“Romeo i Julija” – Vilijam Šekspir

O Šekspiru
Rođen u XVI veku u Stratfordu na Ejvonu. io je tre!e od osmoro de"e #iji ota" je $io
uspe%an tr&ova" '&odinu dana i &radona#elnik(. )osle *nansijske propasti napu%ta
%kolu da $i pomo&ao o"u. Sa +, &odina se o-enio .nom Varime i do$io troje de"e/
!erku Su0anu i sinove $li0an"e. 1o0a se $r0o u&asila. Sa 23 &odina odla0i u 1ondon i
$avi se radom u po0ori%tu 'pi%e komade/ re-ira i &lumi/ postaje upravnik po0ori%ta
“4lop” i -ivi luksu0no(. )ostaje su&lasnik &luma#ke &rupe/ vra!a se u Stratford i -ivi
povu#eno okru-en prijateljima.
Stvarala%tvo I rana fa0a5 preovladava optimi0am/ renesansni du6/ desetak komedija.
II srednja fa0a5 pesimi0am/ $avi se najtamnijim stvarima.
III po0na fa0a5 tra&ikomedije i soneti.
4omedije5 “7kro!ena &oropad”/ “8va vite0a i0 Verone”/ “San letnje no!i”/ “9leta#ki
tr&ova"”/ “Vesele -ene vindsorske”/ “70aludan lju$avni trud”/ “9no&o muke ni oko
#e&a”/ “Sve je do$ro %to se do$ro svr%i”/ :
Istorijske drame5 “kralj 8-on”/ “Julije ;e0ar”/ “<it”/ :
<ra&ikomedije5 “ura”/ “=imska $ajka”.
“Romeo i Julija”
4nji-evni rod5 drama> knji-evna vrsta5 tra&edija> lokali0a"ija5 XVI vek '0emljotres(
Verona/ 9antova> tema5 tra&i#na lju$av.
8ramska jedinstva5
+( vremena – ? dana
2( mesta – Verona/ 9antova
@( radnje – :
A Si-e u0eo i0 poeme .rtura ruka.
Ekspozicija
A )rilo&5 najavljuje radnju/ uka0uje na mesto i na&lasi trajanje &lume.
I #in5 silina mr-nje do#arana &rada"ijski> suko$ i0među slu&a/ rođaka i &rađana. =atim
i kne0 4apulet tra-i ma# da se suko$i sa kne0om 9onte&i/ dola0i tre!i i preti smr!u
ako se ponovo suko$e. envolio &ovori o Romeovoj lju$avi prema Ro0alini
'i0ve%ta#ena lju$av koja nije u0vra#ena jer se 0amona%uje(. )aris prosi Juliju/ a njen
ota" or&ani0uje 0a$avu. Romeo slu#ajno sa0naje 0a 0a$avu 0a6valjuju!i nepismenosti
slu&e. envolio na&ovara Romea da odu na 0a$avu da $i video ostale devojke i
0a$oravio Ro0alinu. 8adilja i &ro*"a 4apulet na&ovaraju Juliju da je )aris do$ra prilika.
Romeo sluti ko$nu sud$inu i smrt. Ba 0a$avi Romeo i Julija se 0alju$ljuju na prvi
po&led> &rof 4apulet spre#ava <i$alda da napadne Romea jer je &ost i smatra &a
i0u0etnim plemi!em. Romeo je polju$io Juliju ne 0naju!i ko je ona. 8adilje im otkrivaju
istinu/ Julija sluti nesre!u.
Zaplet
A )rilo&5 6or veli#a Romeovu u0vra!enu lju$av.
Ra0&ovor koji potvrđuje sna&u nji6ove lju$avi. 9ona6 1avrentije do$ro po0naje
Romea '0nao 0a Ro0alinu(. )ristaje da i6 ven#a/ nada se pomirenju porodi"a. 8adilja
se raspituje o $udu!im namerama Romea/ a on poru#uje Juliji da dođe kod mona6a
da $i se ven#ali. 8adilja prenosi vest.
Kulminacija
R. i J. su se ven#ali. <i$aldo u$ija 9erku"ija/ a Romeo <i$alda. 4ne0 osuđuje R. na
pro&onstvo> svako &a mo-e u$iti. J. proklinje prvo R. jer joj je <i$aldo $li0ak rođak. R.
do-ivljava u-asno ka0nu/ jer -ivot $e0 J. nije -ivot. R. i J. tajno provode no! u njenoj
ku!i. Bjeni -ure da je udaju u #etvrtak 0a )arisa. Cna od$ija/ ota" joj preti $atinama i
i0$a"ivanjem. 8adilja poku%ava da je od$rani/ ali posle staje na stranu roditelja. J.
odla0i kod mona6a i odlu#uje da se u$ije ako joj on ne pomo&ne.
Peripetija
A )aris odla0i kod mona6a da najavi ven#anje 0a #etvrtak. Julija dola0i “na ispovest”.
A plan mona6a 1avrentija A
Juliji daje napitak koji je sam napravio da $i i0$e&la udaju 0a )arisa. )lanira da po%alje
pismo Romeu u 9antoru kako $i se na vreme vratio i do%ao na Julijinu &ro$ni"u pre
ne&o %to se ona pro$udi. Julija se vra!a ku!i i &lumi radost da $i skrenula pa-nju sa
se$e. Stra6uje da je u pitanju pravi otrov/ pla%i se du6ova/ $uđenja pre ne&o %to dođe
Romeo i da !e poludeti od stra6a u &ro$ni"i/ ali ipak ispija napitak.
Rasplet (IV i V čin
8adilja i roditelji pronala0e “mrtvu” Julija i oplakuju njenu smrt. )risutan je i )aris koji
kro0 svoju tu-$ali"u poka0uje da je iskreno voli. 8o Romea sti-e vest da je Julija mrtva
po%to mona6 nije uspeo da uđe u &rad 0$o& ku&e. Romeo odla0i apotekaru i kupuje
pravi otrov. Vra!a se u Veronu i na Julijinoj &ro$ni"i 0ati#e )arisa i u$ija &a/ 0$o&
lju$omore. Ba samrti )aris tra-i da $ude polo-en pored Julije. Romeo i0vr%ava
samou$stvo otrovom/ a Julija se $udi i pro$ada nje&ovim ma#em.
A C$ja%njenje mona6a/ pomirenje porodi"a i kne-ev &ovor. )orodi"e se mire i
o$e!avaju:
!naliza liko"a
Julija
+D. &odina/ aristokratsko poreklo. I0u0etne lepote 'R. se na prvi po&led 0alju$ljuje kao
i )aris(. Cdana/ domi%ljata/ 6ra$ra '$e-i sa R./ pije otrov(. emotivna/ poslu%na dok nije
$ila u&ro-ena li#nost. Baivna/ ima jaku intui"iju i #ita ljude. )o-rtvovana 'spremna da
se okrene sve&a 0$o& lju$avi(. #im$ol tra%ične lju$a"i. )rakti#na.
Romeo
+E &odina/ plemi!ko& porekla. C$ra0ovan/ i0 vi%e& plemstva 'sme da nosi oru-ije(.
Fa$ar 'naj$olji vite0/ preska#e 0id(. Cdan prijatelj/ po-rtvovan/ dru-elju$iv i otvoren
'prijatelji 0naju 0a Ro0alinu/ do$ro se po0naju/ %ale se(. =alju$ljive prirode/ naivan/
prena&ljenGimpulsivan. Beprakti#an/ $liski odnosi sa porodi"om.
8adilja
Bije plemi!ko& roda/ ali ima slu&u. 7 povla%!enom polo-aju 0ato %to Juliji 0amenjuje
majku. Bije o$ra0ovana/ $ri-na prema Juliji/ verna/ 6ra$ra/ po-rtvovana/ pri#ljiva/
vedro& du&a/ ume da #uva tajnu/ saose!ajnaGempati#na.
9ona6 1avrentije
Sve%tenik %iroki6 s6vatanja 'renesansni tip(/ visokouman/ mudar/ plemenit/ 6ra$ar/
od&ovoran.
Slu&e
4oristolju$ivi/ 6ladnokrvni/ surovi. verni svojim &ospodarima i vul&arni prema
-enama.
4arakteristike &rofa 4apuleta i &rofa 9onte&i
Vi%e&odi%nja mr-nja i suko$i/ surevljivost. Imaju mlade -ene/ $ri&a o porodi"i. Cdani/
ponosni/ stalo im je do u&leda porodi"e. 7-ivaju u polo-aju i $ave se politikom.
9lada .ristokratija
Impulsivni/ dru-elju$ivi/ %ale se/ $liski su. 7-ivaju u prednosti polo-aja. C$ra0ovani/
6ra$ri/ romanti#ni/ 0alju$ljivi/ odani/ skloni avanturama/ relativno ne0avisni.
Henska aristokratija
=avise od odluka mu-eva 'o#eva(. C&rani#eno kretanje/ $ri&u o de"i prepu%taju
dadiljama. Staju na stranu mu-eva/ patrijar6alno vaspitane. Cr&ani0uju proslave.
onton/ u#e kako da se pona%aju/ ru#ni radovi/ umeju da sviraju klavir/ violinu:
9oraju da 0naju da ple%u/ u#e je0ike