You are on page 1of 6

D’Aristòtil al Renaixement

FILOSOFIA AN TIGA
D’Aristòtil al Renaixement
(el camí cap a la modernitat)

Aristòtil Sèneca Epicur Pirró Diògenes

Nom:......................................................
Grup:.......................
Professor: Toni Aguilar

1
D’Aristòtil al Renaixement

FILOSOFIA ANTIGA
Unitats 4, 5, 6, 7, 8 i 9

Quan acaben aquesta unitat hem de saber:
1. Analitzar rigorosament els conceptes fonamentals de l’aristotelisme.
2. Contrastar les semblances i les diferències principals entre Plató i Aristòtil.
3. Redescobrir en els conceptes fonamentals d'Aristòtil la comprensió típicament
occidental del món.
4. Valorar la capacitat de la raó com a mitjà directiu per assolir la màxima felicitat
mitjançant l’activitat teorètica.
5. Situar en un fris cronològic els principals personatges de la filosofia antiga.
6. Conèixer la teoria del coneixement, teoria antropològica, teoria ètica-política i
de la realitat aristotèlica.
7. Analitzar les novetats del pensament hel·lenístic pel que fa al problema ètic.
8. Reconèixer la problemàtica relativista del criteri de felicitat segons la
naturalesa.
9. Redescobrir la vigència en l’actualitat dels criteris ètics de l’hel·lenisme.
10. Conèixer els trets fonamentals dels moviments hel·lenístics.
11. Conèixer el paper de la filosofia en l’època medieval.
12. Analitzar el paper de Déu i la seva relació amb el món de la filosofia.
13. Conèixer els principals filòsofs de l’època medieval i el renaixement així com
la seva influència en el camp del pensament.
14. Reconèixer la importància de l’escolàstica i la seva influència en la cultura
occidental.
15. Conèixer els models cosmològics i polítics del Renaixement.

Quins continguts hem d’aprendre

Aristòtil (Tema 4)
La filosofia hel·lenística (Tema 5)
El final de la filosofia grega i Sant Agustí. (Tema 4 i 5)
El segle XIII: Sant Tomàs d’Aquino (Tema 7)
Guillem d’Occam i Maquiavel (Tema 8)
La revolució Cosmològica (Tema 9)

Què farem?
1a fase (1 sessió).
1. Analitzar els objectius i l’estructura de la unitat (grup-classe).
2. Configurar els equips de treball de 4-5 persones (petit grup).

2a fase (3 sessions).
3. Repartir els apartats dels temes entre els membres del grup (petit grup).
Apartats:
1) Aristòtil
2) Hel·lenisme
3) Final filosfia grega, Sant Agustí i Tomas d’Aquino
4) Occam, Maquiavel i la revolució cosmològica

2
D’Aristòtil al Renaixement

4. Realitzar un mapa conceptual/esquema del tema estudiat.
5. Compartir els esquemes amb els membres del grup.

3a fase (4-5 sessions).
6. Assignació de tema a ampliar.
7. Preparar l’exposició oral de l’apartat assignat ampliat i amb els
corresponents suports informàtics per realitzar-la (petit grup) (Apartats de
continguts).
8. Confecciona un esquema resum (1-2 folis) que expliqui la teva exposició.
Cal repartir-lo entre els teus companys/es de classe.
9. Realitzar un fris cronològic on apareguin els principals personatges i fets
rellevants de tota l’antiguitat (Inici filosofia a Modernitat).
10.Exposició oral a classe dels temes.
11.Confeccionar una prova de 10 preguntes tipus test amb el solucionari
corresponent de l’apartat exposat (Petit grup).
12.Resoldre la prova tipus test d’altres grups.
13. Corregir la prova d’un altre grup. Passar les notes al full d’excel.
14. Durant el procés, complimentar la fitxa de seguiment individual
(autoavaluació)(individualment)
15. Valorar mitjançant una fitxa el treball del grup (individualment/petit grup).
16. Valorar el procés que hem seguit per assolir els objectius de la unitat (Grup
classe).
17. Resoldre la prova parcial i trimestral corresponent a aquesta unitat
(individualment).

Com ho avaluarem?
1. Feina de classe.
2. Fitxa de valoració individual dels objectius.
3. Prova tipus test feta pels companys.
4. Fitxa de valoració qualitativa del treball de grup.
5. Valoració de l’exposició oral (Claredat i originalitat, llenguatge científic-
filosòfic, cohesió, idees principals, material de suport).
6. Treballs voluntaris d’ampliació.
7. Prova parcial.
8. Prova trimestral.

Temporització.
Es disposarà d’unes 10-11 sessions de treball, tres de les quals es realitzaran a
la mediateca.
Els grups que ho desitgin poden realitzar treballs d’ampliació a pactar amb el
professor: (treballs monogràfics, treballs creatius, enquestes, comentari de
documents i/o pel·lícules)

Calendari recomanat de treball a classe

Punt 1 i 2 1 sessió
Punt 3 , 4 i 5 2 sessions
Punts 6,7, 8, 9 i 12 3-4 sessions (aula i mediateca)
Exposicions 3 sessions

Materials de treball
Llibre de text: Història de la filosofia. Santillana
Pàgines web wiki professorat: histofilo.wikispaces.com

3
D’Aristòtil al Renaixement

Nom:

Fitxa de seguiment individual: Autoavaluació
Quan acaben aquesta unitat hem de saber: objectius.

DATA

profunditatAssolit amb
No ho he assolit

Assolit superficialment

explicarAssolit i ho puc
1 Analitzar rigorosament els conceptes fonamentals de
l’aristotelisme.
2 Contrastar les semblances i les diferències principals
entre Plató i Aristòtil.
3 Redescobrir en els conceptes fonamentals d'Aristòtil
la comprensió típicament occidental del món.
4 Valorar la capacitat de la raó com a mitjà directiu per
assolir la màxima felicitat mitjançant l’activitat
teorètica.
5 Situar en un fris cronològic els principals personatges
de la filosofia antiga.
6 Conèixer la teoria del coneixement, teoria
antropològica, teoria ètica-política i de la realitat
aristotèlica.
7 Analitzar les novetats del pensament hel·lenístic pel
que fa al problema ètic.
8 Reconèixer la problemàtica relativista del criteri de
felicitat segons la naturalesa.
9 Redescobrir la vigència en l’actualitat dels criteris
ètics de l’hel·lenisme.
10 Conèixer els trets fonamentals dels moviments
hel·lenístics i del cinisme.
11 Conèixer el paper de la filosofia en l’època medieval.
12 Analitzar el paper de Déu i la seva relació amb el món
de la filosofia.
13 Reconèixer la importància de l’escolàstica i la seva
influència en la cultura occidental.
14 Conèixer els principals filòsofs de l’època medieval i el
renaixement així com la seva influència en el camp
del pensament.
15 Conèixer els models cosmològics i polítics del
Renaixement.

4
D’Aristòtil al Renaixement

Fitxa de seguiment grup
Tasques a realitzar (1 per grup)

DATA

Observacions

SIGNATURA
del professor
1 Analitzar els objectius i l’estructura de la unitat
(grup-classe).
2 Configurar els equips de treball (petit grup).
3 Repartir els apartats dels temes entre els membres del grup
(petit grup).
4 Resum esquema de cada apartat
5 Posem en comú els esquemes
6 Assignació de tema a ampliar. (Gran grup)
7 Preparar l’exposició oral de l’apartat assignat ampliat (petit
grup)
8 Confecciona un esquema resum (1-2 folis) que expliqui la
teva exposició. Cal repartir-lo entre els teus companys/es
de classe. (petit grup)
9 Realitzar un fris cronològic on apareguin els principals
personatges i fets rellevants de tota l’antiguitat l’antiguitat
(Inici filosofia a Modernitat). (petit grup)
10 Confeccionar una prova de 10 preguntes tipus test
amb el solucionari corresponent de l’apartat exposat
(Petit grup).
10 Exposició oral a classe dels temes. (grup)
11 Resoldre la prova tipus test d’altres grups. (individual)
12 Corregir la prova d’un altre grup. Passar les notes al full
d’excel. (petit grup)
13 Durant el procés, complimentar la fitxa de seguiment
individual (individualment)
14 Valorar mitjançant una fitxa el treball del grup
(individualment/petit grup).
15 Valorar el procés que hem seguit per assolir els objectius de
la unitat (Grup classe).
16 Resoldre la prova parcial i trimestral corresponent a
aquesta unitat (individualment).

5
D’Aristòtil al Renaixement

FITXA VALORACIÓ TREBALL EN EQUIP

Ha participat superficialment

Ha participat activament
Ha participat poc

Ha participat decisivament
No ha participat
Valoració
NOM qualitativa
(amb No.)

1

2

3

4

jo

Valoració global de la feina realitzada:

6