You are on page 1of 11

Univerzitet u Novom Sadu

Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju


Seminarski rad iz predmeta Procena Linosti

Opis linosti na osnovu skorova dobijenih
na domenima upitnika NEO - PI- RMentor: Student:
Duanka Mitrovi Dabi Milica
090092/12Novi Sad, 2014
NEO-PI-R je inventar linosti zasnovan na Petofaktorskom modelu strukture linosti.
Predstavlja upitnik za procenu osobina linosti koji opisuje svaku od pet velikihdimenzija
linosti: Neuroticizam, Ekstraverziju, Otvorenost ka iskustvu, Prijatnost (saradljivost) i
Savesnost.
Neuroticizam je opisan subskalama: Anksioznost, Hostilnost, Depresivnost,
Samousredsreenost (socijalna nelagodnost), Impulsivnost i Vulnerabilnost (osetljivost).
Ekstarverzija je kroz Socijlani aspetk ekstraverzije opisana subskalama: Toplina,
Drueljubljivost i Asertivnost. Dok je Temperamentalni aspekt ekstravezije opisan
subskalama: Aktivitet, Potraga za uzbuenjima i Pozitivne emocije. Otvorenost ka iskustvu
opisana je subskslama Fantazija, Estetika, Oseanja, Akcija, Ideje i Vrednosti. Prijatnost
(saradljivost) je opisana subskalama: Poverenje, Iskrenost, Altruizam, Popustljivost,
Skromnost i Blaga narav. Savesnost je opisana subskalama: Kompetentnost, Red, Dunost,
Postignue, Samodisciplina i Promiljenost.
Osnovi cilj seminarskog rada odnosi se na pokuaj utvrivanja osobina linosti na osnovu
rezultata dobijenih na razliitim, prethodno navedenim domenima upitnika NEO-PI-R.
Ispitanika u ovom istraivanju predstavljala je osoba enskog pola, uzrasta 25 godina.Prvi deo seminarskog rada odnosi se na opis skorova ispitanika postignutih na domenu
upitnika NEO-PI-R. On prua prikaz osnovnih pet dimenzija osobina linosti ovog upitnika.
Skala Neurocitizma izraena je poprilino prosenim skorom, te pretpostavljamo da ispitanik
ima naglaenu blagu tendenciju ka negativnim emocijama i depresivnim stanjima. Impulsivna
je osoba i lako se destabilizuje u stresnim okolnostima. Ekstraverzija ukazuje na nijansu vii
skor, navodei na pretpostavku da osoba ima ekstravertni tip socijalnih relacija sa puno
pozitivnih emocija i potrebom za druenjem sa drugim osobama. Jo izraenija je otvorenost
ka iskustvu. Ispitanik ima izraenu aktivnu potrebu za iskustvom. Sklon je sanjarenju i
imaginaciji bez tendencije da svoje ideje realizuje kroz aktivnosti. Osoba visoko vrednuje
svoje emocije i njima pridaje bitan aspekt u ivotu. Prijatnost u ovom sluaju, pokazuje da
ispitanik ima izraen natprosean altruistini tip odnosa. Ima visoko poverenje u druge ljude,
saoseajan je i otvoren u komunikaciji. Skor postignut na domenu Savesnost pokazuje da
Ispitanik ima nizak stepen organizovanosti i motivisanosti usmerene ka nekom cilju. Dobro
razume svoje obaveze, ali usled nedovoljne samodiscipline i nepromiljenosti postie slabije
rezultate.


Detaljnija analiza na osnovu skorova postignutih na svim facetama u okviru pojedinanih
domena, daje opirniji prikaz osobina linosti osobe. Skala Neurocitizma je potvrda sledeih
nalaza :
Anksioznost ove osobe je ispod proseka. Nizak je nivo napetosti i bojaljivosti. Moemo
zakljuiti da je osoba prilino relaksirana, bez straha i optimistina. Hostilnost, tendenciju da
doivi bes, ogorenost ili neku drugu vrstu razoarenja ova osoba ima u okviru prosenih
veliina i ne izdvaja se po tome. to se Depresivnosti tie, osoba ima izraenu tendenciju da
doivi tugu, bespomonost ili da se osea usamljeno. Samousredsreenost ili socijalna
neougodnost je u prosenim granicama kod ove osobe. Impulsivnost je visoko naglaena
tendencija kod ove osobe to nam govori da esto ne ume da koriguje potrebe koje ima i da je
veoma impulsivnog karaktera. Vulnerabilnost (osetljivost) pokazuje da osoba ima tendenciju
visoke osetljivosti, lako se destabilizuje u stresnim okolnostima i vrlo cesto osea
bespomonost i ranjivost. Ovo ukazuje da nema izraenu samopouzdanost.


Neurocitizam se kod ove osobe znaajno ispoljava kroz depresivnost, impusilnost i
vulnerabilnost. Ispitanik ima naglaenu blagu tendenciju ka depresivnim stanjima. Radi se o
veoma impulsivnoj osobi koja se lako destabilizuje u stresnim okolnostima. Osoba ne
poseduje visok nivo straha i optimistina je, ali je usled nedostatka samopouzdanja veoma
ranjiva. Ispitanici koji imaju izraenu crtu neuroticizma vie su skloni iracionalnim idejama,
slabije kontroliu svoje impulse i imaju slabije kapacitete za prevladavanje stresa


Analiza Ekstraverzije, prua sledee pretpostavke:
Domen Toplina pokazuje da Ispitanik poseduje visok nivo sposobnosti za interpersonalnu
intimnost, topla i prijateljska oseanja i srdanost. Drueljubivost pokazuje da ispitanik ima
nadprosenu potrebu za socijalnom stimulacijom. Asertivnost ovog ispitanika je u prosenim
veliinama, na granici gornjeg proseka. Ispitanik deluje instiktivno, bez mnogo oklevanja ali
sa primetnom dozom nepromiljenosti. Ovde se takoe uoava potreba za socijalnom
stimulacijom. Aktivitet ovog ispitanika je ispod proseka. Odlikuje ga usporen tempo. Potraga
za uzbuenjima je prosena, ne posebno izraena, to je i u skladu sa smanjenim aktivitetom
ispitanika. Ispitanik nema posebno izraen avantirustiki duh. Pozitivne emocije kod
ispitanika su iznad proseka. Osoba ima izraenu potrebu za zadovoljstvima, vedra je i
optimistina.
Ekstraverzija ovog ispitanika je iznad granica proseka i znaajno se ispoljava kroz potrebu za
druenjem i drugim zadovoljstvima. Osoba je vedra i optimistina i gaji prijateljska oseanja
i srdanost. esto deluje instiktivno bez mnogo oklevanja sa primetnom dozom
nepromiljenosti. Osoba je usporenog tempa i nije sklona da pokrene neku aktivnost.
Ekstravertne osobe preferiraju velike skupove ljudi, priljive su i komunikativne,
samopouzdane, aktivne, vole uzbuenja, po prirodi su vesele i optimistie, impulsivne i osobe
pune energije.
Otvorenost ka iskustvu ukazuje na sledee karatkeristike svojih dimenzija:
Fantazija pokazuje da ispitanik ima visoko nadprosenu tendenciju ka imaginaciji i
sanjarenju. Ovo pokazuje da esto ne razmilja racionalno i da je osoba sklona fantaziji. Ima
visok nivo tolerancije ka onome to joj nije blisko. Estetika, pokazuje da ispitanik ima
izrazitu senzibilnost za umetnost i lepotu, to se podudara sa njegovom tendencijom fantazije,
kao i vedrog i optimistinog duha. Analizom facete Oseanja pretpostavlja se da Ispitanik
ima natprosenu receptivnost za vlastita oseanja. Emocije smatra veoma vanim segmentom
ivota. Naglaena je introspektivnost ispitanika. Akcija pokazuje da ispitanik ima ispod
proseka naglaenu tendenciju spremnosti da se preduzme razliite aktivnosti. Samim tim to
ukazuje na osobu koja ne preferira novine u svom ivotu iako je sklona fantaziji i mati.
Ovde opet uoavamo razliku izmeu onoga to osoba stvarno ini i onoga to bi moda htela,
ali joj samopouzdanje to ne dozvoljava. Ideje - Ispitanik ima veoma nisku, daleko ispod
proseka tendenciju ka iznoenjem i ostvarivanjem sopstvenih ideja, ak i kreaciju istih. Ne
uputa se puno u razmenu miljenja po nekim intelektualnim pitanjima. Osoba nije
proaktivna. Vrednosti - Ispitanik se po vrednosnim stavovima nalazi u granicama proseka.
Nekonvencionalan je tip ali se ne uputa puno u rasprave oko socijalnih, politikih i
religijskih uverenja. Tolerantan je prema drugaijem.

Otvorenost ka iskustvu kod ovog ispitanika je izraena velikom potrebom ka matanju,
imaginaciji i doivljaju spoljanosti kroz svoja oseanja. Ispitanik visoko vrednuje svoje
emocije i pridaje im vaan segment u ivotu. Sa druge strane, usled nedostatka
samopouzdanja uoava se slaba aktivnost i inovativnost ispitanika. Nizak nivo tendencije
kreacije i realizacije ideja nam govori da se radi o osobi koja e radije prihvatiti neiju ideju i
aktivirati se da je u saradnji sa drugima ostvari. Osoba se po svojim vrednosnim stavovima
nalazi u proseku. Nekonvencionalan je i tolerantan tip. Otvorenost kao crta linosti ukljuuje
estetsku osetljivost, intelektualnu radoznalost, imaginativnost, preferenciju razliitosti,
potrebu za promenom, nezavisnost miljenja, sklonost nedogmatskim stavovima i toleranciju
dvosmislenosti.
Sledea dimenzija, prijatnost, tanije faceta Poverenje sugerie da ispitanik pokazuje
nadprosenu tendenciju verovanja da su ljudi poteni i dobronamerni. Ovo moe da ukazuje i
na lakovernost ispitanika i u skladu je sa njegovom tendencijom imaginacije, pozitivne.
Iskrenost: Ispitanik pokazuje veliku tendenciju ka otovrenosti, iskrenosti i neposrednosti u
kontaktima sa ljudima to je i u skladu sa njegovom velikom tendencijom poverenja koje ima
u druge ljude. Odnosima pristupa iskreno, bez zadrke verujui da su ljudi poteni i
dobronamerni.
Altruizam nagovetava da ispitanik ima veliku tendenciju aktivne brige za dobro drugih. U
tome se oitava njegova velikodunost i prihvatanje opteg dobra kao vrednosnog obrasca
ponaanja. Popustljivost: Ispitanik pokazuje veliku dozu, nadprosene tendencije
tolerancije.Ima visoku reakciju na interpersonalni konflikt u vidu poputanja drugima i
inhibicije agresije. Velika sklonost ispitanika je ka opratanju.
Skromnost: Ispitanik pokazuje tendenciju sklonosti ka samoumanjivanju. U odnosima sa
drugim ljudima ne nastupa proaktivno, ve naprotiv sa prevelikim potovanjem i
razumevanjem drugih. Blaga narav: Ispitanik ima natprosenu tendenciju ispoljavanja ovog
domena. Ovu osobu odlukuje simpatija i briga za druge, saoseajnost, nenost i ljubaznost.

Ispitanik ispoljava nadprosenu tendenciju pridavanja vanosti harmoninim meuljudskim
odnosima. Osoba pokazuje visok stepen empatije prema drugima. Odnosima pristupa iskreno,
bez zadrke uz sklonost da line potrebe podredi interesima grupe. Ispitanik ima izraen
natprosean altruistini tip odnosa. Ima visoko poverenje u druge ljude, saoseajan je i
otvoren u komunikaciji. Saradljiva osoba je bazino altruistina. Ona se simpatie i saosea
sa drugim ljudima, ima potrebu da im pomogne i veruje da e i drugi ljudi prema njoj biti isto
tako velikoduni.

Domen Savesnost takoe prua opirniji opis svojih dimenzija:

Kompetentnost - Ispitanik pokazuje veoma nisku tendenciju doivljaja sopstvene sposobnosti
da se obavljaju razna zaduenja i postiu ciljevi rada u skladu sa profesijom.Ovo se podudara
sa niskom tendencijom ispitanika kod aktivizma i ideja. Opet se uoava manjak
samopouzdanja u vlastite sposobnosti.
Red - Ispitanik pokazuje prosenu tendenciju oseaja za organizovanost i urednost. On
pokazuje svesnost da se potuju pravila i disciplina.
Dunost - Ispitanik pokazuje prosenu tendenciju oseaja za moralne i druge dunosti, i
pridravanje etikim principima.
Postignue - Ispitanik pokazuje uoljivo nisku tendenciju ovog domena, to ukazuje da nema
visok nivo aspiracija i motivacije da radi istrajno u postizanju ciljeva.
Samodisciplina - Osoba pokazuje jako nisku tendenciju ovog domena, daleko ispod proseka,
to ukazuje na nedostatak motivacije u istrajnosti zapoetih aktivnosti i sl.
Promiljenost - Ispitanik pokazuje ispod proseka nivo tendencije ovog domena, to ukazuje
da mnoge postupke ini nepromiljeno.


Savesnost se kod ovog ispitanika ispoljava kroz racionalnu percepciju odnosa prema redu i
dunostima, sa veoma niskim tendencijama samodiscipline, kompetentnosti i postignua.
Osoba je sklona estim promenama ciljeva i lakom odustajanju od zapoetog. Osobina ovog
ispitanika je i povrnost, nepromiljenost i neorganizovanost. Osobe koje imaju slabije
izraenu ovu crtu linosti nisu obavezno amoralne osobe, ali moralni principi koje su te osobe
usvojile su za njih manje obavezujui ba kao to su te osobe daleko bezbrinije kada je u
pitanju rad koji vodi nekom cilju. Ove osobe su u veoj meri hedonisti.

Trei deo ovog rada, osnosi se se na stilove linosti , koji podrazumevaju procenu parova
domena i koriste se za prepoznavanje odreenih tipova funcionisanja.


Stil interakcija
Ispitanik spada u saradljive, ljubazne i saoseajne osobe. Ovaj tip osoba ima topli, prijateljski
pristup drugim ljudima. U drutvu su prihvatljivi, ponekad i omiljeni jer su spremni na
interakciju i puni saoseanja za tue potrebe. Ispitanik ima potrebu za estom interakcijom sa
drugim ljudima i potrebu da bude drutveno dopadljiv i na taj nain pokuava prikriti manjak
unutranjeg samopouzdanja i samodiscipline, a esto i istrajnosti.

Emocionalno blagostanje
Isptanik spada u tipove koji bi se mogli opisati kao ,,preterano emocionalni,,. Ovo je osoba sa
prilino olakim prihvatanjem stanja oko sebe. Osoba ne poseduje visok nivo straha i
optimistina je . Ne uzbuuje se previe i ima blagu narav. Radi se o osobi koja se lako
destabilizuje u stresnim okolnostima, koja ima takoe naglaenu tendenciju upadanja u
depresivna stanja. U nepredvienim situacijama deluje burno i impulsivno i vema je ranjiva.
Radi svega toga ova osoba ima nadprosenu potrebu za socijalnom stimulacijom u interakciji
sa drugim ljudima.

Kompetitivna orjentacija/stil kontrole impulsa
Ispitanik aktivno izbegava kopetitivne situacije jer se usled manjka kompetencije osea
uznemireno u tim situacijama. Ovo je osoba koja nema kontrolu nad svojim impulsima u
nepredvienim stresnim situacijama i kao takva je ranjiva. Uoava se i nedostatak
samodiscipline i istrajnosti, a pri tome postoji i velika tendencija depresivnosti. Opet do
izraaja dolazi nedostatak samopouzdanja kroz nemogunost kontrolisanja sopstvenih
impulsa i emocija u nepredvienim situacijama. Osoba ima oseaj za red i dunosti, ali nema
kompetitivne karakteristike linosti.

Karakter
Karakterne crte ovog ispitanika su ,,negujua, orjentacija prema okolini, tolerantnost,
popustljivost, dobronamernost. Ovo je tip povrnih osoba koje se retko udubljuju u sutinu
nekih odnosa, stvari i pojava jer lino nisu dovoljno kompetentni i samoinicijativni da
pokrenu neke promene. Ovo su osobe koje nemaju svoj stav prema odreenim stvarima, ve
u interakciji s drugima prihvataju tua miljenja i stavove. Odlikuju se i niskim stepenom
istrajnosti i doslednosti.

Stil interesovanja/ psihoterapijski tretman
Otvorenost ka iskustvu kod ovog ispitanika je izraena velikom potrebom ka matarenju,
imaginaciji i doivljaju spoljanosti kroz svoja oseanja. Ispitanik ima visoko nadprosenu
tendenciju ka imaginaciji i sanjarenju. Ovo pokazuje da esto ne razmilja racionalno i da je
osoba sklona fantaziji. Ima visok nivo tolerancije ka onome to joj nije blisko. Ova osoba
poseduje neobina interesovanja, potrebu za druenjem i stvaranjem interakcije sa drugima
bez linih iniciranja nekih aktivnosti ili promovisanja sopstvenih ideja.

Stil odbrana
Ispitanik spada u hipersenzitivne osobe koje su potpuno otvorene i iskrene prema svojoj
okolini. Svoje nedostatke brane sa tom potrebom da ostvare povoljan socijalni status u
drutvu i da kroz dopadljiv utisak koji ostavlja kod drugih ljudi gradi sopstvenu sliku o sebi.
Gaje pozitivne emocije prema drugima i oekuju da se i drugi tako oseaju u njenom
prisustvu. Kada neke situacije izmaknu kontroli, one takoe ne mogu konotrolisati svoje
impulse i vrlo esto budu povreene i ranjene jer se situacija nije odigrala u skladu sa njenim
pretpostavkama i imaginacijom koja je kod ovih osoba izuzetno visoka.Stil konrole besa
Ispitanik vrlo esto doivljava oseaj besa ali se uzdrava da ga pokae i uglavnom ga
usmerava protiv sebe, optuujui itimno sebe za sva svoja nezadovoljstva. Pri tome ne ini
nita da bi to predupredila. Vrlo esto se osea kao rvtva i ima veliku tendenciju upadanja u
depresivna stanja. Ispitanik ima razvijene pozitivne emocije, ali isto tako lako podpadne pod
utisak negativnih emocija i pod platom srdanosti prema ostatku sveta, taj bes prikriva i na
taj nain samo jos vise razvija svoja unutranja nezadovoljstva.

Stil aktivnosti
Ispitanik spada u osobe koje su spontane i iskrene sa pozitivnim osecanjima. Osoba je puna
energije koju eli da podeli sa to vie ljudi, ali sama nije sklona da preduzme neku aktivnost
kao inicijator realizacije nekih ideja, ve je prilino pomirljivi tip osobe koja ce radije biti
neiji pratioc a nikada lider.

Stil stavova
Ispitanik pripada osobama koje veoma vode rauna o svom socijalnom okruenju, potrebama
i stavovima drugih. Lako prihvataju tue stavove i miljenja jer u nedostatku vrlo esto
kompetencije ne izgrauju svoj lini stav, niti ulau napore da rade i razmiljaju u tom
pravcu. Ispitanik e rado uestvovati u nekim inovacijama ali podstaknutim od strane drugih.
Ovo je preterano tolerantna osoba i bojim se da u nedostatku svojih linih stavova, vrlo esto
nepromiljeno prihvata tue, ali sve u svrhu nekog opteg dobra i optih vrednosti

Stil uenja
Ispitanik pripada osobama koje se nazivaju ,,sanjari,, To su osobe koje ivot posmatraju kroz
ljubiaste naoare. Ovakve osobe obino imaju svoje ustaljene rituale. Potrebna im je podrka
sa strane kako bi ostali fokusirani na realizaciji nekog projekta, zadatka ili cilja. Nedosledni
su i lako se povedu za nekom novom idejom koju su uli. Imaju nizak stepen sposobnosti da
svoja intersovanja usmere na kontorlisan i konstruktivan nain.


Ispitanik, u ovom sluaju osoba enskog pola, ima izraenu crtu neuroticizma i kao takva
vie je sklona iracionalnim idejama, slabije kontrolie svoje impulse i ima slab kapacitet za
prevladavanje stresa. Takoe ima tendeciju negativnih emocija i depresivnog stanja. Osoba
pripada tipu ekstravertnih osoba koje preferiraju velike skupove ljudi, priljive su i
komunikativne, vole uzbuenja, i po prirodi su vesele i optimistine osobe, impulsivne i pune
empatije i saoseanja za druge. U isto vreme ne odie samopouzdanjem, tako da ne pripada
osobama koje same iniciraju bilo kakvu vrstu aktivnosti. Otvorenost kod ispitanika kao crta
linosti ukljuuje estetsku osetljivost, intelektualnu radoznalost, imaginativnost, preferenciju
razliitosti, potrebu za promenom i toleranciju dvosmislenosti. Ispitanik ispoljava
nadprosenu tendenciju pridavanja vanosti harmoninim meuljudskim odnosima. Vrlo je
saradljiva osoba i bazino altruistina. Ona se simpatie i saosea sa drugim ljudima, ima
potrebu da im pomogne i veruje da e i drugi ljudi prema njoj biti isto tako velikoduni.
Savesnost se kod ovog ispitanika ispoljava kroz racionalnu percepciju odnosa prema redu i
dunostima, sa veoma niskim tendencijama samodiscipline, kompetentnosti i postignua.
Osobe koje imaju slabije izraenu ovu crtu linosti nisu obavezno amoralne osobe, ali
moralni principi koje su te osobe usvojile su za njih manje obavezujui ba kao to su te
osobe daleko bezbrinije kada je u pitanju rad koji vodi nekom cilju. Ove osobe su u veoj
meri hedonisti. Zakljuno, rezultati ukazuju na pretpostavku da se radi o osobi koja je vedrog
duha, otovorena, optimisticna, deluje nepromisljeno, stalo joj je do nekog socijalnog statusa,
ali u sutini ima veliki nedostatak samopouzdanja pa to prikriva tom potrebom za drutvom i
ljudima.