You are on page 1of 106

Camille St.

Omer
Birth Particulars
Sex
Date of birth
Day of birth
Time of birth
Ishtkaal
Place of birth
Country

:
:
:
:
:
:
:

Female
August 8,1984
Wednesday
07:23:00 hrs
3:44:40 ghatis
Castries
Saint Lucia

Latitude
Longitude
Time zone
War/daylight Corr.
GMT at birth
LMT Corr.
Local Mean Time
Sidereal Time
Sunsign (Western)
Lagna

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

14N00'00
61W00'00
04:00:00 hrs
00:00:00 hrs
11:23:00 hrs
-00:04:59 hrs
07:19:00 hrs
04:27:36 hrs
Leo
Leo 13:46:30

Hindu Calendar
Chaitradi System
Vikram Samvat
Lunar Month

:
:

2041
Shravan

Kartikadi System
Vikram Samvat
Lunar Month

:
:

2040
Shravan

Saka Samvat
Sun's Ayana/Gola
Season
Paksha
Hindu Weekday

:
:
:
:
:

1906
Dakshinayan/Uttar
Varsha
Shukla
Wednesday

:
:
:
:

Shukla Dwadashi
08:25:56 hrs
6:21:59 ghatis
Shukla Dwadashi

:
:
:
:

P.Shad.
03:47:24 hrs
54:45:41 ghatis
Poorvashadha

:
:
:
:

Vishkumbha
16:07:04 hrs
25:34:49 ghatis
Vishkumbha

Tithi at sunrise
Tithi ending time
Tithi at birth
Nak. At sunrise
Nak. ending time

Family Particulars
Grand Father
Father
Mother
Caste
Gotra

:
:
:
:
:

Yoga at sunrise
Yoga ending time
Yoga at birth

Avakhada Chakra
1. Varna
2. Vashya
3. Nakshatra - Pada
4. Yoni
5. Rashish
6. Gana
7. Rashi
8. Nadi
Varga
Yunja
Hansak (Tatwa)
Naamakshar
Paya (Rashi)
Paya (Nakshatra)

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Nak. at birth

Kshatriya
Chatushpada
Poorvashadha - 1
Vanara
Jupiter
Manushya
Sagittarius
Madhya
Udara
Antya
Agni

Hkw
Silver
Copper

Parashara's Light 7.0.4 GeoVision Software Inc. Licensed to Kapiel Raaj.

Karana at sunrise
:
Karana ending time :
:
Karana at birth
:

Balava
08:25:56
6:21:59 ghatis
Balava

Sunrise

Time
Degree
Sunset
Time
Degree
Next - day Sunrise

:
:
:
:
:

05:53:08 hrs
Can 22:23:00
18:25:46 hrs
Can 22:53:49
Thu 05:53:17 hrs.

Moon Nak. entry


Moon Nak. exit
Bhayat
Bhabhog
Dasha at Birth
Balance of Dasha
Ayanamsha

:
:
:
:
:
:
:

Aug 8,1984 02:29:04


Aug 9,1984 03:47:24
12:14:50 ghatis
51:1:0 ghatis
Venus-Sun-Saturn
Venus 16y 1m 7d
-23:38:17 Lahiri
HC1 1

Camille St. Omer

Birth Chart

August 8,1984 Wednesday 07:23:00 hrs Castries, Saint Lucia

Su 22:26
Ve 07:10
As 13:46
Me 18:03

6
7

Sa 16:37

Ma 01:38
Ke 10:23
JuR 10:12
Mo 15:55

Ra 10:23

11

9
10

12

Moon

Navamsha

Ma Ke
11

10

JuR Mo
12

Planet
Lagna
Sun
Moon
Mars
Mercury
Jupiter
Venus
Saturn
Rahu
Ketu

9
3

Ke

Ra

Su

R/C Sign Degree


13:46:30
22:26:36
15:55:49
01:38:58
18:03:49
10:12:19
07:10:04
16:37:03
10:23:48
10:23:48

Me
Ve As

As Mo
8

Sa

JuR Ma

Leo
Can
Sag
Sco
Leo
Sag
Leo
Lib
Tau
Sco

Me

5
11

Ve

Ra

Sa

10

12

Su

Speed

Nakshatra

00:57:30
12:42:11
00:28:42
00:30:40
-00:03:55
01:13:49
00:02:30
-00:05:51
-00:05:51

Poorva Phalg.
Ashlesha
Poorvashadha
Vishakha
Poorva Phalg.
Moola
Magha
Swati
Rohini
Anuradha

Parashara's Light 7.0.4 GeoVision Software Inc. Licensed to Kapiel Raaj.

Pada RL NL SL SS
1
2
1
4
2
4
3
3
1
3

Su
Mo
Ju
Ma
Su
Ju
Su
Ve
Ve
Ma

Ve
Me
Ve
Ju
Ve
Ke
Ke
Ra
Mo
Sa

Ve
Mo
Su
Ra
Ma
Sa
Ra
Ve
Mo
Su

Su
Ra
Sa
Ju
Mo
Ve
Ve
Ju
Ju
Mo

Status SB
Neutr.
Enemy
Own
Grt.Fr.
Own
Neutr.
Exalt.
Exalt.
Exalt.

1.06
1.32
1.49
1.63
1.22
1.33
1.43

HC1 2

Camille St. Omer

Chandra, Navamsha and Bhava

Moon Chart

Navamsha

Ma Ke
11

10

12
1

JuR Mo
9
3

Me
Sa

Ke

JuR Ma

Ra

Su

Me
Ve As

As Mo
5
11

Ve

Ra

Sa

10

12

Su
Bhava(Sripati)

Su
Sa

Ma Ke
JuR
Mo

Ve As
Me
8

5
11

10

Ra
12

Bhava Spashta - Sripati System


Bhava Number

Bhava Arambha
House beginning

1. First
2. Second
3. Third
4. Fourth
5. Fifth
6. Sixth
7. Seventh
8. Eight
9. Ninth
10. Tenth
11. Eleventh
12. Twelfth

Can
Leo
Vir
Lib
Sco
Sag
Cap
Aqu
Pis
Ari
Tau
Gem

28:58:39
28:58:39
29:22:58
29:47:17
29:47:17
29:22:58
28:58:39
28:58:39
29:22:58
29:47:17
29:47:17
29:22:58

Parashara's Light 7.0.4 GeoVision Software Inc. Licensed to Kapiel Raaj.

Bhava Madhya
Middle of House

Bhava Antya
House ending

Leo
Vir
Lib
Sco
Sag
Cap
Aqu
Pis
Ari
Tau
Gem
Can

Leo
Vir
Lib
Sco
Sag
Cap
Aqu
Pis
Ari
Tau
Gem
Can

13:46:30
14:10:49
14:35:08
14:59:26
14:35:08
14:10:49
13:46:30
14:10:49
14:35:08
14:59:26
14:35:08
14:10:49

28:58:39
29:22:58
29:47:17
29:47:17
29:22:58
28:58:39
28:58:39
29:22:58
29:47:17
29:47:17
29:22:58
28:58:39

HC1 3

Camille St. Omer

Sudarshan Chakra

Sudarshan Chakra
Outer Circle : Surya Chart
Middle Circle : Chandra Chart
Inner Circle : Birth Chart

Su
4

Ve
As
5
Me

Mo

9
Me As Ve
5

10
6

6
11

Sa

12

Ke
8
Su
4

Ma

1
12
11

JuR

2
Ra
9

Mo

10

Me
5

10

Ke

Ra

2 Ra 6

JuR 9
1 Mo
8

Sa

Ke

Ma

Ma
Sa 7

JuR

Ve

As

12

4
Su
11

Sudarshan Chakra represents the comparative positions of the planets in


the Sun Chart, the Moon Chart and the Birth Chart simultaneously,
from outer to inner circle respectively.
To study a house, consider the signs in all the three charts simultaneously.

Parashara's Light 7.0.4 GeoVision Software Inc. Licensed to Kapiel Raaj.

HC1 4

Camille St. Omer

Shodashvarga Summary

Shodashvarga Summary
Signs occupied by planets in Shodashvargas
Janma
Hora
Dreshkana
Chaturthamsha
Saptamsha
Navamsha
Dashamsha
Dwadashamsha
Shodashamsha
Vimshamsha
Chaturvimshamsha
Saptavimshamsha
Trimshamsha
Khavedamsha
Akshavedamsha
Shashtiamsha

Lagna

Sun

Moon

Mars

Mercury Jupiter

Venus

Saturn

Rahu

Ketu

Leo
Leo
Sag
Sco
Sco
Leo
Sag
Cap
Pis
Vir
Can
Ari
Sag
Lib
Ari
Sco

Can
Leo
Pis
Cap
Gem
Cap
Lib
Pis
Pis
Gem
Sag
Vir
Cap
Pis
Cap
Pis

Sag
Can
Ari
Gem
Pis
Leo
Tau
Gem
Leo
Gem
Leo
Gem
Sag
Cap
Sco
Can

Sco
Can
Sco
Sco
Tau
Can
Can
Sco
Leo
Cap
Leo
Aqu
Tau
Sag
Lib
Aqu

Leo
Can
Sag
Aqu
Sag
Vir
Aqu
Pis
Tau
Sag
Lib
Leo
Gem
Ari
Sco
Leo

Leo
Leo
Leo
Leo
Vir
Gem
Lib
Lib
Sco
Ari
Cap
Lib
Aqu
Cap
Gem
Lib

Lib
Can
Aqu
Ari
Cap
Aqu
Pis
Ari
Sag
Pis
Vir
Sag
Sag
Aqu
Ari
Can

Tau
Can
Vir
Leo
Cap
Ari
Ari
Vir
Cap
Gem
Pis
Ari
Vir
Sco
Sco
Cap

Sco
Can
Pis
Aqu
Can
Lib
Lib
Pis
Cap
Gem
Pis
Lib
Vir
Sco
Sco
Can

Sag
Leo
Ari
Pis
Aqu
Can
Pis
Ari
Tau
Aqu
Ari
Cap
Sag
Tau
Pis
Leo

Dignities of planets in Shodashvargas


Janma
Hora
Dreshkana
Chaturthamsha
Saptamsha
Navamsha
Dashamsha
Dwadashamsha
Shodashamsha
Vimshamsha
Chaturvimshamsha
Saptavimshamsha
Trimshamsha
Khavedamsha
Akshavedamsha
Shashtiamsha

Sun

Moon

Mars

Mercury Jupiter

Venus

Saturn

Rahu

Ketu

Neutr.
Moolt.
Grt.Fr.
Neutr.
Enemy
Neutr.
Debil.
Grt.Fr.
Grt.Fr.
Enemy
Neutr.
Frnd.
Neutr.
Grt.Fr.
Neutr.
Neutr.

Enemy
Own
Enemy
Neutr.
Frnd.
Neutr.
Exalt.
Grt.Fr.
Neutr.
Neutr.
Neutr.
Grt.Fr.
Enemy
Frnd.
Debil.
Own

Own
Debil.
Own
Own
Enemy
Debil.
Debil.
Own
Neutr.
Exalt.
Neutr.
Frnd.
Frnd.
Neutr.
Enemy
Enemy

Grt.Fr.
Grt.En.
Enemy
Frnd.
Frnd.
Exalt.
Frnd.
Debil.
Neutr.
Frnd.
Grt.Fr.
Grt.Fr.
Own
Enemy
Frnd.
Neutr.

Neutr.
Grt.En.
Grt.En.
Grt.En.
Debil.
Grt.Fr.
Moolt.
Own
Frnd.
Frnd.
Neutr.
Moolt.
Grt.Fr.
Grt.Fr.
Neutr.
Moolt.

Exalt.
Grt.En.
Moolt.
Debil.
Own
Own
Enemy
Debil.
Enemy
Frnd.
Grt.Fr.
Frnd.
Enemy
Moolt.
Debil.
Grt.En.

Exalt.
Neutr.
Own
Neutr.
Neutr.
Neutr.
Neutr.
Own
Neutr.
Moolt.
Neutr.
Neutr.
Enemy
Debil.
Debil.
Neutr.

Exalt.
Neutr.
Own
Neutr.
Neutr.
Neutr.
Neutr.
Own
Neutr.
Neutr.
Own
Neutr.
Neutr.
Exalt.
Exalt.
Neutr.

Sun

Moon

Mars

Mercury Jupiter

Venus

Saturn

Rahu

Ketu

11
11
11
11

11
11
13
12

19
19
17
17

14
12
14
15

11
13
15
14

17
16
15
15

12
13
11
11

14
13
12
12

Own
Neutr.
Neutr.
Own
Frnd.
Exalt.
Own
Neutr.
Grt.En.
Frnd.
Neutr.
Debil.
Moolt.
Grt.En.
Own
Neutr.

Vimshopaka Bala
Shadavarga
Saptavarga
Dashavarga
Shodashavarga

16
17
14
14

Dispositors in 6 divisions (Shad Varga)


Sun

Moon

Mars

Mercury Jupiter

Venus

Saturn

Rahu

Ketu

Ju (2)
Sa (2)
Su (1)
Mo (1)

Ju (2)
Mo (1)
Ma (1)
Me (1)
Su (1)

Ma (3)
Mo (2)
Ve (1)

Me (2)
Ju (2)
Su (1)
Mo (1)

Su (3)
Me (1)
Ve (1)
Sa (1)

Sa (2)
Mo (1)
Ma (1)
Ju (1)
Ve (1)

Me (3)
Mo (1)
Ma (1)
Ve (1)

Ju (2)
Mo (1)
Ma (1)
Me (1)
Ve (1)

Parashara's Light 7.0.4 GeoVision Software Inc. Licensed to Kapiel Raaj.

Ma (2)
Ju (2)
Su (1)
Mo (1)

HC1 5

Camille St. Omer

Vimshottari MD and AD

Vimshottari Mahadasha and Antardashas


Dasha balance at birth

: Venus 16y 1m 7d

Dasha at the time of birth

: Ve -Su-Sa-Su-Sa

Venus (20y)
From 0 yrs. to
Antar

16y1m

Beginning

Ending

Venus
Sun
Moon
Mars
Rahu
Jupiter
Saturn
Mercury
Ketu

Sun (6y)

Moon (10y)

From 16y1m to 22y1m

From 22y1m to
Antar

Beginning

09-15-2000 01-02-2001
01-02-2001 07-04-2001

Moon

09-15-2006 07-17-2007
07-17-2007 02-15-2008

07-04-2001 11-09-2001
11-09-2001 10-04-2002

Rahu

10-04-2002 07-23-2003
07-23-2003 07-04-2004

Saturn
Ketu
Venus

12-15-2013 07-16-2014
07-16-2014 03-16-2016

Sun

03-16-2016 09-15-2016

Antar

Beginning

Sun
Moon

09-16-1986 11-16-1987
11-16-1987 11-15-1990

Rahu

11-15-1990 07-16-1993
07-16-1993 09-15-1996

Saturn

09-15-1996 07-17-1999
07-17-1999 09-15-2000

Ketu

07-04-2004 05-10-2005
05-10-2005 09-15-2005

Venus

09-15-2005 09-15-2006

Mars (7y)
From 32y1m to

Jupiter
Mercury

Rahu (18y)
39y1m

Antar

Beginning

Mars

From 39y1m to

57y1m

09-15-2041 11-03-2043
11-03-2043 05-16-2046

10-21-2028 08-28-2031
08-28-2031 03-17-2034

Mercury

03-17-2034 04-04-2035
04-04-2035 04-04-2038

Venus
Moon

Moon

04-04-2038 02-26-2039
02-26-2039 08-27-2040

Mars

01-14-2053 05-16-2054
05-16-2054 04-22-2055

Mars

08-27-2040 09-15-2041

Rahu

04-22-2055 09-15-2057

Saturn

03-16-2020 03-13-2021
03-13-2021 08-09-2021

Ketu
Sun

Sun

08-09-2021 10-10-2022
10-10-2022 02-14-2023

Moon

02-14-2023 09-15-2023

Venus

Saturn (19y)
From 73y1m to

Jupiter
Mercury
Venus

Antar

Beginning

Saturn

From 92y1m to

Beginning

09-15-2057 09-17-2060
09-17-2060 05-29-2063

Mercury

05-29-2063 07-06-2064
07-06-2064 09-06-2067

Venus

09-06-2067 08-18-2068
08-18-2068 03-19-2070

Moon
Rahu

Rahu

03-19-2070 04-28-2071
04-28-2071 03-04-2074

Jupiter

03-04-2074 09-14-2076

Ketu
Venus
Sun
Moon
Mars

Ending

Saturn
Ketu
Sun

Ending

05-16-2046 08-21-2048
08-21-2048 07-28-2049
07-28-2049 03-28-2052
03-28-2052 01-14-2053

Ketu (7y)
109y1m

Antar

Mercury

Ending

Mercury (17y)
92y1m

73y1m

Jupiter

03-01-2018 02-05-2019
02-05-2019 03-16-2020

Ketu

From 57y1m to

09-15-2023 05-29-2026
05-29-2026 10-21-2028

Rahu

Mercury

Mercury

12-16-2010 07-16-2012
07-16-2012 12-15-2013

Beginning

09-15-2016 02-11-2017
02-11-2017 03-01-2018

Saturn

Jupiter

02-15-2008 08-16-2009
08-16-2009 12-16-2010

Antar

Beginning

Jupiter

Ending

Mars

Ending

Jupiter (16y)

Antar

Rahu

Ending

08-08-1984 01-15-1985
01-15-1985 09-16-1986

Mars

32y1m

116y1m

Antar

Beginning

09-14-2076 02-11-2079
02-11-2079 02-08-2080

Ketu

09-14-2093 02-11-2094
02-11-2094 04-13-2095

02-08-2080 12-09-2082
12-09-2082 10-15-2083

Sun

10-15-2083 03-16-2085
03-16-2085 03-13-2086

Mars
Jupiter

Jupiter

03-13-2086 09-29-2088
09-29-2088 01-05-2091

Saturn

09-02-2097 08-09-2098
08-09-2098 09-18-2099

Saturn

01-05-2091 09-14-2093

Mercury

09-18-2099 09-15-2100

Ketu
Sun
Mars

Parashara's Light 7.0.4 GeoVision Software Inc. Licensed to Kapiel Raaj.

Ending

From 109y1m to

Venus
Moon
Rahu

Ending

04-13-2095 08-19-2095
08-19-2095 03-19-2096
03-19-2096 08-15-2096
08-15-2096 09-02-2097

HC1 6

Camille St. Omer

Vimshottari Dasha - AD and PD #1

Vimshottari Antardasha and Pratyantardashas


*The dates are given for dasha beginning dates.

Mon-Rah

Mon-Jup

Mon-Sat

Mon-Mer

Mon-Ket

Begin

02-15-2008

Begin

08-16-2009

Begin

12-16-2010

Begin

07-16-2012

Begin

12-15-2013

End

08-16-2009

End

12-16-2010

End

07-16-2012

End

12-15-2013

End

07-16-2014

Rah
Jup
Sat
Mer
Ket
Ven
Sun
Mon
Mar

02-15-2008
05-07-2008
07-19-2008
10-14-2008
12-30-2008
01-31-2009
05-03-2009
05-30-2009
07-15-2009

Jup
Sat
Mer
Ket
Ven
Sun
Mon
Mar
Rah

08-16-2009
10-20-2009
01-05-2010
03-15-2010
04-12-2010
07-02-2010
07-27-2010
09-05-2010
10-04-2010

Sat
Mer
Ket
Ven
Sun
Mon
Mar
Rah
Jup

12-16-2010
03-17-2011
06-07-2011
07-11-2011
10-15-2011
11-13-2011
12-31-2011
02-03-2012
04-30-2012

Mer
Ket
Ven
Sun
Mon
Mar
Rah
Jup
Sat

07-16-2012
09-27-2012
10-27-2012
01-22-2013
02-17-2013
04-01-2013
05-01-2013
07-17-2013
09-24-2013

Ket
Ven
Sun
Mon
Mar
Rah
Jup
Sat
Mer

12-15-2013
12-28-2013
02-01-2014
02-12-2014
03-02-2014
03-14-2014
04-15-2014
05-14-2014
06-16-2014

Mon-Ven

Mon-Sun

Mar-Mar

Mar-Rah

Mar-Jup

Begin

07-16-2014

Begin

03-16-2016

Begin

09-15-2016

Begin

02-11-2017

Begin

03-01-2018

End

03-16-2016

End

09-15-2016

End

02-11-2017

End

03-01-2018

End

02-05-2019

Ven
Sun
Mon
Mar
Rah
Jup
Sat
Mer
Ket

07-16-2014
10-26-2014
11-25-2014
01-15-2015
02-20-2015
05-22-2015
08-11-2015
11-15-2015
02-10-2016

Sun
Mon
Mar
Rah
Jup
Sat
Mer
Ket
Ven

03-16-2016
03-25-2016
04-10-2016
04-20-2016
05-18-2016
06-11-2016
07-10-2016
08-05-2016
08-15-2016

Mar
Rah
Jup
Sat
Mer
Ket
Ven
Sun
Mon

09-15-2016
09-23-2016
10-16-2016
11-05-2016
11-28-2016
12-19-2016
12-28-2016
01-22-2017
01-29-2017

Rah
Jup
Sat
Mer
Ket
Ven
Sun
Mon
Mar

02-11-2017
04-09-2017
05-31-2017
07-30-2017
09-23-2017
10-15-2017
12-18-2017
01-06-2018
02-07-2018

Jup
Sat
Mer
Ket
Ven
Sun
Mon
Mar
Rah

03-01-2018
04-16-2018
06-09-2018
07-27-2018
08-16-2018
10-12-2018
10-29-2018
11-26-2018
12-16-2018

Mar-Sat

Mar-Mer

Mar-Ket

Mar-Ven

Mar-Sun

Begin

02-05-2019

Begin

03-16-2020

Begin

03-13-2021

Begin

08-09-2021

Begin

10-10-2022

End

03-16-2020

End

03-13-2021

End

08-09-2021

End

10-10-2022

End

02-14-2023

Sat
Mer
Ket
Ven
Sun
Mon
Mar
Rah
Jup

02-05-2019
04-10-2019
06-07-2019
06-30-2019
09-06-2019
09-26-2019
10-30-2019
11-22-2019
01-22-2020

Mer
Ket
Ven
Sun
Mon
Mar
Rah
Jup
Sat

03-16-2020
05-06-2020
05-28-2020
07-27-2020
08-14-2020
09-13-2020
10-04-2020
11-28-2020
01-15-2021

Ket
Ven
Sun
Mon
Mar
Rah
Jup
Sat
Mer

03-13-2021
03-22-2021
04-16-2021
04-23-2021
05-06-2021
05-14-2021
06-06-2021
06-26-2021
07-19-2021

Ven
Sun
Mon
Mar
Rah
Jup
Sat
Mer
Ket

08-09-2021
10-19-2021
11-10-2021
12-15-2021
01-09-2022
03-14-2022
05-10-2022
07-16-2022
09-15-2022

Sun
Mon
Mar
Rah
Jup
Sat
Mer
Ket
Ven

10-10-2022
10-16-2022
10-27-2022
11-03-2022
11-22-2022
12-09-2022
12-30-2022
01-17-2023
01-24-2023

Parashara's Light 7.0.4 GeoVision Software Inc. Licensed to Kapiel Raaj.

HC1 7

Camille St. Omer

Vimshottari Dasha - AD and PD #2 (contd.)

Vimshottari Antardasha and Pratyantardashas


*The dates are given for dasha beginning dates.

Mar-Mon

Rah-Rah

Rah-Jup

Rah-Sat

Rah-Mer

Begin

02-14-2023

Begin

09-15-2023

Begin

05-29-2026

Begin

10-21-2028

Begin

08-28-2031

End

09-15-2023

End

05-29-2026

End

10-21-2028

End

08-28-2031

End

03-17-2034

Mon
Mar
Rah
Jup
Sat
Mer
Ket
Ven
Sun

02-14-2023
03-04-2023
03-17-2023
04-18-2023
05-16-2023
06-19-2023
07-19-2023
07-31-2023
09-05-2023

Rah
Jup
Sat
Mer
Ket
Ven
Sun
Mon
Mar

09-15-2023
02-10-2024
06-21-2024
11-24-2024
04-13-2025
06-09-2025
11-21-2025
01-09-2026
04-01-2026

Jup
Sat
Mer
Ket
Ven
Sun
Mon
Mar
Rah

05-29-2026
09-23-2026
02-08-2027
06-12-2027
08-03-2027
12-27-2027
02-09-2028
04-22-2028
06-12-2028

Sat
Mer
Ket
Ven
Sun
Mon
Mar
Rah
Jup

10-21-2028
04-04-2029
08-29-2029
10-29-2029
04-21-2030
06-12-2030
09-06-2030
11-06-2030
04-11-2031

Mer
Ket
Ven
Sun
Mon
Mar
Rah
Jup
Sat

08-28-2031
01-07-2032
03-01-2032
08-04-2032
09-19-2032
12-06-2032
01-29-2033
06-18-2033
10-20-2033

Rah-Ket

Rah-Ven

Rah-Sun

Rah-Mon

Rah-Mar

Begin

03-17-2034

Begin

04-04-2035

Begin

04-04-2038

Begin

02-26-2039

Begin

08-27-2040

End

04-04-2035

End

04-04-2038

End

02-26-2039

End

08-27-2040

End

09-15-2041

Ket
Ven
Sun
Mon
Mar
Rah
Jup
Sat
Mer

03-17-2034
04-08-2034
06-11-2034
06-30-2034
08-01-2034
08-23-2034
10-20-2034
12-10-2034
02-09-2035

Ven
Sun
Mon
Mar
Rah
Jup
Sat
Mer
Ket

04-04-2035
10-04-2035
11-27-2035
02-27-2036
05-01-2036
10-12-2036
03-07-2037
08-28-2037
01-30-2038

Sun
Mon
Mar
Rah
Jup
Sat
Mer
Ket
Ven

04-04-2038
04-20-2038
05-18-2038
06-06-2038
07-25-2038
09-07-2038
10-29-2038
12-15-2038
01-03-2039

Mon
Mar
Rah
Jup
Sat
Mer
Ket
Ven
Sun

02-26-2039
04-13-2039
05-15-2039
08-05-2039
10-17-2039
01-12-2040
03-30-2040
05-01-2040
07-31-2040

Mar
Rah
Jup
Sat
Mer
Ket
Ven
Sun
Mon

08-27-2040
09-19-2040
11-15-2040
01-05-2041
03-07-2041
04-30-2041
05-23-2041
07-26-2041
08-14-2041

Jup-Jup

Jup-Sat

Jup-Mer

Jup-Ket

Jup-Ven

Begin

09-15-2041

Begin

11-03-2043

Begin

05-16-2046

Begin

08-21-2048

Begin

07-28-2049

End

11-03-2043

End

05-16-2046

End

08-21-2048

End

07-28-2049

End

03-28-2052

Jup
Sat
Mer
Ket
Ven
Sun
Mon
Mar
Rah

09-15-2041
12-28-2041
04-30-2042
08-18-2042
10-03-2042
02-10-2043
03-21-2043
05-25-2043
07-09-2043

Sat
Mer
Ket
Ven
Sun
Mon
Mar
Rah
Jup

11-03-2043
03-29-2044
08-07-2044
09-30-2044
03-03-2045
04-18-2045
07-04-2045
08-27-2045
01-13-2046

Mer
Ket
Ven
Sun
Mon
Mar
Rah
Jup
Sat

05-16-2046
09-11-2046
10-29-2046
03-16-2047
04-26-2047
07-04-2047
08-22-2047
12-24-2047
04-12-2048

Ket
Ven
Sun
Mon
Mar
Rah
Jup
Sat
Mer

08-21-2048
09-10-2048
11-06-2048
11-23-2048
12-21-2048
01-10-2049
03-02-2049
04-17-2049
06-10-2049

Ven
Sun
Mon
Mar
Rah
Jup
Sat
Mer
Ket

07-28-2049
01-06-2050
02-24-2050
05-16-2050
07-12-2050
12-05-2050
04-14-2051
09-15-2051
01-31-2052

Parashara's Light 7.0.4 GeoVision Software Inc. Licensed to Kapiel Raaj.

HC1 8

Camille St. Omer


Wed Aug 8,1984 07:23:00
City :
Castries
State :
Country : Saint Lucia

3. Vargas I
Timezone: 4
Daylightsaving : 0
Longitude: 61W00'00
Latitude: 14N00'00

Birth Chart

D9 Navamsha (spouse)

Me

Su
Sa

Ve As

5
8

Ke

Me

Ma Ke

6
7

D10 (great successes)

JuR Ma
As Mo

4
3

Ve

Me 11

Ra

11

JuR Sa

1
10

Sa

12

10

D60 (All areas)

Ra

Ra

D27 (strength)

Ma

Mo

8
11

9
12

5
2

Mo

Ma

2
3

Ra As
1

Me JuR

10

12
11

Ma

Ra
Sa

JuR

JuR

Mo
12

Sa Ke

Me

Sa

Mo 12

2
3

Ma
1

D3 (happiness siblings)

As Sa
1
4

10

12
11

Su

10
11

As Me

Ke Su

12

Ma Mo

Sa

Ra

Me

Mo

5
2

Me Ra Ke Mo

Parashara's Light 7.0.4 (c) GeoVision Software, Inc., Licensed to Kapiel Raaj

4
7

JuR

10

JuR
9

As

Ma

Ke

D24 (knowledge)

Ma
Sa

Su

JuR
Ve

Ve

8
11

Su
D45 (All areas)

Ke Ve

As

10

D7 Saptamsha (children)

Su

Ve Ke

Me

As

12

Ve
10

Su

As

Su

Ra

10

11

JuR
Mo

Ishtakal : 3:44:40
Sunrise : Aug 8,84 05:53:08
Sunset : Aug 8,84 18:25:46
Ayanamsha : -23:38:17 Lahiri

Ve

Ke

Ve

8
9

Su

12
11

Ra

Camille St. Omer


Wed Aug 8,1984 07:23:00
City :
Castries
State :
Country : Saint Lucia

4. Vargas II
Timezone: 4
Daylightsaving : 0
Longitude: 61W00'00
Latitude: 14N00'00

Birth Chart

D2 Hora (wealth)

Su
Sa

Ve As

6
3

5
8

Ve Su

5
8

11

10

Ma As

Ke Me

11

11

1
10

9
10

D7 Saptamsha (children)

Ra Ve

JuR 12

12

JuR
Mo

Su

JuR As

Ra

D4 (destiny)
Mo Sa Ma Me Ra
Ke

Me

Ma Ke

Ishtakal : 3:44:40
Sunrise : Aug 8,84 05:53:08
Sunset : Aug 8,84 18:25:46
Ayanamsha : -23:38:17 Lahiri

12

D12 (parents)

4
1

Sa

Mo

D16 (conveyances)

Me
Ra
Sa

JuR

As

10

Ve

Ke Me
Su

8
11

11

JuR Sa

Ma

Me

Ma 10

As Su
12

Ve

Ke

Ra

D24 (knowledge)

D30 (misfortunes)

Ma Mo

Su

Me

Mo Ra

Sa

As

Ve

4
7

10
11

JuR

Ve

Su

Parashara's Light 7.0.4 (c) GeoVision Software, Inc., Licensed to Kapiel Raaj

JuR As
9

JuR

8
7

12

Ra Ke

Ke

Ve

11

Mo Sa

10
8

Ra

Sa
8

10

Mo Ma

Ke Su
3

Mo

Sa

Ke

11

Su

6
12

Me

1
2

As
9

JuR

D20 (spiritual progress)

Ma

10
1

Mo 12

As

12

12
11

Ra

Me

1
2

Ma

5
4

Ve

Camille St. Omer


Wed Aug 8,1984 07:23:00
City :
Castries
State :
Country : Saint Lucia

5. Vargas III
Timezone: 4
Daylightsaving : 0
Longitude: 61W00'00
Latitude: 14N00'00

Birth Chart

D40 ( (Ausp....)

Ve As

6
7

Ma Ke

Ma

Me
2

D5 Panchamsha 1/5 -

Ra Ke

Su
Sa

Sa

1
10

Ve

JuR As

Me
Su

JuR

Ma

Ra Ke

Su

10

D150 Nadiamsha 1/150 -

Ra Ke
10

Sa Ve

As

Sa

JuR

Me

10
11

Ve As
12

JuR

Sa

Parashara's Light 7.0.4 (c) GeoVision Software, Inc., Licensed to Kapiel Raaj

10

Mo

Ke

Su

12
7

Mo

Ra

Ke

Ve As
11
2

10
9

Mo

Ma Ke

Ma Ra
5

Ve

JuR

Ma
2

Ma

Su

9
6

11

D2 III (7,1,2) (wealth)

Me

3
1

Su
8

9
12

5
8

D2 Iyer (wealth)

Mo

12

Mo Ma

Su

As

11

Ve

10

Sa

Me Ra

11

As

12

11

5
4

D11 Cure

Ra Ke

Ra Ke

Me

1
2

Su

3
2

12

6
3

Me
1

8
7

9
12

12

3
6

As Mo
Sa

D8 Accidents

Mo Sa Me

JuR

10
11

7
10

11

12

D6 Disease

Ma

JuR

Ve

As

Mo Ve

Ra

Su

11

Mo

Ishtakal : 3:44:40
Sunrise : Aug 8,84 05:53:08
Sunset : Aug 8,84 18:25:46
Ayanamsha : -23:38:17 Lahiri

5
4

JuR

JuR

Me

3
4

7
6

Sa

Camille St. Omer

Varshaphala Chart

Varshaphala 2014-2015
*Varsha Pravesha based on True solar return : Friday, August 8,2014, 23:46:28 hrs., Castries
Planet
Lagna
Sun
Moon
Mars
Mercury
Jupiter
Venus
Saturn
Rahu
Ketu

R/C Sign
Ari
Can
Sag
Lib
Can
Can
Can
Lib
Vir
Pis

Degree

Speed

Nakshatra

26:09:20
22:26:36
29:33:15
13:38:59
22:57:48
11:11:47
02:05:29
22:53:00
27:29:19
27:29:19

00:57:30
15:08:03
00:34:23
02:02:48
00:13:11
01:13:10
00:01:52
-00:09:13
-00:09:13

Bharani
Ashlesha
Uttarashadha
Swati
Ashlesha
Pushya
Punarvasu
Vishakha
Chitra
Revati

Varshaphala Chart

Pada Sign lord Nak. lord


4
2
1
3
2
3
4
1
2
4

Mar
Mon
Jup
Ven
Mon
Mon
Mon
Ven
Mer
Jup

Ven
Mer
Sun
Rah
Mer
Sat
Jup
Jup
Mar
Mer

Su Me

12

As

Ve Ju

Ve

10

Me

7
9

Mo

12

As

Ju Su

1
4

10

Ra

Ve

Navamsha

9
12

Sa

Mo
6

Ma

Ra

Su
Me

9
10

Ma Mun

Ju
7

As
8
11

5
2

5
2

Mo

Ra

As

9
8

Mo

Ke

11 Mun

Moon Chart

10

0.83
1.13
1.32
0.87
1.21
1.56
1.95

1
4

Ma Sa

Ra

Mun11

Neutr.
Enemy
Frnd.
Grt.En.
Exalt.
Grt.En.
Exalt.
Own
Own

Ke

11 Mun

Ma Sa

SB

Bhava Chart

Ke
3

Status

Ke

12

Ve Ju Su Me

Sa

HC1 12

Camille St. Omer

~ Useful Information ~
Your main Sentence
I shall do.
Your biggest Talent
Immenseness.
Your biggest Weakness
Arrogance.
Your Ambition
Social status.Lucky Day
Sunday.
Lucky Colour
Yellow, Orange, Golden is lucky. Blue and White are not lucky.
Lucky Number
1,4,5,9,6 are very lucky. 2,3,8 are not lucky.
Lucky Stone
Ruby, Yellow Topaz and Emerald.
Lucky Upratna
Red Turmali.Inauspicious Month and Dates


June of every month, 3-9-18-24 of every month and Friday. Persons born under Aries, Leo,
Sagittarius and Aquarius will be beneficial for him.
Inauspicious Tithi
3rd Ashtmi and Trayodashi.
Auspicious Rashi
Aries, Leo, Cancer and Scorpio are lucky. Taurus, Gemini, Virgo and Libra are not lucky.
Inauspicious Day
Monday.
Inauspicious Period
Month of Ashadha, Krishna paksha, Panchami, Thursday, Hasta nakshatra and nights are inauspicious.

HC1 13

Camille St. Omer

Yogini Dasha - First Cycle

Yogini Mahadasha and Antardashas


(First Cycle)
Dasha balance at birth
Dasha at the time of birth

Siddha (7y)
From 0 yrs. to
Antar

From 5y 7m to
Ending

Sidh Ve
Sank Ra 08-08-1984 02-26-1986
Mang Mo 02-26-1986 05-08-1986
Ping Su 05-08-1986 09-27-1986
Dhan Ju 09-27-1986 04-28-1987
Bhra Ma 04-28-1987 02-06-1988
Bhad Me 02-06-1988 01-26-1989
Ulka Sa 01-26-1989 03-29-1990

Pingala (2y)
Antar

Mangala (1y)

Sankata (8y)
5y 7m

Beginning

From 14y 7m to

: Siddha 5y 7m 21d
: Siddha-Siddha

Antar

13y 7m

Beginning

From 13y 7m to
Ending

Beginning

Ending

Mang Mo 03-28-1998 04-08-1998


Ping Su 04-08-1998 04-28-1998

Ping Su 03-28-1992 09-06-1992


Dhan Ju 09-06-1992 05-08-1993

Dhan Ju 04-28-1998 05-28-1998


Bhra Ma 05-28-1998 07-08-1998

Bhra Ma 05-08-1993 03-29-1994


Bhad Me 03-29-1994 05-08-1995

Bhad Me 07-08-1998 08-28-1998


Ulka Sa 08-28-1998 10-28-1998

Ulka Sa 05-08-1995 09-06-1996


Sidh Ve 09-06-1996 03-28-1998

Sidh Ve 10-28-1998 01-07-1999


Sank Ra 01-07-1999 03-29-1999

From 16y 7m to

Ending

Beginning

Sank Ra 03-29-1990 01-07-1992


Mang Mo 01-07-1992 03-28-1992

Dhanya (3y)
16y 7m

Antar

14y 7m

Antar

Bhramari (4y)
19y 7m

Beginning

From 19y 7m to

Ending

Antar

23y 7m

Beginning

Ending

Ping Su 03-29-1999 05-08-1999


Dhan Ju 05-08-1999 07-08-1999

Dhan Ju 03-28-2001 06-28-2001


Bhra Ma 06-28-2001 10-27-2001

Bhra Ma 03-28-2004 09-06-2004


Bhad Me 09-06-2004 03-28-2005

Bhra Ma 07-08-1999 09-27-1999


Bhad Me 09-27-1999 01-07-2000

Bhad Me 10-27-2001 03-28-2002


Ulka Sa 03-28-2002 09-27-2002

Ulka Sa 03-28-2005 11-27-2005


Sidh Ve 11-27-2005 09-07-2006

Ulka Sa 01-07-2000 05-08-2000


Sidh Ve 05-08-2000 09-27-2000

Sidh Ve 09-27-2002 04-28-2003


Sank Ra 04-28-2003 12-28-2003

Sank Ra 09-07-2006 07-28-2007


Mang Mo 07-28-2007 09-07-2007

Sank Ra 09-27-2000 03-08-2001


Mang Mo 03-08-2001 03-28-2001

Mang Mo 12-28-2003 01-27-2004


Ping Su 01-27-2004 03-28-2004

Ping Su 09-07-2007 11-27-2007


Dhan Ju 11-27-2007 03-28-2008

Bhadrika (5y)
From 23y 7m to
Antar

Ulka (6y)
28y 7m

Beginning

Ending

From 28y 7m to
Antar

34y 7m

Beginning

Ending

Bhad Me 03-28-2008 12-07-2008


Ulka Sa 12-07-2008 10-07-2009

Ulka Sa 03-28-2013 03-28-2014


Sidh Ve 03-28-2014 05-28-2015

Sidh Ve 10-07-2009 09-27-2010


Sank Ra 09-27-2010 11-07-2011

Sank Ra 05-28-2015 09-26-2016


Mang Mo 09-26-2016 11-26-2016

Mang Mo 11-07-2011 12-28-2011


Ping Su 12-28-2011 04-07-2012

Ping Su 11-26-2016 03-28-2017


Dhan Ju 03-28-2017 09-27-2017
Bhra Ma 09-27-2017 05-28-2018

Dhan Ju 04-07-2012 09-06-2012


Bhra Ma 09-06-2012 03-28-2013

Parashara's Light 7.0.4 GeoVision Software Inc. Licensed to Kapiel Raaj.

Bhad Me 05-28-2018 03-29-2019

HC1 14

Camille St. Omer

Yogini Dasha - Second Cycle

Yogini Mahadasha and Antardashas


(Second Cycle)
Siddha (7y)
From 34y7m to
Antar

Sankata (8y)
41y7m

Beginning

From 41y7m to

Ending

Antar

Mangala (1y)
49y7m

Beginning

From 49y7m to

Ending

Antar

50y7m

Beginning

Ending

Sidh Ve 03-29-2019 08-07-2020


Sank Ra 08-07-2020 02-26-2022

Sank Ra 03-28-2026 01-07-2028


Mang Mo 01-07-2028 03-28-2028

Mang Mo 03-28-2034 04-07-2034


Ping Su 04-07-2034 04-28-2034

Mang Mo 02-26-2022 05-08-2022


Ping Su 05-08-2022 09-27-2022

Ping Su 03-28-2028 09-06-2028


Dhan Ju 09-06-2028 05-08-2029

Dhan Ju 04-28-2034 05-28-2034


Bhra Ma 05-28-2034 07-08-2034

Dhan Ju 09-27-2022 04-28-2023


Bhra Ma 04-28-2023 02-06-2024

Bhra Ma 05-08-2029 03-28-2030


Bhad Me 03-28-2030 05-08-2031

Bhad Me 07-08-2034 08-27-2034


Ulka Sa 08-27-2034 10-27-2034

Bhad Me 02-06-2024 01-26-2025


Ulka Sa 01-26-2025 03-28-2026

Ulka Sa 05-08-2031 09-06-2032


Sidh Ve 09-06-2032 03-28-2034

Sidh Ve 10-27-2034 01-06-2035


Sank Ra 01-06-2035 03-28-2035

Pingala (2y)
From 50y7m to
Antar

Dhanya (3y)
52y7m

Beginning

From 52y7m to

Ending

Antar

Bhramari (4y)
55y7m

Beginning

From 55y7m to

Ending

Antar

59y7m

Beginning

Ending

Ping Su 03-28-2035 05-08-2035


Dhan Ju 05-08-2035 07-08-2035

Dhan Ju 03-28-2037 06-27-2037


Bhra Ma 06-27-2037 10-27-2037

Bhra Ma 03-28-2040 09-06-2040


Bhad Me 09-06-2040 03-28-2041

Bhra Ma 07-08-2035 09-27-2035


Bhad Me 09-27-2035 01-07-2036

Bhad Me 10-27-2037 03-28-2038


Ulka Sa 03-28-2038 09-27-2038

Ulka Sa 03-28-2041 11-26-2041


Sidh Ve 11-26-2041 09-06-2042

Ulka Sa 01-07-2036 05-07-2036


Sidh Ve 05-07-2036 09-26-2036

Sidh Ve 09-27-2038 04-28-2039


Sank Ra 04-28-2039 12-27-2039

Sank Ra 09-06-2042 07-28-2043


Mang Mo 07-28-2043 09-07-2043

Sank Ra 09-26-2036 03-08-2037


Mang Mo 03-08-2037 03-28-2037

Mang Mo 12-27-2039 01-27-2040


Ping Su 01-27-2040 03-28-2040

Ping Su 09-07-2043 11-27-2043


Dhan Ju 11-27-2043 03-28-2044

Bhadrika (5y)
From 59y7m to
Antar

Ulka (6y)
64y7m

Beginning

Ending

From 64y7m to
Antar

70y7m

Beginning

Ending

Bhad Me 03-28-2044 12-06-2044


Ulka Sa 12-06-2044 10-07-2045

Ulka Sa 03-28-2049 03-28-2050


Sidh Ve 03-28-2050 05-28-2051

Sidh Ve 10-07-2045 09-27-2046


Sank Ra 09-27-2046 11-07-2047

Sank Ra 05-28-2051 09-26-2052


Mang Mo 09-26-2052 11-26-2052

Mang Mo 11-07-2047 12-27-2047


Ping Su 12-27-2047 04-07-2048

Ping Su 11-26-2052 03-28-2053


Dhan Ju 03-28-2053 09-26-2053
Bhra Ma 09-26-2053 05-28-2054

Dhan Ju 04-07-2048 09-06-2048


Bhra Ma 09-06-2048 03-28-2049

Parashara's Light 7.0.4 GeoVision Software Inc. Licensed to Kapiel Raaj.

Bhad Me 05-28-2054 03-28-2055

HC1 15

Camille St. Omer

Yogini Dasha - Third Cycle

Yogini Mahadasha and Antardashas


(Third Cycle)
Siddha (7y)
From 70y7m to
Antar

Sankata (8y)
77y7m

Beginning

From 77y7m to

Ending

Antar

Mangala (1y)
85y7m

Beginning

From 85y7m to

Ending

Antar

86y7m

Beginning

Ending

Sidh Ve 03-28-2055 08-06-2056


Sank Ra 08-06-2056 02-26-2058

Sank Ra 03-28-2062 01-06-2064


Mang Mo 01-06-2064 03-27-2064

Mang Mo 03-28-2070 04-07-2070


Ping Su 04-07-2070 04-27-2070

Mang Mo 02-26-2058 05-08-2058


Ping Su 05-08-2058 09-27-2058

Ping Su 03-27-2064 09-06-2064


Dhan Ju 09-06-2064 05-07-2065

Dhan Ju 04-27-2070 05-28-2070


Bhra Ma 05-28-2070 07-07-2070

Dhan Ju 09-27-2058 04-28-2059


Bhra Ma 04-28-2059 02-06-2060

Bhra Ma 05-07-2065 03-28-2066


Bhad Me 03-28-2066 05-08-2067

Bhad Me 07-07-2070 08-27-2070


Ulka Sa 08-27-2070 10-27-2070

Bhad Me 02-06-2060 01-26-2061


Ulka Sa 01-26-2061 03-28-2062

Ulka Sa 05-08-2067 09-06-2068


Sidh Ve 09-06-2068 03-28-2070

Sidh Ve 10-27-2070 01-06-2071


Sank Ra 01-06-2071 03-28-2071

Pingala (2y)
From 86y7m to
Antar

Dhanya (3y)
88y7m

Beginning

From 88y7m to

Ending

Antar

Bhramari (4y)
91y7m

Beginning

From 91y7m to

Ending

Antar

95y7m

Beginning

Ending

Ping Su 03-28-2071 05-08-2071


Dhan Ju 05-08-2071 07-08-2071

Dhan Ju 03-28-2073 06-27-2073


Bhra Ma 06-27-2073 10-27-2073

Bhra Ma 03-27-2076 09-06-2076


Bhad Me 09-06-2076 03-28-2077

Bhra Ma 07-08-2071 09-27-2071


Bhad Me 09-27-2071 01-06-2072
Ulka Sa 01-06-2072 05-07-2072

Bhad Me 10-27-2073 03-28-2074


Ulka Sa 03-28-2074 09-27-2074

Ulka Sa 03-28-2077 11-26-2077


Sidh Ve 11-26-2077 09-06-2078

Sidh Ve 09-27-2074 04-28-2075


Sank Ra 04-28-2075 12-27-2075

Sank Ra 09-06-2078 07-28-2079


Mang Mo 07-28-2079 09-06-2079

Mang Mo 12-27-2075 01-26-2076


Ping Su 01-26-2076 03-27-2076

Ping Su 09-06-2079 11-27-2079


Dhan Ju 11-27-2079 03-27-2080

Sidh Ve 05-07-2072 09-26-2072


Sank Ra 09-26-2072 03-07-2073
Mang Mo 03-07-2073 03-28-2073

Bhadrika (5y)
From 95y7m to
Antar

Ulka (6y)
100y7m

Beginning

Ending

From 100y7m to
Antar

106y7m

Beginning

Ending

Bhad Me 03-27-2080 12-06-2080


Ulka Sa 12-06-2080 10-06-2081

Ulka Sa 03-28-2085 03-28-2086


Sidh Ve 03-28-2086 05-28-2087

Sidh Ve 10-06-2081 09-26-2082


Sank Ra 09-26-2082 11-06-2083

Sank Ra 05-28-2087 09-26-2088


Mang Mo 09-26-2088 11-26-2088

Mang Mo 11-06-2083 12-27-2083


Ping Su 12-27-2083 04-06-2084

Ping Su 11-26-2088 03-28-2089


Dhan Ju 03-28-2089 09-26-2089
Bhra Ma 09-26-2089 05-28-2090

Dhan Ju 04-06-2084 09-06-2084


Bhra Ma 09-06-2084 03-28-2085

Parashara's Light 7.0.4 GeoVision Software Inc. Licensed to Kapiel Raaj.

Bhad Me 05-28-2090 03-28-2091

HC1 16

Camille St. Omer

Yogini (Short) MD and AD #1

Yogini Mahadasha and Antardashas


Dasha balance at birth : Siddha 7y 7m 21d
The dates are given for dasha beginning dates. *Running age is given for dasha beginning dates.

Siddha (7y)

0 yrs.*

Beginning
Ending

03-29-1990

Sankata (8y)

5y7m

Mangala (1y)

13y7m

Beginning

03-29-1990

Beginning

03-28-1998

Ending

03-28-1998

Ending

03-29-1999

Siddha

Ven

Sankata

Rah

03-29-1990

Mangala

Mon

03-28-1998

Sankata

Rah

08-08-1984

Mangala

Mon

01-07-1992

Pingala

Sun

04-08-1998

Mangala

Mon

02-26-1986

Pingala

Sun

03-28-1992

Dhanya

Jup

04-28-1998

Pingala

Sun

05-08-1986

Dhanya

Jup

09-06-1992

Bhramari

Mar

05-28-1998

Dhanya

Jup

09-27-1986

Bhramari

Mar

05-08-1993

Bhadrika

Mer

07-08-1998

Bhramari

Mar

04-28-1987

Bhadrika

Mer

03-29-1994

Ulka

Sat

08-28-1998

Bhadrika

Mer

02-06-1988

Ulka

Sat

05-08-1995

Siddha

Ven

10-28-1998

Ulka

Sat

01-26-1989

Siddha

Ven

09-06-1996

Sankata

Rah

01-07-1999

Bhramari (4y)

19y7m

Pingala (2y)

14y7m

Dhanya (3y)

16y7m

Beginning

03-29-1999

Beginning

03-28-2001

Beginning

03-28-2004

Ending

03-28-2001

Ending

03-28-2004

Ending

03-28-2008

Pingala

Sun

03-29-1999

Dhanya

Jup

03-28-2001

Bhramari

Mar

03-28-2004

Dhanya

Jup

05-08-1999

Bhramari

Mar

06-28-2001

Bhadrika

Mer

09-06-2004

Bhramari

Mar

07-08-1999

Bhadrika

Mer

10-27-2001

Ulka

Sat

03-28-2005

Bhadrika

Mer

09-27-1999

Ulka

Sat

03-28-2002

Siddha

Ven

11-27-2005

Ulka

Sat

01-07-2000

Siddha

Ven

09-27-2002

Sankata

Rah

09-07-2006

Siddha

Ven

05-08-2000

Sankata

Rah

04-28-2003

Mangala

Mon

07-28-2007

Sankata

Rah

09-27-2000

Mangala

Mon

12-28-2003

Pingala

Sun

09-07-2007

Mangala

Mon

03-08-2001

Pingala

Sun

01-27-2004

Dhanya

Jup

11-27-2007

Bhadrika (5y)

23y7m

28y7m

Ulka (6y)

Siddha (7y)

34y7m

Beginning

03-28-2008

Beginning

03-28-2013

Beginning

03-29-2019

Ending

03-28-2013

Ending

03-29-2019

Ending

03-28-2026

Bhadrika

Mer

03-28-2008

Ulka

Sat

03-28-2013

Siddha

Ven

03-29-2019

Ulka

Sat

12-07-2008

Siddha

Ven

03-28-2014

Sankata

Rah

08-07-2020

Siddha

Ven

10-07-2009

Sankata

Rah

05-28-2015

Mangala

Mon

02-26-2022

Sankata

Rah

09-27-2010

Mangala

Mon

09-26-2016

Pingala

Sun

05-08-2022

Mangala

Mon

11-07-2011

Pingala

Sun

11-26-2016

Dhanya

Jup

09-27-2022

Pingala

Sun

12-28-2011

Dhanya

Jup

03-28-2017

Bhramari

Mar

04-28-2023

Dhanya

Jup

04-07-2012

Bhramari

Mar

09-27-2017

Bhadrika

Mer

02-06-2024

Bhramari

Mar

09-06-2012

Bhadrika

Mer

05-28-2018

Ulka

Sat

01-26-2025

Parashara's Light 7.0.4 GeoVision Software Inc. Licensed to Kapiel Raaj.

HC1 17

Camille St. Omer

Yogini (Short) MD and AD #2

Yogini Mahadasha and Antardashas


The dates are given for dasha beginning dates.
*Running age is given for dasha beginning dates.

Sankata (8y)

41y7m*

Mangala (1y)

49y7m

Pingala (2y)

50y7m

Beginning

03-28-2026

Beginning

03-28-2034

Beginning

03-28-2035

Ending

03-28-2034

Ending

03-28-2035

Ending

03-28-2037

Sankata

Rah

03-28-2026

Mangala

Mon

03-28-2034

Pingala

Sun

03-28-2035

Mangala

Mon

01-07-2028

Pingala

Sun

04-07-2034

Dhanya

Jup

05-08-2035

Pingala

Sun

03-28-2028

Dhanya

Jup

04-28-2034

Bhramari

Mar

07-08-2035

Dhanya

Jup

09-06-2028

Bhramari

Mar

05-28-2034

Bhadrika

Mer

09-27-2035

Bhramari

Mar

05-08-2029

Bhadrika

Mer

07-08-2034

Ulka

Sat

01-07-2036

Bhadrika

Mer

03-28-2030

Ulka

Sat

08-27-2034

Siddha

Ven

05-07-2036

Ulka

Sat

05-08-2031

Siddha

Ven

10-27-2034

Sankata

Rah

09-26-2036

Siddha

Ven

09-06-2032

Sankata

Rah

01-06-2035

Mangala

Mon

03-08-2037

Bhramari (4y)

55y7m

Dhanya (3y)

52y7m

Bhadrika (5y)

59y7m

Beginning

03-28-2037

Beginning

03-28-2040

Beginning

03-28-2044

Ending

03-28-2040

Ending

03-28-2044

Ending

03-28-2049

Dhanya

Jup

03-28-2037

Bhramari

Mar

03-28-2040

Bhadrika

Mer

03-28-2044

Bhramari

Mar

06-27-2037

Bhadrika

Mer

09-06-2040

Ulka

Sat

12-06-2044

Bhadrika

Mer

10-27-2037

Ulka

Sat

03-28-2041

Siddha

Ven

10-07-2045

Ulka

Sat

03-28-2038

Siddha

Ven

11-26-2041

Sankata

Rah

09-27-2046

Siddha

Ven

09-27-2038

Sankata

Rah

09-06-2042

Mangala

Mon

11-07-2047

Sankata

Rah

04-28-2039

Mangala

Mon

07-28-2043

Pingala

Sun

12-27-2047

Mangala

Mon

12-27-2039

Pingala

Sun

09-07-2043

Dhanya

Jup

04-07-2048

Pingala

Sun

01-27-2040

Dhanya

Jup

11-27-2043

Bhramari

Mar

09-06-2048

64y7m

Ulka (6y)

Siddha (7y)

70y7m

Sankata (8y)

77y7m

Beginning

03-28-2049

Beginning

03-28-2055

Beginning

03-28-2062

Ending

03-28-2055

Ending

03-28-2062

Ending

03-28-2070

Ulka

Sat

03-28-2049

Siddha

Ven

03-28-2055

Sankata

Rah

03-28-2062

Siddha

Ven

03-28-2050

Sankata

Rah

08-06-2056

Mangala

Mon

01-06-2064

Sankata

Rah

05-28-2051

Mangala

Mon

02-26-2058

Pingala

Sun

03-27-2064

Mangala

Mon

09-26-2052

Pingala

Sun

05-08-2058

Dhanya

Jup

09-06-2064

Pingala

Sun

11-26-2052

Dhanya

Jup

09-27-2058

Bhramari

Mar

05-07-2065

Dhanya

Jup

03-28-2053

Bhramari

Mar

04-28-2059

Bhadrika

Mer

03-28-2066

Bhramari

Mar

09-26-2053

Bhadrika

Mer

02-06-2060

Ulka

Sat

05-08-2067

Bhadrika

Mer

05-28-2054

Ulka

Sat

01-26-2061

Siddha

Ven

09-06-2068

Parashara's Light 7.0.4 GeoVision Software Inc. Licensed to Kapiel Raaj.

HC1 18

Camille St. Omer

Divisional Charts - Ashtakavarga

Divisional Charts - Ashtakavarga


Birth chart

Sa

Samudaya Ashtakavarga

Ve As

Su

25

24

35

Me

29

Ma Ke

23

28

1
10

10

Ra

Ve

5
2

26

9
12 D3 6
3

5
4

30

20

25

27

33

2
11

Sa

10

Ra

23

Su
Dwadashamsha (parents)

11

Ma

26

Ra

21

Mo
Trimshamsha (misfortunes)

10

JuR As

11

Mo Sa
6

31

Me
2

Ma

5
4

Ve Ke

26

29

Ra

23

34

31

11

9
12D10 6
3

23

25

30

32

Shodashamsha (conveyances)

27

10
1 D12 7
4

35

JuR

10

Ra

30

26

26

35

Mo Ma

Ve

Shashtiamsha (all areas)

21

27

10

25

9
7

45

Ra

21

26

34

Ve

35

32

Ma

11

Me JuR

24

23

30

24

26

Parashara's Light 7.0.4 GeoVision Software Inc. Licensed to Kapiel Raaj.

Su

Mo
12

4
1

17

29

Sa Ke

26

22

24
7

27

10

28

28

Samudaya Ashtakavarga

As

10

12
3 D16 9
6

32

11

36

Sa

25

27

12

24

25

9
12D30 6
3

Ke

11

As Su

Me

Samudaya Ashtakavarga

27
35

31

26

23

10

Ma

11

Ra Ke

Su

Mo

29

10

Samudaya Ashtakavarga

19

9
12

30

22

Samudaya Ashtakavarga

Su

12

32

As

JuR Sa

34

Su

37

Me 11

25

31
34

28

12

30

25

26

6
3

Ke

32

8
11 D7 5
2

12

Ve

Ma

30

10

10

JuR Sa

Mo 12

24

12

11
8

33

28

10

Samudaya Ashtakavarga

As

12

Su

26

30

29

10

31
Ke Me

Ve

27

12

5
8 D9 2
11

11

27

9
6

Dashamsha (great successes)

23
30

As

JuR

29

Samudaya Ashtakavarga

9
10

45

12

28

Sa

34

10

Ve

Ra

5
8 D2 2
11

21

JuR Ma

32

38

Ve

28

1
12

Me

Samudaya Ashtakavarga

As Mo

28

23

10

Me

27

24

25

Navamsha (spouse)

JuR As

Saptamsha (children)

32

23

JuR

20

11

24

22

11

31

10

35

27

38

12

Ke

Ve Su

5
2

10

Mo

26

As Me

12

34

Samudaya Ashtakavarga

Ma

Ke Su

23

12

Dreshkana (happiness siblings)

11

11

JuR

Sa

Samudaya Ashtakavarga
Mo Sa Ma Me Ra
Ke

Ra

2
11

Mo

Hora (wealth)

8
11D60 5
2

29

33

12
1

28

28
HC1 19

Camille St. Omer

Remedies for Sadhesati of Saturn and Dhayya


To alleviate the ill-effects of Sadhesati of Saturn and Dhayya, the following are prescribed 1. Mantra
(a) 125,000 times recitations of Mahamrityunjaya mantra should be done (daily 10 malas for 125 days).

=;Ecde~ ;tkegs lqxfU/ka iqf"Vo)Zua A mokZ#dfeo cU/kukUe`R;kseqZ{kh; eke`rkr~ AA


(b) The following mantra of Saturn should be recited 23,000 times in 21 days -

'kksnsohjfHk"V; vkiks HkoUrq ihr;s A 'ka;ksjfHkoUrq u%A 'ka 'kuS'pjk; ue% AA


(c) An ancient mantra of Saturn -

uhykatulekHkkla jfoiq=a ;ekxzte~ A Nk;kekrZ.MlEHkwra ra uekfe 'kuS'pje~ AA


2. Stotra
The Dashratha stotra' or the following stotra of Saturn should be recited 11 times -

dks.kLFk% fiaxyks cHkzq% d`".kks jkSnzksUrdks ;e% A lkSfj% 'kuS'pjks eUn% fiIiyknsu laLrqr% AA
rkfu 'kfu&ukekfu tisn'oRFklf/kkS A 'kuS'pjd`rk ihMk u dnkfpn~ Hkfo";fr AA
lk<+slkrh ihMkuk'kd Lrks= & fiIiykn mokp &

ueLrs dks.klaLFk; fia~xyk; ueksLrqrs A ueLrs cHkzq:ik; d`".kk; p ueksLrq rs AA


ueLrs jkSnznsgk; ueLrs pkUrdk; p A ueLrs ;elaKk; ueLrs lkSj;s foHkks AA
ueLrs ;enlaKk; 'kuS'oj ueksLrqrs A izlkna dq# nsos'k nhuL; iz.krL; p AA
3. Gems and Metals
On Saturday, wear an iron ring which has been made from the bottom of a boat or a horse's bridle, on the middle
finger.
4. Vratta (Fasting)
Observe Vratta on Saturdays. Worship Lord Saturn with kavacha, stotra and mantra. It is beneficial to recite
the Saturday Vratta Katha. On the day of Vratta, consume milk, curd and fruit juice during the day time and in
the evening pay a visit to the temple of Lord Hanuman or Bhairavji. Take sweet halwa (sweet dish) made of
Urad pulse or salted Khichari (dish prepared from rice and Urad pulse boiled together).
5. Medicine
Every Saturday bathe with surma, black sesame seeds, saunf (anise), nagarmotha (the sweet smelling grass
Cyprus) and lodha (the tree Symploce racemoze).
6. Donation
To appease Lord Saturn, donate urad (a type of pulse), oil, sapphire, sesame seeds, kulathi (a horse bean),
buffalo, iron, money and black clothes.
7. Other Remedies
(a) Wrap a raw cotton thread seven times round a peepal tree (the holy fig tree) on a Saturday evening and recite
the mantra for Saturn. Light a lamp with mustard oil under the tree and seek forgiveness for any misdeed done
knowingly or unknowingly in the past.
(b) Measure a black thread equal to 19 times the length of your hand and wear it like a garland.
(c) Ruse: On Saturday bury in an un-tilled place a sweet made of urad pulse, sesame, oil and jaggery.
(d) For the appeasement of Saturn, on a Saturday wear the tail of a Scorpion wrapped in a black thread.

Parashara's Light 7.0.4 GeoVision Software Inc. Licensed to Kapiel Raaj.

HC1 20

Camille St. Omer

Result of Sadhesati

Since ancient times, there has been a general belief among the masses that the Sadhesati of Saturn is usually
painful and problematic from the mental, physical and financial point of view. The moment people hear about
Sadhesati of Saturn, they get worried and fearful. During the Sadhesati of Saturn the person may experience
laziness, mental stress, disputes, problems due to ailments and enemies, losses due to theft and fire and death of
elders in the family might occur.
Classics describe the results of Sadhesati in the following words

dY;k.ak [kyq ;PNfr jfolqrks jk'kkS prqFkZ"V esa O;kf/k cU/kqfojks/kns'kxeua Dys'kap fpUrkf/kde~ AA
jk'kkS }kn'k'kh"kZtUen;s iknkS f}rh;s 'kfuukZukDys'kdjksfi nqtZuHk;a iq=ku~ i'kwu~ ihMue~AA
gkfu%L;kUej.ka fons'kxeua lkS[;a p lk/kkj.ke~ jkekfj/;fouk'kua izdq#rs rq;kZ"Ves okFkok AA
In other words, when Saturn in transit is in the fourth or eighth house from the Moon sign, it is a period for
illness, quarrels with brothers, foreign stay, hardships and anxiety. During Sadhesati, Saturn in the first or
second house causes ailments related to the head, heart and legs, fear from the wicked and hardships for sons
and cattle.
In general experience it is not seen that the entire period of seven and half years is painful. In fact, during
Sadhesati, some auspicious events may still occur like, marriage, birth of children, promotion at work, business,
victory in election and foreign travel.
Results of First Cycle of Sadhesati
From (12-21-1984 to 03-05-1993)
The first cycle of Sadhesati of Saturn is extremely intense and during this period you may experience
physical pain. There would be obstacles and hardships of various kinds. During this period of Sadhesati,
there may also be some troubles to your parents.
Results of Second Cycle of Sadhesati
From (11-02-2014 to 01-17-2023)
In the second cycle of Sadhesati, Saturn exerts mediocre influence compared to first cycle. During this
period you succeed through physical struggle and labour. Despite mental unrest, your worldly progress
continues. You may suffer separation or loss of parents or other elders in the family.
Results of Third Cycle of Sadhesati
From (12-11-2043 to 02-24-2052)
In the third cycle of Sadhesati, Saturn inflicts extremely harsh results. During this period you may face
tremendous physical hardships. There will be illness and even fear of death. During this period only
fortunate persons survive.

Parashara's Light 7.0.4 GeoVision Software Inc. Licensed to Kapiel Raaj.

HC1 21

Camille St. Omer

Applicable Benefic Yogas


Yogas related to Personality and Appearance
Veshi Yoga (Budha)
Mercury occupies the 2nd house from Sun.
Result : This variety of Veshi Yoga shows that the person is sweet-tongued, handsome, and
capable of be-fooling others.

Sumukha Yoga
The lord of the 2nd house is in a Kendra aspected by benefics, or benefics occupy the 2nd
house (Sarvartha Chintamani 3/26).
Result : The person will have a happy and attractive face.

Yogas related to Nature and Temperament


Veshi Yoga
A planet, other than Moon, occupies the 2nd house from Sun. Look out for the variety with the
same name.
Result : The person will be truthful, lazy, kind-hearted, virtuously disposed, with squinted
eyes, having a tall stature and a balanced outlook, with good memory and ordinary wealth.

Veshi Yoga (Benefics)


A benefic, other than Moon, occupies the 2nd house from Sun.
Result : This variety of Veshi Yoga shows that the person is eloquent, wealthy and annihilator
of his/her opponents.

Veshi Yoga (Shukra)


Venus occupies the 2nd house from Sun.
Result : This variety of Veshi Yoga shows that the person is renowned, respectable, with many
virtues, and intrepid.

Nishkapata Yoga
The 4th house is occupied by a benefic planet, or planet in own sign, friendly or sign of
exaltation, or 4th house being a benefic sign (Sarvartha Chintamani 4/143).
Result : The person is pure hearted and stays away from secrecy and hypocrisy.

Yukti Samanvithavagmi Yoga


The lord of the 2nd house conjunct a benefic planet in a Kendra or a Trikona, or is exalted
and conjunct Jupiter (Sarvartha Chintamani 3/29).
Result : The person will become a talented and skillful speaker.
Parashara's Light 7.0.4 GeoVision Software Inc. Licensed to Kapiel Raaj.

HC1 22

Camille St. Omer

Chandra-Guru Yoga
Moon and Jupiter are conjunct in the same house.
Result : The person is over-powering, virtuous, famous, intelligent, profoundly versed, with
many friends, engaged in virtuous pursuits, doing good to others, wealthy, consistent in love,
soft-spoken, chief of his family, fickle minded.

Yogas related to Charity


Daan Yoga
The lord of the 9th is in the 4th house, the lord of the 10th in a Kendra and the lord of the 12th
house aspected by Jupiter (Satvartha Chintamani 7/2/50).
Result : The person is very charitable, and if not rich is still in some way or another linked to
charity or charity work. The presence of a Bhagya Yoga or a Raja Yoga will greatly reinforce
these results.

Yogas related to Different Areas of Life


Anapha Yoga
A planet, other than Sun, occupies the 12th house from Moon. Look out for the variety with
the same name.
Result : The person will be equivalent to a king, healthy, affable, renowned, an orator,
capable, virtuous, given to varied material comforts, pleasant in looks and happy.

Parvata Yoga
Benefic planets occupying the Kendras, and 6th and 8th houses either vacant or occupied by
benefics only.
Result : The person is renowned, illustrious, fortunate, wealthy, an orator, charitable, leader of
a town or a city, learned and very lustful.

Kahala Yoga
Lords of the 4th and the 9th in mutual Kendras, and the lord of Lagna is strong.
Result : The person is aggressive, courageous, ignorant, commander of an army, owner or
ruler of several villages. The person has material possessions, and ownership of land, houses
and vehicles.

Lakshmi Yoga
The Lagna lord is abundantly strong, and the lord of the 9th house occupies a Kendra
identical to his own house, his Moolatrikona, or his exaltation.
Result : The person is good in looks, virtuous, very wealthy, owns vast lands, learned, and
illustrious king, widely renowned, blessed with numerous spouses, and children.
Parashara's Light 7.0.4 GeoVision Software Inc. Licensed to Kapiel Raaj.

HC1 23

Camille St. Omer

Budha-Shukra Yoga
Mercury and Venus are conjunct in the same house.
Result : The person is eloquent, virtuous, well versed in scriptural learning, extremely
wealthy, a fine sculptor, adept in music, well-dressed, owner of lands, ever mirthful.

Yogas related to Education


Yogas related to Profession
Karmajiva Yoga
Mars rules the 10th house from Lagna, Moon or Sun (Brihat Jataka).
Result : (To a lesser degree than other Karmajiva Yogas) This combination could support
other combinations indicating a profession of Mars, connected to minerals, fire (fireworks,
kitchen, engine driving or any work connected to heat or fire), weapons, adventures and
physical strength.

Karmajiva Yoga
The lord of the Navamsha occupying the 10th lord is Mercury (Brihat Jataka 10/2).
Result : Wealth and livelihood will come to the person through writing, mathematics, poetry
and fine arts. The person could become a mechanic, painter, sculptor, engraver, architect or
scent-maker. The person might also gain income through a friend (Mercury).

Karmajiva Yoga
Mercury rules the 10th house from Lagna, Moon or Sun (Brihat Jataka).
Result : (To a lesser degree than other Karmajiva Yogas) This combination could support
other combinations indicating a profession connected to Mercury, like a mechanic, painter,
sculptor, engraver, architect or scent-maker.

Karmajiva Yoga
Mercury aspects or conjuncts the lord of the 10th from Lagna, Moon or Sun (Brihat Jataka).
Result : (To a lesser degree than other Karmajiva Yogas) This combination could support
other combinations indicating a profession connected to Mercury, like a mechanic, painter,
sculptor, engraver, architect or scent-maker.

Karmajiva Yoga
Jupiter aspects or conjuncts the lord of the 10th from Lagna, Moon or Sun (Brihat Jataka).
Result : (To a lesser degree than other Karmajiva Yogas) This combination could support
other combinations indicating a profession connected Jupiter, like involvement with educated
classes, knowledge, law, religion, temples, charities, discipleship, pilgrimage and spiritual
pursuits.

Parashara's Light 7.0.4 GeoVision Software Inc. Licensed to Kapiel Raaj.

HC1 24

Camille St. Omer

Karmajiva Yoga
Venus rules the 10th house from Lagna, Moon or Sun (Brihat Jataka).
Result : (To a lesser degree than other Karmajiva Yogas) This combination could support
other combinations indicating a profession of Venus, connected to gems, silver, cows,
buffaloes, or anything of great value or sensory pleasure or relates to beauty.

Karmajiva Yoga
Venus aspects or conjuncts the lord of the 10th from Lagna, Moon or Sun (Brihat Jataka).
Result : (To a lesser degree than other Karmajiva Yogas) This combination could support
other combinations indicating a profession of Venus, connected to gems, silver, cows,
buffaloes, or anything of great value or sensory pleasure or relates to beauty.

Yogas related to Marriage and Spouse


Satkalatra Yoga
The lord of the 7th or Venus are conjunct or aspected by Jupiter or Mercury (original source
unknown).
Result : The spouse (or wife) of the person will be noble and virtuous.

Yogas related to Children


Putra Sukha Yoga
Jupiter and Venus are in the 5th house, or Mercury is in the 5th house, or the 5th house
identical to a benefic sign occupied by a benefic planet (original source unknown).
Result : The person will enjoy happiness due to his/her children.

Aurasaputra Yoga
The 5th house contains a benefic or the 5th house is identical to a benefic sign or is aspected
by benefics (Saravali 34/25).
Result : The person will have a child that is legitimately his/her own (with a legitimate
spouse).

Aurasaputra Yoga
Jupiter aspects Lagna, Sun or Moon (Saravali 35/26).
Result : The person will have a child that is legitimately his/her own.

Ekaputra Yoga
The lord of the 5th house is in a Kendra or a Trikona (original source unknown).
Result : The person will have only one son (or daughter?).

Parashara's Light 7.0.4 GeoVision Software Inc. Licensed to Kapiel Raaj.

HC1 25

Camille St. Omer

Yogas related to Parents and Siblings


Matrudirgayur Yoga
The lord of the Navamsha sign holding the 4th house lord is strong and is located in a Kendra
from Lagna or Moon (Sarvartha Chintamani 4/132).
Result : The mother of the person will have a long life.

Bhratruvriddhi Yoga
The 3rd house lord, or Mars, or the 3rd house itself is conjunct or aspected by benefics and
strong in other ways (Sarvartha Chintamani 4/16).
Result : The person will have good luck with his brothers (or siblings) who will be very well
off.

Yogas related to Health and Longevity


Sarira Sukhya Yoga
The Lagna lord, Jupiter or Venus are placed in a Kendra (Sarvartha Chintamani 2/98).
Result : Longevity, wealth from and alignment with political powers are bestowed upon the
person.

Purnayu Yoga
The Lagna and the Moon, both occupy a Chara sign, or one in a Dvisvabhava sign and the
other in Sthira sign.
Result : This combination is an indication of a long life span up to 100 years.

Purnayu Yoga
The Lagna and the Hora Lagna, both occupy a Chara sign, or one in a Dvisvabhava sign and
the other in Sthira sign.
Result : This combination is an indication of a long life span up to 100 years.

Special Astrological Yogas


Ruchaka Mahapurusha Yoga
Mars in Kendra, exalted or in own sign.
Result : This person is good looking and handsome, with a prominent face, beautiful
eyebrows, dark hair and clear, somewhat darkish complexion. The waist is slim and so are the
lower limbs. The person is bold and courageous, full of strength and vigor, and eager to
pursue adventurous activities wherefrom name and fame is gained. The person is, of royal
bearing and ever intent on combat, the commander of an army or leader of a gang of thiefs and
annihilator of opponents. The person has great capacity for discrimination and is devoted to
Parashara's Light 7.0.4 GeoVision Software Inc. Licensed to Kapiel Raaj.

HC1 26

Camille St. Omer

elders, preceptors. The person is well versed in sacred scriptures and lives happily upto the age of 70. The death
will come in the vicinity of a temple.

Yogas related to Wealth


Dhana Yoga
There is a relationship between the 2nd house lord on the one hand and the 5th, or 9th or 11th
lord on the other hand.
Result : The person will be wealthy.

Svaveeryaddhana Yoga
The 2nd lord occupies a Kendra or Trikona from the Lagna lord, or a naturally benefic 2nd
lord is exalted or conjunct an exalted planet (Sarvartha Chintamani 3).
Result : The person will accumulate his wealth through his own effort.

Akhanda Samrajya Yoga


One of the lords of the 11th, 9th or the 2nd houses are in a Kendra from Moon, while Jupiter
is the lord of 2nd, 5th or the 11th house (Jyotisharnava Navanitam 5/30).
Result : The person will have a wide kingdom.

Ayatna Griha Prapta Yoga


The lord of the 9th house is placed in a Kendra, while the lord of the 4th house is in own sign,
Moolatrikona or exalted (Sarvartha Chintamani 4/58).
Result : The person gains considerable real estate property with very little effort.

Yogas related to Status and Achievement


Uttamadi (Dhana) Yoga
Moon is in a Apoklima (3,6,9,12) from Sun.
Result : The person's wealth, learning, efficiency and fame will be (uttama) plenteous.

Raja Yoga
Venus occupying the Lagna, and aspected by or associated with the Moon or Jupiter (Brihat
Parashara Hora Shastra 41/11).
Result : The person will be related to royal circles. Leads to kingship or royal status (In
modern context this means a high governmental status).

Raja Yoga
Ketu is in a Kendra or Trikona, conjunct a Kendra lord or Trikona lord (Brihat Parashara
Hora Shastra 36/17).
Parashara's Light 7.0.4 GeoVision Software Inc. Licensed to Kapiel Raaj.

HC1 27

Camille St. Omer

Result : Brings forth king. Leads to kingship or royal status (In modern context this means a high governmental
status).

Raja Yoga
The Moon is brilliant with white luster (full) and is aspected by a planet disposed in own sign
or exalted (Phala Deepika 7/7).
Result : The person, though possibly born of common people, will become a ruler.

Karmasiddhi Yoga
The lord of the 10th house is in the Lagna, 4th, 7th, or the 10th house in conjunction with a
benefic (Jyotisharnava Navanitam 2/329).
Result : The persons deeds or efforts will bear fruit.

Bhagya Yoga
Lagna, 3rd house or the 5th house hold a strong and a benefic planet, which aspects the 9th
house (original source unknown).
Result : The person will enjoy extreme fortune, wealth and pleasures.

Satkirti Yoga
The lord of the 10th house is a benefic and is located in it's sign of exaltation, friends sign or
in it's own sign and divisions or in a benefic Shastiamsha (Sarvartha Chintamani 8/22).
Result : The person will get fame in life.

Gaja-Kesari Yoga
Jupiter in a Kendra from Moon. Look out for another texts dealing with the particular version
of this Yoga.
Result : The person is illustrious, overpowering, virtuous, wealthy, intelligent, scholarly, of
royal bearing and enjoys lasting fame.

Gaja-Kesari Yoga
Jupiter conjunct Moon.
Result : The person is overpowering, famous, intelligent, virtuous, wealthy, consistent in love
and fickle-minded (If the conjunction is in Lagna, the 4th, the 7th, the 9th or the 10th house
then additional text should appear elsewhere).

Yogas related to Cancellation


Arishta-Bhanga Yoga
Strong Mercury, Jupiter or Venus located in any Kendra.
Parashara's Light 7.0.4 GeoVision Software Inc. Licensed to Kapiel Raaj.

HC1 28

Camille St. Omer

Result : This combination cancels or neutralizes Balarishta Yoga which threatens death to the newborn child.

Arishta-Bhanga Yoga
Moon is in Drekkana of Mercury or Jupiter.
Result : This combination cancels or neutralizes Balarishta Yoga which threatens death to the
newborn child.

Parashara's Light 7.0.4 GeoVision Software Inc. Licensed to Kapiel Raaj.

HC1 29

Camille St. Omer

Patyayini Dasha

Patyayini/Patyamsha Dasha
*The dates are given for dasha ending dates.

Venus

Jupiter

Mars

Beginning

08-08-2014

Beginning

09-03-2014

Beginning

12-25-2014

Ending

09-03-2014

Ending

12-25-2014

Ending

01-24-2015

Venus

08-10-2014

19:40

Jupiter

10-08-2014

12:03

Mars

12-27-2014

21:01

Jupiter

08-18-2014

18:47

Mars

10-17-2014

20:14

Sun

01-05-2015

21:32

Mars

08-20-2014

22:17

Sun

11-20-2014

07:44

Saturn

01-06-2015

08:22

Sun

08-28-2014

14:51

Saturn

11-21-2014

23:57

Mercury

01-06-2015

10:20

Saturn

08-29-2014

00:05

Mercury

11-22-2014

07:15

Lagna

01-09-2015

16:57

Mercury

08-29-2014

01:46

Lagna

12-04-2014

10:55

Moon

01-13-2015

04:38

Lagna

08-31-2014

20:46

Moon

12-17-2014

09:29

Venus

01-15-2015

08:08

Moon

09-03-2014

20:06

Venus

12-25-2014

08:36

Jupiter

01-24-2015

16:19

Sun

Saturn

Mercury

Beginning

01-24-2015

Beginning

05-13-2015

Beginning

05-18-2015

Ending

05-13-2015

Ending

05-18-2015

Ending

05-24-2015

Sun

02-26-2015

00:20

Saturn

05-13-2015

10:24

Lagna

05-18-2015

21:38

Saturn

02-27-2015

15:11

Mercury

05-13-2015

10:45

Moon

05-19-2015

00:21

Mercury

02-27-2015

22:13

Lagna

05-14-2015

00:51

Venus

05-19-2015

02:02

Lagna

03-11-2015

15:56

Moon

05-14-2015

15:52

Jupiter

05-19-2015

09:19

Moon

03-24-2015

03:52

Venus

05-15-2015

01:06

Mars

05-19-2015

11:17

Venus

03-31-2015

20:27

Jupiter

05-16-2015

17:20

Sun

05-19-2015

18:20

Jupiter

05-04-2015

07:56

Mars

05-17-2015

04:10

Saturn

05-19-2015

18:41

Mars

05-13-2015

08:27

Sun

05-18-2015

19:01

Lagna

05-24-2015

00:57

Lagna

Moon

Beginning

05-24-2015

Beginning

07-03-2015

Ending

07-03-2015

Ending

08-11-2015

Moon

05-28-2015

13:50

Venus

07-06-2015

00:46

Venus

05-31-2015

08:50

Jupiter

07-18-2015

23:19

Jupiter

06-12-2015

12:31

Mars

07-22-2015

11:01

Mars

06-15-2015

19:07

Sun

08-03-2015

22:57

Sun

06-27-2015

12:49

Saturn

08-04-2015

13:58

Saturn

06-28-2015

02:56

Mercury

08-04-2015

16:42

Mercury

06-28-2015

05:29

Lagna

08-09-2015

05:35

Moon

07-03-2015

01:25

Venus

08-11-2015

01:29

Parashara's Light 7.0.4 GeoVision Software Inc. Licensed to Kapiel Raaj.

HC1 30

Camille St. Omer

Krishnamurti Paddhati - Chart

Krishnamurti Paddhati
August 8,1984 07:23 hrs. Castries, Saint Lucia
Planet

R/C

Lagna
Sun
Moon
Mars
Mercury
Jupiter
Venus
Saturn
Rahu
Ketu
Uranus
Neptune
Pluto

R
R

Sign Degree

Nakshatra

Pada RL NL SL

SS

Leo
Can
Sag
Sco
Leo
Sag
Leo
Lib
Tau
Sco
Sco
Sag
Lib

Poorva Phalg.
Ashlesha
Poorvashadha
Vishakha
Poorva Phalg.
Moola
Magha
Swati
Rohini
Anuradha
Anuradha
Moola
Chitra

1
2
1
4
2
4
3
4
1
3
4
2
4

Mo
Ra
Me
Ju
Ra
Ve
Su
Sa
Sa
Ra
Ve
Ve
Sa

13:52:31
22:32:37
16:01:50
01:45:00
18:09:51
10:18:21
07:16:05
16:43:05
10:29:50
10:29:50
16:02:07
05:23:20
06:01:56

Birth Chart

Su
Mo
Ju
Ma
Su
Ju
Su
Ve
Ve
Ma
Ma
Ju
Ve

Ve
Me
Ve
Ju
Ve
Ke
Ke
Ra
Mo
Sa
Sa
Ke
Ma

Cuspal Chart

Ve Su

Su
Sa

Ma Ke
JuR
Mo

Ve As
Me
8

10

5
11

Ve
Mo
Su
Ra
Ra
Sa
Ra
Ve
Mo
Su
Ju
Ma
Mo

Ma Ke
Sa
JuR

Ra
12

As Me

Mo

Ra

Bhava Details (Placidus System)


House cusp

Sign Degree

Nakshatra

Pada RL NL SL

SS

1.First
2.Second
3.Third
4.Fourth
5.Fifth
6.Sixth
7.Seventh
8.Eighth
9.Ninth
10.Tenth
11.Eleventh
12.Twelfth

Leo
Vir
Lib
Sco
Sag
Cap
Aqu
Pis
Ari
Tau
Gem
Can

Poorva Phalg.
Hasta
Swati
Anuradha
Poorvashadha
Shravana
Shatabhishak
Uttarabhadra
Bharani
Rohini
Ardra
Pushya

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

Mo
Ve
Ve
Ju
Ju
Ju
Ra
Sa
Ju
Su
Mo
Ke

13:52:31
13:28:26
14:31:34
15:05:28
14:40:45
14:07:00
13:52:31
13:28:26
14:31:34
15:05:28
14:40:45
14:07:00

Parashara's Light 7.0.4 (c) GeoVision Software Inc. Licensed to Kapiel Raaj.

Su
Me
Ve
Ma
Ju
Sa
Sa
Ju
Ma
Ve
Me
Mo

Ve
Mo
Ra
Sa
Ve
Mo
Ra
Sa
Ve
Mo
Ra
Sa

Ve
Ra
Ke
Ju
Ve
Ju
Me
Ra
Ve
Ju
Ke
Ra

HC1 31

Camille St. Omer

Krishnamurti Paddhati - Significators

Krishnamurti Paddhati
Significations of the Houses
House

Planets in nak.
of occupants

1. First
2. Second
3. Third
4. Fourth
5. Fifth
6. Sixth
7. Seventh
8. Eighth
9. Ninth
10. Tenth
11. Eleventh
12. Twelfth

Occupants

Su

Me

Ke,Ju,Ve
Ma
Ra

Ma,Sa,Ke
Ju
Mo

Sa

Ra

Mo,Me

Su,Ve

Planets in nak.
of cusp sign lord
Su
Mo,Me
Ma
Ke
Ke
Ma
Mo,Me
Su
Ra

Cusp sign lord


Su
Me
Ve
Ma
Ju
Sa
Sa
Ju
Ma
Ve
Me
Mo

Houses Signified by Planets


Planet

Planets as significators of houses


Very strong
Strong
Normal
significator
significator
significator

Sun
Moon
Mars
Mercury
Jupiter
Venus
Saturn
Rahu
Ketu

1
12
4

12
5
3
1 12
3 4
12
3 9
5 9

Weak
significator
2 11
3 10
5 8 9
2 3 10 11
5 8
10
6 7
12
6 7

Ruling Planets
Day lord
Lagna lord
Lagna Nak Lord
Lagna Sub Lord
Moon Rashi lord
Moon Nak. lord
Moon Sub lord

:
:
:
:
:
:
:

Mercury
Sun
Venus
Venus
Jupiter
Venus
Sun

Parashara's Light 7.0.4 GeoVision Software Inc. Licensed to Kapiel Raaj.

Fortuna
Bal. of dasha
KP Ayanamsha

: Cap 07:21:44
: Venus 15y 11m 14d
: -23:32:16

HC1 32

Camille St. Omer


Wed Aug 8,1984 07:23:00
City :
Castries
State :
Country : Saint Lucia

Timezone: 4
Daylightsaving : 0
Longitude: 61W00'00
Latitude: 14N00'00

Birth Chart

Birth Chart

Su
Sa

Ve As

5
8

Su
Mo
Ma
Me
Ju
Ve
Sa
Ra
Ke

Me

Ma Ke

Ra

2
11

JuR
Mo

18. Interpreting Grahas


Ishtakal : 3:44:40
Sunrise : Aug 8,84 05:53:08
Sunset : Aug 8,84 18:25:46
Ayanamsha : -23:38:17 Lahiri

1
10

Birth Chart

Degree
22:26:36
15:55:49
01:38:58
18:03:49
10:12:19
07:10:04
16:37:03
10:23:48
10:23:48

Declin. RC Speed
16:01
00:58
-26:01
12:42
-21:22
00:29
04:33
00:31
-23:25 R -00:04
12:34
01:14
-12:44
00:03
20:57
-00:06
-20:57
-00:06

Dignity
Neutr.
Enemy
Own
Grt.Fr.
Own
Neutr.
Exalt.
Exalt.
Exalt.

Rashi
Can
Sag
Sco
Leo
Sag
Leo
Lib
Tau
Sco

p#,lrd/sb/ssb
2,Me/Mo/Ra
1,Ve/Su/Sa
4,Ju/Ra/Ju
2,Ve/Ma/Mo
4,Ke/Sa/Ve
3,Ke/Ra/Ve
3,Ra/Ve/Ju
1,Mo/Mo/Ju
3,Sa/Su/Mo

age
101
36
23
1
35
106
18
80
26

Birth Chart
SB%
1.06
1.32
1.49
1.63
1.22
1.33
1.43

SB# MB VB.
3
11
11
3
3
19
5
14
3
16
3
11
4
17
14
18

V+
1
1
3
2
3
1
3
1
1

IshKas
52/186
137/143
290/98
209/398
193/92
34/79
148/187

Domin.
1.22
2.39
0.72
1.68
4.06
1.38
2.52
2.04
1.02

AV
6
7
3
5
6
5
5
5

Func.
Benef
Neutr
Benef
Malef
Benef
Malef
Malef
Neutr
Benef

Birth Chart
Su
Mo
Ma
Me
Ju
Ve
Sa
Ra
Ke

Nama
Doo
Boo
Toh
Tah
Bee
Moo
Roh
Oh
Noo

12

Birth Chart
Su
Mo
Ma
Me
Ju
Ve
Sa
Ra
Ke

Su
Mo
Ma
Me
Ju
Ve
Sa
Ra
Ke

Nakshatra
Ashlesha
P.Shad.
Vishakha
P.Phalg.
Moola
Magha
Swati
Rohini
Anuradha

Su
Mo
Ma
Me
Ju
Ve
Sa
Ra
Ke

Av3
Drm.
Drm.
Alr.
Drm.
Alr.
Slp.
Alr.
Alr.
Alr.

Av5
Youth.
Adoles.
Dead
Old
Youth.
Youth.
Adoles.
Old
Old

Av9
Poor
Unhappy
Healthy
Happy
Healthy
Poor
Radiating light
Radiating light
Radiating light

Av12
Agam
Shayan
Gaman
Gaman
Shayan
Gaman
Upaves.
Shayan
Gaman

Birth Chart
M/F
Fem
Mal
Fem
Mal
Mal
Mal
Mal
Fem
Fem

Mod
Mov
Dua
Fix
Fix
Dua
Fix
Mov
Fix
Fix

Elem.
Wat
Fir
Wat
Fir
Fir
Fir
Air
Ear
Wat

Hemmed
Ra,Ve
Ju,Ra
Sa,Ke
Ve,Sa
Ke,Mo
Su,Me
Me,Ma
Mo,Su
Ma,Ju

Shastiamsha
Sarpa (M)
Kaala (M)
Amrita (B)
Sudha (B)
Heramba (B)
Kaala (M)
Ghora (M)
Vishadagdha (M)
Vishadagdha (M)

Parashara's Light 7.0.4 (c) GeoVision Software, Inc., Licensed to Kapiel Raaj

Fin.D.
Ju
Ju
Ma
Ju
Ju
Ju
Ju
Ju
Ma

Arg
6
1
1
4
1
4
3
1
3

Su
Mo
Ma
Me
Ju
Ve
Sa
Ra
Ke

SVdisp
Ju(2) Sa(2) ,
Ju(2)
Ma(3) Mo(2) ,
Me(2) Ju(2) ,
Ma(2) Ju(2) ,
Su(3)
Sa(2)
Me(3)
Ju(2)

SVelem
Water(3) Movable(3) Earth(2)
Fire(4) Dual(3) Movable(2)
Water(5) Fixed(4) Movable(2)
Dual(4) Water(2) Fire(2)
Fire(5) Movable(3) Dual(2)
Fixed(4) Fire(3) Air(3)
Air(3) Movable(3) Fire(2)
Earth(4) Dual(3) Movable(2)
Water(4) Dual(3) Movable(2)

Camille St. Omer


Wed Aug 8,1984 07:23:00
City :
Castries
State :
Country : Saint Lucia

Timezone: 4
Daylightsaving : 0
Longitude: 61W00'00
Latitude: 14N00'00

Bhinnashtaka Varga for Sun

2
6

Bhinnashtaka Varga for Moon

6
3

5
8

3
1

5
8

9
10

12

Bhinnashtaka Varga for Jupiter

5
8

5
8

12

10

12

10

12

5
8

11

35

23

5
8

27

38

28

23

10

12

10

12

10

12

31

20

Parashara's Light 7.0.4 (c) GeoVision Software, Inc., Licensed to Kapiel Raaj

34

11

29

11

5
8

24

25

Samudaya Ashtakavarga

Bhinnashtaka Varga for Lagna

10

Bhinnashtaka Varga for Saturn

11

11

5
8

Bhinnashtaka Varga for Venus

12

11

11

10

6
7

12

10

Bhinnashtaka Varga for Mercury

11

5
8

Bhinnashtaka Varga for Mars

11

47. Binnashtakavarga for planets


Ishtakal : 3:44:40
Sunrise : Aug 8,84 05:53:08
Sunset : Aug 8,84 18:25:46
Ayanamsha : -23:38:17 Lahiri

Camille St. Omer


Wed Aug 8,1984 07:23:00
City :
Castries
State :
Country : Saint Lucia

48. Prastarashtakavarga
Ishtakal : 3:44:40
Sunrise : Aug 8,84 05:53:08
Sunset : Aug 8,84 18:25:46
Ayanamsha : -23:38:17 Lahiri

Timezone: 4
Daylightsaving : 0
Longitude: 61W00'00
Latitude: 14N00'00

Prastarashtaka Varga

Prastarashtaka Varga

Prastarashtaka Varga

Sun
Sign

4 5 6 7 8 9 1011121 2 3

Moon
Sign

9 1011121 2 3 4 5 6 7 8

Mars
Sign

8 9 1011121 2 3 4 5 6 7

Saturn
Jupiter
Mars
Sun
Venus
Mercury
Moon
Lagna

1
0
1
1
1
1
0
1

Saturn
Jupiter
Mars
Sun
Venus
Mercury
Moon
Lagna

1
1
1
1
1
1
1
0

Saturn
Jupiter
Mars
Sun
Venus
Mercury
Moon
Lagna

0
1
1
1
0
0
0
0

Totals

6 4 2 6 3 2 5 4 1 4 7 4 48

Totals

7 3 5 4 3 5 5 2 3 4 5 3 49

Totals

3 3 4 2 1 2 6 5 2 3 3 5 39

1
1
1
1
0
0
0
0

0
0
1
0
0
0
1
0

1
1
0
1
0
1
1
1

1
0
1
0
0
0
0
1

0
0
1
0
0
1
0
0

1
0
0
1
1
1
0
1

0
0
1
1
1
0
1
0

0
0
0
1
0
0
0
0

1
1
0
1
0
1
0
0

1
1
1
1
0
1
1
1

1
0
1
0
0
1
0
1

8
4
8
8
3
7
4
6

0
0
1
1
0
0
0
1

1
0
0
1
1
1
1
0

1
1
1
0
0
1
0
0

0
0
1
1
1
0
0
0

0
0
0
1
1
1
1
1

0
1
0
0
1
1
1
1

0
1
1
0
0
0
0
0

1
0
1
0
0
1
0
0

0
1
1
1
0
0
1
0

0
1
0
0
1
1
1
1

0
1
0
0
1
1
0
0

4
7
7
6
7
8
6
4

0
0
1
1
0
1
0
0

1
0
0
0
1
1
0
1

0
0
1
0
0
0
1
0

0
0
0
0
1
0
0
0

1
0
0
1
0
0
0
0

1
1
1
1
0
0
1
1

1
0
1
0
1
1
0
1

1
0
0
0
1
0
0
0

1
0
1
0
0
0
0
1

0
1
1
1
0
0
0
0

1
1
0
0
0
1
1
1

7
4
7
5
4
4
3
5

Prastarashtaka Varga

Prastarashtaka Varga

Prastarashtaka Varga

Mercury
Sign
5 6 7 8 9 1011121 2 3 4

Jupiter
Sign

9 1011121 2 3 4 5 6 7 8

Venus
Sign

5 6 7 8 9 1011121 2 3 4

Saturn
Jupiter
Mars
Sun
Venus
Mercury
Moon
Lagna

1
1
1
0
1
1
0
1

Saturn
Jupiter
Mars
Sun
Venus
Mercury
Moon
Lagna

1
1
0
0
1
0
1
1

Totals

6 6 5 3 5 5 6 2 5 7 3 3 56

Totals

5 4 6 3 5 4 3 4 6 3 5 4 52

Saturn
Jupiter
Mars
Sun
Venus
Mercury
Moon
Lagna

1
0
1
0
1
1
0
1

0
0
1
0
1
0
1
1

1
1
0
0
1
1
1
0

1
1
1
1
1
0
0
1

0
0
1
1
1
1
0
0

1
0
0
0
0
1
1
1

0
0
1
0
0
0
0
0

0
0
0
1
1
0
1
1

1
0
0
0
1
1
0
0

1
1
1
1
0
1
1
1

1
0
1
1
1
1
0
1

1
1
1
0
0
1
1
0

8
4
8
5
8
8
6
7

Totals

5 4 5 6 4 4 1 4 3 7 6 5 54

0
1
0
1
1
1
1
1

1
1
1
1
0
0
0
1

1
1
0
1
0
0
0
0

0
0
0
1
1
1
1
1

0
0
1
1
1
1
0
1

0
1
1
0
1
1
1
1

0
1
0
1
0
0
0
0

0
0
1
1
0
1
1
1

1
1
1
1
1
1
0
1

0
1
0
1
0
0
1
0

0
0
1
0
0
1
0
1

4
8
7
9
6
8
5
9

0
1
1
0
1
0
0
1

0
1
1
0
1
1
1
1

0
0
0
0
1
0
1
1

1
0
0
0
1
1
1
1

1
0
1
0
0
1
1
0

1
0
0
1
0
0
1
0

0
0
1
0
1
0
1
1

0
1
1
0
1
1
1
1

1
0
0
1
1
0
0
0

1
0
0
1
1
1
0
1

1
1
1
0
0
0
1
0

7
5
6
3
9
5
9
8

Prastarashtaka Varga

Prastarashtaka Varga

Samudaya Ashtakavarga

Saturn
Sign

7 8 9 1011121 2 3 4 5 6

Lagna
Sign

5 6 7 8 9 1011121 2 3 4

Sign

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112

Saturn
Jupiter
Mars
Sun
Venus
Mercury
Moon
Lagna

0
1
1
1
0
0
1
1

Saturn
Jupiter
Mars
Sun
Venus
Mercury
Moon
Lagna

1
1
1
0
1
1
0
0

Lagna
Sun
Moon
Mars
Mercury
Jupiter
Venus
Saturn

4 5 4 1 5 6 6 4 4 5 1 4 49
4 7 4 6 4 2 6 3 2 5 4 1 48
3 5 5 2 3 4 5 3 7 3 5 4 49
2 6 5 2 3 3 5 3 3 4 2 1 39
3 7 6 5 5 4 5 6 4 4 1 4 54
5 5 6 2 5 7 3 3 6 6 5 3 56
6 3 5 4 5 4 6 3 5 4 3 4 52
4 5 3 3 4 1 5 2 1 5 3 3 39

Totals

5 2 1 5 3 3 4 5 3 3 4 1 39

Totals

5 6 6 4 4 5 1 4 4 5 4 1 49

Totals

273834242925352328312320337

0
1
0
0
0
0
0
1

1
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
1
1
1
0
1

1
0
0
1
0
0
1
0

1
0
1
0
0
1
0
0

0
1
1
1
0
1
0
0

0
1
0
1
0
1
1
1

0
0
0
0
1
1
0
1

0
0
0
1
1
1
0
0

1
0
1
1
0
0
0
1

0
0
1
0
0
0
0
0

4
4
6
7
3
6
3
6

0
1
1
1
1
1
1
0

1
1
0
1
1
0
1
1

Parashara's Light 7.0.4 (c) GeoVision Software, Inc., Licensed to Kapiel Raaj

0
0
1
0
1
1
1
0

1
1
0
1
1
0
0
0

1
1
1
0
0
1
0
1

0
0
0
0
0
0
1
0

1
1
0
0
1
1
0
0

0
1
1
1
1
0
0
0

0
1
0
1
0
1
1
1

0
1
0
1
0
1
0
1

1
0
0
0
0
0
0
0

6
9
5
6
7
7
5
4

Camille St. Omer


Wed Aug 8,1984 07:23:00
City :
Castries
State :
Country : Saint Lucia

49. Sarva Chancha Chakra


Ishtakal : 3:44:40
Sunrise : Aug 8,84 05:53:08
Sunset : Aug 8,84 18:25:46
Ayanamsha : -23:38:17 Lahiri

Timezone: 4
Daylightsaving : 0
Longitude: 61W00'00
Latitude: 14N00'00

Sarva Chancha Chakra

Su

Prastarashtaka Varga

Ma

Ju

Sa

Me Ve Su Ma Ju
As Mo

Sa

As

Mo

Me

Ve
Me

Ma

Mo

Ju
Sa

Sa

As

Ju

Mo

Ma

Me

Su

Ve

Ve
Me
Mo

4555334 3
42
42
29
43
5
24 2 2
4 7 25
As
Me

Ve

Su
Ma

Ju
Ma
Su
Ve
Me
Mo
As
Sa
Ju
Ma
Su

Ju

6
Su
5
5
Leo
535
Vir
Can
3
6
Sa
5
2 1 12
Lib
Gem
3
3
11
3
Ma
3
Sco
4
6 23
10 Tau
3
Ke
3
5
9
2
Sag
Ari
Ju
6 7 8
2
7
3 28 Mo
Cap
Pis
4
Aqu
6
5
1
53
3
20 3 4
4 431
64
14
5 4 5 23 3 3 1 4
215

Sa

4 5 6 7 8 9 1011121 2 3

Saturn
Jupiter
Mars
Sun
Venus
Mercury
Moon
Lagna

1
0
1
1
1
1
0
1

Totals

6 4 2 6 3 2 5 4 1 4 7 4 48

Su

As

As

Sun
Sign
Ve

3
5
6
3465
5
4
5
3
5
Ra 38 7
6
5
7
4
6
2735
2
3
4

Sa
As
Mo
Me
Ve
Su
Ma
Ju
Sa
As
Mo
Me
Ve

Ve

Su

Me

Ma

Mo

Ju
As

Sa
Sa

As
Ju

Mo
Ma

Me
Su

Ve
Ve

Me

Mo

As

Sa

Ju Ma Su Ve Me Mo As

Sa

Ju

Ma

Su

Parashara's Light 7.0.4 (c) GeoVision Software, Inc., Licensed to Kapiel Raaj

1
1
1
1
0
0
0
0

0
0
1
0
0
0
1
0

1
1
0
1
0
1
1
1

1
0
1
0
0
0
0
1

0
0
1
0
0
1
0
0

1
0
0
1
1
1
0
1

0
0
1
1
1
0
1
0

0
0
0
1
0
0
0
0

1
1
0
1
0
1
0
0

1
1
1
1
0
1
1
1

1
0
1
0
0
1
0
1

8
4
8
8
3
7
4
6

Camille St. Omer


Wed Aug 8,1984 07:23:00
City :
Castries
State :
Country : Saint Lucia

19. Nakshatra spatial matrix


Ishtakal : 3:44:40
Sunrise : Aug 8,84 05:53:08
Sunset : Aug 8,84 18:25:46
Ayanamsha : -23:38:17 Lahiri

Timezone: 4
Daylightsaving : 0
Longitude: 61W00'00
Latitude: 14N00'00

Birth Chart

Vimshottari

Su 22:26
Ve 07:10
As 13:46
Me 18:03

Sa 16:37

Ma 01:38
Ke 10:23

4
3

5
2

Su -Ju
Su -Sa
Su -Me
Su -Ke
Su -Ve
Mo -Mo
Mo -Ma
Mo -Ra
Mo -Ju
Mo -Sa
Mo -Me
Mo -Ke
Mo -Ve
Mo -Su
Ma -Ma

Fri
Wed
Sun
Tue
Thu
Fri
Tue
Fri
Sun
Thu
Mon
Sun
Wed
Wed
Thu

10-04-2002
07-23-2003
07-04-2004
05-10-2005
09-15-2005
09-15-2006
07-17-2007
02-15-2008
08-16-2009
12-16-2010
07-16-2012
12-15-2013
07-16-2014
03-16-2016
09-15-2016

Ra 10:23

11

JuR 10:129
Mo 15:55 10

1
12

Nakshatra Spatial Matrix


Asc
Sun
Mon
Mar
Mer
Jup
Ven
Sat
Rah
Ket

Asc
Mitra
Janma
Sadhaka
Janma
P.mitra
P.mitra
Pratyari
Vipat
Vadha

Sun
Vipat
Vipat
Mitra
Vipat
Sampat
Sampat
Vadha
Pratyari
P.mitra

Mon
Janma
Mitra
Sadhaka
Janma
P.mitra
P.mitra
Pratyari
Vipat
Vadha

Mar
Pratyari
Vipat
Pratyari
Pratyari
Kshema
Kshema
P.mitra
Vadha
Sampat

Mer
Janma
Mitra
Janma
Sadhaka
P.mitra
P.mitra
Pratyari
Vipat
Vadha

Parashara's Light 7.0.4 (c) GeoVision Software, Inc., Licensed to Kapiel Raaj

Jup
Ven
Sampat Sampat
P.mitra P.mitra
Sampat Sampat
Vadha
Vadha
Sampat Sampat
Janma
Janma
Sadhaka Sadhaka
Kshema Kshema
Mitra
Mitra

Sat
Rah
Ket
Sadhaka Mitra
Kshema
Kshema Sadhaka Sampat
Sadhaka Mitra
Kshema
Sampat Kshema P.mitra
Sadhaka Mitra
Kshema
Pratyari Vadha
Vipat
Pratyari Vadha
Vipat
Vipat
Mitra
Mitra
Sadhaka
Vipat
Pratyari -

Camille St. Omer

Interpretations for Bhavesh


The lord of the first house in the twelfth house
According to Lomesh Samhita

yXus'k O;;xs pk"Vs f'kYifo|kfo'kkjn% A


|wrh pkSjks egkks/kh ijHkk;kZfrHkksxd`rAA
According to Manasagari

}kn'kxs ewfrZirkS dVqdoRdeZijks'kqHkks uhp%A


ekuks lgxks=hfHkfoZns'k xks nRrHkwDruj%AA
According to Garga Samhita

}kn'kxs yXuirkS iVqokx okpa djksfr d.kZfgre~A


lgxks=dSjfefyra fons'kxa foRrHkksDrkjeA
When the lord of the first house is in the twelfth house, one is a skilled craftsman, a gambler, a
thief, short tempered and infatuated by the opposite sex. One performs ill deeds, inauspicious
actions, is downtrodden and an arrogant person. One may go abroad with relatives, may enjoy
comforts as an adopted son, may be a skilled talker, may be good at giving sermons and may be a
person cut off from relatives. One may be good at extravagantly enjoying wealth. One is always
caught in a mess and money never stays in one's hand, one is unable to repay debts, faces many
problems and treads the wrong path.
Experience : If Sun is the Lagna lord then auspicious results will be experienced.

The lord of the second house in the lagna


According to Lomesh Samhita

/kus'ks p rukSiq=s LodqVqEcL; ikyd%A


/kuoku~ fu"Bqj%dkeh ijdk;sZ"kq rRij%AA
According to Manasagari

nzO;ifryZXuxr% d`i.ka O;olkf;ua lqdekZ.ke~A


/kfuua Jhifrfofnra djksfr ujerqyHkksx;qre~AA
According to Yavana Jataka

nzO;kf/kis yXuxrs /kuh L;kr~ O;kikjo`fRr% d`i.ksfrHkksxhA


lq[kkfUorks HkwifrlRd`rks Hkosr~ lqdeZd`r~ lqUnjus=iRuhAA
When the lord of the second house is in the lagna, then one maintains one's family, is wealthy,
strict and sensuous but is always ready to do work for others. One may be miserly. One will do
business. One performs good deeds, is wealthy, popular among respectable persons and will be
endowed with all comforts. One will be happy, honored by the king, performs good deeds, has a
beautiful spouse and possesses lovely eyes. Experience : If Mercury is the second lord then
auspicious results will be experienced.

Parashara's Light 7.0.4 GeoVision Software Inc. Licensed to Kapiel Raaj.

HC1 38

Camille St. Omer

The lord of the third house in the Lagna


According to Lomesh Samhita

r`rh;s'ks rukS ykHks LoHkqtkftZrforoku~A


lq[kks d`'kks egkks/kh lkglh tulsod%AA
According to Yavana Jataka

lgtirkS yXuxrs L=hLoknyEiV% LotuHksn%A


lsoka djksfr fe=s Hkosr~ dVqdj% if.Mr% iq#"kAA
According to Garga Samhita

lgtirkS yXuxrs okXoknh yEiV%A


LotuHksnh lsokij% dqfe=% dwzjks ok Hkofr iq#"k'pAA
One accumulates wealth through one's own hard work. One will be happy, lean, short tempered
and will serve courageous people. One will be sensuous, greedy in the matter of food and may try to
create barriers among one's own people. One may be learned and may be bitter in one's conversation
with friends. One may be argumentative, cruel and may keep bad company. One may be bold,
quarrelsome, ambitious and a big industrialist. One may be full of valor and of independent spirit.
Experience : If Venus is the third lord then the above mentioned results are experienced.

The lord of the fourth house in the fourth house


According to Lomesh Samhita

rq;sZ'ks rq;Zxs eU=h HkosRloZtukf/ki%A


prqj% 'khyoku~ ekuh /kuk< L=h fiz;% lq[khAA
According to Yavana Jataka

lq[kirkS lq[kxs lq[klf/kkS u`ileks /kuoku cgqlsod%A


fir`lq[ka cgqya tuekU;rk jFktxtk'p 'kHkS% lq[kHkx~ uj%AA
According to Garga Jaataka

rq;Zxrs rq;ZirkS firfj f{kfrikf/kukFkekujre~A


fir`ykHkijks Hkofr Lo/keZfujr% lq[kh HkofrAA
When fourth lord is in the fourth house, one may be a king/queen or minister, clever, cultured,
arrogant, wealthy, happy and fond of the opposite sex. One may be as rich as a king/queen, endowed
with many servants, respected by people and in possession of elephants and chariots. One may be
blessed by a father. One will respect one's father and the king and master. One will benefit from
one's father. One will be sincere to one's religion and be happy. One will spend one's life peacefully,
keep himself engrossed in farming, gardening and the house. One will be blessed by a mother.
Experience : If Mars is the fourth lord then one will not get much pleasure from brothers and sisters,
but will be endowed with vehicles. If one gets pleasure from people then one will get less of other
pleasures.

Parashara's Light 7.0.4 GeoVision Software Inc. Licensed to Kapiel Raaj.

HC1 39

Camille St. Omer

The lord of the fifth house in the fifth house


According to Lomesh Samhita

lqrs'k% iapes ;L; rL; iq=ks u thofrA


{kf.kd% wjHkk"kh p /kkfeZdks efreku~ Hkosr~AA
According to Yavana Jataka

ru;HkkoifrLru;fLFkrks efr;qra opua izcya tue~A


cgqyeku;qra iq#"kksRrea izojyksdoja dq#rs ujeAA
According to Garga Jataka

ru;xrLru;ifreZfreUra ekfuua opudq'kye~A


lqr dfyra izpqj/kua [;kfr;qra ekuo dq#rsAA
When the lord of the fifth house is in the fifth house, one is lively, energetic, strong in speech,
religious and pure minded. However, one's sons do not survive. One will speak intelligently and will
be popular and superior to other people and will earn their respect. One will be intelligent, arrogant
and skilled at talking. One is blessed by sons, very wealthy and famous. One will be intelligent,
wealthy, devoted to God and blessed by sons.
Experience : If Jupiter is the fifth lord then the above mentioned auspicious results are experienced.

The lord of the sixth house in the third house


According to Lomesh Samhita

"k"Bs'ks r`rh;s rq;a ks/ksukjDrykspu% A


euLoh fi'kuks/kehZ pyfpRrksfrfoRroku~AA
According to Yavana Jataka

lgtxs fjiqHkkoirkS {keh [kyjr% dq#rs cgqdeZd%A


fir`HkqtkIr/kuO;;dkjdks cgqydksiHkj% lgtksfT>r%AA
According to Garga Jataka

"k"Bifr% lgtLFk% wj% dq#rs Loyksdd"Vdje~A


tudjekje.kefra Rofrd"Va xzkeyksdL;AA
When the lord of the sixth house is in the third house, one has angry red eyes, is arrogant, a
telltale, un-religious, lively and very wealthy. One is forgiving, keeps bad company, works a lot,
spends one's father's earnings, is very angry and is abandoned by one's brothers and sisters. When the
lord of the sixth house is inauspicious and in the third house then there are hardships in store for
one's own people. One will enjoy life at the expense of one's father's wealth and there may be
extreme hardships for one's kinmen. One may also be the cause for one's father's death. One's
brothers are not united and one's life is dependent on others. One defeats one's enemies.
Experience : If Saturn is the sixth lord then the above mentioned inauspicious results are
experienced.

Parashara's Light 7.0.4 GeoVision Software Inc. Licensed to Kapiel Raaj.

HC1 40

Camille St. Omer

The lord of the seventh house in the third house


According to Lomesh Samhita

|wus'ks lgts ykHks e`riq=ksfi tk;rsA


dnkfpr~ thofr dU;k i'pkr~ iq=ksfir thofrAA
According to Yavana Jataka

enirkS lgtLFkyxs Lo;a cy;qrks futckU/kooYyHk%A


Hkofr nsoji{k;qrkcyk Lejenk nf;rkx`gxs [kysAA
According to Garga Jataka

lIrei% lgtxr'pkRetoRlyks nq%[khA


nsojjrk lq:ik x`fg.kh wjs rq rn~x`gsAA
When the lord of the seventh house is in the third house, one's son dies during birth.
Occasionally, one's daughter may survive. Later on, sons may also survive. One is strong and loved
by relatives. If the lord of the seventh house is a malefic, one's spouse may be sensuous and may keep
illicit relations with one's brother/sister-in-law. One is affectionate towards one's sons but unhappy.
When the lord of the seventh house is inauspicious, one's spouse keeps illicit relations with ones
brother/sister-in-law.
Experience : If Saturn is the seventh lord then the above mentioned inauspicious results are
experienced.

The lord of the eighth house in the fifth house


According to Lomesh Samhita

v"Ves'ks lqrs ykHks d`rs o`f)% iztk;rsA


nzO;a u LFkh;rs xsgs flFkjo`f)HkZosPp uAA
According to Yavana Jataka

ej.kHkkoifrLru;s fLFkrLru;uk'kdj'p lnSo fgA


;fn [kySj 'kqHka l p /kwrZjkV~ 'kqHk[kxS'p 'kqHka lqro`f)Hkd~AA
According to Garga Jataka and Manasagari

fNnzirkS ru;LFks ikis lqrfojfgr% 'kqHks llqr%A


tkrksfi uSo thofr thoR;fi fdrodeZjr%AA
When the lord of the eighth house is in the fifth house, one will progress but this will not be stable
and one is unable to retain one's money for long. One is blessed with many sons. If it is a malefic
then there will be a loss of sons and one is deceitful. If the lord of the eighth house is auspicious then
one will not be blessed with a son. If it is a benefic, one will be blessed with sons, but they will be
short-lived and if they survive then they will be gamblers. According to Navatheji: One will be busy
in speculation and gambling, one's sons will have a bad character and one will be desirous of earning
a lot of wealth very fast.
Experience : If Jupiter is the eighth lord then one will be blessed with a son and wealth.

Parashara's Light 7.0.4 GeoVision Software Inc. Licensed to Kapiel Raaj.

HC1 41

Camille St. Omer

The lord of the ninth house in the fourth house


According to Lomesh Samhita -

HkkX;s'ks n'kesa rq;sZ eU=h lsukifrHkZosr~A


iq.;oku~ i'kqeka'pkfi lkglh ks/koftr%AA
According to Yavana Jataka -

fgcqdHkkoxrs lqd`rs'ojs cq/klqfRir`iwturRij%A


Hkofr rhFkZdj% lqjHkfDreku~ fuf[kyfe=ij% lqle`f)eku~AA
According to Garga Jataka and Manasagari -

;outkrd tSlk o.kZu gSA


When the ninth lord is in the fourth house then one may become a minister or the commander of
an army. One may be virtuous, may possess cattle, be brave and not be hot-tempered. One will
respect one's father, friends and learned people, will go on pilgrimages, will be devoted to God, will
have a friendly behaviour towards all and will be prosperous. One will enjoy a luxurious life,
construct huge buildings and get profit from cultivation and gardens. One will be a satisfied person
and an orator.
Experience : If Mars is the ninth lord then one will be courageous, may become a minister or
commander of an army.

The lord of the tenth house in the Lagna


According to Lomesh Samhita -

n'kekf/kirkS yXus dforkxq.kla;qr%A


ckY;s jksxh lq[kh i'pknFkZo`f)fnZus fnusAA
According to Yavana Jataka -

n'keis ruqxs tuuhlq[ka firfj HkfDrij% lq[kla;qr%A


[ky[kxScZgqnq [kij% [kyks tudoapud`Pp lq[kkfUor%AA
According to Garga Jataka -

xxuirkS yXuxrs ekrfj oSjh firfj HkDr%A


nq%[khxrksfi ckY;s ijiq#"kjrk Hkofr ekrkAA
When the lord of the tenth house is in the first house, one is a poet. One may have an unhealthy
childhood but may be happy later on. One's wealth may increase day by day. One will enjoy one's
mother's blessings and will be devoted to one's father. However, if the lord of the tenth house is a
malefic, one may be very unhappy, be a tyrant and may at times cheat one's father. One may be
devoted to one's father, enmical towards one's mother and unhappy in childhood. One's mother may
be characterless, specially after one's father's demise. One may be enterprising, ambitious and may
progress through one's own efforts.
Experience : If Venus is the tenth lord then the above mentioned auspicious results are experienced.

Parashara's Light 7.0.4 GeoVision Software Inc. Licensed to Kapiel Raaj.

HC1 42

Camille St. Omer

The lord of the eleventh house in the Lagna


According to Lomesh Samhita

ykHks'ks lafLFkrs yXus /kuoku~ lkafRodks egku~A


len`f"VeZgkoDrk dkSrqdh p Hkosr~ lnkAA
According to Yavana Jataka

Hkofr uk lqHkx% Lotufiz;% dfyr ,o onkU;diq=oku~A


HkoirkS ruqxs p lqd`Rreks u`ifrrks /kuykHkdj% lnkAA
According to Garga Jataka and Manasagari

vYik;qcZgqdfyr% 'kwjks nkrk tufiz;% lqHkx%A


ykHkirkS yXuxrs r`".knks"kUe`fra yHkrsAA
When the lord of the eleventh house is in the Lagna, one has a saintly temperament. One is
wealthy. One treats everyone equally, is a great orator and has a magical quality. One is good
looking, dear to one's relatives, blessed by sons, generous and performer of good deeds. One attains
wealth from the king/queen. One may be short-lived, talented in many crafts, brave, generous,
popular and good looking. One may die due to thirst. One will always be attracted towards wealth
and will attain a lot of wealth.
Experience : If Mercury is the eleventh lord then the above mentioned auspicious results are
experienced.

The lord of the twelfth house in the fifth house


According to Lomesh Samhita

O;;s'kks iapes ;L; fir`foRra lq[ka u fgA


iRuhiq=fojks/kh p u lq[ka ekr`x`gs rFkkAA
According to Yavana Jataka

ru;xsfi [kyLru;ks Hkosr~ O;;irkS ruqrsFk [kykfUorsA


'kqHk[kxSfr'kqHka fir`da /kua Hkofr pkfi leFkZ r;kfUor%AA
According to Garga Jataka

;outkrd tSlk o.kZu gS flQZ vUr esa leFkZrk jfgr% l iq#"k%


;g myVk Qy crk;k gSA
When the lord of the twelfth house is in the fifth house, one does not inherit wealth from one's
father, one's spouse and son oppose him and one does not get happiness in one's mother's house. One
is generally unhappy. When the lord of the twelfth house is a malefic, then one's sons are tyrants. If
the lord of the twelfth house is a benefic graha then one gets wealth from one's father, and other
auspicious results also experienced. One also attains prosperity. If the lord of the twelfth house is a
malefic then one may not have a son. If the lord of the twelfth house is a benefic, one may have a
son. One may misuse one's brains. One's son may spend money extravagantly and wastefully.
Experience : If Moon is the twelfth lord then the above mentioned auspicious results are
experienced.

Parashara's Light 7.0.4 GeoVision Software Inc. Licensed to Kapiel Raaj.

HC1 43

Camille St. Omer

Vimshottari Detailed AD and PD #1

Vimshottari Antardasha and Pratyantardashas


Venus Mahadasha 08-08-1984 to 09-15-2000
Age : 0y 0m to

16y 1m

*Running age is given for dasha beginning dates.

Venus-Venus
Antar

Beginning

Venus-Sun
Ending

Antar

Beginning

Venus-Moon
Ending

Antar

Beginning

01-15-1985 03-07-1985
03-07-1985 04-11-1985

Venus

Sun

Moon

Sun

Moon

Mars

Moon

Mars

Rahu

Mars

Rahu

Jupiter

Rahu

Jupiter

Saturn

Jupiter

Saturn

Saturn

Mercury

Mercury

Ketu

Ketu

Venus

Venus-Mars
Antar

Beginning

Mars

2y1m

10-25-1984 11-15-1984
11-15-1984 01-15-1985

Venus
Sun

08-16-1986 09-16-1986

Venus-Rahu

Jupiter

11-15-1990 03-25-1991
03-25-1991 08-26-1991

09-21-1988 03-14-1989
03-14-1989 08-16-1989

Mercury

08-16-1989 10-19-1989
10-19-1989 04-19-1990

Venus
Moon

Moon

04-19-1990 06-13-1990
06-13-1990 09-12-1990

Mars

10-05-1992 12-25-1992
12-25-1992 02-20-1993

Mars

09-12-1990 11-15-1990

Rahu

02-20-1993 07-16-1993

04-17-1987 06-16-1987
06-16-1987 07-11-1987

Ketu
Sun

Sun

07-11-1987 09-20-1987
09-20-1987 10-11-1987

Moon

10-11-1987 11-16-1987

Venus-Saturn
Antar

Beginning

Saturn

8y11m

Jupiter
Mercury
Venus

Venus-Mercury

Ending

12y1m

Ketu
Sun

08-26-1991 01-11-1992
01-11-1992 03-08-1992
03-08-1992 08-18-1992
08-18-1992 10-05-1992

Venus-Ketu

14y11m

Antar

Beginning

Ending

07-17-1999 08-11-1999
08-11-1999 10-21-1999

Beginning

07-16-1993 01-15-1994
01-15-1994 06-28-1994

Mercury

09-15-1996 02-09-1997
02-09-1997 04-10-1997

Ketu

06-28-1994 09-04-1994
09-04-1994 03-16-1995

Venus

04-10-1997 09-29-1997
09-29-1997 11-20-1997

Sun

03-16-1995 05-12-1995
05-12-1995 08-17-1995

Moon

11-20-1997 02-14-1998
02-14-1998 04-16-1998

Mars

08-17-1995 10-23-1995
10-23-1995 04-14-1996

Rahu
Jupiter

04-16-1998 09-18-1998
09-18-1998 02-03-1999

Jupiter

Rahu

Saturn

03-14-2000 05-10-2000
05-10-2000 07-17-2000

Jupiter

04-14-1996 09-15-1996

Saturn

02-03-1999 07-17-1999

Mercury

07-17-2000 09-15-2000

Ketu
Venus
Sun
Moon
Mars

Ketu
Sun
Mars

Parashara's Light 7.0.4 GeoVision Software Inc. Licensed to Kapiel Raaj.

Ending

Saturn

Ending

Antar

Mercury

Ending

6y3m

11-16-1987 04-28-1988
04-28-1988 09-21-1988

Saturn

Venus

Venus-Jupiter
Beginning

12-13-1986 02-08-1987
02-08-1987 04-17-1987

Ketu

3y3m

Ketu

Antar

Rahu

Mercury

09-30-1985 01-05-1986
01-05-1986 04-01-1986
04-01-1986 05-07-1986
05-07-1986 08-16-1986

09-16-1986 10-10-1986
10-10-1986 12-13-1986

Saturn

04-11-1985 07-11-1985
07-11-1985 09-30-1985

Mercury

Beginning

Jupiter

Ending

08-08-1984 09-03-1984
09-03-1984 10-25-1984

Antar

Rahu

Ending

0y5m

Venus
Moon
Rahu

10-21-1999 11-11-1999
11-11-1999 12-16-1999
12-16-1999 01-10-2000
01-10-2000 03-14-2000

HC1 44

Camille St. Omer

Vimshottari Detailed AD and PD #2

Vimshottari Antardasha and Pratyantardashas


Sun Mahadasha 09-15-2000 to 09-15-2006
Age : 16y 1m to

22y 1m

*Running age is given for dasha beginning dates.

16y1m*

Sun-Sun
Antar

Beginning

Sun

Mars

07-04-2001 07-12-2001
07-12-2001 07-31-2001

01-28-2001 02-25-2001
02-25-2001 03-21-2001

Jupiter

03-21-2001 04-19-2001
04-19-2001 05-15-2001

Mercury
Venus

Venus

05-15-2001 05-26-2001
05-26-2001 06-25-2001

Sun

10-02-2001 10-23-2001
10-23-2001 10-29-2001

Sun

06-25-2001 07-04-2001

Moon

10-29-2001 11-09-2001

Moon

09-30-2000 10-06-2000
10-06-2000 10-22-2000

Rahu

10-22-2000 11-06-2000
11-06-2000 11-23-2000

Saturn
Ketu

Ketu

11-23-2000 12-09-2000
12-09-2000 12-15-2000

Venus

12-15-2000 01-02-2001

Jupiter
Saturn
Mercury

Sun-Rahu
Antar

Beginning

Rahu

17y3m

Mars
Jupiter
Mercury

Sun-Jupiter

02-24-2003 04-14-2003
04-14-2003 04-29-2003

Sun
Mars

Mars

04-29-2003 05-23-2003
05-23-2003 06-09-2003

Rahu

03-07-2004 03-28-2004
03-28-2004 05-19-2004

Rahu

06-09-2003 07-23-2003

Jupiter

05-19-2004 07-04-2004

Venus
Moon

Moon

08-02-2002 08-18-2002
08-18-2002 09-14-2002

Mars

09-14-2002 10-04-2002

Antar

Beginning

Mercury

19y10m

Saturn
Ketu
Sun

Beginning

07-04-2004 08-17-2004
08-17-2004 09-04-2004

Ketu

09-04-2004 10-26-2004
10-26-2004 11-10-2004

Sun

11-10-2004 12-06-2004
12-06-2004 12-24-2004

Mars

12-24-2004 02-09-2005
02-09-2005 03-22-2005

Jupiter

Jupiter
Saturn

03-22-2005 05-10-2005

Venus
Sun
Moon
Mars
Rahu

Ending

20y9m

Sun-Ketu
Antar

Ketu

Ending

18y11m

Ketu

05-20-2002 06-08-2002
06-08-2002 08-02-2002

Sun-Mercury

Sun-Saturn

12-28-2002 02-07-2003
02-07-2003 02-24-2003

Mercury

Sun

09-06-2001 09-24-2001
09-24-2001 10-02-2001

07-23-2003 09-16-2003
09-16-2003 11-04-2003

02-10-2002 04-03-2002
04-03-2002 05-20-2002

Venus

Ketu

07-31-2001 08-17-2001
08-17-2001 09-06-2001

Saturn

Jupiter

Ketu

Saturn

10-04-2002 11-12-2002
11-12-2002 12-28-2002

11-09-2001 12-28-2001
12-28-2001 02-10-2002

Mercury

18y1m

Rahu

Ending

Beginning

Beginning

Saturn

Ending

Antar

Antar

Jupiter

Ending

16y10m

01-02-2001 01-18-2001
01-18-2001 01-28-2001

09-15-2000 09-20-2000
09-20-2000 09-30-2000

Rahu

Sun-Mars
Beginning

Beginning

Mars

16y4m

Antar

Antar

Moon

Ending

Sun-Moon

Venus
Moon

11-04-2003 11-24-2003
11-24-2003 01-21-2004
01-21-2004 02-07-2004
02-07-2004 03-07-2004

Sun-Venus

21y1m

Antar

Beginning

05-10-2005 05-18-2005
05-18-2005 06-08-2005

Venus

09-15-2005 11-15-2005
11-15-2005 12-03-2005

06-08-2005 06-14-2005
06-14-2005 06-25-2005

Moon

06-25-2005 07-03-2005
07-03-2005 07-22-2005

Rahu

07-22-2005 08-08-2005
08-08-2005 08-28-2005

Saturn

Saturn

Mercury

05-07-2006 07-04-2006
07-04-2006 08-25-2006

Mercury

08-28-2005 09-15-2005

Ketu

08-25-2006 09-15-2006

Venus
Moon
Rahu

Parashara's Light 7.0.4 GeoVision Software Inc. Licensed to Kapiel Raaj.

Ending

Mercury

Ending

Sun
Mars
Jupiter

Ending

12-03-2005 01-03-2006
01-03-2006 01-24-2006
01-24-2006 03-20-2006
03-20-2006 05-07-2006

HC1 45

Camille St. Omer

Vimshottari Detailed AD and PD #3

Vimshottari Antardasha and Pratyantardashas


Moon Mahadasha 09-15-2006 to 09-15-2016
Age : 22y 1m to

32y 1m

*Running age is given for dasha beginning dates.

Moon-Moon
Antar

Beginning

Moon

22y1m*

Rahu

02-15-2008 05-07-2008
05-07-2008 07-19-2008

08-30-2007 09-28-2007
09-28-2007 10-31-2007

Saturn

10-31-2007 11-30-2007
11-30-2007 12-13-2007

Ketu
Sun

Sun

12-13-2007 01-17-2008
01-17-2008 01-28-2008

Moon

05-03-2009 05-30-2009
05-30-2009 07-15-2009

Moon

01-28-2008 02-15-2008

Mars

07-15-2009 08-16-2009

Mars

10-28-2006 12-13-2006
12-13-2006 01-23-2007

Jupiter

01-23-2007 03-12-2007
03-12-2007 04-24-2007

Mercury
Venus

Venus

04-24-2007 05-12-2007
05-12-2007 07-02-2007

Sun

07-02-2007 07-17-2007

Saturn
Mercury
Ketu

Moon-Jupiter
Antar

Beginning

Jupiter

25y0m

Rahu
Saturn
Ketu

Moon-Saturn

10-15-2011 11-13-2011
11-13-2011 12-31-2011

Moon
Rahu

Rahu

12-31-2011 02-03-2012
02-03-2012 04-30-2012

Jupiter

05-01-2013 07-17-2013
07-17-2013 09-24-2013

Jupiter

04-30-2012 07-16-2012

Saturn

09-24-2013 12-15-2013

Sun
Mars

Mars

07-27-2010 09-05-2010
09-05-2010 10-04-2010

Rahu

10-04-2010 12-16-2010

Antar

Beginning

Ketu
Venus
Sun
Moon
Mars
Rahu
Jupiter

29y4m
Ending

27y11m

Venus

04-12-2010 07-02-2010
07-02-2010 07-27-2010

Moon-Ketu

Moon-Mercury

06-07-2011 07-11-2011
07-11-2011 10-15-2011

Ketu

Moon

12-30-2008 01-31-2009
01-31-2009 05-03-2009

07-16-2012 09-27-2012
09-27-2012 10-27-2012

01-05-2010 03-15-2010
03-15-2010 04-12-2010

Sun

Venus

07-19-2008 10-14-2008
10-14-2008 12-30-2008

Mercury

Saturn

Venus

Mercury

12-16-2010 03-17-2011
03-17-2011 06-07-2011

08-16-2009 10-20-2009
10-20-2009 01-05-2010

Ketu

26y4m

Jupiter

Ending

Beginning

Beginning

Mercury

Ending

Antar

Antar

Saturn

Ending

23y6m

07-17-2007 07-29-2007
07-29-2007 08-30-2007

09-15-2006 10-11-2006
10-11-2006 10-28-2006

Jupiter

Moon-Rahu
Beginning

Beginning

Rahu

22y11m

Antar

Antar

Mars

Ending

Moon-Mars

Mercury
Venus
Moon

Moon-Venus
Antar

Beginning

12-15-2013 12-28-2013
12-28-2013 02-01-2014

Venus

02-01-2014 02-12-2014
02-12-2014 03-02-2014

Moon

03-02-2014 03-14-2014
03-14-2014 04-15-2014

Rahu

Sun
Mars
Jupiter
Saturn

Ending

29y11m
Ending

Ketu
Sun
Mars

Ending

10-27-2012 01-22-2013
01-22-2013 02-17-2013
02-17-2013 04-01-2013
04-01-2013 05-01-2013

Moon-Sun

31y7m

Antar

Beginning

07-16-2014 10-26-2014
10-26-2014 11-25-2014

Sun

03-16-2016 03-25-2016
03-25-2016 04-10-2016

11-25-2014 01-15-2015
01-15-2015 02-20-2015

Mars

02-20-2015 05-22-2015
05-22-2015 08-11-2015

Jupiter

Moon
Rahu
Saturn

Ending

04-10-2016 04-20-2016
04-20-2016 05-18-2016
05-18-2016 06-11-2016
06-11-2016 07-10-2016

04-15-2014 05-14-2014
05-14-2014 06-16-2014

Mercury

08-11-2015 11-15-2015
11-15-2015 02-10-2016

Mercury

Saturn

Ketu

07-10-2016 08-05-2016
08-05-2016 08-15-2016

Mercury

06-16-2014 07-16-2014

Ketu

02-10-2016 03-16-2016

Venus

08-15-2016 09-15-2016

Parashara's Light 7.0.4 GeoVision Software Inc. Licensed to Kapiel Raaj.

HC1 46

Camille St. Omer

Vimshottari Detailed AD and PD #4

Vimshottari Antardasha and Pratyantardashas


Mars Mahadasha 09-15-2016 to 09-15-2023
Age : 32y 1m to

39y 1m

*Running age is given for dasha beginning dates.

Mars-Mars
Antar

Beginning

Mars

32y1m*

Jupiter

03-01-2018 04-16-2018
04-16-2018 06-09-2018

05-31-2017 07-30-2017
07-30-2017 09-23-2017

Mercury

09-23-2017 10-15-2017
10-15-2017 12-18-2017

Venus
Moon

Moon

12-18-2017 01-06-2018
01-06-2018 02-07-2018

Mars

10-29-2018 11-26-2018
11-26-2018 12-16-2018

Mars

02-07-2018 03-01-2018

Rahu

12-16-2018 02-05-2019

Rahu

10-16-2016 11-05-2016
11-05-2016 11-28-2016

Saturn

11-28-2016 12-19-2016
12-19-2016 12-28-2016

Ketu
Sun

Sun

12-28-2016 01-22-2017
01-22-2017 01-29-2017

Moon

01-29-2017 02-11-2017

Mercury
Ketu
Venus

Mars-Saturn
Antar

Beginning

Saturn

34y5m

Jupiter
Mercury
Venus

Mars-Mercury

08-14-2020 09-13-2020
09-13-2020 10-04-2020

Mars
Jupiter

Jupiter

10-04-2020 11-28-2020
11-28-2020 01-15-2021

Saturn

06-06-2021 06-26-2021
06-26-2021 07-19-2021

Saturn

01-15-2021 03-13-2021

Mercury

07-19-2021 08-09-2021

Moon
Rahu

Rahu

10-30-2019 11-22-2019
11-22-2019 01-22-2020

Jupiter

01-22-2020 03-16-2020

Antar

Beginning

Venus

37y0m

Ketu
Sun
Mars

Mars-Sun
Antar

Beginning

08-09-2021 10-19-2021
10-19-2021 11-10-2021

Sun

11-10-2021 12-15-2021
12-15-2021 01-09-2022

Mars

01-09-2022 03-14-2022
03-14-2022 05-10-2022

Jupiter

05-10-2022 07-16-2022
07-16-2022 09-15-2022

Mercury

Mercury
Ketu

09-15-2022 10-10-2022

Sun
Moon
Mars
Rahu
Jupiter
Saturn

Ending

36y7m

Sun

09-06-2019 09-26-2019
09-26-2019 10-30-2019

Mars-Venus

Mars-Ketu

05-28-2020 07-27-2020
07-27-2020 08-14-2020

Venus

Mars

08-16-2018 10-12-2018
10-12-2018 10-29-2018

03-13-2021 03-22-2021
03-22-2021 04-16-2021

06-07-2019 06-30-2019
06-30-2019 09-06-2019

Moon

Sun

06-09-2018 07-27-2018
07-27-2018 08-16-2018

Ketu

Mercury

Sun

Ketu

03-16-2020 05-06-2020
05-06-2020 05-28-2020

02-05-2019 04-10-2019
04-10-2019 06-07-2019

Venus

35y7m

Saturn

Ending

Beginning

Beginning

Ketu

Ending

Antar

Antar

Mercury

Ending

33y6m

02-11-2017 04-09-2017
04-09-2017 05-31-2017

09-15-2016 09-23-2016
09-23-2016 10-16-2016

Saturn

Mars-Jupiter
Beginning

Beginning

Jupiter

32y6m

Antar

Antar

Rahu

Ending

Mars-Rahu

Ending

38y2m

Moon
Rahu

04-16-2021 04-23-2021
04-23-2021 05-06-2021
05-06-2021 05-14-2021
05-14-2021 06-06-2021

Mars-Moon

38y6m

Antar

Beginning

10-10-2022 10-16-2022
10-16-2022 10-27-2022

Moon

02-14-2023 03-04-2023
03-04-2023 03-17-2023

10-27-2022 11-03-2022
11-03-2022 11-22-2022

Rahu

11-22-2022 12-09-2022
12-09-2022 12-30-2022

Saturn

12-30-2022 01-17-2023
01-17-2023 01-24-2023

Ketu

Ketu

Venus

07-19-2023 07-31-2023
07-31-2023 09-05-2023

Venus

01-24-2023 02-14-2023

Sun

09-05-2023 09-15-2023

Moon
Rahu
Saturn

Parashara's Light 7.0.4 GeoVision Software Inc. Licensed to Kapiel Raaj.

Ending

Venus

Ending

Mars
Jupiter
Mercury

Ending

03-17-2023 04-18-2023
04-18-2023 05-16-2023
05-16-2023 06-19-2023
06-19-2023 07-19-2023

HC1 47

Camille St. Omer

Vimshottari Detailed AD and PD #5

Vimshottari Antardasha and Pratyantardashas


Rahu Mahadasha 09-15-2023 to 09-15-2041
Age : 39y 1m to

57y 1m

*Running age is given for dasha beginning dates.

Rahu-Rahu
Antar

Beginning

Rahu

39y1m*

Saturn

10-21-2028 04-04-2029
04-04-2029 08-29-2029

02-08-2027 06-12-2027
06-12-2027 08-03-2027

Ketu

08-03-2027 12-27-2027
12-27-2027 02-09-2028

Sun
Mars

Mars

02-09-2028 04-22-2028
04-22-2028 06-12-2028

Rahu

09-06-2030 11-06-2030
11-06-2030 04-11-2031

Rahu

06-12-2028 10-21-2028

Jupiter

04-11-2031 08-28-2031

Jupiter

06-21-2024 11-24-2024
11-24-2024 04-13-2025

Mercury

04-13-2025 06-09-2025
06-09-2025 11-21-2025

Venus
Moon

Moon

11-21-2025 01-09-2026
01-09-2026 04-01-2026

Mars

04-01-2026 05-29-2026

Ketu
Venus
Sun

Rahu-Mercury
Antar

Beginning

Mercury

47y0m

Saturn
Ketu
Sun

Rahu-Ketu

08-01-2034 08-23-2034
08-23-2034 10-20-2034

Rahu
Saturn

Saturn

10-20-2034 12-10-2034
12-10-2034 02-09-2035

Mercury

03-07-2037 08-28-2037
08-28-2037 01-30-2038

Mercury

02-09-2035 04-04-2035

Ketu

01-30-2038 04-04-2038

Mars
Jupiter

Jupiter

01-29-2033 06-18-2033
06-18-2033 10-20-2033

Saturn

10-20-2033 03-17-2034

Antar

Beginning

Sun

53y7m

Venus
Moon
Rahu

Rahu-Moon
Antar

Beginning

04-04-2038 04-20-2038
04-20-2038 05-18-2038

Moon

05-18-2038 06-06-2038
06-06-2038 07-25-2038

Rahu

07-25-2038 09-07-2038
09-07-2038 10-29-2038

Saturn

10-29-2038 12-15-2038
12-15-2038 01-03-2039

Ketu

Ketu
Venus

01-03-2039 02-26-2039

Moon
Mars
Rahu
Jupiter
Saturn
Mercury

Ending

50y7m

Moon

09-19-2032 12-06-2032
12-06-2032 01-29-2033

Rahu-Sun

Rahu-Venus

06-11-2034 06-30-2034
06-30-2034 08-01-2034

Sun

Rahu

04-21-2030 06-12-2030
06-12-2030 09-06-2030

04-04-2035 10-04-2035
10-04-2035 11-27-2035

03-01-2032 08-04-2032
08-04-2032 09-19-2032

Mars

Moon

08-29-2029 10-29-2029
10-29-2029 04-21-2030

Venus

Ketu

Moon

Venus

03-17-2034 04-08-2034
04-08-2034 06-11-2034

08-28-2031 01-07-2032
01-07-2032 03-01-2032

Sun

49y7m

Mercury

Ending

Beginning

Beginning

Venus

Ending

Antar

Antar

Ketu

Ending

44y2m

05-29-2026 09-23-2026
09-23-2026 02-08-2027

09-15-2023 02-10-2024
02-10-2024 06-21-2024

Mercury

Rahu-Saturn
Beginning

Beginning

Saturn

41y9m

Antar

Antar

Jupiter

Ending

Rahu-Jupiter

Ending

54y6m

Mars
Jupiter

11-27-2035 02-27-2036
02-27-2036 05-01-2036
05-01-2036 10-12-2036
10-12-2036 03-07-2037

Rahu-Mars

56y0m

Antar

Beginning

02-26-2039 04-13-2039
04-13-2039 05-15-2039

Mars

08-27-2040 09-19-2040
09-19-2040 11-15-2040

05-15-2039 08-05-2039
08-05-2039 10-17-2039

Jupiter

10-17-2039 01-12-2040
01-12-2040 03-30-2040

Mercury

03-30-2040 05-01-2040
05-01-2040 07-31-2040

Venus

Venus

Sun

05-23-2041 07-26-2041
07-26-2041 08-14-2041

Sun

07-31-2040 08-27-2040

Moon

08-14-2041 09-15-2041

Mars
Jupiter
Mercury

Parashara's Light 7.0.4 GeoVision Software Inc. Licensed to Kapiel Raaj.

Ending

Sun

Ending

Rahu
Saturn
Ketu

Ending

11-15-2040 01-05-2041
01-05-2041 03-07-2041
03-07-2041 04-30-2041
04-30-2041 05-23-2041

HC1 48

Camille St. Omer

Vimshottari Detailed AD and PD #6

Vimshottari Antardasha and Pratyantardashas


Jupiter Mahadasha 09-15-2041 to 09-15-2057
Age : 57y 1m to

73y 1m

*Running age is given for dasha beginning dates.

Jupiter-Jupiter
Antar

Beginning

Jupiter

57y1m*

Mercury

05-16-2046 09-11-2046
09-11-2046 10-29-2046

08-07-2044 09-30-2044
09-30-2044 03-03-2045

Venus

03-03-2045 04-18-2045
04-18-2045 07-04-2045

Moon
Rahu

Rahu

07-04-2045 08-27-2045
08-27-2045 01-13-2046

Jupiter

08-22-2047 12-24-2047
12-24-2047 04-12-2048

Jupiter

01-13-2046 05-16-2046

Saturn

04-12-2048 08-21-2048

Saturn

04-30-2042 08-18-2042
08-18-2042 10-03-2042

Ketu

10-03-2042 02-10-2043
02-10-2043 03-21-2043

Sun
Mars

Mars

03-21-2043 05-25-2043
05-25-2043 07-09-2043

Rahu

07-09-2043 11-03-2043

Venus
Sun
Moon

Jupiter-Ketu
Antar

Beginning

Ketu

64y0m

Mercury
Venus
Moon

Jupiter-Venus

07-12-2050 12-05-2050
12-05-2050 04-14-2051

Jupiter
Mercury

Mercury

04-14-2051 09-15-2051
09-15-2051 01-31-2052

Ketu

09-29-2052 11-10-2052
11-10-2052 11-27-2052

Ketu

01-31-2052 03-28-2052

Venus

11-27-2052 01-14-2053

Rahu
Saturn

Saturn

03-02-2049 04-17-2049
04-17-2049 06-10-2049

Mercury

06-10-2049 07-28-2049

Antar

Beginning

Moon

68y5m

Sun
Mars
Jupiter

Jupiter-Mars
Antar

Beginning

01-14-2053 02-24-2053
02-24-2053 03-24-2053

Mars

03-24-2053 06-05-2053
06-05-2053 08-09-2053

Jupiter

08-09-2053 10-25-2053
10-25-2053 01-02-2054

Mercury

01-02-2054 01-31-2054
01-31-2054 04-22-2054

Venus

Venus
Sun

04-22-2054 05-16-2054

Mars
Rahu
Jupiter
Saturn
Mercury
Ketu

Ending

67y7m

Mars

12-21-2048 01-10-2049
01-10-2049 03-02-2049

Jupiter-Moon

Jupiter-Sun

02-24-2050 05-16-2050
05-16-2050 07-12-2050

Moon

Jupiter

04-26-2047 07-04-2047
07-04-2047 08-22-2047

03-28-2052 04-12-2052
04-12-2052 05-06-2052

11-06-2048 11-23-2048
11-23-2048 12-21-2048

Rahu

Mars

10-29-2046 03-16-2047
03-16-2047 04-26-2047

Sun

Venus

Mars

Sun

07-28-2049 01-06-2050
01-06-2050 02-24-2050

08-21-2048 09-10-2048
09-10-2048 11-06-2048

Moon

64y11m

Ketu

Ending

Beginning

Beginning

Sun

Ending

Antar

Antar

Venus

Ending

61y9m

11-03-2043 03-29-2044
03-29-2044 08-07-2044

09-15-2041 12-28-2041
12-28-2041 04-30-2042

Ketu

Jupiter-Mercury
Beginning

Beginning

Mercury

59y2m

Antar

Antar

Saturn

Ending

Jupiter-Saturn

Ending

69y9m

Rahu
Saturn

05-06-2052 05-23-2052
05-23-2052 07-06-2052
07-06-2052 08-14-2052
08-14-2052 09-29-2052

Jupiter-Rahu

70y8m

Antar

Beginning

05-16-2054 06-05-2054
06-05-2054 07-26-2054

Rahu

04-22-2055 09-01-2055
09-01-2055 12-26-2055

07-26-2054 09-10-2054
09-10-2054 11-03-2054

Saturn

11-03-2054 12-21-2054
12-21-2054 01-10-2055

Ketu

01-10-2055 03-08-2055
03-08-2055 03-25-2055

Sun

Sun

Moon

03-31-2057 05-14-2057
05-14-2057 07-26-2057

Moon

03-25-2055 04-22-2055

Mars

07-26-2057 09-15-2057

Rahu
Saturn
Ketu

Parashara's Light 7.0.4 GeoVision Software Inc. Licensed to Kapiel Raaj.

Ending

Moon

Ending

Jupiter
Mercury
Venus

Ending

12-26-2055 05-13-2056
05-13-2056 09-14-2056
09-14-2056 11-05-2056
11-05-2056 03-31-2057

HC1 49

Camille St. Omer

Vimshottari Detailed AD and PD #7

Vimshottari Antardasha and Pratyantardashas


Saturn Mahadasha 09-15-2057 to 09-14-2076
Age : 73y 1m to

92y 1m

*Running age is given for dasha beginning dates.

Saturn-Saturn
Antar

Beginning

Saturn

73y1m*

Ketu

05-29-2063 06-21-2063
06-21-2063 08-28-2063

04-02-2061 09-13-2061
09-13-2061 11-01-2061

Sun

11-01-2061 01-22-2062
01-22-2062 03-20-2062

Mars
Jupiter

Jupiter

03-20-2062 08-15-2062
08-15-2062 12-24-2062

Saturn

01-13-2064 03-07-2064
03-07-2064 05-10-2064

Saturn

12-24-2062 05-29-2063

Mercury

05-10-2064 07-06-2064

Mercury

08-10-2058 10-13-2058
10-13-2058 04-15-2059

Venus

04-15-2059 06-09-2059
06-09-2059 09-08-2059

Moon
Rahu

Rahu

09-08-2059 11-11-2059
11-11-2059 04-24-2060

Jupiter

04-24-2060 09-17-2060

Sun
Moon
Mars

Saturn-Venus
Antar

Beginning

Venus

79y10m

Ketu
Sun
Mars

Saturn-Sun

01-03-2068 02-18-2068
02-18-2068 04-13-2068

Saturn
Ketu

Ketu

04-13-2068 06-01-2068
06-01-2068 06-21-2068

Venus

10-11-2069 11-14-2069
11-14-2069 02-18-2070

Venus

06-21-2068 08-18-2068

Sun

02-18-2070 03-19-2070

Jupiter
Mercury

Mercury

07-19-2066 01-18-2067
01-18-2067 07-01-2067

Ketu

07-01-2067 09-06-2067

Antar

Beginning

Mars

85y7m

Moon
Rahu
Saturn

Saturn-Rahu
Antar

Beginning

03-19-2070 04-12-2070
04-12-2070 06-12-2070

Rahu

06-12-2070 08-05-2070
08-05-2070 10-08-2070

Saturn

10-08-2070 12-04-2070
12-04-2070 12-28-2070

Ketu

12-28-2070 03-05-2071
03-05-2071 03-25-2071

Sun

Sun
Moon

03-25-2071 04-28-2071

Rahu
Jupiter
Saturn
Mercury
Ketu
Venus

Ending

84y0m

Rahu

08-25-2065 02-14-2066
02-14-2066 07-19-2066

Saturn-Mars

Saturn-Moon

10-22-2067 11-12-2067
11-12-2067 01-03-2068

Mars

Saturn

10-21-2063 11-13-2063
11-13-2063 01-13-2064

08-18-2068 10-05-2068
10-05-2068 11-08-2068

03-14-2065 06-18-2065
06-18-2065 08-25-2065

Jupiter

Rahu

08-28-2063 09-17-2063
09-17-2063 10-21-2063

Moon

Sun

Rahu

Moon

09-06-2067 09-23-2067
09-23-2067 10-22-2067

07-06-2064 01-15-2065
01-15-2065 03-14-2065

Mars

83y0m

Venus

Ending

Beginning

Beginning

Moon

Ending

Antar

Antar

Sun

Ending

78y9m

09-17-2060 02-04-2061
02-04-2061 04-02-2061

09-15-2057 03-08-2058
03-08-2058 08-10-2058

Venus

Saturn-Ketu
Beginning

Beginning

Ketu

76y1m

Antar

Antar

Mercury

Ending

Saturn-Mercury

Ending

86y8m

Jupiter
Mercury

11-08-2068 02-03-2069
02-03-2069 04-21-2069
04-21-2069 07-21-2069
07-21-2069 10-11-2069

Saturn-Jupiter

89y6m

Antar

Beginning

04-28-2071 10-01-2071
10-01-2071 02-17-2072

Jupiter

03-04-2074 07-05-2074
07-05-2074 11-29-2074

02-17-2072 07-31-2072
07-31-2072 12-25-2072

Mercury

12-25-2072 02-24-2073
02-24-2073 08-17-2073

Venus

08-17-2073 10-08-2073
10-08-2073 01-02-2074

Moon

Moon

Mars

12-19-2075 03-06-2076
03-06-2076 04-29-2076

Mars

01-02-2074 03-04-2074

Rahu

04-29-2076 09-14-2076

Jupiter
Mercury
Venus

Parashara's Light 7.0.4 GeoVision Software Inc. Licensed to Kapiel Raaj.

Ending

Mars

Ending

Saturn
Ketu
Sun

Ending

11-29-2074 04-09-2075
04-09-2075 06-02-2075
06-02-2075 11-03-2075
11-03-2075 12-19-2075

HC1 50

Camille St. Omer

Vimshottari Detailed AD and PD #8

Vimshottari Antardasha and Pratyantardashas


Mercury Mahadasha 09-14-2076 to 09-14-2093
Age : 92y 1m to 109y 1m
*Running age is given for dasha beginning dates.

Mercury-Mercury
Antar

Beginning

Mercury

92y1m*

Venus

02-08-2080 07-30-2080
07-30-2080 09-19-2080

05-03-2079 05-22-2079
05-22-2079 06-21-2079

Moon

06-21-2079 07-12-2079
07-12-2079 09-04-2079

Rahu
Saturn

Saturn

09-04-2079 10-22-2079
10-22-2079 12-19-2079

Mercury

12-03-2081 05-16-2082
05-16-2082 10-10-2082

Mercury

12-19-2079 02-08-2080

Ketu

10-10-2082 12-09-2082

Ketu

03-09-2077 08-03-2077
08-03-2077 09-16-2077

Sun

09-16-2077 11-28-2077
11-28-2077 01-18-2078

Mars
Jupiter

Jupiter

01-18-2078 05-30-2078
05-30-2078 09-25-2078

Saturn

09-25-2078 02-11-2079

Moon
Mars
Rahu

Mercury-Sun
Antar

Beginning

Sun

98y4m

Venus
Moon
Rahu

Mercury-Moon

05-22-2084 08-12-2084
08-12-2084 10-25-2084

Mercury
Venus

Venus

10-25-2084 11-24-2084
11-24-2084 02-18-2085

Sun

11-24-2085 01-24-2086
01-24-2086 02-11-2086

Sun

02-18-2085 03-16-2085

Moon

02-11-2086 03-13-2086

Saturn
Ketu

Ketu

06-24-2083 08-07-2083
08-07-2083 08-25-2083

Venus

08-25-2083 10-15-2083

Antar

Beginning

Rahu

101y7m

Mars
Jupiter
Mercury

Mercury-Jupiter
Antar

Beginning

03-13-2086 07-31-2086
07-31-2086 12-02-2086

Jupiter

12-02-2086 04-28-2087
04-28-2087 09-07-2087

Mercury

09-07-2087 11-01-2087
11-01-2087 04-04-2088

Venus

04-04-2088 05-20-2088
05-20-2088 08-06-2088

Moon

Moon
Mars

08-06-2088 09-29-2088

Jupiter
Saturn
Mercury
Ketu
Venus
Sun

Ending

100y7m

Jupiter

03-25-2083 05-05-2083
05-05-2083 06-24-2083

Mercury-Rahu

Mercury-Mars

12-28-2083 03-14-2084
03-14-2084 05-22-2084

Rahu

Mercury

02-13-2081 07-18-2081
07-18-2081 12-03-2081

03-16-2085 04-06-2085
04-06-2085 05-30-2085

01-19-2083 02-06-2083
02-06-2083 03-25-2083

Saturn

Jupiter

09-19-2080 12-15-2080
12-15-2080 02-13-2081

Mars

Moon

Jupiter

Mars

10-15-2083 11-28-2083
11-28-2083 12-28-2083

12-09-2082 12-25-2082
12-25-2082 01-19-2083

Rahu

99y2m

Sun

Ending

Beginning

Beginning

Mars

Ending

Antar

Antar

Moon

Ending

95y6m

02-11-2079 03-04-2079
03-04-2079 05-03-2079

09-14-2076 01-17-2077
01-17-2077 03-09-2077

Sun

Mercury-Venus
Beginning

Beginning

Venus

94y6m

Antar

Antar

Ketu

Ending

Mercury-Ketu

Ending

104y1m

Saturn
Ketu

05-30-2085 07-18-2085
07-18-2085 09-13-2085
09-13-2085 11-03-2085
11-03-2085 11-24-2085

Mercury-Saturn

106y4m

Antar

Beginning

09-29-2088 01-18-2089
01-18-2089 05-29-2089

Saturn

01-05-2091 06-10-2091
06-10-2091 10-27-2091

05-29-2089 09-23-2089
09-23-2089 11-10-2089

Ketu

11-10-2089 03-28-2090
03-28-2090 05-09-2090

Sun

05-09-2090 07-17-2090
07-17-2090 09-03-2090

Mars

Mars

Rahu

10-14-2092 12-10-2092
12-10-2092 05-06-2093

Rahu

09-03-2090 01-05-2091

Jupiter

05-06-2093 09-14-2093

Saturn
Ketu
Sun

Parashara's Light 7.0.4 GeoVision Software Inc. Licensed to Kapiel Raaj.

Ending

Rahu

Ending

Mercury
Venus
Moon

Ending

10-27-2091 12-24-2091
12-24-2091 06-04-2092
06-04-2092 07-24-2092
07-24-2092 10-14-2092

HC1 51

Camille St. Omer

Vimshottari Detailed AD and PD #9

Vimshottari Antardasha and Pratyantardashas


Ketu Mahadasha 09-14-2093 to 09-15-2100
Age : 109y 1m to

116y 1m

*Running age is given for dasha beginning dates.

Ketu-Ketu

109y 1m*

Ketu-Venus

Ending

Antar

Beginning

Antar

Beginning

Ketu

09-14-2093 09-23-2093
09-23-2093 10-18-2093

Venus

10-18-2093 10-25-2093
10-25-2093 11-07-2093

Moon

11-07-2093 11-16-2093
11-16-2093 12-08-2093

Rahu
Saturn

Saturn

12-08-2093 12-28-2093
12-28-2093 01-20-2094

Mercury

01-20-2094 02-11-2094

Venus
Sun
Moon
Mars
Rahu
Jupiter

Ketu-Moon
Antar

Beginning

Moon

111y0m

Beginning

02-11-2094 04-23-2094
04-23-2094 05-14-2094

Sun

04-13-2095 04-19-2095
04-19-2095 04-30-2095

05-14-2094 06-18-2094
06-18-2094 07-13-2094

Mars

07-13-2094 09-15-2094
09-15-2094 11-11-2094

Jupiter
Mercury

Mercury

11-11-2094 01-17-2095
01-17-2095 03-19-2095

Ketu

07-03-2095 07-21-2095
07-21-2095 07-28-2095

Ketu

03-19-2095 04-13-2095

Venus

07-28-2095 08-19-2095

Sun
Mars
Jupiter

Ketu-Mars

06-01-2096 06-22-2096
06-22-2096 07-01-2096

Ketu
Sun

Sun

07-01-2096 07-26-2096
07-26-2096 08-02-2096

Moon

06-21-2097 07-10-2097
07-10-2097 08-11-2097

Moon

08-02-2096 08-15-2096

Mars

08-11-2097 09-02-2097

Venus

Venus

01-20-2096 02-01-2096
02-01-2096 03-08-2096

Sun

03-08-2096 03-19-2096

Antar

Beginning

Jupiter

Rahu
Saturn
Ketu

Ketu-Saturn
Antar

Beginning

09-02-2097 10-18-2097
10-18-2097 12-11-2097

Saturn

12-11-2097 01-28-2098
01-28-2098 02-17-2098

Ketu

02-17-2098 04-15-2098
04-15-2098 05-02-2098

Sun

05-02-2098 05-30-2098
05-30-2098 06-19-2098

Mars

Mars
Rahu

06-19-2098 08-09-2098

Saturn
Mercury
Ketu
Venus
Sun
Moon

Ending

112y0m

Saturn

Mercury

113y0m

Ketu-Rahu

04-19-2096 05-09-2096
05-09-2096 06-01-2096

11-17-2095 12-21-2095
12-21-2095 01-20-2096

Ketu-Jupiter

05-26-2095 06-12-2095
06-12-2095 07-03-2095

08-15-2096 10-11-2096
10-11-2096 12-01-2096

Jupiter

Ketu

Saturn

04-30-2095 05-07-2095
05-07-2095 05-26-2095

Rahu

09-18-2095 10-20-2095
10-20-2095 11-17-2095

Mercury

Rahu

03-19-2096 03-27-2096
03-27-2096 04-19-2096

Mars

Saturn

111y7m

Moon

Ending

Beginning

08-19-2095 09-05-2095
09-05-2095 09-18-2095

Jupiter

Ending

Antar

Beginning

Rahu

110y8m

Ketu-Sun
Antar

Antar

Mars

Ending

109y6m

Ending

114y0m

Mercury
Venus

12-01-2096 01-31-2097
01-31-2097 03-26-2097
03-26-2097 04-18-2097
04-18-2097 06-21-2097

Ketu-Mercury

115y1m

Antar

Beginning

08-09-2098 10-12-2098
10-12-2098 12-09-2098

Mercury

09-18-2099 11-08-2099
11-08-2099 11-29-2099

12-09-2098 01-01-2099
01-01-2099 03-10-2099

Venus

03-10-2099 03-30-2099
03-30-2099 05-03-2099

Moon

05-03-2099 05-26-2099
05-26-2099 07-26-2099

Rahu

Rahu

Jupiter

04-08-2100 06-01-2100
06-01-2100 07-20-2100

Jupiter

07-26-2099 09-18-2099

Saturn

07-20-2100 09-15-2100

Mercury
Venus
Moon

Parashara's Light 7.0.4 GeoVision Software Inc. Licensed to Kapiel Raaj.

Ending

Jupiter

Ending

Ketu
Sun
Mars

Ending

11-29-2099 01-29-2100
01-29-2100 02-16-2100
02-16-2100 03-18-2100
03-18-2100 04-08-2100

HC1 52

Camille St. Omer


Wed Aug 8,1984 07:23:00
City :
Castries
State :
Country : Saint Lucia

20. Planetary deities


Timezone: 4
Daylightsaving : 0
Longitude: 61W00'00
Latitude: 14N00'00

Ishtakal : 3:44:40
Sunrise : Aug 8,84 05:53:08
Sunset : Aug 8,84 18:25:46
Ayanamsha : -23:38:17 Lahiri

Varga Deities
As
Su
Mo
Ma
Me
Ju
Ve
Sa
Ra
Ke

D1
Bhaga
Ahi
Varuna
Shakragni
Bhaga
Rakshasa
Pitar
Marut
Brahma
Mitra

D2
Pitar
Deva
Pitar
Pitar
Pitar
Pitar
Deva
Pitar
Deva
Deva

D3
Agastya
Narada
Agastya
Narada
Durvasa
Narada
Durvasa
Agastya
Narada
Narada

D4
Sanatana
Sanatana
Sanaka
Sanaka
Sananda
Sananda
Sanatana
Sanaka
Sananda
Sananda

D7
Madhu
Ksheera
Ksheera
Ikshu rasa
Ksheera
Dadhi
Dadhi
Kshaara
Ikshu rasa
Ikshu rasa

D9
Rakshasa
Deva
Rakshasa
Manushya
Rakshasa
Deva
Deva
Deva
Manushya
Manushya

D10
Vayu
Varuna
Kubera
Varuna
Indra
Vayu
Rakshasa
Varuna
Varuna
Varuna

D12
Yama
Ahi
Ganesha
Ahi
Yama
Ganesha
Yama
Ahi
Ashwini Kumara
Ashwini Kumara

Varga Deities
As
Su
Mo
Ma
Me
Ju
Ve
Sa
Ra
Ke

D16
Shiva
Brahma
Surya
Shiva
Vishnu
Brahma
Shiva
Vishnu
Surya
Surya

D20
Pisachini
Sumukhi
Pratyangira
Medha
Kali
Varada
Bhavani
Medha
Tripura
Tripura

D24
Bhima
Madan
Mitra
Antaka
Madan
Vishwakarma
Maya
Bhaga
Bhaga
Bhaga

D27
Bhaga
Govinda
Pitar
Tvashta
Aditi
Vasu
Surya
Ahirbudhanya
Pitar
Pitar

Parashara's Light 7.0.4 (c) GeoVision Software, Inc., Licensed to Kapiel Raaj

D30
Agni
Varuna
Agni
Varuna
Agni
Agni
Agni
Agni
Varuna
Varuna

D40
Marichi
Vishnu
Gandharva
Yama
Tvashta
Vishnu
Kaala
Ravi
Kaala
Kaala

D45
Vishnu
Vishnu
Vishnu
Brahma
Vishnu
Brahma
Vishnu
Vishnu
Brahma
Brahma

D60
Kshiteesha
Bhrashta
Garala
Chandra
Kulaghna
Deva
Heramba
Komala
Apampati
Apampati

Camille St. Omer


Wed Aug 8,1984 07:23:00
City :
Castries
State :
Country : Saint Lucia

2. Birth chart II
Timezone: 4
Daylightsaving : 0
Longitude: 61W00'00
Latitude: 14N00'00

Ishtakal : 3:44:40
Sunrise : Aug 8,84 05:53:08
Sunset : Aug 8,84 18:25:46
Ayanamsha : -23:38:17 Lahiri

Birth Chart

D9 Navamsha (spouse)
12th h. 24 462.28
11th h. 34 794.07

1st h. 29 580.73

Su 22:26 Asl
Ve 07:10 Mag
As 13:46 PPh
Me 18:03 PPh

Sa 16:37 Swa

Ma 01:38 Vis
Ke 10:23 Anu

5
2

Ra 10:23 Roh

11

5th h. 28 578.35

JuR 10:129Mul
Mo 15:55 PSh
10

6th h. 31 427.34

1
12

7th h. 23 499.02

8th h. 20 598.92

Birth Chart
As
Su
Mo
Ma
Me
Ju
Ve
Sa
Ra
Ke

13:46:30
Leo P.Phalg.
22:26:36
Can Ashlesha
15:55:49
Sag P.Shad.
Sco Vishakha
01:38:58
18:03:49
Leo P.Phalg.
10:12:19 R Sag Moola
07:10:04
Leo Magha
Lib Swati
16:37:03
10:23:48
Tau Rohini
10:23:48
Sco Anuradha

Me
Ke

6
7

JuR Ma
As Mo

4
3

Ve

Ra

5
8

2
11

Sa

10th h. 38 498.05

9th h. 27 576.29

4th h. 23 475.30

3rd h. 35 442.44

2nd h. 25 765.00

10

12

Su
Vimshottari
Su -Ju -Sa -Ra
Su -Ju -Sa -Ju
Su -Ju -Me -Me
Su -Ju -Me -Ke
Su -Ju -Me -Ve
Su -Ju -Me -Su
Su -Ju -Me -Mo
Su -Ju -Me -Ma
Su -Ju -Me -Ra
Su -Ju -Me -Ju
Su -Ju -Me -Sa
Su -Ju -Ke -Ke
Su -Ju -Ke -Ve
Su -Ju -Ke -Su
Su -Ju -Ke -Mo

Sun
Sun
Sat
Fri
Sun
Sun
Tue
Sat
Mon
Sun
Sat
Fri
Sat
Tue
Wed

12-15-2002
12-22-2002
12-28-2002
01-03-2003
01-05-2003
01-12-2003
01-14-2003
01-18-2003
01-20-2003
01-26-2003
02-01-2003
02-07-2003
02-08-2003
02-11-2003
02-12-2003

Shad Bala
Moh
Doo
Boo
Toh
Tah
Bee
Moo
Roh
Oh
Noo

1,Ve/Ve/Su
2,Me/Mo/Ra
1,Ve/Su/Sa
4,Ju/Ra/Ju
2,Ve/Ma/Mo
4,Ke/Sa/Ve
3,Ke/Ra/Ve
3,Ra/Ve/Ju
1,Mo/Mo/Ju
3,Sa/Su/Mo

Neutr.
Enemy
Own
Grt.Fr.
Own
Neutr.
Exalt.
Exalt.
Exalt.

1.06
1.32
1.49
1.63
1.22
1.33
1.43

3
3
3
5
3
3
4

Benef
Neutr
Benef
Malef
Benef
Malef
Malef
Neutr
Benef
Su Mo Ma Me Ju Ve Sa
1.06 1.32 1.49 1.63 1.22 1.33 1.43

Parashara's Light 7.0.4 (c) GeoVision Software, Inc., Licensed to Kapiel Raaj

Camille St. Omer


Wed Aug 8,1984 07:23:00
City :
Castries
State :
Country : Saint Lucia

10. Signs in all vargas


Ishtakal : 3:44:40
Sunrise : Aug 8,84 05:53:08
Sunset : Aug 8,84 18:25:46
Ayanamsha : -23:38:17 Lahiri

Timezone: 4
Daylightsaving : 0
Longitude: 61W00'00
Latitude: 14N00'00

Signs occupied in the 16 divisions

Janma
Hora
Dreshkana
Chaturthamsha
Saptamsha
Navamsha
Dashamsha
Dwadashamsha
Shodashamsha
Vimshamsha
Chaturvimshamsha
Saptavimshamsha
Trimshamsha
Khavedamsha
Akshavedamsha
Shashtiamsha

Sun
Can
Leo
Pis
Cap
Gem
Cap
Lib
Pis
Pis
Gem
Sag
Vir
Cap
Pis
Cap
Pis

Mon
Sag
Can
Ari
Gem
Pis
Leo
Tau
Gem
Leo
Gem
Leo
Gem
Sag
Cap
Sco
Can

Mar
Sco
Can
Sco
Sco
Tau
Can
Can
Sco
Leo
Cap
Leo
Aqu
Tau
Sag
Lib
Aqu

Mer
Leo
Can
Sag
Aqu
Sag
Vir
Aqu
Pis
Tau
Sag
Lib
Leo
Gem
Ari
Sco
Leo

Jup
Sag
Leo
Ari
Pis
Aqu
Can
Pis
Ari
Tau
Aqu
Ari
Cap
Sag
Tau
Pis
Leo

Ven
Leo
Leo
Leo
Leo
Vir
Gem
Lib
Lib
Sco
Ari
Cap
Lib
Aqu
Cap
Gem
Lib

Sat
Lib
Can
Aqu
Ari
Cap
Aqu
Pis
Ari
Sag
Pis
Vir
Sag
Sag
Aqu
Ari
Can

Rah
Tau
Can
Vir
Leo
Cap
Ari
Ari
Vir
Cap
Gem
Pis
Ari
Vir
Sco
Sco
Cap

Ket
Sco
Can
Pis
Aqu
Can
Lib
Lib
Pis
Cap
Gem
Pis
Lib
Vir
Sco
Sco
Can

Dispositors in 6 divisions (Shad Varga)


Sun

Moon

Mars

Mercury

Jupiter

Venus

Saturn

Rahu

Ketu

Ju (2)
Sa (2)
Su (1)
Mo (1)

Ju (2)
Mo (1)
Ma (1)
Me (1)
Su (1)

Ma (3)
Mo (2)
Ve (1)

Me (2)
Ju (2)
Su (1)
Mo (1)

Ma (2)
Ju (2)
Su (1)
Mo (1)

Su (3)
Me (1)
Ve (1)
Sa (1)

Sa (2)
Mo (1)
Ma (1)
Ju (1)
Ve (1)

Me (3)
Mo (1)
Ma (1)
Ve (1)

Ju (2)
Mo (1)
Ma (1)
Me (1)
Ve (1)

Parashara's Light 7.0.4 (c) GeoVision Software, Inc., Licensed to Kapiel Raaj

Camille St. Omer


Wed Aug 8,1984 07:23:00
City :
Castries
State :
Country : Saint Lucia

11. Vargavimshopaka
Ishtakal : 3:44:40
Sunrise : Aug 8,84 05:53:08
Sunset : Aug 8,84 18:25:46
Ayanamsha : -23:38:17 Lahiri

Timezone: 4
Daylightsaving : 0
Longitude: 61W00'00
Latitude: 14N00'00

Dignities in the 16 divisions


Sun

Mon

Mar

Mer

Jup

Ven

Sat

Rah

Ket

Neutral
Moolatrik.
Grt. Friend
Neutral
Enemy
Neutral
Debilitat.
Grt. Friend
Grt. Friend
Enemy
Neutral
Friend
Neutral
Grt. Friend
Neutral
Neutral

Enemy
Own
Enemy
Neutral
Friend
Neutral
Exalted
Grt. Friend
Neutral
Neutral
Neutral
Grt. Friend
Enemy
Friend
Debilitat.
Own

Own
Debilitat.
Own
Own
Enemy
Debilitat.
Debilitat.
Own
Neutral
Exalted
Neutral
Friend
Friend
Neutral
Enemy
Enemy

Grt. Friend
Grt. Enemy
Enemy
Friend
Friend
Exalted
Friend
Debilitat.
Neutral
Friend
Grt. Friend
Grt. Friend
Own
Enemy
Friend
Neutral

Own
Neutral
Neutral
Own
Friend
Exalted
Own
Neutral
Grt. Enemy
Friend
Neutral
Debilitat.
Moolatrik.
Grt. Enemy
Own
Neutral

Neutral
Grt. Enemy
Grt. Enemy
Grt. Enemy
Debilitat.
Grt. Friend
Moolatrik.
Own
Friend
Friend
Neutral
Moolatrik.
Grt. Friend
Grt. Friend
Neutral
Moolatrik.

Exalted
Grt. Enemy
Moolatrik.
Debilitat.
Own
Own
Enemy
Debilitat.
Enemy
Friend
Grt. Friend
Friend
Enemy
Moolatrik.
Debilitat.
Grt. Enemy

Exalted
Neutral
Own
Neutral
Neutral
Neutral
Neutral
Own
Neutral
Moolatrik.
Neutral
Neutral
Own
Debilitat.
Debilitat.
Neutral

Exalted
Neutral
Own
Neutral
Neutral
Neutral
Neutral
Own
Neutral
Neutral
Own
Neutral
Neutral
Exalted
Exalted
Neutral

Sun

Mon

Mar

Mer

Jup

Ven

Sat

Rah

Ket

Shad Varga

11

11

19

14

16

11

17

12

14

Saptha Varga

11

11

19

12

17

13

16

13

13

Dasa Varga

11

13

17

14

14

15

15

11

12

Shodasa Varga

11

12

17

15

14

14

15

11

12

Janma
Hora
Dreshkana
Chaturthamsha
Saptamsha
Navamsha
Dashamsha
Dwadashamsha
Shodashamsha
Vimshamsha
Chaturvimshamsha
Saptavimshamsha
Trimshamsha
Khavedamsha
Akshavedamsha
Shashtiamsha

Vargavimshopaka

Parashara's Light 7.0.4 (c) GeoVision Software, Inc., Licensed to Kapiel Raaj

Camille St. Omer


Wed Aug 8,1984 07:23:00
City :
Castries
State :
Country : Saint Lucia

12. Auspiciousness graph


Ishtakal : 3:44:40
Sunrise : Aug 8,84 05:53:08
Sunset : Aug 8,84 18:25:46
Ayanamsha : -23:38:17 Lahiri

Timezone: 4
Daylightsaving : 0
Longitude: 61W00'00
Latitude: 14N00'00

Birth Chart

Su 22:26

23 475.30

Ma 01:38
Ke 10:23

5
2

Ra 10:23

11

JuR 10:129
Mo 15:55 10

31 427.34

38 498.05

Ve 07:10
As 13:46
Me 18:03

1
27 576.29

Sa 16:37

28 578.35

24 462.28
34 794.07

29 580.73

35 442.44

25 765.00

12

23 499.02

20 598.92

Auspiciousness graph

Shad Bala

Vimshopaka

Dignity

Su
Mo
Ma
Me
Ju
Ve
Sa

Parashara's Light 7.0.4 (c) GeoVision Software, Inc., Licensed to Kapiel Raaj

# of Good
Divisions

Shasti
amsha

Avasthas
(5)
(12)

Camille St. Omer


Wed Aug 8,1984 07:23:00
City :
Castries
State :
Country : Saint Lucia

Timezone: 4
Daylightsaving : 0
Longitude: 61W00'00
Latitude: 14N00'00

Gochara (Transits) Shad Bala% for Sun

2.50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819202122232425262728293031

2.25
2.00
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Sun August 2014

Average:1.201 Max: Sun Aug 17,2014 13:06:36

Parashara's Light 7.0.4 (c) GeoVision Software, Inc., Licensed to Kapiel Raaj

15. Shadbala timeline


Ishtakal : 3:44:40
Sunrise : Aug 8,84 05:53:08
Sunset : Aug 8,84 18:25:46
Ayanamsha : -23:38:17 Lahiri

Camille St. Omer


Wed Aug 8,1984 07:23:00
City :
Castries
State :
Country : Saint Lucia

23. Aspects on Houses 1-3


Ishtakal : 3:44:40
Sunrise : Aug 8,84 05:53:08
Sunset : Aug 8,84 18:25:46
Ayanamsha : -23:38:17 Lahiri

Timezone: 4
Daylightsaving : 0
Longitude: 61W00'00
Latitude: 14N00'00

Aspects on 1st house

Aspect on house + lord: 1st house


Aspect on house + lord: 1st house

% aspects

% aspects

Aspects on 1st house


100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Su

Mo
Ma
Me
Ju
Ve
Aspecting planets (Birth Chart)

Sa

Ra

Ke

Aspects on 2nd house

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Su

Mo
Ma
Me
Ju
Ve
Aspecting planets (Birth Chart)

Sa

Ra

Ke

% aspects

Aspects on 3rd house

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Su

% aspects

Mo
Ma
Me
Ju
Ve
Aspecting planets (Birth Chart)

Sa

Ra

Ke

Sa

Ra

Ke

Aspect on house + lord: 3rd house

% aspects
Su

Ke

Aspect on house + lord: 3rd house


Aspects on 3rd house

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Ra

Aspect on house + lord: 2nd house

% aspects
Su

Sa

Aspect on house + lord: 2nd house

Aspects on 2nd house


100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Mo
Ma
Me
Ju
Ve
Aspecting planets (Birth Chart)

Mo
Ma
Me
Ju
Ve
Aspecting planets (Birth Chart)

Sa

Ra

Ke

Parashara's Light 7.0.4 (c) GeoVision Software, Inc., Licensed to Kapiel Raaj

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Su

Mo
Ma
Me
Ju
Ve
Aspecting planets (Birth Chart)

Camille St. Omer


Wed Aug 8,1984 07:23:00
City :
Castries
State :
Country : Saint Lucia

24. Aspects on Houses 4-6


Ishtakal : 3:44:40
Sunrise : Aug 8,84 05:53:08
Sunset : Aug 8,84 18:25:46
Ayanamsha : -23:38:17 Lahiri

Timezone: 4
Daylightsaving : 0
Longitude: 61W00'00
Latitude: 14N00'00

Aspects on 4th house

Aspect on house + lord: 4th house


Aspect on house + lord: 4th house

% aspects

% aspects

Aspects on 4th house


100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Su

Mo
Ma
Me
Ju
Ve
Aspecting planets (Birth Chart)

Sa

Ra

Ke

Aspects on 5th house

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Su

Mo
Ma
Me
Ju
Ve
Aspecting planets (Birth Chart)

Sa

Ra

Ke

% aspects

Aspects on 6th house

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Su

% aspects

Mo
Ma
Me
Ju
Ve
Aspecting planets (Birth Chart)

Sa

Ra

Ke

Sa

Ra

Ke

Aspect on house + lord: 6th house

% aspects
Su

Ke

Aspect on house + lord: 6th house


Aspects on 6th house

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Ra

Aspect on house + lord: 5th house

% aspects
Su

Sa

Aspect on house + lord: 5th house


Aspects on 5th house

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Mo
Ma
Me
Ju
Ve
Aspecting planets (Birth Chart)

Mo
Ma
Me
Ju
Ve
Aspecting planets (Birth Chart)

Sa

Ra

Ke

Parashara's Light 7.0.4 (c) GeoVision Software, Inc., Licensed to Kapiel Raaj

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Su

Mo
Ma
Me
Ju
Ve
Aspecting planets (Birth Chart)

Camille St. Omer


Wed Aug 8,1984 07:23:00
City :
Castries
State :
Country : Saint Lucia

25. Aspects on Houses 7-9


Ishtakal : 3:44:40
Sunrise : Aug 8,84 05:53:08
Sunset : Aug 8,84 18:25:46
Ayanamsha : -23:38:17 Lahiri

Timezone: 4
Daylightsaving : 0
Longitude: 61W00'00
Latitude: 14N00'00

Aspects on 7th house

Aspect on house + lord: 7th house


Aspect on house + lord: 7th house

% aspects

% aspects

Aspects on 7th house


100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Su

Mo
Ma
Me
Ju
Ve
Aspecting planets (Birth Chart)

Sa

Ra

Ke

Aspects on 8th house

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Su

Mo
Ma
Me
Ju
Ve
Aspecting planets (Birth Chart)

Sa

Ra

Ke

% aspects

Aspects on 9th house

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Su

% aspects

Mo
Ma
Me
Ju
Ve
Aspecting planets (Birth Chart)

Sa

Ra

Ke

Sa

Ra

Ke

Aspect on house + lord: 9th house

% aspects
Su

Ke

Aspect on house + lord: 9th house


Aspects on 9th house

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Ra

Aspect on house + lord: 8th house

% aspects
Su

Sa

Aspect on house + lord: 8th house


Aspects on 8th house

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Mo
Ma
Me
Ju
Ve
Aspecting planets (Birth Chart)

Mo
Ma
Me
Ju
Ve
Aspecting planets (Birth Chart)

Sa

Ra

Ke

Parashara's Light 7.0.4 (c) GeoVision Software, Inc., Licensed to Kapiel Raaj

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Su

Mo
Ma
Me
Ju
Ve
Aspecting planets (Birth Chart)

Camille St. Omer


Wed Aug 8,1984 07:23:00
City :
Castries
State :
Country : Saint Lucia

26. Aspects on Houses 10-12


Ishtakal : 3:44:40
Sunrise : Aug 8,84 05:53:08
Sunset : Aug 8,84 18:25:46
Ayanamsha : -23:38:17 Lahiri

Timezone: 4
Daylightsaving : 0
Longitude: 61W00'00
Latitude: 14N00'00

Aspects on 10th house

Aspect on house + lord: 10th house


Aspect on house + lord: 10th house

% aspects

% aspects

Aspects on 10th house


100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Su

Mo
Ma
Me
Ju
Ve
Aspecting planets (Birth Chart)

Sa

Ra

Ke

Aspects on 11th house

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Su

Mo
Ma
Me
Ju
Ve
Aspecting planets (Birth Chart)

Sa

Ra

Ke

% aspects

Aspects on 12th house

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Su

Mo
Ma
Me
Ju
Ve
Aspecting planets (Birth Chart)

% aspects

Mo
Ma
Me
Ju
Ve
Aspecting planets (Birth Chart)

Sa

Ra

Ke

Sa

Ra

Ke

Aspect on house + lord: 12th house

% aspects
Su

Ke

Aspect on house + lord: 12th house

Aspects on 12th house


100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Ra

Aspect on house + lord: 11th house

% aspects
Su

Sa

Aspect on house + lord: 11th house

Aspects on 11th house


100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Mo
Ma
Me
Ju
Ve
Aspecting planets (Birth Chart)

Sa

Ra

Ke

Parashara's Light 7.0.4 (c) GeoVision Software, Inc., Licensed to Kapiel Raaj

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Su

Mo
Ma
Me
Ju
Ve
Aspecting planets (Birth Chart)

Camille St. Omer


Wed Aug 8,1984 07:23:00
City :
Castries
State :
Country : Saint Lucia

38. Navamsha ages


Timezone: 4
Daylightsaving : 0
Longitude: 61W00'00
Latitude: 14N00'00

Ishtakal : 3:44:40
Sunrise : Aug 8,84 05:53:08
Sunset : Aug 8,84 18:25:46
Ayanamsha : -23:38:17 Lahiri

Birth Chart
PBh R4, 60
UBh R5, 61
R6, 62
R7, 63
R8, 64
Rev R9, 65
R10, 66
R11, 67
R12, 68
Dha R7, 51
R8, 52
Sat R9, 53
R10, 54
R11, 55
R12, 56
PBh R1, 57
R2, 58
R3, 59
USh R10, 42
R11, 43
R12, 44
Shr R1, 45
R2, 46
R3, 47
R4, 48
Dha R5, 49
R6, 50
Mul R1, 33
R2, 34
R3, 35
R4, 36
PSh R5, 37
R6, 38
R7, 39
R8, 40
USh R9, 41

Ash R1, 69
R2, 70
R3, 71
R4, 72
Bha R5, 73
R6, 74
R7, 75
R8, 76
Kri R9, 77

JuR
Mo

Vis R4, 24
Anu R5, 25
R6, 26
R7, 27
R8, 28
Jye R9, 29
R10, 30
R11, 31
R12, 32

Kri

R10, 78
R11, 79
R12, 80
Roh R1, 81
R2, 82
R3, 83
R4, 84
Mrg R5, 85
R6, 86

Ma
Ke

Parashara's Light 7.0.4 (c) GeoVision Software, Inc., Licensed to Kapiel Raaj

Cht R7, 15
R8, 16
Swa R9, 17
R10, 18
R11, 19
R12, 20
Vis R1, 21
R2, 22
R3, 23

Ra

Sa

Mrg R7, 87
R8, 88
Ard R9, 89
R10, 90
R11, 91
R12, 92
Pun R1, 93
R2, 94
R3, 95
Pun R4, 96
Pus R5, 97
R6, 98
R7, 99
R8, 100
Asl R9, 101
R10, 102 Su
R11, 103
R12, 104
Mag R1, 105
R2, 106
R3, 107 Ve
R4, 108
As
PPh R5, 1
Me
R6, 2
R7, 3
R8, 4
UPh R9, 5
UPh R10, 6
R11, 7
R12, 8
Has R1, 9
R2, 10
R3, 11
R4, 12
Cht R5, 13
R6, 14

Camille St. Omer


Wed Aug 8,1984 07:23:00
City :
Castries
State :
Country : Saint Lucia

Timezone: 4
Daylightsaving : 0
Longitude: 61W00'00
Latitude: 14N00'00

Dasha timeline

Gochara (Transits) Transits

Aug 2014

Aug 2014
Ari Tau Gem Can Leo
1
2
Su
3
4
5
6
7
8
Me
9
10
Ju
11
12
Ve
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Mo -Ve -Ve -Ve -Ke


Mo -Ve -Ve -Su -Su
Mo -Ve -Ve -Su -Ra
Mo -Ve -Ve -Su -Ju
Mo -Ve -Ve -Su -Sa
Mo -Ve -Ve -Su -Ke
Mo -Ve -Ve -Mo -Mo
Mo -Ve -Ve -Mo -Ma
Mo -Ve -Ve -Mo -Ra
Mo -Ve -Ve -Mo -Ju
Mo -Ve -Ve -Mo -Sa
Mo -Ve -Ve -Mo -Me
Mo -Ve -Ve -Mo -Ve
Mo -Ve -Ve -Mo -Su
Mo -Ve -Ve -Ma -Ra
Mo -Ve -Ve -Ma -Ju
Mo -Ve -Ve -Ma -Sa
Mo -Ve -Ve -Ma -Me
Mo -Ve -Ve -Ma -Ve
Mo -Ve -Ve -Ma -Mo
Mo -Ve -Ve -Ra -Ra
Mo -Ve -Ve -Ra -Ju
Mo -Ve -Ve -Ra -Sa
Mo -Ve -Ve -Ra -Me

Mo -Ve -Ve -Ra -Ke

45. Graphical Ephemeris


Ishtakal : 3:44:40
Sunrise : Aug 8,84 05:53:08
Sunset : Aug 8,84 18:25:46
Ayanamsha : -23:38:17 Lahiri

Parashara's Light 7.0.4 (c) GeoVision Software, Inc., Licensed to Kapiel Raaj

Vir

Lib

Sco

Sag Cap Aqu

Pis

Mo
Ma

Sa
Ra
Ke

Camille St. Omer


Wed Aug 8,1984 07:23:00
City :
Castries
State :
Country : Saint Lucia

60. Muhurta
Timezone: 4
Daylightsaving : 0
Longitude: 61W00'00
Latitude: 14N00'00

Muhurta

D9 Muhurta (spouse)

Ke

Mo

12

Ke

11

As Su

12

11
2

Sa

10
1

Sa
7
4

Ve Ju Su Me

Ra

9
8

Ju

Ve

Ma

Muhurta

Ra

Muhurta

12:27:12
Aqu Satabhi.
22:52:23
Can Ashlesha
06:21:58
Cap U.Shad.
Lib Swati
13:54:26
23:52:47 c Can Ashlesha
11:17:41
Can Pushya
02:38:18
Can Punarvasu
22:53:51
Lib Vishakha
27:25:09
Vir Chitra
27:25:09
Pis Revati

Muhurta Gochara data


Sat Aug 9,2014 20:02:18

Su
Mo
Ma
Me
Ju
Ve
Sa
Ra
Ke

Muhurta Kakshas

Dignity
Neutr.
Frnd.
Frnd.
Grt.En.
Exalt.
Grt.En.
Exalt.
Own
Own

SB%
0.85
1.34
1.17
0.73
1.09
1.14
1.81

SB#
2
4
3
2
3
3
5

Muhurta Vimshottari

Su -Su
Sampat: Wealth and prosperitySu -Mo
Su -Ma
Chandrabala 2 Auspicious
Su -Ra
Su -Ju
Tithi
Shukla Chaturdashi
Su -Sa
Karana
Vanija (cow)
Su -Me
yoga
Ayushman: Good health and Su -Ke
Su -Ve
Vimshottari Moon-Venus-Venus-Moon Mo -Mo
Mo -Ma
Narayana
Aqu-Pis-Cap-Aqu-Tau
Mo -Ra
Yogini
Saturn-Venus-Rahu-Mercury Mo -Ju
Mo -Sa
Ashtottari
Rahu-Venus-Venus-Moon
Mo -Me
Tarabala

Travelling
+
This thermometer only reflects the
general auspiciousness of the day.
The best time within the day has to
be found by selecting the most
favourable Ascendant.

Muhurta

Muhurta Panchang Thermome

Me Ma Mo

10

As

As
Su
Mo
Ma
Me
Ju
Ve
Sa
Ra
Ke

Ishtakal : 3:44:40
Sunrise : Aug 8,84 05:53:08
Sunset : Aug 8,84 18:25:46
Ayanamsha : -23:38:17 Lahiri

Mon
Sat
Sat
Mon
Mon
Sat
Wed
Sat
Sun
Tue
Fri
Mon
Wed
Sun
Thu

03-29-2010
07-17-2010
01-15-2011
05-23-2011
04-16-2012
02-02-2013
01-15-2014
11-22-2014
03-29-2015
03-29-2016
01-27-2017
08-28-2017
02-27-2019
06-28-2020
01-27-2022

Parashara's Light 7.0.4 (c) GeoVision Software, Inc., Licensed to Kapiel Raaj

VB.
12
14
12
10
11
6
13
17
18

Av5
Youth
Old
Adoles
Youth
Old
Dead
Old
Infant
Infant

Su
Mo
Ma
Me
Ju
Ve
Sa

Kaks.
0 ( Mo )
0 ( Ju )
0 ( Su )
1 ( Mo )
1 ( Su )
1 ( Sa )
1 ( Mo )

Ash.
6
3
5
5
2
4
5

Sarv.
24
31
35
24
24
24
35

Muhurta Nakshatra & Tithi


Nakshatra
Establishing or embellishing home or
land, entering houses, sowing seeds,
marriage.
Tithi
Reading scriptures, maintenance
(avoid travel and haircutting).

Camille St. Omer


Wed Aug 8,1984 07:23:00
City :
Castries
State :
Country : Saint Lucia

Timezone: 4
Daylightsaving : 0
Longitude: 61W00'00
Latitude: 14N00'00

Birth Chart

Vimshottari

Ve As

4
3

Me

Ma Ke

5
8

Ra

11

JuR
9

1
10

12

Tue
Mon
Thu
Fri
Sun
Thu
Sun
Sun
Sat
Fri
Sun
Sun
Tue
Sat
Mon

11-19-2002
11-25-2002
11-28-2002
12-06-2002
12-08-2002
12-12-2002
12-15-2002
12-22-2002
12-28-2002
01-03-2003
01-05-2003
01-12-2003
01-14-2003
01-18-2003
01-20-2003

Su -Su -Su -Su


Su -Su -Su -Mo
Su -Su -Su -Ma
Su -Su -Su -Ra
Su -Su -Su -Ju
Su -Su -Su -Sa
Su -Su -Su -Me
Su -Su -Su -Ke
Su -Su -Su -Ve
Su -Su -Mo -Mo
Su -Su -Mo -Ma
Su -Su -Mo -Ra
Su -Su -Mo -Ju
Su -Su -Mo -Sa
Su -Su -Mo -Me

Muhurta

Mon
Mon
Tue
Tue
Wed
Thu
Fri
Fri
Sat
Sun
Sun
Mon
Tue
Thu
Fri

03-29-2010
03-29-2010
03-30-2010
03-30-2010
03-31-2010
04-01-2010
04-02-2010
04-02-2010
04-03-2010
04-04-2010
04-04-2010
04-05-2010
04-06-2010
04-08-2010
04-09-2010

Muhurta Shad Bala


578.67

337.29

Ke 27:25

Mo 06:21

12
1

581.49

10
9

As 12:27

399.04

346.60

11
8

Shad Bala

443.88

501.92

200%
180%
160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Bala%

Mo

Muhurta Vimshottari

Su -Ju -Sa -Me


Su -Ju -Sa -Ke
Su -Ju -Sa -Ve
Su -Ju -Sa -Su
Su -Ju -Sa -Mo
Su -Ju -Sa -Ma
Su -Ju -Sa -Ra
Su -Ju -Sa -Ju
Su -Ju -Me -Me
Su -Ju -Me -Ke
Su -Ju -Me -Ve
Su -Ju -Me -Su
Su -Ju -Me -Mo
Su -Ju -Me -Ma
Su -Ju -Me -Ra

Su
Sa

61. Muhurta - dashas & balas


Ishtakal : 3:44:40
Sunrise : Aug 8,84 05:53:08
Sunset : Aug 8,84 18:25:46
Ayanamsha : -23:38:17 Lahiri

Su Mo Ma Me Ju Ve Sa
Planets ()

Muhurta Vimshopaka

Ve 02:38
Ju 11:17
Su 22:52
Me 23:52

Ra 27:25

291.56

314.88

589.64

Sa 22:53
Ma 13:54

Su Mo Ma Me Ju Ve Sa
11.8 14.4 12.2 9.9 10.9 5.8 13.2

368.59

Parashara's Light 7.0.4 (c) GeoVision Software, Inc., Licensed to Kapiel Raaj

335.87

Camille St. Omer

Planetary Friendship

Naisargik Maitri Chakra (Natural Relationship)


Sun

Moon

Mars

Mercury Jupiter

Venus

Saturn

Rahu

Ketu

Friends

Moon
Mars
Jupiter

Sun
Mercury

Sun
Moon
Jupiter
Ketu

Sun
Venus

Sun
Moon
Mars
Rahu

Mercury
Saturn
Rahu
Ketu

Mercury
Venus
Rahu

Jupiter
Venus
Saturn

Mars
Venus

Enemies

Venus
Saturn
Rahu
Ketu

Rahu
Ketu

Mercury
Rahu

Moon

Mercury
Venus

Sun
Moon

Sun
Moon
Mars
Ketu

Sun
Moon
Mars
Ketu

Sun
Moon
Saturn
Rahu

Neutral

Mercury

Mars
Jupiter
Venus
Saturn

Venus
Saturn

Mars
Jupiter
Saturn
Rah Ket

Saturn
Ketu

Mars
Jupiter

Jupiter

Mercury

Jupiter
Mercury

Rahu

Ketu

Tatkalik Maitri Chakra (Temporal Relationship)


Sun

Moon

Mars

Mercury Jupiter

Venus

Saturn

Friends

Mercury
Venus
Saturn
Rahu

Mars
Saturn
Ketu

Moon
Mercury
Jupiter
Ven Sat

Sun
Mars
Saturn
Rah Ket

Mars
Saturn
Ketu

Sun
Mars
Saturn
Rah Ket

Sun
Sun
Mon Mar Mercury
Mer Jup Venus
Ven Ket

Moon
Mercury
Jupiter
Ven Sat

Enemies

Moon
Mars
Jupiter
Ketu

Sun
Mercury
Jupiter
Ven Rah

Sun
Rahu
Ketu

Moon
Jupiter
Venus

Sun
Moon
Mercury
Ven Rah

Moon
Mercury
Jupiter

Rahu

Moon
Mars
Jupiter
Sat Ket

Sun
Mars
Rahu

Panchadha Maitri Chakra (Compound Relationship)


Sun

Moon

Fast Friends

Mars

Mercury Jupiter

Venus

Saturn

Rahu

Ketu

Moon
Jupiter

Sun

Mars

Saturn
Rahu
Ketu

Mercury
Venus

Venus

Venus

Friends

Mercury

Mars
Saturn

Venus
Saturn

Mars
Saturn
Rahu
Ketu

Saturn
Ketu

Mars

Jupiter

Mercury

Mercury
Jupiter

Neutral

Moon
Mars
Jup Ven
Sat Rah

Sun
Mercury
Ketu

Sun
Mercury
Ketu

Venus

Sun
Moon

Sun
Mercury

Sun
Moon
Mars
Rah Ket

Sun
Jupiter
Saturn

Moon
Mars
Saturn

Jupiter

Rahu

Jupiter

Moon

Mercury
Venus

Moon

Moon
Mars
Ketu

Sun
Rahu

Enemies

Bitter
Enemies

Jupiter
Venus

Ketu

Rahu

Rahu

Parashara's Light 7.0.4 GeoVision Software Inc. Licensed to Kapiel Raaj.

HC1 67

Camille St. Omer

Classics: Jaimini System


House Padas
BP 29-7. Pada and Financial Losses: (up to sloka 21): If the 12th from ascendant Pada receives an
aspect from or is conjunct with both benefics and malefics, there will be abundant earnings but plenty of
expenses. The benefic will cause earnings through fair means, malefic through unfair means and mixed
planets through both fair and unfair means.
BP 29-15. Should one, two, or all three of Jupiter, Venus, and the Moon be in the 7th from ascendant
Pada, the native will be very wealthy.

Upa Pada
BP 30-2. Should the Upa Pada be in a malefic's sign or receives an aspect from or is conjunct with a
malefic, one will become an ascetic and go without a wife.
BP 30-3. Effect from the 2nd from Upa Pada: If the 2nd from Upa Pada is a benefic sign or receives an
aspect from or is conjunct with a benefic, the same good results (as for wife and sons) will come to pass.
BP 30-6. If Gemini happens to be the 2nd from Upa Pada, then also there will be many wives.
BP 30-9. If the lord of Upa Pada, or the constant significator of wife is in exaltation, the wife will be
from a noble family;
BP 30-10. O Brahmin, if the 2nd from Upa Pada is related to a benefic, the wife will be beautiful,
fortunate, and virtuous.
BP 30-28. If Venus is in the 3rd or the 11th from ascendant Pada, there would have been an abortion to
the mother earlier. Same is the effect if Venus is in the 8th from natal ascendant, or from ascendant Pada.
BP 30-33. Other matters from ascendant Pada (up to sloka 43): If the 6th from ascendant Pada is
occupied by a malefic and is bereft of a conjunct with or an aspect from a benefic, the native will be a
thief.
BP 30-34. If Rahu is in the 7th or the 12th from ascendant Pada or gives an aspect to one of the said
houses, the native will be endowed with spiritual knowledge and be very fortunate.

Effects of Karakamsha
BP 33-12. Capricorn Navamsha in this respect denotes gains from water dwelling beings, conch, pearl,
coral, etc..
BP 33-15. The aspect of a benefic will remove evils,
BP 33-15. while that of a malefic will cause no good.
BP 33-16. Should the angles/Konas from the Karakamsha be occupied by benefics devoid of malefic
association, the native will be endowed with wealth and learning. The combination of benefic and malefic
Parashara's Light 7.0.4 GeoVision Software Inc. Licensed to Kapiel Raaj.

HC1 68

Camille St. Omer

influence will in this context yield mixed results.


BP 33-17. If the Upakheta (or Upa planet, vide ch.32 sloka 5) is in its exaltation , or own, or friendly sign, and
is devoid of an aspect from a malefic, the native will go to heaven after death.
BP 33-18. Otherwise, the contrary will prevail (i.e. the native will not go to others wives).
BP 33-24. One will be endowed with a longevity of 100 years, be sensuous and will look after state affairs if
Venus is in Karakamsha.
BP 33-42. The Sun in Karakamsha or in the 5th from there denotes that one is a musician.
BP 33-46. While he will be indolent if a benefic is in the 6th from Karakamsha. The 3rd from Karakamsha
should also be similarly considered.
BP 33-53. Effects of the 8th from Karakamsha: If a benefic or the planet owning the 8th from Karakamsha
happens to be in the 8th from Karakamsha, the native will be long-lived,
BP 33-56. Effects of the 9th from Karakamsha: If the 9th from Karakamsha receives an aspect from or is
occupied by a benefic, the native will be truthful, devoted to elders and attached to his own religion.
BP 33-64. A malefic giving an aspect to the 10th from Karakamsha or occupying this house will cause harm to
his profession and deprive him of paternal bliss.
BP 33-71. If the 12th from Karakamsha is vacant, then also good effects (in respect of expenses) will follow.
BP 33-80. Rahu and Gulika in the 4th or the 5th from Karakamsha will make one a doctor curing poisonous
afflictions or will cause trouble through poison.
BP 33-81. Rahu, the Sun, and Mars respectively in these places denote a machinist, a knife user, and a spear
or arrow user.

Parashara's Light 7.0.4 GeoVision Software Inc. Licensed to Kapiel Raaj.

HC1 69

Camille St. Omer

Shoola Dasha

Shoola Dasha
The given dates are given for dasha beginning. Running age is given for dasha beginning dates.

Leo (9y)
Beginning
Ending
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4

Leo
Vir
Lib
Sco
Sag
Cap
Aqu
Pis
Ari
Tau
Gem
Can

0y0m*

08-08-1984
08-08-1993
08-08-1984
05-09-1985
02-07-1986
11-08-1986
08-09-1987
05-08-1988
02-06-1989
11-07-1989
08-08-1990
05-09-1991
02-07-1992
11-07-1992

Sagittarius (9y)
Beginning
Ending

36y0m

08-08-2020
08-08-2029

Sag
Cap
Aqu
Pis
Ari
Tau
Gem
Can
Leo
Vir
Lib
Sco

08-08-2020
05-08-2021
02-06-2022
11-07-2022
08-08-2023
05-08-2024
02-06-2025
11-07-2025
08-08-2026
05-09-2027
02-07-2028
11-07-2028

Aries (9y)

71y11m

9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8

Beginning
Ending
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ari
Tau
Gem
Can
Leo
Vir
Lib
Sco
Sag
Cap
Aqu
Pis

08-07-2056
08-07-2065
08-07-2056
05-08-2057
02-06-2058
11-07-2058
08-08-2059
05-08-2060
02-06-2061
11-07-2061
08-08-2062
05-09-2063
02-07-2064
11-06-2064

Virgo (9y)
Beginning
Ending
6
5
4
3
2
1
12
11
10
9
8
7

Vir
Leo
Can
Gem
Tau
Ari
Pis
Aqu
Cap
Sag
Sco
Lib

Capricorn (9y)
Beginning
Ending
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
11

Cap
Sag
Sco
Lib
Vir
Leo
Can
Gem
Tau
Ari
Pis
Aqu

Taurus (9y)
Beginning
Ending
2
1
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3

Tau
Ari
Pis
Aqu
Cap
Sag
Sco
Lib
Vir
Leo
Can
Gem

9y0m

08-08-1993
08-08-2002
08-08-1993
05-09-1994
02-07-1995
11-08-1995
08-08-1996
05-09-1997
02-07-1998
11-08-1998
08-08-1999
05-08-2000
02-06-2001
11-07-2001
45y0m

08-08-2029
08-08-2038
08-08-2029
05-09-2030
02-07-2031
11-08-2031
08-07-2032
05-08-2033
02-06-2034
11-07-2034
08-08-2035
05-08-2036
02-06-2037
11-07-2037
80y11m

08-07-2065
08-08-2074
08-07-2065
05-08-2066
02-06-2067
11-07-2067
08-07-2068
05-08-2069
02-06-2070
11-07-2070
08-08-2071
05-08-2072
02-06-2073
11-07-2073

Parashara's Light 7.0.4 GeoVision Software Inc. Licensed to Kapiel Raaj.

Libra (9y)
Beginning
Ending
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6

Lib
Sco
Sag
Cap
Aqu
Pis
Ari
Tau
Gem
Can
Leo
Vir

Aquarius (9y)
Beginning
Ending
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Aqu
Pis
Ari
Tau
Gem
Can
Leo
Vir
Lib
Sco
Sag
Cap

Gemini (9y)
Beginning
Ending
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2

Gem
Can
Leo
Vir
Lib
Sco
Sag
Cap
Aqu
Pis
Ari
Tau

18y0m

08-08-2002
08-08-2011
08-08-2002
05-09-2003
02-07-2004
11-07-2004
08-08-2005
05-09-2006
02-07-2007
11-08-2007
08-08-2008
05-09-2009
02-06-2010
11-07-2010
54y0m

08-08-2038
08-08-2047
08-08-2038
05-09-2039
02-07-2040
11-07-2040
08-08-2041
05-09-2042
02-06-2043
11-07-2043
08-07-2044
05-08-2045
02-06-2046
11-07-2046
90y0m

08-08-2074
08-08-2083
08-08-2074
05-09-2075
02-06-2076
11-06-2076
08-07-2077
05-08-2078
02-06-2079
11-07-2079
08-07-2080
05-08-2081
02-06-2082
11-07-2082

Scorpio (9y)
Beginning
Ending
8
7
6
5
4
3
2
1
12
11
10
9

Sco
Lib
Vir
Leo
Can
Gem
Tau
Ari
Pis
Aqu
Cap
Sag

Pisces (9y)
Beginning
Ending
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Pis
Aqu
Cap
Sag
Sco
Lib
Vir
Leo
Can
Gem
Tau
Ari

Cancer (9y)
Beginning
Ending
4
3
2
1
12
11
10
9
8
7
6
5

Can
Gem
Tau
Ari
Pis
Aqu
Cap
Sag
Sco
Lib
Vir
Leo

27y0m

08-08-2011
08-08-2020
08-08-2011
05-08-2012
02-06-2013
11-07-2013
08-08-2014
05-09-2015
02-07-2016
11-07-2016
08-08-2017
05-09-2018
02-07-2019
11-08-2019
63y0m

08-08-2047
08-07-2056
08-08-2047
05-08-2048
02-06-2049
11-07-2049
08-08-2050
05-09-2051
02-07-2052
11-07-2052
08-08-2053
05-08-2054
02-06-2055
11-07-2055
99y0m

08-08-2083
08-07-2092
08-08-2083
05-08-2084
02-06-2085
11-07-2085
08-08-2086
05-08-2087
02-06-2088
11-06-2088
08-07-2089
05-08-2090
02-06-2091
11-07-2091

HC1 70

Camille St. Omer

Drig Dasha #1

Drig Dasha
The given dates are given for dasha beginning. Running age is given for dasha beginning dates.

Aries (7y)
Beginning
Ending
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6

Lib
Sco
Sag
Cap
Aqu
Pis
Ari
Tau
Gem
Can
Leo
Vir

Taurus (3y)
Beginning
Ending
8
7
6
5
4
3
2
1
12
11
10
9

Sco
Lib
Vir
Leo
Can
Gem
Tau
Ari
Pis
Aqu
Cap
Sag

Gemini (2y)
Beginning
Ending
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8

Sag
Cap
Aqu
Pis
Ari
Tau
Gem
Can
Leo
Vir
Lib
Sco

0y0m*

08-08-1984
08-09-1991
08-08-1984
03-09-1985
10-08-1985
05-09-1986
12-08-1986
07-09-1987
02-07-1988
09-07-1988
04-08-1989
11-07-1989
06-08-1990
01-07-1991
25y0m

08-08-2009
08-08-2012
08-08-2009
11-07-2009
02-06-2010
05-09-2010
08-08-2010
11-07-2010
02-07-2011
05-09-2011
08-08-2011
11-08-2011
02-07-2012
05-08-2012
49y0m

08-08-2033
08-08-2035
08-08-2033
10-08-2033
12-07-2033
02-06-2034
04-08-2034
06-08-2034
08-08-2034
10-08-2034
12-08-2034
02-07-2035
04-08-2035
06-08-2035

Leo (1y)
Beginning
Ending
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4

Leo
Vir
Lib
Sco
Sag
Cap
Aqu
Pis
Ari
Tau
Gem
Can

Cancer (7y)
Beginning
Ending

7y0m

08-09-1991
08-08-1992
08-09-1991
09-08-1991
10-08-1991
11-08-1991
12-08-1991
01-08-1992
02-07-1992
03-09-1992
04-08-1992
05-08-1992
06-08-1992
07-08-1992
28y0m

08-08-2012
08-08-2019

Can
Gem
Tau
Ari
Pis
Aqu
Cap
Sag
Sco
Lib
Vir
Leo

08-08-2012
03-09-2013
10-08-2013
05-09-2014
12-08-2014
07-09-2015
02-07-2016
09-07-2016
04-08-2017
11-07-2017
06-08-2018
01-07-2019

Virgo (1y)

51y0m

4
3
2
1
12
11
10
9
8
7
6
5

Beginning
Ending
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Pis
Aqu
Cap
Sag
Sco
Lib
Vir
Leo
Can
Gem
Tau
Ari

08-08-2035
08-07-2036
08-08-2035
09-08-2035
10-08-2035
11-07-2035
12-08-2035
01-07-2036
02-07-2036
03-08-2036
04-08-2036
05-08-2036
06-08-2036
07-08-2036

Parashara's Light 7.0.4 GeoVision Software Inc. Licensed to Kapiel Raaj.

Scorpio (12y)
Beginning
Ending
8
7
6
5
4
3
2
1
12
11
10
9

Sco
Lib
Vir
Leo
Can
Gem
Tau
Ari
Pis
Aqu
Cap
Sag

8y0m

08-08-1992
08-08-2004
08-08-1992
08-08-1993
08-08-1994
08-08-1995
08-08-1996
08-08-1997
08-08-1998
08-08-1999
08-08-2000
08-08-2001
08-08-2002
08-08-2003

Libra (10y)
Beginning
Ending
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6

Lib
Sco
Sag
Cap
Aqu
Pis
Ari
Tau
Gem
Can
Leo
Vir

35y0m

08-08-2019
08-08-2029
08-08-2019
06-08-2020
04-08-2021
02-06-2022
12-08-2022
10-08-2023
08-07-2024
06-08-2025
04-08-2026
02-07-2027
12-08-2027
10-07-2028

Sagittarius (12y)
Beginning
Ending
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8

Sag
Cap
Aqu
Pis
Ari
Tau
Gem
Can
Leo
Vir
Lib
Sco

51y11m

08-07-2036
08-07-2048
08-07-2036
08-08-2037
08-08-2038
08-08-2039
08-07-2040
08-08-2041
08-08-2042
08-08-2043
08-07-2044
08-08-2045
08-08-2046
08-08-2047

Aquarius (5y)
Beginning
Ending
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4

Leo
Vir
Lib
Sco
Sag
Cap
Aqu
Pis
Ari
Tau
Gem
Can

Capricorn (4y)
Beginning
Ending
4
3
2
1
12
11
10
9
8
7
6
5

Can
Gem
Tau
Ari
Pis
Aqu
Cap
Sag
Sco
Lib
Vir
Leo

Pisces (3y)
Beginning
Ending
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Pis
Aqu
Cap
Sag
Sco
Lib
Vir
Leo
Can
Gem
Tau
Ari

20y0m

08-08-2004
08-08-2009
08-08-2004
01-07-2005
06-08-2005
11-07-2005
04-08-2006
09-08-2006
02-07-2007
07-09-2007
12-08-2007
05-08-2008
10-07-2008
03-09-2009
45y0m

08-08-2029
08-08-2033
08-08-2029
12-07-2029
04-08-2030
08-08-2030
12-08-2030
04-08-2031
08-08-2031
12-08-2031
04-08-2032
08-07-2032
12-07-2032
04-08-2033
63y11m

08-07-2048
08-08-2051
08-07-2048
11-07-2048
02-06-2049
05-08-2049
08-08-2049
11-07-2049
02-06-2050
05-08-2050
08-08-2050
11-07-2050
02-06-2051
05-09-2051

HC1 71

Camille St. Omer

Drig Dasha #2

Drig Dasha
The given dates are given for dasha beginning. Running age is given for dasha beginning dates.

Cancer (7y)
Beginning
Ending
4
3
2
1
12
11
10
9
8
10
11
12

Can
Gem
Tau
Ari
Pis
Aqu
Cap
Sag
Sco
Cap
Aqu
Pis

Pisces (3y)
Beginning
Ending
5
8
7
6
5
4
3
2
1
12
11
10

Leo
Sco
Lib
Vir
Leo
Can
Gem
Tau
Ari
Pis
Aqu
Cap

Capricorn (4y)
Beginning
Ending
12
11
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6

Pis
Aqu
Sag
Cap
Aqu
Pis
Ari
Tau
Gem
Can
Leo
Vir

67y0m

08-08-2051
04-08-2057
08-08-2051
03-08-2052
10-07-2052
05-08-2053
12-07-2053
07-08-2054
02-06-2055
09-07-2055
04-07-2056
10-07-2056
12-07-2056
02-06-2057
99y11m

11-07-2074
05-08-2078
11-07-2074
08-08-2075
11-07-2075
02-06-2076
05-08-2076
08-07-2076
11-06-2076
02-06-2077
05-08-2077
08-07-2077
11-07-2077
02-06-2078
125y0m

04-08-2098
04-08-2101
04-08-2098
12-07-2098
08-08-2099
10-08-2099
12-07-2099
02-06-2100
04-08-2100
06-08-2100
08-08-2100
10-08-2100
12-08-2100
02-07-2101

Gemini (2y)
Beginning
Ending
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ari
Tau
Gem
Can
Leo
Vir
Lib
Sco
Sag
Cap
Aqu
Pis

Taurus (3y)
Beginning
Ending
9
8
7
6
5
4
3
2
1
4
3
2

Sag
Sco
Lib
Vir
Leo
Can
Gem
Tau
Ari
Can
Gem
Tau

Gemini (2y)
Beginning
Ending
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6

Lib
Sco
Sag
Cap
Aqu
Pis
Ari
Tau
Gem
Can
Leo
Vir

71y11m

04-08-2057
12-07-2061
04-08-2057
06-08-2057
08-07-2057
10-07-2057
12-07-2057
02-06-2058
04-08-2058
06-08-2058
08-08-2058
06-08-2059
04-07-2060
02-06-2061
104y11m

05-08-2078
05-08-2086
05-08-2078
08-08-2078
05-09-2079
02-06-2080
11-06-2080
08-07-2081
05-08-2082
02-06-2083
11-07-2083
08-07-2084
03-08-2085
10-07-2085
136y0m

04-08-2101
12-08-2109
04-08-2101
06-08-2101
08-08-2101
06-09-2102
04-09-2103
02-07-2104
12-08-2104
10-08-2105
08-08-2106
06-09-2107
04-08-2108
02-06-2109

Parashara's Light 7.0.4 GeoVision Software Inc. Licensed to Kapiel Raaj.

Gemini (2y)
Beginning
Ending
1
2
3
4
5
6
11
10
9
8
7
6

Ari
Tau
Gem
Can
Leo
Vir
Aqu
Cap
Sag
Sco
Lib
Vir

Cancer (7y)
Beginning
Ending

82y0m

12-07-2061
05-08-2068
12-07-2061
10-08-2062
08-08-2063
06-07-2064
04-08-2065
02-06-2066
11-07-2066
02-06-2067
05-09-2067
08-08-2067
11-07-2067
02-07-2068
107y0m

05-08-2086
12-07-2092

Ari
Pis
Aqu
Cap
Sag
Sco
Lib
Sco
Sag
Gem
Tau
Ari

05-08-2086
12-07-2086
07-08-2087
02-06-2088
09-06-2088
04-07-2089
08-07-2089
06-08-2090
04-08-2091
12-07-2091
04-07-2092
08-07-2092

Virgo (1y)

145y0m

1
12
11
10
9
8
7
8
9
3
2
1

Beginning
Ending
8
7
6
5
4
3
2
1
12
11
10
9

Sco
Lib
Vir
Leo
Can
Gem
Tau
Ari
Pis
Aqu
Cap
Sag

12-08-2109
04-09-2114
12-08-2109
01-07-2110
02-07-2110
03-09-2110
04-09-2110
05-09-2110
06-08-2110
07-09-2110
08-08-2110
07-09-2111
06-08-2112
05-09-2113

Pisces (3y)
Beginning
Ending
5
4
3
2
1
12
11
10
9
8
7
6

Leo
Can
Gem
Tau
Ari
Pis
Aqu
Cap
Sag
Sco
Lib
Vir

Capricorn (4y)
Beginning
Ending

91y0m

05-08-2068
11-07-2074
05-08-2068
08-07-2068
11-06-2068
02-06-2069
05-08-2069
08-07-2069
05-08-2070
02-06-2071
11-07-2071
08-07-2072
05-08-2073
02-06-2074
115y0m

12-07-2092
04-08-2098

Pis
Aqu
Cap
Sag
Sco
Lib
Vir
Leo
Can
Gem
Tau
Ari

12-07-2092
04-07-2093
08-07-2093
12-07-2093
04-08-2094
08-07-2094
12-07-2094
04-08-2095
08-08-2095
04-07-2096
12-07-2096
08-07-2097

Virgo (1y)

152y0m

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Beginning
Ending
8
7
6
5
4
3
2
12
11
10
9
8

Sco
Lib
Vir
Leo
Can
Gem
Tau
Pis
Aqu
Cap
Sag
Sco

04-09-2114
11-07-2121
04-09-2114
03-09-2115
02-07-2116
01-07-2117
12-08-2117
11-08-2118
10-08-2119
08-08-2120
11-07-2120
02-06-2121
05-09-2121
08-08-2121

HC1 72

Camille St. Omer


Wed Aug 8,1984 07:23:00
City :
Castries
State :
Country : Saint Lucia

8. Alternate Lagnas
Timezone: 4
Daylightsaving : 0
Longitude: 61W00'00
Latitude: 14N00'00

Birth Chart

Moon Chart

Sun Chart

Ma Ke

Su
Sa

Ve As

5
8

10
3

Me

Ma Ke

Ishtakal : 3:44:40
Sunrise : Aug 8,84 05:53:08
Sunset : Aug 8,84 18:25:46
Ayanamsha : -23:38:17 Lahiri

11

12

11
1
10

Birth Chart Karakamsha

Me

Ma

Ve As

Ke

5
2

Ra

Su

11

10
1

Ma

11
12

Ra

Sa
6

Ve As

10
1

Mo

Me

Ghatika Lagna 14:43:24

JuR Mo

5
8

Ma Ke

Ra

Mo

1
10

12

Krishnamurti chart

Ve Su
Ma Ke

7
6

As
8
11

JuR

Sa

10

Ra

Ve As
Me

Ma Ke

Ve

Sa

As Me

JuR

Ve Me

JuR
9

1
10

6
7

11

JuR Ma

11

Mo

Ke

Ve Me

5
8

Sa

Me

Ma Ke

As Su

Su

11

Bhava (Sripati)

Bhava Lagna 14:51:05

Sa

12
9

Su

Su

Ra

Sa

Ke

As

12

JuR Mo

KarakamshaD9 Karakamsha

JuR Mo

Ra

10

12

Sa

Su

JuR
Mo

Sa

Ra

JuR Mo

Ve As Me

12

Ra

12
1

Parashara's Light 7.0.4 (c) GeoVision Software, Inc., Licensed to Kapiel Raaj

4
3

Su

Mo

Ra

Camille St. Omer


Wed Aug 8,1984 07:23:00
City :
Castries
State :
Country : Saint Lucia

13. Lordships
Timezone: 4
Daylightsaving : 0
Longitude: 61W00'00
Latitude: 14N00'00

Birth Chart

Lordships

Su
Sa

Ve As

Lrd. 3 in 1 - Ve

5
8

Lrd. 2 in 1 - Me Lrd. 8 in 5 - Ju

Me

Ma Ke

Lrd. 1 in 12 - Su Lrd. 7 in 3 - Sa

Lrd. 4 in 4 - Ma Lrd. 10 in 1 - Ve

Ra

2
11

JuR
Mo

1
10

Lrd. 11 in 1 - Me

Lrd. 6 in 3 - Sa

Lrd. 12 in 5 - Mo

D9 Navamsha Lordships

Me

JuR Ma

Lrd. 5 in 5 - Ju
12

D9 Navamsha (spouse)

Ke

Lrd. 9 in 4 - Ma

As Mo

Lrd. 1 in 6 - Su
3

Ve

Lrd. 7 in 7 - Sa

Lrd. 2 in 2 - Me Lrd. 8 in 12 - Ju
Lrd. 3 in 11 - Ve Lrd. 9 in 12 - Ma

5
8

Lrd. 4 in 12 - Ma Lrd. 10 in 11 - Ve

2
11

Lrd. 5 in 12 - Ju Lrd. 11 in 2 - Me

Sa

10

Ra

Lrd. 6 in 7 - Sa

Lrd. 12 in 1 - Mo

12

Su
D10 (great successes)

Me 11

10

JuR Sa

D10 Dashamsha Lordships

Su

As

Ve Ke

9
12

6
3

Ra

Lrd. 1 in 4 - Ju

Lrd. 7 in 3 - Me

Lrd. 2 in 4 - Sa

Lrd. 8 in 6 - Mo

Lrd. 3 in 4 - Sa

Lrd. 9 in 11 - Su

Lrd. 4 in 4 - Ju

Lrd. 10 in 3 - Me

Lrd. 5 in 8 - Ma Lrd. 11 in 11 - Ve

5
2

Mo

Ma

Lrd. 6 in 11 - Ve Lrd. 12 in 8 - Ma

Parashara's Light 7.0.4 (c) GeoVision Software, Inc., Licensed to Kapiel Raaj

Ishtakal : 3:44:40
Sunrise : Aug 8,84 05:53:08
Sunset : Aug 8,84 18:25:46
Ayanamsha : -23:38:17 Lahiri

Camille St. Omer


Birth Particulars

Hindu Calendar

Sex
Date of birth
Day of birth
Time of birth
Ishtkaal
Place of birth
Country

:
:
:
:
:
:
:

Female
August 8,1984
Wednesday
07:23:00 hrs
3:44:40 ghatis
Castries
Saint Lucia

Latitude
Longitude
Time zone
War/daylight Corr.
GMT at birth
LMT Corr.
Local Mean Time
Sidereal Time
Sunsign (Western)
Lagna

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

14N00'00
61W00'00
04:00:00 hrs
00:00:00 hrs
11:23:00 hrs
-00:04:59 hrs
07:19:00 hrs
04:27:36 hrs
Leo
Leo 13:46:30

Chaitradi System
Vikram Samvat
Lunar Month

:
:

2041
Shravan

Kartikadi System
Vikram Samvat
Lunar Month

:
:

2040
Shravan

Saka Samvat
Sun's Ayana/Gola
Season
Paksha
Hindu Weekday

:
:
:
:
:

1906
Dakshinayan/Uttar
Varsha
Shukla
Wednesday

:
:
:
:

Shukla Dwadashi
08:25:56 hrs
6:21:59 ghatis
Shukla Dwadashi

:
:
:
:

P.Shad.
03:47:24 hrs
54:45:41 ghatis
Poorvashadha

:
:
:
:

Vishkumbha
16:07:04 hrs
25:34:49 ghatis
Vishkumbha

Tithi at sunrise
Tithi ending time
Tithi at birth
Nak. At sunrise
Nak. ending time

Astronomical Details
Abbreviated days since creation : 65363.00
Days since Jan 1,1900
: 30900.69
Midnight
: Aug 9,1984 00:11:25
Midday
: Aug 8,1984 12:09:27
Moon entered sign at
: Aug 7,1984 01:34:19
Moon left sign at
: Aug 9,1984 10:10:28
Last New Moon
: Jul 28,1984 07:51:14
Next New Moon
: Aug 26,1984 15:25:31
Moonrise
: Aug 8,1984 16:19:55
Moonset
: Aug 9,1984 03:57:14
Hora at Birth
: Moon (Hora 2)
Birth was between sun-rise and mid-day

Planetary Details
Planet
Sun
Moon
Mars
Mercury
Jupiter
Venus
Saturn
Rahu
Ketu
Uranus
Neptune
Pluto

Degree

Decl.

Kranti

Speed

112:26:36
255:55:49
211:38:58
138:03:49
250:12:19
127:10:04
196:37:03
40:23:48
220:23:48
225:56:05
245:17:19
185:55:55

16:00:59
-26:01:13
-21:21:59
04:33:24
-23:24:47
12:33:48
-12:43:41
20:57:25
-20:57:25
-21:52:00
-22:14:26
04:18:24

16:15:53
-23:07:25
-19:16:38
07:21:39
-23:23:50
11:26:13
-15:09:17
21:05:01
21:05:01
-21:58:33
-23:26:45
-11:34:25

00:57:30
12:42:11
00:28:42
00:30:40
-00:03:55
01:13:49
00:02:30
-00:05:51
-00:05:51
-00:00:30
-00:00:58
00:01:00

Parashara's Light 7.0.4 GeoVision Software Inc. Licensed to Kapiel Raaj.

Nak. at birth
Yoga at sunrise
Yoga ending time
Yoga at birth

Karana at sunrise
:
Karana ending time :
:
Karana at birth
:

Balava
08:25:56
6:21:59 ghatis
Balava

Sunrise

Time
Degree
Sunset
Time
Degree
Next - day Sunrise

:
:
:
:
:

05:53:08 hrs
Can 22:23:00
18:25:46 hrs
Can 22:53:49
Thu 05:53:17 hrs.

Moon Nak. entry


Moon Nak. exit
Bhayat
Bhabhog
Dasha at Birth
Balance of Dasha
Ayanamsha

:
:
:
:
:
:
:

Aug 8,1984 02:29:04


Aug 9,1984 03:47:24
12:14:50 ghatis
51:1:0 ghatis
Venus -Sun-Saturn
Venus 16y 1m 7d
-23:38:17 Lahiri
HC1 75

Camille St. Omer


Wed Aug 8,1984 07:23:00
City :
Castries
State :
Country : Saint Lucia

30. Special Lagnas


Timezone: 4
Daylightsaving : 0
Longitude: 61W00'00
Latitude: 14N00'00

Ishtakal : 3:44:40
Sunrise : Aug 8,84 05:53:08
Sunset : Aug 8,84 18:25:46
Ayanamsha : -23:38:17 Lahiri

Birth Chart

Su
6
7

Ma Ke

5
8

2
11

4
3

Ra

1
12

14Cap51

1
10

12
14Aqu51

14Pis51

JuR Mo

Su

6
9

3
12

10

2
11

07Aqu19

Parashara's Light 7.0.4 (c) GeoVision Software, Inc., Licensed to Kapiel Raaj

1
07Pis19

Ra

07Ari19

9
10

Ma Ke
As
8
11

5
2

12
1
14Ari43

14Lib43

Sa

Ra
14Tau43

14Vir43

As

14Sco43

JuR Mo

7
6

14Leo43

7
8

14Cap43

Ma
Ke

14Sag43
07Can19

14Gem51

Ra

07Leo19

Ve Me

14Aqu43

2
11

07Vir19

Sa

Ve Me
4
3

Su

14Gem43

14Can43

JuR
Mo

5
8

14Tau51

Ma Ke

Ve As
Me

14Ari51

14Lib51
14Sco51

6
7

07Lib19

GhatLg 14:43:24

07Gem19

14Can51

Su
Sa

14Sag51

14Leo51

07Sco19

14Vir51

HoraLg 07:19:10

07Tau19

BhavLg 14:51:05

14Pis43

10

07Sag19

JuR
Mo

Ve As
Me

07Cap19

Sa

Camille St. Omer


Wed Aug 8,1984 07:23:00
City :
Castries
State :
Country : Saint Lucia

Timezone: 4
Daylightsaving : 0
Longitude: 61W00'00
Latitude: 14N00'00

Birth Chart

27. Jaimini karakas and aspects


Ishtakal : 3:44:40
Sunrise : Aug 8,84 05:53:08
Sunset : Aug 8,84 18:25:46
Ayanamsha : -23:38:17 Lahiri

Pada

5P

Su 22:26
6
7

Sa 16:37

Ma 01:38
Ke 10:23

Ve 07:10
As 13:46
Me 18:03

4P 10P

4
3 8P 9P

As

3P 7P
1P

5
8

12P

11
9

1
10

6P

12

5
2

Ra 10:23

11

Lagnas
Bhava Lagna
Hora Lagna
Ghatika Lagna

Leo 14:51:05
Vir 07:19:10
Sco 14:43:24

Jaimini Lagnas:
Hora Lagna
Indu Lagna:

Vir 07:19:10
Scorpio

12

Birth Chart
Degree
22:26:36
15:55:49
01:38:58
18:03:49
10:12:19
07:10:04
16:37:03
10:23:48
10:23:48

6
7

JuR 10:129
Mo 15:55 10

Su
Mo
Ma
Me
Ju
Ve
Sa
Ra
Ke

11P

2P

Jaimini Karakas and aspects (7)


Rashi
Cancer
Sagittarius
Scorpio
Leo
Sagittarius
Leo
Libra
Taurus
Scorpio

Dignity
Neutral
Enemy
Own
Grt. Friend
Own
Neutral
Exalted
Exalted
Exalted

Arg
6
1
1
4
1
4
3
1
3

Karaka7
Atma Karaka
Matru Karaka
Dara Karaka
Amatya Karaka
Pitru Karaka
Gnati Karaka
Bhratru Karaka

Parashara's Light 7.0.4 (c) GeoVision Software, Inc., Licensed to Kapiel Raaj

Karaka8
Atma Karaka
Pitru Karaka
Dara Karaka
Bhratru Karaka
Putra Karaka
Gnati Karaka
Matru Karaka
Amatya Karaka

AK AmK BK MK PiK PK GK DK
Su Me Sa Mo Ju Mo Ve Ma

Aspects between Planets in dual signs:


Mo-Ju
Aspects between Planets in movable
and fixed signs: Su-Ma, Su-Ra, Su-Ke,
Sa-Me, Sa-Ve, Sa-Ra

Camille St. Omer


Wed Aug 8,1984 07:23:00
City :
Castries
State :
Country : Saint Lucia

Timezone: 4
Daylightsaving : 0
Longitude: 61W00'00
Latitude: 14N00'00

Birth Chart

Pada

Lagnas

Su
Sa

Ve As

11P

5
8

5P

Me

Ma Ke

28. Jaimini padas and lagnas


Ishtakal : 3:44:40
Sunrise : Aug 8,84 05:53:08
Sunset : Aug 8,84 18:25:46
Ayanamsha : -23:38:17 Lahiri

4P 10P

4
3 8P 9P

As

3P 7P
1P

Ra

2P

1
10

12

1
10

D9 Navamsha (spouse)

Ke

Jeeva/Deha

11P 12P

9P 10P

As Mo

Ve

As

7P 8P

Sa

Ra

3P 5P

12

10

JuR Sa

D10 Dashamsha Pada

Su

As

10

Ve Ke

8P 12P

3P

8
7

As

1P 6P

9
12

4P 9P

11

Ra

4P 6P

D10 (great successes)

Su Ra Me Sa Mo Ju Ve Ma
Jeeva
Pis
Deha
Sco
Lifespan: 100yrs

12

Su

10

1P

11

10

Me 11

AK AmK BK MK PiK PK GK DK

2P

11
9

6P

D9 Navamsha Pada

JuR Ma

Vir 07:19:10
Scorpio

12

Me
7

Jaimini Lagnas:
Hora Lagna
Indu Lagna:

11

JuR
Mo

Leo 14:51:05
Vir 07:19:10
Sco 14:43:24

12P

11

Bhava Lagna
Hora Lagna
Ghatika Lagna

7P

9
12

6
3

Mo

Ma

2P

5P 10P 11P

Parashara's Light 7.0.4 (c) GeoVision Software, Inc., Licensed to Kapiel Raaj

Camille St. Omer

Jaimini Chara Dasha #1

Jaimini Chara Dasha


The dates are given for dasha beginning dates. Running age is given for beginning of dasha.

Leo (1y)
Beginning
Ending
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5

Vir
Lib
Sco
Sag
Cap
Aqu
Pis
Ari
Tau
Gem
Can
Leo

0y0m*

08-08-1984
08-08-1985
08-08-1984
09-07-1984
10-08-1984
11-07-1984
12-08-1984
01-07-1985
02-06-1985
03-09-1985
04-08-1985
05-09-1985
06-08-1985
07-09-1985

Sagittarius (12y)
Beginning
Ending

24y0m

08-08-2008
08-08-2020

Sco
Lib
Vir
Leo
Can
Gem
Tau
Ari
Pis
Aqu
Cap
Sag

08-08-2008
08-08-2009
08-08-2010
08-08-2011
08-08-2012
08-08-2013
08-08-2014
08-08-2015
08-08-2016
08-08-2017
08-08-2018
08-08-2019

Aries (7y)

46y0m

8
7
6
5
4
3
2
1
12
11
10
9

Beginning
Ending
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1

Tau
Gem
Can
Leo
Vir
Lib
Sco
Sag
Cap
Aqu
Pis
Ari

08-08-2030
08-08-2037
08-08-2030
03-09-2031
10-08-2031
05-08-2032
12-07-2032
07-08-2033
02-06-2034
09-07-2034
04-08-2035
11-07-2035
06-08-2036
01-07-2037

Virgo (1y)
Beginning
Ending
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6

Lib
Sco
Sag
Cap
Aqu
Pis
Ari
Tau
Gem
Can
Leo
Vir

Capricorn (3y)
Beginning
Ending
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
11
10

Sag
Sco
Lib
Vir
Leo
Can
Gem
Tau
Ari
Pis
Aqu
Cap

Taurus (3y)
Beginning
Ending
1
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2

Ari
Pis
Aqu
Cap
Sag
Sco
Lib
Vir
Leo
Can
Gem
Tau

1y0m

08-08-1985
08-08-1986
08-08-1985
09-07-1985
10-08-1985
11-07-1985
12-08-1985
01-07-1986
02-07-1986
03-09-1986
04-09-1986
05-09-1986
06-08-1986
07-09-1986
36y0m

08-08-2020
08-08-2023
08-08-2020
11-07-2020
02-06-2021
05-08-2021
08-08-2021
11-07-2021
02-06-2022
05-09-2022
08-08-2022
11-07-2022
02-07-2023
05-09-2023
53y0m

08-08-2037
08-07-2040
08-08-2037
11-07-2037
02-06-2038
05-09-2038
08-08-2038
11-07-2038
02-07-2039
05-09-2039
08-08-2039
11-07-2039
02-07-2040
05-08-2040

Parashara's Light 7.0.4 GeoVision Software Inc. Licensed to Kapiel Raaj.

Libra (10y)
Beginning
Ending
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7

Sco
Sag
Cap
Aqu
Pis
Ari
Tau
Gem
Can
Leo
Vir
Lib

Aquarius (4y)
Beginning
Ending
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Pis
Ari
Tau
Gem
Can
Leo
Vir
Lib
Sco
Sag
Cap
Aqu

Gemini (2y)
Beginning
Ending
2
1
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3

Tau
Ari
Pis
Aqu
Cap
Sag
Sco
Lib
Vir
Leo
Can
Gem

2y0m

08-08-1986
08-08-1996
08-08-1986
06-09-1987
04-08-1988
02-06-1989
12-08-1989
10-08-1990
08-09-1991
06-08-1992
04-08-1993
02-07-1994
12-08-1994
10-08-1995
39y0m

08-08-2023
08-08-2027
08-08-2023
12-08-2023
04-08-2024
08-07-2024
12-07-2024
04-08-2025
08-08-2025
12-07-2025
04-08-2026
08-08-2026
12-08-2026
04-08-2027
55y11m

08-07-2040
08-08-2042
08-07-2040
10-07-2040
12-07-2040
02-06-2041
04-08-2041
06-08-2041
08-08-2041
10-07-2041
12-07-2041
02-06-2042
04-08-2042
06-08-2042

Scorpio (12y)
Beginning
Ending
7
6
5
4
3
2
1
12
11
10
9
8

Lib
Vir
Leo
Can
Gem
Tau
Ari
Pis
Aqu
Cap
Sag
Sco

Pisces (3y)
Beginning
Ending
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ari
Tau
Gem
Can
Leo
Vir
Lib
Sco
Sag
Cap
Aqu
Pis

Cancer (7y)
Beginning
Ending
3
2
1
12
11
10
9
8
7
6
5
4

Gem
Tau
Ari
Pis
Aqu
Cap
Sag
Sco
Lib
Vir
Leo
Can

12y0m

08-08-1996
08-08-2008
08-08-1996
08-08-1997
08-08-1998
08-08-1999
08-08-2000
08-08-2001
08-08-2002
08-08-2003
08-08-2004
08-08-2005
08-08-2006
08-08-2007
43y0m

08-08-2027
08-08-2030
08-08-2027
11-08-2027
02-07-2028
05-08-2028
08-07-2028
11-07-2028
02-06-2029
05-08-2029
08-08-2029
11-07-2029
02-06-2030
05-09-2030
58y0m

08-08-2042
08-08-2049
08-08-2042
03-09-2043
10-08-2043
05-08-2044
12-07-2044
07-08-2045
02-06-2046
09-07-2046
04-08-2047
11-07-2047
06-07-2048
01-06-2049

HC1 79

Camille St. Omer

Jaimini Chara Dasha #2

Jaimini Chara Dasha


The dates are given for dasha beginning dates. Running age is given for beginning of dasha.

Leo (1y)
Beginning
Ending
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5

Vir
Lib
Sco
Sag
Cap
Aqu
Pis
Ari
Tau
Gem
Can
Leo

65y0m

08-08-2049
08-08-2050
08-08-2049
09-07-2049
10-07-2049
11-07-2049
12-07-2049
01-07-2050
02-06-2050
03-09-2050
04-08-2050
05-08-2050
06-08-2050
07-08-2050

Sagittarius (12y)
Beginning
Ending

88y11m

08-07-2073
08-07-2085

Sco
Lib
Vir
Leo
Can
Gem
Tau
Ari
Pis
Aqu
Cap
Sag

08-07-2073
08-08-2074
08-08-2075
08-07-2076
08-07-2077
08-08-2078
08-08-2079
08-07-2080
08-07-2081
08-08-2082
08-08-2083
08-07-2084

Aries (7y)

111y0m

8
7
6
5
4
3
2
1
12
11
10
9

Beginning
Ending
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1

Tau
Gem
Can
Leo
Vir
Lib
Sco
Sag
Cap
Aqu
Pis
Ari

08-08-2095
08-08-2102
08-08-2095
03-08-2096
10-07-2096
05-08-2097
12-07-2097
07-08-2098
02-06-2099
09-07-2099
04-08-2100
11-07-2100
06-08-2101
01-07-2102

Virgo (1y)
Beginning
Ending
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6

Lib
Sco
Sag
Cap
Aqu
Pis
Ari
Tau
Gem
Can
Leo
Vir

Capricorn (3y)
Beginning
Ending
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
11
10

Sag
Sco
Lib
Vir
Leo
Can
Gem
Tau
Ari
Pis
Aqu
Cap

Taurus (3y)
Beginning
Ending
1
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2

Ari
Pis
Aqu
Cap
Sag
Sco
Lib
Vir
Leo
Can
Gem
Tau

66y0m

08-08-2050
08-08-2051
08-08-2050
09-07-2050
10-08-2050
11-07-2050
12-08-2050
01-07-2051
02-06-2051
03-09-2051
04-08-2051
05-09-2051
06-08-2051
07-09-2051
100y11m

08-07-2085
08-07-2088
08-07-2085
11-07-2085
02-06-2086
05-08-2086
08-08-2086
11-07-2086
02-06-2087
05-08-2087
08-08-2087
11-07-2087
02-06-2088
05-08-2088
118y0m

08-08-2102
08-08-2105
08-08-2102
11-08-2102
02-07-2103
05-09-2103
08-09-2103
11-08-2103
02-07-2104
05-09-2104
08-08-2104
11-07-2104
02-06-2105
05-09-2105

Parashara's Light 7.0.4 GeoVision Software Inc. Licensed to Kapiel Raaj.

Libra (10y)
Beginning
Ending
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7

Sco
Sag
Cap
Aqu
Pis
Ari
Tau
Gem
Can
Leo
Vir
Lib

Aquarius (4y)
Beginning
Ending
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Pis
Ari
Tau
Gem
Can
Leo
Vir
Lib
Sco
Sag
Cap
Aqu

Gemini (2y)
Beginning
Ending
2
1
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3

Tau
Ari
Pis
Aqu
Cap
Sag
Sco
Lib
Vir
Leo
Can
Gem

67y0m

08-08-2051
08-07-2061
08-08-2051
06-07-2052
04-08-2053
02-06-2054
12-08-2054
10-08-2055
08-07-2056
06-08-2057
04-08-2058
02-06-2059
12-08-2059
10-07-2060
103y11m

08-07-2088
08-07-2092
08-07-2088
12-07-2088
04-07-2089
08-07-2089
12-07-2089
04-08-2090
08-07-2090
12-07-2090
04-08-2091
08-08-2091
12-07-2091
04-07-2092
121y0m

08-08-2105
08-09-2107
08-08-2105
10-08-2105
12-08-2105
02-07-2106
04-09-2106
06-08-2106
08-08-2106
10-08-2106
12-08-2106
02-07-2107
04-09-2107
06-09-2107

Scorpio (12y)
Beginning
Ending
7
6
5
4
3
2
1
12
11
10
9
8

Lib
Vir
Leo
Can
Gem
Tau
Ari
Pis
Aqu
Cap
Sag
Sco

Pisces (3y)
Beginning
Ending
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ari
Tau
Gem
Can
Leo
Vir
Lib
Sco
Sag
Cap
Aqu
Pis

Cancer (7y)
Beginning
Ending
3
2
1
12
11
10
9
8
7
6
5
4

Gem
Tau
Ari
Pis
Aqu
Cap
Sag
Sco
Lib
Vir
Leo
Can

76y11m

08-07-2061
08-07-2073
08-07-2061
08-08-2062
08-08-2063
08-07-2064
08-07-2065
08-08-2066
08-08-2067
08-07-2068
08-07-2069
08-08-2070
08-08-2071
08-07-2072
107y11m

08-07-2092
08-08-2095
08-07-2092
11-06-2092
02-06-2093
05-08-2093
08-07-2093
11-07-2093
02-06-2094
05-08-2094
08-07-2094
11-07-2094
02-06-2095
05-08-2095
123y0m

08-09-2107
08-08-2114
08-09-2107
03-09-2108
10-08-2108
05-09-2109
12-08-2109
07-09-2110
02-07-2111
09-08-2111
04-08-2112
11-07-2112
06-08-2113
01-07-2114

HC1 80

Camille St. Omer

Jaimini Chara Dasha #3

Jaimini Chara Dasha


The dates are given for dasha beginning dates. Running age is given for beginning of dasha.

Leo (1y)
Beginning
Ending
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5

Vir
Lib
Sco
Sag
Cap
Aqu
Pis
Ari
Tau
Gem
Can
Leo

130y0m

08-08-2114
08-09-2115
08-08-2114
09-08-2114
10-08-2114
11-08-2114
12-08-2114
01-07-2115
02-07-2115
03-09-2115
04-09-2115
05-09-2115
06-09-2115
07-09-2115

Sagittarius (12y)
Beginning
Ending

154y0m

08-08-2138
08-08-2150

Sco
Lib
Vir
Leo
Can
Gem
Tau
Ari
Pis
Aqu
Cap
Sag

08-08-2138
08-08-2139
08-08-2140
08-08-2141
08-08-2142
08-08-2143
08-08-2144
08-08-2145
08-08-2146
08-08-2147
08-08-2148
08-08-2149

Aries (7y)

175y11m

8
7
6
5
4
3
2
1
12
11
10
9

Beginning
Ending
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1

Tau
Gem
Can
Leo
Vir
Lib
Sco
Sag
Cap
Aqu
Pis
Ari

08-07-2160
08-08-2167
08-07-2160
03-08-2161
10-08-2161
05-09-2162
12-08-2162
07-09-2163
02-07-2164
09-07-2164
04-08-2165
11-07-2165
06-08-2166
01-07-2167

Virgo (1y)
Beginning
Ending
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6

Lib
Sco
Sag
Cap
Aqu
Pis
Ari
Tau
Gem
Can
Leo
Vir

Capricorn (3y)
Beginning
Ending
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
11
10

Sag
Sco
Lib
Vir
Leo
Can
Gem
Tau
Ari
Pis
Aqu
Cap

Taurus (3y)
Beginning
Ending
1
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2

Ari
Pis
Aqu
Cap
Sag
Sco
Lib
Vir
Leo
Can
Gem
Tau

131y0m

08-09-2115
08-08-2116
08-09-2115
09-08-2115
10-08-2115
11-08-2115
12-08-2115
01-08-2116
02-07-2116
03-09-2116
04-08-2116
05-08-2116
06-08-2116
07-08-2116
166y0m

08-08-2150
08-08-2153
08-08-2150
11-07-2150
02-07-2151
05-09-2151
08-08-2151
11-08-2151
02-07-2152
05-08-2152
08-07-2152
11-07-2152
02-06-2153
05-08-2153
183y0m

08-08-2167
08-08-2170
08-08-2167
11-07-2167
02-07-2168
05-08-2168
08-07-2168
11-07-2168
02-06-2169
05-08-2169
08-08-2169
11-07-2169
02-06-2170
05-09-2170

Parashara's Light 7.0.4 GeoVision Software Inc. Licensed to Kapiel Raaj.

Libra (10y)
Beginning
Ending
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7

Sco
Sag
Cap
Aqu
Pis
Ari
Tau
Gem
Can
Leo
Vir
Lib

Aquarius (4y)
Beginning
Ending
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Pis
Ari
Tau
Gem
Can
Leo
Vir
Lib
Sco
Sag
Cap
Aqu

Gemini (2y)
Beginning
Ending
2
1
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3

Tau
Ari
Pis
Aqu
Cap
Sag
Sco
Lib
Vir
Leo
Can
Gem

132y0m

08-08-2116
08-08-2126
08-08-2116
06-08-2117
04-09-2118
02-07-2119
12-08-2119
10-08-2120
08-08-2121
06-08-2122
04-09-2123
02-07-2124
12-07-2124
10-08-2125
169y0m

08-08-2153
08-08-2157
08-08-2153
12-07-2153
04-08-2154
08-08-2154
12-08-2154
04-08-2155
08-08-2155
12-08-2155
04-08-2156
08-07-2156
12-07-2156
04-08-2157
186y0m

08-08-2170
08-07-2172
08-08-2170
10-08-2170
12-08-2170
02-06-2171
04-08-2171
06-08-2171
08-08-2171
10-08-2171
12-08-2171
02-07-2172
04-08-2172
06-07-2172

Scorpio (12y)
Beginning
Ending
7
6
5
4
3
2
1
12
11
10
9
8

Lib
Vir
Leo
Can
Gem
Tau
Ari
Pis
Aqu
Cap
Sag
Sco

Pisces (3y)
Beginning
Ending
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ari
Tau
Gem
Can
Leo
Vir
Lib
Sco
Sag
Cap
Aqu
Pis

Cancer (7y)
Beginning
Ending
3
2
1
12
11
10
9
8
7
6
5
4

Gem
Tau
Ari
Pis
Aqu
Cap
Sag
Sco
Lib
Vir
Leo
Can

142y0m

08-08-2126
08-08-2138
08-08-2126
08-08-2127
08-08-2128
08-08-2129
08-08-2130
08-08-2131
08-08-2132
08-08-2133
08-08-2134
08-08-2135
08-08-2136
08-08-2137
173y0m

08-08-2157
08-07-2160
08-08-2157
11-07-2157
02-06-2158
05-09-2158
08-08-2158
11-07-2158
02-07-2159
05-09-2159
08-08-2159
11-08-2159
02-07-2160
05-08-2160
187y11m

08-07-2172
08-08-2179
08-07-2172
03-08-2173
10-07-2173
05-09-2174
12-08-2174
07-09-2175
02-07-2176
09-07-2176
04-08-2177
11-07-2177
06-08-2178
01-07-2179

HC1 81

Camille St. Omer

Jaimini System

Jaimini System
Chara Karakas

Navamsha

AK

AmK

BK

MK

PK

GK

DK

Sun

Mer

Sat

Mon

Jup

Ven

Mar

22:26

18:03

16:37

15:55

10:12

07:10

01:38

Me
Ke

JuR Ma

Aug 8,1984 07:23:00 hrs., Castries, Saint Lucia

Su
Sa

Ve As
Me

Ma Ke
JuR
Mo

5
11

8
10
1

Ma

11

4P 10P
As

5
11

3 8P 9P
3P 7P
1P

12P

10

12

6P

Upapada Lagna

Su

12

Sa

10

Ra

Su

JuR Ma

Me

Ve As Me

Ve

As Mo

Sa

Aspects between Planets in dual signs: Mo-Ju


Aspects between Planets in movable and fixed
signs: Su-Ma, Su-Ra, Su-Ke, Sa-Me, Sa-Ve,
Sa-Ra

Parashara's Light 7.0.4 GeoVision Software Inc. Licensed to Kapiel Raaj.

2
8

12

11

Ma Ke

Jaimini Aspects

Ra

Ve As
Me

Ke

Su
3

Ra

Sa

4
2

11P

Swamsha (in Navamsha)


Ke

2P

12

11

12

Pada Chart

Ra

JuR Mo

Ve

11

5P

Su

10

12

Sa

10

Karakamsha (in Birth Chart)

Ra

As Mo

10

JuR Mo

Special Points
Jaimini Hora Lagna
Varnada Lagna
Pranpada Lagna
Karakamsha(in Nav)
Arudha Lagna
Upapada
Yogi
Ava Yogi
Dagdha Rashis
Brahma
Maheshwara
Rudra

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Virgo 07:19:10
Aquarius
Libra 21:48:08
Capricorn
Gemini
Taurus
Sa
Mo
Lib,Cap
Jupiter
Saturn
Saturn

HC1 82

Camille St. Omer


Wed Aug 8,1984 07:23:00
City :
Castries
State :
Country : Saint Lucia

29. Sunrise chart


Timezone: 4
Daylightsaving : 0
Longitude: 61W00'00
Latitude: 14N00'00

Birth Chart

Birth data

Su
Sa

Ve As

5
8

Camille St. Omer


Wed 08-08-1984
07:23:00
Castries
Saint Lucia
Timezone: 4 DST: 0
Latitude: 14N00'00
Longitude: 61W00'00
Ayan. -23:38:17 Lahiri

Me

Ma Ke

Ra

11

JuR
Mo

Ishtakal : 3:44:40
Sunrise : Aug 8,84 05:53:08
Sunset : Aug 8,84 18:25:46
Ayanamsha : -23:38:17 Lahiri

1
10

12

Sunrise

D9 Sunrise (spouse)

Sa

Ve 07:05 Mag
Me 18:01 PPh
5
6

11

As 22:23 Asl
Su 22:23 Asl

3
2

Sa 16:36 Swa

Parashara's Light 7.0.4 (c) GeoVision Software, Inc., Licensed to Kapiel Raaj

Ke

JuR Ma

Ve

Mo

Sunrise Vimshottari

10

Ma 01:37 8Vis
Ke 10:24 Anu9
JuR 10:12 Mul
Mo 15:08 PSh

4
2

10

Ra

Ra 10:24 Roh

As Su

12

12
11

Su -Ma
Su -Ra
Su -Ju
Su -Sa
Su -Me
Su -Ke
Su -Ve
Mo -Mo
Mo -Ma
Mo -Ra
Mo -Ju
Mo -Sa
Mo -Me
Mo -Ke
Mo -Ve

Thu
Fri
Fri
Wed
Sun
Wed
Fri
Sat
Tue
Fri
Sun
Thu
Mon
Mon
Thu

09-12-2002
01-17-2003
12-12-2003
09-29-2004
09-11-2005
07-19-2006
11-24-2006
11-24-2007
09-23-2008
04-24-2009
10-24-2010
02-23-2012
09-23-2013
02-23-2015
09-24-2015

Me

Sun

The Sun is the star at the centre of the Solar


system. It is made of hydrogen and helium, and in
the core hydrogen is converted to helium by
nuclear fusion, generating the heat and light
radiated by the Sun. Out of the 9 Grahas, the Sun
is by far the biggest, and all the others revolve
around the Sun, held in orbit by the gravitational
pull of the Sun. The Sun is largely responsible
for upholding life on earth, by supplying heat and
light. The energy of the Sun is often released
suddenly through solar flares (sudden discharges
of high-energy radiation and atomic particles)
and Prominences (huge flares of gas erupting from
the surface of the Sun).

Apparent diameter

31'31" to 32'01" of arc

Average surface temperature

5500 C

Mass relative to Earth

332,946

Maximum magnitude

+4.83

Density relative to water

1.409

Diameter

1,392,000 km

Moon

The origin of the Moon is still a subject of some scientific debate, but the
most accepted theory is that the Moon was formed of the debris from a
massive collision with the young Earth about 4.6 billion years ago. The
Moon's gravitational influence upon the Earth is the primary cause of ocean
tides. In fact, the Moon has more than twice the effect upon tides than does
the Sun. The Moon makes one rotation and completes a revolution around
the Earth every 27 days, 7 hours, and 3 minutes. This synchronous rotation
is caused by an uneven distribution of mass in the Moon (essentially, it is
"heavier" on one side than the other) and has allowed the Earth's gravity to
keep one side of the Moon permanently facing Earth. The Moon has no
atmosphere; without an atmosphere, the Moon has nothing to protect it from
meteorite impacts, and thus the surface of the Moon is covered with impact
craters, both large and small.

Duration of revolution around the Sun

27.321661 days

Mass relative to Earth

0.012

Duration of one full rotation

27.321661 days

Density relative to water

3.34

Average speed

3680 km/s

Surface gravity relative to Earth

0.165

Inclination of the orbit to the cliptic

5 9'

Maximum magnitude

12.7

Apparent diameter

29' 2" to 33' 3" of arc

Diameter

3476.6 km

Mars

Mars is the first planet outside the orbit of the Earth. It holds only a thin
atmosphere, which is transparent, so there is a clear view of Mars' surface.
Occasionally there are dust storms, which spread over most of the planet,
hiding its surface completely. The poles have ice caps (made of water and
carbon dioxide). The surface of Mars is rocky, and the characteristic red
color of Mars comes from the iron oxide dust which covers large areas.
Mars has the highest craters of any planet in the solar system. There is
strong evidence from the landscape that in the past Mars had water in liquid
form. The rotation period of Mars is just like the Earth, and its axis has a
similar tilt. Like Mercury, its orbit is decidedly eccentric.

Duration of revolution around the Sun

686.980 days

Mass relative to Earth

0.107

Duration of one full rotation

24h 37m 22s

Density relative to water

3.94

Average speed

24.1 km/s

Surface gravity relative to Earth

0.380

Inclination of the orbit to the cliptic

1 50' 59".4

Average surface temperature

23 C

Orbital eccentricity

0.093

Oblateness ("flatness")

0.009

Apparent diameter

3".5 to 25".7 of arc

Maximum magnitude

2.8

Mass relative to the Sun

1/3,098,700

Diameter

6794 km

Mercury

Mercury is the closest to the Sun, in the range of 46 to 70 million km. It


moves faster than any other planet, completing a full orbit in less than 88
days. Mercury is also the smallest, and has the greatest density. The planet
rotates around its axis very slowly, taking almost 59 days for one rotation
(only Venus is slower). Mercury is rocky, with virtually no atmoshere.
Most of the surface is heavily cratered by the impact of meteorites. Some
areas are less cratered. Mercury has ray-craters, a type not found on the
Moon, which give a characteristic look to the planet. The core of Mercury
is most likely of iron. Mercury gets very hot on the sunlit side, upto 430 C,
and very cold on the dark side, down to 183 C

Duration of a revolution around the Sun

87.97 days

Mass relative to Earth

0.055

Duration of one full rotation

58.65 days

Density relative to water

5.5

Average speed

47.87 km/s

Surface gravity relative to Earth

0.38

Inclination of the orbit to the cliptic

7 degrees

Average surface temperature

350 C / -170 C

Orbital eccentricity

0.206

Oblateness ("flatness")

Negligible

Apparent diameter

4' to 13' of arc

Maximum magnitude

-1.9

Mass relative to the Sun

1/6,000,000

Diameter

4878 km

Jupiter

Jupiter is the largest planet is the solar system, bigger than all the other
planets combined. It's composition is similar to the Sun it's main
constituent is hydrogen, but unlike the Sun, Jupiter has a small rocky core.
There is no distinct surface, because it is made up of gas, and is merged
with gaseous atmosphere. Because Jupiter spins around so quickly (one
rotation takes only 10 hours), the atmosphere is in constant turmoil, forming
ever-changing belts and zones that encircle the planet parallel to the
equator.

Duration of revolution around the Sun

4332.59 days

Mass relative to Earth

317.89

Duration of one full rotation

9h 55m 21s

Density relative to water

1.33

Average speed

13.06 km/s

Surface gravity relative to Earth

2.64

Inclination of the orbit to the cliptic

1 18' 15".8

Average surface temperature

150 C

Orbital eccentricity

0.048

Oblateness ("flatness")

0.06

Apparent diameter

30".4 to 50".1 of arc

Maximum magnitude

2.6

Mass relative to the Sun

1/1047.4

Diameter

143,884 km

Venus

Venus is the brightest object in the sky except for the Sun and the Moon.
Since Venus is an inferior planet, it shows phases when viewed with a
telescope from the perspective of Earth. Venus' orbit is the most nearly
circular of that of any planet, with an eccentricity of less than 1%. Venus'
rotation is somewhat unusual in that it is both very slow (243 Earth days
per Venus day, slightly longer than Venus' year) and retrograde. Venus is
only slightly smaller than Earth (95% of Earth's diameter, 80% of Earth's
mass). Venus has thick layers of clouds composed mostly of carbon
dioxide. These clouds completely obscure our view surface and produce a
run-away greenhouse effect that makes Venus' surface temperature hot
enough to melt lead. Most of Venus' surface consists of gently rolling plains
with little relief.

Duration of revolution around the Sun

224.701 days

Mass relative to Earth

0.815

Duration of one full rotation

243.16 days

Density relative to water

5.25

Average speed

35.02 km/s

Surface gravity relative to Earth

0.903

Inclination of the orbit to the cliptic

3 23' 39".8

Average surface temperature

+480 C

Orbital eccentricity

0.007

Oblateness ("flatness")

Apparent diameter

9".5 to 65".2 of arc

Maximum magnitude

4.4

Mass relative to the Sun

1/408,520

Diameter

12,104 km

Saturn

Saturn is the second largest planet in the solar system; only Jupiter is
larger. Like Jupiter, Saturn is a giant ball of gas with no solid surface
beneath its clouds. The colorful clouds of Saturn (and Jupiter) are
composed of ammonia ice crystals. Saturn's atmosphere above the clouds is
approximately 96% hydrogen and 4% helium. Winds near Saturn's equator
blow toward the east at 500 m/s (1100 mi/hr). Saturn has a volume 764
times that of Earth, but weighs only 95 times as much. Saturn is the only
planet in the solar system less dense than water : it would float! Saturn has a
larger ring system and more known moons (18) than any other planet.

Duration of revolution around the Sun

10,759.20 days

Mass relative to Earth

744

Duration of one full rotation

10h 13m 59s

Density relative to water

0.71

Average speed

9.6 km/s

Surface gravity relative to Earth

1.16

Inclination of the orbit to the cliptic

2 29' 21".6

Average surface temperature

180 C

Orbital eccentricity

0.056

Oblateness ("flatness")

0.1

Apparent diameter

15".0 to 20".9 of arc

Maximum magnitude

0.3

Mass relative to the Sun

1/3498.5

Diameter

120,536 km

Camille St. Omer

Camille St. Omer

Results of Mangala Dosha

Mangala Dosha effects the married life of a person in many ways it creates delays, cheating, hurdles and
obstacles in getting married. After marriage physical, mental or financial hardship for one of the partners or both
the partners. It causes mutual disputes, allegations and counter allegations and may even lead to disintegration of
marriage. If Dosha is pronounced, one of the partners may remain ill or there may be untimely death of either one
or both the partners.
Inspite of this one should not be scared of Mangala Dosha. Efforts should be made for a person having
Mangala dosha to marry another person with Mangala dosha because when the dosha is similar, it gets nullified
and the couple leads a happy married life.

nEiR;kstZUedkys O;;/kufgcqds lIres yXujU/kzs A yXukPpUkPp 'kqknfi Hkofr ;nk Hkwfeiq=ks };ksoSZ AA
rRlkE;kRiq=fe=pqj/kuirka nairh nh?kZ&dkyk A thosrkesdgk u Hkofr e'frfjfr izkgqj=kf=eq[;k% AA
In the horoscope of both the bride and the groom, if Mars is placed in the second, fourth, seventh, eighth or
twelfth house from the Lagna, the Moon or Venus, then due to equality, Mangala dosha is nullified. One attains
mutual happiness, wealth, children, health and friends.

dqt nks"k okh ns;k dqtnks"kors fdyA ukfLr nks"kks u pkfu"Va nEiR;ks lq[ko/kZue~AA>
If a girl having Mangala dosha is married to a boy with Mangala dosha, the dosha is cancelled and there will
be mutual happiness.

Remedies to Repel Mangala Dosha


To ward off the effects of Mangala Dosha following are recommended
One should fast on Tuesdays (sunrise to next day sunrise). During the day consume liquid drinks without salt
like tea, coffee, milk, fruit juice and curd. In the evening, draw a triangle with red kumkum (roli) on a plate and
worship with Panchopachara [red sandalwood, red flowers, incense (dhoop), lighted lamp and food consecrated
to a deity]. Thereafter, only before sunset, one may consume wheat bread, ghee and jaggery (unrefined cane
sugar).
If the Mangalik Dosha is pronounced then the Mangala Chandika Strotra should be recited daily for 21 times
for 108 consecutive days. In the morning hours one should sit facing the eastern direction, light a five stroked
lamp and worship one's deity (Ishta) and the planet Mars (Mangala) with Panchopachara and then recite the
following

j{k j{k txUekrnsZfo eaxypafMds A gkfjds foinka jk'ks g"kZeaxydkfjds AA


g"kZeaxyn{ks p g"kZeaxynkf;ds A 'kqHks eaxyn{ks p 'kqHks eaxypafMds AA
eaxys eaxykgsZ p loZeaxyeaxys A lnk eaxyns nsfo losZ"kka eaxyky;s AA

Parashara's Light 7.0.4 GeoVision Software Inc. Licensed to Kapiel Raaj.

HC1 91

Camille St. Omer

Cancellation of Mangala Dosha


between Camille St. Omer and Camille St. Omer
As per astrological classics, Mangala Dosha cannot be cancelled entirely, only its intensity can be
reduced. Under special circumstances, Mangala Dosha is automatically nullified or reduced to a minimum.
In the charts of Camille St. Omer and Camille St. Omer Mangala Dosha gets cancelled because of
following reasons

HkkSe rqY;ks ;nk HkkSeks ikiks ok rkn'kks Hkosr~A


oj c/oksfeZFkLr= HkkSe nkskks u fo|rsA
If Mars is placed in any of the first, fourth, seventh, eighth and twelfth houses of the horoscope
of both the groom and the bride, their doshas are mutually destroyed and the marital
relationship is harmonious.
In the horoscope of Camille St. Omer Mars is placed in the fourth house while in the horoscope of Camille
St. Omer it is placed in the fourth house, so Mangala Dosha is cancelled.

jkf'k eS=e~ ;nk ;kfr x.kSD; ok ;nk Hkosr~A


vFkok xq.k ckgqY;s HkkSe nkskks u fo|rsAA
In the horoscopes of the groom and the bride, if the signs occupied by the Moon are mutually friendly
(Bhakoota); there is friendship of the Ganas (Deva, Manushya and Rakshasa); or the points gained in Guna
Matching is high, then Mangala dosha does not occur.
This cancellation of Mangala dosha is based on the Bhakoota, the Gana and the overall points
gained in the Ashtakoota method of matching the horoscopes. The analysis of the charts of
Camille St. Omer and Camille St. Omer reveal the following results
Bhakoota Matching : In the horoscope of Camille St. Omer the sign occupied by the Moon is
Sagittarius and in the horoscope of Camille St. Omer the sign occupied by the Moon is
Sagittarius. The Bhakoota matching is auspicious and 7.0 gunas are alloted.
Gana Matching : Camille St. Omer's Gana is Manushya and Camille St. Omer's Gana is
Manushya. Gana matching is auspicious and 6.0 gunas are alloted.
Ashtakoota Matching : In the Ashtakoota matching between Camille St. Omer and Camille St.
Omer has resulted in 28.0 points out of a maximum of 36 points.
Result : Since both the Bhakoota and Gana matching are auspicious and in the Ashtakoota the
points gained are high, the Mangala dosha effect is nullified.

okpLirks uoe iape dsU laLFks tkrkxauk Hkofr iw.kZ foHkwfr ;qDrkA
lk/oh lqiq= tuuh lqf[kuh xq.kk;k lIrkVd ;fn Hkosn~ 'kqxzgksfiAA
If Mars is placed in one of the Mangala dosha forming houses in the horoscope of the girl and
auspicious Jupiter is in a kendra or trikona (first, fourth, fifth, seventh, ninth or tenth house)
then Mangala dosha gets cancelled. The girl is virtuous, will give birth to sons, happy in every
manner, talented, wealthy and fortunate.
In the horoscope of Camille St. Omer Mangala Dosha is formed due to the placement of Mars in the fourth
house. Since Jupiter is placed in the fifth house of her horoscope, the inauspicious effects of Mangala
Dosha gets cancelled.

prqLlIrexs HkkSes eskdDZ;kfy uxsA


;nk jk'kkS 'kqHka ksDra dqtnkskks u fo|rsAA
If Mars is in the fourth or seventh house in Aries, Cancer, Scorpio, or Capricorn then Mangala
dosha is not present and this situation is considered to be auspicious.
In the birth chart of Camille St. Omer Mars is in the fourth house in Scorpio. Therefore the effects of
Parashara's Light 7.0.4 GeoVision Software Inc. Licensed to Kapiel Raaj.

HC1 92

Camille St. Omer

Mangala Dosha gets cancelled.

prqLlIrexs HkkSes eskdDZ;kfy uxsA


;nk jk'kkS 'kqHka ksDra dqtnkskks u fo|rsAA
If Mars is in the fourth or seventh house in Aries, Cancer, Scorpio, or Capricorn then Mangala
dosha is not present and this situation is considered to be auspicious.
In the birth chart of Camille St. Omer Mars is in the fourth house in Scorpio. Therefore the effects of
Mangala Dosha gets cancelled.

Lo{ks=s mPp jkf'k fLFkrs mPpka'ks Loka'kxsfi okA


vaxkjdks u nkskLL;kr~ dD;k flags u nkskHkkd~AA
If Mars is exalted or in its own sign in the Birth Chart or Navamsha, or in the sign Cancer or
Leo, then Mangala dosha is not harmful.
In the birth chart of Camille St. Omer Mars is in its own sign. Therefore Mangala Dosha is not harmful.

Lo{ks=s mPp jkf'k fLFkrs mPpka'ks Loka'kxsfi okA


vaxkjdks u nkskLL;kr~ dD;k flags u nkskHkkd~AA
If Mars is exalted or in its own sign in the Birth Chart or Navamsha, or in the sign Cancer or
Leo, then Mangala dosha is not harmful.
In the birth chart of Camille St. Omer Mars is in its own sign. Therefore Mangala Dosha is not harmful.

vdsZUnq {ks= tkrkuka dqt nks"kks u fo|rsA


LoksPN fe=e~tkrkuka rr~ nks"ka u HkosfRdyAA
If Mars is in Leo (sign of Sun) or if Mars is in Cancer (sign of Moon) or if Mars is in its own
sign (Aries, Scorpio) or if Mars is in exaltation (Capricorn), Mangala Dosha gets automatically
nullified.
In Camille St. Omer's chart Mars is placed in Scorpio. So, Mangala Dosha gets cancelled.

vdsZUnq {ks= tkrkuka dqt nks"kks u fo|rsA


LoksPN fe=e~tkrkuka rr~ nks"ka u HkosfRdyAA
>If Mars is in Leo (sign of Sun) or if Mars is in Cancer (sign of Moon) or if Mars is in its own
sign (Aries, Scorpio) or if Mars is in exaltation (Capricorn), Mangala Dosha gets automatically
nullified.
In Camille St. Omer's chart Mars is placed in Scorpio. So, Mangala Dosha gets cancelled.

prqFksZ dqt nkskL;kr~ rqyk okHk;ksfoZukA


ikrkys HkkSe nkskLrq eskof'pd;ksfoZukAA
In the fourth house, if Mars is in its own sign (Aries or Scorpio) or in the sign of Venus (Taurus
or Libra) then Mangala dosha does not occur. In other words Mars in the fourth house for those
born in Cancer, Leo, Capricorn or Aquarius ascendants makes Mangala free of dosha.
In the horoscope of Camille St. Omer, Mars is in the fourth house in Scorpio. Therefore Mangala Dosha
should be considered as cancelled.

prqFksZ dqt nkskL;kr~ rqyk okHk;ksfoZukA


ikrkys HkkSe nkskLrq eskof'pd;ksfoZukAA
In the fourth house, if Mars is in its own sign (Aries or Scorpio) or in the sign of Venus (Taurus
or Libra) then Mangala dosha does not occur. In other words Mars in the fourth house for those
born in Cancer, Leo, Capricorn or Aquarius ascendants makes Mangala free of dosha.
Parashara's Light 7.0.4 GeoVision Software Inc. Licensed to Kapiel Raaj.

HC1 93

Camille St. Omer

In the horoscope of Camille St. Omer, Mars is in the fourth house in Scorpio. Therefore Mangala Dosha
should be considered as cancelled.

HkkSe fLFkrs'ks ;fn dsUdks.k rn~nkskuk'ka izonfUr lUr%A


Mangala Dosha is removed if the dispositor of Mars (lord of the sign where Mars is placed) is in
a kendra (square) or trikona (trine) from the Lagna or the Moon.
As the above condition matches in the birth chart of Camille St. Omer, therefore Mangala Dosha should
be considered to be cancelled.

HkkSe fLFkrs'ks ;fn dsUdks.k rn~nkskuk'ka izonfUr lUr%A


Mangala Dosha is removed if the dispositor of Mars (lord of the sign where Mars is placed) is in
a kendra (square) or trikona (trine) from the Lagna or the Moon.
As the above condition matches in the birth chart of Camille St. Omer, therefore Mangala Dosha should
be considered to be cancelled.

vts yXus O;;s pkis ikrkys of'pda fLFkrsA


oks tk;s ?kVs jU/kzs HkkSe nkskksa u fo|rsAA
If Mars is in Lagna in Aries; or Mars in Sagittarius in twelfth house; or Mars in Scorpio in
fourth house; or Mars in Taurus in seventh house; or Mars in Aquarius in eighth house,
Mangala Dosha does not occur.
In the birth chart of Camille St. Omer, Mars is in Scorpio in fourth house. Therefore Mangala Dosha
should be considered to be cancelled.

vts yXus O;;s pkis ikrkys of'pda fLFkrsA


oks tk;s ?kVs jU/kzs HkkSe nkskksa u fo|rsAA
If Mars is in Lagna in Aries; or Mars in Sagittarius in twelfth house; or Mars in Scorpio in
fourth house; or Mars in Taurus in seventh house; or Mars in Aquarius in eighth house,
Mangala Dosha does not occur.
In the birth chart of Camille St. Omer, Mars is in Scorpio in fourth house. Therefore Mangala Dosha
should be considered to be cancelled.

vts yXus O;;s pkis ikrkys of'pda fLFkrsA


|wus exs dfdZpkVkS HkkSe nkskks u fo|rsAA
If Mars is in Lagna in Aries; or Mars in Sagittarius in twelfth house; or Mars in Scorpio in
fourth house; or Mars in Taurus in seventh house; or Mars in Aquarius in eighth house,
Mangala Dosha does not occur.
In the birth chart of Camille St. Omer, Mars is in Scorpio in fourth house. Therefore Mangala Dosha is
considered as cancelled.

vts yXus O;;s pkis ikrkys of'pda fLFkrsA


|wus exs dfdZpkVkS HkkSe nkskks u fo|rsAA
If Mars is in Lagna in Aries; or Mars in Sagittarius in twelfth house; or Mars in Scorpio in
fourth house; or Mars in Taurus in seventh house; or Mars in Aquarius in eighth house,
Mangala Dosha does not occur.
In the birth chart of Camille St. Omer, Mars is in Scorpio in fourth house. Therefore Mangala Dosha is
considered as cancelled.

lcys xqjkS exkS ok yXus /kwusfi okFkok HkkSesA


lf.kks uhpkfjxgs okdZLFksfi ok u dqt nksk%AA
Parashara's Light 7.0.4 GeoVision Software Inc. Licensed to Kapiel Raaj.

HC1 94

Camille St. Omer

If a strong Jupiter or Venus is in the lagna or seventh house; or Mars is retrograde, debilitated
or in an inimical sign, Mangala dosha is eliminated.
In the birth chart of Camille St. Omer, the above condition matches, therefore Mangala Dosha is
considered to have been eliminated.

lcys xqjkS exkS ok yXus /kwusfi okFkok HkkSesA


lf.kks uhpkfjxgs okdZLFksfi ok u dqt nksk%AA
If a strong Jupiter or Venus is in the lagna or seventh house; or Mars is retrograde, debilitated
or in an inimical sign, Mangala dosha is eliminated.
In the birth chart of Camille St. Omer, the above condition matches, therefore Mangala Dosha is
considered to have been eliminated.

Parashara's Light 7.0.4 GeoVision Software Inc. Licensed to Kapiel Raaj.

HC1 95

Camille St. Omer

Panchottari Dasha

Panchottari Mahadasha and Antardashas


Dasha balance at birth : Mars 12y 0m 27d
Dasha at the time of birth : Ma-Ve -Ju-Ju-Mo

Mars (15y)
Antar

Beginning

Venus (16y)
Ending

Mars
Venus
Moon
Jupiter
Sun
Mercury
Saturn

Antar

Beginning

09-05-1996 02-13-1999
02-13-1999 09-16-2001

Moon

09-05-2012 06-08-2015
06-08-2015 05-07-2018

09-16-2001 06-14-2004
06-14-2004 04-13-2006

Sun
Saturn
Mars

05-24-2022 08-29-2024
08-29-2024 02-02-2027

Venus

02-02-2027 09-05-2029

Antar

Beginning

Venus
Moon

07-15-1988 02-09-1991
02-09-1991 10-28-1992

Sun

10-28-1992 09-06-1994
09-06-1994 09-05-1996

Saturn

04-13-2006 04-05-2008
04-05-2008 05-24-2010

Mars

05-24-2010 09-05-2012

Antar

Beginning

Jupiter

Jupiter
Mercury

Sun (12y)

09-06-2047 01-19-2049
01-19-2049 07-15-2050

Mercury

09-06-2059 04-16-2061
04-16-2061 01-09-2063

07-15-2050 02-20-2052
02-20-2052 11-07-2053

Mars
Moon

Moon

11-07-2053 09-06-2055
09-06-2055 08-15-2057

Jupiter

11-10-2066 12-18-2068
12-18-2068 03-12-2071

Jupiter

08-15-2057 09-06-2059

Sun

03-12-2071 09-05-2072

Sun

10-28-2034 01-19-2037
01-19-2037 06-14-2039

Saturn
Venus

Venus

06-14-2039 01-09-2042
01-09-2042 10-06-2044

Moon

10-06-2044 09-06-2047

Saturn (14y)
Antar

Beginning

Saturn

Mercury
Mars

Antar

Beginning

09-05-2072 07-19-2074
07-19-2074 07-18-2076

Mars

07-18-2076 09-05-2078
09-05-2078 12-11-2080

Moon
Sun

Sun

12-11-2080 05-07-2083
05-07-2083 12-11-2084

Mercury

12-11-2084 09-05-2086

Mars
Venus
Moon
Jupiter

Ending

Mars (15y)
Ending

05-07-2018 04-16-2020
04-16-2020 05-24-2022

Beginning

09-05-2029 10-06-2032
10-06-2032 10-28-2034

Mars

Mercury

Antar

Beginning

Saturn

Ending

Jupiter

Ending

Mercury (13y)

Antar

Mercury

Ending

08-08-1984 02-09-1986
02-09-1986 07-15-1988

Jupiter (18y)

Sun

Moon (17y)

Saturn
Venus

Ending

01-09-2063 11-17-2064
11-17-2064 11-10-2066

Venus (16y)
Antar

Beginning

09-05-2086 10-27-2088
10-27-2088 02-09-2091

Venus

09-06-2101 02-13-2104
02-13-2104 09-16-2106

02-09-2091 07-15-2093
07-15-2093 02-09-2096

Jupiter
Mercury

Mercury

02-09-2096 10-27-2097
10-27-2097 09-05-2099

Saturn

04-13-2111 04-06-2113
04-06-2113 05-25-2115

Saturn

09-05-2099 09-06-2101

Mars

05-25-2115 09-06-2117

Venus
Jupiter

Parashara's Light 7.0.4 GeoVision Software Inc. Licensed to Kapiel Raaj.

Ending

Moon
Sun

Ending

09-16-2106 06-14-2109
06-14-2109 04-13-2111

HC1 96

Camille St. Omer

Satabdika Dasha

Satabdika Mahadasha and Antardashas


Dasha balance at birth : Saturn 24y 1m 26d
Dasha at the time of birth : Sa-Sa-Ju-Ma-Sa

Saturn (30y)
Antar

Beginning

Saturn

Sun (5y)

Antar

Beginning

10-04-2008 01-03-2009
01-03-2009 04-05-2009

Moon

10-04-2013 01-03-2014
01-03-2014 07-05-2014

04-05-2009 10-04-2009
10-04-2009 04-05-2010

Mercury
Mars

Mars

04-05-2010 04-05-2011
04-05-2011 04-04-2012

Saturn

01-04-2016 01-03-2017
01-03-2017 07-05-2018

Saturn

04-04-2012 10-04-2013

Sun

07-05-2018 10-04-2018

Antar

Beginning

08-08-1984 10-05-1987
10-05-1987 04-05-1989

Sun

04-05-1989 10-05-1990
10-05-1990 10-04-1993

Venus
Jupiter

Jupiter

10-04-1993 10-04-1996
10-04-1996 10-04-2002

Mars

10-04-2002 10-04-2008

Sun
Moon
Venus
Mercury

Ending

Moon (5y)

Venus (10y)
Antar

Beginning

Venus

Moon
Mercury

Mercury (10y)

10-04-2038 10-04-2042
10-04-2042 10-04-2046

10-05-2031 10-04-2033
10-04-2033 10-04-2036

Saturn
Moon

Moon

10-04-2036 04-04-2037
04-04-2037 10-04-2037

Venus

10-04-2053 10-04-2054
10-04-2054 10-04-2056

Venus

10-04-2037 10-04-2038

Mercury

10-04-2056 10-04-2058

10-04-2020 10-04-2022
10-04-2022 10-04-2024

Mars
Sun

Sun

10-04-2024 10-05-2027
10-05-2027 04-04-2028

Moon

04-04-2028 10-04-2028

Mars (20y)
Antar

Beginning

Mars

Jupiter
Saturn

Beginning

10-04-2058 10-04-2062
10-04-2062 10-03-2068

Saturn

10-03-2068 10-04-2069
10-04-2069 10-04-2070

Moon
Mercury

Mercury

10-04-2070 10-03-2072
10-03-2072 10-04-2074

Jupiter

10-04-2074 10-04-2078

Sun
Moon
Venus

Ending

Saturn (30y)
Antar

Saturn

Jupiter (20y)

Jupiter

Mercury

Saturn

Ending

07-05-2014 01-04-2015
01-04-2015 01-04-2016

10-04-2028 10-04-2029
10-04-2029 10-05-2031

10-04-2018 10-05-2019
10-05-2019 10-04-2020

Mars

Jupiter

Beginning

Beginning

Jupiter

Ending

Venus

Ending

Antar

Antar

Mercury

Ending

Mars
Sun

Ending

10-04-2046 10-04-2052
10-04-2052 10-04-2053

Sun (5y)
Antar

Beginning

10-04-2078 10-04-2087
10-04-2087 04-04-2089

Sun

10-04-2108 01-03-2109
01-03-2109 04-05-2109

04-04-2089 10-04-2090
10-04-2090 10-04-2093

Venus
Jupiter

Jupiter

10-04-2093 10-03-2096
10-03-2096 10-05-2102

Mars

04-05-2110 04-05-2111
04-05-2111 04-05-2112

Mars

10-05-2102 10-04-2108

Saturn

04-05-2112 10-04-2113

Sun
Venus

Parashara's Light 7.0.4 GeoVision Software Inc. Licensed to Kapiel Raaj.

Ending

Moon
Mercury

Ending

04-05-2109 10-04-2109
10-04-2109 04-05-2110

HC1 97

Camille St. Omer

Chaturshitisama Dasha

Chaturshitisama Mahadasha and Antardashas


Dasha balance at birth : Venus 9y 7m 29d
Dasha at the time of birth : Ve -Sa-Mo-Ju-Ma

Venus (12y)
Antar

Beginning

Saturn (12y)
Ending

Venus
Saturn
Sun
Moon
Mars
Mercury
Jupiter

Antar

Beginning

04-07-1994 12-24-1995
12-24-1995 09-10-1997

Sun

04-07-2006 12-24-2007
12-24-2007 09-10-2009

09-10-1997 05-29-1999
05-29-1999 02-14-2001

Mars
Jupiter
Venus

02-13-2013 11-02-2014
11-02-2014 07-20-2016

Saturn

07-20-2016 04-07-2018

Antar

Beginning

Saturn
Sun

05-30-1987 02-14-1989
02-14-1989 11-02-1990

Mars

11-02-1990 07-20-1992
07-20-1992 04-07-1994

Jupiter

02-14-2001 11-02-2002
11-02-2002 07-20-2004

Venus

07-20-2004 04-07-2006

Antar

Beginning

Moon

Moon
Mercury

Mars (12y)

04-07-2042 12-24-2043
12-24-2043 09-10-2045

09-10-2033 05-29-2035
05-29-2035 02-13-2037

Venus
Sun

Sun

02-13-2037 11-01-2038
11-01-2038 07-20-2040

Moon

02-13-2049 11-01-2050
11-01-2050 07-19-2052

Moon

07-20-2040 04-07-2042

Mars

07-19-2052 04-07-2054

09-10-2021 05-29-2023
05-29-2023 02-13-2025

Jupiter
Saturn

Saturn

02-13-2025 11-02-2026
11-02-2026 07-20-2028

Sun

07-20-2028 04-07-2030

Antar

Beginning

Jupiter

Mercury
Venus

Beginning

04-07-2054 12-24-2055
12-24-2055 09-10-2057

Venus

09-10-2057 05-29-2059
05-29-2059 02-13-2061

Sun
Mars

Mars

02-13-2061 11-01-2062
11-01-2062 07-19-2064

Mercury

07-19-2064 04-07-2066

Saturn
Sun
Moon

Ending

Venus (12y)
Antar

Venus

Mercury (12y)

Mercury

Mars

Jupiter (12y)
Ending

09-10-2009 05-29-2011
05-29-2011 02-13-2013

04-07-2030 12-24-2031
12-24-2031 09-10-2033

04-07-2018 12-24-2019
12-24-2019 09-10-2021

Venus

Mercury

Beginning

Beginning

Jupiter

Ending

Moon

Ending

Antar

Antar

Mercury

Ending

08-08-1984 09-10-1985
09-10-1985 05-30-1987

Moon (12y)

Mars

Sun (12y)

Jupiter
Saturn

Ending

09-10-2045 05-29-2047
05-29-2047 02-13-2049

Saturn (12y)
Antar

Beginning

04-07-2066 12-24-2067
12-24-2067 09-10-2069

Saturn

04-06-2078 12-24-2079
12-24-2079 09-10-2081

09-10-2069 05-29-2071
05-29-2071 02-13-2073

Moon
Mercury

Mercury

02-13-2073 11-01-2074
11-01-2074 07-19-2076

Jupiter

02-13-2085 11-01-2086
11-01-2086 07-19-2088

Jupiter

07-19-2076 04-06-2078

Venus

07-19-2088 04-06-2090

Saturn
Moon

Parashara's Light 7.0.4 GeoVision Software Inc. Licensed to Kapiel Raaj.

Ending

Sun
Mars

Ending

09-10-2081 05-29-2083
05-29-2083 02-13-2085

HC1 98

Camille St. Omer


Wed Aug 8,1984 07:23:00
City :
Castries
State :
Country : Saint Lucia

72. Monthly Solar Ret. I


Ishtakal : 3:44:40
Sunrise : Aug 8,84 05:53:08
Sunset : Aug 8,84 18:25:46
Ayanamsha : -23:38:17 Lahiri

Timezone: 4
Daylightsaving : 0
Longitude: 61W00'00
Latitude: 14N00'00

Progression (30/0m)

Birth Chart

Ke 27:29 Rev
2

Su 22:26 Asl

12

As 26:09 Bha

Ve 02:05 Pun
Ju 11:11 Pus
Su 22:26 Asl
Me 22:57 Asl

Sa

Ma 01:38 Vis
Ke 10:23 Anu

10
7

Ma 13:38 Swa
Sa 22:53 Vis

Mun 13:46

7
16:37 Swa

1
4

Ve 07:10 Mag
As 13:46 PPh
Me 18:03 PPh

11

Mo 29:33 USh

4
3

5
8

Ra 10:23 Roh

11

JuR 10:12 9Mul


Mo 15:55 PSh
10

1
12

Ra 27:29 Cht
D9 (Progres...)
Mo
Su
Me

Ju

As

10

Ma Mun

Progression (30/0m

Ra

8
11

5
2

Ke

12

4
1

Sa

Ve

Su -Ra -Mo
Su -Ra -Ma
Su -Ju -Ju
Su -Ju -Sa
Su -Ju -Me
Su -Ju -Ke
Su -Ju -Ve
Su -Ju -Su
Su -Ju -Mo
Su -Ju -Ma
Su -Ju -Ra
Su -Sa -Sa
Su -Sa -Me
Su -Sa -Ke
Su -Sa -Ve

Sat
Sat
Sat
Sat
Sat
Sat
Sat
Sat
Sat
Sat
Sat
Sat
Sat
Sat
Sat

08-09-2014
08-09-2014
08-09-2014
08-09-2014
08-09-2014
08-09-2014
08-09-2014
08-09-2014
08-09-2014
08-09-2014
08-09-2014
08-09-2014
08-09-2014
08-09-2014
08-09-2014

Parashara's Light 7.0.4 (c) GeoVision Software, Inc., Licensed to Kapiel Raaj

D9 (spouse)

Vimshottari

Me
Ke

6
7

JuR Ma
As Mo

4
3

Ve

Ra

5
8

2
11

Sa

9
10

Su

12

Ve -Ve -Ve
Ve -Ve -Su
Ve -Ve -Mo
Ve -Ve -Ma
Ve -Ve -Ra
Ve -Ve -Ju
Ve -Ve -Sa
Ve -Ve -Me
Ve -Ve -Ke
Ve -Su -Su
Ve -Su -Mo
Ve -Su -Ma
Ve -Su -Ra
Ve -Su -Ju
Ve -Su -Sa

Mon
Mon
Sat
Tue
Wed
Thu
Fri
Tue
Sun
Mon
Fri
Sun
Mon
Sat
Sat

09-15-1980
04-06-1981
06-06-1981
09-15-1981
11-25-1981
05-27-1982
11-05-1982
05-17-1983
11-06-1983
01-16-1984
02-03-1984
03-04-1984
03-26-1984
05-19-1984
07-07-1984

Camille St. Omer


Wed Aug 8,1984 07:23:00
City :
Castries
State :
Country : Saint Lucia

73. Monthly Solar Ret. II


Ishtakal : 3:44:40
Sunrise : Aug 8,84 05:53:08
Sunset : Aug 8,84 18:25:46
Ayanamsha : -23:38:17 Lahiri

Timezone: 4
Daylightsaving : 0
Longitude: 61W00'00
Latitude: 14N00'00

Progression (30/0m)

Progression (30/0m) Shad


Shad Bala

12

11

As 26:09 Bha

Ve 02:05 Pun
Ju 11:11 Pus
Su 22:26 Asl
Me 22:57 Asl

1
4

10

Mo

Ra 27:29 Cht
D9 (Progres...)

Su
Me

9
10

Ma Mun

Ju
7

As

Ra

8
11

5
2

Ke

12

4
1

Sa

Griha
Hudda Navamsha
Uchcha DrekkanaTotal
Su 15.008.62 3.75 5.00 1.25 8.40
Mo15.006.28 11.257.50 2.50 10.63
Ma7.50 8.41 3.75 2.50 1.25 5.85
29:33 USh
Me15.0014.223.75 5.00 1.25 9.80
Ju 15.0019.313.75 2.50 1.25 10.45
Ve 15.009.43 3.75 10.002.50 10.17
Sa 7.50 19.683.75 2.50 1.25 8.67

Progression (30/0m) Vimsh

Mo

Ve

Su -Ra -Mo -Sa


Su -Ra -Mo -Ke
Su -Ra -Mo -Su
Su -Ra -Ma -Ju
Su -Ra -Ma -Me
Su -Ra -Ma -Su
Su -Ju -Ju -Ju
Su -Ju -Ju -Sa
Su -Ju -Ju -Me
Su -Ju -Ju -Ve
Su -Ju -Ju -Mo
Su -Ju -Ju -Ra
Su -Ju -Sa -Sa
Su -Ju -Sa -Me
Su -Ju -Sa -Ve

Parashara's Light 7.0.4 (c) GeoVision Software, Inc., Licensed to Kapiel Raaj

Su Mo Ma Me Ju Ve Sa
Planets ()

Progression (30/0m) Varsh

Ma 13:38 Swa
Sa 22:53 Vis

Mun 13:46

Bala%

Ke 27:29 Rev

200%
180%
160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Sat
Sat
Sat
Sat
Sat
Sat
Sat
Sat
Sat
Sat
Sat
Sat
Sat
Sat
Sat

08-09-2014
08-09-2014
08-09-2014
08-09-2014
08-09-2014
08-09-2014
08-09-2014
08-09-2014
08-09-2014
08-09-2014
08-09-2014
08-09-2014
08-09-2014
08-09-2014
08-09-2014

Progression (30/0m) Year

Year lord
Muntha:
Panchadhikaris:
Muntha Pati
Janma Lagna Pati
Varsha Lagna Pati
Trirashi Pati
Dinaratri Pati

Me
Vir 13:46
Me (7.40)
Su (5.90)
Ma (5.03)
Ma (5.03)
Mo (10.32)

Camille St. Omer


Wed Aug 8,1984 07:23:00
City :
Castries
State :
Country : Saint Lucia

74. Monthly Solar Ret. III


Ishtakal : 3:44:40
Sunrise : Aug 8,84 05:53:08
Sunset : Aug 8,84 18:25:46
Ayanamsha : -23:38:17 Lahiri

Timezone: 4
Daylightsaving : 0
Longitude: 61W00'00
Latitude: 14N00'00

Progression (30/0m)

Birth Chart
25

29

24

11

Mun 13:46

5
6

34

Me
5
8

Ra

38

Ma Ke
JuR

1
4

11

28

As 26:09 Bha

Ve 02:05 Pun
Ju 11:11 Pus
Su 22:26 Asl
Me 22:57 Asl

12
23

Ve As

Sa

Mo
31

1
10

12

23

27

Ke 27:29 Rev

35

Su

20

10
7

Ma 13:38 Swa
Sa 22:53 Vis

Mo 29:33 USh

Ra 27:29 Cht
Progression (30/0m)
As
Su
Mo
Ma
Me
Ju
Ve
Sa
Ra
Ke

Loh
26:09:20
Ari Bharani
22:26:36
Can Ashlesha Doo
29:33:15
Sag U.Shad.
Bay
Lib Swati
Roh
13:38:59
22:57:48 c Can Ashlesha Doo
Hoh
11:11:47
Can Pushya
02:05:29
Can Punarvasu Hee
Lib Vishakha Tee
22:53:00
27:29:19
Vir Chitra
Poh
27:29:19
Pis Revati
Chee

Progression (30/0m) Kaksh


4,Ve/Ke/Mo
2,Me/Mo/Ra
1,Su/Ra/Ju
3,Ra/Me/Ra
2,Me/Mo/Me
3,Sa/Mo/Ra
4,Ju/Ra/Sa
1,Ju/Sa/Ve
2,Ma/Ju/Mo
4,Me/Ju/Mo

Neutr.
Enemy
Frnd.
Grt.En.
Exalt.
Grt.En.
Exalt.
Own
Own

Parashara's Light 7.0.4 (c) GeoVision Software, Inc., Licensed to Kapiel Raaj

0.83
1.13
1.32
0.87
1.21
1.56
1.95

2
3
3 00:21
3
3
4
5

Su
Mo
Ma
Me
Ju
Ve
Sa

Kaks.
1 ( Me )
0 ( As )
0 ( Su )
1 ( Mo )
0 ( Ma )
1 ( Sa )
1 ( Mo )

Ash.
6
7
5
5
2
4
5

Sarv.
24
28
35
24
24
24
35

Camille St. Omer


Wed Aug 8,1984 07:23:00
City :
Castries
State :
Country : Saint Lucia

75. Monthly Solar Ret. I (L)


Ishtakal : 3:44:40
Sunrise : Aug 8,84 05:53:08
Sunset : Aug 8,84 18:25:46
Ayanamsha : -23:38:17 Lahiri

Timezone: 4
Daylightsaving : 0
Longitude: 61W00'00
Latitude: 14N00'00

Progression (Delhi 30/0m)

Birth Chart

Ma 13:38 Swa
Sa 22:53 Vis
7

Su 22:26 Asl
5

As 07:10 UPh
Ra 27:29 Cht

Me 22:57 Asl
Su 22:26 Asl
Ju 11:11 Pus
Ve 02:05 Pun

Sa

6
9

Mo 29:33 USh

Ma 01:38 Vis
Ke 10:23 Anu

3
12

10

Ve 07:10 Mag
As 13:46 PPh
Me 18:03 PPh

6
7
16:37 Swa

Ke 27:29 Rev
1

11

4
3

5
8

Ra 10:23 Roh

11

JuR 10:12 9Mul


Mo 15:55 PSh
10

1
12

Mun 13:46 Sat


D9 (Progres...)
Sa
1
2

Progression (Delhi
Ma Mun

As Ke
12
3

Me

11
10

Mo

Ve

Ra

4
5

8
7

Ju

Su

Su -Mo -Ra
Su -Mo -Ju
Su -Mo -Sa
Su -Mo -Me
Su -Mo -Ke
Su -Mo -Ve
Su -Mo -Su
Su -Ma -Ma
Su -Ma -Ra
Su -Ma -Ju
Su -Ma -Sa
Su -Ma -Me
Su -Ma -Ke
Su -Ma -Ve
Su -Ma -Su

Sat
Sat
Sat
Sat
Sat
Sat
Sat
Sat
Sat
Sat
Sat
Sat
Sat
Sat
Sat

08-09-2014
08-09-2014
08-09-2014
08-09-2014
08-09-2014
08-09-2014
08-09-2014
08-09-2014
08-09-2014
08-09-2014
08-09-2014
08-09-2014
08-09-2014
08-09-2014
08-09-2014

Parashara's Light 7.0.4 (c) GeoVision Software, Inc., Licensed to Kapiel Raaj

D9 (spouse)

Vimshottari

Me
Ke

6
7

JuR Ma
As Mo

4
3

Ve

Ra

5
8

2
11

Sa

9
10

Su

12

Ve -Ve -Ve
Ve -Ve -Su
Ve -Ve -Mo
Ve -Ve -Ma
Ve -Ve -Ra
Ve -Ve -Ju
Ve -Ve -Sa
Ve -Ve -Me
Ve -Ve -Ke
Ve -Su -Su
Ve -Su -Mo
Ve -Su -Ma
Ve -Su -Ra
Ve -Su -Ju
Ve -Su -Sa

Mon
Mon
Sat
Tue
Wed
Thu
Fri
Tue
Sun
Mon
Fri
Sun
Mon
Sat
Sat

09-15-1980
04-06-1981
06-06-1981
09-15-1981
11-25-1981
05-27-1982
11-05-1982
05-17-1983
11-06-1983
01-16-1984
02-03-1984
03-04-1984
03-26-1984
05-19-1984
07-07-1984

Camille St. Omer


Wed Aug 8,1984 07:23:00
City :
Castries
State :
Country : Saint Lucia

76. Monthly Solar Ret. II (L)


Ishtakal : 3:44:40
Sunrise : Aug 8,84 05:53:08
Sunset : Aug 8,84 18:25:46
Ayanamsha : -23:38:17 Lahiri

Timezone: 4
Daylightsaving : 0
Longitude: 61W00'00
Latitude: 14N00'00

Progression (Delhi 30/0m)

Progression (Delhi 30/0m)


Shad Bala

As 07:10 UPh
Ra 27:29 Cht

5
4

Me 22:57 Asl
Su 22:26 Asl
Ju 11:11 Pus
Ve 02:05 Pun

Mo 29:33 USh

Griha
Hudda Navamsha
Uchcha DrekkanaTotal
Su 15.008.62 3.75 5.00 1.25 8.40
Mo15.006.28 11.257.50 2.50 10.63
Ma7.50 8.41 3.75 2.50 1.25 5.85
Me15.0014.223.75 5.00 1.25 9.80
Ju 15.0019.313.75 2.50 1.25 10.45
Ve 15.009.43 3.75 10.002.50 10.17
Sa 7.50 19.683.75 2.50 1.25 8.67

Ke 27:29 Rev
1

11

Mun 13:46 Sat


D9 (Progres...)

Progression (Delhi 30/0m)

Sa
1
2

Ma Mun
As Ke
12
3

Me

11
10

Mo

Ve

Ra

4
5

8
7

Ju

Su

Su -Mo -Ra -Sa


Su -Mo -Ra -Ke
Su -Mo -Ra -Su
Su -Mo -Ju -Ju
Su -Mo -Ju -Me
Su -Mo -Ju -Ve
Su -Mo -Ju -Ra
Su -Mo -Sa -Me
Su -Mo -Sa -Ve
Su -Mo -Sa -Ma
Su -Mo -Sa -Ju
Su -Mo -Me -Ke
Su -Mo -Me -Su
Su -Mo -Me -Ra
Su -Mo -Me -Sa

Parashara's Light 7.0.4 (c) GeoVision Software, Inc., Licensed to Kapiel Raaj

Su Mo Ma Me Ju Ve Sa
Planets ()

Progression (Delhi 30/0m)

12

10

Bala%

Ma 13:38 Swa
Sa 22:53 Vis

200%
180%
160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Sat
Sat
Sat
Sat
Sat
Sat
Sat
Sat
Sat
Sat
Sat
Sat
Sat
Sat
Sat

08-09-2014
08-09-2014
08-09-2014
08-09-2014
08-09-2014
08-09-2014
08-09-2014
08-09-2014
08-09-2014
08-09-2014
08-09-2014
08-09-2014
08-09-2014
08-09-2014
08-09-2014

Progression (Delhi 30/0m)

Year lord
Muntha:
Panchadhikaris:
Muntha Pati
Janma Lagna Pati
Varsha Lagna Pati
Trirashi Pati
Dinaratri Pati

Me
Vir 13:46
Me (7.40)
Su (5.90)
Ma (5.03)
Ma (5.03)
Mo (10.32)

31. South India charts


Ishtakal : 3:44:40
Sunrise : Aug 8,84 05:53:08
Sunset : Aug 8,84 18:25:46
Ayanamsha : -23:38:17 Lahiri

Timezone: 4
Daylightsaving : 0
Longitude: 61W00'00
Latitude: 14N00'00

Birth Chart

Moon Chart
Pis 598.92

Ari 576.29

12

Tau 498.05

Ra 10:23

Su
10

Ve As
Me

JuR Mo Ma Ke

Sa 16:37

Sag 578.35

D9 Navamsha (spouse)
Pis 588.46
Ari 592.67

Vir 765.00

Ra

Ve
4

Sa

JuR Ma
10

Su

As Mo
8

Ke
Lib 502.28

Can 526.06

Aqu 405.84
Cap 380.20

Lib 442.44

11

Sco 524.30

Sa

Gem 780.11

Ra

Sag 528.98

Birth Chart
Tau 533.27

Sco 475.30

Su

Leo 516.28

12

Ve As
Me

Me
Vir 849.64

Parashara's Light 7.0.4 (c) GeoVision Software, Inc., Licensed to Kapiel Raaj

JuR Mo Ma Ke

Sa

Can 462.28

Aqu 499.02

11

Cap 427.34

Ve 07:10
As 13:46
Me 18:03
Ma 01:38
Ke 10:23

Ra
Su 22:26

Mo 15:55
JuR 10:12

Gem 794.07

Leo 580.73

Camille St. Omer


Wed Aug 8,1984 07:23:00
City :
Castries
State :
Country : Saint Lucia

Camille St. Omer


Wed Aug 8,1984 07:23:00
City :
Castries
State :
Country : Saint Lucia

Timezone: 4
Daylightsaving : 0
Longitude: 61W00'00
Latitude: 14N00'00

D60 Shashtiamsha (All areas)

D20 Vimshamsha (spiritual progress)

Su

Sa

Ma

Sa Ke
Mo

JuR

Ra

Me JuR

Ma

As

64. South Indian charts 2


Ishtakal : 3:44:40
Sunrise : Aug 8,84 05:53:08
Sunset : Aug 8,84 18:25:46
Ayanamsha : -23:38:17 Lahiri

Ve

Mo Ra
Ke Su

Ve

As

D30 Trimshamsha (misfortunes)

Ma

Ra

JuR Mo Ma Ke

Su

Ve

Ve As
Me

Su

Birth Chart Karakamsha

Mo
Ma

Ve Ke
Su

As

D12 Dwadashamsha (parents)

Me

Ke Me JuR Sa
Su

Ra Ke

D16 Shodashamsha (conveyances)

Mo

Ma

Ve

Ke Su JuR Mo

As Su

JuR Me

Su

Sa

Ve Me

JuR Mo Ma Ke

Ve

Sa

As Me

Karakamsha (in Navamsha) Karakamsha

Ra

Ve

Sa

JuR Ma

As Su

Mo

Ke

Ra

D3 Dreshkana (happiness siblings)

Ra

As

Ra

As

JuR As
Mo Sa

Sa

JuR Sa
Me

Me

Sun Chart

D10 Dashamsha (great successes)

Ma

Ra

Karakas (7)

Ra Ke

Sa

Mo Ma

Ve

Me

Parashara's Light 7.0.4 (c) GeoVision Software, Inc., Licensed to Kapiel Raaj

AK AmK BK

MK

PiK

PK

GK

DK

Su

Mo

Ju

Mo

Ve

Ma

Me

Sa