You are on page 1of 24

October 2009

WBMVFQMVT
QSFTFOUT
 $PSBM5FMFDPN
 )14FSWFS
 $JTDP
UIF )11SPDVSWF
2 6 " 3 5 & 3 -: 5SBQF[F
"41&$*"-16#-*$"5*0/'30.3&%*/(50/(6-'7"-6&%*7*4*0/ "TDPN

)*()-*()54
8FBUIFSJOHUIF4UPSN
4BVSBCI1BDIDIJHBS $00.JEEMF
&BTU .",4"5$03"-
7JSUVBMJ[BUJPOCZ)14FSWFS
$JTDPŗT4.#GPDVT
.JTTJPODSJUJDBMDPNNVOJDBUJPOT
XJUI"TDPN

&/"#-*/(
1"35/&34
Experiencing growth and
finding opportunities through
the challenging times

3FEJOHUPOJTB7BMVF"EEFE%JTUSJCVUPSGPSUIFGPMMPXJOHCSBOETBDSPTTUIF.JEEMF&BTUBOE"GSJDB
09 12 $0/5&/54
 /PUFGSPNUIF(.
 $PNQBOZ'PDVT$PSBM5FMFDPN
 4QPUMJHIU)14FSWFS
 'PDVT$JTDP
 4QPUMJHIU)11SPDVSWF
 7FOEPS'PDVT5SBQF[F/FUXPSLT

19 'FBUVSF"TDPN
 1SPNPTOFXT3FEJOHUPO&WFOUT

'30.5)&%*3&$503
$EARô0ARTNERS PARTNERSHIPSôWITHôSOMEôNEWô )36kSôTOôPROVIDEôEXPERTISEôINô
TECHNOLOGYôVENDORSôINôTHEôPASTôô !CCOUNTô-ANAGEMENT ô0RODUCTô
)ôHOPEôTHEôPREVIOUSôISSUEôOFôj4HEô MONTHS ôWHICHôINCLUDEô!SCOM ô -ANAGEMENT ô"ACKô/FFICE/RDERô
6ALUEô0LUSô1UARTERLYk ôAôSPECIALô #ORALôANDô.ETGEAR -ANAGEMENTôANDô-ARKETINGô
PUBLICATIONôFROMôTHEô6ALUEô )NôADDITIONôTOôSOMEôNEWô -OVINGôFORWARD ôYOUôWOULDôSEEô
$IVISIONôATô2EDINGTONô'ULF ôWASô PARTNERSHIPSôTHATôENABLEôUSôTOô ANôINCREASEDôFOCUSôONôENABLINGô
QUITEôINFORMATIVEôFORôYOUô!SôWEô PROVIDEôTHEôBESTôSOLUTIONSôTOô THEôCHANNELôANDôSOMEôINITIATIVESô
APPROACHôTHEôSECONDôHALFôOFôOURô OURôPARTNERS ôWEôHAVEôTAKENôAô THATôHAVEôNEVERôBEENôSEENôBEFOREô
FINANCIALôYEARôWEôSEEôSTABILIZATIONô NUMBERôOFôPEOPLEôINITIATIVESô INôTHEôREGIONôFROMôAôDISTRIBUTORô
INôTHEôENVIRONMENTôASôCOMPAREDô TOôENSUREôBETTERôSERVICESôTOôOURô
TOôTHEôANXIETYôOBSERVEDôJUSTôAô PARTNERSô4ODAYôTHEô6ALUEôDIVISIONô 4HANKINGôYOU
FEWôMONTHSôBACKô)ôWOULDôLIKEô ISôOVERôôPEOPLEôSTRONGôANDôTOô
TOôTAKEôTHISôOPPORTUNITYôTOôGIVEô ENSUREôWEôPROVIDEôINNOVATIVEô 9OURSôTRULY
YOUôAôQUICKôRECAPôOFôTHEô6ALUEô ANDôDISTINCTôVALUEôADDEDôSERVICESô
$IVISIONôATô2EDINGTONôANDôITkSô TOôOURôPARTNERS ôITkSôIMPERATIVEô
PRIORITIESôFORôTHEôNEXTôHALFôOFôTHISô THATôOURôEMPLOYEESôCOMEôINôWITHô
FINANCIALôYEARô4HISôISôTHEôRDôFULLô WIDEôEXPERIENCEô4HEREFORE ôWEô
YEARôOFôOPERATIONôFORôTHEô6ALUEô HAVEôEMPLOYEDôPEOPLEôFROMôTOPô 2AJô3HANKAR
$IVISIONôANDôWEkVEôENTEREDôINTOô SOFTWAREôCOMPANIES ô3)kSôANDô $IRECTOR ô2EDINGTONô'ULF

0DUPCFS5IF7BMVF1MVT2VBSUFSMZ
/05&'30.5)&(.
4PMVUJPO%FMJWFSZ$BQBCJMJUZ
(AVINGôPARTNERSHIPSôWITHôMULTIPLEô
)4ôVENDORSôISôJUSTôONEôOFôTHEôASPECTSô
TOôCONSIDERôFROMôAôDISTRIBUTORôPOINTô
OFôVIEWô!NOTHERôIMPORTANTôASPECTô
FORôAôAGGREGATORDISTRIBUTORôISôTOô
BRINGôTHESEôSOLUTIONSôTOGETHERôSOô
THATôTHEôBESTôSOLUTIONôISôOFFEREDô
TOôPARTNERSô4OôCATALYZEôTHISôWEô
HAVEôANôIN HOUSEôPRE SALESôTEAMô
MANAGEDôBYôAôSINGLEôOWNERô4HEô
PRE SALESôTEAMôISôENCOURAGEDôTOô
UNDERGOôCERTIFICATIONSôSOôTHATôTHEYô
AREôUPDATEDôTOôPROVIDEôTHEôBESTô
SOLUTIONSôTOôCUSTOMERSô7HENôAô
PARTNERôSEESôANôOPPORTUNITYôWEôCANô
DELIVERôTHEôRIGHTôSOLUTION ôRIGHTô
PRODUCTS ôIMPLEMENTATIONôANDôTHEô
KNOWHOWôTOôFINANCEôTHEôPROJECT

*ODSFBTFE.JE.BSLFU4.#'PDVT
4RADITIONALLYôNOTôTOOôMANYô
01*/*0/ COMPANIESôHAVEôFOCUSEDôONôTHEô-ID
-ARKET3-"ôSEGMENTôBUTôNOWôTHEô
MARKETôISôREALIZINGôTHEôIMPORTANCEô
OFôEXPANDINGôTHEIRôCUSTOMERôBASEô
BEYONDôTHEôLARGEôENTERPRISEô7Eô

3FEJOHUPO7BMVF AREôLOOKINGôTOôPARTNERôWITHôAôFEWô
RESELLERSôBYôENABLINGôTHEMôTHROUGHô
SALESôôTECHNICALôTRAININGSôANDô

Ŕ&OBCMJOH1BSUOFSTUP%P.PSF PROVIDINGôIMPLEMENTATIONôSUPPORTô
4HESEôPROGRAMSôWOULDôBEôROLLINGô
OUTôINôTHEôNEXTôôMONTHS

By Ramkumar B, General Manager, Value Division, Redington Gulf 1BSUOFS5SBJOJOHT
4HEôPRODUCTSôUNDERôTHEôVALUEô
PORTFOLIOôNEEDôCERTAINôEXPERTISEôTOô

.
YôPREVIOUSôARTICLEô #FTUJODMBTTTPMVUJPOT SELLôTOôPARTNERSô7EôAREôGOINGôTOô
FOCUSEDôONôHOWôWEô VOEFSPOFSPPG PUBLISHôAôTRAININGôCALENDARôFORôTHEô
ALLôCOULDôINCREASEô 4HEôPRODUCTôPORTFOLIOôOFôTHEô REGIONôWHICHôPARTNERSôCANôMAKEô
OVERALLôORGANIZATIONALô 6ALUEô$IVISIONôSPANSôACROSSô USEôOFôBASEDôONôTHEIRôBUSINESSô
EFFECTIVENESSôDURINGôTIMESôOFô TECHNOLOGYôDOMAINSôSUCHôASô REQUIREMENTSô4HESEôTRAININGSô
SLOWDOWNô7EôATô2EDINGTON ô .ETWORKING ô6OICE ô3ERVERS ô WOULDôBEôCONDUCTEDôFREEôOFôCOSTô
IMPLEMENTEDôAôFEWôOFôTHOSEô 3TORAGE ô3OFTWAREôANDô3ECURITYô BYôCERTIFIEDôPEOPLEôINôTHEô)NDUSTRYô
SUCHôASôFOCUSINGôONôCOREôAREAS ô TOôENABLEôOURôPARTNERSôTOô )NôADDITIONôTOôTRAININGS ôWEôWOULDô
ADDINGôCOMPLIMENTINGôVENDORS ô PROVIDEôTHEôMOSTôOPTIMALô ALSOôHELPôPARTNERSôGETôCERTIFIEDôONô
INVESTINGôINôTRAININGôANDô )4ôSOLUTIONôFORôTHEIRôENDô DIFFERENTôPRODUCTSôANDôTECHNOLOGIES
3BNLVNBS# (. 
PARTNERINGôTOôMARKETô4HEôRESULTSô CUSTOMERSô&ORôEXAMPLE ôFORô 7BMVF%JWJTJPO 4OôSUMMARIZE ôWITHôBEST IN
OFôTHEôABOVEôHASôENABLEDôUSôTOôSETô SWITCHINGôWEôOFFERô(0ô0RO#URVE ô 3FEJOHUPO(VMG CLASSôSOLUTIONS ôBUILDINGôAôSOLUTIONô
UPôANôORGANIZATIONALôENGINEôTOô ROUTINGôôSECURITY ô*UNIPER ô DELIVERYôCAPABILITY ôINCREASEDôFOCUSô
ENABLEôOURôPARTNERSôTOôDOôMOREô !VAYAôFORôVOICEôTOôNAMEôAôFEWô OFô-ID -ARKETôANDô3-" ô3OLUTIONô
BUSINESSô!LTHOUGHôITôWOULDôTAKEô 4HEôRESULTôISôTHATôPARTNERSôCANô DELIVERYôCAPABILITYôANDôPARTNERô
SOMEôMOREôTIMEôTOôMAKEôTHEô OFFERôTHEôBESTôSOLUTIONSôFORôTHEIRô TRAININGSôWEôHAVEôALLôTHEôINGREDIENTSô
ENGINEôPERFORMôTOôITkSôOPTIMALô CUSTOMERSôTOôGETôTHEôMAXIMUMô TOôSET UPôAôROBUSTôENGINEôFORô6ALUEô
CAPACITY ô)ôWOULDôLIKEôTOôFOCUSôONô BENEFITôFROMôTHEIRôô !DDEDô$ISTRIBUTIONôTHATôENABLESôOURô
AôFEWôFEATURESôOFôTHEôENGINE )4ôINVESTMENTS PARTNERSôTOôDOôMOREôBUSINESS

5IF7BMVF1MVT2VBSUFSMZ0DUPCFS
$03"-5&-&$0.]$0.1"/:'0$64

8FBUIFSJOHUIFTUPSN
5IFZFBSIBTCFFOBDIBMMFOHJOH CUSTOMISEôANDôPROVIDEôMULTIô PRICEôCONSCIOUSôMARKETô
POFGPSNPTUDIBOOFMQBSUOFSTJOUIF TECHNOLOGYôINTEGRATEDôSOLUTIONSôTHATô SITUATIONôANDôPENETRATEDô
.JEEMF&BTU XIBUIBTCFFO$PSBMŗT BIGôPLAYERSôMAYôNOTôDOôFORôSMALLôTOô CERTAINôMARKETSôWITHô
GPDVTBNJEUIFHMPCBMFDPOPNJD MIDôSIZEôPROJECTS)TôISôTHISôPROVENô ITSôSOLUTIONSô7EôNEEDô
SFDFTTJPOJOUFSNTPGIFMQJOHZPVS STRENGTHôTHATôWEôWANTôTOôWORKôONô TOôBUILDôONôINôTIMESô
QBSUOFST INôTHEô-IDDLEô%ASTôANDô!FRICAô7Eô TOôCOMEô4HESEôINITIALô
&ORô#ORALôITôWASôAôMIXôBAGô7HILEô WOULDôLIKEôTOôWORKôONôWITHôOURô PENETRATIONôOPPORTUNITIESô
ANôECONOMICôRECESSIONôISôAôBADô PARTNERSôTOôPROVIDEôTECHNOLOGYô WILLôTHROWôUPôWINDOWSô
WORDôINôTHEôGLOBALôSCHEMEôOFô ELEMENTSôFORôINTEGRATEDôTELECOMô OFôBIGôPOTENTIALô
THING ôITôTHROWSôUPôOPPORTUNITIESô ANDôWIRELESSôPROJECTSôTHATôRIDEôONô BUSINESSôFORô#ORALôANDô
FORôMIDôSIZEôCOMPANIESôWHOôHAVEô THEô)0ôHIGHWAYô ITSôCHANNELôPARTNERSô
TECHNOLOGYôTHATôISôONôPARôWITHôTHEô /URôSTRENGTHôINôTHESEô /NCEôAôMOMENTUMôISô
BESTôINôTHEôWORLDôôCANôDELIVERô TECHNOLOGIESôALONGôWITHôNEWô ACHIEVED ôWEôEXPECTô
HIGHôVALUEôATôLOWERôCOSTSô4HISôISô GENERATIONôNETWORKôPROVISIONINGô THEôSAMEôWILLôCARRYôOURô
THEôTIMEôWHENôBRANDôLOYALTYôANDô CANôHELPôOURôPARTNERSôGETôHIGHERô PRODUCTSôFORWARDôINô
PREMIUMSôAREôEASIERôTOôBREAKôASô RETURNSôFORôSIMILARôINVESTMENTSô CHANGINGôMARKETôPLACEô
EVERYONEôISôCLAMOURINGôTOôREDUCEô 4HESEôAREôOURôCOREôSTRENGTHôAREASô 7EôAREôHAPPYôWITHôTHEô 4BVSBCI1BDIDIJHBS $00.JEEMF&BTU .",4"5$03"-
COSTSô#OSTôCONSIDERATIONSôMAKEô THATôPROVIDEôTHEôBACKDROPôOFôOURô OUTCOMEôOFôTHEôYEARô ô
THEôBRANDôBARRIERôPERMEABLEôô ROADMAPôANDôWEôWANTôTOôWORKôONô WEôHAVEôTAKENôUPôPROJECTSôWHEREô &BTUBTHFPHSBQIJDBMSFHJPOTUIBUIPME
HENCEôRECESSIONôOFôôOPENEDôUPô ITôSLOWLYôBUTôSTEADILYô7EôSTRONGLYô WEôDEMONSTRATEDôOURôTECHNOLOGYô HSPXUIQPUFOUJBM)PXJNQPSUBOUBSF
OPPORTUNITIESôINôHITHERTOôUNTAPPEDô BELIEVEôTHATôOURôPARTNERSôWILLôSLOWLYô STRENGTHSôTOôOURôPARTNERSôASôWELLô $PSBMŗTHSPXUITUSBUFHJFTUPUIF.JEEMF
MARKETSô#ORALôHASôTAKENôADVANTAGEô SHIFTôFOCUSôFROMôMOVINGôBOXESôTOô ASôTHEôENDôCUSTOMERô/URôPARTNERSô &BTUSFHJPO
OFôTHEôTIMINGôANDôPENETRATEDô PROVIDINGôINTEGRATEDôVALUEôADDEDô HAVEôSEENôSIGNIFICANTôJUMPôINô #ORALôLOOKSôATôTHEôREGIONôASôAô
CERTAINôMARKETSôWHICHôITôWILLôBUILDô SOLUTIONSôINôSETTINGôUPôVOICEôDATAôô RETURNôONôINVESTMENTôINôSUCHô PROMISINGôMARKETôBECAUSEôOFô
ONôINôTHEôTIMESôTOôCOMEô4HESEô VIDEOôENABLEDôNETWORKS PROJECTSôôTHEIRôFOCUSôWILLôSHIFTôTOô SIMILARôLEVELSôOFôTECHNOLOGYô
INITIALôPENETRATIONôOPPORTUNITIESô #USTOMISEDôVALUEôADDEDôSOLUTIONô PROJECTôIMPLEMENTATIONôWITHôOURô REQUIREMENTSôASôINô)NDIAô#ORALkSô
WILLôTHROWôUPôWINDOWSôOFôBIGô SEGMENTôWILLôALWAYSôBEôMOREô SOLUTIONSô7EôNEEDôTOôCONSCIOUSLYô EXPERIENCEôINôTHEôFASTESTôGROWINGô
POTENTIALôBUSINESSôFORô#ORALôANDô PROFITABLEôôOURôSTRATEGYôFORôOURô WORKôFORWARDôONôTHISôSTRATEGY TELECOMôMARKETôOFô)NDIAôCANôPROVIDEô
ITSôPARTNERSô/NCEôAôMOMENTUMô PARTNERSôISôTOôESTABLISHôOURSELVESô LEADINGôEDGEôSOLUTIONSôTHATôCANôBEô
ISôACHIEVED ôWEôEXPECTôTHEôSAMEô ASôAôNICHEôPLAYERôWHEREôWEôOFFERô 8IBUBSFZPVHSPXUITUSBUFHJFTGPS ADAPTEDôINôTHESEôMARKETSô#ORALôCANô
WILLôCARRYôOURôPRODUCTSôFORWARDôINô SPECIALISEDôPRODUCTSôATôHIGHô UIF.JEEMF&BTUSFHJPO BEôAôDOMINANTôMARKETôDRIVERôWHEREô
CHANGINGôMARKETôPLACE VALUEôADDITIONô/NCEôWEôESTABLISHô 0ROJECTôPARTNERSHIPSôWHEREôWEô EVERôPRICEôPOINTSôAREôKEYôTOôDECISIONô
OURSELVESôINôSUCHôAôPOSITIONôWEô ENVISAGEôTOôPROVIDEôTECHNOLOGYô MAKINGôANDôCUSTOMERSôWANTôTOPôOFô
)PXIBT$PSBMIFMQFEJUTEJTUSJCVUPS ALONGôWITHôOURôPARTNERSôWILLô ELEMENTSôTOôOURôPARTNERSôINôAREASôOFô THEôLINEôTECHNOLOGYôSOLUTIONS
BOESFTFMMFSQBSUOFSTUPXFBUIFSUIF WEATHERôTHEôMARKETôUPHEAVALSô )0ôSOFTSWITCHING ô#4)ôAPPLICATIONS ô
TUPSNEVSJOHUIFTFDIBMMFOHJOHUJNFT BETTERôTHANôTHOSEôWHOôAREôJUSTôBOXô %20 ô.EXTô'ENERATIONôVOICEôANDô *OUFSNTPGZPVSQSPEVDUUFDIOPMPHZ
#ORALôHASôAôMEDIUMôSIZEôBUSINESSô MOVERSô#ORALkSôSTRATEGYôISôTOôFOCUSô DATAôNETWORKSôANDôOURôWIRELESSô PGGFSJOHT XIBUTIPVMEZPVSDIBOOFM
ANDôWEôINTENDôTOôFOCUSôONô ONôSMALLôANDôMIDôVOLUMEôSEGMENTSô PRODUCTôRANGEô4HESEôTECHNOLOGYô QBSUOFSTBOEFOEVTFSDMJFOUTFYQFDU
CUSTOMISEDôMARKETôREQUIREMENTSô CATERINGôTOôSPECIALISEDôREQUIREMENTSô ELEMENTSôWHICHôWEôAREôOFFERINGô JO
7EôHAVEôCONTROLôONôHARDWAREôANDô OFôPROJECTSôORôDEFENCEôORôRAILWAYSô ATôCOSTôEFFECTIVEôPRICEôPOINTSôHAVEô /URôSTRENGTHôISôINô.'.ôNETWORKSô
SOFTWAREôOFôALLôOURôPRODUCTSô7Eô RATHERôTHANôCOMPETEôWITHôMASSô LARGEôOPPORTUNITIESôINôTHEô-IDDLEô THATôINVOLVESôVOICEôDATAôANDôVIDEOô
WANTôTOôFOCUSôONôPROJECTSôWHEREô PRODUCEDôHIGHôVOLUMEôPRODUCTô %ASTôANDô!FRICAô)TôWILLôBEôAôSLOWô SWITCHINGôOVERôVARIOUSôMEDIA ôANDô
#ORALôCANôPROVIDEôlVALUEôADDEDô LINESôWHEREôMARGINSôWILLôGETôERODEDô ANDôGRADUALôPROCESSôTHATôINVOLVESô CANôSUPPORTôMULTIPLEôPROTOCOLSô
SOLUTIONSmôALONGôWITHôOURôPARTNERSô WITHôTIMEô7EôWANTôTOôWORKôWITHô IMPARTINGôKNOWLEDGE ôTRAININGô 7EôCANôPROVIDEôSPECIALISEDô
3IMPLEô37/4ôANALYSISôSHOWSôTHATô OURôPARTNERSôONôTHISôSTRATEGYôWHILEô ANDôFACILITATIONô(AVINGôSAIDôTHAT ô PRODUCTSôRUGGEDISEDôFORôMILITARYô
#ORALkSôCOREôSTRENGTHôISôINôBEINGô CATERINGôTOôTHEôBOXôMOVEMENTô OURôEXPERIENCEôSHOWSôTHATôONCEô REQUIREMENTSôTHATôWILLôSEAMLESSLYô
AôSMALLôPLAYERôWITHôCONTROLôONô SEGMENT OURôPARTNERSôAREôCONVINCEDôONôTHISô INTERôCONNECTô'3- ô)0 ô5(&ô6(&ô
TECHNOLOGYô4HISôSTRENGTHôPROVIDESô MODELôTHEYôSHIFTôAôLARGEôPARTôOFôTHEIRô NETWORKSôFORôVOICEôDATAôôVIDEOô
THEôAGILITYôTOôDEVELOPôCUSTOMISEDô 8IBUIBTCFFOTPQPTJUJWFBOE FOCUSôONôPROJECTSôRATHERôTHANôBOXô REQUIREMENTS4HESEôHIGHôENDô
SOLUTIONSôFORôMIDôSIZEôPROJECTSôTHATô QSPNJTJOHBCPVUUIJTZFBSBOEIPX MOVEMENT SOLUTIONSôWOULDôNEEDôGREATERôDEGREEô
LARGEôBIGôMULTINATIONALôPLAYERSôWILLô XBT$PSBMBCMFUPBDIJFWFUIJTXJUI OFôTRAINING ôPRODUCTôADAPTATIONSôô
NOTôATTEMPTô QBSUOFST .PTUWFOEPSTBSFUPVUJOHUIF MARKETôACCEPTANCEôBUTôWEôLOOKôATô
)NôADDITION ôWEôCANôMODIFYô #ORALôHASôTAKENôADVANTAGEôOFôTHEô FNFSHJOHNBSLFUTTVDIBTUIF.JEEMF INTRODUCINGôALLôTHESEôINô

0DUPCFS5IF7BMVF1MVT2VBSUFSMZ
130%6$5'0$64]$03"-5&-&$0.

.",4"5(JOJ
-JNJUMFTT*OEPPS8JSFMFTT4PMVUJPO
(*/*JTUIFTNBMMFTU&OUFSQSJTF"DDFTT1PJOUXJUI*OEVTUSZIJHIFTUE#NTFOTJUJWJUZ6OMJLF4UBOEBSE"1(*/*JT
EFTJHOFEXJUIGVMMTDPQFGVODUJPOBMJUJFTTVDIBT3065&3%)$1 4&37&3'PSXBSEFS 
'JSFXBMM8JSFMFTT3FQFBUFS 
$MJFOU 8%4"18%44UBUJPO&GGFDUJWFVTFPG(JOJŗTGVODUJPOBMJUJFTNBLFTJUPOFPGUIF.PTU4USPOHFTU1SPEVDU
BOE7BMVFGPS.POFZJOUIJTTFHNFOU*OPUIFSXPSETXFDBOTBZ (JOJPWFSDPNFTTIPSUGBMMTPG40)0"DDFTT
1PJOUTBOE0GGFSTFOUFSQSJTFTPMVUJPOTWFSZDPTUFGGFDUJWFMZ

nô'INIôISôTHEôSMALLESTôANDôTHEôMOSTôPOWERFULô/&$-ôô
02% 7)-!8 ô!0 ôWHICHôPROVIDESôCOMPLETEô)N "UILDINGôô
7) &)ôNETWORKôIRRESPECTIVEôOFô3IZEôANDô,AYOUTôOFôTHEô
PREMISESô7ITHô-ESHô#APABILITIESô').)ôCANôPROVIDEô
3EAMLESSô7) &)ô#OVERAGEôONô3INGLEô#HANNELô&REQUENCY ô
3INGLEô33)$ôOVERô7IRELESSôWITHOUTôANYôSTRUCTUREDôCABLINGô
3UPPORTô$UEôTOôSINGLEôFREQUENCYôARCHITECTUREô').)ôEVENô
SUPPORTSôROAMINGôFUNCTIONALITIESôFORôBOTHô6OICEôOVERô)0ô
ANDô$ATAô7) &)ô2OAMINGô ôVERYôEFFECTIVELY
nô'INIôCREATESôWIRELESSô,!.ôFROMôONEôFEEDôANDôWORKSôONô
COMMONôCHANNELô
nô'INIô3UPPORTô/PENô60.ô#LIENTôASôWELLô%O)0ôWITHôô"ITô
%NCRYPTEDô60.ô4UNNELLINGôUPôTOôô-"03ôBETWEENôTWOô'INIô
ATôDIFFERENTôLOCATIONS
nô&IREWALLôANDô#ONTENTô&ILTERINGô#APABILITIESôALONGôWITHô
USERô"ANDWIDTHô-ANAGEMENTôCAPABILITIESôANDô"UILTôINôô
(/4ô30/4ô#LIENTôPUTSô'INIôONô4/0ôOFôTHEô).$%8ô
nô3/(/ô5SERSôCANôCONTROLôOFFICEôINTERNETôUSESôANDôREDUCEô
INTERNETôBILLSô3IMILARLYô0ARENTSôCANôDECIDEô)NTERNETô5SAGEô
4IMEôANDôTYPE ôFORôTHEIRô+IDSôANDô&AMILYôMEMBERSô)N CASEô
OFôLARGEô$EPLOYMENTSôEACHô').)kSôHEALTHôCANôBEôMONITORED
MODIFIEDôUSINGô#/2!,ô.-3ô0!#+!'%

l"UILTôINô&IREWALLôEXTREMELYôUSEFULôFORô3MALLô
ANDô-EDIUMô"USINESSESôASôWELLôASô(OMESô
WHICHôCANNOTôôAFFORDôTOôINSTALLôEXPENSIVEô
FIREWALLSm

1"35/&35&45*.0/*"- *%&"-'03
3BMQI*WBO.FOEPODB .BOBHJOH%JSFDUPS +VSBTTJD5FDIOPMPHJFT--$
Ş-BSHF7JMMBT
“It
was amazing performance of Gini!! Thick walls
and large Area of Villas was a big challenge to Ş8BSFIPVTFT
make 100% Wifi. But with Gini we were able to Ş0GGJDFT
create seamless Wifi coverage for the entire
premises in just few hours that too without any Ş#VJMEJOH8JGJ )PUFM)PTQJUBM.BMMT

cabling. Gini is a great solution for Wifi environment,
which we have been looking for a long time”. Ş$POTUSVDUJPO4JUFT4UBEJVN"JSQPSU

5IF7BMVF1MVT2VBSUFSMZ0DUPCFS
$03"-5&-&$0.]130%6$5'0$64

.",4"51MVUP
8JSFMFTT8POEFS
$6450.&35&45*.0/*"-
1SBEJQ7#IBWTBS .BOBHFS*5 ".*.*%%-&&"45--$
ô+MôWITHôôDBIô)NTEGRATEDôô
!NTENNAôô$6ôANDôôô$( ô “Making our Large
3PECIALLYôDESIGNEDô"EAMôANDôô Warehouses fully Wi-fi was
PROVIDESôCONNECTIVITYôUPôTOô always a big challenge for
ô+-ôUSINGô%XTERNALô!NTENNAôô us as our Wireless PDA
ONôBOTHô&REQUENCYô"AND equipments are very sensitive
0LUTOôISôTHEôPERFECTô and needs proper WI-FI
COMBINATIONôOFôPRICE ô coverage. We have tried
PERFORMANCEôANDôFLEXIBILITYô$UEô many known solutions in past
TOôôEXTENDEDô2ANGEôôSUPPORTô but not achieved satisfaction
ôoôô'HZôô ô'HZ ô level.
)TôOFFERSôTHEôMOSTôCOSTô CORAL Pluto were bridged
EFFECTIVEôHIGHôPERFORMANCEô seamlessly on single channel and single SSID (One Network)
OUTDOORôLINKôWITHôôNONô thereby, allowing us to make our Very Large Logistic.
OVERLAPPINGôCHANNELSôONôô'(Zô Warehouses 100% Wi-Fi with out any black spots. One
ORôôNONôOVERLAPPINGôCHANNELSô thing that surprised me was that despite connected
ONôô'(Z over wireless the performance is amazingly good across
7ITHô/PERATINGô4EMPRATUREôô premises. The Installation was Very Quick with no special

-
!+3!4ô0LUTOôISô ôôTOô ôDEGREEô0LUTOôISôTHEôô site preparation and off-course very cost effective”.
Aô3TATEôOFô!RTô BESTô#HOICEôFORôALLô!PPLICATIONô
ANDôFEATUREô2ICHô INCLUDINGô(ARSHôENVIRONMENTALô
0RODUCTôTHATôMEETSô CONDITIONS EQUIPMENTôTOôOFFERôDATAôRATESô REFLECTIONôANDô7ATERô2EFLEXIONSô
ALLôINDUSTRYôREQUIREMENTSôWITHô /PENô!REAô7I FIôFORô3EAô WITHôNOôRELATIONôTOôDISTANCEôBYô -AKSATôRADIOSôHASôBESTôINôTHEô
HIGHôDEGREEôOFôPERFORMANCEôANDô "EACHGARDENôAREAôOFôLARGEô INCREASINGôTHEô!#+ôWINDOWôSIZE INDUSTRYôRECEIVERôSENSITIVITYôOFô
THATôTOOôVERYôCOSTôEFFECTIVELY RESORTSôANDô(UGEô7AREHOUSESô #ORALô-AKSATôTECHNOLOGYô ôDBMô)TôGIVESôCUTTINGôEDGEô
0LUTOôISôAôONEô34/0ô3OLUTIONô /PENôTEMPERATUREôCONTROLLEDôô PERMITSôAUTOôCALIBRATIONôOFô2&ô ADVANTAGEôTOôESTABLISHôLINKSôINô
FORôALLô)NDOORôANDô/UTDOORô ôNONô!# ôHAVEôGAINôEXCELLENTô MODULATIONôTOôALLOWôERRORôFREEô LONGERôDISTANCESôWITHôBETTERô
REQUIREMENTSôANDôSUPPORTSô0OINTô CONFIDENCEôFORôUSERSôANDôSYSTEMô OPERATIONôFORôLONGôDISTANCEô THROUGHPUT
TOôPOINT ô0OINTôTOô-ULTIPOINTôANDô INTEGRATORS LINKSôANDôô
ANYôPOINTôTOôANYôPOINTôTOPOLOGYô 0LUTOôCANôBEôDEPLOYEDô ALSOôCANCELSô
WITHô/&$-ôADVANTAGESôALLOWINGô WITHOUTôôELECTRICITYôANDôWITHOUTô THEôEFFECTôOFô
(IGHôPERFORMANCEôEVENôATôNEARô ANYôCABLINGôTOôCARPETô"IGô!REAô THEôô45..%,ô
LINEôOFôSITEôORôNONôLINEôOFôSITEô7Iô ô31ô+- ô(/4ô30/4ôWITHô %&&%#4ô
FI MOBILITY $UEôTOôô
0LUTOôHASôSOFTWAREôCAPABILITIESô 0LUTOôCANôBEôVERYôEFFECTIVELYô INTEGRATEDôô
TOôWORKôONôô'HZô&REQUENCYô USEDôASô,ONGô$ISTANCEô#0%ôWITHô WATCHô$OGô
"ANDôASôWELLôô'HZô&REQUENCYô EXTENDEDôRANGEôô &UNCTIONALITIES ô
"ANDôONôSAMEôHARDWARE 0LUTOôCANôPLAYôAôVERYôVITALôROLEô 4UNNELô%FFECTô
5NIQUEô$5!,ô!NTENNAôô FORô7IRELSSô)30 ôWHEREôBYôITôOFFERSô ANDô$YNAMICô
CAPABILITIESôMAKESô0LUTOôTHEô #0% ôREPEATERôFUNCTIONALITYôONô !#+
0OSTôCOSTôEFFECTIVEôANDôVERSATILEôô BOTHô&REQô"ANDSô 0LUTO
TOôOFFERô)NDOOR/UTôDOORô $ISTANCEôBASEDô!#+ôô PERFORMSôô
#ONNECTIVITYôBETWEENôMULTIPLEô MANAGEMENT ôALLOWSôMAXIMUMô MUCHôBETTERôô
,OCATIONSô THROUGHPUTôATôVERYôLONGô EVENôINôCASEô
0LUTOôCOVERSôTHEôRANGEôUPôTOô LINKôDISTANCESô)TôALLOWSôTHEô OFôôHEAVYô3!.$ô

0DUPCFS5IF7BMVF1MVT2VBSUFSMZ
&OR
3MALL
"USINESS

(ELPYOURCUSTOMERS
MAKETHEMOSTOFTHEIRTIME
#ISCO3MALL"USINESS3OLUTIONSPROVIDEYOURCUSTOMERSWITHARELIABLE
COMMUNICATIONSNETWORKTHATISEASYTOSETUP4HEYAREDESIGNEDFOR
BUSINESSOWNERSANDCANPROVIDEYOURCUSTOMERSWITHTHESIMPLICITY
THATLETSTHEMSTAYFOCUSEDONWHATSMOSTIMPORTANTˆRUNNINGTHEIR
BUSINESS&ROMDATAANDVOICETOSECURITYANDSTORAGE #ISCOHASA
BROADRANGEOFCOMMUNICATIONSANDNETWORKINGPRODUCTSTOMEETYOUR
CUSTOMERSNEEDS

#ONTACTUSTODAYTOLEARNHOW#ISCO3MALL"USINESS3OLUTIONSCANHELP

YOURBUSINESS#ALL %AST!FRICA  7EST!FRICA  
ORGOVISITHTTPWWWREDINGTONMEACOMCISCO

OREMAILAFRICAORDERS REDINGTONGULFCOM

¥ #ISCO )NC!LLRIGHTSRESERVED
)14&37&3]4105-*()5

7*356"-*;"5*0/

)14JNQMZ4UPSBHF8PSLT
%
ESIGNEDôSPECIFICALLYô ITkSôIMPORTANTôTHATôWEôTAKEôAô DATABASES ôVIRTUALôMACHINE
FORôSMALLôANDôMIDSIZEô
COMPANIES ô(0ô3IMPLYô
HIGH LEVELôLOOKôATôTHEôAVAILABLEô
TYPESôOFôSTORAGEôANDôDATAô
HYPERVISORS ôANDôE MAIL ôCANô
GETôDIRECTôACCESSôTOôBLOCKSôOFô
#64*/&447"-6&
3TORAGE7ORKSôDELIVERSô PROTECTIONôPARADIGMSô/NLINEô DATAôWITHOUTôTHEôOVERHEADôOFôAô 3FEVDFDPTUTXJUIBO
BETTERôBUSINESSôOUTCOMESôBYô STORAGEô3TORAGEôFORôINFORMATIONô FILEôSYSTEM
BMMJODMVTJWFTPGUXBSF
BRINGINGôTOGETHERôTHEôTOOLS ô THATôISôREGULARLYôACCESSEDôBYô 4HISôISôKNOWNôASôBLOCKôACCESSô
SOLUTIONS ôPRODUCTS ôANDôSERVICESô CLIENTSôANDôSERVERSôISôOFTENô )TkSôIMPORTANTôTOôREMEMBERôTHATô NBOBHFNFOUGFBUVSF
TOôHELPôYOUôNAVIGATEôTHEôSTORAGEô REFERREDôTOôASôONLINEôSTORAGE ô BECAUSEôDIFFERENTôAPPLICATIONSô TFUUIBUTJNQMJGJFT
LANDSCAPE ôBRIDGINGôTHEôGAPô ANDôITSôPROPERTIESôANDôFUNCTIONALô STOREôANDôACCESSôDATAôINôDIFFERENTô
BETWEENôTHEôDATAôEXPLOSIONôANDô ATTRIBUTESôDIFFERôFROMôTHOSEô WAYS ôMOSTôENVIRONMENTSôAREô
NBOBHFNFOUJOB
YOURô)4ôINFRASTRUCTUREô7ITHô OFôSTORAGEôTHATkSôUSEDôFORôDATAô LIKELYôTOôNEEDôBOTHôTYPESôOFôDATAô WJSUVBMFOWJSPONFOU
SIMPLE ôAFFORDABLE ôANDôRELIABLEô PROTECTIONôORôDISASTERôRECOVERYô ACCESS &MJNJOBUFSJTLBOE
STORAGEôANDôDATAôPROTECTIONô /NLINEôSTORAGEôISôTYPICALLYôINô (OWEVER ôWITHôTHEôADVENTôOFô
SOLUTIONS ô(0ôANDôOURôCHANNELô ONEôOFôTWOôCATEGORIESpFILEôORô LOWER COSTôDISKôARRAYS DISK BASEDô
JODSFBTFCVTJOFTTBHJMJUZ
PARTNERSôCANôHELPôYOUôIMPROVEô BLOCKpôDEPENDINGôONôTHEôTYPEôOFô DATAôPROTECTIONôHASôBEENôMAKINGô XJUIOPOEJTSVQUJWF
THEôEFFICIENCY ôPERFORMANCE ôANDô DATAôANDôTHEôACCESS INROADSôPRIMARYôMEANSôOFôDATAô TDBMBCJMJUZ
CONTINUITYôOFôYOURôBUSINESS -ETHODô4HEôTYPICALôOFFICEô PROTECTION
PRODUCTIVITYôAPPLICATIONSô $ISK BASEDôDATAôPROTECTIONô
4UPSBHFUFDIOPMPHJFT RETRIEVEôDATAôASôFILESôDOC ôPDF ô INCREASESôBACKUPôPERFORMANCEô
BUBHMBODF GIF ôMP ôANDôOTHERS ôONôAôFILEô ANDôALLOWSôSTORAGEôOFôMOREô
"EFOREôWEôDIVEôINTOôTHEôDETAILSôOFô SYSTEMô4HISôISôCALLEDôFILEôACCESSô BACKUPôDATAôONLINEôFORôLONGERô
THEôVARIOUSôSTORAGEôTECHNOLOGIES ô 3OMEôOTHERôAPPLICATIONS ôSUCHôASô PERIODSôOFôTIME ôPROVIDINGôFASTô

0DUPCFS5IF7BMVF1MVT2VBSUFSMZ
4105-*()5])14&37&3

ACCESSôTOôANôINCREASEDôNUMBERôOFô IMPROVESôSERVERôUTILIZATIONpBUTô !LMOSTôEVERYôBRANCHôOFô STAYôONôLINEôDURINGôSERVERôORôSITEô
AVAILABLEôlRECOVERYôPOINTSm ITôALSOôDEPENDSôONôSHAREDôSTORAGEô GOVERNMENTôISôNOWôGRAPPLINGô FAILURESôTOôPROVIDEôAPPLICATIONSô
$ISK TO DISK TO TAPEô$$4 ôISô TOôBETTERôMEETôAPPLICATIONô WITHôAôPAINFULôCOMBINATIONô SUCHôASô6-WAREô(!ôWITHô
AôTWO STAGEôBACKUPôPROCESSôTHATô REQUIREMENTSô9OURôVIRTUALô OFôSHRINKINGôBUDGETSôANDô CONTINUOUSôACCESSôTOôSTORAGEôASô
COMBINESôDISK BASEDôANDôTAPE ENVIRONMENTSôREQUIREôHIGHô SKYROCKETINGôENERGYôCOSTS ôEVENô THEYôEXECUTEôFAILOVERôOFôVIRTUALô
BASEDôDATAôPROTECTIONôTOôACHIEVEô LEVELSôOFôDATAôAVAILABILITYôANDô ASôTHEôDEMANDôFORôNEWôSERVICESô MACHINESô&INALLY ôITôCALLSôFORô
THEôôBENEFITSôOFôBOTHô3OLUTIONSô STORAGEôUTILIZATIONôPLUSôTHEô CONTINUESôUNABATEDô!NDôALLô STORAGEôTHATôISôSIMPLEôANDôEASYôTOô
USINGô$$4ôDRAWôONôTHEôSPEEDô ABILITYôTOôSCALEôNON DISRUPTIVELYô THEôWHILE ôNEWô#ONTINUITYôOFô MANAGE
ANDôEFFICIENCYôOFôDISKôALONGôWITHô ASôYOURôBUSINESSôEVOLVESô(0ô /PERATIONSô0LANNINGô#//0 ô
THEôPORTABILITY ôLONGEVITY ANDô ,EFT(ANDô0ô3!.ôSOLUTIONSô DIRECTIVESôREQUIREôCOMPLETEô 1FSGPSNBODF
COST EFFECTIVENESSôOFôTAPE ADDRESSôTHESEôCHALLENGESôANDô PREPAREDNESSôFORôHIGHôAVAILABILITYô 0ô3!.SôDELIVERôTHEô
&INALLY ôTWOôKEYôMETRICSôCANô DELIVERôREALôBUSINESSôRESULTSôTHISô ANDôDISASTERôRECOVERY PERFORMANCEôNEEDEDôTOôSUPPORTô
HELPôYOUôASSESSôTHEôNEEDSôOFô GIVESôCLEARôVISIBILITYôOFôTHEôREALô 3ERVERôVIRTUALIZATIONôHELPSô THEôHIGHLYôCONCURRENTôANDô
YOURôBUSINESSô4HEôFIRSTôISôTHEô COSTSôOFôSTORAGEôWHILEôPROVIDINGô ORGANIZATIONSôLIKEôYOURSôTOô FAST CHANGINGô7ORKLOADSôTHATô
RECOVERYôTIMEôOBJECTIVEô24/ ô AôWAYôFORôYOUôTOô MEETôTHOSEôGOALSô6IRTUALIZATIONô VIRTUALIZEDôSERVERSôIMPOSEô
WHICHôISôTHEôAMOUNTôOFôTIMEôAô nô2EDUCEôCOSTôFORôMULTI SITE ô CONSOLIDATESô2ESOURCESôTOôREDUCEô ONôSTORAGEô(IGHERôRESOURCEô
BUSINESSôPROCESSôCANôBEôDOWNô HIGHôAVAILABILITYôSTORAGEôBYô COSTSôANDôINCREASEôUTILIZATIONô UTILIZATIONôASôYOURôVIRTUALIZEDô
4HEôSECOND ôTHEôRECOVERYôPOINTô APPROXIMATELYôô )TôFACILITATESôIMPLEMENTATIONô INFRASTRUCTUREôGROWSôYOURô
OBJECTIVEô20/ ôISôTHEôAMOUNTôOFô nô)NCREASEôCAPACITYôUTILIZATIONô OFôBETTERôDISASTER RECOVERYô 0ô3!.SôGROWôWITHôIT ôSCALINGô
DATAôYOUôCANôAFFORDôTOôLOSEô&ORô BYôAPPROXIMATELYôôTOô ANDôAPPLICATION AVAILABILITYô CAPACITYôANDôPERFORMANCEô
XôAPPLICATIONS ôTHEô20/ôCOULDô IMPROVEôSTORAGEôINVESTMENTSô SOLUTIONSô-OREOVER ôITôOPTIMIZESô WITHOUTôDISRUPTIONô4HISôSCALINGô
BEôTHEôMOSTôRECENTôTRANSACTIONô nô%ASILYôDEPLOYôSHAREDô THEô)4ôINFRASTRUCTUREôFORôTHEô ALLOWSôYOUôTOôTHIN PROVISIONô
FORôFILEôSERVERS ôITôCOULDôBEôLASTô STORAGEôWITHINôVIRTUALôSERVERô FLEXIBILITYôANDôAGILITYôNEEDEDô STORAGEôVOLUMESôANDôSCALEô
NIGHTkSôBACKUP ENVIRONMENTSôWITHOUTô TOôRESPONDôQUICKLYôTOôCHANGESô CAPACITYôONôDEMAND ôHELPINGô
4HISôGUIDEôWILLôDISCUSSôFOURô DISRUPTIONSôTOôBUSINESSô INôGOVERNMENTôMANDATESô4Oô TOôRAISEôUTILIZATIONôLEVELSô
TYPESôOFôSTORAGEôARCHITECTURES OPERATIONSô LIVEôUPôTOôITSôPROMISE ôHOWEVER ô WHILEôREDUCINGôYOURôENERGYô
$IRECTôATTACHEDôSTORAGEô SERVERôVIRTUALIZATIONôNEEDSô CONSUMPTION
$!3 pTHEôSIMPLESTôTYPEôOFôDATAô "UBHMBODF VIRTUALIZEDôSTORAGEô)NDEED ô
STORAGE ôLOCATEDôINôORôATTACHEDô (0ô,EFT(ANDô0ô3!.ô THEôADVANCEDô(IGH AVAILABILITYô $PTUFGGFDUJWF)"%3
DIRECTLYôTOôAôSERVER 3OLUTIONSôPROVIDEôSTORAGEôTHATôISô ANDôDISASTER RECOVERYôFEATURESô (0ô,EFT(ANDô0ô3!.SôPROVIDEô
.ETWORKôATTACHEDôSTORAGEô OPTIMIZEDôFORôYOURôVIRTUALIZEDô OFôPRODUCTSôSUCHôASô6-WAREô HIGHLYôAVAILABLEôSTORAGEôTHATô
.!3 pAôDEDICATEDôFILEôSERVERô SERVERôENVIRONMENT 6IRTUALô)NFRASTRUCTUREô$EMANDô STAYSôONôLINEôDURINGôSITEôFAILURE
ATTACHEDôTOôAôLOCALôAREAôNETWORK ô 4HISôMEANS THEôSUPPORTôOFôSHAREDôSTORAGEô 4HEYôINCLUDEôBUILT INô
RUNNINGôANôOPERATINGôSYSTEMô 3TORAGEôTHATôSUPPORTSôVIRTUALô (0ô,EFT(ANDô0ô3!.Sô SYNCHRONOUSôREPLICATIONôTHATô
THATôISôSPECIFICALLYôDEDICATEDôTOô SERVERS ôINCLUDINGôSUPPORTô AREôCERTIFIEDôTOôWORKôWITHô PERFORMSôSTORAGEôFAILOVERô
FILEôSERVINGôSTORAGEôAREAôNETWORKô FORôTHEôHIGH AVAILABILITYôANDô 6-WAREô6IRTUALô)NFRASTRUCTUREô ANDôFAILBACKôoôINSTANTLY ô
3!. pAôDEDICATEDôNETWORKôFORô DISASTER RECOVERY SOFTWAREô4HEYôALSOôHAVEô AUTOMATICALLYôANDôWITHOUTô
STORAGEôTRAFFICôBETWEENôSERVERSô nôFEATURESôPROVIDEDôBYôSERVERô ADDITIONALôFEATURESôTHATôMAKEô HUMANôINTERVENTION0ô3!.Sô
ANDôAôDISKôSTORAGEôARRAYôORô VIRTUALIZATIONôSOLUTIONS THEMôAôSTILLôBETTERôFITôFORôYOURô ALLOWôFORôTHEô3!.ôTOôBEôSPLITô
TAPEôDEVICEô(YBRIDôORôUNIFIEDô nô#OST EFFECTIVEôSUPPORTôFORô SERVER ôDESKTOPôANDôSTORAGEô BETWEENôTWOôLOCATIONSôFORôREAL
.!33!.ô.!3ôGATEWAY pAô VIRTUALôDESKTOPôENVIRONMENTS ô VIRTUALIZATIONôEFFORTS TIMEôSITEôPROTECTIONô4HEYôALSOô
COMBINATIONôOFôAô.!3ôGATEWAYô HELPINGôORGANIZATIONSôTAKEôBACKô PROVIDEôGEOGRAPHICôAWARENESSô
WITHôAô3!.ôANDôAôHYBRIDô.!3 CENTRALôCONTROLôANDôMANAGEMENTô 7JSUVBMTUPSBHFGPSWJSUVBM TOôYOURô3!.ôFORôPURPOSESôOFô
3!. ôWITHôAôSIMPLEôMANAGEMENTô OFôTHEIRô0#ôSYSTEMS TFSWFST PERFORMANCEôOPTIMIZATION
INTERFACEôTOôHIDEôCOMPLEXITY nô3UPPORTôFORôVIRTUALIZEDô 3ERVERôVIRTUALIZATIONôREQUIRESô
ENVIRONMENTSôATôCENTRALôANDô STORAGEôTHATôCANôSUPPORTô 4JNQMFNBOBHFNFOUBOE
"%7"/$&%7*356"-*;"5*0/ REMOTEôSITES ôFACILITATINGôDATAô CONCURRENTôWORKLOADSôWITHôNOô GMFYJCJMJUZ
40-65*0/4 SYNCHRONIZATIONôBETWEENô DEGRADATIONô)NôPERFORMANCEô !ôCENTRALISEDôMANAGEMENTô
,OCATIONS )TôCALLSôFORôSTORAGEôCAPACITYôANDô CONSOLEô#-# ôPROVIDESôAôSINGLEô
4JNQMJGZWJSUVBMJ[FE PERFORMANCEôTHATôCANôSCALEô POINTôFORôMANAGINGôEVERYô
JOGSBTUSVDUVSFT 7JSUVBMJ[BUJPOEPJOHNPSF WITHOUTôDISRUPTIONS FEATUREôOFôYOURô0ô3!.Sô
9OUôKNOWôVIRTUALIZATIONô XJUIMFTT )TôNEEDSôVIRTUALôDISKSôTHATôWILLô REGARDLESSôOFôLOCATIONô4HEô

5IF7BMVF1MVT2VBSUFSMZ0DUPCFS
)14&37&3]4105-*()5

FEATURESôTHATôYOUôUSEôEVERYô INCREASINGôSTORAGEôUTILIZATIONôASô #FDIBOHFSFBEZŕJOBOZ OPERATIONALôEFFICIENCYôWITHô
DAY ôSUCHôASôVOLUMEôCREATION ô ITôREDUCESôTHEôPER VOLUMEôCOSTôOFô CVTJOFTTDMJNBUF (0ô6IRTUALô#ONNECTôFORô(0ô
ANDôTHOSEôTUNEDôSPECIFICALLYô STORAGE 4ODAYkSôVOLATILEôECONOMICô "LADE3YSTEMô
FORôVIRTUALIZEDôENVIRONMENTS ô ENVIRONMENTôBRINGSôUNEXPECTEDô nô"RINGôSHAREDôSTORAGEô
INCLUDINGôVOLUMEôCLONING ôAREô 4UPSBHFWJSUVBMJ[BUJPOBU BUSINESSôCHALLENGESôATôEVERYô HIGHôAVAILABILITYôTOôVIRTUALIZEDô
ACCESSIBLEôWITHôAôFEWôCLICKSô SFNPUFPGGJDFT TURNô"EôREADYpWITHôSIMPLE ô ENVIRONMENTSôWITHô(0ô$IRECTô
OFôTHEôMOUSEô*USTôASô6-WAREô 6IRTUALIZATIONôALLOWSôEVENôSMALLô SCALABLEôANDôAFFORDABLEôDATAô CONNECTô3!3ô3TORAGEôFORô(0ô
6-OTIONôLETSôYOUôMIGRATEô ORôREMOTEôOFFICESôTOôDOôMOREô STORAGEôVIRTUALIZATIONôFROMô(0ô "LADE3YSTEMô
VIRTUALôMACHINESôFROMôSERVERôTOô WITHôLESSôBYôUSINGôAôSMALLERô nô,OWERô4#/ôANDôMINIMIZEô
SERVER ôTHEô#-#ôLETSôYOUôMIGRATEô NUMBERôOFôSERVERSôTOôSUPPORTô COMPLEXITYôWITHôTHEô(0ô 3FBEZUPDIPPTF
VOLUMESôEASILYôBETWEENô3!.Sô THEôAPPLICATIONSôTHEYôNEEDô 3TORAGE7ORKSô%NTERPRISEô6IRTUALô "UDGETSôAREôTIGHTERôTHANô
WITHOUTôDISRUPTINGôAPPLICATIONS $EPLOYINGôAôTRADITIONALô3!.ôINôAô !RRAYSô%6!S ôFAMILYô EVERô.OôNEWSôTHEREô"UTôITô
REMOTEôOFFICE nô0OOL ôSAVEôANDôSHAREô DOESôMEANôYOUôNEEDôTOôMOREô
$PTUTBWJOHTGPSWJSUVBM (OWEVER ôISôOFTENôCOST HETEROGENEOUSôRESOURCESôWITHô THOROUGHLYôANALYZE ôPRIORITIZEô
EFTLUPQT PROHIBITIVEô(0ô,EFT(ANDô0ô NETWORKEDôBASEDôVIRTUALôSTORAGEô ANDôJUSTIFYôEVERYôSTORAGEô
)FôYOUôAREôCONSIDERINGô 2EPLICATIONôFORô2EMOTEô/FFICESô VIAôTHEô(0ô3TORAGE7ORKSô3!.ô PURCHASEôDECISIONpINCLUDINGô
IMPLEMENTINGôAôVIRTUALôDESKTOPô 3OFTWAREôPROVIDESôAôLOW COST ô 6IRTUALIZATIONô3ERVICESô0LATFORMô VIRTUALIZATIONôSOLUTIONSô
INFRASTRUCTURE ôYOUôWILLôFINDô VIRTUALôSOLUTIONôTHATôRESCUESô 3630 ô 4HEôFOCUSôISôONôNETWORKô
THATô0ô3!.SôMAKEôTHEô STORAGEôSTRANDEDôONôSERVERSôINô nô)MPROVEôDATAôPROTECTIONô VIRTUALIZATIONôSOLUTIONSôLIKEô
STORAGEôPARTôOFôTHEôEQUATIONô REMOTEôOFFICESôASôWELLôASôCENTRALô PERFORMANCEôANDôRELIABILITYô THEô(0ô3TORAGE7ORKSô3!.ô
MOREôCOST EFFECTIVEôTHANôEVERô DATAôCENTRESô!SôANôAPPLIANCEô WITHô(0ô3TORAGE7ORKSô6IRTUALô VIRTUALIZATIONô3ERVICESô0LATFORMô
6IRTUALôDESKTOPSôUSEôEFFICIENT ô RUNNINGôONô6-WARE ôTHEôREMOTEô ,IBRARYô3YSTEMSôANDô$$ô"ACKUPô 3630 ôASôWELLôASôTHEôNEWESTô
INEXPENSIVEôTHINôCLIENTSôTHATô OFFICEôREPLICATIONôSOFTWAREô 3YSTEMSô GENERATIONôOFô(0ô3TORAGE7ORKSô
HAVEôACCESSôTOôAôSTANDARD ôTESTED ô CONVERTSôSERVER BASEDôSTORAGEô nô#ONSOLIDATEôFILE BASEDô %NTERPRISEô6IRTUALô!RRAYôDISKô
SECUREôANDôCENTRALLYôMANAGEDô INTOô3!.ôSTORAGEôTHATôCANôBEô STORAGEôFORôAôLARGEôNUMBERôOFô SYSTEMSô4HEô%6!ôFAMILYôISô
0#ôONôAôSERVERôHELPINGôYOUô CLUSTEREDôANDôMANAGEDôLIKEôTHEô CLIENTSôWITHô(0ô3TORAGE7ORKSô DESIGNEDôTOôHELPôYOUôSAVEôUPôTOô
RETAINôCONTROLôOVERôTHEôDESKTOPô PHYSICALô0ô3!.Sô.OTôONLYô 3CALABLEô.!3ôFAMILYô ôPERCENTôINôCOMMON ôEVERYDAYô
CONFIGURATIONSôANDôIMAGESôTHATô DOESôITôPROVIDEôAôCOST EFFECTIVEô nô2EDUCEôTHEôEFFORTôNEEDEDô STORAGEôADMINISTRATIVEôTASKS
YOURôEMPLOYEESôUSE WAYôTOôDEPLOYô3!.SôINôREMOTEô TOôMANAGEôMULTIVENDORôDISKô )FôYOUkREôLOOKINGôFORô
4HEôCOSTôOFôSTORAGEôTOôSUPPORTô OFFICES ôBUTôITôALSOôALLOWSôYOUôTOô ARRAYSôWITHô(0ô3TORAGE7ORKSô80ô VIRTUALIZATIONôOPTIONSôDESIGNEDô
AôLARGEôNUMBERôOFôDESKTOPSôCANô DOôMOREôWITHôTHEôSTORAGEôYOUô %XTERNALô3TORAGEô3OFTWAREô FORôSERVERôVIRTUALIZATIONôPROJECTS ô
BEôANôISSUEôWITHôTRADITIONALô ALREADYôHAVE nô)NCREASEô3!.ôANDôNETWORKôô READôl(0ô,EFT(ANDô3!.ô3OLUTIONS
3!.S ô
(0ô3MART#LONErô4ECHNOLOGYô ô
1BSU/VNCFSTUP-PPL'PS
ENABLESôYOUôTOôCREATEôVOLUMEô
CLONESôASôQUICKLYôANDôEASILYô
ASôYOUôCANôCREATEôNEWôVIRTUALô )1-FGU)BOE15#4"5"4UBSUFS4"/4PMVUJPO "5"
)1-FGU)BOE14"5"TUBSUFS
DESKTOPSô-AKEôAôjGOLDENô 4"/4PMVUJPO
)1-FGU)BOE15#4"5"4UBSUFS4"/&YQBOTJPO/PEF "5"
MASTERkô0#ôIMAGEôANDôUSEôTHEô
VOLUME CLONINGôFEATUREôTOô )1-FGU)BOE15#4"44UBSUFS4"/4PMVUJPO "5"
CREATEôAôNEWôLOGICALôVOLUMEôFORô )1-FGU)BOE14"44UBSUFS
EACHôUSERô%ACHôVOLUMEôCLONEô 4"/TPMVUJPO
)1-FGU)BOE15#4"44UBSUFS4"/&YQBOTJPO/PEF "5"
SHARESôSTORAGEôWITHôTHEô'OLDENô
MASTERôVOLUME ôREQUIRINGôACTUALô )1-FGU)BOE15#4"47JSUVBMJ[BUJPO4"/4PMVUJPO "5"
)1-FGU)BOE7JSUVBMJ[BUJPO
STORAGEôONLYôWHENôNEWôBLOCKSô 4"/4PMVUJPO
AREôWRITTENôORôEXISTINGôBLOCKSô )1-FGU)BOE15#4"47JSUVBMJ[BUJPO4"/&YQBOTJPO/PEF "5"
AREôMODIFIEDô4HISôFEATUREôBRINGSô
)1-FGU)BOE15#4"4.VMUJ4JUF4"/4PMVUJPO "5"
DRAMATICôREDUCTIONSôINôSTORAGEô )1-FGU)BOE.VMUJ4JUF4"/TPMVUJPO
REQUIREMENTSôBYôELIMINATINGô )1-FGU)BOE15#4"4.VMUJ4JUF4"/&YQBOTJPO/PEF "5"
UNNECESSARYôDATAôDUPLICATION ô

0DUPCFS5IF7BMVF1MVT2VBSUFSMZ
'0$64]$*4$04."--#64*/&44Ŕ&.&3(*/(."3,&54
GAINôAôCOMPETITIVEôADVANTAGE mô
STATESô$ORIANô"REAKSPEAR #OYLE ô
$ISTRIBUTIONô-ANAGER ô!FRICAôANDô
-IDDLEô%AST ô#ISCOô

5IF$JTDP$IBOOFM1SPHSBN
IFMQTFTUBCMJTIQBSUOFST
BTUSVTUFEBEWJTPSTŕBOE
EFMJWFSTSFTVMUT
#ISCOôHASôDESIGNEDôAô#HANNELô
0ARTNERô0ROGRAMôTHATôHELPSô
PARTNERSôFINDôDIFFERENTIATION ô
GENERATEôSALES ôANDôREACHô
PROFITABILITYôBYôDEVELOPINGôSALESô
SKILLSôANDôCAPABILITIESôTHATôMEETô
THEôNEEDSôOFôTHEôSMALLôBUSINESSô
CUSTOMERôô0ARTNERSôCANôSELLôTHEô
BROADô#ISCOôPRODUCTôANDôSOLUTIONô
PORTFOLIO ôGETôACCESSôTOôTOOLSôANDô
TRAINING ôANDôWORKôCLOSELYôWITHô
#ISCOôRESOURCESôô)NôADDITION ô
#ISCOkSôDEMANDôGENERATIONôANDô
INCENTIVEôPROGRAMSôAREôDESIGNEDô
TOôSUPPORTôTHEôPROFITABILITYô
GOALSôOFôPARTNERSôTARGETINGôSMALLô
BUSINESSôINôEMERGINGôMARKETSôô

$JTDP4FMFDU$FSUJGJDBUJPO
)FôAôPARTNERôISôNEWôTOôTHEôSMALLô
'0$64 BUSINESSôMARKET ô#ISCOô3ELECTô
#ERTIFICATIONôCANôHELPôTHEMôGETô

"%PXO&DPOPNZ$PVME.FBO
STARTEDôô4HISôCERTIFICATIONôOFFERSô
TRAINING ôTOOLS ôANDôINCENTIVESô
ANDôGIVESôPARTNERSôAôWAYôTOô
DEMONSTRATEôTHEIRôSMALLôBUSINESSô

.PSF4BMFTUP4NBMM#VTJOFTT
EXPERTISEôô3ELECTô#ERTIFIEDô
PARTNERSôAREôINCLUDEDôINôTHEô
#ISCOôPARTNERôLOCATORôDATABASE ô
ANDôCANôDISPLAYôAô3ELECTôLOGOôONô

The economy may be dragging, but the small business market ALLôMARKETINGôMATERIALSôô4HEYô
HAVEôACCESSôTOô#ISCOôINTERNALô
offers opportunity for Cisco partners. RESOURCES ôASôWELLôASôAôHELPLINEôTOô
CALLôFORôINFORMATIONôORôSUPPORTôô

"
CCORDINGôTOô)$# ôSMALLô AREôFORCEDôTOôDEALôWITHôLIMITEDô UNIQUEôNEEDSôOFôSMALLôBUSINESS ô 4.#4QFDJBMJ[BUJPO
BUSINESSESôAREôPROJECTEDô )4ôSTAFFôANDôTIGHTôBUDGETS ôANDô ANDôCANôDESIGN ôINSTALL ôANDô 4OôBECOMEô3ELECTô#ERTIFIED ô
TOôOUTSPENDôENTERPRISESô OFTENôTURNôTOôOUTSIDEôVENDORSô MAINTAINôAôSECURE ôRELIABLE ô PARTNERSôMUSTôACHIEVEô3-"ô
INôTECHNOLOGYôPURCHASESô TOôSUPPLEMENTôTHEIRôEXISTINGô AFFORDABLEôNETWORK ôBACKEDôô 3MALLôô-EDIUMô"USINESS ô
OVERôTHEôNEXTôFEWôYEARSôô)Nô RESOURCESôô&ORôPARTNERS ôTHATô BYô#ISCO 3PECIALIZATIONôAôPROCESSôTHATô
EMERGINGôMARKETS ôGROWTHô MEANSôITôISôEVENôMOREôIMPORTANTô l#ISCOôISôDEDICATEDôTOô REQUIRESôKEYôPERSONALôTOôUNDERGOô
ISôPROJECTEDôTOôBEôEVENô TOôESTABLISHôAôSMALLôBUSINESSô DELIVERINGôRELIABLE ôEASY TO USEô TRAININGôONôSELLING ôDEPLOYING ô
MOREôDRAMATICôASôTHEôGLOBALô PRACTICEôTHATôADDSôVALUEôTOôTHEô TECHNOLOGYôTOôSMALLôBUSINESSESô ANDôSUPPORTINGô#ISCOôSOLUTIONSôô
ECONOMYôRECOVERS CUSTOMERôRELATIONSHIPô4HEôGOALô TOôHELPôTHEMôSOLVEôREALôBUSINESSô 0ARTNERSôIDENTIFYôANôACCOUNTô
)NôADDITION ôSMALLôBUSINESSESô ISôTOôBECOMEôAôLOCALôBUSINESSô ISSUES ôWORKôSMARTERôANDôFASTER ô MANAGER ôSALESôENGINEER ôAND
WITHôLESSôTHANôôEMPLOYEESô PARTNER ôWHOôUNDERSTANDSôTHEô ANDôULTIMATELYôHELPôTHEMô ORôFIELDôENGINEER ôWHOôTHENô

5IF7BMVF1MVT2VBSUFSMZ0DUPCFS
$*4$04."--#64*/&44Ŕ&.&3(*/(."3,&54]'0$64

AôCORRESPONDINGô3PECIALIZATIONô
COMPLETEôAôCOMPREHENSIVEô "USINESSô0ARTNERô$EVELOPMENTô OFFERSôINCREASEDôDISCOUNTSôONô LEVELôTHATôHELPSôPARTNERSôREACHô
TRAININGôCURRICULUMôINô &UND ôWHICHôHELPôPARTNERSô 3MALLô"USINESSôPRODUCTSô AôNEWôLEVELôOFôPRODUCTôANDô
SWITCHING ôROUTING ôSECURITY ôANDô CREATEôANDôRUNôPROGRAMSôTHATô TECHNOLOGYôEXPERTISE
WIRELESSôSOLUTIONS ôASôWELLôASô ACCELERATEôPARTNERkSôGROWTHô $JTDP3FXBSET
SELLINGôSKILLS ANDôPROFITABILITY môSAYSô$ORIANô 3ELECTôPARTNERSôSALESô )PXUPCFDPNFB4FMFDU1BSUOFS
"REAKSPEAR #OYLEôFROMô#ISCOô REPRESENTATIVESôINôEMERGINGô )DENTIFYôPEOPLEôWITHINôTHEô
5IF#FOFGJUTPG$FSUJGJDBUJPO MARKETSôAREôELIGIBLEôTOô COMPANYôWHOôWILLôASSUMEôANô
&ORôPARTNERSôSEEKINGô )PXUP(FU&OSPMMFE PARTICIPATEôINô#ISCOô2EWARDSpAô ACCOUNTôMANAGERôROLEôANDôANô
DIFFERENTIATION ô#ISCOô3ELECTô 4HEôFIRSTôSTEPôFORô3MALLô SALESôINCENTIVEôPROGRAMôTHATô ENGINEERôROLEô/NEôINDIVIDUALô
#ERTIFICATIONôCANôPROVIDEôINSTANTô "USINESSô0ARTNERSôTOôSTARTô OFFERSôREWARDSôFORôSELLINGôOVERô CANôASSUMEôBOTHôROLESô
CREDIBILITY ôANDôIDENTIFYôTHEMô TAKINGôADVANTAGEôOFôTHEô#ISCOô ô#ISCOô3-"ôPRODUCTSôô4HESEô %NROLLôINDIVIDUALSôINô
ASôAôPARTôOFôANôOFFICIAL ôAWARD 3MALLô"USINESSô$EVELOPMENTô REWARDSôCANôBEôREDEEMEDôFORô RECOMMENDEDôACCOUNTôMANAGERô
WINNINGôCHANNELôPROGRAMôô &UNDSô0$& ôISôTOôGETôENROLLEDô POINTSôTHATôGOôTOWARDSôTRAVELô ANDôENGINEERINGôTRAINING ôANDô
4HEô#ISCOô3ELECTô0ROGRAMô INôTHEô0ROGRAMô4HEREôAREôô PRIZESôô0ARTNERSôCANôINCREASEô PASSôTWOôEXAMSô
DEMONSTRATESôAôHIGHERôLEVELô BASICôREQUIREMENTSôPARTNERSô THEIRôPROFITABILITYôWITHôTHEô3MALLô 0ROVIDEôSUPPORTôSERVICEôEIGHTô
OFôPARTNERôCOMMITMENTôANDô MUSTôMEETôôBEFOREôSTARTINGôô "USINESSô0$& ôBOOSTôTHEIRôSALESô HOURSôAôDAY ôFIVEôDAYSôAôWEEK
EXPERTISEôINôTHEôSMALLôBUSINESSô THEôPROCESS WITHôTHEô&ASTô4RACKôô4RACKSô
MARKETôô)NôADDITION ôPARTNERSô PROMOTIONS ôANDôGAINôREWARDSôBYô )PXUP3FOFX:PVS$JTDP
WHOôREACHô3ELECTô#ERTIFICATIONô "WBMJE$JTDP$$0MPHJO SELLINGô#ISCO 4FMFDU$FSUJGJDBUJPO
HAVEôACCESSôTOôBUSINESS BUILDINGô BOEQBTTXPSE )FôAôPARTNERôISôALREADYô3ELECTô
OPPORTUNITIES ôINCENTIVEô !NôEMPLOYEEôWITHô0ARTNERô3ELFô %FNBOE(FOFSBUJPO1SPHSBNT CERTIFIED ôTHEYôSTILLôMAYôNEEDô
PROGRAMS ôANDôREWARDSôô 3ERVICEôADMINISTRATIVEôACCESSôTOô !CCORDINGôTOô"USINESSô7EEK ô TOôRENEWôTHEIRôCERTIFICATIONôô
BEôABLEôTOôSUBMITôENROLLMENTSôONô #ISCOôISôRANKEDôôINôTHEô"ESTô 0ARTNERSôHAVEôôDAYSôPRIORôTOô
1SPGJUBCJMJUZ *ODFOUJWFT BEHALFôOFôTHEôCOMPANY 'LOBALô"RANDSôSURVEYôô7ITHô THEIRôANNIVERSARYôDATEôTOôBEGINô
BOE3FXBSET 4OôSTARTôTHEôENROLLMENTô #AMPAIGNô"UILDER ôPARTNERSô THEô3ELECTôRE CERTIFICATIONôPROCESSôô
PARTNERSôMUSTôGOôTOôTHEô0ARTNERô CANôLEVERAGEôTHEô#ISCOôBRANDô /NCEôAôPARTNERôCOMPLETESôTHEô
4NBMM#VTJOFTT1BSUOFS 0ROGRAMô%NROLLMENTô00% ô THROUGHôJOINTôMARKETINGô 3-"ô3PECIALIZATIONôEXAMS ôTHEYô
%FWFMPQNFOU'VOET ONLINEôTOOLôWWWCISCOCOM PROGRAMS ôANDôDEVELOPôTHEIRô CANôSUBMITôTHEIRôAPPLICATIONô
3ELECTô#ERTIFIEDôôPARTNERSôAREô GOPPE WHICHôWILLôDISPLAYôALLô OWNôMARKETINGôMATERIALSôWITHô INôTHEô#3!PPôTOOLô4HEôPARTNERô
ELIGIBLEôFORôTHEô#ISCOô3MALLô THEôPROGRAMôTRACKSôCURRENTLYô TOOLSôTHATôALLOWôFORôQUICKôANDô COMPANYôWILLôBEôAUTOMATICALLYô
"USINESSô0ARTNERô$EVELOPMENTô AVAILABLEôTOôTHEôPARTNER ô EASYôCREATIONôOFôEMAIL ôPOSTCARD ô APPROVEDôIFôALLôTHEôREQUIREMENTSô
&UNDSô0$& ôAôCOMPREHENSIVEô BASEDôONôTHEIRôLEVELôOFô#ISCOô FLYERS ôSEMINARôKITS ôANDôOTHERô AREôMETô
PAYMENTôPROGRAMôDESIGNEDôTOô SPECIALIZATIONôANDôCERTIFICATIONô BRANDEDôITEMSô4HEô#HANNELô
INCREASEôPARTNERôPROFITABILITYôô 0ARTNERôWILLôTHENôBEôPROMPTEDô 3YNDICATIONô0ROGRAMôISôANôONLINEô )FSFBSFUIFTUFQTUPCFUBLFOGPS
0ARTNERSôWILLôRECEIVEôQUARTERLYô TOôFOLLOWôSIXôEASYôSTEPôTOô DEMANDôGENERATIONôPROGRAMô SFDFSUJGJDBUJPO
PAYMENTSôOFô0$& ôBASEDôONô COMPLETEôTHEôPROCESS DESIGNEDôTOôDELIVERôUP DO DATE ô nô !PPLYôFORôAô#ISCOCOMô
PURCHASESôOFôQUALIFYINGô#ISCOô ACCURATEô#ISCOô3MALLô"USINESSô PASSWORD
3-"ôPRODUCTSô 'BTU5SBDL5SBDLT1SPNPUJPOT PRODUCTôINFORMATIONôô)TôCANôBEô nô !SSOCIATEôYOURSELFôWITHôYOURô
#ISCOkSô&ASTô4RACKôô4RACKSô EASILYôINTEGRATEDôINTOôAôPARTNERkSô COMPANY
5IFSFBSFUXPUSBDLTGPS4NBMM PROMOTIONôHASôEXPANDEDôINTOô WEBSITEôTOôENHANCEôTHEôCUSTOMERô nô #ERTIFYôINDIVIDUALSôVIAôCOURSESô
#VTJOFTT1%' FOURôTRACKSôTOôHELPôPARTNERSôBOOSTô EXPERIENCEôANDôIMPROVEôSALESôô ANDôEXAMS
4NBMM#VTJOFTT1%'$PSFINCLUDESô SALESôANDôENHANCEôPROFITABILITYôô nô 2ENEWôYOURô#ISCOô3-"ô
3MALLô"USINESSôANDô3MALLô &ASTô4RACKôô4RACKSôPROMOTIONSô "3BOHFPG$FSUJGJDBUJPO0QUJPOT 3PECIALIZATION
"USINESSô#LASSICôPRODUCTSô ALLOWôPARTNERSôTOôOFFERô 3ELECTô#ERTIFICATIONôCANôBEôTHEô nô 2ENEWôYOURô#ISCOô3ELECTô
OFFERINGôôPAYMENTô COMPETITIVEôPRICINGôONôMOREôTHANô FIRSTôANDôFINALôSTEP ôORôAôLONG #ERTIFICATION
4NBMM#VTJOFTT1%'1SP#BTJD ô#ISCOô3-"ôPRODUCTS ôWHILEô TERMôCOMMITMENTôTOôBROADERô nô #HECKLISTôFORô3UCCESSFULô
3MALLô"USINESSô0RO ô5NIFIEDô MAINTAININGôHEALTHYôMARGINSôô OPPORTUNITIESôWITHô#ISCOôô 2ENEWAL
#OMMUNICATIONSô ôô 0ARTNERSôCANôAPPROACHôBOTHô 4HEREôAREôFOURôCERTIFICATIONô
3ERIESô0HONES ôOFFERINGôô NEWôANDôEXISTINGôSMALLôBUSINESSô LEVELSôô3ELECT ô0REMIER ô3ILVERô &ORôMOREôINFORMATIONôONôTHEô 
ôPAYMENT CUSTOMERSôASôAôTRUSTEDôADVISOR ô ANDô'OLDpALLôWHICHôREFLECTô BENEFITSôOFôBECOMINGô3ELECT ô
l#ISCOôCONTINUESôTOô ANDôOFFERôBEST IN CLASSôPRODUCTSô THEôTECHNOLOGYôANDôSKILLSô CONTACTôYOURô#ISCOô!UTHORIZEDô
DEMONSTRATEôITSôCOMMITMENTô WITHôATTRACTIVEôPRICINGôô4HEô&ASTô EXPERTISEôACHIEVEDôBYôTHEô $ISTRIBUTORôORôVISITôWWWCISCO
TOôPARTNERSôWITHôTHEô3MALLô 4RACKô3MALLô"USINESSô!CCELERATORô PARTNERôô%ACHôCERTIFICATIONôHASô COMGORESALEõ

0DUPCFS5IF7BMVF1MVT2VBSUFSMZ
&/)"/$&:0630''&3*/("/%
(308:063#64*/&44
1SPEVDUTBOETPMVUJPOTUPNBLFZPVSPGGFSFWFONPSFBUUSBDUJWF
"TDPNEFMJWFSTBOVNCFSPGUSVMZFYDFQUJPOBMQSPEVDUTBOETPMVUJPOTUIBUDPVMEIFMQ
FYQBOEZPVSQPSUGPMJP0VSSPCVTUIBOETFUT GPSFYBNQMF BSFXPSMEDMBTT"OEPVS
MPOFXPSLFSTPMVUJPOT JODMVEJOHBVOJRVFBMBSNNBOBHFNFOUGFBUVSF DBOOPUCFGPVOE
BOZXIFSFFMTF"TDPNEPFTOUQSPNPUFBQBSUJDVMBSXJSFMFTTOFUXPSLUFDIOPMPHZPS
EFWJDF%JGGFSFOUUFDIOPMPHJFTNFFUEJGGFSFOUOFFET0VSTPMVUJPOTBSFDPNQMFNFOUBSZ
8IFOJUDPNFTUPTFMFDUJOHIBOETFUT ZPVSDVTUPNFSTXJMMIBWFBXJEFSBOHFPG
UFDIOPMPHJFTUPDIPPTFGSPN JODMVEJOHQBHJOHTPMVUJPOT %&$5UFDIOPMPHZBOE8J'J
BQQMJDBUJPOT
"TDPN8JSFMFTT4PMVUJPOTJTBXPSMEMFBEFSJOPOTJUFXJSFMFTTDPNNVOJDBUJPOT
GPS UIF NBOVGBDUVSJOH BOE QSPDFTT JOEVTUSJFT IPTQJUBMT BOE FMEFSMZ DBSF TFDVSF
7JTJUVTBU(*5&95&$)/0-0(:8&&, FTUBCMJTINFOUT UIFSFUBJMTFDUPSBOEIPUFMT0VSTPMVUJPOTJODMVEFWPJDFBOEEBUB
0DUPCFS DPNNVOJDBUJPOT QSPGFTTJPOBMNFTTBHJOH BMBSNNBOBHFNFOU NPCJMFEFWJDFTBOE
45"/%/0;( POTJUFQBHJOH

"TDPN.JEEMF&BTU
10#PY%VCBJ 6"&]1IPOF 
XXXBTDPNDPN ascom
)11SP$VSWF]4105-*()5

4105-*()5

*OUSPEVDJOH)1
1SP$VSWFŗTOFX )11SP$VSWF[M4XJUDI
D$MBTT&UIFSOFU 4HEôZLôISôAôNEW ôHIGHLY
AVAILABLE ôMODULARôSWITCHô
WARRANTY ôSOFTWAREôUPDATES ô
ANDôCALL INôSUPPORTô

#MBEF4XJUDIFT
THATôOFFERSôHIGHôPERFORMANCE ô ô 4HEôZLôISôPARTôOFô
ADVANCEDôFEATURES ôANDô 0RO#URVEkSô!DAPTIVEô
0RO#URVEô/.%ôSOLUTIONô .ETWORKô)NFRASTRUCTUREô
INTEGRATIONô)TôISôIDEALôFORô 3OLUTIONôTHATôDELIVERSô
MISSION CRITICALôACCESSô ô #OMMONôSWITCHôHARDWAREô
LAYERôANDôDISTRIBUTIONôASô ANDôSOFTWAREô

5
HEôôSERIESôSWITCHESô WELLôASôMID MARKETôCOREô ô 5NIFIEDô7IREDôANDô7IRELESSô
AREôTHEôFIRSTô0RO#URVEô IMPLEMENTATIONS SERVICESô
PRODUCTSôDESIGNEDô ô 3MALLERôFORMôFACTORôDESIGNô ô 5NIFIEDô.ETWORKô3ECURITYô
SPECIFICALLYôFORôTHEô(0ô IMPROVESôSPACE EFFICIENCYô ANDô-ANAGEMENTô
C #LASSô"LADE3YSTEMôENCLOSUREô ô 0ROVENôZLôHIGHô ô 5NIFIEDô.ETWORKô
.OWôYOUôCANôGETôTHEô0RO#URVEô AVAILABILITY BASEDô !PPLICATIONS
VALUEôPROPOSITIONôOFôADVANCEDô ARCHITECTUREôENSURESô ô #OMPREHENSIVEô3UPPORTô
TECHNOLOGY ôPERFORMANCE ôEASEô RELIABILITYô ANDô3ERVICES
OFôUSE ôANDôRELIABILITYôINôANô ô ,IFETIMEô(ARDWAREô INôAôSINGLEôNETWORKôSOLUTIONô
ENERGY EFFICIENTôBLADEôSWITCHô

0DUPCFS5IF7BMVF1MVT2VBSUFSMZ
4105-*()5])11SP$VSWF

ô(0ôEXPANDEDôITSôNETWORKINGô PRESIDENTôOFôANALYSTôFIRMô,IPPISô 4OôSIMPLIFYôTHEôTRANSITIONô ANDôOTHERôHIGH PERFORMANCEô
PORTFOLIOôWITHôNEWô(0ô0RO#URVEô %NTERPRISESôl4HESEôNEWô(0ô FROMô'BôTOô'B ôTHEôNEWô(0ô APPLICATIONSô
OFFERINGSôINTEGRATEDôWITHô(0ô SOLUTIONSôPROVIDEôCUSTOMERSôTHEô 0RO#URVEô'8'ô"LADEô3WITCHô )NCREASEDôNETWORKôFLEXIBILITYô
"LADE3YSTEMôINFRASTRUCTUREô PROVENôRELIABILITYôOFôSTANDARDS SEAMLESSLYôINTEGRATESôAôMIXôOFô FROMôTHEôNEWô6IRTUALô#ONNECTô
SOLUTIONSôTHATôENABLEôCUSTOMERSô BASEDôCOMPUTING ôINôADDITIONô LEGACYôNETWORKôEQUIPMENTôINôTHEô &IRMWAREô5PDATEôWITHô6IRTUALô
TOôINCREASEôPERFORMANCE ôSECURITYô TOôLOWERINGôMAINTENANCEôANDô DATAôCENTERô4HISôALLOWSôCUSTOMERSô #ONNECTô&LEX ô4HISôALLOWSôUSERSô
ANDôMANAGEMENTôOFôBOTHôPHYSICALô OPERATIONALôCOSTSm TOôMAXIMIZEôRETURNôONôINVESTMENTô TOôDYNAMICALLYôCHANGEôNETWORKô
ANDôVIRTUALôENVIRONMENTS FORôTHEIRôEXISTINGôENVIRONMENTSô CONNECTIONSôANDôADJUSTôBANDWIDTHô
4HEôNEWôOFFERINGSôINCLUDEôTHEô *ODSFBTFEOFUXPSLGMFYJCJMJUZ 4OôADDRESSôMISSION CRITICALôLOCALô WITHOUTôREBOOTINGôTHEôSERVERô)Tô
(0ô0RO#URVEôôSERIESôDESIGNEDô 4OôREDUCEôCOMPLEXITYôANDôDELIVERô AREAôNETWORKô,!. ôACCESS ôMIDSIZEô ALSOôPROVIDESôEXPANDEDôSUPPORTô
TOôLEVERAGEôTHEôAWARD WINNINGô(0ô INVESTMENTôPROTECTION ôTHEô'Bô ,!.ôANDôDATAôCENTERôNETWORKING ô FORôUPôTOôôVIRTUALôLOCALôAREAô
"LADE3YSTEMôINFRASTRUCTUREôANDô (0ô0RO#URVEô8'ô"LADEô (0ô0RO#URVEôEXTENDEDôTHEô NETWORKSô6,!.S ôTOôIMPROVEô
ANôEXPANSIONôOFôTHEô(0ô0RO#URVEô 3WITCHôISôDESIGNEDôTOôMEETôTHEô CONNECTIVITYôANDôDESIGNôOPTIONSô DELIVERYôOFôINFRASTRUCTURE AS A
ôANDôô%THERNETôSWITCHô DEMANDSôOFôVIRTUALôMACHINESôANDô FORôTHEôôANDôôSWITCHô SERVICEôDEPLOYMENTS ôASôWELLôASô
PORTFOLIOô!LSOôINCLUDEDôINôTHEô HIGH PERFORMANCEôAPPLICATIONSô FAMILIESô#USTOMERSôWITHôUNIFIEDô ENHANCEDôNETWORKôDIAGNOSTICSôTOô
ANNOUNCEMENTôISôAôFIRMWAREô 7HENôCOMBINEDôWITHôTHEô COMMUNICATIONSôANDôVIDEOô SIMPLIFYôMANAGEMENTô
UPGRADEôTOô(0ô6IRTUALô#ONNECTô (0ô0RO#URVEô$ATAô#ENTERô SURVEILLANCEôCANôUSEôHIGH CAPACITYô (0ôCHANNELôPARTNERSôALSOô
THATôALLOWSôUSERSôTOôCHANGEô #ONNECTIONô-ANAGER ôTHEôSWITCHô 0OWERôOVERô%THERNETô0O% ôTOô WILLôBENEFITôFROMôANôENHANCEDô
BANDWIDTHôONôTHEôFLYôTOôRESPONDô DELIVERSôAUTOMATEDôNETWORKô REDUCEôCOSTSôWHILEôLOWERINGôPOWERô PORTFOLIOôOFôNETWORKINGôOPTIONSô
TOôFLUCTUATIONSôINôAPPLICATIONô CONNECTIONôMANAGEMENTôANDô CONSUMPTIONô4HEôNEWôOFFERINGSô TOôOFFERôCUSTOMERSô!DDITIONALLY ô
REQUIREMENTSô PROVISIONINGô%NGINEEREDôWITHô ALSOôEXPANDô(0ô0RO#URVEkSôUNIFIEDô THEYôCANôLEVERAGEôTHEôEXTENSIVEô
l4HEôINTEGRATIONôOFô(0ô EMERGINGôNETWORKôSTANDARDSôINô NETWORKINGôAPPROACHôBYôUSINGô INSTALLEDôBASEôOFôMOREôTHANôô
0RO#URVEô.ETWORKINGôBLADEô MIND ôTHEô(0ô0RO#URVEô8'ô COMMONôARCHITECTURE ôSECURITYô MILLIONôBLADEôUNITSôTOôDRIVEôNEWô
SWITCHESôWITHôTHEô(0ô"LADE3YSTEMô "LADEô3WITCHôISô#ONVERGEDô ôANDôMANAGEMENTôTOOLSôACROSSôô (0ô0RO#URVEôSALESôOPPORTUNITIES
INFRASTRUCTUREôISôAôPIVOTALô %NHANCEDô%THERNETô#%% ôREADY ô THEôPORTFOLIO l6IRTUALôSPRAWLôHASôBEENôANô
CHANGEôFORô(0ôASôTHEôCOMPANYô ENABLINGôINTEGRATIONôOFô%THERNETô 4HESEôNEWôSWITCHESôOFFERô ONGOINGôCHALLENGEôFORôCUSTOMERS ô
AGGRESSIVELYôDIVERGESôITSELFôFROMô ANDô&IBREô#HANNELôNETWORKSôINô CUSTOMERSôMOREôAFFORDABLEô ADDINGôUNNECESSARYôCOMPLEXITYô
THEôCOMPETITION môSAIDô.ICKô,IPPIS ô THEôFUTUREô NETWORKINGôOPTIONSôOVERô ANDôMANAGEMENTôCOSTSôTHATôTAKEô
COMPETINGôSOLUTIONSôANDô VALUABLEôRESOURCESôAWAYôFROMô
AREôBACKEDôBYôTHEô0RO#URVEô BUSINESSôINNOVATION môSAIDô-ARIUSô
,IFETIMEô7ARRANTY (AAS ôSENIORôVICEôPRESIDENTôANDô

1SP$VSWF(9( *NQSPWFEWJSUVBMJ[BUJPO
GENERALôMANAGER ô(0ô0RO#URVEô
l"YôDELIVERINGôAôCONVERGEDô

#MBEF4XJUDI NBOBHFNFOUXJUITJNQMJGJFE
DPOOFDUJWJUZ
SOLUTIONôTHATôISôEASIERôTOôMANAGE ô
HIGHERôPERFORMINGôANDôREDUCESô
ô 4OôREDUCEôNETWORKôCOMPLEXITY ô COSTS ô(0ôISôELIMINATINGôTHESEô
4HEô0RO#URVEô'8'ô"LADEô3WITCHôISôAôROBUSTôLAYERôô LOWERôCONNECTIVITYôCOSTSôANDôOFFERô CHALLENGES ôALLOWINGôCUSTOMERSôTOô
ENTERPRISE CLASSôSWITCHôWITHôADVANCEDôMANAGEMENTôANDô FLEXIBILITYôFORôDEPLOYINGôAôDATAô FOCUSôTHEIRôEFFORTSôONôGROWINGôTHEô
SECURITYôFEATURESô)TSô'IG'ôUPLINKSôALLOWôFORôFLEXIBLEô CENTERôTECHNOLOGYôINFRASTRUCTURE ô BUSINESS ôTODAYôANDôINôTHEôFUTUREm
NETWORKôARCHITECTURESôWITHôSIMPLIFIEDôCABLEôDEPLOYMENTSô (0ôENHANCEDôITSôINNOVATIVEôô
ANDôOPERATIONALôEXPENSEôSAVINGSôô (90%2,).+ôlHTTPWWW 3FEVDFESJTLXJUIQSPWFO
HPCOMGOVIRTUALCONNECTmô6IRTUALô NFUIPEPMPHZBOEJOWFTUNFOU
#ONNECTôPORTFOLIOô(0ô6IRTUALô BEWJDF
1SP$VSWF9( #ONNECTôWITHô(0ô"LADE3YSTEMSô
REDUCESôACQUISITIONôCOSTSôUPôTOôô
(0ôALSOôANNOUNCEDôENHANCEMENTSô
TOôITSô(0ô!DAPTIVEô)NFRASTRUCTUREô

#MBEF4XJUDI PERCENTô.EWôCUSTOMERôBENEFITSô
INCLUDE
-ATURITYô-ODELô!)-- ôFORôBOTHô
END USERSôANDôCHANNELôPARTNERSô
ô 4WICEôTHEô&IBREô#HANNELô 4HEôMATURITYôMODELôINCLUDESôNEWô
4HEô0RO#URVEô8'ô"LADEô3WITCHôPROVIDESôHIGH BANDWIDTHôATôAôLOWERôCOSTôPERô TOOLSôTHATôHELPôCUSTOMERSôIMPROVEô
PERFORMANCE ôFULLô'ôCONNECTIVITYôFORôUPôTOôôBLADEô 'BôPORTôTHANôCOMPETITIVEô RETURNôONôINVESTMENTôBYôPROVIDINGô
SERVERSôINôAôSINGLEô(0ôC #LASSô"LADE3YSTEMôENCLOSURE ô OFFERINGSôWITHô(0ô6IRTUALô THEôINFORMATIONôNEEDEDôTOôMAKEô
PLUSôANôASSORTMENTôOFô'ôUPLINKôOPTIONS ôALLôWITHôANô #ONNECTô'Bô 0ORTô&IBREô INFORMEDôTECHNOLOGYôPURCHASEô
EXTENSIVEôLAYERôôENTERPRISE CLASSôFEATUREôSET #HANNELô-ODULEô4HEôSOLUTIONô ANDôOPERATIONALôDECISIONS
ISôIDEALôFORôVIRTUALIZATIONô

5IF7BMVF1MVT2VBSUFSMZ0DUPCFS
)11SP$VSWF]4105-*()5

48*5$)(4&3*&407&37*&8
5IF)11SP$VSWF(4XJUDI4FSJFTQSPWJEFTSFMJBCMF QMVH +VNCPQBDLFUTVQQPSUTVQQPSUTVQUP CZUFGSBNF 7-"/TBOEEZOBNJDDPOGJHVSBUJPOPG*&&&27-"/
BOEQMBZ(JHBCJUOFUXPSLDPOOFDUJWJUZ"TUIFGPMMPXPOUP TJ[FUPJNQSPWFQFSGPSNBODFPGMBSHFEBUBUSBOTGFST UBHHJOH QSPWJEJOHTFDVSJUZCFUXFFOXPSLHSPVQT '-&9*#*-*5:
UIFQPQVMBS)11SP$VSWF4XJUDI4FSJFT UIF(TFSJFT %FTJHOFEXJUIOPGBOFOBCMFTRVJFUPQFSBUJPOGPSEFQMPZ
QSPWJEFTBEEJUJPOBMOFUXPSLTFDVSJUZDBQBCJMJUJFT FOIBODFNFOUT NFOUJOPQFOTQBDFT
UPFBTFPGVTF JNQSPWFEFOFSHZFGGJDJFODZ BOEFYQBOEFE 3&4*-*&/$:"/%)*()"7"*-"#*-*5: 4&$63*5: 'MFYJCMFNPVOUJOHPQUJPOTNPVOUJOHPQUJPOTJODMVEF
EFQMPZNFOUGMFYJCJMJUZ5IFTFSJFTDPOTJTUTPGBOEQPSU *&&&BE-JOL"HHSFHBUJPO$POUSPM1SPUPDPMQSPWJEFT 4FDVSF4PDLFUT-BZFS 44- 
FODSZQUTBMM)551USBGGJD BM XBMM DFJMJOH UBCMFUPQ PSVOEFSUBCMFDPOGJHVSBUJPOGPS 
8FCNBOBHFETXJUDIFT5IF)11SP$VSWF( MJOLMFWFMSFEVOEBODZXJUITVQQPSUGPSVQUPGPVSUSVOLT MPXJOHTFDVSFBDDFTTUPUIFCSPXTFSCBTFENBOBHFNFOU GMFYJCMFJOTUBMMBUJPOQSPDFTT 
4XJUDIPGGFSTUXPEVBMQFSTPOBMJUZQPSUTGPSPQUJPOBMGJCFS POUIF1SP$VSWF(4XJUDIBOEFJHIUUSVOLTPOUIF (6*JOUIFTXJUDI/FX *&&&BG1P&QPXFSFEEFWJDFPQUJPO (TXJUDI 

VQMJOLT XIJMFUIF)11SP$VSWF(4XJUDIDBOPQUJPOBMMZ 1SP$VSWF(4XJUDI FBDIXJUIVQUPGPVSMJOLT "VUPNBUJDEFOJBMPGTFSWJDFQSPUFDUJPONPOJUPSTTJYUZQFT DBOPCUBJOQPXFSGSPNBTUBOEBSE1P&EFWJDFPO1PSU 
CFQPXFSFECZBOVQTUSFBN1PXFSPWFS&UIFSOFU 1P& 
TXJUDI QPSUT 
QFSUSVOL PGNBMJDJPVTBUUBDLTBOEQSPUFDUTUIFOFUXPSLCZCMPDLJOH NBLJOHUIFTXJUDIJEFBMGPSEFQMPZNFOUTXIFSFBQPXFS
#PUITXJUDIFTPGGFSTJMFOUPQFSBUJPOBOENVMUJQMFNPVOUJOH -PPQQSPUFDUJPO-PPQ%FUFDUJPOBOE1SPUFDUJPOGFBUVSF UIFBUUBDLT/FX PVUMFUJTOPUBWBJMBCMFTVDIGMFYJCJMJUZIFMQTZPVUPFYUFOE
PQUJPOTGPSGMFYJCMFJOTUBMMBUJPO5IF(TFSJFTPGGFSTOFUXPSL QSFWFOUTOFUXPSLMPPQTBOEQSPNPUFTIJHIOFUXPSL .BOBHFNFOUQBTTXPSEQSPWJEFTTFDVSJUZTPUIBUPOMZ UIFOFUXPSLUPXIFSFWFSBO&UIFSOFUDBCMFDBOSFBDI
TFDVSJUZQSPUFDUJPOBHBJOTUEFOJBMPGTFSWJDFBUUBDLT JODMVEFT BWBJMBCJMJUZ BVUIPSJ[FEBDDFTTUPUIF8FCCSPXTFSJOUFSGBDFJTBMMPXFE 63BDLNPVOUBCMFTJ[F (TXJUDI 
PGGFSTB
UIF,FOTJOHUPOMPDLGPSUIFGUQSPUFDUJPO BOEPGGFSTMFHFOEBSZ SBDLNPVOUJOHPQUJPO
)1RVBMJUZCBDLFECZUIF1SP$VSWF-JGFUJNF8BSSBOUZBUBO ."/"(&"#*-*5: 26"-*5:0'4&37*$& 204
 ,FOTJOHUPOMPDLQSPWJEFTUIFGUQSPUFDUJPO
BGGPSEBCMFQSJDF *OUVJUJWF8FCJOUFSGBDFFOBCMFTTJNQMFNBOBHFNFOU 5SBGGJDQSJPSJUJ[BUJPO *&&&Q 
BMMPXTSFBMUJNFUSBGGJD
WJBBOFBTZUPVTF8FCCSPXTFSJOUFSGBDFGPSTXJUDI DMBTTJGJDBUJPOJOUPFJHIUQSJPSJUZMFWFMTNBQQFEUPFJHIU
DPOGJHVSBUJPO NPOJUPSJOH BOEBENJOJTUSBUJPO RVFVFT 8"33"/5:"/%4611035
 *&&&"#-JOL-BZFS%JTDPWFSZ1SPUPDPM --%1 
 1SP$VSWF-JGFUJNF8BSSBOUZGPSBTMPOHBTZPVPXOUIF
4XJUDI(4FSJFT BVUPNBUFEEFWJDFEJTDPWFSZQSPUPDPMGPSFBTZNBQQJOHCZ QSPEVDU XJUIOFYUCVTJOFTTEBZBEWBODFSFQMBDFNFOU
*/%6453:-&"%*/(8"33"/5: OFUXPSLNBOBHFNFOUBQQMJDBUJPOT .0/*503"/%%*"(/045*$4 BWBJMBCMFJONPTUDPVOUSJFT

 -JGFUJNF8BSSBOUZGPSBTMPOHBTZPVPXOUIFQSPEVDU  %VBMGMBTIJNBHFTQSPWJEFTJOEFQFOEFOUQSJNBSZBOE 1PSUNJSSPSJOHFOBCMFTUSBGGJDPOBQPSUUPCFTJNVMUBOFPVTMZ &MFDUSPOJDBOEUFMFQIPOFTVQQPSUMJNJUFEFMFDUSPOJDBOE
XJUIOFYUCVTJOFTTEBZBEWBODFSFQMBDFNFOU BWBJMBCMF TFDPOEBSZPQFSBUJOHTZTUFNGJMFTGPSCBDLVQXIJMF TFOUUPBOFUXPSLBOBMZ[FSGPSNPOJUPSJOH UFMFQIPOFTVQQPSUJTBWBJMBCMFGSPN)1SFGFSUPUIF)1
JONPTUDPVOUSJFT
VQHSBEJOH XFCTJUFBUXXXQSPDVSWFDPNTVQQPSUGPSEFUBJMTPOUIF
 *OUFHSBUJPOXJUI)11SP$VSWF.BOBHFSFOBCMFTEJTDPWFSZ TVQQPSUQSPWJEFEBOEUIFQFSJPEEVSJOHXIJDITVQQPSUJT
&"4&0'64&
BOENBQQJOHWJB1SP$VSWF.BOBHFS BWBJMBCMFBTB BWBJMBCMF
 -PDBUPS-&%BMMPXTVTFSTUPTFUUIFMPDBUPS-&%POBTQF
$0//&$5*7*5: GSFFEPXOMPBEGSPNUIF8FCBOEQSPWJEFEJOCPYXJUI 4PGUXBSFSFMFBTFTSFGFSUPUIF)1XFCTJUFBUXXX
DJGJDTXJUDIUPFJUIFSUVSOPO CMJOL PSUVSOPGGTJNQMJGJFT
 %VBMQFSTPOBMJUZQPSUT (TXJUDI 
UXP TFMFDUFENBOBHFBCMF1SP$VSWFEFWJDFTQSPWJEFTBMMUIF QSPDVSWFDPNTVQQPSUGPSEFUBJMTPOUIFTPGUXBSFSFMFBTFT
USPVCMFTIPPUJOHCZNBLJOHJUFBTZUPMPDBUFBQBSUJDVMBS
QPSUTPSNJOJ(#*$TMPUTGPSPQUJPOBMGJCFS CBTJDUPPMTOFFEFEUPIBOEMFBOFUXPSLFGGFDUJWFMZ BMPOH QSPWJEFEBOEUIFQFSJPEEVSJOHXIJDITPGUXBSFSFMFBTFT
TXJUDIXJUIJOBSBDLPGTJNJMBSTXJUDIFT
DPOOFDUJWJUZTVDIBT(JHBCJU49 -9 PS-) PS'9 XJUIBEBZUSJBMWFSTJPOPG)11SP$VSWF.BOBHFS BSFBWBJMBCMF
 $PNQSFIFOTJWF-&%EJTQMBZXJUIQFSQPSUJOEJDBUPST 
*&&&BG1P&QPXFSFEEFWJDFPQUJPO ( &OFSHZ4BWJOHT.PEFBVUPNBUJDBMMZQMBDFTUIFQIZTJDBM QSPWJEFTBOBUBHMBODFWJFXPGTUBUVT BDUJWJUZ TQFFE 
TXJUDI 
DBOPCUBJOQPXFSGSPNBTUBOEBSE1P&EFWJDFPO QPSUTJOMPXQPXFSNPEFBOE-&%QPXFSEPXONPEFUP BOEGVMMEVQMFYPQFSBUJPO
1PSU NBLJOHUIFTXJUDIJEFBMGPSEFQMPZNFOUTXIFSF DPOTFSWFFOFSHZ 1SP$VSWF*&&&"VUP.%*9BVUPNBUJDBMMZBEKVTUTGPS
BQPXFSPVUMFUJTOPUBWBJMBCMFTVDIGMFYJCJMJUZIFMQTZPV
-":&348*5$)*/( TUSBJHIUUISPVHIPSDSPTTPWFSDBCMFTPOBMM
UPFYUFOEUIFOFUXPSLUPXIFSFWFSBO&UIFSOFUDBCMFDBO
 7-"/TVQQPSUBOEUBHHJOHTVQQPSUVQUPQPSUCBTFE QPSUT
SFBDI

0DUPCFS5IF7BMVF1MVT2VBSUFSMZ
7&/%03'0$64]53"1&;&

NEWôERAôINôWIRELESSôNETWORKINGô
WITHINôTHEô(OSPITALITYôSECTOR môSAIDô
&ERASô:EIDAN ô2EGIONALô-ANAGERôô
OFô4RAPEZEô.ETWORKSô-%!ôô
l4RAPEZEô.ETWORKSôINVENTEDô
.ON3TOPô7IRELESS4-ôTOôMEETôTHEô
NEEDSôOFôTHEôALWAYSôONôENTERPRISEôô
!SôOFôTODAY ôANôENTERPRISEôCANô
CONFIDENTLYôENJOYôTHEôFREEDOMô
OFôWIRELESSôDATA ôVOICE ô6IDEO ô
ANDô24,3ôCONNECTIVITYôBECAUSEô
4RAPEZEôHASôMADEôTHEôWIRELESSô
NETWORKôMOREôRELIABLEôTHANôITkSô
EVERôBEENôBEFOREmô(OTELSôINôOURô
REGIONôGOTôAôGREATôTOTALôCOSTôOFô
OWNERSHIPôôAôHIGHLYôSECUREôWITHô
BILLINGôWITHôOURô4RAPEZEô7,!.ô
SOLUTIONô4HEYôSIMPLYôCANôDEPLOYô
ANôNô7IRELESSô,!.ôNETWORKôFORô
7&/%03'0$64 THEôPRICEôONôWIRELESSôBGôNETWORK
7IRELESSô,!.SôHAVEôBEENô
AROUNDôFORôALMOSTôAôDECADEô

5SBQF[F/FUXPSLT BUTôUNTILôNOWôTHEYôCOULDNkTô
EASILYôANDôINEXPENSIVELYôMEETô

DFMFCSBUFTUIFUIIPUFM
ENTERPRISEôDEMANDSôFORôRELIABILITY ô
PERFORMANCE ôSCALABILITYôANDô
MANAGEMENTôô.ON3TOPô7IRELESS4-ô

UIBUVTFTOPOTUPQXJSFMFTT ISôTHEôCULMINATIONôOFôANôINTENSIVEô
MULTI YEARôDEVELOPMENTôEFFORTôTHATô
BRINGSôPAINLESS ôFULLYôAUTOMATEDô
DYNAMICôREDUNDANCYôANDôSCALINGô
NonStop Wireless LAN infrastructure TOôWIRELESSô,!.SôFORôTHEôFIRSTôTIMEôô

from Trapeze Networks offers
.ONSTOPô7IRELESS4-ôTECHNOLOGYô
ALLOWSôFORôNON STOPôOPERATION ôIN
unrivalled reliability, performance, 'FSBT;BJEBO 3FHJPOBM.BOBHFS 
5SBQF[F/FUXPSLT .JEEMF&BTU
SERVICEôUPGRADES ôANDôHITLESSôFAILOVERô
WHILEôDRAMATICALLYôSIMPLIFYINGô
scalability and management BOE"GSJDB
REDUNDANCYôCONFIGURATIONôô
4RAPEZEkSô.ON3TOPô7IRELESS4-ô
TOTALLYôELIMINATESôCAPITALôEQUIPMENTô

5
HEô2ADISSONô"LUô$UBAIô #LUSTERôCAPABILITIES ôTHEô-0 ô ANDôONGOINGô)4ôOPERATIONALô
$IERAô#REEKô(OTELô Nô!CCESSô0OINT ôTHEô-8 ô COSTSôASSOCIATEDôWITHôBUILDING ô
RECENTLYôBECAMEôTHEô WIRELESSôCONTROLLERôWITHôINDUSTRYô MAINTAINING ôANDôGROWINGôHIGH
THô(OTELôINôTHEô-IDDLEô LEADINGô ôACTIVEôCLIENTô AVAILABILITYôRESILIENTôWIRELESSô,!.S
%ASTôUSINGô.ON3TOPô7IRELESSô CAPACITY ô2ING-ASTERô6ERSIONô l2UNSô&AST ô7ORKSô(ARD ô
,!.ôINFRASTRUCTUREôFROMô ô7IRELESSô-ANAGEMENTô4OOLô .EVERô1UITSm
4RAPEZEô.ETWORKSô.ON3TOPô 3UITEôWITHôNôPLANNINGô l/URô4RAPEZEôNETWORKôRUNSôFASTô
7IRELESSôISôTHEôMOSTôSIGNIFICANTô ANDôDEPLOYMENT ôANDô2- ANDôNEVERôQUITS môSAIDô,UTFIô!BDUL
BREAKTHROUGHôINôWIRELESSô,!.ô ôINDUSTRYkSôMOSTôCOST 2AHEEM ô)4ô-ANAGERôATô2AFAHAô
TECHNOLOGYôINôRECENTôYEARSôFORô EFFECTIVEôANDôSCALABLEôWIRELESSô (OSPITALITYôôl)TkSôONEôOFôTHEôMOSTô
LARGEôSIZEDôINSTALLATIONSôô4HEô MANAGEMENTôAPPLIANCEôCAPABLEô DEPENDABLEôPARTSôOFôOURôNETWORKôô
NEWLYôINTRODUCEDôPRODUCTSô OFôMANAGINGôôACCESSôPOINTSô )TôHANDLESôALLôTHEô$ATAôô6OICEô
INCLUDEôTHEô-OBILITYô3YSTEMô ANDôôWIRELESSôCONTROLLERSôINô TRAFFICôWEôCANôTHROWôATôITôANDôTHEô
3OFTWAREô-33ô6ERSIONôôWITHô AôSINGLEôTURNKEYôAPPLIANCE PERFORMANCEôSTILLôFEELSôLIKEôITkSôAô
ADVANCEDô6IRTUALô#ONTROLLERô l4HISôISôTHEôBEGINNINGôOFôAô WIREDôCONNECTIONm

5IF7BMVF1MVT2VBSUFSMZ0DUPCFS
"4$0.]'&"563&

"TDPNBTPMJEQMBZFS
XJUIJONJTTJPODSJUJDBM
DPNNVOJDBUJPOT
Ascom is an international solution
provider with comprehensive
technological know-how in Wireless
Solutions. Today, Ascom Wireless Solutions
provides tailor-made tools to meet all
kinds of voice, critical data, interactive
messaging and alarm applications.

7&/%03'0$64
CRITICALôCOMMUNICATIONôSYSTEMSô ORôTOô/%-ôPARTNERSôLIKEô!ASTRAô ANDôWEôCANôMANUFACTUREôLOWôTOô
FORôAôVARIETYôOFôVERTICALS ôNOTABLYô FORMERLYô%RICSSON ô!VAYAôANDô MEDIUMôVOLUMEôPRODUCTSôINôAô
MANUFACTURINGôINDUSTRYôAND ôINôITSô -ITELm COST EFFECTIVEôWAY môSAYSô!NDERSSONô
BROADESTôSENSE ôHEALTHCARE ôHOTELS ô )TôISôALSOôVERYôIMPORTANTôTOô
PRISONSôANDôTHEôRETAILôSEGMENTS &NCFEEFEJONBOVGBDUVSJOH HAVEôAôSTRONGôBALANCEôBETWEENô
$ENNISô!NDERSSONôWHOôISô6ICEô 4HEôDIVISIONôEMPLOYSôôPEOPLEô OURôOWNôPRODUCTIONôLINESôANDô
0RESIDENTô)NTERNATIONALô-ARKETINGô INôôCOUNTRIESô2$ ô0RODUCTô MANUFACTURINGôCONTRACTS
ANDô0RODUCTô-ANAGEMENTôATô -ANAGEMENTôANDô-ARKETINGô /VERôTHEôYEARSô!SCOMôPRODUCTSô
!SCOMôSAYS ôl!SCOMô7IRELESSô AREôBASEDôINô'OTHENBURGôATôTHEô HAVEôBECOMEôEMBEDDEDôINô
3OLUTIONSôSTARTEDôOUTôINôôANDô WESTôCOASTôOFô3WEDEN ôANDôTHEô MANUFACTURINGôINDUSTRYôWHEREô
ESTABLISHEDôITSELFôAôLEADERôINôRADIOô MANUFACTURINGôISôLOCATEDôSOMEôô THEYôSUPPORTôLEANôPRODUCTION ôAô
PAGINGôSYSTEMS ôAôNEWôCONCEPTôATô KMôAWAYôATô(ERRLJUNGA ôWHEREôTHEô RAPIDLYôGROWINGôMARKETôOVERôTHEô
THEôTIMEô4ODAY ô!SCOMô7IRELESSô MOREôCOMPLEXôSOLUTIONSôCANôBEô LASTôôYEARSô!TôMACHINEôSTOPPAGESô
3OLUTIONSôPROVIDESôTAILOR MADEô BROUGHTôQUICKLYôTOôMARKETô!SCOMô INôINDUSTRIALôPRODUCTION ôUPôTOô
TOOLSôTOôMEETôALLôKINDSôOFôVOICE ô 7IRELESSôHASôITSôOWNôSALESôUNITSôINô ôPERôCENTôOFôDOWNôTIMEôCANôBEô
.S%FOOJT"OEFSTTPO 7JDF CRITICALôDATA ôINTERACTIVEôMESSAGINGô ôCOUNTRIES ôANDôISôREPRESENTEDô SPENTôINôLOCATINGôTHEôAPPROPRIATEô
1SFTJEFOU*OUFSOBUJPOBM.BSLFUJOH ANDôALARMôAPPLICATIONSôITSô BYôSALESôPARTNERSôINôOTHERôSELECTEDô RESOURCESôTOôSOLVEôTHEôPROBLEM ôBUTô
BOE1SPEVDU.BOBHFNFOU SYSTEMSôCANôBEôLINKEDôTOôPROVIDEô COUNTRIESôWORLDWIDE WITHôEFFECTIVEôWIRELESSôSYSTEMSôTOô
COMPLETELYôINTEGRATEDôON SITEô l/NEôADVANTAGEôOFôHAVINGôOURô NOTIFYôTHEôOPERATORôTHATôLOSTôTIMEô

"
TôAôTIMEôOFôGLOBALôRECESSIONô RADIOôCOMMUNICATIONSôPLATFORMSô OWNôPRODUCTIONôFACILITYôINô3WEDENô CANôBEôELIMINATEDô/THERôLEANôTOOLSô
ITôISôGOODôTOôREADôABOUTô !SCOMkSôPRODUCTSôAREôSOLDôINô ISôTHATôWEôCANôBEôMOREôFLEXIBLEô SUCHôASôTHEôWIRELESSô!NDONôANDô
AôCOMPANYôWITHôAôFIRMô THREEôPRINCIPALôWAYS ôASôCOMPLETEô ANDôBEôCLOSEôBETWEENôPRODUCTIONô THEôWIRELESSô+ANBAN ôAUTOMATICô
FOOTHOLDôINôDIFFERENTôVERTICALô SYSTEMSôTOôCUSTOMERSôINôTHEô LINESôANDôô2$ô)TôENABLESôUSôTOô REPLENISHMENTôOFôMATERIALS ôWEREô
MARKETSô!SCOMô7IRELESSô3OLUTIONSô MARKETSôOUTLINEDôASôAôPLATFORMô HANDLEôMOREôCOMPLEXôPRODUCTSô CONCEIVEDôASôMANUALôPROCESSES ôBUTô
ISôHEADQUARTEREDôINô'OTHENBURG ô TOôSUPPORTôTHEôOFFERINGôOFôSTRONGô LIKEôINFRASTRUCTURE ôGLOBALôSERVICEô !SCOMkSôSMARTôWIRELESSôSOLUTIONSô
3WEDEN ôANDôDEVELOPSôMISSION MARKETôPARTNERSôLIKEô#ISCOô3YSTEMSô ANDôREPAIRSôWITHôSOMEôVARIANCESô MAKEôTHEMôMUCHôMOREôEFFECTIVE

7JTJUVTBU4UBOE/P;( (JUFY5FDIOPMPHZ8FFL %85$ %VCBJ 6"&GSPNUI0DUPCFSUPOE0DUPCFS

0DUPCFS5IF7BMVF1MVT2VBSUFSMZ
'&"563&]"4$0.
4HEôINDUSTRIALôMARKETôISô
VULNERABLEôTOôDOWNTURNôINô
CONSUMPTION ôANDôWEôAREôALLô
WELLôAWAREôOFôTHEôFACTôTHATôTHEô
MANUFACTURINGôINDUSTRYôNOWADAYSô
ISôSTRUGGLINGôDUEôTOôTHEôWORLD WIDEô
ECONOMICALôDOWNTURN
l7EôSEEôAôSLOWDOWNôINô)NDUSTRYô
ANDô2ETAIL ôHOWEVER ôONôTHEôUPSIDEô
ITôISôIMPORTANTôTOôKNOWôôTHATôOURô
PLATFORM ôESPECIALLYôWITHôTHEôNEWô
PRODUCTSôWEôHAVEôRECENTLYôROLLEDô
OUT ôACTUALLYôSAVESôMONEYôFORôTHEô
CUSTOMERS ôMAKINGôTHEIRôBUSINESSô
MOREôEFFICIENTôBYôINCREASEDô
PRODUCTIVITYôANDôSERVICEôLEVELSô4HEô
SITUATIONôISôSIMILARôINôHOSPITALITY ô
WHEREôFORôEXAMPLEôôANDôôSTARô
HOTELSôAREôCOMPETINGôBYôFOCUSINGô
ONôINCREASEDôCUSTOMERôSERVICESô7Eô
AREôALSOôAôCOMPANYôINôTHEôENVIABLEô
POSITIONôOFôSERVINGôAôGOODôPORTFOLIOô
OFôNON CYCLICALôSEGMENTS ôTOôBEôLESSô PLACEôINôPROVIDINGôTHEôBESTô -ESSAGESôAREôENCRYPTEDôIFôAô THEôNEEDSôOFôHEALTHCAREôANDô
AFFECTEDôBYôTHEôDOWNTURNm ôSAYSô SUPPORTôFORôOLDôPEOPLEôINôDIFFERENTô STAFFôMEMBERôISôUNAVAILABLEôTOô MANUFACTURINGôAREôVERYôSIMILARô
!NDERSSON ENVIRONMENTSm ANSWERôAôTIME CRITICALôMESSAGEô 4HEYôBOTHôDEPENDôINCREASINGLYô
-ANYôCOMPANIESôHAVEôRECENTLYô ITôCANôBEôCONTINUOUSLYôCASCADEDô ONôCOMMUNICATIONSôSUPPORTôFORô
5IFHSFBUFTUPQQPSUVOJUZ WAKENEDôUPôTOôTHISôWELLôFUNDEDô TOôOTHERôSTAFFôUNTILôTHATôCALLôISô CRITICALôOUTCOMESô)TôISôPROBABLYô
(EALTHCAREôISôAôCASEôINôPOINTô MARKET ôBUTô!SCOMôHASôTHEô ACKNOWLEDGED TRUEôTOôSAYôTHATô!SCOMôHASô
0EOPLEôWILLôCONTINUEôTOôNEEDô ADVANTAGEôOFôBEINGôAôLEADERôINô l5NITEôISôATôTHEôHEARTôOFô!SCOMkSô PROVEDôITSôCAPABILITIESôBOTHôINôTHEô
CARINGôINôHOSPITALS ôANDôMANYô CRITICALôMISSIONôSOLUTIONSôBASEDôONô CLAIMôTOôBEôABLEôTOôDELIVERôTHEô INDUSTRIALôWORLDôASôINôHEALTHCARE ô
GOVERNMENTSôAREôSTILLôSUPPORTINGô TWOôKEYôTECHNOLOGIES ô)0 $%#4ôANDô MOSTôFLEXIBLEôSYSTEMôONôTHEô BYôDEVELOPINGôTHEôSOLUTIONSôSIDEôBYô
THEIRôECONOMYôBYôBUILDINGôNEWô 6O7I&Iôô$%#4ôDIGITALôENHANCEDô MARKETô4HESEôTECHNOLOGIESôAREô SIDEôTOôCORRESPONDôTOôTHEôDIFFERENTô
ONESôWHILEôOTHERôISôRENOVATINGô CORDLESSôTELECOMMUNICATION ôISô MUCHôMOREôEFFECTIVEôFROMôTHEô NEEDSôOFôTHEôCUSTOMERS
EXISTINGôONESô!LLIEDôTOôTHISôKEYô AôLONGôESTABLISHEDôSTANDARDôTHATô CUSTOMERkSôPERSPECTIVEôTHANôFORô
MARKETôISôTHEôELDERLYôCAREôSECTORô ISôENJOYINGôAôNEWôLEASEôOFôLIFEô EXAMPLEôIN HOUSEô'3-ôSYSTEMSô "OFXHFOFSBUJPO
WITHôANôAGINGôPOPULATIONôNEWô NOWôTHATôITôCANôBEôDELIVEREDôVIAô 7ITHô)0 $%#4ôORô6O7I&I ôTHEô !Sô!NDERSSONôPUTSôITôl/URô
SOLUTIONSôBOTHôFORôMANAGINGô INTERNETôPROTOCOL ô)0 ôANDôLINKEDô CUSTOMERôHASôCONTROLôOVERôTHEô PRODUCTSôANDôSOLUTIONSôAREôAô
INSTITUTIONALôCAREôANDôDEVELOPINGô TOôTHEôCUSTOMERkSôLEGACYôSYSTEMSô WHOLEôSYSTEMôANDôINDIVIDUALôUSERSô PERFECTôMATCHôTOôTHEôNEEDSôOFô
COMMUNITYôCAREôAREôATôAôPREMIUMô ORôTOôADDITIONALôFUNCTIONALITYô FROMôAôSINGLEôPOINTôOFôTHEôNETWORKô THEôHEALTHCAREôSECTORô7EôCOLLECTô
l4HISôISôABSOLUTELYôONEôOFôTHEô SUCHôASô'3-ôUSINGô!SCOMkSô5NITEô 9OUôSETôITôUPôANDôADMINISTERôTHEô INFORMATIONôFROMôMACHINES ôFROMô
LARGESTôMARKETôOPPORTUNITIESô PLATFORM SYSTEMôCENTRALLYôSUCHôASôUPGRADEô PEOPLEôANDôFROMôDATABASES ôANDô
WEôHAVE môSAYSô!NDERSSONôANDô FUNCTIONALITYôTOôINDIVIDUALôUSERS ô WEôPRESENTôITôINôAôUNIFIEDôWAYôVIAô
CONTINUES 6OJUFUIFQFPQMF ANDôTHATôISôSOMETHINGôYOUôCANkTô OURô$%#4ôORô6O7I&IôHANDSETSô
l#AREôOFôTHEôELDERLYôISôGOINGô !SCOMô5NITE ôISôANô)0 BASEDôSYSTEMô DOôWITHôAôCELLULARôPHONEôSYSTEMô 4HATôISôWHATôWEôMEANôBYôUNIFIEDô
TOôBEôCONTINUOUSLYôDEFINEDôBYô THATôINTEGRATESôFIXED ôWIRELESS ô !SôAôRESULTôYOUôHAVEôMUCHôLOWERô COMMUNICATIONS ôANDôSINCEôITôISô
COMMUNICATIONSôSOLUTIONS ô ANDôMOBILEôMEDIA ôINCLUDINGô OPERATIONALôCOSTSôINô!SCOMkSô )0 BASED ôITôSUPPORTSôEXISTINGôANDô
HEôPREDICTSô-ESSAGINGôFORôTHEô PAGING ôALARMS ôANDôCORDLESSôPHONEô SYSTEMS ôANDôOFôCOURSEôITôISôALSOôANô FUTUREôSTANDARDSm
PROFESSIONALS ôVOICEôCONTACTôFORô SYSTEMSôLIKEô$%#4 ôWITHôPUBLICô UPSIDEôFORôUSôTHATôMOSTôHOSPITALSô !CCORDINGLY ô!SCOMôHASôTHISô
THEôPATIENT ôALARMôSYSTEMSôFORô COMMUNICATIONSôTECHNOLOGIES ô ANDôCAREôHOMESôDONkTôWANTôTHEô YEARôLAUNCHEDôAôNEWôGENERATIONô
THEIRôSAFETY ôANDôALSOôLOCATIONô SUCHôASô'3- ôE MAIL ôANDôTHEô INTERFERENCEôCAUSEDôBYôCELLULARô OFôHANDSETSôANDôAôCOMPREHENSIVEô
BASEDôSERVICESôSOôYOUôCANôKNOWô INTERNETô7HATEVERôTHEôORIGINSô SYSTEMSôLIKEô'3-ôORô' ôlSAYSô )0 BASEDôINFRASTRUCTUREôTHATô
WHEREôTHEYôARE ôWHICHôMIGHTô OFôTHEôMESSAGEôORôDATA ô5NITEô !NDERSSON $ENNISô!NDERSSONôCHARACTERISESô
BEôIMPORTANTôFORôPEOPLEôWITHô AUTOMATICALLYôCONVERTSôITôTOôTHEô /FôCOURSEôTHEôSAMEôADVANTAGESô ASôTHEôMOSTôIMPORTANTôPRODUCTô
DEMENTIAôoôALLôTHESEôHAVEôTHEIRô FORMATôOFôTHEôRECEIVINGôDEVICEô APPLYôINôTHEôINDUSTRIALôMARKETô ANDôSYSTEMôLAUNCHôFORôTHEôYEARô

7JTJUVTBU4UBOE/P;( (JUFY5FDIOPMPHZ8FFL %85$ %VCBJ 6"&GSPNUI0DUPCFSUPOE0DUPCFS

5IF7BMVF1MVT2VBSUFSMZ0DUPCFS
"4$0.]'&"563&

)NTRODUCEDôINôTHEôBEGINNINGôOFô 7ITHô)3/ôACCREDITATIONôANDôAô FLEXIBLEôANDôAREôALWAYSôLISTENINGôTOô CRITICALôALARMSôTOôBEôDELIVEREDô 
ôITôISôNOWôGLOBALLYôROLLEDôOUT PROVENôTRACKôRECORDôSUPPLYINGô OURôCUSTOMERSkôDEMANDS TOô!SCOMôMESSAGINGôHANDSETSô
l/NEôSPECIALôTHINGôABOUTôTHEô TOô,OCAL ô3TATEôANDô&EDERALô )7kSôPRODUCTôPORTFOLIOôISô WITHôESCALATIONôMANAGEMENTô
NEWôGENERATIONôOFôHANDSETSôISô 'OVERNMENTôANDôMANYôBLUE CHIPô COMPRISEDôOFôTHEô!SCOMôRANGEô ANDôCOMPLETEôLOGGINGô4HISô
THATôTHEYôAREôLICENCEôBASED ôSOôYOUô ENTERPRISEôCLIENTS ô)NTEGRATEDô OFôPERSONALôALARM ôMESSAGINGô APPLICATIONôCONTINUALLYôEVOLVEDô
ONLYôPAYôFORôWHATôYOUôUSEô)FôYOUô 7IRELESSôISôTHEôMISSION CRITICALô ANDôSPEECHôHANDHELDôDEVICESôINô ANDôULTIMATELYôBECAMEô$52!SUITEô
NEEDôMOREôFEATURESôYOUôDOWNLOADô WIRELESSôCOMMUNICATIONSôPROVIDERô ADDITIONôTOôANôAPPLICATIONôSUITE ô 4HEô$52!SUITEôAPPLICATIONôISôNOWô
THEMôASôYOUôNEEDôTHEMôANDôCANô OFôCHOICEôINôTHEô/CEANIAôREGIONô REFERREDôTOôASô$52!SUITEôTHATô USEDôONôALLô/ )ôSITESô!USTRALIA WIDEô
AFFORDôTHEMô9OUôCANôSTARTôWITHôAô &EARGALô/k&ARRELLôISôTHEô3ALESôANDô PROVIDESôALARMôMANAGEMENT ô HELPINGôTHEMôTOôCONTINUOUSLYô
LOWôENDôPRODUCTôANDôUPGRADEôTOôAô -ARKETINGô$IRECTORôATô)NTEGRATEDô PAGING ôMESSAGINGôANDôSPEECHô IMPROVEôPRODUCTIVITY
HIGHôENDôTOOLôDEPENDINGôONôWHATô 7IRELESSô,TD OPEN CHANNELôCOMMUNICATIONSô !NOTHERôRECENTôSUCCESSôFORô)7ô
TASKSôYOUôHAVEôm l7EôIMMEDIATELYôRECOGNISEDô WITHôPUSH TO TALK ôFUNCTIONALITY ISôAôVERYôLARGEôPSYCHIATRICôFACILITYô
THEôPOTENTIALôINôBECOMINGôANô 4HEREôISôAôLOTôOFôTRUSTôANDô INô7ELLINGTON ô.EWô:EALANDôCALLEDô
*OUFHSBUFE8JSFMFTTŔ"GBTU !SCOMôPARTNERôDUEôTOôTHEIRô RESPECTôBETWEENô!SCOMôANDô)7ô 0ORIRUAô-ENTALô(EALTHô#AMPUSô
HSPXJOH"TDPNQBSUOFS OBVIOUSôSTRENGTHôINôHEALTHCAREô THATôHASôBEENôBUILTôUPôOVERôTHEô 0-(# ô0ROVIDINGôAôCOMPLETEô
)NTEGRATEDô7IRELESSô0TYô,TDô)7 ôISô WIRELESSôCOMMUNICATIONSô7Eô PASTôSIXôYEARSô!SCOMôCONTINUALLYô RANGEôOFôMENTALôHEALTHôCAREô
THEôEXCLUSIVEôDISTRIBUTORôOFô!SCOMô ALSOôRECOGNISEDôTHATôIFôWEôGOTôOURô SUPPORTSôUSôWITHôTHEIRôTECHNICALô oôINCLUDINGô!CUTE ô&ORENSICôANDô
7IRELESSô3OLUTIONSôFORô!USTRALIAô OFFERINGôRIGHTôINôAôDEMANDINGô SKILLS ôTRAININGôPROGRAMSôANDô /UTPATIENTôoô0-(#ôREQUIREDôAô
ANDô.EWô:EALANDô7ITHôOFFICESôINô MARKETôLIKEôHEALTHCARE ôTHENôWEô SERVICEôOFFERINGSôEGôREPAIRSô RELIABLEôPERSONALôALARMôSYSTEMô
"RISBANE ô-ELBOURNE ô3YDNEY ô0ERTHô WOULDôHAVEôGREATôGROWTHôPOTENTIALô ANDôREPLACEMENTS ô$UEôTOô WITHôCLEARôVISUALôREPRESENTATION ô
ANDô!UCKLANDôoô)7ôISôFOCUSEDôONô INôOTHERôHIGHôIMPACTôVERTICALô GEOGRAPHICALôLOCATIONôANDôTHEô ACCURATEôALARMôLOCATIONôANDô
THEôDESIGN ôSALE ôIMPLEMENTATIONô MARKETSôSUCHôASôINDUSTRIAL ôELDERLYô SIGNIFICANTôTIMEôZONEôDIFFERENCESô INTEGRATIONôWITHôTHEô!CCESSô
ANDôSUPPORTôOFôEMERGENCYôWIRELESSô CAREôANDôCORRECTIVEôSERVICESm ôSAYSô WEôFREQUENTLYôUSEô!SCOMkSôON LINEô #ONTROL ô&IREô0ANELôANDô.URSECALLô
COMMUNICATIONSôSOLUTIONSô /k&ARRELLôANDôCONTINUES WEBôBASEDôTOOLSôFORôPRE ôANDôPOSTô SYSTEMSô)NôWHATôISôOFTENôAôHIGHLYô
PREDOMINANTLYôFORôTHEô(EALTHCARE ô l4ODAYôINôTHOSEôAREASô)ôWOULDô SALESôSUPPORTô4HISôALLOWSôUSôTOô VOLATILEôENVIRONMENTôTHATôPOSESôAô
%LDERLYôCARE ô)NDUSTRIALôANDô SAYôTHATôWEôAREôTHEôNUMBERô BEôASôINDEPENDENTôASôWEôNEEDôTOô SERIOUSôTHREATôTOôSTAFFôSAFETY ôTHEô
#ORRECTIVEôSECTORS ONEôSUPPLIERôINôOURôREGIONô/URô BEôTOôPROVIDEôOURôCLIENTSôWITHôTHEô CONSULTANTô"##, ôRECOMMENDEDô
)NTEGRATEDô7IRELESSôWASô BUSINESSôCONCEPTôISôTOôDELIVERô BESTôLEVELSôOFôCUSTOMERôSERVICEô THEô!SCOMôSYSTEMôDUEôTOôITSô
FOUNDEDôINôôANDôHASô VALUEôADDEDôAPPLICATIONSôTOôTHESEô POSSIBLEm ôSAYSô&EARGAL ENHANCEDôFUNCTIONALITYôANDôPROVENô
CONSISTENTLYôGROWNôITSôREVENUESô CUSTOMERSô/URôAPPLICATIONSô / )ô/WENS )LLINOIS ôISôANô TRACKôRECORDôFORôRELIABILITY
EVERYôYEARô4ODAY ôTHEô/CEANIANô INCREASEôSTAFFôPROTECTIONô INDUSTRIALôCUSTOMERôPRODUCINGô l7EôDIDôAôPILOTôFORôNINEô
!SCOMôPARTNERôHASôMOREôTHANô ANDôOPERATIONALôEFFICIENCYô ANDôRECYCLINGôGLASSôINô!USTRALIAô MONTHSôANDôTHEôFEEDBACKôWASô 
ôCUSTOMERSôINô.EWô:EALANDô BYôENHANCINGôTHEôLEVELSôOFô / )ôNEEDEDôTOôGETôTEMPERATUREô VERYôGOODô4HEôCOMBINATIONôOFôTHEô
ANDô!USTRALIAôANDôHASôDOUBLEDô COMMUNICATIONôWITHINôTHEô VARIATIONSôANDôSTOPPAGEô !SCOMô)0 $%#4ôSYSTEMôANDôOURô
THEIRôCUSTOMERôBASEôTHEôLASTôSIXô ORGANISATIONô3INCEôWEôBECAMEô INFORMATIONôCOMMUNICATEDô $52!SUITEôSOLUTIONôWASôEXACTLYô
YEARSô7ITHôINTEGRATEDôSOFTWAREô ANô!SCOMô0ARTNERôWEôHAVEôGROWNô IMMEDIATELYôTOôAôGROUPôOFô WHATôTHEôCLIENTôREQUIREDôANDô
ANDôHARDWAREôDEVELOPMENTô ONôAVERAGEôôEVERYôYEARô7Eô TECHNICALôSUPPORTôSTAFFô)Nô THEYôFELTôTHATôTHEYôHADôAôRELIABLEô
TEAMSôINô-ELBOURNEôANDô3YDNEY ô AREôVERYôPASSIONATEôABOUTôWHATô RESPONSEôTOôTHISôNEED ô)7ô SYSTEMô4HEôSUCCESSFULôPILOTôLEDô
)7ôHASôTHEôABILITYôTOôDELIVERôBOTHô WEôDOô4HEôAPPLICATIONSôTHATôWEô DEVELOPEDôANôAPPLICATIONôTOô TOôANôADDITIONALôORDERôOFôôBASEô
lOFF THE SHELFmôANDôlTAILOREDmô DEVELOPôAREôINôDIRECTôRESPONSEôTOô INTEGRATEôWITHôTHEIRôPRODUCTIONô STATIONS ôôLOCATORSôANDôô
SOLUTIONSôFORôCLIENTS WHATôCUSTOMERSôNEEDô7EôAREôVERYô MANAGEMENTôSYSTEMSôENABLINGô HANDSETSm ôSAYSô&EARGAL

7JTJUVTBU4UBOE/P;( (JUFY5FDIOPMPHZ8FFL %85$ %VCBJ 6"&GSPNUI0DUPCFSUPOE0DUPCFS

0DUPCFS5IF7BMVF1MVT2VBSUFSMZ
130.04"/%/&843&%*/(50/&7&/54
3FEJOHUPO7BMVF3PBETIPX
%PIB2BUBS +VMZ

3FEJOHUPO7BMVF3PBETIPX
/BJSPCJ ,FOZB"VHVTU

4BMFTFOBCMFNFOUTFTTJPOGPS
$BEE&NJSBUFT +VMZ

JQPEMVDLZESBXBU3FEJOHUPO
7BMVF3PBETIPX "CV%IBCJ 
+VMZ


 
5IF7BMVF1MVT2VBSUFSMZ0DUPCFS
Sell++ Retain++ Reach++

DO++ with Redington Value

Redington Value offers your business end-to-end solutions across
technology domains through our in-house sales training, pre-sales
and lead generation support services. Enjoy shortened sales cycles,
wider customer reach and greater deal retention. Now you can
confidently add value to your business across Middle East and Africa!

To place an order or for more information contact
sales.value@redingtongulf.com