You are on page 1of 16

Section A

Bahagian A

[30 marks]
[30 markah]

Answer all questions.
Jawab semua soalan

Every questions is followed by four options A, B, C and D.
Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D.

Choose the correct answer.
Pilih jawapan yang betul.

The suggested time for this section is 45 minutes. If you unable to answer a
question, proceed to the next question.
Masa yang dicadangkan untuk bahagian ini ialah 45 minit. Sekiranya kamu tidak dapat
menjawab sesuatu soalan, teruskan menjawab soalan berikutnya.

1 The diagram shows two group of animals.
Rajah di bawah menunjukkan dua kumpulan haiwan

X Y

Hen Horse
Ayam Kuda

Frog Rabbit
Katak Arnab

Snail P
Siput

What will be the animal P?
Ramalkan , apakah haiwan P?

A Crocodile B Goat
Buaya Kambing

C Lizard D Duck
Cicak Itik

1
2 Figures show some fruits.
Which of the following does not belong in the group?
Rajah menunjukkan buah-buahan.
Manakah antara berikut tidak dalam kumpulan yang sama?

A B C D

3 Figure shows a part of the grass being covered with a wooden plank.
Rajah menunjukkan keadaan rumput yang ditutup dengan sekeping papan.
Wooden plank

grass

After two days, the grass under the wooden plank turns yellow. Why
does this happen?
Selepas dua hari, didapati rumput yang ditutup papan berwarna kuning. Kenapa ini
terjadi?

A does not get water.
tidak mendapat air.

B does not get food.
tidak mendapat makanan

C cannot breathe.
tidak boleh bernafas

D does not get sunlight
tidak mendapat cahaya matahari.

2
4 Which of the following statement are true about microorganisms?
Manakah pernyataan benar mengenai mikroorganisma?

P Mcroorganisms are very tiny living things
Mikroorganisma adalah benda hidup yang halus.

Q Microorganisms have different shapes
Mirkroorganisma mempunyai bentuk yang berbeza

R Microorganisms can be seen with the naked eyes
Mikroorganisma boleh dilihat dengan mata kasar

S Some microorganisms are useful
Sesetengah mikroorganisma adalah berguna

A P and R B Q and S
C P, Q and S C P, Q, R and S

5 The diagram shows a mimosa plant.
Rajah menunjukkam gerak balas oleh pokok rangsangan

Before After
What is your observation?
Apakah yang boleh kamu perhatikan?

A The mimosa plant responds to touch
Pokok semalu bergerakbalas terhadap sentuhan

B The mimosa plant immediately folds up its leaflets when touched
Pokok semalu segera menguncup apabila di sentuh.

C The mimosa becomes wilted when touched
Pokok semalu menjadi layu apabila di sentuh

D The plant become wilt when touched
Pokok menjadi layu apabila disentuh.

3
6 Some animals lay many eggs that have bad smell. What is the purpose of
these characteristic?
Haiwan bertelur dengan banyak dan berbau busuk. Apakah tujuan ciri-ciri ini?

I To ensure its survival
memastikan kemandirian

II To protect their eggs
Melindungi telurnya

III To avoid from becoming extinct.
Mengelak daripada pupus

IV To take care of their eggs.
Menjaga telurnya.

A I and II B II and III C III and IV D I and IV

7 The picture show living things living in a habitat
Gambarajah menunjukkan kehidupan dalam sebuah habitat.

What will
happen when pesticide is sprayed in the area? The number of
Apakah akan berlaku apabila racun serangga di sembur di kawasan ini? Bilangan

A frog increases.
katak bertambah

B snake decreases.
ular berkurang

C grasshopper decreases.
belalang berkurang

D caterpillar increases.
beluncas bertambah

4
8 The picture shows one of the endanger species.
Gambar menunjukkan seekor haiwan yang sedang mengalami kepupusan.

Which of the following animal is in the same group as the above animal.
Manakah haiwan berikut yang dalam kumpulan yang sama dengan haiwan di atas.

A B C D

9 Siti wants to bake a cake. She weight the ingredient as below.
Siti hendak membuat sebiji kek. Dia menimbang bahan-bahan seperti di bawah.

Flour 700 gram
Sugar 250 gram
Coco powder 100gram

To make the cake she has to mix all the ingredient in a bowl. What is the total
weight of the mixture?
Untuk membuat kek ini, dia mengaulkan semua bahan dalam mangkuk. Berapakah jumlah berat
campuran ini?

A 0.950 kilogram C 1.05 kilogram
B 1kilogram D 0.700 kilogram

10 Which figure represent measurement the circumference of an object?
Manakah antara berikut mewakili lilitan bagi sesebuah objek?

A B C D

5
11 The relationship between the brightness of bulbs and the numbers of
batteries used in circuit are shown in bar chart.
Hubungan antara kecerahan mentol dan bilangan bateri yang dipasang pada litar
ditunjukkan dalam carta bar ..

Brightness / Kecerahan

Number of batteries /
Bilangan bateri
2 3 4
1
Which of the following circuit represent as the bar chart shown.
Litar manakah yang paling sesuai dengan carta palang di atas

A B

D
C

12 Which of the following devices produce heat energy?
Manakah, alat-alat di bawah menghasilkan tenaga haba?

A electric kettle B digital clock
Cerek elektrik jam digital

C ceiling fan D binocular
Kipas siling teropong

6
13 Information below are the cars speed that passes a road.
Informasi di bawah adalah kelajuan kereta melalui sebatang jalanraya.

P speed is 40km/h
Q speed is 80km/h
R speed is 75 km/h

Which of the following chart describes the speed of cars?
Antara berikut carta manakah menerangkan kelajuan kereta-kereta ini?

A B

P Q R P Q R

C D

P Q R P Q R

14 The figure shows the position of an opaque object R.
Rajah menunjukkan kedudukan sebuah objek legap R

Torchlight

Screen
FIGURE ---

7
How can the size of the shadow of R formed on the screen be increased?
Bagaimanakah saiz bayang-bayang R yang terbentuk di skrin boleh di perbesarkan?

A Move R nearer to the torchlight.
Anjakkan R dekat ke lampu suluh.

B Move R nearer to the screen.
Anjakan R dekat ke skrin

C Use a larger torchlight.
Gunakan lampu suluh lebih besar
.
D Use a larger screen.
Gunakan skrin yang lebih besar

15 The table shows balloons of different sizes and forces used to push ballon
into the water
Jadual menunjukkan belon yang pelbagai saiz dan daya yang diperlukan untuk
memasukkan belon ke dalam air.

S ize of balloon Force used to push balloon into the water
S aiz belon Daya yang diperlukan untuk
memasukkan belon ke dalam air.
S m all Less
K ecil Kurang
Medium M o re
Sederhana L e bih b a n ya k
Big M ost
Besar P aling banyak

. What can you conclude from this finding?
Apakah kesimpulan dari keputusan ini?

A The bigger the size, the more forces needed
Semakin besar saiz, semakin banyak daya yang diperlukan.

B The more forces needed, the bigger the balloon size.
Semakin lebih banyak daya diperlukan, semakin bertambah saiz belon

C The less forces needed, the bigger the balloon size.
Semakin kurang daya diperlukan, semakin bertambah saiz belon

D The smaller the balloon size, the more forces needed.
Semakin kecil saiz belon, semakin banyak daya yang diperlukan

8
16 The diagram shows a pearl necklace.
Rajah menunjukkan seuntai rantai mutiara.

Which of the following have same group with the diagram above?
Manakah berikut dalam kumpulan yang sama dengan gambar di atas?

A B C D

17 The diagram below shows the formation of rain.
Gambarajah di bawah menunjukkan pembentukan hujan.

How does it happen ?
Bagaimana ini berlaku ?

A The sea water rise and then become water vapour
Air laut naik ke udara dan menjadi wap air

B The sea water evaporate and later condensed.
Ar laut tersejat dan kemudian terkondensasi.

C The sea water get heated up and then evaporated
Air laut dipanaskan dan kemudian tersejat

D The sea water evaporate and then become water vapour.
Air laut tersejat dan kemudian mejadi wap air.

9
18 The diagram below shows an experiment.
Rajah di bawah menunjukkan satu eksperimen.
Tissue
paper

water

The tissue paper in the glass does not become wet. Which of the following is
the correct conclusion?
Kertas tisu di dalam gelas tidak basah. Manakah kesimpulan di bawah yang betul.

A Air has mass
Udara mempunyai berat

B Air has fixed volume
Udara mempunyai isipadu yang tetap

C Air cannot be compressed
Udara tidak boleh dimampatkan

D Air has occupied the space in the glass
Udara memenuhi udara di dalam gelas

19 It is very hard to twist open the metal cap of the jar jammed in the diagram.
Untuk membuka penutup botol jam yang ketat di dapati sukar seperti dalam rajah.

How can the metal cap be opened?
Bagaimanakah membuka penutup logam ini?

A
C Warm
Warm water
water

B Ice water Ice water
D

10
20 The picture below shows three types of food. Arrange the food in order of
the food turning bad after 12 hours starting with the first.
Gambar di bawah menunjukkan tiga jenis makanan. Susun makanan ini mengikut yang
rosak dahulu selepas 12 jam?

P Q R

A P Q R

B Q R P

C R Q P

D P R Q

21 The picture shows chemical tank floating in a river
Gambarajah menunjukkan tangki kimia terapung di sungai

Predict what will happen?
Ramalkan apa akan berlaku.

i Air pollution will occur
Pencemaran udara.
ii Water level will increase.
Aras air bertambah.
iii Our drinking water wii be palluted.
Mencemarkan air minuman kita.
iv Living things will be affected.
Interaksi antara kimia dengan hidupan

A i and ii B ii and iii
C iii and iv D ii and iv

11
22 The figures show of The Sun, The Earth and The Moon.
Rajah menunjukkan Matahari . Bumi dan Bulan.

At what position The Moon when the eclipse of the moon complete happened?
Pada kedudukan manakah Bulan apabila gerhana bulan lengkap berlaku?

A

B

C
The Earth
The Sun
D

23 The statement below show the information about object X in the sky.
Penyataan di bawah adalah maklumat tentang satu objek di langit.

• It is opaque.
Bersifat legap.

• Does not emit light.
Tidak memancarkan cahaya.

• Moves round the Earth and the Sun.
Beredar mengelilingi Bumi dan Matahari.

Object X most probably is the ………….
Objek X besar kemungkinannya adalah…………

A Sun C Stars
Matahari Bintang
B Moon D Earth
Bulan Bumi

12
24 The diagram below shows The Earth and four planets in the Solar
System labeled as W, X, Y and Z.
Rajah di bawah menunjukkan Bumi dan empat planet dalam Sistem Suria yang dilabel sebagai
W, X, Y dan Z.

W

The Earth
Bumi
X
The Sun
Matahari
Y

Z

Which of the following is represented by W, X, Y and Z?
Antara berikut yang manakah diwakili oleh W, X, Y dan Z?

W X Y Z
A Jupiter Marikh Mercury Venus
Musytari Mars Utarid Zuhrah
B Venus Jupiter Marikh Mercury
Zuhrah Musytari Mars Utarid
C Mercury Venus Jupiter Marikh
Utarid Zuhrah Musytari Mars
D Marikh Mercury Venus Jupiter
Mars Utarid Zuhrah Musytari

13
25 The bar chart below shows the shadow length of a pole recorded by a
student from morning to the afternoon.
Carta bar di bawah menunjukkan panjang bayang-bayang sebatang tiang yang
dicatatkan oleh seorang pelajar dari pagi hingga ke petang.

Length
Panjang

Time
Morning At noon Afternoon Masa
Pagi Tengahari Petang

What causes the changes in the length of the shadow?
Apakah yang menyebabkan perubahan panjang bayang-bayang itu?

A The Sun emits light.
Matahari memancarkan cahaya
B The pole is an opaque object.
Tiang itu adalah objek legap.
C The Earth moves round the Sun
Bumi beredar mengelilingi Matahari.
D The Earth rotates on its axis.
Bumi berputar di atas paksinya.

26 Which of the following is in between the Sun and the Earth when eclipse of
the Sun occur?
Antara berikut yang manakah terletak diantara Matahari dan Bumi apabila gerhana bulan
berlaku?

A Clouds B Moon
Awan Bulan

C Stars D Asteroid
Bintang Asteroid

14
27 What is meant by constellation
Apakah yang dimaksudkan dengan buruj ?

A Stones are that move around The Sun
Ketulan batu yang beredar mengelilingi Matahari

B Group of stars forming a pattern.
Gugusan bintang yang membentuk corak tertentu

C Group of planet in the Solar Syatem
Kumpulan planet dalam sistem suria

D A star in the Solar System
Sebuah bintang dalam sistem suria

28 This is a can of pesticide.
Ini sebuah penyembur racun

Which symbol is correct for the above picture?
Manakah di antara simbol yang sesuai di padankan dengan gambar di atas

A B C D

15
29 A pupils explains a structure he seen a follows.
Seorang murid menjelaskan struktur binaan seperti di bawah.

This building is built with round and flat base.
Its top becomes smaller sloping to a point.
Bangunan itu dibina dengan tapaknya leper dan bulat.
Bahagian atas kecil dan mencuram ke bucu tajam.

Which of the following is the shape of the structure described?
Antara berikut yang manakah bentuk yang menyerupai maklumat di atas?

A B C D

30 The figures show types of telephone.
Rajah di bawah menunjukkan jenis telefon.

R S T U

Arrange the figures above according the stage of development .
Susun rajah berikut mengikut perkembangan teknologi

A S,R,U,T
B R,S,T,U
C S,U,R.T
D T,U,R,S

END OF QUESTION

16