You are on page 1of 2

Mirzecan Mededov

(XIX. yüzyıl)

19. yüzyıl âşiklanndandır. Karabağ'm Çanakçı malarında, sevgilisinin vefasızlığı, yalnızlık, dert
köyünde doğmuş olan Mededov, Ermeni asıllı ve bu dertlere derman bulamama gibi konulan iş-
olup, Âşık Peri'nin çağdaşıdır. Ermeni asıllı ol- lemiştir:
masına rağmen Azeri Türkçesi'yle çok sayıda şiir
söylemiştir. Müjganmla tökdün qanım,
Uzun yıllar Tiflis'de Şark dilleri tercümanlığı Apardm din ü imanım,
yapan Mirzecan devrinin ünlü kişileriyle dost- Sene qurban şirin canım,
luklar kurmuş; bu arada klâsik Azerbaycan me- Derdlere dayanan yarım.
deniyeti, kültürü ve edebiyatı ile yakından il-
gilenmiştir. Edebî sanatları ustalıkla kullanan Mededov,
Mededov, şiirlerinin çoğunu çağdaşı Aşık Azerbaycan âşık şiirindeki çok sayıda Ermeni asıllı
Peri'ye ithaf etmiş, gazel şeklinde söylediği şiirinde şairlerin önde geleni erindendir.
Aşık Peri'ye tutkunluğunu dile getirmiştir.
Geraylı, koşma ve gazel türleinde şiirler yazıp Kaynak:
söyleyen Mededov; koşmalarıyla ün salmıştır. Koş- Azerbaycan Aşıqlan ve El Şairleri I, Bakı 1983, 229-240.

a) Geraylılar

CANIM

Nece dozsun1 bu dertlere, Yox vefa, hergiz6, hemdemde7,
Menim bu bîçare canım. Günüm pis keçecek qemde,
Veteninden, yar yanından, Tamam el söhbetde, demde,
Olubdu avara canım. Sen oldun bîkarara8, canım.

Ebes2 yerden çekme aman, Mirzecan'ı etme heves,
Sağlığına gelmez güman Bu dünyadan te'mini9 kes,
Ne tebib var, ne de derman, Qoymurlar çekesen nefes,
Sen teki4 bîmara5 canım. Dönübsen divara canım.

1. tahammül etsin, katlansın, dayansın 2. boş, saçma 3. sanma, zan, şüphe; ümit 4. gibi, kadar 5. hastaya 6. hiç, asla,
katiyen, hiçbir zaman 7. aynı zamanda bulunma; sadık, arkadaş, sevgili 8. kararsız 9. güvenlik hissi verme,
sağlamlaştırma: elde etmeni, elini, tamahını
b) Goşmalar GÖZLERİN

Dağıdır huşumu1, alır canımı,
Her baxanda o mestane2 gözlerin.
Çekibdi üstüme, xençer-i xunriz3,
AŞIQ PERİ'YE Batacaqdı qızıl qane gözlerin.
Ehd ü peymanmı1 meğer unutdun, Bilirem, bilibdi qemin illetin,
Nece deyim peri, bîilqar2 sene. Qoy çekmesin heç şadlıgm, minnetin,
Qedrini bilenin qedrin bilmedin, Çünki bilmiş ağlamağın, lezzetin,
Yoxdu menden qeyri bir qemxar3 sene. Qoy ağlasın, yane yane gözlerin.
Ses verende seni sesleyen bizik, Bulunmaz menûmçün, bir yahşi hemdem4
Arada reqibi4 pisleyen5 bizik, Erzimi yetire yare demadem5
Seni qonçe kimi besleyen bizik, Birce baxa men, gözdn yaş tökem
Heyif6 hemdem7 olar, axır8 xar9 sene. Belke ola derdm gana gözlerin.

Eşitdim, tapıbsan10 bir hemdem, Peri, Eylersen axırda sen meni Sen'an,
O hemdem deyüdir, artar qem, Peri, Dönerem dinimden, ger versen ferman,
Felek kimi etme sen sitem, Peri, Bilirsen edecek canını qurban,
Eser etmez meğer, ah u zar11 sene. Baxsa eğer Mirzecan'a gözlerin.

Qedrini bilenin, qedrin bilmedin,
Rehme gelib12, didem13 yaşın sümedin, 1. aklımı 2. sarhoş 3. kan döken, kan dökücü 4. aynı
Yolun çox gözledim, axır gelmedin, zamanda bulunTia; sadık, arkadaş, sevgili 5. daima, her
vakit, sık sık.
Yoxdu inncn'4 bele e'tibar sene.

Eşq ile etmişik biz sene dilek,
Teecübem15 senden, bunu bilmemek, BENÖFŞE
Ne xandı, ne paşa ne sen gören bey,
Mirzecan'dı, yalnız intizar16 sene. Sen, boynu burulu varıb yanma,
Söyle derd-i dilim1 yara, Benöfşe,
Bir gördü, axırda2 qıldı sernigun3,
Erz eylersen, o xunhara4 Benöfşe.

Aparsalar5 seni, yar otağına6,
Qafil olma, bax sen, sol u sağma,
Üz sürtüb zülfüne, de qulagma,
Salmasın aşiqi nara7, Benöfşe.

Neylesin men kimi feqir endelib8,
Sen gozel benöfşe9, olgilen hebib10,
Eğer sen de mene, olasan reqibn,
Görüm, günün keçsin qara, Benöfşe,

Bundan artıq yoxdu, sene bir cavab,
Layiq deyil, etmek, aşiqe ezab,
İstersen edesen dünyada sevab,
Ele Mirzecan'a çare, Benöfşe.
1. söz vermem, ahdini, yeminini 2. sözünde
durmayan 3. gam yiyen, gam yüklü, kederli, tasalı
4. rakibi 5. kötüleyen, ayıplayan 6. yazık 7. aynı 1. gönül derdim 2. sonunda, sonda 3. baş aşağı
zamanda bulunma; sadık, arkadaş, sevgili 8. son, olmuş, ters dönmüş; talihsiz 4. kan içen, kan döken
nihayet 9. diken 10. bulmuşsun 11. ağlama, inleme zalime 5. götürseler, alıp gitseler 6. çadırına, evine,
12. acıyıp 13. gözüm 14. bundan 15. şaşma, hayrette odasına 7. ateşe 8. bülbül 9. menekşe 10. sevgili
kalma 16. bekleme, bekleyiş 11. rakip