LPP Sinode Wulan Brayat 2014 134

PUNJERANING
BRAYAT WONTEN
ING SANG
KRISTUS1. Wekdal Ening

2. Kidung Pamuji:

KPK BMGJ 97:1-3 “Tansah Samekta”

Sumangga makarya pra prajuriting Gusti
martosken kabar kang adya
nggih sih rahmat sing swargi
mrih tyang kang peteng ing driya,
samya manggih pepadhang yekti.
Sumangga makarya.

Sumangga makarya sampun ta ngantos telat,
mbabarken sih tresna nyata mrih tyang dosa mratobat
ywa giris nglawan bebaya wit Gusti nganthi salaminya,
sumangga makarya.


WULAN BRAYAT
BAHAN 2
Kidung
KPK BMGJ 97: 1, 2
KPK BMGJ 26: 1, 3
KPK BMGJ 70: 1 - 5

Waosan:
Lukas 12:33-38

LPP Sinode Wulan Brayat 2014 135

Sumangga makarya klayan manteb lan setya,
manggul salib ndhèrèk Gusti mbélani tyang prih ati,
kang tinindhes wah siniya linuwaran temah raharja,
sumangga makarya.

3. Pandonga

4. Kidung Pamuji

KPK BMGJ 26: 1,3 “Puji Panuwun”

Sumangga prakanca marek ngarsaning Gusti
anggunggung asmanya wit sihé kang sejati
dé krana Kang Putra kita tansah begja
siyang dalah ratri Gusti kang ngrimati

Sagunging pamuji konjuk ngarsaning Gusti,
kawula anggunggung kanthi sruning pangidung,
Allah ingkang murba pra titah sadaya,
mung Allah pribadya langgeng salaminya.

5. Pamaosing Kitab Suci: Lukas 12:33-38

6. Wedharing Pangandika

PUNJERANING BRAYAT WONTEN ING KRISTUS

Kacariyos Pak Dipo nembé paben kaliyan sémahipun.
Sawetawis dinten pak Dipo boten ngajak rembagan
sémahipun. Punapa ingkang dados jalaranipun? Miturut
pak Dipo, sémahipun sampun nindakaken kalepatan
ingkang ageng. Sadèrèngipun pak Dipo nepsu dhateng
sémahipun, piyambakipun manggihaken wonten tatu ing
mobil. Mobil punika anyar, dèrèng dangu dipun tumbas
déning pak Dipo. Kejawi punika ing panggènan wingking
pinanggih bekas sundhulan kendaraan sanès, ingkang


LPP Sinode Wulan Brayat 2014 136

njalari mlenyok. Miturut pak Dipo, sanadyan sémahipun
boten sengaja damel cacat mobilipun, punika tetep
pinanggih lepat. Sejatinipun bu Dipo inggih sampun
wongsal-wangsul nyuwun pangapunten, nanging
panyuwunan wau dèrèng katampi déning pak Dipo, sabab
panganggepipun pak Dipo, mobilipun wau aji sanget
tumrap pak Dipo.

Gusti Yésus dhateng para muridipun paring pangadika,
”Amarga ing ngendi dunungé bandhamu, iya ing kono
dununging atimu.” Menawi kita ngraosaken pangandika-
nipun Gusti Yésus punika, kita manggihaken bilih
pangandika punika nyata dipun alami déning manungsa
ing jaman sapunika. Manungsa asring nganggep bandha
minangka satunggaling prakawis ingkang aji sanget, malah
kepara ngungkuli ajining gesang. Pepénginan ingkang
kemaruk dhateng bandha saged kita panggihi kanthi
gampil ing sadaya péranganing gesang brayat. Ambeg
karem bandha sampun dados allah anyar ingkang dipun
pepuja déning manungsa, saé satata pribadi punapadéné
sesarengan minangka brayat, kelompok masyarakat malah
inggih kelompok agami. Pepuntoning ambeg karem bandha
ingkang dengesangi ing gesangipun manungsa punjerani-
pun bandha. Manah lan gesangipun manungsa kacencang
ing bandha lan nglairaken sikep nampik kamanungsan,
makaten ingkang kapratélakaken déning Bryant H. McGill
satunggaling pejuang Hak Azasi Manusia ing Amérika
Serikat. McGill nglajengaken bilih ambeg karem bandha
njalari manungsa nengenaken kamaremaning dhiri pribadi.
Sami kados ingkang katindakaken déning pak Dipo ing
wiwitan wedharan punika.

Wonten ing jagad ambeg karem bandha, sesamining
manungsa inganggep sami menawi anggadhahi bandha,
kasugihan ingkang jajar utawi linangkung saking ingkang
kita darbèni. Awit saking punika, krenteg ambeg karem


LPP Sinode Wulan Brayat 2014 137

bandha wau ndadosaken manungsa sami adu kasagedan
mbebujeng bandha. Kadospundi ing bab brayat? Ing jagad
ambeg karem bandha, brayat kaanggep boten langkung
saking kanca mlampah ing margi sesarengan, ing
satunggaling wekdal menawi sampun boten cocog saged
dipun pungkasi. Boten béda kaliyan satunggaling
prajanjian kontrak ingkang saged dipun pungkasi ing
sawekdal-wekdal.

Ing kapitadosan kita, brayat Kristen punika brayat ingkang
kawangun déning Allah, supados gesang sami silih asah,
silih asih lan silih asuh. Supados timbalan punika saged
katindakaken, brayat Kristen kedah mapanaken
punjeranipun dhateng Gusti, boten dhateng bandha
ingkang dipun darbèni punapadéné kasagedanipun
piyambak. Awit saking punika, kita saged ngraosaken
timbalanipun Gusti Yésus kados ingkang sinerat ing Injil
Lukas 12: 35-38 ingkang ngatag sadaya brayat sami
waspada ing bab pangodha-panggodha, ingkang damel
brayat nyingkur saking Gusti.

Kanthi cetha Gusti Yésus ngersakaken supados saben
brayat njagi dhiri sarana gesang ingkang setya dhateng
Gusti, Sumbering Gesang. Punapa ta ancasing kawaspadan
lan gesang ingkang punjeranipun dhateng Sang Kristus?
Inggih punika supados brayat ngraosaken kabegjan
kadosdéné ingkang kapangdikakaken ing Lukas 12: 37 lan
38. Amin.

7. Pandonga

8. Kidung Pamuji

KPK BMGJ 70:1-5 ”Lumadi Ing Gusti”

Gusti gesang kawula lumados mring Paduka,


LPP Sinode Wulan Brayat 2014 138

dadya pisungsung yekti mrih kamulyaning Gusti.

Mobah mosiking driya wah rerantaman kula
ngarah luhuring lampah mbabarken karsèng Allah.

Kedaling ilat kula tindak lampahing gesang,
namung tansah nélakna gunging sihè Pangéran

Bandha lan kasagedan katur minangka kurban,
cihnaning bekti Gusti wah nresnani sesami.

Gesang sawetahira manut ing rèh Paduka,
makarya klayan bingah kagem kratoning Allah.[WSN/TK]

Related Interests