You are on page 1of 15

Bạn đã có các form công việc giờ bạn muốn tạo Thanh menu để chạy các form đó, hãy

theo hướng dẫn sau:

Mình dùng hình cho nhanh nhé, tuần tự theo các bước đánh số 1,2,3,...

I – Tạo thanh menu
II - Tạo menu Thoát từ menu Exit của hệ thống:
III – Tạo menu Cập Nhật và các menu con
Đổi tên menu mới “Custom” đó thành “Thêm Công văn”

Tương tự tạo thêm menu “Danh sách Công văn” phía dưới menu “Thêm Công văn”

* Tạo đường phân cách giữa các menu con:
Đưa Thanh menu vào vị trí:
IV – Đặt Action cho menu “Thêm Công văn” để mở form “frmCongVan”

Với các thao tác trên menu “Thoát” đã dùng được rồi, bây giờ ta đặt Action cho menu
“Thêm Công văn” để khi bấm vào nó là mở form “frmCongVan”:
Đặt tên nó là mcrThemCongVan
Tương tự với các menu khác dùng để mở các form khác.