Uû ban nh©n d©n

nam
X· t©n d¬ng
phóc

------------Sè 15 /BC - TP
12 n¨m 2009

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt
§éc lËp - Tù do - H¹nh

---------------------------T©n D¬ng, ngµy 10 th¸ng

B¸o c¸o

5 n¨m thùc hiÖn nhiÖm vô t ph¸p - hé tÞch
2005- 2009.
Thùc hiÖn chØ ®¹o cña ñy ban nh©n d©n x· T©n D¬ng vÒ
b¸o c¸o tæng kÕt 5 n¨m thùc hiÖn nhiÖm vô T ph¸p - Hé tÞch
2005 -2009 trªn ®Þa bµn x· T©n D¬ng.
Trong 5 n¨m qua díi sù chØ ®¹o cña §¶ng ñy, UBND vµ c¸c
c¬ quan t ph¸p huyÖn Thñy Nguyªn c«ng t¸c T ph¸p - Hé tÞch
®· cã nhiÒu chuyÓn biÕn tÝch cùc vµ ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh
qu¶ sau:
1. LÜnh vùc T ph¸p:

Tham mu gióp UBND x· thùc hiÖn nh÷ng chøc n¨ng qu¶n lý
nhµ níc vÒ c«ng t¸c t ph¸p trªn ®Þa bµn x·. Ban hµnh vµ tæ
chøc thùc hiÖn ch¬ng tr×nh kÕ ho¹ch, quyÕt ®Þnh, chØ thÞ Ò
c«ng t¸c t ph¸p ë cÊp x·. Theo dâi kiÓm tra t×nh h×nh thùc
hiÖn, kª so¸t v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt do Héi ®ång nh©n
d©n, UBND ban hµnh, phèi hîp víi ban v¨n hãa th«ng tin tuyªn
truyÒn phæ biÕn gi¸o dôc ph¸p luËt trªn hÖ thèng truyÒn thanh,
trao ®æi khai th¸c qu¶n lý tñ s¸ch ph¸p luËt theo ®óng quy
®Þnh.
N¨m 2006 kiÖn toµn ban t ph¸p theo quyÕt ®Þnh sè 35/Q§
- UBND ngµy 30/8/2006. Thùc hiÖn chØ ®¹o cña UBND x· kÕt
hîp víi mÆt trËn tæ quèc vµ c¸c ban ngµnh t®oµn thÓ, c¸n bé
c¬ së x©y dùng vµ cñng cè tæ hßa gi¶i ë c¬ së ngµy 14/7/2007
UIBND x· ra quyÕt ®Þnh sè 15/Q§- UBND c«ng nhËn 11 tæ hßa
1

gi¶i trªn ®Þa bµn x· víi 56 hßa gi¶i viªn vµ 11 tæ trëng tæ hßa
gi¶i, trong ®ã nam cã 42 ngêi, n÷ cã 25 ngêi. Tuæi ®êi tõ 30
®Õn 57 tuæi cung cÊp tµi liÖu nghiÖp vô cho c¸c tæ hßa gi¶i
theo sù híng dÉn cña c¬ quan T ph¸p cÊp trªn.
Nh÷ng n¨m qua c¸c tæ hßa gi¶i ë c¬ së ®· cã nhiÒu tÝch
cùc gi¶i quyÕt hßa gi¶i nhiÒu vô viÖc m©u thuÉn nhá x¶y ra t¹i
c¬ së. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y viÖc tranh chÊp ®Êt ®ai, tranh
chÊp tµi s¶n thõa kÕ ngµy cµng phøc t¹p. Ban T ph¸p ®· kÕt hîp
cïng mÆt trËn tæ quèc x·, c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ, c¸n bé c¬
së th«n gi¶i quyÕt hßa gi¶i 36 vô viÖc. Trong ®ã tranh chÊp ®Êt
®ai 31 vô, h«n nh©n gia ®×nh 5 vô, ®· gi¶i quyÕt thµnh 32 vô
viÖc, chuyÓn c¬ quan cÊp trªn 3 vô, 01 vô gi¶i quyÕt kh«ng
thµnh. KÕt hîp víi c¸n bé ®Þa chÝnh, ban c«ng an x· gi¶i quyÕt
vµ xö lý 15 vô viÖc lÊn chiÕm ®Êt ®ai avf sö dông ®Êt kh«ng
®óng môc ®Ých theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.Trong 5 n¨m qua
thùc hiÖn ChØ thÞ 20/CP ngµy 11/9/2001 cña chÝnh phñ vÒ
viÖc t¨ng cêng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c thi hµnh ¸n d©n
sù huyÖn Thñy Nguyªn thùc hiÖn ®îc 107 viÖc. Trong ®ã cã 27
viÖc lµ nh÷ng ®èi tîng cã hoµn c¶nh ®Æc biÖt khã kh¨n ®Ò
nghÞ cÊp trªn xÐt ¸n tÝch. HiÖn nay cßn 12 viÖc ®ang thi hµnh.
Thùc hiÖn c¶i c¸ch hµnh chÝnh, g¾n liÒn víi thñ tôc c¬
chÕ mét cña theo quyÕt ®Þnh sè 30/ Q§ - TTg ngµy 10/01/2007
vÒ ®¬n gi¶n hãa thñ tôc hµnh chÝnh - c«ng khai hãa - minh
b¹ch hãa c¸c quy ®Þnh vÒ thñ tôc hµnh chÝnh ®· gióp cho
nh©n d©n vµ c¸c doanh nghiÖp thuËn tiÖn mét bíc ®¸ng kÓ.
Thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 79CP ngµy 18/5/2007 vÒ viÖc
cÊp b¶n sao tõ sæ gèc, chøng thùc b¶n sao tõ b¶n chÝnh vµ
chøng thùc ch÷ ký trong c¸c v¨n b¶n giÊy tê, hîp ®ång giao
dÞch theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi
cho c«ng d©n cã yªu cÇu.
II. LÜnh vùc hé tÞch:

2

Thùc hiÖn nghiªm chØnh nghÞ ®Þnh 158 CP ngµy
27/12/2005 cña chÝnh phñ vÒ c«ng t¸c ®¨ng ký vµ qu¶n lý hé
tÞch vµ th«ng t sè 01/2008 cña Bé t ph¸p vÒ híng dÉn thùc hiÖn
mét sè quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh 158 vÒ ®¨ng ký vµ qu¶n lý
hé tÞch trªn c¸c lÜnh vùc cô thÓ nh: §¨ng ký, ®¨ng ký l¹i viÖc
sinh, tö, kÕt h«n, nhËn con nu«i, thay ®æi c¶i chÝnh hé tÞch
cho ngêi díi 14 tuæi vµ bæ xung hé tÞch cho mäi trêng hîp. §¨ng
ký khai sinh, ®¨ng ký khai tö qu¸ h¹n theo ®óng quy ®Þnh cña
ph¸p luËt cô thÓ.
1. N¨m 2005:

§¨ng ký khai sinh cho 174 trêng hîp.

Trong ®ã: Nam 103 trêng hîp n÷ 71 trêng hîp
§¨ng ký qu¸ h¹n :
§¨ng ký l¹i:

37 trêng hîp

45 trêng hîp

§¨ng ký kÕt h«n cho: 83 ®«i.
§¨ng ký khai tö cho 40 trêng hîp.

nam 26; n÷: 14

2. N¨m 2006: §¨ng ký khai sinh cho 221 trêng hîp.
Trong ®ã: Nam 108 trêng hîp n÷ 71 trêng hîp
§¨ng ký qu¸ h¹n :
§¨ng ký l¹i:

24 trêng hîp

58 trêng hîp

Thay ®æi c¶i chÝnh hé tÞch cho ngêi díi 14 tuæi: 08 trêng
hîp
§¨ng ký kÕt h«n cho: 92 ®«i.
X¸c nhËn t×nh tr¹ng h«n nh©n cho 66 ngêi.
§¨ng ký khai tö cho 32 trêng hîp.

nam 23; n÷: 09

3. N¨m 2007: §¨ng ký khai sinh cho 275 trêng hîp.
Trong ®ã: Nam 137 trêng hîp n÷ 138 trêng hîp
§¨ng ký qu¸ h¹n :

130 trêng hîp

Thay ®æi c¶i chÝnh hé tÞch cho ngêi díi 14 tuæi: 16 trêng
hîp
3

Giao nhËn con nu«i: 01 trêng hîp
NhËn cha, mÑ, con: 02 trêng hîp
§¨ng ký kÕt h«n cho: 108®«i.
X¸c nhËn t×nh tr¹ng h«n nh©n cho 99 ngêi.
4. N¨m 2008: §¨ng ký khai sinh cho 285 trêng hîp.
Trong ®ã: Nam 136 trêng hîp n÷ 149 trêng hîp
§¨ng ký l¹i: 81 trêng hîp
§¨ng ký qu¸ h¹n :

41 trêng hîp

§¨ng ký ®óng h¹n :163 trêng hîp
Thay ®æi c¶i chÝnh hé tÞch cho ngêi díi 14 tuæi: 23 trêng
hîp
Giao nhËn con nu«i: 01 trêng hîp
§¨ng ký cha, mÑ nhËn con: 09 trêng hîp
§¨ng ký kÕt h«n cho: 108®«i.
X¸c nhËn t×nh tr¹ng h«n nh©n cho 103 ngêi.
§¨ng ký khai tö cho 42 trêng hîp.

nam 25; n÷: 17

5. N¨m 2009: §¨ng ký khai sinh cho 264 trêng hîp (®Õn
10/12/2009)
Trong ®ã: Nam 132 trêng hîp n÷ 132 trêng hîp
§¨ng ký l¹i: 84 trêng hîp
§¨ng ký qu¸ h¹n :

14 trêng hîp

§¨ng ký ®óng h¹n : 166 trêng hîp
Thay ®æi c¶i chÝnh hé tÞch cho ngêi díi 14 tuæi: 18 trêng
hîp
Giao nhËn con nu«i: 02 trêng hîp
§¨ng ký cha, mÑ nhËn con: 10 trêng hîp
§¨ng ký kÕt h«n cho: 100 ®«i.
4

X¸c nhËn t×nh tr¹ng h«n nh©n cho 120 ngêi.
§¨ng ký khai tö cho 45 trêng hîp.
……..

nam ……..;

n÷:

KÕt hîp víi phßng hé tÞch - quèc tÞch së t ph¸p thµnh phè
gi¶i quyÕt, thùc hiÖn mét sè viÖc vÒ quèc tÞch theo quy ®Þnh
cña ph¸p luËt.
Trªn ®©y lµ nh÷ng kÕt qu¶ vµ c«ng t¸c T ph¸p -Hé tÞch ®·
®¹t ®îc trong n¨m qua. Bªn c¹nh nh÷ng thµnh qu¶ ®· ®¹t ®îc
cßn cã nh÷ng viÖc ®¹t hiÖu qu¶ cha cao ®ã lµ nh÷ng nhîc
®iÓm sÏ ph¶i häc hái kh¾c phôc trong thêi gian tíi.
C¸n bé t ph¸p - hé tÞch

§µo §øc TiÕn

5