PR2581.

20 Juni 2014
Opdrachtgever: WUR Alterra

Gevoeligheidsanalyse normstellingAuteurs: !" #aas$ant
#atti Janssen
#arit %eth!&

Juni 2014 'ev!eligheidsanal(se n!r)stelling
*+, LIJN IN WATER PR2581.20 iii
Inhoud
1 Inleiding ................................................................................................ 1-1
1.1 -!elstelling .................................................................................................................. 1.1
1.2 Uitgangspunten ............................................................................................................ 1.1
1./ 0ees1i23er ................................................................................................................... 1.1
2 Slaperdijken en regionale keringen ....................................................... 2-1
2.1 Alge)een .................................................................................................................... 2.1
2.2 4&&ect !p !verstr!)ingspatr!!n ...................................................................................... 2.1
2./ 4&&ect !p #+A............................................................................................................. 2.2
2./.1 5chade en slacht!&&ers ...................................................................................... 2.2
2./.2 4isen aan de $ering !"v #+A ........................................................................... 2./
2.4 4&&ect !p eis !"v "asisveiligheid ..................................................................................... 2.4
2.4.1 #!rtaliteit ....................................................................................................... 2.4
2.4.2 en!digde eis aan de $ering .............................................................................. 2.4
2.4./ Resultaat !p het l!$aal individueel risic! 607R8 ..................................................... 2.5
3 Bodemdaling .......................................................................................... 3-8
/.1 Alge)een .................................................................................................................... /.8
/.2 4&&ect !p !verstr!)ingspatr!!n ...................................................................................... /.8
/./ 4&&ect !p #+A............................................................................................................. /.9
/./.1 5chade en slacht!&&ers ...................................................................................... /.9
/./.2 4isen aan de $ering !"v #+A ......................................................................... /.10
/.4 4&&ect !p eis !"v "asisveiligheid ................................................................................... /.10
/.4.1 #!rtaliteit ..................................................................................................... /.10
/.4.2 en!digde eis aan de $ering ............................................................................ /.11
/.4./ Resultaat !p het l!$aal individueel risic! 607R8 ................................................... /.12
4 Invloed Gas!nergie in"rastru#tuur ..................................................... 4-1$
$ Invloed eva#uatie op eisen aan de %aterkering ..................................... $-1
5.1 -i2$ring :: ,aste 1al 'r!ningen en ;riesland ................................................................... 5.1
5.2 Waddeneilanden ........................................................................................................... 5.2
& 'anda#htsge(ieden o.(.v. )*21 en *+, ............................................... &-1
- .on#lusies.............................................................................................. --1
8 /e"erenties ............................................................................................ 8-1
Bijlage '0 Invloed slaperdijken ....................................................................... 1
Bijlage B0 Invloed (odemdaling ...................................................................... 1
Bijlage .0 1I/ na uitvoering 2)B32 en n2)B3 .............................................. 1


Juni 2014 'ev!eligheidsanal(se n!r)stelling
*+, LIJN IN WATER PR2581.20 1.1
1 Inleiding
,anuit het deltadeelpr!gra))a Waddenge"ied )!et er een advies 1!rden ge)aa$t richting het
-eltapr!gra))a ,eiligheid. O) dit advies te $unnen geven )!eten er een aantal $ennisvragen
1!rden "eant1!!rd. 7n de3e studie 1!rden de3e $ennisvragen "en!e)d en 3i2n er anal(ses
uitgev!erd !) de3e vragen te "eant1!!rden. *ier"i2 is )et na)e ge$e$en naar de invl!ed !p
de n!r)ering van de pri)aire $ering.

1.1 4oelstelling
-e d!elstelling van de3e studie is het "epalen van de invl!ed van verschillende uitgangspunten
en aanna)en !p de n!r)stelling. *ier"i2 is ge$e$en naar de invl!ed van:
• 5tand3e$erheid slaperdi2$en en regi!nale $eringen
• <!ena)e schade en slacht!&&ers d!!r "!de)daling
• <!ena)e schade d!!r uitval van de gas=energie in&rastructuur
• -e )ate van preventieve evacuatie
-e invl!ed van de3e aspecten is !p 3!1el de n!r) vanuit ec!n!)isch !pti)aal perspectie& als
vanuit de "asisveiligheid "e$e$en.

1.2 5itgangspunten
-e "elangri2$ste uitgangspunten in de3e studie 3i2n:
• ,!!r de "asisgegevens v!!r de anal(ses 1!rdt ge"rui$ ge)aa$t van de "eschi$"are
gegevens uit de technisch inh!udeli2$e uit1er$ing van -P,.
• ,!!r de !verstr!)ings"ere$eningen 1!rdt uitgegaan van het "estaande
!verstr!)ings)!del van di2$ring : dat !!$ "innen ,>+2 1!rdt ge"rui$t.
• ,!!r de uit1er$ing van de n!r)ering 3!nder evacuatie 1!rdt er uitgegaan van de 07R
"estanden die d!!r -eltares ge)aa$t 3i2n in het $ader van de technisch inh!udeli2$e
uit1er$ing van -P,.

1.3 1ees%ij6er
7n h!!&dstu$ 2 is de invl!ed van de slaperdi2$en "e$e$en en 3i2n de e&&ecten !p de #+A en het
07R !nder3!cht. *!!&dstu$ / "eschri2&t de invl!ed van "!de)daling !p de #+A en 07R. -e
invl!ed van de 'as=4nergie in&rastructuur is "eschreven in h!!&dstu$ 4. 7n h!!&dstu$ 5 is de
invl!ed van evacuatie !p de n!r)stelling geanal(seerd v!!r 3!1el het vaste land 6di2$ring :8 als
de Waddeneilanden. *!!&dstu$ : gee&t een $!rt aan 1at de verschillen 3i2n van een
"uurt"enadering ten !p3ichte van een gedetailleerdere "enadering. -e c!nclusies 3i2n
!pgen!)en in h!!&dstu$ ?.

Juni 2014 'ev!eligheidsanal(se n!r)stelling
*+, LIJN IN WATER PR2581.20 2.1
2 Slaperdijken en regionale keringen
2.1 'lgemeen
,!!r de l!caties !!n1eg@ !rgs1eer en *!l1ierde 3i2n !verstr!)ings"ere$eningen ge)aa$t
1aar"i2 naar de stand3e$erheid is ge$e$en van de slaperdi2$en en regi!nale $eringen. -it is
gedaan v!!r de v!lgende scenari!As:
• #aatgevende "uiten1aterstand 6<P8
• #aatgevende 1aterstand plus 2 $eer de deci)eringsh!!gte 6<Pp2d8
,!!r l!catie *!l1ierde is de in&!r)atie ge"rui$t uit een v!!rgaande studie naar
!verstr!)ingsverl!pen v!!r di2$ring : 6*+,@ 20128.
i2 het )!delleren van de invl!ed 1!rdt aangeh!uden dat de slapersdi2$en !p evenveel l!caties
d!!r"re$en als "i2 de !!rspr!n$eli2$e "ressen in de pri)aire $ering. ,!!r d!!r"ra$en in de
slapersdi2$en 1!rdt uitgegaan van een "res"reedte van 100). ,!!r regi!nale $eringen als de
4e)s$anaaldi2$ 1!rdt BBn "res aangeh!uden.

-it levert de v!lgende )atriC !p van scenari!As die 3i2n "esch!u1d:

Slaperdijk
standvast
Slaperdijk
door(raak
Boon%eg 73 D D
Boon%eg 73p2d D D
Borgs%eer 73 D D
Borgs%eer 73p2d D D
2ol%ierde 73 D D
Tabel 2-1: Overzicht van de beschouwde scenario’s.

2.2 !""e#t op overstromingspatroon
*et !verstr!)ingspatr!!n 1!rdt "eEnvl!ed d!!r het d!!r"re$en van de slaperdi2$en. 7n
!nderstaande &iguur is de !verstr!)ingsdiepte )et standvastige slaperdi2$ 6lin$s8 en "i2
d!!r"raa$ van slaperdi2$ 6rechts8 "i2 <!etspeil 1eergegeven v!!r !!n1eg@ *!l1ierde en
!rgs1eer. *et d!!r"re$en van de achterliggende $eringen laat 3ien dat het !verstr!!)d
!ppervla$ t!enee)t. 7n de v!lgende paragra&en is de invl!ed !p de #+A en het 07R
"eschreven.
'ev!eligheidsanal(se n!r)stelling Januari 2014
2.2 PR2581.20 *+, LIJN IN WATER
Figuur 2-1: Maximale waterdiete doorbraa! "oonweg# $olwierde en "orgsweer bi% toetseil
met standvastige slaerdi%!en &lin!s' en bi% doorbraa! van de slaerdi%!en &rechts'.

2.3 !""e#t op 8,B'
2.3.1 S#hade en sla#hto""ers
innen de #+A 1!rdt de eis aan de $ering "epaald !p "asis van de verh!uding tussen de
$!sten van di2$verster$ing en de p!tentiele gev!lgen van een !verstr!)ing 1aar"i2 3!1el naar
de directe schade als het aantal slacht!&&ers 1!rdt ge$e$en. -!!r de verandering in schade en
slacht!&&ers in "eeld te "rengen als gev!lg van het al dan niet d!!r"re$en van een slaperdi2$
$an de invl!ed !p de eis aan de $ering 1!rden "epaald. -e schade en slacht!&&erresultaten 3i2n
in !nderstaand !ver3icht 1eergegeven. -e schade is v!!r het pri2speil 200: "ere$end. *et
aantal slacht!&&ers is "epaald v!!r 3!1el de situatie 3!nder evacuatie en "i2 evacuatie&ractie van
40F@ c!n&!r) G#aas$ant et al.@ 2009H.
Juni 2014 'ev!eligheidsanal(se n!r)stelling
*+, LIJN IN WATER PR2581.20 2./

'#hterliggende
kering
standvast
'#hterliggende
kering
door(raak
Locatie 1: Boonweg TP

(chade )M*+ ,,- ./-
(lachto00ers zonder evacuatie )aant.+
(lachto00ers met 1-2 evacuatie )aant.+

11
3

13
11

Locatie 1: Boonweg TPP2d

(chade )M*+ 4-- 12--
(lachto00ers zonder evacuatie )aant.+
(lachto00ers met 1-2 evacuatie )aant.+

12
2.
12
2.
Locatie 2: Holwierde TP

(chade )M*+ .,-- .1--
(lachto00ers zonder evacuatie )aant.+
(lachto00ers met 1-2 evacuatie )aant.+

11-
251
1,-
2.3
Locatie 3: Borgsweer TP

(chade )M*+ 1/1- 15/-
(lachto00ers zonder evacuatie )aant.+
(lachto00ers met 1-2 evacuatie )aant.+

5-
,5

..
,,

Locatie 3: Borgsweer TPP2d

(chade )M*+ 2.1- 21--
(lachto00ers zonder evacuatie )aant.+
(lachto00ers met 1-2 evacuatie )aant.+

1,.
31
125
/5
Tabel 2-2: (chade en slachto00ergetallen bi% doorbra!en van "oonweg# $olwierde &alleen T6' en
"orgsweer voor de situatie met standvaste achterliggende !ering &lin!s' en met doorbra!en van
de achterliggende !ering &rechts'.

-e t!ena)e in schade v!!r l!catie !!n1eg is te ver$laren d!!r de t!ena)e in !verstr!!)t
ge"ied. -e geli2$"li2vende schades "i2 de andere l!caties is te ver$laren d!!r het &eit dat het
schade"eeld van de ene l!catie naar de andere l!catie verschui&t. i2v!!r"eeld "i2 *!l1ierde
nee)t de schade ten 3uiden van het 4e)s$anaal t!e )aar nee)t de schade r!nd!) 'r!ningen
ster$ a& )et als resultaat dat de t!taalschade !ngeveer geli2$ "li2&t.

2.3.2 !isen aan de kering o(v 8,B'
,!!r de drie "esch!u1de l!caties is alleen v!!r de l!catie !!n1eg een signi&icant verschil te
3ien tussen de schade en slacht!&&ers de situatie )et en 3!nder stand3e$erheid van de
slaperdi2$. -aar!) 3al alleen v!!r l!catie !!n1eg verder 1!rden ge$e$en naar de e&&ecten !p
de eisen aan de $ering.
innen de technische uit1er$ing van -P, 1!rdt er een eis aan de $ering gesteld !p "asis van
de tra2ectindeling. resl!catie !!n1eg valt "innen tra2ect :I/@ naast !!n1eg vallen er n!g
drie "resl!caties "innen dit tra2ect. i2 de "epaling van de eis aan tra2ect :I/ 1!rdt er een
ge)iddelde schade "epaald v!!r het tra2ect@ 1aar"i2 de schade van de verschillende
"resl!caties 1!rden ge1!gen !p "asis van hun lengte ten !p3ichte van de t!tale lengte van het
tra2ect. 7n de situatie )et d!!r"re$en van de slaperdi2$ 3al de ge)iddelde schade v!!r het
tra2ect t!ene)en. -e lengte van ringdeel !!n1eg is 40 pr!cent van de t!tale lengte van :I/.
-!!r de t!ena)e van de schade te 1egen nee)t de ge)iddelde schade v!!r tra2ect :I/ )et
!ngeveer 20 pr!cent t!e.
'ev!eligheidsanal(se n!r)stelling Januari 2014
2.4 PR2581.20 *+, LIJN IN WATER
,anuit de #+A in de technische uit1er$ing van -P, is de ec!n!)isch !pti)ale $ans van :I/@
1=1.?00 per 2aar. -!!r de t!ena)e van de schade 3al de ec!n!)isch !pti)ale $ans a&ne)en t!t
!ngeveer 1=1.900 per 2aar. -it is n!g steeds lager dan de eis vanuit de "asisveiligheid@ 1=2.200
per 2aar.

7raje#t Situatie Benodigde eis aan kering
:I/
#et standvaste $eringen 1=1.?00
%!nder standvaste $eringen 1=1.900
Tabel 2-,: Overzicht van de norm o basis van de M7"8.

2.4 !""e#t op eis o(v (asisveiligheid
2.4.1 8ortaliteit
-e )!rtaliteit is a&han$eli2$ van de v!lgende drie &act!renJ 1aterdiepte@ sti2gsnelheid@
str!!)snelheid. 7n !nderstaande &iguren is de )!rtaliteit v!!r alleen !!n1eg 1eergegeven in
de situatie )et stand3e$ere slaperdi2$en en )et d!!r"ra$en in de slaperdi2$. -e )!rtaliteit in
het ge"ied tussen de pri)aire $ering en de slaperdi2$ "li2&t h!!g@ dit $!)t d!!rdat het K"a$2eL
tussen de3e $eringen 3ich eerst snel vult 1at t!t h!ge sti2gsnelheden leidt. -e3e h!ge
sti2gsnelheden in c!)"inatie )et de gr!te 1aterdiepten leidt t!t een h!ge )!rtaliteit.


Figuur 2-2: Mortaliteit doorbraa! "oonweg bi% toetseil met standvaste slaerdi%!en &lin!s' en
bi% doorbraa! van de slaerdi%!en &rechts'.

2.4.2 Benodigde eis aan de kering
innen de W,21 )eth!de@ die "innen de technische uit1er$ing van -P, is ge"rui$t@ 1!rdt de
)!rtaliteit eerst ge)iddeld !ver "uurten !) verv!lgens per "uurt te "e$i2$en 1el$e eis aan de
$ering n!dig is !) het gehele ge"ied te laten v!ld!en aan de "asisveiligheidseis@ hier"i2 1!rdt
1el re$ening geh!uden )et preventieve evacuatie. -e strengste eis die v!!r de "uurten n!dig
is@ 1!rdt de "en!digde eis aan de $ering. +i2$end naar het tra2ect :I/ is in "eide situaties de
"uurt )et de h!!gste )!rtaliteit geli2$ 6U00:/010/8. 7n het geval van stand3e$erheid is de
)!rtaliteit 1@: pr!cent en in het geval van niet.stand3e$ere $ering is de )!rtaliteit 1@2 pr!cent.

Juni 2014 'ev!eligheidsanal(se n!r)stelling
*+, LIJN IN WATER PR2581.20 2.5

Figuur 2-,: Mortaliteit o buurtniveau doorbraa! "oonweg bi% toetseil met standvastige
slaerdi%!en &lin!s' en bi% doorbraa! van de slaerdi%!en &rechts'.
Op "asis van de situatie )et stand3e$erheid is de eis aan de pri)aire $ering :I/ !rde 1=1.900
per 2aar. -it is dan ge"aseerd !p alle "resl!caties in tra2ect :I/. -e "en!digde eis gegeven de
situatie 3!nder stand3e$erheid is !rde 1=1.500 per 2aar. -e eis vanuit "asisveiligheid
geredeneerd 1!rdt dus !ngeveer 25 pr!cent s!epeler indien er re$ening 1!rdt geh!uden )et
"!de)daling. -it $!)t d!!rdat de $ering d!!r"ree$t en de sti2gsnelheden en uiteindeli2$e
)aCi)ale 1aterdiepten lager uitvallen.

7raje#t Situatie Benodigde eis aan kering
:I/
#et standvaste $eringen 1=1.900
%!nder standvaste $eringen 1=1.500
Tabel 2-1: Overzicht van benodigde eis aan de !ering wanneer er wel o0 geen re!ening wordt
gehouden met standze!erheid.

,an1ege !verlap tussen de gev!lgen vanuit de naastgelegen tra2ecten valt de uiteindeli2$e
"asisveiligheidseis iets strenger uit t!t 1=2.200 per 2aar 6inclusie& stand3e$erheid8.

2.4.3 /esultaat op het lokaal individueel risi#o 91I/:

Uitgaande van eis aan de kering obv basisveiligheid
*et l!$aal individueel risic! gee&t de $ans 1eer dat een 1ille$eurig pers!!n ergens in een
ge"ied $!)t te !verli2den als gev!lg van een !verstr!)ing. Op "asis van de W,21 )eth!de $an
eenv!udig de "i2drage vanuit !!n1eg aan het 07R 1!rden "ere$end.
7n de anal(se van de <echnische Uit1er$ing van het -eltapr!gra))a ,eiligheid is een n!r)
a&geleid v!!r tra2ect :I/@ 1aar"innen !!n1eg valt@ van 1=2200 per 2aar v!!r de
"asisveiligheid. O) te "e$i2$en !& de a&geleide n!r) !p "asis van de "uurten"enadering !!$
v!ld!et !p p!lder=gridcellniveau is v!!r ringdeel !!n1eg "e$e$en 1at het 07R is als 1!rdt
uitgegaan van de3e n!r). -e3e n!r) 1!rdt verv!lgens !p "asis van de lengte van de ,>+
ringdelen verdeelt !ver de "resl!caties "innen het tra2ect :I/. -e lengte van het t!tale tra2ect
is iets )eer dan 4/ $il!)eter@ de lengte van het ringdeel !!n1eg is !ngeveer 1?@5 $il!)eter.
-e $ans die dan "innen -P, aan !!n1eg 1!rdt ge$!ppeld is 1=2200 M 61?@5=4/8 N 1=5400 per
2aar.'ev!eligheidsanal(se n!r)stelling Januari 2014
2.: PR2581.20 *+, LIJN IN WATER
-e3e $ans ver)enigvuldigt )et de )!rtaliteit en 1.evacuatie&ractie gee&t de "i2drage van
!!n1eg aan het 07R. 7n !nderstaande &iguur is te 3ien dat het 07R "i2na !veral $leiner is dan
de "asisveiligheidseis van 10
.5
per 2aar. Alleen in een $leine p!lder in het 1esten 1!rdt het 07R
!verschreden@ dit is alleen het geval van stand3e$ere slaperdi2$en.


Figuur 2-/: 9o!aal :ndividueel ;isico "oonweg bi% toetseil met standze!ere slaerdi%!en &lin!s'
en bi% doorbraa! van de slaerdi%!en &rechts'

Huidige situatie
*et tra2ect :I/ hee&t "innen de technische uit1er$ing van -P, een huidige $ans van 1=1/0 per
2aar@ de3e is ge"aseerd !p ,>+2 gegevens na uitv!ering van *WP2. -e3e $ans 1!rdt
verv!lgens !!$ 1eer !p "asis van de lengte verdeelt !ver de "resl!caties "innen het tra2ect
:I/. -e $ans die dan "innen -P, aan !!n1eg 1!rdt ge$!ppeld is dan 1=1/0 M 61?@5=4/8 N
1=/10 per 2aar.

7n !nderstaande &iguren is het 07R v!!r alleen !!n1eg 1eergegeven in de situatie )et
stand3e$ere slaperdi2$en en )et d!!r"ra$en in de slaperdi2$. *et 07R in het ge"ied tussen de
pri)aire $ering en de slaperdi2$ "li2&t h!!g@ dit $!)t d!!rdat de )!rtaliteit h!!g is en de $ans
dat de pri)aire $ering d!!r"ree$t !!$ relatie& gr!!t is.


Figuur 2-1: 9o!aal :ndividueel ;isico "oonweg bi% toetseil met standvastige slaerdi%!en &lin!s'
en bi% doorbraa! van de slaerdi%!en &rechts'


Juni 2014 'ev!eligheidsanal(se n!r)stelling
*+, LIJN IN WATER PR2581.20 2.?
Als de "i2drage van de !!n1eg "ere$ening 3!nder d!!r"re$en van de slaperdi2$ 1!rdt
a&getr!$$en van het t!taal 07R van di2$ring : en verv!lgens 1!rdt het 07R )et d!!r"re$en van
de slaperdi2$ daar"i2 !pgeteld 1!rdt een "eeld ver$regen van de invl!ed !p het t!taal plaat2e.
,an1ege de invl!ed van )eerv!udige d!!r"ra$en is de hier get!!nde t!ena)e een !ndergrens@
)aar !)dat de )eerv!udige d!!r"a$en vaa$ een signi&icant $leinere $ans he""en 3al het "eeld
niet veel veranderen indien de )eerv!udige scenari!As !!$ )eegen!)en 3!uden 1!rden. #et
na)e ten !!sten van de "resl!catie !!n1eg nee)t het 07R iets t!e )aar het "eeld verandert
niet drastisch.


Figuur 2-.: 9o!aal :ndividueel ;isico di%!ring 5 &detail normeringstra%ect <6= 5>,' met
standvastige slaerdi%!en &lin!s' en bi% doorbraa! van de slaerdi%!en &rechts'.'ev!eligheidsanal(se n!r)stelling Januari 2014
/.8 PR2581.20 *+, LIJN IN WATER
3 Bodemdaling
3.1 'lgemeen
-e "!de)daling v!!r is 1eergegeven in !nderstaande &iguur. <en gev!lge van "!de)daling 3al
de inundatiediepte t!ene)en. *ier)ee 3al !!$ de schade en het aantal slacht!&&ers t!ene)en.


Figuur ,-1: "odemdaling en breslocaties voor nieuw uitgevoerde bere!eningen.
-e te !nder3!e$en scenari!As )et en 3!nder "!de)daling 3i2n *!l1ierde 6"res 2?8 en
!rgs1eer 6"res 288 3i2n 1eergegeven in de v!lgende )atriC.

;onder
(odemdaling
8et
(odemdaling
2ol%ierde 73 D D
2ol%ierde 73p2d D D
Borgs%eer 73 D D
Borgs%eer 73p2d D D
Tabel ,-1: Overzicht van de beschouwde scenario’s.

3.2 !""e#t op overstromingspatroon
Overstr!)ingsdiepte ten gev!lge van een "res "i2 *!l1ierde 3!nder "!de)daling 6lin$s8 en )et
"!de)daling 6rechts8 "i2 <!etspeil. -e !verstr!)ingsdiepte $aart2es van de andere l!caties en
scenari!s 3i2n !pgen!)en in de "i2lage.
Juni 2014 'ev!eligheidsanal(se n!r)stelling
*+, LIJN IN WATER PR2581.20 /.9

Figuur ,-2: Maximale waterdiete bi% een doorbraa! van $olwierde bi% toetseil voor de situatie
zonder bodemdaling &lin!s' en met bodemdaling &rechts'.

3.3 !""e#t op 8,B'
3.3.1 S#hade en sla#hto""ers
-e schade is v!!r het pri2speil 200: "ere$end. *et aantal slacht!&&ers is "epaald v!!r 3!1el de
situatie 3!nder evacuatie en "i2 evacuatie&ractie van 40F@ c!n&!r) G#aas$ant et al.@ 2009H.

zonder
bodemdaling
met bodemdaling
Locatie 2: Holwierde TP
(chade )M*+ 14,- 5.3-
(lachto00ers zonder evacuatie )aant.+
(lachto00ers met 1-2 evacuatie )aant.+

123
2./
.1,
,-3
Locatie 2: Holwierde TPP2d
(chade )M*+ //5- 43--
(lachto00ers zonder evacuatie )aant.+
(lachto00ers met 1-2 evacuatie )aant.+

1243
//4
11,/
352
Locatie 3: Borgsweer TP
(chade )M*+ 1/1- ,15-
(lachto00ers zonder evacuatie )aant.+
(lachto00ers met 1-2 evacuatie )aant.+

5-
,5
115
/-
Locatie 3: Borgsweer TPP2d
(chade )M*+ 214- ,41-
(lachto00ers zonder evacuatie )aant.+
(lachto00ers met 1-2 evacuatie )aant.+

1,1
3-
2.1
1.1
Tabel ,-2: (chade en slachto00ergetallen bi% doorbra!en van (tavoren &T6 en T6?1<'# $olwierde
en "orgsweer &T6 en T6?2<' voor de situatie zonder bodemdaling &lin!s' en met bodemdaling
&rechts'.


'ev!eligheidsanal(se n!r)stelling Januari 2014
/.10 PR2581.20 *+, LIJN IN WATER
3.3.2 !isen aan de kering o(v 8,B'
,!!r de l!caties *!l1ierde en !rgs1eer 1!rdt "e$e$en !& het e&&ect van "!de)daling !p het
!verstr!)ingspatr!!n leidt t!t een strengere eis v!!r het n!r)eringstra2ect :I? van -P,. 7n de
technische uit1er$ing van -P, is een eis aan de $ering van 1=//00 per 2aar gesteld@ ge"aseerd
!p de #+A. -e3e n!r) is de ec!n!)isch !pti)ale &aal$ans v!!r dit n!r)eringstra2ect die geldt
v!!r de huidige situatie 3!nder "!de)daling. ,!!r de situatie )et "!de)daling nee)t de
schade "i2 een d!!r"raa$ van *!l1ierde ge)iddeld )et /0 pr!cent t!e en "i2 een d!!r"raa$ van
!rgs1eer ge)iddeld )et 80 pr!cent.
1
-e t!tale lengte van het n!r)eringstra2ect :I? is
!ngeveer 2/ $il!)eter@ 1aarvan 55 pr!cent "innen het ringdeel *!l1ierde valt en 45 pr!cent
"innen het ringdeel !rgs1eer 6c!n&!r) ,>+2 ringdelen8. Als 1e de ge)iddelde gev!lgen
"epalen !p "asis van de "i2drage van de lengte van el$ ringdeel aan de t!tale lengte van het
n!r)eringstra2ect@ v!lgt dat de schade )et !ngeveer 50 pr!cent t!enee)t v!!r de situatie )et
"!de)daling ten !p3ichte van de situatie 3!nder "!de)daling. -!!r de t!ena)e van de schade
3al de ec!n!)isch !pti)ale $ans a&ne)en van 1=//00 per 2aar t!t !ngeveer 1=5000 per 2aar.
-it is strenger dan eis vanuit de "asisveiligheid@ !rde gr!!tte van 1=4200 per 2aar.

7raje#t Situatie Benodigde eis aan kering
:I?
#et standvaste $eringen 1=/./00
%!nder standvaste $eringen 1=5.000
Tabel ,-,: Overzicht van de norm o basis van de M7"8.

*et )eene)en van de "!de)daling leidt t!t een strengere n!r) vanuit de #+A@ alleen als 1e
$i2$en naar een $lasseindeling van "i2v!!r"eeld 1./.10 dan liggen "eide 1aarden in de
"and"reedte van de $lasse 1=/.000 per 2aar. -e grens naar de $lasse 1=10.000 per 2aar ligt
r!nd de 1=5.500 per 2aar.

3.4 !""e#t op eis o(v (asisveiligheid
3.4.1 8ortaliteit
7n !nderstaande &iguren is de )!rtaliteit v!!r alleen *!l1ierde 1eergegeven in de situatie
3!nder 6lin$s8 en )et "!de)daling 6rechts8. -e )!rtaliteit nee)t t!e 1anneer er "!de)daling
3al plaatsvinden. -!!r de "!de)daling 3al de 1aterdiepte t!ene)en@ 1aard!!r de )!rtaliteit
!ver het gehele ge"ied d!et sti2gen.


1
*ier"i2 is uitgegaan dat de gev!lgen "i2 een !verstr!)ing "i2 t!etspeil v!!r 80F "i2drage en "i2 een !verstr!)ing "i2
t!etspeil O 2 deci)eringsh!!gte v!!r 20F.
Juni 2014 'ev!eligheidsanal(se n!r)stelling
*+, LIJN IN WATER PR2581.20 /.11

Figuur ,-,: Mortaliteit $olwierde bi% toetseil zonder bodemdaling &lin!s' en met bodemdaling
&rechts'.
-e !nderstaande &iguur t!!nt de ge1!gen )!rtaliteit v!!r n!r)eringstra2ect :I? !p "asis van
de d!!r"ra$en van *!l1ierde en !rgs1eer "i2 t!etspeil en het 1!rstcase scenari! "i2 t!etspeil
O 2 deci)eringsh!!gte 3!nder "!de)daling 6lin$s8 en )et "!de)daling 6rechts8. -e ge1!gen
)!rtaliteit is als v!lgt "epaald: )!rtaliteit van *!l1ierde en !rgs1eer "i2 t!etspeil draagt ieder
v!!r 80 pr!cent "i2 naar rat! van de lengte 6ringdeellengte *!l1ierde 55 pr!cent van t!tale
lengte n!r)eringstra2ect en !rgs1eer 45 pr!cent8 en de !)hullende )aCi)ale )!rtaliteit van
*!l1ierde en !rgs1eer "i2 t!etspeil O 2 deci)eringsh!!gte v!!r 20 pr!cent. -e )!rtaliteit "i2
de situatie )et "!de)daling nee)t het )eest t!e in het ge"ied ten 3uiden van de
4e)s$anaaldi2$.


Figuur ,-1: @ewogen mortaliteit $olwierde en "orgsweer o basis van toetseil en toeteil?2
decimeringshoogte zonder bodemdaling &lin!s' en met bodemdaling &rechts'.

3.4.2 Benodigde eis aan de kering
innen de W,21 )eth!de@ die "innen de technische uit1er$ing van -P, is ge"rui$t@ 1!rdt de
)!rtaliteit eerst ge)iddeld !ver "uurten !) verv!lgens per "uurt te "e$i2$en 1el$e eis aan de
$ering n!dig is !) het gehele ge"ied te laten v!ld!en aan de "asisveiligheidseis. -e strengste
eis die v!!r de "uurten n!dig is@ 1!rdt de "en!digde eis aan de $ering. 7n "eide gevallen is
de3el&de "uurt )aatgevend v!!r de n!r)stelling 6U002400088. 7n het geval 3!nder
"!de)daling is de )!rtaliteit 2@8 pr!cent en )et "!de)daling /@? pr!cent.

'ev!eligheidsanal(se n!r)stelling Januari 2014
/.12 PR2581.20 *+, LIJN IN WATER

Figuur ,-.: @ewogen mortaliteit $olwierde en "orgsweer o buurtniveau# zonder bodemdaling
&lin!s' met bodemdaling &rechts'.

Op "asis van de situatie 3!nder "!de)daling 1!rdt de n!r) aan de pri)aire $ering !rde
1=4000 per 2aar. -it $!)t g!ed !vereen )et de 1=4200 per 2aar vanuit de technische uit1er$ing
van -P,
2
. -e eis aan de $ering van 1=4200 per 2aar is ge"aseerd !p de eis dat het 07R in iedere
"uurt de grens1aarde van 5 M 10
.:
per 2aar niet )ag !verschri2den. -e3e n!r) geldt v!!r de
huidige situatie 3!nder "!de)daling. Als 1e naar het e&&ect van "!de)daling !p de )!rtaliteit
$i2$en@ )er$en 1e !p dat de invl!ed "eper$t is. -!!rdat het )!rtaliteit slechts "eper$t
t!enee)t@ "li2&t de nieu1e n!r) v!!r de situatie )et "!de)daling !rde gr!!tte geli2$J na)eli2$
1=4500 per 2aar. -e eis vanuit "asisveiligheid geredeneerd 1!rdt dus !ngeveer 10 pr!cent
strenger indien er re$ening 1!rdt geh!uden )et "!de)daling.

Situatie Benodigde eis aan kering
%!nder "!de)daling 1=4.200
#et "!de)daling 1=4.500
Tabel ,-1: Overzicht van benodigde eis aan de !ering wanneer er wel o0 geen re!ening wordt
gehouden met bodemdaling.

3.4.3 /esultaat op het lokaal individueel risi#o 91I/:
%!als in paragraa& 2.4./ de "i2drage van !!n1eg aan het 07R is "ere$end@ is !!$ v!!r
*!l1ierde )iddels de W,21 )eth!de de "i2drage "ere$end.

Uitgaande van de benodigde eis vanuit basisveiligheid
7n de technische uit1er$ing van -P, is eis aan de $ering !p "asis van "asisveiligheid "epaald@
na)eli2$ 1=4200 per 2aar. Uitgaande van de3e eis is het 0!$aal 7ndividueel Risic! 1eergegeven
in de !nderstaande &iguur. Alleen !p $leine ge"ieden ten n!!rden van de 4e)s$anaaldi2$ 1!rdt
de "asisveiligheidseis dan n!g !verschreden@ )aar $i2$end naar de )!rtaliteit !p "uurtniveau
v!ld!en alle "uurten 6;iguur /.88.


2
-e n!r) !p "asis van "asisveiligheid v!!r de huidige situatie 3!nder "!de)daling 1i2$t iets a& 6!rde gr!!tte 3el&de n!r)8
van de technische uit1er$ing -P,@ !)dat -P, uitgaat t!etspeil scenari!As die v!!r :0F "i2dragen naar rat! van de
ringdeellengte en een )aCi)aal !)hullend scenari! van t!etspeil O 1 deci)eringsh!!gte dat )eetelt v!!r 40F.
Juni 2014 'ev!eligheidsanal(se n!r)stelling
*+, LIJN IN WATER PR2581.20 /.1/

Figuur ,-5: 9o!aal :ndividueel ;isico $olwierde o basis van doorbraa! bi% toetseil en bi%
basisveiligheid van 1A12-- er %aar zonder bodemdaling &lin!s' en met bodemdaling &rechts'.

-e v!lgende &iguur t!!nt het 07R !p "uurtniveau v!!r de situatie 3!nder "!de)daling "i2 n!r)
1=4000 per 2aar en )et "!de)daling "i2 n!r) van 1=4500 per 2aar.
/
*ierin is te 3ien dat alle
"uurten aan de eis 5 M 10
.:
per 2aar v!ld!en.


Figuur ,-/: 9o!aal :ndividueel ;isico <6= tra%ect 5>/ o basis van doorbraa! zonder bodem-
daling bi% norm 1A1--- er %aar &lin!s' en met bodemdaling bi% norm 1A1.-- er %aar &rechts'.

Huidige situatie
O!$ v!!r de huidige situatie $an de invl!ed van de "!de)daling !p het l!$aal individueel risic!
1!rden "epaald. *ier"i2 1!rdt "e$e$en !& het 07R signi&icant t!enee)t )et als d!el in3icht te
$ri2gen in 1el$e )ate de !pgave vanuit "asisveiligheid 1!rdt vergr!!t d!!r het )eene)en van
"!de)daling. O!$ gee&t dit in3icht in h!e gr!!t het 07R nu is 6;iguur /.88 en 1aar 2e na
i)ple)entatie van de nieu1e n!r)en $!)t te staan 6;iguur /.:8.

*et tra2ect 1aar"innen *!l1ierde en !rgs1eer vallen 6:I?8 hee&t "innen -P, een huidige
!verstr!)ings$ans van !ngeveer 1=100 per 2aar@ de3e is ge"aseerd !p ,>+2 gegevens na
uitv!ering van *WP2. -e3e $ans 1!rdt verv!lgens !p "asis van de lengte van de ,>+
ringdelen verdeeld !ver de "resl!caties "innen het tra2ect :I?.

/
-e n!r) !p "asis van "asisveiligheid v!!r de huidige situatie 3!nder "!de)daling 1i2$t iets a& 6!rde gr!!tte 3el&de n!r)8
van de technische uit1er$ing -P,@ !)dat -P, uitgaat t!etspeil scenari!As die v!!r :0F "i2dragen naar rat! van de
ringdeellengte en een )aCi)aal !)hullend scenari! van t!etspeil O 1 deci)eringsh!!gte dat )eetelt v!!r 40F.
'ev!eligheidsanal(se n!r)stelling Januari 2014
/.14 PR2581.20 *+, LIJN IN WATER
-e lengte van het t!tale tra2ect is iets )eer dan 2/ $il!)eter@ de lengte van het ringdeel
*!l1ierde is !ngeveer 12@? $il!)eter. -e $ans die dan "innen W,21 aan *!l1ierde 1!rdt
ge$!ppeld is 1=100 M 612@?=2/ !&1el 55 pr!cent8 N 1=180 per 2aar.
-e3e $ans ver)enigvuldigt )et de )!rtaliteit en 1.evacuatie&ractie gee&t de "i2drage van
*!l1ierde aan het 07R. 7n !nderstaande &iguren is het 07R v!!r alleen *!l1ierde 6<P8
1eergegeven in de situatie 3!nder 6lin$s8 en )et "!de)daling 6rechts8.


Figuur ,-3: 9o!aal :ndividueel ;isico $olwierde o basis van doorbraa! bi% toetseil zonder
bodemdaling &lin!s' en met bodemdaling &rechts'.

Juni 2014 'ev!eligheidsanal(se n!r)stelling
*+, LIJN IN WATER PR2581.20 4.15
4 Invloed Gas!nergie in"rastru#tuur
*et tra2ect dat "escher)ing "iedt aan de gas=energie in&rastructuur is v!!rna)eli2$ het -P,
tra2ect :I?@ daarnaast ligt richting de -uitse grens tra2ect :I8 die !!$ "escher)ing "iedt v!!r
de gas=energie in&rastructuur. 7ndien v!!r de3e tra2ecten de schade t!enee)t als gev!lg van
het uitvallen de gas=energie in&rastructuur 3al !p "asis van de #+A de eis aan de3e tra2ecten
t!ene)en. 7n !nderstaande &iguren 3i2n de )aCi)aal !ptredende 1aterdieptes 1eergegeven
v!!r de scenari!As die "innen de tra2ecten :I? en :I8 $unnen !ptreden. <ra2ect :I? "eslaat de
scenari!As *!l1ierde en !rgs1eer en :I8 de !verige drie scenari!As.

2? *!l1ierde "i2 t!etspeil 28 !rgs1eer "i2 t!etspeil

29 W!ldend!rp "i2 t!etspeil /0 Parelc!enraadp!lder "i2 t!etspeil

/1 West van >ieu1staten3i2l "i2 t!etspeil

Figuur 1-1: Maximale waterdieten bi% toetseil.
Juni 2014 'ev!eligheidsanal(se n!r)stelling
*+, LIJN IN WATER PR2581.20 4.1
7n !nderstaande &iguur 3i2n >A# en 'asunie l!caties !pgen!)en die )!geli2$ "edreigt 1!rden
d!!r een !verstr!)ing.


Figuur 1-2: Overzicht van B8M en @asunie locaties in di%!ringgebied 5.
-e ec!n!)isch schade die nu in de technische uit1er$ing van -P, is )eegen!)en v!!r tra2ect
:I? is !ngeveer 24 )il2ard in het 2aar 2050. *ierin is de schade als gev!lg van het uitvallen van
de gas=energie in&rastructuur n!g niet )eegen!)en. 7n !nderstaande ta"ellen 3i2n drie
schade"edragen v!!r het uitvallen van de in&rastructuur !pgen!)en@ de3e 3i2n vertaald naar
schades in 2050 61.019Q/?8. -!!r t!ena)e van de schade is te 3ien dat de eis aan de $ering
een &act!r 2.4 scherper 1!rdt. Als de3e verv!lgens 1!rden vertaald naar een n!r)$lasse
61./.108 dan leidt het alleen "i2 een schade"edrag van /0 )il2ard t!t een n!r)$lassen van
1=/0.000 per 2aar "i2 de individuele tra2ecten. i2 het c!)"ineren van :I? en :I8 leidt el$
schade"edrag v!!r de gasin&ra t!t een n!r) van 1=10.000 per 2aar.

Uitgaande van de in de technische uit1er$ing van -P, gehanteerde $!sten !) tra2ect :I? te
verster$en leidt een n!r)ver31aring van 1=/.000 naar 1=10.000 t!t !ngeveer 140 )il2!en eCtra
investering. -e3e $!sten 3i2n c!nservatie& !)dat er in de $!sten v!!r een &act!r 10 ster$er !!$
vaste $!sten 3itten die niet ge)aa$t 1!rden als direct v!!r een strengere eis 1!rdt gegaan.
,!!r tra2ect :I8 leidt een n!r)t!ena)e van 1=1.000 naar 1=10.000 t!t !ngeveer 100 )il2!en
eCtra investering@ !!$ hier 1eer de !p)er$ing dat dit een c!nservatieve inschatting is.

S#hade aan
gasin"ra
98iljoenen:
7otale s#hade
98iljoenen:
!#o opt. +orm +orm klasse 91-3-1<:
2<13 2<$< 2<$<
0 0 25.400 6-P, v!!r :I?8 1=5.:00 6-P, resultaat8 1=/.000
10.000 20.100 45.500 1=10.000 1=10.000
20.000 40.100 :5.500 1=14.500 1=10.000
/0.000 :0.200 85.:00 1=18.900 1=/0.000
Tabel 1-1: Overzicht van de aanschering van de otimale !ans indien er re!ening wordt
gehouden met schade aan de gasAenergie in0rastructuur voor tra%ect 5>/.

'ev!eligheidsanal(se n!r)stelling Januari 2014
4.2 PR2581.20 *+, LIJN IN WATER
S#hade aan
gasin"ra
98iljoenen:
7otale s#hade
98iljoenen:
!#o opt. +orm +orm klasse 91-3-1<:
2<13 2<$< 2<$<
0 0 4.200 6-P, v!!r :I88 1=1.:00 6-P, resultaat8 1=1.000
10.000 20.100 24./00 1=9.000 1=10.000
20.000 40.100 44./00 1=1:.400 1=10.000
/0.000 :0.200 :4.400 1=24.000 1=/0.000
Tabel 1-2: Overzicht van de aanschering van de otimale !ans indien er re!ening wordt
gehouden met schade aan de gasAenergie in0rastructuur voor tra%ect 5>3.

S#hade aan
gasin"ra
98iljoenen:
7otale s#hade
98iljoenen:
!#o opt. +orm +orm klasse 91-3-1<:
2<13 2<$< 2<$<
0 0 2:.200 1=/.:00 1=/.000
10.000 20.100 4:./00 1=:.400 1=10.000
20.000 40.100 ::./00 1=9.200 1=10.000
/0.000 :0.200 8:.400 1=12.000 1=10.000
Tabel 1-,: Overzicht van de aanschering van de otimale !ans indien er re!ening wordt
gehouden met schade aan de gasAenergie in0rastructuur voor tra%ect 5>/ C 5>3 gecombineerd
als DDn tra%ect

Juni 2014 'ev!eligheidsanal(se n!r)stelling
*+, LIJN IN WATER PR2581.20 5.1
$ Invloed eva#uatie op eisen aan de
%aterkering
O) t!t eisen te $!)en aan de $eringen !p "asis van "asisveiligheid 1!rdt er ge$e$en 1!rden
naar de )!rtaliteit in het ge"ied als gev!lg van !verstr!)ingen en de preventieve evacuatie.
,erv!lgens 1!rdt "epaald 1at de eis aan de $ering )!et 3i2n !) v!!r het gehele ge"ied te
v!ld!en aan de "asisveiligheidseis van 10
.5
per 2aar.
,!!r "epaling van de "asisveiligheidseis 1!rdt er ge"rui$ ge)aa$t van de v!lgende relatie
tussen "!vengen!e)de aspecten@ Eis oon Jc kcring =
Busìs¡cìIìghcìdscìs
Mo¡tuIìtcìt ∙(1-c¡ucuutìc ]¡uctìc)
.
$.1 4ijkring &0 *aste %al Groningen en =riesland
7n di2$ring : 1!rdt re$ening geh!uden )et een preventie& evacuatie percentage van 40 pr!cent.
7ndien er geen re$ening 1!rdt geh!uden )et een preventieve nee)t de eis aan de $ering )et
40 pr!cent t!e. 7n !nderstaande ta"el 3i2n de eisen aan de $eringstra2ecten !pgen!)en v!!r de
situatie )et evacuatie 640 pr!cent8 en 3!nder evacuatie. Als er uit 1!rdt gegaan van een
$lasseindeling 1./.10 dan vallen alleen de tra2ecten@ :I5 0au1ers)eer en :I?
*!l1ierde=!rgs1eer in een h!gere $lasse. ,!!r :I5 3!u gegeven de &(sie$e situatie van het
0au1ers)eer en het aantal in1!ners de a&1eging $unnen 1!rden ge)aa$t !) niet naar een
strengere $lasse te gaan.

Uitgaande van de !na&ger!nde getallen dan ne)en de "en!digde $!sten v!!r ieder tra2ect t!e.
Op "asis van de $!sten v!!r een &act!r 10 ster$er 3i2n !p "asis van het verschil in $ans tussen
)et en 3!nder evacuatie de eCtra $!sten "epaald. <!taal is de t!ena)e !ngeveer 225 )il2!en
eur!. Als er alleen naar de n!r)$lassen 1!rdt ge$e$en dan 3i2n de eCtra $!sten v!!r :I5
!ngeveer 42 )il2!en eur! en v!!r :I? !ngeveer 14/ )il2!en eur!. -e3e $!sten 3i2n c!nservatie&
!)dat er in de $!sten v!!r een &act!r 10 ster$er !!$ vaste $!sten 3itten die 2e niet h!e&t te
)a$en als 2e direct v!!r een strengere eis gaat.

7raje#t 1engte
9km:
!is aan de kering
o(v (asisveiligheid
in#l eva#uatie
!is aan de kering
o(v (asisveiligheid
e>#l eva#uatie
,osten
"a#tor 1<
sterker
9m!:
7oename kosten door
niet meenemen
eva#uatie 9m!: o(v
e>a#te uitkomsten
:I/ 4/.1 1=2200 61=/0008 1=/?00 61=/0008 248.1 5:.0
:I4 29 1=2200 61=/0008 1=/?00 61=/0008 10? 24.2
:I5 1/.5 1=1200 61=10008 1=2000 61=/0008 8?.4 19.4
:I: 4:.1 1=2900 61=/0008 1=4800 61=/0008 225.5 49./
:I? 2/./ 1=4200 61=/0008 1=?000 61=100008 2?/.2 :0.:
:I8 15./ 1=2?00 61=/0008 1=4500 61=/0008 ?2.: 1:.1
Tabel .-1: Overzicht van de invloed van de evacuatie0ractie o de eis aan de !ering voor de
basisveiligheid.

-e evacuatie&ractie hee&t e&&ect !p het aantal slacht!&&ers en daar)ee indirect !!$ !p de #+A
!)dat daar de slacht!&&ers ge)!netariseerd 1!rden )eegen!)en@ echter de invl!ed van het
aantal slacht!&&ers !p de #+A resultaten is v!!r di2$ring : 3eer gering dus 3al het aanpassen
van de evacuatie&ractie geen invl!ed he""en !p de #+A eis.
'ev!eligheidsanal(se n!r)stelling Januari 2014
5.2 PR2581.20 *+, LIJN IN WATER
$.2 )addeneilanden
7n de technische uit1er$ing van -P, 1!rdt "i2 de "epaling van het aantal slacht!&&ers uitgegaan
van alleen het aantal in1!ners en 1!rdt er "i2 de Waddeneilanden geen re$ening geh!uden )et
t!eristen. O)dat de schade !p de eilanden relatie& $lein is $an een t!ena)e van het aantal
slacht!&&ers !!$ een signi&icant he""en !p de schade d!!rdat de slacht!&&ers ge)!netariseerd
)eegen!)en 1!rden. -aarnaast 1!rdt v!!r de eilanden een evacuatiepercentage van 80
pr!cent aangeh!uden@ het is de vraag !& gegeven het aantal t!eristen !& dit percentage
haal"aar is. 7n de v!lgende anal(se is v!!r <erschelling "e$e$en 1at de i)pact is van het
)eene)en van t!eristen !p de #+A en v!!r de eisen !p "asisveiligheid indien er )et een
ander evacuatiepercentage 1!rdt gere$end.

8,B'
Op <erschelling 1!nen !ngeveer 5.000 )ensen@ gedurende het st!r)sei3!en is er aangen!)en
dat er ge)iddeld !!$ n!g 10.000 t!eristen aan1e3ig 3i2n. 7n de huidige anal(ses 3i2n de3e
10.000 eCtra aan1e3igen niet )eegen!)en. O) een inschatting te )a$en !ver de i)pact !p de
eis vanuit de #+A is het aantal getr!&&enen )et een &act!r / vergr!!t en !!$ het aantal
slacht!&&ers is )et de3el&de &act!r vergr!!t. 7n !nderstaande ta"el is naast de t!ena)e van het
aantal getr!&&enen en slacht!&&ers !!$ "e$e$en 1at de i)pact is van de evacuatie&ractie !p de
uit$!)sten van de #+A@

!va# "ra#tie !>#l e>tra toeristen In#l e>tra toeristen
0 1=420 1=:/0
25 1=400 1=5?0
50 1=/80 1=510
?5 1=/:0 1=450
80 6-P, studie8 1=/55 6-P, Resultaat8 1=440
Tabel .-2: Overzicht van de economisch otimale !ans voor verschillende evacuatie0racties en
de invloed van toerisme.
Uitgaande van een 1./.10 $lassendeling vallen er t1ee situaties in een strengere n!r)$lasse@
de situatie inclusie& t!eristen 3!nder evacuatie en de situatie inclusie& t!eristen )et 25 pr!cent
evacuatie. -e grens tussen de $lasse 1=/00 en 1=1000 per 2aar ligt r!nd de 1=550 per 2aar.

1I/
7n de technische uit1er$ing van -P, is vanuit "asisveiligheid geredeneerd de eis aan de $ering
v!!r <erschelling 1=280 per 2aar. *ier"i2 is 1el re$ening geh!uden )et 80 pr!cent evacuatie. 7n
!nderstaande ta"el is de eis aan de $ering van <erschelling 1eergegeven indien 1!rdt
uitgegaan van verschillende preventieve evacuatie percentages. >aast de strengere eis is !!$
de t!ena)e in investerings$!sten !pgen!)en !p "asis van de verster$ings$!sten die !!$
"innen de technische uit1er$ing 3i2n gehanteerd@ 48.8 )il2!en eur! v!!r een &act!r tien
strengere eis. -e3e $!sten 3i2n c!nservatie& !)dat er in de $!sten v!!r een &act!r 10 ster$er
!!$ vaste $!sten 3itten die 2e niet h!e&t te )a$en als 2e direct v!!r een strengere eis gaat.

!va# "ra#tie +orm o(v Basisveiligheid S#hatting toename kosten 9m!:
0 1=1500 /4
25 1=11/0 28
50 1=?50 19
?5 1=/80 4
80 6-P, studie8 1=280 6-P, Resultaat8 .
Tabel .-,: Overzicht van de benodigde eis vanuit basisveiligheid voor verschillende
evacuatie0racties inclusie0 de extra !osten als er voor een ander evacuatieercentage !iest.
Juni 2014 'ev!eligheidsanal(se n!r)stelling
*+, LIJN IN WATER PR2581.20 :.1
& 'anda#htsge(ieden o.(.v. )*21 en *+,
7n !nderstaande $aarten 3i2n de 07R "eelden van -P, en ,>+2 !pgen!)en. 7n "eide situaties is
v!!r de $ans de uitgangssituatie na uitv!ering *WP2. -e -P, $aart is ge"aseerd !p de -P,
tra2ectindeling 68 tra2ecten8 en is er $ans per tra2ect a&geleid die gec!)"ineerd 1!rdt )et de
gev!lgen "innen een tra2ect. i2 de ,>+ $aart is een &i2nere indeling ge"rui$t en is er per ,>+
ringdeel 6!ngeveer /28 een $ans a&geleid die is gec!)"ineerd )et de gev!lgen. 7n gr!te li2nen
3i2n er !vereen$!)sten tussen de -P, en ,>+ "enadering. -e gr!!tste ge"ieden vert!nen
het3el&de "eeld !p 3!1el "uurtniveau als !p celniveau.
1. -!!r ge"rui$ van een ander schaalniveau van de -P, )eth!die$ is te 3ien dat er een
aantal aandachtsge"ieden vanuit ,>+ 1egvallen@ "i2v!!r"eeld het tra2ect "i2 !!n1eg
63ie nu))er 1 in ;iguur :.28. innen ,>+ is er "i2 !!n1eg een aandachtsge"ied die
niet is terug te vinden in de -P, $aart@ dit 3!u er t!e $unnen leiden dat de a&geleide
n!r) v!!r dit tra2ect te laag is.
2. innen -P, 1!rdt !p "uurtniveau de )ediane )!rtaliteit "epaald !) l!$ale uitschieters
niet leidend te laten 3i2n v!!r de n!r)stelling. i2 gr!te "uurten 3!rgt dit v!!r het
1eg)iddelen van l!$ale h!ge )!rtaliteiten. -it punt geldt !!$ v!!r het ge"ied in de
"uurt van *arlingen 63ie nu))er 2 in ;iguur :.28. ,anuit ,>+ is daar l!$aal een
aandachtsge"ied die "innen W,21 niet naar v!ren $!)t.
/. Andere l!caties na"i2 0e))er en 5tav!ren $!)en vanuit W,21 als aandachtsge"ied
naar v!ren. +i2$end naar de ,>+ $aart li2$t het er hier )eer !p dat dit
aandachtsge"ieden 3i2n d!!rdat h!ge 07R 1aarden in de )eren aan een "uurt 3i2n
ge$!ppeld 63ie nu))er / in ;iguur :.28.
4. <en 3uiden van het 4e)s$anaal 3i2n er diverse "uurten die "innen W,21 geen 1aarde
he""en en 3i2n er )aar een paar "uurten die niet v!ld!en aan de 07R eis. ,anuit ,>+
$i2$end 3i2n er ten 3uiden van het 4e)s$anaal gr!te ge"ieden die niet v!ld!en. ,!!r het
tra2ect ten 3uiden van het 4e)s$anaal $an d!!r dit verschil de eis aan de $ering vanuit
het 07R te laag uitvallen 63ie nu))er 4 in ;iguur :.28.
5. -aarnaast 3i2n er n!g en$ele $leine ge"ieden tussen de pri)aire $ering en de
slaperdi2$en die "innen ,>+ een relatie& h!!g risic! he""en )aar "innen W,21 niet
terug$!)en 63ie nu))er 5 in ;iguur :.28.

!venstaande punten 3i2n "innen -P, !pgepa$t en 1aar n!dig 3i2n er aanpassingen
d!!rgev!erd.


'ev!eligheidsanal(se n!r)stelling Januari 2014
:.2 PR2581.20 *+, LIJN IN WATER

Figuur 5-1: ;e0erentiesituatie van de technische uitwer!ing <6= o buurtniveau uitgaande van
de =B72? situatie.

Figuur 5-2: ;e0erentiesituatie uitgaande van de =B72? situatie o gridcellniveau.

3.
1.
4.
$.
2.
Juni 2014 'ev!eligheidsanal(se n!r)stelling
*+, LIJN IN WATER PR2581.20 ?.1
- .on#lusies
Invloed slaperdijken
• *et niet stand3e$er ver!nderstellen van de slaperdi2$en leidt er t!e dat het !verstr!!)d
!ppervla$ t!enee)t. Alleen in ter)en van schade en slacht!&&ers is de t!ena)e relatie&
"eper$t.

• -e geringe t!ena)e van schade en slacht!&&ers leidt er t!e dat de invl!ed van het niet
stand3e$er 3i2n van de slaperdi2$en !p de n!r) vanuit de #+A niet signi&icant is.

• ,!!r de eis van "asisveiligheid 1!rdt er in s!))ige gevallen een gr!ter ge"ied "edreigt
!)dat het !verstr!!)de !ppervla$ t!enee)t. Alleen de eis aan de $ering 1!rdt "epaald
d!!r de )aatgevende p!lder in het ge"ied achter het n!r)eringstra2ect en de3e
verandert niet t!t nau1eli2$s ten !p3ichte van de situatie )et stand3e$ere regi!nale
$eringen.

Invloed (odemdaling
• -!!r de "!de)daling 1!rden de 1aterdiepten in het ge"ied dat !verstr!!)d gr!ter 1at
leidt t!t gr!tere schade"edragen en slacht!&&eraantallen. ,!!r het tra2ect :I? "estaande
uit d!!r"raa$l!caties *!l1ierde en !rgs1eer nee)t de schade ge)iddelde v!!r tra2ect
:I? )et 50 pr!cent t!e.

• -e t!ena)e van de schade leidt t!t een strengere n!r) !p "asis van de #+A@ van
1=/./00 naar !ngeveer 1=5.000 per 2aar. Als verv!lgens 1!rdt ge$e$en naar de
n!r)$lassen 1./.10 dan liggen "eide 1aarden "innen de "and"reedte van de $lasse
1=/.000 per 2aar.

• -e "!de)daling 3!rgt v!!r een t!ena)e van de )!rtaliteit in het ge"ied. -e3e t!ena)e
is !ngeveer 10 pr!cent@ de n!r) vanuit de "asisveiligheid 3al dan !!$ 10 pr!cent
strenger 1!rden indien de "!de)daling 1!rdt )eegen!)en. O!$ hier geldt 1eer dat
1anneer er naar n!r)$lassen 1!rdt ge$e$en de "and"reedte "innen BBn $lasse valt
61=/.000 per 2aar8 en dat dit aspect !p 3ich dus niet !nderscheidend is.

Invloed gasenergie in"rastru#tuur
• 'egeven de ge"rui$te schade"edragen v!!r het uitvallen van de gas=energie
in&rastructuur 3al v!!r tra2ect :I? de n!r) 50 t!t ?0 pr!cent strenger 1!rden. O!$ als
1!rdt ge$e$en naar n!r)$lassen 3al het )eene)en van de gas=energie sect!r t!t een
n!r)ver31aring leiden@ van 1=/.000 naar 1=10.000 per 2aar. ,!!r tra2ect :I8 is de
invl!ed gr!ter@ daar gaat de n!r) van 1=1.000 3!nder gas=energie naar 1=10.000
inclusie& de gas=energie sect!r. i2 het c!)"ineren van :I? en :I8 leidt dit inclusie& de
gas=energie sect!r t!t een n!r) van 1=10.000 v!!r het gehele tra2ect.

Invloed eva#uatie"ra#tie
• *et niet )eene)en van de evacuatie&ractie leidt v!!r di2$ringge"ied : t!t een 40
pr!cent strengere n!r) !p "asis van de "asisveiligheid. +i2$end naar de n!r)$lassen
61./.108 dan vallen alleen het tra2ect langs het 0au1ers)eer 6:I58 en het tra2ect :I? in
een andere n!r)$lasse.
'ev!eligheidsanal(se n!r)stelling Januari 2014
?.2 PR2581.20 *+, LIJN IN WATER
• ,!!r de Waddeneilanden is de i)pact van een andere evacuatie&ractie !p de #+A
"eper$t. *et 3al niet t!t een andere n!r)$lasse leiden.

• 7ndien naast een lagere evacuatie&ractie !!$ t!eristen 1!rden )eegen!)en in de #+A
anal(se v!!r de Waddeneilanden dan is alleen de situatie )et een evacuatie&ractie van
25 pr!cent !& )inder van invl!ed !p de n!r)$lasse.

• ,!!r de "asisveiligheidseis 1!rdt v!!r de Waddeneilanden de n!r) )aCi)aal 1=1.000
per 2aar indien 1!rdt uitgegaan van geen evacuatie.Juni 2014 'ev!eligheidsanal(se n!r)stelling
*+, LIJN IN WATER PR2581.20 8.1
8 /e"erenties
#aas$ant@ .@ . +!len@ R. J!nge2an@ 5.>. J!n$)an en #. +!$ 620098. 4vacuatieschattingen
>ederland@ PR1?18.10. 0el(stad@ *+, LIJN IN WATER.
#aas$ant@ .@ #. %eth!& 620128. Aanvullende !verstr!)ings"ere$eningen di2$ring : v!!r ,>+2@
PR2/?.10. 0el(stad@ *+, LIJN IN WATER.
#aas$ant@ .@ . +!len@ #. %eth!& en <. <erpstra 6201/8. Ruic$5can 2e en /e laag
#eerlaagsveiligheid 6#0,8 Waddenge"ied@ PR2498.10. 0el(stad@ *+, LIJN IN WATER.
-eltapr!gra))a ,eiligheid 6201/@ PO>P4P<8. Op 1eg naar nieu1e n!r)enJ een technisch
inh!udeli2$e uit1er$ing.


Bijlagen


*+, LIJN IN WATER PR2581.20 A.1
Bijlage '0 Invloed slaperdijken
'.10 Boon%eg
Overstr!)ingsdiepten !verige l!caties en scenari!s.

5laperdi2$en standvast 5laperdi2$en d!!r"raa$
0!catie 1 !!n1eg <P

Waterdiepte

#!rtaliteit !p gridcellniveau

#!rtaliteit !p "uurtniveau
A.2 PR2581.20 *+, LIJN IN WATER
5laperdi2$en standvast 5laperdi2$en d!!r"raa$
0!catie 1 !!n1eg <PP2d

Waterdiepte

#!rtaliteit !p gridcellniveau

#!rtaliteit !p "uurtniveau*+, LIJN IN WATER PR2581.20 A./
'.20 2ol%ierde
5laperdi2$en standvast 5laperdi2$en d!!r"raa$
0!catie 2 *!l1ierde <P

Waterdiepte

#!rtaliteit !p gridcellniveau

#!rtaliteit !p "uurtniveau


A.4 PR2581.20 *+, LIJN IN WATER
'.30 Borgs%eer
5laperdi2$en standvast 5laperdi2$en d!!r"raa$
0!catie / !rgs1eer <P

Waterdiepte

#!rtaliteit !p gridcellniveau

#!rtaliteit !p "uurtniveau


*+, LIJN IN WATER PR2581.20 A.5
5laperdi2$en standvast 5laperdi2$en d!!r"raa$
0!catie / !rgs1eer <PP2d

Waterdiepte

#!rtaliteit !p gridcellniveau

#!rtaliteit !p "uurtniveau*+, LIJN IN WATER PR2581.20 .1
Bijlage B0 Invloed (odemdaling
B.10 2ol%ierde
'een "!de)daling Wel "!de)daling
0!catie 2 *!l1ierde <P

Waterdiepte

#!rtaliteit !p gridcellniveau

#!rtaliteit !p "uurtniveau
.2 PR2581.20 *+, LIJN IN WATER
'een "!de)daling Wel "!de)daling
0!catie 2 *!l1ierde <PP2d

Waterdiepte

#!rtaliteit !p gridcellniveau

#!rtaliteit !p "uurtniveau


*+, LIJN IN WATER PR2581.20 ./
B.20 Borgs%eer

'een "!de)daling Wel "!de)daling
0!catie / !rgs1eer <P


Waterdiepte

#!rtaliteit !p gridcellniveau

#!rtaliteit !p "uurtniveau


.4 PR2581.20 *+, LIJN IN WATER'een "!de)daling Wel "!de)daling
0!catie / !rgs1eer <PP2d

Waterdiepte

#!rtaliteit !p gridcellniveau

#!rtaliteit !p "uurtniveau*+, LIJN IN WATER PR2581.20 P.1
Bijlage .0 1I/ na uitvoering 2)B32 en
n2)B3