12/13/2009

T O Ô CH B NG

TRONG POWERPOINT NG D NG VBA

- CENTEA –

Trư c ñây, CENTEA ñã t ng gi i thi u bài vi t t o ô ch trong PowerPoint c a Th y Lê Trung Hi p – Trư ng THCS Nguy n Hu - Th xã Vĩnh Long. Trong bài hư ng d n ñó, Th y Lê Trung Hi p ñã hư ng d n chúng ta t o ô ch b ng cách áp d ng k thu t cò súng (Trigger) trong hi u ng c a PowerPoint. Bên c nh ñó, CENTEA cũng ñã có nh ng lo t bài gi i thi u ng d ng Visual Basic Application (VBA) trong PP. Chính vì v y, thông qua bài vi t này, CENTEA mong mu n gi i thi u ñ n quý Th y Cô 1 k thu t trong vi c ng d ng VBA ñ t o ô ch trong PowerPoint

www.giaovien.net --//-- www.center4teachers.com centea.info@gmail.com

Trang 1/8

12/13/2009
Nh ng lưu ý trư c khi thi t k : Chúng ta c n ph i thi t l p ch ñ b o v các Marco có th ch y các ño n mã l nh. Cách thi t l p như sau: o M chương trình PowerPoint. o Vào menu Tools / Macro / Security. Ch n Low. Nh n OK o Kh i ñ ng l i chương trình PowerPoint. Quý Th y Cô có th tham kh o công d ng c a t ng nút l nh trong Control Box c a VBa trong bài hư ng d n trư c. Bư c 1: Xác ñ nh – t o các ô ch ð u tiên, ta c n xác ñ nh c u trúc c a ô ch . Và c n xác ñ nh nh ng ô nào ch a t khóa. Ví d : CENTEA c n t o 1 ô ch trong ñó các t khóa có màu ñ . Ô ch có c u trúc như sau: m c Low ñ chương trình

Ô ch dòng 1 có câu h i như sau: “Tên vi t t t c a trung tâm h tr giáo viên?” dòng 2 có n i dung câu h i là: “B phân thông tin và h tr c a trung tâm Ô ch có tên vi t t t là gì?” Ô ch dòng 3 có n i dung câu h i là: “B phân qu n lý tài nguyên trung tâm có tên vi t t t là gì?” Ô ch dòng 4 có n i dung câu h i là: S n ph m nào c a trung tâm ñư c quý Th y Cô áp d ng vào bài gi ng nhi u nh t?” Và t khóa c a ô ch là: ðây là m t ngành ngh có v trí quan tr ng trong xã h i? Bư c 1.1: Chúng ta c n t o t ng nhãn riêng bi t cho m i ô ch . Ô ch dòng 1 có 6 ký t , ta c n t o sáu nhãn, tương t , ô ch dòng 4 có 14 ký t , ta c n t o 14 nhãn. Cách làm như sau: - ð u tiên, ta b t thanh công c Control Toolbox b ng cách vào View >> Toolbars >> Control ToolBox (ñánh d u ch n trư c thanh công c này). - Ch n công c t o nhãn (Label – hình ch A) trên thanh công c Control Toolbox. Khi ñó, con tr chu t s thay ñ i thành d u c ng, Th y Cô click ch n vào 1 v trí và t o 1 nhãn ñ u tiên. - Th y Cô làm tu n t cho các ô còn l i. - Tuy nhiên, CENTEA ñ ngh Th y Cô nên copy ô ký t v a t o, ñ t o

www.giaovien.net --//-- www.center4teachers.com centea.info@gmail.com

Trang 2/8

12/13/2009
các ô ký t còn l i dòng 1. Vi c làm này v a ñ t n th i gian, v a ñ m b o kích thư c c a các ô là như nhau. Sau khi t o các ô ký t cho dòng 1, Th y Cô có th click ch n nhi u ô cùng lúc ñ copy và t o các ô ký t cho các dòng còn l i. Bư c 1.2: Khai báo thu c tính cho các ô ký t . CENTEA ñ ngh quý Th y Cô ñ t tên cho các ô ký t theo c u trúc: oxy , trong ñó: x là ký hi u ô ch dòng x tương ng, y là s th t (t trái qua) c a ô ký t trên dòng x. Ví d : ô ñ u tiên dòng 1 là o11, ô cu i cùng dòng 1 có tên là o16, ô ñ u tiên dòng 4 là o41 và ô cu i cùng c a dong 4 la o414. Cách làm như sau: Th y Cô click ph i vào ô mu n khai báo thu c tính (ví d ô ñ u tiên dòng 1), ch n Properties. Khung h p tho i Properties hi n ra, ta ch n tab Categories và khai báo các thu c tính như sau: - N u ô ñó có ch a t khóa, ta có th ch n màu n n BackColor là màu khác. - Border Style: ch n ch ñ 1fmBorderStyleSingle ñ k khung cho ô ký t ñó - Caption: ñ tr ng b ng cách xóa dòng ch m c ñ nh. Di u này ñã lúc ban ñ u nôi d ng c a ô ch không xu t hi n - Ch n màu ch (ForeColor), ñây CENTEA ch n màu ch ñ cho các ô t khóa, và màu ch xanh cho các ô còn l i. - Ch n ch ñ canh gi a ch ñ ô ký t nhìn cân ñ i b ng cách m c Text Align ta ch n ch ñ 2-fmTextAlignCenter - ð t tên cho ô ký t ñó theo nguyên t c trên ñ chúng ta d dàng x lý các câu l nh ph n sau. Name: o11 Sau khi khai báo thu c tính cho ô ký t ñ u tiên, Th y Cô làm tu n t cho các ô ký t còn l i. Bư c 2: T o các nút l nh V i m i ô ch ta c n t o 2 nút l nh, 1 nút l nh ñ th hi n các ch tương ng c a ô ch ñó, 1 nút l nh ñ hi n n i dung câu h i tương ng v i nút l nh trên, ñ ng th i, có ký hi u ñ giúp Th y Cô ki m soát ñư c nh ng ô ch nào mà h c sinh ñã ch n nhưng chưa tr l i ñư c. V i yêu c u ñó, ta c n t o 1 nhãn ñ th hi n n i dung câu h i, 1 nút l nh và 1 nút ch n cho m i câu.

www.giaovien.net --//-- www.center4teachers.com centea.info@gmail.com

Trang 3/8

12/13/2009
Ví d : CENTEA t o các nút l nh có giao di n như sau:

Bư c 2.1: T o ô ch a n i dung câu h i khi 1 ô ch ñư c ch n Th y Cô làm tương tư như bư c 1.1 và 1.2. Tuy nhiên. Kích c c a ô n i dung câu h i c n ñ l n ñ th hi n ñ y ñ n i dung câu h i. ð t tên cho ô thông báo này là ndch ð th hi n ñư c ti ng Vi t trong ô ch này, Th y Cô c n ch n b ng mã TCVN3 trong b gõ ti ng Vi t Unikey (ho c Vietkey), và trong ph n thu c tính (Properties) c a ô ndch, m c Fonts, Th y Cô ch n font .VNTimes Bư c 2.2: T o nút l nh ñ hi n câu h i tương ng Yêu c u c a chúng ta là khi nh n vào nút l nh ñó thì n i dung câu h i s hi n ra, ñ ng th i ghi nh n ô ch ñó. ð làm nút l nh th a mãn các ñi u ki n trên, CENTEA s s d ng công c Toggle Button trên thanh công c Control Tollbox (nút hàng th 5, c t 1). Cách làm như sau: - Th y Cô click ch n vào nút l nh Toggle Button. Khi ñó, con tr chu t s xu t hi n d u c ng, Th y Cô click ch n vào 1 v trí thích h p ñ t o nút nh n. - Ta Khai báo các thu c tính cho nút l nh này như sau: o Caption: ? o Value: False (nút nh n chưa nh n ch n) o Name: chon1 - Các nút nh n cho các ô ch còn l i ta làm tương t . Th y Cô có th copy l i nút nh n v a t o. Tuy nhiên, c n thay ñ i l i các thu c tính cho các nút nh n v a sao chép ñó. Ví d : nút nh n cho ô th 3 s có thu c tính: Caption: ?, Value: False, Name: chon3 Bư c 2.3: T o nút l nh ñ hi n n i dung ô ch tương ng Cách làm như sau: - Th y Cô click ch n vào nút l nh Command Button (ô th 3, c t 1 c a thanh công c Control Toolbox). Khi ñó, con tr chu t s xu t hi n d u c ng, Th y Cô click ch n vào 1 v trí thích h p ñ t o nút l nh.

www.giaovien.net --//-- www.center4teachers.com centea.info@gmail.com

Trang 4/8

12/13/2009
Ta Khai báo các thu c tính cho nút l nh này như sau: o Caption: 1 o Name: o1 - Các nút l nh còn l i ta làm tương t . Th y Cô có th copy l i nút l nh v a t o. Tuy nhiên, c n thay ñ i l i các thu c tính cho các nút l nh v a sao chép ñó. Ví d : nút l nh cho ô th 4 s có thu c tính: Caption: 4, Name: o4 Bư c 2.4: T o nút l nh Reset Ta ti n hành tương t như bư c 2.3 v i các thu c tính cho nút l nh này là: Caption: Reset, Name: Reset. Chúng ta c n t o nút l nh này ñ n ñi các thông tin v ô ch , nh m ñ m b o ô ch không th hi n khi b t ñ u trình chi u. Thông thư ng, chúng ta nên nh n Reset khi ñã ch y xong ô ch Bư c 3: Vi t mã l nh cho chương trình. ð u tiên, ñ th hi n ñư c ti ng Vi t trong khi trình chi u, bư c vi t mã l nh này, các Th y Cô cũng ch n b mã là TCVN3 cho b gõ ti ng Vi t Unikey (ho c Vietkey). Trong quá trình vi t l nh, m c dù chúng ta vi t ñúng ti ng Vi t, nhưng ti ng Vi t có d u không hi n ñúng, các Th y Cô c yên tâm , CENTEA ñ m b o ti ng Vi t s ñư c th hi n khi trình chi u. Bư c 3.1: Vi t mã l nh cho các nút nh n ch n. ð khi ngư i dùng nh n vào nút ch n (?) tương ng v i ô ch dòng 1 thì khung n i dung s hi n ra câu h i tương ng. Trư c tiên, ta vi t mã l nh cho nút n ch n ô ch 1 (nút chon1). Th y Cô nh n ph i chu t vào nút nh n tương ng, ch n View Code, khung so n th o l nh hi n ra như sau: -

www.giaovien.net --//-- www.center4teachers.com centea.info@gmail.com

Trang 5/8

12/13/2009
Ta nh p câu l nh vào dòng tr ng gi a, v i cú pháp như sau: If chon1.Value = True Then ndch.Caption = " Tªn viÕt t¾t cña trung t©m hç trî gi¸o viªn?" End If Sau khi nh p ñúng, thì trong khung so n th o l nh s có c u trúc như sau:

Ý nghĩa c a câu l nh như sau: N u nút nh n ch n 1 ñư c n xu ng (chon1.value = true) thì gán tiêu ñ khung n i dung câu h i ndch là: “Tên vi t t t c a trung tâm h tr giáo viên” ( khung so n l nh, ti ng Vi t không ñư c hi n ñúng, nhưng ph n so n th o slide PP và khi trình di n, ch ti ng Vi t s hi n th ñúng Ta làm tương t cho các nút ch n chon2, chon3, chon4. Sau khi so n xong ta s có các dòng l nh như sau: Private Sub chon2_Click() If chon2.Value = True Then ndch.Caption = "Bé phËn th«ng tin vµ hç trî cña CENTEA cã tªn viÕt t¾t lµ g×?" End If End Sub Private Sub chon3_Click() If chon3.Value = True Then ndch.Caption = "Bé phËn qu¶n lý tµi nguyªn cña CENTEA cã tªn viÕt t¾t lµ g×? " End If End Sub Private Sub chon4_Click() If chon4.Value = True Then ndch.Caption = "S¶n phÈm næi tiÕng cña CENTEA ®−îc nhiÒu gi¸o viªn ¸p dông vµo bµi gi¶ng lµ:" End If End Sub Bư c 3.2: Vi t mã l nh cho nút hi n n i dung ô ch tương ng Th y Cô click ph i vào nút l nh o1, ch n View Code và nh p ño n l nh như sau:

www.giaovien.net --//-- www.center4teachers.com centea.info@gmail.com

Trang 6/8

12/13/2009
N i dung câu l nh này là gán các tiêu ñ cho các ô ký t . Khi nh n vào nút l nh này thì n i dung c a ô ch dòng 1 s hi n th là: CENTEA Tương t , Th y Cô l n lư t click ph i vào nút l nh o2, o3, o4, ch n View Code và nh p các ño n l nh như sau:

Bư c 3.3: Vi t l nh cho nút Reset

Th y Cô click ph i vào nút Reset, ch n View Code và nh p ño n l nh như sau:
Private Sub reset_Click() ndch.Caption = "" chon1.Value = "false" chon2.Value = "false" chon3.Value = "false" chon4.Value = "false" o11.Caption = "" o12.Caption = "" o13.Caption = "" o14.Caption = ""

www.giaovien.net --//-- www.center4teachers.com centea.info@gmail.com

Trang 7/8

12/13/2009
o15.Caption = "" o16.Caption = "" o21.Caption = "" o22.Caption = "" o23.Caption = "" o24.Caption = "" o31.Caption = "" o32.Caption = "" o33.Caption = "" o34.Caption = "" o41.Caption = "" o42.Caption = "" o43.Caption = "" o44.Caption = "" o45.Caption = "" o46.Caption = "" o47.Caption = "" o48.Caption = "" o49.Caption = "" o410.Caption = "" o411.Caption = "" o412.Caption = "" o413.Caption = "" o414.Caption = "" End Sub

Sau khi hoàn thành bư c trên thì chương trình ñã có th th c hi n ñư c, Th y Cô ñóng chương trình Microsoft Visual Basic l i, tr v chương trình PowerPoint và ch y th chương trình. ð thu n ti n cho quý Th y Cô rút b t th i gian cho quá trình so n th o các dòng l nh, CENTEA ñã copy toàn b ño n l nh c a chương trình vào file code.txt. Quý Th y Cô ch c n hoàn t t bư c 2, thi t k slide ô ch – v i ñi u ki n tên các ô ký t , các nút nh n, các nút l nh và ô n i dung câu h i ph i ñư c ñ t tên gi ng như CENTEA Data ñã làm. Sau ñó, Th y Cô click ph i vào 1 nút l nh b t kỳ, ch n View Code ñ m ph n so n mã l nh, trong khung so n mã l nh bên ph i, Th y Cô xóa t t c các dòng l nh ñang có, r i copy n i dung trong file code.txt ñ dán vào ph n so n l nh. Như v y, t t c các nút l nh ñã ñư c vi t mã. N u Th y Cô t o m i m t ô ch khác, thì c n ph i ch nh s a l i các ño n mã c a mình cho phù h p, và nên ñ t tên theo quy ư c như CENTEA ñ d dàng ki m soát. Qua bài hư ng d n này, CENTEA hy v ng s giúp quý Th y Cô có thêm 1 kinh nghi m ñ t o ô ch ñ vui cho h c sinh b ng ng d ng VBA c a chương trình PowerPoint Th c hi n: ð c Nhân – www.giaovien.net

www.giaovien.net --//-- www.center4teachers.com centea.info@gmail.com

Trang 8/8

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful