You are on page 1of 95

Pompownie poarowe

I NYNI ERI A SYSTEMW POMPOWYCH


Uwaga!
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w oferowanych produktach bez powiado-
mienia klientw. Przed wyborem konkretnego urzdzenia prosimy o konsultacj z producentem.
ISBN 83-902440-7-1
Wszelkie prawa zastrzeone
Copyright by Instalcompact, Tarnowo Podgrne 2003
Opracowanie:
Jan Kubzdela
Mariusz Bystryk
Krzysztof Maciejewski
Wiesaw Pietro
Projekt okadki - Roman Krobski
Skad - KROBSKI DESIGN - tel.kom. 0502 655 833
Produkcja - KROBSKI DESIGN
I NYNI ERI A SYSTEMW POMPOWYCH
3
Pompownie poarowe
Spis treci
Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
POMPOWNIE POAROWE PP-IC
- IDEA OFERTY INSTALCOMPACT, ZASADY STOSOWANIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Podstawowe wykonania pompowni
Wykonania specjalne pompowni
Przykady stosowania poszczeglnych wykona pompowni
w staych urzdzeniach ganiczych
POMPOWNIE POAROWE PP-IC - SCHEMATY TECHNOLOGICZNE . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Wykonania podstawowe
Przykady wykona specjalnych
POMPOWNIE POAROWE PP-IC - ZASADY DOBORU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Zaoenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Okrelenie obliczeniowego punktu pracy pompy zasilajcej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Dobr pompy zasilajcej dla pompowni PP-IC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
POMPOWNIE POAROWE PP-IC
- PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE POMP ZASILAJCYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
POMPOWNIE POAROWE PP-IC - KLUCZ OZNACZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
POMPOWNIE POAROWE PP-IC - FORMULARZ ZAOE DO DOBORU . . . . . . . . . . . . .23
POMPOWNIE POAROWE PP-IC - ELEMENTY POMPOWNI I ICH FUNKCJE . . . . . . . . . . . .25
Elementy moduu podstawowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Pompy zasilajce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Jednostki napdowe pomp zasilajcych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Pompa pilotujca, zesp pompy pilotujcej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Rozdzielnie zasilajco - sterujce (szafy sterownicze) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Zesp startowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Armatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Instalacja wodna pompowni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Instalacja sygnalizacyjno-sterujca i instalacja zasilajca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Konstrukcja nona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Modu pomiarowy i modu przycza Stray Poarnej pompowni PP-IC . . . . . . . . . . . . . .30
Ukady zalewowe dla pompowni PP-IC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
POMPOWNIE POAROWE PP-IC - WYMAGANIA EKSPLOATACYJNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Kontrole codzienne (ogldziny) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Kontrole tygodniowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Kontrole miesiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Kontrole proczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Kontrole roczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Kontrole dalsze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
POMPOWNIE POAROWE PP-IC - WYMAGANIA DLA POMIESZCZE . . . . . . . . . . . . . . . . .34
POMPOWNIE POAROWE PP-IC - KARTY KATALOGOWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Wykonania podstawowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Przykady wykona specjalnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95
POMPOWNIE POAROWE PP-IC - WYPOSAENIE DODATKOWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99
I NYNI ERI A SYSTEMW POMPOWYCH
5
Pompownie poarowe
Wprowadzenie
Wprowadzenie
Wspczesne budynki uytecznoci publicznej, obiekty przemysowe czy magazynowe
powinny by wyposaone w niezbdne urzdzenia suce ochronie przeciwpoarowej. Wszystkie
tego rodzaju zabezpieczenia i poziom wyposaenia w nie poszczeglnych obiektw okrelaj z jednej
strony przepisy pastwowe, a z drugiej dodatkowe standardy narzucaj firmy ubezpieczeniowe.
Europejskie przepisy w zakresie ochrony przeciwpoarowej obiektw wymagaj coraz
czciej stosowania staych urzdze ganiczych jakimi s automatycznie dziaajce instalacje
tryskaczowe i zraszaczowe.
Wanym elementem urzdze ganiczych, tryskaczowych i zraszaczowych s pompownie
przeciwpoarowe stanowice najczciej stosowane rdo wody dla urzdze ganiczych.
Niniejszy katalog techniczny powsta w oparciu o zebrane dowiadczenia i daje moliwo doboru
pompowni przeciwpoarowych w procesie projektowania.
Autorzy
Pompownie poarowe PP-IC
Idea oferty Instalcompact, zasady stosowania
I NYNI ERI A SYSTEMW POMPOWYCH
I NYNI ERI A SYSTEMW POMPOWYCH
9
Pompownie poarowe PP-IC
Idea oferty Instalcompact, zasady stosowania
Jednym z najczciej stosowanych rde wody
dla staych urzdze ganiczych tryskaczowych
i zraszaczowych jest pompa lub zesp pomp zasi-
lajcych pobierajcych wod ze zbiornikw zapasu,
zbiornikw porednich lub sieci wodocigowej.
Ukad technologiczny pompowni (zlokalizowany
przewanie w wyodrbnionym pomieszczeniu w po-
bliu zbiornika wody ppo.) stanowi szereg wspza-
lenych, odpowiednio dobranych i powizanych
z sob elementw, takich jak: pompy zasilajce i ich
napdy, pompa pilotujca, rurocigi technologiczne,
armatura zwrotna i zaporowa, urzdzenia sterujce,
pomiarowe i sygnalizacyjne itp. Kady z elementw
moe mie istotne znaczenie dla zapewnienia sku-
tecznego rozruchu i dziaania urzdzenia oraz pew-
noci dostarczenia w wymaganym czasie odpowied-
niej iloci wody do gaszenia poaru.
Sposb rozwizania ukadu technologicznego
pompowni i ilo zastosowanych pomp zasilajcych
zalene s m.in. od:
charakteru chronionego obiektu i rodzaju urz-
dzenia ganiczego tryskaczowe, zraszaczowe,
zraszaczowe z dozowaniem rodka piano-
twrczego,
zastosowanego standardu projektowego PN,
VdS, NFPA...,
wymaganej iloci rde energii dla pomp zasi-
lajcych i dostpnoci tych rde w chronio-
nym obiekcie,
rodzaju zasilania wod przyjtego dla urzdzenia
tryskaczowego, wynikajcego z zagroenia
poarowego oraz iloci tryskaczy w urzdzeniu,
wystpujcej w urzdzeniu zraszaczowym iloci
grup zraszaczowych i moliwej jednoczesnoci
zadziaania tych grup.
W wikszoci spotykanych ukadw technolo-
gicznych (niezalenie od powyszych czynnikw)
kadej zastosowanej pompie zasilajcej w pompowni
towarzyszy podobny powtarzalny zestaw elementw
i podzespow.
Daje to moliwo opracowania typoszeregu
zunifikowanych moduw urzdze, z ktrych w prosty
sposb kompletowa mona dowolny ukad pom-
powni poarowej. Ide t zastosowano przygotowu-
jc propozycj rozwiza pompowni przedstawion
w niniejszym katalogu.
Proponowany typoszereg kompletnych urzdze
wytwarzanych w warunkach stabilnej produkcji sta-
nowi interesujc alternatyw dla indywidualnie pro-
jektowanych instalacji pompowych, ktre pniej od
podstaw wykonywane s na budowie przez firmy
instalacyjne.
Dodatkowe korzyci zwizane ze stosowaniem
przedstawionych w katalogu rozwiza to m.in.:
istotne skrcenie cyklu inwestycyjnego dziki
ograniczeniu do minimum zakresu robt mon-
taowych i podczeniowych w pomieszczeniu
pompowni,
gwarancja kompletnoci wyposaenia i pew-
noci dziaania proponowanych urzdze
pompowych, potwierdzona testami i prbami
ruchowymi na stanowisku prb u producenta,
przed ich wysyk na obiekt,
zwarta moduowa konstrukcja uatwiajca spe-
dycj urzdzenia do odbiorcy i jego zabudow
w pomieszczeniu pompowni,
moliwo dowolnego zestawiania podstawo-
wych wykona pompowni w ukady nie wyst-
pujce w katalogu,
wykorzystywanie do produkcji pompowni pod-
zespow i elementw, z ktrych wikszo
jest dopuszczona do stosowania w ochronie
p.po. przez CNBOP Jzefw i stowarzyszenie
niemieckich ubezpieczycieli VdS.
Opracowany typoszereg moduowych urzdze
pompowych skonfigurowany zosta na bazie typo-
szeregu pomp poarowych firmy Speck, ktre s w
pompowniach PP-IC (a tym samym w staych urz-
dzeniach ganiczych) pompami zasilajcymi.
Typowielkoci skatalogowanych urzdze pompo-
wych s analogiczne do dostpnych wielkoci me-
chanicznych pomp zasilajcych, poniewa punktem
wyjcia do okrelenia wielkoci pompowni s para-
metry pojedynczej pompy zasilajcej, wynikajce z
parametrw urzdzenia ganiczego. Doboru wielko-
ci urzdzenia dokonuje si na podstawie charakte-
rystyk poszczeglnych wielkoci mechanicznych
pomp zasilajcych, przypisanych odpowiednim wiel-
kociom urzdze pompowych.
Podstawowe wykonania pompowni
Poszczeglne wielkoci urzdze dostpne s na
og w czterech podstawowych wykonaniach:
EE - pompownia z dwiema pompami zasilajcymi
napdzanymi silnikami elektrycznymi,
ED- pompownia z dwiema pompami zasilajcymi,
z ktrych jedna napdzana jest silnikiem
elektrycznym a druga silnikiem spalinowym,
E - pompownia z jedn pomp zasilajc nap-
dzan silnikiem elektrycznym,
D - pompownia z jedn pomp zasilajc z na-
pdem spalinowym.
Na wyposaeniu kadego z wymienionych wyej
wykona pompowni znajduje si modu podstawowy
(obejmujcy takie elementy jak: pompy zasilajce
i ich napdy, instalacje technologiczne z przyczami
i armatur, zesp pompy pilotujcej, rozdzielnie ste-
rujce, konstrukcja nona itd.), modu przycza
Stray Poarnej oraz modu pomiarowy. Moduy
przycza Stray Poarnej i pomiarowy wystpuj jako
niezalene elementy przeznaczone do zamontowania
w fazie przyczania moduu podstawowego do
instalacji na budowie.
Ukady technologiczne i zakresy wyposaenia
wykona podstawowych pompowni przedstawiono
na rysunkach w rozdziale Schematy technologiczne.
I NYNI ERI A SYSTEMW POMPOWYCH
10
Pompownie poarowe PP-IC
Idea oferty Instalcompact, zasady stosowania
Na rysunkach tych lini przerywan zaznaczono
fragmenty ukadu technologicznego pompowni, ktre
nie wchodz w zakres urzdzenia katalogowego,
a s konieczne do wykonania przy jego podczaniu
na budowie. Wszystkie przycza pompowni s wy-
konane na cinienie nominalne PN zgodne z ozna-
czeniami na kartach katalogowych. W przypadku
zasilania pompowni ze rde wody pod cinieniem
i moliwoci przekroczenia cinienia dopuszczalnego
za pomp, konieczne jest dostosowanie pompowni
do rzeczywistej wartoci cinienia maksymalnego.
Wykonania takie naley zawsze traktowa jako spe-
cjalne, wymagajce indywidualnych uzgodnie
z producentem.
W ramach wykonania podstawowego (po
uprzednim uzgodnieniu) moliwe jest wykonanie
pompowni ED i D z obrconym zespoem obejmuj-
cym szaf sterownicz i zbiornik paliwa. Zesp ten
moe by obrcony o 90
o
lub 180
o
w stosunku do
rozwiza katalogowych. Nie ma to wpywu na
wymiary urzdzenia, a w niektrych sytuacjach moe
by uzasadnione ze wzgldw obsugowych.
Wykonania specjalne pompowni
Podstawowe wykonania pompowni mog by
(w zalenoci od potrzeb) rozbudowywane o inne
elementy, takie jak: zbiorniki zalewowe, stanowiska
zaworw kontrolno alarmowych, stanowiska zaworw
zalewowych, wskaniki przepywu, zawory antyska-
eniowe, zbiorniki hydroforowe z towarzyszcym
osprztem, pompy dozujce i zbiorniki rodka
pianotwrczego, dozowniki rodka pianotwrczego
itp. Wszystkie te dodatkowe urzdzenia i podzespoy
mog wchodzi w zakres kompletacji pompowni
PPIC po uprzednim uzgodnieniu z producentem.
Przykady rozbudowy standardowych ukadw
technologicznych pompowni PP-IC o inne elementy
przedstawiono w podrozdziale Schematy technolo-
giczne przykady wykona specjalnych.
Dla urzdze ganiczych, w ktrych wymagane
jest stosowanie wikszej iloci pomp zasilajcych
lub innej konfiguracji napdw pomp, moliwe jest
zestawienie dowolnej kombinacji dostpnych roz-
wiza katalogowych w jeden zblokowany ukad
pompowy. W tak zestawianych ukadach wystpuje
tylko jeden modu przycza Stray Poarnej i modu
pomiarowy oraz jeden zesp pompy pilotujcej.
Przykady zestawiania standardowych urzdze
katalogowych w jeden zblokowany ukad pompowy
przedstawiono w podrozdziale Karty katalogowe
przykady wykona specjalnych.
Przykady stosowania poszczeglnych wykona
pompowni w staych urzdzeniach ganiczych
W tabelach poniej przedstawiono gwne obszary
zastosowa poszczeglnych wykona urzdze
pompowych, ktre mog wystpowa pojedynczo
lub w formie zblokowanej.
S to tylko przykady, ktre nie wyczerpuj mo-
liwych kombinacji rozwiza. Dotyczy to zwaszcza
urzdze tryskaczowych, w ktrych wystpuje czsto
konieczno stosowania kilku rde wody w tym
jednego wyczerpywalnego. rdo to moe stanowi
pompa, zesp pomp zasilajcych lub zbiornik
hydroforowy a w niektrych sytuacjach komunalna
sie wodocigowa.
Moliwe s rwnie indywidualne rozwizania nie
objte niniejszym katalogiem.
Wymagany rodzaj zasilania wod Moliwe zastosowania poszczeglnych
wykona pompowni
zasilanie rodzaju pierwszego E; EE jako zesp pomp zasilajcych*
- jedno wyczerpywalne rdo wody
zasilanie rodzaju drugiego E; EE jako zesp pomp zasilajcych*
- jedno niewyczerpywalne rdo wody
zasilanie rodzaju trzeciego EE.; ED.; E+zbiornik hydroforowy;
- jedno wyczerpywalne i jedno E.E jako zesp pomp zasilajcych
niewyczerpywalne rdo wody +zbiornik hydroforowy
zasilanie rodzaju trzeciego E+ED ; D+ED ; ED+zbiornik hydroforowy;
o podwyszonej niezawodnoci EE + zasilanie z dwch sieci energetycznych
zasilania energi
zasilanie rodzaju czwartego E + ED ; D+ED;
- dwa rda niewyczerpywalne EE+E + zasilanie z dwch sieci energetycznych;
i jedno rdo wyczerpywalne ED + zbiornik hydroforowy
Przykady zastosowania rnych wykona pompowni poarowych PP-IC w urzdzeniach tryskaczo-
wych w zalenoci od wymaganego rodzaju zasilania wod wg PN - M - 51540.
I NYNI ERI A SYSTEMW POMPOWYCH
11
Pompownie poarowe PP-IC
Idea oferty Instalcompact, zasady stosowania
Charakterystyka urzdzenia zraszaczowego Moliwe zastosowania poszczeglnych
wykona pompowni
Jedna bd kilka grup zraszczowych dla ktrych EE ; E.D ; D+D
nie przewiduje si jednoczesnego zasilania wod
Jw. + podwyszona niezawodno zasilania energi EE+zasilanie z dwch sieci energetycznych; E.D; D+D
Kilka grup zraszaczowych dla ktrych przewiduje si D+D+D ; EE+E; zesp wikszej liczby pomp
jednoczesne zasilanie wod i moe wystpowa zasilajcych zapewniajcy zrnicowan wydajno
zrnicowane zapotrzebowanie na wod stosownie stosownie do jednoczesnoci dziaania grup
do jednoczesnoci dziaania grup zraszacz zraszaczowych.
Przykady zastosowa rnych wykona pompowni poarowych PP - IC w urzdzeniach zraszaczo-
wych i zraszaczowych z dozowaniem rodka pianotwrczego wg Pr.PN - M - 51541.
E ; EE ; D + D ; ED + E.......= E lub EE lub D+D lub ED + E.....
* zesp pomp zasilajcych urzdzenie stanowice jedno rdo wody skadajce si z dwch identycznych pomp, z ktrych
kada pracujc samodzielnie zapewnia natenie przepywu i cinienie wymagane dla urzdzenia ganiczego.
I NYNI ERI A SYSTEMW POMPOWYCH
12
Pompownie poarowe PP-IC
Schematy Technologiczne
Wykonania podstawowe
Wykonanie EE
SZAFA
STEROWNICZA
P
O
M
P
A
Z
A
S
I
L
A
J

C
A
P
O
M
P
A
Z
A
S
I
L
A
J

C
A
SZAFA
STEROWNICZA
P
O
W
R

T

D
O
Z
B
I
O
R
N
I
K
A

Z
A
P
A
S
U
Z
A
S
I
L
A
N
I
E

Z
E
Z
B
I
O
R
N
I
K
A

Z
A
P
A
S
U
M
O
D
U


P
O
M
I
A
R
O
W
Y
Z
A
S
I
L
A
N
I
E

Z
E
Z
B
I
O
R
N
I
K
A

Z
A
P
A
S
U
MODU PRZYCZA STRAY POARNEJ
Z
A
S
U
W
A
O
D
C
I
N
A
J

C
A
D
O

R
O
Z
D
Z
I
E
L
A
C
Z
A
I
N
S
T
A
L
A
C
J
I
G
A

N
I
C
Z
E
J
Z
A
S
U
W
A
O
D
C
I
N
A
J

C
A
P
R
Z
E
P
U
S
T
N
I
C
A
Z
A
W

R
Z
W
R
O
T
N
Y
P
R
Z
E
P
U
S
T
N
I
C
A
Z
A
W

R
Z
W
R
O
T
N
Y
P
R
Z
E
P
U
S
T
N
I
C
A
P
R
Z
E
P
O
N
O
W
Y
Z
B
I
O
R
N
I
K
Z
E
S
P

S
T
A
R
T
O
W
Y
KOLEKTOR TOCZNY
KOLEKTOR TESTOWY
P
R
Z
E
P
U
S
T
N
I
C
A
P
O
M
P
A
P
I
L
O
T
U
J

C
A
elementy instalacji technologicznej nie wchodzce w zakres kompletacji pompowni PP-IC
instalacja sygnalizacyjno-sterownicza
I NYNI ERI A SYSTEMW POMPOWYCH
13
Pompownie poarowe PP-IC
Schematy Technologiczne
Wykonania podstawowe
Wykonanie ED
P
O
W
R

T

D
O
Z
B
I
O
R
N
I
K
A

Z
A
P
A
S
U
P
O
M
P
A
Z
A
S
I
L
A
J

C
A
SZAFA
STEROWNICZA
Z
A
S
I
L
A
N
I
E

Z
E
Z
B
I
O
R
N
I
K
A

Z
A
P
A
S
U
M
O
D
U


P
O
M
I
A
R
O
W
Y
Z
A
S
I
L
A
N
I
E

Z
E
Z
B
I
O
R
N
I
K
A

Z
A
P
A
S
U
MODU PRZYCZA STRAY POARNEJ
Z
A
S
U
W
A
O
D
C
I
N
A
J

C
A
D
O

R
O
Z
D
Z
I
E
L
A
C
Z
A
I
N
S
T
A
L
A
C
J
I
G
A

N
I
C
Z
E
J
Z
A
S
U
W
A
O
D
C
I
N
A
J

C
A
P
O
M
P
A
Z
A
S
I
L
A
J

C
A
P
R
Z
E
P
U
S
T
N
I
C
A
Z
A
W

R
Z
W
R
O
T
N
Y
P
R
Z
E
P
U
S
T
N
I
C
A
Z
A
W

R
Z
W
R
O
T
N
Y
P
R
Z
E
P
U
S
T
N
I
C
A
P
R
Z
E
P
O
N
O
W
Y
Z
B
I
O
R
N
I
K
Z
E
S
P

S
T
A
R
T
O
W
Y
KOLEKTOR TOCZNY
KOLEKTOR TESTOWY
P
R
Z
E
P
U
S
T
N
I
C
A
T

U
M
I
K
S
Z
A
F
A
S
T
E
R
O
W
N
I
C
Z
A
W
Y
M
I
E
N
N
I
K

C
I
E
P

A
D
O

I
N
S
T
A
L
A
C
J
I
K
A
N
A
L
I
Z
A
C
Y
J
N
E
J
N
A

Z
E
W
N

T
R
Z
P
O
M
P
O
W
N
I
P
O
M
P
A
P
I
L
O
T
U
J

C
A
elementy instalacji technologicznej nie wchodzce w zakres kompletacji pompowni PP-IC
instalacja sygnalizacyjno-sterownicza
I NYNI ERI A SYSTEMW POMPOWYCH
14
Pompownie poarowe PP-IC
Schematy Technologiczne
Wykonania podstawowe
Wykonania E i D
POMPA
ZASILAJCA
S
Z
A
F
A
S
T
E
R
O
W
N
I
C
Z
A
POWRT DO
ZBIORNIKA ZAPASU
ZASILANIE ZE
ZBIORNIKA ZAPASU
MODU POMIAROWY
DO ROZDZIELACZA
INSTALACJI
GANICZEJ
ZASUWA
ODCINAJCA
PRZEPUSTNICA
ZAWR
ZWROTNY
PRZEPUSTNICA
PRZEPONOWY
ZBIORNIK
ZESP
STARTOWY
K
O
L
E
K
T
O
R

T

O
C
Z
N
Y
K
O
L
E
K
T
O
R

T
E
S
T
O
W
Y
POWRT DO
ZBIORNIKA ZAPASU
ZASILANIE ZE
ZBIORNIKA ZAPASU
POMPA
ZASILAJCA
M
O
D
U


P
R
Z
Y

C
Z
A

S
T
R
A

Y

P
O

A
R
N
E
J
MODU POMIAROWY
ZESP
STARTOWY
PRZEPONOWY
ZBIORNIK
DO ROZDZIELACZA
INSTALACJI
GANICZEJ
ZASUWA
ODCINAJCA
PRZEPUSTNICA
ZAWR
ZWROTNY
PRZEPUSTNICA
K
O
L
E
K
T
O
R

T

O
C
Z
N
Y
K
O
L
E
K
T
O
R

T
E
S
T
O
W
Y
TUMIK
SZAFA
STEROWNICZA
WYMIENNIK CIEPA
DO INSTALACJI
KANALIZACYJNEJ
POMPOWNI
NA ZEWNTRZ
POMPA
PILOTUJCA
POMPA
PILOTUJCA
elementy instalacji technologicznej nie wchodzce w zakres kompletacji pompowni PP-IC
instalacja sygnalizacyjno-sterownicza
Wykonanie E
Wykonanie D
I NYNI ERI A SYSTEMW POMPOWYCH
15
Pompownie poarowe PP-IC
Schematy Technologiczne
Przykady wykona specjalnych
SZAFA
STEROWNICZA
P
O
M
P
A
Z
A
S
I
L
A
J

C
A
P
O
W
R

T

D
O
Z
B
I
O
R
N
I
K
A

Z
A
P
A
S
U
SZAFA
STEROWNICZA
Z
A
S
I
L
A
N
I
E

Z
E
Z
B
I
O
R
N
I
K
A

Z
A
P
A
S
U

M
O
D
U


P
O
M
I
A
R
O
W
Y
MODU PRZYCZA STRAY POARNEJ
Z
A
S
U
W
A
O
D
C
I
N
A
J

C
A
D
O

R
O
Z
D
Z
I
E
L
A
C
Z
A
I
N
S
T
A
L
A
C
J
I
G
A

N
I
C
Z
E
J
Z
A
S
U
W
A
O
D
C
I
N
A
J

C
A
P
O
M
P
A
Z
A
S
I
L
A
J

C
A
P
R
Z
E
P
U
S
T
N
I
C
A
Z
A
W

R
Z
W
R
O
T
N
Y
P
R
Z
E
P
U
S
T
N
I
C
A
Z
A
W

R
Z
W
R
O
T
N
Y
P
R
Z
E
P
U
S
T
N
I
C
A
P
R
Z
E
P
O
N
O
W
Y
Z
B
I
O
R
N
I
K
Z
E
S
P

S
T
A
R
T
O
W
Y
KOLEKTOR TOCZNY
KOLEKTOR TESTOWY
P
R
Z
E
P
U
S
T
N
I
C
A
Z
B
I
O
R
N
I
K
Z
A
L
E
W
O
W
Y
SPUST
Z
A
S
I
L
A
N
I
E
Z

S
I
E
C
I
Z
B
I
O
R
N
I
K
Z
A
L
E
W
O
W
Y
SPUST
Z
A
S
I
L
A
N
I
E
Z

S
I
E
C
I
Z
A
S
I
L
A
N
I
E

Z
E
Z
B
I
O
R
N
I
K
A

Z
A
P
A
S
U
P
O
M
P
A
P
I
L
O
T
U
J

C
A
elementy instalacji technologicznej nie wchodzce w zakres kompletacji pompowni PP-IC
instalacja sygnalizacyjno-sterownicza
Przykad wyposaenia standardowego ukadu technologicznego pompowni poarowej PP-IC w instalacj
zalewow pomp zasilajcych dla rozwiza, w ktrych minimalny poziom lustra wody w zbiorniku znaj-
duje si poniej osi pomp. Wykonanie EE pompowni z ukadem zalewowym.
I NYNI ERI A SYSTEMW POMPOWYCH
16
Pompownie poarowe PP-IC
Schematy Technologiczne
Przykady wykona specjalnych
SZAFA
STEROWNICZA
P
O
W
R

T

D
O
Z
B
I
O
R
N
I
K
A

Z
A
P
A
S
U
P
O
M
P
A
Z
A
S
I
L
A
J

C
A
R
O
Z
D
Z
I
E
L
A
C
Z

Z
E

S
T
A
N
O
W
I
S
K
A
M
I

Z
A
W
O
R

W

K
O
N
T
R
O
L
N
O
-
A
L
A
R
M
O
W
Y
C
H
Z
A
S
I
L
A
N
I
E

Z
E
Z
B
I
O
R
N
I
K
A

Z
A
P
A
S
U
ZASUWA
ODCINAJCA
ZASUWA
ODCINAJCA
B
E
Z
P
I
E
C
Z
E

S
T
W
A
Z
A
W

R
Z
A
S
I
L
A
N
I
E

Z
E
Z
B
I
O
R
N
I
K
A

Z
A
P
A
S
U
GANICZEJ
P
O
M
P
A
Z
A
S
I
L
A
J

C
A
M
O
D
U


P
O
M
I
A
R
O
W
Y
S
P
R

A
R
K
A
P
O
M
P
A

A
D
U
J

C
A
ZAWR
ZWROTNY
Z
B
I
O
R
N
I
K
P
O

R
E
D
N
I
Z
A
S
U
W
A
O
D
C
I
N
A
J

C
A
Z
A
S
U
W
A
O
D
C
I
N
A
J

C
A
P
R
Z
E
P
U
S
T
N
I
C
A
Z
A
W

R
Z
W
R
O
T
N
Y
P
R
Z
E
P
U
S
T
N
I
C
A
Z
A
W

R
Z
W
R
O
T
N
Y
P
R
Z
E
P
U
S
T
N
I
C
A
SZAFA
STEROWNICZA
M
O
D
U


P
R
Z
Y

A
C
Z
A

S
T
R
A

Y

P
O

A
R
N
E
J
Z
E
S
P

S
T
A
R
T
O
W
Y
KOLEKTOR TOCZNY
K O L E K T O R T E S T O W Y
SPUST
P
R
Z
E
P
U
S
T
N
I
C
A
U
K

A
D

K
O
N
T
R
O
L
I

C
I

N
I
E
N
I
A
I

P
O
Z
I
O
M
U

W
O
D
Y
WODOWSKAZ
Z
B
I
O
R
N
I
K
H
Y
D
R
O
F
O
R
O
W
Y
GANICZEJ
DO INSTALACJI
GANICZEJ
DO INSTALACJI
GANICZEJ
DO INSTALACJI
SPUST
Z
A
S
I
L
A
N
I
E
Z

S
I
E
C
I
elementy instalacji technologicznej nie wchodzce w zakres kompletacji pompowni PP-IC
instalacja sygnalizacyjno-sterownicza
Przykad wyposaenia standardowego ukadu technologicznego pompowni poarowej PP-IC o inne ele-
menty wystpujce w urzdzeniu tryskaczowym (patrz wyposaenie dodatkowe).
Wykonanie EE pompowni ze zbiornikiem hydroforowym i rozdzielaczem zaworw kontrolno-alarmowych.
Pompownie poarowe PP-IC
Zasady doboru
I NYNI ERI A SYSTEMW POMPOWYCH
I NYNI ERI A SYSTEMW POMPOWYCH
18
Pompownie poarowe PP-IC
Zasady doboru
Zaoenia
Dobr pompowni PPIC przebiega w dwch etapach.
Etap pierwszy sprowadza si do ustalenia:
wielkoci pojedynczej pompy zasilajcej
w oparciu, o ktr skonfigurowane zostanie
konkretne urzdzenie pompowe,
liczby pomp w urzdzeniu,
sposobu zasilania pomp w energi, co jest jed-
noznaczne z wyborem wykonania pompowni.
W etapie drugim producent okrela szczegy
dotyczce:
pompy pilotujcej,
rednic orurowania,
rednic armatury,
ostatecznych wymiarw gabarytowych
pompowni.
Na kartach katalogowych podane s tylko zakresy
wymiarowe od-do obowizujce dla poszczegl-
nych wielkoci i wykona pompowni.
Wielko pompy zasilajcej determinuj wyma-
gane parametry hydrauliczne rda wody urzdzenia
ganiczego. Parametry te wynikaj z oblicze nat-
enia przepywu wody i wymaganego cinienia. Przy
wyznaczaniu obliczeniowego natenia przepywu
naley pamita o odpowiednim jego zwikszeniu
w sytuacji, gdy do przewodw zasilajcych urzdzenia
ganiczego podczone s hydranty.
Zagadnienie doboru odpowiedniej liczby pomp
i zasilania ich w energi poruszono w pierwszym roz-
dziale katalogu, a szczegy przedstawione s w od-
powiednich normach dotyczcych zasad projekto-
wania, instalowania, odbioru i eksploatacji urzdze
tryskaczowych (PNM51540) i zraszaczowych
(PNM51541), w ktrych omawiane s rwnie
zasady wyznaczania obliczeniowych parametrw
hydraulicznych rde wody.
Przy konfiguracji pompowni urzdzenia tryska-
czowego (w ktrym w przeciwiestwie do urzdze
zraszaczowych moe wystpowa jedno i wicej
rde wody) naley bra pod uwag nastpujce
sytuacje szczeglne dotyczce pompowni PPIC:
w wykonaniu EE:
- jeli pompownia korzysta bdzie z zapasu
wody wymaganego dla jednego rda wody,
wwczas stanowi moe jako zesp pomp
zasilajcych jedno rdo wody,
- jeli pompownia korzysta bdzie z zapasu
wymaganego dla dwch rde wody, wwczas
stanowi moe dwa rda wody,
- jeli dodatkowo zasilana bdzie z dwch nieza-
lenych linii energetycznych, wwczas stanowi
moe odpowiednio jedno lub dwa rda wody
o podwyszonej niezawodnoci zasilania w
energi;
w wykonaniu ED:
- jeli pompownia korzysta bdzie z zapasu wody
wymaganego dla jednego rda wody, wwczas
stanowi moe jedno rdo wody o podwyszonej
niezawodnoci zasilania w energi,
- jeli pompownia korzysta bdzie z zapasu
wody wymaganego dla dwch rde wody,
wwczas stanowi moe dwa rda wody
o podwyszonej niezawodnoci zasilania w energi.
Z sytuacj szczegln mamy rwnie do czynienia
wwczas, gdy dowolne wykonania pompowni PP-IC
zestawiane s w zblokowany ukad pompowy, korzy-
stajcy z kilku zapasw wody. Ukad taki moe sta-
nowi wwczas kilka rde wody.
W wikszoci przypadkw (niezalenie od iloci
rde wody w urzdzeniu tryskaczowym) pojedyncze
pompy pompowni PPIC pracujc samodzielnie po-
winny zapewni natenie przepywu i cinienie wy-
magane dla urzdzenia tryskaczowego oraz powin-
ny mie zgodne charakterystyki. Wyjtek moe sta-
nowi:
ukad pompowy, w ktrym pompa jednego rda
czerpie wod ze zbiornika zapasu a pompa
drugiego rda czerpie wod z sieci wodoci-
gowej,
ukad pompowy, w ktrym wraz z pomp rda
niewyczerpywalnego wystpuje pompa rda
wyczerpywalnego, dobrana na 2/3 wymaganego
natenia przepywu urzdzenia tryskaczowego.
Dla powyszego ukadu korzystniejsze jest
zastosowanie pompy rda wyczerpywalnego
dobranego na 100 % wymaganego natenia
przepywu i zapasu wody na 2/3 minimalnego
czasu dziaania. Ze wzgldw serwisowych
rozwizanie pompowni z identycznymi pompami
ma przewag nad rozwizaniem z rnymi
wielkociami pomp,
ukad dla zasilania wod rodzaju czwartego,
w ktrym oprcz jednego rda wyczerpywal-
nego konieczne jest zastosowanie dwch rde
niewyczerpywalnych. W takim ukadzie dwa
rda niewyczerpywalne moe stanowi
zesp trzech pomp, z ktrych kada dobrana
jest na 50 % natenia przepywu wymaganego
dla urzdzenia tryskaczowego i ma niezalene
zasilanie energetyczne. Awaria jednej pompy
zespou lub awaria jednego rda zasilania
energetycznego zapewnia 100 % obliczenio-
wego natenia przepywu.
W przypadku urzdze zraszaczowych, gdzie na
og wystarcza jedno rdo wody, pompownie
PPIC dobierane s jako zespoy pomp zasilajcych
o zgodnych charakterystykach. Dla pompowni
PPIC wykonania EE, ED, D+D kada z pomp zasi-
lajcych pracujc samodzielnie powinna zapewni
natenie przepywu i cinienie wymagane dla urz-
dzenia zraszaczowego. Dla pompowni PPIC z wik-
sz iloci pomp zasilajcych, pompy powinny by
tak dobrane, aby w przypadku awarii jednej z pomp
I NYNI ERI A SYSTEMW POMPOWYCH
19
Pompownie poarowe PP-IC
Zasady doboru
ukadu, pompownia zapewniaa 100 % obliczeniowego
natenia przepywu. Dla pompowni o podwyszonej
niezawodnoci zasilania w energi ten sam warunek
powinien by speniony rwnie w przypadku awarii
jednego ze rde zasilania w energi.
W sytuacji gdy w obiekcie jest dostpna tylko
jedna linia zasilania energetycznego zarwno dla
urzdze tryskaczowych jak i zraszaczowych oraz
konieczne jest stosowanie pompowni o podwyszo-
nej niezawodnoci zasilania w energi, naley roz-
wanie podejmowa decyzje odnonie wyboru
rezerwowego rda energii. Do wyboru pozostaje
agregat prdotwrczy (dobrany odpowiednio do
wielkoci napdu elektrycznego pompy) lub agregat
pompowy z napdem spalinowym. W praktyce moc
silnika agregatu prdotwrczego 2,5 - 3 razy prze-
kracza moc silnika spalinowego, stosowanego do
bezporedniego napdu pompy. Zwizane jest to
z tym, e agregat prdotwrczy musi by dobrany na
maksymalny prd rozruchowy silnika elektrycznego,
stanowicego napd pompy. Wykorzystanie silnika
spalinowego do napdu pompy pozwala dodatkowo
na wyeliminowanie ukadu do samoczynnego za-
czania i wyczania zasilania rezerwowego.
Okrelenie obliczeniowego punktu pracy pompy
zasilajcej.
Pierwszym etapem doboru pompy zasilajcej
jest okrelenie obliczeniowego punktu pracy pompy,
tj. obliczeniowego cinienia podnoszenia p
po
i wydajnoci obliczeniowej Q
po
. Obliczeniowa
wydajno pojedynczej pompy zasilajcej pompowni
PPIC wynika z wymaganej wydajnoci rda wody
urzdzenia ganiczego (wyznaczonej na drodze
oblicze zgodnie z przyjtym standardem projekto-
wym - PN, VdS, FM...).
Obliczeniowe cinienie podnoszenia p
po
pompy
zaley od wymaganego cinienia wody dla urzdzenia
ganiczego p
wym
i sposobu doprowadzenia wody
poarowej do pompowni. Przy zaoeniu, e cinienie
wyjciowe p
wym
jest cinieniem osigalnym w kolek-
torze tocznym pompowni, w pierwszej kolejnoci
naley ustali minimalne cinienie p rda wody
(zapasu wody) dla pompowni, sprowadzone do pozio-
mu kolektora tocznego.
Wielko t, w zalenoci od sposobu zasilania
w wod, wyznaczy mona z nastpujcych zale-
noci:
dla pompowni zasilanych bezporednio
z wodocigu:
p = p + r
.
g
.
h
g.ss
/1000 p
str.ss
[kPa],
dla pompowni zasilanych ze zbiornikw zapasu
lub porednich:
p = r
.
g
.
h
g.ss
/1000 p
str.ss
[kPa],
w ktrych;
p - gwarantowane przez dostawc wody minimalne
cinienie w wodocigu zasilajcym obiekt
w miejscu podczenia urzdzenia, kPa;
p
str.ss
- suma strat cinienia w rurocigach ssawnych
i przyczach tocznych pomp od rda zasi-
lania w wod (wodocig zewntrzny, zbiornik
zapasu lub zbiornik poredni) do osi kolektora
tocznego pompowni dla obliczeniowego
natenia przepywu wody Q
obl
, kPa;
h
g.ss
- rnica wysokoci geometrycznych pomidzy
osi wodocigu zasilajcego (dla pompowni
zasilanych bezporednio z wodocigu) lub
najniszym poziomem wody w zbiorniku
zapasu, porednim (dla pompowni zasilanych
ze zbiornikw) a osi kolektora tocznego pom-
powni, m;
r - gsto wody, 1000 kg/m
3
,
g - przyspieszenie ziemskie g = 9,81 m/s
2
Uwaga! Dla osi wodocigu zasilajcego i lustra wody
w zbiorniku usytuowanym poniej osi kolektora
tocznego hg.ss ma warto ujemn.
Dla tak zdefiniowanych wartoci p
wym
i p
ss
obli-
czeniowe cinienie podnoszenia pomp ppo wyzna-
czy naley z zalenoci:
p
po
= p
wym
p
Dobr pompy zasilajcej dla pompowni PP-IC
Po okreleniu wymaganego punktu pracy pompy
(Q
po
, p
po
), na podstawie charakterystyk poszczegl-
nych wielkoci mechanicznych pomp, zamieszczo-
nych w katalogu, mona dokona wstpnego doboru
pomp kierujc si nastpujcymi zasadami:
naley dokona przeliczenia obliczeniowego
cinienia podnoszenia (w kPa), na obliczeniow
wysoko podnoszenia H (w m), wedug wzoru:
H = 1000
.
p
po
/ r
.
g,
charakterystyka pompy powinna przechodzi
przez wyznaczony uprzednio punkt pracy (Q
po
, H)
lub znajdowa si nieco powyej tego punktu,
obliczeniowa wydajno dobranej pompy nie
powinna przekracza dopuszczalnej wydajnoci
pompy zasilajcej, zdefiniowanej jako wydaj-
no wyznaczona dla wartoci NPSH = 4,5 m
(na charakterystykach pomp zamieszczonych
w kartach katalogowych Q
dop
zaznaczone jest
pionow lub ukon lini),
po wyborze okrelonej pompy naley sprawdzi,
czy dla wartoci 1,2
.
Q
po
warto NPSH < 5,5m,
a w przypadku niespenienia tego warunku naley
skorygowa dobr pompy.
Silnik napdowy pompy zasilajcej powinien by
dobrany zawsze zgodnie z zasadami obowizujcy-
mi dla pomp poarowych. Tak te dobrane s silniki
pomp w niniejszym katalogu.
min
ss
min
ss
gw
wz
gw
wz
min
ss
min
ss
I NYNI ERI A SYSTEMW POMPOWYCH
20
Pompownie poarowe PP-IC
Zasady doboru
Wszystkie wielkoci charakterystyczne dla pomp
zasilajcych przestawiono w tabeli na nastpnej stro-
nie. W tabeli tej podano rwnie, ktre wykonania
podstawowe pompowni PP-IC s dostpne dla po-
szczeglnych wieloci (typw) pomp.
W przypadku indywidualnego doboru silnikw na-
ley pamita o tym, e silnik musi zapewnia wy-
starczajca moc w caym zakresie krzywej H(Q), nie-
zalenie od pooenia obliczeniowego punktu pracy
na charakterystyce pompy. Przyjmuje si, e peen
zakres charakterystyki to zakres obejmujcy wydaj-
no pompy a do wydajnoci odpowiadajcej war-
toci NPSH = 15m.
W przypadku gdy cinienie robocze w przyczu
ssawnym pompy jest rwne 0,5 bar (50 kPa) lub wy-
sze, moc wyjciow do doboru silnika okrelon z wy-
kresu zapotrzebowania mocy naley zwikszy o 20%.
Uwaga! W katalogu zamieszczone s formularze,
ktre zawieraj zestawienie podstawowych informacji
niezbdnych dla poprawnego zaprojektowania pom-
powni poarowej. W przypadku przysania zapytania
z wypenionym formularzem, producent kadorazowo
zapewnia nieodpatny dobr pompowni wraz z po-
daniem niezbdnych szczegw dotyczcych
dobranego urzdzenia i elementw towarzyszcych.
Dostpne w katalogu charakterystyki wydajnoci
pomp posiadaj, w zalenoci od rednicy wirnika
pompy, dodatkowe oznaczenia literowe a, b, c, d, e.
Po dobraniu pompy zasilajcej i wyborze typu wyko-
nania pompowni PP-IC, oznaczenie to zamieszczone
zostaje w kluczu oznacze pompowni PP-IC, jako
identyfikacja wielkoci dobranego wirnika pompy.
I NYNI ERI A SYSTEMW POMPOWYCH
21
Pompownie poarowe PP-IC
Parametry charakterystyczne pomp zasilajcych
* - D2 - rednica wirnika pompy zasilajcej
[mm] [m
3
/h] [l/min] [m] Silnik Silnik [obr/
elektr. diesla min]
66 / 200 170 111 1850 26,0 11,0 EE
P 4830401 E 184 113 1883 35,0 15,0 ED
192 114 1900 41,0 18,5 E
201 115 1917 47,0 22,0 D
215 117 1950 58,0 30,0
66 / 250 220 56,0 30,0 EE
P 4830402 E 232 66,0 37,0 ED
245 77,0 45,0 E
260 89,0 55,0 D
81 / 200 178 160 2667 23,5 15,0 EE
P 4830403 E 186 167 2783 28,0 18,5 ED
195 174 2900 32,0 22,0 E
209 190 3167 42,0 30,0 D
215 189 3150 49,0 37,0
81 / 250 226 169 2817 55,5 37,0 EE
P 4830404 E 236 173 2883 63,5 45,0 ED
246 176 2933 72,0 55,0 E
260 181 3017 83,0 75,0 96 D
101 / 200 VSL 183 275 4583 26,0 30,0 EE
P 4830405 E 194 280 4667 33,0 37,0 ED
204 283 4717 39,0 45,0 E
215 292 4867 50,0 55,0 D
101 / 250 VSL 215 48,0 55,0 64 EE
P 4830406 E 230 62,0 75,0 ED
243 73,0 90,0 E
255 84,5 110,0 147 D
126 / 250 VSL 218 357 5950 35,5 55,0 64 EE
P 4830407 E 236 358 5967 49,5 75,0 ED
248 359 5983 62,5 90,0 E
259 360 6000 72,5 110,0 147 D
126 / 315 262 450 7500 71,0 132,0 147 EE
P 4970001 280 450 7500 88,0 160,0 184 ED
290 450 7500 96,5 200,0 E
300 425 7083 107,0 200,0 D
324 425 7083 128,5 250,0 - EE ; E
150 / 400 330 35,5
P 4860442 E 355 45,5
380 56,0 - 136 D
405 67,0
430 81,0
330 42,0 110
355 54,0 145
380 66,5 - D
405 79,0
430 96,0 316
150 / 500 420 38,5 90,0
P 4860443 E 445 48,0 110,0
470 56,5 132,0 - EE
495 66,0 160,0 E
520 77,0 200,0
Typy (wielkoci)
pomp zasilajcych
(poarowych)
Numer zezwolenia VdS
Wartoci dopuszczalne Parametry napdw
pomp zasilajcych
Dostpne
podstawowe
wykonania
pompowni
PP-IC
D2* Q H Moc znamionowa [kW] n
64
121 2017
275 4583
558 9300
600 10000
600 10000
2940
2940
2940
2940
2940
2940
2940
2965
1800
1950
1470
64
64
64
64
96
96
213
103
221
221
I NYNI ERI A SYSTEMW POMPOWYCH
22
Pompownie poarowe PP-IC
Klucz oznacze
Symbol urzdzenia
- pompownia poarowa
Oznaczenie wielkoci
pompowni - wielko
mechaniczna pompy
zasilajcej
Oznaczenie wykonania
pompowni - pompownia
z dwiema pompami
zasilajcymi, jedna
z napdem elektrycznym E,
druga z napdem
spalinowym D
Oznaczenie charakterystyki
dobranego wirnika pompy
zasilajcej z silnikiem
elektrycznym / moc
silnika elektrycznego
Oznaczenie charakterystyki
dobranego wirnika pompy
zasilajcej z silnikiem
diesla / moc silnika diesla
Oznaczenie wielkoci pompy
pilotujcej / moc silnika
pompy pilotujcej
PP-IC 66/200 E.D a/22kW a/diesel64kW 1.13/0,75kW
I NYNI ERI A SYSTEMW POMPOWYCH
23
Pompownie poarowe PP-IC
Formularz zaoe do doboru pompowni
dla urzdzenia tryskaczowego
1)
Przy minimalnym poziomie lustra wody w zbiorniku
2)
W odniesieniu do posadzki pompowni jeeli poniej poziomu posadzki wpisa ze znakiem -(minus)
W pozycji 2,3,6,7,8 zakreli waciwe
W pozycji 1,4,5,9,10 wypeni
Z pozycji 11,12 wybra waciwe, zakreli i wypeni.
1
2 2a 2b 2c
7a 7b 7c
8a 8b 8c
3 3a 3b 3c 3d
6a 6b 6c 6d
4
5
9
10
11a 11b 12
6
7
8
Charakter chronionego obiektu
Typ urzdzenia tryskaczowego wodne powietrzne mieszane
Zagroenie poarowe ZP1 ZP2 ZP3 ZP4
1 2 3 4
Ilo tryskaczy w urzdzeniu
tryskaczowym
szt.
szt.
m
3
/h
m
3
m
m
m
mm
bar
Ilo tryskaczy w strefie o najwikszym
zagroeniu poarowym ZP
Oznaczenie rodzaju zasilania w wod
wg PN-M-51540, Tablica 6
Preferowane rozwizanie wyczerpywalnego
rda wody w przypdku wystpienia 3 lub 4
rodzaju zasilania w wod
hydrofor inne
pompa
lub zesp
pomp
Dostpno rde energii
jedna linia
energetyczna
dwie
niezalene linie
energetyczne
inne dwa
niezalene
rda zasilania
Obliczeniowe natenie przepywu
dla urzdzenia tryskaczowego
Wymagane cinienie na wyjciu
z pompowni
Charakterystyka zapasu wody dla pompowni urzdzenia tryskaczowego
Zasilanie ze zbiornika
z napywem
1)
Pojemno uyteczna
Odlego od pompowni
rednice rurocigw doprowadza-
jcych wod ze zbiornika do pomp
Minimalny poziom wody
w zbiorniku
2)
Maksymalny poziom wody
w zbiorniku
2)
rednica przycza
Dugo przycza
Rnica midzy rzdn posadzki
pompowni a rzdna przycza
wodocigowego
Minimalne gwarantowane
cinienie w wodocigu
Maksymalne gwarantowane
cinienie w wodocigu
Zasilanie ze zbiornika
bez napywu
1)
Zasilanie z sieci wodocigowej
mm
m
bar
bar
m
I NYNI ERI A SYSTEMW POMPOWYCH
24
Pompownie poarowe PP-IC
Formularz zaoe do doboru pompowni
dla urzdzenia zraszaczowego
1)
Przy minimalnym poziomie lustra wody w zbiorniku
2)
W odniesieniu do posadzki pompowni jeeli poniej poziomu posadzki wpisa ze znakiem -(minus)
W pozycji 2,6 zakreli waciwe
W pozycji 1,3,4,5,7,8,9,10 wypeni
Z pozycji 11,12 wybra waciwe, zakreli i wypeni.
1
2 2a 2b 2c
6a 6b 6c
3
4
9
8
10
11a 11b 12
6
Charakter chronionego obiektu
Typ urzdzenia zraszaczowego ganicze chodzce
Ilo grup zraszaczowych szt.
szt.
m
3
/h
m
3
/h
7
m
3
/h
m
3
m
m
m
mm
bar
Najmniejsza jednoczesno dziaania
grup zraszaczowych
5
szt.
Najmniejsza jednoczesno dziaania
grup zraszaczowych
Dostpno rde energii
jedna linia
energetyczna
dwie
niezalene linie
energetyczne
inne dwa
niezalene
rda zasilania
Obliczeniowe natenie przepywu
dla grupy zraszaczowej o najmniejszym
zapotrzebowaniu na wod
Obliczeniowe natenie przepywu
dla urzdzenia zraszaczowego
Wymagane cinienie na wyjciu
z pompowni
Charakterystyka zapasu wody dla pompowni urzdzenia tryskaczowego
Zasilanie ze zbiornika
z napywem
1)
Pojemno uyteczna
Odlego od pompowni
rednice rurocigw doprowadza-
jcych wod ze zbiornika do pomp
Minimalny poziom wody
w zbiorniku
2)
Maksymalny poziom wody
w zbiorniku
2)
rednica przycza
Dugo przycza
Rnica midzy rzdn posadzki
pompowni a rzdna przycza
wodocigowego
Minimalne gwarantowane
cinienie w wodocigu
Maksymalne gwarantowane
cinienie w wodocigu
Zasilanie ze zbiornika
bez napywu
1)
Zasilanie z sieci wodocigowej
mm
m
bar
bar
m
ganicze
z dozowaniem
rodka
pianotwrczego
Obliczeniowe natenie przepywu
dla grupy zraszaczowej o najwikszym
zapotrzebowaniu na wod
Pompownie poarowe PP-IC
Elementy pompowni i ich funkcje
I NYNI ERI A SYSTEMW POMPOWYCH
I NYNI ERI A SYSTEMW POMPOWYCH
26
Elementy moduu podstawowego
Pompy zasilajce
Pompownie poarowe PP-IC wykonywane s na
bazie typoszeregu pomp poarowych produkowa-
nych przez firm Speck. Podstaw do stosowania
tych pomp w ochronie poarowej na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej jest wydane przez CNBOP
w Jzefowie wiadectwo Zgodnoci, ktrego waci-
cielem jest Instalcompact. Pompy firmy Speck jako
pompy tryskaczowe atestowane s rwnie przez
Zwizek Ubezpieczycieli w Niemczech (VdS).
S to pompy jednostopniowe, poziome, z korpu-
sem spiralnym i przystawk oyskow. Ich konstruk-
cja zostaa opracowana ze szczeglnym uwzgld-
nieniem specyfiki wynikajcej z zastosowa w Sta-
ych Urzdzeniach Ganiczych. Przejawia si to midzy
innymi zwikszeniem o jeden stopie rednicy krca
ssawnego w porwnaniu z pompami normowymi
(przeznaczonymi do zastosowa oglnych), a take
wyposaeniem niektrych typowielkoci pomp
w wirnik wstpny. Rozwizania te wpywaj na po-
praw wasnoci ssania i zwikszaj niezawodno
pracy pompy w dostpnym zakresie wydajnoci.
Typoszereg pomp skada si z 10 wielkoci me-
chanicznych. Kadej wielkoci mechanicznej przypi-
sana jest okrelona wielko korpusu pompy i wiel-
ko krcw przyczeniowych sscego i tocznego.
Dla kadej wielkoci korpusu pompy dostpnych
jest kilka wielkoci wirnikw, ktre decyduj o wyso-
koci podnoszenia pompy.
Gwne podzespoy pomp Speck wykonane s
z nastpujcych materiaw:
korpus pompy i elementy obudowy:
- eliwo szare GG25 dla maksymalnego cinienia
roboczego 1,1 MPa,
- eliwo sferoidalne GGG40 dla maksymalnego
cinienia roboczego 1,6 MPa,
Uwaga! maksymalne cinienie robocze jest sum
cinienia dopywu i cinienia w punkcie zerowej
wydajnoci pompy.
wirnik pompy: brz cynowy G-CuSn5ZnPb,
waek pompy: stal nierdzewna X20Cr13,
tulejka ochronna waka: stal nierdzewna
X2CrNiMoN22.5.3,
uszczelnienie wau:
- uszczelnienie sznurowe jeeli cinienia po
stronie ssania pompy nie przekracza 0,5 bar
(50 kPa),
- uszczelnienie mechaniczne jeeli cinienie
po stronie ssania pompy moe by wiksze
ni 0,5 bar (50 kPa).
Jednostki napdowe pomp zasilajcych
Do napdu pomp zasilajcych stosuje si w za-
lenoci od potrzeb indukcyjne silniki elektryczne
trjfazowe lub wysokoprne silniki spalinowe (diesla).
Silniki elektryczne do napdu pomp poarowych
standardowo posiadaj stopie ochrony IP23. Wyko-
nanie w IP 54 dostpne jest jako opcja. W wikszoci
przypadkw stosowane s silniki 2-biegunowe o prd-
koci wirowania 2940 obr/min dla mocy do 110 kW
i 2965 obr/min dla mocy od 132kW. Dla najwikszej
typowielkoci pompy stosowane s silniki 4-biegu-
nowe o prdkoci obrotowej 1470 obr/min. Wszystkie
wymienione prdkoci zostay zatwierdzone w pro-
cesie certyfikacji poszczeglnych pomp.
W przypadku koniecznoci uycia do napdu pompy
zasilajcej silnika spalinowego Instalcompact stosuje
czterosuwowe silniki wysokoprne z wtryskiem
bezporednim produkcji IVECO. Silniki te mog pra-
cowa z wszystkimi prdkociami obrotowymi za-
twierdzonymi w procesie certyfikacji, co umoliwia
stosowanie napdu spalinowego dla wikszoci
pomp z dostpnego typoszeregu i zamienno tego
typu napdu w stosunku do silnikw elektrycznych.
Silniki wysokoprne stosowane w pompowniach
PP-IC wyposaone s w instalacj elektryczn 12 lub
24 V oraz kompletny osprzt, speniajcy wymaga-
nia stawiane napdom pomp poarowych.
Osprzt ten obejmuje w szczeglnoci:
zbiornik paliwa,
ukad chodzenia z kompletn instalacj rurow,
armatur i wymiennikiem ciepa w ukadzie woda
- woda,
dwie baterie akumulatorw rozruchowych,
ukad podgrzewania paszcza wodnego silnika,
zesp wskanikw i urzdze sygnalizacyj-
nych informujcych o parametrach silnika
w stanie czuwania i pracy,
tumik ukadu wydechowego.
Napd z silnika spalinowego przeniesiony jest na
waek pompy za porednictwem bezobsugowego
elastycznego sprzga, przeznaczonego do montau
w silnikach spalinowych, z oson blaszan dostoso-
wan do przepisw. Sprzgo tumi drgania obrotowe
i obcienia uderzeniowe wystpujce podczas pracy
silnika.
Pompa pilotujca, zesp pompy pilotujcej
Do utrzymywania cinienia dyurnego w instalacji
poarowej stosowane s pompy wielostopniowe,
pionowe typu ICV lub CR, napdzane silnikiem elek-
trycznym trjfazowym. Dobr wielkoci pompy pilo-
tujcej dokonywany jest na podstawie typu i wielkoci
instalacji oraz parametrw pomp zasilajcych.
Stosowanie pompy pilotujcej jest niecelowe, jeeli
Pompownie poarowe PP-IC 66/200
Elementy pompowni i ich funkcje
I NYNI ERI A SYSTEMW POMPOWYCH
27
Stae Urzdzenie Ganicze wyposaone jest w hy-
droforowy zbiornik przeciwpoarowy z pomp uzu-
peniajc lub gdy cinienie dyurne utrzymywane
jest bezporednio z sieci wodocigowej o stabilnym
cinieniu, nie wywoujcym faszywych alarmw. Do-
boru pompy pilotujcej dokonuje producent pom-
powni PP-IC na podstawie informacji o wymaganych
parametrach urzdzenia ganiczego.
Celem zmniejszenia czstotliwoci zacze
pompy pilotujcej Instalcompact stosuje przeponowe
naczynie cinieniowe, podczone do przewodu
tocznego tej pompy. Naczynie to nie podlega odbio-
rowi UDT.
Pompa pilotujca wraz z kompletnym osprztem
przypisanym pompie, montowana jest w formie
zwartego zespou zabudowanego na ramie moduu
podstawowego pompowni PP-IC.
Rozdzielnie zasilajco
sterujce (szafy sterownicze)
W pompowniach PP-IC kada pompa zasilajca
wyposaona jest w indywidualn rozdzielni zasilajco
-sterujc. Rozdzielnie umieszczone s w obudo-
wach blaszanych o stopniu ochrony IP54.
Niezalenie od typu napdu pompy poarowej
rozdzielnia zasilajco-sterujca umoliwia dokonanie
rozruchu pompy w trybie automatycznym, na pod-
stawie sygnau z cznika cinieniowego lub w trybie
rcznym przy pomocy przycisku umieszczonego na
drzwiach rozdzielni. Wyczenie pompy moliwe jest
wycznie w trybie rcznym, przyciskiem STOP na
drzwiach rozdzielni.
Budowa rozdzielni zaley od typu napdu pompy
zasilajcej i funkcji dodatkowych przez ni spenia-
nych.
Rozdzielnie silnikw elektrycznych przystosowa-
ne s do zasilania napiciem trjfazowym 3x400V, 50
Hz. Wyposaone s one w aparatur czeniow i
kontroln, urzdzenia zabezpieczajce, listwy cze-
niowe i niezbdny osprzt elektryczny. Na drzwiach
rozdzielni znajduj si przyciski i przeczniki steruj-
ce a take optyczne i akustyczne urzdzenia sygna-
lizacyjne. Rozruch elektrycznych silnikw napdo-
wych pomp zasilajcych, ze wzgldu na zakres mo-
cy od 11 do 250 kW, odbywa si poprzez przecz-
nik gwiazda-trjkt. Rozdzielnie wyposaone s
standardowo w ukad kontroli parametrw zasilania
energetycznego. Opcjonalnie rozdzielnie silnikw
elektrycznych mog by rozbudowane o ukad sa-
moczynnego przeczania na zasilanie rezerwowe,
umoliwiajce podczenie dwch niezalenych linii
zasilajcych. Rozdzielnie dla silnikw elektrycznych
o mocy do 55kW zintegrowane s z ram non
pompowni PP-IC, rozdzielnie dla silnikw powyej
55kW wykonywane s na og jako wolnostojce.
Rozdzielnie silnikw spalinowych wysokopr-
nych peni funkcje sterujce i kontrolne w odniesieniu
do napdu spalinowego pompy zasilajacej. Najwa-
niejsze funkcje rozdzielni silnikw wysokoprnych to:
utrzymywanie w stanie naadowania baterii
akumulatorw rozruchowych za porednic-
twem niezalenych ukadw adowania, wraz
z kontrol parametrw adowania,
dokonywanie rozruchu silnika w trybie rcznym
lub automatycznym, z zapewnieniem prze-
miennoci pracy baterii akumulatorw,
kontrola parametrw pracy silnika, takich jak
prdko obrotowa, temperatura silnika i cinie-
nie oleju, wraz z sygnalizacj stanw niewaci-
wych,
zasilanie i sterowanie prac grzaki paszcza
wodnego silnika.
Rozdzielnia silnika spalinowego posadowiona
jest na wsplnej ramie wraz ze zbiornikiem paliwa.
Po uzgodnieniu z producentem moliwe s wykona-
nia pompowni z obrconym o 90
o
lub 180
o
(w sto-
sunku do rozwiza katalogowych) zespoem, obej-
mujcym rozdzielni i zbiornik paliwa. Nie ma to
wpywu na wymiary urzdzenia, a w niektrych sytu-
acjach moe by uzasadnione ze wzgldw obsu-
gowych.
W zalenoci od potrzeb oba typy rozdzielni mog
spenia dodatkowe funkcje, takie jak:
sterowanie prac pompy pilotujcej,
sterowanie prac urzdze dodatkowych
(agregatu sprarkowego, pompy odwadniajcej,
urzdze grzewczych i wentylacyjnych...),
monitorowanie armatury odcinajcej stanowicej
wyposaenie pompowni poarowej, w przy-
padku gdy wymagane jest stosowanie armatury
wyposaonej w elektryczne przekaniki stanu
pooenia,
zasilanie i sterowanie prac wentylacyjnej prze-
pustnicy wielopaszczyznowej niezbdnej
w przypadku stosowania napdu spalinowego.
Wszystkie rozdzielnie wyposaone s w listw do
wyprowadzenia na zewntrz do centralki poarowej
lub tablicy synoptycznej sygnaw beznapicio-
wych, informujcych o stanach niewaciwych pod-
stawowych elementw pompowni.
Zesp startowy
Do sterowania prac pomp zasilajcych i pompy
pilotujcej w trybie automatycznym su czniki
cinieniowe zmontowane w formie zintegrowanego
zespou wraz z manometrami kontrolnymi i zaworami
testowymi, zwanego dalej zespoem startowym. Do
zespou startowego doprowadzony jest przy pomocy
rurki impulsowej sygna cinienia wody z kolektora
tocznego pompowni. Spadek cinienia poniej war-
toci progowej zaprogramowanej w czniku powo-
Pompownie poarowe PP-IC
Elementy pompowni i ich funkcje
I NYNI ERI A SYSTEMW POMPOWYCH
28
duje przekazanie impulsu elektrycznego do rozdziel-
ni pompy za porednictwem przewodu elektryczne-
go i w konsekwencji uruchomienie pompy. Zawory
odcinajce i zwrotne oraz manometry, w ktre wypo-
saony jest zesp startowy, umoliwiaj przetesto-
wanie trybu automatycznego zaczania pomp oraz
kontrol nastaw cznikw cinieniowych, z jedno-
czesnym utrzymaniem instalacji ganiczej w stanie
gotowoci.
W celu zwikszenia pewnoci dziaania pompowni
poarowej, kadej pompie zasilajcej przyporzdko-
wane s dwa czniki cinienia, pracujce niezalenie.
Pompa pilotujca sterowana jest automatycznie
w trybie WCZ/WYCZ przez jeden odrbny cznik
cinienia. Sygnay elektryczne z cznikw doprowa-
dzone s do odpowiednich zaciskw listwy przy-
czeniowej w rozdzielni przy pomocy elektrycznych
przewodw sygnaowych. Dla pompowni PP-IC,
w wykonaniu EE i ED w zespole startowym wystpu-
je 5 szt. cznikw cinieniowych, w wykonaniu E i D
3 szt. cznikw. Wszystkie zastosowane w zespole
startowym czniki posiadaj wiadectwo Zgodnoci
wydane przez CNBOP w Jzefowie.
Opcjonalnie zesp startowy moe by wyposa-
ony dodatkowo w mechaniczny rejestrator cinienia,
zapisujcy na papierowej tarczy wykres cinienia
w okresie jednego tygodnia.
Armatura
Pompownie poarowe PP-IC wyposaone s
w armatur odcinajc i zwrotn niezbdn dla
poprawnej eksploatacji pomp zasilajcych. Armatura
odcinajca stosowana jest na przewodach ssawnych
i tocznych pomp zasilajcych i pompy pilotujcej oraz
w module pomiarowym i module przycza Stray
Poarnej. Po stronie ssania pomp zasilajcych
stosowane s zasuwy klinowe konierzowe. Po stronie
toczenia i na wyposaeniu moduw pomiarowego
oraz przycza Stray Poarnej, jako armatura odci-
najca stosowane s przepustnice z przekadni li-
makow, czone przy pomocy klamrowych czni-
kw rurowych. Pompa pilotujca wyposaona jest
w zawory kulowe z przyczami gwintowanymi. Prze-
pustnice i zasuwy w pompowniach poarowych PP-IC,
w odrnieniu od armatury oglnego stosowania,
wyposaone s w mechanizm informujcy o pozycji
klina zasuwy lub dysku przepustnicy. S one wypo-
saone rwnie w wyczniki kracowe umoliwiaj-
ce przekaz informacji o pooeniu zaworu w postaci
impulsu elektrycznego do systemu monitorowania
urzdzenia ganiczego (sygnalizacja na drzwiach
szafy sterowniczej, sygnalizacja przygotowana do
wyprowadzenia na zewntrz szafy).
Armatura zwrotna stosowana jest na przewodach
tocznych pomp i w module przycza dla Stray Po-
arnej. Stosowane s zawory zwrotne konstrukcji
klapowej, czone z instalacj przy pomocy klamro-
wych cznikw rurowych. Zawory te charakteryzuj
si niskim wspczynnikiem oporw przepywu i du
pewnoci dziaania.
Armatura odcinajca i zwrotna wykorzystywana
w pompowniach PP-IC jest armatur specjalizowan
dla potrzeb instalacji ganiczych, posiadajc certy-
fikat Zwizku Ubezpieczycieli w Niemczech (VdS).
Instalacja wodna pompowni
Na instalacj wodn pompowni poarowej PP-IC
skada si ukad rur i ksztatek stalowych, czcych
pompy, armatur i pozostae wyposaenie pompowni
w zwarty ukad, umoliwiajcy atwe podczenie
caego urzdzenia w obiekcie.
Podstawowe elementy instalacji wystpujce
w module podstawowym pompowni to: przycza
ssawne, przycza toczne, przycza testowe oraz
kolektor toczny i kolektor testowy pompowni. Do -
czenia elementw instalacji ssawnej stosowane s
poczenia konierzowe PN10, do czenia elementw
instalacji tocznej i testowej stosowana jest technologia
rozcznych pocze elastycznych, polegajca na
wzajemnym czeniu rowkowanych kocwek rur
i przyczy armatury za pomoc obejm klamrowych.
czniki te s powszechnie wykorzystywane do
czenia rur w urzdzeniach ganiczych i posiadaj
wiadectwo Zgodnoci wydane przez CNBOP
w Jzefowie.
Przyjta technologia w prosty sposb umoliwia
rozbudow kadego moduu podstawowego pom-
powni PP-IC o kolejny dowolny modu i zestawianie
urzdze katalogowych w ukady pompowe z inn
liczb pomp i inn konfiguracj napdw ni przed-
stawione w katalogu . Pozwala ona rwnie na
czciowy demonta wybranych fragmentw pom-
powni, co uatwia zaadunek, transport i wprowadzenie
urzdzenia do pomieszczenia pompowni. Dotyczy to
zwaszcza duych pompowni PP-IC w wykonaniu
EE, ED i D. Poczenia elastyczne istotnie uatwiaj
take demonta elementw pompowni przy przegl-
dach, konserwacji i ewentualnych naprawach tych
elementw.
Przycza ssawne pomp zasilajcych stanowi
odcinki rur doprowadzajce wod do krcw ssaw-
nych pomp. Kada pompa gwna posiada indywi-
dualne przycze ssawne. rednica przycza zalena
jest od wydajnoci obliczeniowej i z reguy jest
o jeden lub dwa stopnie rednicy wiksza od krca
ssawnego pompy. W takim przypadku dopasowanie
rednicy przycza ssawnego do konierza pompy
odbywa si przy zastosowaniu dyfuzora niesyme-
trycznego. Przycza ssawne zakoczone s zasu-
wami konierzowymi.
Przycza toczne pomp zasilajcych stanowi
rurocigi czce krce toczne pomp z kolektorem
Pompownie poarowe PP-IC
Elementy pompowni i ich funkcje
I NYNI ERI A SYSTEMW POMPOWYCH
29
tocznym i testowym. Bezporednio za krcem
pompy z reguy stosuje si konfuzor, ograniczajcy
prdko przepywu do 5 m/s w przyczu tocznym
pompy. Przycza toczne wszystkich pomp zasilaj-
cych i pompy pilotujcej poczone s wsplnym
kolektorem tocznym, z ktrego dodatkowo wypro-
wadzone s krce do podczenia manometru,
zaworu odpowietrzajcego i zespou startowego.
Po stronie toczenia pompy, przed zaworem zwrot-
nym wyprowadzone s nastpujce krce techno-
logiczne:
krciec testowy do podczenia rurocigu
pomiarowego sucy do testowa pomp gw-
nych. rednica tego krca jest rwna lub
o jedn wielko wiksza od rednicy przyczy
tocznych pomp gwnych. Krce testowe
zawsze wyposaone s w armatur odcinajc,
w pozycji normalnie zamknitej, otwieran
jedynie w czasie testu pompy. Krce testowe
pomp zasilajcych poczone s wsplnym,
poziomym kolektorem testowym.
krciec do podczenia zbiornika zalewowego
(DN50) wystpuje jako opcja, jeeli ze wzgldu
na warunki ssania konieczne jest stosowanie
ukadw zalewowych,
krciec do podczenia ukadu chodzenia silnika
spalinowego wysokoprnego wystpuje
zawsze gdy napd pompy stanowi silnik diesla.
Kolektory toczne i pomiarowe pompowni zako-
czone s z jednej strony przyczami konierzowymi,
z drugiej zalepkami. Elementy te, dziki zastosowa-
nym poczeniom klamrowym mona w prosty spo-
sb zamienia miejscami, uzyskujc tym samym
moliwo podczenia pompowni PP-IC z dowolnej
strony.
W tabelach kart katalogowych dla poszczeglnych
pompowni podane s zakresy rednic przyczy
ssawnych i przyczy kolektora testowego i tocznego.
Dokadne rednice okrela producent pompowni po
uzyskaniu informacji na temat wymaganej wydajnoci
obliczeniowej pompowni.
Instalacja wodna pompowni poarowych PP-IC
zabezpieczona jest antykorozyjnie powok malarsk
w kolorze czerwonym RAL3000, wykonan w tech-
nologii malowania proszkowego.
Uwaga! Wymiary przyczy konierzowych dostoso-
wane s do cinienia nominalnego PN, ktrego war-
to podana jest w poszczeglnych kartach katalo-
gowych dla kadego przycza. W przypadku zasilania
pompowni w wod pod cinieniem, gdy suma
cinienia napywu i cinienia podnoszenia pompy
zasilajcej pompowni (przy zerowej wydajnoci)
przekracza warto 10 bar, wszystkie przycza po
stronie tocznej (DNT1, DNT2) i przycze Stray
Poarnej, normalnie wykonywane na cinienie PN10
musz by w wykonaniu PN16. Wykonanie takie
naley traktowa jako wykonanie specjalne pom-
powni i kadorazowo musi by ono uzgadniane z
producentem na etapie doboru i realizacji.
Instalacja sygnalizacyjno-sterujca
i instalacja zasilajca
Pompownie PP-IC w podstawowych wykona-
niach wyposaone s w kompletn instalacj sygna-
lizacyjno-sterujc wyprowadzon z zespou starto-
wego i pozostaych czujnikw niskoprdowych sto-
sowanych do monitorowania stanw niewaciwych
elementw urzdzenia. Dla pompowni z silnikami
spalinowymi i pompowni z silnikami elektrycznymi,
w ktrych rozdzielnie pomp zintegrowane s z kon-
strukcj pompowni, instalacja wprowadzona jest do
rozdzielni przed wysyk do odbiorcy. Dla pompowni
z rozdzielniami wolnostojcymi (pompy z silnikami
elektrycznymi powyej 55 kW) instalacja wprowa-
dzana jest do rozdzielni po jej montau w pomiesz-
czeniu pompowni. Przewody sterownicze i sygnali-
zacyjne prowadzone s w wach karbowanych
wyposaonych w dawiki mocujce we do czujnikw.
Pompownie PP-IC wykonaniu D i ED wyposaone
s w kompletn instalacj zasilajco-sterownicz
i sygnalizacyjn niezbdn do poprawnego funkcjo-
nowania napdu spalinowego pompy. Pompownie
PP-IC w wykonaniu E i ED wyposaone s w przewody
zasilajce silniki elektryczne pomp, podczone do
rozdzielni lub przygotowane do podczenia w przy-
padku rozdzielni wolnostojcych. Zesp pompy
pilotujcej, bdcy na wyposaeniu moduw pod-
stawowych pompowni PP-IC posiada rwnie
fabrycznie wykonan instalacj zasilajco-sterujc,
niezbdn do pracy pompy pilotujcej.
Lokalizacja rozdzielni wolnostojcych lub przewi-
dzianych do montau na cianie wymaga uzgodnienia
z producentem, co umoliwi przygotowanie przewo-
dw elektrycznych o odpowiedniej dugoci. Dopro-
wadzenie zasilania energetycznego do rozdzielni
pompowni PP-IC kadorazowo ley w gestii zama-
wiajcego.
Konstrukcja nona
Na konstrukcj non pompowni poarowych
PP-IC skada si rama nona i podpory. Elementy te
wykonane s z ksztatownikw stalowych, czo-
nych poprzez spawanie i zabezpieczonych antykoro-
zyjnie powok cynkow. Zadaniem ramy nonej jest
przeniesienie obcie ze strony wszystkich elemen-
tw wchodzcych w skad pompowni PP-IC na od-
powiednio przygotowane podoe. Zestawy jedno-
pompowe powinny by przymocowane do odpo-
wiednio przygotowanego fundamentu za pomoc
kotew fundamentowych. Zestawy dwupompowe mog
by zakotwione na fundamencie lub posadowione
na podkadkach wibroizolacyjnych, umieszczonych
pomidzy ram nona a podoem. W przypadku
zastosowania podkadek wibroizolacyjnych nie jest
Pompownie poarowe PP-IC
Elementy pompowni i ich funkcje
I NYNI ERI A SYSTEMW POMPOWYCH
30
wymagane wykonywanie fundamentu, a jedynie
przygotowanie rwnej posadzki o odpowiedniej no-
noci.
Podpory wchodzce w skad pompowni tworz
wraz z instalacj wodn sztywn konstrukcj przeno-
szc obcienia statyczne i dynamiczne zwizane
z prac elementw wchodzcych w skad pompowni.
Due pompownie PP-IC w wykonaniu EE, ED i D
posiadaj dzielon, skrcan rubami ram, umoli-
wiajc demonta urzdzenia na podzespoy dla
atwiejszego zaadunku, transportu i wprowadzenia
go do pomieszczenia pompowni.
Uwaga! Konstrukcja nona nie jest przeznaczona do
przenoszenia obcie ze strony rurocigw technolo-
gicznych (nie wchodzcych w skad pompowni PP-IC),
czcych pompowni z instalacj. Rurocigi te musz
by podparte odrbnie i podczone do pompowni
PP-IC bez napre. Nieprzestrzeganie tej zasady
grozi powanym uszkodzeniem pomp i armatury
wchodzcych w skad pompowni.
Modu pomiarowy i modu przycza
Stray Poarnej pompowni PP-IC
Modu pomiarowy umoliwia pomiar wydajnoci
pompy poarowej podczas okresowo przeprowa-
dzanej prby ruchowej pompowni. Modu pomiarowy
skada si z przepywomierza - kryzy pomiarowej,
prostych odcinkw stabilizujcych przepyw przed
i za kryz oraz zasuwy regulacyjnej umoliwiajcej
zmian punktu pracy pompy. Jego rednica rwna
jest rednicy kolektora testowego. Modu ten powi-
nien by zamontowany w miejscu umoliwiajcym
atw obsug. Modu naley poczy z jednej stro-
ny z kolektorem testowym moduu podstawowego
pompowni PP-IC rurocigiem prowadzonym moli-
wie najkrtsz tras, a z drugiej strony z rurocigiem
zawracajcym wod do zbiornika p.po.. Rurocigi
czce modu z kolektorem testowym pompowni i
zbiornikiem nie wchodz w skad kompletacji pom-
powni PP-IC.
Modu przycza Stray Poarnej umoliwia okre-
sowe podniesienie cinienia w instalacji ganiczej
podczas jej pracy, poprzez wtoczenie dodatkowej
iloci wody z wozu bojowego Stray Poarnej.
Ze wzgldu na wspomagajc rol przycza dla
Stray Poarnej, jego rednica wynosi z reguy
DN100, niezalenie od wydajnoci obliczeniowej
instalacji ganiczej. W skad moduu przycza dla
Stray Poarnej wchodzi zbieracz 110/2x75 z dwoma
zewntrznymi nasadami poarowymi o rednicy 75 mm
z pokrywami, oraz zawr zwrotny i zasuwa lub prze-
pustnica odcinajca. Woda przepywa przez przycze
Stray Poarnej w kierunku od nasady poarowej do
instalacji ganiczej. Zawr zwrotny i odcinajcy
wyposaone s w obejcie DN50 z zaworem kulo-
wym, w pozycji normalnie zamknitej w celu umoli-
wienia przepywu wody w kierunku odwrotnym (np.
oprnianie zbiornikw przeciwpoarowych). Modu
najczciej montowany jest na rurocigu podczo-
nym do kolektora tocznego pompowni PP-IC lub
kolektora stanowisk zaworw kontrolno-alarmowych
(zalewowych), a kocwka moduu ze zbieraczem
wyprowadzona jest na zewntrz pompowni, w miej-
scu dogodnego dojazdu wozu bojowego Stray
Poarnej.
Ukady zalewowe dla pompowni PP-IC
Stosowanie ukadw zalewowych jest niezbdne,
jeeli minimalny poziom wody w zbiorniku zapasu
lub porednim moe znale si poniej osi krcw
ssawnych pomp. W skad ukadw zalewowych
wchodz zbiorniki zalewowe o pojemnoci 100 dm
3
lub 500 dm
3
dla urzdze tryskaczowych i co naj-
mniej 500 dm
3
dla urzdze zraszaczowych oraz
kosze ssawne z zaworami stopowymi umieszczone
w zbiorniku zapasu, na wlocie rurocigw ssawnych
kadej pompy zasilajcej. Zasada dziaania ukadw
zalewowych polega na utrzymywaniu pomp zasilaj-
cych i rurocigw ssawnych w stanie napenienia
wod, mimo braku grawitacyjnego napywu wody do
pomp ze zbiornika zapasu lub poredniego.
Ze zbiornika zalewowego (umieszczonego powyej
pompy) woda grawitacyjnie spywa do pompy
i instalacji poniej, poprzez specjalny krciec zale-
wowy DN50 wyprowadzony z przycza tocznego
bezporednio za pomp. Zawr stopowy na wlocie
rurocigu ssawnego zapewnia zatrzymanie wody
w instalacji ssawnej. Zbiorniki zalewowe wyposaone
s w zawory pywakowe, umoliwiajce automatyczne
uzupenianie wod. Instalacja czca zbiornik zale-
wowy z pomp wyposaona jest w zawr zwrotny,
uniemoliwiajcy dopyw wody do zbiornika zalewo-
wego podczas pracy pompy zasilajcej. Na wyposa-
eniu zbiornika zalewowego znajduje si ukad do
monitorowania poziomu napenienia. Sposb
rozwizania ukadu zalewowego przedstawiono
w rozdziale Schematy technologiczne- wykonania
specjalne na rysunku technologicznym przykado-
wej standardowej pompowni PP-IC, wyposaonej
dodatkowo w taki ukad.
Uwaga! Projektujc pompowni poarow naley
stara si zapewni grawitacyjny dopyw wody do
pomp ze zbiornikw zapasu lub porednich. Praca z
podcinieniem po stronie ssania pomp, chocia do-
puszczona przez Polsk Norm i przepisy VdS, jest
zawsze rozwizaniem mniej korzystnym.
Celem zapewnienia prawidowoci dziaania
pompowni poarowej pracujcej z podcinieniem po
stronie ssania i wyposaonej w ukady zalewowe
naley speni wszystkie z wymienionych poniej
warunkw:
podcinienie w krcu ssawnym pompy (mie-
rzone przy wydajnoci obliczeniowej dla mini-
malnego poziomu wody w zbiorniku zapasu)
zgodnie z przepisami nie moe przekroczy
wartoci minus 4m. Naley pamita, e podci-
Pompownie poarowe PP-IC
Elementy pompowni i ich funkcje
I NYNI ERI A SYSTEMW POMPOWYCH
31
nienie to jest sum geometrycznej wysokoci
ssania i wysokoci strat hydraulicznych w ruro-
cigu ssawnym,
rurocigi ssawne pomp zasilajcych musz
by rozddzielone, tzn. nie mona stosowa
wsplnego kolektora ssawnego pomp zasilaj-
cych i wsplnego ukadu zalewowego dla pomp,
istotne jest prawidowe zaprojektowanie ruro-
cigu ssawnego kadej pompy ze szczegl-
nym uwzgldnieniem staego wzniosu w kie-
runku pompy, nieprzekraczania zalecanych
prdkoci przepywu i prowadzenia rurocigu
moliwie najkrtsz i najprostsz drog,
do zbiornikw zalewowych naley doprowadzi
instalacj wodocigow do ich napeniania
oraz kanalizacyjn do przelewu i spustu wody.
Pompownie poarowe PP-IC
Elementy pompowni i ich funkcje
I NYNI ERI A SYSTEMW POMPOWYCH
32
Urzdzenia tryskaczowe i zraszaczowe bd
wyrnia si wysok skutecznoci gaszenia poa-
rw, pod warunkiem ich prawidowej eksploatacji.
Urzdzenia pracuj jedynie w czasie poaru oraz
podczas prb, a ich podstawowym stanem jest ciga
gotowo do pracy przy zachowaniu skutecznego
rozruchu i zapewnienia wysokiego stopnia nieza-
wodnoci dziaania. W celu utrzymania urzdze
w stanie gotowoci do pracy niezbdne s regularne
kontrole i konserwacje. Uytkownik powinien miano-
wa odpowiedzialnego za to pracownika, a take jego
zastpc. Zadaniem tych osb powinno by prze-
strzeganie zalece uytkowania i konserwacji poda-
nych przez wykonawc urzdzenia, a take uregulo-
wa prawnych (PN-M-51540,PN-M-51541). Osoby te
powinny wykonywa czynnoci kontrolne, wniosko-
wa wymagane naprawy i wpisywa wszystkie czyn-
noci i zdarzenia w ksice eksploatacji urzdzenia.
Przedstawiony poniej zakres i harmonogram kon-
troli dotyczy pompowni poarowych PP-IC bdcych
elementem rda wody urzdze ganiczych, jak
i ich bezporedniego otoczenia stanowicego czsto
pozostae wyposaenie pomieszczenia pompowni.
Kontrole codzienne (ogldziny)
Kontrole codzienne naley wykonywa we
wszystkie dni robocze. W czasie dni witecznych
(niedziela, inne wita) odstp maksymalny midzy
kontrolami nie powinien przekroczy trzech dni.
W przypadku urzdze, ktrych gotowo do pracy
kontrolowana jest automatycznie, mona zrezygno-
wa z kontroli codziennych. Kontrole te jednak
powinny by wykonywane co najmniej raz w tygodniu.
Kontrolowane powinny by:
wysokoci napenienia zbiornikw zapasu
i zbiornikw porednich, z ktrych zasilana jest
w wod pompownia PP-IC,
cinienie w kolektorze tocznym pompowni,
cinienie oraz poziom wody w zbiorniku hydro-
forowym jeli hydrofor znajduje si na wyposa-
eniu pompowni,
cinienie przed zaworami kontrolno-alarmowymi,
(wzbudzajcymi) jeli takie zawory znajduj si
na wyposaeniu pompowni,
dziaanie urzdze grzewczych w pomieszczeniu
pompowni podczas sezonu grzewczego.
Kontrole tygodniowe
Alarm prbny na kadym zaworze kontrolno
- alarmowym, (wzbudzajcym) ze sprawdzeniem
mechanicznych i elektrycznych urzdze alar-
mowych jeli takie zawory s na wyposaeniu
pompowni
Kontrola wzrokowa pozycji pracy i zabezpie-
czenia armatury odcinajcej na przewodach,
w ktrych nie moe by przerwany przepyw
wody:
- przewody przed i za pompami zasilajcymi
pompowni (z wyczeniem przyczy testowych
pomp),
- przewody doprowadzajce wod do urzdzenia
ganiczego,
- przewody przed zaworami kontrolno-alarmo-
wymi (zalewowymi).
Armatura na tych przewodach powinna by tak
zabezpieczona w pozycji otwarcia, aby osoba nie-
upowaniona nie moga tej pozycji zmieni.
Kontrola wzrokowa pozycji pracy i zabezpie-
czenia armatury odcinajcej na przewodach,
w ktrych armatura ta powinna by normalnie
zamknita:
- przycza testowe pomp zasilajcych w module
podstawowym,
- modu przycza Stray Poarnej,
- przewd do oprniania zbiornikw.
Armatura na tych przewodach powinna by tak
zabezpieczona w pozycji zamknicia, aby osoba
nieupowaniona nie moga tej pozycji zmieni.
Sprawdzenie poziomu wody w zbiornikach
zalewowych pomp zasilajcych jeli pompownia
wymaga zastosowania ukadw zalewowych.
Funkcjonowanie automatycznych i rcznych
urzdze rozruchowych pomp zasilajcych;
w przypadku silnikw wysokoprnych
konieczna prba pracy pomp, a do osignicia
przez silniki wysokoprne temperatury roboczej.
Kontrole miesiczne
Sprawdzenie gotowoci do pracy pomp zasila-
jcych i ich napdw. Prba pracy pomp
powinna trwa tak dugo, a osignite zostan
parametry robocze silnika napdowego, takie
jak: pobr prdu, temperatura oleju i wody
chodzcej. Podczas prby naley w kilku
punktach zmierzy wydajno i wysoko pod-
noszenia pompy i odnie je do charakterystyki
katalogowej. W przypadku napdu za pomoc
silnikw elektrycznych zmierzony powinien by
rwnie pobr prdu, a przy napdzie za po-
moc silnikw wysokoprnych liczba obrotw,
cinienie oleju i temperatura wody chodzcej
w kocowej fazie prby. Jeeli silnik elektryczny
zasilany bdzie z dwch sieci energetycznych
lub dodatkowo z awaryjnego agregatu prdo-
twrczego, to sprawdzi naley take ukad
automatycznego przeczania obu rde energii.
Sprawdzenie akumulatorw; zgodnie z zale-
ceniami podanymi przez producenta akumula-
torw; sprawdzenie urzdze do adowania
akumulatorw.
Sprawdzenie minimalnego zapasu paliwa silni-
kw wysokoprnych.
Sprawdzenie poziomu oleju pomp. sprarek
i silnikw wysokoprnych.
Sprawdzenie wzrokowe stanu rurocigw
i mocowania przewodw rurowych w pompowni.
Prba dziaania urzdze automatycznego
napeniania i uzupeniania zbiornikw porednich,
Pompownie poarowe PP-IC
Wymagania eksploatacyjne
I NYNI ERI A SYSTEMW POMPOWYCH
33
zbiornikw zalewowych pomp i zbiornikw zapasu.
Prba dziaania urzdzenia kontrolnego (moni-
torujcego pompowni i cae urzdzenie
ganicze) jeli takie urzdzenie jest na wyposa-
eniu urzdzenia ganiczego
Prba dziaania wskanikw przepywu jeli s
na wyposaeniu pompowni
Kontrole proczne
Sprawdzenie funkcjonowania zasuw, (przepustnic
odcinajcych).
Sprawdzenie wzrokowe filtrw (koszy ssawnych)
jeli s na wyposaeniu pompowni
Kontrole roczne
Prba dziaania zaworw kontrolno-alarmowych
powietrznych, przyspieszaczy oraz zaworw
wzbudzajcych urzdze zraszaczowych
(z przepywem wody przez te elementy), jeli
te zawory s na wyposaeniu pompowni.
Kontrole dalsze
Naley regularnie przeprowadza kontrol
hydroforu, zgodnie z rozporzdzeniem doty-
czcym zbiornikw cinieniowych jeli zbiornik
jest na wyposaeniu pompowni.
Co dwa lata naley kontrolowa i oczyszcza
zbiorniki zapasu, zbiorniki porednie, zbiorniki
zalewowe, zbiornik hydroforowe, a jeli zachodzi
potrzeba odnowi ich powoki zabezpieczajce
przed korozj.
Co dziesi lat naley wykona kontrol prze-
wodw rurowych w pompowni, przepuka
i podda przewody wodnej prbie cinienia.
Niezalenie od wymienionych wyej czynnoci
kontrolnych naley prowadzi(zgodnie z dostarczon
dokumentacj techniczno-ruchow) biec obsug
podzespow pompowni (pompy, napdy, aparaty
elektryczne itp.).
Pompownie poarowe PP-IC
Wymagania eksploatacyjne
I NYNI ERI A SYSTEMW POMPOWYCH
34
Pomieszczenia przeznaczone na pompowni
poarow PP-IC powinny mie wymiary w rzucie
zapewniajce dowolne jej ustawienie oraz swo-
bodny dostp do obserwacji i kontroli w czasie
pracy wszystkich elementw pompowni. Naley
zwrci uwag na to, by otwory drzwiowe
umoliwiay wymian najwikszego gabarytowo
elementu pompowni. W wikszoci przypadkw
gwne podzespoy mona wprowadzi
i wyprowadzi przez drzwi o szerokoci w wietle
1 m. Zaleca si przeprowadzenie uzgodnie
wielkoci otworw drzwiowych lub montao-
wych z producentem. Najmniejsza dopuszczalna
wysoko pomieszczenia pompowni wynosi 2,5 m.
Posadzka lub fundament pod urzdzenie musz
mie nono odpowiedni do masy i wykonania
pompowni PP-IC.
Pomieszczenia powinny by wyposaone
w wodoszczeln elektryczn instalacj owie-
tleniow. Lokalizacja punktw wietlnych, cz-
nikw i przewodw powinna zapewni atwy
i bezpieczny dostp do wszystkich urzdze.
Ponadto instalacja elektryczna w pomieszczeniu
powinna zapewnia moliwo korzystania
z przenonego owietlenia o napiciu znamio-
nowym 24V.
Pomieszczenia dla pompowni w wykonaniu EE
i E powinny posiada instalacj grzewcz
zapewniajc utrzymanie minimalnej tempera-
tury rwnej +5C oraz wentylacj zapewniajc
co najmniej 1 - krotn wymian powietrza
w cigu godziny. Pomieszczenia dla pompownie
w wykonaniu ED i D ze wzgldu na zastosowanie
silnika diesla musz mie zapewnion tempe-
ratur minimaln +15C oraz powinny by
wyposaone w dodatkowe urzdzenia wentyla-
cyjne, takie jak:
- wentylacyjna przepustnica wielopaszczyznowa,
ktrej zadaniem jest dostarczenie powietrza
do spalania. Element ten musi wystpowa
zawsze, w przypadku zastosowania silnika
diesla,
- wentylator lub zesp wentylatorw wywiew-
nych, ktrych zadaniem jest odprowadzenie
nadmiaru ciepa wydzielanego podczas pracy
silnika diesla. Podczas pracy agregatu z silni-
kiem Diesla ilo wymian powietrza w cigu
1 godziny powinna zosta obliczona tak, aby
maksymalna temperatura w pompowni nie
przekroczya 40C.
Dane do zaprojektowania ukadu wentylacji, to
jest zapotrzebowanie powietrza do spalania oraz od-
zysk ciepa przy pracy silnika diesla dostpne s
u producenta pompowni. Na yczenie elementy
te mog by dobrane i dostarczone przez producenta
pompowni.
Pomieszczenie pompowni powinno by wypo-
saone w kanalizacyjne wpusty podczone do
instalacji umoliwiajcej skuteczne odprowa-
dzenie wody. Podogi i kanay powinny mie
spadek w kierunku wpustw podogowych.
W przypadku, gdy pomieszczenie przezna-
czone jest dla pompowni w wykonaniu ED lub
D naley zapewni moliwo swobodnego
odprowadzenia wody z wodnego ukadu cho-
dzenia silnika diesla do kanalizacji, lub jeeli
istnieje taka moliwo, z powrotem do zbiornika
zapasu. redni przepyw wody przez ukad
chodzenia wynosi ok. 5-10 m
3
/h, w zalenoci
od wielkoci silnika diesla.
Doprowadzenie instalacji wodocigowej do-
pomieszczenia jest niezbdne w przypadku
wystpowania zbiornikw zalewowych pomp
zasilajcych.
W przypadku stosowania pompowni w wyko-
naniu ED i D w pomieszczeniu konieczne jest
zaprojektowanie rurocigu do odprowadzenia
spalin z kolektora wydechowego silnika diesla.
W zewntrznej cianie pompowni, ew. w dachu,
powinien by przygotowany otwr z przepu-
stem do wyprowadzenia instalacji wydechowej
silnika na zewntrz pompowni. Instalacja po-
winna by wykonana z odpowiedniej rednicy
rury ze stali kwasoodpornej. rednica rurocigu
wydechowego nie moe by mniejsza ni przy-
cze kolektora wydechowego silnika diesla.
Dopuszczalne przeciwcinienie ze strony ukadu
wydechowego nie moe przekracza wartoci
150 mbar dla silnikw wolnosscych i 50 mbar
dla silnikw z turbodoadowaniem. Masowy
strumie gazw spalinowych okrela produ-
cent pompowni. Tumik wydechu, wchodzcy
w skad standardowego wyposaenia pom-
powni, powinien by zamontowany na instalacji
wydechowej w poziomie i zlokalizowany moliwie
najbliej wyprowadzenia spalin na zewntrz.
Zaleca si zaizolowanie ukadu wydechowego
izolacj ciepln o aroodpornoci min. 700
o
C.
W najniej pooonym miejscu ukadu wyde-
chowego powinno by wykonane odprowa-
dzenie wody kondensacyjnej. Na yczenie ele-
menty ukadu wydechowego mog by dobrane
i dostarczone przez producenta pompowni.
Pompownie poarowe PP-IC
Wymagania dla pomieszcze
Pompownie poarowe
PP-IC 66/200
I NYNI ERI A SYSTEMW POMPOWYCH
I NYNI ERI A SYSTEMW POMPOWYCH
36
Pompownie poarowe PP-IC 66/200
Charakterystyka pompy poarowej 66/200
krciec toczny: DN65 PN16
krciec ssawny: DN100 PN16
n=2940 obr/min
Numer dopuszczenia VdS
dla pompy 66/200:P4830401E
H [m]
P [kW]
NPSH[m]
70
60
50
40
30
20
10
0
5
10
15
0
10
20
30
20
500 0 1000 1500 2000 2500
0 40 60 80 100 120 140 160
20 0 40 60 80 100 120 140 160
20 0 40 60 80 100 120 140 160
Q [m/h]
Q [l/min]
3
Q [m/h]
3
Q [m/h]
3
30kW
a
b
c
d
e
215*
22kW
18,5kW
15kW
11kW
minimalny przepyw 2% Q
215*
201*
192*
184*
170*
215 170
201*
192*
184*
170*
granica stosowalnoci
dop
Jeli podczas eksploatacji pompy tryskaczowej przy maksymalnym dopuszczalnym nateniu przepywu
moliwe jest cinienie napywu wiksze od 0,5 bar, to naley zwikszy o 20% warto mocy napdowej
dla zaznaczonych (*) rednic wirnika
I NYNI ERI A SYSTEMW POMPOWYCH
I NYNI ERI A SYSTEMW POMPOWYCH
37
Pompownie poarowe PP-IC 66/200
Wykonanie EE - dane techniczne
G1
R2
R3
KT
100
G2
R
1
S
T
2
T
1
G
3
1800
930
P
S
Z
A
F
A
S
T
E
R
O
W
N
I
C
Z
A
S
Z
A
F
A
S
T
E
R
O
W
N
I
C
Z
A
MB
DN50
S
Z
A
F
A
S
T
E
R
O
W
N
I
C
Z
A
PRZYCZE
K
O
L
E
K
T
O
R
T

O
C
Z
N
Y
D
N
T
1
,

P
N
1
0
K
O
L
E
K
T
O
R
T
E
S
T
O
W
Y
D
N
T
2
,

P
N
1
0 MODU PRZYACZA STRAY POARNEJ DN 100, PN 10
MODU POMIAROWY DNT2, PN 10
SSAWNE
DNS, PN10
PRZYCZE
SSAWNE
DNS, PN10
dokadne wymiary pompowni i moce silnikw pomp podawane s po okreleniu wymaganego punktu
pracy pompy poarowej
inne wykonanie moliwe po uzgodnieniu z producentem
Wielko Napd / Prdko Typ pompy
Typ pompy wirnika moc [kW] obrotowa pilotujcej/
poarowej [mm] [obr/min] moc [kW]
66/200 170215 E/1130 2940 ICV/0,371,1
Wyposaenie standardowe:
modu podstawowy pompowni
w wykonaniu EE
modu pomiarowy
modu przycza Stray Poarnej
Dane dotyczce pomp
Wymiary i masa
Informacje dodatkowe
DNS DNT1 DNT2 G1 G2 G3 S T1 T2 R1 R2 R3 KT P Masa [kg]
100 100 80 1700 1500 1600 370 1350 1100 650 260 700 1200 1450 900
150 150 100 1850 1900 450 1650 1400 290 720 1760 1300
P1 P2
I NYNI ERI A SYSTEMW POMPOWYCH
38
Pompownie poarowe PP-IC 66/200
Wykonanie ED - dane techniczne
R
1
100
KT
G2
G1 900
R2
P
1800
930
R3
S
T
2
T
1
G
3
S
Z
A
F
A
S
T
E
R
O
W
N
I
C
Z
A
SZAFA
STEROWNICZA
SZAFA
STEROWNICZA
DN50
ZBIORNIK
PALIWA
MB
PRZYCZE
K
O
L
E
K
T
O
R
T

O
C
Z
N
Y
D
N
T
1
,

P
N
1
0
K
O
L
E
K
T
O
R
T
E
S
T
O
W
Y
D
N
T
2
,

P
N
1
0
MODU PRZYACZA STRAY POARNEJ DN 100, PN 10
MODU POMIAROWY DNT2, PN 10
SSAWNE
DNS, PN10
PRZYCZE
SSAWNE
DNS, PN10
dokadne wymiary pompowni i moce silnikw pomp podawane s po okreleniu wymaganego punktu
pracy pompy poarowej
inne wykonanie moliwe po uzgodnieniu z producentem
Wyposaenie standardowe:
modu podstawowy pompowni
w wykonaniu ED
modu pomiarowy
modu przycza Stray Poarnej
Dane dotyczce pomp
Wymiary i masa
Informacje dodatkowe
Wielko Napd / Prdko Typ pompy
Typ pompy wirnika moc [kW] obrotowa pilotujcej/
poarowej [mm] [obr/min] moc [kW]
66/200 170215 E/11 D/64 2940 ICV/0,371,1
30
P1 P2
DNS DNT1 DNT2 G1 G2 G3 S T1 T2 R1 R2 R3 KT P Masa [kg]
100 100 80 1900 2500 1650 370 1350 1100 1500 260 700 2200 1450 1600
150 150 100 2000 2000 450 1650 1400 290 720 1760 2100
I NYNI ERI A SYSTEMW POMPOWYCH
39
Pompownie poarowe PP-IC 66/200
Wykonanie E - dane techniczne
G1
R2
P
R3
KT
100
G2
S
T
2
T
1
G
3
1800
930
S
Z
A
F
A
S
T
E
R
O
W
N
I
C
Z
A
DN50
MB
S
Z
A
F
A
S
T
E
R
O
W
N
I
C
Z
A
PRZYCZE
K
O
L
E
K
T
O
R
T

O
C
Z
N
Y
D
N
T
1
,

P
N
1
0
K
O
L
E
K
T
O
R
T
E
S
T
O
W
Y
D
N
T
2
,

P
N
1
0
MODU PRZYACZA STRAY POARNEJ DN 100, PN 10
MODU POMIAROWY DNT2, PN 10
SSAWNE
DNS, PN10
dokadne wymiary pompowni i moce silnikw pomp podawane s po okreleniu wymaganego punktu
pracy pompy poarowej
inne wykonanie moliwe po uzgodnieniu z producentem
po skonsultowaniu dostpne nietypowe wykonanie ramy pompowni z wibroizolatorami, nie wymagajce
kotwienia
Wielko Prdko Typ pompy
Typ pompy wirnika Napd / obrotowa pilotujcej/
poarowej [mm] moc [kW] [obr/min] moc [kW]
66/200 170215 E/1130 2940 ICV/0,371,1
Wyposaenie standardowe:
modu podstawowy pompowni
w wykonaniu E
modu pomiarowy
modu przycza Stray Poarnej
Dane dotyczce pomp
Wymiary i masa
Informacje dodatkowe
DNS DNT1 DNT2 G1 G2 G3 S T1 T2 R2 R3 KT P Masa [kg]
100 100 80 1700 1000 1550 300 1300 1050 260 700 750 1450 500
150 150 100 1850 1900 400 1600 1350 290 720 1760 700
I NYNI ERI A SYSTEMW POMPOWYCH
40
Pompownie poarowe PP-IC 66/200
Wykonanie D - dane techniczne
100
KT
G2
G1 900
R2
P
1800
930
R3
S
T
2
T
1
G
3
SZAFA
STEROWNICZA
SZAFA
STEROWNICZA
DN50
ZBIORNIK
PALIWA
MB
PRZYCZE
K
O
L
E
K
T
O
R
T

O
C
Z
N
Y
D
N
T
1
,

P
N
1
0
K
O
L
E
K
T
O
R
T
E
S
T
O
W
Y
D
N
T
2
,

P
N
1
0
MODU PRZYACZA STRAY POARNEJ DN 100, PN 10
MODU POMIAROWY DNT2, PN 10
SSAWNE
DNS, PN10
dokadne wymiary pompowni i moce silnikw pomp podawane s po okreleniu wymaganego punktu
pracy pompy poarowej
inne wykonanie moliwe po uzgodnieniu z producentem
po skonsultowaniu dostpne nietypowe wykonanie ramy pompowni z wibroizolatorami, nie wymagajce
kotwienia
Wielko Prdko Typ pompy
Typ pompy wirnika Napd / obrotowa pilotujcej/
poarowej [mm] moc [kW] [obr/min] moc [kW]
66/200 170215 D/64 2940 ICV/0,371,1
Wyposaenie standardowe:
modu podstawowy pompowni
w wykonaniu D
modu pomiarowy
modu przycza Stray Poarnej
Dane dotyczce pomp
Wymiary i masa
Informacje dodatkowe
DNS DNT1 DNT2 G1 G2 G3 S T1 T2 R2 R3 KT P Masa [kg]
100 100 80 1900 1000 1600 300 1300 1050 260 700 750 1450 1100
150 150 100 2000 1900 400 1600 1350 290 720 1760 1400
Pompownie poarowe
PP-IC 66/250
I NYNI ERI A SYSTEMW POMPOWYCH
I NYNI ERI A SYSTEMW POMPOWYCH
42
Pompownie poarowe PP-IC 66/250
Charakterystyka pompy poarowej 66/250
krciec toczny: DN65 PN16
krciec ssawny: DN100 PN16
n=2940 obr/min
Numer dopuszczenia VdS
dla pompy 66/250:P4830402E
H [m]
P [kW]
NPSH[m]
100
90
80
70
60
50
40
30
0
5
10
15
0
20
40
60
20
500 0 1000 1500 2000 2500 3000
0 40 60 80 100 120 140 160 180
20 0 40 60 80 100 120 140 160 180
20 0 40 60 80 100 120 140 160 180
Q [m/h]
Q [l/min]
3
Q [m/h]
3
Q [m/h]
3
granica stosowalnoci
minimalny przepyw 2% Q
a
b
c
d
55kW
45kW
37kW
30kW
260*
245*
232*
220*
260*
245*
232*
220*
260/ 220
dop
245
Jeli podczas eksploatacji pompy tryskaczowej przy maksymalnym dopuszczalnym nateniu przepywu
moliwe jest cinienie napywu wiksze od 0,5 bar, to naley zwikszy o 20% warto mocy napdowej
dla zaznaczonych (*) rednic wirnika
I NYNI ERI A SYSTEMW POMPOWYCH
43
Pompownie poarowe PP-IC 66/250
Wykonanie EE - dane techniczne
G1
R2
R3
KT
100
G2
R
1
S
T
2
T
1
G
3
1800
930
P
S
Z
A
F
A
S
T
E
R
O
W
N
I
C
Z
A
S
Z
A
F
A
S
T
E
R
O
W
N
I
C
Z
A
MB
DN50
S
Z
A
F
A
S
T
E
R
O
W
N
I
C
Z
A
PRZYCZE
K
O
L
E
K
T
O
R
T

O
C
Z
N
Y
D
N
T
1
,

P
N
1
0
K
O
L
E
K
T
O
R
T
E
S
T
O
W
Y
D
N
T
2
,

P
N
1
0 MODU PRZYACZA STRAY POARNEJ DN 100, PN 10
MODU POMIAROWY DNT2, PN 10
SSAWNE
DNS, PN10
PRZYCZE
SSAWNE
DNS, PN10
dokadne wymiary pompowni i moce silnikw pomp podawane s po okreleniu wymaganego punktu
pracy pompy poarowej
inne wykonanie moliwe po uzgodnieniu z producentem
Wielko Napd / Prdko Typ pompy
Typ pompy wirnika moc [kW] obrotowa pilotujcej/
poarowej [mm] [obr/min] moc [kW]
66/250 220260 E/3055 2940 ICV/0,371,1
Wyposaenie standardowe:
modu podstawowy pompowni
w wykonaniu EE
modu pomiarowy
modu przycza Stray Poarnej
Dane dotyczce pomp
Wymiary i masa
Informacje dodatkowe
DNS DNT1 DNT2 G1 G2 G3 S T1 T2 R1 R2 R3 KT P Masa [kg]
100 100 80 1950 1500 1700 440 1450 1200 650 260 700 1200 1450 1100
150 150 100 2000 2000 480 1700 1450 290 720 1760 1800
P1 P2
I NYNI ERI A SYSTEMW POMPOWYCH
44
Pompownie poarowe PP-IC 66/250
Wykonanie ED - dane techniczne
R
1
100
KT
G2
G1 900
R2
P
1800
930
R3
S
T
2
T
1
G
3
S
Z
A
F
A
S
T
E
R
O
W
N
I
C
Z
A
SZAFA
STEROWNICZA
SZAFA
STEROWNICZA
DN50
ZBIORNIK
PALIWA
MB
PRZYCZE
K
O
L
E
K
T
O
R
T

O
C
Z
N
Y
D
N
T
1
,

P
N
1
0
K
O
L
E
K
T
O
R
T
E
S
T
O
W
Y
D
N
T
2
,

P
N
1
0
MODU PRZYACZA STRAY POARNEJ DN 100, PN 10
MODU POMIAROWY DNT2, PN 10
SSAWNE
DNS, PN10
PRZYCZE
SSAWNE
DNS, PN10
dokadne wymiary pompowni i moce silnikw pomp podawane s po okreleniu wymaganego punktu
pracy pompy poarowej
inne wykonanie moliwe po uzgodnieniu z producentem
Wyposaenie standardowe:
modu podstawowy pompowni
w wykonaniu ED
modu pomiarowy
modu przycza Stray Poarnej
Dane dotyczce pomp
Wymiary i masa
Informacje dodatkowe
Wielko Napd / Prdko Typ pompy
Typ pompy wirnika moc [kW] obrotowa pilotujcej/
poarowej [mm] [obr/min] moc [kW]
66/250 220260 E/30 D/64 2940 ICV/0,371,1
55
P1 P2
DNS DNT1 DNT2 G1 G2 G3 S T1 T2 R1 R2 R3 KT P Masa [kg]
100 100 80 1900 2500 1750 500 1500 1250 1500 260 700 2200 1450 1800
150 150 100 2000 2000 550 1750 1500 290 720 1760 2500
I NYNI ERI A SYSTEMW POMPOWYCH
45
Pompownie poarowe PP-IC 66/250
Wykonanie E - dane techniczne
G1
R2
P
R3
KT
100
G2
S
T
2
T
1
G
3
1800
930
S
Z
A
F
A
S
T
E
R
O
W
N
I
C
Z
A
DN50
MB
S
Z
A
F
A
S
T
E
R
O
W
N
I
C
Z
A
PRZYCZE
K
O
L
E
K
T
O
R
T

O
C
Z
N
Y
D
N
T
1
,

P
N
1
0
K
O
L
E
K
T
O
R
T
E
S
T
O
W
Y
D
N
T
2
,

P
N
1
0
MODU PRZYACZA STRAY POARNEJ DN 100, PN 10
MODU POMIAROWY DNT2, PN 10
SSAWNE
DNS, PN10
dokadne wymiary pompowni i moce silnikw pomp podawane s po okreleniu wymaganego punktu
pracy pompy poarowej
inne wykonanie moliwe po uzgodnieniu z producentem
po skonsultowaniu dostpne nietypowe wykonanie ramy pompowni z wibroizolatorami, nie wymagajce
kotwienia
Wielko Prdko Typ pompy
Typ pompy wirnika Napd / obrotowa pilotujcej/
poarowej [mm] moc [kW] [obr/min] moc [kW]
66/250 220260 E/3055 2940 ICV/0,371,1
Wyposaenie standardowe:
modu podstawowy pompowni
w wykonaniu E
modu pomiarowy
modu przycza Stray Poarnej
Dane dotyczce pomp
Wymiary i masa
Informacje dodatkowe
DNS DNT1 DNT2 G1 G2 G3 S T1 T2 R2 R3 KT P Masa [kg]
100 100 80 1950 1000 1650 370 1380 1130 260 700 750 1450 600
150 150 100 2000 1900 420 1640 1300 290 720 1760 1000
I NYNI ERI A SYSTEMW POMPOWYCH
46
Pompownie poarowe PP-IC 66/250
Wykonanie D - dane techniczne
100
KT
G2
G1 900
R2
P
1800
930
R3
S
T
2
T
1
G
3
SZAFA
STEROWNICZA
SZAFA
STEROWNICZA
DN50
ZBIORNIK
PALIWA
MB
PRZYCZE
K
O
L
E
K
T
O
R
T

O
C
Z
N
Y
D
N
T
1
,

P
N
1
0
K
O
L
E
K
T
O
R
T
E
S
T
O
W
Y
D
N
T
2
,

P
N
1
0
MODU PRZYACZA STRAY POARNEJ DN 100, PN 10
MODU POMIAROWY DNT2, PN 10
SSAWNE
DNS, PN10
dokadne wymiary pompowni i moce silnikw pomp podawane s po okreleniu wymaganego punktu
pracy pompy poarowej
inne wykonanie moliwe po uzgodnieniu z producentem
po skonsultowaniu dostpne nietypowe wykonanie ramy pompowni z wibroizolatorami, nie wymagajce
kotwienia
Wielko Prdko Typ pompy
Typ pompy wirnika Napd / obrotowa pilotujcej/
poarowej [mm] moc [kW] [obr/min] moc [kW]
66/250 220260 D/64 2940 ICV/0,371,1
Wyposaenie standardowe:
modu podstawowy pompowni
w wykonaniu D
modu pomiarowy
modu przycza Stray Poarnej
Dane dotyczce pomp
Wymiary i masa
Informacje dodatkowe
DNS DNT1 DNT2 G1 G2 G3 S T1 T2 R2 R3 KT P Masa [kg]
100 100 80 1900 1000 1700 440 1450 1200 260 700 750 1450 1300
150 150 100 2000 2000 480 1700 1450 290 720 1760 1600
Pompownie poarowe
PP-IC 81/200
I NYNI ERI A SYSTEMW POMPOWYCH
I NYNI ERI A SYSTEMW POMPOWYCH
48
Pompownie poarowe PP-IC 81/200
Charakterystyka pompy poarowej 81/200
krciec toczny: DN80 PN16
krciec ssawny: DN125 PN16
n=2940 obr/min
Numer dopuszczenia VdS
dla pompy 81/200:P4830403E
H [m]
P [kW]
NPSH[m]
60
50
40
30
20
10
0
0
5
10
15
0
10
20
30
40
500 0 1500 1000 2500 2000 3000 3500 4000 4500
0 40 80 120 160 200 240 280
0 40 80 120 160 200 240 280
0 40 80 120 160 200 240 280
Q [m/h]
Q [l/min]
3
Q [m/h]
3
Q [m/h]
3
minimalny przepyw 2% Q
37kW
30kW
22kW
18,5kW
15kW
granica stosowalnoci
215*
209*
195
186
178
209*
215*
195
186
178
209 215 178
a
b
c
d
e
dop
Jeli podczas eksploatacji pompy tryskaczowej przy maksymalnym dopuszczalnym nateniu przepywu
moliwe jest cinienie napywu wiksze od 0,5 bar, to naley zwikszy o 20% warto mocy napdowej
dla zaznaczonych (*) rednic wirnika
I NYNI ERI A SYSTEMW POMPOWYCH
49
Pompownie poarowe PP-IC 81/200
Wykonanie EE - dane techniczne
G1
R2
R3
KT
100
G2
R
1
S
T
2
T
1
G
3
1800
930
P
S
Z
A
F
A
S
T
E
R
O
W
N
I
C
Z
A
S
Z
A
F
A
S
T
E
R
O
W
N
I
C
Z
A
MB
DN50
S
Z
A
F
A
S
T
E
R
O
W
N
I
C
Z
A
PRZYCZE
K
O
L
E
K
T
O
R
T

O
C
Z
N
Y
D
N
T
1
,

P
N
1
0
K
O
L
E
K
T
O
R
T
E
S
T
O
W
Y
D
N
T
2
,

P
N
1
0 MODU PRZYACZA STRAY POARNEJ DN 100, PN 10
MODU POMIAROWY DNT2, PN 10
SSAWNE
DNS, PN10
PRZYCZE
SSAWNE
DNS, PN10
dokadne wymiary pompowni i moce silnikw pomp podawane s po okreleniu wymaganego punktu
pracy pompy poarowej
inne wykonanie moliwe po uzgodnieniu z producentem
Wielko Napd / Prdko Typ pompy
Typ pompy wirnika moc [kW] obrotowa pilotujcej/
poarowej [mm] [obr/min] moc [kW]
81/200 178215 E/1537 2940 ICV/0,371,1
Wyposaenie standardowe:
modu podstawowy pompowni
w wykonaniu EE
modu pomiarowy
modu przycza Stray Poarnej
Dane dotyczce pomp
Wymiary i masa
Informacje dodatkowe
DNS DNT1 DNT2 G1 G2 G3 S T1 T2 R1 R2 R3 KT P Masa [kg]
125 125 100 1800 1500 1900 420 1600 1400 650 290 730 1200 1760 1100
200 150 150 2000 2100 480 1800 1550 320 780 2530 1500
P1 P2
I NYNI ERI A SYSTEMW POMPOWYCH
50
Pompownie poarowe PP-IC 81/200
Wykonanie ED - dane techniczne
R
1
100
KT
G2
G1 900
R2
P
1800
930
R3
S
T
2
T
1
G
3
S
Z
A
F
A
S
T
E
R
O
W
N
I
C
Z
A
SZAFA
STEROWNICZA
SZAFA
STEROWNICZA
DN50
ZBIORNIK
PALIWA
MB
PRZYCZE
K
O
L
E
K
T
O
R
T

O
C
Z
N
Y
D
N
T
1
,

P
N
1
0
K
O
L
E
K
T
O
R
T
E
S
T
O
W
Y
D
N
T
2
,

P
N
1
0
MODU PRZYACZA STRAY POARNEJ DN 100, PN 10
MODU POMIAROWY DNT2, PN 10
SSAWNE
DNS, PN10
PRZYCZE
SSAWNE
DNS, PN10
dokadne wymiary pompowni i moce silnikw pomp podawane s po okreleniu wymaganego punktu
pracy pompy poarowej
inne wykonanie moliwe po uzgodnieniu z producentem
Wyposaenie standardowe:
modu podstawowy pompowni
w wykonaniu ED
modu pomiarowy
modu przycza Stray Poarnej
Dane dotyczce pomp
Wymiary i masa
Informacje dodatkowe
Wielko Napd / Prdko Typ pompy
Typ pompy wirnika moc [kW] obrotowa pilotujcej/
poarowej [mm] [obr/min] moc [kW]
81/200 178215 E/15 D/64 2940 ICV/0,371,1
37
P1 P2
DNS DNT1 DNT2 G1 G2 G3 S T1 T2 R1 R2 R3 KT P Masa [kg]
125 125 100 1900 2500 1950 500 1650 1450 1500 290 730 2200 1760 1800
200 150 150 2000 2150 550 1850 1600 320 780 2530 2300
I NYNI ERI A SYSTEMW POMPOWYCH
51
Pompownie poarowe PP-IC 81/200
Wykonanie E - dane techniczne
G1
R2
P
R3
KT
100
G2
S
T
2
T
1
G
3
1800
930
S
Z
A
F
A
S
T
E
R
O
W
N
I
C
Z
A
DN50
MB
S
Z
A
F
A
S
T
E
R
O
W
N
I
C
Z
A
PRZYCZE
K
O
L
E
K
T
O
R
T

O
C
Z
N
Y
D
N
T
1
,

P
N
1
0
K
O
L
E
K
T
O
R
T
E
S
T
O
W
Y
D
N
T
2
,

P
N
1
0
MODU PRZYACZA STRAY POARNEJ DN 100, PN 10
MODU POMIAROWY DNT2, PN 10
SSAWNE
DNS, PN10
dokadne wymiary pompowni i moce silnikw pomp podawane s po okreleniu wymaganego punktu
pracy pompy poarowej
inne wykonanie moliwe po uzgodnieniu z producentem
po skonsultowaniu dostpne nietypowe wykonanie ramy pompowni z wibroizolatorami, nie wymagajce
kotwienia
Wielko Prdko Typ pompy
Typ pompy wirnika Napd / obrotowa pilotujcej/
poarowej [mm] moc [kW] [obr/min] moc [kW]
81/200 178215 E/1537 2940 ICV/0,371,1
Wyposaenie standardowe:
modu podstawowy pompowni
w wykonaniu E
modu pomiarowy
modu przycza Stray Poarnej
Dane dotyczce pomp
Wymiary i masa
Informacje dodatkowe
DNS DNT1 DNT2 G1 G2 G3 S T1 T2 R2 R3 KT P Masa [kg]
125 125 100 1800 1000 1800 350 1550 1350 290 730 750 1760 600
200 150 150 2000 2000 420 1750 1500 320 780 2530 800
I NYNI ERI A SYSTEMW POMPOWYCH
52
Pompownie poarowe PP-IC 81/200
Wykonanie D - dane techniczne
100
KT
G2
G1 900
R2
P
1800
930
R3
S
T
2
T
1
G
3
SZAFA
STEROWNICZA
SZAFA
STEROWNICZA
DN50
ZBIORNIK
PALIWA
MB
PRZYCZE
K
O
L
E
K
T
O
R
T

O
C
Z
N
Y
D
N
T
1
,

P
N
1
0
K
O
L
E
K
T
O
R
T
E
S
T
O
W
Y
D
N
T
2
,

P
N
1
0
MODU PRZYACZA STRAY POARNEJ DN 100, PN 10
MODU POMIAROWY DNT2, PN 10
SSAWNE
DNS, PN10
dokadne wymiary pompowni i moce silnikw pomp podawane s po okreleniu wymaganego punktu
pracy pompy poarowej
inne wykonanie moliwe po uzgodnieniu z producentem
po skonsultowaniu dostpne nietypowe wykonanie ramy pompowni z wibroizolatorami, nie wymagajce
kotwienia
Wielko Prdko Typ pompy
Typ pomp wirnika Napd / obrotowa pilotujcej/
poarowych [mm] moc [kW] [obr/min] moc [kW]
81/200 178215 D/64 2940 ICV/0,371,1
Wyposaenie standardowe:
modu podstawowy pompowni
w wykonaniu D
modu pomiarowy
modu przycza Stray Poarnej
Dane dotyczce pomp
Wymiary i masa
Informacje dodatkowe
DNS DNT1 DNT2 G1 G2 G3 S T1 T2 R2 R3 KT P Masa [kg]
125 125 100 1900 1000 1850 360 1550 1350 290 730 750 1760 1300
200 150 150 2000 2050 420 1750 1500 320 780 2530 1600
Pompownie poarowe
PP-IC 81/250
I NYNI ERI A SYSTEMW POMPOWYCH
I NYNI ERI A SYSTEMW POMPOWYCH
54
Pompownie poarowe PP-IC 81/250
Charakterystyka pompy poarowej 81/250
krciec toczny: DN80 PN16
krciec ssawny: DN125 PN16
n=2940 obr/min
Numer dopuszczenia VdS
dla pompy 81/250:P4830404E
H [m]
P [kW]
NPSH[m]
100
90
80
70
60
50
40
0
5
10
15
0
20
40
60
80
500 0 1500 1000 3000 2500 2000 3500 4000 4500 5000
0 40 80 120 160 200 240 280 320
0 40 80 120 160 200 240 280 320
0 40 80 120 160 200 240 280 320
Q [m/h]
Q [l/min]
3
Q [m/h]
3
Q [m/h]
3
granica stosowalnoci
minimalny przepyw 2% Q
75kW
55kW
45kW
37kW
260*
246*
236*
226*
260*
246*
236*
226*
260 226
d
c
b
a
dop
Jeli podczas eksploatacji pompy tryskaczowej przy maksymalnym dopuszczalnym nateniu przepywu
moliwe jest cinienie napywu wiksze od 0,5 bar, to naley zwikszy o 20% warto mocy napdowej
dla zaznaczonych (*) rednic wirnika
I NYNI ERI A SYSTEMW POMPOWYCH
55
Pompownie poarowe PP-IC 81/250
Wykonanie EE - dane techniczne
G1
R2
R3
KT
100
G2
R
1
S
T
2
T
1
G
3
1800
930
P
S
Z
A
F
A
S
T
E
R
O
W
N
I
C
Z
A
S
Z
A
F
A
S
T
E
R
O
W
N
I
C
Z
A
MB
DN50
S
Z
A
F
A
S
T
E
R
O
W
N
I
C
Z
A
PRZYCZE
K
O
L
E
K
T
O
R
T

O
C
Z
N
Y
D
N
T
1
,

P
N
1
0
K
O
L
E
K
T
O
R
T
E
S
T
O
W
Y
D
N
T
2
,

P
N
1
0 MODU PRZYACZA STRAY POARNEJ DN 100, PN 10
MODU POMIAROWY DNT2, PN 10
SSAWNE
DNS, PN10
PRZYCZE
SSAWNE
DNS, PN10
dokadne wymiary pompowni i moce silnikw pomp podawane s po okreleniu wymaganego punktu
pracy pompy poarowej
inne wykonanie moliwe po uzgodnieniu z producentem
Wielko Napd / Prdko Typ pompy
Typ pompy wirnika moc [kW] obrotowa pilotujcej
poarowej [mm] [obr/min] moc [kW]
81/250 226260 E/3775 2940 ICV/0,371,1
Wyposaenie standardowe:
modu podstawowy pompowni
w wykonaniu EE
modu pomiarowy
modu przycza Stray Poarnej
Dane dotyczce pomp
Wymiary i masa
Informacje dodatkowe
DNS DNT1 DNT2 G1 G2 G3 S T1 T2 R1 R2 R3 KT P Masa [kg]
125 125 100 1950 1500 1950 420 1650 1450 650 290 730 1200 1760 1200
200 150 150 2200 1600 2150 500 1850 1600 320 830 1300 2530 2200
P1 P2
I NYNI ERI A SYSTEMW POMPOWYCH
56
Pompownie poarowe PP-IC 81/250
Wykonanie ED - dane techniczne
R
1
100
KT
G2
G1 900
R2
P
1800
930
R3
S
T
2
T
1
G
3
S
Z
A
F
A
S
T
E
R
O
W
N
I
C
Z
A
SZAFA
STEROWNICZA
SZAFA
STEROWNICZA
DN50
ZBIORNIK
PALIWA
MB
PRZYCZE
K
O
L
E
K
T
O
R
T

O
C
Z
N
Y
D
N
T
1
,

P
N
1
0
K
O
L
E
K
T
O
R
T
E
S
T
O
W
Y
D
N
T
2
,

P
N
1
0
MODU PRZYACZA STRAY POARNEJ DN 100, PN 10
MODU POMIAROWY DNT2, PN 10
SSAWNE
DNS, PN10
PRZYCZE
SSAWNE
DNS, PN10
dokadne wymiary pompowni i moce silnikw pomp podawane s po okreleniu wymaganego punktu
pracy pompy poarowej
inne wykonanie moliwe po uzgodnieniu z producentem
Wyposaenie standardowe:
modu podstawowy pompowni
w wykonaniu ED
modu pomiarowy
modu przycza Stray Poarnej
Dane dotyczce pomp
Wymiary i masa
Informacje dodatkowe
Wielko Napd / Prdko Typ pompy
Typ pompy wirnika moc [kW] obrotowa pilotujcej/
poarowej [mm] [obr/min] moc [kW]
81/250 226260 E/37 D/64 2940 ICV/0,371,1
75 96
P1 P2
DNS DNT1 DNT2 G1 G2 G3 S T1 T2 R1 R2 R3 KT P Masa [kg]
125 125 100 1900 2500 2000 480 1700 1500 1500 290 730 2100 1760 2000
200 150 150 2200 2200 560 1900 1650 320 830 2400 2530 3000
I NYNI ERI A SYSTEMW POMPOWYCH
57
Pompownie poarowe PP-IC 81/250
Wykonanie E - dane techniczne
G1
R2
P
R3
KT
100
G2
S
T
2
T
1
G
3
1800
930
S
Z
A
F
A
S
T
E
R
O
W
N
I
C
Z
A
DN50
MB
S
Z
A
F
A
S
T
E
R
O
W
N
I
C
Z
A
PRZYCZE
K
O
L
E
K
T
O
R
T

O
C
Z
N
Y
D
N
T
1
,

P
N
1
0
K
O
L
E
K
T
O
R
T
E
S
T
O
W
Y
D
N
T
2
,

P
N
1
0
MODU PRZYACZA STRAY POARNEJ DN 100, PN 10
MODU POMIAROWY DNT2, PN 10
SSAWNE
DNS, PN10
dokadne wymiary pompowni i moce silnikw pomp podawane s po okreleniu wymaganego punktu
pracy pompy poarowej
inne wykonanie moliwe po uzgodnieniu z producentem
po skonsultowaniu dostpne nietypowe wykonanie ramy pompowni z wibroizolatorami, nie wymagajce
kotwienia
Wielko Prdko Typ pompy
Typ pompy wirnika Napd / obrotowa pilotujcej/
poarowej [mm] moc [kW] [obr/min] moc [kW]
81/250 226260 E/3775 2940 ICV/0,371,1
Wyposaenie standardowe:
modu podstawowy pompowni
w wykonaniu E
modu pomiarowy
modu przycza Stray Poarnej
Dane dotyczce pomp
Wymiary i masa
Informacje dodatkowe
DNS DNT1 DNT2 G1 G2 G3 S T1 T2 R2 R3 KT P Masa [kg]
125 125 100 1950 1000 1900 350 1600 1400 290 730 750 1760 700
200 150 150 2200 1100 2100 550 1800 1550 320 830 850 2530 1200
I NYNI ERI A SYSTEMW POMPOWYCH
58
Pompownie poarowe PP-IC 81/250
Wykonanie D - dane techniczne
100
KT
G2
G1 900
R2
P
1800
930
R3
S
T
2
T
1
G
3
SZAFA
STEROWNICZA
SZAFA
STEROWNICZA
DN50
ZBIORNIK
PALIWA
MB
PRZYCZE
K
O
L
E
K
T
O
R
T

O
C
Z
N
Y
D
N
T
1
,

P
N
1
0
K
O
L
E
K
T
O
R
T
E
S
T
O
W
Y
D
N
T
2
,

P
N
1
0
MODU PRZYACZA STRAY POARNEJ DN 100, PN 10
MODU POMIAROWY DNT2, PN 10
SSAWNE
DNS, PN10
dokadne wymiary pompowni i moce silnikw pomp podawane s po okreleniu wymaganego punktu
pracy pompy poarowej
inne wykonanie moliwe po uzgodnieniu z producentem
po skonsultowaniu dostpne nietypowe wykonanie ramy pompowni z wibroizolatorami, nie wymagajce
kotwienia
Wielko Prdko Typ pompy
Typ pompy wirnika Napd / obrotowa pilotujcej/
poarowej [mm] moc [kW] [obr/min] moc [kW]
81/250 226260 D/6496 2940 ICV/0,371,1
Wyposaenie standardowe:
modu podstawowy pompowni
w wykonaniu D
modu pomiarowy
modu przycza Stray Poarnej
Dane dotyczce pomp
Wymiary i masa
Informacje dodatkowe
DNS DNT1 DNT2 G1 G2 G3 S T1 T2 R2 R3 KT P Masa [kg]
125 125 100 1900 1000 1950 420 1650 1450 290 730 750 1760 1400
200 150 150 2000 1100 2150 500 1850 1600 320 830 850 2530 2000
Pompownie poarowe
PP-IC 101/200
I NYNI ERI A SYSTEMW POMPOWYCH
I NYNI ERI A SYSTEMW POMPOWYCH
60
Pompownie poarowe PP-IC 101/200
Charakterystyka pompy poarowej 101/200 VSL
krciec toczny: DN100 PN16
krciec ssawny: DN150 PN16
n=2940 obr/min
Numer dopuszczenia VdS
dla pompy 101/200 VSL: P4830405E
H [m]
P [kW]
NPSH[m]
70
60
50
40
30
20
10
0
0
5
10
15
0
10
20
30
40
50
60
1000 0 3000 2000 5000 4000 6000 7000
0 100 200 300 400
100 200 300 400
100 200 300 400
Q [m/h]
Q [l/min]
3
Q [m/h]
3
Q [m/h]
3
minimalny przepyw 2% Q
215*
204
194
183
55kW
45kW
37kW
30kW
granica stosowalnoci
215
204
194
183
215 183
d
c
b
a
dop
Jeli podczas eksploatacji pompy tryskaczowej przy maksymalnym dopuszczalnym nateniu przepywu
moliwe jest cinienie napywu wiksze od 0,5 bar, to naley zwikszy o 20% warto mocy napdowej
dla zaznaczonych (*) rednic wirnika
I NYNI ERI A SYSTEMW POMPOWYCH
61
Pompownie poarowe PP-IC 101/200
Wykonanie EE - dane techniczne
G1
R2
R3
KT
100
G2
R
1
S
T
2
T
1
G
3
1800
930
P
S
Z
A
F
A
S
T
E
R
O
W
N
I
C
Z
A
S
Z
A
F
A
S
T
E
R
O
W
N
I
C
Z
A
MB
DN50
S
Z
A
F
A
S
T
E
R
O
W
N
I
C
Z
A
PRZYCZE
K
O
L
E
K
T
O
R
T

O
C
Z
N
Y
D
N
T
1
,

P
N
1
0
K
O
L
E
K
T
O
R
T
E
S
T
O
W
Y
D
N
T
2
,

P
N
1
0 MODU PRZYACZA STRAY POARNEJ DN 100, PN 10
MODU POMIAROWY DNT2, PN 10
SSAWNE
DNS, PN10
PRZYCZE
SSAWNE
DNS, PN10
dokadne wymiary pompowni i moce silnikw pomp podawane s po okreleniu wymaganego punktu
pracy pompy poarowej
inne wykonanie moliwe po uzgodnieniu z producentem
Wielko Napd / Prdko Typ pompy
Typ pompy wirnika moc [kW] obrotowa pilotujcej/
poarowej [mm] [obr/min] moc [kW]
101/200 VSL 183215 E/3055 2940 ICV/0,371,1
Wyposaenie standardowe:
modu podstawowy pompowni
w wykonaniu EE
modu pomiarowy
modu przycza Stray Poarnej
Dane dotyczce pomp
Wymiary i masa
Informacje dodatkowe
DNS DNT1 DNT2 G1 G2 G3 S T1 T2 R1 R2 R3 KT P Masa [kg]
150 150 150 1950 1500 2100 420 1750 1500 650 320 740 1200 2530 1200
250 200 2200 2400 500 2100 1800 370 890 2000
P1 P2
I NYNI ERI A SYSTEMW POMPOWYCH
62
Pompownie poarowe PP-IC 101/200
Wykonanie ED - dane techniczne
R
1
100
KT
G2
G1 900
R2
P
1800
930
R3
S
T
2
T
1
G
3
S
Z
A
F
A
S
T
E
R
O
W
N
I
C
Z
A
SZAFA
STEROWNICZA
SZAFA
STEROWNICZA
DN50
ZBIORNIK
PALIWA
MB
PRZYCZE
K
O
L
E
K
T
O
R
T

O
C
Z
N
Y
D
N
T
1
,

P
N
1
0
K
O
L
E
K
T
O
R
T
E
S
T
O
W
Y
D
N
T
2
,

P
N
1
0
MODU PRZYACZA STRAY POARNEJ DN 100, PN 10
MODU POMIAROWY DNT2, PN 10
SSAWNE
DNS, PN10
PRZYCZE
SSAWNE
DNS, PN10
dokadne wymiary pompowni i moce silnikw pomp podawane s po okreleniu wymaganego punktu
pracy pompy poarowej
inne wykonanie moliwe po uzgodnieniu z producentem
Wyposaenie standardowe:
modu podstawowy pompowni
w wykonaniu ED
modu pomiarowy
modu przycza Stray Poarnej
Dane dotyczce pomp
Wymiary i masa
Informacje dodatkowe
Wielko Napd / Prdko Typ pompy
Typ pompy wirnika moc [kW] obrotowa pilotujcej/
poarowej [mm] [obr/min] moc [kW]
101/200 VSL 183215 E/30 D/64 2940 ICV/0,371,1
55
P1 P2
DNS DNT1 DNT2 G1 G2 G3 S T1 T2 R1 R2 R3 KT P Masa [kg]
150 150 150 1900 2300 2150 480 1800 1550 1500 320 740 2100 2530 2000
250 200 2200 2600 2450 560 2150 1850 370 890 2400 2900
I NYNI ERI A SYSTEMW POMPOWYCH
63
Pompownie poarowe PP-IC 101/200
Wykonanie E - dane techniczne
G1
R2
P
R3
KT
100
G2
S
T
2
T
1
G
3
1800
930
S
Z
A
F
A
S
T
E
R
O
W
N
I
C
Z
A
DN50
MB
S
Z
A
F
A
S
T
E
R
O
W
N
I
C
Z
A
PRZYCZE
K
O
L
E
K
T
O
R
T

O
C
Z
N
Y
D
N
T
1
,

P
N
1
0
K
O
L
E
K
T
O
R
T
E
S
T
O
W
Y
D
N
T
2
,

P
N
1
0
MODU PRZYACZA STRAY POARNEJ DN 100, PN 10
MODU POMIAROWY DNT2, PN 10
SSAWNE
DNS, PN10
dokadne wymiary pompowni i moce silnikw pomp podawane s po okreleniu wymaganego punktu
pracy pompy poarowej
inne wykonanie moliwe po uzgodnieniu z producentem
po skonsultowaniu dostpne nietypowe wykonanie ramy pompowni z wibroizolatorami, nie wymagajce
kotwienia
Wielko Prdko Typ pompy
Typ pompy wirnika Napd / obrotowa pilotujcej/
poarowej [mm] moc [kW] [obr/min] moc [kW]
101/200 VSL 183215 E/3055 2940 ICV/0,371,1
Wyposaenie standardowe:
modu podstawowy pompowni
w wykonaniu E
modu pomiarowy
modu przycza Stray Poarnej
Dane dotyczce pomp
Wymiary i masa
Informacje dodatkowe
DNS DNT1 DNT2 G1 G2 G3 S T1 T2 R2 R3 KT P Masa [kg]
150 150 150 1950 1000 2050 370 1700 1450 320 740 750 2530 700
250 200 2200 1100 2350 450 2050 1750 370 890 850 1100
I NYNI ERI A SYSTEMW POMPOWYCH
64
Pompownie poarowe PP-IC 101/200
Wykonanie D - dane techniczne
100
KT
G2
G1 900
R2
P
1800
930
R3
S
T
2
T
1
G
3
SZAFA
STEROWNICZA
SZAFA
STEROWNICZA
DN50
ZBIORNIK
PALIWA
MB
PRZYCZE
K
O
L
E
K
T
O
R
T

O
C
Z
N
Y
D
N
T
1
,

P
N
1
0
K
O
L
E
K
T
O
R
T
E
S
T
O
W
Y
D
N
T
2
,

P
N
1
0
MODU PRZYACZA STRAY POARNEJ DN 100, PN 10
MODU POMIAROWY DNT2, PN 10
SSAWNE
DNS, PN10
dokadne wymiary pompowni i moce silnikw pomp podawane s po okreleniu wymaganego punktu
pracy pompy poarowej
inne wykonanie moliwe po uzgodnieniu z producentem
po skonsultowaniu dostpne nietypowe wykonanie ramy pompowni z wibroizolatorami, nie wymagajce
kotwienia
Wielko Prdko Typ pompy
Typ pompy wirnika Napd / obrotowa pilotujcej/
poarowej [mm] moc [kW] [obr/min] moc [kW]
101/200 VSL 183215 D/64 2940 ICV/0,371,1
Wyposaenie standardowe:
modu podstawowy pompowni
w wykonaniu D
modu pomiarowy
modu przycza Stray Poarnej
Dane dotyczce pomp
Wymiary i masa
Informacje dodatkowe
DNS DNT1 DNT2 G1 G2 G3 S T1 T2 R2 R3 KT P Masa [kg]
150 150 150 1900 1000 2100 420 1750 1500 320 740 750 2530 1400
250 200 2200 1100 2400 500 2100 1800 370 890 850 1900
Pompownie poarowe
PP-IC 101/250
I NYNI ERI A SYSTEMW POMPOWYCH
I NYNI ERI A SYSTEMW POMPOWYCH
66
Pompownie poarowe PP-IC 101/250
Charakterystyka pompy poarowej 101/250 VSL
krciec toczny: DN100 PN16
krciec ssawny: DN150 PN16
n=2940 obr/min
Numer dopuszczenia VdS
dla pompy 101/250 VSL:P4830406E
H [m]
P [kW]
NPSH[m]
90
80
70
60
50
40
30
20
0
5
10
15
20
40
60
80
100
120
1000 0 3000 2000 5000 4000 6000 7000
0
0
0
100 200 300 400
100 200 300 400
100 200 300 400
Q [m/h]
Q [l/min]
3
Q [m/h]
3
Q [m/h]
3
255*
243*
230*
215*
110kW
90kW
75kW
55kW
minimalny przepyw 2% Q
granica stosowalnoci
255*
243*
230*
215*
255
a
b
c
d
dop
215
Jeli podczas eksploatacji pompy tryskaczowej przy maksymalnym dopuszczalnym nateniu przepywu
moliwe jest cinienie napywu wiksze od 0,5 bar, to naley zwikszy o 20% warto mocy napdowej
dla zaznaczonych (*) rednic wirnika
I NYNI ERI A SYSTEMW POMPOWYCH
67
Pompownie poarowe PP-IC 101/250
Wykonanie EE - dane techniczne
1
6
0
0
410
8
0
0
G1
R2
R3
KT
100
G2
R
1
S
T
2
T
1
G
3
1800
930
P
S
Z
A
F
A
S
T
E
R
O
W
N
I
C
Z
A
S
Z
A
F
A
S
T
E
R
O
W
N
I
C
Z
A
S
Z
A
F
A
S
T
E
R
O
W
N
I
C
Z
A
MB
DN50
PRZYCZE
K
O
L
E
K
T
O
R
T

O
C
Z
N
Y
D
N
T
1
,

P
N
1
0
K
O
L
E
K
T
O
R
T
E
S
T
O
W
Y
D
N
T
2
,

P
N
1
0 MODU PRZYACZA STRAY POARNEJ DN 100, PN 10
MODU POMIAROWY DNT2, PN 10
SSAWNE
DNS, PN10
PRZYCZE
SSAWNE
DNS, PN10
dokadne wymiary pompowni i moce silnikw pomp podawane s po okreleniu wymaganego punktu
pracy pompy poarowej
inne wykonanie moliwe po uzgodnieniu z producentem
ustawienie wolnostojcej szafy sterowniczej dla silnika elektrycznego jest rozwizaniem przykadowym
Wielko Napd / Prdko Typ pompy
Typ pompy wirnika moc [kW] obrotowa pilotujcej/
poarowej [mm] [obr/min] moc [kW]
101/250 VSL 215255 E/55110 2940 ICV/0,371,1
Wyposaenie standardowe:
modu podstawowy pompowni
w wykonaniu EE
modu pomiarowy
modu przycza Stray Poarnej
Dane dotyczce pomp
Wymiary i masa
Informacje dodatkowe
DNS DNT1 DNT2 G1 G2 G3 S T1 T2 R1 R2 R3 KT P Masa [kg]
150 150 150 2050 1500 2150 500 1850 1550 650 320 760 1250 2530 1600
250 200 2300 1800 2550 650 2200 1850 750 370 830 1500 2200
P1 P2
I NYNI ERI A SYSTEMW POMPOWYCH
68
Pompownie poarowe PP-IC 101/250
Wykonanie ED - dane techniczne
R
1
100
KT
G2
410
8
0
0
G1 900
R2
P
1800
930
R3
S
T
2
T
1
G
3
S
Z
A
F
A
S
T
E
R
O
W
N
I
C
Z
A
SZAFA
STEROWNICZA
SZAFA
STEROWNICZA
DN50
ZBIORNIK
PALIWA
MB
PRZYCZE
K
O
L
E
K
T
O
R
T

O
C
Z
N
Y
D
N
T
1
,

P
N
1
0
K
O
L
E
K
T
O
R
T
E
S
T
O
W
Y
D
N
T
2
,

P
N
1
0
MODU PRZYACZA STRAY POARNEJ DN 100, PN 10
MODU POMIAROWY DNT2, PN 10
SSAWNE
DNS, PN10
PRZYCZE
SSAWNE
DNS, PN10
dokadne wymiary pompowni i moce silnikw pomp podawane s po okreleniu wymaganego punktu
pracy pompy poarowej
inne wykonanie moliwe po uzgodnieniu z producentem
ustawienie wolnostojcej szafy sterowniczej dla silnika elektrycznego jest rozwizaniem przykadowym
Wyposaenie standardowe:
modu podstawowy pompowni
w wykonaniu ED
modu pomiarowy
modu przycza Stray Poarnej
Dane dotyczce pomp
Wymiary i masa
Informacje dodatkowe
Wielko Napd / Prdko Typ pompy
Typ pompy wirnika moc [kW] obrotowa pilotujcej/
poarowej [mm] [obr/min] moc [kW]
101/250 VSL 215255 E/55 D/64 2940 ICV/0,371,1
110 147
P1 P2
DNS DNT1 DNT2 G1 G2 G3 S T1 T2 R1 R2 R3 KT P Masa [kg]
150 150 150 2000 2500 2150 500 1850 1550 1500 320 760 2200 2530 2200
250 200 2500 2800 2550 650 2200 1850 370 830 2500 3200
I NYNI ERI A SYSTEMW POMPOWYCH
69
Pompownie poarowe PP-IC 101/250
Wykonanie E - dane techniczne
1
6
0
0
410
8
0
0
G1
R2
P
R3
KT
100
G2
S
T
2
T
1
G
3
1800
930
DN50
S
Z
A
F
A
S
T
E
R
O
W
N
I
C
Z
A
S
Z
A
F
A
S
T
E
R
O
W
N
I
C
Z
A
PRZYCZE
K
O
L
E
K
T
O
R
T

O
C
Z
N
Y
D
N
T
1
,

P
N
1
0
K
O
L
E
K
T
O
R
T
E
S
T
O
W
Y
D
N
T
2
,

P
N
1
0
MODU PRZYACZA STRAY POARNEJ DN 100, PN 10
MODU POMIAROWY DNT2, PN 10
SSAWNE
DNS, PN10
dokadne wymiary pompowni i moce silnikw pomp podawane s po okreleniu wymaganego punktu
pracy pompy poarowej
inne wykonanie moliwe po uzgodnieniu z producentem
po skonsultowaniu dostpne nietypowe wykonanie ramy pompowni z wibroizolatorami, nie wymagajce
kotwienia
ustawienie wolnostojcej szafy sterowniczej dla silnika elektrycznego jest rozwizaniem przykadowym
Wielko Prdko Typ pompy
Typ pompy wirnika Napd / obrotowa pilotujcej/
poarowej [mm] moc [kW] [obr/min] moc [kW]
101/250 VSL 215255 E/55110 2940 ICV/0,371,1
Wyposaenie standardowe:
modu podstawowy pompowni
w wykonaniu E
modu pomiarowy
modu przycza Stray Poarnej
Dane dotyczce pomp
Wymiary i masa
Informacje dodatkowe
DNS DNT1 DNT2 G1 G2 G3 S T1 T2 R2 R3 KT P Masa [kg]
150 150 150 2050 1100 2100 460 1800 1500 320 760 800 2530 900
250 200 2300 1300 2500 600 2150 1800 370 830 900 1200
I NYNI ERI A SYSTEMW POMPOWYCH
70
Pompownie poarowe PP-IC 101/250
Wykonanie D - dane techniczne
100
KT
G2
G1 900
R2
P
1800
930
R3
S
T
2
T
1
G
3
SZAFA
STEROWNICZA
SZAFA
STEROWNICZA
DN50
ZBIORNIK
PALIWA
MB
PRZYCZE
K
O
L
E
K
T
O
R
T

O
C
Z
N
Y
D
N
T
1
,

P
N
1
0
K
O
L
E
K
T
O
R
T
E
S
T
O
W
Y
D
N
T
2
,

P
N
1
0
MODU PRZYACZA STRAY POARNEJ DN 100, PN 10
MODU POMIAROWY DNT2, PN 10
SSAWNE
DNS, PN10
dokadne wymiary pompowni i moce silnikw pomp podawane s po okreleniu wymaganego punktu
pracy pompy poarowej
inne wykonanie moliwe po uzgodnieniu z producentem
po skonsultowaniu dostpne nietypowe wykonanie ramy pompowni z wibroizolatorami, nie wymagajce
kotwienia
Wielko Prdko Typ pompy
Typ pompy wirnika Napd / obrotowa pilot/
poarowej [mm] moc [kW] [obr/min] moc [kW]
101/250 VSL 215225 D/64147 2940 ICV/0,371,1
Wyposaenie standardowe:
modu podstawowy pompowni
w wykonaniu D
modu pomiarowy
modu przycza Stray Poarnej
Dane dotyczce pomp
Wymiary i masa
Informacje dodatkowe
DNS DNT1 DNT2 G1 G2 G3 S T1 T2 R2 R3 KT P Masa [kg]
150 150 150 2000 1000 2100 460 1800 1500 320 760 750 2530 1500
250 200 2500 1100 2500 600 2150 1800 370 830 850 2200
Pompownie poarowe
PP-IC 126/250
I NYNI ERI A SYSTEMW POMPOWYCH
I NYNI ERI A SYSTEMW POMPOWYCH
72
Pompownie poarowe PP-IC 126/250
Charakterystyka pompy poarowej 126/250 VSL
krciec toczny: DN125 PN16
krciec ssawny: DN200 PN10
n=2940 obr/min
Numer dopuszczenia VdS
dla pompy 126/250 VSL:P4830407E
H [m]
P [kW]
NPSH[m]
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
5
10
15
20
40
60
80
100
120
1000 0 3000 2000 5000 4000 6000 8000 7000 9000
0 100 200 300 400 500
0 100 200 300 400 500
0 100 200 300 400 500
Q [m/h]
Q [l/min]
3
Q [m/h]
3
Q [m/h]
3
259*
248*
236
218
55kW
75kW
90kW
110kW
granica stosowalnoci
minimalny przepyw 2% Q
259*
248*
236
218
259 218
a
b
c
d
dop
Jeli podczas eksploatacji pompy tryskaczowej przy maksymalnym dopuszczalnym nateniu przepywu
moliwe jest cinienie napywu wiksze od 0,5 bar, to naley zwikszy o 20% warto mocy napdowej
dla zaznaczonych (*) rednic wirnika
I NYNI ERI A SYSTEMW POMPOWYCH
73
Pompownie poarowe PP-IC 126/250
Wykonanie EE - dane techniczne
1
6
0
0
410
8
0
0
G1
R2
R3
KT
100
G2
R
1
S
T
2
T
1
G
3
1800
930
P
S
Z
A
F
A
S
T
E
R
O
W
N
I
C
Z
A
S
Z
A
F
A
S
T
E
R
O
W
N
I
C
Z
A
S
Z
A
F
A
S
T
E
R
O
W
N
I
C
Z
A
MB
DN50
PRZYCZE
K
O
L
E
K
T
O
R
T

O
C
Z
N
Y
D
N
T
1
,

P
N
1
0
K
O
L
E
K
T
O
R
T
E
S
T
O
W
Y
D
N
T
2
,

P
N
1
0 MODU PRZYACZA STRAY POARNEJ DN 100, PN 10
MODU POMIAROWY DNT2, PN 10
SSAWNE
DNS, PN10
PRZYCZE
SSAWNE
DNS, PN10
dokadne wymiary pompowni i moce silnikw pomp podawane s po okreleniu wymaganego punktu
pracy pompy poarowej
inne wykonanie moliwe po uzgodnieniu z producentem
ustawienie wolnostojcej szafy sterowniczej dla silnika elektrycznego jest rozwizaniem przykadowym
Wielko Napd / Prdko Typ pompy
Typ pompy wirnika moc [kW] obrotowa pilotujcej/
poarowej [mm] [obr/min] moc [kW]
126/250 VSL 218259 E/55110 2940 ICV/0,371,1
Wyposaenie standardowe:
modu podstawowy pompowni
w wykonaniu EE
modu pomiarowy
modu przycza Stray Poarnej
Dane dotyczce pomp
Wymiary i masa
Informacje dodatkowe
DNS DNT1 DNT2 G1 G2 G3 S T1 T2 R1 R2 R3 KT P Masa [kg]
200 200 150 2100 1500 2450 530 2100 1800 650 370 830 1250 2530 1800
250 250 200 2450 1900 2750 650 2400 2050 750 430 1000 1600 3300 2600
P1 P2
I NYNI ERI A SYSTEMW POMPOWYCH
74
Pompownie poarowe PP-IC 126/250
Wykonanie ED - dane techniczne
R
1
100
KT
G2
410
8
0
0
G1 900
R2
P
1800
930
R3
S
T
2
T
1
G
3
S
Z
A
F
A
S
T
E
R
O
W
N
I
C
Z
A
SZAFA
STEROWNICZA
SZAFA
STEROWNICZA
DN50
ZBIORNIK
PALIWA
MB
PRZYCZE
K
O
L
E
K
T
O
R
T

O
C
Z
N
Y
D
N
T
1
,

P
N
1
0
K
O
L
E
K
T
O
R
T
E
S
T
O
W
Y
D
N
T
2
,

P
N
1
0
MODU PRZYACZA STRAY POARNEJ DN 100, PN 10
MODU POMIAROWY DNT2, PN 10
SSAWNE
DNS, PN10
PRZYCZE
SSAWNE
DNS, PN10
dokadne wymiary pompowni i moce silnikw pomp podawane s po okreleniu wymaganego punktu
pracy pompy poarowej
inne wykonanie moliwe po uzgodnieniu z producentem
ustawienie wolnostojcej szafy sterowniczej dla silnika elektrycznego jest rozwizaniem przykadowym
Wyposaenie standardowe:
modu podstawowy pompowni
w wykonaniu ED
modu pomiarowy
modu przycza Stray Poarnej
Dane dotyczce pomp
Wymiary i masa
Informacje dodatkowe
Wielko Napd / Prdko Typ pompy
Typ pompy wirnika moc [kW] obrotowa pilotujcej/
poarowej [mm] [obr/min] moc [kW]
126/250 VSL 218259 E/55 D/64 2940 ICV/0,371,1
110 147
P1 P2
DNS DNT1 DNT2 G1 G2 G3 S T1 T2 R1 R2 R3 KT P Masa [kg]
200 200 150 2000 2500 2450 530 2100 1800 1500 370 830 2250 2530 2500
250 250 200 2500 2800 2750 650 2400 2050 430 1000 2600 3300 3500
I NYNI ERI A SYSTEMW POMPOWYCH
75
Pompownie poarowe PP-IC 126/250
Wykonanie E - dane techniczne
1
6
0
0
410
8
0
0
G1
R2
P
R3
KT
100
G2
S
T
2
T
1
G
3
1800
930
DN50
S
Z
A
F
A
S
T
E
R
O
W
N
I
C
Z
A
S
Z
A
F
A
S
T
E
R
O
W
N
I
C
Z
A
PRZYCZE
K
O
L
E
K
T
O
R
T

O
C
Z
N
Y
D
N
T
1
,

P
N
1
0
K
O
L
E
K
T
O
R
T
E
S
T
O
W
Y
D
N
T
2
,

P
N
1
0
MODU PRZYACZA STRAY POARNEJ DN 100, PN 10
MODU POMIAROWY DNT2, PN 10
SSAWNE
DNS, PN10
dokadne wymiary pompowni i moce silnikw pomp podawane s po okreleniu wymaganego punktu
pracy pompy poarowej
inne wykonanie moliwe po uzgodnieniu z producentem
po skonsultowaniu dostpne nietypowe wykonanie ramy pompowni z wibroizolatorami, nie wymagajce
kotwienia
ustawienie wolnostojcej szafy sterowniczej dla silnika elektrycznego jest rozwizaniem przykadowym
Wielko Prdko Typ pompy
Typ pompy wirnika Napd / obrotowa pilotujcej/
poarowej [mm] moc [kW] [obr/min] moc [kW]
126/250 VSL 218259 E/55110 2940 ICV/0,371,1
Wyposaenie standardowe:
modu podstawowy pompowni
w wykonaniu E
modu pomiarowy
modu przycza Stray Poarnej
Dane dotyczce pomp
Wymiary i masa
Informacje dodatkowe
DNS DNT1 DNT2 G1 G2 G3 S T1 T2 R2 R3 KT P Masa [kg]
200 200 150 2100 1100 2400 480 2050 1750 370 830 800 2530 1000
250 250 200 2450 1300 2700 600 2350 2000 430 1000 900 3300 1400
I NYNI ERI A SYSTEMW POMPOWYCH
76
Pompownie poarowe PP-IC 126/250
Wykonanie D - dane techniczne
100
KT
G2
G1 900
R2
P
1800
930
R3
S
T
2
T
1
G
3
SZAFA
STEROWNICZA
SZAFA
STEROWNICZA
DN50
ZBIORNIK
PALIWA
MB
PRZYCZE
K
O
L
E
K
T
O
R
T

O
C
Z
N
Y
D
N
T
1
,

P
N
1
0
K
O
L
E
K
T
O
R
T
E
S
T
O
W
Y
D
N
T
2
,

P
N
1
0
MODU PRZYACZA STRAY POARNEJ DN 100, PN 10
MODU POMIAROWY DNT2, PN 10
SSAWNE
DNS, PN10
dokadne wymiary pompowni i moce silnikw pomp podawane s po okreleniu wymaganego punktu
pracy pompy poarowej
inne wykonanie moliwe po uzgodnieniu z producentem
po skonsultowaniu dostpne nietypowe wykonanie ramy pompowni z wibroizolatorami, nie wymagajce
kotwienia
Wielko Prdko Typ pompy
Typ pompy wirnika Napd / obrotowa pilotujcej/
poarowej [mm] moc [kW] [obr/min] moc [kW]
126/250 VSL 218256 D/64147 2940 ICV/0,371,1
Wyposaenie standardowe:
modu podstawowy pompowni
w wykonaniu D
modu pomiarowy
modu przycza Stray Poarnej
Dane dotyczce pomp
Wymiary i masa
Informacje dodatkowe
DNS DNT1 DNT2 G1 G2 G3 S T1 T2 R2 R3 KT P Masa [kg]
200 200 150 2000 1000 2400 480 2050 1750 370 830 750 2530 1600
250 250 200 2500 1100 2700 600 2350 2000 430 1000 850 3300 2300
Pompownie poarowe
PP-IC 126/315
I NYNI ERI A SYSTEMW POMPOWYCH
I NYNI ERI A SYSTEMW POMPOWYCH
78
Pompownie poarowe PP-IC 126/315
Charakterystyka pompy poarowej 126/315
krciec toczny: DN125 PN16
krciec ssawny: DN200 PN16
n=2965 obr/min
Numer dopuszczenia VdS
dla pompy 126/315:P4970001
H [m]
P [kW]
NPSH[m]
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
0
5
10
15
50
100
150
200
250
0 2500 7500 5000 10000
0 100 200 300 400 600 700 500
0 100 200 300 400 600 700 500
0 100 200 300 400 600 700 500
Q [m/h]
Q [l/min]
3
Q [m/h]
3
Q [m/h]
3
minimalny przepyw 2% Q
granica stosowalnoci
granica stosowalnoci
324*
300*
290*
280*
262*
200kW
200kW
160kW
132kW
250kW
324*
300*
290*
280*
262*
a
b
c
d
e
262- 324
dop
Jeli podczas eksploatacji pompy tryskaczowej przy maksymalnym dopuszczalnym nateniu przepywu
moliwe jest cinienie napywu wiksze od 0,5 bar, to naley zwikszy o 20% warto mocy napdowej
dla zaznaczonych (*) rednic wirnika
I NYNI ERI A SYSTEMW POMPOWYCH
79
Pompownie poarowe PP-IC 126/315
Wykonanie EE - dane techniczne
R
1
1
8
0
0

(
1
6
0
0
)
410
8
0
0
R3
G1
S
T
2
T
1
G
3
100
KT
G2
R2
1800
930
P
MB
S
Z
A
F
A
S
T
E
R
O
W
N
I
C
Z
A
S
Z
A
F
A
S
T
E
R
O
W
N
I
C
Z
A
S
Z
A
F
A
S
T
E
R
O
W
N
I
C
Z
A
DN50
PRZYCZE
K
O
L
E
K
T
O
R
T

O
C
Z
N
Y
D
N
T
1
,

P
N
1
6
K
O
L
E
K
T
O
R
T
E
S
T
O
W
Y
D
N
T
2
,

P
N
1
6
MODU PRZYACZA STRAY POARNEJ DN 100, PN 16
MODU POMIAROWY DNT2, PN 16
SSAWNE
DNS, PN10
PRZYCZE
SSAWNE
DNS, PN10
1)
1)
1
)
1
)
wymiar w nawiasie dotyczy mocy 132 kW
dokadne wymiary pompowni i moce silnikw pomp podawane s przez producenta po okreleniu
wymaganego punktu pracy pompy poarowej
inne wykonanie moliwe po uzgodnieniu z producentem
po skonsultowaniu dostpne nietypowe wykonanie ramy pompowni z wibroizolatorami, nie wymagajce
kotwienia
ustawienie wolnostojcej szafy sterowniczej dla silnika elektrycznego jest rozwizaniem przykadowym
1)
dla wirnika pompy 262 przycza PN10
Wielko Napd / Prdko Typ pompy
Typ pompy wirnika moc [kW] obrotowa pilotujcej/
poarowej [mm] [obr/min] moc [kW]
126/315 262324 E/132250 2965 ICV/0,371,1
Wyposaenie standardowe:
modu podstawowy pompowni
w wykonaniu EE
modu pomiarowy
modu przycza Stray Poarnej
Dane dotyczce pomp
Wymiary i masa
Informacje dodatkowe
DNS DNT1 DNT2 G1 G2 G3 S T1 T2 R1 R2 R3 KT P Masa [kg]
200 200 150 2300 2300 2600 630 2250 1900 900 370 830 2000 2530 2200
250 250 200 2750 2600 2800 700 2500 2100 1000 430 1000 2300 3300 3400
P1 P2
I NYNI ERI A SYSTEMW POMPOWYCH
80
Pompownie poarowe PP-IC 126/315
Wykonanie ED - dane techniczne
G1
R3
S
T
2
T
1
G
3
900
R2
R
1
100
KT
G2
1800
930
P
410
8
0
0
SZAFA
STEROWNICZA
MB
ZBIORNIK
PALIWA
SZAFA
STEROWNICZA
DN50
S
Z
A
F
A
S
T
E
R
O
W
N
I
C
Z
A
PRZYCZE
K
O
L
E
K
T
O
R
T

O
C
Z
N
Y
D
N
T
1
,

P
N
1
6
K
O
L
E
K
T
O
R
T
E
S
T
O
W
Y
D
N
T
2
,

P
N
1
6
MODU PRZYACZA STRAY POARNEJ DN 100, PN 16
MODU POMIAROWY DNT2, PN 16
SSAWNE
DNS, PN10
PRZYCZE
SSAWNE
DNS, PN10
1)
1)
1
)
1
)
Wyposaenie standardowe:
modu podstawowy pompowni
w wykonaniu ED
modu pomiarowy
modu przycza Stray Poarnej
Dane dotyczce pomp
Wymiary i masa
Wielko Napd / Prdko Typ pompy
Typ pompy wirnika moc [kW] obrotowa pilotujcej/
poarowych [mm] [obr/min] moc [kW]
126/315 262300 E/132 D/147 2965 ICV/0,371,1
200 213
P1 P2
DNS DNT1 DNT2 G1 G2 G3 S T1 T2 R1 R2 R3 KT P Masa [kg]
200 200 150 2300 2500 2600 630 2250 1900 1600 370 830 2300 2530 2800
250 250 200 2700 2800 2800 700 2500 2100 430 1000 2600 3300 4000
dokadne wymiary pompowni i moce silnikw pomp podawane s po okreleniu wymaganego punktu
pracy pompy poarowej
inne wykonanie moliwe po uzgodnieniu z producentem
po skonsultowaniu dostpne nietypowe wykonanie ramy pompowni z wibroizolatorami, nie wymagajce
kotwienia
ustawienie wolnostojcej szafy sterowniczej dla silnika elektrycznego jest rozwizaniem przykadowym
Uwaga: Dla pompy 126/315 z wirnikiem wikszym ni 300mm nie wystpuje napd spalinowy
1)
dla wirnika pompy 262 przycza PN10
Informacje dodatkowe
I NYNI ERI A SYSTEMW POMPOWYCH
81
Pompownie poarowe PP-IC 126/315
Wykonanie E - dane techniczne
P
8
0
0
410
1
8
0
0

(
1
6
0
0
)
R3
G1
S
T
2
T
1
G
3
100
KT
G2
R2
1800
930
S
Z
A
F
A
S
T
E
R
O
W
N
I
C
Z
A
S
Z
A
F
A
S
T
E
R
O
W
N
I
C
Z
A
DN50
PRZYCZE
K
O
L
E
K
T
O
R
T

O
C
Z
N
Y
D
N
T
1
,

P
N
1
6
K
O
L
E
K
T
O
R
T
E
S
T
O
W
Y
D
N
T
2
,

P
N
1
6
MODU PRZYACZA STRAY POARNEJ DN 100, PN 16
MODU POMIAROWY DNT2, PN 16
SSAWNE
DNS, PN10
1
)
1
)
1)
1)
wymiar w nawiasie dotyczy mocy 132 kW
dokadne wymiary pompowni i moce silnikw pomp podawane s przez producenta po okreleniu
wymaganego punktu pracy pompy poarowej
inne wykonanie moliwe po uzgodnieniu z producentem
po skonsultowaniu dostpne nietypowe wykonanie ramy pompowni z wibroizolatorami, nie wymagajce
kotwienia
ustawienie wolnostojcej szafy sterowniczej dla silnika elektrycznego jest rozwizaniem przykadowym
1)
dla wirnika pompy 262 przycza PN10
Wielko Prdko Typ pompy
Typ pompy wirnika Napd / obrotowa pilotujcej/
poarowej [mm] moc [kW] [obr/min] moc [kW]
126/315 262324 E/132250 2965 ICV/0,371,1
Wyposaenie standardowe:
modu podstawowy pompowni
w wykonaniu E
modu pomiarowy
modu przycza Stray Poarnej
Dane dotyczce pomp
Wymiary i masa
Informacje dodatkowe
DNS DNT1 DNT2 G1 G2 G3 S T1 T2 R2 R3 KT P Masa [kg]
200 200 150 2300 1500 2600 630 2250 1900 370 830 1200 2530 1200
250 250 200 2750 1700 2800 700 2500 2100 430 1000 1400 3300 1800
I NYNI ERI A SYSTEMW POMPOWYCH
82
Pompownie poarowe PP-IC 126/315
Wykonanie D - dane techniczne
G1
R3
S
T
2
T
1
G
3
900
R2
KT
G2
P
100
1800
930
SZAFA
STEROWNICZA
ZBIORNIK
PALIWA
SZAFA
STEROWNICZA
DN50
PRZYCZE
K
O
L
E
K
T
O
R
T

O
C
Z
N
Y
D
N
T
1
,

P
N
1
6
K
O
L
E
K
T
O
R
T
E
S
T
O
W
Y
D
N
T
2
,

P
N
1
6
MODU PRZYACZA STRAY POARNEJ DN 100, PN 16
MODU POMIAROWY DNT2, PN 16
SSAWNE
DNS, PN10
1)
1)
1
)
1
)
dokadne wymiary pompowni i moce silnikw pomp podawane s po okreleniu wymaganego punktu
pracy pompy poarowej
inne wykonanie moliwe po uzgodnieniu z producentem
po skonsultowaniu dostpne nietypowe wykonanie ramy pompowni z wibroizolatorami, nie wymagajce
kotwienia
Uwaga: Dla pompy 126/315 z wirnikiem wikszym ni 300mm nie wystpuje napd spalinowy
1)
dla wirnika pompy 262 przycza PN10
Wielko Prdko Typ pompy
Typ pompy wirnika Napd / obrotowa pilotujcej/
poarowej [mm] moc [kW] [obr/min] moc [kW]
126/315 262300 D/147213 2965 ICV/0,371,1
Wyposaenie standardowe:
modu podstawowy pompowni
w wykonaniu D
modu pomiarowy
modu przycza Stray Poarnej
Dane dotyczce pomp
Wymiary i masa
Informacje dodatkowe
DNS DNT1 DNT2 G1 G2 G3 S T1 T2 R2 R3 KT P Masa [kg]
200 200 150 2300 1100 2600 630 2250 1900 370 830 800 2530 1800
250 250 200 2700 1300 2800 700 2500 2100 430 1000 1000 3300 2500
Pompownie poarowe
PP-IC 150/400
(n=1800 obr/min)
I NYNI ERI A SYSTEMW POMPOWYCH
I NYNI ERI A SYSTEMW POMPOWYCH
84
Pompownie poarowe PP-IC 150/400
Charakterystyka pompy poarowej 150/400
krciec toczny: DN150 PN16
krciec ssawny: DN200 PN10
n=1800 obr/min
Numer dopuszczenia VdS
dla pompy 150/400:P4860442
H [m]
P [kW]
NPSH[m]
120
100
110
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0
5
10
15
20
60
100
140
180
0 2000 8000 4000 6000 10000 12000
0 100 200 300 400 600 700 800 500
100 200 300 400 600 700 800 500 0
100 200 300 400 600 700 800 500 0
Q [m/h]
Q [l/min]
3
Q [m/h]
3
Q [m/h]
3
430*
405*
380*
355*
330
187kW
147kW
115kW
92kW
76kW
minimalny przepyw 2% Q
granica stosowalnoci
430*
405*
380*
355*
330
430 330
a
b
c
d
e
dop
Jeli podczas eksploatacji pompy tryskaczowej przy maksymalnym dopuszczalnym nateniu przepywu
moliwe jest cinienie napywu wiksze od 0,5 bar, to naley zwikszy o 20% warto mocy napdowej
dla zaznaczonych (*) rednic wirnika
(n=1800 obr/min)
I NYNI ERI A SYSTEMW POMPOWYCH
85
Pompownie poarowe PP-IC 150/400
Wykonanie D - (n=1800 obr/min) dane techniczne
G1
R3
S
T
2
T
1
G
3
900
R2
KT
G2
P
100
1800
930
SZAFA
STEROWNICZA
ZBIORNIK
PALIWA
SZAFA
STEROWNICZA
DN50
PRZYCZE
K
O
L
E
K
T
O
R
T

O
C
Z
N
Y
D
N
T
1
,

P
N
1
6
K
O
L
E
K
T
O
R
T
E
S
T
O
W
Y
D
N
T
2
,

P
N
1
6
MODU PRZYACZA STRAY POARNEJ DN 100, PN 16
MODU POMIAROWY DNT2, PN 16
SSAWNE
DNS, PN10
1)
1)
1
)
1
)
dokadne wymiary pompowni i moce silnikw pomp podawane s przez producenta po okreleniu
wymaganego punktu pracy pompy poarowej
inne wykonanie moliwe po uzgodnieniu z producentem
po skonsultowaniu dostpne nietypowe wykonanie ramy pompowni z wibroizolatorami, nie wymagajce
kotwienia
Wielko Prdko Typ pompy
Typ pompy wirnika Napd / obrotowa pilotujcej/
poarowej [mm] moc [kW] [obr/min] moc [kW]
150/400 330430 D/103221 1800 ICV/0,371,1
Wyposaenie standardowe:
modu podstawowy pompowni
w wykonaniu D
modu pomiarowy
modu przycza Stray Poarnej
Dane dotyczce pomp
Wymiary i masa
Informacje dodatkowe
DNS DNT1 DNT2 G1 G2 G3 S T1 T2 R2 R3 KT P Masa [kg]
200 200 150 2300 1100 2600 650 2300 2000 370 880 800 2530 2000
300 300 200 3000 1300 3000 750 2600 2300 430 1100 1000 3300 2700
Pompownie poarowe
PP-IC 150/400
(n=1950 obr/min)
I NYNI ERI A SYSTEMW POMPOWYCH
I NYNI ERI A SYSTEMW POMPOWYCH
88
Pompownie poarowe PP-IC 150/400
Charakterystyka pompy poarowej 150/400
krciec toczny: DN150 PN16
krciec ssawny: DN200 PN10
n=1950 obr/min
Numer dopuszczenia VdS
dla pompy 150/400:P4860442
H [m]
P [kW]
NPSH[m]
120
100
110
90
80
70
60
50
40
30
20
0
5
10
15
60
20
100
140
180
180
220
0 2000 8000 4000 6000 10000 12000
0 100 200 300 400 600 700 800 500
100 200 300 400 600 700 800 500 0
100 200 300 400 600 700 800 500 0
Q [m/h]
Q [l/min]
3
Q [m/h]
3
Q [m/h]
3
430*
405*
380*
355*
330
234kW
185kW
145kW
115kW
92kW
granica stosowalnoci
minimalny przepyw 2% Q
430*
405*
380*
355*
330
330 430
a
b
c
d
e
dop
Jeli podczas eksploatacji pompy tryskaczowej przy maksymalnym dopuszczalnym nateniu przepywu
moliwe jest cinienie napywu wiksze od 0,5 bar, to naley zwikszy o 20% warto mocy napdowej
dla zaznaczonych (*) rednic wirnika
(n=1950 obr/min)
I NYNI ERI A SYSTEMW POMPOWYCH
89
Pompownie poarowe PP-IC 150/400
Wykonanie D - (n=1950 obr/min) dane techniczne
G1
R3
S
T
2
T
1
G
3
900
R2
KT
G2
P
100
1800
930
DN50
1)
1)
1
)
1
)
SZAFA
STEROWNICZA
SZAFA
STEROWNICZA
PRZYCZE
K
O
L
E
K
T
O
R
T

O
C
Z
N
Y
D
N
T
1
,

P
N
1
0
K
O
L
E
K
T
O
R
T
E
S
T
O
W
Y
D
N
T
2
,

P
N
1
0
MODU PRZYACZA STRAY POARNEJ DN 100, PN 10
MODU POMIAROWY DNT2, PN 10
SSAWNE
DNS, PN10 ZBIORNIK
PALIWA
dokadne wymiary pompowni i moce silnikw pomp podawane s przez producenta po okreleniu
wymaganego punktu pracy pompy poarowej
inne wykonanie moliwe po uzgodnieniu z producentem
po skonsultowaniu dostpne nietypowe wykonanie ramy pompowni z wibroizolatorami, nie wymagajce
kotwienia
1)
dla wirnika pompy 405 przycza PN16
Wielko Prdko Typ pompy
Typ pompy wirnika Napd / obrotowa pilotujcej/
poarowej [mm] moc [kW] [obr/min] moc [kW]
150/400 330430 D/110316 1950 ICV/0,371,1
Wyposaenie standardowe:
modu podstawowy pompowni
w wykonaniu D
modu pomiarowy
modu przycza Stray Poarnej
Dane dotyczce pomp
Wymiary i masa
Informacje dodatkowe
DNS DNT1 DNT2 G1 G2 G3 S T1 T2 R2 R3 KT P Masa [kg]
200 200 150 2300 1100 2700 700 2400 2100 370 880 800 2530 2000
300 300 200 3000 1400 3100 800 2700 2400 430 1100 1100 3300 3000
Pompownie poarowe
PP-IC 150/500
I NYNI ERI A SYSTEMW POMPOWYCH
I NYNI ERI A SYSTEMW POMPOWYCH
92
Pompownie poarowe PP-IC 150/500
Charakterystyka pompy poarowej 150/500
krciec toczny: DN150 PN16
krciec ssawny: DN200 PN10
n=1470 obr/min
Numer dopuszczenia VdS
dla pompy 150/500:P4860443
H [m]
P [kW]
NPSH[m]
100
80
90
70
60
50
40
30
20
10
0
0
5
10
15
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
0 2000 8000 4000 6000 10000 12000
0 100 200 300 400 600 700 800 500
100 200 300 400 600 700 800 500 0
100 200 300 400 600 700 800 500 0
Q [m/h]
Q [l/min]
3
Q [m/h]
3
Q [m/h]
3
minimalny przepyw 2% Q
granica stosowalnoci
520*
200kW
160kW
132kW
110kW
90kW
495*
470*
445*
420
520*
495*
470*
445*
420
430
520
a
b
c
d
e
dop
Jeli podczas eksploatacji pompy tryskaczowej przy maksymalnym dopuszczalnym nateniu przepywu
moliwe jest cinienie napywu wiksze od 0,5 bar, to naley zwikszy o 20% warto mocy napdowej
dla zaznaczonych (*) rednic wirnika
I NYNI ERI A SYSTEMW POMPOWYCH
93
Pompownie poarowe PP-IC 150/500
Wykonanie EE - dane techniczne
R
1
1
8
0
0

(
1
6
0
0
)
410
8
0
0
R3
G1
S
T
2
T
1
G
3
100
KT
G2
R2
1800
930
P
DN50
S
Z
A
F
A
S
T
E
R
O
W
N
I
C
Z
A
S
Z
A
F
A
S
T
E
R
O
W
N
I
C
Z
A
S
Z
A
F
A
S
T
E
R
O
W
N
I
C
Z
A
PRZYCZE
K
O
L
E
K
T
O
R
T

O
C
Z
N
Y
D
N
T
1
,

P
N
1
0
K
O
L
E
K
T
O
R
T
E
S
T
O
W
Y
D
N
T
2
,

P
N
1
0
MODU PRZYACZA STRAY POARNEJ DN 100, PN 10
MODU POMIAROWY DNT2, PN 10
SSAWNE
DNS, PN10
PRZYCZE
SSAWNE
DNS, PN10
wymiar w nawiasie dotyczy mocy 90, 110 i 132 kW
dokadne wymiary pompowni i moce silnikw pomp podawane s przez producenta po okreleniu
wymaganego punktu pracy pompy poarowej
inne wykonanie moliwe po uzgodnieniu z producentem
po skonsultowaniu dostpne nietypowe wykonanie ramy pompowni z wibroizolatorami, nie wymagajce
kotwienia
ustawienie wolnostojcej szafy sterowniczej dla silnika elektrycznego jest rozwizaniem przykadowym
Wyposaenie standardowe:
modu podstawowy pompowni
w wykonaniu EE
modu pomiarowy
modu przycza Stray Poarnej
Dane dotyczce pomp
Informacje dodatkowe
Wymiary i masa
DNS DNT1 DNT2 G1 G2 G3 S T1 T2 R1 R2 R3 KT P Masa [kg]
200 200 150 2300 2500 2600 700 2300 2000 1000 370 880 2300 2530 2400
300 300 200 2800 2700 3100 760 2700 2300 430 1100 2400 3300 3400
Wielko Napd / Prdko Typ pompy
Typ pompy wirnika moc [kW] obrotowa pilotujcej/
poarowej [mm] [obr/min] moc [kW]
150/500 420520 E/90200 1470 ICV/0,371,1
P1 P2
I NYNI ERI A SYSTEMW POMPOWYCH
94
Pompownie poarowe PP-IC 150/500
Wykonanie E - dane techniczne
P
8
0
0
410
1
8
0
0

(
1
6
0
0
)
R3
G1
S
T
2
T
1
G
3
100
KT
G2
R2
1800
930
DN50
S
Z
A
F
A
S
T
E
R
O
W
N
I
C
Z
A
S
Z
A
F
A
S
T
E
R
O
W
N
I
C
Z
A
PRZYCZE
K
O
L
E
K
T
O
R
T

O
C
Z
N
Y
D
N
T
1
,

P
N
1
0
K
O
L
E
K
T
O
R
T
E
S
T
O
W
Y
D
N
T
2
,

P
N
1
0
MODU PRZYACZA STRAY POARNEJ DN 100, PN 10
MODU POMIAROWY DNT2, PN 10
SSAWNE
DNS, PN10
wymiar w nawiasie dotyczy mocy 90, 110 i 132 kW
dokadne wymiary pompowni i moce silnikw pomp podawane s przez producenta po okreleniu
wymaganego punktu pracy pompy poarowej
inne wykonanie moliwe po uzgodnieniu z producentem
po skonsultowaniu dostpne nietypowe wykonanie ramy pompowni z wibroizolatorami, nie wymagajce
kotwienia
ustawienie wolnostojcej szafy sterowniczej dla silnika elektrycznego jest rozwizaniem przykadowym
Wyposaenie standardowe:
modu podstawowy pompowni
w wykonaniu E
modu pomiarowy
modu przycza Stray Poarnej
Dane dotyczce pomp
Wymiary i masa
Informacje dodatkowe
Wielko Prdko Typ pompy
Typ pompy wirnika Napd / obrotowa pilotujcej/
poarowej [mm] moc [kW] [obr/min] moc [kW]
150/500 420520 E/90200 1470 ICV/0,371,1
DNS DNT1 DNT2 G1 G2 G3 S T1 T2 R2 R3 KT P Masa [kg]
200 200 150 2300 1500 2600 700 2300 2000 370 880 1400 2530 1300
300 300 200 2800 1700 3100 760 2700 2300 430 1100 1500 3300 1800
Pompownie poarowe PP-IC
Przykady wykona specjalnych
I NYNI ERI A SYSTEMW POMPOWYCH
I NYNI ERI A SYSTEMW POMPOWYCH
96
Pompownie poarowe Przykady wykona specjalnych
Zestatawianie moduw postawowych pompowni w niestandardowe
ukady wielopompowe - wykonanie przykadowe EE+E
G1
R
1
+
2
0
0
R3
KT
G2
R
1
S
T
2
T
1
G
3
1800
930
P
R2
100
S
Z
A
F
A
S
T
E
R
O
W
N
I
C
Z
A
S
Z
A
F
A
S
T
E
R
O
W
N
I
C
Z
A
S
Z
A
F
A
S
T
E
R
O
W
N
I
C
Z
A
PRZYCZE
K
O
L
E
K
T
O
R
T

O
C
Z
N
Y
D
N
T
1
,

P
N
1
0
K
O
L
E
K
T
O
R
T
E
S
T
O
W
Y
D
N
T
2
,

P
N
1
0
MODU PRZYACZA STRAY POARNEJ DN 100, PN 10
MODU POMIAROWY DNT2, PN 10
SSAWNE
DNS, PN10
PRZYCZE
SSAWNE
DNS, PN10
PRZYCZE
SSAWNE
DNS, PN10
MB
DN50
S
Z
A
F
A
S
T
E
R
O
W
N
I
C
Z
A
dokadne wymiary pompowni i moce silnikw pomp podawane s przez producenta po okreleniu
wymaganego punktu pracy pompy poarowej
inne wykonanie moliwe po uzgodnieniu
tylko jeden z moduw podstawowych pompowni dostarczany jest z zespoem pompy pilotujcej,
drugi modu dostarczany jest bez tego zespou
Wyposaenie standardowe:
modu podstawowy pompowni
w wykonaniu EE
modu podstawowy pompowni
w wykonaniu E
modu pomiarowy
modu przycza Stray Poarnej
Dane dotyczce pomp (przykad)
Wymiary i masa
Informacje dodatkowe
Wielko Napd / Prdko Typ pompy
Typ pompy wirnika moc [kW] obrotowa pilotujcej/
poarowej [mm] [obr/min] moc [kW]
66/200 170215 E/1130 2940 ICV/0,371,1
P1 P2
DNS DNT1 DNT2 G1 G2 G3 S T1 T2 R1 R2 R3 KT P Masa [kg]
100 100 80 1700 2500 1600 370 1350 1100 650 260 700 2100 1450 1300
150 150 100 1850 1900 450 1650 1400 290 720 1760 1900
I NYNI ERI A SYSTEMW POMPOWYCH I NYNI ERI A SYSTEMW POMPOWYCH
97
Pompownie poarowe Przykady wykona specjalnych
Zestatawianie moduw postawowych pompowni w niestandardowe
ukady wielopompowe - wykonanie przykadowe DD+D
MODU PRZYACZA STRAY POARNEJ DN 100, PN 10
MODU POMIAROWY DNT2, PN 10
PRZYCZE
SSAWNE
DNS, PN10
K
O
L
E
K
T
O
R
T

O
C
Z
N
Y
D
N
T
1
, P
N
1
0
K
O
L
E
K
T
O
R
T
E
S
T
O
W
Y
D
N
T
2
, P
N
1
0
PRZYCZE
SSAWNE
DNS, PN10
PRZYCZE
SSAWNE
DNS, PN10
G1
R3
900
S
T
2
T
1
R2
G
3
1800
930
1
6
0
0
1
6
0
0
P
KT
G2
100
DN50
SZAFA
STEROWNICZA
ZBIORNIK
PALIWA
MB
SZAFA
STEROWNICZA
SZAFA
STEROWNICZA
ZBIORNIK
PALIWA
SZAFA
STEROWNICZA
ZBIORNIK
PALIWA
dokadne wymiary pompowni i moce silnikw pomp podawane s po okreleniu wymaganego punktu
pracy pompy poarowej
inne wykonanie moliwe po uzgodnieniu z producentem
po skonsultowaniu dostpne nietypowe wykonanie ramy pompowni z wibroizolatorami, nie wymagajce
kotwienia
tylko jeden modu podstawowy pompowni dostarczany jest z pomp pilotujc, pozostae dwa moduy
dostarczane s bez pompy pilotujcej
Wyposaenie standardowe:
trzy moduy podstawowe
pompowni w wykonaniu D
modu pomiarowy
modu przycza Stray Poarnej
Dane dotyczce pomp (przykad)
Informacje dodatkowe
Wymiary i masa
DNS DNT1 DNT2 G1 G2 G3 S T1 T2 R1 R2 R3 KT P Masa [kg]
200 200 150 2300 4000 2700 700 2400 2100 1500 370 880 3700 2530 6300
300 300 200 3000 4500 3100 800 2700 2400 1600 430 1100 4200 3300 10000
Wielko Napd / Prdko Typ pompy
Typ pompy wirnika moc [kW] obrotowa pilotujcej/
poarowej [mm] [obr/min] moc [kW]
150/400 330430 D/110316 1950 ICV/0,371,1
P1 P2 P3
Pompownie poarowe PP-IC
Wyposaenie dodatkowe
I NYNI ERI A SYSTEMW POMPOWYCH
I NYNI ERI A SYSTEMW POMPOWYCH
100
Pompownie poarowe PP-IC
Wyposaenie dodatkowe
Element wyposaenia
Zbiornik hydroforowy
Modu sprarki
i pompy uzupeniajcej
Stalowy cylindryczny zbiornik
cinieniowy w wykonaniu le-
cym lub stojcym o pojem-
noci V=22,5 - 30m
3
wyposaony
w przy-cza i osprzt zgodnie
z PN-M511540. Standardowy
osprzt zbiornika stanowi zawr
bezpieczestwa, wodowskaz,
zintegrowany ukad pomiaru
poziomu wody i cinienia spr-
onego powietrza. Osprzt dodat-
kowy stanowi-armatura zwrotna i
odcinajca instalacji techn.
zbiornika
rednica, dugo (wysoko),
typ wykonania zbiornika (stojcy,
lecy) i usytuowanie krcw
uzgadniane s indywidualnie
zalenie od lokalnych warunkw
na obiekcie.
Cinienie robocze: p=10 bar lub
wysze w zalenoci od uzgod-
nie.
Aprobaty, wiadectwa zgod-
noci: Paszport UDT
Kompletnie wyposaone urz-
dzenie przeznaczone do wsp-
pracy ze zbiornikiem hydroforo-
wym stanowicym wyczerpywal-
ne rdo wody urzdzenia try-
skaczowego.
Urzdzenie suy do automa-
tycznego utrzymywania zadane-
go przedziau poziomu wody
i cinienia spronego powietrza
w zbiorniku hydroforowym
Parametry urzdzenia:
Qspr.=25m
3
/h; pspr=1,0 Mpa;
Qpu=6-12m
3
/h; Hpu=40-120m
P=5,5-8 kW
Elementy urzdzenia dobierane
s indywidualnie przez produ-
centa w zalenoci od wymaga-
nego cinienia pracy zbiornika
hydroforowego oraz parame-
trw rda wody dla pompy
uzupeniajcej (sie wodocigowa,
zbiornik bezcinieniowy).
Zbiornik zalewowy z osprztem Zbiornik bezcinieniowy o po-
jemnoci uytkowej V=0,5m
3
z
zaworem pywakowym i ele-
mentami instalacji przyczenio-
wych. Zbiornik przeznaczony
jest dla ukadw zalewowych
pomp zasilajcych i ukadw za-
silania w wod pompy pilotuj-
cej pompowni PP-IC dla ktrych
stosowanie takich ukadw jest
uzasadnione.
Zbiorniki w zalenoci od po-
trzeb montowane mog by na
podporach przytwierdzonych do
ciany pompowni lub posado-
wionych na posadzce pompowni.
W przypadku uzgodnienia z pro-
ducentem sposobu montau
zbiornika istnieje moliwo do-
stawy zbiornika z dodatkowym
kompletem podpr dostosowa-
nych do wymaga lokalnych.
Opis Uwagi
Stanowisko zaworu
wzbudzajcego
Zawr wzbudzajcy z penym
osprztem takim jak podcze-
nia robocze i probiercze, prze-
wody odwadniajce, manome-
try, alarmowy cznik cinienio-
wy, zawory odcinajce itd. W za-
lenoci od potrzeb zawr zale-
wowy wyposaony jest w indy-
widualnie uzgadniany system
sterowania uruchomieniem
elektryczny, powietrzny lub wod-
ny, oraz jako opcja w wodne tur-
binowe urzdzenie alarmowe.
W przypadku uzgodnie indywi-
dualnych moliwe wykonania
stanowisk zaworw wzbudzaj-
cych z rozdzielaczem i konstruk-
cj wsporcz.
Przycza konierzowe: PN10
Zakres rednic: DN80, 100, 150
Aprobaty, wiadectwa
zgodnoci:
CNBOP, VdS, FM
SZAFA
STEROWNICZA
I NYNI ERI A SYSTEMW POMPOWYCH
101
Pompownie poarowe PP-IC
Wyposaenie dodatkowe
Element wyposaenia
Stanowisko zaworu
kontrolno-alarmowego
Armatura odcinajca i zwrotna
Zawr kontrolno-alarmowy wod-
ny lub powietrzny z penym
osprztem takim jak podcze-
nia robocze i probiercze, prze-
wody odwadniajce, manometry,
alarmowy cznik cinieniowy,
zawory odcinajce itp. W zale-
noci od potrzeb stanowisko
moe by wyposaone w indy-
widualnie uzgodnione elementy
dodatkowe takie jak przyspie-
szacz, komora opniajca,
wodne turbinowe urzdzenie
alarmowe itd.
W przypadku uzgodnie indywi-
dualnych moliwe wykonanie
stanowisk zaworw kontrolno-
alarmowych z rozdzielaczem
i konstrukcj wsporcz.
Przycza konierzowe: PN10
Zakres rednic: stanowiska
wodne-DN80, 100, 150, 200; sta-
nowiska powietrzne-DN80, 100,
150
Aprobaty, wiadectwa zgodnoci:
CNBOP, VdS, FM
Zasuwy klinowe i przepustnice
z przekadni limakow, wypo-
saone w optyczne wskaniki
pooenia zawierada, oraz za-
wory zwrotne klapowe przezna-
czone dla stacjonarnych instalacji
ganiczych w ktrych rodkiem
ganiczym jest woda. Zawory
zwrotne mog by wyposaone
w przycza rowkowe lub konie-
rzowe PN10, PN16; zasuwy
klinowe w przycza konierzowe
PN10, PN16; przepustnice
w przycza rowkowe.
W przypadku indywidualnych
uzgodnie zasuwy i przepustni-
ce mog by dodatkowo wypo-
saone w wyczniki kracowe
do zdalnej kontroli stanu pooenia
zawierada armatury.
Zakres rednic: DN50-300
Aprobaty i wiadectwa zgodnoci:
FM, VdS- przepustnice i zawory
zwrotne z przyczami rowkowymi;
VdS- zasuwy i zawory zwrotne
z przyczami konierzowymi.
Zczki i ksztatki montaowe Elementy instalacyjne stosowa-
ne w technologii rozcznych
pocze elastycznych, polega-
jcej na wzajemnym czeniu
rowkowanych kocwek rur
i ksztatek oraz przyczy arma-
tury za pomoc obejm klamro-
wych.
Poczenia dostosowane do cile
okrelonych rednic zewntrz-
nych rur, co wymaga uzgodnienia
przy skadaniu zamwienia.
Zakres rednic: DN50-200
Aprobaty, wiadectwa zgodnoci:
CNBOP, VdS, FM
Opis Uwagi