You are on page 1of 98

B QUC PHNG

TP ON VIN THNG QUN ITI LIU
HNG DN KHAI THC H THNG 3G
(Dnh cho i ng K thut Chi nhnh tnh/tp)
LU HNH NI BH NI, THNG 08 NM 2011

B QUC PHNG
TP ON VIN THNG QUN I

TI LIU
HNG DN KHAI THC H THNG 3G
(Dnh cho i ng K thut Chi nhnh tnh/tp)
LU HNH NI B


TRUNG TM O TO VIETTEL

CNG TY MNG LI VIETTEL
THM NH
PHNG K THUT TP ON


H NI, THNG 08 NM 2011
TNG GIM C
Ngy...thng.. .nm 2011
PH DUYT


MC LC

LI NI U........................................................................................................................................ 1
PHN I. THIT B DI NG 3G ERICSSON ................................................................................. 4
CHNG I. Gii thiu chung ............................................................................................................. 4
1. Cc dng NodeB ca Ericsson ......................................................................................................... 4
2. Khi qut v RBS3000 ..................................................................................................................... 4
CHNG II. Cc loi t ang s dng ............................................................................................ 6
1. T tp trung RBS3206 ...................................................................................................................... 6
1.1. Cc c tnh ca RBS3206 ............................................................................................................... 6
1.2. Loi t RBS3206 .............................................................................................................................. 6
1.3. Kin trc phn cng ca RBS3206 .................................................................................................. 7
1.4. S u ni cc cu hnh vi RBS3206 ...................................................................................... 16
2. T phn tn RBS3418 .................................................................................................................... 18
2.1. Cc c tnh ca RBS3418 ............................................................................................................. 18
2.2. Kin trc phn cng ca RBS3418 ................................................................................................ 18
2.3. S u ni ca RBS3418 (cho 1 sector) .................................................................................... 24
PHN II. THIT B DI NG 3G HUAWEI ................................................................................. 26
CHNG I. Gii thiu ..................................................................................................................... 26
1. Tng quan v cu trc NodeB ........................................................................................................ 26
2. Kh nng p ng ca 1 NodeB ..................................................................................................... 26
CHNG II. Cu to, chc nng cc module chnh ..................................................................... 28
1. Khi RF WRFU (T tp trung) ...................................................................................................... 28
1.1. c tnh k thut ............................................................................................................................ 28
1.2. Cu trc, chc nng ........................................................................................................................ 28
1.3. Cc giao din u ni ca WRFU .................................................................................................. 30
2. Khi RF RRU (T phn tn) .......................................................................................................... 30
2.1. c tnh k thut ............................................................................................................................ 30
2.2. Cu trc, chc nng ........................................................................................................................ 30
2.3. Cc giao din u ni ca RRU ...................................................................................................... 31
3. Khi BBU ....................................................................................................................................... 32
3.1. Card WMPT ................................................................................................................................... 33
3.2. Card WBBP .................................................................................................................................... 34
3.3. Card UPEU ..................................................................................................................................... 35
3.4. Card UBFA ..................................................................................................................................... 35
4. Khi ngun ..................................................................................................................................... 35
CHNG III. Cc cnh bo lin quan n trng thi hot ng ca thit b ti trm ............. 37
1. Cc n trn card WMPT ............................................................................................................... 37
2. Cc n trn card WBBP................................................................................................................ 37
3. Cc n trn card UBFA ................................................................................................................ 38
4. Cc n ca card UPEU ................................................................................................................. 38
5. Cc n hin th ca RRU .............................................................................................................. 38
6. Cc n hin th ca WRFU ........................................................................................................... 39
PHN III. THIT B DI NG 3G ZTE ......................................................................................... 40
CHNG I. Gii thiu chung v NodeB ZTE ............................................................................... 40
CHNG II. T tp trung ZTE ...................................................................................................... 42
1. c im k thut thit b .............................................................................................................. 42

2. Cu trc phn cng ......................................................................................................................... 45
3. Cu trc phn mm......................................................................................................................... 52
4. c im cc card .......................................................................................................................... 52
5. Nguyn l hot ng ...................................................................................................................... 57
CHNG II. T phn tn ZTE ....................................................................................................... 59
1. ZXSDR B8200 GU360 .................................................................................................................. 59
1.1. c im k thut thit b............................................................................................................... 59
1.2. Cu trc phn cng ......................................................................................................................... 62
1.3. Cu trc phn mm .......................................................................... Error! Bookmark not defined.
1.4. c im cc card .......................................................................................................................... 63
1.5. Nguyn l hot ng ...................................................................................................................... 69
1.6. Giao din thit b ............................................................................................................................ 70
1.7. Cc loi cp s dng ....................................................................................................................... 71
2. ZXWR R8840 (HV2.0) Outdoor Macro RRU ............................................................................... 84
2.1. Tng quan v thit b ...................................................................................................................... 84
2.2. c im k thut ........................................................................................................................... 88
PHN IV. THIT B DI NG 3G NOKIA SIEMENS ................................................................. 90
CHNG I. Tng quan Flexi WCDMA BTS ................................................................................ 90
CHNG II. Cc Module trong Flexi WCDMA BTS .................................................................. 91
1. Khi RF ( loi FRGF) .................................................................................................................... 91
1.1. Cu trc, chc nng ........................................................................................................................ 91
1.2. Kh nng p ng ca FRGF ......................................................................................................... 92
1.3. Cc loi giao din v n ch th Module FRGF ............................................................................ 92
2. Khi System .................................................................................................................................. 94
2.1. Cc chc nng ca module h thng .............................................................................................. 95
2.2. Kh nng p ng ca module h thng FRGF ............................................................................. 95
2.3. Cc loi giao din v n ch th ca module h thng .................................................................. 95

1
LI NI UTheo quan im v nh hng ca Tp on vic m bo nn tng kin thc
chuyn mn nghip v hon thnh cng vic l mt nhim v ca mi cn b cng
nhn vin trong ton Tp on. V vy, m bo ngun ti liu cho vic t o to,
tra cu ca i ng K thut Chi nhnh tnh/thnh ph, Trung tm o to Viettel
phi hp vi Phng V tuyn - Cng ty Mng li Viettel bin son ti liu
d khai thc h G, ti liu bao gm 4 phn sau:
- Phn I: Thit b di ng 3G Ericsson.
- Phn II: Thit b di ng 3G Huawei.
- Phn III: Thit b di ng 3G ZTE.
- Phn IV: Thit b di ng 3G Nokia Siemens.
Ti liu h thng li cc kin thc c bn v thit b di ng 3G ca cc Vendor
mt cch chi tit, d hiu. Hy vng rng, ti liu ny c ngha thit thc cho qu
trnh t o to ca cc ng ch. Ti liu cng l ngun thng tin tham kho b ch
cho nhng ai quan tm.
Trong qu trnh bin son chc chn khng trnh khi nhng thiu st, rt mong
nhn c nhng kin ng gp ca cc ng ch Lnh o cc cp v ng nghip
ln ti bn sau c hon thin hn.
Trn trng cm n!


Mi kin ng gp xin gi v:
Phng Ti liu - Trung tm o to Viettel.
M1 - An Khnh - Hoi c - H Ni
Tel: 04.62.65.03.29 0988.888.319. Email: hoangvv2@viettel.com.vn
2
DANH MC T VIT TT


STT T vit tt Ngha ting Anh Ngha ting Vit
I Thit b Ericsson
1 RBS Radio Base Station Trm gc v tuyn
2 RU Radio Unit Khi v tuyn
3 HSDPA
High Speed Downlink
Packet Access
Truy nhp gi ng xung
tc cao
4 EUL Enhanced Uplink ng ln c tng cng
5 RUIF Radio Unit Interface Giao din khi v tuyn
6 TXB Baseband Transmitter Board Board pht bng c s
7 RAXB
Random Access and
Receiver Board
Board nhn v truy nhp ngu
nhin
8 OBIF
Optical Radio Unit Interface
Board
Board giao din quang khi v
tuyn
9 FU Filter Unit Khi lc
10 CBU Control Base Unit Khi iu khin trung tm
11 PSU Power Supply Unit Khi cp ngun
12 PDU Power Distribution Unit Khi phn phi ngun
13 CE Channel Element Phn t knh
14 TMA Tower Mounted Amplifier
B khuch i (lp t trn
ct)
15 RETU Remote Electrical Tilt Unit Khi iu chnh gc tilt in
16 RIU
Remote Electrical Tilt
Interface Unit
Khi giao din iu chnh gc
tilt in
17 BP Board Processor B x l board
18 ETB Exchange Terminal Board Board thit b chuyn i
19 DEM Demodulator Gii iu ch
20 DEC Decoder Gii m ha
21 ENC Encoding M ha
22 MU Main Unit Khi chnh
23 ACCU
Alternating Current
Connection Unit
Khi kt ni in AC
24 LMT Line Maintenance Terminal
Thit b bo dng/bo tr
ng dy
25 EBT
Equipotential Bounding
Terminal
Thit b kt ni ng th
26 TPA Transmit Power Amplifier B khuch i cng sut pht
3
STT T vit tt Ngha ting Anh Ngha ting Vit
27 ASC Antenna System Controller B iu khin h thng anten
28 RB Radio Block Khi v tuyn
29 RRU Radio Remote Unit Khi iu khin v tuyn
II Thit b Huawei
1 WMPT
WCDMA Main Processing
and Transmission Unit
Khi thu/pht v x l
WCDMA chnh
2 WBBPa
WCDMA Baseband Process
unit Type A
Khi x l bng c s
WCDMA loi A
3 WRFU WCDMA Radio Filter Unit Khi lc v tuyn WCDMA
4 UBFA
Universal BBU Fan Unit
Type A (2U)
Khi qut BBU loi A
5 UEIU
Universal Environment
Interface Unit
Khi giao din vi mi trng
6 UELP
Universal E1/T1 Lighting
Protection Unit
Khi bo v n lung E1/T1
7 UFLP
Universal FE/GE Lighting
Protection unit
Khi bo v n lung FE/GE
8 UPEU
Universal Power and
Environment Interface Unit
Khi giao din ngun v mi
trng
9 UTRP
Universal Transmission
Processing Unit
Khi x l thu/pht
10 RCU Remote Control Unit Khi iu khin
11 CPRI
Common Protocol Radio
Interface
Giao din v tuyn giao thc
chung
12 AISG
Antenna Interface Standard
Group
T chc chun giao din anten
14 SRXU Slim Receive Unit Khi thu loi mng
4
PHN I. THIT B DI NG 3G ERICSSON
CHNG I. Gii thiu chung

1. Cc dng NodeB ca Ericsson
Hin ti Ericsson c 2 dng NodeB l:
- Dng NodeB RBS6000 c th k n l RBS 6101, RBS 6102, RBS 6201, RBS
6601, RBS 6301.
- Dng NodeB RBS3000 c th k n l RBS 3202, RBS 3101, RBS 3104, RBS
3401, RBS 3412, RBS 3418, RBS 3501, RBS 3512, RBS 3301, RBS 3303, RBS
3X06, RBS 3107, RBS 3X12.
Hai dng thit b trn c tnh nng hon ton ging nhau. Dng RBS6000 ra sau
nn thit b phn cng nh gn hn

2. Khi qut v RBS3000
Do hin ti mng Viettel ang s dng ch yu l cc RBS ca dng RBS3000
Ericsson nn s nghin cu v phn cng ca dng thit b ny, ch yu tp trung 2
loi RBS3206 (T tp trung ), RBS3418 (T phn tn remote).
- T tp trung: L loi t c cc thnh phn c tch hp vo trong 1 t c nh,
ton b thit b c t trong nh. T tp trung thch hp cho cc v tr c nh
trm rng, nhng nhc im l t cng knh, tn Feeder (do Feeder s c u
t Anten xung n t) v suy hao nhiu hn.

Hnh 1- 1: S lp t mt trm tp trung
6
CHNG II. Cc loi t ang s dng

1. T tp trung RBS3206
1.1. Cc c tnh ca RBS3206
- S dng cho vng ph Macro
- C th l t outdoor hoc indoor
- Ti a ch c 6 Sector
- Ti a ch c 2 bng tn trong 1 t (dual band)
- Ti a c 4 Carrier trong 1 Sector
- C th iu chnh cng sut pht khc nhau, ti a l 60W/Cell Carrier (ty
thuc vo loi RU v License gii hn ti NodeB).
- Ti a c 1536/1536 CE vi ng Uplink/Downlink
- H tr HSDPA & EUL
- C th h tr RRU (theo ti liu ca hng Ericsson)
- Phn tp 4 ng thu, 2 ng pht (ty theo mc ch s dng). Hin nay, trn
mng Viettel ch s dng phn tp thu 2 ng v khng phn tp pht
- C th iu chnh c s lng cc khi cp ngun (PSU) ty thuc vo nhu cu
s dng.
1.2. Loi t RBS3206
RBS3206 c 3 loi t l RBS3206M, RBS3206F, RBS3206E u l cc t Indoor
- RBS3206M c 3 khe cm cho RU
- RBS3206F c 6 khe cm cho RU (cu hnh cho Single hoc Dual band)
- RBS3206E c 9 khe cm cho RU (ch dng cu hnh cho Dual band)
Loi RBS 3206 Bng tn phc v
RBS 3206M
850 MHz, 900 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz, and
1700/2100 MHz
RBS 3206F
850, 900 MHz, and 2100 MHz
Dual band: 2100 and 850 MHz
Dual band: 2100 and 900 MHz
RBS 3206E
850 MHz, 1900 MHz, and 1700/2100 MHz
Dual band: 1900 and 850 MHz
Dual band: 2100 and 850 MHz
7

Hnh 1- 3: im khc bit ca 2 loi RBS3206E & RBS3206F
1.3. Kin trc phn cng ca RBS3206
- Kin trc phn cng ca RBS3206 phn thnh 4 khi (Subrack) chnh:
Khi cp ngun (Power Subrack): C nhim v cp ngun cho ton b t
RBS3206
Khi x l bng gc (Baseband Subrack): C nhim v x l tn hiu bng tn
gc
Khi x l cao tn (RF Subrack): C nhim v x l tn hiu cao tn
Khi lc tn hiu (Filter Subrack): Lc tn hiu cao tn trc khi a ra Anten
8

Hnh 1- 4: S khi kin trc phn cng RBS3206
- M t chi tit cc khi v cc Card chc nng RBS3206
1.3.1. Card RU (Radio Unit)
- Nhn tn hiu s t khi tn hiu bng gc (Baseband), chuyn thnh tn hiu
tng t, khuch i v a vo card FU (Filter Unit) v ngc li. Card RU cha
cc b x l thu pht (Transceiving Receiving Processing TRP), khuch i cng
sut cho ng xung.
- Mi RU c th h tr 1 hoc nhiu Cell-Carriers cho c TX v RX ph thuc vo
loi RU, T RBS3206F c th mng 6 RU, t RBS3206E c th mang n 9 RU.
Hin ti trn mng Viettel c 2 loi RU ph bin c s dng l RU21 & RU22
RU21 c 2 Carrier DL v 1 Carrier UL (vi 2 nhnh phn tp)
RU22 c 2 Carrier DL v 2 Carrier UL (vi 2 nhnh phn tp)
9

Hnh 1- 5: S khi chc nng ca card RU
- Chc nng ca card RU
Khuch i tn hiu nhn c t FU.
Thc hin chuyn i tn hiu A/D & D/A.
Cp ngun DC cho cc khi FU/ASC/TMA/RETU/RIU.
Khuch i tn hiu n Anten.
Cung cp b i in DC/DC c chc nng thay i in p cung cp n
FU/ASC/TMA/RETU/RIU.
C th pht ra cc cnh bo nhit khi cm bin xc nh c cc im
nng nghim trng.
- Hnh dng v c im k thut ca card RU
Kch thc v cn nng:
+ Kch thc (rng x cao x su) (mm): 61x323x250.
+ Trng lng: <6,5kg
Hnh dng:
10

Hnh 1- 6: Hnh dng ca card RU21 v RU 22
STT Loi RU
H tr t phin bn
phn mm
M sn phm
1
RU21 2120 [2.1 GHz, 20 W] P4 R12K KRC 118 16/2
2
RU21 2120 [2.1 GHz, 20 W] P5 R4B KRC 118 16/3
3
RU21 2130 [2.1 GHz, 30 W] P4 R12K KRC 118 16/1
4
RU21 2130 [2.1 GHz, 30 W] P5 R4B KRC 118 16/4
5
RU22 2120 [2.1 GHz, 20 W]
tnoteRU1920
P5 R3AK KRC 118 18/3
6
RU22 2120 [2.1 GHz, 20 W] P5 R4B KRC 118 18/4
11
STT Loi RU
H tr t phin bn
phn mm
M sn phm
7
RU22 2140 [2.1 GHz, 40 W] P4 R27A KRC 118 18/1
8
RU22 2140 [2.1 GHz, 40 W] P5 R4B KRC 118 18/5
9
RU22 2160 [2.1 GHz, 60 W ] (1) P5 R11AF/3 KRC 118 18/6
10
RU22 21
IV
20 [1700/2100 MHz,
20 W]
P5 KRC 118 29/4
11
RU22 21
IV
40 [1700/2100 MHz,
40 W]
P5 KRC 118 29/2
12
RU22 1940 [1900 MHz, 40 W] P4 R12K KRC 118 19/1
13
RU22 1940 [1900 MHz, 40 W] P5 R12E KRC 118 19/3
14
RU22 0940 [900 MHz, 40W] P5 R12E KRC 118 35/2
15
RU22 0840 [850 MHz, 40 W] P4 R12K KRC 118 22/1
16
RU22 0840 [850 MHz, 40 W] P5 R12E KRC 118 22/4
17
RU22 0860 [850 MHz, 60 W] P5 R11AF/3 KRC 118 22/2
Ghi ch: (1): y l loi RU ang s dng ph bin trn mng di ng Viettel
1.3.2. Kh
- CBU l khi x l trung tm ca RBS. N thc hin cc chc nng iu khin
chnh trong RBS v iu khin nhng card khc thng qua cc card x l BPs
(Board Processors).
- Khi CBU bao gm chuyn mch ATM v giao tip vi cc khi khc trong
Subrack thng qua backplane. CBU cng cha b lc ngun, cung cp cho
Baseband v Control Subrack. Ti a c 2 CBU c ci t.
- Card ETB (Exchange Teminal Board): Dng cp cc Port kt ni vi mng
truyn dn theo yu cu. S lng card c th thay i t 1-8 card v c th s
dng u ni RBS nh 1 Hub truyn dn.
- Hnh dng v c im k thut:
Kch thc (mm): 265 x 225 x 30.
Hnh dng:

Hnh 1- 7: Card CBU
Cc giao din:
STT Cng Giao din u ni M t
1 A (test) RS232 u dy khi kim tra thit b
2 B (Eth)
Ethernet
Cung cp lung truyn dn
12
STT Cng Giao din u ni M t
10M/100M
3 C (EC bus) RS485 u ng iu khin
4 D (GPS) (hin nay khng dng)
5 E (ET 3-4) ET1, T1, J 1
Cung cp lung truyn dn
6 F (ET 1-2) ET1, T1, J 1
7 G (DC-in) Ngun -48V DC ng ngun vo
Thng s k thut
STT Mc Thng s
1 CPU PPC 750GX
2 System bus clock frequency 82 MHz
3 DRAM 512 Mbyte
4 Flash 8 Mbyte
5 System clock handover Ulimited
6 Radio clock handover 24 hours
7 LTR reference probation time 17 min
1.3.3. Card RAXB (Base Band Random Access Receiver Board)
- C 4 chc nng chnh:
Gii iu ch (Demodulator DEM): DEM bao gm cc chc nng cho b thu
RAKE, c lng knh, kt hp theo t l ln nht.
Truy nhp ngu nhin (Random Access RA): RA bao gm b pht hin truy
nhp ngu nhin
Gii m (Decoder DEC): DEC gm chc nng de interleaving v gii m
Card x l (Board Processor BP)
- C ti a 12 RAXB c ci t. Cu hnh chun ti a l 3x2, 6x1 hoc 3x1+3x1
cho Dualband.
- Kch thc v thng s:
Kch thc (mm): 265 x 15 x 230
Trng lng: <0,75kg
Ngun vo: -48 V DC
Cng sut tiu th: 35W
Tiu tn nhit: 35W
Hnh dng:

Hnh 1- 8: Card RAXB
Mt s c im k thut
13
STT c im RAX R2 (1) RAX R2e (1)
1 S lng CE h tr 32, 64, 128 128
2 H tr HSDPA C C
3 H tr Eul C C
4 H tr Eul 2ms TTI Khng C
5
H tr tnh nng m rng
vng ph
C C
Ghi ch: (1): Hin ti ch c 2 phin bn phn cng ca card RAX ny. Viettel ang
s dng c 2 loi trn: ROJ1192187/14 (R2e) & ROJ1192187/15 (R2)
1.3.4. Card TXB (Base band Transmitter Board)
- C cc chc nng chnh:
M ha (Encoding ENC)
iu ch v tri ph (Modulation and Spreading)
Card x l (Board Processor)
- C ti a 4 card TBX c ci t, cc chun cu hnh ti a 3x2, 6x1 hoc
3x1+3x1 Dual band h tr ti a 2 TBX.
- Ericsson hin ang cc loi Card TX : TX R1, TX R2, TX6-01, TX6-02, TX6-03,
TX6HS-03, TX6HS-04, TX6HS-06. Viettel ang s dng 2 loi card TX l
TX6HS04 & TX6HS06 cho hu ht cc NodeB ang pht sng hin ti.
- c im:
Kch thc (mm): 265 x 15 x 230
Trng lng: <0,75kg
Ngun u vo: -48V DC
Cng sut tiu th: 44W
Tiu tn nhit: 44W
Hnh dng:

Hnh 1- 9: Card TXB
Mt s c tnh khc:
TT
c tnh card
TX
TX R1,
TX R2
TX6-
01
TX6-
02
TX6-
03
TX6HS-
03
TX6HS-
04
TX6HS-
06
1
Kh nng h
tr knh DCH,
c xc nh
bi CE
228 64 128 256 128 384 384
2
Kh nng h
tr HS, c
xc nh bi
n/a n/a n/a n/a 20 60 60
14
TT
c tnh card
TX
TX R1,
TX R2
TX6-
01
TX6-
02
TX6-
03
TX6HS-
03
TX6HS-
04
TX6HS-
06
HS-PDSCH
3
Kh nng h
tr s ngi
dng HSDPA
ti a cho mi
cell
n/a n/a n/a n/a 32 32 32
4
Kh nng h
tr s ngi
dng Eul ti
a cho mi
cell
n/a n/a n/a n/a 32 32 32
1.3.5. Card FU (Filter Unit)
- Card FU bao gm cc khi x l cao tn nh b lc cao tn, khuch i tp m
thp v b lc tn s. Card FU ng thi cng cp ngun cho ASC/TMA v RET.
- Cc loi Card FU gm: FU12 08 (850Mhz), FU12 09 (900Mhz), FU12 19
(1900Mhz), FU12 21 (2100Mhz), FU12 18
IX
(1700/1800Mhz), FU12 21
IV

(1700/2100Mhz).
- Hin nay, Viettel ang s dng loi card FU 12.
- S nguyn l ca card FU

Hnh 1- 10: S nguyn l card FU
- Hnh dng v kch thc:
Hnh dng:
15

Hnh 1- 11: Card FU
Kch thc:
STT FU 12 Chiu rng Trng lng
1
FU12 08
FU12 21
61 mm <5kg
2
FU12 09
FU12 19
FU12 18
IX

FU12 21
IV
61 mm <5kg
1.3.6. Card RUIF (Radio Unit Interface Board)
- L card giao tip gia Baseband Subrack vi Card RU ca Radio Subrack. RUIF
mang c tn hiu s ca 2 nhnh I/Q ca c ng pht v ng thu. RUIF cng
mang tn hiu iu khin s t RU v n RU, tn hiu iu khin s t Baseband
v Control plane. Tn hiu nh thi t CBU cng c truyn n RU thng qua
RUIF.

Hnh 1- 12: S m t chc nng ca RUIF
- Hnh dng v kch thc:
Kch thc (mm): 30 x 290 x 230
Trng lng: <0,9kg
Hnh dng:

Hnh 1- 13: Car RUIF
16
1.3.7. Card OBIF (Optical Radio Unit Interface Board)
- L card m rng ca RUIF cho php gn thm RRU i vi RBS3206.
1.4. S u ni cc cu hnh vi RBS3206
- S 1: Radio Block 1 (RB1)
u ni cu hnh 1 (1 sector 1 carrier) s dng 1 RU21, 1 FU12
Phn tp thu 2 ng khng phn tp pht, FeederA TX/RXA, FeederB RX

- S 2: (RB3)
u ni cu hnh 2 (1 sector 2 carrier) s dng 2 RU21, 2 FU12
Phn tp thu 2 ng khng phn tp pht, FeederA TX/RXA, FeederB
TX/RXB

- S 3: (RB4)
u ni cu hnh 2 (1 sector 2 carrier) s dng 1 RU22, 1 FU12
Phn tp thu 2 ng khng phn tp pht, FeederA TX/RXA, FeederB RXB

- S 4: (RB6)
17
u ni cu hnh 4 (1 sector 4 carrier) s dng 2 RU22, 2 FU12
Phn tp thu 2 ng khng phn tp pht, FeederA TX/RXA, FeederB
TX/RXB

- S 5: (RB7)
u ni cu hnh 3 (1 sector 3 carrier) s dng 1 RU22, 1RU 21, 2 FU12
Phn tp thu 2 ng khng phn tp pht, FeederA TX/RXA, FeederB
TX/RXB.
Trng hp s dng RU22 v tr l v RU21 v tr chn.

- S 6: (RB8)
u ni cu hnh 3 (1 sector 3 carrier) s dng 1 RU22, 1RU 21, 2 FU12
Phn tp thu 2 ng khng phn tp pht, FeederA TX/RXA, FeederB
TX/RXB.
Trng hp s dng RU21 v tr l v RU22 v tr chn.
18

i vi mng Viettel hin ti ang s dng cu hnh u ni ph bin l RB4, s
sng RU22 v FU21 thch hp cho vic trin khai 1 Carrier/Sector hoc 2
Carrier/Sector.
2. T phn tn RBS3418
RBS3418 cng thuc h RBS3000 ca Ericsson, l loi t phn tn, c th lp ti
a 6 RRU.
2.1. Cc c tnh ca RBS3418
- C th ci t m khng tn nhiu din tch
- RRU c th t st Anten, gim c suy hao Feeder v cng sut tiu th
- Giao din quang gia MU v RRU cho php kt ni khong cch xa hn, linh
hot trong quy hoch mng
- H tr cu hnh ti a l 6x1 hoc 3x2 vi cng sut ti a ca mi RRU c th
t n 60w
- H tr HSPA, sn sng cho cc th h k tip ca HSPA
- H tr nhiu bng tn khc nhau
- H tr nhiu chun truyn dn khc nhau k c IP
2.2. Kin trc phn cng ca RBS3418
Phn cng ca RBS3418 c 2 khi chc nng chnh l: MU (main Unit) & RRU
(Remote Radio Unit).
2.2.1. MU (Main Unit)
Bao gm cc khi sau:
- Fan Unit (S lng 1): Chc nng lm mt cho Subrack
- PDU/PSU (Power Distribution Unit/ Power Supply Unit) (S lng 1): MU c th
s dng 1 PDU hoc 1 PSU cp ngun.
PDU s dng cp ngun -48V DC cho CBU v Fan Unit
DC-PSU chuyn i ngun +24V DC thnh ngun -48V mt chiu cp cho
CBU v Fan Unit
AC-PSU chuyn i ngun AC u vo thnh ngun -48V DC cp cho
CBU hoc Fan Unit
19
- CBU (Control Base Unit) (S lng 1): L khi x l trung tm ca RBS thc
hin nhim v chnh l iu khin cc chc nng ca RBS v cc Card thng qua
b x l ca cc Card . V cu trc phn cng hon ton ging vi Card CBU
ca RBS3206 ch khc phn mm.
- TXBs (Transmitter Boards) (S lng t 1-2): Card pht bng gc, h tr HSPA,
h tr ti nguyn CE. Card TXB bao gm b pht bng gc lm nhim v: Tch
cell, kt hp knh, m ha, iu ch v tri ph vi cc knh Transport. V cu
trc phn cng hon ton ging vi Card TX ca RBS3206 v c th s dng
chung (Tham kho thm cu trc Card ca RBS3206).
- RAXB (Random Access and Receiver Board) (S lng 1-4): Bao gm b thu
bng gc RX lm nhim v: Kt hp knh cho Soft handover, gii m, thu RAKE,
tm kim cc knh lin kt v cc knh truy nhp ngu nhin. V cu trc phn
cng hon ton ging vi Card TX ca RBS3206 v c th s dng chung (Tham
kho thm cu trc Card ca RBS3206).
Tt c cc Card u h tr Eul, ty theo Version c th h tr 10ms TTI hoc
10ms & 2ms TTI
Nu RBS3418 c nhiu hn 2 Card RABX th cc card ny c kh nng chia
s ti cho nhau, nu mt Card b li th ton b ti s c dn qua card khc.

Hnh 1- 14: Khi Main Unit ca t RBS3418
- OBIF (Optical Radio Unit Interface) (S lng 1): Cung cp giao din quang
u ni t RRU v MU. C 2 phin bn OBIF2 v OBIF4. Chn OBIF4 nu cn
phi u cnh bo ngoi.
20
Hnh dng:

Hnh 1- 15: Cc loi card OBIF
S chc nng

Hnh 1- 16: S chc nng ca card OBIF
Kch thc (mm): 290 x 30 x 238
Trng lng: <0,9kg
21
- ETB (Exchange Terminal Board) (S lng 0-1): Cung cp cc ty chn i vi
cc Port truyn dn khc nhau nh E1/J1/T1, E3/J3/T3, STM-1 v Ethernet
2.2.2. RRU (Remote Radio Unit)
- Gii thiu: Cc loi RRU (Remote Radio Unit) thng dng ca Ericsson c th k
n nh RRU11, RRU22, RRUW (loi ang s dng trn mng Viettel). i vi
mi loi RRU tng ng s c cc dng RRU i km phn bit nhau bi cng sut
pht s Carrier h tr ti a:
Cu hnh h tr
Cng sut ng
ra/Carrier
(dBm)
Cng sut ng
ra/sector (dBm)
Tng cng sut
truyn n
Antenna2(1)
(dBm/W)
RRU22, 20 W
Band I 43 43 43,5/22,4
1x1, 2x1, 3x1
RRU22, 10 W
Band I 40 43 43,5/22,4
3x2
RRU22, 40 W
Band I 46 46 46,5/44,7
1x1, 2x1, 3x1
RRU22, 20 W
Band I 43 46 46,5/44,7
3x2
RRU22, 20 W
Band II 43 43 43,5/22,4
1x1, 2x1, 3x1
RRU22, 10 W
Band II 40 43 43,5/22,4
3x2
RRU22, 40 W
Band II 46 46 46,5/44,7
1x1, 2x1, 3x1
RRU22, 20 W
Band II 43 46 46,5/44,7
3x2
RRU22, 40 W
Band IV 46 46 46,5/44,7
1x1, 2x1, 3x1
RRU22, 20 W
Band IV 43 46 46,5/44,7
3x2
RRU22, 40 W
Band V 46 46 46,5/44,7
1x1, 2x1, 3x1
RRU22, 20 W
Band V 43 46 46,5/44,7
3x2
RRU22, 40 W
Band

22
Cu hnh h tr
Cng sut ng
ra/Carrier
(dBm)
Cng sut ng
ra/sector (dBm)
Tng cng sut
truyn n
Antenna2(1)
(dBm/W)
1x1, 2x1, 3x1
VIII
RRU22, 20 W
Band
VIII
3x2
RRU22, 40 W
Band IX 43 43 43,5/22,4
1x1, 2x1, 3x1
RRU22, 20 W
Band IX 40 43 43.5/22.4
3x2
Ch :
- Tnh c suy hao ng truyn 0,5dBm v sai lch cng sut 1dB
- Cc Band
Band I: 2100MHz
Band II:1900 MHz
Band IV: 1700/2100 MHz
Band V: 850 MHz
Band VIII: 900 MHz
Band IX:
- Cu trc RRUW
y l loi RRU ang c s dng rng ri trong mng Viettel
RRU Tn s Uplink Tn s Downlink
Cng sut
ng ra
RRUW 01 1920 1980 MHz 2110 2170 MHz 60 W
RRUW h tr 4 Carrier Downlink v 4 Carrier Uplink (ty thuc vo loi MU
ca t tp trung). Hin nay, ti t phn tn RBS3418 ca Viettel, MU ch gii
hn 2 Carrier i vi c ng Downlink v Uplink (RBS3418 Viettel ang s
dng ch cho php ti a 2 Carrier Downlink & Uplink)
Cc thnh phn ca RRUW
+ Cu trc phn cng ca RRU c cc thnh phn nh sau:
23

Hnh 1- 17: Cu phn cng ca RRUW
V tr Tn thnh phn
A Mt n ngoi
B Khi PSU (Option)
C Khi ACCU (Option)
D
Np y khu vc dy quang &
ngun
E Ming kha mt n vo RRU
F
Mt di RRU cha cc giao
din u ni
+ Cu trc cc cng u ni mt di:

Hnh 1- 18: Cu trc cc cng u ni mt di ca RRU
V tr M t Nhn Thng tin
A
S dng u dy cho
mc ch Local vo RRU
(LMT)
LMT Cha s dng
B Cng vo cho dy quang 1 Data A
S dng truyn lu lng v
bo hiu
24
V tr M t Nhn Thng tin
C Cng ra cho dy quang 2 Data B
Cha s dng, dng cho
mc ch u thm Carrier
D u Feefer ca Antenna1 RF A TX/RX
E u Feeder caAntenna 2 RF B RX
F u dy ngun -48V DC Power
G
S dng u b chnh
tilt in t ng RET
ALD ctrl
Cha thng tin iu khin
thit b Antenna
H
S dng cho mc ch u
cnh bo ngoi
Ext Alarm Cha s dng
J Dng u cho RXA RXA I/O Cha s dng
K Dng u RXA Cosite RXA Out Cha s dng
L Dng u cho RXB RXB I/O Cha s dng
M
S dng u b
Equipotential Bounding
Terminal (EBT)
EBT
+ Cu trc Logic bn trong ca RRUW: Gm 3 thnh phn chnh

Hnh 7: Cu trc bn trong ca RRUW
Cc b pht p bng gc TX/RX: Chu trch nhim x l v truyn
cc tn hiu bng gc (tn hiu s).
B khuch i cng sut TPA: Lm nhim v khuch i cng sut tn
hiu bng gc trc khi a vo b x l cao tn.
B x l cao tn: Lm nhim v iu ch tn hiu bng gc thnh tn
hiu cao tn, lc tn hiu v pht n Feeder a n Anten.
2.3. S u ni ca RBS3418 (cho 1 sector)
- S 1: Remote Radio Building Block (RRB01)
u ni cu hnh 1 (1 sector 1 carrier) s dng 1 RRU11
25
Phn tp thu 2 ng khng phn tp pht, FeederA TX/RXA, FeederB RXB

- S 1: RRB02 A
S dng cho cu hnh 1 (1 sector 1 carrier), hoc cu hnh 2 (1 sector 2
Carrier) s dng 1 RRU22
Phn tp thu 2 ng khng phn tp pht, FeederA TX/RXA, FeederB RXB

- S 1: RRB02 B
S dng cho cu hnh 1 (1 sector 1 carrier), hoc cu hnh 2 (1 sector 2
Carrier) s dng 1 RRUW01
Phn tp thu 2 ng khng phn tp pht, FeederA TX/RXA, FeederB RXB

Ch : Hin nay mng Viettel ch yu s dng s u ni 2b RRB02 B cho tt c
cc cu hnh.


26
PHN II. THIT B DI NG 3G HUAWEI
CHNG I. Gii thiu

1. Tng quan v cu trc NodeB

Hnh 2- 1: S cu trc phn cng t tp chung BTS3900 khi y cu hnh
Phn cng ca NodeB bao gm cc thit b chnh sau:
- BBU (Base band unit): iu kin ti nguyn v tuyn NodeB; kt ni NodeB vi
RNC qua giao din I
ub
.
- DCDU: Phn phi ngun -48V u vo cho cc phn t khc nhau ca NodeB.
- Module RF: Gm cc card WRFU i vi t tp chung BTS; v cc RRU i vi
t phn tn DBS.

Hnh 2- 2: S cu trc logic ca NodeB

2. Kh nng p ng ca 1 NodeB
- C kh nng h tr: 1536 CE ng UL v 1536 CE ng DL.
- H tr cu hnh ti a ln ti: 3*8 (3 sector, mi sector 8 cell) hoc 6*4 (6 sector,
mi sector 4 cell).

27
- H tr: Truyn dn: E1/T1; FE (quang, in).
- C th u ni cc nodeB theo star; ring; tree; hub.
- ng h ng b: Iub interface clock; ng h GPS; ng h ni; ng h BIST.
H tr linh hot trong vic cu hnh carrier/sector. V d: T cu hnh 2/2/2 c th
chuyn thnh 1/2/3; 0/3/3 m khng cn b sung license.
Ch : Mt sector l mt hng ph


28
CHNG II. Cu to, chc nng cc module chnh

1. Khi RF WRFU (T tp trung)
1.1. c tnh k thut
- Mt card WRFU h tr ti a ln n 4 carrier. Vi cu hnh hin ti ca Viettel
cng c kh nng h tr ny. Khi cn c th trin khai ngay cu hnh 3 tn
s/1sector m khng cn mua license.
- Cng sut ti a u ra trn 1 card l: 80W; hin Huawei c cc license cng
sut nh sau:
Card S lng carrier h tr
Cng sut u ra ti a/1
carrier.
40 W WRFU
1 40 W
2 20 W
80 W WRFU
1 80 W
2 40 W
3 20 W
4 20 W
- nhy thu ca antenna n nn ln hn l: -125.8 dBm
- nhy thu khi s dng 2 antenna phn tp nn ln hn l: -128.6 dBm
- Khong cch ti a phc v c l 200 Km.
- o c, bo co, cnh bo cc gi tr v RTWP v VSWR.
- Cng sut tiu th:
Loi cu hnh Ngun tiu th thng thng (W) Ngun tiu th ti a (W)
3*1 520 630
3*2 610 830
3*3 810 1070
3*4 1020 1330

1.2. Cu trc, chc nng

Hnh 2- 3: S cu trc logic ca WRFU

29
1.2.1. C
Bao gm cc khi:
- Giao din vi BBU
- Khi thu pht
- Khi Power Amplifier (PA khi khuch i cng sut)
- Khi lc
- Khi khuych i tp m thp (LNA)
- Khi giao din m rng (external)
- Khi ngun
1.2.2. Ch
- Khi giao din (Interface module):
Pht cc tn hiu nhn c t BBU n khi x l tn hiu (signal processing
unit)
Pht i cc tn hiu nhn c t khi x l (signal processing unit) n BBU.
- Khi thu pht (TRX): TRX ca cc WRFU u c 2 my thu RX (phn tp thu) v
1 my pht TX thu pht tn hiu v tuyn. TRX thc hin cc chc nng chnh
sau y:
i vi cc tn hiu thu ng UL:
+ Chuyn i cc tnh hiu thu c thnh cc tn hiu trung tn
(intermediate frequency).
+ Khuch i tn hiu trung tn v thc hin gii iu ch IQ.
+ Thc hin chuyn i tn hiu t Analog sang tn hin s (DAC).
+ Ly mu tn hiu s.
+ Thc hin lc ng b.
+ ng gi d liu v gi n BBU tip tc x l.
i vi khi pht:
+ nh dng v lc tn hiu ng xung.
+ Thc hin chuyn i chuyn i tn hiu t Digital sang Analog (DAC)
+ Chuyn i tn hiu trung tn thnh siu cao tn pht i.
- Khi PA: Khuch i tn hiu v tuyn t TRX.
- Khi lc: Bao gm 1 b lc ghp v 1 b lc thu.
B lc ghp lc c tn hiu pht v tn hiu thu trn knh v tuyn v c th
tch bit ring r 2 ng pht thu. V th chng c th chia s chung 1
antenna.
B lc thu: Ch lc 1 tn hiu thu RX.
- B khuch i tp m thp (LNA) lm nhim v khuch i cc tn hiu nhn c
t b thu antenna.
- Khi ngun: Nhn ngun u vo t DCDU v cung cp cho cc bo mch khc
nhau ca WRFU.

30
1.3. Cc giao din u ni ca WRFU

Hnh 2- 4: Giao din u ni card WRFU

2. Khi RF RRU (T phn tn)
2.1. c tnh k thut
- H tr TMA vi cc li 12 dB v 24 dB
- Thng k v bo co v nhiu ng ln RTWP.
- Pht hin v cnh bo v t s sng ng.
- nhy thu: -125.5 dBm
- H tr 4 ng phn tp thu.
- Mi RRU h tr cu hnh ti a 4 carrier (khng cn b sung license g thm).
- Cng sut u ra trn mi carrier nh sau:
S lng carrier Cng sut u ra/carrier (W)
1 60
2 30
3 20
4 15
- RRU h tr cc u ni: Chain; star; ring.
- u ni trc tip vi h thng antenna.
2.2. Cu trc, chc nng
S cu to logic RRU

31

Hnh 2- 5: Cu trc logic RRU v SRXU
- S logic v chc nng ca tng khi ging nh card WRFU ca t tp chung
m t trn.
- Ngoi ra, nu x dng phn tp thu 4 ng th khi giao din m rng s c
ni n SRXU (khi ny h tr thm 2 ng thu na).
2.3. Cc giao din u ni ca RRU

Hnh 2- 6: Cc giao din u ni RRU

32
3. Khi BBU

Hnh 2- 7: Cu to phn cng ca BBU
- Cc card ca BBU:
Cc card bt buc: WBBP, WMPT, UBFA, UPEU.
Cc card ty chn: UELP, UFLP, UTRP v UEIU.
- V tr ca cc card trn BBU:

Hnh 2- 8: V tr ca cc card trn BBU
- S logic:

33

Hnh 2- 9: S logic ca khi BBU
- Cu to v chc nng ca tng card:
3.1. Card WMPT
- Thc hin chc nng ca 2 khi: Khi iu khin v khi truyn ti trong s
logic.

Hnh 2- 10: Card WMPT
- Chc nng: Thc hin cc chc nng chnh ca NodeB bao gm:
Cc chc nng v OM: Qun l thit b, qun l vic cu hnh, tch hp, qun
l alarm, qun l software.
iu kin hot ng ca cc board khc ca BBU, ng thi cung cp tn hiu
ng h ng b. (Tn hiu ng b c ly t cc ngun nh: Iub clock,
GPS clock, ng h BIST, ng h IP => m bo tn hiu ng b t tiu
chun yu cu).
H tr cng UBS cho php t ng nng cp phn mm, t ng cu hnh
(phn mm v file cu hnh copy sn vo USB, sau khi USB c cm vo
cng trn, NodeB s t ng ti phn mm v t ng nhn cu hnh).
Cung cp cng truyn dn cho giao din Iub (cng FE0 nu dng FE in v
cng FE1 nu dng FE quang; hoc cng E1/T1 nu dng truyn dn E1 vi
h tr ti a khai bo 4 E1/card).
Cc tnh nng v x l bo hiu bao gm: Cc bo hiu NBAP, ALCAP,
SCTP.
C ti a 2 card WMPT c th cu hnh trn 1 BBU, hot ng theo ch
active, standby. Tng ng c th cu hnh trn cc slot 6 v 7 nh hnh 2-8. 4.

34
3.2. Card WBBP
- Chc nng ca khi baseband trong s logic c thc hin bi card ny.

Hnh 2- 11: 2 loi card WBBP thng gp
- Cu to:
Gm 3 cng quang kt ni vi khi RF. S lng ti a: 6 board/1BBU. V
tr lp t trn BBU nh trong hnh 4.
Da trn tc x l ca chipset, card WBBP c chia thnh 2 loi.

Card WBBPa h tr HSDPA (2ms TTI) v HSUPA pha 1 (10 ms TTI)
Card WBBPb h tr HSDPA (2ms TTI) v HSUPA pha 2 (2 ms TTI)
Hin card Viettel ang dng thuc loi: WBBPb3.
- Chc nng:
Cung cp giao din CPRI cho kt ni gia BBU v WRRU hoc WRFU.
X l cc bo hiu UL v DL baseband; h tr HSDPA v HSUPA.
H tr backup 1+1 cho giao din CPRI.
Khi baseband ny bao gm cc module nh sau:
+ Module x l d liu baseband UL: Bao gm khi gii iu ch v gii m
ha. Tn thu c sau khi qua khi RF => chuyn thnh tn hiu s => sau
tip tc qua khi ny v c thc hin => gii iu ch s => gii tri
ph, gii m ha =>sau khi qua khi Frame Protocol processing d liu s
tip tc c truyn n RNC qua khi truyn ti.
+ Module x l d liu baseband DL: Bao gm cc khi iu ch, m ha.
Module ny s nhn tn hiu d liu t RNC thng qua khi truyn ti, v
gi cc d liu ny ti b x l FP thc hin x l giao thc khung =>
sau tn hiu s c m ha =>mapping ti cc knh truyn ti, knh
vt l => tri ph => iu ch s => kt hp iu khin cng sut => cui
cng tn hiu c a n module interface => x l tip khi RF v
c truyn i trong khng gian.

35
3.3. Card UPEU
- Thc hin vai tr ca khi ngun trong s logic:

Hnh 2- 12: Cu trc card UPEU
- Cu to:
1 BBU H tr ti a 2 card: UPEU, chy theo backup 1+1.
- Chc nng:
Chuyn i t ngun +24V hoc -48V thnh ngun +12V cung cp cho cc
phn t ca bo mch.
Bo co cc cnh bo lin quan n in p u vo, u ra thp.
Cung cp cc cng cho vic u ni cnh bo.
3.4. Card UBFA

Hnh 2- 13: Cu trc card UPEU
- S lng: ti a l 1 card.
- Chc nng: iu kin tc ca qut, bo co trng thi ca qut ti WMPT, pht
hin v cnh bo nhit ca qut.

4. Khi ngun
- Cc loi phn phi ngun:
Phn phi ngun -48V DC

36

Hnh 2- 14: Phn phi ngun -48V DC
Phn phi ngun +24V DC

Hnh 2- 15: Phn phi ngun +24V DC
Phn phi ngun 220V ACHnh 2- 16: Phn phi ngun 220V AC
- Chc nng khi DCCU-01: Cung cp ngun cho BBU, WRFU, FAN v cc thit
b khc bn trong t.
Ch :
- Vi phn phi ngun +24V DC, ngun vo phi qua khi bin i DC/DC thu
c ngun u ra -48V DC a vo khi DCCU.
- Vi phn phi ngun 220V AC, ngun vo phi qua khi bin i AC/DC thu
c ngun u ra -48V DC a vo khi DCCU.


37
CHNG III. Cc cnh bo lin quan n trng thi hot ng ca thit b ti
trm

1. Cc n trn card WMPT
Tn n hin th Color Trng thi M t
RUN
Mu
xanh
ON
Board c ngun vo, tuy nhin hin
ang b li
OFF Board khng c ngun vo
1s ON, 1s
OFF
Board ang chy ng cu hnh
0.125s ON,
0.125s OFF
Phn mm ang c ti vo board,
hoc board ny khng c s
dng.
ALM
ON
Phn cng ca board ang c vn

OFF Board ang chy bnh thng
ACT Xanh
ON Board ang ch active
OFF Board ang ch standby
n hin th ti
cng FE1; FE0
Xanh
ON Kt ni ang hot ng
OFF Kt ni truyn dn ang b li
Vng
Nhp nhy ang c d liu c truyn i
OFF Khng c d liu no c truyn
n hin th ti
cng FTH
Xanh
ON Kt ni hot ng bnh thng
OFF Kt ni b li
Vng
Nhp nhy ang c d liu c truyn i
OFF Khng c d liu no c truyn

2. Cc n trn card WBBP
Tn
n
hin
th
Mu
(khi
n
sng)
Trng thi M t
RUN Xanh
ON
Board c ngun vo, tuy nhin hin
ang b li
OFF Board khng c ngun vo
1s ON, 1s OFF Board ang chy ng cu hnh
0.125s ON/OFF Software ang c load vo board
ACT Xanh
ON Board ang hot ng bnh thng
OFF Board ang khng s dng

38
Tn
n
hin
th
Mu
(khi
n
sng)
Trng thi M t
ALM
OFF Board ang hot ng bnh thng
ON
Phn cng ca board c vn , nn
thay th bng 1 board khc
CPRI0
CPRI1
CPRI2
OFF Hot ng bnh thng
Xanh ON Kt ni CPRI qua cp quang b li
Xanh Nhy vi tn s = 2 Hz RRU tng ng b li phn cng

Nhy vi tn s = 0.5
Hz
Kt ni gia RRU v anntenna b li

3. Cc n trn card UBFA
Tn Mu Trng thi M t
STATE
Xanh
0.125s ON, 0.125s OFF
Module cha c cu hnh; khng
c cnh bo
1s ON, 1s OFF Board ang chy bnh thng
ON Module ang bo co alarm

4. Cc n ca card UPEU
Tn Mu Trng thi M t
RUN Xanh
ON Card ang hot ng bnh thng
OFF Board khng c ngun vo, hoc ang b li board

5. Cc n hin th ca RRU
Label Color Status Description
RUN Xanh
ON Module c ngun vo
OFF
Module khng c ngun vo; hoc n
ang thc hin report alarm
1s on, 1s off Module ang hot ng bnh thng
0.5s on, 0.5s off Software ang c load vo module
ALM
ON
Module ang thng bo cnh bo (ngoi
tr cnh bo lin quan ti VSWR)
OFF Module ang hot ng bnh thng

39
Label Color Status Description
TX_ACT Xanh
ON Module ang hot ng bnh thng
OFF Khng c ngha c th
VSWR
ON Cnh bo v VSWR vt ngng cu hnh
OFF Khng c cnh bo v VSWR
CPRI_W
CPRI_E
/xanh
ON (xanh) Kt ni CPRI hot ng bnh thng
ON ()
Si quang thu xut hin cnh bo lin quan
n mt tn hiu (LOS)
0.5s ON; 0.5s
OFF ()
CPRI c cnh bo lin quan ti suy hao
OFF
Module quang b lng, hoc khng c
ngun vo

6. Cc n hin th ca WRFU
Nhn Trng thi ngha
RUN
ON
C ngun vo, nhng hin ti card ang
b li.
OFF Khng c ngun vo, hoc module b li
1s ON; 1s OFF Module hot ng bnh thng
0.125s ON; 0.125s OFF
Module ang ti phn mm, hoc ang
khi to
ALM
ON Module ang bo cnh
OFF Khng c alarm no
ACT
ON
Module ang hot ng v kt ni ti
BBU
OFF Module khng c kt ni ti BBU
1s ON, 1s OFF Module ang trong trng thi test
VSWR
OFF Khng c cnh bo v VSWR
On () C cnh bo v VSRW
CPRI0
CPRI1
On (xanh) Kt ni CPRI hot ng bnh thng
On ()
Giao din (cng cha CPRI tng ng)
khng nhn c tn hiu
1s ON; 1s OFF () Kt ni CPRI mt ng b

40
PHN III. THIT B DI NG 3G ZTE
CHNG I. Gii thiu chung v NodeB ZTE

- L mt phn quan trng ca UTRAN, NodeB ch yu x l cc tn hiu ca lp
vt l trn giao din Uu.

Hnh 3- 1: Node B trong h thng mng UMTS
- Thit b Node B 3G ca ZTE cung cp cho Viettel bao gm 02 loi: H thng tp
trung vi thit b BS8800 v h thng phn tn vi thit b B8200 v R8804.
- Node B tp trung bao gm cc thnh phn chnh:
BS8800: T tp trung.
ILP (Indoor Lighting Protection): Khi chng st trong nh.
OLP (Outdoor lighting protecting): Khi chng st ngoi tri.
H thng Anten feeder.
B phn phi ngun.
- Node B phn tn bao gm cc thnh phn chnh:
BBU8200: (Baseband Unit) Module x l bng c bn.
ILP: (Indoor Lighting Protection) Khi chng st trong nh.
RRU R8804: Khi x l tn hiu v tuyn.
OLP: (Outdoor lighting protecting) Khi chng st ngoi tri.
H thng Anten feeder.
B phn phi ngun.
Cu hnh tng quan ca Node B phn tn c th m t nh sau:

41

Hnh 3- 2: Cu hnh NodeB phn tn

42
CHNG II. T tp trung ZTE

Ti chng ny, ti liu gii thiu t ZXSDR BS8800 GU360 (V4.09.21) indoor
GSM&UMTS ca ZTE

1. c im k thut thit b
- Khi qut v thit b
BS8800 l trm Macro indoor vi dual mode. N h tr GSM
(850/900/1800/1900 MHz) v UMTS (850/900/1800/1900 MHz and 2.1 GHz).
Thit b c th hot ng c lp nh 1 trm Macro GSM hoc 1 trm Macro
UMTS.
BS8800 thit k theo cu trc vi 2 phn c lp l Baseband v RF. Khi
Baseband thit k theo nn tng uTCA trong khi khi RF da trn thit b thu
pht bng rng v multi-carrier.
H thng GSM/EDGE/UMTS bao gm trm gc (BTS/nodeB), Thit b iu
khin mng v tuyn (BSC/RNC), thit b Core (CN) v MS/UE.

Hnh 3- 3: H thng GSM/EDGE/UMTS
BS8800 cung cp chc nng ca 1 trm gc (BTS/NodeB).
- Hnh dng:
BS8800 y bao gm 2 phn: T 1 v t 2 v t 2 l phn ty chn. Khi
thc hin chc nng BTS v s carrier vt qu 36 th dung lng cn c
m rng bng cch thm t th 2.

43

Hnh 3- 4: BS8800 ca ZTE
- Dch v v chc nng
Dch v
Loi dch v M t
Dch v GSM/EDGE
- Dch v thoi: Bn tc (HR), ton tc (FR), ton tc nng
cao (EFR), a tc thch ng (AMR)
- Dch v d liu ton tc 9.6Kbps
- Dch v d liu GPRS/EDGE
Dch v nh v
- Cung cp 3 gii php nh v: CellID, CellID+RTT, v
AGPS
Dch v R99
- Min chuyn mch knh: Dch v AMR voice (h tr 8
loi tc ), dch v CS 64 kbps
- Min chuyn mch gi: UL/DL 64 kbps, UL/DL 128 kbps,
v UL/DL 384 kbps
- Dch v ng thi: Min chuyn mch knh (AMR 12.2
kbps, CS 64 kbps) +min chuyn mch gi (64 kbps, 128
kbps, 384 kbps)
Dch v HSDPA
- H tr tc ti a 14.4 Mbps
- H tr ti a 15 m knh
- H tr dch v HSDPA v R99 trn cc carrier khc nhau
- H tr handover cng tn, khc tn, handover gia HSDPA
v R99.
- H tr dch v ng thi
- H tr dch v a phng tin
Dch v HSUPA H tr tc ti a 5.76 Mbps
Dch v MBMS
H tr tnh nng broadcast v multicast , h tr kiu PtP v
PtM

44
Loi dch v M t
- H tr qun l di ng
- H tr dch v MBMS ca dch v stream v background
Dch v HSPA+
- H tr tc ng xung ti a 43.2 Mbps
- H tr tc ng ln ti a 11.5 Mbps
Chc nng
+ Chc nng c bn:
Vi giao din U
m
: Thit lp truy nhp u cui v truyn kt ni v
tuyn RF bao gm: X l tn hiu v tuyn, m ha v gii m knh,
ghp knh v phn knh, o c v bo co, iu khin cng sut, pht
phn tp, thu phn tp, hiu chnh v ng b.
Vi giao din A
bis
: Kt ni vi BSC v thc hin cc chc nng sau:
Qun l cell, bo co thng tin o c, qung b bn tin h thng, iu
khin truy nhp, qun l di ng, qun l cnh bo, gim st v kim
tra trng thi.
+ Dual mode:
Phn cng h tr GSM/EDGE v UMTS. Mi kiu c th hot ng
c lp
H tr lp t hn hp cc card vi cc tn s khc nhau trong cng 1
t.
Vi cu hnh card baseband thch hp, ti phin bn phn mm, v cu
hnh c bn, mng GSM v mng UMTS c th hot ng chuyn i
gia 2 kiu hoc chy ng thi. B8800 h tr cc phin bn GSM
Phase I/Phase II/Phase II +, and UMTS R99, R4, R5, R6, R7 v R8.
+ Nhy tn: BS8800 h tr nhy tn Baseband GSM v nhy tn RF.
+ iu khin cng sut: BS8800 h tr iu khin cng sut ng xung v
thc hin 6 mc iu khin tnh v 15 mc iu khin ng trong kiu
GSM/EDGE.
+ Pht gin on (DTX): BS8800 h tr pht gin on DTX, tc dng lm
gim cng sut pht v mc nhiu tn hiu.
+ Kiu iu ch: Theo lnh iu ch t b iu khin trm gc, BS8800 h
tr nhiu kiu iu ch bao gm: GMSK, 8-PSK, QPSK v 16-QAM.
+ Thu pht phn tp: Trong kiu GSM, BS8800 h tr pht phn tp ng
xung, thu phn tp 2 ng/4 ng. N cng h tr cng ngh IRC 4
anten.
+ iu khin chuyn mch IRC: BS8800 c th cho php hoc khng cho
php chc nng kh nhiu qua phn mm. Sau khi chc nng b hy, h
thng c th khi phc li trng thi trc .
+ Giao din IP A
bis
: Chc nng IP c h tr trn giao din A
bis
.
+ ng b ton h thng bng GPS: Khi GPS c gng vo khi
baseband. ng h GPS c ly nh l ngun ng b chun cho ton b
trm gc thc hin ng b ton thit b GSM.
+ iu khin cp php carrier: BS8800 thc hin iu khin cp php cho
nhiu carrier c cu hnh theo tng carrier n l.
+ Anten in t: BS8800 h tr anten in t v b khuych i TMA.

45
+ Thut ton chuyn m Viterbi: Nhn tn hiu theo thut tun chuyn m
Viterbi tng nhy thu thit b v kh nng gii m knh.
+ Cng ngh Co-BCCH: BS8800 h tr cng ngh Co-BCCH. Co-BCCH
thng s dng vi cell dualband. Cell dualband l 1 cell h tr 2 tn s v
bng tn khc nhau s dng 1 BCCH.
2. Cu trc phn cng
- Theo cu trc logic ca thit b, BS8800 c chia thnh 2 phn: khi baseband
(BBU) v khi thit b v tuyn (RSU). BBU v RSU c kt ni bng cp
quang, truyn d liu baseband IQ v tn hiu OAM.

Hnh 3- 5: Cu trc phn cng BS8800
- V tr cc card trn t: Nh trn hnh 3-4.
Khi bng tn c s (Baseband Unit BBU): BBU thc hin chc nng
A
bis
/I
ub
, x l tn hiu, x l baseband, chc nng O&M cc b v t xa, gim
st trng thi hot ng v chc nng cnh bo. BBU c cc card sau:
Card Tn Chc nng
CC
Bng iu khin
chnh
- Chc nng iu khin chnh.
- Cung cp tn hiu ng h thit b.
UBPG/BPC
X l Baseband
GSM/UMTS.
- Thc hin x l FP.
- Thc hin m ha v gii m lp vt l.
- Thc hin iu ch/gii iu ch.
- Thc hin x l giao thc tri ph v gii tri
ph.
FS Card chuyn mch
- Thc hin chc nng chuyn mch IQ.
- Thc hin cc chc nng x l baseband v
giao din vi RU.
SA
Card cnh bo
trm
- Cung cp chc nng gim st mi trng h
thng, giao din E1/T1 v dry contact.
PM Khi ngun
- Thc hin chc nng giao din vi ngun u
vo, chuyn i in p v gim st ngun.

46
Card Tn Chc nng
FA Khi qut
- Thc hin chc nng lm mt BBU. Cung cp
chc nng gim st, iu khin ngun v bo
co trng thi ca qut.
Khi v tuyn (Radio Unit RU): Thc hin chc nng chuyn i qua li
gia tn hiu v tuyn khng gian v tn hiu s, khuych i tn hiu v tuyn
v thu pht. C th s dng cc loi RSU60, RSU82, RSU40. Bn sau m t
chc nng ca card v module trong khi RF.
Thit
b
Tn Chc nng chnh Tn s
RSU60
Multi-
carrier RU
(80W)
GSM/UMTS
- H tr 6 tn s trong
GSM.
- H tr 4 carrier
trong UMTS.
- GSM:
850M/EGSM/900M/1800M/1900
MHz
- UMTS:
850M/900M/1800M/1900MHz
RSU82
2T4R multi-
carrier RU
(2*60W)
GSM/UMTS
- H tr 8 tn s trong
GSM.
- H tr 2*2 carriers
trong UMTS
900MHz hoc 2*3
carriers trong UMTS
2100MHz
- GSM: 900M/1800MHz
- UMTS: 900M/1800M/2100MHz
RSU40
Multi-
carrier RU
(60W)
- H tr 4 carrier
trong UMTS.
- UMTS 2100MHz
Subrack qut: Subrack qut cha qut v b iu khin qut. Qut lm mt cho
thit b v b iu khin qut thc hin chc nng gim st, iu khin ngun
v bo co trng thi ca qut.
Subrack phn phi ngun: Subrack phn phi ngun c gi l PDM, thc
hin phn phi ngun v iu khin chuyn mch ngun ca thit b.
- Nguyn l cu hnh
Cu hnh thit b BBU
Card S lng M t cu hnh
CC 1, 2
- Thit b cn t nht 1 card CC c cu hnh.
- Nu chc nng active/standby dc yu cu, s s dng 2
card CC.
FS 1, 2 - t nht cn 1 card FS cu hnh.
UBPG 1~5 - Nu thit b h tr cng ngh GSM, cn s dng card UBPG,
khi s dng cng ngh UMTS, cn s dng card BPC.
- t nht 5 card UBPG+BPC c th cu hnh.
- Mt card UBPG c th x l 12 TRX.
- Mt card BPC c th h tr 3 carrier v cung cp 128 CE cho
BPC 1~5

47
Card S lng M t cu hnh
ng uplink v 128 CE cho ng downlink.
SA 1 - Bt buc.
PM 1, 2 - t nht cn s dng 1 card PM cho thit b.
FA 1 - Bt buc.
Cu hnh thit b RF
Board S lng M t
RSU60 1~6
- Khi h tr mng GSM, mt RSU60 h tr 6 TRX.
- Khi h tr mng UMTS, 1 RSU60 h tr 4 carrier.
- Trong kiu dual mode, 1 RSU60 h tr 4 TRX GSM v 1
carrier UMTS hoc 2 TRX GSM v 2 carrier UMTS.
RSU82 1~6
- Khi h tr mng GSM, mt RSU82 h tr 8 TRX.
- Khi h tr mng UMTS, 1 RSU82 h tr 2x2 carrier trn
gii tn 900 MHz hoc 2x3 carrier trn gii tn 2100 MHz.
- Trong kiu dual mode, 1 RSU82 h tr 8TRX GSM v 2
carrier UMTS.
RSU40 1~6 - Khi h tr mng UMTS, mt RSU40 h tr 4 carrier.
- Cu hnh thit b s dng trong mng GSM
Cu hnh s dng RSU60: RSU60 da trn cng ngh MCPA. Trong mng
GSM, n h tr ti a 6 TRX. Phn Baseband s dng 1 card UBPG h tr 12
TRX.
Loi cu hnh S card RU S card UBPG S rack
S4/4/4 3 1 1
S6/6/6 3 2 1
S12/12/12 6 3 1
Cu hnh s dng RSU82: RSU82 da trn cng ngh MCPA. Trong mng
GSM, n h tr ti a 8 TRX. Phn baseband s dng 1 card UBPG h tr 12
TRX.
Loi cu hnh S card RU S card UBPG S rack
S4/4/4 2 1 1
S8/8/8 3 2 1
S16/16/16 6 4 1
- Cu hnh thit b s dng trong mng UMTS
Cu hnh s dng RSU40: RSU40 h tr 3 carrier v m bo cng sut u ra
20W cho mi carrier. Phn baseband s dng 1 card BPC h tr 6 carrier.
Loi cu hnh S card RU S card BPC S rack
S1/1/1 3 1 1
S2/2/2 3 1 1
S3/3/3 3 2 1

48
Loi cu hnh S card RU S card BPC S rack
S4/4/4 6 2 1
S2/2/2/2/2/2 6 2 1
Cu hnh s dng RSU60: RSU60 c cng sut ti a u ra l 80W trong
mng 850M/900M/1800M/1900M. Mt RSU60 h tr 4 carrier v n m bo
ti a 20W cho 1 carrier. Phn baseband s dng 1 card BPC h tr 6 carrier.
Loi cu hnh S card RU S card BPC S rack
S1/1/1 3 1 1
S2/2/2 3 1 1
S3/3/3 3 2 1
S4/4/4 3 2 1
S2/2/2/2/2/2 6 2 1
Cu hnh s dng RSU82: 1 RSU82 h tr 2x2 carrier trn gii tn 900 MHz
hoc 2x3 carrier trn gii tn 2100 MHz i vi mng UMTS. Phn baseband
s dng 1 card BPC h tr 6 carrier.
Loi cu hnh S card RU S card BPC S rack
S1/1/1 2 1 1
S2/2/2 2 1 1
S3/3/3 2 2 1
S4/4/4 2 2 1
S2/2/2/2/2/2 3 2 1
- Cu hnh thit b s dng dual mode h tr GSM v UMTS
RSU40 v RSU60: RSU40 v RSU60 c cu hnh ng thi trong trng
hp ny, RSU40 s dng cho UMTS2100MHz v RSU60 c s dng cho
GSM850/900/1800/1900MHz.
Loi cu hnh S RU
S card
UBPG
S card
BPC
S
rack
G:S666(850/900/1800/1900M)
+U:S333(2100M)
3(RSU60-
850/900/1800/1900M
+3 RSU40-2100M)
2 2 1
RSU82: Nu RSU82 c cu hnh ng thi trong trng hp ny th thc
hin nh sau:
Loi cu hnh S RU
S card
UBPG
S card
BPC
S rack
G:S444(900/1800MHz)
+U:S222(2100MHz)
2(RSU82-900/1800MHz
+2 RSU82-2100MHz)
1 1 1
Nu 1 RSU82 cu hnh trong trng hp ny th thc hin nh sau:
Loi cu hnh S RU S card UBPG S card BPC S rack
G: S888(850/900/1800/1900)
+U:S222(850/900/1800/1900)
3 2 1 1

49
- c im k thut
Dung lng thit b:
+ Khi thit b chy trong mng GSM, t u tin h tr 38 TRX, khi thm t
th 2 th c th h tr 60 TRX.
+ Khi thit b chy trong mng UMTS, dung lng ti a l 30 carrier.
+ Khi thit b h tr c GSM v UMTS, dung lng ti a l 36 TRXs GSM
+12CS UMTS.
Tn s lm vic: Thit b h tr: GSM 850 MHz/ 900 MHz/ 1800 MHz/ 900
MHz/ EGSM. V UMTS 850 MHz/900 MHz/1800 MHz/1900 MHz/2100
MHz. Gii tn nh sau:
+ 900 MHz
Gii tn Uplink: 880 MHz ~ 915 MHz
Gii tn Downlink: 925 MHz ~ 960 MHz
+ EGSM
Gii tn Uplink: 880 MHz ~ 915 MHz
Gii tn Downlink: 925 MHz ~ 960 MHz
+ 850 MHz
Gii tn Uplink: 824 MHz ~849 MHz
Gii tn Downlink: 869 MHz ~ 894 MHz
+ 1,800 MHz
Gii tn Uplink: 1710 MHz ~ 1785 MHz
Gii tn Downlink: 1805 MHz ~ 1880 MHz
+ 1,900 MHz
Gii tn Uplink: 1850 MHz ~ 1910 MHz
Gii tn Downlink: 1930 MHz ~ 1990 MHz
+ 2,100 MHz
Gii tn Uplink: 1920 MHz ~1980 MHz
Gii tn Downlink: 2110 MHz ~ 2170 MHz
c im vt l ca t:
+ T chnh
Mu: Xanh thm
Kch c: 950 mm 600 mm 450 mm (H W D)
Trng lng: Nh hn 135 kg vi cu hnh full.
+ T ph (ty chn, hin ti cha s dng)
Mu: Xanh en
Kch c: 700 mm 600 mm 450 mm (H W D)
Trong lng: Nh hn 115 kg vi cu hnh full.
Yu cu ngun cp
+ BS8800 cp ngun -48 V DC (-57 V DC ~-40 V DC)
Ngun tiu th
+ Cu hnh GSM


50

Trm S4/4/4 S8/8/8
Khi v
tuyn
Tn s Trung bnh Peak Trung bnh Peak
RSU82
900M 720 1105 1200 2055
1800M 730 1130 1215 2100

Trm S6/6/6 S12/12/12
Khi v
tuyn
Tn s Trung bnh Peak Trung bnh Peak
RSU60
850M/900M 695 1125 1235 2130
1800M/1900M 725 1165 1280 2210
+ Cu hnh UMTS

Trm S111 S222 S333 S444
Khi v
tuyn
Tn s
Trung
bnh
Peak
Trung
bnh
Peak
Khi
v
tuyn
Tn
s
Trung
bnh
Peak
RSU40 2100M 385 460 470 660 610 850 - -
RSU60 850/900M 575 695 665 830 795 995 865 1165
RSU82
900MHz
(40W/Carrier)
660 825 825 1125 - - - -
2100MHz 360 495 465 680 625 855 - -
+ Cu hnh dual mode GSM/UMTS

S444(G)+S111(U)
Khi v tuyn Trung bnh Peak
RSU60 (850/900M) 770 1145
RSU82 (900M) 835 1220
Cng sut pht khi RF
Loi khi v tuyn Cng sut pht
RSU60 (GSM mode) GMSK 80 W/8PSK 50 W
RSU60 (UMTS mode) 80 W
RSU60 (GSM/UMTS dual-mode) 80 W
RSU82 (GSM mode) GMSK 280W/8PSK 250W
RSU82 (UMTS mode) 900M 280W/2100M 260W
RSU82 (GSM/UMTS dual-mode) 280W
RSU40 U216 (UMTS mode) 60 W
nhy thu tnh:
+ GSM: -113 dBm i vi 1 anten thu.
+ UMTS: -126,5 dBm i vi 1 anten thu.
+ UMTS: -129,2 dBm i vi 2 anten thu.

51
+ UMTS: -131.9 dBm i vi 4 anten thu.
Giao din vt l
Loi Chc nng Giao din vt l V tr M t
Giao
din vi
thit b
bn
ngoi
Giao din
A
bis
/I
ub

E
1
/T
1
SA
H tr 8 ng, c th
m rng ln 16 ng.
Giao din quang GE CC Mi card CC cung cp 1
giao din GE. C th la
chn giao din quang
hoc giao din in.
Giao din in GE CC
Giao din
U
m
/U
u

Giao din Anten
feeder RF
RU
Thng tin c trao i
ti giao din v tuyn
truyn qua h thng
anten, feeder.
Ti nguyn
clock
Giao din RF CC
u vo tn hiu GPS
hoc BITS
Giao din
O&M.
Giao din in GE. CC
Cung cp 1 giao din
LMT.
Giao din
iu khin
O&M.
Giao din GE CC
Truyn theo giao din
A
bis
/I
ub
.
Giao din
ngun
-48 V/-48 V GND PDM

Giao
din vi
thit b
bn
trong
Baseband-RF
interface
Giao din quang FS
Mi card quang cung
cp 6 giao din quang
Tx/Rx kt ni vi khi
RU.
Yu cu mi trng: Nhit lm vic
+ Thi gian di: -5
o
C ~45
o
C
+ Thi gian ngn: -15
o
C ~55
o
C
m tng ng
+ Thi gian di: 5% ~95%
+ Thi gian ngn: 5% ~ 100%
tin cy
+ Thi gian thit b hot ng gia hai ln b h hng (MTBF): i vi t
cu hnh y , MTBF ln hn 155000 gi.
+ Thi gian sa xong li trung bnh (MTTR): MTTR ca h thng nh hn
0,5 gi. MTTR khng bao gm thi gian cn n ni cha li.
+ kh dng: Ln hn 99,999677%.
+ Thi gian khng hot ng: Khng ln hn 1695 pht 1 nm.

52
3. Cu trc phn mm

Hnh 3- 6: Cu trc phn mm
- H thng phn mm bao gm lp phn mm h tr v lp phn mm dch v.
Platform h tr ng dng hot ng cung cp cc chc nng sau:
+ OSS: Cung cp nn tng h tr hot ng c lp vi phn cng vi cc
nhim v lp lch li, nh thi, qun l d liu, truyn thng gia cc card
cho cc phn h phn mm khc nhau, gim st h thng, cnh bo v x
l s c.
+ SCS: iu khin chui bt ngun, iu chnh active/standby, qun l
subrack v qun l rack.
+ OAM: Cung cp cc chc nng NM nh l cu hnh, cnh bo, o hiu
nng.
+ DBS: Qun l d liu hiu nng mng KPI.
+ BRS: X l chng giao thc.
+ BRACS: iu khin truy nhp lp bearer.
Lp phn mm dch v GSM/UMTS cung cp cc chc nng sau:
+ X l bo hiu dch v
+ Qun l cu hnh.
+ Qun l trng thi.
+ Qun l truyn thng.
+ Qun l c s d liu.
4. c im cc card
- Cc thnh phn trong thit b
Khi v tuyn RF:
+ Khi v tuyn c hnh dng bn ngoi nh sau:

53

Hnh 3- 7: Hnh dng bn ngoi khi RF
+ Khe th 1 n khe th 6 c th cu hnh vi nhiu loi card RF khc nhau:
RSU60/RSU82/RSU40.
Khi Baseband:
+ 1 t c th cha ti a 2 khi baseband, hnh dng khi v cc card
baseband tng t nh ca t phn tn:

Hnh 3- 8: Thnh phn ca BBU
- Cc subrack
+ Subrack phn phi ngun c s dng cp ngun ti t thit b.
+ Subrack Qut v subrack thng gi 2U thc hin lm mt cho cc RU
+ Subrack 1U thc hin lm mt cho BBU. Mi khi baseband cn 1 subrack
thng gi 1U. Ti a 2 subrack thng gi c th cu hnh.
+ Subrack bo v chng st c s dng bo v tn hiu t ngun st
truyn t giao din bn ngoi. y l subrack ty chn.
- M t cc subrack
Subrack phn phi ngun
+ Chc nng: Subrack phn phi ngun c s dng cp ngun ti ton
b thit b.
+ Mt trc:

Hnh 3- 9: Mt trc Subrack phn phi ngun
Tn ngha M t
PWR
Cng tc ngun cho thit b v cc
subrack trong n.
ON cho bin ngun ang bt.
OFF cho bit ngun tt.
LSP Bo v st nh Bo v st nh cho thit b
BBU1
BBU2
Cng tc ngun BBU1
Cng tc ngun BBU2
ON cho bin ngun ang bt.
OFF cho bit ngun tt.
FAN Cng tc ngun cho subrack qut
ON cho bin ngun ang bt.
OFF cho bit ngun tt.

54
RSU1
RSU2
RSU3
RSU4
RSU5
RSU6
Cng tc ngun cho khi RF1
Cng tc ngun cho khi RF2
Cng tc ngun cho khi RF3
Cng tc ngun cho khi RF4
Cng tc ngun cho khi RF5
Cng tc ngun cho khi RF6
ON cho bin ngun ang bt.
OFF cho bit ngun tt.
+ Mt sau:

Hnh 3- 10: Mt sau Subrack phn phi ngun
Subrack qut
+ Chc nng: Subrack qut thc hin chc nng lm mt cho ton b thit b,
kim tra, gim st v bo co trng thi qut.
+ Mt trc:

Hnh 3- 11: Mt trc Subrack qut
Tn ngha M t
POWER Giao din ngun
Kt ni ngun ca qut ti subrack phn phi
ngun.
MON
Giao din truyn
thng gim st
Gim st trng thi qut nh tc quay, bo co
cnh bo v qut.
+ Cc hin th ti mt trc
Tn ngha M t
PWR Ch bo ngun
ON (xanh): Qut c ngun.
OFF: Qut khng c ngun.
ALM Ch bo cnh bo
ON (): C cnh bo qut.
OFF: Khng c cnh bo.
RUN Ch bo hot ng
Nhy xanh: Qut hot ng bnh thng.
Khc: Xy ra nhng ngoi l.
Subrack thng gi: C 2 loi subrack thng gi:

55

Hnh 3- 12: Subrack thng gi
+ Subrack thng gi (1U): Thng gi cho khi Baseband.
+ Subrack thng gi (2U): Thng gi cho khi RF.
Subrack chng st
+ Subrack chng st bo v cho tn hiu
- Card v tuyn
RSU40 U216 (card Baseband). Chc nng:
+ RSU40 U216 l mt khi RF a-sng mang h tr UMTS, ch hot ng
trong gii tn 2100 MHz v h tr ti a 4 carrier.
+ RSU40 U216 thc hin chc nng truy nhp UE v truyn kt ni v tuyn
trn giao din U
u
bao gm:
X l RF.
iu ch v gii iu ch.
Bo co v o lng.
iu khin cng sut sng mang (carrier).
Thu phn tp.
Hiu chnh v ng b.
+ RSU40 U216 h tr cc chc nng sau ti giao din quang kt ni vi
BBU:
Truyn d liu IQ.
Bo co o c.
Cu hnh chc nng v tuyn RF.
ng b ng h (clock).
+ RSU40 U216 h tr chc nng bo v chng st bn trong vi dung lng
bo v ca feeder l 10 kA.
+ Hnh dng card RS40 U216:

Hnh 3- 13: Card RS40 U216

56
+ Giao din:
Tn M t
Loi
connetor
Giao din Giao thc
Dung
lng
TX1
RX1
Giao din BBU-RSU
/Giao din RRU xp
tng.
Giao din
quang loi
- LC (IEC
874)
Giao din
quang 1
Giao thc
ni ZTE
1.2288
Gbps
TX2
RX2
Giao din BBU-RSU
/Giao din RRU xp
tng.
Giao din
quang loi
- LC (IEC
874)
Giao din
quang 2
Giao thc
ni ZTE
1.2288
Gbps
AISG
Giao din thit b
AISG.
Socket B9
Half
duplex
485 v
AISG
power
AISG AISG * 1
MON
Giao din thit b m
rng
DB15
socket
u vo
dy dry
contact v
full
duplex
485
-
4 * dry
contact 1 *
485
POWER Giao din ngun -
Ngun
u vo
- -48V
ANT2
Giao din cp thu RF
phn tp.
50 DIN
type
connector
Antenna 2 - Rx 2
ANT1
Giao din cp thu
pht RF chnh.
50 DIN
type
connector
Antenna 1 - Tx / Rx 1
RXout
Frequency point
extensible interface
SMA
connector
u ra
RX1 sau
khi
khuch
i tp m
thp
- -
RXin
Frequency point
extensible interface
SMA
connector
u vo
RX t cc
thit b
khc
- -
DBG
Giao din sa li
card
RJ 45
socket
Giao din
sa li
Ethernet
100 BaseT 100 Mbps
RST Nt reset - - - -

57
+ Cc thng s
Ch mc M t
Kch c (mm) 482.688360 (HWD)
Trng lng (Kg) 13
Ngun tiu th (W) 240
Chuyn i nng H tr
- Card trong khi baseband (tng t nh trong t phn tn)
5. Nguyn l hot ng
- Lung tn hiu dch v

Hnh 3- 14: Lung tn hiu dch v
Hng downlink: D liu liu dch v t BSC/RNC vo BBU qua CC hoc
SA. Giao thc IP ca giao din A
bis
/I
ub
v chuyn i NAT c thc hin ti
card CC. D liu sau c chuyn i thnh gi d liu IP v truyn ti
card baseband BPC/UBPG qua giao din GE. Card Baseband thc hin iu
ch, ghp knh v thch ng tc cho cc gi d liu IP v truyn n ti khi
chuyn mch IQ ca card FS. Sau khi chuyn mch IQ ca card FS thc
hin gii ghp knh, an xen, to khung, chuyn i song song-ni tip. Cui
cng, gi tin IP c truyn ti cc card RU qua giao din quang.
Hng uplink: Khi chuyn mch IQ ca card FS nhn tn hiu baseband t
card RU, thc hin gii iu ch v sau truyn chng ti card Baseband qua
tn hiu ni tip tc cao. Cc tn hiu ny c ng gi thnh cc khung
Ethernet, truyn ti card CC qua giao din GE, c x l qua giao thc
truyn dn giao din A
bis
/I
ub
trn card CC. Cui cng, chng c truyn ti
BSC/RNC qua giao din E1/T1/GE.
- Lung tn hiu iu khin thit b
Card CC thc hin chc nng iu khin chnh trong thit b, tn hiu iu
khin c phn phi ti tt c card khc qua card CC. Lung tn hiu iu
khin nh sau:


58

Hnh 3- 15: Lung tn hiu iu khin thit b
- Lung tn hiu clock thit b
Tn hiu clock ca thit b c phn phi ti cc card khc qua card CC v
c phn b ti card RU qua giao din quang. Tn hiu clock c phn phi
nh sau:

Hnh 3- 16: Lung tn hiu clock thit b

59
CHNG III. T phn tn ZTE

1. ZXSDR B8200 GU360
1.1. c im k thut thit b
- Tn ting anh ca sn phm: Indoor GSM/UMTS Dual Mode Baseband Unit.
- Phin bn phn mm v phn cng: Phn mm s dng phin bn V4.09.21, phn
cng s dng phin bn 2.2.
- Hnh dng bn ngoi:

Hnh 3- 17: Hnh dng bn ngoi ca t phn tn
- Chc nng thit b: ZXSDR B8200 GU360 kt hp vi khi RRU thc hin cc
chc nng c bn sau trn cc giao din U
m
/U
u
, A
bis
/I
ub
, v O&M:
Cung cp giao din truy nhp v tuyn U
m
/U
u
cho MS/UE bao gm:
+ Chuyn i ng ln/ng xung v iu ch/gii iu ch.
+ M ha/gii m knh.
+ Ghp knh/ phn knh.
+ o c v bo co.
+ iu khin cng sut.
+ Pht phn tp.
+ Thu phn tp.
+ iu chnh.
+ ng b.
ZXSDR B8200 GU360 kt ni vi BSC/RNC qua giao din A
bis
/I
ub
thc hin
cc chc nng sau:
+ Qun l cell.
+ Bo co thng tin o c t BTS/NodeB.
+ Qung b cc bn tin h thng.
+ Thc hin iu khin truy nhp, qun l di ng, qun l ti nguyn v
tuyn v thc hin cc lnh iu khin t RNC.
Trn giao din O&M, ZXSDR B8200 GU360 cung cp chc nng qun l h
thng thit b bao gm:
+ Qun l cu hnh.
+ Qun l li.
+ Nhn bit trng thi.
+ Nhn bit h thng.
Ngoi ra ZXSDR B8200 GU360 cung cp cc chc nng sau:
+ H tr cc chun GSM pha I/GSM pha II/GSM pha II+.
+ H tr cc chun WCDMA R99/R4/R5/R6/R7.

60
+ H tr GPRS CS1~CS4, EDGE MCS1~MCS9,
+ H tr nhy tn.
+ H tr c ch pht gin on.
+ H tr tnh ton Time Advance (TA).
+ H tr t ng reset NodeB sau khi kt ni giao din Iub b ngt.
+ H tr t ng reset card CC khi c hai knh SCTP v OMC b ngt hn
60 pht.
- Chc nng dch v: ZXSDR B8200 GU360 h tr cc chc nng sau:
GSM EDGE (khi t thc hin chc nng l 1 t GSM)
+ Dch v thoi.
+ Dch v d liu.
Dch v nh v
+ Dch v nh v ca Cell ID.
+ Dch v nh v AGPS.
Dch v R99
+ H tr kiu iu ch QPSK vi tc ti a 384 Kbps.
+ Dch v CS: Dch v Voice AMR (h tr 8 loi tc ) v dch v CS64
Kbps.
+ Dch v PS: UL/DL 64 kbps, UL/DL 128 kbps, v UL/DL 384 kbps
service.
+ Dch v hn hp: CS domain (AMR 12.2kbps/CS 64kbps) + PS domain
(UL/DL 64kbps, UL/DL 128 kbps, and UL/DL 384kbps).
Dch v HSDPA
+ H tr kiu iu ch 16 QAM cho ng xung vi tc ti a 14.4
Mbps (lp Physical).
+ H tr kiu iu ch 64 QAM cho ng xung vi tc ti a 21.6
Mbps (lp Physical).
+ H tr 15 code.
+ H tr cc dch v HSDPA v R99 trn cc carrier khc nhau.
+ H tr chuyn giao cng tn s, khc tn s, gia HSDPA v R99.
+ H tr cc dch v hn hp.
Dch v HSUPA
+ iu ch QPSK h tr vi tc ng ln ti a l 5,76 Mbps (lp vt
l).
Dch v MBMS
+ H tr cc dch v Broadcast v Multicast. V chc nng Multicast h tr
2 kiu truyn l P2P (Point-to-Point) v P2Mp (Point-to-Multi-Point).
+ H tr qun l di ng.
+ H tr MBMS streaming v MBMS background.
- c im k thut:
Kch thc v trng lng
+ Kch thc ca thit b ZXSDR B8200 GU360: 88,4 mm(H) 482,6
mm(W) 197 mm(D).
+ Trng lng ca ZXSDR B8200 GU360: 8,75 kg.
Ngun tiu th

61
+ Ngun tiu th ca ZXSDR B8200 GU360 khi s dng l t UMTS
S
carrier
Danh mc cc card s dng
BPC/BPK
Ngun tiu th trung
bnh(BPC)/ Ngun tiu th
trung bnh(BPK)
CC FS FA SA PM
6 CS 1 1 1 1 1 1 80 W/90W
12 CS 1 1 1 1 1 2 115 W/135W
18 CS 1 1 1 1 1 3 150 W/170W
24 CS 1 1 1 1 1 4 185 W/260W
+ Ngun tiu th ca ZXSDR B8200 GU360 khi s dng l t GSM
S
TRX
Danh mc cc card s dng

Ngun tiu
th trung
bnh
CC FS FA SA PM UBPG
12TRX 1 1 1 1 1 1 60 W
24TRX 1 1 1 1 1 2 75 W
36TRX 1 1 1 1 1 3 90 W
48TRX 1 1 1 1 1 4 105 W
60TRX 1 1 1 1 1 5 120 W
+ Ngun tiu th ca ZXSDR B8200 GU360 khi s dng Dual Mode
GSM/UMTS.
Loi cu hnh
Danh mc cc card s dng Ngun
tiu th
trung
bnh
CC FS FA SA PM UBPG BPC
S444(GSM) +
S222(UMT)
1 1 1 1 1 1 1 95 W
S12/12/12(GSM) +
S444(UMTS)
1 1 1 1 1 3 2 160 W
Yu cu tip a: in tr tip a trong phng thit b lp t ZXSDR B8200
GU360 phi bng hoc nh hn 5 . i vi nhng vng c s ngy xut hin
st khng qu 20 ngy, in tr tip a c th nh hn 10 .
Yu cu nhit / m: Nhit / m yu cu m bo thit b ZXSDR
B8200 GU360 hot ng bnh thng l:
Danh mc Ch s
Nhit xung quanh -20 n +55
m xung quanh 5 % - 95%
Yu cu v ngun: Ngun in yu cu cho thit b ZXSDR B8200 GU360
hot ng bnh thng l 48 V DC. Gii gi tr cho php t -40 V DC-57 V
DC.
Kh nng p ng
+ Thi gian thit b hot ng gia hai ln b h hng (MTBF): 233000 gi
+ Thi gian sa li trung bnh MTTR: 0,5 gi.

62
+ T l p ng: 99,999785%.
+ Chu k gin on dch v: <1128 pht/nm.
Dung lng
+ Trong ch GSM: h tr ti a 60 TRX.
+ Trong ch WCDMA: H tr ti a 30 carrier. UL: 960 CE (BPC), DL:
960 CE(BPCCh Dual Mode (GSM+WCDMA): Dung lng h tr
ng thi l GSM 36 carriers +UMTS 6CS.
1.2. Cu trc phn cng
- ZXSDR B8200 GU360 l 1 thit b dual-mode GSM/UMTS da trn kin trc
MicroTCA. Thit b bao gm cc card CC, FS, BPC 3G (UBPG 2G), PM v SA.
Kt ni phn cng nh sau:

Hnh 3- 18: Kt ni phn cng ZXSDR B8200 GU360
- V tr cc card trn t

Hnh 3- 19: Cc thnh phn y ca BBU

Hnh 3- 20: BBU trin khai ti Viettel
- Cc thnh phn bt buc ca BBU
BPC: (Baseband processing Board) Card x l bng c bn.

63
CC: (Control & Clock Board) Card iu khin v ng b.
FS: (Fabric Switch board) Card giao din vi khi RRU/RSU.
PM: (Power module) Card cp ngun cho BBU.
SA: (Site alarm extension board) Card cnh bo.
FA: (Fan module) Card iu khin qut.
- Cu hnh phn cng
Card S lng Nguyn l cu hnh
CC 1-2
t nht 1 card CC c cu hnh, khi s dng 2 card
CC, phi cu hnh di dng master/slave.
PM 1-2
t nht 1 card PM c cu hnh, khi s dng 2 card
CC, phi cu hnh di dng master/slave hay load
sharing.
SA 1 Bt buc.
FA 1 Bt buc.
BPC
(card x l
dnh cho 3G)
1-5
Trong h thng UMTS, 1 card BPC h tr
3CS/128CE (UL hoc DL) v tng s BPC+UBPG
phi 5.
UBPG
(card x l
dnh cho
GSM)
1-5
Trong h thng GSM, 1 card UBPG h tr 12 TRX v
tng s BPC+UBPG phi 5.
FS 1-2
t nht mt card c cu hnh. Mi card FS h tr 6
giao din quang ln RRU.
1.4. c im cc card
1.4.1. Card CC
- Chc nng card CC:
Giao tip d liu qua cng Ethernet v iu khin lung.
X l giao din A
bis
/I
ub
.
Qun l, iu khin v duy tr trm gc BTS, cung cp giao din LMT (Local
Maintenance Terminal).
Qun l phn mm v cc chng trnh, h tr vic nng cp ti ch v t xa.
Gim st hot ng ca cc card trong h thng.
H tr ng b vi nhiu ngun ng h nh: ng h khi phc t giao din
A
bis
/I
ub
, ng h GPS v ng h ngoi. Viettel s dng ng h t giao
din A
bis
/I
ub
.
Ti to v phn pht tn hiu ng h cho cc thnh phn khc.
Cung cp giao din GPS v qun l b nhn GPS.
- Hnh dng:

Hnh 3- 21: Hnh dng ca card CC

64
- Giao din card CC
Tn giao
din
Chc nng Giao thc Dung lng
ETH0
c s dng cho giao din Ethernet
kt ni gia BBU v BSC/RNC. Giao
din ny hoc l giao din in hoc
l giao din quang h tr tc
(10M/100M/1000M).
IEEE802.3z
v
IEEE802.3ab
1000 Mb/s
ETH1
c s dng cho vic sa li hay
bo dng ni b. L giao din
Ethernet in (10M/100M/1000M).
IEEE802.3ab 1000 Mb/s
EXT
Cng giao din m rng, kt ni ti
thit b m rng, s dng giao din
RS485.
RS485 v
PP1S
-
REF
Cng kt ni ti Anten GPS hoc giao
din tn hiu 2 MHz BITS, s dng
Nhn tn hiu ng b qua v tinh
(Viettel khng s dng kiu ng b
ny), s dng giao din SMA
(Female)

GPS anten
feeder hoc 2
MHz BITS
-
- c im vt l card CC
Danh mc Thng s
Kch c (mm) 148,8*19,0*181,5 (Cao * rng * dy)
Trng lng (Kg) 0,5
Ngun tiu th (W) 18
H tr chuyn i nng (hot swap) H tr
1.4.2. Card FS
- Chc nng card FS:
Nhn tn hiu ng Dowlink v khi phc tn d liu v tn hiu ng b.
nh x tn hiu I/Q vo ng dowlink v ghp vo tn hiu quang.
Nhn tn hiu quang ng uplink v tch tn hiu I/Q.
Chuyn tn hiu I/Q ti BPC.
- Hnh dng card FS:

Hnh 3- 22: Hnh dng card FS
- S nguyn l card FS:

65

Hnh 3- 23: S nguyn l card FS
- c im vt l card FS:
Danh mc Thng s
Kch c (mm) 148,8 x 19,0 x 181,5 (Cao x rng x dy)
Trng lng (Kg) 0,5
Ngun tiu th (W) 18
H tr chuyn i nng H tr
- Giao din card FS:
Tn giao din M t Giao thc Dung lng
TX0 RX0 ~TX5 RX5
Giao din quang
kt ni ti RRU
Giao thc ca ZTE 1.2288 Gbps
1.4.4. Card BPC
- Chc nng card BPC:
X l tn hiu bng c bn ng dowlink bao gm: M ha/ghp knh dch
v d liu ng xung, thch ng tc , nh x knh, tri ph, hiu chnh
cng sut v tng hp knh.
X l tn hiu bng c bn ng uplink bao gm : Thu RAKE, gii iu ch,
gi d liu ti giao din I
ub
x l.
ng b kt ni v tuyn v phn chia cc khung truyn dn.
iu khin cng sut.
X l chuyn giao mm.
o c.
c v nhn dng tt c phn cng bao gm: S backplane, s slot, loi chc
nng board, phin bn board, nhn dng cu hnh- chc nng board v s serial
CPU.
- Hnh dng

66

Hnh 3- 24: Hnh dng card BPC
- S nguyn l card BPC

Hnh 3- 25: Nguyn l card BPC
- c im vt l card BPC

Danh mc Thng s
Kch c (mm) 148,8 * 19,0 * 181,5 (Cao*rng*dy)
Trng lng (Kg) 0,5
Ngun tiu th (W) 35
H tr chuyn i active, standby H tr
1.4.5. Card SA
- Chc nng card SA:
H tr gim st cnh bo v iu khin tc ca 9 qut lm mt.
Gim st tn hiu v kt ni vi b chng st trong nh.
Cung cp giao din kt ni 6 dry contact v 2 giao din kt ni dry contact
vo/ra.
Cung cp 8 knh giao din E1/T1.
- Hnh dng card SA:

67

Hnh 3- 26: Hnh dng card SA
- S nguyn l card SA:

Hnh 3- 27: Nguyn l card SA
- Giao din card SA:
Tn giao din M t
Giao din SA
8 giao din E1/T1, giao din RS485/232 v
giao din 6 dy gim st.
- c im vt l card SA:
Danh mc Thng s
Kch c (mm) 73,8 * 19,0 * 181,5 (Cao*rng*dy)
Trng lng (Kg) 0.25
H tr chuyn i nng H tr
1.4.6. Card PM
- Chc nng card PM:
Cung cp 16 cng ngun ti vi in p +12V.
Cung cp 16 cng ngun qun l vi in p +3.3V.
Cung cp chc nng o c v bo v in p cao/in p thp u vo.
Bo v qu dng u ra v qun l ti ngun.
- Hnh dng card PM:

Hnh 3- 28: Hnh dng card PM

68
- S nguyn l card PM:

Hnh 3- 29: Nguyn l card PM
- Giao din card PM:
Tn giao
din
Chc nng Giao thc giao din
Dung
lng
MON
Giao din x l li,
kt ni qua cng
RS232
RS232 115200 bps
-48V/-
48VRTN
Ngun DC u vo -
40V~-57V
- -48V/7A
- c im vt l
Danh mc Thng s
Kch c (mm) 73,8 * 29,0 * 181,5 (Cao*rng*dy)
Trng lng (Kg) 0,5
H tr chuyn i nng H tr
1.4.7. Card FA
- Chc nng card FA:
Gim st v iu khin nhit h thng.
Qun l, iu khin v bo co tnh trng ca qut.
- Hnh dng

Hnh 3- 30: Hnh dng card FA

69
- c im vt l:
Danh mc Thng s
Kch c (mm) 84 * 42 * 186,7 (Cao*rng*dy)
Trng lng (Kg) 0,5
H tr chuyn i nng H tr
1.5. Nguyn l hot ng
- Lung d liu iu khin
Lung d liu iu khin trong thit b ZXSDR B8200 GU360 c trnh by
nh hnh di. D liu t mt phng iu khin giao din A
bis
/I
ub
truy nhp h
thng qua giao din A
bis
/I
ub
v kt thc ti card CC.

Hnh 3- 31: Lung d liu iu khin
Giao din A
bis
/I
ub
c th l E1/T1 hoc GE/FE. Giao din E1/T1 l 1 bng
mch SA v giao din FE/GE trn card CC.
- Lung d liu dch v
Lung d liu dch v trong thit b ZXSDR B8200 GU360 trnh by nh hnh
di y. Trn ng xung, d liu t BSC/RNC c truyn t card CC ti
card UBPG/BPC. Sau khi c x l, d liu gi ti RRU qua card FS.

Hnh 3- 32: Lung d liu dch v
- H thng clock
Trong mt ZXSDR B8200 GU360, card CC to ra v phn b tn hiu ng
h, ti nguyn clock c th l 1 trong s nhng loi sau:

70
+ Thit b thu GPS.
+ Thit b thu GPS/Galileo/BeiDou m rng.
+ BITS clock
+ E1/T1 line clock
+ IEEE1588 clock.
Card CC ng thi phn phi 2 nhm tn hiu clock, 61.44 MHz v FR (10
ms)/FN ti cc card khc qua bng mch ng sau. Chng c s dng
tch bit GSM/UMTS.
- Thit k master/slave
m bo n nh ca h thng ZXSDR B8200 GU360, kin trc
Master/slave c s dng trong bng mch iu khin chnh v card CC.
1.6. Giao din thit b
- Giao din E1/T1
V tr giao din: Ti card SA.
S lng giao din: 8 lung.
Tc truyn: E1 l 2048 kbit/s v T1 l 1544 kbit/s.
Theo chun: E1: ITU-T G.703 and ITU-T G.804, T1: AF-PHY-0016.0000,
ANSI/ITU G.703/G.704.
- Giao din GE/FE
Loi giao din: Giao din in hoc quang.
V tr giao din: Ti card CC.
S lng giao din: Mt giao din quang hoc in.
Theo chun: IEEE802.3-2002.
Giao din in: H tr tc 10/100/1000Mbps. Khong cch truyn ln nht
l 100m.
Giao din quang: Cha module quang h tr 1000BASE-LX and 1000BASE-
SX.
- Giao din RF
Loi giao din: Giao din quang.
V tr giao din: Trn card FS.
S lng giao din: 6 port quang trn card v ti a s dng 2 card FS.
Tc truyn d liu: 12*1.25 Gbps.
Theo chun: Chun ni b ca ZTE.
- Giao din GPS
Loi giao din: Giao din RF, SMA (F).
V tr giao din: cng REF trn card CC.
S lng giao din: 1.
Tn s s dng: 1575.42 MHz.
- Giao din vi phn mm kt ni LMT
Loi giao din: Giao din in.
V tr giao din: Trn giao din DEBUG/CAS/LMT ca card CC.
Theo chun: IEEE802.3-2002.
Tc truyn d liu v khong cch: Giao din quang h tr tc
10/100/1000 Mbps vi khong cch ln nht l 100 m.
- Giao din O&M

71
Giao din O&M ca thit b ZXSDR B8200 GU360 l mt giao din logic.
Thng tin O&M c kt ni ti BSC/RNC qua giao din A
bis
/I
ub
v sau
c kt ni ti h thng qun l qua BSC/RNC nh hnh di.

Hnh 3- 33: Giao din O&M
1.7. Cc loi cp s dng
- Thit b ZXSDR B8200 GU360 c th s dng cc loi cp sau:
Cp ngun DC.
Cp Dry Contact vo/ra.
Cp giao din RS485/RS232.
Cp giao din m rng cho O&M.
Cp antenna GPS.
Cp RRU.
Cp SA.
Cp SE.
Cp d liu.
Cp ni t.
Cp 75 E1 giao din A
bis
/I
ub
.
Cp 120 Ohm E1/100 Ohm T1 giao din A
bis
/I
ub
.
Cp quang Ethernet giao din A
bis
/I
ub
.
Cp in Ethernet giao din A
bis
/I
ub
.
- Cp ngun DC
Chc nng: S dng kt ni ngun -48 V DC bn ngoi ti thit b ZXSDR
B8200 GU360.
Hnh dng:

Hnh 3- 34: Cp ngun DC

72
M t tn hiu:
Tn Din t u A u B
-48 V GND 0 V DC A1 Dy en
-48 V -48 V DC A2 Dy xanh
Kt ni cp: Cp kt ni gia ngun bn ngoi vi khi ngun PM.
- Cp Dry Contact vo/ra.
Chc nng: cp Dry Contact vo/ra c s dng cho u vo v u ra cc tn
hiu im dry contact.
Hnh dng bn ngoi: u A ca cp l u kt ni straight-through DB25

Hnh 3- 35: Cp Dry Contact
M t tn hiu:

73
nh ngha
tn hiu
I_SWI0 GND I_SWI1 - I_SWI2 I_SWI3 I_SWI4
End A Pin 1 14 2 15 3 16 4 17 5 18
Mu cp (White Blue) (White Orange) (White Green) (White Brown) (Red Blue)
nh ngha
tn hiu
I_SWI5 B_SWIO1 GND B_SWIO2 GND
End A Pin 6 19 7 20 8 21 9 22 10 23
Mu cp (Red Orange) (Red Green) (Red Brown) (Black Blue) (Black Orange)

74
Ghi ch:
- () vit tt cho 1 i dy xon.
- I_SWI0 ~ I_SWI5 vit tt cho dry contact input 1-6.
- B_SWIO1~B_SWIO2 vit tt cho dry contact input/output 1-2.
- GNS l dy u t cho tt c cc tn hiu u vo t dry contact.

- Cp giao din RS232/RS485
Chc nng: Cp cng ni tip s dng cho vic truyn thng gia thit b m
rng v thit b ZXSDR B8200 GU360.
Hnh dng:

Hnh 3- 36: Cp giao din RS232/RS485
M t tn hiu:
M t tn hiu A-end Pin Cable 1
B1-end
Pin
Cable 2
B2-end
Pin
GNDD 1 White

RS485_RX+

6
(White

RS485_RX- 7 Blue)

/
GNDD 4 Green

RS485_TX+ 8 (White

RS485_TX- 9 Orange)

RS232_RXD 2

Blue

RS232_TXD 3

Orange

GNDD 5

White/white

Ghi ch:
- () ngha l 1 i dy xon.
- 1,4 l 1 i dy xon trng xanh.
- Chn 2 l li xanh ca i dy xon trng xanh, chn 3 l li cam ca i xy
xon trng cam, chn 5 l l li trng kt ni i dy xon trng cam vi i dy
xon trng xanh.
Kt ni cp: Cp kt ni gia thit b m rng v cng B2 ca card SA.
- Cp LMT

75
Chc nng: L cp Ethernet kt ni thit b ZXSDR B8200 GU360 ti phn
mm gim st ni b LMT.
Hnh dng:

Hnh 3- 37: Cp LMT
M t tn hiu:
end Pin M t tn hiu Mu cp B-end Pin
1 LMT_ETH-TR1+ White Green 1
2 LMT_ETH-TR1- Orange 2
3 LMT_ETH -TR2+ Green white 3
4 LMT_ETH -TR3+ Green 4
5 LMT_ETH -TR3- White Blue 5
6 LMT_ETH -TR2- Blue 6
7 LMT_ETH -TR4+ White Green 7
8 LMT_ETH -TR4- Brown 8
Kt ni cp: Cp kt ni gia phn mm LMT v cng DEBUG/CAS/LMT
trn card CC.
- Cp kt ni anten GPS.
Chc nng: Kt ni vi anten GPS thu tn hiu v tinh ti thit b ZXSDR
B8200 GU360.
Hnh dng: Cp kt ni anten GPS c 2 loi: SMA(M)-N(M) v SMA(M)-
SMA(M). SMA(M)-N(M) c s dng kt ni ti b chng st v
SMA(M)-SMA(M) c s dng kt ni ti b chia ngun.

Hnh 3- 38: Cp kt ni anten GPS
Kt ni cp: Cp kt ni gia giao din GPS trn card CC v b chia
ngun/chng st.
- Cp giao din RRU
Chc nng: Cp giao din RRU s dng cho vic truyn d liu gia thit b
ZXSDR B8200 GU360 v RRU.

76
Hnh dng: u A l cng quang khng thm nc kt ni ti RRU. Cng B l
cng quang kt ni ti BBU.

Hnh 3- 39: Cp giao din RRU
Kt ni cp: Cp kt ni gia cng quang trn card FS v RRU.
- Cp SA
Chc nng: Card SA c s dng cho u vo tn hiu E1/T1, tn hiu dry
contact input/output, v tn hiu cng RS232/RS485 ca thit b m rng, cc
tn hiu ny c a vo cng bng cp SA.
Hnh dng:

Hnh 3- 40: Cp SA
M t tn hiu:

77
M t tn
hiu
RX0 RX0+ TX0 TX0+ RX1 RX1+ TX1 TX1+ RX2 RX2+ TX2 TX2+ RX3 RX3+ TX3+ TX3
A End 8 6 4 2 16 14 12 10 24 22 20 18 7 5 3 1
Cable#1
Blue
Red 1
Blue
Black 1
Pink
Red 1
Pink
Black
1
Green
Red 1
Green
Black
1
Yellow
Red 1
Yellow
Black1
GrayR
ed 1
Gray
Black
1
Blue
Red 2
Blue
Black 2
Pink
Red 2
PinkB
lack2
Green
Red 2
Green
Black
2
B1End 22 23 24 25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
M t tn
hiu
232RX 232TX GND
I_485
TX+
I_485
TX-
O_485
RX+
O_485
RX-
GND I_SWI0 I_SWI1 I_SWI2
AEnd 38 36 40 42 44 46 48 50 43 45 47
Cable#2 Blue
Orange
(Mark1)
White/White
(Mark12)
(White Green) (White Brown) Red (Mark13)

B2End 2 3 5 8 9 6 7 1

Cable#3

Blue (Mark1)
Orange
(Mark2)
Green
(Mark 3)
B3End

1 2 3
M t tn
hiu
RX4 RX4+ TX4 TX4+ RX5 RX5+ TX5 TX5+ RX6 RX6+ TX6 TX6+ RX7 RX7+ TX7 TX7+
A End 15 13 11 9 23 21 19 17 33 31 29 27 41 39 37 35

78
Cable#1
Yellow
Red 2
Yellow
Black 2
Gray
Red 2
Gray
Black
2
Blue
Red 3
Blue
Black
3
Pink
Red 3
Pink
Black 3
Gree
Red 3
Gree
Black 3
Yellow
Red 3
Yellow
Black 3
Gray
Red 3
Gray
Black
3
Blue
Red 4
Blue
Black
4
B1End 13 14 43 44 39 40 41 42 35 36 37 38 31 32 33 34
M t tn
hiu
I_SWI3 I_SWI4 I_SWI5 GND B_SWIO1 B_SWIO2 GND

AEnd 49 26 28 34 30 32 34

Cable#2

B2End

Cable#3 Brown (Mark 4) Blue (Mark5)
Orange
(Mark6)
White (Mark7) Green (Mark8) Brown (Mark9) Red (Mark10)

B3End 4 5 6 14 7 879
Kt ni cp: u A c kt ni ti cng SCSI50 trn card SA. u B c
kt ni ti cp E1/T1, u B2 c kt ni ti cp RS232/RS485. u B3
c kt ni ti cp tn hiu dry-contact v u B4 tip t.
- Cp tip t
Chc nng: Kt ni thit b ZXSDR B8200 GU360 ti im t, m bo an
ton cho ngi v thit b.
Hnh dng:

Hnh 3- 41: Cp tip t
Kt ni cp: Cp kt ni gia im tip t trn thit b ZXSDR B8200 GU360
v bng t.
- Cp 75 E1 cho giao din A
bis
/I
ub

Chc nng: Cp ny c s dng truyn thng tin gia ZXSDR B8200
GU360 v RNC/BSC.
Hnh dng: C 2 loi nh hnh di, cp trn h tr 8 lung E1 v cp di
h tr 4 lung E1. u A trn cp l mt u DB44.

Hnh 3- 42: Cp 75 E1 cho giao din A
bis
/I
ub

M t tn hiu:

80
+ Cp 8 lung
M t
tn hiu
RX0 RX0+ TX0 TX0+ RX1 RX1+ TX1 TX1+ RX2 RX2+ TX2 TX2+ RX3 RX3+ TX3 TX3+
A-end
Pin
22 23 24 25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
M
mu
cp
11
out
11in
12
out
12in
13
out
13in
14
out
14in
15
out
15in
16
out
16in
17
out
17in
18
out
18in
M t
tn hiu
RX4 RX4+ TX4 TX4+ RX5 RX5+ TX5 TX5+ RX6 RX6+ TX6 TX6+ RX7 RX7+ TX7 TX7+
A-end
Pin
13 14 43 44 39 40 41 42 35 36 37 38 31 32 33 34
M
mu
cp
21
out
21in
22
out
22in
23
out
23in
24
out
24in
25
out
25in
26
out
26 in
17
out
27in
28
out
28in
+ Cp 4 lung
M t
tn hiu
RX0 RX0+ TX0 TX0+ RX1 RX1+ TX1 TX1+ RX2 RX2+ TX2 TX2+ RX3 RX3+ TX3 TX3+
A-end
Pin
22 23 24 25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
M
mu
cp
1out 1in 2out 2in 3out 3in 4out 4in 5out 5in 6out 6in 7out 7in 8out 8in

81
- Cp 120 E1/100 T1 cho giao din A
bis
/I
ub
.
Chc nng: Cp truyn thng tin gia ZXSDR B8200 GU360 v RNC/BSC.
Hnh dng: u A ca cp l u DB44.

Hnh 3- 43: Cp 120 E1/100 T1 cho giao din A
bis
/I
ub

M t tn hiu:

82
M t
tn hiu
RX0 RX0+ TX0 TX0+ RX1 RX1+ TX1 TX1+ RX2 RX2+ TX2 TX2+ RX3 RX3+ TX3 TX3+
A-end
Pin
22 23 24 25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
M
mu
cp
Blue/1
Red
Blue/1
Black
Pink/1
Red
Pink/1
Black
Green/
1Red
Green/
1Black
Yellow
/1Red
Yellow
/1Black
Gray/1
Red
Gray/1
Black
Blue/2
Red
Blue/2
Black
Pink/2
Red
Pink/2
Black
Green/
2Red
Green/
2Black
M t
tn hiu
RX4 RX4+ TX4 TX4+ RX5 RX5+ TX5 TX5+ RX6 RX6+ TX6 TX6+ RX7 RX7+ TX7 TX7+
A-end
Pin
13 14 43 44 39 40 41 42 35 36 37 38 31 32 33 34
M
mu
cp
Yellow
/2Red
Yellow
/2Black
Gray/2
Red
Gray/2
Black
Blue/3
Red
Blue/3
Black
Pink/3
Red
Pink/3
Black
Green/
3Red
Green/
3Black
Yellow
/3Red


83
Kt ni cp: Cp kt ni gia u B1 trn card SA v phin DDF.
- Cp Ethernet quang cho giao din A
bis
/I
ub
.
Chc nng: Cp s dng truyn tn hiu cho giao din A
bis
/I
ub
.
Hnh dng:

Hnh 3- 44: Cp Ethernet quang cho giao din A
bis
/I
ub

Kt ni cp: Cp kt ni gia giao din quang ETHO trn card CC v thit b
truyn dn.
- Cp in Ethernet cho A
bis
/I
ub

Chc nng: Truyn thng tin gia thit b ZXSDR B8200 GU360 v
RNC/BSC.
Hnh dng:

Hnh 3- 45: Cp in Ethernet cho A
bis
/I
ub

M t tn hiu:
u A M t tn hiu Mu cp u B
1 GE-TR1+ white-orange 1
2 GE-TR1- orange 2
3 GE-TR2+ white-green 3
4 GE-TR3+ green 4
5 GE-TR3- white-blue 5
6 GE-TR2- blue 6

84
u A M t tn hiu Mu cp u B
7 GE-TR4+ white-green 7
8 GE-TR4- brown 8
Kt ni cp: Cp kt ni gia giao din in A
bis
/I
ub
trn card CC v thit b
truyn dn Ethernet.

2. ZXWR R8840 (HV2.0) Outdoor Macro RRU
2.1. Tng quan v thit b
- Hnh dng:Hnh 3- 46: Hnh dng ZXWR R8840 (HV2.0) Outdoor Macro RRU
- Chc nng: ZXWR R8840 thc hin chc nng truyn v nhn tn hiu, thit b
bao gm 3 thnh phn sau:
B song cng: Tch v lc tn hiu thu pht, tch hp chc nng ca b
khuych i m nhiu thp.

85
B thu pht: Bin i tn s, khuch i tn hiu, lc, chuyn i A/D hoc
D/A cho tn hiu v tuyn ng ln hay ng xung.
B khuych i cng sut: Khuch i tn hiu v tuyn truyn i.

Hnh 3- 47: S chc nng ZXWR R8840
- Tnh nng thit b:
Dung lng ln: H tr 4 carrier.
a kin trc mng: H tr mng star, chain hoc ring.
Tit kim ngun: Khi cng sut pht t 60 W, hiu sut khuych i ngun
khng qu 35%.
H tr anten iu chnh gc tilt in, TMA, v giao din chnh tilt in t ng
AISG.
H tr thu phn tp, pht phn tp v thu 4 anten khi s dng kiu a BBU.
- Giao din h thng
Cc cng kt ni.

Hnh 3- 48: Cc cng kt ni
STT
Tn
cng
Giao
din
Loi giao
din/kt ni
M t k
thut
Giao
thc
Dung
lng
1
LC1
LC2
Giao din
kt ni
BBU vi
RRU.
LC-mode optical
interface (IEC
874)
Cng quang 1
Cng quang 2
Giao
thc ca
ZTE
1.2288
Gbps
2 AISG
Giao din
AISG
iu
8-core aerial
socket (IEC
60130-9-ED)
u bn song
cng 485 v
Ngun AISG
AISG AISG * 1

86
STT
Tn
cng
Giao
din
Loi giao
din/kt ni
M t k
thut
Giao
thc
Dung
lng
khin tilt
anten.
3
Gim
st
Giao din
thit b
m rng
37-pin aerial
socket
u vo dy
dry contact v
full-duplex
485
-
4 * dry
contact, 1
* 485
4 PWR
Giao din
ngun
Giao din DC:
Connector
XCG18T4K1P1-
01+XC18FJ J P1-
10.5. Loi cp:
1.5 mm
2

Ngun u
vo
- -48V
5 ANT2
Giao din
cp thu
phn tp
RF.
50 N-mode
connector
anten 2 - Rx 2
6 ANT1
Giao din
cp
thu/pht
chnh
50 N-mode
connector
anten 1 - Tx/Rx 1
7 RXout
Giao din
m rng
tn s
N-KY (MIL-C-
39012 or
IEC169-16)
u ra Rx1
sau LNA
- -
8 RXin
Giao din
m rng
tn s
N-KY (MIL-C-
39012 or
IEC169-16)
u vo Rx
t thit b
khc.
- -
9 GND
u tip
t thit
b
Loi cp: 16
mm
2

GND(PGND) - -
n cnh bo

Hnh 3- 49: V tr n cnh bo

87
Ch bo Trng thi M t
RUN
Bt Thit b trong trng thi reset.
Nhy (1 Hz) Trng thi bnh thng
Nhy (5 Hz) Thit b trong qu trnh BOOT.
Tt Thit b li hoc khng s dng.
ALM
Tt
Khng li, reset, restart, hoc
downloading version
Nhy (5 Hz)
Mc cnh bo: Rt nghim trng hoc
nghim trng.
Nhy (1 Hz) Mc cnh bo: Nh hoc dng cnh bo
LNK
Bt Kt ni cp quang bnh thng
Tt Kt ni cp quang b hng
Nhy (5 Hz)
Mc cnh bo: Nghim trng hoc
chnh.
Nhy (0.25 Hz) Mc cnh bo: Nh hoc dng cnh bo.
RF
Bt C u ra tn hiu RF
Tt Khng c u ra tn hiu RF
RF ON/OFF - Chuyn trng thi khi bm
RST - Thit b s reset khi bm
CAL -
Thit b s kim tra giao din quang
trong kiu loop khi bm.
- H thng O&M
C 2 kiu O&M cho thit b ZXWR R8840, l local v remote. Local O&M
s dng phn mm LMT v remote s dng phn mm qun l h thng
NETNUMEM.

88

Hnh 3- 50: H thng O&M
2.2. c im k thut
- c im c kh:
Hng mc Gi tr
Kch thc 19 lt (370 mm320 mm160 mm)
Trng lng <16,5 kg
Lp IP IP 65
- Thng tin v sc chu gi ca RRU
Tc gi Mt trc Mt bn Mt sau
150 km/h 325 N 162 N 325 N
240 km/h 843 N 421 N 843 N
- Ngun tiu th
Hng mc Gi tr
Ngun tiu th (cu hnh full) 260W
Kiu ngun s dng (in p vo)
-48 V DC (-60 V DC ~-35 V DC)
220 V AC (90 V DC ~300 V AC)
110 V AC (85 V DC ~135 V AC)
Dng u vo. DC: 6 A (60 W output)
- iu kin mi trng

89
Hng mc Gi tr
Nhit m trng -40 ~+55
m 5 % ~100 %
p lc khng kh 62 kPa ~106 kPa
Kiu lm mt Lm mt bng i lu t nhin
Mc n Nu khng c qut s khng gy n
- Kh nng hot ng
Hng mc Gi tr
tin cy 99,999762%
MTBF 420 000 gi
MTTR 60 pht
Thi gian ngt dch
v
Thit b ngt < 1.251
pht/nm
- Dung lng: S cell h tr ti a: 4 carrier
- Tham s v tuyn
Hng mc Gi tr
ZXWR R8840
U216
Gii tn s pht 2110 MHz ~2170 MHz
Gii tn s thu 1920 MHz ~1980 MHz
Knh 5 MHz / 4.8 MHz / 4.6 MHz
Kiu song cng FDD
Cng sut pht ti a 60 W
nhy thu
-126.5 dBm i vi anten n
-129.2 dBm i vi anten kp.

- ng h v ng b
Hng mc Gi tr
Ngun ng b line clock
chnh xc ng h 0,002 ppm

90
PHN IV. THIT B DI NG 3G NOKIA SIEMENS
CHNG I. Tng quan Flexi WCDMA BTS

NodeB ca NOKIA m Viettel ang s dng l Flexi WCDMA BTS.


Hnh dng bn ngoi NodeB NOKIA Kin trc tng quan NodeB NOKIA
Hnh 4- 1: Kin trc tng quan v hnh dng bn ngoi NodeB Nokia
Flexi WCDMA BTS cu to theo dng Module. Mi trm ny bao gm cc loi
Module sau y:
Module v tuyn (RF Module):
K hiu FRGA/B/C/D/F. Cc loi ny khc nhau tn s s dng v s sng
mang.
Viettel ang s dng loi FRGF (tn s 2100 MHz, ti a sng mang/1sector)
Module h thng (System Module)
K hiu: FSMB/C/D.
Viettel ang s dng loi FSMD. Ngoi ra, c th c thm mt module h
thng m rng FSMD, phc v mc ch nng cp ti nguyn bng c s
(baseband) (ch s dng cho cc trm c cu hnh cao).
Module truyn dn (Transport Module)
K hiu: FTOA, FTPB, FTEB, FTFA, FTIA/B, FTJ A, FTHA.
Viettel ang s dng loi FTIB
Ch : Module truyn dn nm trn module h thng (v mt c kh)
Sau y, ti liu ch trnh by n nhng loi Module m Viettel ang s dng


91
CHNG II. Cc Module trong Flexi WCDMA BTS

1. Khi RF ( loi FRGF)
1.1. Cu trc, chc nng
Cu trc: Gm cc phn nh hnh di

Hnh 4- 2: Module v tuyn FRGF vi 3 b thu/pht

Hnh 4- 3: S khi chc nng ca FRGF

92
Chc nng:
Chuyn i tn hiu s nhn t module h thng sang dng tn hiu tng t
cao tn chuyn ln antenna v ngc li.
Mi Module h tr 3 sector, mi sector c th pht t 1 n 2 carrier. Trong
module c 3 my TX v 6 RX, trong 3 RX ng vai tr l my thu chnh v
3 RX cn li ng vai tr l my thu phn tp
Thc hin khuch i cng sut tuyn tnh cho ng xung v khuch i tp
m thp cho ng ln
Thc hin chc nng gim st sng ng
Giao din vi System module v connector ca antenna
Trong mng hin c 2 loi l RU c dng cho trm tp trung, RRU c
lp cho trm phn tn. V cu trc vt l v chc nng ca hai loi ny l
tng t nhau ngoi tr l RU c 2 qut cn RRU khng c qut
1.2. Kh nng p ng ca FRGF
Mi module FRGF cho php u ni ti a 3 sector, mi sector cho php pht 1
hoc 2 carrier (ti a l 2 carrier).Trong mi module c 3 khi pht TX v 6 khi
thu RX, trong 3 RX ng vai tr l khi thu chnh v 3 RX cn li ng vai tr
l khi thu phn tp.
Cng sut trn mt Carrier cho Licence thng thng l 20W.
Vi cu hnh 2 carrier cho 1 sector th cng sut pht ti a FRGF h tr l 30W
(cn LIC, cha th nghim)
Vi cu hnh 1 carrier cho 1 sector th cng sut pht ti a FRGF h tr l 60W
(cn LIC, cha th nghim)
1.3. Cc loi giao din v n ch th Module FRGF
Cc loi giao din
TT Giao din Loi Giao din Mc ch
1 Kt ni ngun
Loi 2 chn, Multi-
beam XL
u vo ngun DC cho
FRGF
2 Tip t
L bt vt cho dy tip
t
Tip t cho FRGF
3
LED ch th trng thi
hot ng
2 n LED 3 mu
Ch th trng thi hot
ng ca module v
ca 2 qut.
4 06 kt ni antenna Loi 7/16, u ci
Ni vi dy J umber,
a tn hiu RF ln
antenna.
5 02 giao din quang
Loi kt ni Duplex
LC
Ch s dng 1 ci, kt
ni vi System module.
Ch : i vi FRGF loi RRU, cn c thm 3 giao din na l LMT, RET v EAC
connector. Hin 3 giao din ny cha c s dng.
n ch th: Module FRGF c 2 n ch th trng thi:

93
Mt n ch trng thi hot ng ca khi FRGF.
Mt n ch trng thi hot ng ca qut lm mt
TT n Trng thi M t
1 Khi FRGF

- Module ang c kim tra hoc khi ng
li
- Module ang gp s c nghim trng (V
d nh li phn cng)
Nhy
Module ang gp s c nh (V d nh cht
lng tn hiu km)
Vng
Module ang ch mt hnh ng no
hoc ang b block
Nhy vng
- Module ang ch ti phn mm hoc ang
cu hnh
- Khi V tuyn (RF) khng hot ng
Xanh
Module ang hot ng bnh thng (nh c
th khng pht do cell b lock trng thi
RNC
Nhy xanh
Module ang ci t phn mm hoc i
tham s hoc c kt ni vo trm trong lc
hot ng
2 Qut lm mt
Nhy chm Module ang tt ngun
Nhy lin tc Module ang bt ngun
Xanh Qut ang hot ng bnh thng
Qut ang b li


94
2. Khi System

Hnh 4- 4: Module h thng cha module truyn dn

Hnh 4- 5: Cc khi chc nng ca module h thng FSMD

95
2.1. Cc chc nng ca module h thng
Chc nng vin thng, vn hnh v qun l nodeB.
ng b, to tn hiu ng b, cung cp tn hiu ng b cho cc module khc
trong system module v cho cc module con khc.
Chc nng tng hp, ghp/tch tn hiu: Chc nng ny nhm x l tn hiu trao
i gia khi RF v BB.
C cc khi giao din m rng: Giao din output/input ca tn hiu ng b, giao
din khi cnh bo ngoi EAC v iu khin LMT, v 2 giao din d phng cho
tng lai.
Lm giao din vi khi RF v Baseband m rng
Cung cp ngun DC cho khi RF v Baseband m rng
Chc nng x l tn hiu: X l tn hiu bo hiu lp 1 ca giao din v tuyn.
Chc nng truyn dn:
Chc nng IP( DHCP, nh tuyn, NTP, lc gi)
Chc nng Plane-user (ca mt dch v) v iu khin Iu-PS.
Chc nng ng b.
Chc nng vn hnh v bo dng (DCN).
Chc nng kt cui common and dedicated NBAP
Chc nng phn ngi dng v tn hiu AAL2
Chc nng b m hiu nng truyn dn (transport).
2.2. Kh nng p ng ca module h thng FRGF
Kh nng x l: Kh nng ny ph thuc vo s lng CE m thit b c c.
Vi trm c 1 FRGF: Tng s lng CE l 500, trong :
+ CE cho s dng lu lng l 396CE
+ CE cho knh iu khin l 36 CE
Vi trm c 2 FRGF: tng s CE l 1000, trong :
+ CE cho s dng lu lng l 792CE
Vi CE cho lu lng l ti nguyn dng chung cho HSPA v R99. Ti nguyn
CE ti thiu cho HSDPA l 72 CE, 1 CE c s dng cho c ng ln v ng
xung tc l vi 396 ta c 396 cho ng ln v 396 cho ng xung.
Vi 72 CE dng cho HSDPA th tc Download ti a ca c trm l 14.4Mpbs.
Nu nhiu ngi dng trong trm s dng HSDPA th tc tng ca tt c cc
ngi dng ny ch bng 14.4Mbps (ngi dng c th trong 1 ti 6 cell khc nhau
ca trm).
2.3. Cc loi giao din v n ch th ca module h thng
Giao din: Module h thng c tt c 24 giao din, gm cc giao din pha mt
trc ca module v 1 giao din DC bn trong module nhm cp ngun cho ton
b module.
Giao din Loi giao din Mc ch s dng
03 giao din cung cp
ngun cho RF:
XL a bp
(multibeam)
Cp ngun cho kh RF