°

¢
°
¢
°
¢
Voice
SOPRANO
ALTO
TENOR
BASS
Ah! Ah! Ah! Ah!
Ah! Ah! Ah! Ah! dng dng dng dng dng dng


Lu nes - ng ta yo'y - mag ka - ki - la - la. - mar
6
dng d - dng dng dng dng
dng dng...
tes ng ta yo'y - mu ling - mag ki - ta.
8
ma ma ma ma...
6
8
12
8
6
8
12
8
6
8
12
8
12
8
12
8
12
8
&
#
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
#
?#
&
#
&
#
?#
&
#
&
#
?#

œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ

œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ

œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
˙
˙


Ó

˙™

œ œ
œ

œ œ
œ
‰ œ
œ
œ œ
œ
˙

œ
œ
œ ‰
œ œ œ œ œ
˙
˙
#


œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
j
œ œ œ
œ
œ

œ
œ
œ
œ
j
œ # ˙™
Œ
œ
j
œ
œ


œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ


œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
# ™

œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ


œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
Ϫ
œ™ œ œ
œ
œ œ
œ
œ
J
Ϫ
œ™ œ œ
œ
œ
J
œ

œ œ
œ
œ
œ™ œ œ
œ
J
œ

œ œ
œ
œ
œ™ œ œ œ œ
œ
œ
J
œ
j
Œ ‰
œ #
œ
Ϫ
œ
œ
œ
œ
œ
œ ˙

Œ

œ
œ
# ™

œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ


œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ


œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ


œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ

œ
œ™ œ œ
œ
J
œ

œ œ
œ
œ
œ™ œ œ œ œ
œ
œ
J
Ϫ
œ™ œ œ
œ
œ œ
œ
œ
J
Ϫ
œ™ œ œ
œ
œ œ
œ
œ
J
°
¢
°
¢
°
¢
miyer ku - les - nag ta pat - ka ng 'yong pag i - big. -
10
mye mye mye mye...
dng dng...
huwe bes - ay i ni - big - din ki ta. -
12
hwe hwe hwe hwe... Ang sweet sweet na man -
dng dng... Ang sweet sweet na man -
Biyer nes - ay pu no - ng pag ma - ma - -
14
bye bye bye bye...
man! dng dng dng...
&
#
&
#
?#
&
#
&
#
?#
&
#
&
#
?#
œ œ œ

œ
œ
œ œ
j
œ
œ
œ
œ
j
œ ˙

Œ

œ
œ


œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ


œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ
œ


œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ


œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ™ œ
œ™ œ œ
œ
J
Ϫ
œ œ
œ
œ
œ™ œ œ œ œ
œ
œ
J
Ϫ
œ™ œ œ
œ
œ œ
œ
œ
J
Ϫ
œ™ œ œ
œ
œ œ
œ
œ
J
œ
j
œ

œ
œ
œ œ
j
œ
œ
j
w
Ó
œ
œ


œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ


œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
# ™

œ
œ
œ
œ
j
˙
˙
Œ
Ϫ
œ™ œ œ
œ
œ œ
œ
œ
J
Ϫ
œ™ œ œ
œ
œ œ
œ
œ

œ
J
œ

œ
œ
œ
j
œ

œ
J
œ

Œ

œ
œ #
œ #
œ
j
œ

œ
œ
œ œ
j
œ
œ
œ
œ
œ


œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ


œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
Ϫ
œ™ œ œ
œ
œ œ
œ
œ
J
Ϫ
œ™ œ œ
œ
œ œ
œ
œ
J
2
°
¢
°
¢
°
¢
ha lan. - mg a - pu so - na tin - ay sad yang - nag a - a -
15
pu pu pu pu
dng dng...
wi tan. Sa ba do ta yo'ybig lang nag ka tam pu - han at pag sa pit - ng ling
17
sa sasa sa...
dng dng...
go gi liwa ko'y 'yongi ni wan! Okaybi lisng i yongpagdating
20
go gogo go... bu ti - ngasa yo! Ah! ba kitka
dng dng bu ti - ngasa yo! ba kitka
&
#
&
#
?#
&
#
&
#
?#
&
#
&
#
?#
œ
j
œ # ˙™

œ
œ
œ
œ #
œ
œ
œ
œ
Ϫ
œ
œ
œ
œ
œ
# ™

œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ


œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
# ™

œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ


œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ

œ
œ™ œ œ
œ
J
œ

œ œ
œ
œ
œ™ œ œ
œ
J
œ

œ œ
œ
œ
œ™ œ œ
œ
J
œ

œ œ
œ
œ
œ™ œ œ œ œ
œ
œ
J
œ
œ
œ

w
œ œ œ œ œ
œ
œ

œ
œ
œ
œ
j
œ

œ
œ
œ œ
j
œ
œ
j
œ
œ


œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ


œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ


œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ


œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ
œ


œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ


œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
Ϫ
œ™ œœ
œ
œœ
œ
œ
J
Ϫ
œ™œœ
œ
œ
J
Ϫ
œœ
œ
œ
œ™ œ œ
œ
J
Ϫ
œ œ
œ
œ
œ™œœœ œ
œ
œ
J
Ϫ
œ™ œœ
œ
œœ
œ
œ
J
Ϫ
œ™œœ
œ
œœ
œ
œ
J
Ϫ
œ # œ
œ
œ™ œ
œ
œ
w

œ œ

œ œ
œ
œ
œ
œ œ œ

œ
œ
# ™

œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ


œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
j
œ
œ
œ
œ
j
˙
˙


˙
˙™

œ
œ


œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ

œ
œ™ œ œ
œ
J
œ

œ œ
œ
œ
œ™œœœ œ
œ
œ
œ
J
œ
œ
j
œ
œ
J
œ
œ
j
˙™
œ
J
Ϫ
˙
˙


œ
Ϫ

œ
œ
œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
3
°
¢
°
¢
°
¢
pagalismo'ysadyangkayni lisdin. Na tu - logakongi kawangkapiling ngu nitwa lakangako'ygumising
23
si Ah! kaybi lis mo 'yan napala mo Ah! angar te
Okaybilisng iyongpagdating pagalismo'ysadyangkaybi lisdin. Angpagsintamonasadyangkaysarap sa
26
mo Ah! napalamo Ah! kaybi lis mo Ah! matuto
'sang ig lap - lang na wa - la - ring la -
29
ka!
&
#
&
#
?#
&
#
&
#
?#
&
#
&
#
?#
œ™œœ œ
œ
œ
œ

œ
œ
œ œ
j
œ
œ
œ
Ϫ
œ
œ
œ

œ
œ
œ
œ
j
œ
œ

œ #
œ
œ
œ
œ

œ
œ œ

˙
˙


œ
œ


œ
œ
œ
œ
œ
œ
˙
˙™

œ
œ


œ
œ
œ
œ
œ
œ
˙
˙


œ
œ


œ
œ
œ
œ
œ
œ
˙
˙ #

™ œ
Ϫ
™ œ
œ
œ
œ
œ
œ
˙
˙


œ
Ϫ

œ
œ
œ
œ
œ
œ
˙
˙ #

™ œ
Ϫ
™ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ

œ
œ
œ

œ
œ
Ϫ
œ
œ

œ™œœ œ
œ
œ
œ

œ
œ
œ œ
j
œ
œ
œ
Ϫ
œ
œ
œ
Ϫ
œ
œ
œ
j
˙
˙™

œ
œ


œ
œ
œ
œ
œ
œ
˙
˙


œ
œ


œ
œ
œ
œ
œ
œ
˙
˙™

œ
œ


œ
œ
œ
œ
œ
œ
˙
˙


œ
Ϫ

œ
œ
œ
œ
œ
œ
˙
˙ #

™ œ
Ϫ
™ œ
œ
œ
œ
œ
œ
˙
˙


œ
Ϫ

œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ #
Ϫ
Œ
œ œ
œ
œ

œ
˙
˙


Ó

˙
˙


Ó

4
°
¢
°
¢


hat!
30
'yan ang na pa - la, - 'yan ang na pa - la, - ang ar te - ar te - mo!
'yan 'yan na pa - la - mo!
32
Na wa - la - la hat! - Na wa - la - la hat! - 'sang ling gong - pag i - big - mo! bu ti - nga 'sa - yo!
&
#

&
#
?#
&
#
∑ ∑
&
#
?#
w


œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ

œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ

œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
˙
˙


˙™

œ œ
Ϫ
œ œ
œ
‰ œ
œ
œ œ
œ
˙

œ
œ
œ ‰
œ œ œ œ œ
˙™ ˙™
w

w


œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ

œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ

œ
œ
œ
œ
œ
œ #
œ
œ
j œ
œ


œ
Ϫ

˙
˙œ œ œ œ
j
œ
j
∑Œ


œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ

œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ

œ
œ
# œ
œ
œ
œ
œ
œ
J
œ
Ϫ
™ œ
Ϫ

˙
˙
˙™œ œ œ œ
J
œ
J
∑Œ

5


Lu nes - ng ta yo'y - mag ka - ki - la - la. - mar
tes ng ta yo'y - mu ling - mag ki - ta.
8
miyer ku - les - nag ta - pat - ka ng 'yong pag i - big. - huwe bes - ay i ni - big - din ki-
10
ta. Biyer nes - ay pu no - ng pag ma - ma - ha - lan. - mg a -
13
pu so - na tin - ay sad yang - nag a - a - wi tan. -
16
Sa ba - do - ta yo'y - big lang - nag ka - tam - pu - han - at pag sa - pit - ng ling-
18
go gi liw - a ko'y - 'yong i ni - wan! - O kay bi lis - ng i yong - pag da - ting -
20
pag a - lis - mo'y sad yang - kay ni - lis - din. Na tu - log - a kong - i kaw - ang ka pi ling - ngu
23
nit wa la - ka ng a ko'y - gu mi - sing - O kay bi lis - ng i yong - pag da - ting -
25
V.S.
pag a - lis - mo'y sad yang - kay bi - lis din. Ang pag sin - ta - mo na sad yang - kay sa rap - sa
27
6
8
12
8 &
#
5
Voice
&
#
&
#
&
#
&
#
&
#
&
#
&
#
&
#
&
#
œ
j
œ œ œ
œ
œ

œ
œ
œ
œ
j
œ # ˙™
Œ
œ
j
œ
j
Œ ‰
œ #
œ
Ϫ
œ
œ
œ
œ
œ
œ ˙

Œ

œ œ œ

œ
œ
œ œ
j
œ
œ
œ
œ
j
œ ˙

Œ

œ
j
œ

œ
œ
œ œ
j
œ
œ
j
w
Ó
œ
j
œ

œ
œ
œ œ
j
œ
œ
œ
œ
j
œ # ˙™

œ
œ
œ
œ #
œ
œ
œ
œ
Ϫ
œ
œ
œ
œ
œ
œ

w
œ œ œ œ œ
œ
œ

œ
œ
œ
œ
j
œ

œ
œ
œ œ
j
œ
œ
j
Ϫ
œ # œ
œ
œ™ œ
œ
œ
w

œ œ

œ œ
œ
œ
œ
œ œ œ

œ™ œ œ œ
œ
œ
œ

œ
œ
œ œ
j
œ
œ
œ
Ϫ
œ
œ
œ

œ
œ
œ
œ
j
œ
œ

œ #
œ
œ
œ
œ

œ
œ œ

œ
œ

œ
œ
œ

œ
œ
Ϫ
œ
œ

œ™ œ œ œ
œ
œ
œ

œ
œ
œ œ
j
œ
œ
œ
Ϫ
œ
œ
œ
Ϫ
œ
œ
œ
j
'sang ig lap - lang na wa - la - ring la hat! -
29


31
&
#
&
#

2
œ
œ
œ #
Ϫ
Œ
œ œ
œ
œ

œ
w

w

w

2
Ah! Ah! Ah! Ah!


dng d - dng dng dng dng
6
ma ma ma ma...
8
mye mye mye mye...
10
hwe hwe hwe hwe... Ang sweet sweet na man -
12
bye bye bye bye...
14
pu pu pu pu
16
sa sa sa sa...
18
go go go go... bu ti - nga sa yo! - Ah! ba kit - ka
20
V.S.
si Ah! kay bi lis - mo 'yan na pa - la - mo Ah! ang ar te -
23
6
8
12
8
12
8
&
#
SOPRANO ALTO
&
#
&
#
&
#
&
#
&
#
&
#
&
#
&
#
&
#

œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ

œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ

œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
˙
˙


Ó

œ
œ


œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ


œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
# ™

œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ


œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
# ™

œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ


œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ


œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ


œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ


œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ


œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ
œ


œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ


œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ


œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ


œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
# ™

œ
œ
œ
œ
j
˙
˙
Œ
œ
œ


œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ


œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
# ™

œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ


œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
# ™

œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ


œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ


œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ


œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ


œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ


œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ
œ


œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ


œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
# ™

œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ


œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
j
œ
œ
œ
œ
j
˙
˙


˙
˙™

œ
œ


œ
œ
œ
œ
œ
œ
˙
˙


œ
œ


œ
œ
œ
œ
œ
œ
˙
˙™

œ
œ


œ
œ
œ
œ
œ
œ
˙
˙


œ
œ


œ
œ
œ
œ
œ
œ
mo Ah! na pa - la - mo Ah! kay bi - lis - mo Ah! ma tu - to - ka!
26


'yan ang na pa - la, - 'yan ang na pa - la, - ang ar te - ar te - mo!
30
Na wa - la - la hat! - Na wa - la - la hat! - 'sang ling gong - pag i - big -
32
mo! bu ti - nga 'sa - yo!
34
&
#
&
#
&
#
&
#
˙
˙™

œ
œ


œ
œ
œ
œ
œ
œ
˙
˙


œ
œ


œ
œ
œ
œ
œ
œ
˙
˙™

œ
œ


œ
œ
œ
œ
œ
œ
˙
˙


Ó


œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ

œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ

œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
˙
˙œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ

œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ

œ
œ
œ
œ
œ
œ #
œ
œ
j œ
œ


œ
Ϫ

˙
˙œ œ œ œ
j
œ
j
∑ Œ

2
Ah! Ah! Ah! Ah! dng dng dng dng dng dng


dng dng...
6
dng dng...
8
dng dng... Angsweet sweet na man -
11
man! dng dng dng... dng dng...
14
dng dng...
17
dng dng bu ti - nga sa yo! - ba kit - ka
20
23
26


V.S.
'yan 'yan na pa - la - mo!
30
6
8
12
8
12
8
?#
TENOR BASS
?#
?#
?#
?#
?#
?#
?#
?#
?#
˙™

œ œ
œ

œ œ
œ
‰ œ
œ
œ œ
œ
˙

œ
œ
œ ‰
œ œ œ œ œ
˙
˙
#


œ
œ
œ
œ
œ
œ
Ϫ
œ™ œ œ
œ
œ œ
œ
œ
J
Ϫ
œ™ œ œ
œ
œ
J
œ

œ œ
œ
œ
œ™ œ œ
œ
J
œ

œ œ
œ
œ
œ™ œ œ œ œ
œ
œ
J
œ

œ
œ™ œœ
œ
J
œ

œ œ
œ
œ
œ™ œœ œ œ
œ
œ
J
Ϫ
œ™ œœ
œ
œ œ
œ
œ
J
Ϫ
œ™ œœ
œ
œ
J
Ϫ
œ œ
œ
œ
œ™ œœ
œ
J
Ϫ
œ œ
œ
œ
œ™ œœ œ œ
œ
œ
J
Ϫ
œ™ œœ
œ
œ œ
œ
œ
J
Ϫ
œ™ œœ
œ
œ œ
œ
œ
J
Ϫ
œ™ œœ
œ
œ œ
œ
œ
J
Ϫ
œ™ œœ
œ
œ œ
œ
œ

œ
J
œ

œ
œ
œ
j
œ

œ
J
œ

Œ

œ
œ #
œ #
Ϫ
œ™ œœ
œ
œ œ
œ
œ
J
Ϫ
œ™ œœ
œ
œ
J
œ

œ œ
œ
œ
œ™ œœ
œ
J
œ

œ œ
œ
œ
œ™ œœ
œ
J
œ

œ œ
œ
œ
œ™ œœ
œ
J
œ

œ œ
œ
œ
œ™ œœ œ œ
œ
œ
J
Ϫ
œ™ œœ
œ
œ œ
œ
œ
J
Ϫ
œ™ œœ
œ
œ
J
Ϫ
œ œ
œ
œ
œ™ œœ
œ
J
Ϫ
œ œ
œ
œ
œ™ œœ œ œ
œ
œ
J
Ϫ
œ™ œœ
œ
œ œ
œ
œ
J
Ϫ
œ™ œœ
œ
œ œ
œ
œ
J
œ

œ
œ™ œ œ
œ
J
œ

œ œ
œ
œ
œ™ œ œ œ œ
œ
œ
œ
J
œ
œ
j
œ
œ
J
œ
œ
j
˙™
œ
J
Ϫ
˙
˙


œ
Ϫ

œ
œ
œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
˙
˙ #

™ œ
Ϫ
™ œ
œ
œ
œ
œ
œ
˙
˙


œ
Ϫ

œ
œ
œ
œ
œ
œ
˙
˙ #

™ œ
Ϫ
™ œ
œ
œ
œ
œ
œ
˙
˙


œ
Ϫ

œ
œ
œ
œ
œ
œ
˙
˙ #

™ œ
Ϫ
™ œ
œ
œ
œ
œ
œ
˙
˙


œ
Ϫ

œ
œ
œ
œ
œ
œ
˙
˙


Ó

˙™

œ œ
Ϫ
œ œ
œ
‰ œ
œ
œ œ
œ
˙

œ
œ
œ ‰
œ œ œ œ œ
˙™ ˙™

œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ

œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
33
?#

œ
œ
# œ
œ
œ
œ
œ
œ
J
œ
Ϫ
™ œ
Ϫ

˙
˙
˙™œ œ œ œ
J
œ
J
∑ Œ

2