‫בעזהי"ת‬

‫דעת חכמי ישראל, אודות כבוד הרב קוק זי"ע.‬

‫דברי הקדמה:‬
‫א. מי יודע, אם יוכלו להתהפך היוצרות, סביב זכרונו של גאון‬ ‫ישראל, רבי אברהם יצחק הכהן קוק, לאחר עשרות על עשרות‬ ‫שנים שנחקקה בתוככי הציבור החרדי, התדמית שכביכול היה‬ ‫מנודה הוד הרב זי"ע אצל גדולי ישראל. "שבשתא, כיון דעל - על",‬ ‫כדברי חז"ל, והני מילי אפילו לעניין שבשתא גדולה במיוחד.‬ ‫למרות זאת, אני מוצא חשיבות גדולה, לסכם במסמך קצר‬ ‫יחסית, את העובדות והממצאים והעדויות שהועלו במספר דיונים‬ ‫סוערים, בפורום האינטרנט בחדרי חרדים, אודות הגראי"ה קוק,‬ ‫למען יוכל מחפש האמת לרוץ בעין קלה וללא עיון מעמיק, בפני‬ ‫הדברים כמות שהם.‬

‫ב. למותר לציין ולהזכיר, דלא באתי כאן להשמיט את דעת‬ ‫החולקים על דרכו של הרב זי"ע. ולא באתי חלילה להכניס ראשי‬ ‫בין ההרים, ולומר כמאי הלכתא. המטרה כאן היא להביא לקץ‬ ‫הפלאות, ששמו של גאון וקדוש ישראל מושמט מלב, למרות דעתם‬ ‫של רוב מצוקי ארץ אודותיו.‬

‫ג. כמו כן יש לציין, שרגלים לדבר דכל הבנתנו את דרכו של‬ ‫הגראי"ה קוק כלפי החופשיים לא ברורה כלל, וכפי שהובאה עדות‬ ‫משמו של מרן הגרי"א הענקין זי"ע )כידוע, היה תלמידו המובהק של‬ ‫מרן הגרא"ז מלצר זי"ע –ידיד נפשו של הגראי"ה קוק(, שאמר‬ ‫בפירוש ובפה מלא שהגראי"ה קוק כלל לא היה תומך בהקמת‬ ‫מדינה על ידי מרד ושפיכות דמים.‬ ‫כן הם דבריו לארוכה של חברינו לפורום, שעפסל, שהרבה‬ ‫לכתוב ולהוכיח מאגרות ומראי מקום - אודות הדבר הזה, ששיטתו‬ ‫של הגראי"ה קוק, לאו דווקא הינה דרך הציונות הדתית המקובלת‬ ‫והמוכרת. וכדברים המופיעים באגרותיו של הגראי"ה קוק:‬

‫"אם... והיד הרמה המחומשת בהפקרות ודרכי הגויים,‬ ‫באין זכר לקדושת ישראל באמת, המחפה את חרסיה‬ ‫בסיגים של לאומיות מזויפת בגרגרים של היסטוריה ושל‬ ‫חבת השפה, המלבישה את החיים צורה ישראל מבחוץ‬ ‫במקום שהפנים כולו הוא אינו יהודי, העומד להיות‬ ‫למשחית ולמפלצת, ולסוף ג"כ לשנאת ישראל וארץ‬ ‫ישראל, כאשר כבר נוכחנו ע"פ הנסיון, - היד הטמאה הזו‬ ‫תתגבר, אז אין די באר גודל האסון. אבל בד' בטחתי, שלא‬ ‫יתן למוט רגלנו, וכל חרד לדבר ד', וכל חפץ בישועת עמו‬ ‫וארץ קדשו יעמד על דגלנו, ונתחיל ליסד בציון פינת יקרת,‬ ‫ולהחיות את הישוב החדש על בסיס טהרת האמונה".‬

‫)אגרות א, קמד(.‬ ‫נראה שהן הסיקריקים - כדרכם, עיוותו ושינו וצינזרו, והן‬ ‫אחרים גם כן, וכל אחד מטעמו הוא.‬

‫ד. אף אני בתחילה, האמנתי לתומי - שיש ממש ועיקר בדעת‬ ‫בעלי הבתים ששלטת ברחוב החרדי, אודות זכרו של הגראי"ה קוק.‬ ‫אמנם, דווקא השתלחותם החריפה ומשולחת הרסן של זוטרים‬ ‫ודרדקים מחברי הפורום, באחד ממצוקי ארץ ועמודי העולם, דחפה‬ ‫מאוד לחקור ולחפש ולהבהיר את התמונה.‬ ‫החיפוש והחקר, קא מסתבר, בעידן המחשב, היו פשוטים למדי.‬ ‫די לך להכנס לפרוייקט השו"ת, לכייל חיפוש "הרב קוק" סביב‬ ‫"שו"תים", והופ נמתחות לך מאות תוצאות מספריהם וכתביהם של‬ ‫גדולי ישראל, ומכאן והלאה רק עיין בתואר שמו.‬ ‫שמסתבר, אם כותב רבינו חיים עוזר גראדזענסקי זי"ע,‬ ‫ומזכירו בשו"ת אחיעזר )חלק ג' סימן ל"ד( באומרו "הגרא"י קוק‬ ‫זצ"ל", פשיטא לך שאצל אותו רשכבה"ג, היה הרב קוק גאון‬ ‫ישראל, וזכר צדיקותו לברכה!‬

‫ה. יש להקדים עוד, כנגד טענה נפוצה הנשמעת, כאילו‬ ‫נתהפכה דעת רוב גאוני וזקני ישראל, ואמנם בתחילה סברו כן, אך‬ ‫לאחר מכן חזרו בהם.‬ ‫לאחר קריאת העובדות, המסמכים, המכתבים והמראי מקומות‬ ‫להלן, כל אחד אשר אפילו קמצוץ אמת יש בו, לא יוכל לטעון טענה‬ ‫זו. דהרי חלק נכבד מהן מובא סמוך להסתלקותו של מרן הגראי"ה‬ ‫קוק זי"ע, חלק לא מועט - שנים רבות מאוחר יותר, ועל כל פנים‬ ‫רובם ככולם לאחר פרוץ דברי המחלוקת, ורבים מהם בהכרה‬ ‫מפורשת ומובהקת בו כאב"ד ירושלם ומרא דארעא ישראל.‬

‫א.‬
‫בראשונה הובא על ידי אחד מחברי הפורום, עותק‬ ‫של "ירחון רבני מרכזי –קול תורה", משנת תרצ"ה, ערב‬ ‫הסתלקותו של הגראי"ה קוק. והנה מה חזו עינינו? הפלא‬ ‫ופלא!‬ ‫על הודעת יום תפילה כללי לנוכח מצבו הקשה של‬

‫"רבנו גאון ישראל וקדושו מרן אברהם יצחק‬ ‫יחזקיהו הכהן קוק", "גאון הדור שבית ישראל‬ ‫נשען עליו, עמוד התוך של התורה והיהדות‬ ‫באה"ק", חתומים רבותינו להלן:‬ ‫רבי צבי פסח פראנק.‬ ‫רבי גרשון הורויץ.‬ ‫רבי אלי' ראם.‬ ‫רבי אבא יעקב הכהן בורכוב.‬ ‫רבי איסר זלמן מלצר.‬ ‫רבי מנחם נחום טווערסקע מראחמיסטרובקא.‬ ‫רבי זאב ברבי יוחנן מראחמיסטרובקא.‬ ‫רבי ישראל זאב מינצברג.‬ ‫רבי ירוחם פישל ברינשטיין.‬ ‫רבי שמואל פסח היילפרין.‬ ‫רבי שלמה מזוועהיל.‬ ‫רבי שאול ידידיה אלעזר ממודזיץ.‬
‫וכל אלה, החתומים ברשימה הראשית, ומתחתם עוד‬ ‫רשימת הרבנים החתומים, ובהם; למשל, רבי ראובן‬

‫כץ אב"ד פ"ת ורבי יחזקאל סרנא ורבי יעקב‬ ‫העניך סאנקעוויטש ורבי חיים לייב אויערבאך‬
‫וכו' וכו'.‬

‫ב.‬
‫והנה, ממשיכים ומביאים שם מכתבים וטלגרמות‬ ‫מגדולי ישראל, שהתקבלו על דבר יום התפילה המרכזי.‬ ‫שמא‬ ‫ראשון, היה רשבכה"ג רבינו חיים עוזר גראדזענסקי‬ ‫זי"ע.‬

‫שמא יקפוץ בדברים הדיוט פלוני, או יעמיס‬ ‫אמרים פלמוני אחר, לומר דכולי הני מילי‬ ‫אינם אלא בדפוס, ומי יודע איזו יד מעורבת‬ ‫בדבר, הרי לכם במפורש מכתב ידו, דברי‬ ‫אגרת משנת ה'תרצ"ד, בערוב ימיו של מרן‬ ‫הגראי"ה קוק זי"ע, זמן רב לאחר שהמחלוקת‬ ‫נודעה בכל קצוות העולם היהודי:‬

‫"הוד כבוד ידידי הרב הגאון הגדול‬ ‫המפורסם כו' כש"ת מוהרא"י הכהן קוק‬ ‫שליט"א"‬

‫וכן עוד כתי"ק, הפעם בשנת הסתלקותו ממש של מרן הגראי"ה‬ ‫קוק זי"ע:‬ ‫"הוד כבוד ידידי הנעלה, הרב הגאון הגדול המפורסם,‬ ‫תפארת ישראל..."‬

‫ג.‬
‫והנה מחרה ומחזיק אחריו באותה אסופת‬ ‫מכתבים, כבוד רבינו ראש הישיבה רבי‬ ‫ברוך דוב לייבאוויטץ זי"ע:‬

‫שמא שוב תעלה בכם רוח פקפוק, שהרי מסתבר לכם‬ ‫שכל אשר חשבתם בנושא זה עשרות שנים, לא היה‬ ‫אלא" עלמא דשקרא" ממש? אם כן ,‬ ‫הרי לכם בכתי"ק, ובעיקר ראו והביטו: "האב"ד‬ ‫בירושתי"ו עיה"ק "...‬

‫ד.‬
‫ממשיך שם, הוד כ"ק אדמו"ר רבי יוסף יצחק‬ ‫שניאורסאהן מליובאוויטש זי"ע:‬

‫ועוד עובדא:‬

‫ה.‬
‫והנה עוד, כ"ק רבינו יחזקאל הלוי אדמו"ר‬ ‫מאסטראווצא זי"ע:‬

‫ו.‬
‫כן נתקבל שם מכתבם של כ"ק רבותינו לבית גור,‬ ‫האמרי אמת והלב שמחה זי"ע:‬

‫וכי לא די לן ,בכל הנאמר והמובא באופן נדיר,‬ ‫כדי להקימנו נסערים מעט מאת השלחן, באומרנו:‬ ‫"אללי ,איכה לא ידענו כל זאת ?"‬ ‫הרי לכם במפורש כתי"ק, מכתב נדיר ומרתק :‬

‫)וראו בהמשך, את מכתבו המלא של כ"ק הרבי האמרי אמת מגור זי"ע, ובו‬ ‫בין השאר עדות עד כמה הייתה הוצאת השם רע נפוצה, סביב שמו של מרן‬ ‫הגראי"ה קוק זי"ע, עד כדי שאפילו הוא, כמנהיג קהילה חשובה בישראל,‬ ‫הוטעה –בתחילה- אחריה(.‬

‫ז.‬
‫הרבה דברים נאמרים משמו של מרא דבני ארעא‬ ‫דישראל, רבינו החזון איש זי"ע. ומה נאמר ומה‬
‫נדבר, כמה קשה להתווכח עם שמועות מפי שמועות‬ ‫מפי שמועות, כשכל בעל שמועה מוסיף לה נופף ותילים‬ ‫משל עצמו. אולם בין כך ובין כך הבטוח והודאי‬ ‫והמפורש הוא, כתי"ק של רבינו החזון איש, בתכתובת‬ ‫הלכה מרתק, אל "הרב הראשי הגאון רא"י הכהן‬ ‫קוק".‬

‫וכן, המשך מאותה התכתובת:‬

‫והנה עוד עובדא:‬

‫ח.‬
‫היעזור שנדבר ונודיע דבר מה, סביב דעת תורה‬ ‫משמים עד ארץ, של כבוד מרן רבינו שלמה זלמן‬

‫אויערבאך זי"ע?‬
‫שמעיד רבי רפאל לוין, ומספר על ימי שחרותם:‬ ‫"כשרבי שלמה זלמן ואנוכי למדנו יחדיו, לא היה לנו‬ ‫זמן לדבר שבעולם, רק ללמוד וללמוד ש"ס! אבך איך‬ ‫אפשר בלי ללמוד מוסר? הרי לעיתים יש לאדם‬ ‫התרופפות כלשהי... לבסוף מחוסר זמן, סיכמנו שכך‬ ‫יהיה לימוד המוסר שלנו: פעם בשבועיים שלשה היינו‬ ‫סוגרים את הגמרות ורצים לחדר שבו למד הרב קוק‬ ‫זצ"ל. דרך חור המנעול היינו מציצים ומביטים כיצד‬ ‫הוא יושב ולומד תורה. כל אחד בתורו היה מביט‬ ‫ברב במשך דקה אחת, ומייד היינו חוזרים בריצה‬ ‫לגמרות. המוסר הזה שספגנו במשך דקה –היה‬ ‫מפרנס אותנו למשך השבועיים שלשה הבאים, ושווה‬ ‫יותר מכל לימוד בספרי מוסר".‬ ‫סיפר עוד, רבינו אביגדור נבנצל, "שהיה גדול תורה‬ ‫אחד שהגרש"ז אויערבאך לא הסכים לשמוע את‬ ‫פסקיו כיון שזלזל בכבוד הרב קוק".‬ ‫ובין כך ובין כך, וכי חסר לכם מראי מקומות‬ ‫בכתביו של רבינו שלמה זלמן אויערבאך זי"ע, ובהם‬ ‫שקלות וטריות עם הגראי"ה קוק זי"ע? ולמשל בשו"ת‬ ‫מנחת שלמה ח"א סל"ז: "הראו לי באגרות מוהרא"י‬ ‫קוק ז"ל...".‬

‫ט.‬
‫אמנם מחלוקת גדולה וחריפה הייתה ביניהם על דבר‬ ‫השמיטה וכו', אבל בל נתעלם מדבריו של מרן גאון‬ ‫ישראל הרידב"ז זי"ע, במכתב הלכה אל הגראי"ה‬ ‫קוק: "כבוד ידי"נ הרב הגאון הצדיק המפורסם‬ ‫כש"ת אברהם יצחק קוק".‬

‫וראו עד כמה, במכתב מחאה חריף ונוקב למאוד, על‬ ‫פגיעה במרן הגראי"ה קוק: "היעלה על הדעת שנלחם‬

‫זבוב קצוץ כנפים נגד הנשר הגדול הגאון האדיר ."‬

‫והנה עוד תכתובת מרתקת :‬

‫י.‬
‫באגרת, סביב ההתנגדות של רבותינו לקופת הקק"ל‬ ‫וכו', שולחים כ"ק האדמו"רים מגור, אסטראווצא,‬ ‫ראדזין ונובומינסק, אל "כבוד ידידנו הרב הגאון‬ ‫המפורסם איש האשכולות וכו' כש"ת מוהר"ר אברהם‬ ‫יצחק הכהן קוק רב ראשי בירושלים עיה"ק תובב"א".‬

‫יא.‬
‫והנה, מה חסר לכם מהמקובל האלקי רבינו‬ ‫עובדיה הדאיה זי"ע, בשו"ת ישכיל עבדי, בכמה‬
‫וכמה שקלות וטריות בדברי הגראי"ה קוק זי"ע, ולמשל‬ ‫ח"ב קונטרס אחרון או"ח ס"ז:‬

‫יב.‬
‫השמעתם, אתם בני ארץ ישראל, הלומדים את‬ ‫הלכות המשנה ברורה דבר יום ביומו, ולומדים את‬ ‫דרכו של רשכבה"ג רבינו החפץ חיים זי"ע ?‬ ‫עד מתי תמאנו ללכת בקולו ?‬ ‫וכי לחינם הוא כתב את האגרת הבאה, בשנת‬ ‫תרפ"ג, אל מרן הגראי"ה קוק זי"ע, ובה דברי פיוס על‬ ‫הפגיעה בכבודו?‬ ‫וכי אין טביעת עינו, מספיקה לכם, כל ימיכם עד אשר‬ ‫תתייצבו בפני בי"ד של מעלה ?‬

‫וראו מאותה השנה, את דבריו החריפים עד למאוד,‬ ‫בכנסיה הגדולה דתרפ"ג :‬

‫ועוד בבחרותו, הוא העיד עליו: "כי הוא גדול אמיתי‬ ‫בתורה"!.‬

‫ולסיום סעיף זה, אגרת מרתקת של רבותינו‬ ‫הגדולים, החפץ חיים זי"ע, ורבי חיים מבריסק‬ ‫זי"ע , אל "כבוד הרב הגאון המפורסם סוע"ה‬ ‫צדיק בדרכיו כק"ש מו"ה אברהם יצחק הכהן‬ ‫קוק שליט"א".‬

‫יג.‬
‫הלא ידעתם את שם כבוד תורתו, של הגאון‬ ‫המופלא רבינו יחזקאל אברמסקי זי"ע ?‬
‫וראו בעצמכם :‬ ‫"שלמא רבא ובריאות גופא, לכבוד ידי ד' ועמו‬

‫הרב הגאון הגדול והמפורסם איש האשכולות‬ ‫פאר הדור וכו' וכו' מוה"ר אברהם יצחק הכהן‬ ‫קוק שליט"א הרב הראשי לא"י והגאבד"ק עיר‬ ‫הקודש ירושלם תובב"א".‬
‫ולא תטענו, דהני מילי נכתבו בימי עלומיו דמרן‬ ‫הגראי"ה קוק זי"ע, ואינם מביעים דעת בעניין המחלוקת:‬ ‫הרי הם משנת תרפ"ח ,ואליבא דמרן הגר"י אברמסקי‬ ‫זי"ע - הרי לכם הוא מרא דארעא ישראל והגאב"ד‬ ‫דירושלם !‬

‫יד.‬
‫ובאותם הדברים ממש, אף מרן הסבא קדישא‬ ‫מסלאבודקא זי"ע :‬

‫טו.‬
‫הן תדעו בני התורה, אשר דובר למנות את שר התורה‬ ‫רבינו שמעון שקאפ זי"ע ,לראש ור"מ ישיבת מרכז הרב ?‬
‫והנה, ראו את כתב יד קדשו, באגרת :‬

‫"כבוד הרב הגאון הג' פאה"ד כש"ת אברהם יצחק‬ ‫הכהן קוק שליט"א אב"ד בעה"ק תבנה ותכונן לנצח"‬

‫טז.‬
‫מה יש לדבר ולומר על שמו של הוד מרן הגר"מ‬ ‫שפירא מלובלין זי"ע?‬
‫ראו את דבריו למרן הגראי"ה קוק זי"ע, באגרת משנת‬ ‫תר"ץ: "חכימא דיהודאי רב האי גאון ודגול‬

‫מרבבות ...שר התורה ופאר הדור מרא דארעא‬ ‫דישראל כש"ת ה'ר אברהם יצחק הכהן שליט"א ."‬

‫יז.‬
‫והנה לכם לימוד באורחות גדולי ישראל, ושימוש‬

‫תלמידי חכמים חשוב, באגרות קודש של כ"ק הסבא‬ ‫קדישא אלפנדרי זי"ע ,דאמנם בדברי הלכה ותורה‬
‫חלק בכל עוז על מרן הגראי"ה קוק, אבל לא תוכלו‬ ‫להתעלם מדבריו חזור ושנו:‬

‫" לכבוד הרב הגאון הגדול חריף ובקיא‬ ‫כמוהר"ר "...‬

‫וראו אגרת שניה זו, ונסו במיוחד לפענח ולקרוא את האמור בה.‬ ‫והנה על כל פנים מעט עלים לתרופה מהנאמר:‬

‫"... ועתה באתי על בטול כבוד התורה ומהראוי שכבודו ישתדל אצל הכהן‬ ‫הגדול מוהרא"י קוק י"א שישים קץ לאי-הסדר ששורר בהנהלת ישיבת...‬ ‫וירים מכשול מדרך עמי. הלא זה הוא הפעם השלישית שקבלו התראות‬ ‫מהרב קוק, ועזי פנים שבדור לא שעו... הגיע לאזני מפי עדים נאמנים ש...‬ ‫פער פיו מבלי חוק ושחץ את הרב, והתבטא בבטולים כלפי הרב קוק וגדף‬ ‫מערכות ישראל אלופי ישורון, תאלמנה שפתי שקר הדובורות על צדיק‬ ‫עתק!... אבקשו להשתדל אצל הרבי קוק שיאחז באמצעים לכלות קוצים‬ ‫מכרם ה' ויקטע רגליהון ויחסום בעדם ההשפעה... נוראֹת נפלאתי אחרי‬ ‫שהרב הגאון קוק חזה בקשיוֹ ת ערפם מדוע טרם ידע ומלא כי הרב... וסיעתו‬ ‫הם הם ההגונים ביותר ויגוננם... לכתת רגלם של עושי מרמה ולסיע ביד‬ ‫הרבנים ההגונים. יש לאל ידי להכניס הסדורים הרצוים אולם היות והגאון קוק‬ ‫שליט"א התחיל בשכלולה של הישיבה, כדי שהמתחיל במצוה יגמרה, וזכות‬ ‫הרבים תלוי לו... דרישת שלום להכהן הגדול וכו'. בהדרת הכבוד, שלמה‬ ‫אליעזר אלפאנדארי ס"ט"‬

‫יח.‬
‫המוכרת לכם, אותה ישיבה מעטירה, ישיבת מיר?‬ ‫הרי לכם אגרת נפלאה כתי"ק דמרן‬ ‫הגר"י לייבאוויטץ זי"ע ,בפנותו דברי שלום ותורה ,‬ ‫בחודש שבט ה'תרצ"ד - אל" הרב הגאון המפורסם‬

‫בכל קצה תבל סו"ע צו"ח הדור כליל המעלות‬ ‫והטוהר רשכבה"ג ומר דארעא דישראל אדמו"ר‬ ‫הגאון א"י הכהן קוק שליט"א :"‬

‫יט.‬
‫ומה נצטרך מאמרותיו של שר התורה, רבינו‬ ‫עובדיה יוסף ,בעשרות ומאות שקלות וטריות עם‬ ‫הגראי"ה קוק זי"ע, בשו"ת יביע אומר ויחווה דעת? הן‬ ‫ילאה העט כתוב. ועל כל פנים, הנה מדבריו באגרת :‬

‫כ.‬
‫אם תבקשו לדעתו בעניין, של כקש"ת רבינו‬ ‫מרדכי אליהו , הריהי לפניכם:‬

‫כא.‬
‫אך מעשה תם יהא זה, לדרוש מכאן והלאה אחר‬

‫דעתו של כבוד רבינו הגדול, רבי איסר זלמן מלצר‬ ‫זי"ע. שהרי מה יש להזכיר את המפורסמות, את‬
‫ידידותם המופלגת בחיי חיותם.‬ ‫ובכל זאת, דבר בעיתו מה טוב; מתוך כרוז מחאה‬ ‫שפרסמו רבותינו בשנת תרצ"ג:‬

‫והנה אותם הדברים, במכתב קודש :‬

‫ועוד לפניכם, מאותו גאון מופלא רבינו משה מרדכי‬ ‫עפשטיין זי"ע :‬ ‫" החיים והברכה להוד כבוד ידיד ה' וידיד בית ישראל‬ ‫הגאון האמיתי מופת הדור ואוצר התורה החכמה‬ ‫והיראה מו"ה ר' אברהם יצחק הכהן קוק שליט"א הרב‬ ‫הראשי לארץ ישראל ."‬

‫כב.‬
‫ומכאן, בוודאי דברי תלמידו המובהק של מרן הגרא"ז‬ ‫מלצר זי"ע - הרי הוא מרן הגרי"א הענקין זי"ע, יהיו‬ ‫אצלכם המובן מאליו:‬

‫כג.‬
‫והרי מכתב קבלת הפנים ,מרבינו זקן ישראל השדי חמד זי"ע :‬

‫כד.‬
‫כבר הובאה לעיל, חתימתו של רבינו‬ ‫הגדול רבי צבי פסח פראנק. והנה יובאו‬
‫עוד פנינים מדבריו, וכאן ציטוט מאגרת‬ ‫הספד על הגראי"ה קוק זי"ע:‬

‫וכן פשיטא לכם הוא, כמה וכמה מראי מקומות‬ ‫משו"ת הר צבי, ולמשל בחלק יו"ד סי' קפ"ד: "וזכורני‬ ‫שהגאון מוהרא"י קוק התיר בקרח הנעשה ע"י‬ ‫מכונה...".‬

‫כה.‬
‫האם יש צורך להזכיר ולנקוב בשמו של מסדר‬ ‫הקידושין של מרן רבינו הגרי"ש אלישיב‬ ‫שליט"א? הרי פשיטא לך שהיה זה מרן הגראי"ה‬ ‫קוק זי"ע !‬

‫והרי לכם עובדא מעניינת :‬

‫והדברים מתנשאים עוד הרחק, אל זקנו של מרן‬

‫הגרי"ש אלישיב ,הרי הוא המקובל האלקי הגר"ש‬ ‫עליאשוו זי"ע ,והנה לפניכם כתי"ק, אל" כבוד ידידי‬ ‫...הרב הגאון ...שמו נודע לתהלה ולתפארת‬ ‫כש"ת מוהרא"י הכהן קוק שליט"א רב הכולל‬ ‫בירושלים עה"ק תוב"ב"‬

‫כו.‬
‫כתי"ק דרבינו הגדול הגרא"ד כהנא שפירא זי"ע,‬ ‫שנת תרפ"ה, אל "הוד כבוד ידידי ואהובי הרב‬

‫הגאון הגדול פאר הדור והדרו ...כש"ת מוהר"ר‬ ‫אברהם יצחק הכהן קוק שליט"א ראש הרבנים‬ ‫באה"ק".‬

‫כז.‬
‫מרן רבינו השרידי אש זי"ע ,בכמה וכמה שקלות‬ ‫וטריות עם דברי הגראי"ה קוק זי"ע, ולמשל בשו"ת‬ ‫שרידי אש ח"ב ס"ה :‬

‫כח.‬
‫אשר לא מזמן הסתלק מאתנו ונאסף לבית עולמו,‬ ‫מרן רבינו הציץ אליעזר זי"ע. ובר האוריין שיסתכל‬ ‫בדברים, יראה עשרות רבות של דיונים ומלחמות‬ ‫תורה, עם הגראי"ה קוק זי"ע, בשו"ת ציץ אליעזר‬ ‫ולמשל בח"ב ס' י"ז:‬

‫כט.‬
‫היתכן ואשר נאמר בשם הגאון רבינו‬ ‫הרוגאטשובער זי"ע, יש לו אחיזה במציאות ,?או‬ ‫שמא הנה עוד עורבא פרח, עוד נדבך במסכת‬ ‫הארוכה של הוצאת השם רע הנוראה סביב שמו של‬ ‫רבינו קדוש ישראל הגראי"ה קוק זי"ע !שהרי לפניך‬ ‫טביעת עינו של הנשר הגדול רבינו מנחם מענדל‬ ‫מליובאוויטש זי"ע, וכדאי הוא אותו גאון ואוהב‬ ‫ישראל ,ושפיר הוא להעיד ולקבוע בנחרצות :‬

‫ל.‬
‫הגר"ש משאש זי"ע .‬

‫לא.‬
‫הגרי"א הלוי הרצוג זי"ע.‬

‫לב.‬
‫ראיתי בשו"ת שמחת כהן לרבינו רחמים חי‬ ‫חויתה הכהן זי"ע, חלק או"ח ס' קנ"ב, ועד כהאי‬
‫גוונא:‬

‫לג.‬
‫ובקל תמצא, בשו"ת קול מבשר‬ ‫לרבינו משולם ראטה זי"ע, ולמשל‬ ‫ח"ב סי' מ"ה.‬

‫בשם ישיבת שער השמים:‬

‫לד.‬

‫וכן הובא משם הגאון רבי חיים לייב‬ ‫אויערבאך זי"ע, ראש הישיבה, על הגרא"י‬ ‫קוק, "והלא הרב קוק ידע את כל הזוהר בעל‬ ‫פה, ממש מלה במלה".‬ ‫)התורה המשמחת(.‬

‫לה.‬
‫הרי לכם, תצלום מכתב של רבינו מרן הפחד‬ ‫יצחק זי"ע:‬ ‫"הוד כבוד אדמו"ר הגאון הגדול עטרת ישראל‬ ‫וקדושו מרן ר' אברהם יצחק הכהן קוק שליט"א"‬

‫לו.‬
‫מה תאמרו ומה תדברו ,לנוכח כתי"ק של ראב"ד‬ ‫העדה החרדית, הגאון רבי פנחס עפשטיין זי"ע?‬

‫לז.‬
‫ועוד כזאת, אגרתו של כש"ת הגאון רבי זעליג‬ ‫ראובן בענגיס זי"ע ?‬

‫כ"ק אדמו"ר מנחם נחום‬

‫לח.‬

‫מראחמיסטראווקא זי"ע :‬

‫ובוודאי עוד, דברי כקש"ת רבינו זאב מראחמיסטראווקא זי"ע :‬

‫"לשנה טובה יכתב ויחתם לאלתר לחיים הרב‬ ‫הראשי לארץ ישראל הגאון המפורסם בקצות )?(‬ ‫תבל"‬

‫רבותינו, מרי דאתרא קדישא ירושלם :‬

‫לט.‬

‫ומחאה חריפה עד מאוד, על פגיעה בכבוד מרן הגראי"ה קוק זי"ע :‬

‫מה טוב לקרוא כסיכום הנושא ,את דברי כ"ק‬

‫מ.‬
‫-‬

‫רבינו האמרי אמת זי"ע .‬ ‫תוכלו לראות בהם כמה נקודות:‬ ‫הידיעות בחו"ל היו בחרמות וגידופים שכל כולם‬ ‫התבססו על אשר יקרא לו במובן ההלכתי "הוצאת‬ ‫שם רע". וכלומר, דברי לשון גנאי של שקר וכזב.‬ ‫הגראי"ה קוק, היה גאון וקדוש ישראל, בין כך ובין כך.‬ ‫דרכו של הגראי"ה קוק, כלפי הציונים, הייתה מוטעית‬ ‫מאוד.‬ ‫החרם של רבותינו רבי יוסף חיים זאנענפלעד‬ ‫והמהרי"ל דיסקין, כלל לא יצא על דעתם, אלא כרגיל‬ ‫בענייני מחלוקת, פרי הדיוטות ותגרני קטטה שמינו‬ ‫את עצמם ל"בעלי העניין".‬ ‫יתרה מזאת. אותם הדיוטות ותגרני קטטה, ממילא‬ ‫ומובן מאליו שהעדיפו לקחת את דברי רבותינו הנ"ל,‬

‫‬‫‬‫-‬

‫-‬

‫ולהבעיר מהם אש מחלוקת, במקום לפנות להגראי"ה‬ ‫קוק ולפעול אצלו את דעת של רבותינו הנ"ל.‬ ‫הגראי"ה קוק העיד בעצמו שאינו לא ציוני ולא מזרחי,‬ ‫אלא בהיותו רב כללי מוכרח הוא לקרב בימין,‬ ‫ובוודאי שעדיפא פי כמה וכמה מונים, עליית חרדים‬ ‫ונאמני ה', לארה"ק.‬ ‫ניכרות כ"כ מידותיו של הגראי"ה קוק מכל הפרשיה,‬ ‫שלמרות שרוב רבני ומנהיגי ירושלים כדעתו עומדים,‬ ‫עכ"ז חולק כבוד לרבותינו שלכאורא יצאו עליו בחרם‬ ‫גדול.‬ ‫אשר רצה הרבי מגור לפעול כאן הוא להביא לשלום‬ ‫ועמק השווה במחלוקת, בהתנגדות גמורה לחרפות‬ ‫ולזלזולים בהגראי"ה קוק וכלל לא מתוך רצון לבטלו‬ ‫בשום ביטול, והנה לכם שבענייני בי"ד הראשי לא‬ ‫רואה כלל מקום להתערב.‬

‫-‬

‫-‬

‫-‬

‫בריך רחמנא דסייען .‬