You are on page 1of 1

Vážený pane rektore

,

na naší schůzce dne 25. 8. 2014 jsem Vás upozornil, že bych potřeboval vědět Vaše
stanovisko k návrhu na jmenování děkanem, který jste obdržel 23. 5. 2014 od předsedy AS
FA VUT Ing. arch. Jana Kratochvíla, co nejdříve, a to i kvůli tomu, že v září tohoto roku končí
moje působení v Domě umění města Brna. Vzhledem k tomu, že stále oddalujete svoje
rozhodnutí ohledně jmenování či nejmenování, a s ohledem na mé povinnosti jako živitele
rodiny Vám tímto oznamuji, že jsem se rozhodl reflektovat nabídku, kterou jsem dostal, a
nastupuji do Moravské galerie.

Toto rozhodnutí činím také z toho důvodu, že celý proces vyjednávání o mém případném
budoucím působení na FA VUT v Brně se dostal za hranici, za kterou už nejsem ochotný na
celé věci participovat, neboť si míním i v tomto zachovat vlastní lidskou důstojnost.

Nemám v tuto chvíli na mysli ani tak vystupování a jednání některých pedagogů na FA VUT
v Brně (to budiž ponecháno otázkám jejich osobní cti), jako spíše fakt, že náš dialog, který v
této věci vedeme od květnových voleb, se – pro mě nepochopitelně – vrátil na úplný začátek.
Přestože jste se mohl seznámit s mým volebním programem a vypracoval jsem na Vaši
výzvu také konkretizaci některých jeho bodů, podmiňujete další jednání o mém případném
jmenování vypracováním dokumentu, jenž má obsahovat to, co je v těchto předchozích
materiálech už z velké míry obsaženo. Případnou revizi volebního programu považuji za
těžko přijatelnou. Zodpovědné vypracování ekonomických otázek vyžaduje dostatek
podkladů, které můžou vzejít až z auditů, jež jsem uváděl jako jeden z prvních kroků v
případě mého nástupu na fakultu. Pokud vypracování takového dokumentu považujete za
natolik zásadní, je podle mého mínění chybou, že jste si ho nevyžádal už v květnu tohoto
roku. Podmiňování dalšího jednání po čtvrt roce vypracováním něčeho, co už máte k
dispozici, vnímám jako součást postupu, který má vést k mému úplnému znechucení a
rezignaci.

Jsem přesvědčený, že vše, co se odehrálo od bezprecedentního a záměrného sabotování
prvního kola voleb ze strany prof. Pelčáka až po jeho medializovanou vyhrůžku správním
soudem a předběžným opatřením v případě mého nástupu, je i pro Vás dostatečnou ilustrací
stavu, v jakém se brněnská fakulta architektury nachází. Jednání některých aktérů a Vaše
liknavost neutěšenost poměrů na fakultě bohužel ještě akceleruje a prohlubuje.
Nepřehlédnutelný propad zájmu o studium na FA VUT ukazuje, že stávající stav je zjevný i
pro zájemce o studium na této fakultě.

Chci ale doufat, že díky událostem spojeným s volbou děkana je možné situaci, v jaké se
nyní FA VUT v Brně nachází, jasně pojmenovávat. Přál bych si, aby toto pojmenování bylo
vodítkem do budoucna při dalším rozhodování nejen pro akademickou obec fakulty
architektury, ale i pro Vás.
S pozdravem

Rostislav Koryčánek

Na vědomí:
Doc. Dr. Ing. Petr Hanáček, předseda AS VUT v Brně Ing. arch. Jan Kratochvíl, předseda AS
FA VUT v Brně