Generalitat de Catalunya

Departament d’Ensenyament
Escola Mas Clarà
Avgda. Mas Clarà s/n
17100 La Bisbal d’Empordà
b7005248@xtec.cat
Tel/Fax 7! "# ! 10
Benvolguts pares i mares,
un any més us volem donar la benvinguda a l’escola i agrair-vos la confiança que heu dipositat
en el nostre centre i en el nostre equip de mestres. Esperem i desitgem que novament puguem
treballar de forma conjunta, pares i mestres, en la formaci i l’educaci del vostre fill!a.
"ambé us volem fer arribar un seguit d’informacions que us podran ajudar a con#i$er millor el
funcionament del curs escolar.
Les reunions informatives de principi de curs es faran a les 8.
Famílies d’infantil Famílies de primària
P3% & d'octubre(dimec.) 1r% * d'octubre (dijous) 3r: + d'octubre(dilluns) 5è:,- de setembre(dimarts)
P4% . d'octubre (dijous) n:*/ de setembre(dij) 4rt:*. de setembre (dilluns) !è%0 d'octubre (dimecres)
P5% 1 d'octubre(dimarts
Horaris de classe:
"L#$%&' (’)%F"%*)L ) P+)$,+)"
23"4 5e . a *!6 de 0
"3753 5e , a *!6 de /
8’3293 ha programat un servei d’acollida de *!6 de 0 a la 0 per facilitar l’atenci dels nens!es,
els tutors dels quals no puguin recollir-los abans. 3quest servei complementa l’activitat
d’acollida matinal :Bon dia; que ja venia funcionant en cursos anteriors.
Personal docent:
9,3 2ontse <umalla
9,B 8aia 2oreno!=>ria <abar?
963 <usanna Brugué!=>ria <abar?
96B @anessa Aontanet !=>ria <abar?
9/3 Barme Caspar
9/B 2erc# @idal
<uport a infantil 2ei 9ag#s
<uport infantil!angl#s Dosé 2. Bueno
0r3 3nna "uret
0r B Emma 9alah?
*n 3 Dordi 7oig
*n B 2ontserrat 7oig
,r 3 2arta Cuasch
,r B Emma 9ons
6t 3 2arta Bama
6t B Bonsol Aont
/#3 2. 8luFsa Grench
/#B i Educaci f?sica 5avid 9alomeras
+# 3 7oser 9lanella
+# B ClHria <icarsI8aura Bagué
<uport a primJria 0 2ontse 8loveras
<uport a primJria * "omJs 9ons
Educaci especial 0 Bonsol Bot
Educaci especial *
7osa 2. "auler (*!,)
Educaci A?sica 0 Dosep <ors
Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Escola Mas Clarà
Avgda. Mas Clarà s/n
17100 La Bisbal d’Empordà
b7005248@xtec.cat
Tel/Fax 7! "# ! 10
Educaci A?sica * Cemma 2art?neK(0!*)
8lengua anglesa A. 9edrosa!3."rull!8l. Grench!D. Bueno
7eligi (-,/) Arancesc 9edrosa
Personal d’administració i serveis:
"#cnic educaci infantil ("EE) 8aura 2artos
3dministrativa Barme "orres
Bonserge Dordi Banadell
@etlladora =>ria Aita
@etlladora 3nna 7am?reK
Equip directiu:
5irectora 2ontse 8loveras
<ecretari Dosep <ors
Bap d'estudis Bonsol Aont
Relacions Pares - Escola:
Lna vegada més us volem recordar la importJncia de les entrevistes de les mares i pares amb
les mestres i els mestres-tutors!es dels vostres fills. <eria bo que procuréssiu assistir tant a les
reunions generals com a les entrevistes particulars.
"ots els professors!es han reservat una -ora setmanal per tenir entrevistes amb les fam?liesM us
demanem que, pr#viament, concerteu l’entrevista.
8a tutora i l’equip directiu us convoquem, en la data abans esmentada, a una reuni general per
donar-vos la benvinguda a l’escola i e$plicar-vos el funcionament de l’aula i les activitats
programades.
3 més a més al llarg del curs procurarem mantenir-vos informats a través del butllet? trimestral
:Aem escola;, amb el bloc del centre (-ttp:../locs.0tec.cat.ceipmasclara.) i el butllet? informatiu
de l’3293.
Projectes d’escola
En l'etapa infantil es treballa per 7acons per poder fer un treball més individualitKat. 3lgunes
tardes a la setmana es treballa per 3mbients on es fa un treball internivells i cada nen!a escull
lliurement l'ambient on vol anar segons les seves necessitats.
Bom bé sabeu som Escola verda. <er Escola verda és un projecte que forma part de la vida de
l’escola i és un punt important del nostre 9rojecte Educatiu. 7epresenta adoptar el comprom?s de
treballar, grans i petits, per aconseguir una actitud de respecte i protecci cap al nostre entorn més
proper. 9ensem que el més important de tot ai$H és que tota la comunitat educativa ens hi sentim
implicats i que fent $ar$a millorem el nostre petit rac de mn. Els nens i nenes ho viuran i ho
convertiran en hJbit en la mesura en que els grans (pares, mares, mestres, monitores i altre
personal del centre) també ho fem.
5esprés de finalitKar el per?ode d’ implementaci del pro1ecte d’innovaci2 so/re e0pressi2 oral
continuem treballant-hi perqu# una bona e$pressi oral és a la base d’una bona e$pressi escrita.
3quest curs, seguirem posant molt #mfasi des de tots els nivells en reforçar el domini de
l’escriptura de les diferents tipologies te$tuals.
3 més a més aquest curs hem ampliat el nombre de mestres capacitats per fer angl#s. Es
començarJ a fer llengua anglesa a infantil a l'hora de psicomotricitat. "ambé hem augmentat les
Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Escola Mas Clarà
Avgda. Mas Clarà s/n
17100 La Bisbal d’Empordà
b7005248@xtec.cat
Tel/Fax 7! "# ! 10
hores d'angl#s a primJria. <etmanalment es farJ una sessi d'e$pressi oral anglesa amb mig grup
per facilitar la participaci de tots els alumnes en el temps de conversa.
"ambé venim treballant com a objectiu prioritari el reforç dels hJbits lectors dels nostres alumnes
i es va posar en mar$a el Pla Lector de centre que ens ajuda. 5es de casa hi podeu colNlaborar
llegint-los contes, llegint conjuntament o animant-los a fer-se socis de la biblioteca municipal per
poder treure llibres en préstec, per e$emple.
3 més el curs passat es va fer un treball, a nivell de claustre, per millorar el treball de l'e$presi
escrita. 3quest curs posarem en prJctica els acords als quals es va arribar .
Accessos a les instal·lacions escolars.
9er qOestions de seguretat procurarem mantenir controlats al mJ$im els accessos al centre. 8es
portes e$teriors romandran permanentment tancades i controlades mitjançant un porter automJtic
durant les hores d’estada dels alumnes a l’escola.
<’obriran les portes / minuts abans de l’hora de començar les classes. 9er la porta de la dreta
entraran els nens d’educaci infantil i cicle inicial. 9er la de l’esquerra els nens de cicle mitjJ i
superior. El conserge i un!a mestre!a controlaran l’accés i els!les altres mestres, de forma
rotatHria, vetllarem pel bon desenvolupament d’aquesta incorporaci a l’escola. #s pre3uem als
pares.mares que us abstingueu d’acompanyar els nens!nenes dins les instalNlacions escolars. <i
necessiteu fer alguna gesti dins del centre us demanem que ho comuniqueu al conserge i us
adreceu a 5irecci després de dei$ar el vostre fill!a a l’entrada.
Lna vegada transcorreguts / minuts després de tocar la sirena es tancarJ la porta principal i a
partir d’aquest moment caldrJ demanar perm?s, mitjançant el porter automJtic, per accedir a
l’escola.
&n a4uest cas -aureu d’acompan5ar el vostre fill.a fins a (irecci2 i des d’allà el personal del
centre l’incorporarà a l’aula. Ls demanem que, llevat casos e$cepcionals, e0tremeu al mà0im
la puntualitat en l’arribada per no provocar distorsions en el funcionament de l’escola.
9er a les sortides es procedirJ de forma semblant% <’obriran les portes un parell de minuts abans.
Els alumnes de 9, i 96 seran recollits de forma individual pels seus pares o tutors a la prHpia
aula. Els altres alumnes sortiran en grup i sense que es faci la transfer#ncia individual.
"ambé per motius de seguretat, us volem demanar la mJ$ima puntualitat en la recollida dels
nens!es.
Sortides escolars
8es sortides i e$cursions aprovades pel Bonsell Escolar dins la 9rogramaci 3nual sn
considerades una activitat docent i per tant és molt convenient que hi participin tots els alumnes
junt amb el seu grup classe.
<i un alumne!a, per circumstJncies especials, no pot participar en la sortida programada i les
fam?lies no se’n poden fer cJrrec, l’escola procurarJ acollir-lo en un altre grup classe. <i es donés
el cas que el nombre dels que no volen participar en la sortida fos massa elevat i l’escola no
pogués garantir l’atenci simultJnia dels que surten i dels que es queden, caldria anulNlar
l’activitat.
Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Escola Mas Clarà
Avgda. Mas Clarà s/n
17100 La Bisbal d’Empordà
b7005248@xtec.cat
Tel/Fax 7! "# ! 10
Problemes de salut
Per evitar conta3is6 7s molt important tenir en compte 4ue un nen.a malalt o am/
fe/re -a de 4uedar8se a casa.
Puan algun alumne hagi de prendre medicaci, aquesta li haurJ de ser subministrada a casa seva i
per aquest motiu els pares o tutors hauran de procurar que les ingestions no coincidei$in amb
l'activitat escolar.
En el cas que sigui imprescindible la seva administració en horari lectiu, cal que passeu per
5irecci i porteu l' informe m#dic de la medicaci pautada i l'autoritKaci signada per la fam?lia.
9er motius de seguretat, no permetem l’entrada de medicaments a les aules, per tant és molt
important no posar els medicaments a les mot0illes dels nens!es.
Ln tema que neguiteja molt a les fam?lies i a la comunitat educativa és la proliferaci periHdica
dels polls dels cabells que es contagia en un tres i no res. Lna vegada més us volem demanar que
e$tremeu les precaucions i, si en detecteu, ens aviseu el més aviat possible. <i el problema no se
soluciona la fam?lia de l’alumne!a infectat haurJ d’acceptar que el nen!a es quedi a casa els dies
necessaris per eliminar els parJsits.
Aportació econmica:
9roperament us demanarem una aportaci econHmica en concepte de folis, fotocHpies i altres
materials.
!enjador:
8’Escola 23< B837Q prorroga el conveni signat amb el Bonsell Bomarcal del Bai$ EmpordJ.
El Bonsell porta la gesti del personal de cuina i de monitoratge i és l’encarregat d’establir
l’import de les quotes i el cobrament d’aquestes a les fam?lies.
8es quotes acordades pel Bonsell Bomarcal per aquest curs *-06-0/ sn les segOents%
- !69 : per als alumnes fi$os i els eventuals.
- !6!9 : per als eventuals esporJdics (que no garantei$en l’assist#ncia com a m?nim 0
dia!setmana)
• Scolarest serJ un any més l’empresa que durJ a terme el servei. BuinarJ en el propi centre i es
farJ cJrrec tant del personal de cuina com el de monitoratge.
• 2ensualment es publicaran els men>s del menjador a la pJgina Reb de l’escola i al tauler
d’anuncis.
• Els alumnes de 9,, 96, 9/ i 0r dinaran a *!6 d’una en un primer torn. BaldrJ que portin una
bata.
• 8es monitores de menjador lliuraran a les fam?lies dels comensals més petits ( 9, ) un informe
diari referent al que el nen!a ha menjat.
• 8a monitora-coordinadora es farJ cJrrec del control diari dels comensals. <erJ la persona a qui
us haureu d’adreçar si us cal algun aclariment sobre el pagament de les quotes.
Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Escola Mas Clarà
Avgda. Mas Clarà s/n
17100 La Bisbal d’Empordà
b7005248@xtec.cat
Tel/Fax 7! "# ! 10

Related Interests