You are on page 1of 25

GVBS SINT - ALOYSIUS

VLIEGENSTRAAT 33-37
2060 ANTWERPEN
03/232 47 95
email: sint-aloysius@cksa.be

Van harte welkom op onze school !


We zijn blij dat u voor onze school gekozen hebt.
We beschouwen dit als een blijk van vertrouwen en zien het als een voorrecht om mee te
mogen helpen bij de opvoeding van uw kind.
We zullen uw kind goed onthalen. U mag er dan ook op rekenen dat we als schoolbestuur en
schoolteam ons ten volle zullen inzetten voor uw kind om een christelijk genspireerde,
eigentijdse opvoeding en degelijk onderwijs aan te bieden.

Deze schoolbrochure bevat heel wat nuttige informatie. We bieden ze aan als basis voor een
goede samenwerking tussen u en onze school.

In deel 1 staat beschreven waar u de actuele onderwijsregelgeving kan terugvinden.
Deel 2 bevat onze schoolvisie.
In deel 3 vindt u ons schoolreglement terug met heel wat praktische afspraken.
Elk schooljaar zal er ook een bijlage meegegeven worden waarin telkens aangepaste info
meegedeeld wordt.

Bij vragen en problemen staan we klaar om samen naar een oplossing te zoeken. We hopen
dat u uw kind aanmoedigt de doelstellingen van onze school na te streven en de afspraken na
te leven.

We wensen iedereen een fijne tijd toe op Sint-Aloysius!

De directie en het schoolteam
Deel 1: Infobundel onderwijsregelgeving


De actuele onderwijsregelgeving vindt u op de website van de school:
www.sint-aloysius.be

U kan steeds een afgedrukt exemplaar van deze regelgeving vragen aan de school !

Deel 2: Onze schoolvisie

U kiest voor een katholieke multiculturele school in de buurt.
De wereld religieus beleven, is iets dat we los zien van eender welke godsdienst.
We leren de kinderen kijken over de verschillen heen.
Ze verkennen elkaars leefwereld. Ze leren elkaar begrijpen en respecteren.
Dit is een verrijking voor iedereen.
Als katholieke school laten we ons inspireren door het leven van Jezus.

Om kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden, baseren we ons op de ontwikkelingsdoelen en
eindtermen die ons door de overheid worden opgelegd.
We vinden het belangrijk dat we ons als team informeren, professionaliseren zodat we de
kinderen op een optimale manier kunnen begeleiden.
Kwaliteitsvol onderwijs houdt ook in dat we oog hebben voor de volledige
persoonlijkheidsontwikkeling van elk kind.
We creren een leeromgeving vanuit de leef-en interessewereld van het kind.

Als multiculturele school vinden we het belangrijk dat elk kind zichzelf mag zijn.
Dat begint met jezelf open te stellen voor anderen.
We leren verschillende achtergronden, milieus en culturen respecteren.

We zien onze school als een plaats waar iedereen zich thuis voelt.
Een positieve ingesteldheid, respect voor elkaar en duidelijke afspraken zijn nodig om bij de
kinderen, de ouders, het schoolteam het beste naar boven te halen.

Deel 3: Ons schoolreglement

A. ONZE SCHOOL
1. Structuur
1.1 Basisonderwijs
voor jongens en meisjes van 2,5 jaar tot in principe 12 jaar.
kleuteronderwijs: voor kleuters vanaf 2,5 jaar
lager onderwijs: voor jongens en meisjes van 6 tot 12 jaar

1.2 Vestigingsplaats
Adres: Oudesteenweg 66 Ingang: Vliegenstraat 23
(Vanaf januari 2015: Vliegenstraat 33-37)
2060 ANTWERPEN

Tel. 03/232 47 95
Fax. 03/231 73 92

E-mail : sint-aloysius@cksa.be
Website: www.sint-aloysius.be

2 Organisatie en samenwerking
2.1 Het schoolbestuur
Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming.
Het schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs zowel
op materieel als op pedagogisch gebied.

Adres: Centraal Katholiek Schoolcomit Antwerpen
Otto Veniusstraat 22
2000 Antwerpen
Tel. 03/233 36 87
E-mail: info@cksa.be
Website: www.cksa.be

Afgevaardigd beheerder: Dhr. Geert Van Kerckhoven

2.2 De scholengemeenschap
Onze school behoort tot de scholengemeenschap CKS :
BuLO Klim-Op Mauroystraat 52 2660 Hoboken
BuLO Sint-Jozef Canadalaan 252 2030 Antwerpen
BuBaO Sint-Jozef Galjoenstraat 2 2030 Antwerpen
G.V.B.S. De Brenne Monnikenhofstraat 3 2040 Berendrecht
G.V.B.S. De Brug Grote Beerstraat 31 2018 Antwerpen
G.V.B.S. De Dageraad Lange Altaarstraat 4-20 2018 Antwerpen
G.V.B.S. De Dames Lange Nieuwstraat 74 2000 Antwerpen
G.V.B.S. De Dobbelsteen
Emile Verhaerenlaan 19 2050 Antwerpen
Willem Gijsselsstraat 1 2050 Antwerpen
G.V.B.S. De Kleine Jacob Sint-Jacobsmarkt 43 2000 Antwerpen
G.V.B.S. De Vuurtoren Lange Kongostraat 17 2060 Antwerpen
G.V.B.S. De Zevensprong Turnhoutsebaan 79 2140 Borgerhout
G.V.B.S. Domino Jan De Voslei 23a 2020 Antwerpen
G.V.B.S. Heilig Hart Isabellalei 107 2018 Antwerpen
G.V.K.S. Pius X Groenenborgerlaan 212 2610 Wilrijk
G.V.B.S. Maria Boodschap Perustraat 4 2030 Antwerpen
G.V.B.S. Mikado Borgerhoutsestraat 74 2140 Borgerhout
G.V.K.S. Somerkriebels Somersstraat 23 2018 Antwerpen
G.V.B.S. Mozaek Schoenstraat 41 2140 Borgerhout
G.V.B.S. Noordland
{Begijnhoeve 6 2040 Zandvliet
{Spaansemolenstraat 48 2040 Zandvliet
G.V.B.S. Sint-Aloysius Oude Steenweg 66 2060 Antwerpen
G.V.B.S. Sint-Anna Goethe Goethestraat 1 2050 Antwerpen
G.V.B.S. Sint-Eligiusinstituut Van Helmontstraat 29 2060 Antwerpen
G.V.B.S. Sint-Henricus Oude Steenweg 81 2060 Antwerpen
G.V.B.S. Sint-Jozefinstituut Jacob Jordaensstraat 75-77 2018 Antwerpen
G.V.B.S. Sint-Maria Sint-Willibrordusstraat 39 2060 Antwerpen
G.V.B.S. t Spoor Demerstraat 18 2060 Antwerpen
G.V.B.S. Toverbol Wittestraat 116 2020 Antwerpen
G.V.B.S. Zonnebloem Van Trierstraat 28 2018 Antwerpen
G.V.B.S. Zuiderdokken
{Kronenburgstraat 30 2000 Antwerpen
{Graaf Van Egmontstraat 18 2000 Antwerpen
{Gijzelaarsstraat 27 2000 Antwerpen

2.3 Het personeel (Zie ook aparte bijlage).
De directeur, de leerkrachten, het administratief- en ondersteunend personeel en het
onderhoudspersoneel vormen samen ons schoolteam.

2.4 De klassenraad
Het onderwijzend personeel is volgens de opdracht opgesplitst in kleuter- en lager
onderwijs.
Die twee groepen werken nauw samen.
Regelmatig komt de directeur samen met een team van personeelsleden (klasleerkracht -
gymleerkracht - zorgcordinator GOK-leerkracht (Gelijke Onderwijs-Kansenbeleid) -
afgevaardigde van het CLB) om individuele leerlingen of een leerlingengroep te bespreken.
Adviezen van de klassenraad worden geformuleerd tijdens het MDO (multidisciplinair
overlegcomit) van de klasgroepen.

De klassenraad heeft een beslissingsrecht of een leerling kan overgaan naar een
volgende leerlingengroep en dit voor de overgangen binnen de kleuterschool en de
overgangen binnen de lagere school.
Het is de klassenraad die beslist in welke leerlingengroep een leerling, die in de loop van
zijn schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt. Leerlingengroepen kunnen
heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom.
De school heeft adviesrecht bij: overgang kleuterschool 1
ste
leerjaar
verwijzing buitengewoon onderwijs
verwijzing beroepsonderwijs na 4
de
of 5
de
lj.
studiekeuze na 6
de
leerjaar


2.5 De ouderraad (zie ook aparte bijlage)
We streven naar een actieve ouderraad die zich onder andere bezighoudt met de
materile en financile noden van de school, maar ook op inhoudelijk gebied mee nadenkt
en voorstellen doet.
De ouderraad is aangesloten bij de Vlaamse Confederatie voor Ouder-Verenigingswerk
(VCOV).
Deze vereniging houdt de ouders op de hoogte van actuele en onderwijsproblemen.
Iedereen kan hierbij aansluiten door zijn naam op te geven aan iemand van het
leerkrachtenteam.
Een ouderraad is verplicht wanneer ten minste 10 procent van de ouders erom vraagt,
voor zover dit percentage ten minste drie ouders betreft. De ouderraad heeft een
informatierecht en adviesbevoegdheid ten aanzien van het schoolbestuur.

De ouderraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden
kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.

2.6 De schoolraad (zie ook aparte bijlage)
De schoolraad is een verplicht adviesorgaan en heeft een aantal overlegbevoegdheden,
evenals een informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd.
Zij wordt samengesteld voor een periode van 4 jaar.
Vier verschillende geledingen maken daar deel van uit:
- het schoolbestuur
- de leerkrachten
- de ouders
- de lokale gemeenschap
De schoolraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden
kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.

2.7 Centrum voor Leerlingbegeleiding (CLB) (zie ook aparte bijlage)
Onze school wordt begeleid door
V.C.L.B. de Wissel Campus Oost
Hallershofstraat 7
2100 Deurne
Tel.: 03/637.50.60
Fax : 03/235.69.31
http://www.vclbdewisselantwerpen.be

Je bent verplicht om mee te werken aan medische onderzoeken en bij problematische
afwezigheden van het kind.
Iedereen kan ook rechtstreeks beroep doen op het CLB.
Het CLB werkt gratis en discreet.

2.8. Lokaal Overlegplatform (LOP)
Onze school maakt deel uit van het Lokaal Overlegplatform Antwerpen.
Het LOP probeert alle leerlingen gelijke kansen te geven en tracht elke vorm van
uitsluiting, discriminatie en sociale scheiding tegen te gaan.
Contactpersoon : Karin Cochet (deskundige-ondersteuner)
karin.cochet@ond.vlaanderen.be

B. WETTELIJ KE BEPALINGEN
1. Inschrijven van leerlingen
Informatie over de praktische organisatie van de inschrijvingen vind je terug op onze
website of nieuwsbrief.

Je kind is pas ingeschreven in onze school als de ouder(s) schriftelijk instem(t)men met het
pedagogisch project en het schoolreglement.
De inschrijving stopt enkel wanneer de ouders beslissen om het kind van school te
veranderen of wanneer het kind wordt uitgesloten van de school.

Bij elke wijziging van het schoolreglement vragen we terug een schriftelijk akkoord. Indien
je niet akkoord gaat met de wijziging, wordt de inschrijving van jullie kind beindigd op 31
augustus van het lopende schooljaar.

Bij de inschrijving bevragen we de ouder(s) over de organisatie van het ouderlijk gezag, de
gezinssamenstelling, de verblijfsregeling, We gaan ervan uit dat beide ouders
instemmen met de inschrijving. Indien we op de hoogte zijn van het niet-akkoord van een
van beide ouders, kunnen we het kind niet inschrijven. We kunnen jullie kind pas
inschrijven als beide ouders akkoord gaan.

Bij de inschrijving vragen we naar allerlei informatie voor onze administratieve schoolfiche
van je kind. Er moet een officieel document voorgelegd worden dat de identiteit van het
kind bevestigt en de verwantschap aantoont (de SIS-kaart, het trouwboekje,
geboortebewijs, reispas, )

1.1 Aanmelden en inschrijven
Onze school werkt met een aanmeldingssysteem en voorrangsperiodes.
We hebben een voorrangsperiode voor leerlingen van dezelfde leefeenheid (broers en
zussen), kinderen van personeel.
Tot slot voorzien we ook een periode voor leerlingen die geen gebruik maken van de
voorrangsgroepen.
De juiste data vindt u op onze website, in de media en op www.meldjeaan.be

Na de aanmeldingsperiode worden de aangemelde leerlingen geordend volgens volgende
criteria:
- afstand tot de school
- voorkeur

Na de ordening krijg je binnen de vier werkdagen bericht of je kind al dan niet gunstig
gerangschikt is.

Indien jouw kind gunstig gerangschikt is, word je schriftelijk of via mail op de hoogte
gebracht wanneer je je kind mag komen inschrijven.

Is je kind niet gunstig gerangschikt, dan ontvang je een weigeringsdocument. Op dit
document staat waarom je geweigerd werd, op welke plaats in de wachtlijst je kind staan
en waar je terecht kan met eventuele klachten.

1.2 Weigeren
Onze school moet haar capaciteit vastleggen. De capaciteitsbepaling en het aantal
beschikbare plaatsen vind je terug op de website van www.meldjeaan, de schoolwebsite,
onze nieuwsbrief,
Eens onze capaciteit bereikt is, wordt elke bijkomende leerling geweigerd.
Elke geweigerde leerling krijgt een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving en wordt
als geweigerde leerling in het inschrijvingsregister geschreven. De volgorde van
geweigerde leerlingen in het inschrijvingsregister valt weg op de vijfde schooldag van
oktober van het schooljaar waarop de inschrijving betrekking heeft.
Voor de instappertjes blijft de volgorde van het inschrijvingsregister behouden tot 1
september van het volgende schooljaar waarop de inschrijving betrekking had.

Heeft je kind een inschrijvingsverslag voor het buitengewoon onderwijs (type 1, 2, 3, 4, 5, 6
en 7) dan zullen wij je kind inschrijven onder ontbindende voorwaarde van onvoldoende
draagkracht.
De school onderzoekt, samen met de ouders en het CLB, of ze de nodige ondersteuning
kan bieden aan dit kind op het vlak van onderwijs, therapie en verzorging.
Na het onderzoek wordt de beslissing schriftelijk binnen 4 kalenderdagen aan de ouders
bezorgde. De ouders krijgen toelichting bij de beslissing van het schoolbestuur door de
directeur.
Deze gemotiveerde beslissing moet ook binnen dezelfde termijn overgemaakt worden aan
de voorzitter van het LOP. Het LOP zal dan automatisch bemiddelen om een nieuwe
school te vinden voor de betrokken leerling.

Een klachtenprocedure bij de Commissie inzake Leerlingenrechten is ook mogelijk:
t.a.v. Sara De Meerleer (basisonderwijs)
H. Consciencegebouw 4A10
Koning Albert-II laan 15
1210 Brussel
tel. 02/553 92 12

1.3 Doorlopen van inschrijving
Is je kind ingeschreven in onze kleuterschool dan hoeft het zich niet opnieuw in te schrijven
bij de overgang naar het eerste leerjaar in Sint-Aloysius

1.4 Toelatingsvoorwaarden eerste leerjaar (zie ook infobrochure onderwijsregelgeving)
Je kind kan pas instappen in het eerste leerjaar als het aan de wettelijke
toelatingsvoorwaarden voldoet.

1.5 Screening niveau onderwijstaal
Onze school moet voor elke leerling die voor het eerst in het lager onderwijs instroomt een
taalscreening uitvoeren. Indien onze school op basis van de resultaten van de screening
het nodig acht, wordt een taaltraject voorzien dat aansluit bij de specifieke noden van het
kind.

2. Afwezigheden
Wegens ziekte:
- is een kind meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een
medisch attest verplicht.
- Is het kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een
briefje van de ouders voldoende. Zon briefje kan slechts 4 keer per schooljaar.
- Is het kind chronisch ziek, dan nemen de ouders contact op met de school en
het CLB.
- Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel
mogelijk buiten de schooluren plaats vinden.
De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk en bezorgen het ziektebriefje aan de
klastitularis. De school zal het CLB contacteren bij twijfel over een medisch attest.
Andere afwezigheden:
Soms moet een kind om een andere reden afwezig zijn. De ouders bespreken dit
op voorhand met de directie.
Opgelet: Het is niet de bedoeling dat aan de ouders toestemming gegeven wordt
om vroeger op vakantie te vertrekken of later uit vakantie terug te keren. De
leerplicht veronderstelt dat een kind op school is van 1 september tot en met 30
juni.
Problematische afwezigheden:
De school vindt de aanwezigheid van je kind belangrijk. Dit heeft immers gevolgen
voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage, alsook voor de toelating tot
het eerste leerjaar. (zie ook infobrochure onderwijsregelgeving)
De school verwittigt de ouders van elke niet-gewettigde afwezigheid.
Na meer dan 10 halve dagen problematische afwezigheden stelt de school samen
met het CLB een begeleidingsdossier op. De ouders worden uitgenodigd voor een
gesprek.
Na 30 halve dagen problematische afwezigheden verwittigt de school het
Agentschap voor Onderwijsdiensten.

3. Onderwijs aan huis

Als een kind meer dan 21 dagen ononderbroken afwezig is wegens ziekte kunnen de
ouders een schriftelijke aanvraag indienen voor onderwijs aan huis, synchroon internet
onderwijs of een combinatie van beiden. De directeur zal dan op zoek gaan naar een
leerkracht om dit kind 4 lestijden per week onderwijs aan huis te geven. De school maakt
afspraken met deze leerkracht om de lessen af te stemmen op de klas van het kind.
Eventueel neemt de school in overleg met de ouders contact op met vzw. Bednet.
De school en de ouders maken concrete afspraken over opvolging en evaluatie.
Ook ouders van chronisch zieke kinderen kunnen deze aanvraag indienen, maar voor
deze kinderen gelden er andere voorwaarden.

4. Getuigschrift basisonderwijs
De school stelt tegen 20 juni een lijst op van de leerlingen die op 30 juni het lager
onderwijs zullen voltooien. De klassenraad beslist welke leerlingen het getuigschrift
behalen en welke niet. Het getuigschrift basisonderwijs wordt uitgereikt aan de
regelmatige leerlingen die in voldoende mate die doelen uit het leerplan die het bereiken
van de eindtermen beogen, hebben bereikt.
De leerlingen die geen getuigschrift behalen, krijgen een attest met de vermelding dat ze
het laatste jaar de lessen regelmatig hebben gevolgd. In dit attest geeft de klassenraad
de motivatie waarom geen getuigschrift wordt toegekend.

Procedure tot het uitreiken van het getuigschrift:
De school zal gedurende de hele schoolloopbaan van uw kind communiceren over zijn
leervorderingen. Ouders kunnen inzage in en toelichting bij de evaluatiegegevens
krijgen. Indien na toelichting blijkt dat de ouders een kopie wensen, dan kan dat.
Na 20 juni beslist de klassenraad op basis van onderstaande criteria of uw kind al dan
niet het getuigschrift basisonderwijs kan krijgen. De beslissing wordt uiterlijk op 30 juni
aan de ouders meegedeeld. De ouders worden geacht de beslissing omtrent het
getuigschrift basisonderwijs uiterlijk op 1 juli in ontvangst te hebben genomen.

De klassenraad houdt onder andere rekening met onderstaande criteria:
- De schoolrapporten van het lopende en voorafgaande schooljaar
- De evaluaties van het lopende en voorafgaande schooljaar
- De gegevens uit het LVS
- Gegevens over het sociaal-emotioneel functioneren van de leerling
- Het verslag van de leerkracht die tijdens het laatste schooljaar het hoogste aantal
lestijden heeft gegeven aan de leerling.
De voorzitter en alle leden van de klassenraad ondertekenen het schriftelijk verslag.
Beroepsprocedure:
Let op:
- Wanneer we in dit punt spreken over dagen, bedoelen we telkens alle dagen
(zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend)
- Wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn
afgevaardigde.

1. Ouders die een beroepsprocedure wensen op te starten, vragen binnen 3 dagen
na ontvangst van de beslissing tot het niet uitreiken van het getuigschrift
basisonderwijs, een overleg aan bij de directeur.
2. Dit verplicht overleg met de directeur vindt plaats ten laatste de 6
de
dag na de dag
waarop de rapporten werden uitgedeeld.
Van dit overleg wordt een verslag gemaakt.
3. Na het overleg beslist de directeur om de klassenraad al dan niet opnieuw te laten
samenkomen om het niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs te
bevestigen of te wijzigen.
4. De directeur of de klassenraad brengen de ouders schriftelijk op de hoogte van de
beslissing.
5. Binnen 3 dagen na ontvangst van de beslissing van de directeur of van de
klassenraad kunnen ouders schriftelijk beroep indienen bij de vertegenwoordiger
van het schoolbestuur:
Luc Bettens
CKSA
Otto Veniusstraat 22
2000 Antwerpen
Dit verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
- het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend.
- het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving
en motivering waarom het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs
betwist wordt.
Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden.

Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie
samenstellen. In de beroepscommissie, die het beroep behandelt, zitten zowel mensen
die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het
gaat om een onafhankelijke commissie die de klacht van de ouders grondig zal
onderzoeken.
De ouders worden binnen 10 dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft
ontvangen, uitgenodigd voor een gesprek. De schoolvakanties schorten de termijn van
10 dagen op.
De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus.
De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel het getuigschrift
basisonderwijs toekennen ofwel het beroep gemotiveerd afwijzen wegens het niet
naleven van de vormvereisten.

Het resultaat van het beroep wordt uiterlijk op 15 september schriftelijk aan de ouders ter
kennis gebracht.

5. Organisatie van de leerlingengroepen
De school beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB, of je kind kan overgaan
naar een volgende leerlingengroep. Wil de school dat je kind een jaar overdoet, dan is dit
omdat ze ervan overtuigd is dat dit voor je kind de beste oplossing is.
De genomen beslissing wordt ten aanzien van de ouders schriftelijk gemotiveerd en
mondeling toegelicht. De school geeft ook aan welke bijzondere aandachtspunten er in
het daaropvolgende schooljaar voor je kind zijn.
De school neemt deze beslissing dus in het belang van je kind.

Het is de school die beslist in welke leerlingengroep je kind, die in de loop van zijn
schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt.

Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom
(bv. in de kleuterschool na een instapdatum).

6. Orde- en tuchtmaatregelen
Elke klasleerkracht stelt samen met zijn leerlingen een gedragscode op.

6.1. Ordemaatregelen
Wanneer een leerling de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort,
kan door elk personeelslid van de school een ordemaatregel genomen worden.

Mogelijke ordemaatregelen zijn:
- Een verwittiging in de agenda
- Een strafwerk
- Een tijdelijke verwijdering uit de les met aanmelding bij de directie
Tegen een ordemaatregel is er geen beroep mogelijk.
Voor kinderen waar ordemaatregelen geregeld voorkomen, wordt in overleg met ouders
en CLB een begeleidingsplan opgemaakt.
Wanneer het gedrag van de leerling, ook met een begeleidingsplan, een probleem wordt
voor het verstrekken van onderwijs of om het opvoedingsproject te realiseren, kan er een
tuchtmaatregel genomen worden.
6.2 Tuchtmaatregelen
Wanneer het gedrag van een leerplichtige leerling in het lager onderwijs een gevaar of
ernstige belemmering vormt voor de goede werking van school of voor de fysieke of
psychische veiligheid en integriteit van medeleerlingen, personeelsleden of anderen, dan
kan de directeur of zijn afgevaardigde, een tuchtmaatregel nemen.

6.2.1 Mogelijke tuchtmaatregelen zijn:
- Een schorsing van minimaal n schooldag en maximaal 15 opeenvolgende
schooldagen
- Een definitieve uitsluiting

6.2.2 Preventieve schorsing als bewarende maatregel
In uitzonderlijke situaties kan de directeur of zijn afgevaardigde bij het begin van de
tuchtprocedure beslissen om je kind preventief te schorsen. Deze bewarende maatregel
dient om te kunnen nagaan of een tuchtsanctie aangewezen is.

De beslissing tot preventieve schorsing wordt schriftelijk en gemotiveerd meegedeeld
aan de ouders van de betrokken leerling. De directeur bevestigt deze beslissing in de
brief waarmee de tuchtprocedure wordt opgestart. De preventieve schorsing gaat
onmiddellijk in en duurt in principe niet langer dan 5 opeenvolgende schooldagen.
Uitzonderlijk kan deze periode eenmalig met 5 opeenvolgende schooldagen verlengd
worden, indien door externe factoren het tuchtonderzoek niet binnen die eerste periode
kan worden afgerond. De directeur motiveert deze beslissing.

6.2.3 Procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting
Let op:
- Wanneer we in dit punt spreken over dagen, bedoelen we telkens alle dagen
(zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend)

Bij het nemen van een beslissing tot tijdelijke en definitieve uitsluiting wordt de volgende
procedure gevolgd:

1. De directie wint het advies van de klassenraad in en stelt een tuchtdossier samen. In
geval van definitieve uitsluiting wordt de klassenraad uitgebreid meet een
vertegenwoordiger van het CLB die een adviserende stem heeft.
2. De leerling, zijn ouders en eventueel een vertrouwenspersoon worden schriftelijk
uitgenodigd voor een gesprek met de directeur. De uitnodiging moet minstens vijf
dagen vooraf bezorgd worden aan de ouders.
3. Intussen hebben de ouders en hun vertrouwenspersoon inzage in het tuchtdossier,
met inbegrip van het advies van de klassenraad.
4. Na het gesprek neemt de directeur een beslissing. Deze beslissing wordt schriftelijk
gemotiveerd en binnen een termijn van vijf dagen aangetekend aan de ouders van de
betrokken leerling bezorgd. De beslissing vermeldt de beroepsmogelijkheden.

Als ouders geen inspanning doen om hun kind in een andere school in te schrijven, krijgt
de uitsluiting effectief uitwerking na n maand (vakantiedagen niet meegerekend).
Is het kind n maand na de schriftelijke kennisgeving nog niet in een andere school
ingeschreven, dan is de oude school niet langer verantwoordelijk voor de opvang van de
uitgesloten leerling. Het zijn de ouders die erop moeten toezien dat hun kind aan de
leerplicht voldoet. Het CLB kan mee zoeken naar een oplossing.

Ten gevolge van een definitieve uitsluiting het vorige of het daaraan voorafgaande
schooljaar kan het schoolbestuur de betrokken leerling weigeren terug in te schrijven.

6.2.4 Opvang op school in geval van preventieve schorsing en (tijdelijke en definitieve)
uitsluiting.
Wanneer je kind tijdens een tuchtprocedure preventief geschorst wordt of na de
tuchtprocedure tijdelijk wordt uitgesloten, is je kind in principe op school aanwezig, maar
neemt die geen deel aan de activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur kan
beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing
wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders.

In geval van definitieve uitsluiting heeft de uitgesloten leerling n maand de tijd om zich
in een andere school in te schrijven. In afwachting van deze inschrijving is je kind in
principe op school aanwezig, maar neemt die geen deel aan de activiteiten van zijn
leerlingengroep.
De directeur kan beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de school.
Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders.

6.3 Beroepsprocedures tegen tuchtmaatregelen

6.3.1 Beroepsprocedure na een tijdelijke uitsluiting
Ouders kunnen tegen de beslissing tot tijdelijke uitsluiting beroep aantekenen.

Beroepsprocedure:
Binnen vijf dagen na ontvangst van de beslissing tot tijdelijke uitsluiting kunnen
ouders schriftelijk beroep indienen bij de voorzitter van de interne beroepscommissie.
Dit is de directeur of zijn afgevaardigde.
De interne beroepscommissie komt samen binnen vijf dagen na ontvangst van het
beroep. De leerling en de ouders worden opgeroepen om te verschijnen voor deze
interne beroepscommissie.
Intussen hebben de ouders inzage in het dossier.
De interne beroepscommissie brengt de ouders binnen vijf dagen per aangetekende
brief op de hoogte van haar gemotiveerde beslissing. Deze beslissing is bindend voor
alle partijen.

6.3.2 Beroepsprocedure na een definitieve uitsluiting
Ouders kunnen tegen de beslissing tot definitieve uitsluiting beroep aantekenen.

Beroepsprocedure:
- Binnen 5 dagen na ontvangst van de beslissing tot definitieve uitsluiting kunnen
ouders schriftelijk beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur. Het beroep
wordt gericht aan de vertegenwoordiger van het schoolbestuur:
Luc Bettens
vertegenwoordiger van het schoolbestuur
CKSA
Otto Veniusstraat 22
2000 Antwerpen

Het verzoekschrift moet aan volgende voorwaarden voldoen:
- Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend;
- Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving en
motivering waarom de definitieve uitsluiting betwist wordt.
Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden.

- Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie
samenstellen. In deze commissie, die het beroep behandelt, zitten zowel mensen die
aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het
gaat om een onafhankelijke commissie die de klacht van de ouders grondig zal
onderzoeken.

De ouders worden binnen 10 dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft
ontvangen, uitgenodigd voor een gesprek. De schoolvakanties schorten de termijn van
10 dagen op.

De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus.
De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel vernietigen
ofwel het beroep gemotiveerd afwijzen wegens het niet naleven van de vormvereisten.

- Het schoolbestuur zal de gemotiveerde beslissing binnen een termijn van 5 dagen
met een aangetekende brief aan de ouders meedelen. De beslissing is bindend voor
alle partijen.
Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot uitsluiting niet op.
7. Bijdrageregeling (zie ook aparte bijlage)
Verplichte activiteiten zijn uitgaven die ouders zeker zullen moeten maken.
Niet-verplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die je niet moet aankopen:
maken ouders er gebruik van, dan moeten ze er wel voor betalen.
In de bijdragelijst sstaan voor sommige kosten vaste prijzen, voor andere
kosten enkel richtprijzen. Dit laatste betekent dat het bedrag dat je zal moeten betalen in
de buurt van de richtprijs zal liggen, het kan iets meer zijn, maar ook iets minder.

De bijdrageregeling werd besproken op de schoolraad.

We werken in de kleuterschool met gemengde leeftijdsgroepen. De kinderen zullen
naargelang hun leeftijd, meer of minder betalen voor dezelfde activiteiten, ook al zitten ze
in dezelfde klas. Voor het berekenen van de leeftijd wordt gekeken naar de leeftijd die de
kleuter zal bereiken tijdens het jaar waarin het schooljaar aanvangt. De bedragen worden
berekend op basis van de werkelijke kostprijs.

7.1 Wijze van betaling
Ouders krijgen 5x per schooljaar een rekening. We verwachten dat die rekening op tijd
en volledig wordt betaald. Dat betekent binnen de 30 dagen na verzending.

7.2 Bij wie kan je terecht i.v.m. betalingsmoeilijkheden ?
Indien je problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kan je contact
opnemen met de directeur. Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over
een aangepaste betalingswijze. Wij verzekeren een discrete behandeling van je vraag.

Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder
dat er financile problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet wroden nageleefd,
zal de school verder stappen ondernemen. Ook dan zoeken we in eerste instantie in
overleg naar een oplossing. Indien dit niet mogelijk blijkt, kunnen we overgaan tot het
versturen van een aangetekende ingebrekestelling. Vanaf dat moment kunnen we
maximaal de wettelijke intrestvoet aanrekenen op het verschuldigde bedrag.

8. Privacy

8.1 Verwerken van persoonsgegevens
De school verwerkt persoonsgegevens van alle ingeschreven leerlingen met behulp van
de computer. Dat is nodig om de leerlingenadministratie en de leerlingenbegeleiding
efficint te organiseren. Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, verwerkt de
school ook gegevens betreffende de gezondheidstoestand van sommige leerlingen, maar
dat gebeurt enkel met de schriftelijke toestemming van de ouders. De privacywet geeft je
het recht te weten welke gegevens de school verwerkt en het recht deze gegevens te laten
verbeteren als ze fout zijn of ze te laten verwijderen als ze niet ter zake dienend zijn.

8.2 Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering
Bij een schoolverandering worden leerlinggegevens overgedragen aan de nieuwe school
onder de volgende voorwaarden: De gegevens hebben enkel betrekking op de
leerlingspecifieke onderwijsloopbaan en de overdracht gebeurt enkel in het belang van de
persoon op wie de onderwijsloopbaan betrekking heeft. Ouders kunnen, op verzoek, deze
gegevens inzien. Ouders die niet wensen dat deze gegevens doorgegeven worden,
kunnen zich de overdracht verzetten. Ze brengen de directie binnen de 10 kalenderdagen
na de schoolverandering hiervan schriftelijk op de hoogte.

Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door je kind zijn nooit tussen
scholen overdraagbaar.
8.3 Publiceren van fotos
De school publiceert geregeld fotos van leerlingen op de website. De beeldopnamen
gebeuren steeds met respect voor wie op de beelden staat.

We gaan ervan uit dat er geen bezwaar is tegen de publicatie van de beeldopnamen die te
maken hebben met de activiteiten van onze school. Mocht er toch bezwaar zijn, kan dit op
elk moment van het schooljaar gemeld worden aan de directie.
We zullen het bezwaar respecteren en geen beelden meer van je kind publiceren.

8.4 Recht op inzage en toelichting
Ouders hebben recht op inzage in en toelichting bij de leerlinggegevens, waaronder de
evaluatiegegevens, die verzameld worden door de school over hun kind. Indien na de
toelichting blijkt dat de ouders een kopie willen, kan dat. De school kan geen gegevens
doorgeven die betrekking hebben op medeleerlingen.

9. Vrijwilligers
Onze school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van
vrijwilligers. De vrijwilligerswet verplicht de scholen om de vrijwilligers over een aantal
punten te informeren. De school doet dit via onderstaande bepalingen.

De organisatie heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke
aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de
organisatie en de vrijwilliger.
Het verzekeringscontract werd afgesloten bij Ethias polisnummer 45230306.

Tevens werd een verzekering afgesloten dat lichamelijke schade dekt. Dit betekent dat je
verzekerd bent als je een ongeval overkomt tijdens de activiteit of onderweg bent naar of
van de activiteit
Het contract werd afgesloten bij Ethias polisnummer 45230306.

Er wordt geen onkostenvergoeding voorzien.

Een vrijwilliger gaat discreet om met geheimen die hem/haar zijn toevertrouwd.

10. Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning
Personen en bedrijven die de school sponsoren, worden vermeld in de nieuwsbrief en
tijdens het jaarlijkse schoolfeest.

11. Welzijnsbeleid

11.1 Verkeersveiligheid
Parkeren in de omgeving van de school is niet zo eenvoudig. Maar de veiligheid
in de schoolomgeving is in het belang van alle kinderen!

Daarom volgende oproep:
- parkeer niet voor de schoolpoort.
- laat de kinderen uitstappen aan de stoepkant.
- ga niet dubbel parkeren.
- stop nooit in het midden van de rijweg.
- kom liefst te voet, het is gezonder voor u en het milieu!
11.2 Medicatie
In uitzonderlijke gevallen kan een ouder aan de leerkracht vragen om medicatie
toe te dienen aan een kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een
schriftelijk attest van de dokter, dat de juiste dosering en toedieningswijze
bevat.
Wanneer een leerling ziek wordt op school, zal de school niet op eigen initiatief medicatie
toedienen. Wel zullen de ouders of een ander opgegeven contactpersoon verwittigd
worden en zal hen gevraagd worden de leerling op te halen. Wanneer dit niet mogelijk is,
zal de school een arts om hulp verzoeken.
Andere verpleegkundige handelingen of medische behandelingen, andere dan via orale
(via de mond) of percutane (via de huid) weg, via oogindruppelingen of oorindruppeling,
mogen niet worden gesteld door ongekwalificeerd schoolpersoneel.
11.3 Ongeval of ziekte
Onder toezicht zijn uw kinderen verzekerd tegen ongevallen. Eerste hulp wordt
onmiddellijk in de school toegediend.
Wanneer verzorging vereist is van een dokter, zal de school de ouders
contacteren om met het kind naar de dokter te gaan. De school geeft dan een
verzekeringsformulier mee. Dit wordt door de geneesheer ingevuld. De keuze van de
dokter is vrij. De ouders dienen voorlopig alle rekeningen van dokter, apotheker,
ziekenhuis, te betalen.
De verzekering betaalt het saldo terug na tussenkomst van het ziekenfonds.

Onderweg dekt de schoolverzekering alleen lichamelijke letsels op voorwaarde dat het
ongeval gebeurt op de gebruikelijke weg tussen school en woning binnen de normale tijd,
nodig om die weg af te leggen.
Bij ongevallen binnen dit schoolkader, met lichamelijke kwetsuren, dienen de ouders
onmiddellijk de school te verwittigen. De school geeft dan het verzekeringsformulier.
Alle schoolse activiteiten van de ouderraad georganiseerd in naam van de school,
buitenschoolse activiteiten waarbij de leerlingen van de school betrokken worden,
gebeuren in overleg met de directie, om bij eventueel ongeval de schoolverzekering te
kunnen aanschrijven.
Opgelet: Het breken van brillen, schade aan horloges, kleding en fietsen wordt niet
gedekt door de schoolverzekering!
Wij hebben daarom graag, indien het enigszins mogelijk is, dat brillen tijdens de speeltijd
in de klas gelaten worden. Een bril kan ook aan een kettinkje of koordje rond de nek
gehangen worden, zodat die niet rechtstreeks op de grond kan vallen.

11.4 Rookverbod
Er geldt een algemeen rookverbod voor iedereen in alle gesloten ruimten op
school.
In open plaatsen geldt dit verbod op weekdagen tussen 6.30u s morgens en
18.30u s avonds.
Tijdens extra-murosactiviteiten is het elke dag verboden te roken tussen 6.30u s
morgens en 18.30u s avonds.
Bij overtredingen van dit rookverbod kunnen er orde- en tuchtmaatregelen getroffen
worden
.
C. ORGANISATIE EN AFSPRAKEN

1. Schooluren
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
voormiddag: van 08.30u. tot 12.10u. (poort open om 8.15 u.)
namiddag: van 13.35u. tot 15.15u. (poort open om 13.20 u.)

woensdag:
voormiddag: van 08.30u. tot 12.10u. (poort open om 8.15 u.)

Wij rekenen erop dat alle kinderen tijdig op school aanwezig zijn. Dit geldt ook voor de
kleuters!
Van de laatkomers wordt een register bijgehouden.

Niet-leerplichtige kleuters die herhaaldelijk te laat komen, kunnen gevraagd worden om s
namiddags of de volgende morgen terug te komen.

De schoolpoort wordt geopend een kwartier voor het begin van de lessen. Pas dan is uw
kind onder toezicht.
Zend uw kinderen niet vroeger naar school (voorschools toezicht uitgezonderd), want
zonder toezicht zijn zij niet verzekerd tegen ongevallen en kan de school niet aansprakelijk
gesteld worden.

Toegang tot de klaslokalen tijdens de schooldag:
Voor en na de lessen en activiteiten mogen de leerlingen niet in de lokalen en gangen
aanwezig zijn.
Afwijkingen zijn enkel mogelijk mits toestemming van de directie of een leerkracht.

2. Voor- en naschoolse opvang (zie ook aparte bijlage)
Er is voor- en naschools toezicht voorzien in de school. Hiervoor krijgt u vanuit de school
een fiscaal attest.

- voorschools toezicht: van 07.45u. tot 08.15u.
- naschools toezicht: van 15.30u. tot 17.30u. (op elke volledige schooldag)

Op woensdagnamiddag is er naschoolse opvang voorzien in het IBO t Stasjon
Hardenvoort 55 2060 Antwerpen.
De ouders schrijven hun kind in overeenkomstig de inschrijvingsprocedure.
De school begeleidt de kinderen tot aan het IBO. Ouders halen hun kinderen daar op.

3. Middagverblijf
Kinderen die s middags niet naar huis kunnen, mogen blijven ineten onder toezicht.
Alleen de kinderen die tijdens de middagpauze thuis gaan eten, mogen de school verlaten.
De andere leerlingen zijn verplicht in de school te blijven.
Voor elke afwijking van deze regel is steeds toelating vereist. Ouders melden in dit geval
schriftelijk dat hun kind s middags naar huis mag komen.

Voor het middagverblijf wordt een vergoeding gevraagd, maar u krijgt vanuit de school ook
een fiscaal attest welke u kan bijvoegen bij uw belastingaangifte.
Deze onkosten worden per factuur afgerekend.
De kinderen brengen boterhammen mee in een brooddoos met hun naam erop.
Koffiekoeken, gefrituurde gerechten, zijn niet toegelaten!

Drinken geeft u zelf mee in een navulbaar flesje. Enkel water wordt toegelaten !

4. Drank en tussendoortjes
In kader van ons gezondheidsbeleid vragen we om enkel water mee te geven in
een navulbaar plastieken flesje. Lege flesjes worden terug mee naar huis
genomen.

Tijdens de speeltijd vragen we om een gezonde snack mee te geven, zoals een stuk fruit
(gn sinaasappelen), groenten, noten (gn zonnebloempitten).

5. Traktaties
Een traktatie bij een verjaardag is niet verplicht !
Indien u toch graag trakteert, kan dit altijd in de vorm van een klasgeschenkje
(bv. een leuk voorleesboek, een gezelschapsspel, ), een cake, een gezonde
snack,
Slagroomtaarten worden niet toegelaten om praktische redenen.

6. Leefregels
6.1 Gedragsregels
Algemeen
- Ik doe niet aan een ander wat ik zelf niet graag heb dat men aan mij doet.
- Ik ben vriendelijk tegen de andere kinderen.
- Ik toon respect voor de anderen.
- Ik houd me aan de klasafspraken.
- In woord en daad ben ik beleefd tegenover alle leerkrachten.
- Ik speel zonder vechten, ruziemaken of pesten.
- Ik zet anderen niet aan om iets fout te doen.
- Als ik onbeleefd was of iemand pijn doe, verontschuldig ik me spontaan.
- Op school gebruik ik een voorname taal, ik spreek Algemeen Nederlands.
- In de gang, op de trappen en in de deuropening geef ik voorrang aan bezoekers en
leerkrachten.
- Eerlijk en behulpzaam zijn wordt erg gewaardeerd bij ons op school.
- Mijn kapsel en kledij zijn verzorgd zonder opvallend te zijn.

Veiligheid
- Ik zorg dat ik ruim op tijd vertrek en tijdig op school ben.
- Van huis naar school en terug neem ik de kortste of veiligste weg.
- Onderweg let ik erg goed op de verkeersregels.
- Ik verlaat de school nooit zonder toelating.
- Ik ga rustig van en naar de klassen en op de trappen.
- Bij alarm volg ik heel nauwkeurig de richtlijnen.
- Bij een ongeval verwittig ik meteen een volwassene in de school.
- Tijdens de speeltijden en tijdens de middagpauze blijf ik niet in de klas.
- Ik speel sportief zonder ruw te zijn.
- Ik blijf niet rondhangen in de toiletten of de gangen.
- Afval sorteer ik netjes in de geschikte vuilnisbak.
- Problemen meld ik aan de leerkracht met toezicht.
- Bij het signaal stop ik met spelen en ga ik meteen naar de rij.

Tijdens het eten
- Mijn eten breng ik mee in een brooddoos met mijn naam erop.
- Ik breng alleen een gezonde versnapering mee.
- Aan tafel blijf ik rustig en verzorg ik mijn houding.
In de klas
- Ik doe mijn best om goed mee te werken.
- Als ik iets niet versta, vraag ik om uitleg voor, tijdens of na de les.
- Ik leer mijn lessen en maak mijn huiswerk.
- Ik zorg ervoor dat ik altijd het nodige schoolgerei bij heb, ook voor zwem- en gymles.

In de studie
- Ik werk rustig en zelfstandig aan mijn huiswerk en les.

6.2 Kleding
We verwachten dat alle leerlingen zich netjes kleden. Buitensporigheden kunnen door de
directie en leerkrachten verboden worden.

Uniform voor de lagere school

Meisjes:
- donkerblauwe rok (degelijke lengte), overgooier of lange broek
(gn jeans, trainingsbroek of jogging)
- effen witte bloes of polo of T-shirt (gn topjes)
- effen donkerblauwe trui, sweater of vestje zonder opdruk
- witte, grijze of donkerblauwe sokken of kousen (verplicht, ook in de zomer)
- in de winter: effen donkerblauwe, grijze of witte kousenbroeken
- bruine, zwarte, grijze, witte of donkerblauwe schoenen of sandalen die vast aan de
voeten zitten (gn plateauzolen of hoge hakken; gn sleffers)
- effen donkerblauwe jas
- in de winter: effen donkerblauwe, witte, grijze of ecru muts, sjaal en handschoenen

Jongens:
- donkerblauwe lange broek of bermuda
(gn jeans, trainingsbroek of jogging)
- effen wit hemd of polo of T-shirt
- effen donkerblauwe trui, sweater of vestje zonder opdruk
- witte, grijze of donkerblauwe sokken of kousen (verplicht, ook in de zomer)
- bruine, zwarte, grijze, witte of donkerblauwe schoenen of sandalen die vast aan de
voeten zitten (gn sleffers)
- effen donkerblauwe jas
- in de winter: effen donkerblauwe, witte, grijze of ecru muts, sjaal en handschoenen

Alle kinderen van de lagere school hebben een boekentas of rugzak met een stevige rug
zodat handboeken niet beschadigd worden.

Kledij kleuterschool:
In de kleuterschool wordt gewerkt aan zelfstandigheid. Daarom vragen we om uw kleuter
gemakkelijke kleding aan te doen die hij/zij zelf kan aan- en uitdoen.
Broeksriemen, bretellen, bodys blijven om die reden dan ook beter thuis.
Aan de jongsten vragen we ook om een toiletzakje met wat reservespulletjes (zeker
ondergoed) te voorzien.
De kleuters dragen ook schoenen of sandalen die vast aan de voet zitten, dus gn
sleffers !

Vanaf de herfstvakantie tot aan de krokusvakantie verplichten we het dragen van een fluo-
vestje.
Elke leerling krijgt een eerste fluo-vestje van de school. Bij beschadiging of verlies, koop je
een nieuw vestje aan in de school.

Belangrijk voor alle kinderen:
- Alle kledingstukken moeten voorzien zijn van de naam van het kind.
- Voor de jongens zijn gn oorringen toegelaten en wordt een korte klassieke haarsnit
vereist.
- Meisjes dragen gn lange of opzichtige oorbellen. Juwelen worden zoveel mogelijk
thuisgelaten.
- Nagellak en piercings zijn ook niet toegelaten.
- Binnen de schooluren wordt gn hoofddoek gedragen.
- De kinderen hebben steeds een zakdoek (eventueel papieren) bij.
6.3 Lichamelijke Opvoeding: turnen en zwemmen
De lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen maken integraal deel uit van ons aanbod.
Alle kinderen nemen eraan deel.

Alle leerlingen van de lagere school dienen te beschikken over een blauw
turnbroekje, een witte T-shirt, en witte gymschoenen zonder veters.
In de winter is een joggingpak toegelaten. Alle kledingstukken dienen in een
turnzakje met sluiting te zitten en alles moet duidelijk van een naam voorzien zijn.

In de lagere school zijn er zwemlessen voorzien.
De kinderen dragen een deftig badpak of zwembroek (gn short, bermuda of
wetsuit!). Een badmuts wordt aangekocht in de school.
Tijdens het zwemmen is een bevoegde leerkracht aanwezig die intens met de
leerlingen bezig is om hen te leren zwemmen.
In het eerste en tweede leerjaar ligt de klemtoon op watergewenning.
Deelnemen aan zwemmen is verplicht. Voor vrijstelling van zwem- of turnlessen is een
medisch attest noodzakelijk. Een briefje van de ouders om vrijgesteld te worden van
zwemmen geldt als een ziektebriefje, dus dit wordt n van de vier ziektebriefjes die een
ouder per jaar mag schrijven.
(Voor meisjes die ongesteld zijn mogen de ouders wel een briefje schrijven, zonder dat dit
als ziektebriefje wordt aanzien.)

6.4 Persoonlijke bezittingen
Het gebruik van een GSM is in de school niet toegelaten, evenals allerlei ander
multimedia-apparatuur.
In enkele uitzonderlijke gevallen kan een GSM toegelaten worden. Dit gebeurt
telkens in overleg met de leerkracht en de directie. Het GSM-toestel wordt dan
afgezet en aan de klasjuf in bewaring gegeven tijdens de lessen.

Wapens en voorwerpen die als wapen kunnen gebruikt worden, worden ook niet
toegelaten binnen de school.

Als school zijn wij niet verantwoordelijk voor het verlies, stuk gaan of diefstal van
persoonlijke bezittingen.
Er wordt sterk aangeraden om alle kleding, voorwerpen, te voorzien van een naam.
Zaken die niets met het schoolgebeuren te maken hebben, worden thuis gelaten!6.5 Milieubeleid
Wij proberen ook ons steentje bij te dragen voor het milieu:
- boterhammen worden meegebracht in een brooddoos.
- extra verpakking rond de boterhammen zoals aluminiumfolie en plastiek worden
terug meegegeven naar huis.
- drinken wordt meegebracht in een navulbaar, goed afsluitbaar flesje.
- afval wordt gesorteerd in de klas en op de speelplaats in de desbetreffende
vuilbakken.
- in de winter worden deuren zoveel mogelijk gesloten en lichten gedoofd.

6.6 Eerbied voor materiaal
De kinderen mogen alle leerboeken, schriften en andere materialen gratis gebruiken
zowel op school als thuis. Zowel ouders als kinderen engageren zich om zorgzaam om te
gaan met het schoolmateriaal. Stelt de school vast dat het materiaal opzettelijk wordt
beschadigd of veelvuldig verloren gaat, dan kan de school de gemaakte kosten voor
aankoop van nieuw materiaal aanrekenen aan de ouders.

6.7 Huiswerk en lessen
Taken en lessen worden genoteerd in de schoolagenda. Ouders dienen er op
toe te zien dat de kinderen de huistaken en lessen zelfstandig verwerken.
Alle taken dienen naar behoren te worden uitgevoerd.
Vanaf het vierde leerjaar is er middagstudie voor de ineters. Dit betekent niet
dat alle huiswerken en lessen dan afgewerkt zijn.

6.8 Schoolagenda
Elke leerling van de lagere school krijgt een schoolagenda waarin dagelijks lessen en
taken worden opgetekend. Ook berichtjes kunnen via dit agenda worden
meegedeeld.
Kijk het regelmatig na en denk aan het handtekenen.
Voor eerste, tweede en derde leerjaar handtekenen de ouders de agenda elke dag, voor
de andere leerjaren gebeurt dit wekelijks. (of volgens klasafspraak).

6.9 Rapport
De lagere school geeft 5 keer per schooljaar een rapport mee.
Dit rapport geeft een ruim beeld van de leerling en omvat cognitieve gegevens,
vaardigheden en leerhoudingen.
Het geeft een beeld van het bereikte niveau, van de inspanningen en van de
vorderingen.
We leggen het rapport voor ter informatie, ter bespreking en soms als een mededeling van
een genomen beslissing.

Voor de rapportering van de houdingen, soms ook van vaardigheden, is een
waardeoordeel naast een verbale omschrijving, het meest aangewezen.
De resultaten van de verschillende vakonderdelen worden uitgedrukt in punten.
Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de leerkracht om op basis van de beschikbare
informatie een waardeoordeel uit te spreken.

De toetsen worden, samen met het rapport, meegegeven naar huis. We verwachten het
ondertekende rapport en de toetsen de eerstvolgende schooldag terug op school.6.10 Oudercontacten
Om een goede werking van het schooljaar te verzekeren houden we begin september een
klassikaal oudercontact. U wordt dan op de hoogte gebracht van het school- en klasleven.
De individuele oudercontacten gebeuren 2x per schooljaar voor de kleuters, en
3x voor de leerlingen van de lagere school.
Tussendoor worden de ouders verzocht een afspraak te maken met de leerkracht
of directie om eventuele problemen te bespreken.

Ouders moeten toestemming vragen aan de directeur om hun kind therapie te laten
volgen tijdens de lesuren. Om een beslissing te kunnen nemen, moet de school over een
dossier beschikken dat minstens de volgende elementen bevat:
- een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de lesuren moet
plaatsvinden.
- Een medisch attest waaruit de noodzakelijkheid, de frequentie en de duur van de
revalidatie blijkt.
- Een advies van het CLB dat motiveert waarom de revalidatie tijdens de lesuren vereist
is.

Revalidatie op initiatief van de ouders kan enkel tijdens de schooluren als er een
gemotiveerd verslag is. De toestemming van de directie is vereist.

7. Een- of meerdaagse schooluitstappen (Extra-muros activiteiten)

7.1 Endaagse uitstappen
Voor deelname aan een extra-muros activiteit is de schriftelijke toestemming van
de ouders vereist. Het streefdoel is dat alle leerlingen hieraan deelnemen.
Bij ndaagse uitstappen geldt de ondertekening van dit schoolreglement als principile
toestemming voor deelname aan die ndaagse uitstappen.
Indien de ouders de toestemming bij een ndaagse extra-muros activiteit weigeren,
dienen zij dat vooraf aan de school te melden.
Leerlingen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten dienen op school aanwezig te
zijn.

7.2 Meerdaagse uitstappen
Bij een meerdaagse extra-muros activiteit is een afzonderlijke schriftelijke toestemming
van de ouders vereist.
De leerlingen van de eerste graad gaan eens per twee jaar op bosklassen.
De leerlingen van de tweede graad gaan eens per twee jaar op zeeklassen.
De leerlingen van de derde graad gaan eens per twee jaar op sportklassen.
Het streefdoel is dat alle leerlingen deelnemen. Kinderen die niet deelnemen aan deze
meerdaagse uitstap, moeten wel elke dag op school aanwezig zijn.

8. Revalidatie / Logopedie
Ouders moeten toestemming vragen aan de directeur om hun kind therapie te laten volgen
tijdens de lesuren. Om een beslissing te kunnen nemen, moet de school over een dossier
beschikken dat minstens de volgende elementen bevat:
- Een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de lesuren moet
plaatsvinden.
- Een medisch attest waaruit de noodzakelijkheid, de frequentie en de duur van de
revalidatie blijkt.
- Een advies van het CLB dat motiveert waarom de revalidatie tijdens de lesuren vereist is.

Revalidatie op intiatief van de ouders kan enkel tijdens de schooluren als er een
gemotiveerd verslag is. De toestemming van de directie is vereist.
9. Ouderlijk gezag

9.1 Zorg en aandacht voor het kind
Voor kinderen die een echtscheiding doormaken, wil de school een luisterend oor,
openheid , begrip en extra aandacht bieden.
9.2 Neutrale houding tegenover de ouders
De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend of
niet, staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen. Zolang er geen vonnis
van de rechter is, houdt de school zich aan de afspraken, gemaakt bij de inschrijving. Is
er wel een vonnis, dan volgt de school de afspraken zoals opgelegd door de rechter.
9.3 Afspraken in verband met informatiedoorstroom naar de ouders
Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de school met beide ouders afspraken
over de wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het kind
worden genomen.

9.4 Co-schoolschap
Dit is het kind tijdens het schooljaar op twee plaatsen school te laten lopen, afhankelijk
van bij welke ouder het verblijft. Om de verbondenheid met de klasgroep en de
continuteit van het leren te garanderen, weigert de school mee te werken aan het co-
schoolschap.

10. Engagementsverklaring
Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van
hun kinderen. Onze school zet zich elke dag in om dit engagement waar te maken, maar in
ruil verwachten we wel de volle steun van de ouders. Daarom maken we in onderstaande
engagementsverklaring wederzijdse afspraken. Zo weten we duidelijk wat we van elkaar
mogen verwachten. Deze afspraken gelden voor de hele periode dat je kind bij ons is
ingeschreven.

Een intense samenwerking tussen onze school en ouders: afspraken oudercontact.

We doen dit omdat we partners zijn in de opvoeding van uw kind. Het is goed dat u zicht
hebt op de werking van de school. Daarom plannen we bij het begin van elk schooljaar
een ouderavond in de klas van uw kind. U kan er kennis maken met de leerkracht van uw
kind en met de manier van werken.

We willen u op geregelde tijden informeren over de evolutie van uw kind. We organiseren
geregeld individuele oudercontacten. Wie niet op het oudercontact kan aanwezig zijn, kan
een gesprek aanvragen op een ander moment.

Als u zich zorgen maakt over uw kind of vragen hebt over de aanpak dan kan u op elke
moment zelf een gesprek aanvragen met de leerkracht van uw kind.

Wij verwachten dat u zich als ouder samen met ons engageert om nauw samen te werken
ronde de opvoeding van uw kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot oudercontact.

Wij engageren ons om steeds te zoeken naar een alternatief overlegmoment indien u niet
op de geplande oudercontactmomenten kan aanwezig zijn.

Wij verwachten dat u met ons contact opneemt bij vragen of zorgen t.a.v. uw kind.

Wij engageren ons om met u in gesprek te gaan over uw zorgen en vragen t.a.v. de
evolutie van uw kind.

Aanwezig zijn op school en op tijd komen.

De aanwezigheid van uw kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen van de
schooltoelage en voor de toelating tot het eerste leerjaar.
Daartoe moeten wij de afwezigheden van uw kind doorgeven aan het Departement
onderwijs en aan het CLB.

Wij verwachten dat uw kind dagelijks en op tijd op school is. Wij verwachten dat u ons vr
9u. verwittigt bij afwezigheid van uw kind.

Het CLB waarmee wij samenwerken, staat in voor de begeleiding bij problematische
afwezigheden. U kan zich niet onttrekken aan deze begeleiding.

De wijze waarop wij samenwerken met het CLB vindt u in een aparte bijlage.

U kan steeds bij ons terecht bij problemen. We zoeken samen naar de meest geschikte
aanpak.

Individuele leerlingenbegeleiding.

Onze school voert een zorgbeleid. Dit houdt ondermeer in dat we gericht de evolutie van
uw kind volgen. Dit doen we door het werken met een leerlingvolgsysteem (LVS).
Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele
begeleiding. Andere kinderen hebben constant nood aan individuele zorg.

We zullen in overleg met u als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van uw
kind zal georganiseerd worden. Daarbij zullen we aangeven wat u van de school kan
verwachten en wat wij van u als ouder verwachten.

Wij verwachten dat u ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen
maken opvolgt en naleeft.

Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal.

Onze school is een Nederlandstalige school. Niet alle ouders voeden hun kind op in het
Nederlands. Dit kan ertoe leiden dat hun kind het wat moeilijker heeft bij het leren. Wij als
school engageren er ons toe alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun
taalontwikkeling.

Wij verwachten van de ouders dat ze positief staan ten aanzien van extra initiatieven en
maatregelen (taaltraject en/of taalbad) die de school neemt om de taalachterstand van hun
kind weg te werken en dat ze er alles aan doen om hun kind, ook in de vrije tijd, te
stimuleren bij het leren van Nederlands. Dit kan onder meer door:
Te zorgen voor een Nederlandstalige begeleiding van uw kind bij het maken van
zijn huistaak, bij het leren van zijn lessen,
Bij elk contact met de school zelf Nederlands te praten of er voor te zorgen dat er
een tolk is.
Uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige jeugdbeweging, sportclub,
cultuurgroep, academie (muziek, woord, plastische kunsten, )
Uw kind dagelijks naar Nederlandstalige tv-programmas te laten kijken en er samen
met hem over te praten.
Uw kind dagelijks naar Nederlandstalige radioprogrammas te laten luisteren.
Uw kind met Nederlandstalige computerspelletjes te laten spelen.
Geregeld Nederlandstalige boeken uit te lenen in de bibliotheek en er uit voor te
lezen of ze uw kind zelf te laten lezen.
Binnen de school en bij elke schoolactiviteit enkel Nederlands te praten met uw
kind, met andere kinderen, met het schoolpersoneel en met andere ouders.
Uw kind, in zijn vrije tijd, geregeld te laten spelen met zijn Nederlandstalige
vriendjes.
Uw kind in te schrijven voor Nederlandstalige vakantieactiviteiten.Dit reglement wordt eenmalig meegegeven en wordt
tot het einde van het 6
de
leerjaar bewaard door de ouders.

Indien er zich wijzigingen of aanvullingen voordoen, zullen deze losbladig worden meegegeven.

Versie van 1 september 2014