nh tripsin, chimotri-psin, pepsin... . Trpin xc tc cho s phn ct lin kt
peptit sau gc lysin hoc arginin. Chimotripsin xc tc cho s phn ct lien kt peptit sau cc
gc phenylalanin, tryptophan, tyrosin, leuxin, axit aspactic hoc axit glu tamic. V d:

NHCHCO-...
...-NHCHCO
R
...-NHCHCOO
R
-
H
3
NCHCO-...
R
1
enzim
R
1
+
+


Enzim Aminoaxit u N
Tripsin Lys, Arg
Chi motripsin Phe, Trp, Tyr
Pepsin Phe, Trp, Tyr, Leu, Asp, Glu

b, Phn ng vi 2,4 - initroflobenzen:
Tng t aminoaxit, nhm -NH
2
ca n v aminoaxit N-u mch phn ng c vi
2,4-initroflobenzen cho dn xut 2,4-initro-phenyl (DNP) mu vng :

O
2
N
F
NO
2
H
2
NCH-CONH-CH-CO-
O
2
N
NO
2
NHCHCONH-CHCO-
R R
R R
+HF +


Phn ng ny c dng xc nh trt t sp xp cc n v aminoixit trong phn t peptit
(Phng php Sanger).
c, Phn ng mu biure
Phn ng mu biure c trng cho lin kt peptit, tt c c peptit c t hai lin kt peptit tr ln
u phn ng vi dung dch CuSO
4
long trong mi trng kim cho dung dch hp cht phc c
mu tm hoc tm .
Chuyn bi dng HSG Ha hu cTrng THPT chuyn L Qu n

18
Phn ng biure c dng phntch nh tnh (nhn bit) v phn tch nh lng peptit v
prrotein.
IV - Tng hp peptit:
Khc vi nhiu loi hp cht hu c khc, cc phn ng tng hp (iu ch) peptit rt phc tp.
Khng th tng hp c peptit mong mun nh phn ng trng ngng cc phn t aminoaxit
khc nhau, v s to ra hn hp cc peptit. V d trng hp n gin nht l ngng t hai phn t
aminoaxit khc nhau s to ra 4 ipeptit:

Glixin + Alanin
-H
2
O
Gly-Gly
Ala-Ala
Gly-Ala
Ala-Gly

Do vy tng hp mt peptit c trt t xc nh cc n v aminoaxit trong phn t cn phi
bo v nhm amino hay nhm cacboxyl no khi khng cn chngs tham gia phn ng to ra
lin kt peptit. Nhm bo v cn tho mn mt s tiu chun sau:
- D gn vo phn t aminoaxit.
- Bo v c nhm chc trong iu kin hnh thnh cc lin kt peptit.
- D loi ra m khng nh hng n s tn ti ca cc lin kt peptit.
1. Bo v nhm amino:
Nhm amino thng c bo v bi nhm benzyloxicacbonyl (C
6
H
5
- CH
2
O - C -, cn gi l
O
cacbobenzonxi v c k hiu l C
bz
) bng cch cho aminoaxit phn ng vi benzyl clofomiat
(C
6
H
5
-CH
2
-O-CO-Cl, cacbonbenzoxi clorua) trong dung dch. V d:

C
6
H
5
CH
2
OCOCl H
3
NCH
2
COO
-
C
6
H
5
CH
2
OCONHCH
2
COO
H
3
O
C
6
H
5
CH
2
OCONHCH
2
COOH
+
+ -
dd NaOH
5
o
C 30 pht
-
+
Benzyloxicacbonylglyxyl

Sau khi tng hp c peptit nhm bo v s c loi ra khi phn t peptit nh phn ng
hiro phn:
NHCHCO-...
C
6
H
5
CH
2
-OCONHCHCO
R
H
2
/Pd
C
6
H
5
CH
3
NHCHCO-...
HOCONHCHCO
R
CO
2
NHCHCO-...
H
2
NCHCO
R
R
1
+
R
1
+
R
1

2. Bo v nhm cacboxyl:
Nhm cacbonxyl thng c bo v bng cch chuyn thnh metyl hay etyl hoc benzyl este.
Nhm este d thu phn hn nhm peptit nn c loi ra khi phn t peptit bng cch thu
phn bi dung dch kim:
Chuyn bi dng HSG Ha hu cTrng THPT chuyn L Qu n

19

C
6
H
5
CH
3
NHCHCO-...
HOCONHCHCO
R
CO
2
NHCHCO-...
H
2
NCHCO
R
...- C-NHCH(R)-COOCH
3
O
OH/H
2
O
H
3
O+
...- C-NHCH(R
1
)-COOH
O
CH
3
OH
+
R
1
+
R
1
-
+

Ring nhm benzyloxi (C
6
H
5
CH
2
O-) cn c loi nh phn ng hiro phn:

...- C-NHCH-CO(R)OCH
2
C
6
H
5
O
H
2
/Pd
...- C-NH(R)CH-COOH
O
C
6
H
5
CH
3 +

3. Ngng t cc aminoaxit c bo v
Thc hin phn ng ngng t cc aminoaxit c nhm chc c bo v s thu c peptit
mong mun. V d tng hp i peptitthreonylalanin:

C
6
H
5
CH
2
OCONHCH-COOH
H
2
NCHCOOCH
2
C
6
H
5
DDC
-H
2
O
CH
3
CHOH CH
3
C
6
H
5
OCONHCH-CO
CH
3
CHOH
HNCHCOOCH
2
C
6
H
5
CH
3
-NH
2
DDC
-H
2
O
-CH
2
C
6
H
5
H
2
/Pd/C
CH
3
COOH
H
3
NCH-CO
CH
3
CHOH
HNCHCOO
CH
3
C
6
H
5
CH
3
CO
2
+
Alanin bo v -COOH
Cbz-Thr-Ala-
+
_
2
+
+
Threonin bo v

V XC NH CU TRC
xc nh cu trc ca peptit thng thc hin cc bc c bn sau:
1. Xc nh thnh phn cc aminoaxit trong phn t peptit:
Thu phn hon ton peptit thnh hn hp cc aminoaxit (thng thu phn bng dung dch
HCl 6N 110
0
C trong khong 24-72 gi). Sau khi lm sch dung dch thu phn, tch ring tng
aminoaxit nh phng php sc k. nhn bit tng aminoaxit cn tin hnh sc k thm mt
dung dch chun cha hn hp cc aminoaxit bit v c nng xc nh. So snh cc sc k
ca dung dch chun s bit c thnh phn v t l tng aminoaxit trong phn t peptit.
2. Xc nh trnh t sp xp cc n v aminoaxit trong phn t peptit:
2.1. Xc nh aminoaxit u N
- Phng php Sanger
Cho peptit phn ng vi 2,4-initro-flobenzen thu c dn xut 2,4-initrophenyl ca peptit.
Thu phn dn xut ny trong mi trng axit thu c hn hp cc aminoaxit v 2,4-
initrophenyl ca aminoaxit u N, dn xut DNP ca aminoaxit c th nhn bit c bng
cc phng php sc k, t suy ra n v aminoaxit u N:
Chuyn bi dng HSG Ha hu cTrng THPT chuyn L Qu n

20
Ph
C=S
NH
CH R
C=O
NH
CH R'
C=O
NH
CH R''
C=O
Ph
N=C=S
NH
2
CH R
C=O
NH
CH R'
C=O
NH
CH R''
C=O
phenyl iso thioxyanat
+
CH R'
C=O
NH
CH R''
C=O
N
O=C
CH
C=S
NH R
Ph
NH
2
phenyl thiohydantoin
+
O
2
N
F
NO
2
O
2
N
NO
2
NHCHCONH-CHCO-
O
2
N NHCHCOOH
NO
2
H
3
N CH-COO
H
2
NCH-CONH-CH-CO-
R R
R
R
+
R R
+
2,4-dinitroflobenzen
HCl, t
o
+
-

N-(2,4-initrophenyl) aminoaxit
- Phng php Edman
Cho peptit tc dng vi phenylosothioxionat C
6
H
5
N=C=S, nhm NH
2
ca n v aminoaxit
u N phn ng to ra dn xut penylisothicacbamonyl peptit (dn xut phenyl thioure ca
peptit), sau cho dn xut thu c tc dng vi HCl trong mitrometan s xy ra s phn ct
lin kt peptit gc aminoaxit u N, to thnh peptit ngn hn v phenylthiohiantoin:


HCl
H
2
O

peptit phenylthiocacbamoylpeptit peptit ngn hn
Sn phm phenylthiohiantoin c nhn bit nh phng php sc k, trn c s so snh vi
cht chun bit c th suy ra aminoaxit u N, peptit ngn hn c tinh ch v li tip tc
thc hin phng php Edman nhn ra n v aminoaxit u N ca n...
2.2. Xc nh aminoaxit u C
Thu phn peptit nh enzim cacboxipeptiaza

-NH-CHR
3
-CO-NH-CHR
2
-CO-CHR
1
-COO
-

tidz cacboxypep
-NH-CHR
3
-CO-NH-CHR
2
-COO
-

+-NH
3
+

CHR
1
-COO
-

Aminoaxit xut hin u tin trong dung dch chnh l aminoaxit u C. Hn ch ca phng
php ny l enzim cacboxipeptidata khng tch c cc aminoaxit ui C l prolin hoc
hiroxiprolin ra khi mch peptit.
2.3. Thu phn tng phn mch peptit
Thu phn peptit nh cc enzim proteaza (tripsin, chimotripsin, pepsin...) thu c hn hp
cc peptit c mch ngn hn; cc peptit ny c tch ring nh phng php sc k, tinh ch
Chuyn bi dng HSG Ha hu cTrng THPT chuyn L Qu n

21
N
CH
CH
2
CH
2
SCH
3
H
N
H
C
CH
R
O
O
C
N
H
C H
2
CH
2
O
CO
CH
CH
R
CO
N H
2
CH
3
SCN
+
+
sch r xc nh trnh t sp xp cc n v aminoaxit trong phn t ca chng theo cc phng
php nu trn.
phn ct peptit thnh cc peptit c mch ngn hn cn dng cc tc nhn xian bromua
BrCN. Tc nhn ny ch phn ct mch peptit sau gc methiomin:BrCN

homoserin lacton
i vi mt mch peptit, nu dng cc xc tc phn ct mch khc nhau s thu c nhng phn
on khc nhau. Chng hn phn ct on mch sau:
Phn ct bng trypsin

Ala Leu Gly Met Lys Trp Phe Arg Ala Ala Ser Met Ala Phe Lys

Phn ct bng BrCN

Chuyn bi dng HSG Ha hu cTrng THPT chuyn L Qu n

22

MT S BI TP V HP CHT CA NIT

Cu 1: ( thi HSG quc gia nm 2000-2001)
Xut pht t Brombenzen cha
14
C v tr 1 v cc ha cht v c cn thit khng cha
14
C,
hy iu ch cc hp cht thm cha
14
C v tr 3:
a) anilin b) Iotbenzen c) Axit benzoic
Cu 2: So snh tnh baz ca cc hp cht sau y: R
3
N, R
2
NH, RNH
2

Gii thch v sao c s sp xp ?
Cu 3: (Chn i HSG Tnh 2006- 2007)
Mt pentapeptit (A) khi thu phn hon ton cho 2 mol Gly, 1 mol Ala, 1 mol Val v
1mol Phe. Trong s thu phn tng phn (A) thy c Ala-Gly, Gly-Ala. A tc dng vi HNO
2

khng thy gii phng N
2
. Xc nh cng thc cu to ca A.
Cu 4: Mui C
6
H
5
N
2
+
Cl
-
(phenyliazoni clorua) c sinh ra khi cho C
6
H
5
-NH
2
(anilin) tc
dng vi NaNO
2
trong dung dch HCl nhit thp (0-5
o
C). iu ch c 14,05 gam
C
6
H
5
N
2
+
Cl
-
(vi hiu sut 100%), lng C
6
H
5
-NH
2
v NaNO
2
cn dng va l
A. 0,1 mol v 0,4 mol. B.0,1 mol v 0,2 mol. C.0,1 mol v 0,1 mol. D.0,1 mol v 0,3 mol.
Cu 5: Cho 8,9 gam mt hp cht hu c X c cng thc phn t C
3
H
7
O
2
N phn ng vi
100 ml dung dch NaOH 1,5M. Sau khi phn ng xy ra hon ton, c cn dung dch thu c
11,7 gam cht rn. Cng thc cu to thu gn ca X l
A. HCOOH
3
NCH=CH
2
. B. H
2
NCH
2
CH
2
COOH.
C. CH
2
=CHCOONH
4
. D. H
2
NCH
2
COOCH
3
.
( thi H 2008)
Cu 6: C cc dung dch ring bit sau y:
C
6
HH
5
NH
3
Cl(phenylamoniclorua, H
2
N-CH
2
-CH
2
-CH(NH
2
)-COOH, ClH
3
N-CH
2
-COOH,
HOOC-CH
2
-CH
2
-CH(NH
2
)-COOH, H
2
N-CH
2
-COONa.
S lng cc dung dch c pH <7 l:
A.2 B.5 C.4 D.3
( thi H 2008)
Cu 7: Cho hn hp X gm hai cht hu c c cng cng thc phn t C
2
H
7
NO
2
tc dng va
vi dung dch NaOH v un nng, thu c dung dch Y v 4,48 lt hn hp Z ( ktc) gm
hai kh (u lm xanh giy qu m). T khi hi ca Z i vi H
2
bng 13,75. C cn dung dch
Y thu c khi lng mui khan l (cho H = 1, C = 12, N = 14, O = 16, Na = 23)
A. 16,5 gam. B. 14,3 gam. C. 8,9 gam. D. 15,7 gam.
( thi H 2007)
Cu 8: Bit axit glutamic[ HOOC-CH
2
-CH
2
-

CH(NH
2
)-COOH ] c cc gi tr pK
a
(4,3; 9,7; 2,2)
1. Vit phng trnh in ly ca axit glutamic v tnh im ng in ca n.
2. Vit tn IUPAC v cng thc Fis pH
I
v trn cng thc hy ghi ( trong ngoc) gi
tr pK
a
bn cnh nhm chc thch hp v gii thch v sao.
Cu 9: Tng hp cc aminoaxit cha ng v trong nghin cu sinh hc c ngun
14
C t Ba
14
CO
3

v Na
14
CN v tc nhn etri ho l D
2
O, LiAlD
4
hay D
2
.
(Cho php dng mt s cht khc nh: SOCl
2
, N-phtalimidomalonic este, axetamidomalonic
este, C
2
H
5
ONa...)

+
NH
3

+
NH
3

1. CH
3
-
14
CH COO
-
2. CH
2
CDCOO
-+
NH
3

+
NH
3

3. (CD
3
)
2
CHCHCOO
-
4. HOO
14
CCH
2
CHCOO
-

Hy vit s iu ch cc cht trn
Chuyn bi dng HSG Ha hu cTrng THPT chuyn L Qu n

23
Cu 10: ( thi HSG quc gia - 1997)
Khi thy phn hon ton 1 mol polipeptit X thu c 2 mol CH
3
CH(NH
2
)COOH (Alanin
hay vit tt l Ala), 1 mol HOOC(CH
2
)
2
CH(NH
2
)COOH (Axit glutamic hay Glu), 1 mol
H
2
N(CH
2
)
4
CH(NH
2
)COOH (Lysin hay Lys)
v 1 mol (Histidin hay His)


Nu cho X phn ng vi 2,4-dinitroflobenzen (k hiu ArF) ri mi thy phn th thu c Ala,
Glu, Lys v hp cht :


Mt khc nu thy phn X nh enzim cacboxipeptidaza th thu c Lys v mt tetrapeptit.
Ngoi ra khi thy phn khng hon ton X cho ta cc dipeptit Ala-Glu, Ala-Ala v His-Ala.
1.Xc nh cng thc cu to v tn ca polipeptit X.
2.Sp xp cc amino axit trn theo trt t tng dn pH
I
, bit cc gi tr pH
I
l 3,22; 6,00;
7,59 v 9,74.
3.Vit cng thc cu to dng ch yu ca mi aminoaxit trn cc pH bng 1 v 13.
4.Di tc dng ca enzim thch hp aminoaxit c th b decacboxyl ha (tch nhm
cacboxyl). Vit cng thc cu to cc sn phm decacboxyl ha Ala v His. So snh tnh baz
ca cc nguyn t N trong phn t gia hai sn phm . Gii thch.
Cu 11: ( thi HSG quc gia - 2000)
t chy 0,2 mol hp cht A thuc loi tp chc thu c 26,2 gam kh CO
2
; 12,6 gam hi
H
2
O v 2,24 lt kh N
2
(ktc). Nu t chy 1 mol A cn 3,75 mol O
2
.
1.Xc nh cng thc phn t ca A .
2.Xc nh cng thc cu to v tn A. Bit rng A c tnh cht lng tnh, phn ng vi
axit nitr gii phng nit; vi ancol etylic c axit lm xc tc to thnh hp cht c cng thc
C
5
H
11
O
2
N. Khi un nng A chuyn thnh hp cht vng c cng thc C
6
H
10
N
2
O
2
. Hy vit y
cc phng trnh phn ng xy ra v ghi iu kin (nu c). A c ng phn loi g?
Cu 12: ( thi HSG quc gia - 2001)
1.C mt hn hp protit gm pepsin (pH
I
= 1,1), hemoglobin (pH
I
= 6,8) v prolamin (pH
I

= 12,0). Khi tin hnh in di dung dch protit nu trn pH = 7,0 thi c ba vt cht (xem hnh)
Xut pht
Cc (+) Cc (-)
A B C

Cho bit mi vt cht c trng cho protit no ? Gii thch.
2.Khi thy phn hon ton 1 mol tripeptit X thu c 2 mol axit glutamic
(HOOC(CH
2
)
2
CH(NH
2
)COOH), 1 mol alanin (CH
3
CH(NH
2
)COOH) v 1 mol NH
3
. X khng
phn ng vi 2,4-dinitroflobenzen v X ch c mt nhm cacboxyl t do. Thy phn X nh enzim
cacboxipeptidaza thu c alanin v mt dipeptit Y. Vit cng thc cu to ca X, Y v gi tn
chng.
Cu 13: ( thi HSG quc gia - 2002)
Thu phn mt protein (protit) thu c mt s aminoaxit c cng thc v pK
a
nh sau:
Ala : CH
3
CH(NH
2
)COOH (2,34; 9,69; Ser : HOCH
2
CH(NH
2
)COOH (2,21; 9,15)
Asp : HOOCCH
2
CH(NH
2
)COOH (1,88; 3,65;9,60)
Orn : H
2
N[CH
2
]
3
CH(NH
2
)COOH (2,10; 8,90; 10,50)
Arg : H
2
NC(=NH)NH[CH
2
]
3
CH(NH
2
)COOH (2,17; 9,04; 12,48)
N
N
H
CH
2
CH COOH
NH-Ar
N
N
H
CH
2
CH COOH
NH
2
Chuyn bi dng HSG Ha hu cTrng THPT chuyn L Qu n

24
Pro
N
H
COOH
(1,99; 10,60)
1.Vit tn IUPAC v cng thc Fisher pH
I
ca Arg, Asp, Orn. Trn mi cng thc
hy ghi (trong ngoc) gi tr pK
a
bn cnh nhm chc thch hp. Bit nhm -NHC(=NH)NH
2
c
tn l guanidino.
2.Ala v Asp c trong thnh phn cu to ca aspactam (mt cht c ngt cao hn
saccaroz ti 160 ln). Thu phn hon ton aspactam thu c Ala, Asp v CH
3
OH. Cho
aspactam tc dng vi 2,4-dinitroflobenzen ri thu phn th c dn xut 2,4-dinitrophenyl ca
Asp v mt sn phm c cng thc C
4
H
9
NO
2
. Vit cng thc Fisher v tn y ca aspactam,
bit rng nhm -COOH ca Asp khng cn t do.
3.Arg, Pro v Ser c trong thnh phn cu to ca nonapeptit bradikinin. Thu phn
bradikinin sinh ra Pro-Pro-Gly ; Ser-Pro-Phe ; Gly-Phe-Ser ; Pro-Phe-Arg ; Arg-Pro-Pro ; Pro-
Gly-Phe ; Phe-Ser-Pro. (a) Dng k hiu 3 ch ci (Arg, Pro, Gly,...), cho bit trnh t cc
aminoaxit trong phn t bradikinin. (b) Vit cng thc Fisher v cho bit nonapeptit ny c gi
tr pH
I
trong khong no ? ( 6; <6; << 6; > 6; >> 6).
Cu 14: ( thi HSG quc gia - 2003)
1.Hp cht A (C
5
H
11
O
2
N) l mt cht lng quang hot. Kh A bng H
2
c xc tc Ni s
c B (C
5
H
13
N) quang hot. Cho B tc dng vi axit HNO
2
thu c hn hp gm ancol C
quang hot v ancol tert-amylic (2- metyl-2-butanol).
Xc nh cng thc cu to ca A. Dng cng thc cu to, vit phng trnh cc phn
ng to thnh B, C v ancol tert-amylic t A.
2.Hp cht A (C
5
H
9
OBr) khi tc dng vi dung dch it trong kim to kt ta mu vng.
A tc dng vi dung dch NaOH to ra 2 xeton B v C cng c cng thc phn t C
5
H
8
O. B, C
u khng lm mt mu dung dch kalipemanganat lnh, ch c B to kt ta mu vng vi
dung dch it trong kim. Cho B tc dng vi CH
3
MgBr ri vi H
2
O th c D (C
6
H
12
O). D tc
dng vi HBr to ra hai ng phn cu to E v F c cng thc phn t C
6
H
11
Br trong ch c
E lm mt mu dung dch kalipemanganat lnh.
Dng cng thc cu to, vit s phn ng t A to thnh B, C, D, E, F. Vit tn A v
D theo danh php IUPAC.

Cu 15: ( thi HSG quc gia - 2005)
L-Prolin hay axit (S)-piroliin-2-cacboxylic c pK
1
= 1,99 v pK
2
= 10,60. Piroliin
(C
4
H
9
N) l amin vng no nm cnh.
1. Vit cng thc Fis v cng thc phi cnh ca L-prolin. Tnh pH
I
ca hp cht ny.
2. Tnh gn ng t l dng proton ho H
2
A
+
v dng trung ho HA ca prolin
pH = 2,50.
3. Tnh gn ng t l dng eproton ho A

v dng trung ho HA ca prolin
pH = 9,70.
4. T metylamin v cc ho cht cn thit khc (benzen, etyl acrilat, natri etylat v cc
cht v c), hy vit s iu ch N-metyl-4-phenylpiperiin.
Bi 16: ( thi HSG quc gia, Vit Nam - 2007)
1. Thy phn hon ton mt hexapeptit M thu c Ala, Arg, Gly, Ile, Phe v Tyr. Cc
peptit E (cha Phe, Arg) v G (cha Arg, Ile, Phe) c to thnh trong s cc sn phm thy
phn khng hon ton M. Dng 2,4-dinitroflobenzen xc nh c amino axit Ala. Thy phn M
nh tripsin thu c tripeptit A (cha Ala, Arg, Tyr) v mt cht B.
a. Xc nh th t lin kt ca cc amino axit trong M.
b. Amino axit no c pH
I
ln nht v amino axit no c pH
I
nh nht?
Bit cu to chung ca cc amino axit l H
2
N-CHR-COOH
AA: Ala Arg Gly Ile Phe Tyr
Chuyn bi dng HSG Ha hu cTrng THPT chuyn L Qu n

25
R : CH
3
(CH
2
)
3
NHC(=NH)NH
2
H CH(CH
3
)C
2
H
5
CH
2
C
6
H
5
p-HOC
6
H
4
CH
2

2. Isoleuxin c iu ch theo dy cc phn ng sau (A, B, C, D l k hiu cc cht cn
tm):

A B C D
3
NH
Isoleuxin
C
2
H
5
ONa 2. HCl
Hy cho bit cng thc ca cc cht A, B, C, D v Isoleuxin.
Cu 17: ( chon i tuyn QT 2006)
Ala, Val, Leu l ch vit tt tn cc aminoaxit thin nhin, cng thc ln lt l
CH
3
CH(NH
2
)COOH, (CH
3
)
2
CHCH(NH
2
)COOH, (CH
3
)
2
CHCH
2
CH(NH
2
)COOH.
1. Vit cc phng trnh phn ng tng hp tripeptit Leu-Ala-Val t cc cht:
Ala, Val, Leu, photpho pentaclorua, BOC-Cl (tert-butyloxicacbonyl clorua), ancol
benzylic, DCC (ixiclohexylcacboiimit), axit trifloaxetic, axit axetic, hiro, palai v cacbon.
2. C bao nhiu tripeptit c to thnh m mi tripeptit c 3 aminoaxit trn, nu
khng s dng nhm bo v.
3. Biu din cng thc phi cnh ca tripeptit Leu-Ala-Val.
4. Ghi gi tr pK
a
vo nhm tng ng v tnh pH
I
ca tripeptit ny, bit rng pK
a1
= =
3,42; pK
a2
= 7,94.

CH
Br
CH
3
CH
2
CH
3

2 2 5 2
CH OOC) H (C

KOH . 1

2
Br

0
t
Chuyn bi dng HSG Ha hu cTrng THPT chuyn L Qu n

26
COO
CHNH
2
CH
2
COO
COOH
CHNH
3
(CH
2
)
3
CH
2
NH
3
OH
H
COO
CHNH
3
(CH
2
)
3
CH
2
NH
3
OH
H

MT S BI TP C LI GII

V d 1: Di tc dng ca in trng, aminoaxit di chuyn v pha in cc no khi
pH < pI, (b) pH > pI v pH = pI ? Gii thch.
Bi gii:
pH < pI: cation A chim u th, nn di chuyn v pha catot, (b) pH > pI : anion C chim u
th nn di chuyn v pha anot v (c) khi pH = pI in tch cn bng nn amino axit khng chuyn
dch.
V d 2: Vit cn bng in ly ca lysin (mt baz) v tnh im ng in ca n.
Xem gi tri pK
a
trong bng
Bi gii:

COO
CHNH
2
(CH
2
)
3
CH
2
NH
3
OH
H

COO
CHNH
2
(CH
2
)
3
CH
2
NH
2

(+2) (+1) (0) (-1)
in tch tng cng ca mi dng c ghi trong ngoc n trn, dng c in tch bng khng
tn ti gia hai dng c pK
a
tng ng l 8,95 v 10,53. Nh vy pI = (8,95+10,53)/2 = 9,74.

V d 3: Vit cn bng in ly ca axit aspatic v tnh im ng in ca n.
Bi gii:

COOH
CHNH
3
CH
2
COOH
OH
H

COO
CHNH
3
CH
2
COOH
OH
H

COO
CHNH
3
CH
2
COO
OH
H


(+1) (0) (-1) (-2)
Dng c in tch bng khng tn ti gia hai dng c pK
a
tng ng l 1,88 v 3,65.
Nh vy pI = (1,88 + 3,65)/2 = 2,77.
V d 4: Khi thy phn hon ton 1 mol tripeptit X thu c 2 mol axit glutamic
[HOOC(CH
2
)
2
CH(NH
2
)COOH], 1 mol alanin [CH
3
CH(NH
2
)COOH] v 1 mol NH
3
. Cht X
khng phn ng vi 2,4-dinitroflobenzen v X ch c mt nhm cacboxyl t do. Thy phn X
nh enzim cacboxipeptidaza thu c alanin v mt dipeptit Y.
Vit cng thc cu to ca X, Y v gi tn chng.
Bi gii:
Xc nh cu to X v Y :
-Thy phn X nh enzim cacboxipeptidaza thu c alanin v mt dipeptit Y aminoaxit C-
u mch l Ala v nh vy tripeptit X c cu to theo trt t : Glu-Glu-Ala.
-X khng phn ng vi 2,4-dinitroflobenzen v X ch c mt nhm cacboxyl t do nhm -
NH
2
ca aminoaxit N-u mch to lactam vi nhm cacboxyl ca Glu th nht.
Chuyn bi dng HSG Ha hu cTrng THPT chuyn L Qu n

27
-Khi thy phn hon ton 1 mol tripeptit X thu c 1 mol NH
3
nhm cacboxyl ca Glu
th hai tn ti dng amit -CONH
2
.
Vy X v Y l :
O C
CH
2
NH CH
CH
2
CO NH CH CO
(CH
2
)
2
CONH
2
NH CH
CH
3
COOH
X :
Glutamolactamylglutaminylalanin

Y :
Glutamolactamylglutamin
O C
CH
2
NH CH
CH
2
CO NH CH COOH
(CH
2
)
2
CONH
2

V d 5: Xc nh cng thc cu to v tn ca A(C
3
H
7
O
2
N). Bit rng A c tnh cht lng tnh,
phn ng vi axit nitr gii phng nit; vi ancol etylic c axit lm xc tc to thnh hp cht c
cng thc C
5
H
11
O
2
N. Khi un nng A chuyn thnh hp cht vng c cng thc C
6
H
10
N
2
O
2
. Hy
vit y cc phng trnh phn ng xy ra v ghi iu kin (nu c). A c ng phn loi g ?

Bi gii:
a) Cng thc cu to ca A :
A phn ng vi axit nitr gii phng nit A cha nhm -NH
2

A phn ng vi ancol etylic to C
5
H
11
O
2
N A cha nhm -COOH
un nng A to hp cht vng C
6
H
10
N
2
O
2
A l -aminoaxit
Cng thc cu to ca A : CH
3
CH(NH
2
)COOH (alanin)
b) Phng trnh phn ng :


2 2 2 2 2 7 3
N
2
1
O H
2
7
CO 3 O
4
15
N O H C + + +

CH
3
CH
NH
2
COOH + HONO CH
3
CH
OH
COOH + N
2
+ H
2
O


CH
3
CH
NH
2
COOH + C
2
H
5
OH CH
3
CH
NH
3
Cl
COOC
2
H
5
+ H
2
O
HCl

CH
3
CH
NH
3
Cl
COOH + NH
3
CH
3
CH
NH
2
COOC
2
H
5
+ NH
4
Cl

CH
3
CH
NH
2
COOH + H
2
O
t
o
2
HN
NH
CH
3
O
CH
3
O

(c) A c ng phn quang hc do phn t c nguyn t cacbon bt i :
H C
CH
3
NH
2
COOH
H
2
N C
CH
3
H
COOH

Chuyn bi dng HSG Ha hu cTrng THPT chuyn L Qu n

28

V d 6: Xut pht t brombenzen cha
14
C v tr 1 v cc ho cht v c cn thit khng cha
14
C, hy iu ch cc hp cht thm cha
14
C v tr 3 :
a) Anilin ; b) Iotbenzen ; c) Axit benzoic.
Bi gii:
a,

C
14
Br
Mg
ete khan
C
14
MgBr
C
14
MgBr
CO
2
COOMgBr
COOMgBr
H
3
O
COOH
C
14
COOH
HNO
3
H
2
SO
4
C
14
COOH
NO
2
HOH
+
(1)
+
(2)
+
+
(3)
+
+ (4)

C
14
COOH
NO
2
Na
2
CO
3
C
14
NO
2
COONa
HOH
CO
2
C
14
NO
2
COONa
CaO
C
14
NO
2
Na
2
CO
3
C
14
NO
2
C
14
NH
3
Cl
FeCl
3
HOH
C
14
NH
3
Cl
NaOH
C
14
NH
2
NaCl HOH
+
+ + (5)
+ NaOH rn +
(6)
2
2
+ 3 Fe
+ 7 HCl +
3 +
2 (7)
+
+ + (8)

Chuyn bi dng HSG Ha hu cTrng THPT chuyn L Qu n

29
b,
C
14
NH
2
NaNO
2
C
14
N N

C
14
I
N
2 KCl
-
C
14
N N

-
+ +
2 HCl
+
+ NaCl +
2HOH
+ KI
+ +
(9)
(10)
Cl
+
Cl

c,
C
14
N N

C
14
C
N
N
2
CuCl
H
+
C
14
COOH
NH
4
C
14
C
N
+
+
CuCN
-
+
+
2HOH +
+
+
2
Cl
(11)
(12)


V d 7:( thi HSG quc gia 1997)
Thu phn hon ton 1mol polipeptit X cho ta:
2mol CH
3
- CH(NH
2
) - COOH (Alanin hay vit tt l Ala).
1mol (HOOC - CH
2
- CH
2
- CH(NH
2
) - COOH (axit gluconic hay Glu).
1mol H
2
N-(CH
2
)
4
-CH(NH
2
)-COOH (Lizin hay Lis)
1mol (Histidin hay His)


Nu cho X tc dng vi 2,4 (NO
2
)
2
C
6
H
3
F (k hiu ArF) ri mi thy phn th tm c
Ala, Glu, Lys v hp cht


Mt khc nu thu phn X nh enzim cacboxipetidaza th thu c Lys v mt tetrapeptit.
Ngoi ra khi thu phn khng hon ton X cho ta cc ipeptit Ala - Glu, Ala-Ala v His- Ala.
1. Xc nh cng thc cu to v tn ca poliptit X.
2. Sp xp cc aminoaxit trn theo th t tng dn pH
I
(pH
I
c gi l im ng in,
ti pH d aminoaxit tn ti dng ion tng cc trung ho v in tch v khng di chuyn v
mt din cc no c). Bit gi tr pH
I
l 3,22 ; 6,0; 7,59; 9,74.
3. Vit cng thc cu to dng ch yu ca mi aminoaxit trn cc pH bng 1v 13.
N
H
N CH
2
CH
NH
2
COOH
N
H
N CH
2
CH COOH
NH Ar
Chuyn bi dng HSG Ha hu cTrng THPT chuyn L Qu n

30
H
2
N - CH - C - NH - CH - C - NH - CH - C - NH - CH - C - NH - CH - COOH
CH
3
CH
3 O O O O
N
N
CH
2
H
(CH
2
)
2
COOH
(CH
2
)
2
NH
2
CH
3
- CH - COOH
+NH
3
CH
3
- CH - COO-
NH
2
HOOC - (CH
2
)
2
- CH - COOH
+NH
3
-OOC - (CH
2
)
2
- CH - COO-
NH
2
N
N
CH
2
-CH-COOH
H
H
+NH
3
+
N
N
CH
2
-CH-COO-
H
NH
2
H
3
N - (CH
2
)
4
- CH - COOH
+NH
3
+
H
2
N - (CH
2
)
4
- CH - COO-
NH
2
4. Di tc dng ca enzim thch hp aminoaxit c th b decacboxyl ho (tch nhm
cacboxyl). Vit cng thc cu to ca cc sn phm ecacboxyl ho Ala v His. So snh tnh
baz ca cc nguyn t nit trong phn t gia hai sn phm . Gii thch.

Bi gii:
1. T s mol v cng thc cu to ca cc aminoaxit suy ra X l mt pentapeptit.
T kt ta thu phn sn phm phn ng gia X v ArF suy ra u N (u cha nhm -
NH
2
t do) ca X l His.
T sn phm thu phn X nh enzim cacboxipeptitdaza suy ra u C (u cha nhm -
COOH t do) ca X l Lys.
Khi thu phn khng hon ton X cho cc ipeptit His-Ala, Ala-Ala, Ala-Glu.
Trt t sp xp cc aminoaxit trong mch: His - Ala - Ala - Glu Lys.
Cng thc cu to ca X:


(Th sinh c th vit cng thc trong nhm - CO NH - gia Glu v Lys c to ra bi
nhm COOH v tr ca Glu vi nhm NH
2
v tr ca Lys.
1. Th t tng dn pH
I
:
Glu < Ala < His < Lys
pH
I
3.22 6.00 7.59 9.74
Gii thch: tnh axit ca aminoaxit cng ln th gi tr pH
I
cng nh, tnh baz cng ln th
pH
I
cng ln.
- Glu c pH
I
nh nht (3.22) v s nhm COOH nhiu hn s nhm NH
2
. Mun tn ti
dng HOOC - (CH
2
)
2
CH - COO phi thm H
+
(a v pH thp) nhm -COOH th hai
khng phn li.
NH
2

- Lys c pH
I
ln nht (9.74) v s nhm -NH
2
nhiu hn s nhm -COOH.
- Ala c pH
I
= 6.00 v c mt nhm -COOH v mt nhm -NH
2
.
- His c pH
I
trung gian gia Ala v Lys, v tuy c s nhm -COOH v - NH
2
bng nhau
nhng d vng cha N cng l trung tm baz (tuy yu hn -NH
2
).
3. pH = 1 pH = 13
Ala :Glu :


His :
Lys:


Chuyn bi dng HSG Ha hu cTrng THPT chuyn L Qu n

31
CH
3
- CH - COOH
NH
2
enzim
-CO
2
N
N
CH
2
-CH-COOH
H
NH
2
enzim
-CO
2
N
N
CH
2
-CH
2
-NH
2
H
4.
CH
3
CH
2
NH
2

(c)

(d)

- Tnh baz gim dn: N
(a)
> N
(b)
> N
(c)
> N
(d)
.
Gii thch: Tnh baz nguyn t N tng khi mt electron trn n tng. Mt electron
N
(a)
> N
(b)
v N
(a)
lin kt vi gc C
2
H
5
y e, trong khi N
(b)
nh hng bi gc d vng ht
e. Mt e N
(c)
< N
(b)
v N
(c)


trng thi lai ho sp
2
(c m in ln hn nguyn t N
(b)
lai
ho sp
3
). V N
(c)
li lin kt vi nhng nguyn t C lai ho sp
2
(kh nng ht e ca C lai ho sp
2

mnh hn C lai ho sp
3
). N
(d)
khng c tnh baz v khng cn cp electron t do (do tham gia
to h lin kt trong vng thm).

V d 8: ( thi HSG quc gia 2008)
1. a, HSCH
2
CH(NH
2
)COOH (xistein) c cc pKa: 1,96; 8,18; 10,28. Cc cht tng ng
vi n l HOCH
2
CH(NH
2
)COOH (serin), HseCH
2
CH(NH
2
)COOH (selenoxistein), C
3
H
7
NO
5
S (axit
xisteic). Hy xc nh cu hnh R/S i vi serin v axit xisteic.
B, Hy qui kt cc gi tr pKa cho tng nhm chc trong phn t xistein. Vit cng thc
ca xistein khi Ph = 1,5 v 5,5.
2. Sp xp 4 amino axit trn theo th t tng dn gi tr Ph
I
v gii thch s sp xp .
3. Thy phn hon ton mt nonapeptit X thu c Arg, Ala, Met, Ser, Lys, Phe
2
, Val, v
Ile. S dng phn ng ca X vi 2,4-initroflobenzen xc nh c Ala. Thu phn X vi
trypsin thu c pentapeptit (Lys, Met, Ser, Ala, Phe), ipeptit (Arg, Ile) v ipeptit (Val, Phe).
Thu phn X vi BrCN dn n s to thnh mt tripeptit (Ser, Ala, Met) v mt hexapeptit.
Thu phn vi cacboxypeptiaza c X v hexapeptit u cho Val.
Xc nh th t cc amino axit trong X.
Bi gii:
1. a.Xc nh cu hnh
Axit L-xisteic (cu hnh R)
COOH
CH
2
SO
3
H
H
3
N
L-Serin

(cu hnh S)
COO
CH
2
OH
H
H
3
N

b. Gi tr Ph v cng thc ca xistein
pKa (xistein): 1,96 (COOH) ; 8,18 (SH) ; 10,28 (NH
2
)
Ph
I
(xistein) = (1,96 + 8,18) / 2 = 5,07
Ph = 1,5 : HS CH
2
CH (NH
3
) COOH
Ph = 5,5 : HS CH
2
CH (NH
3
) COO
-

2.Trt t Ph
I
Trnh t tng dn Ph
I
: Axit xisteic < selenoxistein < xistein < serin
+
+
Chuyn bi dng HSG Ha hu cTrng THPT chuyn L Qu n

32
NH CH
3 CH
2
NH
2
NH
2
CH
2
NH
2
O
2
N ,
,
,
3.Xc nh cng thc cng thc ca X
Theo bi xc nh c u N l Ala; u C l Val.
Thy phn vi trypsin thu c: Ala-(Met, Ser, Phe)-Lys
Ile-Arg v Phe-Val
Da vo kt qu thy phn vi BrCN, suy ra: Ala-Ser-Met-Phe-Lys
Vy X l: Ala-Ser-Met-Phe-Lys-Ile-Arg-Phe-Val

V d 9: Sp xp s tng dn tnh baz (c gii thch) ca cc cht trong tng dy sau:
Sp xp s tng dn tnh baz (c gii thch) ca cc cht trong tng dy sau:
1. CH
3
-CH(NH
2
)-COOH , CH
2
=CH-CH
2
-NH
2
, CH
3-
CH
2
-CH
2
-NH
2
, CHC-CH
2
-NH
2
.
2.
Bi gii:
Tnh baz tng theo th t:
1.CH
3
-CH(NH
3
)
+
-COO
-
< CHC-CH
2
-NH
2
< CH
2
=CH-CH
2
-NH
2
< CH
3-
CH
2
-CH
2
-NH
2


Tn ti dng m in C
SP
> C
SP
2 > C
SP
3
ion lng cc

2.

NH
2
O
2
N
CH
2
-NH
2
CH
2
-NH
2
-CH
3
NH
< <
<

Nhm p-O
2
N-C
6
H
4
- Nhm C
6
H
4
-CH
2
- Nhm C
6
H
11
-CH
2
- - Nhm C
6
H
11
-
ht e mnh do c ht e yu y e, lm tng v -CH
3
y e,
nhm -NO
2
(-I -C) mt e trn - Amin bc II
lm gim nhiu mt nhm NH
2

e trn nhm -NH
2

Chuyn bi dng HSG Ha hu cTrng THPT chuyn L Qu n

33

TI LIU THAM KHO
1.C s ha hc hu c-Thi Don Tnh - NXB GD-Nm 2008
2.Bi tp ha hc hu c-Thi Don Tnh - NXB GD-Nm 2008
3. thi HSG Quc gia cc nm
4.Bi tp ha hc hu c Ng Th Thun - NXB KHKT-Tp 2-Nm 2007
5.Bi tp ha hc hu c Ng Th Thun - NXB KHKT-Tp 2-Nm 2007
6.Bi tp ha hc hu c Triu Qu Hng - NXB GD-Nm 2007
7.Ha hc hu c Hu nh, nh Rng - NXB GD-Nm 2007
8.C ch phn ng ha hc hu c-Trn Quc Sn NXB GD-Nm 2002
9. thi HSG tnh Qung Tr.
10.Mt s vn chn lc ca ha hc Tp 3 NXBGD Nguyn Duy i, Trn
Quc Sn, Nguyn Tnh Dung, Trn Thnh Hu, Nguyn Vn Tng