LPP Sinode Wulan Brayat 2014 115

PARENTING
ON LINE


PANUNTUN
Kitab Pangandharing Torèt ngewrat katrangan bab Angger-
angger Torèt tumrap bangsa Israèl sadèrèngipun mlebet dhateng
tanah Kanaan. Umat Israèl nembé ngalami éwah-éwahan ageng
ing gesangipun, inggih punika:
- Gumantining keturunan. Saking tiyang sepuh (ingkang
medal saking negari Mesir), sampun surud ing
pasamunan (kejawi Kalèb, Yusak lan Musa), sampun sami
ginantosan déning tiyang-tiyang anèm (ingkang lair ing
pasamunan)
- Éwah-éwahan dhateng peparing ingkang anyar.
WULAN BRAYAT
Bahan 1

Waosan:
Pangandharing Torèt
6:4-9

Ancas:
Tiyang sepuh kabereg
ndhèrèk prigel
ngginakan jagad maya,
kanggé nggulawenthah
para laré, saé ingkang
satunggal griya punapa
déné ingkang
manggèn ing jawi
kitha.LPP Sinode Wulan Brayat 2014 116


- Anggènipun sami manggèn ing pasamunan badhé
tumunten rampung. Gantos badhé ngejèki tanah Kanaan.
- Éwah-éwahan ing pengalaman caranipun gesang. Tarub
dipun gantos griya, tetedhan ing pasamunan gantos
puwan, madu gandum lan anggur Kanaan.

Gesang ing tanah Kanaan badhé dados wewengan ingkang kaping
kalih, ingkang kaparingaken Gusti dhateng bangsa Israèl,
supados sami gesang manut pranatan lan paugeranipun Gusti.
Boten kados nalika bangsa Israèl ing pasamunan ingkang nerak
paugeranipun Gusti. Nabi Musa nyangoni umat Israèl supados
sami gesang ingkang ndadosaken karenaning panggalihipun
Gusti.

Ing bab 6 punika, Nabi Musa nerangaken pérangan ingkang
wigati, ingkang kedah dados dhasaring gesang bangsa Israèl,
inggih punika tresna dhumateng Gusti. Bangsa Israèl kedah
temen-temen sinau nresnani Gusti kanthi sawetahing
gesangipun. Katresnan wau badhé ndayani bangsa Israèl setya
ing ngarsanipun Gusti, ingkang badhé nanggel lestarining gesang
lan berkah ing salaminipun.

Kanthi mirunggan, Nabi Musa nengenaken bilih tiyang Israèl
gadhah kuwajiban kanggé nerasaken piwulang lan paugeran
ingkang katampi, dhateng para tedhak turunipun. Tiyang Israèl
nampi paugeran Torèt saking Nabi Musa, salajengipun para
tiyang Israèl tanggel jawab kanggé nglajengaken dhateng para
anak-putunipun. Satunggaling bab ingkang maremaken déné
pinitados nindakaken jejibahan ingkang mulya wau.

Tanggel jawab ingkang dipun tampi tiyang Israèl boten ènthèng.
Piyambakipun kedah mulangaken paugeraning Torèt dhateng
anak-anakipun kanthi wongsal-wangsul (ayat 7), ing pundia
papan lan wekdal. Ing sisih sanès, piyambakipun kedah nyepengi


LPP Sinode Wulan Brayat 2014 117


paugeran wau kanthi temen lan setya ( (ayat 8, 9). Satemah boten
namun piwulang ingkang kawarisaken nanging inggih
patuladhan.

Tanggel jawab punika samangké wonten ing pundhak kita, para
tiyang sepuh Kristen. Kita gadhah kuwajiban nglajengaken
piwulang lan paugeran saking Gusti dhateng para anak kita.

Jaman pancèn sampun ngalami éwah-éwahan, ananging tugas
wau tetep nyawiji wonten ing saben tiyang sepuh. Kepara tanggel
jawab wau langkung awrat. Ing jaman samangké, panyambut
damel ndadosaken kirangipun pepanggihan antawisipun tiyang
sepuh kaliyan anak. Dèrèng malih tiyang sepuh boten ajeg saged
satunggal griya lan celak kaliyan laré. Nalika anak ndhungkap
dados diwasa, kathah anak nilaraken griya karana pasinaon utawi
panyambut damel. Tiyang sepuh boten saged malih ngawasi
siyang lan dalu.

Puji sokur konjuk Gusti, karana Panjenenganipun tansah nyawisi
margi kanggé kita. Tiyang sepuh kedah landhep ningali wekdal
ingkang kaparingaken dening Gusti kanggé nindakaken tanggel
jawabipun. Kamajenganing ngelmu teknologi kanggé
sesambetaning manungsa, saged kaginakaken tiyang sepuh
kanggé nyarengi lan nuntun para anakipun ing margining
Pangeran, saé ingkang satunggal griya punapa déné ing jawi
kitha.


TUNTUNAN PANYURAOS:

1. Kaandharna punapa kémawon ingkang sampun
panjenengan tindakaken salebeting mbabar timbalanipun
Gusti kanggé:


LPP Sinode Wulan Brayat 2014 118


a. Mulangaken dhawuh lan paugeranipun Gusti dhateng
para anak (ayat 6-7).
b. Dados patuladhan kanggé para laré salebeting
nindakaken paugeranipun Gusti (ayat 8-9).2. Punapa kemawon ingkang dados pambengan, ingkang
panjenengan tampèni salebeting nindakaken
timbalanipun Gusti wau (no 1)?
3. Ing jaman kamajenganing tèknologi kanggé sesambetan
antawising manungsa punika, punapa kémawon ingkang
panjenengan ginakaken kanggé nyarengi para putra
panjenengan (mirungganipun ingkang boten tunggal
griya)?[ERY/TK]