You are on page 1of 2

B E S L UT

2014 -09- 2 2
Datum Dnr
Aktbilaga
1200-14-31
IFRÅGASATT BROTT MOT YTTRANDEFRIHETS GRUNDLA-
GENS BESTÄMMELSER OM TYS TNADS PLIKT; NU FRÅGA OM
ATT LÄGGA NER FÖRUNDERSÖKNINGEN
Justitiekanslerns beslut
Förundersökningen läggs ner.
Genom ett delbeslut den 18 mars 2014 inledde Justitiekanslern förundersök-
ning avseende misstänkt brott mot yttrandefrihetsgrundlagens (YGL) be-
stämmelser om tystnadsplikt (2 kap. 3 § YGL). Brottsmisstanken avsåg att
Expressen genom publiceringar hade röjt anmälarens identitet sedan denne
anonymt hade lämnat uppgifter i kommentarsfältet ti l l den s.k. Opinions-
bloggen på webbplatsen http://bloggar.expressen.se/opinionsbloggen/.
Justitiekanslern uppdrog åt kammaråklagaren Fredrik Ingblad, Internation-
ella åklagarkammaren i Stockholm, att verkställa förundersökningen och att
redovisa resultatet hit. Han har nu redovisat resultatet av den utredning som
har genomförts.
Justitiekanslerns bedömning
Meddelarfrihet och anonymitetsskydd är rättigheter som en enskild är t i l l -
försäkrad enligt tryckfrihetsförordningen (TF) och YGL. En första förutsätt-
ning för att det i detta fall ska kunna föreligga ett brott mot tystnadsplikt är
att de uppgifter anmälaren lämnat i kommentarsfältet ti l l den s.k. Opinions-
bloggen haft grundlagsskydd.
Inom ramen för förundersökningen har därför utretts om Opinionsbloggen
omfattas av grundlagsskydd enligt databasregeln i 1 kap. 9 § YGL. I utred-
ningen förekommer uppgifter om att innehållet på Opinionsbloggen vid den
aktuella tidpunkten inte var förhandsmoderat och således kunde ändras av
den som besökte webbplatsen. Detta skulle innebära att publiceringar på
Opinionsbloggen inte omfattades av grundlagsskydd. Full klarhet har inte
gått att nå men utredningsläget är sådant det inte bedöms gå att motbevisa
uppgiften om att Opinionsbloggen inte var förhandsmoderad. Det är otill-
fredsställande att det visat sig vara omöjligt att med säkerhet kunna fast-
Ärendet
Postadress
Box 2308
103 17 S TOCKHOLM
Gatuadress
Birger Jarls Torg 12
Telefon (växel)
08-405 10 00
Telefax
08-723 03 57
E-post
registrator@justitiekansIern.se
2
ställa om YGL oeh dess bestämmelser om meddelarskydd gällde vid tid-
punkten för anmälarens uppgiftslämnande på Opinionshloggens kommen-
tarsturiktion. Det saltas emellertid mot den angivna bakgrunden förutsäg
ningar att utl^äva ansvar för brott mot YGL:s bestämmelser om tystnads-
plikt.
Förundersökningen ska därför läggas ner.
Ärendet har föredragits av JuditFaragoGontier.lärendets beredning har
även byråeheten Daniel Kellgren deltagit.
Exp. ti l l
Anmälaren
Åklagarmyndigheten
Internationella åklagarkam
Att: kammaråklagaren Fredrik Inghlad
Box 7029^
107 22Stoekholm
Advokaten U l f l s a k s s o n ^ ^ ^ ^ ^
Danowsky^Fartners
Boxl ^097
103 22Stoekholm