You are on page 1of 53

Mẫu các tiêu đề chương của cuốn sách

Nguyễn Hữu Điển
Khoa Toán - Cơ - Tin học
ĐHKHTN Hà Nội, ĐHQGHN

1 Giới thiệu
Tác giả LarsMadsen dựa trên những tài liệu đã có thiết kế thêm một số tiêu đề chương.
Bạn có thể tham khảo tại địa chỉ
http://ctan.tug.org/tex-archive/info/latex-samples/MemoirChapStyles/
Gói lệnh titlesec.sty đã mô tả thay đổi tiêu đề chương cách dễ dàng. Tôi chỉ liệt kê các
định dạng tiêu đề câu cùng với cách thay đổi lệnh của nó.

2 Cách dùng các mẫu
1. Chép các mẫu vào phần đầu của văn bản.
2. Dùng lệnh \chapter{....} và \chapter*{....} bình thường trong văn bản.
3. Ví dụ một đoạn mã

\makeatletter
\def\@makechapterhead#1{%
\vspace*{20\p@}%
{\parindent \z@ \raggedleft
\normalfont
\ifnum \c@secnumdepth >\m@ne
\if@mainmatter
\scshape
\@chapapp\space \thechapter
\par\nobreak
\fi
\fi
\interlinepenalty\@M
\Huge \bfseries #1\par\nobreak
\vskip 40\p@
}}

\makeatother

1
BÀI TOÁN ĐẶT CHỈNH

Định nghĩa mẫu 45
\usepackage{helvet}
\usepackage{psboxit,pstcol,graphicx}
\makeatletter
\makeatletter
\def\@makechapterhead#1{%
\parindent \z@ \raggedright \reset@font
\hbox to \hsize{%
\rlap{\raisebox{-2.5em}{\raisebox{\depth}{%
\includegraphics[width=9.5em]{tiger.eps}}}}%
\rlap{\hbox to 9.5em{\hss
\reset@font\sffamily\fontsize{8em}{8em}\selectfont\white
\thechapter\hss}}%
\hspace{10em}%
\vbox{%
\advance\hsize by -10em
\reset@font\sffamily\bfseries\Huge #1 \par
} }%
\vskip 20pt
\hrulefill
\vskip 50pt
}
\def\@makeschapterhead#1{%
\parindent \z@ \raggedright \reset@font
\hbox to \hsize{%
\rlap{\raisebox{-2.5em}{\raisebox{\depth}{%
\includegraphics[width=9.5em]{tiger.eps}}}}%
\hspace{10em}%
\vbox{%
\advance\hsize by -10em
\reset@font\sffamily\bfseries\Huge #1 \par
} }%
\vskip 20pt
\hrulefill
\vskip 50pt
}
\makeatother
BÀI TOÁN ĐẶT CHỈNH
Bài toán biên

Định nghĩa mẫu 44
\usepackage{pstcol}
\makeatletter
\def\thickhrulefill{\leavevmode \leaders \hrule height 3pt \hfill \kern \z@}
\def\chapter#1#2{%
\clearpage\reset@font
\thispagestyle{plain}%
\vspace*{10\p@}%
{\centering \bfseries \LARGE \gray \MakeUppercase{#1}\par}%
\vskip 0pt
\thickhrulefill
\vskip -22pt
\par\hrulefill
\vskip 6pt
{\par \centering \scshape \large #2\par}
\vskip 100\p@
}
\makeatother

Cách dùng lệnh tạo chương
\begin{document}
\chapter{BÀI TOÁN ĐẶT CHỈNH}{Bài toán biên}
\end{document}
1 BÀI TOÁN ĐẶT CHỈNH

1.1 Định nghĩa mẫu 43
\usepackage{pstcol}
\makeatletter
\def\LigneVerticale{\vrule height 5cm depth 2cm\hspace{0.1cm}\relax}
\def\LignesVerticales{%
\let\LV\LigneVerticale\LV\LV\LV\LV\LV\LV\LV\LV\LV\LV}
\def\GrosCarreAvecUnChiffre#1{%
\rlap{\vrule height 0.8cm width 1cm depth 0.2cm}%
\rlap{\hbox to 1cm{\hss\mbox{\white #1}\hss}}%
\vrule height 0pt width 1cm depth 0pt}

\def\@makechapterhead#1{\hbox{%
\huge
\LignesVerticales
\hspace{-0.5cm}%
\GrosCarreAvecUnChiffre{\thechapter}
\hspace{0.2cm}\hbox{#1}%
}\par\vskip 2cm}
\def\@makeschapterhead#1{\hbox{%
\huge
\LignesVerticales
%\hspace{0.5cm}%
\hbox{#1}%
}\par\vskip 2cm}
\makeatother
BÀI TOÁN ĐẶT CHỈNH

Định nghĩa mẫu 42
\usepackage{pstcol}
\makeatletter
\def\LigneVerticale{\vrule height 5cm depth 2cm\hspace{0.1cm}\relax}
\def\LignesVerticales{%
\let\LV\LigneVerticale\LV\LV\LV\LV\LV\LV\LV\LV\LV\LV}
\def\GrosCarreAvecUnChiffre#1{%
\rlap{\vrule height 0.8cm width 1cm depth 0.2cm}%
\rlap{\hbox to 1cm{\hss\mbox{\white #1}\hss}}%
\vrule height 0pt width 1cm depth 0pt}

\def\@makechapterhead#1{\hbox{%
\huge
\LignesVerticales
\hspace{-0.5cm}%
\GrosCarreAvecUnChiffre{\thechapter}
\hspace{0.2cm}\hbox{#1}%
}\par\vskip 2cm}
\def\@makeschapterhead#1{\hbox{%
\huge
\LignesVerticales
%\hspace{0.5cm}%
\hbox{#1}%
}\par\vskip 2cm}
\makeatother
C H A P I T R E
U N

BÀI TOÁN ĐẶT CHỈNH

1.1 Định nghĩa mẫu 41

\usepackage{psboxit,pstcol,graphicx}
\makeatletter
\newcommand{\BoxedLetter}[1]{%
\psboxit{box 0.5 0.5 0.5 setrgbcolor fill}%
{\hbox to 2ex{\hss \vrule width 0pt height 1.9ex depth 0.3ex \white #1\hss}}%
}
\def\empty{}
\def\WordWithBoxedLetters#1{\WordWithBoxedLetters@#1@}
\def\WordWithBoxedLetters@#1#2@{%
\def\tmpa{#2}%
\BoxedLetter{#1}%
\ifx\tmpa\empty\else\hfill\WordWithBoxedLetters@#2@\fi
}
\def\WordWithUnBoxedLetters#1{\WordWithUnBoxedLetters@#1@}
\def\WordWithUnBoxedLetters@#1#2@{%
\def\tmpa{#2}%
\mbox{#1}%
\ifx\tmpa\empty\else\hfill\WordWithBoxedLetters@#2@\fi
}
\def\@makechapterhead#1{%
{\parindent \z@ \raggedright \reset@font
\large
\fbox{\includegraphics[width=9.5em]{tiger.eps}}
\par
2 CHƯƠNG 1. BÀI TOÁN ĐẶT CHỈNH

\vskip 5\p@
\hbox to 10em{%
\WordWithBoxedLetters{CHAPITRE}%
}%
\par
\vskip 5\p@
\hbox to 10em{%
\edef\tmpa{\ifcase \thechapter
\or UN\or DEUX\or TROIS\or QUATRE\or CINQ\or SIX\or SEPT\or
HUIT\or NEUF\or DIX\or ONZE\or DOUZE\or TREIZE\or QUATORZE\or
QUINZE\or SEIZE\or DIX-SEPT\or DIX-HUIT\or DIX-NEUF\or
VINGT\else INFINI\fi}%
\expandafter\WordWithBoxedLetters\expandafter{\tmpa}%
}%
\par
\vskip 10\p@
\hrule height 1pt
\vskip 20\p@
\reset@font\LARGE\itshape\bfseries\strut #1\par
\vskip 100\p@
}}
\def\@makeschapterhead#1{%
{\parindent \z@ \raggedright \reset@font
\large
\fbox{\includegraphics[width=9.5em]{tiger.eps}}
\par
\vskip 10\p@
\hrule height 1pt
\vskip 20\p@
\reset@font\LARGE\itshape\bfseries\strut #1\par
\vskip 100\p@
}}
\makeatother

1.2 Sử dụng mẫu 41
\begin{document}
\chapter{BÀI TOÁN ĐẶT CHỈNH}
\end{document}
BÀI TOÁN ĐẶT CHỈNH

Định nghĩa mẫu 40

\usepackage{psboxit,pstcol,graphicx}
\makeatletter
\newcommand{\BoxedLetter}[1]{%
\psboxit{box 0.5 0.5 0.5 setrgbcolor fill}%
{\hbox to 2ex{\hss \vrule width 0pt height 1.9ex depth 0.3ex \white #1\hss}}%
}
\def\empty{}
\def\WordWithBoxedLetters#1{\WordWithBoxedLetters@#1@}
\def\WordWithBoxedLetters@#1#2@{%
\def\tmpa{#2}%
\BoxedLetter{#1}%
\ifx\tmpa\empty\else\hfill\WordWithBoxedLetters@#2@\fi
}
\def\WordWithUnBoxedLetters#1{\WordWithUnBoxedLetters@#1@}
\def\WordWithUnBoxedLetters@#1#2@{%
\def\tmpa{#2}%
\mbox{#1}%
\ifx\tmpa\empty\else\hfill\WordWithBoxedLetters@#2@\fi
}
\def\@makechapterhead#1{%
{\parindent \z@ \raggedright \reset@font
\large
\fbox{\includegraphics[width=9.5em]{tiger.eps}}
\par
\vskip 5\p@
\hbox to 10em{%
\WordWithBoxedLetters{CHAPITRE}%
2

}%
\par
\vskip 5\p@
\hbox to 10em{%
\edef\tmpa{\ifcase \thechapter
\or UN\or DEUX\or TROIS\or QUATRE\or CINQ\or SIX\or SEPT\or
HUIT\or NEUF\or DIX\or ONZE\or DOUZE\or TREIZE\or QUATORZE\or
QUINZE\or SEIZE\or DIX-SEPT\or DIX-HUIT\or DIX-NEUF\or
VINGT\else INFINI\fi}%
\expandafter\WordWithBoxedLetters\expandafter{\tmpa}%
}%
\par
\vskip 10\p@
\hrule height 1pt
\vskip 20\p@
\reset@font\LARGE\itshape\bfseries\strut #1\par
\vskip 100\p@
}}
\def\@makeschapterhead#1{%
{\parindent \z@ \raggedright \reset@font
\large
\fbox{\includegraphics[width=9.5em]{tiger.eps}}
\par
\vskip 10\p@
\hrule height 1pt
\vskip 20\p@
\reset@font\LARGE\itshape\bfseries\strut #1\par
\vskip 100\p@
}}
\makeatother

Sử dụng mẫu 40
\begin{document}
\chapter{BÀI TOÁN ĐẶT CHỈNH}
\end{document}
Chương

1
Khái niệm cơ bản

1.1 Định nghĩa mẫu 39

\usepackage{psboxit,pstcol}
\makeatletter
\def\thickhrulefill{\leavevmode \leaders \hrule height 1ex \hfill \kern \z@}
\def\@makechapterhead#1{%
\reset@font
\parindent \z@
\vspace*{10\p@}%
\hbox{%
\vbox{%
\hsize=2cm%
\begin{tabular}{c}
\scshape \strut \@chapapp{} \\
\psboxit{box 0 0 0 setrgbcolor fill}{%
\vrule depth 8em width 0pt%
\vrule height 0pt depth 0pt width 10pt%
{\white \LARGE \bfseries
\strut \vrule height 1em depth 0pt width 0pt
\thechapter}%
\vrule height 0pt depth 0pt width 10pt%
}
\end{tabular}%
}%
\vbox{%
\advance\hsize by -2cm
\hrule height 0.4pt depth 0pt width \hsize
\par
\vskip 6pt%
\hspace{20pt}%
\parbox{260pt}{%
\Huge \bfseries #1}%
}%
}%
2 CHƯƠNG 1. KHÁI NIỆM CƠ BẢN

\vskip 100\p@
}
\def\@makeschapterhead#1{%
\reset@font
\parindent \z@
\vspace*{10\p@}%
\hbox{%
\vbox{%
\hsize=2cm%
\begin{tabular}{c}
\scshape \strut \phantom{\@chapapp{}} \\
\psboxit{box 0 0 0 setrgbcolor fill}{%
\vrule depth 8em width 0pt%
\vrule height 0pt depth 0pt width 10pt%
{\white \LARGE \bfseries
\strut \vrule height 1em depth 0pt width 0pt
\vphantom{\thechapter}}%
\vrule height 0pt depth 0pt width 10pt%
}
\end{tabular}%
}%
\vbox{%
\advance\hsize by -2cm
\hrule height 0.4pt depth 0pt width \hsize
\par
\vskip 6pt%
\hspace{20pt}%
\parbox{260pt}{%
\Huge \bfseries #1}%
}%
}%
\vskip 100\p@
}
\makeatother

1.2 Dùng mẫu 39
\begin{document}
\chapter{Khái niệm cơ bản}
\end{document}
Giới thiệu khái niệm

Định nghĩa mẫu 38

\usepackage{psboxit,pstcol}
\makeatletter
\def\thickhrulefill{\leavevmode \leaders \hrule height 1ex \hfill \kern \z@}
\def\@makechapterhead#1{%
\reset@font
\parindent \z@
\vspace*{10\p@}%
\hbox{%
\vbox{%
\hsize=2cm%
\begin{tabular}{c}
\scshape \strut \@chapapp{} \\
\psboxit{box 0 0 0 setrgbcolor fill}{%
\vrule depth 8em width 0pt%
\vrule height 0pt depth 0pt width 10pt%
{\white \LARGE \bfseries
\strut \vrule height 1em depth 0pt width 0pt
\thechapter}%
\vrule height 0pt depth 0pt width 10pt%
}
\end{tabular}%
}%
\vbox{%
\advance\hsize by -2cm
\hrule height 0.4pt depth 0pt width \hsize
\par
\vskip 6pt%
\hspace{20pt}%
\parbox{260pt}{%
\Huge \bfseries #1}%
}%
}%
2

\vskip 100\p@
}
\def\@makeschapterhead#1{%
\reset@font
\parindent \z@
\vspace*{10\p@}%
\hbox{%
\vbox{%
\hsize=2cm%
\begin{tabular}{c}
\scshape \strut \phantom{\@chapapp{}} \\
\psboxit{box 0 0 0 setrgbcolor fill}{%
\vrule depth 8em width 0pt%
\vrule height 0pt depth 0pt width 10pt%
{\white \LARGE \bfseries
\strut \vrule height 1em depth 0pt width 0pt
\vphantom{\thechapter}}%
\vrule height 0pt depth 0pt width 10pt%
}
\end{tabular}%
}%
\vbox{%
\advance\hsize by -2cm
\hrule height 0.4pt depth 0pt width \hsize
\par
\vskip 6pt%
\hspace{20pt}%
\parbox{260pt}{%
\Huge \bfseries #1}%
}%
}%
\vskip 100\p@
}
\makeatother

Sử dụng mẫu 38
\begin{document}
\chapter*{Giới thiệu khái niệm}
\end{document}
Chương

1

BÀI TOÁN ĐẶT CHỈNH

1.1 Định nghĩa mẫu 37
\makeatletter
\def\thickhrulefill{\leavevmode \leaders \hrule height 1ex \hfill \kern \z@}
\def\@makechapterhead#1{%
\reset@font
\parindent \z@
\vspace*{10\p@}%
\hbox{%
\vbox{\hsize=2cm
\begin{tabular}{c}
\scshape \strut \@chapapp{} \\
\fbox{%
\vrule depth 10em width 0pt%
\vrule height 0pt depth 0pt width 1ex%
{\LARGE \bfseries \strut \thechapter}%
\vrule height 0pt depth 0pt width 1ex%
}
\end{tabular}%
}%
\vbox{%
\advance\hsize by -2cm
\hrule\par
\vskip 6pt%
\hspace{1em}%
\Huge \bfseries #1
}%
}%
\vskip 100\p@
}
CHƯƠNG 1. BÀI TOÁN ĐẶT CHỈNH 2

\def\@makeschapterhead#1{%
\reset@font
\parindent \z@
\vspace*{10\p@}%
\hbox{%
\vbox{\hsize=2cm
\begin{tabular}{c}
\scshape \strut \vphantom{\@chapapp{}} \hphantom{\@chapapp{}} \\
\fbox{%
\vrule depth 10em width 0pt%
\vrule height 0pt depth 0pt width 1ex%
{\LARGE \bfseries \strut \hphantom{\thechapter}}%
\vrule height 0pt depth 0pt width 1ex%
}
\end{tabular}%
}%
\vbox{%
\advance\hsize by -2cm
\hrule\par
\vskip 6pt%
\hspace{1em}%
\Huge \bfseries #1
}%
}%
\vskip 100\p@
}
\makeatother

1.2 Sử dụng mẫu 37
\begin{document}
\chapter{BÀI TOÁN ĐẶT CHỈNH}
\end{document}
BÀI TOÁN ĐẶT CHỈNH

Định nghĩa mẫu 36
\makeatletter
\def\thickhrulefill{\leavevmode \leaders \hrule height 1ex \hfill \kern \z@}
\def\@makechapterhead#1{%
\reset@font
\parindent \z@
\vspace*{10\p@}%
\hbox{%
\vbox{\hsize=2cm
\begin{tabular}{c}
\scshape \strut \@chapapp{} \\
\fbox{%
\vrule depth 10em width 0pt%
\vrule height 0pt depth 0pt width 1ex%
{\LARGE \bfseries \strut \thechapter}%
\vrule height 0pt depth 0pt width 1ex%
}
\end{tabular}%
}%
\vbox{%
\advance\hsize by -2cm
\hrule\par
\vskip 6pt%
\hspace{1em}%
\Huge \bfseries #1
}%
}%
\vskip 100\p@
}
2

\def\@makeschapterhead#1{%
\reset@font
\parindent \z@
\vspace*{10\p@}%
\hbox{%
\vbox{\hsize=2cm
\begin{tabular}{c}
\scshape \strut \vphantom{\@chapapp{}} \hphantom{\@chapapp{}} \\
\fbox{%
\vrule depth 10em width 0pt%
\vrule height 0pt depth 0pt width 1ex%
{\LARGE \bfseries \strut \hphantom{\thechapter}}%
\vrule height 0pt depth 0pt width 1ex%
}
\end{tabular}%
}%
\vbox{%
\advance\hsize by -2cm
\hrule\par
\vskip 6pt%
\hspace{1em}%
\Huge \bfseries #1
}%
}%
\vskip 100\p@
}
\makeatother

Sử dụng mẫu 36
\begin{document}
\chapter{BÀI TOÁN ĐẶT CHỈNH}
\end{document}
1
BÀI TOÁN ĐẶT CHỈNH

1.1 Định nghĩa mẫu 35
\makeatletter
\def\thickhrulefill{\leavevmode \leaders \hrule height 1ex \hfill \kern \z@}
\def\@makechapterhead#1{%
\reset@font
\vspace*{10\p@}%
{\parindent \z@
\begin{flushleft}
\reset@font \scshape \bfseries \Huge \thechapter \par
\end{flushleft}
\hrule
\begin{flushleft}
\reset@font \bfseries\LARGE \strut #1\strut \par
\end{flushleft}
\vskip 100\p@
}}
\def\@makeschapterhead#1{%
\reset@font
\vspace*{10\p@}%
{\parindent \z@
\begin{flushleft}
\reset@font \scshape \bfseries \Huge \vphantom{\thechapter} \par
\end{flushleft}
\hrule
\begin{flushleft}
\reset@font \LARGE \strut #1\strut \par
\end{flushleft}
\vskip 100\p@
}}
\makeatother
1 BÀI TOÁN ĐẶT CHỈNH

1.1 Định nghĩa mẫu 34
\makeatletter
\def\thickhrulefill{\leavevmode \leaders \hrule height 1ex \hfill \kern \z@}
\def\@makechapterhead#1{%
\vspace*{10\p@}%
{\parindent \z@
\raggedleft
\reset@font\huge\bfseries
\begin{tabular}{c|p{15cm}}
{\qquad\thechapter{}\ }
&\quad
\Huge #1
\end{tabular}
\par\nobreak
\vskip 100\p@
}}
\def\@makeschapterhead#1{%
\vspace*{10\p@}%
{\parindent \z@
\raggedleft
\reset@font\huge\bfseries
\begin{tabular}{cp{15cm}}
{\qquad\hphantom{\thechapter{}}\ }
&\quad
\Huge #1
\end{tabular}
\par\nobreak
\vskip 100\p@
}}
\makeatother
BÀI TOÁN ĐẶT CHỈNH

Định nghĩa mẫu 33
\makeatletter
\def\thickhrulefill{\leavevmode \leaders \hrule height 1ex \hfill \kern \z@}
\def\@makechapterhead#1{%
\vspace*{10\p@}%
{\parindent \z@
\raggedleft
\reset@font\huge\bfseries
\begin{tabular}{c|p{15cm}}
{\qquad\thechapter{}\ }
&\quad
\Huge #1
\end{tabular}
\par\nobreak
\vskip 100\p@
}}
\def\@makeschapterhead#1{%
\vspace*{10\p@}%
{\parindent \z@
\raggedleft
\reset@font\huge\bfseries
\begin{tabular}{cp{15cm}}
{\qquad\hphantom{\thechapter{}}\ }
&\quad
\Huge #1
\end{tabular}
\par\nobreak
\vskip 100\p@
}}
\makeatother
Chương 1

BÀI TOÁN ĐẶT CHỈNH

1.1 Định nghĩa mẫu 32
\makeatletter
\def\thickhrulefill{\leavevmode \leaders \hrule height 1ex \hfill \kern \z@}
\def\@makechapterhead#1{%
\vspace*{10\p@}%
{\parindent \z@ \centering \reset@font
\thickhrulefill
\par\nobreak
\scshape \@chapapp{} \strut\thechapter
\par\nobreak
\interlinepenalty\@M
\hrule
\vspace*{10\p@}%
{\Huge \bfseries #1}\par\nobreak
\thickhrulefill
\vspace*{10\p@}%
\vskip 100\p@
}}
\def\@makeschapterhead#1{%
\vspace*{10\p@}%
{\parindent \z@ \centering \reset@font
\thickhrulefill
\par\nobreak
{\Huge \bfseries \strut #1}\par\nobreak
\interlinepenalty\@M
\hrule
\vspace*{10\p@}%
\vskip 100\p@
}}
\makeatother
BÀI TOÁN ĐẶT CHỈNH

Định nghĩa mẫu 31
\makeatletter
\def\thickhrulefill{\leavevmode \leaders \hrule height 1ex \hfill \kern \z@}
\def\@makechapterhead#1{%
\vspace*{10\p@}%
{\parindent \z@ \centering \reset@font
\thickhrulefill
\par\nobreak
\scshape \@chapapp{} \strut\thechapter
\par\nobreak
\interlinepenalty\@M
\hrule
\vspace*{10\p@}%
{\Huge \bfseries #1}\par\nobreak
\thickhrulefill
\vspace*{10\p@}%
\vskip 100\p@
}}
\def\@makeschapterhead#1{%
\vspace*{10\p@}%
{\parindent \z@ \centering \reset@font
\thickhrulefill
\par\nobreak
{\Huge \bfseries \strut #1}\par\nobreak
\interlinepenalty\@M
\hrule
\vspace*{10\p@}%
\vskip 100\p@
}}
\makeatother
1
GIỚI THIỆU VỀ HÀM LỒI

1.1 Định nghĩa mẫu 30
\makeatletter
\def\thickhrulefill{\leavevmode \leaders \hrule height 1ex \hfill \kern \z@}
\def\@makechapterhead#1{%
\vspace*{10\p@}%
{\parindent \z@
{\raggedleft \reset@font
\fontsize{15ex}{15ex}\selectfont
\bfseries\thechapter\par\nobreak}%
\par\nobreak
\interlinepenalty\@M
{\raggedright \Huge \bfseries #1}%
\par\nobreak
\hrulefill
\par\nobreak
\vskip 100\p@
}}
\def\@makeschapterhead#1{%
\vspace*{10\p@}%
{\parindent \z@
{\raggedleft \reset@font
\fontsize{15ex}{15ex}\selectfont
\bfseries\vphantom{\thechapter}\par\nobreak}%
\par\nobreak
\interlinepenalty\@M
{\raggedright \Huge \bfseries #1}%
\par\nobreak
\hrulefill
\par\nobreak
\vskip 100\p@
}}
\makeatother
GIỚI THIỆU VỀ HÀM LỒI

Định nghĩa mẫu 29
\makeatletter
\def\thickhrulefill{\leavevmode \leaders \hrule height 1ex \hfill \kern \z@}
\def\@makechapterhead#1{%
\vspace*{10\p@}%
{\parindent \z@
{\raggedleft \reset@font
\fontsize{15ex}{15ex}\selectfont
\bfseries\thechapter\par\nobreak}%
\par\nobreak
\interlinepenalty\@M
{\raggedright \Huge \bfseries #1}%
\par\nobreak
\hrulefill
\par\nobreak
\vskip 100\p@
}}
\def\@makeschapterhead#1{%
\vspace*{10\p@}%
{\parindent \z@
{\raggedleft \reset@font
\fontsize{15ex}{15ex}\selectfont
\bfseries\vphantom{\thechapter}\par\nobreak}%
\par\nobreak
\interlinepenalty\@M
{\raggedright \Huge \bfseries #1}%
\par\nobreak
\hrulefill
\par\nobreak
\vskip 100\p@
}}
\makeatother
Chương 1

Giới thiệu về hàm lồi

1.1 Định nghĩa mẫu 28
\makeatletter
\def\thickhrulefill{\leavevmode \leaders \hrule height 1ex \hfill \kern \z@}
\def\@makechapterhead#1{%
\vspace*{10\p@}%
{\parindent \z@
{\raggedleft \reset@font
\scshape \@chapapp{} \thechapter\par\nobreak}%
\par\nobreak
\vspace*{30\p@}
\interlinepenalty\@M
{\raggedright \Huge \bfseries #1}%
\par\nobreak
\hrulefill
\par\nobreak
\vskip 100\p@
}}
\def\@makeschapterhead#1{%
\vspace*{10\p@}%
{\parindent \z@
{\raggedleft \reset@font
\scshape \vphantom{\@chapapp{} \thechapter}\par\nobreak}%
\par\nobreak
\vspace*{30\p@}
\interlinepenalty\@M
{\raggedright \Huge \bfseries #1}%
\par\nobreak
\hrulefill
\par\nobreak
\vskip 100\p@
}}
\makeatother
Giới thiệu môn học

Định nghĩa mẫu 27
\makeatletter
\def\thickhrulefill{\leavevmode \leaders \hrule height 1ex \hfill \kern \z@}
\def\@makechapterhead#1{%
\vspace*{10\p@}%
{\parindent \z@
{\raggedleft \reset@font
\scshape \@chapapp{} \thechapter\par\nobreak}%
\par\nobreak
\vspace*{30\p@}
\interlinepenalty\@M
{\raggedright \Huge \bfseries #1}%
\par\nobreak
\hrulefill
\par\nobreak
\vskip 100\p@
}}
\def\@makeschapterhead#1{%
\vspace*{10\p@}%
{\parindent \z@
{\raggedleft \reset@font
\scshape \vphantom{\@chapapp{} \thechapter}\par\nobreak}%
\par\nobreak
\vspace*{30\p@}
\interlinepenalty\@M
{\raggedright \Huge \bfseries #1}%
\par\nobreak
\hrulefill
\par\nobreak
\vskip 100\p@
}}
\makeatother
Chương 1

Khái niệm mở đầu

1.1 Định nghĩa mẫu 26
\documentclass{book}
\usepackage[utf8]{vietnam}
\makeatletter
\def\thickhrulefill{\leavevmode \leaders \hrule height 1ex \hfill \kern \z@}
\def\@makechapterhead#1{%
\vspace*{10\p@}%
{\parindent \z@ \raggedleft \reset@font
\scshape \@chapapp{} \thechapter
\par\nobreak
\interlinepenalty\@M
\Huge \bfseries #1\par\nobreak
%\vspace*{1\p@}%
\hrulefill
\par\nobreak
\vskip 100\p@
}}
\def\@makeschapterhead#1{%
\vspace*{10\p@}%
{\parindent \z@ \raggedleft \reset@font
\scshape \vphantom{\@chapapp{} \thechapter}
\par\nobreak
\interlinepenalty\@M
\Huge \bfseries #1\par\nobreak
%\vspace*{1\p@}%
\hrulefill
\par\nobreak
\vskip 100\p@
}}
\makeatother
\begin{document}
\chapter{Khái niệm mở đầu}
...................................
\end{document}
Giới thiệu môn học

Định nghĩa mẫu 25
\documentclass{book}
\usepackage[utf8]{vietnam}
\makeatletter
\def\thickhrulefill{\leavevmode \leaders \hrule height 1ex \hfill \kern \z@}
\def\@makechapterhead#1{%
\vspace*{10\p@}%
{\parindent \z@ \raggedleft \reset@font
\scshape \@chapapp{} \thechapter
\par\nobreak
\interlinepenalty\@M
\Huge \bfseries #1\par\nobreak
%\vspace*{1\p@}%
\hrulefill
\par\nobreak
\vskip 100\p@
}}
\def\@makeschapterhead#1{%
\vspace*{10\p@}%
{\parindent \z@ \raggedleft \reset@font
\scshape \vphantom{\@chapapp{} \thechapter}
\par\nobreak
\interlinepenalty\@M
\Huge \bfseries #1\par\nobreak
%\vspace*{1\p@}%
\hrulefill
\par\nobreak
\vskip 100\p@
}}
\makeatother
\begin{document}
\chapter*{Giới thiệu môn học}
\end{document}
Chương 1

Khái niệm cơ bản

§1.1 Thân chương trình
\chapter{Khái niệm cơ bản}

§1.2 Định nghĩa mẫu 24
\makeatletter
\def\thickhrulefill{\leavevmode \leaders \hrule height 1ex \hfill \kern \z@}
\def\@makechapterhead#1{%
{\parindent \z@ \raggedright
\reset@font
\hrule
\vspace*{10\p@}%
\par
\Large \scshape \@chapapp{} \Huge\bfseries \thechapter
\par\nobreak
\vspace*{10\p@}%
\hrule
\par
\vspace*{1\p@}%
\hrule
%\vskip 40\p@
\vspace*{20\p@}
\Huge \bfseries #1\par\nobreak
\vskip 70\p@
}}
\def\section#1{%
\par\bigskip\bigskip
\hrule\par\nobreak\noindent
\refstepcounter{section}%
\addcontentsline{toc}{chapter}{#1}%
\reset@font
{ \Large \bfseries \strut\S \thesection \quad #1}%
\par
\medskip
}
\makeatother
1
Khái niệm cơ bản

1.1 Định nghĩa mẫu 23
\makeatletter
\def\thickhrulefill{\leavevmode \leaders \hrule height 1ex \hfill \kern \z@}
\def\@makechapterhead#1{%
\vspace*{10\p@}%
{\parindent \z@ \centering \reset@font
{\Huge\bfseries \thechapter }
\par\nobreak
\vspace*{10\p@}%
\interlinepenalty\@M
\hrule
\vspace*{10\p@}%
\Huge \bfseries #1\par\nobreak
\par
\vspace*{10\p@}%
\vskip 100\p@
}}
\def\@makeschapterhead#1{%
\vspace*{10\p@}%
{\parindent \z@ \centering \reset@font
{\Huge\bfseries \vphantom{\thechapter} }
\par\nobreak
\vspace*{10\p@}%
\interlinepenalty\@M
\hrule
\vspace*{10\p@}%
\Huge \bfseries #1\par\nobreak
\par
\vspace*{10\p@}%
\vskip 100\p@
}}
\makeatother
Khái niệm cơ bản

Định nghĩa mẫu 22
\makeatletter
\def\thickhrulefill{\leavevmode \leaders \hrule height 1ex \hfill \kern \z@}
\def\@makechapterhead#1{%
\vspace*{10\p@}%
{\parindent \z@ \centering \reset@font
{\Huge\bfseries \thechapter }
\par\nobreak
\vspace*{10\p@}%
\interlinepenalty\@M
\hrule
\vspace*{10\p@}%
\Huge \bfseries #1\par\nobreak
\par
\vspace*{10\p@}%
\vskip 100\p@
}}
\def\@makeschapterhead#1{%
\vspace*{10\p@}%
{\parindent \z@ \centering \reset@font
{\Huge\bfseries \vphantom{\thechapter} }
\par\nobreak
\vspace*{10\p@}%
\interlinepenalty\@M
\hrule
\vspace*{10\p@}%
\Huge \bfseries #1\par\nobreak
\par
\vspace*{10\p@}%
\vskip 100\p@
}}
\makeatother
1

Khái niệm cơ bản

1.1 Định nghĩa mẫu 21
\makeatletter
\def\thickhrulefill{\leavevmode \leaders \hrule height 1ex \hfill \kern \z@}
\def\@makechapterhead#1{%
\vspace*{10\p@}%
{\parindent \z@ \centering \reset@font
{\Huge \scshape \thechapter}
\par\nobreak
\vspace*{15\p@}%
\interlinepenalty\@M
\setlength{\arrayrulewidth}{2pt}
\begin{tabular}{@{\qquad}c@{\qquad}}
\hline \\
{\Huge \bfseries #1\par\nobreak} \\
\\ \hline
\end{tabular}
\vskip 100\p@
}}
\def\@makeschapterhead#1{%
\vspace*{10\p@}%
{\parindent \z@ \centering \reset@font
{\Huge \scshape \vphantom{\thechapter}}
\par\nobreak
\vspace*{15\p@}%
\interlinepenalty\@M
\setlength{\arrayrulewidth}{2pt}
\begin{tabular}{@{\qquad}c@{\qquad}}
\hline
\\
{\Huge \bfseries #1\par\nobreak} \\
\\ \hline
\end{tabular}
\vskip 100\p@
}}
\makeatother
Khái niệm cơ bản

Định nghĩa mẫu 20
\makeatletter
\def\thickhrulefill{\leavevmode \leaders \hrule height 1ex \hfill \kern \z@}
\def\@makechapterhead#1{%
\vspace*{10\p@}%
{\parindent \z@ \centering \reset@font
{\Huge \scshape \thechapter}
\par\nobreak
\vspace*{15\p@}%
\interlinepenalty\@M
\setlength{\arrayrulewidth}{2pt}
\begin{tabular}{@{\qquad}c@{\qquad}}
\hline \\
{\Huge \bfseries #1\par\nobreak} \\
\\ \hline
\end{tabular}
\vskip 100\p@
}}
\def\@makeschapterhead#1{%
\vspace*{10\p@}%
{\parindent \z@ \centering \reset@font
{\Huge \scshape \vphantom{\thechapter}}
\par\nobreak
\vspace*{15\p@}%
\interlinepenalty\@M
\setlength{\arrayrulewidth}{2pt}
\begin{tabular}{@{\qquad}c@{\qquad}}
\hline \\
{\Huge \bfseries #1\par\nobreak} \\
\\ \hline
\end{tabular}
\vskip 100\p@
}}
\makeatother
1

Khái niệm cơ bản

1.1 Định nghĩa mẫu 19
\makeatletter
\def\thickhrulefill{\leavevmode \leaders \hrule height 1ex \hfill \kern \z@}
\def\@makechapterhead#1{%
\vspace*{10\p@}%
{\parindent \z@ \centering \reset@font
{\Huge \scshape \thechapter}
\par\nobreak
\vspace*{15\p@}%
\interlinepenalty\@M
\begin{tabular}{@{\qquad}c@{\qquad}}
\hline \\
{\Huge \bfseries #1\par\nobreak} \\
\\ \hline
\end{tabular}
\vskip 100\p@
}}
\def\@makeschapterhead#1{%
\vspace*{10\p@}%
{\parindent \z@ \centering \reset@font
{\Huge \scshape \vphantom{\thechapter}}
\par\nobreak
\vspace*{15\p@}%
\interlinepenalty\@M
\begin{tabular}{@{\qquad}c@{\qquad}}
\hline \\
{\Huge \bfseries #1\par\nobreak} \\
\\ \hline
\end{tabular}
\vskip 100\p@
}}
\makeatother
Khái niệm cơ bản

Định nghĩa mẫu 18
\makeatletter
\def\thickhrulefill{\leavevmode \leaders \hrule height 1ex \hfill \kern \z@}
\def\@makechapterhead#1{%
\vspace*{10\p@}%
{\parindent \z@ \centering \reset@font
{\Huge \scshape \thechapter}
\par\nobreak
\vspace*{15\p@}%
\interlinepenalty\@M
\begin{tabular}{@{\qquad}c@{\qquad}}
\hline
\\
{\Huge \bfseries #1\par\nobreak} \\
\\
\hline
\end{tabular}
\vskip 100\p@
}}
\def\@makeschapterhead#1{%
\vspace*{10\p@}%
{\parindent \z@ \centering \reset@font
{\Huge \scshape \vphantom{\thechapter}}
\par\nobreak
\vspace*{15\p@}%
\interlinepenalty\@M
\begin{tabular}{@{\qquad}c@{\qquad}}
\hline \\
{\Huge \bfseries #1\par\nobreak} \\
\\ \hline
\end{tabular}
\vskip 100\p@
}}
\makeatother
1

Khái niệm cơ bản

1.1 Định nghĩa mẫu 17
\makeatletter
\def\thickhrulefill{\leavevmode \leaders \hrule height 1ex \hfill \kern \z@}
\def\@makechapterhead#1{%
\vspace*{10\p@}%
{\parindent \z@ \centering \reset@font {\Huge \scshape \thechapter}
\par\nobreak
\vspace*{10\p@}%
\interlinepenalty\@M
\thickhrulefill
\par\nobreak
\vspace*{2\p@}%
{\Huge \bfseries #1\par\nobreak}
\par\nobreak
\vspace*{2\p@}%
\thickhrulefill %\vskip 40\p@
\vskip 100\p@
}}
\def\@makeschapterhead#1{%
\vspace*{10\p@}%
{\parindent \z@ \centering \reset@font
{\Huge \scshape \vphantom{\thechapter}} \par\nobreak
\vspace*{10\p@}%
\interlinepenalty\@M
\thickhrulefill
\par\nobreak
\vspace*{2\p@}%
{\Huge \bfseries #1\par\nobreak}
\par\nobreak
\vspace*{2\p@}%
\thickhrulefill
\vskip 100\p@
}}
\makeatother
Khái niệm cơ bản

Định nghĩa mẫu 16
\makeatletter
\def\thickhrulefill{\leavevmode \leaders \hrule height 1ex \hfill \kern \z@}
\def\@makechapterhead#1{%
\vspace*{10\p@}%
{\parindent \z@ \centering \reset@font
{\Huge \scshape \thechapter}
\par\nobreak
\vspace*{10\p@}%
\interlinepenalty\@M
\thickhrulefill
\par\nobreak
\vspace*{2\p@}%
{\Huge \bfseries #1\par\nobreak}
\par\nobreak\vspace*{2\p@}%
\thickhrulefill
\vskip 100\p@
}}
\def\@makeschapterhead#1{%
\vspace*{10\p@}%
{\parindent \z@ \centering \reset@font
{\Huge \scshape \vphantom{\thechapter}}
\par\nobreak
\vspace*{10\p@}%
\interlinepenalty\@M
\thickhrulefill \par\nobreak
\vspace*{2\p@}%
{\Huge \bfseries #1\par\nobreak}
\par\nobreak \vspace*{2\p@}%
\thickhrulefill
\vskip 100\p@
}}
\makeatother
Chương Một

Khái niệm cơ bản

1.1 Định nghĩa mẫu 15
\makeatletter
\newcommand{\thechapterwords}
{ \ifcase \thechapter\or Một\or Hai\or Ba\or Bốn\or Năm\or
Sáu\or Bảy\or Tám\or Chín\or Mười\or Mười một\fi}
\def\thickhrulefill{\leavevmode \leaders \hrule height 1ex \hfill \kern \z@}
\def\@makechapterhead#1{%
\vspace*{10\p@}%
{\parindent \z@ \centering \reset@font
\thickhrulefill\quad
\scshape \@chapapp{} \thechapterwords
\quad \thickhrulefill
\par\nobreak
\vspace*{10\p@}%
\interlinepenalty\@M
\hrule
\vspace*{10\p@}%
\Huge \bfseries #1\par\nobreak \par
\vspace*{10\p@}%
\hrule
\vskip 100\p@
}}
\def\@makeschapterhead#1{%
\vspace*{10\p@}%
{\parindent \z@ \centering \reset@font
\thickhrulefill \par\nobreak
\vspace*{10\p@}%
\interlinepenalty\@M
\hrule
\vspace*{10\p@}%
\Huge \bfseries #1\par\nobreak \par
\vspace*{10\p@}%
\hrule
\vskip 100\p@
}}
\makeatother
Chương 1

Khái niệm cơ bản

1.1 Định nghĩa mẫu 14
\makeatletter
\def\thickhrulefill{\leavevmode \leaders \hrule height 1ex \hfill \kern \z@}
\def\@makechapterhead#1{%
\vspace*{10\p@}%
{\parindent \z@ \centering \reset@font
\thickhrulefill\quad
\scshape \@chapapp{} \thechapter
\quad \thickhrulefill
\par\nobreak
\vspace*{10\p@}%
\interlinepenalty\@M
\hrule
\vspace*{10\p@}%
\Huge \bfseries #1\par\nobreak
\par
\vspace*{10\p@}%
\hrule
\vskip 100\p@
}}
\def\@makeschapterhead#1{%
\vspace*{10\p@}%
{\parindent \z@ \centering \reset@font
\thickhrulefill
\par\nobreak
\vspace*{10\p@}%
\interlinepenalty\@M
\hrule
\vspace*{10\p@}%
\Huge \bfseries #1\par\nobreak
\par
\vspace*{10\p@}%
\hrule
\vskip 100\p@
}}
\makeatother
Chương Một

Khái niệm cơ bản

1.1 Định nghĩa mẫu 13
\makeatletter
\newcommand{\thechapterwords}
{ \ifcase \thechapter\or Một\or Hai\or Ba\or Bốn\or Năm\or
Sáu\or Bảy\or Tám\or Chín\or Mười\or Mười một\fi}
\def\@makechapterhead#1{%
\vspace*{20\p@}%
{\parindent \z@ \raggedright
\normalfont
\ifnum \c@secnumdepth >\m@ne
\if@mainmatter
%\huge\bfseries
\scshape
\@chapapp\space \thechapterwords
\par\nobreak
% \vskip 20\p@
\fi
\fi
\interlinepenalty\@M
\Huge \bfseries #1\par\nobreak
\vskip 40\p@
}}
\def\@schapter#1{\if@twocolumn
\@topnewpage[\@makeschapterhead{#1}]%
\else
\@makeschapterhead{#1}%
\@afterheading
\fi}
\def\@makeschapterhead#1{%
\vspace*{20\p@}%
{\parindent \z@ \raggedright
\normalfont
\scshape
\interlinepenalty\@M
\Huge \bfseries #1\par\nobreak
\vskip 40\p@
}}
\makeatother
Chương 1

Khái niệm cơ bản

1.1 Định nghĩa mẫu 12
\makeatletter
\def\@makechapterhead#1{%
\vspace*{20\p@}%
{\parindent \z@ \raggedright
\normalfont
\ifnum \c@secnumdepth >\m@ne
\if@mainmatter
%\huge\bfseries
\scshape
\@chapapp\space \thechapter
\par\nobreak
% \vskip 20\p@
\fi
\fi
\interlinepenalty\@M
\Huge \bfseries #1\par\nobreak
\vskip 40\p@
}}
\def\@schapter#1{\if@twocolumn
\@topnewpage[\@makeschapterhead{#1}]%
\else
\@makeschapterhead{#1}%
\@afterheading
\fi}
\def\@makeschapterhead#1{%
\vspace*{20\p@}%
{\parindent \z@ \raggedright
\normalfont
\scshape
\interlinepenalty\@M
\Huge \bfseries #1\par\nobreak
\vskip 40\p@
}}
\makeatother
Khái niệm cơ bản

Định nghĩa mẫu 11
\makeatletter
\def\@makechapterhead#1{%
\vspace*{20\p@}%
{\parindent \z@ \raggedright
\normalfont
\ifnum \c@secnumdepth >\m@ne
\if@mainmatter
%\huge\bfseries
\scshape
\@chapapp\space \thechapter
\par\nobreak
% \vskip 20\p@
\fi
\fi
\interlinepenalty\@M
\Huge \bfseries #1\par\nobreak
\vskip 40\p@
}}
\def\@schapter#1{\if@twocolumn
\@topnewpage[\@makeschapterhead{#1}]%
\else
\@makeschapterhead{#1}%
\@afterheading
\fi}
\def\@makeschapterhead#1{%
\vspace*{20\p@}%
{\parindent \z@ \raggedright
\normalfont
\scshape
\interlinepenalty\@M
\Huge \bfseries #1\par\nobreak
\vskip 40\p@
}}
\makeatother
Chương 1

Khái niệm cơ bản

1.1 Định nghĩa mẫu 10
\makeatletter
\def\@makechapterhead#1{%
\vspace*{20\p@}%
{\parindent \z@ \raggedleft
\normalfont
\ifnum \c@secnumdepth >\m@ne
\if@mainmatter
%\huge\bfseries
\scshape
\@chapapp\space \thechapter
\par\nobreak
% \vskip 20\p@
\fi
\fi
\interlinepenalty\@M
\Huge \bfseries #1\par\nobreak
\vskip 40\p@
}}
\def\@schapter#1{\if@twocolumn
\@topnewpage[\@makeschapterhead{#1}]%
\else
\@makeschapterhead{#1}%
\@afterheading
\fi}
\def\@makeschapterhead#1{%
\vspace*{20\p@}%
{\parindent \z@ \raggedleft
\normalfont
\scshape
\interlinepenalty\@M
\Huge \bfseries #1\par\nobreak
\vskip 40\p@
}}
\makeatother
Khái niệm cơ bản

Định nghĩa mẫu 9
\makeatletter
\def\@makechapterhead#1{%
\vspace*{20\p@}%
{\parindent \z@ \raggedleft
\normalfont
\ifnum \c@secnumdepth >\m@ne
\if@mainmatter
%\huge\bfseries
\scshape
\@chapapp\space \thechapter
\par\nobreak
% \vskip 20\p@
\fi
\fi
\interlinepenalty\@M
\Huge \bfseries #1\par\nobreak
\vskip 40\p@
}}
\def\@schapter#1{\if@twocolumn
\@topnewpage[\@makeschapterhead{#1}]%
\else
\@makeschapterhead{#1}%
\@afterheading
\fi}
\def\@makeschapterhead#1{%
\vspace*{20\p@}%
{\parindent \z@ \raggedleft
\normalfont
\scshape
\interlinepenalty\@M
\Huge \bfseries #1\par\nobreak
\vskip 40\p@
}}
\makeatother
Chương 1

Khái niệm cơ bản

1.1 Định nghĩa mẫu 8
\makeatletter
\def\@makechapterhead#1{%
\vspace*{20\p@}%
{\parindent \z@ \centering
\normalfont
\ifnum \c@secnumdepth >\m@ne
\if@mainmatter
%\huge\bfseries
\scshape
\@chapapp\space \thechapter
\par\nobreak
% \vskip 20\p@
\fi
\fi
\interlinepenalty\@M
\Huge \bfseries #1\par\nobreak
\vskip 40\p@
}}
\def\@schapter#1{\if@twocolumn
\@topnewpage[\@makeschapterhead{#1}]%
\else
\@makeschapterhead{#1}%
\@afterheading
\fi}
\def\@makeschapterhead#1{%
\vspace*{20\p@}%
{\parindent \z@ \centering
\normalfont
\scshape
\interlinepenalty\@M
\Huge \bfseries #1\par\nobreak
\vskip 40\p@
}}
\makeatother
Khái niệm cơ bản

Định nghĩa mẫu 7
\makeatletter
\def\@makechapterhead#1{%
\vspace*{20\p@}%
{\parindent \z@ \centering
\normalfont
\ifnum \c@secnumdepth >\m@ne
\if@mainmatter
%\huge\bfseries
\scshape
\@chapapp\space \thechapter
\par\nobreak
% \vskip 20\p@
\fi
\fi
\interlinepenalty\@M
\Huge \bfseries #1\par\nobreak
\vskip 40\p@
}}
\def\@schapter#1{\if@twocolumn
\@topnewpage[\@makeschapterhead{#1}]%
\else
\@makeschapterhead{#1}%
\@afterheading
\fi}
\def\@makeschapterhead#1{%
\vspace*{20\p@}%
{\parindent \z@ \centering
\normalfont
\scshape
\interlinepenalty\@M
\Huge \bfseries #1\par\nobreak
\vskip 40\p@
}}
\makeatother
Chương 1

Khái niệm cơ bản

1.1 Định nghĩa mẫu 6
\makeatletter
\def\@makechapterhead#1{%
\vspace*{50\p@}%
{\parindent \z@ \centering
\normalfont
\ifnum \c@secnumdepth >\m@ne
\if@mainmatter
\huge\bfseries \@chapapp\space \thechapter
\par\nobreak
\vskip 20\p@
\fi
\fi
\interlinepenalty\@M
\Huge \bfseries #1\par\nobreak
\vskip 40\p@
}}
\def\@schapter#1{\if@twocolumn
\@topnewpage[\@makeschapterhead{#1}]%
\else
\@makeschapterhead{#1}%
\@afterheading
\fi}
\def\@makeschapterhead#1{%
\vspace*{50\p@}%
{\parindent \z@ \centering
\normalfont
\interlinepenalty\@M
\Huge \bfseries #1\par\nobreak
\vskip 40\p@
}}
\makeatother
Khái niệm cơ bản

Định nghĩa mẫu 5
\makeatletter
\def\@makechapterhead#1{%
\vspace*{50\p@}%
{\parindent \z@ \centering
\normalfont
\ifnum \c@secnumdepth >\m@ne
\if@mainmatter
\huge\bfseries \@chapapp\space \thechapter
\par\nobreak
\vskip 20\p@
\fi
\fi
\interlinepenalty\@M
\Huge \bfseries #1\par\nobreak
\vskip 40\p@
}}
\def\@schapter#1{\if@twocolumn
\@topnewpage[\@makeschapterhead{#1}]%
\else
\@makeschapterhead{#1}%
\@afterheading
\fi}
\def\@makeschapterhead#1{%
\vspace*{50\p@}%
{\parindent \z@ \centering
\normalfont
\interlinepenalty\@M
\Huge \bfseries #1\par\nobreak
\vskip 40\p@
}}
\makeatother
Chương 1

Khái niệm cơ bản

1.1 Định nghĩa mẫu 4
\makeatletter
\def\@makechapterhead#1{%
\vspace*{50\p@}%
{\parindent \z@ \raggedleft
\normalfont
\ifnum \c@secnumdepth >\m@ne
\if@mainmatter
\huge\bfseries \@chapapp\space \thechapter
\par\nobreak
\vskip 20\p@
\fi
\fi
\interlinepenalty\@M
\Huge \bfseries #1\par\nobreak
\vskip 40\p@
}}
\def\@schapter#1{\if@twocolumn
\@topnewpage[\@makeschapterhead{#1}]%
\else
\@makeschapterhead{#1}%
\@afterheading
\fi}
\def\@makeschapterhead#1{%
\vspace*{50\p@}%
{\parindent \z@ \raggedleft
\normalfont
\interlinepenalty\@M
\Huge \bfseries #1\par\nobreak
\vskip 40\p@
}}
\makeatother
Khái niệm cơ bản

Định nghĩa mẫu 3
\makeatletter
\def\@makechapterhead#1{%
\vspace*{50\p@}%
{\parindent \z@ \raggedleft
\normalfont
\ifnum \c@secnumdepth >\m@ne
\if@mainmatter
\huge\bfseries \@chapapp\space \thechapter
\par\nobreak
\vskip 20\p@
\fi
\fi
\interlinepenalty\@M
\Huge \bfseries #1\par\nobreak
\vskip 40\p@
}}
\def\@schapter#1{\if@twocolumn
\@topnewpage[\@makeschapterhead{#1}]%
\else
\@makeschapterhead{#1}%
\@afterheading
\fi}
\def\@makeschapterhead#1{%
\vspace*{50\p@}%
{\parindent \z@ \raggedleft
\normalfont
\interlinepenalty\@M
\Huge \bfseries #1\par\nobreak
\vskip 40\p@
}}
\makeatother
Chương 1

Khái niệm cơ bản

1.1 Định nghĩa mẫu 2
\makeatletter
\def\@makechapterhead#1{%
\vspace*{50\p@}%
{\parindent \z@ \raggedright \normalfont
\ifnum \c@secnumdepth >\m@ne
\if@mainmatter
\huge\bfseries \@chapapp\space \thechapter
\par\nobreak
\vskip 20\p@
\fi
\fi
\interlinepenalty\@M
\Huge \bfseries #1\par\nobreak
\vskip 40\p@
}}
\def\@schapter#1{\if@twocolumn
\@topnewpage[\@makeschapterhead{#1}]%
\else
\@makeschapterhead{#1}%
\@afterheading
\fi}
\def\@makeschapterhead#1{%
\vspace*{50\p@}%
{\parindent \z@ \raggedright
\normalfont
\interlinepenalty\@M
\Huge \bfseries #1\par\nobreak
\vskip 40\p@
}}
\makeatother
Khái niệm cơ bản

Định nghĩa mẫu 1
\makeatletter
\def\@makechapterhead#1{%
\vspace*{50\p@}%
{\parindent \z@ \raggedright \normalfont
\ifnum \c@secnumdepth >\m@ne
\if@mainmatter
\huge\bfseries \@chapapp\space \thechapter
\par\nobreak
\vskip 20\p@
\fi
\fi
\interlinepenalty\@M
\Huge \bfseries #1\par\nobreak
\vskip 40\p@
}}
\def\@schapter#1{\if@twocolumn
\@topnewpage[\@makeschapterhead{#1}]%
\else
\@makeschapterhead{#1}%
\@afterheading
\fi}
\def\@makeschapterhead#1{%
\vspace*{50\p@}%
{\parindent \z@ \raggedright
\normalfont
\interlinepenalty\@M
\Huge \bfseries #1\par\nobreak
\vskip 40\p@
}}
\makeatother
1 BÀI TOÁN ĐẶT CHỈNH

1.1 Định nghĩa mẫu 46
\usepackage{helvet}
\usepackage{psboxit,pstcol,graphicx}
\makeatletter
\def\@makechapterhead#1{%
\parindent \z@ \raggedright \reset@font
\hbox to \hsize{%
\rlap{\raisebox{-2.5em}{\raisebox{\depth}{%
\includegraphics[width=9.5em]{tiger.eps}}}}%
\rlap{\hbox to 9.5em{\hss
\reset@font\sffamily\fontsize{8em}{8em}\selectfont\white
\thechapter\hss}}%
\hspace{10em}%
\vbox{%
\advance\hsize by -10em
\reset@font\sffamily\bfseries\Huge #1 \par
}%
}%
\vskip 20pt
\hrulefill
\vskip 50pt
}
\def\@makeschapterhead#1{%
\parindent \z@ \raggedright \reset@font
\hbox to \hsize{%
\rlap{\raisebox{-2.5em}{\raisebox{\depth}{%
\includegraphics[width=9.5em]{tiger.eps}}}}%
\hspace{10em}%
\vbox{%
\advance\hsize by -10em
\reset@font\sffamily\bfseries\Huge #1 \par
} }%
\vskip 20pt
\hrulefill
\vskip 50pt
}
\makeatother