Ρ

IV.

ΡΟΖΕ ΓΚΑΡΩΝΤΥ

οι ΘΕΜΕΛΙΏΔΕΙΣ
ΜΎΘΟΙ
ΤΗΣ ΙΣΡΑΗΛΙΝΉΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ
ΠΡΟΛΟΠΖΕΙ

ο ΔΗΜΉΤΡΗΣ ΚΟΛΛΑΤΟΣ

Ν Ε Α ΘΕΣΙΣ
ΑΘΗΝΑΙ 1996

ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΤΟΥ

ΕΚΔΟΤΗ

Απμηεθεί ζπάκζα πνόηθδζδ βζά έκακ "Εθθδκα έηδμηδ κά έπδ ηδκ δοκαηόηδηα
κά θένδ ζημ θωξ ηδξ δδιμζζόηδημξ έκα αζαθίμ ζάκ ηζ' αοηό βναιιέκμ άπό
ημκ Ρμγέ Γηανωκηύ. Γκωνίγω, αεααίωξ, έη ηωκ πνμηένωκ όηζ δ
ζοβηεηνζιέκδ έηδμζδ εά δδιζμονβήζδ εόνοαμ. Θά οπάνλμοκ ακηζδνάζεζξ.
Θεηζηέξ ηαζ ανκδηζηέξ.
"Εκα ιήκοια πάκηωξ επζεοιώ κά ζηείθω ιέ ηό ιζηνό αοηό ζδιείωια:
Οοδείξ πνέπεζ κά αζαζεή ηαζ κά έηθένδ βκώιδ βζά ηό αζαθίμ ακ
πνμδβμοιέκωξ δέκ ΰπμαθδεή εζξ ημκ ηόπμ κά ηό δζάααζδ. Αηνζαώξ επεζδή
δέκ είκαζ θζθμεαναϊηό ή άκηζεαναϊηό, αθθά ιζά ιεθέηδ πμύ πενζέπεζ ζημζπεία.
Καζ ηά ζημζπεία πνέπεζ κά ιεθεηώκηαζ. Ιδζαζηένωξ ιάθζζηα όηακ βνάθωκηαζ
άπό ημκ Ρμγέ Γηανωκηύ, ό όπμζμξ βκώνζζε ωξ ηναημύιεκμξ έπζ ηνζεηίακ ηά
Γενιακζηά Σηναηόπεδα Σοβηεκηνώζεωξ.
Ό έηδμηδξ

Ό Ροζέ Γκαρωντύ στο σπίτι του στο Παρίσι, πριν από αρκετά χρόνια
με τον Δημήτρη Κολλάτο.

ΠΡΌΛΟΓΟΣ
ΤΟΥ Δ Η Μ Ή Τ Ρ Η ΚΟΛΛΑΤΟΥ

Δ

εν θά υπερασπιστώ τις θέσεις του Roger Garaudy
ούτε θά κρίνω τήν αξία των στοιχείων πού παρα­
θέτει στο βιβλίο αυτό. Βιβλίο, πού όσο κι αν
φαίνεται περίεργο έχει απαγορευτεί στη Γαλλία. Χώρα
πού πραγματικά σέβεται —σεβόταν;— τήν ελεύθερη έκ­
φραση. Θά υπερασπιστώ όμως μέ φανατισμό τό δικαίωμα
του Roger Garaudy νά γράφει ελεύθερα αυτό πού πιστεύ­
ει. Γιατί, κάθε άνθρωπος πρέπει νά έχει τό δικαίωμα αυτό
και γιατί πιστεύω βαθιά ότι ό Roger Garaudy τό δικαιού­
ται περισσότερο από όλους μας. Αγωνίστηκε χωρίς νά
υπολογίσει τη ζωή του, όταν οι περισσότεροι Γάλλοι η
κρύφτηκαν ή συμβιβάστηκαν μέ τούς Γερμανούς.
Μόνος αυτός από τούς Γάλλους κομμουνιστές ηγέ­
τες (ήταν τότε Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επι­
τροπής του Κ.Κ. Γαλλίας, Γερουσιαστής, Καθηγητής σέ
δύο Πανεπιστήμια) αρνήθηκε και ύψωσε γενναία φωνή
διαμαρτυρίας στή ρωσσική κατοχή της Τσεχοσλοβα­
κίας. Στά ρωσσικά τάνκς ειπε όχι και βρέθηκε απομονω­
μένος νά λοιδορεΐται άπό αυτούς πού ήταν μέχρι πριν
λίγο σύντροφοι.

Μζά ζύβηνμοζδ ηδξ ειπνμζεμθοθαηήξ ημο ζηναημύ ημοξ. Σεπτέμβριος 1996 . Μενζηά πνόκζα ανβόηενα ιέ εσπε λαθκζάζεζ δοζάνεζηα όηακ δήθςζε πώξ ή ιάπδ ημο Μαναεώκα ήηακ εκα αζήιακημ επεζζόδζμ βζά ημύξ Πένζεξ. αθθά είκαζ ύπμπηδ ηαζ θμαάιαζ δηζ εά βίκεζ ή άνπή πμθθώκ ηαηώκ.. Δημήτρης Κολλάτος Αίγινα. ζέ ηάεε ακηίεεηδ άπμρδ βζά ηό μθμηαύηςια. ιεηά ηδκ απαβόνεοζδ ζηδκ Εθθάδα ηςκ ηαζκζώκ ιμο «Θάκαημξ ημο Αθέλακδνμο» ηαζ «Εθζέξ». όπςξ εΐκαζ ό Roger Garaudy. Δζάααζα ηαζ αβάπδζα ηά αζαθία ημο. Δέ ζηέθηδηα πμηέ όηζ ζέ εκα βεκκαίμ άκενςπμ. Μμο δώζακε εθπίδα ηαζ πίζηδ ζε δύζημθμοξ ηαζνμύξ. Μάαζηνζπη.. "Αθθςζηε ό Εανασηόξ θαόξ λένεζ ηαζ ιπμνεί κά δζαηδνεί γςκηακή ηήκ ζζημνζηή ικήιδ. πμύ ηάπμζμζ θαίκεηαζ εα ήεεθακ κά επακαθένμοιε λακά. Γζ' αοηό ζηήκ Γαθθία ζήιενα ιεβάθμ ιένμξ ημΰ πκεοιαηζημΰ ηόζιμο γδηάεζ κά ηαηανβδεεί ό κόιμξ πμύ απαβμνεύεζ κά εηθνάζεζ ηακείξ εέζεζξ βζά ηό μθμηαύηςια όπςξ αοηέξ ημΰ Roger Garaudy. ιπμνείξ κά απαβμνεύζεζξ κά βνάθεζ ηαζ κά ιζθάεζ εθεύεενα.12 ΡΟΖΕ ΓΚΑΡΩΝΤΥ Τμκ εσπα βκςνίζεζ ημκ Roger Garaudy όηακ εσπε οπμζηδνίλεζ ηό δζηό ιμο δζηαίςια ζηδκ εθεοεενία ηδξ δδιζμονβίαξ.. ή Εθθάδα ιπμνεί κά δώζεζ ηό πανάδεζβια ημο ζεααζιμύ ζηήκ εθεοεενία ημΰ πκεοιαηζημύ ακενώπμο. Σημ δζηαίςια πμύ έπεζ κά λαθκζάγεζ ηαζ κά πνμηαθεί. ιέ ημύξ "Εθθδκεξ!. ιέ ηήκ εοηαζνία σζςξ ημο. Εσπε ιζθήζεζ ηόηε ιε εκεμοζζαζιό βζα ηζξ ηαζκίεξ ιμο ηαζ ιε ηίιδζε ιε ηδ θζθία ημο.. πζζηεύς όηζ όπζ ιόκμ δέκ οπδνεηεί ηήκ ζζημνζηή αθήεεζα. ηή θμβμηνζζία. Νά ιήκ ιαξ αθήκεζ κά λεπάζμοιε ηά εβηθήιαηα ηώκ Ναγί ηαζ ηζξ εοεύκεξ ημΰ Γενιακζημύ θαμύ ζέ αοηά. Σέ ιία Εονώπδ. Η θμβμηνζζία.

(ηαηά ηοΰ ιοκοεεϊζιού ηής αβοράς). ζζτσρζγόιεκος δηζ «σπεραζπίγεηαζ ηήκ γωή».Γ ΙΑΤ Ι ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΒΛ ΙΟ. Οί θοκηαιεκηαθζζιοί. Γύο έ'ρβα αθζερωιέκα ζηοκ ρωιαζοηαεοθζηό θοκηαιεκηα-θζζιό ό όποζος. ηάκεζ δζαηρζαές πάκω ζηο έιαρσο. Σωπαίκεζ. Τό ηρίηο ιέρος ηοΰ ηρζπηύτοσ: Οί εειεθζώδεζξ Μΰεμζ ηήξ ζζναδθζκήξ πμθζηζηήξ. ηαζ Πνμξ έκα ενδζηεοηζηό πόθειμ. ηαηαββέθθεζ ηήκ αίρεζδ ηοΰ ποθζηζηοΰ ζζωκζζιοΰ πού ζσκίζηαηαζ ζηήκ σποηαηάζηαζδ ηοΰ Θεμΰ ηοΰ Ιζραήθ άπό ηό Κράηος ηοΰ Ιζραήθ.5 εηαηοιιύρζα παζδζά πεεαίκοσκ ηάεε τροκζά άπό ηοκ σποζζηζζιό ηαζ ηήκ πείκα. Ασηά ηά έ'ρβα ηζηθοθορούκηαζ: "Επμοιε ακάβηδ ημκ Θεό. ως «ποθζηζηή πόρκδ» πού ηάκεζ ηοκ Ιζθαιζζιό αζεέκεζα ηοσ Ιζθάι. Περζέβραθα ηοκ Βαζζθζά Φάτκη. ζσκερβό ηδς αιερζηακζηής εζζαοθής ζηδκ Μέζδ Ακαηοθή. δποσ ηαηαββέθθω ηό επίηεκηρο ηοΰ ιοσζοσθιακζηού θοκηαιεκηαθζζιοϋ: ηήκ Σαοσδζηή Αρααία. αποηεθούκ εακάζζιδ αζεέκεζα ηοσ ηαζρού ιας. Ασηό ηό αζαθίο εΐκαζ ιέρος ιζας ηρζθοβίας ηήκ οποία αθζέρωζα ζηδκ ηαηαποθέιδζδ ηοσς: Μεβαθείμ ηαζ παναηιή ημΰ Ιζθάι.Α πού εέθοσκ κά ίδζοποζδεοΰκ ηά πεηρέθαζα ηής Μέζδς . όιως.Π. πδβή αίας ηαζ ποθέιωκ. δηακ 13. εύιαηα ηοσ «ιοκοεεϊζιού ηής αβοράς» πού επζαθήεδηε άπό ηήκ αιερζηακζηή ησρζαρτία. πσρδκζηό ηαϊ ααύεζζηο αεροπθακοθόρο ηωκ προζωρζκώκ ησρζάρτωκ ηοΰ ηόζιοσ: ηωκ Η.

εκώ μί δβέηεξ ημο έθήνιμγακ ηό πνόβναιια ημοξ βζα ηήκ ελάνενςζδ όθςκ ηώκ ηναηώκ ηήξ Μέζδξ Ακαημθήξ" πνόβναιια πμύ πανμοζζάζεδηε άπό ηό πενζμδζηό «Kivounim» άν. (Πνόηοπμ «ακαπηύλεςξ» πμύ ιέζς ημο Δ. πάνζξ εζξ ηήκ άκεο όνςκ οπμζηήνζλδ ηώκ ΗΠΑ. ηονίςξ.Ν. εηαηό θμνέξ πενζζζόηενα άπ' ό. όηακ παναπςνμύζε ζημοξ ζζςκζζηέξ ιζα πώνα πμύ δεκ ημύ ακήηε. άπό ηό 1951 εςξ ηό 1959. "Εκαξ ηαθμπθδνςιέκμξ ιζζεμθόνμξ. Fd Albin Michel 1973. όηζ: «θίβδ ζδιαζία έ'πεζ ηό ζύζηδια πμύ πνδζζιμπμζείηαζ πνμηεζιέκμο κα δζαηδνήζμοιε ηα πεηνέθαζα ηήξ Μέζδξ Ακαημθήξ. (ibidem.π. ανηδνία ακαπηύλεςξ δοηζημύ ηύπμο. ηήκ επμπή ηήξ εζζαμθήξ ζημκ Λίαακμ. ν. Άπό ηήκ επμπή ημΰ Λόνδμο Μπάθθμον. ιζζεμθόνμξ ηαθά πνμζηαηεοιέκμξ: άπό ηό 1972 ιέπνζ ηό 1996 oí ΗΠΑ πνμέααθακ τπιάντα υοπέρ το αέημ ημοξ ζηα Ηκςιέκα "Εεκδ βζα ηάεε ηαηαδίηδ ημΰ Ιζναήθ. Φεανμοάνζμξ 1982.14 ΡΟΖΕ ΓΚΑΡΩΝΣΤ Ακαημθήξ. ζηήκ ίδέα όηζ ηό Δζεεκέξ Δίηαζμ είκαζ εκα «ημονεθόπανημ» (Μπέκ Γημονζόκ) . όπςξ ηήκ πενζβνάθεζ ó Τγόγεθ Λμύκξ. (Nadav Shragai. άθμΰ π.4. ηαηά ηεθαθήκ. Haaretz au 13 moas 1992). Αοηή ή πμθζηζηή ζηδνίγεηαζ. (Kimhe John.27) ιέπνζ ημκ Αιενζηακό οπμονβό Ελςηενζηώκ Κόν-κηεθ Φάθ: «πνέπεζ κα ηαηαθάαμοιε ηαθά όηζ ηό πεηνέθαζμ ηήξ Σαμοδζηήξ Ανααίαξ απμηεθεί έκακ άπό ημύξ ζζπονόηενμοξ ιμπθμύξ ημΰ ηόζιμο». ςζηόζμ. p. πνώδκ Γεκζηόξ Γναιιαηέαξ ημΰ NATO: «ηό Ισπαήλ ςπήπξε ό πιο υθηνόρ μισθουόπορ τήρ εποσήρ μαρ». Εσκαζ μοζζώδεξ ηα πεηνέθαζα αοηά κα παναιείκμοκ πνμζζηά». δύμ εηαημιιύνζα Ιζναδθζκμί έθααακ. 240) ιζα σδζα πμθζηζηή ακαεέηεζ ηήκ σδζα απμζημθή ζημοξ ζζναδθζκμύξ ζζςκζζηέξ δβέηεξ.ηζ δύμ δζζεηαημιιύνζα ηάημζημζ ημΰ Τνίημο Κόζιμο" ηαζ. ζημζπίγεζ ζημκ Τνίημ Κόζιμ ηό ζζμδύκαιμ ζέ εακάημοξ ιζαξ Φζνμζίια ηάεε δύμ ήιενεξ). ó όπμζμξ δήθςκε. Palestine et Israek.Τ.

όπςξ ζέ όθμοξ ημύξ θαμύξ ηήξ Μέζδξ Ακαημθήξ. βζα ημύξ Γενιακμύξ. βζα ημύξ Γάθθμοξ. Θεόξ πακημδύκαιμξ ημΰ ιμκμεεσζιμΰ ημΰ πνήιαημξ ηαί ηήξ αβμνάξ. βζα ημκ Φνάκημ.π μί απμθάζεζξ 242 ηαί 338 ημο OHE πμύ απαζημύκ ηήκ απμπώνδζδ ημΰ Ιζναήθ άπμ ηδκ Υπενζμνδακία ηαζ ημ Γημθάκ. Gott mit uns. Έκώ απεοεύκεηαζ ζέ όθμοξ ημύξ θαμύξ ημύξ πζζημύξ ζημ εέθδια εκόξ παβημζιίμο Θεμο. π. ζημ όπμζμ ακαθένεηαζ ηαί ηό Κμνάκζμ αθθά ηαί άπό ημύξ ζύβπνμκμοξ «εεμθόβμοξ ηήξ απεθεοεενώζεςξ». Πνώηα άπ' όθα. πνμμνίγμκηαζ κα ιείκμοκ κεηνό βνάιια. αοηό ηό αζώκζμ ζύιαμθμ απεθεοεενώζεςξ ηώκ θαώκ άπό ηήκ ηαηαδοκάζηεοζδ ηαί ηήκ ηονακκία. ιεηαηνέπμκηαξ ημκ ιύεμ ζέ Ιζημνία: ηό ιεβαθεζώδεξ ζύιαμθμ ηδξ απμθύημο οπμηαβήξ ημο Ααναάι ζημ εέθδια ημΰ Θεμύ ηαζ ή εοθμβία ημο «όθςκ ηώκ βεκώκ ηδξ βδξ». Faire Christ Roi. άπό ηήκ Μεζμπμηαιία ζημοξ Φεηηαίμοξ ηαί ηήκ Αίβοπημ. ιζα επζπεζνμύιεκδ «εεμθμβζηή» δζηαζμθόβδζδ ηώκ επζεέζεςκ άπό ιζα θμκηαιεκηαθζζηζηή ακάβκςζδ ηώκ εείςκ ηεζιέκςκ. όπςξ ζοιααίκεζ ζέ όθεξ ηζξ θοθεηζηέξ ενδζηείεξ ηαί ζέ όθμοξ ημύξ εεκζηζζιμύξ πμύ ζζπονίγμκηαζ όηζ είκαζ ό εκλεκτόρ λαόρ ημΰ μπμίμο απμζημθή είκαζ κα εηπθήνςζδ ηό εέθδια ημΰ Θεμΰ: Gesta Dei per Francos. ηάεε πμζκή. αθαζθδιία βναιιέκδ πάκς ζέ ηάεε δμθθάνζμ. Τό σδζμ ζοιααίκεζ ηαί ιέ ηήκ "Ελμδμ. Μζα ηέημζα ακμιμθόβδηδ πμθζηζηή πνεζάγεηαζ ηήκ ζοβηάθορδ ηήκ όπμζα ηό αζαθίμ ιμο εέθεζ κα ηαηάδεζλδ. βίκεηαζ εαύια ιμκαδζηό ηαζ πνμκόιζμ απμηθεζζηζηό πμύ παναπςνήεδηε άπό έκακ Θεό ιενζηό ηαί ιενμθδπηζηό ζέ εκακ εκλεκτό λαό. ιεηαηνέπμκηαζ ζημ θοθεηζηό ημοξ ακηίεεημ: ή ηαηαηηδιέκδ βή βίκεηαζ «Γδ ηήξ Επαββεθίαξ». in Good we trust.οι Θ Ε Μ Ε Λ Θ Ω Δ Ε Θ ΢ Μ Τ Θ Ο Θ Σ Η ΢ Θ ΢ Ρ Α Η Λ Θ Ν Η ΢ Π Ο Λ Θ Σ Θ Κ Η ΢ 15 ηαί όηζ. . όιςξ. όπςξ επίζδξ ηαί ή μιόθςκδ ηαηαδίηδ ηδξ πνμζανηήζεςξ ηδξ Ιενμοζαθήι ηήκ μπμία ρήθζζακ ηαζ μί σδζεξ μί ΗΠΑ απμηθείμκηαξ.

λεπκχκηαξ ηά 60 εηαημιιφνζα ζκδζάκςκ ζεαβεκχκ ηδξ Αιενζηήξ. ή ακαικδζηζηή πθάηα ημΰ "Αμοζαζηξ ιέπνζ ηυ 1994 έθεβε ζέ δέηα εκκέα βθχζζεξ: ηέζζερα εηαηοιιύρζα εύιαηα. ζεαβεκείς ηδς περζοτής» (Γζηγάη ΢αιίν. αθθά δεκ οπήνλακ ηαί μί ιυκμζ. ζακ κά ήηακ ηυ Θζναήθ ηυ ιυκμ εφια ηδξ ααναανυηδημξ ημΰ Χίηθεν. ηό ιεβαθύηερο ιέρος ηωκ ζζραδθζκώκ ιεηακαζηώκ δεκ ήηακ οί επζγήζακηες ηοΰ Όθοηασηώιαηος. κά δζμβηςεμΰκ μί ανζειμί ηχκ εοιάηςκ.ηζ πζζηεύεζ ή ηοζκή βκώιδ. άπυ ηά υπμζα ηά 17 εηαημιιφνζα ήζακ ΢θαΰμζ. ημζηχκηαξ ιπνμζηά». "Επνεπε κά βίκδ πζζηεοηυ. ηά 100 εηαημιιφνζα ιαφνςκ (10 θμκεοεέκηεξ βζά έκα ζοθθδθεέκηα) λεπκχκηαξ αηυιδ ηαζ ηήκ Χζνμζίια ηαί ηυ Ναβηαζάηζ ηαί ηά 50 εηαημιιφνζα κεηνμφξ αφημΰ ημΰ δεοηένμο παβημζιίμο πμθέιμο. ιέ αθμνιή δηζ ή ηδθευναζδ ιζθά ιυκμ βζ' αοηά ηά εφιαηα άθθ' δπζ ηαί βζά ηά άθθα. 1987).π. κά δμεή έκαξ εοζζαζηζηυξ παναηηήναξ ζέ αοηέξ ηίξ πναβιαηζηέξ ζθα- . δηζ ή ακενςπυηδηα είπε εηεί βκςνίζεζ «ηήκ ιεβαθφηενδ βεκμηημκία ηδξ Θζημνίαξ». Έλ' άθθμο. βζά κά ζοιπθδνςεή ηυ ηαιμοθθάνζζια έπνεπε ιέζς εκυξ εεοθοβζηού μκυιαημξ: «Όθμηαφηςια». "Επνεπε. εκχ υ σδζμξ υ Γζηγάη ΢αιίν (πμφ πνμζέθενε ηήκ ζοιιαπία ημο ζημκ Χίηθεν ιέπνζ πμφ ζοκεθήθεδ άπυ ημοξ "Αββθμοξ βζα ζοκενβαζία ιέ ημκ επενυ ηαζ ηνμιμηναηία) βνάθεζ: «Ακηζεέηως άπ' δ. Οί ηαζκμφνβζεξ πθάηεξ ζήιενα δζαηδνφζζμοκ: «ζπεδυκ έκάιζζο εηαημιιφνζμ». άθθα Εαραίοζ ηωκ αρααζηώκ τωρώκ. «Κμζηχκηαξ πίζς. Είκαζ ακηζζδιζηζζιυξ κά πμΰιε δηζ μί Εαναίμζ έπθήβδζακ δνζιφηαηα. ιαγί ιέ ημκ ιΰεμ ηχκ έλζ εηαημιιονίςκ. θμζπυκ. ζάκ υ Χζηθενζζιυξ κά ήηακ απθχξ έ'κα ηενάζηζμ πμβηνυι ηαί υπζ έκα έβηθδια εκακηίμκ ηδξ άκενςπυηδημξ. Π.1 ΡΟΖΕ ΓΚΑΡΩΝΣΤ Καζ ιεηά ιζα ιοεμθμβία πζμ ζφβπνμκδ: αφηδ ημΰ Κνάημοξ ημΰ Θζναήθ πμφ είκαζ «ή απάκηδζδ ημΰ Θεμφ ζημ Όθμηαφης-ια».

οι Θ Ε Μ Ε Λ Θ Ω Δ Ε Θ ΢ Μ Τ Θ Ο Θ Σ Η ΢ Θ ΢ Ρ Α Η Λ Θ Ν Η ΢ Π Ο Λ Θ Σ Θ Κ Η ΢ 2 βέξ ηαζ κα οπαπεμφκ ιέ ηάπμζμ ηνυπμ ζημ εείμ ζπέδζμ. ζδνοηή ηδξ LICA ( πμφ ιεημκμιάζεδηε ζέ LICRA). ημκ Πάζημνα Μαηζυ ηαζ ημκ Ζαη Φς-αέ. "Ηδδ. ιέ ημκ Παηένα Λεθυβη. ζονεήηαιε ζηα δζηαζηήνζα άπυ ηήκ LICRA δζυηζ είπαιε βνάρεζ ζηήκ Monde ηδξ 17 Θμοκίμο 1982. πμηέ δέκ έπαρα κα είιαζ πζζηυξ αηυια ηαζ υηακ ιεηά άπυ 35 πνυκζα ιαπδηζηήξ ζηνα-ηεφζεςξ ζημ Κμιιμοκζζηζηυ Κυιια ηαί ιέθμξ ημο πμθζηζημφ βναθείμο. ή ζηαφνςζδ ημΰ Θδζμφ. υ Θζθαιζζιυξ πνμδίδεζ ηυ Θζθάι. ηυ 1982. Όπςξ δδθχκς ζήιενα: Ή εεμθμβία ηδξ ηονζανπίαξ ηδξ Ρςιαζμηαεμθζηήξ Εηηθδζίαξ δέκ είκαζ πζζηή ζημκ Χνζζηυ. δζδάζηαιε ζημοξ ζοκηνυθμοξ ιαξ. ηαηά ηήκ δζάνηεζα αναδοκχκ ζοβηεκηνχζεςκ ηυ ιεβαθείμ. ιέ ηήκ ζοβηαηάεεζδ ημΰ δζεοεοκημΰ ηδξ. χζηε κα άπμ-ηνέρδ ηδκ ζφβποζδ ηδξ ιέ ηδκ ιεβάθδ πανάδμζδ ηςκ Πνμθδηχκ ημο Θζναήθ. δηζ ή εζζαμθή ζημκ Λίαακμ εκέπζπηε ζηήκ θμβζηή ημΰ πμθζηζημφ ζζςκζζιμφ. Σμ αζαθίμ ιαξ άθθμ ζηυπμ δεκ έπεζ άπυ ημ κα ηαηαββείθδ αοηυ ημ ζδεμθμβζηυ ηαιμοθθάγ ιζαξ πμθζηζηήξ. 2 . ιέ απυθαζδ ηδξ 24δξ Μανηίμο 1983. απορρίπηεζ όθα ηα αζηήΟί θεμελιώδεις μνθοι ηης ιζραηλινής πολιηικής. υπςξ π. άπυ ηήκ επμπή ημΰ πμθέιμο ζημκ Λίαακμ. ηήκ παβημζιζυηδηα ηαζ ηήκ απεθεοεενςηζηή δφκαιδ αοηχκ ηχκ Εαναίςκ Πνμθδηχκ. δζεβνάθδκ ηυ 1970 επεζδή ηυ 1968 είπα δδθχζεζ υηζ: «Ή ΢μαζεηζηή "Εκςζδ δέκ είκαζ ζμζζαθζζηζηή πχνα». ελυνζζημ ζημ σδζμ ζηναηυπεδμ ζοβηεκηνχζεςξ ιέ ιέκα. πμφ επζηονχεδηε δεοηενμααειίςξ ηαί ζηήκ ζοκέπεζα ηαί άπυ ηυ Αηονςηζηυ Δζηαζηήνζμ. «εεωρώκηας όηζ πρόηεζηαζ βζα ηήκ εειζηή ηρζηζηή ηδς ποθζηζηής έκας ηράηοσς ηαί ηής ζδεοθοβίας πού ηο δζαπκέεζ ηαί οτζ βζα θσθεηζηή πρόηθδζδ.π. ηαί υ πμθζηζηυξ ζζςκζζιυξ ανίζηεηαζ ζημοξ ακηίπμδεξ ημο ιεβάθμο Θμοδασημφ πνμθδηζζιμτ. Συ δζηαζηήνζμ. ΢' αοηυ ηυ πνμθδηζηυ ιήκοια. Μαγί ιέ ημκ θίθμ ιμο Μπενκάν Λεηάξ.

ακανςηζμφκηαζ βζά ημφξ «ιφεμοξ» ημΰ πμθζηζημφ ζζςκζζιμφ πμφ μδήβδζακ ζηζξ δμθμθμκίεξ πμφ δζεπνάπεδζακ απυ ημκ Μπανμφπ Γημθκηζηάσκ ζηήκ Υεανχκα ηαζ άπυ ημκ Γζβηάθ Άιίν εκακηίμκ ημΰ πνςεοπμονβμφ Γζηγάη Ραιπίκ. θαίκεηαζ υηζ ηνάαδλε ηήκ πνμζμπή ηχκ ζπμθζαζηχκ πμθφ πενζζζυηενμ άπ' δηζ ηυ πενζεπυιεκμ ημΰ ηεζιέκμο ιμο. κά πνμπςνήζς ζέ ιζά πνμδδιμζίεοζδ αοημφ ημΰ ηεζιέκμο ζ' έκα εζδζηυ ηεΰπμξ. έηημηε. Συ πανυκ αζαθίμ παναιέκεζ πζζηυ ζέ εηείκδ ηδκ πμθζηζηή ηαζ ζδεμθμβζηή ηνζηζηή ιαξ παν'δθμ πμφ υ ακυζζμξ κυιμξ ημΰ «ημιιμοκζζηή» Γηετζζυ εέθδζε. Αοηυ ηυ βεβμκυξ. βζά ημφξ ζοκδνμιδηέξ εκυξ πενζμδζημφ. ζηήκ Γαθθία. έηημξ ειπμνίμο. ηάπμζμζ Δαναίμζ πζζημί ζημοξ πνμθήηεξ ημοξ. ιέ μδήβδζε. Αοηυ ηυ ζπέδζμ κυιμο είπε πμθειδεή ζέ εηείκδ ηήκ Βμοθή απυ ημκ ζδιενζκυ Τπμονβυ Γζηαζμζφκδξ.1 ΡΟΖΕ ΓΚΑΡΩΝΣΤ μαηα ηής LICRA και ηήν καηαδικάζει ζηα δικαζηικά έξοδα». ηαζ μί ζζναδθζκμί μπαδμί ηήξ δίηαζδξ εζνήκδξ ιεηά ηήκ απμηάθορδ ηήξ ηαημονβίαξ ημοξ. «κέμζ ζζημνζημί» ημΰ εανασημφ Πακεπζζηδιίμο ηδξ Ιενμοζαθήι. πμφ εηθνάγεζ ηήκ ηαηάζηαζδ ζηήκ Γαθθία. Ή πκεοιαηζηή ηνμιμηναηία εκυξ θυιπο. . εειεθζςιέκδ πάκς ζημκ ζεααζιυ ηδξ αθδεείαξ ηαζ ημο Γζεεκμφξ Γζηαίμο. ΢ημ σδζμ ηυ Ιζναήθ. κά εκίζποζδ ηήκ ηαηαζημθή ηδξ εθεοεενίαξ εηθνάζεςξ ακάβμκηαξ ηήκ απυθαζδ ηδξ Νονειαένβδξ ζέ ηνζηήνζμ ηδξ ζζημνζηήξ αθήεεζαξ ηαζ εεζιμεεηχκηαξ ηυ «αδίηδια ηδξ βκχιδξ». ηυ υπμζμ έπεζ ηαηαββείθεζ. βζά ηυ σδζμ ηυ ηνάημξ ημΰ Ιζναήθ ηαζ βζά ηήκ εζνήκδ ημΰ ηυζιμο. Πζζηεφμοιε υηζ ζοιαάθθμοιε ζδιακηζηά ζημκ αβχκα βζα ιζα πναβιαηζηή εζνήκδ. υ ΢ηναηδβυξ Νηέ Γηχθ βζά ηήκ «οπεναμθζηή ημο επζννμή ζηήκ πθδνμθυνδζδ». Ή αθήεεζα ανίζηεηαζ ηαε'υδυκ ηαζ ηίπμηα δέκ εά ηήκ ζηαιαηήζδ.

ιε ηήκ αοζηδνή έκκμζα ημο υνμο πμφ ζηα νςζζζηά ζδιαίκεζ «εηδζδυιεκμ άπυ ηυκ σδζμ». Μεηαθνάγεηαζ ζηα βενιακζηά ηαζ ζηα νςζζζηά. ηυκ Λίαακμ.οι Θ Ε Μ Ε Λ Θ Ω Δ Ε Θ ΢ Μ Τ Θ Ο Θ Σ Η ΢ Θ ΢ Ρ Α Η Λ Θ Ν Η ΢ Π Ο Λ Θ Σ Θ Κ Η ΢ 2 Συ εηδίδς. φπ' εοεφκδ ηδκ απμηθεζζηζηή ιμο ιε ηήκ ιμνθή «Samizdat». ηήκ Βναγζθία ηαζ ηήκ Δθθάδα. εα είκαζ ιζα ηαζκμφνβζα ζοιαμθή ζηήκ ηνίζζιδ ζζημνία ημο ζοβπνυκμο ηυζιμο. . θμζπυκ. Αοηυ ηυ αζαθίμ επεζ ήδδ ιεηαθναζεή ηαζ πνυηεζηαζ κα έηδμεή ζηζξ ΗΠΑ. ιυκμξ ιμο. ηήκ Ιηαθία. Παν' υθεξ ηίξ παναπθακδηζηέξ ιοεμθμβίεξ. ζήιενα. ηήκ Σμονηία.

Τήλ ποιέκεζα ζηολ τώρο ηώλ Χρηζηηαλώλ κε ηό πρός ενα θρηζκεσηικό πόλεμο. ζέ όργαλο κηας ποιηηηθής αγηοποηώληας ηελ. κέ θίλδσλο λά προζειθύζφ πάλφ κοσ ηούς θερασλούς ηώλ ίζραειηλοζηφληζηώλ ζηοσς οποίοσς ήδε δελ αρέζεη ασηό πού ηούς σπελζσκίδεη ό Ραββΐλος Χίρς: .Εηζαγφγή Ασηό ηό βηβιίο είλαη ή ηζηορία κηας αίρέζεφς. κε θίλδσλο λά δσζαρεζηήζφ όζοσς δελ ηούς αρέζεη λά ιέφ: «Ό Χριζηός ηοΰ Παύλοσ δεν είναι ό Ίηζοΰς». κε θίλδσλο λά δσζαρεζηήζφ όζοσς δελ ηούς αρέζεη λά ιέφ: «ό Ιζλαμιζμός είναι μία αρρώζηια ηοΰ Ιζλάμ». Τήλ ποιέκεζα ζηολ τώρο ηώλ κοσζοσικάλφλ κε ηό βηβιίο κοσ «Μεγαλείο και παρακμή ηοΰ Ιζλάμ». Ασηής πού ζσλίζηαηαη ζηο λά άλάγε ηελ ζρεζθεία. κέζφ κηάς επηιεθηηθής θαη θαηά γράκκα αλαγλώζεφς ηφλ ηερώλ θεηκέλφλ. Τήλ ποιεκώ ζήκερα ζηο τώρο ηώλ Εβραίφλ κέ ηό «Θεκειηώδεης κύζοη ηής ηζραειηλής ποιηηηθής». Πρόθεηηαη γηά ηελ ζαλάζηκε αρρώζηηα ηοσ ηέιοσς ηοσ αηώλα κας ηελ οποία έ'τφ ήδε περηγράυεη ζηοσς Φονηαμενηα-λιζμούς.

πμύ «απμηεθεί ηναοβή ζοκαβενιμύ ιζαξ αηαηαιάπδηδξ δοκάιεωξ». ηήκ Μμγαιαίηδ ή ημ Κμκβηό. ηωκ εαναϊηήξ πίζηεωξ θίθωκ ημο. 45. ακηζθαιαάκεηαζ ηήκ ζδιαζία ημΰ Ιζπονμύ ενύθμο (mightly legend). Υένηγθ «Ηιενμθόβζμ» Έηδ. «Ηιενμθόβζμ» (ηα ζπεηζηά απμζπάζιαηα). Πδβή: Υένηγθ. ηόιμξ II. Εϊκαζ αίνεζδ». Πνόηεζηαζ βζα έ'κα ηζκδηήνζμ ζύκεδια ημ όπμζμ αοηή ή ελόπωξ νεαθζζηζηή πμθζηζηή δέκ ιπμνεί κά άβκμήζδ. «Σμ εαναϊηό ηνάημξ» ζ. ΢οπκά μνίγεηαζ ιόκμξ ημο: 1) Δίκαζ ιζα πμθζηζηή εεωνία. Πδβή: Δβηοηθμπαίδεζα ημ» ζζωκζζιμύ ηαζ ημο Ιζναήθ. Ό εειεθζωηήξ ημΰ πμθζηζημύ ζζωκζζιμύ. - Όιωξ ιπνμζηά ζηήκ ακηίεεζδ. 2) Δίκαζ ιζα εεκζηζζηζηή εεωνία ή μπμία δέκ βεκκήεδηε άπό ημκ ζμοδαϊζιό άθθα άπό ημκ εονωπαϊηό εεκζηζζιό ημΰ 19μο αζώκμξ. Πδβή: Υένηγθ. Victor Gollanz 1958. Herzl Press. δέκ επζηαθέζεδηε ηαιιζά ενδζηεία: «Γέκ οπαημύω ζέ ενδζηεοηζηό πανμνιδηζζιό». έλαββέθ- . "Δηζζ. Υένηγθ. Νέα Τόνηδ 1971. ό ζζωκζζιόξ ακαθένεηαζ ζημ πμθζηζηό ηίκδια πμύ ζδνύεδηε άπό ημκ Θεόδωνμ Υένηγθ». Πδβή: Washington Post 3-10-1978 Ti είκαζ θμζπόκ αοηόξ ό ζζωκζζιόξ ημκ όπμζμ ηαηαββέθθω ζημ αζαθίμ ιμο (ηαζ όπζ ή ζμοδαϊηή πίζηδ). ζ. 1262.22 ΡΟΖΕ Γ ΚΑΡΩΝΣΤ «Ό ζζωκζζιόξ εέθεζ κά όνίζδ ημκ εαναϊηό θαό ζακ ιζα εεκζηή μκηόηδηα. «Δίιαζ εκαξ άβκωζηζηζζηήξ» Αοηό πμύ ημκ εκδζαθένεζ δέκ είκαζ εζδζηά μί "Αβζμζ Σόπμζ: ελίζμο δέπεηαζ βζα ημύξ εεκζηζζηζημύξ ημο ζηόπμοξ ηήκ Οοβηάκηα ή ηήκ Σνζπμθίηζδα. ηήκ Κύπνμ ή ηήκ Ανβεκηζκή. όπωξ ημ θέεζ (Ηιενμθόβζα). «Από ημ 1896. Πδβή: Σ.

«Σό εαναϊηό ηνάημξ» ζ. 209. Υένηγθ ημο βνάθεζ ζηζξ 11-1-1902: «΢αξ παναηαθώ. εεκζηζζηζηή. από εηαζνεία ιε μνβακζηό πάνηδ κά δδιζμονβήζδ ιζά Νόηζμ Αθνζηή. απεοεύκεηαζ ζέ αοηόκ πμύ απμδείπεδηε ιαέζηνμξ ζέ ηέημζμο είδμοξ επζπεζνήζεζξ: ημκ έιπμνμ απμζηζώκ ΢έζζθ Ρόμοκηξ ό όπμζμξ ιπόνεζε. Ρόμοκηξ. 3) Δίκαζ ιζά εεωνία απμζηζαηή. ό Θεόδωνμξ Υένηγθ. η. ηιήια ηήξ μπμίαξ θένεζ ηό όκμια ημοξ: Ρμδεζία. ό ζδζμθοήξ ηαζ ιαηζααεθθζηόξ εειεθζωηήξ ημο ό όπμζμξ δζηαίωξ ιπμ- . Πδβή: Υένηγθ.μζ Θ Ε Μ Ε Λ Θ Ω Δ Ε Θ ΢ Μ Τ Θ Ο Θ ΣΗ΢ Θ΢ΡΑΗΛΘΝΗ΢ ΠΟΛΘΣΘΚΗ΢ 23 θεζ. «Σμ εαναϊηό γήηδια βζα ιέκα δεκ απμηεθεί μΰηε γήηδια ημζκωκζηό μΰηε γήηδια ενδζηεοηζηό». Μα βζαηί ηό πνόβναιια ιμο είκαζ πνόβναιια απμζηζαηό». Υένηγθ δεκ ηνύαεζ ημύξ ζηόπμοξ ημο: ζακ πνώημ ζηάδζμ. ημκ Αύβμοζημ ημο 1897. απμζηζαηήξ. Θα άκα-νωηδεήηε βζαηί απεοεύκμιαζ ζέ εζάξ. 105. ιεηαεέημκηαξ ημκ ζζπονό ενύθμ ηδξ επζζηνμθήξ ζηδκ ζζημνζηή πναβιαηζηόηδηα: «ΉΠαθαζζηίκδ είκαζ ή αλέπαζηδ ζζημνζηή ιαξ παηνίδα.. Καζ εδώ ό Σ.. Γζά ημκ θόβμ αοηό. Πδβή: Υένηγθ. αοηά είκαζ ηά ηνία παναηηδνζζηζηά πμύ πνμζδζμνίγμοκ ημκ πμθζηζηό ζζωκζζιό όπωξ ημκ έηακακ κά ενζάιαεοζδ ζημ ΢οκέδνζμ ηήξ Βαζζθείαξ. ζηείθηε ιμο έ'κα ηείιεκμ πμύ κά θέδ όηζ ελεηάζηδηε ηό πνόβναιια ιμο ηαζ ηό εβηνίκεηε. κα δδιζμονβήζδ «εηαζνεία ιε μνβακζηό πάνηδ» οπό ηήκ αζβίδα ηήξ Αββθίαξ ή μπμζαζδήπμηε άθθδξ δοκάιεωξ. Ηιενμθόβζα ηόιμξ III ζ. Αύηδ ή θέλδ ηαζ ιόκμ εα ήηακ ιζα ηναοβή δοκαημΰ ζοκαβενιμύ βζα ημκ θαό ιαξ». Ό Σ. είκαζ γήηδια εεκζηζζηζηό». Θεωνία πμθζηζηή. πνμζδμηώκηαξ ηήκ δδιζμονβία έλ' αοηήξ ημο Δαναϊημύ Κνάημοξ.

224. . ηό Κνάημξ ημο Ιζναήθ (ηήκ επμιέκδ ημο Β' Παβημζιίμο Πμθέιμο). «Απμδμηζιάγμοιε όθμηθδνςηζηώξ ηάεε πνςημαμοθία ιέ ζημπό ηήκ δδιζμονβία Εανασημύ ηνάημοξ.. ρδθίζηδηε ιζά πνόηαζδ πμύ ά-κηζπανέεεηε νζγζηώξ δύμ ακαβκώζεζξ ηήξ αίαθμο: ηήκ πμθζηζηή ηαζ θοθεηζηή ακάβκςζδ ημΰ ζζςκζζιμΰ ηαζ ηήκ πκεοιαηζηή. ιέ πνόηαζδ ημΰ Ραααίκμο Ιζαάη Μέβζεν Γμοάσγ. Πδβή: Ηιενμθόβζα.. Σήκ σδζα ζκζβιή ιέ ηό ΢οκέδνζμ ηδξ Βαζζθείαξ. ζ. ζύιθςκα ιέ ηζξ ιεεόδμοξ ημο ηαζ ηήκ πμθζηζηή ημο βναιιή. μΰηε εεκζηόξ άθθα πκεοιαηζηόξ. Απόπεζνεξ ηέημζμο είδμοξ δείπκμοκ ιζά εζθαθιέκδ ακηίθδρδ ηήξ απμζημθήξ ημΰ Ιζναήθ. πμύ δέκ ιπόνεζε κά βίκδ ζημ Μόκαπμ (δπςξ ηό πνμέαθεπε ό Υένηγθ) θόβς ηδξ ακηζδνάζεςξ ηδξ βενιακζηήξ εανασηήξ ημζκόηδημξ... εθάιαακε πώνα ζηήκ Αιενζηή ή ΢οκδζάζηερδ ημΰ Μόκηνεαθ (1897) όπμο. ηήκ μπμία πνώηα μί Πνμθήηεξ δζεηήνολακ. Μζζόκ αζώκα ανβόηενα πνάβιαηζ αοηήκ ηήκ πμθζηζηή εά εθανιόζμοκ ιέ ηάεε αηνίαεζα μί ιαεδηέξ ημο εά δδιζμονβήζμοκ. παβημζιζαηή ακάβκςζδ ηςκ Πνμθδηώκ. Όναιαηίγεηαζ ιζά ιεζζζακζηή επμπή όπμο όθμζ μί άκενςπμζ εά ακαβκςνίγμοκ όηζ ακήημοκ ζέ ιζά ιεβάθδ ημζκόηδηα βζά ηήκ εβηαηάζηαζδ ηήξ Βαζζθείαξ ημΰ Θεμΰ ζηήκ βή». ηήξ πζμ ακηζπνμζςπεοηζηήξ εανασηήξ πνμζςπζηόηδημξ ηήξ Αιενζηήξ εηείκδξ ηήξ επμπήξ.24 Ρ Ο Ζ Ε ΓΚΑΡΩΝΣΤ νμΰζε κά θέδ ζημ ηέθμξ ημο ΢οκεδνίμο: «"Ιδνοζα ηό Εανασηό Κνάημξ». Όιςξ αοηή ή πμθζηζηή. δέκ επεζ ηαιιζά ζπέζδ ιέ ηήκ ζμοδασηή πίζηδ ηαζ πκεοιαηζηόηδηα. Τμκίγμοιε όηζ ό ζημπόξ ημΰ Ίμοδασζιμΰ δέκ είκαζ μΰηε πμθζηζηόξ. εεκζηζζηζηή ηαζ απμζηζμηναηζηή επζπείνδζδ.

άπμ ηδκ «"Εκςζδ ηςκ ναααίκςκ ηδξ Γενιακίαξ». ό ζζναδθζκόξ ζζςκζζιόξ ηαηόνεςζε κα έπζαθδεή ςξ ηονζανπζηή δύκαιδ ηαζ. ειπκεοζιέκδ άπό ηήκ αθμζίςζδ ζηήκ πκεοιαηζηόηδηα ηήξ εανασηήξ πίζηεςξ. ζ. XII. ή ίζναδθζκμζζςκζζηζηή πμθζηζηή ζζπύμξ επί ηήξ εαοιαζηήξ πνμθδηζηήξ παναδόζεςξ. αηόια ηαί δηακ ιεηά ημκ Β' Παβηόζιζμ Πόθειμ. δπςξ ηαί ηζξ εανασηέξ εκώζεζξ ημΰ Λμκδίκμο.. ιζα άπό ηζξ ιεβαθύηενεξ εανασηέξ θςκέξ ημΰ αζώκα ιαξ. Ό Μάνηζκ Μπμΰιπεν δήθςκε ζηήκ Νέα Τόνηδ: «Το ζοκαίζεδια πμύ έκμζςεα. Έκ ημύημζξ.μζ Θ Ε Μ Ε Λ Θ Ω Δ Ε Θ ΢ Μ Τ Θ Ο Θ ΣΗ΢ Θ΢ΡΑΗΛΘΝΗ΢ ΠΟΛΘΣΘΚΗ΢ 2 Πδβή: Κεκηνζηή ΢οκδζάζηερδ ηςκ Αιενζηακώκ Ραααίκςκ. κα ηαηαββέθδ ημκ εηθοθζζιό ηαί ηήκ ακηζζηνμθή ημΰ ενδζηεοηζημΰ ζζςκζζιμΰ ζέ πμθζηζηό ζζςκζζιό. ιέπνζ ηδκ «Παβηόζιζα Ιζναδθζκή ΢οιιαπία ηήξ Γαθθίαξ». δπςξ ηαζ ό Μμοζζμθίκζ να δζαηδνύζζεηαζ ώξ ζενόξ εβςζζιόξ. ζηήκ ζοκέπεζα να βίκδ έκαξ ζενόξ εβςζζιόξ. δέκ έπαρε ζέ δθδ ημο ηήκ γςή. επςθεθμύιεκμξ βζα άθθδ ιζα θμνά ζημκ OHE άπό ηζξ δζαιάπεξ ακάιεζα ζηα ηνάηδ ηαί. Σέημζα οπήνλε ή πνώηδ ακηίδναζδ ηςκ εανασηώκ μνβακώζεςκ. αηόιδ ημθιώκηαξ. ηαη' μοζίακ. "Ηθπζγα όηζ αοηόξ ό εεκζηζζιόξ δέκ θα αημθμοεμύζε ημκ δνόιμ ηςκ άθθςκ λεηζκώκηαξ από ιζα ιεβάθδ εθπίδα ηαζ κά ηαηάθδλδ.. 1897 Βζαθίμ "Εημοξ VII. Αύηδ ή ακηίεεζδ ζημκ πμθζηζηό ζζςκζζιό. αοηό πμύ κμζώες ηαί ζήιενα. πνζκ από ελήκηα πνόκζα. δέκ ζηαιάηδζε κα εηθνάγεηαζ. δέκ ηαηόνεςζε κα πκίλδ ηήκ ηνζηζηή ηςκ ιεβάθςκ πκεοιαηζηώκ ακενώπςκ. ζάκ κά ιπμνμύζε ό ζοθθμβζηόξ εβςζζιόξ κά είκαζ πζμ . 1897. Ό Μάνηζκ Μπμΰιπεν. ιέπνζ ημκ εάκαημ ημο ζημ Ιζναήθ. ηονίςξ άπό ηήκ μθμηθδνςηζηή οπμζηήνζλδ ηςκ ΗΠΑ. κα άκηζζηνέρδ ηήκ ηάζδ ηαί κα ενζάιαεοζδ αηόια ηαί ζηήκ δδιμζία βκώιδ. πάνδ ζηα θόιπο ημο. ηήκ «Ιζναδθζηζηή ΢οιιαπία» ηήξ Αοζηνίαξ. δηακ έιπαζκα ζημ ζζςκζζηζηό ηίκδια ήηακ.

άθθά ηήξ δοκάιεςξ. Ή ακηίθαζδ ακάιεζα ζημκ ζηόπμ ηαζ ηα ιέζα επζηεύλεςξ ημο δζήνεζε ημοξ ζζςκζζηέξ: μί ιέκ ήεεθακ κά απμζπάζμοκ άπό ηζξ Μεβάθεξ Δοκάιεζξ ζδζαίηενα πμθζηζηά πνμκόιζα. ηαζ όηζ. μί δέ. ηαζ όπζ ιία ανζζημηναηία πμύ ενπόηακ κά ζοιπθήνςζδ ηήκ γςή ηαζ κά πνμεημζιάζδ ηό ιέθθμκ. Ή πθεζμρδθία ηώκ Εαναίςκ πνμηίιδζε κά πάνδ ιαεήιαηα άπό ημκ Χίηθεν ηαζ όπζ άπό ειάξ.. ιία ακαβηαία ζοιαμθή ζημ ιέθθμκ ηήξ άκενςπόηδημξ». έθ' όζμκ. Άπό ηδκ ζηζβιή πμύ επζζηνέραιε ζηδκ Παθαζζηίκδ. έκαξ θαόξ είκαζ ζζπονόξ ιπμνεί κά ζημ-ηώκδ αηζιςνδηί... επζθεηηζηή ακάπηολδ δζαδέπηδηε ιία ιαγζηή ιεηακάζηεοζδ ιε ηήκ ακάβηδ κά ανεεή ιία πμθζηζηή δύκαιδ βζά ηήκ αζθάθεζα ηδξ. Εαναίμζ ηαζ "Ανααεξ κά ιήκ ανηεζεμύκ ιόκμ κά ζοκοπάνλμοκ άθθά ηαζ κά ζοκενβαζεμύκ.. Τέημζα είκαζ ή ηαηάζηαζδ πμύ έπνεπε κά ηαηαπμθειήζμοιε. εκ βέκεζ. ήεεθακ απθώξ κά ημύξ έπζηναπή κά ενβαζεμύκ ζηήκ Παθαζζηίκδ ιε ημύξ βείημκεξ ημοξ βζά ηήκ Παθαζζηίκδ ηαζ ηό ιέθθμκ. αδεθθόξ. πάνδ ζηήκ όπμζα εά ιπμνμύζε κά ζοκεζζθένδ ιζά ιεβάθδ. Δέκ ήηακ όθα πάκημηε ηέθεζα ζηζξ ζπέζεζξ ιαξ ιε ημύξ "Ανααεξ. ηήκ μνβακζηή. ηό απμθαζζζηζηό ενώηδια ζηάεδηε: Θέθεηε κα έθεεηε εδώ ζακ θίθμξ.26 Ρ Ο Ζ Ε Γ Κ Α Ρ Ω Ν Σ Τ ζενόξ άπό ημκ αημιζηό εβςζζιό. . ιέθμξ ηδξ ημζκόηδημξ ηώκ θαώκ ηδξ Μέζδξ Ακαημθήξ ή ζακ εηπνόζςπμζ ηήξ απμζηζμηναηίαξ ηαζ ημΰ ζιπενζαθζζιμύ.. οπήνπε ηαθή βεζημκία ακάιεζα ζηήκ ζζναδθζκή ηαζ ανααζηή ημζκόηδηα.. "Εηζζ. ΋ Χίηθεν απέδεζλε όηζ ή ζζημνία δέκ αημθμοεεί ηήκ όδό ημο πκεύιαημξ. Σημ «Ίπμύκη» ειείξ πνμηείκμοιε . ζδίςξ μί κέμζ. Αοηό εά ηαεζζημύζε δοκαηή ιία μζημκμιζηή ακάπηολδ ηήξ Εββύξ Ακαημθήξ. Αοηή ή μνβακζηή θάζδ ηήξ εβηαηαζηάζεςξ ζηήκ Παθαζζηίκδ δζήνηεζε ιέπνζ ηήκ επμπή ημΰ Χίηθεν. όιςξ. ΋ Χίηθεν ήηακ αοηόξ πμύ ώεδζε ιάγεξ Εαναίςκ κά ένεμοκ ζηήκ Παθαζζηίκδ.

Αοηό ηό ζοκαίζεδια δέκ βεκκζέηαζ άπό ηήκ ζύβηνζζδ ιέ ημύξ άθθμοξ. ζηις 5 Σεπηεμαρίοσ 1921. ηαζ πίκμοιε ιαγί ημοξ από ηό πμηήνζ πμύ ημύξ ιεεά. Τό έεκμξ δέκ είκαζ ή ακώηαηδ αλία. Απεσθσνόμενος ζηο 12ο Σιωνιζηικό Σσνέδριο ηοσ Κάρ-λζμπανη. δέκ είκαζ ηίπμηα πενζζζόηενμ από ηήκ ζύκεεζδ ηήξ εεκζηήξ ιαξ ηαοηόηδηαξ. ειείξ πμύ ανκδεήηαιε κα δεπημύιε άθθμκ ηύνζμ άπό ημκ Κύνζμ ημΰ Σύιπακημξ. Αναθερόμενος ζε αύηη ηήν «εθνικιζηική κρίζη» ηοΰ πολιηικού ζιωνιζμού πού αποηελεί διαζηροθή ηής πνεσμαηικόηηηας ηοΰ ιοσδαϊζμού.. «Ήεανασηή ενδζηεία λεννζγώεδηε ηαζ εδώ ανίζηεηαζ ή μοζία ηήξ αζεέκεζαξ. καηέληβε: . έλεβε: «Μζθάιε βζα ημ πκεύια ημΰ Ιζναήθ ηαζ πζζηεύμοιε δηζ δεκ είιαζηε όιμζμζ ιε ηα άθθα έεκδ. Ή «εηθμβή» δέκ δείπκεζ έκα αίζεδια ακςηενόηδηαξ αθθά έπεζ ηήκ έκκμζα ημΰ πεπνςιέκμο. Αοηή ή κέα ιμνθή επζεοιίαξ ηήξ βήξ απμηεθεί πθαίζζμ πμύ ζδιαημδμηεί αοηά πμύ δακείζηδηε ό ζύβπνμκμξ εεκζηόξ ζμοδασζιόξ άπό ημκ ζύβπνμκμ εεκζηζζιό ηήξ Λύζεςξ». Οί Εαναίμζ είκαζ ηάηζ παναπάκς άπό έκα έεκμξ: είκαζ ιέθδ ιζάξ ημζκόηδημξ πίζηεςξ». 2-6-1958 τής 2ας Ίουνίο» 1958. άθθα άπό ιζα ηθίζδ ηαζ έκα αίζεδια εοεύκδξ βζα ηήκ εηπθήνςζδ εκόξ πνέμοξ πμύ μί πνμθήηεξ δέκ έπαρακ κά εοιίγμοκ: ακ ηαοπάζεε επεζδή επζθεβήηαηε. ηόηε είιαζηε ζακ ηα άθθα έεκδ. ζύιπηςια ηήξ μπμίαξ οπήνλε ή βέκκδζδ ημΰ έανασημΰ εεκζηζζιμύ ζηα ιέζα ημΰ 19μο αζώκα. ημ πκεύια ημΰ Ιζναήθ. άκηί κά γείηε ιέζα ζηήκ οπαημή πνμξ ημκ Θεό.. ηίπμηα πενζζζόηενμ από ιζα ςναία δζηαζμθόβδζδ ημο ζοθθμβζημύ ιαξ εβςζζιμύ ιεηα-ηναπέκημξ ζε είδςθμ. απμηεθεί ζθεηενζζιό». "Ακ όιςξ.. «Τί ζπέζδ έπεζ αοηή ή ζδέα ηήξ «εηθμβήξ» ημΰ Ιζναήθ ι ' όθα αοηά..οι Θ Ε Μ Ε Λ Θ Ω Δ Ε Θ ΢ ΜΤΘΟΘ ΣΗ΢ Θ΢ΡΑΗΛΘΝΗ΢ ΠΟΛΘΣΘΚΗ΢ 27 Πηγή: Jewish Newsletter.

1948 ζ. ημΰ 1942. πμφ απαζημφζε ηήκ ίδνοζδ εανασημφ ηνάημοξ. Φιλαδέλθεια. Ό ηόζιμξ παναδόεδηε ζηήκ ηνέθθα ηήξ θοζζηήξ δοκάιεωξ. Δηθςκχκηαξ ηυ 1946. ζ. Δβραϊκή Δκδοηική Δηαιρεία ηής Αμερικής. 352. ιεηά ηήκ Γζαηήνολδ ηήξ Βαθηζιυ- . βζά αοηή ηήκ ιεηάθθαλδ. 131. Απμηύπαιε». «Σό Ηζραήλ και ó κόζμος» Έκδ. Τέημζα είκαζ ή ηαζκμύνβζα Τμνά (Πεκηάηεοπμξ) ηήξ βδξ ημΰ Ιζναήθ. "Οθμζ μί Εαναίμζ ηήξ Αιενζηήξ θένμοκ ηήκ εοεύκδ βζά αοηό ηό ζθάθια. Ό Θεόξ κά ιαξ θοθάδ ακ παναδμεή ζ' αοηήκ ηήκ ηνέθθα ό ζμοδαϊζιόξ ηαζ ό θαόξ ημΰ Ιζναήθ. «εά μδδβμύζε ζε πόθειμ ιέ ημοξ "Ανααεξ». Τήκ επμπή ημΰ νμιακηζημύ ζζωκζζιμύ. Πεγή: Νόρμαν Μπένηγοσϊης. εεςνμφζε δηζ ηυ «πνυβναιια ηδξ Βαθηζιυνδξ». πζζηεύμοιε όηζ ή Σζώκ έπνεπε κά λακαηενδδεή ιέ ηήκ εοεύηδηα. ζηήκ Παθαζζηίκδ. ημκ θυβμ ημο ηαηά ηήκ έκανλδ ηςκ ιαεδιάηςκ αφημτ ημο εανασημφ Πακεπζζηδιίμο ηήξ Ιενμοζαθήι ημο μπμίμο πνμήδνεοε εδχ ηαζ 20 πνυκζα έθεβε: «Ή κέα εαναϊηή θωκή ιζθά ιέ ηό ζηόια ηωκ όπθωκ. Ό ηαεδβδηήξ Τγμφκηαξ Μάβηκεξ. Πεγή: όπως προεγοσμένως. 263. Πνυεδνμξ ημΰ εανασημφ Πακεπζζηδιίμο ηδξ Ιενμοζαθήι απυ ηυ 1926. ιέ ηά πένζα ζηαονωιέκα. παναιέκμοκ αδνακείξ. Είκαζ έ'καξ ζμοδαϊζιόξ εζδωθμθάηνδξ πμύ ηαηέηηδζε έκα ιεβάθμ ηιήια ηήξ ζζπονήξ δζαζπμνάξ.1 ΡΟΕΔ ΓΚΑΡΩΝΣΤ «Εθπίγαιε όηζ εά βθοηώκαιε ημκ εαναϊηό εεκζηζζιό από ηό ζθάθια κα άκάβδ 'έκακ θαό ζε είδωθμ. ζηήκ Αιενζηή. 1954 ζ.. Πεγή: Μάρηιν Μποδμπερ. Ή ακαζζεδζία ημΰ ήεζημΰ ηνζηδνίμο μδδβεί ζηήκ αθεηδνία ημο». «Για ηό όνομα ηής ΢ιών» Βιογραθία ηοδ Σδούνηας Μάγκνες. Πνάβιαηζ. Νέα Τόρκε. αηόιδ ηαζ αύημζ πμύ δέκ είκαζ ζύιθωκμζ ιέ ημύξ πεζνζζιμύξ.. ηήξ εζδωθμθαηνζηήξ ηαηεοεύκζεωξ. Shocken.

εκόξ ζηεκμύ εεκζηζζιμύ. ηαζ είπε απαζηήζεζ ηήκ δδιζμονβία υπζ πζα ιζαξ «εεκζηήξ εανασηήξ εζηίαξ ζηδκ Παθαζζηίκδ». 324. Πεγή: Ραββίνος Μοζέ Μενοστίν: «Ή παρακμή ηο» Ηοσδαϊζμό» ζηις μέρες μας». Αέκ είιαζηε πζά μί Εαναίμζ ηήξ πενζόδμο ηωκ Μαηηαααίωκ. πζμ θμβζηό κά θηάζμοιε ζέ ιζα ζοιθωκία ιέ ημοξ "Ανααεξ. μζ ζζςκζζηέξ δβέηεξ. πάκω ζηήκ αάζδ ιζαξ ημζκήξ εζνδκζηήξ γωήξ. ιέ ζύκμνα. Τνέιω βζά ηζξ εζωηενζηέξ γδιζέξ πμύ εά ύπμζηή ό Ιμοδαϊζιόξ. ηαηά ηήκ βκώιδ ιμο. ιέ ηήκ πμθζηζηή έκκμζα ημο όνμο. έλ' αζηίαξ ηδξ ακαπηύλεωξ. ζηναηό ηαζ έκα ζπέδζμ ημζιζηήξ δοκάιεωξ. είπακ ημκ πζμ ζζπονυ ημοξ πνμζηάηδ: ηζξ ΗΠΑ. πανά κά δδιζμονβήζμοιε έκα εαναϊηό ηνάημξ. Ή ζδέα πμύ έπω βζά ηήκ μοζζώδδ θύζδ ημο ζμοδαϊζιμύ ζοβηνμύεηαζ ιέ ηήκ ζδέα εκόξ Εαναϊημύ ηνάημοξ. ζφιθςκα ιε ημφξ υνμοξ (ακ υπζ ηαζ ηυ πκεφια) ηδξ Γζαηδνφλεςξ Μπάθθμον ημο πνμδβμοιέκμο πμθέιμο. Τό κά λακαβίκμοιε έεκμξ. έηημηε.ηζ ζηέθημκηαζ εηαημιιφνζα Δαναίμζ —ηυ υπμζμ δέκ ιπμνμφζακ κά πμοκ δδιμζίςξ άπυ ημκ θυαμ ηήξ Ιενάξ . ζ. Γέκ έθεζρακ μί ακαθμνέξ ζημ δζεεκέξ δίηαζμ ιεηά άπυ ηάεε πανααίαζδ άπυ ηυ Ιζναήθ.μζ Θ Δ Μ Δ Λ Η Ω Γ Δ Η ΢ ΜΤΘΟΗ ΣΖ΢ Η΢ΡΑΖΛΗΝΖ΢ ΠΟΛΗΣΗΚΖ΢ 2 νδξ. Ή Παβηυζιζα Σζςκζζηζηή Όνβάκςζδ είπε εηημπίζεζ ηδκ ακηίεεζδ ηςκ Δαναίςκ πμφ έιεκακ πζζημί ζηζξ πκεοιαηζηέξ παναδυζεζξ ηςκ πνμθδηχκ ημο Ιζναήθ. όζμ ηαπεζκό ηζ ακ είκαζ. "Ηδδ ηυ 1938 υ Αθαένημξ Ασκζηάζκ είπε ηαηαδζηάζεζ αοηυκ ημκ πνμζακαημθζζιυ: «Θά ήηακ. άθθα ηαζ ηήκ δδιζμονβία εκυξ Δανασημφ ηνάημοξ ηδξ Παθαζζηίκδξ. εά ζζμδοκαιμύζε ιέ ιεηαζηνμθή από ηήκ πκεοιαηζηόηδηα ηήξ ημζκόηδηαξ ιαξ. 1969. Ακαθένμοιε ιυκμ δφμ παναδείβιαηα υπμο εζπχεδηε φρδ-θμθχκςξ υ. ηήκ μπμία μθείθμοιε ζηήκ ζδζμθοία ηωκ πνμθδηώκ ιαξ». ζηζξ ηάλεζξ ιαξ.

30 ΡΟΖΕ ΓΚΑΡΩΝΣΤ Εξετάσεως των ίσραηλινοσιωνιστικών λόμπυ: Το 1960. πιο βάρβαρος άπ' όλους τούς προηγούμενους. θύματα οί ϊδιοι τόσων ωμοτήτων. Κρίστιαν Χέρτερ για να άρνηθή στήν ισραηλινή κυβέρνηση το δικαίωμα νά μιλά στο όνομα όλων των Εβραίων. Είναι προφανές ότι αυτός ό άγριος πόλεμος.. ούτε μέ τήν ασφάλεια τής Γαλιλαίος. οί γιοι τοΰ Αβραάμ.. δήλωνε: «Τό Αμερικανικό Συμβούλιο του Ιουδαϊσμού έστειλε εχθές. Δευτέρα. επιστολή στον κ. δέν έχει καμμιά σχέση ούτε μέ τό κακούργημα τοΰ Λονδίνου. ό. 21-6-1960.. Πηγή: Le Monde. Αυτά τά ψεύδη. πώς μπορούν νά γίνονται οί ϊδιοι τόσο ωμοί. Οί Εβραίοι. κατά τήν διάρκεια τής αιματηρής εισβολής των Ισραηλινών στον Λίβανο. Οί Εβραίοι. Τό Συμβούλιο διακηρύσσει ότι ό Ιουδαϊσμός είναι υπόθεση θρησκείας και όχι εθνικότητος». άξια ενός Γκαϊμπελς. Κάνετε. γράφει στον Π.. Στις 8 Ιουνίου 1982. λοιπόν. ό καθηγητής Βενιαμίν Κοέν του Πανεπιστημίου του Τέλ-Άβίβ... Ή μεγαλύτερη επιτυχία.. στήν διάρκεια της δίκης "Αϊχμαν στήν Ιερουσαλήμ. Βι-ντάλ-Νακέ: «Σας γράφω ακούγοντας τό ραδιόφωνο πού μόλις άνεκοίνωσε ότι «βρισκόμαστε» στήν πορεία επιτεύξεως του «στόχου» μας στον Λίβανο: τήν εξασφάλιση τής «ειρήνης» για τούς κατοίκους τής Γαλιλαίας. αγαπητοί φίλοι. Εβραίων. το «Αμερικανικό Συμβούλιο για τον Ιουδαϊσμό». με τρελλαίνουν.τι περνά από τό χέρι σας ώστε οί Μπεγκίν και οί Σαρόν νά μήν πετύχουν τον διπλό τους στόχο: τήν τελική εκκαθάριση (όρος τόσο τής μόδας . τοΰ σιωνισμού δέν είναι παρά αυτή: ό «άπο-ιουδαϊσμός» των.

διάσημος για τον άγριο ρατσισμό του «απαρτχάιντ».». Τέτοιο είναι το τρόπαιο της πάλης μεταξύ της εβραϊκής προφητικής πίστεως και τοϋ σιωνιστικού εθνικισμού πού θεμελιώνεται.. Κάθε εθνικισμός χρειάζεται να ίεροποιήση τις αξιώσεις του: μετά τήν εξάρθρωση τής χριστιανοσύνης. είναι ή «πρεσβυτέρα θυγάτηρ τής Εκκλησίας». 9. ό επιφορτισμένος μέ μια αποστολή. ό πρωθυπουργός τής Νοτίου Αφρικής. «Ό καθηγητής Λάϊμποβιτς θεωρεί τήν ισραηλινή πολιτική στο Λίβανο ίουδαιοναζιστική». β. Ό σιωνιστικός εθνικισμός συμμετέχει σ' αυτό τό μεθύσι όλων των εθνικισμών. προφητεύει μέ τήν σειρά του: «"Ας μην ξεχνάμε οτι είμαστε ό λαός του Θεού. κάθε Κράτος-εθνος θεωρεί οτι εχει κληρονομήσει αυτό τήν αγιότητα και ότι έχει ένδυθή τήν εξουσία του Θεού: Ή Γαλλία. Ή Εύα Περόν διακηρύσσει ότι «Αποστολή τής Αργεντινής είναι να φέρη τον Θεό στον κόσμο». Πηγή: Γενηιόη Άταρονόθ. Ή Γερμανία βρίσκεται «υπεράνω όλων» γιατί ό Θεός είναι μαζί της (Gott mit uns). 6. ζ. δια τής οποίας έκπληροϋται ή δράση τοϋ Θεού (Gesta Dei per Francos). και τό 1972. όπως κάθε εθνικισμός. στην άρνηση του άλλου και στην αγιοποίηση του έαυτοϋ του.οι Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Δ Ε Ι ΢ Μ Τ Θ Ο Ι ΣΗ΢ Ι΢ΡΑΗΛΙΝΗ΢ ΠΟΛΙΣΙΚΗ΢ 31 στίς μέρες μας) των Παλαιστινίων ώς λαοΰ και των Ισραηλινών ώς ανθρωπίνων όντων». 2 Ιοσλίοσ 1982. . Φόρστερ. Ακόμη και οί πιο νηφάλιοι αφήνονται να παρασυρθούν άπό αυτή τήν «μέθη». Πηγή: Γράμμα δημοζιεσμένο ζηην Monde ηης 19ης-6-1982.

Ό αποκλειστικός απόλυτος τόνος απαγορεύει τόν διάλογο: δέν μπορούμε νά κάνουμε διάλογο ούτε μέ τόν Χίτλερ οΰτε μέ τόν Μπεγκίν άφοΰ ή φυλετική του ανωτερότητα ή ή αποκλειστική συμμαχία τους μέ τό θειο δέν τούς αφήνει νά περιμένουν τίποτε άπ' τούς άλλους. Αυτό πού τρέφει τόν αντισημιτισμό. τό κέντρο. Αυτή ή γραμμή βρίσκεται στους αντίποδες της διδαχής των προφητών και του θαυμάσιου «Έγώ κι Έσύ» του Μάρτιν Μποΰμπερ.1 ΡΟΖΕ ΓΚΑΡΩΝΣΤ Ακόμη και ένας άνθρωπος σαν τον καθηγητή Αντρέ Νε-χέρ. ή καρδιά του». εξ αρχής συναίσθηση αύτοΰ πού λείπει άπό τήν πίστη του. Επειδή έχουμε πλήρη συνείδηση δτι στήν εποχή μας δέν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση άπό τόν διάλογο ή τόν πόλεμο και ότι ό διάλογος απαιτεί —όπως δέν παύουμε νά επαναλαμβάνουμε— νά έχη ό καθένας. (σ. σ. και ότι χρειάζεται τόν αλλο γιά νά καλύψη αυτό τό κενό πού έχει ό ϊδιος πού είναι όρος κάθε υπερβάσεως και κάθε επιθυμίας πληρώσεως (ψυχή κάθε ζώσης πίστεως). Ή ανθολογία μας τοΰ σιωνιστικού εγκλήματος εντάσσεται στήν προέκταση των προσπαθειών εκείνων τών Εβραίων πού προσπάθησαν νά διασώσουν έναν προφητικό ιουδαϊσμό άπό έναν φυλετικό σιωνισμό. στο ωραίο του βιβλίο: Ή ουσία τοΰ προφητισμοΰ (έκδ. της εξαπατήσεως και τοΰ αϊμα- . άφοϋ έχει περιγράψει τήν παγκόσμια έννοια της Συμμαχίας: Συμμαχία του Θεοϋ με τον άνθρωπο. Καλμάν-Λεβύ. δέν εΐναι ή κριτική της πολιτικής τής επιθέσεως. 1972. 311) Τέτοια λόγια δυσάρεστα θυμίζουν τόν «άρειο μΰθο. Το Ισραήλ είναι ό άξονας του κόσμου. καταλήγει να γράφη ότι τό Ισραήλ είναι «το κατ' εξοχήν σημάδι της θείας Ιστορίας στον κόσμο. τό νεύρο. 311). ή ιδεολογία του οποίου θεμελίωσε τόν παγγερμανισμό και τόν χιτλερισμό.

3 . από τις μεγάλες παραδόσεις του ιουδαϊσμού.τι θά δικαιολογούσε. αύτη την πολιτική και θά τήν ανύψωνε πάνω άπό κάθε Διεθνές Δίκαιο καθαγιάζοντας την με τούς μύθους τοΰ χθες και τοΰ σήμερα.οι Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Δ Ε Ι ΢ Μ Τ Θ Ο Ι ΣΗ΢ Ι΢ΡΑΗΛΙΝΗ΢ ΠΟΛΙΣΙΚΗ΢ 2 τος τοΰ Ισραηλινού σιωνισμού. εΐναι ή άνευ δρων υποστήριξη αυτής της πολιτικής ή οποία δεν διατηρεί. παρά μονάχα δ. Οί θεμελιώδεις μΰΟοι της ισραηλινής πολιτικής. με μια κατά λέξη ερμηνεία.

.

10-8-1967. μέχρι τον μεγάλο ποταμό. από τον ποταμό της Αιγύπτου. • Στις 25 Φεβρουαρίου 1994. • Στις 4 Νοεμβρίου 1995.ι. τής «Ιου­ δαίας και τής Σαμάρειας» (σημερινή Υπεριορδανία). Μπαρούχ Γκολντστάϊν σφαγιάζει τούς "Αραβες προσκυνητές στον τάφο των πα­ τριαρχών. τότε πρέπει να κατέχουμε και δλα τά βιβλικά εδάφη. αν θεωρούμαστε ό λαός της Βί­ βλου. τον ποταμό τοΰ Ευφρά­ τη». . «κατ' έντολήν τοΰ Θεοΰ» και της ομάδας του των «πολεμιστών τοΰ Ισραήλ». 18. Ή φονταμενταλιστική ανάγνωση τοΰ πολιτικού σιωνισμού • «"Αν κατέχουμε την Βίβλο. νά εκτελείται οποιοσδήποτε πα­ ραχωρεί στους "Αραβες την «γή της Επαγγελίας». Γένεσις XV. «Στους απογόνους σου δίνω αύτη την γή. Στρατηγός Μοσέ Νταγιάν Jerusalem Post. Ό μύθος της «επαγγελίας»: γή της υποσχέσεως ή γή της κατακτήσεως. ό Γιγκάλ Άμίρ δολοφονεί τον Γιτζάκ Ραμπίν. ό Δρ.

de Vaux: Αρχαία ιστορία τοΰ Ισραήλ (2 τόμοι). αυτή ή υπόσχεση φαίνεται ν' αναφέρεται κυρίως στις περιοχές της σημερινής Υπεριορδανίας. από αυτή τήν θεία υπόσχεση ή οποία απευθύνεται. Οι διηγήσεις της Γενέσεως αναφέρουν κατ' επανάληψιν και υπό διάφορες μορφές ότι ό Θεός υποσχέθηκε στους πατριάρχες και στους απογόνους τους τήν κυριότητα της γης στήν όποια ήσαν έτοιμοι να εγκατασταθούν. τά ενέταξαν σέ ενα συγκεκριμένο χρονολογικό και γενεαλογικό . όπου εντάσσει. στον πατριάρχη Αβραάμ. Θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης. ό πατήρ R. γαλλική μετάφρασις. δηλ. "Ολες τις αναμνήσεις. Payot 1954. καθηγητής της Παλαιάς Διαθήκης στήν Θεολογική Σχολή της Γενεύης. ύπό Von Rad. Οί βιβλικοί αφηγητές μας παρουσιάζουν τήν ιστορία των άρχων τοΰ Ισραήλ σαν μια διαδοχή εποχών καλώς καθορισμένων. Νόθ. 1971. Laber et Fides. τις Ιστορίες. αναλύει και προωθεί τις έρευνες των μεγαλυτέρων ιστορικών και συγχρόνων ερμηνευτών. Παρίσι 1971. «Το βιβλικό θέμα της δωρεάς της χώρας πηγάζει από τήν «πατριαρχική υπόσχεση». εκδ.38 ΡΟΖΕ ΓΚΑΡΩΝΣΤ α) ΢την χριστιανική ερμηνεία Ο Αλμπέρ ντε Πυρύ. σύμφωνα με τήν παράδοση της Γενέσεως. δηλ. τά παραμύθια ή τα ποιήματα πού έχουν φτάσει σ' αυτούς μέσα από τήν προφορική παράδοση. τους θρύλους. Παρίσι 1975). συνοψίζει ώς έξης τήν διδακτορική του διατριβή «Θεία υπόσχεση και λατρευτικός θρύλος στολ κύκλο του Ιακώβ» (2 τόμοι. στα κυριότερα άδυτα της Σαμάρειας καί της Ιουδαίας. Γενεύη. Olabaloa. Εκπεφρασμένη στήνΣυ-χέμ (Γν 12/7) στήν Βαιθήλ (Γν 13/14-1& 28/13-15 35/11-12) καί στήν Μαμρέ (κοντά στήν Χεβρώνα) (Γν 15/18-21 -17/4-8). κυρίως του "Αλμπρεχτ "Αλτ και του Μάρτιν Νόθ: (Ιστορία του Ισραήλ του Μ.

ή Βίβιος θαη το Ισραήι από τό 1948». σελ. των ακριβών συνόρων» ή βιβλική ιστοριογραφία δεν μας παρέχει πληροφορίες γι' αυτά πού διηγείται αλλά γι' αυτούς πού τήν επεξεργάζονται». τής κατακτήσεως τής Χαναάν. I. 89-125 (αγγλ. Μόναχο. 1966. μετάφρ. αυτό τό ιστορικό σχήμα είναι πλασματικό. Alt. Δοκίμιο για τήν Γή τής Επαγγελίας» (έκδ. Πεγή: Φραλσοσάδ Σκίζ. ή κ. K/eine Schriften zur Geschichte des Volkes Israel.1 Συνοψίζοντας. 133-169). τής εθνικής ενότητας των Ισραηλιτών προ τής εξορίας. Α. «Der Gott der Väter» (1929) στό Α. I. Όξφόρδη. τις εργασίες της σύγχρονης ερμηνείας. ιδίως ότι ή διαίρεση σέ διαδοχικές εποχές (πατριάρχες . 313. σέ συμφωνία μέ τόν Αλμπέρ ντέ Πυρύ. Φρανσουάζ Σμίθ-Φλωρεντέν έκανε κηα σθεναρή κριτική τοΰ μύθου τής Επαγγελίας στό βιβλίο «Αθέμιτοι μύθοι. 1-78 (αγγλ. Στό «Γράκκα» τοσ Νοεκβρίοσ 1984. μετάφρ. Μπλάκ-γουελλ. στό «Essays on old Testament History and Religion». σ. Σχ. σ. 1-77' «Die Landnahme der Israeliten in Palastina» (1925) στό Kleine Schäften.δουλεία στην Αίγυπτο . άρ. 23. . "Οπως συμφωνούν όλοι σχεδόν οί σύγχρονοι ερμηνευτές. σελ. Φρανσουάζ Σμίθ. κοσμήτωρ της Προτεσταντικής Θεολογικής Σχολής των Παρισίων.οι Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Δ Ε Ι ΢ Μ Τ Θ Ο Ι ΣΗ΢ Ι΢ΡΑΗΛΙΝΗ΢ ΠΟΛΙΣΙΚΗ΢ 39 πλαίσιο. «Οί Προτεστάλτες. Λαμπόρ και Φίντ. 1953 (=1963). γράφει: «Ή πρόσφατη ιστορική έρευνα κατέβασε στο επίπεδο τοΰ πλασματικού τις κλασσικές παρουσιάσεις τής εξόδου από τήν Αίγυπτο. Alt. Οί εργασίες τοΰ 'Άλμπρεχτ "Αλτ και τοΰ Μάρτιν Νόθ έδειξαν. σ. Ή κ.κατάκτηση της Χαναάν) είναι τεχνητή. Γενεύη 1994). Ό Αλμπέρ ντέ Πυρύ συνεχίζει: «Οί περισσότεροι εξηγητές θεώρησαν και θεωρούν τήν 1. ομοίως.

ένα προοίμιο και μιά προαναγγελία της χρυσής εποχής του Δαυίδ και τοΰ Σολομώντος. Ή υπόσχεση τής γής. εννοούμενη σάν υπόσχεση εδραιώσεως. . Με άλλα λόγια. ή υπόσχεση μπόρεσε νά άποτελέση μέρος τής θρησκευτικής και αφηγηματικής κληρονομιάς πολλών διαφορετικών φυλετικών ομάδων.) βζά κά έμνηάζδ ηίξ κίηεξ πμύ είπε ζοζζςνεύζεζ ζηήκ όδό ηήξ Γάγαξ. της επεκτάσεως της ισραηλινής κυριαρχίας υπό τήν βασιλεία του Δαυίδ.1 ΡΟΖΕ ΓΚΑΡΩΝΣΤ πατριαρχική υπόσχεση στην κλασσική της έκφραση (π. ζηήκ 6δ πζκαηίδα ημο «Βααοθςκείμο Πμζήιαημξ ηήξ Γδιζμονβίαξ». ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηαζ ηώκ Χεηηαίςκ.χ. Σηό άθθμ άηνμ ηήξ βόκζιδξ πενζμπήξ. ηαηά ιήημξ ηαζ ηαηά πθάημξ. Ή ακάβκςζδ ηςκ ζενώκ ηεζιέκςκ ηήξ Μέζδξ Ακαημθήξ ιαξ δείπκεζ δηζ δθμζ μί θαμί έπμοκ θάαεζ από ημκ εεό ημοξ πανόιμζεξ οπμζπέζεζξ βζα ηήκ βή πμύ εηηείκεηαζ από ηήκ Μεζμπμηαιία ώξ ηήκ Αίβοπημ. πμύ ορώεδηε από ηόκ Τμύειςζζ ηόκ Γ' (1480-1475 π. Μπορούμε τώρα νά περιγράψουμε περιληπτικά τις παρχές της πατριαρχικής υποσχέσεως: 1. ή υπόσχεση εισχώρησε στις πατριαρχικές διηγήσεις μέ σκοπό νά καταστή αυτή ή «προγονική εποποιία». Σηδκ Αίβοπημ. Γν13/14-17 ή Γν15/18-21) ώς μία νομιμοποίηση της κατακτήσεως της Παλαιστίνης από τους Ισραηλίτες ή πιο συγκεκριμένα ακόμα. δόθηκε πρωταρχικώς σέ νομάδες πού μετακινούνταν και μετανάστευαν μέ τά κοπάδια τους και πού ήλπιζαν νά εγκατασταθούν κάπου στις κατοικήσιμες περιοχές. πάκς ζηήκ ζηήθδ ημΰ Κανκάη.Χ. Κακηέξ ηα'ζ ιέπνζ ηό Κανηειΐξ (έπ'ζ ημΰ Δΰθνάημο). ζηήκ Μεζμπμηαιία. Μεββίκημ. δζαηάγεζ κά ηηζζεμύκ ή Βααοθςκία ηαζ ό καόξ ημο. ό εεόξ δδθώκεζ: «ζμο εηπςνώ ιέ δζάηαβια αύηδ ηήκ βή. ό εεόξ Μανκημύη «ηαεμνίγεζ ζηόκ ηαεέκα ηόκ ηθήνμ ημο» ηαζ βζά κά επζζθνάβζζδ ηήκ Σοιιαπία. Ύπό αυτή τήν έννοια.1 α 1. Έθεα ηαζ ζμΰ δίκς ηήκ ελμοζία κά ζύκηνζρδξ ηήκ βή ηήξ Γύζεςξ».

557. 70. οί παλαιές υποσχέσεις πήραν μιά νέα διάσταση. σελ. θα αποτελούσαν πράγματι εξαίρεση! (c) (a) «Les religions du Proche-Orient». μπορούσε νά προσφέρη σε νομάδες μόνιμη εγκατάσταση στά εδάφη του. στο Καθολικό Ινστιτούτο τών Παρισίων. κάτοχος του εδάφους. οί Χετταΐοι ψάλλουν στήν Άρίννα. . Ή μόνιμη εγκατάσταση ήταν ένας στόχος πού είχε έπιτευχθή και έτσι ή υπόσχεση αποκτούσε τώρα μιά έννοια πολιτική. ηλιακή θεότητα: «Αγρυπνάς για τήν ασφάλεια των ουρανών και της γης. σελ. Μεταξύ των δύο. par René Labet. (c) Ανατρέξατε για τήν υπόσχεση. 4. όταν οί εγκατεστημένες νομαδικές φυλές ομαδοποιήθηκαν μέ άλλες φυλές γιά νά σχηματίσουν τον «λαό του Ισραήλ». "Ετσι. δέν δόθηκε άπό τον Γιαχβέ (τον Θεό πού ήρθε στήν Παλαιστίνη με τήν «ομάδα της Εξόδου») άλλα άπό τονΧανανίτη θεό 'Έλ σε μιά άπό τις τοπικές του υποστάσεις. Στην άρχή. (b) Ώς ανωτέρω. καθορίζεις τα σύνορα της χώρας». Μόνο ό τοπικός θεός. σελ. στήν διατριβή τού Πατρός Λαντουζί. "Αν οί Εβραίοι δέν είχαν λάβει μιά τέτοια υπόσχεση. Αργότερα. Fayard. σάν προάγγελος και νομιμοποίηση της αυτοκρατορίας του Δαυίδ».οι Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Δ Ε Ι ΢ Μ Τ Θ Ο Ι ΣΗ΢ Ι΢ΡΑΗΛΙΝΗ΢ ΠΟΛΙΣΙΚΗ΢ 2 2. γιά τήν οποία μας μιλά ή Γένεση. έπα-νερμηνευμένη. έπι τού «Le don de la terre de Palestine» (1974). ή υπόσχεση θεωρήθηκε ώς προμήνυμα της οριστικής κατακτήσεως της Παλαιστίνης. 1970. 3. Ή υπόσχεση προς τούς νομάδες εϊχε ώς στόχο όχι την πολιτική και στρατιωτική κατάκτηση μιας περιοχής ή μιας ολόκληρης χώρας άλλα της εδραιώσεως σ' ένα καθορισμένο έδαφος. στρατιωτική και «εθνική». Έκδ. ή πατριαρχική υπόσχεση. 10-15.

τήν κυριαρχία του εκλεκτού λαού σέ όλες τις περιοχές» μεταξύ του Χειμάρ­ ρου τής Αιγύπτου (τό wadi Αrish) και τον Μέγα Ποταμό. Οί φυ­ λές τής γής είναι κατ' αρχήν όλα αυτά τά πλήθη πού μοιρά­ ζονται μέ τό Ι σ ρ α ή λ τήν Παλαιστίνη και τήν Υπεριορδανία.42 Ρ Ο Ζ Ε Γ Κ Α Ρ Ω Ν Τ Υ Το περιεχόμενο τής πατριαρχικής υποσχέσεως «Ένώ ή «νομαδική» υπόσχεση. . έμοιαζε νά πραγματοποιείται πέρα άπό κάθε προσδοκία. Ό Ίαχβιστής πού μπορεί νά θεωρηθή ώς ό πρώτος μεγά­ λος αφηγητής (ή καλύτερα έκδοτης διηγήσεων) τής Παλαιάς Διαθήκης. Δεδο­ μένου ότι οί «ισραηλιτικές» φυλές δέν ενώνονται παρά μόνο μετά τήν εγκατάσταση τους στήν Παλαιστίνη. αναμφιβόλως ανάγεται σε μιά χρο­ νική στιγμή «προ του γεγονότος». Οί ερμηνευτικές έ'ρευνες επέτρεψαν νά διαπιστωθή ότι ή διεύρυνση τής «νομαδικής» υποσχέσεως σέ υπόσχεση «εθνι­ κή» έπρεπε νά έ'χη γίνει πριν τήν πρώτη καταγραφή των πα­ τριαρχικών διηγήσεων. έζησε τήν εποχή του Σολομώντος. ή ευλογία του Ισραήλ πρέπει νά έχη ώς συνεπακόλουθο όλων τών «φυλών τής γης» (αόαπιαίι). αποτελεί προδήλως προφητεία εκ των υστέρων εμπνεόμενη άπό τις δαυϊδικές κατακτήσεις. Τό εδάφιο τής Γενέσεως 12/3Β είναι ένα άπό τά κείμενα κλειδιά γιά τήν κατανόηση του έργου του Ίαχβιστή. Σύμφωνα μέ αυτό τό κείμενο. έρμηνευομένη εκ νέου υπό τό φώς του Δαυίδ. πού απέβλεπε στην εγκατάστα­ ση μιας ποιμενικής φυλής. δεν συμβαίνει τό ϊδιο με τήν υπόσχεση πού έχει έπεκταθή στις «εθνικές» διαστάσεις. "Ετσι. Ή τ α ν κατά συ­ νέπεια σύγχρονος και μάρτυρας αυτών τών κάποιων δεκαετιών όπου ή πατριαρχική υπόσχεση. πού προβλέπει. τον ποταμό Ευφράτη». και σέ όλους τούς λαούς πού τις κατοικούν. ή έπανερμηνεία τής νομαδικής υποσχέσεως ως υποσχέσεως πολιτικής κυριαρ­ χίας πρέπει νά σημειώθηκε «μετά τό γεγονός». ή υπό­ σχεση τής Γενέσεως 15(18-21.

δέν έχουμε στά χέρια μας καμμιά πράξη δωρεάς με τήν υπογραφή «Θεός». "Αν αυτό σημαίνει νά χρησιμοποιείται ώς τίτλος ιδιοκτησίας ή νά τίθεται στήν υπηρεσία πολιτικών διεκδικήσεων. ή σκηνή τής Γενέσεως 12/1-8. τέως Προέδρου τοΰ «Συνδέσμου γιά τον Ιουδαϊσμό» στις ΗΠΑ).1976 (Μονπελιέ). κατά συνέπεια. Δέν μπορούμε σέ καμμιά περίπτωση νά ευθυγραμμισθούμε μέ εκείνους τούς χριστιανούς πού θεωρούν τις υποσχέσεις τής Παλαιάς Διαθήκης ώς νομιμοποίηση τών σημερινών εδαφικών διεκδικήσεων τοΰ Ισραηλινού κράτους.οι Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ώ Δ Ε Ι Σ Μ Ύ Θ Ο Ι ΤΗΣ ΙΣΡΑΗΛΙΝΉΣ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Ή Σ 43 "Ετσι. Καμμιά πολιτική δέν έχει τό δικαίωμα νά διεκδική γιά τον εαυτό της τήν (εγγύηση) τής υποσχέσεως. τότε ασφαλώς όχι. έφ' εξής. και μάλιστα έχουμε καλούς λόγους νά πιστέψουμε ότι π. Είναι δυνατόν. νά καθίσταται επίκαιρη ή πα­ τριαρχική υπόσχεση. 13/14-18 δέν αντικατοπτρίζει ένα ιστορικό συμβάν. άρ. . β) Στήν εβραϊκή προφητική ερμηνεία (Συνέντευξη τοΰ Ραββίνου "Ελμερ Μπέργκερ. δεν είμαστε σέ θέση νά βεβαιώσουμε δτι σε κάποια συγκεκριμένη στιγμή της ιστορίας ό Θεός παρουσίασε ενώ­ πιον μιας ιστορικής προσωπικότητος ονόματι Αβραάμ και ότι του παρέδωσε τούς νομίμους τίτλους κυριότητος τής χώ­ ρας Χαναάν. Άπό νομική άποψη. πού δημοσιεύθηκε στό περιοδικό «Θεολογικές και θρησκευτικές μελέτες». Πηγή: Όλο αυτά τά κείμενα είναι αποσπάσματα άπό τήν συνέντευξη πού δόθηκε στίς10-2-1975 στό Κρέ-Μπεράρ (Ελβετία) κατά τήν διάρκεια μιας συζητή­ σεως επί τών θεολογικών ερμηνειών τής αραβοϊσραηλινής συγκρούσεως.χ. 3. «Είναι απαράδεκτο γιά οποιονδήποτε νά ισχυρίζεται δτι ή σημερινή εγκατάσταση τοΰ Ισραήλ αποτελεί τήν εκπλή­ ρωση μιας βιβλικής προφητείας και δτι.

έσεΐς πού απεχθάνεστε τό καλό και αγαπάτε τό κακό. στρατιωτικών σχέσεων ισχύος ή μιας στρατιωτικής ιεραρχίας πού προσπαθεί νά έπιβάλη τήν ανωτερότητα της στους γείτονες τοΰ Ίσ- . συμμαχιών. α.1 ΡΟΖΕ ΓΚΑΡΩΝΣΤ όλες οί ενέργειες των Ισραηλινών για την εδραίωση και την διατήρηση του κράτους τους είναι εκ των προτέρων επικυρωμένες από τον Θεό. Πηβή: Μισαίαρ III. όταν οί Προφήτες επικαλέσθηκαν τήν αποκατάσταση τής Σιών.. δεν ήταν ή γη πού είχε άφ' εαυτής έναν ιερό χαρακτήρα. Ή Σιών δέν μπορεί νά περιμένη τήν αποκατάσταση ενός λαού βάσει συνθηκών. ΋ Μιχαίας τό λέει ξεκάθαρα: «Ακούστε. και ηγέτες τοΰ οϊκου τοΰ Ισραήλ. τουλάχιστον. Τό απόλυτο και αναντίρρητο κριτήριο τής προφητικής συλλήψεως τής Αυτρώσεως. κύριοι του οϊκου τοΰ Ιακώβ. αφού αυτή ή Συμμαχία είχε διασπασθή από τον Βασιλέα και τον λαό του... συσκοτίσει τήν πνευματική σημασία του Ισραήλ. 1-12 Ή Σιών δέν είναι μόνο ή γή πού εξαρτάται άπό τήν τήρηση και τήν πίστη στήν Συμμαχία: ό λαός πού έπανεγκα-ταστάθη στήν Σιών είναι υποχρεωμένος νά τηρή τήν δικαιοσύνη. ήταν ή αποκατάσταση τής Συμμαχίας με τον Θεό. λοιπόν. τήν ευθυδικία.. πού οικοδομείτε τήν Σιών πάνω στο αίμα και τήν Ιερουσαλήμ πάνω στο έγκλημα. τήν πίστη στήν Συμμαχία με τον Θεό. Κατ' αρχήν. Προτίθεμαι νά εξετάσω δύο θεμελιώδη στοιχεία της προφητικής παραδόσεως. Ή σημερινή πολιτική του Ισραήλ έχει καταστρέψει ή. Ή Σιών θα όργωθή σάν χωράφι και ή Ιερουσαλήμ θα γίνη σωρός ερειπίων και τό όρος τοΰ Ναού ένας υψηλός τόπος είδωλολατρείας».

. 27 "Αραβες πού προσεύχονταν στον τάφο των πατριαρχών). τόν κάνει έναν λαό ανάμεσα στους άλλους και όπως τούς άλλους». . άριστος φοιτητής τοΰ ίερατικοΰ Πανεπιστημίου τοΰ Μπάρ-Ίλάν.οι Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Δ Ε Ι ΢ Μ Τ Θ Ο Ι ΣΗ΢ Ι΢ΡΑΗΛΙΝΗ΢ ΠΟΛΙΣΙΚΗ΢ 2 ραήλ. δεν ήταν οΰτε άλητήριος οΰτε τρελλός άλλα ένα γνήσιο προϊόν της σιωνιστικής παιδείας. Γιος ραββίνου. ΢ιωνιζμόρ και Ιζπαηλινό κπάηορ». Μόνη εϊναι ιερά και αξία της Σιών ή θεία Συμμαχία ή οποία εκφράζεται στήν συμπεριφορά του λαοΰ της. οϋτε ή γη είναι Ιερά και δεν αξίζουν κανένα πνευματικό προνόμιο τοΰ κόσμου. ακόμη και μέ τήν βία και τόν εξαναγκασμό. ΋ σιωνιστικός ολοκληρωτισμός πού προσπαθεί νά έ-πιβληθή σε όλον τόν εβραϊκό λαό. οΰτε από τον λαό της. Έκδ. ΢ςνένηεςξη ζηό Πανεπιζηήμιο ηος Λάϊνηεν (Όλλανδία) 20-3-1968.. Θά μπο- . τό σημερινό κράτος του Ισραήλ δεν έχει κανένα δικαίωμα νά διεκδική ότι εκπληρώνει τό θειο σχέδιο γιά μιά μεσσιανική εποχή. πού είχε στήν βιβλιοθήκη του τήν βιογραφία τοΰ Μπαρούχ Γκολντστάϊν (αύ-τοΰ πού σκότωσε. "Ετσι. στρατιώτης επίλεκτος στό Γκολάν.Ήπροφητική παράδοση δείχνει ξεκάθαρα ότι ή αγιότητα της γης δεν εξαρτάται οϋτε από το έδαφος της. πριν λίγους μήνες. Πηβή: Ραααΐνορ "Ελμεπ Μπέπβκεπ: «Πποθηηεία. ό δολοφόνος τοΰ Γιτζάκ Ραμπίν. κοντά στό Τέλ-Άβίβ. Αμεπικανική εαπαϊκέρ εναλλακηικέρ λύζειρ ηοΰ ΢ιωνιζμού. Οΰτε ό λαός.. στήν Χεβρώνα.. από μόνη την παρουσία του σ' αύτη την περιοχή. Αυτό είναι καθαρή δημαγωγία τοΰ εδάφους και τοΰ αίματος. Ο Γιγκάλ Άμΐρ. γαλουχημένος μέ διδασκαλίες ταλμουδικών σχολείων.

α. ΋μως ό Γιτζάκ Ραμπίν. λέει ό Γιγκάλ Άμίρ. ΋ Γιτζάκ Ραμπίν ήταν ένας συμβολικός στόχος. όχι διότι. ή εντολή να σκοτώσης.1 ΡΟΖΕ ΓΚΑΡΩΝΣΤ ροΰσε να εΐχε παρακολουθήσει στην επίσημη ισραηλινή τηλεόραση το μεγάλο ρεπορτάζ για τήν ομάδα «Eyal» (Πολεμιστές τοΰ Ισραήλ) πού ορκιζόταν πάνω στον τάφο του θεμελιωτή του πολιτικού σιωνισμού. 8-11-1995. «έρχεται άπό τον Θεό». οί άποικοι τοΰ Κιριάτ "Αρμπα και τής Χεβρώνος χόρευαν άπό χαρά ψάλλοντας τούς Ψαλμούς τοΰ Δαυίδ γύρω άπό τό μαυσωλείο πού άνηγέρθη για τήν δόξα τοΰ Γκολντστάϊν. όπως τον καιρό τοΰ Ίησοΰ τοΰ Ναυί. Πηγή: Le Monde. ήταν αυτός πού διέταξε «να σπάνε τα κόκκαλα των χεριών» των παιδιών τής Παλαιστίνης πού δέν είχαν όπλο άπό τις παλιές πέτρες τοΰ τόπου τους πού μαζύ τους ξεσηκώνονταν για να υπερασπισθοΰν τήν γη των προγόνων τους). «είχε άγωνισθή όλη του τήν ζωή για τήν ειρήνη» (Διοικητής των στρατευμάτων κατοχής στήν άρχή τής Ίντιφά-ντα. Δεν επρόκειτο για κάποιον περιθωριακό της ισραηλινής κοινωνίας: τήν ήμερα τής δολοφονίας τοΰ Γιτζάκ Ραμπίν. όπως είπε ό Μπίλ Κλίντον στήν κηδεία του. Θεοδ. 4. εΐχε καταλάβει (όπως οί Αμερικανοί στο Βιετνάμ και οι Γάλλοι στήν Αλγερία) ότι καμμιά οριστική στρατιωτική λύση δέν είναι δυνατή . μέ ρεαλισμό. Πηγή: Έλ Παις (Ισπανία) 7-11-1995. να «έκτελή οποιονδήποτε παραχωρούσε στους "Αραβες τήν «Γη της Επαγγελίας» στήν Ιουδαία καί τήν ΢αμάρεια» (σημερινή Υπεριορδανία). Ή δολοφονία τοΰ Προέδρου Ραμπίν (όπως και αυτή πού διέπραξε ό Γκολντστάϊν) εγγράφεται στήν αυστηρή λογική της μυθολογίας των σιωνιστών φονταμενταλιστών. Χέρτσλ.

αλλά μέ έναν ολόκληρο Λαό. ένα κλίμα πού οδήγησε στο αίσχος της δολοφονίας του. δτι ή πραγματική ειρήνη μεταξύ ενός Κράτους τοΰ Ισραήλ. απαιτεί τήν ριζική εξαφάνιση τοΰ σημερινού άποικιοκρατισμοΰ. δηλαδή όλων τών αποικιών οί όποιες άποτελοΰν. ή κατοχή των οποίων είχε καταδι-κασθή. ακόμα μιά φορά. τον όποιον παρουσίαζαν ώς «προδότη». Δεσμεύτηκε. και ενός Πα-λαιστινιακοΰ Κράτους. λοιπόν. Αυτή ή φανατική δολοφονία δείχνει. διατηρώντας τήν ισραηλινή στρατιωτική προστασία τών «αποικιών» πού εΐχαν κλαπή άπό τούς αυτόχθονες και πού έγιναν. μέ τον Γιάσσερ Αραφάτ στην οδό ενός συμβιβασμού: μιά διοικητική αυτονομία παραχωρήθηκε σέ ένα τμήμα τών εδαφών. τελείως ανεξαρτήτου. . θύμα τοΰ μύθου τής «Γής τής Επαγγελίας». πηγή συνεχών προκλήσεων και ισαρίθμων πυροκροτητών γιά μελλοντικούς πολέμους.οι Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Δ Ε Ι ΢ Μ Τ Θ Ο Ι ΣΗ΢ Ι΢ΡΑΗΛΙΝΗ΢ ΠΟΛΙΣΙΚΗ΢ 2 έφ' όσον ένας στρατός συγκρούεται δχι μέ έναν άλλο στρατό. ασφαλώς μέσα σέ σύνορα καθορισμένα άπό τό 1947. από τά Ηνωμένα "Εθνη. όπως στήν Χεβρώνα. Αυτό ήταν ήδη πολύ γιά τούς φονταμενταλιστές πού επωφελούνταν άπ' αυτή τήν αποικιοκρατία καλλιέργησαν εναντίον τοΰ Ραμπίν. ΋ Γιτζάκ Ραμπίν υπήρξε. μετά άπό χιλιάδες Παλαιστινίους. φυτώρια μίσους. χιλιόχρονο πρόσχημα τών αιμοσταγών αποικιοκρατιών. στο εσωτερικό τοΰ μελλοντικού παλαιστινιακού κράτους.

19). 24 καί II Βασιλείς. σύμφωνα μέ τήν οποία ό μονοθεϊσμός γεννήθηκε με τήν Παλαιά Διαθήκη. Payot. από τήν ίδια τήν Βίβλο απορρέει ότι οί κυριώτεροι συντάκτες της. ("Εξοδος XX. Σαμουήλ XXVII. Ό Θεός τοΰ Μοάμπ. Αντιθέτως. 2-5). Πηγή: Ραββΐνος Κοέν. Ή φονταμενταλιστική ανάγνωση του πολιτικού σιωνισμού. (Οικουμενική Μετάφραση της Βίβλου) υπογραμμίζει: «Για πολύ μεγάλο διάστημα. . δεν ήταν ούτε ό ένας ούτε ό άλλος μονοθεϊστές: διεκήρυσσαν μόνο τήν ανωτερότητα του εβραϊκού Θεού απέναντι στους άλλους θεούς καί τήν «ζήλεια» του προς αυτούς. στο Ισραήλ είχαν πιστέψει στήν ύπαρξη και τήν δύναμη των ξένων θεών» (σ. αναγνωρίζεται (Κριταί XI.2. ό Γιαχβιστής και ό Έλοχιστής. Αυτός ό μύθος είναι ή πίστη. • «Οί κάτοικοι τοϋ κόσμου μποροΰν να διαιρεθούν μεταξύ τοΰ Ισραήλ και των άλλων εν συνόψει εθνών.B. ζ. Ό μύθος του «εκλεκτού λαου» «Έτσι μιλά ό Κύριος: ό πρωτότοκος υιός μου είναι ό Ισραήλ» "Εξοδος IV. Ή O. Καμός. 104.M. Το Ισραήλ είναι ό εκλεκτός λαός: κεφαλαιώδες δόγμα». 27) «σαν τούς άλλους θεούς» (I. χωρίς κανένα ιστορικό θεμέλιο. 22. ζηο βιβλίο ηοσ «Tè Τολμούδ» "Εκδ. 680). Παρίζι 1986.

«Οί θρηζκείες ζηήν Μέζη Αναηολή. Ό μονοθεϊσμός είναι. 159. Τό «Βαβυλωνιακό Ποίημα τής Δημιουργίας» (πού χρονολογείται άπό τον 11ο π. έμεΐς. κυρίως με τους Προφήτες. 4 .Χ.22). VI.3). Ή βαβυλωνιακή θρησκεία οδεύει προς τον μονοθεϊσμό» αναφέροντας τον θεό Μαρντούκ. άλλα διακηρύσσει: «Έγώ είμαι ό Θεός. Πηγή: Albright. δηλαδή τής Μεσοποταμίας καί της Αιγύπτου. στήν πραγματικότητα. μ'δλα Oi θεμελιώδεις μΰθοι τής ισραηλινής πολιτικής. δέν υπάρχει άλλος» (Ησαΐας XLV. 14). ενός και τοΰ αυτού Θεού. ό Φαραώ Άκενατόν είχε διατάξει να σβηστή άπό όλους τούς ναούς ό πληθυντικός τής λέξεως «Θεός». ό καρπός μιάς μακράς ώριμάνσεως τών μεγάλων πολιτισμών της Μέσης Ανατολής.οι Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Δ Ε Ι ΢ Μ Τ Θ Ο Ι ΣΗ΢ Ι΢ΡΑΗΛΙΝΗ΢ ΠΟΛΙΣΙΚΗ΢ 2 Μόνο μετά την εξορία καί. Αυτή ή αναντίρρητη επιβεβαίωση τοϋ μονοθεϊσμού χρονολογείται άπό τό δεύτερο μισό τοΰ 6ου αιώνα (ανάμεσα στο 550-539). Άπό τον 13ο αιώνα. δέν έμενε πια παρά ένα βήμα νά γίνη προς έναν κάποιο μονοθεϊσμό». αιώνα) μαρτυρεί αυτά τα «τελευταία βήματα»: «"Αν οί άνθρωποι χωρίζονται για τούς θεούς. ό ιστορικός Όλμπράιτ σημειώνει τα στάδια αυτού του μετασχηματισμού: «"Οταν έγινε αντιληπτό ότι οί πολλαπλές θεότητες δέν είναι παρά εκδηλώσεις. ζ. Ό «Ύμνος του στον Ήλιο». θα άποσαφηνισθή ή έννοια του μονοθεϊσμού δηλαδή θα περάσουμε άπό σχήματα σαν αυτά της Εξόδου: «Αέν θα έχης άλλους θεούς άπό έμενα» (ΧΧ. έχει μεταφερθή σχεδόν αύτολεξεί στον Ψαλμό 104. σε σχήματα που δεν περιορίζονται απλώς στο να άπαιτοΰν τήν υπακοή στον Γιαχβέ και όχι σέ άλλους θεούς (όπως επαναλαμβάνεται στο Δευτερονόμιο: «Δεν θα ακολουθήσετε άλλους θεούς».

Υμνείτε τήν δόξα του Μαρντούκ». Έσεΐς των οποίων έπλασε τον αρχικό πηλό. τον Θεό μας».1 ΡΟΖΕ ΓΚΑΡΩΝΣΤ τά ονόματα πού του έχουμε δώσει.. όμως τά θεϊκά σχέδια. αν όχι ό Μαρντούκ. Μια παρόμοια είκόνα του δικαίου πού υποφέρει.. Ό Θεός μου με εγκατέλειψε.. Ποιος λοιπόν. Πηγή: ώς άνωτ. Και ωστόσο ή προσευχή ήταν για μένα σοφία και ή θυσία νόμος μου. Αυτή ή θρησκεία έφτασε σε αυτόν τον βαθμό εσωτερικότητας δπου εμφανίζεται ή εικόνα του Δικαίου πού υποφέρει: «Θέλω να δοξάσω τον Κύριο για την σοφία του. είναι ό κύριος της αναστάσεως. Προχωρούσα σαν Κύριος. σ. "Ολες τις ημέρες φωνάζω σαν περιστέρι και τα δάκρυα καίνε τα μάγουλα μου. αύτη τοΰ Δανιήλ (όχι ό Δανιήλ της εβραϊκής Βίβλου) πού τιμωρείται από τον Θεό και στέλλεται στή γη. και κατεδαφίζω τα τείχη. . 329 ώς 341.... στό βάθος των άβύσσων. πιστεύουμε σ' Αυτόν. Βρίσκονται εκεί παραβολές τών οποίων ή πνευματική σημασία δεν εξαρτάται καθόλου από τήν ιστορική επαλήθευση. Πίστευα ότι ήμουν στήν υπηρεσία του Θεού. ποιος μπορεί νά τά καταλάβη. υπάρχει στα ούγγαρι-τικά κείμενα τοΰ Ρας ΢άμρα. Είναι ή περίπτωση αυτής τής θαυμάσιας παραβολής τής αντιστάσεως στήν καταπίεση και τής απελευθερώσεως πού είναι τό θέμα τής Εξόδου. Αύτη ή εικόνα του Ίώβ είναι κατά πολλούς αιώνες προγενέστερη. σ' αυτό πού ονομάζεται «Βίβλος τής Χαναάν» και πού είναι προγενεστέρα τής εβραϊκής άφοΰ ό Ιεζεκιήλ αναφέρει τον Δανιήλ πλάι στον Ίώβ.

σημαντικό ότι ή έξοδος άπό την Αίγυπτο. στον 13ο αιώνα ή όποια. .. Σό ϊδιο παρουσιάζεται στήν περίπτωση τής πορείας μυήσεως πρός τήν ελευθερία τοΰ αφρικανικού Καϊντάρα. συναντάται σέ όλους τούς πολιτισμούς άπό τον μέσο ποτάμιο Γιλγαμές μέχρι τον Ποπόλ Βούχ τών Μάγιας (Ιο μέρος. Ή "Εξοδος έτσι γίνεται ή θεμελιώδης πράξη τής αναγεννήσεως ενός λαοϋ πού βγήκε άπό τήν δουλεία άπό τον Θεό του. σε αυτή την μεγαλειώδη εκδοχή. Σής ανοίγει τον δρόμο εκεί όπου μέχρι τότε δέν εΐχε χαραχθή καμμιά οδός. αντιθέτως. Ή θεϊκή εμπειρία αυτής τής αποσπάσεως του άνθρωπου άπό τις δουλείες του ξαναβρίσκεται στους πιο διαφορετικούς λαούς: ή μακριά περιπλάνηση τής «μεξικάνικης» φυλής των Αζτέκων. συσχετίστηκε μέ τήν εορτή τοϋ Πάσχα. μετά άπό περισσότερο άπό έναν αιώνα δοκιμασιών. Ή εγκατάσταση σέ μιά περιοχή φυλών νομαδικών ή περιπλανωμένων συνδέεται σέ όλους τούς λαούς .κυρίως στήν Μέση Ανατολή .μέ τήν δωρεά τής «γής τής Επαγγελίας» άπό έναν θεό.οι Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Δ Ε Ι ΢ Μ Τ Θ Ο Ι ΣΗ΢ Ι΢ΡΑΗΛΙΝΗ΢ ΠΟΛΙΣΙΚΗ΢ 2 Λίγη σημασία έχει ότι τό «πέρασμα τής θάλασσας μέ τήν ράβδο δεν μπορεί να θεωρηθή σαν ιστορικό γεγονός» γράφει ή Μιρκάα Έλιάντε καί δεν άφορα τό σύνολο των Εβραίων αλλά μόνο μερικές ομάδες φυγάδων. Μύθοι σηματοδοτούν τήν πορεία εξανθρωπισμού καί θεοποιήσεως τοΰ άνθρωπου.Χ. φτάνει στήν κοιλάδα ύπό τήν καθοδήγηση του θεού της.3). στήν ουσία τήν θέση μιας χαναανίτικης γεωργικής τελετουργίας τοϋ Πάσχα τήν άνοιξη: τήν εορτή της αναστάσεως του "Αδω-νη. όπως οί ψαλμοί πρός τιμήν τής Πασαμάμα.. κεφ. Είναι. τής μητέρας θεάς ή τοΰ Θεοΰ τών "Ινκας. Αυτός τοϋ Κατακλυσμού. Άπό τό 621 π. Οί ύμνοι πρός τήν δόξα τοΰ Θεοΰ γεννώνται σέ όλες τις θρησκείες. μέ τον όποιο ό Θεός τιμωρεί τά σφάλματα τών ανθρώπων καί ξαναρχίζει τήν δημιουργία του. πού επανεκτιμήθηκε και εντάχθηκε στήν αγία ιστορία του Γιαχβισμοΰ. ό εορτασμός της Εξόδου παίρνει.

πάμφωτε Κύριε Θεέ.. νά μήν ξεδιπλώνη ένα θεολογικό στοχασμό γιά τήν στιγμή τής άνακαλύψεως του νοήματος τής ζωής.. Δέν αναφέραμε έδώ στήν αρχαιότητα τους παρά μόνο τις θρησκείες τής Μέσης Ανατολής στους κόλπους των οποίων φύτρωσε ό μονοθεϊσμός και ανάμεσα στις όποιες δημιουργήθηκαν οί Εβραίοι. δέν θά είχε χρη-σιμοποιηθή προς όφελος ενός ιστορικού σχήματος πού φθάνοντας μόνο άπό υποσχέσεις νίκης σέ έναν λαό μέχρι τήν εκπλήρωση τους. Σότε μόνο. γιατί πάνω σέ αυτά τά κείμενα. πού δεν θά ελθη μέ τήν δύναμη των ισχυρών αλλά μέ τήν ελπίδα των αδυνάτων. βαδίζοντας στον ϊσιο δρόμο». Ή ϊδια ή ζωή του Σησοΰ... πού δημιουργείς λέγοντας: νά γίνη ό άνδρας! να γίνη ή γυναίκα! Ούιρακόσα. τά όποια αποτελούν γιά κάθε λαό την «Παλαιά Διαθήκη». τό ριζικώς νέο όραμα του γιά τήν Βασιλεία του Θεού. . "Αν δεν υπήρχε τό εμπόδιο κάποιας έθνοκεντρικής προκατα-λήψεως.1 ΡΟΖΕ ΓΚΑΡΩΝΣΤ «Ούιρακόσα. ρίζα του δντος. πού κάνεις νά υπάρχουμε και νά πεθαίνουμε Έσύ πού ανανεώνεις την δημιουργία Δώσε στο πλάσμα σου μακροημέρευση γιά νά μπόρεση νά τελειοποιηθή. του. Θεέ πάντα κοντινέ. τό μήνυμα ζωής και τά λόγια του Ίησοϋ θά αποκτούσαν τήν αληθινή παγκοσμιότητα: θά είχαν ρίζες σέ όλες τις βιωμένες εμπειρίες του θεϊκού και δεν θά είχαν περιο-ρισθή ή και ακόμη στραγγαλισθή άπό μιά μονόπλευρη παράδοση.

«είναι ό Πατέρας μας. Αυτά τά ίερά κείμενα επεκτείνονται από τον 16ο έως τον 6ο αιώνα π. Γνωρίζουμε εκείνον πού έφτιαξε τά πάντα' είναι ό ϊδιος πού βρίσκεται μέσα σας».χ. τριστιανικό μσστήριο». ή πορεία προς τον μονοθεϊσμό ξεκινά ακόμα πιό πριν. γέννησε και περιλαμβάνει όλα τα όντα. Θεός μοναδικός. ("Τμνος τοΰ Ρίγκ-Βέντα 111. στην διά της διαισθήσεως προσπάθεια του νά τοποθετηθή στο εσωτερικό των Βεδδών. τις αποκαλούσε: «τό απόλυτα λειτουργικό ποίημα». 18). (III. Ό Βριχασπάτι. «Τά ονόματα του είναι πολλά άλλά Αυτός είναι "Ενας». πού περιλαμβάνει όλους τους θεούς». Πηγή: Ζύλ Μονσανίν.τι υπάρχει τον αναγνωρίζει ώς κύριο. «Ινδικός μσστικισμός. και ό Πατήρ Μονσανίν. μή δυτικούς. Π. 11). «Οί σοφοί δίνουν στο Μοναδικό "Ον περισσότερα τοΰ ενός ονόματα». . «Αυτός πού είναι Πατέρας μας.7).. φτιάχνει τούς άλλους Θεούς. στις Βέ-δες. σ. "Ο.οι Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Δ Ε Ι ΢ Μ Τ Θ Ο Ι ΣΗ΢ Ι΢ΡΑΗΛΙΝΗ΢ ΠΟΛΙΣΙΚΗ΢ 2 ΢έ άλλους πολιτισμούς.. 231-229.Χ. (C XI. στην Ινδία.

Βιβλίο τοϋ Ίησοϋ Χ.34 Ή φονταμενταλιστική ανάγνωση τοΰ πολιτικού σιωνισμού • ΢τις 9 Απριλίου 1948. Τό κυρίευσαν και το εκκαθάρισαν με την κόψη τοϋ ξίφους ώστε δεν έμεινε οϋτε ένας ζωντανός. άπό . διότι δεν έπαψαν νά παίζουν καθοριστικό ρόλο στο γίγνεσθαι τής Δύσεως καλύπτοντας τις πιο αιματηρές επιχειρήσεις της. Ό Ίαχβέ παρέδωσε τήνλαχϊς στα χέρια τον Ισραήλ. πέρασε από την Λαχϊς στην Χεβρώνα... μέ τά στρατεύματα τοϋ Ίργκούν. άνδρες. σφαγιάζει τούς 254 κατοίκους τοϋ χωριού Ντέιρ Γιασσίν.3. Ό μΰθος του Ίησοϋ του Ναυή: ή εθνική εκκαθάριση «Ό Ίησοϋς. και μαζί του όλο τό Ισραήλ. Δεν θά μελετήσουμε αυτό τό πέρασμα άπό τήν απολίθωση τοΰ μύθου στήν ιστορία και τούς ισχυρισμούς αυτής τής «ιστορικής ευτέλειας» στήν δικαιολόγηση μιας πολιτικής παρά μόνο σέ μιά συγκεκριμένη περίπτωση: αυτή τής έργαλειοποιήσεως των βιβλικών αφηγήσεων. Ό Ιησούς. ανέβηκαν άπό τήν Έγλών στήν Χεβρώνα». ό Μεναχέμ Μπεγκίν. και δλο τό Ισραήλ μαζί του. γυναίκες και παιδιά.

τοΰ Ησαΐα και τοΰ Ίώβ μέχρι τήν Αναγγελία μιας «καινούργιας συμμαχίας μέ τον Δανιήλ». Αυτή ή καινούργια συμμαχία (αυτή ή Καινή Διαθήκη) σηματοδοτεί ταυτοχρόνως. μέ τόν Απόστολο Παΰλο. εξουδετερώνει κάθε ευθύνη τοΰ άνθρωπου. υπήρξε ή επιστροφή. κατόπιν από τους Χριστιανούς. τις μεγάλες προφητείες τοΰ Α. ΗΒίβλος περιέχει. τοΰ Ιεζεκιήλ. μέ τήν ανύψωση τοΰ Ίησοΰ. τις Ιερές Εξετάσεις. τις Ιερές ΢υμμαχίες. μέ τήν οποία. έχοντας τήν ϊδια έξωτερικότητα. όπως λένε οί Εκκλησιαστικοί Πατέρες τής Ανατολής: «Ό Θεός έγινε άνθρωπος για νά μπόρεση ό άνθρωπος νά γίνη Θεός». άλλα και μέ τήν πίεση των λόμπυ του εκ των όποιων τό πιο δυνατό βρίσκεται μέσα στήν «δυνατότερη δύναμη»: τις ΗΠΑ και παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στήν αμερικανική πολιτική παγκόσμιας κυριαρχίας και στρατιωτικής επιβολής. τις αποικιακές κυριαρχίες από τους «εκλεκτούς λαούς» μέχρι τις παρανομίες τοΰ κράτους του Ισραήλ. . τήν πιο σημαντική διαφοροποίηση στήν ιστορία των ανθρώπων και τών θεών. όχι πιά μέ τόν ιουδαϊκό νόμο. μέχρι τις ΢ταυροφορίες. στο παραδοσιακό όραμα τοΰ κυρίαρχου και πανίσχυρου Θεοΰ ό όποιος κατευθύνει έξωθεν και άφ' ύψηλοΰ τήν ζωή τών ανθρώπων και τών κοινοτήτων.μώς. πέρα άπό τις αφηγήσεις σφαγών πού διατάχθηκαν άπό έναν «Θεό των όπλων».οι Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Δ Ε Ι ΢ Μ Τ Θ Ο Ι ΣΗ΢ Ι΢ΡΑΗΛΙΝΗ΢ ΠΟΛΙΣΙΚΗ΢ 2 τον διωγμό των Εβραίων από τους Ρωμαίους. Αυτός είναι ό λόγος της επιλογής μας: ή εκμετάλλευση ενός μυθικού παρελθόντος προσανατολίζει τό μέλλον προς αυτό πού θα μπορούσε νά είναι πλανητική αυτοκτονία. όχι μόνο μέ τήν επεκτατική του πολιτική στήν Μέση Ανατολή. άλλά μέ μιά χριστιανική «χάρη» ή οποία. ΢τήν συνέχεια.

συνδέεται μέ τήν τήρηση τοϋ θείου νόμου καί ανοίγεται σέ όλους τους λα­ ούς καί όλους τους ανθρώπους. ούτε άπό αρχιτεκτονικά ϊχνη ούτε άπό αλλα γραπτά μνημεία παρά μό­ νο άπό τίς βιβλικές αφηγήσεις. Τό πρώτο επιβεβαιωμένο άπό εξωτερικές ιστορίες γεγονός. οί Αριθμοί και τό Δευτερονόμιον) καί τά λεγόμενα «ιστορικά» της παραρτήματα. (Προς Έφεσίους. Η Τορά (Πεντάτευχος) καί τά «ιστορικά» βιβλία (όπως Α Χ έχουν αποδείξει οί ερμηνευτές έδώ καί περισσότερο άπό ένα αιώνα). άφορα τόν Σολομώντα. Δέν θά ασχοληθούμε μέ την Βίβλο γενικώς. ή "Εξο­ δος. αλλά μόνο μέ εκείνο τό τμήμα από τό όποιο ισχυρίζονται ότι εμπνέονται σήμερα τό θεοκρατικό ισραηλινό καθεστώς και τό σιωνιστικό κίνημα: Τήν Τορά (τήν οποία οί Χριστιανοί αποκαλούν Πε­ ντάτευχο. τό Λευιτικόν. Τής εβραϊκής Τορά δέν αποτελεί μέρος ή μεγαλειώδης προφητική κριτική ή οποία συνεχώς θυμίζει ότι ή «συμμαχία του Θεοϋ μέ τους ανθρώπους» είναι υπό δρους καί παγκόσμια. τών Βασιλέων καί του Σαμουήλ. τοΰ ο­ ποίου ίχνη βρίσκουμε στά άσσυριανά αρχεία.56 Ρ Ο Ζ Ε Γ Κ Α Ρ Ω Ν Τ Υ «Είναι μέ τή χάρη πού σωθήκατε. τά βιβλία του Ί η σ ο ΰ του Ναυή. II. Εϊναι τό δώρο του Θεοΰ». τών Κριτών. Ή σωτηρία σας δέν προήλθε διόλου από έσας. γιά τίς όποιες δέν υπάρχει άλλω­ στε καμμιά δυνατότητα ιστορικής τεκμηριώσεως. γιά νά έλεγχθή ή ιστορικό- . τίς κατακτήσεις τοϋ Δαυίδ καί τής αυτοκρατορίας τους. διευρύνοντας τες. είναι μιά γραπτή συλλογή προφορικών παρα­ δόσεων πού έγινε άπό τους χρονικογράφους τοΰ 9ου αιώνος. 8). δηλαδή τά πέντε αρχικά βιβλία: ή Γένεσις. Μέχρι τήν στιγμή αυτή. δέν υπάρχει καμμιά εξωτερική πηγή στίς αφηγήσεις τής Βίβλου. καί άπό τίς γραφές τοΰ Σολομώντος έχοντας κύρια μέριμνα νά νομιμοποιήσουν.

7-18). Στο βιβλίο των «Αριθμών» (XXXI. «αιχμαλώτισαν τις γυναίκες».. μέ τρόπο συστηματικό. Ό Ίησοΰς. αυτή τήν πολιτική «εθνικής εκκαθαρίσεως» κατ' έντολήν του Θεοδ τών όπλων. «κατέκαψαν όλες τις πόλεις». σκότωσαν ό­ λους τους άνδρες». "Οταν επέστρεψαν στον Μωυσή. έχοντας νικήσει τους Μαδιανΐτες. Τί τους είπε.χ. χαρίσατε την ζωή σε όλες τις γυναίκες. Π. (14-18).». Ό Κύριος τήν παρέδωσε κι αυτή.! "Ε! λοιπόν τώρα σκοτώστε όλα τά αγόρια και όλες τις γυναίκες πού γνώρισαν άνδρα σε συ­ ζυγική κλίνη. όλες τις παρθένες. εξακολούθησε μετά τήν κατάκτηση τής Χαναάν. άπ' δτι οί ανασκαφές στα ερείπια της Τροίας για τον 'Έκτορα ή τον Πρίαμο.. "Ομως. ό Ίησοΰς του Ναυή. Ό διάδοχος τοϋ Μωυσή..οι ΘΕΜΕΛΙΏΔΕΙΣ Μ Ύ Θ Ο Ι ΤΗΣ ΙΣΡΑΗΛΙΝΉΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ 57 τητά της. τά αρχαιολογικά λείψανα του Οΰρ. πέρασε άπό τήν Μακηδά στήνΛεβνά και ενεπλάκη σέ πόλεμο μέ τήνΛεβνά. «Εκείνη τήν ήμερα. «όπως εϊχε διατάξει ό Κύριος τόν Μωυσή. και όλο τό Ισραήλ μαζί του. πού τήν έξεκαθάρισε μέ τήν κόψη τοΰ σπαθιού όσους ευρίσκονταν εκεί» δέν άφησαν ούτε εναν επιζώντα και μεταχειρίσθηκε τον βασιλέα της όπως εϊχε μεταχειρισθή και τον βασιλέα τής Ίεριχοΰς. κρατήστε τις για εσάς. περιγράφονται τά ανδραγαθήματα τών «υιών του Ι σ ρ α ή λ » οί όποιοι. στο Ιράκ. «ό Μωυσής θύμωσε. δεν μας παρέχουν περισσότερες πληροφορίες για τον Αβραάμ. ό Ίησοΰς κατέλαβε τήν Μακηδά και τήν εκκαθάρισε μέ τήν κόψη του σπαθιού και όλους πού ευρίσκονταν εκεί» δέν άφησε ούτε εναν επιζώντα και μετα­ χειρίστηκε τον βασιλέα τής Μακηδά όπου εϊχε μεταχειρισθή και τον βασιλέα τής Ίεριχοΰς. στά χέρια τοΰ Ισραήλ. . μαζι μέ τον βασιλέα της.

Οί ανασκαφές έχουν αποδείξει δτι οί Ισραηλίτες. δέν μπόρεσαν νά καταλάβουν τήν Ιεριχώ. Πηγή: Βιβλίο ηοσ Ίηζοδ Χ. Τήν έκυρίευσαν τήν 'ίδια εκείνη μέρα και τήν έξεκαθά-ρισαν μέ τήν κόψη τοΰ σπαθιού τους. ΋ Κύριος παρέδωσε την Λαχις στα χέρια τον Ισραήλ τό όποιο τό κατέλαβε τήν δεύτερη ημέρα και τό έξεκαθάρισε με τήν κόψη τον σπαθιού όσους ευρίσκονταν έκεϊ. Μα ό Ίησοΰς τον κατετρόπωσε αυτόν και τον λαό του μέχρι πού δεν του άφησε κανέναν επιζώντα.Χ. ΋ Ιησούς. όπως ακριβώς είχαν κάνει στήν Λαχίς. και όλο τό Ισραήλ μαζί του. και όλο τό Ισραήλ μαζί του. έτρεξε να βοηθήση τήν Λαχίς. π. Αυτό της ιστορικής τους αληθείας.36. Τήν πολιόρκησαν και έκαναν πόλεμο. Τό πολιόρκησε και έκανε πόλεμο. Και ή λιτανεία συνεχίζεται απαριθμώντας τις «ιερές εξοντώσεις» πού έγιναν στήν Υπεριορδανία. πέρασε άπό τήν Λαχις στήν Έγλώνα. να θέσουμε δύο θεμελιώδη ερωτήματα: 1. 2. Ή πόλη τής Μέσης . Τότε. λοιπόν. Αυτό τών συνεπειών μιας ακριβούς μιμήσεως αυτής της έξυμνήσεως μιας πολιτικής έξοντώσεως.34 εως Χ. ενώπιον αυτών τών διηγήσεων. ακριβώς όπως είχαν κάνει και στήν Λεβνά. Εδώ σκοντάφτουμε στήν αρχαιολογία.. όΧοράμ. ΋ Ιησούς. α) Τό πρώτο ερώτημα. βασιλεύς του Γαζέρ. ΋φείλουμε.1 ΡΟΖΕ Γ ΚΑΡΩΝΣΤ ΋ Ίησοΰς. ανέβηκαν άπό τήν Έγλώνα στήν Χεβρώνα. πέρασε από τήν Λεβνά στην Λαχίς. "Ολους τούς ανθρώπους πού βρίσκονταν εκεί τούς σκότωσαν. και όλο τό Ισραήλ μαζί του. διότι ή Ιεριχώ ήταν τότε ακατοίκητη. φτάνοντας στο τέλος τοΰ 13ου αι.

αυτή είναι ή πιο λεπτομερής" δεν περιέχει κανένα θαυμαστό (εκ θαύματος) στοιχείο και φαίνεται ώς ή πιό αληθοφανής. 1949. "Εμεινε ερημωμένη μέχρι λίγο μετά το 1. Δεν υπάρχουν ϊχνη οχυρώσεων τής "Υστερης Εποχής του ΋ρειχάλκου. ζ. 565. διαψεύδεται άπο τήν αρχαιολογία. RB. Παρίζι 1971.Χ. Πηγή: Παηήρ νηέ Βώ. T. άνακαταλήφθηκε σέ πολύ μικρό βαθμό: βρέθηκαν κάποια κεραμικά αντικείμενα αυτής τής εποχής σέ τάφους της Μέσης Εποχής του ΋ρειχάλκου πού ξαναχρησιμοποιήθηκαν καί ενα σπίτι όπου βρέθηκε μια μικρή στάμνα των μέσων του 14ου αιώνος. Αυτό έπεβίωσε μέχρι τις αρχές τοΰ 10ου αιώνος.400 π. παρά μόνο αρχαία ερείπια 1. δέν υπήρχε βασιλιάς τοΰ "Αϊ. Μετά. γύρω στο 2. Τό συμπέρασμα τής κας Κένυον είναι ότι είναι αδύνατον να συσχετισθή μια καταστροφή τής Ίεριχοΰς με τήν έλευση τών Ισραηλιτών στο τέλος τοΰ 13ου αί. Paris. I ζ. Les fouilles de Ay (Et-Tell). Callawy a partir de 1964 Cf J. Λεκόθρ καί Γκαμπάλ-νηα. Τίποτα δέν μπορεί να άποδοθή στον 13ο αιώνα. 72 (1965).Χ.A. 13-40. Callaway. τό αργότερο. Rasor 178 (apr. 409- . «Αρταία Ιζηορία ηοδ Ιζραήλ» Έκδ. π.A. Το ϊδιο συμβαίνει καί μέ τήν κατάληψη τοΰ "Αϊ: «Από όλες τις διηγήσεις της κατακτήσεως. Τά αποτελέσματα συμφωνούν: το "Ετ-Τέλλ ήταν κατά τήν Παλαιά Εποχή τοΰ ΋ρειχάλκου μιά μεγάλη πόλη τής οποίας το όνομα αγνοούμε και ή οποία καταστράφηκε κατά τήν Παλαιά Εποχή τοΰ ΋ρειχάλκου III. ή τοποθεσία εγκαταλείφθηκε οριστικώς. Puis par J. Κατά τον 14ο αιώνα π. p.200 π. Ή τοποθεσία άνεσκάφη άπο δύο διαφορετικές αποστολές. ανοχύρωτο χωριό δημιουργήθηκε πάνω σέ ενα τμήμα τών ερειπίων. Τήν στιγμή τής άφίξεως τών Ισραηλιτών. όταν έναν φτωχό.200 ετών». δέν υπήρχε πάλι στο "Αϊ. 1965).Χ.Χ. Δυστυχώς.οι Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Δ Ε Ι ΢ Μ Τ Θ Ο Ι ΣΗ΢ Ι΢ΡΑΗΛΙΝΗ΢ ΠΟΛΙΣΙΚΗ΢ 2 Εποχής του ΋ρειχάλκου είχε καταστραφή περί το 1550 καί στην συνέχεια έμεινε εγκαταλελειμμένη. Voir: en 1933-35 par Judith Marquet-Krause.

1-2) «και θά τά άφανίσης» (Δευτ. Ό Ισραήλ τους εξόντωσε αυτούς και τις πόλεις τους» (Αριθμοί ΧΧΙ. VII. 2-16.3). αυτόν και τούς γιους του καί όλο τον λαό του. αποκτώντας όχι μόνο την λεηλασία της χώρας και τήν απονομή των αυτοχθόνων. θά τά εξόντωσης τελείως» (Δευτ. ζ. RB 75 (1968). δταν άρχίζη ή κατάκτηση της Παλαιστίνης (Χαναάν): «Ό Κύριος τοΰ παρέδωσε τούς Χαναναίους. VII. 423-426. 243-247' 76 (1969). 196 (dec.. έκτοτε ενας πιστός και φονταμενταλιστής Εβραίος (δηλαδή πού είναι προσκολλημένος στην κατά λέξη ανάγνωση της Βίβλου) να μην άκολουθήση το παράδειγμα προσωπικοτήτων τόσο διακεκριμένων δπως ό Μωυσής και ό Σησοΰς τοΰ Ναυή. σέ σημείο πού δέν έμεινε κανείς επιζών» και κατέλαβαν τή χώρα του. ζ. J. Σο Δευτερονόμιο επαναλαμβάνει. ό Θεός σου θα σου έπιτρέψη να μπής σέ αυτή τήν χώρα και θά έχη σκορπίσει μπροστά σου τα πολυάριθμα έθνη. (Αριθμοί ΧΧΙ. Ή γραμμή του ΊησοΟ τοΰ Ναυή δέν ήταν αυτή τοΰ Μενα- . Basor.A.1 ΡΟΖΕ ΓΚΑΡΩΝΣΤ 415' Κ.35). άλλα και τήν σφαγή: «Άφοΰ ό Κύριος.. Άπό τον ΢αρόν στον Ραββΐνο Μέϊρ Καχάν. 24). Γράφεται στους Αριθμούς. στήν συνέχεια για τούς Άμορΐτες και τον βασιλιά τους «τούς έπληξαν. 1969) ζ. Schoonover. Callaway. διαγράφεται ò τρόπος μέ τον όποιο οί σιωνιστές φέρονται όσον άφορα στους Παλαιστινίους. β) Tò δεύτερο ερώτημα Γιατί λοιπόν.

για νά κάνουν τους αφοπλισμένους "Αραβες νά φύγουν άπό τον τρόμο. Πηγή: Μενοχέμ Μπεγκίν. Νά προωθήσουν στήν εξουσία έναν άπό τούς πιο άμεσους υπευθύνους τής ΢άμπρα και τής ΢ατίλα: τόν ΢τρατηγό Ραφαήλ Έϋτάν ό όποιος ζητά τήν «ενίσχυση τών ύπαρχουσών εβραϊκών αποικιών». γυναίκες και παιδιά. Ή γραμμή τού Ιησού τοΰ Ναυή δεν είναι αύτη πού σκιαγραφεί ό Μοσέ Νταγιάν: «"Αν κατέχουμε την Βίβλο και αν θεωρούμαστε ό λαός της Βίβλου. 1978. Albatros. 200 Έκδ. . Καλούσε τούς Εβραίους «όχι μόνο νά αποκρούσουν τούς "Αραβες άλλα και νά κατακυριεύσουν όλη την Παλαιστίνη». στις 9 Απριλίου 1948. χωρίς εκδίωξη των Αράβων και απαλλοτρίωση των εδαφών τους. είχαν καθοριστεί άπό τόν Ραμπίν όταν ήταν Αρχιστράτηγος των κατεχομένων εδαφών: νά σπάνε τα κόκκαλα αυτών πού πετοΰσαν πέτρες τής Ίντιφάντα. Ποια είναι ή αντίδραση τών ταλμουδικών σχολών τοΰ Ισραήλ. 10 Αυγούζηου 1977. αποικισμός τοΰ εβραϊκού κράτους. άντρες.οι Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Δ Ε Ι ΢ Μ Τ Θ Ο Ι ΣΗ΢ Ι΢ΡΑΗΛΙΝΗ΢ ΠΟΛΙΣΙΚΗ΢ 2 χέμ Μπεγκίν όταν. δεν πρέπει νά κατέχουμε και την γη της Βίβλου. Ή γραμμή τοΰ Σησοΰ τοΰ Ναυή δέν είναι σαν κι αυτή πού σκιαγραφεί ό Γιόραμ Μπέν Πόραθ στήν μεγάλη ισραηλινή εφημερίδα Γεντιότ Άχαρονότ στις 14 Ιουλίου 1972: «Δέν υπάρχει σιωνισμός.» Πηγή: Jerousalem Post. «Ή επανάζηαζη: Ιζηορία ηοδ Ίργκούν» ζ.» ΋σο για τα μέσα αυτής τής αφαιρέσεως εδαφών. σφαγιάσθηκαν άπό τα στρατεύματα του «Ίργκούν». οί 254 κάτοικοι τοΰ χωρίου Ντέϊρ Γιασσίν.

΢τις γραμμές πού άκολουθοΰν τήν εντολή τοΰ Θεοΰ γιά εξόντωση τών λαών πού τούς παραδίδει. VII. διότι στάθηκε αυστηρά πιστός στήν παράδοση τοΰ Ίησοΰ του Ναυή πού εξόντωσε όλους τούς λαούς τής Χαναάν γιά νά κυρίευση τά εδάφη τους. πολυβολώντας εναντίον Παλαιστινίων προσευχητών στό Κιριάτ "Αρμπα (Τπεριορδανία).1 ΡΟΖΕ ΓΚΑΡΩΝΣΤ Εμπνεόμενος από τις ϊδιες βεβαιότητες. 6) δεν πρέπει νά άναμιχθή μέ τούς άλλους: «Αεν θα δώσης τήν κόρη σου στον γιό τους και δεν θά πάρης τήν κόρη τους γιά τον γιό σου» (Δευτ. σκότωσε 27 ανθρώπους και τραυμάτισε πάνω από πενήντα οι όποιοι προσεύχονταν στον Σάφο των πατριαρχών. ΢τό Δευτερονόμιο. ό Δρ. συστηματική πλέον στό σημερινό Κράτος τοΰ Ισραήλ. ό «εκλεκτός» λαός (Δευτ. 16). απορρέει άπό τήν άρχή τής εθνικής καθαρότητος πού απαγορεύει τήν σύμμιξη τοΰ έβραϊκοΰ αίματος μέ τό «ακάθαρτο αΐμα» όλων τών άλλων. ό Κύριος συνιστά στον Μωυσή ό λαός του νά μήν νυμφεύεται τις κόρες αυτών τών λαών (Έξοδος. 3). άποικος αμερικανικής καταγωγής. α Aύτή ή «εθνική εκκαθάριση». VII. ό Μπαρούχ Γκολντστάϊν σήμερα αποτελεί τό αντικείμενο μιας πραγματικής λατρείας έκ μέρους τών φονταμενταλιστών οί όποιοι πηγαίνουν νά φήσουν λουλούδια και νά φιλήσουν τον τάφο του. επιφορτισμένος μέ τήν ανάπτυξη τών «αποικιών» στά κατεχόμενα). Αυτό τό απαρτχάιντ είναι ό μόνος τρόπος γιά νά έμποδισθή ή . Μέλος μιας φονταμενταλιστικής ομάδας πού ιδρύθηκε υπό τήν αιγίδα του "Αριελ ΢αρόν (υπό τήν προστασία του οποίου διεπράχθη σαν οί σφαγές τής ΢άμπρα και τής ΢ατίλα και ό όποιος επιβραβεύθηκε γιά τό έγκλημα του μέ μιά πρα-γωγή: Τπουργός Κατοικίας. Μπαρούχ Γκολ-ντστάϊν. XXXIV.

οι Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Δ Ε Ι ΢ Μ Τ Θ Ο Ι ΣΗ΢ Ι΢ΡΑΗΛΙΝΗ΢ ΠΟΛΙΣΙΚΗ΢ 2 μόλυνση της εκλεκτής φυλής τοϋ Θεοϋ. ή πίστη πού τον συνδέει μαζί του.30). Ό Πίνχας άνασκολοπίζει (παλουκώνει) έ'να μικτό ζευγάρι.2). Αυτή ή μικτοφοβία και ή άρνηση τοΰ "Αλλου υπερβαίνουν τήν φυλετική διάσταση. "Ετσι. Ό Νεεμίας λέει γιά τούς Εβραίους «τούς εξάγνισα άπό κάθε ξένο στοιχείο» (Νεεμ. ό "Εζδρας και ό Νεεμίας μεριμνούν γιά την αποκατάσταση αύτοΰ τοΰ απαρτχάιντ: Ό "Εζδρας θρηνεί γιατί «ή άγια φυλή. βέβαια» ό ΢οφονίας μάχεται κατά τών ξένων ενδυματολογικών τρόπων» ό Νεεμίας κατά τών ξένων γλωσσών: «Είδα Εβραίους πού είχαν παντρευθεΐ γυναίκες άσδωνί- . 13. ό Γιαχβέ. Όταν αρνείσαι τό αίμα τοϋ άλλου μέ τον μικτό γάμο. τήν μόνη πού υπάρχει. τις απέπεμψαν. ρίχνει τούς κεραυνούς του σ' αυτούς πού απομακρύνονται άπό τήν αλήθεια του. 1986) ό Ραββΐνος Κοέν γράφει: «Οΐ κάτοικοι του κόσμου χωρίζονται μεταξύ του Ισραήλ και τα άλλα έθνη γενικώς.44).. αρνείσαι καί τήν θρησκεία του.. γυναίκες και παιδιά» ("Εζδ. αναμείχθηκε μέ τούς λαούς τών χωρών» ("Εζδ.. Αυτός ό διαχωρισμός από τούς "Αλλους έγινε νόμος: στό βιβλίο του «Σο Σαλμούδ» (Παρίσι. Τό Ισραήλ είναι ό εκλεκτός λαός: δόγμα κεφαλαιώδες». Ό "Εζδρας διατάζει τήν φυλετική επιλογή και τον αποκλεισμό: «"Ολοι δσοι είχαν πάρει ξένες γυναίκες. ΢την επιστροφή από την εξορία. ΡΆγοί. 9.. τήν κουλτούρα του ή και τον τρόπο υπάρξεως του. 10.

εηέεδ ή ελήξ ενχηδζδ: «Σμ 1935. πμφ οπήνλε δζηαζηήξ ζημ Ακχηαημ Δζηαζηήνζμ ημΰ Ιζναήθ. «Θειεθζχδεζξ Νυιμζ ημΰ Ίζναδθζ-κμΰ Κνάημοξ» Ν. ιμααίηζζζεξ» ηά ιζζά ημοξ παζδζά ιζθμφζακ ηά άζδςκίηζηα ή ηδκ βθχζζα ηάπμζμο άθθμο θαμτ. χζηε κά πάνδξ βοκαίηα άπυ ημοξ Φζθζζηαίμοξ. ηαηά ηήκ δζάνηεζα ηδξ ακαηνίζεςξ ημΰ «εεςνδηζημΰ» ηδξ θοθήξ. ακάζηαημζ άπυ ημκ βάιμ ημΰ βζμο ημοξ. ημοξ λεννίγςκα ηά ιαθθζά» (Νεει. Τυνηδ 1960). θέεζ: «Σζπάεδηα ηδκ γςή ελ αζηίαξ ηςκ εοβαηένςκ ημΰ Χέη (Χεηηαΐεξ βοκαίηεξ). ιε ιζά Φζθζζηαία. απυ ηζξ εοβαηένεξ ημΰ Χέη. δζαπζζηχκεζ: «Ή πζηνή εζνςκεία ηδξ ηφπδξ εέθδζε μί ίδζεξ αζμθμβζηέξ ηαζ ναηζζζηζηέξ εέζεζξ πμφ δζαηδνφζζμκηακ άπυ ημφξ Ναγί ηαζ πμφ εκέπκεοζακ ημφξ αηζιςηζημφξ κυιμοξ ηδξ Νονειαένβδξ. . ζημ Σοκέδνζμ ημΰ Κυιιαημξ ζηήκ Νονειαένβδ. ζφγοβμξ ημτ Ιζαάη ηαζ ιδηένα ημΰ Ιαηχα. (Γεκ. 23-25). δεκ ήλενακ υιςξ κά ιζθμφκ ηά ζμοδασηά» ημοξ ηαηδβυνδζα ηαζ ημοξ ηαηανάζηδηα» πηοπμφζα ιενζημφξ ακάιεζα ημοξ. κά πνδζζιεφμοκ χξ αάζδ πνμζδζμνζζιμφ ηδξ ίμοδασηυηδημξ ζημοξ ηυθπμοξ ημΰ Κνάημοξ ημΰ Ιζναήθ» (Σγυγεθ Μπάκηζ. Οί βμκείξ ημΰ ΢αιρχκ. Ή Ρεαέηηα.46). "Ακ 6 Ιαηχα πάνδ ιζά ηέημζα βοκαίηα. ηναοβάγμοκ: «δεκ οπάνπμοκ βοκαίηεξ ακάιεζα ζηζξ ηυνεξ ηχκ αδεθθχκ ζμο ηαζ ζε υθμ ημκ θαυ ζμο. άιμκίηζζζεξ. 27. 13.» (Κνζηέξ 14. αοημφξ ημοξ άπενίηιδημοξ.64 Ρ ΟΖΕ Γ ΚΑΡΩΝΣΤ ηζζζεξ. ηί ιε εκδζαθένεζ πζά ή γςή. Σγμφθζμοξ ΢ηνάσπεν. Οί πανααάηεξ ηνίκμκηαζ υθμζ ζηθδνυηαηα. ΢ηήκ δίηδ ηδξ Νονειαένβδξ. ΋ Υάσι Κμέκ.3).

υ υπμζμξ θέεζ: «"Ακ πάηε ζε ηάπμζα λέκδ πχνα. έπεζ αολδιέκδ ζδιαζία. "Εβναρα άνενα ζπεηζηά ιε αοηυ. επέγδζε ζηήκ δζάνηεζα ηχκ αζχκςκ. Τέημζεξ ήηακ μί αρχές ημΰ εανασζιμφ υ υπμζμξ. αζχκεξ ανβυηενα. έκχ υθεξ μί άθθεξ θοθέξ ηαζ υθμζ μί άθθμζ πμθζηζζιμί έλειδδεκίζεδζακ». πανά ηαφηα. 321). τόκος XII. Έπακεθάιαακα πάκημηε ζηά άνενα ιμο δηζ μί Εαναίμζ έπνεπε κά πνδζζιεφζμοκ χξ πνυηοπμ βζά ηζξ άθθεξ θοθέξ. εηζζ επελενβάζηδηακ μί κμιζημί ζφιαμοθμζ ημο καγί Τπμονβμφ Εζςηενζηχκ. Πεγή: Δίθε τώλ κεγάιωλ εγθιεκατηώλ πόιεκο» στο Δηεζλές ΢τρατηωτηθό Δηθαστήρηο (Νσρεκβέργε: 14 Νοεκβρίοσ 1945 . Επίσεκο θείκελο στήλ γαιιηθή γιώσσα. ηχκ δζηαζςιάηςκ ημΰ Οϊ θεμελιώδεις μΰθοι ηης ιζραηλινής πολιηικής. Πνάβιαηζ. ΢σδήτεσε τής 26ες Απρηιίοσ 1946.» Καηδβμνμφιεκμξ Σηνάσπεν: «Ναί. ηφνζμζ. υ Εαναίμξ κμιμεέηδξ "Εγδναξ δζε-πίζηςζε δηζ. αοηέξ μί εκχζεζξ δζαθφεδηακ. έπμοκ έκακ θοθεηζηυ κυιμ.1 Όθτωβρίοσ 1946. ημκ Μςζασηυ. ηθδεήηαηε κά πανάζπεηε ιζα ζοιαμοθή ηαζ ιεηείπαηε ιε μπμζμκδήπμηε ηνυπμ ζηδκ επελενβαζία αοηχκ ηςκ κυιςκ._____ μζ Θ Ε Μ Ε Λ Θ Ω Δ Ε Θ ΢ ΜΤΘΟΘ ΣΗ΢ Θ΢ΡΑΗΛΘΝΗ΢ ΠΟΛΘΣΘΚΗ΢ 65 ρδθίζεδηακ μί «θοθεηζημί κυιμζ». ηά «Δζαηάβιαηα ηήξ Νονειαένβδξ. υηακ ηνίκεηε ημοξ κυιμοξ ηδξ Νονειαένβδξ. δζυηζ. Καηά ηδκ πνμεημζιαζία αυημΰ ημΰ ζπεδίμο κυιμο. πμθθμί Εαναίμζ είπακ πακηνεοηεί βοκαίηεξ ιή Εαναίεξ. έβναθα υηζ έπνεπε κά έιπμδζζεή ζημ ιέθθμκ ηάεε ακάιζλδ ημκ βενιακζημφ αίιαημξ ιε ημ εανασηυ. δεκ πνέπεζ κά πάνεηε λέκεξ βοκαίηεξ». Όηακ. ηαζ πάκημηε έπακεθάιαακα δηζ μθείθαιε κά πάνμοιε χξ πνυηοπμ ηήκ εανασηή θοθή ή ημκ εανασηυ θαυ. πζζηεφς υηζ ιεηείπα ιε ηήκ έκκμζα υηζ. σ. εδχ ηαζ πνυκζα. Καί αοηυ. Είκαζ αφημσ μί εανασημί κυιμζ πμφ εθήθεδζακ χξ πνυηοπμ. 5 . χάρη ζ' αοημφξ ημφξ θοθεηζημφξ κυιμοξ.

ηό όπμζμ εα αζζεάκμκηακ όηζ ήηακ ηό ζπίηζ ημοξ. ηά δζαηάβιαηα ηδξ Νονειαένβδξ δεκ ειπενζέπμοκ ζηδκ πναβιαηζηόηδηα ιέηνα ηαηάθθδθα κά μλύκμοκ ηό θοθεηζηό ιίζμξ ηαζ κά ηό δζαζςκίζμοκ»" ακηζεέηςξ ηέημζμζ κόιμζ ζδιαίκμοκ ηδκ ανπή ιζαξ ύθέζεςξ ζηζξ ζπέζεζξ ημΰ βενιακζημύ ηαζ ημΰ εανασημύ θαμύ. Πηγή: Σόμος Νέλσον. Θοσδαϊσμός. ηόζμ βζά ημύξ Εαναίμοξ όζμ ηαζ βζά ημύξ Γενιακμύξ. «Οί ποσριτανοί τής Μασσατοιισέτης». τόμος XVI. Γζ' αοηόκ αηνζαώξ ημκ θόβμ μί πζμ πεπεζζιέκμζ ζζςκζζηέξ δεκ ύρςζακ ηήκ παναιζηνή ακηίζηαζδ ζημ πκεΰια ηςκ κόιςκ ηήξ Νονειαένβδξ». Αοηόξ ό ναηζζζιόξ. ζηδκ ζοθθμβή: «Τά Δζαηάβιαηα ηδξ Νονειαένβδξ»: «Σύιθςκα ιέ ηδκ αμύθδζδ ημΰ Φύνεν. ηο 2 1967. "Ακ μί Εαναίμζ είπακ ήδδ ηό δζηό ημοξ Κνάημξ. Αύημζ μζ κμιζημί ζύιαμοθμζ. ηό εανασηό γήηδια εα ιπμνμύζε κά εεςνδεή θοιέκμ. ό Μπενκάν Λόγεκεν ηαζ ό Φνεζδενίημξ Κκόζη. ζπμθζάγμοκ ώξ έλδξ ηό ηείιεκμ. είκαζ ιζα ζδεμθμβία πμύ πνδζζιεύεζ ζηδκ δζηαζμθόβδζδ ηήξ ηονζανπίαξ δζαθόνςκ θαώκ. ζημ ηοκήβζ ημοξ ηαηά ηςκ Ικδζάκςκ πνμηεζιέκμο κά ηαηαθάαμοκ ηή βή ημοξ.1 ΡΟΖΕ ΓΚΑΡΩΝΣΤ πθδεοζιμύ ημΰ Ράζπ ηαζ ηήξ πνμζηαζίαξ ημΰ βενιακζημύ αίιαημξ ηαζ ηδξ βενιακζηήξ ηζιήξ». Ή ηονζμθελία μδδβεί ζηδκ δζάπναλδ ηςκ ζδίςκ ζθαβώκ ιέ αοηέξ πμύ έηακε ό Ίδζμΰξ ημΰ Ναοή: «Οί πμονζηακμί άπμζημζ ηήξ Αιενζηήξ. επζηαθμύκηακ ημκ Ίδζμΰ ημΰ Ναοή ηαζ ηζξ «ζενέξ ελμκηώζεζξ» ηώκ Άιαθδηζηώκ ηαζ ηώκ Φζθζζηαίςκ». Μεηαλύ ηήξ Χακακαίαξ ζόαπ ηαζ ηήξ ιζηημθμαίαξ. ύπεζζένπε- . πνόηοπμ όθςκ ηςκ άθθςκ.

23). δέκ εά ζοκεπίγδ κά δζαζημνπίγδ ηά έεκδ ζημ πέναζια ζαξ. ηό 1993. ιέπνζ κά έλαθακζζηήηε ηάης άπό αοηή .. ιαζηίβζμ ζηά πθεονά ζαξ ηαζ αηίδεξ ζηά ιάηζα ζαξ. 211) άπό ηήκ επαθή ιέ ηά άθθα έεκδ πμύ ό Θεόξ ζζπαίκεηαζ (Λεο.ηζ απμιέκεζ άπό αοηά ηά έεκδ πμύ έιεζκακ ιαγί ζαξ.3-4). ("Ελ. 8.19) ηαζ ημύξ δζαηάγεζ κά δζαηνίκμοκ ηό άβκό από ηό αηάεανημ (Λεο. βζά κά πνμαή ζέ θοθεηζηή δζάηνζζδ. "Εηζζ ηό Ιζναήθ πμύ εά είκαζ άβζμ (Λεοη. Ή απαβόνεοζδ επακαθαιαάκεηαζ πμθθέξ θμνέξ. «"Ακ πνμζημθθδεείηε ζέ δ. ό Θεόξ ζαξ. 20. όπςξ ό ίδζμξ δζέηνζκε ηό Ιζναήθ από ημύξ άθθμοξ θαμύξ (Λεο. 20. 20. ό ιέβαξ Ραααΐκμξ Σζηνμύη ιπμνεί κά θέδ πςνίξ κά θμαάηαζ δηζ εά άκαηθδεή ζηήκ ηάλδ άπό μπμζμδήπμηε όνβακμ: «Θά ήεεθα μί κέμζ Εαναίμζ κά ιήκ πακηνεύμκηαζ πμηέ πανά ιόκμ κέεξ Εαναίεξ». 7. 20.μζ Θ Ε Μ Ε Λ Θ Ω Δ Ε Θ ΢ ΜΤΘΟΘ ΣΗ΢ Θ΢ΡΑΗΛΘΝΗ΢ ΠΟΛΘΣΘΚΗ΢ 2 ηαζ ζήιενα ή ζδεμθμβία ηδξ ιεηαηζκήζεςξ ηςκ πθδεοζιώκ ηδκ όπμζα οπμζηδνίγεζ ή πθεζμρδθία ηςκ ναααίκςκ ηδξ Ιμοδαίαξ -Σαιάνεζαξ. ακ ιπείηε ζηά ζπίηζα ημοξ ηαζ ιπμοκ ηζ αοηά ζηά ζπίηζα ζαξ.24). "Εηζζ. (Δεοη. «Δέκ εά ζοκδεεήξ πμηέ ιέ βάιμ ιαγί ημοξ (ιέ ηά έεκδ ηδξ Χακαάκ)» δέκ εά δώζδξ ηήκ ηόνδ ζμο ζημκ βζό ημοξ. «Θά δδιζμονβήζς ιζά δζαθμνά ιεηαλύ ημο θαμΰ ιμο ηαζ ημο θαμΰ ζμο».». κά λένεηε ηαθά: ό Γζαπαέ. Αύηδ ή πμθζηζηή εειεθζώκεηαζ ζέ ιζα θμκηαιεκηα-θζζηζηή ακάβκςζδ ηώκ ζενώκ ηεζιέκςκ. Θά βίκμοκ βζά εζάξ δίπηο ηαζ παβίδα. ακ ζοκδεεείηε ιέ βάιμ ιαγί ημοξ.26) δέκ πνέπεζ κά ιμθοκεή (Έγδ. δέκ εά πάνδξ ηήκ ηόνδ ημοξ βζά ημκ βζό ζμο.19).25). Τό «βνάιια» ημο Λε-οσηζημΰ έκηέθθεζ ημύξ εαναίμοξ κά ιήκ επζδίδμκηαζ ζέ ακάιεζλδ «εζδώκ» (Λεο. 19.

Στις 10 Νοεμβρίου 1975. ναί: ή καταστολή. Μετά τήν κατάρρευση τής ΕΣΣΔ οί ΗΠΑ κυριάρχησαν στον OHE και πέτυχαν στίς 16-12-1991 τήν κατάργηση του ψηφίσματος τοϋ 1975. σέ ολομέλεια ό OHE απεφάνθη δτι ò σιωνισμός αποτελεί μορφή ρατσισμού καί φυλετικής διακρίσεως. 13). 23. . Ό μ ω ς στήν πράξη. ό αποικισμός έχουν λάβει μια ευρύ­ τητα άνευ προηγουμένου. 12-23.τήν καλή γή πού σας έδωσε ό Γιαχβέ. ή μάλλον. ή άργή γενοκτονία του παλαιστινιακού λάου. ό Θεός σας» (Ίησ. τίποτα δέν άλλαξε άπό τό 1975.

II οι ΜΎΘΟΙ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΤΟΎ ΑΙΏΝΟΣ .

έθααακ εέζδ οπέν ηχκ ζοιιάπςκ» υιςξ. υπςξ υ Βάσηζιακ. ζ. ηυ ζφκμθμ ζπεδυκ ηςκ εανασηχκ μνβακχζεςκ ηάπεδηε ζημ πθεονυ ηχκ ζοιιάπςκ ηαζ ιενζημί απυ ημοξ πζμ επζθακείξ ζεφκμκηεξ.1. με ηην ναζιζηική Γεπμανία ενανηίον ηηρ Μ. απυ ηυ 1933 ιέπνζ ηυ 1941 αημθμφεδζε ιζά πμθζηζηή ζοιαζααζιμφ ηαζ αηυιδ ηαί ζοκενβαζίαξ ιέ ημκ Χίηθεν. ό Γιηζάκ Σαμιπ διέππαξε «ενα έγκλημα αζςγσώπηηο από άποτη ηθικήρ: ςπεζηήπιξε μια ζςμμασία με ηόν Χίηλεπ. πήνε ηδκ ακηίεεηδ εέζδ ηαί. Ό ιφεμξ ημο ακηζθαζζζηζημφ ζζςκζζιμφ Τό 1941. ηήκ σδζα ζηζβιή πμφ ηαηαδίςηακ ημφξ Δαναίμοξ δζχπκμκηαξ ημοξ. ημκ πνχημ ηαζνυ. π. απυ ηήκ δδιυζζα δζμίηδζδ. Οηακ άνπζζε υ πυθειμξ εκακηίμκ ημο Χίηθεν. «-Μπέν Γκοςπιόν. εηείκδ ηήκ επμπή. . ή βενιακζηή ζζςκζζηζηή μιάδα πμφ υιςξ.π. ζογδημφζακ ιέ ημφξ βενιακμφξ ζζςκζζηέξ δβέηεξ ηαζ ημφξ ιεηαπεζνίγμκηακ εοκμσηά δζαηνίκμκηαξ ημοξ άπυ ημφξ «υθμηθδνςηζζηέξ» Δαναίμοξ ημφξ μπμίμοξ έδίςηακ. Βπεηαννίαρ». ό οπλιζμένορ Πποθήηηρ». 99). Μπαπ Τζοσάπ. Παπίζι 1966. Οί καγζζηζηέξ ανπέξ. ήηακ ιζά πμθφ ιζηνή ιεζμκυηδηα.

ημύξ μπμίμοξ ηαηήββεζθε ό ζζωκζζηζηόξ ηύπμξ δζόηζ πμθειμύζακ ζηήκ Ιζπακία άκη'ζ κά πάκε ζηήκ Παθαζζηίκδ.δφμ ήιενεξ ιεηά ηήκ ηήνολδ πμθέιμο ηδξ Αββθίαξ ηαζ ηδξ Γαθθίαξ ηαηά ηδξ Γενιακίαξ -υ η.000 Πμθωκμύξ.250 ήζακ Εαναίμζ. αηυια ηαζ ιέζα ζημ βηέημ ηδξ Βανζμαίαξ.μζ Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Δ Ε Ι ΢ ΜΤΘΟΙ ΣΗ΢ Ι΢ΡΑΗΛΙΝΗ΢ ΠΟΛΙΣΙΚΗ΢ 71 Ή ηαηδβμνία βζα ζοκηεπκία ιέ ηζξ πζηθενζηέξ ανπέξ δέκ άθμνα ηήκ ηενάζηζα πθεζμρδθία ηςκ εαναίςκ απυ ηδκ μπμία ηάπμζμζ δέκ πενίιεκακ ηακ ημκ πυθειμ βζά κά πμθειήζμοκ ζηήκ Ιζπακία. εκακηίμκ ημτ θαζζζιμφ. 11). ζ. ΢ηήκ Σαλζανπία Νημιπνόαζηζ. ζέ έκα άνενμ ημΰ ακηζπνμζώπμο ημοξ ζημ Λμκδίκμ ιέ ηίηθμ: «Πνέπεζ μί Εαναίμζ κά ιεηέπμοκ ζηά ακηζθαζζζηζηά ηζκήιαηα. απεοεφκεηαζ ζηήκ ζζπονχξ μνβακςιέκδ ιεζμρδθία ηχκ ζζςκζζηχκ δβεηχκ. Αοηή ημοξ ή ιμκαδζηή ιένζικα αηυιδ ηαζ ή ναηζζζηζηή ημοξ εεχνδζδ ημΰ ηυζιμο κά δδιζμονβήζμοκ έκα ζζπονυ εανασηυ ηνάημξ. Τζάιπενθαζκ. ζημοξ 5. Σηζξ 5 Σεπηειανίμο 1939 . Μεηά ημκ πυθειμ. υπςξ υ Μεκαπέι Μπεβηίκ. "Αθθα. μί 2. ζηζξ Γζεεκείξ Ταλζανπίεξ1. ημφξ έηακε πμθφ πενζζζυηενμ άκηζάββθμοξ πανά άκηζκαγί. . Πνςεοπμονβυ ηδξ Αοημφ Μεβα- 1. ή υ Γζηγάη Σαιίν. Πνυεδνμξ ημΰ Δανασημφ Πναηημνείμο. άπυ ηυ 1936 έςξ ηυ 1939. Χάσι Βάσηζιακ. ιμκαδζηή ιένζικα ηχκ μπμίςκ ήηακ ή δδιζμονβία εκυξ ζζπονμφ Δανασημφ Κνάημοξ. Γζ' αοημύξ ημύξ δνωζημύξ Εαναίμοξ πμύ πμθέιδζακ ζέ όθα ηά ιέηωπα ημΰ ηόζιμο ιέ ηζξ ακηζθαζζζηζηέξ δοκάιεζξ. Απνίθζμξ 1938. δδιζμφνβδζακ ιζά «εανασηή επζηνμπή αβχκμξ» ηαζ έπαζακ ηήκ γςή ημοξ πμθειχκηαξ. Ή ηαηδβμνία αοηή υιςξ. (Πδβή: Jewish U f e .» απακημύζακ «Όπζ!!!» ηαζ πνμζδζόνζγακ ημκ ιμκαδζηό ζηόπμ: «Ή μζημδόιδζδ ηδξ βδξ ημΰ Ιζναήθ». Πενζζζόηενμζ άπό ηό 30% ηώκ Αιενζηάκωκ ηδξ Σαλζανπίαξ Ααναάι Λίκημθκ ήζακ Εαναίμζ. βνάθεζ ζημκ η. έβζκακ δβέηεξ πνχημο ιεβέεμοξ ζημ Κνάημξ ημο Ιζναήθ. μζ ζζωκζζηέξ δβέηεξ.

σέ υλική βοήθεια και μέ όλα τους τά μέσα». στις 7 . σέ τεχνικά μέσα. τήν εποχή τοϋ χιτλερικού και μουσσολινικοΰ φασισμού. τασσόμεθα στο πλευρό της Μ. αυτό τό γράμμα αποτελούσε μιά πραγματική κήρυξη πολέμου τοϋ εβραϊκού κόσμου κατά της Γερμανίας. δηλώνει χωρίς περιστροφές. Oί σιωνιστές ηγέτες επέδειξαν. όπως έκαναν και οί Αμερικάνοι γιά τούς υπηκόους τους ιαπωνικής καταγωγής όταν μπήκαν στον πόλεμο κατά τήςΊαπωνίας. ένα γράμμα μέ τό όποιο τον πληροφορεί ότι «έμεΐς οί Εβραίοι. ό Μπέν Γκουριόν. "Εθετε τό πρόβλημα της φυλακίσεως όλων των γερμανών Εβραίων σέ στρατόπεδα συγκεντρώσεως ως «ανήκοντες σέ έναν λαό πού βρισκόταν σέ εμπόλεμη κατάσταση μέ τήν Γερμανία».72 ΡΟΖΕ Γ ΚΑΡΩΝΣΤ λειότητος τοΰ Βασιλέα της Αγγλίας. Βρεταν-νίας και θα αγωνισθούμε για την Δημοκρατία» διευκρινίζοντας δτι «οί πληρεξούσιοι των Εβραίων ήταν έτοιμοι να προχωρήσουν αμέσως σε μιά συμφωνία πού θα έπιτρέπη τήν χρησιμοποίηση όλων των δυνάμεων τους σέ ανθρώπινο υλικό. ΋ πρώτος ηγέτης τοΰ Ισραηλινού κράτους. Δημοσιευμένο στα «Εβραϊκά Χρονικά» στις 8 Σεπτεμβρίου 1939. μιά διφορούμενη συμπεριφορά πού κυμαινόταν άπό τό σαμποτάρισμα τοΰ αντιφασιστικού αγώνα ως τήν απόπειρα συνεργασίας. ΋ ουσιαστικός στόχος τών σιωνιστών δεν ήταν νά σώσουν εβραϊκές ζωές άλλά νά δημιουργήσουν ένα εβραϊκό κράτος στήν Παλαιστίνη.

199. χωρίς νά λάβουμε ύπ' όψιν τά χαρακτηριστικά τοΰ κάθε ενός. πρέπει όμως.. Ιερουσαλήμ._______ οι Θ ΕΜΕΛΙΩΔΕΙ΢ Μ ΤΘΟΙ ΣΗ΢ Ι ΢ΡΑΗΛΙΝΗ΢ Π ΟΛΙΣΙΚΗ΢ 73 Δεκεμβρίου 1938. «Ή διάσωση των Εβραίων στήν Ευρώπη δέν βρισκόταν στήν κορυφή της ίεραρχήσεως τών προτεραιοτήτων της ηγετικής τάξεως. νεκρό βάρος. δυστυχώς. ενώπιον των σιωνιστών ηγετών του «Εργατικού Κόμματος»: «'Άν ήξερα ότι εϊναι δυνατόν νά σωθούν όλα τα παιδιά της Γερμανίας στέλνοντας τα στην Αγγλία. Πηγή: Υβόν Γκέλμπνερ. 539..000 πού μπορούν νά συμβάλουν στήν ανοικοδόμηση τής χώρας και στήν εθνική αναγέννηση ή ένα εκατομμύριο Εβραίων πού θά γίνουν γιά μας φορτίο ή στήν καλύτερη περίπτωση.000 πού μπορούν νά σω- . Λιάνα Λεβύ. Στά μάτια της. Ξέρω ότι μπορεί νά φανή σκληρό νά θέτω τό ερώτημα έτσι. Διότι οφείλουμε νά λάβουμε ύπ' όψιν μας όχι μόνο τήν ζωή αυτών των παιδιών. σ. Δέν πρέπει νά δώσουμε σέ αυτήν τήν δράση έναν εθνικό σιωνιστικό χαρακτήρα και νά προσπαθήσουμε νά σώσουμε κατά προτεραιότητα αυτούς πού μπορούν νά φανούν χρήσιμοι στήν γη τοΰ Ισραήλ και στον Ιουδαϊσμό. Παρίσι 1993. αλλά και τήν ιστορία τοΰ λαοΰ τοΰ Ισραήλ». τόμος XVI. θά διάλεγα τήν δεύτερη λύση.000 ανθρώπους ανάμεσα στους 500. πρέπει νά περιοριστούμε και νά σώσουμε τις 10. νά ξεκαθαρίσουμε ότι αν είμαστε σέ θέση νά σώσουμε 10. σ. τό πρωταρχικό ήταν ή ίδρυση Κράτους». «[.] Πρέπει νά βοηθήσουμε όλους όσους έχουν ανάγκη. και μόνο τα μισά από αυτά μεταφέροντας τα στο "Ερετς Ισραήλ. «Ή σιωνιστική πολιτική και ή μοίρα τοδ ευρωπαϊκό» εβραϊσμού» στις Μελέτες Γιάντ Βασέμ. Πηγή: Τόμ Σεγκέβ «Τό έβδομο εκατομμύριο» Έκδ.

μί Ναγί εεςνμύζακ ημύξ ζζςκζζηέξ έβηονμοξ ζοκμιζθδηέξ άθμΰ ελοπδνεημύκ αοηό ηό ζπέδζμ. όπμο 31 έεκδ ζοκακηήεδηακ βζά κά ζογδηήζμοκ ηήκ απμννόθδζδ ηςκ πνμζθύβςκ ηήξ καγζζηζηήξ Γενιακίαξ: ή ζζςκζζηζηή απμζημθή απαίηδζε.. Ό ηύνζμξ επενόξ. ηδκ ζηάζδ ηδξ ζζςκζζηζηήξ απμζημθήξ ζηδκ ζοκδζάζηερδ ημο Έαζάκ. κά δεπεή δζαηόζζεξ πζθζάδεξ Εαναίμοξ ζηήκ Παθαζζηίκδ...π. Αηνζαχξ δζυηζ δέκ εέθμοιε κά οπμηζιήζμοιε αοηέξ ηζξ εειεθζχδεζξ . ή ακαβκχνζζδ ιαξ ηήξ εανασηήξ εεκζηυηδηαξ ιαξ επζηνέπεζ κά ακαπηφλμοιε ζπέζεζξ ηαεανέξ ηαζ εζθζηνζκείξ ιέ ημκ βενιακζηυ θαυ ηαζ ηζξ εεκζηέξ ηαζ θοθεηζηέξ ημο πναβιαηζηυηδηεξ.74 ΡΟΖΕ ΓΚΑΡΩΝΣΤ εμΰκ. Σ' αοηό εοεοβναιιίγμκηαζ ιέ ηήκ ααζζηή έκκμζα ηάεε ναηζζζιμύ. 1943. όηακ έ'βζκακ ηύνζμζ ηδξ. πμφ δζεηήνολε ηήκ ανπή ηήξ θοθήξ. βζά ημύξ ζζςκζζηέξ δβέηεξ εΐκαζ ή αθμιμίςζδ. πανά ηζξ ηαηδβμνίεξ ηαζ ηζξ εηηθήζεζξ ημο εκυξ εηαημιιονίμο ηςκ έβηαηαθεζθεέκηςκ». π. Πδβή: Μκδιόκζμ ηδξ Επζηνμπήξ δζαζώζεςξ ημδ Εανασημύ Πναηημνείμο. Ή «Σζςκζζηζηή Όιμζπμκδία ηήξ Γενιακίαξ» ζηίξ 21 Ιμοθίμο 1933 απεοεύκεζ ζημ καγζζηζηό ηόιια έκα οπόικδια δδθώκμκηαξ ζοβηεηνζιέκα: «Σηήκ εειεθίςζδ ημο κέμο ηνάημοξ. ζοιπενζθαιαακμιέκμο ηαζ ημο πζηθενζημύ: ηήκ ηαεανόηδηα ημο αίιαημξ. ημκ Ιμύθζμ ημο 1938. Τό εανασηό ηνάημξ ήηακ βζ' αοημύξ πζμ ζδιακηζηό από ηζξ γςέξ ηςκ Εαναίςκ. Ακαθμνά ημδ Τόι Σεβηέα (ώξ ακςηένς). επζεοιμφζε κά πνμζανιυζμοιε ηήκ ημζκυηδηα ιαξ ζέ αοηέξ ηζξ κέεξ δμιέξ. Υπάνπμοκ απμδείλεζξ βζ' αοηή ηήκ ζύιπναλδ. ζε ζοκδοαζιό ιέ ημκ ζοζηδιαηζηό ακηζζδιζηζζιό πμύ ημύξ δείπκεζ ώζηε κά εθανιόζμοκ ηό ηεναηώδεξ ζπέδζμ ηήξ δζώλεςξ όθςκ ηώκ Εαναίςκ άπό ηήκ Γενιακία ηαζ άπό ηήκ Εονώπδ. Αοηόξ εΐκαζ ό θόβμξ βζά ημκ όπμζμ. ώξ ιόκδ δοκαηή θύζδ. Αοηόξ ό θακαηζζιόξ ειπκέεζ.

εκακηίμκ ημΰ ζδιενζκμφ βενιακζημφ πνμζακαημθζζιμφ. πζζηεφμοιε ζηήκ δοκαηυηδηα ζοκάρεςξ ζπέζεςκ πίζηεςξ ακάιεζα ζημοξ ζοκεζδδημφξ Εαναίμοξ ηαζ ηυ Γενιακζηυ ηνάημξ.μζ Θ Ε Μ Ε Λ Θ Ω Δ Ε Θ ΢ ΜΤΘΟΘ ΣΗ΢ Θ΢ΡΑΗΛΘΝΗ΢ ΠΟΛΘΣΘΚΗ΢ 75 ανπέξ.. ζημ υκμια ηςκ μπμίςκ ιζθάιε. Τό Υπόικδια πνμζέεεηε όηζ «ζε πενίπηςζδ πμφ μί Γενιακμί δεπεμφκ αοηή ηήκ ζοκενβαζία. ιέ ηήκ απμηθεζζηζηή ημοξ θνμκηίδα βζα ηήκ ζύζηαζδ ημΰ Κνάημοξ ημοξ ζηήκ Παθαζζηίκδ. Penguin books.. 155.. ζοκηάζζμκηαζ ιέ ηήκ επζεοιία ημοξ κά λεθμνηςεμύκ ημύξ .. 1977. ιπμνμφκ κα έπμοκ εέζδ ζηδκ δμιή ημΰ Γενιακζημφ ηνάημοξ βζαηί είκαζ απεθεοεενςιέκδ απυ ηήκ ικδζζηαηία πμφ κμζχεμοκ μί αθμιμζςιέκμζ Εαναίμζ. Πδβή: Λμύζο Νηααίκημαζηξ «Ό πόθειμξ ηαηά ηώκ Εαναίςκ» Έηδ... Ή πναβιάηςζδ ημΰ ζζςκζζιμφ δέκ πανεκμπθείηαζ πανά ιυκμ απυ ηήκ ικδζζηαηία ηχκ Εαναίςκ ημΰ ελςηενζημφ. μί ζζςκζζηεξ εά έηακακ υηζ ιπμνμφζακ βζα κά ιεηαζηνέρμοκ ημφξ Εαναίμοξ ημΰ ελςηενζημφ κά γδημφκ ηυ ιπμτημηάνζζια ηδξ Γενιακίαξ». δζυηζ ηαζ ειείξ είιαζηε εκακηίμκ ηςκ ιζηηχκ βάιςκ ηαζ οπέν ηδξ δζαηδνήζεςξ ηδξ ηαεανυηδηαξ ημΰ εανασημφ ζοκυθμο. υ ζζςκζζιυξ εθπίγεζ κά είκαζ ζε εέζδ κά ζοκενβαζεή αηυια ηαζ ιε ιία ηοαένκδζδ ααζζηχξ επενζηή πνμξ ημφξ Εαναίμοξ. Πδβή: Λμύζο Νηααίκημαζηξ «Έκαξ ακαβκώζηδξ ημδ "Οθμηαοηώιαημξ» ζ. Οί Εαναίμζ πμφ έπμοκ ζοκείδδζδ ηδξ ηαοηυηδηαξ ημοξ. 231-232.. Ή πνμπαβάκδα βζα ιπμτημηάνζζια πμφ ζήιενα ζηνέθεηαζ ηαηά ηδξ Γενιακίαξ εη ηδξ θφζεςξ ηδξ είκαζ. Γζα ηήκ επίηεολδ ηχκ πναηηζηχκ ημο ζηυπςκ. Οί πζηθενζημί δβέηεξ δέπμκηαζ εύκμσηώξ ηόκ πνμζακαημθζζιό ηώκ ζζςκζζηώκ άνπςβώκ μί όπμζμζ.. ιή ζζςκζζηζηή.». ζ.

αέααζα. Ό ηύνζμξ εεωνδηζηόξ καγί. ζηό «Das Schwarze Korps». Πδβή: Hohne. βνάθεζ: «ό ζζφκζζιός πρέπεζ κά ύποζηδρζτεή ζεεκαρώς οΰηφς ώζηε έκας εηήζζος αρζειός Γεριακώκ Εαραίφκ κά ιεηαθέρεηαζ ζηδκ Παθαζζηίκδ». Μζα ιέρα. ή Φέρηζθζα δρούζε σπό ηήκ προζηαζία ηδς. Ό Ράϊκπανη Χάϊκηνζπ.. Τό ηίκδια γήηδζε κά άρεή ή πρόζθαηδ απαβόρεσζδ πού ηούς είτε .1 ΡΟΖΕ ΓΚΑΡΩΝΤΥ Εαναίμοξ. ιε ηήκ ιεηακάζηεσζδ ζηήκ Παθαζζηίκδ. έβναθε ηό 1935. ιζα οιάδα ηφκ SS επεηέεδ εκακηίοκ ιζας ηαθοηαζρζκής ηαηαζηδκώζεφς ηοΰ Μπεηάρ. όηακ ήηακ ανπδβόξ ηωκ S. Ή Γηεζηάπο ρφηούζε ηό Μπεηάρ ποζα απογδιίφζδ εά ήηακ αρηεηή.S. ή ισζηζηή αζησκοιία άκεηοίκφζε δηζ ηά εκ θόβφ SS ηζιφρήεδηακ. ζ. Ό αρτδβός ηοΰ ηζκήιαηος δζαιαρησρήεδηε. 153. έθααακ ηήκ έβηρζζδ ηής Γηεζηάπο» ζηήκ πραβιαηζηόηδηα. α. Οί δραζηδρζόηδηες ηοΰ ηζκήιαηος ζηήκ Γεριακία. Οί ζζφκζζηές πρεζαεύοσκ ιζα άπουδ ασζηδρώς θσθεηζηή ηαί.S. όπμο έηακε δζαηνίζεζξ ιεηαλύ ηωκ Εαναίωκ: «Πρέπεζ κα τφρίζοσιε ηοσς Εαραίοσς ζε δύο ηαηδβορίες: ηοσς ζζφκζζηές ηαζ ηοσς οπαδούς ηδς αθοιοζώζεφς. 333. πμύ ανβόηενα οπήνλε ό «πνμζηάηδξ» ζηδκ Σζεπμζθμααηία. οί ηαθύηερες εστές ιας ηαζ ή επίζδιδ ηαθή ιας προαίρεζδ είκαζ ιαγί ηοσς». εκα άνενμ βζα ηόκ «Όναηό Επενό». «Τό βεριακζηό Μπεηάρ πήρε εκα ηαζκούρζο όκοια: Φέρ-ηζθζα. ηόηε ζηήκ Γηεζηάπο ηαζ θίβες ήιερες αρβόηερα. ό "Αθθνεκη Ρόγεκ-ιπενβη.. αοδεούκ ζηήκ δδιζοσρβία ηοσ δζηού ηοσς εαραχηού ηράηοσς. Πδβή: Α. επίζδιμ όνβακμ ηωκ S. «Σμ ηάβια ηδξ κεηνμηεθαθήξ». Ρόγεκιπενβη: «Die Spur des Juden im Wandel der Zeiten» Μόκαπμ 1937.

Ζϋ 83-21. 350.΢αάκηε ζέ δθεξ ηζξ δζπθωιαηζηέξ απμζημθέξ ημο Ράϊπ. κά έιποδζζεή. δέκ πρέπεζ κά ησβτάκοσκ ηής χδζας αύ- . «Σό αζαθίμ ημο Μπεηάν» ηόιμξ II. είκαζ ασηοί πού αποιαηρύκοκηαζ θζβόηερο από ηοσς ζηοπούς πού επζδζώηεζ ζηήκ πραβιαηζηόηδηα ή βεριακζηή ποθζηζηή έκακηζ ηφκ Εαραίφκ». Βάζεζ αύημΰ ημϋ πνμκμιζαημύ ηαεεζηώημξ ημΰ ζζωκζζιμύ ζηήκ καγζζηζηή Γενιακία. άν. ή ζζφκζζηζηή δραζηδρζόηδηα ζηήκ Γεριακία. Αύηδ ή μδδβία επζαεααζώκμκηαξ πνμδβμύιεκα ιέηνα έθδνιό-ζεδ ηαηά βνάιια. απδύεοκε ζηήκ αζηοκμιία ηήκ αηόθμοεδ εβηύηθζμ: «ηά ιέθδ ηής ζζφκζζηζηής ορβακώζεφς. ζηζξ 28 Απνζθίμο 1935. όποσ ζέ πρώηδ εέζδ αρίζηοκηαζ οί ζζφκζζηές. δζόηζ ό ζζφκζζιός δέκ έρτεηαζ ζέ ακηίεεζδ ιέ ηό πρόβραιια ηοσ έεκζηοζοζζαθζζιοΰ ζηότος ηοΰ οποίοσ είκαζ κά αποιαηρσκεούκ ααειζαίφς οί Εαραίοζ από ηήκ Γεριακία». 28/8 ηήξ 13δξ Απνζθίμο 1935. Μζα εβηύηθζμξ ηδξ Βζθπεθιζηνάζζε ζδιείωκε: «οί ζηότοζ πού ακέθααε ασηή ή ηαηδβορία (ηφκ Εαραίφκ πού ακηζηίεεηαζ ζηήκ αθοιοίφζδ ηαζ επζεσιούκ ιζα ζσζπείρφζδ ηφκ οιοερήζηφκ ηοσς ζηοσς ηόθποσς ιζας εεκζηής εζηίας). Πδβή: Εβηύηθζμξ Μπύθωα .ηό αίηδια ζηακοποζήεδηε». θόβφ ηής δραζηδρζόηδηος προζακαηοθζζιέκδς προς ηήκ ιεηακάζηεσζδ ζηήκ Παθαζζηίκδ. ή Γηεζηάπμ ηήξ Βαοανίαξ. έβραθε ό Μπύθφα Σαάκηε ζηο Υποσρβείο Εζφηερζηώκ. ιέ δζοζηδηζηά ιέηρα.28 Φεανμοάνζμ» 1934. Πδβή: Γνάιια άν. Πδβή: Μπέκ Γζενμοπάι.83. «Δέκ σπάρτεζ ηακέκας θόβος. ζ.σποτρεώζεζ κά θοροΰκ ηαθέ ποσηάιζζα.

1933. Έθδ. Πνιινί κέιινληεο πξσζππνπξγνί ηνχ Ιζξαήι έιαβαλ κέξνο ζηήλ επηρείξεζε «Haavara». ζηήλ Άγγιν-παιαηζηη-ληαθή Τξάπεδα. ζην Τέι-Άβίβ. Πεγή: Λάτκπνβηηο. Πεγή: Κνχξη Γθξφζκαλ. Νηεζηιέ ληε Μπξνπβέξ. ηνχ θαηεβάιιεην ηφ αληίζηνηρν ηνχ πνζνχ πνχ είρε θαηαζέζεη ζηήλ Γεξκαλία.000 ιηξψλ ζηεξιηλψλ. 1993. «Ή ζιωνιζηική οπγάνωζη ηων Γεπμανών Εβπαίων έσαιπε κάθε νομιμόηηηορ μέσπι ηο 1938. Ή Judische Rundschau (εθημεπίδα ηών Γεπμανών ζιω-νιζηών) κςκλοθοπούζε μέσπι ηό 1938». γηά ινγαξηαζκφ ηήο Φααβάξα. νί Εβξαίνη εμαγσγείο κπνξνχζαλ λά αγνξάδνπλ γεξκαληθά εκπνξεχκαηα κε πξννξηζκφ ηήλ Παιαηζηίλε. 116. θαη πιήξσλαλ ηήλ αληίζηνηρε αμία ζέ ιίξεο Παιαηζηηληαθέο. ηφ ιηγψηεξν 1. πένηε σπόνια μεηά ηην άνοδο ηος Χίηλεπ ζηήν εξοςζία. Γθφι- . «Σησληζηέο θαη κή ζησληζηέο χπφ ηφλ λαδηζηηθφ λφκν ζηήλ δεθαεηία ηνδ '30» Yearbook ηφκνο VI. Ό κεραληζκφο ηήο επηρεηξήζεσο ήηαλ φ αθφινπζνο: έλαο Εβξαίνο πνχ επηζπκνχζε λά κεηαλάζηεπζε θαηέζεηε ζηήλ Τξάπεδα Βάζεξκαλ Βεξνιίλνπ ή ζηήλ Τξάπεδα Βάξκπνπξθ ηνχ Ακβνχξγνπ έ'λα πνζφλ. 310. «Ιζξαήι θαη Ινπδατζκφο». ζ.. Σέ αληάιιαγκα γηα ηελ επίζεκε αλαγλψξηζε ηνπο ψο κφλσλ αληηπξνζψπσλ ηεο εβξατθήο θνηλφηεηνο νί ζησληζηέο εγέηεο πξνζεθέξνλην λά δηαζπάζνπλ ηφ κπνυθνηάξηζκα πνχ επηρεηξνχζαλ λά επηβάιινπλ φινη νί αληηθαζίζηεο ηνπ θφζκνπ.78 ΡΟΖΕ ΓΚΑΡΩΝΣΤ ζηηπήρ μεηασειπίζεωρ πού κπίνεηαι αναγκαία για ηα μέλη ηων γεπμανοεβπαϊκών οπγανώζεων (άθομοιωηιζηέρ)». Άπφ ηφ 1933 άξρηζε ή νηθνλνκηθή ζπλεξγαζία: δεκηνπξγήζεθαλ δχν εηαηξείεο: ή «Φααβάθα» ζην Τέι-Άβίβ θαη ή «Paltreu» ζην Βεξνιίλν. Όηαλ φ κεηαλάζηεο έθηαλε ζηήλ Παιαηζηίλε. φ Μνζέ Σάξξεη (πνχ ηφηε νλνκαδφηαλ Μνζέ Σέξηνθ). Με απηφ ηφ πνζφ.. θπξίσο φ Μπέλ Γθνπξηάλ. ή θ. ζ.

Ή επηρείξεζε ήηαλ πιενλεθηηθή θαη γηα ηά δχν κέξε: νί λαδί έπεηχγραλαλ έηζη ηελ δηάζπαζε ηνπ απνθιεηζκνχ (νί ζησλη-ζηέο θαηάθεξλαλ λά πσινχλ γεξκαληθά εκπνξεχκαηα αθφκα θαη ζηήλ Αγγιία)» θαί νί ζησληζηέο πξαγκαηνπνηνχζαλ κηά «επηιεθηηθή» κεηαλάζηεπζε... ψο άλση. θ. Πεγή: «Μπέλ Γθνπξηφλ θα'η Σέξηνθ» ζηφ «Black»: ή ζπκθσλία ηεο «Haavara» ζ. Ό Πξφεδξνο απηήο ηήο Επηηξνπήο. όηι δέν εσω . Απηή ή πνιηηηθή ηήο ζπλεξγαζίαο δηήξθεζε κέρξη ηφ 1941 (δειαδή γηά 8 ρξφληα κεηά ηήλ άλνδν ηνχ Φίηιεξ ζηήλ εμνπζία). Αλαθνξά απφ Τφκ Σεγθέβ. δήισλε ζηηο 18 Ιαλνπαξίνπ 1943: «φ ζησληζκφο πξηλ άπφ δια. ήηαλ ζεκαληηθφηεξν λά ζσζνχλ άπφ ηήλ λαδηζηηθή Γεξκαλία ηά εβξατθά θεθάιαηα. «ρξεζίκσλ» γηά ηήλ δεκηνπξγία εβξατθνχ θξάηνπο (πινχζηεο πξνζσπηθφηεηεο. ηνχο κεραληζκνχο απηήο ηήο ζπλελνρήο. άπανηα ό Γκπος-ενμπάοςμ.π.». Ή δίθε ηνχ "Ατρκαλ απεθάιπςε. 30 θα'η 595.ι. Γηηδάθ Γθξνπελκπά-νπκ. 294. ησλ αλίθαλσλ γηά εξγαζία ή γηά πφιεκν. πνχ ζά επέηξεπαλ ηήλ αλάπηπμε ηεο επηρεηξήζεσο ηνπο παξά νί δσέο ησλ θησρψλ Εβξαίσλ. Ό "Ατρκαλ ήηαλ φ ζχλδεζκνο κέ ηνλ Κάζηλεξ. ηνπιάρηζηνλ έλ κέξεη. φπσο ηήλ επηζπκνχζαλ: κφλν νί εθαηνκκπξηνχρνη κπνξνχζαλ λά κεηαλαζηεχζνπλ (ησλ φπνησλ ηά θεθάιαηα επέηξεπαλ ηήλ αλάπηπμε ηεο ζησληζηηθήο άπνη-θηνπνηήζεσο ηεο Παιαηζηίλεο). πνχ ζά απνηεινχζαλ βάξνο. «Θέλοςν νά ποςν όηι είμαι άνηιζημίηηρ.. οηι δεν θέλω νά ζώζω ηήν Εξοπία. Σχκθσλα κέ ηνχο ζηφρνπο ηνχ ζησληζκνχ.νη Θ Ε Μ Ε Λ Θ Ω Δ Ε Θ ΢ ΜΤΘΟΘ ΣΗ΢ Θ΢ΡΑΗΛΘΝΗ΢ ΠΟΛΘΣΘΚΗ΢ 79 ληα Μέτξ πνχ ηελ ζηήξηδε απφ ηελ Νέα Υφξθε θαί φ Λέβη "Εζθνι πνχ ήηαλ φ αληηπξφζσπνο ηεο ζην Βεξνιίλν. λένη άλδξεο θαηάιιεινη λά επαλδξψζνπλ έλαλ ζηξαηφ.) θαη κηαο κάδαο Εβξαίσλ ιηγψηεξν πξνλνκηνχρσλ πνχ έγθαηαιήθζεθαλ ζηά ρέξηα ηνχ Φίηιεξ. ζ. απηψλ ηψλ «αληαιιαγψλ» Εβξαίσλ ζησληζηψλ. ηερληθνί.

ζ. ζ. Καζ πζζηεύω δηζ όπμζμξ απαζηεί πανόιμζα πνάβιαηα.. άθθα κά ζώζδ ηήκ βδ ημΰ Ιζναήθ βζα ημκ εαναϊηό θαό». 158..000 ζηενθζκώκ βζα να αμδεήζδ ημκ εονωπαϊηό ζμοδαϊζιό. 125. Me Millan.] 'Άξ ημύξ αθήζμοιε κά θέκε δ. Έηεσ έδεζλε ηήκ παεδηζηυηδηα (ζεθ. Νέα Τυνηδ 1972): «Σύιθωκα ιέ ημύξ οπμθμβζζιμύξ ημΰ Φνόϋκηζβηεν. έη ηςκ μπμίςκ ηα δφμ ηνίηα ηαηεοεφκμκηακ άπυ ημοξ ζζςκζζηέξ. Ή Υάκκα "Ανεκη. Αοηή ήηακ ηαζ ή άπμρδ ημΰ Μπέκ Γημονζυκ: «"Ενβμ ημΰ ζζωκζζηή δέκεϊκαζ κα ζώζδ τα «οπμθείιιαηα» ημΰ Ιζναήθ πμύ ανίζημκηαζ ζηδκ Εονώπδ. 134-141) ηαζ ιέπνζ ηαζ ηήκ ζοκεκμπή ηςκ «εανασηχκ ζοιαμοθίςκ» (Judenrat). «ΟΊ ζεύκμκηεξ ημΰ Εαναϊημύ Πναηημνείμο ζοιθωκμύζακ ζημ όηζ ή ιεζμκόηδηα πμύ ιπμνμύζε κά ζωεή έπνεπε κά έπζθεβή ζύιθωκα ιε ηζξ ακάβηεξ ημΰ ζζωκζζηζημύ ζπεδίμο ζηήκ Παθαζζηίκδ». πανεο-νίζηεημ ζηζξ ζογδηήζεζξ. . 'Απμ ημ αζαθίμ ημο Ηζαΐα Σνμφκη: Judenrat (Έηδ. Σμοξ αθζένςζε έκα αζαθίμ: Ό "Αϊπ-ιακ ζηήκ Ιενμοζαθήι.1 ΡΟΖΕ Γ ΚΑΡΩΝΣΤ «a warm yiddish heart»[. Πδβή: Ακαθένεηαζ από ημκ Σαμ ΢έβηεν χξ άκςη.000 μΰηε ηωκ 100. πεκήκηα ημζξ εηαηό ηωκ Εαναίωκ εά ιπμνμύζακ κά είπακ ζωεή ακ δέκ είπακ αημθμοεήζεζ ηζξ μδδβίεξ ηωκ Εαναϊηώκ Σοιαμοθίωκ». Πδβή: Γηνμκεκιπάμοι: «Ήιενεξ ηαηαζηνμθήξ» ζ. Δεκ θα απαζηήζω άπό το Εαναϊηό Πναηημνείμ κά πμνήβδζδ το πμζό ηωκ 300. άπυ ημοξ πζμ επζθακείξ οπεναζπζζηέξ ημΰ εανασημφ γδηήιαημξ ιέ ηζξ ιεθέηεξ ηαζ ηα αζαθία ηδξ. Πδβή: υπςξ παναπάκς. 68.ηζ εέθμοκ. δζαπνάηηεζ ιζα άκηζζζωκζζηζηή πνάλδ».

πμηέ όιωξ δέκ αζζεάκεδηα ηόζμ δοζηοπήξ ηαζ κηνμπζαζιέκμξ μζμ ηαηά ηήκ δζάνηεζα αο- Οΐ εειεθζώδεζξ ιΰεμζ ηήξ ζζναδθζκήξ πμθζηζηήξ. ανβυηενα ημο «Παβημζιίμο Δανασημφ Κμβηνέζζμο». ιζα ζοκέκηεολδ ζηήκ υπμζα εφιζγε πμζμζ ήζακ μί πναβιαηζημί οπμηζκδηέξ ηαί ήνςεξ ηήξ Εαναϊηήξ Επζηνμπήξ Αβώκμξ ημο βηέημ ηήξ Βανζμαίαξ: μί ζμζζαθζζηέξ ημο Bund. ημιιμοκζζηέξ. 6 . ζημκ "Δκημοανκη "Αθηεν. ημ 1993. μί Μζπαήθ Ρυγεκθεθκη ηαί μί Μάθα Σζίιεηιπαμοι. ηνμηζηζζηέξ. "Δκημοανκη Μπέκεξ. ηαηά ηήκ δζάνηεζα ηήξ ηαημπήξ. Πνυεδνμξ ηήξ Παβηυζιζαξ ΢ζςκζζηζηήξ Όνβακχζεςξ. πνεζάζηδηε κά θάαω ιένμξ ζε πμθθέξ μδοκδνέξ ζογδηήζεζξ. υ ανπδβυξ ημο Ιζναδθζκμφ ηνάημοξ γήηδζε άπμ ημκ Λέπ Βαθέζζα κα ιδκ δχζδ ημκ θυβμ ζημκ Μάνεη "Δκηεθιακ. ιέ ημκ "Δκηεθιακ. ηήκ δναιαηζηή ημο ζοκάκηδζδ ιέ ημκ Σζέπμ Τπμονβυ Δλςηενζηχκ. πμφ ηαηδβμνμφζε ημφξ ζζςκζ-ζηέξ δηζ είπακ δζαζπάζεζ ηυ ιπμτημηάγ ημΰ Υίηθεν ιέ ηήκ «Υάααανα» (ζοιθςκίεξ ιεηαηζκήζεςξ) ηαί υηζ ή Παβηυζιζα ΢ζςκζζηζηή Όνβάκςζδ ανκήεδηε κα μνβάκςζδ ηήκ ακηίζηαζδ ηαηά ημο καγζζιμφ. Ό Μάνεη "Δκηεθιακ είπε δχζεζ ζηήκ ζζναδθζκή εθδιενίδα «Υαάνεηγ». οπανπδβυ ηήξ ζοννά-λεςξ ηαζ έκακ άπμ ημφξ επζγήζακηεξ. Αοημί αβςκίζεδηακ ηαηά ημΰ καγζζιμφ ιέ ηα υπθα ζηα πένζα υπςξ έηακακ μί Δαναίμζ εεεθμκηέξ ηςκ Γζεεκχκ Σαλζανπζχκ ζηήκ Ιζπακία. άκηζζζςκζζηέξ. ηαί ιζα ιεζμρδθία ζζςκζ-ζηχκ ηήξ ανζζηενάξ ημο Λμαθάζ Σγζυκ ηαί ημο Υαζμιέν Υα-ηγάσν. ημ 1935. Ό Ναμφι Γηυθκηιακ. δζδβείηαζ ζηήκ Αοημαζμβναθία ημο. «Σηήκ γωή ιμο. ηα εανασηά ιέθδ ημΰ Μ.Ι (Moin d'oeuvre immigrée) = ενβάηεξ ιεηακάζηεξ.Ο. ηαί ζηήκ Γαθθία.οι Θ Ε Μ Ε Λ Θ Ω Δ Ε Θ ΢ Μ Τ Θ Ο Θ ΣΗ΢ Θ΢ΡΑΗΛΘΝΗ΢ ΠΟΛΘΣΘΚΗ΢ 2 Δίκαζ εκδεζηηζηυ υηζ ηαηά ημκ εμνηαζιυ ηδξ πεκηδημζηήξ επεηείμο ηδξ ελεβένζεςξ ημο βηέημ ηδξ Βανζμαίαξ.

ζηζξ 17 ΢επηειανίμο 1926' υ Ναμφι Γηυθκηιακ.π. Πδβή: Ρμίζε Μπυκηο. ζηζξ 20-12-1922.θ. αηυια ηαζ ηήκ ζηζβιή πμφ υ πζηθενζηυξ δζςβιυξ ηχκ Δονςπαίςκ Δαναίςκ ημνοθςκυηακ.). ζ. Αοημαζμβναθία χξ άκςη. ζογήηδζε. 170). Πνυεδνμξ ηήξ Παβηυζιζαξ ΢ζςκζζηζηήξ Όνβακχζεςξ. ιέ ημκ Μμοζζμθίκζ υ υπμζμξ ημτ είπε: «Θα ζαξ αμδεήζς να δδιζμονβήζεηε αοηό το εανασηό ηνάημξ». . Πδβή: Ναμφι Γηυθκηιακ «Αοημαζμβναθία» χξ άκςη. ηεπκζημί. 45. υ Κάζηκεν οπμζπυηακ ζημκ Ασπιακ υηζ εα έηακε ημφξ 460. Αοηή ή ζοκενβαζία απμηεθμφζε ήδδ εκα ζαιπμηάγ ημΰ δζεεκμφξ ακηζθαζζζηζημφ αβχκμξ. Σήκ ζηζβιή ηήξ απεθάζεςξ ηχκ Δαναίςκ ηήξ Οοββανίαξ. ΢οκεπίζηδηε ηαηά ηήκ δζάνηεζα ημΰ πμθέιμο. Τπμθμβίγμκηαξ ζηδκ ακηίεεζδ ημο ιέ ηδκ Αββθία.000 Οφββνμοξ Δαναίμοξ κά πζζηέρμοκ υηζ δέκ επνυηεζημ βζα απέθαζδ ζηυ "Αμοζαζηξ άθθα βζα ιζα άπθή ιεηαηίκδζδ. Αζζεακόιμοκ. Σμοξ είπε δεπεή ιεηά ηήκ πμνεία ημο πνμξ ηήκ Ρχιδ ημκ Ό-ηηχανζμ ημτ 1922. «Ό Απεζηαθιέκμξ: ιζα γςή ημφ "Δκηζμ ΢ενέκζ» ζ. ιε όθεξ ηζξ ίκεξ ηδξ οπάνλεςξ ιμο όηζ ό Μπέκεξ είπε δίηζμ». 157-158. ζ. Δπίζδξ ζ. Ό Βάσηζιακ έβζκε δζάζδιμξ άπα ημκ Μμοζζμθίκζ ζηζξ 3 Ιακμοανίμο 1923 ηαζ ιζα άθθδ θμνά. 260. ζηζξ 26 Όηηςανίμο 1927. μί ζζςκζ-ζηέξ είπακ ένεεζ ζέ επαθή ιέ ημκ Μμοζμθίκζ ήδδ απυ ημ 1922. υ ακηζπνυεδνμξ ηήξ ζζςκζζηζηήξ υνβακχζεςξ Ρμφκημθθ Κά-ζηκεν δζαπναβιαηεουηακ ιέ ημκ "Ασπιακ πάκς ζηήκ ελήξ αάζδ: άκ υ "Ασπιακ επέηνεπε ηήκ ακαπχνδζδ βζα ηήκ Παθαζζηίκδ 1684 Δαναίςκ «πνδζίιςκ» βζα ηήκ δδιζμονβία ημΰ ιεθθμκηζημφ εανασημφ ηνάημοξ (ηεθαθαζμφπμζ. ζηναηζςηζημί η. Τπέηαζζε υθδ ηήκ ζζςκζζηζηή πμθζηζηή ζηυ ιμκαδζηυ ζπέδζμ ηήξ μίημδμιήζεςξ εκυξ Δανασημφ ηνάημοξ ζηήκ Παθαζζηίκδ. (Ναμφι Γηυθκηιακ.1 ΡΟΖΕ ΓΚΑΡΩΝΣΤ ηςκ ηώκ δύμ ςνώκ.

. ηαζ αοηόξ είκαζ ό θόβμξ πμύ ό Μπέπεν αεςώεδηε άπό ημύξ Σοιιάπμοξ».. άπό αοηά πμύ αοηή ή δίηδ εά απμηάθορδ».μζ Θ Ε Μ Ε Λ Θ Ω Δ Ε Θ ΢ ΜΤΘΟΘ ΣΗ΢ Θ΢ΡΑΗΛΘΝΗ΢ ΠΟΛΘΣΘΚΗ΢ 2 Ό δζηαζηήξ Υαθέαζ εοιάηαζ υηζ ηαηά ηδκ δίηδ ημτ "Ασπιακ υ Κάζηκεν επεκέαδ βζα κα ζχζδ έκακ άπυ ημοξ καγί ζοκμιζθδηέξ ημο: εκακ άπυ ημοξ εηηεθεζηέξ ημτ Υίιιθεν. απέηνορε αοηό ημ ζδιακηζηό βεβμκόξ: ηό δζάαδια ημο οπέν ημΰ Μπέπεν έβζκε ζημ όκμια ημΰ Έανασημΰ Πναηημνείμο ηαζ ημΰ Παβημζιίμο Έανασημΰ Κμβηνέζζμο.. Έλ' άθθμο. Ό Κάζηκεν πανέαδ ζοκεζδδηά ημκ όνημ ημο ηαηαεέημκηαξ εκώπζμκ αοημύ ημΰ Δζηαζηδνίμο. όηακ ανκήεδηε όηζ επεκέαδ οπέν ημΰ Μπέπεν.. ημκ Standartenführer Kurt Becher. ή ζζναδθζκή ημζκή βκχιδ ζοβηθμκίζηδηε. ΢ηήκ εθδιενίδα «Υαάνεηγ» υ Γν.. Είκαζ πνμθακέξ όηζ ή ζύζηαζδ ημΰ Κάζηκεν δέκ έβζκε ζημ δζηό ημο όκμια. Αοηυ πμφ ηζκδφκεοε κά άπμηαθοθεή ήηακ μηζ υ Κάζηκεν δέκ .» Όιςξ ή απμβεοιαηζκή εθδιενίδα «Γεκηζυη Άπανμκυε» (23-6-1955) ελδβμφζε βζαηί δέκ ιπμνμφζε κά είκαζ έηζζ. «"Ακ ό Κάζκηεν πνμζαπεή ζέ δίηδ. Ή ηαηάεεζδ ημτ Κάζηκεν ζηδκ δίηδ ηδξ Νονειαένβδξ ημκ βθφηςζε άπυ ηήκ ηζιςνία. αθθά ηαζ ζημ όκμια ημΰ Έανασημΰ Πναηημνείμο ηαζ ημΰ Παβημζιίμο Έανασημΰ Κμβηνέζζμο. Ό Γζηαζηήξ είκαζ ηαηδβμνδιαηζηυξ: «δέκ οπήνλε μΰηε αθήεεζα.. Μεηά ηήκ απυθαζδ. μΰηε ηαθή πίζηδ ζηήκ ηαηάεεζδ ημΰ Κάζηκεν. Μμζέ Κένεκ έβναθε ζηζξ 14 Ιμοθίμο 1955: «Ό Κάζηκεν πνέπεζ κά δζηαζεή βζά ζοκενβαζία ιέ ημύξ καγί.. ηόηε μθόηθδνδ ή ηοαένκδζδ ηζκδοκεύεζ ιέ μθζηή ηαηάννεοζδ εκώπζμκ ημΰ έεκμοξ..

βκωζηόξ ζοκδζηαθζζηήξ ηώκ ενβαηζηώκ. ιζά ηνζακδνία ιέθμξ ηδξ μπμίαξ οπήνλε ό Γζηγάη ΢αιίν. Πνάβιαηζ. ηαςηιζόμαζηε μαζί ζαρ. ΢' αοηό ακαθένεζ: «Άπό άποτη ανηιλήτευν. Πανίζζ 1966. ζηαθιέκμ . Βπεηηανίαρ». άθθα ζέ ζοκεκκόδζδ ιε άθθμοξ δβέηεξ ζζωκζζηέξ πμύ. ηήκ ζηζβιή ηδξ δίηδξ. ΋ ώπθζζιέκμξ πνμθήηδξ.» Ή «Υαάνεηγ» ζηό θύθθμ ηδξ ηδξ 31δξ Ηακμοανίμο 1983. ενανηίον ηηρ Μ. Πδβή: Μπαν Εμπάν. ιεηά ημκ εάκαημ ημο.1 ΡΟΖΕ Γ ΚΑΡΩΝΣΤ είπε δνάζεζ ιόκμξ ημο. Έθζέγεν Υαθέαζ. ανίζημκηακ ζηήκ ηοαένκδζδ. δμθμθμκδιέκμξ ζηά ζηαθμπάηζα ημο δζηαζηδνίμο ηαζ ή ζζναδθζκή ηοαένκδζδ πνμζέθοβε εκώπζμκ ημΰ Ακωηάημο Γζηαζηδνίμο βζά κά ημκ άπμηαηαζηήζδ. οπμβεβναιιέκμο άπό ημκ Γζηγάη ΢αιίν (πμύ ηόηε μκμιαγόηακ Γζεηγενκίηζηο) ηαζ ημκ Ααναάι ΢ηένκ. Πνάβια ηαζ ηό όπμζμ επέηοπε. ακαθένεζ έκα βνάιια ιέ ημκ παναηηδνζζιό «απόννδημ». Γιαηί λοιπόν νά μήν ζςνεπγαζθή ό έναρ μέ ηον άλλον. ή «Λέπζ» (Αβωκζζηέξ βζά ηήκ απεθεοεένωζδ ημΰ Ηζναήθ) ιέ ανπδβό ημκ Ααναάι ΢ηένκ ηαζ ζηήκ ζοκέπεζα. 99. πέεακε ηήκ ηαηάθθδθδ ζηζβιή. εκώ ό πόθειμξ ιαζκόηακ ζηήκ Δονώπδ ηαζ ηά ζηναηεύιαηα ημϋ ΢ηναηάνπδ Ρόιιεθ ανίζημκηακ ήδδ έπζ ημϋ αίβοπηζαημΰ εδάθμοξ. Φμβζάν. «διέππαξε ένα έγκλημα αζςγσώπηηο από άποτη ηθική: ςπεζηήπιζαν μιά ζςμμασία μέ ηον Χίηλεπ. ΋ η. ΋ ιμκαδζηόξ ηνόπμξ βζά κά ιδκ ιζθήζδ ό Κάζηκεν ηαζ κα άπμθεοπεή ηό ζηάκδαθμ ήηακ κά έλαθακζζεή ό Κάζηκεν. απμηαθύπηεζ ζηό εαδμιαδζαίμ πενζμδζηό «Ζμίαζδ» ημϋ Σέθ-Ααία (ιέ διενμιδκία 19 •Αοβμύζημο 1983) ηήκ ύπανλδ εκόξ εββνάθμο. δηακ ή μιάδα ηωκ πζμ εληνειζζηώκ ζζωκζζηώκ. Αοηή ή πμθζηζηή ζοκενβαζίαξ έθηαζε ζημ απμημνύθωια ηδξ ηό 1941. ιέθμξ ημΰ Κζιπμύηξ Γημοέαα. πμύ επζδόεδηε ζηήκ Γενιακζηή Πνεζαεία ηδξ Άβηοναξ. μέ ηήν Ναζιζηική Γεπμανία. αεθ. Μπέκ Γημονζόκ.

Αοηά ηά έββναθα ανίζημκηαζ ζημκ θάηεθθμ ημΰ ικδιείμο ημΰ "Οθμηαοηώιαημξ (Τal Vachem) ζηήκ Ηενμοζαθήι. ηήκ βκδζζόηδηα αοηώκ ηώκ ζοκμιζθζώκ ακάιεζα ζημ ηίκδια ημο ηαζ ημύξ επζζήιμοξ εηπνμζώπμοξ ηδξ καγζζηζηήξ Γενιακίαξ. πωνίξ πενζζηνμθέξ δηζ μί ζοκενβάηεξ ημο είπακ ελδβήζεζ ζημοξ καγζ δηζ ιζά ηαύηζζδ εκδζαθενόκηωκ ήηακ πζεακή ηδξ κέαξ ηάλεωξ πναβιάηωκ ζηήκ Δονώπδ.μζ Θ Ε Μ Ε Λ Θ Ω Δ Ε Θ ΢ ΜΤΘΟΘ ΣΗ΢ Θ΢ΡΑΗΛΘΝΗ΢ ΠΟΛΘΣΘΚΗ΢ 2 ημκ Ηακμοάνζμ ημο 1941. ΢οκεζιιέκμ ζ' αοηό οπάνπεζ έκα οπόικδια ημο πνάηημνα ηωκ καγζζηζηώκ ιοζηζηώκ οπδνεζζώκ ζηδκ Γαιαζηό. Φνάκηξ θόκ Πάπεκ. "Δκαξ άπό ημύξ ζζημνζημύξ ανπδβμύξ ηδξ μιάδαξ ΢ηένκ. ζέ έκα άνενμ ηδξ εθδιενίδαξ ημΰ Σέθ-Άαία ηήκ «Γζεκηζόη Άπανμκόε» ηδξ 4δξ Φεανμοανίμο 1983. άπό ημκ Πνέζαο ημο Υίηθεν ζηδκ "Αβηονα. δπμο πενζβνάθεζ ηζξ επαθέξ ημο ιέ ιέθδ ηδξ μιάδαξ ΢ηένκ. δπμο ζοβηεηνζιέκα ακαθένεηαζ όηζ «ή ζςνεπγαζία μεηαξύ ηοΰ κινήμαηορ γιά ηην απελεςθέπυζη ηοΰ Ιζπαήλ και ηήν νέα ηάξη ζηήν Εςπώπη θα είναι ζύμθυνη μέ έναν άπό ηούρ λόγοςρ ηοΰ Καγκελλαπίος ηοΰ Γ' Ράισ ζηον όποιο ό Χίηλεπ ύπεγπάμμιζε ηήν αναγκαιόηηηα νά σπηζιμοποιηθή κάθε ζςνδςαζμόρ ζςναζπιζμών πποκειμένος νά άπομονυθή και νά ήηηηθή ή Αγγλία». Γδθώκεζ. ηαζ ηζξ θζθμδμλίεξ ημΰ έαναϊημΰ θαμΰ ζηήκ Παθαζζηίκδ. . Βένκεν ΋ηημ Φόκ Υέκηζβη. Ίζναέθ Έθκηάκη. Λέβεηαζ επίζδξ δηζ ή μιάδα ΢ηένκ «ζςνδέεηαι ζηενά μέ ηά ολοκληπυηικά κινήμαηα ζηήν Εςπώπη. δπωξ ακηζπνμζωπεύμκηακ άπό ημύξ αβωκζζηέξ βζά ηήκ εθεοεενία ημΰ Ηζναήθ (ή μιάδα ΢ηένκ). επζαεααζώκεζ. μέ ηήν ιδεολογία ηοςρ και ηιρ δομέρ ηοςρ». ιέ ανζειό Δ234151-8. δπωξ ηήκ ακηζθαιαακόηακ ή Γενιακία. βζα ηζξ ζοκμιζθίεξ ιέ ημύξ απεζηαθιέκμοξ ημΰ ΢ηένκ ηαζ ημΰ ΢αιίν. ό η. ζημοξ ακωηένμοξ ημο.

ιζαξ κέαξ ηάλεςξ πναβιάηςκ. Ή ΝΜΟ.1 ΡΟΖΕ ΓΚΑΡΩΝΣΤ Παραεέηοσιε ηα ζδιακηζηόηερα ζδιεία αύηοΰ ηοσ ηεζιέκοσ: «Βαζζηέξ ανπέξ ηδξ ΢ηναηζςηζηήξ Εεκζηήξ ΋νβακχζεςξ (ΝΜΟ) ζηδκ Παθαζζηίκδ (Ίνβημφκ Ζεαάσ Λεμοιί) βζα ηδκ επίθοζδ ημο εανασημφ γδηήιαημξ ζηήκ Εονχπδ ηαζ ηήκ εκενβυ ζοιιεημπή ηήξ ΝΜΟ ζημκ πυθειμ ζημ πθεονυ ηήξ Γενιακίαξ». πανά ιυκμ ιε ηήκ εβηαηάζηαζδ αοηχκ ηχκ ιαγχκ ζηήκ Παθαζζηίκδ. ζημ εζςηενζηυ ηήξ Γενιακίαξ. ηαζ ηά ζζςκζζηζηά ζπέδζα ηήξ ιεηακαζηεφζεςξ. ηαζ ηζξ πναβιαηζηέξ θζθμδμλίεξ ημΰ έανασημΰ θαμφ υπςξ αοηέξ εκζανηχκμκηαζ άπυ ηυ Λέπζ. απμννέεζ υηζ ιζα νζγζηή θφζδ ημο εανασημφ γδηήιαημξ πνμτπμεέηεζ ηήκ εηηέκςζδ ηήξ Εονχπδξ από ηζξ εανασηέξ ιάγεξ (Judenreines Europa). Ή μνζζηζηή επίθοζδ ημΰ εανασημφ πνμαθήιαημξ ηαζ ή απεθεοεένςζδ ημΰ έανασημΰ θαμφ απμηεθμφκ ημκ ζηυπμ ηήξ πμθζηζηήξ δναζηδνζυηδημξ ηαζ ηχκ ιαηνυπνμκςκ αβχκςκ ημΰ «ηζκήιαημξ βζα ηήκ απεθεοεένςζδ ημΰ Ιζναήθ» (Λέπζ) ηαζ ηήξ ΢ηναηζςηζηήξ Εεκζηήξ ΋νβακχζε-χξ ημο ζηήκ Παθαζζηίκδ (Ίνβημφκ Σγεαάσ Λεμοιί). ιέ ηά ζζημνζηά ημο ζφκμνα. 2) Ή ζοκενβαζία ιεηαλφ ηήξ κέαξ Γενιακίαξ ηαζ εκυξ ε . άθθα δέκ είκαζ δοκαηυ. ζέ έκα ανασηυ ηνάημξ. εηηζιά υηζ: 1) Θα ιπμνμφζακ κά οπάνλμοκ ημζκά εκδζαθένμκηα ιεηαλφ ηήξ εβηαεζδνφζεςξ ζηήκ Εονχπδ. «Άπα ημοξ θυβμοξ ηςκ δβεηχκ ημο έεκζημζμζζαθζζηζ-ημΰ βενιακζημφ ηνάημοξ. ζφιθςκα ιέ ηήκ βενιακζηή ακηίθδρδ. βκςνίγμκηαξ ηήκ εοκμσηή εέζδ ηήξ ηοαενκήζεςξ ημΰ Ράσπ έκακηζ ηήξ ζζςκζζηζηήξ δναζηδνζυηδημξ. Αοηή ή εηηέκςζδ ηχκ εανασηχκ ιαγχκ ηήξ Εονχπδξ απμηεθεί ημκ πνχημ υνμ ηήξ επζθφζεςξ ημΰ εανασημφ πνμαθήιαημξ.

Θα ήηακ δοκαηή. ζηο αζαθίο ηοσ Νηέϊαζκη Γζζραέθζ: «Σά Παθαζζηζκζαηό Πρόαθδια ζηήκ βεριακζηή ποθζηζηή άπό ηό 1889 εως ηό 1945. ηοκ απεζηαθιέκο ηοσ Ααραάι ΢ηέρκ ηαζ ηοΰ Γζηγάη ΢αιίρ. ζηά βεριακζηά. 1974. "Αθθα ιέθδ ηδς οιάδας ζσκέτζζακ . όηακ ηά ζσιιατζηά ζηραηεύιαηα ζσκέθααακ. μί εεκζηέξ θζθμδμλίεξ ημο «ηζκήιαημξ βζα ηήκ εθεοεενία ημο Ιζναήθ» (Λέπζ). 11. υπμο υ η.οζ Θ Ε Μ Ε Λ Θ Ω Δ Ε Θ ΢ ΜΤΘΟΘ ΣΗ΢ Θ΢ΡΑΗΛΘΝΗ΢ ΠΟΛΘΣΘΚΗ΢ 2 ακακεςιέκμο εανασημφ έεκμοξ (Volkisch Nationalen Heb-raertum). 315-317. Ναθηάθζ Λοσιπέκηζζη. η. ζημ ιέθθμκ. εά ιπμνμφζε κά ζοιαάθδ ζηήκ δζαηήνδζδ ηαζ εκίζποζδ. ηοσ η. ΢ύιθωκα ιέ ηοκ ζζραδθζκό ηύπο. ΢φιθςκα ιέ ηήκ δμιή ηδξ ηαζ ηζξ ζδέεξ ηδξ βζά ημκ ηυζιμ. ή ΝΜΟ πνμζθένεηαζ κά ζοιιεηάζπδ ζημκ πυθειμ ζημ πθεονυ ηδξ Γενιακίαξ. Όπυ ημκ υνμ κα ακαβκςνζζεμφκ. ή ΝΜΟ ζοκδέεηαζ ζηεκά ιέ ηά μθμηθδνςηζηά ηζκήιαηα ηδξ Εονχπδξ». ιέζα ζηά ϊδζα ηά βραθεία ηωκ καγζζηζηώκ ισζηζηώκ σπδρεζζώκ ηδς Δαιαζηού. Χίηθεν φπεβνάιιζζε υηζ ηάεε δζαπναβιάηεοζδ ηαζ ζοιιαπία πνέπεζ κά ζοιαάθδ ζηήκ απμιυκςζδ ηαζ ηήκ ήηηα ηδξ Αββθίαξ. Οί ζσκοιζθίες δζεηόπδζακ απόηοια. άπυ ηήκ βενιακζηή ηοαένκδζδ. Πδβή: ηό πρωηόησπο ηείιεκο. ΢αιίρ ηαζ ηωκ θίθωκ ηοσς. πού δδιοζίεσζε βύρω ζηά δέηα αρερα βζά ασηό ηό εέια. ηδξ εέζεςξ ηδξ Γενιακίαξ ζηήκ Εββφξ Ακαημθή. οσδέποηε οί Ναγί έ'θααακ ζηά ζοααρά ηζς προηάζεζς ηοΰ ΢ηέρκ. ζ. ηοκ Ιούκζο ηοΰ 1941. αρίζηεηαζ ζηο Παράρηδια αρ. Ραιάη Γηάκ. 3) Ή εειεθίςζδ ημο ζζημνζημφ Εανασημφ Κνάημοξ έπζ εεκζηήξ ηαζ μθμηθδνςηζηήξ αάζεςξ ηαζ ή δζα ζοκεήηδξ ημο ιε ημ Γενιακζηυ Ράσπ. Ιζραήθ. Ή ζοκενβαζία ημο ηζκήιαημξ βζά ηήκ απεθεοεένςζδ ημο Ιζναήθ ζοιααδίγεζ ιέ ημ πκεφια ηςκ πνμζθάηςκ θυβςκ ημο Καβηεθθανίμο ημο Γενιακζημφ Ράσπ. Πακεπζζηήιζο Μπαρ Ίθάκ.

΢ηήκ πναβιαηζηυηδηα. «Μποπούμε νά ηον καηηβοπήζοςμε βια παηζιζμό. έηοιμορ. Delle Book. 1979. Όζμζ θζβχηενμζ "Ανααεξ οπάνπμοκ εκηυξ ηςκ ζοκυνςκ ημΰ ιεθθμκηζημφ Ιζναδθζκμφ Κνάημοξ. διςξ ή εκηφπςζδ πμφ αθήκμοκ μί επειαάζεζξ ηαζ μί παναηδνήζεζξ ημο είκαζ λεηάεανα: ή ελαπυθοζδ ιζαξ ιεβάθδξ επζεέζεςξ εκακηίμκ ηςκ Ανάαςκ υπζ ιυκμ εα ζοκέηνζαε ηζξ επζεέζεζξ ημοξ άθθα επίζδξ. βζα κα ιείκμοκ ιυκμζ ηφνζμζ ηαζ ηαηαηηδηέξ. "Εκα ηέημζμ πανεθευκ δεκ ειπμδίγεζ ημκ Γζηγαη ΢αιίν κα βίκδ Πνςεοπμονβυξ ηαζ κα είκαζ αηυια ηαζ ζήιενα ανπδβυξ ιζαξ Ιζπονήξ «ακηζπμθζηεφζεςξ» ηήξ πζμ απμθαζζζιέκδξ κα δζαηήνδζδ ηήκ ηαημπή ηήξ Τπενζμνδακίαξ. να σπηζιμοποίηζη όλα τα μέζα». ηήκ απαθθμηνίςζδ. βζα «ηνμιμηναηία ηαζ ζοκενβαζία ιε ημκ επενυ καγί». πανά ηζξ εζςηενζηέξ ημοξ ακηζπαθυηδηεξ. ιέπνζ ηδκ ζφθθδρδ άπμ ηζξ ανεηηακζηέξ ανπέξ ημο Γζηγαη ΢αιίν. Ό σδζμξ υ Μπέκ Γημονζυκ πμηέ δεκ πίζηερε ζηήκ δοκαηυηδηα ζοκοπάνλεςξ ιέ ημφξ "Ανααεξ. Νέα Τυνηδ. εα ιείςκε ζημ εθάπζζημ ημ πμζμζηυ ημΰ άνααζημΰ πθδεοζιμφ εκηυξ ημΰ Κνάημοξ. Δεκ ημ θέεζ έηζζ αηνζαχξ. 385. Υάιπεν «Μεκαπέι Μπεβηίκ. Ό Μπέκ Γημονζυκ δήθςκε: «Ό Μπεβκίν ανήκει άνανηίππηηηα ζηον Χιηλεπικό ηύπο. μί ζζςκζζηέξ δβέηεξ. όμυρ . δ άκενςπμξ ηαζ υ ενΰθμξ» Έηδ. ή ηήκ απέθαζδ υθμοξ ημφξ αοηυπεμκεξ "Ανααεξ ηήξ Παθαζζηίκδξ. ηυζμ ημ ηαθφηενμ. επζδζχημοκ ημκ σδζμ ναηζζζηζηυ ζημπυ: κα εηδζχλμοκ ιέ ηήκ ηνμιμηναηία.1 ΡΟΖΕ ΓΚΑΡΩΝΣΤ ηζξ επαθέξ. α. Πδβή: Ε. ημκ Δεηέιανζμ ημΰ 1941. Είναι 'έναρ παηζιζηήρ διαηεθειμένορ να καηαζηπέθη όλοςρ ηούρ "Απααερ βια να ππαβμαηοποίηζη το όνειπο ηος βια ηήν ενοποίηζη ηοΰ Ιζπαήλ. πποκειμένος νά πε-ηύση αςηόν ηον ιεπό ζκοπό.

σπηζίμεςζε και ζηήν ιζηοπία ηηρ «Εξόδος».. έπεηα-θεΐημ ιζά ιυκζιδ εεςνία ημτ ζζςκζζηζημφ ηζκήιαημξ: δέκ είπε χξ ζηυπμ κά ζχζδ Εαναίμοξ αθθά κά δδιζμονβήζδ έκα ζζπονυ εανασηυ Κνάημξ. ζηήκ πναβιαηζηυηδηα. Ό Κάζηνεπ δέν έκανε ηίποηα άλλο» ζαρ. ηό όποιο θεμελιοΰηαι ζηην άπσή μιαρ καθαπά εαπαφκήρ όνηόηηηορ ζηήν Παλαιζηίνη». Ήδη σπηζίμεςζε. 146. Σέ ένα . Με ηήν λέξη «εξαναβκαζμόρ» θέλυ νά ςποδηλώζυ ένα ππόβπαμμα.. ΢ηδκ δίηδ ημτ "Ασπια^. ένα αμεπικανικό δολλάπιο είναι ό κςπιόηεπορ ζηόσορ. μποπείηε νά έσει αςηό με ηήν μαρ παπάδοζη νά μεηανάζηεςζη ζηήν Πδβή: «Ανπεία δζηαζηήνζμ»» 124/53 πενζθενεζαηυ Δζηαζηήνζμ ηδξ Ιενμοζαθήι. άνηι νά παπέσοςμε ανέζειρ ζηοςρ «εκηοπιζμένοςρ». "Ομυρ ηί ζσέζη ζςνεπβαζία. ΢ηζξ 2 Μαΐμο 1948. Πδβή: Μπαν Σγμπυν. (υπςξ πνμδβμοιέκςξ) ζ.. οπεφεοκμξ βζά ημφξ εκηοπιζμένοςρ πανμοζίαζε ιζά "Εηεεζδ εκχπζμκ ηδξ Αιενζηακζηήξ Εανασηήξ ΢οκδζαζηέρεςξ: «Είμαι πεπειζμένορ δηι ππέπει νά εξαναβκάζοςμε ηον κόζμο νά έπιζηπέτη ζηήν Παλαιζηίνη.οι Θ Ε Μ Ε Λ Θ Ω Δ Ε Θ ΢ Μ Τ Θ Ο Θ ΣΗ΢ Θ΢ΡΑΗΛΘΝΗ΢ ΠΟΛΘΣΘΚΗ΢ 2 ηόηε θά έππεπε νά δικάζοςμε όλο ηό ζιυνιζηικό κίνημα. «'Άν αςηό δεν ζςμπίπηει με ηην θιλοζοθία επικπίνεηε ηον Κάζηνεπ. Ήηαν πάνηοηε ζηήν ζιυνιζηική επιλέβοςμε μιά αθπόκπεμα βιά νά οπβάνυζη ηήν Παλαιζηίνη. ζηήκ Ιενμοζαθήι. Αοηυξ υ ακχηαημξ δζηαζηζηυξ.. υ Ραααΐκμξ Κθάμοζκεν. Γιά νά έθαπμοζθή αςηό ηό ππόβπαμμα ππέπει. και μάλιζηα πολύ ππόζθαηα. Σηά μάηια ηοςρ. νά ηούρ δημιοςπβούμε ηήν μεβαλύηεπη δςναηή ηαλαιπυπία. Χπηζίμεςζε βιά ηήν εκκένυζη ηηρ Πολυνίαρ άπό ηούρ Εαπαίοςρ. υ Εζζαββεθέαξ Υαΐι Κμέκ εφιζγε ζημοξ δζηαζηέξ.

ηφ Ιξάθ: ή εβξατθή θνηλφηεηα (110. Ό κεγάινο Ραββΐλνο ηνχ Ιξάθ. Μπξνζηά ζηνλ δηζηαγκφ ηψλ Ιζξαειηλψλ Δβξαίσλ λα εγγξαθνχλ ζηνπο θαηαιφγνπο κεηαλαζηεχζεσο . ζ. Οί παξαιιαγέο απηήο ηεο κεζφδνπ χπνθηλήζεσο. Υέξηδι Ρφδελκπινπκ. Τφξθεο ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1958. Σ ν 1940.000 άλζξσπνη ηφ 1948) ήηαλ θαιά ξηδσκέλε ζηήλ ρψξα.1 ΡΟΖΕ ΓΚΑΡΩΝΣΤ δεύηεπο ζηάδιο μια διαδικαζία πού θά καλή ηην Χάγκανα να καηαπόνηζη με ζςνεσείρ επιθέζειρ ηούρ Εβπαίοςρ». Παξίζη 1996. 84. ζ. ινηπφλ. αθφκε θαί θαηαλαγθαζκνχ ππήξμαλ πιείζηεο φζεο. Έθδ. ην πινίν πνχ ηνχο κεηέθεξε. το απεθάιπςε το 1958. Πεγή: "Αιθξελη Ληιίεληαι «Σο ηίκεκα Ιζξαήι» (What price Israel) ΢ηθάγν 1953. δηεπζπληήο ηήο Γεληηφη Άραξνλφζ. πξνζθέξνληαο ηνπο θαηαθχγην ζην λεζί ηνχ Μαπξηθίνπ. άξρηζαλ νί ηζξαειηλέο ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο ζηήλ Βαγδάηε. είρε δειψζεη: «Οί Εβπαίοι και οί "Απαβερ σαίποςν ηών ίδιων δικαιωμάηων καί ππονομίων εδώ και σίλια σπόνια καί δέν θεωπούνηαι σωπιζηά ζηοισεία μέζα ζέ αύηη ηήν σώπα». ζηηο 25-12-1940. Σφ 1950. θα'η ππήξμε επηβεβαίσζε ζην «Jewish Newsletter» ηήο Ν. γηα λα πξνθιεζή αγαλάθηεζε θαηά ησλ "Αγγισλ πνχ είραλ απνθαζίζεη λα ζψζνπλ ηνχο Δβξαίνπο πνχ απεηινχληαη άπφ ηνλ Υίηιεξ. Ό Γηερνχληα Μπάνπεξ επηβεβαηψλεη ηήλ αιήζεηα αχηνυ ηνχ «ζακπνηάδ» άπφ ηήλ Υάγθαλαρ. ηφ γαιιηθφ θνξηεγφ «Patria». Ληάλα Λέβη. Πεγή: Λξ. 194-195. Κεληνχξη ΢αζζνχλ. νί ζησληζηέο εγέηεο ηήο Υάγθαλα (αξρεγφο ηήο νπνίαο ήηαλ φ Μπέλ Γθνπξηφλ) δέλ δίζηαζαλ λα ηφ αλαηηλάμνπλ πξνθαιψληαο ηνλ ζάλαην 252 Δβξαίσλ θαί ηψλ άιισλ κειψλ ηνχ πιεξψκαηνο. ζην βηβιίν ηνπ: Εβπαίοι ππόρ πώληζη. φπσο θαί ηνλ αξηζκφ ηψλ ζπκάησλ. "Αιιν παξάδεηγκα. πηάλνληαο ζην ιηκάλη ηήο Υάηθα.

Dunod. έζηω και αν δέν θηαίμε. Παξίζη. Απηφ βξηζθφηαλ ζηήλ δεμηά γξακκή ηήο ζεκειηψδνπο ζεσξίαο ηνπ Θενδψξνπ Υέξηζι. "Ηδε άπφ ηφ 1895 δηεπθξηλίδεη ζέ έλαλ Γεξκαλφ ζπλνκηιεηή ηνπ (Speidel): «Καηανοώ ηόν ανηιζημιηιζμό. Τπάξρεη εδψ κηά κφληκε ζεσξία άπφ ηφηε πνχ φ Θεφδσξνο Υέξηδι έδσζε ηφλ νξηζκφ ηνπ Δβξαίνπ φρη βάζεη ηεο ζξεζθείαο ηνπ αιιά βάζεη ηεο θπιήο ηνπ. Πεγή: Κιάτλ: «Σφ εβξατθφ θξάηνο» έθδ.. Πεγή: «Ηκεξνιφγηα» ζ. Γέλ παχεη λά έπηκέλε έπ' απηνχ ζηά «Απνκλεκνλεχκαηα» ηνπ (Ηκεξνιφγηα). 156. Πεγή: «Ηκεξνιφγηα» ζ. Μεξηθέο ζειίδεο παξαθάησ γίλεηαη αθφκα πην ζαθήο: «Οί άνηιζημΐηερ θα γίνοςν οί πιο ζίγοςποι θίλοι μαρ. . Έμεΐρ.νη Θ Ε Μ Ε Λ Θ Ω Δ Ε Θ ΢ ΜΤΘΟΘ ΣΗ΢ Θ΢ΡΑΗΛΘΝΗ΢ ΠΟΛΘΣΘΚΗ΢ 2 πξφο ηφ Ιζξαήι. πξνθεηκέλνπ λα πείζνπλ ηνπο Δβξαίνπο φηη θηλδχλεπαλ. Πεγή: «Υάνιακ Υνδέρ» 20 Απξηιίνπ θαη 1ε Ινπλίνπ 1966 θαη «Γεληηφη Άραξν-λφζ» 8 Ννεκβξίνπ 1977. νξίδεη: «θεωπείηαι Εβπαίορ άηομο πού έ'σει γεννηθή άπό μηηέπα Εβπαία ή πού αςηή αζπάζθηκε ηην εβπαϊκή θπηζκεία». οί ανηιζημιηικέρ σώπερ ζύμμασοι μαρ». οί Εβπαίοι. λα πεηάμνπλ ελαληίνλ ηνπο βφκβεο. "Δηζη. ξένα ζώμαηα μέζα ζηά διάθοπα έθνη». μείναμε. μεθίλεζε ή έμνδνο πνχ βαπηίζζεθε: «επηρείξεζε Άιή Μπακπά». (Κπιηήπιο θπηζκεςηικό ή κπιηήπιο πίζηεωρ). ζ. 9.. νη ηζξαειηλέο κπζηηθέο ππεξεζίεο δέλ δίζηαζαλ. Ή επίζεζε ζηήλ ζπλαγσγή ΢έκ Σφβ πξνθάιεζε ηνλ ζάλαην ηξηψλ αηφκσλ θαη ησλ ηξαπκαηηζκφ δεθάδσλ. Σφ άξζξν 4β ηνπ ζεκειηψδνπο λφκνπ ηνπ Ιζξαειηλνχ Κξάηνπο (ηφ φπνην δέλ έρεη ΢χληαγκα). 19.

Οί ΗΠΑ πενζχνζζακ ηήκ άπμδμ- . ΢ηζξ 31 Αοβμφζημο 1949. ζηδκ μοζία. ιυθζξ ηυ 8. υ Μπέκ Γημονζυκ δήθςκε: «"Ακ ηαζ πναβιαημπμζήζαιε ηό δκεζνό ιαξ βζά ηήκ δδιζμονβία εκόξ εανασημύ Κνάημοξ.5% πήβε ζηήκ Παθαζζηίκδ. έπακεθάιαακακ ηάεε ιένα: «ημΰ πνόκμο ζηήκ Ιενμοζαθήι».000. απεοεοκυιεκμξ ζέ ιζα μιάδα Αιενζηακχκ επζζηεπηχκ ζημ Ιζναήθ.000 ιεηακάζηεξ. Μεηαλφ ηχκ Εαναίςκ εοιάηςκ ημο καγζζιμφ πμφ πνμζέθοβακ ζηυ ελςηενζηυ ιεηαλφ ημφ 1935 ηαζ ημο 1943. είιαζηε αηόια ζηήκ ανπή. υπςξ αοηυξ ηδξ Ρμοιακίαξ. Οί εοζεαείξ Εαναίμζ. Μυκμ μί ιεβάθμζ δζςβιμί. Συ 1960 οπήνλακ βζά δθδ ηήκ πνμκζά πανά ιυκμ 30. Ή Ιενμοζαθήι δεκ ήηακ βζ' αοημύξ εκα ηαεμνζζιέκμ έδαθμξ. Άπ' αοημφξ ήνεακ 800. Λεκ οπάνπμοκ ζήιενα ζημ Ιζναήθ πανά ιόκμ 900.000 Εαναίμζ. "Οιςξ ή «Επζζηνμθή» δεκ έβζκε πανά ιόκμ ιέ ηήκ ώεδζδ ηώκ ακηζζδιζηζηώκ απεζθώκ ζηζξ λέκεξ πώνεξ.1 ΡΟΖΕ Γ ΚΑΡΩΝΣΤ Ό ζηυπμξ ήηακ. Αηυιδ ηαζ μί πζηθενζηέξ εδνζςδίεξ δέκ ηαηάθενακ κά είζαημοζεή ηυ υκεζνμ ημΰ Μπέκ Γημονζυκ. Συ 1975-1976. άθθα ηό ζύιαμθμ ηδξ Σοιιαπίαξ ημο Θεμύ ιε ημοξ ακενώπμοξ ηαζ ηδξ πνμζςπζηήξ πνμζπάεεζαξ βζα κά ηήκ αλίγμοκ. Μεθθμκηζηό ιαξ ενβμ είκαζ κά θένμοιε όθμοξ ημοξ Εαναίμοξ ζημ Ιζναήθ». υπςξ άθθςζηε πμθθμί πνζζηζακμί. έδςζακ ηάπμζα χεδζδ ζηήκ «Επζζηνμθή». Σά βεβμκυηα δζηαίςζακ ημκ Θευδςνμ Υένηγθ. ΢ηυπμξ ημο Μπέκ Γημονζυκ ήηακ κά υδδβήζδ ζηυ Ιζναήθ ηέζζενα εηαημιιφνζα εαναίμοξ ιεηαλφ ημο 1951 ηαζ ημΰ 1961. εκώ ή πθεζμρδθία ημο εανασημύ θαμύ ανίζηεηαζ αηόιδ ζημ ελςηενζηό. ημζκυξ: κά ζοβηεκηνςεμφκ μί Εαναίμζ ζέ έκα παβηυζιζμ βηέηημ. ή ιεηακάζηεοζδ εηηυξ Ιζναήθ ήηακ ιεβαθφηενδ άπυ ηήκ επζζηνμθή ζηυ Ιζναήθ.

Μεηαλφ ηχκ ιανηονζχκ βζα ηήκ εέζδ ημΰ Μπέκ Γημονζυκ. ηθπ. ηαζ ημκ Νάεακ Βάσκζημη: «υ ζζςκζζιυξ εκακηίμκ ημφ Ιζναήθ» ζ. άκ ηαί απμθμβδηζηή. Μεηάθναζδ έη ημΰ αββθζημφ οπυ ημΰ Νηέκζξ Ώηζέ. μοδειία ακαθμνά ζηήκ πενίθδιδ αζμβναθία. Συ ενβμ θένεζ υθα ηα ελςηενζηά παναηηδνζζηζηά ιζαξ επζζηδιμκζηήξ ενβαζίαξ. απμζζςπμφκηαζ (ακαιθίαμθα δζυηζ ένπμκηαζ ζέ ακηίεεζδ ιε ηήκ εέζδ ημο πμφ επζπεζνεί κα ηαηάδεζλδ ηήκ ιένζικα ηςκ ζζςκζζηχκ δβεηχκ κα απμζπάζμοκ ημφξ πζμ αδφκαιμοξ εαναίμοξ άπυ ηα κφπζα ημΰ Υίηθεν. Fayard.000 (θζβυηενμ απυ ημ 7%. Πανίζζ 1996. Όιςξ.οι Θ Ε Μ Ε Λ Θ Ω Δ Ε Θ ΢ Μ Τ Θ Ο Θ ΣΗ΢ Θ΢ΡΑΗΛΘΝΗ΢ ΠΟΛΘΣΘΚΗ΢ 2 πή ημοξ ζέ 182. ανήηε ηαηαθφβζμ ζηήκ ΢μαζεηζηή "Εκςζδ. δζυηζ μνζζιέκεξ πδβέξ πμφ ακαθένμκηαζ ζημ σδζμ εέια ηαί πμφ υ ζοββναθέαξ δεκ ιπμνεί κα άβκμήζδ. Υςνίξ . πμφ βνάθηδηε άπυ ημκ Μπαν Σγμπάν: «Μπεκ Γημονζόκ. ό μπθζζιέκμξ πνμθήηδξ». ή Αββθία 67. εκχ ηαζ αοημί πναβιαημπμζμΰζακ ιζα επζθμβή). ηείιεκα ημΰ Συι ΢εβηέα). 1933-1945. μφηε ζημκ πίκαηα. Yale University Press. ή υπμζα δεκ ακαθένεηαζ μφηε ζηήκ αζαθζμβναθία. ("Ονα ακςηένς. ιυκμ ελςηενζηυ παναηηδνζζηζηυ. Πδβή: «Ικζηζημφημ Εανασηχκ Τπμεέζεςκ» ηδξ Νέαξ Τυνηδξ. 146. 1966. Λζάκα Λεαί. 1994). ιε 523 ζδιεζχζεζξ πμφ ηαηαθαιαάκμοκ 49 ζεθίδεξ ημΰ αζαθίμο. Συ αζαθίμ ηζηθμθμνείηαζ: Εαναίμζ πνόξ πώ-θδζζκ ιε οπυηζηθμ: Οζ δζαπναβιαηεύζεζξ ιεηαλύ καγί ηαζ Εαναίςκ. "Εκα ηοπζηυ πανάδεζβια ηδξ πεζναβςβήζεςξ ηδξ ζζημνίαξ άπυ ημοξ επίζδιμοξ ζζημνζημφξ ιαξ πανέπεηαζ ιε ηυ ηεθεοηαίμ αζαθίμ ημτ Γζεπμφκηα Μπάμοεν. Ακαθένεηαζ άπυ ημκ Κνίζημθ ΢άδηξ ζημ «΢ηαονμδνυιζα βζα το Ιζναήθ» Λμκδίκμ 1965. 61. ζ. δδθαδή ηυ 75%. (Έηδ. ιε αζαθζμβναθία. έηδ. πίκαηα πενζεπμιέκςκ.000 (θζβυηενμ άπυ 2%). ιέθμοξ ημο Ικζηζημύημο ζύβπνμκδξ ζζημνίαξ ηςκ Εαναίςκ ημΰ Εανασημφ Πακεπζζηδιίμο ηδξ Ιενμοζαθήι. Ή ζοκηνζπηζηή πθεζμρδθία.

(Κζ υθα αοηά ζε έκα αζαθίμ βζά ηζξ «δζαπναβιαηεφζεζξ ιεηαλφ εαναίςκ ηαζ καγί!»). αοηέξ μί ενβαζίεξ. πμφ υιςξ ανίζημκηαζ ζηζξ Μεθέηεξ Γζάκη Βάζει. Τχνα είκαζ πνμκζημβνάθμξ ηήξ «Φαά-νεηγ». Τυ αζαθίμ ηήξ Φάκκα "Ανεκη βζά ηυ σδζμ πνυαθδια: Ό "Λιτμαν ζηήν Ιεροσζαλήμ και ή αοζηδνή ηνζηζηή πμφ άζηεΐ ζηά «εανασηά ζοιαμφθζα» βζά ηζξ ζπέζεζξ ημοξ ιέ ημφξ καγί. πδβάγμοκ άπυ ηήκ ζζςκζζηζηή πκεοιαηζηή ημο μζημβέκεζα. ή εηηίιδζδ ημο δηζ υ Σαιίν «ανήκει ζηον τιηλερικό ηύπο»ηη\ν απμηθείμοκ (ηήκ αζμβναθία) άπυ ημκ ζζημνζηυ μνίγμκηα ημΰ Μπάμοεν.ΦΙΙ. 189. .1 ΡΟΖΕ Γ ΚΑΡΩΝΣΤ αιθζαμθία. βζά ημφξ σδζμοξ θυβμοξ δεκ ακαθένμκηαζ. Αηυια. δεκ βίκεηαζ ηακέκαξ θυβμξ βζά ηήκ επενζηή ζηάζδ ηήξ μνβακχζεςξ αοηήξ πνμξ ηήκ Αββθία ηυ 1944. Οί ενβαζίεξ ημΰ Υαυκ Γηέθιπκεν. ιεηαλφ ηςκ μπμίςκ ηαζ υ Σαιίν. ζημκ ηζιδηζηυ ηαηάθμβμ ηςκ «δνχςκ» υπμο ακαθένεηαζ υ Κάζηκεν. ζηζξ 7 βναιιέξ πμφ αθζενχκμκηαζ ζημ Ίργκούν ΤζβάχΛεοσμι (πςνίξ ηακ ιζά ζδιείςζδ). Ωζηυζμ. οπανπδβυξ ηήξ ελεβένζεςξ ημΰ βηέημ ηήξ Βανζμαίαξ. υ υπμζμξ θοζζηά δέκ ειθακίγεηαζ ζηήκ ζεθίδα 352 ημΰ αζαθίμο ημΰ Γζεπμφκηα Μπάμοεν. απμζζςπάηαζ ηυζμ ζηήκ αζαθζμβναθία δζμ ηαζ ζημκ πίκαηα πενζεπμιέκςκ. ή έβηνζζδ ηδξ «Φαααάνα» άπυ ημκ Μπέκ Γημο-νζυκ. δεκ μκμιάγμκηαζ ηακ. ηυι. ή ανπή ημο ηδξ επζθεηηζηήξ δζαζχζεςξ ηςκ Δαναίςκ πμφ εά οπμδέπμκηακ ζηήκ Παθαζζηίκδ. Τυ σδζμ ζοιααίκεζ ηαζ ιέ ηυ αζαθίμ ημΰ Μάνεη "Δκηεθιακ. Μεηαλφ άθθςκ «παναθείρεςκ» αφημΰ ημο είδμοξ: Τό έβδομο εκαηομμύριο ημΰ Τυι Σέβηεα πμφ ηαζ αοηυξ έηακε. ηήξ ιεβαθφηενδξ ζζναδθζκήξ εθδιενίδμξ. ηζξ ζπμοδέξ ημο ζημ Δανασηυ Πακεπζζηήιζμ ηδξ Ιενμοζαθήι. Γεκ βίκεηαζ ή παναιζηνή κφλδ βζά ηζξ πνμεέζεζξ ηδξ βζά ζοκενβαζία ιέ ημκ Φίηθεν ηυ 1941. ζ. μί εβηέθαθμζ ηςκ μπμίςκ.

πνμζεέημκηαξ (ζ. ηαζ ηχκ μπμίςκ υ Μπάμοεν εθαπζζημπμζεί ηήκ ζηναηδβζηή ζδιαζία ακαθένμκηαξ ιυκμ ηίξ μζημκμιζηέξ ζοκαθθαβέξ ιεηαλφ ηδξ καγζζηζηήξ Γενιακίαξ ηαί ηήξ Παθαζζηίκδξ (μί υπμζεξ ζοκαθθαβέξ εοκμήεδηακ άπυ ηήκ «Φαααάνα» επενυ ημΰ ιπμτημηάγ) αοημί δέκ είκαζ «ήνςεξ». έ'κα ζζπονυ «εανασηυ Κνάημξ». Πένα υιςξ άπυ ηζξ επζζηδιμκζηέξ πθεονέξ αοηχκ ηχκ δζαζηνεαθχζεςκ ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ άπυ έ'κακ επίζεμο ζζημνζηυ υ υπμζμξ ελοικεί ή δζηαζμθμβεί ηάεε δζαπναβιάηεοζδ ιε ημκ Φίηθεν (απμηνφπηεζ υιςξ ηα μοζζχδδ αοηήξ. 352): «"Ολοι ήζαν ήρφες». δέκ ήηακ κα ζχζδ ημφξ Δαναίμοξ άπυ ηήκ καγζζηζηή ηυθαζδ. ηί κα πμφιε βζα ηδκ a priori πμθζηζηή ηαζ δεζηή: ήνςεξ είκαζ ιυκμ υζμζ δζεπναβιαηεφεδηακ ιέ ηυκ Φίηθεν! Όπζ αοημί πμφ ημΰ ακηζζηάεδηακ ιέ ηα υπθα ζημ πένζ! Όιμίςξ. 354) πςνίξ κα άπμδίδδ ημκ εθάπζζημ θυνμ ηζιήξ ζημοξ ακηζζηαζζαημφξ Δαναίμοξ μί υπμζμζ έπεζακ ζηυκ αβχκα εκακηίμκ ημο θαζζζιμφ. ζοιιάπμο ημο Φίηθεν. Αοηυ . άπυ ημοξ εεεθμκηέξ ηςκ Γζεεκχκ Ταλζανπζχκ ζηδκ Ιζπακία ηαηά ημο Φνάκημ. άθθα κα ζδνφζμοκ. ιέπνζ ημοξ ακηζζηαζζαημφξ ηδξ MOI ζηδκ Γαθθία ηαζ ημφξ ιάνηονεξ ηδξ ελεβένζεςξ ημο βηέηημ ηδξ Βανζμαίαξ. «όλοι αξίζουν μια ηέηοια αναγνώριζε» (ζ. ζφιθςκα ιέ ηυ ζπέδζμ ημΰ πμθζηζημφ ζζςκζζιμΰ ημΰ Θεμδχνμο Φένηζθ. ηαηά ηήκ δζάνηεζα ηήξ ηονζανπίαξ ημΰ Φίηθεν. αοημί πμφ οπμζηήνζγακ ηυ ιπμτημηάγ ημΰ Φίηθεν ζε παβηυζιζα ηθίιαηα. Σημπυξ ημΰ αζαθίμο είκαζ κα πνμζπαεήζδ κα ηαθφρδ ιζα εειεθζχδδ αθήεεζα: ηεκηνζηή ιένζικα ηχκ ζζςκζζηχκ δβεηχκ. υ υπμζμξ ηαηέθααε βζα πάνδ ημο Φίηθεν.οι Θ Ε Μ Ε Λ Θ Ω Δ Ε Θ ΢ Μ Τ Θ Ο Θ ΣΗ΢ Θ΢ΡΑΗΛΘΝΗ΢ ΠΟΛΘΣΘΚΗ΢ 2 «αν και είναι ένοτος διόηι εκάλσυε ηοσς ναδί ενώπιον ηες δικαιοζύνες» υπςξ ακαβκςνίγεζ ηαζ υ σδζμξ υ Μπάμοεν.

ζημκ Όποιο έννζλε ηό αάνμξ ηςκ ζηναηζςηζηώκ ημο δοκάιεςκ ζημ ακαημθζηό ιέηςπμ ηαζ ακηζεέηςξ πνμζπαεώκηαξ κά ζοκάρδ πςνζζηή εζνήκδ ιέ ηζξ ΗΠΑ ηαζ αηόιδ ηαζ ιέ ηήκ Αββθία. ζ. 167). ΰζηε κά ελαζθάθζζδ ηήκ ηονζανπία ημο ζηήκ Εονώπδ πςνίξ κά . ζ. Οί «δζαπναβιαηεύζεζξ» ιεηαλύ ηώκ ζζςκζζηώκ ηαζ ηώκ καγί είπακ αηνζαώξ αοηόκ ημκ ζηόπμ.ΐκαζ οπμπνεςιέκμξ κά πμθειήζδ ζέ δομ ιέηςπα. ηαζ αηόιδ ηαζ κά ύ-πεκεοιίγδ ζοπκά: ó Χίηθεν επέηνεπε ζημκ Χίιθεν κά δζαπναβ-ζζαηεύεηαζ ιέ ημοξ ζζςκζζηέξ. πόθειμξ ηαηά ημΰ ημιιμοκζζιμΰ. βζά ημκ θόβμ αοηό ó Μπάμοεν είκαζ οπμπνεςιέκμξ κά ηό ακαβκώνζζδ. (Μπάμοεν. ζοκίζηαηαζ ζημ κά πείζδ όηζ ó πόθειμξ ημΰ Χίηθεν «ήηακ πόθειμξ εκακηίμκ ηςκ Εαναίςκ» (ζ. «"Οθμζ μί ζζημνζημί ζοιθςκμύκ δηζ ó Χίιθεν πνμηζιμύζε ιζα πςνζζηή εζνήκδ ιέ ηήκ Δύζδ ώζηε κά ζηνέρδ όθεξ ημο ηζξ δοκάιεζξ εκακηίμκ ηδξ απεζθήξ ηςκ ιπμθζεαίηςκ». Ή δεύηενδ ηονίανπδ εέζδ ημΰ αζαθίμο ημο Μπάμοεν. «Ό Φόκ Πάπεκ πίζηεοε αηνάδακηα ζέ ιζά ιεθθμκηζηή ζοκεκκόδζδ ΗΠΑ ηαζ Γενιακίαξ βζά ηήκ δδιζμονβία εκόξ θνάβιαημξ ηαηά ημΰ ημιιμοκζζιμύ». θμζπόκ. βναιιέκμ ζηζξ 10 .36 ΡΟΖΕ ΓΚΑΡΩΝΣΤ :ό πνόβναιια. απαζημύζε ζέ ηάεε δζαπναβιάηεοζδ κά επζθέβεηαζ βζα ηδκ ιεηακάζηεοζδ έκα «πνήζζιμ ακενώπζκμ οθζηό» (ηό όπμζμ εά θένδ ιαγί ημο ηεθάθαζα ή ζηναηζςηζηέξ δ ηεπκζηέξ ζηακόηδηεξ) ηαζ κά ιδκ ύπάνπδ ηαιιζά εύαζζεδημ-ημίδζδ βζα ηήκ ηύπδ ηςκ αδοκάηςκ (βενόκηςκ. «"Εκα πνμζςπζηό ζδιείςια ημΰ Χίιθεν. 72) ηασ όπζ πάκς άπ' όθα. ιεηακαζηώκ (ςνζξ πόνμοξ ή αννώζηςκ αανεζά άπό ηήκ ηαημιεηαπείνζζδ πηά ζηναηόπεδα) μί όπμζμζ εά απμηεθμύζακ αάνμξ ηαζ όπζ 3μήεεζα βζά ηήκ μζημδόιδζδ ημο πνμπονβίμο. (Μπάμοεν. 189).

283). ακάιεζα ζέ άθθα.μζ Θ Ε Μ Ε Λ Θ Ω Δ Ε Θ ΢ ΜΤΘΟΘ ΣΗ΢ Θ΢ΡΑΗΛΘΝΗ΢ ΠΟΛΘΣΘΚΗ΢ 97 Δεηειανίμο 1942. «Οί καγζ βκώνζγακ όηζ.000 ηαιζόκζα (Μπάμοεν. ζ. 326). ηαζ ημοξ Εαναίμοξ είπε ηαηαζηή έηδδθδ» (Μπάμοεν. ό 'Άσπιακ πνόηεζκε ζημκ ζζςκζζηή πθδνελμύζζμ Μπνάκη. 260). 7 . ζ. 227 ηαζ 229) ηά όπμζα εά πνδζζιμπμζμύκηακ απμηθεζζηζηά ζημ νςζζζηό ιέηςπμ. ζ. κά άκηαθθάγδ 1 εηαημιιύνζμ Εαναίμοξ ιέ 10. Οί ζζςκζζηέξ δβέηεξ έπαζγακ ελαζνεηζηά ηαθά αοηόκ ημκ νόθμ ημΰ ιεζίηδ. μί καγί βκώνζγακ ηήκ δύκαιδ πμύ αζημύζακ ηά ζζςκζζηζηά θόιπο ζημοξ δοηζημύξ δβέηεξ. θέεζ: "Ζήηδζα από ημκ Φύνεν ηδκ βκώιδ ημο ζπεηζηώξ ιε ηό κα αθήκμοιε ημοξ Εαναίμοξ έκακηζ θύηνςκ. Αοηέξ μί μζημκμιζηέξ ζπέζεζξ ηαζ αοηέξ μί «ζοκαθθαβέξ» είπακ ιζα πμθζηζηή αζηία ααεύηενδ άπ' δ. ή εέθδζδ ημΰ Χίιθεν κά άκμζλδ επαθέξ ιέ ηήκ Δύζδ.ηζ μιμθμβεί ό ίδζμξ ό Μπάμοεν: «κά πνδζζιμπμζδεμύκ μί δζαζοκδέζεζξ ηώκ Εαναίςκ πνμηεζιέκμο κά βίκμοκ επαθέξ ιέ ηζξ δοηζηέξ δοκάιεζξ» (Μπάμοεν. Τμκ Απνίθζμ ημΰ 1944. ζ. Αοηόξ ό ζηόπμξ δέζπμγε όθςκ ηώκ άθθςκ. ζ. ακηίεεηα ιέ ημοξ Ρώζζμοξ. Οί εειεθζώδεζξ ιμεμζ ηδξ ζζναδθζκήξ πμθζηζηήξ. ή ηοαένκδζδ ηδξ Αοημΰ Μεβαθεζόηδημξ ηασ αοηή ηώκ ΗΠΑ έπμοκ ηήκ πμθζηζηή αδοκαιία κά οθίζηακηαζ ηζξ πζέζεζξ πμύ μί Εαναίμζ άζημΰκ πάκς ημοξ» (Μπάμοεν. πνδζζιμπμζώκηαξ βζά ημκ ζημπό αοηό. 148). «΢ημ ηέθμξ ημο 1944. Αοημί μί πζηθενζημί δβέηεξ άκεηα άθδκακ ημκ ακηζζδιζηζζιό ημοξ κά πενάζδ ζέ δεύηενδ ιμίνα. Με ελμοζζμδόηδζε πθήνςξ κά πνμαώ ζηζξ ζπεηζηέξ δζαδζηαζίεξ"» (Μπάμοεν.

απεοεφκμκηαξ πνμζςπζηή έηηθδζδ ζημκ Ρμφγαεθη βζά «κά ιήκ έπζηνέρδ κά παεή αοηή ή ιμκαδζηή εοηαζνία. ηαζ σζςξ ηαζ ή ηεθεοηαία. Σί κά ζηεθεή θμζπυκ ηακείξ βζ' αοημφξ πμφ. 343).1 ΡΟΖΕ ΓΚΑΡΩΝΣΤ Ό Μπέκ Γημονζυκ ηαζ υ Μμζέ ΢άνεη (΢ένημη). ό πόλεμορ θά είσε διαπκέζει σπόνια ακόμη καί. Ή Βέπμαση ηηηήθηκε ζηήν Ρωζία από ηον Επςθπό Σηπαηό: ή απόβαζη ζηήν Γαλλία. βζαηί ηαζ υ Μπάμοεν είκαζ οπμπνεςιέκμξ κά ακαβκχνζζδ υηζ: «ό οςζιαζηικόρ πόλορ ηηρ ΕΣΣΔ ζηον αγώνα ενανηίον ηηρ Γεπμανίαρ ςπήπξε ηό κύπιο ζηήπιγμα ηηρ ζςμμασικήρ ζηαθεπόηηηορ. ζςνέβαλε βεβαίωρ ζηήν ηελική νίκη. 265). ζ. νά μήν είσε ππαγμαηικά κεπδηθεϊ» (Μπάμοεν. οπμζηήνζλακ αφηδ ηδκ πνμζθμνά. ζ. επαθέρ πού θά μποπούζαν νά οδηγήζοςν ζέ μιά σωπιζηή ειπήνη ή -ηέηοια ήηαν ή ελπίδα. σωπίρ ηά ηπομεπά μαπηύπια ηοςρ και ηον απεπίγπαπηο ηπωιζμό ηοςρ. κά ζςεμφκ μί ηεθεοηαίμζ Εαναίμζ ηδξ Εονχπδξ» (Μπάμοεν.ζέ έναν πόλεμο πού θά ένωνε ηούρ Γεπμανούρ και ηούρ Δςηικούρ ενανηίον ηων Σοβιεηικών» (Μπάμοεν. ιάθζζηα. ζηιρ 6 Ιοςνίος 1944. Αοηή ή ζοκςιμζία απέηοπε υηακ μί Αιενζηακμί ηαζ μί Άββθμζ πθδνμθυνδζακ ημφξ ΢μαζεηζημφξ βζ' αοηέξ ηζξ δζαπναβιαηεφζεζξ πμφ μδδβμφζακ ζέ πναβιαηζηή πνμδμζία ηςκ σδζςκ ηςκ Εαναίςκ. Αοηυξ ήηακ υ ζημπυξ ημΰ Χίιθεν ηαζ μί ζζςκζζηέξ δέπμκηακ κά βίκμοκ ιεζάγμκηεξ. ιέ ημκ «ζοθθμβζηυ . Ό ζηυπμξ ήηακ λεηάεανμξ: «Νά ανηαλλαγούν οί Εβπαίοι μέ ζηπαηηγικούρ εξοπλιζμούρ. ή ακόμα και νά απσίζοςν διπλωμαηικέρ επαθέρ μέ ηην Δύζη. oθςκ ηςκ άκηζζηαζηζαηχκ ηαζ υθςκ ηςκ εοιάηςκ ημΰ καγζζιμφ. ζ. Χωπίρ ηούρ Σοβιεηικούρ. μά δεν ςπήπξε ό αποθαζιζηικόρ παπάγονηαρ. 347). υ Μπέκ Γημονζυκ. ίζςξ.

ηαζ αοηυ εΐκαζ ιζά ζδέα πμφ δζαπκέεζ υθμ ηυ αζαθίμ. μδδβχκηαξ εηεί έκα «πνδζζιμπμζήζζιμ ακενχπζκμ δοκαιζηυ».οι Θ Ε Μ Ε Λ Θ Π Δ Ε Θ ΢ Μ Τ Θ Ο Θ ΣΗ΢ Θ΢ΡΑΗΛΘΝΗ΢ ΠΟΛΘΣΘΚΗ΢ 2 εβςζζιυ» ημοξ. ιέπνζ ηήκ οπυεεζδ ηχκ ηαιζμκζχκ πμφ ζηνεθυηακ ηαηά εηείκςκ μί υπμζμζ. ζε ηαιιζά ζηζβιή δέκ ζηέθηδηακ ηζξ εοεφκεξ πμφ ακαθμβμφζακ ζηήκ ημζκυηδηα ηχκ ακηζζηαζζαηχκ. ζημ ΢ηάθζκβηνακη. είπακ ηναοιαηίζεζ εακάζζια ηυ καγζζηζηυ ηηήκμξ. δέκ ζηέθημκηακ ηίπμηε άθθμ πανά ιυκμ πχξ εά δδιζμονβήζμοκ έκα ζζπονυ ηνάημξ ζηήκ Παθαζζηίκδ. πνυηεζκακ ζημκ Χίηθεν ζηναηδβζηυ οθζηυ οπυ ημκ δνμ υηζ εα έπνδζζιμπμζεΐημ ιυκμ ζημ νςζζζηυ ιέηςπμ. επζημονζηχξ θζβχηενμ απμηεθεζιαηζημφξ Εαναίμοξ» υιςξ. "Ακ αφηδ ή ειπμνζηή ζοκαθθαβή ακάιεζα ζημοξ καγζ ηαζ ημοξ ζζςκζζηέξ είπε πεηφπεζ. ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηαζ αοηχκ πμφ ηυ 1941 πνυηεζκακ ηήκ ζοκενβαζία ημοξ ζημκ Χίηθεν. υθεξ μΐ δζαπναβιαηεφζεζξ ηςκ ζζςκζ-ζηχκ δβεηχκ ιε ημφξ καγί: άπυ ηήκ Χαααάνα πμφ έζπαγε ηυ ιπμτημηάγ ημτ Χίηθεν. βζά «ζοθθμβζηυ εβςζζιυ». ζφιαμθμ ημο υπμζμο εΐκαζ ηυ "Αμοζαζηξ. ηαεχξ επνυηεζημ. ηυ ζφζηδια. Αηυιδ ηαζ μί "Αββθμζ ζημ ηέθμξ αβακάηηδζακ άπυ αοηή ηήκ εέθδζζ κά αβκμδεμφκ ηά ιανηφνζα 50 εηαημιιονίςκ εοιά- . υπςξ υ ΢αιίν). εά ιπμνμφζε κά είπε ζοκεπίζεζ ηά εβηθήιαηα ημο. ηαζ μί υπμζμζ ηυ 1944 ζήηςκακ ηυ αάνμξ 236 ιενανπζχκ ηχκ καγζ ηαζ ηχκ δμνοθυνςκ ημοξ εκχ ιυκμ 19 βενιακζηέξ ιενανπίεξ ιάπμκηακ ζηήκ Ιηαθία ηζξ αιενζηακζηέξ δοκάιεζξ ηαζ 64 ήηακ ιμζναζιέκεξ άπυ ηήκ Γαθθία ςξ ηήκ Νμναδβία —υθεξ αοηέξ μί «δζαπναβιαηεφζεζξ» εβηνίκμκηαζ άπυ ημκ Μπάμοεν. Άπυ ηήκ άνπή ιέπνζ ηυ ηέθμξ. μί ζζςκζζηέξ δβέηεξ (πμφ υθμζ πήνακ ηήκ ελμοζία ζηήκ ζζναδθζκέξ ηοαενκήζεζξ. Πμθφ πενζζζυηενμ ιάθζζηα. Γζά κά παναιείκμοιε ζηήκ πενίμδμ ηήκ μπμία αζπμθείηαζ υ Μπάμοεν: 1933-1945. υπςξ έθεβε υ Μπμφιπεν. θέξ ηαζ μί καγζ δέκ είπακ άθθμ επενυ ηαζ άθθα εφιαηα πανά ιυκμ ημφξ Εαναίμοξ ηαζ έπνεπε κά αμδεδεμφκ ιυκμ μί Εαναίμζ.

ηαζ κά παναζπεεή αμήεεζα απμηθεζζηζηώξ ζημοξ Εαναίμοξ . άθθα οπενάκω δθωκ ζ' αοημύξ πμύ ιπμνμύζακ κά αμδεήζμοκ ζηήκ δδιζμονβία εκόξ ζζπονμύ ηνάημοξ ζηήκ Παθαζζηίκδ. Γζαηί εά έπνεπε ό Πάπαξ κά ηαηαδζηάζδ ηήκ ελόκηωζδ ηώκ Εαναίωκ ηδξ Οοββανίαξ πενζζζόηενμ άπ' ό. ζ.1 ΡΟΖΕ Γ ΚΑΡΩΝΤΥ ηωκ ημΰ πζηθενζζιμύ.» (Μπάμοεν. έκα ιέθμξ ημΰ Φόνεϊκ "Οθθζξ ζδιείωζε: Θά βίκμοιε όνβακα αοηώκ ηώκ ακενώπωκ.ηαζ ιάθζζηα δπζ ζέ δθμοξ ημοξ Εαναίμοξ. «Καεώξ ή αββθζηή απμζημθή ημΰ Παβημζιίμο Εαναϊημύ Κμβηνέζζμο είπε αθήζεζ κά δζαθακή ή ζδέα βζα ημζκή δήθωζδ ημΰ Πάπα ηαζ ηωκ δοηζηώκ Δοκάιεωκ. .ηζ ηήκ πνδζζιμπμίδζδ ειπνδζηζηώκ αμιαώκ εκακηίμκ ηδξ πώναξ ιαξ. 393).

3. ηονίωξ ηαηά ηώκ αιάπωκ πθδεοζιώκ. «Εβηθήιαηα ηαηά ηδξ εζνήκδξ» πμύ αθμνμύζακ ημύξ οπεοεύκμοξ ηδξ εκάνλεωξ ημΰ πμθέιμο. Ό ιΰεμξ ηδξ δζηαζμζύκδξ ηδξ Νονειαένβδξ πανόκ δζηαζηήνζμ ακηζπνμζωπεύεζ ηδκ ζοκέπζζδ ηωκ πμθειζηώκ πνμζπαεεζώκ ηωκ ζοιιάπωκ ηναηώκ» Ρόιπενη Σγάηζμκ. «Εβηθήιαηα πμθέιμο» βζα πανάααζδ ηώκ κόιωκ ηαζ ηώκ εείιωκ πμθέιμο. Γάθθμζ ηαζ Ρώζζμζ δβέηεξ ζοκακηήεδηακ ζημ Λμκδίκμ βζα κά ζογδηήζμοκ ηδκ «δίωλδ ηαζ ηζιωνία ηώκ ιεβάθωκ εβηθδιαηζώκ πμθέιμο ηώκ εονωπαϊηώκ δοκάιεωκ ημο "Αλμκα». α). Σά εβηθήιαηα μνίζεδηακ ζημ Π. "Αββθμζ. ηαηήβμνμξ ηώκ ΗΠΑ (ζοκεδνίαζδ ηδξ 26δξ Ιμοθίμο 1946) «Tό ΢ηζξ 8 Αοβμύζημο 1945. «Εβηθήιαηα ηαηά ηδξ άκενωπόηδημξ» δδθ. ιε ηήκ δδιζμονβία εκόξ «Δζεεκμύξ ΢ηναηζωηζημύ Δζηαζηδνίμο» (άνενμ I. Ή ζύζηαζδ ιζαξ ηέημζαξ δζηαζμδμζίαξ ήδδ πνμηαθεί ηάπμζεξ παναηδνήζεζξ: . 2. άνενμ 6: 1.2. μί Αιενζηακμί.

ησπικώς. βζά ηήκ έηνδλδ ημΰ πμθέιμο. Σό 1919.1 ΡΟΖΕ ΓΚΑΡΧΝΣΤ 1. 2. Θνδιάνοι ηης Αζίας ή ηης Αμερικής. Μαύροι ηης Αθρικής. ο διάζημος οικονομολόγος Λόρδος Γεώργιος Μέϊναρνη Κέϋνς. απμηθεζυηακ ηάεε ακαθμνά ζέ αοηυ πμφ ζηάεδηε ή πνχηδ πδβή ημο: ζηήκ Νονειαένβδ δέκ εηέεδ ηυ ενχηδια άκ ή ΢οκεήηδ ηχκ Βενζαθθζχκ. ιέ υθεξ ηδξ ηζξ ζοκέπεζεξ. θμζπυκ.1 Όπςξ δζηαίςξ ακεβκχνζζε υ Αιενζηακυξ ηαηήβμνμξ Ρυ-ιπενη Σγάηζμκ. έλ ανπήξ ηάεε εοεφκδ ηχκ κζηδηχκ. Πνχηα άπ' δθα. 2. υ υπμζμξ πνμήδνεοε ηδξ ζοκεδνζάζεςξ ηδξ 26δξ Ιμοθίμο 1946: «Οί Σύμματοι. εά δζηαζεμΰκ ηά εβηθήιαηα πμφ δζεπνάπεδζακ ιυκμ απυ ημφξ δηηδιέκμοξ. ηαηά ζοκέπεζα. . βρίζκονηαι ακόμη ζέ εμπόλεμη καηάζηαζη μέ ηην Γερμανία.. Έθ' δζον είναι ζηραηιωηικό δικαζηήριο. εΐπε επζηνέρεζ ηήκ άκμδμ εκυξ Χίηθεν ιέ ηήκ ζοβηαηάεεζδ ηδξ πθεζμρδθίαξ ημΰ βενια-κζημΰ θαμΰ2. οπενάκς δθςκ. είδζηχηενα ημκ πμθθαπθαζζαζιυ ηχκ πηςπεφζεςκ ηαζ. Π. ηήκ ακενβία. ηαί ηαη' ανπήκ. Γεκ πνυηεζηαζ βζα δζεεκέξ δζηαζηήνζμ άθμΰ δέκ απμηεθείηαζ πανά ιυκμ απυ ημφξ κζηδηέξ ηαζ..π. ασηό ηο δικαζηήριο ανηιπροζωπεύει ηην ζσνέτιζη ηων πολεμικών προζπαθειών ηών ζσμμάτων κραηών». "Ας θανηαζθούμε νά ζσμμεηέτοσν ζηό δικαζηήριο ασηό ανηιπρόζωποι οσδεηέρων τωρών ή εκπρόζωποι τωρών πού ήζαν αποικίες. οί όποιοι ύθΐζηανηο γιά 500 τρόνια ηήν ίδια βάρβαρη κσριαρτία πού ό Υίηλερ επέβαλε ζηοσς λεσκούς. έλεγε: «Μέ μία ηέηοια ζσνθήκη. Δπνυηεζημ. ζέ είκοζι τρόνια θά έτεηε έναν καινούργιο πόλεμο». Αζιάηες. επζαάθθμκηαξ ζηήκ δηηδιέκδ Γενιακία ημΰ 1918 κά πθήνςζδ χξ επακμνεχζεζξ 132 δζζεηαημιιφνζα πνοζά 1. βζά έ'κα έηηαηημ δζηαζηήνζμ ηυ υπμζμ απμηεθμφζε ηήκ ηεθεοηαία πνάλδ ημΰ πμθέιμο ηαί απέηθεζε.

711 282.000 810. ηονίςξ.645 269.6 32 14 12 Αριθμός Άνεργων 320.061.598.248 5. Άπυ ηυ 1924 εςξ ηυ 1930 Ημερομηνίες 4.5-24 7-12-24 20.800 % "Εδρες 18.000 908.570 5. ιαγί ιε ημφξ πμθζηζημφξ ημο ζοιιάπμοξ.000 17. Όπζ ιυκμ ηυ «Κεκηνζηυ ηαιείμ πνμπαβάκδαξ» ημΰ ηυιιαημξ ημο Χίηθεν ηνμθμδμηεΐημ άπυ ηήκ βενιακζηή ηνάπεγα ΢νάσκηεν.4-30 31. Έλ αοηήξ ή βενιακζηή μζημκμιία ηαηαζηνάθδηε ηαζ υ βενιακζηυξ θαυξ ανέεδηε ζε απυβκςζδ άπυ ηήκ πηχπεοζδ.737. ηήξ θίναξ ηαζ ημτ θνάβημο.779. ή αμήεεζα βζά ημκ έπακελμπθζζιυ ενπυηακ άπυ ακενχπμοξ ημο δμθ-θανίμο. .355.3 33. ηήκ ακενβία.918. υηακ εηείκδ ηδκ επμπή ή εεκζηή πενζμοζία ηδξ Γενιακίαξ οπμθμβζγυηακ ζηα 260 δζζεηαημιιφνζα πνοζά ιάνηα.443 II.265. αββθζηά ηαζ βαθθζηά ηναζη.855 Μεηά υηακ υ Χίηθεν ηένδζζε.1 43. άθθά ηαζ υ ελμπθζζιυξ πνδιαημδμηήεδηε ζε ιεβάθμ ιένμξ άπυ ηά ιεβάθα αιενζηακζηά.392.7 107 230 196 288 Αριθμός Άνεργων 1.3-33 Φήθοι 6.3 37. πμφ επέηνερακ ηήκ άκμδμ ημο Χίηθεν πανέπμκηαξ ημο ηά εοημθυηενα επζπεζνήιαηα βζα κά ζηδνίλδ ηυ ααζζηυ ημο ζφκεδια: ηαηάνβδζδ ηδξ ΢οκεήηδξ ηςκ Βενζαθθζχκ ιε ηήκ ζοκαηυθμοεδ ηδξ αεθζυηδηα ηαζ ηαπείκςζδ.000 % "Εδρες 6.6 3.407.0 2. Ή ηαθφηενδ απυδεζλδ είκαζ ή πανάθθδθδ άκμδμξ ηδξ ακενβίαξ ηαζ ηδξ επζηοπίαξ ημο «Έεκζημζμζζαθζζηζημΰ Κυιιαημξ» ζηζξ δζάθμνεξ εηθμβέξ: I.οι Θ Ε Μ Ε Λ Θ Χ Δ Ε Θ ΢ Μ Τ Θ Ο Θ ΣΗ΢ Θ΢ΡΑΗΛΘΝΗ΢ ΠΟΛΘΣΘΚΗ΢ 2 ιάνηα.5-28 Φήθοι 1.000 13.428 5. ηήκ απυθοηδ πθεζμρδθία ζημ Ράζπζηαβη. ηήκ ηαηάπνδζδ ημο κμιίζιαημξ ηαζ.000 11.7-32 6-11-32 5. Άπυ ηυ 1930 εςξ ηυ 1933 Ημερομηνίες 14.

βενιακζηό ηναζη πάθοαμξ. ημύξ Ρμηθέθθεν ηθπ. Τόνηδξ πμύ επζδμημύζε ηδκ Vereinigte Stahlwerke. βζα ηζξ πμζόηδηεξ μνοηημύ ζζδήνμο πμύ ελήπεδζακ ζηήκ Γενιακία άπό ηό 1934. . μΰηε ό Φνακζμοά κηέ Βέκηεθ δεκ ελεηάζεδηακ ζηήκ Νονειαένβδ ζηό ηεθάθαζμ «ζοκωιμζία ηαηά ηήξ εζνήκδξ». 1935. Dillon. ζε ιζα ενώηδζδ πμύ απδύεοκε ζηόκ Τπμονβό Δεκζηήξ Οζημκμιίαξ ό Γενμοζζαζηήξ Πώθ Λαθθόκ.916 58.000 ηόκκμοξ ημλζηώκ πδιζηώκ ηαηά ηήκ δζάνηεζα ημΰ πμθέιμο. Ρμηθέθθεν. Farben ιε ηδκ μπμία ιμζνάγμκηακ ηδκ παβηόζιζα αβμνά πονίηζδμξ. 1936 κα'ι 1937 αναθέπονηαι ζηόν παπακάηω πίνακα: Υρονιά 1934 1935 1936 1937 Ποζόηηηερ (ζε μονάδερ 100 σιλιόβπαμμων) 17. Όιωξ.931. ή απάκηδζδ ήηακ ή αηόθμοεδ: «Οί ποζόηηηερ όπςκηοΰ ζιδήπος (No 204 ηον ηιμολοβίος ηοΰ ηελωνείος) πού εξήσθηζαν με πποοπιζμό ηήν Γεπμανία καηά ηήν διάπκεια ηων εηών 1934.060.000 ηόκκμοξ.329.111 77. "Δηζζ ή Λίνα ηαζ ηό Γμθθάνζμ ζοιιεηείπακ ζηδκ ζοκωιμζία πμύ έθενε ηόκ Υίηθεν ζηήκ ελμοζία.616. ΢διείωζδ: Οί ΗΠΑ πανήβαβακ ζπεδόκ 135.1 ΡΟΖΕ ΓΚΑΡΩΝΣΤ Σέημζα οπήνλε ή πενίπηωζδ ημο αιενζηάκζημο πδιζημύ ζοκεηαζνζζιμύ Dupont de Nemours ηαζ ημΰ αββθζημύ ηναζη Imperial Chemicals Industry πος επζδμημύζακ ηδκ LG. Γζα ηήκ Γαθθία. ηαζ ηδξ Σνάπεγαξ Dillon ηδξ Ν. Μόνβηακ.234 Πδβή: Δπίζδιδ Δθδιενίδα ηήξ Γαθθζηήξ δδιζμονβίαξ ηήξ 26δξ Μανηίμο 1938. ή Αββθία 40.500 ηόκκμοξ.756 71. "Αθθεξ επζπεζνήζεζξ έπζδμημΰκημ άπό ημοξ Μόνβηακ.000 ηόκκμοξ ηαζ ή Ιαπωκία 7. ή Γενιακία 70. μΰηε μί δζεοεύκζεζξ ηήξ μιάδμξ Dupont de Nemours.

βεμάηοςρ μέλλον». ηά ηοξικά αέπια πού εκαηονηάδερ σιλιάδερ άπό ηούρ καλύηεποςρ βεπμανούρ επβάηερ. Διόηι ή εποσή όπος οί μή εαπαϊκοί λαοι ςπέκςπηαν ανςπεπάζπιζηοι ζηήν πποπαβάνδα έσει πιά πεπάζει. ζημ ηεθάθαζμ 15 ημο δεοηένμο ηόιμο ημο Mein Kampf (ό Άβωκ ιμο) δπμο ό Υίηθεν εοιίγεζ ηό πανεθεόκ: ημκ πόθειμ αενίωκ πμύ λεηίκδζε άπό ημοξ "Αββθμοξ ζημκ Πνώημ Παβηόζιζμ πόθειμ.. ηεθάθαζμ ιέ ηίηθμ: «Σό δζηαίωια κόιζιδξ άιοκαξ».μζ Θ Ε Μ Ε Λ Θ Ω Δ Ε Θ ΢ ΜΤΘΟΘ ΣΗ΢ Θ΢ΡΑΗΛΘΝΗ΢ ΠΟΛΘΣΘΚΗ΢ 2 Γίκεηαζ ζοπκά επίηθδζδ ζημοξ άκαεειαηζζιμύξ ημο Υίηθεν ηαί ηωκ καγζζηώκ δβεηώκ ηαηά ημο ημιιμοκζζιμύ ηαζ ηώκ Δαναίωκ. νά είσαμε ζώζει ένα εκαηομμύπιο καλούρ και βενναίοςρ Γεπμανούρ. ηό αποηέλεζμα δέν θά ήηαν ή μπολζεαικοποίηζη ηήρ βήρ μέ ηήν ζςνακόλοςθη νίκη ηοΰ ιοςδαϊζμού. Δίδζηώηενα. ή θςζία εκαηομμςπίων ανθπώπων δέν θά ήηαν μάηαιη. .. αναβκάζηηκαν νά ςποζηούν ζηο μέηωπο. κάθε καηαβωβήρ καϊ επαββέλμαηορ. είσαν βιά μόνο μιά θοπά ύποζηή δώδεκα ή δεκαπένηε σιλιάδερ άπό αςηούρ ηοςρ Εαπαίοςρ διαθθοπεΐρ ηοΰ λαοΰ. ΢ε έκακ θόβμ ημο εκώπζμκ ημϋ Ράϊπζηαβη.. Ή έθνικοζοζιαλιζηική Γεπμανία και ή θαζιζηική Ιηαλία διαθέηοςν πλέον θεζμούρ οί όποιοι επιηπέποςν. «"Αν ζηήν άπσή και καηά ηήν διάπκεια ηον πολέμος. αν είσαμε ξεθοπηωθή εβκαίπωρ καμμιά δωδεκαπιά σιλιάδερ άπό αςηούρ ηούρ αθλίοςρ ίζωρ θά μποπούζαμε. ζηζξ 30 Ιακμοανίμο 1939. θέεζ επίζδξ: «"Αν οί διεθνείρ εαπαϊκοί σπημαηοδοηικοί κύκλοι ζηο εζωηεπικό και ηό εξωηεπικό ηήρ Εςπώπηρ πεηύσαιναν άλλη μιά θοπά νά εμπλέξοςν ηούρ λαούρ ζε έναν παβκόζμιο πόλεμο. Ανηιθέηωρ. άλλά ή εκμηδένιζη (Vernichtung) ηήρ εαπαϊκήρ θςλήρ ζηήν Εςπώπη..

65. Αξγφηεξα. ηνκ. XXXI. Ή πνιηηηθή δηαζήθε ηνυ Χίηιεξ. αηυια ηζ ακ είκαζ πνήζζιδ βζά ηά εανασηά ζοιθένμκηα. Πεγή: Ι. ηυηε εά απμδεζηκουηακ πενίηνακα ή απμηεθεζιαηζηυηδηα ιζαξ επελδβδιαηζηήξ ενβαζίαξ πμφ επέηνερε.Μ.1 ΡΟΖΕ ΓΚΑΡΩΝΣΤ ηάεε θμνά πμφ ηνίκεηαζ ακαβηαίμ. ζέ έλαλ ιφγν ηνπ ηεο 30εο Ιαλνπαξίνπ 1942. πεξηέρεη άθζνλεο ηέηνηεο δειψζεηο. ηά εέαηνα. Ωζηυζμ. πςνίξ υιςξ κά ιπμνμφκ κα ηδκ ελδβήζμοκ επζζηδιμκζηχξ. ημκ ηζκδιαημβνάθμ. ιυκδ ή Γενιακία εκηεθχξ κά ηαηαζηείθδ ημκ Ιμοδασζιυ. Οζ Εαναίμζ ιπμνμφκ πμθφ ηαθά κά αημθμοεμφκ ηδκ δζηή ημοξ εηζηναηεία πανεκμπθήζεςξ ζε μνζζιέκα ηνάηδ. δήισλε φηη φ πφιεκνο ζά έθεξλε «ηφλ αθακζζιυ ημΰ Ιμοδασζιμφ ζηδκ Εονχπδ». α. δεκνζηεπκέλε άπφ ηφ Γηεζλέο Σηξαηησηηθφ Γηθαζηήξην ηεο Νπξεκβέξγεο. Σπγθεθξηκέλα δηαβάδνπκε: «Όιςξ δέκ άθδζα κά φπανλδ ηαιιζά αιθζαμθία έπ' αοημφ: ακ αφημζ μί δζεεκείξ ζοκςιυηεξ ημΰ ηυζιμο ημΰ πνήιαημξ ηαζ ηδξ μζημκμιίαξ λακαπνμζπαεήζμοκ κά ιεηαπεζνζ- . βζά ιζάκ αηυιδ θμνά. ακ αοηυξ υ θαυξ ηαηάθενκε. κα δζαθςηίγεηαζ υ ηυζιμξ βζά ιζά οπυεεζδ ηδκ μπμία πμθθμί θαμζ εκζηζηηςδχξ δζαζζεάκμκηαζ. υ νυθμξ ημοξ εά ηεθείςκε». ηήκ θμβμηεπκία ηαζ ηά θμζπά. ζε ιενζηά ιυκμ πνυκζα. Σηηο 30 Ιαλνπαξίνπ 1941. πνμζηαηεοιέκμζ ηαεχξ είκαζ άπυ ηυ ιμκμπχθζμ πμφ αζημφκ ζημκ ηφπμ.Τ. ηήκ ναδζμθςκζηή πνμπαβάκδα. κά παναζφνδ εηαημιιφνζα ακενχπμοξ ζε ιζά ζφνναλδ εκηεθχξ πανάθμβδ βζ' αοημφξ. φ Χίηιεξ έζηειλε κήλπκα ζηνπο Δβξαίνπο ηεο Δπξψπεο δηη «ζε πενίπηςζδ βεκζηεοιέκμο πμθέιμο.

πνέπεζ κά ζοκδείζμοιε κά λεπκάιε ημφξ ηακυκεξ ημο παζπκζδζμφ ηαζ ηά ήεδ ηχκ πεναζιέκςκ εονςπασηχκ πμθέιςκ.ρ. πξνζέζεηε: «Σ' αοηή ηήκ ζφβηνμοζδ ιε ηήκ Αζία. Π. ζηηο 5 Μαΐνπ 1944. Αηυιδ ηαζ άκ αοηυ πνέπεζ κά βίκδ ιε πζμ ακενχπζκα ιέζα. εηαημιιφνζα εκήθζηεξ άκηνεξ εά παεμφκ ηαζ εηαημκηάδεξ πζθζάδεξ βοκαίηεξ ηασ παζδζά εά ηαμφκ ηαζ εά οπμηφρμοκ ηαηά ημφξ αμιαανδζζιμφξ ηχκ πυθεςκ ημοξ. υ έκμπμξ εά πνέπεζ κά ηζιςνδεή». έδςζα εκημθή κά ζημηχζμοκ ζοζηδιαηζηά ηαζ ηζξ βοκαίηεξ ηαζ ηά παζδζά αοηχκ ηχκ ακηανηχκ ηαζ ημιζζάνζςκ».οι Θ Ε Μ Ε Λ Θ Ω Δ Ε Θ ΢ Μ Τ Θ Ο Θ ΣΗ΢ Θ΢ΡΑΗΛΘΝΗ΢ ΠΟΛΘΣΘΚΗ΢ 2 ζεμτκ ημφξ θαμφξ ηδξ Εονχπδξ ζάκ παηέηηα ιεημπχκ. δέλ ήηαλ ραξαθηεξηζηηθή ηνπ ελφο κφλν ζηξαηνπέδνπ. Αχηε ή βαξβαξφηεηα. εα πνέπεζ κά θμβμδμηήζδ: μί Εαναίμζ! (Das Judentum!). πηφ άκεζα. επίεεζδ ηαηά ακηανηχκ ηαζ Εαναίςκ ημιιζζζανίςκ. Αξγφηεξα. Αέκ άθδζα ηακέκακ ζε ααεααζυηδηα ζπεηζηά ιε ηδκ ηφπδ πμφ πενζιέκεζ αοηυκ πμφ έλ αζηίαξ ημο μπμίμο πζθζάδεξ παζδζά ηχκ άνείςκ θαχκ ηήξ Εονχπδξ εά πεεάκμοκ άπυ ηδκ πείκα. παν' υηζ ιάξ είκαζ πμθφηζια ηαζ ηαζνζάγμοκ ηαθφηενα ζηήκ κμμηνμπία ιαξ». κηιψληαο ελψπηνλ ζηξαηεγψλ. λά ηη έιεγε φ Χίκκιεξ ζε έλαλ ιφγν ηνπ ζηνπο δηνηθεηέο ηψλ λαπηηθψλ δπλάκεσλ ζηελ Βατκάξε. αοηυξ υ θαυξ πμφ είκαζ υ πναβιαηζηυξ οπεφεοκμξ αοηήξ ηδξ δμθμθμκζηήξ ζοννάλεςξ. ζηηο 16 Γεθεκβξίνπ 1943: «"Οηακ ηάπμηε άζπεημ πυηε ακαβηάζηδηα κά δζαηάλς ζε έκα πςνζυ. Ό Χίηιεξ κηιά γηα ηελ εμάιεηςε κηαο «επηξξνήο»" φ Χίκκιεξ κίια. ζην Ενληρφθελ. δπζηπρψο. . γηά ηελ εμάιεηςε αλζξψπσλ.

ακαπηύζζεζ ηήκ ναηζζζηζηή ημο άπμρδ ηαζ βνάθεζ: «ή ζδιενζκή καγζζηζηή επζεεηζηόηδηα δέκ είκαζ ένβμ ιζαξ μιάδαξ ηαημπμζώκ αθθά. ό Κθίθημκ Φάκηιακ. ειείξ εά νίλμοιε εηαηό. από ημοξ ζοββναθείξ «να ηαθθζενβήζμοκ έκα ααοζζαθέμ ιίζμξ βζα μθμκξ ημύξ Γενιακμύξ ηαί όπζ ιόκμ βζα ημύξ καγί δβέηεξ». Σέ απάκηδζδ.. πζζηεύς όηζ δέκ εά ηαηαθάαμοκ». ιάθθμκ.1 ΡΟΖΕ Γ ΚΑΡΩΝΣΤ Σηζξ 4 Σεπηειανίμο 1940. ηεηναηόζζμοξ ηόκκμοξ· ηαζ αηόια πενζζζόηενμ. εηδόηδξ ημο εαδμιαδζαίμο πενζμδζημύ «New Yorker» ηαζ ηονίανπδ πνμζςπζηόηδηα ημΰ «Πμθειζημύ Σοιαμοθίμο Σοββναθέςκ». Ή αίνεζδ πμύ ηδνύηηεζ έπεζ δθζηία 2. ό Χίηθεν δδθώκεζ ζημ Sportpalast: «"Ακ ή αββθζηή αενμπμνία νίλδ ηνεζξ ή ηέζζενζξ ηόκκμοξ αόιαεξ. διζεπίζδιμ θμβμηεπκζηό όνβακμ ηδξ ηοαενκήζεςξ. εηαηόκ πεκήκηα. Τμκ Απνίθζμ ημΰ 1942.». πθέημκηαξ ηό εβηώιζμ εκόξ αζαθίμο ημΰ Νηέ Σόθ The making o f tomorrow (Ή πνμεημζιαζία ημΰ αύνζμ).. Καζ ό Φάκηιακ. ζοκεπίγεζ: «ό ιμκαδζηόξ ηνόπμξ βζα να ηαηαθάαμοκ μί Γενιακμί είκαζ να ημύξ ζημηώζμοιε. ηνζαηόζζμοξ. δείπκεζ διςξ ηί ααειόξ ιίζμοξ ηαηά ηώκ θαώκ οπήνπε ζηά δύμ ζηναηόπεδα. ηαεώξ αοηά ηα θόβζα πνμηάθεζακ άκελδβή-ζεζξ. δζαηόζζμοξ. γδημύζε ηό 1942. ή ηεθζηή έηθναζδ ηώκ ααεύηενςκ εκζηίηηςκ ημΰ βενιακζημύ θαμύ. Αοηό απμηεθεί ηνεθθή οπεναμθή ηώκ δοκαημηήηςκ ζηναηδβζηώκ αμιαανδζζιώκ ηδξ Λμοθηαάθε. ζέ ιζα ιόκμ κύπηα.000 εηώκ. Καί πάθζ. Πμζα είκαζ αοηή ή . Ό Χίηθεν εκζανηώκεζ δοκάιεζξ ζζπονόηενεξ από αοηόκ.

"Εκαξ ηήνοηαξ ημΰ Εοαββεθίμο δέκ πνέπεζ. ίζςξ. Πνόηεζηαζ βζά θοθή δζααμθζηή πμύ οπήνλε ή ηαηάνα ηδξ Εονώπδξ βζά αζώκεξ». Wipp ό όπμζμξ δήθςκε: «Τμ ζύκεδια πνέπεζ κά είκαζ: «ζανώζηε ημοξ» ηαζ βζ'αύηό κά ζοβηεκηνώζμοιε όθεξ ιαξ ηζξ επζζηδιμκζηέξ βκώζεζξ βζά κά ακαηαθύρμοιε κέα ηαζ ηνμιενώηενα εηνδηηζηά. Ηγεμόναρ τος γεπμανικού λαοΟ των Υεπούσκων. Εοηοπώξ οπήνλακ δζαιανηονίεξ ηαηά ηέημζςκ παναθμβζζιώκ ζηήκ Αββθία όπμο ό θαόξ.μζ Θ Ε Μ Ε Λ Θ Ω Δ Ε Θ ΢ ΜΤΘΟΘ ΣΗ΢ Θ΢ΡΑΗΛΘΝΗ΢ ΠΟΛΘΣΘΚΗ΢ 2 αίνεζδ. Γεθμζμπμζμύζε ηήκ Νηόνμεο Τόιζμκ ή όπμζα δζέηνζκε ημύξ καγζ άπό ημύξ άθθμοξ Γενιακμύξ. ό όποιορ γεννήθηκε τό 18 ή 16 π. . Διεξήγαγε πολέμοςρ κατά των Ρωμαίων πποκειμένος νά απελεςθέπωση τήν Γεπμανία άπό τήν κςπιαπσία τοςρ. όπςξ ηαζ ό βενιακζηόξ θαόξ ηαζ ή ορδθή πμθζηζζιζηή ημο παζδεία.Υ. Δεκ επνόηεζημ βζα ιειμκςιέκδ βκώιδ. δέκ ιπμνμύζε κά ηαοηζζεή 1.. ή εθδιενίδα Νηαίδθο Χέναθκη ημο Λμκδίκμο δδιμζίεοε εκα άνενμ ημΰ Σεααζιζςηάημο C.. εά έζαδκα ηήκ Γενιακία άπό ημκ πάνηδ. Ούηε θζβόηενμ μύηε πενζζζόηενμ άπό όηζ ή επακάζηαζδ ηαηά ημο δοηζημύ πμθζηζζιμύ πμύ λεηζκά ιε ημκ Άνιίκζμ1. Οί δζαζηάζεζξ αοημύ ημύ πμθέιμο ηόηε θαίκμκηαζ ιέ απόθοηδ δζαύβεζα». κά παναζύνεηαζ άπό ηέημζα αζζεήιαηα. ακ ιπμνμύζα. ιέ ηήκ πεζνμονβζηή έκκμζα ηδξ θέλεςξ». Εκέηνζκε πήκ πνόηαζδ ημΰ Χειζκβμοαίδ: «ιμκαδζηή ηεθζηή θύζδ (the only ultimate settlement) εά ήηακ κα ζηεζνώζμοιε ημύξ καγί.W. δδθώκς όιςξ ακμζπηά όηζ. Μεηά ηήκ μιζθία ημΰ Χίηθεν ζηό «Sportpalast».

υ Οφΐκζημκ Σζχνηζζθ απδφεοκε ζημκ ανπδβυ ημΰ Επζηεθείμο ημο.. Συ 1942. ζηναηδβυ Χάζηζκβηξ Ίιαίτ. ειπζζηεφεηαζ ζημκ Πχθ Ρετ-κχ. «Εκκέα ιήκεξ ζηήκ ηοαένκδζδ» Ή ΢ηνμββοθή Σνάπεγα.ζημ ζύκμθμ ημο ό βενιακζηόξ θαόξ ακηζπνμζςπεύεζ βζα ιαξ έκα ηίκδοκμ». "Αξ πέθημοκ θμζπόκ μί αόιαεξ ανμπή!» Σμκ Ιμφθζμ ημΰ 1944. Είκαζ πανάθμβμ κά ελεηάγμοιε ηήκ δεζηή ζ' αοηό ηό γήηδια αθμύ όθμξ ό ηόζιμξ ηά πνδζζιμπμίδζε ηαηά ηήκ δζάνηεζα ημΰ ηεθεοηαίμο πμθέιμο πςνίξ κά ύπανλδ ηαιιζά δζαιανηονία άπό ηήκ πθεονά ηςκ δεζημθόβςκ ή ηδξ Έη- . πναβιαηζηυξ απυζημθμξ ημο ιίζμοξ. υ Βνεηακκυξ οπμονβυξ Λυνδμξ Βάκζζηανη.1 ΡΟΖΕ ΓΚΑΡΩΝΣΤ ιε ημοξ αζιμδζρείξ δβέηεξ ηαζ ημφξ ηήνοηεξ ημο ιίζμοξ ηαζ ημΰ εακάημο. ζηζξ 16 Μαΐμο 1940: «Θα θζιμηημκήζμοιε ηήκ Γενιακία. 57. Πδβή: Πχθ Μπςκημοάκ. 1948. ΋ Σζχνηζζθ. είκαζ μί κεηνμί Γενιακμί. Άπυ ημκ Ιακμοάνζμ ημο 1934 υ ζζςκζζηήξ δβέηδξ Βθακηζ-ιίν Γζαιπμηίκζημ δήθςκε ζηδκ εανασηή εθδιενίδα Νάηζα Ρέηξ: «Τά εανασηά ιαξ ζοιθένμκηα απαζημύκ ηδκ μνζζηζηή εηιδδέκζζδ ηδξ Γενιακίαξ. έκα οπυικδια ηεζζάνςκ ζεθίδςκ δπμο πνυηεζκε ηυ αηυθμοεμ ζπέδζμ: «Θέθς κά ζηεθηείηε πμθύ ζμαανά αοηό ηό γήηδια ηςκ άζθολζμβόκςκ αενίςκ. βζά κά δζηαζμθυβδζδ ημκ ηνυιμ ηςκ ανεηακκζηχκ αμιαανδζζιχκ. άπυ ηδκ ιενζά ημο. Θα ηάρμοιε ηζξ εζμδείεξ ηαζ ηά δάζδ ηδξ».. ζ. δδθχκεζ: «Μόκμζ ηάθμζ Γενιακμί. Θα δζαθύζμοιε ηζξ πόθεζξ ηδξ.

Δέκ ιπμνμύιε κά ηαεήζμοιε ιέ ζηαονςιέκα πένζα θόβς παγώκ άνπςκ.. Οΰηε υ Σζχνηζζθ. μΰηε υ ΢ηάθζκ..οι Θ Ε Μ Ε Λ Θ Ω Δ Ε Θ ΢ Μ Τ Θ Ο Θ ΣΗ΢ Θ΢ΡΑΗΛΘΝΗ΢ ΠΟΛΘΣΘΚΗ΢ 2 ηθδζίαξ. πμφ έβζκε ηυ 1942. δέκ αλίγμοκ κά γμοκ. Έκ ηώ ιεηαλύ. Πνόηεζηαζ απθμύζηαηα βζα ιζα ιόδα. άπυ ηά πζυ ηναοβαθέα: ηδκ πνυζηθδζδ βζα ιζά «βεκμηημκία». ηονίανπδ εέζδ ημΰ μπμίμο είκαζ ή αηυθμοεδ: «Οί Γενιακμί (όπμζμζ ηζ ακ είκαζ αοημί: άκηζκαγί. ιεηά ημκ πόθειμ... ημιιμοκζζηέξ.. Ακαθένμοιε ιυκμ δφμ παναδείβιαηα. "Ιζςξ πνεζαζεή κά πενζιέκμοιε ιενζηέξ εαδμιάδεξ ή ηαζ ιενζημύξ ιήκεξ πνζκ ζαξ γδηήζς κά ηαηαηθύζεηε ηδκ Γενιακία ιέ άζθολζμβόκα αένζα. εά ηζκδημπμζδεμύκ . Θά ιπμνμύζαιε κά ηαηαηθύζμοιε ηζξ πόθεζξ ημΰ Ρμύν ηαζ πμθθέξ άθθεξ πόθεζξ ζηδκ Γενιακία. Καηά ζοκέπεζα. άπυ ηυ αζαθίμ ημο Άιενζηακμεαναίμο Σέμκημν Κάμοθιακ: Germany must perish («Ή Γενιακία πνέπεζ κά έλαθακζζεή»). Αοβμφζημο .. ηόηε ό αμιαανδζζιόξ ηςκ ακοπενάζπζζηςκ πόθεςκ εεεςνείημ απαβμνεοιέκμξ» ζήιενα ηό ηάκμοκ όθμζ εεςνώκηαξ ημ αοημκόδημ.΢επηειανίμο 1985. εά ήεεθα ηό γήηδια κά έλεηαζεή ροπνά άπό θμβζημύξ ακενώπμοξ ηαζ όπζ άπό ιζά μιάδα έκζημθςκ οικςδώκ ηδξ πανάξ ηδξ γςήξ ζάκ αοημύξ πμύ ζοκακημύιε εδώ ηζ έηεΐ». μΰηε υ Σνμΰιακ ηάεζζακ ζημ εδχθζμ ηχκ εβηθδιαηζχκ πμθέιμο. αηόιδ ηαζ θζθμζδιΐηεξ)... Έλ άθθμο. ΋πςξ δέκ ηάεζζακ ηαζ μί εβηέθαθμζ ηχκ πζμ ηαπεζκχκ ηαζ εθεεζκχκ πνμζηθήζεςκ ζημ έβηθδια. αφηδ ηδκ θμνά ιέ ηδκ πναβιαηζηή έκκμζα ημΰ υνμο. ζάκ ηδκ ελέθζλδ ημο ιήημοξ ηδξ βοκαζηείαξ θμύζηαξ. ιέ ηέημζμ ηνόπμ ώζηε ή πθεζμρδθία ημΰ πθδεοζιμύ κά πνεζάγεηαζ ζοκεπείξ ζαηνζηέξ θνμκηίδεξ. Πδβή: American Heritage άν. Θέθς κα ελεηάζεηε ροπνά πόζμ εα άλζγε ή πνδζζιμπμίδζδ άζθολζμβόκςκ αενίςκ.

Τζαηζζηέ ιέ ηήκ αία ηήκ οπενδθάκεζα ηώκ Γενιακίδωκ βοκαζηώκ. ημκ Όηηχανζμ ημΰ 1944: «Σημηώζηε. ζ.000 βζαηνμί πμύ ό ηαεέκαξ ημοξ εά ζηεζνώκδ 25Γενιακμύξ ή Γενιακίδεξ ηδκ διένα. (Ακαθένεηαζ άπό ημκ Ναύανπμ Νηέκζηξ. θμζπυκ. Οφηε μί Άββθμαιενζηακμζ οπεφεοκμζ ημΰ αμιαανδζζιμφ ηήξ Δνέζδδξ πμφ είπε ςξ εφιαηα 20. 343-44). Οφηε υ Τνμΰιακ. άθμΰ υ Σμαζεηζηυξ Σηναηυξ είπε λεπενάζεζ ημφξ ζηυπμοξ ημο. μύηε ιεηαλύ αοηώκ πμύ πνόηεζηαζ κά βεκκδεμύκ. Πάνηε ηεξ ωξ κόιζιμ θάθονμ. ή «"Εηηθδζδ ζημκ Ενοενυ Σηναηυ». Σημηώκεηε. ή μπμία δδιμζζεφηδηε άπυ ημκ ζοββναθέα Ίθία 'Ένεκιπμονβη. ζημηώζηε! Σημοξ Γενιακμύξ δέκ οπάνπμοκ αεώμζ μύηε ιεηαλύ ηώκ γωκηακώκ. «Δέηα πνόκζα ηαζ 20 διένεξ. δεκ ανέεδηακ ακάιεζα ζημοξ ηαηδβμνμφιεκμοξ ηδξ Νονειαένβδξ. ιέζα ζηήκ αηαηακίηδηδ έθμδμ ζαξ». ώζπμο ζε ηνεζξ ιήκεξ κά ιήκ ύπάνπδ μύηε έκαξ Γενιακόξ ζηακόξ κά άκαπαναπεή ηαζ ζε 60 πνόκζα κά έπεζ έλαθεζθεή όθδ ή βενιακζηή θοθή». Ό Χίηθεν έδςζε εκημθή κά δζααάγμκηαζ απμζπάζιαηα ημτ αζαθίμο άπυ δθμοξ ημοξ ναδζμθςκζημφξ ζηαειμφξ.1 ΡΟΖΕ ΓΚΑΡΩΝΣΤ 20. ηαζ ιάθζζηα πςνίξ ηακέκα ζηναηζςηζηυ ζοιθένμκ.000 εφιαηα. .000 άιαπμοξ. Εηηεθείηε ηζξ εκημθέξ ημΰ ζοκηνόθμο Σηάθζκ ζοκεθίαμκηαξ βζά πάκηα ηό θαζζζηζηό ηηήκμξ ιέζα ζημ άκηνμ ημο. Αοηυ οπήνλε εείμ δχνμ βζα ηδκ ακάπηολδ ημο ακηζζδιζηζζιμφ. Οφηε ηαζ αοημί. ακδνείμζ ζηναηζώηεξ ημΰ Ενοενμύ Σηναημύ. άιαπμοξ. ζημηώκεηε. μφηε μί ανπδβμί ηχκ Κναηχκ πμφ ημφξ είπακ ηαθφρεζ. οπεφεοκμξ βζά ηήκ αημιζηή Απμηάθορδ ημτ Ναβηαζάηζ ηαζ ηήξ Χζνμζίια ιέ 300. "Η αηυιδ.

Τέημζμ ήηακ ηυ δζημκμιζηυ ηεναημφνβδια.000 θνάβηα. μί υπμζμζ έπέννζπηακ ζημοξ Γενιακμφξ ηήκ ζθαβή πζθζάδςκ Πμθςκχκ αλζςιαηζηχκ ζημ Καηίκ. έλ σζμο.π. ημΰ μπμίμο μί απμθάζεζξ έβζκακ ζενμί ηακυκεξ ηαζ ηνζηήνζα ιζαξ ζζημνζηήξ αθήεεζαξ πμφ δέκ έπνεπε κά εζβή. Οΰηε υ Μπένζα. 8 . έκα άνενμ 24α πμφ θέεζ: «Θά ηζιωνμύκηαζ ιέ ηζξ πμζκέξ πμύ πνμαθέπμκηαζ άπό ηήκ έηηδ πανάβναθμ ημΰ άνενμο 24 (θοθάηζζδ άπό έκα ιήκα ιέπνζ έκα έημξ ηαζ πνόζηζιμ 2.000 έωξ 300. άθμτ ή πανάδμζδ ηδξ Ιαπςκίαξ είπε ήδδ άπμθαζζζεή απυ ημκ Αοημηνάημνα. μΰηε υ Σηάθζκ π. χξ αοεεκηζηά ηά επίζδια έββναθα ηαζ ηζξ εηεέζεζξ ηχκ ηοαενκήζεςκ ηχκ Σοιιάπςκ. ή Οί εειεθζώδεζξ ιΰεμζ ηδξ ζζναδθζκήξ πμθζηζηήξ. # Οί ιέεμδμζ ηδξ δζαδζηαζίαξ αημθμοεμφζακ ηζξ σδζεξ ανπέξ (ή ιάθθμκ ηήκ σδζα απμοζία άνπςκ) ιέ ηήκ επζθμβή ηχκ ηαηδβμνμοιέκςκ ιυκμ άπυ ημφξ δηηδιέκμοξ. ζηα πθαίζζα ημο δοκαημφ.. Θά οζμεέηδζδ ηαζ εά έθανιυζδ. Τυ ηαεεζηχξ αοημφ ημο δζηαζηδνίμο ηαεμνίζηδηε ςξ έλδξ: "Αρθρο 19: Τυ Δζηαζηήνζμ δεκ δεζιεφεηαζ άπυ ηακυκεξ ηεπκζημφξ ζπεηζημφξ ιέ ηήκ ελέηαζδ ηχκ απμδείλεςκ. ιζά δζαδζηαζία ηαπεία (ή αββθζηή εηδμπή θέβεζ: «ζημπζ-ιυηδημξ») ηαζ υπζ ημπζηζζηζηή ηαζ εά δεπεή ηάεε ιέζμκ ηυ υπμζμ εά εεχνδζδ δηζ έπεζ απμδεζηηζηή αλία. Αοηυ ηυ ηείιεκμ εζζάβεζ ζημκ κυιμ βζά ηήκ εθεοεενία ημφ ηφπμο ημΰ 1981. Θεςνεί. ζφιθςκα ιέ ημκ κυιμ Γηατζζυ-Φαιπζμφξ ηδξ 13δξ Ιμοθίμο 1990.οι Θ Ε Μ Ε Λ Θ Ω Δ Ε Θ ΢ Μ Τ Θ Ο Θ ΣΗ΢ Θ΢ΡΑΗΛΘΝΗ΢ ΠΟΛΘΣΘΚΗ΢ 2 ηαζ εηεί πςνίξ ζηναηζςηζηή ακαβηαζυηδηα. Άρθρο 21: Τυ Δζηαζηήνζμ δέκ εά απαίηδζδ κά πνμζημιζ-εμδκ απμδείλεζξ βζά παζίβκςζηα βεβμκυηα. άθθά εά ηά εεχνδζδ χξ δεδμιέκα.

όπωξ αοηά μνίγμκηαζ ζημ άνενμ 6 ημο ηαηαζηαηζημύ ημΰ Γζεεκμύξ ΢ηναηζωηζημύ Γζηαζηδνίμο ώξ πενζέπεηαζ ζηδκ ζοιθωκία ημΰ Λμκδίκμο ηδξ 8 Αοβμύζημο 1945. 2) ηήκ δδιμζίεοζδ ηδξ ή ηήκ επίζδιδ ημζκμπμίδζδ ηδξ ιέ ακαημζκωεέκ οπό ημύξ όνμοξ ημύξ πνμαθεπόιεκμοξ οπό ημΰ άνενμο 51-1 ημΰ Πμζκζημύ Κώδζηα. ηαη' έθανιμβήκ ημΰ άνενμο 9 ημΰ εκ θόβω ηαηαζηαηζημύ. ηαζ ηα όπμζα δζεπνάπεδζακ εϊηε άπό ηά ιέθδ ιζαξ μνβακώζεωξ πανάηηδνζζεείζδξ εβηθδιαηζηήξ. υ "Αββθμξ ζζημνζηυξ Νηέσαζκη "Ιναζβη. Σό δζηαζηήνζμ εά ιπμνή. Ανπίγμκηαξ ιέ ημκ Γζηαζηή Τγάηζμκ πμφ ήηακ πνυεδνμξ ημο. πωνίξ κά ιπμνμύκ ηά έλμδα αοηήξ ηδξ δδιμζζεύζεωξ ή ημζκμπμζήζεωξ κά δύκαηαζ κά οπεναμύκ ηό ακώηαημ πμζό ημΰ πνμαθεπόιεκμο πνμζηίιμο». ηήκ ύπανλδ εκόξ ή πενζζζμηένωκ εβηθδιάηωκ ηαηά ηδξ άκενωπόηδημξ. Αφηδ ή δζαδζηαζία ημτ Γζηαζηδνίμο ηδξ Νονειαένβδξ πνμηάθεζε ηίξ ακηζδνάζεζξ αηυιδ ηαζ ηςκ Αιενζηακχκ κμιζηχκ ημο ορδθυηενμο επζπέδμο: αοηχκ ημΰ Ακςηάημο Γζηαζηδνίμο. αζζεάκεδ- .1 ΡΟΖΕ Γ ΚΑΡΩΝΣΤ ιία ιόκμ άπό αοηέξ ηζξ δύμ πμζκέξ) όζμζ αιθζζαδημύκ. πμφ ακαβκςνίγεζ υηζ ζηήκ ανπή ημκ εΐπε πανελδβήζεζ. έλ άθθμο. εϊηε άπό έκα άημιμ πμύ έπεζ ηνζεή έκμπμ ηέημζωκ εβηθδιάηωκ άπό βαθθζηό ή δζεεκέξ δζηαζηήνζμ. ηαηαεέηεζ αοηή ηήκ ιανηονία: «Όκμιαζημζ κμιμιαεείξ. ζέ όθμκ ημκ ηόζιμ. ιέ ηάπμζμκ από ημύξ ηνόπμοξ πμύ πενζβνάθμκηαζ ζημ άνενμ 23. κά δζάηαλδ: 1) ηήκ ημζπμηόθθδζδ ηδξ απμθάζεωξ ημο οπό ημύξ όνμοξ πμύ πνμαθέπμκηαζ ζηό άνενμ 51 ημΰ Πμζκζημύ Κωδζηόξ.

. ζημ όκμια εκόξ έεκμοξ. 716. ημΰ Ακςηάημο Γζηαζηδνίμο 1. Ό δζηαζηήξ Βέκκενζηνμοι. . έθααε βκώζδ ηώκ αιενζηακζηώκ ζπεδίωκ βζα αμιαανδζζιό ιέ αημιζηέξ αόιαεξ» αζζεάκεδηε πμθύ άζπδια βζά ηό ένβμ ιέ ηό όπμζμ ημκ είπακ επζθμνηίζεζ: κά ηζιωνήζδ. Λίβμ ηαζνό άθμΰ ό Ρόιπενη Σγάηζμκ ακέθααε από ημκ πνόεδνμ Σνμΰιακ ηό ηαεήημκ κά ήβδεή ηωκ Αιενζηακώκ δζηαζηώκ. Οί αναθορές ζέ νούμερα παραπέμποσν ζηα πρακηικά ηής δίκης ηοδ Σορόνηο. αθθά εεςνεί υηζ πνυηεζηαζ βζά «θοκηζάνζζια ιεβάθδξ ηθίιαημξ» (high-grade lynching party in Nuremberg). Σγάηζμκ.μζ Θ Ε Μ Ε Λ Θ Ω Δ Ε Θ ΢ ΜΤΘΟΘ ΣΗ΢ Θ΢ΡΑΗΛΘΝΗ΢ ΠΟΛΘΣΘΚΗ΢ 2 ηακ κηνμπή βζά ηδκ δζαδζηαζία ηδξ Νονειαένβδξ. πνάβια ειθακέξ ζημ «πνμζωπζηό διενμθόβζμ» ηό όπμζμ δζάααζα. πνάλεζξ πμύ ηαζ ηό ϊδζμ είπε δζαπνάλεζ. δζόηζ είπε πθήνδ ζοκείδδζδ ημο όηζ μί ΗΠΑ επνόηεζημ κά ηεθέζμοκ έκα έβηθδια αηόιδ ιεβαθύηενμ (33. υπμο υ Σηυμοκ βνάθεζ ζημκ Γζεοεοκηή ημΰ πενζμδζημφ «Fortune».. ζηήκ δίηδ ηήξ Νονειαένβδξ (Μάϊμξ 1945). ό Γζηαζηήξ Ρόιπενη Χ. ηόν Αύγοσζηο ηοΰ 1992. υηζ υπζ ιυκμκ απμδμηζιάγεζ ιζά ηέημζα δζαδζηαζία. πού δημοζιεύθηκαν από ηην Μπάρμπαρα Κοσλάηζκα. (5. Αιενζηακόξ πνόεδνμξ ηωκ ηαηδβόνωκ κηνεπόηακ βζ' αοηέξ ηζξ ιεεόδμοξ. Ακαθενυιεκμξ ζημ αζαθίμ ημο Άθθέμοξ Τυιαξ Μέσζμκ βζά ημκ Χάνθακ Φίζη Σηυμοκ. «Δίπα ηό πνμκόιζμ κά έπω πνόζααζδ ζηα «"Απμικδιμκεύιαηα» (ημο δζηαζηή Σγάηζμκ) ζηδκ Βζαθζμεήηδ ημο Κμβηνέζζμο. ηό 1988. Αζθαθώξ. υ ζοκήβμνμξ Κνίζηο ακαθένεηαζ ζηήκ ζεθίδα 715 αοημΰ ημο αζαθίμο. ζηο Σορόνηο.9392 ηαζ 9394)}. «Σηοθμαάηδξ ημο Νυιμο» (υ Χάν-θακ Φίζη Σηυμοκ ήηακ Πνυεδνμξ ημΰ Ακςηάημο Γζηαζηδνίμο ηχκ ΗΠΑ).995-996) ζ.

ηαηδβόνςκ. ζύιθςκα ιέ ηό άνενμ 21 ημΰ Καηαζηαηζ- 2. «Όζο βια ηοςρ κύπιοςρ καηηβοπούμενοςρ: "Ερρ. είπε ηήκ δοκαηόηδηα κα πή όηζ. Δλέεεζε ζηήκ εθδιενίδα Chicago Daily Tribune ηδξ 23δξ Φεανμοανίμο 1948. ζημκ ηόιμ 39 ημδ ΣΜΙ (ζ. ΢ημ αζαθίμ ημο «Σό εαναϊηό πανάδμλμ» (Grosset and Dunlop. Ακαθένεζ ζδζαζηένςξ ηό ηθίια ημϋ ιίζμοξ ηαί ηήκ ιενμθδρία ηςκ «ξένων οί όποιοι μόλιρ είσαν λάαει ηήν αμεπικανική ςπηκοόηηηα»2. δζηδβόνςκ. Δζεοεοκηέξ ήζακ δύμ ιεβάθμζ κμιζημί. Πνόεδνμξ εκόξ εη ηςκ δζηαζηδνίςκ (235915-5916) «αζζεάκεδηε ηόζμ αδδζαζιέκμξ άπό όθδ ηήκ αηιόζθαζνα ηαί ηδκ ζοιπενζθμνά δζενιδκέςκ. 1978. Γηόθκηιακ ελεζδζηεύεζ: «΢ηήκ δζάνηεζα ημΰ πμθέιμο. αςηοί έααζανίζθηζαν» (235919). Σηπάϊσεπ. ό Δν. έβζκε δεηηή ςξ «βκδζία απόδεζλδ» ιή επζδεπόιεκδ αιθζζαήηδζδ. ό Σγέζημιπ ηαζ Νεειία Ρόιπζκζμκ. Πόλ. Εαναίμζ Λζεμοα-κμί. ΢ηναηδβόξ Ρμοκηέκημ. πμύ ανκήεδηε ημκ δζμνζζιό ημο ηαζ εβηαηέθεζρε αιέζςξ ηήκ Γενιακία βζα κά βονίζδ ζηζξ ΗΠΑ. Πδβή: Νημημοιέκηα Δ΢΢Α 54. ηό ζκζηζημύημ επελενβάζηδηε δύμ ζδέεξ εκηεθώξ επακαζηαηζηέξ: ηό δζηαζηήνζμ ηδξ Νονειαένβδξ ηαζ ηζξ βενιακζηέξ επακμνεώζεζξ». ζύιθςκα ιέ ηό όπμζμ μί εηεέζεζξ ηςκ ΢οιιάπςκ είπακ απμδεζηηζηή αλία.. Υάνδ ζηήκ οπμζηήνζλδ ημοξ..32). 290.1 ΡΟΖΕ ΓΚΑΡΩΝΣΤ ηςκ ΗΠΑ. . πμο ηαηδβμνμύζε ημύξ Γενιακμύξ. ή ζμαζεηζηή έηεεζδ βζα ηό Καηίκ. βζα ηήκ ζθαβή 11. Βάζεζ ημο ηαηαζηαηζημύ ηδξ Νονειαένβδξ. ζηίξ 8 Αοβμύζημο 1945. ηζξ ακηζννήζεζξ ημο ζπεηζηώξ ιε ηήκ μνβάκςζδ ηαί ηήκ δζαδζηαζία.000 Πμθςκώκ αλζςιαηζηώκ. Ό ΢μαζεηζηόξ ηαηήβμνμξ. 122). ζ. ηό Παβηόζιζμ Έ αναϊηό Κμβηνέζζμ είπε δδιζμονβήζεζ έκα ζκζηζημύημ βζα ηά εαναϊηά γδηήιαηα ζηήκ Νέα Τόνηδ.

οι Θ Ε Μ Ε Λ Θ Ω Δ Ε Θ ΢ Μ Τ Θ Ο Θ ημΰ ημϋ Γζηαζηδνίμο ηδξ ΣΗ΢ Θ΢ΡΑΗΛΘΝΗ΢ ΠΟΛΘΣΘΚΗ΢ Νονειαένβδξ. βναπηό ή πνμθμνζηό. ημπμεεηώκηαξ ηζξ οπενάκς πακηόξ δζεεκμύξ κόιμο. ιέπνζ ηαζ ζηά ζπμθζηά εβπεζνίδζα. Σώνα. Γοςλιέλμορ Χέηλ. είπε ανή ζηζξ ηζέπεξ ημοξ έββναθα ημϋ 1940 πμύ απεδείηκοακ δηζ ή εηηέθεζδ είπε βίκεζ εηείκδ ηδκ επμπή. «δεν 2 μποπούζε νά άμθιζαηηηθή» (XV ζ. Σό 1940 ή πενζμπή ημϋ ΢ιόθεκζη ηαηεπόηακ από ημύξ ΢μαζεηζημύξ. ζημκ ηύπμ. 300). ζέ δθδ ηήκ Δββύξ Ακαημθή. ελεηάγμκηαξ ηά πηώιαηα. απσηβόρ ηοΰ αοηθηηικού . ηαηαζηνμθέξ ζημκ ζύβπνμκμ ηόζιμ ηαζ όπζ ιόκμ ζηήκ Δββύξ Ακαημθή: ηόκ ιύεμ ηςκ 6 εηαημιιονίςκ έλμκηςεέκηςκ Δαναίςκ ό όπμζμξ ακαβμνεύεδηε ζέ δόβια πμύ δζηαζμθμβεί ηαζ ηαεαβζάγεζ (δπςξ οπμκμεί ηαζ ό δνμξ: Όλοκαύηωμα) δθεξ ηζξ αοεαζνεζίεξ ημΰ ζζναδθζκμύ ηνάημοξ ζηήκ Παθαζζηίκδ. ιέζς ηώκ ΗΠΑ. ζηήκ θμβμηεπκία ηαζ ηόκ ηζκδιαημβνάθμ. Ό Καεδβδηήξ Νααίθ ημο Πακεπζζηδιίμο ηδξ Γεκεύδξ. ΢ηζξ 13 Απνζθίμο 1990 ό δζεεκήξ ηύπμξ ακαημίκςκε δηζ αοημονβμί ημϋ εβηθήιαημξ ημϋ Καηίκ ήζακ ό Μπένζα ηαζ μί ζμαζεηζηέξ ανπέξ. Γζά κά ιείκμοιε ζημ εέια ιαξ: «Οί εειεθζώδεζξ ιΰεμζ ημϋ ζζναδθζκμύ ηνάημοξ». ιεηά άπό πενζζζόηενμ άπό ιζζό αζώκα. αοηόξ ό ανζειόξ δέκ ζηδνίγεηαζ πανά ιόκμ ζέ δύμ ιανηονίεξ: αοηήκ ημΰ Χέηθ ηαζ αοηήκ ημΰ Βζζθζηζέκο. ζέ δθδ ηήκ παβηόζιζα πμθζηζηή. εά αζπμθδεμύιε ιέ ηήκ ελέηαζδ ιζαξ από αοηέξ ηζξ άκαθήεεζεξ πμύ πνμηαθμύκ αηόια. Νά ηζ δήθςζε ό πνώημξ: «Τόν Αππίλιο ηοΰ 1944. είπε ζηοςρ δικαζηέρ ηηρ Νςπεμαέπβηρ ό Δπ. ζηζξ ΗΠΑ. κά πνδζζιμπμζείηαζ βζά ηήκ πεζναβώβδζδ ηδξ ημζκήξ βκώιδξ. Σό Γζηαζηήνζμ ηδξ Νονειαένβδξ επζζδιμπμίδζε αοηόκ ηόκ ανζειό ό όπμζμξ δέκ έπαρε. ηαζ. άπό ηόηε.

657. εά ιμο ημ έθεβε δζόηζ από πθδνμθμνίεξ πμύ δζέεεηε. πνάηημνα ηδξ Ίκηέθζηγεκξ Σέναζξ.000 άκενωπμζ είπακ οπμαάθεζ αζηήζεζξ «επακμνεώζεωκ» βζά ηζξ γδιζέξ πμύ είπακ οπμζηή ημκ ηαζνό ηδξ ηονζανπίαξ ημΰ Φίηθεν. πζμ πθήνδξ ηαζ πζμ αηνζαήξ. είπε ιαγϊ ιμο ιζα ζοκμιζθία ζημ δζαιένζζια ιμο ζηήκ Βμοδαπέζηδ.. Γκώνζγε όηζ είπε παναηηδνζζεή εβηθδιαηίαξ πμθέιμο από ηά Σοιιαπζηά Κνάηδ. Πδβή: Αίηδ ηδξ Νονειαένβδξ. Ή εαναϊηή εθδιενίδα ηδξ Νέαξ Υόνηδξ «Der Aufbau» ηδξ 30δξ Ιμοκίμο 1965 ζδιεζώκεζ δηζ. ημκ όπμζμ έβκώνζγα από ημ 1938. ΋ηηώ-ανζμξ '56. ώξ ηόηε. ό SS 'Άκημθθ 'Άϊπιακ. Πνμζεέημοιε δηζ ηονία ιανηονία. ηόιμξ IV. Καζ ό δεύηενμξ: «"Εθεβε (ό 'Άϊπιακ) όηζ εά λεηανδζγόηακ ζηά βέθζα ιέζα ζημκ ηάθμ. είκαζ αοηή ημο Φέηθ. Γζα ηζξ δύμ αοηέξ ιανηονίεξ.. Πδβή: Δπζεεώνδζδ ηδξ Ιζημνίαξ ημδ Γεοηένμο Παβημζιίμο Πμθέιμο. 3. βζαηί ή επίβκωζδ όηζ είπε πάνεζ 5 εηαημιιύνζα ακενώπμοξ ζηό θαζιό ημο. εκώ άθθα δύμ εηαημιιύνζα ανήηακ ημκ εάκαημ ιέ άθθμ ηνόπμ». ζ. εά ήηακ βζ' αοηόκ πδβή ελαζνεηζηήξ ζηακμπμζήζεωξ». ακ ηαζ ό ανζειόξ ήηακ άηνωξ απόννδημξ. ό ϊδζμξ ό Πμθζάηωθ θέεζ: «Θά ήηακ δοκαηό κά άκηζηαπεή δηζ έκαξ ανζειόξ ηόζμ αηεθώξ ηεηιδνζωιέκμξ πνέπεζ κά εεωνδεή ύπμπημξ».375. . άθμΰ είπε ζηήκ ζοκείδδζδ ημο ηζξ γωέξ πζθζάδωκ Εαναίωκ.Ρ ΟΖΕ 1 Γ ΚΑΡΩΝΣΤ βναθείμο ημΰ ηιήιαημξ IVηδξ ηεκηνζηήξ οπδνεζίαξ αζθαθείαξ ημο Ράϊπ. Τμκ νώηδζα πόζμζ ήζακ ηαζ ιμο απάκηδζε όηζ. είπε ηαηαθήλεζ ζημ αηόθμοεμ ζοιπέναζια: ζέ δζάθμνα ζηναηόπεδα έλμκηώζεωξ είπακ ζημηωεή πενίπμο 4 εηαημιιύνζα Εαναίμζ.

Δζεοηνζκίγεζ:«μΰηε ζηήκ δίηδ ηήξ Νονειαένβδξ. ηζξ ζπεηζηέξ πανααάζεζξ ηώκ ηακόκωκ δζαδζηαζίαξ ηάεε αθδεζκήξ δίηδξ: 1. ημο Άϊπιακ . Ή απόδεζλδ ηαζ επαθήεεοζδ ηδξ βκδζζόηδημξ ηώκ πνμζημιζζεέκηωκ ηεζιέκωκ. ή μδδβία ημο Φίηθεν βζά ηήκ ελμθόενεοζδ. Δπζαεααζώκμκηαξ ηζξ ακηζννήζεζξ ηωκ ιεβάθωκ κμιμιαεώκ ημο Ακωηάημο Γζηαζηδνίμο ηώκ ΗΠΑ ηαζ πμθθώκ άθθωκ. Καη' ανπήκ. ιέ ελώθοθθμ έκα πμνηναίημ ημο Φέηθ ι' αοηή ηήκ θεγάκηα: «Ιζημνία εκόξ ηαηαζηόπμο. ημκ Φάϊκηνζπ. ηόκ Φίι-ιθεν ηαζ μί μδδβίεξ βζά ηήκ εηηέθεζδ ημοξ. 2. έ'ηζζ δεκ οπάνπεζ ηαζ δζαηαβή βζά ηήκ παύζδ ημοξ ηόκ Νμέιανζμ ημο 1944». 3. Ή ακάθοζδ ηήξ αλίαξ ηώκ ιανηονζώκ ηαζ ηώκ ζοκεδηώκ οπό ηίξ όπμζεξ εθήθεδζακ. Πανά ηίξ πνμζπάεεζεξ ηώκ εεωνδηζηώκ ηήξ «βεκμηημκίαξ» ηαζ ημο «"Οθμηαοηώιαημξ» δεκ ανέεδηε πμηέ ηακέκα Ίπκμξ ηδξ. ωξ παναδείβιαηα. α) Τά ηείιεκα Τά εειεθζώδδ ηείιεκα πμύ έπαζλακ απμθαζζζηζηό νόθμ βζά κά άπμδεζπεή ή «ηεθζηή θύζδ» είκαζ ηαη' ανπήκ μί εκημθέξ έλμθμενεύζεωξ πμύ απεδόεδζακ ζημοξ ακωηάημοξ οπεοεύκμοξ: ημκ Φίηθεν. πζό πενίενβδ ηαζ άπό επζζηδιμκζηή θακηαζία: αοηόξ ό θίθμξ ηωκ δβεηώκ καγί είπε αθεκηζηό έκακ άκενωπμ ηωκ ανεηακκζηώκ ιοζηζηώκ οπδνεζζώκ». Ή επζζηδιμκζηή ελέηαζδ ημο δπθμο ημο εβηθήιαημξ βζά κά ηαηαθακή ή θεζημονβία ημο ηαζ ηά απμηεθέζιαηα ημο.οι Θ Ε Μ Ε Λ Θ Ω Δ Ε Θ ΢ Μ Τ Θ Ο Θ ΣΗ΢ Θ΢ΡΑΗΛΘΝΗ΢ ΠΟΛΘΣΘΚΗ΢ 2 Πδβή: Τμ αββθζηό πενζμδζηό Weekend ηδξ 25δξ Ιακμοανίμο 1961. Ή ηονία ΋θβα Βμΰνιζεν-Μζβηό ήδδ έβναθε άπό ηό 1968: «"Οπωξ δεκ οπάνπεζ βναπηή δζαηαβή πωνίξ ηνοπημβνάθδζδ βζά ηήκ ελόκηωζδ ιέ αένζα ζημ Άμοζαζηξ. βζά ηζξ κμιζηέξ ακωιαθίεξ ημο «Γζηαζηδνίμο ηδξ Νονειαένβδξ εά δώζμοιε ιόκμ. μΰηε ζηήκ δίηδ ημο "Εξξ ζηήκ Κναημαία. ημκ Γηαΐνζκβη.

1 ΡΟΖΕ ΓΚΑΡΩΝΣΤ ζημ Ιζναήθ.. . μΰηε άπα ημκ Νμέιανζμ ημο 1966 ιέπνζ ημκ Αύβμοζημ ημο 1975 ζηδκ δίηδ ηδξ Φνακηθμύνηδξ (ηαηδβμνμύιεκμζ ημο "Αμοζαζηξ δεοηέναξ γώκδξ). ακαβκςνίγεζ. 544 ηαζ ζ. ή ημκ Χάζκνζπ πμύ κά ηάκδ θόβμ βζα ελόκηωζδ ηώκ Εαναίωκ. μί Ρεϋιόκη Άνμκ ηαί Φνακζμοά Φονέ ακαβηάζηδηακ κά δδθώζμοκ ζηήκ ζοκέκηεολδ ηύπμο πμύ δόεδηε ιεηά ηήκ ζοκάκηδζδ: «Πανά ηζξ πζμ ειανζεείξ ένεοκεξ πμηέ δεκ ιπόνεζε να ανεεή ιζα δζαηαβή ημΰ Χίηθεν βζα ελμθόενεοζδ ηώκ Εαναίωκ». ζημ Πανίζζ. ηό 1960: «δεκ οπάνπεζ ηακέκα έββναθμ οπμβεβναιιέκμ από ημκ Χίηθεν. Σο 1981. ηόκ Χίιιθεν. Ό Δν. Πδβή: Όθβμ Βμϋνιζεν-Μζβημ «Σο ζύζηδια ηώκ ζηναημπέδςκ ζοβηεκηνώζεςξ ηςκ καγί» PUF 1968. 13. δεκ πνμζημιίζεδηε ή πενίθδιδ δζαηαβή οπμβεβναιιέκδ από ημκ Χίιιθεν. ή θέλδ «ελόκηωζδ» δεκ ειθακίγεηαζ ζημ βνάιια ημΰ Γηαΐνζκβη πνόξ ημκ Χάϊ-κηνζπ ζπεηζηώξ ιέ ηήκ ηεθζηή θύζδ ημΰ έαναϊημΰ γδηήιαημξ». ημκ Φεανμοάνζμ ημΰ 1982. ή δζαηαβή να ηεεή ηέθμξ ζηήκ «Τεθζηή Αύζδ». Κμοιπόαο. ζ. ημϋ «Κέκηνμο Σεηιδνζώζεςξ» ημΰ Σέθ-Ά-αία. ζ. μΰηε ζηήκ δίηδ ηώκ δζμζηδηώκ ηωκ ζηναημπέδωκ. ηδξ 24δξ Νμειανίμο 1944 βζα ηδκ παύζδ ηδξ έλμκηώζεωξ ηωκ Εαναίωκ ιέ αένζμ. Πδβή: Λμύζο Νηααίκημαζηξ: «Ό πόθειμξ ηαηά ηώκ Εαναίςκ» 1975.. βζα ηήκ ακηζιεηώπζζδ ηώκ ηναηζηώκ ενβαζζώκ ηώκ «νεαζγζμκζζηώκ». Μεηά άπό ιζα ζογήηδζδ ζηήκ ΢μναόκκδ. ένπεηαζ ή μιμθμβία ημϋ Λάηεν: «Μέπνζ ζήιενα δεκ ανέεδηε βναπηή δζαηαβή ημΰ Χίηθεν βζα ελόκηωζδ ηδξ εονωπαϊηήξ εαναϊηήξ ημζκόηδημξ ηαί. 121.

Αοηή είκαζ ή οπμπνεωηζηή αθεηδνία ηάεε ζζημνζηήξ ένεοκαξ έπί ημο εέιαημξ. ηάεε ένεοκα ηαζ ηάεε ηνζηζηή βζ' αοηό πμύ ηνίεδηε ηάπμηε. πνμ πάζδξ ένεύκδξ ηαζ ηάεε ηνζηζηήξ. Γζα κά βίκδ ζδιαίκεζ δηζ. ζηάεδηε δοκαηή.. κά άπμηεθή ζοκεπήξ ένεοκα..______ οι Θ Ε Μ Ε Λ Θ Ω Δ Ε Θ ΢ Μ Τ Θ Ο Θ ΣΗ΢ Θ΢ΡΑΗΛΘΝΗ΢ ΠΟΛΘΣΘΚΗ΢ 2 ζύιθωκα ιέ ηάεε πζεακόηδηα.. "Εκα ηέημζμ ηείιεκμ απμηεθεί. 190. Ή ζζημνία ςζηόζμ μθείθεζ. δέκ ιπμνεί κά ύπανλδ ζογήηδζδ βζά ηήκ ύπανλδ εαθάιωκ αενίωκ». ζζημνζηό μνόζδιμ ζηήκ ζζημνία ηδξ ζζημνίαξ: ηό βεβμκόξ πμύ πνέπεζ κά άπμδεζπεή ηίεεηαζ. Βζέκκδ. Βενμθίκμ.) Δέκ πνέπεζ κά ακανωηζόιαζηε πώξ. 1981. ςξ αθήεεζα απόθοηδ ηαζ ή μπμία δέκ επζηνέπεηαζ κά εζβή απαβμνεύμκηαξ. ηεπκζηώξ. ηνία ηαιπμύ. πναβιαηζηά. ηήκ επμιέκδ ιζαξ κίηδξ. Αοηή είκαζ ή αθήεεζα ηήκ μπμία... ανέεδηακ. αιθζζαδηώκηαξ ζοκέπεζα ό. Πδβή: Ούώθηεν Λάηεν: «Σό ηνμιενό ιοζηζηό» επί ημδ Μάΐκηξ. αοηή ή δζαηαβή δέκ δόεδηε πμηέ»..ηζ έπμοιε εεςνήζεζ ηόζμ μνζζηζηά απμδεηηό όζμ ηαζ ηά εεςνήιαηα ημΰ Εοηθείδδ ή ημύξ κόιμοξ ημο Νεύηςκα. άπό ημύξ ίδζμοξ ημύξ κζηδηέξ. . άκ εέθεζ κά ζεααζεή έκα επζζηδιμκζηό ηαηαζηαηζηό. Παν' δθα ηαΰηα. Φνακηθμύνηδ. α. Σνεζξ απαβμνεύζεζξ. ηεπκζηώξ. —οπμπνεςηζηή αθεηδνία.. —δέκ ιπμνεί κά ύπανλδ ζογήηδζδ. πνέπεζ απθώξ κά εοιόιαζηε: δέκ οπάνπεζ. ιέ ηδκ παναηίκδζδ ηςκ Βζκηάθ-Ναηέ ηαζ Πμθζάηςθ. ηνεζξ πενζμνζζηζημί θναβιμί ζηήκ ένεοκα. —δέκ πνέπεζ κά ακανςηζόιαζηε. ζηάεδηε δοκαηή ιία ηέημζα ιαγζηή δμθμθμκία. άθθμζ ζζημνζημί βζα κά οπμβνάρμοκ ηδκ παναηάης δήθςζδ: «(.. ιέ ηνεζξ αηονςηζηέξ επζηαβέξ.

ηαηά πθεζμρδθία Εαναίμοξ άπό δζάθμνεξ πώνεξ ηήξ Εονώπδξ. Γημθκηζηάϊκ δεκ αιθζζαδημύζε ηαεόθμο ηήκ ακάβηδ κά αθθαπεμύκ μί παθαζέξ πθάηεξ. «"Αξ είκαζ αοηόξ ό ηύπμξ. μπμύ μί καγί δμθμθόκδζακ έκάιζζο εηαημιιύνζμ άκδνεξ.» Πδβή: Le Soir. ααζακίζηδηακ ηαζ δμθμθμκήεδηακ από ηζξ πζηθενζηέξ βεκμηημκίεξ». άπό το 1940 εςξ ηό 1945. κά άκηζηαηαζηήζδ ηήκ ακαικδζηζηή πθάηα ζημ "Αμοζαζηξ. Αοηό ηό πανάδεζβια δείπκεζ oηζ ή ζζημνία. θμζπόκ. Πδβή: "Ανενμ ημο Λύη Ρμγεκαάϊβη ζηήκ Le Monde ηήξ 27δξ Ιακμοανίμο 1995. ηδξ μπμίαξ πνμεδνεύεζ ό ζζημνζηόξ Βθακηζζθάα Μπανημγέθζηζ. Μώνζξ Γημθκηζηάσκ. βοκαίηεξ ηαί παζδζά. Ή πθάηα. ό δν. ημκ Νμέιανζμ ημΰ 1990. ηαί ή μπμία πενζθαιαάκεζ είημζζ ελζ ιέθδ όθωκ ηώκ εεκζημηήηωκ.1 ΡΟΖΕ ΓΚΑΡΩΝΣΤ Όνΐζηε έκα πηοπδηό πανάδεζβια: «Ή Δζεεκήξ Επζηνμπή ημΰ "Αμοζαζηξ ζηόπεοε. Πνόεδνμξ αοηήξ ηδξ Επζηνμπήξ. πμύ έβναθε "4 εηαημιιύνζα κεηνμί" ιε άθθδ πμύ εά έβναθε "πενζζζόηενμ από εκα εηαημιιύνζμ κεηνμί". δζόηζ βκώνζγε όηζ πζεακώξ ζύκημια εα έπνεπε κά ιεζωεή ηαζ πάθζ ό ανζειόξ πμύ ηώνα εα ακαβναθόηακ. έθενε αοηή ηήκ επζβναθή ιέπνζ ημ 1994. ζηήκ είζμδμ ημΰ ζηναημπέδμο ημΰ Μπζνηεκάμο. βζα κά βθοηώζδ άπό . ηό ηείιεκμ ηνμπμπμζήεδηε πνόξ ιζα ηαηεύεοκζδ θζβώηενμ απμιαηνοζιέκδ άπό ηήκ αθήεεζα. Χάνδ ζηήκ δνάζδ ηδξ Γζεεκμύξ Δπζηνμπήξ ημΰ Κναηζημΰ Μμοζείμο.. Βνολέθθεξ. «Έδώ. Ό Αν. 16. ακηζηάπεδηε ζ' αοηό το ζπέδζμ. ζ. βοκαίηεξ ηαζ παζδζά. βζα πάκηα βζα ηήκ ακενςπόηδηα ηναοβή απεθπζζίαξ ηαζ πνμεζδμπμζήζεςξ».. ήεεθε όιωξ ή ηαζκμύνβζα πθάηα κά ιήκ άκαθένδ ανζειό. 19-20 Όηηωανίμο 1991. ηέζζενα εηαημιιύνζα άκδνεξ. ΢ηήκ πναβιαηζηόηδηα.

ηήκ «νεαζγζμκζζηζηή» δδθ. ζημ ζδιείμ 7. ωξ ιέθμξ ιζαξ μιμβεκμύξ ημζκόηδημξ.S.A. βίκεηαζ θόβμξ βζα απαβόνεοζδ δζαιμκήξ ζηό Ράϊπ. ύπό μνζζιέκεξ ζοκεήηεξ. θακενά ηαηά ηώκ . ζηήκ επαθήεεοζδ ηωκ ιανηονζώκ. θμζπόκ. Παναηάηω. κά ηζ άθμνα ημύξ Δαναίμοξ ζημ πνόβναιια ημϋ έεκζημζμζζαθζζηζημΰ ηόιιαημξ. Καζ πθήνεζξ πμθίηεξ είκαζ όζμζ έπμοκ βενιακζηό αΐια. ηήκ ηνζηζηή. ζηζξ πναβιαημβκωιμζύκεξ βζα ηό όνβακμ ημο εβηθήιαημξ. Αοηό ηό ηεθεοηαίμ ζδιείμ ζηνέθεηαζ. ηαεώξ ηαζ ή άιεζδ απέθαζδ ηώκ ιή Γενιακώκ πμύ ιπήηακ ζηήκ Γενιακία από ηζξ 2 Αοβμύζημο ημο 1914. "Αξ επακέθεμοιε.οι Θ Ε Μ Ε Λ Θ Ω Δ Ε Θ ΢ Μ Τ Θ Ο Θ ΣΗ΢ Θ΢ΡΑΗΛΘΝΗ΢ ΠΟΛΘΣΘΚΗ΢ 2 ηδκ πκεοιαηζηή ηνμιμηναηία ηωκ ηδνύηωκ ημο ιίζμοξ. ηακείξ Εαναίμξ δέκ ιπμνεί κά είκαζ πθήνδξ πμθίηδξ».D. ζηήκ πναβιαηζηή ζζημνία.P): «Τήκ βενιακζηή οπδημόηδηα ιπμνμύκ κα έπμοκ ιόκμκ αύημσ πμύ είκαζ πθήνεζξ πμθίηεξ. αοηή πμύ ααζίγεηαζ ζηήκ ακάθοζδ ηωκ ηεζιέκωκ. "Ανα. To «Staatsbürger» ζδιαίκεζ ημκ πμθίηδ ηαζ ηό «Volksgenosse» ημκ πθήνδ πμθίηδ. αδζαηνίηςξ ενδζηεύιαημξ. αοηώκ πμύ δέκ έπμοκ ηήκ βενιακζηή οπδημόηδηα» ζηό ζδιείμ 8 εκηέθθεηαζ ή απαβόνεοζδ ηάεε κέαξ ιεηακαζηεύζεωξ πνόξ ηήκ Γενιακία ιή Γενιακώκ. Καη' ανπήκ. Δϊηε είκαζ νεαζγζμκζζηζηή. ζημ ζδιείμ 5. εϊηε άθθμζώξ είκαζ ιεηαιθζεζιέκδ πνμπαβάκδα. ΢ηήκ ζοκέπεζα. απαζηεί ιζα ζοκεπή ακαεεώνδζδ. αθέπμοιε: «"Οπμζμξ δεκ 'έπεζ ηήκ βενιακζηή οπδημόηδηα δεκ ιπμνεί κά γή ζηήκ Γενιακία πανά ιόκμ ώξ θζθμλεκμύιεκμξ (Gast) ηαζ εα οπόηεζηαζ ζηήκ ζζπύμοζα κμιμεεζία ζπεηζηά ιέ ηήκ δζαιμκή ηςκ λέκςκ». Σό πνόαθδια ηωκ Δαναίωκ είβεηαζ ζημ άνενμ 4 ημϋ Πνμβνάιιαημξ ημο Έεκζημζμζζαθζζηζημΰ Κόιιαημξ (N.

1

ΡΟΖΕ

Γ ΚΑΡΩΝΣΤ

Δαναίςκ ηδξ Ακαημθήξ μί όπμζμζ έθηαζακ ιαγζηά ζημ Ράσπ ηαηά ηδκ
δζάνηεζα ηαζ ιεηά ημκ Α' Παβηόζιζμ Πόθειμ.
Σό ζδιείμ 23 εέθεζ ελ σζμο ηό πνόαθδια: μνίγεζ όηζ μί Δαναίμζ
δεκ εά έπμοκ ηό δζηαίςια κά ενβάγμκηαζ ζημκ ηύπμ ηαζ ηό άνενμ 24
επζαεααζώκεζ όηζ ηό Κόιια αβςκίγεηαζ ηαηά ημο «οθζζηζημύ εανασημύ
πκεύιαημξ».
α. Οι διαηαβέρ ηος Χίηλεπ βιά εξολόθπεςζη ηων Εαπαίων.

΢ημ αζαθίμ ημο «Ή ελόκηςζδ ηςκ Δαναίςκ ηδξ Δονώπδξ» ό Ραμύθ
Υίθιπενβη, ηό 1961 ζηήκ πνώηδ έηδμζδ, βνάθεζ όηζ οπήνλακ δύμ
δζαηαβέξ έλμθμενεύζεςξ πμύ εδόεδζακ από ημκ Υίηθεν: ή ιζά ηδκ
άκμζλδ ημο 1941 (είζμδμξ ζηήκ Ρςζζΐα) ηαζ ή άθθδ ιήκεξ ανβόηενα.
Όιςξ ηό 1985
«ζηήν δεύηεπη έκδοζη, ηην αναθεωπημένη, όλερ οί αναθοπέρ ζε
διαηαβέρ ή αποθάζειρ ηος Χίηλεπ ζσεηικά μέ ηην «ηελική λύζη»
έξαλείθθηκαν ζςζηημαηικά».
Πδβή: «Ό ακαεεςνδιέκμξ Υίθιπενβη» Υνμκζηά ΢άσιμκ Βίγεκηαθ (ηόι. 3.1986, ζ. 294).

Ή έηδμζδ ημο 1961, έβναθε ζηήκ ζεθίδα 171:
«Πώρ εμθανίζηηκε διαηακηικώρ ή θάζη ηηρ θαναηώζεωρ; Βαζικά μέ
δύο αποθάζειρ ηοΰ Χίηλεπ. Μιά διαηαβή δόθηκε ηήν άνοιξη ηοΰ
1941».

Μέ πμζμοξ όνμοξ δόεδηακ αοηέξ μί δζαηαβέξ;
Χίλμπεπβκ: «Σύμθωνα μέ ηον Σηπαηηβό Γιόνελ, ό όποιορ έβπαθε ηό
έββπαθο πού παπαθέηω, ηά λόβια ήζαν ώρ έξηρ: Ό Αδόλθορ Χίηλεπ
είπε όηι ήθελε νά εκκαθαπιζθούν οί Εαπαίοι μπολζεαίκοι κομιζάπιοι.
Είναι ηό ππώηο ζημείο... Τέηοιο ήηαν ηό πεπιεσόμενο ηηρ διαηαβήρ
πού πε-

οι Θ Ε Μ Ε Λ Θ Ω Δ Ε Θ ΢ Μ Τ Θ Ο Θ

ΣΗ΢

Θ΢ΡΑΗΛΘΝΗ΢ ΠΟΛΘΣΘΚΗ΢

2

πιβπάθει ό Σηπαηηβόρ Γιόνηλ». (4-82). Χίλμπεπβκ:
«Ή διαηαβή ήηαν πποθοπική»

Γδθ.: Ό Υίθιπενβη είπε δηζ ό ΢ηναηδβόξ Γζόκηθ είπε πή όηζ ό Υίηθεν
είπε πή...!
"Ηδδ, από ηζξ πνώηεξ ημο ακηζζδιζηζηέξ δζαηνζαέξ ηαζ ζημ «Mein
Kampf», ό Υίηθεν δζαηήνολε ηδκ εέθδζδ ημο κα δζώλδ ημοξ
Δαναίμοξ άπό ηήκ Γενιακία. Γέκ εα πνδζζιμπμζμύζε πθέμκ αθθα
βενιακζηά ηείιεκα έηημξ άπό αοηά πμύ πνδζζιμπμζμύκ ηήκ έηθναζδ
«ηεθζηή θύζδ», ώζηε κα ανμύιε έκακ αηνζαή μνζζιό.
΢ηζξ 24 Ιμοκίμο 1940, ιεηά ηήκ κίηδ έπί ηήξ Γαθθίαξ, ό Υάσκηνζπ
ακαθένεζ ζέ εκα βνάιια ζημκ Ρίιπεκηνμπ, Τπμονβό Οζημκμιζηώκ,
ιζα «ηεθζηή εδαθζηή θύζδ» (Eine territoriale Endlosung).
Πδβή: Γηέναθκη Φθέιιζκβη «Hitler und die Endlösung» Βζζιπάκηεκ-Μόκαπμ 1982, ff. 56.

Γδιζμονβία, ελς άπό ηήκ Δονώπδ, ιζαξ «απμεήηδξ» Δαναίςκ, ηαζ ό
Ρίιπεκηνμπ θμζπόκ πνμηείκεζ ηό «ζπέδζμ Μαδαβαζηάνδ».
Σμκ Ιμύθζμ ημΰ 1940, ό οπεύεοκμξ ηώκ εανασηώκ οπμεέζεςκ,
Φνάκηξ Ρακηειάπεν, ζοκμρίγεζ αοηή ηήκ μδδβία ςξ έλδξ:
«"Ολοι οί Εαπαίοι εξω άπό ηήν Εςπώπη!»
Πδβή: Joseph Billig «Ή ηεθζηή θύζδ ημο εανασηό» γδηήιαημξ», Πανίζζ, 1977, ff. 58.

Αοηή ή «ηεθζηή εδαθζηή θύζδ» ακηαπμηνζκόηακ ζηήκ μοζία, ζηήκ
ηαζκμύνβζα ηαηάζηαζδ ηήξ Γενιακίαξ ή μπμία ηόηε, ηονζανπμύζε
ζηήκ Δονώπδ: δέκ ανημύζε κα έηδζςπεμΰκ μί Δαναίμζ άπό ηήκ
Δονώπδ.
Ό οπεύεοκμξ αοημύ ημΰ ζπεδίμο ηήξ «ηεθζηήξ θύζεςξ» ιέ
εηημπζζιό όθςκ ηώκ Δαναίςκ ηήξ Δονώπδξ ζηήκ Μαδαβαζηάνδ, ό
Ρακηειάπεν, παναηήνδζε όηζ ή πναβιαημπμίδζδ

1

ΡΟΖΕ

ΓΚΑΡΩΝΣΤ

ημο ζπεδίμο εά απαζημφζε ηέζζενα πνυκζα ηαζ ζημ ηεθάθαζμ
«Χνδιαημδυηδζδ» ζδιεζχκεζ:
«Ή πραβιαηοποίδζδ ηδς προηεζκόιεκδς ηεθζηής θύζεφς (Εδάΐόαζζδα)
απαζηεί ζδιακηζηούς πόροσς». Πδβή: Ν.τ. 2586.

α. Γράιια ηοσ Γηαχρζκβη ζηοκ Χάζκρζτ ζηζς 31 Ιοσθίοσ 1941.

Ο Χάσκηνζπ νςηά ημκ Γηαΐνζβη:
«Σο 1939, ιοσ είταηε δώζεζ ηδκ δζαηαβή κά θάαφ ιέηρα ζτεηζηώς ιε
ηό εαραχηό γήηδια. Πρέπεζ ηώρα κά επεηηείκφ ηό ερβο πού ιοσ
ακαεέζαηε ηόηε ζηά ηαζκούρβζα εδάθδ πού ηαηαηηήζαιε ζηήκ
Ρφζζία;»

Καζ εδχ, ηίπμηα ζπεηζηά ιε δμθμθμκία Δαναίςκ. Πνυηεζηαζ απθχξ βζα
ηδκ βεςβναθζηή ιεηαθμνά ημοξ, θαιαακμιέκςκ φπ' υρζκ ηχκ κέςκ
ζοκεδηχκ (33.9373 9374).1
Ή ιυκδ «ηεθζηή θφζδ», θμζπυκ, ζοκίζηαημ ζημ κά έηηε-κςεή ή
Δονχπδ απυ ημφξ Δαναίμοξ, απμιαηνφκμκηαξ ημοξ ζοκεπχξ
πενζζζυηενμ ιέπνζξ υημο υ πυθειμξ (οπμεέημκηαξ υηζ εά ημκ
ηένδζγακ) επζηνέρεζ ηήκ εβηαηάζηαζδ ημοξ ζε έ'κα βηέηημ ελς άπυ
ηήκ Δονχπδ (υπςξ ηυ ζπέδζμ ηδξ Μαδαβαζηάνδξ πμφ είπε πνμηαεή
ανπζηχξ.)
Ή οπυεεζδ ηδξ ηςδζημπμζδιέκδξ ηαζ απμννήημο βθχζζαξ είκαζ
ααάζζιδ2 δζυηζ, βζά άθθα εβηθήιαηα, ηά έββναθα

1. Αναθοπά ζηά ππακηικά ηηρ δίκηρ ηού Τοπόνηο ηό 1988.
2. Μιά ηέηοια ςπόθεζη ζηήν οςζία επιηπέπει κάποιορ νά πή ό,ηιδήποηε ζέ
ό,ηιδήποηε. Καηά ηήν διάπκεια ηηρ καηοσήρ, π.σ. έ'να κωδικοποιημένο
μήνςμα άπό ηό Λονδίνο: «Μήν ξεσάζηρ ηό πανηεβού μέ ηήν Μαπγαπίηα»
μποπούζε νά ζημαίνη: «Άναηινάξηε ηήν ηάδε γέθςπα».

οι Θ Ε Μ Ε Λ Θ Ω Δ Ε Θ ΢ Μ Τ Θ Ο Θ

ΣΗ΢

Θ΢ΡΑΗΛΘΝΗ΢ ΠΟΛΘΣΘΚΗ΢

2

είκαζ ζέ βθχζζα ηακμκζηή: ή εοεακαζία, ή δζαηαβή κά εηηεθεζεμφκ
μί Βνεηακκμί ημιιάκημξ, κά θοκηζανζζεμΰκ μί Αιενζηακμί
αενμπυνμζ, κά έλμκηςεή υ ακδνζηυξ πθδεοζιυξ ημο Σηάθζκβηνακη άκ
ηυ έηονίεοακ.
«Για όθα ασηά ηά εβηθήιαηα, ηα έββραθα σπάρτοσκ εηεί. Έκώ, ιόκο
ζέ αύηδ ηδκ ζσβηεηρζιέκδ περίπηφζδ δέκ σπάρτεζ ηίποηα, οΰηε ηά
πρφηόησπα ούηε ηά ακηίβραθα»

μΰηε πνμζεέημοιε, μί μδδβίεξ ή εκημθέξ βζά ηήκ εηηέθεζδ ηέημζςκ
ηενάζηζςκ μδδβζχκ. (33.9375-9376).
«Σοκ Ιακοσάρζο ηοΰ 1942, ό Ράχκταρκη Χάχκηρζτ, αρτδβός ηδς
Γηεζηάπο, πθδροθόρδζε ηοσς ζεύκοκηες ηοΰ Βεροθίκοσ όηζ ό Φύρερ
εχτε αποθαζίζεζ ηήκ αποιάηρσκζδ όθφκ ηφκ Εαραίφκ πρός ηζς
ακαηοθζηές περζοτές, ακηζηαεζζηώκηας έηζζ ηήκ απέθαζδ ηοσς πέρακ
ηφκ εαθαζζώκ, πού εχτε προηαεή προβεκεζηέρφς». (34-9544).

Σέ έκα οπυικδια πμφ ηοηθμθυνδζε ημκ Μάνηζμ ημΰ 1942, ζημ
βναθείμ ημΰ Χάσκηνζπ, μί οπμονβμί έπθδνμθμνμΰκημ υηζ μί Δαναίμζ
ηήξ Δονχπδξ εά έπνεπε κά ζοβηεκηνςεμφκ ζηήκ Ακαημθή,
«εκ ακαιοκή ώζηε ιεηά ηοκ πόθειο κά ιπορέζοσκ κά ιεηαθερεούκ
ζέ ιζά αποιειαηρσζιέκδ περζοτή, όπφς ή Μαδαβαζηάρδ, ή οποία
εά άποηεθέζδ ηήκ εεκζηή ηοσς εζηία...» (34-9545-9546).

Ό Πμθζάηςθ ζδιεζχκεζ:
«Μέτρζ ηήκ ορζζηζηή εβηαηάθεζυδ ηοσ, ηό «΢τέδζο Μαδαβαζηάρδ»
ηαιιζά θορά ακαθερόηακ από ηούς Γεριακούς δβέηες, φς «ηεθζηή
θύζδ» ηοΰ εαραχηού γδηήιαηος».
Πδβή: Πμθζάηςθ, «Ή Γίηδ ηήξ Ιενμοζαθήι», Πανίζζ 1963, ζ. 152.

128

ΡΟΖΕ

ΓΚΑΡΩΝΣΤ

Γζα κα δζαηδνδεή ιέ ηάεε εοζία ή εέζδ ηδξ θοζζηήξ έλμκηχ-ζεςξ
έπνεπε θμζπυκ, κα ανεεή ιζα οπεηθοβή:
«Τεθζηή θύζδ ημΰ εανασημύ πνμαθήιαημξ ήηακ ιζα από ηζξ
ζοιααηζηέξ θνάζεζξ πμύ οπμδήθςκακ το πζηθενζηό ζπέδζμ βζά
ελμθόενεοζδ ηςκ Εονςπαίςκ Εαναίςκ».
Πδβή: Gerald Reitlinger «Ή ηεθζηή θφζδ», ζ. 19.

Έλ' άθθμο, δεκ έπεζ δμεή ηαιιζα δζηαζμθμβία βζ' αφηδ ηήκ οπυεεζδ
ηήξ ηςδζημπμζδιέκδξ βθχζζαξ πμφ εα επέηνεπε κα άπμδίδμιε υπμζα
ζδιαζία εέθμοιε ζε μπμζμδήπμηε έββναθμ. Όνίζηε δφμ
παναδείβιαηα:
Σο πνώημ: εΐκαζ ηυ βνάιια ημο Γηασνζκβη ηήξ 31δξ Ιμοθίμο 1941
(έκα ιήκα ιεηά ηυ βνάιια ημο Χάσκηνζπ πμφ παναηίεεηαζ παναπάκς,
ή έκκμζα ηςκ θέλεςκ έπεζ αθθάλεζ άνδδκ!!).
Μέ αοηυ ηυ βνάιια, ó Γηασνζκβη ζοιπθδνχκεζ ηζξ μδδβίεξ ημο
πνυξ ηυκ Χάσκηνζπ:
«Όθμηθδνώκμκηαξ το ένβμ πμύ ζαξ ακεηέεδ ιέ δζάηαβια ηήξ
24-1-1939, δδθ., κά εκημπίζεηε βζά το εανασηό γήηδια, δζα ηήξ
ιεηακαζηεύζεςξ ηαζ ηήξ εηηεκώζεςξ, ηήκ πζμ πςθεθή δοκαηή θύζδ,
έκ όρεζ ηςκ πενζζηάζεςκ, ζαξ ακαεέης, δζα ηήξ πανμύζδξ να
πνμπςνήζεηε ζε όθεξ ηζξ ακαβηαίεξ πνμεημζιαζίεξ... βζά κά ανεεή ιζα
ζοκμθζηή θύζδ (Gesamtlosung) ζημ εανασηό γήηδια ζηήκ γώκδ
βενιακζηήξ επζννμήξ ζηήκ Εονώπδ... Σας επζθμνηίγς ιέ ηήκ ηαπεία
οπμαμθή εκόξ ζοκμθζημύ ζπεδίμο ζπεηζηά ιέ ηά ορβακςηζηά ιέηνα
ηαζ ηζξ ζοβηεηνζιέκεξ οθζηέξ πνμεημζιαζίεξ βζά ηήκ πναβιαημπμίδζδ
ηήξ ηεθζηήξ θύζεςξ πμύ επζδζώημοιε βζά ηό εανασηό γήηδια.
(Endlösung der Judenfrage)».

ε

Πδβή: Χίθιπενβη (δπςξ παναπάκς) 2δ έηδμζδ, ζ. 401 (N.G 2586-E.P.S.710)

Είκαζ ζδιακηζηυ υηζ, παναεέημκηαξ αοηυ ηυ ηείιεκμ (ζηήκ ζεθίδα 108
ημΰ αζαθίμο ημο), υ Ράσηθζβηεν ηυαεζ ηήκ άνπή

μζ Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Δ Ε Ι ΢

ΜΤΘΟΙ ΣΗ΢ Ι΢ΡΑΗΛΙΝΗ΢ ΠΟΛΙΣΙΚΗ΢

129

πμφ ακαθένεηαζ ζέ ιεηακάζηεοζδ ηαζ εηηέκςζδ, εκχ αοηυ ηυ βνάιια
πνμδζαβνάθεζ ιζα κέα επέηηαζδ ηςκ ιέηνςκ εηηεκχζεςξ πμφ
εθήθεδζακ «έκ υρεζ ηχκ πενζζηάζεςκ», ηδκ επμπή πμφ υ Χίηθεν δεκ
ηαηείπε πανά ιυκμ ηήκ Πμθςκία ημκ Ιακμοάνζμ ημο 1939 ηαζ αηυιδ
υπζ ηήκ Γαθθία, εκχ ημκ Ιμφθζμ ημο 1941 δέζπμγε ζέ υθδ ηήκ Εονχπδ.
Καζ υιςξ ή ζδιαζία ημΰ ηεζιέκμο ημτ Γηαΐνζκβη είκαζ εκηεθχξ
λεηάεανδ, ήδδ άπυ ηήκ πνχηδ πανάβναθμ: ή πμθζηζηή
ιεηακαζηεφζεςξ ή εηηεκχζεςξ πμφ εθανιμγυηακ ιέπνζ ηυηε ζηήκ
Γενιακία, έπνεπε κά έπεηηαεή, έλ αζηίαξ ηχκ κέςκ ηαηαηηήζεςκ, ζέ
υθεξ ηζξ γχκεξ ηδξ Εονχπδξ πμφ ανίζημκηακ φπυ βενιακζηή ηονζανπία.
Ή «ζοκμθζηή θφζδ» θαιαάκεζ φπ' υρζκ ηήκ ηαζκμφνβζα ηαηάζηαζδ.
Δέκ ιπμνμφζε κά είκαζ «ηεθζηή θφζδ» πανά ιυκμ ιεηά ηυ ηέθμξ ημΰ
πμθέιμο μπυηε, ζέ πενίπηςζδ μθμηθδνςηζηήξ κίηδξ ζηήκ Εονχπδ,
πενζθαιαακμιέκδξ ηαζ ηδξ Ρςζζίαξ, ιζά ηεθζηή εηηέκςζδ, ζηήκ
Αθνζηή ή άθθμο εά επέηνεπε, ζφιθςκα ιε ημκ ζηαεενυ ζηυπμ ημΰ
Χίηθεν
«κ' άδεζάζδ ή Εονώπδ άπό ημοξ Εαναίμοξ ηδξ».

Έκ πενζθήρεζ, ή μδδβία ημΰ Γηαΐνζκβη ζημκ Χάσκηνζπ, εηηυξ ηζ άκ
εέθμοιε αοεαζνέηςξ κά ηήκ ενιδκεφζμοιε ι' έκα πνμηαεμνζζιέκμ
ζπήια, δέκ είκαζ ηίπμηε άθθμ πανά ή εθανιμβή ζηήκ Εονχπδ αφημΰ
πμφ ιέπνζ ηυηε εθανιμγυηακ ζηήκ Γενιακία. Ακηζηεζιεκζηυξ ζηυπμξ
ακαιθζαυθςξ απάκενςπμξ ηαζ εβηθδιαηζηυξ, υ υπμζμξ υιςξ, ζέ
ηαιιζά πενίπηςζδ δέκ ζοκεπάβεηαζ ηήκ ζδέα ηδξ «έλμθμενεφζεςξ»
πμφ ημΰ απμδίδεζ υ ηαηήβμνμξ ηδξ Νονειαένβδξ, Ρυιπενη Κέιπκεν,
δδθχκμκηαξ:
«Μέ αοηέξ ηζξ βναιιέξ, ό Χάσκηνζπ ηαζ μί ζοκενβάηεξ ημο
επζθμνηίζεδηακ επζζήιςξ ιέ ημκ κόιζιμ θόκμ ηώκ Εαναίςκ».

Ό Γηαΐνζκβη δζαιανηονήεδηε βζά ηήκ αββθζηή ιεηάθναζδ ηδξ
βενιακζηήξ θέλεςξ «Gesamtlosung» (ζοκμθζηή θφζδ) ιέ ημκ

Οσ εειεθζώδεζξ ιύεμζ ηδξ ζζναδθζκήξ πμθζηζηήξ, 9

έγξαθε ζε έλα επίζεκν γξάκκα: «Έλ ησ κεηαμύ. Σπλεπεία ηνύηνπ. 1957. φ επίινγνο ηνπ φπνηνπ εΐρε ψο έμεο: «Εύρνκαη λά δσ ηό εβξατθό δήηεκα νξηζηηθώο δηεπζεηεκέλν ράξηο ζηήλ κεηαθίλεζε όισλ ησλ Εβξαίσλ πξόο ηήλ Αθξηθή ή πξόο θάπνηα απνηθία». 575. φ ππεχζπλνο ηήο «Γεξκαλίαο III» ζηφ Τπνπξγείν εμσηεξηθψλ. δελ κπνξεί πιένλ λά ιπζή κε ηήλ κεηαλάζηεπζε: είλαη αλαγθαία κηά ηειηθή εδαθηθή ιύζε».Σ. ό πόιεκνο θαηά ηήο Σνβηεηηθήο Ελώζεσο καο επέηξεςε λά απνηθήζνπκε λέα εδάθε γηά ηήλ ηειηθή ιύζε. Πεγή: δηθαηνινγεηηθφ έγγξαθν άξ. . "Εηζη δέλ ππάξρεη πηά αλάγθε λά αληηκεησπίδνπκε ηήλ Μαδαγαζθάξε ώο ηήλ ηειηθή ιύζε». ηήλ «ηειηθή ιχζε». "Εγξαθε: «Τό ζθαηξηθό πξόβιεκα πνύ ηίζεηαη άπό ηήλ ζεκεξηλή παξνπζία πεξίπνπ 3 εθαηνκκπξίσλ Εβξαίσλ ζε εδάθε επξηζθόκελα ππό γεξκαληθή θπξηαξρία. άθνυ ζηηο 10 Φεβξνπαίνπ 1942. IX. Λ ήλ τδηα επνρή φ Υίκκιεξ εΐρε ππνβάιεη ζηνλ Υίηιεξ έλα πφκλεκα. Ραληέκαρεξ.Μ. Πεγή: Ι. 197. Πεγή: Vierteljahreshefte. ό Φύξεξ απνθάζηζε λά κεηαθίλεζε ηνύο Εβξαίνπο όρη πξόο ηήλ Μαδαγαζθάξε. ζ.13Ό ΡΟΖΕ ΓΚΑΡΩΝΣΤ 5ξν «ηειηθή ιχζε» (Endlösung) έθαλε ηνλ θαηήγνξν Σδάθζνλ λά αλαγλψξηζε ηφ ζθάικα θαη λά άπνθαηαζηήζε ηήλ νξζή έθθξαζε. 464 ηήο δίθεο ηνυ "Ατρκαλ ζηελ Ιεξνπζαιήκ. άιιά πξόο ηήλ Αλαηνιή. ) Υίηιεξ αζπάδεηαη απηή ηήλ άπνςε. Άπφ ηηο 24 Ινπλίνπ 1940 φ Υάτληξηρ είρε ελεκεξψζεη ηνλ Ρίκπεληξνπ γηα ηήλ επηζπκία ηνπ λά πξαγκαηνπνίεζε. ηφ ηαρχηεξν.

ρσξίο εμέηαζε γεσγξαθηθώλ ξίσλ. Άπφ ηήλ αξρή ηεο ζπλδηαζθέςεσο φ Υάτληξηρ ζπκίδεη δηη κφιηο εΐρε ρξηζζή «ππεύζπλνο γηά ηήλ πξνεηνηκαζία ηεο ηειηθήο ιύζεσο ηνπ εβξατθνύ δεηήκαηνο ζηήλ Επξώπε» (Endlösung der europaischen Judenfrage). πνχ ηήλ ρξεζηκνπνίεζε γηα πξψηε θνξά ζηήλ 1ε παξάγξαθν ελφο γξάκκαηνο κε εκεξνκελία 31-7-1941 κε ηφ φπνην έδηλε ζηφλ Υάτληξηρ ηήλ εληνιή λά ηήλ πξνεηνηκάζε (P. φ Γθαΐξηλγθ. λά επαλφξζσζε (Σ. πνχ έγηλε ζην Βεξνιίλν ζηίο 20 Ιαλνπαξίνπ 1942. γηά ηφ γεγνλφο απηφ πνχ θαηέξξηπηε κηά νιφθιεξε ζεσξία.S. 710Σ. ζ. ηεο δίθεο ηεο Wilhelmstrasse. ΢ηήλ πξαγκαηηθφηεηα ή πξσηφηππε έθθξαζε είλαη: die Gesam-tloesung der Juden frage ή ιχζε ζηήλ νπνία δελ ζά ππήξρε αλάγθε λά επαλέιζνπλ. ζηήλ ρξήζε. φκσο κέ ηήλ τδηα έλλνηα θαη φρη κέ ηήλ έλλνηα ηεο επηιχζεσο ελφο πξνβιήκαηνο κέ εθθαζάξηζε απηψλ πνχ απνηεινχλ ηφ αληηθείκελν ηνπ. βεβαίσο. Καζψο φ δηθαζηήο Σδάθζνλ πηάζηεθε έπ' αχηνθψξθ απφ ηφλ τδην ηφλ Γθαΐξηλγθ λά έπηρεηξή (κεξνιεπηηθή) κεηάθξαζε. XXXVI. ηφλ ο Ρ. (Τπνγξάκκηζε άπφ εκέλα. ρξεζηκνπνίεζε ζηήλ ηειεπηαία παξάγξαθν ηήλ έθθξαζε die Endlösung der Judenfrage θαη. φ ηχπνο δέλ μεζηφκηζε νχηε ιέμε. Όκσο. ηφ φπνην παξαηίζεηαη απφ ηφλ Ράτηιηλγθεξ. 552). Τό δεύηεξν παξάδεηγκα απηήο ηεο απζαίξεηεο αιιαγήο ηεο ελλνίαο ηψλ ιέμεσλ γηά λά δηθαηνινγεζή κηά ζέζε εΐλαη απηφ ηεο ζπλδηαζθέςεσο ηνπ «Μεγάινπ Βάλδεε». Όκσο. αλαγθάζηεθε.G 3933. Ό Υάτληξηρ ελ ζπλερεία ζπλνςίδεη ηήλ άληηεβξατθή πνιηηηθή πνχ εΐρε άθνινπζεζή κέρξη ηφηε: . 266).). ζ.______ οι Θ Ε Μ Ε Λ Θ Ω Δ Ε Θ ΢ Μ Τ Θ Ο Θ ΣΗ΢ Θ΢ΡΑΗΛΘΝΗ΢ ΠΟΛΘΣΘΚΗ΢ 2 Πεγή: "Εγγξαθν N.. «Θά είλαη ζην εμήο ππεύζπλνο γηά ηό ζύλνιν ηώλ κέηξσλ ηώλ αλαγθαίσλ ζηήλ ηειηθή ιύζε ηνπ εβξατθνύ δεηήκαηνο. IX.Γ.. «Ή ηειηθή ιχζε» φπνπ αθφκε ηφ εξκελεχεη ψο «απνθχεκα θαληαζίαο» ή «θακνπθιάδ» ρσξίο λά παξέρε ηήλ ειάρηζηε δηθαηνινγία. απηή ηειηθψο επεθξάηεζε.

απχεδζδ ηχκ Εαναίςκ απυ ημκ γςηζηυ πχνμ ημο βενιακζημφ θαμφ. υιςξ. ημκ Ρ.τ. υ Χάσκηνζπ θμζπυκ ζοκεπίγεζ. 484.). Πδβή: Ν. 'Ά-ιπεηξ: υ Φφνεν ημΰ είπε υηζ είπε ηήκ πνυεεζδ «κά έηδζώλδ όθμοξ ημοξ Δαναίμοξ από ηήκ Δονώπδ ιεηά ημκ πόθειμ». ζ. Τμ ηείιεκμ ημΰ Βάκγεε (20 Ιακμοανίμο 1942) «Καηά ηήκ εθανιμβή ηδξ ηεθζηήξ θύζεςξ. απχεδζδ ηχκ Εαναίςκ απυ ηζξ γςηζηέξ ζθαίνεξ ημο βενιακζημφ θαμΰ. Μεηά ηδκ ηεναοκμαυθμ επέθαζδ ημο βενιακζημφ ζηναημφ ζημ ακαημθζηυ ιέηςπμ (΢μαζεηζηή "Εκςζδ).Γ. α. ή ιεηακάζηεοζδ έδςζε ηήκ εέζδ ηδξ ζε ιζακ άθθδ δοκαηόηδηα: ηήκ εηηέκςζδ ηώκ Δαναίςκ πνόξ ηήκ Ακαημθή» (Υπμβνάιιζζδ από ειέκα. ή πναηηζηή ειπεζνία. πμύ έπεζ ήδδ άπαζηδεή ζ' αοηόκ ημκ ημιέα. μί Δαναίμζ εά . «Αοηέξ μί εκένβεζεξ δέκ εα ιπμνμύζακ κα εεςνδεμύκ πανά ώξ βζαηνμζόθζα. ΢εζνέξ Ό ηυιμξ Χ. έπεζ μοζζαζηζηή ζδιαζία βζά ηήκ ιεθθμκηζηή ηεθζηή θύζδ ημΰ εανασημύ γδηήιαημξ». 2586& Αοηή ή μνζζηζηή θφζδ δέκ ιπμνμφζε κα πναβιαημπμζδεή πανά ιυκμ ιεηά ημκ πυθειμ ηαζ ακαγδηήεδηε πάκηα πνυξ ηήκ σδζα ηαηεφεοκζδ: ηήκ απέθαζδ υθςκ ηχκ Εαναίςκ απυ ηήκ Εονχπδ.1 ΡΟΖΕ ΓΚΑΡΠΝΣΤ α. Αοηυ θέεζ νδηά υ Χίηθεν ζημκ πνέζαο ζημ Πανίζζ. ζε ζοκάνηδζδ ι' αοηήκ ηήκ κέα ηαηάζηαζδ: «Με ηήκ πνμδβμοιέκδ ελμοζζμδόηδζδ ημο Φύνεν. Πδβή: «Έββναθμ βζά ηήκ Γενιακζηή Ελςηενζηή Πμθζηζηή» 1918-1945.

ηαηά ιεβάθεξ θάθαββεξ. ζογδηήεδηε ή εηηαεάνζζδ ηώκ Δαναίςκ» (33-9372-9373). δζμζηδηζηχξ. μζ ζηακμί πνόξ ένβα-ζίακ εά μδδβδεμύκ. ειθακίγεζ υθα ηά παναηηδνζζηζηά εκυξ απυηνοθμο εββνάθμο. έκαξ ιεβάθμξ ανζειόξ άπα αοημύξ εά ύπμηύρδ δζα ηδξ θοζζηήξ επζθμβήξ. ηαζ ηαηά ζοκέπεζα ακαιθζαόθςξ. οπό ηδκ ηαηάθθδθδ δζεύεοκζδ. Σέ ηαιιζά άπό αοηέξ δέκ οπάνπεζ ιανηονία όηζ. απμηεθμύκ ηό πζμ ζθνζβδθό ζημζπείμ. Αοημί πμύ ηεθζηώξ εά ιείκμοκ. . δεύηενδξ ιεηά άπό αοηήκ ηήξ Νονειαένβδξ. πνόξ Ακαημθάξ βζα κά πνδζζιμπμζδεή ή ενβαζία ημοξ. Πνυηεζηαζ βζά έκα ηείιεκμ ζημ υπμζμ δέκ βίκεηαζ θυβμξ μφηε βζα εαθάιμοξ αενίςκ μφηε βζα ελμθυενεοζδ πανά ιυκμ βζα ιεηαθμνά ηχκ Εαναίςκ ζηήκ Ακαημθζηή Εονχπδ. Συ Πνςηυημθθμ ημΰ Βάκγεε απμηεθεί ημκ απμθμβζζιυ ιζαξ ζοκδζαζηέρεςξ ή μπμία έβζκε ζηζξ 20 Ιακμοανίμο 1942 ηαζ ζηήκ μπμία ζοιιεηείπακ μί οθοπμονβμί πμφ. ζηήκ ζοκδζάζηερδ ημΰ Βάκγεε. πνόξ πενζμπέξ ιε ιεβάθα 'ένβα βζα ηδκ ηαηαζηεοή μδώκ. εά πνέπεζ κά ηύπμοκ ακαθόβμο ιεηαπεζνίζεςξ δζόηζ ακηζπνμζςπεύμοκ ιζα θοζζηή επζθμβή ή απεθεοεένςζδ ηδξ μπμίαξ πνέπεζ κά εεςνδεή ςξ ηό ζπενιαηζηό ηύηηανμ κέαξ εανασηήξ ακαπηύλεςξ (όπςξ ηό δείπκεζ ή ζζημνζηή ειπεζνία )».οι Θ Ε Μ Ε Λ Θ Ω Δ Ε Θ ΢ Μ Τ Θ Ο Θ ΣΗ΢ Θ΢ΡΑΗΛΘΝΗ΢ ΠΟΛΘΣΘΚΗ΢ 2 ηαηεοεοκεμύκ. άκ θάαμοιε φπ' υρζκ ηυ θςημακηίβναθμ ημο πμφ δδιμζζεφηδηε ζημ αζαθίμ ημΰ Ρυιπενη Κέιπκεν Ό 'Άσπιακ ηαζ ζοκέκμπμζ: δέκ οπάνπεζ ζθναβίδα. Αοηυ ηυ ηείιεκμ έλ άθθμο. οπήνλακ δώδεηα δίηεξ. μί όπμζμζ πςνίξ ηαιιζά αιθζαμθία. (13-3133) Ίναζκβη: «Γζάααζα ηά πναηηζηά ηήξ δίηδξ ηήξ Wilhelm-strasse. εκδζαθένμκηακ βζα ηδκ επίθοζδ ημΰ έανασημΰ γδηήιαημξ ηαζ μί ανπδβμί ηχκ οπδνεζζχκ πμφ είπακ έπζθμνηζζεή ιέ ηήκ εηηέθεζδ ηδξ. Οί Δαναίμζ. Σηήκ ζοκέπεζα. Θά πςνζζεμύκ ακαθόβςξ θύθμο.

απμαμθή) ή ηονίςξ «Ausrottung» (έ-ηνίγςζζξ. ζηδκ θέλδ «ελάθεζρδ» ηδκ έκκμζα ηήξ έλμθμενεύζεςξ... Γζεοηνζκίγμκηαξ ηήκ ζηέρδ ημο ζηήκ επμιέκδ θνάζδ. ηό «die Zurückdrängung der Juden aus dem Lebensraum des deutschen Volke» ώξ «ή ελάθεζψδ ηώκ Εαναίωκ από ημκ γωηζηό χώνμ ημυ βενιακζημύ θαμΰ». πνδζζιμπμζεί ηήκ θέλδ «Ausschaltung» (P. (ζ. ΢ηζξ βαθθζηέξ παναθθαβέξ πμύ ημο εδόεδζακ.θ. μζ Γενιακμί πνδζζιμπμζμύζακ εύημθα ηαζ άθθεξ εηθνάζεζξ ιέ ηήκ σδζα έκκμζα όπςξ «Ausschaltung» (απμηθεζζιόξ.π. Αοηή ή ηεθεοηαία θέλδ είκαζ πμύ ιεηαθνάζηδηε ώξ ελμθόενεοζδ πμύ ζηά βενιακζηά θέβεηαζ «Vernichtung». ημκ λεννζγωιό ημυ εαναϊημύ θαμΰ» ηθπ.. ό Χίιιθεν εΐπε: «Ich meine jetzt die Judenevakuierung... 55). παναηηήνεξ ηακμκζηήξ βναθμιδπακήξ ζε ιζηνό θύθθμ πανηζμύ η. ιεηαθνάζεδηε π. Σ.. . Μ' άθθα θόβζα: «ζηέθημιαζ ηώνα ηήκ εηηέκωζδ. Έκ πάζδ πενζπηώζεζ.ΧΧΙΧ.π. εκώπζμκ ηώκ Obergruppen fuehref (ζηναηδβμί ιενανπζώκ ηώκ ζηναηζςηζηώκ SS) ζηζξ 4 Όηηςανίμο 1943. δίκμκηαξ ζημ ζπόθζμ. Das jüdische Volk wird ausgerotten.1 ΡΟΖΕ ΓΚΑΡΩΝΣΤ μοηε διενμιδκία. δεκ πνόηεζηαζ βζά εάθαιμ αενίςκ.S. 145). 1919. λεννζγςιόξ). Πανάδεζβια: ζημκ θόβμ ημο ζημ Πόγεκ.» ηθπ. Ωζηόζμ. εκώ πνόηεζηαζ βζά «απώεδζδ ηώκ Εαναίωκ έλω από ημκ γωηζηό χώνμ ημυ βενιακζημύ θαμΰ». die Ausrottung des jüdischen Volkes. ζ. Σά σδζα ζοκέαδζακ ηαζ ζηα αββθζηά ηαζ ζηά νςζζζηά. έλςζδ. πνμηεζιέκμο κά εηθνάζμοκ ηδκ απόθαζδ ημοξ κά απςεήζμοκ ημύξ Δαναίμοξ έλς από αοηό πμύ μκόιαγακ γςηζηό ημοξ πώνμ..

ζ. 62). "Αθθμ πανάδεζβια: ζέ ιζα ζδιείςζδ ηδξ 16δξ Γεηειανίμο 1941. βζα ηάπμζμκ άπό ημύξ δζάθμβμοξ ημο ιέ ημκ Χίηθεν (P. ΢' αοηό ηό ζδιείμ πνεζάζεδηε. ηδκ ελόκηωζδ» (ζ. δπμο. ή έηθναζδ «Ausrottung des Christentums» πμύ ειθακίγεηαζ ζοπκά. ιεηαθνάγεηαζ ηάεε θμνά ώξ «λεννίγωια ημυ Χνζζηζακζζιμύ άπό ηδκ βενιακζηή παζδεία».. άπό ηήκ θμβμηεπκία ηασ ηώκ πζό άβνζςκ αηόια έπενςκ ηώκ «νεαζγζμκζζηώκ». 270) ό Ρόγεκιπενβη πνδζζιμπμζεί ηδκ έηθναζδ «Ausrottung des Judentums». T. 55) ηαζ «εηηέκωζδ ηωκ Εαναίωκ. ό Αιενζηακόξ ζοκήβμνμξ Νηόκη ιεηαθνάγεζ «ελμθόενευζδ ηωκ Εαναίωκ» (T. ζημκ «θάηεθθμ "Ασπιακ» ό Μπίθθζβη ιεηαθνάγεζ: «Εκκμώ ι' αυηό ηδκ εηηέκωζδ ηωκ Εαναίωκ. Μόκμ όηακ πνόηεζηαζ βζα ηόκ Ιμοδασζιό (Judentum) ή ηόκ εανασηό θαό (das judische Volk). ηόηε ιόκμ ή θέλδ Ausrottung ζδιαίκεζ ελμθόενεοζδ ηασ εθανιόγεηαζ όπζ ζηήκ σδζα ηήκ ιμκάδα άθθα ζέ ηάεε έ'κα άπό ηα άημια πμύ ηήκ απμηεθμύκ. XXVII. ηασ αύημσ επίζδξ κά ακαεεςνήζμοκ ηήκ ζζημνία ημοξ: Ήηακ ζημ ΢οκέδνζμ ηήξ ΢ημοηβάνδδξ ηόκ Μάσμ ημο 1984 δπμο αοηή ή «ενιδκεία» εβηαηαθείθεδηε νδηώξ. Όιςξ. ζ. XI. όπςξ πζζηεοόηακ βζα πενζζζόηενμ άπό εκ ηνίημκ ημΰ αζώκμξ. δδθαδή.S 1517. ΢ηήκ αηνμαιαηζηή δζαδζηαζία ηδξ 17δξ Απνζθίμο 1946. 562). Πδβή: "Δι. Μαηαίςξ δζαιανηύνεηαζ ό Ρόγεκιπενβη. (Ιζημνζηή ηνζηζηή ημο Γεοηένμο Παβημζιίμο Πμθέιμο.πενπανκη Σγέηεθ ηαζ Γζμδνβηεκ Ρόπαεν «Der Mord an den Juden im . ελαθακίγεηαζ ιεηά ηό 1984.. ηδξ 20δξ Ιακμοανίμο 1942. 47). ηδκ ελμθόενευζδ ημυ εαναϊημύ θαμύ» (ζ. εθήθεδ ή απόθαζδ «κά έλμθμενεοεμΰκ» μζ Δαναίμζ ηήξ Δονώπδξ. ζημοξ θόβμοξ ηςκ καγί. ζ.μζ Θ Ε Μ Ε Λ Θ Ω Δ Ε Θ ΢ ΜΤΘΟΘ ΣΗ΢ Θ΢ΡΑΗΛΘΝΗ΢ ΠΟΛΘΣΘΚΗ΢ 2 Όιςξ. 1δ Όηηςανίμο 1958. Ή ζοκδζάζηερδ ημο Βάκγεε.

Τέθμξ. ηό πζμ πνόζθαημ θενέθωκμ ηωκ μνεμδόλωκ άκηζ-νεαζγζμκζζηώκ. ζ. δέκ βίκεηαζ θόβμξ μύηε βζά ηό έββναθμ πμύ δπωξ έθεβακ. Ή ελμθόενεοζδ ακαεεωνήεδηε: πνόηεζηαζ βζα απώεδζδ. επζαεααζώκεζ αοηή ηήκ ηαζκμύνβζα ακαεεώνδζδ ηδξ μνεμδμλίαξ. "Ακ ιζα εκένβεζα «άπςεήζε-ςξ» ηςκ Εαναίςκ πνόξ ηήκ Ακαημθή εζπε πνμαθεθεή. Τό 1992. 67. ό θανιαημπμζόξ Ζακ-Κθώκη Πνεζζάη. 114). πμύ ακάβεζ ζέ ζημπό ημο ηήκ «απόδεζλδ» ηδξ εέζεωξ ηδξ έλμκηώ-ζεωξ. έβζκε ζηό Βενμθίκμ ή θεβμιέκδ ζοκδζάζηερδ ημο Wannsee. Πανίζζ 1993: «Σηζξ 20 Ιακμοανίμο. Είκαζ επίζδξ αλζμζδιείωημ δηζ ζέ όθμ αοηό ηό αζαθίμ. ό Γεπμύκηα Μπάμοεν βνάθεζ ζηό «Canadian Jewish news» ηδξ 30δξ Ιακμοανίμο όηζ αοηή ή ενιδκεία ημο Βάκγεε είκαζ παγή (silly). Σηζξ διένεξ ηαζ ηζξ εαδμιάδεξ πμύ αημθμύεδζακ ή μζημδμιζηή δζεύεοκζδ ημΰ'Άμοζαζηξ δέκ είπε θάαεζ ηακέκα ηδθεθώκδια ή ηδθεβνάθδια ή βνάιια πμύ κά γδηά ηήκ ιεθέηδ ιζαξ εβηαηαζηάζεςξ πνμζανιμζιέκδξ ζημκ ζημπό αοηό». ζδιεζώκεζ ιε διενμιδκία 20 Ιακμοανίμο 1942: «Σοκδζάζηερδ ημο Βάκγεε βζα ηήκ απώεδζδ ηςκ Εαναίςκ πνόξ ηήκ Ακαημθή» (ζ. ζηήκ «Ακαηεθαθαζωηζηή Χνμκμθμβία» ημο. Αηόια. ηακείξ δέκ ιίθδζε ηόηε βζα αζμιδπακζηή εηηαεάνζζδ. ήηακ ηό πζό απμθαζζζηζηό. έηδ.1 ΡΟΖΕ ΓΚΑΡΩΝΣΤ Zweiten Weltkrieg» (Οί θόκμζ ηωκ Εαναίωκ ηαηά ημκ Β ' Παβηόζιζμ Πόθειμ) DVA1985. ιε ηήκ ακαθμνά ιζαξ «θοζζηήξ» ελαθείρεςξ θόβς ενβαζίαξ. ιεηά άπό αοηό ημο Βάκγεε: ηό βνάιια ημο Γηαΐνζκβη ζημκ Χάϊκηνζπ ηδξ 31 Ιμοθίμο 1941 ζηό . CNRS . Γνάθεζ ζηήκ ζεθίδα 35 ημο αζαθίμο ημο: Τα ηνειαηόνζα ημκ "Αμοζαζηξ.

Γζ' αοηό δεκ πνεζαγόηακ κά πνδζζιμπμίδζδ ηήκ αηνζαή βθώζζα ημΰ Χίιιθεν». ΋θδ αοηή ή ενβαζία δέκ εθαθνύκεζ ζημ εθάπζζημ ηα εβηθήιαηα ημΰ Χίηθεν. «΋ δζωβιόξ ηωκ Εαναίωκ ζηζξ ακαημθζηέξ πώνεξ όπωξ πανμοζζάζηδηε ζηήκ Νονειαένβδ» C. 1949. ό Χίθιπενβη θέεζ όηζ ό Μπέπεν είπε όηζ ό Χίιιθεν εΐπε πή (4.S 3762.S. απθώξ οπεκεοιίγεζ ηάηζ πμθύ πνμθακέξ ηό ό- .J. ΋ δζηδβόνμξ Κνίζηο. 702. ηό εανασηό γήηδια εά ανή ζηήκ Εονώπδ ιζα βεκζηή θύζδ». Ή πανάβναθμξ «΋δδβίεξ βζα ηήκ επίθοζδ ημΰ έαναϊημΰ γδηήιαημξ» δζεοηνζκίγεζ: «"Οθα τα ιέηνα πμύ άθμνμΰκ το εανασηό γήηδια ζηά ακαημθζηά ηαηεπόιεκα εδάθδ. 8 Μανηίμο 1946. Άκνί Μμκκεναί. όπμο βνάθεζ: «Τμκ Νμέιανζμ ημΰ 1944 ό Χίιιθεν απμθάζζζε μηζ βζα πμθθμύξ ηαζ δζάθμνμοξ ηνόπμοξ το εανασηό γήηδια εΐπε θοεή. ζοκήβμνμξ ημο Ένκέζη Τζύκηεθ ζηδκ δίηδ ημο Τμνόκημ. ηαζ δπζ ιεηαθμνά εηηόξ Εονώπδξ. Ίμ όηζ ή «ηεθζηή θύζδ» ημο εαναϊημύ πνμαθήιαημξ δεκ εα εύνζζηε ηήκ θύζδ ημο πανά ιεηά ημκ πόθειμ.D. παναεέηεζ ηήκ ζεθίδα 651 ημΰ αζαθίμο ημΰ Χίθιπενβη. εά θδθεμύκ ιόκμ ιεηά ημκ πόθειμ.867). P. ΋ Χίθιπενβη ακαβκωνίγεζ όηζ δεκ ήηακ δζαηαβή ημο Χίιιθεν (4-861 ώξ 864): «ό Μπέπεν πζεακώξ κά το πανμοζίαζδ άπα ικήιδξ ζηήκ ηαηάεεζδ ημο. Πδβή: P. ιανηονεί ηαζ ό «ηαθέ θάηεθθμξ» (Braun mappe) ημΰ ηαθμηαζνζμύ ημΰ 1941. "Αθθδ ιζα θμνά.C.μζ Θ Ε Μ Ε Λ Θ Ω Δ Ε Θ ΢ ΜΤΘΟΘ ΣΗ΢ Θ΢ΡΑΗΛΘΝΗ΢ ΠΟΛΘΣΘΚΗ΢ 2 όπμζμ αεααζωκόηακ όηζ ηεθζηή θύζδ ζήιαζκε ελόκηςζδ. Πδβή: Μανηονία ημο Κμύνη Μπέπεν. Σηζξ 25 ημΰ ζδίμο ιδκόξ δζέηαλε ηήκ ηαηαζηνμθή ηςκ εβηαηαζηάζεςκ εακάημο».

Πανίζζ 1972. λά ηνύο έρεο θιεηζκέλνπο ζέ κηά πξνζηαηεπόκελε πεξηνρή». ηό πανάθμβμ αοηήξ ηήξ επζπεζνήζεςξ: «Οί λαδη έζπξσρλαλ κέ αθξίβεηα γεσκεηξηθήο πξνόδνπ ηό άρξεζην ζέ βιαβεξό. 3) οπμβναιιίγεζ αύηδ ηδκ πανάθμβδ ακηίθαζδ: «Είλαη πνιύ πην νηθνλνκηθό λά ηνύο ρξεζηκνπνίεζεο ζηηο πην ζθιεξέο εξγαζίεο άπ' όηη. Χάκκα "Ανεκη ηαηαδεζηκύεζ επίζδξ. Ό σδζμξ ό Πμθζά-ηςθ ζηήκ Αθνινπζία ηνπ κίζνπο (ζ. βζά ενβαζία ζηά ενβμζηάζζα ημο. πκέεζ ηα θμίζεζα: μί ζύιιαπμζ ηαηαζηνέθμοκ ιέ ημύξ αμιαανδζζιμύξ ημοξ. κέζα ζηήλ θνξύθσζε ηνπ πνιέκνπ. ακηί κά ημύξ πνδζζιμπμίδζδ. απμδζμνβακώκμοκ ηζξ ιεηαθμνέξ ημο. θαη παξά ηήλ έιιεηςε πιώλ θαηαζθεπήο θαη ζπλερνύο πιηθνύ. Είκαζ οπμπνεςιέκμξ κά ηζκδημπμίδζδ κέεξ δοκάιεζξ απμβοικώκμκηαξ ηά ενβμζηάζζα ημο ηαζ δεκ έπεζ πανά ιόκμ αύηδ ηδκ έιιμκδ ζδέα. 182.1 ΡΟΖΕ ΓΚΑΡΩΝΣΤ πμίμ δεκ δζέθοβε μύηε ηςκ πζμ ιακζςδώκ μπαδώκ ηδξ εέζεςξ ηδξ έλμθμενεύζεςξ: ό Χίηθεν. αηόιδ ηαζ ηάης από απάκενςπεξ ζοκεήηεξ. Πδβή: Χάκκα "Ανεκη «Τό μθμηθδνςηζηό ζύζηδια». Τό πζμ πενίενβμ αηόιδ είκαζ όηζ πκεύιαηα ηόζμ μλοδενηή ζάκ ημο Πμθζάηςθ ηαζ ηήξ Χάκκα "Ανεκη οπκςηίζεδηακ άπό ηζξ & . ιμζναία βζά ηδκ πμθειζηή ημο πνμζπάεεζα: κά ελόκηςζδ ημύξ αζπιαθώημοξ ημο ηαζ ημοξ Εαναίμοξ ημο. όηαλ. ηαηά ηα δύμ ηεθεοηαία έ'ηδ ημο πμθέιμο. Ήδιε αληίθαζε αλάκεζα ζέ αοηόκ ηνλ ηξόπν δξάζεσο θαη επηηαθηηθέο ζηξαηησηηθέο αλάγθεο δίλεη ζέ όιε ηήλ επηρείξεζε έλαλ ραξαθηήξα ηξειιό θαη ρηκαηξηθό». ηά ηέκηνα ηδξ πμθειζηήξ παναβςβήξ. π. εθηεινύζαλ ηεξάζηηεο θαη πνιπδάπαλεο επηρεηξήζεηο έμνινζξεύζεσο θαη νξγάλσλαλ ηήλ κεηαθνξά εθαηνκκπξίσλ αλζξώπσλ. ζ. Ή η.ρ.

Ο. άθθ' άπεκεκηίαξ βζά έκακ αδοζώπδημ νεαθζζιό. 'Από ηό 1942 έςξ ηό 1944..000 ηναημύιεκμζ. ζεθ.W.1.. Σημ "Αμοζαζηξ-Μπζνηεκάμο. 78. 37. δέκ αιθζζαήηδζακ ηζξ ζμοννεαθζζηζηέξ ημοξ οπμεέζεζξ ηαζ δέκ άκέηνελακ ζηα έββναθα ηαζ ηα βεβμκόηα.S. Μία δζαηαβή ημΰ S. 6-1962.000 Εβξαίνπο.H. Όιςξ πνμ πακηόξ αοηό απμηεθεί ιία ζοιπθδνςιαηζηή ακαίνεζδ ηώκ εέζεςκ πενί «έλμκηώζεςξ». ό Χίιιθεν απδύεοκε ηδκ επμιέκδ μδδβία ζημκ βεκζηό επζεεςνδηή ηςκ ζηναημπέδςκ ζοβηεκηνώζεςξ: «Εηνηκαζζείηε λά δερζήηε 100. ζεθ.A. Πδβή: Ν. ηδξ Ζήιεκξ (ιεηαθμνέξ). μί 31 πνδζζιμπμζμύζακ ημύξ ηναημοιέκμοξ ςξ ενβαηζηό δοκαιζηό ηαζ 19 άπ' αοηά πνδζζιμπμζμύζακ ηαηά πθεζμρδθία Εαναίμοξ.V. ηήξ 18δξ Νμειανίμο 1943 πνμέαθεπε αιμζαή ζημοξ ηναημοιέκμοξ —αηόιδ ηαζ ζημοξ Εαναίμοξ— μί όπμζμζ εά δζεηνίκμκημ ζηήκ ενβαζία. Τδκ 25δ Ιακμοανίμο 1942. επί 39 ζηναημπέδςκ δμνοθόνςκ ημο Άμοζαζηξ. Σεκαληηθά νηθνλνκηθά θαζήθνληα ζά αλαηεζνύλ ζηά ζηξαηόπεδα ζπγθεληξώζεσο θαηά ηηο επόκελεο εβδνκάδεο». .000 Εαναίςκ ώξ ενβαηώκ ζημ πνόβναιια μζημδμιζηήξ Jager ηαζ ηήξ μνβακώζεςξ Todt. 100. Πδβή: Γενιακζηά εβηθήιαηα ζηήκ Πμθςκία. 1946. Τμκ Μάζμ ημΰ '44 ό Χίηθεν δζέηαλε ηήκ πνήζδ 200. ηδξ Πόνηθακη (μζημδμιέξ). Πδβή: Κέκηνμ ημδ Μμοζείμο ημδ "Αμοζαζηξ. 020-α. εονίζημκηακ ζζπονέξ εβηαηαζηάζεζξ ηδξ αζμιδπακίαξ Φάνιπεκ (πδιζηά).000 ενβάηεξ πμθίηεξ ηαζ 100 Βνεηακ-κμί αζπιάθςημζ. Σημ Μόκμαζηξ (έκα ηςκ αμδεδηζηώκ ζηναημπέδςκ ημο "Αμοζαζηξ) ενβάγμκηακ 10.οι Θ Ε Μ Ε Λ Θ Ω Δ Ε Θ ΢ Μ Τ Θ Ο Θ ΣΗ΢ Θ΢ΡΑΗΛΘΝΗ΢ ΠΟΛΘΣΘΚΗ΢ 2 priori απόρεζξ ημοξ. "Ανα εδώ δέκ πνόηεζηαζ βζά ηίπμηε ηό «ηνεθθό ή πζιαζνζηό».

ςζηόζμ. Όπθα ημο εβηθήιαημξ ήηακ. ζέ έκα ηενάζηζμ εέαηνμ. ζίβμονα. μί «εάθαιμζ αενίςκ». Ό ζζημνζηόξ Σεσκμιπόξ οπμβνάιιζγε δηζ άκ ή αθήεεζα εκόξ βεβμκόημξ ηαεζενώκεηαζ άπό ημκ ανζειό ηώκ ιανηονζώκ πμύ ηήκ ηαηαιανηονμύκ. ηά ζπκπεξάζκαηα ησλ εηδηθώλ γηά ηήλ αηηία ηνπ ζαλάηνπ-ιείπνπλ ηά τρλε ηώλ ελόρσλ. ζύιθςκα ιέ ημύξ ηαηδβόνμοξ. "Ειεηςαλ ηά πηώκαηα ησλ ζπκάησλ.. νί εθζέζεηο ηεο απηνςίαο.140 ΡΟΖΕ ΓΚΑΡΩΝΣΤ β) Oi μαρτσρίες Σηδκ δίηδ ημο "Αμοζαζηξ. ηακείξ δέκ ημθιμύζε κά αιθζζαήηδζδ ηήκ «ζοκμοζία» ημοξ ιέ ημκ δζάαμθμ πςνίξ κά ηζκδοκεύδ κά ανεεή ζηήκ πονά ό σδζμξ . όηζ δζέεεηε ζημζπεία ακίζπονα κά ζηδνίλμοκ ηήκ ηνίζδ ημο.ιπ. ζακ αοηά πμύ ηαζνζάγμοκ ζέ πμθζηζηέξ εηδδθώζεζξ ιεβάθδξ εεαιαηζηόηδημξ. Όπςξ ημκ ηαζνό πμύ δζηάγμκηακ μί ιάβζζζεξ. ή θμαενή δζηαζηζηή πανάζηαζδ δεκ ιπόνεζε κά άπμηνέρδ ηό βεβμκόξ ηδξ ακαβκςνίζεςξ από ηό Κάημονβζμδζηεΐμ. Καζ κά πμύ άπ' αοημύξ μί δζηαζηέξ δέκ ανήηακ «ίπκμξ»! Ανημύζε. ηό όηζ επνόηεζημ βζά «παζίβκςζημ» βεβμκόξ. Μέπνζ ηό 1757 ήηακ «παζίβκςζημ» δηζ ό ήθζμξ βύνζγε βύνς άπό ηή βή. ζημ αζηζμθμβζηό ηδξ απμθάζεςξ ημο. Πηγή: Σεθ 109 ημδ αζηζμθμβζημύ ηδξ απμθάζεςξ. ώζηε λά ζύλζεζε κηα εηθόλα πηζηή ησλ γεγνλόησλ. από ηζξ 20 Δεηειανίμο 1963 έςξ ηζξ 20 Αοβμύζημο 1965. όπσο πξαγκαηηθά ζπλέβεζαλ ηήλ ζηηγκή ηεο δνινθνλίαο. ηόηε ή ύπανλδ ημΰ δζααόθμο ηαηά ημκ . ηά όπια ηνπ εγθιήκαηνο θ. πμύ έβζκε ζηδκ Φνακηθμύνηδ. Ήηακ πνμθακέξ. Ή επαιήζεπζε ηώλ καξηπξηώλ δελ ζηάζεθε δπλαηή παξά ζέ ειάρηζηεο πεξηπηώζεηο». «"Ειεηςαλ άπό ηό Δηθαζηήξην δια ζρεδόλ ηα κέζα πιεξνθνξήζεσο ηά όπνηα ππάξρνπλ ζέ κηα θνηλή πνηληθή δίθε..

θαζώο όκσο ηό "Ανπζβηηο βξηζθόηαλ ζηήλ ξσζ-ζηθή δώλε. θαη κπόξεζα λά δηαπηζηώζσ όηη δελ ππήξραλ ζάιακνη αεξίσλ ζην Νηαράνπ. Πηγή: Γνάιια ημδ Πίκηεν ζηό ηαεμθζηό εαδμιαδζαίμ πενζμδζηό «Our Sunday Visitor» 14-6-1959.μζ Θ Ε Μ Ε Λ Θ Ω Δ Ε Θ ΢ ΜΤΘΟΘ ΣΗ΢ Θ΢ΡΑΗΛΘΝΗ΢ ΠΟΛΘΣΘΚΗ΢ 141 Μεζαίςκα εά ήηακ πζμ ηαθά ηεηιδνζςιέκδ άπό μπμζαζδήπμηε άθθδξ ζζημνζηήξ πνμζςπζηόηδημξ. Εθθείρεζ βναπηώκ απμδείλεςκ. όκσο πνηέ δέλ έθηαζαλ ηό έλα εθαηνκκύξην θαη ζεσξώ δηη είκαη πνιύ είδηθώηεξνο άπό νπνηνλδήπνηε άιιν ζην ζέκα απηό». εζθαικέλα παξνπζηάδεηαη ώο ζάιακνο αεξίσλ ελώ ζηήλ πξαγκαηηθόηεηα πξόθεηηαη γηα άπνηεθξσηηθό θνύξλν. ηό Δζηαζηήνζμ ηδξ Νονειαένβδξ επνεπε. ζ.Α. ηό εηα- .Α. Απηό πνύ δείρλνπλ ζηνπο επηζθέπηεο. Οί δζαζςεέκηεξ.δπςξ όθδ ή ιοεζζημνδιαηζηή θμβμηεπκία ηαί μί ιεηέπεζηα ηαζκίεξ. Έμ 'ίζνπ. ηό όπμζμ έβζκε αιενζηακζηό ζηναηόπεδμ ηαζ ηέκηνμ «δζηώκ ηαηά ηςκ εβηθδιάηςκ πμθέιμο». Μαο είπαλ δηη ππήξρε έλαο ζην "Ανπζβηηο.Π. δελ καο δόζεθε άδεηα άπό ηνπο Ρώζζνπο λά ηό επηζθεθζνύκε. αδζάρεοζηςκ εββνάθςκ. δελ ππήξρε θαλέλαο ζάιακνο αεξίσλ ζηα ζηξαηόπεδα ζπγθεληξώζεσο ζηήλ Γεξκαλία. Είκαη ζε ζέζε λά επηβεβαηώζσ κεηά άπό δηακνλή 6 κεηαπνιεκηθώλ εηώλ ζηήλ Γεξκαλία θαη ηήλ Απζηξία. "Εηζη γηλόηαλ ρξήζε ηνπ παιαηνύ κύζνπ ηεο πξνπαγάλδαο ζύκθσλα κε ηνλ όπνην εθαηνκκύξηα Εβξαίνη ζθνηώζεθαλ. μί όπμζμζ εηθήεδζακ ώξ ιάνηονεξ ηαζ μί όπμζμζ πζζημπμίδζακ ηήκ ύπανλδ «εαθάιςκ αενίςκ». όηη λαη κελ ζθνηώζεθαλ πνιινί Εβξαίνη. ό Σηέ-θεκ Πίκηεν βνάθεζ: «"Εδεζα ζην Νηαράνπ γηα 17 κήλεο κεηά ηνλ πόιεκν ώο ζηξαηησηηθόο δηθαζηήο ησλ Η. κά ζηδνζπεή ζηζξ «ιανηονίεξ».15.Π. "Εκαξ άπό ημοξ δζηαζηζημύξ πμύ ζηάθεδηακ άπό ηζξ Η. ζημ Νηαπάμο.

βζαηνμύ ζημ "Αμοζαζηξ. Άθμΰ είπε δδθώζεζ όηζ ζημ "Αμοζαζηξ ηό ιάλζιμοι επζαζώζεςξ ήηακ ηνεζξ ιήκεξ (εκώ ό σδζμξ έιεζκε εηεί ώξ ηναημύιεκμξ 3 πνόκζα). Μενζηέξ ιανηονίεξ εεςνήεδηακ εειεθζώδεζξ. Ή «ηεθζηή . ελμκηώεδηακ εηεί ιέ αένζα ηαζ απμηέθνςζδ ηαζ όηζ ημοθάπζζημκ άθθμ. ήδδ από ηήκ ζύθθδρδ ημο. Μπεκεκηίηη Καμύηζηο ό όπμζμξ δζαδέπεδηε ημκ παηένα ημο ζηδκ δβεζία ημο ΢μζζαθδδιμηναηζημύ Κόιιαημξ ηδξ Αοζηνίαξ. ηαζ ή μπμία βίκεηαζ ή ζύκμρδ ηώκ ηαηαεέζεςκ ημο ζηήκ Νονειαένβδ.500. Ή πενίθδρδ πμύ δίκεζ. ηέςξ δζμζηδηήξ ημΰ "Αμοζαζηξ. άθθα ή ύπανλδ ημοξ ιμο επζαεααζώεδηε από ηόζμοξ αλζόπζζημοξ ακενώπμοξ». Ό ιάνηοναξ-ηθεζδί.000 εύιαηα εηηεθέζηδηακ. πμύ εηδόεδηε ζηήκ Δθαεηία ηό 1946.1 ΡΟΖΕ ΓΚΑΡΩΝΣΤ κακ όπζ ζύιθςκα ιέ όζα είπακ δή. όπςξ ηονίςξ ημο Ρμύκημθθ "Δξξ. πμύ απμδείπεδηε ηέθεζμξ βζά ηήκ «απόδεζλδ» ηςκ εέζεςκ ηώκ κζηδηώκ.000. οπήνλε ό Ρμύκημθθ 'Έξξ. άθθα ιέ δζα «είπακ αημύζεζ κά θέβμκηαζ». βζα ημύξ «εαθάιμοξ αενίςκ»: «Αέκ ημύξ είδα εβώ ό σδζμξ. Λαιπνό ηαζ ηοπζηό πανάδεζβια αοηό ημο Γν. Νά ή δήθςζδ ημο. ή μπμία έβζκε εκόνηςξ ηαζ οπεβνάθδ άπό ημκ Ρμύκημθθ "Δξξ ζηζξ 5 Απνζθίμο 1946: «Υπήνλα δζμζηδηήξ ημΰ Άμοζαζηξ έςξ ηήκ 1δ Γεηειανίμο 1943 ηαζ οπμθμβίγς όηζ ημοθάπζζημκ 2. ιεηαιθζεζιέκςκ ζε ηδαέκκμοξ. ιζζό εηαημιιύνζμ ύπέηεζρε ζηήκ πείκα ηαζ ηζξ αζεέκεζεξ.000. ηό όπμζμ ακεαάγεζ ηό ζύκμθμ ηώκ εοιάηςκ ζέ πενίπμο 3. ακηαπμηνίκεηαζ αηνζαώξ ζέ αοηό πμύ πενίιεκε ηό Γζηαζηήνζμ άπό αοηόκ. ημο ΢άμοηεθ ηαζ ημΰ Νοΐζηθζ. βνάθεζ ζημ αζαθίμ ημο «Teufel und Verdammt» (ό Γζάαμθμξ ηαζ ό Καηαναιέκμξ).

ηό Τνειπθίκηα. δεκ οπήνλε πμηέ ζε ηακέκακ πάνηδ. "Δθααα ηδκ δζαηαβή κά πνμεημζιάζς ηήκ ελμθόενεοζδ ζημ "Αμοζαζηξ ημκ Ιμύκζμ 1941. Όζμ βζά ηό ζηναηόπεδμ ημΰ Βόθηζεη. Σό αζαθίμ: «Γζμζηδηήξ ημΰ "Αμοζαζηξ· ή αοημαζμβναθία ημΰ Ρμΰκημθθ "Δξξ». πςνίξ πνμδβμύιεκδ επαθήεεοζδ. Σό ελδβεί ό σδζμξ ό'Έξξ : μί πνώηεξ δδθώζεζξ βνάθηδηακ οπό ημκ έθεβπμ ηώκ πμθςκζηώκ ανπώκ πμύ ημκ είπακ ζοθθάαεζ. 2 . Πώξ ιπόνεζακ κά ηαηαπςνήζμοκ. αοηή ηήκ «ηεθαθαζώδδ ιανηονία».Μ. 174: «Καηά ηήκ πνώηδ ιμο ακάηνζζδ. Ό ανζειόξ ηώκ 3 εηαημιιονίςκ κεηνώκ ζημ "Αμοζαζηξ. απαναίηδημξ βζά κά δζηαζμθμβδεή ό ζοκμθζηόξ ανζειόξ εοιάηςκ ηώκ Δαναίςκ (6 εηαημιιύνζα). "Ακμζλακ ηό 1942. Δηείκδ ηήκ επμπή ήδδ οπήνπακ άθθα ηνία ζηναηόπεδα έλμθμενεύζεςξ ζηήκ Γεκζηή Γζμίηδζδ (ζηήκ ηαηεπόιεκδ από ημύξ Γενιακμύξ Πμθςκία): ηό Μπεθηζέη. επίζδιμξ ανζειόξ ηαηά ηήκ έκανλδ ηδξ δίηδξ ηήξ Νονειαένβδξ ηαί πμύ δεκ έπαρε κά άπμηεθή έηημηε ηό θασιμηία ηήξ επίζδιδξ ζζημνίαξ ηαζ ηώκ Μ. ηό Βμθηζέη». 3. Παν' δθα αοηά. θέεζ ζηήκ ζεθ. Σά ζηναηόπεδα ημΰ Μπεθηζέη ηαί ηήξ Σνειπθίκηα δεκ οπήνπακ ηό 1941. πνέπεζ κά ιεζςεή ημοθάπζζημκ ηαηά ηά 2/3 όπςξ απμδεζηκύεηαζ από ηήκ ηαζκμύνβζα ακαικδζηζηή πθάηα ημΰ "Αμοζαζηξ-Μπζνηεκάμο ή όπμζα ακηζηαηέζηδζε ημκ ανζειό ηώκ 4 εηαημιιονίςκ ιε: θίβμ πενζζζόηενμ από έκα εηαημιιύνζμ. Γεκ ιπμνμύιε κά θακηαζημύιε πζμ ηέθεζα επζαεααίςζδ ηώκ εέζεςκ πμύ επνόηεζημ ιαγζηώξ κά δζαδίδμκηαζ από ηά ιέζα ιαγζηήξ εκδιενώζεςξ βζά ιζζό αζώκα.μζ Θ Ε Μ Ε Λ Θ Ω Δ Ε Θ ΢ ΜΤΘΟΘ ΣΗ΢ Θ΢ΡΑΗΛΘΝΗ΢ ΠΟΛΘΣΘΚΗ΢ 2 θύζδ» ημΰ εανασημύ γδηήιαημξ ζήιαζκε ελμθόενεοζδ όθςκ ηςκ Δαναίςκ ηδξ Δονώπδξ.Δ.. μί μιμθμβίεξ απμζπά- . ζ' αοηό ηό ηείιεκμ ήδδ οπήνπακ 3 έηδδθεξ άκαθήεεζεξ: 1.

δηλ.. "Δββπαθο ΝΟ-1210.. Γέν διαθέπει οςζιυδώρ από αςηά πού είπε και έβπατε έκηοηε ζηην Νςπεμαέπβη και ηήν Κπακοαία). Έηεΐέβζκε ή πνώηδ ιμο ακάηνζζδ. (΢ημείυζη ζηο κάηυ μέπορ ηηρ ζελίδορ: ένα δακηςλοβπαθημένο έββπαθο 8 ζελίδυν ςποβπάθηηκε από ηον "Δρρ ζηιρ 2. ζηο "Αοςζαιηρ. Γέκ βκςνίγς ηζ οπάνπεζ ζ' αύηδ ηδκ έηεεζδ παν' όηζ ηδκ οπέβναρα» (5. ηιρ ζςνθήκερ ηηρ ππώηηρ ανακπίζευρ ηος ηήν οποία ςπέζηη άπό ηήν απεηαννική ζηπαηιυηική αζηςνομία. βζα ηήκ μπμία πνδζζιμπμζήεδηακ εηπθδηηζηά επζπεζνήιαηα. ζηιρ σειπόβπαθερ ζημειώζειρ ηος ηηρ Κπακοαίαρ. Λεκ βκςνίγς ηό πενζεπόιεκμ ηδξ πνμθμνζηήξ δζαδζηαζίαξ. εκόξ δζμζηδηή».30 ηό ππυί ηηρ 14ηρ Μαπηίος 1946. («Λεβεώνερ ηοΰ θανάηος»). Πεπιλαμαάνει ηήν μαπηςπία ηοΰ Μπέπναπνη Κλάπκ (αςηού πού ζςνέλααε ηον "Δρρ. Πηγή. Μόνο ηό 1983 αποδείσθηκαν ηά ααζανιζηήπια πού ςπέζηη ό Ρούνηολθ "Δρρ πποκειμένος νά αποδεισθούν ηά «δςόμιζς» εκαηομμύπια Δαπαίυν πού είσαν έξονηυθή άπό αοηόκ. Ό "Δρρ πεπιβπάθει ό φδιορ. Μενζηέξ ήιενεξ ανβόηενα. Τόζμ αθημόθ ηαζ ηόζμ ιαζηίβςια ήηακ πμθύ. Ή Field Security Police ιε ιεηαπεζνίζηδηε μδοκδνά.956)..1 Ρ ΟΖΕ Γ ΚΑΡΩΝΣΤ ζεδηακ πηοπώκηαξ ιε. Με μδήβδζακ ζημ Χάσκηε ζημκ σδζμ αηνζαώξ ζηναηώκα άπ' δπμο. άθοΰ πποηβοςμένυρ είσε αποζπάζει άπό ηήν βςναΐ- . «Σοκεθήθεδκ ζηζξ 11 Μανηίμο 1946δ ώνα 23. ζηά πένζα εκόξ δδιμζίμο ηαηδβόνμο. ηύνζμ ακαηνζηζηό ηέκηνμ ηδξ ανεηακ-κζηήξ γώκδξ. Έηεΐ. αηόια ηαζ βζα ιέκα. ιε είπακ απεθεοεενώζεζ μί "Αββθμζ. μδδβήεδηα ζημ Μί-κηεκ έπζ ημο Βέγεν.. μηηώ ιήκεξ πνζκ. ιε ιεηαπεζνίζεδηακ αηόια πεζνόηενα. Σό αιαλίο έσει βπαθθή άπό ηον Ρούπεπη Μπάηλεπ με ηίηλο: Legions of Death. άπό ηό 1943. παν' όηζ ηό οπέβναρα.00.

10 . οί Γεπμανοί αισμάλυηοι είσαν δεσθή. ή οποία εζηάλη ζηήν Γεπμανία ηό 1948 βια να έπεςνήζη ζσεηικά μέ ηιρ ανυμαλίερ πού διεππάσθηζαν άπό ηό αμεπικανικό ζηπαηιυηικό δικαζηήπιο ηοΰ Νηασάος —ηό όποιο είσε δικάζει 1500 Γεπμανούρ αισμαλώηοςρ και είσε καηαδικάζει ηούρ 420 ζέ θάναηο-διεπί-ζηυζε όηι οί καηηβοπούμενοι είσαν ύποζηή κάθε είδοςρ ζυμαηικά και τςσικά ααζανιζηήπια βια να ηούρ εξαναβκάζοςν να πποαούν ζηιρ επιθςμηηέρ «ομολοβίερ». ή οποία ςπεβπάθη ζηιρ 14 Μαπηίος 1946 ζηιρ 2 ηο ππυί). απειλώνηαρ μέ θάναηο αςηήν και ηα παιδιά ηηρ.οι Θ Ε Μ Ε Λ Θ Ω Δ Ε Θ ΢ ΜΤΘΟΘ ΣΗ΢ Θ΢ΡΑΗΛΘΝΗ΢ ΠΟΛΘΣΘΚΗ΢ 2 κα ηος. ηην διεύθςνζη ηηρ θόπμαρ δπος κπςαόηαν καί όπος ηον ζςνέλααε ζηιρ 11 Μαπηίος 1946). ζέ 137 πεπιπηώζειρ άπό ηιρ 139 πού εξεηάζθηκαν. όπυρ καί ό ζςνομιληηήρ ηος ό Κλάπκ. κλυηζιέρ ζηοςρ όπσειρ πού ηούρ είσαν αθήζει ηπαύμαηα αθεπάπεςηα . αποηελούμενη άπό ηούρ δικαζηέρ Βαν Ρόνηεν και ΢ίμτον. "Δηζι. Ή αμεπικανική επεςνηηική επιηποπή. Πηγή: ΢ςνένηεςξη ηοδ Γικαζηή "Δνηοςοπνη Βαν Ρόνηεν ζηο πεπιοδικό «The Progressive». Οί εειεθζώδεζξ ιΰεμζ ηδξ ζζναδθζκήξ πμθζηζηήξ. πνμξ ημκ θμπαβό: πείηε ημο κα ζηαιαηήζδ. θαίνονηαν πολύ ικανοποιημένοι άπό αςηέρ ηιρ ππάξειρ ηών ααζανιζηηπίυν. ΢ημειυηέον όηι ό Μπάηλεπ. καηά ηήν διάπκεια ηών ανακπίζευν. ηον Φεαποςάπιο ηοδ 1949. άθθμζώξ εα ιεηαθένεηε εκα πηώια». επίιμκα. Ό Μπάηλεπ διηβείηαι όηι σπειάζθηκαν ηπειρ ήμεπερ ααζανιζηηπίυν βια να αποζπάζοςν μία «ζςνεκηική δήλυζη» (αςηή πού παπαθέζαμε. ό "Δρρ σηςπήθηκε ηόζο πολύ ώζηε «ζηό ηέθμξ επεκέαδ ό άλζςιαηζημξ-ΐαηνόξ. Άπό ηήν άπσή ηηρ ζςλλήτευρ ηος.

1 ΡΟΖΕ ΓΚΑΡΩΝΣΤ Ή Γίκη ηοΰ Άοςζαιηρ Ηηφπδ ημο ηονίμο ηαηδβμνμοιέκμο. ΢φιθςκα ιε πμθθέξ πδβέξ.. Ή έηεεζδ ηήξ αοημρίαξ ημΰ Θαηνμδζηαζηζημφ Θκζηζημφημο ημΰ Πακεπζζηδιίμο ηήξ Φνακηθμφνηδξ θέεζ δηζ «ή καηάποζη ενόρ δηληηηπίος άοζμος και μή διααπυηικού. . άπυ ηυ ΢ηναηζςηζηυ Δζηαζηήνζμ ηήξ Νονειαένβδξ ζηζξ 30 Θακμοανίμο 1946.. ημο ηεθεοηαίμο δζμζηδηή ημτ "Αμοζαζηξ Ρίπανκη Μπάεν. ηυζμ πνυδδθα παναπθακδηζηή χζηε δέκ έβζκε δεηηή χξ απμδεζηηζηυ ζημζπείμ. ΢οκεθήθεδ ημκ Δεηέιανζμ ημο 1960 ζηα πενίπςνα ημο Αιαμφνβμο δπμο γμφζε ζακ δαζζηυξ ενβάηδξ. υ υπμζμξ έπέεακε πνζκ ηήκ έκανλδ ηδξ δίηδξ. αλζςιαηζημφ ηςκ ΢ηναηζςηζηχκ SS. πμφ ιάθζζηα πνμένπμκηαζ άπυ πναηηζηά ημΰ βαθθζημφ ηφπμο. Φνακηθμφνηδ 1965. "Ειπενπανκη "Εκβηεθπανκη. ή μπμία ζηήκ ζοκέπεζα πνδζζιμπμζήεδηε ιενζηχξ άπυ ημκ Γάθθμ ηαηήβμνμ Νηοιπυζη βζά ηζξ απμδείλεζξ ημΰ Zyklon Β πμφ ανίζημκηακ ζοκδιιέκεξ. δεν μποπεί νά άποκλειζθή». ηαζ πνδζζιμπμζήεδηε ζηήκ δίηδ ημΰ "Ασπιακ ζηήκ Θενμοζαθήι ηυ 1961. Σμκ Θμφκζμ ημο 1963 πέεακε ζηήκ θοθαηή φπυ ιοζηδνζχδεζξ ζοκεήηεξ. Πηγή: Χένιακ Λάκβηιπμσκ «Der Auschwitz-Prozeqq» Europäische Verlagsanstalt. ηαηά ηήκ δζάνηεζα ηήξ πνμθοθαηίζεχξ ημο. είκαζ αηνςξ εκδζαθένμοζα. Γεύηεπο παπάδειβμα: ή έηεεζδ Γηνεζηάσκ. Ό ζοκήβμνμξ ηήξ Νονειαένβδξ. παναεέηεζ αοηυ ηυ ηιήια ηήξ εηεέζεςξ ηήξ αοημρίαξ ζέ έκα βνάιια πνμξ ηήκ Εζζαββεθία ηήξ Φνακηθμφνηδξ ζηζξ 12 Νμειανίμο 1973 ηαζ οπμζηδνίγεζ δηζ υ Μπάεν δδθδηδνζάζεδηε ηαηά ηήκ δζάνηεζα ηήξ ακαηνίζεςξ . υ Μπάεν. ανκήεδηε πεζζιαηζηά κά επζαεααίςζδ ηήκ φπανλδ εαθάιςκ αενίςκ ζημκ ημιέα πμφ άθθμηε ανζζηυηακ φπ' εοεφκδ ημο.

000 ηδκ ήιενα ζέ 3 ζηναηυπεδα: Μπεθηζέη. Ακαγδηήεδηακ έηζζ δζμζηδηζηά ηίκδηνα. πμφ έβναρε ηυ Γιαηπόρ ζηο "Αοςζαιηρ (δδιμζζεφηδηε ηυ 1953 άπυ ηυκ Ζάκ-Πχθ ΢ανην ζημ Les Temps Modernes (Νέμζ ηαζνμί). "Επμκηαξ εημζιάζεζ ηήκ δζαηνζαή ημο οπυ ηήκ ηαεμδήβδζδ ημΰ ηαεδβδηή Ρμογχ ηαζ έπμκηαξ ιεηαθενεή ή οπμζηήνζλδ ηδξ ζηήκ Νάκηδ. έηδ. Πανάδεζβια: μζ εάθαιμζ αενίςκ. Ό Άθαίκ Νηεηχ. δέκ είπε πθδνχζεζ ηήκ έββναθδ ημο ζηήκ θζθμζμθζηή ζπμθή ηδξ Νάκηδξ! "Εηζζ θμζπυκ υ Άκνί Ρυη είδε κα ημΰ αθαζνμφκ ηυκ ηίηθμ ημΰ δζδάηημνμξ. Julliard. Οφββνμξ βζαηνυξ απεθαεείξ ζέ ζηναηυπεδμ ζοβηεκηνχζεςξ. ζέ ιεηάθναζδ Σζιπέν Κνέιεν. 700 ιέ 800 άημια κα πενζμνίγμκηαζ υνεζα ζέ έκα δςιάηζμ 25 ηεηναβςκζηχκ ιέηνςκ (δδθ. 1961). πάκς άπυ 28 άημια άκά ηεηναβςκζηυ ιέηνμ!) Ό Ρυη οπμζηήνζλε ιζα δζαηνζαή πμφ απμδείηκοε ηυ ααάζζιμ ηδξ «εηεέζεςξ Γηνεζηάσκ» ηαζ ή υπμζα παναηηδνίζεδηε «πμθφ ηαθή». ζημ Le Matin de Paris ηδξ 13δξ ΢επηειανίμο 1986. ιαξ θέεζ υ Μίηθμξ Νφσγθζ.μζ Θ Ε Μ Ε Λ Θ Ω Δ Ε Θ ΢ ΜΤΘΟΘ ΣΗ΢ Θ΢ΡΑΗΛΘΝΗ΢ ΠΟΛΘΣΘΚΗ΢ 2 ΢φιθςκα ιέ αοηυκ ηυκ «ιάνηονα». υ ανζειυξ ηςκ εοιάηςκ (60.S. έβναρε υηζ «όλοι μζ επεςνηηέρ θά έππεπε ζηο εξήρ νά λαμαάνοςν ύπ' ότιν ηοςρ αςηέρ ηιρ επβαζίερ» πνμζεέημκηαξ υηζ υ ηαεδβδηήξ Ρυη ήηακ «ό πιο άπηια ενημεπυμένορ ζσεηικά μέ ηην ςπόθεζη Γκπεζηάφν». ελ άθθμο. 1553 Είδε. Τπίηο παπάδειβμα: βζα κα ιείκμοιε ζημοξ πζμ δζάζδιμοξ «ιάνηονεξ»: υ Δν Μίηθμξ Νφσγθζ. έπμοκ 200ι ιήημξ ηαζ ηυ έββναθμ πμφ πνμζημιίζεδηε ζηήκ Νονειαένβδ ιαξ θέεζ υηζ έπμοκ επζθάκεζα ή 210 ι2 ή .φπυ ηήκ ηαεμδήβδζδ ημΰ ηαεδβδημφ Ρζαζέν ηαηά ηνυπμ απμθφηςξ ηακμκζηυ. Σνειπθίκηα ηαΐ ΢μιπίιπμν) ακενπυηακ ζέ 25 εηαημιιφνζα εοιάηςκ ! Πδβή: Côte P.

ιέ εζδζηέξ ηεπκζηέξ εβηαηαζηάζεζξ βζα ηόκ ζημπό αοηό άθθα ζέ ηαιιία πενίπηςζδ ζέ βενιακζηό έδαθμξ». Όιωξ. Οί ιαγζηέξ ελμκηώζεζξ Εαναίςκ ιέ αένζα άνπζζακ ηό 1941-42 ηαζ ιόκμ ζέ θίβα ιένδ ηήξ ηαηεπόιεκδξ Πμθςκίαξ..Ο. ηό Ικζηζημύημ ΢οβπνόκμο Ιζημνίαξ (Institut für Zeitgeschichte) ημο Μμκάπμο ακαημίκωζε ζηόκ ηύπμ: «Οί εάθαιμζ αενίςκ ημο Νηαπάμο δεκ ηεθείςζακ μΰηε θεζημύνβδζακ πμηέ.05 ι ή 2 ι ή 2.9 ι-αύηό ίζπύεζ αηόιδ θζβόηενμ άθμΰ 3. Ζδηώ άπό ηό Δζηαζηήνζμ ηήκ άδεζα κά ελδβήζς πώξ εθήθεδ αοηή ή οπμβναθή.000 άημια ιπαίκμοκ εηεί ηαζ ηοηθμθμνμύκ άκεηα ηαεώξ οπάνπμοκ εηεί ηαζ ημθώκεξ ζηδκ ιέζδ ηαζ πάβημζ ζέ ηάεε πθεονά.463 θέεζ δηζ δεκ ήζακ έημζια πανά ιόκμ ζηζξ 20 Φεανμοανίμο 1943. ηό έββναθμ ηήξ Νονειαένβδξ (Ν.4.1 ΡΟΖΕ ΓΚΑΡΩΝΣΤ 400 ι2 ή 580 ι2—αοηό ζδιαίκεζ όηζ ηα ακηίζημζπα ιήηδ ήηακ 1. Σόκ Αύβμοζημ ημο 1960. ΢οκεδνίαζδ ηήξ 30δξ Μαΐμο 1946 ζηό Δζηαζηήνζμ ηήξ Νονειαένβδξ: «Επζαεααζώκς όηζ ή οπμβναθή ιμο ανίζηεηαζ ζηό έββναθμ αοηό.401) ακαθένεζ όηζ μί παναββεθίεξ ηώκ ηνειαημνίωκ έβζκακ ηόκ Αύβμοζημ ημο 1942 ηαζ ηό έββναθμ 4. .. 19 Αοβμύζημο 1960. Είκαζ εκδεζηηζηό όηζ ή Εβηοηθμπαίδεζα Judaica ( 1971)ηαί ή Εβηοηθμπαίδεζα ημο Όθμηαοηώιαημξ (1990) δεκ ακαθένμοκ ηακ αοηό ηό ενβμ ημο μπμίμο ηήκ ακαλζμπζζηία ακαιθίαμθα παναδέπμκηαζ ιεηά ηήκ ηνζηζηή πμύ ημο άζηδζε ό Πώθ Ραζζζκζέ. Άθθα παναδείβιαηα: Ό Ζάμοηεθ (έκαξ άπό ημύξ ηονζωηένμοξ ηαηδβμνμοιέκμοξ). Πνώηδ δήθωζδ ζ' αοηό ηό έ'νβμ είκαζ όηζ όηακ αοηόξ έθηαζε ζηό ζηναηόπεδμ (ηέθμξ Μαΐμο 1944) μί εακαηώζεζξ ιε αένζα δζανημύζακ ήδδ 4 πνόκζα. Πηγή: Die Zeit.

΢ηραηιωηικές Δίκες ηης Νσρεμαέρβης) ζημαίνει ένα ζύνολο μεηαβενεζηέρων δικών εβκλημαηιών λιβόηερο ζημανηικών. σελ. Θα πάνμοιε ημκ Ζάμοηηεθ ιαγί ιαξ.Μ.1 δήθωζε όηζ είπε θάαεζ πνμθμνζηέξ δζαηαβέξ κά πνόζεεζδ ζηζξ θεζημονβίεξ ημο αοηήκ ηδξ έλμκηώζεωξ ηώκ Εαναίωκ πνδζζιμπμζώκηαξ ηαιζόκζα εζδζηά ζπεδζαζιέκα ώζηε κά πνμηαθμύκ ημκ εάκαημ ζοιπενζθαιαακμιέκωκ ηαζ ηώκ βοκαζηόπαζδωκ.Τ. 478-480. ιπήηε έκαξ αζηοκμιζηόξ Ρώζζμξ ή Πμθςκόξ ηαζ νώηδζε: «Πμΰ ανίζηεηαζ ή μζημβέκεζα ημο Ζάμοηηεθ. (Nuremberg Military trials . ή μζημβέκεζα ημο όιςξ εα παναδμεή ζέ ζμαζεηζηό έδαθμξ».Μ.Μ. αύηδ ημϋ ΢ηναηδβμύ Όθεκημνθ είκαζ ζδζαζηένωξ απμηαθοπηζηή. Τόμ. είναι ηά αρτικά ηοσ ((International Military Trial" (Διεθνής ΢ηραηιωηική Δίκη) όποσ δικάζθηκαν οί ανώηαηοι σπεύθσνοι ηοΰ τιηλερικού καθεζηώηος.Μ. επζθμνηζζιέκα ιέ ηήκ εηηέθεζδ ηωκ πμθζηζηώκ ημιιζζζανίωκ πμύ ηαηδύεοκακ ηήκ δναζηδνζόηδηα ηώκ πανηζγάκωκ ζηήκ Νόηζμ Ρωζζία. ΢ηδκ ζοκέπεζα. Πηγή: Ι.Σ.) ..Σ. IV. 1. Δζδύεοκε από ηό ηαθμηαίνζ ημο '41 έωξ ηό ηαθμηαίνζ ημο '42 ηά «Einsatzgruppen». 509-510. ΢ηήκ δίηδ ημο Ι.Σ. 311-355 και Ι. Μμο ηό ανκήεδηακ. οπέβναρα αοηό ηό έββναθμ».Μ. σελ. Ακάιεζα ζηζξ ιανηονίεξ ηωκ εβηθδιαηζώκ.μζ Θ Ε Μ Ε Λ Θ Ω Δ Ε Θ ΢ ΜΤΘΟΘ ΣΗ΢ Θ΢ΡΑΗΛΘΝΗ΢ ΠΟΛΘΣΘΚΗ΢ 2 Αοηό ηό έββναθμ ιμο πανμοζζάζεδηε ζηδκ μθμηθδνςιέκδ ημο ιμνθή.491-494.Σ. ζηεθηόιεκμξ ηήκ μζημβέκεζα ιμο. Σέηοια είναι ή περίπηωζη ηοΰ ΢ηραηηβού Όλενηορθ πού δικάζηηκε ζηήν ενάηη ασηών ηών δικών (Σόμος 4 ηοΰ Ν.538.Μ. αν και οριζμένοι από ασηούς ηούς καηηβοροσμένοσς εμθανίζθηκαν ζέ περιζζόηερες ηης μιας άπ' ασηές ηις δίκες. Ζήηδζα ηδκ άδεζα κα ηό δζααάζς ηαζ κα ηό ιεθεηήζς πνμηεζιέκμο κα απμθαζίζς ακ έπνεπε κα ηό οπμβνάρς.Τ. XXII.. Τόμ. Ν. Είιαζ παηέναξ 10 παζδζώκ ηαζ. Θ.

΢ημοξ ηνζηζημύξ ζζημνζημύξ δεκ ακηζπαναηέεδηε ηαιιΐα ηνζηζηή ακηίηνμοζδ.Σ.ηζ άθμνα ζηήκ πνμθμνζηή δζαηαβή έλμθμενεύζεςξ ηςκ Εαναίςκ: ακαβκςνίγεζ δηζ ζηόηςζε Εαναίμοξ ηαζ ηζζββάκμοξ άθθα ζημ πθαίζζμ ηδξ ιάπδξ ηαηά ηςκ πανηζγάκςκ ηαζ δπζ ζύιθςκα ιε ηάπμζμ εζδζηό ζπέδζμ έλμκηώζεςξ ηςκ Εαναίςκ ηαζ ηςκ ηζζββάκςκ.000 όπςξ είπε πή ζημ Ι. εηδόζεζξ Πάπονμξ. Πανίζζ 1986.I. Όιμθμ-βεΐ αηόια όηζ ζηόηςζε 40.ηά ιόκα πμύ ημύξ ακηζπαναηέεδηακ ήηακ ζηήκ ηαθύηενδ πενίπηςζδ ή ζζςπή. δέκ εά ελαθεζθεμύκ ιέζα ιμο ή αιθζαμθία ηαζ ό ζηεπηζηζζιόξ πμύ ή ειπεζνία ιζαξ ηέημζαξ ιενμθδρίαξ ηαζ ιζαξ ηέημζαξ δζαηνίζεςξ δέκ ιπμνεί πανά κά έκζζπύδ. Άπό εηείκδ ηήκ δίηδ ημΰ 1982. γή θείων μηνσμάηων». Σόι. Σό αζαθίμ ιμο «Ύπόθεζις Ιζραήλ». ηαιιία επζζηδιμκζηή ηαη' άκηζιςθίακ ζογήηδζδ.R.000 ακενώπμοξ ηαζ όπζ 90. ακηζεέηςξ.Μ. ζε δ.Σ. όζμ εά οπάνπεζ ιζά πθδεςνζηή πνδιαημδόηδζδ ηαί δζεοηόθοκζδ βζά ημύξ οπεναζπζζηέξ ηςκ ηαιπμύ. Σό «Παλαιζηίνη.A. δεύηενμααειίςξ ηαί ηνζημααειίςξ. Αοηή ηήκ ειπεζνία ηήκ γς έδώ ηαζ 14 πνόκζα.Μ. ζηήκ πεζνόηενδ ή ηαηαζημθή. Σά αζαθζμπςθεία πμύ ηό ελέεεζακ απεζθήεδηακ ζοζηδιαηζηά ιέ .Σ.Μ. IV. Πηγή: Ν.Μ. βζαηί είπα ημπμεεηήζεζ ημκ πόθειμ ζημ Λίαακμ ζηήκ θμβζηή ημΰ πμθζηζημΰ ζζςκζζιμύ ηαί παν' όηζ ή αβςβή ηδξ LICRA απεννίθεδ ηαζ ηαηαδζηάζηδηε ζηά δζηαζηζηά έλμδα πνςημααειίςξ.Σ. Όζμ εά οθίζηαηαζ αοηή ή ηαηαζημθή ηαζ αοηή ή ζοκςιμζία ηδξ ζζςπήξ πνμξ ηζξ ηνζηζηέξ έ'νεοκεξ ηαί. case 9) είκαζ ηεθείςξ δζαθμνεηζηή: ηαη' ανπήκ ακαηαθεί ηζξ δδθώζεζξ ημο ζημ Ι.1 ΡΟΖΕ Γ ΚΑΡΩΝΣΤ Ή ιανηονία ημΰ ΢ηναηδβμύ Όθεκημνθ ζηδκ δεύηενδ δίηδ ημο (Ν.C. πμύ έηζκήεδηε άπό ηήκ L. 223-312. εηδόζεζξ Αθιπα-ηνόξ. ζεθ. δέκ ιπόνεζε κά δζακειδεή μιαθά. Πανίζζ 1983 μδήβδζε ημκ έηδμηδ ημο ζέ άιεζδ πηώπεοζδ.

θμζπόκ. πενζημιιέκδ. ηόζμ πνμξ ημοξ Εαναίμοξ όζμ ηαζ πνμξ όθμοξ ημοξ άθθμοξ επενμύξ ημο. αοηό ζήιαζκε. αηόια ηαζ ζηήκ Ρςζζία.. Σμονηία. ηαζ ηδκ Humanité. ιείςζδ ηήξ αανύηδημξ ηώκ εβηθδιάηςκ ημο»! Σό κα δεζπεή όηζ ηα καγζζηζηά εβηθήιαηα δεκ πενζμνίγμκηαζ ζέ εκα ηενάζηζμ πμβηνόι εκακηίμκ ιόκμ ηώκ Εαναίςκ.μζ Θ Ε Μ Ε Λ Θ Ω Δ Ε Θ ΢ ΜΤΘΟΘ ΣΗ΢ Θ΢ΡΑΗΛΘΝΗ΢ ΠΟΛΘΣΘΚΗ΢ 2 ζπάζζιμ ηςκ αζηνζκώκ ημοξ. πενκώκηαξ άπό ηδκ Le Parisien. ιέ ιμκαδζηή ελαίνεζδ ηήκ Figaro ή μπμία δέπεδηε κα δδιμζίεοζδ ηήκ απάκηδζδ ιμο. πςνίξ κα ιμΰ πανάζπμοκ ηδκ δοκαηόηδηα κα απακηήζς. ηαηά ημύξ ακηζπάθμοξ ηδξ ηνζηζηήξ ζζημνίαξ (ημύξ μπμίμοξ απμηαθμύζακ νεαζγζμκζζηέξ). όπςξ ώνζζιέκμζ νέοι ιζηορικοί ζημ Ιζναήθ. ηδκ La Croix. αοηέξ μί δζώλεζξ εκακηίμκ ιζαξ ζζημνζηήξ ηνζηζηήξ ηώκ πζηθενζηώκ εβηθδιάηςκ ζηδνίγμκηακ ζέ πνμθάζεζξ ηεθείςξ δοζθδιζζηζηέξ ηαζ ρεοδείξ: ηό κα δεζπεή όηζ ηα ηενάζηζα εβηθήιαηα ημο Χίηθεν. ζήιαζκε «ναηζζζιό» πμύ εκεεάννοκε ηζξ θοθεηζηέξ δζαηνίζεζξ ηαζ ηό θοθεηζηό ιίζμξ! Εκακηίμκ αοηήξ ηήξ έκμνπδζηνώζεςξ ημΰ ιίζμοξ πνμξ ημύξ ηνζηζημύξ ενεοκδηέξ. είκαζ πμύ εέθμοιε κα πνμζημιίζμοιε ζημζπεία. εκώ αοηό ηό σδζμ αζαθίμ ιμο ιεηαθνάγεηαζ ηαζ πνόηεζηαζ κα έηδμεή ζηήκ Ιηαθία. ζε ιζα έηδμζδ. Μέπνζ αοηό ηό ηεθεοηαίμ. Σα πενζζζόηενα ακηίηοπα επεζηνάθδζακ ζημκ εηδόηδ ηαζ ζηδκ μοζία απμζύνεδηακ άπό ηδκ ηοηθμθμνία. ςζηόζμ. ιέ ηήκ . Γενιακία. Η. κα εηδώζς ηό αζαθίμ ιμο ζηήκ Γαθθία ιέ δζηά ιμο έλμδα ζε Samizdat. Ακαβηάζηδηα. βζα ηό όπμζμ ιάκζαζε όθμξ ό ηύπμξ. ημοθάπζζημκ. άθθα όηζ πνμηάθεζακ δεηάδεξ εηαημιιύνζα εακάημοξ ζημκ αβώκα ηαηά ημο θαζζζιμύ. ιέ ηζξ πδβέξ ημοξ. «αεώςζδ ημο Χίηθεν ή. Αοηέξ μί ζζςπέξ. Λΐαακμ. άπό ημκ Canard Enchaîne ιέπνζ ηδκ Monde. ημιιμοκζζηέξ Γενιακμύξ ή ΢θάαμοξ πμύ εα ημο επέθενακ ηήκ ήηηα. Θεμελιώδεις μΰθοι ηής Ιζραηλινής πολιηικής. ζημκ θάηεθθμ αοηό.Π. δεκ πνεζάγμκηακ ηακεκόξ εσδμοξ ρέιια βζα κα απμηαθύρμοκ ηήκ εδνζςδία ημοξ.Α.

Αηυιδ ηαί υηακ παναεέηδ ημφξ αοεαζνέημοξ ανζειμφξ ημΰ ρεοδμιάνηονα. ηυ ιοεζζηυνδια ημο Ρμιπέν Μένθ: Ό ζάλαηνο είλαη ην επάγγεικα κνπ πμφ λακαγςκηακεφεζ. δέλ είρα θάλεη ηίπνηα άιιν άπα ηό λά δηνξζώζσ ελαλ αλαθξηβή αξηζκό». αηυια ηαί ηαθθζηέπκεξ πμθφ ηαθακημφπμζ ηαί απμθφηςξ ηαθυπζζημζ πανμοζίαζακ ανζειμφξ αοεαζνέημοξ ηαί ρεοδείξ. Πηγή: Ρμιπέν Μένθ: «Ό εάκαημξ είκαζ το επάββεθια ιμο» Έηδ. ό θαηήγνξνο θώλαμε: Σθνηώζαηε ηξία εθαηνκκύξηα θαί κηζό αλζξώπνπο!» —Ζήηεζα ηνλ ιόγν θαί είπα: Σαο δεηώ ζπγλώκε. δζμζηδηή ημΰ "Αμοζαζηξ.1 ΡΟΖΕ ΓΚΑΡΩΝΣΤ εθπίδα δηζ εά πνδζζιεφζμοκ ζε ιά αθδεζκή ζογήηδζδ βζα ηζξ ακηζηεζιεκζηέξ πναβιαηζηυηδηεξ αφημΰ ημο πανεθευκημξ. υ Ρμιπέν Μένθ θηάκεζ. απμηεθεί οπμπνέςζδ ηυζμ δεζηή υζμ ηαζ επζζηδιμκζηή. Folio. 365-366. πςνίξ κά ηαηαδζηάγεηαζ έη ηςκ πνμηένςκ ζηήκ ζζςπή ή ηήκ ηαηαζημθή. Συ ιέθθμκ δέκ πνμεημζιάγεηαζ δζαζςκίγμκηαξ ηά ιίζδ ηαζ ηνμθμδμηχκηαξ ηα ιέ ρεφδδ. έπνζ ηχνα. ζέ έ'κα φθμξ πμφ εοιίγεζ ΢ηακηάθ: «..π. . Ή ηνζηζηή ζζημνζηχξ επαθδεεοιέκςκ ιανηονζχκ ηαζ επζζηδιμκζηχκ ιεθεηχκ πμφ επζηνέπεζ κά δμεή ζηήκ ημζκή βκχιδ ή δοκαηυηδηα κά δζαθμβζζεή πάκς ζηά εβηθήιαηα ημο πεεξ βζά κά άπμηνέρδ αοηά ημο αφνζμ. Gallimard 1952. δελ ζθόησζα παξά δπόκηζπ εθαηνκκύξηα! Αθνύζηεθαλ ηόηε ςίζπξνη θαί κνπξκνπξεηά ζηήλ αίζνπζα. πςνίξ κα απμδίδμκηαζ ζημκ ηάδε ή ημκ δείκα ενεοκδηή πμθζηζηέξ οζηενμαμοθίεξ. ζε πνχημ πνυζςπμ.. Ωζηόζν. ζεθ. ηαιιζά θμνά. Συ ίδζμ ζοκέαδ ηαί ιέ πναβιαηζηά ανζζημονβήιαηα υπςξ π. ηήκ πμνεία ημΰ "Εξξ.

ζακ ηυ «Καίβεηαζ ηυ Πανίζζ. «Νφπηα ηαζ μιίπθδ». θ. ηυ «Όθμηαφηςια». ηήκ «Shoah» ηαζ ηυζα άθθα ιεθμδνάιαηα άπ' υπμο δαηνφανεηηα πνυζςπα πθδιιονίγμοκ ηάεε εαδμιάδα ηζξ μευκεξ ιαξ. πανά ηήκ ιεβαθμπμίδζδ ημΰ νυθμο ηχκ λέκςκ επζηεθείςκ. Πυζεξ θμνέξ πνμαθήεδηε. ιζα εαοιάζζα ηαθθζηεπκζηή ηαζκία ημο Άθαίκ Ρεκέ. ιυκμ ζημ "Αμοζαζηξ! Γνήβμνα ιζα μθυηθδνδ θμβμηεπκία ηαζ ηονίςξ. βζα 9 χνεξ. πυζεξ θμνέξ έπμοιε δδ ηήκ «'Έλμδμ». Άπυ ηήκ άθθδ.οι Θ Ε Μ Ε Λ Θ Ω Δ Ε Θ ΢ ΜΤΘΟΘ ΣΗ΢ Θ΢ΡΑΗΛΘΝΗ΢ ΠΟΛΘΣΘΚΗ΢ 2 ΢ημ ηζκδιαημβναθζηυ πεδίμ. Ή «Shoah» ημΰ Λάκηζιακ. ζηήκ Νμναδβία. εηθοθίγεηαζ διςξ ιέ ηήκ ακαθμνά ημΰ αοεαζνέημο ανζειμφ ηςκ 9 εηαημιιονίςκ Εαναίςκ εοιάηςκ. ηυ λεζήηςια ημΰ θαμΰ ημΰ Πανζζζμΰ πμφ απεθεοεενχκεζ ηήκ πυθδ ημο ηαζ αζπιαθςηίγεζ ημκ Γενιακυ ηοαενκήηδ Φυκ Κυθηζηγ ακαβηάγμκηαξ ημκ κα ζοκεδημθυβδζδ. Πυζεξ ηαζκίεξ.» δείπκμοκ.π. ιάξ αμιαανδίγεζ ιέ εζηυκεξ πέηναξ ηαί αηεθείςηςκ ζζδδνμδνμιζηχκ άιαλμζημζ- . Λέξ ηαί ηα «εοζζαζηζηά» ιανηφνζα ιενζηχκ δέκ είπακ ημζκυ ιέηνμ ιέ ηα ιανηφνζα υθςκ ηχκ οπμθμίπςκ ηαζ ιέ ημφξ δνςζημφξ ημοξ αβχκεξ. δίκεζ ιζα αζπιδνή αλέπαζηδ είηυκα ηδξ ααναανυηδημξ ηαζ ηςκ ιανηονίςκ. ηα απμεέιαηα αανέμξ φδαημξ ηα υπμζα εα επέηνεπακ ζημκ Χίηθεν κα ηαηα-ζηεοάζδ ηαί κα πνδζζιμπμίδζδ πνχημξ ηήκ αημιζηή αυιαα. ιεηά ηήκ απεθεοεένςζδ. υηακ ιζα μθυηθδνδ βεκζά ιπμνμφζε κα δδ ηαζ κα ηνίκδ ηα ηαημνεχιαηα αοηχκ πμφ αβςκίζηδηακ πζμ απμηεθεζιαηζηά ηαηά ηχκ καγί. ηήκ ηαζκία: Ή ιάπδ ημΰ αανέμξ φδαημξ» ή μπμία ακαθένεηαζ ζημ απμθαζζζηζηυ ακδναβάεδια ημΰ Ζμθζυ-Κονί ηαί ηδξ μιάδαξ ημο πμφ άθήνεζακ. Ή σδζα ενχηδζδ ζζπφεζ βζα ηήκ ηαζκία «Μάπδ ηχκ ζζδδνμδνυιςκ» πμφ δείπκεζ πχξ μί ζζδδνμδνμιζημί οπάθθδθμζ ζαιπμηάνζζακ ηζξ βενιακζηέξ ιεηαθμνέξ βζα κα παναθφζμοκ ηήκ ζοβηέκηνςζδ ηχκ ζηναηεοιάηςκ ημοξ. έκα ηζκδιαημβναθζηυ ηαζ ηδθεμπηζηυ παθζννμζαηυ ητια αθζενχεδηε ζέ αοηή ηήκ δζαζηνεαθςιέκδ έκκμζα ηςκ πζηθενζηχκ εβηθδιάηςκ.

Μζα άπό ηζξ ηαζκίεξ πμύ ζοκέααθακ ηό πενζζζόηενμ ζηήκ πεζναβώβδζδ ηήξ παβημζιίμο ημζκήξ βκώιδξ. Ή βεκζηή ζδέα ήηακ όηζ èva ηόζμ ιαγζηό βεβμκόξ όπωξ ή ελόκηωζδ 6 εηαημιιονίωκ Εαναίωκ. «ή ηδθεηαζκία "Όθμηαύηωια" απμηεθεί έβηθδια ηαηά ηήξ Ιζημνζηήξ αθδεείαξ. . όπςξ έθεβε. "Ακ θμζπόκ μί Γενιακμί δέκ βκώνζγακ ήηακ βζαηί δέκ ήεεθακ κά βκωνίγμοκ. Τό πνόαθδια πμύ εά ζοκίζηαημ ζηήκ αύεζζδ αοηώκ ηώκ πθμίωκ δέκ ελανηάηαζ. ιέ ιανηονίεξ ζακ αύηδ ημο ημονέα ηδξ Σνειπθίκηα ό όπμζμξ ημπμεεημύζε ζέ έ'κακ πώνμ 16 ηεηναβςκζηώκ ιέηνςκ. Καζ πνώημξ άπ' όθμοξ ηό ηνάημξ ημΰ Ιζναήθ. άπό ηό δδιμηζηό ζοιαμύθζμ ηώκ Πανζζίωκ». άθθμίιμκμ (!). μί πμνδβμί οπήνλακ βεκκαζόδςνμζ. βζ' αοηό «ημ ζπέδζμ εεκζημύ ζοιθένμκημξ». ηαζ ήηακ ζοκεπώξ έκμπμζ».Ύόνηδ 27 Ιμοκίμο 1986. Καζ ζδμύ μί δδθδηδνζώδεζξ ηανπμί πμύ απμθένμοκ αοηέξ μί «αημθμοείεξ ημΰ ιίζμοξ»: «"Οθα αοηά ηά όνβακα ημΰ έπενμΰ πνέπεζ κα απμπειθεμύκ άπό ηό ιδηνμπμθζηζηό έδαθμξ. Πηγή: «Δανασηό ηδθεβναθζηό πναηημνείμ» 20 Ιμοκίμο 1986 «The Jewish Journal» Ν. δεκ ιπμνμύζε κα πενάζδ απαναηήνδημ από ημκ βενιακζηό θαό ζημ ζύκμθμ ημο. 7 Μανηίμο 1979.1 ΡΟΖΕ ΓΚΑΡΩΝΣΤ πζώκ ιέ εηηςθακηζημύξ εμνύαμοξ. ζεθ. ΢ογδηήζεζξ ηώκ ζοκεθεύζεςκ.000 δμθθάνζα. Πηγή: «Δπίζδιμ δδιμηζηό Γεθηίμ ηώκ Πανζζίςκ». Ό Μεκαπέι Μπέβηζκ αθζένςζε βζα ηήκ ηαζκία «Shoah» 850. 3. Έδώ ηαί δύμ πνόκζα γδημύιε ηήκ δοκαηόηδηα κά ηό ηάκμοιε. Πηγή: «Liberation». Αοηό πμύ ιαξ πνεζάγεηαζ είκαζ πμθύ απθό ηαζ λεηάεανμ: ή ελμοζζμδόηδζδ ηαζ ή επάνηεζα ζέ πθμία. 60 βοκαίηεξ ηαζ 16 ημονείξ! Γζ' αοηήκ ηδκ «επζπείνδζδ Shoah».

. έπ' εοηαζνία ιζαξ δίηδξ βζα δοζθήιζζδ πμύ είπε ηζκήζεζ ό ίδζμξ: «Πνάβιαηζ ιεηάκμζωζα πμύ δέκ ελμκηώεδηακ μζ επενμί ηδξ Γαθθίαξ. ηό ηαθμύπζ ηδξ θμβμηεπκίαξ ηώκ ζηναημπέδςκ ζοβηεκηνώζεςξ. Μόζημαζηξ ηό παναδέπεδηε ζηζξ 15 Ιακμοανίμο 1963. βζα κα πενζβνάρδ έ'κα ζηναηόπεδμ όπμο πμηέ δέκ πάηδζε ηό πόδζ ημο. Σό ιοεζζηόνδια ζοιιεηείπε ζ' αοηόκ ημκ ειπαζβιό. Μεηά άπό έ'κα πνώημ ένβμ. Minuit 1946. ΢έ ιζα έλανζδ θνίηδξ ηαζ παναθδνήιαημξ. ό Νηααίκη Ρμοζζέ έδςζε. βζα ιήκεξ πμθθμύξ. πνμζεέηεζ: «Ανβόηενα.μζ Θ Ε Μ Ε Λ Θ Ω Δ Ε Θ ΢ ΜΤΘΟΘ ΣΗ΢ Θ΢ΡΑΗΛΘΝΗ΢ ΠΟΛΘΣΘΚΗ΢ 2 δδιμηζηό ΢οιαμύθζμ ηώκ Πανζζίςκ. ηό ιεβαθύηενμ ιένμξ ηώκ ζπεδίςκ πμύ απμηεθμύκ ηήκ ιήηνα.ηαί όηζ άπό . ζοκεδνίαζδ ηδξ 27δξ Όηηςανίμο 1962. ιέ ιμνθή θμβμηεπκζηή ηαζ δζεζζδοηζηή. ιέ ηό «Οί ιένεξ ημο εακάημο ιαξ». Μέπνζ ημκ Μανηέκ Γηνέσ ό όπμζμξ Σημ όκμια όθωκ ηώκ δζηώκ ιμο πνδζζιμπμζεί ηζξ οπδνεζίεξ εκόξ ιεβάθμο Γάθθμο ζοββναθέςξ. ζεθ. Άπό ηα πθαζηά ανπεία ημΰ Τπμονβείμο Παθαζώκ Αβςκζζηώκ πμύ «ακαηαθύθεδηακ» άπό ημκ ΢ενγ Κθάνζθεθκη. ηό όπμζμ έβναρε αηνζαώξ ιεηά ηήκ ελμδό ημο άπό ηό ζηναηόπεδμ ημο Μπμύπεκααθκη: «Τό Σύιπακ ηωκ ζηναημπέδωκ ζοβηεκηνώζεωξ» Έηδ.. ζμαανό ηαζ αλζόθμβμ. έιαεα άπό έκακ ιάνηονα όηζ. 17 Ιακμοανίμο 1963). Ό η. «ιέ ηα σδζα ημο ηα ιάηζα». 637. Δπνόηεζημ βζα πνμιεθεηδιέκα θόβζα. «βζβάκηζεξ θθόβεξ» κα ακεααίκμοκ άπό ιζα ηάθνμ ζημ ύπαζενμ όπμο «πεημύζακ ιζηνά παζδζά» (θθόβεξ ηζξ όπμζεξ ηακέκα από ηα αιενζηακζηά αενμπθάκα δέκ «έκεηόπζζε» πμύ δέκ ζηαιάηδζακ κα πεημύκ πάκς άπό ηό ζηναηόπεδμ). ηαί ημ ιεηακμζώκω αηόια!» (Monde. ηό έδαθμξ δέκ ζηαιάηδζε κά ηνέιδ. ιέπνζ ηα πθαζηά απμηαθοπηήνζα ημΰ Έθί Βΐγεθ (Βνααείμ Νόιπεθ) ό όπμζμξ ιάθζζηα είδε.

ιεηά ηόκ ηναβζηό εάκαημ ημΰ κεανμΰ ημνζηζζμύ από ηΰθμ ζε εκα ζηναηόπεδμ . ό ιϋεμξ ιεηαιθζέγεηαζ ζε ζζημνία.9399-9. εαοιαζηά ζοβηζκδηζηό. πανειααίκμκηαξ ζηδκ Γίηδ ημΰ Τμνόκημ ζηζξ 25 ηαζ 26 Απνζθίμο 1988 (33. Τό ενβαζηήνζμ πμύ ακέθααε αοηή ηήκ πναβιαημβκωιμζύκδ είκαζ ηό εβηθδιαημθμβζηό ενβαζηήνζμ ηήξ βενιακζηήξ αζηοκμιίαξ.86. Ό Νηέϊαζκη "Ιναζκβη ζοκεπίγεζ: «Πνμζωπζηό ιμο ζοιπέναζια βζα ηό «Ηιενμθόβζμ» ηήξ "Ακκαξ Φνάκη είκαζ όηζ ζε εκα ιεβάθμ ιένμξ έπεζ βναθηή όκηωξ από ιζα Εαναία δεηάπνμκδ.400) ηαηαεέηεζ ηήκ αηόθμοεδ ιανηονία βζα ηό «Ηιενμθόβζμ» ηήξ Άκκαξ Φνάκη: «Ό παηέναξ ηήξ "Ακκαξ Φνάκη. βζα άθθδ ιζα θμνά. πνάβια ηό όπμζμ απαζηώ πάκηα όηακ αιθζζαδηείηαζ 'έκα έββναθμ». ζηό Βζζιπάκηεκ. ζεθ. ιε ηόκ όπμζμ αθθδθμβναθμύζα βζα πνόκζα. 192. (Αύηδ ηδκ θμνά πνόηεζηαζ βζα «ιανηονία» ζπεηζηή ιε ηό Μπαιπζ-βζάν). (αοηό ηό είδμξ ζηοθό δεκ έηοηθμθόνδ-ζε ζηό ειπόνζμ πανά ηό 1951 εκώ ή Άκκα Φνάκη πέεακε ημ 1945). Ό "Αββθμξ ζζημνζηόξ Νηέϊαζκη "Ιναζβη. Πηγή: Έθζ Βίγεθ: «Paroles d'étranger» Έηδ. SeuU 1982. "Οηημ Φνάκη.ΡΟΖΕ 1 Γ ΚΑΡΩΝΣΤ ηαζνόκ εζξ ηαζνόκ άκέαθογακ πίδαηεξ αίιαημξ». έδωζε ηεθζηώξ ηήκ ζοβηαηάεεζδ ημο βζα κα ύπμαθδεή ηό πεζνόβναθμ ημΰ «Ηιενμθμβίμο» ζε ενβαζηδνζαηή ελέηαζδ. Απμεέωζδ αοηήξ ηήξ ιοεζζημνδιαηζηήξ θμβμηεπκίαξ απμηεθεί ηό παβηόζιζμ ιπέζη-ζέθθεν: Τό διενμθόβζμ ηήξ "Ακκαξ Φνάκη. οπμηαεζζηά ηήκ πναβιαηζηόηδηα ηαί. Τό ζοιπέναζια ήηακ όηζ έ'κα ιένμξ ημο «Ηιενμθμβίμο» ηήξ Άκκαξ Φνάκη βνάθηδηε ιε ζηοθό δζανηείαξ (ιε ιπίθζα). Τά ηείιεκα αοηά ηά πήνε ό παηέναξ ηδξ. Τό ιοεζζηόνδια.

μΰηε έ'κα άπό αόηά ηα ακανίειδηα ηαιζόκζα πμύ πνδζίιεοζακ. έπνεπε όθα κά επζκμδεμύκ». ηαί άθθα πνόζωπα η α όπμζα δέκ βκωνίγω. Αοηή ή «επζπείνδζδ Shoah» δέκ πνδζζιμπμζεί πανά «ιανηονίεξ» πμύ ακαθένμοκ δζαθόνμοξ ηνόπμοξ δδθδηδνζάζεωξ ηωκ εοιάηωκ ιε «αένζα». «Λέκ οπάνπεζ ηαιιία θωημβναθία ηωκ εαθάιωκ αενίωκ ηαζ ηά πηώιαηα έβζκακ ηαπκόξ. Απμιέκμοκ μί ιάνηονεξ». "Οιωξ. ώξ «ηζκδημί εάθαιμζ αενίωκ». Οΰηε ημύξ ηόκκμοξ ζηάπηδξ ηωκ πηωιάηωκ ιεηά ηήκ απμηέθνωζδ ημοξ. πωνίξ κα ιαξ έ'πμοκ δείλεζ πμηέ ηδκ θεζημονβία έζηω ηαζ εκόξ «εαθάιμο αενίωκ» (ηωκ μπμίωκ ηδκ θοζζηή ηαζ πδιζηή αδοκαιία ηαηέδεζλε ό Λόϋπηεν). γ) Σο όπλο τοΰ εγκλήματος Aκ ημπμεεηδεμύιε ζηήκ μπηζηή βωκία ημο ακηζηεζιεκζημύ ζηόπμο ιζαξ πμζκζηήξ δίηδξ. ζεθ. 22.οι Θ Ε Μ Ε Λ Θ Ω Δ Ε Θ ΢ 2 ΜΤΘΟΘ ΣΗ΢ Θ΢ΡΑΗΛΘΝΗ΢ ΠΟΛΘΣΘΚΗ΢ ζοβηεκηνώζεωξ: ό παηέναξ ηδξ. πνωηανπζηή ζδιαζία εά είπε κά αημύζμοιε ημύξ εζδζημύξ κά απμθαίκμκηαζ έπζ εκόξ ιεβάθμο ανζειμύ ενωηήζεωκ. "Δηζζ έ'πεζ ζοθθδθεή ηαζ ή αηεθείωηδ θθοανία ημο Κθώκη Λάκηζιακ. ιε ηήκ εηπμιπή Νηήγεθ. 25 Απνζθίμο 1985. Πηγή: Le Nouvel Observateur. ώξ ζζημνζηό έββναθμ ηό ένβμ δέκ έπεζ ηαιιία αλ ία δζόηζ ηό ηείιεκμ έπεζ άθθμζωεή». πωνίξ έββναθα. πνμηεζιέκμο κά ζπδιαηίζμοιε ιία ζδέα βζά ηήκ αλζμπζζηία ηωκ ιανηύνωκ ηαζ ηωκ «έββνά- . αρπεζαηά Πηγή: Liberation. 26 Απνζθίμο 1985. Ό ίδζμξ ό ζοββναθέαξ ιαξ θέεζ: «Αοηή ή ηαζκία έπνεπε κά βίκδ άπό ηό ηίπμηα. δζόνεωζακ αοηό ημ «Ηιενμθόβζμ» ώζηε κά ημο δώζμοκ ιμνθή ειπμνεύζζιδ ή μπμία ζοβπνόκωξ έπθμύηζζε ηαζ ημκ παηένα ηαζ ηό "Ιδνοια "Ακκα Φνάκη.

ή δδθδηδνίαζδ ιε «αένζα» εΐκαζ ιζά ακαηοηθςιέκδ παναθθαβή ηχκ δδθδηδνζάζεςκ ιε «αένζα» ηχκ Σέναςκ άπυ ημφξ Βμοθβάνμοξ ηυ 1916). —Οί άπμηεθνςηζημί θμφνκμζ ιπμνμφκ κά θεζημονβμφκ ζοκεπχξ ιένα-κφπηα. "Αξ ιαξ έπζηναπή κά δζαηοπχζμοιε εδχ ιενζηά απυ αοηά ηά ενςηήιαηα: —Πυζμξ πνυκμξ πνεζαγυηακ ζημ αένζμ Zyklon Β βζά κά δνάζδ ηαζ πχξ εηδδθχκμκηακ ηά απμηεθέζιαηα ημο. πςνίξ δζαημπή. ζεθ. (Όπςξ ηαζ υθα άθθςζηε. Πηγή: The Daily Telegraph. —Ήηακ δοκαηυκ. δζαδυεδηε . Ή ζζημνία ηχκ ελμκηχζεςκ ιέ πναβιαηζημφξ «ηζκδημφξ εαθάιμοξ αενίςκ». υπςξ εζπχεδηε. The Daily Telegraph. ζέ πυζμ πνυκμ. —Ήηακ δοκαηυκ κά ηαμΰκ ηεθείςξ ηά πηχιαηα ιέζα ζέ 20 θεπηά ζέ έκακ άπμηεθνςηζηυ θμφνκμ. Πάκηςξ ιέπνζ ηχνα ηακέκα «απμδεζηηζηυ ζημζπείμ» δεκ έπεζ πνμζημιζζεή. 7. μί υπμζμζ ζοκίζηακημ ζέ θμνηδβά ιέζα ζηά υπμζα ανήηακ ημκ εάκαημ πζθζάδεξ άκενςπμζ ιέ ηήκ ζηνμθή ηδξ ελαηιίζεςξ ημΰ Νηίγεθ πνμξ ηυ εζςηενζηυ ημοξ. —Είκαζ δοκαηυκ κά ηαμτκ ακενχπζκα πηχιαηα ζέ ηάθνμοξ αάεμοξ πμθθχκ ιέηνςκ ηαζ. Λμκδίκμ 22 Μανηίμο 1916. είηε ιε ελαενζζιυ αιέζςξ ιεηά ηδκ πνήζδ). Θά δχζμοιε ιυκμ δφμ παναδείβιαηα: —αοηυ ηχκ «ηζκδηχκ εαθάιςκ αενίςκ» ζέ ηαιζυκζα —αοηυ ημΰ ζαπμοκζμφ πμφ ηαηαζηεοάζηδηε άπυ ακενχπζκμ θίπμξ (ρεφδμξ πμφ είπε ήδδ πνδζζιμπμζδεή ζημκ πυθειμ ημφ 1914-18). —Γζά πυζμ πνυκμ πανέιεζκε ηυ αένζμ δναζηζηυ ζε έκακ ηθεζζηυ πχνμ (εσηε πςνίξ ελαενζζιυ. κά ιπή ηάκεζξ πςνίξ ιάζηα βζ' άζθολζμβυκα αένζα ζημοξ πχνμοξ ειπμηζζιέκμοξ απυ αένζμ Zyklon Β ιυκμ ιζζή χνα ιεηά ηήκ πνδζζιμπμίδζδ ημο αενίμο αφημΰ.1 ΡΟΖΕ ΓΚΑΡΩΝΣΤ θςκ». Λμκδίκμ 25 Ιμοθίμο 1946 ζεθ. άκ καζ. 5.

θοθάζ-ζμκηαξ πζζηά αοηυ ηυ «ηνμιενυ ιοζηζηυ». χξ απμδεζηηζηυ ζημζπείμ. 900. Πνέπεζ επίζδξ κά ζδιεζςεή υηζ. είκαζ πμθφ πανάλεκμ ηυ υηζ ακαημζκχεδηε ζέ πζθζάδεξ μδδβμφξ θμνηδβχκ ηαζ ημφξ ιαηάανζμοξ αμδεμφξ ημοξ μί υπμζμζ πανεθάιαακακ ηά εφιαηα (πςνίξ μδδβίεξ απμζημθήξ) ηαζ ελαθάκζγακ δζά ιαβείαξ αοηέξ ηζξ πζθζάδεξ πηςιάηςκ. ηυ υπθμ ημο εβηθήιαημξ (εηαημκηάδεξ ή πζθζάδεξ θμνηδβά εζδζηχξ δζαιμνθςιέκα βζά αοημφξ ημφξ θυκμοξ).στό Μπελτσέκ. Οφηε έκα δεκ ιπυνεζε κά πνμζημιζζεή. ζεθ.μζ Θ Ε Μ Ε Λ Θ Ω Δ Ε Θ ΢ ΜΤΘΟΘ ΣΗ΢ Θ΢ΡΑΗΛΘΝΗ΢ ΠΟΛΘΣΘΚΗ΢ 2 βζα πνχηδ θμνά ζηδκ δοηζηή ημζκή βκχιδ απυ ημοξ New York Times ηδξ 16δξ Ιμοθίμο 1943. Μεηά ηήκ ιεηαηνμπή ηχκ πηςιάηςκ ζέ δζάθμνεξ πνχηεξ οθεξ. έβναθε υ Βίγεκηαθ. 7. ακ ηυ ζπέδζμ «έλμθμ-ενεφζεςξ» ήηακ ηυ «άηνςξ απυννδημκ» βζά ηυ υπμζμ ιζθά υ "Εξξ.000 Δαπαίοι σπησιμοποιήθηκαν ώρ ππώτη ΰλη σέ αςτό τό επβοστάσιο». «τά ςπολείμματα. Ήταν στήν Γεπμανική Γιοίκηση (τηρ Πολωνίαρ) κα\ ηυ επβοστάσιο απισκόταν στήν Γαλικία. σπησιμοποιούνταν στήν παπαβωβή σαποςνιού». Άπό τον Αππίλιο τος 1942 εωρ τον Μάιο τος 1943. έβναθε: «Οί τπομεπέρ λέξειρ «Μεταυοπά βιά σαπούνι» ακούστηκαν βιά ππώτη υοπά στο τέλορ τος 1942. τά λιπαπά κατάλοιπα. ζέ ηαιιία δίηδ. (Μέπνζ ηυηε ηυ εέια δεκ ηυ είπε είλεζ πανά ιυκμ υ ζμαζεηζηυξ Τφπμξ). Σέ έκα άνενμ ιέ ηίηθμ «RJF». έ'πεζ έλαθακζζεή. Ό Βίγεκηαθ επζαεααζχκεζ ηήκ πνμχεδζδ ηαζ πνμαμθή ημο ιφεμο ημο «ακενχπζκμο ζαπμοκζμφ» ζηά άνενα πμφ δδιμζζεφηδηακ ηυ 1946 ζηήκ εθδιενίδα ηδξ αοζηνζαηήξ εανασηήξ ημζκυηδημξ Der Neue Weg (ή Νέα Όδυξ). Σοκέπζγε έηζζ: . Πάθζ εδχ.

Ωζηυζμ ηυ ηοακο- . Σε ηάεε ημιιάηζ ζαπμφκζ έαθεπακ 'έκακ Δαναίμ πμφ ιε ηάπμζμ ιαβζηυ ηνυπμ εσπε έιπμδζζεή κά βίκεζ έκαξ δεφηενμξ Φνυτκη. επζηνέπμκηαξ ιζά πδιζηή ακάθοζδ. ηαζ αοηή ημΰ Γηένιαν Ρμφκημθθ (1994) δζυηζ εΐκαζ μί ιυκεξ πμφ δείπκμοκ ιζά επζζηδιμκζηή ηαζ ακηζηεζιεκζηή πνμζέββζζδ ηαζ πμφ πενζθαιαάκμοκ ηήκ ακάθοζδ ηχκ ακαθήρεςκ πμφ έβζκακ έπζ ηυπμο.1 ΡΟΖΕ ΓΚΑΡΩΝΣΤ «Μεηά ηυ 1942. Οί πθάηεξ ημτ ζαπμοκζμφ έθενακ ηά ανπζηά ΡνΘΡ. "Δνθζπ ή Ασκζηάζκ». Κακμκζηά πνδζζιμπμζείηαζ βζά ηήκ απμθφιακζδ ηχκ θζκχκ ή ηχκ μνβάκςκ πμφ ιπμνμΰκ κά δζαδυζμοκ ηζξ επζδδιίεξ. ακ βίκμκηακ άκηζηείιεκμ ζμαανήξ ηαζ δδιμζίαξ ζογδηήζεςξ. To Zyklon Β. άπυ θάεμξ. μί άκενςπμζ ηήξ Γεκζηήξ Γζμζηήζεςξ βκχνζγακ πμθφ ηαθά ηζ ζήιαζκε ηυ ζαπμφκζ Κ/Κ Ό πμθζηζζιέκμξ ηυζιμξ δέκ ιπμνεί κά θακηαζηή ηήκ πανά πμφ έδζκε αοηυ ηυ ζαπμφκζ ζημοξ καγί ηήξ Γεκζηήξ Γζμζηήζεςξ ηαζ ζηζξ βοκαίηεξ ημοξ. ήδδ πνζκ ημκ Πνχημ Παβηυζιζμ Πυθειμ. Ώνζζιέκμζ. Συ Τπυικδια ημτ Γζάκη Βαζέι άπακηα επζζδιυηαηα υηζ μί καγί δέκ έθηζαλακ ζαπμφκζ απυ πηχιαηα Εαναίςκ. ηυ βενιακζηυ ζήια πμφ ζήιαζκε «Γναθείμ ημτ Ράσπ βζά ακεθμδζαζιυ θζπανχκ οθχκ». Καηά ηήκ δζάνηεζα ημο πμθέιμο ή Γενιακία ακηζιεηχπζζε ζμαανή έθθεζρδ θζπανχκ οθχκ ηαζ έηζζ ή παναβςβή ζαπμοκζμφ πέναζε ζηήκ επμπηεία ηήξ ηοαενκήζεςξ. Ή θήιδ ελαπθχεδηε ναβδαία. ή άκηζπναβιαημβκς-ιμζφκδ ηήξ Κναημαίαξ ηήξ 24δξ ΢επηειανίμο 1990. ηονίςξ ημκ ηΰθμ. Yπάνπμοκ ηνία έββναθα ηά υπμζα. εεςνήεδηε ςξ ηυ πνμσυκ πμφ δδθδηδνίαζε πθήεδ ηναημοιέκςκ. δζάααζακ ΡνΘΓ ηαζ ενιήκεοζακ «ηαεανυ εανασηυ θίπμξ». εά επέηνεπακ κά δμεή έκα ηέθμξ ζηζξ θμβμιαπίεξ ηχκ «εαθάιςκ αενίςκ»: είκαζ ή «"Εηεεζδ Λχτπηεν» (5 Απνζθίμο 1988). ιε αάζδ ηυ ηοακοδνζηυ μλφ.

Άθμΰ επζζηέθηδηε ηαζ ελέηαζε δζά δεζβιάηςκ ημοξ οπμηζεειέκμοξ «εαθάιμοξ αενίςκ» ζημ "Αμοζαζηξ-Μπίνηεκαμο ηαζ ζέ άθθα ακαημθζηά ζηναηυπεδα. ή Νεαάδα. ηυ Μαίνο-θακη. πνχηδ θμνά. Τίπμηα δεκ πνμαθέπεηαζ ζ' αοηέξ. ζηήκ Ανζγυκα ηυ 1920. υ ελαενζζιυξ πμφ είκαζ απαναίηδημξ ιεηά ηήκ δζάποζδ ημΰ Zyklon Β απαζηεί ημοθάπζζημκ 10 χνεξ ακαθυβςξ ηχκ δζαζηάζεςκ ημΰ ηηζνίμο (6. ηυ Νέμ Μελζηυ ηαζ ή Β.ηαεζζημΰκ ημκ ηνυπμ αοηυ εηηεθέζεςξ ημκ πζμ πμθοδάπακμ. Κανμθίκαξ. Ή ζηεβακυηδηα ηήξ αίεμοζαξ απαζηεί επέκδοζδ ιέ epoxy ή άκμδείλςημ πάθοαα ηαζ μί πυνηεξ πνέπεζ κά είκαζ εθμδζαζιέκεξ ιέ ανιμφξ αιζάκημο. ηυ Μζζζζζίπζ. ηυ Κμθμνάκημ. ηυ Μζζμφνζ. Έλ άθθμο. 11 . Σά υπμζα ελ αζηίαξ ηχκ ιέηνςκ αζθαθείαξ πμφ απαζηεί ή πνήζδ αοημφ ημΰ άενίμο. 9.001 βζά ηά ηνειαηυνζα 1 ηαζ 2 ημΰ "Αμοζαζηξ): «Ήεπζηυπζα ελέηαζδ αοηχκ ηχκ ηαηαζηεοχκ δείπκεζ υηζ ή ζφθθδρδ αοηχκ ηχκ εβηαηαζηάζεςκ οπήνλε ηνμιενά ηαηή ηαζ επζηίκδοκδ ακ έπνεπε κά πνδζζιμπμζδεμφκ χξ εάθαιμζ εηηεθέζεςκ.004) Ό ιδπακζηυξ Λχτπηεν οπήνλε ζφιαμοθμξ ηςκ Πμθζηεζχκ ημο Μζζμφνζ. Πηγή: "Εηεεζδ Λχδπηεν (άν. υ Λχτπηεν ηαηαθήβεζ ζηά αηυθμοεα ζοιπενάζιαηα: (12.001).005). ηήξ Καθζθυνκζαξ ηαζ ηήξ Β. ηονίςξ ή Καθζθυνκζα. ΢ήιενα πμθθέξ Πμθζηείεξ έπμοκ εβηαηαθείρεζ αοηυκ ημκ ηνυπμ εηηεθέζεςξ θυβς οπεναμθζημφ ημο ηυζημοξ υπζ ιυκμ ημΰ αενίμο HCN αθθά ηαζ ημΰ οθζημφ ηαηαζηεοήξ ηαζ ζοκηδνήζεςξ. Καζ άθθεξ αιενζηακζηέξ πμθζηείεξ ηυ πνδζζιμπμίδζακ βζα εηηεθέζεζξ ηςκ ηαηαδίηςκ ημοξ. Τμ ηνειαηυνζμ I είκαζ ζοκεπυιεκμ ιέ ηυ κμζμημιείμ Οί εειεθζχδεζξ ιΰεμζ ηήξ ζζναδθζκήξ πμθζηζηήξ.μζ Θ Ε Μ Ε Λ Θ Ω Δ Ε Θ ΢ ΜΤΘΟΘ ΣΗ΢ Θ΢ΡΑΗΛΘΝΗ΢ ΠΟΛΘΣΘΚΗ΢ 2 δνζηυ μλφ πνδζζιμπμζήεδηε. ζοκεεηζημφ ηαμοηζμφη ή ηεθθυκ (7. Κανμθίκα. βζα ηδκ εηηέθεζδ εκυξ ηαηαδίημο.

Δέκ οπήνπε ηακέκα ιέζμκ ελαενζζιμφ μφηε δζαπφζεςξ ημΰ αένα. ηακέκα ιέζμκ βζα κά πνμζηεεή ηυ απαζημφιεκμ απυ ηυ Zyklon Β οθζηυ (33.9121). «Μεηά άπό ιεθέηδ όθωκ ηωκ έββναθωκ ηαζ επζεεώνδζδ όθωκ ηωκ εβηαηαζηάζεωκ ζημ "Αμοζαζηξ. Γζα ηό Μαϊκηά-κεη: ηό ηηίνζμ δέκ ιπμνμύζε κα πνδζζιμπμζδεή βζα ημκ ζημπό πμύ ημΰ απμδίδμοκ ηαζ δέκ ακηαπμηνίκεηαζ μύηε ζηζξ πζμ ζημζπεζώδεζξ ακάβηεξ ηαηαζηεοήξ εκόξ εαθάιμο αενίωκ». ΢ηήκ δίηδ ημο Σμνυκημ. Μπζνηεκάμο ηαζ Μαϊκηάκεη. Ανπζιδπακζηυξ.1 ΡΟΖΕ ΓΚΑΡΩΝΣΤ S.002). 5-4-88.145). Παναεέημοιε ηνία παναδείβιαηα: α) Ό Ρμφκημθθ "Εξξ.S. βνάθεζ: «Ή πόνηα ήηακ ακμζηηή ιζζή ώνα ιεηά ηήκ δζάποζδ ημΰ αενίμο ηαζ ιεηά ηήκ ακακέωζδ ημο άπό ημκ ελαενζζιό. υ ζοκήβμνμξ Κνίζηζ απμηάθορε πυζεξ «ιανηονίεξ» ένπμκηακ ζέ ακηίθαζδ ιέ ηδκ πναβιαηζηυηδηα ηχκ πδιζηχκ ηαζ ηεπκζηχκ δοκαημηήηςκ. Πηγή: Έβζκε ζημ Maiden Μαζζαπμζζζέηδ. πνάβια πμύ εα επέηνεπε ζημ αένζμ κα δζείζδοζδ ζε όθα ηα ηηίνζα ημο ζηναημπέδμο (12. ό ζοββναθέαξ ανίζηεζ όηζ oi απμδείλεζξ είκαζ ηαηαθοηζηέξ: ζέ ηακέκα άπό αοηά ηα ιένδ δέκ οπήνλε εάθαιμξ αενίωκ βζά εηηεθέζεζξ». Ή ενβαζία βζά ηήκ ιεηαθμνά ηώκ πηωιάηωκ άνπζγε αιέζωξ». 198. Φνέκη Λχτπηεν Σγ. Ό Λχτπηεν ζοιπένακε υηζ ηακέκαξ υνμξ δέκ έπθδνμΰημ βζα άκενςπμηηυκμοξ εαθάιμοξ αενίςκ. ημΰ "Αμοζαζηξ ηαζ έπεζ ζωθήκεξ άπμζηναββίζεωξ oi όπμζμζ ηαηαθήβμοκ ζημκ ηεκηνζηό οπόκμιμ ημο ζηναημπέδμο. ζεθ. . Όπμζμζδήπμηε δμφθεοε έηεΐ εά έεεηε ζέ ηίκδοκμ ηδκ γςή ημο ηαζ ηςκ βφνς ημο (32. ζημκ «Γζμζηδηή ημΰ "Αμοζαζηξ».

ηζ ζημ δείβια έθεβπμο. α) Ό ζοκήβμνμξ Κνίζηζ πνμζεηυιζζε ηυ έββναθμ PS 1553 ηδξ Νονειαένβδξ ιέ ζοκδιιέκεξ πμθθέξ ηζιέξ. Χνεζάγμκηαζ ημοθάπζζημκ δέηα χνεξ ελαενζζιμφ βζά κά ιήκ οπάνπδ πζά ηίκδοκμξ.. πνέπεζ ιμζναίωξ . δέκ θμνμύζακ ηακ ιάζηεξ. ηαηά ηήκ ακίπκεοζδ..μζ Θ Ε Μ Ε Λ Θ Ω Δ Ε Θ ΢ ΜΤΘΟΘ ΣΗ΢ Θ΢ΡΑΗΛΘΝΗ΢ ΠΟΛΘΣΘΚΗ΢ 2 «Δηηεθμύζακ αοηή ηδκ ενβαζία ιέ αδζαθμνία. Όιςξ υ Χίθιπενβη πενζβνάθεζ ηυ Όνάκζεκιπμονβη χξ «ζηναηόπεδμ ζοβηεκηνώζεωξ ηαζ δζμζηδηζηό ηέκηνμ όπμο ηακείξ. Δέκ εΐκαζ δοκαηυκ κά άημοιπήζδξ.» νωηάεζ δ ζοκήβμνμξ Κνίζηζ (5-1123). Καεώξ ζοιααίκεζ ηό ακηίεεημ. άπ' δ. Ό Χίθιπενβη ακαβηάζηδηε κά παναδεπεεί υηζ ή πμζυηδηα Zyklon Β πμφ ζηάθεδηε ζημ Όνάκζεκιπμονβη ήηακ ή σδζα ιέ αοηή ημο "Αμοζαζηξ. άπ' δ. δέκ είπε εακαηωεή ιέ αένζα». ζύιθωκα ιέ ηζξ πδβέξ) άπ' δ. ηό πμζμζηό ηοακμύ-πμο ζώιαημξ κά είκαζ ιεβαθύηενμ ζηά δείβιαηα πμύ εθήθεδζακ από ημύξ πνώημοξ εαθάιμοξ αενίωκ (θόβω ηδξ ιεβαθύηενδξ πμζόηδημξ αενίμο πμύ πνδζζιμπμζήεδηε ζηά ιένδ αοηά.ηζ βκώνζγε. «Γδθ.ηζ ζημοξ οπμηζεειέκμοξ «εαθάιμοξ αενίςκ». Σά δείβιαηα πμφ εθήθεδζακ ηαζ ή πναβιαημβκςιμζφκδ ημΰ Λχτπηεν δείπκμοκ υηζ ηά σπκδ ηοακοδνζημΰ μλέμξ ημο Zyklon Β είκαζ πμθφ πζμ ιεβάθα ζηζξ αίεμοζεξ μί υπμζεξ ζίβμονα πνμμνίγμκηακ βζά απμθφιακζδ. Κμοααθώκηαξ ηα πηώιαηα. κά πεζνζζηήξ πηχιαηα πμφ ιυθζξ έπμοκ ένεεζ ζε επαθή ιέ Zyklon Β ζημ διίςνμ πμφ αημθμοεεί ηαζ πμθφ πενζζζυηενμ κά θαξ ή κά πζήξ ή κά ηαπκίζδξ. έηνωβακ ή έηάπκζγακ. ηαζ ηήκ σδζα ήιενα. ζακ κα απμηεθμύζε ιένμξ ιζαξ ηαεδιενζκήξ δμοθείαξ. «Θά πενζιέκαιε.

αηόια ηαζ εηεί όπμο έπεζ απμδεζπεεί όηζ δεκ έθεζημύνβδζακ πμηέ. ζύιθωκα ιέ όζα θέκε επί ημΰ εέιαημξ . θζβόηενμ ή πενζζζόηενμ πνόπεζνεξ. ηωκ «εαθάιωκ αενίωκ». ωζηόζμ. ΋ Λώϋπηεν ύπεβνάιιζζε όηζ ήηακ αδύκαημ κά ηαμύκ ηά πηώιαηα ηάηω άπό ηό κενό. ηδξ μπμίαξ ηά απμηεθέζιαηα ακαημζκώεδηακ ζημ Μμοζείμ ιέ επζζημθή ηδξ 24 ΢επηειανίμο 1990.90.9101).89. Πηγή: Ακαθμνά ημδ Ικζηζημύημο 720. είκαζ όηζ ηό επίπεδμ ημΰ κενμύ ανζζηόηακ έκα ή έκάιζζο πόδζ άπό ηήκ επζθάκεζα. ημοθάπζζημκ μί ακαπαναζηάζεζξ. Αοηό ηό ζοιπέναζια επζαεααζώκεηαζ εκ ιένεζ από ηδκ άκηζ-πναβιαημβκωιμζύκδ ηδξ Κναημαίαξ πμύ έβζκε από ηό Ιαηνμδζηαζηζηό Ικζηζημύημ ηδξ Κναημαίαξ από ηζξ 20 Φεανμοανίμο έωξ ηζξ 18 Ιμοθίμο 1990. Ή αθήεεζα είκαζ δηζ ζημοξ ημονίζηεξ πανμοζζάγεηαζ.1 ΡΟΖΕ ΓΚΑΡΩΝΣΤ κά ζςμπεπάνοςμε δηι αςηέρ οί εβκαηαζηάζειρ δεν αποηελούζαν θαλάμοςρ αεπίων βια εκηελέζειρ». Τπάνπμοκ. Σά πενζζζόηενα ηείιεκα ηδξ θμβμηεπκίαξ ημΰ ΋θμηαοηώιαημξ ηά πενζβνάθμοκ ώξ ηάθνμοξ ιέ αάεμξ 6 πμδζώκ πενίπμο.006. ζηήκ έηεεζδ θωημβναθίεξ αοηώκ ηωκ οπμηζεειέκωκ «άπμηεθνωηζηώκ ηάθνωκ».9100. Πηγή: "Εηεεζδ Λώϋπηεν 14. ακ όπζ ή θεζημονβία. . Σό πζμ αλζμζδιείωημ. Ακαθμνά ημδ Μμοζείμο 1-8523/51/ 1860. πνδζζιμπμζήεδηακ ώξ «ηάθνμζ απμηεθνώζεωξ» άπό ημύξ καγί βζα κά απαθθαβμύκ από ηά πηώιαηα. β) ΋ Λώϋπηεν ελέηαζε ημοξ πώνμοξ πμύ ζύιθωκα ιέ ημύξ επζζήιμοξ πάνηεξ ημο Μπζνηεκάμο. Καζ δέκ οπήνπε ηακείξ θόβμξ κά ζηεθημύιε όηζ ηά πνάβιαηα είπακ αθθάλεζ άπό ηόκ πόθειμ ηαζ ιεηά δζόηζ ή θζθμθμβία ημΰ ΋θμηαοηώιαημξ ακαθένεζ όηζ ηό "Αμοζαζηξ ηαζ ηό Μπζνηεκάμο είπακ πηζζηή πάκω ζέ έκακ αάθημ (32. όπωξ ζημ Νηαπάμο.

Πανά ηό ζπόθζμ πμύ εεωνείηαζ μνεόδμλμ.008).000 πηώιαηα ηήκ ήιενα. ηαζ ηονίωξ πάκω ζ' αοηέξ ηζξ πενίθδιεξ οπαίενζεξ απμηεθνώζεζξ ηωκ μπμίωκ «Ò ηαπκόξ ζημηείκζαγε δθμκ ημκ μονακό».. ιέπνζ ηαζ 25. εα ήηακ ή ζεζνά αενμθωημβναθζώκ ημΰ "Αμοζαζηξ ηαζ ημο Μπζνηεκάμο πμύ εθήθεδζακ άπό ηδκ αιενζηακζηή αενμπμνία ηαζ δδιμζζεύεδηακ άπό ημύξ Αιενζηακμύξ Νηίκμ Α.Κ. Ή βνώμη ηος ζςββπαθέα αςηήρ ηηρ εκθέζεωρ είναι όηι οςδέποηε ςπήπξαν άποηεθπωηικέρ ηάθποι ζηο Μπιπκενάος.μζ Θ Ε Μ Ε Λ Θ Ω Δ Ε Θ ΢ ΜΤΘΟΘ ΣΗ΢ Θ΢ΡΑΗΛΘΝΗ΢ ΠΟΛΘΣΘΚΗ΢ ΋ζμκ άθμνα ζηα οπαίενζα «άπμ-ηεθνωηζηέξ ηάθνμοξ»: ηνειαηόνζα. δλερ οί εβκαηαζηάζειρ είσαν νεπό μέσπι πεπίπος ηοςρ 60 πόνηοςρ από ηην επιθάνεια. θόβω ηονίωξ ηδξ απεθάζεωξ ηώκ Εαναίωκ ηδξ Οοββανίαξ. Οοάζζβηημκ D. ζοθθμβή άπό 189 θωημβναθίεξ πμύ εθήθεδζακ ιέζα άπό ηό ϊδζμ ηό ζηναηόπεδμ ημΰ Μπζνηεκάμο ηήκ ϊδζα επμπή..A.C. ζοβηέκηνωζδ πθήεμοξ ή ηάπμζα ζδζαίηενδ δναζηδνζόηδηα. ιε αάζδ ηα αδζαιθζζαήηδηα έββναθα ημο ζοβηνμηήιαημξ "Αμοζαζηξ-Μπζνηεκάμο. μί ακαθοηέξ ηδξ C. άθθωζηε. ιεηαλύ Μαίμο ηαζ Αοβμύζημο 1944. . Μπνμοηγόκζ ηαζ Ρόιπενη Πμοανέ («Σμ ΋θμηαύηωια ακαεεωνδιέκμ: Μζα Ακαδνμιζηή Ακάθοζδ ημΰ ΢οβηνμηήιαημξ Έλμθμενεύζεωξ Άμοζαζηξ-Μπζνηεκάμο» CIA. Ούηε. 19 ζεθίδεξ). (14. ηόθιδζακ κα ιαξ πμοκ. Σό "Αλμποςμ ηοΰ "Αοςζαιηρ.I. Πμθύηζιμ οθζηό βζα ηδκ ακηζηεζιεκζηή ιεθέηδ. ζύιθωκα ιέ ηόζεξ ιανηονίεξ. δδιμζζεοιέκμ ιέ ια εζζαβωβή ημΰ ΢ενβίμο Κθάνζθεθκη ηαζ έκα ζπόθζμ ημΰ Ι. ιέζα 2 ζηζξ «Το Μπιπκενάος είκαζ σηιζμένο πάνω ζε ένα έλορ.Πνεζζάη. δέκ ανίζημοκ ζέ αοηέξ ηζξ θωημβναθίεξ ηίπμηα πμύ κα ακηίζημζπδ ζ' αοηή ηήκ πύνζκδ ηόθαζδ ηδξ μπμίαξ μί θθόβεξ ηαηαανόπεζγακ. Οί αενμθωημβναθίεξ (ζηζξ 26 Ιμοκίμο ηαζ 25 Αοβμύζημο 1944) δέκ δείπκμοκ ηό παναιζηνό Ίπκμξ ηαπκμύ. Φεανμοάνζμξ 1979.

αοηυξ πμφ θαίκεηαζ υηζ ζοβηέκηνςζε ηυ πενζζζυηενμ πνςηυηοπμ θςημβναθζηυ οθζηυ ηαζ δζελήβαβε ιέ οπεοεοκυηδηα ιζα ειπενζζηαηςιέκδ ιεθέηδ. Τα ζοιπενάζιαηα ημο ένπμκηαζ ζέ πθήνδ ακηίεεζδ ιέ ηήκ επίζδιδ ζζημνία. Όιςξ. Καί εδχ ηίπμηα. Πηγή: «Air Photo Evidence» Ball Resource limited. B. Τυ ζπυθζμ ημΰ Θ. Ύαάκ Λαβηαζέ. θμζπυκ. απμθφηςξ ηίπμηα. Πηγή: «Τμ "Αθιπμοι ημδ Άμοζαζηξ» Δηδυζεζξ Seuil βζα ηήκ βαθθζηή ιεηάθναζδ ηαί έηδμζδ. Ακηζεέηςξ. Τα πναηηζηά αοηήξ ηδξ δίηδξ απμηεθμφκ. ημΰ μπμίμο ηα ηνειαηυνζα .Πνεζζάη. υ δζεοεοκηήξ ημΰ Κνειαημνίμο ημΰ Κάθβηα-νο (Κακαδάξ). 4C6PS 1992.C.Κ. ιέ ηίξ πνμθακείξ παναηδνήζεζξ ζηζξ υπμζεξ επζδίδεηαζ. ηαεχξ επζηνέπμοκ κα βίκμοκ βκςζηέξ μί απυρεζξ ηαί δθα ηα ζημζπεία ηήξ δζαιάπδξ. Πανίζζ.7231120th street Delta. υπζ ιυκμ δεκ πενζθαιαάκεζ ηίπμηα πμφ κα έπζαεααζχκδ ιζα ηέημζα ελυκηςζδ. Οί δδθχζεζξ ηχκ ιέκ ηαί ηχκ δέ είκαζ ηυζμ πζμ ζδιακηζηέξ ηαί πμθφηζιεξ ηαεχξ ηαεέκαξ ιζθμφζε φπυ ημκ άιεζμ ηνζηζηυ έθεβπμ ημΰ άθθμο ιένμοξ. Canada. 221 ζεθίδεξ. έκαξ πμθφ ιεβάθμξ ανζειυξ θςημβναθζχκ πμφ επζηνέπμοκ ιζα ζοκμθζηή εεχνδζδ ημο ιένμοξ. Μία θεπημιένεζα ιέ απμθαζζζηζηή ζδιαζία: ζηίξ 5 ηαί 6 Απνζθίμο 1988. εζδζηυξ ζηήκ ενιδκεία αενμθςημβναθζχκ. Τυ ζφκμθμ ηχκ ηεπκζηχκ ενςηδιάηςκ πνμέηορε ηαηά ηήκ δίηδ ημΰ "Δνκζη Τζφκηεθ ζημ Τμνυκημ υπμο ηα δφμ ιένδ ιπυνεζακ κα εηθναζημφκ πθήνςξ ηαζ εθεφεενα. άθθα επζπθέμκ απμηθείεζ ηυ εκδεπυιεκμ κα ιπμνμφζε αοηή ή ελυκηςζδ κα βίκεηαζ ηήκ σδζα ζηζβιή ζέ ηάπμζμ «ιοζηζηυ» πχνμ ημο ζηναημπέδμο. ιζα ελαζνεηζηή πδβή βζα ηάεε έκηζιμ ζζημνζηυ. 1983. ηαεζζηά ακηζεέηςξ μναηυ ηαί απηυ ημκ ιδπακζζιυ ηδξ παναπανάλεςξ. είκαζ υ Κακαδυξ Τγχκ Μπχθ. πμφ κα επζαεααζχκεζ ιζα ιαγζηή ηαί ζοζηδιαηζηή ελυκηςζδ.1 ΡΟΖΕ ΓΚΑΡΩΝΣΤ δείπκεζ 189 ζηδκέξ ηδξ γςήξ ζημ ζηναηυπεδμ ιέ ηδκ άθζλδ ιζαξ απμζημθήξ απεθαεέκηςκ άπυ ηδκ Οοββανία. Suite 160.

Ό Χίθιπενβη ζζπονίγεηαζ: «Ή θεωπηηική ημεπήζια απόδοζη ηών 4 θούπνων ηοΰ Μπιπκενάος ήηαν πάνω από 4. αέααζα. Ό Λαβηαζέ δήθςζε υηζ έκαξ ηέημζμξ ζζπονζζιυξ ήηακ «πανάθμβμξ» ηαζ «ελςπναβιαηζηυξ». 27-736 εςξ 738. ζηήν ππάξη ηό όπιο ήζαν καηώηεπα». Εδηήεδηε απυ ημκ Λαβηαζέ κά εηθνάζεζ ηδκ βκχιδ ημο βζά ηυ υηζ υ Ραμφθ Χίθιπενβη. ζημ αζαθίμ ημο Ή εξόνηωζη ηών Εαπαίων ηηρ Εςπώπηρ (2δ έηδμζδ. Δίκαζ πμκδνμεζδέξ κά ζζπονίγεηαζ ηακείξ υηζ 46 θμΰνκμζ ιπμνμφζακ κά ηάρμοκ πενζζζυηενα άπυ 4. Βαζζγυιεκμξ ζηήκ πνμζςπζηή ημο ειπεζνία. ακ ηαζ πηίζηδηακ ημ 1943. Γέκ εΐκαζ. άλλα μέ ηιρ παύζειρ και ηιρ επιαπαδύνζειρ. πςνίξ ηζξ υπμζεξ (παφζεζξ) ηαηαζηνέθμκηαζ μί πονίιαπεξ επεκδφζεζξ ηχκ θμφνκςκ. εηηζιά ηδκ απυδμζδ ηχκ 46 θμφνκςκ ζηά 4 ηνειαηυνζα ημΰ Μπζνηεκάμο.μζ Θ Ε Μ Ε Λ Θ Ω Δ Ε Θ ΢ ΜΤΘΟΘ ΣΗ΢ Θ΢ΡΑΗΛΘΝΗ΢ ΠΟΛΘΣΘΚΗ΢ 2 πνμζεββίγμοκ ζημ είδμξ ηαζ ηδκ ζφθθδρδ αοηά ημΰ Μπζνηεκάμο. ζεθ. ηαζ πμφ δέκ παναεέηεζ ηακ ηήκ "Δηεεζδ Λχτπηεν. ζάκ αοηυ ημΰ Πνεζζάη: Τα κπεμαηόπια ηοΰ "Αοςζαιηρ. Ό ιδπακζζιυξ ημΰ ιαγζημΰ εακάημο (Πανίζζ 1993) ηυ υπμζμ δέκ αθζενχκεζ πανά ιυκμ έκα ηεθάθαζμ 20 ζεθίδςκ (άπυ ηζξ 147) ζημοξ «εαθάιμοξ αενίςκ». ζηήκ υπμζα εΐπε αθζενχζεζ ηυ 1990 (πάκηα ιέ πνδιαημδυηδζδ ημΰ Ιδνφιαημξ . 978).400 πηχιαηα ζε ιζά ήιενα. υ Λαβηαζέ αεααίςζε υηζ ήηακ δοκαηυκ κά άπμηεθνςεμΰκ 184 πηχιαηα ηήκ ήιενα ζημ Μπζνηεκάμο. Μίθδζε βζα ηδκ ακαβηαζυηδηα παφζεςκ ακάιεζα ζηζξ απμηεθνχζεζξ ηαζ ηαηά ηδκ εζζαβςβή πηχιαημξ βζά ημκ ηίκδοκμ φπενεενιάκζεςξ.400. ιυκμ έκα αζαθίμ. Πηγή: Αίηδ ημδ Τμνυκημ. ελέεεζε ηυ ζφκμθμ ηςκ ηεπκζηχκ δοζπενεζχκ ηαζ ηχκ ακαβηχκ ζοκηδνήζεςξ αφημΰ ημΰ είδμοξ ηαηαζηεοχκ απμηεθνχζεςξ.

. ηαζ όζμ ηό δθμ εέια ηώκ «εαθάιωκ αενίωκ» δεκ βίκεηαζ ακηζηείιεκμ εθεύεενδξ ζογδηήζεωξ. ή επζαμοθή. εά ζοκεπίζμοκ κά οπάνπμοκ ή αιθζαμθία ηαζ αηόιδ ηαζ ό ζηεπηζηζζιόξ. ιζά δδιμζία ηαζ επζζηδιμκζηή ζογήηδζδ πάκω ζηήκ έηεεζδ ημΰ ιδπακζημύ Φνέκη Λώϋπηεν ηαζ ζηήκ άκηζπναβιαημβκωιμζύκδ ηδξ Κναημαίαξ ημΰ 1990 πμύ έβζκε ηαηόπζκ αζηήζεωξ ηώκ ανπώκ ημο ιμοζείμο ημο "Αμοζαζηξ. πμύ εά ακηζζηαειίζεζ ηζξ ακαθύζεζξ ημο Λώϋπηεν.1 ΡΟΖΕ ΓΚΑΡΩΝΤΥ Κθάνζθεθκη) ιζα «ακηίηνμοζδ» ζηδκ μπμία δεκ ημθιά πζα κά άκαθενεή. Μέπνζ ηώνα. Όζμ δεκ πναβιαημπμζείηαζ. ή θμβμηνζζία ηαζ ή ηαηαζημθή. ιεηαλύ ζζαλίωκ εζδζηώκ. ηά ιόκα επζπεζνήιαηα πμύ πνμαθήεδηακ ζημοξ αιθζζαδηίεξ ηδξ επζζήιμο ζζημνίαξ ήηακ ή άνκδζδ δζαθόβμο.

ή Γενοκηονία αποηελεί ένα ζηοισείο ιδεολογικήρ δικαιολογήζε-ωρ για ηην δημιοςπγία ηος Κπάηοςρ ηος Ιζπαήλ». ηαηά ηήκ δζάνηεζα ημϋ πμθέιμο. Shoah. Ό ιΰεμξ ηωκ έλζ εηαημιιονίωκ. άπό ηδκ ϊδζα ηδξ ηδκ εηοιμθμβία: ελμθόενεοζδ ιζαξ θοθήξ. Liana Levi 1993. Έκδ. "Αξ οπμεέζμοιε όηζ οπήνλε ιία εαναϊηή «θοθή». νεΐξ δνμζ πνδζζιμπμζμύκηαζ ζοπκά πνμηεζιέκμο να πανάηηδνζζεή ή ιεηαπείνζζδ ηώκ Εαναίωκ άπό ημκ καγζζιό: Γεκμηημκία. Τόμ Σεγκέβ: «Το έβδομο εκαηομμύπιο». ζελ.3. Όθμηαύηωια. όπωξ ζζπονζγόηακ ό πζηθενζηόξ ναηζζζιόξ ηαζ όπωξ οπμζηδνίγμοκ αηόια μί ζζναδθζκμί δβέηεξ. Λεξικό Ααπούρ. Υπήνλε. . «Βάζει ηηρ θεϊκήρ ςποζσέζεωρ πος πεπιέσεηαι ζηην Βίβλο. Ό δνμξ «Γεκμηημκία» έ'πεζ ιζα αηνζαή έκκμζα. 588. (Τμ Όθμηαύηωια) «Γενοκηονία: μεθοδικόρ αθανιζμόρ μιαρ εθνικήρ ομάδορ δια ηηρ έξονηώζεωρ ηων μελών ηηρ». ιζά «βεκμηημκία» ηώκ Εαναίωκ.

δέν άθηζαν κανένα έμτςσο δν» (XI. δηι ζηήν Έβλϊνα και ζηήν Φεαπϊνα: «δέν αθήνει κανέναν επιζώνηα» (Φ. Άπψ ηήν απσή ηήρ ιδπωζευρ ηοΰ «έθνικοζοζιαλιζηικοΰ» ηος κψμμαηορ.σ. ή λωζζα ηος καηά ηϊν «Σλαωυν» κπαηοςμένυν). ζέ δλα ηά λεξικά.σ. 14).. είσε δημιοςπβήζει ηψν δπο «ίοςδαιομπολζεαικιζμψρ». ψ ιοςδαφζμψρ (ψ πποζδιοπιζμψρ ηος υρ «θςλή» ανήκει ζηο σιηλεπικψ λεξιλψβιο) βνϊπιζε μία μεβάλη άνθιζη ζηον κψζμο μεηά ηψ 1945. Ανηιθέηυρ. βιά κάθε καηακηημένη πψλη.. οί Εαπαίοι ςπήπξαν έναρ άπψ ηοωρ πιψ πποζθιλείρ ζηψσοςρ ηοΰ Φίηλεπ εξ αιηίαρ ηηρ παηζιζηικήρ θευπίαρ ηος πεπί άνυηεπψηηηορ ηήρ «άπίαρ θςλήρ» και επίζηρ λψβυ ηήρ ζςζηημαηικήρ εξομοιϊζευρ μεηαξω ηϊν Εαπαίυν και ηψν κομμοςνιζμψ ψ ψποιορ και ςπήπξε ψ κωπιορ εσθπψρ ηος (αςηψ μαπηςποΰν οί εκηελέζειρ σιλιάδυν βεπμανϊν κομμοςνιζηϊν και.σ. Γι' αςηψ ηψ αμάλβαμα. Φυπίρ καμμία αμθιαολία.1 ΡΟΖΕ ΓΚΑΡΩΝΣΤ ΋ δπορ «βενοκηονία». ηυν Φαναναίυν και άλλυν λαϊν βιά ηοωρ οποίοςρ ηψ αιαλίο ηοΰ Ίηζοχ ηοΰ Ναςή λέει π. δίνει αςηψν ηον οπιζμψ: «Γενοκηονία: ό μεθοδικόρ αθανιζμόρ μιαρ εθνικήρ ομάδαρ διά ηηρ έξονηώζευρ ηυν μελών ηηρ». Τψ Λαποωρ. 37) ή δηι ζηήν Άβκψπ: «διαπέπαζαν μέ ηό ξίθορ ηοςρ δλα ηά ανθπώπινα όνηα. Ή λέξη αωηη λοιπψν σπηζιμοποιήθηκε ζηην Νςπεμαέπβη καηά ηπψπον ενηελϊρ εζθαλμένο αθοω δέν εππψκειηο βιά ηήν «εκμηδένιζη» ενψρ ολοκλήπος λαοω δπυρ έβινε ζηην πεπίπηυζη ηυν Άμαλακηηϊν. ψπος. Αςηψρ ψ οπιζμψρ δέν μποπεί νά έθαπμοζθή καηά βπάμμα. καηά ηήν διάπκεια ηοΰ πολέμος. έσει μια ζςβκεκπιμένη ζημαζία. μαθαίνοςμε δηι «δέν απέμεινε κάνειρ επιζών» (π. ζηοςρ Απιθμοωρ XXI. ψ Φίηλεπ πποζδοκοΰζε oσι μψνο νά εξάλειτη . 35). παπά μψνο ζηην πεπίπηυζη ηηρ καηακηήζευρ ηηρ Φαναάν απψ ηον Ίηζοΰ ηοΰ Ναςή. π.

Εαπαίοι. δςζηςσϊρ. μέ ηην θςλάκιζη ππϊηα ζέ ζηπαηψπεδα ζςβκενηπϊζευρ ζηην Γεπμανία καί ζηην ζςνέσεια μέ ηήν απέλαζη. καηψπιν ζηα καηεσψμενα αναηολικά εδάθη. βια ηήν οποία απσικά είσε πποηαθή ή Μαδαβαζκάπη ποω θα είσε αποηελέζει έ'να ηεπάζηιο βκέηηο βια ηοωρ Εςπυπαίοςρ Εαπαίοςρ. Ή σιηλεπική κςπιαπσία. μεηά άπψ ηπομακηικέρ επιδημίερ ηωθος ηϊν οποίυν ηψ εωπορ καηαμαπηςπεί ψ πολλαπλαζιαζμψρ ηϊν άποηεθπυηικϊν θοωπνυν. ζηην ζςνέσεια άπ' δλη ηην Εςπϊπη. Ποιορ ήηαν ψ άβπιορ απολοβιζμψρ αςηήρ ηηρ σιηλεπικήρ μανίαρ καηά ηϊν πολιηικϊν ή παηζιζηικϊν θςμάηυν ηηρ. ηοςλάσιζηον ηα κςπιϊηεπα θωμαηα. απσικά άπψ ηα καηαναβκαζηικά έπβα βια ηήν πολεμική παπαβυβή. ηζιββάνοι αποδεκαηίζηηκαν. Και αςηά μέ ηον πια απάνθπυπο ηπψπο: ζηην απσή μέ ηην μεηανάζηεςζη. άπψ ηοωρ Ινδιάνοςρ ηήρ Αμεπικήρ. μέσπι ηοωρ Αθπικανοωρ . λοιπψν. δπυρ ηείνει να διαδίδη μια ζςβκεκπιμένη πποπαβάνδα. δηαν θα βινψηαν κςπίαπσορ ηηρ. δέν είναι άνες πποηβοςμένος. κςπίυρ ζηήν Πολυνία. Αςηψρ ψ δεωηεπορ Παβκψζμιορ Πψλεμορ ζηοίσιζε 50 εκαηομμωπια νεκποωρ.οι Θ Ε Μ Ε Λ Θ Ω Δ Ε Θ ΢ ΜΤΘΟΘ ΣΗ΢ Θ΢ΡΑΗΛΘΝΗ΢ ΠΟΛΘΣΘΚΗ΢ 2 ηον κομμοςνιζμψ. δπος 60 άπψ ηα 80 εκαηομμωπια αθανίζηηκαν (καί αςηοί επίζηρ άπψ ηα καηαναβκαζηικά έπβα καί ηίρ επιδημίερ παπά άπψ ηα δπλα). εκ ηϊν οποίυν 17 εκαηομμωπια ζοαιεηικοωρ καί 9 εκαηομμωπια Γεπμανοωρ. οί άλλερ καηεσψμενερ σϊπερ ηηρ Εςπϊπηρ καί ηα εκαηομμωπια ζηπαηιυηϊν ηηρ Αθπικήρ ή ηήρ Αζίαρ ποω κινηηοποιήθηκαν βια ηον πψλεμο αςηψ ψ ψποιορ. Υπήπξε έναρ ανθπϊπινορ ψλεθπορ ψ ψποιορ. δπυρ καί ψ ππϊηορ. Ή Πολυνία. άθοΰ ψ Φίηλεπ εθήπμοζε ζέ λεςκοωρ δ.ηι έκαναν οί Εςπυπαίοι αποικιοκπάηερ ζηοςρ «έβσπυμοςρ» βια πένηε αιϊνερ. απσικϊρ άπα ηην Γεπμανία. ςπήπξε άλλο ππάβμα καί δσι ένα ηεπάζηιο «ποβκπψμ» ηος οποίος οί Εαπαίοι ήζαν. πποκλήθηκε άπψ ηίρ δςηικέρ ανηιπαλψηηηερ. καηά ηήν διάπκεια ηος πολέμος. αν ψσι ηα μψνα. δπος Σλάαοι. έν ζςνεσεία μέ ηήν απέλαζη καί. πλήπυζαν έ'να ααπω θψπο αίμαηορ. άλλα καί να εκδίυξη δλοςρ ηοςρ Εαπαίοςρ.

000 ηναοιαηίεξ ηαηαδζηαζιέκμοξ πενζζζόηενμ δ θζβώηενμ ιαηνμπνόεεζια». ή μπμία πνμηάθεζε ηόκ εάκαημ ιέζα ζηίξ θθόβεξ. ηαεώξ ηα δμοθειπμνζηά πθμία ηένδζγακ έκακ δμΰθμ βζα 10 ζημηωιέκμοξ ζηδκ ιάπδ βζα ηδκ αζπιαθωζία. πωνίξ ζηναηζωηζηή ζημπζιόηδηα άθμύ ό βενιακζηόξ ζηναηόξ οπμπωνμύζε ηαηά ιήημξ όθμο ημΰ Ακαημθζημύ Μεηώπμο ύπό ηό αάνμξ ηδξ ηεναοκμαόθμο επζεέζεωξ ηωκ Σμαζεηζηώκ μί όπμζμζ ηόκ Ιακμοάνζμ ήδδ ανίζημκηακ επί ημΰ Όκηεν. ζελ. .1 ΡΟΖΕ ΓΚΑΡΩΝΣΤ δπμο δέηα ιέ εϊημζζ εηαημιιύνζα ιεηαθένεδηακ ζηδκ Αιενζηή ηαζ. Αηόιδ πενζζζόηενμ βζα ηζξ Ηκωιέκεξ Πμθζηείεξ μί όπμζεξ είπακ ιόθζξ ελαπμθύζεζ ηζξ αημιζηέξ αόιαεξ ηαηά ηήξ Φζνμζίια ηαζ ημΰ Ναβηαζάηζ αθήκμκηαξ «πάκς άπό 200.000 κεηνμύξ ηαζ πενίπμο 150. Ό ιύεμξ βζκόηακ οπόεεζδ μθμηθήνμο ημο ηόζιμο: κα ιζθάιε βζα ηήκ «ιεβαθύηενδ βεκμηημκία ηδξ ζζημνίαξ».000 άιαπωκ. 535. Οί ζηόπμζ δέκ ήζακ ζηναηζωηζημί άθθα πμθζηζημί. Ό Τζών-ηζζθ έβναθε άπό ηό 1948 ζημ αζαθίμ ημο: «Ό Δεύηενμξ Παβηόζιζμξ Πόθειμξ» (Τόιμξ VI): «Θά ήηακ θάεμξ κά οπμεέζμοιε όηζ ή ηύπδ ηήξ Ιαπςκίαξ ηνίεδηε άπό ηήκ αημιζηή αόιαα». ή «ζοιθωκία» ζημίπζζε ζηδκ Αθνζηή 100 ιέ 200 εηαημιιύνζα κεηνμύξ. Πηγή: Πώλ-Mapi νηε θα Γκόρς: «1939-1945: Ένας άγνωζηος πόλεμος» Έκδ. Γζα ημύξ Άββθμαιενζηακμύξ ζεύκμκηεξ ιεηά ηήκ ζθαβή ηδξ Δνέζδδξ ζηζξ 13 Φεανμοανίμο 1945. άπό αόιαεξ θωζθόνμο. Flammarion Παρίζι 1995. 200. ζήιαζκε βζα ημύξ δοηζημύξ απμζηζμηνάηεξ όηζ εα λεπαζεμύκ ηα δζηά ημοξ εβηθήιαηα: ό απμδεηαηζζιόξ ηωκ Ικδζάκωκ ηδξ Αιενζηήξ ηαί ή ζοιθωκία βζα ημύξ Αθνζηακμύξ δμύθμοξ. έκώ βζα ημκ Σηάθζκ όηζ εα έζαοκε ηζξ εδνζωδίεξ ημο.

ελδβώκηαξ όηζ ή πνδζζιμπμίδζδ ηώκ αημιζηώκ αμιαώκ είπε ζηόπμ «κά αβάθδ ηήκ Ιαπςκία «κόη-αμοη» πνμημύ εζζέθεεζ ή Ρςζζία ζημκ πόθειμ». ή πνήζδ αύημΰ ημο ααναάνμο όπθμο ζηδκ Χζνμζίια ηαί ημ Ναβηαζάηζ δεκ πνμζέθενε ιεβάθδ αμήεεζα ζημκ πόθειμ ηαηά ηδξ Ιαπςκίαξ». πέζαιε . Ό Αιενζηακόξ καύανπμξ Leahy (ώξ ακςηένς) ηαηαθήβεζ: «Χνδζζιμπμζώκηαξ πνώημζ ηήκ αημιζηή αόιαα. απεοεοκόιεκμξ ζηδκ Σμαζεηζηή "Εκωζδ (ή μπμία δεκ είπε αηόιδ έιπθαηή ζέ πόθειμ ιε ηήκ Ιαπωκία) ιε ιεζάγμκηεξ ημκ Υπμονβό ημο επί ηωκ Ελωηενζηώκ ηαί ημκ Σμαζεηζηό πνέζαο Μαθίη. Πδβή: «Saturday Review of Literatures ηήξ 5-6-44. Πηγή: Πώθ-Μανί κηε λα Γηόνξ (ώς ακωηένω). «Ό Πνίβηδρ Κμκόβε πανεηθήεδ κά πνμεημζιαζεή βζα κά ιεηααή ζηήκ Μόζπα βζα άπ' εοεείαξ δζαπναβιαηεύζεζξ ιε ημκ Μμθόηςθ». Ό επζδζωηόιεκμξ ζηόπμξ θμζπόκ δεκ ήηακ ζηναηζωηζηόξ άθθα πμθζηζηόξ. 533. ζεθ. Σηδκ πναβιαηζηόηδηα. ό αοημηνάηων ηδξ Ιαπωκίαξ Φζνμπίημ είπε ήδδ ανπίζεζ ηζξ δζαπναβιαηεύζεζξ βζα ηδκ πανάδμζδ ηδξ πώναξ ημο από ηζξ 21 Μαΐμο 1945. όπωξ μιμθμβμύζε ό Αιενζηακόξ Υπμονβόξ Αενμπμνίαξ Φζκθέηεν.οι Θ Ε Μ Ε Λ Θ Ω Δ Ε Θ ΢ ΜΤΘΟΘ ΣΗ΢ Θ΢ΡΑΗΛΘΝΗ΢ ΠΟΛΘΣΘΚΗ΢ 2 Ό Αιενζηακόξ καύανπμξ William A Leahy. Πηγή: ώξ ακωηένω ζεθ. «΢ηήκ Ούάζζβηηςκ βκώνζγακ άνζζηα ηζξ ζαπςκζηέξ πνμεέζεζξ: Ό «Magic» έδζκε ακαθμνά βζα ηήκ αθθδθμβναθία ιεηαλύ ημο Υπμονβμύ Ελςηενζηώκ ηαζ ημο μιμθόβμο ημο ζηήκ Μόζπα». ζημ αζαθίμ ημο: «I was there» ("Ηιμοκ εηεί) επζαεααζώκεζ: «Καηά ηήκ βκώιδ ιμο. 532.

ϊζωρ έσοςμε λιβόηεπο ηό δικαίωμα νά κπίνοςμε ηούρ Ιζπαηλίηερ. (ζελ.. ηπομεπό όπλο πού σπηζιμεύει ζέ έναν απολίηιζηο πόλεμο. Ό μονοθεϊζμόρ και ή εξέλιξη ηος. άπυ ηήκ επμπή ηδξ δεηαεηίαξ ημΰ '70. οί Αμεπικανοί. εα ηάεζγε ζημ εδχθζμ ηχκ ηαηδβμνμοιέκςκ. δθμζ αφημζ μί δβέηεξ. πθάσ ζημκ Γηαΐ-νζβη ηαζ ηήκ πανέα ημο. δείπκεζ αηυια ηαθφηενα ηήκ αμφθδζδ κά εεςνδεή ηυ έβηθδια πμφ δζεπνάπεδ ηαηά ηχκ Δαναίςκ χξ έκα ελαζνεηζηυ βεβμκυξ. ιέ ημοξ «εαθάιμοξ αενίςκ». βζαηί ηά αάζακα ηαζ ή εακάηςζδ ημοξ είπακ εοζζαζηζηυ παναηηήνα. ΋ Αιενζηακυξ ζζημνζηυξ Ώθιπνάση. Τυ «Παβηυζιζμ . πνδζζιμπμζμφιεκμξ βζά ηυ σδζμ δνάια. ακαηάθορακ. πμφ ήηακ Γζεοεοκηήξ ηδξ Αμεπικανικήρ Σσολήρ Αναηολικών Επεςνών. αςηό ηό καινούπιο. ηζξ «βεκμηημκίεξ» ηαζ ηά «μθμηαοηχιαηα» έκα ακέθπζζημ άθθμεζ βζά «κά δζηαζμθμβήζμοκ».. ημοξ μπμίμοξ έκα πναβιαηζηυ «Γζεεκέξ Γζηαζηήνζμ». απμηεθμφιεκμ απυ μοδέηενεξ πχνεξ. 205) ΋ υνμξ ΋θμηαφηςια. άθμΰ δζηαζμθμβεί ηζξ «ζενέξ ελμθμενεφζεζξ» ημτ Τδζμτ ημΰ Ναοή ηαηά ηήκ εζζαμθή ημο ζηήκ Χακαάκ: «Έμεΐρ. άκ δπζ κά ζαήζμοκ. αποηελεί μια μονηέπνα ααπααπόηηηα. ιέ αθεηδνία ηυ αζαθίμ ημτ Έθί Βίγεθ: Ή Νφπηα (1958) ηαζ δζαθδιζζεεζξ ιέ ημκ ηίηθμ ηδξ ηαζκίαξ: «Τυ ΋θμηαφηςια».. ηά δζηά ημοξ εβηθήιαηα ηαηά ηδξ άκενςπυηδημξ. άθοΰ εξονηώζαμε σιλιάδερ Ινδιάνοςρ ζέ κάθε βωνιά ηηρ μεβάληρ μαρ σώπαρ και ζςβκενηπώζαμε όζοςρ απέμειναν ζέ μεβάλα ζηπαηόπεδα ζςβκενηπώζεωρ». ιή δοκάιεκμ κά ζοβηνζ-εή ιέ ηζξ ζθαβέξ ηχκ άθθςκ εοιάηςκ ημο καγζζιμφ μοηε αηυιδ ιέ ηακέκα άθθμ έβηθδια ζηήκ ζζημνία.1 ΡΟΖΕ ΓΚΑΡΩΝΣΤ ζηο ηθικό επίπεδο ηών ααπαάπων ηος Μεζαίωνα. ανάξια ηων σπιζηιανών». βνάθεζ ζημ ιεβαθεζχδεξ αζαθίμ ημο Άπό ηήν εποσή ηος λίθος ζηήν σπιζηιανοζύνη. "Δηζζ..

΋ζμ βζά ημφξ Δαναίμοξ. Τυ ιανηφνζμ ηςκ Δαναίςκ βζκυηακ. ζοιπενζθαιαακμιέκμο ηαζ ημΰ άνπδβμΰ ημοξ Τάεθιακ. Γζά κά δζηαζμθμβδεή υ Οοζζαζηζηυξ παναηηήναξ ημΰ ΋θμηαο-ηχιαημξ έπνεπε κά φπανλδ ολοκληπωηική εξολόθπεςζη και ππωηόηςπη αιομησανική οπβάνωζη ηων εκηελέζεων και μεηά αποηέθπωζη. έηζζ. Ωζηυζμ. 772) δίκεζ ημκ ελήξ μνζζιυ βζα ηυ «μθμηαφηςια»: «Θςζία πού έκαναν οί Εαπαίοι καηά ηην όποια ηό θύμα εξαλείθεηαι ολοκληπωηικά από ηην θωηιά». ιέ ημκ αβχκα ηαηά ημο Μπμθζεαζηζζιμΰ (ζοκεπχξ πνδζζιμπμζεί ηήκ έηθναζδ «ίμοδαζμιπμθζεαζηζζιυξ» ηά πνχηα ζηναηυπεδα ζοβηεκηνχζεςξ πμφ έηηζζε πνμμνίγμκηακ βζά ημφξ βενιακμφξ ημιιμοκζζηέξ μί υπμζμζ πάεδηακ ηαηά πζθζάδεξ. Πνάβια πμφ εά έπζ-ηνέρδ ζέ έκακ ναααΐκμ κά πή: «Ή δημιοςπβία ηος Κπάηοςρ ηοΰ Ιζπαήλ είναι ή απάνηηζη ηοΰ Θεού ζηο Όλοκαύηωμα». βζ' αοηυ. Πανίζζ 1969. εηζζ. βζά ημφξ καγί. ακχηενμ ηάεε αθθμφ: ιε ημκ Οοζζαζηζηυ ημο παναηηήνα εκηαζζυηακ ζημ εεσηυ ζπέδζμ υπςξ ηαζ ή Σηαφνςζδ ημο Ίδζμτ ζηδκ πνζζηζακζηή εεμθμβία εβηαζκζάγμκηαξ. πμηέ δέκ ιπυνεζε κά πνμζαπεή έκα ηείιεκμ πμφ κά ηαηαιανηονεί δηζ. ζεθ. κά ανεεή ιζά ηελική λύζη ημΰ εανασημφ πνμαθήιαημξ. ημφξ ηαηδβμνμφζε ιέ ηζξ πζμ ακηζθαηζηέξ ηαηδβμνίεξ: ζηήκ ανπή έθεβε δηζ ήζακ μί πζμ εκενβμί αοημονβμί ηήξ ιπμθζεαζηζηήξ επακαζηάζεςξ (Τνυ- .οι Θ Ε Μ Ε Λ Θ Ω Δ Ε Θ ΢ ΜΤΘΟΘ ΣΗ΢ Θ΢ΡΑΗΛΘΝΗ΢ ΠΟΛΘΣΘΚΗ΢ 2 Λανμφξ» (2 ηυιμζ. ΋θμηθδνςηζηή ελμθυενεοζδ. ή «ηεθζηή θφζδ» ζήιαζκε εξολόθπεςζη. ή υπμζα ήηακ ή εξολόθπεςζη. απυ ημφξ πνχημοξ ήδδ θυβμοξ ημο. "Δπνεπε. ΋ άκηζζδ ιζηζζιυξ ημο Χίηθεν ζοκδέεηαζ. ιζα κέα επμπή.

δδθ. Ζζκόαζεθ. ιία άπό ηίξ πζμ ηεναηώδεζξ ζδέεξ ηώκ καγί ήηακ κά εηηεκώζμοκ ηήκ Γενιακία ηαζ όθδ ηήκ Εονώπδ άπό αοημύξ (judenrein).θπ.. ΢διαζία είπε. ήζακ. ηήκ επμπή ηδξ δοκάιεςξ ημο. Εαναίςκ. η. κά ζύκεθζρδ ηήκ ΢μαζεηζηή "Εκςζδ. πνάβια πμύ οπήνλε. ηά «Einsatzgruppen». από ηήκ ανπή ιέπνζ ηό ηέθμξ ηδξ ζηαδζμδνμιίαξ ημο. θμζπόκ. Δδιζμύνβδζε. όηακ ό Χίηθεν έβζκε ηύνζμξ ηήξ δπείνμο. όπςξ ηαζ μί ΢θάαμζ ζύκηνμθμζ ημοξ. ή ηεκηνζηή ημο ιένζικα ώξ έιιμκμξ ζδέα ηαζ ή μπμία εηδδθώεδηε. αηόια ηαζ αζπιαθώηςκ. ηαηά ηήκ δζάνηεζα ημΰ πμθέιμο εκακηίμκ ηδξ Ε΢΢Δ. Πνάβια πμύ δείπκεζ ηά όνζα ηδξ πνμπαβάκδαξ βζά ημκ «ζμαζεηζηό ακηζζδιζηζζιό». ιμκάδεξ επζθμνηζζιέκεξ εζδζηά ιέ ημκ πόθειμ ηαηά ηώκ ζμαζεηζηώκ πανηζγάκςκ ηαζ ηήκ εακάηςζδ ηώκ πμθζηζηώκ ημοξ ημιιζζζανίςκ. ηαηά ημκ ηνόπμ ηώκ ηεοηόκςκ ζππμηώκ.) ηδκ σδζα ζηζβιή. πμθθμί Εαναίμζ δνςζημί. μζ πζμ ζηοβκμί εηιεηαθθεοηέξ ηαπζηαθζζηέξ ημο βενιακζημύ θαμύ. ηαη' αοηόκ. .. ζθαβζάζεδηακ. ιέ ηήκ αβνζόηδηα ημο πνόξ ημοξ ΢θάαμοξ ηναημοιέκμοξ (Πμθςκμύξ ηαζ Ρώζζμοξ). ζηήκ ζοκέπεζα Εονςπαίςκ. Καιέκεθ. Μεηαλύ αοηώκ. άθμΰ δζέθοζε ηό ημιιμοκζζηζηό ηίκδια ηαζ πνμεημίιαζε ηήκ επέηηαζδ ηδξ Γενιακίαξ πνμξ ηδκ Ακαημθή. Δζόηζ είκαζ δύζημθμ κά θακηαζημύιε όηζ ιζά ηέημζα εοεύκδ. ιάθζζηα. ηήκ δζεύεοκζδ ηήξ δνάζεςξ ηώκ πανηζγάκςκ πίζς άπό ηζξ βναιιέξ ημΰ επενμύ (όπμο ή θζπμηαλία ηαζ ή ζοκενβαζία ιπμνμύζακ άκεηα κά ζοιαμύκ) εα ειπζζηεοόηακ ζέ Εαναίμοξ πνόξ ημύξ όπμζμοξ ήζακ ηαπύπμπημζ. Όζμ βζά ηήκ ιάγα ηώκ Γενιακώκ. Δέκ ιπμνμύιε κά ζζπονζγόιαζηε όηζ μί ζμαζεηζημί άπειάηνοκακ ημύξ Εαναίμοξ άπό ηζξ ζδιακηζηέξ εέζεζξ ηαζ ηήκ σδζα ζηζβιή κά αεααζώκμοιε όηζ μί Εαναίμζ απμηεθμύζακ ηήκ πθεζμρδθία ηώκ "πμθζηζηώκ ημιιζζζανίςκ» ημύξ μπμίμοξ έπνεπε κά εακαηώζμοκ ηά «Einsatzgruppen».1 ΡΟΖΕ ΓΚΑΡΩΝΣΤ ηζηο.

κά ειπμδίζμοκ ημκ απμηθεζζιό ηήξ πζηθενζηήξ Γενιακίαξ ηαζ κά ιήκ ζοιιεηάζπμοκ ζημ ακηζθαζζζηζηό ηίκδια). ή Μαδαβαζηάνδ. ηαηέζηδζε δοκαηή ηήκ επίηεολδ ηήξ «ηελικής λύζεως»: εηηέκςζδ ηήξ Εονώπδξ άπό ημύξ Εαναίμοξ ηδξ ιε ιαγζηή ιεηαθμνά ημοξ ζέ ελςηενζηά ζηναηόπεδα. άπό ηζξ πζηθενζηέξ δοκάιεζξ. ηήξ Ακαημθζηήξ Εονώπδξ.μζ Θ Ε Μ Ε Λ Θ Ω Δ Ε Θ ΢ ΜΤΘΟΘ ΣΗ΢ Θ΢ΡΑΗΛΘΝΗ΢ ΠΟΛΘΣΘΚΗ΢ 177 Ό Χίηθεν πνμπςνμύζε ζηαδζαηώξ: • ηό πνώημ ζηάδζμ ήηακ κά μνβάκςζδ ηήκ μεηανάζηεσζη ηοσς ύπό ζοκεήηεξ πμύ εά ημΰ επέηνεπακ κά θδζηέρδ ημύξ πζμ πθμύζζμοξ. ή μπμία εά πενκμύζε ύπό Γενιακζηό έθεβπμ. ή πείκα ηαζ μί πάζδξ θύζεςξ ζηενήζεζξ. Σό ζπέδζμ εβηαηαθείθεδηε. ηονίςξ ηήξ Πμθςκίαξ. • ηό δεύηενμ ζηάδζμ ήηακ ή άπθή ηαζ ηαεανή απέλαζη ιε ζημπό κά ημύξ ζηείθδ όθμοξ ζ' έκα παβηόζιζμ βηέηημ ιεηά ηήκ ζοκεδημθόβδζδ ηήξ Γαθθίαξ. όπζ ιόκμ αοηά όθςκ ηώκ άιαπςκ πθδεοζιώκ έκ ηαζνώ πμθέιμο. έπζ πθέμκ. βζά ηήκ εηηέκςζδ ηώκ ηέκηνςκ. όπςξ μί αενμπμνζημί αμιαανδζζιμί. όπζ ηόζμ έλ' αζηίαξ ηώκ βαθθζηώκ επζθοθάλεςκ. οπμζπόιεκμζ. ΐ&η- Οί θεμελιώδεις μΰθοι ηής ιζραηλινής πολιηικής. άθμΰ πνμδβμοιέκςξ εά είπακ άπμγδιζςεή άπό ηήκ Γαθθία μί παθαζμί Γάθθμζ ηάημζημζ. (Καζ είδαιε δηζ μί ζζςκζζηέξ ζεύκμκηεξ ηήξ «Ηaavara» ζοκενβάζηδηακ απμηεθεζιαηζηά ζε αοηή ηήκ επζπείνδζδ. • ή ηαημπή. Είκαζ εηεί πμύ οπέζηδζακ ηά πεζνόηενα ιανηύνζα.π. ηήκ μπμία δεκ ιπμνμύζε κά δζάεεζδ ή Γενιακία εκ ηαζνώ πμθέιμο. ήηακ ηό πζμ δναζηήνζμ ηέκηνμ ηώκ πδιζηώκ αζμιδπακζώκ Ι. αθθά.θ. εακάζζιεξ βζά ημύξ πζμ αδύκαιμοξ. ζηζξ πζμ απάκενςπεξ ζοκεήηεξ. 12 . βζά κά έλοπδνεηδεή ή βενιακζηή πμθειζηή πνμζπάεεζα (ηό "Αμοζαζηξ-Μπζνηεκάμο. π. δζμ θόβς ηήξ πςνδηζηόηδημξ ηώκ πθμίςκ πμύ ήζακ απαναίηδηα βζ' αοηήκ ηήκ επζπείνδζδ. ζε ακηάθθαβια. ηήκ ηαηακαβηαζηζηή ενβαζία. μί οπμπνεςηζηέξ πμνείεξ.

ή αοηήκ ημΰ «Χεζιενζκμΰ Πμδδθαημδνμιίμο» ζημ Πανίζζ.. π.. ακάβηδ κα πνμζθύβμοιε ζε αθθεξ ιεεόδμοξ βζα κα ελδβήζμοιε ηδκ ηνμιενή εκδζζιόηδηα πμύ έπθδλε ηα εύιαηα ιζαξ ηέημζαξ ιεηαπεζνίζεςξ ηαζ. ακ ό ανζειόξ ηςκ εοιάηςκ δεκ έπεζ. βζα πενζζζόηενμ άπό ιζζό αίώκα..160 ηαί όπζ 30.π.. 18 Ιμοθίμο 1990.000 όπςξ ακέθενε ή ανπζηή πθάηα ή μπμία απεζύνεδ. ò ηύθμξ. εσηε είκαζ εσηε όπζ Εαναίμξ. ακ ηαζ ζοκεπώξ πνεζαγόηακ κα .κα αθθάλμοιε ηδκ επζβναθή ημΰ Μπζνηεκάμο-'Άμοζαζηξ βζα κα ιεζώζμοιε ημκ ανζειό ηςκ κεηνώκ άπό ηα 4 ζημ 1 εηαημιιύνζμ. Είκαζ. κα ακαβηαζημύιε. ζεθ. ηδξ Δνέζδδξ. • . βζαηί κα ιέκμοιε αβηζζηνςιέκμζ.1 ΡΟΖΕ ΓΚΑΡΩΝΣΤ ben). έκώ δέκ εεςνμύιε ςξ ιή δοκάιεκμ κα άιθζζαδηδεή ημκ ανζειό ηςκ μή Εαπαίων εοιάηςκ ημΰ Καηίκ. κα δζμβηώζμοιε άιεηνα ημοξ ανζειμύξ. Τέθμξ μί επζδδιίεξ ηαί. έκ ζοκεπεία.κα αθθάλμοιε ηήκ επζβναθή ημΰ «εαθάιμο αενίςκ» ζημ Νηαπάμο βζα κα δζεοηνζκίζμοιε όηζ δεκ θεζημύνβδζε πμηέ... Καζ. ζοκζζηά ήδδ έβηθδια ηαηά ηδξ άκενςπόηδημξ. Πηγή: Le Monde. ακηίεεηα ιέ ημκ ανζειό ηςκ εξι εκαηομμςπίων πμύ ίενμπμζήεδηε. • . ηαιιζά ζδιαζία. ιέ ηίκδοκμ κα οπμπνεςεμύιε κα ημύξ ακαεεςνήζμοιε ανβόηενα ιεζώκμκηαξ ημοξ. ηδξ Χζνμζίια ηαζ ημΰ Ναβηαζάηζ. άπό αοηή ηήκ άπμρδ. επέθενακ ηνμιενέξ απώθεζεξ ζ' έκακ έβηθεζζημ πθδεοζιό πμύ οπμζζηζγόηακ ηαζ έλακηθεΐημ. Άθθα.. ή μπμία έθεβε όηζ ό ανζειόξ ηςκ Εαναίςκ πμύ είπακ ζοβηε-κηνςεή έηεΐ ήηακ 8. Δεκ πνόηεζηαζ κα ηάκμοιε ηάπμζα ιαηάανζα θμβζζηζηή. • . Ή δμθμθμκία εκόξ ηαί ιόκμο αεώμο. βζα ηα όπμζα δέκ οπήνλε πμηέ σπςζόρ απιθμόρ. θμζπόκ. ηονίςξ. 7. ζημκ ιμζναίμ ανζειό ηςκ εξι εκαηομμςπίων..

• 1 εηαημιιύνζμ δζαηόζζεξ πεκήκηα πζθζάδεξ. ακαθενόιεκμξ ζε ιζα ιμκαδζηή ηαηδβμνία εοιάηςκ.. Θα ηά θεώπηζη ωρ δεδομένα». η. 7. "Εηζζ.S. • 8 εηαημιιύνζα ζύιθςκα ιέ ηα "Εββπαθα ηηρ Ιζηοπίαρ ηοΰ πολέμος. ζεθ. Αοηό ηό σδζμ άνενμ 21 δζαηδνύζζεζ: «Αςηό ηο δικαζηήπιο δέν θα απαίηηζη ηήν απόδειξη παζίβνωζηων βεβονόηων. 1974. Calmanti Levy. • 2 εηαημιιύνζα ζύιθςκα ιέ ημκ ζζημνζηό Λεόκ Πμθζάηςθ ζημ αζαθίμ ημο Ακολοςθία ηοΰ Μίζοςρ. Γζα ιόκμ ημ ζηναηόπεδμ ημΰ "Αμοζαζηξ-Μπζνηεκάμο: • 9 εηαημιιύνζα έθεβε ημ 1955 ή ηαζκία ημΰ Άθαίκ Ρεκαί «Νύπηα ηαζ μιίπθδ». 498. Επίζδιδ Γαθθζηή "Εηδμζδ. Σηπαηόπεδα ζςβκενηπώζεωρ.N. ό Δζεοεοκηήξ ημΰ Ικζηζημύημο Σςβσπόνος Ιζηοπίαρ ημΰ C. ζοκμ- .R. 1945.μζ Θ Ε Μ Ε Λ Θ Ω Δ Ε Θ ΢ ΜΤΘΟΘ ΣΗ΢ Θ΢ΡΑΗΛΘΝΗ΢ ΠΟΛΘΣΘΚΗ΢ 2 ακαεεςνείηαζ ιεζμύιεκμξ. ζημ ηέθμξ ιαηνώκ ζζημνζηώκ ενεοκώκ πμύ δζελήπεδζακ άπό εζδήιμκεξ δθςκ ηώκ πνμεθεύζεςκ οπό ηήκ πίεζδ ηώκ ακαεεςνδηζηώκ ηνζηζηώκ. • 4 εηαημιιύνζα ζύιθςκα ιέ ηήκ ζμαζεηζηή έηεεζδ ζηή κ μπμία ημ Δζηαζηήνζμ ηδξ Νονειαένβδξ πνμζέδςζε αλία βνηζίαρ αποδείξεωρ αάζεζ ημΰ άνενμο 21 ημΰ ηαηαζηαηζημύ ημο πμύ μνίγεζ: «Τά έββπαθα και οι επίζημερ εκθέζειρ ηων επεςνηηικών επιηποπών ηςκ ζςμμασικών κςαεπνήζεων έσοςν αξία βνηζίων αποδείξεων». έηδ. 895. 1985 ζεθ. πμθύ ςναία ηαζ ζοβηζκδηζηή ηαηά ηα άθθα. ζύιθςκα ιέ ημκ ζζημνζηό Ραμύθ Χίθιπενβη ζημκ Αθακζζιό ηςκ Εαναίςκ ηδξ Εονώπδξ Αββθζηή έηδμζδ Holmes and Mayez. Φνακζμοά Μπεκηανζκηά. ηςκ μπμίςκ ηα άδζηα ιανηύνζα δεκ αιθζζαδημύκηαζ άπό ηακέκακ. ζεθ.

ζοκεπίγεηαζ κά επακαθαιαάκεηαζ ό ζθαζνζηόξ ανζειόξ: 6 εηαημιιύνζα1 έλμκηςεέκηςκ Εαναίςκ.000 εςξ ηό 1. Fayard 1988)— ηαηαθήβμοιε ζέ πενίπμο 1 εηαημιιύνζμ κεηνμύξ ζημ "Αμοζαζηξ. Πδβή: Le Monde. ζε εκα άνενμ πμύ δδιμζζεύηδηε ζηήκ Μμκη ιε ηίηθμ: «Ή εηηίιδζδ ηώκ εοιάηςκ ημο "Αμοζαζηξ»: «Ή ζοθθμβζηή ικήιδ έιεζκε πνμζημθθδιέκδ ζημκ ανζειό ηςκ 4 εηαημιιονίςκ —αοηόκ ημκ σδζμ ανζειό πμύ αάζεζ ιζαξ ζμαζεηζηήξ εηεέζεςξ ακαβναθόηακ ιέπνζ ηώνα ζημ "Αμοζαζηξ. 23 Ιμοθίμο 1990. "Ακ. απέννεε όηζ ό ανζειόξ ηώκ ηεζζάνςκ εηαημιιονίςκ δέκ ααζζγόηακ ζέ ηακέκα ζμαανό ένεζζια ηαζ δέκ ιπμνμύζε πθέμκ να βίκεηαζ δεηηόξ. ή ικήιδ ηώκ εζδδιόκςκ. ζύιθςκα ιέ ηάπμζα πενίενβδ ανζειδηζηή: 6 . ηώνα. Από αοηέξ ηζξ θεπημιενείξ ηαζ οπμιμκεηζηέξ ένεοκεξ. έη ηώκ μπμίςκ ηά 4 ζέ ζηναηόπεδα ζοβηεκηνώζεςξ. ηό Μμοζείμ Yad Vashem ακέθενε εκακ ανζειό πμθύ πζμ πάκς από ηήκ πναβιαηζηόηδηα. Παν' όθα αοηά. ζημ ικδιείμ ηό άκαβενεέκ εζξ ικήιδκ ηςκ εοιάηςκ ημο καγζζιμύ —εκώ ζηήκ Ιενμοζαθήι. άθμΰ αύημζ ζήιενα ζοιθςκμύκ ζέ εκακ ανζειό εοιάηςκ πμύ ηοιαίκεηαζ άπό ηζξ 950. Έπί πθέμκ ηό δζηαζηήνζμ ζηδνζγόηακ ζέ ιζα δήθςζδ ημΰ 'Άσπιακπμύ ύπεζηήνζγε όηζ ή πμθζηζηή ηδξέλμθμενεύζεςξ εσπε πνμηαθέζεζ ημκ εάκαημ 6εηαημιιονίςκ Εαναίςκ.1 ΡΟΖΕ ΓΚΑΡΩΝΣΤ ρίγεζ ηζξ ενβαζίεξ ημο. άνπζζε κά θεζημονβή. Ανζειόξ πμύ έπζαεααζμΰηαζ άπό ηό ζύκμθμ ηώκ εζδζηώκ.3 = 6. ακαθενεμύιε ζηζξ πζμ πνόζθαηεξ ενβαζίεξ ηαζ ζηζξ πζμ αλζόπζζηεξ ζηαηζζηζηέξ —πνόηεζηαζ βζα ηήκ πενίπηςζδ ημΰ ένβμο ημΰ Ραμύθ Χίθιπενβη «Ό Αθακζζιόξ ηώκ Εαναίςκ ηδξ Εονώπδξ» (έηδ.2 εηαημιιύνζμ». Ωζηόζμ ήδδ άπό ηό ηέθμξ ημΰ πμθέιμο. . ηαζ ιεηά ηήκ επίζδιδ ιείςζδ ημΰ ανζειμύ ηώκ εοιάηςκ ζημ "Αμοζαζηξ-Μπζνηεκάμο άπό 4 ζέ εκα εηαημιιύνζμ.

δηι μεηά ηήν εσρύηαηη επέκηαζη ηης Γερμανίας μέτρι ηήν Ρωζζία και μεηρώνηας ηούς Εβραίοσς πού έμειναν ζηήν Γερμανία. νά ζκοηωθούν 6 εκαηομμύρια. ζηδκ Γαθθία. Οί ίδζεξ εκμπθδηζηέξ παναθθαβέξ ζπεηζηά ιέ ηά ιέζα εα1. . αναθέρει. Π. λοιπόν. άθθά ιέ ηήκ αθήεεζα. αοηό ηό ηόιια ηδξ άηναξ δελζάξ) κά ημύξ πανέπμοιε ηό αηόθμοεμ επζπείνδια: «Άθμΰ ρεύδεζεε βζ' αοηό ηό πνόαθδια ημο ανζειμύ ηςκ Εαναίςκ εοιάηςκ. πού εκδίδεηαι ζηην Φιλαδέλθεια άπό ηήν Jewish publication society of America. Hoffmann und Campe. Peuguin Books. ή όπμζα είκαζ ή ηαθύηενδ ηαηήβμνμξ ηδξ ααναανόηδημξ. Μζά πανόιμζα ηαηαιέηνδζδ εά ιπμνμύζε κά βίκδ ηαζ βζα αθθα ζηναηόπεδα. 1987.000 ηαηά ημύξ Λή Ρόξ ηαζ 'Έιπενπανκη Τγέηεθ ζημ Der Tod ist ein Meister im Dritten Reich. ακςηένς). ζεθ. 5702. "Εηζζ ηίεεηαζ ηό ενώηδια.. ζηήν ζελίδα 666. • 300. • 50. από 22 ΢επηεμβρίοσ 1941 έως 11 ΢επηεμβρίοσ 1942. βζαηί κά ιδκ οπεναάθθεηε ηαζ βζά ηα εβηθήιαηα ημο Χίηθεν. "Αναβε δέκ ελοπδνεηεί ηήκ πνμπαβάκδα ηςκ Γενιακώκ κεμκαγί (ή.000 ζύιθςκα ιέ ηδκ Λμύζο Νηααίκημαζηξ ζημ Ό Πόθειμξ ηαηά ηςκ ΈαναίςκΈηδ. πόζμζ ήζακ oi κεηνμί ζημ Μασκηάβεη. Πώς γίνεηαι. 191. "Εηδ. ηό 1941. To American Jewish Year Book.μζ Θ Ε Μ Ε Λ Θ Ω Δ Ε Θ ΢ ΜΤΘΟΘ ΣΗ΢ Θ΢ΡΑΗΛΘΝΗ΢ ΠΟΛΘΣΘΚΗ΢ 2 Αοηέξ μί εηηζιήζεζξ αθμνμύκ ιόκμ ηό ζηναηόπεδμ ημο "Αμοζαζηξ. • 1. σπήρταν ζηήν Εσρώπη πού είτε ύποηατθή ζηον Υίηλερ ηρία εκαηομμύρια εκαηόν δέκα τιλιάδες επηακόζιοι είκοζι δύο (!) Εβραίοι.000 ζύιθςκα ιέ ημκ Ραμύθ Χίθιπενβη (αθ.500. ηόμος 43. ζεθ. 1991. άρ.» Ή εβηθδιαηζηή εθαπζζημπμίδζδ ηδξ καγζζηζηήξ ηνμιμηναηίαξ δέκ ακηζιεηςπίγεηαζ ιέ εοζεαή ρεύδδ. 217.π.

ζημ αζαθίμ ημο Ή Νύττα. Europa-Verlog. Κάεε ζαπμοκάηζ έθενε ηήκ επζβναθή RJF (ηαεανό εανασηό θίπμξ). δεκ ηάκεζ ηαιία ακαθμνά ζημοξ εαθάιμοξ αενίςκ άθθα ζηήκ βενιακζηή ιεηάθναζδ (έηδ.1 ΡΟΖΕ Γ ΚΑΡΩΝΣΤ καηώζεςξ ηώκ Δαναίςκ ιπμνμύκ έλ σζμο κα πνμηαθέζμοκ αιθζαμθίεξ: • Οί New York Times ηήξ 3δξ Ιμοκίμο 1942 ιζθμύκ βζα έκα «ηηίνζμ εηηεθέζεςκ» δπμο ημοθεηίγμκηακ 1. ζημ αζαθίμ ημο Der lerje Jude aus Polen. ή σδζα εθδιενίδα ιζθά βζα «ζηαειμύξ δδθδηδνζάζεςξ ημο αίιαημξ» ζηδκ ηαηεπόιεκδ Πμθςκία. ή θέλδ «ηνειαηόνζμ» δεκ ιεηαθνάγεηαζ ςξ «Krematorium» άθθα ςξ «εάθαιμξ αενίςκ». ηήξ 14δξ Γεηειανίμο 1945.ε. Εονίπδ. 290 η. • Σηζξ 7 Φεανμοανίμο 1943. ό Σηέθακ Σθέκηε αάγεζ ημύξ Δαναίμοξ ζέ ιζα ηενάζηζα πζζίκα δπμο πενκά έκα νεδια ορδθήξ ηάζεςξ βζα κα εακαηώκμκηαζ. 3311. ημ σδζμ Γζηαζηήνζμ ακηζηαεζζηά ημύξ εαθάιμοξ αναζηώκ οδναηιώκ ιέ εαθάιμοξ αενίςκ. Καηαθήβεζ: «Το πρόαλημα τής εκτελέσεως εκατομμσρίων ανθρώπων εϊτε λσθή». ακαθένεζ ζέ ιζα πνμθμνζηή δζαδζηαζία δηζ ηά εύιαηα γειαηίγμκηακ ιέζα ζέ «εαθάιμοξ ιέ ηαοημύξ αηιμύξ». Τό 1946 ό Σζιόκ Βίζεκηαθ πνμζεέηεζ άθθδ ιία εηδμπή ηώκ εαθάιςκ εηηεθέζεςξ: είπακ αοθάηζα βζα κα ζοβηεκηνώκμοκ ηό θίπμξ ηώκ εακαηςιέκςκ Δαναίςκ πνμηεζιέκμο κα ηό ηάκμοκ ζαπμύκζ.000 Δαναίμζ ηδκ ήιενα. Υπήνλακ ηί άθθεξ εηδμπέξ: Αοηή ηήξ εακαηώζεςξ ιέ άζαεζημ .S. Ullstein). Τό 1958. Νέα Υόνηδ. ζεθ. • Τμ έββναθμ ηδξ Νονειαένβδξ P. • Γοόιζζο ιήκεξ ανβόηενα (Φεανμοάνζμξ 1946). • Τμκ Γεηέιανζμ ημο 1945.

Σήιενα έκα δζαηνζηζηό πακώ ακαθένεζ όηζ ηακείξ δέκ εακαηώεδηε εηεί δζόηζ πμηέ δέκ μθμηθδνώεδηε αοηόξ ό «εάθαιμξ αενίςκ». έηδ. ηά ζπμθζηά εβπεζνίδζα είκαζ ή εηηέθεζδ ιε Zyklon Β ηαζ ηά ηαιζόκζα όπμο ή ελάηιζζδ ημΰ Νηήγεθ είπε ζηναθή πνμξ ηά ιέζα. ημκ ηύπμ. έδεζλε ιόκμ έκακ «εάθαιμ αενίςκ».μζ Θ Ε Μ Ε Λ Θ Ω Δ Ε Θ ΢ ΜΤΘΟΘ ΣΗ΢ Θ΢ΡΑΗΛΘΝΗ΢ ΠΟΛΘΣΘΚΗ΢ 2 άζαεζηδ πμύ ημκ έποκακ ιέζα ζηα ααβόκζα ή μπμία (εηδμπή) μθείθεηαζ ζημκ Πμθςκό Γζάκ Κάνζηζ. Ήηακ αοηόξ ημΰ Νηαπάμο. Ή ηαζκία βζά ηζξ καγζζηζηέξ ςιόηδηεξ πμύ πνμαθήεδηε ζηήκ Νονειαένβδ ζηήκ δζάνηεζα ηδξ δίηδξ. < 5 Eκα άθθμ αλζμενήκδημ πανάδεζβια: ηό ζηναηόπεδμ ημΰ Νηαπάμο. Σημκ επζζηέπηδ ή ημκ πνμζηοκδηή ακαθένεηαζ όηζ μί εακαηώζεζξ ιε αένζα έβζκακ ζηήκ Ακαημθή. Πανίζζ 1948. Όνβα-κώεδηακ επζζηέρεζξ ημονζζηώκ ηαζ ιαεδηώκ ζημ Νηαπάμο. Self. έηημξ ηδξ επζηναηείαξ ηδξ πνμπμθειζηήξ Γενιακίαξ. Μζά ακαημίκςζδ ημΰ Μάνηζκ Μπνόζγαη. πμύ δδιμζζεύηδηε ζηήκ εθδιενίδα Die Zeit ζηζξ 19 Αοβμύζημο 1960. Καΐιπνζηγ. μύηε άπό ηακέκα άθθμ δζηαζηήνζμ πμύ έ'ηνζκε εκ ζοκεπεία ημύξ εβηθδιαηίεξ πμθέιμο. Όιςξ μί δύμ εηδμπέξ μί πζμ πνμαεαθδιέκεξ άπό ηδκ ηδθεόναζδ. ώζηε κά πνμζδζμνζζεή μνζζηζηά πμζμ ήηακ ηό όπθμ ημΰ εβηθήιαημξ. ζοββναθέα ημΰ αζαθίμο Ιστορία ενός μσστικού Κράτοσς. ιέθμοξ ημΰ Ινστιτούτοσ Σσβτρόνοσ Ιστορίας τοΰ Μονάτοσ. Τό θζβώηενμ πμύ ιπμνμύιε κά πμύιε —ηαζ έδώ αηόιδ βζά κά ιδκ δώζμοιε θααέξ ζηδκ πνμπαβάκδα ηςκ εαοιαζηώκ ημΰ Φίηθεν— είκαζ όηζ είκαζ ημοθάπζζημκ θοπδνό ηό βεβμκόξ όηζ ηαιιία πναβιαημβκςιμζύκδ δέκ δζαηάπεδηε μύηε άπό ηό Γζηαζηήνζμ ηδξ Νονειαένβδξ. ακαβκώνζγε όηζ: . Μεηαθναζεέκ ζηα Γαθθζηά οπό ημκ ηίηθμ «Un Vemoignage devant Monte». The Riverside Press. Έηδ.

Ή αποκάλςτη ήηαν πολύ πιο ζημανηική καθώρ πλήθορ «αςηόπηυν μαπηύπυν» είσαν επιβεβαιώζει ηήν ύπαπξη θαλάμυν αεπίυν ζέ αςηά ηά ζηπαηόπεδα καί καθώρ μιά ζκηνοθεηημένη «αναπαπάζηαζη» ηού «θαλάμος αεπίυν» ηού Νηασάος αποηελούζε ηό ζηοισείο πού πποκαλούζε ηήν βαθύηεπη ενηύπυζη ζηοςρ επιζκέπηερ. μί Γενιακμί ημιιμοκζζηέξ πμύ 1. 4563). Ό κ. ζέ ανηίθεζη γιά άλλη μια θοπά μέ ηιρ «αποθάζειρ» ηηρ Νςπεμβέπγηρ πού θεμελιώνονηαν ζηήν ύπαπξη δηληηηπιάζευν μέ αέπια ζέ αςηά ηά ζηπαηόπεδα. π. νύηε ζην Μπνύρελβαιλη δέλ δειεηεξηάζζεθαλ κε αέξηα Δβξαίνη ή άιινη θξαηνύκελνη1. νύηε ζην Μπέξγθελ-Μπέιζελ. θπξίσο ζέ θαηερόκελν πνισληθό έδαθνο (αιιά πνπζελά ζην Παιαηό Ράτρ): ζην 'Άνπζβηηο-Μπηξθελάνπ.Θ.π. . Υάπλεϋ ΢ώοςκπορ. Ή καδηθή εμόλησζε ησλ Δβξαίσλ κε αέξηα άξρηζε ηό 1941-42. ό ΢ηπ. ζηιρ 26 Θοςλίος 1946. βζαηί πνέπεζ κά απμννίπημοιε ηζξ δζδβήζεζξ ηωκ «αοηόπηωκ ιανηύνωκ» ηωκ δοηζηώκ ζηναημπέδωκ ηαί κά εεωνμύιε αθδεείξ αοηέξ ηώκ επζγώκηωκ ηώκ ζηναημπέδωκ ηήξ Ακαημθήξ. ηό 1972. Είκαζ ζάκ κά ημύξ πανέπμοιε επζπεζνήιαηα βζά κά αιθζζαδηήζμοκ ηήκ ακαιθζζαήηδηδ πναβιαηζηόηδηα ηώκ δζωβιώκ. Επσόμενη. Υπάνπμοκ ηόζμζ αοηόπηεξ «ιάνηονεξ» ηωκ δδθδηδνζάζεωκ ιε «αένζα» ζέ αοηά ηά ζηναηόπεδα ηδξ Δύζεωξ όζμζ ηαζ βζά ηά ζηναηόπεδα ηδξ Ακαημθήξ. ζην ΢νκπηκπόξ. έηζι. ηώκ ιανηονίωκ ηαί ηώκ θόκωκ έκακηζ ηώκ Εαναίωκ ηαζ άθθωκ ακηζηαεεζηωηζηώκ. αλλά καί ζηό Νηασάος» (Σ. όπωξ π. ζελ. αναθέπει «θαλάμοςρ αεπίυν όσι μόνο ζηό "Αοςζβιηρ καί ηήν Σπεμπλίνκα.Μ.π. δεκ πανέπμοιε έηζζ επζπεζνήιαηα ζέ όθμοξ αοημύξ πμύ εέθμοκ κά απμηαηαζηήζμοκ ημκ Φίηθεν νωηώκηαξ.1 Ρ Ο Ζ Ε ΓΚΑΡΩΝΣΤ «Ούηε ζηό Νηαράνπ. ΢ηήν δίκη ηήρ Νςπεμβέπγηρ. "Αναβε. ζην Σζέικλν θαη ηό Μπειηζέθ». Διεςθςνηήρ ηος Θνζηιηούηος ΢ςγσπόνος Θζηοπίαρ ηού Μονάσος. ζηελ Σξε-κπιίλθα. ηόμορ 19. Μάπηιν Μππόζηζαη έγινε.

. «Γέλ κπνξνύκε λά μερσξήζνπκε ηήλ ηζύλνπζα ηάμε κηαο ρώξαο άπό ηήλ πνιηηηθή ηεο πξνπαγάλδα γηαηί απηή παξνπζηάδεηαη ζαλ ηκήκα ηήο πξαγκαηηθόηεηαο ηεο. Είκαζ ακάβηδ. ηόκ Μπόαγ Έανόκ: «.μζ Θ Ε Μ Ε Λ Θ Ω Δ Ε Θ ΢ ΜΤΘΟΘ ΣΗ΢ Θ΢ΡΑΗΛΘΝΗ΢ ΠΟΛΘΣΘΚΗ΢ 2 οπήνλακ ηα πνώηα εύιαηα. «Δθηηκώληαο όηη ό θόζκνο καο κηζεί θαη καο δηώθεη. ζεσξνύκε όηη γιπηώλνπκε άπό ηήλ αλάγθε λά ινγνδνηήζνπκε γηα ηηο πξάμεηο καο απέλαληη ηνπ». Πένα από ημύξ αμιαανδζζιμύξ πμύ έπθδλακ αδζαηνίηωξ ημύξ πθδεοζιμύξ ηώκ ειπμθέιωκ πωνώκ. "Δ- . ηαί βζα ημοξ μπμίμοξ δδιζμονβήεδηακ ηα πνώηα ζηναηόπεδα ζοβηεκηνώζεωξ... ηήκ ηαηακαβηαζηζηή ενβαζία όπωξ αοηή ηώκ ζηθάαωκ. θάζε πςειόο θηινμελνύκελνο έπξεπε λα έπηζθεθζή ππνρξεσηηθώο ηό Γηάλη Βαζέκ [. αοηή ή ηναβωδία επεζ ακάβηδ κα ζηεθεή ιέ θθόβεξ ηήξ ημθάζεωξ βζα κα βίκδ ακηζθδπηή ή ζθαβή ηώκ Εαναίωκ άπό ηόκ ιακζώδδ ακηζζδιζηζζιό ηώκ καγί. αληαγσληδόκελνη έηζζ ηόκ ξαηζηζκό ηώλ λαδί. ηζξ ζοκεπείξ ιεηαθμνέξ οπό απάκενωπεξ ζοκεήηεξ πμύ άθδκακ πζθζάδεξ πηωιάηωκ ζημοξ δνόιμοξ. ηόκ πζμ αάναανμ οπμζζηζζιό.΢αλ λά ήηαλ απηνλόεην. ό ιμκαδζηόξ παναηηήναξ ημο αθακζζιμύ ηώκ Εαναίωκ εηέεδ ύπό αιθζζαήηδζδ άπό εκακ δζάζδιμ δδιμζζμβνάθμ.. ηζξ εακαηδθόνεξ επζδδιίεξ ηύθμο. ήδδ από ηό 1933.] γηα λα ηνπ δώζνπλ λα θαηαιάβε ηά ζπλαηζζήκαηα θαη ηήλ έλνρε πνύ πεξίκελαλ άπό απηόλ». βζα πνώηδ θμνά. Τό 1980. «Ή παξαλντθή απνκόλσζε άπό ηόλ θόζκν θαη ηνύο λόκνπο ηνπ κπνξεί λά όδεγήζε ώξηζκέλνπο Δβξαίνπο λά θέξνληαη ζηνπο κή Δβξαίνπο σο ζέ ύπαλζξώπνπο. βζα κα δζαηδνδεή πάζδ εοζία ό ελαζνεηζηόξ παναηηήναξ ημο «Όθμηαοηώιαημξ» (εοζζαζηζηή ελόκηωζδ ζηήκ πονά) κα ζοκηδ νμΰιε ηό θάκηαζια ηώκ «εαθάιωκ αενίωκ». Ό Έβξόλ άληεηέζε ζηήλ ηάζε λά ζπγρέεηαη ή έρζξόηεο ηώλ Αξάβσλ κέ ηόλ λαδηζηηθό αληηζεκηηηζκό».

έπ. Είκαζ αλζμζδιείςημ όηζ ιεηά ηήκ επίζδιδ ακαβκώνζζδ ηδξ ιή οπάνλεςξ άκενςπμηηόκςκ δδθδηδνζάζεςκ ιέ αένζα ιέζα ζηήκ επζηνάηεζα ημύ παθαζμύ Ράσπ. ζημζπεζώδδξ πνμηεζιέκμο κά άπμδεζπεή ή ύπανλδ ηδξ. ηαζ όθα ηαηαθδθεέκηα άπό ημύξ ζοιιάπμοξ ιεηά ηδκ ήηηα ημύ Χίηθεν. Πηγή: Μπμάηγ Έανόκ: «Ή βεκμηημκία: εκαξ ηίκδοκμξ βζά ηό έεκμξ» Κμδ 77 Άν. έπνεπε ζημοξ άπμηεθνςηζημύξ θμύνκμοξ κά πνμζηεεμύκ μί «εάθαιμζ αενίςκ» βζά κά εειεθζςεή ηό δόβια ηδξ δζά πονόξ έλμθμενεύζεςξ. μύηε μδδβίεξ βζά ηήκ ηαηαζηεοή ηαζ ηήκ θεζημονβία αοηώκ ηώκ εαθάιςκ. ιέζα ζηά ηόζμ θεπημιενώξ ηδνδιέκα ανπεία ηώκ βενιακζηώκ άνπςκ. ό άπμηεθνςηζηόξ θμύνκμξ δεκ απμηεθεί επανηέξ επζπείνδια: οπάνπμοκ άπμηεθνςηζημζ θμύνκμζ ζέ όθεξ ηέξ ιεβάθεξ πόθεζξ. Μάσμξ-Ίμΰκζμξ 80 ζεθ. δέκ άκεονέεδ. ακ ηαζ ζημ πκεύια πζθζάδςκ ηαθόπζζηςκ ακενώπςκ ζοβπέεηαζ ό «άπμηεθνςηζηόξ θμύνκμξ» ιέ ημκ «εάθαιμ αενίςκ». ηίπμηε πμύ κά έπζηνέπδ ιζά πναβιαημβκςιμζύκδ βζά «ηό όπθμ ημύ εβηθήιαημξ». ηαί ή ηαύζδ ημοξ δέκ ζδιαίκεζ. ή ύπανλδ ζηά πζηθενζηά ζηναηόπεδα εκόξ ιεβάθμο άνζειμΰ άπμηεθνςηζηώκ θμύνκςκ ώζηε κά έιπμδζζεή ή ελάπθςζδ ηώκ επζδδιζώκ ηύθμο. αέααζα.186 ΡΟΖΕ Γ ΚΑΡΩΝΣΤ ηζη. δέκ ανέεδηακ μύηε ημκδύθζα βζά ημκ ζημπό αοηό. ζηό Λμκδίκμ ηαζ ζέ όθεξ ηζξ ιεβάθεξ πνςηεύμοζεξ. Δέκ πνμζημιίζεδηε ηίπμηε άπ' όθα αοηά. Καη' ανπήκ. ηό σδζμ ηνζηήνζμ ύπμηεζιεκζηόηδημξ ηώκ ιανηονζώκ δέκ έβζκε πθέμκ δεηηό βζά . ζημ Πανίζζ (ζημ Ρεί΋-Ι^-μΐζαίαα). Πνώηδ απαίηδζδ. μζ θπβεξλώληεο δξνπλ ζέ έ'λαλ θόζκν ζηνηρεησκέλν από κύζνπο θαη ηέξαηα πνύ μζ τδηνη δεκηνύξγεζαλ. εέθδζδ έλμθμενεύζε-ςξ ηώκ πθδεοζιώκ. 21. όπςξ ζέ ηάεε ηακμκζηή δζηαζηζηή ένεοκα. πανά ηίξ ακανίειδηεξ ιανηονίεξ ηώκ «αοηόπηςκ ιανηύνςκ». ιέ ιζά θέλδ. ΋ιςξ. 12 η. ήηακ κά πνμζημιζζεή ή δζαηαβή βζά κά θδθεή αοηό ηό ιέηνμ. "Εηζζ.

ινηπόλ.οι Θ Ε Μ Ε Λ Θ Ω Δ Ε Θ ΢ ΜΤΘΟΘ ΣΗ΢ Θ΢ΡΑΗΛΘΝΗ΢ ΠΟΛΘΣΘΚΗ΢ 187 ό. Σίγνπξα όρη θαηά ηήλ έθετ παξακνλή κνπ δηόηη νύηε εγώ νύηε θαλείο άιινο ππνςηαδόκαζηε όηη κπνξνύζε λά ύπάξρε .. "Εκαξ ζπμοδαίμξ Γάθθμξ ζζημνζηόξ. δμιζκζηακόξ. Αηόια ηαί &κ αοηέξ μζ «ιανηονίεξ» αανύκμκηαζ ιέ ηζξ πζμ αάζζιεξ οπμρίεξ. 2 ηαί 3 Αύβμοζημ» 1986. αλαξσηήζεθα: άπα πνπ απέθηεζα ηήλ πεπνίζεζε όηη ππήξρε ζάιακνο αεξίσλ ζην Μανπηράνπδελ. δήθςκε ηό 1986: «Σηήλ κνλνγξαθία γηα ην Μανπηράνπδελ πνύ έδσζα. 15): «Απέζεζα βιέκκαηα γεκάηα ηξόπν ζην ζιηβεξό παξαζπξάθη άπ' όπνπ μζ λαδί δήκηνη κπνξνύζαλ λά παξαθνινπζνύλ ηνπο άζιηνπο δειεηεξηαζκέλνπο λα ζθαδάδνπλ».. επίηζιμξ ημζιήηςν ημΰ Πακεπζζηδιίμο ηδξ Carn. Πηγή: Ouest-France.πξόθεηηαη. ό Μζζέθ κηέ Μπμοαβζάν. δύν θνξέο κηιώ γηα ζαιάκνπο αεξίσλ. όηη.ηζ αθμνμύζε ζηα ζηναηόπεδα ηδξ Ακαημθήξ. ζην θείκελν κνπ. ελώ νί πεξηζζόηεξεο ζέζεηο κνπ ζηεξίδνληαη ζέ αλαθνξέο. όπςξ ό Παηήν Μμνέθθζ. ΋ Ζάκ Γηαιπνζέθ Kòv-Μπακηί έβναθε: . ηδξ Πμθςκίαξ ηονίςξ. πμύ βνάθεζ ζηήκ Γε ηεο ζιίςεσο (έηδ. ζεθ. Μεηά πξόζεμα. 1947.». "Οηαλ ήξζε ό θαηξόο ηεο πεξηζθέςεσο. Ή ζηδκμεεζία ημο Μμοζείμο ημο Νηαπάμο επζηνέπεζ ηήκ έλα-πάηδζζ όπζ ιόκμ πζθζάδςκ παζδζώκ πμύ μδδβμύκηαζ έηεΐ βζα κα δζδαπεμύκ ημ δόβια ημΰ ΋θμηαοηώιαημξ. ην 54. γηα «απνζθεπή» ηήλ νπνία ζπλέιεμα κεηά ηνλ πόιεκν. Αηόια ηαζ πνώδκ ηναημύιεκμζ ημΰ Μπμύπεκααθκη ή ημΰ Νηαπάμο παναζύνεδηακ άπό αοηόκ ημκ ηόζμ ηαθμζοκηδνδιέκμ ιΰεμ.. άθθα ηαζ εκδθίηςκ. ιέθμξ ημΰ Ικζηζημύημο ηαζ πνώδκ ηναημύιεκμξ ζημ Μαμοηπάμογεκ. δέλ ππήξρε θακκία ηέηνηα αλαθνξά γηα ηνλ ζάιακν αεξίσλ. Bloud et Gay. 6. ζεθ.

Μπνόζηζαη. Άπό ηό ηαθμηαίνζ ημΰ 1973. . ό η. ηαζ μί ηαηδβμνμύιεκμζ ηό πίζηερακ. ό «εάθαιμξ αενίςκ» ημΰ Νηαπάμο είκαζ ό ιόκμξ πμύ πανμοζζάζεδηε ζέ θςημβναθία ζημοξ ηαηδβμνμοιέκμοξ ηδξ Νονειαένβδξ. έκ μκόιαηζ ημΰ Ικζηζημύημο Σοβπνόκμο Ιζημνίαξ ημΰ Μμκάπμο. Πηγή: Liberation. ιέ ελαίνεζδ ημκ Γηαΐνζκβη ηαζ ημκ Σηνάσπεν. δζόηζ οπάνπεζ ηίκδοκμξ κά ιήκ ιαξ πζζηεύμοκ πζα βζ' αοηά βζα ηα όπμζα είιαζηε ζίβμονμζ». έκα πακώ απέκακηζ από ηά κημοξ ελδβεί μηζ: «αοηόξ ό εάθαιμξ αενίςκ. ώξ έκαξ άπό ημύξ ηόπμοξ ιαγζηήξ έλμθμ-ενεύζεςξ.1 ΡΟΖΕ ΓΚΑΡΩΝΤΥ «"Αξ αβςκζζεμύιε βζά κά ηαηαζηναθμύκ αύημζ μί εάθαιμζ αενίςκ πμύ δείπκμοκ ζημοξ ημονίζηεξ ζηά ζηναηόπεδα όπμο βκςνίγμοιε ηώνα μηζ δεκ οπήνλε ηακείξ. δέκ έθεζημύνβδζε πμηέ». Σηδκ ηαζκία πμύ πνμαθήεδηε ζηδκ Νονειαένβδ ζημ δζηαζηήνζμ ηαζ ζέ όθμοξ ημοξ ηαηδβμνμοιέκμοξ. Όιςξ. ιεηαιθζεζιέκμξ ζέ αίεμοζα κημοξ. δέκ μθμηθδνώεδηε πμηέ ηαζ δέκ θεζημύνβδζε πμηέ». Σηζξ 26 Αοβμύζημο 1960. 4. ζεθ. ό ιόκμξ εάθαιμξ αενίςκ πμύ ειθακίζεδηε ήηακ αοηόξ ημΰ Νηαπάμο. ζζςκζζηζηώκ απμπνώζεςκ. πνμζεέημκηαξ όηζ μζ ηναημύιεκμζ πμύ είπακ ηαηαδζηαζεή ζέ δδθδηδνζαζιό ιέ αένζα ιεηαθένμκηακ ζηήκ Ακαημθή. 5-3-1979. έβναθε ζηήκ εθδιενίδα Die Zeit (ζεθ. 14): «Ό εάθαιμξ αενίςκ ημΰ Νηαπάμο.

Δήλωση στους Sunday Times 15 Ιουνίου ¡969. πςνίξ κά ακανςηδεμύκ ζε ηζ ζοκίζηαηαζ ή Σοιιαπία.4. Αέν υπάρχουν». 18-21): «Ό Κύνζμξ ζοκήρε Σοιιαπία ιέ ημκ Ααναάι ιέ αοηά ηά θόβζα: ζημοξ απμβόκμοξ ζμο δίκς αοηή ηήκ πώνα. Ό ιύεμξ ιζαξ «βδξ πςνίξ θαό βζα έκακ θαό πςνίξ βή». Κα. Γκόλντα Μέϊρ. αηόια ηαζ ακ είκαζ άβκςζηζηζζηέξ ή άεεμζ. Οί ζηαηζζηζηέξ. από ημκ πμηαιό ηδξ Αζβύπημο ιέπνζ ημκ ιεβάθμ πμηαιό. δζαηδνύζζμοκ: ή Παθαζζηίκδ ιαξ εδόεδ άπό ημκ Θεό. μί ζζςκζζηέξ δβέηεξ.. Αοηό δεκ ειπμδίγεζ ηό 90% ηώκ Ιζναδθζκώκ κά αεααζώκμοκ . λεν είναι ότι ήρθαμε να τους διώξουμε και να τους πάρουμε την χώρα τους. Ξεηζκώκηαξ από αοηό. ζέ πμζόκ δόεδηε ή Υπόζπεζδ (Επαββεθία) ή ακ ή Εηθμβή έβζκε ακεο όνςκ.. ημκ πμηαιό Εοθνάηδ». ζζςκζζηζηή ζδεμθμβία ζηδνίγεηαζ ζε εκα πμθύ άπθό αλίςια: είκαζ βναιιέκμ ζηδκ Γέκεζδ (XV. αηόιδ ηαζ ηδξ Ιζναδθζκήξ ηοαενκήζεςξ δείπκμοκ όηζ ηό 15% ηςκ Ιζναδθζκώκ είκαζ ενδζηεοόιεκμζ. «Δεν υπάρχει παλαιστινιακός λαός.

12 Γεηειανίμο 1978. «Αοηή ή βή ιαξ ηήκ έπμοκ ύπμζπεεή ηαί έπμοιε δζηαζώιαηα ζέ αοηήκ» ηήνοζζε ό Μπεβηίκ. Αοηό είκαζ ηό ααζζηό αλίωια πμύ δζαηοπώκεηαζ άπό ηήκ Κα Γηόθκηα Μέϊν». έηδ. ζεθ.. αοηό πμύ ηαηέζηδζε οπμπνεωηζηό ηό ιάεδια ηώκ ενδζηεοηζηώκ ζηα ζπμθεία. Ήηακ ηό ζμζζαθδδιμηναηζηό ηόιια «Μαπάϊ». Maspero. Θά ήηακ βεθμίμ κά ημο γδηήζμοιε ηίηθμοξ κμιζιόηδημξ. . ηαί όπζ μί ενδζηεοηζηέξ παναηάλεζξ. Ή εζωηενζηή ζοκμπή ηδξ ζζωκζζηζηήξ κμιήξ ημο Ιζναήθ επέααθε ζημοξ δβέηεξ ημο ηήκ εκίζποζδ ηδξ ελμοζίαξ ημο ηθήνμο. ηαί ημ ζζωκζζηζηό μζημδόιδια ηαηαννέεζ. 15 ΋ηηςανίμο 1971. Πηγή: Γήθςζδ ημδ Μπεβηίκ ζηα ΋ζθμ. ηαζ ηα δζάθμνα «ενδζηεοηζηά ηόιιαηα». 315. είκαζ βζαηί ό ζζωκζζιόξ ιοζηζηζζιόξ δέκ έπεζ ζοκμπή πανά ιόκμ ζε ζπέζδ ιέ ηήκ ιωζαϊηή ενδζηεία. «Αοηή ή πώνα οπάνπεζ ωξ εηπθήνωζδ ιζαξ οπμζπέζεωξ πμύ εδόεδ άπό ημκ ϊδζμ ημκ Θεό. πμύ όιςξ παίγμοκ εκακ απμθαζζζηζηό νόθμ ζημ Ιζναδθζκό Κνάημξ. Πδβή: «΋ ζζςκζζιόξ εκακηίμκ ημδ Ιζναήθ».. οπό ηήκ πίεζδ ημο Μπέκ Γημονζόκ. Νά βζαηί μί ενδζηεοηζηέξ παναηάλεζξ ακηθμύκ παναδόλωξ ηήκ δύκαιδ ημοξ άπό ηήκ ζοκεκμπή ηώκ άβκωζηζηζζηώκ ζζωκζζηώκ. Ή ηεναζηία πθεζμρδθία ηώκ ζδιενζκώκ Ιζναδθζκώκ δεκ ζοιιενίγεηαζ ηήκ ενδζηεοηζηή πίζηδ ηαζ θαηνεία. ζημκ όπμζμ δεκ πζζηεύμοκ.1 ΡΟΖΕ ΓΚΑΡΩΝΤΥ όπζ αύηδ ή βή ημοξ εδόεδ άπό ημκ Θεό. Davar. Αοηό ηό πνμθακέξ πανάδμλμ ελδβείηαζ άπό ημκ Νάεακ Βάσκζημη ζημ αζαθίμ ημο: ΋ ζζωκζζιόξ εκακηίμκ ημο Ιζναήθ: «'Άκ ό ναααζκζηόξ ζημηαδζζιόξ ενζαιαεύδ ζημ Ιζναήθ. 1969. Καηανβήζηε ηίξ έκκμζεξ ημο «Δηθεηημύ Λαμΰ» ηαζ ηδξ «Γδξ ηδξ Δπαββεθίαξ». δέκ ζοβηεκηνώκμοκ πανά ιζα εθαπίζηδ ιεζμρδθία ηώκ πμθζηώκ. Πηγή: Le Monde.

αοηέξ ηωκ Κνζηώκ ηαζ ηώκ Παηνζανπώκ. ηδξ Ίενζπμΰξ. 10-8-1967. πνάβιαηζ. ηαζ άθθωκ ηόπωκ αηόιδ». ηδξ Χεανώκμξ. Ή πμθζηζηή πναηηζηή ακηζζημζπεί ζέ αοηή ηήκ ιμκαδζηή εεςνία: ηαηάηηδζδ ηδξ βήξ. Νά ιήκ εζβή ηό ηαεεζηώξ ηδξ Ιενμοζαθήι. . ΋ Μεκαπέι Μπεβηίκ. ζεθ. ηό ηνάημξ ημΰ Ιζναήθ ηίεεηαζ οπενάκς ηάεε δζεεκμύξ δζηαίμο. ό Μπέκ Γημονζόκ επζηαθείηαζ ηό αιενζηακζηό «πνμδβμύιεκμ» δπμο. πνέπεζ έλ ϊζμο κά ηαηέπμοιε ηζξ αζαθζηέξ πώνεξ.Π. πνμζακαημθζζιέκμ πνμξ ηήκ επέηηαζδ». επεαθήεδ ζημκ OHE ιέ αμύθδζδ ηώκ Η. Πδβή: Μμζέ Νηαβζάκ Jerusalem Post. 335. ό πζμ ααεζά δζαπμηζζιέκμξ ιέ ηήκ αζαθζηή πανάδμζδ. "Δηζζ. Πμθύ εύζημπα.Α. δπςξ έ'ηακε ό Ιδζμύξ ημΰ Ναοΐ. ηά ζύκμνα ιεηεηζκμΰκημ δζανηώξ ιέπνζ ηόκ Δζνδκζηό. Νά επζηνμπή ζημοξ "Ανααεξ Παθαζζηζκίμοξ κά επζζηνέρμοκ ζηά ζπίηζα ημοξ.«'Άκ ηαηέπμοιε ηήκ Βίαθμ. ακ εεωνμύιεεα ό θαόξ ηδξ Βίαθμο. Πνέπεζ κά δδιζμονβήζμοιε εκα ηνάημξ δοκαιζηό. ό δζάδμπμξ ημΰ Μςοζή. δζεηήνοζζε: «Τό "Δνεηξ Ιζναήθ εά δμεή ζημκ θαό ημΰ Ιζναήθ. ηό Ιζναήθ κά βίκδ δεηηό ιόκμ ιέ ηνεζξ όνμοξ: 1. εηδζώημκηαξ ημύξ ηαημίημοξ ηδξ. Πδβή: Μεκαπζι Μπεβηίκ: «Ή επακάζηαζδ: ζζημνία ημδ Ίνβημύκ». ΋θό-ηθδνμ ηαζ βζά πάκηα». όπμο ηδνύπηδηε ηό «ηθείζζιμ ηώκ ζοκόνςκ» ζέ ζοκάνηδζδ ιέ ηόκ επζηοπή «δζςβιό ηώκ Ικδζάκςκ» βζά κά απςεδεμύκ ηαζ κά ηαηαθδθεή ή βή ημοξ. ιέ ιζαξ. 2. Σηζξ 11 Μαΐμο 1949. ηαηά ηήκ δζάνηεζα εκόξ αζώκα. ΋ Μπέκ Γημονζόκ ζαθέζηαηα θέεζ: «Γέκ πνόηεζηαζ κά δζαηδνήζμοιε ηό status-quo. ηδξ Ιενμοζαθήι.

Δεκ είιαζηε οπμπνεςιέκμζ κά πνμζδζμνίζμοιε ηά υνζα ημΰ ηνάημοξ». Δέκ ηάκεζ ηαιιία ακαθμνά ζε εδαθζηά υνζα.Π.6% ημο εδάθμοξ: παίνκμοκ ηυ 56% ηδξ επζηναηείαξ. Πηγή: Jerusalem Post ηδξ 10δξ Αφβμφαημο 1967. πμφ οζμεεηήεδηε απυ ηήκ Γεκζηή Σοκέθεοζδ ηχκ Ηκςιέκςκ Δεκχκ (απμηεθμφιεκδ ηυηε απυ ιζά ζοκηνζπηζηή πθεζμρδθία δοηζηχκ Κναηχκ) ζηζξ 29 Νμειανίμο 1947. Αοηέξ μί απμθάζεζξ εθήθεδζακ φπυ ηήκ πίεζδ ηχκ Η.Α. υ Μπέκ Γημονζυκ δδθχκεζ: «Τυ ηνάημξ ημΰ Ιζναήθ εεςνεί υηζ ή απυθαζδ ηχκ Ηκςιέκςκ Εεκχκ ηδξ 29-11-1947. 6 Γεηειανίμο 1953.1 ΡΟΖΕ Γ ΚΑΡΩΝΣΤ 3. Νά βίκμοκ ζεααζηά ηά ζφκμνα πμφ είπακ υνζζεή απυ ηήκ απυθαζδ ηδξ δζπμημιήζεςξ. Απδπχκηαξ ηζξ εέζεζξ ημΰ Αιενζηακμφ Ώθιπνάση πμφ παναηέεδηακ ακςηένς. Ό Πνυεδνμξ Τνμΰιακ ήζηδζε ιία άκεο πνμδβμοιέκμο . δείπκεζ ηά ζπέδζα ηδξ Γφζεςξ βζ' αοηυκ ημκ «πνμηεπςνδιέκμ πνμιαπχκα»: ηήκ επμπή εηείκδ. βζά ημκ παναθθδθζζιυ ηχκ αιενζηακζηχκ ηαζ ζζςκζζηζηχκ επεηηάζεςκ. είκαζ άηονδ ηαζ υηζ μοδέπμηε εθήθεδ». Ή πμθζηζηή ακηαπμηνίκεηαζ επαηνζαχξ ζ' αοηυκ ημκ κυιμ ηδξ γμφβηθαξ: ή «δζπμηυιδζδ» ηδξ Παθαζζηίκδξ πμφ απέννεε απυ ηήκ απυθαζδ ηχκ Ηκςιέκςκ Δεκχκ δέκ έ'βζκε πμηέ ζεααζηή. μί Δαναίμζ απμηεθμφζακ ηυ 32% ημΰ πθδεοζιμφ ηαζ ηαηείπακ ηυ 5. ή απυθαζδ δζπμημιήζεςξ ηδξ Παθαζζηίκδξ. ιέ ηζξ πζμ βυκζιεξ πενζμπέξ. Πηγή: New York Times. "Ηδδ. υ Σηναηδβυξ Μμζέ Νηαβζάκ βνάθεζ: «Πάνεηε ηήκ αιενζηακζηή Δήθςζδ ηδξ Ακελανηδζίαξ. Μζθχκηαξ βζ' αοηή ηήκ απυθαζδ ηχκ Ηκςιέκςκ Δεκχκ ζπεηζηά ιε ηήκ «δζακμιή» ή μπμία εθήθεδ πμθφ πνζκ ηυ παναδε-πεή.

000 Παθαζζηίκζμζ είπακ έηδζςπεή. μζ Αιενζηακμί λζςιαημφπμζ έπνεπε κα αζηήζμοκ έιιεζεξ ή άιεζεξ πζέζεζξ.. Ή ιέεμδμξ πμφ πνδζζιμπμζήεδηε ήηακ αοηή ημο ηνυιμο: Τυ πζμ λεπςνζζηυ πανάδεζβια οπήνλε αοηυ ημΰ Νηέσν Γζαζζίκ: ζηζξ 9 Απνζθίμο 1948. ζεθ. μτηςξ χζηε ηαί ηυ 1949 μί ζζςκζζηέξ ήθεβπακ ηυ 80% ηδξ πχναξ ηαί 770. ζδζμηηήηδξ θοηεζχκ ηαμοηζμφη ζηήκ Λζαενία. μί Ιζναδθζκμί επςθεθήεδηακ βζα κά ηαηαθάαμοκ κέα εδάθδ. άββζγακ ηα υνζα ημΰ ζηακδάθμο».μζ Θ Ε Μ Ε Λ Θ Ω Δ Ε Θ ΢ ΜΤΘΟΘ ΣΗ΢ Θ΢ΡΑΗΛΘΝΗ΢ ΠΟΛΘΣΘΚΗ΢ iyj πίεζδ ζημ State Departement. χζηε κά έλαζθαθζζεή ή απαναίηδηδ πθεζμρδθία ζηήκ ηεθζηή ρήθζζδ»... 13 . αηυια ηαί αοηέξ μί ιενμθδπηζηέξ απμθάζεζξ πανααζάζηδηακ. Πδβή: Σάικεν Γμοέθξ: «We need not fail» (Γεκ πνέπεζ κα απμηφπμοιε). ζηήκ εθδιενίδα Chicago-Daily ηδξ 9δξ Φεανμοανίμο 1948. Πδβή: «Σα Απμικδιμκεφιαηα ημΰ Φυννεζηαθ» Ν. εκενβεί πνμξ ηήκ θζαενζακή ηοαένκδζδ. 63. 1948. 1951. ιέ ιζα ιέεμδμ απανάθθαηηδ Οί θεμελιώδεις μΰθοι ηής ιζραηλινής πολιηικής. Καεχξ μί "Ανααεξ δζαιανηφνμκηακ βζα ιζα ηέημζα αδζηία ηαζ ηήκ ήνκμτκημ. Βμζηχκδ. Ό ηυηε Υπμονβυξ Αιφκδξ. Υυνηδ The Viking Press. ηαί βζα κα οπμπνεςεμφκ ηα άθθα ηνάηδ ημΰ OHE.» Άπυ ηυ 1948. Ό οθοπμονβυξ ημο State Departement Σάικεν Γμοέθξ βνάθεζ: α «Με νδηή εκημθή ημΰ Λεοημφ Οσημο. Κζκδημπμζήεδηε ή δφκαιδ ηχκ ζδζςηζηχκ ιμκμπςθίςκ: Ό Νηέλ Πήνζμκ. επζαεααζχκεζ: «Οί ιέεμδμζ πμφ πνδζζιμπμζήεδηακ βζα κα άζηδεή πίεζδ. 363. ζεθ. δίκεζ δζεοηνζκίζεζξ ιεηαλφ ηχκ μπμίςκ ηαζ αοηήκ εδχ: «Ό Χάναετ Φασενζηυμοκ. Τγέσιξ Φυννεζηαθ. ηονίςξ ηήκ Φάσθα ηαζ ημκ "Αβζμ Ιςάκκδ ηδξ Άηναξ..

1 ΡΟΖΕ Γ ΚΑΡΩΝΣΤ άπ' αφηδ ηςκ καγί ζημ ΋νακημφν. μί βαίεξ αβμνάζεδηακ άπυ θεμοδάνπεξ ζδζμηηήηεξ (ημφξ «effendi» -«έθθέκηζ») ιή ηαημίημοξ" έηζζ μί θηςπμί πςνζημί. δέκ ημφξ έιεκε άθθμ άπυ ηυ κα θφβμοκ. μί 254 ηάημζημζ αφημτ ημτ πςνζμτ (άκδνεξ. βένμζ) ζθαβζάζεδηακ άπμ ηα ζηναηεφιαηα ημΰ «Ίνβημφκ». έκ ης ιεηαλφ διςξ ή ζζναδθζκή θίνα είπε πάζεζ 5 θμνέξ ηήκ αλία ηδξ.. 162. 200). ημκ Κυιδ Φυθηε Μπενκακηυηηε. ελεδζχπεδζακ άπυ ηήκ βή πμφ ηαθθζενβμφζακ. ΢ημ αζαθίμ ημο Ή Επαλάζηαζε: Ιζηορία ηες Ίργθούλ. 162 ηδξ βαθθζηήξ εηδυζεςξ. ΢ηήκ πνχηδ ημο έηεεζδ. Θεςνείημ «απχκ» ηάεε Παθαζζηίκζμξ πμφ είπε εβηαηαθείρεζ ηήκ ηαημζηία ημο πνζκ ηήκ 1δ Αοβμφζημο 1948. ζεθ.. ηαζ ιάθζζηα ιέ ημκ πζμ ηαεανυ απμζηζμηναηζηυ ηνυπμ. παζδζά. ηρέποληαλ ζε θσγή θφλάδοληας: Νηέχρ Γηαζζίλ». υ Κυιδξ Μπενκαηυηηε έβναθε: . Έλ άθθμο. υπςξ επακαθαιαάκεηαζ ζηδκ βαθθζηή έηδμζδ. ή απμγδιίςζδ πνμζδζμνίζηδηε αάζεζ ηήξ αλίαξ ηδξ βήξ ημ 1950. υ Μπεβηίκ βνάθεζ δηζ δεκ εα είπε οπάνλεζ Ιζναδθζκυ ηνάημξ πςνίξ ηδκ «κίηδ» ημτ Νηέσν Γζαζζίκ (ζεθ. μί θεθθά-πμζ. Σα Ηκςιέκα "Δεκδ χνζζακ έκακ δζαιεζμθααδηή. ΋ηακ ημ 1953 έβζκε υ κυιμξ βζα ηήκ έββεζμ ζδζμηηδζία. 200) Πνμζεέηεζ: «Ή Χάγθαλα πραγκαηοποηούζε ληθεθόρες επηζέζεης ζε άιια κέηφπα. ιέ αοημφξ ημφξ δζαηακμκζζιμφξ πμφ έβζκακ ιεηαλφ ηςκ παθαζχκ ηονίςκ ημοξ ηαί ηχκ κέςκ ηαηυπςκ. ζ.000) ηαηαζπέεδηακ. βοκαίηεξ. Παληθόβιεηοη οί "Αραβες. άπυ ηήκ άνπή ηήξ εανασηήξ ιεηακαζηεφζεςξ. ηςκ μπμίςκ ανπδβυξ ήηακ υ Με-καπέι Μπεβηίκ. "Δηζζ ηα 2/3 ηδξ βήξ πμφ ηαηείπακ μί "Ανααεξ (70.000 εηηάνζα επί 110. ΢ηενδιέκμζ άπυ ηήκ βή ημοξ. (μιμίςξ ζεθ.

1948). επί πιέολ απεηιούλ.αΐμζ δεκ ήαακ απυβμκμζ ηχκ ανπαίςκ Δαναίςκ ηαί υηζ δεκ είπακ «κυιζιδ απαίηδζδ» επί ηχκ Αβίςκ Συπςκ. ζεθ. ηαηδβμνήεδηε ηυηε ςξ . ζηζξ 9 Ιμοκίμο 1942. ΢ηζξ 17 ΢επηειανίμο 1948 υ Κυιδξ Μπενκακηυηηε ηαζ υ Γάθθμξ αμδευξ ημο ΢οκηαβιαηάνπδξ ΢ε-νχ. Γεκ ήηακ ηυ πνχημ ζζςκζζηζηυ έβηθδια εκακηίμκ μζμοδήπμηε πμφ ηαηήββεζθε ηήκ άπαηδ ημοξ. μί μιμθμβίεξ ημΰ Μπανμοπ Νάκηεθ (πμφ πανμοζζάζεδηακ ηαί ζηήκ Le Monde ζηζξ 4 ηαί 5 Ιμοθίμο 1971). «Ή δμθμθμκία ημο Κυιδ Μπενκακηυηηε» (Ρχιδ. Πηγή: Για ηήκ δμθμθμκία ημο Μπενκακηυηηε. ΋ Λυνδμξ Μυσκ. έηεεζδ ημο ΢ηναηδβμφ Α.N. Αφηδ ή έηεεζδ (U. δδθχκεζ. Το αζαθίμ ημο Ραθθ Υζμφζκξ: «Κυιδξ Μπενκακηυηηε: ή γςή ηαί ηυ ένβμ ημο» (Hutchinson. λ' αληηθαηαζηήζοσλ ηοσς "Αραβες πρόζθσγες πού ήηαλ ρηδφκέλοη ζε ασηήλ ηήλ γε άπα αηώλες». 648. αθ. Βνεηακκυξ Τθοπμονβυξ ζημ Κάζνμ. East Α. ΋παδυξ ηήξ ιεηνζάζεςξ ηήξ ιεηακαζηεφζεςξ ζηήκ Παθαζζηίκδ. ιέ ηίηθμ: «Un tributo alla memoria del Comte Folke Bernadette». Fanelli. κε ζθοπό κόληκες εγθαηαζηάζεφς. ΢ηήκ ζοκέπεζα. το αζαθίμ πμο εηδυεδηε από ημκ ΢ηναηδβυ βζα ηήκ 20δ επέηεζμ ημΰ εβηθήιαημξ. 14) ηαηεηέεδ ζηζξ 16 ΢επηειανίμο 1948. ζηήκ Βμοθή ηχκ Λυνδςκ υηζ μί Έαν. έηεεζδ πμφ οπμαθήεδηε ηήκ ίδζα ήιενα ηήξ δμθμθμκίαξ (17-9-48) ζηα Ήκ. Document Α. Έεκδ. Λμτ-κηζηνμι (υ υπμζμξ ανζζηυηακ ηαεζζιέκμξ ιέζα ζημ αοημηίκδημ ημο Μπενκακηυηηε). έηδ.οι Θ Ε Μ Ε Λ Θ Ω Δ Ε Θ ΢ ΜΤΘΟΘ ΣΗ΢ Θ΢ΡΑΗΛΘΝΗ΢ ΠΟΛΘΣΘΚΗ΢ 2 «Θα ήηαλ παραβίαζε ηώλ ζηοητεηφδώλ αρτώλ λα εκποδηζηούλ ασηά ηά αζώα ζύκαηα ηες ζσγθρούζεφς λά επηζηρέυοσλ ζηης εζηίες ηοσς ελώ οη Έβραχοη κεηαλάζηες ζσρρέοσλ ζηελ Παιαηζηίλε θαί. δμθμθμκήεδηακ ζημ ηαηεπυιεκμ άπυ ημοξ ζζςκζζηέξ ηιήια ηήξ Ιενμοζαθήι. 1970). Καί ζημ εαδμιαδζαίμ πενζμδζηυ ημΰ Μζθάκμο «Europa». Περηγράθεη ηήλ «κεγάιες θιίκαθος ζηφληζηηθή ιεειαζία θαη ηήλ θαηαζηροθή ηώλ τφρηώλ τφρίς προθαλή ζηραηηφηηθή αλαγθαηόηεηα».

ημΰ Μεκαπέι Μπεβηίκ. Νέα Τόνηδ. Υνόκζα ανβόηενα. ΋ Πνόεδνμξ ημΰ Ίζναδθζκμΰ ΢οκδέζιμο Ακενςπίκςκ .π. ΋ δζαπςνζζιόξ εηθνάγεηαζ ηαζ ζηήκ ζηεβαζηζηή πμθζηζηή. βζά ημκ ανααζηό ημιέα άπό 800 ζέ 4. Ανάαςκ ηαζ Δαναίςκ. ηαζ ιέ ηζξ σδζεξ δζαδζηαζίεξ: π. ΋ Λόνδμξ Μόσκ έθμκεύεδ ζημ Κάζνμ άπό 2 ιέθδ ηδξ μιάδμξ ΢ηένκ (ημο Ίηγάη ΢αιίν). βζά ημκ εανασηό ημιέα. παίνκεζ ηήκ εέζδ ηώκ παθαζώκ απμζηζμηναηώκ.1 ΡΟΖΕ ΓΚΑΡΩΝΣΤ «άζπμκδμξ εχθρός ηδξ εαναϊηήξ ακελανηδζίαξ».000 εηηάνζα ηαί. ζηήκ Ηενμοζαθήι. είπακ ακηαθθαβή ιέ 20 "Ανααεξ ηναημοιέκμοξ. Ή Βνεηακκζηή ηοαένκδζδ δοζανεζηήεδηε πμύ ηό Ηζναήθ έηίιδζε δμθμθόκμοξ ηαζ ημύξ έ'ηακε ήνςεξ.. Σό ηνάημξ ημΰ Ηζναήθ. θμζπόκ.000 ζέ 164. Πηγή: Ηζαάη Εαάν: Γζάζςζδ ηαζ Απεθεοεένςζδ: ό νόθμξ ηδξ Αιενζηήξ ζηήκ βέκκδζδ ημδ Ηζναήθ. ΢ηζξ 6 Νμειανίμο 1944. ακαβκςνίγεζ δηζ ή ανααζηή βεςνβία εύδιενμΰζε πενζζζόηενμ ηήκ επμπή ηδξ ανεηακκζηήξ εκημθήξ πανά ζήιενα. άπό 20. ή πηένοβα ημΰ Ξεκμδμπείμο Βαζζθεύξ Γαοίδ. πμύ είπακ έηηεθεζεή. Σό απμζηζαηό ζύζηδια έηζζ δζαζςκίζηδηε ηαζ ιάθζζηα επζδεζκώεδηε: ό Γν. όπμο ήηακ εβηαηεζηδιέκμ ηό ζηναηζςηζηό επζηεθείμ ηδξ ανεηακκζηήξ ηοαενκήζεςξ. ή βεςνβζηή αμήεεζα βζα ηήκ άνδεοζδ δζακειήεδηε ιέ ηνόπμ ιενμθδπηζηό πμύ εύκμμΰζε ζοζηδιαηζηά ημύξ Δαναίμοξ ηαηόπμοξ: ιεηαλύ 1948 ηαζ 1969 ή επζθάκεζα ηώκ ανδεοόιεκςκ βαζώκ έθηαζε. ζημ αζαθίμ ημο: Οί ιεηακάζηεξ "Ανααεξ ενβάηεξ. πμύ εηδόεδηε άπό ηό εανασηό Πακεπζζηήιζμ ηδξ Ηενμοζαθήι ηό 1970. ή Evening Star ημο Ώηθακη απμηαθύπηεζ δηζ ηά πηώιαηα ηςκ δύμ δμθμθόκςκ. ΣΖηακ ένβμ ηδξ Ίνβημύκ.100 εηηάνζα. ΢ηζξ 22 Ημοθίμο 1946. 1954. 115. ζηζξ 2 Ημοθίμο 1975. Bloc Publishing Cy. ζεθ. ακαηζκάπεδηε πνμηαθώκηαξ ημκ εάκαημ 100 πενίπμο ακενώπςκ: "Αββθςκ. Ρόγεκθεθκη. βζα κά εκηαθζαζεμύκ ζημ «Μκδιείμ ηςκ Ζνώςκ» ζηήκ Ηενμοζαθήι.

Πηγή: «Σμοξ αδεθθμύξ ιμο ράπκς» Τπμονβείμ Παζδείαξ ηαζ εηπαζδεύζεςξ. Υαηγόν. ζηναηζώηεξ. πνόηεζκε ζημοξ ιαεδηέξ ημο Λοηείμο δύμ δζαθμνεηζηέξ εηδμπέξ ηδξ πνμζεοπήξ ζημ «Υίγηαη». επζηναηεί ηό σδζμ απμζηζμηναηζηό πκεΰια. οπεύεοκμξ ημΰ εηπαζδεοηζημύ ζώιαημξ ημΰ ζηναημύ. 1990. ζημ αζαθίμ ημο: Ό ναηζζζιόξ ημΰ Ιζναδθζκμύ ηνάημοξ (ζεθ. «Ό Υπμονβόξ Εεκζηήξ Παζδείαξ. Ή δεύηενδ ακαθένεηαζ πζμ ζθαζνζηά ζημ «βενιακζηό έεκμξ ηωκ δμθμθόκωκ». ΢ημ επίπεδμ ηδξ παζδείαξ. . εοιάηαζ ό αλζωιαηζηόξ Έπμύκη Πνααέν.. δζαπμηζζιέκμζ άπό ηήκ ζζημνία ηήξ Γεκμηημκίαξ. «Είκαζ πμθύ ακδζοπδηζηό ηό δηζ ή Γεκμηημκία ηαηάθενε έηζζ κά κμιζιμπμίδζδ έκακ εαναϊηό ναηζζζιό.. Άνάκη. άθθά ηαζ ι' αοηό ηήξ ακόδμο ημΰ θαζζζιμύ. ηαεδβδηήξ ζημ εανασηό Πακεπζζηήιζμ ηδξ Ηενμοζαθήι.μζ Θ Ε Μ Ε Λ Θ Ω Δ Ε Θ ΢ ΜΤΘΟΘ ΣΗ΢ Θ΢ΡΑΗΛΘΝΗ΢ ΠΟΛΘΣΘΚΗ΢ 2 Γζηαζςιάηςκ. θακηάγμκηακ ηάεε είδμοξ ζεκάνζα βζά κά ελμθμενεύζμοκ ημοξ Άνααεξ». 57) ιαξ πθδνμθμνεί δηζ οπάνπμοκ ζημ Ηζναήθ μθόηθδνεξ πόθεζξ (Κάνιδθμκ. Όθείθμοιε ζημ έλδξ κά βκωνίγμοιε δηζ είκαζ απαναίηδημ κά αζπμθμύιεεα όπζ ιόκμ ιέ ηό γήηδια ηήξ Γεκμηημκίαξ. Γν. ηό 1970. Καζ μί δύμ πενζέπμοκ ιία πανάβναθμ. όθμ ηαζ πενζζζόηενμζ. Ίθθίε. Ή ιία δδθώκεζ δηζ ηά ζηναηόπεδα ημο εακάημο πηίζεδηακ από ηδκ «δζααμθζηή καγζζηζηή ηοαένκδζδ ηαζ ηό βενιακζηό έεκμξ ηωκ δμθμθόκωκ». πμύ ηαθεί ημκ Θεό «κά έηδζηδεή ιπνμζηά ζηά ιάηζα ιαξ ηό αίια ηωκ εοιάηωκ»». Ναγανέη. Ίζναέθ ΢απάη. Μζηβθέκ-Ραιέκ ηαζ άθθεξ) όπμο ό κόιμξ νδηά απαβμνεύεζ ζημοξ ιή Δαναίμοξ κά ηαημζηήζμοκ. Ηενμοζαθήι. ελδβώκηαξ ηήκ θύζδ ημο ηαζ ημύξ ηζκδύκμοξ πμύ εβηοιμκεί βζά ηήκ δδιμηναηία». Αοηή ή παζδεία ημΰ θοθεηζημύ ιίζμοξ απέθενε ηανπμύξ: «Μεηά ηήκ Κ Α Ι ΙΑΠΑ .

ηαζ πνμξ ακαημθάξ. Σό πνώημ άπ' αοηά είκαζ ηό βεβμκόξ όηζ δεκ οπάνπεζ ζζςκζζιόξ. "Ακ μί "Ανααεξ ηήκ εβηαηαθείρμοκ ιαξ ανηεί (. έβναθε ήδδ άπό ηό 1940: «Πνέπεζ κά ζοκεζδδημπμζήζμοιε όηζ δεκ οπάνπεζ πώνμξ βζά δύμ θαμύξ ζε αοηή ηήκ πώνα. μύηε ιία θοθή.) Αέκ οπάνπεζ άθθμξ ηνόπμξ άπό ηό κά ημύξ εηημπίζμοιε όθμοξ. Βνζζηόιαζηε ηαζ εδώ. Journal.δεκ πνέπεζ κά αθήζμοιε μύηε έκα πςνζό. ηαζ ιάθζζηα πνζκ άπό ηδκ ύπανλδ ημΰ ηνάημοξ ημο Ιζναήθ. ζηά ορίπεδα ημΰ Γημθάκ». Ό Γζεοεοκηήξ ημο «Έεκζημΰ Δανασημύ Σαιείμο». Πηγή: Σόι ΢εβηέα (όπςξ ακςηένς. Πνέπεζ κά ελδβήζμοιε ζημκ Ρμύγαεθη. Σέθ-Άαία. «πμθθμί ζηναηζώηεξ επίζηερακ όηζ ή Γεκμηημκία ιπμνεί κά δζηαζμθόβδζδ μπμζαδήπμηε αηζιςηζηή εκένβεζα». Πδβή: Γζόζζεθ Βάσηγ. πμύ ό πνόκμξ ηάκεζ κά λεπαζημύκ. 473). απμίηδζδ... Σό πνόαθδια εηέεδ λεηάεανα.. πςνίξ ηήκ έλςζδ ηώκ Ανάαςκ ηαζ ηήκ απαθθμηνίςζδ ηώκ βαζώκ ημοξ». 1965. ζεθ. όηζ ή βή ημΰ Ιζναήθ δεκ είκαζ ηόζμ ιζηνή ακ θύβμοκ όθμζ μί Άνααεξ ακ ηά ζύκμνα ιεηαηζκδεμύκ θίβμ πνμξ αμννάκ. Γζόζζεθ Βάσηγ. ηαζ ζε όθμοξ ημύξ ανπδβμύξ ηώκ θίθςκ ηναηώκ. ηαηά ιήημξ ημΰ Αζηάκζ. ζηζξ 14 Ιμοθίμο 1972. έκημκα εοιόηακ ημκ επζδζςηόιεκμ ζηόπμ: «Είκαζ ηαεήημκ ηώκ ζζναδθζκώκ δβεηώκ κά ελδβήζμοκ ηαεανά ηαζ εανναθέα ζηήκ ημζκή βκώιδ ιζά ζεζνά βεβμκόηςκ. εκώπζμκ ηδξ πζμ ζηζαανήξ θμβζηήξ ημΰ ζζςκζζηζημύ ζοζηήιαημξ: πώξ κά δδιζμονβδεή ιζά εανασηή . ΢ηήκ ιεβάθδ ζζναδθζκή εθδιενίδα Yediot Aharonoth. εανασηό ηνάημξ. ό Γζόναι Μπέκ Πόναε.1 ΡΟΖΕ Γ Κ Α Ρ Ω Ν Σ Τ ΢ύιθςκα ιέ ημκ Πνάαεν..

Ήηακ ή ιέεμδμξ ημΰ Βανώκμο Δδμοάνδμο κηέ Ρόηζζθκη: όπςξ αηνζαώξ ζηήκ Αθβενία πνδζζιμπμζμΰζε. αβάγμκηαξ άπό ηήκ ιέζδ ημύξ Πάθαζ- . Γζςβιόξ ηώκ Παθαζζηζκίςκ ηαζ ηαηάθδρδ ηδξ βδξ ημοξ: επζπείνδζδ πνμιεθεηδιέκδ ηαζ ζοζηδιαηζηή. μί θζπμηάηηεξ ηήξ απμηοπδιέκδξ επακαζηάζεςξ εζζήβαβακ ζηήκ Παθαζζηίκδ έ'κακ πενίενβμ «ζζςκζζηζηό ζμζζαθζζιό». ηό 6. Άκηζ κά ζοκεπίζμοκ ηόκ αβώκα έπζ ηόπμο. ηήκ επμιέκδ ηδξ ζοκηνζαήξ ηήξ Δπακαζηάζεςξ ημΰ 1905. ζημοξ αιπεθώκεξ ημο. μί ζζς-κζζηέξ δεκ ηαηείπακ πανά ηό 2. όηακ από ηήκ Ρςζζία έθεαζε έκα κέμ ηΰια ιεηακαζηώκ. Ό πμθζηζηόξ ζζςκζζιόξ έθενε ηήκ ιόκδ θύζδ πμύ απέννεε από ηό απμζηζμηναηζηό ημο πνόβναιια: πναβιαημπμίδζδ ιζαξ άπμζηήζεςξ εηδζώημκηαξ ημύξ Παθαζζηζκίμοξ ηαζ πνμςεώκηαξ ηήκ εανασηή ιεηακάζηεοζδ. Οί δζαδζηαζίεξ πμύ αημθμοεήεδηακ βζά κά ανπάλμοκ από ημύξ αοηόπεμκεξ ηήκ βδ ημοξ ακηζζημζπμύκ ζηήκ πζμ ζηοβκή απμζηζμηναηία ιε ιζά πνμζά ναηζζζιμύ αηόια πζμ έκημκδ ζηήκ πενίπηςζδ ημΰ ζζςκζζιμύ. Σήκ επμπή ηδξ Γζαηδνύλεςξ Μπάθθμον. Σό πνώημ ζηάδζμ είπε ηά παναηηδνζζηζηά ιζαξ ηθαζζζηήξ απμζηζμηναηίαξ: επνόηεζημ βζά εηιεηάθθεοζδ ημΰ κηόπζμο ενβαηζημύ δοκαιζημύ.5% ηώκ βαζώκ ηαζ ηαηά ηήκ επμπή ηδξ απμθάζεςξ ηδξ δζακμιήξ ηδξ Παθαζζηίκδξ. έπελέηεζκε απθώξ ηό πεδίμ δνάζεςξ ημο ζηήκ Παθαζζηίκδ.5%. Μζά ζηνμθή πναβιαημπμζήεδηε βύνς ζημ 1905.μζ Θ Ε Μ Ε Λ Θ Ω Δ Ε Θ ΢ ΜΤΘΟΘ ΣΗ΢ Θ΢ΡΑΗΛΘΝΗ΢ ΠΟΛΘΣΘΚΗ΢ 2 πθεζμρδθία ζέ ιά πώνα ηαημζηδιέκδ από ιζα αοηόπεμκα ανααζηή παθαζζηζκζαηή ημζκόηδηα. ηό 1917. Γδιζμύνβδζακ ημύξ αζμηεπκζημύξ ζοκεηαζνζζιμύξ ηαζ ηά Κζιπμύηξ πςνζηώκ. Σό 1982. ηά θεδκά ενβαηζηά πένζα ηώκ θεθθάπςκ. ηαηείπακ ηό 93%. ζημ πθεονό ηώκ άθθςκ Ρώζζςκ επακαζηαηώκ. εηιεηαθθεοόιεκμξ ζημοξ αιπεθώκεξ ημο άθθμοξ "Ανααεξ εηηόξ ηώκ Αθβενζκώκ.

"Ηδδ. αηόιδ ηαζ άκαθμνζ-ηώξ ιέ ηζξ άθθεξ απμζηζμηναηίεξ: ή βδ πμύ άπμηηάημ άπό αοηό δέκ ιπμνμύζε κά λακαπμοθδεή. ηό βεβμκόξ όηζ μί εηηάζεζξ πμύ ηαηέπεζ ηό Εεκζηό Εανασηό Ταιείμ παναηηδνίγμκηαζ ςξ «Εδάθδ ημΰ Ιζναήθ». επέηρευαν ηον μεηαζτημαηιζμό ασηών ηφν οργανιζμών πού βλέποσν νά ηούς αποδίδονηαι ώριζμένα προνόμια». Ή αθεηδνία ηδξ ιεβάθδξ επζπεζνήζεςξ είκαζ ή δδιζμονβία ηό 1901. ημΰ «Εεκζημύ Εανασημύ Ταιείμο». ηαζ θοζζηά. ηό όπμζμ πανμοζζάγεζ αοηό ηό λεπςνζζηό παναηηδνζζηζηό. βζά ανπαβή ηδξ βδξ ημο. θμζπόκ. 50 πνόκζα . Άπό ηήκ ηθαζζζηή απμζηζμηναηία. ηαζ έκαξ εειεθζώδδξ κόιμξ ήνεε κά ηδνύλδ ηό ακαπαθθμηνίςημ αοηώκ ηώκ εδαθώκ. πνόηεζηαζ βζα ακηζηαηάζηαζδ ημΰ παθαζζηζκζαημύ πθδεοζιμύ άπό έκακ άθθμ. μύηε ηάκ κά έκμζηζαζεή ζέ ιή εαναίμοξ. Δύμ άθθμζ κόιμζ αθμνμύκ ηό Keren Kayemet (Εεκζηό Εανασηό Ταιείμ» Νόιμξ ηδξ 23 Νμειανίμο 1953) ηαί ηό Keren Haye-sod («Ταιείμ Άκμζημδμιήζεςξ» Νόιμξ ηδξ 10δξ Ιακμοανίμο 1956). έπνεπε κά ηναηδεμύκ μζ βαίεξ ηαζ μί ενβαζίεξ. Πνόηεζηαζ βζά έκακ άπό ημύξ ηέζζενζξ «εειεθζώδεζξ» κόιμοξ (ζημζπεία εκόξ ιεθθμκηζημύ ζοκηάβιαημξ ηό όπμζμ ελαημθμοεεί κά ιήκ ύπάνπδ. ακαθένεζ. «ΑύηοΙ οί δύο νόμοι. γράθει ό καθηγηηής Κλάχν. βζα κά δδιζμονβήζμοκ ιζα μζημκμιία ζηδνζγόιεκδ ζέ ιζα ενβαηζηή ηαζ βεςνβζηή εανασηή ηάλδ. (αββθζημύ ή βαθθζημύ ηύπμο) πενκμύζαιε έηζζ ζέ έκακ απμζηζζιό. μζηζζιμύ ζηδκ θμβζηή ημΰ πμθζηζημύ ζζςκζζιμύ. ςξ άπθή «παναηήνδζδ». πμύ ζήιαζκε ιζα εζζνμή ιεηακαζηώκ «πάνζκ» ηςκ μπμίςκ ηαζ «εκακηίμκ» μύδεκόξ (όπςξ θέεζ ό ηαεδβδηήξ Κθάσκ).1 ΡΟΖΕ ΓΚΑΡΩΝΣΤ ζηζκίμοξ θεθθάπμοξ. Φςνσξ κά άπανζειή αοηά ηά πνμκόιζα.

Δεκ δίκεζ ηακ ημκ μνζζιό: ιζα «δζαζςεεΐζα» έηηαζδ (Λύηνςζδ ηδξ βδξ) από ηό εεκζηό εανασηό ηαιείμ βίκεηαζ βδ «εανασηή»: δεκ ιπμνεί πμηέ κά πμοθδεή ή κα έκμζηζαζεή ζέ «ιή-Έαναΐμ». ηήκ δοκαηόηδηα κά άκαζηείθδ δθα ηά δζηαζώιαηα ηώκ πμθζηώκ. όηακ ηό 1962 απαθθμηνζώεδηακ 500 εηηάνζα ζημ Νηέσν Έθ-Άνάκη. ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηώκ ιεηαηζκήζεςκ ημοξ: ανηεί ό ζηναηόξ κά ηδνύλδ ιζά γώκδ απαβμνεοιέκδ «γιά λόγοσς κραηικής αζθαλείας». ηαιία επελήβδζδ δεκ ηάκεζ βζ' αοηό ηό «ακαπαθθμηνίςημ». Ή αβνμηζηή πμθζηζηή ηςκ Ιζναδθζκώκ δβεηώκ είκαζ πμθζηζηή ιεεμδζηήξ άπμβοικώζεςξ ηδξ ανααζηήξ άβνμηζάξ. μύηε κά ηαθθζενβδεή από «ιή Εαναίμ».οι Θ Ε Μ Ε Λ Θ Ω Δ Ε Θ ΢ ΜΤΘΟΘ ΣΗ΢ Θ΢ΡΑΗΛΘΝΗ΢ ΠΟΛΘΣΘΚΗ΢ 2 ιεηά ηδκ δδιζμονβία ημο Ιζναήθ) πμύ ρδθίζηδηακ ηό 1960. ζημ Ναιπέθ ηαζ ηό Μπέκεπ βζά ηήκ δδιζμονβία ηήξ πόθεςξ Κάνιδθμκ πμύ πνμμνζγόηακ ιόκμ βζά Εαναίμοξ. Μπμνεί ηακείξ κά άνκδεή ημκ ναηζζζηζηό παναηηήνα αοημύ ημΰ εειεθζώδμοξ κόιμο. Ή έ'κκμζα ημΰ κόιμο αύημΰ δζαζηνεαθώεδηε άθμΰ εθανιόζεδηε ιέ ηνόπμ πμύ εοκμεί ηζξ δζαηνίζεζξ.π. ηόηε ή βή αοηή παναηηδνίγεηαζ «αηαθθζένβδηδ». Ό κόιμξ 124 δίκεζ ζημκ ζηναηζςηζηό Δζμζηδηή. "Ακ αοηή ή άδεζα δεκ δμεή. ηαζ ηό Υπμονβείμ Γεςνβίαξ . οπό ηό πνόζπδια —αοηή ηήκ θμνά— ηήξ «αζθαθείαξ». ιέ ηδκ ζοκδεζζιέκδ ημο επζιμκή ζηήκ αηνίαεζα. "Αθθδ δζαδζηαζία: ή πνήζδ ηώκ «κόιςκ επεζβμύζδξ ακάβηδξ» πμύ εεζπίζεδηακ ηό 1945 άπό ημύξ "Αββθμοξ εκακηίμκ ηώκ Εαναίςκ ηαζ ηώκ Ανάαςκ. βζά κά ιήκ ιπμνή έκαξ Άναααξ κά έπζζηνέρδ ζηά ιένδ ημο πςνίξ άδεζα ημΰ ζηναηζςηζημύ δζμζηδηή. Τό δζάηαβια πενί εββείμο ζδζμηηδζίαξ ημΰ 1943.π. βζά ηήκ απαθθμηνίςζδ θόβς δδιμζίμο ζοιθένμκημξ. απμηεθεί ηθδνμκμιζά άπό ηήκ επμπή ηδξ ανεηακκζηήξ ηονζανπίαξ. Είκαζ θοπδνό ηό δηζ ό ζμθόξ κμιμεέηδξ.

1

ΡΟΖΕ

ΓΚΑΡΩΝΣΤ

«ιπμνεί κά ηαηαθάαδ ηζξ αηαθθζένβδηεξ βαίεξ πνμηεζιέκμο κά
ελαζθάθζζδ ηδκ ηαθθζένβεζα ημοξ».
Όηακ μί "Αββθμζ εέζπζζακ, ηό 1945, αοηή ηδκ αάναανδ απμζηζμηναηζηή κμιμεεζία βζα κά ακηζιεηςπίζμοκ ηήκ εανασηή
ηνμιμηναηία, ό κμιζηόξ Μπένκανκη (Νηόα) Γζόγεθ, δζαιανηονόιεκμξ
βζ' αοηό ηό ζύζηδια «ηνοθώκ εκηαθιάηςκ ζοθθήρεςξ», δήθςκε:
«Θα οπαπεμύιε όθμζ ζηδκ επίζδιδ ηνμιμηναηία; Κάκεζξ πμθίηδξ
δέκ πνμζηαηεύεηαζ από ιζα ζζόαζα θοθάηζζδ πωνίξ πνμδβμοιέκδ
δίηδ... ή δύκαιδ ηδξ δζμζηήζεωξ κά έλμ-νίγδ ημκ μπμζμκδήπμηε
είκαζ απενζόνζζηδ... δέκ είκαζ ακάβηδ κά ηεθεζεή ηάπμζα
πανάααζδ, ιζά απόθαζδ πμύ εθήθεδ ζέ ηάπμζμ βναθείμ άνηεΐ...».
Αοηόξ ό σδζμξ Μπένκανκη (Νηόα) Γζόγεθ, όηακ έβζκε Υπμονβόξ
Γζηαζμζύκδξ ημο Ιζναήθ, εθήνιμζε αοημύξ ημύξ κόιμοξ εκακηίμκ ηςκ
Ανάαςκ.
Ό Γ. Σαπίνα, έπ' εοηαζνία ηςκ ζδίςκ κόιςκ, ζηήκ σδζα ζοκάκηδζδ
δζαιανηονίαξ ηδξ 7δξ Φεανμοανίμο 1946, ζημ Τέθ-Ααία, (Hapraklit,
Φεανμοάνζμξ 1946, ζεθ. 58-64) δήθςκε αηόια πζμ ζεεκανώξ:
«Ή ηάλδ πμύ μνίγεηαζ ιέ αοηή ηήκ κμιμεεζία είκαζ άκεο
πνμδβμοιέκμο ζηζξ πμθζηζζιέκεξ πώνεξ. Αηόια ηαζ ζηήκ καγζζηζηή
Γενιακία ηέημζμζ κόιμζ δέκ οπήνπακ».
Ό σδζμξ Γ. Σαπίνα, όηακ έ'βζκε εζζαββεθέαξ ημΰ Ιζναδθζκμύ
Κνάημοξ ηαζ ιεηά, Υπμονβόξ Γζηαζμζύκδξ, εθήνιμζε αοημύξ ημύξ
κόιμοξ ηαηά ηςκ Ανάαςκ. Γζόηζ, πνμηεζιέκμο κά δζηαζμθμβδεή ή
δζαηήνδζδ ζέ ζζπύ αοηώκ ηώκ ηνμιμηναηζηώκ κόιςκ, «ή ηαηάζηαζδ
εηηάηημο ακάβηδξ» δέκ έ'θδλε πμηέ, από ηό 1948, ζημ Ιζναδθζκό
ηνάημξ.

μζ Θ Ε Μ Ε Λ Θ Ω Δ Ε Θ ΢

ΜΤΘΟΘ ΣΗ΢ Θ΢ΡΑΗΛΘΝΗ΢ ΠΟΛΘΣΘΚΗ΢

2

Ό Σζιόκ Πένεξ έβναθε ζηδκ εθδιενίδα Davar ηδξ 25δξ Ιακμοανίμο
1972:
Ή πνδζζιμπμίδζδ ημΰ κόιμο 125, ζημκ όπμζμ ζηδνίγεηαζ ή
ζηναηζωηζηή ηοαένκδζδ, απμηεθεί άιεζδ ζοκέπεζα ημΰ αβώκα βζα
ηδκ εαναϊηή ιεηακάζηεοζδ ηαζ εβηαηάζηαζδ».
Ή κμιμεεηζηή νύειζζδ ηδξ ηαθθζένβεζαξ ηςκ πένζςκ βαζώκ ημΰ 1948,
ηνμπμπμζδιέκδ ηό 1949, ηζκείηαζ ζημ σδζμ πκεύια, άθθα δζα ιζαξ πζμ
αιέζμο όδμΰ: πςνίξ ηακ κά πνδζζιμπμζμύκηαζ μί πνμθάζεζξ ημΰ
«δδιμζίμο μθέθμοξ» ή ηδξ «ζηναηζςηζηήξ αζθαθείαξ», ό Υπμονβόξ
Γεςνβίαξ ιπμνεί κά έπζηάλδ ηάεε εβηαηαθεθεζιιέκδ βή. "Δηζζ, ή
ιαγζηή έλμδμξ ηςκ ανααζηώκ πθδεοζιώκ οπό ηήκ πίεζδ ηήξ
ηνμιμηναηίαξ ηύπμο Νηέσν Γζαζζίκ ηό 1948, Κάθν Κάζζει ζηζξ 29
Όηηςανίμο 1956 ή ηώκ «πμβηνόι» ηήξ «ιμκάδμξ 101» πμύ
δδιζμονβήεδηε άπό ηόκ Μμζέ Νηαβζάκ ηαζ ηήξ μπμίαξ επί ιαηνόκ
ήβήεδ ό Άνζέθ Σανόκ, «απεθεοεένςζε» έηζζ ηενάζηζεξ εηηάζεζξ μί
όπμζεξ εηηεκώεδηακ άπό ημύξ "Ανααεξ ζδζμηηήηεξ ή ηαθθζενβδηέξ
ημοξ ηαζ παναπςνήεδηακ ζημοξ Δαναίμοξ ηαηαθδρίεξ.
Ό ιδπακζζιόξ άπμβοικώζεςξ ηώκ θεθθάπςκ μθμηθδνώεδηε ιε ηό
δζάηαβια ηήξ 30 Ιμοκίμο 1948, ηό επείβμκ αμύθεοια ηήξ 15δξ
Νμειανίμο 1948 βζά ηζξ πενζμοζίεξ ηώκ «απόκηςκ», ηόκ κόιμ ζπεηζηά
ιε ηζξ βαίεξ ηώκ «απόκηςκ» (14 Μανηίμο 1950), ηόκ κόιμ βζά ηήκ
ηηήζδ ηώκ βαζώκ (13 Μανηίμο 1953) ηαζ έκα μθόηθδνμ μπθμζηάζζμ
ιέηνςκ βζά ηήκ κμιζιμπμίδζδ ηήξ θδζηείαξ ελακαβηάγμκηαξ ημύξ
"Ανααεξ κά εβηαηαθείρμοκ ηήκ βή ημοξ βζά κά εβηαηαζηαεμύκ εηεί
Δανασηέξ απμζηίεξ, όπςξ πανμοζζάγεζ ό Νάεακ Βάσκζημη ζημ αζαθίμ
ημο: Ό Σζωκζζιόξ εκακηίμκ ημΰ Ιζναήθ.
Γζά κά ζαδζηή αηόιδ ηαζ άπό ηήκ ικήιδ ή ύπανλδ αβνμηζημύ
παθαζζηζκζαημύ πθδεοζιμύ ηαζ κά έκζζποεή ό ιύεμξ ηήξ «έ-

1

ΡΟΖΕ

Γ ΚΑ ΡΩΝΣΤ

ξεκσκέλεο ρψξαο», ηά αξαβηθά ρσξηά θαηαζηξάθεθαλ, κέ ηά ζπίηηα
ηνπο, ηηο απιέο ηνπο, αθφκα θαη ηά θνηκεηήξηα θαη ηνχο ηάθνπο ηνπο.
΋ θαζεγεηήο Ίζξαέι ΢αράθ έδσζε ηφ 1975, πεξηνρή πξνο πεξηνρή,
ηνλ θαηάινγν 385 θαηεζηξακκέλσλ αξαβηθψλ ρσξηψλ πεξαζκέλα
άπφ ηήλ κπνπιληφδα άπφ ηά 475 πνχ ππήξραλ ηφ 1948.
«Πνμηεζιέκμο κά βίκδ πζζηεοηό όηζ, πνζκ ηό Ιζναήθ, ή Παθαζζηίκδ
ήηακ ιία «ένδιμξ», εηαημκηάδεξ πωνζά ζζμπεδώεδηακ ιέ
ιπμοθκηόγεξ ιέ ηά ζπίηζα ημοξ, ηζξ αοθέξ ημοξ, ηά ημζιδηήνζα ηαζ
ημύξ ηάθμοξ ημοξ».
Πδβή: Ίζξαέι ΢αράθ: «΋ ξαηζηζκφο ηνπ Ιζξαειηλνχ θξάηνπο» ζει. 152 θ. έπ.

Οί ηζξαειηλέο απνηθίεο ζπλερίδνπλ λά εγθαζίζηαληαη, κέ λέα φξκή
άπφ ηφ 1979, ζηήλ Τπεξηνξδαλία θαη πάληα, ζχκθσλα κέ ηήλ πην
θιαζζηθή απνηθηνθξαηηθή παξάδνζε, νί άπνηθνη είλαη έλνπινη.
Σφ ζθαηξηθφ απνηέιεζκα είλαη ηφ αθφινπζν: κε ά ηήλ εθδίσμε
έλάκηζπ εθαηνκκπξίνπ Παιαηζηηλίσλ, ή «εβξατθή γε», φπσο ιέλε νί
άλζξσπνη ηνυ «Εζληθνχ Εβξατθνχ Σακείνπ», 6,5% ηφ 1947,
θαηαιακβάλεη ζήκεξα πεξηζζφηεξν άπφ ηφ 93% ηεο Παιαηζηίλεο
(άπφ ηφ φπνην ηφ 75% αλήθεη ζην θξάηνο θαη 14% ζην Εζληθφ
Σακείν).
΋ απνινγηζκφο απηήο ηεο επηρεηξήζεσο είρε, έθ ηψλ πξνηέξσλ,
θαη κέ ηξφπν αμηνζεκείσην ζπλνςηζζή ζηήλ εθεκεξίδα ηψλ
Άθνζηάκενξ ηεο Ννηίνπ Αθξηθήο, Die Transvaler, εηδηθή ζέ ζέκαηα
θπιεηηθψλ δηαθξίζεσλ (άπαξράτλη):
«Πμζά ή δζαθμνά ιεηαλύ ημο ηνόπμο ιέ ημκ όπμζμ ό ζζναδθζκόξ
θαόξ πνμζπαεεί κά δζαηδνδεή ώξ έπεζ ακάιεζα ζέ θαμύξ ιδ
εαναϊημύξ, ηαζ ζ' αοηόκ ηώκ Άθνζηάκενξ κά παναιείκμοκ αοηό
πμύ είκαζ;».
Πεγή: Υέλξΐ) Κάηζεθ: «Νφηηνο Αθξηθή: κηά ρψξα ρσξίο θίινπο» φπσο
παξαηίζεηαη άπφ ηνλ Ρ. ΢ηήβελο (΢ησληζκφο, Νφηηνο Αθξηθή, θαη
Απαξηράηλη).

νη Θ Ε Μ Ε Λ Θ Ω Δ Ε Θ ΢

ΜΤΘΟΘ ΣΗ΢ Θ΢ΡΑΗΛΘΝΗ΢ ΠΟΛΘΣΘΚΗ΢

2

Σφ τδην ζχζηεκα ηνυ απαξηράηλη εθδειψλεηαη ζηελ λνκνζεζία πεξΊ
αηφκσλ φπσο ζηελ ηδηνπνίεζε ηεο γεο. Ή αοημκμιία ηελ νπνία
ζέινπλ λα παξαρσξήζνπλ ζηνπο Παιαηζηηλίνπο νί Ιζξαειηλνί,
ηζνδπλακεί κε ηά κπαληνπζηάλ γηά ηνχο Μαχξνπο ηεο Ννηίνπ
Αθξηθήο.
Αλαιχνληαο ηηο ζπλέπεηεο ηνυ λφκνπ ηεο «Επηζηξνθήο», φ Κιάτλ
ζέηεη ηφ δήηεκα:
«'Άκ ό εαναϊηόξ θαόξ λεπενκά ηαηά πμθύ ημκ πθδεοζιό ημϋ
Ιζναδθζκμύ ηνάημοξ, ιπμνμύιε, ακηζζηνόθωξ, κά πμΰιε όηζ όθμξ ό
πθδεοζιόξ ημο Ιζναδθζκμύ Κνάημοξ, δεκ είκαζ εαναϊηόξ, άθμΰ
ζηδκ πώνα οπάνπεζ ιζά ζδιακηζηή ιδ εαναϊηή ιεζμκόηδξ, ηονίωξ
ανααζηή ηαζ δνμοζζηή. Τό εέια πμύ ηίεεηαζ είκαζ κά βκωνίγμοιε
ζέ πμζμ ααειό ή ύπανλδ εκόξ Νόιμο Επζζηνμθήξ, πμύ εοκμεί ηήκ
ιεηακάζηεοζδ εκόξ ηιήιαημξ ημΰ πθδεοζιμύ (ηό όπμζμ πνμζδζμνίγεηαζ άπό ηήκ ενδζηεοηζηή ηαζ εεκζηή ημο ηαοηόηδηα), δεκ
ιπμνεί κά εεωνδεή δηζ πνμααίκεζ ζέ δζαηνίζεζξ».
Πεγή: Κιψλη Κιάτλ, Δηεπζπληήο ηνυ Ιλζηηηνχηνπ ΢πγθξηηηθνχ Δηθαίνπ ζην εβξατθφ Παλεπηζηήκην ηεο Ιεξνπζαιήκ. «΋ εβξατθφο ραξαθηήξαο ηνυ Ιζξαειηλνχ Κξάηνπο». Έθδ. Cujas, Παξίζη 1977, ζει. 33.

΋ ζπγγξαθέαο αλαξσηηέηαη, εηδηθψηεξα, άλ ή Δηεζλήο ΢πκθσλία γηά
ηήλ θαηάξγεζε φισλ ησλ κνξθψλ θπιεηηθψλ δηαθξίζεσλ (πνχ
πηνζεηήζεθε ζηηο 21 Δεθεκβξίνπ 1965 άπφ ηήλ Γεληθή ΢πλέιεπζε
ηψλ Ηλσκέλσλ Εζλψλ) δελ εθαξκφδεηαη θαη ζηήλ πεξίπησζε ηνυ
Νφκνπ ηεο Επηζηξνθήο. Με κηά δηαιεθηηθή ηήλ νπνία αθήλνπκε ζηήλ
θξίζε ηνυ αλαγλψζηε, φ δηαπξεπήο λνκηθφο θαηαιήγεη κε απηή ηήλ
ιεπηή δηάθξηζε: άπφ άπνςε κή δηαθξίζεσλ
«έκα ιέηνμ δέκ πνέπεζ κά ζηνέθεηαζ εκακηίμκ ιζάξ ζοβηεηνζιέκδξ
μιάδμξ. Ό Νόιμξ ηδξ Επζζηνμθήξ εεζπίζεδηε πνμξ όθεθμξ ηώκ
Εαναίωκ πμύ επζεοιμύκ κά έβηαηαζηα-

1

ΡΟΖΕ

Γ ΚΑΡΩΝΣΤ

θοΰν ζηο Ιζραήλ, δέν ζηρέθεηαι ενανηίον καμμιάς ομάδος ή
έθνόηηηος. Δέν αλέποσμε από ποια άπουη ασηός ό νόμος μπορεί
να θεφρηθή όηι κάνει διακρίζεις». Πδβή: ώξ ακςηένς ημδ Κθάΐκ, ζεθ. 35.
Σημκ ακαβκώζηδ πμύ εα ηζκδύκεοε κά παναπθακδεή από αύηδ ηδκ
ημοθάπζζημκ εναζεΐα θμβζηή, —ή μπμία ζδιαίκεζ ηαηά ηό δζάζδιμ
πζά αζηείμ, δηζ δθμζ μί πμθίηεξ εΐκαζ σζμζ, άθθα ιενζημί είκαζ πζμ σζμζ
άπό ημύξ άθθμοξ,— εά πανμοζζάζμοιε ζοβηεηνζιέκα ηδκ ηαηάζηαζδ
πμύ δδιζμονβήεδηε άπό αοηόκ ημκ Νόιμ ηδξ Επζζηνμθήξ. Γζά όζμοξ
δέκ ςθεθμύκηακ άπό αοηόκ, πνμαθέθεδηε έκαξ Νόιμξ βζά ηήκ
εεκζηόηδηα (5712-1952)· άθμνα (άνενμ 3) ζέ
«κάθε άηομο ηό όποιο, αμέζφς πριν άπό ηήν ίδρσζη ηοσ Κράηοσς,
ήηαν Παλαιζηίνιος σπήκοος, και δέν βίνεηαι Ιζραηλινός αάζει ηοσ
άρθροσ 2»
(ηό όπμζμ άθμνα ημύξ Εαναίμοξ). Αοημί ημύξ μπμίμοξ εκκμεί αοηή ή
πανάβναθμξ (ηαζ μί όπμζμζ εεςνμύκηαζ όηζ «οσδέποηε είταν εθνικόηηηα
προηβοσμένφς», δδθ. εεςνμύκηαζ ώξ ηθδνμ-κμιζηώξ απάηνζδεξ)
πνέπεζ κά απμδείλμοκ (απόδεζλδ ζοπκά αδύκαηδ δζόηζ ηά πανηζά έπμοκ
έλαθακζζεή ιέζα ζημκ πόθειμ ηαζ ηήκ ηνμιμηναηία πμύ ζοκόδεοζακ
ηήκ εβηαείδνοζδ ημο ζζςκζζηζημύ ηνάημοξ), δηζ ηαημζημύζακ αοηή
ηήκ βδ άπό ηήκ ηάδε ιέπνζ ηήκ ηάδε επμπή. Φςνίξ αοηό απμιέκεζ, βζά
κά βΐκδ ηακείξ πμθίηδξ, ή μδόξ ηδξ «Πμθζημβναθήζεςξ» πμύ απαζηεί,
π.π. «μια ώριζμένη βνώζη ηης εαραχκής βλώζζας». Μεηά άπό αοηό,
«άκ κρίνεηαι τρήζιμο», ό Υπμονβόξ Εζςηενζηώκ παναπςνεί (ή
ανκείηαζ) ηήκ ζζναδθζκή οπδημόηδηα. Έκ ζοκημιία, αάζεζ ηδξ
ζζναδθζκήξ κμιμεεζίαξ, έκαξ Εαναίμξ ηήξ Παηαβμ-κίαξ βίκεηαζ
Ιζναδθζκόξ πμθίηδξ ηήκ σδζα ζηζβιή πμύ παηά ηό πόδζ ημο ζημ
αενμδνόιζμ ημΰ Τέθ-Άαία· έκαξ Παθαζζηίκζμξ, βεκκδιέκμξ ζηήκ
Παθαζζηίκδ, άπό βμκείξ Παθαζζηζκίμοξ, ιπμ-

μζ Θ Ε Μ Ε Λ Θ Ω Δ Ε Θ ΢

ΜΤΘΟΘ ΣΗ΢ Θ΢ΡΑΗΛΘΝΗ΢ ΠΟΛΘΣΘΚΗ΢

2

νεΐ κά εεςνδεή άπαηνζξ. Δέκ οπάνπεζ ζ' αοηό ηαιιία θοθεηζηή
δζάηνζζδ καηά ηςκ Παθαζζηζκίςκ απθώξ έκα ιέηνμ προς όθελος ηςκ
Εαναίςκ!
Είκαζ, θμζπόκ, δύζημθμ κά άιθζζαδηδεή ηό Χήθζζια 10 ηδξ Γεκζηήξ
Σοκεθεύζεςξ ημΰ Ο.Η.Ε., ηδξ 10δξ Νμειανίμο 1975 (ρήθζζια
3379-ΦΦΦ) ηό όπμζμ ορίζει ημκ ζζςκζζιό ώξ
«μορθή ραηζιζμού και θσλεηικών διακρίζεφν».
Σηήκ πναβιαηζηόηδηα, αύημζ πμύ εβηαείζηακηαζ ζημ Ιζναήθ δέκ ηό
ηάκμοκ βζά κά εηπθδνώζμοκ ηδκ «οπόζπεζδ», πανά ζέ εθάπζζημ
ααειό. Ό «κόιμξ ηήξ επζζηνμθήξ» έπαζλε πμθύ ιζηνό νόθμ. Καζ εΐκαζ
εοηοπέξ ηό βεβμκόξ όηζ έηζζ ζοκέαδ δζόηζ, ζέ όθεξ ηζξ πώνεξ ημΰ
ηόζιμο, μί Εαναίμζ έπαζλακ έκακ πνςηαβςκζζηζηό νόθμ ζέ δθα ηά
πεδία ηήξ παζδείαξ, ηήξ επζζηήιδξ ηαζ ηώκ ηεπκώκ ηαζ εά ήηακ
εθζαενό κά έπεηύβπακε ό ζζςκζζιόξ ημκ ζηόπμ πμύ είπακ εέζεζ μί
άκηζζδιΐηεξ: κά λεννζγώ-ζμοκ ημοξ Εαναίμοξ άπό ηζξ ακηίζημζπεξ
παηνίδεξ ημοξ βζά κά ημύξ ηθείζμοκ ζ' έκα παβηόζιζμ βηέηημ. Τό
πανάδεζβια ηώκ I"άθθςκ Εαναίςκ είκαζ παναηηδνζζηζηό: ιεηά ηζξ
ζοιθςκίεξ ημΰ Έαζάκ ημΰ 1962 ηαζ ηήκ απεθεοεένςζδ ηήξ Αθβενίαξ,
άπό ημύξ 130.000 Εαναίμοξ πμύ εβηαηέθεζρακ ηήκ Αθβενία, ιόκμ
20.000 πήβακ ζημ Ιζναήθ ηαζ 110.000 ζηήκ Γαθθία. Αοηή ή
ιεηαηίκδζδ δέκ ήηακ απμηέθεζια εκόξ άκηζζδιζηζημΰ δζςβιμΰ δζόηζ ή
ακαθμβία ηώκ ιή Εαναίςκ Γάθθςκ απμίηςκ πμύ άθδκακ ηήκ Αθβενία
ήηακ ή σδζα. Ή ακαπώνδζδξ αοηή είπε ώξ αζηία όπζ ημκ ακηζζδιζηζζιό
άθθά ηήκ πνμδβμοιέκδ βαθθζηή απμζηζμηναηία ηαί μί Γάθθμζ Εαναίμζ
ηήξ Αθβενίαξ είπακ ηήκ Ιδζα ηύπδ ιέ ημύξ άθθμοξ Γάθθμοξ ηήξ
Αθβενίαξ.
Έν πενζθήρεζ, ηό ζύκμθμ ζπεδόκ ηώκ Εαναίςκ ιεηακαζηώκ ζηό
Ιζναήθ ήνεακ βζά κά βθοηώζμοκ άπό ημύξ ακηζζδιζηζημύξ δζςβιμύξ.

000 ηαημίηςκ.000 Δαναίμζ ζηήκ Παθαζζηίκδ ζέ έκακ ζοκμθζηό πθδεοζιό 1 εηαημιιονίμο 250 πζθζάδςκ ηαημίηςκ. μί απόβμκμζ ημοξ έθηαζακ ημύξ 450. Σό 1949 άπ' αοημύξ απέιεκακ ιόκμ 160. 757. ΢ηήκ ζοκέπεζα ηαηαθεάκμοκ. Σόηε άνπζζε ό ιεεμδζηόξ λεννζγςιόξ ηςκ Παθαζζηζκίςκ. .000 ζημ ηέθμξ ημΰ 1970. ιεηαλύ ηςκ δύμ πμθέιςκ. Άπμ ημ 1882 έςξ ημ 1917 έθηαζακ έηζζ ζηήκ Παθαζζηίκδ 50. ηζξ παναιμκέξ ηδξ δδιζμονβίαξ ημΰ ηνάημοξ ημΰ Ιζναήθ. διςξ. Σμ πζμ ιαγζηό ηύια. ένπεηαζ άπμ ηήκ Γενιακία ελ αζηίαξ ημο επαίζποκημο πζηθενζημύ ακηζζδιζηζζιμύ. ό Άζεν Γημοΐκζιπενβη (βνάθμκηαξ ιε ηό ρεοδώκοιμ Άπακη Υάαι. οπήνπακ 25. έκαξ άπμ ημύξ πνώημοξ ζζςκζζηέξ. οπήνπακ 600. Έλ' αζηίαξ ιζάξ ζζπονήξ βεκκδηζηόηδημξ. Αλίγεζ κα οπεκεοιίζμοιε δηζ ή οπμηζεέιεκδ αοηή «ένδιμξ» έηακε ελαβςβέξ δδιδηνζαηώκ ηαζ εζπενζδμεζδώκ. εη ηςκ μπμίςκ 663. Σό 1947. Άπμ ημ 1882 ανπίγμοκ μί ιαγζηέξ ιεηακαζηεύζεζξ ιεηά ηα ιεβάθα πμβηνόι ηδξ ηζανζηήξ Ρςζζίαξ.000 Δαναίμζ θηάκμοκ έηζζ ζηήκ Παθαζζηίκδ πνζκ ημ 1945. ιεηακάζηεξ άπμ ηήκ Πμθςκία ηαζ ημ Μάβηνειπ βζα κα ζςεμύκ άπμ ημύξ δζςβιμύξ. 88% Άνααεξ ηαζ 11% Δαναίμζ. πενζζζόηενα άπμ 20.000 "Ανααεξ ηαημζημύζακ ζηα εδάθδ πμύ επνόηεζημ κα βίκμοκ ηό ηνάημξ ημΰ Ιζναήθ. Ό Ιζναδθζκόξ ΢ύκδεζιμξ Ακενςπίκςκ Γζηαζςιάηςκ απμηαθύπηεζ δηζ άπμ ηίξ 11 Ιμοκίμο 1967 έςξ ηζξ 15 Νμειανίμο 1969. Άπμ ηό 1891.000 Άνααεξ πνζζηζακμί) ηαζ 83.1 ΡΟΖΕ ΓΚΑΡΩΝΣΤ Tò 1880.000 Άνααεξ ιμοζμοθιάκμζ ηαζ 73. Τπήνπακ ηαηά ηήκ ανεηακκζηή απμβναθή ηήξ 31δξ Γεηειανίμο 1922.000 ανααζηά ζπίηζα ακαηζκάπεδηακ ζημ Ιζναήθ ηαζ ηήκ Τπενζμνδακία. δδθ. πενίπμο 650. Πνζκ ημκ πόθειμ ημΰ 1948.000.πενίπμο 400.000 Δαναίμζ ζηήκ Παθαζζηίκδ ζέ έκακ πθδεοζιό 500.000 Δαναίμζ.000 "Ανααεξ (590.000 ηάημζημζ ζηήκ Παθαζζηίκδ.000 Δαναίμζ.

μί πώνεξ πανα-/(ηβμί ηαζ ελαβςβείξ εά είκαζ μί αηόθμοεεξ: Παθαζζηίκδ: 15 εηαημιιύνζα . Ι ' η Ί κά παναιείκμοιε ζημ πανάδεζβια ηώκ μπςνμθόνςκ. δεν είναι καθόλος έηζι. ζηδκ πνάλδ) ελάβμοκ 30.000 ηόκ-κμοξ ζζηάνζ ημκ πνόκμ. ή "ΙίηΟηζδ Πήθ. ή παναβςβή δεηαπθαζζάγεηαζ ιεηαλύ 1922 ηαζ 1938. μί «αεδμοίκμζ» (ηαθθζενβδηέξ δδιδηνζαηώκ.ή επζθάκεζα ηςκ ανααζηώκ ηαθθζενβεζώκ μπςνμθόνςκ ηνζπθαζζάγεηαζ ιεηαλύ 1921 ηαζ 1942· αοη ή ηώκ πμνημηαθεώκςκ ηαζ άθθςκ δέκδνςκ έπηαπθαζζάγεηαζ ι ζ ζ ζ / λ ύ 1922 ηαζ 1947.μζ Θ Ε Μ Ε Λ Θ Ω Δ Ε Θ ΢ ΜΤΘΟΘ ΣΗ΢ Θ΢ΡΑΗΛΘΝΗ΢ ΠΟΛΘΣΘΚΗ΢ 2 «έκαξ άπό ημκ θαό») ζέ ιζα επίζηερδ ημο ζηδκ Παθαζζηίκδ. Τά μόνα ακαλλιέπγηηα μέπη είναι οί αμμώδειρ εκηάζειρ και ηά βπασώδη όπη όπος δέν μποπούν νά θςηπώζοςν παπά μόνον οπωποθόπα δένηπα και αςηό. μεηά άπό ζκληπό μόσθο και μεγάλερ επγαζίερ καθαπίζμαηορ και εκζκαθήρ». . εηηζιά όηζ βζά ηζξ ηνζάκηα εηαημιιύν ζ α ηθμύαεξ πμνημηαθζώκ ηαηά ηζξ όπμζεξ εά αύλδεή ή παβηό-< ρ η ζ ηαηακάθςζδ ζηά επόιεκα δέηα πνόκζα. Σέ όλη ηην έκηαζη ηηρ σώπαρ.ζ ζ / . ι | Ί Οι μι λιώδιιις μνΟοι της ισραηλινής πολιτικής. έσοςμε ζςνηθίζει νά πιζηεύοςμε όηι ηο "Επεηρ Ιζπαήλ είναι ζήμεπα ζσεδόν επημωμένο. Πηγή: "Απμκη. 14 . ζηδνζγμιέκδ ζηδκ ηαπεία ακάπηολδ ηδξ πμνημηαθμηαθθζεν. μια έπημορ σωπίρ καλλιέπγειερ. Σηην ππαγμαηικόηηηα. 23. πνζκ ημύξ ζζςκζζηέξ. είκαζ δύζκολο νά βπεθούν ακαλλιέπγηηα σωπάθια. ζηδκ Παθαζζηίκδ. πμύ πανμοζζάζεδηε ζημ Βνεηηακζηό Κμζκμαμύθ ζ μ ηόκ Ιμύθζμ ημο 1937 άπό ημκ Δπίηνμπμ ηώκ Απμζηζώκ. 8δ έηδμζδ. Οίημξ ΏβνΪΓ. όμωρ. ζεθ. "Απακηα (ζηα Δανασηά) Σέθ-Άαία Έηδ. ηαηαεέηεζ ηδκ έλδξ ιανηονία: «Σηο εξωηεπικό. ΢ηδκ πναβιαηζηόηδηα. και δηι οποιοζδήποηε επιθςμεί νά αποκηήζει γη μποπεί νά έ'πθη εδώ και νά απόκηηζη όζη ή καπδιά ηος επιθςμεί.

: 7 εηαημιιφνζα Ιζπακία: 5 εηαημιιφνζα "Αθθεξ πχνεξ (Κφπνμξ.Π. Σηήκ θωνίδα ηήξ Γάγαξ.000 Ιζναδθζκμί ιμζναζιέκμζ ζέ ηνζάκηα ημπμεεζίεξ». 3.θπ. ανίζημκηαζ 12. Σφιθςκα ιε ιία ιεθέηδ ημΰ Αιενζηακζημφ Σηέση Νηδπάνηιεκη. ζεθ. 90. πμηέ δέκ οπήνλε πανόιμζα . ζοκεπίγεζ ηό Σηέϊη Νηδπάνηιεκη.000 Ιζναδθζκμί έπμοκ έβηαηαζηαεή ζέ πενίπμο 12 βεζημκζέξ. «όπμο μί Ιζναδθζκέξ ανπέξ ηαηέπμοκ ζπεδόκ ηό ήιζζο ηώκ εδαθώκ». ηεθάθαζμ 8.000 πενίπμο άπ' αοημφξ ηαημζημφκ ζημοξ 150 ζοκμζηζζιμφξ ηδξ Υπενζμνδακίαξ. ζπεδόκ 120. παν. η. Πδβή: Le Monde. Σημ μνμπέδζμ ημΰ Γημθάκ. Πδβή: «Έηεεζδ Πήθ».): 3 εηαημιιφνζα.000 Ιζναδθίηεξ ηαημζημύκ ζέ δεηαπέκηε μζηζζιμύξ.1 ΡΟΖΕ ΓΚΑΡΩΝΣΤ Η. πμφ οπεαθήεδ ζηζξ 20 Μανηίμο ζε ιζα επζηνμπή ημΰ Κμβηνέζ-ζμο.Α. Απμηεθμύκ «ηαηά πνμζέββζζδ» ημ 13% ημΰ ζοκμθζημΰ πθδεοζιμύ αοηώκ ηώκ εδαθώκ». 18 Απνζθίμο 1993. έβναθε: «Άπό ηήκ δεηαεηία ημΰ '70. «Σημκ Ακαημθζηό ημιέα ηήξ Ιενμοζαθήι ηαζ ζηζξ ανααζηέξ ζοκμζηίεξ πμύ ελανηώκηαζ από ηήκ δδιμηζηή ανπή. Αίβοπημξ. «πενζζζόηενμζ από 200. όπμο ηό εαναϊηό ηνάημξ έπεζ δδιεύζεζ ηό 30% ιζαξ πενζμπήξ ήδδ ύπενπθδεοζιζαηήξ.000 Ιζναδθζκμί είκαζ ηώνα εβηαηεζηδιέκμζ ζηα ηαηεπόιεκα εδάθδ (ζοιπενζθαιαακμιέκωκ ημΰ Γημθάκ ηαζ ηδξ Δοηζηήξ Ιενμοζαθήι). 214. ιε ηήκ ιεβαθφηενδ ηοηθμθμνία ζημκ Ιζναδθζκυ ηφπμ. 19. Ή εθδιενίδα Yedioth Aharonoth. Αθβενία.

(Θοιίγμοιε δηζ υ Άνζέθ Σανυκ ήηακ υ Γεκζηυξ Δζμζηδηήξ ηδξ εζζαμθήξ ζημκ Λίαακμ. Ό Άνζέθ Σάνμκ (οπμονβόξ ζηέβδξ ηαζ δμιήζεωξ). αζπμθείηαζ πονεηωδώξ ιε ηδκ εβηαηάζηαζδ κέωκ μζηζζιώκ. ηαεζζηά απαηδθή ηάεε πναβιαηζηή «αοημκμιία» ηχκ Παθαζζηζκίςκ ηαζ αδφκαηδ ηήκ εζνήκεοζδ υζμ οπάνπεζ ζηήκ πνάλδ ηαημπή.). ιε ηδκ ακάπηολδ ηώκ ήδδ ύπανπμοζώκ. Ό Σανυκ έηθεζζε ηα ιάηζα ιπνμζηά ζ' αοηέξ ηζξ πανακμιίεξ ηαζ έβζκε ζοκέκμπμξ ημο. ςζηυζμ. υπςξ απεηάθορε ή σδζα ή ζζναδθζκή επζηνμπή βζα ηήκ ένεοκα ζπεηζηά ιέ ηζξ ζθαβέξ). ιε ηήκ ηαηαζηεοή δνόιωκ ηαζ ηήκ πνμεημζιαζία κέωκ μζημπέδωκ. υπςξ ηαζ υ ελμπθζζιυξ ηχκ απμίηςκ (ζακ ημοξ ηοπμδζχηηεξ.Α.μζ Θ Ε Μ Ε Λ Θ Ω Δ Ε Θ ΢ ΜΤΘΟΘ ΣΗ΢ Θ΢ΡΑΗΛΘΝΗ΢ ΠΟΛΘΣΘΚΗ΢ 2 επζηάποκζδ ζηήκ μζημδόιδζδ ζηα εδάθδ. ζοκεπίγεζ ή Ye-dioth. μιυθςκα ηαηαδζηαζεή άπυ ηα Ηκςιέκα "Εεκδ (ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηαζ ηχκ Η. ' 11 εβηαηάζηαζδ απμζηζαηχκ μζηζζιχκ ζηα ηαηεπυιεκα εδάθδ απμηεθεί ηαηάθςνδ πανααίαζδ ηχκ δζεεκχκ ηακυκςκ δζηαίμο ηαζ ηονίςξ ηήξ Σοιαάζεςξ ηήξ Γεκεφδξ ηήξ 12δξ Αοβμφζημο 1949. Τυ ηφνζμ αάνμξ ηδξ πνμζπάεεζαξ βζα εβηαηάζηαζδ μζηζζιχκ πέθηεζ ζηήκ Ιενμοζαθήι ιέ ζηυπμ κα ηαηαζηή ιή ιεηαζηνέ-ρζιδ ή απυθαζδ πνμζανηήζεςξ ημτ ζοκυθμο ηήξ Ιενμοζαθήι.Π. ηήξ μπμίαξ ηυ άνενμ 49 μνίγεζ: . άθθμηε. Πδβή: Αυτά τα Ιζναδθζκά ηείιεκα πανμοζζάγμκηαζ ζηδκ Le Monde ηδξ 18 Απνίθζμ» 1991. Ή δζαηήνδζδ αοηχκ ηχκ Εανασηχκ μζηζζιχκ ζηα ηαηεπυιεκα ηαζ ή πνμζηαζία ημοξ άπυ ημκ Ιζναδθζκυ ζηναηυ. πμφ έπεζ. ò υπμζμξ έλχπθζζε ηζξ πμθζημθοθαηέξ ηχκ θαθαββζηχκ πμφ δζέπναλακ ηα «πμβηνυι» ηχκ παθαζζηζκζαηχκ ζηναημπέδςκ ηήξ Σάιπνα ηαζ ηδξ Σαηίθα. ημτ Φάν Οφέζη ζηήκ Αιενζηή).

Δώδεηα Παθαζζηίκζμζ πέεακακ ζηζξ Ιζναδθζκέξ θοθα- . ημΰ Ιζναδθζκμύ ζοκδέζιμο βζα ηά ακενώπζκα δζηαζώιαηα. W. ζημ ιεβαθύηενμ ηιήια ημοξ άπμζημζ. όπφς κι' εκείνο ηής «ηρομοκραηίας» ηής Ίνηιθάνηα είναι αζηεία: οί αριθμοί είναι. ζηζξ 9 Δεηειανίμο 1987.N. 11 ηό 1992 ηαζ 11 ηό 1993. 4 ηό 1989.A) ημοξ ακεαάγεζ ζηζξ 90.R. ζύιθςκα ιέ οπμθμβζζιό ημΰ ζηναημύ. 134 ηό 1990. 93 ηό 1991. ηό 1993. δδθ. εύβλφηηοι: «1116 Παθαζζηίκζμζ ζημηώεδηακ άπό ηζξ ανπέξ ηήξ Ίκηζθάκηα (ή επακάζηαζδ ιέ ηζξ πέηνεξ). Τνζάκηα ηνεζξ Ιζναδθζκμί ζηναηζώηεξ ζημηώεδηακ άπό ηζξ 9 Δεηειανίμο 1987. 108 ημ 1992 ηαζ 155 άπό ηήκ 1δ Ιακμοανίμο εςξ ηζξ 11 Σεπηειανίμο 1993. 2 ηό 1991. Σανάκηα άιαπμζ. Μεηαλύ ηώκ εοιάηςκ ειθακίγμκηαζ 233 παζδζά δθζηίαξ ηάης ηώκ δέηα επηά εηώκ. Τα προζτήμαηα ηής «αζθαλείας». ηναημύκηακ ζηζξ ζςθνμκζζηζηέξ θοθαηέξ ηαζ ζηα ηναηδηήνζα ημΰ ζηναημύ. άπό αμθέξ ζηναηζςηώκ.000. Σηναηζςηζηέξ πδβέξ ακαθένμοκ πενίπμο είημζζ πζθζάδεξ Παθαζζηζκίμοξ ηναοιαηίεξ άπό ζθαίνεξ. 1 ηό 1990. ζημηώεδηακ ζηα ηαηεπόιεκα. Δδθ. 626 ηό 1988 ηαζ 1989. Ακόμη καΐ ό ίδιος ό Χίηλερ οσδέποηε παρέαη ασηόν ηόν διεθνή κανόνα: ποηέ δέν εβκαηέζηηζε Γερμανούς «άποικοσς» ζέ εδάθη άπ' όποσ θα εΐταν έκδιφτθή Γάλλοι τφρικοί. αζηοκμιζηώκ ή απμίηςκ. ζύιθςκα ιέ ιζα ιεθέηδ ηήξ Μπεηζεθέι. Σύιθςκα ιέ ηζξ ακενςπζζηζηέξ μνβακώζεζξ. 4 ηό 1988. δέηα πέκηε πζθζάδεξ Παθαζζηίκζμζ. ηαζ ή Υπδνεζία ηώκ Ηκςιέκςκ Εεκώκ βζα αμήεεζα πνμξ ημοξ πνόζθοβεξ ηήξ Παθαζζηίκδξ (U.1 ΡΟΖΕ ΓΚΑΡΩΝΣΤ «Ή ηαημπζηή δύκαιδ δέκ ιπμνεί κά πνμαή ζε ιεηαθμνά εκόξ ηιήιαημξ ημο δζημύ ηδξ αιάπμο πθδεοζιμύ ζηα εδάθδ πμύ ηαηέπεζ». άπό αύηη ηην άπουη.

12 Σεπηεμαρίοσ 1993. Δέκ είιαζ όιςξ «αθζενςιέκμξ» ζημ Κνάημξ ημο Ιζναήθ. μνζζιέκμζ οπό ζοκεήηεξ πμύ δέκ έπμοκ αηόιδ δζαθεοηακεή. παν' όηζ είιαζ πάκς από ζανάκηα εηώκ. κά θαηνέρς ηό Κνάημξ. ζηα ζηναηζςηζηά ηναηδηήνζα. δζαηνίζεςκ ηαζ απανηπάζκη». Εΐιαζ πνμζημθθδιέκμξ ζηήκ Εανασηή βθώζζα ηαζ πμίδζδ ηαζ ιμο ανέζεζ κά πζζηεύς όηζ ζέαμιαζ ηαπεζκά ιενζηέξ από ηζξ άλζεξ ηώκ ανπαίςκ πνμθδηώκ ιαξ. 263. Αοηή ή ακενςπζζηζηή μνβάκςζδ αηόιδ οπμδεζηκύεζ όηζ ημοθάπζζημκ είημζζ πζθζάδεξ ηναημύιεκμζ ααζακίγμκηαζ. Κάκς ηζξ εδηείεξ ιμο ζημκ ζηναηό ηάεε πνόκμ. ηάεε πνόκμ. Θεςνώ ημκ εαοηό ιμο ώξ πμθίηδ πμύ ζέαεηαζ ημύξ κόιμοξ. ηαηά ηδκ δζάνηεζα ακαηνίζεςκ». δπφς βράθει ό καθηβηηής Ίζραέλ Σατάκ: «δζόηζ αοημί μί μζηζζιμί. Πδβή: Le Monde. Φακηάγμιαζ ημκ Άιώξ ή ημκ Ηζαΐα ακ ημύξ έγδημύζακ κά θαηνέρμοκ ηό ααζίθεζμ ημΰ Ιζναήθ ή ηδξ Ιμοδαίαξ! . Πδβή: Ίζραέλ Σατάκ: «Ό ραηζιζμός ηοσ Ιζραηλινού κράηοσς». ζελ. Πζζηεύς όηζ πνέπεζ κά θέιε ηήκ αθήεεζα ηαζ κά ηάκμοιε αοηό πμύ πνέπεζ βζα κά δζαθοθάλμοιε ηήκ δζηαζμζύκδ ηαζ ηήκ ζζόηδηα βζα όθμοξ. δζααεααζώκεζ ή Μπεν-ηζεθέι. "Οιςξ. Πολλαπλές παρααιάζεις. λοιπόν. ή ζε μπμζμδήπμηε άθθμ Κνάημξ ή μνβάκςζδ! Είιαζ πνμζημθθδιέκμξ ζηα ζδεώδδ ιμο. ηοσ διεθνούς δικαίοσ καθώς θεφρείηαι «κοσρελόταρηο» και κσρίφς. άπα ηήκ σδζα ημοξ ηήκ θύζδ.οι Θ Ε Μ Ε Λ Θ Ω Δ Ε Θ ΢ ΜΤΘΟΘ ΣΗ΢ Θ΢ΡΑΗΛΘΝΗ΢ ΠΟΛΘΣΘΚΗ΢ 2 ηέξ από ηήκ ανπή ηδξ Ίκηζθάκηα. "Ορίζηε ή μαρησρία ηοσ καθηβηηή Σατάκ βια ηήν είδφλολα-ηρεία ή οποία ζσνίζηαηαι ζηήν ανηικαηάζηαζη ηοσ Θεοΰ ηοσ Ιζραήλ άπο το κράηος ηοϋ Ιζραήλ: «Είιαζ έκαξ Εαναίμξ πμύ γή ζημ Ιζναήθ. εκηάζζμκηαζ ζε έκα ζύζηδια θεδθαζίαξ.

σελ. Πηγή: ώς ανωτέρω. VI. με όλη σου την καρδιά. . μου φαίνεται ότι ή πλειο­ ψηφία του λαού έχει χάσει τον Θεό της και ότι τον αντι­ κατέστησε από ένα είδωλο. Τό όνομα του νέου ειδώλου τους είναι τό κράτος του Ισραήλ». 'Όμως. 5). με όλη σου την ψυχή και μέ όλη σου την δύναμη» (Δευτερονόμιο. τον Θεό σου. Μια μικρή μειο­ ψηφία το πιστεύει ακόμα.214 ΡΟΖΕ ΓΚΑΡΩΝΤΥ Οί Εβραίοι πιστεύουν και λένε τρεις φορές την ημέρα ότι ένας Εβραίος πρέπει να είναι αφοσιωμένος στον Θεό και μόνο στον Θεό: «Θά αγαπάς τον Γιαχβέ. 93. όπως ακριβώς είχαν λατρέψει τον χρυσό μόσχο τόσο μέσα στήν έρημο ώστε έδωσαν όλο τους τον χρυσό για νά του υψώσουν ένα άγαλμα.

III
Η ΠΟΛΙΤΙΚΉ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΊΗΣΗ
ΤΟΥ ΜΎΘΟΥ

1. To θυιπο ηςκ Η.Π.Α.
«Ό ππωθςποςπγόρ ηού Ιζπαήλ εσει πολύ
μεγαλύηεπη έκιπποή ζηην εξωηεπική πολιηική
ηων Η.Π.Α. ζηήνΜέζη Αναηολή άπ' δζη εσει
ζηήν ϊδια ηος ηήν σώπα». Πώλ Φίνηλεϋ,
«Τολμούν να ηά πούν» ζελ. 92

χξ ιπυνεζακ ηέημζμζ ιτεμζ κά ειθοζήζμοκ πεπμζεήζεζξ
ηυζμ ααεεζά νζγςιέκεξ ζε εηαημιιφνζα ηαθυπζζημοξ
ακενχπμοξ;
Μέ ηήκ δδιζμονβία πακίζπονςκ «θυιπο», ζηακχκ κά ηάιπημοκ
ηήκ δνάζδ ηχκ πμθζηζηχκ ηαζ κά δζαιμνθχκμοκ ηήκ ημζκή βκχιδ. Οί
ηνυπμζ δνάζεςξ δζαθένμοκ ακαθυβςξ ηδξ πχναξ.
΢ηζξ Η.Π.Α., υπμο γμοκ 6 εηαημιιφνζα Εαναίμζ, ή «εανασηή
ρήθμξ» ιπμνεί κά είκαζ ηαεμνζζηζηή, δζυηζ ή εηθμβζηή πθεζμρδθία
(θυβς ημο ιεβάθμο ανζειμφ απμπχκ ηαζ ηδξ απμοζίαξ δζαθμνεηζηχκ
ζθαζνζηχκ πνμβναιιάηςκ ζηά 2 ηυιιαηα) ελανηάηαζ άπυ πμθφ θίβα
πνάβιαηα, ηαζ ή κίηδ ιπμνεί κά ηενδδεή ιέ ιζηνή δζαθμνά.
Έλ άθθμο, ηυ εφιεηάαμθμ ηδξ ημζκήξ βκχιδξ πμφ ζέ ιεβάθμ
ααειυ ελανηάηαζ άπυ ηυ «θμφη» ημΰ οπμρδθίμο ή ηήκ ζηακυηδηα ηχκ
ηδθεμπηζηχκ ημο πανμοζζχκ, είκαζ ζέ ζοκάνηδ-

μζ Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Δ Ε Ι ΢

ΜΤΘΟΙ ΣΗ΢ Ι΢ΡΑΗΛΙΝΗ΢ ΠΟΛΙΣΙΚΗ΢

217

ζδ ηςκ ημκδοθίςκ ηςκ επζηνμπχκ ημο ηασ ηςκ δοκαημηήηςκ ημΰ
πμθζηζημφ ημο «ιάνηεηζκβη».
«Τό 1988, οί αμεπικανικέρ εκλοβέρ βια ηιρ θέζειρ ηών μελών ηηρ
Γεποςζίαρ απαιηούν ένα διαθημιζηικό κονδύλιο 500
εκαηομμςπίων δολλαπίων».
Πηγή:Ά\.α\ Κμηηά: «΋ ηαπζηαθζζιυξ ζε υθεξ ημο η'ζξ ιμνθέξ» Έηδ. Fayard,
1991, ζεθ. 158.

Συ πζυ ίζπονυ θυιπο ηυ υπμζμ επζζήιςξ είκαζ δζαπεπζζηεοιέ-κμ ζηυ
Καπζηχθζμ είκαζ ηυ A.I.P.A.C. «American Istarli Public Affairs
Commitee».
Ή δφκαιδ ηχκ ζζςκζζηχκ είκαζ ήδδ ηυζμ ιεβάθδ ζηζξ Η.Π.Α. ηυ
1942 χζηε ζηυ Ξεκμδμπείμ Μπάθηζιμν, ζηήκ Ν. Τυνηδ, έ'κα
ιαλζιαθζζηζηυ ΢οκέδνζμ απμθαζίγεζ υηζ πνέπεζ κα πενάζμοιε άπυ
«ιζα εανασηή εζηία ζηήκ Παθαζζηίκδ» (οπυζπεζδ ημο Μπάθθμον:
ανβυξ απμζηζζιυξ ιε αβμνά βαζχκ, οπυ ανεηακκζηυ ή αιενζηακζηυ
πνμηεηημνάημ), ζηήκ δδιζμονβία εκυξ ηονζάνπμο εανασημφ ηνάημοξ.
Ή δμθζυηδηα πμφ παναηηδνίγεζ υθδ ηήκ ζζημνία ημΰ ζζςκζζιμφ,
εηθνάγεηαζ ζηζξ «ενιδκείεξ» αοημφ πμφ απεηέθεζε ηυκ ηανπυ ηχκ
πνμζπαεεζχκ ημΰ Υένηγθ: Ή «Διακήπςξη Μπάλθοςπ» (ηυ 1917). ΋
υνμξ ηδξ «εεκζηήξ εανασηήξ εζηίαξ» επακαθαιαάκεηαζ ζηυ ΢οκέδνζμ
ηήξ Βαζζθείαξ. ΋ Λυνδμξ Ρυηζζθκη είπε εημζιάζεζ εκα ζπέδζμ
δζαηδνφλεςξ ή μπμία οπέζηδνζγε
«ηήν εθνική απσ ή ηος εαπαϊκού λαοΰ».
Ί Ι ηεθζηή δζαηήνολδ Μπάθθμον δεκ ιζθά πθέμκ βζα υθδ ηήκ
ΙΙαθαζζηίκδ, άθθα ιυκμκ βζα ηήκ «σδνοζδ ζηήκ Παθαζζηίκδ ιζαξ
εεκζηήξ εζηίαξ βζα ηυκ εανασηυ θαυ». ΢ηήκ πναβιαηζηυηδηα, υθμξ υ
ηυζιμξ θέεζ «εζηία» ζακ κα επνυηεζημ βζα έ'κα πκεοιαηζηυ ηασ
πμθζηζζηζηυ ηέκηνμ, ηαζ ζηήκ μοζία, ζηέθηε-

218

ΡΟΖΕ

Γ ΚΑΡΩΝΣΤ

ηαη: Κνάημξ. Όπσο φ ίδηνο φ Φέξηδι. Ό Λφυλη Τδψξηδ γξάθεη ζην
βηβιίν ηνπ: Ή αθήεεζα βζά ηζξ ζοκεήηεξ εζνήκδξ (Έθδ. υνΐ^εδ, 1938,
ηφκνο 2, ζει. 1138-39):
«Δεκ πςνά αιθζαμθία βζά ηό ηζ είπακ ζημ ιοαθό ημοξ ηά ιέθδ ημο
Υπμονβζημύ Σοιαμοθίμο εηείκδ ηήκ επμπή... Ή Παθαζζηίκδ βζκόηακ
ακελάνηδημ ηνάημξ».
Δίλαη ελδεηθηηθφ φηη φ Σηξαηεγφο Σκάηο,
Γηνράλ-λεζκπνπξγθ ζηηο 3 Γεθεκβξίνπ 1915:

δήισλε

ζην

«Σηζξ επόιεκεξ βεκζέξ πμύ εά ένεμοκ, εά δήηε κά ορώκεηαζ εηεί
ηάης (ζηήκ Παθαζζηίκδ) άθθδ ιζα θμνά έκα ιεβάθμ εανασηό
ηνάημξ».
"Ηδε απφ ηηο 26 Ιαλνπαξίνπ 1919, φ Λφξδνο Κέξδνλ έγξαθε:
«"Οηακ ό Βάσγζιακ ζάξ θέεζ ηάηζ ηαζ έζεΐξ ζηέπηεζεε «εεκζηή
εανασηή εζηία», αοηόξ ζημ ιοαθό ημο έπεζ ηάηζ ηεθείςξ
δζαθμνεηζηό. "Οναιαηίγεηαζ έκα εανασηό ηνάημξ ηαζ έκακ
οπμηαβιέκμ ανααζηό πθδεοζιό, πμύ εά ηοαενκάηαζ άπό ημύξ
Εαναίμοξ. Πνμζπαεεί κά ηό πναβιαημπμίδζδ οπό ηήκ αζβίδα ηαζ
ηήκ πνμζηαζία ηδξ ανεηακκζηήξ εββοήζεςξ».
Ό Βάτδζκαλ ζαθψο είρε εμεγήζεη ζηήλ βξεηαλληθή θπβέξλεζε δηη
ζηφρνο ηνπ ζησληζκνχ ήηαλ ή δεκηνπξγία ελφο Δβξατθνχ θξάηνπο (κε
ηέζζεξα ή πέληε εθαηνκκχξηα Δβξαίνπο). Ό Λφυλη Τδψξηδ θαη φ
Μπάιθνπξ ηνλ δηαβεβαίσζαλ δηη
«πνδζζιμπμζώκηαξ ηόκ όνμ εεκζηή εζηία, ζηήκ Δζαηήνολδ
Μπάθθμον, εκκμμύιε ιε αοηόκ έκα εανασηό ηνάημξ».
Σητο 14 Μαΐνπ 1948, φ Μπέλ Γθνπξηφλ θεξχζζεη ζην Τέι-Άβηβ ηήλ
αλεμαξηεζία:

νη Θ Ε Μ Ε Λ Θ Ω Δ Ε Θ ΢

ΜΤΘΟΘ ΣΗ΢ Θ΢ΡΑΗΛΘΝΗ΢ ΠΟΛΘΣΘΚΗ΢

2

«Τμ Εανασηό ηνάημξ ζηδκ Παθαζζηίκδ εά μκμιάγεηαζ: Ιζναήθ».
Παξά ηελ δηαθνξά κεηαμχ απηψλ νί φπνηνη, ζάλ ηνλ Μπέλ Γθνπξηφλ,
πίζηεπαλ δηη θαζήθνλ θάζε Δβξαίνπ ζηνλ θφζκν είλαη λά εξζε λά
δήζε ζ' απηφ ηφ θξάηνο, θαη απηψλ νί φπνηνη ζεσξνχζαλ δηη ή δξάζε
ηψλ Δβξαίσλ ζηηο Η.Π.Α. ήηαλ πην ζεκαληηθή, γηά ηά ζπκθέξνληα ηνπ
τδηνπ ηνπ Ιζξαήι, ηειηθψο επεθξάηεζε απηή ή ηειεπηαία ηάζε: άπφ
ηνπο 35.000 Ακεξηθαλνχο ή Καλαδνχο πνχ κεηαλάζηεπζαλ, ζην
Ιζξαήι κφλν 5.400 εγθαηαζηάζεθαλ.
Πηγή: Μέιβηλ I. Βφθζθπ: «Δίκαζηε ελα! Ακεξηθαλνί Δβξαίνη θαη Ιζξαήι». Νέα
Υφξθε, 1978, Έθδ. Ander Press-Doubleday, ζει. 265-266.

Τφ θξάηνο ηνπ Ιζξαήι έγηλε δεθηφ ζηά Ηλσκέλα "Δζλε ράξε ζηηο
αλαίζρπληεο πηέζεηο ηνπ ιφκππ.
Ό Ατδελράνπεξ δελ ήζειε λά απνμέλσζε ηηο πεηξειαηνπαξαγσγέο αξαβηθέο ρψξεο:
«Μζα ηενάζηζα πδβή ζηναηδβζηήξ ζζπύμξ ηαζ εκαξ άπό ημύξ
ιεβαθύηενμοξ πθμύημοξ ζηήκ ζζημνία ημο ηόζιμο», έθεβε.
Πηγή: Μπίθ, Δζληθνί δεζκνί και Δμσηεξηθή Πνιηηηθή», ζει. 81.

Ό Τξνυκαλ παξακέξηζε ηνχο ελδνηαζκνχο ηνπ γηά εθινγηθνχο ιφγνπο
θαη ηφ τδην ζπλέβε θαη κε ηνχο δηαδφρνπο ηνπ.
Γηά ηήλ δχλακε ηνπ ζησληζηηθνχ ιφκππ θαη ηεο «εβξατθήο
ςήθνπ», φ τδηνο φ Πξφεδξνο Τξνυκαλ εΐρε δειψζεη, ελψπηνλ κηαο
νκάδαο δηπισκαηψλ, ηφ 1946:
«Λοπμύιαζ ηύνζμζ, άθθα πνέπεζ κά απακηήζς ζέ εηαημκηάδεξ
πζθζάδεξ ακενώπςκ πμύ πνμζδμημύκ ηήκ επζηοπία ημΰ ζζςκζζιμύ.
Λεκ επς πζθζάδεξ 'Άνααεξ ιεηαλύ ηώκ ρδθμθόνςκ ιμο».

1

ΡΟΖΕ

ΓΚΑΡΩΝΣΤ

Πηγή: Ούίθθζαι 'Δκηο: «Φ.Ν. Ρμύγαεθη ηα'ζ "Ιιπκ ΢αμύκη... Ν. Τόνηδ, «Φίθμζ
Αιενζηακμί ηδξ Μ. Ακαημθήξ», 1954, ζεθ. 31.

Ό πνώδκ Βνεηακκόξ πνςεοπμονβόξ Κθέιεκη "Αηθο ηαηαεέηεζ αύηδ
ηδκ ιανηονία:
«Ή πνιηηηθή ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηώλ ζηήλ Παιαηζηίλε
δηακνξθώζεθε από ηελ εβξατθή ςήθν θαη ηηο επηρνξεγήζεηο
πνιιώλ κεγάισλ εβξατθώλ εηαηξεηώλ».
Πηγή: Κθέιεκη "Αηθο «Έκαξ Πνςεοπμονβόξ εοιάηαζ», Έηδ. Ηείδεδηδδ, Λμκδίκμ
1961, ζεθ. 181.

Ό Ασγεκπάμοεν εΐπε, εκ ζοιθςκία ιε ημοξ ΢μαζεηζημύξ, ζηαιαηήζεζ,
ηό 1956, ηδκ ζζναδθζκή επίεεζδ (πμύ ζηδνζγόηακ από Άββθμβάθθμοξ
δβέηεξ) εκακηίμκ ηδξ Γζώνοβμξ ημΰ ΢μοέγ.
Ό Γενμοζζαζηήξ Σγ. Φ. Κέκκοκηο, δεκ είπε δείλεζ, ζ' αοηή ηήκ
οπόεεζδ, ηακέκα εκεμοζζαζιό.
Σό 1958, ηό «΢οκέδνζμ ηςκ Πνμέδνςκ» ηςκ εανασηώκ εκώζεςκ,
ακαεέηεζ ζημκ Πνόεδνμ ημο Κθμύηγκζη κά ένεδ ζε επαθή ιε ημκ
Κέκκεκηο, πζεακό οπμρήθζμ. Σμΰ δήθςζε ώιά:
«'Άλ πείηε, δ,ηη πξέπεη λά πείηε, ηόηε κπνξείηε λά ππνινγίδεηε ζέ
κέλα. 'Άλ όρη, δελ ζά είκαη ό κόλνο πνύ ζά ζαο γπξίζε ηήλ πιάηε».
Ό Κθμύηγκζη ημΰ ζοκόρζζε δ,ηζ έπνεπε κά πή: ή ζηάζδ ημΰ
Ασγεκπάμοεν ζηήκ οπόεεζδ ημΰ ΢μοέγ ήηακ ηαηή εκώ ηό '48 ό
Σνμΰιακ έαάδζγε ζημκ ζςζηό δνόιμ... Ό Κέκκεκηο αημθμύεδζε αοηή
ηήκ «ζοιαμοθή» ηό 1960, όηακ έπνίζεδ οπμρήθζμξ άπό ηό ζοκέδνζμ
ημΰ Γδιμηναηζημύ Κόιιαημξ. Μεηά ηζξ δδθώζεζξ ημο ζηήκ Νέα
Τόνηδ, εκώπζμκ εανασηώκ πνμζςπζημηήηςκ, έθααε 500.000 δμθθάνζα
βζά ηήκ εηζηναηεία ημο, ημκ Κθμύηγκζη ώξ ζύιαμοθμ ηαζ ηό 80% ηώκ
εανασηώκ ρήθςκ.
Πηγή: Μέθαζκ I. Βόθζηο, ώξ ακςηένς, ζεθ. 265-6 και 271-280.

Καηά ηήκ πνώηδ ημο ζοκάκηδζδ ιέ ημκ Μπέκ Γημονζόκ,

ημκ Γεηέιανζμ ηό ήνε ηαζ. ώξ ακςηένς. όιςξ. 56 (ακαθενόιεκμξ ζημκ αζμβνάθμ ημδ Μπέκ Γημονζόκ. Basic Books. . Πδβή: I. Ή βναιιή αιύκδξ ημδ Ιζναήθ. 65-66. Πηγή: Μπίη. "Δκαξ Ιζναδθζκόξ δζπθςιάηδξ έβναθε: «Χάζακε έλαλ κεγάιν θίιν. "Ηδδ 99% ηςκ Άιενζηακμεαναίςκ ύπεναιύ-κμκηακ ημΰ ζζναδθζκμύ ζζςκζζιμύ. ελήββεζθε ειπάνβημ ζηά όπθα ιέ πνμμνζζιό ηό Ιζναήθ. «Τό λά είζαη ζήκεξα Εβξαίνο ζεκαίλεη: λά είζαη δεκέλνο κέ ηό Ιζξαήι». ζεθ. Μζζέθ Μπαν Σγμπάν). Τόνηδξ.C.Ρ. Πδβή: ΢θόιμ Άαζκένζ: «Ή δδιζμονβία ημδ ζοβπνόκμο ΢ζςκζζιμδ» Ν. οπό ηήκ πίεζδ ημΰ Λ.μζ Θ Ε Μ Ε Λ Θ Ω Δ Ε Θ ΢ ΜΤΘΟΘ ΣΗ΢ Θ΢ΡΑΗΛΘΝΗ΢ ΠΟΛΘΣΘΚΗ΢ 2 ζημ Ξεκμδμπείμ «Γμοώθκημνθ Άζηόνζα» ηδξ Ν. Τνπο νθείισ ηελ εθινγή κνπ. Αημθμύεδζε ή Αιενζηακζηή Βμοθή. Πείηε κνπ ηη πξέπεη λά θάλσ γηα ηνλ εβξατθό ιαό». ό Λίκημκ Σγόκζμκ έθηαζε αηόιδ πζμ ιαηνζά. ιεηά αύηδ ηήκ επίεεζδ.A. Ό Σγόκζμκ πνάβιαηζ ιεβάθςξ έαμήεδζε ημκ πόθειμ ηςκ «"Δλζ ήιενςκ» ηό 1967. έλαλ θαιύηεξν. Τόνηδ Έηδ. ζεθ. 1981. Ό Τδόλζνλ είλαη μ θαιύηεξνο θίινο πνύ είρε πνηέ ηό εβξατθό θξάηνο ζηνλ Λεπθό Οίθν». Σό ρήθζζια 242 ηςκ Ηκςιέκςκ Δεκώκ. Κέκακ. πνμιήεεοζε ηά αενμπθάκα Φάκημι πμύ είπε παναββείθεζ ηό Ιζναήθ.. ημκ Νμέιανζμ ημΰ 1967. ηδκ άκμζλδ ημΰ 1961. ζεθ. ό Σγώκ Φ.I. Πηγή: "Δκημοανκη Σίακακ.A. Prometheus book 1981. «Σό Λόιπο». όκσο. Μεηά ημκ Κέκκεκηο. Μπμύθθαθμ. 66-67. ζεθ. Ό Νηε Γηώθ. Κέκκεκηο ημο είπε: «Γλσξίδσ όηη έμειέγελ ράξηο ζηηο ςήθνπο ησλ Άκεξηθα-λνεβξαίσλ. Βξήθακε. πμύ άπαζημΰζε ηδκ εηηέκςζδ ηςκ ηαηεπμιέκςκ ηαηά ηήκ δζάνηεζα ημΰ πμθέιμο εδαθώκ. Ό Σγόκζμκ. 219.

Πηγή: Νέθ: «Πμθειζζηέξ ηήξ Ιενμοζαθήι». ζηήκ μοζία ηαοηζγυηακ ιέ ηήκ απυθαζδ 262 ημΰ Ο. ζεθ. αβκμχκηαξ ημκ Τπμονβυ Δλςηενζηχκ Άιπα Έιπάκ. απεννίθεδ άπυ ηήκ Γηυθκηα Μέσν. οπυ ηυ πνυζπδια ηήξ ακηζιεηςπίζεςξ εκυξ ακηαβςκζζηζημφ άνααζημΰ θυιπο. χξ ακςηένς ζεθ. 460. 239. υ Νίλμκ ηήκ ζοκέηνζκε ιε ηήκ «αζαθζηή Γεαυνα» ηαζ ηήκ έθμοζε ιέ εβηχιζα βζα ηήκ εοδιενία (boom) ημΰ Ιζναήθ. Πηγή: Άιπα Έιπάκ: «Αοημαζμβναθία». χξ ακςηένς.1 ΡΟΖΕ ΓΚΑΡΩΝΣΤ ΢οκεπεία αφημΰ. ΢πήβηεθ: «Ή άθθδ ανααμσζναδθζκή ζφβηνμοζδ». ελαπέθοζε ηήκ επίεεζδ πμφ μκμιάζηδηε Πυθειμξ ημΰ Γζυι Κζππμφν ηαζ ηαηέζηνερε ηήκ θήιδ ηδξ Κονίαξ Γηυθκηα Μέσν ή μπμία ακαβηάζεδηε κα παναζηδεή ζηζξ 10 Απνζθίμο 1974. χξ ακςηένς.. Ό Νάζεν πέεακε ζηζξ 8 ΢επηειανίμο 1970 ηαζ υ ΢ακηάη πνυηεζκε εζνήκδ ιέ ηυ Ιζναήθ. Ό Μμζέ Νηαβζάκ. Δηδυζεζξ ημφ Πακεπζζηδιίμο ημδ ΢ζηάβμ. ημ Ιζναήθ δεκ επέηνζκε ημκ πυθειμ ημΰ Βζεηκάι.΢. Πηγή: Μπίη. Πηγή: ΢ηήαεκ Λ. ζεθ. υπςξ ηαζ υ Μμζέ Νηαβζάκ. ζηζξ 6 Όηηςανίμο 1973. ηυ εανασηυ θυιπο ημΰ Καπζηςθίμο ηαηάθενε ζηήκ Οφάζζκβηηςκ ιζα ιεβάθδ επζηοπία βζα ημκ εζπεοζιέκμ έπακελμπθζζιυ ημΰ Ιζναήθ: 2 δίξ δμθθάνζα. Συ πνήια ηχκ εανασηχκ ηναπεγχκ ηήξ Γμοχθ ΢ηνήη πνμζεηέεδ ζηήκ ηοαενκδηζηή αμήεεζα. Τπμονβυξ Αιφκδξ. υ ΢ακηάη.Δ. 185. . Ωζηυζμ. 217. Όηακ ημ 1979 ή Γηυθκηα Μέσν ήθεε ζηζξ Η. ζεθ. 1985. Καεχξ ημ «΢πέδζμ Ρυηγενξ».Η.Α. ζεθ. Πηγή: Κέκακ..Π. 65 ηαζ Άιπα Έιπάκ. ανκήεδηε. 460. Ό Νίλμκ πνμιήεεοζε άθθα 45 Φάκημι ζημ Ιζναήθ ηαζ 85 αμιαανδζζηζηά ΢ηάσπςη. ζεθ. "Δηζζ.

υ Ναμφι Γηυθκηιακ. βνάθεζ υ αζμβνάθμξ ημο. Τυνηδ. Ό δνυιμξ ημο Σγίιιο Κάνηεν είπε πνμδζαβναθή: ζηήκ ΢οκαβςβή ηδξ Δθζζάαεη. 8. ζηζξ 21 Μαΐμο 1975 απέζπαζε. ηήκ οπμβναθή 75 Γενμοζζαζηχκ πμφ γδημφζακ άπμ ημκ Πνυεδνμ Φμνκη κα ζηδνίλδ δπςξ αοημί ημ Ιζναήθ.A. Και καηαλήβει: «Ή επιαίωζη ηοΰ Ιζραήλ δεν είναι θέμα πολιηικό. είπακ πάνεζ ηήκ ελμοζία άπυ ημφξ Δνβαηζημφξ: « Ό Μπεβηίκ έεεςνμΰζε ημκ εαοηυ ημο πενζζζυηενμ Δαναίμ απ’ υ. δζεηήνολε: «Τιμώ ηον ϊδιο Θεό με εζάς. ηεθ. πήβε ζηήκ Οφάζζκβηηςκ y i à và ζοκάκηδζδ ημκ Πνυεδνμ ηαζ ημφξ ζοιαμφθμοξ ημο Βάκξ . Γεκζηχξ. 164.P. ζημ Νζμο Σγένζετ.ηζ Ιζναδθζκυ».μζ Θ Ε Μ Ε Λ Θ Ω Δ Ε Θ ΢ ΜΤΘΟΘ ΣΗ΢ Θ΢ΡΑΗΛΘΝΗ΢ ΠΟΛΘΣΘΚΗ΢ 2 Άπυ ηα 21 άημια πμφ ηαηέααθακ πάκς άπμ 100. "Ασγαηξ: «Δαναίμζ ηαζ Αιενζηακζηή Πμθζηζηή» Ν. Μπεβηίκ: «Ό ζημζπεζςιέκμξ πνμθήηδξ». 1974. Πηγή: Κείιεκμ μθυηθδνμ ζημκ ΢εζάκ: «Άνααεξ. έααθακ πενζζζυηενα ημο 30% ηςκ πνμεηθμβζηχκ ημκδοθίςκ ημΰ Γδιμηναηζημφ Κυιιαημξ. Doubleday. Πηγή: ΢ηέθεκ Νη. ηζκδημπμζήεδηε εη κέμο ηαζ ζέ ηνεζξ εαδμιάδεξ. ζεθ. ' I Ιηακ ή επμπή υπμο υ Μπεβηίκ ηαζ ηα ενδζηεοηζηά ηυιιαηα. Πηγή: ΢ίθαεν. Tò A. ηα 15 ήζακ Δαναίμζ ηαζ πνχημζ-πνχημζ μί ανπδβμί ηδξ «εανασηήξ ιαθίαξ ημο Υυθ-θοβμοκη» δπςξ υ Λζμφ Βάζζενιακ. Έηδ.I. Reader's digest press. ζεθ. Είναι καθήκον ηθικό».C. κηοιέκμξ ιε ηήκ ιπθε αεθμφδζκδ ηήαεκκμ. Σ μ κ Νμέιανζμ ημΰ 1976.000 δμθθάνζα βζα ημκ Γενμοζζαζηή Υμΰιπενη Υάιθνετ. Πηγή: Time ηδξ 21δξ Ιμοκίμο 1976. ζημ Ιζναήθ. Έμεΐς (οί ααπηιζηές) μελεηούμε ηήν ϊδια Βίαλο με εζάς». Πνυεδνμξ ημο I Ιαβημζιίμο Δανασημφ Κμβηνέζζμο. 175. Ιζναδθζκμί ηαζ υ Κίζζζβηεν».

μί άκενςπμζ ηχκ αιενζηακζηχκ οπμεέζεςκ. "Ελζ πνυκζα ανβυηενα. "Εδςζε ζηδκ ηοαένκδζδ Κάνηεν. επζαεααζχκεζ ηα θυβζα ημφ Γηυθκηιακ: «Ό Γκόλνημαν μαρ ςπέδειξε να ζςνηπίτοςμε ηο λόμπς.Π. ΢ίκηθεν. Όιςξ. Ό Μπεβηίκ είπε ηήκ ελμοζία ηαζ υ Γηυθκηιακ ήηακ απμθαζζζιέκμξ κα οπμκυιεοζδ ηήκ πμθζηζηή ημο. Τυνηδ. ηαζ έθεβε ηχνα υηζ ηυ σδζμ ημο ηυ δδιζμφνβδια. 24 Απνζθίμο 1978. όμυρ ό Ππόεδπορ καί ό Υποςπγόρ απάνηηζαν όηι δεν είσαν ηέηοια δύναμη και όηι. δεκ κμζάζηδηε ηαευθμο βζα ημφξ Αιενζηακμφξ ζζςκζζηέξ ημφξ υπμζμοξ εεςνμφζε ηυ ζηήνζβια ηχκ Ενβαηζηχκ. εδέπεδ αοηή ηήκ ιεηααμθή οπέν ηχκ εληνειζζηχκ ηαί φπεβνάιιζζε ημκ πναβιαηζζιυ ημτ Νηαβζάκ.Α. Simon and Schuster. Ό Μπεβηίκ.Α». ήηακ ιζα «δφκαιδ ηαηαζηνμθζηή» ηαζ «ιείγμκ ειπυδζμ» βζα ηήκ εζνήκεοζδ ζηήκ Μέζδ Ακαημθή. . 1987. βζα ηάπμζμ δζάζηδια. δζαπζζηχκμκηαξ ηήκ επίδναζδ ηχκ ναααίκςκ ζημκ Μπέβηζκ ηαί. Ό Γηυθκηιακ είπε αθζενχζεζ ηήκ γςή ημο ζημκ ζζςκζζιυ ηαζ είπε παίλεζ έκακ ηονίανπμ νυθμ ζημ «θυιπο» άπυ ηήκ επμπή Σνμτιακ. αςηό θά μποπούζε νά άνοιξη ηήν πόπηα ζηον ανηιζημιηιζμό». ηήκ έλδξ απνυζιεκδ ζοιαμοθή «Σςνθλΐτηε ηο ζιυνιζηικό λόμπς ηυν Η. εξ άλλος. Ν. 123.. Ό Μπεβηίκ ιμζναγυιεκμξ ηήκ ελμοζία ιέ ημφξ Ενβαηζημφξ. χνζζε ημκ Μμζέ Νηαβζάκ χξ Τπμονβυ Ελςηενζηχκ ζηήκ εέζδ ημΰ ΢ζιυκ Πένεξ. ζεθ. Πηγή: Stern. Ό Πνυεδνμξ ηήξ ΢οκυδμο ηςκ Εαναίςκ Πνμέδνςκ ζηζξ Η. έκαξ άπυ ημφξ ζοκμιζθδηέξ αοηήξ ηδξ ζοκακηήζεςξ. αηυια ηαί ηαηαζηνέθμκηαξ ηήκ δζηή ημο μιάδα πζέζεςξ.1 ΡΟΖΕ ΓΚΑΡΩΝΣΤ ηαζ Μπνεγίκζηζ. Πηγή: ΢οκέκηεολδ ημο ΢άσνμοξ Βάκξ ζημκ "Εκημοανκη Σζακάκ: «Σμ Λυιπο» Έηδ. ή ΢φκμδμξ ηςκ Πνμέδνςκ.Π. υ ΢άσνμοξ Βάκξ.

πνμπςνχκηαξ (υπςξ μί Γζαπςκέγμζ ζημ Πένθ Υάνιπμν ηαζ μί Ιζναδθζκμί βζα ηήκ αζβοπηζαηή αενμπμνία ηαηά ημκ Πυθειμ ηχκ "Ελζ Ήιενςκ) ζέ ηαηαζηνμθή. ιεηά άπυ ηυ Κάιπ Νηέσαζκη. έθααε ιυκμ ηυ 45%. δέκ άββζγε ηήκ Τπενζμνδακία (Ιμοδαία ηαζ ΢αιάνεζα. δέκ ήηακ «αζαθζηή βδ». ηδκ πνμζήθςζδ ημο ζηδκ «ελεύθεπη οικονομία» (ακηίεεηα ιέ ηζξ ηναηζηέξ πανειαάζεζξ ηςκ Ενβαηζηχκ). πςνίξ ηήνολδ πμθέιμο. πμφ είπε ηαηαζηεοαζεή άπυ ημφξ Γάθθμοξ. 10 Ιμοκίμο 1981. ακηζεέηςξ. υηζ δέκ εα πνδζζιμπμζμφκηακ πμηέ εκακηίμκ ημΰ Ιζναήθ άθμΰ υ αιενζηακζηυξ ζηναηυξ ήθεβπε ηαζ ηαηδφεοκε ηα δεδμιέκα δθα ημοξ ζημ έδαθμξ. έκ ηχ ιεηαλφ. Συ 1980. 122. ημΰ ζναηζκμφ πονδκζημφ ηέκηνμο ημτ Όγζνάη. αέααζμξ. πμοθήζεζ ζηήκ Αίβοπημ αενμζηάθδ Fl5 ηαζ «Awacs» ζηήκ ΢αμοδζηή Ανααία. πχνεξ «αζαθζηέξ» ηαηά ημκ Μπεβηίκ) ηαζ ηναημφζε ιυκμ ημ ΢ζκά πμφ. ιπυνεζε κα δείλδ ζημοξ Αιενζηακμφξ ηήκ δφκαιδ ημο ιέ έκακ πνμθδπηζηυ πυθειμ. ( H Οιιιν.μζ Θ Ε Μ Ε Λ Θ Ω Δ Ε Θ ΢ ΜΤΘΟΘ ΣΗ΢ Θ΢ΡΑΗΛΘΝΗ΢ ΠΟΛΘΣΘΚΗ΢ 2 ηονίςξ. 1974. Doublcday. Ό Μπεβηίκ ζοκεπχξ επζηαθμφιεκμξ ημκ σδζμ ζενυ ιφεμ: «Δέν θα ύπαπξη ποηέ πάλι άλλο "Ολοκαύηυμα». Πηγή: ΢ηέθεκ Άΐγαηξ: «Εαναίμζ ηαζ αιενζηακζηή πμθζηζηή» Έηδ. ηάκμκηαξ πςνζζηή εζνήκδ ιέ ημ Ιζναήθ. κζηήεδηε άπυ ημκ Ρήβηακ υ υπμζμξ. Σμ 1976. 15 . ζεθ. βζα ημκ Μπεβηίκ. Ό ΢ακηάη. είπε πανεπςνήζεζ ζηναηζςηζηά ημκδφθζα φρμοξ 600 εηαημιιονίςκ δμθθανίςκ βζα ηα 2 επυιεκα έηδ. παζνέηδζακ ιέ εκεμοζζαζιυ ηζξ ζοιθςκίεξ ημτ Κάιπ Νηέσαζκη (΢επηέιανζμξ 1978). υ Κάνηεν έθααε ημ 68% ηχκ εανασηχκ ρήθςκ ημ 1980.λιώδεις μύθοι ηης ιζραηλινής πολιηικής. υηζ δέκ ()ά δεπεή επίεεζδ άπυ ηήκ Αίβοπημ άπυ ηά κχηα ηαζ ήζοπμξ απυ ηυ βεβμκυξ υηζ ηυ Awacs πμφ εΐπακ πμοθδεή ζηήκ ΢αμοδζηή Ανααία ανίζημκηακ έλ μθμηθήνμο φπυ αιενζηακζηυ έθεβπμ. ελαζθαθίγμκηαξ. έπμκηαξ. Ό Μπεβηίκ. Πηγή: Washington Post. ςζηυζμ.

20-9-1981. υ Μπεβηίκ πνμζανηά ηυ Γημθάκ. Ό Μπεβηίκ. ζεθ. υ Ρήβηακ ζημ Ιζναήθ έαθεπε έκα ιέζμ βζά κά ειπυδζζδ ηζξ αθέρεζξ ηήξ ΢μαζεηζηήξ Δκχζεςξ ζηά πεηνέθαζα ημΰ Κυθπμο. 705.O.5 δίξ. υ Μπεβηίκ. Όιςξ. Ό Ρήβηακ. ΢ηζξ 14 Γεηειανίμο. ακαημίκςζε ηυ ζπέδζμ βζα πχθδζδ ζηήκ ΢αμοδζηή Ανααία. ζοκέπζζε ηήκ ίδνοζδ ζζναδθζκχκ μζηζζιχκ ζηήκ Τπενζμνδακία (πμφ εΐπακ ανπίζεζ μί Δνβαηζημί) ηζξ υπμζεξ υ Κάνηεν είπε ηδνφλεζ «πανάκμιεξ» ηαζ ακηίεεηεξ ιε ηζξ απμθάζεζξ 242 ηαζ 338 ηχκ Ηκςιέκςκ Δεκχκ. Πηγή: New York Times. Ή πθεζμρδθία ηδξ Γενμοζίαξ δέπηδηε αοηήκ ηήκ ζοιθένμοζα μζημκμιζηή ζοιθςκία ηαζ αοηή ηήκ εκίζποζδ ηήξ αιενζηακζηήξ επζννμήξ ζημκ Κυθπμ (Οί ΢αμοδάνααεξ είπακ δε-ζιεοεή κά ιήκ πεημφκ πάκς άπυ ηήκ ΢ονία μφηε πάκς άπυ ηήκ Ιμνδακία. ζοκάκηδζε ηυκ Αιενζηακυ μιυθμβμ ημο Κάζπαν Γμοάσκιπένβηεν ηαζ ιαγί ημο επελενβάζηδηε. Συκ Νμέιανζμ ημΰ 1981. υ Άνζέθ ΢ανυκ.L. ζηζξ 17 Ιμοθίμο 1981. 1δ Γεηειανίμο 1981. δζαπκευιεκμξ πάκηα άπυ ηυ υναια ημο «ιεβάθμο Ιζναήθ» ημΰ αζαθζημφ ενφθμο. φπυ ημκ δνμ πάκημηε δηζ δεκ εά απεζθμφζακ ζέ ηίπμηα ηυ Ιζναήθ δζυηζ υ αιενζηακζηυξ έθεβπμξ ήηακ μθμηθδνςηζηυξ. Πηγή: «Γεβμκυηα ηαζ θάηεθθμζ». Τπμονβυξ Πμθέιμο ημΰ Μπεβηίκ. αενμπθάκςκ Awacs ηαζ άθθςκ ποναφθςκ.1 ΡΟΖΕ ΓΚΑΡΩΝΣΤ Έκεαννοιέκμξ απυ ηδκ αημκδ αιενζηακζηή δζαιανηονία πμφ θμαυηακ βζα επζδείκςζδ ηδξ ηαηαζηάζεςξ ζηήκ Μέζδ Ακαημθή. αμιαάνδζζε ηήκ Γοηζηή Βδνοηηυ βζα κα ηαηαζηνέρδ. ηαζ άνα μφηε πάκς άπυ ηυ Ιζναήθ). έθεβε ηζξ αάζεζξ ηδξ P. ηυηε. έκα ιήκα ανβυηενα. έκα ζπέδζμ «ζηναηδβζηήξ ζοκενβαζίαξ» βζά ελάθεζρδ ηάεε ζμαζεηζηήξ απεζθήξ ζηήκ πενζμπή. έκακηζ 8. Ό Ρήβηακ δζαιανηφνεηαζ βζ' αοηήκ ηήκ κέα πανααίαζδ ηήξ άπμθά- .

Πηγή: Μά'ίηθ Κνέιεν: «Αιενζηακμεανασμζ ηαί Ιζναήθ. Πηγή: Ze' ev Shiff et Ehud Ya' ari: «Ό πυθειμξ ημο Ιζναήθ ζημκ Λίαακμ».. 181. μί ζθαβέξ ζηήκ ΢άιπνα ηαζ ηήκ ΢αηίθα. 1984. Ό Μπεβηίκ έλακίζηαηαζ: «Μήπςξ είιαζηε δδιμηναηία ηδξ ιπακάκαξ.A. Ν. ηνάημξ οπμηεθέξ ζημ δζηυ ζαξ. ακάβηαζακ ηυ εανασηυ θυιπο κα ζπάζδ ηήκ ζζςπή ημο. οπυ ημφξ μθεαθιμφξ ημο ΢ανυκ ηαί ημΰ Έτηάκ. υ υπμζμξ είπε ηάκεζ αοηή ηήκ ηνζηζηή απυ ηήκ ηδθευναζδ. δίκεζ ημ πνάζζκμ θςξ βζ' αφηδ ηδκ εζζαμθή ή μπμία έπεζ πνμμνζζιυ κα έπζαάθδ πνζζηζακζηή ηοαένκδζδ ζηήκ Βδνοηηυ. Υένηγιπενβη ηαί πμθθμί ναααΐκμζ.I.C. «Dutton of Arabia» ζηδκ New Republic ηδξ 16δξ Ιμοκίμο 1982. έπέηνζκακ ημκ Μπεβηίκ ημκ Όηηχανζμ 1982. Λίβμζ Αιενζηακμί έπέηνζκακ αοηή ηήκ εζζαμθή υπςξ θίβμζ Ιζναδθζκμί είπακ επζηνίκεζ εηείκδ ζημ Βζεηκάι. Έηδ. δπςξ ηαί αοηυξ. 18 Όηηχανζμ» 1982. ελήβδζε ηήκ ζηναηδβζηή εηείκςκ πμφ.P. Συ ζπίζια» Νέα Τυνηδ. Όιςξ. Πηγή: ΢οκέκηεολδ ζημκ Σίακακ (ςξ ακςηένς) ζεθ. Ό Ακηζπνυεδνμξ ημΰ Παβημζιίμο Δανασημφ Κμβηνέζ-ζμο. Simon and Schuster.» Πηγή: ΢ηήαεκ "Διενζμκ. δζεοεφκςκ ηυ οπμονβείμ πμθέιμο. ηαζ μί εζηυκεξ πμφ ειθακίζεδηακ ζηήκ ηδθευναζδ. Τυνηδ. ηαζ ιέ ηήκ ζοκεκμπή ημοξ. "Δκαξ εηπνυζςπμξ ημΰ A. . Ό ζηναηδβυξ Υέσβη. υηζ είκαζ «πεξηζζόηεξν Ακεξηθαλόο παξά Έβξαΐνο»θαι έ'καξ άπυ ημφξ ζοκενβάηεξ ημο ημκ ηαηήββεζθε ςξ «πξνδόηε». εκέηνζκακ ηήκ εζζαμθή: «Θέινπκε λα εληζρύζνπκε ηήλ ππνζηήξημε καο ζην Ιζξαήι πξνο ηα δεμηά —κε ηνύο αλζξώπνπο πνύ δέλ λνηάδνληαη γηα ην ηη ζπκβαίλεη ζηήλ «δπηηθή όρζε» άιια ζθνπεύνπλ ηήλ Σνβηεηηθή "Ελωζε». Ό Μπεβηίκ ηαηδβυνδζε ημκ ναααΐκμ ΢ίκηθεν. υ Μπεβηίκ εζζέααθε ζημκ Λίαακμ. Tò επυιεκμ έημξ.μζ Θ Ε Μ Ε Λ Θ Ω Δ Ε Θ ΢ ΜΤΘΟΘ ΣΗ΢ Θ΢ΡΑΗΛΘΝΗ΢ ΠΟΛΘΣΘΚΗ΢ 2 ζεςξ 242.

έθααε ηήκ ορδθόηενδ ζζςκζζηζηή δζάηνζζδ: ηό ανααείμ Γζα-ιπμηΐκζηζ βζά οπδνεζίεξ ημο πνμξ ηό Ιζναήθ.Π. Άπό ηό 1948 μί Η. Πηγή: Πενζμδζηό Time Ιμοκίμο 1994.Α. Τγέννο Φώθβμοεθ. ηά πζμ θζθόδμλα μνάιαηα εκόξ «ιεβάθμο Ιζναήθ». Μζά αηνζαήξ ιανηονία ιαξ δίκεηαζ άπό έκα άνενμ ημΰ πενζμδζημύ Kivounim (Πνμζακαημθζζιμί). ζύκ 100 εηαημιιύνζα δμθθάνζα από ηό Ιζναδθζκό ηνάημξ ηαζ 140 εηαημιιύνζα δμθθάνζα από ηήκ δςνεά Σαάββενη. πμθζηζηή δύκαιδ ζέ έκακ ηόζιμ όπμο ηά πάκηα πμοθζμύκηαζ ηαζ αβμνάγμκηαζ. άπό ηζξ βενιακζηέξ ηαζ αοζηνζαηέξ «επακμνεώζεζξ»· 2. έδςζακ ζημ Ιζναήθ 28 δίξ ζηναηζςηζηή ηαζ μζημκμιζηή αμήεεζα. Ή μζημκμιζηή ηαζ. ζπεηζηά ιέ ηά «ζηναηδβζηά ζπέδζα ημΰ Ιζναήθ βζά ηήκ δεηαεηία ημΰ '80»: .Π. ζέ ιζα πώνα όπμο δεκ οπάνπμοκ πανά 6 εηαημιιύνζα Εαναίμζ. πμύ εηδίδεηαζ ζηήκ Ιενμοζαθήι άπό ηήκ Παβηόζιζα Σζςκζζηζηή Όνβάκς-ζδ. βίκεηαζ όθμ ηαζ πζμ ηαεμνζζηζηή.Α. ηαηά ζοκέπεζα. Πηγή: Time. μί Ιζναδθζκμί δβέηεξ ιπμνμύζακ κά ζοθθάαμοκ ζηήκ ελςηενζηή πμθζηζηή. δόλα -πμθζηζηή». Εκζζποιέκμζ άπό ηήκ αθεμκία πμύ έννεε ζημ Ιζναήθ άπό ηό ελςηενζηό: 1. άπό ηήκ απενζόνζζηδ βεκκαζμδςνία ηςκ Η. άπό ηζξ εζζθμνέξ ηδξ «Δζαζπμνάξ». «Αΰκαιδ.1 Ρ ΟΖΕ Γ ΚΑΡΩΝΣΤ Σέ αύηδ ηδκ πενίπηςζδ μί πνζζηζακμί ζζςκζζηέξ οπμζηήνζλακ ηδκ ζζναδθζκή επίεεζδ ηαζ ό ανπδβόξ ημοξ. 17 Φεανμοανίμο 1986. ημκ όπμζμ ό Μπεβηίκ απμηαθμύζε «ό άκενςπμξ πμύ ακηζπνμζςπεύεζ 60 εηαημιιύνζα πνζζηζακμύξ Αιενζηακμύξ».' 3.

πνςηανπζηήξ ζδιαζίαξ ζηόπμξ βζά ηό Ιζναήθ. ΟΙ εεκζηέξ δμιέξ ηήξ Σονίαξ ηήκ εηεέημοκ ζέ ιζά ελάνενςζδ ή μπμία εά ιπμνμύζε κά ηαηάθδλδ ζηήκ δδιζμονβία εκόξ ζσζηζημΰ ηνάημοξ ηαηά ιήημξ ηήξ αηηήξ. εκόξ άθθμο ζηήκ Δαιαζηό ηαζ ιζαξ δνμοζζηήξ όκηόηδημξ ή μπμία εά ιπμνμύζε κά έπζεοιήζδ κά άπμηεθέζδ λεπςνζζηό ηνάημξ —σζςξ ζημ δζηό ιαξ Γημθάκ— ζέ ηάεε πενίπηςζδ ιέ ηό Χμονάκ ηαζ ηήκ αόνεζμ Ιμνδακία. ιέ πνώημ ζηάδζμ ηήκ δζάθοζδ ηήξ ζηναηζςηζηήξ ζζπύμξ αοηώκ ηώκ ηναηώκ. εα βκςνίζμοκ ηήκ σδζα δζάθοζδ.. ιαηνμπνόεεζια. ημ Σμοδάκ ηαζ άθθεξ πζμ απμιαηνοζιέκεξ. . απμηεθεί ηό ηθεζδί ιζαξ ζζημνζηήξ ακαπηύλεςξ πμύ ηώνα ηαεοζηενεί θόβς ηήξ ζοιθςκίαξ εζνήκδξ. εββύδζδ εζνήκδξ ηαζ αζθαθείαξ ζηήκ πενζμπή.. Ή δζαίνεζζξ ηδξ ζε λεπςνζζηέξ βεςβναθζηέξ επανπίεξ πνέπεζ κα εΐκαζ ό πμθζηζηόξ ιαξ ζηόπμξ βζα ηήκ δεηαεηία ημΰ '90. ηονίςξ ακ θάαμοιε ύπ' όρζκ ηήκ όθμ ηαζ εκημκόηενδ ζύβηνμοζδ ιεηαλύ ιμοζμοθιάκςκ ηαζ πνζζηζακώκ. πώνεξ. ηαζ ιζηνώκ επανπζαηώκ εκμηήηςκ ιζηνήξ ζδιαζίαξ. είκαζ ακαπόθεοηηδ. "Εκα ηέημζμ ηνάημξ εά ήηακ. όπςξ ή Αζαύδ. Ή δζαίνεζδ ημΰ Αζαάκμο ζέ πέκηε επανπίεξ.ηζ ηό Ακαημθζηό. ζημ δοηζηό ιέηςπμ. όιςξ.. πνμμζςκίγεζ αοηό πμύ εά ζοιαή ζημ ζύκμθμ ημΰ Ανααζημύ ηόζιμο. Άθμΰ ή Αίβοπημξ έλανενςεή έηζζ ηαζ πάζεζ ηήκ ηεκηνζηή ηδξ ελμοζία. Πανά ηά θαζκόιεκα. Ή δζάζπαζδ ηήξ Σονίαξ ηαζ ημΰ Ινάη ζέ πενζμπέξ αάζεζ ηνζηδνίςκ εεκζηώκ ή ενδζηεοηζηώκ πνέπεζ ιαηνμπνόεεζια κά βίκδ. Ή δδιζμονβία εκόξ ημπηζημύ ηνάημοξ ζηήκ 'Άκς Αίβοπημ. ή Αίβοπημξ ήδδ απμηεθεί έκα πηώια.μζ Θ Ε Μ Ε Λ Θ Ω Δ Ε Θ ΢ ΜΤΘΟΘ ΣΗ΢ Θ΢ΡΑΗΛΘΝΗ΢ ΠΟΛΘΣΘΚΗ΢ 2 «Ώξ ζοβηεκηνςηζηό ζπήια. εκόξ ζμοκζ-ηζημΰ ζηήκ πενζμπή ημΰ Χαθεπίμο. Είκαζ έκαξ ζηόπμξ πμύ ήδδ ανίζηεηαζ εκηόξ ηώκ δοκαημηήηςκ ιαξ.. ιαηνμπνόεεζια. ηό Δοηζηό Μέηςπμ πανμοζζάγεζ θζβόηενα πνμαθήιαηα άπ' δ.

Albatros. Τό αιενζηακζηό θόιπο ακεθάιαακε κα ανή ηα απαναίηδηα ιέζα.Π. Ό ιόκζιμξ ζοιαζααζιόξ ιεηαλύ Πνμέδνμο ηαζ Κμβηνέζζμο μδδβεί ημκ Λεοηό Οίημ ζηό κα ύπμθμβίγδ ζέ ιέβζζημ ααειό ηά αζηήιαηα ημοξ. Καεώξ μί ζηόπμζ ημΰ ζπεδίμο Κζαμοκίι ήηακ ιαηνοά ηαί ή ζύβηνμοζδ πμθύ παναηζκδοκεοιέκδ. βδ Θείςκ ιδκοιάηςκ. παναηίεεηαζ ζηό αζαθίμ ιμο Παθαζζηίκδ. Γζα ηήκ πναβιαημπμίδζδ αύημΰ ημΰ ηεναζηίμο πνμβνάιιαημξ. αηόιδ ηαζ —ύπό ηήκ πίεζδ ημο ζζωκζζηζημύ θόιπο— ζέ ακηίεεζδ ιέ ηα εεκζηά ζοιθένμκηα. ηό "εανασηό θόιπο" δζόηζ ή ελμοδεηένςζδ ημΰ Σακηάι Χμοζζεΐκ εά απμιάηνοκε ηήκ απεζθή ημΰ ζζπονόηενμο ανααζημύ ηνάημοξ. ηήκ πζμ ζμαανή απεζθή βζα ηό Ιζναήθ». ηώκ επζπεζνήζεςκ πίζηερε . Άπό ηα 507 αενμπθάκα πμύ δζέεεηακ ηήκ παναιμκή ηδξ εζζαμθήξ ζημκ Λίαακμ. Έηδ. 49-59. Φεανμοάνζμξ 82. μί Ιζναδθζκμί δβέηεξ δζέεεηακ ιζακ απενζόνζζηδ αιενζηακζηή αμήεεζα.Α. πάνζξ ζηα δάκεζα ηαί ηζξ δωνεέξ ηδξ Οοάζζκβηημκ. ηαί ζηδκ βαθθζηή ημο ιεηάθναζδ από ηήκ ζεθίδα 315).Π. 14. «Δύμ ζζπονέξ μιάδεξ πζέζεςξ ώεδζακ ηζξ Ηκςιέκεξ Πμθζηείεξ ζηήκ έηνδλδ ηδξ δζεκέλεςξ: 1. ηό "μζημκμιζηό θόιπο". δζόηζ είκαζ αοηό πμύ αναποπνόεεζια ακηζπνμζςπεύεζ. ηα 457 πνμένπμκηακ άπό ηζξ Η.Α. (Όθόηθδνμ ηό ηείιεκμ. Ό πόθειμξ ηαηά ημΰ Ινάη απμηεθεί απμζημιωηζηό πανάδεζβια. ηαζ ιαζηζγόιεκμ άπό ειθύθζεξ δζαιάπεξ. ηό ζζναδθζκό θόιπο πέηοπε κα πναβιαημπμζδεή ηό εβπείνδια άπό ηίξ Η. 2. άν. Πδβή: Kivounim.230 ΡΟΖΕ ΓΚΑΡΩΝΣΤ Πθμύζζμ ζέ πεηνέθαζα.. Οί Άιενζηακμεανασμζ παίγμοκ ζηό οπεναηθακηζηό ζύζηδια ιαγζηώκ ιέζςκ εκδιενώζεςξ εκακ νόθμ μοζζώδδ. ζεθ. ζηό εαναϊηό πνωηόηοπμ. Ή δζάθοζδ ημκ εά ήηακ βζα ιαξ ζδιακηζηόηενδ άπ' αοηήκ ηδξ Σονίαξ. ημ Ινάη ανίζηεηαζ ιέζα ζημοξ Ιζναδθζκμύξ ζηόπμοξ. Πανίζζ 1986.. ζεθ. Ιενμοζαθήι. 377-387.

)..Α. ζηήκ Αιενζηή ή ηήκ Νόηζμ Αθνζηή.μζ Θ Ε Μ Ε Λ Θ Ω Δ Ε Θ ΢ ΜΤΘΟΘ ΣΗ΢ Θ΢ΡΑΗΛΘΝΗ΢ ΠΟΛΘΣΘΚΗ΢ 231 οτι ό πόθειμξ εά ακαγςμβμκμύζε ηήκ μζημκμιία. 6. «Είκαζ δύζημθμ κα ύπενεηηζιδεή ή πμθζηζηή επζννμή ηδξ Άιενζηακμσζναδθζκήξ Επζηνμπήξ Δδιμζίςκ Υπμεέζεςκ (A. ζεθ. Πδβή: Μπέκ Γημονζόκ: «Καεήημκηα ηαί παναηηήναξ εκόξ ζοβπνόκμο ζζωκζζηή».600. Figaro ηδξ 5δξ Νμειανίμο 1990. ή μπμία δζαεέηεζ έκα ηεθάθαζμ πμύ έπεζ ηεηναπθαζζαζεή άπα ημ 1982 έςξ ηό 1988 (1. 489.C.. έπ' εοηαζνία ηωκ ηαεδηόκηωκ εκόξ Εαναίμο ημο ελωηενζημύ. Πδβή: Wall Street Journal. δεκ είπακ αβεζ πμηέ .900. 1954. Ό πόθειμξ ηδξ Κμνέαξ δέκ πνμηάθεζε ιζα κέα άκεζζδ. ιζθά ζημοξ Εαναίμοξ ζοκηνόθμοξ ημο βζα ηήκ ηοαένκδζδ «ιαξ».A.. αηόιδ ηαί ακ ιζα ηέημζα ζηάζδ ένπεηαζ ζέ ακηίεεζδ ιε ηζξ ανπέξ ηώκ ακηζζημίπςκ πςνώκ». ηό 1988)». δζεοηνζκίγεζ. εκκμεί ηήκ ηοαένκδζδ ημο Ιζναήθ».P. ζηδκ πναβιαηζηόηδηα.000 δμθ-θάνζα ηό '82..000 δμθ.Π. Ό Μπέκ Γημονζόκ δήθωκε λεηάεανα: «'Όηακ έκαξ Εαναίμξ.I. δεκ έεεζε ηέθμξ ζηδκ ηνίζδ ημο 1929 από ηήκ μπμία. Σημ 23μ Σοκέδνζμ ηδξ παβηόζιζαξ ζζωκζζηζηήξ μνβακώζεωξ. . δηζ: «ή ζοθθμβζηή οπμπνέςζδ όθςκ ηςκ ζζςκζζηζηώκ μνβακώζεςκ ηώκ δζαθόνςκ πςνώκ κά αμδεμύκ ημ εανασηό ηνάημξ ζέ ηάεε πενίζηαζδ είκαζ άκεο μνώκ. Ό Δεύηενμξ Παβηόζιζμξ Πόθειμξ ηαζ μί ηενάζηζεξ παναββεθίεξ πμύ εζημίπζζε ζηζξ Η. Πδβή: «Ακαβέκκδζδ ηαζ Πεπνωιέκμ ημύ Ιζναήθ». Πδβή: Άθμίκ Πεϋνεθίη.». 24 Ιμοκίμο 1987. Εοηοπζζιέκμξ ό πόθειμξ πμύ εά έθενκε ηήκ εοδιενία ζηήκ Αιενζηή. Οί ζζωκζζηέξ δβέηεξ δέκ έηνοαακ ημκ νόθμ αοηό ημο θόιπο ημοξ.

. εύιζγε όηζ ή πώνα ημο «ακαβκςνίγεζ ημ ηνάημξ ημΰ Ιζναήθ ώξ ηονίανπμ ηνάημξ ηαί ηδκ οπδημόηδηα ημΰ Ιζναδθζκμύ ηνάημοξ. 9εο Θνπιίνπ 1990. Λεκ ακαβκςνίγεζ πμθζηζημκμιζηέξ ζπέζεζξ εειεθζςιέκεξ ζηήκ ενδζηεοηζηή ηαοηόηδηα Αιενζηακώκ πμθζηώκ. Δέκ ακαβκςνίγεζ ηαιιία άθθδ ηονζανπία ή οπδημόηδηα άπα αοηή ηδκ άπμρδ. Σε ιζα επζζημθή πνμξ ηό «Αιενζηακζηό ΢οιαμύθζμ βζα ημκ Ιμοδασζιό». Λέο θαί θα κπνξνύζακε πνηέ να μεγειαζηνύκε γη' απηό! . Καηά 1. Πηγή: Θζξαειηλό ξάδην ηεο Δεπηέξαο. Δέκ ηάκεζ ηαιιία δζάηνζζδ ακάιεζα ζημοξ αιενζηακμύξ πμθίηεξ ζέ δ. Δεκνζηεύζεθε ζηήλ «Le Monde» ηεο 12εο θαί 13εο Θνπιίνπ 1990 θαί άπό ηήλ εθεκεξίδα ηεο εβξαϊθήο θνηλόηεηνο ηήο Γαιιίαο «Jour J» ηεο Πέκπηεο.. Τό Σηέδη Νηδπάνηιεκη ακαβηάζηδηε κα ακηίδναζδ. ακαθενόιεκμξ ζηζξ ϊδζεξ ηζξ ανπέξ ημΰ αιενζηάκζημο Σοκηάβιαημξ. Ό Μεγάινο Ραββΐ-λνο ηεο Γαιιίαο Γηόδεθ ΢ηηξνύθ δήιωλε ζηήλ Θεξνπζαιήκ ζηνλ ηζξαειηλό Πξωζππνπξγό Ίηδάθ ΢ακίξ: «κάθε Εβραίος Γάλλος είναι ίνας εκπρόσωπος τοϋ Ισραήλ. πμύ εδόεδ ζηήκ δδιμζζόηδηα άπό αοηό ζηζξ 7 Μαΐμο 1964.ηζ άθμνα ηήκ ενδζηεία ημοξ. δέκ ιπμνεί πανά κα δώζδ ηνμθή ζημκ ακηζζδιζηζζιό.' Αύηδ ή ζύβποζδ ημϋ Ιμοδαϊζιμύ ώξ ενδζηεία (ζεααζηή όπωξ ηαί ηάεε άθθδ) ιέ ημκ πμθζηζηό ζζωκζζιό πμύ ζοκεπάβεηαζ απόθοηδ πίζηδ ηαζ οπαημή ζημ ηνάημξ ημΰ Ιζναήθ ημ όπμζμ ακηζηαεζζηά ημκ Θεό ημΰ Ιζναήθ. Σίπνηε δέλ άιιαμε ζέ απηή ηήλ ζηάζε εδώ θαί κηζό αηώλα.1 ΡΟΖΕ ΓΚΑΡΩΝΣΤ εθδιενίδα Jerusalem Post ηδξ 17δξ Αοβμύζημο 1952 ηαζ «Jewish telegraphic agency» ηδξ 8δξ Αοβμύζημο 1951. 12 Θνπιίνπ 1990 όπνπ πξνζέζεηε: «Δέν υπάρχει στο μυαλό μου ή παραμικρή ιδέα διπλής πίστεως καί υποταγής». έκακηζ ηωκ μπμίωκ μί απαζηήζεζξ ηωκ δβεηώκ ηώκ ζζωκζζηώκ άπμηεθμΰ-ζακ πνόηθδζδ. Να είσαστε βέβαιοι ό'ηη κάθε Εβραίος στήν Γαλλία είναι υπερασπιστής αυτού που εσείς υπερασπίζετε». ό Υπμονβόξ Ελωηενζηώκ Τάθιπμη.

B. 'Ηηακ ακαιεκόιεκμ όηζ ιζα ηέημζα οπμπςνδηζηόηδηα ηδξ Ούάζζκβηηςκ εκεαννύκεζ ηήκ αθαγμκεία ηδξ Ιενμοζαθήι. Πνώημ απμηέθεζια οπήνλε ή εζζαμθή ζημκ Λίαακμ. Αοηή ή ηαηάζηαζδ δδιζμονβήεδηε ηό 1981.. Έηδ.000 δμθθά-νζα βζα κά ιεηαθένεζ αοηά ηα έββναθα ζημ Ιζναήθ.μζ Θ Ε Μ Ε Λ Θ Ω Δ Ε Θ ΢ ΜΤΘΟΘ ΣΗ΢ Θ΢ΡΑΗΛΘΝΗ΢ ΠΟΛΘΣΘΚΗ΢ 2 ζοκέπεζα. αοηή ή ικδζζηαηία παίνκεζ ιμνθέξ αθόβζζηεξ..I. Idees poche. . πμύ παναηηδνίγμκηαζ άπό ιζα οπεναμθζηή ελάνηδζδ ή όπμζα εοκμεί αζύκεηεξ εέζεζξ. ó Τγόκαεακ Πόθθανκη. 292. πνέπεζ κά ηαηαζηή ζαθέξ δηζ ηό ΢ηέδη Νηδπάν-ηιεκη δέκ εεςνεί ηήκ έκκμζα ημΰ «εανασημύ θάμο» ώξ έκκμζα δζεεκμύξ δζηαίμο». Ή οπόεεζδ Πόθθανκη ιαξ πανέπεζ έκα πανάδεζβια. ζοκεθήθεδ εκώ ιεηέθενε ζημ ζπίηζ ημο ώνζζιέκα απόννδηα έββναθα. ακαθοηήξ ζημ καοηζηό επζηεθείμ. έκαξ ιαπόιεκμξ αιενζηακόξ ζζω-κζζηήξ. ζεθ. άθθωζηε. οπό ηό πνόζπδια ηδξ αοημάιοκαξ.. όηακ ή ηοαένκδζδ Ρήβηακ έδςζε ζημ Ιζναήθ αοηό πμύ ενιδκεύεδηε ώξ «ελμοζζμδόηδζδ εκ θεοηώ» ζημκ ζηναηζςηζηό ημο ηοπμδζςηηζζιό. Τμκ Νμέιανζμ ημΰ 1985. «Ή οπόεεζδ Πόθθανκη δέκ ειθακίζεδηε έηζζ λαθκζηά. Εκηάζζεηαζ ζημ ζύβπνμκμ ζύζηδια —όθμ ηαί πζμ αννςζηδιέκμ— ηςκ άιενζηακμσζναδθζ-κώκ ζπέζεςκ. ηεθείωξ πθαηωκζηή άθμο αοηή ή πνμθακήξ κμιζηή οπεκεύιζζδ δέκ ζοκμδεύηδηε άπμ ηακέκα ιέηνμ εκακηίμκ ημο θόιπο. παναδέπεδηε δηζ άπό ηζξ ανπέξ ημΰ 1984 είπε εζζπνάλεζ 50. Δήθωζδ. Καηά ηήκ ακάηνζζδ ημο άπό ηό F. άπό ημ ηίπμηα. ή οπόεεζδ Πόθθανκη εά ιπμνμύζε κά είκαζ ιζα άθθδ». Πδβή: Παναηίεεηαζ από ημκ Ζώνγ Φνίκηιακ ζημ «Τέθμξ ημ» εαναϊημύ θαμδ». Είκαζ βκςζηό όηζ δεζιμί ζηεκήξ ελανηήζεςξ ζοκεπάβμκηαζ ικδζζηαηία ηαί ηήκ επζεεηζηόηδηα. Gallimard 1956. Άπό ηήκ πθεονά ημΰ Ιζναήθ. ή επζδνμιή ζηήκ Σοκδζία είκαζ ιία.

Α. Γενμοζζαζηήξ Φμοθιπνάση. 5 Γεηειανίμο 1985. Πδβή: Haaretz. ηαζ όζμζ ιζθμΰκ βζα «δζπθή πίζηδ» εά ανμοκ πνόζθμνα αοηζά». «Έδώ ηαζ δεηαεηίεξ.Π. ηαζ πνμζέεεηε: «Οί ζοκάδεθθμζ ιαξ ηήξ Γενμοζίαξ. Σοκυρζγε ηά απμηεθέζιαηα ηήξ ενεοκάξ ημο ζε ιία ζοκέκηεολδ «Απέκακηζ ζημ έεκμξ» ζημ C.Α. Μεηά ηήκ ένεοκα ημο Γενμοζζαζηή Φμοθιπνάση. 1 Γεηειανίμο 1985. ηυ ζζς- . ζηζξ 7 Όηηςανίμο 1973: «Οί Ιζναδθζκμί εθέβπμοκ ηήκ πμθζηζηή ημο Κμβηνέζζμο ηαζ ηήξ Γενμοζίαξ». απμθαζίγμοκ πενζζζόηενμ οπό ηήκ πίεζδ εκόξ θόιπο πανά άπό ηήκ δζηή ημοξ άπμρδ βζ' αοηά πμύ εεςνμύκ ώξ ανπέξ ηήξ εθεοεενίαξ ηαζ ημο δζηαίμο». μί Άιενζηακμεαναΐμζ πνμζπαεμύκ κά πείζμοκ ηήκ αιενζηακζηή ημζκή βκώιδ όηζ ή απόθοηδ ζηήνζλδ ημοξ ζημ Ιζναήθ δέκ είβεζ ηήκ πίζηδ ημοξ ζηζξ Η.S. υ Φμοθιπνάση έπαζε ηήκ έδνα ημο ζηήκ Γενμοζία.Π.B. Νά ιενζηά άπυ αοηά: Ό Πνυεδνμξ ηδξ Δπζηνμπήξ Δλςηενζηχκ Υπμεέζεςκ ηδξ Γενμοζίαξ. Φαίκεηαζ ηώνα όηζ εά είκαζ δύζημθμ κά ημοξ ειπζζηεοεμύιε ζε αοηό ηό ζδιείμ. πενίπμο ηό 70% άπ' αοημύξ. Σηζξ επυιεκεξ εηθμβέξ. απμθάζζζε κά πανμοζζαζεμφκ μί ηφνζμζ ζζςκζζηέξ δβέηεξ εκχπζμκ ιζαξ επζηνμπήξ πμφ έθενε ζημ θχξ ηήξ διέναξ ηζξ φπμπευκζεξ δναζηδνζυηδηεξ ημοξ. Γέκ θείπμοκ ηά παναδείβιαηα μπμφ ηυ ίζναδθζκμζζςκζζηζηυ θυιπο πέηοπε κά έπζαάθδ ζηζξ Η. ιζα ζηάζδ ακηίεεηδ ζηα αιενζηακζηά ζοιθένμκηα άθθά πνήζζιδ βζά ηήκ πμθζηζηή ημο Ιζναήθ.1 ΡΟΖΕ ΓΚΑΡΩΝΣΤ Πδβή: Washington Post.

Π. υ Πχθ Φίκηθετ. 126). ζε εηηεθεζηζηό επίπεδμ.) βνάθεζ ζημ πεζιςκζάηζημ ηεφπμξ 75-76 ημΰ «Foreign Affaire»: «Σηήκ πνάλδ. Τα παναδείβιαηα ηαζ μί απμδείλεζξ αθεμκμφκ. υπμζμζ ηαί άκ είκαζ μί πενζμνζζιμί υθςκ ηχκ άθθςκ ηεθαθαίςκ ημΰ πνμτπμθμβζζιμφ. πενζέβναρε ηήκ ζδιενζκή θεζημονβία ημο ζζςκζζηζημφ «θυιπο» ηαζ ηήκ δφκαιδ ημο.Π.Α.. Κάεε πνμκζά. ηυ «Σηέδη Νηδπάνηιεκη» ηαζ ηυ Πεκηάβςκμ ηαεχξ επίζδξ ηαί ηα «media» ηαζ άζηεΐ ηήκ επζννμή ημο ζηα Πακεπζζηήιζα υπςξ ηαί ζηζξ Δηηθδζίεξ. Πανά ηήκ άνκδζδ ημΰ Υπμονβμφ Αιφκδξ. ιέ ιζα πθεζμρδθία πάκς άπυ 98%. ηαιιία απόθαζδ πμύ άθμνα ημ Ιζναήθ δεκ ιπμνεί κα θδθεή ή αηόιδ ηαί κά ζογδηδεή. πμφ επί είημζζ δφμ πνυκζα οπήνλε ακηζπνυζςπμξ ζημ Κμβηνέζζμ ηςκ Η. μί πζζηχζεζξ βζα ηυ Ιζναήθ αολάκμκηαζ. ηαί Ιζναήθ.μζ Θ Ε Μ Ε Λ Θ Ω Δ Ε Θ ΢ ΜΤΘΟΘ ΣΗ΢ Θ΢ΡΑΗΛΘΝΗ΢ ΠΟΛΘΣΘΚΗ΢ 2 κζζηζηυ «θυιπο» δέκ έπαρε κα αφλάκδ ηδκ επζννμή ημο ζηήκ αιενζηακζηή πμθζηζηή.Α. πςνίξ αιέζςξ κά βίκδ βκςζηή. πανά ηήκ δοζιεκή έηεεζδ ημΰ Υπμονβμφ Διπμνίμο ηαί υθςκ ηχκ ζοκδζηάηςκ (ζεθ. 31). Ό Α-κηθάσ Σηήαεκζμκ (πνχδκ οπμρήθζμξ βζα ηήκ Πνμεδνία ηχκ Η.Α. ή Βμοθή ηχκ Ακηζπνμζχπςκ. ζηήκ ζζναδθζκή ηοαένκδζδ» (ζεθ. Αοηυ ημ πναβιαηζηυ «οπμηαηάζηδια ηδξ Ιζναδθζκήξ ηοαενκήζεςξ» εθέβπεζ ηυ Κμβηνέζζμ ηαζ ηήκ Γενμοζία. δείπκμκηαξ πχξ μί αλζχζεζξ ηχκ Ιζναδθζκχκ πενκμφκ ιπνμζηά απυ ηα ζοιθένμκηα ηχκ Ηκςιέκςκ Πμθζηεζχκ: ζηζξ 3 Όηηςανίμο 1984. ηαηανβεί ηάεε πενζμνζζιυ ζηζξ ζοκαθθαβέξ ιεηαλφ Η. αάζεζ ημΰ άιενζ- .Π. Σημ αζαθίμ ημο: They dare to speak («Τμθιμφκ κα ιζθήζμοκ») πμφ ελεδυεδ ημ 1985 απυ ηζξ εηδυζεζξ Lawrence Hill and Company. Τέημζα είκαζ ή ηαηαζημπεία χζηε ηαί μί πζμ απυννδημζ θάηεθθμζ ανίζημκηαζ ζηα πένζα ηήξ Ιζναδθζκήξ ηοαενκήζεςξ. ηήκ Πνμεδνία ηδξ Γδιμηναηίαξ.

"Εηζζ. ηό ακαθαιαάκς εβώ. πνμε-ίνεομιέκδξ άπυ ημκ Ναφανπμ Ιζαάη Κίκη. Καζ μνηζζεήηαιε εκώπζμκ ημο Κμβηνέζζμο όηζ ηά πνεζαγόιαζηε.Π. Μυκμ ηυ [980. υπθμ πμφ πνδζζιμπμζείηαζ ηαηά άιαπςκ. υ "Δκκξ. 161). ή πμθειζηή αενμπμνία ηαζ ηυ πμθειζηυ καοηζηυ ημΰ Ιζναήθ αμιαανδίγμοκ ηυ αιενζηακζηυ πθμίμ :<Λίιπενηο». έκαξ αοηυπηδξ ιάνηοξ. ηό ιμκαδζηό ιαξ ζιήκμξ εθμδζαζιέκμ ιέ Μαίσαενζηξ πήβε ζημ Ιζναήθ» (ζεθ. εκχ ανζζηυηακ ζε πθήνδ επίεεζδ ηαηά ημο Λζαάκμο. :αηαννίπημκηαξ ηήκ επίζδιδ εηδμπή ημΰ «ζθάθιαημξ» ή υ-[μία είπε βίκεζ δεηηή άπυ ηήκ ηυηε επζηνμπή ένεοκαξ. £ηίξ 8 Ιμοκίμο 1967. εθμδζαζιέκμ ιέ ακζπκεοηέξ πμθφ πνμδβιέκμοξ. ιπμνεί κά άπμηαηαζηήζδ ηήκ αθήεεζα. υ Αιενζηακυξ Ναφανπμξ Συιαξ Μμτνεν (ανπδβυξ ημο Γεκζημφ επζηεθείμο υθςκ ηςκ υπθςκ). Μμνκηεηάσ Γημφν (ιεθθμκηζηυξ Γεκζηυξ Γζμζηδηήξ ηςκ Ιζναδθζκχκ δοκάιεςκ). Δεκ έπμοιε πανά ιόκμ έκα ζιήκμξ. Ό Ναφανπμξ Μμΰνεν εοιάηαζ υηζ είπε ζημκ Γημφν: «Δέκ ιπμνώ κά ζαξ πνμιδεεύζς αοηά ηά αενμπθάκα. ηαηαιανηονεί: Ό Ιζναδθζκυξ ζηναηζςηζηυξ αηυθμοεμξ. μί Ιζναδθζκμί ηζξ πήνακ άπυ ημκ Ρήβηακ ηαζ ηζξ πνδζζιμπμίδζακ δφμ θμνέξ ζηήκ Βδνοηηυ βζά κά αθακίζμοκ ημκ πθδεοζιυ (ζεθ. "Οζμ βζά ηό Κμβηνέζζμ. Ό "Δκκξ άπμδεζ- . Συ 1973. ιά κά ηυ ειπμδίζμοκ κά ακαηάθορδ ηά ζπέδζα ημοξ βζά εζζαμθή ζηυ Γημθάκ. Πεημφζακ πάκς άπυ ηυ πθμίμ επί 6 χνεξ ηαζ ηυ αμιαάνδζγακ βζά 70 θεπηά. 34 καφηεξ ζημηχεδηακ ηαζ 171 ηναοιαηΐζεδ-cαv. Ή Ιζναδθζκή ηοαένκδζδ γδηά ζοββχιδ βζά :υ θάεμξ αοηυ ηαί ή οπυεεζδ ιπαίκεζ ζηά ανπεία. 143). αλζςιαηζηυξ ηαηαζηνχ-ζαημξ ζηυ «Λίιπενηο». γδηά άπυ ηζξ Η. κά πνμιδεεφζδ ζημ Ιζναήθ.1 ΡΟΖΕ ΓΚΑΡΩΝΣΤ ηακζημτ κυιμο. αενμζηάθδ εθμδζαζιέκα ιέ έκα αθήια πμθφ ελεζδζηεοιέκμ (ιέ ηήκ μκμιαζία Μαίσαενζη). αυιαεξ ιε εναφζιαηα. πνμζεέηεζ ό Ναύανπμξ.Α. Ό Γημύν ιμο είπε: Δώζηε ιαξ ηά αενμπθάκα.

». Ραιπίκ. ζηήκ Μέζδ Ακαημθή άπ' δ. πμύ έπεζ άπό ηαζνό εβηαηαθείρεζ ηήκ ηαηηζηή ηήξ απαθίκςηδξ πνμζανηήζεςξ...Π.) πίζηερε όηζ είπε ένεεζ ή ζηζβιή κά επίζπεοζδ ηήκ επμίηδζδ ηαζ ημκ έλζμοδασ-ζιό ηήξ Πόθεςξ. εφιζγε δηζ ηυ 43% ηήξ αιενζηακζηήξ αμδεείαξ πήβαζκε ζημ Ιζναήθ (3 εηαημιιφνζα ηάημζημζ). 92). εζξ αάνμξ ηχκ 3 δζξ ηαημίηςκ ημο πθακήηδ πμφ ιαζηίγμκηακ άπυ ηήκ πείκα. Συ 1980. Ό Ναφανπμξ πνμζεέηεζ: «Ό αιενζηακζηόξ θαόξ εα ηνεθθαζκόηακ ακ ιάεαζκε ηζ ζοιααίκεζ» (ζεθ. 179). ηαηάζπμκηαξ 53 επζπθέμκ εηηάνζα ζημκ . βζά ημκ ελμπθζζιυ ημο.. ηόζμ πνμζθζθμύξ ζημ ζζναδθζκό ενβαηζηό ηόιια ιεηά ηό 1967 («θαζμύθζ ηό θαζμύθζ βειίγεζ ηό ζαηημύθζ». Ό Ναφανπμξ Συιαξ Μμΰνεν.μζ Θ Ε Μ Ε Λ Θ Ω Δ Ε Θ ΢ ΜΤΘΟΘ ΣΗ΢ Θ΢ΡΑΗΛΘΝΗ΢ ΠΟΛΘΣΘΚΗ΢ 2 ηκφεζ δηζ ή επίεεζδ ήηακ πνμιεθεηδιέκδ ηαζ δηζ επνυηεζημ βζα θμκζηυ. Ό Άκηθάσ ΢ηήαεκζμκ ηαηαθήβεζ: «Ό Πνςεοπμονβόξ ημΰ Ιζναήθ έπεζ πμθύ ιεβαθύηενδ επζννμή ζηδκ ελςηενζηή πμθζηζηή ηώκ Η.ηζ έπεζ ζηήκ σδζα ημο ηήκ πώνα» (ζεθ. ελδβεί βζαηί αοηυ ηυ έβηθδια απμζζςπήεδηε: «Ό Πνόεδνμξ Τγόκζμκ θμαόηακ ηζξ ακηζδνάζεζξ ηςκ Εαναίςκ ρδθμθόνςκ.Α. Πθήεμξ είκαζ ηά παναδείβιαηα: «Ό η. ηαεχξ ηυ αζαθίμ ημο "Δκκξ ηαηαπκίβδηε ιε ιένζικα ημο ζζςκζζηζημφ θυιπο.. υ Άκηθάσ ΢ηήαεκζμκ έπμκηαξ πνμςεήζεζ ιζα ηνμπμθμβία πμφ γδημφζε ιείςζδ ηαηά 10% ηδξ ζηναηζςηζηήξ αμδεείαξ πνμξ ηυ Ιζναήθ βζα κα απαίηδζδ ηήκ ιή ζοκέπζζδ ηήξ εβηαηαζηάζεςξ μζηζζιχκ ζηα ηαηεπυιεκα.

Π. προς ηό Ιζραήθ: «Οί Η. Είκαζ αοηό ηδξ αλζμπζζηίαξ ηώκ Η. ζηήκ Ιενμοζαθήι.A. Καηά ηήκ εηδζία ΢ύκοδο ηοΰ A.Α. Ώξ απμηέθεζια αοηήξ ηδξ ζοκεδνζάζεςξ.Π.P. ό Πρόεδρος Κθίκηοκ σποβράιιζζε ηό εύρος ηδς ζηραηζωηζηής αοδεείας ηώκ Η. απμθάζζζακ ηόηε. ή μπμία εά παναιείκδ πνςηεύμοζα ημΰ Ιζναήθ. Haaretz. Αοηή ή αιενζηακζηή απμιόκςζδ ακδζύπδζε ώνζζιέ-κμοξ εηπνμζώπμοξ ημΰ θόιπο ζηζξ Η. όπςξ ημκ η. 14 από ηά 15 ηνάηδ-ιέθδ ρήθζζακ εκα ρήθζζια ηό όπμζμ γδημύζε από ημκ Ραιπίκ κα άκαηαθέζδ ηό ζπέδζμ αοηό ηαηαζπέζεςξ· ηαζ μί Η. κά πνδζζιμπμζήζμοκ ηό αέημ ημοξ ζηδνίγμκηαξ ηό Ιζναήθ. μΰηςξ ή άθθςξ. βζα απμηθεζζηζηή πνήζδ ηςκ Εαναίςκ). ιε ζημπό κα δδιζμονβή-ζδ ιζα ηέημζα ηαηάζηαζδ ώζηε. ζηήκ οποία είτε προζηθδεή.Π.C.1 ΡΟΖΕ ΓΚΑΡΩΝΣΤ ακαημθζηό ημιέα ηδξ Ιενμοζαθήι (ημΰ μπμίμο ηό εκα ηνίημ ηό Ιζναήθ έπεζ ήδδ ζδζμπμζδεή από ηό 1967. «κα ιήκ ύπάνπδ ηίπμηα πνμξ δζαπναβιάηεοζδ».I.Τ.Π.Π. Σόιαξ Φνίκηιακ: «Σό ηνίζζιμ γήηδια δεκ είκαζ ηό ηαεεζηώξ ηδξ Ιενμοζαθήι.Α. ηαηά ηζξ πνμαθεπόιεκεξ δζαπναβιαηεύζεζξ ημΰ 1996.Α. Ό ανααζηόξ ζύκδεζιμξ γήηδζε ιζα άιεζδ ζύβηθδζδ ημΰ ΢οιαμοθίμο Αζθαθείαξ —όπςξ ηό έηακε ηαζ ή Γαθθία από ηήκ πθεονά ηδξ ζηζξ 2 Μαΐμο.Α.Π. Αοηή ή κέα πνόηθδζδ λεζήηςζε έκημκεξ δζαιανηονίεξ ηςκ ανααζηώκ πςνώκ πζηναιέκεξ άθθςζηε από ηήκ πνόηαζδ ημο Γενμοζζαζηή Νηόμοθ (ημΰ ζδίμο πμύ ηό 1990 θενόηακ ζημ Ιζναήθ ώξ ηό «πασδειέκμ παζδί») κά ιεηα-θενεή ή πνεζαεία ηώκ Η. βζα 30δ θμνά από ηό 1972..Α..Α. Times. Πδβή: Νηάκσ Ροσιπζκζηάϊκ. 15-5-95). εηήνδζακ ηζξ οπμζπέζεζξ ημοξ: ή ζηναηζςηζηή . Μάιος 1995. ώξ ιόκμο ιεζάγμκημξ ζηήκ ανααμσζναδθζκή δζέκελδ ηαζ αοηό ηδξ δζελαβςβήξ ηώκ δζαπναβιαηεύζεςκ ιε ημοξ Παθαζζηζκίμοξ» (Ν.

Μ. Σό Πεκηάβςκμ οπέβναρε ζοιαόθαζα βζά πενζζζόηενα από 3 εηαημιιύνζα δμθθάνζα βζά ηήκ αβμνά οθζημύ ορδθήξ ηεπκμθμβίαξ από ζζναδθζκέξ εηαζνείεξ.οζ Θ Ε Μ Ε Λ Θ Ω Δ Ε Θ ΢ ΜΤΘΟΘ ΣΗ΢ Θ΢ΡΑΗΛΘΝΗ΢ ΠΟΛΘΣΘΚΗ΢ 2 δύκαιδ ημο Ιζναήθ είκαζ ζήιενα πζμ αηιαία από πμηέ. περκώκηας άπό ηό ιποϋηοηάγ ηώκ Μ.. Αοηή ηήκ πνμκζά. πμύ είπε ανπίζεζ ιεηά ημκ πόθειμ ημο Κόθπμο... ημΰ πνμιδεεύζαιε ύπενοπμθμβζζηέξ ηαζ ημο έδώζαιε πνόζααζδ.Α. πνμέαδιε ζέ ημζκά βοικάζζα ιεβάθδξ ειαεθείαξ ηαζ πνμαθέπμοιε ιζά επέηηαζδ ηώκ εβηαηαζηάζεςκ ιαξ απμεδηεύζεςξ ζηναηζςηζημύ οθζημύ ζημ Ιζναήθ. .Π. ημο ηαθύηενμο αενμζηάθμοξ ζημκ ηόζιμ ιεβάθδξ αηηίκαξ δνάζεςξ...Ε..Γζα κά αολήζμοιε ηζξ δοκαηόηδηεξ ημο ζε ορδθή ηεπκμθμβία.. ηαζ ηώκ εηδοηώκ. πνάβια άκς πνμδβμοιέκμο έη ιένμοξ ηςκ Η... ΢οιθςκήζαιε βζα ηήκ πώθδζδ ηςκ F 1 5 Is. πμύ εά πνμζηαηεύδ ημ Ιζναήθ από ηάεε κέα επίεεζδ από αθήιαηα.» Πδβή: ακαδδιοζίεσζδ άπό ηήκ Middle East International 26-5-1995. Όθα ηά ιέζα είκαζ εειζηά βζά ηό ζζωκζζηζηό «θόιπσ»· άπό ηήκ οζηοκοιζηή πίεζδ ιέτρζ ηοκ δεζηό εηαζαζιό. 200 αενμπθάκςκ ηαζ εθζημπηένςκ ιάπδξ. Ό Πώθ Φίκηθεϋ ηαηέθδβε: «Όπμζμζδήπμηε επζηνίκεζ ηήκ πμθζηζηή ημΰ Ιζναήθ πνέπεζ κά πενζιέκδ μδοκδνά ηαζ αζηαιάηδηα ακηίπμζκα. .Ή ζοκενβαζία ιαξ ζέ γδηήιαηα ζηναηδβζηήξ ηαζ πθδνμθμνζώκ μοδέπμηε οπήνλε ηόζμ ζηεκή. εως ηαί ηήκ απεζθή εακάηοσ. "Επμοιε δεζιεοεή κά ζοιιεηάζπμοιε ιε 350 εηαημιιύνζα δμθθάνζα ζηδκ ηαηαζηεοή ημο Arrow. ιέπνζ ηαζ απώθεζα ηώκ πόνςκ επζαζώζεςξ ημο από ηζξ πζέ- . Σμο πνμιδεεύζαιε έκα οπενζύβπνμκμ ζύζηδια πμθθαπθήξ εηημλεύζεςξ ποναύθςκ. ΢οκεπίζαιε ηήκ πνμιήεεζα. ζηήκ αιενζηακζηή αβμνά έηημλεοηώκ μπθώκ ζημ δζάζηδια.

Μ. Μέξνο 9. Τό Κογκρέζζο σποτωρεί ζε όλες ηοσ ηις απαιηήζεις. Τά πιο θημιζμένα πανεπιζηήμια προζέτοσν να βγάλοσν από ηα προγράμμαηα ηοσς ό.ηιδήποηε ανηιηίθεηαι ζ' ασηό: οΐ γίγανηες ηων Μ. 315). και οί ζηραηιωηικοί ηγέηες σποτωρούν ζηις πιέζεις ηοσς» (ζελ.23 Μαΐνπ 1963.Ε.1 Ρ ΟΖΕ Γ ΚΑΡΩΝΤΥ ζεις ηοσ ιζραηλινού «λόμπσ». Ό Πρόεδρος ηό θοβάηαι. Πηγή: Hearings. .

Ή ηζρύο ηνπ ιόκππ έπη ηώλ κέζσλ καδηθήο επηθνηλσλίαο. ηό δηεπζπληηθό θέληξν ηνπ νπνίνπ απνηειείηαη ζήκεξα από ηήλ «L.C. 16 . Περιέτει όμως ενα μεγάλο μέρος αλήθειας ή όποια είναι πάνηα επίκαιρη». κόλνο ό ΢ηξαηεγόο ληε Γθώι ηόικεζε λα δήισζε «όηι σπήρτε ζηην Γαλλία ενα Ιζτσρό θιλοϊζραηλινο λόμπσ ηο όποιο αζκούζε ηην επιρροή ηοσ κσρίως ζηοσς κύκλοσς ηής ενημερώζεως.» (Δηεζλήο ΢ύλδεζκνο Ελαληίνλ ηνπ Ραηζηζκνύ Οί θεμελιώδεις μνθοι ηής ιζραηλινής πολιηικής. πεξλώληαο από ηνλ Μηηεξάλ. ηελ Γαιιία. Tò ιόκππ ζηελ Γαιιία «Υπάρχει στην Γαλλία ενα ισχυρό φιλο-ισραηλινό λόμπυ τό όποιο άσκεϊ την επιρροή του κυρίως στους κύκλους της ενημερώσεως». ζε όπνην θόκκα θαη αλ άλεθε. από ηνλ Μηζέι Ρνθάξ κέρξη ηνλ Ζαθ ΢ηξάθ. Στρατηγός Ντε Γκώλ.2. Φεβξνπαξίνπ Άπό ηόηε.R. εκείνη ηην εποτή. αποηέλεζε ζκάνδαλο. Le Parisien Libere ηήο 29εο 1988.. δελ ππήξμε ππνςήθηνο γηα ηελ Πξνεδξία ηήο Γαιιηθήο Δεκνθξαηίαο. πνύ λά κελ πήγε ζην Ιζξαήι γηα λά παξαιαβή ηελ απνλνκή ησλ κέζσλ καδηθήο επηθνηλσλίαο. Ή διαπίζηωζη ασηή.A. Πηγη Φύλη Άιεμάληξ «Ή θηιντζξαειηλή πξνθαηάιεςε».

Απυδεζλδ.. Όηακ υιςξ. υ ζζςκζζιυξ ααζζθεφεζ επί ηδξ πθεζμρδθίαξ ηςκ πνμζχπςκ πμφ θαιαάκμοκ πμθζηζηέξ απμθάζεζξ ζηα Μ. Σακ φπυ ηήκ δζεφεοκζδ εκυξ ηνοθμΰ ιαέζηνμο ή ίδζα ιμοζζηή αημφβεηαζ ζέ υθα ηα «media». "Εκαξ αζεεκήξ Εαναίμξ πεηάπεδηε άπυ ηυ «Άηίθε Λάμο-νμ» άπυ έκακ υ υπμζμξ απμζπίζεδηε άπυ ηήκ P. αηυιδ ηαί ζημκ εηδμηζηυ πχνμ (ιέ ηζξ επζηνμπέξ ακαβκχζεςξ πμφ ιπμνμΰκ κα επζαάθμοκ ηυ αέημ ημοξ).O. βζα ακηίπμζκα. ή ζπεδυκ βεκζηή εοεοβνάιιζζδ ηχκ Μ. ζημκ ηζκδιαημβνάθμ —ηονίςξ ιέ ηδκ εζζαμθή ημΰ Χυθθοβμοκη—.Ε. ζηήκ ηδθευναζδ ηαί ζημ νάδζμ. εΐκαζ ηέημζα χζηε ιπμνεί κα πεζνα-βςβή ηδκ ημζκή βκχιδ ηαηά ηδκ αμφθδζδ ηδξ: ακ ηαζ υ εανασηυξ πθδεοζιυξ ζηδκ Γαθθία απμηεθεί ιυκμ ημ 2% ημΰ βαθθζημφ θαμτ. Μπμνχ κα ηαηαεέζς ηήκ πνμζςπζηή ιμο ιανηονία: ιέπνζ ηυ 1982. ηάεε θμνά πμφ πνυηεζηαζ κα δζαζηνεαθςεή ή έκκμζα ηχκ βεβμκυηςκ: ή αία ηχκ αδοκάηςκ μκμιάγεηαζ «ηνμιμηναηία» ηαί ή αία ηχκ δοκαηχκ «ιάπδ ηαηά ηδξ ηνμιμηναηίαξ». ημκ ηφπμ. ηυ ναδζυθςκμ. πθδ- .Ε.Μ. ζηήκ ηδθευναζδ. ζηήκ εθδιενίδα Le Monde ηδξ 17 Ιμοκίμο 1982.L.1 ΡΟΖΕ ΓΚΑΡΩΝΣΤ ηαί ημΰ Ακηζζδιζηζζιμφ). ηαεδιενζκυ ή εαδμιαδζαίμ. Πνυηεζηαζ ακαιθζζαήηδηα βζα ηνμιμηναηζηή εκένβεζα. αοηυ απμηαθείηαζ: «ιάπδ ηαηά ηδξ ηνμιμηναηίαξ ηαί οπενάζπζζδ ημΰ κυιμο ηαί ηδξ ηάλεςξ». Τήκ ζηζβιή ηδξ εζζαμθήξ ηαί ηχκ θμκζηχκ ζημκ Λίαακμ. υ Δζεοεοκηήξ Ζαη Φςαέ ιμΰ παναπχνδζε ιζα μθμζέθζδδ ηαηαπχνδζδ.έπμοκ ζηα πένζα ημοξ ηήκ δζαθήιζζδ ηαί ηήκ μζημκμιζηή ηονζανπία επί ηςκ «media».Μ. είπα εθεφεενδ πνυζααζδ ζημοξ ιεβαθφηενμοξ εηδμηζημφξ μίημοξ. εσηε πνυηεζηαζ βζα επζεέζεζξ ηαηά ηδξ Σοκαβςβήξ ηδξ υδμΰ Κμπενκίη ή βζα ζενμζοθίεξ ημΰ ημζιδηδνίμο Κανπακηνά εσηε βζα ηήκ εζζαμθή ζημκ Λίαα-κμ ή ηήκ ηαηαζηνμθή ημΰ Ινάη. άπυ ημφξ μπμίμοξ πμθθμί είκαζ παζδζά. έκαξ ζζναδθζκυξ αμιαανδζζιυξ ζηήκ Τοκδζία αθήκεζ 50 κεηνμφξ. ζημκ βναπηυ ηφπμ.

απμηαθφπηαιε «μετά τις συαγές στον Λίβανο. πδβάγεζ άπυ ηυ σδζμ ηυ ηείιεκμ: οπεκεοιίγμοιε αοηά πμφ μί γςέξ ιαξ μθείθμοκ ζηήκ πίζηδ ηςκ Εαναίςκ πνμθδηχκ.μζ Θ Ε Μ Ε Λ Θ Ω Δ Ε Θ ΢ ΜΤΘΟΘ ΣΗ΢ Θ΢ΡΑΗΛΘΝΗ΢ ΠΟΛΘΣΘΚΗ΢ 2 νςιέκδ. Μέ ακχκοια ηδθεθςκήιαηα ηαζ βνάιιαηα. εκακηίμκ ημΰ πμθζηζημΰ ζζςκζζιμΰ είκαζ αδζάζπαζημξ άπυ ηυκ αβχκα ιαξ εκακηίμκ ημΰ ακηζζδιζηζζιμφ. επακαθαιαάκς. ηζξ ακαθφζεζξ ηδξ ιεθέηδξ ιμο «Παλαιστίνη. εκχπζμκ ημΰ Δζηαζηδνίμο. μί αζαζυηδηεξ ημτ μπμίμο ζημκ Λίαακμ ηαηαββέθεδηακ άπυ ορδθέξ εανασηέξ πνμζςπζηυηδηεξ υπςξ υ Μακηέξ Φνακξ ηαζ υ Ναμφι Γηυθκηιακ. αηζιάγεζ ηυκ ζμοδασζιυ ζηά ιάηζα ημΰ ηυζιμο. ημΰ Πάζημνα Μαηζυ ηαζ ή δζηή ιμο. Απυ ηήκ πθεονά ιμο. αθθά βζα ηδκ εζςηενζηή θμβζηή ημΰ πμθζηζημφ ζζςκζζιμφ ζημκ υπμζμ εειεθζχκεηαζ ηυ Ιζναδθζκυ ηνάημξ. την έννοια της ισραηλινής επιθέσεως». Ό αβχκαξ ιαξ. Ό δζηδβυνμξ ημΰ Ζάη Φςαέ οπεκεοιίγεζ υηζ δέκ πνέπεζ κά ζοβπέεηαζ ή εανασηή ημζκυηδηα ηαζ αηυιδ θζβχηενμ ή πίζηδ ηδξ ιέ ηυ ηνάημξ ημο Ιζναήθ. ιέ ηήκ δδιζμονβία εζδεπεχκ ζοιθονιάηςκ. θμζπυκ. Ή οΟΚΑ ιαξ εκάβεζ βζά «ακηζζδιζηζζιυ ηαζ πνυηθδζδ θοθεηζηχκ δζαηνίζεςκ». Ή ζοιπενζθμνά ημο. ιέ ημκ Παηένα Μζζέθ Λεθυκβη ηαζ ημκ Πάζημνα Μαηζυ. ημΰ Παηνυξ Λεθυβη. Δείπκαιε δηζ δέκ επνυηεζημ βζα επζθακεζαηυ βεβμκυξ. δέπμιαζ εκκέα απεζθέξ ηαηά ηδξ γςήξ ιμο. πμφ εειεθζχεδηε άπυ ηυκ Θευδςνμ Χένηγθ (ηαζ ηαηαδζηάζεδηε ηυηε άπυ υθμοξ ημφξ . δπμο. ζημκ Λίαακμ ηαζ ηήκ Παθαζζηίκδ. Όιςξ υ πμθζηζηυξ ζζςκζζιυξ ακηζηαηέζηδζε ηυκ Θευ ημΰ Ιζναήθ ιέ ηυ ηνάημξ ημΰ Ιζναήθ. Ή άιοκα ιαξ. γη θείων μηνσμάτων»: υ πμθζηζηυξ ζζςκζζιυξ.

λακααθέπς ημκ εαοηό ιμο ζηήκ Ιενμοζαθήι. όπζ από ηδκ εανασηή πίζηδ. ηαζ ή ακηίζηαζδ «ηνμιμηναηία».Δ.ΙΙ. έπεζ ηαηαδζηαζεή από ημκ Ο. ηήξ Αιενζηήξ ηαζ ηήξ Γαθθίαξ άπό ημκ ζζναδθζκό ζζςκζζιό επζαάθθεζ ζημ ηόζιμ ηήκ αηόθμοεδ δζαζηνέαθςζδ ηώκ εκκμζώκ: έκαξ ζζναδθζκόξ δζπθςιάηδξ δέπεηαζ επίεεζδ ζημ Λμκδίκμ (ή σδζα ή η. Σά ηεθεοηαία οπμθείιιαηα ηήξ απμζηζμηναηίαξ επμζηζζιμύ. Όπςξ ζέ ηάεε απμζηζμηναηία ηαζ ζέ ηάεε ηαεεζηώξ ηαημπήξ (γήζαιε ζηήκ Γαθθία ύπό ημκ Υίηθεν). ηό 1967. ζηήκ Παθαζζηίκδ όπςξ ηαζ ζηήκ Νόηζμ Αθνζηή. ζημ Σείπμξ ηώκ Γαηνύςκ.Ι. άθθα από ημκ εονςπασηό εεκζηζζιό ηαζ ηδκ απμζηζμηναηία ημΰ 19μο αζώκα. όηζ ό . ιεηά άπό ιζά ακάβκςζδ ημΰ Άιώξ άπό ημκ Μπενκάν: «Απηό εληζρύεη ηό θνπξάγην!». ή ηαηαζημθή ηαθείηαζ «δζαηήνδζδ ηήξ ηάλεςξ». Ξακααθέπς εηείκμκ ημκ βένμ ιαπόιεκμ άεεμ ημιιμοκζζηή ημΰ Σάνκ κά ιαξ θέδ.. ζδνοηή ηήξ L·.Κ.l. πνόεδνμ ηόηε ημΰ Παβημζιίμο εανασημύ Κμβηνέζζμο.Ο. Ή ζπεδόκ μθμηθδνςηζηή ηονζανπία ηώκ Μ.Α.Η. επζζήιςξ. ηό πμνηναίημ ημΰ άκηζ-ζδιίηδ. ιαγί ιε ημκ θίθμ ιμο Μπενκάν Λεηάξ.Δ.A. ό όπμζμξ ιέ αμδεμύζε κά εημζιάζς ηά ιαεήιαηα ιμο ζημοξ ζοκηνόθμοξ ιαξ ηναημοιέκμοξ βζά ημύξ «Πνμθήηεξ ημΰ Ιζναήθ». πμύ πνμζπαεμύζε κά θζθμηεπκήζδ εκακηίμκ ιμο.Μ.Α. ζηήκ Βμοθή ηώκ Κμζκμηήηςκ. ζηήκ ακηίζηαζδ ηςκ αοημπεόκςκ. ζοκμδεοόιεκμ από ημκ Ιζναδθζκό Τπμονβό Μπανηζζθάσ. (πμύ εά βίκδ ί.C.).Ο.244 ΡΟΖΕ ΓΚΑΡΩΝΣΤ ναααίκμοξ ημο ηόζιμο ώξ πνμδμζία ηδξ εανασηήξ πίζηεςξ). Ξακαανίζημιαζ ζημ ζηναηόπεδμ ζοβηεκηνώζεςξ. Αημύβμκηαξ ημκ δζηδβόνμ ηήξ Π.). πνμζηνμύμοκ. απμννέεζ. Θάηζεν απμδεζηκύεζ. ελ αζηίαξ ημΰ ναηζζζιμύ ημοξ (πμύ. ηαζ ιεηά ζημ ζπίηζ ημΰ Ναμύι Γηόθ-κηιακ.

άπό ημκ ηζκδιαημβνάθμ ιέπνζ ηζξ εηδόζεζξ.C. ό πάζημναξ Μαηζό ηαζ εβώ. Σό πνςημδζηείμ Πανζζίςκ ιε απόθαζδ ηδξ 24δξ Μανηίμο 1983. ηαθώκηαξ «ηνμιμηναηία» ηήκ αζμηεπκζηή ακηίζηαζδ ηώκ αδοκάηςκ ηαζ «αβώκα εκακηίμκ ηδξ ηνμιμηναηίαξ» ηήκ απείνςξ πζμ θμκζηώ-ηενδ αία ηώκ δοκαηώκ.)· πνόηεζηαζ βζα «ηνμιμηναηία». Μήπςξ εβώ μκεζνεύμιαζ. απνξξίπηεη όια ηά αηηήκαηα ηήο L. ό ΢ηναηδβόξ Νηε Γηώθ ηαηήββεζθε «ηήκ οπένιεηνδ επζννμή» ημΰ ζζςκζζηζημύ θόιπο ζέ όθα ηά ιέζα: από ημκ ηύπμ ιέπνζ ηήκ ηδθεόναζδ. θαη όρη γηα ξαηζηζηηθή πξόθιεζε.I... Ό ενίαιαμξ ημΰ παναθόβμο! "Ηδδ ηό 1969. αοηή ή «οπένιεηνδ επζννμή». ό Παηήν Λεθόκβη. Ή ιήπςξ αοηή ή ακαζζεδζία ημΰ ηνζηζημύ πκεύιαημξ απμηεθεί ζοθθμβζηό εθζάθηδ. πμύ έ'ννζπκακ ζθαίνεξ). Κάκαιε ηό ζθάθια. . κά ηαηαβείθμοιε ηό ρεΰδμξ αοηήξ ηδξ δζαζηνεαθώζε-ςξ ηδξ θμβζηήξ.Ο. «ζεσξώληαο όηη πξόθεηηαη γηα ζεκηηή θξηηηθή ηεο πνιηηηθήο ελόο θξάηνπο θαη ηήο ηδενινγίαο πνύ ηήλ δηαπλέεη.R. αημύς ζηήκ ηδθεόναζδ ημκ απμθμβζζιό ηδξ «ελεβένζεςξ ηςκ πεηνώκ: 327 κεηνμί Παθαζζηίκζμζ (μί πενζζζόηενμζ παζδζά πμύ πεημύζακ παθίηζα) ηαζ 8 Ιζναδθζκμί (μί πενζζζόηενμζ ζηναηζώηεξ. ΢ήιενα. Σήκ σδζα ιένα. έκαξ ζζναδθζκόξ οπμονβόξ δδθώκεζ: «Οί δηαπξαγκαηεύζεηο ζα θαηαζηνύλ δπλαηέο κόλνλ όηαλ νί Παιαηζηίληνη εγθαηαιείςνπλ ηελ βία».μζ Θ Ε Μ Ε Λ Θ Ω Δ Ε Θ ΢ ΜΤΘΟΘ ΣΗ΢ Θ΢ΡΑΗΛΘΝΗ΢ ΠΟΛΘΣΘΚΗ΢ 245 αοημονβόξ ηδξ επζεέζεςξ δεκ ακήηεζ ζηδκ ΡΥ. ηαηάθενε ιζα μθμηθδνςηζηή ακαζηνμθή ηδξ θμβζηήξ. Ό ζζναδθζκόξ ζηναηόξ εζζαάθθεζ ζημκ Λίαακμ ηαζ πνμηαθεί πζθζάδεξ εακάημοξ: ή επζπείνδζδ μκμιάγεηαζ «Δζνήκδ ζηήκ Γαθζθαία». θατ ηήλ θαηαδηθάδεη ζηά έμνδα». Σδκ 1δ Ιακμοανίμο 1989.A.

Τό Δηθαζηήξην. επηθπξώλεη ηελ εγθαινύκελε απόθαζε ζε δ. ή θαηαδίθε ηεο LICRA. ηό εθεηείν Παξηζίωλ εθθέξεη ηελ θξίζε ηνπ. Σηηο 11 Ιαλνπαξίνπ 1984. Ή επηρείξεζε θαηαπλίμεωο ζπλερίδεηαη θαη πέξαλ ηνπ λνκηθνύ πεδίνπ. Τά έμνδα αλέξρνληαλ ζέ πέληε εθαηνκκύξηα ιεπηά (ηνϋ θξάγθνπ). έθ ηώλ νπνίωλ δύν ξαββΐλνη. "Αλ είρακε θαηαδηθαζζή.. «ζεσξώληαο όηη ή γλώκε πνύ εθθξάδεηαη από ηνπο ππνγξάθνληεο δελ άθνξα παξά ζηνλ πεξηνξηζηηθό πξνζδηνξηζκό ηεο ηνπδατθόηεηνο πνύ εκπεξηέρεηαη ζηελ ηζξαειηλή λνκνζεζία. ό απνθιεηζκόο ηώλ ειπίδωλ κνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κεγαιεηωδώο. Όηαλ δεκνζηεύζεθε ζηήλ Μνλη ή ζειίδα γηα ηήλ ινγηθή ηεο ζηωληζηηθήο απνηθηνθξαηίαο.. πξνζέζεζα δύν γξακκέο δεηώληαο άπό ηνύο αλαγλώζηεο ηήλ ελίζρπζε ηνπο γηά ηά έμνδα ηεο θαηαρωξήζεωο.1 ΡΟΖΕ ΓΚΑΡΩΝΣΤ Ή LICRA ιπζζάεη θαη θάλεη έθεζε. Τό Δηθαζηήξην παξαζέηεη έλα ηκήκα από ηό άξζξν καο δπνπ θαηεγνξνύκε ηό Ιζξαειηλό θξάηνο γηα ξαηζηζκό. Εηζέπξαμα επηά άπό εθαηνληάδεο κηθξνεπηηαγέο. αξθέζζεθε ζέ έλα άρξωκν άξζξάθη. Μεηαμύ ηώλ δωξεηώλ. όινο ό Τύπνο ζά καο εΐρε ελνρνπνηήζεη ζηήλ θνηλή γλώκε ώο άληηζεκΐηεο. . Αληηζέηωο. ηεο νπνίαο ό ηέωο δηεπζπληήο Φωβέ εκπιεθόηαλ ζέ απηή ηήλ αληηδηθία. άπό ηά δηθαζηήξηα άπεζηωπήζε ζπζηεκαηηθά: αθόκα θαη ή Μνλη.ηη άθνξα ζηελ απόξξηςε ηώλ αηηεκάησλ ηεο LICRA θατ θαηαδηθάδεη ηελ LICRA ζηά έμνδα». Απελαληίαο. Ή απόθαζε ηνπ αλαηξεηηθνύ Δηθαζηεξίνπ ζηηο 4 Ννεκβξίνπ 1987 αθαηξεί θάζε ειπίδα ηώλ ζηωληζηώλ λά καο αηηκάζνπλ δηθαζηηθώο: ηό Δηθαζηήξην «απνξξίπηεη ηελ αλαίξεζε θαη θαηαδηθάδεη ηελ ελάγνπζα ζηά έμνδα». Ή LICRA ζπλερίδεη κέ αλαίξεζε. ηό έλα ηξίην πεξίπνπ ήζαλ Εβξαίνη. Τό ζηωληζηηθό "ιόκππ" έρεη ηά κέζα.

"Ελα αθόκε βήκα ζά γίλε κέ ηήλ επηβνιή απηώλ ηώλ «νύθαδίωλ» δηα λόκνπ. ελζνπζηαζκέλε κέ ηό βηβιίν. Τν λα κέ δερζή ζά ήηαλ ζαλ λα ηίλαδε ηελ επηρείξεζε ηνπ ζηνλ αέξα. εξγάζζεθε ηξεηο κήλεο γηα λα κέ βνεζήζε λα ηό νινθιεξώζω: «Λελ ζέισ Γθαξσληύ ζε απηόλ εδώ ηνλ εθδνηηθό νίθν». Τα δίθηπα αληηζηάζεωο καο ζην παξάινγν είλαη θαηαδηθαζκέλα ζην ιαζξαίν. όκωο. Είραλ κεηαθξαζζή ζέ είθνζη επηά γιώζζεο. θάλνληαο ηνύο δηθαζηέο θξηηέο ηήο . "Εθηνηε. Καί έγώ ό ίδηνο ζέ ινγνηερληθό ζάλαην-γηα ηό παξάπηωκα ηήο ειπίδαο. άπό Gallimard έωο Seuil.νη Θ Ε Μ Ε Λ Θ Ω Δ Ε Θ ΢ ΜΤΘΟΘ ΣΗ΢ Θ΢ΡΑΗΛΘΝΗ΢ ΠΟΛΘΣΘΚΗ΢ 2 Άπν έδώ θαί πέξα. ιέεη ζηελ θηινινγηθή ηνπ δηεπζύληξηα ή νπνία. Είρα εθδώζεη ζαξάληα βηβιία ζε όινπο ηνπο κεγάινπο εθδνηηθνύο νϊθνπο. όιεο νί κεγάιεο πόξηεο έθιεηζαλ. μεθηλά ή κεζνδεπκέλε αζθπμία: δελ ππάξρεη πηα πξόζβαζε ζηελ ηειεόξαζε. άιια ό θαζέλαο καο γίλεηαη θαζεκεξηλά κάξηπο απηώλ: αθόκε θαί ή έλλνηα ηνπ ρηηιεξηθνύ εγθιήκαηνο θαηά νινθιήξνπ ηήο άλζξωπόηεηνο ερεη δηαζηξεβιωζή άπό ηήλ ζηωληζηηθή πξνπαγάλδα. "Ελαο άιινο «κεγάινο». Τα παξαδείγκαηα είλαη πνιιαπιά. ηα άξζξα κνπ απνξξίπηνληαη. δέλ ζά έρεηε πηα δηθαηώκαηα κεηαθξάζεσο ακεξηθαληθώλ έξγσλ». ή νπνία ππνβηβάδεη απηό ηό έγθιεκα ζέ έ'λα ηεξάζηην πνγθξόκ κέ κνλαδηθά ζύκαηα ηνπο Εβξαίνπο. άπό Pion εωο Grasset θαί Laffont. γηα έλα άιιν εξγν. "Ελαο άπό ηνπο κεγαιύηεξνπο κνπ εθδόηεο αθνύγεηαη λα ιέε ζηνλ ζύκβνπιν ηνπ: «'Άλ δεκνζηεύζεηε βηβιίν ηνπ Γθαξσληύ. Απηό δέλ απνηειεί παξά ελα απιό παξάδεηγκα ηήο πξνζωπηθήο κνπ καξηπξίαο γηα ηήλ «δηαζηξνθή ηήο ινγηθήο» άπό ηνλ ζηωληζκό. Τέηνηα είλαη ή ηζηνξία ελόο έληεηρηζκέλνπ άλζξωπνπ.

ημκ Μάϊμ ημΰ 1990. πνέζαεοε ηήκ «δζεύνοκζδ ηςκ δοκαημηήηςκ πμύ πανέπμκηακ ζηζξ εκώζεζξ βζα πμθζηζηή αβςβή ζε πενίπηςζδ πανααάζεςξ» (ανενμ 7). έκα άνενμ 24 α ηό όπμζμ μνίγεζ: «Θα ηζιςνμύκηαζ ιε ηζξ πμζκέξ ηδξ 6δξ παναβνάθμο ημο άνενμο 24. 278. 21): ζαξ γδηήεδηε κα δδιζμονβήζεηε ιζα κέα πμζκζημπμίδζδ βζα ημκ «νεαζγζμκζζιό». 43).1 Ρ Ο Ζ Ε ΓΚΑΡΩΝΣΤ ζζημνζηήξ αθδεείαξ πανά ημοξ πνμδβμοιέκμοξ κόιμοξ πενί εθεοεενίαξ ημο ηύπμο. Πδβή: Πνόηαζδ κόιμο πμύ οζμεεηήεδηε από ηήκ Εεκμζοκέθεοζδ ηαί οπμαθήεδηε από ημκ Πνόεδνμ ηδξ Εεκμζοκεθεύζεωξ ζημκ Πνόεδνμ ηδξ Γενμοζίαξ. Τμ ηαημύνβδια ηδξ βκώιδξ εεζπίζεδηε ηαζ νοειίζεδηε κμιμεεηζηά ιέ ημκ Νόιμ Φαιπύξ (άν. ηό όπμζμ έπζζοκήθεδ ζηδκ ζοιθςκία ημΰ Λμκδίκμο ηδξ 8δξ Αοβμύζημο 1945». ώζηε ό πμζκζηόξ κόιμξ κα παίλδ πθήνςξ ημκ έηθμαζζηζηό ηαί ηαηαζηαθηζηό νόθμ ημο» (ζεθ.. όζμζ αιθζζαδημύκ. Έπί πθέμκ. "Ηδδ άπό ηήκ εζζαβωβή. άν. Άζακζί (αμοθεοηή) δζεοηνίκζγε (ζεθ. ό ζοκηάηηδξ ηήξ εηεέζεωξ πνμζδζόνζγε ημκ επζδζωηόιεκμ ζηόπμ: «μθμηθήνςζδ ημΰ ήδδ οπάνπμκημξ ηαηαζηαθηζημύ μπθμζηαζίμο. ημκ επμκμιαγόιεκμ «κόιμ Gayssot» (από ηό όκμια ημϋ ημιιμοκζζηή αμοθεοηή πμύ δέπεδηε ηήκ παηνόηδηα αοημύ ημΰ άκμζίμο κόιμο). Σοκίζηαηαζ ζημ κα πνόζεεζδ ζημκ κόιμ βζα ηήκ εθεοεενία ημΰ ηύπμο ημΰ 1881. 5). πανάνηδια πναηηζηώκ ηδξ ζοκεδνζάζεωξ ηδξ 3δξ Μαΐμο 1990. Ή έηεεζδ ημΰ Μ.. ηήκ ύπανλδ εκόξ δ πενζζζμηένςκ εβηθδιάηςκ ηαηά ηδξ ακενςπόηδηαξ όπςξ αοηά μνίζεδηακ από ημ άνενμ 6 ημΰ ηαηαζηαηζημύ ημΰ Δζεεκμύξ Σηναηζςηζημύ Δζηαζηδνίμο. .

ηόηε ό κόιμξ δέκ ιπμνεί κά ηήκ έπζαάθδ. Πνάβια ημ όπμζμ ιαηαίωκε ηδκ ηαηαζημθή πμύ είπε πνμηείκεζ ό η. είπα αιθζζαδηήζεζ —δεκ ήιμοκ ό ιόκμξ— ηήκ ανπή αύημΰ ημΰ ηεζιέκμο. δεκ ιπμνμύζε κα δδιζμονβήζδ κμιμθμβία. πνμηάεδηε. Τμοιπόκ. "Αθθα θόβζα θεάκμοκ πμθύ ιαηνοά ηαζ δέκ πνέπεζ κά επζηνέρμοιε κά εηθναζεμύκ.μζ Θ Ε Μ Ε Λ Θ Ω Δ Ε Θ ΢ Μ Τ Θ Ο Θ Σ Η ΢ Θ ΢ Ρ Α Η Λ Θ Ν Η ΢ Π Ο Λ Θ Σ Θ Κ Η ΢ Πδβή: "Εηεεζδ άν. έκα ζμαανώηαημ πμθζηζηό ηαζ κμιμεεηζηό ζθάθια. Γηαϊζζό εκακηίμκ ηωκ «νεαζγζμκζζηώκ» ζζημνζηώκ. άπό ημκ η. Τό άνενμ 24 α ακηζπνμζςπεύεζ. ιζα ηνμπμθμβία ημΰ κόιμο: «Τό άνενμ 24α ημΰ κόιμο ηδξ 29δξ Ιμοθίμο 1881 βζα ηδκ εθεοεενία ημΰ ηύπμο ηαηανβείηαζ». Δέκ απέπμοιε έκα ιήκα άπό ηά βεβμκόηα ημΰ Κανπακηνά. ημ 1990. βζα ηήκ ελέηαζδ εκόξ ηεζιέκμο ηό όπμζμ ή ζοκέθεοζδ . ή μπμία ζοκίζηαηαζ ζημ κά ηαεμνίγεηαζ ή ζζημνζηή αθήεεζα άπό ημκ κόιμ ηαζ όπζ άπό ηήκ σδζα ηήκ ζζημνία. "Εκακ πνόκμ ανβόηενα. ηαζ άνκεΐημ κα αάθδ ηήκ ζζημνζηή ηνζηζηή ζημ ϊδζμ ζπέδζμ ιέ ημκ ναηζζζιό ή ηήκ απμθμβία ημΰ Χίηθεν. "Οιςξ απμηεθεί αδζόναημ μθίζεδια πνμξ ηό πμθζηζηό έβηθδια ηαζ ημ έβηθδια βκώιδξ. Σηήκ πναβιαηζηόηδηα. πανάνηδια πναηηζηώκ ηδξ ζοκεδνζάζεωξ ηδξ 26δξ Απνζθίμο 1990. ημ απμδείλαιε. αάζεζ ιζαξ πνμηάζεςξ κόιμο ηδξ ημιιμοκζζηζηήξ μιάδαξ. ιαηαίωξ. ιέ πνώημ οπμβνάθμκηα ημκ η. Μενζημί ακηζηάζζμοκ όηζ ακ πνάβιαηζ ή ζζημνία δζα-ιμνθώκδ ηήκ αθήεεζα. Γηασζζό. ζοκζζηά πενζζηαζζαηό κόιμ ηαζ ιέ θοπεί πμθύ. Να πμζα ήηακ ή επζπεζνδιαημθμβία ημο: «"Οηακ ηαηά ηήκ ζογήηδζδ. 1296. ηαηά ηήκ βκώιδ ιμο. 2 Τμ Δζηαζηήνζμ ηδξ Νονειαένβδξ. Πέναζε έκαξ πνόκμξ. ηώνα. Δέκ πνόηεζηαζ.

ζανάκηα μηηώ ιόθζξ ώνεξ ιεηά ηδκ ηαηάεεζδ ημο. Φαιπύξ είπε απμθαζίζεζ πνμζςπζηώξ ηδκ έββναθδ ημο. όπςξ ηό έηακα. εκηεθώξ αζαζηζηά. δζαπνάηηεζ δζπθό έβηθδια ηαηά ηήξ Γαθθίαξ: • ανπζηώξ. όηζ αοηό ηό έβηθδια είκαζ άηαζνμ». εββνάρεζ ζηδκ διενδζία δζάηαλδ. 2δ ζοκεδνίαζδ ηήξ 21δξ Ημοκίμο 1991. Πάκς ζηά Ίπκδ αύημϋ ημο ζημηεζκμύ κόιμο. "Εκα πνόκμ ιεηά. κά ελεηάζμοιε ηδκ εβηονόηδηα αοημύ ημο κόιμο.1 Ρ ΟΖΕ ΓΚΑΡΩΝΣΤ ηώκ πνμέδνςκ εΐπε. εΐπε εζθζηνζκά ακαβκςνίζεζ όηζ επνόηεζημ βζά ηδκ «ηεθεοηαία πνάλδ ημύ πμθέιμο» ηαζ όηζ «δεκ ύπέηεζημ ζημοξ κμιζημύξ ηακόκεξ ηώκ ηαηηζηώκ δζηαζηδνίςκ από άπμρδ απμδείλεςξ ηαζ ηαηαδίηδξ». Κμζκμαμοθεοηζηέξ ζογδηήζεζξ. ςζηόζμ. ακαθενόιεκμξ ζημ Βζζύ ώξ Γαθθζηό ηνάημξ. Πδβή: Έθδιενίξ ηδξ Κοαενκήζεςξ ηήξ 22αξ Ημοκίμο 1991. έπεζ άπαβμνεοεή ζέ ηάεε ζζημνζηό κά αιθζζαήηδζδ ηζξ απμθάζεζξ ημο Γζηαζηδνίμο ηήξ Νονειαένβδξ. ιαγί ιε ηδκ Σζιόκ Βέσθ. ό Αιενζηακόξ Πνόεδνμξ ημο όπμζμο. ηδκ εβηονόηδηα αοημύ ημύ εβηθήιαημξ ημο νεαζγζμκζζιμΰ πμύ πνμαθέπεηαζ από ηό άνενμ 24α ηαζ κά ηαηαθήλμοιε. ΢ηδκ πνάλδ. 3571. ή δήθςζδ ημΰ Εάη ΢ζνάη ηήξ Κονζαηήξ 16δξ Ημοθίμο 1995 ζδιεζώκεζ ιζά ζδιακηζηή ζηζβιή ηήξ Ηζημνίαξ ιαξ: αοηή ηήξ δζαζπάζεςξ ηήξ εεκζηήξ έκόηδημξ οπέν ηήξ ζοιπαζβκίαξ ηώκ άπανκήζεςκ: όηακ ό πνόεδνμξ ηήξ Γδιμηναηίαξ δζαηδνύζζεζ δηζ: «ή εβηθδιαηζηή ηνέθθα ημΰ ηαηαηηδηή εκζζπύεδηε άπό ημύξ Γάθθμοξ ηαζ ηό Γαθθζηό ηνάημξ». δίκμκηαξ ημο έηζζ κμιζιόηδηα- . οπεκεοιίγς. έηημηε. έκ ροπνώ. ηαζ ηό όπμζμ είπε ζογδηδεή αιέζςξ δζόηζ ό Πνόεδνμξ ηδξ Σοκεθεύζεςξ η. ζεθ. ιπμνμύιε.

"Δηζζ.Δ. ό όπμζμξ. έθεβε ηαηά ηήκ επζζηνμθή ημο. ζηζξ 8 Ημοθίμο 1990. δεκ έ'πεζ παύζεζ κα πανααζάγδ ηό δζεεκέξ δίηαζμ ηαζ κα αρδθά ηζξ απμθάζεζξ ημο Ο.οι Θ Ε Μ Ε Λ Θ Ω Δ Ε Θ ΢ Μ Τ Θ Ο Θ ΣΗ΢ Θ΢ΡΑΗΛΘΝΗ΢ ΠΟΛΘΣΘΚΗ΢ 2 • δεύηενμκ. Κάκεζ έηηθδζδ βζα ελάθεζρδ αύημΰ ημΰ «ανπαίμο ποώδμοξ οπμαάενμο» ημ όπμζμ ηνύαεηαζ «ζηήκ ηανδζά ηδξ βαθθζηήξ ζηέρεςξ» ηαζ ηάκεζ ηήκ Γαθθία «παηνίδα ημΰ έεκζημζμζζαθζ-ζιμΰ βεκζηώξ».): «Κάεε Γάθθμξ Εαναίμξ είκαζ ακηζπνόζςπμξ ημΰ Ιζναήθ. Σό επζζηέβαζια ήηακ όηζ ηδξ ηεθεηήξ πνμήδνεοε ό Μέβαξ Ραααΐκμξ ηδξ Γαθθίαξ ΢ζηνμύη.. Πδβή: Le Monde. ζεθ. . δήθςκε ζημ Ηζναήθ ζημκ Γζηγάη ΢αιίν (ζ' αοηόκ πμύ είπε πνμζθένεζ ηζξ οπδνεζίεξ ημο ζημκ Χίηθεν ηαζ ημο μπμίμο ή πμθζηζηή αοηή ημΰ ηνάημοξ ημο μπμίμο πνμήδνεοε. ό όπμζμξ πνόηεζκε ηήκ ζοιιαπία ημο ζημκ Χίηθεν. 1981. 7Η)}/ζ}:Μπενκάν-'Ακνί Λεαύ: «Ή Γαθθζηή Ηδεμθμβία» Έηδ. 92 ηαζ 125. ιία-ιία. ζοβπέμκηάξ ημκ ιέ ημοξ δμοθμπνεπεΐξ δβέηεξ πμύ οπδνεημύζακ ημκ ηαηαηηδηή.. ςζηόζμ.. Grasset.. Έζηέ αέααζμζ μηζ ηάεε Εαναίμξ ζηήκ Γαθθία οπεναζπίγεηαζ αοηά πμύ ύπεναζπίγεζεε έζεσξ».Ζ. ηαηαιανηονμύκ ημ πακάνπαζμ ηδξ αεθζόηδηαξ ιαξ». ηαπεζκώκμκηαξ ημκ βαθθζηό θαό. οι πζμ πμθύηζιεξ βαθθζηέξ παναδόζεζξ ιαξ. 61. κά οπμζηδνίγς ιζα δζπθή πίζηδ ηαζ οπαημή». εα ημκ ημπμεεημύζακ ιάθθμκ ιεηαλύ άπμθμ-βμοιέκςκ πανά ιεηαλύ πνμέδνςκ. επζζδιμπμζήεδηε ή ζζςκζζηζηή ακηίθδρδ πμύ οπμζηδνίγεηαζ άπό ημκ Μπενκάν-Άκνί Λεαύ ζημ αζαθίμ ημο: Ή βαθθζηή ζδεμθμβία μπμύ βνάθεζ: «Όθδ ή βαθθζηή ιαξ παζδεία. «Χςνίξ.. Σέημζα θόβζα πνμξ ημκ ΢αιίν. 9 Ημοθίμο 1990.

389) ηαζ ιζθμΰζε βζα «ημιπάνζμοξ ημύ Βζζύ» (Απμικδιμκεύιαηα I. Ή κηνμπή έβηεζηαζ ζημ δηζ μί δβέηεξ δθωκ ηωκ βαθθζηώκ ημιιάηωκ. Ό Νηε Γηώθ πμηέ δεκ έεεώνδζε ηό Βζζύ ωξ ηνάημξ. από ηδκ ακςηάηδ βαθθζηή ανπή. ζεθ. Ή μνβάκςζδ αοηή δεκ ιπμνεί πανά κα είκαζ ηαζ είκαζ πνάβιαηζ 'έκα όνβακμ πμύ πνδζζιμπμζείηαζ άπό ημύξ επενμύξ ηήξ Γαθθίαξ» (I. 130).I.1 ΡΟΖΕ ΓΚΑΡΩΝΣΤ Δκκμείηαζ δηζ αύηδ ή ηαπείκωζδ ημΰ βαθθζημύ θαμύ παζ-νεηίζεδηε ιε εκεμοζζαζιό από ημύξ δβέηεξ ημΰ C. είκαζ ακηζζοκηαβιαηζηή ηαζ οπμηάζζεηαζ ζημκ εζζαμθέα.. «Αέκ οπάνπεζ ηοαένκδζδ ηαε' εαοηή βαθθζηή» (I. έθεβε λεηάεανα: «Ή μνβάκςζδ πμύ εδνεύεζ ζημ Βζζύ ηασ πμύ ζζπονίγεηαζ όηζ θένεζ ηό όκμια αοηό (ηνάημξ). εκέηνζκακ αύηδ ηήκ άπάνκδζδ ημΰ Σζνάη. άπό ηδκ «Φζβηανό» ιέπνζ ηδκ «Ούιακζηέ».R. (Ακηζπνμζωπεοηζηό Σοιαμύθζμ ηωκ Δαναϊηώκ Όνβακώζεωκ ζηδκ Γαθθία). Πνόηεζηαζ βζα άπάνκδζδ ηδξ παναδόζεωξ ηδξ βαθθζηήξ έκόηδημξ ηαζ ηδξ ακηζζηάζεωξ εκόξ μθόηθδνμο θαμΰ. 388). «δδιζμύνβδζε ηό Βζζύ» (Απμικδιμκεύιαηα I. ζ. έθεβε. πμύ απέηθεζε ηάεε πωνζζηή ακαηωπή (I. 107). . «Ό Χίηθεν». 342).F. Ακαθενόιεκμξ ζηήκ ζοιθωκία ηήξ 28δξ Μανηίμο 1940 ιέ ηήκ Αββθία. 74). «Γζεηήνολα ηήκ πανακμιία εκόξ ηαεεζηώημξ πμύ ήηακ ζηήκ δζάεεζδ ημΰ επενμύ» (I. «ηό όπμζμ ελέθναζε ηήκ έκημκδ ζηακμπμίδζδ ημο βζα ηδκ ακαβκώνζζδ έπ'ζ ηέθμοξ. ζ. ηδξ ζοκέπεζαξ ημΰ βαθθζημύ ηνάημοξ ιεηαλύ 1940 ηασ 1944».. ζηα δδιόζζα όνβακα.

μύηε επενόξ μύηε θίθμξ.. αθέπεζ ζηήκ Δθεύεενδ Γαθθία ηήκ έηθναζδ ηήξ επζεοιίαξ ηαζ ηήξ εεθήζεςξ ηδξ. Έκεοιμύιεκμξ ηόκ λεζδηωιό ημΰ Πανζζζκμύ θαμύ. δέκ αβκόδζε δηζ ηέζζενα πνόκζα ηαηαπζέζεςξ δέκ ιπόνεζακ κά θοβίζμοκ ηήκ ροπή ηήξ πνςηεύμοζαξ.μζ Θ Ε Μ Ε Λ Θ Ω Δ Ε Θ ΢ ΜΤΘΟΘ ΣΗ΢ Θ΢ΡΑΗΛΘΝΗ΢ ΠΟΛΘΣΘΚΗ΢ 2 Ό Νηε Γηώθ δζαηήνδζε αύηδ ηδκ ζηάζδ ζε μθδ ηδκ δζάνηεζα ημΰ πμθέιμο. 301).». Γζαπώνζγε. Σηζξ 23 Σεπηειανίμο 1941. βνάθεζ: «Κάκεζξ. δζεηήνοζζε: «Γζα ηςκ δζαηαβιάηςκ ιαξ ηδξ 27δξ Όηηςανίμο ηαζ 12 Νμειανίμο 1940. ιέ δζάηαβια πμύ δδιζμονβμύζε ηήκ Δεκζηή Γαθθζηή Δπζηνμπή. ζεθ. ηόζμ άπό ηήκ δνάζδ ημΰ επενμύ όζμ ηαζ από ηόκ ζθεηενζζιό ηςκ άνπςκ πμύ ζοκενβάγμκηαζ ιαγί ημοΘεςνώκηαξ δηζ πμθθαπθέξ απμδείλεζξ αεααζώκμοκ δηζ ή ηεναζηία πθεζμρδθία ημΰ βαθθζημΰ "Δεκμοξ. «Ή ηαηαδίηδ ημΰ Βζζύ ζημ πνόζςπμ ηώκ δβεηώκ ημο δζαπώνζγε ηήκ Γαθθία άπό ιζα πμθζηζηή πμύ ήηακ αοηή ηήξ εεκζηήξ παναζηήζεςξ» (III. Πδβή: Απμικδιμκεύιαηα I.. δηζ ή πνμδμζία δέκ ήηακ πανά . ηόκ βαθθζηό θαό άπό ηήκ δμοθζηόηδηα ηωκ δβεηώκ ημο. 394. δζόθμο ιή δεπόιεκδ εκα ηαεεζηώξ επζαεαθδιέκμ άπό ηήκ αία ηαζ ηήκ πνμδμζία. ιαγύ ιέ ηήκ μνβακζηή δήθςζδ ηδξ 16 Νμειανίμο 1940Θεςνώκηαξ δηζ ή ηαηάζηαζδ ή απμννέμοζα άπό ημ ειπόθειμ ζοκεπίγεζ κά έιπμδίγδ ηάεε ζοβηέκηνςζδ ηαζ ηάεε εθεύεενδ έηθναζδ ηδξ εεκζηήξ ακηζπνμζςπείαξΘεςνώκηαξ δηζ ηό Σύκηαβια ηαζ μί κόιμζ ηήξ Γαθθζηήξ Γδιμηναηίαξ πανααζάζεδηακ ηαζ ζοκεπίγμοκ κα πανααζάγμκηαζ ζε μθδ ηήκ ιδηνμπμθζηζηή επζηνάηεζα ηαζ ζηήκ Αοημηναημνία. έ'ηζζ.

Π. ζ. Νά. όηζ μζ δνόιμζ.Ε. 442). Ή ιέεμδμξ είκαζ πάκημηε ή σδζα.Μ. ζ.A. ηα ενβμζηάζζα. ιεηαηνέπμκηαζ ζέ ιεβίζηδ έκδεζλδ. κα πναβιαημπμζμύκηαζ μζ δνςζηέξ πνάλεζξ ηδξ Ακηζζηάζεςξ». είδακ. αμνά ημο ζζςκζζηζημύ θόιπο. ηαεώξ επακαθαιαάκμκηαζ. ηα ζπίηζα. Δέκ θείπμοκ μί πνόζθαηεξ πνμηθήζεζξ. μί όπμζεξ. ηζξ θοθαηίζεζξ.T. Πδβή: ( I I I .T.Α. Έπσ ημο πανόκημξ. μθέενζμ βζά ηήκ Γαθθία. ιέ ζημπό ηήκ απόηνορδ ηώκ ζζναδθζκώκ ηαηαπνήζεςκ.1 ΡΟΖΕ ΓΚΑΡΩΝΣΤ έκαξ πμηαπόξ αθνόξ ζηδκ επζθάκεζα εκόξ ζώιαημξ ηό όπμζμ πανέιεζκε οβζέξ. ηα ενβαζηήνζα. ηςκ ζζςκζζηώκ ηαζ. μί όπμζεξ ημκ έηακακ κά άνδ ηζξ ακηζεέζεζξ ημο ζημ Μάαζηνζπη. έβναθε: «Τπάνπμοκ ζοιπηώζεζξ. ό ζοββναθέαξ Ταπάν Μπέκ Ζεθθμύκ. Τήκ ζηζβιή ηώκ ζθαβώκ ηδξ Σάιπνα ηαζ ηδξ Σαηίθα. ιέ θίβα θόβζα. ηαζ κά επζαεααίςζδ ηήκ οπμηαβή ημο ζηζξ αιενζηακζηέξ εκημθέξ ηδξ G. ώξ εη ημύημο. βκςνίγμοιε ζέ ηζ πνδζζιεύεζ ιζά ακηζζδιζηζηή επίεεζδ ζηήκ Δονώπδ ηαζ πμζόκ ελοπδνεηεί ηό έβηθδια: .. «Αηόια ηαζ ζηζξ πεζνόηενεξ ζηζβιέξ. ηδκ οπμηέθεζα πνμξ ηζξ Η. Πάκηα θμζπόκ ό ζζςκζζιόξ ημοκμύζε ηό ζηζάπηνμ ημΰ ακηζζδιζηζζιμύ βζά κά πείζδ βζά ιζά ιόκζιδ απεζθή ηαηά ημο Θζναήθ ηαζ βζά ηήκ ακάβηδ κά πνμζηνέλμοιε ζέ αμήεεζα ημο. ηα ενβμηάλζα ημο Πανζζζμύ. ηά ααζακζζηήνζα. ό θαόξ ιαξ δέκ απμπμζήεδηε πμηέ ημκ εαοηό ημο» (III. ιέ ηίιδια ημοξ ημοθεηζζιμύξ. (ηδξ ιεημκμιαζεεί ζδ ξ ζέ «Δζεεκείξ Σοιθςκίεξ βζά ηό Ειπόνζμ») μί όπμζεξ ηαηαζηνέθμοκ ηζξ δοκαηόηδηεξ ακελανηδζίαξ ηαζ ακακεώζεςξ ηδξ Γαθθίαξ ιέ ηήκ νζγζηή αθθαβή ηώκ ζπέζεςκ ηδξ ιέ ημκ Τνίημ Κόζιμ. ηα βναθεία. 494). ηί ανκήεδηε ό Σζνάη βζα κα ελοπδνέηδζδ ηδκ ελμοζία ηώκ Μ.

ηαζ άπό ηό δίηαζμ.» Πδβή: Μοντ. άνα. ειπνόξ άπό ηήκ ΢οκαβςβή ηώκ Βνολεθθώκ. δέκ πνμδβήεδηακ θίβεξ ώνεξ άπό ημκ ηαηαηθοζιό αμιαώκ ηάεε είδμοξ έπζ ηδξ Βδνοηημΰ. Οί θόκμζ ηδξ όδμΰ Ρμζζέ. δύμ ώνεξ ιεηά. ζηζξ 9 Αοβμύζημο. Τεηάνηδ 22 Σεπηειανίμο 1982. ζ. Αοηέξ μί ηνμιμηναηζηέξ επζπεζνήζεζξ έπμοκ έηζζ ζπεδζαζεή ηαζ ηόζμ ηέθεζα έηηεθεζεή ώζηε ιέπνζ ζήιενα κά έπμοκ εηπθδνώζεζ άιεζα ή έιιεζα ημκ επζδζςηόιεκμ πμθζηζηό ζηόπμ: κά εηηνέρμοκ ηδκ πνμζμπή ηάεε θμνά πμύ ημ παθαζζηζκζαηό γήηδια ακηζιεηςπίγεηαζ ιέ θίβδ πενζζζόηενδ ηαηακόδζδ ή αηόια ηαζ ζοιπάεεζα.μζ Θ Ε Μ Ε Λ Θ Ω Δ Ε Θ ΢ ΜΤΘΟΘ ΣΗ΢ Θ΢ΡΑΗΛΘΝΗ΢ ΠΟΛΘΣΘΚΗ΢ 2 Υνδζζιεύεζ ζημ κά ζοβηαθοθεή ιζα εζηειιέκδ ζθαβή αιάπςκ παθαζζηζκζαηώκ ηαζ θζαακέγζηςκ πθδεοζιώκ. αημθμύεδζακ ή ζοκέπεζακ ιέ ηάπμζμ θμοηνό αίιαημξ ζηήκ Βδνοηηό. Πανμοζζάγμκηαξ ημοξ Παθαζζηζκίμοξ ςξ «ηνμιμηνάηεξ» ημοξ εηδζώημοιε άπό ηήκ ζζημνία ηαζ. αμιαανδίγμκηαξ ηδκ ιέ «πθδνμθόνδζδ» έεκμ-ηεκηνζηήξ ειπκεύζεςξ. εηηνέθεζ ημκ ακηζζδιζηζζιό. Υπάνπμοκ ζζημνζηά πνμδβμύιεκα άπό ηά όπμζα πνέπεζ κά δζδαπεμύιε: ιζά ζοζηδιαηζηή πνμζπάεεζα δζαιμνθώζεςξ ηδξ ημζκήξ βκώιδξ. . Μπμνμύιε κά δζαπζζηώζμοιε δηζ αοηέξ μί επζεέζεζξ πνμδβήεδηακ. δέκ ζοκέπεζακ ιέ ημύξ άκεο πνμδβμοιέκμο θόκμοξ ζηά παθαζζηζκζαηά ζηναηόπεδα ηδξ ΢άιπνα ηαζ ηδξ ΢αηίθα. άπό ηήκ είζμδμ ζηήκ δοηζηή Βδνοηηό ημο ζζναδθζκμύ ζηναημύ (πνάβια πμύ ζοβπνόκςξ έπεζηίαζε ηήκ ζζημνζηή επίζηερδ ημο Γζάζεν Αναθάη ζημκ Πάπα). Ή έηνδλδ ημο παβζδεοιέκμο αοημηζκήημο ζηήκ όδό Κανκηζκέ ηαζ μί πονμαμθζζιμί. ηήκ επμιέκδ. βζά ζοζηδιαηζηή δζαζηνέαθςζδ ηδξ ηαηαζηάζεςξ ώζηε κά βίκμοκ εύιαηα μί δήιζμζ ηαζ μί ηνμιμηνάηεξ. θμζπόκ. Ή δμθμθμκία ημο Μπεζζν Σγειαβζέθ δέκ ζοκμδεύεδηε. 2. Γέκ πνόηεζηαζ.

κά ακανωηδεμύιε άπό πμζόκ. είκαζ αοηό ημϋ Κανπα-κηνά. Γζαηί.. ηαζ μί δύμ Εαναίμζ. 1993. ηακείξ δεκ ιπμνεί ζήιενα κά πή ιε αεααζόηδηα πμζμζ ήζακ μί έκμπμζ αοηήξ ηδξ αεαδθώζεωξ.Ε. δήθωζε: «Λεκ οπάνπεζ ακάβηδ αζηοκμιζηήξ ένεοκαξ βζα κά ηαηαθάαμοιε πμζμζ εβηθδιαηίεξ οπεύεοκμζ αοηήξ ηδξ «ναηζζζηζηήξ αδεθοβιίαξ». πέκηε πνόκζα ιεηά. Τμκ Μάζμ ημΰ 1990. Μπμνμύιε. ηαζ πανά ηδκ απμζημθή δεηάδωκ ακαηνζηώκ.. ήηακ εαναϊηή οπόεεζδ. Desclée de Brouwer ζεθ. Ό Δζεοεοκηήξ ηδξ «Vor-waertz». «Judenpresse». θμζπόκ. ζημ εαναϊηό ημζιδηήνζμ ημο Κανπα-κηνά ζοθήεδηακ ηάθμζ. ή «Vo-siche Zeitung». Πδβή: Λάϊιπμαζηγ: «Ιζναήθ ηαΐ Ιμοδαϊζιόξ». Ό Υπμονβόξ Εζωηενζηώκ. δζόηζ ηό πηώια ημΰ η. Πμζμξ είπε ζοιθένμκ από αοηό ηό «ιμκηάγ» ώζηε κά αύλδεή ή θνίηδ ημΰ βεβμκόημξ ηαϊ κά θμύκηωζδ ηό ιίζμξ ηδξ ημζκήξ βκώιδξ. ημ εέαηνμ. Ζενιόκ δέκ είπε άκαζημθμπζζεή. "Οηακ μί Γενιακμί ηαηδβμνμύζακ ημκ ηύπμ όηζ ήηακ εαναϊηόξ. Τμ πηώια εκόξ κεηνμύ είπε άκαζημ-θμπζζεή ηαζ ιεηαθενεή ζέ έκακ άθθμ ηάθμ. . 113 (ηεθάθαζμ βζα ηζξ πδβέξ ημδ ακηζζδιζηζζιμύ). ή δδιμζζμβναθία η. Ή «Berliner Tageblatt» ήηακ ή ζδιακηζηόηενδ βενιακζηή εθδιενίδα. Τμ πζμ πνόζθαημ πανάδεζβια αοηώκ ηωκ πεζνζζιώκ ηαζ ηδξ εηιεηαθθεύζεωξ ημοξ άπό ηά Μ.1 ΡΟΖΕ ΓΚΑΡΩΝΣΤ «Σημ Βενμθίκμ. ή δεύηενδ ζημκ Ούθζηάϊκ. ηαζ ιεηά άπό αοηήκ. όπωξ ακαβκώνζζακ μί ενεοκδηέξ θίβεξ ιένεξ ιεηά. . δζηαζηζηώκ ή αζηοκμιζηώκ.Μ.θπ. ήηακ Εαναίμξ. Πζέν Ζόθ. ήηακ ή ηαεανή αθήεεζα». ηύνζαξ ζμζζαθδδιμηναηζηήξ εθδιενίδμξ. Ωζηόζμ. Τό ιόκμ πμύ βκωνίγμοιε είκαζ δηζ οπήνλε ιζα ζύθδζδ ημο εαναϊημύ ημζιδηδνίμο ηαϊ δηζ έβζκε ηαϊ έκα «ιμκηάγ». Ή πνώηδ άκδηε ζημκ Μμζέ.

δζαδήθωζακ ζημ Πανίζζ.000 ζύιθωκα ιέ ημύξ δζμνβακωηέξ. Ό Ζάκ-Μανί Νημιεκάξ (πνώδκ δζεοεοκηήξ ημο πενζμδζημύ Esprit) έβναθε ζηήκ Le Monde ηδξ 31δξ Όηηωανίμο 1990. Πνάβια αηόια πζμ ακδζοπδηζηό: ηά βναπηά ηαί μπηζημαημοζηζηά ιέζα πμύ άπα αοηό ημ απμηνόπαζμ βεβμκόξ είπακ δδιζμονβήζεζ έκα ζηάκδαθμ πμύ έαβαθε ζημοξ δνόιμοξ εηαημκηάδεξ πζθζάδωκ δζαδδθωηώκ ηαζ δζέζονε ζημ ελωηενζηό ηδκ θήιδ ηήξ Γαθθίαξ δέκ έπμοκ πνμζπαεήζεζ κά πάνμοκ ηά δκία ηήξ ένεοκαξ ηαί ζζωπμύκ. 17 . Σηήκ πναβιαηζηόηδηα. ηακείξ δέκ έβκώνζγε. έ'νπεηαζ ζέ ακηίεεζδ ιέ ημκ ιεεμδεοιέκμ ζάθμ ηώκ πνώηωκ ήιενωκ. 200. μβδόκηα πζθζάδεξ άκενωπμζ. θεάκμκηαξ ζ' δθμκ ημκ ηόζιμ. ή δέκ ημθιά.. οπό ημκ ηίηθμ «Σζωπή βζα ηό Κανπακηνά»: «Πέναζακ ζπεδόκ έλζ ιήκεξ άπό ηδκ ζύθδζδ ημΰ εαναϊημύ κεηνμηαθείμο ημο Κανπακηνά. Κακείξ ημζκμαμοθεοηζηόξ. ηαιιία δεζηή ή πκεοιαηζηή άνπή δέκ ημθιά κά έβηαθέζδ ηήκ ηοαένκδζδ. Τό Κανπακηνά ιμζάγεζ κά έπδ ιπή μνζζηζηά ζημκ ιαύνμ ενύθμ ημΰ έεκμοξ πωνίξ κά βκωνίγμοιε ημύξ έκμπμοξ ηαί πωνίξ κά λένμοιε ηί αηνζαώξ ζοκέαδ. "Ελζ ιήκεξ ανβόηενα ηαί ελαημθμοεμύιε πάκηα κά αβκμμύιε ημύξ αοημονβμύξ. Καηά ηήκ δζαδήθωζδ πμύ μνβακώεδηε ζηζξ 14 Μαΐμο 1990. κά πή αηόιδ ηήκ αθήεεζα βζα ηό Κανπακηνά». Ή ηαιπάκα ηήξ Νόην-Νηάι πηύπδζε πνμξ ηζιήκ ημοξ. Κακείξ δέκ ιπμνεί. κα πνμηαθέζμοκ αηόιδ ιεβαθύηενδ αβακάηηδζδ ηαζ ιίζμξ βζα ηζξ οπμηζεέιεκεξ ιαγζηέξ εηηεθέζεζξ.. Ή πενίενβδ «ζζωπή βζα ηό Κανπακηνά». ζύιθωκα ιέ ηήκ αζηοκμιία. ή μπμία ηαηαββέθθεηαζ άπό ημκ Ζάκ-Μανί Νημιεκάξ.μζ Θ Ε Μ Ε Λ Θ Ω Δ Ε Θ ΢ ΜΤΘΟΘ ΣΗ΢ Θ΢ΡΑΗΛΘΝΗ΢ ΠΟΛΘΣΘΚΗ΢ 2 Ή ιέεμδμξ εθανιόζεδηε ζηδκ Τζιζζμάνα δπμο έαβαθακ άπό ημ κεηνμημιείμ ηα πηώιαηα ώζηε μζ θωημβναθίεξ ημοξ. πμζμζ ήζακ μί Οί θεμελιώδεις μΰθοι ηής ιζραηλινής πολιηικής.

ηό όπμζμ. ζηήκ δζάνηεζα αοηήξ ηήξ Γζαδδθώζεωξ όπμο ό Εώνγ Μανζέ έπζδεζηηζηώξ έζθζββε ηό πένζ ημο Φνακζμοά Λεμηάν. Γζαηί επζαθήεδηε ή ζζωπή ζέ αοημύξ πμύ εα ιπμνμύζακ κα είκαζ μί πζμ ακαβηαίμζ ιάνηονεξ. πνμξ όθεθμξ πμίμο. είκαζ ηαζ ηό πζεακώηενμ. Ό Μεβάθμξ Ραααΐκμξ Σζηνμύη. θ. ωζηόζμ. Τόηε. Πεγή: Le Meridional. αξλείηαη λά καο κηιήζε: «Αθόκε θαί ό Ννκάξρεο λά είζαζηε.1 ΡΟΖΕ ΓΚΑΡΩΝΣΤ αοημονβμί ηδξ θνζηαθεόηδημξ ημο Κανπακηνά. Μόκμκ ή ένεοκα εα ιπμνμύζε κα ημ πή ηαζ δεκ ηό είπε. Άθθά. ιπόνεζε κα θω-κάγδ: «'Άο κελ αθήζνπκε λά ιερζή ό. ιόκμ έκα απμηθείζεδηε. επέηνεπε κα έλαπμθοεή ιζα βεκζηή επίεεζδ εκακηίμκ μπμζμοδήπμηε αιθζζαδημύζε ηα δόβιαηα πμύ έεεηακ ηό Ιζναήθ οπενάκω ηάεε δζεεκμύξ δζηαίμο. εκακηίμκ πμζμο δζαδήθωκακ. ζηνπο αλεύζπλνπο πνιηηηθνύο άλδξεο». «Ό θύιαθαο ηήο ζπλαγσγήο ηνπ Καξπαληξά θαη θάηνρνο ηνπ θιεηδηνύ ηνύ θνηκεηεξίνπ.ηηδήπνηε. Λεύηενα 14 Μαΐμΐ) 1990. πμύ έλεθώκδζε ημκ θόβμ πμύ έδζκε ζέ αοηήκ ηήκ δζαδήθωζδ ηό κόδια ηδξ. Κνπράλα. Ή αθήεεζα βζα ηήκ ζύθδζδ ημύ Κανπακηνά δέκ έπεζ αηόιδ άπμηαηαζηαεή δζόηζ άπ' όθα ηα ϊπκδ πμύ οπμδείπεδηακ ζημοξ ενεοκδηέξ. ερσ ιάβεη εληνιή λά κήλ κηιήζσ». Ό Πξόεδξνο ηήο εβξατθήο ζπλόδνπ ηνύ ετρε απαγνξεύζεη . Αοηή ή πενίενβδ «Δεκζηή "Δκωζδ». Δκακηίμκ πμίμο. ό όπνηνο ήηαλ από ηνύο πξώηνπο πνύ αλαθάιπςαλ ην πηώκα ηνύ Φειίμ Ζεξκόλ. Ήηακ πνμθακέξ: ή ζδιαία ημο Ιζναήθ ακέιζγε επί ηεθαθήξ ηδξ δζαδδθώζεωξ. "Αο δώζνπκε ηό κάζεκα ζηνπο «ξεβηδηνληζηέο» θαζεγεηέο.

Φξέληπ Χαληάλη. Πεγή: ηό ίδζμ άνενμ ημδ Var Matin. Γζαηί ό Ραααΐκμξ ημο Κανπακηνά. Πεγή: Var Matin magazine.μζ Θ Ε Μ Ε Λ Θ Ω Δ Ε Θ ΢ ΜΤΘΟΘ ΣΗ΢ Θ΢ΡΑΗΛΘΝΗ΢ ΠΟΛΘΣΘΚΗ΢ 2 κα κηιήζε «δηόηη ζά έιεγε άιια αλη' άιισλ ζηήλ ηειεόξαζε». 15 Απνζθίμο 1995. Γζαηί ηαιιία βαθθζηή εθδιενίδα δέκ ακαθένεδηε ζημκ παναθθδθζζιό. Γζαηί ηαιιία βαθθζηή εθδιενίδα δεκ εύιζζε ηό πνμδβμύιεκμ —απμθύηωξ όιμζμ— ιζαξ ηέημζαξ «ζοθήζεωξ» ηό όπμζμ είπε ζοιαή ζηό ζζναδθζκό κεηνμηαθείμ ημΰ Ρζζόκ Λεηγζόκ. Καη ό Δήκαξρνο: «Δελκνπ δεηήζεθε ηίπνηα ηέηνην». ηήξ Γεοηέναξ 15 Απνζθίμο 1995: "Ανενμ ηωκ δδιμζζμβνάθωκ Μζζέθ Λεηενέ και Μζζέθ Μπνώ. όπσο αθξηβώο θαη ό Ραββΐλνο 'Λκάξ». «Βάναανδ πνάλδ ακηζζδιζηζζιμύ» ακαθώκδζακ μί εαναϊηέξ ημζκόηδηεξ ζ' μθόηθδνμ ηόκ ηόζιμ. άθθα πνζζηζακζηήξ ηαηαβωβήξ. Τό πηώια ιζαξ βοκαίηαξ είπε λεεαθηή ηαζ πεηαπηή έλω άπό ηό ημζιδηήνζμ. ζύγοβμ Δαναίμο. Λίβεξ ήιενεξ ανβόηενα ή ζζναδθζκή αζηοκμιία. δηθαηνινγεί ό δξ. ηήξ Γεοηέναξ. ηαί αοηόξ. Οί θακαηζημί Δαναίμζ εεωνμύζακ ηήκ πανμοζία ηδξ ζηό εαναϊηό κεηνμηαθείμ ώξ ιζαίκμοζα ηήκ ηαεανόηδηα ηώκ ηόπωκ ηαζ ό Ραααΐκμξ ημΰ Ρζζόκ Λεηγζόκ είπε ήδδ γδηήζεζ ηήκ έηηαθή ηδξ. Ό η. ημκ όπμζμκ νωημύζακ ακ εα λακαβζαζεμΰκ μί ηόπμζ αοημί. Εενιόκ. απεηάθοπηε ηήκ πναβιαηζηή έκκμζα αοηήξ ηήξ άπμηνόπαζαξ πνάλεωξ: ηό πηώια πμύ είπε ηύπεζ ηέημζαξ επαίζποκηδξ ιεηαπεζνίζεωξ άκδηε ζηήκ η. ήηακ. ύζηενα άπό ένεοκεξ. απακημύζε: «Αελ αλήθεη ζηελ δηθαηνδνζία κνπ!». Τενέγα Έβηέθμαζηξ. θαη ό τδηνο πνιύ δηζηαθηηθόο λα άλαθεξζή ζηελ ζύιεζε. ημΰ μπμίμο ηό πηώια είπε επίζδξ έηηαθή ιέζα ζηήκ κύπηα ηαζ είπε βίκεζ ακηζηείιεκμ ημΰ εθζεενμΰ «ιμκηάγ» ημΰ άκαζημθμπζζιμΰ. ηδκ κύπηα ηήξ 2αξ Μανηίμο 1984. ημκηά ζηό Τέθ Άαία. . ό Πξόεδξνο ηήο εβξατθήο ζπλόδνπ: «Αελ ππάξρεη θαλέλαο ιόγνο λα γί-λε!».

αοηόκ ηδξ η.» Πδβή: «Οί θμζηδηέξ ηδξ ζζναδθζκήξ ζμζζαθζζηζηήξ μνβακώζεςξ: Μαηγπέκ» Ρ. Πδβή: Ίζναεθ ΢απάη: «΋ ναηζζζιόξ ημο Ιζναδθζκμύ ηνάημοξ». έπ. ηά κεηνμηαθεία ηαζ ημύξ ηάθμοξ ημοξ. πνζκ ηό Ιζναήθ. Σήκ επμιέκδ ηδξ «Ήιενίδμξ βζά ηήκ Γδιμηναηία» ζημ εανασηό Πακεπζζηήιζμ ηδξ Ιενμοζαθήι. έκμπδξ ηζ αοηήξ. Δαναίμζ θμζηδηέξ έεεζακ ηό πναβιαηζηό γήηδια: «Γζαηί κά ιήκ δζαιανηονδεείηε όηακ βκωνίγεζ δηζ ή μδόξ Άνβηόκ ζηδκ Ιενμοζαθήι ηαζ ηό λεκμδμπείμ Χίθημκ ζημ Τέθ-Άαζα είκαζ πηζζιέκα πάκω ζέ ηαηεζηναιιέκα ιμοζμοθιακζηά κεηνμηαθεία. ή Παθαζζηίκδ ήηακ «ένδιμξ».Ο.Β. δζόηζ είπε πακηνεοεή έκακ ηαεμθζηό. 152 η. "Διια Οΰθια. ηαζ ηό πηώια ημο ιεηαθένεδηε πάκς ζε έκακ βεζημκζηό ηάθμ.1 ΡΟΖΕ ΓΚΑΡΩΝΤΥ «έκμπμξ» βζαηί είπε ζογεοπεή ιία πνζζηζακή. βζά κά βίκδ πζζηεοηό όηζ. Γζαηί ηάκεζξ δεκ εύιζζε όηζ ζημ Ιζναήθ. ζεθ. ηζξ αοθέξ ημοξ. . εηαημκηάδεξ πςνζά ζζμπεδώεδηακ από ιπμοθκηόγεξ ιε ηά ζπίηζα ημοξ. 2234 Ιενμοζαθήι.

βζά κά ιέ εοπανίζηδζδ βζά ηζξ απμζημθέξ ηζξ όπμζεξ είπα θένεζ εζξ πέναξ. Ναμύι Γηόθκηιακ. αθήκς ημκ θόβμ ζημ ηύνζμ δζαπναβιαηεοηή ημΰ ύρμοξ ηςκ επακμνεώζεςκ. ΋ ιΰεμξ ημο «ζζναδθζκμύ εαύιαημξ»: ή ελςηενζηή πνδιαημδόηδζδ ημο Ιζναήθ «'Η δύναμη της εβραϊκής γροθιάς προέρχεται άπό τό χαλύβδινο αμερικανικό γάντι πού τήν καλύπτει και τά δολλάρια πού τήν παραγεμίζουν». ιεηά ημκ πόθειμ ηςκ "Δλζ Ήιενςκ. «Ιμοδασζιόξ και Ιζναήθ». ημκ η. ΢έ ό. ζημκ Νάζζεν. ηαηόπζκ παναηθήζεώξ ημο. Πηγή: Γζεζαβζάπμο Λάσιπμαζηξ. ό όπμζμξ επεζ ζοιπενζθάαεζ ηζξ θεπημιένεζεξ ζηδκ «Αοημαζμβναθία» ημο ηήκ όπμζα θζθζηά ιμΰ αθζένςζε ζηζξ 23 Απνζθίμο 1971. «Σηζξ ανπέξ ημΰ 1951.3. ηό Ιζναήθ ιπήηε βζά πνώηδ θμνά ζηήκ ζηδκή απεοεύκμκηαξ ζημοξ ηεζζάνμοξ Σοιιάπμοξ δύμ κόηεξ ζηζξ όπμζεξ μί εαναϊηέξ δζεηδζηήζεζξ βζά ηζξ απμγδιζώζεζξ άπό ηήκ κέα Γενιακία ακένπμκηακ ζέ έκάιζζο δζξ δμθθάνζα έη ηωκ όπμζωκ ηά ιζζά έπνεπε κά πθδ- . δύμ πνόκζα κςνίηενα. ζεθ. 253.ηζ άθμνα ζηα πμζά πμύ ηαηεαθήεδζακ άπό ηδκ Γενιακία ζημ ζζναδθζκό ηνάημξ.

αθμφ δεκ οπήνπε εανασηυ ηνάημξ οπυ ηυ πζηθενζηυ ηαεεζηχξ» (ζ. απεοεφκεδηε ζέ ιέκα ηαηά ηήκ δζάνηεζα ημΰ ηαθμηαζνζμφ ημφ 1951 ςξ πνυεδνμ ηδξ Jewish Agency βζά ηήκ Παθαζζηίκδ ηαζ ιμΰ γήηδζε κά ζοβηαθέζς ζέ ιζά ζφκμδμ ηζξ ιεβάθεξ εανασηέξ μνβακχζεζξ ηχκ Ηκςιέκςκ Πμθζηεζχκ. «Μέ πμθφ ημονάβζμ ηαζ ιεβαθείμ. Αοηυ ηυ ζφκμθμ εειεθζςκυηακ ζημκ αηυθμοεμ οπμθμβζζιυ: Τυ Ιζναήθ είπε φπμδεπεή πενίπμο πεκηαηυζζεξ πζθζάδεξ Δαναίμοξ. υιςξ βκχνζγα υηζ είπε ήδδ ζπδιαηζζεή ιζά μιάδα επενζηή έκακηζ αοηήξ ηήξ ηυζμ βζβακηζαίαξ αενμίζεςξ ζημοξ ηυθπμοξ ηήξ ηοαενκήζεςξ. (ζεθ. ζημκ ηναπεγζηυ ηαζ αζμιδπακζηυ ηυζιμ. είπακ έκακ ζδζαίηενμ παναηηήνα. έπμκηαξ ακαθάαεζ πνμζςπζηά έκα ηενάζηζμ μζημκμιζηυ αάνμξ.1 ΡΟΖΕ ΓΚΑΡΩΝΣΤ νςεμΰκ άπυ ηήκ Γοηζηή Γενιακία ηαζ ηά άθθα ιζζά άπυ ηδκ Ακαημθζηή. 268). 262). «Οί δζαπναβιαηεφζεζξ ηζξ υπμζεξ δζααθέπαιε.. ηχκ πςνχκ ηήξ Βνεηακκζηήξ Κμζκμπμθζηείαξ ηαζ ηήξ Γαθθίαξ.. ιέ ζημπυ κά ζηδνίλμοκ ηζξ ζζναδθζκέξ δζεηδζηήζεζξ ηαζ κά ανμοκ έκα ηνυπμ χζηε κά βίκμοκ δεηηέξ». "Δπμκηαξ ζχζεζ αοηά ηά εφιαηα ημο καγζζιμφ. «Κάης άπυ αοηέξ ηζξ πενζζηάζεζξ. υ Ιζναδθζκυξ Υπμονβυξ Δλςηενζηχκ. Αέκ είπακ ηαιιία κμιζηή εειεθίςζδ. ιεηαλφ ηχκ ανπδβχκ ηχκ πμθζηζηχκ ημιιάηςκ. 263).» (ζ. ηαζ ή μζημκμιζηή επακέκηαλδ εκυξ πνυζθοβα ηυζηζγε πενίπμο ηνεζξ πζθζάδεξ δμθθάνζα. Απυ δζάθμνεξ πθεονέξ ιμΰ είπακ ημκίζεζ επακεζθδιιέκςξ δηζ ήηακ ιάηαζμ κά πνμζαθέπμοιε ζέ πμζά αηυιδ ηαζ πνμ- . ηυ Ιζναήθ εεςνμφζε υηζ έδζηαζμΰημ κά έπζαάθδ ηζξ απαζηήζεζξ ημο ζημ υκμια ημο εανασημφ θαμφ. υ μιμζπμκδζαηυξ ηαβηεθθάνζμξ είπε δεπεή χξ αάζδ ηήξ ζογδηήζεςξ ηυ πμζυ ημΰ εκυξ δζζεηαημιιονίμο δμθθανίςκ. ακ ηαζ πςνίξ κμιζηή αάζδ.

μθυηθδνμζ ηθάδμζ ηήξ αζμιδπακίαξ ηαζ ηήξ βεςνβίαξ δέκ εά ανίζημκηακ ζηήκ ζδιενζκή ημοξ ηαηάζηαζδ πςνίξ ηζξ βένια- . Γέκ λένς πμζα εά ήηακ ή ηφπδ ημΰ Ιζναήθ ζέ χνζζιέκεξ ηνίζζιεξ ηαιπέξ ηήξ μζημκμιίαξ ημο ακ ή Γενιακία δέκ είπε ηδνήζεζ ηζξ δεζιεφζεζξ ηδξ. Ακααάθαιε βζα ηάπμζα φζηενδ θάζδ ηυ πνυαθδια ηήξ βεκζηήξ (ζοκμθζηήξ) δζεηδζηήζεςξ πμφ έθηακε ζημ τρμξ ηχκ πεκηαημζίςκ εηαημιιονίςκ ιάνηςκ.. ηά ζοζηήιαηα ανδεφζεςξ.. «Σηδκ πνχηδ θάζδ ηςκ δζαπναβιαηεφζεςκ ιεηαλφ ηςκ Γενιακχκ ηαζ ηδξ απμζημθήξ ηδξ Claims Conference. 272). 283). υ Υπμονβυξ Δλςηενζηχκ Μμζέ Σανέη ηυ Ιζναήθ.μί ζοκεήηεξ εά οπμβνάθμκηακ ζηζξ 10 Σεπηειανίμο 1952 ζημ Λμολειαμφνβμ. «. μί θζιεκζηέξ εβηαηαζηάζεζξ.υ ηαβηεθθάνζμξ εά ακηζπνμζχπεοε ηήκ Γενιακία.οι Θ Ε Μ Ε Λ Θ Ω Δ Ε Θ ΢ Μ Τ Θ Ο Θ ΣΗ΢ Θ΢ΡΑΗΛΘΝΗ΢ ΠΟΛΘΣΘΚΗ΢ 2 ζεββίγμκηα αοηυ ηυ τρμξ».ηζ είπαιε γδηήζεζ)» (ζ. ηαζ έβχ υ σδζμξ ηήκ Claims Conference)} (ζ.» «Μεηά απυ ιαηνέξ ζοκμιζθίεξ. ηαηαθήλαιε ζε ιζα βεκζηή ζοιθςκία ζημ εέια ηχκ απμγδιζχζεςκ ηαζ ηήξ κμιμεεζίαξ πμφ ηζξ νφειζγε... 01 ζζδδνυδνμιμζ.ηά βενιακζηά πνήιαηα οπήνλακ έκαξ απμθαζζζηζηυξ πανάβμκηαξ βζά ηήκ μζημκμιζηή άκεδζδ ημΰ Ιζναήθ ηαηά ηήκ δζάνηεζα αοηχκ ηχκ ηεθεοηαίςκ εηχκ. ηά ηδθέθςκα. «.. 282).. «Φνεζάζηδηε κά ιεηααχ εη κέμο ζηήκ Βυκκδ ζηζξ 3 Ιμοθίμο υπμο έηακα ηήκ αηυθμοεδ παναπχνδζδ: ηυ 10% ηχκ πεκηαημζίςκ πζθζάδςκ εα πνμμνζγυηακ βζα ημφξ ιή Δαναίμοξ πμφ έπεζακ εφιαηα ημο καγζζιμφ ηαζ εά δζεκέιεημ απυ ηήκ σδζα ηήκ βενιακζηή ηοαένκδζδ» (ζ. αοηυ ηυ ιένμξ ηχκ ζογδηήζεςκ έθδλε ιέ ηδκ ζοιθςκία ηήξ βενιακζηήξ απμζημθήξ ή υπμζα δεζιεουηακ κα πνμχεδζδ ζηήκ ηοαένκδζδ ιζα ζζναδθζκή δζεηδίηδζδ ηνζχκ δζζεηαημιιονίςκ ιάνηςκ (25% θζβχηενμ άπ' υ.

Fayard. ηό πνωΐ ηδξ άθίλεώξ ιμο πήβα ζημ ζπίηζ ημΰ Ιζναδθζκμύ πνωεοπμονβμύ. εζζέπναλακ αοηά ηά ηεθεοηαία πνόκζα ζδιακηζηά πμζά αάζεζ ημΰ κόιμο απμγδιζώζεωξ» (ζ. Καί ό Γηόθκηιακ ζοκέπζζε: «Έκ ημζαύηδ πενζπηώζεζ. εύιαηα ημΰ καγζζιμύ. εηαημκηάδεξ πζθζάδεξ Εαναίμζ. 284). 286). εά έπεηε ηά πνήιαηα ζαξ!» Επνόηεζημ βζα 30 εηαημιιύνζα δμθθάνζα. Λέεζ ζημκ Καβηεθθάνζμ: «Όθείθεηε κά πθδνώζεηε επακμνεώζεζξ ζημοξ Εαναίμοξ!» —«Μά έιεΐξ οπήνλαιε εύιαηα ηήξ Γενιακίαξ!» θέεζ ό Ράαιπ. εά κμζηζάζω ηόκ ιεβαθύηενμ ηζκδιαημβνάθμ ζηήκ Βζέκκδ ηαζ ηάεε ιένα εά πνμαάθθω ηήκ ηαζκία πμύ δείπκεζ ηήκ είζμδμ ηωκ βενιακζηώκ ζηναηεοιάηωκ ηαζ ημΰ Χίηθεν ζηήκ Βζέκκδ. άθθα ηαζ ηό πώξ απέζπαζε «επακμνεώζεζξ» άπό ηήκ Αοζηνία ηαί ημκ Καβηεθθάνζμ Ράαιπ. ΢έ έ'κα άθθμ αζαθίμ ημο: Τό εαναϊηό πανάδμλμ. Πδβή: Ναμοι Γηόθκηιακ: «Αοημαζμβναθία». αοηόξ ιε πθδζίαζε ιε επίζδιμ ύθμξ: «Έζύ ηαζ εβώ είπαιε ηδκ ηύπδ κά γήζμοιε δύμ εαύιαηα: ηήκ δδιζμονβία ημΰ ζζναδθζκμύ ηνάημοξ ηαζ ηήκ οπμβναθή ηήξ ζοιθωκίαξ ιε ηήκ Γενιακία. Γζα ηό πνώημ εοεύκμιαζ εβώ ηαζ βζα ηό δεύηενμ έζύ» (ζ. Τέθμξ. ηόκ Μάνηζμ ημΰ 1938». Λίβμ ανβόηενα ό Γηόθκηιακ επακήθεε: . Μπεκ Γημονζόκ. Πανίζζ. «Όηακ. Ό Ράαιπ θέεζ ηόηε: «Σύιθωκμζ. Έηδ.264 ΡΟΖΕ ΓΚΑΡΩΝΣΤ κίηεξ επακμνεώζεζξ. ό Ναμύι Γηόθκηιακ δεκ πενζβνάθεζ ιόκμ ηζξ δζαπναβιαηεύζεζξ ημο ιε ηήκ Γενιακία. 1969.

ζηήκ Ιενμοζαθήι.».8507). απεηάθορε ηό 1967 ζηήκ «΢ύκμδμ ηώκ δζζεηαημιιονζμύπςκ Εαναίςκ» (sic). ΢επηέιανζμξ 1967. Ό Δν. δπμο ηό πακίζπονμ θό-ιπο ημο έπεζ άπμδεζπεή ζδζαζηένςξ απμηεθεζιαηζηό. Ιαηώα Χένηζμβη. δηζ ιεηαλύ 1949 ηαί 1966. δζαεέηεζ ιζα επζεεηζηή δύκαιδ απείνςξ ιεβαθύηενδ άπό αοηήκ όθςκ ηώκ ανααζηώκ ηναηώκ ιαγύ. Πίκπαξ ΢απίν. —«Τώνα. ηαζ άπό ηζξ δςνεέξ ηδξ «δζαζπμνάξ». Πδβή: «The Israeli Economist)). δζαεέηεζ έκακ μοζζαζηζηώξ απενζόνζζημ ακεθμδζαζιό.μζ Θ Ε Μ Ε Λ Θ Ω Δ Ε Θ ΢ ΜΤΘΟΘ ΣΗ΢ Θ΢ΡΑΗΛΘΝΗ΢ ΠΟΛΘΣΘΚΗ΢ 265 «Χνεζάγμκηαζ 30 εηαημιιύνζα αηόια!» —«Μα είπαιε ζοιθωκήζεζ ιόκμ για 30 εηαη. πμύ πνμένπεηαζ ααζζηά άπό ηζξ Ηκςιέκεξ Πμθζηείεξ. 9. ηό Ιζναδθζκό ηνάημξ είπε εζζπνάλεζ 7 δζξ δμθθάνζα. θέεζ ό Ράαιπ. Ό η. άθθα ιέ ημκ ελμπθζζιό ημΰ ζηναημύ: ό ζζναδθζκόξ. ΢ημοξ ζοβπνόκμοξ πμθέιμοξ. ό όπμζμξ ηαεζζηά αζηεία ηήκ εζηόκα ημΰ ιζηνμύθδ Δαοΐδ ιέ ηήκ ζθεκδόκα ημο απέκακηζ ζηόκ βίβακηα Γμθζάε. άν. βεκζηόξ Δζεοεοκηήξ ημΰ πμθζηζημύ . ζέ όπθα ηαζ πνήιαηα. ή δύκαιδ δεκ ιεηνάηαζ ιέ ηήκ πμζόηδηα ηςκ ζηναηζςηώκ. άθθα ηαζ ημΰ βζβακηζαίμο ελμπθζζιμύ (πενζθαιαακμιέκμο ηαζ ημΰ πονδκζημύ) ημΰ ζζναδθζκμύ ηνάημοξ. Έηημξ ηώκ «επακμνεώζεςκ». ηόηε Υπμονβόξ Οζημκμιζηώκ ημΰ Ιζναήθ. θέεζ ό Γηόθκηιακ ηαζ ηα πήνε. πνέπεζ να δώζεηε ηζ άθθα!». Υπήνλακ άθθεξ δύμ πδβέξ πνδιαημδμηήζεςξ αοημύ πμύ (μνζζιέκμζ απμηαθμύκ «ημ ζζναδθζκό εαύια» ζημ μζημκμιζηό πεδίμ. πάνδ ζηήκ αθεμκία πόνςκ πμύ εννεοζακ ζηήκ πώνα. Επακήθεε ηαί ιζα ηνίηδ θμνά ηαζ λακαπήνε ημ σδζμ πμζό (31.

έκα δζζεηαημιιφνζμ δμθθάνζα. Τυ ηφνζμ ζχια αοηήξ ηήξ εηδζίαξ αμδεείαξ απμηεθείηαζ άπυ πνμιήεεζεξ υπθςκ βζά ηζξ υπμζεξ ηυ Κμβηνέζζμ.. εέθμκηαξ κά πενζμνίζδ ημκ εεαιαηζηυ ημοξ παναηηήνα ηαζ κά άπμθφβδ ηήκ ηνζηζηή ηήξ ημζκήξ βκχιδξ. (Αοηέξ μί εζζθμνέξ. άθμτ μί αιενζηακζηέξ εανασηέξ μνβακχζεζξ ζηέθκμοκ ηάεε πνυκμ ζημ Ιζναήθ.. Ή επζπείνδζδ απμδείπεδηε ηενδμθυνα. Τυ ααζζηυ. δμθθάνζα ημκ πνυκμ). πενζβνάθεζ χξ ελήξ ημκ ζημπυ αοηχκ ηςκ ζοκεζηζάζεςκ: «Νά ελεηάζμοιε πώξ εά πνμζεθηύζμοιε πζμ ζδιακηζηέξ επεκδύζεζξ ζημ Ιζναήθ. Τώνα ζπεδζάγμοιε ηάηζ άθθμ: έκα είδμξ ιεβαθόπκμμο δζαθόβμο βζά ηήκ ηαύηζζδ ηδξ Δζαζπμνάξ ιέ ημ Ιζναήθ. ζοκίζηαηαζ ζέ δςνεέξ ηαζ «δάκεζα» πμφ «λεπκζμΰκηαζ» πμθφ βνήβμνα. ηαηά ιέζμκ υνμ. ζημ πθαίζζμ ηδξ ιάπδξ εκακηίμκ ηδξ αθμιμζώζεωξ ζημ ελωηενζηό». υιςξ. ηυ υπμζμ αολάκεηαζ ιέ βνήβμνμοξ νοειμφξ ηαζ πνμζεββίγεζ ζήιενα ηά είημζζ δζξ δμθθάνζα —δδθ. έκακ άκεο πνμδβμοιέκμο ιέζμκ υνμ πέκηε πζθζάδςκ δμθθανίςκ ηαηά ηεθαθήκ. ηαζ πώξ εά ειπθέλμοιε πζμ ζηεκά ζηδκ ζζναδθζκή μζημκμιία ημοξ Εαναίμοξ ηεθαθαζμύπμοξ ημΰ ελωηενζημύ ώζηε κά απμηηήζμοκ έκα άιεζμ ζοκαίζεδια εοεύκδξ ηαζ ζοιιεημπήξ. έζης ηαζ άκ πνδζζιεφμοκ βζά ηήκ ζηήνζλδ ηδξ «πμθειζηήξ πνμζπάεεζαξ» ημΰ Ιζναήθ. πνμέαθερε έκακ εζδζηυ ηνυπμ πνδιαημδμηήζεςξ ζηήκ «Arms Export Control Act» ημΰ 1976 (Νυιμξ Έθεβπμο Ελαβςβήξ Όπθςκ). Τυ οπυθμζπμ πνμζηίεεηαζ ζημ ζζναδθζκυ ελςηενζηυ πνέμξ.. .1 ΡΟΖΕ ΓΚΑΡΩΝΣΤ βναθείμο ημτ Ιζναδθζκμφ πνςεοπμονβμφ. Τυ ιζζυ ζπεδυκ αοηήξ ηήξ —επίζδιδξ— αμδεείαξ. εεςνμφιεκεξ χξ «θζθακενςπζηέξ» εηπίπημοκ άπυ ηήκ θμνμθμβία ημΰ δςνδηή.. δδθ. εηπμνεφεηαζ άπ' εοεείαξ άπυ ηυ αιενζηακζηυ ηνάημξ «ή αμήεεζα» ημΰ μπμίμο ακένπεηαζ ζέ πενζζζυηενα άπυ ηνία δζξ. ηυ αάνμξ ημοξ πέθηεζ ζημκ Αιενζηακυ θμνμθμβμφιεκμ.

ανηεί κά οπεκεοιίζμοιε δηζ ή αμήεεζα ημΰ Σπεδίμο Μάνζαθ πμφ δυεδηε ιεηαλφ 1948 ηαζ 1954 ζηήκ Δ. ιε θζβχηενμ ημΰ εκυξ πζθζμζημφ ημΰ «οπμακάπηοηημο» πθδεοζιμφ ημΰ πθακήηδ. άπυ ηυ Ιζναήθ. ηυ Ιζναήθ εζζέπναλε ηυ έ'κα δέηαημ ημΰ ζοκυθμο. δεκ λεπέναζε ηά 3. Ιμνδακία). Σοκεπίγμοιε πάκηα ιε ηαεανέξ ζοβηνίζεζξ: ηά επηά δζζ.ηζ δφμ δζξ ηάημζημζ ημΰ Τνίημο Κυζιμο. άπ' δ. χξ δςνεά. μί Η. ακηζθαιαακυιαζηε δηζ.Α. ηαηά ηεθαθήκ. πμφ δδιμζζεφεδηακ ζηήκ «Δζεεκή νμή ηεθαθαίςκ .164 δμθθάνζα. ηυ υπμζμ ήηακ. εζζέπναηηε 400 εηαημιιφνζα. "Ακ οπμθμβίζμοιε ιυκμ ηήκ αιενζηακζηή αμήεεζα. Δεφηενμ ζημζπείμ ζοβηνίζεςξ: υ ιέζμξ υνμξ ηδξ εηδζίαξ αμδεείαξ ηήκ μπμία έθααακ μί «οπμακάπηοηηεξ πχνεξ» ηαηά ηήκ πενίμδμ 1951-1959.Ε. εηαηυ θμνέξ πενζζζυηενα. ηυ Ιζναδθζκυ ηνάημξ εζζέπναλε βζα θζβχηενμ άπυ δφμ εηαημιιφνζα ηαημίημοξ. έ'λζ δζξ. Λΐαακμξ. ηυ 1965. ιε άθθα θυβζα.μζ Θ Ε Μ Ε Λ Θ Ω Δ Ε Θ ΢ ΜΤΘΟΘ ΣΗ΢ Θ΢ΡΑΗΛΘΝΗ΢ ΠΟΛΘΣΘΚΗ΢ 2 Γζα κά ηαηαθάαμοιε ηδκ ζδιαζία αοηχκ ηςκ ανζειχκ ελςηενζηήξ πνδιαημδμηήζεςξ. Δφμ εηαημιιφνζα Ιζναδθζκμί εζζέπναλακ.Η. πενζζζυηενμ άπυ ηυ ιζζυ αφημΰ πμφ εζζέπναλακ δζαηυζζα εηαημιιφνζα Εονςπαίμζ. δηζ έδςζακ ζημ 2. εηαηυ θμνέξ πενζζζυηενα άπ' δ. ακηζπνμζςπεφμοκ πενζζζυηενμ άπυ ηυ ζφκμθμ ημΰ εηδζίμο έεκζημΰ εζζμδήιαημξ ημΰ ζοκυθμο ηχκ βεζημκζηχκ ανααζηχκ πςνχκ (Αίβοπημξ. ηαηά ηεθαθήκ.5 ημΰ πθδεοζιμΰ ηυ 30% ηδξ αμήεεζαξ πμφ έδςζακ ζημ οπυθμζπμ 97. Εονχπδ έθηακε ηα δεηαηνία δζζ. ιεηαλφ 1948 ηαζ 1967. ιε 1.ηζ μί Εονςπαίμζ. δμθθάνζα. δδθ. Πδβή: Σηαηζζηζηέξ ημδ Ο.7 εηαημιιφνζα ηαημίημοξ (εηείκδ ηήκ επμπή). Δδθ.Π. έδςζακ 435 δμθθάνζα ζέ ηάεε Ιζναδθίηδ ηαζ 36 δμθθάνζα ζέ ηάεε Άνααα ή. δμθθάνζα πμφ είζεπνάπεδζακ ζε δέηα μηηχ πνυκζα.5%. Σονία. εκχ ηυ Ιζναήθ. δδθ.

ηαί ηό οπόθμζπμ ήνεε κα αύλδζδ ηό έλς- .1 ΡΟΖΕ Γ ΚΑΡΩΝΣΤ ιαηνμπνόεεζια ηαί ηζξ δδιόζζεξ δςνεέξ» (1951-1959).P. πμύ πανμοζζάζεδηε ζημ Πακεπζζηήιζμ Paris II άπό ημκ η. Μζα πνόζθαηδ δζδαηημνζηή δζαηνζαή. Όιςξ. Πηβή: Ζαη Μπεκηεθάη: «Οί ελςηενζημί πόνμζ ημδ Θζναήθ» Έηδ. Παναηίεεκηαζ άπό ημκ Ζώνγ Κόνι ζηα «Οζημκμιζηά ημδ Θζναήθ» (I. 1968). πανέπεζ βζα αοηέξ ηζξ δζαθμνεηζηέξ πθεονέξ ηςκ ζζναδθζκώκ μζημκμιζηώκ αηνζαείξ ανζειμύξ άπό πδβέξ αδζάρεοζηεξ. βζα ηό μζημκμιζηό έημξ 1980. πνδιαημδμηήζεςξ ημΰ ζζναδθζκμύ ηνάημοξ είκαζ αηόια πζμ θζθόδμλεξ: ηείκμοκ κα δδιζμονβήζμοκ. (Έπ' εοηαζνία. ή Διαζποπά ήηαν ή κςπία πηβή κεθαλαίων ηοΰ Ιζπαήλ. ή πώθδζδ ελμπθζζιμύ αλίαξ εκόξ δζζ. Ό ζοββναθέαξ επζδίδεηαζ ζδζαζηένςξ ζηήκ ιεθέηδ ηώκ ζπέζεςκ ιεηαλύ ηώκ εζζθμνώκ ηδξ Δζαζπμνάξ ηαί ηδξ άιεζδξ αμδεείαξ ηδξ αιενζηακζηήξ ηοαενκήζεςξ. "Εηζζ. ή ζύβσπονη ηάζη δείσνει δηι ή αμεπικανική κςαεπνηηική αοήθεια (2 διζ. ηό ιζζό ημΰ πμζμΰ —500 εηαημιιύνζα πμύ δόεδηακ ιέ ιμνθή δακείςκ— ζαήζηδηε. Οί ιέεμδμζ... δμθθανίςκ εβηνίεδηε πνμξ όθεθμξ ημΰ Θζναήθ. Economica. ηδξ πνώηδξ «Σοκόδμο Εαναίςκ δζζεηαημιιονζμύπςκ»). αιέζςξ ιεηά άπό αοηέξ ηζξ ζοκεζζθμνέξ. ηό 1967. Πανίζζ 1982. δολλάπια πεπίπος ηον σπόνο) ξεπεπνά καηά πολύ ηιρ οικονομικέρ ειζθοπέρ ηηρ Διαζποπάρ (πεπίπος 900 εκαηομμύπια δολλάπια ηον σπόνο)».S. Ζαη Μπεκηεθάη ηαί δδιμζζεύεδηε ιέ ημκ ηίηθμ «Εξωηεπικοί πόποι ηοΰ Ιζπαήλ». έκα παβηόζιζμ μζημκμιζηό δίηηομ ημΰ μπμίμο ηζξ επεκδύζεζξ εα πνμζακαημθίγδ αοηό. Χαναηηδνίγεζ ηδκ ελέθζλδ αοηώκ ηώκ ζπέζεςκ ςξ έλδξ: «'Άν μέσπι πποζθάηωρ (δεκαεηία ηοΰ 70). διςξ. πνμξ όθεθμξ αύημϋ ημο ηνάημοξ.

1966. μί όπμζμζ πς-θμΰκηακ ζηό ελςηενζηό. Christian Science Monitor.Α. ηεθάθαζμ 27. Εξωηεπικών ηήρ Γαλλίαρ) ηό όποιο άνηεηί-θεηο ένηονα ζέ μια παπακινδςνεςμένη πποζέββιζη ππόρ ηό Ιζπαήλ ή οποία θά έθεηε ζέ κίνδςνο δ. . ηδξ 20δξ Δεηέιανζμ» 1981. "Ηδδ.ό ζζςκζζηήξ Μζζέθ Μπαν Τγμπάν βνάθεζ: «Άπό ηον Ιούνιο. ή αιενζηακζηή ζοιαμθή ζε όπθα οπήνλε βζβακηζαία. ζηό ααειό πμύ μί ηαηααμθέξ βνήβμνα ακηζζηαειίγμκηαζ άπό ιζα κέα. ηεπάζηιερ ποζόηηηερ όπλων άπσιζαν νά ειζπέοςν ζηό Ιζπαήλ. Πηβή: Μζζέθ Μπαν Τγμπάν: «Μπέκ Γημονζόκ. μί ελμθθήζεζξ αοηέξ είκαζ πθαζιαηζηέξ. ηό 1951.ηι απέμενε από ηοςρ δεζμούρ ηήρ Γαλλίαρ μέ ηήν απααική πελαηεία ηηρ». Αοηά ηα όιόθμβα (ηό 99. οΰηε ζηον άββλοβαλλο-αμεπικανικό οπβανιζμό ςπεύθςνο για ηήν ηήπηζη ηήρ ιζοπποπίαρ δςνάμεων ζηήνΜέζη Αναηολή. Fayard. "Εκα πνέμξ βζα ηδκ ελόθθδζδ ημο μπμίμο παίνεζ ιζαξ πενζόδμο πάνζημξ ιεβαθύηενδξ ηςκ δέηα εηώκ. έπδολδιέκδ εηήζζα αμήεεζα ηώκ Η. Δμθθάνζα.Π. θαιαακμιέκδξ ύπ' όρζκ ηδξ ζηαεενήξ επζδεζκώζεςξ ηδξ μζημκμιζηήξ ηαηαζηάζεςξ ημΰ Θζναήθ ιεηά ηό 1973.Π. ηίηθμοξ ζέ δμθθάνζα. Πηβή: Τ. και αςηέρ οί ππομήθειερ δέν θά βίνοςν βνωζηέρ οΰηε ζηην Οόάζινβκηων. Έπί πθέμκ. ηαηά ηήκ ζζναδθζκή επίεεζδ ημΰ 1956 ηαηά ηήξ Αζβύπημο. ό (μπθζζιέκμξ Πνμθήηδξ» Έηδ.Α. άθθα ηώκ μπμίςκ μί ελμθθήζεζξ ηαζ μί ηόημζ πθδνώκμκηαζ ζηό ζζναδθζκό κόιζζια. καηά ηοςρ όποςρ μιαρ άκπωρ απόππηηηρ ζςμθωνίαρ. Paris. ηαζ αηόιδ ηό 80% ηό 1978) έεεζακ ζηήκ δζάεεζδ ηήξ ζζναδθζκήξ μζημκμιίαξ πενζζζόηενα άπό 5 δζζ.μζ Θ Ε Μ Ε Λ Θ Ω Δ Ε Θ ΢ ΜΤΘΟΘ ΣΗ΢ Θ΢ΡΑΗΛΘΝΗ΢ ΠΟΛΘΣΘΚΗ΢ 2 ηενζηό πνέμξ ημο Θζναήθ πνμξ ηδκ αιενζηακζηή ηοαένκδζδ.8% ηώκ μπμίςκ έπςθήεδ. Σηάμοθεν.. Μζα δεύηενδ μζημκμιζηή πδβή ζοκεζηάεδ άπό ηα Όιόθμβα ημΰ Κνάημοξ ημΰ Θζναήθ... ζηζξ Η. οΰηε ζηό Quai d'Orsay (Ύπ.

και . 1972.S. Americ. 76. ή Άλίξ νηέ Ρόηζιλνη ήηαν παβκόζμια ππόεδπορ ηήρ "Aliya des Jeunes"». ζ. Εηήζζεξ Εηεέζεζξ. ζεθ. U. Πηβή: Μπεκηεθαη. Μπεκηεθαη απμηαθεί «ή ζςμπαιβνία μεηαξύ ιζσύορ καί οικονομικού κόζμος». 153.J. β. δπωξ ακωηένω.F. U. Μεηαλύ «δωνεώκ» ηαί «μιμθόβωκ».U. ζηο ζζωκζζηζηό ηίκδια. «Ό Γκύ νηέ Ρόηζιλνη εφναι Ππόεδπορ ηοΰ Ενοποιημένος Εαπαφκού Κοινυνικού Σαμείος και ηοΰ A. ηαί Τνάπεγα ημο Ιζναήθ. «Σήν ζηιβμή ηοΰ Πολέμος ηυν "Εξι Ήμεπυν. ηό ζζωκζζηζηό ηνάημξ ηδκ πενίμδμ 1948-1982. ηονίωξ άπό ηήκ δεηαεηία ημο 70 ηαζ ιεηά. καί βαλλικό μέλορ ηοΰ Διοικηηικού ΢ςμαοςλίος ηοΰ Εαπαφκού Ππακηο πείος· Ό Άλαίν ήηαν Ππόεδπορ ηοΰ Ανηιπποζυπεςηικού ΢ςμ αοςλίος ηυν Εαπαφκών Όπβανώζευν ζηην Γαλλία καί ηηρ Κενηπικήρ Ιζπαηλιηικήρ ΢ςνόδος ηυν Ραααίνυν Ό Έλί εφναι Ππόεδπορ ηήρ Εκηελεζηικήρ Επιηποπήρ ηοΰ Α. Jerusalem . 273-1978.F. ■ Ό Ένημόνη εφναι Ππόεδπορ ηήρ Εςπυπαφκήρ Όπβανώ -ζευρ ηυν Όμολόβυν ηοΰ ΙζπαήλΣέλορ.270 ΡΟΖΕ ΓΚΑΡΩΝΣΤ Πηβή: State of Israel Bonds. εζ ζέπναλε ηαηά Πηβή: Απόζπαζια άπό ηζξ Εηήζζεξ Σηαηζζηζηέξ ημο Ιζναήθ. Δίκεζ βζα ηδκ Γαθθία ιζα πενζβναθή ζοκανπαζηζηή.J.J. Μζα ηέημζα απμηεθεζιαηζηόηδηα οπμδδθώκεζ αοηό πμύ ó η.New York.Ό Νηααίνη εφναι ηαμίαρ ηοΰ F. ή ελάνηδζδ είκαζ αηόιδ ιεβαθύηενδ άπό ηήκ πθεονά ηήξ αιενζηακζηήξ ηοαενκήζεωξ. Όιωξ. Jevish Yearbook. ηό 1982. ζεθ. 205' 1980. ζπεδόκ έκδεηάιζζο δζξ δμθθάνζα. ηό εξυηεπι κό έλλειμμα έθθανε ηά 700 εκαηομμύπια δολλάπια.

μζ Θ Ε Μ Ε Λ Θ Ω Δ Ε Θ ΢ Μ Τ Θ Ο Θ ΣΗ΢ Θ΢ΡΑΗΛΘΝΗ΢ ΠΟΛΘΣΘΚΗ΢ 271 ξεπέπαζε ηό ένα διζ. Τμκ Ιακμοάνζμ ημϋ 1985 ηό ηνάημξ ημΰ Ιζναήθ γδηά αηόια 12 δζζ. Ή επζηάποκζδ αοηήξ ηήξ αμδεείαξ είκαζ ζθζββζώδδξ: ζέ βεκζηέξ βναιιέξ ήηακ ηαηώηενδ άπό 100 εηαη. 79. ηό 10 δζζ. ηό 1976. έλ ϊζμο δζακειδιέκα ζέ δάκεζα ηαζ δωνεέξ. Αςηή ή ειζθοπά κεθαλαίυν ηηρ αμεπικανικήρ κςαεπνήζευρ μεηαθπάζθηκε ζέ μια θεαμαηική αύξηζη ηοΰ εξυηεπικού σπέοςρ ηος Ιζπαήλ ηό όποιο ξεπεπνούζε ηά 20 διζ. Όζμ βζά ηό ελωηενζηό πνέμξ. δμθθάνζα ηό 1973. (Τέθ-Άαία). ή αμήεεζα ηήξ αιενζηακζηήξ ηοαενκήζεωξ ζημ Ιζναήθ έθηαζε πενίπμο ηά 18 δζζ. όπωξ ακωηένω. "Εηζι. Πηβή: Μέπνζ ηό 1977: Θδζαονμθοθάηζμ. ζηιρ απσέρ ηηρ δεκαεηίαρ ηος 70. από ηήν άπσή ηήρ δεκαεηίαρ ηοΰ 70. Άπό ηό 1948. ηά 17 δζζ. Τιήια ελωηενζηώκ ζοκαθθαβώκ 1978-1981: Πνεζαεία ηωκ Η. έη ηωκ μπμίωκ ηά δύμ ηνίηα πνμμνίγμκηακ βζά ζηναηζωηζημύξ ζημπμύξ.Π.Α. Πηβή: Μπεκηεθάη. απσικώρ. δμθθάνζα βζά 8 πνόκζα. δμθθάνζα. πποηού επεκηεί νει ηήν αοήθεια ηηρ ζηον οικονομικό ηομέα. μποπεί νά άναλςθή ζέ ζσέζη μέ δύο απότειρ ηήρ οικονομικήρ εξαπηήζευρ ηοΰ Ιζπαήλ: ηήν αμεπικανική κςαεπνηηική αοήθεια και ηό αάπορ ηοΰ εξυηεπικού σπέοςρ». δδθ.350 δμθθανίωκ άκά ηάημζημ! . μεηά ηον πόλεμο ηον Κιππούπ. ζεθ. δμθθάνζα έωξ ηό 1975 ηαζ άπό 2 δζζ. ημκ άνζειό-νεηόν ηωκ 4. Ή οικονομική ζςμαολή ηος παβκοζμίος Ιοςδαφζμού δέν απκούζε βια να ικανοποίηζη ηιρ ανάβκερ ζέ κεθάλαια ηηρ ιζπαηλινήρ οικονομίαρ. ηήκ 1δ Ιακμοανίμο 1981. ζηπαηιυηικέρ πιζηώζειρ. λεπενκά ηά 6 δζζ. δμθθάνζα έωξ ηό 1981. Χπειάζθηκε λοιπόν νά βίνη έκκληζη ζηήν αμεπικανική κςαεπνηηική αοήθεια π οποία έδυζε. δολλάπια ηό 1982. ή επιδείνυζη ηήρ οικονομικήρ αοηθείαρ ηήρ Διαζποπάρ.

νί όπνηεο ραίξνπλ ησλ εηδηθώο επλντθώλ ηηκνινγίσλ ηώλ «αλαπηπζζνκέλσλ» ρσξώλ. ελληνικής εκδόζεως) . αραβικής και αριζηοηελικής θιλοζοθίας. δνιιάξηα) λα εηζέξρεηαη ζηηο Η. ό όπνηνο έγξαςε έλα κεγαιεηώδεο έξγν Ή πίζηδ ημΰ Μαϊιμκίδδ1 (κεηαθξάζηεθε ζηα γαιιηθά ηό 1992.000 δνιιάξηα θαηά θεθαιήλ. κόλν ηνπ. κωδικοποίηζε ηό Σαλμούδ. ή Αεξνπνξηθή Βηνκεραλία ηνπ Ιζξαήι ζπλάπηεη ζπκβόιαηα θαηαζθεπήο εμαξηεκάησλ γηα F-4 θαη F-15).Α.1 ΡΟΕΔ ΓΚΑΡΩΝΣΤ Ή βνήζεηα απμάλεηαη κέ ζπκβάζεηο ππεξγνιαβίαο. Σπλνπηηθά. αληηζηνηρεί ζε πεξηζζόηεξα από 1. Βαθύς γνώζηης ηής ιοσδαϊκής. (΢. άπό ηηο εθδόζεηο Cerf) θατ δηεύζπλε γηα ετθνζη ρξόληα ηήλ ζύλζεζε ηήο Εαναϊηήξ Εβηοηθμπαίδεζαξ. ελαο κόλν αξηζκόο αξθεί λα πξνζδηνξίζε ηνλ ραξαθηήξα ηνύ ζησληζηηθνύ θξάηνπο ηνπ Ιζξαήι: ηό ζύλνιν ηήο επίζεκεο ακεξηθαληθήο «βνεζείαο» πνύ ιακβάλεη. ρσξίο θαλέλα θόξν. ζηό Παξίζη. ηνύ εβξατθνύ Παλεπηζηεκίνπ ηήο Ιεξνπζαιήκ. δει.. θπξίσο γηα ηελ αεξνπνξία (π. Μαϊμονίδης: (1135-1204) Ό ζημανηικόηερος Ηοσδαίος θιλόζοθος ηού Μεζαίωνα. Τέινο.Α. ώζηε ηό 96% απηώλ ηώλ εμαγσγώλ (1 δηζ.ρ. Ώς θιλόζοθος προζπάθηζε νά ζσμβιβάζη ηήν πίζηη μέ ηόν όρθό λόγο. Θεμελιωηής ηής θιλοζοθίας καί ηής δογμαηικής ηοδ Ηοσδαϊζμού. ή νηθνλνκηθή βνήζεηα πεξηιακβάλεη δηεπθνιύλζεηο πνύ παξέρνληαη ζηηο ηζξαειηλέο εμαγσγέο ζητο Η. διαηύπωζε ζε άρθρα ηα δόγμαηα ηής ιοσδαϊκής πίζηεως και ηθικής. ζηό βηβιίν ηνπ Ιζναήθ ηαζ Ιμοδαϊζιόξ πμο θπθινθόξεζε ζηα 1.Π.Π. Ό Καζεγεηήο Γηεζαγηάρνπ Λάτκπνβηηο.΢. ζαλ ελα θηινδώξεκα πνύ πξνζηίζεηαη ζηό αθαζάξηζην εζληθό ηνπ εηζόδεκα ηό όπνην εΐλαη ηξεηο θνξέο κεγαιύηεξν από ηό θαηά θεθαιήλ αθαζάξηζην εζληθό πξντόλ ηήο Αηγύπηνπ θαί ηώλ πεξηζζνηέξσλ αθξηθαληθώλ ρσξώλ.

"Τό ζζναδθζκό ηνάημξ δεκ είκαζ εκα ηνάημξ πμύ δζαεέηεζ εκα ζηναηό. 253). ζπλνςίδεη ώο έμεο ηελ γλώκε ηνπ γηα ημκ πμθζηζηό ζζωκζζιό.νη Θ Δ Μ Δ Λ Η Ω Γ Δ Η ΢ Μ Τ Θ Ο Η ΣΖ΢ Η΢ΡΑΖΛΗΝΖ΢ ΠΟΛΗΣΗΚΖ΢ 2 εβξατθά ζηελ Ιεξνπζαιήκ ηό 1987 (θαη. 226). κεηαθξάζηεθε ζηα γαιιηθά άπό ηηο εθδόζεηο Desclee de Brouwer ηό 1993. Καζ αοηό βζα δύμ θόβμοξ: 1. Οί θεμελιώδεις μΰθοι της ισραηλινής πολιτικής. 18 . 2. 225). "Σ' έιαξ. "Ακ ηό Κνάημξ ηαζ ηό "Εεκμξ εεωνμύκηαζ αοημζημπμί. αθθά έκαξ ζηναηόξ πμύ δζαεέηεζ εκα ηνάημξ" (ζ. ηόηε "ό ζμοδαϊζιόξ απμννίπηεηαζ αθμύ ηό ζδιακηζηόηενμ είκαζ ηό ηνάημξ ημο Ιζναήθ" (ζ. άπό ηελ νπηηθή γσλία ελόο Εβξαίνπ πιεγσκέλνπ ζηήλ ζζωκζζηζηή ενδζηεοηζηή ημκ πίζηδ δώληαο ζηήλ Παιαηζηίλε άπό ηό 1934: «Τό ζύζηδια ιαξ είκαζ δζεθεανιέκμ εη αάενωκ» (ζ.Α.Π. ηαζ ηά δμθθάνζα πμύ ηήκ παναβειίγμοκ" (ζ. ή όθμηθδνωιαηζηή ηαηάννεοζδ ιπμνεί κά ζοιαή ιέζα ζε ιζα κύπηα: ζοκεπεία ηδξ ζοκμθζηήξ ήθζεζό-ηδημξ πμύ ελανηά όθδ ιαξ ηήκ ύπανλδ άπό ηήκ αιενζηακζηή μζημκμιζηή αμήεεζα" (ζ. 182). "Ή δύκαιδ ηδξ εαναϊηήξ βνμεζάξ πνμένπεηαζ άπό ηό παθύαδζκμ αιενζηακζηό βάκηζ πμύ ηήκ ηαθύπηεζ. 255). ιίγν πξηλ ηνλ ζάλαην ηνπ). 182). 31). "Ή δοζηοπία πδβάγεζ εη ημΰ μηζ δθα ζηνέθμκηαζ βύνω άπό ηό πνόαθδια ημΰ "Εεκμοξ ηαζ ημΰ Κνάημοξ" (ζ. 182). Ή ελάνηδζδ αύημΰ ημΰ ηνάημοξ άπό ηζξ Η. "Ό εεκζηζζιόξ είκαζ ή ηαηαζηνμθή ηδξ μοζίαξ ημΰ ακενώπμο" (ζ. "Οί Αιενζηάκμζ δέκ εκδζαθένμκηαζ πανά ιόκμ βζα κά δζαηδνήζμοκ εδώ εκακ ζηναηό Αιενζηακώκ ιζζεμθόνωκ ιε ηήκ ζημθή ημΰ Τζαπάθ" (ζ.

εηθνάγμκηαξ. ηήξ ημζκςκζηήξ ημοξ μνβακώζεςξ. ακέπηολακ πνμθμνζηέξ παναδόζεζξ μί όπμζεξ ηάπμζεξ θμνέξ ααζίγμκηακ ζέ πναβιαηζηά βεβμκόηα. ιέζς ηήξ αθδβήζεςκ ηώκ άεθςκ εκόξ εεμϋ ή εκόξ ενοθζημύ πνμβόκμο. πμύ όιςξ είπακ. πνζκ αηόιδ ηδκ ακαηάθορδ ηδξ βναθήξ. . ηώκ πδβώκ ηήξ ελμοζίαξ ηώκ ανπδβώκ ή ηώκ ιεθθμκηζηώκ ζπεδίςκ ηήξ ημζκόηδημξ. ηζξ ιεβάθεξ ζηζβιέξ ηήξ άκορώζεςξ ημο άκενςπμο πμύ ανπίγεζ κά ζοκεζδδημπμζή ηίξ δοκάιεζξ ημο ηαζ ηζξ οπμπνεώζεζξ ημο. ηςκ θαηνεοηζηώκ ημοξ πναηηζηώκ. ιέζα άπό ζοβηεηνζιέκεξ εζηόκεξ βεκκδιέκεξ άπό ηίξ ειπεζνίεξ ή ηίξ πνμζδμηίεξ ημο. Αοημί μί ιεβάθμζ ιΰεμζ ζδιαημδμημύκ ηήκ επμπμζία ημο ελακενςπζζιμύ ημο άκενςπμο.Ε ΠΙΛΟΓΟΣ α) Πεπί ηήρ καλήρ χπήζεωρ ηών μύθων ώρ ζηαδίων εξανθπωπιζμού ηων ανθπώπων Οθμζ μί θαμί. ηήκ ηάζδ ημο κά λεθύβδ άπό ηήκ πανμύζα ηαηάζηαζδ ημο.πνμαάθθεζ έ'κα ύζηαημ ηαεεζηώξ ημΰ ιέθθμκημξ όπμο εά έπμοκ έηπθδνςεή όθα ημο ηά όκεζνα βζά εοηοπία ηαζ «ζςηδνία». ώξ ημζκό παναηηδνζζηζηό όηζ πανείπακ ιία δζηαζμθόβδζδ ζοπκά πμζδηζηή ηήξ ηαηαβςβήξ ημοξ.

ημκ 19μ αζχκα. ΢έ έκακ άθθμ πμθζηζζιυ. ηδκ ακηίθδρδ ημοξ βζά ηδκ ηζιή. εοθμβεί ημκ δμθμθυκμ ημο. δζά ιέζμο. ηδκ ορδθυηενδ εζηυκα ημο άκδνα ηαζ ηδξ βοκαίηαξ. υ πμζδηήξ Σμοθζΐδαξ. ζε ζοκάνηδζδ ιε έκακ ααεφηενμ ιοζηζηζζηζηυ μναιαηζζιυ-ηυ πμίδια πάκηα ακμθμηθήνςημ ηήξ ακενχπζκδξ ακυδμο. ιέζς ηδξ δζδβήζεςξ ηςκ δμηζιαζζχκ ηαζ ηςκ κζηχκ ημΰ ήνςα ημο Ράια ηαζ ηδξ ζογφβμο ημο ΢ίηα. ή Σθζάξ. πενζζζυηενμ άπυ δφμ πζθζάδεξ πνυκζα ανβυηενα. ηήξ μπμίαξ υθεξ μί θασηέξ πνμθμνζηέξ παναδυζεζξ απμδίδμκηαζ ζέ έκακ ζοββναθέα πμφ ημφξ έδςζε βναπηή ιμνθή. εκ ιέζς ηήξ ιάπδξ ημΰ Κμονμοηζέηνα. Συ σδζμ ζοιααίκεζ ηαζ ιέ ηυ Μαχαββαράτα. ιαγφ . Συ σδζμ ηυ υκμια ημΰ ήνςα Ράια είκαζ πμθφ ημκηά ζημ υκμια ημο Θεμφ: Ράι. υπμο υ πνίβηδπαξ Άνβμφκα εέηεζ. πεεαίκμκηαξ.π. ηυ φζηαημ ενχηδια ημΰ κμήιαημξ ηήξ γςήξ ηαζ ηχκ αβχκςκ ηδξ. πμθφ πένα απυ ηήκ αθήβδζδ. εά λακαβνάρδ ηυ Ραιαβζάκα. πμφ εά έιπκεοζδ βζά πζθζεηίεξ ηήκ γςή ηχκ θαχκ. ημΰ "Δηημνμξ υ υπμζμξ πνμπςνεί πνμξ έκα πνμδζαβεβναιιέκμ εάκαημ ιέ αήια αθφβζζημ βζά ηήκ ζςηδνία ημΰ θαμΰ ημο. ηυ υπμζμ ημνοθχκεηαζ ζημ Βαγαβάδ Γίτα. βζά ηήκ πίζηδ ημοξ ζηζξ απαζηήζεζξ ιζαξ άιέιπημο γςήξ. π. Έλ σζμο υ «Πνμιδεεφξ» ημΰ Αζζπφθμο εά βΐκδ. ηυ υκμια ημΰ Ράι είκαζ πμφ εά αβή ηεθεοηαίμ άπυ ηά πείθδ ημο. ορχκμκηαξ ιζά ιεβαθεζχδδ εζηυκα ημΰ άκενςπμο ζημκ μνίγμκηα ηδξ γςήξ ημοξ: αζχκεξ ιεηά ηήκ εηδμπή ημΰ Βαθιίηζ. Ή δφκαιδ ημΰ ιφεμο είκαζ ηέημζα. ημκ ΋ιδνμ (υπςξ υ Βαθιίηζ βζά ηυ Ραμαγιάνα). υ υπμζμξ ζοβηέκηνςζε δζά ηήξ βναθήξ ηζξ μιμνθυηενεξ πνμθμνζηέξ παναδυζεζξ. ηαζ υηακ υ Γηάκηζ. ημκ 15μ αζχκα. ιέ ημφξ άθθμοξ ακενχπμοξ ηαζ ιέ ημκ Θευ. πνμαάθθεζ ηήκ πζμ ορδθή εζηυκα πμφ εά ιπμνμΰζε πμηέ κά θεάζδ υ άκενςπμξ. ζέ ιζά άθθδ ακηίθδρδ ηχκ ζπέζεςκ ημΰ άκενςπμο ιέ ηήκ θφζδ. δδθ.276 ΡΟΖΕ ΓΚΑΡΩΝΣΤ Γζα κά πάνμοιε ιενζηά παναδείβιαηα πμφ δακεζγυιεεα απυ ηζξ δζάθμνεξ δπείνμοξ: Συ ζκδζηυ Ραμαγιάνα ιαξ δίκεζ.

ημφξ μζημκμιζημφξ θδζηέξ ημΰ πθμφ- . υ Χαιπάηε Μπά.οι Θ Ε Μ Ε Λ Θ Ω Δ Ε Θ ΢ Μ Τ Θ Ο Θ ΣΗ΢ Θ΢ΡΑΗΛΘΝΗ΢ ΠΟΛΘΣΘΚΗ΢ 277 ιέ ηυκ «Πνμιδεέα Λουιεκμ» ημο ΢έθθετ. βζά κά λεπενάζδ ηά έεζια ηαζ ηζξ ελμοζίεξ. ημφξ ηονίμοξ ηχκ αοημηναημνζχκ. ηήκ ζζημνία ημΰ ιεβαθείμο ημΰ άκενςπμο πμφ επζαεααζχκεηαζ. ζέ υθδ ηήκ δζάνηεζα ηήξ γςήξ ημο. πμφ πνμζηνμφεζ πςνίξ κά θζπυροπα πάκς ζέ υθμοξ ημφξ εεζιμφξ εκυξ αζχκα υ υπμζμξ έαθεπε κά βεκκζέηαζ ηυ κέμ ααζίθεζμ ημΰ πνήιαημξ. Συ ζφκμθμ ημοξ ζοβηνμηεί ηήκ πναβιαηζηή «ζενή ζζημνία» ηήξ άκενςπυηδημξ. ηυ αζχκζμ ζφιαμθμ ημο ιεβαθείμο ηςκ απεθεοεενςηζηχκ αβχκςκ. υπςξ μί ακχκοιμζ ζοββναθείξ ηήξ Δλυδμο ηδξ θοθήξ ηχκ Άγηέηςκ. ημΰ ζππυηδ Πνμθήηδ. ελμοζίεξ ηαζ κυιμοξ. Αοηυ πμφ απμηαθμφιε «Ιζημνία». ή υπςξ υ Γηαίηε. υ υπμζμξ ιέ ηυ ιοεζζηυνδια ημο «υ Ηθίεζμξ» έδςζε. ακεδείπεδ ζέ ΋ιδνμ ή Βαθιίηζ ηδξ Αθνζηήξ. Αοηά δέκ άπμηεθμΰκ πανά ιενζηά παναδείβιαηα αφημΰ ημΰ «Θνφθμο ηχκ αζχκςκ» υ υπμζμξ αηυια ιζά θμνά αθοπκίγεζ ημφξ ακενχπμοξ ιέ ηυκ Βίηημνα Οοβηχ. ή υπςξ υ Νημζημβζέθζηζ. ηίξ υπμζεξ πενκχκηαξ άπυ ηδκ πνμθμνζηή πανάδμζδ ζηή βναπηή ιμνθή. πάκς άπυ βναθέξ. ιζά κέα εηδμπή ηήξ γςήξ ημΰ Ίδζμΰ —είημκμηθάζημο υθςκ ηχκ εζδχθςκ ηήξ ζφβπνμκδξ γςήξ— πανυιμζα ιέ εηείκδ ηήκ άθθδ γςή ημΰ Ίδζμΰ δζά ιέζμο ηχκ πενζπεηεζχκ ημΰ Γμκ Κζπχηδ. ιέζα ζημκ υπμζμκ ςνίιαγε. υπμο ή άθμαδ ηαζ άρμβδ βεκκαζμδςνία δέκ ιπμνμΰζε κά ηαηάθδλδ πανά ζηήκ βεθμζμπμίδζδ ηαζ ηήκ απμηοπία. υπςξ αφηδ ημΰ Κασκηάνα. δπςξ ηαζ ή επίηθδζδ ηδξ Ακηζβυκδξ ζε αοημφξ ημφξ «άβναθμοξ κυιμοξ» ηςκ μπμίςκ ή δπχ δεκ έπαρε κά άκηδπή ζημκ κμο ηαζ ηδκ ηανδζά υθςκ υζςκ εκκμμφκ κά «γμοκ ορδθά». Οζ ζπμοδαίεξ ηεθεημονβίεξ ιοήζεςξ ηδξ Αθνζηήξ. ημφξ ζηναηδβμφξ ηήξ βήξ ηχκ ακενχπςκ. ιέ ηά παναηηδνζζηζηά ημΰ πνίβηδπμξ Μίζηζκ. υ «Φάμοζη» υ ιφεμξ υθςκ ηχκ επζεοιζχκ ημΰ εονςπασημφ 19μο αζχκα. έπεζ βναθή άπυ ημφξ κζηδηέξ. αηυιδ ηαζ δζά ιέζμο ηχκ απμηοπδιέκςκ απμπεζνχκ ημο.

δεκ οπμκμεί ηαευθμο ιζά οπμηίιδζδ ηήξ Βίαθμο ηαζ υζςκ απεηάθορε.1 ΡΟΖΕ ΓΚΑΡΩΝΣΤ ημο ημτ ηυζιμο μί υπμζμζ οπμδμοθχκμοκ ηδκ ζδζμθοΐα ηςκ ιεβάθςκ εθεονεηχκ ηδξ επζζηήιδξ ηαζ ηδξ ηεπκμθμβίαξ ζημ δζηυ ημοξ έ'νβμ μζημκμιζηήξ ή ζηναηζςηζηήξ ηονζανπίαξ. δεκ πνέπεζ κά δδιζμονβήζδ ηαι-ιία ζφβποζδ. ή ζηά απμικδιμκεφιαηα ηχκ ανπαηηζηχκ ηήξ ηονζανπίαξ. ζηζξ αρίδεξ ενζάιαμο. θςνίδα ζπεδζαζιέκδ ιε ηζξ αβνζυηδηεξ ημτ Ραιζή.ηζ ηήκ είπε ανή. δέκμκηαξ ημοξ ζημ άνια ηήξ κίηδξ ηδξ. υπςξ ζημ Κανκάη. μφηε πμθζηζηή. δεκ άπαλζμΐ. μφηε ενδζηεοηζηή. ζηζξ εζηυκεξ πμφ έπμοκ παναπεή ζηδκ πέηνα. Ή ηνζηζηή ηήξ ζζςκζζηζηήξ ενιδκείαξ ηήξ Σμνά (Πεκηάηεοπμξ) ηαζ ηχκ «ζζημνζηχκ αζαθίςκ» (ηονίςξ αοηχκ ημΰ Ίδζμΰ ημΰ Ναοή. . βζά ηήκ επμπμζία ελακενςπζζιμφ ηαζ εεμπμζήζεςξ ημΰ ακενχπμο. ηαζ αοηή. ΋θςκ αοηχκ ηχκ ηεθεοηαίςκ ηα σπκδ έπμοκ έκηοπςεή ζηα πέηνζκα ικδιεία. Οί θεμελιώδεις μΰθοι ηής ιζραηλινής πολιηικής. ζηα θνμφνζα. ημΰ ΢αιμοήθ ηαζ ηχκ Βαζζθέςκ). ζημ πέναζια ηδξ. ναρςδμφ ηχκ ΢ηαονμθμνζχκ. ελοικεί ηά ηαημνεχιαηα ιε ηά υπμζα άθδζε ιζά Γαθθία ιζηνυηενδ άπ' υ. δζά ηήξ εοκμσηήξ πέκκαξ ημΰ Λά Κάγζ. υπςξ υ «Γαθαηζηυξ Πυθειμξ» ημΰ Ιμοθίμο Καίζανμξ ή μί «Ακαικήζεζξ απυ ηήκ Αβία Δθέκδ» υπμο υ Ναπμθέςκ. ζηά βναπηά βζα ηήκ δυλα ημοξ. ηήξ εθήιενδξ δεζηήξ ηαί ηήξ εφεναοζηδξ θμβζηήξ ζημ υκμια ακοπέναθδηςκ αλζχκ πμφ ηίξ ζπεηζημπμζμΰκ. Αοηή ή ζζημνία. ή ζηά απμθμβδηζηά απμικδιμκεφιαηα πνμκζημβνάθςκ υπςξ υ Γηοιπέν κηε Νμγέκ. ζηά παθάηζα. β) Ό μνθος μεταμυιεσμένος σε ιστορία και ή πολιτική τοσ τρησιμοποίηση Ηακάβκςζδ αοημφ ημΰ αζαθίμο. Ή εοζία ημΰ Ααναάι απμηεθεί πνυηοπμ αζχκζμ οπεναάζεςξ. άπυ ημκ άκενςπμ. κά εέηδ ζηήκ οπδνεζία ηδξ ημφξ ιφεμοξ.

είκαζ ή ζζςκζζηζηή. Ή εβηαηάζηαζδ. απμζηζμηναηία ηαζ ηονζανπία.μζ Θ Ε Μ Ε Λ Θ Ω Δ Ε Θ ΢ ΜΤΘΟΘ ΣΗ΢ Θ΢ΡΑΗΛΘΝΗ΢ ΠΟΛΘΣΘΚΗ΢ 2 ΋πςξ ηαζ ή "Δλμδμξ παναιέκεζ ηυ ζφιαμθμ ηδξ άπμηζκά-λεςξ υθςκ ηςκ δμοθεζχκ. ή μπμία ηαοημπνυκςξ. βζά απαίηδζδ εθανιμβήξ. απέηθεζε ηυ νμηάκζζια ηχκ ζοκυνςκ ηχκ βεζημκζηχκ πςνχκ ηαζ ηήκ ζφθθδρδ ηχκ οδάηςκ ημοξ. υπςξ ηαζ ή βδ ηδξ Γαθθίαξ. ηδξ αηαηαιάπδηδξ ηθήζεςξ ημο Θε-μΰ βζα εθεοεενία.Α.Η. άνα. ηαζ ηδξ πανμοζίαξ ημο ζε δθμοξ. βζά ηήκ εθανιμβή ηχκ απμθάζεςκ δζπμημιήζεςξ. Άπυ ηήκ πανμοζίαζδ ιμο. υπμο ηακέκαξ ηνίημξ δεκ πνμζεηέεδ πςνίξ κ' ακαθένεηαζ ή πδβή ημο.Δ. ΢οβηεηνζιέκα. ή μπμία οπμαζαάγεζ ηήκ ιεβαθεζχδδ ζδέα ηδξ ΢οιιαπίαξ ημο Θεμφ ιέ ημκ άκενςπμ. ζέ ζοκάνηδζδ ιέ ηζξ ζπέζεζξ ζζημνζηήξ ζζπφμξ ζε ηάεε αζχκα. εκυξ δζεεκμφξ κυιμο πμφ δεκ εά δζαζςκίγδ ηζξ ζπέζεζξ ηδξ γμφβηθαξ. απθχξ πνυηεζηαζ. ηαζ ακηθεί απυ αοηή ηήκ πζμ ηαημήεδ ζδέα ηδξ ακενχπζκδξ Ιζημνίαξ: αοηήκ ημΰ εκλεκηού λαοΰ πμφ ελεθέβδ απυ έκακ Θευ ιενζηυ ηαζ ιενμθδπηζηυ (ηαζ. ζηήκ Δββφξ Ακαημθή. υπζ πενζζζυηενμ άπυ μπμζαδήπμηε άθθδ. Αοηυ πμφ απμννίπημοιε. ιε δθμοξ ημφξ ακενχπμοξ. πμηέ δεκ ήηακ οπυζπεζδ άθθά ηαηάηηδζδ. άθθά. βζά υθμοξ.Π. πμφ εθήθεδζακ άπυ ημκ Ο. μοδυθςξ απμννέεζ ή ζδέα ηδξ ηαηαζηνμθήξ ημΰ ηνάημοξ ημΰ Ιζναήθ. θοθεηζηή ηαζ εεκζηζζηζηή ακάβκςζδ αοηχκ ηχκ ηεζιέκςκ. ηδξ Γενιακίαξ ή ηχκ Η. άθθα απθχξ ή ζδέα ηδξ άπμ-άβζμπμζήζεχξ ημο: αοηή ή βδ. Γεκ πνυηεζηαζ βζά ηήκ έπ' άπεζνμκ ακάπθαζδ ηδξ ζζημνίαξ ιέ ηακμκζέξ. είδςθμ) υ υπμζμξ έη ηχκ πνμηένςκ δζηαζμθμβεί ηάεε θυκμ. ζηζξ πανακυιςξ ηαηεπυιεκεξ γχκεξ μζηζζιχκ πμφ πνμζηαηεφμκηαζ άπυ ημκ ζζναδθζκυ . ηήκ επμιέκδ ημΰ ηεθεοηαίμο πμθέιμο. ΢ακ κά ιήκ φπάνπδ ζε υθμκ ημκ ηυζιμ άθθδ «Ιενή Ιζημνία» πανά ιυκμ αοηή ηχκ Δαναίςκ. απθχξ. ηαζ ηδξ απμθάζεςξ 242. υπςξ ηαζ ηήκ εηηέκςζδ ηχκ ηαηεπμιέκςκ εδαθχκ.

Οί πενζζζυηενμ εφενβεηδεέκηεξ άπ' αοηή ηήκ πμθζηζηή έηιεηάθθεοζζ ήζακ μί ζζςκζζηέξ. πανά ηά 50 εηαημιιφνζα κεηνχκ αφημτ ημο πμθέιμο.1 ΡΟΖΕ ΓΚΑΡΩΝΣΤ ζηναηυ ηαζ. ή ηνζηζηή ημο ιφεμο ημο Όλοκασηώμαηος δεκ απμηεθεί ιαηάανζα θμβζζηζηή ημο ανζειμφ ηχκ εοιάηςκ. ηυπμο ζοκακηήζεςξ ηχκ ηνζχκ άανααιζηχκ ενδζηεζχκ.ηζ οπέθενακ μί ιέκ δέκ ζοβηνίκεηαζ ιέ δ. ηαζ ή ίενμπμίδζδ (ιέζς ημο ζδίμο ημο ενδζηεοηζημφ θελζθμβίμο-«Όθμηαφηςια»). άπυ έκα έεκμξ ηυ υπμζμ δεκ οπήνπε ηήκ ζηζβιή ηήξ ηεθέζεςξ ηχκ εβηθδιάηςκ. Eλ σζμο. ή πμθζηζηή εηιεηάθθεοζδ. ακάβμκηαξ ημ ζέ ζπεδυκ ιμκαδζηυ εφια ημο πζηθενζζιμφ ηαζ ημπμεεηχκηαξ ημ. ηείκεζ κά νίλδ ζηήκ θήεδ ηζξ αβνζυηενεξ βεκμηημκίεξ. απμηεθεί δζαζχκζζδ ιζαξ ηαημπήξ ή μπμία ηαεζζηά αδφκαηδ ιζα αθδεζκή εζνήκδ ηαζ ιζα εζνδκζηή ηαζ δζανηή ζοκφπανλδ δφμ σζςκ ηαζ ακελανηήηςκ θαχκ. ΰηε. οπενάκς ηάεε κυιμο πνμηεζιέκμο κά κμιζιμπμζήζμοκ ηάεε ημο ελςηενζηή ή εζςηενζηή αδζηία. πςνίξ επζδίςλδ απμηθεζζηζηήξ ηαημπήξ ηήξ Ιενμοζαθήι. δδιζμονβχκηαξ χξ απμηέθεζια έκα Ιζναδθζκυ ηνάημξ. εζνήκδ πμφ εά ζοιαμθζγυηακ ιέ ημκ ημζκυ ζεααζιυ. Αηυια ηαζ άκ έκαξ ιυκμ άκενςπμξ είπε δζςπεή βζά ηήκ πίζηδ ημο ή ηήκ εεκζηυηδηα ημο. ηαί. εά οπήνπε ηυ σδζμ έβηθδια εκακηίμκ υθδξ ηήξ ακενςπυηδηαξ. Όιςξ.ηζ οπέθενακ υθμζ μί οπυθμζπμζ. Πανμοζζαγυιεκμζ χξ ηά απμηθεζζηζηά εφιαηα. απυ ημκ ελμπθζζιυ ηςκ επμίηςκ. ηαηυπζκ αοημφ. ανζειχκ αοεαζνέηςξ δζμβηςιέκςκ βζά κά έπζπεζνδεή κά άπμδεζπεή πχξ δ. πνυηεζηαζ κά ηαηδβμνήζμοιε βζά ηαηή πίζηδ ηά εηαημιιφνζα εκηίιςκ ακενχπςκ πμφ πίζηερακ ζέ αφ- . αέααζα.

. άκεο υνςκ οπμζηδνζγυιεκδ άπυ ηζξ Η.Α. είδε υπςξ ηαζ πζθζάδεξ άθθμζ ηαθυπζζημζ άκενςπμζ. ιέ ηήκ επζννμή πμφ άζηεΐ ηυ θυιπο ηδξ ζηήκ αιενζηακζηή ελμοζία ηαζ. βζά ιαξ —ηαζ βζά ηήκ πζμ ιζηνή πθδνμθμνία. ιυκζιδ απεζθή βζά ηήκ εκυηδηα ηαζ ηήκ εζνήκδ ημΰ ηυζιμο. Γζά πενζζζυηενμ άπυ ιία πζθζεηία (άπυ ημκ . ζηήκ παβηυζιζα ημζκή βκχιδ. ήδδ πνμηάθεζε 5 πμθέιμοξ ηαζ απμηεθεί. ιέζς αοηήξ. δίκμκηαξ ηήκ πδβή ηαζ ηζξ απμδείλεζξ αοημφ πμφ αεααζχκαιε— βζά νζγζηή απμζηαζζμπμίδζδ άπυ δθα ηά ρεφδδ πμφ ζηυπεοακ κά πνμηαθέζμοκ ηήκ δοζπζζηία βζά ιζα ενδζηεία ή ιία ημζκυηδηα ηαζ εκακηίμκ ηδξ κά λεζδηχζμοκ ηυ ιίζμξ ηαζ ημκ δζςβιυ.οι Θ Ε Μ Ε Λ Θ Ω Δ Ε Θ ΢ Μ Τ Θ Ο Θ ΣΗ΢ Θ΢ΡΑΗΛΘΝΗ΢ ΠΟΛΘΣΘΚΗ΢ 2 ηέξ ηζξ ρεφηζηεξ ιοεμθμβίεξ πμφ δζαδίδμκηαζ απυ δθα ηα Μ.Π. ημΰ μπμίμο ζημ αζαθίμ ιμο: Παλαιζηίνη. επνυηεζημ. Πνυηοπμ αοημφ ημΰ εσδμοξ αηζιίαξ είκαζ ηυ «Πνςηυημθθμ ηςκ ζμθχκ ηδξ ΢ζχκ». ηαζ πμφ δζηαίςξ ελμνβίζεδηακ π. γ) Οί πλαστογράυοι και ή κριτική ιστορία. 206- .. Ή σδζα ή βζαβζά ιμο.π. Σέθμξ..Ε. ιέ ηά σδζα ηδξ ηά ιάηζα. έ'πς δζά ιαηνχκ απμδείλεζ (ζ.Μ. έκακ ΢ηαονυ άπυ αίια κά ορχκεηαζ ζημκ μονακυ ηήκ κφπηα ηδξ 2δξ Αοβμφζημο 1914. γή ηων θείων μηνσμάηων. πμφ αβκμεί πακηεθχξ ηδκ ζφβπνμκδ ελήβδζδ ηδξ αθδεμθάκεζαξ ηςκ εείςκ οπμζπέζεςκ πνμξ έκακ εκλεκηό λαό. αζχκα ςξ ηδκ Ακαβέκκδζδ) εοζεαείξ πνζζηζακμί επίζηερακ ζηδκ «δωρεά» άπυ ημκ Κςκζηακηίκμ πνμξ ημκ Ρςιαίμ Πμκηίθδηα ημΰ Παπζημφ Κνάημοξ. Συ ρεφδμξ έααζίθεοζε πίθζα πνυκζα. Συ πανυκ αζαθίμ δέκ έ'πεζ άθθμ ζηυπμ άπυ ηυ κά πανάζπδ ζέ υθμοξ ηά ζημζπεία πμφ εά ημφξ επζηνέρμοκ κά ηνίκμοκ ηά αδζηήιαηα ιζαξ ζζςκζζηζηήξ ιοεμθμβίαξ ή μπμία. Συ πίζηεοε ιέπνζ ηήκ ήιενα πμφ πέεακε. άπυ ηυ ιανηφνζμ ηςκ εαθάιςκ αενίςκ ή έπεΐζεδζακ άπυ ιζα ηαηά ηονζμθελίακ ακάβκςζδ ηδξ Βίαθμο..

ημκ όπμζμ ιζζμΰζε. ιέ ηήκ ζεζνά ημο.1 ΡΟΖΕ ΓΚΑΡΩΝΣΤ 214). πανάβναθμ πνμξ πανάβναθμ. ειπκεόιεκμξ άπό ηδκ αηνάκηαπηδ απόδεζλδ ημο Ακνί Ρμθθέκ. Αοηό ηό αζηοκμιζηό ιοεζζηόνδια ημΰ πεζνίζημο είδμοξ. πμύ ό Υίηθεν ηαηέζηνερε ηό 1940 δζόηζ έλειδδέκζγε εκα άπό ηα πζμ πνμηζιώιεκα όνβακα ηδξ άκηζεανασηήξ πνμπαβάκδαξ ηςκ καγί (επακέηδμζδ Allia. έ'κα δμηίιζμ. Ό Ακνί Ρμθθέκ λέεαρε ηζξ δύμ θμβμηθμπέξ άπό ηζξ όπμζεξ είπακ παναπαναπεή ηα ρεύδδ ηδξ αζηοκμιίαξ ημο Ρώζζμο Τπμονβμύ Εζςηενζηώκ. Gallimard 1939). ηζξ αζηοκμιζηέξ δζαδζηαζίεξ παναπανάλεςξ ημο. δοζηοπώξ πνδζζιμπμζήεδηε εονέςξ (ζοβηεηνζιέκα. Ηθία Σζζόκ. ζημοξ ζζςκζζηέξ ηαί ημύξ Θζναδθζκμύξ. έ'κα θοθθάδζμ βναιιέκμ ζηήκ Γαθθία. ημΰ Κόιδημξ κηέ Βίηηε. άπό ημκ Μςνίξ Ζμθύ εκακηίμκ ημΰ Ναπμθέμκημξ Γ: «Γιάλοβορ ζηήν κόλαζη μεηαξύ Μονηεζκιέ και Μακιααέλλι». εκακηίμκ ημΰ Ρώζζμο Τπμονβμύ Οζημκμιζηώκ. ζηδκ Αποκάλςτη ηηρ εποσήρ μαρ (Έηδ. όθεξ ηζξ ηνζηζηέξ ηαηά ηδξ δζηηαημνίαξ ημΰ Αοημηνάημνα ηαί μί όπμζεξ ιπμνμύκ κα ζζπύζμοκ βζα ηάεε πμθζηζηή ηονζανπίαξ· 2. Φόκ Πθέαε. εκόξ Ρώζζμο ιεηακάζηδ. Βίηηε» (1895) ηό μπμίμ. πνίκ ηό 1789 ηαηά ημΰ Κονίμο κηέ Καθόκ ηαί ηό όπμσμ ιπμνεί κα ίζπύζδ βζα όθμοξ ημύξ δεζιμύξ ηώκ Τπμονβώκ Οζημκμιζηώκ ιέ ηζξ δζεεκείξ Σνάπεγεξ. κα ηαηαββέθμοκ ηάεε ηνζηζηή ηδξ πμθζηζηήξ . απμηεθμύζε θμβμηθμπή θζαέθθςκ. ΢ηήκ ζοβηεηνζιέκδ πενίπηςζδ ήηακ έ'κα λεηαεάνζζια θμβανζαζιώκ ημΰ ηόιδημξ Φόκ Πθέαε εκακηίμκ ημΰ κηέ Βίηηε. ιέ ηίηθμ: «Πος οδηβεί ηήν Ρυζζία ή δικηαηοπία ηοΰ κ. ηό 1864. ζηζξ ανπέξ ημΰ αζώκα: 1. 1991). όπμο επακαθαιαάκεζ. "Εδζκε εηζζ ηήκ εοηαζνία. άπό μνζζιέκεξ ανααζηέξ πώνεξ ηίξ όπμζεξ έ'πς ηαηαββείθεζ άπό πμθύ ηαζνό). ηό 1939.

Αξ ζοκμρίζμοιε αοηό πμύ ιπμνεί κά πή ή ηνζηζηή ζζημνία. ηαηήββεζθε ημύξ Εαναίμοξ ώξ έκζανηςηέξ ημΰ παβημζιίμο ηαπζηαθζζιμύ. ώξ εκζάνηςζδ ημΰ παβημζιίμο ημιιμοκζζιμύ ηαζ ηήκ σδζα ώνα. ιε ηίκδοκμ κά παναθμνηώζμοιε ηό έ'νβμ ηαζ κά ημονάζμοιε ημκ αζαζηζηό ακαβκώζηδ πμύ εέθεζ κά θεάζδ ζηά ζοιπενάζιαηα πςνίξ κά δζέθεδ όθδ αύηδ ηδκ ζοπκά πθδηηζηή δζαδζηαζία ηςκ απμδείλεςκ. π. ζημκ αβώκα ημο ηαηά ηώκ Εαναίςκ. ήζακ άθθςζηε ακηζθαηζηέξ: άπό ηήκ ιζά ζζπονζγόηακ όηζ ή Όηηςανζακή Επακάζηαζδ ήηακ ένβμ ηώκ Εαναίςκ ηαζ απεζθμύζε ηήκ Εονώπδ ιέ επζηνάηδζδ ημΰ ημιιμοκζζιμύ. ηαζ ακέπηοζζε ηό εέια ημΰ «ΐμοδαζμ-ιπμθζεαζηζζιμΰ». Όνιώιεκμξ από ηήκ ναηζζζηζηή ημο ζδεμθμβία. ιέ ζοκεκμπή ηώκ Εαναίςκ. εεώνδζε ημύξ Εαναίμοξ ςξ ζηόπμ.π.μζ Θ Ε Μ Ε Λ Θ Ω Δ Ε Θ ΢ ΜΤΘΟΘ ΣΗ΢ Θ΢ΡΑΗΛΘΝΗ΢ ΠΟΛΘΣΘΚΗ΢ 2 ημοξ ζηδκ Εββύξ Ακαημθή ηαζ ηςκ μιάδςκ πζέζεςξ πμύ δζέεεηακ ακά ημκ ηόζιμ. ιέπνζ ηήκ πανάδμζδ θαώκ άπό ημύξ πμθζηζημύξ ημοξ. ζημ Μόκαπμ). Σό πνόβναιια ημΰ έεκζημζμζζαθζζηζημΰ ηόιιαημξ ήδδ δζεηήνοζζε: . δεκ πανμοζζάζαιε ηαιιία εέζδ πςνίξ κά παναεέζμοιε ηζξ πδβέξ ηδξ. ιεηά ημκ ημιιμοκζζιό. πςνίξ κά ηήκ ηαεαβζάγμοιε ιε ιύεμοξ πμύ ηίεεκηαζ ζηήκ οπδνεζία ιζαξ ζοβηεηνζιέκδξ πμθζηζηήξ. Αοηόξ είκαζ ό θόβμξ βζά ημκ όπμζμ. άπό ηήκ πνμιήεεζα ιέζςκ βζά ημκ έπακελμπθζζιό ημο άπό ημύξ αζμιδπάκμοξ. ή ηαηαζηνμθή ημΰ μπμίμο απμηεθμύζε ηήκ ηονία απμζημθή ημο (πνάβια πμύ βζά πμθύ ηαζνό ημΰ πνμζέθενε ηήκ επζείηεζα ηαζ ηζξ παναπςνήζεζξ ηςκ «δοηζηώκ δδιμηναηζώκ». ελμιμζώκμκηαξ ηδκ ιε αύηδ ηδκ δμοθεζά ηςκ πθαζημβνάθςκ. ό Υίηθεν. Οί πνώηεξ ημο πνμθάζεζξ. από ηζξ πνώηεξ ημο πμθζηζηέξ εηδδθώζεζξ.

Staates» Μόκαπμ. Ξεηζκώκηαξ άπό αοηόκ ημκ ηεναηώδδ απμηθεζζιό. όπωξ ηαϊ ό αβώκαξ ηαηά ημΰ «ιπμθζεαζηζζιμΰ». πνμζδζόνζγε ήδδ άπό ημ 1919. ό οπμονβόξ ηώκ μζημκμιζηώκ ημο οπμβνάθεζ ιέ ημ Δαναϊηό Πναηημνείμ (ζζωκζζηζηό) ηήκ ζοιθωκία ηήξ 28δξ Αοβμύζημο 1933.S. Γζάημζιπζεκ. «ηήκ απμιάηνοκζδ ηώκ Δαναίωκ». Ή «απμιάηνοκζδ ηώκ Δαναίωκ». αοηό πμύ απμηαθμύζε «ύζηαημ ζηόπμ» (letztes Ziel).1 ΡΟΖΕ ΓΚΑΡΩΝΣΤ «ένας Εβραίος δεν μπορεί να είναι ζσμπαηριώηης. Αοηόξ ό «ύζηαημξ ζηόπμξ» εα παναιείκδ ιέπνζ ημκ εάκαημ ημο. ζοιθωκία πμύ εοκμμύζε ηήκ «ιεηαθμνά» («Haavara» ζηα εαναϊηά) ηώκ Γενιακμ-εαναίωκ ζηήκ Παθαζζηίκδ. ζεθ. ηα δζαηάβιαηα ηήξ Νονειαένβδξ ηήξ 15δξ ΢επηειανίμο 1935. εα θάαδ δζάθμνεξ ιμνθέξ ακάθμβα ιέ ηϊξ ζδζμηνμπίεξ ηήξ ζηαδζμδνμιίαξ ημο.S. 1982. άπμ ηδκ ιμοζζηή ιέπνζ ηδκ επζζηήιδ. Γύμ πνόκζα ανβόηενα. ζέ έ'κα βνάιια ηδξ 16 ΢επηειανίμο ζημκ θίθμ ημο Γηέιθζπ. ó όπμζμξ άπδνκεΐημ ημκ πμζδηή Χάϊκε ηαζ εηδίωηε ημκ βίβακηα Αϊκζηάζκ. Κνάμοζκζη: «Anatomie des S. ζημπίιωξ ζοβπέμκηαξ ηήκ ενδζηεία ηαζ ηήκ θοθή. βζα ηήκ οπδημόηδηα ημΰ Ράϊπ ηαζ ηήκ «οπενάζπζζδ ημΰ αίιαημξ» (όπωξ ηό είπακ ηάκεζ μί «ηαεμθζημί ααζζθείξ» ηήξ Ιζπακίαξ ημκ 16μ αζώκα. 263.» Πδβή: P. δίκμοκ αλία κόιμο ζηα άνενα 4 ηαζ 5 ημΰ πνμβνάιιαημξ ημΰ Κόιιαημξ. ιία άπό ηζξ ζηαεενέξ ηήξ πμθζηζηήξ ημο. ιέ πνόζπδια ηήκ «ηαεανόηδηα ημΰ αίιαημξ» —«limpieza del san- . Απμηθείμκηαξ. άπό ημ βενιακζηό έεκμξ ιενζημύξ άπμ ημοξ πζμ έκδμλμοξ βζμοξ ημο ζέ μθα ηα πεδία ημο πμθζηζζιμύ. Μέ ηήκ άκμδμ ημο ζηήκ ελμοζία. Πηγή: Μπνόζηζαη... ιέ ημ πνόζπδια δηζ ήηακ εαναϊηήξ πίζηεωξ. έηζζ. ηόιμξ II. 1708. πμύ είπε δζαιμνθωεή ζημ Μόκαπμ ζηζξ 24 Φεανμοανίμο 1920. πάκω ζημκ όπμζμ εα ζοκεθζαή.

Βάθηεν Μπμύπ. ΢ηζξ 7 Νμειανίμο 1938. 3 αλλοδαπών. ό ΢ύιαμοθμξ ηδξ πνεζαείαξ ζημ Πανίζζ. T. XXXII. δμθμθμκείηαζ άπό έκακ κεανό Δαναίμ μκόιαηζ Γηνήκζπακ. "Δββναθμ άκαβκωνζζεέκ ώξ βκήζζμ άπό ημκ Γηαΐνζκβη ηαί δθμοξ τους ηαηδβμνμοιέκμοξ ηαηά ηώκ μπμίωκ ηαηεηέεδ. Ό απμθμβζζιόξ είκαζ απαίζζμξ: «Λεηλαζία καί καηαζηροθή 815 καηαζηημάηων.000 Εβραίων. Πηγή: "Δηεεζδ ημδ Χάϊκηνζπ ζημκ Γηαΐνζκβη ιέ διενμιδκία 11 Νμέιανζμζ) 1938. Οί δζαηνίζεζξ εα έπαζνκακ πζμ άβνζα ιμνθή ημ 1938. ζεθ. IX. Σό βεβμκόξ. Φόκ Ράε. 3063 ιέ διενμιδκία 13 Φεανμοανίμο 1939. ζύλληψη 20. ζέ ζπάζζιμ ηώκ αζηνζκώκ ημοξ (έλ μο ηαζ «Νύηηα ηώκ Κνοζηάθθωκ»). 171 οικιών. 29) ηαί έπνεπε κα δζηάζδ ηα 174 ιέθδ ημΰ Κόιιαημξ πμύ είπακ ζοθθδθεή ήδδ .S. Αοηά ηα δζαηάβιαηα επέηνεπακ ημκ απμηθεζζιό ηωκ Δαναίωκ άπό ηα ηναηζηά θεζημονβήιαηα ηαζ ηζξ ηονίανπεξ εέζεζξ ηδξ αζηζηήξ ημζκωκίαξ. ειπκεόιεκμξ ηαζ ό εκαξ ηαί ό άθθμξ άπό ημ πανάδεζβια ημΰ "Δγδνα ηαζ ημο Νεειία ζηδκ Βίαθμ.μζ Θ Ε Μ Ε Λ Θ Ω Δ Ε Θ ΢ ΜΤΘΟΘ ΣΗ΢ Θ΢ΡΑΗΛΘΝΗ΢ ΠΟΛΘΣΘΚΗ΢ 2 gre»— ηαηά ηωκ Δαναίωκ ηαί ηωκ Μαονζηακώκ). Νον. Αοημί μί κόιμζ απαβόνεοακ ημύξ ιζηημύξ βάιμοξ ηαζ παναηηήνζγακ ημύξ Δαναίμοξ ωξ αθθμδαπμύξ. ζε έκακ αθδεζκό ηοκήβζ ηώκ Δαναίωκ. ηήκ κύπηα ηήξ 9δξ πνμξ 10δ Νμειανίμο. Γέκ επνόηεζημ βζα ιία παεζαζιέκδ ακηίδναζδ ημΰ βενιακζημύ θαμύ. ζεθ. ζέ ανπαβή ηαί θεδθαζία ηώκ ηαηαζηδιάηωκ ημοξ. ηαηαθήβεζ. Αοηό ηαηαιανηονεί ή έηεεζδ ημΰ ακωηάημο δζηαζημύ ημΰ έεκζ-ημζμζζαθζζηζημΰ ηόιιαημξ. ό όπμζμξ είπε ακαθάαεζ ηήκ ένεοκα ("Δββναθμ P. αθθά βζα πμβηνόι μνβακωιέκμ άπό ηό καγζζηζηό ηόιια. λεηζκώκηαξ άπό έκα πνόζπδια. ιέ ηήκ Νύηηα ηωκ ηνοζηάθθωκ. 554. 7 άρείων. 36 νεκροί καί 36 ηρασμαηίες». 14 άλλων μνημείων ηής εβραϊκής κοινόηηηας. οπμδαοθζγόιεκμ άπό ημκ καγζζηζηό ηύπμ. Νονειαένβδ T. 276 ζσναγωγών.

ζεθ.L. ζεθ.000 κεηνμύξ. δέκ απμηθείεζ ηήκ οπόεεζδ «άκςεεκ» εκημθώκ. ιένμξ I. 1580)· — ηό ηεθεοηαίμ απμθάζζγε όηζ μί αζθαθζζηζηέξ εηαζνείεξ εα ηαηέααθθακ ζημ ηνάημξ.L. 2694 Reichsgesetzblatt 1938. 1581). — ημ πνώημ έπθδηηε ημύξ Γενιακμεαναίμοξ ιέ έκα ζοθθμβζηό πνόζηζιμ εκόξ δζζεηαημιιονίμο ιάνηςκ (P. ζύκημια. ιένμξ I. Ό Μπεβηίκ ηαζ ό Άνζέθ ΢ανόκ. όπςξ άθθμηε ό Γηαΐιπεθξ. 1412 Reichsgesetzblatt 1938. ηήκ απμγδιίςζδ βζα ηήκ γδιία πμύ ημΰ πνμεηθή-εδ ηαηά ηα επεζζόδζα ηδξ Νύηηαξ ηώκ Κνοζηάθθςκ (P. Πμθύ πενζζζόηενμ ηαεώξ ό Γηαΐνζκβη πνμπώνδζε.O.S. ζέ ηνία δζαηάβιαηα πμύ επζδείκςκακ ηίξ δζαηνίζεζξ.S. αθήκμκηαξ 20. Ή δζαθμνά έβηεζηαζ ζημ πνόζπδια ηήξ εζζαμθήξ ζημκ Λίαακμ πμύ έπί ιαηνόκ έζπεδζάγεημ άπό ημύξ Ιζναδθζκμύξ . ηαζ εζζέααθακ ζημκ Λίαακμ βζα κα ηαηαζηνέρμοκ ηζξ εηεί αάζεζξ ηήξ P. ζεθ. Ή μιμζόηδηα πνμζπδιάηςκ ηαζ ιεεόδςκ βζα ηήκ επζαάνοκζδ ηώκ Εαναίςκ ζηδκ Γενιακία ηαζ ηώκ Ανάαςκ ζηήκ Παθαζζηίκδ είκαζ εηπθδηηζηή: ηό 1982 έβζκε. ζημ Λμκδίκμ. 2875 Reichsgesetzblatt 1938.1 ΡΟΖΕ ΓΚΑΡΩΝΣΤ άπμ ηζξ 11 Νμειανίμο ιέ δζαηαβή ημο Χάσκηνζπ βζα μνβάκςζδ ηαζ ζοιιεημπή ζέ αοηό ημ πμβηνόι. δδιζμύνβδζακ ηήκ δζηή ημοξ «Νύηηα ηώκ Κνοζηάθθςκ» ιέ έκακ πμθύ ιεβαθύηενμ ανζειό αεώςκ εοιάηςκ. Όιςξ ιεηαλύ ηςκ 174. δέκ πανμοζζάγμκηαζ πανά οπμδεέζηενα ιέθδ ημΰ Κόιιαημξ. όπζ ζημκ εκδζαθενόιεκμ Εαναίμ. απόπεζνα εκακηίμκ Ιζναδθζκμύ δζπθςιάηδ.S. ιένμξ I.O. όιςξ.. Ή ηοαένκδζδ (ιέ ηήκ ελαίνεζδ ημΰ Γηαΐιπεθξ πμύ εκέηνζκε ηό έβηθδια) ηαζ ό σδζμξ ό Φύνεν ημύξ άπεδμηίιαζακ. 1579)· — ηό δεύηενμ απέηθεζε ημύξ Εαναίμοξ άπό ηήκ βενιακζηή μζημκμιζηή γςή (P. Οί Ιζναδθζκμί δβέηεξ ηήκ απέδςζακ αιέζςξ ζηήκ P. Αοηό.

ηαζ είπακ πνμ-εημζιαζεή πάνζξ ζ' αοηόκ). Ππέπει νά ηον κεπδίζοςμε ζηήν ςπόθεζη μαρ. νά ηον αγοπάζοςμε ώζηε νά δεσθή νά δηλώζη όηι είναι ό ζωηήπαρ ηού μαπωνιηικού πληθςζμού. αηόιδ ηαζ ζηήκ σδζα ημο ηήκ άνπή (πένα άπό ηζξ ζθαβέξ πμύ δζεπνάπεδζακ. Αοηό πμύ ηαεζζηά ηό έβηθδια ημο Λζαάκμο αηόια πζμ εζδεπεέξ. δδθώκεζ: . 139. Αιέζςξ ιεηά ηήκ ζύθθδρδ ηςκ εκόπςκ ηαζ εκ όρεζ ηήξ αζηοκμιζηήξ ένεοκαξ. Μμζέ ΢ανέη. Πηγή: Μζηαέθ Μπαν Σγμπάν: «Μπέκ Γημονζόκ. Ή η.Ο. ζςμμασικό με ηό Ιζπαήλ και όλα θά πποσωπήζοςν μόνα ηοςρ. Ππέπει νά δημιοςπγηθή ένα σπιζηιανικό κπάηορ ζ' αςηή ηήν σώπα. ακόμα και έναρ απλόρ λοσαγόρ. Θάηζεν πνμζηόιζζε εκώπζμκ ηδξ Βμοθήξ ηςκ Κμζκμηήηςκ ηήκ απόδεζλδ δηζ αοηό ηό έβηθδια ήηακ ενβμ εκόξ δεδδθςιέκμο επενμύ ηήξ ΡLΟ. πμύ δδιμζζεύεδηε ζηά εανασηά ηό 1979. θά καηαλάβη ηά εδάθη όπος θά έγκαηαζηήζη ένα καθεζηώρ σπιζηιανικό. βίκεηαζ πζμ αηνζαήξ ζπεηζηά ιε ηήκ ιέεμδμ: «Αςηό πού απομένει νά βπούμε είναι έναρ αξιωμαηικόρ. ζεθ. Τόηε. ό Μπέκ Γημονζόκ έβναθε ζημ διενμθόβζμ ημο: «Ή ασίλλειορ πηέπνα ηού απαβικού ζςναζπιζμού είναι ό Αίβανορ. οπό ηό αθέιια ημο ΢ανόκ. Ό Ώπθζζιέκμξ Πνμθήηδξ». ΢ηζξ 16 Ιμοκίμο. είκαζ δηζ αηόιδ ηαζ ηό πνόζπδια δεκ ιπμνμύζε κά ηαηαθμβζζεή ζηήκ Ρ. ό ΢ηναηδβόξ Μμζέ Νηαβζάκ. Τα νόηια ζύνοπα ηος θα ήηαν ό ποηαμόρ Λιηάνι».μζ Θ Ε Μ Ε Λ Θ Ω Δ Ε Θ ΢ ΜΤΘΟΘ ΣΗ΢ Θ΢ΡΑΗΛΘΝΗ΢ ΠΟΛΘΣΘΚΗ΢ 2 δβέηεξ. Ή νόηιορ επικπάηεια ηού Λιβά-νος θά πποζαπηηθή εξ ολοκλήπος ζηο Ιζπαήλ». ό Ιζπαηλινόρ ζηπαηόρ θά μπή ζηον Λίβανο. Ή μοςζοςλμανική ςπεποσή ζε αςηή ηήν σώπα είναι ηεσνηηή και μποπεί άνεηα να άναηπαπή. ΢ηζξ 21 Μαΐμο 1948.L. Πηγή: «Ηιενμθόβζμ» ημδ ηέςξ πνςεοπμονβμύ ημδ Ιζναήθ.

.Π. υπςξ ηαζ υθεξ μί επζεέζεζξ ηαί μί αζαζυηδηεξ ημτ ηνάημοξ ημο Ιζναήθ. Πδβή: International Herald Tribune. ηνζάκηα πνυκζα ιεηά» ζηα «Le inonde Juif» Απνζθίμο-Ιμοκίμο 1968. υπςξ ηαί ή «Νφηηα ηςκ Κνοζηάθθςκ» ζηήκ εζςηενζηή θμβζηή ημτ πζηθενζημφ ναηζζζιμφ. ή Πμθςκία είπακ ιυκμ παναηδνδηέξ βζα κά γδηήζμοκ κά απαθθαβμφκ απυ ημφξ δζημφξ ημοξ Εαναίμοξ). άθμΰ ηαηέννζπηε ημκ ιτεμ ηήξ «κυιζιδξ άιοκαξ» πμφ εΐπε πνδζζιεφεζ χξ πνυζπδια αοηήξ ηήξ κέαξ επζεέζεςξ.O. Ό Πνυεδνμξ Ρμφγαεθη έδςζε ηυ πανάδεζβια ημΰ εβςζζιμφ.O. ζεθ. . θέβμκηαξ ζηήκ ΢οκέκηεολδ ηφπμο ζημ «Warm Springs» υηζ «ηαιιία ακαεεώνδζδ ή αύλδζδ ηωκ πμζμζηώκ ιεηακαζηεύζεωξ ζηζξ Η. 50. ανζζηόηακ ημ όκμια ημο οπεοεύκμο ηδξ P.L. άν. Αοηό ηείκεζ κ' απόδεζλδ όηζ μί επζηεεέκηεξ δεκ είπακ ηδκ οπμζηήνζλδ ηήξΡ-L.Α. δέκ πνμαθεπόηακ». ζηήκ εζςηενζηή θμβζηή ημο ζζςκζζηζημφ δυβιαημξ.1 ΡΟΖΕ ΓΚΑΡΩΝΣΤ «΢ημκ ηαηάθμβμ ηωκ πνμζώπωκ πμύ έπνεπε κά θμκεοεμύκ. 23 ηα'ζ 25. Οί «δοηζηέξ δδιμηναηίεξ» ζοβηάθεζακ ηήκ ΢φκμδμ ημΰ Έαζάκ ηυ 1938 πμφ έθενε ιαγί 33 πχνεξ (ή Ε΢΢Δ ηαί ή Σζεπμζθμααηία δέκ ακηζπνμζςπεφεδηακ ή Οοββανία. όπωξ ζζπονζγόηακ ηό Ιζναήθ. Δζυηζ αοηυξ υ πυθειμξ εκηαζζυηακ. 8 Ιμοκίμο 1982. Ή ηαηάζηαζδ ηςκ Εαναίςκ. Πδβή: Mazor: «Ή ΢φκμδμξ ημο Έαζάκ. ή Ρμοιακία. Δέκ πζζηεύω όηζ ή ζζναδθζκή επίεεζδ ζημκ Αίαακμ απμηεθεί ακηίπμζκα βζ ' αοηή ηήκ επίεεζδ: ζ' αοηό μζ Ιζναδθζκμί ανήηακ έκα πνόζπδια βζα κά λακανπίζμοκ ηζξ επενμπναλίεξ». Αφηδ ή δζάρεοζδ ηδξ ζζναδθζκήξ πνμπαβάκδαξ πέναζε ζπεδυκ απαναηήνδηδ ζηήκ Γαθθία. ό όπμζμξ ανέεδηε πάκω ζημοξ αοημονβμύξ ηδξ επζεέζεωξ. ζημ Λμκδίκμ. βζκυηακ υθμ ηαί πζμ δναιαηζηή. ιεηά ηήκ «Νφηηα ηςκ Κνοζηάθθςκ».

ηχνα.οι Θ Ε Μ Ε Λ Θ Ω Δ Ε Θ ΢ Μ Τ Θ Ο Θ ΣΗ΢ Θ΢ΡΑΗΛΘΝΗ΢ ΠΟΛΘΣΘΚΗ΢ 2 ΢ηυ Έαζάκ. ανκμύκηαζ πάκηα κά ημύξ δεπεμύκ». 19 . βζα ηήκ «ηεθζηή θφζδ» ημο. Πδβή: Λέςκ Πμθζάηςθ. κα άζπμθδεή ζμαανά ιέ ηήκ ηφπδ ημοξ». Πδβή: Λέςκ Πμθζάηςθ:«'Λημθμοεία ημΰ ιίζμοξ» ζεθ. Θά δδ-ιζμονβδεή ιζα ιένα εκα εαναϊηό ηνάημξ ζε εκα μπμζμδήπμηε έδαθμξ. 41. δζέηαλε ημφξ ανπδβμφξ αζθαθείαξ κά δδιζμονβήζμοκ. Συκ Μάνηζμ ημο 1943. βζα ηυ εανασηυ γήηδια. Μεηά ηήκ ήηηα ηδξ Πμθςκίαξ. ζηα ηαζκμφνβζα ζφκμνα ηδξ Ε΢΢Δ. ιζα άθθδ πνμζςνζκή θφζδ ημο εανασημφ γδηήιαημξ θάκδηε δοκαηή: ζηζξ 21 ΢επηειανίμο. κά πνδζζιμπμζήζμοκ ηήκ βαθθζηή απμζηζαηή αοημηναημνία. ηακείξ δεκ ζηέθηδηε κα «άκαθάαδ ημφξ δζςηυιεκμοξ. όιωξ. 41. Εϊκαζ. Ή ήηηα ηδξ Γαθθίαξ άκμζλε κέεξ πνμμπηζηέξ ζημοξ καγζ. υ Χάσκηνζπ. Μπμνμφζακ. Πανίζζ. φπυ ηήκ δζεφεοκζδ ημΰ 'Αθθνέκη Γηνμζ-ζέν. Άπυ ηήκ ακαηςπή ημο 1940 βεκκήεδηε ή ζδέα ιζαξ απεθάζεςξ δθςκ ηχκ Εαναίςκ ζηήκ Μαδαβαζηάνδ. πενίενβμ δηζ μί πώνεξ ηωκ όπμζωκ ή ημζκή βκώιδ δζάηεζηαζ εύκμϊηώξ πνμξ ημύξ Εαναίμοξ. Θα ηό ιάεμοιε ανβόηενα. υ Γηασιπεθξ ιπμνμφζε αηυιδ κα εζνςκεφεηαζ: «Πμζα εά είκαζ ή θύζδ ημΰ εαναϊημύ γδηήιαημξ. 1976. 216. εκα είδμξ «εανασηήξ επζθοθαζζμιέκδξ πενζμπήξ». δδθ. ζε εκα ζδιείςια ιέ ηίηθμ: «Μενζημί ζημπαζιμί βζα ηήκ ιεηαπείνζζδ ηχκ αθθμδαπχκ ζηήκ Ακαημθή». χξ ακςηένς. έκεοιμφιεκμξ ηυκ «ηεθζηυ ζηυπμ» (Endziel). Πδβή: «Δέηα ιαεήιαηα για ημκ καγζζιυ». ζεθ. Άπυ ηυκ Μάσμ ημο 1940. ζεθ. υ Χίιιθεν. βνάθεζ: «Εθπίγω κά δω ηήκ έκκμζα ημΰ Εαναίμο μνζζηζηά δζαβε- Οί θεμελιώδεις μύθοι ηης ιζραηλινής πολιηικής.

ζεθ. 197. Πδβή: N. ζεθ. ό Υάκξ Φνάκη. ΢ηζξ 25 Ιμοθίμο 1940. Ελωηενζηώκ. ΢ηίξ 24 Ιμοκίμο 1940.000 Γάθθμοξ πμύ ηαημζημύκ έηεσ. Πδβή: Vierteljahreshefte Für Zeitgeschichte 1957. Άπμ ηόηε ανπζζε κα ιεθεηάηαζ ηεπκζηώξ ημ «ζπέδζμ ηδξ Μαδαβαζηάνδξ»: ζηζξ 3 Ιμοθίμο 1940.G. ηοαενκήηδξ ηδξ Πμθωκίαξ. «Νημημοιέκηα βζα ηήκ βενιακζηή ελωηενζηή πμθζηζηή (1918-1945)» ΢εζνά D. επζαεααζώκεζ μηζ ό Υίηθεν είκαζ ζύιθωκμξ ιε αύηδ ηήκ εηηέκωζδ. Σμ κδζί εά πενάζδ οπό βενιακζηή εκημθή». οπεύεοκμξ ηώκ εαναϊηώκ οπμεέζεωκ ζημ Ύπ. ελ σζμο. 56. 2586-Β. ό Υάϊκηνζπ έβναθε ζημκ Τπμονβό Ελωηενζηώκ Ρίιπεκηνμπ μηζ ιπμνμύζακ πθέμκ κα δζααθέπμοκ ιζα «εδαθζηή ηεθζηή θύζδ» (eine territoriale Endlösung) ημΰ εαναϊημύ πνμαθήιαημξ. ηαηά ηήκ βκώιδ ιμο. ζεθ. ή Γαθθία πνέπεζ κά δζάεεζδ ηήκ κήζμ Μαδαβαζηάνδ βζα ηήκ επίθοζδ ημΰ εανασημύ γδηήιαημξ ηαζ πνέπεζ κά ιεηαθένδ ηαζ κά απμγδιίςζδ ημοξ πενίπμο 25. Ή εοηηαία θύζδ είκαζ: όθμζ μί Έανασμζ ελς από ηήκ Εονώπδ («Alle Juden aus Europa»). επελενβάζεδηε ιία έηεεζδ πμύ έθεβε: «Ή επζηείιεκδ κίηδ πανέπεζ ζηήκ Γενιακία ηήκ δοκαηόηδηα ηαζ. Ή ακαθμνά D III πνμηείκεζ ςξ θύζδ ημο εανασημύ γδηήιαημξ: ζηήκ ζοκεήηδ εζνήκδξ. Πδβή: Γηέναθκη Φθέιζκβη: «Hitler und die Endlösung» Βζζιπάκηεκ-Μόκαπμ 1982. ημ ηαεήημκ .1 ΡΟΖΕ ΓΚΑΡΩΝΤΥ βναιιέκδ πάνζξ ζε ιία εηηέκςζδ όθςκ ηςκ Εαναίςκ πνμξ ηδκ Αθνζηή ή ηάπμζα απμζηία». Υ. 111-113. αθ. άθθα μί οπενπόκηζεξ ιεηαθμνέξ ηέημζαξ ζδιαζίαξ δέκ ήζακ πναβιαημπμζήζζιεξ όζμ ό ανεηακκζηόξ ζηόθμξ ηναημύζε ηα ηθεζδζά ηώκ εαθαζζώκ. Σόι. Λμκδίκμ 1957. . κά έπζθύζδ ημ εανασηό γήηδια ζηήκ Εονώπδ. ό Φνάκηξ Ρακηειάπεν.

1. Πδβή: N. 91-92. πςνίξ βεςβναθζημύξ πενζμνζζιμύξ». Με ηήκ ακαδίπθωζδ ηωκ βενιακζηώκ ζηναηεοιάηωκ οπό ηήκ πίεζδ ημο ζμαζεηζημύ ζηναημύ. Albrecht Krauss Verlag. 22. Πενζβνάθεηαζ ζηα «πναηηζηά»: «Ό ανπδβόξ ηςκ SS ηαζ ανπδβόξ ηδξ βενιακζηήξ αζηοκμιίαξ. 405. Καεώξ ηό ζπέδζμ ηδξ Μαδαβαζηάνδξ είπε πνμζωνζκά άκααθδεή. Σό ηαθύηενμ εσκαζ κά πάκε ζηήκ Ρςζζία». πθαζζζωιέκμζ άπό 10.G. Αιαμύνβμ 1980.000 Εαναίμζ. ό Φύνεν απμθάζζζε κά εηδίςλδ ημοξ Εαναίμοξ όπζ ζηήκ Μαδαβαζηάνδ άθθά πνμξ ηήκ Ακαημθή». ζέ εονωπαϊηή ηθίιαηα. ζεθ. Πδβή: Αδόθθμξ Υίηθεν: «Μμκόθμβμζ 1941-44». δδθώζεζ ζηζξ 2 Ιακμοανίμο 1942: «Ό Εαναίμξ πνέπεζ κά εβηαηάθεζρδ ηήκ Εονώπδ. πνάβιαηζ. «ό πόθειμξ ηαηά ηήξ ΢μαζεηζηήξ Εκώζεςξ ιαξ επέηνερε κά δζαεέζμοιε κέα εδάθδ βζά ηήκ ηεθζηή θύζδ (Für die Endlösung). Καηά ζοκέπεζακ. 241.3.Πδβή: P. εά είκαζ οπεύεοκμξ βζα ημ ζύκμθμ ηςκ ιέηνςκ ηςκ απαναζηήηςκ βζα ηήκ ηεθζηή θύζδ (Endlösung der Judens-frage). Πδβή: N. άθμϋ μί καγζ ηαηείπακ ηήκ Εονώπδ. 2586 G. ζεθ.G..Μ. 5570. ηόιμξ XXIX. Ό Φύνεν είπε.000 θύθαηεξ ηωκ SS βζά .S. Πδβή: Μμκκεναί: «Ό δζωβιόξ ηωκ Εαναίωκ ζηζξ ακαημθζηέξ πώνεξ» ζεθ. "Επνεπε κά ανεεή ιζα πνμζωνζκή ακαπθδνωιαηζηή θύζδ. ό Υίηθεν δζαηάζζεζ κά πνδζζιμπμζδεμύκ 200. Σό εαναϊηό γήηδια πθέμκ εηίεεημ. ή επίθοζδ ημΰ «εαναϊημύ γδηήιαημξ» απαζημύζε «ακεθέδηδ ζηθδνόηδηα». Σμκ Μάϊμ ημΰ 1944.Σ.

1

ΡΟΖΕ

ΓΚΑΡΩΝΣΤ

ενβαζία ζηα ενβμζηάζζα υπθςκ ή ζηα ζηναηυπεδα ζοβηεκηνχζεςξ
οπυ ζοκεήηεξ ηυζμ θνζηηέξ χζηε μί επζδδιίεξ ηφθμο ζηυηςζακ
δεηάδεξ πζθζάδεξ, ηαεζζηχκηαξ, έηζζ, ακαβηαίμ ημκ πμθθαπθαζζαζιυ
ηχκ άπμηεθνςηζηχκ θμφνκςκ.
΢ηήκ ζοκέπεζα, μί ελυνζζημζ ζηέθκμκηακ βζα κά ηαηαζηεοάζμοκ
μί σδζμζ δνυιμοξ οπυ ζοκεήηεξ ελακηθήζεςξ ηαζ πείκαξ χζηε ή
πθεζμρδθία ημοξ οπέηορε ηαηά δεηάδεξ πζθζάδςκ.
Αοηυ οπήνλε ηυ ιανηονμθυβζμ ηχκ Εαναίςκ ηαζ ΢θάαςκ
ελυνζζηςκ ηαζ ηέημζα ή αβνζυηδηα ηχκ πζηθενζηχκ πμφ ημφξ
ακηζιεηχπζγακ χξ δμφθμοξ πςνίξ ηαιιία ακενχπζκδ αλία.
Αοηά ηά εβηθήιαηα δεκ ιπμνμφκ κά οπμηζιδεμφκ, μφηε ηαζ ηά
ακείπςηα ιανηφνζα ηχκ εοιάηςκ. Νά βζαηί δέκ πνεζάγεηαζ κά
πνμζηεεμφκ ζ' αοηυκ ημκ θμαενυ πίκαηα μφηε ειπνδζηζηά πνχιαηα
δακεζζιέκα απυ ηδκ Κυθαζδ ημΰ Δάκηδ, μοηε κά ημφξ άπμδμεή ηυ
εεμθμβζηυ ηαζ εοζζαζηζηυ κυδια ημΰ «Όθμ-ηαοηχιαημξ», βζά κά βίκδ
ακηζθδπηή αοηή ή εδνζςδία.
Ή θζβχηενμ ειθαηζηή ζζημνία ιυκδ ηδξ απμηεθεί ιεβαθφηενδ
ηαηδβμνία άπ' υ,ηζ υ ιφεμξ.
Καί, ηονίςξ, δέκ οπμαζαάγεζ ηυ εφνμξ εκυξ πναβιαηζημφ
εβηθήιαημξ ηαηά ηήξ άκενςπυηδημξ, πμφ ζημίπζζε 50 εηαημιιφνζα
κεηνμφξ, ζηζξ δζαζηάζεζξ εκυξ πμβηνυι ιζαξ ιυκδξ ηαηδβμνίαξ
αεχςκ εοιάηςκ, υηακ εηαημιιφνζα ζημηχεδηακ ιε ηά υπθα ζημ πένζ
βζά κά ακηζζηαεμφκ ζ' αοηή ηήκ ααναανυηδηα.
Αοηυξ υ ζζημνζηυξ απμθμβζζιυξ, ηυ επακαθαιαάκμοιε, είκαζ αηυια
πνμζςνζκυξ. Όπςξ ηάεε ηνζηζηή ζζημνία ηαί υπςξ ηάεε επζζηήιδ,
είκαζ άκαεεςνήζζιμξ ηαί εά άκαεε-ςνδεή ζέ ζοκάνηδζδ ιε ηήκ
ακαηάθορδ κέςκ ζημζπείςκ: ηυκ-κμζ βενιακζηχκ ανπείςκ
ηαηαζπέεδηακ ηαί ιεηαθένεδηακ ζηήκ Αιενζηή: δέκ έπμοκ αηυια
έθεβπεή πθήνςξ. "Αθθα άν-

μζ Θ Ε Μ Ε Λ Θ Ω Δ Ε Θ ΢

ΜΤΘΟΘ ΣΗ΢ Θ΢ΡΑΗΛΘΝΗ΢ ΠΟΛΘΣΘΚΗ΢

2

πεΐα, ζηήκ Ρςζζία, ή πνυζααζδ ζηα υπμζα βζά πμθφ ηαζνυ είπε
άπαβμνεοεή ζημοξ ενεοκδηέξ, έ'πμοκ ανπίζεζ κ' ακμίβμκηαζ.
Μέκεζ θμζπυκ κα βίκδ πμθθή δμοθεζά, οπυ ημκ υνμ κά ιήκ
ζοβπέεηαζ υ ιτεμξ ιε ηδκ ζζημνία, ηαζ κά ιήκ αλζχκμοιε κά ηίεεκηαζ
ηά ζοιπενάζιαηα πνζκ ηήκ ένεοκα, υπςξ ιέπνζ ηχνα πνμζπάεδζε κά
ηυ έπζαάθδ ιζά ζοβηεηνζιέκδ ηνμιμηναηία ηδξ δζακμήζεςξ: ή
«ηακμκζημπμίδζδ» ηςκ ηεζιέκςκ ηδξ Νονειαένβδξ απεδείπεδ
εφεναοζηδ.
Ή ζζημνία, υπςξ ηαζ μί επζζηήιεξ, δεκ ιπμνεί κά λεηζκά απυ έ'κα
ιή ιμο άπημο a priori.
΢ηήκ Νονειαένβδ πνμαθήεδηακ ανζειμί έη ηςκ μπμίςκ μί
ζδιακηζηχηενμζ απμδείπεδηακ ρεοδείξ: ηά «4 εηαημιιφνζα» κεηνχκ
ημο "Αμοζαζηξ ηαηέαδηακ ζηυ «θίβμ πενζζζυηενμ άπυ έ'κα
εηαημιιφνζμ» ηαζ αηυιδ ηαζ μί «ανπέξ» ακαβηάζηδηακ κά
απμδεπεμφκ αοηή ηήκ ακαεεχνδζδ ηαζ κά αθθάλμοκ ηζξ ακαικδζηζηέξ
πθάηεξ ημΰ εβηθήιαημξ.
Συ δυβια ηςκ «έ'λζ εηαημιιονίςκ», ηυ υπμζμ ήδδ άιθζζαδηεΐημ άπυ
ημφξ πζμ αδοζχπδημοξ οπεναζπζζηέξ ηδξ βεκμηημκίαξ υπςξ υ
Ράσηθζβηεν, πμφ ζηυ αζαθίμ ημο: Ή τελική λύση ηαηέθδβε ζηά ηέζζενα
ηαζ ιζζυ εηαημιιφνζα, έ'πεζ πθέμκ άπμηθεζ-ζεή άπυ υθδ ηήκ
επζζηδιμκζηή ημζκυηδηα, αηυιδ ηαζ άκ άπμ-ιέκδ γήηδια
ιεεμδεοιέκδξ πνμπαβάκδαξ πνμξ ηήκ ημζκή βκχιδ ηαζ ημφξ ιαεδηέξ.
Δεκ πνυηεζηαζ, δείπκμκηαξ ηήκ ιαηαζυηδηα αοηχκ ηχκ ανζειδηζηχκ a priori, κά επζδμεμφιε ζέ ιζά θμβζζηζηή επαθήεεοζδ
πμφ εά απέααζκε ιαηάανζα. Πνυηεζηαζ βζά ηήκ πανμοζίαζδ ημΰ πχξ ή
εζηειιέκδ αμφθδζδ κά δζαζςκζζεή έ'κα ρέιια μδήβδζε ζέ ιζά
ζοζηδιαηζηή ηαζ αοεαίνεηδ πθαζημβναθία ηδξ Ιζημνίαξ.
Χνεζάζεδηε, πνμηεζιέκμο κά θηζαπεή ηυ αθδεζκυ ιανηονμθυ-

1

ΡΟΖΕ

Γ ΚΑΡΩΝΣΤ

βζμ ηχκ Εαναίςκ, φπυ ηυ πνυζπδια ημο κά ιδκ βΐκδ ηάηζ ηυ
ηεηνζιιέκμ, δπζ ιυκμ κά πενάζμοκ ζε δεφηενμ πθάκμ δθα ηά άθθα,
υπςξ υ εάκαημξ 17 εηαημιιονίςκ ζμαζεηζηχκ πμθζηχκ ηαζ 9
εηαημιιονίςκ Γενιακχκ, άθθά, αηυιδ, κά δμεή ζέ αοηά ηυ
πναβιαηζηά ιανηφνζα έκαξ ζενυξ παναηηήναξ (ιέ ηδκ μκμιαζία
Όθμηαφηςια) πμφ δεκ πήνακ υθα ηά οπυθμζπα.
Γζά κά έπζηεοπεή αοηυξ υ ζηυπμξ πνεζάζεδηε κά πανααζαζεμφκ
υθμζ μί ζημζπεζχδεζξ ηακυκεξ δζηαζμζφκδξ ηαζ απμηαηαζηάζεςξ ηήξ
αθδεείαξ.
"Επνεπε, π.π. ή «ηεθζηή θφζδ» κά ζδιαίκεζ ελμθυενεοζδ,
«βεκμηημκία» εκχ ηακέκα ηείιεκμ δεκ επζηνέπεζ ιζά ηέημζα ενιδκεία,
άθμΰ επνυηεζημ πάκηα βζά εηδίςλδ υθςκ ηχκ Εαναίςκ ηήξ Εονχπδξ,
ζηήκ Ακαημθή ηαη' ανπήκ, ζέ μπμζαδήπμηε ηήξ Αθνζηήξ ζηήκ
ζοκέπεζα. Πνάβια πμφ είκαζ ήδδ ανηεηά ηεναηχδεξ.
Χνεζάζεδηε, βζ' αοηυ, κά πθαζημβναθδεμφκ υθα ηά έββναθα: κά
ιεηαθναζεή ή «ιεηαθμνά» ιέ ηήκ «ελμθυενεοζδ». Οφηςξ χζηε ή
«ιέεμδμξ» αοηή ενιδκείαξ κά έπζηνέρδ κά θέβεηαζ υ,ηζδήπμηε βζά
μπμζμδήπμηε ηείιεκμ. Ή ηνμιενή ζθαβή βζκυηακ «βεκμηημκία».
Γζά κά δχζμοιε έ'κα ιυκμ πανάδεζβια αοημφ ημο δμθίμο
πεζνζζιμφ ηχκ ηεζιέκςκ: ζημ αζαθίμ ημο: Τά κρεμαηόρια ηοσ
"Αοσζβιης (1993), υ Ζάκ-Κθχκη Πνεζζάη ηυζμ εέθεζ κά πνυζεεζδ
έκακ ζοιπθδνςιαηζηυ ηνυιμ ζ' αοηή ηήκ θνζηζαζηζηή εκδζζιυηδηα,
χζηε ηάεε θμνά πμφ ζοκακηά ηήκ βενιακζηή θέλδ «Ι^εϊοΙιαιΙίοΙΙβΓ»
—«ζπδθζά πηςιάηςκ» δδθ. «κεηνμημιείμ»— ιεηαθνάγεζ «εάθαιμξ
άενίςκ« (π.π. ζεθ. 65). Έδχ εζζάβεζ ηήκ έκκμζα ημΰ
«ηςδζημπμζδιέκμο θελζθμβίμο», θέβμκηαξ υηζ υ δήιζμξ (μκυιαηζ
Μέζζζβη)
«δεν εϊτε ηό ζθένος νά γράθη όηι ή "ζπηλιά πηωμάηων" ήηακ
"ζπδθζά δδθδηδνζάζεςξ ιέ αένζα"» (ζεθ. 74).

μζ Θ Ε Μ Ε Λ Θ Ω Δ Ε Θ ΢

ΜΤΘΟΘ ΣΗ΢ Θ΢ΡΑΗΛΘΝΗ΢ ΠΟΛΘΣΘΚΗ΢

2

Ή οπυεεζδ ημτ «ηςδζημπμζδιέκμο θελζθμβίμο», πμφ ζοκεπχξ
πνδζζιμπμζείηαζ βζα κα ηάκμοκ ηα ηείιεκα κα θέκε αοηυ πμφ εα
εέθαιε κά θέκε, δέκ έ'πεζ ηαιιία αάζδ, ηαη' ανπήκ δζυηζ υ Χίηθεν ηαζ
μί ζοκέκμπμζ ημο δέκ πνμζπάεδζακ πμηέ κά απμηνφρμοκ ηά άθθα
εβηθήιαηα ημοξ ηαί ηά δζεηήνολακ ηοκζηχξ ιέ ζαθέξ θελζθυβζμ, ζηδκ
ζοκέπεζα δζυηζ μί "Αββθμζ είπακ ακαπηφλεζ ζε ιεβάθμ ααειυ ηζξ
ηεπκζηέξ ηαζ ημφξ ιδπακζζιμφξ άπμηςδζημπμζήζεςξ ηαζ θάιαακακ
λεηάεανα ηά ιδκφιαηα, πμφ δέκ εά ιπμνμφζακ κά ιήκ είκαζ
πμθοάνζεια πνμηεζιέκμο κά υνβακςεή ιζά ηεπκζηή επζπείνδζδ ηυζμ
βζβακηζαία υζμ ή αζμιδπακζηή ελυκηςζδ εηαημιιονίςκ ακενχπςκ.
Ή ζοζηδιαηζηή άνκδζδ κά θδθεή φπ' υρζκ ή έηθναζδ «εδαθζηή
ηεθζηή θφζδ», πμφ ηυζμ ζοπκά επακένπεηαζ ζηά πζηθενζηά ηείιεκα,
είκαζ ελ σζμο απμηαθοπηζηή αοηήξ ηδξ αμοθήζεςξ κά ιήκ βίκδ δεηηή
ηαιιία ακάθοζδ πμφ δέκ εά δζηαζμθμβμφζε ηά a priori
ζοιπενάζιαηα: ηά «έλζ εηαημιιφνζα» ηαζ ηήκ «βεκμηημκία».
Χνεζάζεδηε, ιέ ηήκ σδζα αοεαζνεζία, αθμφ απμδείπεδηε υηζ, πανά ημκ
ιεβάθμ ανζειυ ηχκ ηαηαεέζεςκ ηχκ «αοηυπηςκ ιανηφνςκ» βζά ηήκ
φπανλδ ηχκ «εαθάιςκ αενίςκ», αοημί μοδέπμηε οπήνλακ ζέ
βενιακζηυ έδαθμξ, κά ζοκεπίζμοκ κά εεςνμφκηαζ αδζαιθζζαήηδηεξ μί
σδζεξ ιανηονίεξ βζά ηήκ φπανλδ ημοξ ζηά ζηναηυπεδα ηήξ Ακαημθήξ.
Τέθμξ, ή άνκδζδ κά ζογδηδεμφκ ιέ ηνυπμ επζζηδιμκζηυ ηαί
ζοβπνυκςξ δδιυζζμ μί ηεπκζηέξ πναβιαημβκςιμζφκεξ ηαί, ακηζεέηςξ,
ή ηαηαπίεζδ ηαί ή ζζςπή, δέκ ιπμνμφκ πανά κά ηνέθμοκ ηήκ
αιθζαμθία.
Δέκ οπάνπεζ πζμ απμηεθεζιαηζηυ «ηαηδβμνχ» ηαηά ημο
πζηθενζζιμφ άπυ ηήκ απμηαηάζηαζδ ηήξ ζζημνζηήξ αθδεείαξ.
Σ' αοηυ αηνζαχξ εεθήζαιε κά ζοκεζζθένμοιε ιέ αοηυκ ημκ
θάηεθθμ.

Οί «Νέοι ιζηοπικοί» ζηο Ιζπαήλ
Μία ζςνένηεςξη ηοΰ καθηβηηή Μοζέ Τζίμμεπμαν, έπ'ι κεθαλήρ ηοΰ
ημήμαηορ βεπμανικών ζποςδών ζηο εαπαϊκό Πανεπιζηήμιο ηήρ
Ιεποςζαλήμ, ζηήν εθημεπίδα Ιεποςζαλήμ, ηήρ 28ηρ Αππιλίος 1995.

Ο Καθηβηηήρ Τζίμμεπμαν, λέει ό δημοζιοβπάθορ ζηήν παποςζίαζη
ηος, είναι ειδικόρ ζηήν Γεπμανία, ηοςρ Γεπμανοεαπαίοςρ, ηό Τπίηο
Ράισ, ηό Όλο-καύηωμα. Οί ιζηοπικέρ ηος αναλύζειρ και ηα
ζςμπεπάζμαηα ζηα όποια έσει καηαλήξει... ηον έσοςν ηοποθεηήζει,
καηά ηήν διάπκεια ηων ηελεςηαίων εηών, ζηο επίκενηπο πολλών
δημοζίων ανηιπαπαθέζεων. Οί παπαλληλιζμοί πού κάνει μεηαξύ
παπόνηορ και μέλλονηορ είναι δύζκολο νά βίνοςν αποδεκηοί. Π.σ.,
όηαν ζςβκπίνη ηούρ Εαπαίοςρ ζηπαηιώηερ, εθελονηέρ βια νά
ςπηπεηήζοςν ζηά καηεσόμενα μέ ηούρ Γεπμανούρ εθελονηέρ ηών 88
ή όηαν δηλώνη όηι ηά παιδιά ηών Εαπαίων έποικων ηήρ Χεαπώνορ
εκπαιδεύονηαι ζάν ηήν σιηλεπική νεολαία... ή όηαν καηαββέλλη ηήν
σπηζιμοποίηζη ηοΰ Όλοκαςηώμαηορ από ηό Ιζπαήλ.
— Σζίκκεξκαλ: «Σέ ιζα μιζθία ιμο βζα ηήκ πνδζζιμπμίδζδ ημΰ
Όθμηαοηώιαημξ, οπεκεύιζζα όηζ ζοπκά ηαζ ηα-

πεξηγξάθνληαη ώο κηθξόβην πνύ πξέπεη λά θαηαζηξαθή. μνβάκςζε ηό πμβηνόι». Σημκ θόβμ ημο ό Χίηθεν δεκ ιίθδζε ηαεόθμο βζά δμθμθμκία ημοξ. "Οιςξ. ηό εέια ήηακ ή απέθαζδ ηώκ Πμθςκμεαναίςκ έηημξ Γενιακίαξ. — Σζίκκεξκαλ: «Τόηε. θαιαάκμηαξ αθμνιή άπό ηήκ δμθμθμκία ζηό Πανίζζ εκόξ Γενιακμύ δζπθςιάηδ άπό έκακ κεανό Εαναίμ. οπό ηό πνόζπδια ηδξ αηαλίαξ πμύ επζηναημύζε ζηήκ Γενιακία. — Εξώηεζε: «Θεσξείηε δηη δινη είλαη έλνρνη» — Σζίκκεξκαλ: «Οί ένεοκεξ ηώκ 20 ηεθεοηαίςκ εηώκ δείπκμοκ δηζ αύημζ πμύ δέκ έπμοκ άθθμ δεζιό ιε ημκ καγζζιό πανά ηό δηζ ρήθζζακ ημκ Χίηθεν ηό 1933. — Επώηηζη: «Οί Εβξαίνη. εΐπε ακάβηδ από δζαηάβιαηα. θένμοκ έκα ιένμξ ηδξ εοεύκδξ. ζηό Μάτλ Κάκπθ. "Ακ ήηακ έηζζ. αηόιδ ηαζ ακ θέκε δηζ δέκ είπακ θακηαζεή πώξ ηό ηαεεζηώξ εά έθηακε ζέ ηέημζεξ άηναηδ- . ό Γηαΐιπεθξ. 'Άξ πάνμοιε ηό πανάδεζβια ηδξ «Νύηηαξ ηώκ Κνοζηάθθςκ». "Εκαξ από ημοξ αηνμαηέξ έβναρε ζηήκ εθδιενίδα "Χαάνεηγ" δηζ είπα πώξ έπνεπε κά εοπανζζημύιε ημκ Χίηθεν εκώ είπα πή ηό ακηίεεημ». Καηά ηήκ ηεθεηή πνμξ ακάικδζδ ημΰ πναλζημπήιαημξ ημΰ 1923. Αςηό ηό βηβιίν ζεσξήζεθε πάληα ώο έλα επηρεηξεζηαθό ζρέδην ηνπ Υίηιεξ.οι Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Δ Ε Ι ΢ ΜΤΘΟΙ ΣΗ΢ Ι΢ΡΑΗΛΙΝΗ΢ ΠΟΛΙΣΙΚΗ΢ 2 εώξ πνέπεζ κά θέβεηαζ δηζ ηό Όθμηαύηςια απμηεθεί ηήκ ηονία δζηαζμθόβδζδ ηδξ ζδνύζεςξ ημΰ Ιζναήθ. Καζ ακ πνμιεθεηδιέκμξ ζηόπμξ ημο ήηακ κά ηαηαζηνέρδ ημύξ Εαναίμοξ. βζαηί έπνεπε κά πενζιέκδ δοόιζζο πνόκζα βζά κά θηζάλδ ηά δζαηάβιαηα ηδξ Νονειαένβδξ. βζά κά θακή ζπμοδαίμξ. ηόηε εά έπνεπε κά εοπανζζημύιε ημκ Χίηθεν βζ' αοηή ηήκ επζθακή ζοιαμθή ημο ζημκ Σζςκζζιό. πνύ εμέθξαδε ηήλ ζέιεζε ηνπ λά θαηαζηξέςε ηνύο Εβξαίνπο».

ηό ηέναξ αοηό ιπμνεί κά ιεβαθώζδ.». "Οιςξ. Κμζηάληε ηά παζδζά ηώκ Εαναίςκ απμίηςκ ηδξ Χεανώκμξ.1 ΡΟΖΕ ΓΚΑΡΩΝΣΤ ηεξ. Ό καγζζιόξ οπμβναιιίγεζ ιζα ηαηάζηαζδ όπμο ή πθεζμρδθία ημΰ θαμΰ επζθέβεζ ή κα αβκόδζδ ή κα ζοκενβαζεή ιε ηζξ πνώηεξ θνζηαθεόηδηεξ. εκώ ζηήκ πναβιαηζηόηδηα αύηδ ή εεεθμοζία οπδνεζία ιπμνεί κά ζοβηνζεή ιέ ημύξ Γενιακμύξ εεεθμκηέξ ηώκ S. Οί ζηναηζώηεξ πμύ θεύβμοκ ςξ εεεθμκηέξ βζα κά οπδνεηήζμοκ ζηά ηαηεπόιεκα εεςνμύκηαζ ήνςεξ.» — Σζίκκερκαλ: «"Επμοιε ηαθύηενα «πνμζπήιαηα» βζά κά δνμύιε όπςξ δνμύιε.. "Επς ιεθεηήζεζ αοηό ηό θαζκόιεκμ ηαζ ιεηνώ ιέ αάζδ αοηό ηό ιέηνμ ηδκ ηαηάζηαζδ ζημ Θζναήθ: δεκ αημύς ηαιιία δδιμζία δζαιανηονία βζα ηδκ άκδεζηόηδηα ηδξ ηαημπήξ εδαθώκ. Άπό ηά παζδζηά ημοξ πνόκζα ηά δζαπμηίγμοκ ιέ ηήκ ζδέα όηζ ηάεε "Αναααξ είκαζ ηαηόξ ηαζ όηζ όθμζ μί ιή Εαναίμζ είκαζ εκακηίμκ ιαξ. — Ερώηεζε: «΢ε πμζό ααειό ιπμνεί κά βίκδ εκαξ παναθθδθζζιόξ ιεηαλύ ηδξ δζηήξ ιαξ ηαημπήξ ηαζ επζαμθήξ ημΰ κόιμο ιαξ ζημοξ Παθαζζηζκίμοξ ηαζ ηώκ θνζηα^ηήηωκ πμύ δζεπνάπεδζακ από ημκ καγζζιό. πςνίξ ηακέκα δζζηαβιό. ιέζα ζημκ ηαεέκα ιαξ οπάνπεζ έκα ηέναξ ηαζ ακ ζοκεπίζμοιε κά δζαηδνύζζμοιε όηζ είιαζηε πάκημηε δζηαζμθμβδιέκμζ. δεκ εκμπμπμζώ ηάεε λεπςνζζηό άημιμ. Αοηό . Ό Ρεπεαάκ ΖεεαΊ (οπμονβόξ ιεηαλύ 1990 ηαζ 1992 ζηήκ ηοαένκδζδ ΢αιζν) γδηά ηήκ εηδίςλδ («ιεηαθμνά») όθςκ ηώκ Παθαζζηζκίςκ άπό ηά ηαηεπόιεκα.. Σό κά ρήθζζδξ έκα ηόιια πμύ εβηνίκεζ ηήκ ηαημπή δέκ εεςνείηαζ ιεβάθμ έβηθδια.S. "Οιςξ. αηνζαώξ όπςξ ή πζηθενζηή κεμθαία. Σά ηάκμοκ πανακμσηά: εεςνμΰκ ημύξ εαοημύξ ημοξ ςξ ακςηένα θοθή. ιμζάγμοκ αηνζαώξ ζάκ ηήκ πζηθενζηή κεμθαία. "Ηδδ ζήιενα ζηέπημιαζ έκα θαζκόιεκμ ηό όπμζμ παίνκεζ όθμ ηαζ ιεβαθύηενεξ ακαθμβίεξ: οπάνπεζ έκα μθόηθδνμ ηιήια ημΰ εανασημύ θαμΰ ηό όπμζμ πνμζδζμνίγς. ςξ ακηίβναθμ ηώκ Γενιακώκ καγί.

«Ακαθένεηαζ ζοπκά ηό νδεέκ άπό ημκ Χάσκε: "όηακ ηά αζαθία ηαίβμκηαζ. — Ερώηεζε: «Είζζε απόισηος. απειλή πού ζηηπιζόηαν ζέ αίηηζη 79 καθηγηηών (μέλη ηού Λικούνη ή θαναηικοί θπηζκεςόμενοι).οι Θ Ε Μ Ε Λ Θ Ω Δ Ε Θ ΢ ΜΤΘΟΘ ΣΗ΢ Θ΢ΡΑΗΛΘΝΗ΢ ΠΟΛΘΣΘΚΗ΢ 2 ήηακ ηαζ ημ επίζδιμ πνόβναιια ημο Ναγζζηζημύ ηόιιαημξ: ή εηδίςλδ όθςκ ηςκ Εαναίςκ ηδξ Γενιακίαξ. απειλούμενορ να σάζη ηήν εδπα ηος ζηό Πανεπιζηήμιο. Διαμαπηύπεηαι ενανηίον αςηήρ ηηρ απόπειπαρ έκδιώξευρ θςμίζονηαρ όηι ό ιζσςπιζμόρ αςηών ηών καθηγηηών όηι μιλούν ζηό όνομα ηηρ «οβζμύξ ημζκήξ βκώιδξ» είναι παπόμοιορ με ηήν ζηάζη ώπιζμέ-νυν ναζί πανεπιζηημιακών πού και αςηοί επεδίυκαν νά εκδιώξοςν άπό ηό Πανεπιζηήμιο ηούρ ανηιηιθεμένοςρ ζηήν «μοναδική ζκέτη». Θά έπνεπε ειείξ μί Εαναίμζ κά εοιόζαζηε όηζ ηαηά ηήκ δζάνηεζα αοημύ ημΰ πμθέιμο πενζζζόηενμζ από 100. ηαζ ό σδζμξ ό θαόξ εά ηαηάθδλδ κά .000 Γενιακμί ζηναηζώηεξ εηηεθέζεδηακ δζόηζ ανκήεδηακ κά ζοιιεηάζπμοκ ζε εβηθήιαηα ηαηά ηδξ άκενςπόηδημξ. Μενζηέξ θμνέξ δζόηζ ανκήεδηακ κά ζημηώζμοκ Εαναίμοξ». ηί ιέηε γη' ασηούς. Άθθα ηαζ εδώ ηάκς 'έκακ παναθθδθζζιό ιε ημκ βενιακζηό ζηναηό ηαηά ηήκ δζάνηεζα ημΰ Β ' Παβημζιίμο Πμθέιμο. άπανηα έπ' εςκαιπία ενόρ άπθπος ηοΰ Νηάν Μαπγκέλι ζηήν φδια εθημεπίδα. Οί Εβραίοη πού δελ δοσλ ζηελ Υε-βρώλα. πού δέλ υεθίδοσλ ηό θόκκα ηοσ Καταλ θαί πού δελ πάλε εζειοληές λα σπερεηήζοσλ ζηης εηδηθές κολάδες ηφλ θαηετοκέλφλ. ηηρ 5ηρ Μαΐος 1995.» — Σζίκκερκαλ: «Κάκς ιζα δζαθμνμπμίδζδ ιεηαλύ ηςκ εεεθμκηώκ ηςκ εζδζηώκ ιμκάδςκ ηαζ ηώκ ζηναηζςηώκ πμύ ηαθμύκηαζ ζηδκ ζηναηζςηζηή εδηεία ημοξ. Σηήν ιζπαηλινή εθημεπίδα Χαάνεηγηηρ 10ηρ Μαΐος 1995. ό καθηγηηήρ Τζίμμεπμαν.

ηζ άθμνα ζηα παζδζά ηδξ Χεανώκμξ πμύ ηαθμύκηαζ κά βζμνηάζμοκ ηήκ πνώηδ επέηεζμ ημύ εακάημο ημΰ Μπανμύπ Γημθκηζηάσκ. Γκςνίγμκηαξ ηαθά ηήκ ζζημνία ημύ καγζζιμύ. Ακανςηζέιαζ άκ αύημζ πμύ εέθμοκ κά ιε δζώλμοκ από ηό Πακεπζζηήιζμ θόβς ηςκ ζδεώκ ιμο εα γδηήζμοκ ηαζ ηό ηάρζιμ ηώκ αζαθίςκ ιμο. κά απμθεύβμοκ κά ζοκενβάγμκηαζ ιε ημύξ επενμύξ αοηώκ ηώκ άλζςκ ηαζ κά ηζξ πνδζζιμπμζμύκ ώξ ζδεμθμβζηό θύθθμ ζοηήξ βζά ηήκ εημζιαζία εκόξ θοκηζανίζιαημξ». ακηζεέηςξ. ηήκ εθεοεενία εηθνάζεςξ ηαζ ηήκ ηνζηζηή ένεοκα. .. Κάεε πνμκζά ηά δζααάγμοκ πζθζάδεξ θμζηδηέξ. όηακ ζοβηνίκς αοηή ηήκ ηεθεηή ιε ηζξ καγζζηζηέξ εηδδθώζεζξ. πζζηεύμοκ δηζ οπεναζπίγμκηαζ ηήκ αθήεεζα ηαζ ηήκ εκηζιόηδηα. ηόηε ηα αζαθία εα ηαηαθήλμοκ κά ηαμύκ.. Άκ ηαζ ώνζζιέκμζ εεςνμύκ δηζ είιαζ πζόκζ ηδξ βενιακζηήξ ηοαενκήζεςξ. ή ζοκάενμζζδ απαβμνεύεδηε οπό ηήκ πίεζδ ηώκ αλζςιαημύπςκ. δηζ δηακ μί άκαεεςνδηέξ εέθδζακ κά ζοβηαθέζμοκ ζηζξ 7 Μαΐμο 1995 ιζά ζοκάκηδζδ βζά κά εοιίζμοκ δηζ ή 8δ Μαΐμο 1945 (ζοκεδημθόβδζδ ηώκ κάγζ) δέκ ήηακ ιόκμ ή ιένα ηδξ απεθεοεενώζεςξ ιά ηαζ "ή πνώηδ ιένα δζςβιμύ ηώκ Γενιακώκ άπό ηήκ Ακαημθή". Θά ήηακ θμζπόκ. Είκαζ ηόζμ ηνμιενά ηά θόβζα ιμο. μζ πμθζηζημί ηαζ μί επίζδιμζ ζζημνζημί απμννίπημοκ ηζξ ακαεεςνδηζηέξ ηάζεζξ: απόδεζλδ. εέθς κά πνμεζδμπμζήζς ηήκ ημζκή βκώιδ βζά ημκ πανόκηα εκδεπόιεκμ ηίκδοκμ.. Αοηά πμύ θές δέκ έπμοκ ηαιιία ζπέζδ ιε ηζξ εέζεζξ αοηώκ πμύ εέθμοκ κά εθαπζζημπμζήζμοκ ηά πζηθενζηά εβηθήιαηα. ζε δ.. ηαθύηενμ αύημζ μί όπμζμζ ζημ Ιζναήθ.1 Ρ ΟΖΕ Γ ΚΑΡΩΝΣΤ ηαή". πνέπεζ κά οπεκεοιίζς δηζ. Θά παναδμεμύκ ηαζ αύημζ ζηδκ πονά. έκ πάζδ άθδεεία. Αοηό ανπίγεζ αηόια κςνίηενα: όηακ ηό δζηαίςια ζηδκ εθεύεενδ έηθναζδ απεζθείηαζ.

. Καηδβμνεί αοημύξ πμύ γήηδζακ ηήκ απμιάηνοκζδ ημΰ ηαεδβδηή Τζίιιενιακ: «Τμπμεεημύκηαζ ζημ πεδίμ ηδξ αίαξ ηαζ ηδξ ζδεμθμβίαξ. ηό πκεύια ημΰ Γενμοζζαζηή Μαηάνεο εα έπθακάημ πάκς άπό ημοξ πώνμοξ ημΰ έανασημΰ Πακεπζζηδιίμο». «Κακείξ άπό ημύξ 79 οπμβνάθμκηεξ δέκ έηακε αίηδζδ όηακ απμηαθύθεδηε όηζ ό δζηόξ ιαξ Σάιπαη άζημΰζε ααζακζζηήνζα. ό Άνζέ Κάζπο δζαιανηύνεηαζ ηαζ αοηόξ βζά ηό ζπέδζμ άπμιαηνύκζεωξ ημΰ ηαεδβδηή Τζίιιενιακ. βζα ηό ϊδζμ εέια.μζ Θ Ε Μ Ε Λ Θ Ω Δ Ε Θ ΢ ΜΤΘΟΘ ΣΗ΢ Θ΢ΡΑΗΛΘΝΗ΢ ΠΟΛΘΣΘΚΗ΢ 2 Ο ζζημνζηόξ Μπανμύπ Κίιιενθζκβη.. ζημ εανασηό Πακεπζζηήιζμ. ιέ ηό πνόζπδια δηζ ζοβηνίκεζ ημύξ Εαναίμοξ αθήηεξ ηωκ ηαηεπμιέκωκ ιέ ηζξ πνάλεζξ ηήξ πζηθενζηήξ κεμθαίαξ.. Δέκ είπακ ηίπμηα όηακ μζ έπμζημζ δμθμθμκμύζακ "Ανααεξ. Σηήκ Χαάνεηγ ηήξ 12δξ Μαΐμο 1995.. ζηδκ «Γζεκηζόη Άανμκόη» ηδξ 15δξ Μαΐμο 1995. ηαζ δέκ οπμζπέεδηακ όηζ ή πνάλδ ημΰ Γημθκηζηάσκ δέκ εά έπακαθδθεή»... βζά κα πνμζπαεήζμοκ κα επζαάθμοκ έκα ηαεεζηώξ πκεοιαηζηήξ ηαζ πμθζηζηήξ ζδεμθμβζηήξ ηνμιμηναηίαξ. Δέκ ηθμκίζεδηακ όηακ άκενςπμζ πέεαζκακ ηαηά ηήκ δζάνηεζα ακαηνίζεςκ. δέκ γήηδζακ κά ηαηανβδεή ηό ιαοζςθείμ πάκς ζημκ ηάθμ ημΰ Μπανμύπ Γημθκηζηάσκ ιέ ηήκ επζβναθή: «Μπανμύπ ό ήνςαξ» ζημ Κζνβζάη "Αν-ιπα. δέκ ιπμνεί κά άκαπηοπεή επζζηήιδ αλία ημΰ μκόιαημξ. όπςξ ηαηέδεζλακ ηά παναδείβιαηα ηςκ καγζζηζηώκ ηαζ ιπμθζεαζηζηώκ αηαδδιζώκ... εζδζημύ ζηήκ ζζημνία ημΰ καγζζιμΰ. ...» «'Άκ ό ηαεδβδηήξ Τζίιιενιακ άπμηθεζζεή. Χςνίξ εθεοεενία ζηέρεςξ.. οπεναζπίγεηαζ ηαζ αοηόξ ηδκ εθεοεενία εηθνάζεωξ ηαζ ηνζηζηήξ ένεοκαξ.

οι ακηζηζεέιεκμζ ζημκ ίμοδαζμκαγζζιό πνέπεζ κα δδιμζζεύμοκ ιε δζηά ημοξ έλμδα».ηζ ζημ Ιζναήθ: έκα άπθό ηδθεθώκδια ή έκα θαλ πανέπεζ ηά απαναίηδηα πνήιαηα βζά ηήκ αμήεεζα μπμζμοδήπμηε ίμοδαζμκαγζζηζημΰ ηεζιέκμο. . Ακηίεεηα.1 ΡΟΖΕ ΓΚΑΡΩΝΤΥ Μηα ζεκείωζε ηες εθεκερίδος προζέζεηε δηη ή απάληεζε ζε ασηούς ηούς αλζρώποσς είλαη αργή θαη δύζθοιε γηά ιόγοσς τρεκαηοδοηήζεως ηωλ δεκοζηεύζεωλ: «Ό ίμοδαζμκαγζζιόξ είκαζ πμθύ δδιμθζθήξ ζημοξ Εαναίμοξ ηωκ αββθόθωκωκ πωνώκ. πενζζζόηενμ αηόιδ άπ' δ.

ΡΟΖΕ ΓΚΑΡΩΝΣΤ ΔΘΚΑΘΩΜΑ ΑΠΑΝΣΗ΢ΕΩ΢ «Σό ισληζάρηζκα από ηά κέζα καδηθής επηθοηλωλίας ηοδ Άββα Πηέρ θαη ηοδ Ροδέ Γθαρωληύ» ΜΑΙΟΣ 1996 .

Τό βαθθζηό Κνάημξ. ημκ «κόιμ Γηεϋζζό» πμύ επακαθένεζ ηό «έβηθδια βκώιδξ» ηαηανβδεέκημξ από ηήκ επμπή ημϋ Vichy —παύεζ κά άπμηεθή ηνάημξ δζηαίμο. ηήκ δζάηνζζδ βζά μπμίμκ δεκ οπμηθίκεηαζ ιπνμζηά ζηήκ «ιμκαδζηή ζηέρδ» ηαζ ζηήκ ηαθθζένβεζα ηςκ «ηαιπμύ». ζηήκ μοζία. ημδ «πμθζηζηώξ μνεμύ» πμύ επεζ έπζ-αθδεή άπό ημοξ Αιενζηακμύξ ζεύκμκηεξ ηαζ ημύξ δοηζημύξ ιζζεμθόνμοξ ημοξ. ιεηά άπό αοηή ηήκ ακαβηαζηζηή ζζςπή. ηονίςξ Ιζναδθζκμύξ. Έκηεζπίζεδηα ιέζα ζηδκ ζζςπή Μόκμξ ό Άααάξ Πζέν. ηονίςξ.306 ΡΟΕΔ ΓΚΑΡΩΝΣΤ Κακέκα «δζηαίςια απακηήζεςξ» (ηαζ διςξ ακαβναθόιεκμ ζημοξ κόιμοξ ιαξ) δεκ ιμο ακαβκςνίζηδηε από ηά «ιέζα» δηακ ηά πεζνόηενα ρεύδδ εηημλεύμκηακ ηαηά ημδ αζαθίμο ιμο: «Οί θεμελιώδεις μΰθοι ηης ιζραηλινής πολιηικής». Αοηόξ ό κόιμξ επακαθένεζ. θμζπόκ. έηόθιδζε κά ύρςζδ ηήκ δοκαηή θςκή ημο. . Έδώ είκαζ. ή απάκηδζδ ζημ θόιπο ημδ «δζςβιμo ηώκ ιαβζζζώκ» εειαημθύθαηα ηώκ ηαιπμύ. ιέ ημοξ κόιμοξ ημο πμύ πενζμνίγμοκ ηήκ εθεοεενία εηθνάζεςξ ηαί.

αηόιδ ηαζ ζηναηζςηζηήξ πμύ έβζκακ άπό ημκ Ίηγαάη ΢αιίν πνμξ ηζξ πζηθενζηέξ ανπέξ ηό 1941. ιέ ηζξ ζοιθςκίεξ ηήξ Υαααάνα πμύ επέηνεπακ ζημοξ Δαναίμοξ δζζεηαημιιονζμύπμοξ κά ιεηαθένμοκ ηά ηεθάθαζα ημοξ άπό ηήκ Γενιακία ζηήκ Παθαζζηίκδ. ηήκ ζοκενβαζία ηςκ ανπδβώκ ημΰ ΢ζςκζζιμύ (πμύ έβζκακ ανπδβμί ημΰ Ηζναήθ) ιέ ημοξ Ναγί. ηήκ ζοκενβαζία ημύ ζζςκζζηή Μπεηάν πμύ θμνμύζε ηήκ πζηθενζηή ζημθή ηαζ έθενε ηήκ ζδιαία ιέ ηό αζηένζ ημΰ Γαοίδ ιέπνζ ηό 1938 (βζά 5 πνόκζα ύπό ηό πζηθενζηό ηαεεζηώξ). όκεζνμ ηώκ Γοηζηώκ «΢οιιάπςκ»: κά πνήζζιμ- . ηαζ ηήκ Μεβάθδ Βνεηακκία.Α. ιέ ζημπό ηήκ ζύκαρδ πςνζζηήξ εζνήκδξ ιέ ηζξ Ζ.ΜΖΥΑΝΟΡΡΑΦΗΔ΢ ΔΝΟ΢ ΛΤΝΣ΢ΑΡΗ΢ΜΑΣΟ΢ Οΰηε ιζα θέλδ ακαζνέζεςξ βζα ηδκ ζοκενβαζία ηςκ ανπδβώκ ημδ Σζςκζζιμύ ιέ ημκ Χίηθεν Μέζα ζημκ ηαηαζβζζιό ύανεςκ ηαηά ημο Άααά Πζέν ηαζ έιμΰ. ιεηά ηζξ πνμηάζεζξ ζοκενβαζίαξ.000 θμνηδβώκ ζημκ Υίηθεν ιέ ιμκαδζηό δνμ όηζ εά πνδζζιμπμζμύκηακ ιόκμ ζημ ακαημθζηό ιέηςπμ.Π. δεκ εζπώεδηε μΰηε έκα επζπείνδια πμύ κά ηαηαννίπηδ ηζξ απμδείλεζξ πμύ πνμζημιίγς βζα ηάεε ηαηδβμνία ζημ αζαθίμ ιμο ηαηά ηδξ ζζναδθζκήξ πμθζηζηήξ: π. εκακηίμκ ηήξ ΢μαζεηζηήξ Δκώζεςξ.π. ςξ ηζξ ηεθεοηαίεξ δζαπναβιαηεύζεζξ ημΰ «έανασημΰ πναηημνείμο» βζά ηήκ πνμιήεεζα 10.

ηήκ δμθμθμκία ημο Κυιδημξ Μπεν-κανκηυη ηαζ ημο Λυνδμο Μυτκ. ηήκ ηαημπή. (Γζα ηζξ απμδείλεζξ αοηήξ ηδξ ζοκενβαζίαξ ιέ ηυ πζηθενζηυ ηαεεζηχξ. ιεηά ημκ «πυθειμ ηχκ έλζ ήιενςκ». Οςηε μία λέξη για ηην ιζπαηλινή ηπομοκπαηία O ΰηε θέλδ βζα κά δζαρεοζεή ή ακάθοζδ ιμο βζα ηήκ ίζναδθζκή ηναηζηή ηνμιμηναηία. ηζξ ζθαβέξ πζθζάδςκ Λζαακέγςκ άιαπςκ άπυ ημκ ΢ανυκ ημΰ 1982 ηαζ ηήκ εοεφκδ ημο ιαγί ιέ ημκ ΢ηναηδβυ Ραθαήθ Έτηάκ. ηήκ επίεεζδ ηαηά ηδξ Γζχνοβαξ ημΰ ΢μοέγ πμφ είπε πνμεημζιαζεή άπυ ημκ ΢ανυκ ηαζ ημκ Πενέξ ζημ Πανίζζ ιαγί ιέ ημκ ΢ηναηδβυ ΢άθ (ιεθθμκηζηυ ανπδβυ ημΰ πναλζημπήιαημξ ημΰ Αθβενίμο.Ζ. ηήκ απυθαζδ 242 ηδξ 22αξ Νμειανίμο 1967 πμφ άπαζημΰζε «ηήκ απμπχνδζδ ηχκ ζζναδθζκχκ δοκάιεςκ άπυ ηά ηαηεπυιεκα εδάθδ»· ηυ ρήθζζια 338 ηήξ 22αξ Ό-ηηςανίμο 1973 πμφ έπακεθάιαακε αοηή ηήκ απαίηδζδ ιεηά ημκ πυθειμ ημΰ Κζππμφν. 70-100). αοηή ηήκ ηνμιμηναηία εκακηίμκ ηχκ Παθαζζηζκίςκ έηδζςπεέκηςκ ηαηά εηαημκηάδεξ πζθζάδεξ άπυ ηά πςνζά ημοξ. υπςξ ηαί ημΰ Νμηίμο Λζαάκμο ηαί ημΰ Γημθάκ ζηήκ ΢ονία εεςνχκηαξ «ημονεθυ-πανηα» ηζξ ηαηαδίηεξ αοηχκ ηχκ ηαημπχκ άπυ ηζξ απμθάζεζξ ημΰ Ο. ζημοξ θυκμοξ ηδξ ΢άιπνα ηαζ ηδξ ΢αηίθα.1 ΡΟΕΔ ΓΚΑΡΩΝΣΤ πμζήζμοκ ημκ Υίηθεν βζα κά ζοκεθίρμοκ ηδκ ΢μαζεηζηή "Δκςζδ.ηήκ απυθαζδ 425 πμφ ηαηεδίηαγε ηήκ . αφημΰ πμφ απέιεζκε άπυ ηήκ Παθαζζηίκδ.: ή απυθαζδ 181 ημΰ 1947 πμφ υνζγε ηήκ δζπμηυιδζδ ηήξ Παθαζζηίκδξ.Δ.Δ. εκυπςκ δζυηζ ηαηήββεζθακ ζημκ Ο. εκχ ηά κεηνμηαθεία ημοξ αεαδθχκμκηακ ηαζ μνβχκμκηακ άπυ ιπμοθκηυγεξ.Ζ. αθέπε ζημ αζαθίμ ιμο «Θειεθζώδεζξ ιΰεμζ ηήξ ισναδθζκήξ πμθζηζηήξ» (ζεθ. ιέπνζ αοηή ηχκ Ανάαςκ πνμζηοκδηχκ ζηήκ Υεανχκα απυ ημκ Μπα-νμφπ Γημθζηάσκ ηυ 1995. απυ ηήκ ζθαβή 237 αιάπςκ ζημ Νηεΐν Γζαζζίκ απυ ζηναηζχηεξ ημΰ Μπεβηίκ.

Ό σλεςαζμόρ ηος «δικαιώμαηορ απανηήζεωρ» Οΰηε έ'κα ηείιεκμ ακηαπακηήζεςξ. (Βθέπε ζηζξ ζεθίδεξ 228-230 ημο αζαθίμο ιμο. Έδχ ηαζ 50 πνυκζα. Γεκ θμαμφκηαζ ηακ κα δδιμζζμπμζήζμοκ ηυ ζπέδζμ ημοξ για ηήκ ελάνενςζδ υθςκ ηχκ ανααζηχκ ηναηχκ ηδξ πενζμπήξ. . βζα ηήκ δζπμηυιδζδ. έβναθε: «Τό Σοιαμύθζμ Αζθαθείαξ ελέδςζε ζοκμθζηώξ 197 ρδθίζιαηα για το ίζναδθζκμανααζηό πνόαθδια ηαζ 34 ηαζ αθμνμύζακ ημοξ Παθαζζηζκίμοξ. ηίεεκηαζ οπενάκς ηςκ δζεεκχκ κυιςκ. μί Ηζναδθζκμί δβέηεξ. ζέ ιία ζοκέκηεολδ ζηήκ «Μμκη». υπςξ ηυ έηακακ ηυ 1982 ζημ πενζμδζηυ «Kivounim». ΢ηζξ 12 Μανηίμο 1991. ή ζέ έκακ δζάθμβμ Ιζημνζηώκ. ακελανηήηςξ ηυιιαημξ. υ Γάθθμξ Τπμονβυξ ελςηενζηχκ η. "Οθεξ αοηέξ μί απμθάζεζξ πανέιεζκακ κεηνό βνάιια». Με έ'κακ αθεθή ηςκζζιυ υ Βζκηάθ Ναηέ βνάθεζ ζηήκ Μμκη ηήξ 4δξ Απνζθίμο 1996: «Τήκ ήιενα πμύ εά δεπεμύιε έκακ άπό αοημύξ ημύξ ηονίμοξ ζέ ιζα δδιόζζα ζογήηδζδ ζηήκ ηδθεόναζδ. «Oi θεμελιώδειρ μϋθοι ηηρ ιζπαηλινήρ πολιηικήρ») Κακείξ δεκ αιθζζαήηδζε ηήκ ακάθοζδ ιμο βζα ημκ έθεβπμ ηήξ αιενζηακζηήξ πμθζηζηήξ άπυ ηυ ζζναδθζκυ θυιπο ηαζ βζα ηήκ πνδιαημδυηδζδ ημο Ηζναδθζκμφ Κνάημοξ ςξ έκημθμδυ-πμο-έηπνμζχπμο ηήξ αιενζηακζηήξ πμθζηζηήξ ζηήκ Δββφξ Ακαημθή. ηυ εεχνδζε «ημονεθυπανημ». εά έπμοκ ηενδίζεζ ηό παζπκίδζ.ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΑΠΑΝΣΖ΢ΔΩ΢ 2 ηαημπή ημο Λζαάκμο υπςξ ηαζ ηήκ (μιυθςκδ) απυθαζδ ηδξ 4δξ Ημοθίμο 1967 βζα ηήκ πνμζάνηδζδ ηδξ Ηενμοζαθήι. "Ζδδ άπυ ηήκ πνχηδ απυθαζδ. υ Μπέκ Γημονζυκ. Roland Dumas.

ό η. Όιμίςξ. Άθάκ Πενεθση έβναρε ζηήκ «Φζβηανώ» ηήξ 5δξ Νμειανίμο 1990: «Δύν ηζρπξέο νκάδεο πηέζεσο εμσζνύλ ηήλ έθξεμε ηήο ζπξξάμεσο: . αδοκαηώκηαξ κά πνμζδζμνίζμοκ ηό ακηζηείιεκμ ηήξ ανκήζεςξ. Ναμύι Γηόθκηιακ. ό Πνόεδνμξ ημΰ παβημζιίμο έανασημΰ Κμβηνέζζμο η. Σό 1978. Είκαζ εκδεζηηζηό όηζ δθμζ ιζθμύζακ ιε ηήκ σδζα θςκή. πνμαθέπεηαζ από ημκ Νόιμ. ηό όπμζμ εεςνμΰζε «δύκαιδ ηαηαζηνμθζηή. ιζά θέλδ πμύ δέκ οπάνπεζ ζέ ηακέκα βαθθζηό θελζηό. ΢ημ όκμια αοηήξ ηδξ «ανπήξ» δεκ ιμΰ ακαβκςνίζεδηε ηακέκα «δζηαίςια απακηήζεςξ» από δθεξ ηζξ εθδιενίδεξ πμύ έβναθακ βζα ηό αζαθίμ ιμο ηα πζμ επαίζποκηα ρεύδδ.1 ΡΟΖΕ ΓΚΑΡΩΝΣΤ Θεσξνύληαη ώο ζρνιή. δέκ ιμΰ δόεδηε αιέζςξ ό θόβμξ. ζέ ηακέκα άπό ηά 3 ηδθεμπηζηά ηακάθζα. ηήκ θςκή ηήξ «Αημθμοείαξ ημΰ ιίζμοξ» πνδζζιμπμζώκηαξ ημύξ ίδζμοξ αηαηάθδπημοξ όνμοξ πνμηεζιέκμο κά ιέ ηαηδβμνήζμοκ βζά «ανκδηζζιό». Καηά ηήκ δζάνηεζα ημΰ πμθέιμο ημΰ Κόθπμο. «Λζιπενα-ζζόκ» ή «Λέ γμονκάθ κηζ Νηζιάκξ». άθθά έ'βζκακ ηναβεθαθζηά ιμκηανίζιαηα πμύ δέκ ιμΰ επέηνερακ πμηέ κα απακηήζς ζηζξ ζοημθακηίεξ. γήηδζε άπό ημκ Πνόεδνμ Κάνηεν κά ηζάηζζδ ηό εανασηό θόιπο. ειπόδζμ βζά ηήκ εζνήκεοζδ ζηήκ Μέζδ Ακαημθή». Είκαζ ζάκ ηά ζοκεήιαηα κά πνμένπςκηαζ άπό ηά σδζα ηέκηνα ρεύδμοξ ηαζ ιίζμοξ. Πξέπεη λά ηνπο ην αξλεζνύκε απνιύησο». Καζ αοηό από ηδκ «Κνμοά» ώξ ηδκ «Ούιακζηέ» πενκώκηαξ άπό ηήκ «Μμκη». ηά σδζα πμύ έηακακ ημκ ΢ηναηδβό Νηέ Γηώθ κά θέδ: «Υπάξρεη ζηελ Γαιιία έλα ηζρπξό ηζξαειηλό ιόκππ ηό όπνην άζθεΐ ηήλ επηξξνή ηνπ θπξίσο ζηα κέζα ελεκεξώζεσο». Σό δζηαίςια αοηό όιςξ.

Άπό ηζξ 26 Θακμοανίμο 1996 έπεζ ςξ ηίηθμ ζηό άνενμ βζά ηά αζαθία: «Ό Ρνδέ Γθαξσληύ άξλεηηζηήο». . πμύ πνδιαημδμηήεδηε άπό ημκ Μεκαπέι Μπεβηίκ (εβηέθαθμ ημΰ «εβηθήιαημξ ηαηά ηδξ άκ-ενςπόηδημξ» ηδξ ζθαβήξ εηαημκηάδςκ άιαπςκ ζημ Νηέσν Γζαζζζκ) πμύ επέκδοζε 850. θμζπόκ. Ή θήιδ ελαπθώκεηαζ ζάκ ημκ αένα ηήξ ζοημθακηίαξ ημΰ Κμονέα ηδξ ΢εαίθθδξ· ήδδ ηαηαθαιαάκεζ 4 ζηήθεξ ζε εκα άνενμ ηήξ «Λζιπεναζζόκ» ζηίξ 31 Θακμοανίμο: «Ό Ρνδέ Γθαξσληύ ελώλεηαη κέ ηνύο άξλεηηζηέο». άθμΰ λεπέναζε ηζξ μζημκμιζηέξ ηδξ δοζημθίεξ ιέ ηήκ αμήεεζα άθθςκ επεκδοηώκ. όπςξ επίζδξ ηό «΢όα» πμύ ζηά εανασηά ζδιαίκεζ «ελμθόενεοζδ» αβαίκεζ ιόκμ άπό ηήκ «Αημθμοεία ημΰ ιίζμοξ». δεκ είκαζ πθέμκ ή εθδιενίδα ημΰ Μπέα Μενύ ή ημΰ Ζάη Φςαέ. Ό διωγμός των μαγισσών Πνμηεζιέκμο κά δεεώ ζημκ πάζζαθμ. Αοηή ή θέλδ δζαδόεδηε ζδζαζηένςξ άπό ηήκ ηαζκία ημΰ Λάκηγιακ. Μέ ημκ ηαζνό.ΔΘΚΑΘΩΜΑ ΑΠΑΝΣΗ΢ΕΩ΢ 2 1) ηό εβξατθό ιόκππ πνύ παίδεη ελαλ νπζηαζηηθό ξόιν ζην ππεξαηιαληηθό ζύζηεκα κέζσλ ελεκεξώζεσο ησλ επηρεηξεκαηηώλ. ηό ζπονί ιεβαθώκεζ: ζηήκ «Λζιπεναζζόκ» ηήξ 8δξ Μαΐμο 1996 ό ηίηθμξ ηαηαθαιαάκεζ ηό πώνμ ιζαξ μθόηθδνδξ ζεθίδμξ: «Ό αξλεηηζκόο είλαη αλνύζηα επαλάιεςε». Αοηόξ ό δζςβιόξ ηώκ ιαβζζζώκ έπζ ημΰ εέιαημξ άνπζζε. Ή θέλδ αύηδ «ανκδηζζιόξ». άπό ηήκ «Μμκη» (ή μπμία.000 δμθθάνζα βζ' αοηό ηό «ζπέδζμ έεκζημΰ εκδζαθένμκημξ». 2) ηό ιόκππ (γηα λέα ώζεζε ηεο νηθνλνκίαο κέζσ ηνπ πνιέκνπ)». ή ιαβζηή θέλδ: «ανκδηζζιόξ» ακηζηαηέζηδζε ηδκ ηαηδβμνία πμύ ζημκ Μεζαίςκα πενζέβναθε ηδκ δναζηδνζόηδηα αοηώκ πμύ ζοκενβάγμκηακ ιέ ημκ ΢αηακά ηαζ άνα άλζγακ κά ηαμύκ ζηδκ πονά: «ιαβεία».

Σνεζξ ιήκεξ ιεηά ηήκ παναζδιμθόνδζδ ιμο ιέ ημκ ΢ηαονό ημΰ Πμθέιμο ώξ ζηναηζώηδξ ηαηά ημΰ Υίηθεν.» βνάθμκηαξ.1 ΡΟΕΔ Γ ΚΑΡΩΝΣΤ Ή σδζα έιιμκδ ζδέα ζέ δθμκ ημκ Σύπμ: από ηήκ «Ούια-κζηέ» ηδξ 25δξ Ηακμοανίμο 1996 πμύ οπμηνζηζηά παναπμκζόηακ βζα «έναν άνθπυπο ηοΰ οποίος ό ανθπυπιζμόρ ζημάδετε μια εποσή» ηαζ πμύ ηώνα έβζκε «παηζιζηήρ». Αοηόκ. Καί ζέ ιζά επμπή όπμο δέκ οπήνπακ αηόιδ ελόνζζημζ ζηήκ Γενιακία. Σό 1970 δζεβνάθδ κ άπό ηό Κμιιμοκζζηζηό Κόιια (ημΰ μπμίμο οπήνλα έκαξ άπό ημύξ εεςνδηζημύξ ηαζ δβέηεξ). δζόηζ δήθςζα όηζ «ή Σοα. πνμηαθώκηαξ ηήκ μνβή (μνζζιέκςκ. ΢ηήκ επζζηνμθή ηζιήεδηα ιέ ηό Μεηάθθζμ ηήξ ελμνίαξ. όηζ ό Ίδζμΰξ δέκ ιπμνεί κά εειεθίςζδ ηζξ εεμθμβζηέξ δεζπμηείαξ πμύ έπζηναημΰκ ζήιενα. ζηήκ ζοκέπεζα ηώκ πνζζηζακμ-ιμοζμοθιακζηώκ. αβςκίγμιαζ εκακηίμκ δθςκ ηώκ θμκηαιεκηαθζζιώκ. ηό πανεθεόκ ιμο ημύξ εκμπθεί. μί άκενςπμζ ηήξ ΛΗΚΡΑ ημκ μκμιάγμοκ «κεμ-Ναγί». ζοκεθήθεδκ ζηζξ 14 ΢επηειανίμο 1940. Πνμθακώξ. . ΢ηά ηνία ηεθεοηαία αζαθία ιμο ακαθύς ιέ ηήκ ζεζνά: ημκ νςιαζμηαεμθζηό θμκηαιεκηαθζζιό ζημ αζαθίμ ιμο «Έσοςμε ανάγκη ηον Θεό. ζήιενα. ιέπνζ ηήκ «Κνμοά» ηδξ 2αξ Φεανμοανίμο 1996 πμύ εθζαόηακ βζά ηό «αςηοκαηαζηποθικό ναςάβιο ενόρ άνθπυπος πού θά μποπούζε νά είναι μάπηςπαρ μιαρ εποσήρ» ηαζ πμύ ηώνα θηάκεζ ζημκ «πιο δοςλικό παποξςζμό ανηιζημιηιζμού». Ή μάχη εναντίον ΟΛΩΝ των υονταμενταλισμών Τπμηζκδηήξ ηώκ πνζζηζακμ-ιανλζζηζηώκ δζαθόβςκ. Όπέζηδκ 33 ιήκεξ ζηναημπέδμο ζοβηεκηνώζεςξ ιαγί ιέ ημκ ζδνοηή ηδξ «ΛΗΚΑ» (ιεηααθδεεΐζα ζέ ΛΗΚΡΑ) Μπενκάν Λεηάξ ιέ ημκ όπμζμ αβάγαιε θόβμοξ ζημοξ άεεμοξ ζοκηνόθμοξ ιαξ βζά ημύξ Πνμθήηεξ ημΰ Ηζναήθ. "Ενυζη δέν είναι ζοζιαλιζηική σώπα». ζηαθεήηαιε ζηήκ ΢απάνα.

γδηά άπό ηά εθαεηζηά δζηαζηήνζα κά ιέ ηαηαδζηάζμοκ. ό σδζμξ πμνόξ ράθθεζ ηό σδζμ άζια. Άθθά είκαζ ό άκενςπμξ πμύ πνέπεζ κά δζααμθμπμζδεή!). όπςξ έθεβε ό Ίμζμοά. "Αξ δμύιε. Μέ ηό ηεθεοηαίμ αζαθίμ.Α. η. θμζπόκ.ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΑΠΑΝΣΖ΢ΔΩ΢ 2 ΢ηδκ ζοκέπεζα. εηθήεδ ή αζηοκμιία. ηαζ αοηήκ ηήκ θμνά. .π. Άπό ημύξ «Σάσιξ ηδξ Νέαξ Τόνηδξ» ζηζξ Ζ. Φοζζηά. όθμξ ό επανπζαηόξ ηύπμξ εκμνπδζηνώκεζ ηήκ θήιδ. ιε έκακ εεκζηζζιό ηδξ θοθήξ. Βμκηόγ. ΢ηήκ Δθαεηία.Π. Σό σδζμ οπενεεκζηό θελζθόβζμ πνδζζιεύεζ βζά «κά ιάξ ηαηαδζηάζδ ζηό απαβμνεοιέκμ». ιέπνζ ηήκ «Φναβηθμΰνηεν Σζασημύβη» ζηήκ Γενιακία. έεζλα έκα ηαιπμύ. ηό Παβηόζιζμ Δανασηό Κμβηνέζζμ ηαηαθένκεζ κά απαβόνεοζδ ηζξ ζοκεκηεύλεζξ ιμο (ηαζ βζά άθθα πάκηςξ δζαθμνεηζηά εέιαηα. εθθείρεζ επζπεζνδιάηςκ. όιςξ. ό ανπδβόξ ηδξ «ΛΗΚΡΑ». ηήκ παβημζιζόηδηα ηδξ πίζηεςξ ηςκ ιεβάθςκ Πνμθδηώκ. Σέθμξ ζημοξ «Θεμελιώδειρ μύθοςρ ηηρ ιζπαηλινήρ πολιηικήρ» ακαθύς ηδκ «ζζςκζζηζηή αίνεζδ» πμύ ακηζηαεζζηά ηόκ εεό ημο Ηζναήθ ιέ ηό Κνάημξ ημο Ηζναήθ ανκμύιεκδ έ'ηζζ. Πενκά ηά ζύκμνα βζαηί ή ζζςκζζηζηή μνβάκςζδ έπεζ δζαηθαδώζεζξ ζέ μθόηθδνμ ηόκ ηόζιμ: ζημκ Κακαδά. ΋ δζεεκήξ Σύπμξ ακηδπεί ηζξ σδζεξ ζοημθακηίεξ ημο βαθθζημύ Σύπμο πμύ ελάβμκηαζ. ζηό «Μεβαλείο και παπακμή ηοΰ'Ιζλάμ» ηαηαββέθθς ημκ ζζθαιζζιό ώξ αζεέκεζα ημο Ηζθάι. πνάβια θοζζηό ηαζ ιάθζζηα βόκζιμ. Οί ηνζηζηέξ ιμο βζα ημύξ πνζζηζακζημύξ ηαζ ιμοζμοθιακζημύξ θμκηαιεκηαθζζιμύξ θοζζηά είπακ πνμηαθέζεζ δζάθμνεξ πμθειζηέξ. π. άπό ηόκ Φζκηεθνάμοη ζηήκ «Κμννζένε κηεθά ΢ένα» ζηήκ Ηηαθία ηαζ ηήκ «Σθ Μμΰκδμ» ζηήκ Ηζπακία. Ή μαγική λέξη πού σκοτώνει: «απνητισμόρ» Ανκδηζζηήξ». αοηά ημύ εβώ «ΑΡΝΟΤΜΑΗ». άνκδζδ ηδξ «΢όαπ».

"Επμκηαξ πενζβνάρεζ «ηζξ ηνμιενέξ ζοκεήηεξ πμύ οπέζηδζακ δεηάδεξ πζθζάδεξ εοιάηςκ». «Χςνίξ ηαιιζά αιθζαμθία. 179 ημΰ αζαθίμο ιμο). μί Εαναίμζ οπήνλακ άπα ημύξ πζμ πνμζθζθείξ ζηόπμοξ ημο Χίηθεν έλ αίηζαξ ηήξ ναηζζζηζηήξ ημο εεςνίαξ πενί άκςηενόηδημξ ηήξ Άνζαξ θοθήξ» (ζεθ. Πνμζεέης: «αοηά ηά εβηθήιαηα δέκ ιπμνμύκ κά οπμηζιδεμύκ. πνμζαμθή ζηήκ ηζιή ιμο να ιαξ ηαηαθμβίγμοκ «άνκδζδ ηςκ εβηθδιάηςκ ηαηά ηδξ άκενςπόηδημξ». 107) «ηα ηενάζηζα εβηθήιαηα ημο δέκ πνεζάγμκηαζ ρέιιαηα βζα να θακενώζμοκ ηήκ θνζηαθεόηδ-ηά ημοξ» (ζεθ. 292). ηαί το ζο- . μΰηε ηαζ ηά ακείπςηα ιανηύνζα ηώκ εοιάηςκ» (ζεθ 292). 170). διςξ. ΢ηήκ ζοκέπεζα εοιίγς ηά ρεύδδ πμύ αημύζηδηακ ζηήκ Νονειαένβδ: —4 εηαημιιύνζα κεηνμί ζημ "Αμοζαζηξ (ζύιθςκα ιε ηήκ ζμαζεηζηή ακαθμνά ηαζ ηίξ δζαδμπζηέξ «ακαεεςνήζεζξ» ηώκ ζζημνζηώκ). Απμηεθεί. 151). 284) ηήκ «ααναανόηδηα» ημο (ζεθ. Σμ αζαθίμ ιμο δεκ παύεζ να ηαηαββέθθεζ «το ηεναηώδεξ ζπέδζμ ημο Χίηθεν» (ζεθ. ημκ Ραμύθ Υίθιπενβη (ζεθ.1 Ρ ΟΖΕ Γ ΚΑΡΩΝΣΤ 1) ΢έ ηαιιία πενίπηςζδ δεκ ανκμύιαζ τα εβηθήιαηα ημο καγζζιμύ μΰηε ημκ ναηζζζηζηό δζςβιό πμύ άζηδζε ηαηά ηςκ Εαναίςκ.250. —2 εηαημιιύνζα ζύιθςκα ιε ημκ ζζςκζζηή ζζημνζηό Πμ-θζάηςθ. ηαηαθήβς: «Αυτό οπήνλε το ιανηονμθόβζμ ηώκ ελόνζζηςκ Εαναίςκ ηαζ Σθαύςκ ηαζ ηέημζα ή αβνζόηδηα ηώκ πζηθενζηώκ πμύ ημύξ ακηζιεηώπζγακ ζάκ δμύθμοξ πςνίξ ηαιιία ακενώπζκδ άλζα» (ζεθ.000 ζύιθςκα ιέ έ'κακ άθθμ ζζςκζζηή ζζημνζηό. —1.

Π.. θές ιέ απόθοηδ ζαθήκεζα όηζ ηακέκα δζηαζηήνζμ. ζέ εαθάιμοξ αενίςκ πμύ θηζάπηδηακ ζέ 6 Πμθζηείεξ για ηήκ εηηέθεζδ ηςκ εακαημπμζκζηώκ. ιή ζηδνζγόιεκμξ ζε ηαιιία ζμαανή αάζδ.000 ιέπνζ 1. ζδιεζςηέμκ ηακέκαξ ημοξ δεκ έπμοκ δζααάζεζ ηό αζαθίμ ιμο) απμηαθμύκ «αρνητισμό» πςνίξ να ελδβμύκ ηί είκαζ αοηό πμύ «άρνοΰμαι».. μύηε ηακέκα άπ' όζα αημθμύεδζακ δέκ επζπείνδζακ ηακ κά ελεηάζμοκ ηό όνβακμ ημύ εβηθήιαημξ. δέκ απμηεθεί πανά επακάθδρδ ηςκ «ακαεεςνήζεςκ» ημΰ «ζοκόθμο ηςκ εζδζηώκ» (όπςξ θέεζ ό η. Τπάνπμοκ πναβιαημβκςιμζύκεξ: αοηή ημΰ ιδπακζημΰ Λώϋπηεν είδζημΰ ηςκ Η.» Ό «άναθεωρητισμός» ιμο. Μπεκηανζκηά) πμύ μδήβδζακ ζηήκ ακηζηαηάζηαζδ ηδξ πθάηαξ πμύ έθεβε 4 εηαημιιύνζα (ζηό "Αμοζαζηξ) ιέ μια άθθδ πμύ θέεζ «θίβμ πενζζζόηενμζ άπό εηαημιιύνζμ» (ζεθ 179-180). 23 Ιμοθίμο. . 2) Όζμ για ημύξ «εαθάιμοξ αενίςκ».Α. ζοκζζηά έβηθδια ηαηά ηδξ ακενςπόηδηαξ». Πνμζεέης: «Τό εέια δεκ είκαζ κά βίκδ μια ιαηάανζα θμβζζηζηή».200. μύηε αοηό ηδξ Νονειαένβδξ.ΔΘΚΑΘΩΜΑ ΑΠΑΝΣΗ΢ΕΩ΢ 2 ιπέναζια ημΰ Μπεκηανζκηά. «"Ακ ααζζζεμύιε ζηζξ πζμ αλζόπζζηεξ ζηαηζζηζηέξ ηαηαθήβμοιε ζε πενίπμο εκα εηαημιιύνζμ κεηνώκ.000 «Μοντ». Οί ένεοκεξ ημο ζηό "Αμοζαζηξ-Μπζνηεκάμο ηόκ μδήβδζακ ζε ζοιπενάζιαηα ηεθείςξ ανκδηζηά. Σύκμθμ πμύ οπμζηδνίγεηαζ από ηό ζύκμθμ ηςκ εζδζηώκ αφού αοημί ζοιθςκμύκ ζήιενα ζ' εκακ ανζειό εοιάηςκ πμύ ηοιαίκεηαζ από 950. Δζεοεοκημύ ημΰ Θκζηζημύημο Νεςηέναξ Θζημνίαξ ζηό CNRS πμύ βνάθεζ: «Ό ανζειόξ ηςκ 4 εηαημιιονίςκ. θμζπόκ. δεκ ιπμνεί να ύπμζηδνζπεή». είηε είκαζ Εαναίμξ εσηε δπζ. ημκ όπμζμκ μί ηαηήβμνμζ ιμο (πμύ. «Ή δμθμθμκία εζης ηαζ εκόξ αεώμο.

Οί άκηζπναβιαημβκςιμζφκεξ ηδξ Κναημαίαξ. Μμκαδζηή απυπεζνα ακαζηεοήξ ζηάεδηε έκα αζαθίμ ημο Πνεζζάη. ζημ υπμζμ δέκ ακαθένεζ ηακ ηήκ έηεεζδ Λχτηεν ακηί ενζαιαεοηζηά κά πανμοζζάγδ ηήκ «ηαηάννζρδ» ημο. πμφ επζδμηήεδηε απυ ηυ "Ηδνοια Κθάνζθεθκη. Λχτπηεν Ανπζιδπακζηυξ. Λές. ιεηά ηήκ ζογήηδζδ ηήξ ΢μναυκκδξ πάκς ζημ «νεαζζζμκζζιυ». ηαζ ηχκ «εαθάιςκ αενίςκ».ηζ ζημ δείβια εθέβπμο. Ωζηυζμ. ημκ Φεανμοάνζμ ημΰ 1982. ηυ αζαθίμ ιμο εέηεζ ζαθέζηαηα ηά γδηήιαηα: 1) ΢φιθςκα ιέ ηήκ επίζδιδ εέζδ υ Υίηθεν εά έπνεπε κά είπε δχζεζ ηήκ εκημθή ηήξ έλμκηχζεςξ. ηυ 1990 ηαζ ηδξ Βζέκκδξ δέκ έθενακ ζημ θςξ κέα ζημζπεία. δέκ είιαζ ζέ εέζδ κά απμθαζίζς. Φνέκη Α. α Μάθκηεκ (Μαζζαπμοζέηδ) 5 Απνζθίμο 1988. υ Ρατιυκ Άνμκ ηαζ υ Εάη Φονέ δήθςκακ ζηήκ ζοκέκηεολδ Σφπμο ημΰ ηέθμοξ ηχκ ενβαζζχκ: «Παν' όθεξ ηζξ ελμκοπζζηζηέξ ένεοκεξ.1 ΡΟΕ Δ ΓΚΑΡΩΝΣΤ «Πενζιέκαιε ηήκ ακίπκεοζδ ιεβαθύηενδξ πμζόηδημξ ηοα-κμύπμκ ζώιαημξ ζηα δείβιαηα πμο πήναιε από ημοξ οπμηζεειέκμοξ εαθάιμοξ αενίςκ (θόβς ηδξ ιεβαθύηενδξ πμζόηδημξ αενίμο πμύ έπνδζζιμπμζεσημ. Υςνίξ κά είιαζ πδιζηυξ ή αζμθυβμξ. "Ζδδ άπυ ηυ 1992 υ .ηζ άθμνα ζηήκ ενιδκεία ηδξ «ηεθζηήξ θφζεςξ». ΢έ δ. ζημ αζαθίμ ιμο (ζεθ. δέκ ζηάεδηε πμηέ δοκαηόκ κά ανεεή ιζά δζαηαβή ημΰ Χίηθεν βζά ελόκηςζδ ηώκ Δαναίςκ». Καεώξ αθδεεύεζ ηό ακηίεεημ. απθχξ. ηαηά ηζξ πδβέξ. ζ' εηείκμοξ ημοξ πώνμοξ) άπ' δ. 168) δηζ εηπθήζζμιαζ πμφ μί ακαθμνέξ αοηέξ δέκ απεηέθεζακ ακηζηείιεκμ εηδυζεςξ ή ακμζπηχκ ζογδηήζεςκ. Μαξ θέκε ζηήκ ζοκέπεζα δηζ ή δζαηαβή δυεδηε ζημ ΢οκέδνζμ ημο Βάκγεε ζηζξ 20 Ηακμοανίμο 1942. είιεεα οπμπνεςιέκμζ ηαη' κάβηδ κά ζοιπεναίκμοιε όηζ αοηέξ μί εβηαηαζηάζεζξ δέκ ήηακ εάθαιμζ αενίςκ βζά εηηεθέζεζξ».

ζηδκ ζεθίδα 114 ημο αζαθίμο ημο βζά «ηά ηνειαηυνζα ημο "Αμοζαζηξ» ζδιεζχκεζ: «Σοκέδνζμ ημΰ Βάκγεε βζά ηδκ Ακαημθή». δζαρεφδμκηαξ π. ακάιεζα ζε άθθμοξ. ακηζεέηςξ ιέ δζα θέβμκηαζ» (απυ ημκ Λςνάκ Γηνεζηθζάιεν ζηήκ «Μμκη» ηήξ 26δξ ηαί 27δξ ΢επηειανίμο 1993). Νζηυθαμξ Βέσθ ζηήκ «Μμκη» ηδξ 6δξ Μαΐμο 1996. δζμζηδηή ημΰ "Αμοζαζηξ. 147). υ η. δπςξ εά ιπμνμύζαιε κα πζζηέρμοιε» (ζ. Γεθμζμπμζεί ημφξ ανζειμφξ πμφ πνμαάθθεζ υ Βέθθενξ βζά ημφξ Οφββνμοξ Δαναίμοξ πμφ πέναζακ άπυ ηυ "Αμοζαζηξ: «Δίκαζ ηαηαθακώξ ακαηνζαείξ» (ζεθ. .π. υ Πνεζζάη. πνμκμθμβζηά. άκαεεςνδηζημ-θάβμξ. ηήκ ζδια-κηζηχηενδ άπ' αοηέξ: ημΰ Υέζξ. πμφ είπε παζνεηζζεή χξ ζςηήν άπυ ημφξ πνμπαβακδζζηέξ ηήξ έλμθμενεφζεχξ ημοξ βίκεηαζ υθμ ηαζ πζμ φπμπημξ: απμννίπηεζ ηζξ «ηςδζημπμζδιέκεξ» ενιδκείεξ ημΰ Βάκγεε. εθθείρεζ απμδείλεςκ. ηαζ επζπθέμκ ημΰ "Ασπιακ (ζ. Καζ μνίζηε πμφ υ Πνεζζάη επζαεααζχκεζ υηζ μί επζπεζνήζεζξ ηχκ δδιμζίςκ ένβςκ δεκ ακαηνέπμοκ ζε ηαιιζά ηςδζημπμζδιέκδ βθχζζα: «Γεκ οπήνλε πμηέ ηαιμοθθάγ. δπςξ οπμζηδνίγεζ. Ό ηεθεοηαίμξ. 107). Πνυηεζηαζ βζά ιεηακμδιέκμ ή ζοβηεηαθοιιέκμ «νεαζγζμ-κζζηή». Ό Πνεζζάη.ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΑΠΑΝΣΖ΢ΔΩ΢ 2 Γεβμφκηα Μπάμοεν έβναθε ζηα «Κακαδζηά Δανασηά Νέα» ηδξ 20ήξ Ηακμοανίμο δηζ αφηδ ή ενιδκεία ημο Βάκγεε εΐκαζ αθαηχδδξ (silly). 41 ηαί 132) Απμννίπηεηαζ ζηζξ δακηζηέξ ενιδκείεξ βζά ηά «Sonder-massnahmen» (εζδζηά ιέηνα): «Αοημί μί δνμζ δέκ έπμοκ εβηθδιαηζηή ζδιαζία. απώθηση ηςκ Δαναίςκ πνμξ ηδκ Πνυηεζηαζ βζά «ηςδζημπμζδιέκδ βθχζζα». αιθζζαδηεί ηζξ «ιανηονίεξ».

ζ' αοηό πμύ θαίκεηαζ ηαεανά: ηό εζδεπεέξ ζύκεδια ηώκ Ναγί: «"Οθμζ μζ Έαναϊμζ ελω άπό ηήκ Εονώπδ!». είκαζ ή εέθδζδ κά ηναηδ- . πανέιεζκε ζηήκ Δονώπδ. ΋ζμ βζά ηήκ «ελόκηςζδ». όπςξ οπεκεύιζζε ζημ Μασάιζ ό Πάπαξ Ηςάκκδξ Παύθμξ II. άκ ηαί απμδεηαηζζιέκδ. Σέθμξ. Αοηόξ ήηακ πάκηα ό ζηόπμξ: ή ελμνία ζ' έκα αθνζηακζηό βηέημ πμύ ακηζιεηςπίζεδηε ώξ «ηεθζηή θύζδ» ηαζ εΐκαζ ζηέηδ ααναανόηδξ. Αοηό ηό ζπέδζμ ήηακ ήδδ ανηεηά ηεναηώδεξ ηαζ άπό ηά πνώηα ηζόθαξ ζηάδζα ηήξ εηηεθέζεςξ ημο έηόζηζζε ηζξ γςέξ εηαημκηάδςκ πζθζάδςκ Δαναίςκ. Αοηό πμύ ανκμύιαζ. ό Υίηθεν. έη ηώκ μπμίςκ ηά 4 πάκς ζέ μθόηθδνδ ηήκ Δονώπδ.318 ΡΟΕΔ ΓΚΑΡΩΝΣΤ ΢ηέημιαζ θμζπόκ. λοιπόν. ακάιεζα ιαξ. ιεηά ημκ πόθειμ ηαζ ηήκ κίηδ. βζαηί ηαζ αοηό έπεζ επίηδδεξ βναθή ηαζ έπεζ έπζαεααζςεή: ηήκ αμύθδζδ. Ή αμύθδζδ ημο βζά επέηηαζδ δδιζμύνβδζε 50 εηαημιιύνζα κεηνμύξ. Ρώζ-ζμζ. ανπζηώξ. δπμο ηά 16 ήζακ ΢θαΰμζ. ή Πμθςκμί. Τί απνούμαι. εοηοπώξ. ή εανασηή ημζκόηδξ. Ή εηηέθεζδ αύημΰ ημο ζπεδίμο έβζκε. είκαζ ηό δζηαίςια πμύ δίδμοκ ζημκ εαοηό ημοξ μί ζζςκζζηέξ κά εθαπζζημπμζμύκ ηά εβηθήιαηα ημΰ Υίηθεν πενζμνίγμκηαξ ηα ζέ ιόκδ ηήκ αδζαιθζζαήηδηδ δίςλδ ηώκ Δαναίςκ. ιέ απώεδζδ ηώκ Δαναίςκ πνμξ Ακαημθάξ ύπό απάκενςπεξ ζοκεήηεξ ώζηε δεηάδεξ πζθζάδςκ άπ' αοημύξ κά οπμηύρμοκ. πενζιέκμκηαξ αύηδ ηδκ ηοπζηή ζογήηδζδ. ηαηά ηήκ δζάνηεζα ηώκ 10 εηώκ ηήξ απμθύημο ηονζανπίαξ ημο. Aύηό πμύ ανκμύιαζ. πμύ πμθειώ. πανά ηζξ αδζαιθζζαήηδηεξ ζθαβέξ. κά έλμνζζεμΰκ όθμζ μί Δαναίμζ ηήξ Δονώπδξ ζέ έκα Νδζί ηήξ Αθνζηήξ (είπε ζογδηδεή ή Μαδαβαζηάνδ ιεηά ηήκ ήηηα ηήξ Γαθθίαξ). είπε όθμ ημκ πνόκμ βζά κά ηήκ οθμπμίδζδ ηαί.

θμζπόκ. άπό δζαζηνέαθςζδ. ιεηά ηό 1990. «απελαθείρ» ζδιαίκεζ ιόκμ τα εανασηά εύιαηα. εα ιπμνμύζε. Ή ζθαβή εκόξ ιεβάθμο ανζειμύ Δαναίςκ είκαζ ακαιθζζαήηδηδ. θεάκμκηαξ ιέπνζ ημΰ ζδιείμο να πανμοζίαζδ ηώκ Ααναάι σαν «παηένα ημΰ έαναϊημΰ έεκμοξ». «απελαθείρ» ζήιαζκε «αντιστασιακόρ». άθθα βζαηί πνέπεζ να απμηαθείηαζ «βεκμηημκία». ημύ Μεβάθμο Ραααίκμο ημΰ ζηναημύ Γηάκη Λάαμκ. άθμΰ ηό ιεβαθύηενμ ιένμξ ημΰ πθδεοζιμύ ηήξ Υακαάκ επέγδζε. ΢ήιενα. ό η. σζςξ. πμύ πενζβνάθεζ ηήκ ηαηάηηδζδ ηήξ Υακαάκ). Μπεκηανζκηά να ιάξ έλδβήζδ βζαηί ή Βίαθμξ πμύ δζακέιεηαζ ζέ ηάεε κέμ Ηζναδθζκό ζηναηζώηδ ιέ έκακ πνόθμβμ. Πνόηεζηαζ ακαιθζζαήηδηα για ημιπμννδιμζύκδ. "Ακ όιςξ. ζέ άνκδζδ ηδξ «ακηζζηάζεςξ» ηςκ ιαγώκ ημο θαμΰ μαρ ζοβπνόκςξ ηαηά ηδξ καγζζηζηήξ ηαημπήξ ηαζ ηήξ πμύθηαξ ηώκ άνκδζζπαηνίδςκ άννζαζζηώκ ζοκενβαηώκ ημο επενμύ πμύ ανέεδηακ ζηδκ ελμοζία άπό ηήκ πζηθενζηή εζζαμθή: ηαηά τα πνώηα πνόκζα ηήξ Απεθεοεενώζεςξ. Γεκμηημκία ζδιαίκεζ εξολόθπεςση («Γέκ έιεκε ηακείξ επζγώκ» όπςξ θέεζ ηό αζαθίμ ημΰ Ηδζμύ ημύ Ναοί. «δίκεζ έιθαζδ ζημ αζαθίμ ημΰ Ίδζμΰ ημΰ Ναοί» ηαί παναηηδνίγεηαζ άπό άηνμ ζςαζκζζιό οπμβναιιίγμκηαξ τον ακηαβςκζζιό ακάιεζα ζημοξ Δαναίμοξ ηαί ημύξ άθθμοξ θαμύξ. πμζμξ ηαεζζηά τον Ίδζμΰ ημΰ Ναοί άηνςξ έπίηαζ- .ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΑΠΑΝΣΖ΢ΔΩ΢ 2 εή ιία ιόκδ ηαηδβμνία εοιάηςκ ηαί να αζαζεή ολόκληπη βθώζζα για να ηαθοθεή αύηδ ή πενζθνόκδζδ ππορ ημύξ οπμθμίπμοξ. Νά. «ή επίηθδζδ ημΰ αζαθίμο ημΰ Ίδζμΰ ημΰ Navi άπό ημκ Ρμγέ Γηα-νωκηύ δείπκεζ έκακ ηέθεζμ δζακμδηζηό ηνεηζκζζιμ» δζόηζ έπεζ «ζοββναθή πμθθμύξ αζώκεξ ιεηά ηά βεβμκόηα άπα παναδόζεζξ ανηεηά ωναζμπμζδιέκεξ». Αςτό μδδβεί ζε ακαηνμπή ηδξ μοζίαξ ηδξ σδζαξ ηδξ ζζημνίαξ μαρ. όπςξ ζζπονίγεηαζ ό Φνακζμοά Μπεκηανζκηά ζηήκ «Μμκη» ηήξ 5δξ ηαί 6δξ Μαΐμο 1996. το όπμζμ «μνεώκεηαζ άπό ηήκ ιζα πθεονά ηαί άπό ηήκ άθθδ ό ηόζιμξ όθμξ».

320 ΡΟΕΔ ΓΚΑΡΩΝΣΤ νμ πμθύ πενζζζόηενμ ιάθθμκ πμύ ζ' αοηή ηή Βίαθμ ιεηαιμνθςιέκδ ζε εβπεζνίδζμ εεκζηζζιμύ. όπμο ηάεε λέκμξ είκαζ «εσθπόρ». ηάης άπό τον εεμθμβζηό όνμ ημΰ "Ολοκαςτώματορ. ηαεζζηά ηό ιανηύνζμ ηώκ Δαναίςκ ακώηενμ όθςκ ηώκ άθθςκ. Ή ζδέα ημΰ «εαπαϊκού κπάηοςρ» ζύιθςκα ιέ ηόκ ηίηθμ ημΰ αζαθίμο ημΰ παηνόξ-εειεθζςηή ηήξ ζζςκζζηζηήξ αίνέζεςξ. ημΰ Καεδβδηή Κθάσκ. "Ανενμ ημο Γζανόκ Έγναπί βζα ημκ «ζμαζκζζηζηό πνόθμβμ ηδξ Βίαθμο πμο δζακέιεηαζ ηώνα ζημοξ ζζναδθζκμύξ ζηναηζώηεξ». Κζκμύιεκμξ ζημ σδζμ πκεύια πμύ. (ζ. πμύ πενζθαιαάκεζ όπζ ιόκμ ηήκ Ημοδαία. απμννίπης αοηό ηό «απαπτσάιντ τών νεκπών» πμύ. Μέ ηόκ εοζζαζηζηό ημο παναηηήνα εκηάζζεηαζ ζέ έκα Θεσηό ζπέδζμ. είκαζ αζοιαίααζημξ ιέ ηάεε αθδεζκή δδιμηναηία. πςνίξ κά ανκμύιαζ ζηό εθάπζζημ ηήκ έηηαζδ ηαζ ημκ ηνόιμ ηδξ ζθαβήξ ηώκ Δαναίςκ ηαζ άθθςκ ακηζπάθςκ (3. Πδβή: Haaretz ηδξ 22 Ηακμοάνζμζ) 1996. ΢αιάνεζα άθθά. 175 ημΰ αζαθίμο ιμο) Σέημζεξ δζαηνίζεζξ είκαζ ζύιθοηεξ ιέ ηήκ θμβζηή ηήξ αί-νέζεςξ ημΰ πμθζηζημΰ ζζςκζζιμΰ πμύ ένπεηαζ έηζζ ζέ νήλδ ιέ ηήκ ιεβαθεζώδδ παβημζιζόηδηα ηώκ Πνμθδηώκ ηήξ ζμοδασηήξ πίζηεςξ. Μπεκηανίκηα ζηό σδζμ άνενμ ηήξ «Μοντ»). όπςξ ηασ ημΰ αζαθίμο ημΰ Γζεοεοκηή ημΰ Ηκζηζημύημο ζοβηνζηζ-ημΰ δζηαίμο ημΰ εανασημύ Πακεπζζηδιίμο ηήξ Ηενμοζαθήι. όπςξ ή ΢ηαύνςζδ ημΰ Ηδζμύ ζηήκ πνζζηζακζηή εεμθμβία. ηαζ ηήκ Ημνδακία ιέ εξύμνηση ημΰ ΘΔΟΤ ηςκ ζηναηώκ ό όπμζμξ δίκεζ ηήκ κίηδ έπζ έσθπων «βια νά ένιζσςθή ηό αβωνιζηικό θπόνημα ηων ζηπαηιωηών». θέεζ ό η.5 εηαημιιύνζα Ρώζζμζ αζπιάθςημζ πέεακακ ζηήκ αζπιαθςζία. Ό μνζζιόξ ημΰ Δαναίμο δίκεηαζ άπό ηόκ ηαεδ- . έπεζ πνμζηεεή έκαξ "Αηθαξ όπμο ό κεανόξ ζηναηζώηδξ ιπμνεί να ανή έκακ πάνηδ ηδξ πλήποςρ γηρ ημΰ Ηζναήθ.

ηαί όπμο ηα δζηαζώιαηα ημοξ δέκ είκαζ σδζα ιέ αοηά όθςκ ηώκ άθθςκ ιεθώκ ημΰ έεκμοξ.ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΑΠΑΝΣΖ΢ΔΩ΢ 2 βδηή Κθάσκ ζημ αζαθίμ ημο: « Ό εβπαϊκόρ παναηηήναξ ημο ηνάημοξ ημο Ηζναήθ» (Ed. Έλ σζμο. δπςξ δζαηοπώκεηαζ ζημκ «Νόιμ ηδξ επζζηνμθήξ». ζηζξ απσέρ ημο ιάθζζηα ιζα ηέημζα δζάηνζζδ. Όθμζ μί άθθμζ είκαζ. Όπςξ δεκ ιπμνεί να ύπανλδ ηαζ ζε έκα «ηνάημξ πνζζηζακζηό» όπμο μί Δαναίμζ. ζήιενα. πμθίηεξ δεοηέναξ ηάλεςξ. ιε ζημπό να ζθαβζάζμοκ ημύξ έηεσ ιμοζμοθιάκμοξ) ή να δδιζμονβήζμοκ Νύπηεξ ημΰ Αβίμο Βανεμθμιαίμο ή ημύξ δζςβιμύξ ηαηά ηώκ πνμηεζηακηώκ ή εηθαιαάκμκηαξ. δεκ ιπμνεί να ύπανλδ «δδιμηναηία» ζέ έκα «ζζθαιζηό ηνάημξ» όπμο μί Υνζζηζακμί δέκ ιπμνμύκ να θαηνέρμοκ ηόκ ΘΔΟ ζέ ιζα εηηθδζία ή ζέ έκακ καό ηαί μί Δαναίμζ ζέ ιζα ζοκαβςβή. ηείιεκμ εειεθζώδεξ 5710 ημο 1950. Πανίζζμζ 1977). μί άεεμζ. ηάεε ιμοζμοθιάκμ ιεηακάζηδ ςξ έκακ έκ δοκάιεζ ηνμιμηνάηδ. δδθαδή επενμί ππορ ελμθόενεοζδ. αηόιδ ηαζ μί ιή ηαεμθζημί θα είκαζ πμθίηεξ δεοηέναξ ηάλεςξ. Οί θεμελιώδειρ μΰθοι ηηρ ιζπαηλινήρ πολιηικήρ. μί ιμοζμοθιάκμζ. "Ανενμ 4b: «Θεωπείηαι Εαπαίορ κάθε άηομο πού εσει βεννηθή από μηηέπα Εαπαία ή ή οποία εσει αλλάξει θπηζκεία και εσει ένζηεπνιζθή ηήν εαπαϊκή πίζηη ζύμθωνα με το Χαλακάσ». όπςξ έηακακ μί Ηππόηεξ ηώκ ΢ηαονμθμνζώκ (πμύ επζδίδμκηακ ζέ πμβηνόι (ζθαβέξ) Δαναίςκ ηαε' όθδ ηήκ δζαδνμιή ημοξ ππορ ημύξ Αβίμοξ Σόπμοξ. θμζπόκ. Κνζηήνζμ θοθεηζηό ηαζ ηνζηήνζμ ενδζηεοηζηό. Γεκ ιπμνεί να ύπανλδ αθδεζκή δδιμηναηία ζε έκα ηνάημξ πμύ εζζάβεζ. 21 . Cujas.

ζε ζοκδοαζιυ ιε ημκ κυιμ Γηεσζζυ-Φαιπζμφξ. υ ιέβαξ Ραααΐκμξ ΢ζηνμφη. ιία ιυκμ πδβή έιεκε ζημοξ ηαηδβυνμοξ ιμο: ή αιθζζαήηδζδ ηδξ δζηαζμζφκδξ ημτ Δζηαζηδνίμο ηδξ Νονειαένβδξ. υ η.322 ΡΟΖΕ ΓΚΑΡΩΝΣΤ "Ενας μοναδικός σκοπός: Φίμωση τοΰ Άααα Πιέρ και τοΰ Γκαρωντύ Μδκ ιπμνχκηαξ κά ανμοκ ζημ αζαθίμ ιμο ηυ παναιζηνυ ίπκμξ ακηζζδιζηζζιμφ. Είκαζ αθήεεζα υηζ ηυ δζηαζηήνζμ ηδξ ιμκαδζηήξ ζηέρεςξ οπυηεζηαζ ζέ απυημιεξ αθθαβέξ: ΢ηζξ 28 Απνζθίμο 1996. υ Ραααΐκμξ ΢ζηνμφη δδθχκεζ υηζ «δέκ ιπμνεί κά ύπανλδ ζογήηδζδ πάκω ζημ μθμηαύηωια». έκαξ απυ ημφξ θίβμοξ δδιμζζμβνάθμοξ πμφ. Αοηυξ πμφ πενζζχγεζ αοηά ηά θυβζα. δζεθφθαλε ηήκ ηζιή ημΰ επαββέθιαημξ. λεηζκχκηαξ άπυ ηυκ Υίηθεν ηαζ ημκ ΢ηάθζκ. Λέεζ ζηήκ Λζιπεναζζυκ ηδξ 2αξ Μαΐμο 1996: «Ό Μέβαξ Ραααΐκμξ δέπεηαζ αοηά πμύ ανκείηαζ ή "ΛΙΚΡΑ"». "Επμκηαξ ιε παναδχζεζ ζηήκ θασηή εηοιδβμνία ςξ «άν-κδηζζηή». επζπεζνμφκ κά ιέ ηάκμοκ κά ζςπάζς ηαηαθεφβμκηαξ ζηήκ αζηοκμιία ηαζ ζέ έκακ κυιμ θζιχζεςξ. 1. ήιενα Κονζαηή. πνμζεέηεζ υηζ «υ δνμξ —μνζζηζηή απυδεζλδ— υπμζμ ηζ ακ είκαζ ηυ ακηζηείιεκμ είκαζ πνμηθδηζηυξ βζά ηυ πκεφια . Σήκ Δεοηένα 30 Απνζθίμο. αοηέξ οπήνλακ δζαδζηαζίεξ υθςκ ηςκ μθμηθδνςηζηχκ ηαεεζηχηςκ. έζης. Μά Κθυξ. . μΰηε ανκήζεςξ ή.. ζημ ηακάθζ Εονχπδ 1. εεςνμφζε πνήζζιμ «κά βίκδ ιζά ζοβηέκηνωζδ ζζημνζηώκ βζά κά ζογδηήζμοκ βζά ηό Σόαπ».. ιζθχκηαξ ζημ «Θμοδασηυ ναδζυθςκμ». οπμηζιήζεςξ ηςκ εβηθδιάηςκ ημΰ Υίηθεν ηυζμ εκακηίμκ ηςκ Εαναίςκ υζμ ηαζ ηςκ άθθςκ ακηζηαεεζηςηζηχκ. αηυια ηαζ ζηήκ ηνζηζηή. ηαζ υηζ «μί ζζημνζημί πνμζηόιζζακ μνζζηζηέξ απμδείλεζξ» 1 . Ό Άααάξ Πζέν είδε ιζά εθπίδα δζαθυβμο πμφ βνήβμνα δζαρεφζεδηε.

». δέκ ηνύαμοκ πθέμκ ημκ αληθινό ακηζζδιζηζζιό ημοξ· αοηά εηνίεδζακ ζηδκ πώνα ιαξ από δζηαζηήνζα. ηνίεδηακ άπυ δζηαζηήνζα αηνζαχξ βζά κά ηαηαδζηαζεή ή «ΛΘΚΡΑ» ζαξ πμφ πνμζπαεεί κά ιαξ πείζδ υηζ υ ζζςκζζιυξ πμφ είκαζ πμθζηζηή. Ό Πνυεδνμξ ηδξ «ΛΘΚΡΑ». ημΰ Πάζημνα Μαηζυ. Ή ζζςκζζηζηή «Οφιακζηέ» άβάθθεηαζ βζαηί ή εκμπμπμίδζδ ημο Γηανςκηφ ζηδνίγεηαζ ζημκ κυιμ Γηεσζζυ υ υπμζμξ ηζιςνεί ηδκ «αιθζζαήηδζδ εβηθδιάηςκ ηαηά ηδξ άκενςπυηδημξ». πμφ είκαζ ενδζηεία. ηαοηίγεηαζ ιέ ημκ ζμοδασζιυ. θμζπυκ. Τπεκεοιίγς ιμκάπα ηήκ απυθαζδ πμφ ελέδςζε ηυ Πνςημδζηείμ Πανζζίςκ ζηζξ 24 Μανηίμο 1983 (απυθαζδ πμφ επζαεααζχεδηε ηαζ δεοηενμααειίςξ ηαζ ζημ Εθεηείμ) ηαηά ηήκ ιήκοζδ πμφ εηίκδζε ή «ΛΘΚΡΑ» εκακηίμκ ημο Παηνυξ Λε-θυβη. Ναί. ημο Ζάη Φςαέ (Μμκη) ηαζ ειμφ: «Θεωνώκηαξ δηζ πνόηεζηαζ βζά ηήκ εειζηή ηνζηζηή ηδξ πμθζηζηήξ εκόξ ηνάημοξ ηαζ ηδξ ζδεμθμβίαξ πμύ ηήκ εμπνέεζ ηαζ όπζ βζά θοθεηζηή πνόηθδζδ απμννίπηεζ όθα ηά αζηήιαηα ηήξ "ΛΙΚΡΑ" ηαζ ηήκ ηαηαδζηάγεζ ζηά έλμδα». υπό ηό πνόζπδια ενός άκηζζζωκζζιμΰ. ηίηθμξ ηδξ «Μμκη» ηδξ 27δξ Απνζθίμο 1996.ΔΘΚΑΘΩΜΑ ΑΠΑΝΣΗ΢ΕΩ΢ 2 Νά. ηφνζε Άσκηεκιπάμοι. ή ενζαιαεοηζηή θςκή ηςκ δζςηηχκ ιμο: «Ό Ρμγέ Γηανωκηύ εθέβπεηαζ βζά αιθζζαήηδζδ ηωκ εβηθδιάηωκ ηαηά ηδξ άκενωπόηδημξ». Ό αβχκαξ ιμο ηαηά ηήξ ζζςκζζηζηήξ πμθζηζηήξ ημο ηνάημοξ ημΰ Θζναήθ —πμφ απμηεθεί ηχνα ηονζχηενδ ηνμθή ημΰ άκηζζδιζηζζιμΰ— απμηεθεί αηέναζμ ηιήια ημΰ ζοκεπμΰξ άβχ- .. Αοηό πμύ ηνμθμδμηεί ημκ ακηζζδιζηζζιό δέκ είκαζ ηό κά ηαηαβ-βέθδξ αοηά ηά εβηθήιαηα αθθά ηό κά ηά δζαπνάηηδξ... Πζέν Άσκηεκιπάμοι έδςζε ημκ ηυκμ ιέ ηυ ακαημζκςεέκ ημο ηδξ 24δξ Απνζθίμο 1996: «Ώνζζιέκμζ.

Γζ' αοηό. Ό ζζςκζζιόξ εκακηίμκ ημο Ιζναήθ O πεζνόηενμξ επενόξ ηδξ πνμθδηζηήξ ζμοδασηήξ πίζηεςξ είκαζ ή εεκζηζζηζηή. Γεκ οπάνπεζ ιέθθμκ ηαζ αζθάθεζα βζ' αοηό ηό Κνάημξ. πανά ιόκμ βζά εκα Ιζναήθ «άπμζζςκζζηζημ-πμζδιέκμ» επζζηνέθμκηαξ ζηήκ άανααιζηή πίζηδ πμύ απμηεθεί ηήκ ημζκή πκεοιαηζηή ηαζ αδεθθζηή ηθδνμκμιζά ηώκ ηνζώκ ελ άπμηαθύρεςξ ενδζηεζώκ: ημΰ ζμοδασζιμύ. απμηεθεί θμβζηή αοημηημκίαξ. ζηήκ «Πμοέκ» ηήξ 4δξ Μαΐμο 1996. Όθεξ ιαξ ανκήεδηακ. πμύ εκέπκεοζε δθεξ ηζξ απμζηζμηναηίεξ ηήξ Γύζεςξ δπςξ ηαζ όθμοξ ημύξ πμθέιμοξ εεκζηζζιμύ εκακηίμκ εεκζηζζιμύ. Γζά ζοημθακηία ηέημζμο είδμοξ. ημΰ πνζζηζακζζιμύ ηαζ ημΰ Ιζθάι. γήηδζα «δζηαίςια απακηήζεςξ» άπό ηήκ «Μμκη». ζοβηνίκεζ ηό αζαθίμ ιμο ιε ηό «Πνςηόημθθμ ηώκ ζμθώκ ηήξ Σζώκ» ηαεώξ ακαθύς ζ' αοηό ημκ ιδπακζζιό ηήξ ηαηαζηεοήξ αοημύ ημΰ πμηαπμΰ ρεύδμοξ (θεπημιενή ακαζηεοή ημΰ μπμίμο επς ηάκεζ ζημ πνμδβμύιεκμ ενβμ ιμο «Παθαζζηίκδ βή ηώκ εεσηώκ ιδκοιάηςκ»). ιεηά άπό όθδ ηήκ θαζπμθμβία πμύ δδιμζζεύεδηε ζηήκ «Μμκη» άπό ημύξ Κμοζκέν. Αοηή ή θμβζηή. ηήκ «Λζιπεναζζόκ». ηαζ εζνήκδ βζα ηήκ Μέζδ Ακαημθή. Αοηό δείπκεζ ηήκ δύκαιδ ημΰ θόιπο. ημκ ναηζζζιό ηαζ ηήκ απμζηζμηναηία ηήξ Δονώπδξ ημο 19μο αζώκμξ. ηήκ «Δθδιενίδα ηήξ Κονζαηήξ». ηό νεηόν αηζιίαξ ηαηέπεηαζ άπό ημκ Κθώκη Ίιπέν. αοηό ηό δζηαίςια άκ ηαζ ακαβκςνίγεηαζ άπό ημκ κόιμ. ηήκ «Κνμοά». ηήκ «Πανζ-γζέκ». Σηήκ πναβιαηζηόηδ- . ηήκ «Ούιακζηέ».1 ΡΟΕΔ ΓΚΑΡΩΝΣΤ κμξ ιμο εκακηίμκ ημΰ ακηζζδιζηζζιμύ ό όπμζμξ απμηεθεί αδίηδια πμύ δζηαίςξ ηζιςνείηαζ από ημκ κόιμ. ημύξ Βζκηάθ Ναηέ ηαζ άθθμοξ Μπεκηανίκηα ή Βέσθ. ναηζζζηζηή ηαζ απμζηζμηναηζηή θμβζηή ημΰ ζζςκζζιμύ πμύ πνμήθεε από ημκ εεκζηζζιό.

επζθμνηζζιέκμξ αηνζαώξ ιε ηήκ ειθύηεοζδ «απμζηζώκ» ζηά ηαηεπόιεκα εδάθδ (πανά ηζξ ηαηαδίηεξ άπό ημκ Ο.Δ. μί ηδθεμνάζεζξ. Σήκ ήιενα πμύ βίκεηαζ δεηηόξ ζημ Πανίζζ αοηόξ ό εβηθδιαηίαξ ιέ ιεβάθεξ πμιπέξ ηαί πμύ ηό Λζημύκη Γαθθίαξ ύπμδέ- .Δ. δείπκεζ όηζ επνόηεζημ βζά πνάλδ εβηθδιαηζηή πνμιεθεηδιέκδ ηαζ εθεβπμιέκδ άπό ηό εθζηόπηενμ. αοηήξ ηήξ πνάλεωξ. ηά ναδζόθωκα. Σήκ ήιενα ημΰ αμιαανδζζιμύ ηήξ Κακά. όπωξ έβζκε ζηήκ ΢άιπνα ηαζ ηήκ ΢αηίθα ηώκ μπμίωκ ό ηύνζμξ οπεύεοκμξ.Ζ. ή ιεβαθύηενδ βαθθζηή εθδιενίδα ιέ ημύξ ίδζμοξ παναηηήνεξ όπωξ ηό έβηθδια ηήξ Κακά θένεζ ώξ ηίηθμ πνωημζέθζδμ: Σό ζθάθια ημΰ Άααα Πζέν ηαζ όπζ ηήκ πναβιαηζηόηδηα: «τό έγκλημα κατά τής άνθρωπότητος τοΰ Σιμόν Πε-νεξ». ημκ εζηειιέκμ αμιαανδζζιό ζηναημπέδμο ημΰ Ο.Ζ. Όθα αοηά δείπκμοκ ημκ παναπθακδηζηό νόθμ αοημύ ημΰ θοκηζανίζιαημξ άπό ηά ιέζα ιαγζηήξ επζημζκωκίαξ ηαηά ημΰ Άααα Πζέν ηαζ έιμΰ πνμζωπζηώξ.ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΑΠΑΝΣΖ΢ΔΩ΢ 2 ηα αύημζ πμύ ανκμύκηαζ ηά «εγκλήματα κατά της άνθρωπότη-τος» είκαζ αηνζαώξ μί εθδιενίδεξ. πμύ δέκ έηόθιδζακ κά παναηηδνίζμοκ «έβηθδια ηαηά ηδξ άκενωπόηδ-ημξ» ηνεζξ πμθοαμθζζιμύξ ηαηά αζεεκμθόνωκ πμύ ιεηέθενακ ηναοιαηζζιέκα παζδζά.Ζ. πμύ πνμηάθεζε ημκ εάκαημ 100 άιαπωκ.Δ. Μζά ζοκηνζπηζηή έηεεζδ ημΰ Ο. (ακαβκωνζζεείξ ωξ ηέημζμξ άπό ηήκ επζηνμπή ένεύκδξ Κάκ. ηό ζθονμηόπδια ηδξ Βδνοημύ ηαζ δθωκ ηωκ αηηώκ άπό ηδκ ζζναδθζκή αενμπμνία: βζ' αοημύξ δέκ οπάνπεζ «έβηθδια ηαηά ηδξ άκενωπόηδημξ» πανά ιόκμ ακ άθμνα ημύξ Δαναίμοξ. δθα ζπεδόκ ηά «μέσα μαζικής ενημερώσεως». Όθα αοηά ακηζιεηωπίγμκηαζ ζάκ «ακωιαθίεξ» πμύ επζηνέπμοκ ηήκ ηαηαδίηδ ηδξ αενμπμνίαξ βζά «θάεμξ αμθήξ» ηαζ ηήκ αεώωζδ ηώκ αθδεζκώκ εκόπωκ: ηδξ ζζναδθζκήξ ηοαενκήζεωξ ηαζ ημο ζηναηζωηζημύ επζηεθείμο ηδξ. ηδξ ακηίεεηδξ ιέ ηό δζεεκέξ δίηαζμ). ό Άνζέθ ΢ανόκ. άκ ηαί αοηή ήηακ ηαθμπνμαίνεηδ) μκμιάζεδηε ζηήκ ζοκέπεζα Τπμονβόξ.

Α. Ό Μπέκ Γημονζόκ δήθςκε λεηάεανα ζηό 23μ ΢οκέδνζμ ηδξ Παβηόζιζαξ ζζςκζζηζηήξ Όνβακώζεςξ: «Ή ζσθθοβζηή σποτρέωζδ όθωκ ηώκ ζζωκζζηζηώκ ορβακώζεωκ ηώκ δζαθόρωκ τωρώκ κά αοδεούκ ζε ηάεε περίζηαζδ ηό εαραϊηό ηράηος είκαζ άκεσ δρωκ. ηοηθμθμνμύκ ιεβάθμζ ηίηθμζ βζά κά ακαημζκώζμοκ: « Ό Άββας Πιέρ διαγράθεηαι άπό ηην "ΛΘΚΡΑ"» θόβς ηδξ οπμζηδνίλεςξ ημο πνμξ ημκ Γηανςκηύ. ηαζ ακ ακόμη . Σά άνενα 5 ηαζ 6 πνμζδζμνίγμοκ ηζξ ανιμδζόηδηεξ ημο. Καη' ανπήκ. ΢ηζξ Η. Σό ηαηαζηαηζηό ημο πενζβνάθεηαζ ζηόκ κόιμ ηδξ 24 Νμειανίμο 1952 βζά ηήκ «Παβηόζιζα ζζςκζζηζηή μνβάκςζδ». βζαηί είκαζ όνβακμ ημΰ ηνάημοξ ημΰ Θζναήθ. Oí ζζςκζζηέξ δβέηεξ ζηίξ ΗΠΑ δεκ ηνύαμοκ ημκ νόθμ ημοξ. ζεθ.Π.Α. Θενμοζαθήι 1953-54. Μζά ηέημζα μιμθςκία ηαηαιανηονεί ηδκ ύπανλδ ηαζ ηήκ δύκαιδ ημΰ θόιπο. Ένα πανίζτσρο λόμπσ ζηις Η. Είκαζ ηό AIPAC (American Israel Public Affairs Commitee)= Επζηνμπή Άιενζηακμ-ίζναδθζκώκ δδιμζίςκ οπμεέζεςκ).1 ΡΟΖΕ ΓΚΑΡΩΝΣΤ πεηαζ ζημ Πανίζζ έκακ άθθμκ εβηθδιαηία: ημκ ΢ηναηδβό Ραθαήθ Έϋηάκ (πμύ εζηειιέκα άθδζε κα βίκδ ηό ιαηεθεζό ζηδκ ΢άιπνα ηαζ ηδκ ΢αηίθα ηαζ πμύ εΐκαζ ζήιενα ό κμύιενμ 2 οπμρήθζμξ ημϋ Λζημύκη) ιε ύικμοξ ζημκ Μεζζία. "Ανενμ 5: «Τό Κράηος ηοκ Ιζραήθ ααζίγεηαζ ζηδκ ζσιιεηοτή όθωκ ηωκ Εαραίωκ ηαζ όθωκ ηωκ εαραϊηώκ ορβακώζεωκ ζηήκ οζηοδόιδζδ ηοΰ Κράηοσς» (Εηήζζμ αζαθίμ ηδξ Κοαενκήζεςξ ημΰ Θζναήθ. 243). αοηό ηό ζζπονό θόιπο είκαζ επζζήιςξ δζαπζζηςιέκμ ζημ Καπζηώθζμ.Π.

αοηή ή πίεζδ δεκ είκαζ ιζηνόηενδ. 231-232).ΔΘΚΑΘΩΜΑ ΑΠΑΝΣΗ΢ΕΩ΢ 2 ιζα ηέηοζα ζηάζδ έρτεηαζ ζέ ακηίεεζδ ιε ηζς αρτές ηωκ ακηζζηοίτωκ τωρώκ» (Jerusalem-Post. επζζηνέθμκηαξ διςξ ζηήκ Γαθθία. ωζηόζο. ό ΢ζνάη δήθςκε: «Ή εβηθδιαηζηή ιακία ηωκ δσκάιεωκ ηαηοτής αοδεήεδηε από ηοσς Γάθθοσς ηαζ ηό Γαθθζηό Κράηος».π. "Εκα πανάδεζβια αοηήξ ηδξ δοκάιεςξ: δηακ ό Πνόεδνμξ ηδξ Επζηνμπήξ Ξέκςκ Τπμεέζεςκ ηήξ Γενμοζίαξ Γενμοζζαζηήξ Φμοθιπνάζη. έηακε ιζα ένεοκα βζ' αοηό ηό θόιπο ηαζ ηδκ ζοκόρζζε ζημ ηακάθζ CBC ηήξ αιενζηακζηήξ ηδθεμνάζεςξ ζηζξ 7 Όηηςανίμο 1973: «Οί Ιζραδθζκοί εθέβτοσκ ηδκ ποθζηζηή ηοσ Κοβηρέζζοσ ηαζ ηής Γεροσζίας». ζηζξ επόιεκεξ εηθμβέξ έπαζε ηδκ έ'δνα ημο ζηδκ Γενμοζία.ηζ ηαζ έζεΐς» («Μμκη» 12-7-90). ζημ Θζναήθ. "Εκα πακίζπονμ θόιπο ζηδκ Γαθθία ΢ηή Γαθθία. Π. κά θακηάγεζηε δζπθή πίζηδ ηαζ σπαηοή» («Μμκη». ό Μεβάθμξ Ραααΐκμξ ΢ζηνμύη. Λεξ ηαζ ιπμνμύζαιε κά λεβεθαζημύιε! ΢ηήκ δζάνηεζα ηήξ ηεθεοηαίαξ πενζόδμο ύπό ηήκ Πνμεδνία ημΰ ίδζμο Μεβάθμο Ραααίκμο ζηζξ 16-7-95. πνμζεέηεζ: «τωρίς.. δδθώκεζ ζημκ Ίηγάη ΢αιίν (αοηόκ πμύ ηό 1941 πνόηεζκε ηήκ ζοιιαπία ημο ζημκ Υίηθεν): «Κάεε Γάθθος Εαραίος είκαζ έκας ακηζπρόζωπος ηοσ Ιζραήθ. δνα αζαθίμ ιμο ζ. 13-7-90). 17 Αοβμύζημο 1952. . Νά είζηε αέααζος όηζ ηάεε Εαραίος ζηήκ Γαθθία. σπεραζπίγεηαζ δ. απθώξ είκαζ παιδθόηενςκ ηόκςκ.

υθμζ πνμδυηεξ ηαζ «ηνμιμηνάηεξ». αημθμοεμφκ ηαηά πυδαξ. . «Αηόιδ ηαζ ζηζξ πεζνόηενεξ ζηζβιέξ ό θαόξ ιαξ πμηέ δέκ άπεηήνολε ημκ εαοηό ημο» (III. ηδξ ζοκέπεζαξ ημο βαθθζημύ Κνάημοξ ιεηαλύ 1940 ηαζ 1944». «ό Χίηθεν δδιζμύνβδζε ηό Βζζύ» (I. ηυηε υ Νηέ Γηχθ ήηακ έκαξ «θζπμηάηηδξ» (υπςξ ημκ απμηαθμφζε ηυ Βζζφ) ηαζ έιεΐξ. από ηήκ ακςηάηδ βαθθζηή ανπή. "Ακ ηυ Βζζφ ήηακ έκα κυιζιμ ηνάημξ. ζ. ζ. ζ.1 ΡΟΕΔ ΓΚΑΡΩΝΣΤ Γζπθή άνκδζδ ηςκ απυρεςκ ημο ΢ηναηδβμφ Νηε Γηχθ. 107). Δηθνάγμοκ ηήκ «ααεζά ζηακμπμίδζδ ημοξ βζα ηήκ ακαβκώνζζδ. Οζ δβέηεξ ημο CRIF (ακηζπνμζςπεοηζηυ ΢οιαμφθζμ ηςκ εανασηχκ εεζιχκ ζηήκ Γαθθία) παζνεηίγμοκ ιέ εκεμοζζαζιυ αοηήκ ηήκ άνκδζδ. 2. μί Ακηζζηαζζαημί. ζ. ζ. 388). Ό Νηε Γηχθ δέκ έηνεθε ηέημζα πενζθνυκδζδ βζά ημκ θαυ ηήξ Γαθθίαξ: «Ή ζοκηνζπηζηή πθεζμρδθία ημΰ βαθθζημύ θαμύ. 442). ή πνμδμζία δέκ ήηακ πανά ό πμηαπόξ αθνόξ ζηήκ επζθάκεζα εκόξ ζώιαημξ πμύ πανέιεζκε οβζέξ» (III. αθέπεζ ηήκ "Δθεύεενδ Γαθθία" ηήκ έηθναζδ ηςκ εοπώκ ηαζ ηήξ αμοθήζεςξ ηδξ» (I. Όθα ηά ηυιιαηα ηαζ υθμξ υ Σφπμξ. 194). 389). «Λεκ οπάνπεζ αθδεζκή βαθθζηή ηοαένκδζδ» (I. Κάεε κμιζιυηδηα ζηζξ «ιανζμκέηηεξ» ημο Βζζφ ημτ μπμίμο δεκ εεχνδζε πμηέ «ηνάημξ»: «Γζεηήνολα ηήκ πανακμιία εκόξ ηαεεζηώημξ πμύ ήηακ ζηδκ δζάεεζδ ημϋ επενμύ» (Ακαικήζεζξ I. Ό Νηε Γηχθ ανκζυηακ: 1. ιή απμδεπόιεκδ έκα ηαεεζηώξ πμύ επζαθήεδηε ιέ ηήκ αία ηαζ ηήκ πνμδμζία. άπυ ηήκ «Μμκη» ιέπνζ ηαζ ηήκ «Οφιακζηέ». 394) ηαζ παναεέηεζ ηήκ απυδεζλδ: ηυ λεζήηςια ημτ πανζζζκμφ θαμφ: «ηέζζενα πνόκζα ηαηαπζέζεςξ δέκ ιπόνεζακ κά ηζαηίζμοκ ηήκ ροπή ηήξ πνςηεύμοζαξ. ζ.

Σεθζηχξ ή είκαζ αοηυ πμφ ανκμφιαζ πμφ ζηήκ δζάθεηημ ημοξ απμηαθμφκ «ανκδηζζιυ». Γζπθή εβηθδιαηζηή δδια- . αθθά ηαζ ζηδκ Δηηθδζία. Ή Δπζζημπή ζπεφδεζ κά φπαημφζδ: υ Υάηγεκιπενβη έζηεζθε ηυ ηεθεζίβναθμ ημο ζηζξ 29 Απνζθίμο. Τό ηαμπού ηής Νσρεμβέργης: μια σπόθεζη Νηρέϋθοσς από ηήν ανάποδη Σί ιέκεζ άπ' υθμκ αοηυκ ημκ ιεεμδεοιέκμ ζάθμ ηςκ ιέζςκ. Άνηεΐ κά δζάααζδ ηάκεζξ ηυ αζαθίμ βζά κά δζαπίζηςζδ υηζ δέκ ανκμφιαζ μφηε ηά εβηθήιαηα ηαηά ηήξ άκενςπυηδημξ πμφ δζεπνάπεδζακ απυ ημκ Υίηθεν έλ αζηίαξ ημΰ αζιμζηαβμφξ ναηζζζιμφ ημο εκακηίμκ ηχκ Δαναίςκ ημφξ μπμίμοξ ηαηδβμνεί ζοβπνυκςξ χξ αοημονβμφξ ηήξ Όηηςανζακήξ Δπακαζηάζεςξ (εθεονίζηεζ ημκ υνμ «ίμοδαζμιπμθζεαζηζζιυξ») ηαζ χξ ηονίμοξ ημΰ δζεεκμφξ ηαπζηαθζζιμφ. Σήκ σδζα ήιενα ηυ Γναθείμ ηήξ «ΛΗΚΡΑ» εηδζχηεζ ημκ Άααα Πζέν δζυηζ «δζαηδνεί ηήκ οπμζηήνζλδ ημο ζημκ Ρμγέ Γηανςκηφ». ΢ηζξ 30 Απνζθίμο 1996 ή «Οφιακζηέ» (!) ιάξ πθδνμθμνεί: «Ό Πνόεδνμξ ημΰ 0?ΙΡ Ά κνύ Χάηγεκιπενβη γήηδζε πεεξ από ηήκ ζενανπία ηδξ Δηηθδζίαξ ηδξ Γαθθίαξ κά πάνδ εέζδ πάκς ζημ αζαθίμ ανκδηζζιμύ ημϋ Ρμγέ Γηανςκηύ ηαζ ζηδκ όθμ ηαζ πζμ θακενή οπμζηήνζλδ πμύ ημϋ πανέπεζ ό Άααάξ Πζέν».ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΑΠΑΝΣΖ΢ΔΩ΢ 2 ΢ημ πνυζθαημ επεζζυδζμ ημτ θοκηζανίζιαημξ ημτ Άααα Πζέν ηαζ ειμφ. αοηή ή δφκαιδ ημτ θυιπο έπεαεααζχεδ υπζ ιυκμ ζηδκ εοεοβνάιιζζδ ηςκ «ιέζςκ». Αιέζςξ δδιμζζεφεηαζ ηυ ηείιεκμ ηδξ Δπζηνμπήξ ή μπμία «ηαηαδζηάγεζ ηήκ ζηνάηεοζδ ημϋ Άααα Πζέν ζημ πθεονό ημο Ρμγέ Γηανςκηύ». Ό Υάηγεκιπενβη είπε υηζ ίηακμπμζήεδ απυ ηήκ εέζδ ηήξ Δηηθδζίαξ ηήξ Γαθθίαξ ή μπμία «έπενζεςνζμπμίδζε» ηήκ Γεοηένα ημκ Άααα Πζέν.

Ή ηνζηζηή ιμο ζηζξ «ανπέξ» ηδξ Νονειαένβδξ ζηδνίγεηαζ: α) ζημκ ϊδζμ ημκ μνζζιό αοηήξ ηδξ δζαδζηαζίαξ πμύ δόεδηε λεηάεανα άπό ημκ Πνόεδνμ ημο. ζημκ πνμζδζμνζζιό ημο «ηώκ εβηθδιάηωκ ηαηά ηδξ εζνήκδξ». δεκ ηαηδβόνδζε αοημύξ πμύ έηζζ δζεοηόθοκακ ηήκ άκμδμ ημΰ Υίηθεν επζηνέπμκηαξ ζέ έκακ δήιζμ ηώκ θαώκ κά έιθακζζεή ώξ ζωηήναξ ημΰ θαμΰ ημο. αςηό ηό δικαζηήπιο ανηιπποζωπεύει ηήν ζςνέσιζη ηών πολεμικών πποζπαθειών ηών Σςμμάσων Χωπών».1 ΡΟΕΔ ΓΚΑΡΩΝΣΤ βωβία: ή πνώηδ βζα κά έιθακζζεή ζημοξ Γοηζημύξ ώξ ηό πνμπύνβζμ ηαηά ημο ημιιμοκζζιμύ. 101 ώξ ζ. Aύηό πμύ ανκήεδηα είκαζ όηζ ηό Γζηαζηήνζμ ηδξ Νονειαένβδξ ιπμνεί κά εεωνδεή δηζ έδδιζμύνβδζε κμιμθμβία ηαζ δηζ απμηεθεί ηνζηήνζμ ηδξ ζζημνζηήξ αθήεεζαξ. Ό ιεβάθμξ "Αββθμξ μζημκμιμθόβμξ Λόνδμξ Κέϋκξ εΐπε πή ηόηε ζημ αζαθίμ ημο «Οί οικονομικέρ ζςνέπειερ ηηρ ειπήνηρ» (1922): «Μέ μιά ηέηοια ζςνθήκη θα έσεηε πόλεμο ππιν πεπάζοςν είκοζι σπόνια!» Έδώ επίζδξ ηό Γζηαζηήνζμ ηδξ Νονειαένβδξ. ζ. άθμΰ ηόζεξ ειπενζζηαηωιέκεξ ακαεεωνήζεζξ ηαηέδεζλακ πόζμ εζθαθιέκεξ ήζακ μί ενβαζίεξ ηαζ μί δζαδζηαζίεξ ημο (δνα ζημ αζαθίμ ιμο. 168). .ή δεύηενδ βζα εζωηενζηή ηαηακάθωζδ. ημκ Γεκζηό Δζζαββεθέα ηώκ Ζκωιέκωκ Πμθζηεζώκ Ρόιπενη Σγάηζμκ ζηδκ ζοκεδνίαζδ ηδξ 26-7-1946 : «Οί Σύμμασοι ηςπικώρ βπίζκονηαι ακόμα ζέ εμπόλεμη καηάζηαζη μέ ηήν Γεπμανία ώρ ζηπαηιωηικό δικαζηήπιο. βζα κά ζοζπείνωζδ ηζξ θαϊηέξ ιάγεξ: Ή ΢οκεήηδ ηωκ Βενζαθθζώκ ημΰ είπε πανάζπεζ ιέβζζηα επζπεζνήιαηα βζ' αοηό άθμΰ ιάπμκηακ ιέπνζξ ελακηθήζεωξ ηδκ δηηδιέκδ ημύ 1918 Γενιακία.

ακηζεέηωξ από ημύξ ηακόκεξ πμύ δζέπμοκ δθα ηά δζηαζηήνζα. "Αρθρο 21: «Θεωπεί εξ ϊζος γνήζιερ αποδείξειρ ηά νηοκοςμένηα και ηιρ επίζημερ εκθέζειρ ηων ζςμμασικών κςβεπνήζεων». ηό πκίλζιμ ηάεε πναβιαημβκω- .000 Πμθωκώκ αλζωιαηζηώκ ηήκ μπμία απέδωζε ζημκ βενιακζηό ζηναηό. "Αββθμζ. Ή ίενμπμίδζδ αύημΰ ημο ηαιπμύ απαζημύζε πνμθακώξ ηήκ απαβόνεοζδ ηάεε ένεοκαξ. ΢ηήκ Νονειαένβδ. ανζειόξ πμύ έηημηε έπεζ άιθζ-ζαδηδεή εονέωξ. Μέ ηόκ ϊδζμ ηνόπμ έβζκε δεηηή ηαζ ή ακαθμνά ηώκ ΢μαζεηζηώκ μί όπμζμζ. έπμκηαξ απεθεοεενώζεζ ηό ζηναηόπεδμ "Αμο-ζαζηξ-Μπζνηεκάμο έδωζακ ηόκ ανζειό ηώκ 4 εηαημιιονίωκ κεηνώκ ζέ αοηό ηό ζηναηόπεδμ. όπωξ εϊδαιε. ΢ημκ Κακμκζζιό ακαθένμκηαζ ηά έλδξ: "Απθπο 19: «Αςηό ηό Δικαζηήπιο δέν δεζμεύεηαι από ηοςρ ηεσνικούρ κανόνερ ηούρ ζσεηικούρ με ηην διεξαγωγή ηηρ αποδείξεωρ».ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΑΠΑΝΣΖ΢ΔΩ΢ 2 α) ΢ημκ Κακμκζζιό αύημΰ ημο εηηάηημο Γζηαζηδνίμο (ηόκ όπμζμ επελενβάζηδηακ ζημ Λμκδίκμ ζηζξ 8-8-1945 Αιενζηακμί. Υάνζξ εζξ ηδκ εθανιμβή αοηώκ ηωκ «ανπώκ» ή ιάθθμκ ζε αοηήκ ηήκ απμοζία ανπώκ ηαζ ζ' αοηήκ ηήκ εζηειιέκδ πανααίαζδ ηάεε δζηαζηζηήξ δεμκημθμβίαξ επί παναδείβιαηζ είκαζ πμύ ό Ρώζζμξ Δίζαββεθεύξ Ρμοκηέκημ ιπόνεζε κά δδθώζδ οπμπνεωηζηώξ απμδεηηή ηήκ έηεεζδ βζά ηήκ ζθαβή ζημ Καηζκ 11. δέκ επαθδεεύεδηακ μύηε ηά ηείιεκα μύηε μί ιανηονίεξ μί ζπεηζηέξ ιέ ηήκ «ηεθζηή θύζδ» ηαζ δέκ ελεηάζεδηε ηό όνβακμ ημο εβηθήιαημξ (άζθολζμβόκα ηαιζόκζα ή "εάθαιμζ αενίωκ")». ηό θέω ζημ αζαθίμ ιμο. εκώ είπε άπμδεζπεή όηζ έκμπμζ ήζακ μί ΢μαζεηζημί δβέηεξ. Γάθθμζ ηαζ Ρώζζμζ ζεύκμκηεξ) ηαζ μί όπμζμζ δεκ επζηνέπμοκ ηαιιία αιθζαμθία βζά ηδκ κμιζηή ημο ζδζμηοπία.

κέμοξ «Θεμηηυκμοξ θαμφξ» απέκακηζ ζημκ ιμκαδζηυ «εηθεηηυ θαυ».».1 ΡΟΕΔ ΓΚΑΡΩΝΣΤ ιμζφκδξ ηαζ ηήκ ηαηαζοημθάκηδζδ μπμζμοδήπμηε επζπεζνμφζε κά αιθζζαήηδζδ ημο.υ Κθίθημκ Φάκηζιακ γδημΰζε ζημ εαδμιαδζαίμ πενζμδζηυ ημο «Νζμο Γζχνηεν» «κά ηαθθζενβδεή έκα άζαεζημ ιίζμξ βζά δθμοξ ημύξ Γενιακμύξ ηαζ όπζ ιόκμ βζά ημύξ Ναγζ δβέηεξ ημο» δζυηζ. ηαζ φπεδείηκοε ημφξ ηνυπμοξ χζηε ζε 60 πνυκζα ή βενιακζηή θοθή κά αθακζγυηακ ηεθείςξ. ηυ θυιπο έθααε ηήκ ζηοηάθδ ηςκ ζηναηζςηζηχκ ηαζ ενδζηεοηζηχκ δβεηχκ υπζ ιυκμ βζά κά θοκηζάνδ άημια πμφ (υπςξ υ Άααάξ Πζέν ηαζ εβχ υ σδζμξ) ημθιμφκ κά ηαηαπαημφκ ηά κέα είδςθα ηδξ ιμκαδζηήξ ζηέρεςξ ηαζ ημο «πμθζηζηχξ υνεμΰ». Καζ μί ναηζζζηζημί πανμλοζιμί. άθθά ιάθθμκ ή ηεθζηή έηθναζδ ηωκ ααεύηενωκ εκζηίηηωκ ημο βενιακζημύ θαμύ». . Οί ακηζζημζπίεξ είκαζ εηπθδηηζηέξ: ζήιενα. Αοηυ πνμζμιμζάγεζ άηνςξ ιε ηήκ πενίπηςζδ ημΰ Λμπαβμφ Νηνέτθμοξ δπμο εεςνήεδηε αθάζθδιμ κά αιθζζαδηδεμφκ μί απμθάζεζξ εκυξ ζηναημδζηείμο άπαναδέηηςξ ακηζζδιζηζημφ ηαζ ιζαξ Δηηθδζίαξ ζοκεζζέθενε ζηήκ υπζ θζβχηενμ απανάδεηηδ ηαηαζοημθάκηδζδ ημΰ ζοκυθμο ηςκ εανασηχκ ημζκμηήηςκ ηζξ υπμζεξ έημθιμΰζε κ' άπμηαθή «θαυ Θεμηηυκμ». «ή ζδιενζκή επζεεηζηόηδηα ηωκ Ναγζ δέκ είκαζ ένβμ ιζαξ μιάδμξ ηαημπμζώκ.. ζοβπέμκηαξ έκακ μθυηθδνμ θαυ. Μία «Ακολουθία τοΰ μίσους» ΢ήιενα επακαθαιαάκεηαζ ή εειαημθμβία ημΰ 1942. δεκ αλίγμοκ κά γμοκ. έθεβε. όπμζμζ ηζ ακ είκαζ αοημί. υηακ υ Σεμκηυν Κάμοθιακ δήθςκε: «Οί Γενιακμί. άθθά ηαζ βζά κά ηαηδβμνήζεζ μθυηθδνμοξ θαμφξ. ακάθμβμζ ιε αοημφξ ημΰ Υίηθεν. ιε ημφξ εβηθδιαηίεξ δβέηεξ ημο (((Germany must peush» ή Γενιακία πνέπεζ κά έλα-θακζζηή).

βνάθεζ ήδδ ζηήκ εζζαβςβή ημΰ αζαθίμο ημο (ζ. 19). ζημ αζαθίμ ημο βζά «ηυ Ταθιμύδ» (Έηδ. υθμοξ ημφξ Γάθθμοξ. 62) ηαϊ πμύ ηάκεζ ηήκ Γαθθία «παηνίδα ημΰ έεκζημζμζζαθζζιμΰ» (ζ. άκ ηαζ ηνμιενά πνμζεηηζηυξ ζηήκ ενεοκά ημο. 125). Κάηζ πανυιμζμ ιέ ηυ αζαθίμ ημΰ Μπενκάν Άκνφ Λεαφ «Ή βαθθζηή ζδεμθμβία» δπμο υ ζοββναθέαξ πανμοζζάγεζ ιέ ιακία ηαηαθεφβμκηαξ ζηζξ πεζνυηενεξ ζζημνζηέξ δζαζηνεαθχζεζξ. άθθα ηαζ . Ό Ραααΐκμξ Α. άπμθμβμφιεκμξ εη ηχκ πνμηένςκ βζά μπμζεζδήπμηε εκδείλεζξ δζαηνίζεςκ: «Χνεζαγόηακ ζημκ Εαναίμ ιζα ενδζηεία ή μπμία όπζ ιόκμ εά ημκ δζέηνζκε ζοκεπώξ από ημύξ εζδωθμθάηνεξ. ημκ ζθαβέα ηδξ Υεανχκμξ). Μια υυλετική ανάβνωση της Βίαλου Συ αίζεδια ηήξ ζζςκζζηζηήξ άκςηενυηδημξ ιμζάγεζ πμθφ ιέ ηήκ ελφικδζδ ηήξ ηαεανυηδημξ ηήξ Άνείαξ θοθήξ. πμφ πνδζζιεφεζ ζάκ δζηαζμθμβία ηάεε ηονζανπζηήξ αίιμζηα-βμΰξ πμθζηζηήξ. χξ δδιζμονβμφξ εκυξ «θα-ζζζιμΰ βαθθζημΰ ηφπμο». φπυ ηυ Βζζφ. Συ Βζζφ είκαζ υ ηανπυξ υθδξ ηδξ βαθθζηήξ παζδείαξ: "Οθδ ή βαθθζηή παζδεία ηαηαιανηονεί ηήκ ανπαζόηδηα ιαξ ζηήκ θαοθόηδηα (ζ. ημκ δμθμθυκμ ημΰ Ραιπίκ ή ημκ Μπα-νμφπ Γημθκηζηάσκ. Κμέκ. Payot 1983). ζηήκ ηαθιμοδζηή πανάδμζδ ηήξ ακαγδηήζεςξ παβημζιίςκ ζηζβιχκ.ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΑΠΑΝΣΖ΢ΔΩ΢ 2 To 1996. έκα αιενζηακζηυ πνμσυκ ηδξ ζζςκζζηζηήξ παζδείαξ (ζακ ημκ Ίβηάθ Άιίν. ζημ αζαθίμ ημο ιέ ηίηθμ: «Hitler's willing ex-emliaipes» (Oi αθμζζωιέκμζ εηηεθεζηέξ ημΰ Χίηθεν) πενζβνάθεζ ημοξ Αιενζηακμφξ ζάκ «έκα έεκμξ δμθμθόκωκ». ηάπμζμξ Νηακζέθ Γζμκάπ Γημθκηπάβηεκ ειπκευιεκμξ απυ ηζξ σδζεξ αημθμοείεξ ημΰ ιίζμοξ.

οπεκεοιίγμοιε ιόκμ ηήκ πμθζηζηή ενιδκεία ηαί ηο αίζθημα άνωηεπόηηηορ πού αποππέει άπό μια θονηαμενηαλιζηική καί καηά λέξη ανάγνωζη. εϊηε άπό εληνειζζηέξ Ηζναδθίηεξ. du Seuil 1990): «ό Εβραίος βρίζκεηαι πιο κονηά ζηήν ανθρωπόηηηα άπό οποιονδήποηε άλλο». δηι ήηαν μέλος ηης εβραϊκής θσλής». Ασηά πμύ απμηαθεί «ζύκμνα άπό θωηζά» πμύ «διακρίνοσν και τωρίζοσν ηούς Εβραίοσς από όλοσς ηούς άλλοσς». Θέια πμύ επακαθαιαάκεηαζ άπό ημκ Έθϊ Βίγεθ ζημ αζαθίμ ημο «Ταλμοσδικός Εορηαζμός» (Ed. Αοηόξ είκαζ «ό ζπόρος άπό ηον όποιο προήλθε ηό Ταλμούδ» (ζ. Υνέμξ πμύ απμαθέπεζ ζηήκ εκόηδηα ηήξ άκενωπόηδημξ ηαζ όπζ ζηήκ δζάζπαζδ ηδξ. εϊηε άπό πνζζηζακμύξ θμκηαιεκηαθζζηέξ. ηόζο περιζζόηερο είζαι άνθρωπος».1 Ρ ΟΕΔ Γ ΚΑΡΩΝΣΤ πού θά ηούς θύμιζε αδιαλείπηως. «"Οζο περιζζόηερο είζαι Εβραίος. βνάθεζ ό Ραααΐκμξ "Αϊγεκιπενβη ό όπμζμξ δζεοεύκεζ ηίξ εαναϊηέξ εηπμιπέξ ηδξ Κονζαηήξ ζημκ Ακηέκκα II (Πδβή: Ραααΐκμξ Αϊγεκιπενβη: «Μία ιζηορία ηων Εβραίων» (CAL 1970). αν δηλαδή γίνη πιζηόρ ηήρ θαςμαζηήρ ιοςδαϊκήρ πίζηεωρ ηών . απμηεθεί ιόκζιδ πδβή ζοβηνμύζεωκ ηαί είκαζ ακενώπζκμ πνέμξ ιαξ κα ηήκ ειπμδίγμοιε. 19). "Δκαξ ηέημζμξ ζζπονζζιόξ ζηάεδηε ή δζηαζμθμβζηή αάζδ δθωκ ηωκ ανπαίωκ απμζηζμηναηώκ ηαί ηδξ ζδιενζκήξ πμθζηζηήξ πνμζανηήζεωξ ηήξ ζζναδθζκήξ δβεζίαξ. Γεκ εα ακμίλμοιε εδώ εεμθμβζηή ζογήηδζδ. θέβεζ δηζ ανίζηεζ ηήκ πζμ δοκαηή ηδξ έηθναζδ ζημκ "Δζδνα. εϊηε άπό ζζθαιζζηέξ. Αύηη ή θςλεηική ανάγνωζη ηώκ ζενώκ ηεζιέκωκ. ηδξ ηαημπήξ εδαθώκ αβκμώκηαξ ηό δζεεκέξ δίηαζμ ηαί ηώκ επζεέζεωκ ηδξ. Το Ιζπαήλ δεν εσει μέλλον ζέ μια αδελθική ζςνύπαπξη ηών λαών παπά μόνο άν «άποζιωνιζθή».

αθθάγμκηαξ πανάηαλδ όηακ αοηή δεκ δεπόηακ ηήκ αιθζζαήηδζδ. Άπό ηήκ ζηζβιή πμύ μί απμηθίζεζξ ιαξ οπάνπμοκ. εεκζηζζηζηή. άπό ηήκ απενβία ηώκ ακεναηωνύπωκ ημο 1948 ιέπνζ ηήκ ζηάζδ ιαξ απέκακηζ ζηήκ ΢οκεήηδ ημο Μάαζηνζπη. Μια πνμθδηζηή ακάβκωζδ: Ό Άββαρ Πιέπ Αοηό αηνζαώξ είκαζ πμύ ιαξ ζοκδέεζ ιέ αδεθθζηή αγάπη ιέ ημκ Άααά Πζέν ζ' δλη ηήκ δζάνηεζα αύημΰ ημο αζώκμξ. κά αθθάλω ηίπμηα από ηό αζαθίμ ιμο ηό όπμζμ εκανιμκίγεηαζ ιέ ημκ αβώκα ιμο βζα ημκ άκενωπμ πάκω από ιζζό αζώκα. πνμζαάθ- . πωνίξ εβωζζιμύξ άθθά έιπθμοηζγόιεκμζ πάκημηε άπό ηζξ αιμζααίεξ ηνζηζηέξ.ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΑΠΑΝΣΖ΢ΔΩ΢ 2 Πνμθδηώκ ημο* αοηήξ πμύ δεκ ζημπεύεζ ζηδκ ζηναηζωηζηή. Πόζμ μίηημ ηαζ πόζδ πενζθνόκδζδ αλίγμοκ αοημί πμύ ιζθμύκ βζά «ηοθθή θζθία» ηαί ακόμη πενζζζόηενμ. θμζπόκ. άθθά βειάηδ άπό εεία πίζηδ. πανά ηζξ δζαθμνεηζηέξ μδμύξ πμύ αημθμοεήζαιε ζηήκ πνμζπάεεζα ιαξ κά εηπθδνώζμοιε ηήκ εεϊηή απμζημθή ημο άκενωπμο. όπωξ ανιόγεζ ζέ έ'κακ αδεθθό κά αμδεά ημκ αδεθθό ημο κά ανή ημκ δνόιμ ηήξ αθήεεζαξ. απμζηζμηναηζηή ηαηάηηδζδ άθθα ζηήκ αηηζκμαμθία ημο εείμο ιδκύιαημξ πάκω ζε δθδ ηήκ βδ. Γζ' αοηό ηαζ μί δόθζεξ επζεέζεζξ ηαηά ημΰ Άααά Πζέν επεζδή ανκήεδηε κά ιέ απμηήνολδ αηζιάγμοκ αοημύξ πμύ δέκ βκωνίγμοκ ηί ζδιαίκεζ δζάθμβμξ αηόια ηαζ δζαθωκώκηαξ ηαζ αοηό εΐκαζ αγάπη. ημο ηάεε άκενωπμο. Αοηή ή αδεθθμζύκδ δέκ ειπενζέπεζ ηαιιία ηύθθωζδ. ηαζ ζοκεπώξ πάκηα ζπεηζηή ηαζ ηαπεζκή. Γεκ έπω. αθθά πμηέ ζηόπμ: ηήκ οπενάζπζζδ ημο ακενώπμο. ακηζιεηωπίζαιε ηζξ επζθμβέξ ιαξ. βζαηί ό ηάεε άκενωπμξ θένεζ ιέζα ημο ημκ ΘΔΟ. ή επζημζκωκία πνμξ ιία αθήεεζα εκηεθώξ ακενώπζκδ.

.Γ ηήξ Γαθθίαξ. Καηαββέθθοκηας ηήκ «ποθζηζηή ασηοηηοκία» ηϋκ ζζραδθζκϋκ δβεηϋκ. ιζθοϊζε ζηήκ βθϋζζα ηϋκ Ιοσδαίφκ Προθδηϋκ. ηύνζμζ ημϋ Οίημο ημϋ Ιζναήθ. Δέκ κμιίγεζξ όηζ ή οπενάζπζζδ ημοξ ειπίπηεζ ζημ πεδίμ δνάζεωξ ζμο βζα ημοξ 8. θμζπόκ. βζά ηήκ θεδθαζία ηής βδς ηοσς ηαζ ηφκ εζηζϋκ ηοσς (ωπφς ηοψ ηω προζάπηοσκ ηω «Δαραχηω Βήια» ηαζ οί Κοσζκέρ) ηαζ προζέεεζε ωηζ ηακείς "Αρααας δέκ είκαζ σπεϊεσκος βζά ηά εβηθήιαηα ηοψ Χίηθερ («τρζζηζακω αποζηάηδ» ηοκ αποηαθεί ω Άααάς Πζέρ). Εηαημιιύνζα Παθαζζηίκζμζ εηδζώπεδηακ από ηά ζπίηζα ημοξ. θφκάγοκηας: «Αημύζηε.Ό. 1-12) Ό Άααάς Πζέρ αρκήεδηε πάκηοηε κά ωκοιάζδ «Γή ηής Δπαββεθίας» ιζά βή ηαηαθδθεεΐζα εχηε άπω ηζς ερσθζηές ζερές ελμκηϋζεζς ηοΰ Ίφζία ζηήκ Ιερζτϋ ή ηήκ Χεαρϋκα εχηε άπω ηζς .» Ό αθϊβζζηος προθήηδς γήηδζε. Καηά ηήκ αηζιφηζηή ηαζ υεσδή δίηδ ποϊ ιας έβζκε.1 ΡΟΖΕ Γ ΚΑΡΩΝΣΤ θοκηας ηοκ Παηέρα. ζηο ωκοια ηφκ Γσηζηϋκ. ηαζ πζθζάδεξ Λζαακέγωκ ακαβηάζηδηακ κά πάνμοκ ημοξ δνόιμοξ ελ αζηίαξ ηωκ Ιζναδθζκώκ επζεέζεωκ. Πζέν. (Μζταίας ΠΙ. ζσββκϋιδ απω ηοσς Παθαζζηζκίοσς. Έλ αζηίαξ ζαξ ή Σζώκ εά όνβωεή ζακ πωνάθζ ηαζ ή Ιενμοζαθήι εά βίκδ έκαξ ζωνόξ ενεζπίωκ». Όηακ. πόζμ εαοιάγω ηήκ δνάζδ ζμο βζά ημοξ απμαθήημοξ ηαζ ζδζαζηένωξ βζα ημοξ άζηεβμοξ. ηοσ είτα πή: «Γκωνίγεζξ. βζα «βεροκηζηή άκοζα» ή «τεζραβϋβδζδ απω ηω περζαάθθοκ ηοσ ή βζα προζσκοδζηω ακηζζδιζηζζιω».. απω ηοκ Άιϋς ζηοκ Μζ-ταία. ζηήκ Γάγα. είπε ωηζ ή αία αηϊρφκε ηήκ σπωζτεζδ. πμύ μζημδμιείηε ηήκ Σζώκιέζα ζημ αίια ηαζ ηήκ Ιενμοζαθήι ιέζα ζημ έβηθδια. εύιαηα ηήξ ζζναδθζκήξ ηνμιμηναηίαξ. είτα ζσκακηήζεζ ηοκ Άααά. ζηδκ αρτή ασηής ηής «σποεέζεφς».

εκχπζμκ ημο ΢ακπεκηνίκ. μφηε Μμοζμοθιάκμξ άθθα πνμδβμφιεκμξ υθςκ. Ακηίεεηα. επζεέζεωκ ηαζ πανααζάζεωκ ημΰ δζεεκμΰξ δζηαίμο βζα ηήκ εηπθήνςζδ ημΰ ζημπμΰ πμφ ημφξ ακεηέεδ άπυ ηυκ πκεοιαηζηυ παηένα ημοξ: Οζ εειεθζώδεζξ ιΰεμζ ηήξ ζζναδθζκήξ πμθζηζηήξ. "Εηζζ. δπςξ έβναρε υ ζμθζζηήξ Ζάκ Νηακζέθ ζηυ «Nouvel Observateur». εκαξ «πενζπθακχιεκμξ Άναιαΐμξ» πμφ ηδνφζζεζ ηήκ ΢οιιαπία ημΰ ΘΕΟΤ ιέ «υθεξ ηίξ μζημβέκεζεξ ηήξ βήξ» ηαί επεζδή θένμοιε ιέζα ιαξ ηυκ σδζμ ΘΕΟ υ Άααάξ Πζέν ηζ έβχ ηαί υθμζ μί άκενςπμζ πμφ αβςκίγμκηαζ βζα ηήκ ακενχπζκδ εκυηδηα. ηαί αίζπμξ βζα ημφξ θανζζαίμοξ. Ανκήεδηε κα έπζμνηήζδ ηαί δζαβνάθδηε: ηζιή βζα ηυκ σδζμ. πμύ ειπμδίγμοκ ηήκ εζνήκδ άθθα μί εεκζηζζηζηέξ αζνέζεζξ· θαιπνό πανάδεζβια μί ηοαενκώκηεξ ημΰ Ιζναήθ μί όπμζμζ αβζμπμζμύκ ιζα πμθζηζηή ζηοθεύζεωξ. μφηε Υνζζηζακυξ. 22 . υπςξ ηαζ ζηυ Κάθν Κάζζει ηυ 1956 ή ζημκ Λίαακμ. ζπεηζηά ιέ ηζξ «ενδζηείεξ εκακηίμκ ηήξ εζνήκδξ». ακηζζηεηυιαζηε ζε ηάεε πείναια ή απυπεζνα ζδζμπμζήζεςξ ηήξ εείαξ επαββεθίαξ. θμζπυκ. άπυ ηυκ ΢ανυκ ηυ 1982 ιέπνζ ηυκ Πένεξ ηυ 1996. Λεκ είκαζ μί ενδζηείεξ. ΢αάνηζεκιπενβη. πμφ οπάνπεζ ζε υθμοξ ιαξ ακελαζνέηςξ. εκχπζμκ ηδξ κέαξ Θενάξ ελεηάζεςξ. υ Άααάξ Πζέν ηζ εβχ ακηζδνμφιε ζηήκ θμκηαιεκηαθζζηζ-ηή πνδζζιμπμίδζδ ηχκ ενδζηεζχκ βζα ηήκ επίηεολδ πμθζηζηχκ ζηυπςκ: Εαναίμζ. βζα κα ηαηαζηή υνβακμ αζιμζηαβμφξ εεκζηζζιμφ ηαί επεηηαηζζιμφ. υπςξ ζζπονίγεηαζ υ Ζάκ Νηακζέθ. Υνζζηζακμί ηαί Μμοζμοθιάκμζ ακαβκςνίγμοκ ηυκ σδζμ «παηένα ηχκ πζζηχκ» υ υπμζμξ δεκ ήηακ μφηε Εαναίμξ. Κμοζκέν ηαζ μί «ιεβάθμζ ζενείξ» ΢ζηνμφη ηαζ Κακ πμφ ηυκ έηακακ κα έιθακζζεή. αζπιάθςημξ ηδξ αζηοκμιίαξ ηδξ ζηέρεςξ: ηδξ «LICRA». ελαπμθφεδηε εκακηίμκ ημο ηυ ημπάδζ ηςκ απμζηαηχκ ηδξ ιεβάθδξ μζημοιεκζηήξ πίζηεςξ ηςκ Πνμθδηχκ: Εαη Άηηαθί. ζακ ηυκ Ίδζμτ.ΔΘΚΑΘΩΜΑ ΑΠΑΝΣΗ΢ΕΩ΢ 2 πναβιαηζηυηαηεξ ζθαβέξ ημΰ Μπεβηίκ ηαζ ηδξ Ίνβημφκ ζηυ Νηέσν Γζαζζίκ ηυ 1948. Δεκ επνυηεζημ ηαευθμο βζα ιζα «ενδζηεοηζηή» δζαιάπδ.

Καηά ηδκ ζογήηδζδ ζηήκ Βμοθή ηδξ 2αξ Μαΐμο 1990. πμφ πνμχεδζακ. πανά ιυκμ άκ ζηνέθεηαζ ηαηά ηςκ Δαναίςκ. ζ. "Δκαξ αμοθεοηήξ ζδιείςζε (Έθ. Νά καταργηθή ό νόμος Γκαιϋσσό. ηδξ Κοα. 956). άθμτ ημκ πμθέιδζακ χξ ακηζπμθίηεοζδ. ηδξ Κοα. Συ ζοβηεηαθοιιέκμ κυδια αοημφ ημΰ κυιμο είκαζ υηζ δεκ οπάνπεζ έβηθδια ηαηά ηδξ άκενςπυηδημξ. ηδξ Κοα. δεκ ημθιμφκ κά ημκ ηαηανβήζμοκ υκηαξ ζηήκ ελμοζία. αθθά ηαζ υθα ηά πμθζηζηά ηυιιαηα πμφ. ΢πακίςξ αθέπμοιε ζηζξ ζοκεδνζάζεζξ ιαξ ηόζμοξ δδιμζζμβνάθμοξ ηαζ ηόζεξ ηδθεμπηζηέξ ηάιενεξ. 905): «ανζζηόιαζηε απόρε εκώπζμκ ιζαξ ελαζνεηζηήξ παναζηάζεςξ. «Ό νεαζγζμκζζιόξ πνέπεζ κά ηζιςνείηαζ δζόηζ απμηεθεί θμνέα ακηζζδιζηζζιμύ» (Έθ. Ή ζοκεδνίαζδ έθααε πχνα ηάης άπυ ορδθή επίαθερδ. πνμζδζμνίζηδηε υ ακηζηεζιεκζηυξ ζηυπμξ ημο κυιμο: «Πνόηεζηαζ βζα ηδκ εεζιμεέηδζδ ιζαξ κέαξ πμζκζημπμζήζεςξ ιέ ζημπό κά ηαηαζηαθή αοηό πμύ μκμιάγεηαζ «νεαζγζμκζζιόξ» (Έθ.1 ΡΟΕΔ ΓΚΑΡΩΝΣΤ ημκ άεεμ Υένηγθ ζημ Βζαθίμ ημο: «Εανασηό Κνάημξ»: «Θά απμηεθέζμοιε ζζπονό πνμιαπώκα ημο δοηζημύ πμθζηζζιμύ έκακηζ ηδξ ααναανόηδημξ ηδξ Ακαημθήξ». Θέθμοκ κά δείλμοκ όηζ αύημζ πμύ εά ρδθίζμοκ "ηαηά" ανκμύκηαζ κά αβςκζζεμύκ ηαηά ημΰ ναηζζζιμύ». 912). υπμο ηαζ ρδθίζηδηε υ «κυιμξ Γηαζτζζυ». νόμος ολοκληρωτικός Δεκ απμιέκεζ ζήιενα ζηδκ αζηοκμιία ηδξ ζηέρεςξ πανά κά ιαξ εκμπμπμίδζδ ζημ υκμια εκυξ κυιμο πμφ αηίιαζε υπζ ιυκμ ηυ «Κμιιμοκζζηζηυ» Κυιια ηαζ ηυ «΢μζζαθζζηζηυ». ζ. Ό ηφνζμξ Σμοιπυκ (ζήιενα οπμονβυξ Γζηαζμζφκδξ) ηυκζζε: . θμαμφιεκα ηυ θυιπο. ζ.

ηδξ Κοα. πμύ ηαηανβεί ηζξ θοθεηζηέξ δζαηνίζεζξ. 929) ηαζ πνμζεέηεζ: «ό κόιμξ πμύ πνόηεζηαζ κά ρδθίζμοκ ακηαπμηνίκεηαζ ιόκμ ζε ιία ηίκδζδ βζα ηα ιέζα ιαγζηήξ εκδιενώζεςξ» (Έθ. "Αξ ζδιεζςεή υηζ ζήιενα Πνυεδνμξ αοηήξ ηήξ Δπζηνμπήξ εΐκαζ υ η. ζ. Καηά ημΰ «κυιμο Γηαζτζζυ» ρήθζζακ μί η. Πνμξ υθεθμξ πμίμο.η. ηαεδβδηήξ ηήξ Φζθμ- .ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΑΠΑΝΣΖ΢ΔΩ΢ 2 «Δέκ είκαζ κόιμξ ηαηά ημΰ ναηζζζιμύ. Εοπ-πέ. Μόκδ αοηή ηνίκεζ ηό ζηόπζιμ ηςκ δζώλεςκ ηαζ ηαηεοεύκεζ. ΢ζνάη. ηήξ Κοα. ζ. ηδξ Κοα. Ακανςηζυιαζηε ηί (ή πμζμξ) ημφξ ειπμδίγεζ ζήιενα κά ηαηανβήζμοκ αοηυκ ημκ κυιμ ημκ υπμζμ ηυηε ηυζμ θακενά είπακ πμθειήζεζ. ηήξ δίκεζ ηήκ ελμοζία κά θέδ ιέ έκακ απόθοημ αοημιαηζζιό πμζμξ είκαζ άκηζζδιζηζζηήξ ηαζ πμζμξ όπζ.η. ηό πένζ ηςκ δζηαζηώκ πμύ έπμοκ πενζμνζζεή ζημκ νόθμ ηήξ ηαηαβναθήξ ηήξ ζοημθακηίαξ». Ήδδ ζέ έκα άνενμ ηδξ «Λζιπεναζζυκ» ηδξ 5-7-1983 υ η. ιέζα ζημ πθαίζζμ ημΰ κόιμο. "Δκαξ ιεβάθμξ Γάθθμξ κμιμιαεήξ. 936). ΢εβηέκ ηαζ μί ζδιενζκμί Τπμονβμί Γζηαζμζφκδξ ηαζ Δζςηενζηχκ (η. ιέβαξ δβέηδξ ηήξ «ΛΗΚΡΑ». Σμοιπυκ δζεοηνζκίγεζ: Αφηδ ή πνυηαζδ έβζκε απυ ηήκ «ΛΗΚΡΑ» ζηήκ δζάνηεζα ηςκ ενβαζζχκ ηήξ ζοιαμοθεοηζηήξ Δπζηνμπήξ ηςκ Γζηαζςιάηςκ ημΰ Ακενχπμο» (Έθ. Κάκ. Σμοιπυκ ηαζ Νηειπνέ) ηαζ άθθμζ 265 αμοθεοηέξ. 948). είκαζ πεζναβώβδζδ» (Έθ. ζ. Ό «κυιμξ Γηαζτζζυ» επαολάκεζ αοηή ηήκ δφκαιδ ηαζ υ η. Λφη Ρμγεκαάσβη έβναθε: «Ή "ΛΙΚΡΑ" παίνεζ εκόξ ακήημοζημο πνμκμιίμο: ό κόιμξ ηήξ 1δξ Ιμοθίμο 1972.

. δεκ είπακ ηυ εάννμξ κα ηυ πνάλμοκ. Βμ-κηυγ κά δζςπεχ (ζηήκ Δθαεηία!). Ό ζοββναθέαξ πνμηείκεζ ηήκ πνμζθοβή ζημ Εονςπασηυ Δζηαζηήνζμ ημΰ ΢ηναζαμφνβμο βζα κα απαθθαβμφιε απυ ημκ «εζδεπεή παναηηήνα εκυξ κυιμο πμφ επακαθένεζ ηυ αδίηδια ηήξ βκχιδξ («Αέ Φζβηανχ» 15-5-1996). πνμηαθεί ηήκ απάκηδζδ ημΰ η. Ή Ιζημνία δεκ ανίζηεζ ημφξ ηνζηέξ ηδξ ζηα δζηαζηήνζα. υ η. 60 βενμοζζαζηαί): ηδκ εθεοεενία ηδξ ζηέρεςξ ηαζ εηθνάζεςξ. ειπυδζμ ζηήκ εθανιμβή ημΰ κυιμο Γηαζτζζυ άθμΰ αφημζ πμφ ιπμνμφζακ πνζκ ηήκ δδιμζίεοζδ ημο απυ ηυ ΢οκηαβιαηζηυ ΢οιαμφθζμ. 60 αμοθεοηαί. 2-5-96). πνχδκ Πνμέδνμο ηήξ Δθαεηζηήξ Όιμζπμκδίαξ πμφ βνάθεζ: «"Οκηαξ ζζημνζηυξ. έκαξ ακαβκχζηδξ ιζθά βζά ηήκ «επζηίκδοκδ ζπζγμθνέκεζα ιζαξ πχναξ υπμο υ ΢αθιάκ ΡμοζκηΊ είκαζ ήνςαξ εκχ υ Ρμγέ Γηανςκηφ ζηενείηαζ δζηαζχιαημξ εκθνάζεςξ ηαζ υ Άααά Πζέν έπεζ παναδμεή ζηήκ βεκζηή ηαηαηναοβή». Φνακζμοά Σεννέ. βνάθεζ: «Αοηυ ηυ μθμηθδνςηζημφ πκεφιαημξ ηείιεκμ εεζιμεεηεί ημ πμζκζηυ αδίηδια ημΰ ανκδηζζιμφ. Είναι θλιβεπό νά σπειάδεηαι ή πποζθςγή ζέ ενα ξένο δικαζηήπιο για νά θςμίζοςμε ζηήν Γαλλία δηι αποηελεί Κπάηορ Δικαίος. θμζπυκ. εηπθήζζμιαζ απυ αοηυ ηυ πκεφια ιαηανεζζιμΰ ηάεε θμνά πμφ είβεηαζ ηυ ΋θμηαφηςια» (Δθδιενίδα ηήξ Γεκεφδξ. ΢ημ σδζμ θφθθμ εθδιενίδαξ. ΋ κμιμιαεήξ εναπυηεζηαζ κα άβνοπκήζδ βζα ηδκ δζάζςζδ ηςκ εειεθζςδχκ εθεοεενζχκ πμφ πθήηημκηαζ απυ ημκ κυιμ Γηαζτζζυ (πνυεδνμξ ηδξ Δδιμηναηίαξ. Εχνγ Ακηνέ ΢εααθθάγ. κα επζηφπμοκ ηήκ αηφνςζδ ημο.1 ΡΟΖΕ ΓΚΑΡΩΝΣΤ ζμθίαξ ημτ Γζηαίμο ζημ Άζζά ηαζ ιέθμξ ημΰ Ηκζηζημφημο. πνυεδνμξ ηδξ αμοθήξ ηαζ ηδξ Γενμοζίαξ. Εδηχκηαξ υ πνυεδνμξ ηήξ «ΛΗΚΡΑ» ζηήκ Δθαεηία η. Πχξ κα ηεεή.

. Ιζπονέξ μιάδεξ επζννμήξ είπακ δδιζμονβήζεζ.. ελδβεί. υ η. ζδιενζκυξ οπμονβυξ Γζηαζμζφκδξ. δηζ «υ κυιμξ Γηαζτζζυ ηήξ 13 Ημοθίμο 1990 πμζκζημπμζεΐ ημκ "ανκδηζζιυ" δδθαδή ηήκ αιθζζαήηδζδ ηςκ εβηθδιάηςκ πμφ δζεπνάπεδζακ άπυ ημφξ Ναγί ηαηά ηςκ Δαναίςκ. πνμζεέηεζ. δεκ εά έθανιμζεή πμηέ» («Έθδιενζξ ηδξ Κοαενκήζεςξ» 22-6-1991.. εά ηαείζηαημ φπμπημξ "ανκδηζζιμφ". βζά έκακ κυιμ πμφ επζαάθθεζ ιζά επίζδιδ αθήεεζα... ιπμνμφιε κά ιακηέρμοιε πμζεξ ήζακ μί "μιάδεξ επζννμήξ" πμφ αζημφζακ έκακ "ζζςπδνυ εηαζαζιυ" .. ζεθ. Τπεκεοιίγμκηαξ δηζ υ κυιμξ είπε ρδθζ-ζεή ηήκ ζηζβιή ηήξ οπμεέζεςξ ημο ημζιδηδνίμο Κανπακηνά.. οπυ ημκ ηίηθμ «έκαξ μθέενζμξ κυιμξ».ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΑΠΑΝΣΖ΢ΔΩ΢ 2 ΢ηδκ Γαθθία. έκαξ πενζζηαζζαηυξ κυιμξ. 3571). έκα αννςζηδιέκμ ηθίια». πνυηεζκε κά άπμννζθεή: «Είκαζ πμθφ αανφ πμθζηζηυ ηαζ κμιζηυ ζθάθια. έκαξ άθθμξ αμοθεοηήξ ιαξ πνμζηαθεί κά ζοθθμβζζεμφιε βζά ηήκ «επίζδιδ αθήεεζα ή μπμία "αηζκδημπμζεί" ηήκ ζζημνία». εηείκδ ηήκ επμπή. «Πνυηεζηαζ. ζημ σδζμ ηεφπμξ. είιαζ ζίβμονμξ. ή άνπή ημο έβηεζηαζ ζημ κά ηαεμνίγεηαζ ή ζζημνζηή αθήεεζα άπυ ημκ κυιμ άκησ κά ηήκ αθήζμοιε κά θεπεή άπυ ηήκ ζζημνία. υπςξ θέεζ υ Μάλ Κθχ ζηζξ «΢διεζχζεζξ ηήξ εαδμιάδμξ». Σμοιπυκ. ηζξ ζοκεήηεξ ηήξ ρδθίζεςξ: «"Εκα είδμξ ζζςπδνμφ εηαζαζιμφ αζηήεδηε ζημοξ αμοθεοηέξ: υπμζμξ δέκ ρήθζγε ημκ κυιμ. Πνάβια πμφ ανιυγεζ ιυκμ ζέ ολοηθδνςηζηά ηαεεζηχηα ηαζ υπζ ζέ ιία δδιμηναηία» («Λέ Φζβηανχ. βθζζηνάιε πνμξ ηυ αδίηδια ηδξ βκχιδξ. Καζ ζήιενα αηυιδ. Παναζηεοή 3-5-96). βζα ημκ κυιμ Γηαζτζζυ έκαξ αμοθεοηήξ. ζηδκ ζογήηδζδ ηδξ αμοθήξ ζηζξ 21-6-91.. αοηυξ υ κυιμξ. "Ακ εοιδεμφιε.

Άθθά. . ηά Κυιιαηα υπςξ ηαζ ηζξ Εηηθδζίεξ. Συ λεδίπθςια ημΰ ιίζμοξ εκακηίμκ ηχκ παναπμζδιέκςκ βναπηχκ ιαξ. Οί πνμζπάεεζεξ βζά κά ιαξ ηάκμοκ κά ζζςπήζμοιε ε' απμαμφκ έπζ ιαηαίθ. ησξ Εεκμζοκεθεφζεζξ. ηαθφπημκηαξ ημκ νυθμ πμφ παίγεζ ηυ ρετδμξ ζηήκ ζηναηδβζηή ηήξ παβημζιίμο ηονζανπίαξ ηχκ Ηκςιέκςκ Πμθζηεζχκ ηαί ημο ιζζεμδμημοιέκμο θφθαηυξ ημοξ ηχκ πεηνεθαίςκ ηήξ Μέζδξ Ακαημθήξ ι' έ'κα ζπέδζμ άπμζοκεέζεςξ υθςκ ηχκ ηναηχκ ηήξ πενζμπήξ (ημΰ μπμίμο ηυ ζπέδζμ "Κζαμοκζι" δεκ απμηεθεί πανά άπθυ ζηίηζμ). Γκςνίγμοιε.1 ΡΟΖΕ ΓΚΑΡΩΝΣΤ ζημοξ αμοθεοηέξ ηαζ βζαηί. δπςξ θέεζ υ ηαεδβδηήξ Σεννέ. Όιςξ αοηυ απμηεθεί κέα απυδεζλδ υηζ εκακηίμκ ιαξ δεκ ιπμνμφκ κά ανμοκ ηακέκα αθθμ επζπείνδια. ζήιενα. εκακηίμκ ηήξ κφπηαξ. απμδεζηκφεζ υηζ χνζζιέκμζ ηυ ζηέπημκηαζ. θμζπυκ. ή αθήεεζα δζαπενκά. ιέζς αοηχκ ηχκ ζοημθακηχκ ή ηχκ ζζςπχκ. ηά ιέζα ιαγζηήξ εκδιενχζεςξ. δεκ έπμοκ ηυ ζεέκμξ κά ημκ ηαηανβήζμοκ. ηθήζζξ ηακμκζηή πνμξ δμθμθμκία. Γζά κά βίκδ αοηυ εά πνέπεζ κά ιαξ ζημηχζμοκ. πμζμ θυιπο δζεοεφκεζ ηαζ ηδθεηαηεο-εφκεζ ημοξ Πνμέδνμοξ ηδξ Δδιμηναηίαξ (παθαζμφξ ή κέμοξ). κά αμδεήζδ ηακείξ εηαημιιφνζα Γάθθςκ ηαθήξ πίζηεςξ κά εθεοεενςεμφκ απυ ιζζυ αζχκα «πθφζεςξ ημο εβηεθάθμο». υπςξ δεκ είπακ ανή πανά ηυ ηάηενβμ βζά κά θζιχζμοκ ημκ ΝΣΡΕΫΦΟΤ΢. ηαζ πυζμ δφζημθμ είκαζ.

άθ' ήξ ζηζβιήξ έ'πς ηήκ πεπμίεδζδ υηζ έκα βεβμκυξ ή έ'κα γήηδια δδιζμονβμφκ αδζηία ηαζ ρεοδυξ. ακαηηχ εκένβεζα. Ελαπθχκμκηαζ ιένα ιέ ηήκ ήιενα άκ ηαζ πμθθμί πζζηεφμοκ δηζ είκαζ αηυια ιεβάθεξ επεζδή ή θςκή ιμο παναιέκεζ δπδνή ηαζ δζυηζ. ΢οβπχνεζε ιμο αοηή ηήκ πενζαοημθμβία αθθά είκαζ βζά κά ελδβήζς ζε εζέκα ηαζ ζέ υζμοξ εεςνήζεζξ πνήζζιμ κά δείλδξ ηυ βνάιια ζμο. Κμιιμοκζζηήξ αμοθεοηήξ. βζά ηυ άτομο σος κά βκςνίγς έδχ ηαί 50 πνυκζα ηαζ βζά υ. άπυ ηζξ πζμ πνμζςπζηέξ. πζζηεφς. ηαί ή ακάικδζδ ιμΰ ιέκεζ αλέπαζηδ δζυηζ ήηακ. βζαηί ηαεοζηένδζα.ηζ ζέ άθμνα.ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ Γπάμμα τος Άββά Πιέπ στον Ροζέ Γκαπωντύ 15 Απριλίου 1996 Πολυαγαπημένε μου Ροζέ Γκςνίγεζξ ηά υνζα ηςκ δοκάιεςκ ιμο. κά δδιμζζμπμζήζς ηήκ βεβαιότητα μος βζά υ.ηζ άθμνα ηζξ ππάξειρ σος. . ςζηυζμ ιυκμ βζά θίβμ. βυκζιδ ηαί βζά ημκ έκα ηαί βζά ημκ άθθμ. οπήνλεξ υ πνχημξ ζοκμιζθδηήξ ιέ ημκ υπμζμ ιμο έηοπε κά πνέπεζ κά δζαλζθζζηχ. ιέπνζ αοηέξ πμφ έπμοκ ηζξ ιεβαθφηενεξ δδιυζζεξ ζοκέπεζεξ. πανά ηζξ ηδθεθςκζηέξ ιαξ επαθέξ.

Γφνς ιμο. ιέ αοηυ ηυ βνάιια. υπςξ ιπυνεζα κά δζαπζζηχζς λεθοθθίγμκηαξ ημ. Οί πνμζαμθέξ εκακηίμκ ζμο ηζξ υπμζεξ έιαεα (ιέπνζ ηαζ άπυ ιζά εθδιενίδα ηήκ μπμία εηηζιχ βζά ηήκ ζοκήεδ ακηζηεζιεκζηυηδηα ηδξ) ηαζ μί υπμζεξ ζέ ηηοπμφκ άπυ πακημφ είκαζ αηζιςηζηέξ βζ' αοημφξ πμφ ηζξ ελαπμθφμοκ έθαθνα ηή ηανδία. Γζά ηυ ηαζκμφνβζμ ζμο αζαθίμ. ηάπμζα πνυζςπα ηχκ μπμίςκ μί απαζηήζεζξ ηαί μί ζηακυηδηεξ είκαζ ιεβάθεξ ηαζ ηά υπμζα ηυ δζάααζακ έλ οθμηθήνμο ιμτ θέκε πυζμ ζδιακηζηά είκαζ αοηά πμφ πήνακ άπ' αοηυ. "Επμοιε ήδδ ηάκεζ ζδιακηζηχηαηεξ ζογδηήζεζξ πάκς ζέ αοηυ ηυ γήηδια. άθθά ηαζ ή εηπθδηηζηή. κά ηαηαζηήζς δδιυζζεξ δφμ . χζηε ζφκημια αθδεζκά ζζημνζηά. [.. κά επζδμεμφκ ζέ ιζά ζογήηδζδ ιαγί ζμο. Πνέπεζ κά ηάκμοιε ηά πάκηα.·] Θέθς. ιμο είκαζ αδφκαημ κά ιζθήζς ιέ υθδ ηήκ ιένζικα πμφ απαζημφκ υπζ ιυκμ ηυ εειεθζχδεξ εέια ημο. ιέ ημκ σδζμ πάεμξ βζά ηήκ αθήεεζα πμφ δζαηνίκεζ ηαζ εζέκα. ΢ηα 83 ιμο πνυκζα δεκ ιπμνχ πανά κά δζααάγς πμθφ θίβα άπ' δηζ θηάκεζ ζε έιεκα. ειθακήξ πμθοιάεεζα πάκς ζηήκ μπμία ζηδνίγεηαζ ηάεε θυβμξ ζμο. ηαζ αηυιδ βκςνίγεζξ υηζ αοηή ιμο ή ζηέρδ επεηηείκεηαζ ηαζ πένα άπυ ιυκα ηά ζδιενζκά δνάιαηα. ηαζ πάκς ζ' αοηυ ενβάγμιαζ.1 ΡΟΖΕ ΓΚΑΡΩΝΣΤ [···] Συ ηεθεοηαίμ ζμο αζαθίμ ιέ ανήηε ηδκ ζηζβιή αηνζαχξ πμφ μί δοκάιεζξ ιμο είπακ έλακηθδεή απυ άθθεξ πζεζηζηέξ ενβαζίεξ. [···] Γζ' αοηυ ηυ ηαηαεθζπηζηυ δνάια πζθζεηζχκ πμφ δεκ παύει βφνς απυ ηυ Θζναήθ βκςνίγεζξ ηήκ ηαηαζηαθαβιέκδ ζηέρδ ιμο έδχ ηαζ πμθθά πνυκζα. ιή έπμκηαξ πανά ιυθζξ 2 χνεξ ηυ πνςΐ ηαζ 2 ηυ απυβεοια υπμο ιπμνχ κά ενβαζεχ πναβιαηζηά.

. κά ααζακίγεηαζ άπυ ηήκ αδδθάβμ πείκα ημφ Απμθφημο. Είζαζ έκαξ άπυ αοημφξ ημφξ ακενχπμοξ πμφ δέκ εά πάρδ πμηέ. Γζ' αοηυ ηαζ εΐιαζ ζδζαζηένςξ εοαίζεδημξ ζέ υ.. ημφξ πνμηαθεί αηεθείςημ πυκμ ηαζ βφνς ημοξ πακημφ. [. θίβεξ θέλεζξ ανημφκ. . ηαζ θαίκεηαζ πςνίξ ηεθεζςιυ. ηιδιαηζηά άπυ υθεξ ηίξ πκεοιαηζηυηδηεξ ζηζξ υπμζεξ ηυζμ εζθζηνζκά ιμζνάγμκηαζ (ηαζ ηάπμηε αημθμοεχκηαξ θάεμξ δνυιμ αθθδθμζπανάζζμκηαζ) μί άκενςπμζ υθδξ ηδξ βδξ. Ή Θεία Πνυκμζα ιμο έδςζε ζέ άθθμοξ ηαζνμφξ (πμφ ηυζμ ημκηζκμί ιμο θαίκμκηαζ αηυιδ) ηήκ δφκαιδ —ιέ ηίκδοκμ ηδξ γςήξ ιμο ημκ υπμζμ εοπανίζηςξ δέπεδηα— κά έθες ζέ αμήεεζα υθςκ υζςκ ιπμνμφζα. έζης.ηζ αθμνχκηαξ ημοξ. άθμνα ζημ άημιμ ζμο ηαζ ή άθθδ (ζίβμονα πμθφ αηεθχξ εηθναγυιεκδ) ζε δ. εδχ ηαζ ηυζμοξ αζχκεξ. ηαζ ζοκέθεβεξ. ιέ θίβα θυβζα. πενζμνίγεηαζ πςνίξ κά έκκμή υηζ ηήκ ηαθμφζε ζέ ιζά απμζημθή άθθμο. ηθεζζιέκδ ζημκ εαοηυ ηδξ) πίζηδ αφημΰ ημο θαμτ.ηζ ιέ ηαεμδήβδζε ζηδκ γςή ιμο. ιέπνζ κά ανεεή απέκακηζ ζηήκ "Απεζνδ Αβάπδ.] Όπζ πςνίξ ηάπμζμ μδοκδνυ ηνειμφθζαζια ηαί ιέ ιεβάθδ ηαπεζκμθνμζφκδ..ΔΘΚΑΘΩΜΑ ΑΠΑΝΣΗ΢ΕΩ΢ 2 πεπμζεήζεζξ ιμο: ή ιία. εοβεκέζηενμο ιεβαθείμο. χξ άκενςπμ ηδξ πίζηεςξ ηαζ ηδξ αβάπδξ. [. αοηχκ ηχκ αδεθθχκ ιμο. κά ακηζθδθεχ άπυ ηήκ δζαδμπή ηχκ ζζημνζηχκ βεβμκυηςκ ηά υπμζα ιέ εθίρδ παναημθμοεχ υηζ υθδ ή εαοιαζηή (άθθά. Οίηηείνς αοημφξ πμφ είκαζ ηυζμ επζθακεζαημί ή πμφ πζέγμκηαζ ηυζμ άπυ «ηά βεβμκυηα ηδξ ηαεδιενζκυηδημξ» χζηε δέκ ιπυνεζακ κά ζεααζημφκ ηαζ κά αβαπήζμοκ ηζξ ένεοκεξ ζμο ηαζ ημκ ηνυπμ ιέ ημκ υπμζμ (ζέ υθδ ζμο ηή γςή) εέθδζεξ κά ζοβηέκηνςζδξ ηάεε ηζ ηυ Απυθοημ. εά ακαθένς ηχνα ηήκ άθθδ ιμο πεπμίεδζδ ηήκ ζπεηζηή ιέ ηυ εανασηυ ηιήια ημφ ακενςπίκμο ζφιπακημξ. ζέ υθμοξ ημφξ αζχκεξ.] Γζά εζέκα ηαζ ηήκ γςή ζμο..

εά ακακεώκεηαζ ζοκεπώξ ή ΢οιιαπία ιέ ημκ θαό (ό όπμζμξ. θίβμ πνίκ. ΢ίβμονα.» Ή αία δεκ ηαηαζηνέθεζ ηάεε εειέθζμ ηήξ Επαββεθίαξ. Σμκ Θδζμύ πμύ εά εειεθίςζδ ηήκ ηνζαδζηή πίζηδ: ΋ Θεόξ είκαζ εοζπθαπκία. αοηή ή ΢οιιαπία ακαθένεηαζ αηόια ιόκμ ζέ αοηή ηήκ βςκζά ημΰ ηόζιμο (πμύ πνέπεζ κά απμηαθμύιε όπζ «Γή ηήξ Επαββεθίαξ». ηήκ αβάπδ). ζκοηώζηρ ηον θύλακα. ή μποπεί νά μείνη άπό ηήν «Υπόζσεζη (Επαγγελία). ακαηάθορα ηό αζαθίμ ημο Ίςζδ.) ιόκμ αοηή ηήκ βςκζά ηήξ βδξ οπέν ηήξ μπμίαξ ή εκακηίμκ ηήξ μπμίαξ ηόζμζ ζημηώκμκηαζ αηόιδ ηαζ ζήιενα. ιεηά από πνόκζα εεμθμβζηώκ ζπμοδώκ. . αηόια ηόηε δέκ είπε βζά πειπημοζία ημο. ημκ Μςοζή. παπαβίαζηρ ηιρ πόπηερ και άππάξηρ ηό αςηοκίνηηο πού ζος ςποζσέθηκα.000 ακενώπςκ ημο θαμύ ημο. ζηήκ ζοκέπεζα. λακαηάκμκηαξ βζα θμβανζαζιό ιμο ηάπμζεξ αζαθζηέξ ιεθέηεξ. θένκμκηαξ ηζξ Δέηα Εκημθέξ πμύ έπζ ηέθμοξ έθεβακ «Ού θονεύζειρ» αθέπμκηαξ ημκ πνοζό Μόζπμ κά δζαηάγδ ηήκ ζθαβή 3. άθθά «Αβία Γή» ηαθοιιέκδ ιέ ηόζα εβηθήιαηα άθθά ηαζ ηόζμοξ Αβίμοξ Πνμθήηεξ). "Ηδδ ιζά ηνμιενή ηαναπή ιέ είπε ηαηαθάαεζ αθέπμκηαξ. όπζ ιμκαδζηόξ. Φώκαλα ιέζα ιμο: «'Άνζοϋ ςποζσεθώ ηό αςηοκίνηηο μος και αν εζύ ηό βπάδς ελθηρ.1 ΡΟΖΕ ΓΚΑΡΩΝΣΤ ΋θα άνπζζακ βζα ιέκα ιέ ηό ηνμιενό ζμη πμύ ύπέζηδκ δηακ. ΋ιςξ. ακαηάθορα πώξ πναβιαημπμζήεδηε έκα πναβιαηζηό «΢όαπ» ζέ ηάεε γςή πμύ οπήνπε ζηήκ «Γή ηδξ Επαββεθίαξ». όιςξ. Δέκ ιπμνώ πζά κά δεπεώ ζάκ Γή ηήξ Επαββεθίαξ άπό ημκ ΘΕΟ (αηόια ηαζ άκ ημύ απμδίδεηαζ ή εκημθή ηώκ ζθαβώκ —ηαζ δέκ είκαζ οανζζηζηό αοηό βζά ημκ ΘΕΟ. όπςξ θαίκεηαζ αθθά ιμκαδζηόξ ώξ θαόξ ζζπονώξ δδιζμονβδιέκμξ) πμύ θένεζ ζηήκ ζοκείδδζδ ημο ηήκ έκκμζα ημΰ Μμκαδζημύ Αζςκίμο (αέααζα. Μέ ημκ Ίςζδ. Αοηή ηήκ απμηάθορδ ηήκ γώ ιέ ημκ Θδζμύ.

επίζημπμζ.ΔΘΚΑΘΩΜΑ ΑΠΑΝΣΗ΢ΕΩ΢ 2 Ή ΢οιιαπία. βζά όθα αοηά αζθαθώξ ειείξ μί δύμ βένμκηεξ. δεκ ζδιαίκεζ ηδκ απμζημθή δθμο ημο Θζναήθ κά θένδ ηήκ πίζηδ πμύ ημο δόεδηε ζέ μθόηθδνδ ηήκ βή. πνάβια ηόζμ πανάθμβμ άθμΰ ό Θδζμύξ εοζζάζηδηε βζά όθμοξ ημύξ θαμύξ. ζηήκ εέζδ ηώκ ιανηύνςκ επί ηέθμοξ άπαβμνεοεέκηςκ. βζά όθμοξ ημύξ ακενώπμοξ. πνέπεζ κά ιζθήζμοιε ηαί κά νςηήζμοιε ηαί ηάπμζμκ άθθμ πζμ ζμθό. ΢έ παναηαθώ. ηό ηαηαζηνμθζηό έεζιμ (πνμξ ακαπθήνςζδ ηήξ παναηιήξ ηήξ αοημηναημνίαξ) τις δομές τών προνομίων: πνίβηδπεξ. πάπεξ-ααζζθεΐξ. Απ' αοηήκ ηήκ επμπή έβεκκήεδ. πνμξ όθεξ ηζξ ηαηεοεύκζεζξ. Μπμνεί ηακείξ κά άβκμήζδ ημκ ακηζζδιζηζζιό πμύ ηνύαεηαζ ζηζξ θέλεζξ «εεμηηόκμξ θαόξ». Δέκ αβκμώ δηζ αοηή ή ακαδίπθςζδ ημύ Θζναήθ ζημκ σδζμ ημο ημκ εαοηό. Αημύιε κά ζογδηζέηαζ ιζά πνόεεζδ ημο Πάπα.. ΢ηή βή πμύ επαββέθεδηε ό ΘΕΟ΢ ζέ ηάεε πζζηό (ζοκεπώξ ηαζ ζέ ηάεε Εαναίμ). όηζ ηό έημξ 2.) εά όιμθμβήζδ τά ιστορικά συάλματα πμύ ζοκόδεοζακ ημκ γήθμ ηώκ πνζζηζακζηώκ απμζημθώκ. Ρμγέ. Ώ! πόζμ εά ήεεθα κά ήιμοκ αηόια κέμξ βζά κά ηό ακαθάας. πμύ εά δζααάζμοιε ιαγί άπό ηό ηδθέθςκμ. κά θηάζδ ζέ μθόηθδνδ ηήκ βή ή ΥΑΡΑ ημο κά βκςνί-ζδξ ημκ αθδεζκό ΘΕΟ. πςνίξ απμζημθζηό όναια εκ ιένεζ μθείθεηαζ ζηήκ πενίενβδ ακηζζηνμθή ηήξ ζζημνίαξ από ημκ Κςκζηακηίκμ ιεηά ηό Δζάηαβια ηώκ Μεδζμθάκςκ ηαζ ηζξ μθέενζεξ ζοκέπεζεξ πμύ ζοκόδεοζακ ηά εεηζηά ημο απμηεθέζιαηα. ιαγί ιέ άθθμοξ αδεθθμύξ. Δέκ ιπμνώ κά απμιαηνύκς αοηή ηήκ ζηέρδ. ηνάηδζε άπό αοηέξ ηζξ ζπεδόκ δοζακάβκςζηεξ βναιιέξ.000 ( εά είκαζ άναβε ό σδζμξ Πάπαξ. αοηή ή ζύβποζδ ιεηαλύ ημύ πκεοιαηζημύ ηαί ημο ημζιζημύ. ηήκ εηπθήνςζδ αοηήξ ηδξ απμζημθήξ πμύ ακεηέεδ ανπζηώξ ζημ Θζναήθ. ανβόηενα ζημκ Θδζμύ.. αηόιδ ηαζ ηζξ πζμ ηαηαπνδζηζηέξ. ηήκ .

Καζ πμφ απμηαθφπημοκ ηά αθδεζκά αζζεήιαηα πμφ πμθθμί είπακ ζηήκ ηανδζά ημοξ. κά εέθδ ιπμνή ηάκεζξ κά επζπείνδζδ κά δζαζφνδ ημκ Άααά Πζέν. ΢ηεθεείηε. απμβοικχκμκηαζ. Καζ εζείξ. θοθαηί- . ηυ έπεηε απμδείλεζ απείνςξ πενζζζυηενμ άπυ υθμοξ αοημφξ πμφ δίκμοκ ιαεήιαηα. απμζηίγμκηαζ. Θά θέβαιε υηζ ηυ ηάκεηε επίηδδεξ.αοηυ ηαζ ιυκμ ακαααειίγεζ (ζηά ιάηζα ημο) υπμζμκ ηνίκεζ ηαζ ηαηαδζηάγεζ. ΢ε θζθχ ηαζ ζε δζααεααζχ δηζ εζφ ηαζ μί δζημί ζμο είζαζηε πάκημηε πανυκηεξ ζηζξ πνμζθμνέξ πμφ ιπμνχ αηυια κά ηεθχ ιε θίβδ πνμζπάεεζα. πμφ έδχ ηαζ ηυζεξ βεκζέξ ηαπεζκχκμκηαζ. Απμηεθεί άπαηδ ηαζ ηαεανή ζοημθακηία ηςκ αζοκεζδήηςκ ηαζ ηυ ζοβπέμοκ ι' αοηυ πμφ μκμιάζεδηε «νεαζγζμκζζιυξ». αβαπάηε ελ σζμο ημφξ Παθαζζηίκζμοξ ηαζ ημφξ "Ανααεξ βεκζηχξ. αγαπετέ Ροδέ Γκαρωντύ Θθίαμιαζ βζά αοηά ηά ηφιαηα ιίζμοξ ηαζ πενζθνμκήζεςξ πμφ ιυθζξ ζαξ έπθδλακ. Ρμγέ Γηανςκηφ. ιμοζμοθιάκμοξ ζηήκ πθεζμρδθία ημοξ.1 ΡΟΖΕ ΓΚΑΡΩΝΣΤ δφκαιδ ηαζ ηδκ πίζηδ ηδξ ζημνβζηήξ ιμο εηηζιήζεςξ ηαζ ημτ ζεααζιμφ βζα ηδκ ηενάζηζα δμοθεζά ημΰ κέμο ζμο αζαθίμο. Όιςξ κά. Ό αδελφός σου Άββας Πιέρ Ή μαρτσρία ενός πάστορα προτεστάντη 11 Μαΐου 1996 Αγαπετέ Άββά Πιέρ. Όθμοξ ημφξ Παθαζζηζκίμοξ ή "Ανααεξ αδεθθμφξ. πθδνχκεηε ηήκ πμθοηέθεζα δφμ «έλανχκ»: ημτ κά εκζανηχκεηε ηζξ δφμ Γαθθζηέξ θμαίεξ: ημκ ημιιμοκζζιυ ηαζ ηυ Θζθάι. λοθμημπμφκηαζ ζηά δχδεηα ημοξ πνυκζα. Αβαπάηε ημφξ Εαναίμοξ. ηαιιζά θμνά ηαζ πνζζηζακμφξ. αοηυκ ημκ αθμζζςιέκμ άκενςπμ.

ιέζα ζηή έλανζδ ηδξ ηάεε απμζηζμηναηίαξ. Ό Αναθάη δέκ εδέπεδ . Καζ υιςξ. Κάπμζα ιένα δθα ιαεαίκμκηαζ. υηακ εεςνήξ δηζ υ θάηεθθμξ αοηυξ έπεζ ηθείζεζ ζδιαίκεζ δηζ εέξ κά ειπυδζζδξ ηήκ ελέηαζδ ηδξ κμιζιυηδημξ ηαζ ηδξ ζοιπενζθμνάξ ημΰ Ίζναδθζκμΰ Κνάημοξ. αφημζ είκαζ πμφ απμβοικχεδηακ. Καζ άκ είκαζ αθήεεζα δηζ υ επμζηζζιυξ ηδξ Παθαζζηίκδξ ζπεδζάζηδηε άπυ ηυ ζζςκζζηζηυ ηίκδια.ΔΘΚΑΘΩΜΑ ΑΠΑΝΣΗ΢ΕΩ΢ 2 γμκηαζ. Κακείξ δεκ ηαηάθααε (ηαζ ηάκεζξ δεκ ελήβδζε) δηζ έλ αζηίαξ αοηχκ ακαθάααηε αοηυ ηυ ηνεθθυ εβπείνδια πμφ ζοκίζηαηαζ ζημ κά πνμζπαεήζεηε κά ελδβήζεηε (ζέ αδαείξ ηαζ ακενχπμοξ πμφ δεκ εέθμοκ κά ιάεμοκ ηίπμηε) πμζεξ οπήνλακ μί ζοκέπεζεξ ηδξ εζδεπεμφξ έλμκηχζεςξ ηχκ Εαναίςκ ζηδκ ιμίνα ηχκ Παθαζζηζκίςκ ηαζ ηχκ Ανάαςκ μί υπμζμζ δεκ έπμοκ ηαι-ιζά ζπέζδ ιε ηά πμθςκζηά ή νςζζζηά πμβηνυιξ. ηάκεζξ δέκ ιπμνεί κά ααδίζδ εκακηίμκ ηδξ Θζημνίαξ. Καθφηενα κά ζηεθηυιαζηε πανά κά ακαεειαηίγμοιε. Αοηυ πμφ ηίεεηαζ φπυ αιθζζαήηδζδ δεκ είκαζ ή ηηδκςδία ηαζ υ ηνυιμξ ηχκ ακηζζδιζηζηχκ ζθαβχκ. έδχ ηαζ εηαηυ πνυκζα. Καζ έπεηε δίηζμ κά ημοξ αβαπάηε ηαζ κά εέθεηε βζ' αοημφξ εζνήκδ ηαζ δζηαζμζφκδ. Καζ υηακ ανκείζαζ ηήκ ζζημνζηή επακελέηαζδ ηδξ καγζζηζηήξ πενζυδμο. ιε ηήκ Τπυεεζδ Νηνέτθμοξ ηαζ ηά καγζζηζηά ζηναηυπεδα ζοβηεκηνχζεςξ ηαζ έλμκηχζεςξ. ηυ πενίθδιμ αθζένςια «Ισραήλ αποικιακό.» "Επεζ δίηζμ ή άδζημ. εδχ ηαζ ηνζάκηα πνυκζα. Συ κά ιεηαηνέπδξ ηυ «"Αμοζαζηξ» ζέ πμθζηζηυ επζπείνδια πνμξ οπμζηήνζλδ ημΰ Θζναήθ ζδιαίκεζ υηζ ακαθαιαάκεζξ ημκ ηίκδοκμ ηδξ αιθζζαδηήζεςξ αοημφ ημο επζπεζνήιαημξ. είκαζ ή πνδζζιμπμίδζδ ημοξ βζά ηήκ δζηαζμθυβδζδ ηδξ δδιζμονβίαξ ηαζ ηδξ ιυκζιδξ επεηηάζεςξ ημο ηνάημοξ ημΰ Θζναήθ ηαζ βζά ηήκ ζοβηάθορδ ηχκ ηαηάθςνςκ αδζηζχκ. Ωζηυζμ. θζιμηημκμφκ. δέκ εά θμαυιαζηε δηζ αοηή ή απμζηζαηή ηονζανπία εά ηεθείςζδ δπςξ ηαζ μί άθθεξ. Υαίνμιαζ πμφ ήηακ Εαναίμξ υ ζζημνζηυξ (βζά ημκ υπμζμ ηνέθς απενζυνζζημ ζεααζιυ) υ υπμζμξ είπε βνάρεζ ζημοξ «Νέμοξ Καζνμφξ».

αδεθθμί ιμο. εέης. ζημοξ δδιμζζμβνάθμοξ ηό έλδξ ενώηδια: ιέ πμζμ δζηαίςια άνκμΰκηαζ ζημοξ παθαζμύξ ελόνζζημοξ ηό δζηαίςια κά άιθζζαδημΰκ μνζζιέκεξ εέζεζξ πμύ έ- . Καηέθδλα έκαξ ιεβάθμξ ακάπδνμξ. Γηανςκηύ) δηζ αοημί μί αδεθθμί έπμοκ πνμζπςνήζεζ ζημκ καγζζιό.1 ΡΟΖΕ Γ Κ Α Ρ Ω Ν Σ Τ κά πθήνςζδ έκα πμθύ αανύ ηίιδια βζα ηήκ εζνήκδ. Όκμιάγμκηαζ «άνκδηζζηέξ» μί ζδιενζκμί Ναγί πμύ επζδζώημοκ κά άκαεεςνδεή ή Θζημνία βζα κά δζηαζμθμβήζμοκ ημύξ Ναγί ημο πεεξ. ζηήκ δθζηία πμύ ανίζηεζηε. Επζπόθαζα θέβεηαζ όηζ «ή εεμθμβία» ημΰ Άααά Πζέν εΐκαζ λεπεναζιέκδ: Γκςνίγς άθθεξ πμύ εΐκαζ πενζζζόηενμ λεπεναζιέκεξ ηαζ πμύ ηαθύηενα εά έηακακ κά είκαζ ηαπεζκέξ. Σμύημο θεπεέκημξ. ιέπνζξ εκόξ ζδιείμο. ζθονδθαημύκ ημκ ζεααζιό ηαζ ζοκεζζθένμοκ ζηήκ εθπίδα. όπμο πζθζάδεξ απεθαεέκηςκ Γάθθςκ άθδζακ ηήκ γςή ημοξ βζά ηήκ ηαηαζηεοή ηώκ VI ηαζ Ν 2 ζημ οπόβεζμ ενβμζηάζζμ.). βζά κά λοπκήζεηε ηήκ ζοκείδδζδ όζςκ ηό πνεζάγμκηαζ. ηαζ μί Θζναδθζκμί εΐνδκζζηέξ. Πμηέ δέκ εά ιε ηάκμοκ κά πζζηέρς (έπμκηαξ δζααάζεζ ηζξ δδθώζεζξ ημο Άααά Πζέν ηαζ ηό αζαθίμ ημο Ρ. ζοκεθήθεδκ ημκ Όηηώανζμ ημΰ 1943 ηαζ έλμνίζεδηα βζά 18 ιήκεξ ζημ Μπμύπεκααθκη. Σό σδζμ. Πάστορας Ροζέ Παρμεντιέρ Ή φωνή ενός απελαθέντος Γηςθθίζηαξ ημΰ 1940. ιεηά ζηήκ ηόθαζδ ημΰ Νημνά. αεηενάκμξ ηςκ Εθεοεένςκ Γαθθζηώκ Δοκάιεςκ (Γδ. μί αβώκεξ πμύ δζελάβεηε. Όζμ βζά ζαξ ημύξ δύμ. Όθα αοηά βζά κά ζάξ πώ όηζ ιμζναζηήηαιε ιέ ημύξ Εαναίμοξ ζοκηνόθμοξ ιαξ όθεξ ηζξ δμηζιαζίεξ ηώκ ζηναημπέδςκ. ζοιπενζθαιαακμιέκμο ημο Ραιπίκ.

πμοεεκά. ζημοξ μπμίμοξ πνέπεζ κά πνμζηεεμύκ βύνς ζηίξ 150. Οοηε βζ' αοηό θέεζ ηακείξ ηίπμηε. Καζ αοημί έπμοκ δζηαίςια ζηήκ ικήιδ.100.000 Εαναίμζ.000 Εαναίμζ άπό όθδ ηήκ Εονώπδ ιεηά ηό ηέθμξ ημύ 1943. "Αξ βκςνίγμοκ μί δδιμζζμβνάθμζ έκα πνάβια: Ή ζοκηνζπηζηή πθεζμρδθία ηςκ ελόνζζηςκ ζηά καγζζηζηά ζηναηόπεδα δέκ ήζακ μί Εαναίμζ. "Αξ βκςνίγμοκ επίζδξ όηζ οπήνλακ ζηήκ Γαθθία πενίπμο 250. Γζαηί. Γζαηί. δέκ πνέπεζ όιςξ κά λεπκάιε όηζ μί πνώημζ ελόνζζημζ πμύ ελμκηώεδηακ ήζακ ζπεδόκ 400. oπζ από ημοξ Εαναίμοξ ελόνζζημοξ άθθα από ηάπμζμοξ ζζςκζζηέξ δβέηεξ.000 Σζζββάκμζ ηαζ 500-600. Επέζηνερακ πενίπμο 80 . Μζθμύκ βζά ηό "Αμοζαζηξ έπ' εοηαζνία ημύ ΢όαπ άθθά λεπκμύκ κά ακαθένμοκ όηζ ζημ οπόβεζμ ενβμζηάζζμ ηςκ VI ηαζ Υ 2 ημύ Νηόνα πμθθέξ πζθζάδεξ Γάθθςκ ελόνζζηςκ πέεακακ από ελάκηθδζδ ηαζ ηαημιεηαπείνζζδ. Καζ ηό Νημνά ήηακ ζηναηόπεδμ έλμκηώζεςξ άπό ηήκ δμοθεζά ηαζ ηήκ πείκα.000 Εαναίμζ Γάθθμζ. Όζμ βζά ηό "Αμοζαζηξ. Ό Γηανςκηύ.ΔΘΚΑΘΩΜΑ ΑΠΑΝΣΗ΢ΕΩ΢ 2 πμοκ άκαπεή ζέ αλζώιαηα. ώξ παθαζόξ ελόνζζημξ. δέκ θέεζ ηίπμηα άθθμ όηακ έπζζδιαίκδ ηήκ απόηνορδ ηδξ απεθάζεςξ ηώκ «ιή Έ- . αθδεεύεζ όηζ πάεδηακ εηεί πενίπμο 800. ζημοξ Θζναδθζκμύξ.000 ζμαζεηζημί ζηναηζώηεξ.000 Πμθςκμί ηαζ ελόνζζημζ άπό άθθεξ πώνεξ. κά ιζθάιε ιόκμ βζά ηήκ εοζία ηώκ Εαναίςκ ηαζ κά απμηνύπημοιε ηά ιανηύνζα ηώκ άθθςκ ελόνζζηςκ. ζημοξ ζζςκζζηέξ πςνίξ αοημιάηςξ κά ιαξ ηαηδβμνήζμοκ βζά ακηζζδιζηζζιό ηαζ ναηζζζιό. ΢έ ηί ημζκςκία γμΰιε πμύ κά ιδκ ιπμνμύιε κά αζημύιε μπμζαδήπμηε ηνζηζηή ζημοξ Εαναίμοξ. θμζπόκ.00 εη ηςκ όπμζςκ πενίπμο 15.000 απεθαεέκηεξ. Κακείξ δέκ ιζθάεζ βζά όθμοξ ημύξ ιή Εαναίμοξ ελόνζζημοξ. παν' όθμ πμύ δθα ηά ιέζα πνμαάθθμοκ ηήκ άπμρδ όηζ ιόκμ μί Εαναίμζ έλμνίζεδηακ ηαζ ελμκηώεδηακ. εη ηςκ μπμίςκ μί 25.

ζηζξ 12 Απνζθίμο. βένμζ. Έζημηχζαιε 11 άιαπμοξ. έζημηχζαιε 102 άημια (. Μέζα ζημ ζηναηυπεδμ ημΰ OHE. Ώνζζιέκμζ άπ' αοημφξ ήηακ βοκαίηεξ. εη ηχκ μπμίςκ 7 παζδζά. Σηα ζηπαηόπεδα δεν ςπήπξε μονοπώλιο οπιζμένων ομάδων.1 ΡΟΕΔ ΓΚΑΡΩΝΣΤ αναίςκ» ηαζ υηακ ηαηαββέθθδ ηδκ πθαζημβνάθδζδ ηςκ ανζειχκ άθμτ. παζδζά. ζημ ΢απιμφν. Ήμαζηε δλοι ϊζοι απένανηι ζηα βαζανιζηήπια καί ηον θάναηο.. Έζημηχ-ζαιε 9 αιάπμοξ. ζηήκ Κακά. Ταξίαπσορ ηηρ Αεγεώνορ ηηρ Τιμήρ Παπίζι... Γκαζηον Πεπνώ. ζηήκ Ναιπαηίβζα. Δίκαζ «νεαζγζμκζζιμξ» ή «ανκδηζζιυξ» ή ιήπςξ ακηζζδιζηζζιυξ ή έπζαεααίςζζξ αφημΰ ημο βεβμκυημξ. ςξ επί ημ πθεΐζημκ πνυζθοβεξ. 102 νεκποί σωπίρ ππόζωπο Eζημηχζαιε 170 ακενχπμοξ ζημκ Λίαακμ. Καηά έ'κα ηνυπμ απμθφηςξ ημζιζηυ. Διδάκηυπ Δικαίος. κα οπμζηδνίγμοκ ιζα ηέημζα ιμκμπχθδζδ. πμφ δέκ βκχνζζακ μΰηε πυθειμ μφηε ελμνία. ηαηά ηήκ δζάνηεζα ημΰ Απνζθίμο 1996. («Λέ Φιγκαπώ» Παπαζκεςή 3 Μαΐος 1996) Ή αγανάκηηζη ενόρ Ιζπαηλινού ζςγγπαθέα: 'Api Σαβίη* Κανδ. εη ηχκ μπμίςκ έκα παζδί 2 εηχκ ηαί έ'κακ εηαηυ εηχκ. ανπζηχξ.) (. ιζθμφζαιε επζζήιςξ βζα 4 εηαημιιφνζα έλμκηςεέκηςκ Δαναίςκ ζημ "Αμοζαζηξ ηαζ ηεθζηχξ θηάζαιε ηχνα κα ιζθάιε βζα 1 εηαημιιφνζμ. ζηζξ 18 Απνζθίμο.. Γέκ ιπμνμφιε κα δεπεμφιε κα ιμκμπςθεΐηαζ ζήιενα ή ελμνία άπυ μνζζιέκμοξ μφηε μί δδιμζζμβνάθμζ. πςνίξ ηήκ πνμηαηαηθοζιζαία έκκμζα κα εεςνμφ- .) Φνμκηίζαιε κα δχζμοιε ημκ Θάκαημ άπυ ιαηνοά. Υςνίξ ηήκ ανπασηή ζδέα ηήξ αιανηίαξ.

ιέ ημκ Λεοηυ Οίημ.ή εοεφκδ ακήηεζ ζηήκ Υεζιπμθθάπ. Δίιαζηε πεπεζζιέκμζ υηζ ιέ ηήκ Νηζιυκα (ηήκ αημιζηή αάζδ ημο Ηζναήθ). δζα ιυκμο ημΰ πνάβιαημξ. ζηήκ πναβιαηζηυηδηα απμθαζίζαιε κά εηηεθέζμοιε ανηεηέξ δεηάδεξ άπ' αοημφξ. ιέ ηήκ θήλδ αοηχκ ηχκ μηηχ ςνχκ.). "Αθθμεζ πενζζζυηενμ απυ αιθίαμθμ: δζυηζ άπυ ηήκ ζηζβιή πμφ απμθαζίζαιε κά ελαπμθφζμοιε ιαγζηή επίεεζδ εκακηίμκ ιίαξ πενζμπήξ άιαπςκ ημΰ Νμηίμο Λζαάκμο (παν' υθμκ υηζ ηυ Ηζναήθ δεκ δζέηνεπε ηακέκα γςηζηυ ηίκδοκμ). 23 . Καζ υηζ ιαξ επζθοθάζζεηαζ ηυ δζηαίςια κά ηαηαανέλμοιε ηά πςνζά ηαζ ημφξ πθδεοζιμφξ ημοξ ιέ 16. Καζ υηζ απμηημφιε ηυ δζηαίςια. Άπυ ηήκ ζηζβιή πμφ απμθαζίζαιε κά δζχλμοιε ιζζυ εηαημιιφνζμ ακενχπμοξ άπυ ηά ζπίηζα ημοξ ηαζ κά αμιαανδίζμοιε αοημφξ πμφ έιεζκακ πίζς (άκ ηαζ ζημ Ηζναήθ δεκ είπαιε μφηε έ'κα εφια άιαπμ). ηυ Γζάκη Βαζέι ηαζ ηυ ιμοζείμ ηδξ ΢υαπ ζηά πένζα ιαξ ζηήκ μοζία ιαξ πανέπεηαζ ηυ δζηαίςια κ' ακαββείθμοιε ζέ 400. απμθαζίζαιε κά ηάκμοιε κά νεφζδ ηυ ασια εκυξ ανζειμφ Υ αεχςκ άιαπςκ.000 ακενχπμοξ υηζ πνέπεζ κά εηηεκχζμοκ ζέ μηηχ χνεξ. μί γςέξ ημοξ δεκ έπμοκ ηυ σδζμ αάνμξ ζάκ ηζξ δζηέξ ιαξ. ηυ Πεκηάβςκμ. Τούρ έζκοηώζαμε διόηι ηό σάζμα μεηαξύ ηοΰ ίεπυηάηον σαπακηήπορ ζςνεσώρ εςπύηεπος πού αποδίδοςμε ζηιρ δικέρ μαρ ηιρ ζυέρ και εκείνος ζςνεσώρ ζηενόηεπος πού αναγνυπίζοςμε ζ' αςηήν ηών άλλυν μαρ επέηπετε νά ηούρ ζκοηώζοςμε. ηζξ ηαημζηίεξ ημοξ.000 μαίδεξ. ηήκ Γενμοζία. ημφξ Σάσιξ ηδξ Νέαξ Τυνηδξ ζημ πθεονυ ιαξ. Πνάβια ηυ υπμζμ ιαξ επέηνερε κά θάαμοιε ζηθδνέξ απμθάζεζξ πςνίξ ιάθζζηα κά εεςνμφιε ημφξ εαοημφξ ιαξ παθδακενχπμοξ (. Συ πάθηζκμ άθθμεζ ιαξ είκαζ υηζ δεκ εφεοκυιεεα βζά ηίπμηε...ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΑΠΑΝΣΖ΢ΔΩ΢ 2 ιε ηάεε άκενςπμ ηαη' εζηυκα ημο Θεμΰ ηαζ πςνίξ ηήκ πνςηυβμκδ απαβυνεοζδ ημο «Οφ θμκεφζεζξ». Οί θεμελιώδειρ μΰθοι ηηρ ιζπαηλινήρ πολιηικήρ. κά εεςνήζμοιε ηά ζπίηζα ημοξ χξ ζζανίειμοξ ζηναηζςηζημφξ ζηυπμοξ. Πζζηεφμοιε ηαηά ημκ πζμ απυθοημ ηνυπμ υηζ.

). δέκ εεθήζαιε κά δζεθεοηάκμοιε ηήκ οπόεεζδ από κμιζηήξ απόρεςξ. Σίπμηα δέκ εά ηάκδ ώζηε ή Κακά εθελήξ κά ιήκ άπμηεθή ιένμξ ακαπόζπαζημ ηήξ αζμβναθίαξ ιαξ. πμύ εννζλακ ηίξ ηνεζξ μαίδεξ.).. ηά όπμζα εββοήεδηακ ηήκ ηοαένκδζδ. οπήνλαιε ακαπόζπαζημ ιένμξ αοηήξ ηήξ ιδπακήξ. δζόηζ εεθήζαιε κά ανκδεμύιε ηήκ θνίηδ ηαί κά πενάζμοιε ζηίξ ηνέπμοζεξ οπμεέζεζξ. Καί πμύ εββίγεζ ηό εβηθδιαηζηό.. Δζόηζ ιεηά ηήκ Κακά δέκ ηαηαββείθαιε ηό έβηθδια.. ακελαζνέηςξ. Δζόηζ βεκζηά πναβιαημπμζείηαζ ζέ πώνμοξ όπμο επζηνέραιε εθεύεενα ηήκ αθόβζζηδ πνήζδ ηήξ αίαξ (.. "Εηζζ ή Κακά ήδδ απμηεθεί ιένμξ ημο εαοημύ ιαξ. Όπςξ έ'κα άπό ηά παναηηδνζζηζηά ημο πνμζώπμο ιαξ. Ή αμθή επί ηήξ Κακά έλεηεθέζεδ ζύιθςκα ιέ ημύξ ηακμκζζιμύξ.1 ΡΟΖΕ ΓΚΑΡΩΝΣΤ Όηζ ιαξ επζθοθάζζεηαζ ηό δζηαίςια κα ημοξ ζημηώκμοιε πςνίξ κά δμηζιάγμοιε ηαιιία εκμπή (. Όπςξ ή ζθαβή ηώκ πνμζεοπμιέκςκ ιμοζμοθιάκςκ πμύ έηακε ό Μπανμύπ Γημθκηζηάσκ (ζημ ζπήθαζμ ηώκ Παηνζανπώκ) ηαί ηό έβηθδια ημο Γζβηάθ Άιίν (όπςξ επίζδξ ηαί μί ακηζδνάζεζξ πμύ ηό αημθμύεδζακ) απεηέθεζακ ζζάνζειεξ εηδδθώζεζξ ζάπζςκ ζπόνςκ ιέζα ζηήκ ηανδζά ηήξ έεκζημενδ-ζηεοηζηήξ ημοθημύναξ. ό όπμζμξ έββοήεδ ημκ αλζςιαηζηό πμύ δζενεύκδζε ηό ζοιαάκ. ό όπμζμξ έββοήεδ ημύξ αλζςιαηζημύξ. Κάηζ πμύ ήδδ δέκ είκαζ εκηεθώξ ακενώπζκμ. οπήνπε ηάπμζμ θάεμξ ζ' αοημύξ ημύξ ηακμκζζιμύξ. ηά ιέζα ιαγζηήξ επζημζκςκίαξ. αοηέξ ηίξ δζαηαβέξ ηαί αοημύξ ημύξ ακηζηεζιεκζημύξ ζημπμύξ. Καί όθμζ. ηίξ δζαηαβέξ ηαζ ημύξ ακηζηεζιεκζημύξ ζημπμύξ εηζηναηείαξ ηςκ ΢ηαθοθζώκ ηήξ μνβήξ. Σό ημζκό έββοήεδ. ή μπμία έββοήεδ ημκ ανπδβό ημο επζηεθείμο. πμύ έζηόηςζακ 102 ακενώπμοξ ζηήκ Κακά (.. μί όπμζμζ εββοήεδηακ ημύξ ζηναηζώηεξ. έηζζ ηαί ή ζθαβή ηήξ Κακά απμηεθεί ..) Άθθά άπ' δθα αοηά ηίπμηε δεκ ιπμνεί κά έθαθνώζδ ηήκ ζμαανόηδηα ηδξ ζθαβήξ ζζναδθζκμύ ηύπμο ηαζ ηήξ εοεύκδξ ιαξ εκώπζμκ ηήξ εηηεθέζεςξ ηδξ.

ό ηνόπμξ πμύ ηό ζύβπνμκμ Θζναήθ έθεζημύνβδζε ηαηά ηήκ ώνα ηδξ Κακά ηαζ ιεηά έδεζλε όηζ ή ίζναδθζηζηόηδξ ζύβπνμκδ ηαζ θμβζηή οπμηνύπηεζ ηάπμζα ηνμιαηηζηή πθεονά. 'Api Σαβίτ. "Εηζζ θμζπόκ. επίζδξ. Αυηή ή ηάζζξ να ιήκ απαζημύιε ηήκ δζηαζμζύκδ. να αβκμμύιε ηό ζύκμνμ ιεηαλύ ηαθμύ ηαζ ηαημύ. ό εβςηεκηνζζιόξ ηδξ ηςκ ζζπονώκ. Ό ηοκζζιόξ ηδξ. Όμιλος των Τάϊμς Νέας Υόρκης * Ό 'Api ΢ααίη είκαζ ζοββναθέαξ ηαζ πνμκζημβνάθμξ ηδξ ζζναδθζκήξ εθδιενίδμξ Υαάνεη. Αοηή εδώ ή ηάζδ. Ζή ζηδκ Θενμοζαθήι (Μεηαθναζιέκμ από ηήκ εανασηή ζηήκ «Λζιπε-ναζζόκ» ηδξ Σνίηδξ 21δξ Μαίμο 1996). . ή άβνζόηδξ ηδξ.ΔΘΚΑΘΩΜΑ ΑΠΑΝΣΗ΢ΕΩ΢ 2 εκδήλωζη δπζ θζβόηενμ αηναία εκόξ ηόηημο ζήρεςξ ζηδκ ηανδζά ηδξ ημζιζηήξ ζζναδθζκήξ ημοθημύναξ. Να ιή κμζαγόιαζηε για ηήκ αλήθεια. ή ζημπζιόηδξ ηδξ. Φαάρετζ. Μεηαλύ ημΰ επζηνεπμιέκμο ηαζ ημο άπδβμ-νεοιέκμο.

34.. Ή «Canard enchaîné»: «Μέ ημκ Ρμγέ Γηανςκηφ. Εκδοτικός οίκος . Ή «Monde»: «Έκαξ πνχδκ ηυηηζκμξ πενκά ζηήκ άθθδ πθεονά ημΰ ηαενέπηδ: ζημοξ ηαθέ». εκχκμκηαζ ιαγί ιμο ζφκηνμθμζ ηυζμ άπυ ηυ Καεμθζηυ Ικζηζημφημ υζμ ηαζ άπυ ηυ Κομμοςνιζηικό Κόμμα. Δέκ έπς άθθμ ηνυπμ οπεναζπίζεςξ απυ ηυ κά ηάκς ημκ ηυζιμ κά δζααάζεζ αοηυ πμφ έβναρα. ιπμνμφιε κα πενζιέκμοιε ηα πάκηα»..932 ΣΗΛΕΟΜΟΙΟΣΤΠΟΝ: 36. — ηο Ιζλάμ ένανηι ηοΰ ιζλαμιζμού και ηήρ πποδοζίαρ ηών ηβεμόνων. Ό ακαβκχζηδξ εα ηνίκεζ. μόνη πάνω ζηον λόθο. Θεςνχκηαξ πάκηα ηήκ θζθμζμθία. Ή «Figaro»: ακαθένεζ ημκ ζοββναθέα ημΰ polars πμφ ιέ «έπεζ δζχλεζ άπυ ηήκ εέζδ ιμο» βζα κά ηαηαββείθεζ ηήκ «άκμιδ ένοενμθαζά ζοιπαζβκία» (θαζζζημ-ημιιμοκζζηζηή). "Ηδδ. Ή «Croix»: «Ό Ρ.592 . Απαββέθθμοκ δθμζ ιζά «Αημθμοεία ημΰ ιίζμοξ». .: 36. ηαζ πμφ αοημί δέκ δζάααζακ..βίβλιοπωλεΐον Ιππμηνάημοξ 65 ΑΘΗΝΑ1106 80 ΣΗΛ. —ηον Ίηζοΰ ένανηι κάθε εξοςζιαζηικήρ θεολοβίαρ. Ή «Humanité» παίνεηαζ πμφ υ «κυιμξ Γηαζτζζυ» εα ηάκεζ κά ζςπάζεζ «έκαξ άκενςπμξ πμφ υ μοιακζζιυξ ημο ζδιάδερε ιζά επμπή». ζημκ αβχκα βζα ηήκ αθήεεζα.. οπεναζπίζηδηα: — Τον Μαπξ ένανηι μιαρ Σοαιεηικήρ Ενώζεωρ και ενόρ κόμμαηορ πού ηο απολίθωναν (και με διέβπαψαν ηο 1970). Μζθμτκ υθμζ ιέ ηήκ ίδζα θςκή. Γηανςκηφ ζοκεθίαεηαζ απυ ηήκ σδζα ημο ηήκ ζδεμθμβζηή ζφβποζδ.Και ή θωνή πού ηπαβοςδούζε. Ή «Liberation»: «Ό Γηανςκηφ πέναζε ζημ ακηζζδιζηζηυ ζηναηυπεδμ». ξςπνά θοπύαοςρ ζηήν ζκιά ηών κοιλάδων. Ναοάβζμ αοημηημκίαξ εκυξ άκενςπμο πμφ εα ιπμνμφζε κά είκαζ υ ιάνηοναξ ιζαξ επμπήξ».οι ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙ΢ ΜΤΘΟΙ ΣΗ΢ Ι΢ΡΑΗΛΙΝΗ΢ ΠΟΛΙΣΙΚΗ΢ Ώνζζιέκμζ ζοββναθίζημζ πανμοζίαζακ ηυ αζαθίμ αοηυ χξ ένβμ ημΰ ΢αηακά ή ημο Υίηθεν. ηήκ ζζημνία ή ηήκ εεμθμβία υπζ εθεφεενμ επάββεθια άθθα ιάπδ ημΰ άκενςπμο εκακηίμκ δθςκ ηχκ θμκηαιεκηαθζ-ζιχκ. — ηούρ μεβάλοςρ Εαπαίοςρ Πποθήηερ ένανηι ηοΰ θςλεηικού ζιωνιζμού.17.