You are on page 1of 11

PRAKTIS BESTARI

PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) 2014

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA


2361/2
BAHASA ARAB
Kertas 2 / Set A

PERATURAN PEMARKAHAN
SET A

BAHASA ARAB
KERTAS 2

Lihat halaman sebelah]


2361/2
Projek Jawab Untuk Jaya

SULIT

:

  

: 

+ . !" #$%" &% ' (" ")* + . 


     
.78 ' 9 !: ,*-. ! /" 0 1" 0!23 %2" 4 5(" ' ' !" 6 
.,;  < = ,*>= ? @= 9 A2" :" B
:

78 E87 '8J K .CCD" % 9 !" #$%" EFG 9 ,* !C
 HI" +
.L ,;L #7%M @N 7 >
%O2" 4 5(" ' P6QR I"
"!85"7 ,;8 ST "" U!1>" 9 !
% ')" 4 5(" V
%W ' HI" )3
78 (" ")8* X% !" Q" A!F=  < 
! =Q "!LF *!:Q 4"
.HY%2" Z %[" \+ A]
( d'78^_" HI" !` @D" 'a" 6! 'J "%C L HI" b
< K \+ cL
\+ A] e"7%<" ")* e"7%<" \+ A] 7 (" ")* d"" f.C%" \+ A] e^(" 6!
.C" Vg
HI" Z i J %5" I:(" ,F= j K .U[" ")* 9 * 
= h L 2"
! = ) d,;>lm 6" 6 n ,;  < !% !
 HI" 6_]* .4 5(" k ,L=
.HI" 6_]* 0 >(" Fo" Cp" %" q
: 

 8 r ; C" "7F%" L s(" . 9 7  !" #$%" #S" -^
v78 w!8Q 48 xL< !* d C% t"J >
%W 4 5 ' !S%= u" C3
.A2" :" @

2361/2 Projek Jawab Untuk Jaya 2014


Skema Praktis Bestari Kertas 2 set A

SULIT

!"# $%& '( )#* #+,

: 

'8" 8a 9 8{" .,


@ -. 
@ 3 6"! "!y B A)" @z" !* {"
.Pi" 5 x3 ,L= "" 0 "% " b
J "!{" N ~% . e!FN | } z"
: 

 3 72" R+ t!2" xo :" 6 n ,r } z" '" ;


J
N u" "-{" H" '
.xCQ ' |K] 3 A)" A!;" P5 #@" 1" |
J
 N
,
8@2" ):A!C " D J < !Q ,;l")+ #J "-{" Z @D" 72" 
J )3
( P |@ ' !
@2" ,
 '
8D" !5 '  ."5 ,; 7 (" ")* d4 5(" e"7J(" % C3 \+ C@ 
.V%2" HY%2" Z %[" !% D1" "!{"
 \+ &%= x d@Y< 'S@" 6LJ 0  % A!Q 7 Z% %= "!{" D"
U8 J(" P)* .]2" ,;g7 :" ,r!R FL" ,rQ 9 J %5" 2" J@2"
.C
 ' (" "7F%" 7<!%  CI"
: -

6"j8< .81O:" 12" C


. Z 7R2" D" C 9 "!{" D" 3 dU!F" R^
.D" x 9 4!> " $ " 1"  Z %&
 ? "-{" e!FN
"23 )45 )426 " : /%* 0
.

:

8 + 8D" 9 j8= <7" S2" q& " 7;:" = FFN 7" SD" P)*
 @" >7:" 2" ' ; j 7;:" P)* .HC(" J"7 U J(" Cm"! ;%5"

2361/2 Projek Jawab Untuk Jaya 2014


Skema Praktis Bestari Kertas 2 set A

SULIT

'8 !1F2" '*~= =_" 1F" x .,/ &:= Q o Z {" *)O% 'ST T7S"
: SD"
." ;%5" 7 7;:" "

:
U)8C . !8" b>:%@2" 9 I" ; 4T !* .|% 9 "7* CC U 3 !%3" 3
85z" b8
J U!81Y
 ! %Q bLQ  ' !" 6 ( 1
O2" |% ^ U 3 !%3"
bF=" Q ) .|>lm | J 6" 9 EQ 'F% !* .}
" }
" |
*j= U 3+ !
I2"
.N"7{" 
" 9 -C^ CI3 0J x " 9
Z85"72" '8 !S= u" CI" tF2" ' "-o3 V I" |
J 9 U 3 !%3" 7;%" Q
" 6` 9 >
%O2" U" \+ U 3 !%3" 7< Q .6"! N b
J 6C (" C
I" ' /"
.t {" t"7]2" t" " 9 t"7gp" 6Fz
9 8&< .8 !" t {" wN I" 
3 9 5 C x CQ ' U 3 !%3" 3
8
= ' % 7F% \(" l{ < kN H" b
J ;< ;%5" CI" #!
" "
: 6 SD" f U!F 3 7F%" 7S:" x3 EY%@ kN |l 0 7;%" F< ' . {"
.";%5" 7 7;:" "
:-

q8& " ' L |( D" 9 ;%5" b


J oM SD" P)* j U!F" x 'ST #%" 
 
J )3 .C
@" t>1" 'J %" 
J Q!" > 9 . @" 7;:" EFM q>"
. @N Q ,;
 '% 2" O(" 'J YC D" 9

2361/2 Projek Jawab Untuk Jaya 2014


Skema Praktis Bestari Kertas 2 set A

SULIT

.82 #94: ; 8:< "=4 '"#


7

: 

7" 
"  #!
2" ' ." 9 ; 73 t
" c7 }* aJ 7" 
" +
.V7:" D" A " U! 7S" "67F" U N }N!" 
:

,
S% ; ,
@2"  C
I
 }C < d-< xlL< -o3 l"!< 7" 
  
8J(" t"!
813 ="CJ 9 ; O%@ '` .t"C"  7" 
" ts ' .
8%3 ( V8 D" } 8z" '" ,;> l Z57 } 1 
" P)* .3K("
.
" P) C%3 -CS" " %S" N("
' 6"! " CQ+ 4 " ;
J xCF N 9 7" 
" !I= aN -^(" _" 9
87" 8
" 8 #!" .
z" 
" 2" 
"  ; YCR ,*-. C
I"
 1%Q" N@" @" J 1" 7%" U 9 < "O%" x " e! 9 #O%@=
.K |
"K2 .7" 
" ,
% ; "37 7" 
" %@ ?C1=  FFD" 9 U!F" 'ST
l"%" 4"2" ' C= ;
% R7>" .7@ N!%> * 7" 
" 4 R7>" (
.
p" t {" 9 X" w!%@2" " *2" !o" 4"2" 9 xR"!%=
8 5 ; d%2" t {" 9 N% " 
N72" 9 7" 
" " R7>" 
t8 {" 7; ' !3)2" t {" P)* .2" z" {" 2" !" {"
.7" 
" " 9 9
2" t {" 9 ! 7" "
C" V
%W ' H7" C
I" w7 7" ' #!"
9 8
" P)* !I= \+ A] A)" 7 (" C" 9 >
%O2" t[" 9 !
 ' ,; )3
.C"

2361/2 Projek Jawab Untuk Jaya 2014


Skema Praktis Bestari Kertas 2 set A

SULIT

: 

9 C
I
 -o3 R7< = ( 7gD" 71" 9 7g ; 7" 
" U!F" R^
: SD" U!F= 3 -C3 xL< / C 5(" t
" 7I + .P-. x " N ' xCF%@2"
."|> 7oS 672" t F "
.D'40 4J #K LK 2# @AB C4: D#E FG #H4G I
?
:
\+
ziyad_ali@gmail.com :
O@
 9 7I>" J U>%N" : !g!

suleimanhamad@gmail.com

. C G.|=37 " ,S


J #@" d 
 " }^
'8J ~8^  C
;< u" g2" % ( 7%Sz" 7" P)* + %3
U" ' 7S" }^ c7= 3 + .#J xS: 9 u7Q 9 7I>" J U>%N"
j:3 * 0
@2" 'Y < K \+ <g+ . z" 7:" " ,%" 4 u" z"
8! xo z" "!D" ,a " J( x>%` w7^(" U" 9 0
@2" ,"!^+
.K -. 7&/" @" 4 "72" 6"7z" U!7"
9 0
8@
 3 . 3 "7; L !
@2" #R  U"! U 9 !S 7I>" <
 8 R kN |%
 ~S 0
@2" 7I>" J U>%N" *: ' .,aJ j | 
!C% "-{" 6QR(" 67Q("  7F2" b
J !
@2" %J" Q ."
.)3 oD" ; 
F%" t!
D" x3j !% % ;%"
, b
J 7S:" 7@" ;< 7;a {" 2" 0
@2" 6"=" L | U>%N" 7*a ' 
038@2" 6"7F>
 .!
2" 6"!g( 2" 6QR(" "-{" t! \+ !!&% U> (" ."
2361/2 Projek Jawab Untuk Jaya 2014
Skema Praktis Bestari Kertas 2 set A

SULIT

Z8 t8J~%" 6"+ 9 #!" ")* 9 !


@2" E@% N -< N 05%p" 6>L"
.,/ tQ1"
8  !SD" %*" Q .q!%>2" C" J 7I>" J ? 7 ' x...7S" }^

\+ A]8 8 ZCI 7 (" ")*.|% Qz ;l5 V


%W 9 J  kN # %*"
.f.C%" Q7>" 'J ,*C ,; 
1" != :" c%l"
d,8 ' l " '3 (" 9 0 F2" '75;2" !J 
!* |aN 7^ 7;a *
8Q 7 (" ")* .:2" e7" 0C@%S 7&/" 9 (" ,;
J U  ,;
* \+ !5-<
."!:" 9 #N" \+ A] !
@2" |" J ?CR
" ,SJ!%.7^ 6F \+ .t !
2" P)* >S= !5..CD" }^ F" ") }>%3
.|=37 " ,S
J #@"
[t5 ]
: NOM 

: H%" ,
.,*
 O8 0 %
8" xCF%@ 8" Q !S% HC:" "J %*" (
. !" " !* HC:
 !SY8" |=J A)" ~" (
.!o" 
N7
 ,;%" # 8=+  !" O8" 7: 9 HC:" : (
~J HC:" J ' !
 &8z" 6 %" N 47. !" O8" c"* ' <* (
HC:" c!>R 9 }g7" }8C" "Jz" w!%@ Z< .7gY 8" 7S@ 8"
.*-. "7 (" ' U^ ,
 ,@5 NR !S kN 7S@" tC%" I"!
.7; nn C%" t : " 
N7 (
6 b
J vCL" q 7o 8" &8 HC:" w A
7S@" }J!" = EFY%= (
. ,;
CF%@ ,; ! 0DR 0 "! "!!S ,;
*]= kN #"%" #a " ' !"

I" A~" H!
(" !* ^ ;%Y8= u" C" 9 }.C" |5!" (
[5 ]
2361/2 Projek Jawab Untuk Jaya 2014
Skema Praktis Bestari Kertas 2 set A

SULIT

: )QR0 )4 P9
d|=37 \= " ,S
J #@"
d
O2" }FR

Z ;:Q = 4" Z5"7%< d"" 9 ;%i 


J d}l; " Y% " J! H7%Q" Q
8;5"! 9 t8Co" ~1 %= " ' C7Q !S=  l" 73)= dl 

.  l" " ( V dY% "
[t5 ]

M 8* P3
. !F= '@N 9 F
^ 73 Q x5 J " + .

. $C" 4
 7L" C@ @z" ^ 9 !S '  {" '>" .
[t5 ]

. !
I ;%<a CI" U b
J a<p CI" 0@G .
: SM T

:
.,S CN7 ; * ()

. ,
 " ,S
J #@" ()

. }FR 5J 6> " >

()

. !{ 7" d} " ()

[t5 ]

. 9gz" x1>" \" A!LN # V d,


 ()

2361/2 Projek Jawab Untuk Jaya 2014


Skema Praktis Bestari Kertas 2 set A

SULIT

|@> I" 65 / I" 7LN 7LN ()

: U

.6@2" 9 #F" 73 C / ,I2" 9 "


3 ()
. eR -. !* 3 / 0@N -. "-{" 7LN ()

. : !" /  RJ !>2 "!3 ()

[t5 ]

."z" # 2" 7 VF ()


: P3
4" !" %3 : %3 ()

c!L" H(" #73 : #73 ()

c7:2" Z x57" G : G ()

qC1" 9 IF" E
I" : E
I" ()

[t5 ]

&@2" 9 !
@2" xF= : xF= ()

. 
 
 ()

. 
  ()
. 2" 9 !
 3"!S" ()

. ! "#$ %&' ()* ()

[t5 ]
2361/2 Projek Jawab Untuk Jaya 2014
Skema Praktis Bestari Kertas 2 set A

. +,
 -. /
0%1$ ()

SULIT

10

: $94 T

:
U 'ST ()

J X 'ST x* :

Tz" ' ' !" N :

[t5 ]

[t5 ]

[t5 ]

' !" N ()

-I" "7 (" {2 6C (" b@ :

-I" "7 (" ()

! K+ &(" ZIQ :

&(" ZIQ ()

J! %2" t %>" b


J A!%G t!3j2" P)* :

HC" ? %<" !  :


,S 9 ";%5" !H :
L 7; 9 !
@2" #R :
t"7:D" t"C q>" #O%" :
,; !
@2" ? @= :

 aJ "!< Y% " 9 I" < :


q& " b
J U!1D" :
5" V1 U"]@" ,;< :
! t>R ' 'a" '@N :
J7@ }: :

2361/2 Projek Jawab Untuk Jaya 2014


Skema Praktis Bestari Kertas 2 set A

b
J A!%G ()

? %<"
";%5"
#R
#O%"
? @=

!<
U!1N
U"]
'@N
J7

()
()
()
()
()

P9

: P3

()
()
()
()
()

SULIT

11

!
=  ,
 " + " :

:
7S
 ()

!
=  ,
 " + :

7%


7" 
 4" HI" BQ Q :

7%


"7 " LD" "! J 2!" + :

7%


0
2 !Q QJ ,/ HI" + :

7%


7" 
 4" HI" BQ Q " :
"7 " LD" "! J 2!" + " :

0
2 !Q Q ,/ HI" + :
 @N 
 "!^+ '
J( + " :
 @N 
 "!^+ x J + :

7S
 ()
7S
 ()
7S
 ()
7S
 ()

7%
 ()

[t5 ]

SKEMA JAWAPAN TAMAT

2361/2 Projek Jawab Untuk Jaya 2014


Skema Praktis Bestari Kertas 2 set A

SULIT