You are on page 1of 8

SOALAN PRAKTIS BESTARI

PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) 2014

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA


2361/2
BAHASA ARAB
Kertas 2 / Set A
2 jam
minit

Dua jam tiga puluh

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


1.

Kertas soalan ini mengandungi empat soalan.

2.

Soalan 1 dan Soalan 2 mesti dijawab. Bagi Soalan 3 dan Soalan 4 jawab satu soalan
sahaja

3.

Kesemuanya tiga soalan yang mesti dijawab .

4.

Jawapan anda henadaklah ditulis dalam buku jawapan yang disediakan. Sekiranya ruang
dalam buku jawapan tidak mencukupi, sila dapatkan helaian tambahan daripada pengawas
peperiksaan. Helaian tambahan (jika ada) hendaklah diikat dan dihantar bersama-sama
buku jawapan pada akhir peperiksaan

Kertas soalan ini mengandungi 8 halaman bercetak dan 1 halaman tidak bercetak.
Lihat halaman sebelah]
2361/2
Hak Cipta JUJ Pahang 2014

SULIT

2
SULIT

2361/2

.  


 

.      
   

.    

: 

: *  !" # $% &'


()
   

../0
1)0#
 20
3 4 (,)

.670)
8*9
 "3
:
;)<
= (5)

. "4)E#
;F ;EG0
" : ?)*@<
AB (>)

.IE
JK0
L0
IK& 7 )"70) (H)

.S"B W0
X )E OPQ RK0
S T UN V @0N 0)3 (M)

[34 >Y]

2361/2 Hak Cipta JUJ Pahang 2014


Praktis Bestari Set A

SULIT

3
SULIT

2361/2

: 

: ! " # $ %& '( ) !* +, -

 X`[J a 7*[0
!2b*[0
;4)B @0 )2G0
4
XZJ "70)*[0
)\ @] ^*_
X0
! .!2b*[0
)c[0
()"Xc[& E
 63  )2G0)J ")\K0
OdE .I_XJ

./01 23 4 56 - .\/0


 X`[0)J g*b" h)i
j )VP0
)\ @] (X X fS0e

(
3)E*[0
)b # S0e .@>A 0 78 9 7:01!; <=/ %: &>0?1:

.IE ) !2b*[0

J k UN 4)E[0
;4)0
"@bK0
J0
)*#

()2"3X0
T
/ 2"3X0
(
3 X0
dW\& 0 lb (d "70)*[0
)X0
;3
T f S0d0 )K2&
: 0)0
3 p
 !n*& X`[0
q
X_ o Z . ?)\n
6 4 IE W m_ .20 "@bK0

UN
d_ qXE" .;)c*[0
@bK*[0
P )2G0
X\ /0 R)r["s
?)*V#
] tu .,
.1)"p
^J UN ;3)"70
!n )*#
 X`[0
Av gn*[0
I0
)J
@" y] "@bK0
()2"3X0

J )2G0
qWw m)"0
m[VX20
4
Xs
xb 83 .5
7W0
6r[0) m)"0
"3X0
Av S0e .)_zu {
 p
 A) I Ib ])w
.)E qK0
WW`[0
cp
"3X& S0d
?)\J !2 Od_ !@ .}W\0
g 4)*#
 )#
()2n0) ;X*c[0
()W|0
g )bVs
J& .>
. 7**[0
6
~ G20

*K0

()/)G\0
] 2& . )V)r[ IE[0 gK & 6@bK0
"3X0 ?)"T ;3 X0
m 3)G*[0 T&
t 3X0
dW\& m])2|0
)*#
])2|0
)"0
g 6c[& m_ .E v ;X*[0 2"3X0

. "@bK0
(
3)E*[0
)b # 2"3X0
()/)G\0

)2V#
3 ;J)n*[0
X~ r[0)J IE[0 X~ J v )2G0
xX0 6@bK0
m0
*\& oc& y]
 1
70#
1)\0

~ c[J /0
?)\J g @c[0
IEJ~34
d_ g .;3 X0
Od_  3)G*[0
?)\
.IE2b IE\/0 ac[0)w a\/

V@0 IE~_l& y] ?)\20
j )VP0
Av
Lihat halaman sebelah]
2361/2 Hak Cipta JUJ Pahang 2014
SULIT

4
SULIT

2361/2

    (


)

: 

 ()* +," #$ %&'  (!)

./( 0 123 4  56 7 (-)


./( 0 <" = ;9 3: (8)

6 ?/. @3 A B: (>)

 D #
E 3)FG H( ., IJ*, K: (C)

.MN O*, P A6G 4 HQR +S( 3: (L)

[S6 !
]


     !" #$

: %&$ '()*+
OSY +*Z., [WR\ @ *Z& ]: .HWO. X*Y ( 3J.X*Y [ OS( 4 ?^ 2 'Z 2

[ ?S6 >]
: 92 @3_ ,` )a b3_ )
[ ?S6 8]

2361/2 Hak Cipta JUJ Pahang 2014


Praktis Bestari Set A

" Ge ;Ff 4 X(.d 3 "


@@@@

SULIT

5
SULIT

2361/2

: +-+$ .$/ +$

:,` Kg(h 4 i(J, 


.Bj @3, k e (
)

. 6l m 4 +g . [Gh (!)

. pdFh 4 o62, . n3h [JZ (-)


.1(k 56(G_ = [" qr (), (8)

[ ?S6
x]

.4st uZd qr 56(v@ wG [Gh (>)

:yz X(:

.:(, O9 { (


)

. X()F p |h uGd O9 { (!)


.}Q ~.^Y O9 { (-)
. 3d O9 ' r { (8)

. 9st O9 { (>)

[ ?S6
x]

Lihat halaman sebelah]


2361/2 Hak Cipta JUJ Pahang 2014
SULIT6
SULIT

2361/2

: Ad u{ 4 +Gs yz u) RG9 ? )


uG9 (
)
uG9 (!)

uEGd, (-)

uGd& (8)

[ ?S6
x]

ud, (>)

: A6GY qr ,` + i(@

.  
 
 (
)
.  !" # $% (!)
. G93 4 ]:() : X(Gh (-)

. *+, -&. /0 #1" &' () (8)

[ ?S6
x]

2361/2 Hak Cipta JUJ Pahang 2014


Praktis Bestari Set A

. 3
4 567 !" $&' /2. (>)

SULIT

7
SULIT

2361/2

: 1$!+$ .$/ +$

:.G v 7@ Ad u{ 4 ,` ]:3 uG

i =) (
)

=/( ]@ (!)

A}e 3 (-)

p #(f (8)

6l_ eg (>)

[?S6
x]

:Ad u{ 4 OGs . YG9" ,` iG9 uGS


d (
)
O (!)

w(Z (-)

w0F (8)
F (>)

[?S6
x]

Lihat halaman sebelah]


2361/2 Hak Cipta JUJ Pahang 2014
SULIT8
SULIT

2361/2

:Ad u{ 4 +Gs 6Z yz uGS )


\9 (
)

uZ@ (!)
izF (-)

=F (8)
13 (>)

[?S6
x]
: D3N"

A6, 3 2 A6, 3). p,z uGS

X(G, Y BG (
)

3G  6 Re g& (!)


X3G 2 A6va X(. h(G (-)

;Gh (g gR Bj Re (8)


.F@ G (Nr u" &" (>)

[?S6
x]

KERTAS SOALAN TAMAT

2361/2 Hak Cipta JUJ Pahang 2014


Praktis Bestari Set A

SULIT