Uû ban nh©n d©n

nam
X· t©n d¬ng

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

------------Sè ....... BC/UBND
th¸ng 10 n¨m 2012

---------------------------T©n D¬ng, ngµy 15

B¸o c¸o - ®Ò xuÊt
KÝnh göi:

- UBND huyÖn Thñy Nguyªn.

- Phßng T ph¸p huyÖn Thñy Nguyªn.
- Ngµy 15/10/2012 UBND x· ph¸t hiÖn viÖc ®· cÊp giÊy khai
sinh cho TrÇn Minh HiÕu sinh ngµy 15/9/2004 sai theo quy ®Þnh
cña Ph¸p luËt cô thÓ:
Ngµy 15 th¸ng 02 n¨m 2010 bµ TrÇn ThÞ KiÓm thêng tró t¹i
BÕn BÝnh - x· T©n D¬ng - Thñy Nguyªn - H¶i Phßng ®i ®¨ng ký khai
sinh cho ch¸u qu¸ h¹n lÊy tªn lµ TrÇn Minh HiÕu. Bµ KiÓm trong khi
khai sinh cho ch¸u ®· khai ®Çy ®ñ tªn bè vµ mÑ

do ®ã ngµy

15/02/2010 UBND x· ®· cÊp giÊy khai sinh theo lêi khai cña bµ KiÓm.
Xong qua thùc tÕ ®Õn nay UBND x· T©n D¬ng ®· ph¸t hiÖn giÊy
khai sinh ®· cÊp kh«ng chÝnh x¸c vÒ tªn cha do: ChÞ §ång ThÞ L¬ng
- sinh n¨m 1983 thêng tró t¹i x· T©n D¬ng cha ®¨ng ký kÕt h«n víi
ai. Anh TrÇn V¨n Minh kh«ng ph¶i lµ chång vµ khi khai sinh kh«ng cã
hå s¬ cha nhËn con cña anh TrÇn V¨n Minh. Do ®ã UBND x· b¸o c¸o
vÒ giÊy khai sinh ®· cÊp cho TrÇn Minh HiÕu sè 28 quyÓn 1/2008 do
UBND x· cÊp ngµy 05/2/2010 cã s¬ suÊt kh«ng ®óng theo quy
®Þnh. VËy UBND x· ®Ò nghÞ phßng T ph¸p huyÖn Thñy Nguyªn UBND huyÖn Thñy Nguyªn lµm thñ tôc vµ cho UBND x· ®¨ng ký l¹i
theo quy ®Þnh.
TM.UBND x· T©n D¬ng
1

Thùc hiÖn chØ ®¹o cña ñy ban nh©n d©n x· T©n D¬ng vÒ b¸o
c¸o tæng kÕt 5 n¨m thùc hiÖn nhiÖm vô T ph¸p - Hé tÞch 2005 -2009
trªn ®Þa bµn x· T©n D¬ng.
Trong 5 n¨m qua díi sù chØ ®¹o cña §¶ng ñy, UBND vµ c¸c c¬
quan t ph¸p huyÖn Thñy Nguyªn c«ng t¸c T ph¸p - Hé tÞch ®· cã
nhiÒu chuyÓn biÕn tÝch cùc vµ ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh qu¶ sau:
1. LÜnh vùc T ph¸p:

Tham mu gióp UBND x· thùc hiÖn nh÷ng chøc n¨ng qu¶n lý nhµ
níc vÒ c«ng t¸c t ph¸p trªn ®Þa bµn x·. Ban hµnh vµ tæ chøc thùc
hiÖn ch¬ng tr×nh kÕ ho¹ch, quyÕt ®Þnh, chØ thÞ Ò c«ng t¸c t ph¸p
2

ë cÊp x·. Theo dâi kiÓm tra t×nh h×nh thùc hiÖn, kª so¸t v¨n b¶n
quy ph¹m ph¸p luËt do Héi ®ång nh©n d©n, UBND ban hµnh, phèi
hîp víi ban v¨n hãa th«ng tin tuyªn truyÒn phæ biÕn gi¸o dôc ph¸p
luËt trªn hÖ thèng truyÒn thanh, trao ®æi khai th¸c qu¶n lý tñ s¸ch
ph¸p luËt theo ®óng quy ®Þnh.
N¨m 2006 kiÖn toµn ban t ph¸p theo quyÕt ®Þnh sè 35/Q§ UBND ngµy 30/8/2006. Thùc hiÖn chØ ®¹o cña UBND x· kÕt hîp víi
mÆt trËn tæ quèc vµ c¸c ban ngµnh t®oµn thÓ, c¸n bé c¬ së x©y
dùng vµ cñng cè tæ hßa gi¶i ë c¬ së ngµy 14/7/2007 UIBND x· ra
quyÕt ®Þnh sè 15/Q§- UBND c«ng nhËn 11 tæ hßa gi¶i trªn ®Þa bµn
x· víi 56 hßa gi¶i viªn vµ 11 tæ trëng tæ hßa gi¶i, trong ®ã nam cã
42 ngêi, n÷ cã 25 ngêi. Tuæi ®êi tõ 30 ®Õn 57 tuæi cung cÊp tµi
liÖu nghiÖp vô cho c¸c tæ hßa gi¶i theo sù híng dÉn cña c¬ quan T
ph¸p cÊp trªn.
Nh÷ng n¨m qua c¸c tæ hßa gi¶i ë c¬ së ®· cã nhiÒu tÝch cùc
gi¶i quyÕt hßa gi¶i nhiÒu vô viÖc m©u thuÉn nhá x¶y ra t¹i c¬ së.
Nh÷ng n¨m gÇn ®©y viÖc tranh chÊp ®Êt ®ai, tranh chÊp tµi s¶n
thõa kÕ ngµy cµng phøc t¹p. Ban T ph¸p ®· kÕt hîp cïng mÆt trËn tæ
quèc x·, c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ, c¸n bé c¬ së th«n gi¶i quyÕt hßa
gi¶i 36 vô viÖc. Trong ®ã tranh chÊp ®Êt ®ai 31 vô, h«n nh©n gia
®×nh 5 vô, ®· gi¶i quyÕt thµnh 32 vô viÖc, chuyÓn c¬ quan cÊp
trªn 3 vô, 01 vô gi¶i quyÕt kh«ng thµnh. KÕt hîp víi c¸n bé ®Þa
chÝnh, ban c«ng an x· gi¶i quyÕt vµ xö lý 15 vô viÖc lÊn chiÕm ®Êt
®ai avf sö dông ®Êt kh«ng ®óng môc ®Ých theo quy ®Þnh cña
ph¸p luËt.Trong 5 n¨m qua thùc hiÖn ChØ thÞ 20/CP ngµy 11/9/2001
cña chÝnh phñ vÒ viÖc t¨ng cêng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c thi
hµnh ¸n d©n sù huyÖn Thñy Nguyªn thùc hiÖn ®îc 107 viÖc. Trong
®ã cã 27 viÖc lµ nh÷ng ®èi tîng cã hoµn c¶nh ®Æc biÖt khã kh¨n
®Ò nghÞ cÊp trªn xÐt ¸n tÝch. HiÖn nay cßn 12 viÖc ®ang thi hµnh.
Thùc hiÖn c¶i c¸ch hµnh chÝnh, g¾n liÒn víi thñ tôc c¬ chÕ mét
cña theo quyÕt ®Þnh sè 30/ Q§ - TTg ngµy 10/01/2007 vÒ ®¬n gi¶n
hãa thñ tôc hµnh chÝnh - c«ng khai hãa - minh b¹ch hãa c¸c quy
3

®Þnh vÒ thñ tôc hµnh chÝnh ®· gióp cho nh©n d©n vµ c¸c doanh
nghiÖp thuËn tiÖn mét bíc ®¸ng kÓ.
Thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 79CP ngµy 18/5/2007 vÒ viÖc cÊp b¶n
sao tõ sæ gèc, chøng thùc b¶n sao tõ b¶n chÝnh vµ chøng thùc ch÷
ký trong c¸c v¨n b¶n giÊy tê, hîp ®ång giao dÞch theo ®óng quy
®Þnh cña ph¸p luËt t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng d©n cã yªu
cÇu.
II. LÜnh vùc hé tÞch:

Thùc hiÖn nghiªm chØnh nghÞ ®Þnh 158 CP ngµy 27/12/2005
cña chÝnh phñ vÒ c«ng t¸c ®¨ng ký vµ qu¶n lý hé tÞch vµ th«ng t sè
01/2008 cña Bé t ph¸p vÒ híng dÉn thùc hiÖn mét sè quy ®Þnh cña
NghÞ ®Þnh 158 vÒ ®¨ng ký vµ qu¶n lý hé tÞch trªn c¸c lÜnh vùc cô
thÓ nh: §¨ng ký, ®¨ng ký l¹i viÖc sinh, tö, kÕt h«n, nhËn con nu«i,
thay ®æi c¶i chÝnh hé tÞch cho ngêi díi 14 tuæi vµ bæ xung hé tÞch
cho mäi trêng hîp. §¨ng ký khai sinh, ®¨ng ký khai tö qu¸ h¹n theo
®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt cô thÓ.
1. N¨m 2005:

§¨ng ký khai sinh cho 174 trêng hîp.

Trong ®ã: Nam 103 trêng hîp n÷ 71 trêng hîp
§¨ng ký qu¸ h¹n :
§¨ng ký l¹i:

37 trêng hîp

45 trêng hîp

§¨ng ký kÕt h«n cho: 83 ®«i.
§¨ng ký khai tö cho 40 trêng hîp.

nam 26; n÷: 14

2. N¨m 2006: §¨ng ký khai sinh cho 221 trêng hîp.
Trong ®ã: Nam 108 trêng hîp n÷ 71 trêng hîp
§¨ng ký qu¸ h¹n :
§¨ng ký l¹i:

24 trêng hîp

58 trêng hîp

Thay ®æi c¶i chÝnh hé tÞch cho ngêi díi 14 tuæi: 08 trêng hîp
§¨ng ký kÕt h«n cho: 92 ®«i.
X¸c nhËn t×nh tr¹ng h«n nh©n cho 66 ngêi.
4

§¨ng ký khai tö cho 32 trêng hîp.

nam 23; n÷: 09

3. N¨m 2007: §¨ng ký khai sinh cho 275 trêng hîp.
Trong ®ã: Nam 137 trêng hîp n÷ 138 trêng hîp
§¨ng ký qu¸ h¹n :

130 trêng hîp

Thay ®æi c¶i chÝnh hé tÞch cho ngêi díi 14 tuæi: 16 trêng hîp
Giao nhËn con nu«i: 01 trêng hîp
NhËn cha, mÑ, con: 02 trêng hîp
§¨ng ký kÕt h«n cho: 108®«i.
X¸c nhËn t×nh tr¹ng h«n nh©n cho 99 ngêi.
4. N¨m 2008: §¨ng ký khai sinh cho 285 trêng hîp.
Trong ®ã: Nam 136 trêng hîp n÷ 149 trêng hîp
§¨ng ký l¹i: 81 trêng hîp
§¨ng ký qu¸ h¹n :

41 trêng hîp

§¨ng ký ®óng h¹n :163 trêng hîp
Thay ®æi c¶i chÝnh hé tÞch cho ngêi díi 14 tuæi: 23 trêng hîp
Giao nhËn con nu«i: 01 trêng hîp
§¨ng ký cha, mÑ nhËn con: 09 trêng hîp
§¨ng ký kÕt h«n cho: 108®«i.
X¸c nhËn t×nh tr¹ng h«n nh©n cho 103 ngêi.
§¨ng ký khai tö cho 42 trêng hîp.

nam 25; n÷: 17

5. N¨m 2009: §¨ng ký khai sinh cho 264 trêng hîp (®Õn
10/12/2009)
Trong ®ã: Nam 132 trêng hîp n÷ 132 trêng hîp
§¨ng ký l¹i: 84 trêng hîp
§¨ng ký qu¸ h¹n :

14 trêng hîp

§¨ng ký ®óng h¹n : 166 trêng hîp
5

Thay ®æi c¶i chÝnh hé tÞch cho ngêi díi 14 tuæi: 18 trêng hîp
Giao nhËn con nu«i: 02 trêng hîp
§¨ng ký cha, mÑ nhËn con: 10 trêng hîp
§¨ng ký kÕt h«n cho: 100 ®«i.
X¸c nhËn t×nh tr¹ng h«n nh©n cho 120 ngêi.
§¨ng ký khai tö cho 45 trêng hîp.

nam ……..;

n÷: ……..

KÕt hîp víi phßng hé tÞch - quèc tÞch së t ph¸p thµnh phè gi¶i
quyÕt, thùc hiÖn mét sè viÖc vÒ quèc tÞch theo quy ®Þnh cña ph¸p
luËt.
Trªn ®©y lµ nh÷ng kÕt qu¶ vµ c«ng t¸c T ph¸p -Hé tÞch ®· ®¹t
®îc trong n¨m qua. Bªn c¹nh nh÷ng thµnh qu¶ ®· ®¹t ®îc cßn cã
nh÷ng viÖc ®¹t hiÖu qu¶ cha cao ®ã lµ nh÷ng nhîc ®iÓm sÏ ph¶i
häc hái kh¾c phôc trong thêi gian tíi.
C¸n bé t ph¸p - hé tÞch

§µo §øc TiÕn

6