Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

Uû ban nh©n d©n
x· T©n D¬ng

§éc LËp - Tù Do - H¹nh Phóc

Sè:11/ CV - TP.
V/v Tr¶ lêi c«ng v¨n

T©n D¬ng, ngµy 21 th¸ng 08 n¨m 2010.

sè 2392 x¸c minh kÕt h«n
KÝnh göi: - Së t ph¸p thµnh phè H¶i Phßng
- Phßng hµnh chÝnh - T ph¸p.

UBND x· T©n D¬ng nhËn ®îc c«ng v¨n sè 2497/ STP - HCTP vÒ
viÖc kÕt h«n cña chÞ bïi thÞ v©n ; sinh ngµy 03/06/1975 t¹i thµnh
phè H¶i Phßng; giÊy CMND sè: 031525029 do c«ng an thµnh phè H¶i
Phßng cÊp ngµy 15/10/2004.
D©n téc: Kinh;

quèc tÞch:

ViÖt Nam.

Thêng tró t¹i: Xãm §×nh - §éi 3 - x· T©n D¬ng - huyÖn Thuû
Nguyªn - thµnh phè H¶i Phßng.
KÕt h«n víi anh choi kug jin; sinh ngµy 13/06/1958 lµ c«ng d©n
Hµn Quèc.
1. ViÖc thÈm tra:
ChÞ bïi thÞ v©n ; sinh ngµy 03/06/1975 Thêng tró t¹i: Xãm §×nh
- §éi 3 - x· T©n D¬ng - huyÖn Thuû Nguyªn - thµnh phè H¶i Phßng ®·
huû h«n theo b¶n ¸n sè 220 ngµy 08/11/2006. Kh«ng c«ng nhËn vî
chång cña Toµ ¸n nh©n d©n huyÖn Thuû Nguyªn. Tõ khi huû h«n
®Õn nay chÞ Bïi ThÞ V©n vÉn sèng ®éc th©n cha ®¨ng ký kÕt h«n
víi ai. UBND x· T©n D¬ng cÊp giÊy x¸c nhËn t×nh tr¹ng h«n nh©n
cho chÞ Bïi ThÞ V©n ngµy 14/06/2010 theo sè thø tù 70.
C¨n cø theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt UBND x· T©n D¬ng cÊp
giÊy x¸c nhËn t×nh tr¹ng h«n nh©n lµ hoµn toµn
®Þnh cña ph¸p luËt.
2.ý kiÕn ®Þa ph¬ng vµ gia ®×nh

®óng víi quy

C¨n cø theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt UBND x· T©n D¬ng hoµn
toµn nhÊt trÝ víi viÖc kÕt h«n cña chÞ bïi thÞ v©n víi anh choi kug
jin lµ c«ng d©n níc ngoµi trªn c¬ së ph¸p luËt quy ®Þnh.
T¹i UBND x· T©n D¬ng «ng Bïi Quang KÝnh vµ bµ NguyÔn ThÞ
Nh¹n lµ cha mÑ ®Î cña chÞ Bïi ThÞ V©n cho biÕt viÖc kÕt h«n lµ do
con g¸i «ng bµ hoµn toµn ®Þnh ®o¹t kh«ng cã m«i giíi hoÆc Ðp
buéc g×. ¤ng KÝnh vµ bµ Nh¹n hoµn toµn nhÊt trÝ víi cuéc h«n
nh©n cña con g¸i m×nh.
§Ó ®¶m b¶o quyÒn, lîi Ých hîp ph¸p cña chÞ bïi thÞ v©n UBND
x· T©n D¬ng xin th«ng b¸o kÕt qu¶ thÈm tra ®Ó phßng Hµnh chÝnh
T ph¸p- së T ph¸p thµnh phè H¶i Phßng biÕt vµ t¹o ®iÒu kiÖn gióp
®ì chÞ bïi thÞ v©n.
§¹i diÖn gia ®×nh ký tªn

t/m UBND x·

PhÇn hai:

Kh¶o s¸t
A. sóng m¸y cao x¹ 14.5 mm
1. C«ng dông:
Sóng ®îc trang bÞ trªn c¸c tµu mÆt níc dïng ®Ó tiªu diÖt c¸c
môc tiªu trªn kh«ng. Nh m¸y bay, qu©n nh¶y dï trong tÇm b¾n hiÖu
qu¶. Khi cÇn thiÕt cßn dï tiªu diÖt c¸c môc tiªu trªn mÆt níc, mÆt
®Êt, nh xe vËn t¶i, háa tiÔn, bé binh, tµu xuång chiÕn ®Êu lo¹i nhá.
§©y lµ lo¹i sóng b¾n liªn thanh cã tèc ®é b¾n nhanh, cÊu t¹o
gän nhÑ thuËn tiÖn cho viÖc thao t¸c chiÕn ®Êu vµ di chuyÓn hµnh
qu©n.
2. §Æc ®iÓm:

3. TÝnh n¨ng kü chiÕn thuËt:
a. TÝnh n¨ng kü thuËt.
- Cç nßng: 14.5mm
- Sè v¹ch xo¾n: 8 ®êng xo¾n ph¶i
- ¸p suÊt lín nhÊt trong buång ®¹n: 3.330kg/cm2
-

Träng lîng toµn bé mét khÈu sóng (trõ thïng ®¹n vµ phô tïng):

206kg.
- Träng lîng bÖ sóng (trõ gi¸ sóng vµ ghÕ ngåi): 40kg.
- Träng lîng gi¸ sóng: 27kg.
- Träng lîng th©n sóng: 50kg (nßng vµ hé nßng lµ 22kg).

- Träng lîng mét thïng ®¹n 70 viªn n¾p trong b¨ng: 20kg (hßm
3.5kg; d©y b¨ng 2.5kg; ®¹n 14kg).
- §é chuyÓn gãc mét vßng quay (®èi víi sóng 2 nßng ngang) TÇm:
200/ vßng
Híng: 300/ vßng
- Giíi h¹n gãc b¾n:
+ TÇm: -120 : +870
+ Híng: 3600 (tïy theo kÕt cÊu cña mÆt boong tµu).
- §é lïi cho phÐp khi b¾n lµ 90mm
- Lo¹i ®¹n -->xuyªn ch¸y
--> xuyªn ch¸y vach ®êng
--> chØ thÞ môc tiªu
b.TÝnh n¨ng chiÕn thuËt.
- S¬ tèc tµu ®¹n: 990--> 1012 m/s
- Tèc ®é b¾n: 550--> 650 ph¸t/ phót/nßng.
- §é cao b¾n cao nhÊt lµ 280m.
- §é cao hiÖu qu¶: 2000m.

phÇn ba:
kÕ ho¹ch kiÓm tra kü thuËt
I. Thêi gian: 04h
II. §Þa ®iÓm: T¹i tµu HQ - 439 - H§4 - BTL Vïng I.
III. Qu©n sè: 03 ®ång chÝ.
IV. Dông cô vËt t.
- Bé dìng kiÓm tra
- Bé phô tïng vµ dông cô kÎm theo.
- DÇu vµ dÎ c¸c lo¹i
- VËt t trang bÞ ngµnh.