You are on page 1of 7

A devout Hindu believes that if he reads Ramayana(story of Rama) daily, he would be nearing his

God. He also would like to meditate on the name "RAMA so that all
his sins are washed off. !ama Ramayana is the story of Rama with all kandams of the great e"i# of
Ramayanam written for this "ur"ose. A"art from #ondensing the story, it hel"s the devotees to
meditate on the different sterling as"e#ts of $ord Rama.
$yri#s of !ama Ramayanam %lokas along with the meaning is given below. As Ramanavami is
a""roa#hing (A"ril &d, '(()), the devotees #an re#ite this !amo Ramayanam sloka to get the
blessings of $ord Rama.
%ong*%loka + !amo Ramayana
,om"oser+ $akshmana#har*Ramanu-a
bAlakANdam
.. shuddha brahma "arAt"ara rAm
'+ kAlAtmaka "aram/shvara rAm
&+ sh/%a tal"a sukha nidrita rAm
0+ brahmAdyamara "rArtitha
1+ #a!2a kira!akula ma!2ana rAm
3+ shr4mad5dasharatha nandana rAm
6+ kausalyA sukha vardhana rAm
7+ vishvAmitra "riyadhana rAm
)+ gh8ra tA9akA dhAtaka rAm
.(+ mAr4#Adini "Ataka rAm
..+ kaushikamaka sam rAm
.'+ shr4madahly8ddhAraka rAm
.&+ gautama muni sam":-ita rAm
.0+ sura muni vara ga!a samstuta rAm
.1+ nAvikadhAvita mrdu"ada rAm
.3+ mithilA"ura -ana m8haka rAm
.6+ vid/ha mAnasa ran-aka rAm
.7+ tryambaka kArmuka bhan-aka rAm
.)+ s4tAr"ita vara mAlika rAm
'(+ krtavaivAhika kautuka rAm
'.+ bhArgava dar"a vinAshaka rAm
''+ shr4mad ay8dhyA "Alaka rAm
Meaning:
My Rama, Essence of all that is Godly, My Rama
My Rama, Essence of the destroyer, My Rama
My Rama, Who sleeps on the snake Sesha, My Rama
My Rama, Who was saluted by Brahma and all e!as, My Rama
My Rama, Who was born in Sun"s dynasty, My Rama
My Rama, Who was a source of #oy to asaratha, My Rama
My Rama, Who made life of $ausalya !ery happy, My Rama
My Rama, Who was most dear to %iswamitra, My Rama
My Rama, Who killed ogress &hadaka in the deep forest, My Rama
My Rama, Who dro!e away Maricha, My Rama
My Rama, Who sa!ed the prestige of $oushika, My Rama
My Rama, Who helped 'halya to regain form, My Rama
My Rama, Who was worshipped by Goutama the sage, My Rama
My Rama, Who was gi!en boons by Gods and Sages, My Rama
My Rama, Who was darling of people of Mithila, My Rama
My Rama, Who broke the bow of &rayambaka, My Rama
My Rama, Who was garlanded by (rincess Sita, My Rama
My Rama, Who became happy marrying Sita, My Rama
My Rama, Who destroyed the ego of (arasuRama, My Rama
My Rama, Who looked after the people of 'yodhya, My Rama
ayOdhyA kANDam
'&+ aga!ita gu!aga!a bh:%ita rAm
'0+ avan4tanayA kAmita rAm
'1+ rAkA #andra samAnana rAm
'3+ "itru vAkyA5shrta kAnana rAm
'6+ "riya guha viniv/2ita "ada rAm
'7+ tak%Alita ni-a mrdu"ada rAm
')+ bharadvA-a mukhAnandaka rAm
&(+ #itrak:9Adri nik/tana rAm
&.+ dasharatha santata #intita rAm
&'+ kaik/y4 tanayArthita rAm
&&+ vira#ita ni-a "itru karmaka rAm
&0+ bharatAr"ita ni-a "Aduka rAm
My Rama, Who is personification of all good, My Rama
My Rama, Who was darling of all citi)ens, My Rama
My Rama, Who was like the full moon in a cloudless sky, My Rama
My Rama, Who obeyed the words of his father, My Rama
My Rama, Who was worshipped by his friend Guha, My Rama
My Rama, Who was taken care of by Guha, My Rama
My Rama, Who was worshipped by Sage Bharadwa#a, My Rama
My Rama, Who li!ed in *hitra $oota Mountains, My Rama
My Rama, Who became sad by death of asaratha, My Rama
My Rama, Who was re+uested to return by Bharata, My Rama
My Rama, Who did the obse+uies for his father, My Rama
My Rama, Who ga!e his shoes to Bharata, My Rama
My Rama, Who went to handaka ,orests, My Rama
araNya kANDam
&1+ da!2akAvana -ana "Avana rAm
&3+ du%9a virAdha vinAshana rAm
&6+ sharabhanga sut4k%a!a ar#ita rAm
&7+ agastyAnugraha vardhita rAm
&)+ grghrAdhi"a sams/vita rAm
0(+ "an#ava94 ta9a sustita rAm
0.+ sh:r"a!akhArthi vidhAyaka rAm
0'+ kharad:%a!a mukha s:daka rAm
0&+ s4tA"riya hari!Anuga rAm
00+ mAr4#Artti krdAshuga rAm
01+ vina%9a s4tAnv/%aka rAm
03+ grdhrAdhi"a gati dAyaka rAm
06+ shabar4 datta "halAshana rAm
07+ kabanda bAhu##h/dana rAm
My Rama, Who killed the Bad %irata, My Rama
My Rama, Who was worshipped by Sage Sarabhanga, My Rama
My Rama, Who was blessed by Sage 'gastya, My Rama
My Rama, Who was honoured by $ing of Eagles, My Rama
My Rama, Who li!ed near fi!e banyans, My Rama-
My Rama, Who insulted the !oracious Surpanaka, My Rama
My Rama, Who killed $hara and hushana, My Rama
My Rama, Who chased the deer wanted by Sita, My Rama
My Rama, Who killed Mareecha in deer"s form, My Rama
My Rama, Who started searching for the lost Sita, My Rama
My Rama, Who Sent &he $ing of Eagles to .ea!en, My Rama
My Rama, Who ate the fruits gi!en by Sabari, My Rama
My Rama, Who cut the hands of $abanda, My Rama
kiSkindA kANDam
0)+ hanumat5s/vita ni-a"ada rAm
1(+ nata sugr4vAbh4%9ada rAm
1.+ garvita vAli samhAraka rAm
1'+ vAnara d:ta "r/%aka rAm
1&+ hitakara lak%ma!a samyuta rAm
My Rama, Who was ser!ed by .anuman, My Rama
My Rama, Who promised to help Sugree!a, My Rama
My Rama, Who killed the proud Bali, My Rama
My Rama, Who sent monkeys all o!er the world, My Rama
My Rama, Who was consoled by /akshmana, My Rama
sundara kANDam
10+ ka"ivara santata samsmrta rAm
11+ tadgati vighna dhvamsaka rAm
13+ s4tA "rA!A tAraka rAm
16+ du%9a dashAnana d:%ita rAm
17+ shi%9a hanumad5bh:%ita rAm
1)+ s4tA v/dita kAkAvana rAm
3(+ krta #:2Ama!i darshana rAm
3.+ ka"ivara va#anAshvAsita rAm
My Rama, Who was worshipped by the Great Monkeys, My Rama
My Rama, Who remo!ed all obstacles from their path, My Rama
My Rama, Who is the support of life of Sita, My Rama
My Rama, Who was abused by the bad Ra!ana, My Rama
My Rama, Who was praised by the great .anuman, My Rama
My Rama, Who became upset because Sita cried, My Rama
My Rama, Who saw the *hudamani of Sita, My Rama
My Rama, Who was consoled by the great monkey, My Rama
yuddha kANDam
3'+ rAva!a nidhana "rasthita rAm
3&+ vAnara sainya samAvrta rAm
30+ sh8%ita sharidh4shArthita rAm
31+ vibh4%a!A bhaya dAyaka rAm
33+ "arvata s/tu nibandhaka rAm
36+ kumbhakar!a shirash5#h/daka rAm
37+ rAk%asa sangha vimardaka rAm
3)+ ahimahi rAva!a #Ara!a rAm
6(+ samhrta dashamukha rAva!a rAm
6.+ vidhibhava mukhasura samstuta rAm
6'+ khasthita dasharatha v4k%ita
6&+ rAm s4tA darshana m8dita rAm
60+ abhi%akta vibh4%a!a nata rAm
61+ "u%"akayAnA r8hita rAm
63+ bharadvA-Abhini%/va!a rAm
66+ bharata "rA!a "riyakara rAm
67+ sAk/ta"uri bh:%a!a rAm
6)+ sakala sv4ya samAnata rAm
7(+ ratnalasat5"49hAsthita rAm
7.+ "a99Abhi%/kAlankrta rAm
7'+ "Arthiva kula sammAnita rAm
7&+ vibh4%anA"rita rangaka rAm
70+ k4#a kulAnugraha kara rAm
71+ sakala -4va sam rak%aka rAm
73+ samasta l8kAdhAraka rAm
uttara kANDam
76+ Agata muniga!a samstuta rAm
77+ vishrta dasha ka!9h8dbhava rAm
7)+ s4tA lingana nirvrta rAm
)(+ n4ti surak%ita -ana"ada rAm
).+ vi"ina tyA-ita -anaka-a rAm
)'+ kArita lava!Asura vadha rAm
)&+ svargata shambuka samstuta rAm
)0+ svatanaya kushalava nandita rAm
)1+ ashvam/dha krtu d4k%ita rAm
)3+ kAlAv/dita sura"ada rAm
)6+ ay8dhyaka -ana muktida rAm
)7+ vidhi mukha vibudhAnanda rAm
))+ t/-8maya ni-a r:"aka rAm
.((+ samsrti bandha vim8#aka rAm
.(.+ dharma sthA"ana tat"ara rAm
.('+ bhakti "arAya!a muktita rAm
.(&+ sarva #arA#ara "Alaka rAm
.(0+ sarva bhavAmaya vAraka rAm
.(1+ vaiku!9hAlaya samsthita rAm
.(3+ nityAnanda "adasthita rAm
.(6+ rAma rAma -aya rA-A rAm
.(7+ rAma rAma -aya s4tA rAm
Meaning :
My Rama, Who marched towards Ra!ana"s place, My Rama
My Rama, Who was accompanied by the army of monkeys, My Rama
My Rama, Who ga!e protection to %ibhishana, My Rama
My Rama, Who built the bridge across the sea, My Rama
My Rama, Who killed $umbhakarna, My Rama
My Rama, Who defeated the army of 'suras, My Rama
My Rama, Who made Ra!ana helpless, My Rama
My Rama, Who slew Ra!ana in battle, My Rama
My Rama, Who destroyed the bad asuras, My Rama
My Rama, Who saw asaratha from the hea!ens, My Rama
My Rama, Who became .appy on seeing Sita, My Rama
My Rama, Who made %ibhishana the king of /anka, My Rama
My Rama, Who tra!eled back in (ushpaka plane, My Rama
My Rama, Who was honoured by Sage Bharadwa#a, My Rama
My Rama, Who sa!ed the life of Bharatha, My Rama
My Rama, Who was ornament to the city of 'yodhya, My Rama
My Rama, Who made e!erybody happy, My Rama
My Rama, Who sat on the throne of gems, My Rama
My Rama, Who was the greatest of Sun dynasty, My Rama
My Rama, Who got the respect from %ibhishana, My Rama
My Rama, Who was honoured by the dynasty of monkey kings, My Rama
My Rama, Who ruled o!er the entire world, My Rama
My Rama, Who granted all boons to his de!otees, My Rama
Rama, Rama, %ictory to you Rama, Rama , Rama
Rama, Rama, %ictory to you, Sitha Rama
bhayahara manga$a dsharatha rAm
-aya -aya manga$a s4tA rAm
manga$akara -aya manga$a rAm
sangata shubha vibhav8daya rAm
AnandAmrta var%aka rAm
Ashrta vatsala -aya -aya rAm
raghu"ati rAghava rA-A rAm
"at4ta "Avana s4tA rAm
kanakAmbara kamalAsana -agadAkhila dAma
sanakAdika muni mAnasa sadanAnagha bh:ma
shara!Agata sura nAyaka #ira kAmita kAma
dhara!4tala tara!a dasharatha nandana rAma
"ishitAshana vanitAvadha -aladAnanda rAma
kushikAtma-a makharak%a!a #aritAdbhuta rAma
muni gautama grhi!4 sva-agha m8#ana rAma
muni ma!2ala bahu mAnita "ada "Avana rAma
smarashAsana su5sharAsana laghu bhan-ana rAma
nara nir-ara -anaran-ana s4tA"ati rAma
kusumAyuta tanu sundara kamalAnana rAma
vasumAnita brgu sambhava madamardana rAma
karu!Arasa varu!Alaya nata vatsava rAma
shara!am tava #ara!am bhava hara!am mama rAma
"ra!maha
A"adAma"ahartAram dAtAram sarva sam"adAm
l8kAbhi rAmam shr4 rAmam bh:y8 bh:y8 namAmyaham
rAmAya rAma#andrAya rAmabhadrAya v/das/
raghunAthAya nAthAya s4tAyAha "atay/ namaha
atulita bala dhAmam svar!a shailAbha d/ham
tanu-avana krshAnum -nAni nAma gragA!yam
sakala gu!a nidhAnam vAnarA!Ama dh4sham
raghu"ati vara d:tam vAta-Atam namAmi
g8%"ad4 krtavArAshim mashak4krta rAk%asam
rAmAya!a mahA mAlAratnam vand/ (a)nilAtma-am
a-nAnA5nandanam v4ram -Anak4 sh8ka nAshanam
ka"4shamak%ahantAram vand/ lankA bhayankaram
ullankhya sindh8ha salilam sal4lam yaha sh8kavahnim -anakAtma-AyAha
AdAya t/naiva dadAha lankAm namAmi tam "rAn-alirAn-an/yam
man8-avam mAruta tulyav/gam -it/ndriyam buddhi matAm vari%9ham
vAtAtma-am vAnaray:tha mukhyam shr4 rAmad:tam shirasA namAmi
An-an/yam ati "A9alAnanam kAn#anAdri kaman4ya vigraham
"Ari-Ata taru m:lavAsinam bhAvayAmi "avamAna nandanam
yatra yatra raghunAtha k4rtanam tatra tatra krta5mastakAn-alim
bA%"avAri "ari":r!a l8#anam mArutim namata rAk%asAntakam
a%98ttara shata nAma rAmAya!am samA"tam