Uû ban nh©n d©n

X· t©n d¬ng

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

------------Sè ..../BC - TP
n¨m 2010

---------------------------T©n D¬ng, ngµy 20 th¸ng 06

B¸o c¸o
C«ng t¸c t ph¸p - hé tÞch 6 th¸ng ®Çu n¨m 2010

Thùc hiÖn chØ ®¹o cña UBND x· vÒ viÖc b¸o c¸o kÕt qu¶
c«ng t¸c T ph¸p - Hé tÞch 6 th¸ng ®Çu n¨m 2010.
KÕt qu¶ thùc hiÖn nh sau:
I. VÒ lÜnh vùc t ph¸p

1. Tham mu gióp UBND x· qu¶n lý Nhµ níc vÒ c«ng t¸c t
ph¸p t¹i ®Þa ph¬ng. TiÕp nhËn ®¬n, th khiÕu l¹i, tè c¸o, ph©n
lo¹i, x¸c minh cô thÓ b¸o c¸o l·nh ®¹o UBND x· cã kÕ ho¹ch ph ¬ng híng gi¶i quyÕt. KÕt hîp cïng c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ c¸n
bé c¬ së tæ chøc gi¶i quyÕt, hoµ gi¶i theo quy ®Þnh cña ph¸p
luËt.
Trong thêi gian qua trªn ®Þa bµn x· cã nhiÒu giao ®éng
biÕn ®æi vÒ gi¸ c¶ ®Êt ®ai ®· g©y ¶nh hëng ®Õn an ninh trËt
tù vÒ qu¶n lý ®Êt ®ai ë ®Þa ph¬ng nhiÒu hé gia ®×nh c¸ nh©n
tù ý chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt tr¸i quy ®Þnh cña ph¸p luËt, tù ý
chuyÓn ®æi môc ®Ých sñ dông vi ph¹m luËt ®Êt ®ai. C¸n bé t
ph¸p kÕt hîp víi tæ c«ng t¸c UBND x· ®· tham mu gióp UBND x·
gi¶i quyÕt xö lý 04 vô sö dông ®Êt sai môc ®Ých. Xö ph¹t vi ph¹m
hµnh chÝnh vµ kh¾c phôc hËu qu¶. KÕt hîp víi tæ c«ng t¸c UBND
x· ®· rµ so¸t 13 hé d©n khu vùc §Çm T©n Hoa cã hµnh vi lÊn
chiÕm x©y dùng nhµ tr¸i phÐp, ra quyÕt ®Þnh ®Ò nghÞ UBND x·
xö lý theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Ngoµi nh÷ng viÖc sö dông
®Êt kh«ng ®óng môc ®Ých, lÊn chiÕm ®Êt, t¹i c¸c khu d©n c
trªn ®Þa bµn x· x¶y ra nhiÒu vô viÖc tranh chÊp ®Êt ë, ®Êt thõa
kÕ t¹i c¸c hé gia ®×nh. Ban T ph¸p ®· kÕt hîp víi c¸n bé c¬ së

gi¶i quyÕt thµnh c«ng 03 vô tranh chÊp ®Êt thõa kÕ, 01 vô tranh
chÊp hîp ®ång d©n sù, cã 01 vô gi¶i quyÕt kh«ng thµnh.
2. Trùc tiÕp, qu¶n lý vµ khai th¸c tñ s¸ch ph¸p luËt ë ®Þa ph¬ng vµ trao ®æi gi÷a tñ s¸ch ph¸p luËt víi c¸c ®¬n vÞ kh¸c
nh»m n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô qu¶n lý Nhµ níc trong lÜnh
vùc T ph¸p.
3. KÕt hîp víi ®éi thi hµnh ¸n d©n sù huyÖn Thuû Nguyªn
thùc hiÖn ®«n ®èc ®îc 04 viÖc thi hµnh ¸n trªn ®Þa bµn x·. Xo¸
¸n tÝch cho 03 ®èi tîng cã hoµn c¶nh ®Æc biÖt khã kh¨n. KÕt hîp
cïng Toµ ¸n nh©n d©n huyÖn Thuû Nguyªn gi¶i quyÕt 03 vô viÖc
liªn quan tíi h«n nh©n gia ®×nh.
4. Gióp UBND x· thùc hiÖn chøng thùc ch÷ ký 154 trêng hîp
cña c«ng d©n trong c¸c giÊy tê phôc vô cho viÖc thùc hiÖn c¸c
giao dÞch d©n sù ë trong níc.
Chøng thùc 03 trêng hîp di chóc tµi s¶n thõa kÕ.
Chøng thùc b¶n sao tõ b¶n chÝnh theo NghÞ ®Þnh sè 79
ngµy 18/5/2007 theo tr×nh tù quy ®Þnh cña ph¸p luËt. KÕt hîp
cïng c¸n bé së t ph¸p gi¶i quyÕt mét sè c«ng viÖc vÒ quèc tÞch.
II. VÒ lÜnh vùc hé tÞch

Thùc hiÖn nghiªm NghÞ ®Þnh 185CP ngµy 27/5/2005 cña
chÝnh phñ vµ Th«ng t sè 01 cña Bé t ph¸p vÒ ®¨ng ký vµ qu¶n lý
hé tÞch.
Trong 6 th¸ng ®Çu n¨m 2010 ®· ®¨ng ký ë c¸c lÜnh vùc cho
mäi ®èi tîng kÕt qu¶ nh sau:
1. §¨ng ký khai sinh
- Tæng sè ®¨ng ký khai sinh lµ 109
Trong ®ã Nam 56

N÷: 53

§¨ng ký ®óng h¹n lµ
§¨ng ký l¹i lµ

74 trêng hîp
27 trêng hîp

§¨ng ký qu¸ h¹n

08 trêng hîp

Sinh con ngoµi d· thó lµ

03 trêng hîp

CÊp 86 b¶n sao giÊy khai sinh tõ sæ gèc.

15 b¶n sao ®¨ng ký kÕt h«n tõ sæ gèc
04 b¶n sao giÊy chøng tö
- §¨ng ký thay ®æi c¶i chÝnh bæ sung hé tÞch x¸c ®Þnh l¹i
d©n téc, x¸c ®Þnh l¹i giíi tÝnh.
- C¶i chÝnh cho 04 trêng hîp
- §iÒu chØnh cho 16 trêng hîp
- §¨ng ký viÖc nhËn cha, mÑ, con cho 07 trêng hîp
- §¨ng ký nhËn con nu«i cho 01 trêng hîp
2. §¨ng ký kÕt h«n
- §¨ng ký kÕt h«n cho 51 ®«i
3. §¨ng ký khai tö cho 31 trêng hîp.
Trong ®ã Nam: 16

N÷: 15

- §¨ng ký qu¸ h¹n: 03 trêng hîp
- §¨ng ký ®óng h¹n: 28 trêng hîp
Trªn ®©y lµ kÕt qu¶ ®¹t ®îc trong lÜnh vùc T ph¸p - hé tÞch
trong 6 th¸ng n¨m 2010
C¸n bé t ph¸p - hé tÞch

§µo §øc TiÕn

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
§éc LËp - Tù Do - H¹nh Phóc

-----------------------------------

B¶n dù trï ch¬ng tr×nh kinh phÝ
LÔ kû niÖm 60 n¨m ngµy thµnh lËp Héi Cùu TNXP ViÖt
Nam ngµy 15/7/1950-15/7/2010 vµ sù kÕt hîp 6 th¸ng ®Çu
n¨m 2010 Héi Cùu TNXP x·.
KÝnh göi:

§¶ng uû vµ UBND x· D¬ng Quan.

- Theo c«ng v¨n Thµnh uû H¶i Phßng sè 1277-CV/TU.
- UBND thµnh phè H¶i Phßng sè 1872 -UBND x· D¬ng Quan
Héi Cùu TNXP x· D¬ng Quan ®Ò nghÞ §¶ng uû vµ UBND x· duyÖt
cÊp kinh phÝ cho Héi Cùu TNXP x· D¬ng Quan nh sau:
1. B¨ng d«n, khÈu hiÓu

=

200.000®

2. ChÌ, níc, kh¸nh thiÕt

=

100.000®

3. §¹i biÓu huyÖn

3 ngêi x 20.000®

4. §¹i biÓu x· 10 ngêi x 20.000®

=
=

60.000®

200.000®

5. Héi viªn cùu TNXP x· 83 ngêi x 10.000®= 830.000®
Tæng céng

=

1.390.000®

(B»ng ch÷: Mét triÖu ba tr¨m chÝn m¬i ngh×n ®ång
ch½n./.)
Ngµy 10 th¸ng 06 n¨m 2010
t/m BCH Héi cùu TNXP x· D¬ng Quan
Chñ tÞch

NguyÔn ¸nh R¹ng