Learning To Score 2005 3756/1 SULIT 3756/1 Prinsip Perakaunan Kertas 1 Mei. – Okt.

2005 1 1 jam 4 JABATAN PELAJARAN PERAK

LEARNING TO SCORE 2005 SET 1
PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 1 Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. 2. Jawab semua soalan. 3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan yang berhuruf A, B, C dan D. Bagi tiap-tiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Tandakan semua jawapan anda pada kertas jawapan yang disediakan. 4. Penggunaan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogramkan adalah dibenarkan.

Kertas soalan ini mengandungi 13 halaman bercetak dan 2 halaman tidak bercetak [Lihat sebelah 3756/1 SULIT Guru Sumber Prinsip Perakaunan JPN Perak halaman 2

Learning To Score 2005
Jawab semua soalan 1 Antara berikut, yang manakah merupakah perbezaan antara simpan kira dengan perakaunan? A B C D Simpan kira Digunakan oleh peruncit kecilkecilan Meliputi proses merekod urus niaga Membantu pihak pengurusan membuat keputusan Memerlukan kemahiran mengira Perakaunan Digunakan oleh peruncit besarbesaran Meliputi proses mengenalpasti urus niaga Membantu pihak luaran membuat keputusan Memerlukan pengetahuan professional untuk menganalisis dan merancang

2

Maklumat di bawah menunjukkan ciri-ciri suatu jenis perniagaan. • • • • Bilangan ahli: 2 – 20 orang Liabiliti: Tidak terhad Modal: Sederhana besar Pendaftaran: Didaftarkan dengan Pendaftar Perniagaan

Antara berikut, manakah jenis perniagaan yang menepati ciri-ciri di atas? A Sha Enterprise B Firma Guaman Sha & Zan C Sha Zan Teknologi Berhad D Syarikat Sha Zan Sendirian Berhad 3 Pengusaha kedai Elly Kafe telah mengeluarkan wang simpanannya dari bank untuk membiayai yuran pengajian anaknya. Beliau tidak merekod urus niaga ini ke dalam buku perniagaan kerana mematuhi prinsip perakaunan …….. A Ketekalan B Materialiti C Entiti berasingan D Usaha berterusan Antara berikut, yang manakah dikelaskan sebagai liabiliti bukan semasa? I Pemiutang II Sewa terakru III Pinjaman IV Gadai janji A B C D I dan II I dan III II dan IV III dan IV

4

Guru Sumber Prinsip Perakaunan JPN Perak

halaman

3

Learning To Score 2005
5 Syarikat Perabot Jaya menyewakan sebahagian daripada premisnya kepada Perniagaan Fotostat Shima. Hasil sewa ini dikenali sebagai A Untung kasar B Untung bersih C Hasil kendalian perniagaan D Hasil bukan kendalian perniagaan Data 1 berikut diambil daripada buku Salun Kecantikan Maria pada 31 Disember 2004. RM 27 650 3 000 4 800 960 1 000 9 650 4 500

6

Hasil perkhidmatan Gaji pembantu Sewa kedai Insurans Kadar bayaran Belian syampu dan alat solek Lengkapan kedai DATA 1

Hitungkan untung bersih Salun Kecantikan Maria bagi tahun berakhir 31 Disember 2004. A RM8 240 B RM9 200 C RM13 390 D RM15 350 7 Pada 1 April 2004, Puan Rohaya membeli barang niaga berjumlah RM8 500 secara kredit. Pembekal telah menetapkan syarat diskaun berikut. Diskaun niaga: Diskaun tunai: 20 % 5% 10 hari 2% 20 hari

Jika Puan Rohaya membuat bayaran pada 14 April 2004, hitungkan jumlah yang perlu dibayar. A RM6 460 B RM6 664 C RM6 800 D RM8 075 8 Nota kredit dikeluarkan oleh pembekal kepada pembeli apabila A Pembeli terkurang caj B Pembekal mengenakan caj pengangkutan C Pembeli memulangkan barang salah jenama D Pembekal ingin menambahkan jumlah dalam invois

Guru Sumber Prinsip Perakaunan JPN Perak

halaman

4

Learning To Score 2005
9 Pernyataan berikut berkaitan dengan satu dokumen perniagaan. • • Dokumen yang dihantar bersama barang kepada pembeli Dokumen yang menunjukkan pengesahan penerimaan barang yang dipesan

Dokumen di atas merujuk kepada A Invois B Nota Debit C Pesanan Belian D Nota Serahan 10 Rajah 1 menunjukkan urus niaga yang perlu direkodkan dalam Buku Catatan Pertama. Urus niaga Ambilan barang niaga untuk promosi Direkodkan ke dalam RAJAH 1 X A B C D 11 ialah Jurnal Am Jurnal Belian Buku Tunai Buku Tunai Runcit Buku Catatan Pertama X

Pernyataan berikut berkaitan dengan dokumen X dan Y yang digunakan oleh seorang peniaga. Dokumen X Dokumen Y X dan Y adalah A B C D X Sebut harga Katalog Sebut harga Katalog Y Surat tanya Pesanan belian Katalog Sebut harga Satu senarai harga barang yang diminta oleh pembeli Satu senarai harga semua barang yang boleh dibekalkan oleh pembeli

12

Maklumat berikut diperoleh daripada buku perniagaan Fuadi.

Fuadi membawa masuk perabot dari rumahnya ke Guru Sumber Prinsipdalam perniagaannya Perakaunan JPN Perak

halaman

5

Learning To Score 2005

A B C D 13

Nyatakan dokumen yang terlibat bagi urus niaga ini. Makluman debit Penyata akaun Nota serahan Memo

Antara berikut, butiran yang manakah dicatatkan dalam Akaun Kawalan Pemiutang? I Angkutan masuk II Pulangan masuk III Diskaun diterima IV Hutang lapuk A B C D I dan II I dan III II dan IV III dan IV

14

Data 2 menunjukkan butiran berkaitan jualan kredit sebuah perniagaan pada bulan Mac 2005. Baki awal penghutang Baki akhir penghutang Tunai diterima daripada penghutang Pulangan jualan Diskaun diberi DATA 2 Hitungkan jumlah jualan kredit bagi bulan Mac 2005. A RM13 530 B RM14 350 C RM14 710 D RM15 530 RM 6 530 7 120 14 530 180 230

15

Jadual 1 menunjukkan catatan bergu beberapa urus niaga. Catatan bergu Akaun didebit Akaun dikredit I Belian barang niaga secara Belian Pemiutang kredit II Belian komputer dengan cek Bank Komputer III Ambilan tunai untuk bayaran Ambilan Tunai tuisyen anaknya IV Jualan perabot secara tunai Perabot Tunai JADUAL 1 Antara berikut, catatan bergu yang manakah betul? A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV Urus niaga

16

Ambilan barang niaga berkos RM50 untuk kegunaan promosi telah didebitkan

Guru Sumber Prinsip Perakaunan JPN Perak

halaman

6

Learning To Score 2005
ke Akaun Ambilan dan dikreditkan ke Akaun Belian dengan jumlah yang sama. Apakah pembetulan yang perlu dibuat? A B C D 17 Antara Duga? A B C D (Dt) Belian (Kt) Ambilan (Dt) Belian (Kt) Promosi (Dt) Promosi (Kt) Ambilan (Dt) Ambilan (Kt) Promosi RM50 RM50 RM50 RM50 RM50 RM50 RM50 RM50

berikut, yang manakah merupakan kesilapan tidak ketara dalam Imbangan Satu urus niaga yang berlaku tidak dicatatkan dalam mana-mana buku. Akaun yang berbaki debit telah dicatat di sebelah kredit Imbangan Duga. Dua akaun telah didebitkan atau dikreditkan untuk urus niaga yang sama. Satu akaun telah didebitkan dengan amaun yang betul tetapi amaun yang dikreditkan salah.

18

Kadar bayaran terakru pada akhir tahun perakaunan dikelaskan sebagai A Hasil B Belanja C Aset semasa D Liabiliti semasa Aset Bukan Semasa mengalami susut nilai disebabkan I Peredaran masa II Kemerosotan fizikal III Perubahan teknologi IV Perubahan nilai buku A B C D I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

19

20

Maklumat berikut diambil daripada buku seorang peniaga pada 31 Disember 2004. RM 140 220 2 560

Komisyen diterima terdahulu pada 1 Januari 2004 Komisyen diterima terakru pada 31 Disember 2004 Komisyen diterima sepanjang tahun 2004

Hitungkan komisyen diterima bagi tahun berakhir 31 Disember 2004. A RM2 340 B RM2 420 C RM2 700 D RM2 920

Guru Sumber Prinsip Perakaunan JPN Perak

halaman

7

Learning To Score 2005
21 Pada 1 Januari 2000, Sayrikat Sunrise membeli sebuah kenderaan bermotor daripada Perniagaan Pintas dengan harga RM25 000. Kenderaan tersebut disusutnilaikan pada kadar 10% setahun mengikut kaedah baki berkurangan. Hitungkan jumlah peruntukan susut nilai kenderaan tersebut selepas 3 tahun. A RM6 500 B RM6 775 C RM7 000 D RM7 500 Maklumat berikut dipetik daripada Imbangan Duga seorang peniaga pada 31 Disember 2004. Debit RM 12 400 Kredit RM 500

22

Penghutang Peruntukan hutang ragu

Adalah menjadi dasar perniagaan membuat peruntukan hutang ragu sebanyak 5% setahun atas penghutangnya. Hitungkan amaun peruntukan hutang ragu yang direkodkan dalam Akaun Untung Rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2004. A Debit RM620 B Debit RM120 C Kredit RM120 D Kredit RM620 23 Data 3 dipetik daripada buku seorang peniaga pada 31 Disember 2004. RM 2 800 3 200 38 230 54 700 1 200 180 45 000 DATA 3 Hitungkan kos jualan. A RM38 850 B RM39 030 C RM39 210 D RM39 430 24 Belanjawan Tunai disediakan bertujuan untuk A menunjukkan kedudukan perniagaan B menyemak ketepatan catatan akaun C merancang dan mengawal penggunaan wang D menentukan keuntungan dan kerugian pernigaan

Stok awal Stok akhir Belian Jualan Angkutan masuk Pulangan masuk Modal

Guru Sumber Prinsip Perakaunan JPN Perak

halaman

8

Learning To Score 2005
25 Pada 31 Disember 2004, baki akhir Penyata Bank Perniagaan Mega menunjukkan baki kredit RM10 620. Baki ini berbeza dengan baki Buku Tunai pada tarikh yang sama. Perbezaan ini disebabkan oleh perkara-perkara berikut. Deposit belum dikreditkan Dividen belum direkodkan dalam Buku Tunai Hitungkan baki Buku Tunai pada tarikh yang sama. A Baki debit RM6320 B Baki debit RM6 680 C Baki debit RM15 280 D Baki debit RM14 560 26 Apakah yang ditunjukkan oleh baki debit dalam Akaun Semasa Pekongsi? A Pekongsi memperoleh kongsi rugi B Pekongsi berhutang kepada perkongsian C Untung pekongsi telah dikeluarkan sepenuhnya D Pekongsi telah mengeluarkan wang kesemuanya Akaun yang disediakan untuk menentukan untung atau rugi atas pembubaran ialah A Akaun Modal B Akaun Semasa C Akaun Realisasi D Akaun Pengasingan Untung Rugi Data 4 berkaitan dengan butir-butir Akaun Semasa Pekongsi Ahmad. RM 2 260 (Kt) 1 800 4 000 180 8 720 RM4 300 RM360

27

28

Jan 1 Dis 31

Baki b/b Ambilan Gaji pekongsi Ahmad belum bayar Faedah atas ambilan Kongsi untung DATA 4

Hitungkan baki Akaun Semasa Pekongsi Ahmad pada 31 Disember 2004. A RM13 000 B RM13 180 C RM14 800 D RM14 980

Guru Sumber Prinsip Perakaunan JPN Perak

halaman

9

Learning To Score 2005
29 Maklumat berikut dipetik daripada buku-buku akaun Perkongsian Daya Rapi. Imbangan Duga pada 31 Disember 2004 (petikan) Debit Kredit (RM) (RM) Pinjaman daripada pekongsi: Hilmi 20 000 Faedah atas pinjaman 1 000 Maklumat tambahan: Perjanjian Perkongsian menyatakan: Faedah atas pinjaman ialah 8% setahun Antara berikut yang manakah benar tentang catatan bagi faedah atas pinjaman? A B C D 30 Debit Akaun Pengasingan Akaun Untung Rugi Akaun Untung Rugi Akaun Pengasingan RM 1 600 1 600 1 000 1 600 Kredit Akaun Semasa A Akaun Semasa A Akaun Semasa A Akaun Semasa A RM 600 600 1 000 1 600

Tatawujud Syarikat mengandungi butir-butir I alamat berdaftar syarikat II tujuan penubuhan syarikat III laporan kewangan syarikat IV prosedur mesyuarat agung tahunan syarikat A B C D I dan II I dan III II dan IV III dan IV

31

Pada 1 Januari 2004, Syarikat Putera Berhad didaftarkan dengan modal yang terdiri daripada 2 000 000 saham biasa berharga RM1 seunit dan 800 000 8% saham keutamaan berharga RM2 seunit. Pada 15 Januari 2004, syarikat telah menerbitkan semua saham biasa dan 50% saham keutamaan. Semua saham yang diterbitkan telah dibayar penuh. Hitungkan jumlah modal yang diterbitkan. A RM1 500 000 B RM2 800 000 C RM3 000 000 D RM5 000 000

32

Mengikut Akta Pertubuhan 1966, bilangan minima ahli sesebuah kelab ialah seramai A 6 orang B 7 orang C 8 orang D 9 orang

Guru Sumber Prinsip Perakaunan JPN Perak

halaman 10

Learning To Score 2005
33 Antara berikut, yang manakah dikreditkan ke Akaun Pendapatan dan Perbelanjaan kelab? A Alat tulis B Honorarium C Kutipan pesta ria D Susut nilai alatan sukan Maklumat berikut diambil daripada buku-buku Kelab Rekreasi Taman Sinar. 1 Januari 2004 Yuran tertunggak Yuran terdahulu RM120 RM160 31 Disember 2004 RM80

34

Maklumat tambahan: Jumlah yuran yang diterima pada tahun 2004 ialah RM4 900. Hitungkan jumlah yuran yang dikreditkan ke Aakaun Pendapatan dan Perbelanjaan bagi tahun berakhir 31 Disember 2004. A RM4 540 B RM4 700 C RM4 860 D RM5 100 35 Data 5 diambil daripada buku-buku akaun Kedai Runcit Amir. RM 46 200 1 050 6 200

Modal pada 31 Disember 2004 Ambilan Untung bersih DATA 5 Hitungkan modal awal Kedai Runcit Amir. A RM38 950 B RM40 000 C RM41 050 D RM45 150 36

Antara berikut, yang manakah bukan dikategorikan sebagai kos overhed bagi sebuah firma pengeluaran? A Susut nilai mesin kilang B Bahan bakar kilang C Insurans kilang D Gaji operator kilang Titik Pulang Modal ialah A satu tingkat keluaran dimana jumlah hasil melebihi jumlah kos. B satu tingkat keluaran di mana perniagaan memperolehi untung. C satu tingkat keluaran di mana perniagaan menanggung kerugian. D satu tingkat keluaran di mana perniagaan tidak mendapat untung dan tidak menanggung rugi.

37

Guru Sumber Prinsip Perakaunan JPN Perak

halaman 11

Learning To Score 2005
38 Data 6 berkaitan dengan pengeluaran sejenis produk. Harga jualan seunit Kos bahan mentah seunit Upah langsung seunit Titik Pulang Modal DATA 6 Hitungkan kos tetap pengeluaran tersebut. A RM13 000 B RM19 500 C RM32 500 D RM52 000 39 Data 7 diambil daripada Perkilangan Seri Mas pada 30 Jun 2005. RM 12 300 10 250 880 45 620 120 RM10.00 RM5.00 RM3.00 6 500 unit

Stok awal bahan mentah Stok akhir bahan mentah Angkutan masuk Belian bahan mentah Pulangan belian DATA 7 Hitungkan kos bahan mentah digunakan. A RM44 330 B RM47 550 C RM48 430 D RM48 550 40

Data 8 diperolehi daripada sebuah firma pada 31 Disember 2004. RM 8 000 4 000 24 000 2 000

Aset semasa Liabiliti semasa Aset bukan semasa Liabiliti bukan semasa DATA 8 Hitungkan nisbah semasa. A 2:1 B 3:1 C 4:1 D 6:1 KERTAS SOALAN TAMAT

Guru Sumber Prinsip Perakaunan JPN Perak

halaman 12