You are on page 1of 6

LGS - 002

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

അനുചര
വിത്തനശ്ശേരി, നനന്മാറ 678508 email : anuchara.vty@gmail.com

പ്രായപൂര്‍ത്തിയായളുരാ ഹൃദളം ഒയുളുനിമിടിലി്ളളഎത്രപ്രാവശയുളസ ളപന്ദിക്കു?
(A) 100
(B) 60
(C) 72
(D) 37
ഭരണഘദടയുൃദളമൂന്ാുളപലികയി്ളളഉള്‍പ്ൃെടുത്തിതിയിരിക്കന് ?
(A) ലിസ്റ്റുകള്‍പ്ള
(B) സ യപ്ര ിജ്ഞകള്‍പ്ള (C) റിട്ടുകള്‍പ്ള
(D) ഔദഒയാഗികളഭാഷകള്‍പ്ള
മധുരളമീടാക്ഷിളദക്ഷത്രുളപണികഴിെിചൃളരാജവുശുളഏ ള?
(A) പാണ്ഡ്യര്‍ത്ള
(B) പല്ലവര്‍ത്ള
(C) ദചാളര്‍ത്ള
(D) ടായ്ക്കര്‍ത്ള
2013ളൃലളജ്ഞാടപീഠുളപുരസ്കാരുളലഭിചൃ ളആര്‍ത്ക ള?ള
(A)ളദകഒാര്‍ത്ടാഥ് ളസിങ ള (B)ളപ്ര ിഭളറായ ള
(C)ളരാവുരിളഭരഒൃജള
(Dചന്ദ്രദശഖരളകമ്പാറള
രണ്ട ളകാന്തങ്ങ ഹൃദളസജാ ീയളധ്രുവങ്ങള്‍പ്ളളഅടുത്തിത ളവരതകവിധുളൃവചൃാ്ള?
(A) വികര്‍ത്ഷിക്കുള
(B) ആകര്‍ത്ഷിക്കുള
(C) കാന്തശക്തിളഇല്ലാ ാകുള (D) ുനിളമാറ്റവുുളഉണ്ടാകില്ലള
ദലാകളവടഒിടമായിളആചരിക്കന്ളഒിവസു ഏ ള?
(A)ളമാര്‍ത്ചൃ ള21
(B)ളടവുബര്‍ത്ളള1
(C)ളൃസപ ളറ്റുബര്‍ത്ളള5
(D)ളജൂണ്ളള5
വാസ ളദകാഡിഗാമളദകരളതിൃലതിയളവര്‍ത്ഷുള
(A)ളഎ.ഡി.ള1498
(B)എ.ഡി.ള1502
(C)ളഎ.ഡി.ള1508
(D)ളഎ.ഡി.ള1398
ശബ ളഒമലിടീകരണുളമദറ്റതുളമലിടീകരണദതയുുദപാൃലളദഒാഷകരമാകന്നു. കാരണൃമന്ത ള?
(A)ളദകള്‍പ്കാന്ളളദു€
ഹമായ ിടാ്ളള
(B)ളശാരീരികവുുളമാടസികവുമായ ദഒാഷഫലങ്ങ ഹളവാക്കന് ിടാ്ളള

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

(C)ളദകള്‍പ്കാന്ളളദു€
ഹമായ ിടാ്ളള
(D) അന്തരീക്ഷതിൃലളസന്തുലി ാവസ്ഥളടഷ ളദൃെടുത്തിത്തുന് ിടാ്ളള
'സാദര ജഹാുദസളഅച്ഛാ' എന് പ്രസിദ്ധഗാടുളരചിചൃ ാര ?
(A) മുഹമ്മഒ ഇക്ബാ്ള
(B) രവീന്ദ്രടാഥ് ദാദഗാര്‍ത്ള
(C) സദരാജിടി ടായിഡു
(D) വിദടാബഭാൃവ
സൃദഒശാഭിമാടിളരാമകൃഷ്ണപിള്ളളടാടുത്തികദതൃെലളവര്‍ത്ഷു
(A) 1910
(B) 1911
(C) 1916
(D) 1906
"ഗുനിവിൃെളസമീപുളഉപവിഷ ളദടായിരിക്കന്നു' എന് ളഅര്‍ത്ഥമാക്കന്ളപഒു?
(A)ളഉപടയടള
(B)ളഉപസമ്പാഒള
(C)ളഉപാദ്ധയായള
(D)ളഉപടിഷഒ ള
29-മൃതളഇന്തയന്ളസുസ്ഥാടമായളൃ ലുങ്കാടളരൂപീകരികൃെല ളഎന് ള?
(A)ള2013ളടവുബര്‍ത്ളള1
(B)ള2014ളജൂണ്ളള2ള
(C)ള2014ളജനുവരിള12ള (D)ള2013ളആഗസ്റ്റ ള24
‘സപ്തശ കു’ളഎന്ളകൃ ിളരചിചൃളശ വാഹടളരാജാവ
(A) സിമുഖന്ള
(B) ശ കര്‍ത്ണി
(C) പുലാമയി
(D) ഹാലന്ള
ആകാശവാണിയുൃദള1930-ൃലളദപര
(A)ളആള്‍പ്ളളഇന്തയളദറഡിദയാ
(B)ളഭാര ളദറഡിദയാ
(C)ളഭാര ളദരാഡ്കാസ്റ്റിങ ളസര്‍ത്വീസ
(D) ഇന്തയന്ളളദരാഡ്കാസ്റ്റിങ ളസര്‍ത്വീസ ള
ആഹാരളപഒാര്‍ത്ഥതി്ടിന്നുുളഊര്‍ത്ജ്ജു ഉ ളപാഒിെികാടായിളജീവികള്‍പ്ളളഉപദയാഗിക്കന്ളവാ കുളഏ ള?
(A)ളഓദസാണ്ളള
(B) ഓക ളസിജന്ളള
(C)ളദലാറിന്ളള
(D)ളനടട്രജന്ളള
ഇന്തയന്ളളസുപ്രീുളദകാദ ിയിൃലളആഒയൃതളവടി ാളജഡ ളജിള
(A)ളഫാതിമാളബീവി
(B)ളഅന്ാചാണ്ടിള
(C)ളഡി.ളശ്രീദഒവിള
(D)ളടഫീസത ളബീവിള
ഇന്തയയിൃലളസമ്പത ളഏറ്റവുുളകൂടുത്തി ്ളളകദതിളൃകാണ്ടുളദപായ ള?
(A) ദപാര്‍ത്ചൄഗീസുകാര്‍ത്ള (B) മുഗളന്മാര്‍ത്ള
(C) രിലീഷുകാര്‍ത്ള
(D) ിമൂര്‍ത്ള
ഇന്തയയുൃദളകിഴകന്ളള ീരപ്രദഒശൃതളുനി തുറമുഖു:ള
(A) ൃകാചൃിള
(B) ളതൂത്തുക്കദിള
(C) ളകാണ്ട ളലള
(D) ളമുുബായ ള
ഉമിടീരലദങ്ങിയിട്ടുള്ള രാസാന്മിള
(A) ദയലിന്ളള
(B)ളൃപപ സ
ള ിന്ളള
(C)ളഅമിദലസ ള
(D)ളലാക ളദദാസ ള

20. ഏ ളൃ ന്ിന്തയന്ളളസുസ്ഥാടതാണ ളദപായിെ ളകാലിൃമര്‍ത്ളളഎന്ളവടയജീവി- പക്ഷിസദങ്ക ുളസ്ഥി ിൃചയ്യുന് ?
(A) ദപാണ്ടിദചൃരിള
(B) മിഴ്നാദ
(C) കര്‍ത്ണാദകുള
(D) ദകരളു
21. ഐകയരാഷ ളട്ര രക്ഷാസമി ിയിൃലളഅുഗസുഖയള
(A)ള15
(B)ള5
(C)ള19
(D)ള20
22. കടിഷ്കൃെളരാജസഒസ്സിൃലളഏറ്റവുുളപ്രഗല്ഭടായളപണ്ഡ്ി ന്ള
(A)ളടാഗദസടന്ള
(B)ളഅശൃദഘാഷന്ള
(C)ളബാണഭലന്ളള
(D)ളകാളിഒാസന്ള
23. കൂദിയലൃതക്കറിചൄള്ളളഗുനിളമാണിളമാധവചാകയാനിൃദളകൃ ിള?
(A)ടാദയമഞ്ജരി
(B) ടദടനകരളി
(C) ലക്ഷണളചന്ദ്രിക
(D) ടാദയക്െദ്രുമു
24. ദകരളളദസ്റ്ററ്റ ളഇലക്ട്രിസിറ്റിളദബാര്‍ത്ഡ ളസ്ഥാപി മായളവര്‍ത്ഷു
(A) 1964
(B) 1957
(C) 1960
(D) 1963
25. ദകരളതിൃലളഏറ്റവുുളവലിയളജില്ലള
(A) മലപ്പുറുള
(B)ളപാലകാദ ള
(C)ളഇടുത്തികിള
(D)ളദകാഴിദകാദ ള
26. ദകരളതി്ളളഏറ്റവുുളകൂടുത്തി ്ളളറബ്ബര്‍ത്ളളഉ്പാഒിെിക്കന്ളജില്ലള?
(A) ളമലപ്പുറുള
(B) പാലകാദ ള
(C) ദകാലയുള
(D)ളപതടു ിലള
27. കുപൂലര്‍ത്ളളകണ്ടുളപിദിചൃ ശാസ ളത്രജ്ഞന്ളള
(A)ളഎഡിസണ്ളള
(B)ളഗില്ലറ്റ ള
(C) ബീദഹാള്‍പ്ല ള
(D)ളചാള്‍പ്സ ളബാദബജ ള
28. ചി്കാള ദാകുളഇന്തയയിൃലളഏതു സുസ്ഥാടതാണ ളസ്ഥി ിളൃചയ്യുന് ള?
(A)ളആന്ധ്രാപ്രദഒശ ള
(B)ളകര്‍ത്ണാദകള
(C) ആസ്സാുള
(D)ളുഡീഷള
29. നദെ ളൃമറ്റ്ളളഎന്ളദലാഹസങ്കരതിൃലളഘദകങ്ങള്‍പ്ള
(A)ളകറുതീയു, സിങ്ക ,ളൃവ ഹതീയു
(B) ആെിമണി, കറുതീയു, ൃവ ഹതീയു
(C)ളആെിമണി, കറുതീയു
(D) ആെിമണി, കറുതീയു, സിങ്ക
30. ാൃഴെറയുന്വയി്ളളഹര്‍ത്ഷൃെള ലസ്ഥാടമായിനിന്
(A)ളഉജ്ജയിടിള
(B)ളഇന്ദ്രപ്രസ്ഥു
(C)ളഅദയാദ്ധയള
(D)ളകൃടൌജ
31. ദഒശീയ പ ാകയിൃലളഅദശാകചക്രതിൃലളആരകാലുക്ളളഎത്ര?
(A)ള21
(B)ള24
(C)ള28
(D)ള14 ള
32. പചൃളപ്രകാശതി്ളളചുവന്ളപൂവ ളഏതുളടിറതി്ളളകാണൃെടുത്തിു
(A)ളപചൃള
(B)ചുവെ ള
(C)ളവയലറ്റ ള
(D)ളകറുെ ള
33. പുരാ ടളഇന്തയയിൃലളആഒയൃതളസാമ്രാജയു
(A) ഗാന്ധാരു
(B) കുദബാജു
(C) മഗധു
(D) ദകാസലു
34. ബഹിരാകാശത ളദപായളആഒയ ഇന്തയകാരി:ള
(A)ളഹര്‍ത്ഷളചൌളള
(B)ളവാലെീടള
(C)ളക്പടാളചൌളള
(D)അമി ളശര്‍ത്മ
35. ഭാര ീയളജ്ഞാടപീഠളപുരസ ളകാരുളലഭിചൃളദടാവ്ള:ള
(A) ൃചമ്മീന്ളള
(B)ളടാലുൃകല ള
(C)ളവിഷകടയകള
(D)ളുനിളദഒശതിൃെളകഥ് ള
36. മനുഷയവര്‍ത്ഗങ്ങൃളക്കറിചൃ ളശാസ ളത്രീയമായിളപഠിക്കന്ളപഠടശാഖ?
(A) ആന്ത്രാദൊളജിള
(B) ആര്‍ത്കിദയാളജിള (C) ഇദകാളജിള
(D) എെദമാളജിള
37. മുന്രാഷ ട്ര
ള പ ിളൃക.ആര്‍ത്.ളടാരായണൃെളജന്മസ്ഥലുള
(A)ളപാലകാദ ള
(B)ദകാലയുള
(C)ളഎറണാകളുള
(D)ളആലപ്പുഴള
38. രാജയസഭയി്ളളടാമടിര്‍ത്ദേശുളൃച്പെൃെടുത്തിന്ളഎത്രളഅുഗങ്ങ ഹണ്ട ?
(A) 9
(B) 11
(C) 12
(D) 10
39. ദലാകതിൃലളഏറ്റവുുളവലിയളരണ്ടാമൃതളവയവസായുള
(A)ളവിദടാഒസഞ്ചാരുള (B) ഐ.ദിള
(C)ളഇദകാളടൂറിസുള
(D)ളഇൃ ാന്നുമല്ലള
40. വിദമാചടളസമരതിട ളദടതൃ ൃുട്കിയ
(A) പിളദിളചാദകാ
(B) മന്ത ളപത്മടാഭന്ള(C) പലുള ാണുപിള്ള (D) ആര്‍ത്ളളശങ്കര്‍ത്ള
41. ശ്രീളശങ്കരാചാരയര്‍ത്ളളസ്ഥാപിചൃളമഠങ്ങളില ഉള്‍പ്ൃെദാത
(A) ശൃുദഗരി
(B) പുരി
(C) ദകഒര്‍ത്ളടാഥ്
(D) ബഒരീടാഥ്
42. സിന്ധുളടാഗരികര്‍ത്ളളപ്രധാടമായുുളആരാധിചൃിനിന്ളമൃഗു
(A)ളപൂചൃള
(B)ളുലകു
(C)ളകാളള
(D)ളആട

43. ഹര്‍ത്ഷവര്‍ത്ദ്ധടൃെള ലസ്ഥാടുള
(A) കടൌജ ള
(B) പാദലീപുത്രു
(C) പ്രവരപുരു
(D) ഉജ്ജയിടി
44. "ടവസാര'തിൃെളരാസടാമുള
(A)ളഅദമാണിയുളദലാനറഡ ള
(B)ളൃപാലാസയു കാര്‍ത്ബദണറ്റ ള
(C)ളദസാഡിയുളകാര്‍ത്ബദണറ്റ ള
(D)ളദസാഡിയുളദലാനറഡ ള
45. 1926ൃലളഹി്ലണ്ളളയങ ളദറായ്ളളകമ്മിഷൃെളശിപാര്‍ത്ശളപ്രകാരുളസ്ഥാപിചൃ ളള
(A)ളറിസര്‍ത്വ ളബാങ്ക ളഓഫ ളഇന്തയ
(B)ളസുപ്രീുദകാദ ി
(C)ളൃകാ്കതളദകാദളജ
(D) ഇവദയതുമല്ല
46. അനുഷ ളഠാടകലയ ളക ളുനിളഉഒാഹരണുള?
(A) ളകഥ് കളിള
(B) ൃ ്പെുള
(C) ഭര ടാദയുള
(D)ളമിമിക ളസ ള
47. ആഒയൃതളഭരണഘദടാളദഭഒഗ ിയിലൂൃദളഉള്‍പ്ൃെടുത്തിതിയളപലിക
(A) 10
(B) 8
(C) 11
(D) 9
48. ഇന്തയളസന്ദര്‍ത്ശിചൃളആഒയതളവിദഒശളസഞ്ചാരിയാര ?
(A) ൃമഗസ്തടീസ
(B) ഫാഹിയാന്ള
(C) ടിദകാദളാളദകാണ്ടി (D) ഹുയാന്സാങ
49. ഇന്തയയിൃലളആഒയളസമ്പൂര്‍ത്ണളസാക്ഷര ടഗരുള
(A)ളദകാലയുള
(B)ളഎറണാകളുള
(C)ളവല്ലാര്‍ത്പാദുള
(D)ളതൃശ്ശൂര്‍ത്ള
50. ഇന്തയയി്ളളഏറ്റവുുളഅധികുളജടസാന്ദ്ര യുള്ളളസുസ്ഥാടു;
(A) ദകരളുള
(B) ളപശൄിമളബുഗാള്‍പ്ളള (C) ളബീഹാര്‍ത്ളള
(D) ളഉതര്‍ത്പ്രദഒശ ള
51. ഇന്തയയുൃദളവാടമ്പാദിളഎന് ദപരിലറിയൃെടുത്തിന്ളവടി ള
(A)ളഇന്ദിരാഗാന്ധിള
(B) ളവിജയലക്ഷ ളമിളപണ ളഡിറ്റ ള
(C) ഐശൃരയറായ ള
(D) ളസദരാജിടിളടായിഡുള
52. എഡിള1442-്ളളദകരളതിൃലതിയളവിദഒശളസഞ്ചാരി:
(A) കരാള്‍പ്ള
(B) മാര്‍ത്ദകാദപാദളാ (C) ൃസെ ളദ ാമസ ള
(D) അബ്ദുള്‍പ്ളളറസാക
53. ഏറ്റവുുളകറവ ള രുഗളനഒര്‍ത്ഘയമുള്ളളദൃശയപ്രകാശതിൃലളടിറുള?
(A) ചുവെ ള
(B) വയലറ്റ ള
(C) ടീല
(D) ഓറഞ്ച ള
54. ുന്ാുളദകരളളമന്ത്രിസഭയിൃലളവിഒയാഭയാസളവകെ ളമന്ത്രിളആരായിനിന്നുള?
(A) ളഎു.എ.ളദബബിള
(B) ളദജാസഫ ളമുണ്ടദേരിള(C) സി.എചൃ ള.ളമുഹമ്മഒ ളദകായള (D)ളടാലകത ളസൂെിള
55. കറുതളമരണു എന്നുപറയുന്ളദരാഗുള
(A)ളദേഗ ള
(B)ളമലമ്പടിള
(C)ളൃദറ്റടസ ള
(D)ളഹീദമാഫീലിയ
56. ദകന്ദ്ര ദ ാലവിളളഗദവഷണളഇന്സ്റ്റിറ്റൂല ളഎവിൃദയാണ ളസ്ഥി ിൃചയ്യുന് ള
(A) ദകാഴിദകാദ ള
(B)ളകാസര്‍ത്ദകാഡ ള
(C)ളദകാലയുള
(D)ളതൃശൂര്‍ത്ള
57. ദകരളതിൃെ ട ായളനൃതരൂപതിൃെ ദപൃരന്ത ?
(A) ഭര ടാദയു
(B) കഥ് ക
(C) കചൃിപ്പുദി
(D) ദമാഹടിയാലു
58. ദകരളതിൃലളചീഫ ളൃസക്രലറിള
(A)ളബാലസുരമഹ്ണണയുള (B)ളഇ.ൃക.ഭരത്ഭൂഷണ്ളള (C)ളടളിടി ൃടദറ്റാള
(D)ളലിസിളദജകബ ള
59. ദകരളതി്ളളടിന്നുള്ളളദലാക ളസഭാുഗങ്ങ ഹൃദളഎണ്ണുളഎത്ര?
(A)ള40
(B)ള30
(C)ള20
(D)ള10
60. ദക്ഷത്രപ്രദവശടളവിളുരു ടദതിയളരാജാവ ളആര ള?
(A)ളശ്രീളചിതിര ിനിടാള്‍പ്ളള
(B)ളശ്രീളസൃാ ി ിനിടാള്‍പ്ളള
(C)ളശ്രീളമൂലുള ിനിടാള്‍പ്ളള
(D)ളറാണളഗൌരിളപാര്‍ത്വ ീഭായിള
61. ൃചണ്ടയി്ളളടാഒതിൃെളഅത്ഭു ങ്ങള്‍പ്ളളസൃഷ ളദിചൃളഇദേഹു ദമളകളിൃലളകലപ ിളആയിനിന്നുളആര ള?
(A) ള ിനിവിഴാളജയശങ്കര്‍ത്ളള
(B) ളൃെരളത ളരാമൃൊതുവാള്‍പ്ളള
(C) ളപല്ലാവൂര്‍ത്ളളഅപ്പുമാരാര്‍ത്ളള
(D) ളപാലകാദ ളമണിള
62. നഡടാദമായി്ളളനവഒുദ ാര്‍ത്ജ്ജുളലഭിക്കന് ളഏ ളഊര്‍ത്ജതി്ളളടിന്ാണ ള?
(A)ളപ്രകാദശാര്‍ത്ജുള
(B)ള ാദപാര്‍ത്ജുള
(C) യാന്ത്രിദകാര്‍ത്ജുള
(D)ളഗ ിദകാര്‍ത്ജുള

63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

81.
82.

ിനി-ൃകാചൃിയുൃദളആഒയൃതളപ്രധാടമന്ത്രി?
(A) ഇകണ്ടവാരയര്‍ത്ളള
(B) ദി.ൃക.ടാരായണപിള്ള
(C) പലുള ാണുപിള്ളള
(D) ആര്‍ത്ള.ശങ്കര്‍ത്ള
ദ്രാവകളരൂപതിലുള്ളളുനിളദലാഹുള
(A) ൃവ ഹതീയുള
(B)ളോറ്റിടുള
(C)ളരസുള
(D)ളഇറിഡിയുള
പണ്ഡ്ിറ്റ രാുടാരായണ്ളള ഏ സുഗീ ഉപകരണവുമായി ബന്ധൃെലിരിക്കന്നു?
(A) ഗിതാര്‍ത്ള
(B) സാരുഗി
(C) വയലിന്ള
(D) സദരാഒ
ൃപാലാസയുളൃപര്‍ത്മാുഗദടറ്റ ളചൂദാക്കദമ്പാള്‍പ്ളളഉണ്ടാകന്ളവാ കു:ള
(A)ളനഹഡ്രജന്ളള
(B)ളഓക ളസിജന്ളള
(C) നടട്രജന്ളള
(D)കാര്‍ത്ബണ്ളളഡദയാക ളനസഡ ള
ബുദ്ധമ ളഗ്രന്ഥങ്ങള്‍പ്ളളപ്രധാടമായുുളഏതുളഭാഷയിലാണ ളരചികൃെല
(A) പാലി
(B) സുസ്കൃ ു
(C) മിഴ
(D) ഹിന്ദി
ഭൂമദധയദരഖയ്ക്കടുത്തിത ളസ്ഥി ിളൃചയ്യുന്ളഇന്തയന്ളളൃമദട്രാദപാളിറ്റന്ളളടഗരു?
(A) ൃഡ്ഹിള
(B) മുുനബ
(C) ൃചനന്ള
(D) ൃകാ്കത
മന്തുദരാഗുളപരത്തുന് ള:ള
(A) കൂലക ളസ ളൃകാതുകകള്‍പ്ളള
(B) അദടാഫിലസ ളൃകാതുകകള്‍പ്ളള
(C) ഈചൃള
(D)ളഎലിൃചൃള്ള ള
മൂന് ളവലദമശളസദമ്മളടങ്ങളിലുുളപൃങ്കടുത്തിതളഇന്തയന്ളളദട ാവ ?
(A) ബി.ആര്‍ത്ള.അുദബദ്കര്‍ത്ളള
(B) ഗാന്ധിജി
(C) ജവഹര്‍ത്ലാ്ളളൃടഹ്രുള
(D) സുഭാഷ ളചന്ദ്രദബാസ
രാഷ ളട്രപ ിയുൃദളൃവള്ളിളൃമഡ്ളളദടദിയളആഒയളമലയാളളസിടിമള
(A) ൃചമ്മീന്ളള
(B)ളടീലക്കയി്ളള
(C)ളസൃയുവരുള
(D)ളജീവി ടൌകള
ദലാകായുക്തളജസ്റ്റിസ ളആരാണ ള?
(A)ളജസ്റ്റിസ ളകൃഷ ണ
ള ന്ടായര്‍ത്ളള
(B)ളജസ്റ്റിസ ളൃക.ളഒിടകരന്ളള
(C) ജസ്റ്റിസ ളപിയൂസ .ൃക.കരയാദകാസ ള
(D)ളജസ്റ്റിസ ളബാലകൃഷ ളണന്ളളടായര്‍ത്ളള
ൃവള്ളതിലലിയുന്ളനവറ്റമിന്ളള..........ള
(A)ളവിറ്റാമിന്-എള
(B) വിറ്റാമിന്-ഇള
(C)ളവിറ്റാമിന്-സിള
(D)ളവിറ്റാമിന്-ഡിള
സൌരയൂഥ് തിൃലളഏറ്റവുുളവലിയളഗ്രഹുളഏ ള?
(A)ളശുക്രന്ളള
(B) വയാഴുള
(C)ളബുധന്ളള
(D)ൃചാവള
സൂരയഗ്രഹണുളആഒയമായിളപ്രവചിചൃളശാസ ളത്രജ്ഞന്ളളആരാണ ള?
(A) ആരയഭലന്ളള
(B) ളദകാെര്‍ത്ളടികസ ള (C) ളദദാളമിള
(D) ളഗലീലിൃയാള
നഹഡ ളടിയമുളഏൃ ല്ലാുളരാജയങ്ങള്‍പ്ളളഉള്‍പ്ൃെല ാണ ള?
(A) ഇന്തയ-രിലന്ളള
(B)ഇന്തയ-അദമരികള (C) ഇന്സാറ്റ ള
(D) ആെിള്‍പ്ളള
"ബുദ്ധന്ളളചിരിക്കന്നു' എന്ളരഹസയളടാമുളബന്ധൃെലിരിക്കന് ള?
(A) ഹരി ളവിേവുള
(B) ധവളളവിേവുള
(C) അണുപരീക്ഷണുള (D) ഇവുന്നുമല്ലള
2014 ്ളഫുടദബാള്‍പ്ളദലാക കെ മത്സരു ടദന്
(A) രസീ്ള
(B) ജര്‍ത്മ്മിടി
(C) സൌതാഫ്രിക
(D) ഫ്രാന്സ
അടയജീവിയുൃദളകൂലി്ളളമുലയിടുത്തിന് പക്ഷിദയ ാണ ള
(A)ളകാകള
(B) ളനമടള
(C) ളപ്രാവ ള
(D) ളകയി്ളള
ആധുടിക ിനിവി ാുകൂറിൃെളസുവര്‍ത്ണകാലു എന്റിയൃെടുത്തിന് ളആനിൃദ ഭരണകാലു?
(A) മാര്‍ത്താണ്ഡ്വര്‍ത്മ്മ
(B) ശ്രീചിതിര ിനിടാള്‍പ്ള
(C) ശക്തന്ള മ്പുരാന്ള
(D) സൃാ ി ിനിടാള്‍പ്ള
ുനിളസമഭുജളത്രിദകാണതിൃെളുനിളദകാണിൃെളഅളവ ളഎത്രളഡിഗ്രിയാണ ളള?
(A) 600ള
(B) 450
(C) 900ള
(D) 100ള
+ ള=ള?
(A)ള

(B)ള ള

(C)ള

(D)ള

83. 250ളൃെള10ള%ൃെള20%ളഎത്ര ?
(A) 25
(B) 50
(C) 5
(D) 0.5
84. 5ളൃസ.മീളപാഒവുു,ള12ളൃസ.മീളലുബവുമുള്ളളമലത്രിദകാണതിൃെളചുറ്റളവ ളഎത്രളൃസെീമീറ്ററാണ ള?
(A) 169ൃസ.മീള
(B)ള13ളൃസ.മീള
(C)ള17ൃസ.മീള
(D)ള15ൃസ.മീള
85. അടുത്തിതടുത്തിതളടാല ളഇരലസുഖയക ഹൃദളതുകള180,എങ്കി്ളളഅ ിനുദശഷുളവനിന്ളഅടുത്തിതളടാല ളഇരലസുഖയക ഹൃദളതുകള
എത്രള?.ള
(A)ള212ള
(B) 214
(C)ള206
(D)ള49ള
86. ാൃഴളപറയുന്വയി്ളളഅഭാജയസുഖയളഏ ള?
(A)ള29ള
(B) 9ള
(C)ള39ള
(D)ളബാലന്.ൃക.ളടായര്‍ത്ളള
87. ാൃഴളപറയുന്വയി്ളളഏ ാണ ളുനിളമലത്രിദകാണതിൃെളവശങ്ങ ഹൃദളടീളങ്ങളാകാവുന് ള?
(A) 6,8,12
(B) ള6,8,10
(C) 5,8,10
(D) ള6,7,10
88. 5000ളരൂപള10%ളപലിശടിരകി്ളളഇരലിയാവാന്ളളഎത്രളവര്‍ത്ഷൃമടുത്തിക്കുള?
(A) 5
(B) 8
(C) 10
(D) 12
89. ുനിളൃസറ്റ ളസുഖയക ഹൃദളശരാശരിള18ളആണ ,ളഅ ി്ളള24ളഎന്ളസുഖഅയളുഴിവാകിയദൊള്‍പ്ളളശരാശരിള17ള
ആയി.എങ്കി്ളളആഒയളൃസറ്റി്ളളഎത്രളസുഖയക ഹണ്ട ള?
(A) 6ള
(B) ള7ള
(C) ള8ള
(D) ള10ള
90. 4 എന്ളസുഖയളഒശാുശരൂപതിൃലഴു ിയാ്ളള?
(A)ള4.30
(B) ള4.50ള
(C) ള4.35ള
(D) ള4.60
91. രണ്ട ളകാറുകള്‍പ്ളളുനിളസ്ഥലത്തുളടിന്നുുളവിപരീ ഒിശയിദലക 70 കി.മീളദവഗതിലുു 50 കി.മീ. ദവഗതിലുുളസഞ്ചരിക്കന്നു.
എന്ാ്ളള½ മണിക്കൂര്‍ത്ളകഴിയുദമ്പാള്‍പ്ളളഅവള മ്മിലുള്ളളഅകലുളഎത്ര ?
(A) 60 കി.മീ
(B) 100 കി.മീ
(C) 120 ക.മീ
(D) ഇവൃയാന്നുമല്ല
92. ുനിളവസ്ത്രവയാപാരി 33 വസ്ത്രങ്ങള്‍പ്ളളവിറ്റദൊള്‍പ്ള11 വസ്ത്രങ്ങ ഹൃദളവിലളലാഭമായിളകിലി.അയാ ഹൃദളലാഭതിൃെളശ മാടൃമത്ര ?
(A) 30%
(B) 33½%
(C) 40%
(D) 50%
93. ാൃഴളൃകാടുത്തിതളസുഖയാദശ്രണിയിൃലളവിട്ടുദപായളസുഖയളപൂരിെിക്കക
34, 39, 46, ........ 70
(A) 57
(B) 48
(C) 55
(D) 59
94. ുനിളകലയി്ളളമാങ്ങയുുളൃടല്ലികയുുളഓറഞ്ചുമുണ്ട ,ളഇ ി്ളള40%ളമാങ്ങയുു,28%ളൃടല്ലികയുമാൃണങ്കി്ളളഓറഞ്ച ളഏത്രള
ശ മാടുള?
(A) 32%
(B) 42%
(C) 20
(D) 18%
95. ുരാള്‍പ്ളളകിഴദകാല 2 കി.മീറ്ററുുളവദദകാല 1 കി.മീറ്ററുുളവീണ്ടുുളദകാഴിദകാല 2 കി.മീറ്ററുു വദദകാല 2 കി.മീറ്ററുുളസഞ്ചരിചൄ.
പുറൃെലളസ്ഥലത്തുടിന്നുുളഅയാ ഹൃദളദൂരു
(A) 6
(B) 4
(C) 1
(D) 5
96. 20,25,30 എന്ീളസുഖയക ഹൃദളല.സാ.ഗു.ളഎത്രള?
(A) 150
(B) 60
(C) 5
(D) 300
97. ാൃഴളൃകാടുത്തിതിരിക്കന്ളദശ്രണിയി്ളളവിട്ടുദപായ ളപൂരിെിക്കക
, ……
(A)
(B)
98. 69ളൃടളദറാമന്ളളഅകതി്ളളഎഴുതുന്ൃ ങ്ങൃട?
(1A) XLIX
(B) XLXI
99.

(C)

(D)

(C) LXIX

(DLXXI

ൃെളഒശാുശളസുഖയാരൂപുള?
(A) 0.001
(B) 0.01
(C) 0.0001
(D)0.1
100. രണ്ടുളദപര്‍ത്ളളദചര്‍ത്ന്നുളടദത്തുന്ളകചൃവദതിൃലളലാഭതിൃെ 60% ുന്ാമനുു 40% രണ്ടാമനുുളആണ . രണ്ടാമട 200 രൂപള
ലാഭവിഹി ുളകിലിൃയങ്കി്ളളുന്ാമൃെളലാഭവിഹി ൃമത്ര ?
(A) 80
(B) 120
(C) 300
(D) 400

1.

(C) 72

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

(B) സ യപ്ര ിജ്ഞകള്‍പ്ള
(A) പാണ്ഡ്യര്‍ത്ള
(A)ളദകഒാര്‍ത്ടാഥ് ളസിങ ള
(A) വികര്‍ത്ഷിക്കുള
(A)ളമാര്‍ത്ചൃ ള21
(A)ളഎ.ഡി.ള1498
(B)ളശാരീരികവുുളമാടസികവുമായ
ദഒാഷഫലങ്ങ ഹളവാക്കന് ിടാ്ളള

9.
10.
11.
12.
13.
14.

(A) മുഹമ്മഒ ഇക്ബാ്ള
(A) 1910
(D)ളഉപടിഷഒ ള
(B)ള2014ളജൂണ്ളള2ള
(D) ഹാലന്ള
(D) ഇന്തയന്ളളദരാഡ്കാസ്റ്റിങ ള
സര്‍ത്വീസ ള
(B) ഓക സ
ള ിജന്ളള
(A)ളഫാതിമാളബീവി
(C) രിലീഷുകാര്‍ത്ള
(B) ളതൂത്തുക്കദിള
(A) ളദയലിന്ളള
(B) മിഴ്നാദ
(A)ള15
(B)ളഅശൃദഘാഷന്ള

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

(D) ടാദയക്െദ്രുമു
(B) 1957
(B)ളപാലകാദ ള
(C) ദകാലയു
(D)ളചാള്‍പ്സ ളബാദബജ ള
(D)ളുഡീഷള
(B) ആെിമണി, കറുതീയു,
ൃവ ഹതീയു
(D)ളകൃടൌജ
(B)ള24
(D)ളകറുെ ള
(C) മഗധു

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

(C)ളക്പടാളചൌളള
(D)ളുനിളദഒശതിൃെളകഥ് ള
(A) ആന്ത്രാദൊളജിള
(B)ളദകാലയു
(C) 12
(B) ഐ.ദിള
(B) മന്ത ളപത്മടാഭന്ള
(C) ദകഒര്‍ത്ളടാഥ്
(C)ളകാളള
(A) കടൌജ ള
(A)ളഅദമാണിയുളദലാനറഡ ള
(A)ളറിസര്‍ത്വ ളബാങ്ക ളഓഫ ളഇന്തയ
(B) ൃ ്പെു

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

(D) 9
(A) ൃമഗസ്തടീസ
(A)ളദകാലയുള
(B) ളപശൄിമളബുഗാള്‍പ്ളള
(D) ളസദരാജിടിളടായിഡുള
(D) അബ്ദുള്‍പ്ളളറസാക
(B) വയലറ്റ ള
(B) ളദജാസഫ ളമുണ്ടദേരി
(A)ളദേഗ ള
(B)ളകാസര്‍ത്ദകാഡ ള

57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

(D) ദമാഹടിയാലു

(B)ളഇ.ൃക.ഭരത്ഭൂഷണ്ളള
(C)ള20
(A)ളശ്രീളചിതിര ിനിടാള്‍പ്ളള
(C) ളപല്ലാവൂര്‍ത്ളഅപ്പുമാരാര്‍ത്ള
(C) യാന്ത്രിദകാര്‍ത്ജുള
(B) ദി.ൃക.ടാരായണപിള്ള
(C)ളരസുള
(B) സാരുഗി
(B)ളഓക സ
ള ിജന്ളള
(A) പാലി
(C) ൃചനന്ള
(A) കൂലക ളസ ളൃകാതുകകള്‍പ്ള

70. (A) ബി.ആര്‍ത്ള.അുദബദ്കര്‍ത്ളള
71. (B)ളടീലക്കയി്ളള
72. (C) ജസ്റ്റിസ ള

പിയൂസ .ൃക.കരയാദകാസ

73.
74.
75.
76.
77.

(C)ളവിറ്റാമിന്-സിള
(B) വയാഴുള
(A) ആരയഭലന്ളള
(B)ഇന്തയ-അദമരികള
(C) അണുപരീക്ഷണു

78.
79.
80.
81.

(A) രസീ്ള
(D) ളകയി്ളള
(D) സൃാ ി ിനിടാള്‍പ്ള
(A) 600

82. (D)ള
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.

(C) 5
(B)ള13ളൃസ.മീള
(A)ള212ള
(A)ള29ള
(B) ള6,8,10
(C) 10
(B) ള7
(D) ള4.6
(A) 60 കി.മീ
(D) 50%
(A) 57
(A) 32%

95. (D) 5
96. (C) 5
97. (C)
98. (C) LXIX
99. (B) 0.01
100. (C) 300