LPP Sinode Wulan Brayat 2014 130

NDARBÈNI
INGKANG
LINANGKUNG,
PUNAPA
KEPARENG?


1. Wekdal Ening
2. Kidung Pamuji:
KPK BMGJ 9: 1,2 “Pamuji Konjuk Allah Maagung”
Puji sokur lan panggunggung konjuk mring Hyang Maagung
kang nitahken jagad raya wah langgeng kasetyannya
makluk wrata rinimatan krana sihing Pangéran
jagad tentrem lan raharja lamun manut pangrèhnya

Surya, candra lan pra lintang samya nyunarken padhang,
peksi ngocèh mawurahan wah sato kéwan girang,
tetuwuhan ngumbar sekar sarta asung woh-wohan,
sadaya sami memuja mring Allah Kang Makwasa.
3. Pandonga
4. Kidung Pamuji:
KPK BMGJ 195: 1,2 “Isining Kitab Suci”
WULAN BRAYAT
BAHAN 1
Kidung
KPK BMGJ 9: 1, 2
KPK BMGJ 195: 1,2
KPK BMGJ 188: 3,4

Waosan
Lukas 12:13-21

LPP Sinode Wulan Brayat 2014 131

Isinya kabar kabingahan winangsitken déning Pangéran
dadya srana suka piwulang margining kautaman.
Reff :
dimèn tyang pitados tansaha rumantos
mbangun turut Gusti nresnani sesami.

Tyang lepat kraos winelèhna déning sabdaning Kang Ma'kwasa
tyang dosa gya samya mratobat nampènana sih rahmat.
Reff :
dimèn tyang pitados tansaha rumantos
mbangun turut Gusti nresnani sesami.

5. Pamaosing Kitab Suci: Lukas 12:13-21
6. Wedharing Pangandika

NDARBÈNI INGKANG LANGKUNG,
PUNAPA KEPARENG?
Ing tetembungan Jawi wonten unèn-unèn utawi wejangan
ingkang makaten, ”aja mélik, sabab mélik nggedhong lali”.
Tetembungan wau maknanipun: tebihana pepénginan /
krenteg nuwukaken pepénginan. Kénging punapa? Sabab
krenteg nuwukaken pepénginan njalari manungsa kesupèn
dhateng adeging gesang ingkang dipun tindakaken.
Sampun kathah cariyos ing sakiwa-tengen kita, ingkang
nyebataken kadospundi pepénginanipun manungsa
ndadosaken para panembating negari sami nindakaken
korupsi sarta ngginakaken manéka warni cara kanggé
pikantuk arta lan gesang mubra-mubru. Wonten ugi
satunggaling ibu ingkang ngutil (mendhet barang kanthi
sidheman) rasukan ing peken karana kepingin ndarbèni
rasukan ingkang miturut pamanggihipun saged mewahi
sesawanganing dhiri langkung ayu. Punika conto
pepénginan ing salebeting manungsa ingkang saged damel
kesupèn dhateng ajining dhirinipun.


LPP Sinode Wulan Brayat 2014 132


Nalika Gusti Yésus maringi piwulang dhateng para
sakabatipun, wonten satunggaling tiyang ingkang matur
dhateng Gusti Yésus, ”Guru, Paduka mugi karsaa ndhawuhi
sadhèrèk kawula, supados andum warisan kaliyan kawula”.
Tiyang wau nyuwun supados Gusti Yésus tumindak
minangka hakim ingkang saged dados pantawis tiyang wau
kaliyan sadhèrèkipun. Menawi kita gambaraken, tiyang
wau lan panyuwunanipun, kadosipun tiyang wau nembé
wonten ing salebeting prakawis kaliyan sadhèrèkipun.
Déné prakawisipun rebatan warisan. Tumrap
panyuwunanipun tiyang wau, Gusti Yésus paring wejangan
kanggé sadaya tiyang, ingkang sami mirengaken,
pangandikanipun,”Sing padha awas, wekanana sakabèhing
budi kethaha, sabab sanadyan wong duwé bandha nganti
akeh banget, uripé wong iku ora gumantung marang
kasugihané iku” (Lukas 12: 15). Pangandikanipun Gusti
Yésus punika kawewahan malih kanthi pasemon
satunggaling tiyang ingkang kaanggep bodho. Tiyang
bodho ingkang dipun kersakaken déning Gusti Yésus
punika tiyang ingkang serakah dhateng bandha. Sikep
serakahipun njalari boten preduli, dadosa dhateng dhiri
pribadinipun piyambak punapa déné dhateng sesami.
Sikep boten preduli dhateng dhiri pribadi ketingal saking
anggènipun ngasoraken drajating gesang demi kasugihan
lan kanikmataning gesang. Sikep boten preduli dhateng
sesami kelampahan nalika tiyang mbujeng kasugihan lan
kanikmatan, piyambakipun ngurbanaken brayat,
memitran, pasedhèrèkan.
Pangandika ingkang saged kita tampeni saking Kitab Suci
ing dinten punika, cetha: nyingkiraken dhiri saking
pepénginan ndarbèni kanthi cara ingkang kemrangga.
Mbok menawi kita pratela, ”lha saiki rak ya jaman
kadonyan, ing ngendi aku, sakulawangsaku bakal diajeni
yen duwé apa baé kang ditawakaké déning iklan? Yen aku


LPP Sinode Wulan Brayat 2014 133

ora duwé bandha kang cukup, kepriyé? Apa Gusti Yésus ora
karenan yèn aku duwé bandha kang akeh?” Lumantar Injil
ingkang kita waos dinten punika, kita mangihaken kanthi
cetha bilih Gusti Yésus boten nampik dhateng bandha.
Ingkang kinersakaken déning Gusti inggih punika
kadospundi sikeping manungsa dhateng bandha, supados
sampun ngantos bandha punika dados brahala ing
gesangipun. Sikep ingkang dipun kersakaken déning Gusti
sikep ingkang boten dipun rèh déning pepénginan. Sarana
makaten, kanthi tembung sanès, Gusti Yésus paring
pangandika: Aja mélik, utawi nyingkirana pepénginan-
pepénginan ingkang saged damel kita kesupèn dhateng
ajining gesang. Sumangga kita dados tiyang ingkang sugih,
inggih punika sugih ing ngarsanipun Gusti Allah (Lukas 12:
21).

7. Pandonga

8. Kidung Pamuji KPK BMGJ 188: 3,4 ”Asung
Pisungsung”
Bandha, arta pethingan kang katur mring Gusti,
bludaging kabingahan wit berkah tan sepi.

Saos pisungsung kathah cacahnya tan timbang,
lan gung berkahing Allah tan kénging winilang.


[WSN/TK]

Related Interests