LPP Sinode Wulan Brayat 2014 83

NALIKA
TÈKNOLOGI
DADOS
“BENDARA”
TUMRAP
MANUNGSA


PASAMUWAN MAKEMPAL

 Loncèng kaungelaken kaping 1, donga konsistorium.
 Loncèng kaungelaken kaping 3, Pradata nyumet lilin lan
maosaken underaning Warta Gréja.

Prdt : Dinten gumantos dinten, wekdal silih-gumantos
ngrenggani gesangipun manungsa. Lampah sujarahing
gesang mbekta kita lumebet ing kamajenganing jaman,
déné manungsa sangsara dipun gangsaraken gesangipun
kanthi manéka warni sarana gesang ingkang sarwa
ngéramaken. Nanging, dhasaring samukawis, Gusti Allah
ingkang Murba Dumadi, ingkang ngrimati gesangipun
manungsa wiwit rumiyin, samangké dumugi salaminipun.
Sumangga kita sujud jèngkèng ing ngarsanipun rinengga
pakurmatan saha kamulyan konjuk Panjenenganipun.

Kidung Pambuka [pasamuwan jumeneng]
WULAN BRAYAT
Minggu II, 12 Oktober 2014
Katrangan:
Prdt : Pradata
Pmp : Pemimpin
Psw : Pasamuwan
Lkt : Lèktor
PNJ : Pemandu Nyanyian
JemaatLPP Sinode Wulan Brayat 2014 84

KPK 16:1,2 “PUJI MRING ALLAH KANG MAHA WISÉSA”
Sesarengan : Puji mring Allah Pangéran kang Maha Wisésa,
muji ramya binarung lan sawernining gangsa,
pangidungnya klayan bingah ing manah
nggunggung Gustining pratitah.
-interlude-
PNJ : Puji mring Allah kang sèstu adil pangrèhira,
Psw wanita : ngreksa lan ngrimati srana lubèring berkahnya,
Psw priya : nging saklangkung gung sihnya mring tyang dosa,
Sesarengan : tinebus temah waluya.

Votum lan Salam
Pmp : Padha nilingna kupingira lan sowana ing ngarsaning-Sun;
padha ngrungokna, temah sira bakal padha urip! (Yésaya
55:3a)
Psw : Kawula marek ing ngarsa Paduka dhuh Gusti / mbekta
gesang kawula sawetahipun.
Pmp : Pitulungan kita punika, wonten ing asmanipun Sang
Yéhuwah ingkang nitahaken langit kaliyan bumi.
Psw : (aklamasi) Amin, Amin, Amin!
Pmp : Gusti nunggil panjenengan (kita) sadaya.
Psw : Nunggila ing panjenengan ugi.

Bebuka [pasamuwan lenggah]
Pmp : Brayat dados ener nalika manungsa wangsul saking
sadhéngah tugas kuwajiban punapa déné panyambut
damel. Punika ateges bilih brayat kedahipun dados papan
ingkang njalari tuwuh tentrem-rahayu temah saged
kanggé papan mratélakaken kanyatan ingkang dipun
temahi. Émanipun, kawontenan ingkang makaten punika
asring boten kebabar wonten ing brayat. Satunggal lan
satunggalipun sami nggatosaken saha ngutamèkaken
dhirinipun piyambak. Tanpa prastawa
*)
, kamajenganing
tèknologi ingkang kedahipun dados mitra gesangipun
manungsa sampun santun-rupi dados bendara ingkang
nguwaosi. Punapa raketing kekadangan wonten ing brayat

LPP Sinode Wulan Brayat 2014 85

sampun samesthinipun ginantosan kawigatosan
linangkung dhateng jagading tèknologi? Sumangga kita
ngraos-raosaken malih lampahing gesang bebrayatan kita
temah kawontenanipun saged kapulihaken dados raket
gulet kados ancas sakawit. Satunggaling cara anggèn kita
nggayuh gegadhangan makaten punika inggih ndadosaken
Gusti Yésus ingkang linangkung wigatos wonten ing
sauruting gesang kita.

*)
Prastawa: waspada, waskitha

Pujèn Kabingahan

KPK 305:1,2 “BRAYAT KANG RAHARJA”
Pmp : Kadya Adam lan Kawa
kang dedunung nèng Pirdus,
PNJ : ajrih asih mring Allah ngabekti kanthi tulus,
Psw priya : tresnanya murni
Psw wanita : gesangnya suci,
Sesarengan : rukun setya wah raharja
tansah tinunggil Rama
Psw wanita : tresnanya murni,
Psw priya : gesangnya suci,
Sesarengan : rukun setya wah raharja
tansah tinunggil Rama
-interlude-
Psw wanita : Tiyang kang sesomahan
kang dadya putrèng Allah,
Psw priya : ngudi ing kamursidan asih mring sagung titah,
PNJ : jujur ing lampah
Pmp : wah lembah manah,
Sesarengan : arum jroning pirembagan kekah dènya bebrayan.
Psw priya : jujur ing lampah
Psw wanita : wah lembah manah,
Sesarengan : arum jroning pirembagan kekah dènya bebrayan.


LPP Sinode Wulan Brayat 2014 86

Timbalan Mratobat
Prdt : Sabdanipun Gusti wonten ing 1 Yokanan 2:7-10
mratélakaken makaten: “Hé para kekasih, kang daktulis
iki dudu pepakon anyar, nanging pepakon lawas kang wus
ana ing kowé wiwit wiwitan mula Pepakon kang lawas iku
yaiku pangandika kang wus padha kokrungu. Éwasamono,
pepakon anyar uga kang dakemot ing layangku marang
kowé iki, kang wus sanyata ana ing Panjenengané lan ana
ing kowé, amarga pepeteng iku nedhengé sirna, lan
pepadhang kang sajati wus sumunar. Sing sapa duwé ujar
yèn dumunung ana ing pepadhang, mangka sengit marang
saduluré, iku isih dumunung ana ing pepeteng kongsi
sapréné. Sing sapa tresna marang saduluré iku kang
lestari ana ing pepadhang, sarta ora kanggonan
sesandhungan.”

 Wekdal ening sawatawis

Prdt : Nresnani punika pepakènipun Gusti tumrap gesang kita.
Kita sinebat gesang ing pepadhang, nalika tresna
kababara-ken wonten ing brayat kita. Punapa kita sampun
nresnani gegelitaning brayat kanthi gumolonging manah?

Psw priya : Gusti mugi ngapunteni kawula / awit kawula
asring nyupèkaken dhawuh Paduka. / Kawula
boten nresnani sémah / punapa déné anak-anak
kawula kanthi gumolonging manah. / Kawula
asring kalindhih ing padamelan lan karemenan
dhiri pribadi. / Wonten ing sih Paduka, / kawula
nalangsani dosa kalepatan kawula.
[kalajengaken ngrepèkaken kidung 52 pérangan Refrain]

KPK 52 “NYUWUN SUCI”
Psw priya : nyuwun suci Adhuh Gusti, nyuwun suci, nyuwun
suci


LPP Sinode Wulan Brayat 2014 87

Psw wanita : Paduka mugi ngapunteni kawula, / déné kawula
asring kirang nresnani brayat, / sémah lan anak-
anak / kanthi gumolonging manah. / Wonten ing
sih Paduka, / kawula nalangsani dosa kalepatan
kawula.
[kalajengaken ngrepèkaken kidung 52 pérangan Refrain]

KPK 52 “NYUWUN SUCI”
Psw wanita : nyuwun suci adhuh Gusti, nyuwun suci, nyuwun
suci

Laré-laré : Gusti, / jejering anak, / kawula asring nengenaken
karemenan kawula piyambak. / Kawuli kirang
preduli dhateng tiyang sepuh kawula. / Wonten
ing sih Paduka, / kawula nalangsani dosa
kalepatan kawula.
[kalajengaken ngrepèkaken kidung 52 pérangan Refrain]

KPK 52 “NYUWUN SUCI”
Laré-laré : nyuwun suci adhuh Gusti, nyuwun suci, nyuwun
suci.

Pawartos Sih-rahmat [pasamuwan jumeneng]
Pmp : “Dosa kawula, kawula lairaken dhumateng Paduka,
kalepatan kawula boten kawula aling-alingi; tembung
kawula: „Dakngakoni panerakku ana ing ngarsané Sang
Yéhuwah.‟ Paduka nunten ngapunten kalepatan kawula
margi saking dosa kawula.” (Jabur Masmur 32:5).
Makaten sih-rahmatipun Gusti.
Psw : Puji sokur konjuk Gusti.
Pmp : Bagéa kita ingkang sampun ngakeni dosa kalepatan kita
awit Panjenenganipun karsa ngapunteni. Sumangga kita
mratélakaken sokur kanthi mbagé tentrem-rahayuning
Sang Kristus dhateng para sadhèrèk kita.

(Pasamuwan tangkep asta/ salaman.)

LPP Sinode Wulan Brayat 2014 88

Kidung Tanggapan

KPK 174:1,2 “NULADA SANG PAMARTA”
Sesarengan : Dipadha sarujuk tunggal tresna
tunggal budi lan tunggal sedya,
wah samya andhap asoring lampah
nulada mring Sang Kristus tansah,
Kristus Gusti Allah yekti
nging manjalma ngesoraken dhiri,
wah dadya abdi sinalib séda
yèku babaring tresna sanyata.
-interlude-
Psw wanita : Ramé ing gawé ing pamrih sepi
tan mung mikir badan pribadi
Psw priya : nging migatosna ing liyan ugi
nulada mring Sang Kristus Gusti
Sesarengan : Kristus Gusti Allah yekti
nging manjalma ngesoraken dhiri,
wah dadya abdi sinalib séda
yèku babaring tresna sanyata.


PALADOSAN PANGANDIKA

Donga Èpiklèse [pasamuwan lenggah]
Kapimpin déning Pemimpin.

Pamaosing Kitab Suci
Waosan I
Lkt : Waosan kapisan kapethik saking kitab Pangentasan
32:1-14 (sasampunipun maos) “Makaten
pangandikanipun Gusti.”
Psw : Puji sokur konjuk Gusti.

Masmur Tanggapan

LPP Sinode Wulan Brayat 2014 89

Lkt : Masmur tanggapan kapethik saking Jabur Masmur
106:1-6, 19-23 ingkang makaten pratélanipun...
[pasamuwan nyimak utawi saged ugi dipun waos
sesautan utawi dipun daras/ dipun repèkaken]

Waosan II
Lkt : Waosan kalih kapethik saking seratipun Rasul Paulus
tumrap pasamuwan Filipi bab 4 ayat 1-9 [Filipi 4:1-9].
(sasampunipun maos) “Makaten pangandikanipun
Gusti.”
Psw : Puji sokur konjuk Gusti.

Waosan Injil
Pmp : Samangké nampènana Injiling Yésus Kristus manut
paseksining Matèus 22-1-14 (sasampunipun maos)
“Makaten Injiling Yésus Kristus. Ingkang rahayu inggih
punika ingkang sami mirengaken pangandikanipun
Gusti lan dipun gatosaken. Haléluya!”
Psw : (aklamasi) Haléluya, Haléluya, Haléluya, Amin.

Kotbah
Wekdal Ening

Pangaken Pitados [pasamuwan jumeneng]
Prdt : Sesarengan pasamuwanipun Gusti ing salumahing bumi,
ing sadhéngah papan saha wekdal, kita pratélaken
Sahadat kita manut Pangaken Pitados Rasuli: Kawula
pitados dhateng Allah Sang Rama...

Donga Syafaat [pasamuwan lenggah]
Donga kapimpin déning Pemimpin.


PISUNGSUNG

Pangatag

LPP Sinode Wulan Brayat 2014 90

Prdt : Sumangga kita mratélakaken pangucap sokur kanthi
ngaturaken pisungsung konjuk Gusti awit
Panjenenganipun sampun ngrimati gesang kita lan
nglubèri brayat kita kanthi sih-rahmatipun. Nas
pisungsung kapethik saking 2 Korinta 9:7-8, “Saben wong
pawèwèhé dikaya kang dadi rilaning atiné, aja kanthi
sedhih utawa marga kapeksa, awit Gusti Allah ngasihi
wong kang pawèwèhé kanthi suka-rila. Lan Gusti kuwaos
nglubèraké sawernaning sih-rahmat marang kowé kabèh,
supaya kowé padha tansah kacukupan ing samubarang lan
padha linuwiha anggonmu nglakoni sarupaning panggawé
becik.”

Kidung Pisungsung

KPK 183:1,2 “PISUNGSUNG MRING KANG MALUHUR”
Sesarengan : Gusti Kang Maluhur kula saos sokur,
sung pisungsung klayan bingah
wit lubèring berkah,
mugi dados marginira asma Paduka pinuja,
karsanta binabar nyata kraton swarga rawuha
Amin, Amin, Amin
-interlude-
Sesarengan : Gusti Kang Maagung kula sung pisungsung,
dados srananira gréja leladi makarya,
mbabarken tresnaning Allah
sumrambah mring tiyang kathah,
temahan Gusti pinuji ing jagad lir ing swargi,
Amin, Amin, Amin

Donga Pisungsung
Kapimpin déning Pradata

PANGUTUSAN

Kidung Pangutusan

LPP Sinode Wulan Brayat 2014 91

KPK 299:1,2 “KABEGJANING BRAYAT”
Sesarengan : Gusti Allah ingkang Maasih
wit saking sih-rahmatipun,
sampun nimbali tyang kekalih
gesang tansah atut rukun,
tan prayoga lamun ngantos pisah
wit saking wangkoting manah
nging kekalihnya tunggal ati
lung tinulung gesang suci,
brayat begja wit tinunggil Allah Sang Rama,
Sang Putra wah Sang Roh Suci.
-interlude-
Sesarengan : Gusti wus nitahken manungsa
nulad citra pasemonnya,
jalu wanita kekalihnya
sesami rowang sembada,
kinèn tansah sami memitran
mrih mekar jatining gesang,
tansah dados margining berkah
mring brayat wah mring tyang kathah,
brayat begja wit tinunggil Allah Sang Rama,
Sang Putra wah Sang Roh Suci.

Berkah
Pmp : Pangéran Yéhuwah mberkahi panjenengan (kita) lan
ngayomi panjengan (kita). Pangéran Yéhuwah
nyunaraken cahyaning wadananipun dhateng
panjenengan (kita) lan maringi sih-rahmat. Pangéran
Yéhuwah nungkulaken wedananipun dhateng
panjenengan (kita) lan maringi tentrem-rahayu. Amin.
Psw : (aklamasi) Haléluya [5X], Amin [3X]


[ATS]
Kasan